stáhnout

Komentáře

Transkript

stáhnout
EVD0004** - PID kontroler s ovlada em pro dvoupólový krokový ventil
Obr. 1
Zapojení
zelená
erná
ervená
bílá
zelená
žlutá
hn dá
bílá
zelená
bílá
ervená
erná
modrá
bílá
hn dá
erná
Obr. 2
Zapojení komunikace
Obr. 3
P ipojení idel (standardn )
Ostatní p ipojení
Modul EVD0000400 pro elektronické expanzní ventily s dvoupólovým
krokovým motorem je kontroler, který ovládá expanzi chladiva v chladícím
obvodu. Této funkce je dosaženo p izp sobením otev ení ventilu pomocí PID
algoritmu a n kterých speciálních pomocných ídících postup .
Kontroler má tLAN rozhraní pro p ipojení k hlavní jednotce (nap íklad C2),
adaptér RS485 (p ítomný v modelech *410, *411, *420 a *421), který
umož uje p ipojení k jednotkám s dohlížecím protokolem, od 4800 do 19200
baud , nebo s protokolem pLAN. Kontroler automaticky rozpozná protokol a
rychlost p enosu dat. Kontroler m že eventueln pracovat v samostatném
módu. Stejn tak jako p i sériovém p ipojení, v jakékoli konfiguraci popsané
výše, m že být vstoupeno do konfigurace nebo monitorování kontroleru p es
pomocný „servisní“ sériový port p i 4800 baudech s dohlížecím/tLAN
protokolem a sí ovou adresou= 1 (fixní). Pro použití „servisního“ sériového
portu je požadován USB p evodník CVSTDUTTL0. Toto p ipojení je pro
do asné použití (Obr. 2).
Pokud používáte „servisní“ sériový port nebo dohlížecí protokol na hlavním
sériovém portu, m že být použit program EVD4UI; má uživatelsky p íjemné
grafické rozhraní a je dostupný na internetových stránkách KSA.
ízení motoru
Kontroler pracuje s dvoupólovými krokovými motory (Obr. 1). Pracuje
s teoretickou sinusovou k ivkou, v mikro-krocích a s rychlostí od 5 do 1000
krok ; dosažitelný proud a ídící rychlost závisí na odporu a induk nosti
použitého vinutí motoru. Pokud je ovlada p ipojen k pCO, získává všechny
jednotlivé provozní parametry pro motor z kontroleru pCO, pokud je na druhé
stran použit v samostatném módu nebo s kontrolerem microchiller, je nutné
nastavit pouze jeden parametr vybraný z tabulky 1 dle použitého modelu
motoru (viz tabulka 1).
Kontroler dokáže zvládnout motory s maximálními pozicemi až 32000 krok .
Pro p ipojení použijte 4vodi ový stín ný kabel AWG18/22, o max. délce 9,5
m.
Stín ní by m lo být p ipojeno k co možná nejbližšímu uzem ovacímu bodu
v rozvad i.
Skupina výrobk
EVD000040*
Obr. 4
Napájení
Obr. 5
kontroler se sériovým portem tLAN již nakonfigurovaným
pro provoz s chiller (adresa 2)
EVD000041*
kontroler se sériovým portem RS485 již
nakonfigurovaným pro provoz s pCO p es pLAN (adresa
30)
EVD000042*
kontroler se sériovým portem RS485 již
nakonfigurovaným pro provoz s dozorem p i 19200
baudech (adresa 32)
EVD000043*
kontroler se sériovým portem tLAN již nakonfigurovaným
pro provoz s chiller (adresa 2), pouze pro ventily CAREL
EVD000044*
kontroler se sériovým portem RS485 již
nakonfigurovaným pro provoz s pCO p es pLAN (adresa
30), pouze pro ventily CAREL
EVD000042*
kontroler se sériovým portem RS485 již
nakonfigurovaným pro provoz s dozorem p i 19200
baudech (adresa 32), pouze pro ventily CAREL
EVBAT00200 nabíje ka baterie a krokový transformátorový modul pro
nouzové napájení
EVBAT00300 systém vyrobený z EVBAT00200 + 12V 1,2 Ah baterie +
kabel a konektory
EVBATBOX10 kovový kryt baterie
CVSTD0TTL0 TTL RS-232 p evodník pro servisní sériový port
CVSTDUTTL0 TTL USB p evodník pro servisní sériový port
EVDCAB0500 sada kabel
Tab. 1
Instala ní a skladovací podmínky
Provozní podmínky:
Skladovací podmínky:
Ochranné krytí:
Pr ez drátu:
Rozm ry:
PTI izola ních materiál :
Ochrana proti elektrickému nárazu:
Stupe zne išt ní životního prost edí:
Odolnost v i teplu a ohni:
Odolnost v i skoku nap tí:
Limity povrchové teploty:
Montáž:
Ší ka sk ín :
-10÷60°C, < 90% RH nekondenza ní
-20÷70°C, < 90% RH nekondenza ní
IP20
2
0,5 až 2,5 mm
70x110x60
250V
za azeno do za ízení t ídy I a/nebo II
normální
kategorie D
kategorie 1
jako u provozních podmínek
DIN lišta
4 moduly
Tab. 2
cod. CZ050003875 vydání 2.4 – 09.05.2007
Napájení
Pr m rný proudový vstup p i
24Vst
Nouzové napájení
20 až 28V st 50/60 Hz nebo 20 až 30V ss, ochrán né externím typem pojistky T 0,8 A. Použijte bezpe nostní
transformátor t ídy II s minimálním zatížením 20 VA.
60 mA s nezapnutým motorem; 240 mA s motorem fy CAREL v pohybu (240 mA špi ka p i 18 ).
je-li instalován modul EVBAT00200/300, je napájení zaru eno po dobu notnou k uzav ení ventilu.
Vstupy a výstupy
P ipojení pro standardní idla (*)
vstup
S1
S3
typ
Pom rový (0,5 až 4,5 V)
NTC (-50÷150 °C)
Ostatní p ipojení (*)
vstup
S1
S3
S2
kód CAREL
SPKT*R*
NTC*WF*
typ
NTC (-50÷105°C)
Pom rový (0,5÷4,5Vss)
NTC (0÷50°C)
Pom rový (0,5÷4,5Vss)
Pt1000
proud p i 100
nap tí p i 1 k
S4:
kód CAREL
NTC*WF*
SPKT*R*
NTC*HT*
SPKT*R*
TSQ*
4÷20 mA
0÷10 V
Digitální vstupy ID1 a ID2: beznap ový kontakt nebo tranzistor, bezzát žové nap tí 5V a dodávající 5 mA zkratových.
Digitální výstup OC: tranzistor otev ený kolektor; maximální bezzát žové nap tí 10 V, maximální proud 100 mA.
Reléový výstup: spínací kontakt; odporové zatížení 5A p i 250V st; induk ní zatížení 2 A p i 250V st (PF = 0,4).
Tab. 3
(*) VAROVÁNÍ!
Všechny analogové vstupy krom pro S4V, digitální I/O a sériové porty (ne opticky izolované) jsou uzemn ny na GND (obr. 3). a i krátkodobé
p sobení nap tí vyššího než 5 V na tyto konektory m že zp sobit nevratné poškození kontroleru. Vstup S4V m že tolerovat nap tí do 30 V.
Protože GND je spole ná zem pro všechny vstupy, m že být na svorkovnici nahrazena nízkoodporovými spojeními pro každý použitý vstup.
Zem GNX pro sériové spojení je elektricky spojena se zemí GND. Produkt vyhovuje na ízení 89/336/EEC (EMC). Pokud se v použité konfiguraci
objevuje rušení, kontaktujte CAREL. Pokud je p ipojení motoru provedeno stín ným kabelem, stín ní kabelu a kanál ozna ený symbolem zem na
6pinovém konektoru musí být uzemn ny co nejblíže EVD400.
Tabulka chladiv
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
íslo „R“
R22
R134a
R404a
R407c
R410a
R507c
R290
R600
R600a
R717
R744
R728
R1270
provozní teplota
-40÷60
-40÷60
-40÷60
-40÷60
-40÷60
-40÷60
-50÷96
-50÷90
-50÷90
-60÷70
-50÷31
-201÷-145
-60÷90
Tab. 4
Tabulka ventil
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
model
CAREL E2V*A
Sporlan SEI 0,5-20
Sporlan SEI 30
Sporlan SEH 50-250
Alco EX5-EX6
Alco EX7
Alco EX8 330 krok /s
Alco EX8 500 krok /s
Danfoss ETS-25/50
Danfoss ETS-100
CAREL E2V*P
Danfoss ETS-250/400
krok min.
50
100
200
400
100
250
250
250
200
300
50
350
krok max.
480
1596
3193
6386
750
1600
2600
2600
2625
3530
380
3810
krok zav ení
500
3600
3600
7500
750
1600
2600
2600
2700
3600
400
3900
rychlost krok /s
100
200
200
200
450
330
330
500
120
120
100
120
mA pk
450
200
200
200
400
750
800
800
140
140
450
140
držení mA
100
50
50
50
100
250
500
500
75
75
100
75
% chod
30
70
70
70
70
70
70
70
70
70
30
70
Tab. 5
D LEŽITÉ VAROVÁNÍ
Produkty CAREL jsou na úrovni produkt , jejichž obsluha je specifikována v technické dokumentaci dodané s produktem nebo
m že být stažena p ed objednáním ze stránek www.carel.com.
Klient (stavitel, vývojový pracovník nebo instalátor kone ného za ízení) p ebírá veškerá rizika týkající se nastavení produktu za
ú elem dosažení o ekávaných výsledk ve vztahu ke kone né instalaci a/nebo za ízení.
Nedostate né prostudování uživatelského manuálu m že zp sobit nefunk nost produktu, ze kterou CAREL neodpovídá.
Kone ný zákazník musí používat produkt pouze v souladu s dokumentací vztahující se k produktu.
Závazky CAREL ve vztahu k vlastním produkt m jsou regulovány v CAREL všeobecných dodacích podmínkách zve ejn ných na
stránkách www.carel.com a/nebo zvláštní dohodou se zákazníky.
! "!!# $$
% &
! "!! # $$
' ( )**+ + + ,
, - . .- ) , / ,
, -
0 12 ! 3
4
) "
$ # # # ! % &) "
' ( )**+ + + , .,7 ,7 . .- ) ,
5 6 $ ## #
/ , .,7 ,7
S jednotlivými ástmi zacházejte podle
platné místní legislativy.
Carel si vyhrazuje právo upravit vlastnosti svých výrobk bez p edchozího
upozorn ní.
cod. CZ050003875 vydání 2.4 – 09.05.2007

Podobné dokumenty

CZE - Carel

CZE - Carel uvedení do provozu, zahrnujícím nastavení pouze 4 parametrů pro každý driver: chladivo, ventil, sonda tlaku a typ hlavního řízení (chladírna, vitrína apod.).: Proces může také sloužit ke kontrole b...

Více

CZE - Carel

CZE - Carel 10 V), typem zabudovaného ovladače (pro krok. motor CAREL nebo elektronický expanzní ventil PWM), se dvěma PWM výstupy na hlavní desce nebo bez nich a s výstupem 0 až 10 Vss na desce ovladačů nebo ...

Více

Úspora energie při řízení chlazení v supermarketech

Úspora energie při řízení chlazení v supermarketech V úsporách energie bylo dosaženo následujících výsledků:

Více

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO 8. V případě osobní nepřítomnosti na aukci se může dát zájemce na základě plné moci zastoupit agenturou ( zaslání limitu ). Takováto plná moc opravňuje k zastoupení při aukci a je i při− hláškou zá...

Více

manuál k dveřím BUS cz

manuál k dveřím BUS cz 6pinovém konektoru. • Zavřete křídla dveří, nasaďte hnací ozubený řemen na hnací kladky a připojte baterii. Pokud je baterie správně zapojena, mělo by v té chvíli dojít k otevření dveří. Jedná se o...

Více