ZPRAVODAJ 2-2007.cdr

Komentáře

Transkript

ZPRAVODAJ 2-2007.cdr
1
ZPRAVODAJ
SLOVO PREZIDENTA
Vážení kolegové,
v minulém čísle našeho
Zpravodaje jsem vás informoval, že se očekává
schvalování novely zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě a že se dle našich
informací v procesu tvorby předlohy do jejího textu
dostaly i věci, které v
případě schválení v Poslanecké sněmovně, Senátu a
po jeho podpisu presidentem republiky způsobí výrazné
zhoršení podmínek pro naši práci, respektive že by v řadě
případů nebylo možné trhací práce provádět a manipulovat
s výbušninami bez toho, abychom porušovali zákon.
Počátkem června legislativní proces postoupil a tato novela
se dostala do prvního čtení v Poslanecké sněmovně jako
sněmovní tisk 225, na nějž jste byli mj. upozorněni odkazem
na našich spolkových internetových stránkách. Již první
čtení tohoto tisku dne 13. 6. dalo zapravdu chmurným
zvěstem o tom, co všechno je v novele obsaženo. Za všechny
uvedu jako ilustraci odtržení tvůrců novely od reality
upozorněním na znění druhého odstavce § 25f novely
zákona, který zní:
„Organizace jsou povinny předání nebo vývoz výbušnin
mimo území České republiky, nebo předání nebo dovoz
výbušnin na území České republiky, anebo tranzit
výbušnin, oznámit Českému báňskému úřadu a současně
uvést množství a druhy výbušnin a místo určení výbušnin
nejpozději 5 dnů předem. Tato oznamovací povinnost
platí i při předávání výbušnin do členských států
Evropské unie. Oznamovací povinnost platí i v případě, že jsou výbušniny přepravovány po území
České republiky v rámci jedné organizace“.
Zavedením této „upřesněné“ oznamovací povinnosti nejen,
že nedošlo ke slibovanému zmírnění současného stavu
ohlašování převozu (předání) výbušnin mimo rámec
katastrálního území tak jak to vyžaduje stávající znění
zákona, ale naopak došlo ke zpřísnění na všechny převozy
(předání) a to ještě v drtivé většině případů v nesplnitelném
pětidenním předstihu.
Tato perlička a některé další nelogičností v uvedené
předloze novely zákona způsobily, že výbor Společnosti pro
trhací techniku a pyrotechniku, po tom co nebyly respektovány některé naše důležité připomínky vznesené
v průběhu přípravy novely zákona, oslovil předsedy
poslaneckých klubů a předsedy stěžejních výborů sněmovny,
které problematiku „mají v kompetenci“, s žádostí o vrácení
předlohy k přepracování, případně o prosazení několika
pozměňovacích návrhů, které by zabránily přijetí těch
největších věcných či systémových chyb.
Po přečtení stenografického zápisu z jednání sněmovny,
který je mj. také přístupný na našich internetových
stránkách http://www.sttp.cz, zejména při některých
argumentech podporujících předložený text novely, řečeno
poněkud nadneseně, zůstává lidem, kteří alespoň něco málo
o problematice vědí, přímo rozum stát, jaké hlouposti se
také dají vymyslet pro obhajobu něčeho, co by šlo trefně
přirovnat k známému „žraní kozy, která však nakonec
zůstane celá“ viz citát části argumentace na podporu výše
uvedeného odstavce § 25f:
„Například byl návrh, aby pět dnů předtím, než budou
přepravovány výbušniny, toto bylo oznámeno Českému
báňskému úřadu. Přeprava vyššího množství výbušnin je
sledována. A záměr, aby to bylo pět dnů předem, je proto,
aby se náhodou všechny tři kamiony, ve kterých bude po
dvaceti tunách výbušniny, nesetkaly třebas na Barrandovském mostě. A policie musí jednotlivé trasy
přepravců stanovit tak, aby se nekumulovalo nebezpečí,
které by při shluku všech tří anebo více kamionů mohlo
nastat. Nemusíme chodit daleko, ale obdobný případ
nastal ve Velké Británii.“
Pokud ve Vás tato slova vyvolají úžas a touhu hledat slova
vyvracející „logiku“ tohoto rádoby argumentu, pak vězte, že
nejste sami, a pokud Vás napadnou slova jako nekom-
OBSAH ÈÍSLA
Slovo prezidenta - Ing. Milan Těšitel ........................................................................................................................................
1
Mimořádná událost při nakládání s výbušninami, která vznikla při zneškodňování selhávky černého prachu Ing. Bohuslav Machek .................................................................................................................................................................
2
Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola v Příbrami - PaeDr. Tomáš Hlaváč, Ing. Bohuslav Machek .....................
5
Trhací práce ve speleologii - Vladimír Pravda ..........................................................................................................................
7
Mezinárodní seminář Trhací technika a pyrotechnika 2007 - Jan Klusáček............................................................................
9
Valná hromada STTP ................................................................................................................................................................. 10
Stanovy Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku ........................................................................................................ 10
Jubileum ...................................................................................................................................................................................... 17
Inzerce ......................................................................................................................................................................................... 18
2
petentnost a bezradnost, pak také patrně nejste daleko od
pravdy.
Ano lze pochopit, že tato novela, která vznikla na základě
zadání Bezpečnostní rady státu z léta roku 2005 jako reakce na teroristický útok na metro a autobus v Londýně (viz
např. reportáž z 19. 7. 2005 na TV NOVA také umístěná
na našich vebových stránkách) a je projevem snahy snížit
rizika zneužití výbušnin. Lze pochopit, že každá, byť malá,
překážka postavená do cesty tomu, kdo by chtěl zneužít
výbušniny se kterými pracujeme je dobrá překážka, ale ani
při nejlepší vůli pouhým zvětšením doby před ohlášením
připravovanému transferu výbušniny nelze dosáhnout
žádného skutečného snížení rizika např. napadení tohoto
transferu nebo přímo jeho zneužití k provedení teroristického činu, spíše naopak.
Leč dost již bylo na těchto stránkách polemiky o způsobu a
termínu informování kompetentních institucí státu. Po
selhání pokusu o vrácení předlohy k přepracování v 1. čtení
v Poslanecké sněmovně a po dohodě s některými poslanci,
kteří mají vážný zájem o to naplnit myšlenku, proč byla
novela zpracována a umožnit při tom i normální podnikání
v oborech souvisejících s průmyslovými výbušninami výbor
Společnosti inicioval zpracování pozměňovacích návrhů,
které by některé nedostatky odstranily. Pro jejich zpracování
se výbor Společnosti spojil s některými firmami „z branže“,
které také zpracovaly vlastní připomínky. Byla vytvořena
pracovní skupina, která po rozsáhlé diskusi nad předlohou
ZPRAVODAJ
novely zákona připravila řadu konsensuálních pozměňovacích návrhů včetně jejich zdůvodnění, které předloží
na jednání s dotčenými úřady a institucemi a následně
i Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny a bude se
snažit přesvědčit zúčastněné o tom, že jejich akceptováním v
konečném a schváleném znění nejen že nedojde „k rozmělnění věcného záměru zákonodárce“, ale naopak že
zvětšením operativnosti dohledu nad některými citlivými
činnostmi se reálně sníží riziko zneužití průmyslových
výbušnin a neúměrně neztíží či neznemožní podnikání.
Takový stav je dne 20. 7. 2007, kdy píši tyto řádky.
S dalším postupem budete informováni patrně až na
konferenci v Brně.
V této souvislosti mi dovolte upozornit, že v rámci
modernizace našich internetových stránek http://www.sttp.cz
byla vylepšena rubrika „Diskuse“, která umožní lépe
vzájemně komunikovat a spolupracovat než tomu bylo
doposud. Dále mi dovolte vyslovit přání, aby tato možnost
moderní a rychlé komunikace a informování byla používána
víc než doposud, abychom si ve výboru nemuseli připadat
jako jeden z nechvalně známých československých politiků,
tj. „jako kůly v plotě“. Zejména v době, kdy se „dějí tak
závažné věci“ jako je příprava nových zákonů a norem,
kterými se budeme muset dříve nebo později řídit.
Ing. Milan Těšitel
president společnosti
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST PŘI NAKLÁDÁNÍ S VÝBUŠNINAMI, KTERÁ
VZNIKLA PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ SELHÁVKY ČERNÉHO PRACHU
Ing. Bohuslav Machek
Český báňský úřad Praha
[email protected]
Odborná veřejnost je pravidelně seznamována s výsledky
šetření mimořádných událostí, ke kterým došlo zejména při
používání výbušnin. Skutečnosti zjištěné státní báňskou
správou při šetření mimořádných události jsou upravovány
tak, aby mohly být uveřejňovány i v jednotlivých číslech
ZPRAVODAJE.
Jednalo se o mimořádné události týkající se:
• nálezu trhaviny,
• pracovních úrazů zaměstnanců při provádění trhacích
prací,
• nadměrné rozlety horniny.
Po prošetření každé mimořádné události jsou zpravidla do
jednoho roku v každé organizaci prováděny kontroly plnění
přijatých opatření. Kontroly jsou vždy předem ohlášené
a prováděné ve spolupráci s pracovníky příslušného
obvodního báňského úřadu tak, aby mohla být objektivně
posouzena jak účinnost přijatých opatření organizací, tak
účinnost opatření přijatých obvodním báňským úřadem.
Dovolím si zde uvést postup a zjištěné skutečnosti ze své
praxe.
Při každé kontrole pracoviště, kde k mimořádné události
došlo, pravidelně hovořím s vedoucím trhacích prací, střel-
mistrem, technickým vedoucím odstřelů, vedoucím provozovny, předákem, ale i s řadovými zaměstnanci. Především
se snažím o to, abych všechny přesvědčil o tom, že
prováděná kontrola je v jejich osobním zájmu vedoucí
zejména ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s výbušninami
v organizaci.
Obsahem rozhovoru zpravidla bývá:
1. Představení se, kdo jsem a proč jsem přijel až za ním
na jeho pracoviště.
2. Společné vyhledání nových pozitiv jeho pracoviště od
doby, kdy na pracovišti k mimořádné události došlo.
3. Diskuse o tom,
• jak by práce měla být prováděna ještě bezpečněji
a při které se snažím ujistit o tom, že se nebezpečná
situace nebude opakovat,
• jaké problémy brání tomu, aby prováděná práce byla
bezpečnější a přitom podle provozních představ
zaměstnanců, kteří mají k řešení problémů nejblíže
(zkrátka a jednoduše, přesvědčit se o trvalé změně
chování nebo přístupu celé organizace a dozorujícího
orgánu).
ZPRAVODAJ
Začátkem měsíce června tohoto roku jsem si v průběhu
přednášky jednoho z výrobců černého prachu na „Celorepublikovém semináři pro střelmistry, technické vedoucí
odstřelů a vedoucí trhacích prací“ uvědomil, že mi jedna
taková kontrola ještě zbývá provést, a to právě na
pracovišti, kde došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance při
zneškodňování selhávky černého prachu. Z odborného
vyjádření zpracovaného obvodním báňským úřadem jsem
věděl, jak k mimořádné události došlo.
Koncem května 2006 v jednom granitovém lomu pro
hrubou kamenickou výrobu prováděl střelmistr trhací práce
malého rozsahu. Na pracovišti byl sám, pouze ve vzdálenosti cca 25 m od něho pracovali další zaměstnanci, kteří
prováděli těžbu kamene. Práce začal vrtáním. Ručním
kladivem navrtal 6 vývrtů o průměru 38 mm a délce cca
1,3 m. Po ukončení vrtání postupně prováděl trhací práce,
vždy jeden vývrt. K trhacím pracím používal černý prach
WANO, elektrické palníky SO-anti a suchý písek na
ucpávky. Jako hlídky při jednotlivých odpalech využíval
pracovníky z vedlejšího pracoviště. Vývrt nabíjel střelmistr
tak, že do vývrtu nasypal hrst písku a pak nabíjel náložku
černého prachu s elektrickým palníkem. Náložku zhotovoval
z papírové ruličky, kterou si vytvořil navinutím papíru na
dřevěný nabiják. Ruličku na jednom konci zaslepil a nasypal
do ní cca 15 dkg černého prachu a umístil elektrický palník.
Náložku zaslepil i na druhém konci a pomocí nabijáku
zasunul do vývrtu a až po ústí vývrtu zasypal ucpávkou.
Velikost nálože černého prachu střelmistr pouze odhadoval,
ale na tři odpaly spotřeboval 0,5 kg černého prachu.
Tímto způsobem odpálil střelmistr tři nálože ve třech
vývrtech. U prvních dvou proběhly trhací práce bez
problémů, při třetím odpalu došlo k selhávce. Po uplynutí
čekací doby přistoupil střelmistr ke
zneškodnění selhávky. Tu prováděl
ocelovou ½“ trubkou, na jejímž
spodním konci byla nasunuta gumová
hadice o délce cca 30 cm. Horní konec
byl upraven na připojení vzduchové
hadice. Zneškodnění selhávky prováděl
střelmistr tak, že vyfukovačku pozvolna
zasunoval do vývrtu a pohyby nahoru
a dolů vyfukoval ucpávkový materiál
a trhavinu z vývrtu. Sám stál stranou
od vývrtu, aby nestál v dráze vyfukovaného materiálu a i hlavu měl otočenou od vývrtu. Po určité době, kterou
střelmistr nedokázal přesně odhadnout,
došlo k prudkému vyfouknutí písku
z vývrtu a zároveň vylétla z vývrtu i vyfukovačka. Zda vylétl z vývrtu i plamen
střelmistr neví. Z události byl tak
zmaten, že opustil pracoviště a šel do
kanceláře nahlásit, co se mu stalo.
Střelmistr měl odřené a popálené
předloktí pravé ruky a prsty, jak držel
vyfukovačku.
Po provedeném šetření obvodním báňským úřadem bylo:
3
V přímé souvislosti s pracovním úrazem zaměstnance
organizace zjištěno toto porušení:
• ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 72/1988
Sb., o používání výbušnin, v platném znění (dále jen
„vyhláška o používání výbušnin“), tj.: Selhávky lze
zneškodnit vypláchnutím sypkých nebo kapalných
trhavin nebo vyfoukáním náložkovaných trhavin.
Výše uvedené ustanovení porušil střelmistr tím, že
k zneškodnění selhávky sypké trhaviny použil zakázaný
způsob zneškodnění, tj. vyfukování.
V nepřímé souvislosti s pracovním úrazem zaměstnance
organizace zjištěno porušení:
• ustanovení § 70 odst. 4 vyhlášky o používání výbušnin,
tj.: Pomůcky nebo ty jejich části, které by mohly přijít
do styku se selhávkami, musí být z nejiskřícího materiálu. Pokud byl použit elektrický roznět a došlo
k selhávce, musí se při jejím zneškodňování provést
opatření k ochraně elektrických rozněcovadel před
nežádoucím roznětem.
Uvedené ustanovení porušila organizace tím, že pracoviště nevybavila pomůckou pro zneškodnění selhávek
z nejiskřivého materiálu a v technologickém postupu
trhacích prací nestanovila způsob ochrany elektrických
rozněcovadel při zneškodnění selhávky před nežádoucím roznětem.
Zdrojem mimořádné události tedy bylo nežádoucí zahoření
černého prachu při zneškodňování selhávky. Příčinou bylo
použití zakázaného způsobu zneškodňování selhávky sypké
trhaviny. V případě, že by střelmistr použil povolený
způsob zneškodnění sypkých trhavin, např. vypláchnutí vodou, k mimořádné události by nedošlo. Tím, že
k zneškodnění selhávky vyfukováním byla použita vyfukovačka z jiskřivého materiálu situaci vyvolalo. Natažená cca
Účinky černého prachu ve vývrtu utěsněném ucpávkou
4
30 cm hadice na konci ocelové vyfukovačky, nemohla
zabránit tomu, aby vyfukovaný písek z ucpávky nemohl
vyvolat jiskření při tření o kov, ze kterého byla vyfukovačka
zhotovena. Toto jiskření bylo dostatečným podnětem pro
zapálení vyfukovaných zrnek černého prachu.“
Zdánlivě banální a prosté, když věc navíc šetřil obvodní
báňský úřad, který je specializován na výrobu výbušnin.
Možná i to byl důvod pro to, že jsem vždy předem
ohlášenou plánovanou společnou kontrolu 2x odložil na
pozdější termín.
Po získání informace na přednášce, že v České republice
spotřeba černého prachu zaujímá 8 % podíl ve spotřebě
všech průmyslových trhavin, a v souvislosti s novějšími
podmínkami pro skladování palníků ve skladech výbušnin,
jsem si uvědomil, že pro kontrolu opatření je již nejvyšší
čas. Uplynul jeden rok a četnost manipulace s černým
prachem (nabíjeného po „hrstičkách“, ale při celkové
spotřebě cca 40 t) nemůže nechat nikoho dobře spát.
Účinky černého prachu v utěsněném vývrtu ucpávkou jsou
zřejmé z obrázku na předcházející stránce. Jak je to
s účinky černého prachu, který ve vývrtu utěsněn nebyl, jak
je to s černým prachem, který je v Evropě prakticky
používán od 13. století? Jel jsem se přesvědčit do lomu,
navíc vybaven těmito informacemi:
1. Černý prach tak, jak byl v Číně vynalezen, je i dnes
složen ze tří neměnných složek síra, dřevěné uhlí a dusičnan draselný.
2. V současné době je dovoleno uvádět na trh v ČR
v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády
č. 358/2001 Sb. pro použití při trhacích pracích následující
druhy černého prachu:
- VESUVIT TN, výrobce Explosia a. s., Pardubice-Semtín,
Certifikát ES o přezkoušení typu č. 1019-092/V/2004
(vystavil VVUÚ a. s., dne 11. 6. 2004),
- černý prach z delaborace, výrobce Poličské strojírny a. s.,
Polička, Certifikát ES o přezkoušení typu č. 1019133/V/2004 (vystavil VVUÚ a. s., dne 31. 8. 2004),
- černý prach WANO, výrobce WANO GmbH, Kunigunde,
SRN, Zpráva o souladu návodu k používání s právními,
bezpečnostními a hygienickými předpisy ČR č. VVUÚ-S006/2004 (Certifikát ES o přezkoušení typu
č. 0589.EXP.0086/98, vystavil BAM, SRN, dne 17. 4.
2000). Návod k používání černého prachu WANO, který
byl schválen ČBÚ dne 26. 3. 2002 pod čj. 988/02/377,
je součástí Opatření ČBÚ č. 51/2002 o povolení uvedení
do oběhu černého trhacího prachu WANO,
- černý trhací prach KAMNIK 75, výrobce KIK Kamnik,
d.d., Slovinsko, Zpráva o souladu návodu k používání
s právními, bezpečnostními a hygienickými předpisy ČR
č. VVUÚ-S-007/05/2005 (Certifikát ES o přezkoušení
typu č. 0589.EXP.0879/02, vystavil BAM, SRN, dne 10. 1.
2003).
3. V návodech k používání u výše zmíněných černých
prachů je uvedeno v kapitole „Roznět a nabíjení“, že:
„Černý prach se nabíjí do vývrtů, spár nebo trhlin ve formě
náložek, které střelmistr připraví do papírového obalu.
Pokud černý prach padá do vývrtů, spár a trhlin vlastní
vahou, musí se sypat za pomocí násypky z nejiskřivého
materiálu, jejíž trubice dosahuje až na dno nabíjecího
prostoru. S násypkou se musí manipulovat opatrně, nesmí
ZPRAVODAJ
se natřásat, nesmí být vystavena nárazům a nesmí se
prudce prosívat“. V návodech na používání je dále upozorněno na jeho vysokou citlivost k zážehu a snadnou
iniciaci jiskrou a ohněm. Je výslovně zdůrazněno, že je
zakázáno pneumatické nabíjení černého prachu. To vše je
v souladu s požadavky uvedenými v § 53 vyhlášky
č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, v platném znění.
4. Použitý způsob zneškodnění selhávky černého prachu
vyfoukáním pomocí stlačeného vzduchu je vysoce nebezpečný a zakázaný právě z toho důvodu. Pneumatické
nabíjení černého prachu do vývrtů je zakázáno, přičemž
v ustanovení § 70 vyhlášky o používání výbušnin je uvedena
řada možných způsobů zneškodnění. V případě zneškodnění selhávky černého prachu je z bezpečnostních
důvodů nutno použít vypláchnutí.
V průběhu této kontroly přijatých opatření po mimořádné
události jsem mj. zjistil, že:
• někteří z nás jsou i nadále k sobě a ostatním
nezodpovědní,
• Paretovo pravidlo 80/20 je nepřekonatelné.
Proč se domnívám, že někteří z nás jsou i nadále
k sobě a ostatním nezodpovědní?
1. Technologický postup trhacích prací malého rozsahu
nebyl upraven ve smyslu závad zjištěných při šetření
mimořádné události obvodním báňským úřadem (nebyl
zajištěn soulad s citovaným ustanovením § 70 odst. 4
vyhlášky o používání výbušnin, opatření pro ochranu
elektrického roznětu při zneškodňování selhávek,
organizace nevybavila pracoviště pomůckami pro zneškodnění selhávek z nejiskřivého materiálu a tyto
pomůcky neuvedla do seznamu pomůcek v technologickém postupu).
2. Vedoucí trhacích prací organizace v doplněném technologickém postupu připustil v rozporu s ustanovením
§ 70 odst. 1 písm. e) vyhlášky o používání výbušnin,
vyfukování sypkých trhavin.
3. V tomto technologickém postupu trhacích prací byl
nejednoznačným způsobem uveden způsob dorozumívání
hlídek mezi sebou a mezi hlídkou a střelmistrem.
Nepřípustný byl i způsob vyhlašování výstražných
signálů (pomocí volně ložených 100 g náloží průmyslové
trhaviny 100 m od místa úkrytu střelmistra, když
bezpečnostní okruh měl poloměr 40 m).
4. Technologický postup k provádění trhacích prací malého
rozsahu, vč. doplňku, byl předložen i obvodnímu báňskému úřadu, který jej vzal na vědomí.
5. V průběhu mé kontroly organizace nedoložila prokazatelné seznámení zaměstnanců s doplňkem technologického postupu.
6. Doplněný technologický postup nebyl k dispozici
žádnému zaměstnanci provozovny, natož na pracovišti.
7. Kniha kontrol (lomový deník) obsahovala záznam provedený vedoucím provozovny s tím, že lomové stěny jsou
očištěny a ochranné pomůcky zaměstnanci používány.
Začátkem druhé poloviny směny bylo při kontrole
zjištěno, že střelmistr a další zaměstnanci nebyli
vybaveni ochrannými pomůckami (nepoužívali ochranné
přilby a přitom prováděli přípravné práce pod převisem,
střelmistr používal při nabíjení černého prachu z domova použité oblečení, které nebylo z materiálu s vysokou izolační schopností).
5
ZPRAVODAJ
8. Pomůcky k používání černého prachu (dřevěný nabiják
opatřený ocelovou koncovkou, aby se netřepil) rovněž
nebyly z materiálu s vysokou izolační schopností.
9. V průběhu kontroly střelmistr používal krátké a nevhodné přívodní vedení, navíc ještě při připojování
přívodního vedení k roznětnici neměl vyklizené ohrožené území a hlídky nebyly na svých stanovištích.
10. Organizace nevedla evidenci selhávek, neměla žádný
bezpečnostní list k používaným výbušninám a nepředložila žádné hodnocení rizik, které by např. řešilo
práce pod těžebním řezem, provádění podvrtávek,
zjištění nebezpečného stavu, jako např. je zneškodnění
selhávky (modelová situace dřívější mimořádné události
a informace z odborného vyjádření byla k dispozici).
Proč je Paretovo pravidlo 80/20 nepřekonatelné?
V průběhu šetření mimořádné události obvodním báňským
úřadem bylo zjištěno porušení 2 ustanovení vyhlášky
o používání výbušnin. Při kontrole účinnosti přijatých
opatření cca po jednom roce a jednom měsíci bylo zjištěno,
že organizace nadále porušovala stejná ustanovení. Při
podrobnější kontrole souvisejících ustanovení s mimořádnou
událostí bylo zjištěno min. dalších 8 porušení předpisů
upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Odborní zaměstnanci, ani vedoucí zaměstnanci organizace nesplnili ani jedno opatření. Naopak prokázali,
že svým přístupem jsou schopni riskovat více, než
kolik si mohou dovolit ztratit.
O vyvozených důsledcích s odpovědnými zaměstnanci si
jistě udělá každý úsudek sám.
Na závěr, lze jen konstatovat, že všichni můžeme hovořit jen
o štěstí, když k poslední evidované mimořádné události při
nakládání s výbušninami státní báňskou správou došlo
v únoru 2006.
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
V PŘÍBRAMI - JEDNA Z CEST K ODBORNÉ KVALIFIKACI
V OBORU, KTERÝ SE OPĚT ZAČAL ROZVÍJET
PaeDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy
[email protected]
Ing. Bohuslav Machek
externí učitel
[email protected]
V průběhu školního roku 2006/2007 byl na Střední
průmyslové škole v Příbrami otevřen nový ročník dálkového
studia oboru „Hornictví.“ Jedná se o jednu z příležitostí jak
dosáhnout odborné kvalifikace podle vyhlášky Českého
báňského úřadu č. 298/2005 Sb., o požadavcích na
odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o
změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
Středoškolského vzdělání zakončeného maturitou se mohou
zúčastnit fyzické osoby, které si v průběhu dvou nebo
čtyřletého studia chtějí doplnit teoretické znalosti v oboru
„Hornictví,“ zaměřeném na povrchové dobývání ložisek. Na
škole, kde byly poprvé zahájeny přednášky dne 12. listopadu
1849, a která se tehdy nazývala Montánní učiliště v
Příbrami, lze opět získat odbornou kvalifikaci pro výkon
těchto báňských funkcí:
• závodní lomu na lomech s celkovou roční těžbou
užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun,
• závodní,
• bezpečnostní technik,
• báňský projektant,
• projektant instalací elektrických zařízení,
• technický dozor při vedení důlních a podzemních děl.
Společné foto studentů 1. ročníku z exkurze před jednou z provozoven.
Jedním z vyučovaných a maturitních předmětů je „Povrchové dobývání ložisek,“ jehož vyučování bylo zahájeno podle
nově sestavené učební osnovy odrážející potřeby současných
hornických provozů. Vzhledem k tomu, že na knižním trhu
není dostupná aktuální odborná literatura z povrchového
dobývání, odborná literatura popisující dobývání bloků
kamene pro hrubou ušlechtilou kamenickou výrobu, včetně
jeho úpravy a zušlechtění, na českém trhu chybí úplně, tak
musel být tomuto stavu přizpůsoben i způsob výuky.
6
Pro ty co nemají ucelenou představu, co takový předmět
obsahuje, nebo ještě váhají nad tím, zda si doplnit odbornou
kvalifikaci v oboru, který se opět začal rozvíjet, uvádím
některé části z učební osnovy předmětu „Povrchové
dobývání ložisek“:
Základní ekonomické pojmy (koloběh kapitálu, náklady,
tržby, rezervy, zisk, daň )
• Podstata podniku a podnikání
• Efektivnost podniku
• Specifika hornické organizace
• Vybrané ekonomické pojmy související s horním právem
• Úhrady z dobývacích prostorů a vydobytých nerostů
• Tvorba finančních rezerv na sanace a rekultivace
• Tvorba finančních prostředků na důlní škody
• Postup při čerpání finančních prostředků
• Využívání finančních prostředků z fondů úhrad a dalších poplatků (znečištění ovzduší)
Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v lomových provozech
• Všeobecná práva a povinnosti zaměstnance
• Práva a povinnosti zaměstnance v hornické organizaci
• Všeobecná práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců
na jednotlivých stupních řízení
• Práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení v hornické organizaci.
• Právní úprava odpovědnosti zaměstnanců a vedoucích
zaměstnanců na jednom pracovišti
Řízení rizik
• Pojem riziko a jeho právní úprava
• Rozdělení rizik
• Podnikatelská rizika
• Bezpečnostní rizika
• Prevence rizik na pracovišti
• Hornická rizika a záchranářství
• Rozbor nejčetnějších a aktuálních rizik v hornictví
Vedení a řízení
• Vedení
• Řízení
• Organizační struktura podniku
• Organizační struktura hornického provozu
• Osvědčené osoby a jejich odpovědnost v hornickém
provozu
• Zvládání havarijních a tísňových situací
Základy komunikace s okolím
• Jednotlivé prvky okolí podniku a jejich poslání (stát,
obec, občanská sdružení, konkurence, zákazník, media,
veřejné mínění, apod.)
• Význam okolí a jeho vliv na hornický provoz
• Nutnost poznávání okolí a spolupráce s okolím jako
nezbytná základní podmínka úspěšného podnikání
hornických organizací
• Řešení střetů zájmů s jednotlivými prvky okolí
Po prvním pololetí museli studenti při plnění svých každodenních povinností doma i v zaměstnání zvládnout pololetní práci, ve které prezentovali:
1. sami sebe na pracovišti provozovny, kde pracují (k bližšímu seznámení i mezi sebou),
2. význam těženého ložiska jak v lokálním měřítku, tak
i v České republice,
ZPRAVODAJ
3. postavení provozovny v organizační struktuře organizace,
4. postavení organizace v České republice a v Evropě (vč.
uvedení konkurence na trhu),
5. příklady použití těžených surovin v organizaci, kde
pracují,
6. přehled konkrétních technických norem upravujících
použití těžených nerostných surovin organizací, ve které
student pracuje,
7. vybrané požadavky technických norem na použití
nerostných surovin u stěžejních výrobků uváděných na
trh,
8. alternativní využití nerostných surovin vč. další přidané
hodnoty u výrobků uváděných na trh provozovnou
(organizací), kde pracují.
Všichni studenti zpracovali ve vynikající grafické úpravě
svoje prezentace v programu Power Point, které budou dále
využity školou k rozšíření poznatků v oboru.
Ve druhém pololetí mají studenti za úkol zpracovat seznam
povinností, který je čeká v provozní praxi při plnění
každodenních úkolů, v rozsahu:
1. Obecných pracovně právních práv zaměstnance a zaměstnavatele báňského provozu.
2. Obecných povinností zaměstnance, předáka nebo
vedoucího pracoviště, směnového technika, technika
nadřízeného směnovému technikovi a závodního lomu
podle právních předpisů, které se vztahují na báňský
provoz.
3. Denních, týdenních, měsíčních, popř. ročních povinností
zaměstnance, předáka nebo vedoucího pracoviště,
směnového technika, technika nadřízeného směnovému
technikovi a závodního lomu podle právních předpisů,
které se vztahují na báňský provoz, popř. podle pokynů
zaměstnavatele.
Na závěr studia studenti zpracují vzorovou provozní dokumentaci k vybrané činnosti z hornictví (např. technologický
postup pro povrchové dobývání) podle předem stanovených
podmínek.
Proto co vyučující a 22 studentů nenašlo v jiných odborných
zahraničních zdrojích, uvidělo a uslyšelo v průběhu
2. pololetí školního roku v praxi od svých zkušenějších
kolegů přímo v provozu. Těžební organizace Sokolovská
uhelná, právní nástupce, a.s. umožnila exkurzi studentům
v lomu Jiří, Průmysl Kamene, a.s. v lomu Slatina
a organizace DOBET s.r.o. v lomu Ostrožská Nová Ves.
Výběr provozoven byl zvolen tak, aby se studenti mohli
konkrétně seznámit s novými technologiemi provozoven,
které ze svých stávajících pracovišť neznají.
Po provedeném průběžném hodnocení studentů lze
jednoznačně konstatovat, že se během krátké doby
v hornických provozech mezi zaměstnanci objeví zdravá
a sebevědomá konkurence na úrovni středního managementu, který je podle našeho názoru pro bezpečné a odborné řízení hornického provozu nejdůležitější.
Držme jim společně palce a popřejme hodně úspěchů, vždyť
všechno se počítá. Tím se rozumí dát studujícímu
zaměstnanci prostor pro jeho rozvoj, studium, popř. již
vystudovaným zaměstnancům pocit, že jsou pro organizaci
důležití. A nebo také škole dát najevo, jaké jsou možnosti
k získání nových poznatků, např. umožněním exkurze
v zajímavém a moderním hornickém provozu, popř. učitele
informovat o zdroji, který vede k novým a aktuálním
studijním materiálům.
7
ZPRAVODAJ
TRHACÍ PRÁCE VE SPELEOLOGII
Vladimír Pravda
MTS a.s.
Trhací práce ve speleologii ulehčují průzkumné práce jako
systematickou činnost při průzkumu, dokumentaci a
zpřístupňování těchto zajímavých přírodních výtvorů
veřejnosti.
Stále je však třeba mít na mysli, že použití výbušnin je až
jako poslední možnost průniku do krasového podzemí, při
které může dojít k nenahraditelným škodám.
Trhací práce ve speleologii je především nutno realizovat
s rozmyslem, důsledně posoudit možnost poškození nenahraditelné výzdoby jeskyní a jejich stability a také si
uvědomit, že nejen lidé, ale další, zákonem chránění živočichové mohou být v dosahu nepříznivých účinků trhacích
prací.
Tyto práce by měly být realizovány výlučně v době, kdy se
v jeskyních nenachází např. přezimující létající savci.
Trhací práce v jeskyních jsou ultimativní, v případě
vzniku škody je nemožné poškozenou a zničenou
krasovou výzdobu nahradit.
Druhy trhacích prací ve speleologii je možno zařadit do
dvou základních skupin:
1. přibírkové práce,
2. ražby nových vchodů, spojovacích chodeb a prorážek.
1. Přibírkové práce
Do této skupiny patří trhací práce pro rozšíření puklin,
úzkých chodeb a neprůlezných komínů uvnitř v jeskyních.
Zde spočívá hlavní použití trhací práce v realizaci přibírkových vývrtů v přiměřeném záběru, zpravidla souběžných s volnou plochou pukliny nebo úzké chodby, případně
komínu.
Za předpokladu, že není možno přesně zjistit tvar a průběh
pukliny za místem provádění trhací práce, je nutno
důsledně realizovat předvrtávání. Předvrty by měly být
realizovány tak, aby spolehlivě postihly případné volné
prostory nebo měkké zóny v prostoru před trhací prací
a bylo tak omezeno nebezpečí prostřelení do volných dutin
(vzniká pak velký rozlet a silná tlaková vlna nebezpečí škod
v neznámých nepřístupných částech jeskyně). Délka předvrtání by měla být minimálně dvojnásobek až třínásobek
záběru. Je výhodnější, pokud to povaha práce umožňuje,
použít samostatných vývrtů a nepoužívat pro jeden odstřel
větší množství náloží. Tímto opatřením omezíme možnost
kumulace kmitání krápníků a jejich následnému opadu.
Velikost náloží je vhodné lehce předimenzovat, omezí se
tímto opatřením seizmický projev výbuchu nálože do
skalního masivu. Předimenzování nesmí překročit hodnotu
25 %, optimální je 15 %.
Přibírky komínů jsou z hlediska technologie trhacích prací
realizovány podobným způsobem jako horizontální díla.
Metody trhacích prací příložnými náložemi je možno
realizovat pouze v omezené míře a je nutno velmi dobře
předem vyhodnotit nepříznivé účinky výbuchu náloží do
volného prostoru. Úspora na vrtacích pracích nesmí být
vyvážena škodami na výzdobě jeskyní.
Je třeba si uvědomit, že krápníková výzdoba snese
maximální zatížení akustickým přetlakem do 20 Pa, podle
její délky a tloušťky. Hodnota 10 Pa se považuje za
bezpečnou, ale je třeba vyhodnotit i stav stalagmitu,
stalaktitu, brčka nebo sintrové záclony a jejich upevnění
u kořenu.
Pro dokreslení situace je třeba uvést, že popraskání
okenních tabulí nastává až od hodnoty akustického přetlaku
cca 150 Pa.
Příložné nálože je účelné použít pouze k uvolňování sutí
v ucpaných komínech a to jen při možnosti aplikace
z bezpečného pracoviště. V případě krápníkové výzdoby
v bezprostředním okolí místa provádění trhací práce jsou
příložné nálože v podstatě vyloučeny. V případě komínů je
také třeba dbát v prvé řadě na nebezpečí pádu horniny
z volných prostor nad pracovištěm. Spolehlivou ochranu
poskytují, pokud je to technicky možné, ochranné stříšky,
povaly a zapažení volných prostor.
Použití speciálního usměrněného náloživa (např. tritolových
UPN) je v podmínkách speleologie z důvodu vysokého
zatížení prostoru tlakovou vlnou vyloučeno.
Rozpojování nadměrných bloků kamene, např. v závalech
a v jiných nepřístupných místech se provádí náložemi ve
vývrtech. Nálože je třeba těsnit, a důsledně používat krytí
pro omezení tlakových účinků odstřelu. Krytí omezí
i nadměrný rozlet, který je u tohoto druhu prací poměrně
běžný. Velikost nálože není možno přesně vypočítat, je
nutno postupovat dle zkušeností a citu střelmistra
a dimenzovat nálož na pouhé rozpuknutí, případně použít
trhacích cementů.
2. Ražby nových vchodů a spojovacích chodeb,
prorážek
Práce v tomto směru jsou shodné s metodami trhacích prací
v oblasti stavebních prací při ražbě podzemních děl a
tunelů. Ražby v plném profilu jsou realizovány dle zásad
ochrany okolních objektů před seizmickým zatížením, vznik-
8
lým při trhací práci. Ražby úvodních štol by měly být
realizovány směrem k jeskyni, spojovací chodby z prostor
z menší hodnotou krasové výzdoby směrem k cennější části
jeskyně. Zvýšenou pozornost by měl střelmistr věnovat
trhacím pracím v místě uvažované prorážky do volného
prostoru a tuto pokud možno realizovat bez použití trhacích
prací.
Práce v této oblasti by měly být svěřovány střelmistrům,
kteří mají oprávnění pro provádění trhacích prací pro
speleologii, ale také pro stavební práce.
V okamžiku přiblížení ražby na takovou vzdálenost, kdy by
mohlo dojít k ovlivnění krasové výzdoby v jeskyních, je
třeba přejít na režim tzv. opatrných trhacích prací, což
znamená provést taková opatření, aby v žádném případě
nemohlo dojít k poškození této krasové výzdoby - dělení
čelby na menší plochy (vertikálně nebo horizontálně, dle
geologické situace v čelbě díla), použitím hustší sítě
menších náloží a snížením záběru. Samozřejmé je použití
předvrtávání na dvoj až trojnásobek záběru nejen v přímém
směru, ale i ve vhodném sklonu mimo dílo, aby se postihly
případné neznámé dutiny ve směru ražby.
Určení bezpečné vzdálenosti čelby od prostor v jeskyních
z hlediska nežádoucích účinků prací je účelné realizovat
pomocí seizmického monitoringu s kontinuálním měřením
otřesů (předpokládá se znalost prostor pro zpřístupnění
a možnost umístění snímačů). Vyhneme se tak problémům
s případnými škodami a můžeme průběžně upravovat
velikosti náloží a vrtná schémata v závislosti na aktuální
vzdálenosti k citlivé krasové výzdobě. Za bezpečné hodnoty
seizmického zatížení krápníkové výzdoby lze považovat
rychlost kmitání 1 - 2 mm, rychlost kmitání 5 mm je
hraniční, vyšší je nepřípustná a již může dojít ke škodám.
Z hlediska trhacích prací a jejich nepříznivých účinků je
účelné použití sbíhavých zálomů, naopak je vhodné se
vyhnout bezzálomovému ražení. Zálomy válcové jsou
nevhodné pro poměrně velký odhoz. Doporučuje se
v maximální míře využívat přírodních puklin a poruch
hornin k vytvoření zálomové dutiny.
Trhací práce na obrysu
Z hlediska obrysových prací - výlomu obrysu díla - je vhodné
využití metod řízeného výlomu, a to buď metody ovrtání,
použití odlehčených náloží v obrysových vývrtech (metoda
Smooth Blasting) nebo metody presplitting (Presplit
Blasting) - předstřelení spáry před vlastním těžebním
odstřelem.
Tyto metody jsou od sebe odlišeny způsobem rozpojení
tlumící vrstvy horniny, která je ohraničena obrysovou
plochou.
U metody ovrtání je tlumící vrstva rozpojena účinkem
náloží předobrysových vývrtů, přičemž obrysové vývrty
nejsou nabíjeny.
U hladkého výlomu u metody Smooth Blasting je
tlumící vrstva rozpojena účinkem předobrysových náloží
a obrysových náloží. Obrysové nálože jsou odlehčeny
a odpáleny po těžebním odstřelu.
Metoda presplitting využívá rozpojení tlumící vrstvy
předobrysovými náložemi, obrysové vývrty jsou však
nabíjeny a odpal obrysových vývrtů probíhá s předstihem
před odpalem vlastních těžebních náloží. Presplitová
ZPRAVODAJ
štěrbina je dokonalejší než u hladkého výlomu, protože je
omezen vliv volné plochy.
Použitím těchto metod získáme hladký obrys díla, omezíme
nadvýlomy, narušení zaobrysového masivu a snížíme
působení otřesových projevů trhací práce na horninový
masiv.
Použité výbušniny
Z dostupných trhavin je možno pro obrysové výlomy použít
odlehčených náloží trhavin např. Lambrex 2 Contour neb
Obrysit, které jsou pro obrysový výlom určeny. Je možné
použít i klasických konstrukcí radiálně a axiálně odlehčených náloží běžných průmyslových trhavin. Dále je
vhodné použití bleskovic o různých gramážích (12 - 100
gramů výbušné složky na délkový metr), které umožní
hladký odlom obrysových vývrtů a použití i menších
průměrů vývrtů.
Pro těžební vývrty je použití všech druhů trhavin pro
podzemí v podstatě bez omezení.
Zde je dobré se řídit objemovou koncentrací energie výbušniny, tzn. použití plastických trhavin tam, kde je třeba vyšší
výkon (zálom v čelbě díla, apod.) a sypkých trhavin např.
u přibírek boků chodeb nebo rozpojování nadměrných bloků
horniny, kde není požadavek na vyšší koncentraci energie.
Také je možno přihlížet k množství povýbuchových zplodin,
např. emulzní trhaviny v tomto směru poskytují lepší
výsledky.
Z hlediska použitých rozněcovadel nejsou žádné zvláštní
požadavky na jejich vlastnosti. V případě trhacích prací
u kabelových rozvodů je použití neelektrického roznětu bezpečnější.
Omezování nepříznivých vlivů výbuchu náloží
Při každém výbuchu nálože dochází k vzniku nepříznivých
účinků, v prostředí jeskyní jde především o tlakovou vlnu
a seizmické zatížení.
Tlakové účinky lze omezit důsledným používáním ucpávek. Pro potřeby trhacích prací ve speleologii, pokud to
situace dovolí, používat nejlépe vodní ucpávku. Vodu je
možno do vývrtů volně nalévat nebo použít např. plastové
obaly SMU-02W, druh 973. Jílová ucpávka je v současné
době standardním řešením.
Jako nevhodná ucpávka se jeví v podmínkách speleologie
ucpávka z písku a vrtné drtě.
Nadměrný rozlet, respektive v jeskyních jakýkoliv rozlet je
nežádoucí. Rozlet lze omezit jednak důsledným ucpáváním
náloží, jednak zakrytím místa odstřelu např. netkanou
geotextilií, gumovými pasy, pletivem a jiným podobným
materiálem. Provedení trhací práce ve speleologii bez
zakrytí je v každém případě provázeno otlučením krasové
výzdoby nebo reliéfu skalního masivu.
Ochrana před seizmickými účinky je shodná s ochranou
při výstavbě ostatních podzemních děl. Spočívá v důsledném určování velikosti náloží ve vztahu ke vzdálenosti
citlivých objektů, ve vhodném rozčasování náloží a průběžném monitoringu seizmického zatížení citlivých objektů.
Seizmický monitoring včas umožní rozpoznání nebezpečných stavů a úpravu parametrů trhacích prací. Záběr
jednotlivých náloží a jejich velikost by měla zohledňovat
9
ZPRAVODAJ
vzdálenost a odolnost výzdoby. Omezení seizmických účinků
dosáhneme také uplatněním metod řízeného výlomu.
Další metody rozpojování ve speleologii
Jako další alternativní metodou rozpojování je použití
expansních cementů. V našich podmínkách se používá
cementu Cevamit slovenské provenience.
Metoda spočívá v plnění vývrtů směsí Cevamitu s vodou
v určitém poměru, následné rekrystalizaci této směsi, která
způsobí puknutí horniny vlivem působení tahových sil.
Principem působení je změna krystalické struktury Cevamitu, při které vzniká tzv. krystalizační tlak. Velikost tohoto
tlaku se pohybuje v mezích cca 30 - 40 Mpa. Poměr směsi
s vodou je 10 : 3 hmotnostních dílů (tj. k 10 kg Cevamitu se
přidá 3 litry vody), přidáváme Cevamit do vody.
Minimální průměr vývrtů je 30 mm, rozteče vývrtů volíme
v rozsahu 5 až 10 násobek průměru vývrtu. Vývrty umísťujeme zásadně v řadách.
Vývrty se plní směsí až k ústí, směs zavadne do 1 hodiny
a k rozpojení dochází během 6 až cca 24 hodin. Doba
rozpojení je závislá na okolní teplotě.
Cevamit se vyrábí ve dvou variantách, letní a zimní směs.
Použití zimní směsi je až do 5 stupňů pod nulou. Vzhledem
k tomu, že se jedná o chemický přípravek, je nutná
manipulace v rukavicích!
Další variantou je použití tzv. mikrotrhacích prací. Metoda
využívá sil, vzniklých při detonaci nastřelovacích nábojů,
iniciovaných ručním nápichem zápalky úderem kladiva na
trn. Trn musí mít takový průměr, aby nedošlo k úniku
plynů kolem jeho dříku z vyvrtaného otvoru. Náboje se
používají o ráži 9 mm, vývrt zhotovíme stejného průměru
elektrickou vrtačkou. Při ruční iniciaci se musí dbát na
důsledné zakrytí místa práce a používání osobních
ochranných pomůcek.
Tato metoda je vhodná na malé přistřílky a na rozpojení
větších kusů hornin. Není možné ji použít k větším
záběrům, použití se pohybuje pro záběr cca 10 cm.
Použití více nábojů v jednom otvoru je sporné.
Výhodou obou variantních řešení, tj. Cevamitu a nábojnic je
nulové zatížení okolí seizmickými účinky a rozletem.
U použití mikrotrhacích prací je třeba dbát na důsledné
krytí místa práce z důvodu nebezpečí úrazu pracovníka.
Tyto metody jsou předurčeny pro rozpojování v citlivých
úsecích a všude tam, kde není možno rozpojovat trhací
prací nebo jiným vhodným způsobem.
Závěr
Trhací práce ve speleologii jsou obtížným odvětvím, které
vyžaduje přesnost provedení, stálou pozornost k nežádoucím
účinkům trhacích prací a hlavně zkušenost střelmistrů s
trhací prací v jeskyním prostředí.
Vzniklé škody jsou nenahraditelné a proto by měly práce
probíhat pod neustálým dohledem orgánů ochrany přírody.
Literatura:
Hromas, J.: Technologie trhacích prací ve speleologii,
SÚPPOP, Praha, 1986
Müncner, E. a kol.: Príručka pre strelmajstrov a TVO,
SSTV, Banská Bystrica, 2006
Dojčár, O., Horký, J., Kořínek, R.: Trhacia technika,
Montanex a.s., Ostrava 1996
MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ TRHACÍ TECHNIKA A PYROTECHNIKA
2007
Vážení kolegové, kolegyně,
součásti Zpravodaje je i pozvánka na Mezinárodní seminář.
Po přečtení pozvánky, prosím o vyplnění závazné přihlášky,
abychom mohli k Vaší spokojenosti zajistit ubytování
a ostatní věci kolem celé akce. Vyplněnou přihlášku zašlete
do 20. 8. 2007.
Nebudeme vydávat sborník přednášek, ale přednášky
uveřejníme v následujícím Zpravodaji. Hotel Santon nám
bezplatně poskytuje parkování, bazén a saunu v délce 90
minut. Ostatní informace najdete na pozvánce. Těším se na
Vaší účast.
Jan Klusáček
viceprezident STTP
10
ZPRAVODAJ
VALNÁ HROMADA
PROGRAM VALNÉ HROMADY:
Vážení kolegové,
v minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali, že v měsíci září
proběhne při konání Mezinárodního semináře ve dnech 5. - 7. 9. Valná
hromada naší společnosti, kde proběhnou volby do nového výboru STTP.
V tomto čísle Vás chci seznámit s patřičnými informacemi.
Ve zpravodaji najdete návrh kandidátky, kterou projednal výbor společnosti na svém zasedání. Na valné hromadě máte možnost před
hlasováním doplnit další členy naší společnosti do kandidátky. Valná
hromada se bude konat dne 6. 9. 2007 v 16.00 hod.
Budeme volit 15 členů výboru a 3 členy revizní komise.
Dále zde najdete stanovy společnosti. Stanovy budou doplněny a schváleny na valné hromadě.
Zahájení
Volba mandátové, návrhové a volební komise
Zpráva o činnosti za uplynulé období
Zpráva revizní komise
Schválení doplňku stanov
Návrh kandidátky do výboru společnosti
Diskuse
Volby
Schválení usnesení valné hromady
Návrh kandidátky do výboru STTP
Ing. Luděk Bartoš jun.
Ing. Jiří Kadlec
RNDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Zdeněk Bednařík
Jan Klusáček
Karel Svoboda
Jiří Bertók
Ing. Milan Kubica
Jan Šebor jun.
Václav Dražil
Ing. Bohuslav Machek
Ing. Petr Špinler
Ing. Bohumil Drechsler
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Ing. Milan Těšitel
Mgr. Petr Foršt
Ing. Jiří Petříček
Ing. Stanislav Trpišovský, CSc.
Pavel Husarik
Ing. Jan Pokorný
Ing. Josef Turek
Ing. Jan Chlebík
Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.
Mgr. Petr Vlček
Ing. David Jung
Miroslav Solař
Ing. Antonín Vojta
STANOVY
SPOLEČNOSTI PRO TRHACÍ TECHNIKU A PYROTECHNIKU
HLAVA I
Základní ustanovení
1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen „Společnost“) je dobrovolné a nezávislé společenství technických
vedoucích odstřelů, střelmistrů, odpalovačů ohňostrojů a pyrotechniků, inženýrů, techniků, dělníků, studentů a ostatních
odborníků v oblasti výroby a užití prostředků trhací techniky, pyrotechniky, trhacích a vrtacích prací i ostatních činností
s touto oblastí spojených na území Čech, Moravy a Slezska, případně i organizací a firem zabývajících se výše uvedenou
činností.
2/ Společnost je reprezentantem odborných a stavovských zájmů členů Společnosti podle bodu 1/ těchto základních ustanovení na
území České republiky.
3/ Činnost Společnosti se řídí stanovami, usneseními valné hromady a volených orgánů.
4/ Společnost je samostatná právnická osoba se sídlem v Praze.
5/ Pro styk se zahraničím používá Společnost označení
- Association For Blasting Technics And Pyrotechnics
- Gessellschaft fur Spreng und Pyrotechnik
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Czech Republic.
6/ Členskou základnu tvoří občané České republiky, a to jak fyzické tak právnické osoby, členy se mohou rovněž stát příslušníci
jiných států a zahraniční organizace.
7/ Společnost se může sdružit s ostatními odbornými společnostmi a spolky - stát se členem Českého svazu vědeckotechnických
společností (ČSVTS).
11
ZPRAVODAJ
HLAVA II
Poslání a cíle Společnosti
1/ Hlavním cílem Společnosti je:
a) hájit práva a zájmy svých členů. Prosazovat odborné a stavovské zájmy svých členů,
b) vytvářet prostor pro otevřenou vědeckou a odbornou diskuzi k řešení koncepčních technických, ekonomických a dalších
otázek činnosti svých členů,
c) šířit a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky vědy a techniky a plnit funkci informačního, konzultačního a koordinačního
centra členské základny,
d) systematicky zvyšovat kvalifikační úroveň svých členů účinnými formami s využitím domácích i zahraničních zkušeností
a možností: zajišťovat pravidelné doškolování a přezkušování střelmistrů a technických vedoucích odstřelů. Zajišťovat
základní a doškolovací kursy střelmistrů,
e) zajišťovat kontakty svých členů s odbornými mezinárodními společnostmi a zahraničními organizacemi,
f) utvářet společenský život svých členů sloužící především k vytváření neformálních vztahů mezi členy, členy a pracovníky
různých organizací a firem,
g) spolupracovat s příslušnými orgány státní správy, působit při udělování atestačních a autorizačních oprávnění a osvědčení o
odborné způsobilosti,
h) organizovat výměny technologických zkušeností formou kolokvií, konferencí, seminářů, dnů nové techniky apod.,
i) zajišťovat technickou pomoc pro výrobní odvětví, ve kterých se začínají zavádět technologie již vyvinuté a osvědčené,
zajišťovat využívání informací a nejnovějších poznatků v oboru trhací techniky, pyrotechniky a činností s oborem
souvisejících,
j)
provádět podnikatelsko-hospodářskou činnost jako součást ekonomické soběstačnosti; k tomu účelu může zřizovat účelová
a hospodářská zařízení,
k) v souladu se svým posláním a podle potřeb provádět lektorskou, konzultační, poradenskou, expertizní, vydavatelskou
a nakladatelskou činnost,
l) informovat členy Společnosti o připravovaných odborných akcích doma i v zahraničí a podle potřeby organizovat účast
m) prosazovat progresivní výbušniny a technologie do praxe v zájmu omezení nežádoucích vedlejších účinků trhacích prací na
životní prostředí,
n) spolupracovat s hospodářskými a podnikatelskými organizacemi a partnerskými organizacemi v zahraničí,
o) podílet se na zpracování problematiky bezpečné a efektivní trhací techniky a pyrotechniky.
HLAVA III
Členství ve společnosti
Čl. 1
Členství ve Společnosti je:
a) individuální,
b) kolektivní,
c) firemní,
d) podpůrné,
e) čestné.
Čl. 2
Individuální členství
1/ Členem může být na základě dobrovolnosti každý občan České republiky starší 18 let, případně jiného státu podle Hl. I. odst. 6.,
se souhlasem výboru Společnosti, který se chce podílet na činnosti Společnosti.
2/ Členství vzniká přihláškou a přijetím u výboru Společnosti.
3/ Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena o vystoupení,
b) neplacením členských přípěvků,
c) zrušením členství výborem Společnosti,
d) úmrtím.
12
ZPRAVODAJ
4/ Člen má zejména tato práva:
a) volit a být volen do všech orgánů Společnosti,
b) podílet se na všech formách činnosti Společnosti,
c) obracet se na volené orgány o pomoc při řešení odborných problémů a zastupování nebo hájení svých práv a zájmů,
d) využívat výhody, vyplývající ze členství ve Společnosti,
e) podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se s dotazy na volené orgány Společnosti,
f) požadovat bezplatnou právní pomoc při mimořádných událostech.
5/ Člen má tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy, jednací a volební řád a zásady hospodaření Společnosti,
b) platit včas a ve stanovené výši členské příspěvky,
c) řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen,
d) prosazovat zájmy Společnosti a usilovat o dosahování jeho vysoké odborné, ekonomické a společenské úrovně a prestiže,
e) podílet se na činnosti Společnosti.
Čl. 3
Kolektivní členství
1/ Členem může být každá organizace na území České republiky, jejíž činnost je slučitelná s posláním Společnosti a českým
právním řádem, případně zahraniční organizace podle Hl. I odst. 6.
2/ Členství vzniká podáním přihlášky a přijetím výborem Společnosti.
3/ Členství zaniká:
a) písemným oznámením o vystoupení, a to k 31.12. kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno výboru Společnosti,
b) zánikem organizace,
c) zrušením členství výborem Společnosti.
4/ Práva člena:
a) požadovat s členskými výhodami od Společnosti informace, stanoviska, posudky, expertizy, odborné publikace a využívat
služeb účelových a hospodářských zařízení,
b) dostávat informace o akcích Společnosti i o důležitých akcích a aktivitách partnerských organizací v zahraničí,
c) vysílat s členskými výhodami své zástupce na všechny akce pořádané Společností,
d) předkládat podněty a návrhy na uspořádání odborných, vzdělávacích a jiných akcí příslušející Společnosti,
e) využívat zkušeností, materiálů a poznatků, získaných z mezinárodních styků a činností Společnosti.
5/ Povinnosti člena:
a) dodržovat stanovy Společnosti,
b) platit včas členský příspěvek (do 31. ledna následujícího roku) a v dohodnuté výši,
c) přispívat k uskutečňování odborných akcí pořádaných Společností,
d) umožňovat svým pracovníkům aktivní účast v práci orgánů Společnosti.
Čl. 4
Firemní členství
1/ Členem může být každá fyzická nebo právnická osoba působící na území České republiky i v zahraničí, jejíž činnost je v souladu
s posláním Společnosti a slučitelná s českým právním řádem.
2/ Členství vzniká podáním přihlášky a přijetím výborem Společnosti.
3/ Členství zaniká:
a) písemným oznámením o vystoupení, a to k 31.12. kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno výboru Společnosti,
b) zánikem organizace,
c) zrušením členství výborem Společnosti.
4/ Práva člena:
a) požadovat s členskými výhodami od Společnosti informace, stanoviska, posudky, expertizy, odborné publikace a využívat
služeb účelových a hospodářských zařízení,
b) získávat informace o akcích Společnosti i o důležitých akcích partnerských organizací v zahraničí,
c) vysílat s členskými výhodami své zástupce na všechny akce pořádané Společností,
d) využívat výhody plynoucí z členství ve Společnosti,
e) předkládat návrhy na uspořádání odborných, vzdělávacích a jiných akcí příslušejících Společnosti,
f) využívat zkušeností, materiálů a poznatků získaných z mezinárodních styků Společnosti,
g) požadovat pomoc při řešení otázek odborně příslušejících Společnosti.
13
ZPRAVODAJ
5/ Povinnosti člena:
a) dodržovat stanovy Společnosti,
b) platit včas a ve stanovené výši členský příspěvek (do 31. ledna následujícího roku),
c) přispívat k uskutečňování odborných akcí pořádaných Společností,
d) vytvářet podmínky pro činnost Společnosti a umožňovat svým pracovníkům aktivní účast v práci odborných orgánů
Společnosti.
Čl. 5
Podpůrné členství
1/ Podpůrné členství (sponzoring) je zvláštní formou firemního členství sjednané zpravidla na dobu určitou za dohodnutých
podmínek a dohodnutý členský příspěvek.
2/ Podpůrné členství schvaluje výbor Společnosti.
Čl. 6
Čestné členství
1/ Čestným členem Společnosti se může stát občan České republiky i cizinec, který má mimořádné zásluhy o rozvoj Společnosti
nebo o rozvoj oboru. Čestné členství uděluje Společnost.
2/ Práva a povinnosti čestného člena:
a) čestný člen má stejná práva a povinnosti jako individuální člen,
b) čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky.
Čl. 7
Členské příspěvky
Výši členských příspěvků navrhuje výbor Společnosti a schvaluje valná hromada Společnosti.
HLAVA IV
Organizační struktura Společnosti
Čl. 1
Organizačními články Společnosti jsou:
a) valná hromada,
b) výbor Společnosti,
c) odborné podvýbory,
d) rada starších,
e) revizní komise.
Čl. 2
Valná hromada
1/ Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada Společnosti.
2/ Valná hromada Společnosti:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulé volební období,
b) projednává a schvaluje zprávu revizní komise,
c) projednává a schvaluje odborné zaměření Společnosti,
d) schvaluje stanovy a změny stanov a rozhoduje o zániku Společnosti a majetkové likvidaci,
e) schvaluje výši členských příspěvků a zápisného,
f) volí členy výboru Společnosti a revizní komisi,
g) projednává přihlášky do mezinárodních a národních organizací.
3/ Valná hromada se svolává:
a) nejméně jednou za dva roky,
b) když to výbor Společnosti považuje za nutné,
c) na písemnou žádost jedné třetiny členů Společnosti.
14
ZPRAVODAJ
4/ Valnou hromadu Společnosti svolává prezident Společnosti písemně.
5/ Na jednání valné hromady se jednotliví členové nemohou vzájemně zastupovat. Každý individuální, kolektivní, firemní a čestný
člen mají jeden hlas. Podpůrní členové mají právo vystoupení na valné hromadě bez hlasovacího práva.
Čl. 3
Výbor Společnosti
1/ Výbor Společnosti je nejvyšším výkonným, řídícím, koordinačním a kontrolním orgánem Společnosti mezi valnými hromadami.
Je tvořen patnácti členy volenými valnou hromadou.
2/ Výbor Společnosti sestává z:
a) prezidenta,
b) viceprezidentů,
c) tajemníka,
d) předsedů odborných podvýborů,
e) členů výborů,
f) hospodáře.
3/ Výbor Společnosti:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a úkolů Společnosti vyplývajících ze stanov,
b) schvaluje jednací a volební řády, roční plán činnosti, rozpočet a hospodaření Společnosti a další potřebné předpisy
a registruje členství ve Společnosti,
c) projednává stanoviska, doporučení a závěry revizní komise,
d) uděluje členská vyznamenání a čestná členství Společnosti,
e) zřizuje, slučuje a ruší odborné podvýbory,
f) navrhuje výši členských příspěvků a výši zápisného,
g) jmenuje zástupce do českých výborů mezinárodních nevládních organizací Společnosti,
h) přiznává a kooptuje do výboru Společnosti vybrané odborníky a ukončuje jejich členství,
i) ze svého středu volí prezidenta, viceprezidenty, tajemníka, popřípadě další funkcionáře,
j)
kooptuje do výboru Společnosti hospodáře a ukončuje jeho členství,
k) řídí činnost odborných podvýborů,
l)
zřizuje účelová a hospodářská zařízení Společnosti,
m) řídí práci sekretariátu Společnosti, který je operativním orgánem a zabezpečuje běžně práce organizační a výkonné povahy.
Sekretariát odpovídá za svoji činnost výboru Společnosti,
n) volí radu starších.
4/ Prezident Společnosti:
a) organizuje a řídí činnost Společnosti mezi zasedáními výboru Společnosti,
b) po projednání ve výboru Společnosti zřizuje a ruší odborné podvýbory a další pomocné a poradní orgány; jmenuje předsedy
těchto podvýborů a orgánů a řídí jejich činnost,
c) po projednání ve výboru Společnosti podle potřeby zřizuje a řídí účelová nebo hospodářská zařízení, sloužící zájmům
a potřebám Společnosti,
d) svolává a připravuje zasedání výboru Společnosti nejméně jednou za čtvrt roku,
e) zodpovídá za svou činnost výboru Společnosti.
5/ Viceprezidenti zastupují prezidenta v době jeho nepřítomnosti. Za svou činnost odpovídají výboru Společnosti.
6/ Tajemník zabezpečuje administrativně organizační činnost výboru Společnosti. Za svou činnost odpovídá výboru Společnosti.
7/ Hospodář vede účet Společnosti a její komplexní hospodaření. Za svou činnost odpovídá výboru Společnosti.
8/ Členové výboru jsou voleni valnou hromadou na období čtyř let.
Čl. 4
Odborné podvýbory
1/ Odborné podvýbory jsou orgány výboru Společnosti, které organizují činnost v odborných oblastech:
a) aktiv technických vedoucích odstřelů,
b) redakční radu Zpravodaje,
c) podvýbor pro bezpečnost práce, novelizaci předpisů a ochranu životního prostředí,
d) podvýbor pro výchovu a další vzdělávání.
15
ZPRAVODAJ
2/ Práci odborného podvýboru organizuje a řídí předseda, který za svou činnost odpovídá výboru Společnosti.
3/ Činnost odborných podvýborů v souladu s pokyny výboru Společnosti usměrňuje a koordinuje prezident Společnosti.
4/ Členy odborných podvýborů jmenuje výbor Společnosti.
Čl. 5
Rada starších
1/ Rada starších je poradním orgánem výboru Společnosti. Sestává ze tří, zpravidla nejstarších a nejzkušenějších členů
Společnosti.
2/ Členové rady starších jsou voleni výborem Společnosti na období čtyř let.
3/ Úlohou rady starších je napomáhat při řešení případných sporů mezi členy Společnosti a mezi členy a orgány Společnosti.
4/ Rada starších doporučuje výboru Společnosti kandidáty na propůjčení čestného členství.
Čl. 6
Revizní komise
Revizní komise Společnosti je samostatný kontrolní orgán Společnosti, který zodpovídá za svou činnost valné hromadě. Kontroluje
dodržování stanov, plnění přijatých usnesení valné hromady a hospodaření všemi orgány Společnosti. Revizní komisi volí valná
hromada a tvoří ji předseda a nejméně dva členové. Revizní komise zasedá podle potřeby a je nezávislá na ostatních orgánech
Společnosti. Členové komise mají právo účastnit se všech jednání orgánů společnosti.
HLAVA V
Hospodaření
1/ Hospodaření Společnosti se řídí rozpočtem, který na kalendářní rok schvaluje výbor Společnosti. Hospodaření se řídí obecně
platnými právními předpisy.
2/ Jmění Společnosti tvoří nemovitosti a hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva, jakož i finanční prostředky;
Společnost hospodaří s tímto majetkem a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím právním subjektům.
3/ Příjmy Společnosti tvoří zejména:
a) příjmy z individuálního členství a zápisné
b) příjmy z vlastní odborné činnosti
c) výnosy z hospodářské a podnikatelské činnosti
d) příjmy z firemního a podpůrného členství
e) dotace, subvence a dary.
HLAVA VI
Závěrečná ustanovení
1/ Jménem Společnosti je oprávněn jednat prezident Společnosti, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident výboru Společnosti.
Další členové výboru Společnosti a zástupci Společnosti jednají v rozsahu svých delegovaných pravomocí.
2/ Výklad ke stanovám podává výbor Společnosti.
3/ O zániku Společnosti rozhoduje písemné referendum členů.
4/ Po zrušení Společnosti se provede majetková likvidace. O způsobu majetkové likvidace rozhoduje valná hromada Společnosti.
5/ Stanovy mohou být změněny pouze usnesením valné hromady Společnosti.
6/ Stanovy nabývají platnosti dnem 4. 10. 1995.
V Praze dne 29. září 1995
JEDNACÍ ŘÁD
Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku
1/ Jednání valné hromady řídí pracovní předsednictvo, tvořené ze tří zástupců výboru Společnosti pro trhací techniku
a pyrotechniku a tří delegátů. Pracovní předsednictvo je voleno veřejným hlasováním, a to nadpoloviční většinou přítomných
delegátů.
16
ZPRAVODAJ
2/ Pracovní předsednictvo zvolí ze svých členů předsedajícího valné hromady veřejným hlasováním. Předsedajícím je zvolen ten,
kdo získá nejvíce hlasů členů pracovního předsednictva.
3/ Předsedající uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům a činí podle rozhodnutí pracovního předsednictva další úkony
potřebné k zajištění průběhu jednání.
4/ Každý delegát má právo vystoupit v rozpravě, navrhovat členy pracovního předsednictva a jednotlivých komisí a předkládat
pracovnímu předsednictvu a komisím písemné podněty či připomínky. Diskuzní příspěvek nemůže být delší než pět minut.
5/ Delegát je povinen se zúčastnit hlasování valné hromady a dbát pokynů pracovního předsednictva.
6/ K jednání valné hromady mohou být přizváni hosté, na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit v rozpravě.
7/ Valná hromada volí mandátovou, volební a návrhovou komisi. Každá komise má nejméně tři členy, ke zvolení člena komise stačí
nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů.
8/ Mandátová komise vede prezenci delegátů, podává zprávu o počtu delegátů a zjišťuje, zda je valná hromada způsobilá se
usnášet.
9/ Návrhová komise připravuje a předkládá návrhy usnesení valné hromady a dalších dokumentů.
10/ Volební komise předkládá návrh kandidátky, volební řád, organizuje tajné volby výboru Společnosti a revizní komise, vyhlašuje
výsledky voleb.
11/ O předloženém usnesení rozhodují delegáti veřejným hlasováním. K platnosti usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů
přítomných delegátů.
12/ O průběhu jednání se vyhotovuje protokol, který svým podpisem stvrzuje řídící valné hromady a dva ověřovatelé z řad
účastníků valné hromady.
V Praze dne 29. září 1995
Společnost pro trhací techniku
a pyrotechniku
VOLEBNÍ ŘÁD
Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku
1. Voleb se zúčastní přítomní účastníci valné hromady.
2. Je voleno:
a) do výboru Společnosti 15 zástupců,
b) do revizní komise Společnosti 3 zástupci.
3. Kandidátka musí být tvořena minimálně dvojnásobným počtem volených zástupců.
4. Volič uvede na volebním lístku ty kandidáty, které volí a ostatní škrtne rovnou čarou.
5. Je možno volit i nepřítomné kandidáty.
6. Při volbě je rozhodující prostá většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta Společnosti.
V Praze dne 29. září 1995
Výbor Společnosti pro trhací techniku
a pyrotechniku
ZPRAVODAJ
Ing. Radovan PODĚL, CSc.
OSMDESÁTNÍKEM
V krásných červencových dnech se dožívá Radek Poděl 80 let. Dožívá se tohoto věku v plné duševní
i fyzické svěžesti.
Syn významného brněnského průkopníka elektrifikace Moravy a zasloužilého předního činitele Sokola.
Vystudoval První českou státní reálku v Brně a následně Vysokou školu technickou - fakultu inženýrského
stavitelství. Po dvouleté vojenské službě si zvolil nezvyklou a v té době se teprve rozvíjející zajímavou oblast
činnosti, civilní trhací techniku. A jak je Ing. Podělovi vlastní, tuto rozvíjel s nadměrnou důkladností
postupně až na vědeckou úroveň.
Hlavní oblastí jeho vědecké činnosti bylo studium působení výbuchu ve hmotě. Na základě teoretických
předpokladů vyvodil a zpracoval prakticky použitelné postupy pro dimenzování náloží. Tyto jsou dnes
rozšířeny a používají se při všech typech výpočtů velikosti náloží.
Svou vědeckou činnost posvětil i úspěšným složením kandidátských zkoušek a obhájením disertační práce
„Výpočtové vzorce pro dimenzování náloží“.
Výsledkem jeho snažení bylo vytvoření nových technologií trhacích prací a jejich uplatnění při hromadné
těžbě v lomech, v destrukčních pracích a v progresivních technologiích ve všech stavebních oborech, při
budování podzemních staveb, pod velkoměstskou zástavbou.
Je třeba i ocenit Podělovu celoživotní externí přednáškovou činnost na VUT- FAST v Brně, ČVUT v Praze,
Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích. Přednášel na nesčetných střelmistrovských kurzech
v celé republice. Jako odborný expert působil také v Indonésii, Mongolsku a na Kubě.
Ing. R. Poděl se stal předním vedoucím, oborovým inženýrem pro trhací techniku a ražení podzemních
staveb. Byl zkušebním komisařem Ministerstva stavebnictví a Ústředního báňského úřadu v Praze.
Své mimořádné organizátorské schopnosti uplatnil nejen v odborné činnosti, ale také jako přední činovník
Sokola, ze kterého pochází jeho přirozený smysl pro čest, odvahu a poctivost.
Ing. Poděl je zakládajícím členem Českého svazu stavebních inženýrů, kde působil významných funkcích
v brněnské pobočce i v ústředí. Je zakládajícím členem Komise trhací techniky při VTS. V roce 1990 se
významnou měrou podílel na založení Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku, kde vykonává funkci
předsedy Rady starších.
Přejeme Radku Podělovi pevné zdraví, štěstí a radost ze života při další prospěšné činnosti pro společnost.
Ing. Antonín Vojta
17
18
ZPRAVODAJ
Sada trhavin obsahuje nyní sypkou trhavinu do suchého
prostředí DAPMON-50, náložkovanou trhavinu plastické
konsistence pro zavodnělé vývrty EMONIT, sypkou náložkovanou trhavinu citlivou k rozbušce DAPMON 30 EXTRA.
Sadu námi vyráběných trhavin doplňují trhaviny typu dynamit , emulzní trhaviny a rozněcovadla různých výrobců vždy
však vybírané s ohledem na špičkovou kvalitu.
Použití DEM jako jedné ze složek průmyslových trhavin
nevede ke zhoršení jejich vlastností, ale naopak jejich
vlastnosti zlepšuje tak, že se stávají v daných třídách
průmyslových trhavin vynikajícími. To lze doložit nejen
porovnáním základních výbušninářských charakteristik
uvedených v přiložené tabulce, ale i referencemi uživatelů
našich trhavin .
Jak je patrné, DAPMON 50 a DAPMON 30 EXTRA jsou
svými vlastnostmi spíše plně srovnatelné se sypkými
trhavinami s obsahem TNT a Al, než s trhavinami typu
DAP. EMONIT pak stojí svými vlastnostmi mezi emulzními
trhavinami a trhavinami typu dynamit.
Samozřejmostí je, že veškeré své aktivity rozvíjíme se
zvláštním důrazem na bezpečnost a v neposlední řadě
s ohledem na životní prostředí. Kvalita našich výrobků je
mimo jiné dána i certifikovaným systémem managementu
jakosti dle normy ISO 9001:2000.
V případě Vašeho zájmu rádi poskytneme detailní informace
na adrese:
Společnost STV GROUP a. s. již více jak pět let provádí
faktickou delaboraci munice a již čtyři roky vyrábí
průmyslové trhaviny. V současné době zaměstnává více jak
100 pracovníků. Z pohledu objemu manipulované, skladované, likvidované munice a výroby výbušnin je společnost
STV GROUP a. s. jednou z nejvýznamnějších českých
společností.
Sídlem společnosti je Praha. Společnost provozuje výrobní
závod v Hajništi u Liberce, skladový areál výbušnin Rataje
u Kroměříže, skladový areál Kotojedy u Kroměříže a skladový areál Chrast u Chrudimi.
Od roku 2003 realizujeme záměr, který řeší použití
demilitarizovaných energetických materiálů (DEM) v trhací
technice. Těší nás, že uvedený záměr je v hlavních rysech
totožný s příspěvkem pánů V. Tamchyny a S. Zemana na
3. světové konferenci výbušninářských inženýrů, Brighton,
V. Británie, září 2005, který byl zveřejněn ve Zpravodaji
č. 4/2005 a s příspěvky o výzkumu možnosti použití
bezdýmných prachů jako složek průmyslových trhavin, které
přednesli na konferenci Trhací technika 2006 ve Staré
Lesné a v Brně pánové Andrzej Maranda a V. Mitkov.
Uvedené práce, spolu s výsledky užívání našich trhavin
v praxi jednoznačně podporují správnost námi zvolené cesty
k výrobě kvalitních a cenově dostupných trhavin. K jejich
výrobě využíváme DEM, po jejich vhodné úpravě, jako jednu
ze složek - surovinu.
Pro povrchovou těžbu postupně vytváříme kompletní sadu
těchto trhavin tak, aby tyto trhaviny byly stejně spolehlivé,
stejně účinné a stejně šetrné k životnímu prostředí jako
průmyslové trhaviny daných tříd. Hlavním přínosem demilitarizované složky je zvýšení výkonu trhavin při výrazném
snížení jejich ceny. Nadto našim zákazníkům nabízíme
nadstandardní prodejní servis s vlastním skladovacím,
logistickým a dopravním zázemím (www.stvtrans.cz).
STV GROUP a. s.
Divize průmyslových trhavin
P. O. Box 43
768 12 Rataje u Kroměříže
Tel.: 606 674 400, 573 364 217, fax: 573 364 219,
e-mail: [email protected]
Porovnání základních parametrù trhavin
Kyslíková
bilance %
Permon DAP P + 0,6
EXPLO DAP 1 + 0,3
DAPMON 50
- 15,9
DAPMON 30
- 9,0
EXTRA
Austinit 2 ECO + 0,1
Polonit V
- 2,45
Permon 10 T
+ 0,17
Lambrex 1
+ 2,3
Emsit 1
+ 0,5
Emulgit EMEX - 3,86
AN
Emonit
-21,46
Poladyn 31
+ 5,5
ECO
Austrogel G1
+ 3,0
Perunit 28 E
+ 2,13
Trhavina
Výbuchové
teplo kJ/kg
3200
3700
4002
4100
Výbuchová
teplota °C
2200
2400
2803
2850
Mìr. obj. zpl.
výb. dm 3/kg
900
970
942
910
Detonaèní
rychlost m/s
2300 (prùm. 80)
2500 (prùm. 65)
3500 (prùm. 80)
3500 (prùm. 50)
Sypná hm.
g /cm3
0,7
0,65
0,8
0,9
Hustota
g /cm3
4200
5392
4079
2800
3101
2600
2895
2749
-
2800 (prùm. 32) 0,7
2400 (prùm. 50) 0,8
3200 (prùm. 65) 0,8
5500 (prùm. 65)
5200 (prùm. 65)
4500 (prùm. 65)
-
2039
930
883
928
910
800
1017
3359
3980
2336
2800
996
885
5000 (prùm. 65)
6000 (prùm. 65)
1,3
1,4
4200
4627
2900
3214
880
861
6000 (prùm. 50)
6000 (prùm. 65)
1,5
1,3
1,1
1,1
1,0
ZPRAVODAJ
19
20
ZPRAVODAJ

Podobné dokumenty