Ze Dvora do panenské Tešnov je národní památkou džungle v P e r u

Transkript

Ze Dvora do panenské Tešnov je národní památkou džungle v P e r u
Ze Dvora do panenské
džungle
v Peru
Jitka Krausová
V tomto čísle KL zveřejňujeme první
část vyprávění, informací a zážitků
naší nové dopisovatelky z jejích cest
do Peru. Kolik dalších částí ještě
přibude, nevím, záleží na tom, jak
pilná bude naše dopisovatelka a jak
dlouho bude její nynější, již třetí,
pobyt v Jižní Americe trvat. Nejprve
tedy několik slov o autorce.
(Pokračování na str. 6)
Osada MayantuYacu, tady je „šamanovo“.
Tešnov je národní památkou
Čtěte na str. 6
FOTO: JIŘÍ HEGER
Z OBSAHU
- Tešnovské vodní dílo
vyhlášeno národní kulturní
památkou
- Před 20 a 10 lety
- Nepravdy o zlevňování plynu
a elektřiny
- Výlet na letiště
- Co nového v Žirči?
- Co se „šušká“ po Podharti
- Sbírky „Přátel města“
pokračují
- Tři zlaté medaile
- Princezna je lepší
než královna
- Házenkáři začali boj
o záchranu
- Valná hromada Sokola
Tešnovské vodní dílo
u lesa Království
vyhlášeno národní
kulturní památkou
Em. Univ. Prof. RNDr. Karel
Martinek, DrSc., člen Akademie
Evropy ve Štrasburku
Právě před sto lety dne 28. ledna 1910
převzal podnikatel Jaroslav V. Welflík
staveniště budoucího vodního díla od
Zemské komise pro úpravu řek, zřízené
v roce 1903 při c.k. místodržitelství v
Království Českém. Bohužel, tento
slavnostní den poskvrnila rozsáhlá
krádež. Příslušná komise (v čele s
hlavním projektantem Ing. Josefem
Plickou) musela totiž konstatovat,
že neznámý pachatel ukradl stovky a
stovky dřevěných kolíků, kterými bylo
vyznačeno rozlehlé území budoucí
nádrže, sestávající z vykoupených
pozemků.
Poprvé se v Tešnově koplo do země
rovněž před sto lety - dne 18. února
1910. Takže vyhlášení vodního díla za
Národní kulturní památku se vlastně
snoubí se stoletým výročím zahájení
stavby.
Jsem
přesvědčen,
že
zdaleka
nejsem sám, kdo s povděkem přijal
celostátní uznání, kterého se našemu
kouzelnému Tešnovu dostalo od vlády
ČR jejím usnesením ze dne 8. února
2010, přijatým v 11 hodin 21 min. pod
č.j. 1835/09.
Mám však zásadní výhrady k popisu
nové národní kulturní památky. Popis
byl vládě předložen z Národního
památkového ústavu (NPÚ) a zní
takto: „vodní elektrárna - přehrada
Les Království v Bílé Třemešné“.
Domnívám se, že:
1) Je naprosto scestné uvádět vodní
elektrárnu na prvním místě. Důvody
jsou tyto:
a) Sama budova elektrárny totiž
nemá „nejvyšší kvalitu z pohledu
architektonického“, jak to požadují
pravidla pro zařazení do seznamu
národních kulturních památek. Stavba
byla totiž provedena ve zjednodušené
podobě, která neodpovídá původnímu
záměru Ing. architekta J. Valečky.
Došlo k tomu snad proto, že stavební
firma musela v závěru šetřit, protože
skutečné náklady již dávno převýšily
skoro o jeden milion ofertní nabídku
1,795 mil. Kč.
b) Strojní zařízení elektrárny již
dávno nemá historickou hodnotu. Při
poslední rekonstrukci v roce 2005
musely být oba turboagregáty zcela
vyřazeny. Jeden z nich, bohudíky,
deponovalo
Národní
technické
muzeum. Druhý na sebe neuváženě
přijalo Město Dvůr Králové nad
Labem.
(Pokračování na str. 3)
Tešnovské...
(Pokračování ze str. 2)
V
důsledku
laxního
přístupu
Městského úřadu tato součást
nynější národní kulturní památky
byla znehodnocena nesprávným
uskladněním a částečně rozkradena.
Podle odhadu odborníků jen „šrotová
hodnota“
ukradené
stříbromědi
by mohla přesáhnout 100 tisíc
Kč. Sběratelsky mimořádně cenné
emblémy zaniklých firem a měřicí
přístroje se dostaly až do Brna do
soukromé sbírky p. Ing. Tomáše
Flimela. Je s podivem, že zřejmě
nebyl pořízen zápůjční protokol na
tyto cenné detaily, pocházející z
nynější národní kulturní památky
(ústní sdělení p. Ing. Zdeňka Kouby
z VaK s.r.o.). Vysvětlení by měla
veřejně podat ta osoba na MěÚ
DKnL, která cennosti z nynější
národní kulturní památky zapůjčila.
A nebo snad darovala?
c) A nakonec uvažme, že vodní
elektrárna existuje pouze díky vodní
přehradě a je tudíž přehradě funkčně
podřízena. Z těchto tří důvodů:
2) Je naprosto nezbytné, aby
přehrada byla v popisu národní
kulturní památky uváděna na prvním
místě ve smyslu „přehrada s vodní
elektrárnou“. Vždyť je to právě
přehrada, která je architektonickým
a technickým skvostem, provedeným
v romantizujícím novogotickém
duchu (zcela podle návrhu Ing. arch.
J. Valečky).
Vím naprosto přesně, jak k tomuto
faux pas s nesprávným popisem
došlo. Před cca třemi lety v
Ústředním
seznamu
kulturních
památek Ministerstva ČR byla
uvedena pouze a jedině „vodní
elektrárna u samoty Tešnov“. O
přehradě nebylo v původním zápisu
ani zmínky. Protestoval jsem proti
tomu u kompetentní osoby v NPÚ,
která přiznala, že se jedná - jemně
řečeno - o chybu, která prý bude
během 14 dnů opravena. Jak je dnes
zřejmé, NPÚ použil na opravu chyby
metodu
ševcovského
příštipku
- přehradu udělali „přílepkem“ k
vodní elektrárně. Jsem toho názoru,
že takovéto zbrklé, bezmyšlenkovité
jednání neslouží ke cti ochranářům
památek.
Ovšem na rozdíl od vodní elektrárny,
která je cele situována na katastru
Bílé Třemešné, přehradní těleso se
nachází hned na třech katastrálních
územích, a sice Bílá Třemešná,
Nemojov a Dvůr Králové - Verdek
(viz obrázek). Národní památkový
ústav však jistě dokáže problém s
pojmenováním vyřešit Je to v jeho
kompetenci.
Usnesení vlády se má stát účinným
od 1. července t.r.. Je tedy ještě čas
změnit popis naší národní kulturní
památky tak, aby měl „hlavu a patu“.
Situace je však natolik naléhavá, že
by do jednání s příslušnými státními
orgány mělo iniciativně vstoupit
Město Dvůr Králové nad Labem.
3) Již několikrát jsem poukazoval
na podivný název samotného
vodního díla - „přehrada Les
Království“.
Podle
místních
zvyklostí se totiž jedná o přehradu
v Tešnově. Naposledy jsem na toto
téma podrobně diskutoval v knize
„Tešnovská přehrada - historie
vodního díla na horním toku Labe“
(vyd. ELLI-print 2009 ve Dvoře
Králové). Zde uvedu pouze podstatu
věci.
Podivný název „přehrada Les
Království,
jenž
naprosto
nerespektuje místní tradici, vznikl
v 70. letech v tehdejším n.p.
Povodí Labe. Později toto logo
nechal Český přehradní výbor,
bohužel, zařadit do Mezinárodního
registru přehrad (World Register of
Dams). Obávám se, že současnému
Českému
přehradnímu
výboru
(předseda
Prof.
Ing.
Vojtěch
Broža), DrSc.) bude asi zatěžko ve
spolupráci s a.s. Povodí Labe změnit
název na rozumné a odpovídající
pravdě znění - „přehrada Tešnov“,
případně „přehrada Tešnov u lesa
Království“? A nebo se mýlím
a název by se dal při dobré vůli
napravit? Říká se přece „Hlas lidu
- hlas Boží“!
Závěrem informační poznámka. V
současnosti máme v naší republice
237 národních kulturních památek.
V našem regionu se jedná o areál
Kuksu a soubor plastik Betlém
v Novém lese u Stanovic. Od 1.
července jich 38 přibude, například
dům „Dřevěnka“ v Úpici, Dlaskův
statek v Dolánkách u Turnova
nebo archeologické naleziště Dolní
Věstonice atd. Náš Tešnov mezi
nimi bezesporu zaujímá důstojné
místo. Važme si proto Tešnova a
pečujme o něj! Chovám naději, že
s.p. Povodí Labe a ČEZ a.s. - rukou
společnou a nerozdílnou - nám všem
půjdou ve vztahu k Tešnovu i nadále
(doposud vzorně) příkladem.
Jednou
v ě t o u
Miroslav Puš
Hotel Pod Zvičinou otevřel dětský
lyžařský vlek (v provozu v sobotu a
neděli od 10 do 15 hodin).
Na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour v Brně reprezentovaly
náš region hořické trubičky a
královédvorské pivo Tambor.
Občané, kteří si vezmou psa z útulku,
mohou požádat o příspěvek 2000
Kč.
V
soutěži
o
nejoblíbenejšího
pedagoga Zlatý Amos má náš region
dva zástupce a oba (obě) jsou ze ZŠ
Schulzovy sady - Kateřina Novotná a
Alena Zlámalová
Při příležitosti 65. narozenin známého
královédvorského malíře Františka
Kalenského byla v Městském muzeu
uspořádána výstava jeho prací pod
názvem „...a život běžel tryskem“.
Kulturní programy na březen
Ples Základní školy 5. května
5. 3. ve 20.00 hod.
Sál Hankova domu
Hraje hudební skupina JH Ohnišov.
Brněnské kytarové kvarteto
9. 3. v 19.00 hod.
Sál Hankova domu
Koncert mladých umělců. Michal Hrubý, Michal Hutyra,
Martin Lindtner, Martin Weisner. 381. koncert KPH.
Divadelní cestopis aneb Evropou od
renesance po realismus
11. 3. v 8.30 a 10.00 hod.
Sál Hankova domu
Představení je souborem ukázek z nejslavnějších
evropskýcgh divadelních her od středověku až po české
národní obrození. Uvádí Divadlo pro školy Hradec Králové.
Pořad pro druhý stupeň základních škol.
Divadelní čtyřlístek - Popelka
14. 3. v 10.00 hod.
Sál Hankova domu
Klasická pohádka o kouzelných oříšcích, nehodné maceše a
skromné Popelce. Další pohádka z cyklu „Pojďte s dětmi do
divadla“. Uvádí Divadlo Pohádka Praha.
Zápis do kurzu tanečních
15. 3. ve 13.00 hod.
Kavárna Hankova domu
F. F. Šamberk: Blázinec v prvním poschodí
17. 3. v 19.30 hod.
Sál Hankova domu
Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z
nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého
dramatika a herce druhé poloviny 19. století.
Režie: Milan Schejbal. Hrají: Oldřich Vízner, Jaroslava
Obermaierová, Mário Kubec a další. Uvádí Divadelní
Víte, že...
Jana Fiřtová
- město získalo rozhodnutí o čerpání
podzemní vody. Tak se otevřela cesta
k možnosti provozovat vlastními
silami své vodovodní a kanalizační
sítě.
- poptávka po školkách je ve městě
dlouhodobě velká. Juta chystá novou
mateřskou školku. Firma začala
rekonstruovat vilu se zahradou v
sousedství závodu 03 na Rašínově
náměstí. Na podzim letošního roku by
tu mohla začít fungovat nová mateřská
školka, a to nejen pro zaměstnance
firmy.
- byla upravena smlouva o podmínkách,
společnost Julie Jurištové. Hra v předplatném.
Růženka a Kopřivěnka
18. 3. v 8.30 a 10.00 hod.
Sál Hankova domu
Hudební představení pro děti z mateřských škol a prvních
tříd základních škol. Uvádí Hudební divadlo dětem Hradec
Králové
Perníková chaloupka
21. 3. v 10.00 hod.
Sál Hankova domu
Loutková scéna Klíček.
Dny R. A. Dvorského
ročník swingového a jazzového festivalu
Elizabeth Lohninger Quartet
Vynikající americká zpěvačka.
Lazaro Cruz Quintet
Kvintet pěti výrazných moravských jazzových hráčů.
24. 3. v 19.00 hod.
Sál Hankova domu
Big Bang Neratovice a Jitka Zelenková
Mladý progresivní orchestr, který se věnuje především
swingové a taneční hudbě a spolupracuje s předními
českými interprety.
Crazy Boys of Prague
Volné sdružení špičkových profesionálních a amatérských
hudebníků.
26. 3. v 19.00 hod.
Sál Hankova domu
Připravujeme na měsíc duben:
Dámská šatna - hra v předplatném, uvádí Studio Dva Praha
Fleret a Jarmila Šuláková
Majáles - Plastic People of the Universe, Turbo, Eva a
Vašek
které město stanovilo pro nájemce
pozemků u Zboží, kde má letos vyrůst
fotovoltaická elektrárna. Kromě nájmu
z pozemku má město nárok i na podíl
z prodané elektřiny. Radnice si tak
v následujících letech zajistila stálý
příjem, který umožní dopředu plánovat
některé investiční akce.
- v únoru se v zoologické zahradě
rozloučili
s
tygřím
samcem
Semjonem. Dožil se osmnácti let,
což je u ussurijského tygra skutečně
požehnaný věk. Byl u návštěvníků
ZOO velmi oblíbený, žil tady od
roku 1995. Jeho kostra a kůže se
stane základem pro dermoplastický
preparát, a tak pomůže i ve vzdělávání
malých návštěvníků.
- klíč proti hladu leží na Špicberkách.
Podzemní genetická banka u polárního
kruhu archivuje zásoby lidstva.
Rostlinná banka se má jako jakási
novodobá Noemova archa postarat o to,
aby lidé měli vždycky dost potravy. Na
4,5 milionů různých kulturních rostlin
zde má v hlubokém mrazu celých 18
stupňů pod nulou přestát klimatické
změny. Projekt je financován OSN,
vybudovalo ho Norsko.
- kopejme studnu dříve, než začneme
umírat žízní.
REKLAMOGRAM
C h c e t e - l i m í t h e z k o u o b u v,
a dokonce s velkou slevou,
zakupte si pravou botu,
zdarma přidají vám levou.
Štefan Havlík
Kino Svět - program na březen
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
2. úterý v 19.00 hod.
Art kino + FK
Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení?
Poznání, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá množství komediálních situací,
ale upozorňuje i na společenský tlak vyvíjený na lidi s nadváhou.
Režie: E. Tadmor, S. Maymon. Hrají: I. Cohen, I. Kaplan, D. Benedek ad.
Komedie, Izrael, Francie, Německo 2009. Délka filmu 90 minut.
Mládeži přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
FAME - CESTA ZA SLÁVOU
3. středa v 17.30 a 4. čtvrtek ve 20.00 hod.
Nadaní teenageři se celé dětství připravovali, aby dokázali, že jsou těmi nejlepšími
z nejlepších. Snem každého studenta je lišit se od svých vrstevníků a vyniknout.
Tréninkový program však komplikují domácí úkoly a zkoušky, a tak se brzy projeví,
kdo má nejen talent, ale i disciplínu a píli potřebnou pro celkový úspěch.
Režie: K. Tancharoen. Hrají. A. Book, K. Flores, P. Iacono ad.
Hudební, USA 2009. Délka filmu 107 minut.
Mládeži přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
PŘEDSTAVENÍ 3D A 4D GRAFIKY S HUDBOU
5. pátek v 19.00 hod.
I. díl se skládá ze dvou částí grafik a tří filmových animací. V první části grafik
se v jejich texturách objevuje převážně motiv obrazu „Yin & Yang“. Následuje
film, který vychází z obrazu „Duhová kulička“. Další film „Kužele nad Mandalou“
rezonuje na stejnojmený obraz „Mandala“. Druhá část grafik končí motivy z filmu
„Geneze duhové kuličky“ (obsah II. dílu představení). Motivy grafik jsou upravovány
v několika PC programech a většinou obohaceny o fraktály. Závěrečný film
„Podzimní romance vychází z obrazu „Podzimní hra“.
Hudba: Monica Dvorak, malba, grafika, film: Luboš Zvičina, zvuk: Jiří Flegr.
PRINCEZNA A ŽABÁK
6. sobota v 15.30 a 7. neděle v 17.30 hod.
Pohádka s moderní zápletkou, která zachycuje krásnou dívku jménem Tiana, žabího
prince, který se zoufale touží stát opět člověkem, a polibek, který rozehrává před
očima diváka neuvěřitelnou směs humoru, hudby, napětí a citu.
Režie: J. Musker, R. Clements.
Animovaný, rodinný USA 2009. Délka filmu 91 minut. Mluveno česky.
Mládeži přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
BRATŘI BLOOMOVI
6. sobota v 17.30 a 7. neděle ve 20.00 hod.
Bratři Bloomovi byli vždy odkázáni pouze jeden na druhého a nikdy by nedopustili,
by je rozdělila pravda. V dětství pobývali v ponurých sirotčincích a později žili
luxusní život mezinárodních podvodníků. Stephen vymýšlí rafinované podvody a
Bloom touží po neplánovaném životě. Na poslední fušce se sice Bloom vetře do
života znuděné, svobodné ženy z New Jersey, která zdědila veliké bohatství a touží
po nezapomenutelném dobrodružství, ale také začne váhat, zda ji chce skutečně
oklamat.
Režie: R. Johnson, Hrají. A. Brody, R. Weisz, M. Ruffalo ad.
Dobrodružný, krimi, komedie, USA 2008. Délka filmu 113 minut
Mládeži přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
AVATAR
9. úterý v 16.30 a 20.00 hod.
Největší filmová událost roku. Cesta do fantastického světa planety Pandora čekala na
svou filmovou premiéru téměř 10 let. Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za
hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená
planeta Pandora je mirumilovné místo s obyvatelstvem žijícím v souladu s divukrásnou
vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objevi na Pandoře
velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu, ale pobyt na
Pandoře je pro člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka.
Režie: J. Cameron. Hrají: S. Worthington, Z. Saldana, S. Weaver ad.
Akční, sci-fi, USA 2009. Délka filmu 166 minut.
Mládeži přístupný
Vstupné 74 + 1 Kč
TRABLE V RÁJI
10. středa v 17.30 a 11. čtvrtek ve 20.00 hod.
Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč ne.
Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi. V
tomto nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí ocitají skvělí američtí komici, takže lze
očekávat, že si jejich utrpení budete náležité užívat.
Režie: P. Billingsley. Hrají: V. Vaughn. J. Favreau, K. Bell ad.
Komedie, USA 2009. Délka filmu 113 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
BRATŘI
13. sobota v 17.30 a 14. neděle ve 20.00 hod.
Pýchou rodiny Cahillů je Sam, otec dvou malých dcerek, vzorný manžel a hlavně
- mariňák, který tráví dvě třetiny roku na zahraničních misích. Jeho mladší bratr,
lehkomyslný Tommy, je častěji ve vězení než doma. Přesto je to právě Tommy,
kdo se ujme Samovy rodiny poté, co je jeho vrtulník sestřelen v Afghánistánu a Sam
prohlášen za mrtvého.
Režie: J. Sheridan. Hrají. N. Portman, J. Gyllenhall, T. Maquire ad.
Drama, USA 2009. Délka filmu 105 minut.
Mládeži od 15 let přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
14. neděle v 17.30 hod.
Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých
se možná stane i něco víc - můžete se těšit na dvíčí trio Chipettky.
Režie: B. Thomas.
Dobrodružný, rodinný, animovaný, USA 2009. Délka filmu 88 minut. Mluveno česky.
Mládeži přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
FISH TANK
16. úterý v 19.00 hod. Art kino + FK
Druhý celovečerní snímek této režisérky vyhrává na filmových přehlídkách doslova na
celém světě. Vysloužil si Cenu poroty na letošním festivalu v Cannes. Film zachycuje
životní realitu patnáctileté Mii, dívky působící dojmem, že právě předčasně složila
maturitu ze životní deziluze. Bydlí s mladší sesetrou a matkou, jež musela svou první
dceru povít jako hrubě - náctiletá.
Režie: A. Arnold. Hrají. K. Jarvis, M. Fassbender, H. Treadaway ad.
Drama, Velká Británie 2009. Délka filmu 123 minut.
Mládeži od 15 let přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
NEW YORKU, MILUJI TĚ
17. středa v 17.30 a 18. čtvrtek ve 20.00 hod.
Zcela nový, odlišný a zcela nepopiratelně romantický pohled skupiny současných
režisérů i herců na město New York, pohled očima lásky ve všech jejích podobách, od
první lásky přes lásku krátkodobou a komplikovanou až po lásku minulou, odpíranou,
vytouženou a lásku, která trvá na věky.
Režie: J. Wen, B. Ratner, J. Marston, M. Nair, S. Iwai, Y. Attal, A. Hughes, S. Kapur, N.
Portman, F. Akin, R. Balsmeyer. Hrají: H. Christensen, A. Garcia, N. Portman ad.
Krátké romantické příběhy, Francie, USA 209. Délka filmu 103 minut.
Mládeži přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
NA SV. VALENTÝNA
20. sobota v 17.30 a 21. neděle ve 20.00 hod.
Film přináší příběh skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den
svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku nebo řeší milostné problémy.
Režie: G. Marshall. Hrají: T. Lautner, B. Cooper, A. Harhaway.
Romantický, USA 2010. Délka filmu 125 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 69 + 1 Kč
SMLOUVA S VRAHEM
23. úterý v 19.00 hod. Art kino + FK
Zamlklý francouzský úředník je po patnácti letech služby vyhozen z kanceláře
královských vodáren v Londýně. Ztráta životní perspektivy jej dovede ke dvěma
neúspěšným sebevraždám, přičemž na třetí si objedná profesionálního vraha.
Režie: A. Kaurismäki. Hrají: J. P. Léaud, M. Clarke, K. Colley ad.
Drama, Finsko, Švédsko, Francie, Velká Británie, Německo 1990. Délka filmu 80
minut.
Mládeži přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
24. středa v 17.30 a 25. čtvrtek ve 20.00 hod.
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste se definitivně
odstřihli od bývalého partnera, pak ho zničeho nic potkáte a bác ho.. Najednou
pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje.
Režie: N. Meyers. Hrají: M. Streep, A. Baldwin, S. Martin ad.
Komedie, USA 209. Délka filmu 120 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
27. sobota v 17.30 a 28. neděle ve 20.00 hod.
Mikuláš o filmu - Vždycky, když jsem přinesl ze školy nešťastnou kouli z mluvnice,
říkal jsem mamince, že když budu pořádně zlobit, tak o mně jednou natočí film.
Maminka se většinou rozplakala a tatínek výhrůžně složil noviny. Ale to nevadí, já je
mám stejně rád, asi víc než kluky ze školy, se kterými je fakt děsná legrace.
Režie: L. Tirard. Hrají. V. Lemercier, K. Merad, S. Kiberlain ad.
Rodinná komedie, Francie 2009. Délka filmu 91 minut. Mluveno česky.
Mládeži přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
úterý v 19.00 hod.
Art kino + FK
Allan se nachází v nepříjemné životní situaci. Odešla od něj manželka a on se neúspěšně
pokouší navázat vztah s jinou ženou. V přítomnosti žen se z něj však stává roztěkaný
nemotora, který nedá dohromady kloudnou větu.
Režie: H. Ross. Hrají. W. Allen, D. Keaton, T. Roberts, J. Lacy ad.
Romantická komeie, USA 1972. Délka filmu 86 minut.
Mládeži od 12 let přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
LÍTÁM V TOM
31. středa v 17.30 hod. a čtvrtek 1. 4. ve 20.00 hod.
Životní cíl Ryana je nalétat deset milionů leteckých mil a vstoupit do elitní společnosti
vyvolených. Pravděpodobnost splnění jeho podivného snu je ovšem paradoxně velmi
vysoká, protože Ryan prakticky žije v letadle. Jako zaměstnanec společnosti, který se
zabývá profesionálním vyhazováním lidí z práce, nepřetržitě létá po Spojených státech a
snižuje stavy ve firnách, jejichž šéfové nemají dost odvahy na to, aby své lidi propustili
osobně.
Režie: J. Reitman, S. Turner. Hrají: G. Clooney, V. Farmiga, A. Kendrick ad.
Komedie, USA 2009. Délka filmu 109 minut.
Mládeži od 15 let přístupný
Vstupné 64 + 1 Kč
Ze Dvora …
(Pokračování ze str. 1)
Jmenuje se Jitka Krausová, je jí 25
let, studovala na královédvorském
gymnáziu a zde se pod vedením
RNDr. Jany Dobrorukové zaměřila
na studium přírodních věd, Účastnila
se přírodovědných expedic a táborů
Klubu Natura a dodnes je jeho členkou.
Po maturitě studovala Institut tropů
a subtropů při České zemědělské
univerzitě v Praze. V rámci řešení
diplomové a disertační práce, zaměřené
na hodnocení biodiverzity, se již dvakrát
vydala do peruánské části Amazonie a
právě nyní podniká svoji třetí výpravu
do zeleného království, kde platí pouze
zákony džungle.
M. Puš
Výlet do panenské džungle
„Panenská džungle, „Tropický prales“,
„Amazonie“... to jsou slova, která jistě
nenechají cestovatelovo srdce v klidu a
snílky okamžitě přenesou do mlžných
oparů tropických lesů a jejich tajemna,
které ve své bujné vegetaci skrývá
šamany, zapomenuté stezky, deště,
spousty rozličné zvěře, komáry... a
mnohdy i duchy pralesa.
Do takové panenské džungle jsme se měli
po třech měsících v Peru vypravit. Naše
výprava čítala čtyři členy: mne, kolegu
Goldise a přátele.
Brzy zrána kontrolujeme džíp, naftu,
kola, lékárničku první pomoci, zásobu
vody, jídla, batohy. Spěšně dokončujeme
poslední plány nad nepromokavou mapou
a pak otáčím klíčkem v zapalování a v
duchu přemýšlím, kam nás cesta zavede.
První kilometry vedou po příjemné
asfaltce z města Pucallpa až do osady
Campo Verde, kde odbočujeme na
prašnou cestu. S přibývajícími kilometry
vzrůstá i počet poměrně hlubokých
výmolů, bláta a cesta se velmi zužuje.
Přejíždíme bezpočet provizorních mostků
z klád a modlíme se, aby nápor třítunové
toyoty vydržely. Tráva kolem cest se
zvyšuje, přibývá stromků a cesta už je
tak tak na šířku auta. Terén se z fádní
placky změnil v kopcovitou krajinu, kde
z každého vrcholku bylo vidět zelené
moře kolem nás.
Z Macuyi jsme se vydali naším džípem
do další oblasti, která se jmenuje Nueva
Honória u řeky Pachitea (čti Pačitea).
Těšili jsme se, že konečně uvidíme i
jinou řeku než Ucayali. A tak, veselí a
příjemně naladění, pomalu projíždíme
úzkou prašnou cestou... a najednou
nejedem... kolo džípu uvízlo a celý se
naklonil na jednu stranu. Najeli jsme
pravým předním kolem na vymletý
břeh, který skrývala bujná vegetace, a
ten se pod kolem ihned propadl a drolil
se dál. Korba auta se začala zvedat. Co
teď?! Kolega se chopil řízení, my ostatní
jsme vylezli na korbu auta abychom ji
zatížili a dostali tak pneumatiku na zem.
Pohon 4x4 nás z toho hnedle vytáhl.
Kontrolujeme podvozek, vše je OK, a tak
pokračujeme za dalším dobrodružstvím.
Vjíždíme do města Von Humbolt, které
je křižovatkou mezi lesem a cestou do
civilizace, a čeká nás dopravní zácpa.
Tedy veškerou dopravu zastavila horda
dobytka, která prchla zemědělcům,
a zvířata nenapadlo nic lepšího než
se rozvalit na křižovatce. Troubení
nepomáhá. Po chvíli to vzdávají i ostatní
klaksony trojkolek okolo nás. Hospodyně
z blízkých domů si však věděly rady,
vzaly pokličky od hrnců a jako činely
třískaly tak dlouho, až se krávy zvedly.
Snad už nás nic nezdrží. Cestu cca 100 km
jedeme pět hodin. V podvečer dorážíme
až na břeh řeky Pachitea. Je překrásná.
S Ucayali se nedá srovnávat, je čistá a
břehy nepokrývají domy, ale pobřežní
džungle.Je to, jako bychom přijeli do
jiného světa. V městečku, které je složeno
asi ze 40 chaloupek, jde elektřina jen od
18 do 21 hodin, což nám stačí. Najímáme
si dva pokojíky v dřevěném hotelu,
parkujeme auto ve výběhu slepic a jdeme
na večeři. Pochutnáváme si na vařených
nesladkých banánech, rýži a kousku masa
z pralesního zvířátka jménem majas (čti
machas). Máme ale pocit, že k večeři jsme
tu spíše my. Komáři se nedali odehnat ani
dvojí vrstvou oblečení a repelentem. Mají
snad kovové sosáky!
Kolem páté ráno sedáme do vratké
lodičky vyřezané z jednoho kmenu a
necháme se průvodcem unášet k horké
řece. Povídáme si, otevíráme plechovky
se sardinkami, k tomu chlebík, sýr,
krajina kolem nás se pomalu probouzí.
Najednou se před námi otevřel zákrut
řeky. Z údolíčka sem vtékala úzká říčka
a z ní se valil závoj páry. Spouštím
ruku přes okraj loďky, voda má tak 50
stupňů...
Vjíždíme do horké mlhy proti línému
proudu říčky. Tudy jistě musel projít
Jules Verne těsně před tím, než objevil
Ztracený svět. Trochu se bojím, po
70 metrech loďka zastavuje, mělčina.
Vysedáme a vyrážíme na dvouhodinovou
cestu džunglí. Tahle džungle je ale jiná,
hlubší, neponičená. Cestička prudce
stoupá a vzápětí klesá. Putujeme z
kopce do kopce. Vzdušnou vlhkost je tu
opravdu znát s každým nádechem. Když
už nás bolí všechny nohy, otevírá se před
námi hluboké údolí porostlé pralesem a z
něho stoupá obrovský oblak horké páry.
V páře se občas mihne stín - tak váhám,
jestli to je obrovský papoušek, nebo
nějaké to pravěké létající monstrum.
Klesáme do údolí. Začíná být opravdu
horko. Na oblečení se nám kondenzuje
voda, protože jsme chladnější než okolní
vzduch. Jsme v přírodní sauně. Na dně
údolí to hučí a křišťálová voda, valící
se přes ohlazené kameny, bublá! Voda
tu vře, má rovných 100 stupňů. Přímo
pod místem, kde stojíme, je podzemní
vulkán, který ohřívá termální prameny
na ďábelskou teplotu. Zafoukal větřík a
z páry se vynořily bílé chatičky osady
Mayantu Yacu. Tady bydlí šaman a jeho
pomocníci.
Oprava a omluva
Omluvte prosím chyby, které se
vyskytly v minulém čísle KL v textu
Za Stanislavem Bělovským. Správně
má být. ..... studium tělesné výchovy
a francouzštiny. .... ze zdravotních
důvodů je nedokončil.
M. Puš
Před 20 lety
Miroslav Puš
S tímto titulkem se, vážení čtenáři,
setkáváte v KL už podruhé a
pravděpodobně se s ním budete
setkávat i ve všech letošních
číslech našich novin. Chceme vám
tím přiblížit, jak naše noviny ještě
pod názvem Královédvorské fórum
vypadaly a o čem psaly. Druhé číslo
vyšlo 23. února 1990 a v tiráži se
objevilo nové jméno redaktora,
vlastně redaktorky - Věra Térová.
V článku „Včera“ a dnes srovnával
minulost
naší
společnosti
se
současností a hodnotil její stav v
době před volbami Vasil Biben.
Dále tu byla v článku K prospěchu
i rozvoji našeho města informace
o mimořádném zasedání MěNV,
na kterém bylo zvoleno 35 nových
poslanců,
předsedou
ing.
R.
Kačerovský, místopředsedou ing. Jan
Kubec, a tajemníkem JUDr. Václav
Hájek. Čtenáři si mohli přečíst i
text projevu nového předsedy ing.
Kačerovského, dále text věnovaný
blížícímu se 140. výročí narození
prezidenta
Masaryka,
informaci
o
obnovení
činnosti
městské
organizace Čs. sociální demokracie
a několik dalších drobných textů
včetně rubriky Z policejního bloku,
která se v našich novinách udržela
až do loňského roku, informace o
nočních službách na chirurgii a o
náboženské výchově. Pro zajímavost
a pro osvěžení paměti uvádím i jména
tehdejších mluvčích Občanského
fóra: MUDr. Libor Matouš, Václav
Knap, RNDr. Ondřej Huml a Vasil
Biben.
Před 10 lety
Miroslav Puš
Druhé číslo Královédvorských listů v
roce 2000, tedy před deseti lety, vyšlo
29. února. Jeho obsah, byl ve srovnání
s „dvojkou“ roku 1990, mnohem
bohatší, ale moje informace o něm
budou jen velmi stručné, podrobné
by zabraly příliš místa a bylo by to na
úkor současné problematiky.
Poměrně rozsáhlý je text Josefa
Šturmy a Václava Rückera věnovaný
80 letům skautingu ve Dvoře
Králové. Velmi aktuální byly tehdejší
problémy týkající se naší nemocnice,
o nich psal ing. Jiří Rain a trochu i
já. A o čem jsme psali ještě - o ZOO,
o návštěvě ministra M. Kužvarta
v Kuksu, pan Jan Láska věnoval
svůj text osmdesátinám prof. Josefa
Židka, Václav Nýdr psal o koncertech
vážné hudby, Josef Darvaš o činnosti
modelářů, Luděk Nožička o nových
knihách, Ondřej Huml o činnosti či
nečinnosti kontrolní komise, Petr Hak
o problémech s teplárnou, dalšími
autory byli František Vaculík, Jana
Fiřtová, Jana Dobroruková, Alena
Dušková, Karel Malý, Petr Vojtěch,
Libor Vyskočil, Tomáš Otradovský,
Emil Pokorný, Ladislav Hušek, Petr
Vágner a Miroslav Vlček.
Nakonec si dovolím uvést závěr ze
svého článku věnovaného 150. výročí
narození T. G. Masaryka. Nejsou to
ale slova moje, nýbrž Masarykova,
jak je uvedl Karel Čapek ve svých
Hovorech s T. G. Masarykem.
Přál bych všem našim současným
politikům, aby i oni, až se jejich
politická kariéra skončí, mohli svůj
život hodnotit podobně.
Mám-li říci, v čem se můj život
vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem
se stal prezidentem a že mohu nést
tuto stejně velkou čest jako těžkou
povinnost. Má osobní satisfakce,
smím-li to tak nazvat, je hlubší:
že jsem ani jako hlava státu nic
podstatného nevyškrtl z toho, več
Na závěr krátká ukázka. Je ze závěru
Bibenova článku „Včera“ a dnes.
Naše revoluce zvítězila de facto.
Aby se vítězství potvrdilo de jure,
je třeba zvítězit i ve svobodných
volbách. Je třeba, aby zvítězily
svobodné a demokratické politické
strany a naše hnutí - Občanské
fórum. Toto vítězství bude zárukou
nezvratitelnosti našeho svobodného
a demokratického vývoje. Teprve
nový parlament bude pracovat
na nové ústavě, bude intenzivně
formulovat nové a tolik potřebné
zákony a zákonné normy pro celou
šíři
politicko-hospodářského a
společenského života v naší zemi.
Takže proto, abychom měli jednou
i v kapse víc, musíme mít nový
parlament, novou ústavu, nové
zákony, nové hospodářské poměry.
Je
tedy
skutečnou
politickou
prioritou dneška příprava, průběh a
výsledky svobodných voleb, které
nám toto vše mohou a musí zajistit.
jsem věřil a co jsem miloval jako
chudý študent, jako učitel mládeže,
jako nepohodlný kritik, jako reformní
politik, že stoje v moci, nenacházím
pro sebe nižádného jiného mravního
zákona ani jiného vztahu k bližnímu,
k národu a k světu, než jaké mne řídily
předtím. Smím říci, že se mi potvrzuje
a naplňuje vše, več jsem věříval, takže
jsem nemusel změnit nic na své víře
v humanitu a demokracii, na svém
hledání pravdy, ani na nejvyšším
mravním a náboženském příkazu lásky
k člověku. Pravím to ze zkušenosti,
kterých stále ještě nabývám ve svém
postavení, že není jiné morálky,
jiného etického řádu pro stát a národy
a jejich správce než pro jednotlivce.
Není to osobité uspokojení z toho, že
jsem po celý svůj život, tak podivně
a složitě utvářený, zůstal sám sebou,
důležitější je, že v tolika zkouškách
zůstaly a ověřily se ty lidské a obecné
ideály, které jsem vyznával. Říkám
si, že v tom neustálém zápase o lepší
příští národa a lidstva stál jsem na
straně dobré. To vědomí stačí, aby
život člověka byl krásný, a jak se říká
šťastný.
V ý l e t
n a
l e t i š t ě
Pracovníci ZŠ a PrŠ
Koncem října loňského roku 2009 si
žáci a učitelé ZŠ a PrŠ, Přemyslova
479, Dvůr Králové nad Labem prohlédli
letiště královédvorského aeroklubu
v Žirči. Místopředseda je seznámil s
historií až po současnost a s výhledem
do budoucnosti.
Děti měly možnost si prohlédnout letištní
budovy, hangár a letadla v něm. Viděly
větroně a vlečná letadla. Největším
zážitkem byla detailní prohlídka
vyhlídkového letounu.
Bylo to nezapomenutelné setkání s lidmi,
jimž učaroval pohled na svět z ptačí
perspektivy. Věnovali se nám opravdu
zodpovědně.Trpělivě odpovídali na
všechny zvídavé otázky.
Díky všem za krásné dopoledne.
Doporučujeme ke zhlédnutí školám i
široké veřejnosti.
Nepravdy o zlevňování
Karel Malý
V podzimních měsících loňského
roku se ve sdělovacích prostředcích
objevovaly informace, že elektřina
a plyn budou od 1. 1. 2010
podstatně levnější. Protože s těmito
organizacemi mám v tomto směru
nedobré zkušenosti, obstaral jsem
si od Zákaznických služeb ČEZ a od
VČP ceníky jejich produktů platné
od 1. 1. 2010. Z těchto ceníků jsem
zjistil, že informace o zlevnění byly
opět mylné.
S cenou elektřiny je to takto: Tarify
za elektřinu se skládají ze dvou
složek - za tzv. silovou elektřinu a
za tzv. regulované platby. Když jsem
porovnal ceny za silovou elektřinu
za rok 2009 a nové pro rok 2010,
zjistil jsem, že součet částek za
silovou elektřinu je pro letošní rok
skutečně nižší - pro naši domácnost
o 14,5%, ale součet částek za
regulované platby je naopak vyšší
o 15,9%! Dotazem v ČEZu jsem
se dozvěděl, že regulované platby
nestanoví ČEZ, ale Energetický
regulační úřad.
Když jsem sloučil tyto dvě složky
tarifu, zjistil jsem, že proti loňsku
se denní tarif snížil o 3,4% a
noční tarif o 6,7%. K tomu se
ale zvýšila měsíční platba o 4%.
Slibované zlevnění elektřiny se
tedy neuskutečnilo a opravdové
snížení cen je zcela nepatrné, takže
domácnosti na elektřině mnoho
neušetří.
S plynem je situace podobná, neli o něco horší. I cena plynu se
skládá ze dvou položek - z ceny za
odebraný plyn a ze součtu stálých
měsíčních
plateb.
Porovnáním
loňské a letošní ceny jsem zjistil,
že tarif za odebraný plyn je sice o
2,5%, tj. o 0,28 Kč/m3 nižší, ale
cena měsíčních plateb se zvýšila
o 19%, tj. o 43,56 Kč za měsíc.
Konečný dopad celkové ceny je
tento: Za odebraný plyn zaplatíme
při naší spotřebě 1550 m3 sice o
430 Kč méně, ale za měsíční platby
zaplatíme více za rok o 522 Kč.
Kde je nějaká úspora?
Protože až dosud se ceny plynu
mění každé čtvrtletí, je možno
očekávat, že tarif za odebraný plyn
bude v dalších čtvrtletích opět
zvyšován. Je smutné, že obě tyto
organizace, které dosahují stabilně
ohromné zisky v řádu miliard, ceny
za své produkty stále zvyšují, a to
v mnohoa případech i po vydání
informací o zlevnění. Jak ČEZ, tak
i VČP těží ze svého monopolního
postavení ve svém oboru a zákazník
proti jejich cenové politice nemá
obranu. Pokud by měl někdo
pochybnosti o pravdivosti mých
údajů, mám k dispozici podrobné
výpočty k uvedeným číselným
hodnotám
Zprávy
z SPCCH
M. Suchánková
Svaz
postižených
civilizačními
chorobami zve své členy na
výroční členskou schůzi, která se
bude konat 19. března 2010 od
14 hodin v Hankově domě. Od 13
hodin se budou vydávat známky.
Na programu schůze bude zpráva o
činnosti, hospodaření a informace o
rekondicích.
Co nového
v Žirči?
Ladislav Hlava
Ostatní
zvony
byly
ukradeny
a
nahrazeny
obyčejnými zvony
ze železa. Stalo
se to za války,
německá armáda
potřebovala
vzácné kovy do
svých letadel a
ponorek.
Takže
tyto
železné
zvony již nejsou
historické.
Já,
žirečský
rodák,
pamatuji, jak věžní
hodiny
odbíjely
čas.
Bylo
to
hlavně v létě velmi působivé. Ani mne
nenapadlo, že to bijí zvony jiné. Budeme
si muset pár let počkat, než se dostanou
i tyto do kategorie historických. To bylo
FOTO: V. VALENTA
Jdu-li procházkou po naší krásné
vesničce, i když ne střediskové, vidím,
kolik domků je zvelebeno a nebo nově
postaveno. Je to dobrý pocit patřit
do takové společnosti. Nyní jsem
zůstal ohromen další stavbou. Oprava
žirečského kostela je stavba obrovská.
Velmi na mne zapůsobilo, že se na této
stavbě podílejí firmy z regionu. Lešení,
musím napsat budovala, firma Žižka,
protože slovo stavěla se mi zdá velmi
slabé. Tato firma provádí opravu plotů
okolo parku. Budou dva typy dílků.
Mezi zahrádkami budou dřevěné a tam,
kde bude hlavní pohled, budou litinové
dílce pasující stylem k hlavní bráně.
Střechu, kopuli a všechno oplechování
provádí hradecká firma Pario. Nutno
dodat, že někteří zaměstnanci této firmy
jsou ze Žirče nebo Dvora Králové.
Majitel firmy Pario pan Vízek má k
Žirči, potažmo k sokolům, dobrý vztah.
Na jejich hřišti pořádá tzv. Pario Cup. To
je turnaj v nohejbalu pro zaměstnance.
Koná se v létě a je to vždy nádherné, i
když urputné klání. Pro naši
jednotu je to výhodné, díky těmto
vazbám je Pario naším významným
sokolským sponzorem. Mám dobrý
pocit, že zde makají lidé, kteří jsou mně
známí.
Domov sv. Josefa zahájil projekt
obnovy areálu 6. listopadu 2009.
Přítomni byli zástupci Oblastní charity
Červený Kostelec a firmy Reno Art
s.r.o. Opravovat se bude díky získaným
grantům EHP a tzv. Norským fondům.
Počítá se, že po parku, altánku, kostelu
sv. Anny se bude pracovat na opravě
pivovaru a bývalé fary. Nedivme se, že
začali v této kruté zimě a pokračují, když
má být v roce 2011 hotovo. Přejme všem
zúčastněným, aby to vyšlo. Opravený
zvonek, kterému se říká umíráček,
ať vesele oznámí úspěšné dokončení
prací. Bohužel jen tento zvonek bude
restaurován, pochází z roku 1711.
jen takové malé povzdechnutí. Hlavně,
aby se dílo zdařilo, a zase bude kus
vesnice hezčí a budeme moci být pyšní
na to, jak Žireč vzkvétá.
Co se „šušká“
po Podharti
Miroslav Puš
Pozvolna se dostává slova podharťským
„Sousedům“, kteří se budou moci
vyjádřit k zamýšlené stavbě zaniklé
podharťské zvoničky. Ta byla po
dlouhá desetiletí v ulici Jeronýmově,
nyní Wagnerově, a také nad
„traktorkou“ Stala se také symbolem
Stolové společnosti „Cvrndorf“.
Bývalý kronikář Pavel Janoušek
postupně oslovuje své „Sousedy“, aby
je získal pro tuto záslužnou práci. Sám
k tomu sdělil krátce toto:
„Vše je v začátcích, zatím obcházím
potřebné řemeslníky a mohu říci, že
jsem se zatím nesetkal s odmítnutím.
Později oslovíme všechny Podharťáky,
tedy v duchu tradic našich předků
a „Cvrndorfu.“ Na Městském úřadě
se mně dostalo pochopení od paní
starostky Edity Vaňkové a obou
místostarostů. Nabízí se možnost
ustavit „Sdružení“, ale to je dosud v
jednání. Tato vstřícnost jmenovaných
by nám významně pomohla. Uvítal
bych také, kdyby se na tom podíleli i
ostatní zaměstnanci Městského úřadu,
kteří jsou dosud vázaní zákazem p.
tajemníka. Jedná se přece o záslužný
čin v rámci města. Více zatím říci
nemohu, ale až s prací pokročíme,
tak vašim Královédvorským listům
nabdnou „Sousedé“ více.
Sbírky „Přátel
města“ pokračují
Pavel Janoušek
V měsíci lednu došlo opět k
obohacení sbírek, kterých se mi od
Vás dostává. Třídím je, abych je
mohl dále zhodnotit, předat do muzea
a nebo vrátit. Jak jste sami zjistili,
došlo ke změně a to, co jste nacházeli
v „Novinách radnice“ je nyní
ochotně zveřejňováno v měsíčníku
pana redaktora Puše. Změna na
základě rozhodnutí pana tajemníka
znamená, že se tím sníží počet mnou
informovaných čtenářů, a padlo také
doručování mně určených „sbírek“
na podatelně MěÚ. Předávejte mi
je prosím osobně při náhodných
setkáních a nebo v Podharti, tam pro
Vás jsou dveře otevřeny pořád.
Zároveň bych Vás, „Přátelé“,
chtěl požádat o další spolupráci.
V období minulého století došlo k
výraznému zprůmyslnění našeho
města. Majetnější občané si v té
době stavěli své domy, kterým se
vžitě říkalo „vily“. Pokusme se je
zmapovat a pojmenovat. Mnohé tyto
stavby jsou dosud známé, či sloužily
jiným účelům, upadají v zapomnění,
nebo se dokonce bourají. Nejvíce
bych uvítal lokality na jih od Labe.
Na vzájemné spolupráci se v měsíci
Středisko Junáka hlásí
Petra Hušková
Na sobotu 6. února připravily
vedoucí 1. roje světlušek střediskový
karneval. Ve skautské vile se sešly
skautky, světlušky a vlčata ve svých
nových podobách. Všichni si doma
připravili masky, protože věděli, že
se bude také konat volba nejhezčího
a nejoriginálnějího karnevalového
převleku. Každý účastník si na
začátku
vytvořil
jmenovku
a
následovaly hry na seznámení. Pak
už nás čekaly různé hry, při kterých
jsme se hodně zasmáli, a to byl
účel. Hry byly střídány tanečními
kreacemi, za něž by se nemuseli
stydět ani absolventi tanečních.
Nikomu z nás se domů nechtělo a
všichni jsme se shodli na tom, že to
nemělo chybu. Příští rok si karneval
určitě zopakujeme.
V sobotu 13. února uspořádalo
skautské středisko Zvičina své
tradiční závody v šifrování a
paměťových soutěžích. Letos se
konal již jejich 19. ročník. O půl
desáté se ve skautské vile sešly
dvě desítky závodníků z různých
oddílů a s nimi organizátoři. Po
prezenci byli účastníci rozděleni
do dvou kategorií podle věku a
po slavnostním zahájení se začalo
soutěžit.
Soutěžní
dopoledne
probíhalo ve čtyřech částech. Starší
kategorie, složená ze skautek a
skautů, se věnovala nejprve Kimově
a Setonově hře. Úkolem hráčů je
zapamatovat si v určeném limitu a
pokud možno ve správném pořadí
dvacet čtyři připravených předmětů.
Druhá soutěž je také zaměřena
na rozvoj paměti. Soutěžící si
musí opět v časově omezené době
zapamatovat deset koleček, která
jsou zakreslena ve čtvercové síti o
dvaceti pěti okénkách. Vyhrává ten
soutěžící, který zakreslí největší
počet koleček.
Druhá část zápolení starší kategorie
je zaměřena na příjem zprávy
pomocí
signalizace
vlajkou,
praporky a píšťalkou. Zašifrovaná
písmena a čísla je nutné správně
zapsat a následovně vyluštit.
Souběžně probíhá soutěž pro
mladší kategorii, která je určena
pro světlušky a vlčata. Ti mají
připravené šifrování. Jejich úkolem
je vyluštit dva texty. Jeden z nich je
připraven v šifře zvané rozdělovací
kříž, druhý v tzv. střední cestě.
lednu podíleli tito „Přátelé“:
Pan Hladký z Hájemství předal CD
s celou řadou historických fotografií
a spolupráce dále pokračuje. Snímky
se dostávají pod péčí knihovny do
náhledů a budou spolu s dárcem
tříděny do muzejní sbírky.
Paní Věře Flegelové (v Novinách
radnice 2009 - 10 nesprávně Flégrová)
z Libušiny ulice bylo rodinné album
s poděkováním vráceno.
Pan Jiří Mencl z Purkyňovy ulice
daroval „Svobodná slova“ z období
skonu p. prezidenta T. G. M.
Paní Jana Šedivá ze Štítného ulice
darovala historické fotografie a
pohlednice.
Paní Irma Mikešová z Benešova
nábřeží zapůjčila cenný rukopis
občana Gottfrieda Zelfela ze SRN
(bývalý rodák německé národnosti).
Všem Vám děkuji.
Druhá část je prověřuje, zda umí
děti zadaný text převést do obou
již zmiňovaných šifer. Samozřejmě
rozhoduje
rychlost,
ale
také
přesnost.
Po ukončení samotného soutěžení
nastává chvilka nejistoty, kdy
probíhá kontrola, příprava diplomů
a odměn pro ty nejlepší. Poté již
přichází poslední, ale nejoblíbenější
část
dopoledne,
při
níž
se
vyhodnocují výkony soutěžících.
Chlapecký
kmen
skautského
střediska Zvičina připravuje v
termínu od 3. do 17. července
tábor na Kateřině u Chotěvic
určený chlapcům - neskautům od 9
do 13 let, kteří jsou rádi v přírodě,
mají v oblibě dobrodružství
a zábavu a o prázdninách se
nechtějí doma nudit. Po celé dny
na ně čekají různé hry a soutěže,
nebude chybět celotáborová hra,
vlastní tvořivost a další aktivity.
Ubytováni budou ve stanech s
podsadou, strava je zajištěna
5x denně s celodenním pitným
režimem. Cena byla stanovena
na 2500 Kč. O děti se budou
starat zkušení vedoucí. Pro více
informací kontaktujte Tadeáše
Vodičku na tel. 777 606 272 nebo
e-mailem: [email protected]
Registrace zájemců bude probíhat
na www.skaut-dvur.cz/tabor
Otevřený dopis Radě MěÚ
Bohumil Košťál
Obdržel jsem Vaši odpověď na můj
dopis o turbosoustrojí z Tešnovské
přehrady, vypracovaný Bc. Petrou
Zívrovou. Mrzí mě, že toto unikátní
soustrojí je zřejmě nenávratně pryč.
Zvlášť když je teď přehrada „Národní
technickou památkou.“
Vždyť
už
při
umístění
nakonzervovaného soustrojí bylo
městu známo, že není v Technických
službách
zabezpečeno
proti
rozkradení. Také „sbírka“ nemohla
jinak dopadnout, níkdo z tehdejší
„kultury“ Měst. úřadu se jí řádně
nevěnoval.
Tolik k dopisu paní Bc. Zívrové, která
se na tom tehdy určitě nepodílela.
Mohla však adresně zdokumentovat,
kdo se na popsaných rozhodnutích
podílel. To jsem chtěl a nedostal.
Mezi tím jsem si koupil knížku pana
Prof. Karla Martinka. Je drahá, ale
skvělá a na stránce 188 to vše popisuje
věcně a daleko lépe. Porovnejte to a
Knihovna v březnu
Kolem světa aneb
cestování nejen za zvířaty
32. - Východní Afrikou po
stezkách slonů aneb pozdrav
pro Kilimandžáro
RNDr. Petr Rybář
středa 3. března od 18 hodin
Je východní Afrika stále ještě „rájem
divokých zvířat“, jak o něm psali
staří cestovatelé a přírodovědci? Za
odpovědí se vydejme na safari do
keňských přírodních parků a rezervací.
Pořádá ZOO Dvůr Králové, koná se v
přednáškovém sálku knihovny. Vstup
zdarma.
Internet pro začátečníky
od 8. do 31. března 2010
Výuka internetu je určena převážně
pro seniory a matky na MD. Dopolední
kurz bude probíhat v úterý a ve středu
od 9 do 11 hod. a odpolední v pondělí a
ve středu od 17 do 19 hod. Přihlášky v
hudebním odd. nebo na č. 499 320 157
a 721 390 348.
Asijská noc
Ivona a Veronika Březinovy
pátek 19. 3. od 18 hod. - 20. 3.
Pro děti ze 3. třídy ZŠ Schulzovy sady
se dvorská knihovna úderem 18. hodiny
promění v tajuplné Japonsko.
Noc s Andersenem
pátek 26. 3. - sobota 27. 3.
10. jubilejní Noc s Andersenem je
tentokrát určena pro děti z MŠ E.
Krásnohorské, účastníky projektu Škola
naruby aneb ani den bez čtení.
Březen - měsíc čtenářů:
- anketa (ne)spokojenosti čtenářů
Možnost našich čtenářů ohodnotit
služby dvorské knihovny. V případě,
že postrádáte v knihovně určitou
službu, nebo máte nápad, jak zlepšít
služby stávající, roezpište se. Velmi
rádi všechny názory zvážíme, a pokud
budou Vaše požadavky splnitelné,
pokusíme se je také zrealizovat.
Anketní lístky jsou k dispozici ve všech
odděleních.
- udělení titulu „Čtenář knihovny
2009“
V průběhu měsíce března vyhodnotí
knihovnice „nejčtenáře“ v každém
oddělení knihovny. Pět nejaktivnějších
uživatelů knihovny bude odměněno
malou pozorností.
Pidižlův poklad
od 1. do 31. března 2010
Knihovnického pidižlu Pižlu znají
všechny děti 1., 2. a 3. tříd ZŠ ve
Dvoře. Tento neposedný skřítek patří
do Písmenkového království, ve kterém
byly tyto děti pasovány na čtenáře
knihovny. Tentokrát pro ně připravil
pořad o starých zaprášených knížkách,
které při svém šmejdění našel ve staré
truhle na půdě královského sídla. Na
děti čekají úkoly, po jejichž vyřešení se
k pokladu snadno dostanou.
Zájemci z řad pedagogů mohou pořad
objednat na tel. 499 320 157.
zjistíte sami, jakých nenapravitelných
chyb se Měst. úřad dopustil. Přečtení
knížky doporučuji všem čtenářům,
uděláte si obrázek o tom, jak „Radnice
pracovala“ a ani obsahem knížky
nebudete zklamáni.
Odpovídat na to, co se trestuhodně
zanedbalo a v odpovědi nebylo, mně
už nemusíte. Teď by mě moc zajímalo,
jestli se ještě soustrojí vrátí tam, kam
by právem patřilo. A nebo to všechno
pro Měst. úřad beze studu skončilo?
Literární úsměvy
středa 17. března od 17.30 hod.
Setkání knihovnic se čtenáři. Humorné
povídání o knížkách i s knížkami, čtení
z vybraných humoristických povídek
i románů, vše v příjemném prostředí
literární čajovny. Součástí bude
ochutnávka kávy a rozličných druhů
čajů.
Magnesia litera 2010
do 31. března 2010
Posláním knižních cen je upoutat
pozornost veřejnosti směrem ke
knihám, které u nás vycházejí,
upozornit na tituly, které si zaslouží
pozornost. Hlasujte tedy pro knihu,
která vás oslovila. Podmínkou je, aby
byla poprvé vydána v roce 2009. a musí
se jednat o původní českou beletrii
- tedy prózu, poezii nebo knihu pro
děti. Hlasovací lístky jsou k dispozici
v knihovně, kde je také možnost jejich
odevzdání. 1000 hlasujících z celé
ČR získá knihu od Knižního klubu v
hodnotě 250 Kč.
Když dětem nejde čtení
Mgr. Stanislava Emmerlingová
středa 31. března od 17 hodin
Lektorka
Mgr.
Stanislava
Emmerlingová, autorka zábavných
čítanek a pracovních listů nazvaných
„Když dětem nejde čtení“, pohovoří o
tom, proč je dobré čtení rodičů dětem,
o nácviku čtení v domácím prostředí,
a jak si poradit s faktem, že dětem
nejde čtení. Pořad je určen pro rodiče,
pedagogy a pro všechny, kteří se o
čtenářství zajímají.
Muzeum v březnu
František Kalencký
„Život běžel tryskem“
od 5. února do 7. března 2010
Výstavní sál v budově Špýcharu
Retrospektivní výstava k životnímu
jubileu výtvarníka Františka
Kalenského.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Otevřeno v út - pá 9 - 12 a 13 - 16 hod.,
so - ne 13 - 17 hod.
Horní Pojizeří
čtvrtek 4. března od 17 hodin
Přednáškový sál v budově Špýcharu
Přednáška s promitáním diapozitivů v
podání manželů Mervartových. Vstupné
dobrovolné.
O princezně Dobrovíle
neděle 7. března od 16 hodin
Přednáškový sál v budově Špýcharu
Volfovo rodinné loutkové divadlo
a pohádka pro nejmenší. Vstupné
dobrovolné.
Kačátko
sobota 13. března od 15 hodin
Přednáškový sál v budově Špýcharu
Pásmo pohádek pro nejmenší v podání
maňáskové scény loutkářského souboru
Klíček.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Autorský večer Milana Igla
úterý 16. března od 18 hodin
Přednáškový sál v budově Špýcharu
V podání žáků Základní umělecké školy
ve Dvoře Králové uslyšíte skladby pro
klavírní a flétnové oddělení. Během
večera vystoupí také autor skladeb
- Milan Iglo.
Slavné vily
Královéhradeckého kraje
Od 19. března do 18. dubna
Výstavní síň v budově Špýcharu
Putovní výstava, která ukazuje nový
pohled do historie i do současnosti
architektury rodinného bydlení v
Akce v DDM v březnu
Auta, autíčka a auťáky v
Jedničce
úterý 2. března od 15 do 17 hodin
Kluci a holky od 5 let si mohou
přijít vyzkoušet nejen rychlost svých
oblíbených autíček všech značek, ale
i zručnost a obratnost při jízdě s nimi.
S sebou si vezměte svého miláčka na
čtyřech kolech a 20 Kč na startovné.
Přihlášky do 25. 2.
Dětský karneval
neděle 7. března od 15.30 do 18 hod.
Srdečně zveme všechny děti i
rodiče na tradiční dětský karneval v
zábavním centru Zálabí.
Zlaté puzzle
úterý 9. března od 15 do 17 hodin
Soutěž ve skládání různých druhů
puzzlí. Vítěz získá Zlaté puzzle.
Předprojekce soutěžních
filmů Juniorfilm
8. - 9. března od 9 do 14 hodin
Zveme kolektivy ze zákl. a stř. škol
na promítání vybraných soutěžních
filmů amatérských filmařů
17. celostátní přehlídka
amatérských filmů
Juniorfilm
pátek 12. a sobota 13. března
Soutěžní přehlídka filmů, které
natočili mladí filmaři nejen z naší
republiky, ale i ze zahraničí.
Bazar jarního a letního
oblečení a sportovních
pomůcek
úterý 16. - čtvrtek 18. března
Oblíbený bazar jarního a letního
oblečení, hraček a sportovních
pomůcek (kola, kolečkové brusle,
skateboardy, florbalové hole, tenisové
rakety atd. Příjem věcí 16. 3., prodej
17. 3., vracení 18. 3.
Praha vodnická
sobota 20. března
Řeka Vltava jako zdroj života,
dopravní tepna, inspirace umělců i
domov bájných vodníků.
Humanitární sbírka
pondělí 22. - pátek 26. března
Čisté a nepoškozené věci, které
nepotřebujete, mohou posloužit jiným
lidem v nouzi. Noste oblečení všeho
druhu, přikrývky záclony, dekorační
látky, osušky, ručníky, prostěradla.
Vše pečlivě svázané v igelitových
pytlích nebo krabicích.
Královéhradeckém kraji. Naše město
reprezentuje Mautnerova vila, vila
Karla Čeřovského a Sochorova vila.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Otevřeno v út - pá 9 - 12 a 13 - 16 hod.,
so - ne 13 - 17 hod.
Kašpárek a čarovný poklad
železného rytíře
neděle 21. března od 16 hodin
Přednáškový sál v budově Špýcharu
Volfovo rodinné loutkové divadlo
a pohádka pro nejmenší. Vstupné
dobrovolné.
Textilní dílna „Předu, předu
len“
25., 26., 29., 30. a 31. března 2010
Přednáškový sál v budově Špýcharu
Připravili jsme pro vás dílnu, v rámci
které si vlastnoručně vyzkoušíte
některé postupy při zpracování lnu,
např. vochlování, předení, tkaní.
Pomocí tiskacích forem si ozdobíte
malý ubrousek, který si odnesete
domů.
Vstupné 25 Kč. Otevřeno 9 - 16 hod.
Zkamenělý svět
pondělí 22. - pátek 26. března
Výstava zkamenělin a otisků nejen z
našeho regionu ze sbírky Miroslava
Vonky, doplněná o malou ukázku
surových a broušených kamenů.
Otevřeno 8.30 - 12 a 13 - 16 hod.
Turnaj v šipkách
pondělí 22. března od 15 do 17 hodin
Pro sportovní nadšence od 5 let.
Plavba lodí po Vltavě
sobota 27. března
Celodenní výlet určený především
dětem. Plavba lodí, Muzeum Karlova
mostu, Královská cesta.
Hrátky s háčkem II.
sobota 27. března od 9 do 12 hodin
Výroba velikonočních ozdob z příze,
z vlny (vajíčka, motýlci, slepičky).
Kofoláci v Jedničce
úterý 30. března
Přijďte si vyrobit malé Kofoláčky,
panáčky z provázků a vlny umotané,
kamarády, které pak můžete věnovat
svým nejbližším.
Velikonoční dárek
úterý 30. března od 16 do 18 hodin
Eucaustika - výtvarná technika, malba
horkým voskem a žehličkou. Téma:
netradiční dárek k Velikonocům
Začal boj o záchranu
Miroslav Puš
Jarní boje extraligových házenkářů již
začaly, i když do kalendářního jara
chybí ještě hodně času a v přírodě to
na jaro opravdu, ale opravdu vůbec
nevypadá. Pohled na tabulku extraligy
po podzimu z hlediska našeho mužsva
byl neveselý, truchlivý. 16 zápasů, z
toho jedno vítězství a patnáct porážek, z
nichž některé byly drtivé. Do jarní části
vstoupil Dvůr s nevelkými změnami,
sice odešel Tomáš Hanák, ale z Dukly se
vrátil Jakub Kastner a na tzv. limitované
hostování přišel z Hradce Králové již
devětatřicetiletý zkušený hráč Daniel
Michajlík, bývalý spoluhráč Karla
Hrachy.
První čtyři „jarní“ soupeři dvorských
házenkářů jsou „sousedé“ v dolní části
tabulky. Podaří-li se s nimi bodovat, je
tu ještě jakás takás naděje na záchranu
extraligové příslušnosti. Na samotný
závěr základní části soutěže zbývají dva
velmi těžcí soupeři - pražská Dukla, lídr
tabulky, a Zubří.
A teď k jednotlivým zápasům, které již
byly sehrány.
DK - Kopřivnice 23:26 (14:11)
Slibné poločasové vedení na vítězství
nestačilo. Dvůr oslabilo zranění dvou
hráčů - Kloučka a Groha. Ani závěrečná
přesilovka k zisku bodů nepomohla,
naopak právě během ní Dvůr dvakrát
inkasoval a ani jednou neskóroval.
480 diváků vidělo vyrovnaný zápas.
Dvůr měl vítězství na dosah ruky, ale
připravil se o ně neproměňováním šancí
a zbytečnými chybami.
Sestava a branky: Babčaník, Vaněček
- Kastner 8, Groh 4, Michajlík 4, Fiedor
2, Klouček 2, Bělohlav 1, Kulhánek 1,
Hracha 1, Kotík, Železňák, Zelinka a
Tesař.
DK - Sokol Přerov 22:20 (11:13)
Po krátkém úvodním vedení Dvora se
hra vyrovnala a Přerov šel dokonce
do čtyřgólového vedení a vedl ještě
v poločase, i když jen o dvě branky.
Pak sice následovala šestigólová šňůra
Soutěže kuželkářů
Miroslav Puš
Dalšími zápasy pokračovaly krajské
soutěže kuželkářů. V krajském přeboru
sehrálo dvorské A mužstvo čtyři zápasy
a dosáhlo v nich následujících výsledků:
DK - Červený Kostelec C 6:10, DK
- Vrchlabí B 2:14, Nová Paka - DK 2:
14, DK - L. Trutnov C 12:4. Po 16.
kole je A mužstvo Dvora jedenácté
ze čtrnácti účastníků, když celkově
získalo 6 vítězství, desetkrát prohrálo a
vybojovalo 12 bodů.
Horší je situace B mužstva v krajské
soutěži. V posledních třech zápasech
dosáhlo těchto výsledků: České Meziříčí
B - DK B 9:7, DK B - HC Březovice 8:8
a Nová Paka B - DK B 14:2. Po 16. kole
je naše B mužstvo s pouhými čtyřmi
body (1 vítězství, 2 remízy, 11 porážek)
na posledním, tedy třináctém místě.
Úspěšnější byli naši hráči v okresním
přeboru jednotlivců. V soutěži mužů
zvítězil Jiří Bartoníček z Vrchlabí a
vrchlabští hráči obsadili první tři místa
a mezi dvacítkou nejlepších měli dalších
7 hráčů. Dvorský Petr Janeček skončil
jedenáctý a Martin Šnytr sedmnáctý.
Soutrěž žen vyhrála Renata Šimůnková
našich, ale Přerov ještě stačil vyrovnat
na 19:19. Závěr ale situaci zachránil
a tak se zrodilo druhé extraligové
vítězství.
Branky vstřelili: Klouček a Michajlík
6, Kastner 4, Fiedor 3, Kulhánek 2,
Zelinka 1. Utkání přihlíželo 420 diváků
(spokojených).
Jiskra Třeboň - DK 29:25 (13:14)
Opět poměrně vyrovnaný zápas. Hosté
vedli celý první poločas, kromě 17.
minuty, kdy byl stav 9:8. Ve 12. min.
byl vyloučen Groh. Vedení Dvora bylo
v poločase pouze jednobrankové (13:14)
a domácí stav velmi brzy obrátili (18:
16). Ve 43. min. Dvůr opět vedl (18:20),
ale závěr vyzněl příznivě pro Třeboň.
V 55. min. byl stav 25:24, ale konečný
výsledek znamenal 2 body pro domácí
(29:25)
Branky: Klouček 8, Železňák 4,
Kulhánek a Hracha 3, Zelinka, Tesař a
Kastner 2, Michajlík 1.
Škoda, vítězství nebyla příliš vzdálená.
z Vrchlabí a Martina Kramosilová (DK)
byla devátá. Lépe dopadli junioři a
senioři. V juniorské soutěži sice zvítězil
také vrchlabský Jiří Horáček, ale
Královédvoráci obsadili 3., 4. a 5. místo
v pořadí Jan Janeček, Michal Syrový a
Martin Šnytr. A to nejlepší nakonec.
Mezi seniory zvítězil královédvorský
Miroslav Šulc (gratulujeme) a 9. místo
obsadil Oldřich Kudrnáč. Ostatní
kategorie
královédvorský
oddíl
neobsadil.
Královédvorský sport ve výsledcích
Lední hokej
Krajská liga - muži
Dvůr Králové - Nová Paka 8:3 (3:2, 2:1, 3:0)
Vítek 3, Zmítko 2, Říčař, Dušička a Rychtera
Dvůr Králové - Náchod 2:5 (0:0, 1:3, 1:2) Svoboda, Říčař
Nové Město - Dvůr Král. 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
play out
Hronov - Dvůr Králové 8:2 (1:1, 4:0, 3:1) Všetečka, Rychtera
Dvůr Králové - Hronov 6:5 (po sam. nájezdech)
Dvůr bude hrát o 5. místo s Novou Pakou
Kopaná
Krkonošská zimní liga
DK st. dorost - Trutnov B 8:0 (4:0)
Marks 3, Němeček, Diviš, Samler, Vondrouš,
Rosuschan
DK - Mladá Boleslav st. dorost 2:1 (0:1) Otradovský 2
DK - Kudowa Zdrój 7:1 (4:0) Řežábek 2, Holub,
Groh, Kilevník, Slezák, Urban
Trutnov - DK 2:1 (1:0) Kult
Šachy
Hořice - DK 2,5:5,5 (po sedmém kole jsou královédvorští šachisté sedmí z 12 družstev)
Princezna lepší
než královna
Jiří Rejl
V letošním prvním mezinárodním
závodě žen ve střelbě ze vzduchovky
GP Plzně zvítězila v kategorii žen
suverénně
Kateřina
Emmons
světová střelecká královna, výkonem
504,4 bodů (399 bodů v základní
části a 105,4 b. ve finále). Gabriela
Vognarová vyhrála soutěž juniorek
výkonem 497,9 bodů (396 b. A 101.9
b.). Kvalifikovala se tak na GP v
Mnichově.
Tam se princezně Gábině podařil
husarský kousek. Vyhrála oba závody
juniorek lepšími výkony, než měla
Kateřina v soutěži žen. Ta získala v
prvním závodě 499,6 bodů (397 b.
A 102,6 b.) a ve druhém závodě 501
bodů (398 b. A 103,0 b.)
Juniorky: první závod (28. ledna):
1. Vognarová 501,9 bodů (399 b. osobní rekord a 102,9 b.), druhý závod
(29. ledna: 1. Vognarová 502 bodů
(398 b. A 104,0 b.). Gábina se svými
výbornými
výkony
kvalifikovala
na březnové mistrovství Evropy v
norském Meräkeru. V současnosti je
nejlepší střelkyní ze vzduchovky (a to
včetně kategorie mužů a žen) v České
republice. Gábina byla velmi poctěna,
když jí manželé Kateřina a Matthew
Emmonsovi přišli pogratulovat. Ale o
střeleckých rodinách Kůků, Emmonsů
a Vognarů podrobněji až v příšžím
čísle Královédvorských listů.
Valná hromada Sokola
Pavlína Špatenková
V pátek 12. února se konala za
účasti asi padesátky lidí valná
hromada Tělocvičné jednoty Sokol
Dvůr Králové n. L..
Přítomní
vyslechli
zprávu
o
činnosti,
kterou
přednesla
místostarostka jednoty J. Pivcová.
Závodnící
královédvorského
Sokola dosáhli také v loňském
roce mnoha úspěchů. Vybojovali
pro jednotu tituly krajských
přeborníků, přeborníků ČOS a
také medaile z MČR a mezinárodní
soutěže. Jednota uspořádala župní
přebory v atletice, desetiboji a
skocích na trampolíně, oblastní
přebor v Team-Gymu, závody
ve skocích na trampolíně, pět
sportovních soustředění, šibřinky,
karnevaly a výlety pro děti, letní
tábor na Ježkově a další akce.
Vzdělavatelka
jednoty
P.
Špatenková připomněla přítomným,
že uplynulo právě 20 let od
poslední obnovy Sokola v lednu
1990. Vzpomněla na nejstarší
členy jednoty, kteří se podíleli
na obnově jednoty, stali se členy
prvního výboru a s velkým úsilím
se snažili předat svoje zkušenosti
a napomoci obnovovacímu procesu
- navrácení sokolovny, pozemků
Sokola a tábořišť na Americe a
na Ježkově. Dnes již má Sokol ve
městě své pevné místo, za dvacet
let vychoval mnoho cvičenců
a závodníků, někteří z nich již
přicházejí se svými potomky.
Zprávu o hospodaření přednesla
S. Lokvencová. Sokol se v rámci
možností snaží dobře spravovat
svůj majtek, zajišťovat vzdělávání
svých
cvičitelů
a
doplňovat
sokolovnu o nové náčiní a
nářadí. Všechna práce cvičitelů a
činovníků je prováděna zcela bez
nároku na odměnu.
Proběhla volba starosty a výboru.
Starostou Sokola Dvůr Králové se
stal opět Jiří Damianidis, výbor
zůstal v nepozměněné podobě.
V závěru valné hromady byli
vyhlášeni
nejlepší
sportovci
Sokola za rok 2009, kteří obdrželi
za reprezentaci jednoty drobnou
pozornost.
Dětské šibřinky
Pavlína Špatenková
Královédvorští sokolové připravili pro
děti opět sokolské šibřinky, tentokrát
na téma „Návštěva z vesmíru aneb
prázdníny na Zemi“..
Do sokolovny se přišla pobavit stovka
dětí většinou ve velmi nápaditých
maskách. Děti absolvovaly rozcvičku
s ufonkou Jitkou a také astronautský
kurz agentury Muži v černém, ve
kterém se vyškolily na cestu do
vesmíru. Překážková dráha prověřila
zdatnost, zručnost a odvahu dětí.
Součástí dětského odpoledne byly i
ukázky cvičení na trampolíně, kruzích
a pódiové skladby v podání oddílů
sportovní gymnastiky žákyň a žáků,
jako motivace pro ostatní děti.
Pak již následovaly soutěže o sladké
ceny, a tak si malí marťánci, vesmírní
bojovníci, sluníčka, hvězdičky, robotci
a další obyvatelé vesmíru vyzkoušeli
průlet černou dírou, vesmírnou chůzi,
lunochod, oběžnou dráhu, hod na
sluníčko, chytání meteoritů, průlet
rojem asteroidů, nakrmili si svého
ufona, skládali souhvězdí a zaskákali
si na trampolíně. Na šibřinky dorazila
také posádka vesmírné lodi Lajka,
která ochotně zapůjčila svůj vesmírný
koráb dětem.
V závěru vydařeného odpoledne
si děti zařádily na vesmírnou
hudbu společně s marťankami z
gymnastického oddílu.
Tři
zlaté
medaile
Mgr. Alena Dušková
Od 31. ledna do 5. února 2010 se v
Liberci konaly Hry IV. Zimní olympiády
dětí a mládeže ČR. Královéhradecký
kraj
reprezentovala
také
žákyně
8. C ZŠ Schulzovy sady Nikola
Zdráhalová. Soutěžila v rychlobruslení,
a to ve čtyřech disciplínách. Ve všech
vybojovala medaili. V závodech na tři
kola a ve sprintu zvítězila a získala zlaté
medaile, v závodě na 500 metrů přidala
bronz za třetí místo a vše završila třetí
zlatou medailí za vítězství ve víceboji.
Je to jistě výborný úspěch, ke kterému
jí blahopřejeme. Nikola nám sdělila,
že kromě skvělé atmosféry olympiády
na ni udělala velký dojem ještě
návštěva Centra Babylon, aquaparku a
lunaparku.
Je sportovně velmi nadaná. Kromě
rychlobruslení
je
jejím
hlavním
koníčkem lední hokej. Jako členka
družstva ledního hokeje Dvůr Králové/
Náchod
reprezentuje
v
kategorii
dorostu. Je zajímavé, že ačkoli věkem
patří do katetorie žáků, hraje v družstvu
jako jediná dívka s kluky o dva roky
staršími. Byla dvakrát mistryní ČR s
ženami Slavie Praha. Letos se zúčastnila
turnaje v Rakousku s reprezentací ČR do
osmnácti let. Je také ve výběru ligy ČR
do patnácti let, kde si ji hráčky zvolily
za asistentku kapitánky. Přestože
dosáhla ve své sportovní kariéře už řady
úspěchů, je velmi skromná.
Přejeme
Nikole
mnoho
dalších
sportovních úspěchů i v budoucnosti.
Úspěšná zimní bilance
Ing. Oldřich Voňka
Nafukovací atletická hala v Praze
na Strahově byla svědkem druhé
části krajských přeborů jednotlivců
Pardubického a Královéhradeckého kraje
v atletice. Velké možství startujících i z
jiných krajů proměnilo tyto závody na
celodenní maratón disciplín s celou
řadou výborných výkonů.
Je potěšitelné, že se zde neztratila
malá výprava královédvorských atletů,
kteří nemají závodníky ve starších
kategoriích, a proto si mladí atleti a
atletky změřili svoje síly se svými
dospělými soupeři. Jejich odměnou je
několik získaných medailí.
Z výsledků přeboru
Královéhradeckého kraje:
60 metrů finále - žákyně
1. Čalovková
95
TU
8,44
2. Hajnyšová
96
DK
8,52
150 metrů finále - žákyně
1. Hajnyšová
96
DK
20,75
2. Hanušová
21,16
95
NM
200 metrů finále - ženy:
1. Hlaváčková
94 DK 27,89
2. Taichmanová R. 92 HK 28,38
Výška - ženy
1. Urbancová 89
3. Hrachová
94
NP 158 cm
DK 150 cm
Dálka - ženy
1. Veselá
2. Hlaváčková
89
94
HK
DK
475 cm
456 cm
60 metrů finále - dorostenci
1. Desenský
93 HK
7,07
2. Skořepa
94 DK
7,77
150 metrů finále - žáci
1. Veselka
95 TY
3. Ondráček
95 DK
18,71
19,80
Královédvorský sport v březnu
Stolní tenis
6. 3. Dvůr Králové B - Lhoty u P.
Divize
9.00 hod.
6. 3. Dvůr Králové B - Třebechovice
Divize
14.00 hod.
19. 3. Dvůr Králové C - Rtyně v P.
Reg. přebor 2.
18.00 hod.
27. 3. Dvůr Králové - Kostelec n. O.
III. liga
15.00 hod
28. 3. Dvůr Králové - Holice
III. liga
10.00 hod.
Kuželky
12. 3. DK - Vrchlabí C
17.00 hod.
Košíková - krajská liga
27. 3. Dvůr Králové - Holice
28. 3. Dvůr Králové - Vysoké Mýto
Muži TJ Sokol DK sehráli další dvě utkání
v Královéhradecké lize. Zvítězili nad FbK
Kostelec n. O. 5:0 a prohráli s Eldoradem
DTJ Trutnov B 1:6.
23. a 24. ledna
pořádal Kupflorbalku.cz
team Dvůr Králové ve sportovní hale ZŠ
Strž turnaj regionálních výběrů dorostenců
za účasti sedmi výběrů a reprezentace
Slovenska. Každý výběr se skládal z
hráčů dvou krajů. Z celkového vítězství se
radoval výběr Prahy a Středočeského kraje,
který ve finále porazil Moravskoslezský a
Olomoucký kraj 4:2.
Výběr Hradecko - Pardubického kraje
porazil ve skupině 3:1 Liberecko - Ústecký
kraj a 5:4 Plzeňsko - Karlovarský a
3:
9 podlehl Praze a Středočeskému kraji. V
semifinále pak východočeský výběr podlehl
N e z a p o m n ě l
na kamarády
2:5 Moravskoslezskému a Olomouckému
Pavel Janoušek
K dalšímu získávání florbalových zkušeností
V květnu roku 1965 byl slavnostně
z vás jistě tehdejší sestava potěší.
otevřen stadion pod Hankovým domem.
Klečící řada zleva: Sláva Šturma, Miroslav
Na tuto událost reagoval bývalý aktivní
Zolman. Jaroslav Hornych. Ferda Malý,
hráč kopané Jaroslav Brož tím, že k
Karel Nohejl a Bonda Pešek.
této příležitosti zapůjčil svoji fotografii.
Stojící řada zleva: Ladislav Juklíček
Hráči tehdejší I. A třídy zde sehráli, před
- předseda odílu, Milan Vančura, Karel
zraky 820 diváků, první fotbalové utkání.
Havlíček, Ruda Kraus, Jindra Beran,
Hostoval zde někdejší Baník Vamberk
Jaroslav Brož - hrající trenér, František
a domáci oddíl zvítězil 3:0. Pan Brož
Andrle, Jaroslav Zlámal, Míra Džodžos a
pečlivě zaznamenal i jména hráčů, mnohé
Ladislav Hampl - jednatel oddílu.
Florbalové dění
kraji a v boji o 3. místo reprezentačnímu
celku Slovenska 3:4 až po prodloužení.
Turnaj se podařilo organizátorům pod
vedením
Michala
Janečka
perfektně
připravit.
odjížděli ml. žáci Kupflorbalku.cz 31. 1.
do Předměřic, kde je čekali čtyři soupeři.
Nejprve porazili Kostelec n. O. 9:0. V
dalším utkání je čekal královédvorský
rival Sokol. V utkání se projevila větší
zkušenost Sokola, a tak jeho vítězství 7:
1 nikoho nepřekvapilo. Poté přišly ještě
dvě porážky - se Rtyní 2:6 a FBC Sion
HK 1:3. Úspěšnějším v tomto 14. kole
Krajské ligy ml. žáků byl Sokol DK, když
nejprve rozdrtil Orel Rtyně v P. 12:1, poté
vyhrál nad FBS Sion HK 3:1 a nakonec
remizoval 1:1 s Kostelcem n. O. Po tomto
kole je Sokol na 4. místě, Kupflorbalku.cz
poslední, desátý.
30. ledna se ve Dvoře hrálo 13. kolo kraj.
Josef Samek
ligy mužů. Kupflorbalku.cz team nejprve
Florbalový nový rok 2010 ml. žáků začal
Úspěšnější byl druhý dvorský účastník
remizoval s APS HK B 4:4 a poté porazil
17. ledna pro oba královédvorské celky.
Královéhradecké ligy - sokolové, kteří v
Vamberk 8:3. Tabulku ligy vede Eldorado
Team Kupflorbalku.cz odjel do Kostelce
Náchodě porazili Dobrušku 3:0, FTS Hradec
Trutnov B se 42 body (skore 91:13). Druhý
n. O., kde podlehl Rtyni 3:4, CSP Hradec
Králové 6:2 a FC Sion Hradec Králové 5:1 a
je team Kupflorbalku.cz s 30 body (66:39),
Králové B 4:8, VSP Hradec Králové 0:15 a
podlehli nešťastně 4:5 jen domácímu celku,
páté místo drží Sokol Dvůr Králové s 20
Kostelci n. O. 1:7.
když v zápase už vedli 4:1.
body (68:43).
KRÁLOVÉDVORSKÉ LISTY vydává J. Pišta a spol., společnost s r. o. telefon 499 623 979 - připravuje nezávislá redakce - povoleno odborem
kultury Okresního úřadu v Trutnově, č. kult. 318/91/HB. Cena 6 Kč. Redaktor Miroslav Puš, Macharova 2096, Dvůr Králové n. L., tel. 499 623 861.
Administrace a příjem inzerce Jana Fiřtová, Husova ul. 128, 544 01 Dvůr Králové n. L., mob.: 723 248 301, - volat můžete od 7.00 do 8.30 hod. a od 19.00
do
21.00
hodin.
Uzávěrka
KL
je
15.
den
v
měsíci,
kromě
prosince
(10.)
a
července
(KL
nevycházejí).
Tiskne Tiskárna TYP TISK s. r. o., Riegrova 327, Dvůr Králové n. L., telefon 499 320234. Za pravdivost v článcích odpovídají autoři.

Podobné dokumenty

Kniha zázraků Panny Marie Kamenické

Kniha zázraků Panny Marie Kamenické slib, že ke cti Matky Boží Kamenické se třikrát denně bude modlit Otčenáš a Zdrávas a každoročně půjde v kamenické kapli k sv. přijímání. Poté byla — bez jakékoli medicíny — svěží a zdravá a brzy p...

Více

ZDE - Vranovsko.cz

ZDE - Vranovsko.cz Hrad Hardegg - Dolní Rakousko (www.riegersburg-hardegg.com, tel. 0043 2949 8225) Na hradě Hardegg můžeme v roce 2016 pouze o tomto víkendu poskytnout speciální 30% slevu na vstupenky pro dospělé i ...

Více

Obsah Studenti, 38

Obsah Studenti, 38 klubu, pokud ne, tak únavu po courání městem zaženeme v hospůdce na nábřeží dobrým jídlem a pivem či opět vínem. K další cestě použijeme dálnice (pozor Slovinsko kombinuje dálniční známky a výběr m...

Více

Velká srdce na okraj, aneb toulání bez vysněného konce

Velká srdce na okraj, aneb toulání bez vysněného konce * Přešli jsme další horu a na druhém políčku rostou samé léčivé rostliny. Je dobré znát jejich účinky, nebo mít pomocníky (viz obr. V), kteří nám poradí, k čemu jaká bylina slouží. Je čas se omýt ...

Více