červen 2007

Transkript

červen 2007
Roèník XXVI
Èerven 2007
http://www.streliceubrna.cz
Vedení obce po pùl roce práce
Váení spoluobèané,
Dovolte mi, abych se po pùl roce od voleb
zamyslel nad dosavadní prací vedení a zastupitelstva obce (ZO).
Pøed loòskými volbami všechny volební subjekty vyslovily body svého programu s nejlepším vìdomím a snahou o zlepšení vašeho
ivota v naší obci. V podstatì se programy
od sebe nelišily, všichni propagovali podobné
akce pro další pozitivní vývoj naší obce,
take se vlastnì v hlavních cílech témìø shodli
a to je pro budoucí práci zvolených zastupitelù
velmi pozitivní. Velmi podrobnì a skoro
ve shodì se souèasným programem ZO
uvedla v minulém èísle zpravodaje své pøedstavy o rozvoji obce paní Mgr. Helena Fialová,
stávající èlenka ZO.
Program zvoleného ZO byl rozdìlen na základní úkoly dle jejich dùleitosti pro obec
i pro jednotlivé obèany nebo jejich skupiny.
Rozdìlení bylo schváleno ZO v podobì rozpoètu obce na rok 2007 a výhledu rozpoètu
na léta 2008 a 2009. V poadavcích se mohou
zájmy jednotlivých obèanù støetnout se zájmy
vìtších skupin našich obèanù. Napøíklad obyvatelé dolního konce obce poadují zbudování
vodovodu nebo obèané z ulice Jar. Svobody poadují rekonstrukci jejich ulice (podobnì
jako donedávna obyvatelé ulice Kozí strana);
vìtšina obèanù, tj. i jednotlivci, chtìjí opravu
chodníkù, opatøení vedoucí ke zvýšení bezpeènosti dopravy v obci, výstavbu sbìrného
dvora. Jiné skupiny (napø. maminky s malými
dìtmi) chtìjí, abychom zbudovali dìtské høištì,
mláde si pøeje pro sebe veøejnì pøístupné
høištì, pro mladá manelství je tøeba zbudovat
novou normám vyhovující mateøskou školu a
vìtšina našich kulturnì zaloených obèanù
by pøivítala dùstojný kulturní stánek pro koncerty i naší ZUŠ, pro konání divadelních
pøedstavení a rùzných spoleèenských akcí.
Všechny tyto projekty ve svém programu vedení obce v souladu se ZO má. Jde jen o to dát
tìmto akcím váhu dùleitosti a zodpovìdnì rozhodnout, co bude budováno nejdøíve a co musí
poèkat, nebo vše se skuteènì nedá realizovat
najednou. A vìøte mi, e 4 roky volebního
období nejsou a tak dlouhá doba pro uskuteènìní tìchto plánù. Take akce obce podle
priorit jsou následující:
- úspìšné dokonèení rozšíøení tìlocvièny ZŠ,
její uvedení do provozu v tomto roce a finanèní vypoøádání v roce 2008,
- dokonèení a úplné finanèní vypoøádání
rekonstrukce ulice Kozí strana,
- dokonèení vodovodních øadù v ulicích
Nebovidská, Brnìnská, Ve Dvoøe, V Ulièce
a na èásti ul. Jar. Svobody, aby si obèané
zde bydlící mohli zøídit vodovodní pøípojky
k jejich nemovitostem,
- komplexní oprava ul. Jar. Svobody,
- výstavba nové MŠ se 4 tøídami,
Dìti pøi oslavì Dne matek
- vypracování první fáze návrhu nového územního plánu obce,
- realizace protipovodòových opatøení (suchý
poldr za ZŠ, úpravy polních cest z Hanek
k propustkùm pod dráhou),
- regulace a úpravy koryta Støelického potoka,
- zbudování kulturního centra s koncertním a
spoleèenským sálem, s knihovnou a prostory pro ZUŠ,
- opatøení pro zvýšení dopravní bezpeènosti
v obci,
- výstavba sbìrného dvora,
- oprava chodníkù v obci,
- zøízení dìtského høištì a veøejnì pøístupného høištì pro mláde,
- opatøení pro zlepšení èistoty v naší obci,
- údrba a opravy obecních objektù (zdravotní
støedisko, ZŠ, MŠ, DPS, hasièka, obecní
dùm, dùm slueb,…),
- øešení majetkoprávních vypoøádání obce
s našimi obèany stran pozemkù a na nich
umístìných chodníkù, komunikací, garáí,
studní atd.
Zároveò s tìmito akcemi je tøeba podporovat
kulturní, sportovní a ostatní aktivity v obci:
- podpora tradièních kulturních akcí (hody,
letní noc, oslavy výroèí, stavìní máje, …),
- podpora pozitivních aktivit spolkù a organizací (Sokol, hasièi, církve, myslivci, …),
- pokraèování zahranièních partnerských
vztahù, které se úspìšnì rozvinuly (Assago,
Nozzay),
- atd.
V tomto výètu hrají nejvýznamnìjší roli finanèní
poadavky jednotlivých projektù. Jak víte,
naše obec není zatím vùbec zadluena a je to
tím, e pro vìtší investièní akce se snaíme získat dotace a nerozjídíme realizaci více finanènì nároèných projektù souèasnì. Obec
mùe v kadoroèním rozpoètu vìnovat bez
zvláštních dotací na všechny akce (nejen investièní) zhruba max. 15 mil. Kè. Vidíte,
e na výše jmenované plánované projekty
to nestaèí, v prùbìhu ètyøletého volebního období se dá sice ji dosti uskuteènit, ale vdy
je nutno shánìt na uvedené akce dotace. To se
z èásti daøí, ale vyaduje to velké úsilí. Výše
uvedené poøadí akcí mùe být zmìnìno tím,
e na nìkterou z nich, napø. realizace høiš,
získáme dotaci. Potom se tato akce pøesune
na pøední místo, protoe pouití dotací je vdy
èasovì limitováno. Jak je na tom v souèasné
dobì s plnìním programu naše RO? Musím
øíci, e za 6 mìsícù èinnosti RO, se její èlenové
ukázali jako velmi zodpovìdní a pracovití.
Pøi zasedáních RO jsou velmi aktivní a snaí
se jednotlivé body na poøadu jednání (a není
jich málo) øešit tak, aby výsledek byl pro vás,
obèany, co nejpøijatelnìjší v souladu se zájmy
obce a ostatních spoluobèanù. Èlenové RO
té prokazují, e mají velký pøehled o vztazích
a problémech v naší obci.
Za tu relativnì krátkou dobu se RO podaøilo
spoleènì s celým ZO uskuteènit z dùleitých
bodù programu následující:
- dokonèit rekonstrukci ulice Kozí strana
a úplnì a beze zbytku ji finanènì vypoøádat
s dodavatelskou firmou,
- pokraèovat bez problémù ve stavbì rozšíøení tìlocvièny ZŠ, která stavebnì spìje
ke zdárnému konci a dle plánu v rozpoètu
ji financovat,
- získat závazný dotaèní pøíslib na zbudování
vodovodních øadù v ulicích Nebovidská
a dalších,
- vyøešit majetkoprávnì potøebné pozemky
na stavbu poldru za ZŠ a pokraèovat v pracích na projektech pro realizaci poldru
a protierozních úprav,
- uèinit výrazný pokrok v jednáních o závìreèném vyhodnocení provozu ÈOV,
- podniknout konkrétní kroky ke zvýšení bezpeènosti dopravy pøi prùjezdu naší obcí a ke
zvýšení èistoty obce,
- provést zásadní pokrok v jednání
s Katastrálním úøadem pøi poadovaném
odstranìní chyb v novém operátu katastru
nemovitostí naší obce,
- dokonèit 2. fázi tvorby územního plánu obce
odevzdáním hrubého návrhu pro tento plán
a pøipravit jej tak k projednání v organizacích
státní správy,
- zajistit projektovou studii na novou MŠ,
- zajistit dodávku Støelického zpravodaje
do všech domácností obce,
- dokonèit úpravu DPS – zastøešení lodií,
- zajistit závazný pøíslib pro vyèistìní horního
úseku Støelického potoka.
Samozøejmì, e RO kromì tìchto hlavních
bodù programu øeší kadých 14 dnù bìnou
agendu (poadavky, pøání i stínosti našich
obèanù a spolkù, poadavky státních orgánù a
institucí). Tato agenda není svým rozsahem
nijak malá. Dále RO pøipravuje podklady
pro jednání ZO. Na závìr bych chtìl vás,
naši obèané, ujistit, e se poctivì a s chutí snaíme (ZO, RO, starosta i místostarosta) plnit
cíle programu, který jsme si vytýèili, aby se vám
v naší obci ilo lépe. Máme pøed sebou ještì
3 a pùl roku perné práce s cílem uskuteènit
co nejvíce z plánovaného programu na rozvoj
naší pìkné obce. Jak se nám to bude daøit,
to posoudíte vy bìhem ètyøletého období
i na jeho konci. Pøejme si všichni, aby se toho
zdaøilo co nejvíce.
TENTO VÝTISK JE DISTRIBUOVÁN ZDARMA - NEPRODEJNÉ
Ludìk Sklenáø, starosta
Strana 2
Èerven 2007
Ještì k èistírnì odpadních vod
Váení spoluobèané, v souèasné dobì konèí
Fond ivotního prostøedí Èeské republiky
koneèné vyhodnocování èinnosti naší èistírny
odpadních vod. Museli jsme pro nì pøipravit
celou øadu podkladù. Rozhodující ale byla
fakta týkající se celkového zatíení èistírny a
kvality èištìní. Vše ji podle našich informací
úspìšnì prošlo pøísnými kontrolami, co pro
obec bude znamenat, e dostane do svého rozpoètu více ne dva miliony korun, nebo taková
byla finanèní pozastávka pro tuto stavbu.
Tím ale vše nekonèí. Abychom chránili
ivotní prostøedí naší obce (kvùli tomu jsme èistírnu stavìli), je tøeba, aby byly na èistírnu pøipojeny všechny domy, pokud to je technicky
proveditelné. Ti, kteøí se ještì nepøipojili a nevìdí, kde je vyvedena odboèka z kanalizace
u jejich nemovitosti, mohou získat informace
na obecním úøadu u starosty nebo místostarosty. Vlastní pøipojení nemusí být vdy levné,
ale do budoucna nebudete muset vyváet
septiky a pøípadnì (v souvislosti s novou
legislativou) zjišovat a pøípadnì zajišovat jejich nepropustnost. Na obecním úøadì nebo na
stavebním úøadì dostanete i informace,
jakým zpùsobem pøipojení ohlásíte èi zda na nì
potøebujete nebo nepotøebujete nìjaké stavební povolení.
Jindøich Mareš
Øidièské prùkazy
Je známo, e pro øidièe, kteøí mají øidièský
prùkaz vydaný v dobì od 1. èervence 1964
do 31. prosince 1993 vyplývá ze zákona povinnost vymìnit si takovýto øidièský prùkaz
do konce letošního roku, tj. do 31. prosince
2007. Èasu je dost, ale protoe øada z nás odkládá všechno na poslední chvíli, nutnost
výmìny nezištnì pøipomínáme. Na konci roku
budou urèitì fronty a návaly. A kde se „øidièáky“
mìní. Nikoli na obecním úøadì ve Støelicích,
ale na oddìlení dopravy Mìstského úøadu
Šlapanice na Opuštìné ulici v Brnì.
Jindøich Mareš
Kontrola dodrování
stanovených limitù rychlosti
V prùbìhu mìsíce dubna 2007 byla v obci
Støelice jednou provedena kontrola dodrování
stanovených limitù rychlosti (pravidel silnièního
provozu). Pøi uvedené kontrole bylo zjištìno celkem 5 pøestupkù - porušení paragrafu 22
ods. 1 zákona è. 200/1990 Sb. v platném znìní.
npor. Mgr. Karel Palatka,
vedoucí oddìlení PÈR Brno - venkov
Zámeèek informuje
Ve dnech od 20.9.2007 a 15.10. 2007 budeme
poøádat výstavu pod názvem a s tematickou
náplní " Cesta od Zámeèku k Zámeèku za 88 let"
- letos je to 88 let od zaloení zaøízení pro osoby
s mentálním (dle dnešní terminologie se zdravotním) postiením ve Støelicích. Výstava se
bude konat v prostorách podkroví budovy
Obecního úøadu ve Støelicích. Máme mnoho
materiálù a dokumentù, ale prosíme,
kdyby nìkdo ze Støelic mìl nìjakou dokumentaci nebo fotografie mající vztah k Zámeèku a
byl by ochoten s námi spolupracovat nebo materiál zapùjèit, nech se obrátí na pana Dlapku
ve Støelicích nebo pøímo na vedení Zámeèku.
P.S. Cesta od Zámeèku k Zámeèku proto,
e od 1.1.2007 byl Ústav sociální péèe Støelice
oficielnì pøejmenován na Zámeèek Støelice a
toto zaøízení patøí do kategorie Domovù
pro osoby se zdravotním postiením.
Mgr. Jiøinka Kubalèíková
Ukázka výcviku psù
v Zámeèku
Ve støedu 2.5.2007 v odpoledních hodinách navštívili Zámeèek psovodi z kynologického
klubu ve Støelicích. Jejich ukázka výcviku psù
byla pro uivatele našeho zaøízení dalším
zajímavým zpestøením programu. Uivatelé
se se psy setkávají pravidelnì v rámci canisterapie, tato akce pro nì tedy znamenala rozšíøení poznatkù o psech a proitkù s nimi. Mohli
se seznámit s dalšími plemeny psù, vidìli,
jaké kousky se mohou psi nauèit, zaujal je výcvik poslušnosti, obrany i zadrení pachatele.
Pøesvìdèili se o tom, e dobøe vychovaní a
vycvièení psi nejsou nebezpeèní, ale naopak
velmi vyrovnaní a pøátelští. O tom, e se našim
uivatelùm akce líbila, svìdèí øada jejich dotazù po skonèení ukázky i zmiòování se o návštìvì psù ještì øadu dní poté.
Pavla Svobodová
Pøipravované akce
ve Støelicích
• 2.6.2007 ve 13:30
ZVANÍ STÁRKÙ NA MLADÉ HODY
V sobotu 2. èervna 2007 bude probíhat
od 13:30 hodin zvaní stárkù na Mladé hody a
veèer v 19:00 hodin bude stavìní máje s cimbálovkou u Hasièky - vstupné dobrovolné.
• 2.6.2007 v 15:00
PUTOVÁNÍ Z POHÁDKY DO POHÁDKY
TJ Sokol Støelice oddíl všestrannosti zve
všechny dìti i jejich rodièe na pohádkové odpoledne. Vycházet se bude ze školního høištì.
• 3.6.2007 ve 14:00
TRADIÈNÍ MLADÉ HODY
Krojovaný prùvod vyjde ve 14:00 hodin
od Sokolovny. Hodová veselice zaène veèer
ve 20:00 hodin u Hasièky. K tanci a poslechu
hraje Petrovanka, vstupné 50,- Kè.
• 3.6.2007 v 15:00
MLADÉ HODY SE STÁRKY
Hlavní program a veèerní veselice u Hasièky
• 6.6.2007 v 17:00
VYSTOUPENÍ TANEÈNÍHO OBORU ZUŠ
V sále obecního domu se kromì všech ákyò
taneèního oboru pøedstaví i nìkolik mladých
hudebníkù.
• 10.6.2007 v 16:30
FOTBALOVÉ UTKANÍ
okresního pøeboru OFS Brno-venkov
Støelice - Pozoøice.
• 13.6.2007 v 15:00
PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2007/2008 DO ZUŠ STØELICE
ZUŠ pøijímá nové áky pro pøíští školní rok
do oborù hudebních, taneèního a výtvarného.
STØELICKÝ ZPRAVODAJ
Nábor ákù, pohovor s rodièi a talentová
zkouška se uskuteèní od 15 do 18 hod.
v uèebnì ZUŠ è. 4 .
• 16.6.2007 ve 20:00
STØELICKÉ STRUNOBRANÍ 2007
5. roèník pøehlídky kapel BLACK UGANDACHOIR,
K.R.BANDa, BaKaMa a ZIMOUR pøipravuje
SEŠLOST
• 17.6.2007 v 9:00
TURNAJ 1.OP TØÍDY VE FUTSALE
poøádá futsalový tým FC AB Støelice
na školním høišti, 9:00 hod FC AB Støelice
vs. 1.FC Holasice , 11:00 hod FC AB Støelice
vs. KD Jablíèko Ivanèice “B” , 13:00 hod
FC AB Støelice vs. Pitchpunti FC
• 17.6.2007 v 16:30
FOTBALOVÉ UTKANÍ
okresního pøeboru OFS Brno-venkov
Støelice - Ivanèice B
• 22.6.2007 v 18:00
KONCERT SOUBORÙ ZUŠ STØELICE
Srdeènì zveme na závìreèný koncert tohoto
školního roku, který se uskuteèní u Hasièky
a zahrají nám Grupa, Janevim, cimbálka a další
komorní soubory
• 23.6.2007 ve 20:00
LETNÍ NOC
Tradièní akci poøádají SDH a MS Výrovka
Svátek Matek 2007
slovem i fotografií
Tradiènì druhou kvìtnovou nedìli, tentokrát
13.5.2007, dìti svým kulturním vystoupením
oslavily Den matek. Programem pøispìly dìti
z mateøské školy, áci základní školy a základní
umìlecké školy. Slavnostní odpoledne slovem
provázel J. Šimerda, fotografie zpracoval
pan Fukan.
Zuzana Hloušková
Strana 3
Ministr zdravotnictví
Tomáš Julínek
navštívil Støelice
V pátek 25. kvìtna 2007 probìhla v sále
obecního úøadu ve Støelicích beseda
s ministrem zdravotnictví Èeské republiky
MUDr. Tomášem Julínkem, který po necelých
dvou letech opìt pøijal pozvání Místního sdruení ODS k návštìvì obce.
Ještì pøed zaèátkem ohlášené besedy
ministra zdravotnictví po telefonu pozdravil
starosta obce RNDr. Ludìk Sklenáø, který se
bohuel ze zdravotních dùvodù nemohl
zúèastnit a podìkoval p. Julínkovi za návštìvu.
Ten naopak starostovi popøál hodnì zdraví a síly.
Nemoderovanou a o to zajímavìjší besedu
zahájil ministr vzpomínkou na minulé setkání a
také na støelický Zámeèek, kam rád jezdí na
návštìvy. V krátké øeèi také shrnul své plány
se zdravotnictvím a na zahranièních pøíkladech
ukázal, jak by zdravotnictví mìlo fungovat.
V následné debatì s obèany padlo mnoho
otázek a to jak z øad obèanù, tak støelických doktorù a zdravotních sester.
Nejèastìjší dotaz smìøoval k poplatkùm za
návštìvu doktora a ministr nìkolikrát podrobnì
vysvìtlil, jak to vlastnì s poplatky je.
Poplatek za návštìvu u lékaøe, léky a recepty
Poplatek bude hradit „nemocný“ za návštìvu
doktora v ordinaci, vypsání receptu a vybrané
léky. Poplatky zaplacené v jednom roce se sèítají (poplatek za návštìvu + vybrané léky
+ recepty) a po pøekroèení hranice 5.000 Kè
zaplacených za celý rok se pøeplatky v plné
výši vrací pacientovi. Výsledkem tak bude,
e nemocní lidé a ti, kteøí musí brát ze zdravotních dùvodù mnoho lékù ušetøí, nebo dnes
platí za léky tisíce korun roènì – po zavedení
poplatkù nebude nikdo platit více ne zmínìných 5.000 Kè.
Cílem poplatku je také zabránit zbyteèným
návštìvám u lékaøe – Èeši chodí k lékaøi nejèastìji ze všech evropských státù.
Zrušení Úrazové nemocnice v Brnì
Za pøesunutím Úrazové nemocnice do komplexu v Bohunicích je skuteènost, e budovy a
vybavení Úrazovky jsou ji znaènì zastaralé a
investice do nového vybavení by byly extrémnì
vysoké. Velkým problémem Úrazové nemocnice je dle slov ministra i její nevyváenost –
zatímco jedno oddìlení je na vysoké
úrovni, to druhé má vybavení zastaralé a
nebo úplnì chybí.
Dobøe to údajnì bylo poznat pøi nedávné
váné dopravní nehodì, která se stala pár
stovek metrù od Úrazovky, ale protoe v této nemocnici nejsou vybaveni pro pøíjem pacienta
z podobné dopravní nehody, musel být odvezen do Bohunic. Také proto je naplánován tento
pøesun – v Bohunickém komplexu jsou dostateèné kapacity a je moné plánovat investice
s vìtším uitkem.
Zùstává zde i monost, e by Úrazovou nemocnici provozovalo mìsto Brno – tuto variantu bude ministr v dalších týdnech øešit
s primátorem mìsta Brna, od nìho oèekává
vysvìtlení, jakým zpùsobem chce mìsto Brno
Úrazovou nemocnici provozovat.
Zdravotní pojišovny
Cílem ministra zdravotnictví je té zmìnit postavení zdravotních pojišoven a pacientù.
Dle jeho názoru v souèasné dobì chybí v tomto
oboru „zdravá konkurence“, která by více motivovala zdravotní pojišovny k péèi o své klienty
(pojištìnce). V zahranièí je pøitom bìné,
Èerven 2007
e pojišovny mají rozdílnou nabídku hrazené
péèe, kdy jedna pojišovna nabízí svým pojištìncùm lepší sluby ne ta druhá.
Tomáš Julínek to pøirovnal k tomu, e u jedné
pojišovny dostanete uhrazenou èoèku prùmìrné kvality, zatímco ta druhá Vám uhradí
èoèku nadprùmìrnou.
Ministr tak chce pøipravit zmìny v systému
zdravotního pojištìní, aby pojištìnci nebyli
dlouhodobì vázáni k jedné pojišovnì,
ale mohli si vybrat tu nejlepší a zároveò,
aby zdravotní pojišovny byly motivovány o pojištìnce „více bojovat“.
„První pomoc“ také po telefonu
V blízkém období chce ministerstvo zdravotnictví udìlat zmìny v systému lékaøské sluby
první pomoci. Budou zøízeny nové telefonní
linky, kam si pacient bude moci zavolat pro odbornou radu a pomoc, jak se v krizové situaci
k nemocnému chovat a jak jej ošetøit.
Tyto linky budou slouit jako další „první pomoc“ a budou se snait s nemocným systematicky pracovat. Vyškolený personál také lépe
pozná, kdy je nutné k nemocnému zaslat
slubu rychlé pomoci a kdy je moné pokraèovat v léèbì doma.
Zpracoval David Otoupalík
STØELICKÝ ZPRAVODAJ
Strana 4
Obvodní oddìlení Policie ÈR
Rosice radí, pátrá, informuje
Informace jsou èásteènì upraveny z dùvodù
anonymity poškozených.
Pøed sepsáním tohoto pøíspìvku jsem se probíral svými pøedešlými èlánky. Drtivá pøevaha
oznámených trestných èinù se týká majetkových deliktù. Nejèastìji opakovanými slovy
ve výètu za jednotlivé mìsíce jsou slova
“kráde“ a “vloupání“. Jen obèas se zde objeví
majetkový delikt zpùsobený zlomyslností,
jako napø. poškrábání auta, postøíkání fasády
sprejem. Stále ještì jsme nenalezli spolehlivý
zpùsob, jak proti rùzným nenechavcùm svùj
majetek bezpeènì ochránit, anebo je pro nás
moný systém ochrany moc nákladný èi jinak
nedostupný. Takovým zlodìjíèkùm pak zùstává stále zbyteènì velký prostor pro páchání
jejich nekalé èinnosti. Ale utvoøte si obrázek
sami z následujících øádkù, popisujících
jako kadý pøedchozí mìsíc zaznamenaný
nápad trestné èinnosti v mìsíci dubnu 2007.
Co se událo v okolních obcích:
3.4.2007
- poškození osobního vozidla u Ostrovaèic,
u hotelu Motorsport, rozbité boèní sklo u vozidla VW Golf, majetek obèana ze SRN
4.4.2007
- vloupání do osobního auta v Tetèicích,
Škoda Octavia na ul. Palackého
5.4.2007
- vloupání do nákladního auta v Troubsku,
na ul. Národního odboje, Fiat Ducato
12.4.2007
- kráde notebooku v Popùvkách, ze stavební
buòky zvenèí otevøeným oknem
13.4.2007
- vloupání do montání haly v Troubsku, kráde elektro náøadí za cca 40.000,- Kè
- vloupání do vozidla v Popùvkách,
u Vintrovny, dodávka VW Transporter, kráde finanèní hotovosti, dokladù, osobních
vìcí, škoda 89.000,- Kè
- zahájeny úkony trestního øízení proti konkrétnímu pachateli pro vloupání do ètyø chat
v KÚ Popùvky - zjistili jej pracovníci kriminální sluby, pachatel pochází z Tachova
17.4.2007
- zatajení nálezu v Popùvkách, ztráta mobilního telefonu za 15.000,- Kè na ulici, nepoctivý nálezce jej neodevzdal
19.4.2007
- kráde jízdních kol ve Støelicích, ze spoleèných prostor bytového domu
20.4.2007
- vloupání do auta v Popùvkách, u Vintrovny,
Škoda Felicia, odcizen notebook zn. ACER
21.4.2007
- vloupání do rekreaèní chaty v KÚ Støelice,
kráde elektrospotøebièù a náøadí
23.4.2007
- vloupání do rekreaèní chaty v KÚ Støelice,
kráde potravin, elektroniky a náøadí
27.4.2007
- kráde a poškození kabelù v Omicích, na staveništi rodinného domku, odcizeny mìdìné
kabely a èerpadlo, další kabel znehodnocen
poškozením, škoda cca 240.000,- Kè
29.4.2007
- vloupání do rekreaèní chaty ve Støelicích,
odcizeny domácí klobásy a alkohol
V mìsíci dubnu 2007 bylo policisty OOP Rosice
prošetøeno celkem 93 pøestupkù. Mimo pøestupkù v dopravì, jim se chci vìnovat samostatnì, bylo z tohoto mnoství 18 pøestupkù
proti majetku, vesmìs drobných krádeí. Dále
Èerven 2007
bylo šetøeno 16 pøestupkù proti obèanskému
souití, ve vìtšinì pøípadù se jednalo o drobné
neshody a u v sousedských vztazích èi rodinného charakteru, z nich nìkteré vyústily
a k fyzickému napadení bez váné újmy
na zdraví. Další tøi pøestupky se týkaly oznámení o zaloení èerných skládek, jeden pøestupek se týkal rušení noèního klidu podnapilým
obèanem a v jednom pøípadì bylo uèinìno
oznámení správnímu orgánu pro podávání
alkoholu mladistvým.
A nyní k pøestupkùm v dopravì. Mìsíc duben je
v podvìdomí øidièù zapsán jako „mìsíc bezpeènosti“ na silnicích, tedy se zvýšeným dozorem nad dodrováním pravidel silnièního
provozu a s tím souvisejícími èastìjšími kontrolami ze strany Policie ÈR. Ale i pøes tuto skuteènost bylo policisty OOP Rosice na úseku
dozoru nad silnièním provozem udìleno neukáznìným øidièùm celkem 43 blokových pokut
a bylo zjištìno pìt øidièù pøi øízení motorového
vozidla pod vlivem alkoholu.
Velká èást udìlených blokových pokut se týkala pøekroèení povolené rychlosti. Policisté
OOP Rosice provádìjí mìøení rychlosti ve spolupráci s hlídkami Dopravního inspektorátu
Okresního øeditelství PÈR Brno-venkov.
Blokovou pokutu na místì za pøekroèení povolené rychlosti lze udìlit v pøípadì, e se jedná
o první pøestupek tohoto druhu za uplynulých
12 po sobì jdoucích mìsícù, pokud v té dobì
ji bloková pokuta za pøekroèení rychlosti byla
udìlena, nelze znovu udìlit blokovou pokutu,
ale je povinností tento pøestupek oznámit
k projednání ve správním øízení. Dle zákona
za pøestupky proti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu je stanovená pokuta 1.000,- Kè
za pøekroèení rychlosti: mimo obec o ménì ne
-1
-1
30 km.h a v obci o ménì ne 20 km.h , a dále
pokuta 2.500,- Kè za pøekroèení rychlosti:
-1
-1
mimo obec o více jak 30 km.h a do 49 km.h a
-1
-1
v obci o více jak 20 km.h a do 39 km.h .
Bude-li namìøená rychlost v obci vyšší o více
-1
jak 39 km.h a mimo obec vyšší o více ne
-1
49 km.h , nelze tyto pøestupky øešit na místì
v blokovém øízení, ale opìt je policistùm stanovena povinnost tyto pøestupky oznámit k projednání ve správním øízení.
Mìøení rychlosti se provádí tak, e na radaru
se nastaví nejvyšší tolerovaná rychlost. Pøi pøekroèení nastavené rychlosti radar toto signalizuje a pøestupek zaznamená. Obsluha radaru
pak hlásí kolegùm, kteøí neukáznìného øidièe
opodál zastavují, vozidlo a namìøenou rychlost. Od namìøené rychlosti se ještì odeète tolerance, která je u pouívaných mìøicích zaøízení
firmy Ramet stanovena pøi rychlosti do 100 km
-1
za hod. ± 3 km.h , pøi namìøené rychlosti
nad 100 km hod. ± 3%. Napøíklad: kdy bude
-1
øidièi v obci namìøena rychlost 72 km.h , pro posouzení pøestupku je brána rychlost sníená
-1
o toleranci, tedy 69 km.h , take do karty øidièe
je pak uveden zápis: 50/71/69 (1. èíslice znaèí
stanovenou rychlost v obci, 2. èíslice rychlost
namìøenou radarem a 3. èíslice rychlost
po odeètu tolerance) - dle zákona by v daném
pøípadì èinila pokuta 1.000,- Kè.
Pro lepší pøedstavu o mnoství pøestupkù pøekroèení povolené rychlosti níe uvedu nìkolik
výòatkù z hlášení o provedeném mìøení rychlostí na teritoriu OOP Rosice:
• Dne 4.4.2007 v dobì od 09:00 do 11:00 hod.
a od 13:00 do 15:30 hod. bylo provedeno policisty OOP Rosice ve spolupráci s hlídkou
Dopravního inspektorátu Policie ÈR Brno-venkov
mìøení rychlosti v KÚ obce Omice, v obcích
STØELICKÝ ZPRAVODAJ
Ostrovaèice, Zastávka a Øíèky. V uvedenou
dobu bylo zjištìno celkem 31 pøestupkù pøekroèení rychlosti, z toho 14 pøestupkù bylo øešeno
na místì v blokovém øízení v celkové èástce
15.500,- Kè a 17 pøestupkù bylo oznámeno
na odbor dopravy povìøené obce k projednání.
Rychlost kontrolovaných vozidel se pohybo-1
vala od 63 do 113 km.h .
• Dne 27.4.2007 v dobì od 08:30 do 11:00 hod.
bylo provedeno ve spolupráci s hlídkou
Dopravního inspektorátu, Policie ÈR Brno-venkov mìøení rychlosti v obci Troubsko
ul. Ostopovická. V uvedenou dobu bylo zjištìno
celkem 23 pøestupkù pøekroèení rychlosti,
z toho 11 pøestupkù bylo øešeno na místì v blokovém øízení v celkové èástce 14.000,- Kè a
2 pøestupkù bylo oznámeno na odbor dopravy
povìøené obce k projednání. Rychlost kontrolo-1
vaných vozidel se pohybovala od 65 km.h
-1
do 87 km.h .
Duben, døíve známý jako „mìsíc bezpeènosti
na silnicích“, sice skonèil, ale ze strany Policie
ÈR bude stále kladen dùraz na zvýšený dozor
nad silnièním provozem s cílem zvýšit dopravní
kázeò na silnicích a sníit poèet dopravních nehod. Ze statistických výkazù pro období leden
a duben 2007 mohu poskytnout nìkolik údajù
platných pro celý okres Brno-venkov, bohuel
statistika nerozvádí dané údaje na jednotlivá teritoria, take hodnocení samotného Rosického
regionu z této statistiky nelze provést. Pro lepší
pøedstavu ale údaje z této statistiky mohu srovnat se statistikami z r. 2006 za stejné období.
Dle statistiky za dané období od 1.1.2007
do 30.4.2007 bylo na území okresu 684
dopravních nehod (dále jen DN), co je oproti
stejnému období v r. 2006 pokles o 63 nehod.
Pøi tìchto nehodách došlo k úmrtí 7 osob,
stejnì jako v r. 2006. Dále u 8 osob došlo k tìkému zranìní (o 3 ménì ne udává statistika
pro r. 2006) a lehké zranìní utrpìlo 130 osob
(o 11 ménì ne v r. 2006). Celková škoda na vozidlech èinila v daném období r. 2007
29.420.800,- Kè, co je oproti stejnému období
v r. 2006 o 6.165.200,- Kè ménì. Ve srovnání
s r. 2006 se stalo na silnicích 1. tøídy o 11 DN
více, celkem 69 nehod, na silnicích 2. a 3. tøídy
došlo k poklesu ze 427 nehod v r. 2006 na 386
nehod v r. 2007, tedy o 41 nehod. Pod vlivem
alkoholu bylo zavinìno 33 DN, oproti r. 2006
ménì o 5 nehod. Pøíznivì vypadající statistiku
pro letošek „nabourávají“ nehody, zavinìné
øidièi nemotorových vozidel, kde došlo k navýšení o 5 nehod na celkových 11 DN v r. 2007,
a nehody zavinìné srákou se zvìøí, kterých je
nyní celkem 33, vyšší oproti loòsku o 8 nehod.
I kdy statistické údaje pro zaèátek letošního
roku vypadají oproti r. 2006 pøíznivìji, výše uvedená èísla o poètu nehod, usmrcení, zranìní a
vzniklých škodách jsou stále vysoká a domnívám se, e je v našich silách, abychom tato
èísla svou dopravní kázní, uválivým jednáním
a zvýšenou ohleduplností a opatrností na silnicích ještì více sníili.
Policie ÈR Rosice touto cestou ádá obèany
o pomoc pøi pátrání po neznámých pachatelích
trestných èinù a pøestupkù, které jsou výše
uvedeny.
Jakékoliv informace mohou i anonymnì sdìlit
na bezplatnou policejní linku 158 nebo pøímo
na oddìlení v Rosicích na tel. è. 546 411 019,
anebo na e-mailovou adresu OOP Rosice:
[email protected] .
prap. Josef Hlávka
Policie ÈR, Obvodní oddìlení ROSICE
www.policierosice.eu
Strana 5
Soutì ZUŠ Støelice
26. dubna 2007 se konalo v Letovicích krajské
kolo národní soutìe ZUŠ jazzových, estrádních a taneèník orchestrù. Støelickou
základní umìleckou školu reprezentovaly dva
soubory: jazzový orchestr GRUPA pod vedením pana uèitele Roberta Kukly a taneèní
skupina JANEVIM pod vedením pana uèitele
Bronislava Šmida.
Naše soubory se mezi ostatními ètrnácti soutìními tìlesy rozhodnì neztratily a ve svých
kategoriích shodnì obsadily druhá místa.
Navíc získala Tereza Pantùèková Cenu poroty
za mimoøádný výkon na saxofon.
Pøestoe se nám nepodaøilo postoupit
do celostátního kola , je to velmi dobrý
výsledek a všem mladým muzikantùm
blahopøejeme.
JANEVIM:
Štìpán Matuška – bicí, Michal Doèkal – elektr.
kytara, Tereza Pantùèková – saxofon, Michaela
Sochorová – keyboard, Martin Matuška –
baskytara
GRUPA:
Michaela Sochorová – klavír, Václav Fuèík –
akordeon, Marie Rybová – keyboard, Zdislava
Záleská – keyboard, Petr Hotaø, Vojtìch
Dvoøák, Tereza Pantùèková – saxofon, Zuzana
Švestková – pøíèná flétna, Karel Fiala, Jakub
Vávra, Štìpán Hradeèný – trubka, Jiøí
Friedberg – trombon, Václav Fiala – bicí
Milena Pantùèková, ekonomka ZUŠ
Soustøedìní ZUŠ 2007
Bøezník 2007 (20. – 22. dubna)
Ani rok 2007 se nemohl obejít bez soustøedìní, kde se scházíme my, áci ZUŠky,
abychom zlepšili svoje muzikantské výkony.
Letos však tato akce probìhla ponìkud
netradiènì. Protoe se skupiny Grupa, která
letos dovršila šestý rok svého pùsobení a
Janevim teprve jeden rok hrající kapela,
Èerven 2007
pøihlásily do soutìe, bylo nutné sejít se u
døíve a dopilovat naše soutìní repertoáry.
Místo, kde jsme strávili celý víkend, je Bøezník,
areál leící nedaleko Kralic nad Oslavou.
Poté, co jsme se v pátek odpoledne zabydleli
a rozkoukali, sportovní jedinci vyrazili vyzkoušet fotbalové høištì, jiní se šli projít do krásné
pøírody, která se okolo rozprostírala. Ale abychom celý víkend nestrávili relaxováním, museli nás naši páni uèitelé Robert Kukla a
Bronislav Šmid ještì naveèer donutit aspoò
nìco málo zahrát. Sobotní ráno bylo zahájeno
rozcvièkou a snídaní, kterou jsme si sami pøipravili, ostatnì všechna jídla jsme si letos vaøili
sami. Pak u následovalo hraní, hraní a zase
hraní.
Odpoledne poèasí pøímo vybízelo k procházce. Pan uèitel Kukla zavelel k výstupu
na nedalekou zøíceninu hradu Lamberk.
Vìtšina z nás celkem ochotnì vyrazila na výlet,
ale to jsme ještì nevìdìli, co nás èeká.J
Slibované dva kilometry krásnou pøírodou se
zmìnily v „trošièku“ delší výšlap. Poèáteèní
nadšení všech se zmìnilo v touebné oèekávání konce této vycházky. Nakonec jsme
úspìšnì zøíceninu našli a vydali se zpìt,
tentokrát však po jiné cestì, která nás asi po
pùlhodince chùze pøivedla domù. Tento neoèekávaný turistický výkon nás ale nijak zvláš neodradil a tak jsme mohli opìt trénovat dál.
Veèer jsme si udìlali táborák, hrálo se na
kytaru, zpívalo, vykládalo. Nedìle byla kratší,
navzájem jsme si pøedvedli to, co jsme za ty tøi
dny natrénovali, naobìdvali jsme se a pak
u hurá domù.
Myslím si, e se soustøedìní povedlo, uili
jsme si hodnì zábavy, dobøe jsme si zahráli a
odpoutali jsme se od starostí všedních dnù.
Naše snaení se vyplatilo, co dokazuje náš
úspìch na soutìi. Je tedy moné, e se tam
za rok zase potkáme, pokud tedy budou páni
uèitelé ochotni opìt dát svoje nervy všanc.J
STØELICKÝ ZPRAVODAJ
Tavíkovice 2007 (2. – 4. kvìtna)
I Tavíkovice letos byly malinko jiné ne pøedchozí roky. Pravidelní úèastníci z Grupy nejeli,
dostali šanci tedy jiní, kteøí se tam ještì nepodívali. Byla to pøedevším dìvèata z taneèního
oboru, své hudební zkušenosti zde rozšiøovali
esaøi, flétnistky, houslistky, klavíristé,
no prostì široká škála ákù støelické ZUŠ.
Nejvìtším orchestrem byla cimbálka, která zde
pøed lety vznikla a rok od roku je stále lepší.
Tento rok jsme netradiènì vyrazili ve støedu
ráno a hned dopoledne se areál zalil zvuky nejrùznìjších nástrojù. Jako vdy se v odpoledním neklidu hrál fotbal, do kterého se zapojili
i uèitelé. Byla to ale spíš dívèí kopaná, co však
nijak nesniovalo kvalitu hry ani zapálení do ní.
Nìkteøí spíše ocenili prolézaèky, houpaèky a
vùbec høištì u areálu, kam jsme rádi chodili.
Protoe se letos úèastnilo soustøedìní
hodnì menších dìtí, pouštìly se po veèerech
v jídelnì pohádky, které jsme však s nadšením
zhlédli všichni, malí i velcí. Bylo to pøíjemné
ozvláštnìní našeho pobytu. Celé tøi dny se tanèilo, zpívalo a hrálo, hrál se tenis, fotbal,
ve ètvrtek veèer byl táborák, na kterém jsme si
všichni zazpívali, opekli jsme si špekáèky,
shrnuli záitky a dojmy a zavzpomínali na
pøedešlé roèníky soustøedìní. Poslední den,
tedy v pátek, se dopoledne uskuteènil malý koncert, na kterém jsme si poslechli, co nacvièili
ostatní, vidìli jsme vystoupení taneènic a
pan øeditel Lomiè nám oficiálnì podìkoval
za krásné soustøedìní.J
Kolem tøetí hodiny odpoledne se u vše
chystalo k odjezdu, leckdo zatlaèil slzu pøi pomyšlení, e se sem dostane opìt a zase
za rok, ale na druhou stranu jsme odjídìli se
spoustou nových záitkù a zkušeností, ze kterých budeme èerpat celý rok. Tìšíme se tedy,
co si na nás pøíští rok zase uèitelé pøipraví.J
Milena Pantùèková, ekonomka ZUŠ
Strana 6
Èerven 2007
Struènì z dubnové a kvìtnové
historie naší obce
Události v mìsíci dubnu:
! 1940 [?.4.] Ve Støelicích naøízeno k 51. narozeninám vùdce Adolfa Hitlera sbìr ušlechtilých kovu. Výsledek neodpovídal velikosti
zvuèného jména.
! 1667 [2.4.] Nový faráø ve Støelicích Mikuláš
Laurentides (rezignoval roku 1670).
! 1825 [6.4.] Stát prodal celé bývalé kartuziánské panství i obec Støelice za 63 tisíce zlatých justiciárovi a inspektoru statku kláštera
Kartuziánského Josefu Schindlerovi, který je
ještì 20. srpna tého roku odprodal
Jindøichovi rytíøi ze Smetanu.
! 1877 [10.4.] Narodil se v Brnì-Králové Poli
budoucí støelický faráø Leopold Rosenberg.
! 1521 [12.4.] Dochovaná èeská listina
dosvìdèuje, e støelická obec odprodala
Øehoøovi, synu Jakšovu z Malých
Oøechovièek, louku na Bobravì za 38 zlatých a za roèní úrok 1 zlatý, aby mohla
krovem opatøit a pokrýt novou vì farního
kostela sv. Jiljí (tato zvonice pak slouila
svému úèelu a do roku 1766, kdy ji nahradili
nynìjší vìí).
! 1671 [12.4.] Pou ze Støelic do Tuøan.
! 1845 [12.4.] Støelický faráø Antonín Kotzent
byl pøeloen do Rosic.
! 1810 [20.4.] Zemøel støelický faráø Kryštof
Hrbáèek (74). Vlastnoruènì vyhotovil opisy
nejstarších støelických matrik.
! 1943 [20.4.] Z Brna pøijela do Støelic Okresní
vyivovací komise zabavovat obilí, pøi prohlídce domù zabavila 526 kg obilí.
! 1632 [21.4.] Zpráva støelického kartouzského knìze Christiphora - doèasného administrátora, v ní oznamuje konsistoøi,
e musí Støelice opustit, protoe zdejší fara
je témìø znièena a on sám je od válkou zuboených farníku zanedbáván tak, e nemá
z èeho ít.
! 1949 [23.4.] Vytvoøen ve Støelicích Èeskoslovenský svaz mládee (ÈSM) a Pionýrská
organizace (PO) pro dìti do 15 let.
! 1802 [25.4.] V brnìnské katedrále sv. Petra
se uskuteènilo biømování støelických dìtí
od jeho excelence 3. brnìnského biskupa
Vinzentze Josepha Conitis de Chratenbach
(58). Mezi dìtmi byla i Apolonie (14) a
Barbora (12) Hošková ze Støelic, dcery Jana
Hoška (54) z è. 16 a Margarety (40). Apolonie
pøijala jméno Margareta a mladší Barbora
jméno Mariana.
Události v mìsíci dubnu roku 1945:
! 1945 [?.4.] V prvních dubnových dnech
proudily pres Støelice velké skupiny prchajících rumunských a maïarských Nìmcù.
! 1945 [14.4.] (sobota) Ve støelické škole se
naposled vyuèovalo.
! 1945 [16.4.] (pondìlí) Ze støelického nádraí
odjel poslední nákladní vlak naloený nìmeckými tanky znaèky Tiger
! 1945 [17.4.] (úterý) Do Støelic pøijely náhle
nìmecké tanky. Odpoledne projídìli na kolech nìmeètí granátnici s pancéø. pìstmi.
V noci se nìmecké tanky z obavy pøed
obklíèením stáhly zpìt.
! 1945 [18.4.] Pøed 7. hodinou pøijela sovìtská
jezdecká vojenská prùzkumná hlídka a na
most silnice u Obecního úøadu Støelice,
kde byla zastavena palbou z nìmeckého
tanku stojícího u hostince è. 147 „U Pernù“
(z ohbí silnice u høbitova). Nìmci pøešli
do protiútoku.
! 1945 [18.4.] Po 10. hodinì sovìtská pìchota
ji za podpory tankù vytlaèila Nìmce,
ti se soustøedili na kopcích a lesích kolem
!
!
!
!
!
!
!
!
a neustále ostøelovali støední a dolní èást
obce. Nìmecká letadla nìkolikrát napadla
obec, kolem 19. hodiny znièil poár
dùm è. 89.
1945 [20.4.] Oddíl nacistù pøed polednem
ve Støelicích pronikl korytem potoka smìrem
k eleznièní trati. Tý den se jim podaøilo
pøerušit spojení sovìtských vojsk zde
operujících s hlavními silami Rudé
armády a obklíèit je. Sovìtští vojáci øíkali
obèanùm, e jsou „okrueni“, a pøipravovali
se na nìmecký útok kopáním zákopu a
rozmisováním tankù, dìl, kauší a minometù na místech vhodných k obranì obce.
Zvláš tvrdì se bojovalo o nejvyšší terénní
bod nad Trpínem, Mladou horu, kde mìli
Nìmci pozorovatelnu.
1945 [21.4.] (sobota) Sovìtské letectvo
neèekanì napadlo Støelice trhavými a zápalnými bombami – Malá stránka.
1945 [22.4.] (nedìle) Boje o Mladou horu
ve Støelicích. Po poledni Nìmci pronikli
do severních okrajù obce, byli však zahnáni
zpìt. Po silné pøípravné kanonádì se zmocnili noèním útokem nìmeckých postavení
u eleznièní trati a donutili nepøítele k ústupu
do ménì výhodných pozic u Troubských
zmolek.
1945 [23.4.] Kolem 10. hodiny sovìtští vojáci
dobyli zteèí Mladou horu ve Støelicích a zahájili boj o Myslivnu.
1945 [24.4.] Obec Støelice pøeplnìná sovìtskými vojáky byla po celý den terèem
nìmecké dìlostøelby. Veèer dobyla sovìtská
vojska po urputných bojích obec Oøechov
(v sovìtských zprávách byla nazvána
„malým Stalingradem“). V noci na 25. dubna
se zmocnila Myslivny ve Støelicích.
1945 [25.4.] Brzy z rána byla mohutná
pøípravná palba z více ne sta dìl, kauší
a minometù, a pak zaèal protiútok po silnicích do Troubska, Ostopovic a pøes pole
k Podskalskému mlýnu. Po osmi dnech
skonèily boje ve Støelicích. Celkem zde
padlo 129 sovìtských vojákù. Bìhem bojù
pøijel do Støelic maršál R. Malinovský
a provedl prohlídku Zvìrolékaøského
lazaretu ve Vršovicích u Kuèerù è. 327
(není doloeno).
1945 [28.4.] Do Støelic pøijel štáb Rudé
armády a ubytoval se v ulici Na hrázi
è. 492, 236, 387, 237 a 574. V domì è. 265
byl vyšetøovací oddíl RA, který vyšetøoval
od rána do veèera podezøelé osoby a nìmecké
zajatce.
1945 [29.4.] NV ve Støelicích vyhlásil pracovní povinnost pro mue od 16 do 40 let.
Úmrtí nìkterých našich rodákù:
! 1975 [2.4.] Zemøel stolaøský mistr Antonín
Grégr, narozen 13.6. 1915
! 1977 [5.4.] Zemøel zdejší obchodník Tomáš
Liška, narozen 25.5. 1889
! 1982 [6.4.] Zemøel mlynáø František Šafránek
(Podskalský mlýn) narozen 29.11. 1899
! 1942 [16.4.] Se zastøelil Jakub Januš,
nechtìl nastoupit na nucené práce
do Nìmecka
! 1948 [17.4.] Zemøel Karel Melichar, uèitel,
narozen 14.11. 1872
! 1945 [19.4.] Zastøelen ve frontì Klement
Rùièka, narozen 11.10.1915
! 1945 [20.4.] Zemøel Jan Weinlich, roèník
1926, a za pár dnù také jeho bratr Václav,
roèník 1923; oba dva zemøeli hrdinskou smrtí, kdy bránili svoji sestru pøed znásilnìním
od sovìtských vojákù.
! 1945 [25.4.] Zahynul pøi osvobozování vesnice Alois Ferdus ve vìku 33 rokù.
! 1964 [29.4.] Zemøel Emil Antoš (Lupaè),
hospodský – nádraí, narozen 14. 2. 1884
STØELICKÝ ZPRAVODAJ
Události v mìsíci kvìtnu:
! 1733 [?.5.] Osudným pro tehdejšího dùstojného pana faráøe byl rok 1733, toho roku
v noci (kdy, kterého dne a mìsíce, není
zaznamenáno) vloupalo se do zdejší fary
12 loupeníkù, z nich 6 faru støeilo a
6 ve faøe loupeilo. Uèinivše èeleï ve faøe neškodnou, faráøe samého toho èasu
dùstojného P. Jiøího Jana Švarce ve spánku
pøepadli, pokladù od nìho ádajíce a aby ho
ku vydání onìch pokladù donutili, všelijak ho
nemilosrdnì trýznili a muèili, a z nelidského
toho nakládání na rozumu a mysli utrpìl
a více neozdravìl. Tohoto se o nìm
doèítáme: Od loupeníku (zbujníku) do fary
v noci násilnì se vloupavších oloupen (svleèen), svázán a hrozne trýznìn (byl) od té
doby pak poèal chøadnouti a chøadl a do své
smrti po nìkolik mìsícù a zemøel
29. listopadu 1733.
! 1882 [?.5.] Ve Støelicích zaloena nová
obecní pozemková kniha a nové oèíslování
domù platné dodnes. Obec mìla v té dobì
187 domovních èísel a 1.050 obyvatel.
17 pullánu, 34 ètvrtlánu a 12 famílií, celkem
tedy 63 zemìdìlských usedlostí. Obì akce
byly povaovány natolik za významné
e letopoèet 1882 byl pojat do úøední obecní
peèetì.
! 1535 [1.5.] Èeská listina obsahuje dohodu
o stanovení obecních hranic na Škaøinách
pod Omicemi, kam støeliètí klášterní poddaní
neprávem vstupovali a z pozemku patøících
paní Bohunce z Perštejna si udìlali louky
(manelka tehdejšího majitele rosického
panství pana Dobeše Èernohorského
z Boskovic).
! 1933 [1.5.] Ve Støelicích slavnostní otevøení
sportovního høištì nad hostincem è. 147
Jana Perny, naproti høbitovu.
! 1788 [11.5.] Uskuteènilo se biømování støelických dìtí
! 1633 [12.5.] Kartouzou prezentován svìtský
knìz pro Støelice.
! 1945 [14.5.] Obnovena eleznièní doprava
ve Støelicích, první vlak jel po opravené trati
do Brna.
! 1796 [15.5.] Uskuteènilo se biømování støelických dìtí.
! 1811 [19.5.] Pøi vyškváøení sádla vypukl
ve Støelicích velký poár, který znièil 14 domù.
! 1938 [20.5.] (v noci na 21.5.) ve Støelicích
vyhlášena èásteèná mobilizace
èeskoslovenské armády, odpovìï na soustøeïování nìmeckých vojsk u hranic.
Byl povolán jeden roèník záloh (70 tisíc
muù), pìt roèníkù specialistù (114 tisíc
muù) a 15 tisíc pøíslušníkù Stráe obrany
státu.
! 1734 [24.5.] Nový faráø ve Støelicích Ludvík
Rossmann, narozen v Novém Rousínovì.
! 1801 [24.5.] Uskuteènilo se biømování støelických dìtí.
! 1656 [26.5.] N o v ý f a r á ø ( s p r á v c e ? )
ve Støelicích, Jan Hájek.
! 1860 [27.5.] Poár ve Støelicích, oheò vyšel
z è. 54/72 o druhé hodinì odpoledne,
s podporou velkého vìtru byly všechny
domky v Trpínì v malé chvíli v plamenech,
celkem shorelo 18 domkù, mj. dùm è. 49/66
(souèasnì è. 2 K Myslivnì) domkaøe Martina
Smutného.
! 1942 [28.5.] N a o b e c p ø i š l o n a ø í z e n í
o povinné slubì mládee, organizované
a øízené Kuratoriem pro výchovu mládee
v Èechách a na Moravì. 30. 5. vydal
pøedseda Kuratoria E. Moravec další dvì
naøízení o zásadách a rozsahu povinné
sluby, které podléhali mladiství od 10-ti
do 18-ti let, a 3. 8. ještì naøízení o výstavbì
a organizaci Kuratoria.
Strana 7
Èerven 2007
! 1915 [29.5.] Narodil se v Brnì budoucí støelický faráø Rudolf Zbirovský.
! 1941 [29.5.] Ve Støelicích v hospodì u Pernù
bylo ubytováno 55 vojáku wermachtu smìøujících na východní frontu.
Úmrtí nìkterých našich rodákù:
! 1969 [2.5.] Zemøel pan Karel Grégr krejèovský mistr, narozen 23.øíjna 1884
! 1972 [2.5.] Z e m ø e l p a n S t a n i s l a v
Kamenický pekaøský mistr, narozen
2. kvìtna 1907
! 1986 [3.5.] Zemøel pan Josef Coufal,
sklenáøství a rámování obrazu, narozen
2. srpna 1906
! 1945 [5.5.] Zemøela paní Anna Válková,
hospodská, ve stáøí 77 roku
! 1963 [12.5.] Zemøel pan Rajmund Novák,
stavitel, narozen 7. ledna 1895
! 1975 [12.5.] Zemøel pan Josef Smutný,
bývalý starosta obce, narozen 17. listopadu
1889
! 1984 [14.5.] Zemøel tragicky pan Josef
Januš, dlouholetý kapelník, narozen
21. listopadu 1908
! 1967 [19.5.] Zemøel pan Adolf Blaek,
hostinský a øezník, narozen 26. listopadu
1889
! 1984 [21.5.] Zemøel pan Václav Dlapka,
bubeník a hrobaø, narozen 23. záøí 1882
! 1985 [25.5.] Zemøel pan Miroslav Pospíšil,
uèitel, narozen 28. èervna 1909
! 1953 [27.5.] Zemøel pan Jan Driml, øídící uèitel, narozen 11. kvìtna 1889
! 1969 [29.5.] Zemøel pan Jan Perna, ivnostník hospodský, narozen 23. listopadu 1894
! 1964 [30.5.] Zemøel pan Michael Nováèek,
stolaøský mistr, narozen 11. záøí 1892
Pøipravila redakce podle podkladù
pana Milana Coufala
P. Toufar
I. Toušlová
STØELICKÝ ZPRAVODAJ
Setkání s tajemstvím (4 díly)
Toulavá kamera 4.
Uité umìní a tradièní
øemesla
Beletrie pro dìti a mláde
J. Boehme
Poník k zulíbání
J. Malík
Míèek Flíèek
M. P. Osborne
Výprava (8 dílù)
D. Shan
Upíøí kníe
V. Steklaè
Dvojèata v akci 3.
J. Wilson
Pøeít
Nauèná pro dìti a mláde
S. Grisewood
Vyrábíme šperky
N. Morris
Atlas starovìkých civilizací
S. Penny
Potisky
S. Penny
Tvoøíme z papírové hmoty kašírování
Helena Ferdusová
Zásahy v kvìtnu SDH Støelice
4. 5. 2007 ve 13:09 – poárnì taktické cvièení.
Nahlášen poár skladovacích nádrí PHL
v objektu Èepro Støelice.
Vyjídìla vozidla CAS K 24 Liaz v poètu 1+ 4 a
DA 12 Avia v poètu 1+3. Po pøíjezdu do objektu
byla naše jednotka poslána do urèeného místa
a provedla úkoly dané velitelem zásahu.
Z poárních nádrí pomocí PS 12 a vedení „B“
dopravovat vodu do CAS 32 Rosice a rozvinout jeden útoèný „C“ proud. Po ukonèení cvièení bylo krátké vyhodnocení a jednotky byly
odeslány zpìt na základny.
Hasièi Støelice
Nové knihy v obecní knihovnì
Støelické muzeum informuje
Beletrie
F. Bureš
Legendy a pøíbìhy Mayù
B. Cartland
Nebe v Hongkongu
J. Cimický
Tzimiskis
H. Courths-Mahler Paní z Armady
M. Crichton
Pojídaèi mrtvých
A. Edwardson
Tanec s andìlem
R. Fulghum
Co jsem to proboha udìlal?
L. Howard
V zajetí èasu
V. Hrdlièková
Nejkrásnìjší èínské pøíbìhy
T. Kubátová
Láska na heslo
E. Peters
Ochránkynì mrtvých
V. Pittnerová
Pantátové
C. Proctor
Noc v ráji
L. H. Robinson
Tøináctý uèedník
V. Øeháèková
Kdy matka pustí otìe
B. Small
Kadin, sultánova dcera
W. Smith
Øeka bohù IV
M. Viewegh
Andìlé všedního dne
M. Winckler
Sachsova nemoc
J. Zákopèaník
Od záplav k zatmìní
J. áèek
Kapesní básnì
Na druhou èervnovou nedìli Støelické muzeum pøipravuje
pokraèování výstavy z cyklu:
Nauèná
K. E. Allen
E. Bidat
L. Bílá
P. Èech
N. Franks
V. Janèar
B. Jehlíková
J. Lacika
R. Sternberg
Pøehled vývoje dítìte
Alergie u dìtí
Jen krátká návštìva potìší
Velká kniha cheatù
Letadlo proti letadlu
Na lodi køíem kráem po
Èechách a Moravì
Evropou s mokrým zadkem
Tatry a okolí
Kognitivní psychologie
„Historický vývoj domovní zástavby ve Støelicích”
Výstava se týká stavební èinnosti v naší obci v roce 1936.
V tomto roce ve Støelicích vzniklo 12 nových domù s popisnými èísly 526 – 538 a
èíslo 547. Z toho jeden dùm vznikl rozdìlením starého domu na dva samostatné domy.
U dalších dvaceti domù došlo k nìjaké stavební èinnosti, vìtšinou to byly
adaptace domù a pøestavby èi pøístavby dvorních hospodáøských budov (chlévù,
kolen nebo døevníkù).
Na výstavì budou také k nahlédnutí starší i nejnovìjší fotografie dotèených
domù a soupisy obyvatel v tìchto domech tehdy bydlících.
Výstava bude otevøená v nedìli 10. èervna 2007 od 14,30 do 18,30 hodin
ve výstavní síni Støelického muzea.
Ukázka starších fotografií domù z pøipravované výstavy.
Strana 8
Pozvánka na Mladé hody
Sbor dobrovolných hasièù poøádá
"Mladé hody" se stárky, které se konají
v nedìli 3. èervna 2007. Prùvod stárkù vyjde
ve 14 hodin od sokolovny, pod májí u hasièky zatanèí mimo jiné i besedy. Hraje dechová hudba
Petrovanka. Od 20 hodin zde bude pokraèovat
hodová veselice.
V sobotu 2. èervna od 14 hodin budou stárci
zvát na hody. Stavìní hodové máje zaène
od 19 hodin u hasièky s cimbálovou muzikou,
která bude hrát do pozdních hodin.
Pøijïte se podívat, pobavit se, zazpívat si
s pøáteli. Vstupné dobrovolné, obèerstvení
zajištìno.
Èerven 2007
STØELICKÝ ZPRAVODAJ
Komerèní inzerce
MONTÁE TV a SAT ANTÉN
- rozvodù TV signálu - zøízení pøíjmu digitální TV -
Jaroslav ÈECH
Komenského 4, Støelice u Brna
tel.: 547 239 371, mobil: 604 307 883
jaroslavcech@volny. cz
Srdeènì zvou hasièi a stárci
Pozvánka na Letní noc
23. èervna 2007 poøádáme s Mysliveckým sdruením Výrovka tradièní Letní noc. Zaèátek
ve 20 hodin, hraje skupina Fantazie a jako
obvykle zde bude moné ochutnat speciality
myslivecké kuchynì.
Srdeènì zvou hasièi a myslivci
Absolventské koncerty ZUŠ
Jako kadoroènì poøádá základní umìlecká
škola absolventský koncert.
Protoe ákù, kteøí dospìli letos a k absolutoriu, bylo celkem 14, uskuteènily se koncerty
dva a spoleènì s nimi byla zahájena výstava
prací výtvarného oboru.
Pøedstavujeme Vám letošní absolventy:
David FRANTA
- klavír
Irena ANTOŠOVÁ
- klavír
Michaela URBANOVÁ -klavír
Jena JURKOVÁ
- altová zobcová flétna
Jitka HLADÍKOVÁ
- housle
Ivana IVOTSKÁ
- housle
Klára IVOTSKÁ
- pøíèná flétna
Tereza PANTÙÈKOVÁ - pøíèná flétna
Marie BARTLOVÁ
- pøíèná flétna
Magda ARNOŠTOVÁ - pøíèná flétna
Hana PERNOVÁ
- kytara
Soòa HARUDOVÁ
- housle
Jiøí FRIEDBERG
- pozoun
Klára ZÁLESKÁ
- výtvarný obor
Absolventùm blahopøejeme k jejich pìkným
výkonùm a pøejeme jim mnoho dalších úspìšných vystoupení.
Milena Pantùèková, ekonomka ZUŠ
Info k vydávání
Støelického zpravodaje
Váení spoluobèané,
smyslem Støelického zpravodaje je vás informovat o dìní v naší obci. Velmi bychom
si pøáli, aby vám Zpravodaj pøinášel informace
pro vás uiteèné a informace, které vás
opravdu zajímají.
Proto vás chceme upozornit, e i vy máte
monost se podílet na jeho obsahu svými podnìty a èlánky, které mùete zasílat
na e-mail: [email protected],
nebo osobnì pøedat na radnici, na pokladnì
pí. Liškové.
Datová uzávìrka pøíjmu èlánku
do pøíštího vydání è. 07/2007 je 22.6.2007.
Redakce Støelického zpravodaje
Støelický zpravodaj, mìsíèník, èíslo 6/2007. Toto èíslo vychází 1.6.2007. Vydavatel Úøad obce Støelice, nám. Svobody 1, 664 47 Støelice, IÈO: 282618. Registraèní èíslo MK ÈR E 10173.

Podobné dokumenty

číslo 2 ročník 2010 - Divadelní Luhačovice

číslo 2 ročník 2010 - Divadelní Luhačovice FESTIVALOVÝ VEÈERNÍK / Vydává SOŠ Luhaèovice - spolupoøadatel 12. roèníku pøehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAÈOVICE / Výtisk zdarma

Více

Obsah ()

Obsah () 53 ....... VI. celostátní antropologický výzkum dìtí a mládeže 2001 – parametrické a neparametrické statistické metody u rozmìrù a indexù s podezøením na nenormální rozdìlení hodnot u dìtí od naroz...

Více

Zemědělská technika a biomasa 2004

Zemědělská technika a biomasa 2004 Výsledky modelování ekonomiky vybraných energetických plodin a jejich následného zpracování do rùzných forem vhodných pro spalování jsou uvedeny v tabulce 1 a vycházejí z následující struktury údaj...

Více

GZ Zima 2004 - Obec Grymov

GZ Zima 2004 - Obec Grymov Zasedání Zastupitelstva Dne 20. 12. 2004 se konalo veøejné zasedání Zastupitelstva obce. Na programu bylo pìt bodù - návrh smìny obecních pozemkù, finanèní pøíspìvek na sportovní aktivity, odstranì...

Více

Zpravodaj č. 4/05

Zpravodaj č. 4/05 poèítají i aglomerace tj. obce, kde vzdálenost od krajní zástavby je menší než 200 m, což je v našem pøípadì návaznost na Vinièné Šumice a Pozoøice. Z toho dùvodu patøí tedy i naše obec do kategori...

Více