příležitosti a výzvy mice

Komentáře

Transkript

příležitosti a výzvy mice
ZÁŘÍ 2015
ČASOPIS PRO
PROFESIONÁLY
V CESTOVNÍM
RUCHU
PŘÍLEŽITOSTI
A VÝZVY MICE
2. MEZINÁRODNÍ B2B VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
2nd INTERNATIONAL B2B TOURISM TRADE FAIR
www.travelmeetingpoint.cz
20. – 21. 10. 2015
POŘADATELÉ:
COT BUSINESS
2
září 2015
V České republice najdete
to nejlepší z evropské rozmanitosti
V jedné malé zemi se potkávají místa s naprosto odlišným
charakterem a všechna jsou na dosah ruky. Praha i další česká
města poskytují klid a bezpečné prostředí, díky pěti mezinárodním
letištím a mezinárodním vlakovým spojům také komfortní
dostupnost, luxusní hotely a kongresovou infrastrukturu
v kvalitě a kapacitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu
14 jedinečných
regionů
Czech Convention Bureau vám nabízí při pořádání
různých akcí širokou škálu bezplatných služeb
a nástrojů, které uspokojí všechny vaše potřeby.
czechconvention.com
COT BUSINESS
3
září 2015
Vychází nový CZECH CONVENTION
CATALOGUE 2015/2016
Brožura vznikla opět ve spolupráci Czech Convention
­Bureau, CzechTourism a odborného vydavatelství
C.O.T. media. Tento komplexní materiál je prezentační
a pracovní dokument nezbytný pro získávání kon­
gresových a konferenčních akcí, pro rozvoj kongresové a incentivní turistiky v ČR.
Na 180 stranách se představuje
přes 600 ubytovacích kapacit ze
všech regionů České republiky,
jejichž minimální kapacita činí při
divadelním uspořádání 100 míst.
Dále pak abecední seznam více
než 200 organizátorů kongresů,
konferencí a incentivních akcí
a jejich dodavatelů. Katalog je čle­
něn podle krajů České republiky.
Distributorem tištěné brožury
a CD jsou Czech Convention
­Bureau a agentura CzechTourism
prostřednictvím všech svých
zahraničních zastoupení a regio­
nálních Convention kanceláří,
na zahraničních veletrzích,
workshopech, konferencích,
při kandidaturách a inspekčních
cestách, akvizičních akcích a pro­
pagaci České republiky jako kon­
gresové a incentivní destinace.
Jedná se o stěžejní
brožuru MICE potenciálu
České republiky.
www.czechconvention.com
www.cotmedia.cz/kongresovy-katalog
JEĎTE JINAM
NEŽ KAŽDÝ
NOVINKA
KOMBINACE
KORFU + ALBÁNIE
PETROHRAD
• pobytové zájezdy
• poznávací zájezdy
• eurovíkendy
• termály
• exotika
• lyžování
• letenky
• víza
• zájezdy na míru
RAKOUSKO
THAJSKO
KORFU
KRÉTA
NOVINKA
JIŽNÍ ALBÁNIE
• Střední Asie
• Arménie,
Gruzie
• Bajkal
Cestovní kancelář
CK AGL travel
Jungmannova 6, Praha 1
 800 222 210
086_AGROLEX_inzerat_Travel Service_179x125.indd 1
27.8.2015 11:20:56
COT BUSINESS
4
září 2015
NEJVĚTŠÍ KONGRESOVÝ
HOTEL V EVROPĚ
TOP HOTEL Praha
J
J
J
J
J
Kongresové prostory
s kapacitou až 5000 míst
(5 sálů, 16 salónků)
Možnost variabilního
uspořádání, výborná akustika,
možnost TV přenosů
UBYTOVÁNÍ****
J
J
J
K dispozici parking až
pro 800 vozů
Pro hladký průběh odbavení
dvě recepce
Rozsáhlá možnost prezentace
aut v prostorách hotelu
J
J
810 pokojů typu 4*, Business
apartmány, Prezidentské
apartmá
RESTAURACE
J
J
K dispozici i bezbariérové
pokoje
Wellness (sauna, vířivka,
bazén, masáže, fitness,
solárium)
5 tenisových kurtů a bowling
Thajské masáže, sportovní
a shiatsu masáže
COT BUSINESS
5 září
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, [email protected],
telefon: +420
2672015
284 473
J
J
5 stylových restaurací a 3 bary
BOHEMIA TOP Restaurant
(VIP restaurace ve francouzském
stylu s výhledem na Prahu
a živým krbem)
Lobby bar se zimní zahradou
a krbem
Japonská zahrada s fontánami
a grilováním až pro 800 osob
(možnost přistání vrtulníku)
www.tophotel.cz
Ochrana osobních údajů účastníků kongresu
nebo incentivy zaměstnanci a smluvními
partnery organizátora
Foto: Thinkstockphotos.com
Podle § 14 zákona o ochraně osobních
údajů mohou zaměstnanci správce údajů
nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpra­
covávají osobní údaje na základě smlouvy
se správcem nebo zpracovatelem, zpraco­
vávat osobní údaje pouze za podmínek
a v rozsahu stanoveném správcem nebo
zpracovatelem. Dále podle § 15 téhož záko­
na jsou zaměstnanci správce nebo zpraco­
vatele a jiné fyzické osoby, které zpracová­
vají osobní údaje na základě smlouvy se
správcem nebo zpracovatelem, povinni
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zve­
řejnění by ohrozilo zabezpečení osobních
údajů. Tuto povinnost mají i po skončení
zaměstnání nebo příslušných prací. Zákon
tedy vyžaduje, aby organizátor akce stano­
vil zaměstnancům a jiným osobám podmín­
ky a pokyny pro zpracovávání osobních
údajů účastníků akce a aby tito zachovávali
mlčenlivost.
Zaměstnancem správce nebo zpracovatele
jsou zaměstnanci organizátora akce pracu­
jící na základě pracovní smlouvy, dohody
o provedení práce nebo dohody o pracov­
ní činnosti. Jinými osobami jsou typicky
dodavatelé jednotlivých služeb v rámci
akce – poskytovatelé restauračních, ubyto­
vacích, dopravních, tlumočnických nebo
zábavních služeb.
Podmínkami ve smyslu § 14 zákona se rozu­
mí organizační pokyny, tj. určení vedoucích
odpovědných pracovníků, rozdělení úkolů,
pokyn k používání konkrétních nástrojů pro
zpracování a ochranu dat (např. použití
konkrétního formuláře, konkrétní zabezpe­
V souvislosti s organizací kongresu nebo incentivy proteče počítači a rukama organizátorů velké množství osobních údajů účastníků akce.
­Organizátoři akce již jsou zpravidla seznámeni s faktem, že z povahy své
činnosti zpracovávají osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů. Většinou mají zajištěn souhlas účastníků akce
se zpracováním osobních údajů a jsou rovněž registrováni u Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Někdy jim ovšem zůstávají utajeny praktické
povinnosti, které jim v souvislosti s organizací akce ze zákona nebo ze
smlouvy vznikají vůči jejich vlastním zaměstnancům a smluvním partnerům (dodavatelům). Jaké jsou?
čené technologie, konkrétního dodavatele
atd.). Vedle zavedení podmínek zpracování
osobních údajů je také nezbytné zaměst­
nance a dalších osoby s jejich obsahem
seznámit. Ve vztahu k zaměstnancům lze
nedodržení stanovených podmínek sankcio­
novat v rámci pracovněprávního vztahu.
U dodavatelů je nezbytné, aby organizátor
povinnost dodržovat podmínky zanesl
do smlouvy o poskytování dílčích služeb
mezi ním a dodavatelem. S nedodržením
této smluvní povinnosti je vhodné spojit
smluvní sankci – např. smluvní pokutu.
Obdobný požadavek jako v zákoně si často
ve smlouvě klade i objednatel akce. Ten
vyžaduje, aby organizátor u sebe, svých
zaměstnanců, dodavatelů a téměř všech, co
se nachomýtnou okolo akce, zajistil ochranu
osobních údajů a soukromí účastníků akce
a zajistil i mlčenlivost. S nedodržením
smluvní povinnosti pak objednatel akce
obvykle spojuje nemalou smluvní pokutu.
Rovněž dodržení zmíněné smluvní povin­
nosti lze prakticky zajistit jen přijetím kon­
krétních pokynů vůči zaměstnancům a vůči
dodavatelům, přičemž vůči druhým uvede­
ným je potřeba vyjádřit povinnost k jejich
dodržování přímo ve smlouvě o zajištění
dílčích služeb.
Absence pravidel pro zpracování osobních
údajů při organizacování akce je porušením
povinnosti správce nebo zpracovatele
osobních údajů podle zákona o ochraně
osobních údajů. Z hlediska zaměstnanců,
resp. ostatních spolupracujících osob orga­
nizátora akce, to znamená, že neponesou
odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití
COT BUSINESS
6
září 2015
osobních údajů, pokud k nim dojde právě
v důsledku absence nezbytných opatření.
Odpovědný za porušení zákona o ochraně
osobních údajů bude v takovém případě
daný organizátor, a nikoliv zaměstnanec,
který nebyl zaměstnavatelem řádně po­
učen o svých povinnostech, resp. mu tyto
povinnosti nebyly vůbec stanoveny. Poru­
šení povinnosti mlčenlivosti je kvalifiková­
no jako přestupek.
Jestliže dodavatelé prakticky zajišťující akci
na základě smlouvy o dílo nebo jiné smlou­
vy s organizátorem nedodrží podmínky
ochrany osobních údajů stanovené organi­
zátorem nebo nedodrží povinnost mlčenli­
vosti, může organizátor přistoupit k uplatně­
ní stanovených smluvních sankcí, vypově­
zení dané smlouvy nebo požadovat náhradu
škody, která mu vznikla v souvislosti s poru­
šením stanovených pravidel.
Závěrem tedy můžeme shrnout, že by se
v praxi nemělo stát, aby organizátor akce
pominul otázku praktických pokynů pro
nakládání s osobními údaji účastníků akce
a už vůbec by ji neměl pominout ve smlou­
vě se svými dodavateli.
Autorkou článku je
JUDr. Klára Havlíčková
Holubová advokáti, s. r. o.
[email protected]
COT BUSINESS
7
září 2015
Lenka Jarošová: Praha umí přesvědčit,
jen je nutné vytvářet příležitosti
Půl roku poté, co se chopila řízení Prague Convention
­Bureau (PCB), jsme se s Lenkou Jarošovou ohlédli za jejím
dosavadním působením v čele asociace, zamysleli nad
současnou situací kongresového průmyslu v Praze a poodhalili plány PCB pro příští měsíce.
Jakými slovy byste zhodnotila
onen půlrok, po který jste ředitelkou PCB? Bylo něco, co vás
překvapilo, potěšilo či zklamalo?
Začátek mého působení v PCB
byl velmi intenzivní. PCB bylo
v danou dobu již bohužel něko­
lik měsíců bez ředitele. To je
vždy složité. Velmi mile mě
překvapilo, jak zodpovědně
k udržení všech procesů, s pod­
porou tehdejšího představen­
stva, přistoupil tým PCB. Mys­
lím, že je zvládnutí této výji­
mečné situace posílilo. Moje
představy, že si na začátku
budu moci zachovat odstup
a využít pohledu, který na věc
člověk má, když je ve společ­
nosti nový, se během chvilky
rozplynuly. Bylo potřeba oka­
mžitě jednat a seznámit se
s veškerými procesy tak, abych
mohla co nejrychleji PCB
úspěšně vést. PCB má ve světě
image velmi výkonného bure­
au, které dokáže s omezeným
rozpočtem dosahovat velkých
cílů. Je to pro mě výzva, aby­
chom tuto pověst neztratili
a naše další úspěchy byly vidi­
telné. Mým cílem je posouvat
PCB dál a Prahu ještě výš.
Jak se letos podle vašich informací daří kongresovému průmyslu v Praze? Dá se čekat
další posun v mezinárodních
žebříčcích?
V prvním pololetí letošního
roku se v Praze dle statistik ČSÚ
uskutečnilo přes 1 900 akcí
s více než 250 000 delegáty.
V meziročním porovnání se
jedná o nárůst počtu akcí o cca
100, ale na druhou stranu o po­
kles počtu delegátů o více než
16 000. PCB zaznamenalo mír­
ný pokles poptávek, o to víc se
snažíme hledat nové příležitos­
ti, jak na naši destinaci upozor­
nit a zaujmout. Praha umí pře­
svědčit, jen je nutné vytvářet
příležitosti.
realizaci, a to i v oblasti asoci­
ačních kongresů.
Jedním ze stěžejních úkolů PCB
je participace na přípravě pražského kongresu ICCA v roce
2017. Jakými dalšími úkoly se
ale asociace aktuálně zabývá
a jaké hlavní plány máte pro
příští měsíce?
Organizování kongresu ICCA je
pro nás velmi prestižní a důleži­
té a jeho přípravě věnujeme
velkou pozornost. Bude se
jednat o kongres, který Praze
pomůže v dalším zviditelnění,
nabídne možnosti vyzkoušet si
služby, které Praha nabízí, a jak
už jsem zmínila, vytvoří hlavně
onu příležitost pro poznání
našich kvalit a možností.
Posun v kongresových žebříč­
cích ale nezávisí pouze
na situa­ci a síle kongresového
průmyslu v daném období. Jde
také o kvalitní sběr statistic­
kých dat, který nás následně
posouvá. Pokud bude rok
v kongresech silný, ale nebude­
me schopni dodat data, nebude
možné v žebříčku postoupit.
Ve skutečnosti by bez společ­
ného úsilí bylo dokonce velmi
složité se na daných pozicích
udržet. V tomto ohledu PCB
pracuje aktivně se svou člen­
skou základnou, poskytuje
školení na to, jak statistiky
správně vyplňovat a hlavně se
snaží upozorňovat na význam
sběru dat nejen u svých členů.
Plánujeme obecně posílit naše
marketingové aktivity. V součas­
né době hledáme marketingo­
vého specialistu a rádi bychom
využili všech současných mož­
ností a nejmodernějších forem
komunikace. Prague Convention
Bureau se soustředí na cílové
trhy, které v posledních letech
vytipovalo jako nejzásadnější
pro obor MICE v ČR a které
nejsou zdaleka vyčerpané. Jed­
ním z těchto cílových trhů je
USA, kde PCB bude i nadále
Prahu a své členy aktivně pro­
pagovat svým zastoupením
v Dallasu, které se ukázalo jako
velmi přínosné. Veškeré pro­
středky, které můžeme pro
propagaci Prahy v oblast MICE
použít, využíváme na velmi peč­
livě vybrané aktivity, které Praze
přinášejí nejvíc.
Vnímáte na pražském trhu
nějaké trendy, které stojí
za zmínku?
Letos, stejně jako v několika
posledních letech, vnímáme, že
se kongresová sezona trochu
posouvá i do dalších měsíců.
V současné době začíná být
silným měsícem listopad, který
již býval mimosezonou. Klienti
se také nebrání například břez­
novým termínům, které nabíd­
nou výhodnější podmínky. Dob­
ré organizační plánování umož­
nilo, že je to možné a že tím
kongres netrpí, třeba z hlediska
počtu delegátů, kteří se ho
účastní. Také stále zaznamená­
váme zkracující se dobu od za­
čátku plánování akce po její
COT BUSINESS
Vždy se snažíme, aby přednosti
Prahy byly dobře a jasně komu­
8
září 2015
nikované. Výhodou je také, že
se Praha v nedávné době zno­
vu umístila v top 10 nejbezpeč­
nějších destinacích, což je pro
organizátory akcí důležité. Bez­
pečnost delegátů je pro ně
jedním z rozhodovacích faktorů
při výběru destinace. Takové
umístění může naše šance při
kandidaturách posílit a je skvě­
lé, že se o nás v takových sou­
vislostech píše a hovoří. Otázka
bezpečnosti je však vždy trochu
nejistá. Zítra může být všechno
jinak, a tak stavíme naši propa­
gaci hlavně na kvalitních služ­
bách, které se stále zlepšují,
a na přednostech Prahy, které
jsou konstantní.
Vnímáte v pražském kongresovém průmyslu nějaké zásadnější problémy? Pokud
ano, co může PCB dělat pro
jejich řešení?
Jako nevýhodu jsme vnímali
kapacitní omezení Prahy, co se
týká výstavních prostor s kvalit­
ním zázemím hotelů. Kongreso­
vé centrum Praha v současné
době již plánuje a podniká první
kroky k renovaci a rozšíření
výstavních ploch, což Praze
do budoucna otevře nové mož­
nosti. Jsme za tento krok velmi
rádi. Obecně bych v Praze uví­
tala větší součinnost a vnímání,
že hlavním cílem nás všech je,
abychom byli úspěšní jako de­
stinace. Poté se zákonitě bude
dařit jednotlivým článkům ře­
tězce, ne opačně.
Text: -redFoto: Prague Convention
Bureau
www.pragueconvention.cz
A M B A S S A D O R
G R O U P
According to the most extensive travel portal Tripadvisor,
hotel Esplanade Spa & Golf Resort in Marienbad was rated
amongst the TOP 10 best hotels in Czech Republic for year 2014.
Historical
destination
Top quality
Exclusive
catering
Delicious
catering
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • MARIENBAD
PRAHA • PRAGUE
Václavské náměstí 5-7, 111 24 Prague 1, CZ
Operator tel.: +420 224 193 111
e-mail: [email protected]
www.ambassador.cz
www.ambassador-hotel.eu
Luxury spa
resort
Top quality
Karlovarská 438, 353 01 Marienbad, CZ
Operator tel.: +420 354 676 111
e-mail: [email protected]
www.esplanade-marienbad.cz
www.esplanade-hotel.eu
COT BUSINESS
9
září 2015
Tyršova 31, 353 01 Marienbad, CZ
Operator tel.: +420 354 611 111
e-mail: [email protected]
www.hotel-agricola.cz
www.agricola-hotel.eu
Marketing v MICE:
co funguje, a co ne?
Cestovní ruch se v posledních letech s příchodem internetu a dalších moderních technologií radikálně proměnil. Nejinak je tomu
i v kongresovém průmyslu. Kdo chce držet krok s dobou, musí neustále inovovat. A to i v marketingu. Objíždět prestižní veletrhy dnes
už nestačí, in jsou on-line nástroje, mobilní aplikace, eventy a další
moderní prostředky.
Role veletrhů se mění
Účast na veletrzích a rozsev tištěných kata­
logů byly ještě nedávno takřka existenciální
nutností. Jenže právě v této oblasti je po­
krok znát téměř nejvíc. Podle některých
názorů role veletrhů upadá, podle jiných se
proměňuje. „Jednou ze základních položek,
pokud se bavíme o B2B komunikaci, je pro
nás účast na specializovaných veletrzích,“
uvedl na nedávné COTakhle snídani věnova­
né problematice marketingu v MICE ředitel
Czech Convention Bureau Zdeněk Giormani.
Jedním dechem ale dodal, že z dnešní široké
nabídky veletrhů obstojí do budoucna jen ty
s nejlepší nabídkou jak pro nákupčí, tak pro
dodavatele. Podle Lenky Jarošové, ředitelky
Prague Convention Bureau, veletrhy jsou
a budou unikátní příležitostí pro setkání
s řadou partnerů. „Účast na veletrzích nám
dává šanci mj. formou destinačních prezen­
tací představit Prahu zájemcům a ukázat jim
možnosti, které skýtá. Zájem o prezentace
bývá velký a můžeme tak oslovit nové part­
nery,“ uvedla Jarošová.
„Dnes, kdy se dá vše najít na webu, padá
role veletrhů jako akcí, na kterých účastníci
načerpají novinky. Narůstá ovšem networkingová úloha veletrhů,“ přidal svůj postřeh
k veletrhům Ivo Miksa, ředitel pro marke­
ting a strategické projekty společnosti
GUARANT International. Lidé podle něj cho­
dí na veletrhy navázat osobní kontakty
a potvrdit si dojem o firmě, který získali již
předtím z webu.
Na čem se účastníci COTakhle snídaně shodli
beze zbytku, to je klesající role tištěných
katalogů. Výjimkou jsou podle Zdeňka Gior­
mani země jako Čína nebo Indie, kde stále
ještě lidé prahnou po informacích v tištěné
formě, jinde ale jednoznačně převládá po­
ptávka po informacích v elektronické podo­
bě. „My samozřejmě vydáváme Meeting
Planners Guide, který v tištěné podobě tradičně představujeme na veletrzích, větší
význam má ale jeho elektronická verze,
kterou můžeme snáz distribuovat a která
dává uživatelům možnost interaktivní práce
Zuzana Vojtová (Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava) a Zdeněk Giormani (Czech Convention Bureau)
COT BUSINESS
10
září 2015
s publikací,“ uvedla Lenka Jarošová z PCB.
Podobně se vyjádřil i Zdeněk Giormani
za Czech Convention Bureau – v tištěné verzi
je celostátní katalog kongresových kapacit
vydáván jen ve velmi limitovaném množství,
důraz je kladen na verzi elektronickou. Stej­
ný vývoj lze sledovat i u regionálních kon­
gresových kanceláří. „Nejdříve jsme vytvořili
výpravný tištěný katalog, který dosud používáme zejména při osobních jednáních
s partnery na veletrzích, následovala dnes již
několikrát aktualizovaná webová stránka
a později jsme přišli s mobilní aplikací,“ ilu­
strovala trendy Zuzana Vojtová, ředitelka
Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava,
která poskytuje organizátorům asistenci
a nezávislé komplexní informace při pláno­
vání a realizování akcí prostřednictvím svého
oddělení Moravia Convention Bureau.
Renesance webu
Škále on-line marketingových nástrojů v ob­
lasti kongresového turismu by měl logicky
vévodit web. Ještě nedávno se zdálo, že se
stává tak trochu popelkou, dnes si ale firmy
začínají znovu uvědomovat jeho význam
a věnují mu více pozornosti. „Web je podle
mne alfou a omegou veškerého on-line
marketingu,“ uvedl Pavel Kovařík ze společ­
nosti inPuncto. Dobře zpracovaná webová
stránka je podle něj známkou transparent­
nosti dané firmy. „Najdu tam reference,
Lenka Jarošová (Prague Convention Bureau)
primárním marketingovým prostředkem,
a to z jednoho prostého důvodu – naši klienti jsou citliví, pokud jde o osobní údaje,
takže na sociálních sítích se obvykle nepohybují. Jsou však schopni z nich pasivně
stahovat informace. Na druhou stranu tím,
jak se rozvíjí práce s tzv. velkými daty, důležitost sociálních sítí do budoucna jednoznačně poroste,“ poznamenal k problematice
sociálních sítí Ivo Miksa.
Ivo Miksa (GUARANT International) a Karel Knetl (YVENTECH)
potřebné informace, a také je to odrazový
můstek pro internetové vyhledávače. Web je
určitá jistota, ale nebudeme-li o něj pečovat
a zdokonalovat jeho obsah, šance se nám
rapidně snižují,“ varoval Kovařík. S tím sou­
hlasil i Ivo Miksa ze společnosti GUARANT
International, podle kterého je nesmírně
důležité, aby společnost ve všech svých
komunikačních kanálech působila konzistent­
ně a transparentně. „Když má společnost
krásný web, ale nejsou za ním vidět konkrétní lidé, může to na někoho působit podezřele. Web, na kterém jsou vidět konkrétní zaměstnanci, jež mohu osobně potkat na výstavě či veletrhu, ve mně vzbuzuje mnohem
větší důvěru v danou společnost,“ uvedl
Miksa. Ten se také vyjádřil k otázce uvádění
či neuvádění referencí na webech společnos­
tí. Řada majitelů či manažerů se zdráhá refe­
rence na webu uvádět – argumentují tím, že
je to nahrávka na smeč pro konkurenci, která
může snadno v referencích uvedené klienty
kontaktovat a nabídnout jim výhodnější
podmínky. „Tím ale automaticky snižují svoji
důvěryhodnost,“ komentoval takové počíná­
ní na COTakhle snídani Ivo Miksa. „Nehledě
na to, že i když si nedám reference na web,
stejně se to konkurence dozví. Otázka soukromí, ať už na úrovni osobní či firemní, se
v současné době mění, takže určitě se přimlouvám za uvádění referencí. Každopádně
musí být uváděny tak, aby jim klient rozuměl
a aby si v nich našel dobrý důvod, proč by
měl s vámi spolupracovat,“ uvedl Miksa.
A hned dodal příklad z druhé strany. V oka­
mžiku, kdy Praha vyhrála kandidaturu na po­
řádání summitu Mezinárodního měnového
fondu, přestali podle něj všichni klienti, kteří
tuto referenci měli, pátrat po tom, zda je
město technicky a kapacitně připraveno
na pořádání velkých kongresových akcí.
Sociální sítě? Chce to rozum
do hrsti
Samostatnou a v případě kongresového
průmyslu i složitou a diskutabilní kapitolou
jsou sociální sítě. Odpověď na otázku ohled­
ně jejich používání či nepoužívání není jed­
noduchá a už vůbec ne jednoznačná. „My
máme sociální sítě provázány s agenturou
CzechTourism, která aktivně používá Facebook, Twitter a kanál na YouTube. Czech
Convention Bureau má i vlastní facebookový
profil, ale od toho budeme pomalu upouštět,
neboť někteří klienti v oblasti kongresového
průmyslu jsou velmi citliví na problematiku
soukromí a nemůžeme třeba na této síti
publikovat snímky delegátů účastnících se
akcí v České republice,“ uvedl Zdeněk Gior­
mani. CzCB tak prostřednictvím Facebooku
spíše informuje o možnostech, které Česká
republika skýtá v oblasti kongresového prů­
myslu a incentiv. Podobně je tomu i u Prague
Convention Bureau. „Facebook používáme
pro informování veřejnosti o tom, co se
v Praze děje, jaké akce Prague Convention
Bureau pořádá nebo jakých se účastníme
veletrhů,“ řekla Lenka Jarošová, která prý
osobně velký potenciál vidí v komunikaci
s profesionály přes LinkedIn. „Na této síti
můžeme rozvíjet odborné debaty o tom, co
je pro ně důležité. Pokud nadnesete atraktivní téma, je na LinkedIn jednoduché dosáhnout na zajímavou cílovou skupinu. V každém případě si myslím, že v organizaci musí
být správou profilů a komunikací na sociálních sítích pověřen někdo, kdo je této problematice oddaný. Jinak to nemůže fungovat,“ dodala.
„Sociální sítě jsou pro nás důležitou součástí
marketingu, protože pomáhají dobudovat
obraz naší společnosti. Nejsou ale zatím
COT BUSINESS
11
září 2015
Střízlivý přístup založený na pečlivém zvá­
žení, proč být či nebýt aktivní na sociálních
sítích, pak doporučil odborník na on-line
marketing Pavel Kovařík ze společnosti
inPuncto. Obecně k problematice sociálních
sítí uvedl, že osobně je vnímá jako kanál,
který ve většině případů míří spíše ke kon­
covým zákazníkům. Dále konstatoval, že
sociální sítě jsou otázkou osobních či perso­
nálních strategií – firma tímto způsobem
může ukázat, kdo za ní stojí, případně jde
o cestu k budování osobní reputace. „Pro
firmy, a zvláště pro ty, které se zaměřují
na B2B segment, který je citlivý na soukromí, nemusí být sociální sítě úplně optimální
cestou. Vždy je třeba zvážit přínosy fungování na sociálních sítích s náklady na to
vynaloženými,“ uvedl Kovařík. Sociální sítě
jsou podle něj cestou k budování komunit
a každá firma by si měla uvědomit, zda má
smysl, aby se o to vzhledem k své činnosti
pokoušela. Pavel Kovařík se na COTakhle
snídani příliš nepouštěl do rozboru jednotli­
vých sociálních sítí, nicméně poznamenal,
že z jeho pohledu jsou podhodnoceny sítě
jako YouTube, Pinterest, Flickr nebo Insta­
gram, tedy sítě sloužící ke sdílení audiovizu­
álního obsahu, například snímků z eventů.
Dalším příkladem podhodnocené a v oblasti
kongresového průmyslu využitelné sítě je
podle Kovaříka Slideshare, tedy služba zalo­
žená na sdílení prezentací. Pro kampaně
cílené zejména na zahraniční klientelu pak
Pavel Kovařík doporučil používat Twitter.
Nepodceňujte eventy!
Nezastupitelnou roli v marketingové komu­
nikaci firem (a ty podnikající v oblasti MICE
nevyjímaje) hrají eventy. Tedy alespoň
podle Iva Miksy, který se v tomto duchu
vyjádřil i na COTakhle snídani. A přidal i vy­
světlení ze sféry psychologie: „Člověk zpracovává informace na dvou úrovních – racionální a emoční. Emoční stránku věci člověk
často nevnímá, přesto je velmi důležitá – až
80 procent rozhodnutí (včetně nákupních)
je ovlivněno emocemi. Pokud člověk čte
nějakou informaci v novinách, její emoční
hodnota je obvykle velmi nízká. Emoční
hodnota diskuse politiků v televizi je vyšší,
třeba 40 procent. Ale absolutně nejvyšší
emoční hodnotu mají živé příspěvky během
eventů – asi 80 procent. A pro lidi, kteří
řečníka dlouhodobě znají, dosahuje až
100 procent, protože si mohou informace
zasadit do kontextu toho, co se od něj
dozvěděli již dříve. Proto mají živé eventy
velmi velký význam v komunikaci firem.
I my v našem vlastním marketingu proto
eventy používáme a organizujeme pro
klienty různé společenské akce.“
Pod myšlenku o důležitosti eventů se po­
depsala i ředitelka Prague Convention Bu­
reau Lenka Jarošová a připomněla Amba­
ssador Awards Evenings jako jeden z nej­
významnějších eventů, které PCB organizu­
je. Během tohoto galavečera jsou každo­
ročně oceňováni představitelé vědecké
obce i dalších oborů, kteří se nejvíce za­
sloužili o rozvoj kongresového průmyslu
v České republice.
Techniku nakupujte u odborníků
Úměrně rostoucí roli eventů stoupá i po­
ptávka po jejich kvalitním technickém za­
bezpečení. Roste proto důležitost firem,
které dokážou zajistit nejen adekvátní
ozvučení a osvětlení eventů, ale také třeba
mobilní aplikace využitelné pro rozesílání
pozvánek a sdílení informací o akcích, stejně
jako k získávání zpětné vazby, k registracím
atp. Na COTakhle snídani byl jedním z pane­
listů i Karel Knetl, obchodní ředitel společ­
nosti YVENTECH, pro niž jsou eventy ( jak už
název napovídá) doménou. Podle Knetla
jsou eventy jedním ze silných nástrojů pro
budování značky. Jak ale upozornil, pozor­
nost je vždy třeba věnovat celkovému kon­
textu akcí, tedy tomu, k čemu má ten který
event sloužit a jakou klientelu má oslovit.
„Bez informací o tom, na jaký segment
firma cílí, jakým způsobem s ní komunikuje,
co je obsahem a cílem takové komunikace,
nejsme schopni připravit adekvátní řešení,“
poznamenal Knetl.
Pokud jde o technologie používané během
eventů a kongresových akcí, za jednu z nej­
větších výzev označil Karel Knetl softwaro­
vé i hardwarové propojení nových techno­
Pavel Kovařík (inPuncto)
logií s marketingem. Podobně jako u spor­
tovního byznysu jde podle něj o hledání
příležitostí, jak se mohou během akcí pre­
zentovat jejich sponzoři. Světlo světa tak
spatřují různé mobilní aplikace, které pomá­
hají organizátorům dostat informace rychle
k účastníkům akcí, a korporátním klientům
dávají šanci ke zviditelnění během kongre­
sů a ke spojení jejich značek s konkrétními
aktivitami. Velkým úkolem je podle Knetla
také efektivní propojení sociálních sítí
s mobilními aplikacemi kongresových orga­
nizátorů. „Problém je v tom, že aplikací je
dnes nezměrné množství, neboť každý
organizátor má vlastní aplikaci, a účastníci
mívají potíže s jejich instalováním, nechtějí
se nikde registrovat apod. Proto roste role
tzv. spouštěčů, které uživatele nepřímo nutí
k instalaci aplikací. Pak už se otevírá prostor
pro brand marketing,“ uvedl Knetl. Těmito
spouštěči mohou být různé tištěné materi­
ály, QR kódy a mnohé další nástroje moti­
vující účastníka k instalaci aplikace. To je
jeden z důvodů, proč se vyplatí nakupovat
u odborníků a nesnažit se za každou cenu
řešit vše vlastními silami.
Přímý marketing
A ještě na jednu marketingovou oblast
nesmíme v souvislosti s MICE zapomenout,
totiž na direct marketing. Ten mimochodem
více či méně a s větším či menším úspě­
chem praktikuje téměř každý, kdo se podni­
kání v kongresovém průmyslu věnuje. Přímý
marketing by měl být faktickým základem
veškerého marketingového a komunikační­
ho počínání. „Jako kongresový organizátor
se velmi soustředíme na direct marketingové aktivity, protože naši klienti na začátku
celého procesu ani netuší, že by u nás mohli
svoji akci uspořádat. Zpočátku to bylo trochu jako hledání jehly v kupce sena, ale
COT BUSINESS
12
září 2015
dnes, vzhledem k tomu, že data jsou díky
internetu relativně dostupná, bude pro nás
i do budoucna direct marketing tou nejdůležitější metodou,“ vysvětlil na COTakhle sní­
dani důležitost přímého marketingu Ivo
Miksa. A ostatní účastníci se vyjadřovali
podobně. Z řad zástupců hotelové branže
zazněly například zmínky o sales tripech,
tedy cestách za obchodními partnery, bě­
hem kterých aktivně nabízejí své kongreso­
vé kapacity. Jedná se o efektivní nástroj,
nicméně je třeba počítat s tím, že investice
do těchto cest se vrátí obvykle až po roce či
dvou. Podobně je to i v případě kampaní
kandidatur, o kterých pro změnu hovořili
profesionální organizátoři kongresů a zá­
stupci convention bureaux. „Průměrný lead
time, tedy doba od otevření akce do jejího
uskutečnění, je u asociačních akcí minimálně 2–3 roky, někdy se ale dostáváme
i na 7–8 let dopředu. Prostředky věnované
do marketingu se tak v praxi projeví typicky
až za tři nebo čtyři roky. U korporátních akcí
je lead time samozřejmě kratší, obvykle
6 až 18 měsíců,“ dal nahlédnout pod poklič­
ku kongresového organizátora Ivo Miksa.
Efektivitu marketingu je těžké
vyhodnotit. Chybí data!
Tyto prodlevy jsou jedním z důvodů, proč se
tak obtížně vyhodnocuje návratnost pro­
středků vložených do marketingu v kongre­
sovém průmyslu. Druhou komplikací je nedo­
statek relevantních statistických dat, na který
mnozí zainteresovaní dlouhodobě poukazují.
Samostatný článek na téma statistik v kon­
gresovém průmyslu jsme otiskli i my, kon­
krétně na stránkách loňského listopadového
vydání COT business. V minulosti se sice
vyskytly pokusy o nápravu situace, byly však
pouze jednorázové. Trh si ale žádá kontinuál­
ní sběr dat, díky kterému by bylo možné
analyzovat trendy apod. Nehledě na to, že
výsledky z takového kontinuálního průzkumu
by sloužily i jako argument při jednáních
s politickou reprezentací o možné podpoře
pro segment MICE v Česku. Nic však bohužel
nenasvědčuje tomu, že by se situace mohla
změnit. Už proto, že kongresové kanceláře se
potýkají s naprostou neochotou hoteliérů
a provozovatelů kongresových kapacit po­
skytovat potřebná data (natož se finančně
podílet na marketingových aktivitách). Bez
relevantních statistik je ale těžké přesvědčo­
vat, že oněch 10 až 14 milionů korun, které
stát prostřednictvím CzCB každoročně rozdělí
do regionů na podporu kongresového prů­
myslu, nejsou promrhané prostředky…
Text a foto: Petr Manuel Ulrych
COT business
B2B 
casopis pro management v cestovním ruchu
PŘEDPLAŤTE SI
COT BUSINESS NA ROK
ZÁŘÍ 2015
ČASOPIS PRO
PROFESIONÁLY
V CESTOVNÍM
RUCHU
za 940 Kč / 39 € (studenti 740 Kč / 31 €),
a dostanete
Marketingový výzkum –
dobrý sluha, ale zlý pán
8
Jiří Skalický: Cestovní ruch
nesmí válcovat místní
obyvatele
ZDARMA 1 číslo časopisu
(11 čísel za�cenu 10)
68
Kam s dětmi
v Moravskoslezském
kraji?
78
ZDARMA doručování COT business do�schránky
PŘÍLEŽITOSTI
A VÝZVY MICE
ZDARMA aktuální zpravodajství z�oblasti
cestovního ruchu na�váš e-mail
(každých 14 dní)
ZDARMA přístup na�odborný web www.iCOT.cz
a�do�archivu časopisu COT business
30
.
w
ww
NEJČTENĚJŠÍ
ODBORNÝ ČASOPIS
V�CESTOVNÍM RUCHU!
OBJEDNÁVEJTE COT BUSINESS:
ON-LINE na�www.iCOT.cz
E-MAILEM na�[email protected] / [email protected] (do�předmětu e-mailu uveďte „Objednávka COT“)
TELEFONICKY na�+420�225�985�2251 (po–pá od�8 do�18 hod.)
SMS na�+420�605�202�1151 (zašlete sms ve�tvaru COT_jméno_příjmení_adresa)
) pouze předplatitelé z ČR
) předplatitelé ze Slovenska
1
(cena hovoru a sms dle platného ceníku vašeho operátora)
2
www.iCOT.cz
Svojí objednávkou dává předplatitel společnostem SEND předplatné, s. r. o., a�C.O.T. media, s. r. o.,
souhlas se zpracováním poskytnutých údajů k�jejich marketingovým účelům.
COT BUSINESS
13
září 2015
Jaroslav Pácha: velký návrat na Žofín
Poté, co Agenturu NKL Žofín v červenci koupila společnost
­Chateau Zbiroh, má novorenesanční palác Žofín staronového
nájemce – o využití architektonického skvostu na Slovanském
ostrově se bude napříště opět starat Jaroslav Pácha se svým
týmem. Zajímalo nás, co to znamená pro stávající obchodní
partnery obou zmiňovaných společností a na jaké novinky
či změny se mohou těšit.
Ohlédnutí za minulostí
Palác Žofín byl se jménem Jaro­
slava Páchy spojen již od roku
1994, kdy jeho společnost Gastro
Žofín získala podnájemní
smlouvu od Agentury NKL Jana
Nekoly. Po smrti Jana Nekoly
v roce 2006 začal Jaroslav Pá­
cha postupně prodávat podíly
v Gastro Žofín, aby mohl finan­
covat opravy a úpravy zámku
Zbiroh a aktivity své nové spo­
lečnosti Chateau Zbiroh. Nako­
nec zůstal v Gastro Žofín jen
desetiprocentním podílníkem
s odpovídajícím vlivem na chod
firmy. Zároveň Jaroslav Pácha
zjistil, že rozvíjet podnikání ze
Zbirohu není úplně jednoduché
– jen málokterý obchodní part­
ner je ochoten vydat se
na schůzku z Prahy na šedesát
kilometrů vzdálený zámek.
„Podnikatelé, kteří měří čas
na minuty, si jen málokdy mo­
hou dovolit strávit cestováním
a jednáním minimálně tři hodi­
ny,“ konstatuje Jaroslav Pácha
a dodává, že současně potřebo­
val řešit postupný úbytek klien­
tů, kteří po opakovaném využití
služeb Chateau Zbiroh začínali
hledat alternativu. Podobná
situace byla i u klientů paláce
Žofín.
Kruh se uzavírá
„Začal jsem proto hledat místo
v Praze, které by se stalo zá­
kladnou i pro Chateau Zbiroh,“
vysvětluje Pácha důvody, proč
se přihlásil do výběrového
řízení na gastronomické služby
na Žofíně, které vypsala Agen­
tura NKL Žofín. V tomto tendru
sice nezvítězil (vybrána byla
opět společnost Gastro Žofín
Obr. 1
1) Palác Žofín na Slovanském
ostrově v Praze
služby, na které byli dosud zvyklí,“
slibuje podnikatel, který má s pro­
vozem Žofína víc než dvacetileté
zkušenosti. Probíhat budou oblí­
bená Žofínská fóra, u kterých se
chce Jaroslav Pácha zaměřit
na ještě vyšší kvalitu obsahu,
palác bude i nadále hostit různé
kongresy a konference, plesy,
koncerty a další kulturní akce
stejně jako svatby, firemní oslavy
a další eventy. Změny se dotknou
agentury samotné, kterou chce
nový majitel převést na aktivní
typ řízení a hodlá rovněž pozmě­
nit její organizační strukturu a sní­
žit náklady. Zákazník by měl tyto
změny zaznamenat maximálně
díky novým balíčkům služeb,
kterými chce Jaroslav Pácha oslo­
vit nové klienty zejména z řad
menších firem. „Budeme vytvářet
produkty, které palác ještě víc
Obr. 2
2) Velký sál paláce Žofín
Slovanský Ostrov využívající
služeb Zátiší Group Sanjiva Suri­
ho), vzápětí ale přišla
od JUDr. Jana Nekoly nabídka
na koupi Agentury NKL Žofín.
„O nabídce jsem samozřejmě
přemýšlel, ale vzhledem
k tomu, že se bavíme o astro­
nomické částce, potřeboval
jsem spoluinvestora. Podařilo se
mi nakonec uzavřít smlouvu
s jistou bankou, a v půli červen­
ce jsem se tak prakticky ze dne
na den objevil na Žofíně jako
nový majitel Agentury NKL
Žofín,“ popisuje Pácha překotné
dění letošního léta. „Kruh se tím
uzavřel. Klientům Chateau Zbi­
roh nyní můžeme nabídnout
stejně kvalitní služby v Praze,
pochopitelně kromě ubytování,
a zákazníkům paláce Žofín na­
opak alternativu mimo hlavní
město v atraktivních prostorách
zámku Zbiroh,“ dodává. V první
fázi došlo k propojení obchodní
politiky obou společností, roz­
běhly se ovšem i procesy, které
ve finále povedou k fúzi Agen­
tury NKL Žofín a Chateau Zbiroh.
COT BUSINESS
NABÍDKA PALÁCE ŽOFÍN
Zákazníkům jsou k dispozici Velký sál, Malý sál, Rytířský sál a Primátorský salonek o celkové kapacitě až 1 500 osob (v rautovém uspořádání) a také dvě terasy s výhledem do parku.
Všechny sály jsou klimatizované a mají možnost zatemnění, jsou přístupné i tělesně postiženým. Parkoviště u paláce pojme až 40 osobních aut nebo 5 autobusů. Samozřejmostí je
ozvučení a osvětlení všech prostor, stejně jako Wi-Fi připojení k internetu. Pokud jde o další
služby, je programové oddělení Agentury NKL Žofín připraveno zajistit kulturní doprovodný
program akcí od hudebních doprovodů galavečeří a menších společenských setkání
přes slavnostní plesy, koncerty hvězd populární a klasické hudby až po kompletní akce
zajištěné na klíč a připravené přímo na míru dle konkrétních požadavků klienta, stejně jako
kompletní konferenční servis.
Budoucnost? Kvalitní
služby a změny
v restauraci
Zajímalo nás samozřejmě, co
kromě možnosti využití služeb
zbirožského zámku znamenají
uvedené změny pro dosavadní
klienty paláce Žofín. „Nic se pro
ně prakticky nemění,“ odpovídá
lakonicky Jaroslav Pácha. „I nadále
budeme poskytovat profesionální
14
září 2015
oživí,“ avizuje Pácha. Tyto plány
se podle něj týkají zejména re­
staurace, do které by se měl vrátit
původní mobiliář a která by se
měla víc otevřít veřejnosti. Zákaz­
níci by měli změny zaznamenat již
v horizontu týdnů.
Text: -pmuFoto: Agentura NKL Žofín
a archiv
hotel Holiday Inn
Prague Congress Centre
★★★★
•
•
•
•
•
•
•
•
•
251 moderních pokojů
Wi-Fi připojení zdarma v celém hotelu
Café Restaurant Esprit – kulinářské speciality v designovém prostředí
Orangerie – zimní zahrada
Délicatesse bistro Esprit
4 konferenční prostory s denním světlem (až pro 230 osob)
Thajské masáže
Zahrada s výhledem na Prahu
Parkování v hotelových garážích
Holiday Inn Prague Congress Centre
Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 4
tel.: +420 296 895 000 | e-mail: [email protected] | www.holidayinn.cz
COT BUSINESS
15
září 2015
Přípravy na pražský kongres ICCA už začaly
Praha bude v listopadu roku 2017 hostit 56. kongres Mezinárodní kongresové a konferenční asociace ICCA. Přípravy, na kterých
se podílejí Prague Convention Bureau, ministerstvo pro místní
rozvoj, Magistrát hlavního města Prahy, Prague City Tourism
a další členové ICCA a Prague Convention Bureau z celé ČR, už
započaly první společnou schůzkou.
Uspořádání úspěšného kongresu ICCA je
také velmi dobrým marketingovým nástro­
jem. Důvěru v destinaci a ověření kvality
prostřednictvím ICCA kongresu lze podle
výkonné ředitelky Prague Convention Bu-­
reau využít k marketingovým aktivitám
v oblasti MICE. „Naším cílem je představit
renovované Kongresové centrum Praha,
rádi bychom podpořili zavedení studijního
oboru zaměřeného na kongresový průmysl
na vysokých školách, nejlépe na VŠE, a zvýšili povědomí o kongresovém průmyslu
Prahy a ČR obecně,“ shrnuje důležité aspek­
ty Lenka Jarošová.
Kongres ICCA proběhne v Kongresovém centru Praha
Svou kandidaturu obhájila Praha až napo­
druhé. Druhá kandidatura Prahy byla posta­
vena na významu kongresů a konferencí
pro strategický plán rozvoje města a celé
České republiky. Klíčovým faktorem úspěchu
předložené kandidatury byla plánovaná
rekonstrukce, rozšíření a modernizace Kon­
gresového centra Praha, která bude stát
přibližně miliardu korun a měla by Kongre­
sové centrum Praha katapultovat mezi nej­
modernější stavby tohoto typu v Evropě.
Velkou měrou přispělo také aktivní zapojení
a podpora vedení hlavního města Prahy.
Všichni, kdo se podílejí na přípravách „kon­
gresu kongresů“, se sešli na první organizač­
ní schůzce letos v červenci. „Zrekapitulovali
jsme, co kandidatura zahrnuje, stejně jako
předběžný rozpočet a zároveň jsme identifikovali oblasti, ve kterých bude Local Host
Committee potřebovat zástupce. Nad konkrétním programem kongresu se již zamýšlíme a spolupracujeme s odborníky z různých sfér. Naším cílem je uspořádat jeden
z nejúspěšnějších ICCA kongresů v jejich
historii. Následně budeme také úzce spolupracovat s ICCA, jejíž zástupci nyní intenzivně pracují na přípravách kongresu v Argentině,“ říká výkonná ředitelka Prague Conven­
příležitost představit to, co Praha umí
a upevnit své postavení na poli kongresového průmyslu. Pokud někdo z účastníků neměl příležitost pracovat s Prahou v minulosti, případně toho o Praze moc neví, naskýtá
se možnost, jak formou dokonalého zážitku
z kongresu i místních služeb zaujmout nové
partnery a trhy. Vlastní zkušenost je k nezaplacení. Zásadní tedy bude, aby vše fungovalo perfektně. Jakékoli nedostatky mohou
totiž ze stejných důvodů pověsti Prahy jako
kongresové destinace značně uškodit,“ míní
Lenka Jarošová.
tion Bureau Lenka Jarošová. Důležité podle
ní je, aby se do příprav kongresu zapojili
partneři, kteří mají skutečný zájem se na or­
ganizaci podílet a uvědomují si odpověd­
nost, kterou tím vyjadřují do dalších dvou
let, ale zároveň si uvědomují i prestiž, která
se jim spoluúčastí na přípravách tak vý­
znamného projektu nabízí. Pokud se pro
spolupráci kdokoli rozhodne, bude třeba
k úkolům aktivně přistupovat až do zahájení
samotného kongresu, tedy více než dva
roky. „O to víc si spolupráce se subjekty,
které se dobrovolně do příprav zapojují už
nyní a nadšeně a s obrovským odhodláním
a zodpovědností přistupují k jeho přípravám,
cením,“ zdůrazňuje.
56. kongres ICCA proběhne od neděle
12. listopadu do středy 15. listopadu 2017
v Kongresovém centru Praha a předpokládá
se účast zhruba tisícovky odborníků kongre­
sového průmyslu z více než 60 zemí světa.
„Velikostí není kongres pro Prahu zásadní,
neboť se v našem hlavním městě konají
i akce několikanásobně větší. Důležitý je ale
význam tohoto kongresu, a to hlavně tím,
že se sejdou odborníci z oblasti MICE z celého světa a budou mít příležitost zažít služby
Prahy velmi zblízka. To nám dává obrovskou
COT BUSINESS
16
září 2015
Rozhodnutí, že 56. kongres ICCA se bude
v roce 2017 konat v Praze, bylo vyhlášeno
loni v květnu na zasedání představenstva
asociace ICCA konaném v rámci mezinárod­
ního veletrhu IMEX ve Frankfurtu nad Mo­
hanem. Praha tehdy porazila své rivaly
v kandidatuře a další dvě silné evropské
kongresové destinace, ruský Petrohrad
a polský Gdaňsk. Při vyhlášení výsledků
prezident ICCA Arnaldo Nardone ve své
závěrečné řeči prohlásil, že vítězné destina­
ce mezi sebou jako vždy svedly nesmírně
těžký a ambiciózní souboj, který se ovšem
nesl v úžasném duchu přátelství a spravedl­
nosti, jež ctí i ICCA. „Všichni kandidáti prokázali kreativitu, profesionalitu a odhodlání
držet se strategických obchodních cílů ICCA
včetně snahy o další rozvoj členství v aso­
ciaci ve střední Evropě. Ačkoli se kongres
ICCA ještě nikdy nekonal v České republice,
nemám pochyb o tom, že naši přátelé
v Praze se postarají o skvělé zážitky pro
naše členy a že naši experti z celého světa
obohatí svými znalostmi a zkušenostmi
místní profesionály, a naopak,“ řekl.
Text: Martina Vampulová
Foto: Prague Convention Bureau
COT BUSINESS
17
září 2015
advertorial
Konference na zámku?
Na Berchtoldu žádný problém!
Jen kousek za Prahou, nedaleko Velkých Popovic, stojí v obci Kunice-Vidovice
Hotel zámek Berchtold. Někdejší panské sídlo dnes slouží jako hotel, pod jehož
střechou najdou hosté restauraci, wellness a muzeum, v rozsáhlém areálu pak
sportovní centrum, školku, Dětský ráj a spoustu dalšího. S majitelem zámku Václavem Růžičkou jsme hovořili o tom, co zámek nabízí v oblasti firemních a konferenčních akcí a jak se daří skloubit požadavky firemní klientely, sportovců,
rodin s dětmi či školních kolektivů.
Jaké služby nabízí zámek firemní klientele a o jaké je největší zájem?
Firmám se snažíme nabídnout
co nejširší spektrum služeb,
samozřejmostí je sportovní nebo
kulturní program na míru. Vyni­
káme kvalitním sportovním
zázemím, máme tři fotbalová
hřiště, stolní tenis, střelnici, 3D
golf a 3 tenisová hřiště, která
jsou přes zimu pod halou. Oblí­
bené jsou výlety na kolech či
koloběžkách, jelikož Ladův kraj
nabízí krásné cyklostezky. Minu­
lý rok jsme zrekonstruovali ryb­
ník, kde se přes léto může kdo­
koli vykoupat či si zkusit rybolov.
Tento rok jsme otevřeli dopravní
hřiště, které si na motokárách
mohou vyzkoušet i dospělí,
a velmi populární novinkou je
9jamkové fotbalové-golfové
hřiště. A hotel jako takový po­
chopitelně nabízí i náležitě vy­
bavené konferenční prostory.
Pro jak velké akce jsou prostory zámku vhodné?
Máme na zámku čtyři sály růz­
ných velikostí. Vnitřní prostory
jsou až pro 120 osob. Rozhodně
se nebojíme velkých akcí ani
certy, divadla, dětské dny. Stává
se, že třeba malé dítě, které zde
bylo na výletě se školkou, přine­
se domů leták a jeho rodič nás
v budoucnu požádá o zpracování
nabídky na firemní akci. Aktivity
se propojují, za což jsme nesmír­
ně rádi. Vážíme si osobního
doporučení a jsme si dobře vě­
domi konkurence. Proto se také
snažíme každý rok o nějakou
novinku, aby se k nám všichni
rádi vraceli a mohli jsme jim vždy
něco nového nabídnout.
akcí třeba pro šest osob. Velmi
často probíhají firemní akce,
které využijí všechny salonky.
Nicméně oblíbená je i naše
krásná zahrada, kde jsme něko­
likrát zorganizovali firemní ro­
dinné dny až pro 300 osob.
Jak se vám daří skloubit – v určitých ohledech až protichůdné – potřeby rodin, sportovců
a firemních klientů?
Funguje to výborně a dá se to
skloubit a ve finále se nám to
hodně propojuje. Víme o hodně
zákaznících, kteří zde byli pra­
covně a teď se vracejí s rodinou
i třeba jen na víkendový pobyt.
Samozřejmě často se nám sejde
v jeden den několik akcí najed­
nou – 200 dětí v zámeckém
parku z mateřských škol, 2 fi­
remní akce, svatba, popřípadě
tenisový turnaj. Důležité je vždy
zvážit, zda se všechny akce dají
uskutečnit tak, aby se navzájem
Na firmy dnes cílí čím dál více
podnikatelů. V čem je podle vás
největší síla zámku, coby místa
pro pořádání firemních akcí?
Zcela jistě spousty našich zákaz­
níků zaujme areál svou komplex­
ností. Jsme zámek pro každého,
a to doslova. Zaměřujeme se
nejen na firemní akce, ale pořá­
dáme kolem 60 svateb ročně,
výlety pro školky, rodiny k nám
jezdí na výlety, ale i dovolené
a v neposlední řadě pořádáme
spousty akcí pro veřejnost – kon­
COT BUSINESS
18
září 2015
nerušily. S programem se musí
pracovat citlivě a nechtít za kaž­
dou cenu všechny zakázky.
Stává se, že musíme zakázku
odmítnout, jelikož víme, že by
celá akce šla na úkor kvality
a zklamání jiného klienta, který
naše služby objednal dříve.
Pokud si zákazník přeje exkluzi­
vitu, není za určitých podmínek
problém areál uzavřít.
Součástí firemních akcí jsou
samozřejmě i gastronomické/
cateringové služby a pronájem
techniky. Zajišťujete tyto oblasti vlastními silami, nebo prostřednictvím subdodavatelů?
Pronájem techniky není problém
i ve větším množství, a pokud
ani to nestačí, máme naštěstí
v okolí subjekty, se kterými
spolupracujeme a navzájem si
vycházíme vstříc, co se půjčová­
ní zázemí týká. Gastronomické
sezonní akce pořádáme velice
rádi, kvalitní jídlo je pro mne
důležité a jsem rád za každé
hodnocení, včetně toho negativ­
ního. Naštěstí to neslyším tak
často, většinou jsou klienti spo­
kojeni a tým kuchařů vymýšlí
každý týden jiné čerstvé menu
ze sezonních surovin. Nejoblíbe­
nější gastroakce je Svatomartin­
ská husa. Náš šéfkuchař je váš­
nivý rybář, téměř na žádném
týdenním menu proto nechybí
rybí pochoutka.
Jak byste charakterizoval vaši
cenovou politiku?
Vážíme si každého klienta a lze
se dohodnout na podmínkách,
které vyhovují všem. Nicméně
neradi se vzdáváme kvality, čili
klienti dost často slyší i naše
doporučení. Každopádně pokud
je rozpočet omezen, snažíme
se to společnými silami s klien­
tem vyřešit.
Text: -redFoto: Hotel zámek Berchtold
COT BUSINESS
19
září 2015
Porovnání výkonů kongresového
cestovního ruchu Prahy
s metropolemi sousedních států
bureau, která se starají o pro­
pagaci města na trhu MICE
(Meetings, Incentives, Conven­
tions, Events).
V České republice působí Czech Convention Bureau v rámci České centrály cestovního ruchu – CzechTourism od 1. ledna 2010. Jejím hlavním záměrem je účinná propagace České republiky coby ideální destinace cestovního ruchu pro
konference a incentivní akce s cílem zvýšit počet takových akcí pořádaných
v jednotlivých regionech. Zároveň koordinuje činnost regionálních agentur
v České republice a marketingové aktivity využívané při komunikaci se zahraničními partnery a potenciálními klienty. Czech Convention Bureau je členem
International Congress and Convention Association (ICCA).
Prague Convention Bureau (PCB)
dosáhlo v roce 2014 další posun
Prahy v pořadí ICCA, kdy se posu­
nula z jedenáctého na desáté
místo v seznamu top světových
MICE destinací. PCB přitom minu­
lý rok využívalo rozpočet jen
ve výši 311 645 eur a zaměstná­
valo 7 osob. V porovnání s další­
mi dvěma významnými konfe­
renčními destinacemi, jakými jsou
Berlín a Vídeň, je to zanedbatelný
rozpočet a malý pracovní tým.
V minulém roce hostila Praha dle
statistik PCB 3 667 akcí, kterých
se účastnilo přes půl milionu
delegátů. Průměrné výdaje jed­
noho delegáta byly 350 eur. To je
více akcí než oficiálně eviduje
Vienna Convention Bureau (VCB),
která se na žebříčku ICCA nachází
na druhém místě. VCB patří orga
Hlavní města evropských zemí
s úspěchem provozují tzv. con­
vention bureau, neboli kongre­
sové kanceláře. Hlavním úko­
lem convention bureau je pro­
pagovat danou destinaci
na trhu kongresového cestov­
ního ruchu a získávat pro desti­
naci nové klienty a akce. Kromě
marketingových aktivit nabízejí
convention bureau organizáto­
rům akcí také pomoc při výběru
místa akce a někdy také při
samotné organizaci akce.
V České republice působí deset
regionálních convention bureau
(viz tabulka 1).
Aktivity convention bureau
(CB) mohou být velice rozmani­
té. Zajímalo nás, jaké jsou vý­
sledky aktivit convention bu­
reau ve vybraných hlavních
městech sousedních zemí
(viz tabulka 2).
ICCA každým rokem vypisuje
celosvětový žebříček zemí
a měst podle počtu pořádaných
kongresových akcí. Aby byla
akce zahrnuta v žebříčku, musí
se konat pravidelně, musí se jí
účastnit alespoň 50 delegátů
a musí rotovat alespoň mezi
třemi zeměmi. Ne všechny akce
pořádané v daném městě jsou
tedy v tomto žebříčku zahrnuty.
Proto jsme tato data porovnali
také s oficiálními statistikami
zkoumaných měst. Všechna
města mají fungující convention
Tab. 1
PŘEHLED CONVENTION BUREAU V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY
Kraj
Název agentury
Webová prezentace
Hlavní město Praha
Prague Convention Bureau
www.pragueconvention.cz
Středočeský kraj
–
–
Jihočeský kraj
South Bohemia Convention Bureau
www.southbohemiaconvention.com
Plzeňský kraj
Pilsen Convention Bureau
www.pilsenconvention.cz
Karlovarský kraj
Carlsbad Convention Bureau
www.carlsbad-convention.cz
Ústecký kraj
North-west Bohemia Convention Bureau
Liberecký kraj
North Bohemia Convention Bureau
www.northwestconvention.cz
www_nbcb_cz (nefunkční)
Královéhradecký kraj
–
–
Pardubický kraj
East Bohemia Convention Bureau
www.eastbohemiaconvention.cz
Kraj Vysočina
Vysočina Convention Bureau
www.vysocinaconvention.cz
Jihomoravský kraj
Moravia Convention Bureau
www.moraviaconvention.cz
Zlínský kraj
East Moravia Convention Bureau
www.eastmoravia.com
Olomoucký kraj
Central Moravia & Jeseníky Convention Bureau
www.mojeconvention.eu
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezské Convention Bureau
www.conventionostrava.cz
POROVNÁNÍ VYBRANÝCH MĚST PODLE POČTU AKCÍ A POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2014
Počet organizovaných akcí
Počet účastníků akcí
Počet akcí
Počet účastníků
(pořadí v žebříčku ICCA)
(pořadí v žebříčku ICCA*)
podle CB
podle CB
Praha
118 (10.)
46 921 (21.)
3 667
544 847
Berlín
193 (4.)
76 880 (7.)
131 200
10 900 000
Vídeň
202 (2.)
81 902 (5.)
3 582
521 433
Varšava
59 (39.)
•
•**
•**
Bratislava
18 (134.)
•
•
•
Tab. 2
Počet
konferenčních zařízení
235
346
163
103
•
Vysvětlivky: • – data nedostupná; * – pořadí v žebříčku ICCA podle počtu delegátů; ** – Warsaw Convention Bureau zveřejnilo kongresové statistiky naposledy za rok 2012, kdy město organizovalo 12 896 akcí,
které navštívilo 1 065 255 delegátů. Zdroj: ICCA; Prague Convention Bureau; Berlin Convention Office; Vienna Convention Bureau; Warsaw Convention Bureau, 2015
COT BUSINESS
20
září 2015
nizačně pod Vienna Tourist Board,
která má na rok 2015 pro všech­
na svá oddělení k dispozici € 26,2
mil., z nichž 80 % plánuje použít
na marketing. VCB zaměstnává 11
pracovníků a vystupuje výlučně
jako marketingová asociace. Díky
svým aktivitám se jí daří držet
Vídeň na prvních příčkách kon­
gresových měst světa.
Na čtvrtém místě v žebříčku
kongresových měst ICCA se
v roce 2014 nacházel Berlín.
Berlin Convention Office (BCO) je
součástí destinační marketingo­
vé organizace Berlin Tourismus &
Kongress GmbH. BCO zaměstná­
vá 18 lidí, z toho dva na zahra­
ničních zastoupeních. Kromě
propagace MICE destinace nabízí
svým klientům také pomoc s or­
ganizací akcí. V roce 2014 eviduje
BCO 131 200 akcí, kterých se
zúčastnilo 10,9 mil. delegátů.
Jeden delegát utratil za pobyt
v průměru 201 eur, což je méně
než průměrné výdaje jednoho
Ve srovnání s vybranými městy
si Praha stojí velice dobře.
delegáta v Praze. Warsaw Con­
vention Bureau (WCB) poskytuje
pomoc a poradenství při organi­
zaci MICE akcí a zároveň propa­
guje město jako kongresovou
destinaci. Podle údajů ICCA se
Varšava nachází na 39. místě
v počtu organizovaných akcí.
Tyto akce, stejně jako v případě
Bratislavy, hostí dohromady
méně než 25 000 delegátů.
V současnosti zaměstnává WCB
3 osoby. WCB neeviduje vlastní
statistiky kongresového cestov­
ního ruchu a poslední výroční
zprávu publikovali v roce 2013.
Bureau (BCB) je nejmladší ze
zkoumaných convention bu­
reaux (založena v roce 2011).
Je součástí marketingové orga­
nizace Bratislava Tourist Board,
která zaměstnává 14 lidí, z nichž
jen jeden člověk patří pod con­
vention bureau. Celkový rozpo­
čet Bratislava Tourist Board byl
v roce 2013 € 1,19 mil.
Výhodná poloha vybraných
měst ve střední Evropě, dobrá
dopravní dostupnost, atraktivita
a nízké ceny organizátory kon­
gresových akcí přitahují. Mezi
zkoumanými destinacemi jsou
nejen velice úspěšná města
s aktivními convention bureau,
ale také města, která potenciál
pro MICE cestovní ruch zatím
Bratislava se nachází se svými
18 akcemi na 134. místě v žeb­
říčku kongresových destinací
ICCA. Bratislava Convention
nevyužila. Nemůžeme porovná­
vat výkony organizací, které
mají mnoholetou praxi, vysoký
rozpočet a více zaměstnanců,
jako Vienna Convention Bureau
s poddimenzovanou organizací,
jakou je Bratislava Convention
Bureau.
Ve srovnání s vybranými městy
si Praha stojí velice dobře. I když
je Prague Convention Bureau
mladší, má menší rozpočet
a méně zaměstnanců než ber­
línský nebo vídeňský, kvalitou
svých aktivit a výsledky je srov­
natelné. Vždyť Praha se spolu
s těmito městy umístila v první
desítce top kongresových desti­
nací světa.
Text: Ing. Stanislava
Belešová, PhD., odborná
asistentka katedry hotelnictví,
[email protected], Vysoká škola
hotelová v Praze
Foto: Thinkstockphotos.com
Dedicated to our customer’s success
Uniquely exible
Outstanding value
HOTEL DUO ****
Newly redesigned 4 star hotel complex in Prague – Hotel Duo offers a wide range
of conference services for event planners. It is a one stop shop as it provides
all needed services in one place. Our meeting rooms are ideal for all types of
events: conferences, meetings, incentives, special events.
We offer:
 Prague Congress hall for up to 410 people & 9 meeting rooms for up to 180 people
 Garden and terrace for cocktail parties
 Modern technical equipment
 Free WI-FI
 Flexible catering services
 642 rooms of different categories
 Newly redesigned public areas
 Czech and international cuisine in Formanka Restaurant
 Sports center with swimming pool, sauna, gym, bowling, massages, cosmetic salon
Meeting room
Congress Hall Prague
Zurich
Stockholm
Amsterdam
London
Rome
Paris
m2
335
66
53
163
53
27
56
Theatre
410
60
50
130
40
30
50
Classroom
230
32
34
100
18
18
32
U-shape
52
22
22
–
15
–
28
Board
–
24
20
–
12
16
30
Banquet
132
–
18
78
12
–
–
Cocktail
350
50
40
150
40
25
40
HOTEL DUO
Teplická 492, 190 00 Praha 9, Czech Republic
T: +420 266 136 021 / E: [email protected]
W: www.janhotels.cz
COT BUSINESS
21
září 2015
Příležitosti a výzvy MICE
Svět technologií otvírá nové možnosti pro pořadatele a návštěvníky eventů. Pod jejich vlivem prochází celý sektor velkými proměnami. Účastníci akcí chtějí být vtažení do děje, očekávají, že za svůj čas a peníze investované do návštěvy akce obdrží adekvátní hodnotu. Díky technologiím je také o něco jednodušší eventy pořádat. Jejich rostoucí počet napříč odvětvími
dokazuje, že jsou stále v oblibě. Jak využít současné trendy,
aby vaše akce byly ještě lepší?
Síla komunit
Rostoucí počet eventů provází jejich spe­
cializace. V případě konferencí a worksho­
pů můžeme pozorovat jejich prorůstání
s určitou konkrétní komunitou, začínají se
čím dál více zaměřovat na úžeji pojaté
téma, kolem kterého se komunita sdružu­
je. Takové akce obvykle z komunity vyrůs­
tají a jsou její nedílnou součástí. Podobně
různé teambuildingové akce už nejsou
pouze doménou firem a jejich zaměstnan­
ců. Konají se profesní srazy napříč obo­
rem, oblíbená jsou různá setkání nezávis­
lých profesionálů pracujících tzv. na volné
noze.
Síla komunity se projeví mimo jiné v mo­
mentě, kdy dojde na generování nápadů či
financování akce. Crowdsourcing v těchto
O AUTOROVI
Autor článku se věnuje marketingu v cestovním
ruchu. Pomáhá firmám a regionům s tvorbou image,
budováním značky a životem na internetu. Založil
poradenskou agenturu inPuncto, přednáší a píše
o on-line marketingu, pořádá konferenci Vítejte u nás.
Podle svých slov je fanouškem COT business.
www.inpuncto.cz
www.vitejteunas.cz
případech funguje naprosto ukázkově.
Hledáte témata a řečníky na konferenci?
Zeptejte se komunity. Nebo ještě lépe
nechte potenciální návštěvníky hlasovat
o svých návrzích. Potřebujete dopředu
zajistit rozpočet akce? Zkuste některý z ná­
strojů pro crowdfunding.
výrazně zefektivnit naše fungování a dát
účastníkům akce více svobody. Současně se
můžeme spoléhat na zavedené služby
s vlastními propracovanými reputačními
systémy a my se můžeme soustředit
na vlastní akci.
Sdílení a dostupnost služeb
Na trhu existuje celá řada webových
a mobilních aplikací, které usnadňují pořa­
datelům a účastníkům život. Některé
z nich jsou dokonce k dispozici zdarma.
O co se jedná? Ve velké většině najdete
systémy, které řeší předprodej vstupenek
a sestavení programu do formy on-line
prezentace nebo obsahují základní marke­
tingové funkce, jako například automatic­
ké upozornění návštěvníka prostřednic­
tvím e-mailu.
Pokud pochopíme komunity, dostane naše
uvažování o MICE nový rozměr. Podobně
je to s ekonomikou založenou na sdílení.
Jako pořadatelé zůstáváme nositeli vize,
rozvíjíme svou platformu, ale stavíme ji už
nově na spolupráci s dalšími lidmi.
V tomto směru nám pomůže tzv. collabora­
tive economy. Díky četným službám, jako je
například ubytovací portál Airbnb, můžeme
COT BUSINESS
22
září 2015
Aplikace pro hladší průběh
Data o návštěvnících a jejich zpětnou vazbu můžete
využít k budování dlouhodobého vztahu, ať už bude cílem
udržení návštěvnosti vaší akce, nebo budování vztahu
s vaší pořadatelskou firmou a vaší korporátní klientelou.
Pokročilejší systémy navíc umožňují sesta­
vení personalizovaného programu, vkládání
poznámek v průběhu akce, hlasování účast­
níků, sdílení informací s dalšími účastníky,
plán budovy atd.
V souvislosti s těmito systémy je dobré
připomenout, že jejich tvůrci myslí také
na partnery akce. Jejich prezentace v rámci
aplikace může mít různé formy od banneru
až po interaktivní upozornění na displeji.
Chytré technologie myslí za nás
Chytré technologie ale dokážou mnohem
více. Koncept „geofence“ může přinést
do pořádané akce nový rozměr. Jedná se
v podstatě o virtuální vymezení prostoru,
ve kterém se akce koná. Účastníci jsou díky
svému mobilnímu telefonu upozorněni, když
se ocitnou mimo. Stejně tak se nemusejí
starat o vstupní identifikaci, protože tu za ně
obstará tato technologie automaticky. Účast­
níci uvnitř „ohrádky“ jsou také snadno iden­
tifikovatelní pro pořadatele, kterým může
na jejich zařízení posílat podle potřeby zprá­
vy s aktuálními informacemi a upozornění
na nadcházející body programu.
Real-time data a CRM
Vše se děje tady a teď. Současné technolo­
gie umějí dodat okamžité informace o délce
fronty u vstupu, dokážou monitorovat ná­
vštěvnost jednotlivých přednášek, ale umějí
také monitorovat spokojenost účastníků
s dosavadním průběhem eventu.
Samozřejmostí je monitoring a vyhodnocení
ohlasů na sociálních sítích. Díky tomu se
můžete snadněji dopracovat k identifikaci
názorových lídrů a vašich potenciálních
ambasadorů.
Rozesláním on-line dotazníku na mobilní
zařízení účastníků ještě v průběhu akce
zajistíte jeho vyšší návratnost. Data o ná­
vštěvnících a jejich zpětnou vazbu můžete
využít k budování dlouhodobého vztahu,
ať už bude cílem udržení návštěvnosti vaší
akce, nebo budování vztahu s vaší pořada­
telskou firmou a vaší korporátní klientelou.
Sociální sítě jako základ
konverzace s účastníky
Co ale zkusit využít video na jiný způsob?
Pokud přenesete svou akci do exteriérů,
můžete vsadit na video-mapping, čili pro­
jekci videa na objekty v prostoru (např.
budovy). Vytvoříte tím úžasné efekty a ne­
zapomenutelné zážitky.
O dronech čili miniaturních helikoptérách,
už jste nejspíš slyšeli. Zkuste si dron prona­
jmout a vysílat na LCD panelu záběry hlediš­
tě z ptačí perspektivy.
V průběhu akce nezapomeňte upozornit
účastníky, jaký hashtag má akce. Určitě se
najde hned několik účastníků, kteří budou
posílat do světa tweety přímo z akce. Ať už
ty pochvalné, nebo méně pozitivní. Vy ale
budete vše sledovat, takže můžete okamži­
tě reagovat a dopřát účastníkům pocit, že
se o ně skutečně zajímáte.
Wearable technologie a MICE?
Konverzace na sociálních sítích nahradí
v mnoha případech e-mail. Mohou také
posloužit k výměně názorů samotných
účastníků a usnadní jim networking. Sociální
sítě nejsou pouze Facebook či Twitter. Exis­
tují specializované služby, které jsou zpravi­
dla součástí aplikací určených pro návštěvní­
ky eventů, umožňující konverzaci mezi pří­
tomnými účastníky akce.
Do budoucna můžeme určitě očekávat jejich
pronikání do MICE. Stačí, aby se například
zmiňované chytré hodinky rozšířily mezi
více lidí, a vy můžete své informace posílat
účastníkům jejich prostřednictvím, podobně
jako se to dá udělat pomocí mobilního tele­
fonu. Podobně si určitě sami dokážete už
dnes představit využití interaktivních brýlí
pro projekci a sdílení vizuálních zpráv.
Mimochodem, profesní sociální sítě typu
LinkedIn vám umožní najít správnou komu­
nitu, pokud pořádáte akci zaměřenou
na specifickou cílovou skupinu, která je
v běžné populaci těžko dostupná.
Ač by se zdálo, že MICE, zejména některé
jeho složky, pod vlivem technologií skomíra­
jí, opak je pravdou. Technologie mohou
přinést nové rozměry s důrazem na inten­
zivní prožitky účastníků. Jen je potřeba změ­
nit pohled na eventy, opustit pasivní model
akcí určených pro masové publikum a za­
měřit se na menší, personalizované akce
spojené s kvalitním obsahem. Osobní setká­
ní zůstává stále nedostižné navzdory všem
moderním technologiím. Skoro bych si troufl
tvrdit, že ve světě zahlceném informacemi
zůstává opravdovým balzámem.
Zážitky, ale ne otrava
Znáte to, řečník na pódiu vás vyzve, abyste
se spolu s ním protáhli, nebo si s ním zazpí­
vali. Toto pojetí zážitkové účasti už je tak
trochu přežité. Zážitky ale být musejí.
Účastníci, nikoli už jen návštěvníci, si chtějí
něco odnést. Nechtějí jen pasivně sedět
a vstřebávat myšlenky. To by totiž mohli
dělat ze své kanceláře a díky on-line tech­
nologiím sledovat průběh akce na svém
monitoru.
Říká se tomu workation a spočívá to v tom,
že vezmete svou komunitu na nějaké pěk­
né místo mimo pracovní svět. Náplň akce
však může být pracovní, vzdělávací. Jen
kulisy se promění v něco více inspirujícího.
O programu a průběhu můžete nechat
hlasovat.
Video na mnoho způsobů
Záznamy z akce, sestřihy nebo on-line
přenos, to vše už je dnes samozřejmost.
COT BUSINESS
23
září 2015
V tomto případě se jedná o technologie,
které si jednoduše oblečete na své tělo.
Typickým příkladem jsou tzv. chytré hodin­
ky nebo Google Glass (interaktivní brýle).
Jejich uplatnění je zatím nejviditelnější
ve sportu, zdravotnictví a samozřejmě
herním průmyslu.
Autorem textu je
Ing. Pavel Kovařík.
Zabývá se on-line marketingem v cestovním
ruchu, zejména obsahovým a e-mailovým
marketingem a PPC reklamou.
Věnuje se také návrhu a tvorbě webových
prezentací a turistických portálů.
Tel.: +420 737 534 401
www.tourismexpert.cz
advertorial
Werner Hauptmann:
Národní dům je prostě pojem!
Nabídku ubytovacích a kongresových kapacit v Karlových
Varech v červnu obohatil zrekonstruovaný Grandhotel
Ambassador Národní dům. O tom, s jakým zájmem se setkal u klientů a co nabízí v oblasti kongresového cestovního ruchu, jsme hovořili s generálním ředitelem Wernerem
Hauptmannem.
Hotel byl po náročné rekonstrukci otevřen letos 1. června.
S jakým zájmem se setkal
u klientů?
Znovuotevření po 23 letech se
setkalo s obrovským zájmem.
Především karlovarská veřejnost
ocenila citlivou rekonstrukci
a zpřístupnění prostor, na které
má téměř každý „Karlovarák“
své osobní vzpomínky. Stejně
tak velké očekávání projevili
organizátoři MFF – hotel se stal
dalším centrem tohoto největší­
ho kulturního svátku. A tuto
zatěžkávací zkoušku jsme zvlád­
li na výbornou. Velký zájem
o nový produkt jsme zazname­
nali i od obchodních partnerů
a cestovních kanceláří. Národní
dům je prostě pojem!
ORPHEUM s kapacitou až 700
osob. Je to historický architekto­
nický skvost, ve kterém strávení
pracovního času představuje
nezaměnitelný zážitek. Přes den
konference a večer prožitý
u dobré večeře a pití při sledová­
ní varietního či hudebního pro­
gramu na velkém jevišti – to vše
je v tomto nádherném sále mož­
né. K dispozici je i několik men­
jeme vlastním parkovištěm
s kapacitou 40 míst, všude
kolem hotelu je dále nespočet
možností zaparkovat na vyhra­
zených parkovacích plochách
a máme i smluvní dohodu
s provozovateli nedalekých
podzemních garáží se stovkami
míst, kde naši hoteloví hosté
mohou parkovat za mimořádně
výhodnou cenu.
Jak významný tržní segment
pro vás představují organizátoři a účastníci konferencí?
Tito klienti jsou pro nás velmi
zásadní a my jsme připraveni
poskytovat kompletní konfe­
renční služby. Snažíme se aktiv­
ně oslovovat potenciální partne­
ry, s několika významnými fir­
mami jsme již v měsících září až
prosinec dohodnuti na uspořá­
dání několikadenních konferencí
či business meetingů.
ších salonků, noční bar KAKADU
s živou hudbou, výborná nabídka
gastronomických skvostů, hote­
lové wellness s bazénem, sau­
nami a s kvalifikovaným perso­
nálem poskytující relaxační kou­
pele, masáže atd. To vše jsou
atributy, které staví náš hotel
na samotný vrchol úrovně nabí­
zeného konferenčního mixu.
Co konkrétně hotel organizátorů konferenčních akcí nabízí?
K tomu, abychom mohli tuto
náročnou klientelu uspokojit,
jsme vybaveni potřebnými pro­
story, technikou a především
kvalitním zkušeným personálem.
Srdcem našich konferenčních
prostor je slavnostní sál
Určitou slabinou řady karlovarských hotelů je nedostatek
parkovacích míst. Jak je tento
problém řešen u vás?
Grandhotel Ambassador Národ­
ní dům leží v samém centru
Karlových Varů, ve správně-ob­
chodní části, zhruba 700 m
od lázeňského centra. Disponu­
Co považujete za svoji největší
konkurenční výhodu?
Jak jsem již zmínil – je to přede­
vším strategická poloha, historic­
ký ráz architektury, výborná
gastronomie, wellness s vlast­
ním bazénem, noční bar s živou
hudbou, slavnostní velkokapacit­
ní sál, kavárna s vlastní cukrář­
skou výrobou a především pro­
storné hotelové pokoje s vyso­
kými stropy. Tedy historická
elegance se v celém hotelu
prolíná se vzdušným komfortem.
COT BUSINESS
Máte v plánu stát se členy
Carlsbad Convention Bureau?
Obchodní ředitelka hotelu Iva
Hauptmannová je dlouholetou
členkou správní rady CCB a jsme
24
září 2015
připraveni aktivně podpořit
činnost kanceláře, a to i případ­
ným členstvím. Náš hotel by
v „kongresovém marketingu“
Karlových Varů neměl chybět.
Pomalu se blíží čas, kdy je třeba objednávat prostory pro
vánoční firemní večírky. Máte
odpovídající nabídku i pro takové klienty?
Jak jsem zmínil, v podzimním
období máme již řadu termínů
rezervovaných pro konání kon­
ferencí, v prosinci nás čekají
firemní večírky, plesy i taneční
kurzy pro studenty i dospělé
pod vedením několikanásobné­
ho vítěze Stardance Jana Onde­
ra. Připravujeme také adventní
víkendy i velkolepou silvestrov­
skou oslavu s bohatým progra­
mem až pro 500 osob. V lednu
až březnu máme již rezervovány
některé termíny konání plesů,
po celý rok 3× až 4× měsíčně
zahraje v slavnostním sále Kar­
lovarský symfonický orchestr
a v neposlední řadě chystáme
na sále hudební a divadelní
vystoupení s hvězdami našeho
showbyznysu. Tedy je opravdu
nejvyšší čas si svůj termín rezer­
vovat. Těšíme se na každého.
Text: -redFoto: Grandhotel Ambassador
Národní dům
www.grandhotel-ambassador.cz
COT BUSINESS
25
září 2015
Kraje se zaměřují hlavně na menší
kongresy a incentivu
Ačkoli z hlediska kongresové turistiky patří prvenství jednoznačně Praze, ostatní kraje mají pořadatelům kongresů, ale i významných firemních akcí či školení také mnoho co nabídnout.
Nejen kapacitně, ale i vybavením či zajímavým pojetím některých sálů či atraktivním doprovodným programem.
Ústecký kraj
Ústecký kraj nabízí zázemí spíše pro akce
menšího a středního rozsahu do 500 osob.
Nejvíce konferenčních sálů je k dispozici
přímo v Ústí nad Labem ve zdejších kongre­
sových hotelích Clarion Congress Hotel, Best
Western Hotel Vladimír a hotel Větruše. Další
prostory s kapacitou 100 až 200 míst nabízí
gotický hrad Litoměřice, kongresový hotel
Vavřinec v Roudnici nad Labem, Hotel
Cascade v Mostě, Lázně Teplice, moderní
a velmi zajímavý prostor Chrám chmele
a piva v Žatci či Dům Českého Švýcarska
v Krásné Lípě. „Oblíbené jsou i akce na zámcích. Děčínský zámek pojme až 350 lidí,
Červený Hrádek u Jirkova disponuje kapacitou 200 míst a zámek Klášterec nad Ohří
120 místy,“ říká Radana Kubíčková z North
West Bohemia Convention Bureau. Region
je velmi oblíben i pro konání teambuildingů
a zážitkových akcí pro menší skupiny 30 až
80 lidí, protože nabízí řadu velmi příjemných
středisek v krásné přírodě. Mezi nejvyhledá­
vanější patří hotel Ostrov v Ostrově u Tisé,
uprostřed pískovcových skal, horský hotel
Nástup nacházející se ve Skiareálu Klínovec
nebo hotel Emeran na Klínech, hřebenech
Krušných hor.
Přesnou statistiku, kolik MICE akcí se
v uplynulých letech uskutečnilo v Ústeckém
kraji, v North West Bohemia Convention
Bureau (NWBCB) nemají. Nicméně podle
odhadů se letos jen v Ústí nad Labem usku­
teční desítky konferenčních akcí. Pomoci
přilákat další zájemce o pořádání kongreso­
vých akcí by podle Radany Kubíčkové napo­
mohla větší možnost propagace Ústeckého
kraje v odborných a specializovaných perio­
dikách a na internetových stránkách. „Uvítali bychom také možnost zorganizovat více
tzv. inspection tours (MICE tripů) do regionu, kde můžeme během pár dnů vybraným
účastníkům představit region zblízka. Naše
aktivity jsou ale závislé na dotacích Czech
Convention Bureau,“ dodává Radana Kubíč­
ková. Přesto se NWBCB v rámci marketin­
gových aktivit snaží účastnit různých domá­
cích i zahraničních MICE veletrhů. V České
republice to byl například na jaře a na pod­
zim Trend Event, v květnu IMEX ve Frank­
furtu a konference Stop and Stay. „V září
letošního roku se uskuteční první třídenní
MICE Trip do Ústeckého regionu pro vybrané organizátory konferencí, eventů a firemních akcí. Na výběru účastníků spolupracujeme s portálem Firemniakce.cz nebo využíváme kontakty z Czech Convention Bu­
reau,“ doplňuje Kubíčková. V nastoupené
cestě propagačních aktivit by v NWBCB
chtěli pokračovat i příštím rokem. Navíc
plánují zacílit i na německý trh a uvažují
o rozšíření PPC kampaně a PR. Kromě toho
by rádi uskutečnili i press trip pro odborné
novináře nebo společný MICE trip s Karlo­
varským krajem.
Liberecký kraj
Také Liberecký kraj má zájem na rozvoji
segmentu kongresové turistiky, který gene­
ruje zajímavé příjmy, a také do značné míry
odbourává sezonnost, což je především pro
severní Čechy pozitivní jev. „Malá rozloha
rozhodně neubírá kraji na atraktivitě. Malebné krajské město Liberec je svou polohou unikátním spojením mezi sportem
v překrásné okolní přírodě a kulturním vyžitím v historickém městě. Zároveň má výbornou dostupnost, 100 km od hlavního
města Prahy,“ říká Eva Strapková z obchod­
ního oddělení libereckého Centra Babylon.
Kongresových kapacit nabízí celou řadu, ať
už jsou to sály v Centru Babylon, nebo v ho­
telích a dalších zařízeních v kraji. Jen v Cent­
ru Babylon, které disponuje největším mi­
mopražským kongresovým centrem a hote­
lem, se loni uskutečnilo skoro 350 akcí růz­
ného zaměření a rozsahu. Polyfunkční kom­
plex Centrum Babylon je podle Evy Strapko­
vé turistickou dominantou Liberecka nemé­
ně jako třeba Ještěd či Sychrov. Zároveň se
na ploše 30 000 m² nachází WELLNESS
COT BUSINESS
26
září 2015
HOTEL BABYLON s kapacitou přesahující
1 000 lůžek, kongresové sály, desítky salon­
ků a restauračních provozoven.
„Zájemce o pořádání kongresů hledáme
ve všech sférách. V minulém i letošním roce
jsme měli svého zástupce na tak významné
akci, jako je eventová konference M&I FORUM. Klientelu se snažíme oslovit hlavně
komplexností našich služeb. Zdůrazňujeme
výhodnou polohu, snadnou dosažitelnost,
atraktivnost regionu i komplexu Centrum
Babylon,“ míní Eva Strapková s tím, že
v současné době se propagace zaměřuje
i směrem k sousedním zemím – tedy do Ně­
mecka a Polska. Navíc už brzy je naplánová­
na rozsáhlá rekonstrukce největšího kongre­
sového sálu, který pojme až tisíc osob, tak­
že se v dalších letech dá očekávat nárůst
pořádaných akcí.
Pardubický kraj
Zázemí pro pořádání MICE akcí je v Pardu­
bickém kraji velice různorodé. Najdeme zde
špičkově vybavené kongresové hotely s ka­
pacitou téměř tisíc osob i společenské sály
a salonky pro 50 i méně účastníků. „Pokud
s námi budou pořadatelé eventů spolupracovat při výběru lokace a zařízení, jsem
přesvědčena, že se nám ve většině případů
podaří najít vhodné zázemí téměř pro každou akci,“ říká Alena Horáková, ředitelka
Destinační společnosti Východní Čechy,
do jejíž struktury patří také East Bohemia
Convention Bureau (EBCB). Pod stejným
názvem je k dispozici i kongresový katalog,
který zahrnuje kompletní seznam kongreso­
vých kapacit a služeb v kraji. Ani v Pardubic­
kém regionu neznají přesnou a kompletní
statistiku kongresových akcí na letošní nebo
příští rok. Podle odborného odhadu se však
jedná spíše o opakující se akce z minulých
let. „Bohužel nemáme prostředky a možnosti na to, abychom se ke kompletním
statistickým údajům dostali a zpětná vazba
od míst, kde se kongresy konají, nám také
zatím chybí,“ dodává Alena Horáková. EBCB
při propagaci cílí především na pořadatele
akcí středního a menšího rozsahu. „Můžeme
nabídnout destinace, které jsou zasazeny
v panenské přírodě, což vnímáme jako alternativu k eventům pořádaným v městském
prostředí. Velkým pozitivem je to, že náš
kraj je velmi dobře dopravně dostupný ze
všech koutů České republiky,“ zdůrazňuje.
Také zástupci EBCB se pravidelně účastní
speciálních workshopů a miniveletrhů za­
měřených na pořadatele eventů a dopro­
vodné aktivity. Ať už je to Trend Event Expo,
Event Day v Praze či Brně, nebo vybrané
zahraniční veletrhy, které mají v nabídce
MICE sekci jako IMEX Frankfurt nebo ITB
Berlín. „Jednou z nejúčinnějších marketingových aktivit je v této oblasti pořádání tzv.
MICE tripů po regionu. Během tří dnů se
účastníkům akce snažíme ukázat to nejlepší
pro MICE akce v Pardubickém kraji. Letos
v září pořádáme již 4. ročník a myslím, že to
opět bude stát zato,“ říká Alena Horáková.
Kraj Vysočina
Na Vysočině se nachází více než stovka
zařízení s ubytováním poskytujících jednací
prostory. Zhruba polovina z nich disponuje
sály s kapacitou minimálně 100 osob při
divadelním uspořádání, více než třetina po­
tom s kapacitou minimálně 50 osob. Tato
zařízení nabízejí veškeré běžné konferenční
služby, většina hotelů vyšší kategorie dále
zajišťuje i doprovodné incentivní a teambuil­
dingové aktivity a wellness služby. Mnoho
hotelů těží z kombinace skvělé dopravní
dostupnosti a prakticky nedotčené přírody,
kterou Vysočina nabízí. V posledních letech
se budují nové moderní kapacity a je zde
také řada zámeckých boutique hotelů posky­
tujících zázemí spíše pro menší akce, avšak
s vysokým komfortem a špičkovou kvalitou
služeb, např. pozoruhodně zrekonstruovaný
hotel Zámek Valeč nebo Chateau Herálec.
Zájemci mohou uspořádat svůj event také
v jedinečných prostorách zdejších výjimeč­
ných památek, např. přímo v poutním kostele
sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, kláš­
teře Želiv nebo v Zadní synagoze v Třebíči.
Podle údajů Českého statistického úřadu se
v loňském roce uskutečnilo na Vysočině
835 konferencí, tedy akcí s minimálním
počtem 50 účastníků. „Vzhledem k tomu, že
v této statistice se sledují akce pouze v hromadných ubytovacích zařízeních, lze soudit,
že reálné číslo bude ještě o něco vyšší.
Výhled na letošní rok prozatím neexistuje,
protože se výsledky sledují až zpětně. Podle
mého názoru však Kraj Vysočina v tomto
ohledu vykazuje pouze menší výkyvy s výjimkou poměrně skokového nárůstu mezi
lety 2012 a 2013. V počtu konání těchto typů
akcí se náš kraj v rámci regionů ČR pravidelně umisťuje na 3. až 4. místě,“ říká Jana
Böhmová z organizace Vysočina Tourism,
do jejíž organizační struktury patří i regio­
nální kancelář Vysočina Convention Bureau.
Ta od začátku loňského roku působí právě
v oblasti MICE. Marketingové nástroje vyu­
žívá hlavně ke zvýšení povědomí o možnos­
tech, které destinace Vysočina nabízí v ob­
lasti kongresové a incentivní turistiky.
Vedle účasti na veletrzích byl vytvořen
webový portál www.vysocinaconvention.cz,
který by měl v budoucnu obsahovat kromě
databáze zařízení poskytujících konferenční,
incentivní a ostatní doprovodné služby i řadu
dalších praktických informací. „Na existenci
kanceláře, webu a poskytovaných služeb
upozorňujeme například v rámci spolupráce
s portálem FiremníAkce.cz, kde jsou pravidelně zveřejňovány články o činnosti a zajímavé
aktuality. Kromě toho jsme v červnu letošního roku uspořádali MICE trip pro odborníky
v segmentu MICE a pořadatele firemních
akcí, kterým jsme představili vybraná konferenční zařízení v kraji a jejich nabídku služeb,“
popisuje Jana Böhmová.
Otevření nového
Kongresového centra
od ZÁŘÍ 2015
Nové jednací místnosti
s nejmodernějším technickým
vybavením a v atraktivním
designu
Možnost objednávky i přes
www.hotelinternational.cz
BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno
COT BUSINESS
27
září 2015
Východní Morava
Turistický region Východní Morava (geo­
graficky území Zlínského kraje) je podle
Dany Daňové, ředitelky Centrály cestovní­
ho ruchu Východní Moravy, z hlediska kon­
gresového turismu lokalitou tzv. třetí volby.
Je to dáno především dopravní dostupností,
velikostí kongresových kapacit a počtem
lůžek v hotelích. „Region je schopen absorbovat akce s počtem účastníků do 550
v jednom sále. Můžeme nabídnout moderní
prostory, ale také například sály v historických objektech, jako jsou zámky. Bohužel
nám v kraji schází typický kongresový
hotel, což mírně snižuje komfort organizátorů i účastníků, přesto například Luhačovice nabízejí vysoký standard jak z pohledu
ubytování a stravování, ale i dalších služeb,“ míní Dana Daňová a zdůrazňuje, že
Východní Morava se může pochlubit velmi
dobrou nabídkou pro uspořádání incentiv­
ních pobytů, firemních školení, zážitkových
akcí a teambuildingů.
Podle statistiky ČSÚ se v roce 2014 ve Zlín­
ském kraji realizovalo 568 konferencí, jichž
se zúčastnilo 60 300 účastníků. Proti roku
2013 se jedná o 65procentní růst počtu
konferencí a téměř dvojnásobný počet
účastníků. Většinou jde o menší akce
do stovky lidí. Počet vícedenních akcí,
které hostily přes 400 osob, lze za rok
2014 odhadnout na přibližně třicet. Letos
by se toto číslo mělo přiblížit hranici čtyři­
ceti. Z toho zhruba polovina probíhá v Lu­
hačovicích a ve Zlíně.
Ve druhé polovině letošního roku a v roce
2016 proběhne v regionu několik kongresů
z oblasti zdravotnictví, ale také například
Kongres zahradní a krajinářské tvorby.
K tomu je třeba připočíst ještě řadu firem­
ních akcí, seminářů a incentivních pobytů.
„Propagace v minulých letech probíhala
prostřednictvím inzerce v tištěných mé­
diích, po dobrých zkušenostech ze závěru
loňského roku se letos zaměříme na krátkodobé kampaně zejména v elektronických médiích na tuzemském trhu. Využíváme příslušnost k systému Czech Convention Bureau a společně s kolegy z Jihomoravského kraje připravujeme trip
do nejzajímavějších lokalit pro MICE. Také
naše výroční konference cestovního ruchu
pořádáme jako ‚ukázkové‘ MICE akce
s tím, že takto představujeme prostory,
které jsou v kraji vhodné pro firemní klien­
telu. Díky tomu se například podařilo
uvést do širšího povědomí Kongresové
centrum REC Group ve Starém Městě,“
uvádí Dana Daňová. Vzhledem k tomu, že
Centrála cestovního ruchu Východní Mora­
vy nemá ambice stát se pořadatelem
kongresů, nezaměřuje se v tomto ohledu
na vlastní akviziční aktivity. „Soustředíme
se na propagaci regionu jako takového
a pořadatelům nabízíme poradenství.
Pokud jde o zajišťování kongresů, necháváme jejich akvizici na subjektech, které
kongresy pořádají nebo je pro své klienty
zajišťují na klíč,“ dodává.
Moravskoslezský kraj
Město Ostrava disponuje nejen konferenč­
ními kapacitami malého i velkého rozsahu,
ale nabízí zájemcům o uspořádání akcí
i netradiční místa. Jsou to například Dolní
Vítkovice s Gongem, bývalým plynoje­
mem, který je dnes přebudován na multi­
funkční halu s 1 509 místy k sezení. Roz­
sáhlé prostory podle Niny Urbánkové
z Moravskoslezského Convention Bureau
(MSCB) nabízí také nově zrekonstruované
Trojhalí, což jsou dvě památkově chráněné
budovy, které byly v minulosti využívané
k průmyslovým účelům. „ Jedna ze dvou
budov, tzv. Dvojhalí, pojme 2 000 účastníků v divadelním uspořádání a 4 700 osob
na stání,“ dodává Nina Urbánková. Moder­
ní konferenční kapacity v Ostravě nabízí
také Clarion Congress Hotel Ostrava s ka­
pacitou 1 620 delegátů, ale třeba i Důl
Michal či nedávno zrekonstruované pro­
story kreativní čtvrti Dolu Hlubina, které
výborně obslouží umělce. Tradiční výstavní
prostory se pak nacházejí na Výstavišti
Černá louka. Z nevšedních míst mimo
Ostravu stojí za zmínku designový hotel
Miura v Beskydech nebo hudební sál v láz­
ních Karlova Studánka uprostřed Jeseníků.
Podle údajů z Českého statistického úřadu
se v Moravskoslezském kraji v roce 2014
konalo 744 konferencí se 105 047 účastníky.
Zahrnuty jsou konference s 50 a více ná­
vštěvníky. „Bohužel tato data nereflektují
akce, které se uskutečnily v prostorách, jež
nemají vlastní ubytovací kapacity. Nezahrnují tak například setkání ve vytíženém
Gongu a v dalších hojně využívaných prostorech na Landek Parku či v Dole Michal.
Je tedy jasné, že počet akcí je v regionu
mnohem vyšší,“ dodává Nina Urbánková.
V příštím roce hodlá MSCB prezentovat
možnosti Moravskoslezského kraje v ob­
lasti MICE na veletrzích WTM Londýn
a IBTM Barcelona. Kromě toho také Mo­
ravskoslezské Convention Bureau organi­
COT BUSINESS
28
září 2015
zuje site inspection pro asijského klienta,
který Ostravu zvažuje v souvislosti s orga­
nizací svého eventu. Z dalších propagač­
ních akcí se letos uskutečnil například fam
trip pro francouzské nákupčí. V tomto
pohledu do karet Moravskoslezského Con­
vention Bureau nahrává přímé letecké
spojení Ostravy s Paříží. K propagaci desti­
nace využívají, sice v menší míře, také
reklamu a inzerci.
Jeseníky
Ačkoli Jeseníky nabízejí menší množství
konferenčních prostor než třeba Střední
Morava spadající také do Olomouckého
kraje, jsou nicméně podle Lenky Dusové,
projektové manažerky Jeseníky – Sdruže­
ní cestovního ruchu dobře vybaveny pro
pořádání eventů a teambuildingů. „Právě
ta odlišnost mezi velkým městem a horami je markantní a originální. Jeseníky
jsou dobře vybaveny pro pořádání menších eventů, mají plus v tom, že je zde
možné spojit pracovní záležitosti s krásným prostředím nejkrásnějších moravských hor, čistého vzduchu a adrenalinových zážitků, a nemohu opomenout ani
typickou slezskou gastronomii,“ vyzdvi­
huje Lenka Dusová. Zázemí pro pořádání
MICE akcí je široké, Jeseníky disponují
dostatečně velkými kapacitními prostory
pro pořádání středně velkých kongresů,
ale i menších akcí.
K propagaci využívají v Jeseníkách – podob­
ně jako v ostatních krajích – nejen možností,
které vyplývají z členství v Czech Conven­
tion Bureau, ale vlastními aktivitami cílí
na organizátory akcí a oslovují je například
pořádáním speciálních fam tripů, prostřed­
nictvím reklamy či internetu. Důležité jsou
podle Lenky Dusové i inspekční cesty, účast
na veletrzích a další formy propagace.
A právě na ty by se podle svých slov chtělo
v budoucnu vedení Jeseníky – Sdružení ces­
tovního ruchu více zaměřit.
Z přehledu je patrné, že jednotlivé kraje se
v oblasti MICE zaměřují především na pořá­
dání menších kongresů, incentivních akcí,
seminářů a teambuildingů. Zda se jim podaří
kongresovou turistiku přilákat do krajů
i v dalších letech, ukáže až čas. Určitě dob­
rou příležitostí, jak dát o sobě vědět a před­
stavit své možnosti, nabídne také 56. kon­
gres ICCA, který se na podzim roku 2017
uskuteční v Praze.
Martina Vampulová
Hledáte ideální místo pro vaše akce?
Metropol vám nabídne ty nejvhodnější prostory
Kulturní a kongresové centrum Metropol je připraveno splnit veškerá přání svých klientů.
Disponujeme bohatými zkušenostmi a širokou škálou ověřených obchodních partnerů.
Metropol se nachází v centru města na křižovatce linek MHD a zároveň v docházkové vzdálenosti od hlavního
autobusového a vlakového nádraží (cca 5 min. chůze).
Součástí kulturního a kongresového centra je tříhvězdičkový Hotel U tří lvů s kapacitou 82 míst.
V blízkosti se nachází další početné ubytovací kapacity všech kategorií, které jsou situovány též v centru města.
Metropol, spol. s r. o.
Senovážné nám. 2
České Budějovice
tel.: 386 106 112
www.metropol-cb.cz
Velikostí je Metropol vhodný pro akce typu:
• kongres, konference, sjezdy, sympozia, semináře, kontraktační
výstavy, valné hromady, firemní setkání, …
• kulturní a společenské aktivity jako koncerty, divadelní
představení, plesy a další společenské či reprezentační akce
• nabízí až 1 800 míst
Kromě kongresových kapacit nabízí také gastronomické
služby účastníkům akcí
• v objektu se nachází prvotřídní Restaurace Metropol
s kapacitou až 300 osob s cateringovými službami
na vysoké profesionální úrovni
Technická vybavenost Metropolu
ozvučení a osvětlení všech sálů
datový projektor
projekční plátno
Wi-Fi
čtecí zařízení
pódium s možností variabilního uspořádání
moderní konferenční technika
Přednosti Metropolu
• strategická poloha objektu v centru města
(snadná dostupnost)
• největší kapacita konferenčních prostor a rozsáhlé přilehlé
prostory vhodné pro doprovodné prezentace a další aktivity
• variabilní možnosti prostoru
• kvalitní a výborná gastronomie
• možnost zajištění doprovodného kulturního programu
• bohaté zkušenosti, profesionální a vstřícný přístup
•
•
•
•
•
•
•
Možnosti externího zajištění
• stavba výstavních stánků
• tlumočnické kabiny
• hlasovací zařízení
• hostesky
Kongresová kapacita Metropolu
SPOLEČENSKÝ SÁL
divadelně
konferenčně
školně
800 míst
450 míst
200 míst
DIVADELNÍ SÁL
divadelně
536 míst
divadelně
školně
170 míst
70 míst
MALÁ SCÉNA
KRUHOVÝ SÁL
divadelně
školně
120 míst
70 míst
SALONKY
pro 20 až 40 osob
COT BUSINESS
29
září 2015
Pálavské vinobraní v Mikulově
je věrné vínu a bohatému programu
Druhý zářijový víkend patří v Mikulově tradičně Pálavskému vinobraní. Tato
jedinečná třídenní akce se letos koná již po osmašedesáté. Od pátku 11. až
do neděle 13. září bude celé město vzdávat hold vínu a místním vinařům.
Přijeďte ochutnat letošní burčák,
regionální speciality i nejlepší
vína z této vinařské podoblasti.
Těšit se můžete opět na bohatý
program čítající prestižní vinař­
skou soutěž, degustace, ukázky
zpracování hroznů, nejpopulár­
nější kapely a interprety několika
generací a žánrů. A nebude chy­
bět ani historický a krojový prů­
vod a také spousta zábavy pro
děti i dospělé.
Oslavami a bujarým veselím
bude žít celé město, zámek
i nedaleké památky Kozí hrádek
a Svatý kopeček. Vrcholným
okamžikem sobotního programu
Pálavského vinobraní je králov­
K dalším neoddělitelným hvěz­
dám Pálavského vinobraní patří
burčák, víno, dobré jídlo a jedi­
nečná moravská atmosféra, která
láká do všech zákoutí historické­
ho Mikulova stejně jako hvězdná
jména interpretů, do nově zre­
konstruovaného amfiteátru
i na další tři žánrové scény.
(Ne)vinné cinkání pohárků pak
určitě bude slyšet po celém
Mikulově. Víno v mnoha svých
podobách posvěcené bohem
Bakchem bude plnit skleničky
všech účastníků vinobraní.
„Na zámku se bude konat další
ročník prestižní veřejné výstavy
Národní soutěže vín a odborná
ský průvod, jehož ozdobou je již
popáté šarmantní herečka
a zpěvačka Chantal Poullain.
Doprovodí ji samozřejmě král
Václav IV. s družinou, diváci se
mohou těšit i na bohatou účast
krojovaných souborů.
SPA HOTEL
THERMAL
v Karlových Varech je nejen lázeňským, ale také kongresovým hotelem.
> jedno z největších kongresových center v západních Čechách s kapacitou přes 2000 konferenčních míst
> 3 velké sály, projekční síně, menší salonky, venkovní terasy
a promenádní plochy
> všechny služby pod jednou střechou
> ubytování v 273 pokojích různých kategorií
> bezkonkurenční parkovací možnosti na hotelovém parkovišti nebo v kryté garáži
> poloha přímo u lázeňské zóny a kolonád s léčivými prameny
> moderní Wellness Centrum zdarma: krytý bazén, whirlpool, Kneippův chodník, suchá finská sauna, infra kabina, parní lázeň, fitness
> WiFi zdarma na pokojích a v hotelových prostorech
ZORGANIZUJE VÁŠ
KONGRES TAM,
KDE ZÁŘILY VELKÉ
FILMOVÉ HVĚZDY
THERMAL-F, a.s., I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary
www.thermal.cz
facebook.com/thermalhotel
COT BUSINESS
30
září 2015
advertorial
i laická veřejnost může v hlavním
zámeckém sále ochutnat přes
pět set vzorků bílých, růžových
i červených vín mikulovské vi­
nařské podoblasti,“ řekla Irma
Konešová z pořádající společ­
nosti Mikulovská rozvojová. Víno
i burčák pak mohou návštěvníci
koštovat i ve Vinařském městeč­
ku v Kapucínské ulici, u Udíren­
ské věže na zámku, ve stáncích
na Náměstí i v okolních vinoté­
kách, restauracích a penzionech.
Již známý Mikulovský nos – Mis­
trovství České republiky v roze­
znávání vůní ve víně se odehra­
je v Gajdošově sále na zámku.
Text: Jitka Sobotková
Foto: Mikulovská rozvojová
www.palavske-vinobrani.cz
NOVINKA
OD SRPNA
Nový Terresa Restaurant
231 pokojů a apartmá
včetně konferenčního salónku
Exekutivní patro
11 variabilních konferenčních
Bary a restaurace
místností až pro 650 osob
Vodní svět – zábava i relaxace
Kongresy, konference, meetingy,
Spa & Wellness centrum
školení, teambuildingy...
Fitness centrum
AQUAPALACE RESORT PRAGUE
www.aquapalacehotel.cz
je největším obchodně zábavním komplexem ve střední Evropě. Snadná dostupnost
a moderní vybavení hotelu spolu vytvářejí jedinečné profesionální zázemí pro
pořádání konferencí a incentivních akcí. Široká nabídka wellness a relaxace Vám
umožní dokonale propojit obchodní jednání s aktivním odpočinkem.
Hotel Silenzio Praha
Vyzkoušejte luxusní ubytování v hotelu Silenzio! Hotel se nachází v klidné oblasti plné zeleně, nedaleko od
centra města. Exkluzivně pouze 10 minut jízdy metrem. Hotel Silenzio vám nabízí komfortní ubytování a kvalitní
hotelový servis. Ubytování je vhodné jak pro turistickou, tak pro business klientelu. Je možné zde uspořádat
firemní akce, jako například konference, školení, team buildingy a mnohé další. Vlastní parkoviště a Wi-Fi
připojení je samozřejmostí. Všechny pokoje jsou klimatizované a nekuřácké. Hotel má bezbariérový přístup.
Recepce má otevřeno 24 hodin denně.
01.05.15 – 30.06.15
Jednolůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj Dvoulůžkový pokoj = 84 EUR/noc/pokoj Apartmá (2 osoby) = 124 EUR/noc/pokoj 01.05.15 – 30.06.15 (víkendy)
Jednolůžkový pokoj = 69 EUR/noc/pokoj Dvoulůžkový pokoj = 70 EUR/noc/pokoj Apartmá (2 osoby) = 119 EUR/noc/pokoj 01.07.15 – 31.08.15
(stejná cena i o víkendech)
Jednolůžkový pokoj = 64 EUR/noc/pokoj Dvoulůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj Apartmá (2 osoby) = 114 EUR/noc/pokoj 01.09.15 – 31.10.15
Jednolůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj Dvoulůžkový pokoj = 84 EUR/noc/pokoj Apartmá (2 osoby) = 124 EUR/noc/pokoj Hotel Silenzio ****, Na Karlovce 2565/1b, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 233 086 600, Fax: +420 233 086 602, Tel. kom.: +420 773 559 266,
E-mail: [email protected] (rezervace, recepce)
www.silenziohotel.cz
COT BUSINESS
31
září 2015
01.09.15 – 31.10.15 (víkendy)
Jednolůžkový pokoj = 74 EUR/noc/pokoj Dvoulůžkový pokoj = 84 EUR/noc/pokoj Apartmá (2 osoby) = 124 EUR/noc/pokoj Jedno dítě do 12 let zdarma! (na DBL a APT)
Cena zahrnuje ubytování, bufetovou snídani, DPH, místní
poplatky, internetové připojení (Wi-Fi, kabel), parkovací
stání a vstup do infračervené sauny.
PARTY NÁBYTEK
půjčovna nábytku a vybavení
pro každou příležitost
nejširší
nabídka
COT BUSINESS 32 září 2015
na trhu

Podobné dokumenty

Jizeran 2/2012 - Jablonec nad Jizerou

Jizeran 2/2012 - Jablonec nad Jizerou - Vzala na vědomí informaci starosty města o průběhu přípravy výstavby nové městské ČOV. Zástupci města v minulých dnech na místě budoucí stavby probrali pracovní verzi projektové dokumentace k úze...

Více

Doprovodné programy

Doprovodné programy Kite sport Kite sport Slyšeli jste o báječném sportu zvaném kiting? Tato sportovníoblast, která se v posledních letech ve světě i u nás velmi intenzivně rozvíjí, nabízíspoustu nových možností akti...

Více

česko/anglická mutace

česko/anglická mutace The tourist region of East Bohemia is situated on the border of Bohemia and Moravia and covers the territory of the current Pardubický Region. In the north, it touches Poland and due to its geograp...

Více

Jak skloubit zájmy turistů a stálých obyvatel?

Jak skloubit zájmy turistů a stálých obyvatel? Prahy, jejích vybraných městských částí a také zástupcům dalších turisticky exponovaných měst. Zajímat nás budou opatření, která jsou v těchto destinacích připravována nejen na podporu, ale také na...

Více