International Express Pre

Transkript

International Express Pre
International Express Pre-Intermediate slovníček
UNIT 1
a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho
about (adv) [approximately] kolem,
okolo [pfiibliÏnû]
about (prep) [on the subject of] o
[o kom, ãem]
activity (n) aktivita, ãinnost
actually (adv) ve skuteãnosti, vlastnû
add (v) sãítat, seãíst, pfiidat
against (prep) [not in favour of] proti
[v neprospûch ãeho]
agenda (n) program, pofiad jednání
although (conj) aãkoliv, pfiestoÏe
always (adv) vÏdy
appointment (n) schÛzka
approximate (adj) pfiibliÏn˘
Arabic (adj, n) arabsk˘; arab‰tina
area (n) oblast
arrange (v) dohodnout (se), ujednat (si),
sjednat
arrangement (n) [plan] úmluva,
dohoda [plán]
article (n) [piece of writing] ãlánek, staÈ
at present (idiom) v souãasné dobû,
v souãasnosti, momentálnû
at the moment (idiom) právû teì,
v tomto okamÏiku
attend (v) úãastnit se, zúãastnit se,
nav‰tûvovat
back (adv) zpût, zpátky, dozadu
Bengali (adj, n) bengálsk˘; bengál‰tina,
Bengálec/Bengálka
billion (n) bilión [GB], miliarda [US]
boss (n) ‰éf/‰éfka, vedoucí
both (pron) oba, obû
bracket (n) závorka
business card (n) vizitka, nav‰tívenka
business trip (n) sluÏební cesta
business (n) obchod
camping (n) tábofiení, kempování
case (n) [situation] pfiípad [situace]
certainly (adv) urãitû, jistû, samozfiejmû
cheap (adj) levn˘, lacin˘
check (v) kontrolovat, zkontrolovat
Chinese (adj, n) ãínsk˘; ãín‰tina,
âíÀan/âíÀanka
choose (v) vybrat, vybrat si, zvolit,
zvolit si
city centre (n) stfied mûsta
coach (n) [comfortable bus] autobus,
autokar [zájezdov˘ autobus]
colleague (n) kolega/kolegynû
communicate (v) komunikovat
communication (n) komunikace
commute (v) dojíÏdût
competition (n) konkurence, soutûÏ
complete (v) dokonãit
© Oxford University Press
consultant (n) poradce/poradkynû
conversation (n) konverzace
cooking (n) vafiení, úprava jídel
correct (adj) správn˘, bezchybn˘
country (n) [countryside] venkov
country (n) [e.g. France, Italy] zemû,
stát [napfi. Francie, Itálie]
cuisine (n) tradiãní kuchynû, místní
kuchynû
daily (adj) (kaÏdo)denní
decide (v) rozhodnout, rozhodnout se
decrease (v) sníÏit (se), klesat, klesnout
diagram (n) diagram, grafické
znázornûní
dialogue (n) rozhovor
different (adj) odli‰n˘, rozdíln˘, jin˘
Dijon (n) Dijon
dine (v) stolovat, jíst [obûdvat, veãefiet]
discuss (v) diskutovat, projednávat,
projednat
edition (n) vydání, edice
editor (n) redaktor/redaktorka,
vydavatel
employer (n)
zamûstnavatel/zamûstnavatelka
employment (n) zamûstnání,
zamûstnanost
enjoy (v) bavit se, uÏívat si
enter (v) [take part in competition]
pfiihlásit se, úãastnit se [úãastnit se
soutûÏe]
estimated (adj) odhadovan˘, odhadnut˘
European Union (n) Evropská unie
event (n) [planned public/social
occasion] událost [plánovaná
vefiejná/spoleãenská akce]
exact (adj) pfiesn˘
example (n) pfiíklad
expect (v) oãekávat, ãekat, pfiedpokládat
expert (n) odborník/odbornice,
znalec/znalkynû
explanation (n) vysvûtlení
export (v) vyváÏet
fair (n) veletrh, prodejní v˘stava
ferry (n) trajekt, pfievozní loì
figure (n) [amount] poãet [mnoÏství]
file (n) [documents/information kept in
order] soubor [shromáÏdûné
a setfiídûné dokumenty/informace]
fill in (v) doplnit, vyplnit, vepsat
fine (adj) [in good health] v pofiádku
[tû‰ící se dobrého zdraví]
fine [expression of agreement] dobfie,
fajn, to mi vyhovuje [vyjádfiení
souhlasu]
first (adj) první
flexitime (n) pohyblivá pracovní doba
fluently (adv) plynule, plynnû
focus (n) pozornost, zamûfiení, ohnisko
for (prep) [in favour of] pro
[ve prospûch ãeho]
foreign language (n) cizí jazyk
form (n) tvar, forma
France (n) Francie
free (adj) [available] zdarma, bezplatn˘
[k dispozici]
French (adj, n) francouzsk˘;
francouz‰tina, Francouzi
gap (n) mezera
genius (n) génius
German (adj) nûmeck˘; nûmãina,
Nûmec
go down (v) sníÏit (se), klesat,
poklesnout
golf (n) golf
government (n) vláda
greet (v) pozdravit, pfiivítat, uvítat
greeting (n) pozdrav, uvítání
grower (n) pûstitel/pûstitelka
guest (n) host, náv‰tûvník/náv‰tûvnice
happen (v) stát se, pfiihodit se
hard-working (adj) pracovit˘, piln˘
helpful (adj) uÏiteãn˘, prospû‰n˘
Hindi (adj, n) hindsk˘; hind‰tina
holiday (n) prázdniny, dovolená
horse-riding (n) jízda na koni, jezdectví
how often (adv) jak ãasto
Hungarian (adj, n) maìarsk˘;
maìar‰tina, Maìar/Maìarka
Hungary (n) Maìarsko
I’m afraid (idiom) [apology] obávám se,
bohuÏel [omluva]
imagine (v) pfiedstavit si
import (v) dováfiet
important (adj) dÛleÏit˘
importer (n) dovozce
increase (v) zvy‰ovat, zv˘‰it, zvût‰ovat
(se), rÛst, narÛst
infinitive (adj) infinitivní
inform (v) informovat
information (n) informace
international (adj) mezinárodní
interpreter (n) tlumoãník/tlumoãnice
interview (n,v) pohovor, interview; mít
pohovor
introduce (v) [make someone known
formally by giving their name]
pfiedstavit (se) [formálnû seznámit
jmény]
introduction (n) [making someone
known formally] pfiedstavení (osob)
Italian (adj, n) italsk˘; ital‰tina,
Ital/Italka
Italy (n) Itálie
International Express Pre-Intermediate
●
2
Japanese (adj, n) japonsk˘; japon‰tina,
Japonec/Japonka
join (v) [become a member of] spojit se,
pfiipojit se [stát se ãlenem ãeho]
journalist (n) novináfi/novináfika
June (n) ãerven
key (adj) [very important] klíãov˘
[velmi dÛleÏit˘]
later (adv) pozdûji
leisure (adj) voln˘ [napfi. leisure time =
voln˘ ãas]
lifestyle (n) Ïivotní styl
London (n) Lond˘n
long-term (adj) dlouhodob˘
look forward (v) tû‰it se
magazine (n) ãasopis
main (adj) hlavní
meaning (n) v˘znam, smysl
meet (v) [come together] setkat se, sejít
se, dát si schÛzku
meeting (n) schÛzka, setkání
midday (n) poledne
midnight (n) pÛlnoc
million (n) milión
missing (adj) chybûjící, nepfiítomn˘
motorbike (n) motorka
museum (n) muzeum
never (adv) nikdy
nice (adj) pûkn˘, hezk˘, mil˘
notebook (n) zápisník
of course (idiom) samozfiejmû, zajisté
offer (v) nabídnout, nabízet
often (adv) ãasto
on time (idiom) vãas, pfiesnû
once (adv) jednou, jedenkrát
opinion (n) názor, mínûní
opposite (adj) opaãn˘, protilehl˘
organize (v) organizovat, pofiádat
organizer (n) organizátor/organizátorka,
pofiadatel/pofiadatelka
pair (n) pár, dvojice
parent (n) rodiã
Paris (n) PafiíÏ
partner (n) [person who takes part in an
activity with another] partner/
partnerka [osoba, která se úãastní
aktivity jiné osoby]
percentage (n) procento
personal (adj) osobní
photographer (n) fotograf/fotografka
photography (n) fotografování
phrase (n) fráze, vazba, slovní spojení
picture (n) obraz, obrázek
plane (n) [aircraft] letadlo
population (n) populace, obyvatelstvo
Portuguese (adj, n) portugalsk˘;
portugal‰tina
practise (v) cviãit, procviãovat
present (v) [introduce/show]
prezentovat [pfiedstavovat, pfiedstavit/
ukazovat, ukázat]
presentation (n) prezentace, pfiedvedení
3
●
International Express Pre-Intermediate
producer (n) [person/organization
who/that produces goods] v˘robce
[osoba/organizace vyrábûjící zboÏí]
profile (n) [description] profil [popis]
pronunciation (n) v˘slovnost
publisher (n) nakladatel, vydavatel
quiz (n) kviz, test
rarely (adv) zfiídka, vzácnû, málokdy
rate (v) [to estimate quality of]
hodnotit, ohodnotit, posuzovat
[odhadnout kvalitu]
really (adv) opravdu, skuteãnû
record (v) [write down facts]
zaznamenat, nahrát, zapsat [zachytit
fakta]
region (n) region, oblast, území
regularly (adv) pravidelnû
repeat (v) opakovat, zopakovat
reply (n) odpovûì
represent (v) zastupovat, reprezentovat
response (n) odpovûì, reakce
restaurant (n) restaurace
rewrite (v) pfiepsat
right (adj) [correct] správn˘
Rome (n) ¤ím
routine (n) obvykl˘ postup, bûÏná
praxe, rutina
rule (n) pravidlo, pfiedpis
run (v) [to be in charge of] vést, fiídit,
provozovat [b˘t za nûco zodpovûdn˘,
velet ãemu]
Russian (adj, n) rusk˘; ru‰tina,
Rus/Ruska
sailing (n) plavba, plachtûní
salary (n) plat
sale (n) prodej
sales conference (n) obchodní
konference
second language (n) cizí jazyk
[nematefisk˘]
service (n) sluÏba
several (adj) nûkolik
shake hands (v) podat si ruce, potfiást si
rukama
sightseeing (n) prohlíÏení památek
situation (n) situace, stav
skiing (n) lyÏování
someone (pron) nûkdo
sometimes (adv) nûkdy, obãas
Spanish (adj, n) ‰panûlsk˘; ‰panûl‰tina,
·panûlé
speaker (n) [person who speaks
a language] mluvãí [kdo mluví
urãit˘m jazykem]
special (adj) speciální, zvlá‰tní,
v˘jimeãn˘
specialize (v) specializovat se, zamûfiit se
spirits (adj) [strong alcoholic drinks]
lihoviny [silné alkoholické nápoje]
stand (n) [structure where things are
displayed] stojan, panel, stánek
[konstrukce, na které se nûco vystavuje]
suitcase (n) kufr
sunbathing (n) opalování
sure (adj) jist˘, jasn˘
survey (n) prÛzkum
task (v) dát za úkol
tennis (n) tenis
thanks podûkování; dûkuji, díky
theatre (n) divadlo
three quarters (n) tfii ãtvrtû
three times (adv) tfiikrát
tick (v) za‰krtnout, od‰krtnout,
‘odfajfkovat’
top (adj) [highest in rank] nejlep‰í
[zaujímající nejvy‰‰í místo v Ïebfiíãku]
translation (n) pfieklad, pfiekládání
translator (n) pfiekladatel/pfiekladatelka
travel (n, v) cestování; cestovat
travelling (n) cestování
twice (adv) dvakrát
underline (v) podtrhnout
unemployed (adj) nezamûstnan˘
unhelpful (adj) neuÏiteãn˘
useful (adj) uÏiteãn˘
usually (adv) obvykle, bûÏnû
vineyard (n) vinohrad, vinice
way (n) [manner of doing sth] zpÛsob
[jak˘m se nûco dûlá]
welcome (v) vítat, uvítat, pfiivítat
what (adv) jak˘, kter˘, co
when (adv) kdy
where (adv) kde, kam
which (adv) kter˘, kdo, co
who (adv) kter˘, kdo [o osobách]
wine (n) víno
wine-producing (adj) vinafisk˘
UNIT 2
abroad (n) zahraniãí, do zahraniãí,
v zahraniãí
another (adj) jin˘, dal‰í
appliance (n) zafiízení, pfiístroj
around (adv) kolem, dokola, okolo
arrive (v) pfiijet, pfiijít, dorazit
automobile (n) automobil
automotive (adj) automobilov˘
birth (n) narození
box (n) krabice, skfiíÀka
brand (n) [type of product] znaãka
[obchodní znaãka v˘robku]
brief (adj) krátk˘, struãn˘
call (v) volat, telefonovat
caller (n) telefonující, volající (osoba)
care (n) péãe, peãlivost
career (n) kariéra, povolání
centre (n) [place from which
administration is organized] centrum
[místo, odkud je nûco fiízeno]
change (n) zmûna
channel (n) [band of frequencies for
broadcasting, e.g. TV channel] kanál
[vysílací, napfi. televizní kanál]
company (n) spoleãnost, firma
© Oxford University Press
consumer durable (n) spotfiební zboÏí
consumer (adj) spotfiební, konzumní
contact (n) kontakt
cooker (n) vafiiã, sporák
co-ordinator (n) koordinátor/
koordinátorka
courage (n) odvaha, kuráÏ
current (adj) [of the present time]
souãasn˘, nynûj‰í [t˘kající se
souãasnosti]
customer (n) zákazník/zákaznice
data (n) data, údaje
date from (v) [to have existed since]
datovat se, pocházet [z doby]
decision (n) rozhodnutí
describe (v) popsat, popisovat
development (n) rozvoj, v˘voj
director (n) fieditel/fieditelka
discussion (n) diskuse, debata, rozhovor
dishwasher (n) myãka nádobí
distribution system (n) distribuãní síÈ
division (n) oddûlení, divize, útvar
double (adj) dvojit˘, dvojnásobn˘
economy (n) [e.g. global economy]
ekonomika [napfi. svûtová ekonomika]
email (n) elektronická po‰ta, e-mail
employ (v) zamûstnat
employee (n) zamûstnanec/
zamûstnankynû
enormous (adj) obrovsk˘, ohromn˘
equipment (n) vybavení, zafiízení
exam (n) zkou‰ka
expand (v) roz‰ífiit (se), rozrÛst (se),
expandovat
extract (n) v˘taÏek, v˘tah
factory (n) továrna
finance (adj) finanãní
for the moment (adv) prozatím
free time (n) voln˘ ãas
freezer (n) mrazniãka, mrazák
fridge (n) ledniãka
full-time (adv, adj) na pln˘ úvazek
future (n) budoucnost
global (adj) svûtov˘
go up (v) stoupat, rÛst
head office (n) sídlo spoleãnosti
hero (n) hrdina
hold the line (v) zÛstat u telefonu,
nepokládat, nezavû‰ovat
holiday (n) prázdniny, dovolená
home (n) domov
homework (n) domácí úkol
hope (v) doufat
illness (n) nemoc
improve (v) zlep‰it (se)
improvement (n) zlep‰ení, zdokonalení
in work (adj) v práci, pracující
independently (adv) nezávisle,
samostatnû
job description (n) popis práce, popis
pracovního místa
job title (n) název funkce
© Oxford University Press
journey (n) cesta
kendo (n) kendo [‰erm s bambusov˘mi
meãi]
lawn mower (n) sekaãka na trávu
letter heading (n) záhlaví, hlaviãka
dopisu
letter (n) [e.g. A, B, C] písmeno [napfi.
A, B, C]
limited (adj) omezen˘, limitovan˘
list (v) vyjmenovat, sestavit seznam
local (adj) místní
manager (n) manaÏer/manaÏerka,
fieditel/fieditelka
manufacture (v) vyrábût, vyrobit
manufacturer (n) v˘robce
market share (n) podíl na trhu
match (v) hodit se (k ãemu), odpovídat
(ãemu)
maternity leave (n) matefiská dovolená
mayonnaise (n) majonéza
meet (v) [fulfil, e.g. meet needs] splnit,
vyhovût, uspokojit [napfi. uspokojit
potfieby]
memory (n) pamûÈ
message pad (n) poznámkov˘ blok
message (n) poznámka, vzkaz
mountain (n) hora
nationality (n) národnost
need (n) potfieba
negotiate (v) jednat, projednávat
office (n) kanceláfi
official (adj) oficiální, úfiednû schválen˘
on strike (adj) stávkující, ve stávce
operations (n) provoz, podnik
organization (n) organizace
out of work (adj) bez práce,
nezamûstnan˘
outdoor (adj) venkovní, konan˘ venku
outside (prep) [not within something]
zvenku, mimo [vnû nûãeho]
part-time (adv, adj) na ãásteãn˘ úvazek
paternity leave (n) rodiãovská
[otcovská] dovolená
pensioner (n) dÛchodce/dÛchodkynû
period (n) období, doba, lhÛta
phone call (n) telefonní hovor
phone (v) telefonovat, volat
plan (n) plán
powered (adj) elektrick˘, pohánûn˘
elektromotorem
prepare (v) pfiipravit, pfiipravovat
president (n) [head of an organization]
prezident/prezidentka [stojící v ãele
organizace]
problem (n) problém
produce (v) arrange making of, e.g. a TV
programme] produkovat [zaji‰Èovat
v˘robu napfi. televizního programu]
produce (v) [manufacture] vyrábût,
vyrobit
product (n) v˘robek
professional (adj) profesionální,
odborn˘
project (n) projekt
receive (v) obdrÏet, pfiijmout
refrigerator (n) ledniãka, chladniãka
refuse (v) odmítnout
regional (adj) regionální, oblastní
regular (adj) pravideln˘
relax (v) relaxovat, odpoãívat
research (n) v˘zkum
retailer (n) maloobchodník/
maloobchodnice
retired (adj) v dÛchodu
retirement (n) dÛchod, odchod
do dÛchodu
revenue (n) pfiíjem, v˘nos
right now (adv) právû teì
role (n) role, úloha, postavení
sales (n) trÏby
salesman (n) prodavaã, obchodní
zástupce
save (v) ‰etfiit
self-employed (adj) na volné noze,
samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘
short answer (n) krátká odpovûì
sick leave (n) nemocenská,
nepfiítomnost v zamûstnání z dÛvodu
nemoci
social life (n) spoleãensk˘ Ïivot
soon (adv) brzy
spell (v) hláskovat (slovo po písmenech),
správnû psát (písmena ve slovû)
state (n) stát
story (n) pfiíbûh
strike (n) stávka
subsidiary (n) dcefiinn˘ podnik,
poboãka firmy
successful (adj) úspû‰n˘
suitable (adj) vhodn˘
summer (n) léto
Swedish (adj, n) ‰védsk˘; ‰véd‰tina
take (v) [have, e.g. a holiday] vzít (si)
[napfi. dovolenou]
team (n) t˘m, kolektiv (pracovní)
these days (adv) v dne‰ní dobû,
v souãasnosti
tour (n) prohlídka, exkurze, okruÏní
cesta/jízda
turnover (n) obrat [finanãní]
underground (n) [tube, subway] metro
vacuum cleaner (n) vysavaã
wartime (adj) doba války, váleãná doba
washing machine (n) praãka
welcome (v) uvítat, pfiivítat
well-known (adj) znám˘, dobfie znám˘,
slavn˘
winter (n) zima
working conditions (n) pracovní
podmínky
working hours (n) pracovní doba
worldwide (adj) svûtov˘, celosvûtov˘,
na celém svûtû
International Express Pre-Intermediate
●
4
UNIT 3
achievement (n) úspûch, úspû‰n˘ ãin,
dosaÏení
adventurous (adj) dobrodruÏn˘
aeroplane (n) letadlo
again (adv) znovu, zase, opût
airline (n) aerolinie, letecká spoleãnost
alone (adj) sám, samotn˘
amazing (adj) úÏasn˘, ohromující
Amazon (n) [the region] Amazonka
Amazonian (adj) amazonsk˘
amount (n) mnoÏství
amphitheatre (n) amfiteátr
archaeologist (n) archeolog/
archeoloÏka
archaeology (n) archeologie
arena (n) aréna
at sea (idiom) [on a ship/boat on the
sea] na mofii [na lodi]
Atlantic (n) Atlantik, Atlantsk˘ oceán
attack (n) [sudden illness/discomfort]
záchvat [náhlá nemoc/nevolnost]
attraction (n) [e.g. tourist attraction]
zajímavost, atrakce [napfi. turistická
atrakce]
Australasia (n) Australasie
average (adj) prÛmûrn˘
band (n) [group of musicians] skupina
[hudební], kapela
Barbados (n) Barbados
be born (v, passive) narodit se
bill (n) [statement of money owed]
úãet, stvrzenka [potvrzení dluÏné
ãástky]
biome (n) biom
boarding school (n) internátní ‰kola
book (n) [reserve] zamluvit, rezervovat
breathe (v) d˘chat
building (n) budova, stavba
business affairs (n) obchodní záleÏitosti
California (n) Kalifornie
cards (n) [i.e. playing cards] karty
[napfi. hrací karty]
carefully (adv) opatrnû, peãlivû,
pozornû
carry on (v) [continue] pokraãovat
celebrate (v) slavit, oslavit, oslavovat
challenge (n) v˘zva
challenging (adj) nároãn˘
[pfiedstavující v˘zvu]
charity (n) charita
chart (n) graf, schéma
chess (n) ‰achy
childhood (n) dûtství
Chile (n) Chile
choice (n) v˘bûr, volba
cinema (n) kino
climate (n) podnebí, klima
commission (n) poplatek, provize
company (n) [being together with
others] spoleãnost [dûlat nûkomu
spoleãnost]
5
●
International Express Pre-Intermediate
complain (v) stûÏovat si
computer game (n) poãítaãová hra
concert (n) koncert
conditions (n) [circumstances]
podmínky [okolnosti]
construction (n) [the action of
constructing, e.g. buildings] stavba,
v˘stavba [proces stavby napfi. budovy]
continue (v) pokraãovat
Cornwall (n) Cornwall
cost (v) stát [o cenû], mít cenu
create (v) tvofiit, vytvofiit
cycling (n) cyklistika
damage (v) po‰kodit
dangerous (adj) nebezpeãn˘
dark (n) tma, temno
delay (n) zpoÏdûní
depend (v) záleÏet, záviset na ãem
desert (n) pou‰È
difference (n) rozdíl, odli‰nost
difficult (adj) obtíÏn˘, tûÏk˘, sloÏit˘
directions (n) [instructions about where
to go] pokyny [pokyny kam jít,
udávající smûr]
disabled (adj) invalidní
discover (v) objevit
during (prep) bûhem
early (adj) brzy
earn (v) vydûlávat, vydûlat
Eden (n) ráj
electric (adj) elektrick˘
excellent (adj) vynikající, skvûl˘
excited (adj) vzru‰en˘, rozru‰en˘
exercise (n) [activity that trains the
body] cviãení [tûlesná aktivita]
experience (n) [an event that affects
one in some way] záÏitek, zku‰enost
[událost, která nás nûjak ovlivÀuje]
experience (n) [process of gaining
knowledge/skill] zku‰enost, zku‰enosti
[proces získávání vûdomostí/
dovedností]
fear (n) strach, obava
feeling (n) pocit, cit
flight (n) let
football (n) fotbal
fortunately (adv) bohudík, na‰tûstí
frightening (adj) hroziv˘, hrÛzu
nahánûjící
fuel (n) palivo, pohonná látka
get to know (v) poznat, dozvûdût se
giant (adj) velk˘, obrovsk˘, velk˘
glad (adj) rád, potû‰en˘
go it alone (idiom) [start a difficult
project without help] udûlat nûco
sám, provést nûco sám [pustit se
do obtíÏného úkolu bez cizí pomoci]
grant (n) [money given] grant, penûÏní
pfiíspûvek
grapevine (n) [plant] vinná réva
greenhouse (n) skleník
ground (n) [solid surface of the earth]
zemû, pÛda [pevn˘ povrch zemû]
grove (n) lesík, hájek
grow up (v) rÛst, vyrÛst
hate (v) nenávidût, nesná‰et
heroine (n) hrdinka
Himalayas (n) Himaláje
hit (n) [popular thing] hit [nûco
populárního]
hobby (n) hobby, koníãek
hole (n) díra, otvor
host (n) hostitel
huge (adj) obrovsk˘, ohromn˘
human (n) ãlovûk
humid (adj) vlhk˘
hurricane (n) hurikán
impression (n) dojem, pocit z ãeho
in general (idiom) obecnû, v‰eobecnû
in tears (idiom) v slzách, plakat
incredible (adj) neuvûfiiteln˘, úÏasn˘
instead (adv) místo, namísto ãeho
interested (adj) mající zájem,
zainteresovan˘
January (n) leden
jogging (n) jogging
judo (n) dÏudo
kilometre (n) kilometr
later on (adv) pozdûji
leave (v) [go away from] odejít, odejet
lemon (n) citrón
light (n) [source of light, e.g. lamp]
svûtlo [zdroj svûtla, napfi. lampa]
loneliness (n) osamûlost
love (v) milovat, mít rád
Malaysia (n) Malajsie
March (n) bfiezen
May (n) kvûten
medicine (n) [drug] lék
Mediterranean (n) Stfiedozemní mofie,
Stfiedozemí
merchant (n) obchodník/obchodnice
Mexican (adj, n) mexick˘; Mexiãan/
Mexiãanka
millennium (n) tisíciletí, milénium
moment (n) okamÏik, moment
music (n) hudba
musical (adj) hudební
musical instrument (n) hudební
nástroj
musician (n) hudebník/hudebnice
navigation light (n) polohové svûtlo
[urãující polohu lodi nebo letadla]
Netherlands (n) Nizozemí
newspaper (n) noviny
night (n) noc
nightclub (n) noãní klub
November (n) listopad
ocean (n) oceán
Oceania (n) Oceánie
October (n) fiíjen
oil (n) nafta, olej
olive (n) oliva
© Oxford University Press
opening (n) [ceremony to celebrate,
e.g. a new building] otevfiení, zahájení
[slavnostní otevfiení napfi. nové
budovy]
orange (n) pomeranã
packaged (adj) zabalen˘, v obalu
panic (n) panika, zdû‰ení
particular (adj) [specific] konkrétní,
jednotliv˘
petrol (n) benzín
plant (v) zasadit, zasázet
play (v) [take part in a sport] hrát
[úãastnit se sportovní hry]
politics (n) politika
profession (n) povolání, profese
programme (n) [plan of events]
program [plán akcí]
progress (n) postup, pokrok, v˘voj
proper (adj) [being what it is called,
e.g. ‘proper meal’] pofiádn˘, fiádn˘,
náleÏit˘ [takov˘ jak má b˘t, napfi.
‘pofiádné jídlo’]
pub (n) hospoda
purpose (n) úãel, cíl
race (n) [contest to see which is the
fastest] závod [soutûÏ, kdo je rychlej‰í]
radio (n) rádio
rainforest (n) de‰tn˘ les
raise (v) [collect money] vybírat,
vybrat [peníze]
reality (n) [thing that is actually
experienced] realita, skuteãnost
reason (n) dÛvod
recent (adj) nedávn˘, poslední
reception (n) [area in hotel/office
building where clients are welcomed]
recepce [místo v hotelu/kanceláfiské
budovû, kde se vítají klienti]
receptionist (n) recepãní
remember (v) pamatovat si,
vzpomínat si
repair (n) oprava
rest (v) odpoãívat
right here (idiom) tady, zde, právû tady
rock (n) [type of music] rock [hudební
Ïánr]
roofless (adj) nezastfie‰en˘, otevfien˘
row (v) [move a boat using oars]
veslovat [pohánût loì pomocí vesel]
rower (n) veslafi/veslafika
run out (v) [finish a supply]
spotfiebovat, vypotfiebovat
safety (n) bezpeãnost
satellite phone (n) satelitní telefon
section (n) sekce, oddûlení
shark (n) Ïralok
sharp (adj) ostr˘
ship (n) loì
similarity (n) podobnost, podoba
solo (adj) sólov˘, samostatn˘, vykonan˘
jednotlivcem
South Africa (n) JiÏní Afrika
© Oxford University Press
squash (n) squash
storm (n) boufie, boufika
study (v) studovat
subject (n) [branch of knowledge
studied in school, etc.] pfiedmût
[ve ‰kole apod.]
success (n) úspûch
sudden (adj) náhl˘
suggestion (n) návrh
supertanker (n) obfií tanková loì
survive (v) pfieÏít
table tennis (n) stolní tenis
take a seat (idiom) [sit down]
posadit se, sednout si
take turns (idiom) stfiídat se
tanker (n) tanker, cisternová loì
temperate (adj) mírn˘
Tenerife (n) Tenerife
terrible (adj) hrozn˘, pfií‰ern˘
the following (idiom) následující
theatrical (adj) divadelní, teatrální
thousand (n) tisíc
thunderstorm (n) boufie, hromobití
tired (adj) unaven˘
tooth (n) zub
topic (n) téma
torch (n) baterka, kapesní svítilna
traffic (n) provoz, dopravní ruch
train (v) [become physically fit by
exercise and diet] trénovat, cviãit
transport (v) doprava, pfieprava
trip (n) v˘let, cesta
tropic (n) obratník
tropical (adj) tropick˘
Turkey (n) Turecko
turn over (v) otoãit (se), obrátit (se)
unhappiness (n) ne‰tûstí, smutek,
zármutek
university (n) univerzita
video (n) video
violent (adj) násiln˘, boufiliv˘
vision (n) [thing experienced in
the imagination] vize [v pfiedstavách]
volleyball (n) volejbal
wake (v) vzbudit (se), probudit (se)
waterfall (n) vodopád
wave (n) [moving ridge of water] vlna
[vody]
weather (n) poãasí
weight training (n) posilování
West Africa (n) Západní Afrika
wind (n) vítr
windsurfing (n) windsurfing
winery (n) v˘robna vína
without (prep) bez
wonder (n) [a thing/person that causes
a feeling of wonder] div, zázrak
[vûc/osoba, která vzbuzuje pocit údivu]
wonderful (adj) skvûl˘, bájeãn˘, úÏasn˘
work of art (n) umûlecké dílo
worker (n) pracovník/pracovnice,
pracující
yacht (n) jachta
yoga (n) jóga
UNIT 4
abbreviation (n) zkratka
accept (v) pfiijmout, pfiijímat
accommodation (n) ubytování
air-conditioning (n) klimatizace
apologize (v) omluvit (se)
apology (n) omluva
architect (n) architekt/architektka
artist (n) umûlec/umûlkynû
astronomical (adj) astronomick˘, velmi
vysok˘
attach (v) pfiipojit
attachment (n) [document sent with
email message] pfiíloha [dokument
poslan˘ s e-mailem]
August (n) srpen
away (adv) pryã
ballet (n) balet
baroque (adj) barokní
bath (n) vana, koupel
beer (n) pivo
hall (n) hala
beginning (n) zaãátek
bell (n) zvonek
best regards (idiom) s pozdravem
best wishes (idiom) s pfiáním v‰eho
nejlep‰ího
body language (n) fieã tûla [gesta,
pohyby atd.]
booking (n) objednání, rezervace
brasserie (n) restaurace [francouzská]
break (n) [interval] pauza, pfiestávka
break (v) [e.g. ‘break glass’] zlomit,
rozbít [napfi. ‘rozbít sklenici’]
brewery (n) pivovar
bridge (n) most
briefing (n) krátká porada
brochure (n) leták, broÏura
business centre (n) obchodní centrum
cafe (n) kavárna
car park (n) parkovi‰tû
castle (n) hrad, zámek
cathedral (n) katedrála
Central Europe (n) Stfiední Evropa
century (n) století
check in (v) ubytovat se, zaregistrovat
se, zapsat se [v hotelu po pfiíjezdu]
check out (v) odhlásit se [z hotelu pfii
odjezdu]
church (n) kostel
city-break (n) krátká dovolená ve mûstû
classical (adj) klasick˘ [architektura
apod.], váÏn˘ [o hudbû]
clear (adj) [easy to see/understand]
jasn˘ [jednoduch˘ na pochopení]
clock tower (n) vûÏ s hodinami
closely (adv) blízko, tûsnû, podrobnû
cocktail bar (n) koktejlov˘ bar
International Express Pre-Intermediate
●
6
come to life (idiom) oÏivnout, oÏít,
probudit se k Ïivotu
computer/fax point (n) místo
s poãítaãem/faxem
conclusion (n) závûr
conference facilities (n) konferenãní
vybavení
confirm (v) potvrdit
congratulations (interj) gratuluji!,
blahopfieji!
connection (n) [electronic connection]
spojení [elektronické spojení]
consulate (n) konzulát
consultation (n) konzultace, porada
copy (n) kopie, v˘tisk
correspondence (n) korespondence
credit card (n) kreditní karta
cross-cultural (adj) mezikulturní
cultural awareness (n) kulturní
povûdomí [uvûdomování si rozdílÛ
mezi kulturami]
culture shock (n) kulturní ‰ok
culture (n) [customs of a particular
group] kultura [zvyky urãité skupiny]
delighted (adj) potû‰en˘, mající radost
demonstrate (v) demonstrovat
dentist (n) zubafi/zubafika
destination (n) cíl, místo urãení
detailed (adj) podrobn˘
details (n) [specific information]
detaily, podrobnosti
dial (v) vytoãit [telefonní ãíslo]
district (n) oblast
disturb (v) ru‰it, vyru‰it
double room (n) dvoulÛÏkov˘ pokoj
[s manÏelskou postelí]
duration (n) doba trvání, délka
elevator (n) v˘tah
embassy (n) velvyslanectví, ambasáda
enclose (v) [put something in envelope
with a letter] pfiiloÏit [dát nûco
do obálky spolu s dopisem]
ending (n) konec, zakonãení
exit (n) v˘chod, odchod
expensive (adj) drah˘
explain (v) vysvûtlovat, vysvûtlit
explore (v) zkoumat, prozkoumat
extensive (adj) rozsáhl˘
facility (n) [service provided] zafiízení,
vybavení [poskytované sluÏby]
famous (adj) slavn˘
fax (n, v) fax; pfiená‰et faxem
figure (n) [representation of a person]
postava
file (n) [computer data] soubor
[poãítaãov˘]
find out (v) zjistit
fire (n) oheÀ
fitness room (n) posilovna
fixed (adj) [already arranged and
decided] dohodnut˘, sjednan˘ [jiÏ
dohodnut˘ nebo rozhodnut˘]
7
●
International Express Pre-Intermediate
following (prep) [as a result of]
po [následující, jako v˘sledek ãeho]
found (v) [establish] zaloÏit, zfiídit
Friday (n) pátek
full-board (n) [provision of bed and all
meals] plná penze [ubytování
s noclehem a v‰emi jídly]
fully (adv) plnû, úplnû
get back (v) [reply] vrátit (se), získat
zpût
get in touch (v) navázat kontakt,
spojit se
glass (n) sklenice
golden (adj) zlat˘
gothic (adj) gotick˘
great (adj) [very good] skvûl˘, v˘born˘
ground floor (n) pfiízemí
hairdryer (n) vysou‰eã vlasÛ
half-board (adj) [provision of bed,
breakfast, and one main meal]
polopenze [ubytování s noclehem,
snídaní a jedním hlavním jídlem]
handout (n) [leaflet containing
information] papír s podklady
k pfiedná‰ce apod., informaãní materiál
[leták s informacemi]
historical (adj) historick˘
identify (v) poznat, rozeznat,
identifikovat
illuminate (v) [shine light on] osvûtlit,
nasvítit [posvítit na co]
in case of (idiom) [if something
happens] v pfiípadû, pro pfiípad
[pokud se nûco stane]
individually (adv) individuálnû,
samostatnû
informal (adj) neformální
in-house (adj) domácí, podnikov˘
intention (n) úmysl, zámûr
intercultural (adj) mezikulturní
invitation (n) pozvání, pozvánka
jazz (n) jazz
journal (n) [periodical dealing with
particular subject] ãasopis
[periodikum s urãit˘m zamûfiením]
keycard (n) karta elektronického
uzamykacího systému
landmark (n) pamûtihodnost
lane (n) [narrow road] uliãka, úzká ulice
letter (n) [written message] dopis
lift (n) [elevator] v˘tah
local (n) [person who lives in
a particular place] místní ãlovûk/
obãan [osoba Ïijící v urãitém místû]
lounge (n) hala, spoleãenská místnost
luggage (n) zavazadla
market (n) [as in ‘global market’] trh
[napfi. ‘svûtov˘ trh’]
mechanical (adj) strojní, mechanick˘
minibar (n) minibar
mistake (n) chyba
mobile phone (n) mobilní telefon
monastery (n) klá‰ter
Monday (n) pondûlí
multi-line phone (n) telefon s více
linkami
near future (idiom) blízká budoucnost
news (n) [regular broadcast of latest
news] zprávy [pravidelnû vysílané
zpravodajství]
nightlife (n) noãní Ïivot
noon (n) poledne
notice (n) oznámení, zpráva
observation tower (n) vyhlídková vûÏ,
pozorovatelna
on foot (idiom) pû‰ky
on (prep) [adjacent to, e.g. ‘terraces
on the river’] u, pfii [pfiilehl˘, napfi.
‘terasy u fieky’]
online (adj) on-line
opera (n) opera
outside line (n) pfiímá linka [pro volání
mimo budovu]
palace (n) palác
participant (n) úãastník/úãastnice
partner (n) [business partner]
spoleãník/spoleãnice, partner/
partnerka [obchodní partner]
PC (n) [personal computer] PC [osobní
poãítaã]
personnel manager (n) vedoucí
osobního oddûlení, personalista/
personalistka
photocopy (n, v) fotokopie; udûlat
fotokopii, okopírovat
play (n) [drama] hra [divadelní hra,
drama]
play (v) [play a sport] hrát [dûlat sport]
pleasure (n) potû‰ení, radost
political (adj) politick˘
porter (n) vrátn˘/vrátná, port˘r
practical (adj) praktick˘, úãeln˘
Prague (n) Praha
press (v) tisknout, tlaãit
provide (v) poskytnout, poskytovat
quarter (n) [part of a town] ãtvrÈ [ãást
mûsta]
receipt (n) stvrzenka, potvrzení
refreshments (n) [small quantities of
food and drink] obãerstvení [malé
jídlo a nápoj]
registration (n) registrace
renaissance (adj) renesance
republic (n) republika
request (n, v) Ïádost, prosba; Ïádat,
prosit, poprosit
requirement (n) poÏadavek
reservation (n) rezervace
reserve (v) rezervovat, zamluvit
role-play (v) hrát roli [napfi. osoby
v dialogu]
romantic (adj) romantick˘
room service (n) pokojová sluÏba
safe (n) [strong box] sejf
© Oxford University Press
sales figures (n) prodejní obrat
satellite TV (n) satelitní TV
Saturday (n) sobota
sauna (n) sauna
second floor (n) druhé patro [GB],
první patro [US]
secretary (n) tajemník/sekretáfika
self-access (adj) samoobsluÏn˘
[se samostatn˘m pfiístupem, napfi.
knihovna]
seminar (n) semináfi
September (n) záfií
session (n) zasedání, konference
show (v) [make something available to
see] ukázat
shower (n) sprcha
sign (n) [notice] znak, znaãka, symbol
sign (v) [write signature] podpis
single room (n) jednolÛÏkov˘ pokoj
speciality (n) [product/dish for which
a place is well-known] specialita
[v˘robek/pokrm typick˘ pro dané
místo]
spire (n) ‰piãka kostelní vûÏe
sports centre (n) sportovní centrum
stay (n) pobyt
suggest (v) navrhnout
summary (n) shrnutí, pfiehled
Sunday (n) nedûle
superb (adj) skvûl˘, vynikající
swimming pool (n) bazén
symbol (n) symbol
take up (v) [learn or start an activity]
zab˘vat se ãím, vûnovat se ãemu [uãit
se nebo vûnovat se nûjaké ãinnosti]
terrace (n) terasa
town hall (n) radnice
traditional (adj) tradiãní
training materials (n) ‰kolicí materiály
training (n) ‰kolení
try (v) zkou‰et, pokou‰et se, zkusit
twin room (n) dvoulÛÏkov˘ pokoj
[s oddûlen˘mi postelemi]
twin-bedded room (n) dvoulÛÏkov˘
pokoj [s oddûlen˘mi postelemi]
unfortunately (adv) bohuÏel, nane‰tûstí
vacate (v) uvolnit, opustit, vyklidit
valuable (n) [e.g. jewellery, etc.]
hodnotn˘, cenn˘ [napfi. ‰perky]
view (n) [vista] v˘hled
vital (adj) nezbytn˘, dÛleÏit˘
wake-up call (n) buzení telefonem
walking tour (n) pû‰í procházení
památek
wide (adj) [extensive, varied] ‰irok˘
wine cellar (n) vinn˘ sklep, sklípek
winner (n) vítûz/vítûzka,
v˘herce/v˘herkynû
yours faithfully (idiom) s úctou
[pozdrav na závûr v dopise]
© Oxford University Press
yours sincerely (idiom) se srdeãn˘m
pozdravem [pozdrav na závûr
v dopise]
yours (idiom) Vá‰, Va‰e, TvÛj, Tvá ...
[na závûr v dopise]
UNIT 5
advertisement (n) reklama
advice (n) rada
alcohol (n) alkohol
apple (n) jablko
aspirin (n) aspirin
attract (v) pfiitahovat, lákat
aubergine (n) lilek, baklaÏán
ban (v) zakázat
beef (n) hovûzí maso
benefit (n) v˘hoda, pfiínos, uÏitek
birthday (n) narozeniny
boiled (adj) du‰en˘, vafien˘, uvafien˘
breath (n) [single act of taking air into
lungs] nádech, nadechnutí
butter (n) máslo
cabbage (n) kapusta
caffeine (n) kofein
car alarm (n) autoalarm
celebration (n) oslava
champagne (n) ‰ampaÀské
character (n) [defining features]
charakter [vlastnosti]
cheese (n) s˘r
cherry (n) tfie‰eÀ
chicken breast (n) kufiecí prsa
chocolate (n) ãokoláda
cider (n) jableãn˘ mo‰t, jableãné víno
citizen (n) obãan/obãanka
cognac (n) koÀak
completely (adj) naprosto, úplnû
courgette (n) cuketa
crisis (n) krize
cucumber (n) okurka
cutlet (n) kotleta
cycle path (n) cyklistická stezka
delicious (adj) lahodn˘, velice chutn˘
dessert (n) zákusek, dezert
diet (n) strava
dinner (n) hlavní jídlo [veãefie nebo
obûd]
disappear (v) zmizet, ztratit se
dish (n) [food prepared in a particular
way] jídlo, pokrm, chod [pfiipravené
jídlo]
duck (n) kachna
economic (adj) ekonomick˘
else (adv) [e.g. ‘anything else’] jin˘
[napfi. ‘nûco jiného’]
energy (n) energie
excuse (n) omluva, v˘mluva
fast food (n) rychlé obãerstvení
favourite (adj) oblíben˘
festival (n) festival
founder (n) zakladatel
fresh (adj) ãerstv˘
fried (adj) smaÏen˘
frozen (adj) mraÏen˘, zmrzl˘
fruit (n) ovoce
fun (n) zábava, legrace
good for you (idiom) [having a beneficial
effect] dobr˘ pro tebe/vás [prospû‰n˘]
grape (n) hroznové víno
grilled (adj) grilovan˘
guide (n) [book giving information]
pfiíruãka, prÛvodce [kníÏka obsahující
informace]
headache (n) bolest hlavy
health (n) zdraví
healthy (adj) zdrav˘
heart (n) srdce
horrified (adj) zdû‰en˘
hostess (n) hostitelka, spoleãnice
housework (n) domácí práce
human being (n) ãlovûk, lidská bytost
inexpensive (adj) levn˘, nijak drah˘
ingredient (n) ingredience, pfiísada
inhabitant (n) obyvatel/obyvatelka
introduce (v) [bring something into
operation/use] zavést co kam [uvést
nûco v platnost, do uÏívání]
invasion (n) invaze, vpád
just (adv) [only] právû, zrovna [pouze]
keep (v) [preserve] drÏet, udrÏet
[zachovat], dodrÏovat
lamb (n) [meat] jehnûãí maso
likely (adj) pravdûpodobn˘
lose (v) [e.g. ‘lose weight] ztratit [napfi.
‘ztratit na váze’]
lovely (adj) krásn˘, rozko‰n˘, pÛvabn˘
lunch (n) obûd
main course (n) hlavní chod jídla
make sure (v) ujistit (se)
maximum (n) maximum
member (n) [e.g. of a club] ãlen/ãlenka
[napfi. klubu]
menu (n) menu
method (n) metoda, zpÛsob
microwave (n) mikrovlnná trouba
movement (n) [group of people with
shared aims] hnutí [skupina osob
se spoleãn˘mi cíli]
neon-lit (adj) neonov˘, osvûtlen˘ neony
new potatoes (n) nové brambory
onion (n) cibule
order (v) objednat (si)
organic (adj) bio, bez chemického
hnojení [o potravinách]
outlet (n) [place that sells goods made
by a particular company] prodejna,
odbyti‰tû [místo, kde se prodává zboÏí
urãité spoleãnosti]
pace (n) [speed] tempo, rychlost
painkiller (n) analgetikum, lék proti
bolesti
park (n) park
paté (n) pa‰tika
peach (n) broskev
International Express Pre-Intermediate
●
8
pear (n) hru‰ka
pepper (n) [kind of vegetable, e.g. ‘red
pepper’] paprika [zelenina, napfi.
‘ãervená paprika’]
philosophy (n) [set of beliefs] filozofie
[pfiesvûdãení]
physical (adj) tûlesn˘, fyzick˘
pleased (adj) potû‰en˘, mající radost
pork (n) vepfiové maso
prawn (n) garnát
promise (v) slíbit
promote (v) [encourage] podporovat,
propagovat [povzbuzovat]
protect (v) chránit, ochraÀovat
protest (n) protest, nesouhlas
psychologist (n) psycholog/psycholoÏka
publish (v) vydat, publikovat
quality (n) kvalita
quality of life (idiom) kvalita Ïivota
recommend (v) doporuãit, doporuãovat
reduce (v) sníÏit, omezit
relaxation (n) relaxace, odpoãinek
roast (adj) opékan˘, peãen˘
salad (n) salát
salmon (n) losos
sandwich (n) sendviã
seafood (n) plody mofie
secret (n) tajemství
selection (n) v˘bûr
serve (v) [provide food] servírovat,
podávat jídlo
serving (n) [portion of food] porce jídla
skill (n) dovednost
slow down (v) zpomalit
smoked (adj) uzen˘
sociable (adj) spoleãensk˘, druÏn˘
sole (n) [kind of fish] mofisk˘ jazyk
[ryba]
square (n) [open area in a town]
námûstí
starter (n) [first course of a meal]
pfiedkrm
statement (n) prohlá‰ení, tvrzení
strawberry (n) jahoda
stress (n) stres, napûtí
tip (n) [piece of advice] tip, rada
tradition (n) tradice
true (adj) pravdiv˘
tuna (n) tuÀák
unique (adj) jedineãn˘
vegetable (n) zelenina
waiter (n) ãí‰ník
waitress (n) ãí‰nice, servírka
way of life (idiom) zpÛsob Ïivota
website (n) webová stránka
weekend (n) víkend
weight (n) váha, hmotnost
work it out (idiom) vyfie‰it, vypracovat
yoghurt (n) jogurt
UNIT 6
advantage (n) v˘hoda
9
●
International Express Pre-Intermediate
agency (n) [e.g. ‘translation agency’]
agentura [napfi. ‘pfiekladatelská
agentura’]
aircraft (n) letadlo
airport (n) leti‰tû
aisle seat (n) sedadlo do uliãky
along with (idiom) spoleãnû s, zároveÀ s
announcement (n) oznámení, hlá‰ení
architecture (n) architektura
arrivals screen (n) informaãní tabule
s ãasy pfiíjezdÛ/pfiíletÛ
art (n) umûní
attention (n) pozornost, pozor
attractive (adj) pfiitaÏliv˘, atraktivní
bank (n) [bank of a river] bfieh [bfieh
fieky]
be sure of (idiom) b˘t si nûãím jist˘
beautiful (adj) krásn˘, pûkn˘
board (v) [get on to form of transport]
nastoupit, nasednout [vstoupit
na palubu letadla, nalodit se]
both … and (adv) jak … tak, nejen …
ale i
briefcase (n) kuffiík, aktovka
call (v) [name] fiíkat komu jak, naz˘vat,
oslovovat
cancel (v) zru‰it
centre (n) [place where certain activities
are concentrated] centrum [místo,
ve kterém jsou soustfiedûny nûjaké
aktivity]
check-in desk (n) odbavovací pfiepáÏka
club (n) klub
come to (v) [arrive at] pfiijet kam,
dorazit
comfort (n) pohodlí
complaint (n) [action of complaining]
stíÏnost
complete (adj) úpln˘, cel˘, kompletní
complicated (adj) sloÏit˘, komplikovan˘
connecting (adj) spojovací
contemporary (adj) souãasn˘, soudob˘
convenient (adj) vhodn˘, vyhovující
convert (v) [change use of, e.g.
a building] pfiemûnit, promûnit
[zmûnit úãel uÏívání napfi. budovy]
costs (n) [e.g. ‘no-frills airlines have
lower costs’] náklady [napfi.
‘nízkorozpoãtové linky mají niωí
náklady’]
crowded (adj) pfieplnûn˘, pfiecpan˘
customs (n) [area, e.g. at an airport,
where baggage is examined by customs
officers] celnice [místo napfi. na leti‰ti,
kde celníci kontrolují zavazadla]
cut (v) [reduce] sníÏit
date (n) [specific day] datum
December (n) prosinec
demolish (v) zbourat, demolovat
design (v) projektovat, navrhnout
destroy (v) zniãit
destruction (n) zniãení, zkáza
directly (adv) [e.g. ‘sell directly’] pfiímo,
rovnou [napfi. ‘prodávat pfiímo’]
disadvantage (n) nev˘hoda
discount (n) sleva
dislike (v) nemít rád, nemít v oblibû
distance (n) vzdálenost
duty-free shop (n) bezcelní obchod
efficient (adj) efektivní, v˘konn˘,
úãinn˘
either … or (adv) buì … nebo
[v kladné vûtû], ani … ani [v záporné
vûtû]
electricity (n) elektfiina
entrance (n) vchod, vstup, vjezd
evening (n) veãer
exactly (adv) pfiesnû
exchange (v) vymûnit
exhibition (n) v˘stava
exterior (n) exteriér, zevnûj‰ek
extra (adj) dal‰í, dodateãn˘
far (adj) vzdálen˘, dalek˘
fare (n) jízdné
fastened (adj) pfiipoutan˘
few (adj) málo
film set (n) scéna, v˘prava filmu
find (v) najít
flexible (adj) pfiizpÛsobiv˘, flexibilní
flight attendant (n) letu‰ka, stevard
form (v) [e.g. ‘form a partnership’]
vytvofiit, formovat, navázat [napfi.
‘navázat spolupráci’]
gate (n) [exit from airport to aircraft]
brána, pfiíchod k letadlÛm
general (adj) obecn˘, celkov˘
get on (v) nastoupit
guide (n) [thing that helps] pfiíruãka,
rádce, návod
hand-luggage (n) pfiíruãní zavazadlo
ideal (adj) ideální, dokonal˘
immediately (adv) okamÏitû, ihned
in front (adv) vpfiedu, v ãele
industrial (adj) prÛmyslov˘
inside (prep) uvnitfi, v
instruction (n) pokyn, pfiíkaz
interest (n) [curiosity, concern] zájem
Ireland (n) Irsko
it’s no problem (idiom) Ïádn˘ problém,
bez problémÛ
keep (v) [e.g. ‘keep your seat-belt
fastened’] ponechat, nechat [napfi.
‘zÛstaÀte pfiipoutaní’]
label (n) znaãka, ‰títek
landing card (n) lístek vyplÀovan˘ pfii
pfiistání
last call (n) [final announcement before
departure of flight] poslední v˘zva
[poslední hlá‰ení pfied odletem letadla]
late (adj) pozdní, poslední, nedávn˘
leg room (n) prostor/místo pro nohy
like (prep) jako
little (adj) mal˘
location (n) umístûní, poloha, místo
© Oxford University Press
mail (v) [send letters, packages, etc.]
poslat po‰tou [dopisy, balíky atd.]
make (v) [earn] vydûlat, získat [peníze]
make it (idiom) [be able to attend, e.g.
‘I can make it on Tuesday’] moci pfiijít
[b˘t schopn˘ pfiijít, napfi. ‘Mohu pfiijít
v úter˘.’]
manage (v) [be able to attend, e.g.
‘I can’t manage the appointment
tomorrow’] stihnout, zvládnout [b˘t
schopn˘ pfiijít, napfi. ‘Na zítfiej‰í
schÛzku nezvládnu pfiijít.’]
many (adj) mnoho, hodnû
[u poãitateln˘ch podst. jm.]
mean (v) [to result in something]
znamenat [vést k ãemu, skonãit ãím]
near (adj) blízk˘, nedalek˘
no-frills (adj) stroh˘, bez zbyteãn˘ch
nákladÛ [napfi. nízkorozpoãtové
letecké linky]
normally (adv) normálnû, obvykle
number (v) ãítat kolik, b˘t celkem,
ãíslovat
on the line (idiom) [on the phone]
na pfiíjmu, mít telefon
order (n) [sequence] pofiadí
originally (adv) pÛvodnû
overhead locker (n) skfiíÀka nad hlavou
[v letadle, na pfiíruãní zavazadlo]
pack (v) balit, zabalit
package (n) balík, balíãek, obal
paperwork (n) kanceláfiské práce
passenger (n) cestující,
pasaÏér/pasaÏérka
passport (n) cestovní pas
passport control (n) [area, e.g. at an
airport, where passports are checked]
pasová kontrola, zóna pasové kontroly
[místo napfi. na leti‰ti, kde se
kontrolují pasy]
pedestrian (n) chodec/chodkynû
perfect (adj) dokonal˘, perfektní,
bezchybn˘
platform (n) [at a railway station]
nástupi‰tû [na Ïelezniãním nádraÏí]
popular (adj) oblíben˘, populární
possibility (n) moÏnost,
pravdûpodobnost
power station (n) elektrárna
powerful (adj) siln˘, pÛsobiv˘, mocn˘
prefer (v) upfiednostÀovat, dávat
pfiednost ãemu pfied ãím
price (n) cena
prisoner (n) vûzeÀ, zajatec/zajatkynû
prisoner of war (n) váleãn˘
zajatec/váleãná zajatkynû
punctuality (n) pfiesnost, dochvilnost
put through (v) [connect by telephone]
spojit [pfiepojit telefonick˘ hovor]
rating (n) ohodnocení ãeho
ready (adj) pfiipraven˘, nachystan˘
© Oxford University Press
record (n) [facts known about past]
záznam [známá fakta o minulosti]
reference number (n) referenãní ãíslo,
ãíslo jednací
relationship (n) vztah, souvislost
remain (v) zÛstat, trvat
remaining (adj) zbyl˘
remind (v) pfiipomenout, pfiipomínat
require (v) [strongly request] vyÏadovat,
b˘t zapotfiebí [dÛraznû Ïádat]
return (v) vrátit (se), navrátit (se)
route (n) cesta, trasa
row (n) [things arranged in tidy line]
fiada [vûci uspofiádané do fiady]
save (v) [preserve] uchovat, zachránit,
zachovávat
seat-belt (n) bezpeãnostní pás
seated (adj) sedící, usazen˘
security (n) [measures taken to guarantee
safety] bezpeãnost, zabezpeãení
[opatfiení pfiijatá za úãelem zaji‰tûní
bezpeãnosti]
see you (idiom) uvidíme se, tak zatím
[pfii louãení]
serve (v) [function (as)] slouÏit jako
similar (adj) podobn˘, obdobn˘
Slovakia (n) Slovensko
something [indef. pron.] nûco [neurãité
zájmeno]
space (n) [area] prostor, místo, plocha
spectacular (adj) pÛsobiv˘, velkolep˘,
okázal˘
standstill (n) klid, zastavení, neãinnost
station (n) stanice
suit (v) [be convenient for] vyhovovat,
hodit se [b˘t vhodn˘ pro]
surprisingly (adv) kupodivu, pfiekvapivû
Swiss (adj, n) ‰v˘carsk˘; ·v˘car/·v˘carka
technical (adj) technick˘
telephone box (n) telefonní budka
that’s fine (idiom) v pofiádku, to je
v pofiádku
Thursday (n) ãtvrtek
ticket (n) lístek, jízdenka, letenka,
vstupenka
transformation (n) promûna, pfiemûna,
transformace
trolley (n) vozík [napfi. na zavazadla
na leti‰ti]
Tuesday (n) úter˘
turbine (n) turbína
turn off (v) vypnout
turnaround (n) [process in which an
aircraft unloads and reloads] otoãka,
doba nutná k pfiípravû ke zpáteãnímu
letu [proces, pfii kterém se vyloÏí
náklad z letadla a znovu se naloÏí]
type (n) [kind] typ, druh
ugly (adj) o‰kliv˘, ‰kared˘, nehezk˘
unattended (adj) nehlídan˘, bez dozoru
USA (n) Spojené státy americké
value (n) hodnota, cena
vote (v) hlasovat, volit
Wednesday (n) stfieda
what a pity (idiom) jaká ‰koda, to je ale
‰koda
window seat (n) sedadlo u okna
World War (n) svûtová válka
yourself (pron) ty sám, vy sám [zvratné
zájmeno]
UNIT 7
active (adj) aktivní, ãinn˘
advanced (adj) pokrokov˘, moderní
agree (v) souhlasit
anniversary (n) v˘roãí
as usual (idiom) jako obvykle
Australia (n) Austrálie
banana (n) banán
bar of chocolate (n) tabulka ãokolády,
ãokoládová tyãinka
bean (n) fazole
bonus (n) pfiíplatek, zvlá‰tní odmûna,
prémie
borrow (v) pÛjãit si
career development (n) kariérní rÛst
charter (v) pronajmout, najmout [loì,
letadlo]
chemical (n) chemick˘
chief executive (n) vrchní v˘konn˘
pracovník/v˘konná pracovnice
cocoa (n) kakao
community (n) spoleãenství, komunita
contract (n) smlouva, kontrakt
cooperative (n) [business owned and
run by the people involved] druÏstvo
[podnik, kter˘ vlastní a provozují
v nûm zamûstnané osoby]
Costa Rica (n) Kostarika
cottage (n) chalupa, domek, chata
crèche (n) jesle, zafiízení pro hlídání dûtí
[napfi. v podniku]
crop (n) úroda, sklizeÀ
deal (n) dohoda, záleÏitost
decade (n) desetiletí, dekáda
deep (adj) hlubok˘
definite (adj) definitivní, urãit˘
democratic (adj) demokratick˘
dental treatment (n) o‰etfiení zubÛ
dining-room (n) jídelna
disagree (v) nesouhlasit
disaster (n) ne‰tûstí, pohroma,
katastrofa
dramatically (adv) dramaticky
eastern (adj) v˘chodní
economy class (n) ekonomická tfiída
[levnûj‰í cestovní tfiída v letadle]
education (n) vzdûlání
emphasize (v) zdÛraznit, vyzdvihnout,
dát dÛraz na co
escape (v) utéct, uniknout, vyváznout
Europe (n) Evropa
International Express Pre-Intermediate
●
10
executive (n) vedoucí
pracovník/vedoucí pracovnice,
v˘konná moc
executive director (n) v˘konn˘
fieditel/v˘konná fieditelka
fair (adj) [according to what is just
or reasonable] fér [v souladu s tím, co
je správné nebo rozumné]
family (n) rodina
farmer (n) sedlák, farmáfi/farmáfika
fitness centre (n) posilovna, fitness
centrum
forget (v) zapomenout
foundation (n) [organization established
to provide money for a particular
purpose] nadace [organizace zaloÏená
pro to, aby poskytovala peníze
na urãit˘ úãel]
generation (n) [average period in which
children grow up] generace, etapa
v˘voje [prÛmûrná doba, za kterou dûti
vyrostou]
graph (n) graf
help (v) pomoci
in common (idiom) spoleãnû,
dohromady [napfi. have sth in
common = mít nûco spoleãné]
include (v) zahrnovat, obsahovat
inflation (n) [rise in prices and wages]
inflace [rÛst cen a mezd]
invite (v) pozvat, zvát, vybízet
item (n) poloÏka, kus
latest (adj) [most recent] poslední,
nejnovûj‰í
level off (v) ustálit se, stabilizovat se
living conditions (n) Ïivotní podmínky
look after (v) starat se o
lucky (adj) ‰Èastn˘, mající ‰tûstí
maker (n) v˘robce, zhotovitel
management (n) management, fiízení,
vedení
medical (adj) lékafisk˘, léãebn˘
miss (v) [fail to be present] chybût,
prome‰kat
model (n) [system to copy, pattern]
model, vzor
mostly (adv) vût‰inou
New Zealand (n) Nov˘ Zéland
nowadays (adv) v souãasné dobû, nyní
occasion (n) pfiíleÏitost, událost
of course (idiom) samozfiejmû
opportunity (n) pfiíleÏitost, ‰ance,
moÏnost
optimistic (adj) optimistick˘
pay (n) plat, v˘plata
payment (n) platba
peak (n) vrchol, nejvy‰‰í bod
pension (n) penze, dÛchod
performance (n) [action/achievement]
v˘kon [ãinnost/dosaÏen˘ v˘sledek]
plantation (n) plantáÏ
11
●
International Express Pre-Intermediate
poor (adj) [having little money] chud˘
[mající málo penûz]
position (n) [post, job] pozice [funkce,
zamûstnání]
poverty (n) chudoba, bída
premium (n) [additional payment]
prémie, pfiíplatek
private (adj) [for use of a particular
person] soukrom˘ [pro uÏívání
konkrétní osobou]
private healthcare (n) [i.e. not
managed/funded by the state]
soukromá zdravotní péãe [tj. nestátní]
publication (n) publikování, vydání,
publikace
rate (n) [measurement of how fast
something happens] tempo [míra
stanovující jak rychle se nûco dûje]
reach (v) dosáhnout
reject (v) odmítat, odmítnout
relaxing (adj) uvolÀující, uklidÀující
rent (v) pronajmout (si)
retire (v) odejít do dÛchodu
round-up (n) pfiehled [napfi. zpráv]
set up (v) zafiídit, zfiídit
sharply (adv) ostfie, prudce, náhle
shipping (n) [transport of goods by ship]
lodní pfieprava zboÏí
simply (adv) jednodu‰e, prostû
slightly (adv) nepatrnû, lehce, slabû
social (adj) sociální, spoleãensk˘
socialize (v) Ïít spoleãensky, chodit do
spoleãnosti
solution (n) fie‰ení
stable (adj) stál˘, ustálen˘, stabilní
steadily (adv) vyrovnanû, stále, plynule
[rÛst apod.]
story (n) [item of news] zpráva,
reportáÏ [ãást zpráv]
subsidized (adj) dotovan˘
support (v) podporovat
technology (n) technologie, technika
third world (n) tfietí svût, rozvojové
zemû
trainee (n) posluchaã/posluchaãka,
úãastník/úãastnice ‰kolení, zauãující se
pracovník/pracovnice
treasure (n) poklad
treasure hunt (n) honba za pokladem
trend (n) trend, tendence
UK (n) Spojené království
unemployment (n) nezamûstnanost
unit (n) jednotka, celek, lekce
[v uãebnici]
via (prep) pfies co, pomocí ãeho
village (n) obec, vesnice
voucher (n) poukaz, poukázka, kupon
wage (n) [regular payment for work]
mzda [pravidelná platba za práci]
well (n) studna
western (adj) západní
willing (adj) ochotn˘
wine-tasting (n) ochutnávka vína
UNIT 8
accurate (adj) pfiesn˘, dÛsledn˘
across (prep) pfies, napfiíã
adapt (v) pfiizpÛsobit, upravit,
zvyknout si
adaptable (adj) pfiizpÛsobiv˘
alcoholic (n) alkoholick˘
ambitious (adj) ctiÏádostiv˘, ambiciózní
analysis (n) anal˘za, rozbor
appearance (n) [outward form] vzhled,
zevnûj‰ek, vzezfiení [vnûj‰í forma]
Asia (n) Asie
assistant (n) asistent/asistentka
blow (one’s) nose (idiom) smrkat,
vysmrkat se
brainstorm (v) hledat nové nápady,
fie‰ení pfii diskusi apod., pfiem˘‰let
Brazilian (adj, n) brazilsk˘;
Brazilec/Brazilka
Buddha (n) Budha
characteristic (n) typick˘ znak
China (n) âína
cloakroom (n) ‰atna
close friend (n) blízk˘ pfiítel/blízká
pfiítelkynû
collide (v) srazit se, stfietnout se, b˘t
v rozporu
communal (adj) vefiejn˘, spoleãn˘
communicator (n) ten, kdo komunikuje,
dorozumívá se
compliment (n, v) poklona,
kompliment; sloÏit poklonu
control (v) ovládat, kontrolovat [napfi.
emoce]
creative (adj) tvofiiv˘, kreativní
cross (v) kfiíÏit se, protínat (se)
deceive (v) podvést, klamat, oklamat
decline (v) [refuse] odmítnout,
nepfiijmout
description (n) popis
direct question (n) pfiímá otázka
dishonest (adj) nekal˘, neãestn˘,
nepoctiv˘
disorganized (adj) neuspofiádan˘,
rozru‰en˘
doctor (n) doktor/doktorka
dress (v) [put on particular type/style of
clothing] oblékat se [nosit konkrétní
typ/styl obleãení]
easy-going (adj) dobráck˘, tolerantní
effort (n) úsilí, snaha
emotion (n) emoce, cit
even number (n) sudé ãíslo
expressive (adj) expresivní, v˘razn˘
eye-contact (n) oãní kontakt, pohled
z oãí do oãí
family name (n) pfiíjmení
fine (n) [money paid as punishment]
pokuta [peníze placené jako trest]
Finland (n) Finsko
© Oxford University Press
Finn (n) Fin/Finka
first name (n) kfiestní jméno
follow (v) [act according to] drÏet se
ãeho, fiídit se ãím
forbidden (adj) zakázan˘, nedovolen˘
foreign (adj) zahraniãní, cizí
foreigner (n) cizinec/cizinka
formal (adj) formální, oficiální, úfiední
Germany (n) Nûmecko
gesture (n) gesto, posunek
good manners (n) slu‰né chování
honest (adj) ãestn˘, poctiv˘, upfiímn˘
image (n) image, celkové vzezfiení
a vystupování
impertinent (adj) drz˘, neomalen˘
impolite (adj) nezdvofiil˘
in turn (adv) jeden po druhém,
popofiadû
India (n) Indie
indoor (adj) vnitfiní, pod stfiechou
[napfi. indoor shoes = papuãe]
inefficient (adj) neefektivní, neschopn˘,
neúãinn˘
intensive (adj) intenzivní
interrupt (v) pfieru‰ovat, pfieru‰it
interruption (n) pfieru‰ení
joke (n) vtip
kiss (v) políbit
knock (v) klepat, zaklepat
Latin America (n) latinská Amerika
leave (v) [not take] nechat, zanechat
[nevzít si]
look (v) [appear] vypadat [o vzhledu]
manners (n) [social behaviour] chování,
zpÛsoby [spoleãenské chování]
mix (v) míchat, mísit se, promíchat
motivation (n) motivace
necessary (adj) nezbytn˘, potfiebn˘
non-verbal (adj) neverbální, beze slov
normal (adj) normální, obvykl˘
obligatory (adj) povinn˘, závazn˘
on time (idiom) vãas
one thing at a time (idiom) jedna vûc
v dan˘ okamÏik
organized (adj) organizovan˘,
uspofiádan˘
outgoing (adj) spoleãensk˘, nesobeck˘,
otevfien˘
patient (adj) trpûliv˘
pause (n, v) pauza, odmlka; odmlãet se,
udûlat pfiestávku
permission (n) povolení
polite (adj) slu‰n˘, zdvofiil˘
politeness (n) slu‰nost, zdvofiilost
pour (v) lít, nalít
prefix (n) prefix, pfiedpona
present (n) souãasnost, pfiítomnost, dar,
dárek
professor (n) profesor/ka
punctual (adj) pfiesn˘, dochviln˘
react (v) reagovat, zareagovat,
odpovûdût
© Oxford University Press
reliable (adj) spolehliv˘
respect (n) respekt, ohled, zfietel
return flight (idiom) zpáteãní let
rude (adj) neomalen˘, neslu‰n˘,
nezdvofiil˘
schedule (n) plán, rozvrh,
harmonogram, jízdní fiád
senior (adj) star‰í, nadfiízen˘
sensitive (adj) citliv˘
separate (adj) oddûlen˘, samostatn˘
serious (adj) váÏn˘, závaÏn˘
silence (n) ticho, mlãení
steal (v) krást, ukrást
stranger (n) neznám˘ ãlovûk
subway (n) podzemní dráha, metro
suffix (n) sufix, pfiípona
Sweden (n) ·védsko
system (n) systém
timetable (n) ãasov˘ plán, jízdní/letov˘
fiád
title (n) [e.g. ‘Mr’, ‘Mrs’] titul, oslovení
[napfi. ‘pan’, ‘paní’]
truth (n) pravda
turn (n) [e.g. ‘wait my turn’] fiada
na kom [napfi. ‘ãekat aÏ na mû pfiijde
fiada’]
uncomfortable (adj) nepohodln˘
understand (v) chápat, rozumût
unreliable (adj) nespolehliv˘
waste (v) pl˘tvat
Westerner (n) obyvatel/obyvatelka
Západu
witness (n) svûdek/svûdkynû
work and play (idiom) práce a zábava
UNIT 9
accompany (v) provázet, doprovodit
afford (v) dovolit si, dopfiát si
apartment (n) byt, apartmá
appear (v) vypadat, objevit se
appreciate (v) oceÀovat, ocenit, b˘t
vdûãn˘
author (n) autor/ka
available (adj) dostupn˘, k dispozici
banking (n) [running a bank]
bankovnictví [provozování banky]
Beijing (n) Beijing (Peking)
best seller (n) bestseller, nejvíce
kupovan˘
bother (v) [take time/trouble] obtûÏovat,
ru‰it [zabírat ãas, obtûÏovat se s ãím]
Brazil (n) Brazílie
budget (n) rozpoãet
calculator (n) kalkulaãka
camera (n) fotoaparát, kamera
Canada (n) Kanada
carry (v) nosit, nést, pfiinést
château (n) zámek
collocation (n) kolokace, slovní spojení
column (n) [section of printed/written
material] sloupek, rubrika [ãást
ti‰tûného/psaného materiálu]
communist (adj) komunistick˘
compete (v) soutûÏit, soupefiit,
konkurovat
competitor (n) soupefi/soupefika,
protivník/protivnice,
konkurent/konkurentka
consumer goods (n) spotfiební zboÏí
consumption (n) spotfieba
covered (adj) [with a roof, e.g. ‘covered
area’] kryt˘ [se stfiechou, napfi.
‘zastfie‰ená plocha’]
cultural (adj) kulturní
develop (v) vyvíjet (se), vyvinout (se),
rozvíjet se
economics (n) ekonomika
economist (n) ekonom/ekonomka
economize (v) ‰etfiit, hospodafiit
environment (n) prostfiedí, Ïivotní
prostfiedí
especially (adv) zvlá‰tû, hlavnû
establish (v) zaloÏit, zfiídit
expansion (n) expanze, roz‰ífiení
extend (v) rozprostírat se, sahat (aÏ),
roz‰ífiit (se)
financial year (n) finanãní rok
flat (n) byt
forecast (v) pfiedpovûì
free market (n) voln˘ trh
goods (n) zboÏí
great (adj) [very famous] velk˘,
v˘znamn˘ [slavn˘]
grow (v) rÛst, narÛst
growth (n) rÛst, nárÛst
headline (n) titulek, nadpis
history (n) historie, dûjiny
home page (n) domovská stránka
impact (n) dopad, vliv, pÛsobení na co
in advance (idiom) pfiedem, dopfiedu
in business (idiom) v obchodû, pÛsobící
na trhu
in favour (idiom) pro co, zastáncem
ãeho
incredibly (adv) neuvûfiitelnû
industrialization (n) industrializace
industrialize (v) industrializovat
institution (n) instituce
invest (v) investovat
investment (n) investice
investor (n) investor
joint venture (n) spoleãn˘ podnik,
podnik se spoleãnou majetkovou úãastí
labour force (n) pracovní síly,
ekonomicky aktivní obyvatelstvo
large-scale (adj) ve velkém mûfiítku
lend (v) pÛjãit
lift (n) [free ride in a car] svezení
[nûkoho zdarma ve vozidle]
manufacturing (adj) v˘robní,
zpracovatelsk˘
mass (adj) hromadn˘, masov˘
International Express Pre-Intermediate
●
12
material (n) [e.g. ‘building materials’]
materiál [napfi. ‘stavební materiály,
hmoty’]
Mexico (n) Mexiko
mind (v) [object] vadit, namítat
[protestovat]
mirror (n) zrcadlo
modernization (n) modernizace
natural (adj) [not made by humans]
pfiírodní [nezhotoven˘ ãlovûkem]
not at all (idiom) [e.g. ‘No, not at all.’]
vÛbec ne [napfi. ‘Ne, vÛbec ne.’]
not only … but also (idiom) nejen …,
ale i …
office block (n) administrativní budova,
kanceláfiská budova
on credit (idiom) na úvûr
painting (n) malba, obraz, malování
pattern (n) vzor, vzorek
pick up (v) [e.g ‘pick you up at the
airport’] vyzvednout [napfi.
‘vyzvednout tû na leti‰ti’]
point (n) [instant of time] bod,
okamÏik, chvíle [ãasov˘ okamÏik]
pollution (n) zneãi‰tûní
production (n) [action of
manufacturing] v˘roba, produkce
[proces zhotovování]
property developer (n) projektant/
projektantka, stavitel/stavitelka
pyramid (n) pyramida
quarter (n) [fraction] ãtvrtina [zlomek]
quite something (idiom) opravdu nûco
[that’s quite something = to uÏ tedy
nûco znamená]
rapid (adj) rychl˘
rapidly (adv) rychle
recently (adv) nedávno, v poslední dobû
report (n) zpráva
right (adj) [OK] správn˘, pfiijateln˘ [OK]
shopping mall (n) velké nákupní
centrum
software (n) software
spend (v) utrácet, utratit [peníze], trávit,
strávit [ãas]
standard of living (n) Ïivotní úroveÀ
steel (n) ocel
style (n) [particular design] styl
[konkrétní vzhled, design]
suburb (n) pfiedmûstí
sure is (idiom) to urãitû, opravdu to
tak je, bezesporu
temple (n) chrám, svatynû
text (n) text
today (n) dne‰ek
unhappy (adj) ne‰Èastn˘
United States (n) Spojené státy
valuable (adj) hodnotn˘, cenn˘
win (v) [obtain] vyhrát [získat]
windscreen (n) pfiední okno, ãelní sklo
[vozidla]
worry (n) trápení, starosti
13
●
International Express Pre-Intermediate
UNIT 10
ability (n) schopnost, dovednost
according to (idiom) podle ãeho,
v souladu s
adventure (n) dobrodruÏství
advisable (adj) vhodn˘, hodn˘
doporuãení
age (v) [grow older] stárnout, zestárnout
agriculture (n) zemûdûlství
antibiotic (n) antibiotikum
at risk (idiom) v nebezpeãí, v ohroÏení
atom-bomb (n) atomová bomba
balance (n) rovnováha, bilance
behind (prep) za
believe (v) vûfiit
beside (prep) vedle
between (prep) mezi [dvûma]
bin (n) odpadkov˘ ko‰
birth rate (n) porodnost
canoeing (n) kanoistika
capital (n) [capital city] hlavní mûsto
centenarian (n) ãlovûk, kterému je sto
a více let
chip (n) [e.g. ‘potato chip’] lupínek
[napfi. ‘chipsy, brambÛrky,
bramborové lupínky’]
coastal (adj) pobfieÏní
coffee machine (n) kávovar
computer (n) poãítaã
content (n) obsah, náplÀ
contraceptive pill (n) antikoncepãní
pilulka
cost of living (n) Ïivotní náklady
desk (n) psací stÛl
developed country (n) rozvinutá zemû
developing country (n) rozvojová zemû
diagram (n) diagram, schéma, grafické
znázornûní
dining car (n) jídelní vÛz
disease (n) nemoc
emission (n) emise
enquiry (n) poptávka, dotaz
essential (adj) nezbytn˘, nutn˘
exist (v) existovat
factor (n) faktor, ãinitel, okolnost
female (n) Ïena
filing cabinet (n) kartotéka, skfiíÀ
na spisy
fit (adj) [healthy] fit [zdrav˘]
forest (n) les
free (adj) [allowed to go/do what one
wants] svobodn˘, voln˘, neomezen˘
[mající povoleno jít/dûlat co chce]
gas (n) plyn
global warming (n) globální oteplování
Greece (n) ¤ecko
Greenland (n) Grónsko
habitable (adj) obyvateln˘
habitat (n) pfiirozené prostfiedí, lokalita
v˘skytu [zvûfie apod.]
healthcare (n) zdravotní péãe
holidaymaker (n) rekreant/rekreantka,
náv‰tûvník/náv‰tûvnice [prázdninov˘/
prázdninová]
ice (n) led
impossible (adj) nemoÏn˘
[neuskuteãniteln˘, nereáln˘]
in front of (prep) pfied k˘m, ãím
individual (n) [person] jedinec,
jednotlivec [osoba]
industry (n) prÛmysl
infectious (adj) nakaÏliv˘, infekãní
involve (v) zahrnovat, obsahovat
keyboard (n) klávesnice
lamp (n) lampa
level (n) úroveÀ, hladina
life expectancy (n) prÛmûrná délka
Ïivota [pfiedpokládaná]
lifetime (n) Ïivot, doba existence,
Ïivotnost
limit (v) omezit (se), limitovat
location (n) umístûní, poloha
look up (v) [find in reference
book/source] vyhledat, najít [vyhledat
v pfiíruãce/informaãním zdroji]
maintain (v) udrÏovat, zachovávat
mat (n) podloÏka
medicine (n) [drug] lék, léãivo
medicine (n) [medical science] lékafiství,
medicína [lékafiská vûda]
melt (v) tát, roztát
mouse (n) [computer mouse] my‰
[v˘p. tech.]
next to (prep) vedle, u
note down (v) zapsat (si),
zaznamenat (si), poznaãit (si)
object (n) pfiedmût
on the left of (prep) nalevo od
on the right of (prep) napravo od
over (prep) [during] v prÛbûhu, bûhem
ãeho
personal organizer (n) plánovaã,
záznamník, organizér
photocopier (n) kopírka
planet (n) planeta
policy (n) politika
predict (v) pfiedpovídat, pfiedpovûdût
prediction (n) pfiedpovûì, proroctví
present (adj) [current] souãasn˘,
pfiítomn˘
printer (n) [machine] tiskárna
[v˘p. tech.]
privileged (adj) privilegovan˘
productive (adj) produktivní, v˘konn˘
profit (n) zisk, v˘dûlek, profit
promotion (n) [getting a more
important job] pov˘‰ení [získání
dÛleÏitûj‰í práce]
public (n) vefiejnost
recipe (n) recept, návod
refer (v) odvolávat se na nûco,
odkazovat se na, vztahovat se k ãemu
religion (n) náboÏenství
© Oxford University Press
remarkable (adj) pozoruhodn˘, stojící
za pov‰imnutí
resource (n) zdroj
responsibility (n) zodpovûdnost
rich (adj) bohat˘, majetn˘
rise (v) zvednout se, stoupat
rock climbing (n) horolezectví, lezení
po skalách
sanitation (n) hygiena, hygienická
zafiízení
scientist (n) vûdec/vûdkynû
seawater (n) mofiská voda
see (v) [understand] chápat [rozumût]
social security (n) sociální zabezpeãení
society (n) spoleãnost
species (n) druh, tfiída [ÏivoãichÛ]
spectacle (n) [impressive sight]
podívaná, v˘hled [pÛsobivá podívaná]
study (n) [piece of research] studie,
v˘zkumná práce [souãást v˘zkumu]
take action (idiom) jednat, podniknout
kroky
tax (n) daÀ
temperature (n) teplota
transfer (n) pfievod, pfiesun, pfievedení
triple (v) ztrojnásobit (se)
underground (adj) [beneath earth’s
surface] podzemní [pod zemsk˘m
povrchem]
wheel (n) kolo
whitewater rafting (n) rafting v divoké
vodû
wildlife (n) divoká zvûfi
worried (adj) znepokojen˘, utrápen˘,
ustaran˘
year planner (n) plánovací kalendáfi
[na cel˘ rok]
UNIT 11
achieve (v) dosáhnout
administrative (adj) administrativní
all expenses paid (idiom) v‰echny v˘daje
uhrazeny
arcade (n) pasáÏ, podloubí
audience (n) obecenstvo, publikum
bicycle (n) jízdní kolo
bike (n) jízdní kolo [hov.]
Budapest (n) Budape‰È
Buenos Aires (n) Buenos Aires
business park (n) obchodní zóna
butcher (n) fiezník
catch (v) [hear] chytit, zachytit,
postfiehnout [sly‰et]
category (n) kategorie, skupina, tfiída
change (v) zmûnit (se), mûnit (se),
vymûnit
charge (v) [ask a price] úãtovat (si)
[vyÏadovat cenu]
commuter (n) dojíÏdûjící
compare (v) porovnat, srovnat
congestion (n) ucpání, dopravní zácpa
continent (n) svûtadíl, kontinent
© Oxford University Press
contraction (n) [short form of a word]
staÏenina [staÏen˘ tvar slova]
Copenhagen (n) KodaÀ
cover (v) [include] zahrnovat, pokr˘vat
[obsahovat]
crime (n) zloãin
Curitiba (n) Curitiba
cycle (v) jezdit/jet na kole
cyclist (n) cyklista/cyklistka
Denmark (n) Dánsko
dull (adj) nezajímav˘, hloup˘, nudn˘
Edinburgh (n) Edinburgh
elegant (adj) elegantní
encourage (v) povzbuzovat,
podporovat, povzbudit
everywhere (adv) v‰ude
except (prep) kromû, aÏ na
express (v) vyjádfiit (se), vyslovit
financial (adj) finanãní
free (adj) [without charge] bezplatn˘,
voln˘, zdarma, zadarmo [bez poplatku]
Geneva (n) Îeneva
geography (n) zemûpis, geografie
get around (v) cestovat [napfi. po mûstû]
get married (v) uzavfiít manÏelství, vdát
se, oÏenit se
golf course (n) golfové hfii‰tû
Groningen (n) Groningen
headquarters (n) sídlo, ústfiedí, centrála
ice-skating (n) bruslení
imaginary (adj) imaginární, pomysln˘,
fiktivní
impressive (adj) pÛsobiv˘, úchvatn˘
integrate (v) zaãlenit, integrovat
jog (v) [run for exercise] bûhat
[rekreaãnû pro zdraví, jako forma
cviãení]
lane (n) [marked section of road] trasa,
pruh [vyznaãená ãást cesty, silnice]
light rail (n) mûstská trolejová doprava
lively (adj) Ïiv˘, ãil˘, ru‰n˘
Los Angeles (n) Los Angeles
matter (v) mít v˘znam, záleÏet
mention (v) zmínit (se)
metro (n) [tube, underground] metro,
podzemní dráha
modern (adj) moderní
Montivideo (n) Montevideo
motorist (n) motorista/motoristka,
fiidiã/fiidiãka motorového vozidla
multinational (adj) mnohonárodní,
nadnárodní
New York (n) New York
Norway (n) Norsko
off work (idiom) mimo práci, volno
z práce
overall (adj) celkov˘, souhrnn˘
overcrowded (adj) pfieplnûn˘, pfiecpan˘,
pfielidnûn˘
panel (n) [team of people, e.g. ‘panel
discussion programme’] t˘m, skupina,
komise [napfi. ‘panelová, tj. vícestranná
diskuse’]
park (v) parkovat, zaparkovat
parliament (n) parlament
per (prep) [for each unit of time, e.g.
‘cars per person’] za [pfii udávání
pomûru, pro jednotku ãasu, napfi. ‘aut
na osobu’]
pharmaceutical (adj) farmaceutick˘
poor (adj) [not good] uboh˘, chatrn˘,
‰patn˘ [nedobr˘]
rather than (prep) radûji neÏ, spí‰e neÏ
responsible (adj) [having the duty]
zodpovûdn˘ [mající povinnost]
result (n) v˘sledek, dÛsledek
safe (adj) bezpeãn˘
Scandinavia (n) Skandinávie
scheme (n) [plan] plán, program
season (n) [e.g. spring, summer] roãní
období [napfi. jaro, léto]
service industry (n) odvûtví sluÏeb
share (v) sdílet, podílet se, podûlit se
Singapore (n) Singapur
single (adj) jedin˘, jednotliv˘ [napfi.
single ticket = jednoduchá jízdenka]
solve (v) fie‰it, vyfie‰it
staff (n) [workers] zamûstnanci,
personál
stomach (n) Ïaludek
Sydney (n) Sydney
the same to you (idiom) to stejné tobû,
tobû taky
Tokyo (n) Tokio
tourism (n) turistika, cestování
traffic jam (n) dopravní zácpa
tram (n) tramvaj
treaty (n) smlouva, dohoda, úmluva
Trondheim (n) Trondheim
unpopular (adj) nepopulární,
neoblíben˘
unnecessary (adj) zbyteãn˘, nepotfiebn˘
unreal (adj) neskuteãn˘, nereáln˘
Utrecht (n) Utrecht
Vancouver (n) Vancouver
Vienna (n) VídeÀ
Warsaw (n) Var‰ava
Washington DC (n) Washington
wood (n) [area of trees] les
Yokohama (n) Jokohama
Zürich (n) Curych
UNIT 12
accident (n) nehoda
Africa (n) Afrika
amphora (n) amfora
amusing (adj) zábavn˘
ancient (adj) antick˘, starovûk˘,
starobyl˘
anger (n) hnûv, zlost, vztek
Asian (adj) asijsk˘
International Express Pre-Intermediate
●
14
assemble (v) shromáÏdit, sestavit, dát
dohromady
be off (idiom) [be going] jít, bûÏet [napfi.
‘I must be off.’ = ‘Musím uÏ bûÏet.’]
boil (v) vafiit (se), b˘t ve varu, vfiít
bottle (n) láhev
by hand (idiom) ruãnû
camel (n) velbloud
campaign (n) kampaÀ
Canary Islands (n) Kanárské ostrovy
careful (adj) peãliv˘, opatrn˘, dÛkladn˘,
pozorn˘
cartoon (n) kreslen˘ film, kreslen˘ seriál
[napfi. v novinách]
catch fire (idiom) chytnout, vzplanout,
vznítit se
catch (v) [e.g. ‘catch a train’] chytnout,
chytit [napfi. ‘chytit vlak’]
cause (n) pfiíãina, dÛvod
Central America (n) Stfiední Amerika
chemist (n) chemik, lékárník/lékárnice
client (n) klient/klientka,
zákazník/zákaznice
cloud (n) oblak, mrak
collect (v) sbírat, sesbírat
commerce (n) obchod
commercial (adj) obchodní, komerãní
controlled (adj) fiízen˘, regulovan˘
cork (n) korek
current affairs (n) nejnovûj‰í, poslední
události
danger (n) nebezpeãí
discovery (n) objev, objevení
driving (n) fiízení [auta apod.]
dry (v) su‰it (se), osu‰it, schnout
economical (adj) úsporn˘, hospodárn˘
Egyptian (adj, n) egyptsk˘;
EgypÈan/EgypÈanka
engine (n) motor
enjoyable (adj) pfiíjemn˘, radostn˘,
pfiiná‰ející radost
entirely (adv) úplnû, naprosto, zcela
every … years (idiom) kaÏd˘ch … let
fashion (n) móda
15
●
International Express Pre-Intermediate
get together (v) [e.g ‘every one gets
together’] setkat se, sejít se [napfi.
‘v‰ichni se scházejí’]
goat (n) koza, kozel
graduate (n) absolvent/absolventka
Greek (adj, n) fieck˘; ¤ek/¤ekynû,
fieãtina
harmful (adj) ‰kodliv˘
heat (v) hfiát, ohfiívat, rozehfiát
herbicide (n) herbicid, pfiípravek na
hubení plevele
hi-tech (adj) hi-tech, vyroben˘ podle
nejnovûj‰ích technologií
hopeful (adj) nadûjn˘, slibn˘, pln˘
nadûje
hospitality (n) pohostinnost
hug (n) objetí
hunger (n) hlad
impress (v) zapÛsobit, pÛsobit dojmem
including (prep) vãetnû
Indonesia (n) Indonésie
insulation (n) izolace
invent (v) vynalézt
knowledge (n) znalosti, vûdomosti
knowledgeable (adj) dobfie informovan˘,
erudovan˘
latex (n) latex
law (n) právo, zákon
liquid (n) tekutina, kapalina
lose (v) ztratit (se), prohrát
machine (n) stroj
mackintosh (n) nepromokav˘ plá‰È,
plá‰È do de‰tû
mark (v) znaãit, oznaãit, dát známku
Mayan (adj) maysk˘
monk (n) mnich
noise (n) hluk, rámus, zvuk
oak (n) dub
on the increase (idiom) na vzestupu,
mající vzestupnou tendenci
painful (adj) bolav˘, bolestn˘,
nepfiíjemn˘
paint (v) malovat, namalovat, nabarvit
petroleum (n) ropa, nafta
plastic (n) umûlá hmota, plast
port wine (n) portské víno
process (n, v) proces, zpracování;
zpracovat
raincoat (n) plá‰È/kabát do de‰tû
remove (v) odstranit
rent out (v) pronajmout [dÛm apod.]
replace (v) nahradit, vymûnit
risk (n) riziko
rocket (n) raketa
Roman (adj, n) fiímsk˘; ¤íman/¤ímanka
roof (n) stfiecha
rub out (v) vymazat, smazat
rubber (n) pryÏ, guma
sandal (n) sandál
Saudi Arabia (n) Saúdská Arábie
smoking (n) koufiení
South America (n) JiÏní Amerika
sparkling wine (n) ‰umivé víno
stage (n) [point in development of
something] fáze, etapa [bod ve v˘voji]
stopper (n) zátka, uzávûr
store (v) skladovat, uskladnit
strange (adj) zvlá‰tní, divn˘, neznám˘,
cizí
strictly business (idiom) v˘hradnû
obchodnû
strip (n) [long narrow piece] pruh, pás
supermarket (n) supermarket
supplier (n) dodavatel
synthetic (adj) syntetick˘, umûl˘
Thailand (n) Thajsko
totally (adj) úplnû, naprosto
trade (n) obchod
treatment (n) [e.g. ‘beauty treatment’]
péãe, o‰etfiení [napfi. ‘kosmetické
o‰etfiení’]
tyre (n) pneumatika
unusual (adj) neobvykl˘, nezvykl˘,
zvlá‰tní
vulcanization (n) vulkanizace
waterproof (adj) nepromokav˘
© Oxford University Press

Podobné dokumenty

Int. Express Elementary wordlist

Int. Express Elementary wordlist © Oxford University Press

Více

International Express Intermediate

International Express Intermediate add pfiidat, doplnit arrange zafiídit, ujednat, domluvit si

Více

FCE Masterclass wordlist

FCE Masterclass wordlist assume (v) pfiedpokládat astounding (adj) ohromující at a tenth the speed of light (phr) desetinou rychlosti svûtla at your convenience (phr) kdy se ti/vám to hodí, podle tv˘ch/va‰ich potfieb attempt...

Více

Tech Talk Elementary Wordlist

Tech Talk Elementary Wordlist shelf (n) police start (v) zaãít telephone book (n) telefonní seznam that (det/pron) ten, ta, to; tamten, tamta, tamto there (adv) tam these (det/pron) tito, tyto, tato those (det/pron) tamti, tamt...

Více

Začátek knihy - Pistorius a Olšanská

Začátek knihy - Pistorius a Olšanská na rohu ulice uvnitfi mûsta a omluvil se, Ïe nás nemohl dovézt do Figueres. „Ale kdyÏ uÏ se zajímáte o kulturu,“ fiekl pfii louãení, „Banyoles má krásné pfiírodovûdné muzeum. Nejstar‰í v provincii, a j...

Více

březen 2007 - ve formátu pdf

březen 2007 - ve formátu pdf jak známo, s Nov˘m rokem kromû jin˘ch zmûn nastala zcela nová situace v oblasti sociálních dávek. V platnost vstoupil zákon o pomoci v hmotné nouzi, nahrazující dosavadní dávky poskytované z dÛvodu...

Více

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé pfiíli‰ ãast˘m jevem. Zdvofiilosti v politice jsme svûdky jen v˘jimeãnû. Zdá se, Ïe v dobû, kdy státy na celém svûtû ãelí finanãním a ekonomick˘m problémÛm, je poctivost a ãestnost nahrazena chamtivo...

Více