Zahraniční nabídky a poptávky - OHK

Transkript

Zahraniční nabídky a poptávky - OHK
Zahraniční
nabídky a poptávky
ČÍSLO 2/2011
Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a
poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se mohou vyskytnout i vícekrát. Obory jsou rozděleny do
následujících kategorií:
zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov
přesné strojírenství a optika
a chov ryb, zahradnictví
elektrotechnický průmysl
těţební průmysl
IT a telekomunikace
energetický průmysl
stavebnictví a průmysl stavebních hmot
hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba
automobilový, lodní a letecký průmysl
potravinářství
ostatní zpracovatelský průmysl
textilní, oděvní a koţedělný průmysl
pohostinství a cestovní ruch
dřevozpracující průmysl
dopravní a logistické sluţby
papírenství, vydavatelství a tisk
finanční a realitní sluţby
chemický a farmaceutický průmysl
sluţby v oblasti ochrany ŢP
průmysl plastů a gumárenství
zdravotnické a hygienické produkty
sklářský a keramický průmysl, klenotnictví
ostatní sluţby
strojírenství
Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat
prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) - seznam naleznete na
poslední stránce tohoto čísla.
zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví
20101215040
Irský výrobce organických herbicidů, který je zároveň drţitelem licence a distributorem 100%
přírodních herbicidů, hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň sluţby tohoto typu nabízí.
Společnost má dále zájem o spolupráci formou joint venture pro své produkty a hledá distributory
přírodních herbicidů.
20101221008
Maďarská společnost zabývající se velkoobchodním prodejem semen, chemických hnojiv, pícnin
(oves, ječmen, kukuřice, pšenice apod.) či organických semen pro organické potraviny hledá
velkoodběratele semen, obchodní zprostředkovatele, distributory semen a nabízí logistické sluţby.
20101223032
Francouzská společnost se specializací na zařízení zahrad, zejména zen zahrad (lucerny, dřevěné
mosty, bambusy, všechny druhy kamenných artefaktů, dekorace) hledá distributory/zástupce pro
obchodní spolupráci, výrobce, dodavatele nových designů, výrobní partnery. Společnost hledá/nabízí
subkontrakt a outsourcingové aktivity.
20110111042
Německý zemědělec vyvinul metodu pro zvýšení bezpečnosti a kvality chléva prostřednictvím
zabudování ochranných stupaček, které sniţují riziko kluzkého povrchu. Agronom hledá partnera pro
spolupráci, který by měl zájem o tuto metodu oceněnou TÜV certifikátem, a nabízí outsourcingové
aktivity a distribuční sluţby.
20101223026
Turecká společnost zabývající se výrobou a distribucí chemických a přírodních hnojiv, produktů
rostlinné výţivy a skleníků hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň zprostředkovatelské sluţby
nabízí, dále společnost hledá/nabízí moţnost franšízy, hledá partnera pro joint venture a vzájemnou
výrobní spolupráci.
20101227015
Německá společnost hledá partnery pro dlouhodobou spolupráci mezi obchodními zprostředkovateli
a dodavateli v oblasti velkoobchodního prodeje ţivých zvířat a zpracování masa. Společnost usiluje o
nalezení dodavatele ţivých koz, a to pro jejich následný prodej nebo zpracování masa.
energetický průmysl
20101228054
Polská společnost specializující se na projektování a konstrukce v telekomunikačním a
elektroenergetickém sektoru nabízí subkontrakt. Společnost dále poskytuje stavební aktivity pro oblast
kancelářských budov a rodinných domů, v elektroenergetickém sektoru nabízené sluţby zahrnují
rovněţ renovace a modernizace elektro infrastruktury.
hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba
20110107009
Slovenská společnost specializující se na oblast kovodělných prací a zpracování dřeva nabízí
subkontrakt společnostem ze sektoru ocelářství a zámečnictví. Společnost provádí jakékoli
zámečnické práce na základě technické specifikace (brány, ploty, regály apod.).
20101220028
Německá společnost specializující se na velkoobchodní prodej oceli a dalších materiálů, technických
nástrojů, v oblasti bytové technologie a elektroinţenýrství hledá distributora.
20101220028
Německá společnost, součást skupiny "Partner für Technik" specializující se na velkoobchodní prodej
oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, bytové technologie a elektroinţenýrství hledá
distributora.
20101222123
Španělský výrobce a prodejce automatických a CNC soustruţených dílů a svařovaných konstrukcí
hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň sluţby tohoto typu nabízí.
potravinářství
20101229016
Ruský výrobce a dodavatel přírodních klidných i šumivých vín nabízí spolupráci v oblasti
zprostředkovatelských sluţeb.
Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011
Toto číslo vyšlo: 24. 1. 2011
strana 2/9
20101216032
Portugalský výrobce 2 druhů vín (Alentejo a V. Verdes) s vlastními farmami, který zároveň vystupuje
jako obchodník s víny (bílé a červené), hledá dovozce či distributory pro prodej svých produktů
v zahraničí.
20101216037
Maďarská společnost specializující se na velkoobchodní prodej potravin (rýţe, sýry – trapist, gouda,
máslo, různé druhy soli apod.) a papírových výrobků pro domácnost (toaletní papír, papírové
ubrousky, kapesníky) hledá distributory.
20101216048
Italský producent vysoce kvalitního bílého i červeného vína hledá distributory.
20101220052
Polská společnost působící ve zpracovatelském průmyslu masa a ryb (paštiky, kuřecí a vepřové
šunky, konzervované ryby a maso apod.) hledá obchodní zprostředkovatele (distributory, obchodní
zástupce a agenty).
20101222116
Italský výrobce červených (merlot, cabernet, pinot nero, refosco dal peduncolo rosso, pignolo) a bílých
(sauvignon, pinot bianco apod.) vín z proslulé oblasti „Colli Orientali del friuli“ hledá distributory.
textilní, oděvní a kožedělný průmysl
20101216039
Polský výrobce a distributor koţeného zboţí (peněţenky, kabelky, kufříky) a stříbrných šperků hledá
obchodní zprostředkovatele.
20101217022
Italská společnost zabývající se výrobou dámských oděvů hledá obchodní zprostředkovatele.
20101223048
Irská společnost specializující se na pánské zakázkové krejčovství hledá obchodní
zprostředkovatele/zástupce a distributory, kteří by vysoce kvalitní zboţí společnosti prodávali ve svých
outletech.
20110104019
Rakouská společnost působící v oblasti oděvů a doplňků pro motocyklové sporty hledá distributory.
dřevozpracující průmysl
20101228078
Polský výrobce všech druhů palivového dřeva (borovice, dub a další) a pilin hledá obchodní
zprostředkovatele.
20101220082
Polský velkoprodejce dřevěných produktů (stavební desky) hledá distributory a zároveň tyto sluţby
nabízí na polském trhu pro podobné produkty. V současné době je společnost schopná dodat a zajistit
distributorům MDF, OSB, překliţkové a dřevovláknité izolační desky.
20101221009
Rumunský výrobce a distributor melaminového nábytku, kovového nábytku, MDF (polotvrdé
dřevovláknité desky), oceli a skla, který se dále zabývá pracovním zařízením a ochranou, moţnostmi
obalového řešení či vývojem řešení pro čištění a hygienu hledá obchodní partnery. Společnost
poptává a zároveň nabízí distribuční sluţby, má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a
subkontrakt/outsourcingové aktivity a nabízí dopravní/logistické sluţby v Rumunsku.
Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011
Toto číslo vyšlo: 24. 1. 2011
strana 3/9
papírenství, vydavatelství a tisk
20101217002
Polský vydavatel učebnic a příruček pro všechny typy škol a jazykových kurzů nabízí
zprostředkovatelské sluţby – společnost by ráda vystupovala jako distributor potenciálních partnerů
pro polský trh.
20101217023
Polská společnost specializující se na digitální velkoformátový tisk a poskytování kompletní škály
propagačních sluţeb nabízí subkontrakt.
1101191158_C
Britský výrobce všech druhů lepicích pásek hledá distributora.
chemický a farmaceutický průmysl
20101221052
Španělský výrobce vysoce kvalitních a ekologicky šetrných průmyslových maziv (čiré a rozpustné
řezné oleje, antikorozní, hydraulické oleje pro metalurgický, letecký, lodní a zbrojní průmysl) s více
neţ 50letou tradicí hledá distributory pro své produkty spolu se zajištěním poprodejního servisu.
20110118032
Polský výrobce vysoce kvalitního příslušenství pro péči o automobily stejně jako doplňků slouţících
k poskytování profesionálních čistících sluţeb (houby, ţínky, hadry, čistící soupravy apod.) hledá
distributory. Společnost nabízí moţnost umístění loga na produkty, čímţ z nich vytváří prostředek pro
prvotřídní reklamu. Společnost rovněţ hledá obchodní zprostředkovatele.
20101223026
Turecká společnost zabývající se výrobou a distribucí chemických a přírodních hnojiv, produktů
rostlinné výţivy a skleníků hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň zprostředkovatelské sluţby
nabízí, dále společnost hledá/nabízí moţnost franšízy, hledá partnera pro joint venture a vzájemnou
výrobní spolupráci.
průmysl plastů a gumárenství
20101217007
Italský výrobce plastových produktů určených pro úklid v domácnosti (kolíčky, košťata, kartáče,
lopatky, WC sety) hledá výrobce pro zahájení výrobní spolupráce a/nebo obchodní zprostředkovatele
za účelem exkluzivní distribuce a vytvoření prodejní sítě na úrovni evropského trhu.
1101071643_O
Britská společnost hledá velkovýrobce kol vyuţívaných u vozíků a dalších manuálně poháněných
produktů (dětské sportovní kočárky). Ideální výrobce by měl vyrobit velké mnoţství koleček, mít
vlastní designový tým a být schopný vyrábět inovační kolečka pro britského klienta společnosti.
sklářský a keramický průmysl, klenotnictví
20101216039
Polský výrobce a distributor koţeného zboţí (peněţenky, kabelky, kufříky) a stříbrných šperků hledá
obchodní zprostředkovatele.
20101220084
Italský výrobce vybavení křišťálových produktů zdobených zlatem, stříbrem a platinou hledá
distributory a sám tyto sluţby zároveň nabízí pro italský trh.
strojírenství
20101217045
Slovinská společnost hledá výrobce průmyslových strojů různého typu (stroje pro automobilový,
plastikářský průmysl apod.). Dále nabízí své sluţby v oblasti distribuce průmyslových strojů ve
Slovinsku, Chorvatsku, Bosně, Srbsku a Makedonii.
Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011
Toto číslo vyšlo: 24. 1. 2011
strana 4/9
20101220028
Německá společnost, součást skupiny "Partner für Technik" specializující se na velkoobchodní prodej
oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, bytové technologie a elektroinţenýrství hledá
distributora.
20101221081
Německá společnost se zabývá výrobou přestavbových systémů (s nutností vyuţití pouze jedné
palivové nádrţe) pro nákladní automobily a zemědělské stroje vyuţívající místo nafty rostlinný olej.
Společnost hledá partnery, kteří mají zájem o distribuci, instalaci a údrţbu těchto systémů nebo strojů
s tímto systémem. Společnost zároveň hledá obchodní zprostředkovatele a franšízové příleţitosti.
elektrotechnický průmysl
20101220028
Německá společnost, součást skupiny "Partner für Technik" specializující se na velkoobchodní prodej
oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, bytové technologie a elektroinţenýrství hledá
distributora.
20101223042
Maďarská společnost se zabývá distribucí elektroinstalačních produktů (kabely, vypínače, ţárovky)
jako velkoobchodník a hledá obchodní zprostředkovatele, výrobce a dodavatele uvedených produktů
(zejména svítivých diod).
20101229097
Polská společnost specializující se na programování elektrických a inteligentních instalací hledá
obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory – nové kontakty s exteriérovými, interiérovými,
zahradními architekty, a nabízí subkontrakt společnostem z oblasti inteligentních instalací (pro budovy
a domy).
20110107011
Německý výrobce plně izolovaných přípojných systémů či přípojných systémů izolovaných SF6
plynem pro střední napětí s bohatými zkušenostmi s vývojem a výrobou speciálních návrhů spínacích
zařízení o středním napětí, a to v malých mnoţstvích či formou individuálních řešení na míru
jednotlivých zákazníků, hledá exkluzivní obchodní zástupce (forma pověření).
IT a telekomunikace
20101223023
Polská společnost specializující se na vývoj softwarů hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce,
distributory. Software je určen především pro vyuţití v mateřských školkách, kde je cílem podporovat
komunikaci mezi školkou a rodiči.
20101221036
Belgická společnost specializující se na marketing prostřednictvím mobilních aplikací hledá
společnosti, které zajistí vývoj mobilních aplikací, webových stránek a softwaru. Ţádanou formou
spolupráce je zde subkontrakt.
20101229097
Polská společnost specializující se na programování elektrických a inteligentních instalací hledá
obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory – nové kontakty s exteriérovými, interiérovými,
zahradními architekty, a nabízí subkontrakt společnostem z oblasti inteligentních instalací (pro budovy
a domy).
20101229097
Polská společnost specializující se na programování elektrických a inteligentních instalací hledá
obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory – nové kontakty s exteriérovými, interiérovými,
zahradními architekty, a nabízí subkontrakt společnostem z oblasti inteligentních instalací (pro budovy
a domy).
Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011
Toto číslo vyšlo: 24. 1. 2011
strana 5/9
stavebnictví a průmysl stavebních hmot
20101216061
Italská společnost navrhuje a poskytuje standardně i zakázkově vyráběný nábytek pro veřejné i
soukromé subjekty (hotely, restaurace, kanceláře, obchody a další). Společnost hledá obchodní
zprostředkovatele a rovněţ má zájem o spolupráci s projekčními kancelářemi a architekty.
20101230021
Polská společnost specializující se na elektrotechnický sektor hledá nové partnery (např. architekty,
návrháři interiérů a exteriérů) pro spolupráci a nabízí subkontrakt v oblasti své specializace.
20101220082
Polský velkoprodejce dřevěných produktů (stavební desky) hledá distributory a zároveň tyto sluţby
nabízí na polském trhu pro podobné produkty. V současné době je společnost schopná dodat a zajistit
distributorům MDF, OSB, překliţkové a dřevovláknité izolační desky.
20101228054
Polská společnost specializující se na projektování a konstrukce v telekomunikačním a
elektroenergetickém sektoru nabízí subkontrakt. Společnost dále poskytuje stavební aktivity pro oblast
kancelářských budov a rodinných domů, v elektroenergetickém sektoru nabízené sluţby zahrnují
rovněţ renovace a modernizace elektro infrastruktury.
20101228097
Polská společnost se zabývá dodávkou a instalací sportovních povrchů a vybavení pro indoorové i
outdoorové sporty a hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele logistických sluţeb. Dále má
společnost zájem o nákup části či celé zahraniční firmy. Vedle toho hledá partnery pro vzájemnou
výrobní spolupráci a nabízí subkontraktové sluţby.
20110111042
Německý zemědělec vyvinul metodu pro zvýšení bezpečnosti a kvality chléva prostřednictvím
zabudování ochranných stupaček, které sniţují riziko kluzkého povrchu. Agronom hledá partnera pro
spolupráci, který by měl zájem o tuto metodu oceněnou TÜV certifikátem, a nabízí outsourcingové
aktivity a distribuční sluţby.
20101229097
Polská společnost specializující se na programování elektrických a inteligentních instalací hledá
obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory – nové kontakty s exteriérovými, interiérovými,
zahradními architekty, a nabízí subkontrakt společnostem z oblasti inteligentních instalací (pro budovy
a domy).
automobilový, lodní a letecký průmysl
20101221081
Německá společnost se zabývá výrobou přestavbových systémů (s nutností vyuţití pouze jedné
palivové nádrţe) pro nákladní automobily a zemědělské stroje vyuţívající místo nafty rostlinný olej.
Společnost hledá partnery, kteří mají zájem o distribuci, instalaci a údrţbu těchto systémů nebo strojů
s tímto systémem. Společnost zároveň hledá obchodní zprostředkovatele a franšízové příleţitosti.
20101227051
Srbská společnost specializující se na velkoobchodní prodej vozidel (zejména modely FIAT a LADA),
opravy vozidel a prodej náhradních dílů nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel.
20101223064
Rumunský výrobce ţelezničních a tramvajových vozů s vlastním pohonem, dodávkových a nákladních
vozů a údrţbářských a servisních vozidel hledá partnery pro obchodní dohody, dovozce a obchodní
zástupce.
20110104019
Rakouská společnost působící v oblasti oděvů a doplňků pro motocyklové sporty hledá distributory.
Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011
Toto číslo vyšlo: 24. 1. 2011
strana 6/9
20110118032
Polský výrobce vysoce kvalitního příslušenství pro péči o automobily stejně jako doplňků slouţících
k poskytování profesionálních čistících sluţeb (houby, ţínky, hadry, čistící soupravy apod.) hledá
distributory. Společnost nabízí moţnost umístění loga na produkty, čímţ z nich vytváří prostředek pro
prvotřídní reklamu. Společnost rovněţ hledá obchodní zprostředkovatele.
ostatní zpracovatelský průmysl
20101216016
Britská společnost, která vyvinula inovativní dětský nočník oceněný mnoha cenami, hledá výrobního
partnera pro spolupráci formou subkontraktu. V ideálním případě by měl potenciální partner
poskytovat také skladovací a logistické sluţby. Počáteční výrobní úroveň bude nastavena na cca 5000
ks/rok.
20101216061
Italská společnost navrhuje a poskytuje standardně i zakázkově vyráběný nábytek pro veřejné i
soukromé subjekty (hotely, restaurace, kanceláře, obchody a další). Společnost hledá obchodní
zprostředkovatele a rovněţ má zájem o spolupráci s projekčními kancelářemi a architekty.
20101217007
Italský výrobce plastových produktů určených pro úklid v domácnosti (kolíčky, košťata, kartáče,
lopatky, WC sety) hledá výrobce pro zahájení výrobní spolupráce a/nebo obchodní zprostředkovatele
za účelem exkluzivní distribuce a vytvoření prodejní sítě na úrovni evropského trhu.
20101223005
Polský výrobce základního vybavení do koupelen (jako např. různé druhy uzavíracích kohoutů a
ventilů) hledá obchodní zprostředkovatele.
20101220028
Německá společnost, součást skupiny "Partner für Technik" specializující se na velkoobchodní prodej
oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, bytové technologie a elektroinţenýrství hledá
distributora.
20101220030
Italská společnost specializující se na provozní vybavení obecně (domácnosti, kanceláře, společnosti,
školy) hledá distributory, obchodní zástupce a nabízí své sluţby jako distributor.
20101221009
Rumunský výrobce a distributor melaminového nábytku, kovového nábytku, MDF (polotvrdé
dřevovláknité desky), oceli a skla, který se dále zabývá pracovním zařízením a ochranou, moţnostmi
obalového řešení či vývojem řešení pro čištění a hygienu hledá obchodní partnery. Společnost
poptává a zároveň nabízí distribuční sluţby, má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a
subkontrakt/outsourcingové aktivity a nabízí dopravní/logistické sluţby v Rumunsku.
20101228097
Polská společnost se zabývá dodávkou a instalací sportovních povrchů a vybavení pro indoorové i
outdoorové sporty a hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele logistických sluţeb. Dále má
společnost zájem o nákup části či celé zahraniční firmy. Vedle toho hledá partnery pro vzájemnou
výrobní spolupráci a nabízí subkontraktové sluţby.
1101071643_O
Britská společnost hledá velkovýrobce kol vyuţívaných u vozíků a dalších manuálně poháněných
produktů (dětské sportovní kočárky). Ideální výrobce by měl vyrobit velké mnoţství koleček, mít
vlastní designový tým a být schopný vyrábět inovační kolečka pro britského klienta společnosti.
1101111710_C
Švédská společnost pracující s tiskem na reflektorové odrazkové produkty (např. propagační
materiály) hledá výrobce těchto produktů různých tvarů. Reflektory by měly odpovídat evropskému
standardu EN 13356.
Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011
Toto číslo vyšlo: 24. 1. 2011
strana 7/9
pohostinství a cestovní ruch
20110107001
Slovenská společnost poskytující turistické sluţby dle individuálních přání zákazníků hledá obchodní
zprostředkovatele - obchodní zástupce mezi cestovními kancelářemi, které by měly zájem o
spolupráci.
dopravní a logistické služby
20101216016
Britská společnost, která vyvinula inovativní dětský nočník oceněný mnoha cenami, hledá výrobního
partnera pro spolupráci formou subkontraktu. V ideálním případě by měl potenciální partner
poskytovat také skladovací a logistické sluţby. Počáteční výrobní úroveň bude nastavena na cca 5000
ks/rok.
20101214038
Srbská společnost specializující se na poskytování logistických a skladovacích sluţeb nabízí
obchodně zprostředkovatelské a dopravní/logistické sluţby.
20101221008
Maďarská společnost zabývající se velkoobchodním prodejem semen, chemických hnojiv, pícnin
(oves, ječmen, kukuřice, pšenice apod.) či organických semen pro organické potraviny hledá
velkoodběratele semen, obchodní zprostředkovatele, distributory semen a nabízí logistické sluţby.
20101221009
Rumunský výrobce a distributor melaminového nábytku, kovového nábytku, MDF (polotvrdé
dřevovláknité desky), oceli a skla, který se dále zabývá pracovním zařízením a ochranou, moţnostmi
obalového řešení či vývojem řešení pro čištění a hygienu hledá obchodní partnery. Společnost
poptává a zároveň nabízí distribuční sluţby, má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a
subkontrakt/outsourcingové aktivity a nabízí dopravní/logistické sluţby v Rumunsku.
20101228097
Polská společnost se zabývá dodávkou a instalací sportovních povrchů a vybavení pro indoorové i
outdoorové sporty a hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele logistických sluţeb. Dále má
společnost zájem o nákup části či celé zahraniční firmy. Vedle toho hledá partnery pro vzájemnou
výrobní spolupráci a nabízí subkontraktové sluţby.
20110103013
Polská společnost se specializuje na vnitrostátní lodní přepravu a překládání netypických lodních
zásilek a nabízí outsourcingové a dopravní sluţby společnostem, které by měly zájem o uvedené
formy podpory. Sluţby společnosti zahrnují přepravu těţkých nákladů, velmi objemných nákladů
stejně jako vlečení nových lodí a přesun hydrotechnických stavenišť.
finanční a realitní služby
20101216064
Francouzská společnost se specializuje na zajišťování offshore (daňové plánování a optimalizace)
a outsourcingových sluţeb mezi Evropou a Indií a na výchovu vedoucích pracovníků pro efektivní
spolupráci s Indy a pochopení jejich mentality. Společnost nabízí zprostředkovatelské sluţby a
outsourcingové aktivity potenciálním partnerům, kteří by rádi zahájili spolupráci s indickými podniky.
zdravotnické a hygienické produkty
20101221009
Rumunský výrobce a distributor melaminového nábytku, kovového nábytku, MDF (polotvrdé
dřevovláknité desky), oceli a skla, který se dále zabývá pracovním zařízením a ochranou, moţnostmi
obalového řešení či vývojem řešení pro čištění a hygienu hledá obchodní partnery. Společnost
poptává a zároveň nabízí distribuční sluţby, má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a
subkontrakt/outsourcingové aktivity a nabízí dopravní/logistické sluţby v Rumunsku.
Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011
Toto číslo vyšlo: 24. 1. 2011
strana 8/9
20101216037
Maďarská společnost specializující se na velkoobchodní prodej potravin (rýţe, sýry – trapist, gouda,
máslo, různé druhy soli apod.) a papírových výrobků pro domácnost (toaletní papír, papírové
ubrousky, kapesníky) hledá distributory.
ostatní služby
20101216064
Francouzská společnost se specializuje na zajišťování offshore (daňové plánování a optimalizace)
a outsourcingových sluţeb mezi Evropou a Indií a na výchovu vedoucích pracovníků pro efektivní
spolupráci s Indy a pochopení jejich mentality. Společnost nabízí zprostředkovatelské sluţby a
outsourcingové aktivity potenciálním partnerům, kteří by rádi zahájili spolupráci s indickými podniky.
20101220055
Turecká společnost specializující se vzdělávací a poradenské sluţby (prodejní a marketingové
techniky, rozvoj manaţerských dovedností, personální rozvoj apod.) pro jednotlivce, společnosti a
instituce hledá potenciální partnery pro spolupráci formou joint venture mezi společnostmi
s podobným zaměřením za účelem sdílení zdrojů a kapacit, zakládání výměnných programů školitele,
výměnu výukových metod, technik a materiálů.
Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat
prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network ČR.
Seznam pracovišť Enterprise Europe Network v ČR:
Plzeň:
Pardubice:
- e-mail: [email protected]
- fax: 377 235 320
Bc. Miroslava Skrziszowská, tel.: 377 235 379
- e-mail: [email protected]
- fax: 466 053 910
Lukáš Blaţek, tel.: 466 053 921
Praha:
Ostrava:
- e-mail: [email protected]
- fax: 221 580 284
Ing. Eva Hrubešová, tel.: 234 006 232
- e-mail: [email protected]
- fax: 597 479 324
Ing. Markéta Nenzová, tel.: 597 479 330
Liberec:
Brno:
- e-mail: [email protected]
- fax: 488 577 071
Iva Pekařová, tel.: 488 577 070
- e-mail: [email protected]
- fax: 532 194 938
Ing. Lenka Vaverková, tel.: 532 194 932
Most:
- e-mail: [email protected]
- fax: 476 706 331
Ing. Tomáš Tuček, tel.: 476 206 538
Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011
Toto číslo vyšlo: 24. 1. 2011
strana 9/9

Podobné dokumenty