ACGA_Vyrocni zprava 201314_final - Anglicko

Komentáře

Transkript

ACGA_Vyrocni zprava 201314_final - Anglicko
VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti
ANGLICKO-ČESKÉHO GYMNÁZIA AMAZON
za školní rok 2013-14
Podklady k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji podle §10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterou zpracovává
odbor školství MHMP
V Praze dne 10. 10. 2014
Výroční zpráva o činnosti Anglicko-českého gymnázia AMAZON za
školní rok 2013-14
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.
Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013.
ANGLICKO-ČESKÉ GYMNÁZIUM AMAZON, s.r.o.
Rytířská 406/10
110 00 Praha 1
Identifikátor PO:
651 037 026
IČ:
28228235
IZO:
151 038 546
2.
3.
Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
Jméno a příjmení
Telefon
Email
RNDr. Pavel Zachař, CSc. – ředitel
224 234 826
733 264 266
[email protected]
Pavla Bajuszová – zástupkyně ředitele
224 234 826
731 007 800
[email protected]
Webové stránky právnické osoby (současná adresa).
1
www.gymnazium-amazon.cz
4.
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
Anglicko- české gymnázium AMAZON s.r.o.
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 400 (platnost k 31. 8. 2014)
škola
kód
název oboru / vzdělávacího
programu
Anglicko-české
Gymnázium AMAZON
79-41-K/41
Gymnázium*
cílová
kapacita
oboru /
programu
poznámka
(uveďte, pokud
obor nebyl
vyučován, je
dobíhající atd.)
400
*Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, německý, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce výše uvedených oborů vzdělání byla schválena rozhodnutím
MŠMT č.j. 9 633/2009-23 ze dne 25.5.2009
5.
6.
7.
Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve
školském rejstříku
Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011:
a. nové obory / programy: 79-41-K/41 Gymnázium
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
a. Rytířská 10, Praha 1 (Magistrát hl. města Prahy)
b. Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 2400/1, Praha 2 (Sokol)
8.
Stručná charakteristika školy a materiálně technického vybavení právnické osoby
Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci
Prahy. Studium je čtyřleté. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých
školách a univerzitách v ČR i zahraničí. Od 3. ročníku vyučujeme vybrané předměty (mezinárodní vztahy,
psychologie, právo, umění, média, marketing, ekonomie aj.) v angličtině. Podporujeme studium žáků - cizinců v
rámci systému inkluzívního vzdělávání. Prostředí školy trvale utváříme tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a
moderní. Motto: "We make learning fun. Join us on an English adventure!"
Zaměření:
•
•
Jazykové humanitní: ŠVP "Worldwide Education"
(všeobecné se zaměřením na cizí jazyky a na výuku předmětů v AJ)
Esteticko-výchovné: ŠVP "Art Across Time"
(profilace na výtvarnou výchovu a výuka předmětů v AJ"
Studium využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň
rozvíjí schopnost spolupráce. Osobnost studenta se bude formovat pod vlivem aktivit, které mu pomohou
zvládat učivo s lehkostí. Student se naučí uplatňovat teorii v praxi. Gymnázium AMAZON aktivně podpoří
nadšení každého studenta.
Student získá schopnost:
•
•
•
•
komunikovat a naslouchat druhým
respektovat ostatní
tolerovat odlišnosti
učit se spolupracovat
Student bude schopen vytvořit si vlastní žebříček
morálních hodnot na základě hlubšího poznání
světa kolem nás, což je základem pro úspěšný
život v moderní společnosti. Škola se též zaměřuje
na etiku a estetickou výchovu a tím pomáhá
každému jedinci stát se osobností s vlastním
myšlením a rozhodováním.
Škola má propracovaný dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů, který realizuje
a pravidelně aktualizuje. Hlavním cílem programu je předejít problémům a následkům, případně minimalizovat
jejich dopad a systematicky vést žáky k odpovědnosti za své zdraví.
DLOUHODOBÁ DOBROČINNÁ AKCE BANGBABY
Projekt BanglaKids - Adopce dětí na dálku je zaměřen na trvalou podporu a zlepšení života chudých
bangladéšských dětí formou sponzorování jejich vzdělání. ADRA Česká republika s přispěním "adoptivních
rodičů" - dárců tímto projektem zajišťuje vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit
hradit školné a výdaje spojené s výukou, a podílí se tak na usnadnění vstupu dětí do života. Největší důraz se v
projektu klade na vzdělání. Součástí projektu jsou však také podpůrné a často nezbytné potravinové a
zdravotnické programy spolu s programy rekonstrukčními.
DLOUHODOBÁ DOBROČINNÁ AKCE UNICEF – pomoc hladovějícím dětem
Pracovníci a studenti Anglicko-českého gymnázia AMAZON se rozhodli pravidelně přispívat na pomoc
hladovějícím dětem v programu terapeutické výživy pod záštitou UNICEF. Uvítáme účast rodičů a přátel školy.
Jednorázová výše příspěvku je 150,-Kč (může být i více). Vybranou částku poukazujeme čtvrtletně na účet
UNICEF. Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí pomoci dětem, kteří zápasí s největším nepřítelem současného
světa – s podvýživou.
Osobní poradenství a prevence
Významnou a nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu na gymnáziu AMAZON je individuální přístup
ke studentům. Z toho důvodu byl pod záštitou paní zřizovatelky sestaven tým odborníků skládající se z
psychologů, pedagogů, preventistů a výchovných poradců a vytvořen projekt tzv. Personal Counceling Program
(PCP), jehož úkolem je zajištění zázemí pro každého studenta.
2
Cílem tohoto projektu je aktuální pomoc při:
• orientaci v profesním i osobním životě studenta
• zlepšení komunikace
• realizace jedince v třídním kolektivu i mimo něj
• pomoc v překonávání bariér
• sdílení školních úspěchů či neúspěchů
• rozvoj individuálních předností a v neposlední řadě
• budování morálních kvalit u každého jednotlivce.
Anglicko-české gymnázium AMAZON je gymnázium orientované na výuku současných evropských a světových
jazyků se specifickým důrazem na angličtinu vyučovanou kvalifikovanými rodilými mluvčími. Přítomnost
kvalifikovaných rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků působí motivačně a přináší výsledky.
Lekce jsou vedeny v angličtině, což Vám umožní nejbližší kontakt s jazykem. U začátečníků a mírně pokročilých
je zajištěn výklad gramatiky v češtině. Nadstandardní způsob výuky cizích jazyků vychází z aktuální potřeby
vzdělávat a připravovat studenty pro studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR i zahraničí.
Na gymnáziu AMAZON naleznete nejširší škálu výuky cizích jazyků:
• angličtina
• arabština
• čínština
• francouzština
• italština
• japonština
• latina
• němčina
• portugalština
• ruština
• španělština
V prvním ročníku školy je výuka orientována zejména na rozšíření jazykových vědomostí a dovedností s tím, že v
dalších letech výrazně naroste počet a podíl předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Zaměření na překlady a
tlumočení AJ-ČJ je součástí jazykové výuky i v nabídce volitelných předmětů. Odborné předměty budou
vyučovány v angličtině od 3. ročníku.
Možnost volby zaměření a odborná příprava na seminářích dle individuálního zájmu studentů je předpokladem
pro úspěšné studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR, státech EU, zahraničí a následném uplatnění
ve zvoleném oboru.
Volitelné předměty navazují a prohlubují některý předmět nebo skupinu předmětů. Nabídka volitelných
předmětů, jejich zaměření a obsah učiva je v kompetenci a odpovědnosti ředitele gymnázia.
Seznam předmětů vyučovaných v angličtině:
• Anthropology
• Art & Architecture
• Area Studies
• Classical Studies
• Creative writing
• Economics, Finance & Econometrics
• Environment Engineering
• Film & Media Studies
• Language & Linguistics
• World Literature
• Law
• Management and Business (Accounting, Finance, Marketing)
• Human resources & Organization management
• Music
• Philosophy
3
• Political & Social Theory
• Politics & Internationa Relations
• Psychology & Cognitive Sciences
• Public speaking
• Real Estate & Investment
• Religious Studies
• Sociology & Cultural Studies
• Technology & Information Systems
• Translation-Interpretation
Volitelný předmět ve francouzském jazyce: Culture française et conversation en français
Volitelný předmět v německém jazyce: Deutsche Kultur und Gesprache in Deutsch
Volitelný předmět ve španělském jazyce: Cultura Hispanoamerican y conversación en idioma Espaňol
Roční školné oboru Gymnázium, ŠVP „Worldwide Education“ činí 39 900,- Kč (možnost splátek). Gymnázium
AMAZON věnuje 300,-Kč z ročního školného na projekt BangBaby - Chodíme do školy...díky Vám!
Každá třída
na AMAZONu podporuje jedno BanglaKids. Přidejte se k nám!
Jazykové lekce jsou založeny na osnovách a směrnicích Rady Evropy pro výuku jazyků - The Council of Europe
Framework of Languages. Intenzivně rozvíjíme všechny čtyři jazykové dovednosti: mluvení, čtení, psaní a
poslech vedoucí ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL).
Z iniciativy Rady Evropy každoročně 26. září slavíme Evropský den jazyků.
Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku
znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny.
Vstupní jazykové úrovně:
• Začátečníci
• Falešní začátečníci
• Mírně pokročilí
• Středně pokročilí
• Více pokročilí
Jazykové znalosti - výstup
Cílem čtyřletého studia cizích jazyků je plynulá konverzace v cizím jazyce se širokou slovní zásobou, schopnost
naslouchat a rozumět, výborná znalost gramatiky a písemného projevu, doplněná o kulturu a reálie cizích zemí,
obchodní angličtinu a další praktické dovednosti.
Organizujeme krátkodobé i dlouhodobé poznávací jazykové zájezdy do států EU dle zájmu studentů.
Podporujeme roční kulturně vzdělávací výměnné programy do zemí USA, Kanady, Velké Británie, Austrálie,
Německa, Rakouska, Francie, Španělska a Itálie.
Přehled jazykových zkoušek
Angličtina: FCE, CAE, CPE, SJZ, TOEFL, IELTS
Francouzština: DELF, DALF
Italština: CILS 1-4
Němčina: ZD, ZMP, TestDaF
Španělština: DELE: Certificado inicial, Diploma Básico, Diploma Superior
S platností od 1. 9. 2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Worldwide Education",
který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Učební plán v souladu s RVP
stanovuje vzdělávací oblasti, příslušné obory a jejich časové dotace pro každý ročník. Vzhledem k zaměření
gymnázia AMAZON na živé jazyky je obor Jazyk a jazyková komunikace v oblasti anglického jazyka a dalších
jazyků značně posílen.
4
Cílem studia je získat akademické vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků a osvojit si využívání
komunikačních a informačních technologií v praxi.
V průběhu studia si žák osvojí klíčové kompetence představující soubor vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí
uplatnění v životě.
Druhy kompetencí:
• kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• kompetence komunikativní
• kompetence sociální a personální
• kompetence občanská
• kompetence k podnikavosti
Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány na státním gymnáziu, které vychází z osnov rámcového
vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVPG MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků (angličtiny,
francouzština, italština, němčina, španělština, ruština, japonština, čínština, latina).
Vzdělávací oblasti:
• Jazyk a jazyková komunikace
• Matematika a její aplikace
• Člověk a příroda
• Člověk a společnost
• Člověk a svět práce
• Umění a kultura
• Člověk a zdraví
• Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata pomáhají doplňovat či propojovat to, co si žáci během studia osvojili a příznivě ovlivňují i
proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
• Osobnostní a sociální výchova
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
• Multikulturní výchova
• Environmentální výchova
• Mediální výchova
Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku
znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny.
Cíle vzdělávání
Gymnázium AMAZON usiluje o naplnění těchto cílů:
• vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni gymnaziálního vzdělávání
• vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni gymnaziálního vzdělávání
• připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění
Nový model maturitní zkoušky od roku 2013
Společná část maturitní zkoušky
1. Český jazyk a literatura (povinná zkouška)
2. Cizí jazyk, nebo matematika (povinná zkouška)
3. Cizí jazyk, nebo matematika (nepovinná zkouška)
Profilová část maturitní zkoušky
1. Anglický jazyk
2. Český jazyk
3. Povinně volitelná zkouška: (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT,
Management & Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova)
4. Nepovinná zkouška: (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT, Management &
Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova), max. dva předměty
5
Organizace, systém studia a klasifikace odpovídají standardům gymnaziálního vzdělávání. Základem výuky jsou
předměty shodné s učebními plány vycházející z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního
vzdělávání RVP G MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků (angličtina, francouzština, italština, němčina,
španělština, ruština, japonština, čínština, latina). Vybrané volitelné předměty jsou vyučovány v angličtině od 3.
ročníku. Vyučování začíná v 8.30h.
Studijní stupně:
• 1. ročník – Freshmen level
• 2. ročník – Sophomore level
• 3. ročník – Junior level
• 4. ročník – Senior level
Materiální zabezpečení
Podporujeme moderní formy výuky, mezi které patří využívání metody interaktivního vyučování.
Nízký počet studentů ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům. Výuka probíhá
v moderně vybavených učebnách jazyků a výpočetní techniky.
Přírodovědné předměty se vyučují v odborných učebnách s laboratořemi.
To vše vytváří optimální podmínky ke studiu. Nezbytným zázemím pro
studenty je příjemné prostředí moderně vybavené knihovny se stále se
rozšiřujícím výběrem knih, učebnic, odborných a cizojazyčných publikací
včetně CD a DVD. Systém projektového vyučování je začleněn do školní
výuky i zájmových aktivit a podporuje týmovou práci a výchovu
prožitkem.
Anglicko-české gymnázium AMAZON v široké míře nabízí studentům také zájmové aktivity, které jsou nedílnou
součástí učebního plánu.
Zájmové aktivity se dělí na:
• volitelné předměty (elective classes)
• školní aktivity (in-school activities)
• mimoškolní aktivity (extra-curricular activities)
Možnost volby zaměření a odborná příprava na seminářích dle individuálního zájmu studentů je předpokladem
pro úspěšné studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR, státech EU, zahraničí a následném uplatnění
ve zvoleném oboru.
Seznam seminářů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
RÉTORIKA
TVŮRČÍ PSANÍ
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ K MATURITĚ
PRAVOPISNÝ A GRAMATICKÝ SEMINÁŘ
ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE
HISTORICKÝ SEMINÁŘ K MATURITĚ
FILOSOFIE
PSYCHOLOGIE
SOCIOLOGIE
POLITOLOGIE
ZÁKLADY PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
ETIKETA A DIPLOMACIE
MARKETING A MANAGEMENT
SEMINÁŘ Z MATEMATIKY K MATURITĚ
PROCVIČOVÁNÍ Z MATEMATIKY
DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
SEMINÁŘ Z FYZIKY
SEMINÁŘ Z CHEMIE
SEMINÁŘ Z BIOLOGIE
ZDRAVOVĚDA A PRVNÍ POMOC
SEMINÁŘ Z INFORMATIKY
6
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
PROGRAMOVÁNÍ
SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU K MATURITĚ
ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
EU A JINÉ SVĚTOVÉ INTEGRACE 21. STOLETÍ
CREATIVE WRITING IN ENGLISH
PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ
ANGLIČTINA
ARABŠTINA
ČÍNŠTINA
FRANCOUZŠTINA
ITALŠTINA
JAPONŠTINA
LATINA
NĚMČINA
PORTUGALŠTINA
RUŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
DRAMATIZACE
DĚJINY UMĚNÍ
HUDEBNÍ KULTURA
AEROBIK + FITNESS
Cílem studia je získání akademického vzdělání s excelentní znalostí světových jazyků
a osvojení si využívání informačních a komunikačních technologií v praxi.
Profil absolventa
Absolventky a absolventi gymnázia AMAZON budou mladí lidé, kteří:
získali své středoškolské vzdělání v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry ve schopnosti studentů
mají vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků
jsou připraveni k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a ke studiu na univerzitách a vysokých školách
v ČR i zahraničí
jsou osobnostně vyspělí s vlastním žebříčkem morálních hodnot a tolerantní k odlišnostem
si osvojili schopnosti a dovednosti, které jim umožní pružně reagovat na nové životní výzvy
a dosahovat akademických, profesionálních a osobních úspěchů
jsou schopní kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za
svět, ve kterém žijí, s možností měnit svět k lepšímu
7
NOVÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU - UČEBNÍ OBOR: UMĚNÍ A KULTURA
Čtyřleté denní studium zaměřené na umění, vizuální kulturu, cizí jazyky a komunikační dovednosti.
Cílem studia je získat všeobecné středoškolské vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků rozšířené
o přehled v oblasti historie umění a současné vizuální kultury se schopností využívání komunikačních a
informačních technologií v praxi. Vychováváme ke vztahu k umění.
Zahájení výuky studijního oboru: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP "Art Across Time" (esteticko-výchovné zaměření:
profilace na výtvarnou výchovu a výuka vybraných předmětů v angličtině) se předpokládá ve školním roce
2014-15.
Absolventky a absolventi gymnázia AMAZON budou mladí lidé, kteří:
získali své středoškolské vzdělání v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry v individuální
schopnosti a nadání studentů,
tvořivě využívají osvojených klasických výtvarných dovedností, postupů a technik,
mají zkušenosti s novými formami vizuální komunikace ve světě nepřetržitého rozvoje informačních
technologií,
mají široký přehled o celosvětové vizuální kultuře a dějinách umění; jsou schopni citlivé interpretace
uměleckých děl,
mají schopnost strukturovaného uvažování, tvůrčího řešení problémů a samostatné koncepční práce,
jsou připraveni pro studium na vysokých školách v ČR i zahraničí, kde jsou žádoucí pozorovací
schopnosti, představivost, estetické cítění a kreativita,
mají vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků,
jsou osobnostně vyspělí s vlastním žebříčkem morálních hodnot a tolerantní k odlišnostem, jsou
schopni kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za svět a
možnosti měnit svět k lepšímu.
8
9.
Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
V souladu s ustanovením § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zřídila dne 17. června 2008
ředitelka školy školskou radu, stanovila počet jejích členů v celkovém počtu šest (6) a vydala volební řád.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a
studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Řádné volby do školské rady proběhly 24. září 2008 v souladu s volebním řadem školské rady.
Členové školské rady Anglicko-českého gymnázia AMAZON:
1. Vladimíra Janečková – jmenována zřizovatelem
2. Pavla Bajuszová – jmenována zřizovatelem
3. Ivana Hamříková – zvolena z řad pedagogických pracovníků
4. Veronika Šulcová – zvolen z řad pedagogických pracovníků
5. Alena Majerová – zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
6. neobsazené místo – zvolen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků – stav k 31. 8. 2014
Předsedkyně: Pavla Bajuszová
Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici v kanceláři školy.
Jednání školské rady proběhlo:
• 7. 10. 2013
• 30. 11. 2013
• 31. 8. 2014
II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je
v tabulkách přidejte
b.
7
2,3
27
pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem
16,7
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem
20
externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
externí učitelé
fyzické osoby celkem
2
interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
3
interní učitelé
fyzické osoby celkem
Anglicko-české
gymnázium AMAZON
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané
počty osob přepočtené na plně zaměstnané (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
a.
škola
1.
19
kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola
Anglicko-české
gymnázium AMAZON
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
27
0
celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
100%
0%
9
c.
další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, kurzy, jiné)
Název akce
Organizátor/lektor
Účastník
1
Formy komunikace, sociální vztahy, asertivita
Mgr. Olchavová
Všichni učitelé
2
BOZP a PO
Dr. Skácelík
Všichni učitelé
3
Židé, dějiny a kultura
Židovské muzeum v Praze
1
4
Jazyk v globalizujícím se světě
IELTS, British Council
2
5
Matematika ve světle výsledků MZ 2013
NIDV
1
6
Kariérové poradenství pro výchovné poradce
Scio
1
7
Stammtisch
Hueber Verlag
1
8
Trendy v jazykovém vzdělávání
ACERT
1
9
Finanční gramotnost
KFP
2
10
Jak pracovat s portálem: Škola OnLine
AMAZON
noví učitelé
11
Vzdělávání pro 21. století – technologie a nové trendy ve výuce
Pearson
1
12
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
NIDV, Cermat
2
13
Multikulturní výchova a osobnostní přístup
Člověk v tísni
1
14
Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ
EKO-KOM, a.s.
1
15
Typologie osobnosti MBTI
Soukromá VŠ ekonom. studií, s.r.o.
1
16
Evaluační dotazník: hodnocení práce třídního učitele
AMAZON
8
17
Life Skills
Partners Czech
1
18
Mezipředmětové hospitace
AMAZON
Všichni učitelé
19
Práce s interaktivní tabulí a systémem ActivExpression
SMOV
18
20
Škola paměti
Mgr. Jakub Pok
12
10
d.
jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
celkem (fyzické osoby)
11
3
(dle zákona o ped. prac.)
z toho
bez odborné kvalifikace
1
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí
2.
Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.
počty osob
fyzické osoby
přepočtení na
celkem
plně zaměstnané
2
2,0
7
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1.
Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a.
denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola
počet
tříd / skupin
počet
žáků / studentů
10
189
Anglicko-české gymnázium
AMAZON
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně,
neuvádějte počty duplicitně):
- přerušili vzdělávání: 1
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 0
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 11
z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 9
- přestoupili na jinou školu: 11
- jiný důvod změny (uveďte jaký):
2.
Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a.
denní vzdělávání
11
škola
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
průměrný počet
žáků / studentů na učitele
18,9
10
Anglicko-české
gymnázium AMAZON
Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola
Anglicko-české
gymnázium
AMAZON
Anglický jazyk
celkem
Anglický jazyk
z celku pokračující
Francouzský jazyk
celkem
Francouzský jazyk
z celku pokračující
Německý jazyk
celkem
Německý jazyk
z celku pokračující
Ruský jazyk
celkem
Ruský jazyk
z celku pokračující
Španělský jazyk
celkem
Španělský jazyk
z celku pokračující
Italský jazyk
celkem
Italský jazyk
z celku pokračující
Latinský jazyk
celkem
Latinský jazyk
z celku pokračujíc
3.
189
55
64
70
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
Anglicko-české
gymnázium
AMAZON
denní vzdělávání
škola
a.
z celkového
počtu
žáků/studentů
:
4.
prospělo s vyznamenáním
17
neprospělo
18
opakovalo ročník
1
počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6.
t.j % z celkového počtu žáků
139
75%
průměrný počet zameškaných hodin na žáka
134
z toho neomluvených na žáka
0,9
Outstanding Academic Achievement for 2013-14
Výborné studijní výsledky ve školním roce 2013-14 (průměr do 1,5 na ročníkovém vysvědčení)
12
Jméno a příjmení
Třída v roce 2013-14
Wendy Kristýna Kohoutková
FR1A
Zuzana Jankovská
FR1C
Veronika Trtíková
SO2A
Anna Čermáková
SO2C
Petra Trnková
FR1C
Markéta Kolinová
JU3A
Vanda Prošková
JU3B
Julie Vinklová
FR1B
Livie Francová
SO2A
Klára Páchová
SO2B
Andriy Melnyk
SO2C
Olgy Moiseva
SO2A
Štěpán Linhart
JU3A
Karin Hlaváčová
FR1A
Daniela Urbanová
FR1A
Barbora Tuháčková
SO2C
Bára Vičíková
FR1A
Linda Krčmářová
FR1B
Lucie Riedererová
FR1B
Ocenění: „Super Student“ of the Week of October 21 - 25, 2013
Předmět
Český jazyk a literatura
Třída
FR1A
FR1B
FR1C
SO2A
SO2B
Jméno a Příjmení
Josefína Simková
Lucie Riedererová
Zuzana Jankovská
Valentina Lazzari
Klára Páchová
SO2C
JU3A
JU3B
SR4A
SR4B
Anna Čermáková
Markéta Kolinová
Kristina Berdarová
Jindřich Bučan
Anna Khrystenko
FR1C
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
SR4A
SR4B
SR4B
Karel Borůvka
Tomáš Chvalina
Pavel Karmalinskiy
Jan Trojáček
Huong Vu Thien (Iveta)
Alexandr Galkin
Alžběta Růžičková
Jan Schubert
Anna Khrystenko
Španělský jazyk
FR1A
FR1B
FR1C
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
SR4A
SR4B
Bára Vičiková
JulieVinklová
Kamilla Asgarova
Kristýna Škopová
Pavlína Matějková
Anna Čermáková
Sabina Olijve
Vanda Prošková
Michala Mizerová
Michaela Malíčková
Francouzský jazyk
FR1A
FR1C
Wendy Kohoutková
Zuzana Jankovská
Alžběta Círusová
Klára Páchová
Vladyslava Mus
Německý jazyk
SO2B
Francouzský jazyk
JU3B
SR4A
SR4B
Barbora Kudrnová
Ma Thi Tuyet Mai
Andrea Jičinská
Jana Šaldová
13
Matematika
Fyzika
Chemie
FR1A
FR1B
FR1C
Barbora Formánková
Valerie Mašlonková
Zuzana Jankovská
SO2A
SO2B
SO2C
Valentina Lazzari
Anna Litvina
Anna Čermáková
JU3A
JU3B
SR4A
Štěpán Lukeš
Vanda Prošková
Ana Ceran
FR1A
FR1B
FR1C
Wendy Kohoutková
Lucie Riedererová
Barbora Černá
SO2C
Andriy Melnyk
JU3A
Nicolas Philipp
FR1A
FR1B
FR1C
SO2A
Josefína Simková
Valerie Mašlonková
Zuzana Jankovská
Valentina Lazzari
Veronika Trtíková
Olga Moiseva
Stoltzová Sophia
14
SO2B
SO2C
Pavel Karmalinskiy
Leora Gorbunova
JU3A
Štěpán Lukeš
Nikola Procházková
FR1A
FR1B
FR1C
Barbora Vičíková
Julie Vinklová
Zuzana Jankovská
SO2A
SO2B
SO2C
Valentina Lazzari
Klára Páchová
Anna Čermáková
JU3A
JU3B
Markéta Kolinová
Zuzana Smrčinová
Předmět
Třída
Jméno a Příjmení
Zeměpis
FR1A
FR1B
FR1C
Wendy Kohoutková
Petr Fuksa
Petra Trnková
SO2A
SO2B
SO2C
Barbora Ptáčková
Klára Páchová
Anna Čermáková
JU3B
Alexandr Galkin
Biologie
Dějepis
FR1A
FR1B
FR1C
Karin Hlaváčová
Petr Fuksa
Zuzana Jankovská
Alžběta Círusová
Dominika Geržová
SO2A
SO2B
Tomáš Chvalina
Klára Páchova
Anna Litvina
Michaela Lazarovská
SO2C
Anna Čermáková
Martina Kóssiová
JU3A
Nicol Hlaváčová
Markéta Kolinová
JU3B
Karolína Řeháčková
SR4A
SR4B
Anna Vondráčková
Valeriya Chrapejčuk
FR1A
FR1B
Johana Kalaninová
Linda Krčmářová
Julie Vinklová
Sabina Trejtnarová
Základy společenských věd
FR1C
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
Valentina Lazzari
Klára Páchová
Inna Soboleva
Anna Čermáková
David Broukal
Adriana Salačová
Alexandr Galkin
SR4A
SR4B
Irena Melnyk
Jan Schubert
Jana Šaldová
Hudební výchova
FR1A
FR1C
SO2A
Karin Hlaváčová
Karel Borůvka
Oskar Trejbal
Informační a výpočetní technika
FR1A
FR1B
FR1B
SO2A
SO2B
SO2C
Luong Manh Hung - Filip
Julie Vinklová
Kateřina Mrázová
Lukáš Ostatek
Natália Potanková
Barbora Tuháčková
JU3A
JU3B
Adriana Salačová
Diana Kněžínková
SR4A
SR4B
Matěj Adámek
Jan Schubert
15
Výtvarná výchova
FR1A
FR1B
FR1C
SO2A
SO2B
SO2C
Johanka Kalaninová
Barbora Vičíková
Zhu Ming
Laura Zpěváková
Zuzana Jankovská
Tereza Machytková
Kristýna Škopová
Sophia Stoltzová
Vladyslava Mus
Klára Páchová
Andrea Procházková
Anna Čermáková
Tereza Radová
Leora Gorbunova
Donika Kuqi
Tělesná výchova
FR1A
FR1B
FR1C
SO2A
SO2B
SO2B
JU3A
JU3B
SR4A
SR4B
Dardan Kuqi
Tereza Vavřačová
Sabina Trejtnarová
Kristýna Škopová
Adam Kučaba
Adam Fiala
Linh Chi Nguyen
Diana Kněžínková
Štěpán David
Jan Schubert
Zdraví 21
JU3A
Markéta Kolinová
Simona Melichová
Dorota Nováková
Karolína Řeháčková
Vanda Prošková
JU3B
16
Předmět
Třída
Jméno a Příjmení
Anglický jazyk
FR1A
FR1B
FR1C
FRC3
FRD3
FRA2
FRB2
SO2B
SOD3 Pavel Karmalinskiy
SO2C
SOC3 Anna Čermáková
SOB2 Aneta Částková
SOA2 Leora Gorbunova
JU3A
JUA2- Huong Vu Thien
JUAB3 Vanda Prošková
JUB3 Yegor Spitsyn
JU3B
SR4A
Anna Issová
Josefína Simková
Kateřina Mrázová
Veronika Hrozová
SR4B
SRA2 Andrea Jičinská
SRB3 Alžběta Růžičková
SRAB2 Michala Mizerová
History of Art (Art & Architecture)
JU3B
SR4A
Diana Kněžínková
Iryna Melnyk
Management a Business
SR4A
JU3B
Alžběta Růžičková
Huong Thanh Duongová - Hany
Public Speaking
JU3B
Alexandr Galkin
Psychologie
JU3B
SR4A
Daniela Gurevitsh
Matěj Adámek
Film and Media
JU3B
Igor Ceran
Law
JU3B
Daniela Gurevitsh
International Relations
SR4A
Dominika Novotná
Vydáno 30. 10. 2013
17
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli
hodnoceni :
prospěl
neprospěl
vzdělávání
při
zaměstnání
maturitní zkoušky
denní
vzdělávání
škola
Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
41
3
1
9
26
6
Výsledky maturitní zkoušky 2014
Ve společné tzv. státní části dosáhli studenti následujících výsledků:
•
Anglický jazyk v úrovni B1: 32x výborně, 5x chvalitebně
•
Český jazyk: 10x výborně, 15x chvalitebně, 11x dobře a 1x nedostatečně.
V profilové tzv. školní části (ČJ, AJ, volitelný předmět) dosáhli studenti celkového školního průměru 2,38.
Průměr za jednotlivé zkoušky:
•
ČJ pravopis – 1,67;
•
ČJ ústní – 2,32;
•
AJ gramatika v úrovni B2/C1 – 2,16;
•
AJ ústní v úrovni B2/C1 – 1,59;
•
volitelný předmět – 2,58.
Společná a profilová část z českého i anglického jazyka se liší formou i obsahem. V profilové části je kladen
důraz zejména na literární, gramatické a stylistické znalosti získané za 4 roky gymnaziálního studia. Část
společná je zaměřena hlavně prakticky na práci s textem, analýzu a schopnost jeho porozumění.
Prioritou vyučujících maturitních předmětů je komplexní příprava na maturitní zkoušku profilové i společné části.
Od žáků se očekává důsledná příprava na vyučování, aktivní přístup ke studiu a spolupráce s vyučujícími. Při
splnění těchto kritérií je žák na maturitní zkoušku velmi dobře připraven a výsledkem je vynikající ohodnocení.
18
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2014
V pátek 13. 6. 2014 proběhlo ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy v pořadí již třetí slavnostní
předávání maturitních vysvědčení Anglicko-českého gymnázia AMAZON.
33 úspěšných maturantů stylově oblečených do talárů a čepiček převzalo svá maturitní vysvědčení z rukou
zřizovatelky školy paní Evy Kudrnové, ředitele pro pedagogickou činnost pana Pavla Zachaře a své třídní
profesorky Kristýny Míchalové.
19
Bylo nám ctí, že jsme mohli mezi čestnými hosty uvítat též prezidentský pár v roli rodičů.
Prezident České republiky – pan Miloš Zeman – se pohotově ujal blahopřání se zdravicí a osobním přáním do
budoucího života.
Všichni maturanti obdrželi knihu o umění a Europass - soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích,
jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech.
Nejlepší studenti byli navíc oceněni knižním vydáním slavných světových fotografií 20. století.
O bezchybný hudební doprovod se postarali nadaní studenti 3. ročníku Sabina Olijve a Štěpán Lukeš.
Součástí velkolepé slavnostní ceremonie byla taktéž imatrikulace padesáti žáků 1. ročníků, kteří si z rukou svých
třídních profesorek, Jany Charvátové a Ivany Hamříkové, převzali pamětní imatrikulační list a dárek s motivem
hlavního města Prahy.
Všem našim maturantům roku 2014 gratulujeme a žákům 1. ročníků přejeme úspěšný krok do dalšího studijního
života na Amazonu!
Obrazová příloha: http://www.gymnazium-amazon.cz/galerie/zobrazit/graduation-2014
Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2014/2015
přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
(denní vzdělávání)
počet přihlášek celkem
8 let
6 let
Gymnázia
délka vzdělávání
a.
4 roky
5.
112
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem
4
100
z toho v 1. kole 84
z toho ve 2. kole
9
z toho v dalších kolech
7
z toho na odvolání
0
počet nepřijatých celkem
12
počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)
20
obor:
obor:
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok
2014/2015
6.
0
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Anglicko-české gymnázium AMAZON je institucí, která zcela akceptuje a podporuje multikulturní prostředí.
Důkazem toho je různorodé etnické složení studentů ve třídách i profesorů (rodilých mluvčích) v pedagogickém
sboru.
Škola maximálně akceptuje jakékoli interkulturní rozdíly, považuje výchovu v této tématice za jednu z priorit.
Studentům jsou poskytovány kurzy „Českého jazyka pro cizince“ nebo „Doučovací kurz gramatických a
pravopisných dovedností“. Svojí mateřskou kulturu mají možnost prezentovat a tím pádem naopak integrovat
majoritu např. prostřednictvím školních akcí typu „Mezinárodní den jazyků“ či „Projektová činnost – The
AMAZON STATE FAIR“, které se a priori zaměřují na prezentaci a seznámení se s různými kulturami a etniky.
V loňském roce nebyl zaznamenán žádný případ, který by se týkal adaptačních problémů cizinců do školního
prostředí.
Složení žáků z cizích zemí: Ázerbájdžán, Kosovo, Čína, Maďarsko, Izrael, Japonsko, Kazachstán, Rusko,
Slovensko, Vietnam, Ukrajina. Celkový počet žáků – cizích státních příslušníků: 51.
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
CZECH for foreigners aneb čeština jako cizí jazyk
Anglicko - české gymnázium AMAZON se specializuje na podporu vzdělávání cizích státních příslušníků, pro
které není český jazyk jejich mateřským jazykem.
Naším dlouhodobým cílem je poskytnout pomoc všem studentům podle jejich individuálních potřeb tak, aby
mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady v českém prostředí a bezproblémově se zapojit do
běžné školní výuky českého jazyka a dalších předmětů.
Integraci cizinců podporujeme pořádáním kurzů češtiny pro cizince, kterou vyučujeme jako cizí jazyk. Jazykové
kurzy češtiny pro cizince probíhají formou skupinovou nebo individuální.
Naše kurzy navštěvují žáci z prostředí
• asijského
• anglofonního
• slovanského
např. Vietnam, Čína, Japonsko, Korea, USA, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Rusko, Bělorusko, Ukrajina,
Azerbajdžán, Kazachstán aj.
Jejich potřebám nestačí klasické doučování češtiny, kde si pouze prohlubují své znalosti z momentálně
probírané látky ve škole. Z tohoto důvodu organizujeme specializované kurzy češtiny pro cizince, ve kterých
mají možnost osvojit si gramatické základy češtiny, čímž se podstatně zvyšuje jejich šance na úspěšné studium
na českých školách včetně našeho jazykového gymnázia, ale i v reálném životě v České republice.
Důraz je kladen především na
• zvládnutí základních komunikačních a
• dorozumívacích dovedností
• včetně uvedení do problematiky české gramatiky.
Studium probíhá v kontextu českých reálií a české kultury za použití interaktivních výukových metod.
Typy kurzů
• přípravný 14-ti denní kurz před nástupem do 1. ročníku - celkem 48 hodin výuky
• pokračující kurz v průběhu školního roku - 2x60 minut/týdně
7.
Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Vzhledem k tomu, že Anglicko-české gymnázium AMAZON nezaznamenalo žádný konkrétní případ, který by
vyžadoval speciální přístup v socioekonomické oblasti studentů (viz. materiální podpora atp.), nebyla v loňském
roce na gymnáziu vytvořena žádná speciální třída, ve které by došlo k integraci žáků z takto znevýhodněného
prostředí. Speciální výchova a vzdělávání je v současné době zohledňována zejména u studentů se
specifickými potřebami učení (DYS).
8.
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Ve školním roce 2013/2014 studovalo na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON 12 žáků s povoleným
individuálním vzdělávacím plánem. Individuální vzdělávací plán (IVP) může ředitel školy povolit žákovi se
speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním nebo z jiných důvodů. Ve většině případě se
jednalo o žáky s mimořádným nadáním sportovního zaměření.
9.
Ověřování výsledků vzdělávání
Ověřování výsledů vzdělávání je prováděno standardními nástroji, pomocí klasifikace a výchovnými opatřeními.
Výjimečně se užívá slovní hodnocení v případě žáka – cizince kvůli možnosti vyjádřit se k pokroku v počáteční
fázi vzdělávání. Hodnocení je prováděno průběžně formou testů a písemných prací, což zajišťuje dostatečnou
zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání žáků. Kritéria, pravidla a nástroje hodnocení jsou žákům známy, jsou
součástí školního řádu, jsou jednoznačná a srozumitelná.
Výsledky žáků jsou hodnoceny průběžně a zapisovány do žákovských průkazů - indexů. Hodnocení žáků se škola
věnuje a klasifikace se zaznamenává pravidelně.
21
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
10. Školní vzdělávací programy
Vzdělávací nabídka naší školy odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do školského rejstříku viz
rozhodnutí č.j. 12 861/2009-21 ze dne 3.8.2009. Zapsaný obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní
forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 r. 0 měs., výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický,
francouzský, německý, španělský.
Školní vzdělávací program „Worldwide Education“ je platný od 1. 9. 2008. Strategie a plánování školy vychází
z ŠVP „Worldwide Education“ a formuluje profil absolventa a priority ve výchovné a vzdělávací oblasti. Škola
vychází ze zásad a cílů školského zákona a dle předem stanoveného plánu provádí pravidelnou autoevaluaci
pomocí hodnotících neanonymních dotazníků, které vyplňují žáci školy a hodnotí tak práci učitelů i celkovou
atmosféru školy. Škola reaguje na podnětné poznámky a snaží se je zařadit do života a struktury školy a jejich
programů. Ředitel provádí pravidelně hospitace v hodinách a sleduje kvalitu výuky.
ŠVP „Worldwide Education“ je k nahlédnutí na veřejně přístupném místně v knihovně ve škole.
Učební plán: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP „Worldwide Education“ - celosvětové vzdělávání
Předmět
Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících
studia
Počet hodin
celkem
I.
II.
III.
IV.
4
4
4
4
16
Cizí jazyk ANGLIČTINA + konverzace
3+4
2+4
2+4
2+4
9+16
Cizí jazyk (NJ, FJ, ŠJ) + konverzace
2+2
2+2
2+2
2+2
8+8
Matematika
3
4
3
0
10
Základy společenských věd
2
2
2
2
8
Dějepis
2
2
2
2
8
Zeměpis
1
2
2
0
5
Fyzika
2
2
1
0
5
Chemie
2
2
1
0
5
Biologie
2
2
2
0
6
Kariéra 21 (Člověk a svět práce)
0
0
0
1
1
Kultura 21
1
0
0
1
1
Informatika a výpočetní technika +
technika administrativy (psaní všemi
deseti)
1
1
2
1
5
Estetická výchova (HV/VV)
2
2
0
0
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Zdraví 21 (Výchova ke zdraví)
0
0
1
0
1
Volitelný předmět č. 1
0
0
2
2
4
Volitelný předmět č. 2
0
0
1
2
3
Volitelný předmět č. 3
0
0
0
2
2
Volitelný předmět č. 4
0
0
0
2
2
Celkem
35
35
35
30
135
Český jazyk a literatura
22
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
Anglicko-české gymnázium AMAZON připravilo ve školním roce 2013-14 pro své studenty celkem 100 aktivit
nejrůznějšího zaměření a charakteru. Veškeré školní i mimoškolní akce jsou pečlivě vybírány s ohledem na
propojení teoretického a praktického života mladého člověka. Korespondují se školním vzdělávacím programem
„Worldwide Education“, naplňují mezipředmětové vztahy a klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání.
1. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
PRAVIDLO "DVAKRÁT PĚT (2X5)"
RODIČE VÍTÁNI
AWARD OF EXCELLENCE
STUDIJNÍ PORADCE
SUPER STUDENT OF THE WEEK
EVALUACE ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2013-14
PSANÍ VŠEMI DESETI – MOUNT BLUE
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014
2. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DOBROČINNÉ AKTIVITY – ADRA A UNICEF
AMOS – JAK SE DOSTAT NA VYSOKOU ŠKOLU?
JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013
JAK EFEKTIVNĚ STUDOVAT
SBÍRKA PRO DOMOV SENIORŮ - SUE RYDER
DEN SPOJENÝCH NÁRODŮ
TÍPNI TO!
TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ MLÁDEŽÍ A NA MLÁDEŽI, DROGY A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA
ODVAHA SVĚDČIT - SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY MICHALA VELÍŠKA
ADVENTNÍ CHARITATIVNÍ AKCE „DÁRKY PRO ŽIVOT“
BANGLAKIDS – PF!
THINK BIG SCHOOL
FESTIVAL JEDEN SVĚT – ZAKÁZANÉ HLASY - KUBA
FESTIVAL JEDEN SVĚT – ZAKÁZANÉ HLASY – CHICAGOGIRL
JSI USER
DŮM SVĚTLA
TÍPNI TO II.!
BESEDA ADRA
SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU
PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
3. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
•
•
•
•
•
•
THE GLOBE PROJECT
ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA
EKOLOGICKÝ PROGRAM - STŘEVLÍK
INDONÉSIE - PO STOPÁCH LIDOJEDŮ
ZDRAVOTNÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE
BIOFARMA FILOUN
23
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
•
•
•
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ - EUROPEAN INTERNATIONAL DAY OF LANGUAGES
S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE!
THANKSGIVING REPORT
5. VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VĚDECKÝ JARMARK
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – AKUSTIKA
CHEMICKÉ POKUSY PRO GYMNÁZIA – DĚLENÍ SMĚSÍ
MODERNÍ CHEMIE I. - LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE
MODERNÍ CHEMIE II. - LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – OPTIKA
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – MECHANIKA
VÍŠ, CO JÍŠ?
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE - VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
GRAVITACE A VESMÍR
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE - FORENZNÍ ANALÝZA
6. ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY
•
•
•
•
•
•
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET - BOTANICUS A PŘEROV NAD LABEM
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET - LETIŠTĚ RUZYNĚ A DIVOKÁ ŠÁRKA
ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ
VÁNOČNÍ ZÁJEZD - DRESDEN 2013
LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ – HOCHFICHT 2014
JAZYKOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE – LONDON 2014
7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DIVADELNÍ KLUB AMAZONU - KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
PROJEKT MF DNES - STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY
THE AMAZON DECATHLON – ATHLETIC TOURNAMENT
LITERÁRNĚ - HISTORICKÁ EXKURZE PO PRAŽSKÝCH PAMÁTKÁCH
NÁRODNÍ DIVADLO - PROHLÍDKA INTERIÉRU
BÍLKOVA VILA
ŽIVOT GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
STARPOINT - CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
DAS FILMFEST - SILBERWALD
SLAVNOSTNÍ BANKET - ETIKETA
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - Z DĚJIN TOTALITY V ČESKOSLOVENSKU
EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
GOETHE INSTITUT
„THE SCHOOL SPIRIT WEEK“
ANTISEMITISMUS
GOETHE INSTITUT II.
PLAKÁT V SOUBOJI IDEOLOGIÍ
TIM BURTON A JEHO SVĚT
SLOVANSKÁ EPOPEJ ALFONSE MUCHY
FILMOVÁ PROJEKCE - CESTA DO ŠKOLY
IQ LANDIA - LIBEREC
DOX - MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
24
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PRAHA - EXKURZE HISTORICKÝM CENTREM
VÝPRAVA NA VYŠEHRAD - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
PROJEKTOVÝ DEN - FRANZ KAFKA A JEHO STOPY V PRAZE
ŠKOLNÍ VÝLET - VÝPRAVA ZA KRÁSAMI PRŮHONICKÉHO PARKU
DOBRÁ PAMĚŤ - ZÁKLAD ÚSPĚCHU
MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ & MUZEUM ALCHYMISTŮ
ŠKOLNÍ VÝLET - KUTNÁ HORA - PO STOPÁCH STŘÍBRA A KUTNOHORSKÝCH ALCHYMISTŮ
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
PRAŽSKÁ ZOO - SEZNÁMENÍ S NOVÝMI PAVILONY
PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI
AMAZON BOAT TRIP
8. SOUTĚŽE
•
•
•
AMAZON ENGLISH OLYMPICS
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
STUDENTSKÁ THÁLIE 2014
9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
•
PEOPLE TO PEOPLE - NOMINACE DO MEZINÁRODNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
10.SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY
25
•
BESEDA SE ZÁSTUPCEM EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU
11.DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE
•
•
•
•
•
•
•
ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU PREZIDENTEM ČESKÉ REPUBLIKY
SETKÁNÍ RODIČŮ S UČITELI
SCHOLA PRAGENSIS
AMAZON PROM 2014
GRADUATION 2014
TALENT CLUB
FACEBOOK
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
1. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
PRAVIDLO "DVAKRÁT PĚT (2X5)"
Pravidlo „dvakrát pět (2x5)“ znamená, že pokud žák dostane dvě nedostatečné za sebou, učitel e-mailem
informuje rodiče. Podáním informace o momentální sestupné tendenci výsledků žáka jeho rodičům tak
předcházíme nezvratně špatným výsledkům v období pololetního či závěrečného hodnocení. V této souvislosti
sdělujeme, že pokud žák dostane známku 5, nemusí to znamenat, že jsou jeho znalosti nedostatečné, nýbrž že
nesplnil úkol (nejčastěji např. neodevzdal domácí úkol, nedostavil se na náhradní test v domluveném termínu
bez řádné omluvy, apod.).
V rámci volnočasových aktivit organizuje škola nejrůznější podpůrné typy seminářů. Například: Pravopisný a
gramatický seminář z ČJ. Již po jednom měsíci návštěv tohoto semináře vidíme podstatné zlepšení u některých
žáků, kteří měli s prospěchem problémy.
RODIČE VÍTÁNI
Anglicko-české gymnázium AMAZON splňuje kritéria školy otevřené rodičům, a proto ji byla udělena značka
„Rodiče vítáni“. Jsme přesvědčeni, že partnerská komunikace školy a rodičů má pozitivní vliv na rozvoj
osobnosti dítěte, jeho psychiku a výsledky ve vzdělávání.
ACGA = škola otevřená rodičům, rodiči otevření škole.
AWARD OF EXCELLENCE. CONGRATULATIONS!
Diplom za výborné studijní výsledky ve školním roce 2013-14 byl předán 13 studentům. Všem ostatním
přejeme, aby se školní rok 2013-14 stal novou výzvou k dosažení stejně mimořádných studijních úspěchů.
STUDIJNÍ PORADCE
Činnost studijního kouče spočívá v pravidelném setkávání s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, s jejichž
pomocí vytipovává studenty se slabým prospěchem. Schůzky probíhají většinou individuálně, často jsou ke
spolupráci přizváni také rodiče a výchovná poradkyně.
Intenzivní pozornost je věnována studentům, kterým byl schválen individuální vzdělávací plán. Monitoruje
vzájemnou komunikaci žáků s učiteli, plnění povinností vyplývajících z podmínek udělení IVP a neprodleně řeší
nastalé problémy.
SUPER STUDENT OF THE WEEK
V týdnu od 21. 10. do 25. 10. 2013 proběhla v naší škole soutěž: Super Student of the Week. Cílem je motivovat
žáky k lepšímu výkonu a přístupu ke studiu.
V rámci této soutěže je úkolem učitelů hodnotit u žáků: 1) aktivitu v hodinách, 2) přístup ke studiu, 3) výsledky
vzdělávání, 4) nadstandardní zájem o výuku.
Každý učitel během výuky v jednotlivých třídách hodnotí po celý týden žáky na základě výše uvedených bodů.
Na konci týdne pak nominuje učitel žáky z tříd, ve kterých svůj předmět vyučuje.
V letošním školním roce bylo nominováno celkem 175 studentů gymnázia v 19 vyučovaných předmětech.
EVALUACE ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2013-14
Poslední lednový týden byly žákům školy rozdány dva evaluační dotazníky. První se zaměřoval na hodnocení
gymnázia z jejich úhlu pohledu. Žáci se zamýšleli nad otázkami spokojenosti se svou školou, školním
26
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
prostředním nebo třídním kolektivem. Dále hodnotili svoji motivaci vzdělávat se a dosahovat úspěšných
školních výsledků. Přemýšleli i o svých preferencích jednotlivých vyučovacích předmětů a měli také možnost
napsat pochvalu, či připomínku, radu, či podnět ke zlepšení. Zkrátka vyjádřit vlastní názor.
Druhý hodnotící dotazník byl pak zacílen na evaluaci práce profesorského sboru. Zde hodnotili například
srozumitelnost výkladu látky, individuální náročnost včetně testování a zadávání domácích úkolů, organizaci
práce, nadšení učitele pro daný předmět nebo přístup jednotlivých vyučujících.
Evaluace školy a profesorského sboru je účinný a profesionální nástroj dalšího zkvalitňování výuky na Anglickočeském gymnáziu AMAZON.
PSANÍ VŠEMI DESETI – MOUNT BLUE
Správné psaní na klávesnici se vyučuje v naší škole prostřednictvím aplikace MOUNT BLUE. Program používá
metodiku školy hrou a efekt je již velmi brzy viditelný. Umění psát všemi deseti přináší efektivní, soustředěnou a
profesionální práci na počítači. Zvyšuje produktivitu a šetří čas. Navíc pomáhá také dysgrafikům a dyslektikům.
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014
V týdnu od 2. do 5. 6. 2014 proběhly v Anglicko-českém gymnáziu AMAZON profilové a státní maturitní
zkoušky.
Ve společné tzv. státní části dosáhli studenti následujících výsledků z anglického jazyka s výsledkem:
32x výborně, 5x chvalitebně a z českého jazyka: 10x výborně, 15x chvalitebně, 11x dobře a 1x nedostatečně.
V profilové tzv. školní části (ČJ, AJ, volitelný předmět) dosáhli studenti celkového školního průměru 2,38.
Z toho průměr za jednotlivé zkoušky: ČJ pravopis – 1,67; ČJ ústní – 2,32; AJ gramatika – 2,16; AJ ústní – 1,59;
volitelný předmět – 2,58.
Celkem 9 studentů prospělo s vyznamenáním.
Společná a profilová část z českého i anglického jazyka se liší formou i obsahem. V profilové části je kladen
důraz zejména na literární, gramatické a stylistické znalosti získané za 4 roky gymnaziálního studia. Část
společná je zaměřena hlavně prakticky na práci s textem, analýzu a schopnost jeho porozumění.
Prioritou vyučujících maturitních předmětů je komplexní příprava na maturitní zkoušku profilové i společné
části. Od žáků se očekává důsledná příprava na vyučování, aktivní přístup ke studiu a spolupráce s vyučujícími.
Při splnění těchto kritérií je žák na maturitní zkoušku velmi dobře připraven a výsledkem je vynikající
ohodnocení.
27
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
2. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
DOBROČINNÉ AKTIVITY – ADRA A UNICEF
Anglicko-české gymnázium AMAZON je prostřednictvím svých patronů zapojeno do dobročinných charitativních
akcí organizací UNICEF a ADRA.
Třída
Patron ADRA
Patron UNICEF
FR1A
Karin Hlaváčová
Josefína Simková
FR1B
Michaela Šrámková
Barbora Nováková
FR1C
Tereza Machytková
Alžběta Círusová
SO2A
Martin Horák
Valentina Lazzari
SO2B
Klára Páchová
Anna Nguyenová
SO2C
Anna Kučerová
Tereza Radová
JU3A
Nikola Procházková
Markéta Kolinová
JU3B
Kristina Berdarová
Diana Kněžínková
SR4A
Soňa Zítková
Kristýna Chroustová
SR4B
Valeriya Chrapejčuk
Tini Tran
AMOS – JAK SE DOSTAT NA VYSOKOU ŠKOLU
Vzdělávací agentura AMOS - Kam po maturitě - uspořádala 11. září 2013 informativní přednášku pro studenty
maturitních ročníků o možnostech dalšího studia. Žáci se dozvěděli zásadní informace o podmínkách a
náročnosti přijímacího řízení. Tutor s nimi diskutoval atraktivitu jednotlivých studijních oborů a úspěšnost
přijetí. Nezanedbatelnou roli hraje fakt uplatnění na pracovním trhu a využitelnost oboru. Žáci se většinou
zajímají o humanitní směry, které bývají plně obsazené. V rámci zvýšené konkurence o tyto obory, je nutno
zkvalitnit přípravu a využít čas. Agentura též nabízí přípravné kursy. Doufáme, že přednáška přispěla k větší
informovanosti žáků a usnadní jim rozhodnutí, kam si přihlášku podat.
STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY
Ve středu 2. října 2013 v dopoledních hodinách se na Anglicko-českém gymnáziu Amazon konaly Studentské
předčasné parlamentní volby. Volební komisi, jež se zasloužila o hladký průběh voleb, tvořili studenti druhého
ročníku, který v současnosti v hodinách Základů společenských věd probírá politologii. Voleb se zúčastnili
studenti napříč ročníky. Vše simulovalo skutečné volby. Každý se musel prokázat identifikačním průkazem a pak
se s volebním lístkem vypravit za plentu, kde vyznačil své rozhodnutí, a nakonec jej vhodil do volební urny.
Nejvíce hlasů získala strana TOP 09 následovaná Českou pirátskou stranou. Třetí příčku obsadila strana ANO
2011. Cíle projektu organizace Jeden svět na školách (jako např. podporovat aktivní účast mladých lidí na
občanské společnosti, přiblížit středoškolským studentům volební systém a základní demokratické principy či
podpořit debatu o společenských tématech) byly naplněny. Věříme, že tato zkušenost také pomůže zvýšit účast
prvovoličů a mladých voličů v řádných volbách obecně.
28
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
JAK EFEKTIVNĚ STUDOVAT
Každoročně probíhá v měsíci říjnu sezení s žáky prvních ročníků o systému přípravy do školy. Mnozí potvrzují, že
se na základní škole neučili vůbec nebo minimálně. Nejsou tedy připraveni na velký příjem informací, neumí si
zorganizovat čas a dostavují se první neúspěchy. Výchovná poradkyně ve své přednášce seznámila žáky
s organizací a podmínkami domácí přípravy.
V dotazníku věnovanému studijnímu stylu a správnému učení se mohli ztotožnit s určitými postupy a pravidly.
Ve škole mohou využít pomoci studijního kouče. Velká diskuse byla věnována podmínkám při učení a práci
s textem. Metoda P-O-Č-AČ-O připravuje v jednotlivých krocích na velké penzum látky. Ten, kdo chce uspět,
musí ve škole trénovat jako ve sportu. Musí cvičit svou paměť, udržovat si nové poznatky opakováním. Cílem je
využití svých znalostí a dovednosti je kdykoliv použít. Metoda ,,5P“ přináší hlavní zásady pro zlepšení učení a
učebního stylu.
SBÍRKA PRO DOMOV SENIORŮ – SUE RYDER
Anglicko-české gymnázium Amazon se ve dnech 10.10. – 11.10. 2013 zapojilo do projektu 72hodin Ruku na to!
(http://www.72hodin.cz/2013). Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR, které pomohou
druhým, přírodě, či jejich okolí. My jsme se rozhodli uspořádat sbírku věcných darů dle motta "To nejlepší z vaší
skříně, co Vy sami už nepotřebujete!" pro dobročinné obchody Domova Sue Ryder.
Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc
druhých, a usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného
společenství a objevovali drobné radosti života.
Všechny dary, které dobročinné obchody Domova Sue Ryder přijímají, jsou určeny výhradně k prodeji, výtěžek
je určen na financování péče o seniory.
Ve čtvrtek 10. října nosili studenti napříč ročníky i někteří vyučující své „poklady“ do školy. Vybraní zástupci
v každé třídě vše protřídili a pak odevzdali koordinátorovi A. Vavřičkové. V pátek 11. října pak studenti druhého
ročníku, který se do sbírky zapojil nejaktivněji, odnesli plné tašky do dobročinného obchodu ve Štěpánské ulici.
Cílem projektu bylo studentům ukázat, že stačí málo, aby dokázali mnoho. Obdobnou sbírku určitě zopakujeme
a doufáme, že se příště zapojí opravdu všichni.
DEN SPOJENÝCH NÁRODŮ
Ve čtvrtek, dne 24. 10. 2013, se studenti Anglicko-českého gymnázia Amazon, kteří se stali třídními ambasadory
projektů UNICEF a ADRA pro letošní školní rok, zúčastnili semináře o systému OSN a některých jeho projektů.
Přednáška se konala v informačním centru OSN na Praze 1, které leží asi jen 2 minuty chůze od našeho
gymnázia. Mezi přednášejícími se vystřídalo hned několik lidí, kteří mluvili o projektech, na kterých pracují, a
představili i hmotné ukázky, jako jsou například škola v krabici, vysoko nutriční tyčinka pro podvyživené děti
nebo učebnice sestavené OSN. Zhlédli jsme také několik krátkých dokumentárních snímků, které ilustrovaly
oblast působení jednotlivých agentur. Nejvíce se však asi našim studentům líbily suvenýry, které si mohli
zdarma odnést. Byly to například učebnice, letáčky, bločky, propisky anebo plátěné tašky, o které se dokonce i
někteří poprali, aby je získali.
TÍPNI TO!
V pondělí 2. prosince 2013 se studenti tříd SO2A a SO2B v rámci prevence tabakismu stali účastníky zajímavého
semináře pod názvem "Típni to!" Celá akce trvala dvě vyučovací hodiny a byla vedena Adamem Kulhánkem z
České asociace proti kouření. Na úvod všichni vyplnili dotazník sloužící pro statistické účely. Přednáška
obsahovala mnoho zajímavých názorů, statistik i lékařských fotografií, které rozhodně není množné spatřit
každý den. Žáci byli obeznámeni např. s procesem vysvětlujícím, jak si je lidské tělo schopné vytvořit závislost.
Tato část byla doplněna zajímavými obrázky zobrazujícími nervové vzruchy vyvolané právě nikotinem. Většina z
nás také ocenila ukázku reklamních triků a strategií velkých a mocných tabákových společností, které používají
tak nepatrné, zato však velice intenzivní prostředky k nalákání pozornosti všech věkových kategorií, nejčastěji
však už dětí. V neposlední řadě zde byl věnovaný prostor oblastem, ve kterých má kouření nejhorší následky.
Seminář byl opravdu poučný a myslíme si, že perfektně vystihl současnou problematiku dnešní mládeže.
29
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ MLÁDEŽÍ A NA MLÁDEŽI, DROGY A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA
Již tradičně se studenti 1. ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON zúčastnili v rámci preventivního
programu přednášky zaměřené na trestnou činnost páchanou mládeží a na mládeži. Přednášku vedl zkušený
kriminalista, který své povídání doplnil o řadu příkladů ze své praxe. Zaměřil se především na témata drog,
počítačovou kriminalitu, násilí a další trestnou činnost. Nevyhýbal se ani nejtěžším zločinům, jako jsou vražda či
znásilnění. Velký ohlas vzbudil tzv. „drogový kufr“ s maketami všech možných typů omamných látek, který si
studenti mohli po přednášce prohlédnout.
ODVAHA SVĚDČIT - SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY MICHALA VELÍŠKA
Dne 9. prosince 2013 měli studenti třetích a čtvrtých ročníků Anglicko-českého gymnázia Amazon příležitost
zúčastnit se výjimečné události, a to 8. ročníku vyhlášení Ceny Michala Velíška a také předcházejícího semináře
„Odvaha soudit“. Cílem letošního tématu přednášky bylo ukázat posluchačům, co znamená rozhodovat o osudu
druhého ve jménu spravedlnosti. Během dvou hodin jsme si poslechli velmi různorodé, a přesto neskutečně
zajímavé názory na danou problematiku od lidí, kteří s ní měli buď osobní zkušenosti, nebo se jí věnovali ve
svém profesním životě.
Po ukončení semináře a krátké technické pauze jsme se vrátili opět do Rezidence primátora hl. města Prahy již
za přítomnosti samotného primátora a dalších významných hostů. Tentokrát, abychom se podívali do očí
hrdinů, kteří uskutečnili statečné činy, neváhali riskovat vlastní život a zdraví a napomohli lidem, kteří se
nacházeli v ohrožení. Svým chováním připomněli každému přítomnému v sále, že hrdinové jsou stále kolem nás.
ADVENTNÍ CHARITATIVNÍ AKCE „DÁRKY PRO ŽIVOT“
V průběhu listopadu a prosince proběhl v Anglicko-českém gymnáziu Amazon adventní charitativní projekt
DÁRKY PRO ŽIVOT.
S upřímnou radostí musím říci, že projekt byl velmi úspěšný. Do akce se zapojily všechny třídy bez výjimky, a
snad i proto se vybralo krásných 11.598 korun. Tyto prostředky stačily na nákup 600 kusů očkování proti obrně,
vakcíny proti spalničkám pro 200 dětí, 100 odčervovacích tablet, 150 sáčků výživné terapeutické směsi s
vysokým podílem proteinů, která je určena dětem strádajícím akutní podvýživou, jejichž organismus je příliš
slabý pro podávání normální stravy, dvě sady zimního oblečení pro děti ve věku od 3 měsíců do 14 let (Sada
obsahuje pár rukavic, šátek, vlněnou čepici, zimní bundu a kalhoty, zimní boty, ponožky a teplé triko nebo
pyžamo), 10 000 tablet na čištění vody, dvakrát vybudování školních toalet a 9 moskytiér chránících před
malárií.
Všechny tyto předměty pomoci budou dodány přímo do některé ze 157 nejchudších zemí, kde UNICEF rozvíjí
své programy a kde je takové pomoci nejvíce zapotřebí.
Děkujeme všem třídám za projev altruismu, který dnes bohužel není samozřejmostí.
BANGLAKIDS – PF!
Od školního roku 2009/2010 je Gymnázium AMAZON zapojeno do projektu BanglaKids - podpora vzdělání tím,
že věnuje 300,-Kč z každého ročního školného na dlouhodobou podporu vzdělávání jmenovitě určitého žáka v
konkrétní škole v Bangladéši. V současnosti podporujeme 2 dívky (jménem Anamica Das a Flora Hadima) a 2
chlapce (jménem Durjoy Malaker a Durjoy Mazhi). Díky podpoře našich studentů bude moci každé z výše
uvedených bangladéšských dětí docházet pravidelně do školy ze svého domova. Z příspěvku se uhradí školné,
uniforma, pomůcky, a jedno hlavní jídlo denně. Anglicko-české gymnázium Amazon letos od podporovaných
dětí obdrželo děkovná PF.
THINK BIG SCHOOL
V úterý 4. 2. 2014 se vybraní studenti našeho gymnázia zúčastnili zajímavého projektu Think Big School, který je
organizovaný mezinárodní vzdělávací neziskovou organizací Junior Achievement ve spolupráci s Telefonica
Czech Republic, a.s.
30
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Think Big School je program určený pro studenty středních škol, který je zaměřen na podporu jejich
podnikavého ducha a získávání digitálních dovedností. Přináší mladým lidem příležitost získat zkušenosti a
dovednosti, které zvýší jejich šance na trhu práce.
Think Big School jim dává možnost vyzkoušet si nanečisto základní principy tvorby podnikatelských nápadů za
pomoci digitálních nástrojů, rozvíjí jejich orientaci v digitálním světě, učí je projektovému řízení, týmové
spolupráci a komunikaci. Během celého dne se zrodila celé řada zajímavých projektů, které na závěr dne
posoudila odborná porota a vybrala tři nejzajímavější:
1.
místo: Perfekt cars (Caroline a její tým)
2.
místo: PIXJUTSU (Dorota, Tereza a jejich tým)
3.
místo: Fit On (Maria a její tým)
Vítězné týmy se rozdělily o věcné ceny v podobě flash disků, termohrnečků a minireproduktorů. Drobnou
pozornost si ale nakonec odnesli všichni zúčastnění.
Organizátorům děkujeme za zajímavou zkušenost a těšíme se na další ročník Think Big School.
FESTIVAL JEDEN SVĚT – ZAKÁZANÉ HLASY - KUBA
Ve středu 5. 3. 2014 se celý druhý ročník našeho gymnázia účastnil v rámci festivalu Jeden svět na školách
promítání filmu s lidskoprávní tematikou, o nějž bývá nejen z řad pedagogů, ale právě také žáků, každý rok
nebývale velký zájem. Film „Viva Cuba Livre – rapová vzpoura“ ukazuje protestní hnutí Kubánců na pozadí
rapové scény, v jejímž čele stojí, respektive stála, kapela Los Aldeanos. Její hudební texty jsou posláním a
inspirací pro současnou mladou generaci Kubánců. Oficiálně jsou zakázané. Veřejně vystupovat a točit desky
kapela nemůže. Jejich vliv je přesto v zemi velice silný a jejich ideje se šíří poměrně rychle, spolehlivě a hlavně
bezprostředně. Studenti si díky tomuto filmu mohli uvědomit, jakou sílu hrají v osvobozovacím procesu mladí
lidé. Bohužel žádné vyhlídky převratu zatím nikdo nevidí.
31
Po filmu následovala diskuse s velice váženými hosty, dvěma jinými kubánskými rapovými textaři současné
doby. Na scéně se sice pohybují teprve čerstvě, nicméně vědí dobře, jaké riziko ve své zemi neustále podstupují
a jaké tresty se za protistátní postoje ukládají. Ve většině z nás film zbořil představu o současné Kubě jako o
státu, kde se společenské poměry pozvolna liberalizují a Kubánci se tak těší vstupu do nové éry.
FESTIVAL JEDEN SVĚT – ZAKÁZANÉ HLASY - CHICAGOGIRL
Ve středu 12. 3. 2014 se celý druhý ročník gymnázia v rámci festivalu Jeden svět na školách účastnil promítání
filmu s lidskoprávní tematikou, o nějž je nejen z řad pedagogů, ale právě také žáků, každý rok nebývale velký
zájem. Film Chicagogirl vypráví o syrské dívce (19 let), která studuje ve Spojených státech amerických, odkud
vede boj proti diktátorskému režimu Bašára Assada. Odboj je velmi specifický, využívá totiž moderních
komunikačních technologií a kanálů (YouTube, Skype, Facebook, Twitter). Díky sociální síti dochází ke
komunikaci přímo s účastníky občanské války. Do dějů syrské dívky je divák doslova zapojen, umožňuje mu
pohlédnout přímo do dějiště demonstrací, bojů v městě Homes. Studenti si díky filmu odnesli velmi dobré
(po)vědomí o v současné době největším občanském konfliktu světa.
JSI USER
Dne 7. 4. 2014 navštívili studenti druhých a třetích ročníků Anglicko-českého gymnázia Amazon unikátní
divadelní představení „#Jsi user“, které připravil Seznam.cz ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Představení
iniciované v rámci projektu Seznam se bezpečně! bylo zaměřené na oblast internetové komunikace a jeho
vyznění rozhodně nenechalo nikoho na pochybách, že pohyb po síti pro nás nemusí být vždy bezproblémovým.
Po představení následovala diskuze s herci a s panem Kožíškem, který se právě riziky číhajícími na internetu
zabývá.
Netradiční divadelní pojetí využívající moderní technologie bylo studenty přijato velice různorodě. Po skončení
programu jsme však své mobily a tablety neomylně zkontrolovali všichni…
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
DŮM SVĚTLA
Dne 9. 4. 2014 studenti prvního ročníku Anglicko-českého gymnázia absolvovali v rámci prevence HIV/AIDS
poučné a podnětné dopoledne v Domě Světla v pražském Karlíně.
Kromě seznámení s chodem organizace proběhla beseda, kterou vedl interaktivním způsobem HIV pozitivní
lektor, jenž uvedl na pravou míru nejčastější pověry a diskriminační předsudky týkající se tématu, seznámil nás
se způsoby přenosu, příznaky nemoci, testováním a léčbou a také velmi otevřeně hovořil o svých pocitech a
zkušenostech ze svého života.
Tím HIV infekce přestala být něčím velmi vzdáleným a abstraktním, osobně a citově se dotkla všech přítomných.
TÍPNI TO II.!
V pondělí 14. dubna 2014 byl pro studenty druhých ročníků Anglicko-českého gymnázia v rámci prevence
tabakismu připraven seminář ,,Típni to! 2". Jednalo se o navazující seminář občanského sdružení Česká koalice
proti tabáku (ČKPT). První část druhého bloku byla věnována zopakování a připomenutí informací, které
studenti získali na úvodním semináři cca před půl rokem. V druhé části se pozornost zaměřila na kouření
alternativních produktů – téma bylo rozšířeno o doutníky, dýmky, elektronické cigarety a též marihuanu. Ani
tentokrát nechyběly ilustrativní obrázky a videa či živá diskuze.
Program nabídl studentům větší možnost formovat si vlastní postoje ke kouření a upevnit si poznatky z
tabákové problematiky, na základě kterých budou moci poučeně vyhodnotit všechna rizika spojená s kouřením.
BESEDA ADRA
V pondělí 12. května se patroni ze všech ročníků Anglicko-českého gymnázia Amazon sešli s Jarmilou Szkutovou
z organizace ADRA, aby se blíže seznámili s problematikou slumů a zejména novým projektem Čalantika.
Zjistili jsme, že slumy jsou chudinské čtvrti ve velkých městech, jejichž obyvatelé žijí v nevyhovujících životních
a hygienických podmínkách, často pod hranicí chudoby a lidské důstojnosti. I zde však žijí děti, které mají své
sny bez ohledu na podmínky, ve kterých vyrůstají. Mezi ně patří i to, že chtějí chodit do školy jako ostatní.
Bangladéšské děti často přichází o své dětství, protože od útlého věku plní povinnosti jako dospělí. Jen každé
páté dítě, které bydlí v jednom ze slumových čtvrtí v Bangladéši, chodí do školy. Okolo 2,4 miliónů dětí
z bangladéšských slumů ve věku 6-10 let nemá stále přístup k základnímu vzdělání.
Jednou z nejlepších cest, jak obyvatelům slumů pomoci vymanit se z bludného kruhu chudoby a přinést naději
na zlepšení jejich životní situace, je vzdělání.
Slumové centrum Čalantika nabízí dětem a jejich rodinám velkou podporu. Dětem žijícím ve slumu
umožňuje kvalitní základní vzdělání. Děti se učí číst a psát v místní bengálštině, učí se základům matematiky,
angličtiny a všeobecným znalostem. Do výuky je zároveň zahrnuta osvěta v oblasti hygienických návyků
a základních práv dětí. Protože 65 – 70% obyvatel dháckých slumů je negramotných, centrum
organizuje pravidelné vzdělávací kurzy pro dospělé na různá témata: gramotnost, hygiena, vzdělání v oblasti
lidských a pracovních práv, apod.
Protože se téma všech zúčastněných velmi dotklo, rozhodli jsme se, že uspořádáme celoškolní „májovou sbírku
Čalantika“ zaměřenou na získání školních pomůcek pro děti ze slumu. Do sbírky se zapojily třídy napříč ročníky.
Nejvýrazněji se zapojila třída FR1C, která shromáždila téměř 1500,-. Celkově se vybralo 3600,-, což pokryje
náklady na školní pomůcky na celý školní rok pro 10 dětí ze slumu Čalantika.
SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU
Ve středu 21. 5. jsme se studenty 3. ročníku navštívili kino Světozor, kde se pořádá festival o těhotenství s
názvem: Světový týden respektu k porodu. Festival nabízí informace o zdravé a bezpečné péči v těhotenství, při
porodu a následné péči o dítě. Zúčastnili jsme se velmi zajímavé tematické přednášky a následné diskuse o
porodu a mateřství. Také jsme prošli expozici dělohy a podívali se na fiktivní porodní sál. Návštěva festivalu
nám ukázala, že porod je individuální záležitost a je na každé ženě, jaký způsob zvolí. Ženy mají dnes velký výběr
péče jak v těhotenství, tak během porodu a po porodu a je dobré znát všechny možné alternativy.
32
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
S žáky třetího ročníku jsme v pátek 13. 6. absolvovali přednášku na téma: rakovina děložního čípku. Přednáška
byla věnována hlavně prevenci a poskytla žákům důležité a potřebné informace o tomto onemocnění. Studenti
se dozvěděli, jakým způsobem nemoc vzniká. Získali informace o viru HPV, co všechno způsobuje a jak se
přenáší, kdo by mohl být infekcí potencionálně ohrožen a proč je tolik důležitá prevence a ochrana při
pohlavním styku. Přednášející hovořila poutavě a věcně. Cílem celé přednášky bylo podpořit informovanost
žáků a zvýšit zájem o danou problematiku.
3. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
THE GLOBE PROJECT
Anglicko-české gymnázium AMAZON se účastní mezinárodního environmentálního projektu GLOBE zaměřující
se na problematiku životního prostředí ve svém okolí i v mezinárodním měřítku. Naším cílem je podpořit zájem
žáků o přírodní vědy, přispět k rozvoji vědeckých forem práce a propojit spolupráci mezi SŠ a VŠ.
ENERGIE – BUDOUCNOST LIDSTVA
V úterý 18. 3. 2014 proběhla beseda studentů 3. ročníku s Ing. Václavem Havlíčkem z ČEZu, který zajímavě
povídal o energetické situaci nejen v České republice, ale věnoval pozornost celosvětovému pohledu. Studenti
získali přehled o stavu fosilních paliv i možnosti využití alternativních zdrojů energie, včetně jádra. Některá
zjištění byla pro studenty překvapením a zároveň alarmující zprávou. První reakcí na celou besedu bylo:
"Zhasněte světla, svítíme zbytečně!" Snad jim to vydrží!
EKOLOGICKÝ PROGRAM – STŘEVLÍK
V úterý 13. května 2014 se uskutečnil pěší výlet prvního ročníku Anglicko-českého gymnázia Amazon po naučné
stezce Oldřichovské háje a skály, která se nachází v západní části rezervace Jizerskohorské bučiny procházející
CHKO Jizerské hory.
Ekologický program byl spojený s návštěvou Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, kde měli studenti
možnost občerstvení, odpočinku či kontaktu s hospodářskými zvířaty.
Během celé, cca 10km vycházky byli rozděleni do jednotlivých týmů, které se pohybovaly samostatně a cestu si
zpestřovaly zadanými úkoly v podobě práce s mapou a hledání odpovědí pomocí informačních tabulí.
Počasí ledových mužů nám sice nepřálo, přesto jsme si cestu deštěm zkazit nenechali a zpestřili si ji příjemným
povídáním a dobrou náladou.
INDONÉSIE – PO STOPÁCH LIDOJEDŮ
Studenti 3. ročníku se ve čtvrtek 15. května zúčastnili vzdělávacího pořadu s názvem Indonésie – po stopách
lidojedů, který se konal v rámci vzdělávacího projektu Planeta Země 3000.
V kině Světozor jsme viděli nejen dokumentární cestopisný film o Indonésii, ale také mnoho krásných fotografií
s poučným výkladem. Dozvěděli jsme se nejen o životě na několika z tisíců indonéských ostrovů, ale také o tom,
jak v Indonésii probíhají pohřební rituály, jak je život tamních obyvatel spjat s přírodou či náboženstvím, a mohli
jsme porovnat rozdíly mezi životním stylem západního světa a indonéských domorodců. Poznali jsme také,
jakým způsobem probíhá v různých koutech světa sopečná činnost a jak aktivní sopky vypadají v Indonésii, kde
se v jejich kráteru velmi náročným způsobem těží čistá síra.
Cestopis měl mimo jiné tak trochu dobrodružnou zápletku, když se průvodce filmem vydal na ostrov Borneo
hledat přírodní kmeny, jež i v dnešní době provozují kanibalismus.
33
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Naprosto odlišný způsob života lidí, kteří se obejdou bez vymožeností moderní civilizace, jejichž čas se neřídí
hodinkami, ale přírodními cykly a náboženskými zvyklostmi a jejichž rituály jsou pro Evropana někdy naprosto
nepochopitelné, byl pro nás velkou inspirací k zamyšlení se a uvědomění si, jak nesamozřejmé jsou některé
věci, bez kterých si nedokážeme život představit.
ZDRAVOTNÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE
S žáky třetího ročníku jsme absolvovali přednášku na téma: Zdravotní systém v ČR. Přednáška byla věnována
hlavně zajišťování optimálního chodu zdravotnických zařízení z hlediska organizace činností a finančního
zajištění. Během přednášky jsme se seznámili s následujícími tématy: legislativa, vztah k EU, zdravotní péče,
zdravotní pojištění, solidarita, zdravotní pojišťovny a práva pacientů. Pro žáky byla přednáška přínosná, protože
zejména otázky spojené s optimalizací sítě zdravotnických zřízení a způsobem jejich financování, tj. zejména
způsobem financování zdravotní péče, jsou v poslední době velmi často skloňovanou problematikou.
BIOFARMA FILOUN
S žáky prvních ročníků jsme v úterý 3. 6. 2014 uskutečnili výlet na biofarmu. Farma Filoun rodiny Šourkových se
nachází na severní straně kopce Filoun nad obcí Plavy v Jizerských horách v Libereckém kraji. Tato farma se
zaměřuje na ekologický chov skotu. Během exkurze jsme si prohlédli ustájení skotu a podívali se po okolí celé
biofarmy. Na farmě jsme měli možnost vidět také telátka, prasata a koně. Veškerá produkce mléka je
zpracovaná na farmě v jejich vlastní mlékárně. Součástí exkurze byla také ochutnávka sýrů, mléka a podmáslí.
Vše vlastní výroby. Pobyt jsme nakonec zakončili u místního obchůdku, kde jsme si nakoupili zásoby čerstvých
produktů z farmy, abychom s nimi obdarovali sebe a naše blízké. Během návštěvy jsme se totiž utvrdili v tom, že
co je čerstvé a dobře zpracované je nejen zdravé, ale i chutné.
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
34
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – EUROPEAN INTERNATIONAL DAY OF LANGUAGES
On Thursday September 26, 2013 we celebrated the European International Day of Languages here at
AMAZON. All students participated in the event and thoroughly enjoyed themselves. The presentation started
with all students writing European International Day of Languages on the board. We are very fortunate to have
an international student body here at AMAZON, which means our boards were covered with many languages!
Russian, Serbian, German, Spanish, Swedish, Hebrew, Albanian, Vietnamese, Korean, Chinese, and Italian just
to name a few! Students also listened to a track with people saying “Hello” in many different languages and
listed which ones they heard. Finally, the students studied different Palindromes as well as Tongue Twisters in
English and several other European Languages.
Through this day our students have become more aware of the benefits of bilingualism as well as the
connection it makes between people from other countries.
Celebrating cultural diversity is a way to remind us all that we live in a very colorful and exciting world!
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE!
... je heslo, kterým se řídili žáci 1. ročníku při zpracovávání svých projektů, v rámci jazykovědy, na téma světové
jazyky - jejich shody a rozdíly. Komparativní metodou jsme si ukázali vzájemnou příbuznost světových jazyků a
jejich umístění v jednotlivých jazykových skupinách a opět si potvrdili, že porozumění a osvojení cizích jazyků
nám velmi pomáhá nejen při cestách do zahraničí a při setkávání s lidmi z jiných zemí a odlišných kultur, ale
jazyky nám také otevírají cestu k novým životním příležitostem. Jejich znalost významně zvyšuje šance na
budoucí úspěch a dobré uplatnění.
THANKSGIVING REPORT
On Thursday, November 28, Gymnazium AMAZON celebrated the American holiday of Thanksgiving. The
English Department celebrated Thanksgiving with the Freshman class. The students learned about the history
of the holiday as well as the modern day way of celebrating. We also talked about all the parts of our lives that
we are thankful for and of course we held up the tradition of creating Native American Headdresses! In the
end, we all went to enjoy a scrumptious Thanksgiving lunch provided by the school and upperclassmen joined
us as well. It was, and always is, a great success! Now we have Christmas to look forward to!
Students were treated to a specially prepared Thanksgiving Day feast. The meal included traditional American
Thanksgiving dishes such as turkey, sweet potatoes, dressing, corn, and pie. Gymnazium AMAZON dined
together as a school while enjoying the Thanksgiving festivities.
In addition to the meal, students engaged in a series of Thanksgiving related activities during their English
classes. Students crafted traditional American-Indian headdresses to wear during the festivities. They adorned
the headdresses with paper feathers and American-Indian themed names of the students' choosing. Students
also learned about the history of the Pilgrims, their settlement in modern-day America. In addition to learning
historical facts about Thanksgiving, students were exposed to Thanksgiving-related vocabulary through reading
comprehension tailored to their respective English proficiency levels.
Students engaged in a discussion on the theme of “giving thanks” for things that are normally taken for
granted, a central theme of the American Thanksgiving tradition. Students were asked to ponder what they
were thankful for in their lives, and to share their feelings of gratitude with the rest of the class.
Finally, students competed in Thanksgiving-themed games. Classic childhood games served as a lighthearted
note to cap off the Thanksgiving celebrations. Upon completing their Thanksgiving activities for the day,
students were escorted to the dining hall by an American teacher to enjoy the feast with the rest of the
gymnazium AMAZON community.
Happy Holidays!!!
35
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
5. VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
VĚDECKÝ JARMARK
VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. se letos ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a
biochemie AV ČR rozhodlo uspořádat 18. 9. 2013 v Praze na Vítězném náměstí celodenní interaktivní akci pod
širým nebem - Vědecký jarmark.
Organizátoři jarmarků si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a
středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké a střední školy a ústavy, které se jarmarku zúčastnily, ve svých
stáncích předvedly, že věda je všude kolem nás a že je v každodenním životě potřebná. Návštěvníci si mohli
některé pokusy i sami vyzkoušet nebo si ověřit své dovednosti a znalosti v soutěžních kvízech. V pěti desítkách
výstavních stanů si každý našel to, co ho zajímá. Téměř nikdo z nás nevynechal stánky s názvy Víš, co jíš?, Chléb
10x jinak, Od mléka po kosmetiku a řadu dalších.
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – AKUSTIKA
Studenti druhého ročníku se 23. 10. zúčastnili fyzikálních pokusů na téma Akustika. Přednáška proběhla
v prostorách matematicko-fyzikální fakulty v Holešovicích a byla nabitá zajímavými a velmi názornými ukázkami
vlastností zvuku. Studenti se do některých experimentů s nadšením zapojili. Například měření hlasitosti jejich
křiku se shledalo s velkým nadšením. Přednášky tohoto typu přiblíží studentům danou problematiku a přispějí
k pochopení fyzikálních jevů. Už teď se těší na příští rok na pokusy z optiky.
CHEMICKÉ POKUSY PRO GYMNÁZIA – DĚLENÍ SMĚSÍ
V laboratoři vysoké školy technologické absolvovali naši žáci ve dnech 10. a 20. ledna laboratorní práce na
téma: Dělení směsí. Každý žák dostal předem navážený vzorek směsi, která obsahovala železo, chlorid sodný a
oxid křemičitý. Žáci měli za úkol oddělit od sebe jednotlivé složky pomocí různých separačních metod a zjistit,
kolik gramů jednotlivých látek vzorek obsahoval. Žáci si vyzkoušeli magnetickou separaci, filtraci a odpařování.
Svoje vzorky vážili na laboratorních vahách a sušili v sušárně. Na závěr provedli výpočty hmotnostních zlomků a
kontrolovali své výtěžky s původním obsahem látek ve vzorku. Mohli si tak vyzkoušet, jestli by byli dobrými
laboranty nebo analytiky.
MODERNÍ CHEMIE I. - LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE
V pondělí 3. 3. se zúčastnili studenti prvních ročníků interaktivní prezentace na téma efektní chemické pokusy.
Dvě lektorky z Vysoké školy chemicko-technologické nás během 45 minut seznámily s tématy jako je: hoření,
barevnost, světlo a tma, teplo a chlad. Během výuky jsme byli svědky barevného hoření plamene, hoření
střelného prachu, zmizení zapálené nitrocelulózy. Viděli jsme luminiscenci a také barevný semafor. Pomocí
jódu, škrobu a peroxidu vodíku nám byla předvedena chemická oscilace, pozorovali jsme pořád dokola
samovolně se měnící barvy v roztoku. Nejvíce nás bavili pokusy se suchým ledem a kapalným dusíkem. Na závěr
36
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
nám lektorky umíchaly zmrzlinu z krémové smetany pomocí kapalného dusíku. Byla moc dobrá a z hodiny jsme
odcházeli všichni spokojení.
MODERNÍ CHEMIE II. - LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE
V pátek 7. 3. se studenti druhých ročníků zúčastnili interaktivní prezentace na téma chemie a energie. Dvě
lektorky z Vysoké školy chemicko-technologické nás během 45 minut seznámily s tématy jako je: chemie a
elektřina, teplené stroje a koncentrovaná chemická energie. Během výuky jsme byli svědky solárně
poháněného autíčka, viděli jsme Crooksův mlýnek, kde docházelo k přeměně světelné energie na mechanickou.
Seznámili jsme se s principem parního stroje, který byl rozpohybován pomocí kapalného dusíku. Také jsme
mohli ovonět vzorky ropných produktů a biopaliv. A ukázali jsme si palivový článek na methanol. Na závěr jsme
viděli hoření střelného prachu a kouzelné zmizení zapálené nitrocelulózy.
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – OPTIKA
Studenti třetího ročníku navštívili ve čtvrtek 6. února 2014 Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde si vyslechli
přednášku zabývající se optikou. Nešlo jen o nudnou a strohou přednášku, jak by se na první pohled mohlo
zdát, ale byla doplněna velkým množstvím pokusů a názorných ukázek, což jistě zaujalo nejen fyzikální
nadšence.
Přednáška začala známým cimrmanovským pokusem, ve kterém je názorně ukázán rozdíl mezi světlem a tmou
a tím je vlastně demonstrován základní pojem optiky. Dále účastníci mohli vidět nejrůznější varianty lomu
světla, viděli ukázky zajímavých optických jevů v atmosféře a sami na sobě pocítili vliv ultrafialového záření.
Témat přednášky bylo mnoho od základů optiky po komplikovanější problémy fungování rentgenových paprsků
atd.
Přednášející přesvědčil všechny účastníky, že fyzika může být opravdu zábava, když se dělá se zapálením a
radostí.
37
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – MECHANIKA
Již klasická akce, představení fyziky z jiného pohledu zajímavým způsobem a s množstvím pokusů. Žáci sami
pokusy v přednáškovém sále neprovádějí, přesto se mohou aktivně účastnit probíhajícího výkladu a ukázek, ať
již jako dobrovolníci nebo vyjadřováním názorů a hlasováním. Výklad je vždy velmi profesionální, ovšem
zároveň praktický a po většinu času pro všechny zajímavý.
Pokusy s mechanikou začínají sestrojením jednoduché rakety (platová láhev a líh) a výpočtem
pravděpodobnosti, že raketa zasáhne právě mě. Následují hezké ukázky měření zrychlení na padostroji, jak je
prováděl Galileo Galilei a vysvětlení některých úkazů, které zdánlivě odporují fyzikálním zákonům. Zmínky o
tlaku a praktická ukázka, jak je atmosférický tlak vysoký.
Aktivita našich žáků byla tentokrát úžasná, ostatní přítomné školy jsme tím naprosto zastínili. Opět podařená
akce, určitě v podobných pokračovat i do budoucna.
VÍŠ, CO JÍŠ?
Žáci 3. ročníků se v průběhu dubna účastnili v rámci předmětu Zdraví 21 projektu na téma: "Víš, co jíš". Jejich
úkolem bylo najít na trhu chuťově výrazný produkt, který je v oblibě u spotřebitelů, analyzovat jej, ohodnotit
jeho bezpečnost a doporučit zdravější alternativu. Studenti výrobek koupili, ochutnali, zjistili složení a tzv.
"éčka", která hledali i pod skrytými názvy. Výsledkem byla milá i nemilá zjištění. Některé výrobky prošly celkem
obstojně, u jiných jsme byli překvapeni, kolik v sobě skrývají "nebezpečných" éček. Studentům se ale podařilo
najít vhodné náhrady, takže můžeme mlsat vesele dál.
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE – VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ
V laboratoři vysoké školy technologické, absolvovali naši žáci v průběhu května a června laboratorní práce na
téma: Dělení směsí. Každý žák dostal předem navážený vzorek směsi, která obsahovala železo, chlorid sodný a
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
oxid křemičitý. Žáci měli za úkol oddělit od sebe jednotlivé složky pomocí různých separačních metod a zjistit,
kolik gramů jednotlivých látek vzorek obsahoval. Žáci si vyzkoušeli magnetickou separaci, filtraci a odpařování.
Svoje vzorky vážili na laboratorních vahách a sušili v sušárně. Na závěr provedli výpočty hmotnostních zlomků a
kontrolovali své výtěžky s původním obsahem látek ve vzorku. Mohli si tak vyzkoušet, jestli by byli dobrými
laboranty nebo analytiky.
GRAVITACE A VESMÍR
Studenti třetího ročníku se zúčastnili přednášky na téma Gravitace a vesmír. Tato přednáška navázala na učivo
Speciální teorie relativity a uzavřela celý kurz učiva fyziky na našem gymnáziu.
Přednášku vedl Mgr. Vojtěch Pravda Ph.D. z Matematického ústavu Akademie věd. Studentům přiblížil vývoj
fyzikálního obrazu světa od jeho počátku až po teorii strun. Věnoval se jak teoretickým, tak praktickým
příkladům a vysvětlil příčiny potřeby vzniku této teorie a její důsledky, např. existenci černých děr a cestování
časem. V tomto projektu je možné objednat i další zajímavé přednášky, o kterých budeme uvažovat pro příští
školní rok.
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE - FORENZNÍ ANALÝZA
S vybranými žáky školy jsme ve středu 25. 6. absolvovali laboratorní cvičení na téma: Forenzní analýza. Forenzní
analýza je obor, který se zabývá analýzou organických i anorganických látek či biologických vzorků, včetně
potravin. Podílí se například na vyšetřování závažných trestných činů, díky analýze otisků prstů, slin nebo krve.
Žáci si mohli prakticky vyzkoušet odběr a zviditelnění jejich otisků prstů pomocí daktyloskopického prášku nebo
na papíře pomocí jodu. Dozvěděli se, že techniky, které vidí v kriminálkách v televizi, nejsou vždy pravdivé, ale
také zjistili, že některé techniky opravdu dnešní kriminalisté používají. Žáci se seznámili se základy kriminalistiky
včetně legislativních a etických otázek. Cílem cvičení bylo ukázat studentům, že chemie je interaktivní, moderní,
zábavná a hlavně, že je všude kolem nás.
38
6. ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – BOTANICUS A PŘEROV NAD LABEM
Ve čtvrtek 5. 9. 2013 se studenti prvních ročníků zúčastnili exkurze do míst reflektujících život českého
obyvatelstva v dávných dobách. Za necelou hodinu cesty od Prahy jsme se ocitli v místech, kde se už nedalo
platit ani českými korunami, nýbrž „staročeským grošem“. V obci Ostrá, která se rozkládá v labském údolí
nedaleko Lysé nad Labem, se nachází areál Botanicus, někdy nazývaný jako „svět rostlin“. První částí prohlídky
je nahlédnutí do rekonstrukcí lidových stavení, v nichž Vás během prohlídky seznámí s řemeslnou a rukodělnou
výrobou našich předků v raném novověku. V druhé části prohlídky pak vstupujeme do rozlehlých zahrad, kde je
k vidění bohatá flóra. Vedle ukázek z cechu hrnčířů, dráteníků a provazníků, byla prezentována také staročeská
výroba papíru. Studenti se po organizovaném výkladu o řemeslech a vydatném obědě v místním staročeském
hostinci „Hodovna“ prošli v zahradách a stále plní energie vyrazili okolo jedné hodiny odpoledne na poslední
štaci do skanzenu v Přerově nad Labem, který odráží podobu lidové architektury v polabské nížině. V současné
době muzeum disponuje 32 objekty, z toho je 7 chalup, 6 špýcharů a 2 stodoly. V interiérech je předváděn život
venkovského lidu ve středním Polabí od konce poloviny 18. století do závěru 20. století. Možná největší stopu
zanechala v paměti našich studentů stará škola, kde byla prezentovaná výuka za c. k. monarchie, včetně
někdejších učebních pomůcek. Výlet se všem nováčkům Amazonu velmi líbil a odnesli si z něho zajímavé zážitky.
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – LETIŠTĚ RUZYNĚ A DIVOKÁ ŠÁRKA
Čtvrteční počasí dne 5. září 2013 nám přálo, a tak jsme si užili báječné dopoledne v Divoké Šárce, nejstarší
přírodní rezervaci na území naší metropole. Poté jsme se přesunuli na největší letiště v ČR, na Letiště Václava
Havla Praha. Měli jsme jedinečnou možnost navštívit neveřejné prostory letiště a pracovní zázemí mnoha
zajímavých profesí. V doprovodu zkušeného pilota jsme se pohybovali na odbavovacích plochách, odletových
drahách a v těsné blízkosti letadel. Viděli jsme legendární hangár F, opravárenské centrum pro letadla a celou
řadu dalších zajímavých míst.
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ
Letošního adaptačního kurzu The AMAZON STOMP to STUMP aneb Za pokladem Amazonie 2013 se zúčastnilo
47 studentů prvního ročníku.
Sešli jsme se ve středu 18. 9. 2013 v 8.15 hod. u Fantovy kavárny na Hlavním nádraží v Praze. I když nám počasí
příliš nepřálo a déšť vypadal dost vytrvale, nálada byla výborná. Po hodině a půl jsme dorazili do sportovního
centra v Nymburce. Poté, co jsme se ubytovali, následovala hodinka seznamovacích her a oběd, po kterém jsme
se vydali na osmi kilometrovou procházku do Poděbrad. Po cestě pršelo, ale o to příjemnější bylo posezení u
šálku čaje na kolonádě v krásném lázeňském městě. Cestu zpátky jsme absolvovali vlakem. Když jsme se usušili
a převlékli, sešli jsme se na večeři, která pokračovala bazénem a večerním programem ve znamení zápolení
šesti skupin, na které se studenti rozdělili. Byly vybojovány první týmové body a následoval zasloužený
odpočinek.
Ve čtvrtek byla hlavní náplní sportovní činnost. Dopoledne jsme venku hráli fotbal a volejbal, odpoledne v hale
zase stolní tenis a badminton. Po večeři jsme pokračovali v zápolení mezi týmy. Pátek byl ve znamení balení,
závěrečných her a vyhlašování výsledků. Všichni účastníci dostali malý dárek a vítězný tým navíc značkové
sportovní lahve. Do Prahy jsme se vrátili kolem 15. hodiny unavení, ale spokojení.
VÁNOČNÍ ZÁJEZD - DRESDEN 2013
Předposlední školní den před Vánoci jsme se studenty gymnázia vyrazili na tradiční vánoční zájezd. Tentokrát
vedla naše cesta do hlavního města SASKA – Drážďan.
Ve Florencii na Labi, jak jsou Drážďany právem nazývány, nás čekal opravdu bohatý program. První naší
zastávkou byla skleněná továrna na výrobu luxusních vozů značky Volkswagen, jejíž návštěva vyvola mezi
studenty opravdový zájem a nadšení. Díky skvělému výkladu průvodkyně Markéty jsme měli možnost vidět
nekrásnější skvosty tohoto historického města a zároveň se dozvědět stěžejní informace o hlavních
pamětihodnostech. Vyfotili jsme se před Saskou státní operou Semperoper, viděli slavný kostel Frauenkirche a
navštívili areál královského paláce Residenzschloss. Procházku historickým centrem jsme zakončili prohlídkou
proslulé obrazárny Zwinger, jejíž návštěvu jsme nemohli vynechat.
V Gemäldegalerie Alte Meister jsme mimojiné zhlédli světoznámý obraz italského renesančního malíře Raffaela
Santiniho – Sixtinská madona.
Závěr dne již patřil nádherně vyzdobeným a nasvíceným adventním trhům a nákupům vánočních dárků v Galerii
Zentrum na Prager Strasse.
Všichni naši studenti si vánoční zájezd velmi užili a vychutnali vánoční pohodovou atmosféru. Už nyní se těšíme
na další společné akce v novém roce!
LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ – HOCHFICHT 2014
V pondělí 10. února 2014 jsme se sešli se studenty z prvního ročníku u hlavního vlakového nádraží s cílem
pokořit svým lyžařským a snowboardovým uměním kopce v Českém lese, ale z druhé strany naší hranice, tedy
z té rakouské. V počtu 28 studentů a tři instruktoři jsme vyrazili luxusním autobusem a než jsme se nadáli, byli
jsme v Německu, a za další chviličku už nás vítalo jarní Rakousko. Ubytování bylo pro nás připraveno v útulném
39
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
studentském penzionu, 10 km od lyžařského střediska Hochficht. Rakouská kuchyně byla plná vývaru,
bramborové kaše a masových specialit. Ubytování bylo jednoduché, ale účelné. Odpoledne jsme již vyráželi
k první prohlídce zasněžené, zledovatělé a sluncem zalité sjezdové trati, označované jako modrá, která se na
okamžik stala olympijskou sjezdovkou a kde každý ukázal, co na prkénkách umí. Přísným, leč spravedlivým
okem jsme rozdělili skupinu na tři družstva a přidělili instruktora. Prvním družstvem se stala skupina 14 lyžařů,
kteří ovládali své lyže s přehledem sobě vlastním, druhou 11 člennou skupinu vytvořili snowboarďáci a třetí tři
lyžaři, kde lyže ovládaly je. Po večeři, která se vůbec nelišila od oběda, množstvím a skladbou, jsme ve večerních
hodinách probrali chování na celém lyžařském výcviku. Takto to šlo den za dnem. Obědvali jsme v krásném
bufetu v centru lyžařského areálu, odpočívali na 4sedačkových lanovkách a ukrajovali své denní kilometry od
9,00 až do 16,00 hodin. V pátek po dopoledním lyžování v mlze a obědě v penzionu nastal čas na návrat. Vzorně
uklizené pokoje, rychlé sbalení a naskládání věcí do autobusu bylo pěknou tečkou za návštěvou lyžařského
areálu Hochficht. Nezbývá nám, než se těšit na příští první ročník a jejich lyžařský výcvik.
Sportu zdar a lyžování a snowboardingu zvlášť.
JAZYKOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE – LONDON 2014
V nádherných slunných jarních dnech od 10. do 16. dubna 2014 navštívili studenti Anglicko-českého gymnázia
AMAZON hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Již tradiční výlet na britské ostrovy
se opět letos vydařil a žáci naší školy tak měli možnost poznat kouzlo jednoho z nejkrásnějších měst Evropy a
prakticky vyzkoušet nabyté znalosti z hodin anglického jazyka nejen ve svých hostitelských rodinách, ale též při
návštěvě mnoha nádherných památek a obchodů. Typicky britské „cloudy&rainy“ počasí jsme sice nezažili, zato
jsme plně vychutnali atmosféru tohoto světového velkoměsta.
40
A co všechno jsme měli možnost za celých pět dní strávených v Londýně zhlédnout?
První den jsme vystoupili ze spletitého londýnského metra na stanici Westminster přímo na nábřeží řeky Temže
u legendárního Big Benu a Houses of Parliament, navštívili interiéry Westminster Abbey a prošli po Whitehall
kolem Downing Street 10 až k výměně královských stráží Horse Guards Parade. Poté se po slavné třídě The Mall
vydali před dům britské monarchie - Buckingham Palace a den zakončili shoppingem na proslulé Oxford Street.
Druhý den nás uvítalo slunečné Trafalgarské náměstí, ze kterého jsme ihned zamířili do National Gallery podívat
se na skvostná veledíla renesanční i impresionistická. Duševně obohaceni jsme zašli naplnit svá bříška na trh
Covent Garden a okusili exotickou atmosféru v čínské čtvrti Soho. Poté se davy turistů a Londýňanů propletli na
hlavní tepnu West Endu - Piccadilly Square, kde jsme zakončili den nákupy dárků a suvenýrů.
Třetí den na nás čekala série známých trhů s rozmanitým zbožím Camden Market, který jsme s těžkým srdcem
opustili podél Regent's Canal a přes Regent's Park podél London ZOO dorazili k světoznámému Muzeu Madame
Tussauds. Vyfotili se u nejznámějších hvězd současných i minulých a odebrali se do Hyde Parku, kde jsme si
poslechli projev řečníka ve Speaker's Corner.
Předposlední den jsme se již těšili na symbol Londýna - impozantní dílo viktoriánské architektury Tower Bridge a
následně navštívili majestátní Tower of London. Viděli strážce Beefeaters i nejslavnější obyvatele Toweru černé krkavce.
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Po návštěvě této turistické atrakce se vydali uličkami Londýna až k nábřeží Temže, kde jsme nastoupili na vodní
hladinu a nechali se unášet výletní lodí až na Greenwich, prohlédli si královskou observatoř a vyfotili se na
nultém poledníku.
Poslední den již patřil prohlídce interiéru St Paul's Cathedral a dechberoucímu výhledu na britskou metropoli.
Po Millenium Bridge jsme se dostali až k muzeu moderního umění Tate Modern. Někteří využili návštěvu jižního
břehu k prohlídce Shakespearova divadla The Globe nebo muzea hororu London Dungeon.
Celý školní výlet jsme symbolicky zakončili na nákupní tepně Oxford Street, kde se naše amazonské studentky
doslova vyřádily a každá si přišla právě na to své. Obtěžkáni nákupními taškami a především nádhernými a
nezapomenutelnými zážitky jsme tuto světovou metropoli opustili a slíbili si, že se na tato skvostná místa za rok
opět vrátíme.
7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
DIVADELNÍ KLUB AMAZONU - KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Klub mladého diváka patří mezi stálou volnočasovou kulturní aktivitu, kterou naše škola nabízí a poskytuje.
Členové divadelního klubu tak mají možnost každý měsíc zhlédnout vybrané
divadelní představení v některém z mnoha pražských divadel. Nabídka je opravdu
široká (Národní divadlo, Stavovské divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na
Fidlovačce, Divadlo v Dlouhé, Švandovo divadlo, Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo v
Řeznické, Divadlo v Celetné a další).
Většina ze zvolených představení nás vždy obohatila, splnila očekávání a podpořila umělecké zážitky a kulturní
úroveň našich studentů. Pravidelná návštěva divadla patří k profilu humanitně vzdělaného člověka, který
prokazuje kulturně - společenský přehled nezbytný pro moderní vzdělávání 21. století.
V letošním školním roce bude Klub mladého diváka navštěvovat 60 studentů!
Přejeme příjemné kulturní zážitky!
PROJEKT MF DNES - STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY
V letošním školním roce se opět studenti gymnázia zapojili napříč ročníky do celorepublikového projektu
středních škol organizovaného Mladou frontou DNES - Studenti čtou a píší noviny, ve
kterém se písemnou formou vyjadřují k aktuálním společenským otázkám. Nejlepší
novinové články jsou vždy otištěny přímo v novinách, ostatní publikovány na
internetových stránkách: http://zpravy.idnes.cz/studenti.aspx.
Projekt významně podporuje mezipředmětové vztahy ve vyučování - ve výuce slohu
slouží jako průprava pro nácvik psaní slohových útvarů publicistického stylu, dotýká se
rovněž mediální výchovy a základů společenských věd. Za odměnu získají žáci do svých tříd každé ráno noviny.
THE AMAZON DECATHLON – ATHLETIC TOURNAMENT
Ve čtvrtek 12. září se uskutečnil v tělocvičně Sokola Královské Vinohrady 2. ročník školního sportovního dne
Anglicko-českého gymnázia AMAZON. Studenti byli rozděleni do 14 týmů, podle jazykových znalostí, nesoucích
názvy světových měst. Každý tým si vylosoval z řad profesorů gymnázia svého sportovního vedoucího a
rozhodčího. V celkem 9 disciplínách (skok z místa, hod botou, podaný míč, střelba na branku, přeskok přes
švihadlo, přesun raněného, hod na koš, trakaře a opičí dráha), které byly naplánovány tak, aby je mohli bez
problémů zvládnout všichni žáci školy, se soutěžilo o nádherné třpytivé medaile a AMAZONSKÝ pohár. To vše za
hudebního doprovodu DJ, který hrál nejnovější hity. Spontánní potlesk všech studentů a vědomí dobře
zvládnutého sportovního dne byl odměnou vyčerpaných závodníků. Vítěznou trofej si nakonec odnesli naši
41
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
maturanti a je zlatou ozdobou jejich třídy. Odměnou všem byl dobrý pocit z vykonané práce a opravdovým
vítězem byl každý, kdo se sportovního dne zúčastnil a zapojil se do soutěží.
Paní ředitelka pronesla závěrem pár hřejivých slov a popřála všem příjemný zbytek dne s přáním setkat se ještě
letos na zimním sportovním dni. Sportu zdar a sportovnímu dni zvlášť!
LITERÁRNĚ - HISTORICKÁ EXKURZE PO PRAŽSKÝCH PAMÁTKÁCH
V rámci předmětu KULTURA 21 se studenti 1. ročníku vydali ve čtvrtek 31. října po stopách slavných českých
literátů, historiků, umělců a významných pražských pamětihodností. Okružní trasa vedla od budovy školy, na
které jsme si prohlédli znak hlavního města Prahy, přes Ovocný trh s gotickým Karolinem a klasicistním
Stavovským divadlem, na náměstí Republiky se secesním Obecním domem, dále Celetnou ulicí, ve které spatřili
kubistický Dům U Černé Matky Boží, na Staroměstské náměstí s Orlojem, radnicí, Domem U Kamenného zvonu,
Týnským chrámem a Chrámem svatého Mikuláše, sochou Mistra Jana Husa a Palácem Kinských. Samozřejmě
jsme se nezapomněli postavit na 15. poledník, který tímto slavným místem prochází. Naše další kroky vedly na
Mariánské náměstí, kde jsme navštívili Městskou knihovnu, viděli Novou radnici - sídlo Magistrátu hl. m. a prošli
barokním Klementinem ke Karlovu mostu. Naše vlastivědná vycházka skončila na Uhelném trhu. Po celou dobu
si žáci zakreslovali trasu a navštívená místa do vlastních mapek, které poté použili při tvorbě projektu Praha
plná památek. Exkurze měla velký úspěch, přispěla k důležitému poznání historického jádra Prahy a
všeobecnému rozhledu humanitně vzdělaného člověka. V budoucnu budeme v poznávání Prahy rozhodně
pokračovat!
NÁRODNÍ DIVADLO - PROHLÍDKA INTERIÉRU
17. září 2013 se studenti Anglicko-českého gymnázia Amazon zúčastnili exkurze do Národního divadla, jedné
z dominant našeho hlavního města. Exkurzi jsme zahájili prohlídkou základních kamenů, které jsou k těmto
účelům odkryty v suterénu historické budovy. Dále jsme pokračovali chodbami, na jejichž výtvarné výzdobě se
podílely významné české osobnosti jako Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, František Ženíšek a další. V těchto
prostorách jsme si také prohlédli bustu Josefa Zítka, hlavního architekta Národního divadla. V hledišti v přízemí
jsme měli možnost vyzkoušet nejlepší a nejdražší místa k sezení, prohlédli si orchestřiště a poznali akustické
vlastnosti tohoto prostoru. Z druhého balkónu jsme pak viděli výmalbu stropu, prezidentskou lóži, varhany a
celý tento překrásný prostor z jiné perspektivy. Neopakovatelný pohled se nám naskytl ze střechy Národního
divadla, kde vznikl pověstný požár. Celá exkurze byla doprovázena odborným výkladem nejen o historii
Národního divadla, ale i o jeho funkci a současném využití.
42
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
BÍLKOVA VILA
Třídy FR1A a FR1C dostaly 17. 9. 2013 od Galerie Hlavního města Prahy možnost prohlédnout si se slevou pro
výtvarně orientovaná gymnázia unikátní secesně-symbolistní stavbu s příběhem. Bílkova vila je dílem jednoho
autora a každý detail interiéru i exteriéru je součástí jeho životního příběhu, pro který si vybral symboliku
obilného pole jako obrazu lidské existence, daru Božího. V bývalém ateliéru Františka Bílka i obytné části vily
jsou instalovány jeho expresivní plastiky, kresby a tajemné dřevoryty, které se nevyhýbají temným ani světlým
stránkám lidského života. Studenti měli za úkol inspirovat se jeho figurálními plastikami a pokusit se kresbou
lidské postavy symbolicky vyjádřit své duševní hnutí, aktuální životní pocit.
ŽIVOT GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
V úterý 1. října se naskytla ideální příležitost pro naše žáky vyzkoušet si, zda se orientují v kategoriích modernípostmoderní-současné a starší umění, a poznat některé výrazné osobnosti a tendence českého moderního a
současného umění na cenných originálech. Výstava k 50. výročí Galerie Hlavního města Prahy konfrontuje
prostory staroměstského renesančního domu s vybranými díly českého umění od roku 1900 do současnosti
z galerijních sbírek. Konfrontuje také diváky s prudkými kontrasty, neboť není řazena chronologicky,
dokumentuje stěžejní výstavy za posledních padesát let, většinou tematické.
STARPOINT - CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Ve středu 2. října představovala návštěva výstavy Starpoint pro některé
žáky kulturní šok, pro jiné zajímavost, pro všechny pak výzvu vyrovnat
se s podobou současného umění v rámci předmětu, který se tohoto
tématu nevyhnutelně dotýká. V souladu s prioritami Centra Dox, může
být vizuální umění podnětné, i když třeba není krásné a příjemné,
neboť je to poměrně nezávislý komentář o světě kolem nás. Žáci
s pomocí pracovních listů detektivně a aktivně pátrali po tom, co je a
není umění, respektive umělecké dílo současného výtvarného umění,
kdo je jeho autorem a co nám pravděpodobně sděluje. Výstava
představila formou soutěžní přehlídky vybrané diplomanty z evropských výtvarných škol a jejich vítěze.
Žáci odcházeli přesvědčeni, že jejich zájem o současné umění je přínosem pro ně i společnost, a že jejich
subjektivní interpretace uměleckých děl je platná stejně jako interpretace jiné. Svoboda jako podmínka umění.
Ať žije aktivní diváctví a kritický rozum!
DAS FILMFEST - SILBERWALD
Studenti čtvrtého ročníku, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, se ve čtvrtek 17. října zúčastnili přehlídky
německy mluvených filmů DAS FILMFEST. Ten každoročně spolupořádají Goethe-Institut, Rakouské kulturní
fórum a Švýcarské velvyslanectví. Tématem letošního osmého ročníku je Generace Y. Zhlédli švýcarský film
Silberwald (Stříbrný les) režisérky Christine Repond, která za svůj debut v roce 2011 získala hlavní cenu na
Filmovém festivalu v Bernu. Stříbrný les je tísnivý a poučný společensko-politický snímek o mládí, dospívání a
nástrahách moci. Studenti měli kromě kulturního zážitku možnost slyšet autentickou švýcarskou němčinu, film
však byl doplněn i titulky v německém, francouzském a českém jazyce. Téma hledání vlastní identity a
nacionalismu jistě podnítí zajímavou diskusi v příští hodině němčiny.
43
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
SLAVNOSTNÍ BANKET - ETIKETA
V průběhu školního roku 2013/2014 proběhl na půdě SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 slavnostní oběd
v banketním stylu, kde studenti Anglicko-českého gymnázia Amazon měli možnost uplatnit v praxi své znalosti
etikety, jež načerpali v předmětu Kultura 21. Když jsme usedli k tabuli slavnostně nazdobené do podzimní
vínové barvy, začala hostina o čtyřech chodech. Studenti byli vystaveni různým zkouškám, například jak
zacházet s ubrouskem, jak konzumovat přiložené pečivo či jaký příbor se používá na daný pokrm. Po
nealkoholickém aperitivu byl oběd zahájen studeným předkrmem ve formě šunkových závitků plněných
křenovou šlehačkou, následoval teplý předkrm – polévka, jako hlavní chod byl podáván kuřecí steak
s bramborem a sladkou tečku tvořila ořechová roláda.
Všechny nástrahy banketního stolování zvládli všichni (skoro) na jedničku.
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - PŘÍBĚHY Z DĚJIN TOTALITY V ČESKOSLOVENSKU
V úterý 5. 11. se naše gymnázium zapojilo do celorepublikového projektu
Příběhů bezpráví, jehož cílem je připomínat minulost v době totalitního
Československa. Studenti maturitních ročníků se přenesli do doby po roce
1948 a pomocí dokumentárního filmu a následné diskuse se snažili
pochopit, jakým způsobem si nastolený totalitní režim upevňoval moc.
Film Postavení mimo hru (režie Ivan Biel) ukázal, jak totalitní režim
brutálně potlačoval projevy svobody i u tak zdánlivě apolitické činnosti,
jakou byl sport. Z filmu pak vyplynula celá řada otázek, na které se snažil
na základě svých životních zkušeností odpovědět náš vážený host Jiří
Navrátil.
EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve středu, dne 20. listopadu 2013, se
studenti 2. ročníku účastnili prohlídky
interiérů
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu České republiky, kterou
zdarma a ochotně poskytuje Informační
středisko PČR. V informačním středisku,
které sídlí v domě Smiřických na
Malostranském náměstí, jsme zhlédli
filmový dokument pojednávající o vývoji
parlamentarismu v českých zemích
(počínaje vznikem stavovské monarchie a konče současnou situací). Poté jsme se
s paní průvodkyní společně přesunuli do budovy Thunovského paláce, sídla PS PČR. Zavítali jsme do něj
v období, kdy působí velmi klidným dojmem, jelikož byla PS v srpnu tohoto roku rozpuštěna, ale zároveň už se
nově zvolení poslanci, mnozí jako členové nově vzniklých stran, mohou připravovat do nadcházejícího období.
Úvodní část výkladu proběhla v tzv. kuloáru, předsálí poslanecké sněmovny, které
je vyhrazeno pro politické debaty mimo hlavní kolbiště, případně, podobně jako
tiskové centrum, je vyhrazeno pro práci novinářů, kteří mohou s politiky vést
rozhovor. V kuloáru se nachází posterová výstava o vývoji parlamentarismu u nás.
Následovaly prohlídky jednotlivých místností, zejména pak přednáškový sál
sloužící pro zasedání výborů či grémií, odkud jsme zamířili do galerie sloužící jako
hlediště k pozorování politického jednání v PS. Po krátké tematické diskusi pak
byla prohlídka oficiálně ukončena. Studenti hodnotili akci jako velice přínosnou,
vhodně doplňující jejich poznatky z výuky.
GOETHE INSTITUT
V pondělí 2. prosince se němčinářská skupina třídy SO2C vydala na návštěvu Goethe-Institutu, jenž sídlí v
nádherné secesní budově na Masarykově nábřeží, vzdálené jen deset minut chůze od naší školy.
44
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Na úvod zhlédli studenti krátký film v originálním znění, poté jim była představena činnost Goethe-Institutu
nejen jako jazykové školy, ale jako zprostředkovatele kulturního, společenského a politického dění v německy
mluvícím regionu.
Následovala samotná prohlídka knihovny, která nabízí širokou škálu beletristických knih, novin, časopisů,
slovníků, učebnic, průvodců, ale i DVD a CD.
V závěru se studenti rozdělili do dvojic a pomocí kvízu se naučili, jak v knihovně úspěšně rešeršovat. Používali
online katalog, vyhledávali informace v encyklopediích, hledali knihy a média. Někteří ze studentů projevili
zájem o návštěvu knihovny i ve svém volném čase, o návštěvu filmových projekcí i o složení jazykových
certifikátů.
„THE SCHOOL SPIRIT WEEK“
Last week was Spirit Week at AMAZON. Everyday was a different theme and students really got into showing
off their school spirit! There was a Wear Only One Color Day, a Celebrity Day, a Crazy Hair or Sock Day, a Come
Dressed as Your Future Job Day and what seemed to be everyone’s favorite…Pajama Day! We are all proud to
show our spirit for our school and also have a little fun! Thanks to everyone who dressed up and
congratulations to the Sophomore C class for winning a pizza party with 78% participation in Spirit Week!
Monday (Feb. 24): Favorite Color Day (dress in one color)
Tuesday (Feb. 25): Celebrity Day
Wednesday (Feb. 26): Crazy Hair or CrazySocks Day
Thursday (Feb. 27): Dress Like YourFuture Job Day
Friday (Feb. 28): Pajama Day
ANTISEMITISMUS
Na konci února se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky na téma antisemitismus a holokaust. Téma
bylo rozšířením a doplněním aktuálního učiva dějepisu. V rámci přednášky si studenti nejprve připomněli
základní informace o dějinách holokaustu a antiseminismu a v následné diskusi se s pamětníkem ing. Wernerem
pokusili alespoň trochu přiblížit situaci a životu v tzv. rodinném táboře v Osvětimi. Pan Werner byl jedním
z mála, kteří dokázali tuto hrůzu přežít a dnes je o ní ochoten a schopen mluvit na školách s mladými lidmi.
GOETHE INSTITUT
Ve čtvrtek 19. března se němčinářská skupina tříd JU3A a JU3B vydala na návštěvu Goethe-Institutu, jenž sídlí v
nádherné secesní budově na Masarykově nábřeží, vzdálené jen deset minut chůze od naší školy. Na úvod byli
studenti seznámeni s činností Goethe-Institutu nejen jako jazykové školy a garanta mezinárodních jazykových
zkoušek, ale také jako zprostředkovatele kulturního, společenského a politického dění v Německu a německy
mluvícím regionu široké veřejnosti. Následovala prohlídka knihovny, jež nabízí pestrou škálu beletristických
knih, denního tisku, společenských i odborných časopisů, slovníků, učebnic, průvodců, ale i audio knih,
filmových a hudebních nosičů. Studenti měli možnost se v knihovně zaregistrovat a stát se jejími pravidelnými
návštěvníky, čehož jedna studentka využila. Druhá část prohlídky byla věnována umělecké proměně Goethe
Institutu pod názvem Rub a líc. Měli jsme možnost projít veřejné prostory budovy, tj. přízemí, první a druhé
patro, které byly proměněny šesticí německých umělců pod vedením kurátora Stephana Berga, ředitele
Kunstmuseum Bonn. Krátce jsme také nahlédli na aktuální výstavu ve druhém patře, věnované Norimberskému
procesu.
Celou návštěvu jsme zakončili návštěvou místní kavárny s originální podlahou a neotřelými svítidly. Na kávu a
počtění aktuálního výtisku Die Zeit už nám ale bohužel nezbyl čas. Snad příště.
45
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
PLAKÁT V SOUBOJI IDEOLOGIÍ
Výstava Plakát v souboji ideologií 1914-2014 odkazuje k známému výroku „the medium is the message“, který
se poprvé objevil v knize Marshalla McLuhana Understanding Media (1964). Záměrem výstavy je z perspektivy
současné společenské situace ukázat součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních
ideologií v průběhu posledních sta let.
Třída SO2C se ve středu 16. dubna zúčastnila interaktivní prohlídky výše uvedené výstavy, která je jedinečným
počinem a příležitostí vidět dnes již vzácné exempláře z historie pouliční propagandy a zároveň výborným
tréninkem kritického myšlení. Žáci se prostřednictvím pracovních listů učili rozluštit použité symboly, barvy a
textové zkratky a zároveň porozumět způsobům, jakým média obecně útočí na naše nízké i vysoké pudy a
emoce. Nahlédli také současné světové problémy optikou nedávné historie – srovnávací metodou.
Vzhledem k našim omezeným časovým možnostem Centrum Dox věnovalo kartony a barevné pásky, abychom
mohli dokončit program v prostorách školy v rámci navazující hodiny VV.
TIM BURTON A JEHO SVĚT
V úterý 13. 5. se žáci výtvarné výchovy zúčastnili výstavy Tim Burton a jeho
svět. Kromě rekvizit z filmů Tima Burtona umístěných v magických prostorách
původně gotického domu viděli nejrůznější výrazové možnosti kresby a malby.
Autor je skvělý kreslíř s bohatou imaginací. Technicky precizní byly jeho
perokresby, kvaše, akvarely, pastely, tempery i oleje na nejrůznějších
podkladech. Vystavené Burtonovy spontánní prvotní skici zas ukazovaly
obrovskou vitalitu a proud myšlenek tvořivé osobnosti. Autorova estetika je
specifická a svou morbiditou, originalitou a tematickým zaměřením na
outsidery jistě konvenuje věkové kategorii žáků 2. ročníku gymnázia. Vše
uvedené mohlo být zajímavé i pro žáky hudební výchovy, kteří mohli navíc
ocenit i propojení se zvukovou složkou v představených filmových ukázkách.
Pro všechny byl jistě zajímavý i příběh Timovy jinakosti, pracovitosti a cesty ke
slávě.
SLOVANSKÁ EPOPEJ
Ve středu 21. května navštívili studenti výtvarné výchovy kontroverzní soubor olbřímích pláten Alfonse Muchy z
počátku 20. století. Soubor vystavený ve skvostu funkcionalistické architektury ze stejné doby je již tradičně
skvělou příležitostí pro první ročníky k tomu, aby žáci dokázali zúročit roční studium výtvarné výchovy v praxi i
teorii a rozpoznat moderní umění od staršího, vesměs realistického přístupu výtvarných umělců k malbě.
Výstava je zajímavá i po stránce technické - žáci mohou kriticky zkoumat malbu v její poměrně extrémní podobě
– a po stránce historické nabízí zajímavou interpretaci úspěchů a chyb v dějinách Čechů a dalších slovanských
národů.
FILMOVÁ PROJEKCE - CESTA DO ŠKOLY
Mezitím, co studenti 4. ročníku našeho gymnázia zahajovali letošní ustní maturitní zkoušky, vypravili se jejich
mladší spolužáci do kina na dokumentární film Cesta do školy od režiséra Pascala Plissona .
Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl – budoucnost. Dětské protagonisty snímku, žijící ve čtyřech různých koutech
světa, spojuje společná touha po poznání. Uvědomují si, že jedině studium jim může otevřít bránu k lepší
budoucnosti, a proto se každý den vydávají na dlouhou a strastiplnou cestu za vzděláním.
Jackson (11) žije v Keni. Se svou mladší sestrou musí dvakrát denně zdolat pěšky patnáctikilometrovou cestu
savanou obývanou divokými predátory...
Carlito (11) urazí se svou mladší sestrou bez ohledu na počasí dvakrát denně osmnáct kilometrů na koni přes
argentinské pláně...
46
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Zahira (12) žije v pohoří Atlas v Maroku. Každý týden ji a její dvě spolužačky čeká vyčerpávající pěší túra po
nelítostných horských stezkách do internátní školy...
Samuel (13) žije v Indii. Cesta do školy, kterou musí denně absolvovat, představuje čiré utrpení. Nemůže totiž
chodit a jeho dva mladší bratři ho celé čtyři kilometry tlačí na provizorním vozíku...
Snímek Cesta do školy odhaluje nevšední rutinu dětí, jež se díky své nezdolné touze splnit si svůj sen vydávají na
cestu za poznáním, kterou známe všichni, avšak z velmi odlišné perspektivy. Zhlédnutím filmu ale náš program
neskončil a v duchu „cesty do školy” se nesl i zbytek projektového dne. Ve škole jsem pracovali ve třech
skupinách, které se zaměřili na problematiku vzdělání z různých úhlů pohledu. Studenti 1. ročníku zjišťovali,
jaký je vzdělávací systém v daných zemích a jak je populace ve státě vzdělaná. Druhý ročník zkoumal svou
vlastní cestu do školy a výsledky zpracoval do grafické podoby. Studenti třetího ročníku se zaměřili na odlišnosti
vzdělávacích systémů napříč kontinenty.
IQ LANDIA - LIBEREC
V úterý 3. června jsme se vydali se
studenty navštívit nové centrum
vědecké zábavy a vzdělávání v Liberci,
které nabízí velké množství expozic a
interaktivních stánků. K nalezení a
vyzkoušení je tu řada témat z oblastí
technologie, chemie, fyziky, biologie i
matematiky. Žáci měli možnost vidět
ve skutečnosti některé věci, s nimiž se
ve škole seznamují jen teoreticky (např. jak vznikají kuželosečky). Měli možnost načerpat řadu nových poznatků
a vyzkoušet si své znalosti. Velmi hezký úvod pro všechny ve formě chemických pokusů, především s tekutým
dusíkem, byl skvělým vstupem do areálu. Žáci pak měli možnost volně procházet expozicemi, přičemž vyplňovali
pracovní listy, kterými potvrdili svou aktivní účast na akci. Jídelna s dostatečným výběrem svačin i hlavních jídel
poskytla všem možnost odpočinku.
DOX – MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Ve středu 3. 6. 2014 dostali žáci druhých ročníků možnost potkat se se současným českým mladým uměním na
půdě Doxu – muzea moderního umění.
Výstava Nad čarou zaujala originalitou až kuriozitou vystavených děl i kurátorským přístupem - každý z autorů
dostal zadání vystavit jedno dílo z doby, kdy se ještě na uměleckou školu nedostal, pak dílo, které by vybral pro
přijímací řízení teď, a také dvě díla z doby studií na umělecké škole – jedno s pozitivním a druhé s negativním
ohlasem. Diváci si mohli subjektivně tipovat, které je které, čímž byl zajímavě zpochybněn pojem univerzálně
měřitelné estetické hodnoty, která v umění, chválabohu, neexistuje. Naši studenti navíc vyplnili pracovní listy,
které je formou interpretace vystavených děl učily uvědomit si, že existují i otázky, na které není jen jedna
správná odpověď.
Žáci si velice přáli navštívit výstavu výrazné umělecké osobnosti Tima Burtona, kterou již spolužáci z ostatních
ročníků viděli a byli nadšeni. Tato výstava žákům výtvarné výchovy ukázala – kromě rekvizit z filmů Tima
Burtona umístěných v magických prostorách původně gotického domu – nejrůznější výrazové možnosti kresby a
malby. Autor je skvělý kreslíř s bohatou imaginací – technicky precizní byly jeho perokresby, kvaše, akvarely,
pastely, tempery i oleje na nejrůznějších podkladech. Vystavené Burtonovy spontánní prvotní skici zas
ukazovaly obrovskou vitalitu a proud myšlenek tvořivé osobnosti. Autorova estetika je specifická a svou
morbiditou, originalitou a tematickým zaměřením na outsidery jistě konvenuje věkové kategorii žáků 2. ročníku
gymnázia. Vše uvedené mohlo být zajímavé i pro žáky hudební výchovy, kteří mohli navíc ocenit i propojení se
zvukem.
47
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
PRAHA - EXKURZE HISTORICKÝM CENTREM
Ve čtvrtek 5. června se uskutečnila pro žáky druhého ročníku procházka Prahou se zasvěceným výkladem.
Profesionální průvodci, kteří se nám intenzivně věnovali, dokážou vnímavým účastníkům zajímavě shrnout a
objasnit dějiny Prahy, v místním měřítku i v širších návaznostech. Znají spoustu podrobností a nepříliš známých
detailů, které výrazně oživují jinak pro mnohé potenciálně nezajímavé dopoledne.
Jednalo se o více než dvě hodiny chůze a povídání o hradu a okolí, zahradách i domech. Celková trasa
představovala přibližně 8 km, začínala na Pražském hradě, vedla přes Karlův most a končila na Staroměstském
náměstí. Po návratu do školy jsme si ještě jednou formou kvízu připomněli ty nejzajímavější věci a celou
procházku shrnuli.
Pozitivní reakce mnohých studentů a pozornost téměř po celou dobu procházky dokládají, že se jednalo o
úspěšnou akci.
VÝPRAVA NA VYŠEHRAD – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
S žáky prvních ročníků jsme se zúčastnili výpravy na Vyšehrad, kterou vedl zkušený průvodce. Výprava začala
v Cihlené bráně a končila na starém purkrabství. Tématem byl genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa,
významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty. Během výpravy žáci zkoumali
jednotlivá místa, diskutovali a řešili různé situace. Dostali také k zapůjčení sluchátka s MP3 přehrávačem, které
využili v několika aktivitách. Sami si také některé informace přes Google dohledávali. Během prohlídky žáci
viděli Karlachovy sady, Čertovy kameny, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré
purkrabství. Během celé prohlídky se mnoho dověděli a mohli se kochat krásnou vyhlídkou na Prahu.
PROJEKTOVÝ DEN – FRANZ KAFKA A JEHO STOPY V PRAZE
Ve čtvrtek 5. 6. navštívili žáci gymnázia výstavu Franz Kafka v komiksu. Dva sály představují dva světy. Minulost
a budoucnost. V první jsou k vidění dvě strany rukopisu z Procesu. V druhém sále je budoucnost Kafkova dílakomiks. Ten má přiblížit mladé generaci novou cestu k dílu. Poté se žáci přesunuli k rodnému domu Franze
Kafky, kde dnes sídlí Společnost F. Kafky.
Zakončením byl pomník z roku 2003 od J. Róny před Španělskou synagogou. Je neotřelým uměleckým záměrem
na rozporuplnost v životě spisovatele.
Ve škole žáci své poznatky zpracovali do plakátové podoby.
ŠKOLNÍ VÝLET – VÝPRAVA ZA KRÁSAMI PRŮHONICKÉHO PARKU
Studenti prvního ročníku se v pondělí 23. 6. zúčastnili výletu do průhonického parku. Cílem bylo prohlédnout si
památku zapsanou v UNESCO, vyplnit pracovní list a hlavně si na konci školního roku odpočinout a připravit se
na prázdniny. Studenti přijeli vybaveni piknikovým příslušenstvím včetně domácích pekařských výrobků, které
byly k radosti všech náležitě oceněny a následně zkonzumovány.
DOBRÁ PAMĚŤ – ZÁKLAD ÚSPĚCHU
V pondělí 23. 6. a v úterý 24. 6. se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili velmi
kreativního kurzu „ Dobrá paměť, základ úspěchu“, který studentům poskytl návod, jak
lépe a efektivněji pracovat s vlastní pamětí. Pomocí jednotlivých aktivit si účastníci
kurzu zkoušeli techniky zapamatování a vybavení různých faktů a těžko
zapamatovatelných informací, jako jsou například telefonní čísla a historická data.
Z kurzu si studenti odnesli nejen praktický návod, jak lépe s pamětí pracovat, ale také
rady, jak efektivněji postupovat při studiu a opakování informací.
48
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ & MUZEUM ALCHYMISTŮ
V pondělí 23. 6. se žáci druhých ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON vydali po stopách pražských
pověstí a mágů staré Prahy.
V Muzeu pověstí v Mostecké ulici okusili atmosféru staré Prahy v tajuplné podzemní uličce duchů, která je
vybudována na úrovni dřívějších středověkých ulic a nabízí atmosféru půlnoční Prahy před dávnými lety. V
přízemí se seznámili s těmi nejznámějšími pověstmi, které nabízela tajná knihovna Ducha Prahy – Genia Loci
Pragensis.
Druhá část prohlídky v ulici na Jánském vršku byla završena interaktivní expozicí v Muzeu alchymistů, která nás
zavedla do atmosféry tajemného světa alchymsitů a mágů doby Rudolfa II. přímo v domě, ve kterém žil slavný
magistr Edward Kelly.
Závěr pondělního programu patřil pikniku v trávě na malostranské Kampě.
Slunečný tematický den se vydařil a všichni studenti odcházeli domů s úsměvy na tvářích.
ŠKOLNÍ VÝLET – KUTNÁ HORA – PO STOPÁCH STŘÍBRA A KUTNOHORSKÝCH ALCHYMISTŮ
V úterý 24. 6. 2014 se žáci prvních ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON vydali podpořit své literárněhistorické poznatky do města stříbra – Kutné Hory.
Jednodenní exkurze s profesionálním průvodcem po stříbrném městě
zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO začala
prohlídkou majestátního gotického chrámu sv. Barbory. Poté následovala
cesta historickým centrem kolem slavné barokní Jezuitské koleje, dnes
sídla Středočeské galerie GASK, s výkladem historie města Kutná Hora.
Nevynechali jsme ani tajuplnou Alchymistickou dílnu, která sídlí
v podzemí jednoho z nejstarších kutnohorských domů.
Na závěr jsme zavítali do Vlašského dvora, bývalé královské mincovny a
sídla králů, kde se razil pomocí mistrů pregéřů slavný pražský groš.
Slunečné počasí nám přálo a my se přesvědčili, že výlet do města, které
bývá právem nazýváno pokladnicí a klenotem naší země, stál opravdu za to!
MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN
V úterý 25. 6. se studenti třetích ročníků vydali do Muzea voskových figurín. Muzeum se nachází 10 minut chůze
od školy, v ulici Celetná. Je velmi hezky uspořádané: osobnosti české kultury, několik sálů české historie od
minulosti po současnost (z mnoha jmenujme: Karel IV., Jan Hus, Marie Terezie, Václav Havel) a síně slávy
s nejznámějšími postavami českého i světového umění (Ema Destinová, Edit Piaf, Karel Gott, Helena
Vondráčková, Michael Jackson nebo Maryl Streep)
Nejvíce však studenty zaujala interaktivní místnost, kde si můžete oskenovat vlastní obličej, elektronicky
namíchat barvu pleti, vybrat účes a dobový kostým a zaslat výsledek na svůj e-mail. Před návštěvou muzea jsme
ještě zhlédli film o výrobě voskových figurín. Pěšky jsme pak došli na Kampu, kde se konal piknik.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Ve středu 25. 6. navštívili studenti třetího ročníku Galerii hlavního města Prahy, aby si prohlédli malby, skici,
náčrty a fotografie nenapodobitelného fantazijního světa Tima Burtona. Umělec, známý především díky své
filmové tvorbě, dokázal studenty nadchnout především svou ojedinělou kombinací hororových prvků
s humorem a melancholičností hlavních postav.
Výstava "Tim Burton a jeho svět" představila nejen díla spojená s jeho nejproslulejšími filmy a knižními projekty,
jako jsou např. Ukradené Vánoce, ale také jeho dosud nikdy nezveřejněnou tvorbu.
49
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
PRAŽSKÁ ZOO – SEZNÁMENÍ S NOVÝMI PAVILONY
V zoologické zahradě nastala za poslední rok řada změn a otevřely se nové pavilony (včetně expozice velemloků
s dočasně zapůjčeným Karlem, největším velemlokem v Evropě), které jsme mohli ve středu 25. června společně
se studenty nebo ve skupinách zhlédnout. Zejména pavilon velemloků byl skutečně zajímavý a v doprovodných
materiálech jsme se mohli dozvědět nejen o místech a způsobu života velemloků v přírodě, ale také o Karlu
Čapkovi a jeho Válce s mloky (děj, pozadí vzniku, význam). Relativní novinkou je rovněž pavilon gaviálů s velmi
hezkým pohledem na tyto zajímavé krokodýly.
Většina účastníků šla na akci s radostí a nikoli pouze „aby se nějak zabil čas“. To se pozitivně projevilo na
celkové atmosféře. Příjemný den, zcela zjevně i pro zvířata, protože lemuři a lední medvědi byli mimořádně
aktivní a všechny nás svými přirozenými výstupy pobavili.
PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI
Dne 26. 6. 2014 se studenti našeho gymnázia již podruhé zúčastnili akce PROTI ZTRÁTĚ
PAMĚTI, kterou pořádal Člověk v tísni. U příležitosti výročí popravy Milady Horákové se
organizátoři snažili připomenout, jak se komunistická ideologie projevovala v praxi.
Nejprve jsme v historické budově Národního divadla zhlédli film Případ Dr. Horáková a
pak se celé divadlo vydalo v pietním průvodu k Památníku obětem komunistického
režimu na Újezdě, který byl zakončen minutou ticha a položením růží.
AMAZON BOAT TRIP
Již tradičně jsme se všichni, tedy žáci všech tříd a ročníků, učitelé i vedení školy, sešli v poslední den školního
roku, abychom jej slavnostně uzavřeli.
Pěšky jsme přes historické centrum města, konkrétně Staroměstské náměstí, prošli Pařížskou ulicí k Čechovu
mostu, kde na nás na nábřeží čekala loď, která brzy odrazila a plula proti proudu pod Karlovým mostem do
zdymadla. V něm jsme poměrně silně narazili do kamenné zdi, takže se ozvaly sporadické výkřiky „Titanic!“,
ovšem žádné zásadní škody jsme zřejmě neutrpěli a zbytek plavby proběhl bez komplikací.
V družné zábavě kolem stolů, ze které byla ovšem cítit také určitá nervozita a nejistota, na palubě i pod ní jsme
dojeli kousek za Vyšehrad a otočení lodi bylo signálem pro třídní vyučující, že mají začít s předáváním
vysvědčení. Většina žáků nebyla závěrečným hodnocením své práce na vysvědčení překvapena, u někoho se
samozřejmě ale projevila radost z nečekaně příznivého výsledku a v několika případech také smutek či
rozčarování, jelikož bude zapotřebí vykonat opravnou zkoušku.
Slavnostní předávání vysvědčení zabralo téměř celou cestu zpět až ke Střeleckému ostrovu. Tam se loď znovu
otočila a pomalu se vracela, tentokráte již v uvolněné atmosféře, k místu počátku plavby.
Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny!
8. SOUTĚŽE
AMAZON ENGLISH OLYMPICS
In early October the entire student body participated in the Amazon English
Olympics. Each English group was given a country to represent that has English
as the national language. Competitions included showing strengths in
vocabulary, grammar and general knowledge US trivia. From all 14 English
classes, 3 finalists were chosen to represent their group. On Frity October 25th,
the finalist competed for the top positions. Competitions again showed
strengths in vocabulary, grammar as well as speed and accuracy. In the end
only two teams could hold the gold medals....
50
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Freshmen B2 representing Seychelles and Junior B3 representing Zimbabwe will be rewarded with a pizza party
next week, Tuesday the 5th of November in room 405. Thanks to everyone who participated! We look forward
to having this event every year!
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Anglicko-české gymnázium Amazon se jako každý rok i letos v zimních měsících, konkrétně 9. ledna zapojilo do
již 40. ročníku OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE. Jedná se o předmětovou soutěž z českého jazyka pro žáky
středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového
projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Účast v soutěži je dobrovolná.
Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí: gramatika do 60 minut,
sloh do 60 minut. Na odborném zajištění OČJ se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.
Školního kola se zúčastnily nejnadanější lingvistky z prvních a druhých ročníků. Nejvíce bodů získala studentka
třídy SO2B, Michaela Lazarovská. Ta také postoupila do obvodního kola.
Gratulujeme k postupu!
STUDENTSKÁ THÁLIE
Studentka 4. ročníku Valeriya Khrapyeychuk obhájila loňské vítězství naší talentované
absolventky Juliany Vaculíkové a na slavnostním večeru v neděli 2. března 2014
převzala na Nové scéně Národního divadla diplom za nejlepší autorský počin.
Tématem letošního ročníku byl „jazykový experiment“. Studentská Thálie je prestižní
soutěžní přehlídkou středoškolské autorské tvorby realizovanou ve dvou sekcích, v
Autorském tvaru a Autorském počinu. Mladí
tvůrci a interpreti mají možnost setkat se s
předními osobnostmi české kulturní scény,
inspirovat se jimi a navázat případné tvůrčí
kontakty. Za kabinet Českého jazyka a
literatury gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěšných autorských kroků!
9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
PEOPLE TO PEOPLE - NOMINACE DO MEZINÁRODNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Dne 4. 11. 2013 obdrželo 20 studentů 1. a 2. ročníku od paní Evy Kudrnové, zřizovatelky,
pozvánku k účasti v mezinárodním vzdělávacím programu „Leadership Summit“.
Všichni, kteří se rozhodnou vycestovat, zažijí výjimečnou atmosféru na prestižních
amerických univerzitách a poznají mezinárodní vzdělávací prostředí světových škol.
Všem našim studentům přejeme, aby tento zážitek pro ně byl začátkem jejich úspěšné kariéry.
Studenti mají možnost účastnit se vzdělávacích programů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Leadership in Action (Harvard University, Yale University)
Technology (Stanford University)
Business and Entrepreneurship (The University of Chicago)
Film and the Arts (University of California, Los Angeles)
Medicine and Health Care (Johns Hopkins University)
International Diplomacy (Columbia University and George Washington University)
Presidential Inauguration (Washington, D.C.)
Service in Action (Tulane University)
51
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Jméno
Kateřina
Kamilla
Veronika
Mai Trang
Julie
Rina
Tereza
Mariam
Manh Hung
Anna
Aneta
Barbora
Ngoc Anh Thi
Kristýna
Martina
Inessa
Sophia
Andry
Barbora
Jan
Příjmení
Mrázová
Asgarova
Hrozová
Nguyen Thi
Vinklová
Hasani
Machytková
Gamdjianova
Luong
Litvina
Částková
Dohnalová
Nguyenová
Škopová
Kóssiová
Soboleva
Stoltzová
Melnyk
Tuháčková
Trojáček
10.SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY
Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.
BESEDA SE ZÁSTUPCEM EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU
V úterý 11. března 2014 navštívil Anglicko-české gymnázium AMAZON český člen EHSV pan Roman Haken, jenž
v Evropském hospodářském a sociálním výboru zastupuje Centrum pro komunitní práci a Radu vlády pro
nestátní neziskové organizace. Našim studentům vyložil historii Evropské unie a poté s nimi diskutoval na téma
priority nového předsednictva EHSV na období 2014–2015, zodpověděl jejich dotazy a podělil se s nimi
o některé své znalosti člověka zasvěceného do fungování EHSV.
11.DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
V současné době nerealizuje Anglicko-české gymnázium AMAZON žádné další vzdělávání.
12.DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE
52
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Prezident republiky zahájil nový školní rok na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON
Prezident České republiky s manželkou Ivanou Zemanovou zahájili v pondělí 2. 9. 2013 nový školní
rok 2013-14 na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON. Celá akce proběhla za přítomnosti médií.
Prezident spolu s doprovodem přijel do budovy gymnázia v 10 hodin dopoledne. Přivítala ho
ředitelka školy paní Eva Kudrnová, zástupkyně
ředitelky paní Pavla Bajuszová a zástupci třídních
parlamentů z řad studentů, kteří oběma
významným hostům předali květiny.
Hlava státu prošla po červeném koberci
slavobránou z nafukovacích balonků do školní
auly, kde již čekali žáci 1. ročníků. Prezident
republiky při této slavnostní příležitosti
zavzpomínal na svá školní léta a zodpověděl
několik dotazů přímo od studentů.
Zřizovatelka školy a ředitelka pro komunikaci & vnější vztahy předala slovo panu prezidentovi poté,
co citovala známou americkou spisovatelku Maya Angelou, která řekla: „Lidé zapomenou na vaše
slova, zapomenou též na vaše skutky, avšak
nikdy nezapomenou na to, jak se s vámi cítili. A
dodala, že úcta k druhému je nejvyšší lidskou
(http://www.biography.com/people/mayactností.
angelou-9185388)
Prezident republiky předal škole hodnotné
publikace o hlavním městě Praze v anglickém
jazyce. Na závěr jim spolu s manželkou popřáli,
aby se jim ve škole dařilo a aby se ve školním
kolektivu cítili příjemně. Bezprostředně poté se
prezidentský pár odebral do maturitních
ročníků, kde promluvil k našim nejstarším studentům. Prezident republiky doporučil maturantům,
aby při výběru vysoké školy přemýšleli nad praktickým uplatněním zvoleného oboru na trhu práce a
taktéž jim popřál mnoho štěstí a úspěchu při maturitní zkoušce. Součástí programu slavnostního
zahájení školního roku bylo také setkání s pedagogy.
Bylo nám velkou ctí, že si prezidentský pár
vybral pro setkání se studenty Anglicko-české
gymnázium AMAZON. Pro žáky i učitele byl
první školní den roku 2013 velkou inspirací. Pro
školu byla návštěva hlavy státu mimořádnou
událostí a považujeme ji svým významem za
výjimečnou.
V Praze dne 2. září 2013
53
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
©
Foto Jan Hladiš
54
SETKÁNÍ RODIČŮ S UČITELI
Probíhá tradičně dvakrát ročně vždy v prvním a třetím čtvrtletí formou osobních konzultací. Pravidelně se zde
rodiče seznámí kromě průběžných výsledků svých dětí také s oceněními, jako jsou „Outstanding Student“
(vynikající student) a „Super Student of the Week“ (nejlepší student týdne). Seznam žáků, kteří ocenění získali
je vždy k vidění na nástěnce ve škole. Dále bylo zavedeno pravidlo „dvakrát pět (2x5)“, což znamená, že pokud
žák dostane dvě nedostatečné za sebou, učitel e-mailem informuje rodiče o sestupné tendenci výsledků
vzdělávání. Dalším bonusem je tzv. slovní hodnocení žáků, ve kterém se rodič například dozví cenné informace
o motivaci žáka v daném předmětu, jeho samostatnosti, organizovanosti, vytrvalosti, slušnosti nebo o vlastním
chování v hodinách. Slovní hodnocení zdárně plní svůj účel a přispívá tak k lepší informovanosti rodičů ve věci
přístupu žáků ke studiu.
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Součástí individuálních schůzek rodičů žáků 1. ročníků s učiteli byla adaptace ve středoškolském prostředí.
Dozvěděli se, jak se vypořádat s množstvím náročného učiva, jakým způsobem si zorganizovat svůj čas, plánovat
volnočasové aktivity, nebo jak se naučit čelit studijním překážkám a nalézt si vlastní učební metodiku.
SCHOLA PRAGENSIS
Významnou listopadovou událostí byl 18. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS, který se konal ve dnech 21. – 23.
11. 2013 v prostorách Kongresového centra na Vyšehradě.
Na této přehlídce pražských středních škol nemohlo naše gymnázium chybět, a tak se za pomoci svých
šikovných a komunikativních studentů náležitě představilo v originálních kostýmech hollywoodských hvězd
žákům devátých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií včetně jejich rodičů. Cílem našeho
čtyřletého humanitního gymnázia bylo především co nejlépe prezentovat osvědčený jazykový program s
rozšířenou výukou anglického jazyka a volitelných předmětů v AJ, jazykově - poznávacích pobytů, specializaci na
vzdělávání cizinců a netradiční mimoškolní aktivity. Novinkou pak byla prezentace nového studijního programu
Art Across Time - Umění a kultura.
Prezentace školy dopadla výborně, všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na budoucí nováčky, které naše
škola a naše studijní programy zaujaly a rozhodli se pro její výběr!
AMAZON PROM 2014
Dne 23. ledna 2014 v 18 hodin vstoupili první hosté do pražského klubu jménem SaSaZu, aby o hodinu později,
po úvodním zhlédnutí koláže studentských fotek z uplynulých let strávených na Amazonu, přivítali letošní
maturanty - žáky Senior Year, kteří slavnostně sestoupili na scénu za zvuku Intro od The XX.
3. maturitní ples Anglicko-českého gymnázia AMAZON tak mohl odstartovat.
Celým večerem byli hosté provázeni paní Radkou Červinkovou, která se již tradičně ujala moderace a odvedla
obrovský kus práce i během příprav, kterých se účastnili zejména studenti maturitního ročníku v čele s Betty
Růžičkovou, Irynou Melyk a Blankou Heiderovou. Ples nebyl tradiční, jak mohl někdo očekávat. Amazon Prom
byl pojat v duchu amerického Hollywoodu. Už reklamní plakát připomínal plakát filmový lákající na premiéru. A
ona noblesa se během večera nevytratila.
Úvodního tance se chopili sami studenti se svými profesory a parket pak
po celý večer nezůstal prázdný, a to hlavně díky kapele jazZÍKAspol.
V průběhu večera si studenti přišli po červeném koberci každý pro svou
šerpu, květinu a hvězdu z chodníku slávy, zatímco na plátně byly
promítány fotky z jejich dětství a dospívání.
Vybraným členům profesorského sboru byli též slavnostně předáni
prestižní Oscaři. Třídní profesorka maturitního ročníku Kristýna
Míchalová byla oceněna za nejlepší „režii“, mezi dalšími oceněnými byla například
paní profesorka Veronika Šulcová, která získala Oscara za „make-up a styling“.
Večer byl zpestřen i několika vystoupeními. Zajímavé bylo kupříkladu Latino Show,
zahraniční duo amerických profesorů Michaela Maritato a Megan Tope, nebo
studentů
3. ročníku Sabiny Olijve a Štěpána Lukeše.
Maturantka Adriana Sadílková zazpívala All
That Jazz za doprovodu tance Alex Barákové
a Elišky Jahodové. Přidaly se také loňské
maturantky
Dominika
Červinková
s Ludmilou Hrdinovou s jejich verzí Wrecing Ball.
Nejočekávanějším představením bylo ovšem půlnoční překvapení.
Senior Year, aneb hollywoodské hvězdy, si nachystaly pět jednotlivých
55
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
a jedno společné vystoupení. Vše odstartovala Mamma Mia, Flashdance, elegantní tango Mr. and Mrs. Smith,
pokračoval Elvis Presley a posledním byl James Bond, než celý ročník zakončil vystoupení choreografií do tónů
Bang Bang z nového filmu Velký Gatsby.
Zábava pokračovala až do ranních hodin, ale toho už se účastnili jen maturanti a jejich přátelé. Krásný večer
jistě zůstane ve vzpomínkách mnohých na celý život. Teď už jen nezbývá nic jiného, než popřát maturantům
hodně štěstí v nadcházejících zkouškách a studentům třetího ročníku, kteří převzali pochodeň a tedy i
pomyslnou vládu nad školou, aby se jejich ples také tak vydařil!
GRADUATION – SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 2014
V pátek 13. 6. 2014 proběhlo ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního
města Prahy v pořadí již třetí slavnostní předávání maturitních vysvědčení
Anglicko-českého gymnázia AMAZON.
33 úspěšných maturantů stylově oblečených do talárů a čepiček převzalo
svá maturitní vysvědčení z rukou zřizovatelky školy paní Evy Kudrnové,
ředitele pro pedagogickou činnost pana Pavla Zachaře a své třídní
profesorky Kristýny Míchalové.
Bylo nám ctí, že jsme mohli mezi čestnými hosty uvítat též prezidentský pár v roli rodičů.
Prezident České republiky – pan Miloš Zeman – se pohotově ujal
blahopřání se zdravicí a osobním přáním do budoucího života.
Všichni maturanti obdrželi knihu o umění a Europass - soubor dokladů o
vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné
kvalifikaci a pracovních zkušenostech.
Nejlepší studenti byli navíc oceněni knižním vydáním slavných světových
fotografií 20. století.
O bezchybný hudební doprovod se postarali nadaní studenti 3. ročníku
Sabina Olijve a Štěpán Lukeš.
Součástí velkolepé slavnostní ceremonie byla taktéž imatrikulace padesáti
žáků 1. ročníků, kteří si z rukou svých třídních profesorek, Jany Charvátové
a Ivany Hamříkové, převzali pamětní imatrikulační list a dárek s motivem
hlavního města Prahy.
V Š E M N A Š I M M A T U R A N T Ů M R O K U 2014 G R A T U L U J E M E A
ŽÁKŮM
1. R O Č N Í K Ů P Ř E J E M E Ú S P Ě Š N Ý K R O K D O D A L Š Í H O
STUDIJNÍHO ŽIVOTA NA
AMAZONU!
TALENT CLUB
V letošním školním roce jsme opět rozšířili počet členů Talent Clubu. Mezi aktivity, kterým se tito studenti ve
svém volném čase věnují, patří zpěv, hra na klavír, tenis, lední hokej či nepříliš rozšířená street gymnastics. Na
Talent Wall přibyly nové osobní karty a mnozí z talentů, nových i stávajících, se představili publiku - na
lednovém maturitním plese se zasloužili o pěvecká a taneční vystoupení. Zajistili také hudební doprovod v rámci
slavnostního předávání maturitních vysvědčení.
56
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
FACEBOOK
Oficiální profil Anglicko-českého gymnázia Amazon na Facebooku byl průběhu celého školního roku pravidelně
několikrát týdně aktualizován. Byly zveřejňovány reportáže ze školních akcí a výletů, informace o aktivitách
školy i úspěších jednotlivých studentů, včetně fotogalerií. Počet "lajků" se pohybuje kolem čísla 650, vzrostl
především počet návštěvníků z řad široké veřejnosti.
Doprovodná fotogalerie: http://www.gymnazium-amazon.cz/galerie
13.VYUŽITÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ČINNOST PRÁVNICKÁ OSOBA VYKONÁVÁ, V DOBĚ
ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
Gymnázium AMAZON nevyužívalo v průběhu školních prázdnin své prostory k jiné činnosti.
VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
Ve sledovaném období nebyly žádné kontroly.
2.
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Zpráva nezávislého auditora o ověření výkazu zisku a ztrát a způsobu vynaložení dosaženého výsledku
hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v účetní jednotce Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o.
ze dne 16. 7. 2014.
VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013
PŘÍJMY
VÝDAJE
Státní dotace
7 922 000 Kč Náklady na mzdy
6 647 014 Kč
Školné
8 290 618 Kč Odvody (zdravotní a
sociální pojištění)
1 838 312 Kč
Ostatní příjmy
265 188,26Kč Ostatní náklady
7 035 359,53Kč
Výnosy celkem
16 477 806,26 Kč Náklady celkem
15 520 685,53 Kč
57
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
VIII.
Další informace
Poděkování:
Ráda bych poděkovala našim učitelům i pracovníkům ve škole za jejich úsilí naplňovat cíle, které jsme
si vytyčili, stejně tak rodičům za jejich snahu vést svoje děti k úspěchu, sponzorům za jejich podporu,
která umožňuje a zpříjemňuje vyučování a rozšiřuje obzor dětí zpřítomňováním teorie v praxi.
Děkujeme i žákům, kteří se právě podrobují procesu vzdělávání, což někdy bolí někdy těší, ale vždycky
prospívá. Jsme rádi, že můžeme pracovat v tak podnětném prostředí s tolika různými charaktery a
pomoci mládeži při výběru jejich životního směru.
Za vedení školy Eva Kudrnová, Pavla Bajuszová - zřizovatelky
Výroční zprávu sestavila: Pavla Bajuszová, zástupkyně ředitele
Schválení výroční zprávy školskou radou
Výroční zpráva byla schválena všemi členy školské rady v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. a v souladu s §
168 zákona č. 561/2004 Sb. dne 13. 10. 2014.
58
Příloha:
1. Zápis z jednání školské rady ze dne 13. 10. 2014
2. Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
Výroční zpráva ACGA 2013 - 2014
Partnerské společnosti / organizace
59

Podobné dokumenty