Zasedání 19.04.2012

Komentáře

Transkript

Zasedání 19.04.2012
Obec Modletice
Modletice 6
251 01 Říčany
Zápis č. 5/2012
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 19.4. 2012
v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích
Přítomni: Aron Jiří, Olmr Jiří, Ondráčková Jiřina, Přibyl Pavel, Šimrová Marta, Zahálka
Martin
Omluveni: Hanuš Libor
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Modletice bylo zahájeno v 19:00 hod. starostou obce Ing.
Jiřím Aronem (dále jen „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a je přítomno 6 členů
zastupitelstva z celkového počtu sedmi členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2) Program zasedání
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce.
K programu byl vznesen návrh na doplnění bodů 1,13,14,15 a na vyřazení bodu 3.
O návrhu programu bylo hlasováno.
Zastupitelstvo obce Modletice schválilo následující program.
1) Žádost o příspěvek na pořádání dětského dne.
2) Projednání smlouvy na užívání prostor občanským sdružením Modletice sobě.
3) Žádost o vyjádření k PD na stavbu skladu olejů GIAN.LUCA.
4) Žádost o zřízení reklamního zařízení.
5) Žádost o povolení vjezdu vozidel firmy Agro Jesenice a.s.
6) Žádost o odprodej části pozemků parc.č.300/1 a 508/1.
7) Projednání možnosti zajíždění autobusu č.428 do obce.
8) Záměr na pronájem obchodu na další období.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
10) Rozmístění košů na psí exkrementy v obci.
11) Značky podél silnice na Doubravici.
12) Oprava kapličky v Doubravici.
13) Vybudování podezdívky pod plot.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (L.Hanuš)
3) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Olmra a Martina Zahálku. O návrhu
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1 (L.Hanuš)
Zapisovatelem zápisu je Ing. Jiří Aron.
1z5
4) Projednávání bodů programu
1.
Zastupitelé projednali žádost občanského sdružení „Modletice sobě“ o podporu při
pořádání 31.ročníku dětského dne v Modleticích. Zastupitelé se dohodli o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 20 000 ,-Kč.
O návrhu smlouvy bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(L.Hanuš)
Činnost klubu „Alfíci“, který má u obecního úřadu pronajaté prostory, přechází na
2.
občanské sdružení „Modletice sobě“. V této souvislosti zastupitelé projednali uzavření
nájemní smlouvy se sdružením „Modletice sobě“. Smlouva bude uzavřena za shodných
podmínek, tedy bezúplatný pronájem prostor v 1.poschodí domu č.p.6. Současně s uzavřením
nájemní smlouvy bude zrušena smlouva s „Alfíky“.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(L.Hanuš)
3.
Byla doručena žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro ÚŘ na stavbu skladu olejů
GIAN.LUCA v Areálu obchodu a služeb Modletice. Zastupitelé se dohodli, že bude osloven
investor této stavby s žádostí o poskytnutí příspěvku obci, který bude použit na plánované
obecní investice. Zastupitelé pověřují starostu obce k potřebným jednáním s investorem.
Zastupitelé berou na vědomí.
4.
Zastupitelé projednali žádost firmy VAPAS – Ing.Marta Vašíčková o vydání souhlasu
na zřízení a provozování reklamního zařízení pro firmu Winkler. Vzhledem k tomu, že firma
Winkler sídlí v areálu firmy UNITED BRAND a v tomto areálu je dostatek prostoru na
umístění reklamního zařízení nesouhlasí zastupitelé s umístěním dalšího reklamního zařízení
u silnice II/101 dle doručené žádosti.
Zastupitelé berou na vědomí.
5.
Od firmy Agro Jesenice a.s. byla doručena žádost o povolení vjezdu vozidel nad 6 tun
do obce. Jedná se o povolení vjezdu vozidel a strojů zemědělské techniky. Zastupitelé
souhlasí s udělením povolení na vjezd této techniky i v místech, kde je tento vjezd zakázán
dopravní značkou. Povolení bude uděleno na celé vegetační období, t.j. od 19.4 do
30.11.2012.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(L.Hanuš)
6.
Byla doručena žádost od pana Jaroslava Černíka na koupi pozemků p.č. 300/1 o výměře
10m2 a p.č.508/1 o výměře 37m2. Jedná se o obecní pozemky, které jsou užívány
s nemovitostí č.p. 37(Doubravice) a odkoupení těchto pozemků již bylo projednáváno
s bývalým majitelem. Zastupitelé se shodli na záměru prodeje zmiňovaných pozemků, který
bude zveřejněn na úřední desce.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(L.Hanuš)
7.
Byla doručena žádost obce Herink o projednání možnosti zajíždění autobusové linky
č.428 do obce a podílení se na nákladech s tím vzniklých. Zamýšlené posílení v obci Herink
by se týkalo 2 spojů ve směru do Jesenice a 3 spojů na Mukařov denně v pracovních dnech.
Celkové náklady na jmenované posílení činí 12 515,-Kč měsíčně. Zastupitelé se dohodli, že
2z5
nemají zájem o zajíždění těchto spojů do obce, jelikož zmiňované spoje staví na zastávce
Modletice V Hůrce. Dále se dohodli, že pokud obec Herink bude objednávat změnu
zmíněných spojů, tak obec Modletice je ochotna přispět 15% z celkových nákladů, aby
autobus, který pojede přes centrum naší obce stavil v zastávce Modletice „Na návsi“.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2(Aron,Přibyl), nepřítomno 1(L.Hanuš)
8.
Na konci roku 2012 končí nájemní smlouva na pronájem obchodu. Zastupitelé se shodli
na potřebě zajištění provozu obchodu i do budoucna a v průběhu letošního roku bude
zveřejněn záměr na pronájem obchodu na další období.
Zastupitelé berou na vědomí.
9.
Zastupitelé byli informováni starostou obce o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2011. Zpráva o přezkoumání společně se závěrečným účtem obce budou vyvěšeny na
úřední desce.
Zastupitelé berou na vědomí.
Zastupitelé byli seznámeni s PD na stavbu garáže a parkovacích stání za obecním
úřadem. PD bude postoupena k vyjádření dotčených orgánů pro zahájení ÚŘ a SŘ.
Zastupitelé berou na vědomí.
Provozovatel ČOV Modletice firma VHS Benešov zaslala cenovou nabídku na opravu
rozbitého čerpadla na ČOV za cenu 27 810,- Kč. Zastupitelé souhlasí s nabídkou a pověřují
starostu zajištěním opravy.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(L.Hanuš)
10. Byla projednána možnost doplnění počtu košů na psí exkrementy v obci. Zastupitelé se
dohodli na doplnění 3 kusů nových košů, které budou rozmístěny v obci tak, aby se zlepšila
jejich dostupnost.
Zastupitelé berou na vědomí.
11. Zastupitelé obdrželi grafické návrhy značek upozorňující uživatele komunikací na
nevhodnost jejich chování při odhazování odpadků a nepotřebných věcí podél cest. Výběrem
a realizací těchto značek se bude zastupitelstvo ještě zabývat.
Zastupitelé berou na vědomí.
12. Firma ARCHKASO spol. s r.o. doručila nabídku na opravu kapličky v Doubravici za
cenu 153 400,-Kč. V rámci těchto prací bude provedeno kompletní restaurování stavby včetně
doplnění a osazení zvonu. Zastupitelé souhlasí s touto nabídkou a pověřují starostu obce
k objednání těchto prací.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(L.Hanuš)
13. V souvislosti s rozšířením komunikace na Chválov bude dle předešlé dohody
vybudováno ze strany obce vybudováno 22m podezdívky pod plot výměnou za cca 62m2
pozemku parc.č. 156/5 manželů Horníkových. Ze dvou nabídek na vybudování podezdívky
byla vybrána firma DEPA s.r.o. za cenu 138 468,-Kč. tato firma bude dále oslovena na
provedení zemních prací, které bude třeba provést v souvislosti s rozšířením obecní
komunikace.
3z5
O návrhu bylo hlasováno
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0 zdržel se 1(Zahálka), nepřítomno 1(L.Hanuš)
14. Byla předložena smlouva s firmou KASFORM s.r.o., která byla vybrána na realizaci
dětského hřiště. Zastupitelé souhlasí se smlouvou a pověřují starostu jejím podpisem.
O návrhu bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomno 1(L.Hanuš)
5) Souhrn přijatých usnesení
1. Zastupitelstvo obce Modletice schvaluje následující program.
1) Žádost o příspěvek na pořádání dětského dne.
2) Projednání smlouvy na užívání prostor občanským sdružením Modletice sobě.
3) Žádost o vyjádření k PD na stavbu skladu olejů GIAN.LUCA.
4) Žádost o zřízení reklamního zařízení.
5) Žádost o povolení vjezdu vozidel firmy Agro Jesenice a.s.
6) Žádost o odprodej části pozemků parc.č.300/1 a 508/1.
7) Projednání možnosti zajíždění autobusu č.428 do obce.
8) Záměr na pronájem obchodu na další období.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
10) Rozmístění košů na psí exkrementy v obci.
11) Značky podél silnice na Doubravici
12) Oprava kapličky v Doubravici.
13) Vybudování podezdívky pod plot.
2. Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Jiřího Olmra a Martina Zahálku.
3. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 ,-Kč
na pořádání 31. ročníku dětského dne v Modleticích.
4. Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy se sdružením „Modletice
sobě“ na bezúplatný pronájem prostor v 1.poschodí domu č.p.6.
5. Zastupitelstvo souhlasí, že bude osloven investor stavby skladu olejů
GIAN.LUCA s žádostí o poskytnutí příspěvku na rozvoj obce.
6. Zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním dalšího reklamního zařízení u silnice
II/101.
7. Zastupitelstvo schvaluje povolení vjezdu vozidel a strojů zemědělské techniky
pro firmu Agro Jesenice a.s. na vegetační v období od 19.4 do 30.11.2012.
8. Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 300/1 o výměře 10m2 a
p.č.508/1 o výměře 37m2.
9. Zastupitelstvo schvaluje přispění Obci Herink 15% z celkových nákladů na
rozšíření spojů autobusové linky č. 428 tak, aby autobus stavil v zastávce
Modletice „Na návsi“.
10. Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy VHS Benešov s.r.o. na opravu čerpadla
v ČOV Modletice za cenu 27 810,-Kč.
11. Zastupitelstvo bere na vědomí doplnění 3 kusů nových košů na psí exkrementy
obci.
12. Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy ARCHKASO spol. s r.o. na opravu
kapličky v Doubravici za cenu 153 400,-Kč.
4z5
13. Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy DEPA s.r.o. za cenu 138 468,-Kč na
vybudování podezdívky pod plot.
14. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou KASFORM s.r.o. na realizaci
dětského hřiště.
14) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce ukončil předsedající ve 22:50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 29.4.2012
Zapisovatel: ……………………….
dne:
………………………..
Ověřovatelé: ………………………..
dne:
…………………………
………………………….
dne:
………………………….
………………………….
dne:
………………………….
Starosta:
5z5

Podobné dokumenty

Jarní úklid obce se blíží Svoz nebezpečného odpadu

Jarní úklid obce se blíží Svoz nebezpečného odpadu Jde o jeden z největších folko- mohli slyšet i na Modletickém Vstupné činí 270,- Kč na celý vých festivalů v ČR. Je pořádán zvonění. den. Zdarma pro děti do 10 let. sdružením KVĚT, které zastřeÚčas...

Více

Nápověda 360 Search Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání Pro zobrazení pouze Vámi označených záznamů slouží odkaz „vybrané záznamy“. Seznam se otevře v novém okně. Odkaz „Email“ zobrazí formulář, kde si můžete zvolit formát, v jakém Vám záznamy budou zas...

Více

Zasedání 02.08.2012

Zasedání 02.08.2012 - možnost vybudování okružní křižovatky na křížení silnic II/101 a III/00320 u Dobřejovic, z podnětu obce Modletice, - změnu využití ploch PS (území prům. výroby a skladů) a ZV( smíšené území živo...

Více

Sdružení JM-Net nabízí rychlý internet Očkování psů

Sdružení JM-Net nabízí rychlý internet Očkování psů není nijak dotčen plánovaný Byla předložena mandátní obcemi Modletice, Dobře- Upraveno pro účely Věstníku přesun zastávky do Doubravice smlouva s právní kanceláří jovice, Herink a Sdružením ob- Cel...

Více

Zasedání 04.10.2012

Zasedání 04.10.2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor, Olmr Jiří, Ondráčková Jiřina, Šimrová Marta, Zahálka Martin Omluveni: Přibyl Pavel 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zased...

Více

Hodgdon, IMR a Winchester

Hodgdon, IMR a Winchester Instructions: Select a Load Type and Cartridge, then click Get Data to view results. You may also filter by Manufacturer, Bullet Weight and Powder. Filters Load Type

Více

Zde

Zde Pro více informací k účtu je nutné obrátit se na majitele účtu. V případě dalších dotazů jsme Vám i nadále k dispozici na této adrese nebo na Klientské lince 800 900 900 (+420 412 446 400), která j...

Více