duben 2008 - Základní škola a mateřská škola Krouna

Komentáře

Transkript

duben 2008 - Základní škola a mateřská škola Krouna
Školní krounský občasník
2
květen/2008
Zprávy z ředitelny
Školní rok se nezadržitelně blíží do finále a s tím i
vysvědčení za 2. pololetí. Bohužel čím dále více bojujeme
s lajdáckostí a leností žáků a neochotou dělat cokoliv
užitečného. Jak jinak si vysvětlit stav, kdy žákům opakovaně
a zdarma nabízíme doučování, konzultace, opravy domácích
úkolů a místo vděčnosti a poděkování se mnozí z nich tváří,
jako by učitelům dělali bůhvíjaké milosti, že tyto nabídky
vůbec využijí. Smutné je, že děti (stejně jako často my dospělí) si toho, co je zdarma a
běžně k dispozici, neváží a své postoje změní teprve tehdy, když o tyto „samozřejmé“
věci přijdou. Vyzývám proto hlavně vás, kteří máte s prospěchem problémy: Využívejte
možností, které Vám učitelé zdarma (a to v dnešní době není vůbec samozřejmé!!!)
nabízejí, a začněte se také učit sami. V opačném případě si potom na konci roku
nestěžujte na zhodnocení výsledků Vaší práce.
Ve škole ale naštěstí nejsou jen samí lajdáci. Vám, kteří se do školy pravidelně
připravujete, děkuji za snahu a odváděnou práci, i když ji děláte hlavně pro sebe. Věřte,
že tím všem, tedy rodičům i učitelům, děláte radost.
Zaměstnancům školy (pedagogickým i provozním) děkuji za dosavadní, čím dál
častěji nelehkou práci se vzděláváním a hlavně s výchovou žáků. Většině rodičů pak za
velmi dobrou spolupráci se školou.
Když 4. prosince 2007 zaměstnanci škol vstoupili do jednodenní stávky, nešlo pouze
o platy učitelů, ale o celkové financování školství, tedy i peněz na pomůcky. Vláda
bohužel na stávku nijak nereagovala a prostředky školám v r. 2008 výrazně seškrtala.
Zatímco v minulých letech jsme do učebnic a pracovních sešitů mohli každoročně
investovat v průměru 40 až 50 tisíc Kč, letos máme na tyto účely k dispozici částku
sotva poloviční. Důsledkem tak bude nutnost přenést náklady na pracovní sešity
(používají je pouze žáci 1. stupně) na rodiče. Nárůst bude v jednotlivých ročnících
různý a bude se pohybovat v rozmezí od necelé stokoruny do přibližně tří set korun na
školní rok. Na druhém stupni se v nárůstu projeví pouze zdražení sešitů a školních
potřeb ze strany dodavatelů.
V uplynulých dnech naše škola obdržela výsledky celostátního testování vědomostí,
dovedností a znalostí žáků devátých tříd, které celostátně proběhlo 29. ledna 2008.
Výsledky, kterých naše škola dosáhla, jsou v matematice vzhledem k ostatním školám
vynikající, v českém jazyce a studijních dovednostech potom srovnatelné s výsledky
ostatních škol v ČR. Přesto i tak, podle dostupných údajů, dosáhli naši žáci jedny z
nejlepších vzdělávacích výsledků ze škol v širokém okolí. Bližší informace a statistiku
najdete na webu školy.
Aneta Mlynářová z IX. třídy vyhrála okresní kolo dějepisné olympiády a ani
v krajském kole se neztratila. Blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy a obce.
Okolo školy se hlavně v odpoledních hodinách neustále objevují odpadky – plastové
lahve, sáčky od sladkostí, papírky od bonbónů. To opravdu chcete mít kolem školy
nepořádek? Je opravdu takový problém dojít s odpadky k popelnicím? Doma také na
vlastní zahradě nebo v obýváku házíte všechno na zem?
Školní krounský občasník
3
květen/2008
Na květen připravujeme celkovou rekonstrukci učebny č. 45 (matematika) včetně
výměny osvětlení. Ve většině ostatních tříd bude současně s tím vyměněno osvětlení
tabulí, aby vyhovovalo požadavkům nových norem.
Během následujících týdnů bude před školu instalována naučná přírodovědná tabule
popisující rostliny a živočichy v areálu školy. Byla pořízena z peněz z projektu MŠMT.
Moc bych si přál, aby se nestala terčem vandalů a sloužila jako zdroj informací pro
všechny – žáky, rodiče i náhodné kolemjdoucí.
Ve čtvrtek 3. dubna proběhl za nečekaně velkého zájmu „Den otevřených dveří“
určený rodičům a veřejnosti z Pusté Kamenice. Podle následných ohlasů si myslím, že
se naše škola líbila.
V uplynulém období proběhla také řada akcí a událostí, například zájezd do
multikina na pohádku Nejkrásnější hádanka, představení divadelního souboru Dividlo
s názvem Cestovka Inkarna, naši žáci se velmi úspěšně zúčastnili výtvarné soutěže
v Zaječicích a spousta dalších. Všem, kteří se na přípravě akcí podíleli, děkuji.
Mgr. Josef Kyncl
Bleskáč (naše interview)
V pátek 11. dubna 2008 navštívili redaktoři Škrobu Středisko výchovné péče
pro děti a mládež Archa v Chrudimi. Uskutečnili zde rozhovor s psychologem
panem Mgr. Petrem Pražákem. Pan Petr Pražák je také provedl po celém
středisku a poté s nimi dlouze besedoval a vysvětlil jim, co si mají představit pod
pojmem psychologie a co všechno obnáší práce psychologa.
Pan psycholog Mgr. Petr Pražák
Můžete nám prozradit, jak se této práci
věnujete dlouho a jak jste se k ní
dostal?
Prozradit vám to určitě mohu. Své práci
se věnuji asi deset let. K psychologii
jsem se dostal vlastně náhodou. Nejprve
jsem po střední škole na studium nebyl
přijat a mimo jiné jsem pracoval jako
vychovatel u mentálně postižených dětí
v Rábech. Tam mi jedna kolegyně
poradila, že se znovu otevírá obor
psychologie, já jsem se přihlásil a tento
obor vystudoval. A sem do Archy jsem
se dostal tak, že jsem sháněl nějakou
praxi, získal jsem místo tady a už jsem
zde zůstal nastálo.
Co Vás na práci psychologa nejvíce
baví a jaké minimální vzdělání je
k tomuto povolání potřeba?
Do našeho zařízení nejčastěji chodí
středoškoláci, ale i lidé vašeho věku a
vysokoškoláci a mě nejvíce baví, když
přijdou lidé motivovaní, kteří na sobě
chtějí pracovat. Vědí o tom svém
problému a snaží se ho vyřešit a já je
jenom tak lehce koriguji, vlastně je
jakoby doprovázím na jejich cestě,
která vede k řešení problému. Naopak
moje práce není tak radostná, když
přijdou klienti, kteří k nám byli
„dotlačeni“ školou nebo rodiči a vlastně
Školní krounský občasník
nevědí, proč sem přišli, a je jim to
jedno. S těmi se pracuje hůř.
Minimálním vzděláním psychologa je
vysoká škola, fakulta filozofická katedra psychologie, ale tento obor se
dá studovat s určitými limity i na
pedagogické fakultě. Ale důležitější
než škola je pětiletý terapeutický
výcvik, při němž jeho účastník
podstupuje
vlastní
psychoterapii.
Člověk při tom poznává sám sebe a
zjišťuje, co je schopen zvládnout. To je
cesta k tomu, aby mohl pochopit, co
prožívají jeho klienti.
Máme
důvod
obávat
se
psychologického vyšetření?
Podle toho, v jaké to bude souvislosti,
situaci. Když třeba někdo podstupuje
psychologické vyšetření třeba kvůli
přijetí do práce, tak rozumím tomu, že
ten člověk se bojí, jestli ho po
výsledcích vyšetření přijmou, nebo
nepřijmou. Zvlášť když za to zaplatí
třeba tři a půl až čtyři tisíce. Jinak bych
se toho nebál. Lidé se takových
vyšetření bojí také proto, že si řeknou:
„Jen aby nezjistili, že jsem cvok!“
S jakými
případy
se
nejčastěji
setkáváte?
Nejčastějšími případy jsou takzvané
„zlobivé děti“, to znamená děti ve věku
dvanáct až čtrnáct let, které mají
problémy s krádežemi, záškoláctvím
nebo třeba s alkoholem, drzostí vůči
rodičům. Já tyto děti nevnímám tak, že
za to mohou samy. Problém bývá
velmi často v celé rodině. Na dítěti se to
pouze projeví. Rodiče nesou svůj podíl
viny, což neznamená, že by byli špatní,
ale prostě se na problému podílí. My
nehledáme viníka, ale cestu ven.
Druhá skupina mých klientů jsou
„náctiletí“, kteří hledají cestu k sobě a
druhým. Mám na mysli lidi, kteří jsou
4
květen/2008
v pubertě a hledají ujasnění svých
vztahů k rodičům, partnerských vztahů
a tak dále.
Dá se některým problémům předejít
včasnou návštěvou?
Určitě. Ale lidé k nám nechodí, jak se
říká, za pět minut dvanáct, ale až tak o
půl jedné. Museli by přijít o hodně dřív.
Uvedu příklad: Přijdou k nám rodiče
třeba s třináctiletým dítětem, které má
určitý problém. Ale to je už pozdě,
museli by přijít mnohem dříve třeba ve
věku sedmi, šesti nebo pěti let, protože
celou tu dobu se tam ten problém
udržoval, jako by zafixovával, takže
bohužel často přijdou již pozdě, když už
se s tím nedá nic dělat. Platí tedy, čím
dřív, tím líp.
Měl jste nějaký případ, kdy k Vám
klient přišel pozdě?
Těch případů je poměrně dost. To jsou
případy, kdy přijdou rodiče s dítětem,
protože to mají nařízeno soudem. Jejich
dítě páchá trestnou činnost a není moc
velká naděje, že se to změní, protože
ten člověk se v tom konání po celou
dobu utvrzoval.
Jaký máte názor na nárůst agresivity u
dětí?
Zajímavá otázka. Přemýšlím o tom, že
bychom k tomuto problému provedli
nějaký výzkum, ale v této chvíli vám
nejsem schopen říct, jestli se agresivita
zvyšuje nebo jestli se o tom více mluví
třeba v televizi a ostatních médiích.
Skutečnost je taková, že se lidé častěji
setkávají s agresivitou dětí, například
s šikanou ve školách. Bohužel jsem teď
měl dvakrát povídání s dětmi a
učitelkami ve školce, takže i tam se
zvyšuje agresivita. Z mého pohledu je
těchto projevů agresivity víc.
Lze podle Vás dobře vychovávat děti
bez fyzických trestů?
5
Školní krounský občasník
Určitě ano. Ale hned k tomu dodám, že
i tam, kde se fyzické tresty vyskytují, to
nemusí být problém. Avšak při výchově
jsou důležité jiné věci. A to je zájem
rodičů o dítě, společně strávený čas,
míra lásky, vřelosti, prostě míra citů od
rodičů a zároveň taková ta jistota, že mě
ti rodiče budou mít rádi, i když třeba
dostanu ve škole pětku nebo i když
udělám nějaký průšvih. Důležité jsou
ovšem i nějaké mantinely, vědět, že
tohle si můžu ještě dovolit, ale tohle už
ne, protože by přišel nějaký trest. A ten
může být fyzický nebo jiný. Jsou
rodiny, kde děti mají rády rodiče, i když
je třeba i fyzicky trestají. Těm dětem to
nevadí, nevidí v tom problém, protože
vědí, že je rodiče mají rádi. Na druhou
stranu jsou rodiny, kde děti nejsou
vůbec trestané, ale zároveň se ze strany
rodičů neprojevuje o děti žádný zájem.
Nejdůležitější je projevit zájem o dítě a
také vlastní příklad rodičů. Tím děti
nejlépe vychováváme.
květen/2008
Redaktoři Škrobu při rozhovoru
Přemýšlíte ve volném čase nad případy
svých pacientů?
Někdy mě to napadne, ale snažím se
moc to neřešit. Snažím se tomu v zájmu
zachování vlastního duševního zdraví
vyhnout. Raději se věnuji jiné práci,
třeba okopávání stromků na zahradě.
Měníte své názory, svůj pohled na svět
díky svým pacientům?
Nevím, jestli jsem schopen říct, že
měním názory, ale rozhodně jsou
někteří pacienti pro mě obohacením.
Tím, že vidím, jaké mají třeba potíže,
jakým způsobem se svými problémy
bojují.
Připravili redaktoři Škrobu
Záznam celého rozhovoru v nezkrácené podobě si můžete poslechnout na
webových stránkách naší školy v sekci věnované školnímu časopisu Škrob.
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
11. dubna brzy ráno se redaktoři časopisu Škrob vydali s panem
učitelem Schmiedem do Střediska péče o děti a mládež Archa v Chrudimi
na setkání s psychologem Mgr. Petrem Pražákem.
Sraz na nádraží v Krouně se uskutečnil v 5.45 hodin ráno. Poté
následovala cesta vlakem do Chrudimi. Po příjezdu na místo jsme měli
nejprve možnost zakoupit si v obchodě vedle nádraží snídani.
Školní krounský občasník
6
květen/2008
Setkání s psychologem bylo domluveno po osmé hodině. Proběhlo
v budově Archy, kterou jsme si celou prohlédli. Bylo to velice zajímavé. A
to nejen proto, že nám pan psycholog odpovídal na předem připravené
otázky, ale dal nám i možnost diskutovat o věcech, které nás dospívající
zajímají. Jednu redaktorku například zajímal především autismus, což je
nám všem ,,cizí‘‘ právě proto, že o tom málo víme. V diskusi jsme se dotkli i
mnoha dalších problémů, o nichž si můžete přečíst v našem rozhovoru.
Člověk je o práci psychologa málo informovaný a my jsme tak měli
jedinečnou možnost seznámit se třeba s tím, jak dokáže pomáhat lidem. U
pana psychologa jsme strávili něco přes hodinu. Myslím, že každý z nás byl
pln dojmů z rozhovoru.
Po skončení besedy jsme si prošli nádherné chrudimské náměstí a
zbyla nám i chvíle na malé občerstvení. Vzápětí už následovala cesta domů
do Krouny. Doufám, že se pro budoucí redaktory Škrobu nějaké zajímavé
setkání zase naskytne.
Petra Stehnová
V pondělí 4. února jsme se
patnáct minut před šestou sešli
před budovou naší školy za
účelem odjezdu na týdenní
lyžařský výcvik do Daňkovic.
Jelikož nebyl sníh, nechali jsme
se si lyže ve školní dílně.
Nejdříve jsme o půl sedmé
nastoupili do autobusu, který nás
odvezl z Krouny do Svratky, kde
jsme čekali přes hodinu na spoj
do Sněžného. Ve Sněžném nás
Soutěže a hry
pan ředitel natřikrát odvezl před
penzion Selský dvůr. Ubytovat jsme se stihli před devátou. Nebyl sníh, a tak jsme
chodili a cestovali.
Pondělí: Odpoledne jsme se vydali do Krásného na zmrzlinový pohár.
Úterý: Konala se procházka na malou velbloudí farmu a cesta do Horácké
galerie v Novém Městě na Moravě.
Středa: Dopoledne jsme se bavili podle svého, protože pršelo. Odpoledne
bylo stejné počasí, a tak se pořádaly různé soutěže. Večer nás navštívila paní
zástupkyně a pan ředitel, kteří přivezli spolužačku Anetu.
7
Školní krounský občasník
květen/2008
Čtvrtek: Prošli jsme se do Javorku a také jsme uskutečnili cestu do
Jimramova, kde jsme viděli rodný dům Jana Karafiáta – autora Broučků. Večer
odjela Veronika.
Pátek: Na závěr došlo k vyhodnocení soutěží a potom následoval odjezd do
Krouny.
Na závěr musím konstatovat, že tento pobyt se vůbec lyžáku nepodobal.
Doufám, že další ročníky budou mít sněhu více.
Školní krounský občasník
Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět na
ZŠ?
Jaký předmět jste nesnášel?
Jakou školu jste studoval?
Tomáš Sodomka
OTÁZKY NA TĚLO
Kolika jazyky (kromě češtiny a slovenštiny)
byste se dokázal domluvit?
Mgr. Josef Kyncl, ředitel školy
Kolik Vám je let a kde jste se narodil?
Čím jste chtěl být jako malý?
Chodil jste rád do školy?
Byl jste pilný žáček?
Jak hodně jste ve škole zlobil?
Měl jste
z chování?
někdy
sníženou
známku
Letos mi bude 41 let, v rodném listě mám
místo narození Litomyšl, ale jinak jsem
vyrůstal v České Třebové.
Tak ty úplně první představy si nepamatuji,
ale později jsem chtěl být železničářem,
protože tatínek „na dráze“ pracoval. Ani
nevím, jak se z toho nakonec stala
kantořina. Ale před pár zkouškami na
vysoké škole jsem chtěl jít dělat cokoliv, jen
abych se nemusel už učit. Třeba jezdit jako
popelář s Čipčalou – to byla rodina
třebovských Romů, kteří pracovali jako
popeláři. V té době nezaměstnanost
neexistovala a technické služby neustále
sháněly někoho na tuto práci.
Asi bych měl říci, že ano, ale to bych lhal.
Ne! Nechodil jsem do školy rád.
S předchozí odpovědí to nejde dohromady,
ale myslím, že ano. Nejhorší prospěch
(nějaké ty dvojky na vysvědčení) jsem měl
asi tak ve třetí a čtvrté třídě, potom v šesté,
protože tehdy bylo hodně dětí a škola, kam
jsem chodil, neměla už volné prostory.
Proto udělali na mapě města čáru, a kdo
bydlel za ní, musel od šestky do jiné školy,
která byla podstatně dál a neměla tolik
žáků. Chvíli jsem si tam zvykal. Pár dvojek
jsem měl i v prváku na gymplu, ale jinak to
byly vždy skoro samé jedničky – tedy až na
tělocvik a výtvarku.
Asi jak kdy. Někdy více, někdy méně. Byla
také jiná doba a to, co si dovolí k učitelům
nebo k rodičům někteří dnešní žáci, si za
nás nedovolovali ani ti, kteří „zlobili“.
Ne – to by mě doma rodiče tak „zmalovali“,
že bych se asi nevzpamatoval. Největším
Kdybyste se měl vrátit do školy, volil byste
roli žáka nebo učitele?
Kolik zemí jste ve svém životě navštívil?
Jaký je Váš oblíbený zpěvák, zpěvačka?
Jaká je Vaše oblíbená osobnost z televizní
obrazovky, film?
Jaký politik?
8
květen/2008
trestem bylo asi několik poznámek.
Nejvíce mě bavil zeměpis, dějepis a
matematika. Ostatní předměty, s výjimkou
tělocviku a výtvarky, mi ale také nevadily.
Výtvarku, tělocvik a na gymnáziu technické
kreslení.
Nejprve Gymnázium v České Třebové a pak
Přírodovědeckou
fakultu
Univerzity
Palackého v Olomouci.
Myslím, že se jakž takž domluvím anglicky a
rozumím samozřejmě ruštině, polštině a
částečně i jiným slovanským jazykům.
V případě ruštiny bych si asi po chvíli také
ještě na něco vzpomněl a dokázal se
domluvit. Z „voleje“ ale ne.
Nevím, neuvažoval jsem o tom. Dnešní
škola nabízí dětem tolik možností, které
jsme my neměli. Je mi líto, že příliš mnoho
dnešních žáků, ačkoliv se jim všichni
(rodiče, učitelé) snaží vytvořit co nejlepší
podmínky, prostě nechce dělat vůbec nic –
ani se učit, ani mít nějaké hobby, ani číst,
ani sportovat, ani dělat rukama. Prostě nic.
Jen zabíjet čas a konzumovat zábavu,
technické vymoženosti a péči druhých.
Asi tak 10 zemí. Nejdále jsem byl v Gruzii a
Arménii.
Oblíbeného zpěváka nebo zpěvačku nemám.
Buď se mi písnička líbí, nebo ne.
Těch je. Ale že bych měl někoho extra
oblíbeného … spíš mi nevadí. Naopak se ale
nedokážu dívat na Marka Ebena nebo Báru
Hrzánovou. Z filmů se mi líbí žánr sci-fi
(např. Star Trek, Hvězdná brána a
podobně), pak historická díla (třeba
Kateřina Veliká nebo F. L. Věk) a
dokumenty. Občas se ale rád kouknu i na ty
bezduché komedie typu Slunce, seno a …
nebo Kameňák. Rád také na půl oka
(vysílají je několikrát ročně, a tak je znám
nazpaměť) vnímám filmy, jejichž „situace“
jsou na denním pořádku i dnes – Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové války
nebo sága Básníků.
Expremiér Miloš Zeman. Občas býval sice
přihroublý,
ale
z hlediska
znalostí,
všeobecného přehledu a organizačních
nebo vyjadřovacích schopností se mu, snad
Školní krounský občasník
Na kolik hudebních nástrojů umíte hrát?
Myslíte si, že máte v životě štěstí?
Čeho se nejvíce bojíte?
Na co se nejvíce těšíte?
Máte nějaké tajné přání?
Co Vás dokáže nejvíce rozčílit?
Jaké roční období máte nejraději?
Co sledujete nejčastěji v televizi?
Jak odpočíváte?
9
květen/2008
s výjimkou prezidenta Klause, současní
politici nemohou vůbec rovnat.
Na základní škole jsem se několik let učil
hrát na akordeon (tahací harmoniku) a na
kytaru. Myslím, že mi to i šlo. Dnes umím
už jen na kytaru. Škoda, ta harmonika by se
mi někdy možná mohla hodit.
Určitě. Vždyť štěstím je třeba i to, že žijeme
v části světa, kde není hlad nebo válka. Ale i
v dalších ohledech si myslím, že jsem
šťastný – mám práci, která mě baví, okolo
sebe řadu lidí, na které se mohu spolehnout,
zdravou a prozatím bezproblémovou dceru
…
Nemocí, válek a zlých lidí.
To je různé. Někdy na prázdniny, někdy do
práce, na oběd, na dovolenou nebo na to, až
něco dodělám. A někdy také na nic. To je
pak ale pěkně blbé období. Člověk by se měl
stále na něco těšit. Někdo mnohem chytřejší
než já kdysi řekl: „Štěstí nespočívá v tom,
dosáhnout toho, co chci, ale v přibližování
se k tomu.“
Mám a není tajné. Aby všichni blízcí a
hodní lidé i já byli zdraví a šťastní.
Lenost a neochota pracovat, lajdáckost a
pomalost. A to u dětí i u dospělých.
Asi stárnu, ale všechna kromě zimy. V zimě
se musí moc topit, stále je tma, blbě se chodí
a jezdí. Úplně nejraději mám ale přelom
jara a léta – tak ten květen a červen.
Zpravodajství, dokumenty, filmy a seriály, o
kterých byla řeč již při některé z
předchozích otázek.
Každý musí samozřejmě spát, ale jinak se
budete asi smát – dost často prací. A je to
různé. Někdy si odpočinu u tvorby školních
webových stránek, někdy při sekání
zahrady, někdy při mytí auta nebo natírání
plotu. Rád také řídím, ale s ohledem na
situaci na našich silnicích mívám u toho
často smíšené pocity. A líbí se mi také auta
všeho druhu, takže pro zábavu „zkoumám“
(v časopisech nebo na webu) údaje o nich.
To samé pak platí i o počítačích.
Školní krounský občasník
10
květen/2008
ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I
ZE SVĚTA ANEB VÍTE, ŽE…
A
AS
ST
TE
ER
RO
OIID
D,, K
KT
TE
ER
RÝ
ÝZ
ZA
AB
BIIL
LD
DIIN
NO
OS
SA
AU
UR
RY
Y
Čeští a američtí vědci vypátrali, odkud na Zemi
přiletěl projektil, který způsobil před 65 miliony let
vymření dinosaurů.
V posledním čísle prestižního časopisu Nature
zveřejnili David Vokrouhlický z Astronomického ústavu
Univerzity Karlovy, William Bottke a David Nesvorný ze
Southwest Research Institute v Coloradu studii, která
dokazuje, že smutný konec veleještěrů se začal psát již o
sto milionů let dříve, než vyhynuli.
Asteroid při dopadu
Tehdy se pravděpodobně srazily dva obří objekty
někde v oblasti mezi Jupiterem a Marsem a jeden z obřích
úlomků se vydal pomalu k Zemi. Cesta mu trvala podle výpočtu vědců právě sto
milionů let. Pak dopadl – a vytvořil kráter Chicxulub. S katastrofálními následky.
Nebyla to tudíž kometa, jak si vědci doposud mysleli.
Lucie Vtípilová
První hodina jízdy
V minulém čísle bylo napsáno o těchto stájích a o vybavení a také o
koních.
Ježdění si tady může vyzkoušet každý, kdo se objedná a přijde. Na
první jízdu se většinou jede na vyjížďku. Vedoucí vám vybere klidného koně,
často asi Bertíka nebo Simču. Pokud jste v sedle nováček, až když budete
sedět na koni, dostanete instrukce, jak ho ovládat. Koníci se budou nejspíš
ohánět po mouchách a „hovadech“. Jenom někdy se může stát, že se koník
poleká, když pojedete kolem krav. Na vyjížďce půjde kůň krokem
(nejpomalejší chod koně). Až pojedete, bude se vás nejspíš vedoucí jezdec
na něco ptát. Když se už pomalu kousíček po asfaltce blížíte ke stájím na
velké louce, vždy se sesedá. Po sesednutí dáte třmeny nahoru k posedlí
(nejhlubší část sedla), přehodíte koni přes hlavu otěže (řemeny,kterými
ovládáte koně), vezmete je do rukou a jdete zpět do stájí. Když dojdete na
Školní krounský občasník
11
květen/2008
dvůr, vedoucí vám přidělí zkušenějšího jezdce, se kterým zavedete koně do
příslušného stání. Jdete odstrojovat. Musíte koni rozepnout všechny
řemínky na uzdě a sedle. Pak přichází nejjednoduší část programu –
sundávání. Jakmile máte koníka odstrojeného, přijde další část - čištění .
Ale pokud spěcháte, čistit nemusíte. Potom jdete zaplatit a odjíždíte.
P.S.: Po jízdě vás mohou bolet třísla. Pokud si ještě ten den nepůjdete
alespoň protáhnout kosti, je možné, že vás budou bolet nohy celý další
týden.
Kristýna Drahošová
Jedna z nejznámějších anglických
památek, kruhový kamenný monument
Stonehenge, zřejmě sloužil jako poutní místo
pro nemocné. Alespoň podle dvou britských
vědců, kteří nyní u Stonehenge zahájili
vykopávky. Chtějí pro své tvrzení získat
důkazy a určit přesné stáří stavby.
Vědci analyzovali kresby, které tam
Zdroj: www.google.cz
neolitičtí obyvatelé zanechali. A usoudili, že
lidé v dávné době přisuzovali místním
kamenům s obsahem modré skalice a vodě magickou léčivou moc.
Střípky informací do sebe začaly zapadat poté, co odborníci pomocí moderní
techniky prozkoumali kosterní ostatky nalezené u Stonehenge. Mnohé z nich pocházejí
ze vzdálených míst a mají například zlomené kosti nebo porušenou lebku.
Na skutečnou funkci Stonehenge se experti snaží přijít už léta, doposud se ale
místo důkazů objevovaly spíše teorie. Podle některých z nich sloužil megalitický kruh
například jako pohřebiště, podle jiných jako rituální místo nebo pozorovatelna hvězd.
Školní krounský občasník
12
květen/2008
Během dalších let získával na svých
plavbách zkušenosti z řízení lodí a navigace.
Vzdělával se také čtením zeměpisných a
cestopisných děl (např. od Marka Pola).
Během let se z něho stal zkušený
mořeplavec. Došel k názoru, že Země je
kulatá, a byl přesvědčen, že indických a
japonských břehů lze dosáhnout západním
směrem, přeplutím Atlantiku. Aby tuto teorii
mohl dokázat, potřeboval štědrého sponzora,
který by tuto výpravu financoval. Když
neuspěl v Portugalsku, přestěhoval se roku
1485 do Kastilie, kde se trpělivě snažil o
svém plánu přesvědčit královský dvůr. Po
sedmi letech se mu konečně podařilo získat
pro svůj plán kastilskou královnu Isabelu a
jejího chotě aragonského krále Ferdinanda.
Od královského páru Kolumbus získal
dvě malé karavely (Pinta a Niňa) a jednu
větší loď (karaka Santa Maria), která mu sloužila jako zásobovací loď. S těmito třemi
loděmi a s posádkou asi 90-ti mužů se dne 3. srpna 1492 vydal na cestu. Po dlouhé
a velice náročné plavbě přistál dne 12. října 1492 u ostrova, kterému dal jméno
„San Salvador“. Ačkoliv šlo o Bahamy, Kolumbus se domníval, že přistál v Indii.
Proto zdejší obyvatele nazval Indios – Indové, odtud Indiáni. Téhož roku objevil
pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy. Když se vrátil do Španělska, dostalo se mu
bouřlivého uvítání.
Narození: 1451 - Janov, Itálie
Úmrtí: 20. května 1506 - Valladolid, Španělsko
Připravila Aneta Švandová
LETEM SVĚTEM ANEB
CESTOVNÍ HOREČKA
Lucie Vtípilová
Hádej, o jakou stavbu se jedná
(1451 – 20. 5. 1506)
Kryštof Kolumbus se narodil někdy mezi 25. srpnem a 30. říjnem roku 1451.
Dětství prožil v Janově (Genova). Jeho otec byl obchodník a velmi si přál, aby se i
jeho synové věnovali obchodu. Kryštofa ale lákalo moře. Na svou první plavbu se
vypravil už ve 14-ti letech a doplul do Tunisu a na řecký ostrov Chios.
Tato významná technická památka, rozestavěná dělostřelecká tvrz, byla
součástí československého pohraničního opevnění z let 1935 – 1938.
Tvrz nebyla stavebně dokončena a je udržována ve stavu, v jakém ji opustili
dělníci po Mnichovské dohodě v roce 1938, s výjimkou nově instalovaných
bezpečnostních prvků. Z původně projektovaných 7 srubů byly za 12 měsíců práce
dokončeny 3 objekty a proveden výlom všech podzemních chodeb a sálů o délce
téměř 2 km a hloubce až 40 m pod povrchem.
Školní krounský občasník
13
květen/2008
Školní krounský občasník
14
květen/2008
Tvrz byla jako objekt čs.
opevnění
odtajněna
a
zpřístupněna veřejnosti v roce
1969. Prohlídková trasa vede
podzemím tvrze mezi sruby
Zelený a Můstek. V interiéru
srubu Zelený jsou umístěny
makety houfnic ráže 100 mm,
v podzemí vás pak čeká prohlídka
prostorů pro muniční sklady a
kasárna
a
také
množství
vyrubaných štol. Výstup po 262
schodech končí na stropnici srubu
Můstek.
V okolí pevnosti se nachází naučná stezka věnovaná pevnostní problematice
druhé poloviny 30. let. Její součástí je mimo jiné pěchotní srub N-S 82 Březinka.
V sále provozního areálu je v sezóně umístěna stálá výstava Čs. armáda první
republiky v miniaturách modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. O státních svátcích
zahrnuje prohlídka i pěchotní srub N-S 73 Jeřáb.
Od roku l867 působil jako šéf opery Prozatímního divadla a v tomto
roce dokončil operu Dalibor. V roce l868 se podílel na slavnostním
položení základního kamene Národního divadla a začal pracovat na
opeře Libuše. V roce l873 napsal operu Dvě vdovy.
Výrazněji se začínají projevovat jeho zdravotní potíže a ve svých 50
letech ohluchl. V této době začal skládat cyklus šesti symfonických básní
Má vlast: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník.
Dokončil ho v roce 1879. V roce 1876 dokončil operu Hubička, libreto k ní
napsala Eliška Krásnohorská.
V roce 1878 se konala premiéra opery Tajemství a o dva roky později
obdržel libreto Čertovy stěny a dokončil ji v roce 1882. 11. 6. 1881 se
účastnil prvního otevření Národního divadla, poprvé se hrála jeho
Libuše.
Zdravotní stav se prudce zhoršoval a v dubnu 1884 byl převezen do
pražského ústavu pro duševně choré, kde 12. 5. 1884 zemřel.
Pokud jste poznali, o jaké stavbě je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a
třídou a do 15. května zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí
budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Pokud jste poznali, o jaké osobnosti je řeč, napište svoji odpověď spolu se
jménem a třídou a do 15. května zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných
odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Připravil Tomáš Sodomka
Připravila Sára Giansanti
KULTURNÍ OKÉNKO
KDO JE TO?
Narodil se 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval
František a pracoval jako sládek v zámeckém pivovaru. Jeho matka
Barbora, rozená Lynková, byla dcera panského písaře.
Do školy začal chodit v Jindřichově Hradci, později v Jihlavě, v
Německém Brodě a v Praze. V Praze se zamiloval do 17 leté Louisy a z
této první lásky zůstala Louisina polka. V roce 1843 dokončil studia v
Plzni a stal se učitelem hudby u hraběte Thuna a v roce 1849 si otevřel
hudební ústav.
V roce 1863 otevřel hudební ústav v paláci Lažanských. Stal se
sbormistrem Hlaholu a zkomponoval svou první operu Braniboři v
Čechách. Téhož roku koupil od Karla Sabiny text ke komické opeře a 30.
5. l866 se konalo první představení Prodané nevěsty.
Hlavní
hrdina
snímku,
útlocitný slon Horton, musí být
prostě každému sympatický.
Jeho tvrdohlavost, se kterou se
vrhne na záchranu světa,
obsaženého
na
smítku
zachyceném na květu jetele, žene
celý film dopředu rychlostí
odbržděného rychlíku. A jako u
každého rodinného animáku mu
sekunduje parta sympatických,
většinou
hodně
chlupatých
zvířecích kamarádů. Na druhé straně se tu ale samozřejmě vyskytují také
vyslovení záporáci, jako je diktátorská klokanice nebo její strašidelný
pochop, staroslověnsky mluvící sup Vlad.
15
Školní krounský občasník
květen/2008
Autoři si nehrají na žádné vysoké umění, natočili film pro děti, který ale
docela dobře zabaví i jejich rodiče. Divák se nenudí ani minutu, stále se
něco děje, jedno překvapení následuje za druhým, a aby všeho nebylo dost,
vše se odehrává ve dvou paralelních světech. Jeden je Hortonova džungle a
druhý je Kdovíkov, miniaturní svět, který právě Horton zachraňuje. Tento
svět je velice zábavnou karikaturou našeho lidského světa a hlavním
hrdinou tady není nikdo menší než potrhlý starosta Kdovíkova.
Scénář je postaven na schématu road-movie, žádné velké okliky, prostě
se jede za cílem. Je vidět, že tvůrci si při jeho psaní užili spoustu legrace,
kterou se jim povedlo přenést i na filmové plátno. Nebojí se inspirovat jinde
a například bojová sekvence ve stylu japonského anime je určitě příjemným
zpestřením. Děj filmu postupně graduje od naprosté idylky na začátku až po
velmi napínavý a trochu strašidelný závěr.
Horton / Horton Hears a Who! (USA 2007)
Režie: Steve Martino, Jimmy Hayward
Scénář: Ken Daurio, Cinco Paul
Hudba: John Powell
Střih: Tim Nordquist
Hrají: Jim Carrey, Steve Carell, Jonah Hill, Adewale Akinnuoye-Agbaje,
Jaime Pressly, Seth Rogen, Dane Cook, Isla Fisher, Carol Burnett, Dan
Fogler, Amy Poehler
Délka: 88 minut
Česká premiéra: 10. 4. 2008
Připravila Jitka Odehnalová
ŠKROB DOPORUČUJE SVÝM
ČTENÁŘŮM
Asterix a Latraviata
Latraviata, která vystupuje v příběhu Asterix a
Latraviata, má s hrdinkou slavné opery Giuseppe
Verdiho společné pouze jméno. Je to velká římská
divadelní tragédka, kterou prefekt Bonusmalus
přestrojil a nalíčil tak, aby se svým vzhledem takřka
dokonale podobala Halabale, rodačce z Asterixovy
vesnice, kterou čtenáři série o Asterixovi jistě dobře
znají a která se šťastně provdala za junáka a krasavce
Tragikomikse.
Latraviata má za úkol lstí vylákat od Asterixe a
Školní krounský občasník
16
květen/2008
Obelixe přepychový meč a vzácnou přilbu, které původně patřily konzulu
Pompeiovi. Získat tyto drahocenné předměty obvyklým, tj. násilným způsobem
není možné, neboť na naše neporazitelné Galy v Asterixově vesnici si nikdo
netroufá a navíc si Pompeius (který kuje pikle proti Césarovi) nepřeje, aby se
prozradilo, že právě pobývá v Galii.
Autor: René Goscinny
Ilustrace: Albert Uderzo
Nakladatelství: EGMONT
Rok vydání: 2007
Počet stran: 48
Připravila Petra Stehnová
JAZYKOVÝ KOUTEK
Znáte svůj mateřský jazyk?
Co to znamená?
Dělenec
Vyberte z následujících možností:
a) člověk, který se rád o vše dělí
b) číslo, které se dělí
c) díl, který vznikl dělením
Co to znamená?
Doubrava
Vyberte z následujících možností:
a) mladá kráva
b) dubový les
c) zkomolenina obchodníkovy otázky „Jdou Brava?“
Řešení naleznete na předposlední straně.
Perličky ze žákovských knížek
Dojídá po spolužákovi vyhozené kuře z koše.
Skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom.
Vaše dcera ruší spolužáka a rušící spolužák si dopisuje s kamarádem a ti také ruší!
Byl se třídou na Snowborďákách, když byla třída ve třídě.
Školní krounský občasník
17
květen/2008
Dělá tousty o hodině toustovačem, který přinesl, a vše snědl
sám.
Bije paní učitelku ukazovátkem.
Dělá to, co nemá, a nedělá to, co má.
Dnes mi vytáhl nervy do samého konce: Stříhal vodu v
hodině!
Dneska zase ve škole nic nevěděl. Mám podezření, že se
domlouvá se svými spolužáky. Domluvte mu, prosím.
Drží spolužáka za krk, který má tímto hlavu ve vzduchu.
Házel záchodovou štětkou po spolužácích.
Školní krounský občasník
18
květen/2008
Evidentně na rozloučenou, protože ona pak pokračovala v cestě a Marek
šel na naši lavičku. Sedl si a já ho ještě chvíli za stromem pozorovala, jestli
za ním ta dívka znova nepřijde. Nepřišla. Tak jsem k němu vyrazila,
pozdravila ho a posadila se. Náš rozhovor mě ale vůbec nezajímal, protože
mé myšlenky stále kroužily kolem té prsaté blondýnky v jeho náruči.
V náruči MÉHO Marka!!! Po půl hodině to ale už nevydržím a zeptám se ho
přímo: „Kdo byla ta holka, jak ses tu s ní líbal?!“ Marek najednou zbledl.
Začal koktat něco v tom smyslu, že to byla jeho vzdálená příbuzná a že se
dlouho neviděli. Já mu to ale nevěřila. Sice se mi to snažil vysvětlit, ale
nemělo to cenu. Zvedla jsem se a odešla s tím, že mu dám vědět….
Teď už ale slyším vlak, nasedám a v prvním kupéčku narazím na
holky. Cestou jim dopodrobna vylíčím celou příhodu. Holky mi řeknou své
názory, ale mně se to stejně nezdá. Tak uvidím v pátek …
DOKONČENÍ PŘÍBĚHU PŘÍŠTĚ
Hází PET láhví a strefuje se spolužákům do oka.
Jitka Odehnalová
Hlásil se, div mi oči nevypíchl, a pak nic nevěděl.
Hodil mokrou houbu po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku.
Hraje si o hodině němčiny na vojáka se slovy, že to viděl v německé televizi.
Hrála fotbal s jablkem. Když jí bylo zabaveno, hrála vybíjenou s rohlíkem.
Vybrala Adéla Jirušová
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU
ANEB NAŠE LITERÁRNÍ POKUSY
POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
TRABLE S LÁSKOU
Je neděle a já plna nechuti stojím na nádraží a čekám na vlak, který
mě za pár minut doveze do mého oblíbeného města, na mou vysněnou
střední školu. Já však mám myšlenky někde jinde. Hlodá ve mně totiž
červíček pochybností…
Sobota - nejlepší den v týdnu, nejen proto, že není škola, ale
především proto, že máme s Markem na našem oblíbeném místečku
schůzku. Sice je teprve naše pátá, ale mně přijde, jako bychom se znali
snad celý život. Měli jsme se sejít až ve čtyři hodiny, ale já se už nemohla
dočkat naší společné chvíle. To však byla chyba. Pouhých deset minut před
naším smluveným časem jsem ho zahlédla. Bohužel ne samotného. Vedl
se za ruku s nějakou pipinou!!! A aby to nebylo málo, oni se políbili!!!
LEDOVÝ ZÁŽITEK
Že nemůže být ledový zážitek krásný? Ale může. A
nejenom krásný, ba až nádherný a nezapomenutelný.
Krásné zážitky ovšem většinou neproběhnou bez nějaké té
nepříjemné chvilky. Ledovým zážitkem mám na mysli
krasobruslařské vystoupení souboru HOLIDAY ON ICE
s představením MYSTERY.
Holiday on ice vzniklo v USA. Bruslí tam mnoho
výborných světových krasobruslařů, například z Polska, a
také jeden od nás z České republiky. Po světě mají veliký
ohlas a jejich vystoupení zhlédl mimo jiné i Elvis Presley.
Dnes mají několik souborů, a proto mohou ve stejný čas
vystupovat ve dvou různých státech.
Jarní prázdniny jako každé jiné, zdá se. Jenže to
bychom s mamkou nesměly stát v Praze před vchodem do Sazka areny.
Počasí je vlezle ledové a ani bludiště před vchodem mi na dobré náladě
nepřidalo. Konečně u vchodu! „Paní, s kabelkou musíte na rentgen, to je vedle.“
To je skvělé, lepší už to ani být nemůže! Omyl. „S tím jídlem dovnitř nemůžete,
úschovna je za rohem.“ A znovu přes bludiště. „Ale my tu byly dřív, přece
nebudeme stát další dvě hodiny na mrazu?“ Podlezeme pásku, dostaneme se na
rentgen podruhé, zapípá kovový pásek a můžeme dovnitř. Doufám, že představení
bude stát za ty nepříjemnosti před vchodem.
Světla pomalu zhasínají a na ledovou plochu přijíždí kartářka a sviští po ledě.
Nyní si můžeme všimnout knihy, za niž se schovala, a místo ní teď bruslí Alenka
z říše divů…
Choreograf ovšem přichystal mnohem více překvapení. Kromě bruslení jsme
viděli artistické prvky, skvělé kostýmy, výborné osvětlení …
19
Školní krounský občasník
květen/2008
Nádherná hudba všechny návštěvníky alespoň na chvíli vzala do jiného světa.
Ve chvilkách ticha se rozléhá skřípání bruslí o ledovou plochu. A na závěr let
motýlů. Křídla jim hrají všemi barvami a nikomu se nechce zvedat ze sedadel.
Na takovýto kouzelný zážitek se nezapomíná.
Lenka Svobodová
ZÁVAN VĚTRU
Lenka Svobodová
Přiletěl k nám slabý vánek
A zpod víček vyhnal
vyhnal spánek
V letním horku potěší
Když nám tváře osvěží
Tornádo se krajem prohnalo
prohnalo
A střechu nám pryč pobralo
Přiletěl sem vzdušný vír
A všechno všem rozbořil
Za komínem meluzína
Kvílí jako Evelína
Svým jekotem děti vystraší
Ono jí snad haraší
Orkán krajem proletí
Že silný vítr je to toť každý ví
Jednou za čas do kraje zaletí
Než neznámo kam uletí
Duje mocná vichřice
Z větve spadla opice
Banán vzduchem rychle sviští
A opice naštvaně piští
PŘÍHODA Z PRÁZDNIN
Jmenuju se Katka a je mi patnáct. Čekají mě jarní prázdniny, a jak to
vypadá, bude to zase pěkná nuda. Rodiče jsou od rána do večera v práci a
skoro všechny moje kámošky jedou na hory, zatímco já se budu nudit v
městském bytě. Naši jsou lékaři a volno mívají jen zřídka. Obvykle v
nemocnici tráví i víkendy, na to jsem ale zvyklá. Takže beze změn.
Venku se zdá být hezky, a tak vyrazím na toulky městem. Projdu pár
krámků, ale na nic zajímavého nenarazím. V zamyšlení procházím ulicí a
najednou ucítím ránu! Vrazila jsem do kolemjdoucího muže. Omluvila jsem
se mu a on se mě zeptal, jestli se mi něco nestalo. Usměju se: „Ne, ale na
tohle bych se spíš měla ptát já vás.“ Tak se mu ještě jednou omluvím a jdu
si po svých.
Stavím se pro Kamilu. Napadlo mě, možná že letos nikam nejeli.
Zazvoním u nich a mám štěstí, otevře mi Kamča. Vyrazily jsme si do malé
Školní krounský občasník
20
květen/2008
kavárničky za rohem. Kamila mi něco vesele vypráví. Pak zaslechnu:
„Katko, posloucháš mě vůbec?“ Otočím se k ní: „Cože? Promiň, dneska
jsem nějak mimo.“ Pořád musím myslet na toho muže, do kterého jsem
vrazila. Něco se mi na něm nezdálo. Když se vracím domů, je už pozdě
večer. Naši samo sebou nejsou doma. Jdu si lehnout a za pár minut tvrdě
spím.
Ráno se vzbudím až v deset, rodiče jsou už dávno v práci. Rychle se
nasnídám a vyrazím do města. Šla jsem kolem malého obchůdku, kouknu
do výlohy a jdu dál. Pak se ale zarazím a vrátím se. Ve výloze visí fotka
hledaného muže, který vykradl obchod a na ulici oloupil a zbil pět lidí.
Prohlédnu si tu fotku a zamrazí mě v zádech. Je tam fotka muže, do kterého
jsem včera vrazila! Ještě chvíli tam jen tak stojím a pak jdu dál. Napadlo mě,
že se radši vrátím domů. Jo, pomyslím si, měla jsem z pekla štěstí. Jsem
strašně ráda, že se mi nic nestalo.
U našeho domu visí nástěnka, na které jsou různé inzeráty. Jen tak
letmo se na ni kouknu a hned mě jeden inzerát zaujme. Nedaleko od nás
bude nový keramický kroužek. Skvělý! Keramika mě vždycky bavila.
Určitě se tam přihlásím. Napadne mě, že tyhle prázdniny snad nebudou
tak hrozné.
Oxana Kurasevičová
NÁZORY, UDÁLOSTI,
KOMENTÁŘE
V posledních letech se v naší republice zvýšila
dostupnost různých léků a látek, které mohou přechodně
zvýšit tělesný výkon sportovce. Zvláště v různých „fitness
centrech“ jsou mladým, často i nezletilým, sportovcům tyto
prostředky nabízeny jako „přírodní a neškodné“. Neznalost
vedlejších účinků dopingových látek přináší nebezpečí
rychlého nebo jindy plíživého a trvalého poškození zdraví.
Není vyloučena ani předčasná smrt.
Školní krounský občasník
21
květen/2008
Co je vlastně doping?
Doping je možno definovat různými způsoby. Z pohledu sportovců se za
doping považuje využití různých látek, léků nebo způsobů k dosažení vyššího
sportovního výkonu a lepšího umístění při sportovní soutěži. Dopující sportovec
tím podvádí ostatní sportovce. Nejčastěji používané látky jsou hormony, anabolické
steroidy (pro nárůst svalové hmoty), drogy, prostředky zlepšující okysličení těla
atd.
Zdravotní komplikace vznikající při dopingu
Nejvážnějším zdravotním problémem je smrt sportovce v důsledku selhání
srdce během sportovního výkonu. Mezi vážné zdravotní komplikace při používání
steroidních anabolik jako dopingu patří:
• porucha duševního zdraví
• poškození jater
• zhoršení obranyschopnosti proti infekci
• poškození srdečně-cévního systému
• nemoci kůže, natržení a přetržení šlach
Na závěr musíme konstatovat, že doufáme, že používání dopingu neporoste,
ale že se naopak bude snižovat.
Petr Hainc, Dominik Bělský
MÁM BOTY NEJEN NA CHOZENÍ
Mým velkým koníčkem je tancování. Každé
úterý a pátek dojíždím do Hlinska na trénink TKG
Hlinsko a TŠ Gradus dr. Jany Malinové.
Tančí zde děti od 6 let až do dospělosti, ať už
zájmově, nebo soutěžně. Trénují latinskoamerické i
standardní tance a velký úspěch mají plesové
formace. Právě díky nim se klub pyšní mnoha tituly:
mnohonásobný mistr a vicemistr České republiky,
vítěz Mistrovství Slovenské republiky, semifinalista
Mistrovství světa ve standardních formacích
v Moskvě a další. Letos TKG a TŠ Gradus čeká účast
na soutěžích v Maďarsku, na Slovensku i v Čechách a TKG získalo
nominaci na mistrovství Evropy a mistrovství světa.
Na konci školního roku se pravidelně uskutečňuje profilový pořad
Roztančené střevíčky, kde ukazujeme rodičům, přátelům, spolužákům i
veřejnosti, co jsme se za celý rok naučili.
Každoročně se také zúčastňujeme letního tanečního tábora
v Žehušicích. Zde se tanečníci a soutěžní páry zdokonalují pod vedením dr.
Školní krounský občasník
22
květen/2008
Jany Malinové a jiných zkušených trenérů. Prožíváme zde krásný týden
plný tance, her a výletů.
Tancování pro mě znamená hodně - nejen hodiny tréninků, ale i
mnoho zábavy s kamarády. A kdo chce, může si to zkusit s námi.
Ondřej Bouška
Neustále slyšíme kolem sebe, jak se špatně chováme, jak mezi sebou neumíme
vycházet, jak jsme drzí na starší i učitele atd… Všichni víme, o čem je řeč.
Pro mě osobně je důležité, že se spolu učíme komunikovat. Ne vždy se nám
to daří, ale chybami se přece člověk učí a my se právě učíme i tím, že se občas
pohádáme, že nám to chvíli trvá, než se pochopíme, usmíříme a zase spolu
mluvíme jako dřív. Někdy skutečně mezi námi padají i slova, která, jak se říká, by
si nikdo za rámeček nedal. Ale všechno se teprve učíme, a jestli si dospělí myslí, že
jsme špatní kvůli občasným nedorozuměním, která mezi námi vzniknou, tak se
mýlí. Sice se hádáme, ale myslím, že se v podstatě máme rádi, jen ty emoce
pouštíme ven rychleji, než bychom sami chtěli.
Myslíte, že se třeba dva učitelé nemohou mezi sebou pohádat? Mohou. Jen
se asi hádají inteligentněji a slušněji a neříkají tomu hádání, ale „výměna názorů“.
Tam my teprve dojdeme. Učitel má být vzorem, a proto není sprostý a ani se
nehádá. To v naší škole myslím platí. Nevím, že bych někdy viděla u někoho
z našich učitelů, že by se choval jako někteří naši politici. Ti by nám přece jako
vládní činitelé měli být vzorem největším. Tak jako bezesporu byl v dobách první
republiky třeba Tomáš Garique Masaryk, o kterém dodnes všichni mluví s úctou.
Podívejme se na naše politické vzory současnosti. Naši vážení politici se navzájem
pohlavkují, posílají si „jedničky“ a vulgárním způsobem se nominují
prostřednictvím e-mailů. Macek, Topolánek, Paroubek, Bursík…. O kom z nich se
bude mluvit ještě třeba po padesáti letech s úctou?
. Měli bychom se všichni snažit nebýt jako oni. Možná je i pravda, že
nejsme ohleduplní – snažme se být. Snad je i pravda, že jsme někdy neuctiví a
sprostí – snažme se nebýt. Už jen proto, abychom měli na školu a na sebe navzájem
hezké vzpomínky.
Sára Giansanti
Školní krounský občasník
23
květen/2008
Školní krounský občasník
24
květen/2008
škole::
Průzkum na naší škole
Váš nejoblíbenější zimní sport:
VYMALUJ A DOKRESLI
OBRÁZKY
POZNÁŠ, KDO ZE
ZAMĚSTNANCŮ NAŠÍ
ŠKOLY JE NA FOTOGRAFII?
Pokud jste poznali, kdo je
na obrázku, napište svoji
odpověď spolu se jménem a
třídou a do 15. května
zaneste
panu
učiteli
Schmiedovi. Ze správných
odpovědí budou vylosováni
výherci, kteří obdrží drobné
ceny.
Školní krounský občasník
25
květen/2008
Školní krounský občasník
26
květen/2008
NĚMECKÁ KŘÍŽOVKA
HÁDANKY, TAJENKY,
RÉBUSY, VTIPY, RECEPTY
T
pomoc
Policista zastaví mladou řidičku:
„Nevíte, co znamená tato dopravní značka?“
„Nevím, ale zeptejte se támhle v trafice, ten děda ví všechno možné.“
Připravila Adéla Jirušová
ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA
pod
slovo
cvičit
Některé měsíce mají 31
dnů. Kolik jich má 28
dnů?
šít
hlavní
Patří ti to, ale tvoji přátelé
to používají víc než ty. Co
je to?
postel
Jsem muž a nemám
sourozence. Na stěně visí
podobizna. Otec muže na
obrazu je synem mého
otce. Kdo je na obrazu?
nikdo
Dvě sestry se dlouhou
dobu neviděly, a tak se
dohodly, že se navštíví a
seznámí se svými dětmi.
První žena měla jednoho
syna a dvě dcery a druhá
dva syny a dvě dcery.
Kolik sester se tu potkalo?
Kráva říve v kamenném
chlívě, koudelný ocas má;
třikrát za den řehce a žrát
se jí nechce.
Řešení hádanek: (ynchešv, évt onémj, jům nys, tseš, novz)
něco
jednou
co
já (3. os.)
počítat
žízeň
konečně
sen
pít
mít povinnost
zámek
Blondýnka volá druhé blondýnce:
‚‚Vařila jsem kafe a zbyla mi horká voda. Nevíš, co s ní mám udělat?‘‘
,,Dej ji do mrazáku, horká voda se vždycky hodí.‘‘
Školní krounský občasník
27
květen/2008
Školní krounský občasník
28
květen/2008
Vyluštěte si sudoku
Anketa:
Jaký máte názor na různé extremistické skupiny?
skupiny?
Vladimír Jiruše, 5. třída – Myslím si, že to jsou lidé, kteří se neumějí chovat.
Jarmila Šubecová,
Šubecová, 5. třída. – Já si o tom myslím, že jsou strašně „namachrovaní“.
Moc mě nezajímají.
Hana Pešková,
Pešková, 4. třída – Nevím, co to je.
Iveta Doležalová,
Doležalová, 7. třída – Myslím, že jsou vadný.
Žena učí foxteriéra aportovat. Psík však nechce poslouchat.
Manžel po chvilce řekne:
,,Dej mu už pokoj, stejně ho nevycvičíš!“
,,Ale vycvičím! S tebou to taky ze začátku vypadalo beznadějně.“
Jitka Urbanová,
Urbanová, 4. třída – Já si myslím, že jsou hloupí a že „machrujou“.
Kateřina Dědičová,
Dědičová, 9. třída – Myslím si, že jsou blbí a že je to svinstvo.
Školní krounský občasník
29
květen/2008
Optické iluze
Školní krounský občasník
30
květen/2008
&&&&& Žofka křížovka &&&&&
14. března uplynulo 129 let od doby, kdy se narodil německý fyzik Albert …… (1. část
tajenky), autor teorie …… (2. část tajenky )a…....... (3. část tajenky) teorie. Jako školák
byl prý rozvážný až pomalý, ale jeho vědomosti zejména z filozofie a přírodních věd prý
byly úchvatné.
Nezdá se vám
náhodou, že ty
bílé kruhy blikají?
NÁŠ KOMIKS
Řešení úkolu: Co to znamená? – Dělenec. Správná odpověď je b. Doubrava.
Správná odpověď je b.
Vydává Základní a Mateřská škola v Krouně, PSČ 539 43, 469341115
e-mail: [email protected], http://www.zskrouna.cz, ročník XV.
Redakční rada: O. Bouška, P. Hainc, K. Drahošová, A. Jirušová, O. Kurasevičová, T.
Sodomka, A. Švandová, S. Giansanti, N. Nováková, J. Odehnalová, P. Stehnová, L.
Svobodová, L. Vtípilová, Mgr. Petr Schmied
Illustrations: Lucie Vtípilová, Tereza Brožková
Kopírování či jiné používání jakékoliv části bez souhlasu vydavatele je zakázáno.
Květen 2008
VODOROVNĚ: A. Lis; tělocvičný prvek. – B. Emoce; okrasný pták; kopnutí. – C. Mořská
vydra; pusa; ačkoliv; chem. značka osmia. – D. Konec motlitby; mezinárodní označení aut
Slovinska; chem. značka manganu; hlídat ovce při pastvě. – E. 1. část TAJENKY; pysky. –
F. Spojka; baklažán; slovensky „orel“; označení bývalého; římsky 50. – G. Domácky
Samuel; značka německých elektrospotřebičů; francouzská předložka; poslední Rožmberk;
osobní zájmeno. – H. O co; zkratka Hospodářských novin; starořecká bohyně vítězství;
zkratka Královské vojenské letecké inspekce. – I. Boláky v ústech; anglicky „bláto“; značka
el. napětí.
SVISLE: 1. Sladkovodní ryba. – 2. Dívčí jméno; chem. značka kyslíku. – 3. Hospodářský
pozemek; limonáda. – 4. Mezinárodní označení aut Středoafrické republiky; africké město;
chem. značka hafnia. – 5. 1. část TAJENKY; značka tuny. – 6. Citoslovce; příbytek včel;
pravoslavné obrazy. – 7. Pracovníci se psy. – 8. Cucat; mužské jméno; značka jednotky
délky. – 9. 3. část TAJENKY; chem. značka uranu. – 10. Svody dešťové vody; anglický
šlechtický titul. – 11. Dětské vozidlo; citoslovce bolesti. – 12. Pozice; římsky 16. –
13. Umělecké slohy.
Pomůcka: Kalan; SLO; EIO; Vok; RAI; RCA.
Pokud jste správně vyluštili tajenku dnešní křížovky, napište její znění spolu se svým
jménem a třídou na kousek papíru a do 15. května doneste p.uč. Schmiedovi. Ze
správných odpovědí vylosujeme výherce, kteří obdrží drobné ceny.

Podobné dokumenty