Obsah - Porodní dům U čápa

Komentáře

Transkript

Obsah - Porodní dům U čápa
Porod doma – co o něm víme?
Homebirth – what do we know about it?
1. mezinárodní odborná konference na téma kontinuální komunitní péče
v porodnictví ve Střední a Východní Evropě
1st international scientific konference on continual community care in childbirth in
Eastern Europe
7. a 8. října 2014 (pá, so)
7th and 8th November 2014 (Fri, Sat)
Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3, Česká republika
Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3, Czech Republic
pořádá Porodní dům U čápa, o. p. s. (www.pdcap.cz)
Organized by Porodní dům U čápa, o. p. s. (Stork Birth House)
organizační tým: Zuzana Štromerová, Ivan Štromer, Jitka Charvátová, Milena
Dvořáková, Hana Chauffartová
Organizing team: Zuzana Štromerová (president), Ivan Štromer, Jitka Charvátová,
Milena Dvořáková, Hana Chauffartová
akci simultánně a konsekutivně tlumočí studentky navazujícího magisterského studia
na Ústavu translatologie Univerzity Karlovy v Praze
Simultaneous and consecutive interpreting is provided by graduate students of
Institute of Translation Studies, Charles University in Prague
patronát nad akcí převzala Markéta Šichtařová, přední česká ekonomka a matka čtyř
doma narozených dětí
Held under the auspices of Markéta Šichtařová, a leading Czech economist and
mother of four children born at home
Praktické informace
Practical Information
Registrace účastníků probíhá ve čtvrtek 6. listopadu (18.00 – 20.30) u hotelové
recepce a v pátek 7. listopadu (8.00 – 9.00) u hotelové recepce.
Registration of participants takes place in the hotel’s lobby on Thursday, 6th
November, (18.00 to 20.30) and on the on Friday, 7th November (8.00 – 9.00).
Každý účastník obdrží při registraci jmenovku. Vstup do prostor konference je
možný výlučně s touto jmenovkou.
Each participant will receive a name tag. Entrance to the venue is possible with the
name tag exclusively.
Novináři se prokáží platným novinářským průkazem.
Media
Vouchery získané při registraci jsou určeny pro dopolední a odpolední občerstvení.
Podává se voda, svačina a teplý nápoj.
Vouchers obtained during registration entitle the participant to mid-morning and
mid-afternoon refreshments including water, snack and a warm beverage.
Obědy lze zakoupit v restauraci hotelu.
Lunches can be bought in the hotel restaurant.
Po celou dobu konference bude účastníkům zajištěna šatna.
Cloakroom is available for participants during conference hours.
Hlídání dětí není zajištěno, zvažte proto prosím vhodnost jejich přítomnosti během
přednášek a workshopů.
Child minding is not available: the participants are therefore kindly asked to be
considerate regarding children’s presence in lectures and workshops.
Vstupné na večerní party ve výši 500 Kč se hradí při registraci.
Evening party fee of CZK 500/EUR 20 is paid at registration.
Přednášky se konají v Přednáškovém sále a Sále č. 8.
Lectures are held in Přednáškový sál (Lecture Hall) and Sál č. 8 (Hall 8).
Workshopy probíhají v Salonku č. 6 a Salonku č. 9.
Workshops take place in Salonek č. 6 (Room 6) and Salonek č. 9 (Room 9).
Postery jsou umístěny na chodbách přiléhajících k sálům.
Posters are placed in the adjoining hallways.
Obsah
Table of Contents
Úvodní slovo pořadatele
5
Organizer’s Welcome
5
Přednášející
7
Lecturers
7
Vystavovatelé
51
Exhibitors
51
Poděkování
56
Acknowledgements
56
Modlitba Taizé
58
Prayer of Taizé
58
Úvodní slovo pořadatele
Organizer’s Welcome
Milé maminky, duly, porodní asistentky, lékaři, milí přítomní,
Dear mothers, doulas, midwives, doctors, participants,
Welcome to the first homebirth conference in the Czech Republic, welcome
to a conference of goodwill.
How should one open a conference dealing with childbirth, which has been
recently overwhelmed with technology, but which at the same time cannot do
without ancient wisdom?
I will use the words of the legendary Czech obstetrician Prof. Antonín
Ostrčil from 1940:
vítejte na historicky první konferenci o porodech v domácím prostředí
v České republice, vítejte na konferenci dobré vůle.
Jak uvést konferenci z porodnického prostředí, které je v poslední době
zahlceno moderní technologií, ale bez dávné moudrosti se neobejde?
Použiji slova legendárního českého porodníka profesora dr. Antonína
Ostrčila z roku 1940:
Nic na světě nemůže se zastaviti. Vše se vyvíjí dále a to stejné platí pro
porodnictví a gynekologii, jako pro každý jiný vědní obor.
Přitom však často se činí chyba, že na staré, osvědčené zkušenosti se
zapomíná v překotném moderním života shonu. Účelná evoluce však znamená
rozumnou dohodu mezi konzervatismem a modernismem. Čili jinými slovy
vyjádřeno, je žádoucno vzhledem k pokroku budovati vše stále dále, ale na
získaném a zděděném základu.
Pro nové poznatky se nesmí zapomínati na staré a dobré zkušenosti a tyto se
nesmí znova vynalézati, často v menší ceně.
Porodnictví je vzácným uměním. Nesmíme připustiti, aby kleslo na řemeslo,
k němuž je tlačeno některými cizími proudy, jež se snaží do něho vniknouti.
Nothing in the world can stop. Everything is progressing and changing and
the same is true for obstetrics and gynaecology as for any other scientific field.
At the same time a mistake is often made in the precipitous rush of modern
life, that of forgetting experience that has stood the test of time. However effective
evolution means a wise agreement between conservatism and modernism. In other
words it is desirable, regarding progress, to go on building and developing, but
doing so on inherited foundations.
Ancient and good experience must not be forgotten because of new
discoveries and they should not be being invented again, very often in a form that
has lower value.
Obstetrics is a precious art. We must not succumb to the pressures from
some quarters to infiltrate and turn it into a mere trade.
Konference, na které se společně scházíme, spojuje ony „staré a dobré
zkušenosti“ s poznatky moderních výzkumů. Snad rozptýlí mraky strachu a
předsudků a přinese světlo poznání a pochopení.
This conference brings together that „ancient and good experience“ and
modern research. Let us hope that it will disperse the clouds of fear and prejudice,
and will bring the light of knowledge and understanding.
No woman must be left alone in childbirth. As long as there is a single
woman in the world who does not want to leave her home during birth, homebirth
midwives must not disappear. We must not leave that woman alone. Or do you
want to call the police to take the woman to hospital?
This conference does not advertise or push forward homebirth as such, but
supports a free society and the free will of mothers to make their own informed
choice about childbirth!
Žádná žena při porodu nesmí zůstat opuštěná. Dokud bude na světě jediná
žena, která nebude chtít opustit při porodu svůj domov, nesmí zmizet porodní
asistentky, které jí pomohou. Nebo snad chcete na takovou ženu volat policii?
Tato konference nepodporuje porod doma jako takový, ale svobodnou
společnost a svobodnou vůli matky porodit tam, kde se cítí bezpečně.
Ať se Vám u nás líbí. Vítejte!
Enjoy the conference! Welcome!
Zuzana Štromerová
Zuzana Štromerová
5
Přednášející
Lecturers
Teresa Angerer, Rakousko
Teresa Angerer, Austria
porodní asistentka, vdaná, má dvě dcery
midwife, married, two daughters




porodní asistentkou od roku 1989
mezinárodně akreditovaná laktační poradkyně
(IBCLC – International Board Certified Lactation
Consultant; od roku 2005)
 další vzdělání: homeopatie v porodnictví, laserová
léčba
 po 16 letech praxe v nemocnici (asistovala u více
než 1000 porodů) působí od r. 2007 již jen jako
soukromá porodní asistentka



midwife (since 1989)
internationally audited lactation consultant (IBCLC) since 2005
additional training: homeopathy in obstetrics, laser treatment
after 16 years of hospital experience (over 1000 birth accompaniments)
independent midwife since 2007
married, two daughters
Lecture Freelance midwifery in Austria
tel. 0699 10 41 88 97
[email protected]
http://die-windrose.at/hebammen/teresa-angerer
přednáška Samostatná porodní asistence v Rakousku
7
Rudite Bruvere, Lotyšsko
porodní asistentka, matka devíti dětí, toho
nejmladšího v pěstounské péči

Rudite Bruvere na konci sovětské okupace založila
v Lotyšsku první praxi nezávislé porodní asistentky.
Ačkoliv se narodila a studovala v Německu, vždy chtěla
žít v zemi, odkud pochází – v Lotyšsku. Jakmile se tam
v roce 1997 přestěhovala společně s většinou své rodiny,
začala usilovat na osobní i politické úrovni o obnovení
profese porodní asistentky mezi jejími vlastními lidmi. To
je také hlavní bod její pozornosti. Účastní se fenoménu
vzrůstajícího počtu domácích porodů (40 – 50/rok).
Iniciovala sociální projekt Rodinná kolébka (The Family Cradle) a
vybudovala malé porodní centrum – místo, kde se prakticky vyučuje porod bez
rizika mimo porodnici. Je zde mnoho možností pro vzdělávání porodních asistentek i
dul. Kolébkový dům (Cradlehouse) a brzy i Přístřešek (Shelter House) otevřou své
dveře i sociálně slabým těhotným dívkám a mladým matkám.




Abstrakt
Porod doma v Lotyšsku Domácí porody v Lotyšsku mají dávnou tradici a
byly velmi dobře zavedené v první polovině minulého století až do počátku sovětské
okupace v roce 1943.
Od počátku devadesátých let se zavádělo všechno znovu. Bylo zde několik
porodních asistentek a několik státních úředníků, kteří tuto myšlenku podporovali.
Napřed vzniklo hnutí, poté systematická aktivita vedoucí k humanizaci porodů
v Lotyšsku a směřující k maximálnímu rozšíření kompetencí porodní asistentky.
Důležitá je politická práce; nástroje – právní základ vycházející z konceptu
lidských práv, sektorové direktivy EU pro porodní asistentky a Mnichovská
deklarace: Zdravotní sestry a porodní asistentky: síla pro zdraví z roku 2000,
podpora z EMA a kolegů z periodika Midwifery Today, partnerské vzdělávací
projekty.
Bylo nutné pracovat s lidským faktorem (např. dlouho etablovanou pozicí
podřízenosti, nízkou sebeúctou, minimálními znalostmi o fyziologii porodu); nyní
možnosti vzdělávání, znovunalezená sebedůvěra, spolupráce s kolegy a rodícími
ženami; zpřístupnění reálných znalostí o porodu, matce a dítěti místní komunitě:

uspokojivé zkušenosti s domácími porody a láskyplnou péčí důvěryhodných
porodních asistentek. Rozšiřují poselství, že „porod nesmí být provázen
strachem, tato posilující zkušenost by neměla chybět“ – sebedůvěra je
obnovena.
Časté publikování v různých druzích médií včetně knihy – texty našich
porodních asistentek pro naše ženy: Těhotenství a porod s radostí (2008,
Linda Rozenbaha).
nezisková organizace slouží k podpoře matky a dítěte a také přirozených
porodů v domácím prostředí – networking
Úspěchy:
Soukromá praxe porodních asistentek je od roku 2006 legální.
Dvě samostatná porodní centra; zvyšuje se poptávka po domácích
porodech/porodech mimo porodnici, ke škodě porodníkům; roste nová
generace celostně uvažujících porodních asistentek; mnoho vzdělaných dul
podporuje rodiny před, v průběhu i po porodu; vice kojících matek, v této
souvislosti se i v porodnicích postupuje směrem k humanizaci porodů;
neustále rostoucí skupina rodin připravených vzít zodpovědnost za své životy
do svých rukou.
Rodinná kolébka – asociace porodních asistentek, rodičů rodících doma a
sociálně cítících lidí slouží jako útočiště pro vzdělání a k porodům. Mateřské
centrum je take místem k získání praktických znalostí o porodu bez rizika
mimo porodnici. Velmi potřebný je tzv. Přístřešek pro sociálně slabé těhotné
dívky a mladé matky. V rámci této instituce bude již brzy otevřen.
Rudite Bruvere , Latvia
midwife, mother of nine children, the youngest a foster child
Rudite Bruvere started the first independent midwife’s practice in Latvia after
the end of the Soviet occupation. Though born and educated in Germany she always
wanted to live in her country of origin – Latvia. Since she moved there in 1997 with
most of her family, she has worked on all levels – the personal as well the political –
to help renew midwifery among her own people, in its original approach and scope
of care. She attends a still growing number of homebirths (40 – 50 a year).
She initiated the social project The Family Cradle and built there a small
Birthing center – a place also to teach safe out-of-hospital birth in practice. There are
educational events for midwives and doulas at the Cradlehouse and soon a Shelter
house for neglected pregnant girls and young mothers will open its doors.
8
Abstract
Homebirth in Latvia Homebirth in Latvia has an ancient tradition and was
well established in the first part of the last century – until the Soviet occupation in
1943.
Since the early 90s there were new beginnings – a few midwives and some
supporting officeholders first started a movement, then organized work towards
humanizing birth and rebuilding true midwifery in Latvia towards its widest scope of
practice.
Important is political work; tools – the legal base of the Human Rights, the
EU sectorial Directives for Midwives and the 2000 Munich Declaration: Nurses &
Midwives: a Force for Health, support from EMA and Midwifery Today colleagues,
partner projects in education.
Human factors (e.g. long-established submission, low self-esteem, limited
knowledge about birth physiology) had to be overcome; the means – education,
rebuilding of lost confidence, co-working with colleagues and childbearing women;
enlightenment of the community towards real knowledge about birth, the mother and
the newborn:

by satisfying experiences of homebirths and loving care by a trustworthy
midwife families have effectively spread the message: „birth must not be
feared, this empowering experience should never be missed“ – trust has been
restored.

frequent publications in different media, including a book – our midwifery
texts for our women: Pregnancy and Childbearing with Joy (2008, Linda
Rozenbaha).

NGO’s serving the needs of mama&baby support also gentle births at home –
networking.



9
The gains:
Independent midwife practices, since 2006 homebirth in Latvia is ‘ legal’.
Two freestanding birth centres; increasing want for homebirths/out of hospital
births, despite obstacles; new generation of holistic midwives is growing;
thoroughly educated doulas support families in before, during and after birth;
more successfully breastfeeding mothers; corresponding to this development
more respect for childbearing families inside hospitals – hospital births some
steps closer towards humanized birth; steadily growing group of families
ready to acknowledge the responsibility for their own lives.
The Family Cradle – an association of midwives, homebirth parents and social
minded supporters to serve the goals of Education-Birth-Shelter. The
Maternity centre there is also a place to learn the practices of safe out-ofhospital births. An urgently needed Shelter house for neglected pregnant girls
and new mothers will soon open in the Cradle-House.
Sheena Byrom, Velká Británie
Sheena Byrom, Great Britain
RM, MA, nezávislá porodní asistentka
praktikující v Anglii
MA, OBE, a practising midwife in England
She worked within the NHS for more than 35 years. Sheena was one of the
UK’s first consultant midwives, and successfully helped to lead the development of
three birth centres in East Lancashire. She is a member of the Royal College of
Midwives Campaign Better Births initiative, and lectures nationally on midwifery
and childbirth related topics. Whilst working as a community midwife. Sheena found
herself at the centre of a 9 year long litigation case, following a complicated home
birth. Sheena was awarded an OBE in 2011, for services to midwifery, and she
actively lobbies for maternity service improvements through several social media
channels. Sheena is the Patron of StudentMidwife.Net and a Trustee of the Iolanthe
Midwifery Trust. Her midwifery memoirs, Catching Babies, is a Sunday Times
bestseller, and her absolute passion is promoting normal birth, and a positive
childbirth experience for all women. Sheena is currently an Independent Midwifery
Advisor.
Více než 35 let pracovala Sheena Byrom v rámci
NHS (National Health Service – státní zdravotní služba).
Byla jednou z prvních konzultujících porodních asistentek
ve Velké Británii a úspěšně pomáhala při vzniku a rozvoji
tří porodních center v hrabství Lancashire. Je členkou
Královské akademie porodních asistentek (Royal College
of Midwives) a po celém Spojeném království přednáší o
porodní asistenci a o tématech spojených s rozením dětí.
Současně pracuje jako komunitní porodní asistentka. Po
dobu devíti let čelila soudnímu sporu v souvislosti s komuplikovaným porodem
doma. V roce 2011 byla oceněna Řádu britského impéria (OBE) za svůj přínos
porodní asistenci. Prostřednictvím sociálních sítí se aktivně zasazuje o zvýšení
úrovně péče o matku a dítě. Je patronkou serveru studentek porodní asistence
StudentMidwife.Net a členkou předsednictva Iolan the Midwifery Trust. Vydala
úspěšnou vzpomínkovou knihu s názvem „Catching Babies“ (Chytání dětí). Je
vášnivou zastánkyní normálního porodu a pozitivního porodního zážitku pro každou
ženu. V současné době pracuje také jako poradkyně nezávislých porodních
asistentek.
Lecture Normal Birth Campaign
tel. 07 590 682 955
[email protected]
www.sheenabyrom.com
přednáška Kampaň za normální porod
10
Zuzana Candigliota, Česká republika
Zuzana Candigliota, Czech Republic
Mgr., právnička Ligy lidských práv, se zabývá
především zdravotnickým právem, právy žen a dětí
v souvislosti s porodem a právy rodičů svobodně
rozhodovat o očkování.
Master’s degree, lawyer of The League of Human Rights, engaged chiefly
in medical law, the childbirth-related rights and parental rights to freely decide
about vaccination
She was a founder of the Férová nemocnice (Fair Hospital) project
(www.ferovanemocnice.cz), which provides legal advice to patients. She pleads in
cases of interventions during labor that took place against the will of women, acts on
children against the will of their parents and in cases of interference with freedom
and privacy.
As a member of the legal team she is involved in the complaint against the
Czech Republic for preventing women from using midwifery care during childbirth
at home (case Dubská vs. Czech Republic).
She is a protagonist of women’s free choice regarding obstetric care based on
objective information and liberalization of the health system. For further information
on the topic of the rights of birthing woman and others see her blog
http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz.
Stála u zrodu projektu Férová nemocnice
(www.ferovanemocnice.cz), který poskytuje právní
poradenství pacientům.
Zastupuje případy zákroků při porodu proti vůli žen,
úkonů na dětech proti vůli rodičů a zásahů do svobody a
soukromí.
Jako členka právního týmu se podílí na stížnosti
proti České republice za to, že brání ženám využít péče porodní asistentky při
porodu doma (případ Dubská proti České republice).
Je zastánkyní svobodné volby žen ohledně porodní péče založené na
objektivních informacích a liberalizace systému zdravotnictví.
Právům rodiček i jiným tématům se věnuje na svém blogu
http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz
Abstracts
Is homebirth legal in the Czech Republic? The lecture will explain the law
situation and practice relating to home births in the Czech Republic. It will focus on
the questions „What are the rights and obligations of the birthing mother and the
midwife?“, „What are the current legal risks of home birth?“, „What is the role of
the government, the health insurance companies and the professional companies?“
and „What kind of litigations are currently being lead to the issue of homebirth?“
And if at the time of the conference the decision of the European court of Human
rights in the case Dubská and Krejzová vs. the Czech Republic will be known then
„What is the importance of this court proceeding and his decisions?“
Midwife in community care in terms of law The lecture will mainly address
the following questions: How should a midwife proceed if she wants to work as an
independent midwife in community care? What type of licence can she obtain? How
can she minimalize legal risks? Is there a way for homebirth care to be legally
provided?
Abstrakty přednášek
Je porod doma v České republice legální? Příspěvek vysvětlí právní úpravu
i praxi týkající se domácích porodů v České republice. Zaměří se na otázky „Jaká
práva a povinnosti má rodička a porodní asistentka?“, „Jaká jsou současná právní
rizika porodů doma?“, „Jakou roli hraje stát, zdravotní pojišťovny a odborné
společnosti?“ a „Jaké soudní spory se vedou k otázce porodů doma?“ A pokud
v době konference bude již vyhlášeno rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
ve věci Dubská a Krejzová proti České republice, tak „Jaký význam má toto soudní
řízení a rozhodnutí?“
Porodní asistentka v komunitní péči z hlediska práva Příspěvek zodpoví
především tyto otázky: Jak by měla porodní asistentka postupovat, pokud chce
pracovat jako soukromá porodní asistentka v komunitní péči? Jaký typ oprávnění
může mít? Jak může minimalizovat právní rizika? Existuje možnost, jak legálně
poskytovat péči u porodu doma?
tel. 0042 607 005 043
[email protected]
11
Jette Aaroe Clausen, Dánsko
Jette Aaroe Clausen, Denmark
PhD, porodní asistentka, vedoucí
výzkumu porodní asistence na Katedře porodní
asistence na Metropolitní univerzitě v Kodani
PhD, senior lecturer at Midwifery at Metropolitan University College,
Department of Midwifery in Copenhagen
Her areas of interest medicalization, iatrogenic effects, place of birth and
woman’s Involvement in decision making and legal issues. Jette is also engaged in
international work on human rights issues in maternity care with a special focus on
European maternity care practices.
Jette completed her PhD in Science and Technology Studies (STS) at the
Center for Studies, Faculty of Art, Aarhus University under the topic: How does
materiality shape childbirth practices? An exploratory journey into evidence,
childbirth practices and STS. The point of departure is a non-essentialist take on
technology. She explored the relationship between technology in use in everyday
birthing practices and the knowledge developed in randomized trials. She used
consequence empirical studies, interview and field study as her methodology. Jette
has also worked with quantitative research, i.e. Cochrane meta-analysis of planned
hospital birth versus planned home birth.
She is currently involved in research on the use of non-registered drugs in
childbirth, particularly the use of misoprostol for induction of labour. Furthermore
she is engaged in developing an on-line questionnaire that explores women’s
experience and the consequences of the use of the Kristeller maneuver (pressure on
the stomach during birth) during birth.
Ve své výzkumné práci se zaměřuje
zejména na medikaci, iatrogenní poškození
(způsobené lékařským zásahem), místo porodu a
zapojení ženy do rozhodovacího procesu včetně
právních aspektů. Jette se také podílí na
mezinárodním úsilí v oblasti lidských práv v péči
o těhotnou a rodící ženu se zaměřením na postupy
péče aplikované v Evropě. Jette získala titul Ph.D.
v oboru věda a technika ve Výzkumném ústavu
filozofické fakulty univerzity v Aarhus disertační prací s názvem „Jak materialismus
ovlivňuje postupy porodní péče?“ Zkoumala v ní vztah mezi technologií používanou
v každodenní porodní péči a vědomostmi získanými v randomizovaných studiích.
Využila také empirické studie, rozhovory a výzkum v terénu. Jette se zabývala také
kvantitativním výzkumem, konkrétně Cochranovou meta-analýzou plánovaných
porodů v nemocnici vs. plánovaných porodů doma. Momentálně se zabývá
výzkumem použití neregistrovaných léčiv při porodu, zejména užití misoprostolu
k vyvolání porodu. Dále je zapojena do vývoje on-line dotazníku, který zkoumá
zkušenosti žen a následky použití Kristellerovy exprese (tlak na břicho během
porodu).
Abstrakt
Porod doma je jedinečnou příležitostí pro ženy, rodinu a společnost Vyjdu
z Cochranovy databáze a budu hovořit o iatrogenních vlivech a prevenci zbytečných
zásahů. Budu hovořit o různých druzích důkazů (studiích založených na
pozorování). Budu hovořit o různých přístupech k porodu (lékařský model a model
péče porodních asistentek). Zdůrazním, že docílit přirozeného porodu je v současné
společnosti těžké. Budu hovořit o vlivu oxytocinu (doma je méně dohadů).
Pohovořím o tom, jak můžeme pochopit, proč doma dochází k menšímu počtu
zásahů. Domácí prostředí je prostředí, kde se snaží fyziologický porod přežít
(výhodu z toho mají matky, ale je to také místo, kde se mohou odborníci hodně
poučit o nekomplikovaném porodu). Co všechno potřebujeme pro bezpečný porod
doma. Jak je to zařízeno v Dánsku?
Abstract
Homebirth is a unique source for women, families and societies I will use
the Cochrane analysis and talk about iatrogenic effects and the possibility to prevent
unnecessary interventions. I will talk about kinds of evidence (observational
studies). Different perspectives on birth (the medical model vs. the midwifery
model). I will highlight that physiological birth is difficult to obtain in today’s
society. I will also talk about the oxytocin producing room (less argumentation at
home). I will mention how we might understand why environment results in fewer
interventions at home. Home birth is a place where physiological birth strives (for
the benefit of mothers but also a place where professionals can learn about
uncomplicated birth). What does it take to make home birth safe – how we organize
it in Denmark.
12
Judy Slome Cohain, Izrael
Judy Slome Cohain, Israel
BS, BSN, MSc., americká certifikovaná a
vysokoškolsky vzdělaná zdravotní sestra a porodní
asistentka, posledních 30 let žijící a pracující
v Izraeli; matka čtyř dětí.
BS, BSN, MSc, American Certified Nurse Midwife living and working in
Israel for the past 30 years; mother of 4
For the past 6 years has been searching for evidence of planned attended
homebirths which would have had better outcomes if they had been planned hospital
births. Her findings appear on Youtube under „Why homebirth is 1000 times safer
than hospital birth for low risk women“.
To date, she has attended 600 consecutive homebirths, all vaginal births with
good outcomes. Her findings have been published in Midwifery Today,
GreenMedInfo.com and appear on Youtube under „Why homebirth is 1000 times
safer than hospital birth for low risk women in the USA“.
V posledních šesti letech se zabývá hledáním
důkazů o plánovaných domácích porodech, které by
bývaly skončily lepšími výsledky, kdyby probíhaly
v nemocnici. Výsledky svého bádání shrnula
v prezentaci „Proč je porod doma (v ČR) 500krát
bezpečnější“ na YouTube.
Do dnešního dne asistovala u 600 domácích
porodů, vše vaginální porody s dobrými výsledky.
Prosazuje vlastní tzv. 3,4,5 minutový postup pro
vypuzení placenty (3 minuty po porodu volitelně přestřižení pupeční šňůry, 4 minuty
po porodu jde matka do nízkého dřepu s patami na podlaze, do 5 minut matka
vytlačí placentu). Tato metoda vede k nulovému výskytu poporodní krevní ztráty
nad 1000 ml u těhotenství velkou i malou mírou rizika.
Her current ambitions is to promote the use of Judy’s 3,4,5 minute
management of the delivery of the placenta (3 minutes cut the cord, 4 minutes into
full squat with feet flat on floor, 5 minutes she pushes out the placenta) which results
in zero incidence of PPH > 1000 cc in high and low risk pregnancies.
Abstrakt přednášky
Kdy je porod doma bezpečnější? Porod v porodnici je obecně považován za
bezpečnější, než plánovaný domácí porod, a to jak pro rizikové, tak i pro
nízkorizikové rodičky. Obecně propagovaný „názor expertů“ je, že vzácně mohou
při porodu nastat komplikace, které opravňují přednostní přípravy nemocničního
porodu, tyto komplikace ale zároveň nikdo neumí vyčíslit. Čtyři vážné porodní
komplikace, které se lépe řeší v nemocnicích, jsou prolaps pupečníku, ruptura
dělohy, embolie plodovou vodou a předčasné odloučení placenty. Prolapsu
pupečníku lze v průběhu porodu úspěšně předcházet, pokud se vynechá umělé
protržení vaku blan a eliminují se vnitřní vyšetření. Všechny ostatní komplikace
nastávají buďto při vysoce rizikových porodech nebo následkem nemocničnímu
zásahu. Míra úmrtí při porodu ze zbytečných císařských řezů (1/5 000) dalece
převažuje téměř nulové riziko vzniku embolie plodovou vodou při domácím porodu
(1/500 000).
Abstract
When is homebirth more safe? Hospital birth is commonly believed to be
safer than planned homebirth for both high and low-risk women. A commonly
promoted ‘ expert opinion’ is that there are rare complications which can arise at
birth, that justify planning a hospital birth but they are never enumerated. The 4
serious birth complications which are better dealt with in hospital are Cord prolapse,
Ruptured Uterus, AFE and Placental abruption (C.R.A.P). Cord prolapse can be
prevented intrapartum by eliminating AROM and vaginal exams. The other
complications occur in high risk births or due to hospital interventions. The rate of
maternal death from unnecessary cesarean (1/5,000) far outweighs the miniscule risk
of AFE at homebirth (1/500,000).
workshop Minuta 3, 4, 5 podle Judy
Workshop Judy’s 3, 4, 5
13
Suzy Colebeck, Velká Británie
Suzy Colebeck, Great Britain
členka National Childbirth Trust, recenzentka
odborných článků, konzultantka
NCT antenatal teacher, reviewer and assessor, mentor
Suzy Colebeck získala odbornou kvalifikaci
National Childbirth Trust jako průvodkyně těhotenstvím
(NCT antenatal teacher) od roku 2003. Pracovala se
stovkami rodičů z celé Velké Británie. Působí také jako
recenzentka odborných článků a hodnotí práci učitelů i
studentů. V roce 2013 získala kvalifikaci jako
konzultantka a nyní učí budoucí průvodkyně těhotenstvím
v rámci kurzů akreditovaných při worcesterské univerzitě
(Worcester University). Pomáhala zajišťovat denní semináře a workshopy,
přednášela průvodkyním těhotenstvím o poporodní péči o starší děti, smíchu ve
třídách, uplatnění učiva na témata „Příprava na porod a období po něm“ a „Výzva
pro status quo“. Z popudu NCT funguje jako zástupkyně hodnotící výzkumné
projekty pro HTA z perspektivy uživatelů služeb a v širokém okruhu souvisejících
témat.
Nabízí přednášky studentům studujících obor porodní asistence, které se týkají
očekávání žen v souvislosti s poskytovanou péčí. Zasedá ve výboru „Řízení
studijních plánů“ (Curriculum Management Committee) a ve Výběrové komisi
porodních asistentek (Selection Committee for Midwifery) na Northumbrijské
univerzitě (Northumbria University).
Pracovala rovněž jako konzultantka pro učitele a studenty v Severovýchodní
Anglii. Jako zástupkyně NCT se účastnila konferencí a přednášela mladým lékařům
a dalšímu zdravotnickému personálu. Vedla také třídenní workshop „Příprava na
porod“. Přednášela také pro porodní asistentky, které workshopy hodnotily velmi
pozitivně. Pro NCT napsala publikace a editovala části z ročenky NCT „Váš porodní
rok“ (2004).
Suzy qualified with NCT in 2003 and has worked with hundreds of parents to
be an antenatal teacher across the UK. She also qualified as an assessor and carries
out reviews and assessments of teachers and students. In 2013 she qualified as a
tutor and now teaches students how to become antenatal educators as they undertake
a course accredited by Worcester University.
She facilitated study days and workshop sessions on Group B Strep, Postnatal
work for antenatal educators with older children, Laughter in classes, Applying the
Preparation for Birth & Beyond curriculum to your practice and Challenging the
status quo. She acts as a lay representative on behalf of NCT to assess research
projects for the HTA from the perspective of service users on a range of relevant
topics.
She offers lectures to groups of student midwives about the expectations of
women using maternity services. She sits on the Curriculum Management
Committee and the Recruitment and Selection Committee for Midwifery at
Northumbria University.
Suzy acted as a Mentor to students and others teachers from the North East.
She has attended conferences on behalf of the NCT and delivered sessions to junior
doctors and other healthcare professionals including a 3 day Preparation for Birth
and Beyond workshop to midwives which was hugely positively evaluated.
She has written for NCT workers publications and edited sections of their
book „Your Birth Year“ (2004).
Abstrakt přednášky
National Childbirth Trust Organizace NCT podporuje ve Spojeném
království ženy již více než 50 let a pomohla mnoha ženám získat sebevědomí
k tomu, aby si zvolily porod v domácím prostředí stejně jako změnit postupy tak,
aby byla zajištěna péče zaměřená na ženu. Přednáška uvede stručnou historii NCT,
dále bude pokračovat diskusí na téma: Jak NCT podporuje ženy. Součástí přednášky
budou také zkušenosti žen a nastínění budoucnosti domácích porodů ve Spojeném
království.
Abstract
National Childbirth Trust NCT have been supporting women in the UK for
over 50 years and have helped many women feel confident to choose home births as
well as changing policies to ensure women centred care. The talk will give a brief
history of NCT and move onto discuss how we have supported women, share the
experiences of women and consider the future for home birth in the UK.
14
Betty-Anne Daviss, Kanada
Betty-Anne Davis, Canada
registrovaná porodní asistentka
pracující v Montfort Hospital a v Ottawa
Hospital
registered midwife at the Montfort Hospital and The Ottawa Hospital
and an Adjunct Professor in Women’s Studies at Carleton University in
Ottawa, Canada
Je externí profesorkou Ženských studií
v Carlton University v Ottawě. Jako porodní
asistentka pracuje 39 let a v současnosti se
věnuje výzkumu jak v oblasti klinické
epidemiologie, tak v oblasti sociálních věd. U
porodů doma začala asistovat v Guatemale
v letech 1975 – 78. Zde se sbírala zkušenosti
od místních tradičních porodních asistentek.
V letech 1978 – 1981 působila v jižní Alabamě v domorodé komunitě, kde ženy
využívaly „černé porodní babičky“.
Podílela se na přípravě legislativy upravující profesi porodních asistentek
v Quebecu a v Ontariu v letech 1980 – 1994. Je registrovanou porodní asistentkou
v obou provinciích. Tato registrace ji opravňuje asistovat jak u porodů doma, tak
v nemocnici.
V letech 1989 – 2004 byla vedoucí komise pro statistiku v organizaci MANA
(Midwives Association of North America). Je spoluautorkou rozsáhlé prospektivní
studie týkající se porodů doma v Severní Americe. Tato studie byla uveřejněna
v BMJ 2005.
Asistovala u porodů koncem pánevním v domácím prostředí, ale získala právo
asistovat u porodů koncem pánevním i v nemocnici, kde v současné době doškoluje
jak lékaře, tak porodní asistentky. Byla členkou kanadské pracovní skupiny, která
revidovala literaturu týkající se porodů v domácím prostředí, a která přijala rezoluci,
v níž je porod v domácím prostředí doporučován zdravým ženám s nízkým rizikem
(viz http://www.canadianmidwives.org/DATA/TEXTEDOC/CAMACSFHomeBirthPS-FINAL-2013ENG.pdf)
She has been a midwife for 39 years and is a researcher in both clinical
epidemiology and the social sciences.
Her home birth experience started in Guatemala where she learned from the
traditional midwives in 1975-8, and in southern Alabama among the locals,
including those using the „black granny midwives“ 1978 – 1981.
She was involved in working toward legislation for midwives and home birth
in Quebec and Ontario, Canada 1980 – 1994 and became a registered midwife in
both provinces, required by legislation to attend BOTH home and hospital births.
She was the head of the MANA statistics and research committee 1989 – 2004
and is co-author of the largest prospective study on home birth in North America
published in a medical journal – the BMJ (2005).
She has been involved in reviews (both published and unofficial) of home
birth studies since.
She has a history of doing vaginal breech births at home but has won the right
to attend vaginal breech births in hospital without a transfer to a physician where she
is now „re-skilling“ medical residents and midwives.
She was recently on the Canadian task force that reviewed the home birth
literature and adopted a resolution that recommends home birth for health, low-risk
women (see http://www.canadianmidwives.org/DATA/TEXTEDOC/CAMACSFHomeBirthPS-FINAL-2013ENG.pdf)
přednáška a workshop Fyziologický porod koncem pánevním
Lecture and Workshop Physiological breech birth
15
Daniela Drandić, Chorvatsko/Kanada
Daniela Drandić, Croatia/Canada
původem Chorvatka, která v roce 2003
odešla natrvalo do Kanady, avšak Chorvatsko stále
nazývá svým domovem
Canadian expat who has called Croatia home since 2003
She has been a member of Croatia’s largest and most respected parents’ NGO,
RODA – Parents in Action, since she became a mother in 2006. RODA has been a
pioneer in using the internet and new technologies to educate and unite parents and
runs the premier parenting forum in the country and the largest independent, nonprofit parenting Facebook page.
Od roku 2006, kdy se stala matkou, je členkou
chorvatské nejuznávanější neziskové organizace
sdružující rodiče s názvem RODA – Rodiče v akci
(Parents in action). RODA se stala průkopníkem ve
využívání internetu a obecně moderních technologií ve
vzdělávání a vzájemné podpoře rodičů. Provozuje
rozsáhlé internetové rodičovské fórum a také
nezávislou, neziskovou facebookovou stránku.
V posledních čtyřech letech je Daniela Drandić
vedoucí Programu pro těhotenství a porod pod záštitou RODA (RODA’s Pregnancy
and Birth Program), koordinujícím programy a iniciativy za účelem zlepšení péče o
matku a dítě. Je členkou iniciativy a pracovní skupiny UNICEF Nemocnice
přátelské k matkám (UNICEF’s Mother-Friendly Hospital Initiative).
Daniela Drandić has for the past four years been serving as head of RODA’s
Pregnancy and Birth Program, coordinating projects and initiatives to improve
maternity services. She is a member of UNICEF’s Mother-Friendly Hospital
Initiative working group.
Abstrakt přednášky
Moderní rodičovství, moderní aktivismus – sociální média a nové
technologie ovlivňující změny Nová generace rodičů vyrůstá v éře internetu a
sociálních médií. Jako vyučující a aktivisté musíme změnit naší komunikační taktiku
tak, aby byla pro novodobé rodiče dosažitelnější a lépe jim sloužila.
Tato přednáška bude věnována zkušenostem největší chorvatské rodičovské
neziskové organizace s tím, jak zapojit uživatele sociálních médií a jak tato média
využít jako prostředku pro zpětnou vazbu a prosazování změn.
Abstract
Modern Parents, Modern Activism – Social Media and New Technologies in
Affecting Change New generations of parents have grown up with internet
technologies and social media. As educators and activists, we must adapt to our
target groups and change our communications tactics to better reach and serve them.
This talk will present the experience of Croatia’s largest parents’ NGO, how
to engage users on social media and use it as a vehicle to get feedback and advocate
for change.
16
Zalka Drglin, Slovinsko
Zalka Drglin, Slovenia
PhD. v oboru ženská studia a teorie
feminismu, Mgr. v oboru kulturní sociologie
PhD in Women’s studies and Feminist theory, Master’s degree in
Cultural Sociology
Je výzkumnicí a vedoucí výzkumných projektů
slovinského Národního institutu veřejného zdraví
v Lublani. Mezi její hlavní pracovní obory patří péče
o těhotnou a rodící ženu, psychické zdravotní potíže
v těhotenství a po porodu, veřejné zdraví, zdraví žen,
práva žen v souvislosti se zdravotní péčí, porodní
asistence, kvalita péče o těhotnou a rodící, kultura
porodu, kojení, komunikace a etika při poskytování
péče. Koordinuje a vede rozličné výzkumné projekty; dříve v Institutu vzdělání a na
Filozofické fakultě a v Národním institutu veřejného zdraví.
She is researcher, leader of the projects on National Institute of Public Health,
Ljubljana, Slovenia, her working topics are maternity care, mental health problems
in pregnancy and postpartum, public health, women’s health, women’s (health)
rights, midwifery, quality of maternity care, birth cultures, breastfeeding,
communication and ethic of care.
She is coordinator and leader of different research project; before at Institute
of Education, on Faculty of Arts and now at National Institute of Public Health.
Her poems and short stories are published in literary magazines and on Radio
Slovenia.
She practices as Transactional Analysis Consulter, working individually and
in group consulting (post-traumatic stress syndrome, pre- and post-natal depression
and anxiety, life-transitional problems).
She writes papers in scientific journals and articles for users of healthcare,
gives presentations on conferences and lectures to students, health professionals and
pregnant women and others interested in maternity care. She is a member of the
editorial board of the Delta, Slovenian journal for women’s studies and feminist
theory.
She is dedicated to reconsideration of the essence of the very core of
motherhood: of childbirth in the symbiosis of nature and culture; about the
confluence of his/her-story and vision, traditional wisdom and modern science;
about the actual need for integration of (bodily) skills of women and midwives,
concise thinking and ethic towards excellent holistic maternity care worldwide.
She is country representative of Midwifery Today and International
MotherBaby Childbirth Organization.
Publikuje básně a povídky v literárních časopisech a v rádiu Slovinsko.
Provozuje praxi transakční analytičky, poskytuje individuální konzultace i
skupinové terapie (syndrom post-traumatického stresu, před a po porodní deprese a
úzkost, problémy související s životní změnou).
Přispívá do vědeckých časopisů a píše články pro příjemce zdravotní péče,
dělá prezentace na konferencích a přednáší studentům, zdravotníkům, těhotným
ženám a všem, které péče o těhotnou a rodící ženu nějakým způsobem zajímá. Je
členem redakční tabule DELTA, slovinského žurnálu publikujícího vědecké články
s ženskou a feministickou tematikou.
Je oddaná snaze o přehodnocení samotné podstaty mateřství: narození dítěte
v souladu s přírodou a s kulturou; společný vliv příběhu každého jednotlivého dítěte
a ženiných představ o porodu; tradiční moudrosti porodních asistentek ve spojení
s nejnovějšími poznatky moderní vědy; o potřebě integrovat fyzické schopností žen
a porodních asistentek; pregnantním myšlením a etikou vstříc k excelentní a celostní
péči o těhotné a rodící ženy po celém světě.
Reprezentuje svou zemi v organizacích Midwifery Today (Porodní asistence
dnes) a International MotherBaby Childbirth Organization (Mezinárodní organizace
pro porodnictví podporující jednotu matky a dítěte).
Lecture Birthing spaces: choice of birthing place as key of excellence in
maternity care
Zalka Drglin
National Institute of Public Health,
Trubarjeva 2,
SI 1000 Slovenia
tel. 0038 612 441 540
[email protected]
přednáška Prostor pro porod: výběr místa porodu jako klíč k nejvyšší
kvalitě péče v mateřství
17
Jane Evans, Velká Británie
Jane Evans, UK
zdravotní sestra a porodní asistentka ve Velké
Británii
nurse and midwife in the United Kingdom
She has been a midwife in clinical practice for more than 30 years. Her
practice has been mainly community based supporting women having homebirths.
Jane worked within the UK National Health Service for twenty years and has
worked independently since 1991.
She has developed extensive experience in helping women birth twins and
babies presenting by the breech.
Jane is the author of the AIMS booklet „Breech Birth, What are my options?“
and has published various articles in the Midwifery press.
She has lectured nationally and internationally and runs „A Day at the
Breech“ workshops.
She has a particular interest in increasing the knowledge and awareness of
basic Midwifery skills throughout the profession.
Jane is the mother of four grown up children and has three grand-daughters,
one of whom was born breech presentation.
Porodní asistentkou byla více jak 30 let. Její praxe je
zaměřena na komunitní péči o ženy rodící doma. Po dobu 20
let pracovala v instituci UK National Health Service. Od
roku 1991 pracuje jako samostatná porodní asistentka.
Získala rozsáhlé zkušenosti s porody dvojčat a porody
koncem pánevním.
Je autorkou brožury „Breech Birth, What are my
options?“ (Porod koncem pánevním, jaké jsou mé
možnosti?), publikovala mnoho článků v odborných časopisech pro porodní
asistentky.
Pořádá na vnitrostátní i mezinárodní úrovni workshopy na téma „Den porodu
koncem pánevním“ (A Day at the Breech).
Jejím největším zájmem je zvýšení znalostí a povědomí základních
dovedností porodních asistentek.
Jane je matkou 4 odrostlých dětí a má 3 vnučky, z nichž jedna se narodila
koncem pánevním.
přednáška a workshop Twins
Lecture and Workshop Twins
18
Marjolein Faber, Nizozemí
Marjolein Faber, Netherlands
samostatná porodní asistentka na několika
pracovištích porodních asistentek v Nizozemí
freelance, independent midwife for several midwifery practices in the
Netherlands
Minulý rok úspěšně ukončila studium na
Amsterdam Midwifery Academy (Akademie pro porodní
asistentky) v Amsterdamu.
Již jako zapálená studentka začala organizovat akce
s názvem REDTENT, jejichž smyslem je zaplnit prázdné
místo mezi akademickými znalostmi a zkušenostmi
porodních asistentek přímo v praxi. Na tyto akce zve
nizozemské i zahraniční odborníky, aby se se studentkami
porodní asistence i dalšími zájemci podělili o své znalosti, zkušenosti i moudrost. Za
tři a půl roku své existence se nadace REDTENT na základě více než čtyřiceti
vzdělávacích akcí stala uznávanou neziskovou organizací, která mění vzdělávání
nizozemských porodních asistentek, a inspiruje ke změnám i mnoho studentek,
porodních asistentek, dul a lékařů.
Kromě profese porodní asistentky a pořádání akcí nadace REDTENT také
přednášela o svém pohledu na porodní asistenci a profesní přípravu porodních
asistentek na několika domácích i mezinárodních konferencích a publikovala několik
článků v periodikách pro porodní asistentky. Letos v létě prezentovala své názory na
kongresu ICM v Praze, který ICM pořádá každé tři roky. Je jí velkou ctí, že se může
do Prahy vrátit a přednášet zde o tak důležitém tématu, jakým je svobodná
informovaná volby.
She graduated from the Amsterdam Midwifery Academy last year.
As a passionate student Marjolein started organizing REDTENT events, to fill
a gap between what was thought at the midwifery academy and what valuable
midwifery knowledge was out there in the world. She invited (national and
international) professionals to come and share their knowledge, wisdom and
experience with midwifery students and all others interested. After 3 and a half years
and more than 40 events, the REDTENT events Foundation has become a wellknown non-profit organization making a change in Dutch midwifery education,
inspiring many students, midwives, doula’s and doctors to make a change.
Besides working as a local midwife and organizing REDTENT events
Marjolein also shares her view on midwifery and midwifery education at
(inter)national conferences and articles published in midwifery magazines. Last
summer she has presented her insights at the ICM Triennial Congress here in
Prague. She is honored to be back and to address the important topic of Free
Informed Choice.
Abstrakt přednášky
Možnost svobodné informované volby Informovaná volba je komplikovaná
záležitost.
Co je potřeba k tomu, aby bylo možné učinit svobodné informované
rozhodnutí.
Jak máme hodnotit získané informace a kde je získáme.
Jak se tyto informace hodí nastávajícím rodičům.
Abstract
Free informed choice Informed choice is a complicated matter.
What is needed to make a free informed choice?
What do we count as information and where is the information obtained?
And how does this information fit into the values of the expecting parents?
Během přednášky zodpovím tyto otázky a také roli informovaného souhlasu
v praxi porodních asistentek a výběr porodu v domácích podmínkách.
During this talk we will explore this complexity and the role of informed
consent in midwifery care and the choice to birth at home.
19



Lucie Groverová Suchá, Česká republika
Lucie Groverová Suchá, Czech Republic
matka pěti dětí, nezávislá publicistka
mother of five, independent journalist




designérka
básnířka

spisovatelka

autorka knih „Aby porod nebolel“ a „Aby život
nebolel“

lektorka workshopů vědomého porodu,
lektorka sebepoznávacích seminářů,
průkopnice prenatální komunikace prostřednictvím intuitivní kresby v ČR i
v Evropě,
propagátorka vědomého těhotenství, porodu, rodičovství, lidství.





designer
poet
writer
author of the Czech bestseller „Painless Birth“, which was aslo published in
English in 2014
promoter of conscious pregnancy, birth, parenthood and humanity
teacher at self-discovery workshops and courses
pioneer of prenatal communication through painting both in the Czech
Republic and Europe
She and her husband educate their children at home.
Spolu se svým mužem učí děti formou domácího vzdělávání.
Workshop anotation
Painless birth – myth or reality? Singing through the birth. Prenatal
communication through intuitive drawing Painless Birth. The Pregnancy and
Birth as an Opportunity to Work on Ourselves (available in English). Is natural
painless childbirth a myth or reality?
The intent of the book is neither to give universal guidelines nor to compete
with the work and methods of Midwives, doulas or other related professions. You
won’t even find recommendations concerning diet or physical exercise here. Those
are pieces of information that you can read in books written by many outstanding
authors.
The purpose of the book is to pass on personal experience, to show a slightly
different point of view and to introduce pregnancy and birth as the woman’s work on
her own personal development. We are all holding the birth pain as well as the
whole experience of birth in our own hands.
Based on personal experience and story.
„The book should be welcomed as a golden opportunity to reinforce the
power modern physiology has to challenge thousands of years of cultural
conditioning. It can help us to be aware of a sudden paradigm shift regarding our
understanding of the birth process and particularly our interpretation of labour
pain.“ From the foreword by Michel Odent, M.D. (author of 13 books including
Birth Reborn, Chidbirth and the Future of Homo Sapiens).
Anotace workshopu
Porod bez bolesti – utopie či přirozenost? Prozpívat se porodem. Prenatální
komunikace prostřednictvím kresby Těhotenství a porod jako příležitost pracovat
na sobě. Je přirozené porodit bez bolesti? Jedná se o mýtus, nebo realitu?
Záměrem není podat univerzální návod ani doplněk práce porodních
asistentek, dul a dalších souvisejících profesí. Nenaleznete zde ani nějaká zvláštní
dietní opatření či fyzická cvičení. Těmto informacím se věnuje ve svých knihách
spousta vynikajících autorů.
Účelem workshopu je podat zprávu o osobní zkušenosti, ukázat nepatrně jiný
úhel pohledu, uvést těhotenství a porod jako práci ženy na svém osobním rozvoji.
Všechny držíme porodní bolesti stejně jako celou porodní zkušenost ve svých rukou.
Vše je založeno na osobní zkušenosti a historii.
„Kniha [Aby porod nebolel] by měla být chápána jako dobrá příležitost
k posílení moderní fyziologie, jako výzva tisíců let kulturního formování. Může nás
varovat před náhlým posunem ohledně našeho porozumění porodního procesu a
přesněji naší interpretace porodní bolesti.“ Z předmluvy Michela Odenta, M. D.,
(autor 13 knih, např. Znovuzrozený porod a Budoucnost Homo sapiens).
http://luciegroverova.sweb.cz/materstvi.html
http://www.painless-birth.com
20
Gunda Gutscher, Rakousko
Gunda Gutscher, Austria
MSc., porodní asistentka doprovázející
ženy při porodu doma
MSc, freelance homebirth midwife
She lives in a small village in lower Austria. She enjoys attending and
strengthening women, helping them to find their own way through pregnancy, birth
and the first time with their baby. She has trusted in the naturalness and simplicity of
the process of birth for 25 years already and knows how important it is to be free,
undisturbed and self-determined during the miracle of giving birth. Sharing her
experiences, Gunda teaches homebirth-midwifery at the FH Campus Vienna, hoping
her students will always remember how giving birth works: women are able to give
birth leaning on the kitchen table, kneeling in front of their sofa, squatting in their
birthpool, but don’t have to lie down on their back.
Žije v malé vesnici v Dolním Rakousku. Je
pro ni potěšením nejen ženám dodávat sílu, ale též
jim pomáhat objevovat jejich vlastní cestu
těhotenstvím, porodem a prvními okamžiky s jejich
dítětem. Již 25 let důvěřuje přirozenosti a
jednoduchosti procesu zrození a ví, jak důležité je
být svobodná, soustředěná a odhodlaná během
zázraku rození.
Své zkušenosti Gunda předává dál při své
výuce porodní asistenci u domácích porodů na
vysoké škole ve Vídni (FH Campus Wien) a věří, že si její studenti provždy
zapamatují, jakým způsobem probíhá porod, a že ženy mohou porodit opírajíce se o
kuchyňský stůl, vkleče před pohovkou, v podřepu v porodním bazénku a nikoli
bezpodmínečně vleže na zádech.
Lecture Freelance midwifery in Austria
Inprugg 22, 3040 Neulengbach, Austria
tel. 0043 277 254 083
[email protected]
přednáška Samostatná porodní asistence v Rakousku
21
Maria Healy, Ireland
Maria Healy, Ireland
PhD., RM, RGN, RNT, vyučuje porodní asistenci na
univerzitě v Dublinu
PhD, RM, RGN, RNT, lecturer in Midwifery, University College Dublin,
Ireland
Abstract:
Women’s experience of homebirth care in Ireland The number of planned
home births in Ireland is increasing. Recent statistics in Ireland has shown a 25.4%
increase in the number of home births over a decade, between 2003 and 2012. There
has also been a 4,8% increase in home births between 2011 (n = 168) and 2012 (n =
176) (ERSI, 2013). These statistics relate only to planned home births cared for by
self-employed community midwives. In 2012, there were 53 home births under the
care of hospital based midwives who provide home birth services (ERSI, 2013);
these births are not included in the overall home birth statistics for the country. The
provision of home birth services in Ireland is therefore extremely limited (O’Boyle,
2013) despite the demand from women with an annual birth rate of 71,986 for 2012.
Research has highlighted that by normalizing pregnancy and childbirth, unnecessary
interventions during childbirth are reduced resulting in better outcomes for mother
and baby (Birthplace in England Collaborative Group, 2011; Hodnett et al., 2010).
The recent NICE (2014) draft Intrapartum guidelines also recommend low risk
women to give birth at home as women often experience less interventions during
childbirth at home than in hospital. Nevertheless, it is fundamental that women
receive competent, high-quality maternity care from the midwife in their home.
Abstrakt
Zkušenost žen s péčí při porodu doma v Irsku Počet
plánovaných porodů doma v Irsku roste. Nedávné statistiky
ukázaly nárůst o 25,4 % v počtu domácích porodů mezi roky 2003 a 2012. Jen mezi
roky 2011 a 2012 došlo k nárůstu počtu plánovaných domácích porodů o 4,8 % (z
168 v roce 2011 na 176 v roce 2012) (ERSI, 2013). Tyto statistiky se týkají pouze
plánovaných domácích porodů v péči samostatných porodních asistentek. V roce
2012 bylo navíc 53 domácích porodů v péči porodních asistentek, které pracují
v nemocnicích a poskytují také doprovod k domácím porodům (ERSI, 2013); tyto
domácí porody nejsou zahrnuty do celkové statistiky domácích porodů v Irsku.
Navzdory stoupající poptávce ze strany žen je poskytování péče u domácích porodů
z hlediska systému s celkovým počtem porodů 71 986 v roce 2012 velmi omezené
(O’Boyle, 2013). Výzkumy jasně ukazují, že pokud je těhotenství a porod
považován za normální, snižuje se počet nadbytečných zásahy, což vede k lepším
porodním výsledkům pro matku i dítě (Birthplace in England Collaborative Group,
2011; Hodnett et al., 2010). Nejnovější směrnice o poskytování porodní péče
Národního institutu pro kvalitu zdraví a péči (NICE) z roku 2014 také doporučuje
nízkorizikovým ženám rodit doma, protože při porodu doma ženy nezažívají tolik
zásahů do porodního procesu jako při porodu v porodnici. Nicméně je zásadní, aby i
doma ženy dostaly příslušnou a vysoce kvalitní porodní péči od kompetentní porodní
asistentky.
Účelem této studie je osvětlení běžných, ale často přehlížených rozhodnutí
žen pro porod doma v Irsku, a vyzdvihnout zkušenosti s domácí porodní péčí,
s cílem nastolit větší. Je provedena na vzorku 16 – 18 anglicky mluvících žen, jež
plánovaně rodily doma během let 2012 až 2014. Při zpracovávání je využívána
heideggerovská hermeneutika na základě hloubkových individuálních rozhovorů v
domovech účastníků anebo na jiném účastníkem vybraném místě. Veliký význam
mají i poznámky provedené na místě, jelikož rozhovory jsou následně doslovně
přepsány a analyzovány pomocí hermeneutické analýzy. Heideggerovskámetodika
poskytuje neopomíjitelnou metodu pro studium porodu, zejména proto, že je tento
„zážitek“ důležitý pro ženu i celou její rodinu.
The purpose of this study is to illuminate common, yet often overlooked
decisions of women to birth at home in Ireland and to highlight home birth care
experiences, which can generate meaning and understanding. A purposive sample of
16-18 women, who are English speaking and had a planned home birth between
2012 and 2014. A Heideggerian hermeneutic approach using in-depth individual
interviews will be conducted in the participant’s homes or self-selected location.
Field notes will contribute to the meaning. The interviews will be transcribed
verbatim and analysed using hermeneutic data analysis. Heideggerian traditions
provide an indispensable influence for the study of childbirth, particularly as the
„experience“ is significant for women and their families.
22
Martina Holubářová,
Česká republika
Martina Holubářová, Czech Republic
registered midwife, lactation consultant, mother of two (2013, 2010)
porodní asistentka, laktační
poradkyně maminka dvou dětí (2013,
2010)
Abstrakt přednášky
Porod doma „po česku“ Zaměření na
problematické podmínky pro porod doma
v České republice.
Hledání porodní asistentky,
vyjednávání s lékaři, s úřady, informované
(ne)souhlasy, práva pacientů.
S úskalími mého vlastního porodu doma jsem se potýkala v roli ženy, matky i
porodní asistentky. Na vlastní kůži.
Abstract
Homebirth „the Czech way“ The problems and challenges of homebith in
the Czech Republic.
Looking for midwife, negotiation with doctors, with offices, liability waiver,
patient’s laws.
My own experiences with my homebirth’s difficulties – like a woman, like a
mother, like a midwife.
tel. 00420 722 321 870
[email protected]
www.vaseporodniasistentka.cz
23
Zvýšení znalosti a povědomí o resuscitaci. Potřeba nácviku týmové
spolupráce.
Obecná praxe vs. Guidelines 2010.
Předpoklady a predikce očekávání problémů, známá rizika.
Vybavení (resuscitační set, monitoring, oxymetr, fetální doppler, ambuvak…)
na porodním sále / v nemocnici vs. jednodušší podmínky při porodu v terénu.
Teorie, hypoxie, asfyxie – včasné rozeznání, reagování správným postupem,
posouzení efektivity.
Techniky a postupy uvolnění dýchacích cest novorozence a různé techniky
KPR (palce, prsty) novorozence (v 1 člověku, ve 2 lidech).
Dodržování správných postupů a potřeby pravidelného nácviku technik pro
získání rutinního procesu.
Potřeba pravidelných přeškolení / tréninků podle MZ ČR.
Josef Horešovský a Lenka Horešovská, Česká republika
odborní lektoři první pomoci, otec s dcerou
Ing. Josef Horešovský, nar. 1961 v Praze, vystudoval biokybernetiku se
zaměřením na lékařskou techniku FEL ČVÚT. Pracoval na kardiochirurgii IKEM
v týmu podpory srdce a mimotělního oběhu. V současné době je specialista na
defibrilátory a ventilátory, člen České resuscitační rady, instruktor/člen první
pomoci, vedoucí lektor kurzů první pomoci společnosti SHOCK Training Centre.
Přednáší na kurzech a publikuje v časopisech. Ve volném čase se věnuje cestování a
námořnímu jachtingu.
Josef Horešovský & Lenka Horešovská, Czech Republic
expert lecturers in first aid, father and daughter
Ing. Josef Horešovský, born 1961 in Prague, studed biocybernetics with focus
on medical technology at the Faculty of Electrical Engineering of the Czech
Technical University in Prague. He worked in the department of cardiac surgery at
The Institute for Clinical and Experimental Medicine (ICEM) in a team focused on
heart support and extracorporeal circulation. Currently, he is a specialist for
defibrillators and ventilators, a member of the Czech Resuscitation Council,
instructor/member of first aid, head instructor of first aid courses in the SHOCK
Training Centre. He gives lectures in courses and publishes articles in magazines. In
his spare time he enjoys travelling and offshore sailing.
MUDr. Lenka Horešovská, nar. 1987 v Praze, vystudovala 3. lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství. Absolvovala stáže na
neonatologickém oddělení v Udine v Itálii a stáž na oddělení dětské kardiochirurgie
v nemocnici San Donato Milanese v Miláně v Itálii. Pracuje na dětském oddělení
Nemocnice Děčín na pozici sekundární dětský lékař. Je členem České resuscitační
rady a Pediatrické společnosti J. E. Purkyně. Je lektorkou společnosti SHOCK na
kurzech první pomoci. Ve volném čase se věnuje horolezectví, jízdě na kole a
výcviku psa.
MUDr. Lenka Horešovská, born 1987 in Prague, studied general medicine at
the 3rd Medical Faculty of the Charles University in Prague. She completed several
internships at the Department of Neonatology in Udine, Italy, and an internship at
the Department of Cardiology at the Hospital San Donato Milanese in Milan, Italy.
Currently she works in the pediatric department of the hospital in Děčín. She is a
member of the Czech Resuscitation Council and the Pediatrics Association of J. E.
Purkyně. In her spare time she enjoys rock climbing, cycling and dog training.
Anotace workshopu
Resuscitace novoronzence Správné postupy resuscitace novorozence podle
aktuálních Guidelines 2010.
24
Workshop anotation
Reanimation of the newborn Appropriate procedures for neonatal
resuscitation according to current Guidelines, 2010.
Raising the knowledge about and awareness of resuscitation and its
procedures.
The need for training in teamwork.
General practice vs. Guidelines 2010.
Assumptions and predictions of expected problems, known risks.
Equipment (resuscitation set, monitoring, oxymeter, doppler fetal monitor,
ambu bag (BVM) at delivery room / in hospital vs. easier conditions at out-ofhospital birth.
Theory, hypoxia, asphyxia – early recognition, proper procedure of response,
assessment of effectiveness.
Techniques and procedures to clear the airways of a newborn and different
techniques of CPR (thumbs, fingers) of a newborn (with 1 person, with 2 people).
Compliance with correct procedures and the need for regular training of the
techniques for obtaining routine in the process.
The need for periodic retraining/training by the Ministry of Health of the
Czech Republic.
25
Abstrakt
Porod doma v Belgii Dalo by se říci, že co se týče práva a zdravotního
pojištění, je Belgie zemí porodu zaslíbenou. Zdejším ženám jsou nabízeny různé
možnosti, všechny hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Porodní asistentky
mohou pracovat jak v nemocnici, tak i mimo ni, jsou pojištěné a jejich služby platí
ministerstvo zdravotnictví.
Avšak místní kultura a veřejné mínění porody mimo nemocnici velice ztěžují.
V nemocnicích mají všechny porody na starost pouze porodníci, porodní asistentky
zde nemají žádnou autonomii. Ženy jsou během těhotenství téměř výhradně v péči
porodníků a nedostávají prakticky žádné informace o svých možnostech a dalších
možných volbách. Většina žen jde s davem a bojí se činit svá vlastní rozhodnutí.
Lieve Huybrechts, Belgie
porodní asistentka s 35letou praxí,
pedagožka porodní asistence
Dvacet let pracovala jako porodní asistentka
v nemocnici, postupně se však její názory začaly od
nemocniční praxe stále více vzdalovat, což
spolupráci významně ztěžovalo.
Před 15 lety založila mateřské informační
centrum, kde pracuje společně s dalšími porodními
asistentkami, dulami a matkami. Poskytují zde péči
a informace od plánování rodičovství až do jednoho
roku věku dítěte.
Doprovází matky u všech způsobů porodu,
doma i v nemocnici. Lievenino povolání spočívá ve fyziologii porodu a ve snaze
umožnit fyziologický porod všem ženám a zachovat co nejvíce z fyziologického
procesu i tam, kde se objeví nějaká patologie. Je asistentkou, která u porodu plete a
porodní proces nijak neruší.
Lieve je členkou rady Vlámské Organizace Porodních Asistentek (VLOV) a
Belgického sdružení Porodních Asistentek (BMA), kde reprezentuje porodní
asistentky, které doprovází u domácích porodů a pracuje s kolegyněmi fungujícími
ve všech oblastech porodní asistence, fyziologii, patologii, vzdělávání, centrech
asistované reprodukce, nemocnicích a také na výzkumech. Společně s ostatními
pokrokovými porodními asistentkami se v těchto organizacích zasazuje o zlepšení
práv matky i dítěte při porodu bez ohledu na společenský statut.
Příležitostně přednáší na školách porodní asistence a pro časopis Midwifery
Today, kde mluví o snaze vytvořit prostor respektující fyziologii a matku tak, aby
mohla rodit vlastními silami a obklopena důvěrou.
Konzultuje se studentkami porodní asistence jejich bakalářské práce, které se
zabývají všemi aspekty porodu.
Od počátku své kariéry i svého mateřství byla aktivistkou na podporu kojení.
Položila základní kámen hnutí MotherBaby Friendly (Matka a dítě spolu) v Belgii a
je členkou IMBCI.
Lieve je matkou dospělých dětí. I díky vnoučatům má kolem sebe vřelou
rodinu, která jí dává sílu žít život s posláním porodní asistentky.
Lieve Huybrechts, Belgium
midwife for 35 years, teacher of midwifery
She worked as a hospital midwife for 20 years. However, the visions of
hospital and Lieve grew further and further apart and working together became more
and more difficult.
Fifteen years ago Lieve founded a birth information centre. There she works
together with midwives, doulas and mothers to provide care and information from
preconception till a year after the birth.
She is with mothers in all settings of birth, both home and hospital. Her call
lies in physiology of birth and making it possible for all mothers and preserving as
much of physiology as possible even when a pathologyemerges. She is the knitting
midwife, undisturbing the space of birth.
Lieve is a board member of the Flemish Organisation of Midwives (VLOV)
and Belgian Midwives Aassociation (BMA), where she stands as homebirth midwife
between colleagues that work in all the area of midwifery, physiology, pathology,
school, fertility centre, hospital and research. She works there together with other
spirited midwives to improve birth rights for mother and child in all levels of the
society.
26
She is a guest teacher in midwifery schools and for Midwifery Today, where
she talks about creating the space where physiology can exist and mothers can give
birth in their own power, surrounded by trust.
She helps student midwives with their bachelor projects on childbirth in all its
aspects.
She was a breastfeeding activist since her early years as a midwife and
mother. She was a founder of the MotherBaby Friendly movement in Belgium and is
a member of IMBCI.
Lieve is mother of grown up children. Also thanks to her grandchildren, she
has a warm family around that gives her the power to live her life as a midwife by
calling.
Abstract
Homebirth in Belgium You could say that legally and in terms of insurance,
Belgium is a dreamland for birth. Women have choices and health insurance cover
them all. Midwives can work inside or outside hospital, have insurance and are paid
by the Ministry of Health.
But the culture and public opinion make it very difficult for birth out of
hospital. In hospital all births are done by obstetricians. Midwives there have no
autonomy. Women are seen in the pregnancy almost only by obstetricians and get
almost no information about options and choices. Most women are following the
crowd and are afraid to make other decisions.
27
Suze Jans, Nizozemí
Suze Jans, Netherlands
nizozemská porodní asistentka
vystudovaná na King’s College
Hospital v Londýně
Dutch midwife educated and trained at King’s College Hospital in
London
After the studies which I returned to the Netherlands to practise.
In the 23 years that I have been working, I have practiced midwifery in a wide
variety of settings. This includes practice both as a staff midwife and as a team
midwife in the United Kingdom, as a primary care midwife with my own practice in
the Netherlands and as a midwifery tutor in Southern Lebanon.
During four years I was a board member and the treasurer of the regional
midwifery organization in Amsterdam.
I completed a Master of Science degree in 2006 which enabled me to develop
a career as a policy advisor with the Royal Dutch Organization of Midwives
(KNOV). In this position I was responsible for maintaining contacts with the
ministry of health, collaborating with several other professional organizations within
the field of maternity care, and developing policies around new strategies. I have
been responsible for several projects that have resulted in the publication of
guidelines, supporting midwives in their daily practice.
In 2012 I completed my PhD with the thesis Screening for anaemia and
haemoglobinopathy before and during pregnancy: A question of ethnicity?
After completing my degree I spent one year working as a (senior) researcher
at the Free University in Amsterdam. Currently I am back working for the KNOV,
the Dutch Organisation for Midwives.
I have been an editor for the Dutch Journal for Midwives since 2010.
Po studiu jsem se vrátila do praxe
v Nizozemí. Během 23 let, kdy pracuji
v oboru, jsem působila v porodnictví na
různých postech. Jako řadová porodní
asistentka a jako týmová porodní
asistentka ve Velké Británii, jako hlavní porodní asistentka s vlastní praxí
v Nizozemí a jako lektorka porodnictví v jižním Libanonu. Během čtyř let jsem byl
vedoucí členkou a pokladníkem oblastní porodnické organizace v Amsterdamu.
V roce 2006 jsem získala magisterský titul, což mi umožnilo rozvíjet kariéru
strategického poradce Královské Nizozemské porodnické Organizace (KNOV). Na
této pozici jsem byla zodpovědná za kontakty s ministerstvem zdravotnictví, za
spolupráci s několika dalšími odbornými organizacemi zabývajícími se péčí o matku
a dítě i nové politické strategie v tomto oboru. Měla jsem na starost několik projektů,
na jejichž základě byly později publikovány směrnice podporující porodní asistentky
v každodenní praxi.
V roce 2012 jsem dokončila doktorandské studium disertační prací Testování
na anémii a hemoglobinopatii před a během těhotenství: Otázka etnického původu?
Po získání titulu jsem strávil jeden rok jako (senior) výzkumník na Free
University v Amsterodamu. V současnosti opět pracuji pro KNOV. Od roku 2010
jsem editorkou nizozemského odborného časopisu pro porodní asistentky „Dutch
Journal for Midwives“.
přednáška Vzdělávání porodních asistentek pro autonomní praxi
Lecture Midwifery education for autonomous practice
28
Jirásková Vlasta, Česká republika
Vlasta Jirásková, Czech Republic
Mgr. matka 2 dospělých dětí, akreditovaná
poradkyně La Leche League International,
certifikovaná dula a školitelka dul (ČAD, Birth
Works, DONA)
Master’s degree, mother of two grown up children, certified consultant of
La Leche League International, certified doula and doula educator (Czech
Doula Association, Birh Works, DONA)
For many years she has been a promoter of normal birth, breastfeeding and
attachment parenting. As a lector she prepares parents for childbirth and parenting.
She is a lactation specialist, doula and member of the Czech Doula Association,
where she also educates the doulas-to-be. She writes articles on birthing and
parenting topics on a regular basis. She translated the books „The doula book“,
„Orgasmic birth“ (she also translated the movie), the texts about breast feeding of
the La Leche League International and the documentary about normal birth „Motherfriendly Childbirth Initiative“. She was one of the translators of „Guide to
breastfeeding“ by Ina May Gaskin and the „MotherBaby Childbirth Initiative“. She
is an author of the birth story book „Rodíme se jen jednou (We Are Born Only
Once). She wrote and published the book „Povídej mi, jak jsem se narodil/a“ (Tell
me how I was born), the first Czech book for children about normal midwife assisted
birth with a doula and attachment parenting. Along with the book she also wrote a
website for children and youngsters explaining the main terms of the topic.
Vlasta Jirásková offers discussion classes for schools, kindergartens and
parenting centers. She is co-founder of the Czech Doula Association and through
many years of active membership she has contributed to spread the work of the
doulas in the Czech Republic.
Je dlouholetou propagátorkou normálního
porodu, kojení a kontaktního rodičovství. Pracuje jako
lektorka přípravy na narození dítěte a rodičovství,
certifikovaná dula ČAD a DONA, laktační
poradkyně, lektorka a konzultantka kurzů pro duly
ČAD. Píše články s porodní a rodičovskou tematikou.
Přeložila knihy „Porod s dulou“, „Orgasmický porod“ a stejnojmenný film,
materiály o kojení La Leche League International a dokument o normálním porodu
„Mother-friendly Childbirth Initiative“. Je spoluautorkou překladu „Průvodce
kojením“ Iny May Gaskin a „MotherBaby Childbirth Initiative“, spoluautorkou
knihy porodních příběhů „Rodíme se jednou“. Napsala a vydala knihu „Povídej mi,
jak jsem se narodil/a“ – první českou publikaci pro děti, která oslavuje normální
porod s péčí porodní asistentky a v doprovodu duly i kontaktní rodičovství. Knihu
doplnila webem se slovníčkem pojmů určeným dětem a mládeži. Vlasta Jirásková
nabízí besedy pro školy, školky a rodičovská centra. Jako spoluzakladatelka České
asociace dul a mnoholetá členka jejího výboru přispěla k rozšíření práce dul v ČR.
Abstrakt přednášky
Dula a porod doma, situace v ČR Kdo je dula a jaký je rozsah její práce
Role duly u porodu doma
Nestandardní situace v ČR v souvislosti s postavením porodních asistentek a
s porody doma
Etické kodexy a doporučení profesních organizací dul
Zkušenosti matek, dul a porodních asistentek
Abstract
The doulas and home birth, the situation in the Czech Republic What is a
Doula and what does she do?
The role of a doula in a homebirth.
The specific situation in the Czech Republic related to the position of the
midwives and home birth itself.
The ethical codex and advices of the professional organizations of doulas.
Experiences of mothers, doulas and midwives.
www.porody.net
www.jakjsemsenarodil.cz
29
Gynecology“ (AJOG) na základě „výběru editorů“ dokázala zmást pohled na
bezpečnost porodů v domácím prostředí. Tento přehled známý jako Waxova
metaanalýza došel k závěru, že u porodů v domácím prostředí je perinatální
mortalita trojnásobná, což je způsobeno mnohem menším počtem zásahů do běhu
porodu. Okamžitě po uveřejnění studie se zvedla široká vlna kritiky z řad vědeckých
pracovníků v oboru, kteří popisovali nesčetné problémy spojené s volbou
výzkumných metod, se závěry i s prezentací výsledků pro média. Mnozí kritici
žádali stažení této práce z přehledu vědecké literatury, což je v lékařských
vědeckých kruzích mimořádně neobvyklý požadavek. Nejnehoráznějším prohřeškem
Waxovy metaanalýzy bylo vyřazení největší holandské studie, která hodnotila přes
320 000 plánovaných porodů v domácím prostředí, z hodnocení novorozenecké
úmrtnosti kvůli tomu, že se zabývala pouze časnou novorozeneckou úmrtností (do 7.
dne po porodu). Tato studie nebyla do metaanalýzy zahrnuta, protože hovořila pouze
o časné novorozenecké úmrtnosti, tedy do sedmého dne po porodu. Metaanalýza
přitom nevzala v úvahu, že 65 z 80 úmrtí novorozenců zahrnutých do novorozenecké
úmrtnosti (tedy do 28. dne po porodu), nastane právě do 7 dne po porodu.
V důsledku toho byla nororozenecká úmrtnost hodnocena převážně na základě
studie provedené kolektivem Američana Panga, jejíž kvalita ovšem byla výrazně
kritizována, jelikož byla provedena na základě údajů z rodných listů, na nichž
nebylo jasně zaznamenáno, zda šlo v případě doma narozeného dítěte o porod
plánovaný a asistovaný.
Kenneth Johnson, Kanada
PhD., epidemiolog
Kenneth je vědecký pracovník
s třicetiletou praxí na Oddělení federálního
zdraví v Kanadě (Canada’s Federal Health
department), kde se v současné době zabývá
meta-analýzou rizika vzniku rakoviny prsu
v závislosti na aktivním i pasivním kouření.
Externí profesor (Adjunct Professor)
na univerzitě v Ottavě (University of
Ottawa) a na univerzitě v Qeens (Queens
University).
Epidemiolog-konzultant ve výboru
MANA Statistics and Research Committee 1991 až 2004 a jedním z hlavních autorů
studie CPM 2000. Jedná se o studii 5,418 plánovaných porodů v domácím prostředí
v Severní Americe. Výsledky byly publikovány v British Medical Journal v roce
2005.
Jeho perinatální práce během posledních dvaceti let pojednává o výzkumu
omezení výzkumných prací s perinatální tématikou, kde je použita metoda
náhodného výběru (randomized controlled trials). Jeho současný perinatální výzkum
je zaměřen na vaginální porod koncem pánevním. Je externím profesorem
epidemiologie na Univerzitě v Ottawě a Queen’s University v kanadském Ontariu.
Abstract
Bezpečnost porodů doma: Přehled důkazů Výsledky kvalitnějších
epidemiologických studií silně podporují fakt, že porod doma je bezpečný pro
fyziologické rodičky za asistence zkušeného zdravotníka. Konkrétně výsledky šesti
rozsáhlých hloubkových kohortních studií (3 z Kanady, jedna z USA, další
z Holandska a v neposlední řadě britská Birth Place Study) opakovaně a stále
dokazují, že plánovaný porod doma s kvalifikovanou asistencí u zdravé ženy
očekávající zdravé dítě při možnosti převozu do porodnice pro případ komplikací
končí se srovnatelnými výsledky jako plánované porody v nemocnici u žen se
srovnatelnou mírou rizika komplikací. Tyto studie také znovu a znovu dokazují
významně nižší míru zásahů, včetně epidurální analgezie, epiziotomie, klešťových
porodů a císařských řezů. Na druhé straně řada studií používajících horší
metodologii, přinášejí ohledně bezpečnosti porodu doma různorodé výsledky. Jediná
metaanalýza těchto studií publikovaná v „American Journal of Obstetrics and
Kenneth Johnson, Canada
PhD, senior environmental epidemiologist
Kenneth is a research scientist with 30 years of the experience with Canada’s
federal health department, whose recent work has focused on meta-analyses of
breast cancer risk related to active and passive smoking. His perinatal work over the
last two decades includes: research on the limitations of randomized controlled trials
in perinatal research, being consulting epidemiologist to the MANA Statistics and
Research Committee 1991-2004, and co-principal investigator on the CPM2000
study of 5,418 planned home births in North America published in the British
Medical Journal in 2005. His current perinatal research focuses on vaginal breech
birth. He holds adjunct professorships in epidemiology at the University of Ottawa
and Queens University.
30
Abstract
Home Birth Safety: A Review of the Evidence The weight of evidence from
the better quality epidemiological studies strongly supports the safety of home birth
for low risk women with skilled practitioners. In particular, the evidence from six
large in-depth cohort studies (three from Canada, one from the US, a study in the
Netherlands and the recent BirthPlace study in Britain) consistently show that
planned home birth for low-risk women with a skilled birth attendant and transfer to
hospital when appropriate results in similar perinatal risks as planned hospital births
for similar populations of low risk women. They also consistently demonstrate
substantially lower rates of medical intervention including epidurals, episiotomies
forceps and cesarean sections. On the other hand, the range of studies with poorer
study methods, present a varied picture on home birth safety.
The only meta-analysis of these studies, published in 2010 in the American
Journal of Obstetrics and Gynecology’s (AJOG) as the “Editors Choice” confused
the issue of home birth safety. This review by Wax et al. concluded that the
neonatal mortality was tripled with home birth and that the reason for that was the
much lower rates of intervention in home birth. Criticism of this analysis was
immediate and widespread from an international spectrum of researchers in the field,
describing myriad problems with the meta-analysis in terms of methods, conclusions
and presentation to the media. Many critics called for the withdrawal of the paper
from the literature, a most uncommon request in the medical literature. The most
egregious problem was the exclusion of the largest study, a Dutch study of over
320,000 planned home births, from the neonatal mortality risk estimate because that
study only reported on early neonatal mortality (first 7 days of life), even though 65
to 80 of neonatal mortality (first 28 days) happens in the first week postpartum. As a
result, the largest contribution to the neonatal mortality risk estimate was the
American Pang et al. study which was highly criticized for its dubious quality as it
was based on birth certificates with no explicit way to identify whether the birth was
planned at home or attended at home by a physician or midwife.
31
to nejlepší z obou světů“, tedy porodní péči, kde v centru pozornosti je žena, která
nabízí psychologickou, emoční a duchovní podporu těhotným ženám, ale zároveň
zajisťuje i přístup k medicínským technologiím v případech, že by došlo
k odchylkám od normálu. Navrhneme také pojem „porod z hlediska subjektu“.
Přednáška je určena těm, kteří se chtějí dovědět něco víc o spojených
s problematikou porodu v současné západní společnosti.
Ricardo Herbert Jones,
Brazílie
gynekolog-porodník,
homeopat, konzultant, dobrovolný
lékař
Ricardo Herbert Jones je bývalý
viceprezident Homeopatické ligy v Rio
Grande do Sul. Je členem kolegia
ReHuNa „ Rede pela Humanização do
Parto e Nascimento (síť humanizace porodů), medicínským poradcem asociace
HUMPAR – Associação Portuguesa pela Humanização do Parto (portugalská
asociace pro humanizaci porodů) a představitelem IMBFO, mezinárodní organizace
pro matku a dítě (International MotherBaby Friendly Organization) v Brazílii.
Je autorem knihy „Paměti skleněného muže – vzpomínky humanistického
porodníka“ (Memories of the Glass Man – Reminiscences of a Humanist
Obstetrician). V roce 2012 byla v několika brazilských městech vydána jeho nová
kniha „Z ucha do ucha – porodní příběhy“. Spolupracoval také na knize „Caiçaraské
porodní asistentky: příběhy a obrazy z porodů v Canaamite“ (Midwives Caiçaras:
Stories and pictures about birth in Canaanite, SP). Zde v kapitole „Zrození
v proměnách“ (Birth in Metamorphosis) poukazuje na radikální rozdíl mezi různými
ženami a jejich dětmi, které rodily v průběhu 20. století.
Byl spoluautorem několika knih týkajících se humanizace porodnictví a
spolupracoval při natočení několika filmů na stejné téma. V současné době o tématu
humanizace porodů přednáší a poskytuje rady v Brazílii a v mnoha dalších zemích.
Ricardo Herbert Jones, Brazil
gynecologist, obstetrician, homeopath, counsellor, volunteer physician
Ricardo Herbert Jones is former Vice-President of the Homeopathic League of
Rio Grande do Sul. He is a board member of ReHuNa – „Rede pela Humanização do
Parto e Nascimento“ (Humanization of Childbirth Network), medical advisor of
HUMPAR – Associação Portuguesa pela Humanização do Parto (Portuguese
Association for Humanization of Childbirth) and representative of IMBFO
(International MotherBaby Friendly Organization) to Brasil.
In 2004 wrote the book „Memories of the Glass Man – Reminiscences of a
Humanist Obstetrician“. In 2012 his new book „Between the Ears – Birth Stories“
was released in several Brazilian cities. He also participated in the book „Midwives
Caiçaras: stories and pictures about birth in Canaanite, SP“ with the chapter „Birth
in Metamorphosis“ that addresses the radical changes that occurred with the
assistance to mothers and their babies in the twentieth century. He has co-authored
numerous books on humanization of childbirth and participated as „expert“ in
preparation of several documentaries.
Currently he gives talks and lectures about humanization of childbirth in
Brazil and many other countries.
Abstrakt
Z ucha do ucha V této přednášce se budeme věnovat historii porodní péče
od počátku zavedení porodnické vědy a lékařských zásahů na konci 17. století až po
integrovanější úhel pohledu na fenomén porodu na počátku 21. století. Skrze tato
historická fakta objevíme pozitivní posun ve smyslu humanizace ve světě a dojdeme
k hlavním tématům této přednášky – roli ženy v procesu porodu,
interdisciplinárnímu výzkumu porodu ve spojení s novým paradigmatem v medicíně
na konci 20. století, známým pod názvem „lékařství založené na důkazech“
(Evidence Based Medicine). Přednáška bude srozumitelná, vědecky strukturovaná.
Závážná témata brazilského porodnictví však budou podána s humorným nadhledem
(nadbytečné lékařské zásahy, objektifikace pacienta, epidemie císařských řezů,
nevědecké postupy v porodnické péči atd.). Poukážeme na to, že „musíme usilovat o
Abstract
Between the Ears In this talk we address the core issues of the paradigmatic
revolution in birth care that, starting with the introduction of obstetric science and
medical intervention in the late seventeenth century, goes into a more integrative
view of the phenomenon of birth at the dawn of the 21st century. Through the most
important historical references to the emergence of the movements for humanization
of childbirth in the world we bring up the main themes of this debate: the role of
women in childbirth, the interdisciplinary approach to childbirth and the link with
the new perspective of medicine in the late twentieth century, known as „Evidence
32
Based Medicine“. With clear language, scientifically structured and analyzing with
humor the serious problems we are facing in Brazil’s healthcare system (excessive
interventions, objectification of patients, cesarean epidemic, unscientific protocols in
childbirth care, etc.) we point the paths that we shall pursue to reach „the best of
both worlds“: a women-centered obstetric care offering affective, emotional,
psychological and spiritual support to pregnant women, as well as ensuring access to
medical technologies for those cases where there is a deviation from normality. Here
comes the proposal of „Birth in the perspective of the subject“. A lecture for those
who wish to know the dilemmas of labor and birth in contemporary Western
societies.
33
Henny Jonkers, Francie
Henny Jonkers ,France
porodní asistentka, matka tří chlapců (32,
27 a 21 let) a adoptované dívky (24)
midwife, mother of 3 boys (32, 27 and 21), adopted one girl (24)
After 15 years as a social worker in Parisien suburbs, she trained as a midwife
in Paris (1990/1995) with the aim to practice homebirths as an independent midwife.
She has been attending homebirths since 1996 in Castres, south of Paris, mostly in
single practice. She has been proactive in several organisations in France to promote
independent Midwifery and choice in birthing for parents. She was an ICM delegate
for France for three years.
Po patnácti letech práce sociální pracovnice
na předměstí Paříže vystudovala porodní asistenci
(1990 – 1995) s cílem vést domácí porody jako
soukromá porodní asistentka. K domácím porodům
v oblasti Casters jižně od Paříže jezdí od roku 1996 většinou sama.
Je aktivní v několika francouzských organizacích, které podporují soukromé
porodní asistentky a možnost svobodné volby rodičů o způsobu porodu.
Tři roky byla delegátkou ICM za Francii.
Abstract
Homebirth in France In France, professional liability insurance for
homebirths has been a problem since 2002. We have been working on multiple
levels but still have not found a solution.
How to promote physiology in birthing, open birth centers, and enforce
freedom of choice in a country where „normal birth“ rhymes with epidural,
induction, etc.
How we train our young colleagues, how we defend our pioneers (some unfair
and partial judgements in recent years).
We try to promote recording our data, try to work on our own standards. A
summary of our situation after 12 years.
Abstrakt přednášky
Porod doma ve Francii Ve Francii je od roku 2002 problémem pojištění
odpovědnosti. Usilovně jsme pracovali na řadě úrovní, ale stále jsme nenalezli
řešení.
Jak propagovat přirozený porod, zakládat porodní centra a prosazovat
svobodu volby v zemi, kde se „přirozeným porodem“ rozumí epidurální anestézie,
umělé vyvolávání porodu atd.
Jak školíme naše mladé kolegy, jak hájíme naše průkopníky (některé
nespravedlivé a neúplné soudy nedávných let).
Pokoušíme se prosazovat zaznamenávání našich dat a pokoušíme se pracovat
na našich standardech. Souhrn naší situace po 12 letech.
[email protected]
34
Petra Krbílková, Česká republika
Petra Krbílková, Czech Republic
matka osmiletého syna a pětileté dcery,
společně s manželem vlastní firmu na ladění a
opravy klavírů a pianin
mother of a son and a daughter (8 and 5), holder of piano service business
with her husband
Which experience influenced my life and finally led me to natural birth? I
grew up with sister who was physically and psychically disabled due to premature
birth led by medical doctor. As early as in my childhood I realized that I could not
rely on the medical system that works (or rather does not work) in the Czech
Republic and that responsibility for my and my children’s health lies in my own
hands.
Jaká zkušenost ovlivnila můj život a
nakonec mne přivedla až k přirozenému porodu?
Vyrůstala jsem se sestrou, která je v důsledku
předčasného lékařského porodu tělesně a
mentálně postižená. Pochopila jsem již v dětství,
že na zdravotní systém, který v České republice
funguje (či spíše nefunguje), se nemohu
spoléhat. Že zodpovědnost za mé zdraví a za
zdraví mého dítěte je hlavně v mých rukou.
Abstract
Birth as a journey Comparison of two child births: natural birth and birth led
by medical doctor. A woman who decides to go through natural birth with all its
advantages will „gain“ a huge future potential for herself and for her children. She
will obtain natural confidence for her child, who will be strong, and the mother will
not be afraid for her. This is a fact which will have positive bearings on the child’s
upbringing. I will describe one particular moment of my own child birth, that just
before the baby’s head emerged, and how it affected my mind and why I think it is
highly important not to perform episiotomy. I will demonstrate how owing to this
moment of my „psychical death” there is simply no space for handing over those
„old“ ways of thinking and acting in the upbringing of a child born in such a way. I
shortly discuss pain experienced in medical birth, and especially the emotional pain
endured in such birth, which can prevail in the woman for years, and will finish
explaining that there is cure even for such wound.
Abstrakt přednášky
Porod jako cesta Tato přednáška bude o srovnání dvou porodů: porodu
přirozeného a porodu lékařského. Bude o tom, že když má žena možnost prožít
přirozený porod se všemi jeho výhodami, „získá“ pro sebe a pro své děťátko
obrovský potenciál do budoucna. Získá přirozenou důvěru ve své dítě, že je silné,
nebude se o něj tolik bát a to se kladně projeví v její výchově. Konkrétně popíši
okamžik mého porodu a to okamžik těsně před porozením hlavičky – co se odehrálo
v mé psychice a proč si myslím, že je nesmírně důležité neprovádět při porodu
nástřih hráze. O tom, jak tento okamžik mé „psychické smrti“ způsobil, že ve
výchově takto narozeného dítěte jednoduše není prostor pro předávání těch „starých“
způsobů myšlení a jednání. Krátce pohovořím i o bolestné zkušenosti lékařského
porodu, a to především o emocionální bolesti, kterou takový porod vyvolává a která
v ženě může přetrvávat i několik let, a že i na toto zranění existuje lék.
35
Helena Máslová,
Česká republika
Helena Máslová, Czech Republic
psychogynecologist, homeopath, mother of three children
psychogynekoložka,
homeopatka, matka tří dětí
She studied at 1st Faculty of Medicine (Charles University in Prague). She
worked in gynaecologic and midwifery department, department of internal medicine
and department of long term patients.
Experience from these departments led her to psychosomatic and primary
medicine and later to establishing of the Centre of Psychosomatic Care.
Now she focuses on psychogynaecology, women’s health and reproduction
from the psychosomatic prespective.
Vystudovala 1. lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Pracovala na gynekologickoporodnickém oddělení, na
lůžkovém interním oddělení i
v léčebně dlouhodobě nemocných.
Zkušenosti ze všech těchto
pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení
Centra psychosomatické péče.
Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci
z pohledu psychosomatických souvislostí. Členka České lékařské komory.
Workshop anotation
Wise use of homeopathy in pregnancy and during birth Possibilities of
homeopathic influencing the course of childbirth.
Influencing the psychic during childbirth.
Homeopathic therapy of the most frequent irregularities.
Suitability of combining homeopathic treatment with other methods.
Anotace workshopu
Rozumné využití homeopatie v těhotenství a během porodu Možnosti
homeopatického ovlivnění průběhu porodu
Ovlivnění psychiky při porodu
Homeopatická náprava nejčastějších nepravidelností
Vhodnost kombinování homeopatické léčby s ostatními metodami
36
Christine McCourt, Velká Británie
Christine McCourt, Great Britain
profesorka na katedře pro péči o matku a dítě na
univerzitě v Londýně
Professor of Maternal and Child Health at City University London
Coby vysokoškolská pedagožka se aktivně zapojuje
do výzkumu, vzdělávání a propojování akademiků
s klinickou praxí. Rovněž se snaží o rozvoj možností pro
další výzkumné projekty.
Původně vystudovala sociální antropologii na
londýnské vysoké škole ekonomické, kde se ve své
doktorské práci věnovala využití antropologické teorie a metodologie pro zkoumání
„západního“ zdravotnictví.
Pracuje v rámci státního zdravotního systému NHS a přednáší na několika
univerzitních katedrách věnujících se porodní asistenci. Rovněž má zkušenost
s medicínskou antropologií a zdravotní a sociální politikou.
Je šéfredaktorkou mezinárodního antropologického časopisu „Anthropology
in Action“, a v roce 2010 redigovala antropologickou knihu s názvem „Childbirth,
Midwifery and Concepts of Time“ (Porod, porodní asistence a pojetí času).
Ve svém výzkumu se věnuje především změnám a reformám v modelech
péče, dále způsobu a organizaci péče o matky, zkušenostem žen s porodem a s péčí o
matky a krmením nemluvňat. Mezi její poslední výzkumné projekty patří program
„Birthplace in England“ (Porodní možnosti v Anglii a organizační studie „Alongside
Midwifery Units“ (o zařízeních v nemocnici, kde mohou rodit ženy s fyziologickým
těhotenstvím pouze za asistence porodní asistentky s tím, že ékařská pomoc je na
dosah – většinou v rámci budovy).
A university teacher, she is active in research, education, development of
clinical-academic links and research capacity development.
She originally studied social anthropology at the London School of
Economics, where her doctoral study focused on applying anthropological theory
and methodology to studying „western“ healthcare.
She has worked within the NHS and in several academic midwifery
departments but also on medical anthropology and health & social policy.
She is managing editor of the international applied anthropology journal,
„Anthropology in Action“, and has recently edited an applied anthropological book
entitled „Childbirth, Midwifery and Concepts of Time“ (Berghahn, 2010).
Her key research interests are in service change and reform, and models of
care, the culture and organisation of maternity care, women’s experiences of
childbirth and maternity care and infant feeding. Recent research projects include the
Birthplace in England programme, and an organizational study of Alongside
Midwifery Units.
přednáška Místo porodu – studie
Lecture Birthplace Study
37
Maria Mills Shaw,
Velká Británie
Maria Mills Shaw, Great Britain
midwife, Home Birth Lead at Epsom & St Helier University Hospitals
NHS Trust, university teacher, supervisor of midwives, mother of two, and
grandmother of six
porodní asistentka,
vysokoškolská pedagožka,
supervizorka porodních asistentek,
matka dvou dospělých dětí a babička
šesti vnoučaty
Maria was the first midwife to be appointed “Home Birth Lead’ within the
NHS and has been tasked with promoting access to home birth provision for women
and their families and providing clinical leadership for community midwives. Her
passion is safeguarding the normal physiology of birthing and she continues to carry
a one-one 24/7 caseload. Her academic interests include the physiology of birth,
neurophysiology, psychology and anthropology.
Je první porodní asistentkou,
která byla ustanovena jako „vedoucí
domácích porodů“ v rámci NHS. Byl jí
svěřen úkol vylepšit přístup k opatřením u domácích porodů ženám a jejich rodinám
a zajistit klinický dohled nad komunitou porodních asistentek. Její snahou je
zachovat přirozený (fyziologický) porod a směřovat k udržení klientely v poměru
1:1, 24/7. Její akademické zájmy směřují do oblasti fyziologie porodu,
neuropsychologie, psychologie a antropologie.
Abstract
Supervision in midwifery in Great Britain Home Birth Lead
Home Birth in England
Supervision of Midwives
Historical Context of Supervision of Midwives
The role of the Supervisor of Midwives
Supporting Midwives
Supporting Women
Supporting Choice
Case histories
Questions
Abstrakt přednášky
Supervize v porodní asistenci ve Velké Británii Vedení domácích porodů
Domácí porody v Anglii
Dohled nad porodními asistentkami
Historický kontext dohledu nad porodními asistentek
Role vykonavatele dohledu nad porodními asistentkami
Podpora porodních asistentek
Podpora žen
Podpora rozhodnutí
Příběhy z praxe
Dotazy
tel. 0044 07975 232 101
[email protected]
Facebook: Home Birth with Epsom & St Helier NHS Trust
38
čas, a jak někdy říká své ustrašené matce: „Mami, ty a já – společně to zvládneme,
neboj!“
Od té doby, co pracuji tímto způsobem, se mi otevřel nový svět. Matky jsou
novou zkušeností dojaty a později říkají: „Ano, takhle jsem viděla vlastní dítě uvnitř
v děloze.“ Je to proto, že matky na dítě nejen mohou mluvit, ale mohou ho i vidět.
Ve své prezentaci se s vámi podělím o ty obdivuhodné chvíle blízkosti matky
a jejího nenarozeného dítěte.
Tuto techniku mohou použít porodní asistentky i u maminek, o které pečují
v těhotenství, ale které rodí v nemocnici.
Eva-Maria Müller-Markfort, Německo
porodní asistentka asistující při porodech
doma, prenatální psycholožka
Přestože se narodila v Německu, vzdělání porodní
asistentky získala na Svobodné univerzitě v Bruselu
v roce 1968. Pracovala v Belgii, Francii a Saudské
Arábii (kde se také narodily její děti), což obohatilo její
znalosti cizích kultur.
V roce 1992 se přestěhovala zpět do Německa a
začala asistovat u domácích porodů. Dále se vzdělávala,
tentokrát se zaměřením na psychologii. Snažila se
změnit běžný medicínský systém prenatální péče ve své
každodenní práci s cílem zajistit lepší výsledky porodů v případě předporodních
kontrakcí či opakovaného císařského řezu.
Je spoluzakladatelkou a prezidentkou Německé asociace pro domácí porody
(DFH) a usiluje o zachování starého umění porodních asistentek.
Učí a vede kurzy v Německu i v zahraničí.
Eva -Maria Müller-Markfort, Germany
homebirth midwife, prenatal psychologist
Although native German, she got a degree as Nurse-Midwife at Brussels Free
University in 1968. Working in Belgium, France and Saudi Arabia, where her two
children were born, enriched her knowledge about other cultures.
Homebirthing since 1992 back in Germany, she took on further education
mainly on the psychological level, to change the usual, medicalised system of
prenatal care in her daily work to ensure a better birthing outcome in cases of
prenatal contractions and repeated or transgenerational caesareans.
Co-founder and president of German Association for Homebirth DFH, she
engages herself to keep the old art of midwifery alive.
Teaching, lecturing at home and abroad.
Abstrakt přednášky
Řízená imaginace v těhotenství a během porodu Těhotné ženy vždy
komunikovaly se svými dětmi různým způsobem. V posledních letech ale došlo k
mnoha novým zjištěním v tom smyslu, že tělo matky funguje v souladu s oním
malým návštěvníkem, který se vetřel do jeho nitra – rostoucím děťátkem. Vzhledem
k tomu, že v raném stádiu těhotenství je plod tvořen z 80 až 90 % tekutinou a vznáší
se v plodové vodě, a vzhledem k tomu, že voda je výborným nosičem informací, což
můžeme pozorovat u mořských savců, vzkazy vycházející od matky k dítěti i opačně
mohou být posílány, pochopeny, a je možné na ně reagovat.
Pracuji jako porodní asistentka pomáhající ženám u domácích porodů a pro
mou každodenní práci je důležité, abych dobře znala nejen matku, ale také dítě, které
je jí při porodu důležitým partnerem. Podle definice by porodní asistentky, jako
poskytovatelky primární péče, neměly žádným způsobem do porodu zasahovat. To
znamená, že se musím spoléhat na staletími prověřená pravidla a zákony přírody a
na schopnost matky a dítěte spolupracovat v těchto dlouhých, mnohdy napjatých
hodinách. Moje důvěra v ně pramení z povědomí, které jsem o nich v průběhu
těhotenství získala, když jsem byla spolu s matkou v kontaktu s dítětem, a získaly
jsme jasný obrázek toho, jak se cítí, jak touží přijít na svět, až nastane ten správný
Abstract
Guided imagination in pregnancy and birth Pregnant mothers have always
communicated with their unborn child in many ways, but in recent years there have
been many new findings in the way that the maternal body works in relation to the
little guest that has intruded into the middle of it – the little, growing child.
As the child is made by 80 to 90 % of water at the early stage, and as it is
floating in its amniotic fluid, and as water is an excellent carrier of information, as
we know from the life of sea mammals, messages from mother to child and vice
versa can be sent and „understood“ and answered.
In my daily work as a homebirth midwife it is important for me to know not
only the mother well, but also the little child, which is an important partner of the
birthing team. By definition midwives, being the primary caregiver for low risk
mothers, have no and should not have any means of intervention during the birthing
39
process. This means that I have to rely on the ability of the mother and the baby to
work together during those sometimes long and strenuous hours in accordance to the
age old rules of nature. My trust in both of them relies on my knowledge gained
during pregnancy when we contacted the baby and got a vivid picture of how it
feels, how it longs to come into the world when the time is ripe, how sometimes it
tells a frightened mother „Mummy, you and I together, we will manage, don’t
worry“!
Since I have been working in this way, a new world has opened up for me.
Mothers are deeply moved by these experiences, and afterwards often say: yes, that
is the way I have seen my baby in my womb.
Because, mothers can not only speak to, but also see the baby.
In my presentation I will give examples of those wonderful moments of
closeness between mother and her unborn child.
This technique can be learned and used as well for midwives who take care of
women in the antenatal period, but who give birth in a hospital setting.
Wallstr. 17, D- 59227 Ahlen, Germany
[email protected]
40
Kristina Neubertová Zemánková,
Česká republika
Neubertová Zemánková Kristina, Czech Republic
independent midwife,mother of two children, the younger child was born
at home
soukromá porodní asistentka, matka dvou
dětí, mladší syn se narodil doma
I studied midwifery at Palacký University in Olomouc. The topic of my thesis
was to identify which women tend to give birth at home and why. As early as when I
applying to study at the school for midwives, I wanted to take care of women with
respect to their life paths and views in a place they choose, including their home.
After the first year of studying midwifery my interest lead me to also start studying
psychology at the same university, because I felt that there is not much consideration
given to the mind and soul of a woman in our health care systém. This bothered me
and I wished to understand more of the mind and soul. I also picked the topic of
childbirth for my bachelor’s and master’s final projects named „The impact of
childbirth experience on women’s self-concept“ (bachelor’s project) and „The
impact of childbirth experience on women’s sexuality“ (master’s project). I am
currently working as a community midwife in Moravia.
Vystudovala jsem porodní asistenci na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Tématem mé
diplomové práce bylo „Jaké ženy rodí doma a proč“.
Už když jsem se hlásila na školu pro porodní
asistentky, jsem si přála pečovat o ženy s respektem
k jejich životním cestám a názorům tam, kde si přejí,
tedy i při porodu v domácím prostředí. Po prvním
ročníku studia porodní asistence jsem začala ze zájmu
studovat také psychologii na stejné univerzitě, protože jsem cítila, že se v našem
zdravotním systému s duší ženy moc nepočítá, a to mi vadilo a přála jsem si té duši
více porozumět. V bakalářské i magisterské práci psychologické jsem se také
věnovala tématu porodu a to vlivu prožitku porodu na sebepojetí žen (bakalářská
práce) a na sexualitu žen (magisterská práce). V současné době pracuji jako
komunitní porodní asistentka na Moravě.
Abstract
The Impact of Childbirth Experience on Women’s Sexuality The way a
woman brings her baby into the world has a significant impact on her future sex life.
In this lecture I will present the results of a qualitative study in which I compared the
effect of childbirth experience on woman’s sexuality among women who gave birth
at home, those who gave birth vaginally in hospital and those who gave birth by
caesarean section. How do women perceive their intimacy during labor? How do
they perceive their nakedness and touches by medics on intimate areas of their
bodies? Do women perceive childbirth as a sexual event, as a part of their sex life?
What impact does birth experience and birth trauma have on women’s sexuality, on
the perception of their sexappeal, on the perception of their own femininity? How
has their sexuality after childbirth changed? What do labouring women need to feel
empowered through birth? Why is home birth the ideal option in terms of impact on
sexuality?
Abstrakt přednášky
Jak prožitek porodu ovlivňuje sexualitu ženy Způsob, jakým žena přivede
své dítě na svět, má významný vliv na její další sexuální život. V přednášce budu
prezentovat výsledky kvalitativní studie, ve které jsem srovnávala, jak se lišil vliv
porodu na sexualitu u žen, které porodily doma, vaginálně v porodnici a císařským
řezem. Jak ženy při porodu vnímají svou intimitu, svou nahotu, dotyky zdravotníků
na intimních místech? Vnímají ženy porod jako sexuální děj, jako součást
sexuálního života? Jaký vliv má porod a porodní poranění na sexualitu, na vnímání
vlastní přitažlivosti, na vnímání vlastní ženskosti. Jak se mění sexualita po porodu?
Co ženy při porodu potřebují, aby se cítily touto zkušeností posílené? Proč je porod
doma z hlediska vlivu na sexualitu ideální variantou?
41
Lucia Rocca-Ihenacho, Velká Británie
Lucia Rocca-Ihenacho, Great Britain
RM, MSc., MPhil., konzultantka pro
porodní asistentky
RM, MSc, MPhil, midwives mentor
I studied anthropology and trained as a midwife in Italy, where I subsequently
worked as an independent midwife. I moved to London in 2002 to pursue a clinical
academic career.
A senior clinician and an academic with broad experience of leadership,
management of staff and resources, I am one of only two midwives in England
awarded a Doctoral Clinical Academic NIHR Fellowship.
My track record includes contributing to the creation of innovative ways of
delivering maternity care with a public health focus such as a case-loading
Midwifery Team for vulnerable women and a freestanding birth centre, which
achieved a 45% of waterbirths and a 9% CS rate.
I have experience of mentoring midwives in clinical practice in a wide range
of settings from home births in London to the mountains of rural Afghanistan.
V Itálii jsem studovala antropologii a
absolvovala kurz pro porodní asistentky. Tam jsem
také pracovala jako samostatná porodní asistentka.
V roce 2002 jsem se přestěhovala do Londýna,
abych zde mohla realizovat svou vědeckou kariéru.
Jako konzultantka pro porodní asistentky a
výzkumná pracovnice používám při své práci své
bohaté zkušenosti z oblasti managementu. Jsem
jedna ze dvou porodních asistentek v Anglii, která
získala doktorandské stipendium NIHR.
Náplní mé práce je přispívat k vytváření inovativních postupů při poskytování
porodní péče se zaměřením na veřejné zdraví, a to např. ke vzniku týmu porodních
asistentek zabývajících se ohroženými ženami či samostatného porodního centra,
které dosáhlo 45% porodů do vody a 9% císařských řezů.
Mám zkušenosti s výukou porodních asistentek v prostředí klinické praxe, se
širokým spektrem od domácích porodů v Londýně až po horské oblasti afghánského
venkova.
Přirozený porod vidím jako prostředek k zachování péče vysoké kvality, která
je bezpečná, ekonomicky efektivní a plodící pozitivní zkušenost.
Velmi se angažuji v podpoře porodních asistentek v rámci rozvoje jejich
praktických dovedností, v posilování žen a párů, kteří se stávají rodiči, specielně se
zaměřuji na ohrožené ženy.
Od září 2014 pracuji jako vedoucí vědecká pracovníce a vrchní porodní
asistentka v obobru veřejného zdraví na St George’s Healthcare NHS Trust
v jihozápadním Londýně.
I see normal birth as a means to achieve high quality care, which is safe, costeffective and engenders positive experiences.
I am very committed in supporting midwives’ skills development, and
empowering women/couples in the transition to parenthood with a special focus on
vulnerable women.
Since September 2014 I have worked as a Consultant Midwife in Public
Health at St George’s Healthcare NHS Trust in South West London and as a Senior
Researcher.
přenáška a workshop Porod do vody
Lecture and Workshop Waterbirth
42
Miglena Stefanova-Delcheva, Bulharsko
Miglena Stefanova-Delcheva, Bulgaria
dula a aktivistka na podporu porodu doma
doula and homebirth activist
Poté, co v roce 2008 porodila svého prvního syna
v domácím prostředí, stala se Miglena Delcheva vášnivou
aktivistkou podporující porod doma.
V roce 2009 byla jednou ze zakládajících členek
jediné bulharské neziskové organizace na ochranu lidských
práv v porodnictví s názvem – Rodilnitza – od té doby se
aktivně podílí na akcích za humánnější porody v porodnicích
a za vyšší informovanost o právech žen, pokud jde o volbu místa a způsobu porodu,
včetně možnosti domácích porodů.
V roce 2010 úspěšně dokončila celostátní výcvik jako dobrovolná laktační
poradkyně a dané služby bezplatně provozuje. V roce 2011 ukončila mezinárodní
výcvik dul (DONA) a nyní je v certifikačním procesu.
Jejím nejnovějším zájmem je podpora studie „pan European BBB“, kterou
přeložila a prosazujeazuje (dosažením třetího nejlepšího skóre reakcí). Dále pak
překlad filmu Microbirth, který se bude promítat na setkání Bulgarian Midwives
v listopadu 2014. Nadále se podílí na každoroční kampani pořádané organizací
Rodilnitza, s cílem omeziímezení násilí na ženách při porodu a vypracování postupů
pro zlepšení zdravotní péče pro těhotné.
Miglena Delcheva became a passionate birth activist after the homebirth of
her first son in 2008.
In 2009 she was part of the group of women who created Bulgaria’s only
NGO supporting women rights in childbirth – Rodilnitza – and since then has been
actively participating in campaigns for humanizing hospital birth and informing the
society on women’s rights to chose how, where and with whom they will birth,
including the option for homebirth.
In 2010 she completed successfully a national training as a volunteer
breastfeeding consultant and has been providing free-of charge breastfeeding support
to new mothers ever since. In 2011 she passed a DONA International doula training
and is currently in her certification process.
Her latest involvements have been to support the pan-European BBB study
and translate the „Microbirth“ movie for a screening at Bulgarian Midwives’
gathering in November 2014.
In the meantime she continues working on Rodilnitza’s annual campaign for
stopping violence against women in childbirth and elaborating a strategy for
improving maternity healthcare services.
přednáška Porod doma v Bulharsku
Lecture Homebirth in Bulgaria
43




Alena Stellnerová, Česká republika
Alena Stellnerová, Czech Republic
lektorka Školy pánevního dna, cvičitelka jógy
School of Pelvic Floor lecturer, yoga teacher
Ing. Alena Stellnerová
je lektorka Školy pánevního dna
je cvičitelka systému Jóga v denním životě
provádí poradenskou činnost
je nezávislá novinářka.




Abstrakt přednášky
Ženské pánevní dno pod lupou Mýty a omyly v posilování pánevního dna
Funkce pánevního dna
Inkontinence po porodu či v menopauze
Péče o pánevní dno
Příčiny poklesu pánevního dna
Nefunkční pánevní dno – jedna z příčin neplodnosti, inkontinence a
nedostatku energie
Je možné předejít operaci?
Co je metoda 3x3?
Ing. Alena Stellnerová is
a certified School of Pelvic Floor lecturer
a certified Yoga in Daily Life teacher
consultant
independent journalist.
Abstract
Female pelvic floor under the magnifying glass Myths and mistakes in
strengthening the pelvic floor
Pelvic floor function
Incontinence after childbirth or during menopause
Care of the pelvic floor
The causes of the decline of the pelvic floor
Broken pelvic floor - one of the causes of infertility, incontinence and lack of
energy
It is possible to avoid surgery?
What is 3x3 method?
workshop Ženské pánevní dno pod lupou
Workshop Female pelvic floor under the magnifying glass
44
Tatiana Sulima, Rumunsko
Tatiana Sulima, Romania
komunitní porodní asistentka
independent midwife
Mou vášní je starat se o maminky a jejich děťátka.
Už od dětství se zajímám o medicínu, obory porodnictví a
gynekologie mě začaly zajímat až později.
I have a passion for mothers and caring for them and their little babies.
Medicine was my preoccupation since a young age but the direction towards
obstetrics and genecology came later on in my life.
I admire and cherish more than anything the courage of a mother to deliver
her baby and I am grateful to be able to support them in this so important process for
each and every one of them. This sacred union between the mother and her child is
what made me take a decision regarding the way I am bringing my medical support
to the process. This is the reason why I chose home birth.
During my studies to become a midwife I had the opportunity to learn and
work in other countries like Lebanon, Saudi Arabia, this opened a new perspective
regarding the importance of birth viewed from different cultural and medical points
of view.
Nesmírně obdivuji odvahu, s jakou ženy rodí děti, a
jsem vděčná za to, že je dokážuje podpořit právě při
tomto procesu, který je pro každou z nich tak významný.
Posvátná jednota panující mezi matkou a jejím
dítětem mě inspirovala k rozhodnutí provázet je na jejich cestě a poskytnout jim
svými medicínskými znalostmi. To jsou důvody, proč jsem si vybrala domácí
porody.
Lecture Homebirth in Romania
Během studia jsem měla příležitost studovat a pracovat v zemích jako
Libanon, Saudská sZkušenosti jsem přitom mohla čerpat už během studií v zemích
jako Libanon, Libye či Saudská Arábie.
Strada Sperantei 24, Sectorul 2, Ap 9, Bucuresti, Romania
tel. 0040 757 309134
[email protected]
přednáška Porod doma v Rumunsku
45
Eva Vogelgesang, Německo
Eva Vogelgesang, Germany
zdravotní sestra na novorozeneckém a
pediatrickém oddělení intenzivní péče, matka
dvou dětí
professional nurse for neonatal & paediatric intensive care, mother of
two
Eva Vogelgesang is an IBCLC professional teacher for baby wearing
consultants and educates babywearing consultants for Didymos (producer of baby
wraps) in Germany, Switzerland and Austria. She has had a self-employed
consultary practice for breastfeeding and babywearing since 2007
(www.stillraum.com).
Eva Vogelgesang je lektorkou IBCLC v oboru
nošení dětí a konzultantkou nošení dětí pro firmu
Didymos (firma zabývající se výrobou šátků na
nošení dětí) v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od
roku 2007 provozuje též soukromou konzultační
praxi pro kojení a nošení dětí (www.stillraum.com).
Od roku 2010 je vrchní sestrou na klinice
NICU v Saarbrückenu. Na této klinice prosadila
novorozenecký bonding i pro nemocné a nedonošené děti. Zavedla zde také tzv.
Traglingskonzept, což znamená, že všechny děti, které jsou v dostatečně
stabilizovaném stavu, mohou být nošeny matkou nebo otcem.
Přednášky a prezentace posterů na kongresech v Německu, Švýcarsku a
Rakousku. Články ve vědeckých časopisech.
Autorka odborných posterů o konatku kůže na kůži, bondingu a nošení a
klokánkování předčasně narozených dětí.
She has been head nurse at NICU in Klinikum Saarbrücken since 2010. There
she established parent-child bonding for all ill newborn and all preemis as well as
„Traglingskonzept“, which means that all children in NICU who are stable enough,
can be worn in a wrap by their mother/father.
Lectures and poster presentations at congresses in Germany, Switzerland and
Austria. Articles in professional journals.
Author of academic posters on skin to skin contact and bonding (academic
poster, wearing preemis in a wrap and bonding top („Kängurutuch“).
přednáška Jak je důležitý kontakt matky a dítěte „kůží na kůži“
Lecture How important is the mother-baby skin-to-skin contact
46

Věra Vránová, Česká Republika
Věra Vránová, Czech Republic
Mgr., PhD., porodní asistentka
Master’s degree, PhD, midwife




učitelka odborných předmětů na SZŠ
odborná asistentka Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství
(později Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci),
 odborná asistentka Ústavu porodní asistence Fakulty
zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci,
přednostka Ústavu porodní asistence Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci.


Věnuje se porodní asistenci, její výuce i výzkumu a přednáškové činnosti, jak
v České republice, tak v zahraničí.
Teacher at secondary special school for nurses
Teacher at the Department of the Theory and Practice of Nursing (later
Department of Nursing and Midwifery at the Faculty of Medicine, Palacký
University, Olomouc)
teacher at the Department of Midwifery at the Faculty of Health Science,
Palacký University, Olomouc
Head of the Department of Midwifery at the Faculty of Health Science,
Palacký University, Olomouc
Věra Vránová is active in midwifery, its teaching and training, as well as
research and lecturing both in the Czech Republic and abroac.
přednáška Historie porodní asistence v České republice
Lecture History of midwifery in the Czech Republic
47
Irene Walton, Velká Británie
Irene Walton, Great Britain
nyní po 40 letech praxe porodní asistentky
v důchodu
now retired after 40 years as a practising midwife
She has worked in all areas of midwifery and was a lecturer and Head of
Midwifery Education at Liverpool John Moores University. She has been a
Supervisor of Midwives, English National Board & UKCC advisory group member,
and a long-time member of the Royal College of Midwives. She has been part of the
Association of Radical Midwives (ARM) for 20 years and is now the ARM
membership secretary.
Pracovala ve všech oblastech porodnictví,
přednášela a řídila vzdělávání v oboru porodnictví
na Midwifery Education at Liverpool John Moores
University. Dvacet let byla supervizorkou
porodních asistentek při anglické Národní radě (English National Board), je
poradkyní skupiny UKCC a je také dlouholetou členkou Asociace radikálních
porodních asistentek (Association of Radical Midwives – ARM), kde zastává funkci
tajemnice.
Abstrakt přednášky
Práce porodních asistentek v komunitním prostředí ve Spojeném království
Prezentace přináší přehled činností britské komunitní porodní asistentky (British
Community Midwife) a vysvětluje, proč porodní asistentky existují a jak jsou
vzdělávány a školeny. Přednáška dokazuje, že porodní asistentka je samostatným a
legálním řemeslem už od roku 1902. Dále popisuje, jak jsou komunitní porodní
asistentky součástí integrované nemocniční a veřejné služby řízené rovněž
porodními asistentkami, které pracují v místní komunitě. Komunitní porodní
asistentka plánuje a poskytuje péči a rady těhotným ženám v průběhu těhotenství, ve
všech fázích porodu až po postnatálním období. I když komunitní porodní asistentky
komunikují se zdravotnickým personálem, není nutné, aby ženu vyšetřoval lékař,
pokud nenastane problém vyžadující lékařskou péči.
Dále prezentovány i léky, které používá porodní asistentka, a možnosti
vzájemné podpory a komunikace mezi porodními asistentkami.
Abstract
Community miwives in UK This presentation gives an overview of the
British community midwife and is an account of why they exist and how they are
educated and trained. It explains how the midwife is legally a practitioner in her own
right and has been since 1902. It describes how community midwives are part of an
integrated hospital and community service managed by midwives and yet they work
in the local community. Community midwives book and give care and advice
directly to women throughout their pregnancy, labour and birth until their discharge
in the postnatal period. Although community midwives do communicate with
medical practitioners, it is not necessary for a woman to see a doctor unless the
community midwife decides that there is an issue requiring medical care and refers
her to a doctor. Detail is given regarding the equipment and drugs that a community
midwife carries and her communication and support networks.
48
Andrea Wehling, Německo
Andrea Wehling, Germany
soukromá porodní asistentka
independent midwife
Posledních 30 let pracuji jako soukromá
porodní asistentka v Kolíně nad Rýnem v Německu.
Mou hlavní činností je předporodní a poporodní
péče, domácí porody a individuální péče u porodů
v porodnici.
I have been working as an independent midwife in Cologne, Germany, for the
past 30 years. My main focus is pre-natal and post-partum care, home birth
obstetrics as well as one-on-one care in clinical obstetrics.
Abstrakt přednášky
Práce porodní asistentky v komunitním
prostředí v Německu Ve své prezentaci bych se
s vámi ráda podělila o své znalosti a zkušenosti z
profesního života a chtěla bych vám ukázat, jaké
podmínky jsou nezbytné pro bezpečný domácí
porod.
Také bych vám chtěla přiblížit komplikovanou situaci kolem pojištění
odpovědnosti, která v Německu momentálně panuje. Kvůli vysokému pojistnému je
porodní asistence mimo nemocniční prostředí nevýhodná a v konečném důsledku je
pak nemožné ji nabízet.
Podmínky pro poskytování služeb porodních asistentek mimo nemocnice jsou
z hlediska infrastruktury v německých městských oblastech obecně dobré. Budoucí
matky si mohou zvolit mezi porodem v nemocnici a porodem doma.
Abstract
Midwifery work in community settings in Germany In my presentation I
would like to share my knowledge, experiences from my professional life and
demonstrate the quality standards necessary to guarantee safe home birth obstetrics.
Furthermore I would like to explain the difficult situation regarding liability
insurance in Germany: High insurance premiums are making out-of-hospital
midwifery care unprofitable and eventually impossible to offer.
In terms of infrastructure, conditions for out-of-hospital midwifery care are
generally good in urban centers in Germany. Expectant mothers have the choice
between in-hospital birth and home birth.
workshop Jaká kritéria musí porodní asistentka naplňovat, aby mohla říci,
že vede porod doma bezpečně
Workshop What criteria must a midwife fullfill to provide safe care
49
Mary Zwart, Holandsko/Portugalsko
Mary Zwart, Netherlands/Portugal
porodní asistentka, matka pěti dětí a
sedminásobná babička
midwife, mother of 5 children, 7 grandchildren
Midwife since 1969, nurse since 1971 and teacher of midwifery and nursing
since 1973.
Mary Zwart se věnuje porodní asistenci od
roku 1969, kvalifikaci jako zdravotní sestra
získala v roce 1971 a od roku 1973 vyučuje
porodní asistentky a zdravotní sestry.
V letech 1973 – 1996 asistovala u 4000
porodů v Nizozemí.
Pomáhala se zapojením dul do systému
péče v Nizozemí a od roku 1996 se snaží model
péče porodních asistentek o ženy rozšířit i ve Východní Evropě a Brazílii.
Je mezinárodně uznávanou konzultantkou a odbornicí na otázky ohledně
porodních asistentek a jejich historické úlohy.
V současné době žije a pracuje v Portugalsku, kde se snaží pomoci rozšiřovat
model péče, který dává větší prostor porodním asistentkám.
Do roku 2012 byla prezidentkou HUMPAR – portugalské asociace pro
humanizaci porodů (www.humpar.com).
Liberal midwife from 1973-1996 in the Netherlands, attending over 4000
births.
Involved in introducing doulas to the Netherlands and the midwifery model of
care in Eastern Europe and Brazil since 1996.
International consultant, speaker on midwifery and history.
Nowadays working in Portugal to support change toward the midwifery model
of care.
Vice President of HUMPAR till 2012 (www.humpar.com).
přednáška Porod doma v Portugalsku
Lecture Homebirth in Portugal
50
Vystavovatelé / Exhibitors
PD U čápa, o. p. s.
Zuzana Štromerová, BSc.
[email protected]
tel.: +420 602 958 396
NAZEP
Michaela Kalusová
[email protected]
tel.: +420 736 413 036
www.ergobaby.com
Hnutí za aktivní mateřství
Petra Sovová
[email protected]
tel.: +420 776 465 486
CO ORD – MED, EPI-NO
MUDr. Petr Sedláček
[email protected]
tel.: +420 776 253 713
Didymos/Angel Wings
Mgr. Daniela Šmolíková
[email protected]
tel.: + 420 774 420 240
Babyvak
Jiří Pech
[email protected]
tel.: +420 737 772 012
Aniball
Mgr. Renata Zichová
[email protected]
tel.: +420 739 634 155
Česká asociace dul
Mgr. Adéla Lančová
www.duly.cz
tel.: +420 725 977 736
Medical M – ARDO
Ing. Lenka Švecová
[email protected]
tel.: +420 725 047 903
Nobilis Tilia
Kateřina Broncová
[email protected]
tel.: +420 724 382 375
51
Evans, RM. Na základě tohoto semináře už je možné ve vsetínské nemocnici rodit
miminka koncem pánevním vaginálně v kleku na čtyřech.
Nedílnou součást naší činnosti tvoří také kurzy předporodní přípravy
s důrazem na přirozený porod pro nastávající maminky a jejich partnery.
Pořádáme rovněž setkání rodičů a přátel domácích a přirozených porodů.
Na našich webových stránkách publikujeme brožury pro vzdělávání veřejnosti
o přirozeném porodu, porodních přáních, porodu v domácím prostředí atd.
Neopomíjíme ani výzkumnou činnost (průzkumy týkající se zájmu žen
o služby porodního domu a porodních asistentek, dotazníková studie o porodech
doma v ČR apod.).
Opakovaně nabízíme nemocnicím a také jejich zřizovatelům i ministerstvu
zdravotnictví spolupráci k vybudování center přirozeného porodu či porodních domů
přímo v porodnicích.
Jsme součástí České ženské lobby, která sdružuje organizace prosazující plnou
realizaci lidských práv žen. Podílíme se na činnosti pracovní skupiny České ženské
lobby pro porodnictví.
Porodní dům U čápa, o. p. s.
Jsme nezisková nevládní a plně dobrovolnická organizace, která už od svého
založení v roce 2003 usiluje o založení prvního porodního domu v České republice a
o návrat přirozeného porodu do povědomí široké veřejnosti i do praxe v českých
porodnicích.
Co je to porodní dům?




Jde o samostatné zařízení vedené porodními asistentkami, které zde poskytují
veškerou péči odpovídající jejich kompetencím zakotveným v zákonech
včetně vedení normálního porodu.
Je v něm zaručena individuální péče spočívající v tom, že jedna a táž porodní
asistentka provází ženu od počátku porodu až po domácí návštěvy
v šestinedělí. Ideálně může tatáž porodní asistentka o ženu pečovat již během
celého jejího těhotenství.
Svým vzezřením a atmosférou připomíná domácí prostředí a zároveň
zajišťuje odbornou péči profesionálních zdravotníků.
Není součástí nemocničního zařízení, je však umístěn v dosahu nemocničního
zařízení disponujícího potřebným personálním i technickým vybavením pro
případ komplikací při porodu a má navázán smluvní vztah s blízkou porodnicí
k zajištění nutné lékařské pomoci.
Co můžete udělat vy?
Pokud patříte k příznivcům našich aktivit, můžete sami přispět k jejich zdaru,
a to:

Co děláme?

Podle současně platné legislativy bohužel není možné, aby porodní dům
fungoval mimo zdravotnické zařízení. Porodní dům U čápa sice získal registraci
zdravotnického zařízení, ale pouze omezenou, která neumožňuje, aby v něm ženy
mohly rodit.
Zaměřujeme se nyní zejména na vzdělávací a osvětovou činnost. Letošní
konference, první svého druhu v celé Střední a Východní Evropě je toho nesporným
důkazem.
Pravidelně pořádáme též odborné kurzy pro vzdělávání nových i stávajících
porodních asistentek (např. se zahraniční lektorkou a velmi zkušenou porodní
asistentkou Barbarou Kosfeld).
Minulý rok jsme zorganizovali pro porodní asistentky a lékaře odborný
jednodenní seminář o porodu koncem pánevním vedený britskou lektorkou Jane
finanční podporou jednorázového či pravidelného charakteru na bankovní účet
Porodního domu U čápa, o. p. s. S číslem 2000486409/2010;
dobrovolnickou činností či materiální pomocí (seznam námětů pro vlastní
zapojení naleznete na naší webové stránce www.pdcap.cz v záložce „Podpořte
nás“).
Děkujeme za veškerou dosavadní projevenou přízeň.
Držte nám palce!
www.pdcap.cz
[email protected]
facebook: Porodní dům U čápa
52
Hladký start do života
Porod je malý zázrak, ale také tvrdá práce. Aby start Vašeho dítěte do života byl pokud možno hladký a bez problémů, můžete být aktivní už před porodem. Pomohou Vám přitom přístroje pro
posilování pánevního dna EPI-NO Delphine a Delphine Plus.
Myšlenka pochází původně od porodních babiček z Afriky: tam se těhotné ženy připravovaly na porod zcela přirozeným způsobem tak, že napínaly svalstvo pánevního dna pomocí cviků s vhodně
tvarovanou tykví. Tím se výrazně snižovalo riziko poranění hráze. Z této prastaré africké tradice se pak vyvinul měkký nafukovací balónek EPI-NO jako moderní zdravotnický výrobek.
EPI-NO Delphine Plus tvoří anatomicky tvarovaný balónek ze zdravotního silikonu (1) spojený přívodní hadičkou (5) s ruční pumpou (2) vybavenou ventilem (4)
a integrovaným ukazatelem tlaku (3).
Postup cvičení
Posilování a zpevňování svalů pánevního dna: Balónek EPI-NO se zavede do pochvy. Poté se trénuje napínání svalstva proti odporu balónku.
Napínání svalstva: Pomocí ruční pumpy lze bez rizika pro dítě přiměřeně nafukovat balónek, svaly a tkáně se tak mírně napínají.
Stimulace porodu: Na závěr posilovacího cvičení nechá těhotná žena vyklouznout napumpovaný balónek z pochvy – navodí se podobný pocit jako při průchodu
hlavičky dítěte.
S pomocí EPI-NO se můžete optimálně připravit na porod – svalstvo pánevního dna a hráze se cvičením mírně napíná a chrání Vás pak proti poranění během porodu.
Po porodu je EPI-NO Delphine plus Vaším ideálním pomocníkem při obnově natažených, oslabených, popř. i poraněných svalů.
EPI-NO Delphine Plus a Delphine jsou chráněny patentem a byly úspěšně testovány na klinikách.
Výhradní zastoupení pro ČR a SR: CO ORD-MED cs, s. r. o., tel.: +420 776 253 713, e-mail: [email protected], www.coord-med.cz
53
54
55
Poděkování
Acknowledgements
Mezinárodní konference „Porod doma – co o něm víme?“ je konferencí dobré
vůle. Na rozdíl od valné většiny konferencí, které bývají ziskovými akcemi, ta naše
negeneruje žádný zisk. Byla zorganizována pouze díky dobrovolnické práci, a to
jednak organizátorů s cílem vnést světlo do temných nálad vznášejících se okolo
porodů v domácím prostředí, tak finanční pomoci lidí, kteří vnímají možnost
svobodné volby pro ženy v době těhotenství a porodu jako nedílnou a nutnou součást
svobodné společnosti.
The international conference „Homebirth – what do we know about it?" is a
conference of a good will. Unlike great many conferences that are usually profitmaking events, this one does not generate any financial gain to the organizers. The
whole event has been organized on voluntary basis. The conference can only be held
thanks to voluntary work of the organizers aiming to bring light into the dark moods
hanging over the homebirths, as well as thanks to financial help by people
perceiving the possibility of free informed choice for women in childbirth as being
an integral and necessary ingredient of free society.
We would like to extend our big thanks to the lecturers from abroad, who
bring in high quality expert information while not demanding any financial
remuneration for their work.
Many of them even cover their accommodation and travel expenses by
themselves in order to give a lecture in Prague and support the conference.
Kvalitní odborné informace přinášejí zahraniční přednášející, kteří za své
příspěvky nežádají odměnu. Patří jim za to velký dík.
Mnozí z nich si sami hradí cestu do Prahy a ubytování, aby tak snížili náklady
spojené s pořádáním konference.
Za tento způsob podpory konference děkujeme
For this type of support we wish to thank to
Terese Angerer
Rudite Bruvere
Zuzaně Candigliotě
Betty-Anne Daviss
Marjolein Faber
Gundě Gutcher
Marii Healy
Lieve Huybrechts.
Teresa Angerer
Rudite Bruvere
Zuzaně Candigliota
Betty-Anne Daviss
Marjolein Faber
Gunda Gutcher
Maria Healy
and Lieve Huybrechts.
Kenu Johnsonovi
Henny Jonkers
Marii Mills Shaw
Evě Vogelgezang
Andree Wehling
Irene Walton
Mary Zwart
Ken Johnson
Henny Jonkers
Maria Mills Shaw
Eva Vogelgezang
Andrea Wehling
Irene Walton
Mary Zwart
Za zvláštní finanční podporu dále děkujeme
Our great thanks for extra financial support go to
Paní Evě Marii Müller Markfort, porodní asistentce z Německa
Paní Sophie van Schaik, porodní asistentce z Holandska
Paní Kateřině Bečkové
Firmě CO ORD – MED
Skupině porodních asistentek z britské Asociace radikálních porodních
asistentek (Association of Radical Midwives)
Panu Miroslavu Hrdličkovi.
Ms Eva Maria Müller-Markfort from Germany
Ms Sophie van Schaik from the Netherlands
Ms Kateřina Bečková
CO ORD – MED company
A group of ARM midwives from UK
Mr Miroslav Hrdlička.
56
Poděkování za spolupráci
Za vytvoření konferenčních výtvarných podkladů děkujeme panu Phillipu
Koopsovi.
Za simultánní a konsekutivní tlumočení konference děkujeme studentkám
Ústavu translatologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze Haně
Farkačové, Haně Hlaváčkové, Ditě Hývltové, Kristýně Chvojkové, Janě Petrdlíkové
a Barboře Stolínové.
Za zabezpečení audiovizuálních záznamů přednášek děkujeme paní Ivoně
Remundové.
Za otištění oznámení o konferenci děkujeme Pravému domácímu časopisu.
Oceňujeme pomoc s šířením informací o konferenci a děkujeme za pomoc
v tomto směru všem spřízněným organizacím i jednotlivcům.
Acknowledgement for cooperation
We wish to thank to Phillip Chuffart for designing the conference logo and
visual background material.
Many thanks for the simultaneous and consecutive interpreting during the
whole conference go to the graduate students of the Institute of Translation Studies
at Charles University in Prague, namely Hana Farkačová, Hana Hlaváčková, Dita
Hývlová, Kristýna Chvojková, Jana Petrdlíková and Barbora Stolínová.
We highly appreciate the efforts to help disseminate the information on the
conference by friendly organizations as well as dedicated individuals.
Personal acknowledgement
Last but not least, our enormous thanks go to families of all those who helped
to make the conference real. Without their understanding, support and help, the
conference would remain just a dream.
Osobní poděkování
Díky patří rodinám všech, kteří se na organizaci konference podíleli. Bez
jejich pochopení, podpory a pomoci by konference zůstala pouhým snem.
57
Modlitba Taizé / Prayer of Taizé / Prière de Taizé / Taizé-Gebet
Salónek č. 6 (Room 6); 7/11/2014; 18.00 – 19.00
58
Žalm/Psalm/Psaume 139
Odpověď / response / reponse / antwoord Aleluja / Alleluia / Alléluia / Alleluja 16
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti
známy. Aleluja!
Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Alleluia!
Kdybych řekla: „Snad mě přikryje tma,“ i noc kolem mě se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Aleluja!
C’est toi qui as formé mes reins, et qui m’as tissé dans le sein da ma mère. Je te loue d’avoir fait de moi une créature si merveilleuse; tes œuvres sont admirables, et mon
âme se plaît à le reconnaître. Alléluia!
Doorgrond mij, o God! En ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een shadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg. Alleluja!
59
Slovo z bible / Bible reading for the day / Lecture biblique pour le jour / Wort für den Tag
Petr píše: I kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslavení. Strach ať vás neděsí. Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. (1 P3, 13 – 17)
Peter writes: If you suffer for what is right, then you are blessed! Do not be frightened. Simply proclaim the Lord Christ holy in your hearts. (1 Peter 3:13 – 17)
Pierre écrtit: Sie vous souffrez pour la justice, heureux êtes-vous! N’ayez aucune crainte. Dans votre cœr, donnez au Christ sa place de Seigneur. (1 P 3, 13 – 17)
Petrus schreibt: Wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht! Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn heilig! (1
Peter 3, 13 – 17)
60
Několik minut ticha / A few minutes of silence / Quleques minutes de silence / Einige Minuten der Stille
61
Přímluvy / Intercessions / Interventions / Fürschprachen Kyrie 20
For all human beings: may they live in peace, Lord, hear us we pray. KYRIE.
Pour les femmes enceintes, pour qu’elles puissent toutes etre accompagness par des sages-femmes aut temps de grossesse, d’acouchement at apres avoir accouche,
Seigneur nous te prions: KYRIE.
Za ženy, abys je posílil v jejich mateřské úloze, Pane, prosíme Tě. KYRIE.
Pour toutes les sage-femmes, pour qu’elles fassent leur travail avec sagesss et empathie, Seigneur, nous te prions. KYRIE.
For the unity of all midwives, Lord, hear us we pray. KYRIE.
Otče náš / Our Father /Notre Père / Vater Unser
Rozžíhání svící / Lightening of candles / Les bougies s’alluminent
62
Modlitba br. Rogera / Prayer of Br. Roger / Prière de frèer Roger
Christ, Savior of life, you come to us always. Welcoming you in the peace of our nights, in the silence of our days, in the beauty of creation, in the hours of the intense
inner combat, welcoming you means knowing that you will be with us in every situation, always.
63
64
65
66
67
Poznámky / Notes
Poznámky / Notes
Poznámky / Notes
Poznámky / Notes

Podobné dokumenty

Program prvního dne (PÁTEK) First Day Programme (FRIDAY) 7. 11

Program prvního dne (PÁTEK) First Day Programme (FRIDAY) 7. 11 Vzdělávání porodních asistentek pro autonomní praxi Midwifery education for autonomous practice Suze Jans, Holandsko / Netherlands

Více

stáhnout - Porodní dům U čápa

stáhnout - Porodní dům U čápa porodní asistentky a získala tak požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání porodní asistentky.

Více

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa Zbyněk Straňák Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 3.Lékařská fakulta UK, Praha

Více

Volnoběžné spojky

Volnoběžné spojky aby se zabránilo poškození kontaktních dílů nebo pružin. Pro mazání tohoto typu volnoběžek je dostačující již použité olejové mazání, pokud je použitý olej doporučený pro válečkové volnoběžky. Samo...

Více

Proslov americké porodní asistentky Iny May Gaskin při převzetí

Proslov americké porodní asistentky Iny May Gaskin při převzetí udržovány ve strachu, že je jejich tělo v souvislosti s rozením snad nějakým způsobem nedostatečné. Vymizení profese porodních asistentek na počátku 20. století v USA vydláždilo cestu pro porodnic...

Více

výsledková listina - VOS-TPK

výsledková listina - VOS-TPK BEHAME.sk BEHAME.sk Spartak Dubnica nad Váhom BEHAME.sk BEHAME.sk Bratislava - Rača Ašk Trnava ART OPTIKA Košice Bratislava NOMAE Bratislava-Rača Miletička Bratislava Staré Mesto Nivea Team Miletič...

Více