Bibliografický přehled od r. 1998

Transkript

Bibliografický přehled od r. 1998
Bibliografický p ehled od r. 1998
1998
Be ka, J.: Slovanský ústav jako sou ást d jin eskoslovenské slavistiky (1918 1945). In:
eská slavistika 1998.
Praha : Slovanský ústav AV R, 1998. S. 241-248.
Bláhová, E.: Bedeutung des griechisch-altkirchenslavischen Index zum Wörterbuch der
altkirchenslavischen Sprache für die griechisch-slavische Forschungen. Byzantinoslavica,
69, 196-204 (1998).
ermák, V.: Rec.: Ki , A. Z.: Knjiga o Jobu u hrvatskoglagoljskoj knji evnosti. Slavia 67,
[3] 363-367 (1998).
Fetková-Stankovska, P.: Otázka rekonstrukce charvátskohlaholského homiliá e. In:
slavistika 1998. Praha : Slovanský ústav AV R, 1998. S. 1-4.
eská
Hauptová, Z.: K problému rekonstrukce staroslov nských text . In: eská slavistika
1998. Praha : Slovanský ústav AV R, 1998. S. 5-10.
Hauptová, Z.: Csl. písemnictví v p emyslovských echách. In: Jazyk a literatura
v historické perspektiv . UJEP Ústí n./L., 1998, S. 5-42.
Hauptová, Z.: Abecední akrostich z Jaroslavského sborníku. In: Tematy (Sborník k 70-tinám
L. Moszy ského). Gda sk, 1998. S.321-329.
Hauptová, Z.: Paleoslovenistika na Univerzit Karlov
F. Pastrnek, M. Weingart. In:
Slavia Pragensia ad tempora nostra. Praha, 1998. S. 15-20.
esták, M. - Havlíková, L. a kol. autor : D jiny jihoslovanských zemí.
Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 756 s. - (D jiny stát )
Praha :
Konzal, V.: eskocírkevn slovanská literatura
slepá uli ka na prahu rozvoje eské
kultury? In: Speculum medii aevi. Praha, 1998. S. 150-162.
Le ka, O.
ková, R. Mu inka, M.: Vypráv ní z Podkarpatí / Rozpovidi z Pidkarpattja.
Ukrajinská ná í východního Slovenska. New York Praha Kyjev : Euroslavica, 1998,
XXII+323 s. + XVI s. fotograf. p ílohy
an, A.: Kni ní titul ve slovanských literaturách. In:
Slovanský ústav AV R, 1998. S. 261-268.
eská slavistika 1998.
Praha :
Hrade ný, P. - Dostálová, R. - Hrochová, V. - Oliva, P. - Vav ínek, V: D jiny ecka. Praha :
Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 765 s.
Wollman, S.: Slovanská filologie 1998. In:
ústav AV R, 1998. S. 269-274.
eská slavistika 1998.
Praha : Slovanský
Zelenka, M.: K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách : Friedrich Nitzsche a
teorie literárních d jin. In: eská slavistika 1998.
Praha : Slovanský ústav AV R, 1998.
S. 275-282.
1999
Be ka, J.: Slovanský ústav a Polsko. In: Polonica. Ostrava : Ostravská univerzita, 1999.
S. 19-27.
Be ka, J.: Slovanský ústav v letech 1922-1963. Slavia, 68 [3-4] 401-420 (1999).
Be ka, J. - Vachou ková, A. - Koutenská, Z. - Tau ová, J. - Garcíová, S. - Dziamová, S.:
Bibliografie kni ních publikací Slovanského ústavu, jeho len a spolupracovník
(1928-1999). - Slavia, 68 [3-4] 1-135 (1999).
lo evská, L: Emigrantologija nauka o literature i kulture emigracii. Materiály kulatého
stolu. Mezinárodní sjezd slavist , 27. 8. 2. 9. 1998, Krakov. - Rossica, 3-4 [2] 2
(1989-1999).
Mathauserová, S. - B lo evská, L.: Pamjati Jefima Grigor´jevi a Etkinda. - Rossica, 3-4 [2]
221 (1989-1999).
lo evská, L. a kol.: Chronika literaturnoj izni russkoj emigracii v echoslovakii.
Rossijskoje literaturovedenije, [12] 216-285 (1999).
lo evská, L.: Molodaja emigrantskaja literatura Pragi (objedinenije Skit: tvor eskoje lico).
In: Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v eskoslovenské republice 1919-1939.
Praha : Slovanský ústav, 1999. S. 164-203.
lo evská, L. : Slovanský ústav a ruská emigrace. - Slavia, 68 [3-4] 467-470 (1999).
lo evská, L.: Vysockij na skom. In: Mir Vysockogo : issledovanija i materialy. Sv. 3.
Moskva, 1999. S. 410-422.
Bláhová, E.: Lexikální specifika staroslov nského parimejníku. - Slavia, 68 [2] 235-249
(1999).
Bláhová, E.: Zna enije perevodnych tekstov dlja issledovanija leksiki T rnovskoj literaturnoj
koly. In: rnovska kni ovna kola. - (Ed. Dan ev, G.). - Veliko T rnovo : Velikot rnovski
universitet Sv. Kiril i Metodij, 1999. S. 193-198.
Bláhová, E.: Rec.: Die grossen Lesemänen des Metropoliten Makarij. (Ed. Weiher, O.;
midt, S. O.; kurko, A. I.) Freiburg, 1997. 688 s. - Slavia, 68 [1] 124-127 (1999).
Bláhová, E.: Rec.: Davidov, A.: Starob lgarska leksikologia. Veliko T rnovo, 1996. 194 s.
- Slavia, 68 [1] 121-124 (1999).
Bláhová, E.: Rec.: B rlieva, S.: Agiografskite tvorbi za sv. Kiril i Metodij v Legenda aurea na
Jakov Voraginski. Kirilo-Metodievski studii, kn. 11. Sofija, 1998. S. 5-120. - Slavia, 68 [2]
352-355 (1999).
Bláhová, E.: Rec.: Gal' enko, M. I.: Nadpisi na drevnerusskich ikonach 12-15 vv. - Moskva :
Nauka, 1977. 171 s. - Slavia, 68 [2] 361-363 (1999).
Bláhová, E.: Rec.: Goly enko, V. S. - Dubrovina, V. F.: Kniga naricajema Koz'ma Indikoplov.
Moskva : Indrik, 1997. 774 s. - Byzantinoslavica, 60 [1] 263-267 (1999).
Bláhová, E.: Über die slawischen Übersetzungen der Bibel. - Rec.: Interpretation of the Bible
= Interpretacija Svetago pisma. - (Ed. Kra ovec, J.) Ljubljana ; Shessield : SAZU; Academia
Press, 1998. 1909 s. - Byzantinoslavica, 60 [2] 633-642 (1999).
Bláhová, E.: Rec.: estodnev Ioanna Ekzarcha Bolgarskogo : rannaja russkaja redakcija.
(Hrsg. Barankova, G. S.). Moskva : Indrik, 1998. 758 s. - Byzantinoslavica, 60 [2] 667-672
(1999).
ermák, V.: Proverbia v charvátskohlaholských breviá ích a jejich neslovanské p edlohy. Slavia, 68 [2] 251-258 (1999).
ermák, V.: Rec.: Sokolová, F.: Cyrilské a hlaholské staré tisky v eských knihovnách :
katalog. Praha : Slovanská knihovna p i Národní knihovn R, 1997. 426 s. Slavia, 68 [2]
355-358 (1999).
ermák, V.: Rec.: Mare , F. M [et al.]: Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s.
Catharinae codex slav. 2/N). Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1997. 24,
201 s. - Byzantinoslavica, 60 [1] 262-263 (1999).
erný, M.: Rec.: Karag´ozov, P.: Njakoga nite slavjane dnes. Sofija : Slavika, 1997. 232 s.
Opera slavica, 9 [3] 52-54 (1999).
Dziamová, S.: Jazykov dné studie Michala Hórnika publikované v echách. [Wosebity ze ivk] 186-193 (1999).
topis, 46
Filipová, H.: Kam sm uje evropská slavistika? Sborník prací Filozofické fakulty brn nské
univerzity. Slavica litteraria, 48 [X 2] 105-106 (1999).
Filipová, H.: "Mne jest´ to spet´, predstav´ pered Vsevy nim..." : filosofskaja lirika
V. Vysockogo. - Rossica, 3-4 [2] 59-64 (1999).
Filipová, H.: Nad p eklady Vladimíra Vysockého. - Sborník prací Filozofické fakulty
brn nské univerzity. Slavica litteraria, 48 [X 2] 65-73 (1999).
Filipová, H.: Rec.: Slavistika 2. Beograd, 1998. 337 s. - Slavia, 68 [1] 164-166 (1999).
Filipová, H.: Rec.: Sorge, V.: Literarische Länderbilder in Liedern und Wladimir Wyssozkis.
Ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren 1960 bis
1980. Frankfurt am Main : Lang, 1998. 135 s. - Opera Slavica, 9 [3] 63-66 (1999).
Filipová, H. - Ulbrecht, S.: Rec.: Hanáková, J.: Edice eského samizdatu 1972-1991. - Praha,
1997. 368 s. - Referatedienst zur Literturwissenschaft, 31 [3] 579-580 (1999).
Filipová, H. - Ulbrecht, S.: Rec.: Machala, L.: Pr vodce po nových jménech eské poezie a
prózy. - Olomouc, 1996. 221 s. - Referatedienst zur Literturwissenschaft, 31 [3] 581-582
(1999).
Hauptová, Z.: Milo Weingart (21. 11. 1890 - 12. 1. 1939). - Byzantinoslavica, 60 [1] 1-8
(1999).
Hauptová, Z.: Paleoslovenistika v Slovanském ústavu. - Slavia, 68 [3-4] 436-441 (1999).
Hauptová, Z.: Staroslavjanskij stich i jego gre eskije obrazcy. - Byzantinoslavica, 60 [2]
485-494 (1999).
Hauptová, Z.: Vliv k es anství a církve na kulturu ji ních a východních Slovan . - Zpravodaj
katedry bohemistiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem, [9] 1-19 (1999).
Hauptová, Z.: Rec.: Marvan, J.: Na prahu sloven iny. - Zpravodaj katedry bohemistiky
Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem, [9] 50-51 (1999).
Havlíková, L.: eská byzantologie a Slovanský ústav. - Slavia, 68 [3-4] 442-451 (1999).
Havlíková, L.: L Europe de l Est ou l Europe de l Ouest? A la position des pays balkaniques
au Moyen Age. In: Actes du VIIIe Congres International de l AIESEE, 24.8.-29.8.1999.
Bucarest, 1999.
Havlíková, L.: L`influence de la théorie politique byzantine sur la tradition étatique des
Bulgares. Contribution au probleme des titres et des symboles de souverains. Byzantinoslavica, 60 [2] 407-420 (1999).
Havlíková, L.: Za Zdenkou Veselou - P enosilovou (30. 9. 1930 - 4. 3. 1999). - Slovanský
ehled, 85 [3] 417-418 (1999).
Havlíková, L.: Rec.: Hrochová, V.: Métiers et commerce á Byzance du treiziéme au
quinziéme siécles. - Praha : Karolinum, 1998. 104 s. - Byzantinoslavica, 60 [1] 254-257
(1999).
Havlíková, L.: Rec.: Hercigonja, E.: Tropismena i trojezi na kultura hrvatskoga
srednjovjekovlja. Zagreb : Matica hrvatska, 1994. 279 s. - Byzantinoslavica, 60 [2] 672-676
(1999).
Hlou ková, J.: Stanislaw Przybyszewski jako zt lesn ní n kterých aspekt literární moderny
na p elomu století. - Slavia, 68 [2] 323-334 (1999).
Hlou ková, J.: Das Porträt des Polen aus der Sicht des Tschechen. In: Stereotype und
Nationen. Kraków : Miedzynarodowe Centrum Kultury, 1999. S. 55-62.
Jan árková, J. : "Rossija byla mne ma echoj". trichi k portretu knjagini Marii Klavdijevny
Teni evoj. - Rossica, 3-4 [2] 135-150 (1998-1999).
Jan árková, J.: Rec.: Tarasov, O.: Ikona i blago estije : o erki ikonnogovo dela
v imperatorskoj Rosii. Moskva : Progres, 1995. 495 s. : il. - Byzantinoslavica, 60 [1]
267-271 (1999).
Jan árková, J.: Rec.: udotvornaja ikona v Vizantii i Drevnej Rusi. Moskva : Martis, 1996.
559 s. - Byzantinoslavica, 60 [2] 663-667 (1999).
Mat jková, N. : Dmytro Antonovy ta revoljucijnyj ruch v Ukrajini na zlami 19 ta 20 stolit´. Rossica, 3-4 [2] 123-134 (1998-1999).
an, A.: Urzidil und Tschechen. - In: Böhmen ist überall. Internationales
Johannes-Urzidil-Symposion Prag. Sammelband der Vorträge. Primärbibliographie und
Register. - (Ed. Schiffkorn, A.). Linz : Ed. Grenzgänger, 1999. S. 49-58. - ( Edition
Grezgänger ; 26).
an, A.: Sociologie literatury u Karla Krej ího. - Slavia, 68 [2] 335-338 (1999).
an, A.: Estetický rozbor díla Paprockého a zajímavé teze o realismu v monografii Karla
Krej ího z roku 1941. - Slavia, 68 [2] 339-343 (1999).
Milko, P.: Vycházení Ducha Svatého v pravoslavné pneumatologii a kapitolky sv. Marka
Efeského proti Filioque. In: Pán a dárce ivota. - (Ed. Karfíková, L.; pinka, .). Brno :
CDK, 1999. S. 56-74.
Ol ovský, M.: Daniil Charms a poetika inar . í zóna, 5, 77-79 (1999).
Ol ovský, M.: Pojednání o hr ze (Leonid Saveljevi Lipovskij). í zóna, 7, 79 (2000).
Ol ovský, M.: Jakov Druskin, zv stovatel prázdnoty. í zóna, 8, 84-85 (2001).
Pacnerová, L.: Bible Vy ebrodská. In:
univerzita, 1999. S. 59-65.
ísp vky k slovanské filologii. Brno : Masarykova
Pospí il, I.: Demokratija kak tiranija bol' instva? Individuum - sistema - uvstvitel'nost' u A. S.
Pu kina. In: Ná Pu kin = Na Pu kin. - (Ed. erve ák, A.). Nitra : Filozofická fakulta
Univerzity Kon tantína Filozofa, 1999. S. 118-129.
Pospí il, I.: Dva poljusa bytija: anglo-amerikanskij empirizm-pragmatizm i "russkaja tema" u
Karla apeka. - In: Zwiazki miedzy literaturami narodów slowianskich w 19. i 20. wieku. (Ed. Kowalczyk, W.). Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. S. 225-233.
Pospí il, I.: Paradoxes of Genre Evolution : 19th-Century Russian Novel. - Zagadnienia
rodzajów literackich, 42 [1-2] 25-47 (1999).
Pospí il, I.: Potí e s Karlem apkem. In: Studie z literárn dné slavistiky. - (Ed. Dorovský,
I.). Brno : Masarykova univerzita, 1999. S. 94-100.
Pospí il,I. - Zelenka, M.: Problémy literární v dy. - Slavia, 68 [1] 184-188 (1999).
Hronková, D. K , V. Pospí il, I. Wollman, S. Zelenka, M.: Jihoslovanské
literatury v eském prost edí. Ed. I. Pospí il - M. Zelenka. Brno : Ústav slavistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1999, 190 s.
Ribarova, Z.: N kolik západoslovenism v makedonských církevn slovanských památkách.
In: Les études balcaniques tcheques 10. Praha : Univerzita Karlova, 1999. S. 9-12.
Ribarova, Z.: Rec.: Slavia 64-65 (1995-1996). - Slovo, 47-49, 332-336 (1999).
Savický, N. P.: Pohyb ve slovní zásob a v neologii. - Slavia, 68 [1] 3-7 (1999).
Savický, N. P.: Synchronní slovanská jazykov da v pracích len Slovanského ústavu a
nástupnických institucí. - Slavia, 68 [3-4] 463-466 (1999).
Stankovska, P.: 40 homilií na Evangelia eho e Velikého v charvátském církevn slovan-ském
ekladu ve srovnání s p ekladem eskocírkevn slovanským. - Slovo, 47-49 113-168 (1999).
Stankovska, P.: Výpo etní technika v slavistické lingvistice.- Slavia, 68 [1] 182-183 (1999).
Stankovska, P.: Rec.: Makarijoska, L.: Radomirov psaltir. Skopje, 1997. 331 s. - Slavia, 68
[2] 358-361 (1999).
pirudová, J.: K innosti Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi p i Slovanském
ústavu. - Slavia, 68 [3-4] 471-482 (1999).
Vachou ková, A. a kol.: eská literární v da - slavistika v období Pra ského jara
(1967-1969). Bibliografie. Praha : Slovanský ústav AV R, Euroslavica, 1998, 384 s.
Vachou ková, A. - Be ka, J.: Výb rová bibliografie kni ní produkce k otázkám vztah
esko-jihoslovanských. In: Jihoslovanské literatury v eském prost edí. - (Ed. Pospí il, I.;
Zelenka, M.). Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1999.
S. 172-183.
Vav ínek, V.: On the Localization of Great Moravia. Byzantinoslavica, 60 doplnit
Vav ínek, V.: eský historik Franti ek Dvorník. In: Zrod st ední a východní Evropy. Mezi
Byzancí a ímem. Praha : Prostor, 1999. S. 513-522. - (Obzor ; 21).
Vav ínek, V.: Great Moravia between Byzantium and the Latin West. - In: Gennadios k 70letiju akademika G. G. Litavrina. - (Ed. Lomize, Je. M.). Moskva : Indrik, 1999. S. 39-55.
Vav ínek, V.: eská slavistika. Osoby a instituce / zpracovaly Zde ka Rach nková a Michaela
eháková ; úvod Vladimír Vav ínek. Praha : Slovanská knihovna a Slovanský ústav AV R,
1999. 375 s.
Wollman, S.: Jihoslovanská ú ast v eském literárním vývoji. In: Jihoslovanské literatury
v eském prost edí. - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno : Ústav slavistiky Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brn , 1999. S. 3-5.
Wollman, S.: Osudy Slovanského ústavu od jeho zru ení v roce 1963 do sou asnosti.
- Slavia, 68 [3-4] 39-44 (1999).
Zelenka, M.: Literární v da ve Slovanském ústavu - sedmdesát let innosti (1928-1998). Slavia, 68 [3-4] 452-462 (1999).
Zelenka, M.: Na okraj dekonstruktivismu a manuskriptologie v polském literárním my lení.
In: Polonica. Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. S. 97-105.
Zelenka, M.: Rec.: Morávková, A.: Roman Jakobson - z korespondence. - Litomy l : Paseka,
1997.162 s. - Slavia, 68 [1] 140-142 (1999).
Zelenka, M.: Zpráva o innosti eského komitétu slavist . - Slavia, 68 [2] 382-383 (1999).
Pokorný, M. - Zelenka, M. : Albert Pra ák v archivních dokumentech Karlovy univerzity. In:
Slovakistika v eské slavistice. - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno : Masarykova
univerzita, 1999. S. 9-17.
Zelenková, A.: Literatúra a etika : diskusia pri okrúhlom stole. In: Druhový a ánrový kontext
v epike pre deti a mláde . - (Ed. Stanislavová, Z.; emberová, V.). Pre ov : NÁVKA, 1999.
S. 200-201.
Zelenková, A.: K problémom interpretácie a recepcie synkretického ánru komiks. In:
Druhový a ánrový kontext v epike pre deti a mláde . - (Ed. Stanislavová, Z.; emberová, V.).
Pre ov : NÁVKA, 1999. S. 169-179.
Zelenková, A.: Za iatky enských kultúrnych aktivit (J. M. Lehocká a almanach Nitra). In:
Slovakistika v eské slavistice. - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno : Ústav slavistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1999. S. 72-83.
irová, H.: Rec.: Slovar' - Grammatika - Tekst. - (Ed.. Karaulov, Ju. Ch.; Ljapon, M. V.)
Moskva 1996. 480 s. - Slavia, 68 [1] 153-155 (1999).
2000
Be ka, J.: Sborníky Carpatica a spole enské v dy. In: esko-slovenská vzájemnost a
nevzájemnost. Brno : Masarykova univerzity, 2000. S. 41-50.
Be ka, J.: Slovanský ústav : od reorganizací k likvidaci (1953-1963). In: Práce z d jin v dy,
sv. 1. V da v eskoslovensku v letech 1953-1963. - (Ed. Barvíková, H.). Praha : Arenga,
2000. S. 163-195.
Be ka, J.: Slovanský ústav v letech 1922-1963. In: Slovanský ústav v Praze : 70 let innosti.
Praha : Slovanský ústav; Euroslavica, 2000. S. 19-38.
lo evská, L.: Istorija russkoj i ukrajinskoj emigracii me vojennogo perioda kak predmet
issledovanij Slavjanskogo instituta AN R. In: Current State and Further Perspectives of
Slavonic Studies in Central Europe. - (Ed. Vav ínek, V.). Praha : Slovanský ústav AV R,
2000. S. 26-29.
lo evská, L.: Molodoje pokolenije literatorov Pragi i Pu kin. In: Pu kin i kul´tura russkogo
zarube ´ja. Me dunarodnaja konferencija, posvja ena 200-letiju so dnja ro denija - (Ed.
Vasil´jeva, M. A.). Moskva : Russkij put´, 2000. S. 144-152.
lo evská, L.: Ob estvo Dostojevskogo. In: Literaturnaja enciklopedija Russkogo
Zarube ja 1918-1940. Sv. 2. - (Ed. Nikoljukin, A. N.). Moskva : ROSSPEN, 2000.
S. 277-279.
lo evská, L.: Russkaja pe at´ v echoslovakii 1919-1923. In: 6. World Congress for
Central and East European Studies. Tampere : Finnish Institute for Russian and East
European Studies, 2000. S. 53.
lo evská, L.: "Skit". In: Literaturnaja enciklopedija Russkogo Zarube ja 1918-1940.
Sv. 2. - (Ed. Nikoljukin, A. N.). Moskva : ROSSPEN, 2000. S. 431-434.
lo evská, L.: Slovanský ústav a ruská emigrace. In: Slovanský ústav v Praze : 70 let
innosti. Praha : Slovanský ústav; Euroslavica, 2000. S. 85-88.
lo evská, L.: Sojuz russkich pisatelej i urnalistov v echoslovakii. In: Literaturnaja
enciklopedija Russkogo Zarube ja. 1918-1940. - (Ed. Nikoljukin, A. N.). Moskva :
ROSSPEN, 2000. S. 461-463.
lo evská, L.: Vja eslav Lebed v: zvjozdnyj kren. In: Literaturnaja enciklopedija Russkogo
Zarube ja. Sv. 3. Moskva : ROSSPEN, 2000. S. 129-132.
lo evská, L. - Dandová, M. - Zahradníková, M.: Pis´ma Zinaidy Nikolajevny Gippius
k Valentinu Fedorovi u Bulgakovu (1926-1936). - Rossica, 5-6 [1] 143-171 (2000).
Berný, J.: Rec.: Speculum medii aevi Zrcadlo st edov ku / uspo ádala a k vydání p ipravila
L. Jirou ková. Praha : KLP- Koniasch Latin Press, 1968. - Slavia, 69 [1] 106-107 (2000).
Bláhová, E.: Metod j. In: Lexikon eské literatury. D. 3/1. Praha : Academia, 2000.
S. 248-252.
Bláhová, E.: Významné katalogy starých slovanských rukopis vydané v letech 1994-1999. Slavia, 69 [2] 244-248 (2000).
Bláhová, E.: Rec.: Despodova, V.: Studii za makedonskata srednovekovna leksika. - Skopje,
1997. 271 s. - Slavia, 69 [1] 80-83 (2000).
Bláhová, E. - Turilov, A.: Rec.: Jevangelije ot Ioanna v slavjanskoj tradicii.
Sankt-Peterburg : Rossijskoje biblejskoje ob estvo, 1998. 55, 98, 82 s. ; Rec.: Aleksejev, A.
A.: Tekstologija slavjanskoj biblii. Sankt-Peterburg : Bulanin, 1999. 254 s. - Slavia, 69 [3]
361-370 (2000).
Bláhová, E.: Rec.: Saviina kniga. Drevneslavjanskaja rukopis´ 11, 11-12 i konca 13 veka.
Moskva : Indrik, 1999. 703 s. - Slavia, 69 [4] 467-470 (2000).
Bláhová, E.: Rec.: estodnev Ioanna Ekzarcha Bolgarskogo. Rannjaja russkaja redakcija. (Hrsg. G. S. Barankova). Moskva, 1998. 758 s. - Byzantinoslavica, 60 [2] 667-672 (2000).
Bláhová, E. - Konzal, V.: Cyrilometod jská tradice a slavistika / Franti ek Václav Mare ;
sestavili Emilie Bláhová a Josef Vintr; cizojazy né texty p elo ili Emilie Bláhová a Václav
Konzal; soupis díla sestavil Josef Vintr. Praha : Torst, 2000. 736 s.
ermák, V.: N kolik poznámek o významu charvátskohlaholských breviá pro
cyrilometo-d jský p eklad Starého zákona. In: Cyrillomethodiana : sborník k uct ní památky
Mons. prof. ThDr. Vojt cha Tkadl íka. Olomouc : Cyrilometod jská teologická fakulta
Univerzity Palackého : Praha : Euroslavica, 2000. S. 81-89.
ermák, V.: Rec.:. Rus' i ju nyje slavjane : sbornik statej k 100-letiju so dnja ro denija V. A.
Mo ina (1894-1987). Sankt-Peterburg, 1998. 474 s. - Slavia, 69 [4] 487-488 (2000).
ermák, V.: Rec.: Senjski glagolja ki krug 1248-1508. Zagreb : Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, 1998. 219 s. - Slavia, 69 [1] 78-80 (2000).
erný, M.: Recepce literárního díla eského mnicha na Chilandaru otce Sávy a nový zájem
o jeho osobnost v Srbsku : zevrubn í pohled na literární innost eského Svatohorce p i
íle itosti o sto let opo ného vydání jeho jubilejního spisu Istorija manastira Hilandara. Slavia, 69 [3] 289-311 (2000).
erný, M.: V nceslava Bechy ová. - Slavia, 69 [4] 507-508 (2000).
Filipová, H.: D jiny literatury Lu ických Srb . Brno : Akademické nakladatelství CERM,
2000. 24 s.
Filipová, H.: Brn nská poz stalost Franka Wollmana. - Slavia, 69 [1] 63-72 (2000).
Filipová, H.: Pu kinskije motivy v poezii V. Vysockogo. In: Litteraria humanitas 7. A. S.
Pu kin v evropských a kulturních souvislostech. - (Ed. Pospí il, I.). Brno : Masarykova
univerzita, 2000. S. 169-177.
Filipová, H.: Ruský ver a po íta ové systémy. - Sborník prací filozofické fakulty brn nské
univerzity. Slavica litteraria, 49 [X 3] 91-95 (2000).
Filipová, H. - Zelenka, M.: A. S. Pu kin v evropském kulturním kontextu: poetika, literární
sm ry a ánry : Rusko a Evropa. - Slavia, 69 [1] 121-123 (2000).
Filipová, H.: Rec.: Sorge, V.: Literarische Länderbilder in Wolf Biermanns und Wladimir
Wyssozkis. Ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren
1960 bis 1980 Frankfurt am Main, 1998. 135 s. - Paratexte printmedial, 1 [1] 67-68 (2000).
Filipová, H.: Rec.: 60-je, 70-je...Zapiski o neoficial´noj izni v Moskve. In: Wiener
Slawistischer Almanach. Sonderband 47. Wien, 1999. 267 s. - Slavia, 69 [2] 256-258
(2000).
Filipová, H. - Ulbrecht, S.: Rec.: Prager Schule : Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur
Literatur, Ästhetik und Poetik der Narration. (Hrsg. W. F. Schwarz in Zusammenarbeit mit J.
Holý und M. Jankovi ). Frankfurt am Main : Vervuert Vrlg., 1999. 423 s. - Slavia, 69 [1]
87-90 (2000).
Hauptová, Z.: Die altkirchenslavischen Akrostichien und die Glagolica. In: Glagolitica :
zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien : Österreichische Akademie der
Wissenschaften, 2000. S. 47-53.
Hauptová, Z.: Rec.: Despodova, V.: Staroslovensko-makedonski re nik so gr ki paraleli.
Skopje, 1999. 558 s. - Slavia, 69 [2] 211-214 (2000).
Havlíková, L.: K po átk m eské a slovenské byzantologie. P. J. afa ík - J. Bidlo - M.
Weingart. In: esko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.).
Brno : Masarykova univerzita, 2000. S. 140-146.
Havlíková, L.: Rec.: Avenarius, A.: Byzantský ikonoklasmus, 726 843 : storo ie zápasu o
ikonu. Bratislava : Veda, 1998. 169 s. - Slovanský p ehled, 86 [3] 344 (2000).
Havlíková, L.: Rec.: Bibikov, M. V.: Vizantijskije isto niki po istorii drevnej Rusi i Kavkaza.
Sankt-Peterburg : Aleteja, 1999. 314 s. - Slovanský p ehled, 86 [3] 374 (2000).
Havlíková, L.: Rec.: Pirivatri , S.: Samuilova dr ava: obim i karakter. Beograd :
Vizantolo ki institut SANU, 1997. 227 s. - Slovanský p ehled, 86 [3] 379-380 (2000).
Havlíková, L.: Rec.: Slavjane i ich sosedi. Vyp. 8. Imperskaja ideja v stranach Central'noj,
Vosto noj i Jugo-Vosto noj Jevropy. Moskva : Nauka, 1998. 155 s. - Slovanský p ehled, 86
[1] 111-115 (2000).
Hlou ková, J.: Devadesátá léta v zrcadle p eklad z pol tiny. - Slavia, 69 [2] 153-160 (2000).
Jan árková, J.: Kni ní dar nakladatelství YMCA-Press. - Slavia, 69 [4] 489-491 (2000).
Jan árková, J.: Odcházíme, abychom zachránili vlast : vypráv ní bývalého impresária Borise
Tichanovi e o Rusku, aljapinovi, Vertinském a Kareninovi. Tvar, [10] 8-10 (2000).
Jan árková, J.: Prage v dar. - Rossica, 5-6 [1] 212-214 (2000).
Jan árková, J. : S Musatovou budu vystavovat rád , ekl Marc Chagall: rozhovor
s E. Musatovou. Tvar [2] 8-9 (2000).
Jan árková, J.:Rec.: Basargina, Je. Ju.: Russkij archeologi eskij institut v Konstantinopole.
Sankt-Petrburg, 1995. 243 s. - Rossica, 5-6 [1] 195-198 (2000).
Konzal, V.: Gloria - Hymnos heóthinos v Sinajském altá i - staroslov nský p ísp vek k
jinám liturgie. In: Cyrillomethodiana: sborník k uct ní památky Mons. prof. ThDr. Vojt cha
Tkadl íka. Olomouc : Cyrilometod jská teologická fakulta Univerzity Palackého; Praha :
Euroslavica, 2000. S. 90-97.
, V.: Migracija i emigracija. In: zro denskija tekst : pro iti na literaturata i kulturata
na b lgarskoto V zra dane. Sofija, 2000. S. 205-211.
an, A.: eská literatura v nové polské encyklopedii. - Slavia, 69 [2] 185-187 (2000).
an, A.: Rec.: P ísp vky k d jinám slovakistiky na FF UK. - Praha, 1998. 147 s. - Slavia,
69 [1] 123-124 (2000).
Milko, P.: Man elství v pravoslaví. In: Pravoslavný kalendá 2001.
vydavatelství, 2000. S. 83-90.
Pravoslavné
Pacnerová, L.: Die tchechische Variante der kroatischen eckigen Glagolica. Die dritte Periode
des Glagolismus in Böhmen. In: Glagolitica: zum Ursprung der slavischen Schriftkultur.
Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2000. S. 192-197.
Pacnerová, L.: Písma pro Slovany: hlaholice, cyrilice, latinka. In: Cyrillomethodiana: sborník
k uct ní památky Mons. prof. ThDr. Vojt cha Tkadl íka. Olomouc : Cyrilometod jská
teologická fakulta Univerzity Palackého; Praha : Euroslavica, 2000.
S. 98-108.
Pospí il, I.: Literárn dná slovakistika v n kterých brn nských v deckých periodikách.
In: esko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno :
Masarykova univerzita, 2000. S. 99-103.
Pospí il, I.: Krizis filologi eskich nauk i literaturoved eskaja rusistika v konce tysja eletija.
In: Russkij jazyk v centre Jevropy. - Banska Bistrica : Associacija rusistov Slovakii, 2000.
S. 44-52.
Pospí il, I.: A. S. Pu kin v trojí projekci a eská "úzkost z d jin". In: Litteraria humanitas 7.
A. S. Pu kin v evropských kulturních souvislostech. - (Ed. Pospí il, I.). Brno : Masarykova
univerzita, 2000. S. 283-288.
Pospí il, I.: Contemporary Czech Slavonic Studies at the Crossroads. In: Current State and
Further Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe. - (Ed. Vav ínek, V.). Praha :
Slovanský ústav AV R, 2000. S. 19-25.
Pospí il, I.: esko-polské sbli ování, St ední Evropa a literární v da. In: Litteraria humanitas
8. Komparatistika, genologie, translatologie. Krystyna Kardyni-Pelikánová.
- (Ed.
pán, L.). Brno : Masarykova univerzita, 2000. - S. 21-24.
Pospí il, I.: O nekotorych specifi eskich ertach razvitija russkoj literatury. - Sborník prací
filozofické fakulty brn nské univerzity. Slavica litteraria, 49 [X 3] 29-42 (2000).
Pospí il, I.: St edoevropská k ovatka a po átky poststrukturalistické fáze literární v dy v
eskoslovensku. In: Litteraria humanitas 8. Komparatistika, genologie, translatologie.
Krystyna Kardyni-Pelikánová. - (Ed.
pán, L.). Brno : Masarykova univerzita, 2000. S.
155-166.
Pospí il, I. - Zelenka, M. : Zázrak neubývání a spole né osy dialogu. In: Um ní teorie a
Zden k Mathauser. - (Ed. Zelenka, M.). Praha : Slovanský ústav AV R, 2000. S.
390-392.
Pospí il, I. - Zelenka, M.: Zpráva o jednání prezidia Mezinárodního komitétu slavist
(Zah eb, 16 - 18. 10. 2000). - Slavia, 69 [3] 386-388 (2000).
Ribarova, Z.: Jazi ni osobenosti na tekstovite od Ochridskiot literaren centar. In: Eden
milenium nauka i umetnost vo Makedonija. Skopje : Univerzitet Sv. Kiril i Metodij , 2000.
S. 29-39.
Ribarova, Z.: Rec.: Slavia 66-67 (1997-1998). - Slovo, 50, 255-260 (2000).
Ribarova, Z.: Rec.: Zlatanova, R.: Kniga na dvanadesette proroci s t lkovanija. T. 1.
Starob lgarskijat prevod na Starija Zavet. - (Ed. Nikolova, S.). Sofija : BAN, 1998. 612 s. Slovo, 50, 255-260 (2000). S. 244-251.
Ribarova, Z. Makarijoska, L.: Rec.: Nové publikace Ústavu pro makedonský jazyk (léta
1993-1999). - Slavia, 69 [4] 478-484 (2000).
Savický, N.: O jazyce, spole nosti a funkcích. - Slovo a slovesnost, 61 [2] 93-101 (2000).
Savický, N.: Rec.: Sériot, P.: Structure et totalité. Paris : Presses Universitaires de France,
1999. 358 s. - Slavia, 69 [4] 472-474 (2000).
Stankovska, P.: Die Schreiber des neugefundenen Teils des Psalterium Sinaiticum. In:
Glagolitica: zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien : Österreichische Akademie
der Wissenschaften, 2000. S. 109-116.
Stankovska, P.: Trojí hlaholské
v Euchologiu sinajském. In: Cyrillomethodiana : sborník
k uct ní památky Mons. prof. ThDr. Vojt cha Tkadl íka. Olomouc : Cyrilometod jská
teologická fakulta Univerzity Palackého; Praha : Euroslavica, 2000.
S.125-131.
Stankovska, P.: Rec.: Journal of Croatian Studies, volumes 36-37. Annual Review of the
Croatian Academy of America, Inc. - New York, 1997. 327 s. - Slavia, 69 [1] 73-78 (2000).
Stankovska, P.: Rec.: Vladova, J. [et al.]: Makedonsko- ki re nik. Skopje, 1998. ;
Rec.: Hora, K.: Makedonsko- eský slovník s Makedonskou gramatikou Franti ka Václava
Mare e. Praha : Euroslavica, 1999. 638 s. - Slavia, 69 [2] 214-221 (2000).
Vav ínek, V.: A Byzantine polemic against Islam in Old Slavonic hagiography. In:
Proceedings of the 6 International Congress of Graeco-Oriental and African Studies. - (Ed.
Christides, V.; Papadopoullos, T.). Nicosia : Archbishop Makarios 3 Cultural Centre, 2000.
S. 535-542.
Vav ínek, V.: Cyril and Methodius. In: Encyclopedia of the Middle Ages. Vol. 1. (Ed.
Vauchez, A.). Cambridge, 2000. S. 402.
Vav ínek, V.: Mission in Mähren: zwischen dem lateinischen Westen und Byzanz. In: Europas
Mittel um 1000 : Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Bd. 1. - (Ed. Wieczorek,
A.; Minz, H. H.). Stuttgart, 2000. S. 304-310.
Vav ínek, V.: Po ítání asu v Byzanci. - jiny a sou asnost, 22 [2] 13-15 (2000).
Wollman, S.: Interkurence literárních struktur u západních Slovan . - Slavia, 69 [1] 27-36
(2000).
Zelenka, M.: Albert Pra ák a otázky esko-slovenskej vzájomnosti. In: Slovensko- eské
vz ahy a súvislosti. Bratislava : T. R. I. Médium, 2000. S. 61-73.
Zelenka, M.: K aktuálním problém m slovanské filologie : tradice a perspektivy
literárn dné slavistiky. - Slavia, 69 [1] 9-25 (2000).
Zelenka, M.: Komparatistika jako poetika dekolonializace. - Rec.: Gnisci, A.: Introduzione
alla letteratura comparata. Milano, 1999. 327 s. - Slovak Review, 9 [2] 193-195 (2000).
Zelenka, M.: O tzv. genetické kritice (teorie manuskriptologie v postmoderní perspektiv ).
In: Um ní teorie a Zden k Mathauser. - (Ed. Zelenka, M.). Praha : Slovanský ústav AV R,
2000. S. 399-409.
Zelenka, M.: Slavia v d jinách eské a slovenské mezivále né slavistiky. In: esko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno : Masarykova
univerzita, 2000. S. 15-27.
Zelenka, M.: Srovnávací literární v da z pohledu 14. a 15. kongresu AILC (in margine
problematiky). In: Literární v da na prahu 21. století = Nauka o literaturze u progu 21
stulecia. - (Ed. Martinek, L.). Opava : Slezská univerzita v Opav , 2000. S. 62-74.
Ku era, P. - Zelenka, M.: Ke komparatistickým syntézám devadesátých let. - Sv t literatury,
[20] 162-168 (2000).
Zelenková, A.: Konferencia o esko-slovenskej vzájomnosti a nevzájomnosti. - Slavia, 69 [2]
259-260 (2000).
Zelenková, A.: Jan Helcelet a otázky esko-slovenskej vzájomnosti a nevzájomnosti. In:
esko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno :
Masarykova univerzita, 2000. S. 76-82.
Zelenková, A.: Umenie teórie a in pirácie (Sympózium na po es prof. Zde ka Mathausera). Slavia, 69 [3] 384-386 (2000).
Zelenková, A.: Dobrodru ný komiks z Amuletu. - Rec.: Modrá p tka. Comics. - Lad ní, 5 [3]
29 (2000).
2001
Bláhová, E.: Osudy studie Franti ka Václava Mare e o písni Hospodine, pomyluj ny. - Slavia,
70 [2] 197-202 (2001).
Bláhová, E.: Rec.: Mladenova, M.: Kirilo-Metodieva geografija i ezikova istorija, ili zapadnite
slavjani, Kiril i Metodij i kakvo e (o)stanalo posle. Sofija : Cheron, 1999. 154 s. - Slavia, 70
[2] 235-240 (2001).
Bláhová, E.: Rec.: Zlatanova, R.: Starob lgarskijat prevod na Starija zavet. T.1. Kniga na
dvadeset proroci s t lkovanija. Sofija : Marin Drinov, 1998. 37, 662 s. - Slavia, 70 [1]
99-101 (2001).
ermák, V.: K otázce p edlohy starozákonních text v charvátskohlaholských breviá ích. - In:
Drugi hrvatski slavisti ki kongres. Zbornik radova I. - (Ed. Sesar, D.). Zagreb : Hrvatsko
filolo ko dru tvo, 2001. S. 193.
ermák, V.: Rec.: Nik evi , V. D.: Gnosti ka kultura u Crnoj Gori. (Prolegomena)..
Podgorica, 1999. 179 s. - Slavia, 70 [3] 240-244 (2001).
ermák, V.: Rec.: Rach nková, Z. - eháková, M.: eská slavistika. Osoby a instituce.
Praha : Slovanská knihovna, 1999. 374 s. - Opera slavica, 9 [3] 56-57 (2001).
erný, M. : Athos eskýma o ima v moderní dob . In: Litteraria humanitas 10. Slavistika a
balkanistika. - (Ed. Dorovský, I.). Brno : Masarykova univerzita, 2001. S. 19-47.
erný, M.: Bulharistický p ínos V nceslavy Bechy ové a nerealizovaný projekt D jin
bulharské literatury ve Slovanském ústavu. Bibliografický soupis prací V nceslavy Bechy ové.
- Slavia, 70 [3-4] 299-334 (2001).
erný, M.: Dlaczego J. Zeyer nie odszed na Góre Athos? : o spotkaniu Zeyera z Saw
Chilandarskim). In: Klasztory i kultura krajów s owia skich. Kraków : Papieska akademia
teologiczna w Krakowie, 2001. S. 175-207. (Biblioteka ekumenii i dialogu ; 15)
Filipová, H.: Du e d jin v díle Marka Charitonova. In: Litteraria humanitas 9. Cesta k du i
díla. Miroslav Mikulá ek. Brno : Masarykova univerzita, 2001. S. 51-59.
Filipová, H.: Romantik sov tského dne. Gennadij palikov (1937-1974). - Sborník prací
filozofické fakulty brn nské univerzity. Slavica litteraria, 50 [X4] 23-34 (2001).
Filipová, H.: Lu ická otázka dnes: n kolik úvah o perspektivách lu ické srb tiny. - Sborník
prací filozofické fakulty brn nské univerzity. Slavica litteraria, 50 [X4] 95-100 (2001).
Filipová, H.: Filozof, literární v dec a princip neubývání (Prof. Zden k Mathauser). - Tvar, 12
[18] 23 (2001).
Filipová, H.: Slovník ruských, ukrajinských a b loruských spisovatel / kolektiv autor pod
vedením Iva Pospí ila. Praha : Libri, 2001. 680 s.
Filipová, H.: Dva jubilejní sborníky Ústavu slavistiky Filozofické fakulty MU. - Rec.:
Litteraria Humanitas 8. Komparatistika, genologie, translatologie. Krystyna
Kardyni-Pelikánová. - Brno, Masarykova univerzita, 2000.; - Rec.: Litteraria Humanitas 9.
Cesta k du i díla. Miroslav Mikulá ek. Brno, Masarykova univerzita, 2000. - Univerzitni
noviny [Brno], 8 [6] 16-17 (2001).
Hauptová, Z.: Vit z. (Jak dlouho se udr ela v echách církevn slovanská tradice?). In: Drugi
hrvatski slavisti ki kongres: zbornik radova 1. Zagreb : Hrvatsko filolo ko dru tvo;
Filozofski fakultet, 2001. S. 217-223.
Hauptová, Z.: Rec.: Mare , F. V.: Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen.Frankfurt am Main : Peter Lang, 1999. 173 s. - Wiener slavistische Jahrbuch, 47, 259-269
(2001).
Havlíková, L.: Archon nebo basileus? - Slovanský p ehled, 87 [2] 129-138 (2001).
Havlíková, L.: Balkanistická studia a po átky eské byzantologie. In: Litteraria humanitas
10. Slavistika a balkanistika. - (Ed. Dorovský, I.). Brno : Masarykova univerzita, 2001.
S. 13-18.
Havlíková, L.: eská byzantologie v posledním desetiletí 20. století (1990-2000). In:
Východoevropská studia v eské republice 1990-2000 : Historie. - (Ed. esták, M.; Vl ek,
R.). Praha : Historický ústav AV R, 2001. S. 142-145, 237-242. - (Slovanské historické
studie; 27).
Havlíková, L.: Rec.: O erki istorii kul´tury slavjan. - (Ed. Volkov, V. K. [et al.]).
Moskva : Indrik,1996. 463 s. - Slavia, 70 [1] 102-107 (2001).
Havlíková, L.: Rec.: Taseva, L.: B lgarska toponimija ot gr cki i sr bski srednovekovni
dokumenti. Sofija : RIK Litera, 1998. 305 s. - Slovanský p ehled, 87 [1] 56 (2001).
Havlíková, L.: Rec.: Basargina, E. Ju.: Russkij archeologi eskij institut v Konstantinopole.
erki istorii. Sankt-Peterburg : Dmitrij Bulanin, 1999. 245 s. - Slovanský p ehled, 87 [1]
109-110 (2001).
Havlíková, L.: Rec.: Polyvjannyj, D. I.: Kulturnoje svojeobrazije srednevekovoj Bolgarii
v kontekste vizantijsko-slavjanskoj ob nosti 11-15 vekov. Ivanovo : Ivanovskij gos.
universitet, 2000. 289 s. - Slovanský p ehled, 87 [2] 239-240 (2001).
Havlíková, L.: Rec.: Drevnjaja Rus´ v svete zarube nych isto nikov (Ed. Mel´nikova, Je. A.).
Moskva : Logos, 1999. 608 s. - Slovanský p ehled, 87 [2] 225-226 (2001).
Havlíková, L.: Rec.: Foti , A.: Sveta Gora i Chilandar u Osmanskom carstvu (XV-XVII vek)
Beograd : Balkanolo ki institut SANU, 2000. 498 s. - Slovanský p ehled, 87 [4] 481-482
(2001).
Havlíková, L.: Rec.: Stefan Nemanja - Sveti Simeon Miroto ivi. Istorija i predanje. - (Ed.
Jovanka Kali ). Beograd : SANU, 2000. 445 s. - Slovanský p ehled, 87 [4] 482 (2001).
Havlíková, L.: Slavnostní otev ení knihovny Slovanského ústavu AV R. - Akademický
bulletin (AB), 2001 [12] 33 (2001).
Hoskovec, T.: P emý lení (nejen) o litevském kondicionálu. In: Grammaticus. - (Ed. ev ík,
O.; Vykyp l, B.). Brno : Masarykova univerzita, 2001. S. 64-90.
Jan árková, J.: Imperija krasoty Jir i Karaseka iz Lvovic. - Rossica, 5-6 212-214
(2000-2001).
Jan árková, J.: Chudo nik sam sebe zákon (G. Musatov). - New review = Novyj urnal, 60
[224] 198-208 (2001).
, V.: Universum: v eobecná encyklopedie / kolektiv autor . Praha : Euromedia Group,
2000-2001. ( hesla o bulharské literatu e a o literárn dné slavistice)
Milko, P.: Up ímná vypráv ní [ruského] poutníka svému duchovnímu otci . Velehrad :
Refundium, 2001. 279 s. ( redak ní spolupráce)
Pacnerová, L.: Hlaholice na prahu 3. tisíciletí. In: Cyrillomethodiana in honorem Aemiliae
Bláhová et Venceslai Konzal. Praha : Slovanský ústav AV R; Euroslavica, 2001. S.
420-427.
Pfefferová, D.: K n kterým problém m identifikace chorvat tiny v sou asnosti. In: Otázky
národní identity determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách sou asné multietnické
spole nosti : sborník z mezinárodní v decké konference. Opava, 2001. S. 230-234.
Pfefferová, D.: O povále ném syndromu jazyka men in na území bývalé Jugoslávie. In:
Národnostní men iny na p elomu tisíciletí : sborník z mezinárodní v decké konference.
Opava, 2001. S. 248-253.
Pospí il, I.: "Stydlivost" tvorby. In: Litteraria humanitas 9. Cesta k du i díla. Miroslav
Mikulá ek. - (Ed.
pán, L.). Brno : Masarykova univerzita, 2001. S. 31-39.
Pospí il, I.: Úskalí "nové komparatistiky", inovace, skepse a odvrácená tvá literárn dných
metod. In: Litteraria humanitas 10. Slavistika a balkanistika. Ivan Dorovský. - (Ed.
Dorovský, I.). Brno, Masarykova univerzita 2001. S. 49-54.
Pospí il, I.: Literární postava jako "za ité n ky" literární v dy. - Sborník prací filozofické
fakulty brn nské univerzity. Slavica Litteraria., 50 [X 4] 51-57 (2001).
Pospí il, I.: Významy a smysl (literárn dné) slavistiky : p ísp vek do diskuse. - Sborník
prací filozofické fakulty brn nské univerzity. Slavica litteraria., 50 [X 4] 87-94 (2001).
Pospí il, I. - Zelenka, M.: Souvislosti sociologického p ístupu k literatu e a komparatistické
impulsy Karla Krej ího v mezivále ném období (na pomezí sociologismu a strukturální
estetiky). - In: Sociologie literatury. - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno : Masarykova
univerzita, 2001. S. 5-32.
Ribarova, Z.: Transkripcija na iminjata od kiot i od slova kiot jazik. - Literaturen zbor, 48
[1-2] 39-47 (2001).
Ribarova, Z.: Uz pitanje odnosa parimejnoga i brevijarskoga teksta. In: Drugi hrvatski
slavisti ki kongres : zbornik radova 1. Zagreb : Hrvatsko filolo ko dru tvo; Filozofski
fakultet, 2001. S. 263-268.
Savický, N. - B lo evská, L.: Kollokvium o russkoj emigracii v Ljuksemburskom dvorce v
Pari e "Pari i russkaja emigracija. Kul´tura v izgnanii, kul´tura izgnanija". (Pari , 18. - 20.1.
2001). - Rossica, 5-6 [1] 208-210 (2000-2001).
Stankovska, P.: Evangelní ver e p ed homiliemi v temporálu charvátskohlaholských breviá
13.-15. století. - Slavia, 70 [3-4] 483-494 (2001).
Stankovska, P.: Homilie v Propriu de tempore charvátskohlaholských breviá 13.-15.
sto-letí. In: Drugi hrvatski slavisti ki kongres : zbornik radova 1. Zagreb : Hrvatsko
filolo ko dru tvo; Filozofski fakultet, 2001. S. 269-273.
pirudová, J.: Rec.: Glo an ev, A.: Imena podjetij kot jezikovno kulturno vpra anje. Ljubljana : Rokus, 2000. - Acta onomastica, 41-42, 251-255 (2001).
Va eková, J.: Rec.: Svrlji ki odlomci jevandjelija (XIII vek). (Ed. Rodi , N.). Svrljig,
1999. - Slavia, 70 [1] 131-133 (2001).
Vav ínek, V.: Slovanský panovník jako "Nový Konstantin". Boris Bulharský - Rastislav
Moravský - Vladimír Kyjevský. - Slavia, 70 [3-4] 507-516 (2001).
Vav ínek, V.: Slavonic Rulers as "New Constantines". Boris of Bulgaria - Rastislav of
Moravia - Vladimir of Kiev. In: 20e Congres International des Études Byzantines. Pré-Actes 3. Communications libres. Paris : College de France-Sorbone, 2001. - S. 255-256.
Vav ínek, V.: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem. In: Velká Morava mezi
Východem a Západem. Sborník p ísp vk z mezinárodní v decké konference. Uherské
Hradi , Staré M sto 28. 9. - 1. 10. 1999. - (Ed. Galu ka, L.; Kou il, P.; M ínský, Z.).
Brno : Archeologický ústav AV R Brno, 2001. S. 413-419.
Vav ínek, V.: Doslov. In: Dvorník, F.: Po átky zpravodajských slu eb: starov ký Blízký
východ, Persie, ecko, ím, byzantská e, arabsko-muslimské e, mongolská e, ína,
Moskevské kní ectví. Praha : Prostor-architektura, interiér, design , 2001. S. 393-401. (Obzor ; 37.).
Zelenka, M.: Úvod. In: Sborník Spole nosti Aloise Jiráska 4. - (Ed. Zelenka, M.; Mikulá ek,
A.; Pokorný, M.). Praha : Spole nost A. Jiráska, 2001. S. 7-8.
Zelenka, M.: Dekonstruktivistická komparatistika v é e poststrukturální kritiky. In: Litteraria
Humanitas 9. Cesta k du i díla. Miroslav Mikulá ek. Brno : Masarykova univerzita, 2001.
S. 143-151.
Zelenka, M.: Rec.: Ferencz Kazinczy a Brno: v ze ský deník Ferencze Kazinczyho a jeho
pobyt v Brn . Brno : Masarykova univerzita, 2000. 134 s. - Slavia, 70 [2] 281-282 (2001).
Zelenka,M.: Slavistická spole nost Franka Wollmana. - eský jazyk a literatura, 52 [3-4]
99-100 (2001).
Pokorný, M. - Zelenka, M.: Jirásek v Bratislav . P ísp vek ke studiu esko-slovenské
vzájemnosti. In: Sborník Spole nosti Aloise Jiráska 4. - (Ed. Zelenka, M.; Mikulá ek, A.;
Pokorný, M.). Praha : Spole nost A. Jiráska, 2001. S. 95-115.
Zelenková, A.: Pragmatika výrazových prostriedkov komiksu (Spiegelmanova Maus a
zobrazenie holokaustu). In: Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia. Nitra :
Filozofická fakulta UKF, 2001. S. 131-144. - (O interpretácii umeleckého textu ; 23).
Náb lková, M. - Zelenková, A.: Slovensko- eské vz ahy a súvislosti. - Slavia, 70 [1]
147-150 (2001).
2002
Berný, J.: Rec.: Crvenkovska, E.: Zagrepski triod. Skopje, 1999. 494 s. - Slavia, 71 [1]
86-87 (2002).
Bláhová, E.: Rec.: Koch, Ch.: Kommentiertes Wort und Formenverzeichnis des
altkirchenslavischen Codex Assemanianus. Freiburg i. Br. : Weiher, 2000. 909 s. - Slavia, 71
[1] 52-54 (2002).
Bláhová, E.: Rec.: Lingvisti eskoje isto nikovedenije i istorija russkogo jazyka 2000. - (Ed.
Moldovan, A. M. Kalugin, V. V.) Moskva : Drevnechranili e, 2000. 376 s. + 29 s. Slavia, 71 [4] 409-412 (2002).
Bláhová, E.: Ralja Michajlovna Cejtlin (11. 8. 1920 - 2. 9. 2001). - Slavia, 71 [1] 119-120
(2002).
Bláhová, E.: Rec.: Re nik na crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija. - (Ed.
Ribarova, Z.; Ugrinova-Skalovska, R.). Skopje, 2000 - 2001. 3 sv. - Slavia, 71 [2] 187-190
(2002).
Bláhová, E.: Rec.: Starob lgarski re nik. Tom 1. - (Ed.: Ivanova-Mir eva, D.; Davidov, A.;
Ikonomova, .) Sofija : V. Trajanov, 1999. 91, 1027 s. - Slavia, 71 [3] 335-342 (2002).
Bláhová, E.: Rec.: Vere agin, Je. M.: Cerkovnoslavjanska kni nost´ na Rusi :
lingvotekstologi eskije razyskanija. - (Ed. Truba ev, O. N.). Moskva : Indrik, 2001. 607 s. Slavia, 71 [4] 412-416 (2002).
Bla ek, D.
ezní ková, V.: Rec. Beiträge der Europäischen Slawistischen Linguistik,
Polyslav 4. München, 2001. - Slovo a slovesnost, 63 [3] 227-232 (2002)
erný, M.: Rec.: Stojanov, V. D.: S inenija I - II. Sofija : Marin Drinov , 2001. 272 s. +
334 s. - Slavia, 71 [2] 211-214 (2002).
Filipová, H.: Vladimir Vysockij : put' ot barda k poetu : (stanovlenije i razvitije poeti eskoj
sistemy V. S. Vysockogo). Brno : Masarykova univerzita, 2002. 199 s.
Filipová, H.: Die Grenzen überschreiten : das deutsche, sorbische und tschechische Element in
Mitteleuropa. In: Litteraria Humanitas 11. Crossroads of Cultures : Central Europe. Brno :
Masarykova univerzita, 2002. S.159-183.
Filipová, H.: Vladimír Vysockij jako básník (ne)zasv cení. - Slavia, 71 [2] 147-164 (2002).
Filipová, H.: Rec.: Küntzel, K.: Von Ni nij Novgorod zu Gorkij. Metamorphosen einer
russischen Provinzstadt. Die Entwicklung der Stadt von den 1890er bis zu den 1930er Jahren.
Stuttgart, 1991. 318 s. - Slavia, 71 [2] 223-225 (2002).
Filipová, H.: Rec.: Pasty ík, S.: Witaj e do
icy : úvod do horní lu ické srb tiny. Hradec
Králové : Gaudeamus, 2002. 96 s. - Opera Slavica, 12 [4] 58-59 (2002).
Gladkova, H. Likomanova, I.: Jazykovaja situacija : istoki i perspektivy. Praha :
Karolinum, 2002. 453 s. (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia ; 138)
Gladkova, H.: Vzestup a krize symbolických funkcí slovanských standartních jazyk . In:
Obdobja 20 (Metode in zvrsti. Slovenski knji ni jezik aktualna vpra anija in zgodovinske
izku nje. Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige). Ljubljana, 2002. S. 343-370.
Gladkova, H.: Konservativna li orfografija slovarja Najdena Gerova? Slovar´ Najdena Gerova
kak zerkalo vremeni. In: Najden Gerov v istorijata na b lgarskata nauka i kultura. Materiali ot
Naciobalnata konferencija s me dunarodno u astie, 13-15 noemvri 2000. - (Ed.
Kjuvkieva-Mi ajkova, V.). Sofija, Akademi ni izdatelstvo Marin Drinov 2002. S. 41-55.
Hauptová, Z.: Rec.: Mare , F. V.: Cyrilometod jská tradice a slavistika. Praha : Torst,
2000. 736 s. - Slavia, 71 [1] 47-51 (2002).
Hauptová, Z.: Rec.: Podskalsky, J.: Theologische literatur des Mittelalters in Bulgarien und
Serbien 865 1459. München : C. H. Beck, 2000. 578 s. - Wiener Slavistisches Jahrbuch,
48, 265-271 (2002).
Havlíková, L.: Balkanistika (studia o jihovýchodní Evrop ) v eské republice a Slovenské
republice. - Slovanský p ehled, 88 [1] 126-128 (2002).
Havlíková, L.: Pra ská léta Jána Stanislava a eskoslovenská byzantologie. In: Literatury
v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura). - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno : Ústav
slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2002. S. 116-126.
Havlíková, L.: Klasická studia a po átky eské byzantologie : z korespondence A. Sala e a
J. Bidla. - Listy filologické, 125 [1-2] 102-109 (2002).
Havlíková, L. T i eny Ivana Asena II. - Slovanský p ehled, 88 [3] 441-456 (2002).
Havlíková, L.: Mezinárodní sympozium k 50. výro í úmrtí Matije Murka.
- Slavia, 71 [3] 374-375 (2002).
Havlíková, L.: Mezinárodní sympozium Matija Murko. Osobnost a dílo. - Akademický
bulletin (AB), - [5] 35 (2002).
Havlíková, L.: Ocen ní dlouholeté spolupráce [Václav Konzal]. - Akademický bulletin (AB), [7-8] 39 (2002).
Havlíková, L. - Hladký, L.: Sympozium eských a slovenských balkanist . - Akademický
bulletin (AB), [1] 26 (2002).
Hlou ková, J.: Rec.: Deset let poté ( eská a slovenská literatura po roce 1989). Sborník
referát z literární konference 43. Bezru ovy Opavy (13. a 14. zá í 2000). Praha ; Opava,
2000. 161 s. - Slavia, 71 [2] 245-247 (2002).
Hoskovec, T.: P átelský p ípisek Imanuela Kanta k litevskému slovníku. - Filosofický asopis,
50 [1] 125-146 (2002).
Hoskovec, T.: Sur la paradigmatisation du verbe indo-européen (deuxiéme partie). In:
Travaux du Cercle linguistique de Prague. Nouvelle série. Vol. 4. (Ed. Haji ová, E. [et
al.]). Amsterdam : Benjamins, 2002. S. 143-181.
Hoskovec, T.: Fonologický inventá a jeho morfonologické t íd ní. Obecná metodologická
rozvaha nad konkrétním materiálem jazyka litevského. - Slavia, 71 [3] 267-300 (2002).
Konzal, V.: Staroslavjanskaja molitva protiv djavola. Moskva : Indrik, 2002.
112 s.
, V.: Kulturní prost edí Plovdivu a mo né cesty bulharského obrození. In: Slavica
comparativa : sborník k ivotnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila. - (Ed. Nedv dová,
M. K.; Jirásek, K.; K ,V.). Praha : Euroslavica, 2002. S. 149-154.
, V: Josef Páta a eská mezivále ná bulharistika a slavistika. - esko-lu ický v stník, 12
[6] 51-52 2002).
an, A.: eská literatura mezi N mci a Slovany. Praha : Academia, 2002. 319 s.
an, A.: Tomá Garrigue Masaryk a Slovinci. In: Slavica comparativa : sborník
k ivotnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila. - (Ed. Nedv dová, M. K.; Jirásek, K.;
,V.). Praha : Euroslavica, 2002. S. 139-141.
an, A.: Rec.: Janaszek-Ivani ková, H.: S ovacja w obliczu Europy : sonda. Katowice,
2000. 185 s. - Slavia, 71 [1] 71-72 (2002).
an, A.: Rec.: Taraj o-Lipowska, Z.: Meczennik czeskiej prawdy. Karel Havlí ek
Borovský. Wroc aw, 2000. 151 s. - Slavia, 71 [1] 72-73 (2002).
an, A.: Rec.: Kril´, M.: Slov´jans´ki narody Avstrijs´koj monarchiji : osvitni ta naukovi
vzajemyny z ukrajincamy 1772-1867. L´viv, 1999. 294 s. - Slavia, 71 [2] 225-226 (2002).
an, A.: Rec.: Goszczynska, J.: Mit Janosika w folklorze i literaturze s owackiej 19
wieku. Warszawa, 2001. 302 s. - Slavia, 71 [2] 256 (2002).
an, A.: Rec.: Fried, I.: E: Osztrák-magyar modernség a boldog (?) békeidöben. [Die
österreichisch-ungarische Moderne in glücklichen (?) Friedenszeiten]. Szeged 2001. 133 s. Germanoslavica, 9 [1] 104 (2002).
Me an, A.: Rec.: Brajt evs´kyj, M.: Kleiner Abriss einer Geschichte der Ukraine. Vom
Paläolithikum zur Perestroika. München, 2001. 245 s. - Germanoslavica, 9 [1] 105 (2002).
an, A.: Rec.: Buth, M.: Der weite Mantel Deutschland. Sprache und Identität. Berlin ;
Brandenburg, 2001. 182 s. - Germanoslavica, 9 [1] 105-106 (2002).
an, A.: Rec.: Strelka, J. P.: Poeta Doctus Hermann Broch. Tübingen ; Basel, 2001.
157 s. - Germanoslavica, 9 [1] 107-108 (2002).
an, A.: Rec.: Strelka, J. P.: Der paraboliker Franz Kafka. Tübingen ; Basel, 2001. 111
s. - Germanoslavica, 9 [1] 108-109 (2002).
Ol ovský, M.: Inferno u Stanis awa Przybyszewského ve vztahu k ruské literatu e. In:
Nastupující v decká generace. 3. mezinárodní studentská konference. Ostrava : Ostravská
univerzita, 2002.
Ol ovský, M.: Jazyk antiutopie v díle Jevgenije Zamjatina a Stanis awa I. Witkiewicze. In:
Východoevropská moderna a její evropský kontext 2. Východoevropské studie 2. - (Ed.
Zadra il, L.). Praha : Karolinum, 2002. S. 151-166.
Skalka, B. - Pacnerová, L.: Cyrilice. In: Encyklopedický slovník tiny. - (Ed. Karlík, P.;
Nekula, M.; Pleskalová, J.). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. S. 57-60.
Pacnerová, L. Skalka, B. Ve erka, R.: Hlaholice. In: Encyklopedický slovník tiny.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. S. 186-190.
Pospí il, I.: Zm na literárn dného paradigmatu : pokus o esko-slovenský dialog. In:
Literatury v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura.). - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.).
Brno, Masarykova univerzita 2002. S. 21-33.
Pospí il, I.: ánrová struktura a emblemati nost apokalyptického románu Jurije Bondareva
Bermudský trojúhelník a souvislosti. - Sborník prací filozofické fakulty brn nské univerzity.
Slavica Litteraria, 51 [X5] 53-62 (2002).
Pospí il, I.: Mitteleuropa und Tschechoslowakei: Suche nach einem
literaturwissenschaft-lichen Kompromiss. In: Crossroads of Cultures: Central Europe. - (Ed.
Pospí il, I.). Brno: Masarykova univerzita, 2002. S. 143-155.
Pospí il, I.: My a oni: ve st edu i na okraji : poznámky k esko-ruským literárním vztah m.
In: Dialog kultur I. - (Ed. Richterek, O.). Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2002. S. 13-39.
Pospí il, I.: Areál - sociální v dy - filologie. In: Areál - sociální v dy - filologie. - (Ed.
Pospí il, I.). Brno : Masarykova univerzita, 2002. S. 3-25.
Pospí il, I.: Sv t textu po strukturalismu : literární v da a její st edoevropské souvislosti. Sborník prací filozofické fakulty brn nské univerzity. Slavica Litteraria, 51 [X 5] 75-79
(2002).
Pospí il, I.: Existuje moravská literárn dná rusistika a ukrajinistika? In: Morava a eské
národní v domí od st edov ku po dne ek. - (Ed. Malí , J.; Vl ek, R.). Brno : Matice
moravská, 2002. S. 153-172.
Pospí il, I.: Literárn dná slavistika a komparatistika (N kolik poznámek ke koncepci, teorii
a praxi). In: Slavica Comparativa. - (Ed. Nedv dová, M. K.; Jirásek, K.; K , V.). Praha :
Euroslavica, 2002. S. 9-16.
Pospí il, I.: Slavistika, komparatistika, literární v da a jejich osudová hodina. In: Slavistika
osudem i volbou. Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. S. 213-226.
Ribarova, Z.: Vzaimootno enije literaturnych tradicij v perevode tolkovanij na psaltyr´. In:
Srednovekovna christianska Evropa : Iztok i Zapad : cennosti, tradicii, ob tuvene = Medieval
Christian Europe : East nad West : tradition, values, communications.. Sofija : Gutenberg,
2002. S. 175-181.
Ribarova, Z. Camuglia, M.: Rec.: Skomorochova-Venturi, L.: Corso di lingua paleoslava
grammatica. Pisa : Ed. ETS, 2000. 292 s. - Slavia, 71 [1] 92-97(2002).
Ribarova, Z.: Rec.: Ilievski, P. Ch.: Svetila nezaodni : slovenskite prvou iteli i nivnite u enici
: studii. Skopje : Matica makedonska, 1999. 462 s. - Slavia, 71 [3] 365-368 (2002).
Ribarova, Z.: Novi knigi vo edicijata Posebni izdanija. - Rec.: Makarijoska, L.: Deverbativnite
imenki vo makedonskite crkovnoslovenski rakopisi od XI-XVI vek. Skopje, 2002.
(Posebni izdanja ; 32) ; Rec.: Trajkova, K.: Leksikata na Stanislavoviot prolog. Skopje,
2002. (Posebni izdanija ; 34). - Literaturen zbor, 49 [3-4] 107-113 (2002).
Savický, N.: Etymologický ert? - Slavia, 71 [2] 243 (2002).
Savický, N.: Rec.: Rusanivs´kyj, V. M.: Istorija ukrajins´koji literaturnoji movy. Kyjiv,
2001. 391 s. - Slavia, 71 [3] 345-347 (2002).
Savický, N.: Rec.: Russkij semanti eskij slovar´. T. 1. (Ed. vedova, N. Ju.). Moskva,
1998. 800 s. - Slavia, 71 [2] 190-192 (2002).
Savický, N. - laufová, E.: Rec.: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník z
ísp vk z konference Praha, 31. 10. - 1. 11. 2000. Praha : Ústav pro jazyk eský AV R,
2000. - Slavia, 71 [4] 434-436 (2002).
Stankovska: P. : Rec.: Veder, W. R.: Utrum in alterum abiturum erat? Bloomington :
Indiana, 1999. 242 s. - Slavia, 71 [3] 343-345 (2002).
ková, R.: Rec.: Genyk-Berezovská, Z.: Hrani kul´tur. Baroko - Romantizm - Modernizm. Kyjiv, 2000. 367 s. - Slavia, 71 [1] 108-110 (2002).
Va eková, J.: Rec.: Cyrillomethodiana : sborník k uct ní památky Mons. ThDr. Vojt cha
Tkadl íka. Olomouc; Praha : Euroslavica, 2000. 145 s. - Slavia, 71 [3] 359-360 (2002).
Dostálová, R. - Oliva, P. - Vav ínek, V.: ecko.
Praha : Libri, 2002.
146 s.
Zelenka, M. : Alois Jirásek a d jiny v eském krásném písemnictví (N kolik poznámek k
úvodu). In: jiny v eském krásném písemnictví : sborník p ísp vk z literárn historické
konference ke 150. výro í narození Aloise Jiráska. - (Ed. Pokorný, M.; Zelenka, M.).
Hronov; Náchod : Okresní muzeum Náchod; Technická univerzita v Liberci, 2002.
S. 8-11.
Zelenka, M.: Karel Krej í a sociologie literatury. In: Slavica comparativa : sborník k
ivotnímu jubileu prof. Miroslava Kvapila. - (Ed. Nedv dová, M. K.; Jirásek, K.; K , V.).
Praha : Euroslavica, 2002. S. 97-103.
Zelenka, M.: Roman Jakobson and the Czech Literatury Comparative Studies (Linguistic
Poetics as Starting Point of the Conception of Structural History of Literatury). In:
Transformace eské a slovenské spole nosti na prahu nového milénia a její úloha v
sou asném globálním sv . Plze : Západo eská univerzita, 2002. S. 236-242.
Zelenka, M.: Medziliterárny proces I-IV. In: Pavol Koprda. Výberová personálna
bibliografia. Nitra : Univerzita Kon tantína Filozofa, 2002. S. 74-81.
Zelenka, M.: Medziliterárny proces IV. Slavica. In: Pavol Koprda. Výberová personálna
bibliografia. Nitra : Univerzita Kon tantína Filozofa, 2002. S. 35.
Zelenka, M.: Zalo ení Slavistické spole nosti Franka Wollmana. - Slavia, 71 [1] 110-111
(2002).
Zelenka, M.: Komparatistika a národní diskurs. - Rec.: Bakula, B.: Historia i komparatystyka.
Pozna , 2000. 200 s. - Sborník prací filozofické fakulty brn nské univerzity. Slavica
Litteraria, 51 [X 5] 133-134 ( 2002).
Zelenka, M.: Rec.: Sinopoli, F.: Il mito della letteratura europea. Roma 1999, 215 s. Slavia, 71 [2] 231-233 (2002).
Zelenka, M.: Rec.: Gnisci, A.: Una storia deversa. Roma, 2001. 120 s. - Slavia, 71 [2]
231-233 (2002).
Zelenka, M.: Mezinárodní konference o d jinách slavistiky v Pa i. - Opera Slavica, 12 [1]
38-40 (2002).
Zelenka, M. - Mikulá ek, A.: Novák, Arne. In: Literatura s hv zdou Davidovou II. :
slovníková p íru ka k d jinám esko- idovských a esko- idovsko-n meckých literárních
vztah v 19. a 20. století. Praha : Votobia, 2002. S. 124-141.
Zelenková, A.: Peter Liba a biele miesta slovenskej literárnej historiografie 19. stor. In: ivot
a dielo Petra Libu. - (Ed. erve ák, A.). Nitra : FF UKF, 2002. S. 65-76.
Zelenková, A.: V. D. Lambl a jeho chápanie esko-slovenskej vzájomnosti. In: Literatury
v kontaktech (Jazyk - literatura - kultura). - (Ed. Pospí il, I.; Zelenka, M.). Brno :
Masarykova univerzita, 2002. S. 50-56.
Zelenková, A.: Retrospektivní p ehlídka eského komiksu. - Rec.: Velká kniha komiks I.
Praha, 2001. 320 s. - Host, - [6] 4-5 (2002).
Zelenková, A.: Medzinárodné sympózium o M. Murkovi. - Slovak Review, 11 [1] 82-84
(2002).
Zelenková, A.: Otvorený dialóg s kultúrou. - Rec.: Liba, P.: Kultúrnos vzdelávania. - Nitra,
1999. 218 s. ; Rec.: Liba, P.: Otvorené návraty. Nitra, 2001.180 s. - Opera Slavica, 12 [3]
55-57 (2002).
Zelenková, A.: Slovenská ú as v eskom literárnom vývoji do roku 1848. - Estetika, 38 [2-4]
377-390 (2002).
2003
Bla ek, D. Jirásek, K.: eské a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evrop .
Bibliografie za léta 1991-2000 / sestavil L. Hladký a kol. Brno : Masarykova univerzita,
2003. 400 s.
Be ka, J.: Postoj M. Murka v i nacist m v dob okupace : p ísp vek k d jinám slavistiky. Slavia, 72 [1] 115-119 (2003).
Be ka, J.: esko-polské styky a vztahy v oblasti kultury od edesátých let 19. století do
moderny. In: Západoslovanské literatury v eském prost edí do roku 1918 : sborník studií.
Praha : Slovanský ústav AV R, 2003. S. 76-101.
Be ka, J.: Slovanský ústav : mýtus nebo skute nost. In: Sborník z konference Reflexe po átk
decké instituce, první v ední dny SAV a jejích ústav v pam ti sou asník .
Praha : Archiv AV R, 2003. S. 144-154.
Be ka, J. Zelenková, A.: Výb rová bibliografie Matiji Murka. - Slavia, 72 [1] 123-168
(2003).
lo evská, L.:
skije archivy i russkaja emigracija vo Francii . In: Pa a ruská emigrace :
kultura v exilu: mezinárodní konference Pa 18.-20.1.2001 v tisku
lo evská, L: eskolsovenská stránka v d jinách duchovního ivota ruské emigrace
v Evrop na za átku 20. let. v tisku, vyjde v n
in
lo evská, L: Iz memuarnogo nasledija russkoj emigracii v me vojennoj echoslovakii :
Vospominanija. Dn vniki. Ustnyje svid lstva. Vospominanija I. F. Rafalskoj. In: Problemy
russkogo zarube ja . Moskva . v tisku
Bláhová, E.: Shody jazyka staroslov nského parimejníku s ostatními staroslov nskými
biblickými texty (lexikon a syntax). In: eská slavistika 2003 : eské p edná ky pro XIII.
Mezinárodní kongres slavist , Ljubljana 15. 21.8. 2003. Praha : Academia, 2003.
S. 27-35.
Bla ek, D.: Rec.: Slovenski pravopis. Ljubljana, 2001. - Slavia, 73 [1] 83-86 (2003).
ermák, V.: Význam charvátskohlaholských pramen pro výzkum slovanského p ekladu
starozákonních knih. In: eská slavistika 2003 : eské p edná ky pro XIII. Mezinárodní
kongres slavist , Ljubljana 15. 21.8. 2003. Praha : Academia, 2003. S. 59-69.
erný, M.: eská Víde jako sou ást zvlá tního meziliterárního spole enství? In: eská
slavistika 2003 : eské p edná ky pro XIII. Mezinárodní kongres slavist , Ljubljana 15.
21.8. 2003. Praha : Academia, 2003. S. 185-198.
erný, M.: The Czech Vienna as a part of the specific interliterary community? In: Zbornik
povzetkov / XIII. mednarodni slavisti ni kongres. Del 2. Kji evnost, kulturologija,
folkloristika, zgodovina slavistike, tematski bloki. - (Ed. Novak, F. ; ele, A.). Ljubljana,
2003. S. 54.
Filipová, H.: Josef Páta a Lu ice. In: Slavista Josef Páta. - (Ed. Dorovský, I.). Boskovice,
2003. S. 67-86.
Filipová, H.: Russkij stich i ponjatije muzykalnosti na protja enii 20 veka : neskol´ko zametok
po povodu russkoj poezii. In: Litteraria Humanitas 12. Moderna-avantgarda-postmoderna. (Ed. K icová, D.; Pospí il, I.). Brno : Masarykova univerzita, 2003.
S. 337-350.
Filipová, H.: Perevody Vladimira Vysockogo v skoj receptivnoj srede : [p ísp vek pro 13.
mezinárodní sjezd slavist Lubla 2003]. - Slavia, 72 [2] 147-164 (2003).
Gladkova, H,: Jazykový program a typologie národních hnutí u Slovan : [p ísp vek pro 13.
mezinárodní sjezd slavist Lubla 2003]. - Slavia, 72 [2] 169-184 (2003).
Gladkova, H.: Symbolické funkce jazyka a národní obrození u Slovan . In: edná ky z 46.
hu Letní koly slovanských studií. (Ed. Kuklík, J.). Praha : Filozofická fakulta UK, 2003.
Gladkova, H.: Ji Josef Dobrovský . Legendy a skute nost. - jiny a sou asnost 25 [5]
14-17 (2003).
Gladkova, H.:
kata b lgaristika dnes. In: Me dunaroden kolokvium 40 godini Leten
seminar po b lgaristika. - (Ed. Radeva, V.). Sofija, 2003. v tisku
Havlíková, L.: Balkanskije slavjane i ich rodina v srednevekovych isto nikach. In: 13.
mednarodni slavisti ni kongres : Ljubljana, 25.-21. avgust 2003) : zbornik povzetkov. 2. del :
knji evnost, kulturologija, folkloristika: zgodovina slavistika : tematski bloki. Ljubljana :
ZRC SANU ; Zalo ba ZRC, 2003. S. 56.
Havlíková, L.: Balkán tí Slované a jejich pravlast ve st edov kých pramenech. In: eská
slavistika 2003 : eské p edná ky pro XIII. Mezinárodní kongres slavist , Ljubljana 15.
21.8. 2003. Praha : Academia, 2003. S. 337-347.
Havlíková, L.: Bibliografie eské byzantologie a archeologie. In: eské a slovenské odborné
práce o jihovýchodní Evrop . Bibliografie za léta 1991-2000. Brno : Masarykova
univerzita, 2003. S. 231-242.
Havlíková, L.: eská byzantologie a archeologie (1991-2000). In: eské a slovenské odborné
práce o jihovýchodní Evrop . Bibliografie za léta 1991-2000. Brno : Masarykova
univerzita, 2003. S. 223-230.
Havlíková, L.: O Ca ihradu, Francii a byzantských d jinách o ima profesora Josefa Mac rka.
- Slovanský p ehled, 89 [4] (2003).
Havlíková, L: Rec.: Slavjane i ich sosedi. Vypusk 10 : Slavjane i ko evoj mir : K 75-letiju
akademika G.G. Litavrina. Moskva: Nauka, 2001. 304 s. - Slovanský p ehled, 89 [1]
153-155 (2003).
Havlíková, L.: Rec.: Barford, P. M.: The early Slavs: culture and society in early medieval
Eastern Europe. Ithaca ; New York : Cornell University Press, 2001. 416 s. - Slovanský
ehled, 89 [1] 85 (2003).
Havlíková, L.: Velký esko-ruský slovník v elektronické podob : [zpráva z prezentace knihy
na 9. mezinárodním kni ním veletrhu Sv t knihy, Praha 2003]. - Akademický bulletin (AB),
[7-8] 35 (2003).
Hlou ková, J.: Polská ú ast v eském literárním vývoji od 80. let 19. století do roku 1918. In:
Západoslovanské literatury v eském prost edí do roku 1918 : sborník studií.
Slovanský ústav AV R, 2003. S. 102-138.
Praha :
Jan árková, J.: Imenno v etoj to ke karty zemnoj
: Pra skije gody sestry Ioanny. In:
stnik RSCH [Pari ], 186 (2003). S. 95-113.
Jan árková, J.: Praga Belgrad Praga (Archeologi eskij institut im. N. P. Kondakova
v Belgrade). In: Prilozi za jezik, knji evnost i folklor. Beograd. v tisku
Jan árková, J.: N. L. Okunev i pervaja istori eskaja vystavka russkogo iskusstva 1935 goda
v Prage. In: The Russian Diaspora in Europe: Religious and Cultural Relatins. Bern : Peter
Lang Verlag, v tisku
Jan árková, J.: A. P. Kalitinský i archeologi eskij institut N. P. Kondakova v Praze.
- Rossica. v tisku
Jan árková, J.: Rec.: Kyzlasova, I. L.: Istorija ob estvennoj nauki ob iskusstve Vizantii i
Drevnej Rusi 1920-1930 gody : po materialam russkich archivov. Moskva, 2000.
Byzantinoslavica, 61 285-288 (2003).
Jan árková, J.: Rec.: Carevskaja, T. J.: Cerkov Blagove enija na Mja ine (V Arka ach).
S.-Peterburg, 1999.; Rec.: Pivovarova, N. V.: Freski cerkvi Spasa na Naredice v Novgorode :
ikonografi eskaja programma rospisi. S.-Peterburg, 2002. - Byzantinoslavica, 61 308-315
(2003).
Jan árková, J.: Rec.: Harbu ová, L.: Ladomirovské reminiscence. - Pre ov, 2000.; Rec.:
Harbu ová, L.: Ruská emigrace a Slovensko. Pre ov, 2001. - Rossica. v tisku
Mat jková, N.: Profesor Dmytreo Antonovy (1877-1945). In: Sborník svobodné univerzity
v Mnichov . v tisku
Ol ovský, M.: Malý b s Fjodora Sologubova na pozadí román Stanis awa Przybyszewského.
In: Na hranicích textu : úvahy a post ehy o souvislostech mezi texty. - (Usp. Svato , V.).
Praha : Ústav slavistických a východoevropských studií, 2003.
S. 53-76.
Ol ovský, M.: Text jako performance. Literární noviny, 14 [23] 8 (2003).
Pfefferová, D.: K vývoji lexikální stránky chorvatského jazyka. - Sborník prací
filozoficko-p írodov decké fakulty Slezské univerzity v Opav , [D 3 ] 230-234 (2003).
Savický, N.: Neologie jako singulární bod jazykov dy. In: eská slavistika 2003 : eské
edná ky pro XIII. Mezinárodní kongres slavist , Ljubljana 15. 21.8. 2003. - (Ed.
Pospí il, I. Zelenka, M.). Praha : Academia, 2003. S. 135-145.
Skwarska, K.: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicum. - Akademický bulletin (AB),
[9] 5-6 (2003).
pirudová, J.: Matija Murko, druhý p edseda Slovanského ústavu. - Slavia, 72 [2] 71-79
(2003).
Ulbrechtová-Filipová, H.: esko-lu ické vztahy od konce 18. do po átku 20. století . eský
podíl na formování lu ickosrbské literatury. In: Západoslovanské literatury v eském prost edí
do roku 1918 : sborník studií. Praha : Slovanský ústav AV R, 2003. S. 183-228.
Vav ínek, V.: Úvod. In: Západoslovanské literatury v eském prost edí do roku 1918 :
sborník studií. Praha : Slovanský ústav AV R, 2003. S. 5-6.
Vav ínek, V.: Byzantská e a vznik východního k es anství. In: Východní k es anství :
doprovodné texty k výstav z cyklu Velká sv tová nábo enství po ádané 26. 9. 2003 31. 1.
2004. Brno : Moravské zemské muzeum, 2003. S. 21-23.
Wollman, S.: Interkurence literárních struktur u západních Slovan . In: Západoslovasnské
literatury v eském prost edí do roku 1918 : sborník studií.
Praha : Slovanský ústav AV
R, 2003. S. 7-20.
Zelenková, A.: Slovenská ú as v eskom literárnom vývoji do roku 1918 : metodologické
tézy a východiská. In: Západoslovanské literatury v eském prost edí do roku 1918 : sborník
studií. Praha : Slovanský ústav AV R, 2003. S. 139-183.
Zelenková, A.: Vyu ování estetiky ve kolní praxi. Rec.: ilková, M.: Praktická estetika.
Nitra, 2001. - eský jazyk a literatura, 53 [5] 249-251 (2002-2003).
Zelenková, A.: Úloha Slovanského ústavu p i budovaní eskej medzivojnovej slovakistiky. Sborník prací filozofické fakulty brn nské univerzity. Slavica Litteraria, 52 [X6] 139-150
(2003).
Zelenková, A. Pokorný, M.: Recepcia kni ných slovacík v eskom kontexte 1900-1918.
In: esko-slovenské vztahy v slovanských a st edoevropských souvislostech : meziliterárnost a
areál. Brno, 2003. S. 9-21.
2004
lo evská. L.: Nezame ennoje pokolenije i G. Gazdanov : Vzgljady iz Pragi. Moskva.
v tisku
lo evská. L.: Ekaterina Rejtlinger und das russische Geistesleben in Prag Anfang der 1920er
Jahre. In: The Russian diaspora in Europe : Religious and Cultural Relations. Bern : Peter
Lang Verlag. v tisku
Bla ek, D.: Matija Majar Ziljski a jeho p ínos pro emancipaci slovinského jazyka v 19. století. In: Matija Majar Ziljski v esko-slovinském kontextu : minulost, p ítomnost a budoucnost
vzájemných kulturních styk : sborník p ísp vk z mezinárodní konference po ádané k uct ní
110. výro í slovinského kn ze-buditele, jazykov dce a folkloristy : Praha, 11. 10. 2002,
Filozofická fakulta UK. Praha : Národní knihovna R, Slovanská knihovna, 2004.
S. 80-88.
erný, M.: Ljuba Kasarová-Splítková (1884-1946) a echy aneb In margine jedné nevydané
juvenilie V nceslavy Havlí kové (Bechy ové) (1920-2000). - Homo bohemicus 10 [4] 5-45
(2003).
erný, M.: Ju noslovenske knji evnosti u koj sredini. - Prilozi za knji evnost, jezik,
istoriju i folkor 68-69 425-431 (2002-2003 [2004]). Rec.: Jihoslovanské literatury v eském
prost edí. - (Ed. Pospí il, I. Zelenka, M.). Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity, 1999. 190 s.
erný, M.: Re nik balkanskih pisaca. Prilozi za knji evnost, jezik, istoriju i folkor 68-69
377-387 (2002-2003 [2004]). - Rec.: Slovník balkánských spisovatel . Praha, 2001.
683 s.
Havlíková, L.: Nový p ísp vek ke kulturní historii Slovan . Slovanský p ehled 90, 2004,
. 2. S. 317-321. Rec.: Istorija kul´tur slavjanskich narodov . V 3-ch tomach. T. 1.
Drevnost´ i srednevekov´je. Moskva, 2003. 486 s.
Havlíková, L.: Rec.: ivot svetog Save od Domentijana. Istorija teksta / Liljana
Juchas-Georgievska. Beograd ,2003. 338 s. (Kriti ka izdanja srpskich pisaca ; 6). -
Slovanský p ehled 90 [2] 332 (2004).
Havlíková, L.: Lubor Niederle (1865-1944). - Akademický bulletin [6] 24-25 (2004).
Jan árková, J.: Teper´ e, uchodja v nebytie
AINPK. - Rossica. v tisku
Pisma A. P. Kalitinskogo sotrudnikam
Ulbrecht, S.: Bibliothekare auf den Spuren des Slawentums. Das Bibliographieprojekt Slavica
am Slavischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag. - BuB. Forum
für Bibliothek und Information 56 [4] 283-285 (2004).
Ulbrecht, S.: Kul´turna poserednycja mi Ukrainoju ta Nime ynoju. Do 80-ri ja Anny-Hali
Horba . - Bukovynsky urnal 14 [1] 273-276 (2004).
Ulbrecht, S.: Bibliographie. Monographien zum Verhältnis zwischen Deutschen und
Tschechen.. - Informationsblatt der Freunde der Tschechen und Slowaken [1] 16-17 (2004).
Ulbrecht, S.: Rec.: Der weite Mantel Deutschland / M. Buth. Berlin, 2001.
- Landeszeitung, 6 [3] 5 (2004).
Ulbrecht, S.: Rec.: Die Vertreibung. Böhmen als Lehrstück / Peter Glotz. München, 2003.
287 s. - Osteuropa 50 [4] 124-125 (2004).
Ulbrechtová, H.: Epigon nebo následník? Mandel tamovský intertext v poezii A. S. Ku nera.
In: St íbrný v k ruské literatury : sborník k 80. narozeninám Ji ího Honzíka / sestavila Marta
Hrabáková. Praha, 2004. S. 129-141.
Sborníky
lo evská, L - Sládek, Z.: Karel Kramá : studie a dokumenty k 65. výro í jeho úmrtí.
Praha : Slovanský ústav : Euroslavica, 2003. 143 s.
Bláhová, E. - laufová, E. Wollman, S. - Zelenka, M.: eská slavistika 1998. eské
edná ky pro XII. mezinárodní sjezd slavist - Krakov 1998. Praha : Slovanský ústav AV
R, 1998, 292 s.
Bláhová, E. - laufová, E.: Paleoslovenica 1999. In honorem Zoe Hauptová. Praha :
Slovanský ústav AV R, 1999. - 120 s.
Bláhová, E. - Hlou ková, J. - laufová, E. - Zelenka, M.: Slovanský ústav v Praze. 70 let
innosti : sborník statí o d jinách a innosti : bibliografie. Praha : Slovanský ústav AV R,
1999. - 235 s.
Hauptová, Z. - laufová, E.: Cyrillomethodiana in honorem Aemilia Bláhová et Venceslai
Konzal. Praha : Slovanský ústav ; Euroslavica, 2001. 250 s.
Jirásek, K. - K , V. - Nedv dová, M. K.: Slavica comparativa : sborník k ivotnímu
jubileu M. Kvapila. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Euroslavica, 2002. 161
s.
Pospí il, I.: Alexandr Sergejevi Pu kin v evropských kulturních souvislostech. Brno,
Masarykova univerzita, 2000. 322 s. (Litteraria humanitas ; 7)
Pospí il, I. - Zelenka, M: esko - slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno :
Masarykova univerzita, 2000. 148 s.
laufová, E.: Konfronta ní studium inova ních proces ve slovanských jazycích. Praha :
Slovanský ústav AV R, 1999. 120 s.
Vav ínek, V.: Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe.
Proceedings of the International Workshop, Prague 11th - 12th November 1998. Praha :
Slovanský ústav AV R, 2000. 84 s.
Zelenka, M.: Um ní teorie a Zden k Mathauser : soubor statí k osmdesátinám prof. PhDr.
Zde ka Mathausera, DrSc. Praha : Slovanský ústav AV R, 2000. 76 s.
Zelenka, M. - Mikulá ek, A. - Pokorný, M.: Sborník spole nosti Aloise Jiráska v Praze 4.
Praha : Spole nost A. Jiráska, 2001. 159 s.
Zelenka, M.: Murkova epocha slovanské filologie. Praha : Slovanský ústav; Euroslavica,
2003. 170 s.
Práce napsané za ú elem získání akademického titulu, v decké nebo pedagogické
hodnosti
ermák, V.: Starozákonní mudroslovné knihy v charvátskohlaholských breviá ích :
(textologická analýza proverbií). Praha : Filozofická fakulta UK, 2002. 201 s.
Zelenková, A.: Príspevky k dejinám esko-slovenských literárnych vz ahov : rigorózna práca.
Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. 125 s.
eklady
Konzal, V.: 2000 let k es anství : ilustrované církevní d jiny = [Orig.]: 2000 Jahre
Christentum / sestavil Günter Stemberger; p elo ili Václav Frei [et al.]; odborná revize
Václav Konzal. Kostelní Vyd í : Karmelitánské nakladatelství, 1999. 1009 s.
Konzal, V. - Kouba, P.: Adam, A.: Liturgika : k es anská bohoslu ba a její vývoj = [Orig.]:
Grundiss Liturgie. Praha : Vy ehrad, 2001. 471 s.
Milko, P.: Sv. Ond ej Krétský : Velký velkopostní kající kánón / Svatým Ond ejem Krétským
sepsaný. Praha, 2003.
Milko, P.: Florovsky, G.: Pohled na stvo ení v patristickém my lení. - Orthodox revue, [3]
96-123 (1999).
Milko, P.: Mantzaridis, G. I.: Nestvo ená milost v u ení eho e Palamy. - Orthodox revue,
[4-5] 203-206 (2001).
Ol ovský, M.: Witkiewicz, S. I.: Peyotl (ukázky z textu). - Analogon, 29 (2000).
Ol ovský, M.: Witkiewicz, S. I.: Zakopnaský démonismus. - Analogon, 29 (2000).
pirudová, J.: Pirjevec J.: Jugoslávie 1918-1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevi ovy a
Titovy Jugoslávie. = [Orig.]: Jugoslavija 1918-1992 : nastanek, razvoj ter razpad
Karadjordjevi eve in Titove Jugoslavije. Zalo ba Lipa, 1995. Praha : Argo, 2000. 537 s.
(Edice D jiny Evropy)
Vav ínek, V.: Herrin, Judith: eny v purpuru. Praha : Mladá fronta. v tisku
Vav ínek, V.: Keenan, Edward L.: Josef Dobrovský a vznik Slova o pluku Igorov . sou asnost, 25 [5] 5-9 (2003).
jiny a

Podobné dokumenty

aidwatch 2014

aidwatch 2014 daňových příjmů. Hospodářský růst navíc nezvyšuje životní úroveň mezi různými regiony, etniky, pohlavími či společenskými skupinami rovnoměrně. Proto se zahraniční rozvojová spolupráce snaží přispě...

Více

Zde - Miloslav Petrusek

Zde - Miloslav Petrusek jeden koncept, mnoho koncepcí. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd a Filozofická fakulta 2008, s. 19–25. ISBN 978-80-7308-219-2 Neopozitivistická sociologie: Sociologie jako výzkum. I...

Více

Reference - sporting

Reference - sporting * Výstavba soukromého tenisového kurtu v um. trávníku – finální vrstvy, Ostrava - KunÄ•ice * Ostravské vodárny a kanalizace Oprava hÅ™ištÄ› pro míÄ•ové hry na VZ Ostravice * ProvádÄ›ní...

Více

výroční zpráva za rok 2013 - Regionální muzeum v Teplicích, po

výroční zpráva za rok 2013 - Regionální muzeum v Teplicích, po Hallwichovo literární dílo by se dalo rozdělit do dvou zásadních celků: na studie k dějinám rodného kraje a severních Čech a studie valdštejnské a s císařským vojevůdcem jinak spojené. Spíše na okr...

Více

česká beletrie podle autora - Střední průmyslová škola stavební

česká beletrie podle autora - Střední průmyslová škola stavební Sametové rovnob žky erného divadla Arktida stopami pr kopník Desátá m za Vladislava Van ury Cirkus Humberto Klapzubova jedenáctka Kukátko Povídky. Eduard Bass Na prahu neznámých sv ervená pe Kouzel...

Více