Novosedlický zpravodaj březen 2016

Transkript

Novosedlický zpravodaj březen 2016
NOVOSEDLICKÝ ZPRAVODAJ
B ře ze n / 2 0 1 6
Vážení spoluobčané,
mám letos první příležitost
vás oslovit na stránkách Novosedlického zpravodaje a tak
mi na úvod dovolte ještě jednou
vám všem popřát do celého
roku 2016 hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Máme před sebou rok, ve
kterém je o jeden den více.
Obávám se ale, že ani tato výhoda nepomůže, abychom stihli
vše, co v životě chceme. Určitě
ale neuškodí, pokud si člověk
sám pro sebe srovná, co je
přednější a co může ještě chvíli
počkat. I já bych vás chtěl seznámit s tím, co považuji pro
obec za důležité a čemu se chci
v tomto roce věnovat. Co se
podaří, to ukáže čas a budete to
samozřejmě moci i sami zhodnotit.
Jako jeden z vážných problémů cítím bezpečnost na přechodech v obci. Již jsme zahájili
jednání o technických možnostech (především osvětlení) dovybavení přechodů, aby byli
chodci dobře vidět.
V poslední době jsem věnoval dost času tomu, abych se
zorientoval v nových dotačních
možnostech. Z novinových
zpráv to vypadá, že je možné
žádat téměř na cokoli a kdykoli.
Při bedlivějším prostudování
podmínek se však objeví mnohá omezení. Jako zásadní vidím
to, že jsou více zvýhodněny
velké projekty (za více peněz).
Myslím si, že podaný projekt
by měl být velmi kvalitně při-
2. ročník
praven, aby nedošlo k tomu, že
bude dotace krácena nebo dokonce uloženy i sankce. Což by
v případě projektů za několik
milionů bylo pro obec velmi
poškozující. Nechci se vyhýbat
větším akcím, ale jenom vás
chci ujistit, že budeme pečlivě
vybírat takové projekty, které
obci přinesou zvýšení kvality
života občanů, ale které zároveň nebudou pro obec příliš
riskantní.
Z menších akcí, které bychom rádi letos realizovali,
bych jmenoval připravovanou
rekonstrukci Střední ulice, vyčištění části lesoparku Sokolka
od náletových keřů a dovybavení dětského hřiště v Drahénské
ulici, kde v loňském roce dosloužily 2 herní prvky.
Dlouhodobým problémem,
který bude nabývat na důležitosti je samozřejmě odpad.
Podle dokumentů, ke kterým se
Česká republika mezinárodně
ZDARMA
zavázala je téměř jisté, že během několika málo let radikálně stoupnou poplatky za ukládání odpadů na skládky. Proto
v letošním roce obec vyzkouší
v části obce pilotní projekt ve
třídění a svozu odpadu. Úspěšnost projektu samozřejmě závisí na spolupráci a ochotě občanů. Věřím ale, že po vyhodnocení výsledků bychom mohli
najít způsob, jak se vyhnout
skokovému zvýšení poplatků za
likvidaci odpadu vybíraných od
občanů. V žádném případě nejde o to, aby obec nějakým způsobem trestala občany. Hledáme cestu, aby se nemusely zvyšovat poplatky. Již proběhlo
jedno veřejné setkání v knihovně a na základě připomínek a
nápadů občanů připravujeme
změny, které mají občany motivovat ke zvýšenému třídění.
Na závěr bych skončil zprávou, která je jistě dobrá a kterých bychom potřebovali více. I
v letošním roce mají naši senioři možnost čerpat slevy na kulturní představení v domě kultury Teplice (tzv. senior pas) a
také si vyzvednout příspěvek na
dopravu ve výši 500,- Kč/rok
za stejných podmínek jako
v loňském roce .
Vážení čtenáři, jistě jsem
nevyčerpal všechna témata, o
která bych se chtěl s vámi podělit, ale omezený prostor našeho zpravodaje mi více nedovolí.
Budu rád, pokud si tedy „Váš“
Když se řekne kronika, většině z nás se
vybaví ze školních hodin dějepisu termíny jako Kosmova či Dalimilova kronika nebo Kronika česká od Václava Hájka z Libočan, která
se již v době svého vzniku stala knižním bestselerem v dnešním slova smyslu. Samotné
slovo „kronika“ pochází z řeckého slova chronos, které znamená čas.
Kroniky však nejsou jen záležitostí středověku. I dnes se můžeme setkávat s kronikami různých organizací a institucí a to i
v právní podobě. K prvním oficiálním právním úpravám týkajícím se vedení kronik patří
guberniální výnos ze dne 31. srpna z roku
1835, který ukládal všem městům a obcím zakládat pamětní knihy.
Po vzniku ČSR bylo vedení pamětních
knih upraveno zákonem ze dne 30. ledna
1920. Později byly vydávány další právní normy z roku 1950 a 1956. Poslední právní úprava týkající se vedení kronik byla vydána roku
1990.
zpravodaj najdete i příště, a já
vás budu moci opět informovat
o aktuálním dění v obci Novosedlice.
Radoslav Bartůněk
I v naší obci byly vedeny v minulosti kroniky. Nejstarší je farní kronika vedená
v letech 1789 až 1856, která obsahuje i různé
vlepené dokumenty, z nichž nejstarší je z roku
1594. Kronika je psána německy a některé
dokumenty jsou psány také latinsky. Další
obecní kronika psaná německy zaznamenávala události z let 1913 až 1938.
Od roku 1956 byla vedená česky psána
kronika, jejíž podstatnou část psal zdejší občan, dlouholetý předseda Sboru pro občanské
záležitosti a zakladatel dobrovolného sboru
požární ochrany František Cajthaml. Vedle
této kroniky byla v letech 1946 až 1986 vedena kronika sboru dobrovolných
hasičů. V roce 1908 vydal tehdejší
starosta Josef Náke brožurku zaznamenávající historii obce od nejstarších dob až do počátku 20. století.
V současnosti došlo k naplnění zákona rokem 2011, kdy začala být
vedena kronika a roky 2011 až
2013 jsou uloženy k nahlédnutí na
obecním úřadě. Kronika však kromě současnosti zaznamenává i historii obce a k jejímu poznání můžete přispět i vy, místní občané, ať
už svými vzpomínkami či písemnostmi a fotografiemi zachycujícími události týkající se naší obce. Pokud vlastníte nějaké materiály týkající se života v naší
obci, či jste schopni zapsat své vzpomínky na
některé významné události, stačí zanechat
kontakt na obecním úřadě a následně Vás
obecní kronikář sám vyhledá.
V letošním roce si v naší obci připomínáme jedno
významné výročí: 50 let od oficiálního vzniku Clubu
RADAR.
Jeho prapůvodní historie se začala psát někdy během
roku 1964, kdy díky politickému uvolnění vznikala diva-
dla malých forem, big-beatové kapely, na kulturním nebi
zářila hvězda Semaforu a Rokoka a socialistický realizmus ustupoval u mladých lidí zcela do pozadí.
Tak i v Novosedlicích se zformovala skupina mladých lidí, která měla chuť a zájem prosazovat současné
trendy, jako večery poezie, autorskou tvorbu, vlastní
hudbu, divadlo malých forem aj.
Odrazovým můstkem byl místní ochotnický divadelní
spolek pod vedením p. Brušáka a p. Váchy.
Jak je známo, mladí chtějí vlastní zájmy realizovat ve
svých prostorách, jak už v románech popisoval Jaroslav
Foglar.
Po krátkodobém využívání několika různých prostor
jim bylo obcí přiděleno první patro v budově bývalé manufaktury, v té době školních dílen ZDŠ v Kostelní ulici
č. p. 316 v Novosedlicích. Dílny byly opatřeny ohromný-
mi továrními okny a vybaveny několika školními lavicemi, židlemi a skříní. Topilo se
v kamnech na uhlí, pro vodu se chodilo do
sklepa a jediné WC bylo v přízemí na chodbě
přilehlého domu.
Přes toto skromné vybavení se zde začala pravidelně
scházet parta přátel, kteří v duchu doby nejprve pro
vlastní zábavu vymýšleli a uváděli autorské večery a různé drobné kulturní programy.
K tomuto účelu založili vlastní spolek a dne
6.ledna 1966 byla oficiálně uzavřena nájemní smlouva
mezi obcí a Clubem RADAR.
Od té doby se činnost Clubu RADAR začala rozšiřovat o účast na různých soutěžích a kulturních akcích a
bylo dosaženo i nemalých úspěchů na akcích celostátního charakteru. Také z toho důvodu se začal zvyšovat
zájem dalších mladých lidí o členství v Clubu RADAR,
ve kterém začala být pořádána veřejná představení.
K původním zakladatelům, jako byli Lída Boucherová, Luboš Jabůrek, Mirek Kušička, Drahuška Kalová,
Vlasta Motrincová, Olda Kaláb, Jarda Kaláb, Jarda Pelcman aj. se postupně přidali Petr Křepela, Karel Kopecký,
Standa Šmrha, Eliška Kováčová, Hana Kozová, Vlasta
Kušičková, Milan Hodinec, Dušan Kukal, Jirka Berky,
Láďa Pejšek, Vláďa Krejčí, Emil Pejša a mnoho dalších.
Okolo r.
1968-1970
dosáhl Club
R A D A R
značného
rozmachu a
mimořádné
návštěvnosti
převážně
studentského
publika.
Obec Club podpořila rozšířením vybavení o starší
stoly a židle, z vlastních zdrojů si pak členové vybudovali malé jeviště a bar, dokonce si sestavili i zvukovou aparaturu.
Začaly se pořádat jedny z prvních diskoték v kraji a
ohromný úspěch pak zaznamenaly návštěvní večery
z autorské dílny Dušana Kukala a Milana Hodince za
přispění big-beatové kapely Five Magic pod vedením
Karla Matěje Kopeckého. Pořádaly se literární a hudební
večery s Michaelem Janíkem a Miroslavem Palečkem,
Jaroslavem Hutkou, Miroslavem Kováříkem atd.
Návštěvnost neustále stoupala, a protože mezitím byl
státní mocí uzavřen tehdy jediný klub v Teplicích
s podobným zaměřením – KIX Club, jeho členové a návštěvníci se postupně přesunuli do Novosedlic. Pořady
byly v té době uváděny i 3x týdně, kdy účast návštěvníků
v prostoru 6x10 m přesáhla často 100 osob! Návštěvníci
stáli i na schodech a z otevřených dveří hltali každé slovo, přičemž salvy smíchu neunikly ani kolemjdoucím,
kteří se často přidali k davu.
Až do roku 1971 vše probíhalo bez problémů, ale
v tomto roce se začala situace měnit. Nejprve byl Club
RADAR začleněn do nově vzniklé celostátní mládežnické organizace SSM, následně bylo zakázáno používat
název Club RADAR a v r. 1972 byly zakázány akce pro
veřejnost a prostory následně uzavřeny i pro členy.
Samozřejmě, že se pověst Clubu po dobu své existence potýkala i s kritikou části občanů, protože více mladých lidí pohromadě vždy vyvolá pozornost. Zejména
když v této době letěla móda Hippies a s ní související
hudební styl, oblečení a účesy, což bylo pro tehdejší poněkud konzervativní společnost těžko přijatelné. Dnes je
vše již jen úsměvnou vzpomínkou a místo rozruchu jsou
takové věci přijímány bez povšimnutí.
V době uzavření klubu byla s povděkem přijata podaná pomocná ruka ze strany Clubu MC 5 z Unčína, kam
jsme následně jezdili na akce, z nichž některé jsme pořádali společně. Přes všechny obtíže byla v tomto období
započata spolupráce s dodnes hrající populární country
kapelou Ztracená Karavana.
Protože jsme však všichni stále drželi pohromadě,
začali jsme pořádat i společné pravidelné výlety po blízkém okolí a abychom neprovokovali, využívali jsme pro
ně často dar od našeho kamaráda, příznivce Radaru: šestimístnou koloběžku, s níž se dalo po výšlapu na Cínovec, dojet setrvačností až do centra Teplic!!! Nebo jsme
na výlet vyrazili v přestrojení. Někdy za vandrovníky,
jindy za svatbu, nebo turistický oddíl. Také jsme jezdili
na pravidelné výlety do Luhačovic a následně i do Budapešti, což se stalo dlouholetou oblíbenou tradicí
s vysokou účastí.
Po dlouhodobém jednání s úřady a za podpory obce,
byly prostory znovu zpřístupněny nejprve pro členy a po
menší rekonstrukci interiéru byla v r. 1973 obnovena i
činnost pro veřejnost.
Nejprve diskotéky, posléze obnovené návštěvní večery a nakonec i opětovná vystoupení dojíždějících umělců. Zároveň opět stoupala návštěvnost. Například v roce
1974 přišlo na koncert Jaroslava Hutky více než 120 lidí.
V roce 1975 se k nám přidala také rocková kapela
CEMENT. Mezi lety 1976-1977 nastala další generační
výměna téměř všech členů. Přesto jsme se v roce 1978,
za opětovné spolupráce s vedením obce, pustili do rozsáhlé rekonstrukce celého objektu bývalých školních
dílen s plánem vybudovat víceúčelové kulturní zařízení.
Dodnes patří velké poděkování všem, kteří se na této
několikaleté náročné akci dobrovolně a zcela zdarma
podíleli. Přestože byl po dobu rekonstrukce objekt pro
veřejnost nepouživatelný, bylo zde založeno nové autorské divadlo TERČ, jehož zkoušky probíhaly na stavbě,
činnost zahájila i skupina výtvarníků TERČ, následně
vznikl další divadelní soubor Rohlík Ideální Šipkař /
R.I.Š/. A navíc nám byla opět podána pomocná ruka,
tentokráte ze strany Klubu Kornout v Bílině, jehož prostory jsme po dobu rekonstrukce využívali k vlastním a
společným akcím. I za to moc děkujeme.
Po ukončení rekonstrukce se situace radikálně změnila. Začaly být pořádány menší i velké akce, výstavy, diskotéky, koncerty, divadelní představení a opět i vystou-
pení známých umělců, z nichž mnozí se k nám začali
pravidelně vracet.
Pro velký zájem veřejnosti byly větší akce pořádány
v sále pro 300 osob v místním kině. V klubu i kině pak
pravidelně vystupovali Vl. Mišík, Vl. Merta aj., Hrubý,
Yo-Yo Band, J. Koubková, CaK Vocal, Nedivadlo Ivana
Vyskočila a mnoho dalších. Od r. 1983 jsme každoročně
uspořádali více nežli 50 akcí pro veřejnost.
V to nepočítaje divadelní zájezdy, koncerty, vystoupení písničkářů, velmi oblíbená činnost Sci-fi klubu DUNA, činnost softballového klubu a také jezdeckého oddílu v Jeníkově, kteří všichni působili pod naším zastřešením. Toto vše bez dotací, z vlastních zdrojů!
Postupně jsme začali provozovat hospodářskou činnost včetně autodopravy a výroby zdravotních pomůcek.
Díky tomu jsme se stali i vlastníky několika objektů.
V tomto období bylo do všech druhů činností aktivně
zapojeno téměř 250 lidí a to nejen z Novosedlic.
Po roce 1989 jsme se znovu mohli vrátit k názvu
Club RADAR. Přesto, že se situace díky změnám ve společnosti opět zcela změnila a aktivní činnost byla postupně zcela utlumena, scházíme se společně s bývalými členy i pravidelnými bývalými návštěvníky alespoň 1x za
dva roky na společném setkání.
Protože RADAREM prošly za celou jeho éru stovky
členů a troufám si říci i tisíce návštěvníků, tak už bychom se do bývalého objektu – dnes Hospůdky RADAR,
nevešli. Setkání tedy pořádáme ve větších sálech. Někdy
se nás, dnes už z celé Evropy, sjede 50, někdy i 150!
Bohužel, nemohu v tomto článku vyjmenovat všechny ty šikovné a dodnes (alespoň duchem) mladé lidi.
Chtěl bych jim tedy alespoň takto poděkovat za krásné
chvíle a nezapomenutelné zážitky, které jsem s nimi měl
možnost v RADARU v Novosedlicích, od mého vstupu v
r. 1969, společně prožít.
Zároveň se těším na všechny účastníky připravovaného setkání u příležitosti 50. výročí oficiálního vzniku
Clubu RADAR. Termín setkání bude upřesněn obvyklým způsobem. Hudební zážitek opět zajistí JORRY a
ČIČA.
Jan Pelcman
HISTORICKY NEJŠTĚDŘEJSÍ DOTACE NA NOVÝ KOTEL NEBO
TEPELNÉ ČERPADLO LZE VYUŽÍT I V NOVOSEDLICÍCH
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo
štědrý dotační titul na výměnu starých kotlů, díky kterému chce vyčistit ovzduší v obcích. Na území obce
Novosedlice je podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011, kdy proběhlo poslední Sčítání lidí,
bytů a domů, asi 47 bytů v rodinných domech vytápěno spalovacím zařízením na pevná paliva. MŽP odhaduje, že celorepublikově přibližně 80 % provozovaných zařízení nesplňuje parametry, které bude legislativa vyžadovat od roku 2022. Nejpozději k 1. 9. 2022
budou muset lidé nevyhovující kotle vyměnit nebo
se budou vystavovat pokutě až 50 tisíc Kč.
Nejste si jisti, zda se to týká i vás?
Zde je několik rad, jak to zjistit. První možností je
objednat si tzv. odborně způsobilou osobu, která provede kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje a při té příležitostí zjistí, zda splňuje stanovené emisní parametry. Odborně způsobilou osobou
mohou být např. servisní technici. Jejich seznam by
měl být v brzké době zveřejněn na internetových
stránkách Hospodářské komory ČR. Kontrolu technického stavu a provozu musí tak jako tak provést
každý, kdo má doma kotel nebo jiný spalovací
zdroj (např. krbovou vložku s tepelným výměníkem) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW a vyšším, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a to
nejpozději do konce roku 2016. Od 1. 1. 2017 si doklad o kontrole může vyžádat Magistrát města Teplice
a v případě, že mu nebude předložen, může uložit pokutu až do výše 20 tis. Kč.
Druhou možností je podívat se na výrobní štítek
nebo do průvodní dokumentace ke zdroji. Pokud bude
v případě kotle na štítku uvedena 1. nebo 2. emisní
třída, kotel v roce 2022 nebude splňovat zákonné požadavky a bude nutné ho vyměnit. Pokud na štítku
údaj o emisní třídě nebude vůbec, je velmi pravděpodobné, že kotel rovněž nebude stanovené parametry
splňovat a bude muset být vyměněn.
Na všechny se nedostane
V rámci celé republiky je na výměnu určeno celkem přibližně 9 miliard Kč v období 2015-2023. První
výzva na 3 miliardy Kč již odstartovala a Ústecký kraj
si z této sumy požádal o téměř 162 milionů Kč, za které chce do konce roku 2018 v celém kraji vyměnit více
než 1 080 kotlů. V celé republice je minimálně 300
tisíc nevyhovujících kotlů a vzhledem k výši dotace,
které může dosáhnout až 127 500 Kč je zřejmé, že se
dostane asi jen na třetinu z tohoto počtu. Ostatní si
budou muset kotel vyměnit za své. Není tedy nač čekat. Zkušenost z předchozích „kotlíkových dotací“
ukázala, že o finanční podporu na nový kotel byl velký
zájem, i když v té době dosahovala maximálně 60 tisíc
Kč. Současná nabídka kotlíkové dotace je tedy ojedinělou příležitostí, jak si zmodernizovat způsob
vytápění a současně se připravit na nové zákonné
povinnosti za státní peníze.
Kdo může žádat o dotaci a kolik dostane?
Dotace je poskytována majitelům rodinných domů
na výměnu starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na zemní plyn, biomasu, uhlí,
nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu anebo za
tepelné čerpadlo. Seznam podporovaných zařízení je
zveřejněn na http://www.sfzp.cz/kotlikovedotace. Při
výměně starého kotle za tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu lze získat dotace ve výši 80 %,
v případě výměny za plynový kotel dosahuje dotace
75 % a v případě výměny za nový kotel na uhlí je dotace 70 % z celkových uznatelných nákladů. Maximální výše uznatelných nákladů, ze
kterých se dotace
počítá, je 150 tisíc
Kč. Do této částky
lze započítat nejen
náklady na nový
kotel nebo tepelné
čerpadlo, ale i
související výdaje,
jako např. na akumulační nádobu,
neveřejnou část
plynové přípojky,
vyvložkování komína nebo jiné úpravy spalinových cest, úpravy otopné soustavy včetně regulačních prvků, služby energetického specialisty a služby související s instalací nového zdroje tepla a s jeho uvedením do provozu
(revize apod.). Do této částky lze zahrnout i tzv. mikroenergetická opatření, díky nimž se sníží energetická
spotřeba budovy, maximálně však do výše 20 tisíc Kč.
Pokud by chtěl někdo provést rozsáhlejší zateplení, je
vhodné dotaci kombinovat s podporou z programu
Nová zelená úsporám, kde paralelně běží příjem žádostí.
Občané Novosedlic jsou zvýhodněni!
Občané Novosedlic mají oproti jiným hned dvě
výhody. První z nich je dána přímo pravidly programu, která říkají, že vzhledem ke zhoršené kvalitě
ovzduší na území obce, získají žadatelé z Novosedlic
k výše uvedeným procentům bonus 5 %. Občan Novosedlic tak může dosáhnout na dotaci ve výši až
127 500 Kč. Druhou výhodu představuje obecní Fond
rozvoje bydlení, ze kterého lze získat zvýhodněnou
půjčku nejen na novou střechu nebo fasádu, ale i na
ekologický způsob vytápění. Díky této možnosti nepotřebují občané obce předem žádné vlastní finanční
prostředky na pořízení nového zdroje tepla a na zbylou
část nákladů si mohou od obce půjčit. Aktuálně je
z tohoto obecního fondu vyhlášen termín na předkládání žádostí o půjčky, který končí 29. 2. 2016 v 17:00
hodin. V případě zájmu je možné termín prodloužit
nebo vyhlásit další výzvu. Další doplňkové zvýhodněné nabídky poskytují i někteří dodavatelé jednotlivých
zdrojů tepla nebo energií (např. RWE, e-on apod.).
Neváhejte proto, požádejte si co nejdříve o dotaci
nebo o této možnosti informujte svého souseda a přispějte tak k lepšímu ovzduší v naší obci.
Žádosti o kotlíkovou dotaci do běžící krajské
výzvy je možné podávat pouze do 31. 3. 2016 do
15:00 hodin!
Instruktážní video s návodem na vyplnění žádosti o dotaci naleznete na http://www.kr-ustecky.cz/zadost-odotaci-kotlikova-dotace/d-1694975/p1=204744. Podrobnější informace o dotačních podmínkách jsou k dispozici
na http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776 nebo u následujících kontaktních osob, které dotace na
krajském úřadě administrují.
Ing. Jiří Miler, e-mail: [email protected], tel: 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová, [email protected], tel: 475 657 279
Ing. Darja Boudníková, tel. 475 657 986; e-mail: [email protected]
Ing. Eliška Martínková, tel. 475 657 988, e-mail: [email protected]
Ing. Karolína Pokorná Haramiová, tel. 475 657 583, e-mail: [email protected]
Bc. Kurt Dědič
V sobotu 20. února od 17.00 hodin proběhl
další večer s tancem a hudbou. Tyto večery
jsou určeny pro všechny občany, kteří si
chtějí popovídat, trochu zatančit, užít si společnost a trochu zapomenout na starosti
všedních dní.
Tento večer měl velmi hojnou účast, sešlo se
přibližně 25—30 lidí a atmosféra byla velmi
přátelská. Velký podíl na tom má hudebník
pan František Fiřt z Kadaně, který vybírá a
hraje hudbu přesně laděnou podle složení
společnosti. Sice byl tento večer tochu hlasově indisponován, ale návštěvníci si 3 hodiny
hudby a tance opravdu užili.
Další setkání s hudbou a tancem proběhne v
sobotu 19. března od 17.00 hodin v restauraci Lípa. Vstup je volný a všichni jste srdečně
zváni.
Městská policie Dubí
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Dubí a obcí Novosedlice - výkon přenesené působnosti na úseku zajišťování úkolů stanovených zákonem o obecní policii (1. 6. 2007). Tuto smlouvu si
může občan pročíst na webových stránkách obce (www.novosedlice.cz - Obecní úřad - Ostatní dokumenty obce).
Ze smlouvy vyplývají kompetence a povinnosti strážníků. Také je zde upraveno, s jakými věcmi mohou pomoci
občanům Novosedlic. Některé činnosti strážníků jsou
v bodech popsány níže.
 nepravidelné hlídkování v rozsahu 80 hodin týdně pěšími a motorizovanými hlídkami + operativní výjezdy
(oznámení občanů)
 dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití
 řešení dopravy v celém komplexu problémů spadajících do oprávnění strážníků, včetně odtahů
 odhalování přestupků, ukládání pokut v blokovém řízení, zpracování oznámení
 řešení záborů veřejného prostranství
 kontrola živnostenských provozoven a jiných objektů
 upozorňování na stav nezákonnosti
 asistence pracovníkům Obecního úřadu Novosedlice
(podle předem dohodnutého obsahu)
 přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 kontrola respektování pravidel upravených obecně závaznými vyhláškami obce
 řešení problémů mládeže, alkoholu a kouření
 spolupráce se školami
 chov psů v celém spektru povinností, včetně odchytu
 prevence a předcházení nezákonnosti
Právě jsme odstartovali prezentaci obce Novosedlice a především komunikaci s Vámi - občany, prostřednictvím sociální sítě
Facebook. Ačkoliv se vše potřebné a důležité dozvíte na webových stránkách naší obce, ne každý obecní stránky pravidelně
sleduje a mohou mu tak „uniknout“ důležité a zajímavé informace z veřejného dění. Facebookové stránky z názvem Obec Novosedlice s profilovým obrázkem znak Svatého Valentýna najdete na internetové adrese https://www.facebook.com/ObecNovosedlice-507809986069098/?fref=ts (pozor, máme na Facebooku dvojnici pod stejným názvem). Stránky budeme dle po-
třeby zdokonalovat, vylepšovat, ale především
jsou určeny k rychlému přesunu důležitých
informací směrem k Vám (zejména o kulturním a společenském dění) a získání zpětné
vazby od občanů formou komentářů k našim
příspěvkům apod.
Budeme velmi potěšeni, pokud budete naše
stránky pravidelně sledovat a stanete se jejich
fanoušky.
Štěpán Türb
Rozhovor s panem Kočinou - bývalým místostarostou obce Novosedlice
Dne 25. ledna na zasedání obecního zastupitelstva
byl zvolen místostarostou p. Štěpán Türb. Předchozí
místostarosta p. Milič Kočina požádal na vlastní žádost o uvolnění z funkce. Ve funkci místostarosty působil vcelku úspěšně po dobu šesti let. Veřejně činný
však byl již před svým zvolením do funkce místostarosty. Již několik desetiletí působil jako poslanec
Místního národního výboru a poté jako člen obecního
zastupitelstva. Od roku 2008 je také předsedou ZO
KSČM v Novosedlicích. U příležitosti odchodu
z funkce jsme jej požádali o krátký rozhovor.
Působíš jako místostarosta již 6 let. Mohl bys
říci, že o náplni funkce víš všechno, že tě už nic nemůže překvapit?
Byl jsem ve funkci celkem 6 roků, ale nemohu říct,
že již umím a znám vše. Po celou dobu docházelo
k novým nebo novelizovaným zákonům, nařízením a
podobně. Také přibývalo neustále nových věcí, například datové schránky, rozšiřování a zdokonalování
v oblasti zpracování webových stránek, nyní zejména
Nový občanský zákoník a jiné.
Co pro tebe bylo nejobtížnější v této funkci
zvládnout?
Při nástupu do funkce, přesto, že bývalý místostarosta pan Zach mně velice pomáhal, nebylo jednoduché v krátké době, abych do všech podrobností vše
zvládal, přesto, že v bývalém zaměstnání jsem pracoval s počítačem, zde jsem počítač používal velice často, musel jsem se v jeho obsluze neustále zdokonalovat. Ze začátku jsem také musel zvládat tak zvanou
úřednickou práci, která bohužel neustále narůstá. Jsem
rád, že se mně podařilo vylepšit například webové
stránky obce, kde došlo mimo zpracování fotogalerie,
též ke spuštění videí ze života naší obce. Zde jsem se
musel naučit pracovat s kamerou ale také se zpracováním filmů. Výsledkem bylo roku 2012, 3. místo
v celostátní soutěži o Nejlepší webovou stránku.
Kromě papírování, vyplňování formulářů, přepisování zápisů a vyhlášek musíš jednat neustále
s lidmi vysvětlovat, řešit jejich stížnosti, žádosti
atd. Co pro tebe bylo náročnější.
Ve svém dřívějším zaměstnání u ČD, kde jsem pracoval jako vrchní návěstní mistr. Zajišťoval jsem provoz automatických zařízení při řízení a hlavně zabezpečení vlakové dopravy spolu s kolektivem 25 lidí,
takže jednání s lidmi mně nedělalo potíže. Přesto, že
jsem celkem pohodový člověk, tak za dobu působení
ve funkci na úřadě jsem asi 2x dosti zvýšil svůj hlas a
moje nervy pracovaly na plné obrátky. Dnes mně to
mrzí, že jsem se nechal unést emocemi. Ale nikdo si
neumí představit, jak někteří občané na úřadě jednají,
o tom by mohly vyprávět naše úřednice, ještě že to
jsou výjimky.
Co bys doporučil svému nástupci?
Novému zástupci bych popřál mnoho úspěchů, je
to mladý člověk s elánem, se snahou zvládnout veškeré úkoly, které jsou neustále náročnější, administrativa
neustále narůstá. Budu se snažit moje zkušenosti a
znalosti předat a kdykoliv pomoci.
Co ti dal výkon funkce místostarosty?
Za dobu působení ve funkci jsem získal řadu zkušeností a nových poznatků zejména v oblasti veřejného života a řízení samosprávy. Řada věcí pro mě byla
nová, mnohé jsem se za pochodu učil a mohu říci, že
nabyté zkušenosti nejen že budu nadále využívat jako
řadový člen zastupitelstva naší obce, ale také radou,
pokud bude zájem, novým funkcionářům.
Nebude se ti po práci stýskat?
Samozřejmě, že za více jak 6 let ve funkci jsem
poznal mnoho lidí. Myslím si, že jsem vycházel velice
dobře se svými spolupracovníky, ale bohužel věk nezastavíte a je asi nutné, aby nás postupně nahradili
mladší ročníky. V dnešní době je práce ve veřejné
správě neustále náročnější, snad aby každý funkcionář
byl právník. Já osobně mám další aktivity, jsem předsedou zahrádkářské organizace a mám i další funkce.
Budu pracovat na zahrádce a i okolo domu je neustále
co dělat.
Na závěr přejeme p. Kočinovi hodně zdraví, spokojenosti a aktivity do další veřejné činnosti.
Ptal se Ivo Přichystal
Novosedlický zpravodaj: vydává Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice
Redakce:
Jan Pelcman, Stanislav Bartůněk, Ivo Přichystal, Jana Mayerhoferová
MK ČR E 22050
Kontakt: [email protected]
Toto číslo vyšlo dne: 8. 3. 2016

Podobné dokumenty

ve ejná vyhláška oznámení

ve ejná vyhláška oznámení se srazem účastníků na odboru výstavby MěÚ Pelhřimov, Solní 1814 - kancelář č. 6. Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu v Pelhřimově, odboru výstavby (návštěvní...

Více

MIZ 12 - Město Vejprty

MIZ 12 - Město Vejprty Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes. Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných dom...

Více

Fotogalerie s doprovodným textem

Fotogalerie s doprovodným textem O den později opanovali povrch haly chlapci. Z vítězství v mladší kategorii se radovala třída 7. B, jejíž impozantní skóre 28:2 jí zajistilo vítězství před třídou 7. C. Třetí místo si zajistila tří...

Více

Ubytování ZODM 2016 17.1.

Ubytování ZODM 2016 17.1. lední hokej , kraje LB,OL,PL + obědy Hokej Chomutov lední hokej Chomutov (78 ubytovaných s PP + zbytek 105 úč. jen na obědy každý den) Discodance , kraje JC,SC,HMP,OL,JM,LB [email protected]...

Více

Farní zpravodaj Teplice - Salesiánské středisko Štěpána Trochty

Farní zpravodaj Teplice - Salesiánské středisko Štěpána Trochty na kancelářské práce, a tak jsem se toho ujal. Účetnictví se zpočátku vedlo jednoduchým způsobem – v knize byly dvě rubriky – dal a má dát. Kvalifikovaní účetní přišli až později. Pak zde byly mat...

Více