alpenverein 2012 - GPS a mapové centrum

Komentáře

Transkript

alpenverein 2012 - GPS a mapové centrum
f ot o Ber ndt Rit sc hel
ALPSK¥ KLU B − ALPE NVE RE I N 20 1 2
ALPSK¥ KLU B − ALPE NVE RE I N
PO BYTY V RAKO U SKU A ITÅLI I
Ç LE NSTVï V RAKO USKÉ M ALPE NVE RE I N U
PROG RAMY PRO SE N I O RY A M LÅD EÆ
SM ïCH OVSK¥ FESTIVAL ALPI N I SM U
PRO D EJ MAP A PR ªVO DCª
ÇASO PI S LI D É&H O RY
ALPSK¥ KLU B
N E PÅL
¢tefán i kova 63, 1 50 00 P rah a 5, tel . 257 328 388, m ob i l 7 7 7 600 997, fax 257 324 265, al [email protected] al py. cz, www. al py. cz
ALPSK¥ KLU B − RAKO USK¥ ALPE NVE RE I N
R akou skÿ Al penverei n (OE AV) byl zal oæen v roce 1 862, v roce 201 2
u pl yn e 1 50 l et od jeh o zal oæen í. D n es je v OE AV regi strován o více n eæ
400
000
çl en û .
Vÿzn am n é
vÿroçí
vzn i ku
dru h éh o
n ejvêt¿íh o
h orskéh o svazu n a svêtê bu de po cel é období roku 201 2 p‡i pom ín at
m n oh o akcí a u dál ostí.
OB SAH
Al p skÿ kl u b − rakou skÿ Al p en verei n v roce 201 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
− çl en ské p ‡ísp êvky, kom b i n ovan é çl en ství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
− vÿh od y p ro çl en y rakou skéh o Al p en verei n u − l eták OE AV 201 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
− vÿh od y a b on i fi kace p ro çl en y Al p skéh o kl u b u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
− Sou têæ získejte n ovéh o çl en a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
− Al p en verei n − cel osvêtovÿ servi s a systém p oji ¿tên í − l eták OE AV 201 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
− çl en ství v Al pen verei n u a u n i kátn í p oji ¿tên í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
I n stru ktorské ku rzy OE AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sp ol u p ráce s ÇH S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KU R ZY A KLU B OVÉ AKCE 201 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
M apy a p rû vod ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sh op p ro çl en y AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sou têæ Vÿstu py roku 201 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Váæe ní p‡át el é, mi l ovní ci h or, çl e n ové Al p e nver ei n u,
n a to mto m ístê vám kaæd o roçn ê p ‡i n á¿ ím e j ed n od u chÿ p ‡eh l ed v¿eh o to h o , co se n ám v m i n u l ém obd o b í
pod a‡i l o a co m ám e p ro vás p ‡i p raven o n a d al ¿ í obd o b í. Tuto trad i ci nepo ru¿ íme an i tento kráte .
I ro k 201 1 byl pom êrnê ú spê¿nÿm po kraçován ím v¿ech akt ivit , které vám j iæ m n oh o l et p ‡ed kl ád ám e a se
kterÿm i vás os l ovuj em e . O pêt sto u p l poçet ç l en û O EAV, kte‡í se u n ás reg i struj í − v d atabázi Al ps kéh o kl u b u
u ALPY j e d nes evi d ován o o ko l o 34 0 0 0 çl en û . A roz¿ i ‡uj e se i poçet záj em cû o partnerství s Al pskÿm kl u bem .
Roste i poçet n a¿ i ch çl en û , kte‡í zaç ín aj í vyuæívat rûzn é s l evy d o m a i v Rakou sku aƒ uæ se j ed n á o s l evové
pou kázky n a zboæí nebo o po u kázky n a u bytován í n a ch atách . Çaso p i s l i d é&H O RY, kterÿ vsto u p i l d o d esátéh o
ro ku své exi sten ce , o pêt zazn am en al p ‡írûstek p ‡ed p l at itel û . Potê¿ itel né j e , æe p ravi d el nÿm i od bêratel i se stal i
p ‡ed ev¿ ím ç l en ové Al pskéh o kl u b u . Dal ¿ ím krû çkem k roz¿ í‡en í çaso p i su j e j i stê skuteçn ost , æe se od to h oto
ro ku 2 01 1 zaçín á d i stri b u ovat i n a S l ovensko . M ezi pozitivn í zp rávy pat‡í i i nfo rm ace o Sm ích ovském festival u
al p i n i s m u − o festival u zaznêly vel m i p ‡ízn ivé rel ace n ej en u n ás d o m a, al e i t‡eba v so used n ím Rakou sku ç i
Nêm ecku . Festival u v l i sto pad u 201 1 se zú çastn i l o více neæ 40 0 zah ran i çn ích h ostû z cel éh o svêta .
Jed n ou z vÿzn am nÿch po kraçuj ících vzáj em n ostí j e spo l u p ráce m ezi spo l eçn ost í ALPY, která j e p rotag on i stou
Al penverei n u a zástu pcem O EAV v Ç R od roku 1 99 1 , a çaso p i sem l i d é&H O RY n a j ed n é stran ê a m ezi Ç H S n a
d ru hé stranê . Kro m ê n ab íd ky kom b i n ovanéh o ç l en ství v Ç H S a v O EAV pokraçuj e spo l u p ráce p ‡i spo l eçném
p roj ektu H oro l ezec roku . Vÿs l ed ky soutêæe H oro l ezec roku b u d o u vyh l a¿ovány n a Fest ival u al p i n i s m u Prah a
i v b u d o u cích l etech . Çaso p i s l i d é&H O RY se stal i v roce 201 1 j ed n ím z h l avn ích m ed i ál n ích partnerû Ç H S .
Jed n ou z úspê¿ nÿch aktivi t v roce 2 01 1
byl o d o ko n çen í fi l m u o ç i n n ost i p raæs ké sekce rako us kéh o
a n êm eckéh o Al penverei n u . Zakl ad atel p raæské sekce J oh an n Stü d l byl j ed n ím z p rotag o n i stû o rg an izovan éh o
al p i n i s m u v Evro pê − ko n cem 1 9 . sto l et í vl astn i l i Praæan é cel kem 1 1 ch at v Al pách . Fi l m z n ázvem J o h an n Stü d l
− vizi o n ᇠa o bj evitel Al p získal vÿzn am né ocen ên í n a m ezi n árod n ím fi l m ovém festival u TO U R F I LM 2 01 1
v Karl ovÿch Varech − cen u asoci ace n ovi n á‡û Prix F I J ET. Prem i éru nêm ecké verze fi l m u ve vÿch od otyro l ském
Kal s u pod G roß g l ockn erem d ne 1 1 . 6 . 201 1 sh l éd l o o ko l o 1 0 0 0 n áv¿têvn íkû .
P‡ed kl ád anÿ katal og Al pskÿ kl u b − Al penverei n 2 01 2 o bsah uj e kro m ê obvyklÿch i nform ac í a n ab íd ek p rog ram û
i m n oh o n ovÿch m o m entû tÿkaj íc ích se çl en ství, bo n ifi kac í p ro n a¿e çl eny, ú çast i n a od bo rnÿch ku rzech i stál e
více vyh l ed ávanÿch cam pech i t‡eba zvÿh od nênéh o n áku p u m ap a p rûvod cû . O v¿ech n ab íd kách více n a
strán kách toh oto katal og u .
V zi m n ím obd ob í 201 1 /2 01 2 i v l étê ro ku 2 01 2 p ‡ej em e m n o h o záæitkû v h o rách d o m a i v zah ran i ç í
ALPY tÿm , zá‡í 2 01 1
V
ROC E
20 1 2
ALPSK¥ KLU B −
RAKO USK¥ ALPE NVE RE I N V ROCE 20 1 2
Rakouskÿ horskÿ svaz − Oesterreichischer
Alpenverein, ve zkratce OEAV − sdruæuje
v¿echny zájemce a milovníky hor a horské
p‡írody
i
v¿echny
aktivnê
i
sportovnê
zaloæené osobnosti i rodiny. Je to sdruæení
dobrovolné, kaædÿ se stává çlenem tohoto
svazu
na
základê
svého
dobrovolného
rozhodnutí. Çlenství v tomto horském svazu
zaçala spoleçnost ALPY nabízet pro çeské
zajemce jiæ v roce 1 991 , v roce 2011 bylo
prost‡ednictvím
ALPY
registrováno
v databázi Alpského klubu − Alpenvereinu
jiæ cca 3 4 000 çlenû.
V p‡edkládaném katalogu ALPSK¥ KLUB
− ALPENVEREIN 201 2 p‡iná¿íme ve¿keré
základní informace o çlenství v OEAV
vç. mnoha
detailních
a
praktickÿch
informací, které se tÿkají çlenství pro rok
201 2.
kaædÿ
Çlenství se v¿emi vÿhodami získá
zájemce
po
úhradê
pau¿álního poplatku.
roçního
V katalogu uvádíme kromê v¿ech vÿhod,
které
çlenství
v
AV
p‡iná¿í
a
SLEVY NA C HATÅC H
Sleva aæ 50% p‡i ubytování na v¿ech chatách
rakouského, nêmeckého, a jihotyrolského
Alpenvereinu. Slevy na více neæ 1300 chatách, které
jsou ve vlastnictví horskÿch svazû ve ¢vÿcarsku,
Lichten¿tejnsku, Francii, Itálii, Slovinska
a ¢panêlska.
U NI KÅT Nï P OJI ¢Të Nï
DAL¢ï P”E DN OSTI A V¥H ODY
kromê
¿irokÿch nabídek kurzû a campû i úplnÿ
soubor
informací
tÿkající
se
nabídky
kombinovaného çlenství ÇHS + OEAV na
rok 201 2.
A to vçetnê v¿ech základních
informací
a spolupráce
ALPY,
tÿkajících
mezi
která
se
ÇHS
çlenství
a
v
vzájemnosti
spoleçností
rakouském
Alpenvereinu v ÇR nabízí jiæ více neæ
20 let. Tato spolupráce bude v prûbêhu zá‡í
záchranná nebo pátrací akce do 25 000 nejvêt¿í sportovní svaz v Rakousku
o spolupráci na rok 201 2. Spolupráce na
léka‡ské vÿkony v cizinê do 10 000 slevy p‡i nákupu outdoorového vybavení
a
‡íjna
2011
potvrzena
smlouvou
uvedené období se bude tÿkat Festivalu
alpinismu
Praha,
spoleçného
projektu
Horolezec roku, mediální presentace ÇHS
v
çasopisu
lidé&HORY,
programû
pro
mládeæ, vzdêlávání a instruktorskÿch kurzû
atd.
Nabídka a registrace çlenství v AV vçetnê
v¿ech
organizaçních
provádêna
z
Prahy.
návazností
V
centrále
je
AV
v Praze na adrese ALPY, ¢tefánikova 63,
150 00 Praha 5, tel. 257 328 388, fax
257 324 265, e -mail: [email protected] cz budou
va¿e æádosti vy‡izovány i v roce 2012.
p‡evoz z ciziny do místa trvalého pobytu bez omezení
zákonná odpovêdnost do 3 000 000 právní ochrana do 3 2 703 Více na www. alpenverein. cz
A DV OKÅT AL P
jako çlen AV mûæete podpo‡it ná¿ závazek
k ochranê p‡írody
OC HRA NA Pӕ R ODY,
I NF OR MACE
kaædÿ çlen ochránce p‡írody
p‡edpovêâ poçasí nonstop kaædÿ den
speciální mapy, prûvodce a çasopisy
PR ª KAZ O EAV 2 0 1 2
40 000 km znaçenÿch cest a chodníkû v horách
zvÿhodnêné çlenské p‡íspêvky pro çleny
Alpenvereinu, dêti zdarma
VZDëL ÅVÅ Nï
rozsáhlÿ a dob‡e
propracovanÿ systém
vzdêlávání
kategorie instruktor
zkou¿ka s rakouskou
státní certifikací
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
ÇLE NS KÉ P”ï SPë VKY, KO MBI N OVANÉ ÇLE NSTVï
ÇLE N STVï V AL PE N VE REI N U P RO OB ÇAN Y Z Ç R v r. 201 2
Çlenství v AV mohou získat na¿i obçané, kte‡í o nê projeví zájem. Jedinou povinností
KO MBI N OVANÉ ÇLE N STVï Ç HS + OE AV v r oc e 201 2
Spoleçnost ALPY nabízí od 1 . 9. 20 1 1 (Smlouva mezi ÇHS a spoleçností ALPY
je vyplnit jednoduchou p‡ihlá¿ku a ‡ádnê uhradit níæe uvedené çlenské p‡íspêvky.
o kombinovaném çlenství v ÇHS a OEAV na rok 20 12) kombinované çlenství
vçetnê po¿tovného a ban kovn ích po platkû byla stanovena takto :
Kombinované çlenství za níæe uvedenÿch podmínek vzniká uhrazením p‡íspêvkû
A − çlenství
1 50 0 , − Kç
V¥¢ E Ç LE N S K¥C H P ” ïS P ëVKª − KO M B I N OVAN É Ç LE N STVï Ç H S + O EAV
1 2 1 5 , − Kç
A − çlenství
V¥¢ E Ç LE N S K¥C H P ” ïS P ëVKª S E KC E P RAHA− I N N S B RU C K V RO C E 201 2
Kateg o rie
Çlenské po platky
dospêlÿ muæ nebo dospêlá æena
v produktivním vêku roç. 1952 − 1986
B − çlenství
senio‡i do roç. 195 1 , junio‡i roç. 198 7 − 1993,
partne‡i kategorie A, vdovy a têlesnê postiæení
Dêti a m ládeæ
od roç. 1994 a mlad¿í
70 0 , − Kç
Rod i n né çlenství
rodiny s jedním nebo více nezaopat‡enÿmi
2 7 1 5 , − Kç
(i otec samoæivitel) + dêti gratis
1 50 0 , − Kç
+ dêti gratis
2 430 , − Kç
nebo muæ in validní 12 15 Kç + matka 12 15 Kç
V RO C E 201 2
Katego rie
Roçn ík narozen í
Vÿ¿e p‡íspêvku
dospêlÿ muæ nebo dospêlá æena
1 952 − 1 986
1 550 , − Kç
junio‡i
1 987 − 1 993
1 265 , − Kç
Dêti a m ládeæ
1 994 a m l ad ¿ í
B − çlenství
1 95 1 a star¿ í
senio‡i
1 2 1 5 , − Kç
720 , − Kç
rodiny s jedním nebo více
otec 1500 Kç +matka 12 15 Kç +dêti gratis
nebo matka samoæivitelka
u ALPY v Praze 5.
Rod i n né çlenství
dêtmi do roç. 198 7 nebo u studentû do roç. 1985
(p‡íspêvek platí pouze rodiçe) nap‡.
tj. çlenství v ÇHS a v OEAV se v¿emi vÿhodami, které çlenství v OEAV nabízí.
2 8 1 5 , − Kç
nezaopat‡enÿmi dêtmi do roç. 1994
www. al penver ei n. cz
ÇAS OPI S l i d é &H O RY a ÇLE N STVï v OE AV n e b o K O MBI N OVANÉ ÇLE N STVï Ç H S + OE AV v r oc e 201 2
Çasop i s l i d é&H O RY b u d e m ít v roce 201 2 stan d ard nê 80 stran + 6 stran p ‡íl o hy −
pan oram a h o rskÿch s ku p i n
nebo vrch o l û . Ç l en ové Al penverei n u stej n ê j ako
çl en ové Ç H S , kte‡í s i u h rad i l i ko m b i n ované ç l en ství, m oh ou p ‡i so u çasn é ú h rad ê
Ç LE N STVï V ALP E NVE R E I N U A P ” E D P LATN É ÇASO P I S U l idé&H O RY
V RO C E 201 2
Katego rie
çl enství a p ‡ed p l atnéh o çasop i su zís kat cel o roçn í od bêr çaso p i s u l i d é&H O RY
p ro çl eny kat . A
n a ro k 2 01 2 j sou n ás l ed uj ící:
p ro kat . m l ád eæ
roçn ík 2 01 2 za vÿh od nÿch pod m ínek. Po p l atky za çl enství a p ‡ed p l atn é çasop i su
çlenství + p‡ed platné
1 770 , − Kç
p ro çl eny kat . B
1 485 , − Kç
970 , − Kç
p ‡i rod i n ném çl enství
2 985 , − Kç
KO M B I N OVAN É Ç LE N STVï Ç H S + O EAV A P ” E D P LATN É ÇASO P I S U l idé&H O RY
V RO C E 201 2
Katego rie
A − çlenství
B − çlenství
Roçn ík narozen í
1 952 − 1 986
junio‡i
1 987 − 1 993
Dêt i a m l ád eæ
1 994 a m l ad ¿ í
senio‡i
Rod i n né ç l en ství
1 95 1 a star¿ í
çlenství + p‡ed platné
1 820 , − Kç
1 535 , − Kç
1 485 , − Kç
990 , − Kç
3 085 , − Kç
Za cel oroçn í p ‡ed p l atné çasop i su n a rok 201 2 zap l atí n eçl en ové Al penverei n u 4 1 5 Kç . Cen a j ed n ot l ivÿch se¿ itû roçn íku 201 2 b u d e 72 Kç .
o n − l i ne p‡i h lá¿ka
4
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
ÇLE NS KÉ P”ï SPë VKY, KO MBI N OVANÉ ÇLE NSTVï
P ”I HL Å¢KY, ù H RAD A ÇLE N STVï a P ”I P OJI ¢Të Nï
uveâte çís l o ,
které o bd ræíte po reg i strac i . V p ‡ípad ê , æe p roved ete ú h rad u
Na strán kách www. al penverei n . cz j e p ro p ‡i h l á¿en í d o O EAV i p ro kom b i n ované
s l oæen ko u n a ú çet , po¿ l ete ko p i i d o kl ad u o p l atbê − to kvû l i vçasné a sp rávn é
vám
U POZO RN ë N ï
çl enství Ç H S + O EAV k d i spozi ci j ed n od u chÿ on − l i n e p ‡i h l a¿ovací form u l á‡, kterÿ
so u çasnê vypoçte ,
ko l i k za zvo l enÿ typ
ç l en ství vç .
d al ¿ ích
n ab íd ek
(p ‡i poj i ¿tên í i nval i d ity, n ab íd ka çl enství + çaso p i s l i d é&H O RY . . .) zap l at íte . ùvod n í
strán ka to h oto p ‡i h l a¿ovacíh o fo rm u l á‡e j e zo b razen a v to mto katal og u n a stran ê 4 .
Pom ocí toh oto on − l i n e fo rm u l á‡e zj ed n od u¿ uj em e kom u n i kaci p ‡i p ‡i h l á¿en í d o
Al penverei n u j ak p ro stávaj ící, tak také p ro n ové ç l eny.
Res pektován ím n íæe uved enÿch po kyn û p ro reg i straci zn açnê u l eh çíte celÿ p roces
i d entifi kac i p l atby. Prû kazy pos íl ám e po¿tou .
Pro stávaj íc í çl eny Al penverei n u tj . p ro ty, kte‡í j iæ d ‡íve byl i ç l eny Al penverei n u (tzn .
m ê l i u h razen o çl enství n ap ‡. v roce 2 0 08 nebo v roce 20 09) a kte‡í n em aj í v roce
2 01 1 u h razen é çl enství a o b n oví s i çl enství n a ro k 2 01 2 j e¿tê p ‡ed ko n cem ro ku
2 01 1 − p ro tyto çl eny p l atí ç l en ství se v¿em i vÿh od am i vç . poj i ¿tên í aæ od 1 . 1 . 2 01 2 .
Obnovit nebo uzav‡ít ko m bi nované çlenství v Ç H S a O EAV je moæné takto :
vystavován í p rû kazû a t ím se vyh nete zpoæd ên í s vy‡izován ím n ebo p rod l uæován ím
A. ù h rada ko m bi novaného çlenství a vystaven í prû kazu O EAV − moænosti
po¿tou n a vám i u d an o u ad resu , ko ntaktujte n ás .
¢tefánikova 63, 150 00 Praha 5.
çl enství. Po ku d po t‡ech tÿd n ech po p roved ené ú h rad ê ç l en ství n eobd ræíte p rû kazy
1 . osobnê v centrále Alpen vereinu − Alpského klubu v Praze − adresa ALPY,
Ob novit nebo uzav‡ít çlenství v Al penverei n u je moæné násled uj ícím i zpûso by:
V tomto p ‡ípad ê p ‡i h l a¿ovac í fo rm u l á‡/reg i straci vyp l n íte n a m ístê (nevyp l ñ ujte
¢tefán i kova 63 , 1 50 0 0 Prah a 5 . N a m ístê p l atba h otovê nebo kartou . V tomto
n ebo
1 . oso bnê v centrále Al penverei n u − Al pskéh o kl u b u v Praze − ad resa ALPY,
p ‡ípadê p ‡i h l á¿ovac í form u l á‡/reg i straci vyp l n íte n a m ístê (nevyp l ñ ujte p ‡i h l a¿ovací
fo rm u l ᇠn a web u) ,
na
m ístê
rovn êæ
p roved ete
p ‡evod em) . Prû kazy vystavuj em e n a poçkán í.
ú h rad u
(pen íze
n epos íl ejte
p ‡i h l a¿ovací form u l ᇠn a web u) , n a m ístê rovn êæ p roved ete ú h rad u , v h otovost i
karto u
poçkán í.
(pen íze
nepos íl ejte
p ‡evod em) .
Prû kazy O EAV vystavuj em e
na
P‡i ú h radê ko m b i n ovan éh o ç l en ství o bd ræíte d o kl ad o p roved ené ú h rad ê . Tento
d okl ad u sch ovejte , vyuæij ete j ej p ‡i pod án í æád osti o çl ens kÿch p rû kaz Ç H S
2 . p‡evodem na úçet − ú çet j e ved en u O B E R BAN K AG , 1 20 0 0 Prah a 2 , n ám . I . P.
2. p‡evodem na úçet − úçet je veden u OBERBANK AG, 120 00 Praha 2, nám. I. P.
fo rm u l á‡/reg i straci , kterÿ j e n a
V
Pavl ova
5,
ç. ú .
20 0 0 0 03809/8040 .
V
tomto
p ‡ípad ê
http ://www. al py. cz/oeav− al penverei n/p ri h l as ka. htm l .
J ako
vyp l ñte
p ‡i h l a¿ovací
vari ab i l n í
uveâte çís l o , které o bd ræíte po reg i straci . Prû kazy pos íl ám e po¿tou .
sym bo l
Poku d p rovád íte ú h rad u çl enství n a ú çet za více ç l en û n aj ed n o u (d l e p ‡i h l a¿ovacíh o
Pavlova 5, ç. ú. 2000003809/8040.
tomto
p ‡ípad ê
vyp l ñte
p ‡i h l a¿ovac í
fo rm u l á‡/reg i straci ,
kterÿ
je
na
http ://www. al py. cz/oeav− al penverei n/p ri h l aska . htm l . P‡i reg i straci o bd ræíte çís l o ,
které po uæij ete j ako vari ab i l n í sym bo l p ‡i p l atbê , a el ektro n i cké potvrzen í o ú h rad ê
ko m b i n ovan éh o ç l en ství. Prû kazy O EAV pos íl ám e po¿to u .
fo rm u l á‡e/reg i strace stávaj ící ç l en , j ed n od u ch á o bj ed n ávka , po¿ l ete l askavê
3. po¿tovní sloæenkou − na vÿ¿e uvedenou adresu nebo na úçet
3 . po¿tovn í sl oæen ko u − n a vÿ¿e uved en o u ad resu n ebo n a ú çet . I v to mto p ‡ípad ê
http ://www. al py. cz/oeav− al penverei n/p ri h l aska . htm l . P‡i reg i straci o bd ræíte çís l o ,
http ://www. al py. cz/oeav− al penverei n/p ri h l as ka. htm l .
ko m b i n ovan éh o çl en ství. V p ‡ípad ê , æe p roved ete ú h rad u s l oæen ko u n a ú çet ,
i nfo rm aci m ai l em ko h o se p l atba tÿká.
vyp l ñte p ‡i h l a¿ovací fo rm u l á‡/reg i straci , kterÿ j e n a
J ako
vari ab i l n í
sym bo l
I
v
to mto
p ‡ípad ê
vyp l ñte
p ‡i h l a¿ovac í
form u l á‡/reg i straci ,
kterÿ
je
na
které po uæij ete j ako vari ab i l n í sym bo l p ‡i p l atbê , a el ektro n i cké potvrzen í o ú h rad ê
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
ÇLE NS KÉ P”ï SPë VKY, KO MBI N OVANÉ ÇLE NSTVï
po¿ l ete ko p i i d o kl ad u o p l atbê − to kvû l i vçasné a sp rávné i d ent ifi kaci p l atby.
d o kl ad u , kterÿ j ste o bd ræel i p ‡i osob n í ú h rad ê ko m b i n ovanéh o ç l enství, n ebo
P‡i h ro m ad né obj ed n ávce kom b i n ovan éh o ç l en ství n ej p rve kontaktujte centrál u
u ko n çen í kaæd éh o m ês íce o bd ræí od spo l . ALPY. Pod m ín ko u zas l án í p rû kazu Ç H S
Prû kazy O EAV pos íl áme po¿to u .
Al ps kéh o kl u b u − Al penverei n u v Praze , bez p ‡ed ch ozí d o m l uvy a reg i strace pen íze
po¿to u j e , æe sekretari át Ç H S m á k d i s pozi c i va¿ i ad res u , n a kterou ch cete p rû kaz
za kom b i n ované çl enství nepos íl ejte .
zas l at ; tuto skuteçn osti byste s i mêl i ovê‡it .
násled uje vystaven í çlenského prû kazu Ç H S . P rû kaz Ç H S lze získat têm ito
nebyl o d o m l uven o , roze¿ l e sekretari át n ás l ed uj íc í m ês íc n a zákl ad ê sezn am u
B . Po u h razen í ko m bi novaného çlenství a o bd ræen í çlenského prû kazu O EAV
Prû kazy, které n ebyly v p rû bêh u m ês íce vyzved n uty oso b nê n ebo j ej i chæ zas l án í
zpûso by:
o ú h rad ê ko m b i n ovanéh o çl enství v¿em , kd o j so u ç l eny Ç H S a sekretari át m á
Sekretari átu Ç H S p ‡ed l oæíte d o kl ad o ú h rad ê kom b i n ovanéh o çl enství. Poku d j ej
Jed n á− l i se o obj ed n án í p rû kazû Ç H S p rost‡ed n i ctvím od d íl u , ‡e¿ í vystaven í
mês íc obd ræí od s po l eçn osti ALPY. Po ku d sekretari át ovê‡í, æe j iæ j ste çl enem Ç H S ,
stej nÿm zp ûso bem j ako o bj ed n án í ostatn ích p rû kazû Ç H S bez kom b i n ovanéh o
1 . osobnê na sekretariátu ÇHS – adresa Zátopkova 100/2, Praha 6 (Strahov).
n em áte , ovê‡í sekretari át va¿ i p l atb u v sezn am u p l átcû , kterÿ za kaædÿ u ko n çenÿ
vystaví vám n a m ístê p rû kaz Ç H S .
2. po¿tou
O zas l án í p rû kazu Ç H S po¿to u poæád ejte sekretari át Ç H S p rost‡ed n i ctvím e− m ai l u
(l ad i s l ava. h om o l [email protected] o rosvaz . cz) nebo tel efo n i cky (296 1 1 8 347) . Sekretari át
vám p rû kaz vystaví a za¿ l e j akm i l e ovê‡í, æe j ste ç l en em Ç H S a m áte u h razen o
ko m b i n ované çl enství. ù h rad u kom b i n ovan éh o ç l en ství m ûæete d o l oæit zas l án ím
N A¢I PARTNE ”I
Ç l en ství v Al pském
kl u b u
−
ALP E NVE R E I N U
p ro
rok 2 01 2
budou
zp rost‡ed kovávat i n a¿ i partne‡i n a nêko l i ka m ístech v n a¿ í rep u b l i ce .
rovn êæ
V Brnê p rod ej n a RO C K PO I NT, M asarykova 1 6 , b rn om [email protected] i nt . cz ,
k d i spozi ci j ej i ch ad resy.
a p ‡ed án í, po p ‡. zas l án í p rû kazû Ç H S p ‡ed sed a od d íl u nebo j ím povê‡en á oso ba
ç l en ství.
U oso b , které d osu d nebyly çl eny Ç H S , n ebo j i m ç l enství s ko n ç i l o z d ûvod u
nep l acen í ç l en skÿch p ‡íspêvkû , j e vystaven í p rû kazu Ç H S pod m ínên o vstu pem d o
ÇHS,
tj .
vyp l nên ím
p ‡i h l á¿ky a
u h razen ím
vstu p n íh o
http ://www. h o rosvaz . cz/ v ru b ri ce Ç l en ské p ‡ís pêvky.
po p l atku .
Více j e
na
SAM BAR , s . r. o . , Dêl n i cká 244 , l u c i [email protected] bar. cz . Ç l en ství d ál e zp rost‡ed kovávaj í
Lezecké centru m S m íchov, K‡íæová 6 , 1 50 0 0 Prah a 5 , i [email protected] ezeckecentru m . cz ,
Lezecké
centru m
M am m ut ,
www. sten ah o l esovi ce . cz ,
B u ben ská
1 536/43 ,
i [email protected] ah o l esovi ce . cz
a
1 70
00
H o ro¿ko la
Prah a
Li bo r
7,
U her,
v Ostravê p rod ej n a RO C K PO I NT, Po¿tovn í u l i ce 3 , ostravapostovn [email protected] i nt . cz ,
www. l i bo ru her. cz , l i bo [email protected] i bo ru her. cz . N a S l ovensku zaj i ¿ƒuj e ç l en ství n á¿ partner
Z LïN , N áves 36 , m ach al [email protected]− ra. cz , v Jab lo nci ag entu ra TI S K & R E KLAMA, M i l an
0 042 1 4 1 54 1 08 50 , [email protected] kos po rt . sk. V Po lsku j e n a¿ ím partnerem TR E KKI N G
v P lzn i agentu ra D . L. I . , M arti nská 4 , i nfo . g [email protected] apovecentru m . cz , ve Zl ínê C K− RA
Vrkos l av, Pod h o rs ká 22 , h an a.vrkos l [email protected] am . cz , v Klad nê o utd oor p rod ej n a
6
poçkat , aæ sekretari át ovê‡í va¿ i p l atb u p rost‡ed n i ctvím sezn am u p l átcû , kterÿ po
RO KO¢ PO RT O utd oo r − I n g . M . Nêm çek, N árod n á u l i ca 4 , 01 0 01 Æi l i n a , tel :
C LU B , u l . W. O po l ski eg o 1 1 /8 1 , P L 4 1 − 50 0 C H O RZOW.
Kdo j s me a co chce me
Rakouskÿ Al penverei n je vel kÿ horolezeckÿ svaz − je v¿ak m nohem více! V roce
201 2 uplyne 1 50 let od jeho zaloæen í, s çlenskou základ nou více neæ 400 000 çlen û
a s rozvêtvenou stru kturou se vyvi nu l do m nohotvárné, spoleçensky vÿznam né
i nstituce nejen v Rakousku , ale i m i mo nêj .
Al pskÿ svaz − . . .
a partnerem v¿ech národ n ích parkû a ostatn ích ch ránênÿch
Nejd û leæitêj¿í ú koly tohoto svazu spoçívaj í ve vÿchovê
a v p‡ípravê çlenské základ ny k provádên í v¿ech d ru h û
sportovn ích aktivit v horách a ve vzdêlán í a vÿcvi ku
od born íkû . Ke sportovn ím aktivitám v horách pat‡í tu risti ka
v horách a vysokohorská tu risti ka, vÿstu py na vrcholy,
horolezectví, tú ry na lyæích a m noho dal¿ích modern ích
oblastí.
real izaci
M noho
angaæovanÿch
ekolog ickÿch
zalesñován í hor.
çlen û
m ládeæn ickÿch
spol u pracuje
projektû
i
p‡i
p‡i
. . . a kul t ur ní çi nností . . .
M uzeu m Al penverei n u , které bylo v roce 1 997 a opakovanê
horskÿch sportû . Spol u s rozsáh lou sítí chat , znaçenÿch
v roce 2009 vyh lá¿eno za nej lep¿í m uzeu m v Tyrolsku ,
çlenskou
ku ltu rn í çi n nost al pského svazu . Do této çi n nosti pat‡í
vysokohorskÿch cest a horolezeckÿch za‡ízen í vytvá‡í pro
základ n u
pot‡ebnou
i nfrastru ktu ru ,
souçasnê
zaj i¿ƒuje od borné poradenství a i nformace nap‡. v podobê
map , od bornÿch çasopisû a i nternetovÿch sl uæeb .
. . . se soci ál ní . . .
dokládá spol u se v¿em i sbírkam i a exponáty bohatou
i organ izován í rûznÿch vÿstav, vydáván í pu bl i kací a kn i h
a m noho dal¿ích kreativn ích prog ram û
. . . a s bohat ou tr adi cí.
Zamê‡en í na ¿i roké vrstvy obyvatelstva a çlenskou základ n u
Oesterreich ische Al penverei n (rakouskÿ al pskÿ svaz) byl
dokládaj í jeho prog ramy pro rod i ny a m ládeæ a samostatné
zaloæen ve Víd n i v roce 1 862 . Jeho prvn í prog ram byl objevit
vzdêlán í a celoroçnê se stará o dêtské a m ládeæn ické
souçástí svazu DuOeAV (nêmeckÿ a rakouskÿ Al penverei n) .
a o m noho u bytovacích za‡ízen í pro m ládeæ.
cest a chod n íkû , na stavbu chat a na vydáván í çasopisû
prog ramy pro sen iory.
Nabízí fu ndované pedagog ické
sku pi ny, o prázd n i nové tábory i pro postiæené úçastn íky
prost‡ed í,
pro
své
çleny.
Dnes
spravuje Al penverei n
v Rakousku v horách cel kem 40 000 km znaçenÿch cest
Jako advokát Al p se Al penverei n stal partnerem pro ‡e¿en í
æivotn ího
Na zaçátku své çi n nosti se soust‡ed i l p‡edev¿ím na budován í
a roçenek
. . . ekol ogi ckou . . .
otázek
a poznat Al py a vydávat o n ich pu bl i kace . Dlou hou dobu byl
etabloval
se
do
role
ekolog ického svêdom í v al pském prostoru . Je kmotrem
a 240 horskÿch chat. S çi n ností Al penverei n u úzce souvisí
çi n nost horskÿch vûdcû , çi n nost zách raná‡û v horách i vÿvoj
vÿstroje a vÿzbroje pro v¿ech ny d ru hy al pi n istické çi n nosti .
Oh roæen í hor a horskÿch oblastí vÿstavbou vel kÿch tech n ickÿch za‡ízen í si vel m i brzo vyæádalo roz¿í‡en í cíl û Al penverei n u
a vyh lá¿en í prog ram û se zamê‡en ím na zachován í pûvod n í stru ktu ry a krásy Al p . V¿ech ny vÿvojové a my¿len kové proudy
zanechaly ve vel kém a pl u ral isticky fu ng uj ícícm Al penverei n u své stopy. Jako aktuál n í p‡íklady pro toto tvrzen í lze uvést vÿvoj
sportovn ího a soutêæn ího lezen í, vzn i k stále novÿch modern ích d ru h û horskÿch sportû , orientace na vyuæití vol ného çasu a na
sl uæby spoleçnosti , zamê‡en í na stále si l nêj¿í mezi národ n í propojen í a orientace na nové i nformaçn í a kom u n i kaçn í tech nolog ie.
− 2 −
Vÿhody çl enství
Pr ogr a my v hor ách
Jed nou kolem rovn íku : za více neæ sto let existence bylo
Dobr é poji ¿t êní na cest ách
z‡ízeno 40 000 km horskÿch cest. Ty u moæñ uj í p‡ístu p do hor
Horolezectví a tu risti ka pat‡í k nejzd ravêj¿ím sportovn ím
a i d nes jsou ud ræovány a obnovovány dobrovol nou çi n ností
na¿ich çlen û . A co by byly hory bez chat, které poskytuj í
aktivitám , p‡esto ale p‡edstavuj í pro v¿ech ny aktéry u rçité
och ran u p‡ed nepohodou , teplo , postel a stravu . Veçer na
tÿká vÿdaj û za p‡ípadé ú razy. Celosvêtovê platné poj i¿tên í
záæitkem . Takæe platí: 240 chat rakouského Al penverei n u
rizi ko . Çlenové si nem usí d nes dêlat æád né starosti pokud se
çlen û Al penverei n u kryje vÿdaje za zách rané nebo pátrací
akce aæ do vÿ¿e 25 000 , bez omezen í jsou kryty vÿdaje za
p‡evoz çlena Al penverei n u ze zah ran içí do m ísta trvalého
pobytu a pobyt v nemocn ici v zah ran içí p‡i nehodách nebo
p‡i nemoci je h razen aæ do vÿ¿e 1 0 000 . To ale je¿tê nen í
v¿ech no: na územ í Evropy pomáhá kaædém u ‡ád ném u çlen u
chatê se m ûæe pro kaædého stát nezapomen utel nÿm
v celém Rakousku çeká na va¿i náv¿têvu !
Zvêdavost a ko mpet ence
Bÿt çlenem Al penverei n u souçasnê také znamená, bÿt
souçástí jed i neçného al pského centra s d lou holetou
Al penverei n u p‡i osobn ích a vêcnÿch ¿kodách poj i¿tên í
trad icí. Nauçit se správnê a bezpeçnê lézt, úspê¿nê provádêt
Tento jed i neçnÿ sou bor poj i¿tên í platí pro kaædého çlena − je
správnê dosáh nout cíle v terén u − k tom u pomáhaj í
zákon né od povêd nosti a stej nê tak i poj i¿tên í právn í och rany.
souçástí çlenského p‡íspêvku .
çleny Al penverei n u :
sleva
p‡i
p‡enocován í na v¿ech chatách rakouského a nêmeckého
Al penverei n u a Al penverei n u J iæn ího Tyrolska je obvykle
50 % . Na dal¿ích více neæ 1 300 chatách ve ¢vÿcarsku , ve
Franci i ,
Lichten¿tej nsku ,
¢panêlsku ,
Slovi nsku ,
Belg i i ,
Lucem bu rsku , Holandsku a Itál i i maj í çlenové Al penverei n u
stej ná práva i vÿhody jako çlenové horskÿch svazû , které tyto
chaty vlastn í a spravuj í. Slevy platí rovnêæ i ve více neæ
70 sou kromÿch
v údol ích .
u bytovacích
jed notl ivé
sekce
Al penverei n u
sem i ná‡û
nabízí
m ládeæ
a
horolezecká
¿kola
Al penverei n u ¿i rokou nabíd kou ku rzû . Prost‡ed n ictvím S POT
Poçít at i ¿et‡i t
Levnêj¿í u bytován í pro
lyæa‡ské tú ry, dob‡e postavit bivak nebo pomocí G PS
hosti ncích
a
u bytovnách
Al penverei n u
pedagog ické
vzdêlávací prog ramy pro v¿ech ny, kte‡í maj í zájem o dal¿í
osobn í vzdêláván í. Do této sku pi ny pat‡í nap‡. dopl ñ ková
kval ifi kace v oblasti praktická pedagog i ka . U nás je uçen í
zábavou !
Akti vi ty ve vol né m çase
Zábava s p‡átel i : j ízda na snowboard u ve vol ném terén u ,
sportovn í lezen í, stavba ig l û , noci strávené v bivaku − to v¿e
p‡i ná¿í napínavou zmên u . Dêti zaæij í m noho dobrod ruæství
a poznaj í nové p‡átele. P‡íleæitost k tom u poskytuj í na¿e
kem py
a
ekolog ické
stavby
m ládeæe.
Opravdové
Vÿhody pro rod i ny: partne‡i çlen û Al penverei n u platí sn íæené
dobrod ruæství zaæije m ládeæ na prázd n i novÿch táborech
çlenství v kl u bu zdarma.
tebe více neæ 1 000 m ládeæn ickÿch sku pi n v jed notl ivÿch
p‡íspêvky a − na to jsme zvlá¿tê h rd i − jej ich dêti maj í
Zvÿhod nêné
náku py:
mapy,
triçka,
DVD.
Prodej na
Al penverei n u nabízí m noho pot‡ebného a atraktivn ího zboæí
a zvÿhod nêné náku py platí pro kaædého çlena.
Testy a zkou¿ky: cepíny, stou pací æeleza, lezecké úvazy.
M noho sekcí Al penverei n u nabízí svÿm çlen û m moænost
a j i nÿch m ládeæn ickÿch akcích . Skuteçnosti hovo‡í: çeká na
sekcích Al penverei n u v celém Rakousku !
P‡ír oda vyæaduj e po moc
Aby p‡íroda nezûstala bez pov¿i m n utí: Al penverei n se jako
advokát Al p aktivnê pod íl í p‡i och ranê p‡írody a æivotn ího
prost‡ed í, usi l uje o vyváæenÿ pomêr mezi zachován ím
levného zapûjçen í modern í horolezecké vÿstroje a vÿzbroje.
a vyuæíván ím p‡írody. Al penverei n je spoleh l ivÿ partner v¿ech
− 3 −
− 4 −
národ n ích parkû , pod íl í se na plánován í i na správê
ch ránênÿch
oblastí.
Na chatách je kladen
d û raz na
ekolog icky vhod né zpûsoby zaj i¿tên í dodávek elektrické
energ ie a pitné vody a na správnou a vhod nou l i kvidaci
spla¿kové vody a od pad u .
P‡ed kládán í aktuál n ích , objektivn ích a seriozn ích i nformací:
vysoké váænosti mezi çlenskou základ nou se tê¿í çetné
pu bl i kace a web−strán ky Al penverei n u . M apy Al penverei n u
vyh ledávanÿm
zod povêd ném
Celosvêtovê
zem ‡elého je n utné kontaktovat (j i nak bude u h razena çástka
platné
poj i¿tên í
p‡i
vzn i knou p‡i aktivitách ve vol ném çase
úrazech ,
které
Vÿdaje za zách ranou nebo pátrací akci (vçetnê vrtu l n íku) :
aæ do vÿ¿e 25 000 EU RO
ùr oveñ i nf or mací
jsou
Poji ¿t êní
a
vhod nÿm
plánován í
tú r.
i v d ig itál n í formê na DVD.
M apy
pomocn íkem
existuj í
d nes
p‡i
j iæ
A je¿tê jeden d û leæitÿ moment: sl uæba zvaná p‡ed povêâ
Celosvêtovê
platné
poj i¿tên í
p‡i
úrazech ,
které
vzn i knou p‡i aktivitách ve vol ném çase i p‡i povolán í
Vÿdaje za p‡evoz z cizi ny do m ísta trvalého pobytu (vç.
pouze 750 EU RO) tyto organ izace:
TYROL AI R AM BU LAN CE
tel . +43 5 1 2 22 422 , fax: +43 5 1 2 28 88 88 (nonstop sl uæba) ,
e-mai l : [email protected] at
U N I QA PERSON ENVERSI CH ERU N G AG
tel . +43 1 204 99 99 (bêhem pracovn í doby)
náklad û za p‡evoz ostatkû zesn u lÿch) p‡i ú razu nebo
nemoci : bez omezen í poj istné çástky
Vÿdaje za v¿ech ny léka‡ské vÿkony p‡i o¿et‡en í a pobytu
v nemocn ici aæ do vÿ¿e 1 0 000 EU RO (bêhem prvn ích
6 tÿd n û pobytu v cizi nê) , z toho aæ do çástky 2 000 EU RO
Çísl a & f akt a
rakouskÿ Al penverei n je nejvêt¿ím al pskÿm svazem
poçasí − je aktuál n í a k d ispozici na i nternetu nebo formou
za
vûdce.
vÿ¿i 70 EU RO .
v kaædém okamæi ku vám v celém Rakousku nabízí sl uæby
p‡evoz ostatkû zem ‡elého v zem i trvalého pobytu bez
v¿ich n i od pracuj í 1 ,3 m i l ion û dobrovol nÿch pracovn ích
osobn ího poradenství u meteorolog û nebo u horského
am bu lantn í
a
léka‡ské
o¿et‡en í
a
léçen í.
U am bu lantn ího o¿et‡en í je t‡eba u h rad it spol u úçast ve
Vÿdaje za p‡evoz zranêného/nemocného a vÿdaje za
Na t úr ách s p‡át el i
Vítejte v ‡adách nejvêt¿ích po‡adatele v¿ech d ru h û horskÿch
sportû v celém Rakousku : v¿ech ny na¿e sekce i horolezecké
¿koly nabízí celé spektru m zaj ímavÿch tú r a outdoorovÿch
omezen í çástky, pokud tom u p‡edcházela zách ran ná
nebo pátrací akce.
Poj i¿tên í zákon né odpovêd nosti
aktivit, ze kterÿch si od nesete spoustu záæitkû . P‡i têchto
Evropy aæ do vÿ¿e 3 000 000 EU RO
a zod povêd né veden í. A je jed no jestl i se jed ná o pê¿í nebo
vÿ¿e 32 703 EU RO
tú rách potkáte nové p‡átele, poznáte perfektn í organ izaci
lyæa‡ské tú ry, trekki ng nebo poznávací tú ru . U rçitê p‡i tom
najdete i svûj vysnênÿ cíl .
platné na územ í
Poj i¿tên í právn í ochrany platné na územ í Evropy aæ do
Poj i¿tên í platí p‡i kl u bovÿch nebo spol kovÿch akcích i p‡i
provádên í sou kromÿch aktivit charakteru tu risti ka v horách ,
Lézt, l ézt, l ézt . . .
vysokohorská tu risti ka, horolezectví, lyæován í, bêh na lyæích ,
. . . mohou çlenové Al penverei n u na více neæ 200 u mêlÿch
stênách v celém Rakousku nebo na nêkteré z m noha
na
−
m ûæete
lezecké
i
lézt
sportovn í
se
zamê‡en ím
soutêæe.
Çlenové
Al penverei n u maj í samoz‡ej mê i oprávnên í ke startu na v¿ech
národ n ích i mezi národ n ích soutêæích . A bÿvaj í p‡i n ich vel m i
úspê¿n í: to , æe z ‡ad çlen û Al penverei n u vze¿l i m ist‡i svêta,
na územ í Evropy. Poplatek za v¿ech na tato poj i¿tên í je j iæ
P‡ed transportem nebo p‡evozem z cizi ny (n i kol iv p‡ed
pátrací nebo zách ran nou akcí) a p‡ed p‡evozem ostatkû
vítêzové soutêæe Rock− Master a svêtovÿch pohárû , je
dokladem na¿í m nohaleté çi n nosti .
− 5 −
240 horskÿch chat s u bytovací kapacitou 1 4 000 l ûæek,
které jsou
ve vlastn ictví svazu
poskytuj í och ran u
a u bytován í a jsou cílem pro zh ru ba jeden m i l ion
náv¿têvn íkû za rok. Souçasnê jsou vÿchod iskem pro
m noho tú r a vÿstu pû na vrcholy.
jako h ustá síƒ v¿ech ny rakouské hory a u moæñ uj í tedy
obsaæen v çlenském p‡íspêvku .
prost‡ed kû
a s p‡ípravou
1 95 sekcí v celém Rakousku se stará o 400 000 çlen û ,
kte‡í si mohou vybírat z cca 1 6 000 prog ram û a akcí
Poj i¿tên í platí na celém svêtê kromê poj i¿tên í zákon né
j istících
pomocí normal izovanÿch
hod i n za rok (to je 1 48 let)
40 000 km znaçenÿch cest ve správê jed notl ivÿch sekcí je
na d ivoké vodê, canyon i ng , nesoutêæn í j ízda na kole a MTB .
od povêd nosti a poj i¿tên í právn í och rany − tato poj i¿tên í platí
s dobrÿm zaj i¿tên ím
7 000 fu n kcioná‡û a 1 4 000 dobrovol nÿch pracovn íkû , ti
vysokohorské lyæován í a skial pi n ism us , snowboard i ng a j ízda
lezeckÿch oblastí Al penverei n u . Lézt m ûæete jen tak pro
radost,
v Rakousku
− 6 −
pravidel nê ud ræováno a znaçeno. Tyto cesty pokrÿvaj í
tu ristû m i al pi n istû m dosáh nout svÿch cíl û .
Çl enské p‡íspêvky na r ok
201 2
Dospêl í 26 − 60 let ______________ kat. A
M ládeæ do 1 8 let _______________ kat. C
J u n io‡i 1 9 − 25 let _______________ kat. B
Sen io‡i od 6 1 let _______________ kat. B
Manæelé nebo æivotn í partne‡i çlen û
______ kat. B
Sl eva pr o r odi ny − r odi nné çl enství
Vel kou vÿhod u p‡i ná¿í çlenství v Al penverei n u pro celé
rod i ny. Pokud jsou ‡ád nÿm i çleny Al penverei n u oba rod içe tj .
oba rod içe maj í ‡ád nê u h razené çlenství, získávaj í jej ich dêti
(studenti do vêku max. 27 let) çlenství zdarma (je n utné
vypl n it p‡i h lá¿ky) − p‡estoæe v tomto p‡ípadê dêti neplatí
çlenské p‡íspêvky, získaj í samostatnÿ prû kaz a jsou j i m
zachovány ve¿keré vÿhody vç. celého systém u poj i¿tên í.
Rod i n né çlenství platí i v p‡ípadê samoæivitel ky nebo
samoæivitele.
Datu m , pod pis
u m lad istvÿch pod pis zod povídaj ící osoby
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
V¥H ODY A B ONI FI KACE PR O ÇLE NY ALPS KÉ H O KL UB U
ÇLE N STVï 201 2 P RO N OVÉ ÇLE N Y PL ATï JI Æ O D 1 . 9. 201 1
m us í bÿt pod epsány a ovê‡eny zástu pcem p raæské centrály Al pskéh o kl u b u (razítko
I p ro ro k 201 2 zû stává zach ován o zvÿh od n ên í p ro n ové ç l eny O EAV tj . p ro ty
ALPY spo l . s r. o .) .
záj em ce o ç l en ství n a rok 2 01 2 se m ûæe stát ç l en em j iæ od 1 . 9 . 201 1 s t ím , æe
Prah a− I n nsb ru ck, tri çka p ro n ové ç l eny b u d o u vyd áván a j iæ od 1 . 9 . 201 1 . Po ku d se
záj em ce , kte‡í se pop rvé stan o u çl eny toh oto h o rskéh o svazu . P l atí, æe kaædÿ n ovÿ
ve¿keré vÿh ody to h oto çl enství p l atí j iæ od o kamæi ku ú h rady çl ens kÿch po p l atkû
p l atnÿch p ro ro k 2 01 2 . Novÿ ç l en , kterÿ p roved e ú h rad u ç l en ství n a ro k 2 01 2 b u d e
tedy vyuæívat s l evy n a ch atách , s l evy n a l an ovkách i u n i kátn í systém poj i ¿tên í, které
j e sou çástí to h oto çl en ství, j iæ od o kamæi ku ú h rady çl ens kÿch pop l atkû tj . j iæ
v p rû bêh u zá‡í, ‡íj n a, l i stopad u çi p ros i n ce roku 201 1 . Vÿh ody spoj en é s tímto
çl enstvím se m u tedy p rod l uæuj í o p ‡ís l u¿ nÿ poçet m ês ícû çi tÿd n û v roce 201 1 .
Vÿh ody çl en ství m ûæete tedy p ‡i ú h rad ê çl enství vyuæívat n i ko l iv pouze po d o b u
1 2 resp . 1 3 m ês ícû , al e po d o b u 1 6 resp . 1 7 m ês ícû .
Tri çka s
pot i skem ALPY a O EAV zís ká p rvn ích
1 20 0
kaædÿ ç l en rod i ny. P l atn ost této bo n ifi kace ko n çí vyd án ím pos l ed n íh o z 1 2 0 0 tri çek.
Kaædÿ n ovÿ çl en získává touto fo rm ou bo n ifi kac i ve vÿ¿ i cca 80 0 Kç .
U bytovací po u kazy n a ch aty (G utsche i n) a po u kaz n a tri çka j so u obsaæeny v to mto
katal og u n a têchto dvo u stran ách .
SLE VY P RO ÇE SKÉ ÇLE N Y OE AV N A L AN OVKÅC H V RAK O U SK U
V l etn í sezo nê 2 01 2 m ûæe kaædÿ çl en Al pskéh o kl u b u − Al penverei n u (sekce Prah a
které j so u ve vl astn i ctví spo l eçn osti Zi l l ertal er Berg bah nen − Sch u ltz G ru p pe . S l evu
získáte po p ‡ed l oæen í p l atn éh o p rû kazu O EAV n a ro k 2 01 2 .
Kaædÿ d ru hÿ m ês íc b u d o u m ít n oví çl en ové sekce P RAHA− I N N S B R U C K m oæn ost
Ve Vÿchod n ím Tyro lsku :
− 2 x zd arm a ç l en ství
− Berg bah n en Kal s , Kal s am G ro ßg l ockner
1 . 9 . 201 1 b u d e zah rn ut d o s l osován í, které b u d e p rovád ên o kaædé dva mês íce .
získat
− 1 0 x zd arm a p ‡ed p l atn é n a çasop i s l i d é&H O RY roçn ík 201 2
− 2 x s l evu 20 % n a ú çast n a kl u bovÿch akc ích typ u CAM P, ktero u po ‡ád á ALPY
v roce 2 01 2 ve spo l u p rác i s rako uskÿm i ¿ko l am i h o rs kÿch vû d cû a ve spo l u p ráci
s Bergstei gersch u l e I n ns b ru ck
S l osován í b u d o u p ro b íh at ve dvo u m ês íçn ích cykl ech a to k 1 . 1 1 . 2 01 1 , 1 . 1 . 2 01 2 ,
1 . 3 . 201 2 , 1 . 5 . 201 2 , 1 . 7. 201 2 a k 1 . 9 . 201 2 . Vyl osovan í n oví ç l en ové O EAV b u d o u
zve‡ej ñ ován í n a strán kách www. al py. cz , www. l i d eah ory. cz , v çaso p i se l i d é&H O RY
i v d al ¿ ích m ateri ál ech a i nfo rm acích .
Kaædÿ n ovÿ çl en Al pskéh o kl u b u − Al penverei n u zís kává zd arm a u bytovací ku po n
p ‡en ocován í
na
ch atách
Lan ovky Sch u ltz G ru p pe se n ach ází:
− H och p u stertal er Berg bah nen , S i l l i an
− M atrei er Go l d ri ed Berg bah n en , M atrei i n Ostti ro l
− Berg bah n en St . J akob − St . J ako b i m Defereg gental
V Ko rutanech :
− M ö l ltal er G l etscherbah nen − M ö l ltal , Fl attach (po uze p ro nelyæa‡e)
− An kog el Berg bah n en , M al l n i tz
V Tyro lsku − v úd o l í Zi l lertal :
− H ochzi l l ertal − Kalten bach
Provozn í d o by l an ovek bÿvá od p rvn íh o tÿd ne v çervn u d o ko n ce zá‡í, p ‡ed po kl ád á
se d en n í p rovoz l an ovky v o bd o b í od 1 . 7. d o o bvykl e 1 0 . 9 . 2 01 2 .
U B YTOVACï P O U KAZY N A C H ATY A TRI Ç KA
j ed n o
sekce
v Al pském kl u b u zareg i struj e cel á rod i n a (v¿ i ch n i j so u n oví ç l en ové) , získá tri çka
Kaædÿ n ovÿ ç l en n a¿ í sekce P RAHA − I N N S B R U C K, kterÿ se p ‡i h l ás í d o O EAV po
na
ç l en û
− I n nsb ru ck, sekce 608) vyuæít s l evy ve vÿ¿ i 1 0 % n a v¿ech l an ovkách v Rako us ku ,
VYL OS OVÅNï N OV¥C H ÇLE N ª V ROCE 201 2
(G UTSC H E I N)
n ovÿch
So l stei n h aus ,
Pfei sh ütte
a Bettelwu rfh ütte (n a kaæd o u ch atu j ed en u bytovací pou kaz) a so u ças nê i j ed n o
SLE VY N A KL U B OVÉ AKCE TYP U CA MP V ROCE 201 2
Kaædÿ ç l en Al pskéh o kl u b u − Al penverei n u sekce Prah a − I n n sb ru ck získává s l evu
n a kl u bovÿch akcích 2 01 2 vypsanÿch v tomto katal og u , které org an izuj e a zaj i ¿ƒuj e
tri çko s krátkÿm ru kávem s pot i skem ALPY a O EAV.
C K ALPY ve spo l u p ráci s çaso p i sem l i d é&H O RY. S l evy p l atí n a S N OW CAM P 2 01 2 ,
tyto u bytovac í po u kazy kaædÿ çl en rod i ny. U bytovac í po u kazy j sou nep ‡en os né n a
2 01 2 , G LAC I E R CAM P 201 2 , O RTLE R CAM P 201 2 a G LO C KN E R CAM P 2 01 2 .
Poku d se v Al pském kl u b u zareg i struj e cel á rod i n a (v¿ i ch n i j so u n oví ç l en ové) , zís ká
j i n ou oso b u . P l atn ost u bytovac ích po u kazû kon çí 30 . 8 . 2 01 2 . U bytovac í pou kazy
j sou p l atn é pouze p ‡i p ‡ed l oæen í p l atnéh o p rû kazu O EAV sekce Prah a− I n nsb ru ck,
B I KE CAM P 2 01 2 , RO C KY CAM P 201 2 , ÖTZTAL CAM P 201 2 , DO LO M ITY CAM P
Vÿ¿e s l evy i d etai l n í i nfo rm ace o j ed n otl ivÿch akcích j so u uvedeny v tomto katal og u
n a str. 2 7 − 29 nebo n a www. al penverei n . cz .
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
V¥H ODY A B ONI FI KACE PR O ÇLE NY ALPS KÉ H O KL UB U
SLE VA 3 % P RO KLI E NTY C K AL PY P ”I LETNï C H I ZI MNï C H P OB YTE C H
V RAK O U SK U A V I TÅLI I .
Kaædÿ ç l en Al ps kéh o kl u b u − Al penverei n u sekce Prah a − I n n sb ru ck, kterÿ s i u C K
ALPY v obd ob í od 1 . 1 0 . 2 01 1 d o 30 . 9 . 201 2 o bj ed n á pobyt v Rako usku n ebo v Itál i i
v zi m n ím obd o b í 201 1 /201 2 n ebo v l étê 2 01 2 , zís ká s l evu 3 % z p rod ej n í ceny.
SLE VY 1 0 % P ”I N ÅK U P U MAP A P Rª VO D C ª
Kaædÿ çl en Al penverei n u získává s l evu 1 0 % p ‡i n áku p u ¿ i rokéh o sort i m entu m ap
a p rûvod cû ve speci al izované perod ej nê m ap a p rûvod cû MAP I S , ¢tefán i kova 63 .
1 50 0 0 Prah a 5 . Stej n ou s l evu získá çl en O EAV p ‡i n áku p u j akéh o ko l iv n ab ízenéh o
Pou kázku n a s l evu n a n áku p outd oorovéh o vybaven í v p rod ej n í s íti ‡etêzce S PO RT
20 0 0 v Çes ké a S l oven ské rep u b l i ce . Tuto po u kázku n a s l evu ve vÿ¿ i 350 CZ K (p ‡i
n áku p u zboæí v h od n otê od 1 60 0 CZ K) m ûæe vyuæít kaædÿ çeskÿ çl en Al penverei n u
u p rod ej cû S PO RT 2 0 0 0 , po u kázku z katal og u vyst‡i h nête − pou kázka j e p l atn á
spo l u
s
prû kazem
O EAV.
Dal ¿ í i nform ace o s l evách
n aj d ete
www. al penverei n . cz , v çaso p i su l i d é&H O RY a n a www. l i d eah ory. cz .
SLE VA P ”I N ÅK U P U ZÅKL AD Nï H O VYB AVE Nï P R O P O HYB V H O RÅC H
V centrál e AV v Praze 5 , ¢tefán i kova 63 získáte za vÿh od nÿch pod m ínek zákl ad n í
vybaven í p ro po hyb v h o rách − zaj i ¿tên é cesty, VHT, l ezen í, ski al p i n i sti cké tú ry atd .
p rod u ktu z cel éh o so rti mentu m ap a p rûvod cû , které j sou uved eny v to mto
Více d etai l n ích i nform ac í v cen íku v tomto katal og u n a str. 37.
www. al py. cz/m apy− p ruvod ce . htm l . S l evu m ûæete u p l atn it p ‡i n áku p u n a d o b írku
V centrále ALPY v P raze 5 m ûæete dále zako u pit:
katal og u n a str. 30-36 − ú p l nÿ sort i m ent m ap a p rûvod cû viz
n a m ai l ovÿch ad resách m ap i [email protected] ap i s . cz nebo m [email protected] py. cz .
SLE VY V Sï TI P RO DEJE N R OCK P OI NT, H U D Y S P O RT, H U MI . . .
V s íti outd oorovÿch p rod ej en HAN NAH , Rock Po i nt , H U DY sport , H U M I o utd oor
a d al ¿ ích v cel é Ç R získává çl en Al penverei n u s l evu ve vÿ¿ i 5 % aæ 1 1 % p ‡i n áku p u
vybaven í d o h o r a n a d ovo l en o u . Aktu ál n í s itu ac i s l ed ujte u kaæd éh o p rod ej ce .
SLE VOVÉ K U P O N Y SP O RT2000 pr o ç eské çl e ny OE AV
V to mto p rog ram ovém katal og u Al ps kÿ kl u b − Al penverei n 2 01 2 zve‡ej ñ uj eme
n a strán kách
çep i ce s l og em AV
320 , −
odzn ak p rotêæ m alÿ
55 , −
odzn ak p rotêæ vel kÿ
64 , −
sam o l ep ka AV 5x9 cm , b íl á n ebo zel en á
odzn ak p rotêæ st‡ed n í
n á¿ ivky s l og em O EAV
roçen ka O EAV J ah resb u ch (nêm ecky)
çasop i s O EAV Berg auf (nêm ecky, 6x roçn ê)
Uved en é zboæí zas íl ám e i n a d o b írku .
SLEVA 1 0% NA V¢EC H NY MAPY A PR ªVO DCE
PRO Ç LE NY O EAV A ÇH S S PLATN¥M PR ª KAZE M
12,−
60 , −
80 , −
450 , −
230 , −
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
S OUTëÆ Zï S KEJ TE N OVÉ H O ÇLE NA D O ”AD ALPE NVE REI N U
VYHL Å¢E Nï S O UTëÆE N A R OK 201 2
So utêæ Z ïS KEJTE N OVÉ H O Ç LE NA DO ”AD O EAV b u d e po kraçovat p ro çeské
j ed i ném zvo l en ém t itu l u pak poçítejte l as kavê s çasovou p rod l evou d od ávky
Partnerem O EAV j e od l ed n a 2 01 1 fi rm a S PO RT20 0 0 , která p ‡i p ravuj e n a ro k 201 2
2 01 2 b u d e p rovádên o tak j ako d osu d z Prahy po¿tou n a va¿e ad resy.
çl eny O EAV i v roce 201 2 , vyh l á¿en a j e p ro obd o b í od 1 . 1 . d o 3 1 . 1 0 . 201 2 .
p ro
çl eny Al penverei n u
d al ¿ í zaj ím avé
s l evy
zvÿh od nên ích vás b u d em e vças i nfo rm ovat .
a
bon usy
−
o
v¿ech
têchto
Pod m ín ky so utêæe na ro k 201 2 jso u násled uj ící:
Kaædÿ stávaj íc í çl en AV (ten , kd o byl çl en em Al penverei n u j iæ m i n . 1 ro k) , kterÿ zís ká
j ed n oh o n ebo dva nebo t‡i n ové çl eny d o ‡ad O EAV o bd ræí j ed n u nebo dvê n ebo t‡i
m apy AV al pskÿch o b l ast í v m ê‡ítku 1 : 250 0 0 . Prém i í za získán í 5 n ovÿch çl en û d o
n a¿ i ch ‡ad b u d e ¿ek n a n áku p spo rtovn íh o zboæí v p rod ej n ách S PO RT 20 0 0
v Rako us ku v h od n otê 60 . Prém i í za zís kán í 1 0 n ovÿch çl en û d o n a¿ i ch ‡ad b u d e
¿ek n a n áku p spo rtovn íh o zboæí v p rod ej n ách S PO RT 20 0 0 v Rakou sku v h od n otê
v d él ce 2 − 3 tÿd n û . Dod án í od m ên za získán í 5 −ti n ebo 1 0 −ti n ovÿch ç l en û v roce
So utêæn í form u l ᇠj e v to mto katal og u n a stran ê 22 . Fo rm u l ᇠj e i n a strán kách
www. al penverei n . cz .
I N FO R MAC E O SO U TëÆ I V RO C E 201 1
So utêæ byl a vyh l á¿en a kon cem roku 201 0 a aktu al izován a v l ed n u 201 1 , soutêæ
potrvá d o ko n ce ‡íj n a 2 01 1 .
B i l an ce SO UTëÆ E Z ïS KEJTE N OVÉ H O Ç LE NA DO ”AD ALP E NVE R E I N U v roce
2 01 1 j e k 3 1 . s rp n u 2 01 1 n ás l ed uj ící:
− so utêæe se zatím zú çastn i l o cel kem 384 stávaj ících ç l en û Al penverei n u , kte‡í d o
n a¿ i ch ‡ad p ‡ived l i cel kem 752 n ovÿch çl en û
1 40 . V p ‡íp ravê j e i vari anta , æe ¿eky n a n áku p s po rtovn íh o zboæí za získán í n ovÿch
− 424 stávaj ících ç l en û o bd ræel o za získán í j ed n o h o n ovéh o ç l en a m ap u AV
S PO RT 20 0 0 v Çesku . O této s kuteçn osti b u d em e v¿ech ny n a¿e çl eny p rû bêænê
− 74 stávaj íc ích çl en û o bd ræel o za získán í dvo u n ovÿch çl en û d o ‡ad O EAV dvê
Jed en so utêæíc í çl en m ûæe d oh ro m ady u p l atñ ovat j ed n u cen u za zís kán í 1 0 −ti
− 25 stávaj ících çl en û o bd ræel o za získán í t‡í n ovÿch ç l en û d o ‡ad O EAV t‡i m apy AV
získán í m ax. çty‡ n ovÿch çl en û (tedy m ax. 4 m apy) .
− 9 stávaj ících ç l en û obd ræel o za získán í 5 n ovÿch çl en û d o n a¿ i ch ‡ad ¿ek
çl en û d o ‡ad Al penverei n u b u d e v b l ízké b u d o u cn osti m oæn é u p l atn i t i v p rod ej n í s íti
i nfo rm ovat .
n ovÿch ç l en û , j ed n u cen u za získán í 5 −ti n ovÿch ç l en û a ceny ve form ê m ap za
U p l atñ ován í vÿher: p ‡i oso b n ím p ‡i h l á¿en í a ú h rad ê ç l en ství za n ovéh o ç l en a p ‡ím o
v centrál e O EAV − ALPY, Prah a 5 , ¢tefán i kova 63 j e m oænÿ oso b n í od bêr zvo l ené
m apy v n a¿ í p rod ej n ê MAP I S . B u d ete − l i u p l atñ ovat m ap u za získán í n ovéh o çl en a
zas l án ím vyp l nênéh o fo rm u l á‡e po¿to u , uveâte ve vl astn ím záj m u dvê m apy (d o
závo rky tu d ru h o u zvo l en o u)
−
m ûæe se stát , æe p rvá zvo l en á m apa nen í
m om entál nê ve skl ad u a d ovoz trvá çasto i 6 tÿd n û . Poku d b u d ete trvat pouze n a
v m ê‡ítku 1 : 25 0 0 0 d l e vl astn íh o vÿbêru
m apy AV v m ê‡ítku 1 : 25 0 0 0 d l e vl astn íh o vÿbêru
v m ê‡ítku 1 : 25 0 0 0 d l e vl astn íh o vÿbêru
v h od n otê 60 n a n áku p o utd oo rovéh o vybaven í v p rod ej n ách S PO RT20 0 0
v p rod ej n í s íti v Rakou sku
− 6 stávaj ících ç l en û obd ræel o za získán í 1 0 n ovÿch çl en û d o n a¿ i ch ‡ad ¿ek
v h od n otê 1 40 n a n áku p o utd oo rovéh o vybaven í v p rod ej n ách S PO RT20 0 0
v p rod ej n í s íti v Rakou sku .
P‡ed án í od m ên p ro b íh al o p rû bêænê bêhem roku .
Zdarm a
Zdarm a
o d p o n d ê l í d o p át k u
o d p o n d ê l í d o p át k u
1 x p ‡en ocován í
(
+ 4 2 0. 7 2 0. 31 6 5 9 6
N u tn á rezervace p‡edem .
N u tn á rezervace p ‡edem .
sekce
sekce
P R AH A− I N N SB R U CK
NOVI NKY− NOVI NKY− NOVI NKY
O D C H ATY K C H ATë
3 1 /2 h
Bett el wurf h ütt e − Hal l i n Ti r ol
TRE K KAR WE N DEL
3 1 /2 h
Pf ei s h ütt e − Laf at sc h erj oc h
− Bett el wurf h ütt e ( Gut sc h ei n)
− Pf ei s h ütt e ( Gut sc h ei n)
− I n n s br u cker Kl ett er st ei g
Sol st ei n h au s − se dl o Fr au Hi tt Satt el
2 1 /2 h
7h
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoc hzi rl − Sol st ei n h au s ( Gut sc h ei n)
3 1 /2 h
Bett el wurf h ütt e − Hal l i n Ti r ol
6h
Sol st ei n h au s − Kri st e n al m − Mösl al m
− Pf ei s h ütt e ( Gut sc h ei n)
Hoc hzi rl − Sol st ei n h au s ( Gut sc h ei n)
Tr asa tr eku
Z DAR MA
NA C H ATÅC H
2 1 /2 h
608 −
U BYT OVÅ Nï
O D C H ATY K C H ATë
TRE K KAR WE N DEL
NOVI NKY− NOVI NKY− NOVI NKY
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nebo
P R AH A− I N N SB R U CK
608 −
n a c h atu :
8
+ 4 2 0. 5 2 3 2 . 81 5 7 7
3 1 /2 h
n a ch atu :
b êæn á cen a
Pf ei s h ütt e − Laf at sc h erj oc h
(
7
− Bett el wurf h ütt e ( Gut sc h ei n)
b êæn á cen a
1 x p ‡en ocován í
b êæn á cen a
Zdarm a
o d p o n d ê l í d o p át k u
n ovéh o çl en a
(
+ 4 2 0. 6 9 9. 1 0 6 8 4 07 3
n a ch atu :
608 −
P R AH A− I N N SB R U CK
14
7
N u tn á rezervace p‡edem .
sekce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2h
tr i çko p ro kaæd éh o
Vÿb êr z vel i kostí:
S, M , L , XL , XXL
3h
NOVI NKY− NOVI NKY− NOVI NKY
O D C H ATY K C H ATë
TRE K KAR WE N DEL
Speckkar s pi tze
Kl ei n er Bett el e wurf
2h
2h
Gr oßer Bett el wurf
Vr c h ol y:
2 1 /2 h
3 1 /2 h
3h
2 1 /4 h
2h
5h
1 1 /2 h
Lad h ütt e ( Hal l t al )
Absa m
P‡íc h o d:
BETTEL WU RF H ÜTTE
Son nt agskar s pi tze ( 2575 m)
Vor der e St e mpel j oc h s pi tze ( 2529 m)
Ru mer s pi tze ( 2453 m)
Vr c h ol y:
Sc h at ni tz − Pf ei s h ütt e
Ber gst ati on Haf el ekar − Pf ei s h ütt e
P‡íc h o d:
PFEI S H ÜTTE
2h
Ku hl j oc h s pi tze ( 2293 m)
Erl s pi tze ( 2404 m)
3h
2h
5h
2 1 /2 h
Kl ei n er Sol st ei n ( 2633 m)
Gr oßer Sol st ei n ( 2540 m)
Vr c h ol y:
Sc h ar ni tz
Hoc hzi rl − Sol st ei n h au s
P‡íc h o d:
S OL STEI N H AU S
O D C H ATY K C H ATë
TRE K KAR WE N DEL
NOVI NKY− NOVI NKY− NOVI NKY
..........................................................................
.............................................................................
................................................................
................................................................
..........................................................................
.............................................................................
................................................................
.............................................................................
........................................................................
................................................................
................................................................
P‡esvê dçít e−l i deset svÿc h p‡át el çi zn á mÿc h o vÿh odác h
P‡esvê dçít e−l i pêt svÿc h p‡át el çi zn á mÿc h o vÿh odác h
çl e n st ví v Al pské m kl u b u − Al pe n ver ei n u, zí skát e ¿ek n a
n áku p s p ort ovní h o zb oæí a vybave ní v h od n ot ê 60 ¢ek j e pl at n ÿ v syst é mu s p ort ovní c h pr odej e n S P O RT 2000
v Rakou sku.
1 0 N OV¥C H ÇLE N ª
v Rakou sku.
¢ek j e pl at n ÿ v syst é mu s p ort ovní c h pr odej e n S P O RT 2000
çl e n st ví v Al pské m kl u b u − Al pe n ver ei n u, zí skát e ¿ek n a
n áku p s p ort ovní h o zb oæí a vybave ní v h od n ot ê 1 40 ¿ek v h o d n ot ê 1 40
4 mapy OE AV 1 : 25 000 al pskÿc h obl astí ( dl e vl ast ní h o
vÿbêr u).
Za zí skání n ovÿc h çl e n û d o n a¿i c h ‡ad mûæet e zí skat max.
4ks − map a AV 1: 25 000
4 N OVï ÇLE N OVÉ
Dat u m n ar oze ní:
.............................................................................................
Adr esa:
1 0. J mé n o:
Dat u m n ar oze ní:
.............................................................................................
Adr esa:
Dat u m n ar oze ní:
5 N OV¥C H ÇLE N ª
¿ek v h o d n ot ê 60 Al pské m kl u b u − Al pe n ver ei n u, zí skát e pr o Va¿i cest u d o Al p
kval i t ní map u ( dl e vl ast ní h o vÿbêr u).
P‡esvê dçít e−l i j e d n oh o své h o zn á mé h o o vÿh odác h çl e n st ví v
map a AV 1: 25 000
1 N OV¥ ÇLE N
Dat u m n ar oze ní:
.............................................................................................
Adr esa:
5. J mé n o:
Dat u m n ar oze ní:
.............................................................................................
..........................................................................
.............................................................................
................................................................
9. J mé n o:
Adr esa:
Dat u m n ar oze ní:
4. J mé n o:
..........................................................................
.............................................................................
................................................................
.............................................................................................
Adr esa:
Dat u m n ar oze ní:
.............................................................................................
..........................................................................
.............................................................................
................................................................
8. J mé n o:
Adr esa:
Dat u m n ar oze ní:
3. J mé n o:
..........................................................................
.............................................................................
................................................................
.............................................................................................
Adr esa:
Dat u m n ar oze ní:
.............................................................................................
..........................................................................
.............................................................................
................................................................
7. J mé n o:
Adr esa:
Dat u m n ar oze ní:
2. J mé n o:
..........................................................................
.............................................................................
.............................................................................................
Adr esa:
.............................................................................................
..........................................................................
.............................................................................
.....................................................
6. J mé n o:
Adr esa:
Çí sl o pr û kazu AV: 608 −
1 . J mé n o:
Pr é mi i o b dræí m v oka mæi ku, j ak mi l e n oví çl en ové pr ove d o u
ú hr ad u çl enst ví!
Pr é mi i za¿l et e n a mo u adr esu
........................................................................
.........................................................................
SOUTë Æ 2 01 2 − Zï SKEJTE NOVÉ HO ÇLE NA
............................................................................................
Má adr esa:
Mé j mé n o:
"
1 x p ‡en ocován í
Zdarm a
zp ûso b i l osti k to m uto p ‡evozu i to , æe
Rozsah poj i¿tên í
a) post iæenÿ j e v o h roæen í æivota
b) v m ístê ú razu p roved enÿ l éka‡skÿ vÿko n neod povíd á stan d ard n í
Cel osvêtovÿ servis p ro ç l eny Al pskéh o kl u b u (Al penverei n Weltweit
ú rovn i o¿et‡en í, které by postiæeném u byl o poskytn uto v zem i j eh o
Servi ce) j e systém poj i ¿tên í, kterÿ j e neod d êl i tel n o u so u çástí ç l en ství.
pobytu n ebo v m ístê j eh o po bytu
Tento systém poj i ¿tên í g arantuj e poj i stn o u och ran u p ‡i n eh od ách p ‡i
aktivi tách ve vo l ném çase a to p ‡i zách ran nÿch a pátracích akc ích . Poj i stn á
c) po byt v nem ocn i c i post iæen éh o b u d e trvat více neæ 5 d n û
och ran a p l atí rovn êæ p ‡i n eh od ách p ‡i aktivitách ve vo l n ém çase a p ‡i
2 .2 vÿd aj e za n utné l éka‡ské o¿et‡en í (am b u l antn í o¿et‡en í n ebo pobyt
trval éh o pobytu , p ro p ‡evoz zranênéh o/nem ocnéh o v zem i trval éh o pobytu
l ékû a n utnéh o p ‡evozu d o n ej b l iæ¿ í n em ocn i ce j sou kryty çástko u
stu d ij n ích nebo p racovn ích po bytech a to p ro p ‡evoz z cizi ny d o m ísta
v n em ocn i ci) v c izi nê (ne v zem i trval éh o po bytu) vç . p ‡edepsanÿch
1 0 0 0 0 . Z této çástky j e p ro am b u l antn í o¿et‡en í vç . p ‡edepsanÿch
i za l éka‡s ké vÿkony p ‡i pobytu v nem ocn i ci a také p ‡i n eh od ách p ‡i vÿko n u
povo l án í a stej n ê tak p ‡i n em oci . Al penverei n Weltweit Service p l atí n a
l ékû k d i spozi ci 2 0 0 0 . Pro am b u l antn í o¿et‡en í vç . p ‡edepsanÿch
j i ném u ú raz) a poj i ¿tên í p rávn í och rany, tato poj i ¿tên í p l at í pouze v Evro pê .
oso b u a po byt v cizi n ê . Tato çástka ve vÿ¿ i 70 b u d e vædy od eçten a
l ékû p l atí spo l u ú çast post iæenéh o çl en a Al penverei n u ve vÿ¿ i 70 za
cel ém svêtê kro mê poj i ¿tên í zákon n é od povêd n osti (ç l en O EAV zp û so b í
Cel osvêtovÿ servis
od poj i stnéh o p l nên í poj i ¿ƒovny U N I QA, tedy i v p ‡ípad ê p l nên í j i néh o
Partn ery p ro poj i stn o u och ran u ç l en û Al penverei n u j so u ren o m ovan é
povi n néh o n ebo so u krom éh o poj i ¿tên í. Vÿd aj e za po byt v n em ocn i ci
poj i ¿ƒovny − poj i ¿tên í oso b p rovád í U N I QA P E RSO N E NVE RS I C H E R U N G
(n i ko l iv za am b u l antn í o¿et‡en í)
AG , poj i ¿tên í záko n n é od povêd n osti a p rávn í och rany p rovád í G E N E RALI
pouze j ed né n em ocn i ci .
pos l ed n íh o trval éh o po bytu
1 . Vÿdaje za zách rano u nebo pátrací akci
j so u kryty aæ d o vÿ¿e 25 0 0 0 E U RO za oso b u a poj i stn ou u d ál ost .
2 .4 vÿd aj e za transpo rt n ebo p ‡evoz v zem i trval éh o pobytu . Jed n á se
o vÿd aj e za p ‡evoz ze vzd ál en é n em ocn i ce d o n em ocn i ce b l ízké m ístu
trval éh o po bytu n ebo p ‡ím o d o m ísta trval éh o po bytu .Vÿd aj e za p ‡evoz
zem ‡el éh o j so u vÿd aj e za p ‡evoz d o j eh o pos l ed n íh o m ísta trval éh o
Pod poj m em vÿd aj e za zách ran n o u nebo pátrací akc i rozu m ím e takové
m ístn ích
zách ran á‡s kÿch
tÿm û
a
o rg an izac í
(p ‡i
u d ál ostech
pobytu .
v b l ízkosti h ran i c rovn êæ i n ákl ady zách ran á‡s kÿch o rg an izací sou sed n íh o
2 .5 vÿd aj e za p ‡evoz post iæen éh o çl en a Al penverei n u uvedené v bod ech
n ebo se d ostal d o tís nê nebo d o takové s itu ace (n a h o rách nebo n a vod ê) ,
sm l uvn ích o rg an izací uved en á n a ç l en ském p rû kazu Al penverei n u
státu) , které j sou nezbytnê n utné , j estl iæe çl en Al penverei n u utrpêl ú raz
2 . 1 , 2 . 3 a 2 . 4 j so u kryty j en teh dy, kdyæ tyto s l uæby p roved e j ed n a ze
(n ap ‡. Tyro l Ai r Am b u l an ce , n utn o p ‡ed em ko ntaktovat) . V opaçn ém
ze které m usel bÿt aƒ zran ên çi nezranên zach rañ ován nebo utrpêl s m rtel nÿ
ú raz .
Za vÿd aj e za zách ran né nebo pátrací akce j sou
p ‡ípad ê b u d ou tyto vÿd aj e kryty çástko u m ax. 750 . Vÿd aj e v cizi nê
uvedené v bod ê 2 b u d o u u kaæd é j ed n otl ivé cesty l i kvi d ovány pouze
povaæovány po uze
bêh em p rvn ích ¿est i tÿd n û po bytu v c izi nê . Uved en é poj i stn é çástky
p ro kazatel né vÿd aj e za zách ran u nebo pátrán í vç . p ‡evozu postiæen éh o
p l atí p ro j ed n u oso b u a j ed en pobyt v cizi n ê .
çl en a Al penverei n u z m ísta n eh ody n a nej b l iæ¿ í sj ízd n ou kom u n i kac i n ebo
aæ d o nej b l iæ¿ í nem ocn i ce . Vÿd aj e za po uæi tí vrtu l n íku b u d o u h razeny po uze
teh dy,
po ku d
byl a takováto
zách ran n á
d i speçi n kem p ‡ís l u ¿né zách ran né s l uæby.
nebo
pátrací akce
n a‡ízen a
2 . Vÿdaje za p‡evoz z cizi ny d o m ísta trvalého po bytu p‡i ú razu nebo
nem oci , vÿdaje za p‡evoz zranêného/nemocného v zem i trvalého
po bytu a vÿdaje za léka‡ské vÿko ny
vÿd aj e za p ‡evoz z cizi ny d o m ísta trval éh o po bytu j so u bez omezen í
poj i stné çástky
3 . Poj i¿tên í záko n né od povêd nosti do vÿ¿e 3 0 0 0 0 0 0 E U RO
Poj i¿tên í právn í och rany do vÿ¿e 32 703 E U RO
Kryty j so u n áh rady za osob n í n ebo vêcné ¿kody (záko n n á od povêd n ost) ,
vÿd aj e za p rávn í zastu pován í a so u d n í vÿd aj e p ‡i d o kazován í n áro kû za
¿ kody vû ç i to m u , kd o tyto ¿ kody zp û sob i l i vû çi j eh o poj i stitel i n ebo vÿd aj e
za
o b h aj o b u
z n ed bal ostn íh o
u
so u d u
nebo
u
s p rávn í
po ru¿en í trestnêp rávn ích
i nsti tu ce
p ‡ed p i sû
ç i n n ost i v al pském kl u b u .
p ‡ed ch ázel a zách ran n á nebo pátrací akce .
Pod poj mem çi n nost v al pském kl u bu se rozu m í:
trval éh o
pobytu
j so u
bez
om ezen í
çástky,
po ku d
tom u
vÿd aj e za v¿ech ny n utné l éka‡ské vÿko ny v c izi nê (vç . n utnéh o p ‡evozu
d o n em ocn i ce) j sou kryty aæ d o vÿ¿e 1 0 0 0 0 E U RO
Poj istné krytí d le bod u 2 o bsah uje :
2 . 1 v¿ech ny vÿd aj e l éka‡sky zd ûvod nênéh o p ‡evozu postiæen éh o ç l en a
p rot i
(p rávn í
o bvi nên í
och ran a) ,
po ku d takovéto vÿd aj e vzn i kn o u tuzem skÿm i zah ran i çn ím ç l en û m p ‡i j ej i ch
vÿd aj e za p ‡evoz zran ên éh o/n em ocn éh o a vÿd aj e za p ‡evoz zem ‡el éh o
v zem i
ú çast n a akcích vyh l á¿enÿch ktero u ko l iv sekcí Al penverei n u
p rovád ên í kl u bovÿch
i
so u kro mÿch
akc í p ‡i
akt ivitách
ch arakteru
tu ri sti ka v h orách , vysoko h o rská tu ri sti ka , h oro l ezectví, bêh n a lyæích ,
ski to u ri n g
a
ski al p i n i s m us ,
canyo n i n g a MTB .
sn owboard i n g ,
j ízd a
na
d ivo ké
vod ê ,
Al penverei n u z cizi ny d o nem ocn i ce v zem i trval éh o pobytu n ebo d o
Toto poj i ¿tên í p l atí po uze v Evro pê a n a ostrovech ve St‡ed ozem n ím
çl enem Al penverei n u (vÿd aj e za d o p rovod n o u , postiæeném u b l ízkou
n a ¢ p i cberkách stej nê j ako v as ij s ké çásti Tu recka a v as ij s ké çásti
m ísta trval éh o po bytu vç . vÿd aj û za n utnÿ d o p rovod s postiæenÿm
osob u) . P‡ed pokl ad em p ro p ‡evoz post iæenéh o ç l en a j e krom ê j eh o
Platí od 1 . 1 .201 2 d o 3 1 . 1 2 .201 2
p ‡ípad ech
2 .3 v¿ech ny vÿd aj e za p ‡evoz zem ‡el éh o çl en a Al penverei n u d o m ísta j eh o
Poj istné çástky
vÿd aj e
h rad í ve vÿj i m eçnÿch
poj i ¿ƒovn a (U N I QA) p l atbo u p ‡ed em , p l atba p ‡ed em b u d e vyp l acen a
VE RS I C H E R U N G AG .
− 2 −
m o ‡i (nep l atí n a ostrovech v At l ant i ckém oceán u , n a I s l an d u , v G rón sku ,
bÿval éh o Sovêtskéh o svazu) .
− 3 −
j akéh oko l iv
Vÿj i m ky p‡i zách ran nÿch a pátracích akcích
U zách ran nÿch a pátracích akcí se poj i¿tên í nevztah uje na:
neh ody nebo nem oc i ,
které vzn i kn o u
p ‡i
d ru h u ,
p ‡i
pot l açován í
spách anÿch trestnÿch ç i n ech
stu d ij n ích a p racovn ích
n epokoj û
n ebo
p ‡i
ú mys l n ê
l éka‡ské vÿkony a s l uæby s poj en é s o¿et‡ován ím ú razû , k n i m iæ d oj d e p ‡i
ú çasti n a ve‡ej nê po ‡ád anÿch spo rtovn ích so utêæích a p ‡i tren i n ku n a
po bytech a p ‡i çi n n ostech p rovád ênÿch za od m ên u n ebo p ‡i j i né
têchto soutêæích po ku d j e p ‡i têchto souteæích vyp l ácen a od m ên a n ebo
ç l en û
a pátrac ích akc ích p ‡íl eæitostn ê vÿd êl eçn é çi n n ost i stej nê tak j ako n a n eh ody nebo n em oci
p rofes i on ál n ích
zách ran nÿch
tÿm û ,
které
vzn i kn o u
p ‡i
zách ran nÿch akcích nebo p ‡i j i né pod o b né çi n n osti p rovád êné p ‡i
mzd a a které j so u
uved eny v kap ito l e Vÿj i m ky p ‡i zách ran nÿch
l éçen í n em ocí a ú razû , které vzn i kn ou v d û s l ed ku ¿kod l ivÿch ú ç i n kû
vÿkon u povo l án í (n ap roti to m u j e poj i ¿tên a p l acen á ç i n n ost h o rskéh o
j ad ernéh o zá‡en í
p rûvod ce − pod l e rako u skÿch n o rem) .
vzd u¿ nÿch aktivitách (k to m u viz také kap ito l a Vÿj i m ky p ‡i zách ran nÿch
j ízd ê m oto rovÿm i vozi d ly p ‡i cestách n a kl u bové akce a n a s razy a p ‡i
l éçen í nem ocí a ú razû ç l en û zách ran á‡s kÿch tÿm û a o rg an izac í, které
a lyæa‡skéh o vû d ce i od m êñ ovan á ç i n n ost kval ifi kovanéh o tu ri st i ckéh o
ú razy p ‡i po uæíván í m oto rovÿch vozi d e l . Poj i ¿têny j so u v¿ak ú razy p ‡i
l éka‡ské vÿko ny a s l uæby p ‡i o¿et‡ován í n eh od , které vzn i kn ou p ‡i
a pátrac ích akc ích )
n ávratu z n i ch stej n ê tak j ako p ‡i cestách n a kl u bové nebo so u krom é
vzn i kn o u p ‡i zách ran nÿch akcích nebo akcích podo b néh o ch arakteru
a ski al p i n i sm u s , sn owboard i n g , j ízd a n a d ivo ké vod ê , canyo n i n g a MTB .
l éçen í nem ocí a ú razû , které vzn i kn ou p ‡i ú çast i n a exped i c ích viz
akce ch arakteru tu ri sti ka , VHT, h o ro l ezectví, bêh n a lyæích , skito u ri n g
Poj i ¿têny j so u rovnêæ ú razy, které vzn i kn ou p ‡i j ízd ê l an ovko u nebo
vl ekem .
u skuteçnênÿch n a zákl ad ê rozh od n ut í zách ran á‡ské o rg an izace
kap ito l a Vÿj i m ky p ‡i zách ran nÿch a pátracích akcích Pozo r! ù razy, které vzn i kn ou p ‡i j ízd ê m otorovÿm i vozi d ly v cizi nê j sou
l étán í
p ri n ci p i ál nê poj i ¿têny v rozsah u a pod l e pod m ínek uved enÿch v bod ê 2 .
v¿ak po uæíván í m oto rovÿch l etad e l , která j so u schvál en a k p ‡ep ravê
ú çasti n a m otori sti ckÿch soutêæích (a p ‡i kval ifi kaçn ích j ízd ách nebo p ‡i
ú razy p ‡i
vzd u ¿nÿch
aktivitách
(závêsn é
l étán í,
parag l i d i n g ,
m otorovÿm i i bezm oto rovÿm i l etad ly, ses ko ky pad ákem) . Poj i ¿tên o j e
osob (n ap ‡. d o p ravn í l etad l a) .
ú razy p ‡i ú çasti n a m ístn ích , rep u b l i kovÿch a m ezi n árod n ích závod ech
a soutêæích p ‡i kl as i ckém n ebo sj ezd ovém lyæován í, s n owboard i n g u
nebo freestyl i n g u , p ‡i j ízd ê n a bo bech , s ki bo bech , skel eto n ech n ebo p ‡i
sáñ kován í. A p ‡i trén i n ku n a takovéto závody a soutêæe .
ú razy/n em oci p ‡i ú çasti n a exped i cích n a vrch o ly vy¿¿ í neæ 6 0 0 0 m ,
j akoæ i n a exped i c ích d o Arkt i dy, Antakt i dy a d o G ró nska (více n a
pos l ed n í stranê têchto i nform ac í) .
p‡i
ú razu
ral lye) a p ‡i j ízd ê n a tren i n kovÿch j ízd ách so uvi sej íc ích s têm ito so utêæem i .
nebo
nemoci ,
p‡i
zranênéh o/nemocnéh o v zem i trvalého
p‡evozu
a p‡i p l nên í za léka‡ské vÿko ny:
po bytu
V têchto p‡ípadech se poj i¿tên í nevztah uje na:
l éka‡ské vÿkony a s l uæby, které byly zapoçaty p ‡ed zaçátkem zah ran i çn í
Poj i ¿tên í, které j e so u çástí çl enství v rakou ském Al penverei n u , j e p l atn é po
celÿ kal en d á‡n í rok a od o kamæi ku j akm i l e j e zap l acen çl enskÿ p ‡íspêvek.
Poj i ¿tên í j e v p ‡ípad ê ú razu o becn ê p l atné v tom p ‡ípad ê , j estl iæe byl
çl ens kÿ p ‡íspêvek zap l acen p ‡ed ú razem nebo p ‡ed o kamæi kem vzn i ku
bude
çl ens kÿ
p ‡íspêvek
u h razen
bezp rost‡ed nê
po
n eh od ê
a
kdyæ
postiæenÿ byl çl en em Al penverei n u i v m i n u l ém roce tj . m êl u h razeny
çl ens ké p ‡íspêvky za m i n u lÿ ro k. P‡i ú h rad ê ç l en ství po 3 1 . l ed n u zaç ín á
p l atn ost poj i ¿tên í v 0 . 0 0 h od n ás l ed uj ící d en po ú h rad ê ç l en ství.
N oví ç l en ové , kte‡í se stan ou ç l eny Al penverei n u po 1 . 9 . p ‡ís l u¿n éh o ro ku
v zah ran i ç í
Co je t‡eba u dêlat, d o¿lo − l i k poj istné u dálosti ?
l éka‡ské
vÿkony
a
s l uæby
p ‡i
u m êl ém
p ‡eru ¿en í têh oten ství,
p ‡i
vy¿et‡ován í têh otnÿch nebo p ‡i po rodech . Poj i ¿têny j so u v¿ak s l uæby p ‡i
p ‡ed ças nÿch porod ech , které n astan o u d ‡íve n eæ dva m ês íce p ‡ed
poj i ¿tên i i v o bd ob í od 1 . 9 . d o 3 1 . 1 2 . p ‡ís l u¿ néh o ro ku a to i p ‡esto , æe za
Do¿ l o − l i k ú razu nebo k poj i stné u d ál osti , j e n utné u d ál ost n ah l ás it po m oc í
form u l á‡e H l á¿en í o ú razu (Sch ad en m el d u n g) . P‡i zách ran n é nebo pátrac í
n ad mêrnéh o po uæíván í al ko h o l u , po uæíván í n ávykovÿch l átek a l ékû
n ebo p rávn í och rany se H l á¿en í o ú razu pos íl á n a: General i Versi cheru ng ,
exped i ce . I n a takovéto vÿstu py se v p l n ém rozsah u vztah uj e poj i ¿tên í,
které j e so u çást í çl enství v Al penverei n u . Pro cesty d o cizi ny, které trvaj í
d él e n eæ 8 tÿd n û , n ab ízí rako u ská poj i ¿ƒovn a U n i q a p ro çeské ç l eny AV
zvl á¿tn í cestovn í poj i ¿tên í (Aus l an d srei se− Kran kenvers i cheru n g) .
I nfo rmace a pod klady: lze vyæád at u ALPY spo l . s r. o . , ¢tefán i kova 63 ,
1 50 0 0 Prah a 5 , tel . + 42 0 2 57 32 8 388 , al [email protected] py. cz n ebo
i [email protected] penverei n . cz
Kd o je poj i¿tên ?
Poj i ¿tên j e kaædÿ çl en Al penverei n u , kterÿ ‡ád n ê u h rad i l ç l en ské p ‡íspêvky
n a aktu ál n í ro k. Poj i ¿tên i j so u v p l n ém rozsah u i t i ç l en ové , kte‡í ç l en ské
ç l eny Al penverei n u n a zákl ad ê rod i n néh o ç l en ství) a m aj í p l atnÿ çl ens kÿ
p rû kaz . Ç l en ové Al penvere i n u , kte‡í m aj í trvalÿ po byt v cizi n ê nebo kte‡í
m aj í cizí státn í p ‡ís l u¿ n ost , j so u rovn êæ p l nê poj i ¿tên i . V to mto p ‡ípad ê se
v poj i stnÿch pod m ín kách uved enÿ poj em cizi n a vztah uj e k p ‡ís l u¿ ném u
aktu ál n ím u m ístu trval éh o pobytu .
Pozo r! P‡ed p ‡evozem z c izi ny d o m ísta trval éh o pobytu , p ‡ed p ‡evozem
zách ran né nebo pátrac í akci) j e bezpod m ín êçn ê n utn é ko ntaktovat b u â
[email protected] at) n ebo U N I QA Perso nenversicheru ng AG (tel . : + 43 1 204 9999) .
J i n ak b u d e za p ‡evoz u h razen a çástka n ejvÿ¿e 750 E U RO .
Garance poj i¿tên í, které je so uçástí çlenství
j e d án a sm l o uvam i uzav‡enÿm i m ezi O EAV a poj i ¿ƒovn am i a v¿eo becnÿm i
pod m ín kam i , které j so u so u çástí têchto sm l uv. Poj i stn á och ran a p l atí
s u bs i d i árnê tzn . , æe p l nên í j sou poskytován a j en teh dy a j en v takovém
p ‡ípad ê , po ku d za u d ál ost neposkyt l a p l n ên í j i n á poj i ¿ƒovn a (soc i ál n í
poj i ¿ƒovn a n ebo kom erçn í poj i ¿ƒovn a) . P l n ên í postiæen é osobê neb u d e
poskytn uto po ku d byly zákro ky a s l uæby p ro postiæen o u osob u p roved eny
bezp l atnê .
M : av-servi [email protected] ox. co . at . P‡i u d ál osti tÿkaj ící se zákon n é od povêd n ost i
kosm et i cká o¿et‡en í, l ázeñské s l uæby a reh ab i l itaçn í p rocesy
T: + 43 5 1 2 592 6 506 2 1 , F : + 43 5 1 2 5625 5 1 503 25 ,
l éçen í n em ocí a n ás l ed kû ú razû , k n i m iæ d oj d e p ‡i vál eçnÿch o peracích
Kom p l etn í po rad en ství p ro çeské ç l eny AV zaj i ¿ƒuj e rovn êæ spo l eçn ost i
− 4 −
Poku d j sou v rám c i trekovÿch akc í n ab ízeny i j ed n od en n í vÿstu py n a
vrch o ly vy¿¿ í neæ 6 0 0 0 m , nej so u takovéto vÿstu py povaæovány za
n a: KN OX Versicheru ngsmanagement G m b H , Ed i th Stei n Weg 2 ,
A 6020 I n nsb ru ck, T: + 43 699 1 43 676 70 , F: + 43 5 1 2 634 957,
p reventivn í oçkován í
Pozo r po uze n a om ezen o u p l atn ost poj i ¿tên í po u p lyn utí os m i tÿd n û !
akci , p ‡i p ‡evozu a p ‡i p l n ên í za l éka‡ské vÿko ny se H l á¿en í o ú razu zas íl á
p ‡i rozenÿm term ínem po rod u
l éka‡ské vÿko ny a s l uæby, které j sou spoj eny s od strañ ován ím n ás l ed kû
vztah uj e poj i ¿tên í, které j e so u çástí çl en ství v rako uském Al penverei n u .
Tyro l Ai r Am b u lance (tel . : + 43 5 1 2 22422 , fax: + 43 5 1 2 288888 , e − m ai l :
k poj i stn é u d ál osti a çl en ství p ro p ‡ís l u¿nÿ rok u postiæen éh o çl en a n ebyl o
toto o bd ob í ‡ád né çl en ské p ‡íspêvky neu h rad i l i .
a bo l estivém o nem ocnên í zu b û
U pozo rnên í k exped i cím a k trekovÿm akcím
Treky nej sou povaæovány za exped i ce a p roto se n a nê v p l ném rozsah u
d osu d u h razen o p l atí, æe poj i ¿tên í b u d e p l atné po uze v to m p ‡ípadê , kdyæ
j sou n utn é p ‡i ‡e¿en í akutn ích a n áh lÿch záchvatû
o¿et‡en í zu b û kro mê têch vÿko n û a s l uæeb , které j so u n utné p ‡i akutn ím
www. al penverei n . cz nebo n a www. al py. cz .
zran ên éh o/n em ocn éh o n ebo zem ‡el éh o v zem i trval éh o po bytu (n i ko l iv p ‡i
cesty
l éka‡ské vÿko ny a s l uæby p ‡i o¿et‡ován í n ás l ed kû d l ou h od obÿch po bytû
Fo rm u l á‡e H l á¿en í
Vÿj i m ku tvo ‡í vædy l ed en kaæd éh o ro ku . Jest l iæe d o¿ l o v p rû bêh u l ed n a
a zap l atí çl enské p ‡ís pêvky p l atné p ro n ás l ed uj ící ro k, j sou v p l n ém rozsah u
l éka‡ské vÿko ny a s l uæby u ch ron i ckÿch on em ocn ên í krom ê têch , které
M : al [email protected] py. cz .
o neh od ê (Sch ad en m el d u n g) j sou v ti skové pod o bê k d i s pozi ci n a
p ‡íspêvky nep l atí (j u b i l anté n ebo d êti çi m l ad i ství aæ d o 2 7 l et , kte‡í j so u
Platn ost poj i¿tên í a d o ba poj i¿tên í
¿kod n í u d ál ost i .
Vÿj i m ky p‡i p‡evozu z cizi ny d o m ísta trvaléh o
po bytu
Nej so u v¿ak poj i ¿têny ú razy, které vzn i kn o u p ‡i j ízd ê m otorovÿm i vozi d ly p ‡i
ALPY − T: + 420 257 32 8 388 ,
M : bern h ard . [email protected] en eral i . at .
− 5 −
− 6 −
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U A UNI KÅTNï P OJI ¢Të Nï
P ”I P OJI ¢Të Nï TRVALÉ I N VALI DI TY − R OK 201 2
P LATN OST P ” I POJ I ¢Të N ï
Rako uská poj i¿ƒovna U N I QA − partner O EAV nabízí i v roce 201 2 prod u kt
− toto p ‡i poj i ¿tên í p l at í p ro celÿ svêt (vçetn ê Çeské rep u b l i ky)
postiæeného çlena AV (i nval id ita od 50 %) . Toto p‡i poj i¿tên í (U N I QA U nfal l
Toto p ‡i poj i ¿tên í s i m o h o u v¿ i ch n i çl en ové O EAV d o p l at it osob n ê v centrál e O EAV
zamê‡enÿ na vêt¿í æivotn í zaj i¿tên í pro p‡ípad nehody s násled ky trvalé i nval id ity
Lebensrente) se nevztah uje na sm rtel nÿ ú raz çlena AV.
Jed no rázová çástka za p‡i poj i¿tên í na celÿ ro k 201 2 çi n í 205 , − Kç nebo 4 1 0 , − Kç.
P ro p‡i poj i¿tên í trvalé i nval id ity platí:
− p ‡i ú h rad ê p ‡i poj i ¿tên í ve vÿ¿ i 205 , − Kç b u d e kaædÿ p ‡i poj i ¿tênÿ ç l en O EAV
d ostávat d o ko n ce svéh o æivota m ês íçn í od ¿kod né ve vÿ¿ i 364 − p ‡i ú h rad ê p ‡i poj i ¿tên í ve vÿ¿ i 4 1 0 , − Kç b u d e kaædÿ p ‡i poj i ¿tênÿ çl en O EAV
d ostávat d o ko n ce svéh o æivota m ês íçn í od ¿kod né ve vÿ¿ i 728 − p ro rod i n né çl enství (s d êtm i d o 1 5 l et) p l atí zvÿh od nênÿ tarif to h oto p ‡i poj i ¿tên í
ve vÿ¿ i 790 , − Kç za ro k tj . p ‡i ú razu j ed n oh o z çl en û rod i ny s uved enÿm i n ás l ed ky
− p l atn ost p ‡i poj i ¿tên í ko n ç í 3 1 . 1 2 . 201 2
n a ad rese ALPY, ¢tefán i kova 63 , 1 50 0 0 Prah a 5 , kdyko l iv v p rû bêh u ro ku 2 01 1
n ebo 2 01 2 . ù h rad u p ‡i poj i ¿tên í j e m oæn é rovn êæ p rovést s l oæen ko u n a uved en ou
ad resu n ebo p ‡evod em n a ú çet u O berban k a. s . , Prah a 2 , n ám . I . P. Pavl ova ç . 5 , ç . ú .
2 0 0 0 0 03809/8040 , j ako VS uvád êjte vædy çís l o va¿eh o p rû kazu O EAV (608 −
xxxxxx) .
TE R M ïNY P ” I POJ I ¢Të N ï
Vzh l ed em k tom u , æe toto p ‡i poj i ¿tên í j e p l atné v p l n ém rozsah u aæ v o kamæi ku , kdy
poj i ¿ƒovn a U N I QA v I n n sb ru cku od n ás n a svûj ú çet o bd ræí vám i s l oæen o u çástku ,
byl o d om l uven o , æe ú h rad a p ‡i poj i ¿tên í b u d e p ro b íh at v roce 2 01 2 v n ás l ed uj íc ích
b u d e tento postiæenÿ çl en rod i ny d ostávat m ês íçn í od ¿kod né ve vÿ¿ i 364 ; p ‡i
term ínech :
p ‡i poj i st it n a dvoj n ásob n o u çástku 1 580 Kç − v to mto p ‡ípad ê b u d e çl en rod i ny
3 . 1 . , 1 6 . 1 . , 6 . 2 . , 20 . 2 . , 5 . 3 . , 1 9 . 3 . , 2 . 4 . , 1 6 . 4 . , 30 . 4 . , 1 4 . 5 . , 4 . 6 . , 1 8 . 6 .
ú razu d ítête d o 1 5 l et j e vyp l ácen o j ed n o rázové od ¿ kod né 72 680 , − . I rod i n u lze
d ostávat m ês íçn í od ¿kod n é ve dvoj n áso b n é vÿ¿ i .
− pob íral − l i post iæenÿ çl en AV m ês íçn í od ¿kod né ve vÿ¿ i 364 nebo 728 a d oj d e− l i k ú m rtí to h oto postiæen éh o çl en a O EAV b u d e uved ené od¿ kod né
vyp l ácen o j eh o æivotn ím u partnerovi n ebo j eh o d êd i covi po zbytek o bd o b í, které
chyb í d o 2 0 l et po vzn i ku neh ody
P ” I POJ I ¢Të N ï TRVALÉ I NVALI D I TY P RO N OVÉ Ç LE NY O D 1 . 9 .201 1
− p rvn í po l ovi n a ro ku 201 2
− d ru h á po l ovi n a ro ku 201 2
9 . 7. , 6 . 8 . , 2 7. 8 . , 1 7. 9 . , 8 . 1 0 . , 29 . 1 0 . , 1 9 . 1 1 . a 1 0 . 1 2 .
Tyto term íny zn amen aj í, æe ten , kd o p roved e ú h rad u p ‡i poj i ¿tên í n ap ‡. k 1 3 . 3 . 2 01 2 ,
b u de m ít toto p ‡i poj i ¿tên í akt ivn í a p l atné aæ od term ín u ú h rady p ‡i poj i ¿tên í n a ú çet
U N I QA tj . k 1 9 . 3 . 2 01 2 . Poçítejte tedy l askavê s to uto term ín ovou pos l ou p n ost í p ‡i
ú h rad ê poj i ¿tên í, která vych ází s d om l uv s poj i ¿ƒovens kou b u rzo u .
U n ovÿch ç l en û s çl enstvím n a rok 201 2 , kte‡í p roved ou ú h rad u çl enství 201 2
CO N E N ï P ” I POJ I ¢Të N O :
po ku d p roved ou ú h rad u p ‡i poj i ¿tên í trval é i nval i d ity so u ças nê s ú h rad o u çl enství
para¿ut i sm u s
souvi sej ící zákl ad n í poj i ¿tên í zûstává al e v p l atn osti d o 3 1 . 1 2 . 2 01 2 resp . d o
− çl en ové O EAV n ad 74 l et
v p rû bêh u zá‡í, ‡íj n a , l i sto pad u ç i p ros i n ce 2 01 1 j e t‡eba u pozo rn i t n a tu oko l n ost , æe
201 2 , p ‡i poj i ¿tên í trval é i nval i d ity b u d e p l atn é pouze d o 3 1 . 1 2 . 2 01 1 (çl en ství a s tím
3 1 . 1 . 201 3) . B u d e− l i cht ít n ovÿ çl en vyuæívat vÿh ody p ‡i poj i ¿tên í trval é i nval i d ity
i v roce 2 01 2 , m us í s i p ‡i poj i ¿tên í u h rad it o pêt v roce 201 2 .
− závody s m oto rovÿm i vozi d ly, l etecké s po rty, závês né l étán í, parag l i d i n g , avi ati ka ,
KDO N E M ªÆ E B¥T P ” I POJ I ¢Të N :
− oso by trval e p racovnê nesch o p né a osoby s nervovÿm i po ru ch am i , psych i cky
l ab i l n í l i d é , osoby s n eu ro l og i ckÿm i p rob l émy
CE STY D O ZAH RANI Çï − P ”I P OJI ¢Të Nï P R O ÇLE N Y AL PE N VE REI N U
Pro çeské , s l oven ské , po l ské i j i né zah ran i çn í çl eny O EAV, kte‡í j so u zareg i strován i
v zah ran i çí, kterÿ j e d el ¿ í n eæ 8 tÿd n û n ep l atí ta çást stan d artn íh o poj i ¿tên í (které j e
Prah a− I n n sb ru ck, 608 − xxxxxx) , n ab ízím e ve spo l u p rác i s poj i ¿ƒoven skou b u rzo u
a d al ¿ í vÿkony a s l uæby, které n a tento seg m ent vÿkon û n avazuj í
u rako uskéh o Al penverei n u p rost‡ed n i ctvím centrály ALPY v Praze 5 (tj . sekce
a rako usko u poj i ¿ƒovn ou U N I QA p ‡i poj i ¿tên í p ro cesty d o zah ran i çí ozn açen é j ako
Au s l an d srei se− Kran kenvers i ch eru n g/The
Travel l i n g Ab road .
Au stri a
Travel
Health
Servi ce
fo r
so u çást í ç l en ství v O EAV) , která se tÿká vÿd aj û za v¿ech ny l éka‡ské vÿkony v c izi n ê
c) po byt a exped i çn í çi n nosti v o blastech , ve kterÿch neplatí standard n í
poj i¿tên í, které je so uçástí çlenství v rako uském Al penverei n u − j ed n á se
o o b l ast i Arkti dy, Antarkti dy, G ró nska a o o b l ast i k têmto reg i o n û m p ‡i n ál eæící (n ap ‡.
po l oostrov J am al nebo ¢ p i cberky)
d) exped i çn í çi n nost ve vÿ¿kách nad 60 0 0 metrû
N ab ízené p ‡i poj i ¿tên í p l at í p ro celÿ svêt − n ep l atí n a územ í Ç R . Zaçátek poj i ¿tên í
m us í m us í bÿt s h od nÿ s p rvn ím d n em o p u ¿tên í územ í rep u b l i ky. P‡i poj i ¿tên í j e
m oæn é uzav‡ít n a l i bovo l nÿ poçet d n û − m i n i m ál n í poçet j e v¿ak 7 d n û , p ‡i poj i ¿tên í
m ûæe bÿt uzav‡en o n a m axi m ál n ê 1 80 d n û , resp 360 d n û .
P‡i poj i ¿tên í p ro çeské ç l eny AV zp rost‡ed kovává spo l eçn ost ALPY. P‡i poj i ¿tên í j e
n utn o sj ed n at n ej pozd êj i 5 p racovn ích d n í p ‡ed zaçátkem p l atn ost i tj . 5 p racovn ích
d n í p ‡ed op u ¿tên ím územ í rep u b l i ky.
P‡i poj i ¿tên í
se
uzavírá
p rost‡ed n i ctvím
fo rm u l á‡e
U rl au b&Ents pan n en
(Au s l an d srei se− Kran kenvers i ch eru n g) − n a p ‡ed n í stran u toh oto form u l á‡e uved e
çl en AV, kterÿ p ‡i poj i ¿tên í uzavírá n ás l ed uj ící ú d aj e : j m én o a p ‡íj m en í, ad resu
byd l i ¿tê (m us í se s h od ovat s ad resou uveden o u n a p rû kazu AV) , d atu m n arozen í,
p rvn í a pos l ed n í d en poj i ¿tên í, d él ku poj i ¿tên í (poçet d n í) a çís l o p rû kazu AV.
Fo rm u l ᇠm u s í bÿt opat‡en d atem a pod p i sem æad atel e .
Do kl ad em g arantuj ící p l atn ost toh oto p ‡i poj i ¿tên í j e ‡ád n ê a vças vyp l n ênÿ form u l á‡
P ‡i poj i¿tên í mo ho u çlenové Al penverei n u uzav‡ít pro tyto p‡ípady:
U rl au b&Ents pan n en a d o kl ad o vças p roved ené ú h rad ê ceny to h oto p ‡i poj i ¿tên í.
d ostateçné poj i stné sazby zákl ad n íh o poj i ¿tên í (vÿd aj e za v¿ech ny l éka‡s ké vÿkony
Toto p ‡i poj i ¿tên í nem ûæe uzav‡ít obçan Ç R nebo S R nebo Po l s ka , kterÿ n en í çl enem
a) o nem ocnên í v zah ran i çí − n ab íd ka p ro v¿ech ny ty ç l eny O EAV, p ro které n ej so u
v c izi n ê)
b) po byt m i mo územ í repu b l i ky, kterÿ je del¿í neæ 8 tÿd n û − v p ‡ípad ê po bytu
Poj i ¿tên í lze sj ed n at osob n ê nebo faxem çi em ai l em .
rako uskéh o Al penverei n u .
17
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U A UNI KÅTNï P OJI ¢Të Nï
Ostatn í pod m ín ky toh oto poj i ¿tên í p ‡i uzav‡en í poj i stné sm l o uvy n a o bd ob í d el ¿ í
C E NA A ù H RADA P ” I POJ I ¢Të N ï
− çl en AV d o vêku 70 l et − − − çástka 45 Kç za j ed en d en
neæ 1 80 d n û zû stávaj í zach ovány v p l n ém rozsah u .
− çl en AV star¿ í n eæ 70 l et − − − çástka 1 35 Kç za j ed en d en
− p ‡i poj i ¿tên í m ûæe uzav‡ít rovnêæ cel á rod i n a , d êt i v to mto p ‡ípadê n esm í bÿt star¿ í
1 8 −t i l et . Po ku d nen í æád nÿ ç l en rod i ny star¿ í 70 l et , p l at í p ro rod i n u m i m o ‡ád n á
P RO D LO UÆ E N ï S M LO UVY
p rod l o uæen í s m l o uvy v p ‡ípad ê , æe p ‡i poj i ¿tênÿ çl en AV j e j iæ m i m o územ í rep u b l i ky,
çástka 90 Kç a j e j ed n o j estl i se j ed n á o 3 − çl en n o u n ebo 6 −ti ç l en n o u rod i n u
j e m oæné pouze p ro vari anty o n em ocn ên í v zah ran i çí a p ro p ‡ípad pobytu m i m o
poj i ¿tên í vç . sm l uvn íh o fo rm u l á‡e a ko m u n i kací s poj i ¿ƒovn ou U N I QA v I n nsb ru cku .
v p ‡ípad ê po bytu a exped i çn í çi n n osti v o b l astech , kd e n ep l atí stan d artn í poj i ¿tên í
Tato çástka obsah uj e ko m p l etn í s l uæby spoj ené s vy‡ízen ím a zaj i ¿tên ím to h oto
ù h rad u
p ‡i poj i ¿tên í vç .
ban kovn ích
pop l atkû
lze
p rovést
h otovostí,
kartou ,
p ‡evod em n a ú çet n ebo i s l oæen kou n a ad resu ALPY (ALPY, ¢tefán i kova 63 , 1 50 0 0
Prah a) nebo s l oæen kou n a ú çet ALPY. ù h rad a m u s í bÿt p roved en a n ebo p ‡i psán a
na
ú çet ALPY
(ç . ú .
20 0 0 0 03809/8040)
o p u ¿tên ím územ í rep u b l i ky.
n ej pozd êj i
5
p racovn ích
dnû
p ‡ed
územ í rep u b l i ky, kterÿ j e d el ¿ í neæ 8 tÿd n û . Prod l o uæen í s m l o uvy n en í m oæn é
a p ro exped i çn í çi n n ost ve vÿ¿ kách n ad 60 0 0 m etrû .
Poku d çl en AV, kterÿ m á uzav‡en o toto p ‡i poj i ¿tên í, j e j iæ m i m o územ í rep u b l i ky
a poæád á o p rod l o uæen í s m l o uvy, m us í d od ræet n ás l ed uj íc í p ravi d l a:
− poæád at o p rod l ouæen í p ‡i poj i ¿tên í j e m oæn é nej pozd êj i 1 0 d n û p ‡ed vyp r¿en ím
term ín u d osu d p l atn é sm l o uvy
− poæád at o p rod l o uæen í j e m oæn é m ai l em n ebo faxem (j e n utn á p ísem n á fo rm a , p ‡i
P ” I POJ I ¢Të N ï NA DO B U D E L¢ ï N EÆ 1 80 D N ª
Tento d ru h p ‡i poj i ¿tên í j e m oæn é uzavírat i n a d ob u po bytu v zah ran i ç í d el ¿ í n eæ
1 80 d n û , n ej d é l e v¿ak n a d o b u 360 d n û . Pro o bd o b í od 1 8 1 d n e aæ d o m ax.
360 d n e po bytu v zah ran i ç í j e cen a p ‡i poj i ¿tên í n ás l ed uj ící:
− ç l en AV d o vêku 70 l et − − − çástka 90 Kç za j ed en d en
æád ost i o p rod l ouæen í se n evyp l ñ uj e n ovÿ fo rm u l ᇠ− vyuæívá se stávaj ící
sm l o uva)
− j e n utn é p rovést vças ú h rad u çástky za p rod l ouæen í sm l ouvy − pen íze m us í bÿt
p ‡i p rsány n a ú çet ALPY n ej pozd êj i 5 p racovn ích d n û p ‡ed vyp r¿en ím stávaj ící
sm l o uvy o p ‡i poj i ¿tên í
− ç l en AV star¿ í neæ 70 l et − − − çástka 2 70 Kç za j ed en d en
− p ‡i poj i ¿tên í p ro cel o u rod i n u − − − çástka 1 80 Kç
S ML U VNï P O D Mï N KY P ”I P OJI ¢Të Nï P RO CE STY D O ZAH RANI Çï ( AU SL AN D S REI SE− K RAN KE N VE RSI C HE R U N G /THE AU STRI A TRAVEL
HE ALTH SE RVI CE F O R TRAVELLI N G AB ROAD)
po rod ech , které n astan ou d ‡íve n eæ dva m ês íce p ‡ed p ‡i rozenÿm term ín em
1 . Co v¿e je to uto sm l o uvo u poj i¿têno
1 .1
− cel osvêtovê (p ro çl eny AV z Ç R m i m o územ í Ç R) j so u d o vÿ¿e 225 0 0 0
E U RO poj i ¿têny:
2.6
− v¿ech ny n utné p ‡evozy a tran spo rty z m ísta neh ody d o nej b l iæ¿ í vh od né
2.7
− p ‡i l éka‡ském o¿et‡en í (vç . l ékû) j e u kaæd é postiæené osoby spo l u ú çast ve
2.9
− v¿ech ny n utné l éka‡ské ú ko ny vçetnê vÿd aj û za p ‡ed epsan é l éky
n em ocn i ce
vÿ¿ i 70 E U RO a to i v p ‡ípad ê , æe se u post iæenéh o ç l en a AV b u d e n a kryt í
1 .2
1 .3
vÿd aj û pod íl et j i nÿ d ru h poj i ¿tên í
n ebo
do
m ísta
trval éh o
po bytu
vç .
n ákl ad û
za
tran sport
p ro
j ed n u
2 .5
18
trestnÿch çi n ech
ú çast i n a ve‡ej nê po‡ád anÿch s po rtovn ích so utêæích a p ‡i tren i n ku n a têchto
2 . 1 1 − l éçen í n em ocí a ú razû , které vzn i kn ou v d û s l ed ku ¿ kod l ivÿch ú çi n kû
j ad ern éh o zá‡en í
Pod m ín ko u p ro takovÿto trans po rt j e krom ê zd ravotn íh o stavu postiæenéh o
3 . Kdo je poj i¿tên
− b u â bezp rost‡ed n í o h roæen í æivota post iæenéh o
která m á so u ças nê p l atné çl enství v O EAV.
Poj i ¿tên a j e kaæd á osoba s trvalÿm po bytem v Ç R , S R , Po l s ku i j i n d e v zah ran i çí,
− nebo ú roveñ l éka‡skéh o o¿et‡en í v m ístê n ebo v zem i neh ody neod povíd á
4. Jak d lo u ho poj i¿tên í platí
− nebo po byt v nem ocn i c i v m ístê n eh ody by byl d el ¿ í n eæ 5 d n û
pos l ed n ím d o m l uvenÿm d nem ve 24 . 0 0 h od . Poj i ¿tên í m u s í v¿ak zaç ít nej pozdêj i
Poj i ¿tên í zaç ín á d o m l uvenÿm d nem od 0 . 0 0 h od n ás l ed uj ícíh o d ne a kon çí
− Poj i ¿tên í kryj e ve¿ keré o bvykl é n ákl ady p ‡evozu zem ‡el éh o d o m ísta trval éh o
v d en op u¿tên í územ í Ç R , S R nebo Po l ska tj . n ap ‡. v d en od l etu n a exped i ci .
d om l uvê s U N I QA ç i Tyro l ean Ai r Am b u l an ce) partn erem této poj i ¿ƒovny,
kdyæ trans po rt postiæenéh o v cizi nê nen í m oæné z váænÿch zd ravotn ích d ûvod û
pobytu . Tento trans po rt m u s í bÿt p roved en poj i ¿ƒovn o u U N I QA (nebo po
v o paçném p ‡ípad ê b u d o u kryty n ákl ady d o m ax. vÿ¿e 1 82 0 E U RO
2 .4
j akéh o ko l iv d ru h u , p ‡i potl açován í nepo koj û n ebo p ‡i ú mys l nê spách anÿch
soutêæích po ku d j e p ‡i têchto souteæích vyp l ácen a od m ên a nebo mzd a
2 . Co nen í poj i¿têno
2 .3
− p revent ivn í oçkován í
− l éçen í n em ocí a n ás l ed kû ú razû , k n i m iæ d oj d e p ‡i vál eçnÿch o peracích
− poj i ¿tên í kryj e ve¿keré n ákl ady n a trans po rt z cizi ny d o d o m ácí nemocn i ce
poj i ¿tên í om ezeny çástko u 7 30 0 E U RO
ú rovn i o¿et‡en í v zem i trval éh o po bytu
2 .2
− kosmeti cká o¿et‡en í, l ázeñ ské s l uæby a reh ab i l itaçn í p rocesy
2 . 1 0 − l éka‡ské vÿko ny a s l uæby spoj ené s o¿et‡ován ím ú razû , k n i m iæ d oj de p ‡i
(m us í bÿt sch o pen p ‡evozu) d ál e
2.1
− l éka‡s ké vÿkony a s l uæby, které j so u spoj eny s od strañ ován ím n ás l ed kû
n ad mêrnéh o poæíván í al ko h o l u , pouæíván í n ávykovÿch l átek a l ékû
− vÿd aj e za zách ran n o u nebo pátrací akc i m i m o územ í Ç R j sou u to h oto
d op rovod n ou osob u
1 .4
2.8
po rod u
− ve¿kerá o¿et‡en í i l éka‡ské ú kony, které zaçaly p ‡ed term ín em p l atn ost i
to h oto poj i ¿tên í
N ákl ady, které vzn i kn o u po u p lyn ut í této d o by j sou h razeny po uze v tom p ‡ípad ê ,
us kuteçn it . Poj i ¿tên í po op u ¿tên í územ í rep u b l i ky n en í m oæné p rod l o uæi t .
5 . Co je t‡eba p‡i nehodê uçi n it
5. 1
− p ‡i am b u l antn ím o¿et‡en í vç . n áku p u l ékû u h rad í vÿd aj e postiæenÿ n ej p rve
sám . Vystaví− l i o¿et‡uj ící l éka‡ faktu ru (nej l épe v an g l i ckém , n êm eckém ,
− l éka‡ské vÿko ny a s l uæby u ch ron i ckÿch on em ocn ên í krom ê têch , které j sou
fran co uzském nebo ital ském j azyce) , m us í bÿt n a faktu ‡e uved en o : j m én o
− l éka‡s ké vÿkony a s l uæby p ‡i o¿et‡ován í n ás l ed kû d l o u h od obÿch pobytû v
d o ba o¿et‡ován í a d okl ad o vÿ¿ i ú çtovanÿch vÿd aj û za o¿et‡en í vç . i d ent ifi kace
n utné p ‡i ‡e¿en í akutn ích a n áh lÿch záchvatû
a d atu m n arozen í o¿et‡ovan é oso by, po p i s nem oc i , p roved ené l éka‡s ké ú ko ny,
zah ran i ç í
o¿et‡uj íc íh o l éka‡e . O ri g i n ál faktu ry m us í bÿt p ‡ed l oæen k vy‡izován í nej pozdêj i
− o¿et‡en í zu b û kro m ê têch vÿko n û a s l uæeb , které j so u n utn é p ‡i akutn ím a
t‡i m ês íce po n ávratu z cesty spo l u s o ri g i n ály nebo kop i em i faktu r çi j i nÿch
bo l est ivém on em ocn ên í zu b û
− l éka‡ské vÿko ny a s l uæby p ‡i u m êl ém p ‡eru¿en í têh otenství, p ‡i vy¿et‡ován í
têh otnÿch n ebo p ‡i po rod ech . Poj i ¿têny j so u v¿ak s l uæby p ‡i p ‡ed çasnÿch
d o ku m entû d okl ád aj íc ích pod íl j i nÿch d ru h û poj i ¿tên í, která n a l i kvi d aci
5.2
p ‡ípad u postiæené osoby part i ci poval a (viz d ál e bod 6 . 3) .
− po ku d zûstává postiæenÿ v n em ocn i çn ím o¿et‡ován í a rovn êæ také p ‡i
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U A UNI KÅTNï P OJI ¢Të Nï
transportu d o m ísta trval éh o po bytu , j e n utné tuto s kuteçn ost ozn ám it
poj i ¿ƒovn ê U N I QA. P‡i to m j e t‡eba poj i ¿ƒovn ê sdêl it v¿ech n a pot‡eb n á d ata
6.2
a ú d aj e o postiæen é osobê vç . po p i su n em oci çi o¿et‡en í. Dál e j e t‡eba u d at
i nfo rm ace o této poj i stn é sm l o uvê (l aufen d e N u m m er) vç . çís l a p rû kazu AV
postiæenéh o
çl en a.
Na
zákl ad ê
têchto
ú d aj û
p roved e
U N I QA
ko ntakt
s o¿et‡uj íc ím l éka‡em a s p ‡i h l éd n ut ím k bod u 1 . 3 têchto pod m ínek b u d e pak
po d o h od ê s l éka‡em rozh od n uto o trans po rtu .
6 . Dal ¿ í v¿eobecné ú d aj e
6. 1
− poj i stn á s m l o uva m u s í bÿt uzav‡en a p ‡ed op u ¿tên ím územ í Ç R , p rod l o uæen í
poj i stné sm l o uvy po o p u ¿ten í územ í rep u b l i ky n en í m oæn é
i
vyp l aceny.
Pro
p ‡epoçet
bude
b rán a
st‡ed n í
− d oj d e − l i k neh od ê , p ‡i které j e t‡eba zaj i sti t pom oc , o h l ás í se u d ál ost n a stan i ci
h o rs ké s l uæby, n a n ej b l iæ¿ í ch atê , n a l i n ku 1 1 2 atd .
− p ‡i o h l á¿en í neh ody j e n utné u d at zákl ad n í i nfo rm ace o neh od ê , po psat m ísto
n eh ody, uvést j m én a postiæenÿch i i nfo rm ace o j ej i ch çl enství v O EAV (ç ís l o
p rû kazu O EAV)
− j e n utné vyçkat n a p ‡ích od nebo p ‡íl et zách ran á‡û nebo postu povat d l e j ej i ch
pokyn û
− pátrac í nebo
zách ran n o u
akc i
p rovád í d n es
zách ran á‡i
vêt¿ i n o u
h el i ko ptéry, nêkdy p rovád í zách ran n ou akc i pozem n í zach ran á‡skÿ tÿm
pom ocí
− postiæenÿ ç l en p ‡ed kl ád á zách ran á‡û m p rû kaz O EAV
− n ás l ed uj e− l i vzd u¿ nÿ n ebo pozem n í tran spo rt d o nej b l iæ¿ í nem ocn i ce j e vh od né ,
kdyæ postiæenÿ çl en AV m á d o p rovod (j ako d o p rovod n á oso ba m ûæe bÿt n ap ‡.
j ed en ze sku p i ny, kterÿ byl ú çasten p ‡i n eh od ê − d o p rovázej ící osoba nem us í bÿt
çl enem AV)
PÅTRAC ï N E BO ZÅC H RAN NÅ AKC E
pátrací
nebo
zách ran n ou
akc i
vystaví
zách ran á‡s ká
h od n ota
d evi sovéh o ku rzu , která p l ati l a n a víd eñ ské b u rze v d en , kdy post iæenÿ ç l en AV
6.3
6.4
6.5
o p usti l územ í rep u b l i ky.
− po ku d poj i ¿tênÿ m á so u çasn ê záko n n é zd ravotn í poj i ¿tên í nebo j i nÿ d ru h
so u kro m éh o poj i ¿tên í, j e n utn é u p l atn it vÿd aj e za poskytn uté am b u l antn í
o¿et‡en í nebo po byt v nem ocn i ci vç . vÿd aj û za l éky n ej p rve u têchto poj i ¿ƒoven
− poj i ¿têné oso by zp l n o m ocñ uj í poj i ¿ƒovn u U N I QA k j ed n án í j ej i ch j ménem
i s j i nÿm i stran am i , po ku d to b u d e poj i stn á u d ál ost vyæad ovat
− tato sm l o uva se ‡íd í zákon nÿm i n orm am i p l atnÿm i v Rako u sku
NE H O D A NE B O P OJI STN Å U DÅL OST − C O JE T”E B A U ÇI NI T A J AK P OSTU P OVAT
N E H O DA
− za
− vÿd aj e za poj i ¿têné s l uæby b u d o u p ‡epoç ítány n a E U RO a b u d ou v E U RO
poj i ¿tên ém u
B E RG U N GS − ,
23 1 4/0907 74
− p ro
R Ü C KH O L− ,
POJ I ¢Të N ï
ZÅKO N N É
H E I LB E HAN D LU N G S KOSTE N
O D POVë D N OSTI
p l atí
zu r
nyn í
H aftpfl i cht − Sch ad en mel d u n g Oesterrei ch i scher Al penverei n/Po l . N r:
Po l . N r. :
form u l á‡
2/8 1 /39269 1 7 1
− p ro POJ I ¢Të N ï P RÅVN ï O C H RANY p l at í fo rm u l á‡
Rechtssch utz− Sch ad en mel d u n g Oesterrei ch i scher Al penverei n/Po l . N r:
1 /66/22354750
− fo rm u l á‡e j so u n a webové strán ce www. al penverei n . cz
− fo rm u l ᇠj e n utné vyp l n i t nêm ecky n ebo an g l i cky
P ” ïLO HY K H LÅ¢ E N ï O POJ I STN É U DÅLOST I
− k vyp l n ên ém u fo rm u l á‡i Sch ad en m e l d u n g j e n utné p ‡i l oæit
− v p ‡ípad ê pátrací nebo zách ran né akce o ri g i n ál faktu ry n ebo faktu r za tyto akce .
Po ku d an i po j ed n o m mês íci faktu ra postiæeném u çl en ovi AV ned o razí, j e t‡eba
vyp l n i t a od es l at form u l ᇠSch ad en m el d u n g i bez faktu ry, n eboƒ v n êkterÿch
p ‡ípad ech pos íl á zách ran á‡s ká org an izace faktu ru p ‡ím o n a poj i ¿ƒovn u U N I QA
o rg an izace
− v p ‡ípad ê am b u l antn íh o o¿et‡en í ori g i n ály n ebo ovê‡ené ko p i e l éka‡ské zp rávy,
− po obd ræen í faktu ry za pátrac í n ebo zách ran n o u akci post iæenÿ ç l en AV tuto
vÿd aj û za am b u l antn í o¿et‡en í pod íl el a. Protoæe postiæenÿ ç l en AV p rovád í
(Hel i ko pteru ntern eh m en , Rettu n gsai r, . . .) faktu ru . Faktu ru pos íl á org an izace n a
ad resu postiæen éh o ç l en a AV, která j e uved en a v p rû kazu AV
faktu ru zásad n ê n ep l atí
− faktu ru by m êl postiæenÿ çl en AV ve vl astn ím záj m u v co n ej krat¿ í d o bê pos l at
k l i kvi d aci spo l u s ‡ád n ê vyp l n ênÿm form u l á‡em Sch ad en mel d u n g
O¢ ET” E N ï N E BO PO BYT V N E M O C N I C I
− p ‡i am b u l antn ím o¿et‡en í n ebo p ‡i p ‡íj m u v nem ocn i ci se post iæenÿ çl en AV
i d entifi kuj e n ej p rve p rû kazem E H I C (evropskÿ p rû kaz zd ravotn íh o poj i ¿tên í)
− za am b u l antn í o¿et‡en í i za l éky p roved e o bvykl e post iæenÿ çl en AV n a m ístê
ú h rad u o¿et‡uj ícím u l éka‡i . Od l éka‡e o bd ræí l éka‡sko u zp rávu a d o kl ad o vÿ¿ i
p rovedené ú h rady − d o kl ady j sou vystaveny n a j m én o o¿et‡enéh o ç l en a AV.
− za po byt v n em ocn i ci i za p roved en é l éka‡s ké s l uæby vç . pos kytn utÿch l ékû
postiæenÿ çl en AV o bvykl e v n em ocn i ci nep l at í − ú h rad a se p rovád í faktu ro u ,
d o kl ad o p roved en é ú h rad ê za o¿et‡en í v m ístê o¿et‡en í a pak také ori g i n ál
potvrzen í zákon n é zd ravotn í poj i ¿ƒovny o to m , j akou çástko u se n a l i kvi d ac i
o bvykl e ú h rad u nebo çásteçn o u ú h rad u têchto vÿko n û , uved e n a H l á¿en í
o poj i stn é u d ál ost i (Sch ad en mel d u n g) i I BAN a B I C kódy svéh o ban kovn íh o ú çtu .
− v p ‡ípad ê po bytu v nem ocn i ci o ri g i n ály n ebo ovê‡en é kop i e l éka‡ské zp rávy,
faktu r za o¿et‡en í a l éka‡ské vÿkony v nem ocn i ci a pak také o ri g i n ál potvrzen í
záko n né zd ravotn í poj i ¿ƒovny o tom , j akou çástko u se n a l i kvi d aci vÿd aj û za
am b u l antn í o¿et‡en í pod íl el a. Po ku d se postiæenÿ çl en AV pod íl el n a ú h rad ê
faktu r za po byt nebo l éka‡ské vÿko ny v nem ocn i c i uved e i v tomto p ‡ípad ê I BAN
a B I C kódy svéh o ban kovn íh o ú çtu .
− aæ s p ísem nÿm vyj ád ‡en ím od zákon né zd ravotn í poj i ¿ƒovny o vÿ¿ i l i kvi d ace
vÿd aj û za o¿et‡en í n ebo pobyt v nem ocn i c i p rob íh á l i kvi d ace zbytku vÿd aj û po
l i n i i O EAV (poj i ¿ƒovn a U N I QA)
ktero u o bd ræí post iæenÿ çl en AV vêt¿ i n ou aæ po n ávratu n a ad resu svéh o trval éh o
− l éka‡s ké zp rávy a faktu ry, které j so u v çe¿t i nê , m us í bÿt p ‡el oæeny d o n êm ç i ny
n em ocn i ce d o vl astn ích ru kou .
− zas l an á d o ku m entace m us í o bsah ovat oçís l ovanÿ sezn am v¿ech p ‡íl o h
byd l i ¿tê . Nêkdy obd ræí postiæenÿ ç l en AV faktu ru i l éka‡s kou zp rávu p ‡i o p u¿tên í
− d oku mentac i za am b u l antn í o¿et‡en í (l éka‡s ká zp ráva a d okl ad o p roved ené
ú h rad ê za o¿et‡en í) i d oku m entaci za po byt v n em ocn i ci (l éka‡s ká zp ráva
a faktu ra) p ‡ed kl ád á postiæenÿ ç l en AV k l i kvi d ac i nej p rve po l i n i i své záko n né
zd ravotn í poj i ¿ƒovny (VZ P, OZ P, Z P MV, . . .)
− postiæenÿ ç l en AV poæád á svou záko n n o u zd ravotn í poj i ¿ƒovn u (VZ P, OZ P,
Z P MV, . . .) o p ísem n é vyj ád ‡en í j ako u çástko u se tato záko n n á poj i ¿ƒovn a n a
l i kvi d ac i vÿ¿e uved enÿch vÿd aj û pod íl el a
H LÅ¢ E N ï O POJ I STN É U DÅLOSTI
− h l á¿en í
o
poj i stn é
SC HAD E N M E L D U N G
u d ál ost i
p ‡ed kl ád á
post iæenÿ
çl en
AV
na
form u l á‡i
− p ro zách ran n é , pátrací akce , p ro p ‡evozy z cizi ny d o m ísta trval éh o po bytu p ‡i
ú razu n ebo nem oc i , p ro p ‡evozy zranênéh o/n em ocn éh o v zem i trval éh o po bytu
a p ro l éka‡ské vÿd aj e j e p l atnÿ fo rm u l ᇠSC HAD E N M E L D U N G F Ü R
nebo an g l i çti ny
ZAS LÅN ï DO KU M E NTAC E
− d o ku m entace p ‡i p raven á a u spo ‡ád an á vÿ¿e uved enÿm zp û sobem m ûæe bÿt
zas l án a k l i kvi d ac i b u â n a ALPY, ¢tefán i kova 63 , 1 50 0 0 Prah a 5 (zaj i ¿ƒuj em e
servi s p ‡i vy‡izován í a l i kvi d ac i poj i stné u d ál osti − tento servi s n ab ízím e po uze
ç l en û m n a¿ í sekce) n ebo n a KN OX Vers i ch eru n g sm an agem ent G m b H , Ed ith
Stei n Weg 2 , A 6020 I n nsb ru ck, AU STR IA
− p ‡ed od es l án ím s i z d ûvod û m oænÿch d otazû i evt l . kontro ly zh otovte ko p i e v¿ech
d o ku m entû
S M RTE LN¥ ù RAZ
− j e n utn é n ej p rve ko ntaktovat Tyro l Ai r Am b u l an ce (tel + 43 5 1 2 22422 , e− m ai l :
[email protected] at n ebo U N I QA Person envers i cheru n g AG (+ 43 1 2 1 1 753 556)
− b u d ete − l i o rg an izovat p ‡evoz pozûstal éh o , m ûæete kontaktovat :
19
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U A UNI KÅTNï P OJI ¢Të Nï
Po h ‡eb n í ú stav h l . m . Prahy (p í Lac i n ová nebo p í Koç í, tel . + 420 222 86 1 1 56 ,
m o b i l : 602 266 547)
POJ I STNÅ U DÅLOST, KTE RÅ S E STAN E NA ùZ E M ï Ç R
ú razu v Ç R nep l at i l zákon né zd ravotn í poj i ¿tên í, pak l i kvi d ace vÿd aj û za l éka‡ské
vÿkony n ebo za po byt v nem ocn i c i m ûæe p robêh n o ut po l i n i i O EAV.
Doj d e− l i p ‡i ú razu çl en a AV v Ç R k po¿ kozen í zd raví s n ás l ed kem trval é i nval i d ity
Po ku d se çl en ovi AV stan e ú raz n a územ í Ç R a postiæenÿ p l at í záko n n é zd ravotn í
a po ku d m á tento po¿ kozenÿ çl en AV uzav‡ené p ‡i poj i ¿tên í trval é i nval i d ity pak
ú razu se p ‡ed kl ád á p rû kaz poj i ¿tên ce (VZ P, OZ P, . . .) . Po ku d postiæenÿ çl en AV p ‡i
od povêd n osti i p rávn í och rany.
poj i ¿tên í, j e ú raz vy‡izován a l i kvi d ován po l i n i i záko n né zd ravotn í poj i ¿ƒovny − p ‡i
O TÅ Z KY
A
O D P O V ë D I
u p l atn í toto p ‡i poj i ¿tên í v p l n ém rozsah u . Totéæ p l at í p ro poj i ¿tên í záko n n é
ÇLE N STVï V AL PE N VE REI N U A P OJI ¢Të Nï − Në KOLI K P ”ï KL AD ª
Otázka 5
Vêt¿ i n a otázek i od povêd í byl a j iæ d ‡íve uved en a v n a¿ i ch i nfo rm açn ích m ateri ál ech .
Jed n a rod i n a (rod i çe a 2 d êti − rod i çe j sou ç l en ové AV, d êt i j sou rovn êæ v rám ci
texty i p ro tento ro k 201 2 . A uvád ím e j i n é p ‡íkl ady n eh od , které ‡e¿ í poj i ¿tên í, které
autem n a d ovo l en ou k m o ‡i d o Itál i e . V¿ i ch n i çty‡i j sou p ‡i d o p ravn í neh od ê zranên i
Protoæe v¿ak otázek n a¿ i ch çl en û k têmto tém atû m p ‡i bÿvá , opakuj em e uved ené
j e sou çástí ç l en ství v O EAV. Jed n á se stál e o aktu ál n í tém ata p ro v¿ech ny çl eny AV.
Otázka 1
V sekc i j so u zah ran i çn í çl en ové (¢vÿca‡i , Nêm ci , ¢ panêl é atd) . P‡i vo l n êçasové
rod i n néh o çl en ství j ako bezp ‡íspêvkoví çl en ové ç l eny AV) j ed e svÿm oso b n ím
a m u s í bÿt d ovezen i zách ran n ou s l uæbo u n a kl i n i ku . Léçba n a kl i n i ce trvá 6 d n í.
Jaké n ákl ady j sou poj i ¿têny?
Od povêâ
Poj i ¿têny j sou n ás l ed uj ící n ákl ady:
aktivi tê d oj d e k neh od ê zah ran i çn íh o çl en a. N ás l ed uj e l éka‡sky n utn á d op ravu
− Vÿd aj e za p ‡evoz n a kl i n i ku stej nê tak j ako l éçba n a kl i n i ce aæ d o vÿ¿e 1 0 0 0 0 n a
zah ran i çn íh o ç l en a evtl . d o nej b l iæ¿ í n em ocn i ce h razen a poj i ¿tên ím v rám c i çl enství
− trans po rt d o vl asti (j e− l i to z l éka‡s kéh o h l ed i ska n utn é .)
Od povêâ
p ‡ípad né n áro ky n a i nval i d itu .
u skuteçn í bez oh l ed u n a to , zd a to j e v Rako usku n ebo v cizi n ê . Nákl ady j sou
Otázka 6
Nutná podmínka: Dop rava m us í bÿt ko nzu ltován a s Tyro l Ai r Am b u l an ce .
zp û sob í vl astn ím zavi nên ím (ú n ava) n eh od u − auto sj ed e p ‡es o kraj vozovky a z‡ítí
Otázka 2
Od povêâ
d om û d o m ísta byd l i ¿tê evtl . d o nej b l iæ¿ í nem ocn i ce . Je d op rava d o m ísta byd l i ¿tê
v AV ?
An o . Do p rava d o m û d o m ísta trval éh o byd l i ¿tê resp . d o nej b l iæ¿ í nem ocn i ce se
h razeny v neom ezené vÿ¿ i . Pro p ‡evoz zem ‡el éh o p l at í l og i cky totéæ .
Ç l en AV byl v d u b n u vyp ro¿tên z l avi ny a zach rán ên . Cel kové n ákl ady n a
zách ran n ou akci i pobyt v nem ocn i ci ç i n i ly 2 0 . 350 .Tentÿæ çl en utrpêl n a podzi m
p ‡í j ízd ê n a h orském ko l e n a ostrovê Teneriffe zl o m en i n u steh en n í kosti . P‡i
zách ran n é akci byl vyuæit vrtu l n ík. N ás l ed nê byl ç l en AV l etecky d op raven d o Prahy.
oso b u .
H razeny n ej so u n ákl ady, které se tÿkaj í auta (o p rava , odtaæen í atd .) stej n ê tak j ako
Nêko l i k çl en û AV j ed e so u kro mÿm autem n a h o ro l ezecké tú ry d o ¢vÿcarska. ” i d i ç
se d o p ropasti . J aké n ákl ady j so u zde h razeny z poj i ¿tên í?
H razeny j so u n ás l ed uj íc í n ákl ady:
− zách ran a oso b z p ropasti
− vÿd aj e za trans po rt d o nem ocn i ce a l éçba v nem ocn i ci aæ d o vÿ¿e 1 0 0 0 0 ,
z to h o am b u l antn í l éçba aæ d o vÿ¿e 2 0 0 0 N ákl ady p ‡i d ru h é n eh od ê çi n i ly za zách ran u 2 . 90 0 a za d o p ravu d o Prahy 4 . 220 .
− n ákl ady n a p ‡evoz d o vl asti (j so u − l i z l éka‡skéh o h l ed i s ka n utné)
Od povêâ
Otázka 7
kaædÿ j ed n otl ivÿ n a sobê nezávi s lÿ p ‡ípad (l avi n ová neh od a i neh od a n a Teneriffe −
srd eçn ím i nfarktem . Vrtu l n ík sveze m rtvéh o d o ú d o l í. N ás l ed nê j e pozû stalÿ
Je cel ková çástka 2 7. 470 p l nê h razen a z poj i ¿tên í?
An o , poj i ¿ƒovací b u rsa p ‡eb írá ve¿ keré vÿd aj e . Çástka 25 . 0 0 0 j e k d i spozi ci p ro
v to mto p ‡ípad ê se j ed n á o dva poj i stné p ‡ípady) . Krytí n ákl ad û za p ‡evoz z cizi ny
d om û j e bez o m ezen í poj i stné çástky.
Otázka 3
Cykl i sta j ed e n a h o rském ko l e po l esn í cestê , kd e j e p ‡ístu p cykl i stû m zakázán .
80 −ti l etÿ sen i o r, çl en AV, j e post iæen n a lyæa‡ské tú ‡e n a P iz Pal ü (¢vÿcars ko)
p ‡evezen d o m ísta trval éh o po bytu . J so u n ákl ady h razeny z poj i ¿tên í, kdyæ an o ,
j aké?
Od povêâ
N ákl ady n a zách ran u stej nê j ako n ákl ady za p ‡evoz d o m ísta trval éh o po bytu j so u
h razeny z poj i ¿tên í v rám ci çl enství AV.
Doj d e k n eh od ê a zranên í, m u s í bÿt org an izován a zách ran n á akce . J so u vÿd aj e n a
Dûleæité:
Od povêâ
rozd íl od j i nÿch poj i ¿tên í nem aj í stan oven vêkovÿ l i m it .
zách ran u h razeny z poj i ¿tên í, které j e so u çást í ç l en ství v AV?
An o , poku d n ebyl cykl i sta pod vl ivem al ko h o l u n ebo d rog .
Otázka 4
Dva n ij ak n ezran ên í h o ro l ezc i (z toh o j en j ed en j e ç l enem O EAV) m u s í bÿt
trans po rtován i z h ‡eben u H ö rn l i n g rat (M atterh orn) kvû l i ¿patném u poças í.
a) j e tato zách ran a h razen a z poj i ¿tên í a j ak?
b) tit íæ j so u tran spo rtován i za h ezkéh o poças í. Je takovÿto trans po rt u ç l en a AV
h razen poj i ¿tên ím v rám c i ç l enství v AV?
S l uæby vyp lÿvaj ící z çl en ství v Al penverei n u (Al penverei n −Weltweit − Servi ce) n a
Otázka 8
Dva çl en ové AV j ed ou n a t‡i m ês íce d o Kan ady, p rog ramem j ej i ch d ovo l ené j e
sj íæd ên í d ivo kÿch ‡ek n a kaj aku . Devátÿ tÿd en j e j ed en ú çastn ík postiæen akutn ím
zánêtem s l epéh o st‡eva. Oba j so u n ej p rve p ‡evezen i l etecky z d ivoçi ny a postiæenÿ
j e n ás l ed n ê h osp ital izován v n ej b l iæ¿ í n em ocn i ci . J aké n ákl ady h rad í poj i ¿tên í?
Od povêâ
P‡evoz − zách ran a z d ivoçi ny p ro oba j e h razen a z poj i ¿tên í, které j e sou çástí
Od povêâ
ç l en ství v AV. Léka‡sky n utn á d o p rava nem ocnéh o d o vl asti rovn êæ . N ákl ady za
b) an o , kdyæ j so u o ba v n o uzi − n ap ‡. kdyæ p ‡i b ivakován í ztrati l i svoj i h o ro l ezeckou
poj i ¿tên ím . Nepoj i ¿têny zû stávaj í n ákl ady za o¿et‡en í v kan ad ské n em ocn i ci .
a) an o , al e j en pod íl za çl en a O EAV
vÿstroj nebo kdyæ j e j ed en ze dvoj i ce totál nê vyçerpán a nem ûæe j ít d ál e . P l atí o pêt
to co v m i n u l ém p ‡ípad ê , l i kvi d ovány j so u j en n ákl ady za tran sport postiæenéh o
çl en a O EAV.
20
d o p ravu p ro j ed n u spo l u cestuj íc í oso b u (d o p rovod post iæen éh o) j sou rovn êæ kryty
N ákl ady za po byt v nem ocn i ci (neh od a/n em oc) aæ d o vÿ¿e 1 0 0 0 0 j so u poj i ¿têny
a h razeny po uze v p ‡ípad ê , kterÿ n astane v p rvn ích osm i tÿd nech kaæd é cesty d o
c izi ny.
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U
Poznámka:
ÇLE NSTVï V ALPE NVE REI N U A UNI KÅTNï P OJI ¢Të Nï
Poku d by post iæenÿ ú çastn ík mêl p ‡i poj i ¿tên í p ro cestu d o zah ran i çí n a o bd o b í d el ¿ í
neæ 8 tÿd n û (Au s l an d srei se− Kran kenvers i ch eru n g) , byl by poj i ¿tên i v tomto
z t itu l u çl enství çl en û této exped i ce v O EAV?
Od povêâ
Poj i ¿tên í v rám c i ç l en ství v O EAV se vztah uj e n a zách rané akce v h orskÿch
p ‡ípadê .
o b l astech i v j i nÿch terénech p ro ko n kretn í p ‡ípady ú razû post iæenÿch ç l en û AV.
Otázka 9
p l o¿ né h l ed án í zm izel éh o çi zatou l an éh o çl en a AV.
So u çástí poj i ¿tên í v rám ci çl enství v O EAV nen í kryt í vÿd aj û n a pátrací akce n ebo
Ç l en ovi AV vbêh n e p ‡i j ízd ê n a h orském ko l e pod ko l o pes . Cykl i sta utrp í têækÿ ú raz .
M aj itel psa se zd ráh á zap l ati t vzn i kl o u ¿ kod u (ko l o , bo l estn é) . Ç l en AV j e n u cen
Otázka 1 3
vÿd aj e za p rávn íka h razeny v rám ci cel éh o toh oto ú razu − poj i stnéh o p ‡ípad u ?
poças í n a ch atê . Po byt n a ch atê se z d ûvod û poças í p rod l ouæi l n a nêko l i k d n í.
cel o u zál eæitost ‡e¿ i t p rávn ím sporem , j e n u cen p l atit p rávn íh o zástu pce . J so u
Od povêâ
An o , a to aæ d o vÿ¿e 32 703 , po ku d se ú raz stan e v Evro pê .
Dva çl en ové O EAV byly n u cen i se v o b l asti Bern i ny u krÿt p ‡i d l o u h od obé n ep ‡ízn i
Z d ûvod û vyçerpán í d ovo l ené a u rych l en í n ávratu d om û povo l al i po zl ep¿en í poças í
p ro rych lÿ sestu p z ch aty vrtu l n ík. J sou takovéto vÿd aj e kryty poj i ¿tên ím v rám c i
çl en ství v O EAV.
Otázka 1 0
Ç l en AV se 25 . l ed n a têæce zran i l p ‡i lyæován í, ze sj ezd ovky j e tran spo rtován
vrtu l n íkem .
Tento çl en d osu d nezap l at i l çl ens kÿ po p l atek za p ‡ís l u¿nÿ rok. J ak j e to s h razen ím
Od povêâ
Takovéto vÿd aj e n ej so u kryty poj i ¿tên ím v rám c i çl enství v AV, neboƒ se n ej ed n al o
o stav n o uze z h l ed i s ka oh roæen í æivota.
vÿd aj û v n ávazn osti n a çl enství v AV?
Otázka 1 4
An o , och ran n á d o ba p ro poj i stné u d ál osti z t itu l u çl en ství v AV p l atí aæ d o 3 1 . l ed n a.
a zh m oæd ên í p ravé ru ky a m us í vyh l ed at l éka‡skou po m oc . Za am b u l antn í o¿et‡en í
ro k − p ‡ed pokl ad em j e u h razen é ç l enství za m i n u lÿ rok.
takovéto vÿd aj e kryty çl enstvím v Al penverei n u ?
Otázka 1 1
An o − al e vzh l ed em k tom u , æe se al e j ed n á o am b u l antn í o¿et‡en í, vztah uj e se n a
Od povêâ
Ç l en m us í n i cm én ê bêh em 1 4 d n í po n eh odê u h rad it ç l en skÿ p ‡íspêvek n a p ‡ís l u¿nÿ
G l ockn er− Leitl . Jed en çl en s ku p i ny se p ‡ito m têæce zran í. Státn í æal o bce o bæal uj e
h ru bé
n ed bal osti
p ‡i
ved en í tú ry
o bd ræel faktu ru ve vÿ¿ i 69 , v m ístê o¿et‡en í n ep roved l æád n ou ú h rad u . J sou
Od povêâ
Ved ou cí sku p i ny AV (ç l en AV) se p ‡i tú ‡e z‡ít í se svo u sku p i n ou n a h ‡eben u
ved o u cíh o sku p i ny kvû l i
Ç l en O EAV s i v C h orvats ku n a h o rském ko l e zp ûso b i l p ‡i pád u rozsáh l é od êrky
−
¿ patné j i ¿tên í
post iæenéh o . Poj i ¿ƒovn a poæad uj e n a to mto ved ou cím sku p i ny n áh rad u ¿kody za
poj i ¿tênéh o ve vÿ¿ i 1 3 080 . So u d osvo bod í ved o u c íh o sku p i ny, çl en a AV,
toto o¿et‡en í spo l u ú çast ve vÿ¿ i 70 . To zn am en á , æe ú h rad u za ve¿kero u l éka‡skou
pom oc a l éka‡ské ú ko ny vç . l ékû d o této vÿ¿e h rad í postiæenÿ çl en AV sám . Proto j e
n ej l épe u takovÿchto poranên í p rovád êt ú h rad u p ‡ím o n a m ístê o¿et‡en í. U ¿et‡íte .
Po ku d b u dete pos íl at uved en ou çástku 69 ban kovn ím p ‡evod em po n ávratu
z d ovo l ené , b u d o u cel kové vÿd aj e za takovo uto ú h rad u vy¿¿ í o ban kovn í po p l atky.
z trestn ê− p rávn íh o h l ed i ska. Z c ivi l nê− p rávn íh o h l ed i ska j e uzn án a reg rese ve vÿ¿ i
A ty n ej so u u n a¿ i ch ban k zaned batel né .
a p ‡izn an á reg rese poj i ¿tên í ve vÿ¿ i 8 720 h razeny d íky çl enství ved o u cíh o sku p i ny
Otázka 1 5
8 720 . J sou vÿd aj e za p rávn íka a sou d n í vÿl o hy ved o u c íh o s ku p i ny ve vÿ¿ i 4 070 v AV poj i ¿tên ím v rám c i çl enství AV?
Od povêâ
An o , vÿd aj e za p rávn íka a so u d n í vÿl o hy i p ‡izn an á reg rese j sou ved o u c ím u sku p i ny
h razeny z titu l u çl enství ved o u cíh o sku p i ny v O EAV.
Otázka 1 2
Sku p i n a çl en û AV byl a n a exped i c i v Eq u ad oru . Jed en ç l en s ku p i ny se p ‡i sestu p u
ztrati l . J aké vÿd aj e m o h o u bÿt u p l atñ ovány p ‡i h l ed án í po zm izel ém çl en u exped i ce
Ç l en AV trávi l zi m n í d ovo l en o u v N o rsku . P‡i j ízd ê se ps ím sp ‡eæen ím d o¿ l o
k neh od ê a ke zranên í ç l en a AV. J ak j e to s kryt ím n ás l ed kû p ‡i takovéto neh od ê .
Od povêâ:
Neh ody, které se stan ou p ‡i j ízd ê se ps ím s p ‡eæen ím j so u poj i ¿têny stej n ê j ako j i n é
vo l n êçasové aktivity − poj i ¿tên í se vztah uj e n a zách ran né akce i n a trans po rt
a l éka‡ské vÿko ny. Poj i ¿tên í se v¿ak n evztah uj e n a ps i a n a vÿstroj çi vÿzb roj stej n ê
j ako san ê .
ù RAZY P ”I STU DI J Nï C H NE B O P RAC OVNï C H P OB YTE C H V ZAH RANI Çï
Ç l en AV j e poj i ¿tên p ‡i ú razu p ‡i stu d ij n ím n ebo p ‡i p racovn ím po bytu v zah ran i çí −
poj i ¿tên í p l atí stej nê j ako v p ‡ípad ê n eh ody p ‡i vo l n oçasové akt ivitê p ro tyto
p ‡ípady:
− p ‡evoz z cizi ny d o m ísta trval éh o po bytu p ‡i ú razu n ebo nem oc i
− vÿd aj e za l éka‡ské vÿko ny tj . za am b u l antn í o¿et‡en í nebo za po byt v n em ocn i ci
P ‡íklad :
Ç l en AV se ú çastn í vÿstavby l an ovky ve Fran ci i a stan e se m u p ‡ito m ú raz . Je
transportován h el i koptéro u d o n ej b l iæ¿ í n em ocn i ce a po stab i l izac i j eh o stavu
n ás l ed uj e trans po rt d o nem ocn i ce v m ístê byd l i ¿tê .
Co je a co nen í poj i¿têno :
Postiæenÿ çl en AV n en í poj i ¿tên p ro p ‡ípad zách ran né akce tj . vÿd aj e za tran spo rt
hel i ko ptéro u m u s í postiæenÿ çl en O EAV h rad it sám . Pobyt v nem ocn i c i j e kryt
çástko u m ax. 1 0 0 0 0 , p ‡evoz z nem ocn i ce v c izi nê d o nem ocn i ce v m ístê byd l i ¿tê
P ‡íklad :
ù raz p ‡i stu d ij n ím po bytu v An g l i i .
a) çl en ovi AV se p ‡i stu d ij n ím po bytu stan e ú raz ve vo l n ém çase (m i m o vyu çovac í
d ob u) – j ed n á se o ú raz p ‡i vo l n êçasové akt ivitê . V to mto p ‡ípad ê j e postiæenÿ
çl en AV poj i ¿tên p ro p ‡ípad zách ran né i pátrací akce a po ku d k ú razu d o¿ l o
bêh em p rvn ích 8 tÿd n û j eh o pobytu v An g l i i pak j e rovnêæ poj i ¿tên i p ro p ‡ípad
o¿et‡en í ç i po bytu v nem ocn i ci , poj i ¿tên j e i p ‡evoz ze zah ran i ç í d o m ísta trval éh o
pobytu .
b) çl en ovi AV se stane ú raz p ‡i vyu çován í v p rostorách ¿ ko ly nebo p ‡i vyu çován í
m i m o areál ¿ko ly − n ej ed n á se o ú raz p ‡i vo l nêçasové akt ivitê a v tomto p ‡ípad ê
n en í post iæenÿ poj i ¿tên p ro p ‡ípad zách ran n é çi pátrac í akce . Po ku d se ú raz stal
bêh em p rvn ích 8 tÿd n û stu d ij n íh o pobytu j e poj i ¿tên o am b u l antn í o¿et‡en í
a pobyt v nem ocn i c i , poj i ¿tên j e i p ‡evoz ze zah ran i ç í d o m ísta trval éh o pobytu .
j e kryt bez om ezen í çástky.
21
VZ DëL ÅVÅNï OE AV
I NSTRUKTORS KÉ KURZY OE AV 201 2
Vzdêláván í a i nstru kto rské ku rzy pro çleny rako uského Al penverei n u v roce 201 2
Ve spo l u p rác i se spo rtovn í akad em i í v I n n sb ru cku a v Li nzi a po d o h od ê s h l avn ím
m etod i kem O EAV zve‡ej ñ uj em e i nform ace o m oæn ostech vzd êl áván í çeskÿch
a s l oven skÿch
ç l en û
O EAV v
nêko l i ka d i sci p l i n ách
al p i n i sm u .
Vzd êl áván í j e
p rovádên o fo rm o u ku rzû . Zko u¿ky po úspê¿ ném zvl ád n utí ku rzu p ro b íh aj í p ‡ed
Ve vl astn ím záj m u po¿ l ete p ‡i h l á¿ky n a ku rz vças resp . s d ostateçnÿm çasovÿm
p ‡ed sti h em . P‡i vel kém záj m u o ku rz b u d e p ‡i h l íæen o k d atu zas l án í p ‡i h l á¿ky n a
ku rz .
Vstu pn í testy na jed notl ivé ku rzy:
P‡i vstu p n ích testech m us í kaædÿ p ‡i h l á¿enÿ p ‡esvêd çi t p ‡ij ím ac í kom i s i o své
rakou sko u státn í zku¿eb n í ko m i s í, úspê¿ nÿ abso lvent ku rzu zís ká rako uské státn í
kon d i ci
Evropy. V roce 201 2 se ve sportovn í akad em i i v I n nsb ru cku a v Li nzi us kuteçn í tyto
− ku rz i nstru kto r S kito u ren
vysvêd çen í a certifi kac i I nstru kto r O EAV, která j e ko m pati b i l n í p ro cel o u o b l ast
ku rzy:
− i nstru kto r
pro
tu risti ku/Skito u ren .
lyæa‡sko u
I nstru ktor
Skito u ren
je
kval ifi kovan á a od bo rnê vybaven á oso ba , která j e sch op n á zaj i ¿ƒovat o rg an izac i
a ved en í zi m n ích tú r m i m o l ed ovcové o b l ast i a bez po uæíván í l an a p ‡i têchto
tú rách p ro o rg an izovan é çl eny al pskÿch kl u b û a svazû
− i nstru kto r pro vyso ko ho rsko u tu risti ku/H ochto u ren . I nstru kto r H ochtou ren j e
kval ifi kovan á a od bo rnê vybaven á oso ba , která j e sch op n á zaj i ¿ƒovat o rg an izac i
a
ved en í
vyso ko h o rs kÿch
tú r
(p ‡ech ody
l ed ovcû ,
vÿstu py
po
i ko m b i n ovanÿ terén) p ro org an izované ç l eny al ps kÿch kl u b û a svazû
skal ách
− i nstru kto r pro vyso ko h o rské lezen í/Klettern Al p i n . I nstru kto r Kl ettern Al p i n j e
kval ifi kovan á a od bo rnê vybaven á oso ba , která j e sch op n a zaj i ¿ƒovat o rg an izac i
a ved en í tú r m i mo zn açen é cesty, n a cvi çnÿch l ezeckÿch terénech , n a zaj i ¿tênÿch
cestách a p ‡i vysoko h o rském l ezen í p ro org an izované ç l eny al ps kÿch kl u b û
a svazû
Uvedené i nstru kto rské ku rzy, kterÿch se m o ho u zúçastn it i çlenové AV sekce
I n nsbruck − P raha, se uskuteçn í v têchto term ínech :
− i nstru kto r S kito u ren
vstu p n í testy
7. 1 2 . 201 1
v
I n n sb ru cku ,
d al ¿ í d íly
ku rzu
29 . 1 .
−
4 . 2 . 2 01 2
v H i nterm oos u (Sal cb u rsko) , 1 0 . − 1 7. 3 . 201 2 v G ri es i m Sel l rai ntal (Tyro l sko) ,
závêreçné zkou ¿ky 1 6 . − 1 7. 3 . 201 2 v G ri es i m Sel l rai ntal
− i nstru kto r H ochto u ren
vstu p n í testy 6 . 6 . 2 01 2 n a Dach stei n u , ku rz p ro bêh n e v term ín ech 7. − 1 0 . 6 . 2 01 2
v Sal cb u rku , 1 5 . − 2 1 . 7. 201 2 n a Warnsd orfer H ütte (H o he Tau ern) , 4 . − 1 1 . 8 . 2 01 2
i
d osavad n ích
p ‡ed ev¿ ím
U j ed n otl ivÿch ku rzû b u d e h od n ocen o :
p rakti ckÿch
d oved n ostech
v
terén u .
sou bêæné ved en í lyæí a zm ên a rytm u p ‡i sj ezd ech , ob l ou ky, vÿstu p strmÿm
terénem n a pásech , zn al osti ovl ád án í vyh l ed ávacíh o (LVS n ebo p i eps) p ‡ístroj e ,
n al ezen í u krytéh o p i eps − p ‡ístroj e d o 1 0 m i n ut
− ku rz i nstru kto r H ochto u ren
a) chûze a lezení po skalnatém terénu a po skále
hodnotící kriteria:
koo rd i n ace a j i stota p ‡i
ch ûzi
v
botech
(které j so u
p ‡izp û sobeny p ro u pevnên í sto u pacích æel ez) ve strm ém terén u bez j i ¿tên í
b) lezení obtíænost 3+
hodnotící kriteria: koord i n ace , tech n i ka , dyn am i ka a j i stota p ‡i l ezen í p ‡i
vÿstu p u
i
sestu p u
sto u pac ích æel ez)
(v
botech ,
které j so u
p ‡izp ûso beny
p ro
u pevnên í
c) chûze a lezení po ledovci (vÿstup i sestup) se stoupacími æelezy a cepínem
(délka cca 60 cm) po ledu se svahem 30 aæ 50 stupñû
hodnotící kriteria: ovl ád án í m açek a cep ín u ve strm ém l ed ovcovém terén u ,
koord i n ace po hyb û , dyn am i ka a p lyn u l ost po hyb u
d) znalosti lanové techniky
j ed n ot l ivé typy uzl û (¿vec , l od n í uzel , p û l l od n í uzel , p rus ík . . . , n avazován í l an ,
j i ¿tên í, zaj i ¿ƒován í, ¿tan d atd)
e) slañování (s krátkÿm p rus íkem)
f) znalost çtení a práce s mapami (sp rávn é u rçován í p rû bêh u terén u , atd)
− ku rz i nstru kto r Klettern Al pi n
a) chûze a lezení ve strmém terénu bez ji¿têní − kriteri a j sou p lyn u l ost ,
koord i n ace a j i stota ch ûze v takovémto terén u
n a O berwal d er H ütte , závêreçné zko u¿ ky 1 0 . − 1 1 . 8 . 2 01 n a O berwal der H ütte
b) lezení obtíænosti 5 − kriteri a j so u p lyn u l ost , koo rd i n ace , j i stota a dyn am i ka p ‡i
vstu p n í testy
c) lanová technika − uzly (l od n í a p û l l od n í, osm i çkovÿ, ¿vec , p rus íky . . .) ,
− i nstru kto r Klettern Al pi n
1 6 . 5 . 201 2
v
I n nsb ru cku ,
d al ¿ í d íly
ku rzu
1 6.
−
20 . 5 . 2 01 2
v I n n sb ru cku , 24 . − 30 . 6 . 201 2 v I mstu na ch atê M utteko pfh ütte , 28 . 7. − 4 . 8 . 2 01 2
n a ch atê Karl sbad er H ütte v Li enzs kÿch Do l o m itech , závêreçné zko u¿ky n a
ch atê 3 . − 4 . 8 . 2 01 2
Term íny p‡i h lá¿ek na jed notl ivé ku rzy:
− n a ku rz i nstru kto r S kito u ren j e uzávêrka p ‡i h l á¿ek d o 4 . 1 1 . 2 01 1 (m axi m ál n í
vÿstu p u
n avazován í, j i ¿tên í spo l u l ezce (H M S) , ¿tan d d) slañování s krátkÿm prusíkem
ù çast na ku rzech :
Po zas l án í p ‡i h l á¿ ky n a zvo l enÿ ku rz vç . v¿ech poæad ovanÿch p ‡íl oh b u d e çl en AV
p ísem n ou fo rm ou vyrozu m n ên o p ‡ij et í n a ku rz . So u çasnê obd ræí i pozván ku n a
poçet ú çastn íkû ku rzu – 30 osob)
vstu p n í test − term ín a m ísto u rçen í.
poçet ú çastn íkû ku rzu – 30 osob)
testû . Vÿs l ed ky vstu p n ích testû ozn ám í p‡ij ím ací ko m i se kaæd ém u ú çastn íkovi
− n a ku rz i nstru kto r H ochto u ren j e uzávêrka p ‡i h l á¿ek d o 1 . 4 . 201 2 (m axi m ál n í
− n a ku rz Klettern Al p i n j e uzávêrka p ‡i h l á¿ek d o 5 . 4 . 201 2 (m axi m ál n í poçet
ú çastn íkû
ku rzu – 30
2 0 p ‡i h l á¿enÿch)
oso b ;
ku rz se
u skuteçn í j en
v p ‡ípad ê ,
æe
bude
P ‡i h lá¿ky na ku rzy:
ù çast n a ku rzu a j eh o abso lvován í j e m oæn é aæ po ú spê¿n ém s l oæen í vstu p n ích
v d en kon án í testu . Pod m ín ko u abso lvován í ku rzû j e rovn êæ sp rávn á a fu n kçn í
vÿstroj a vÿzb roj − viz sezn am vÿstroj e a vÿzb roj e p ro j ed n otl ivé typy ku rzû .
Ku rzovné :
Ç l en ové sekce I n n sb ru ck − Prah a reg i strovan í u spo l eçn ost i ALPY n ep l atí stej n ê
N a ku rz se m ûæe p ‡i h l ás it kaædÿ çl en AV sekce Prah a− I n nsb ru ck, kterÿ n a ro k 2 01 2
j ako rako u¿tí ç l en ové O EAV za toto vzd êl án í æád n é ku rzovn é n ebo ¿ko l n é . Kaædÿ
d oporu çen í od sekce I n n sb ru ck − Prah a.
za p ‡íj ezd n a vstu p n í testy i n a j ed n ot l ivé çásti ku rzu , vÿd aj e za perm anentky n ebo
záj em ce n a ad resu ALPY, ¢tefán i kova 63 , 1 50 0 0 Prah a 5 . So u çasn ê s p ‡i h l á¿ ko u j e
j ed n ot l ivÿch ku rzech tj . vÿd aj e za u bytován í a stravován í.
− potvrzen í od l éka‡e o zd ravotn ím stavu
Za ú çast n a ku rzech se p l at í pau¿ál n í pop l atky, které s l ouæí k ú h rad ê u çeb n ích
− d o kl ad o u h razen í po p l atkû za zvo l enÿ ku rz
vyú çtován . Po p l atek m us í bÿt u h razen so u çasnê se zas l án ím p ‡i h l á¿ky n a ku rz .
al [email protected] penverei n . cz .
− pop l atek za ku rz i n stru ktor H ochtou ren a Kl ettern Al p i n ç i n í 70 ‡ád nê u h rad i l ç l en ské p ‡ís pêvky. Pod m ín ka j e vêk m i n i m ál nê 1 8 l et a p ísem né
P ‡i h lá¿ku na zvo lenÿ ku rz − n a p ‡ed epsaném fo rm u l á‡i (p ro typ ku rzu) zas íl á
t‡eba d od at n a p ‡ed epsanÿch fo rm u l á‡ích
− zas l án í sezn am u d osu d abso lvovanÿch tú r a vÿstu p û
V¿ech ny p ‡i h l á¿ ky a form u l á‡e n a uved en é t‡i typy ku rzû obd ræíte od 30 . 9 . 2 01 1 n a
22
ú çastn ík s i al e p l atí u çeb n í po m û cky a skri pta , kaædÿ ú çastn ík s i rovn êæ p l at í vÿd aj e
l an ovky stej n ê j ako vÿd aj e za po byt
n a ch atách
n ebo
n a u bytovn ách
p ‡i
Po platky za ku rzy:
po m û cek a çásteçnê i k ú h rad ê u bytován í n a ku rzu . Pop l atek b u d e bêhem ku rzu
− pop l atek za ku rz i n stru ktor S kito u ren ç i n í 1 20 ALPY + ÇHS
SP OL UPRÅCE S ÇES K¥ M H OR OLEZE CK¥ M SVAZE M
V roce 2 01 0 byl a ofi ci ál nê odstartován a spo l u p ráce m ezi s po l eçn ostí ALPY a çaso p i sem l i d é&H O RY a m ezi Ç H S . Nefo rm ál n í spo l u p ráce mezi obêm a partn erskÿm i
stran am i p rob íh al a j iæ nêko l i k l et p ‡ed tímto d atem n ap ‡. ú çastí Ç H S p ‡i S m ích ovs kém festival u al p i n i sm u , s po l u p rací ALPY a l i d é&H O RY s kom i s í Ç H S , která p ‡i p ravuj e
h i sto ri ckÿ p ‡eh l ed vÿvoj e h o ro l ezectví n a územ í Çeskos l oven ska a Çes ka n ebo m ed i ál n í s po l u p rací Ç H S a l i d é&H O RY.
S ML O U VA O K O MBI N OVANÉ M ÇLE N STVï V Ç H S A V OE AV V R OCE
201 2
Na zákl ad ê vÿs l ed kû vÿbêrovéh o ‡ízen í vyh l á¿en éh o Ç H S v çervn u 201 1 byl a m ezi
spo l eçn ost í ALPY a Ç H S v zá‡í 2 01 1 od so u h l asen a a pod epsán a S m l o uva o
kom b i n ovaném çl enství v Ç H S a O EAV n a rok 2 01 2 .
Kom b i n ované çl enství j e
u rçen o têm , kd o m aj í záj em bÿt so u ças nê çl eny Ç H S i rako us kéh o Al penverei n u a
v roce 20 09 . C íl em této d oh ody j e vêt¿ í i nfo rm ovan ost a med i al izace al p i n i sm u
a h oro l ezectví v Ç R .
Vyh l á¿en í vÿs l ed kû so utêæe H o ro l ezec ro ku 201 1
p robêh n e n a Sm ích ovském
festival u al p i n i s m u v Národ n ím d o m ê n a S m ích ovê ve d n ech 1 . − 4 . 1 2 . 2 01 1 .
F ESTIVAL ALP I N I S M U P RAHA 201 1
S po l eçn ost ALPY spo l . s r. o . , org an izáto r Festival u al p i n i sm u Prah a 201 1 , uzav‡el
vyuæívat vÿh od , které oba h o ro l ezecké svazy n ab ízí (v p ‡ípad ê O EAV n ap ‡. s l evy n a
s Ç H S sm l ouvu o spo l u p rác i p ‡i této vÿzn am né m ezi n árod n í akci . V této d o h od ê j e
p ro v¿ech ny d ru hy al p i n i sti ckÿch aktivit a servi s spoj enÿ s t ímto poj i ¿tên ím) .
rovnêæ obsah uj e i n êkterá fest ival ová zvÿh od n ên í p ro çl eny Ç H S .
ch atách v al pskÿch o b l astech , p ‡ed ev¿ ím v¿ak m i m o‡ád nÿ systém poj i ¿tên í p l atnÿ
Do¿ l o tedy k p rod l ouæen í sm l o uvy z ro ku 2 0 09 n a d al ¿ í o bd o b í. Vÿ¿e çl enskÿch
po p l atkû p ro kom b i n ované çl en ství Ç H S a O EAV n a ro k 2 01 2 j so u uvedeny v tomto
potvrzen a spo l u p ráce o bo u partn erû p ‡i real izaci so utêæe H o ro l ezec roku . Do h od a
M E D IÅLN ï S PO LU P RÅC E
Mezi Ç H S a çaso p i sem l i d é&H O RY byl a i n a rok 201 2 uzav‡en a d o h od a o m ed i ál n í
katal og u n a str. 4 , vÿ¿e çl ens kÿch po p l atkû j e uved en a i n a www. al penverei n . cz .
spo l u p rác i . Çaso p i s l i d é&H O RY se i n a toto o bd ob í stal H l avn ím m ed i ál n ím partner
Spo l u p ráce
Çeskéh o h o ro l ezeckéh o svazu v çaso p i s u l i d é&H O RY i p resentace çasop i su
SO UTëÆ H O RO LEZ EC RO KU 201 1
p ‡i
o rg an izován í a vyh l á¿en í spo l eçné
so utêæe
H o ro l ezec
roku
po kraçuj e i v to mto roce 2 01 1 . Ocenên í H oro l ezec ro ku 201 1 b u d e u d êl en o t‡em
nej l ep¿ ím vÿko n û m z h o ro l ezectví a al p i n i sm u bez o h l ed u n a to , zd a se j ed n á
o vÿ¿kové h o ro l ezectví,
závod n í l ezen í,
ski al p i n i s m us ç i
bo u l deri n g .
Nej l ep¿ í
vÿko ny b u d e vyb írat z p ‡ed l oæenÿch n o m i n ací (Vÿstu py ro ku 201 1 v Ç H S a Vÿstu py
ro ku 2 01 1 v O EAV v Ç R) sed m od bornÿch su bj ektû − vÿkon nÿ vÿbo r Ç H S , zástu pce
spo l eçn ost i ALPY, od bo rné çaso p i sy M o ntan a , l i d é&H O RY a Everest a od bo rné
po rtály l ezec . cz a h oryi nfo . cz .
K d o h od ê o s po l eçn é so utêæi H o ro l ezec roku d o¿ l o m ezi zástu pci Ç H S a ALPY
Çeskéh o
h o ro l ezeckéh o svazu .
l i d é&H O RY
p ‡i
rûznÿch
So u çástí m ed i ál n í s po l u p ráce j e
sportovn ích
so utêæích ,
spo l u p ráce pokraçuj e j iæ od kon ce ro ku 2 0 09 .
které
ÇHS
o rg an izuj e .
Kaædÿ ç l en Ç H S s p l atn ou p rû kazkou n a p ‡ís l u ¿nÿ ro k (u h razené çl en ství) získává
s l evu ve vÿ¿ i 1 0 % p ‡i n áku p u v¿ech d ru h û m ap a p rûvod cû ve s pec i al izovan é
p rod ej nê MAP I S , ¢tefán i kova 63 , 1 50 0 0 Prah a 5 , m ap i [email protected] ap i s . cz . U p l atn it lze al e
pouze s l evu za j ed n o çl en ství. S l evu lze vyuæít i p ‡i o bj ed n án í m ap a p rûvod cû n a
d ob írku s uved en ím çís l a p rû kazu Ç H S .
çlenství v Al pském kl u bu − Al penverei n u
a celoroçn í p‡ed platné çasopisu l idé&H O RY
V KAÆD ÉM Ç ïS LE 80 STRAN ZAJ ïMAVÉH O ÇTEN ï
A PAN O RAMA H O R O ¢ ï”C E 630 m m
Cel or oç ní p‡ e d pl at n é 41 5 Kç, j e d n otl i vé se¿i t y 72 Kç.
P‡i hl á¿ky n a www. l i d e ah or y. cz n e b o n a
l i d é &H O RY, ¢t ef áni kova 63, 1 5000 Pr ah a 5
Tato
S LEVA P RO Ç LE NY Ç H S P ” I NÅKU P U MAP A P RªVO DC ª
KO M B I N OVANÅ NAB ïD KA
V R O C E 2 0 1 2 ÇAS O P I S l i d é & H O RY −
p resentace
KOM BI NOVANÅ NABïDKA NA ROK 201 2
zvÿhod nêná cena çasopisu pro çleny Al penverei n u a Ç HS
Kategorie
çlenství OEAV
B − çlenství
1 485 Kç
A − çlenství
m ládeæ
rod i n né çlenství
1 770 Kç
970 Kç
2985 Kç
çlenství OEAV + ÇHS
1 820 Kç
1 535 Kç/1 485 Kç
990 Kç
3085 Kç
LE XU M
KU RZY A KLU BOVÉ AKC E 2 0 1 2
ALPSK¥ KLU B − ALPE NVE RE I N
PO BYTY V RAKO U SKU A ITÅLI I
Ç LE NSTVï V RAKO USKÉ M ALPE NVE RE I N U
PROG RAMY PRO SE N I O RY A M LÅD EÆ
SM ïCH OVSK¥ FESTIVAL ALPI N I SM U
PRO D EJ MAP A PR ªVO DCª
ÇASO PI S LI D É&H O RY
ALPSK¥ KLU B
N E PÅL
¢tefán i kova 63, 1 50 00 P rah a 5, tel . 257 328 388, m ob i l 7 7 7 600 997, fax 257 324 265, al [email protected] al py. cz, www. al py. cz
25
KURZY 201 2
ZÅKL ADNï I NF OR MACE O KURZE CH A KL UB OV¥CH AKCï CH
V p ‡ed kl ád aném rozsáh l ém so u bo ru n ab íd ek ku rzû a kl u bovÿch akcí p ro n a¿e çl eny
UL
− u bytován í n a h o rské ch atê n a spo l eçn é n ocl eh árnê
Evropy n aj d ete i n a o bd ob í ro ku 2 01 2 m n o h o zaj ím avÿch n ovi n ek.
UP
− u bytován í v pen s i on u (o bvykl e ve dvou l ûækovém pokoj i se sp rch ou i WC)
Al penverei n u i p ro ostatn í záj em ce o akt ivn í d ovo l en o u v h orskÿch o b l astech
SP OL U P RÅCE S BE RGSTEI GE RSC H ULE I N N SB R U CK, O UTD O O R
LE ADE RS HI P A D AL ¢ï MI ST”E DI SKY H O RSK¥C H Vª DC ª V AL PÅC H
V roce 201 0 zaçal a p ‡i us kuteçñ ován í ku rzû a cam p û s po l u p ráce s p restiæn í ¿ko l ou
UG
S
PP
D
− u bytován í typ u G asth of ve dvou l ûækovÿch po koj ích (se sp rch ou i WC)
− sn íd an ê
− po l o penze (sn íd anê a veçe‡e)
− d op rava d o m ísta ku rzu a zpêt
DT
− d op rava vç . mÿta za h orskou s i l n i ci n ebo vç . po p l atkû za tu n ely
Larch erem (h l avn í m etod i k O EAV) a Walterem Wü rtl em b u d e po kraçovat i v roce
SK
− skri pta nebo od born é pod kl ady ke ku rzu
− s Bergstei g ersch u l e Kal s , Bergstei g ersch u l e M atrei i n Ostti ro l i s h o rskÿm i vû d c i
p ‡i h l á¿enÿch j e n utn á i n d ivi d u ál n í d o m l uva o n ové cenê .
h ors kÿch vû d cû Berg stei gersch u l e I n n sb ru ck − tato vzáj em n ost s M i ch ael em
2 01 2 . Stej nê tak b u d e po kraçovat spo l u p ráce s d al ¿ ím i st‡ed i skam i h o rskÿch vû d cû
z Do l om i t z Bo lzan a a ze San M art i n o d i Castrozza. Pokraçovat b u d e rovn êæ
d l o u h od o bá s po l u p ráce s p rofes i on ály s po l eçn osti O utd oo r Lead ersh i p Hel i h o
M
− zap ûj çen í m ateri ál u
Ceny ku rzû j sou stan oveny p ro uved enÿ poçet ú çastn íkû , p ‡i n iæ¿ ím poçtu
U BYTOVÅN ï
Nab ízen é ku rzy n ebo kl u bové akce j so u vædy se zaj i ¿tênÿm u bytován ím n a h o rskÿch
Putze z Bad G o i sern . Vÿs l ed kem vzáj em nÿch d om l uv s vÿ¿e uved enÿm i st‡ed i sky
ch atách n ebo v pen s i o n ech , v u bytovacích h osti n cích (G asth of ***) a v nêkde
které b u d o u p ro n a¿e çl eny Al penverei n u i p ro záj em ce z cel é Ç R zaj i ¿ƒovat h or¿t í
o u bytován í n a spo leçnÿch n ocl eh árn ách (M atrazen l ager − vícel ûækové po koj e) .
h ors kÿch vû d cû j e p ‡ed kl ád anÿ so u bo r ku rzû m n o h a d ru h û al p i n i sti ckÿch d i sc i p l i n ,
vû d c i z uved enÿch ¿ko l .
i v úd o l n ích
u bytovn ách .
N a h o rskÿch ch atách v o b l asti Al p se vædy j ed n á
V pen s i o n ech a za‡ízen ích G asth of*** j e u bytován í vêt¿ i n o u ve dvo u l ûækovÿch
pokoj ích
se sp rch o u
a WC
na
po koj i .
Na
h ors kÿch
ch atách
m aj í ç l en ové
Al penverei n u p ‡i u bytován í vÿrazn o u s levu , tato s l eva je j iæ o bsaæen a v cenê ku rzu .
STRAVOVÅN ï
U n ab ízenÿch ku rzû j e sou çástí ceny vêt¿ i n o u po l o penze (sn íd an ê a veçe‡e) ,
Vÿ¿e uved en á vzáj em n ost i od born á g aran ce j e zm ínên a u pop i su kaæd éh o ku rzu −
u n êkterÿch ku rzû j e al e v cenê ku rzu po uze sn íd anê . Tyto zákl ad n í i nform ace j so u
vás p ‡evezm o u vêt¿ i n ou n a h o rské ch atê , v nêkterÿch p ‡ípad ech se setkáte s vû d c i
mohou
u ku rzu j e d efi n ován o m ísto ku rzu a m ísto setkán í s h orskÿm i vû d c i . H o r¿tí vû d ci s i
j iæ n a parkovi ¿t i u vÿch od i ska n a ch atu . Po ku d se tedy n a takto zaj i ¿ƒovanÿ ku rz
p ‡i h l ás íte , zaj i ¿ƒuj ete s i d o p ravu d o m ísta ku rzu vl astn ím i d op ravn ím i p rost‡ed ky.
uved eny u kaæd éh o ku rzu . Po ku d j e p ro ú çastn íky ku rzu zaj i ¿tên a po uze s n íd an ê
si
çl en ové
Al penverei n u
za
zvÿh od nênÿch
cen
o bj ed n at
k
veçe‡i
Bergstei g eressen . Va‡en í n a v¿ech h orskÿch ch atách z vl astn ích zásob j e m oæn é po
d o h od ê s ch ata‡em n a vyh razen ém m ístê .
Nêkteré n a¿e p rog ramy b u d o u al e i n ad ál e zaj i ¿ƒovány n a¿ i m i i n stru kto ry − u têchto
V¥STROJ A V¥Z B ROJ
O BT ïÆN OST KU RZU
sp rávné vybaven í − s p rávn o u a fu n kçn í vÿstroj a vÿzb roj . Fu n kçn ost vybaven í m u s í
ku rzû zaj i ¿ƒuj eme d o p ravu , d op rava j e v têchto p ‡ípad ech o bsaæen a v cen ê ku rzu .
Kaædÿ ú çastn ík ku rzu nebo kl u bové akce m u s í m ít ve svém vl astn ím záj m u n a akci
O btíæn ost kaædéh o ku rzu j e v tomto katal og u u rçen a dvêm a ú d aj i . Jed en u rçuj e
zko ntro l ován a a vyzko u¿en a p ‡ed odj ezd em n a akci .
(4 , 5 , 6) a p ro l etn í o bd o b í pak (7, 8 a 9) .
b u d e za vyp ûj çen í vÿstroj e n utné u h rad it po p l atek, b u d e toto uved en o v d etai l n ích
1 − 4 − 7 h od pohyb u v h o rách d en nê , p ‡evÿ¿en í d o 80 0 m
Al penverei n u 1 0 0 Kç/den za kaædÿ vyp ûj çenÿ p ‡ed mêt , p ro neç l eny AV j e cen a
3 − 1 0 − 1 2 h od po hyb u v h o rách d en nê , p ‡evÿ¿en í aæ d o 1 80 0 m
vÿzb roj e s l oæi t vratn o u kau c i .
5 − strm é lyæa‡s ké terény, n utn á d o b rá lyæa‡ská tech n i ka
V¿ i ch n i ú çastn íc i ku rzû , kte‡í j so u çl eny O EAV, j sou poj i ¿tên i v p l n ém rozsah u −
7 − n utn á j i stota ch ûze , æád n é tech n i cké o bt íæe
záj em cû m o tyto ku rzy, aby se ve vl astn ím záj m u stal i çl eny Al penverei n u .
fyzi ckou n ároçn ost (1 , 2 , 3) a d ru hÿ pak tech n i cko u o bt íæn ost − p ro zi m n í obd o b í
Kateg o ri e o btíæn ostí:
2 − 8 − 9 h od pohyb u v h o rách d en nê , p ‡evÿ¿en í d o 1 2 0 0 m
4 − m írné lyæa‡ské svahy, d o b ‡e zaæi té zákl ady sj ezd ovéh o lyæován í
6 − strm é a o btíæn é svahy p ro vÿstu p i sj ezd , n utn á vel m i d o b rá lyæa‡ská tech n i ka
8 − j i stota ch ûze i po strmÿch terénech , p ‡ech ody l ed ovcû res p . i n ezn açenÿch
h o rskÿch cest , l eh ké l ezecké ú seky bez vêt¿ ích obt íæn ost í
U nêkterÿch ku rzû j e vyp ûj çen í speci ál n ích çástí vÿzb roj e v cen ê ku rs u . Poku d
i nfo rm acích u j ed n ot l ivÿch ku rzû . Cen a za vyp ûj çen í o bvykl e bÿvá p ro ç l eny
1 50 Kç/d en za kaædÿ p ‡ed m êt . P‡i vyp ûj çen í j e v¿ak t‡eba za uveden é çásti
POJ I ¢Të N ï NA AKC E A KU RZY
o ç l en ství v O EAV viz i nfo rm ace v to mto katal og u . Proto d oporu çuj em e v¿em
P ” I H LÅ¢ E N ï NA KU RZ N E BO ZÅJ EZ D , ù H RADA
P‡i h l ás it n a ku rz n ebo n a kl u bovo u akci se m ûæete p ísem n ê n ebo m ai l em . P‡i h l á¿ku
9 − n utn á zn açn á zku ¿en ost s po hybem ve vyso ko h o rs kém terén u , çasto strmé
m ûæete zas l at po¿to u çi faxem . P‡i h l á¿ku , která j e uved en a i n a www. al py. cz n ebo
MAPY
pod ro b nÿ p rog ram ku rzu nebo akce − d etai l n í p rog ramy j ed n otl ivÿch ku rzû
l ed ovcové úseky i skal n í l ezen í, tech n i cky n ároçné
U kaæd éh o ku rzu n ebo n ab ízenéh o p rog ram u j so u so u ças nê uved eny vh od né
m apy, které zo b razuj í n av¿tíven ou h ors kou o b l ast . Ozn açen í j e n ás l ed uj ící n ap ‡.
AV2 6 , TAB T1 2 , KK03 1 atd . Po uæitá sym bo l i ka u m ap v to mto katal og u j e tato :
n a www. al penverei n . cz , m ûæete zas l at i m ai l em . Po o bd ræen í p ‡i h l á¿ky za¿ l em e
b u d em e záj em cû m zas íl at od zaçátku p ros i n ce 2 01 0 .
Ku rz m ûæete u h rad i t p ‡evod em n a ú çet u O berban k AG , n ám . I . P. Pavl ova 5 ,
1 20 0 0 Prah a 2 , ç . ú . 20 0 0 0 03809/8040 , j ako VS j e n utné uvést çísel nÿ kód ku rzu
KÇT − m apy vyd ávané KÇT 1 : 50 0 0 0
tj . n ap ‡. 1 1 06 . Do textu p ro p ‡íj em ce vædy uveâte své j m én o .
AV
pos l ed n í aktu ál n í i nfo rm ace o cel é akc i .
SK
− m apy S h oCart 1 : 50 0 0 0
− Al penverei n skarte , m apy vyd ávan é O EAV vêt¿ i n o u 1 : 250 0 0
TAB − TABACCO , m apy Do l o m it v m ê‡ítku 1 : 2 50 0 0 nebo 1 : 50 0 0 0
KK
− m apy KO M PASS v rûznÿch m ê‡ítcích n ap ‡. 1 : 50 0 0 0 , 1 : 30 0 0 0 , 1 : 250 0 0 atd
LK
− ¿vÿcarské m apy Lan d eskarten 1 : 50 0 0 0 a 1 : 250 0 0
FB
− m apy F R EYTAG&B E R N DT v m ê‡ítc ích 1 : 50 0 0 0 ç i 1 : 250 0 0
C E NA O BSAH UJ E
Nej pozdêj i 5 d n û p ‡ed odj ezd em ku rzu o bd ræí v¿ i ch n i ‡ád nê p ‡i h l á¿en í ú çastn íci
PO Ç ET ù ÇASTN ïKª KU RZ ª
Poku d se tÿká poçtu ú çastn íkû ku rzû , p ‡eb írám e v p l n ém rozsah u p ravi d l a
Bergstei g ersch u l e I n ns b ru ck − u kaæd é akce j e uved en poçet ú çastn íkû n a j ed n o h o
h o rskéh o vû d ce . Poçet ú çastn íkû se u ku rzû po hyb uj e od 2 d o 8 oso b pod l e typ u
aktivity i pod l e o btíæn osti vypsanéh o p rog ram u . P‡i vêt¿ ím poçtu p ‡i h l á¿enÿch
V cen ê j ed n otl ivÿch záj ezd û çi ku rzû j sou obsaæeny s l uæby, které j so u ozn açeny
zaj i ¿ƒuj e C K ALPY pot‡eb nÿ poçet h orskÿch vû d cû . Ko m u n i kace s h o rskÿm i vû d ci
BF
D ª LEÆ I TÅ I N FO R MAC E P RO V¢ EC H NY ZÅJ E M C E
touto sym bo l i kou :
I
26
− h o rskÿ vû d ce
− i nstru ktor C K ALPY − abso lvent ¿ko l en í i n stru kto rû O EAV
p rob íh á nêm ecky n ebo an g l i cky.
Pro v¿ech ny vypsané typy ku rzû j e m oæné d o m l uvit i j i nÿ term ín n eæ j e term ín
vypsanÿ v to mto katal og u .
KURZY 201 2
SKI TO U RI N G, SKI AL PI NI S MU S
U bytován í n a ch atê Natu rfreu n d eh au s se sn íd an í.
ZÅKLAD N ï KU RZ
RADSTADTS KÉ TAU RY
1 201
M apy: AV45/2 , KK 80 , F B2 02
1 . − 4 . 3 . 2 01 2
Term ín :
P rog ram :
Zákl ad n í ku rz skito u ri n g u a ski al p i n i sm u j e u rçen p ro zaçáteçn íky nebo p ro ty, kte‡í
m aj í m al é zku ¿en osti s po hybem ve vo l n ém terén u . T‡i d ny s p rofes i o n ál n ím
Çt: odj ezd v 8 h od z Prahy, od po l ed n e p ‡íj ezd n a parkovi ¿tê pod Ko l m Sai g u rn
(1 550 m) , vÿstu p n a ch atu Natu rfreu n d h aus v Ko l m Sai g u rn (1 645 m) , v podveçer
n ácvi k h l ed án í s l avi n ovÿm i p ‡ístroj i .
h o rskÿm vû d cem Berg stei gersch u l e I n nsb ru ck. N áp l n í b u d e bezpeçnÿ po hyb
Pá − So: Pod l e pod m ínek vÿstu py n a vrch o ly H o her So n n b l i ck (3 1 05 m) , H och arn
ve strmêj ¿ ím terén u i p‡i o btíæn êj ¿ ích sn êh ovÿch pod m ín kách .
Ne: krat¿ í tú ra n a Fi lzen Al m , sj ezd n a parkovi ¿tê , n ávrat
ve vo l ném
terén u ,
u rçován í
l avi n ovéh o
nebezpeç í a
zvl ád n ut í p lyn u l é j ízdy
U bytován í G asth of Ki rch enwi rt , Zed erh aus v Rad stadtskÿch Tau rách , po l o penze .
1 6 . − 1 9 . 2 . 201 2
Term ín :
P rog ram :
Çt: sraz v 1 7 h od v Zed erh au s
Pá − Ne dopoledne: teori e i p raxe v terén u , vÿstu py n a Ai g nerh ö he (2223 m) ,
(3254 m) , G ro ßer S i l berpfen n i k (260 0 m) atd . . .
O btíænost:
2, 6
Cena:
5 1 0 0 Kç
Poçet úçastn íkû :
Cena o bsah uje :
4 − 6
U L, S , I , M , DT
Sch öpfi n g (2 1 43 m) , M oserm an d l (2680 m) , sj ezdy a v¿e k tém atu skito u ri n g
G RO ßVE N E D I G E R
Ne: u kon çen í ku rzu v 1 5 h od
Vÿstu p n a t‡etí nejvy¿¿ í vrch o l Rako uska. Tento vÿstu p j e zaj ím avÿ tím , æe se d á
a ski al p i n i sm u s
Obtíænost :
2, 5
Cena:
6850 Kç p ro 6 aæ 8 ú çastn íkû , 960 0 Kç p ro 4 a 5 ú çastn íkû
Poçet úçastn íkû :
sj íæd êt aæ z ú p l n éh o vrch o l u . C h ata Neue Prag er H ütte pos kytuj e i d eál n í zákl ad n u
4 − 8
U G , P P, B F, M (son d a , l o pata , p ípák)
Cena o bsah uje :
1 204
M apy: AV36 , KK38 , F B382
p ro vÿstu p n a tento vrch o l .
N utn á ski al p i n i st i cká vÿbava vçetnê l avi n ovéh o
vyh l ed ávaçe , son dy a l opaty, d ál e sto u pací æel eza a cep ín − l an o nen í n utné . T‡i d ny
p rakti ckÿ ski al p i n i st i ckÿ vÿcvi k pod ved en ím h orskÿch vû d cû z Bergstei gersch u l e
I n nsb ru ck − sraz s vû d c i n a parkovi ¿ti u M atrei er Tau ern h aus .
KU RZ P RO PO KRO Ç I LÉ
STU BAI S KÉ ALPY
U bytován í n a ch atê J oh an n i s h ütte se sn íd an í.
1 202
M apy: AV 3 1 /1 , KK83 , F B24 1
1 5 . − 1 8 . 3 . 201 2
Term ín :
P rog ram :
Ku rz j e u rçen v¿em têm , kte‡í m aj í zákl ad n í zku ¿en osti a zn al ost i j ízdy ve vo l ném
Çt: ve 1 4 h od sraz n a parkovi ¿ti u M atrei er Tau ern h aus (1 5 1 2 m) , vÿstu p n a ch atu
m od ern í metody l avi n ovéh o n ebezpeçí a zách ran a zasypan éh o kam arád a. T‡i d ny
Pá − So: tú ry vç . vÿstu p u n a vrch o l G rossven ed i geru (3666 m) , sj ezd n a ch atu
terén u . C íl em ku rzu b u d e sam ostatné abso lvován í o bt íænêj ¿ ích ski al povÿch tú r,
s p rofes i o n ál n ím h o rskÿm vû d cem Bergstei g ersch u l e I n ns b ru ck.
U bytován í n a ch atê Franz− Sen n H ütte s po l o penzí.
P rog ram :
Pá − Ne dopoledne: teo ri e i p raxe v terén u , vÿstu py n a Öst l i ch e Seesp itze (34 1 6 m) ,
So m m erwan d (3 1 22 m) evt l . Wi l d er H i nterberg l (32 88 m) a d al ¿ í oko l n í vrch o ly,
sj ezdy a v¿e k tém atu skito u ri n g a s ki al p i n i sm u s a tú ry ve strmÿch vyso ko h o rskÿch
ob l astech .
Ne: u kon çen í ku rzu v 1 3 h od
Cena:
6220 Kç p ro 6 aæ 8 ú çastn íkû , 9460 Kç p ro 4 a 5 ú çastn íkû
4 − 8
U L, P P, B F, M (so n d a , l opata , p ípák)
G o ld berg , NATU R F RE U N D E HAU S
v Ko l m Sai g u rn (1 645 m) j e m oæn á cel á ‡ad a vÿstu p û . H l avn ím c íl em j e vrch o l
− z toh oto vrch o l u ved e j ed en v n ej krás nêj ¿ ích sj ezd û
N utné
vyh l ed ávaç , son d a a l opata.
U L, S , B F, M (so n d a , l opata , p ípák)
LEZE Nï V LE D U
ZÅKLAD N ï KU RZ
vybaven í
do
l avi n ovéh o
terén u
1 205
Zákl ad n í ku rz l ezen í po zam rzlÿch vod opád ech j e u rçen p ro zaçáteçn íky nebo p ro
ty, kte‡í s i chtêj í
roz¿ í‡i t své zku ¿en osti s to uto l ezeckou akt ivito u . T‡i d ny
s p rofes i on ál n ím h ors kÿm vû d cem
Bergstei gersch u l e I n n sb ru ck.
Náp l n í b u d e
a evtl . i p raxe v p rostorách n ovéh o o bj ektu Al penverei n h aus v I n nsb ru cku .
Ski al p i n i sti cké vÿstu py v h o rské s ku p i nê G o l d berg . V o ko l í ch aty Natu rfreu n d h aus
Al pách .
6680 Kç p ro 6 aæ 8 ú çastn íkû , 8250 Kç p ro 4 a 5 ú çastn íkû
Cena o bsah uje :
4 − 8
bezpeçnÿ pohyb po l ed o pád ech , zaj i ¿ƒován í, j i ¿tên í a v¿e co k tom u pat‡í. Teo ri e
1 203
M apy: AV45/1 , F B 1 5 1 , KK40
H och arn (3254 m)
Cena:
M apy: AV3 1 /1 , AV3 1 /3 , AV3 1 /5 , KK83 , F B 24 1
2, 6
ve vÿch od n ích
2, 6
LE DY V O KO Lï I N N S B RU C KU
Obtíænost :
Cena o bsah uje :
O btíænost:
Poçet úçastn íkû :
Çt: sraz v 1 8 h od n a ch atê
Poçet úçastn íkû :
Ne: vÿstu p d o sed l a St i ckl er Sch nee (2993 m) , sj ezd po l ed ovci Vi ltragen kees , d ál e
aæ k M atrei er Tau ern h aus , n ávrat d o m û
23 . − 2 6 . 2 . 2 01 2
Term ín :
Neue Prag er H ütte (2 796 m)
−
l avi n ovÿ
U bytován í ve spo rtovn ím st‡ed i sku o lym p ij skéh o stad i o n u v I n ns b ru cku .
Term ín :
P rog ram :
1 2 . − 1 5 . 1 . 201 2
Çt: s raz v 1 7 h od v O lym p i azentru m (O lym p i astrasse) v I n nsb ru cku
Pá − Ne dopoledne: teori e i p raxe n a l ed o pádech v oko l í I n n sb ru cku − pod l e
pod m ín ek
(Sch ran bachfal l/Wattental ,
G rawa− Ei sg arten/Stu bai ,
E i saren a
in
27
KURZY 201 2
Sch m i rn , Kl u p pensch i l d . . .)
N áp l n í ku rzu b u d o u prakti cké zásady bezpeçn ost i pohybu po l ed ovcích , o ri entace
Ne: u ko n çen í ku rzu v 1 5 h od
O btíænost :
2, 6
Cena:
7880 Kç
Poçet úçastn íkû :
Cena o bsah uje :
n a l ed ovc ích , zách ran a p ‡i pád u d o l ed ovcové trh l i ny, zách ran a v h orách . Ku rz ,
kterÿ j e u rçen p ro v¿ech ny záj em ce o pohyb po l ed ovcích , p ro bêh ne n a ch atê
4 − 6
O berwal d erh ütte .
Bêh em
ku rzu vÿstu py n a vrch o ly J oh an n i sberg
Fuscherkarkopf (3326 m) n ebo G roßer Bären ko pf (3396 m) .
U G , P P, B F, M
U bytován í n a ch atê se sn íd an í.
Term ín :
ZÅKLAD N ï KU RZ
MALTATAL
P rog ram :
30 . 8 . − 2 . 9 . 201 2
St: rán o v 6 h od odj ezd z Prahy, p ‡íj ezd n a parkovi ¿tê Franz− J osefs − H öh e
1 206
M apy: AV44 , KK66 , F B 22 1
Zákl ad n í ku rz l ezen í po zam rzlÿch vod o pád ech v j ed né z nejvyh l á¿enêj ¿ ích
v 1 5 . 0 0 h od . Vÿstu p n a ch atu , u bytován í, teo ri e .
Çt − So: p raxe v terén u , veçer teori e .
l ed o pád ovÿch ob l astí v Rako u sku j e u rçen p ro zaçáteçn íky i p ro pokroçi l ej ¿ í. Krátkÿ
Ne: po sn íd an i od ch od z ch aty, odj ezd d o Ç R
k vÿh od ám
Poçet úçastn íkû :
p ‡ístu p , stál e d ob ré l ezecké pod m ín ky i cesty v¿ech d ru h û o btíæn ostí pat‡í
této
ob l asti .
Bergstei gersch u l e I n n sb ru ck.
T‡i
d ny
s
p rofes i on ál n ím
h orskÿm
vû d cem
U bytován í v G ästeh aus H u bertu s v ú d o l í M altatal .
P rog ram :
Pá − Ne dopoledne: teo ri e i p raxe n a l ed o pád ech
2, 6
Cena:
8 1 80 Kç
Cena o bsah uje :
Cena:
6980 Kç
4 − 5
U L, S , I , DT, M
M apy: AV 36 , KK 38 , F B 382
n a l ed ovc ích , zách ran a p ‡i pád u d o l ed ovcové trh l i ny, zách ran a v h orách . Ku rz ,
kterÿ j e u rçen p ro v¿ech ny záj em ce o pohyb po l ed ovcích , p ro bêh ne n a ch atê
4 − 6
Ru d o lfs h ütte . Bêhem ku rzu vÿstu py n a vrch o ly Son n b l i ck, Fü rl eg g a d al ¿ í. Dva
a p û l d ne s h o rskÿm vû d cem Berg stei g erssch u l e I n ns b ru ck.
U G , P P, B F, M
U bytován í n a ch atê se sn íd an í.
Term ín :
S NëÆ NI CE, F REE RI DE, SKI TO U RI N G
LO DG E AM KR I P P E N STE I N
P rog ram :
2 1 . − 24 . 6 . 201 2
Çt: v 1 7 h od s raz n a ch atê s h orskÿm vû d cem , veçer teori e .
1 207
M apy: AV 1 4 , KK 20 , F B 2 8 1
Pá − Ne: p raxe v terén u , tú ry
O b l ast Kri p penstei n u i cel á severn í çást m as ivu Dachstei n j sou i d eál n ím m ístech
Ne: u kon çen í ku rzu ve 1 3 h od , n ávrat d o Ç R
freeri d ovÿch
Poçet úçastn íkû :
p ro v¿ech ny d ru hy zi m n ích aktivit . Vrch o l em p rog ram u j e kro m ê m n o h a vari ant
tras
vædy
vel kÿ
ski − o kru h
Kri p pen stei n
−
O berfel d
−
sed l o
H u n erkogel sch arte − Dachstei nwarteh ütte a pak sj ezd k S i m onyh ütte a n ad
Wi sch berg h au s − traverz zpêt n a O berfel d a n a Kri p penstei n . Prog ram a veden í
g arantuj í h o r¿tí vû d c i O utd oor Lead ers h i p Hel i h o Putze .
U bytován í Lod ge am Kri p penstei n − styl ová ch ata To n i h o Ros ifky, po l o penze .
Term ín :
P rog ram :
1 209
N áp l n í ku rzu b u d o u prakti cké zásady bezpeçn ost i pohybu po l ed ovcích , o ri entace
Ne: u ko n çen í ku rzu v 1 4 h od
Poçet úçastn íkû :
2, 8
KU RZ RU DO LFS H Ü TTE
Çt: sraz v 1 8 h od v G ästeh aus H u bertus
O btíænost :
O btíænost :
Cena o bsah uje :
2 . − 5 . 2 . 2 01 2
Term ín :
(3460 m) ,
9 . − 1 2 . 2 . 2 01 2
O btíænost :
2, 8
Cena:
8 1 60 Kç
Cena o bsah uje :
4 − 6
U L, P P, B F, M
H O ROLEZE CK¥ V¥CVI K P RO ZAÇÅTE Ç Nï KY
ZÅKLADY S KALN ïH O LEZ E N ï
M apy: KÇT ç . 36 , 38
1 21 0
Çt: s raz v 1 6 h od v O bertrau n u u d o l n í stan i ce l an ovky (parkovi ¿tê) n a Kri p pen sten
Jed n od en n í nebo dvou d en n í p rakti ckÿ vÿcvi k zákl ad û l ezen í n a skal ách v o ko l í
Ne: u ko n çen í ve 1 4 h od
p ‡íp rava v rozsah u 6 − 8 h od i n . Zap ûj çen í m ateri ál u j e zah rn uto v cen ê , s pec i ál n í
Pá − Ne: sn êæn i ce , freeri d e , skito u ri n g d l e s nêh ovÿch pod m ín ek a d l e poças í
O btíænost :
2, 6
Cena:
6780 Kç
Poçet úçastn íkû :
Cena o bsah uje :
ku rzu n eæ j e uved en o . Ve v¿ed n í d en s l eva.
Term íny:
U L, P P, B F, M (so n d a , l o pata , p ípák)
KU RZ O B E RWALD E R H ÜTTE
M apy: AV36 , KK38 , F B382
28
boty n a l ezen í j sou k d i spozi c i j en v o m ezené m í‡e . Je m oæné d om l uvit i j i nÿ term ín
4 − 5
LE D OVCE
Prahy. Prakt i ckém u vÿcvi ku b u d e po d o h od ê se záj em c i p ‡ed ch ázet teoreti cká
j ed n od en n í ku rzy
2 1 . 4 . , 22 . 4 . , 1 2 . 5 . , 1 3 . 5 .
kterÿko l iv v¿ed n í d en d l e d om l uvy
1 208
dvou den n í ku rzy
2 1 . − 22 . 4 . , 1 2 . − 1 3 . 5 .
kterÿko l iv víken d d l e d om l uvy
1 2 1 0A
1 2 1 0B
1 2 1 0C
1 2 1 0D
KURZY 201 2
P rog ram :
n ávrat n a Stü d l h ütte Ne : po sn íd an i sestu p n a parkovi ¿tê k Lu cknerh au s , n ávrat
Sezn ám en í s l ezen ím a p rakti ckÿ vÿcvi k l ezen í ve skal ách , zákl ady j i ¿tên í, l an ové
do ÇR
om ezen í 8 – 88 l et .
Poçet úçastn íkû :
tech n i ky a s l añ ován í. Vÿcvi k se ko n á n a skal ách v b l ízkém oko l í Prahy. Vêkové
Obtíænost :
Poçet úçastn íkû :
Cena:
Cena o bsah uje :
1, 7
2 − 3
1 820 , − Kç
u ku rzu 1 2 1 0A
3 1 60 , − Kç
u ku rzu 1 2 1 0C a 1 2 1 0 D
1 650 , − Kç
I, M
u ku rzu 1 2 1 0 B
VïKE N DOV¥ KU RZ S KALN ïH O LEZ E N ï P RO ZAÇÅTEÇ N ïKY
M apy: KÇT 48
1 21 1
Tento ku rz j e vh od nÿ n ej en p ro záj em ce o l ezen í, al e i p ro v¿ech ny ostatn í, kte‡í ke
svÿm vÿl etû m pot‡eb uj í l an o . Vÿcvi k n a nej krás nêj ¿ ích cvi çnÿch s kal ách v Çeské
rep u b l i ce – Drátn ík a Çty‡i Pal i ce . Sezn ám íte se s ú p l nÿm i zákl ady p ráce s l anem ,
s uzl ovo u tech n i ko u , zakl ád án ím j i ¿tên í a vysvêtl íme s i zákl ad n í zp ûso by l ezen í
O btíænost:
3, 8
Cena:
6890 Kç
Cena o bsah uje :
3 − 4
U L, P P, B F, M
STU BAI S KÉ ALPY
M apy: AV3 1 /1 , KK83 , F B24 1
O b l ast n ejvy¿¿ íh o vrch o l u Stu bai s kÿch Al p , vÿstu py n a t‡ít i s ícové vrch o ly. T‡i d ny
s h ors kÿm i vû d ci Bergstei g ersch u l e I n ns b ru ck. S raz s vû d c i n a ch atê ve çtvrtek
v 1 9 h od .
U bytován í n a ch atê D resd n er H ütte se sn íd an í.
Term ín :
P rog ram :
1 2 . − 1 5 . 7. 201 2
Çt: s raz v 1 9 h od n a D resd n er H ütte
Pá − Ne: vrch o ly Zu ckerh ütl , Stu bai er Wi l d sp itze , Sch aufel s p i tze
vçetnê s l anên í. V cenê j e i zap ûj çen í m ateri ál u , speci ál n í boty n a l ezen í j so u
Ne: u ko n çen í ku rzu po 1 2 h od , n ávrat d o m û
U bytován í n a ch atê B l at i ny se s n íd an í.
Poçet úçastn íkû :
k d i s pozi ci j en v o m ezené m í‡e . Vêkové om ezen í 8 – 88 l et .
Term ín :
P rog ram :
1 8 . − 20 . 5 . 201 2
121 1 A
v¿ed n í d ny
121 1 C
víken d pod l e d oh ody
121 1 B
Pá: sraz d o 20 . 0 0 h od n a ch atê B l ati ny, veçe‡e , sezn ám en í − teoreti cké zákl ady
1 21 3
O btíænost:
2, 8
Cena:
7680 Kç
Cena o bsah uje :
4 − 6
U L, S , B F, M
S I LVR ETTA
M apy: KK4 1 , F B373
1 21 4
So: d o po l ed ne rozvíj en í p rakt i ckÿch d oved n ost í a p rvn í vÿstu p , od po l ed n e l ezen í
Vÿstu py n a nejvy¿¿ í vrch o ly sku p i ny S i lvretta z rako us ké strany, tú ry po l ed ovcích .
Ne: l ezen í, kon ec d l e d oh ody
v 1 9 h od n a ch atê . N ároçnÿ p rog ram .
a n ácvi k p rus íkován í, b u d ován í j i stíc ích stan ovi ¿ƒ, veçer teori e
Obtíænost :
Poçet úçastn íkû :
Cena:
Cena o bsah uje :
1, 7
2 − 3
3820 , − Kç
3470 , − Kç
U , S, I , M
VHT − P R O DL O UÆE N ¥ Vï KE N D
G ROSSG LO C KN E R
M apy: AV 40 , KK39 , F B 1 93
T‡i d ny s h ors kÿm i vû d c i Berg stei g ersch u l e I n n sb ru ck, s raz s vû d ci ve çtvrtek
U bytován í n a ch atê Wi es bad ener H ütte s po l o penzí.
u ku rzu 1 2 1 1 A, 1 2 1 1 B
u ku rzu 1 2 1 1 C
Term ín :
P rog ram :
9 . − 1 2 . 8 . 2 01 2
Çt: v 1 9 h od sraz s h o rskÿm i vû d ci n a ch atê Wi es bad ener H ütte
Pá − Ne: vÿstu py n a vrch o ly P iz B u i n (32 1 2 m) , S i lvrettah o rn (32 1 0 m) evt l .
Drei l ändersp itze (3 1 97 m)
1 21 2
Ob l ast n ejvy¿¿ íh o vrch o l u Rako us ka , vÿstu p n a vrch o l . Dva d ny s h orskÿm i vû d ci
z Berg stei gersch u l e Kal s . P‡ed l oæenÿ p rog ram m ûæe bÿt u p raven pod l e vÿvoj e
poças í.
Ne: u ko n çen í ve 1 2 h od , n ávrat d o m û
O btíænost:
2, 8
Cena:
7760 Kç
Poçet úçastn íkû :
Cena o bsah uje :
4 − 6
U L, P P, B F, M
U bytován í n a Stü d l h ütte s po l openzí.
O RT LE R − LE DOVEC A ZAJ I ¢Të NÅ C ESTA
P rog ram :
Vÿstu p n a vel m i vyh l ed ávanÿ l ed ovcovÿ vrch o l ve Vÿch od n ích Al pách a extrem n í
Term ín :
2 7. − 29 . 7. 201 2
Pá: sraz v 1 8 h od n a ch atê Stü d l h ütte
So: vÿstu p po n o rm ál n í cestê p ‡es sed l o Ad l ersru h e n a vrch o l G rossg l ockneru ,
M apy: TAB 08 , KK636 , F B S6
1 21 5
zaj i ¿tên á cesta Tabaretta− Kl etterstei g . O bê extrem n í tú ry pod ved en ím h orskÿch
vû d cû ze S u l d en u , vel m i n ároçn é . Setkán í s h orskÿm i vû d c i ve çtvrtek veçer
29
KURZY 201 2
n a ch atê Payerh ütte .
U bytován í n a h ors kÿch ch atách se s n íd an í.
U bytován í n a ch atê Payerh ütte a Tabarettah ütte s po l o penzí (veçe‡e a sn íd an ê) .
Term ín :
P rog ram :
Ne: v 1 0 h od setkán í s h orskÿm vû d cem u d o l n í stan i ce l an ovky n a Al al i n h o rn ,
1 3 . − 1 6 . 9 . 2 01 2
Term ín :
Çt: sraz s h ors kÿm i vû d ci v 1 9 h od n a Payer H ütte
P rog ram :
1 4 . − 2 1 . 7. 201 2
od ch od n a ch atu M i sch abel h ütte , u bytován í
Pá: Payer H ütte − Ort l er − Payer H ütte , sestu p n a ch atu Tabarettah ütte
Po − Pá: vÿstu py n a vrch o ly Strah l h orn (4 1 90 m) , R i m pfi sch h o rn (4 1 98 m) ,
So: Tabaretta− Kl etterstei g , n ávrat n a Tabarettah ütte (nebo sestu p d o S u l d en u
Al l al i n h o rn (402 7 m) , Al p h u bel (42 06 m) a evtl . n a d al ¿ í vrch o ly v této o b l asti .
Ne: sestu p d o S u l d en u a n ávrat d o Ç R
O btíænost :
a n ávrat d o Ç R)
O btíænost :
2, 8
Cena:
9080 Kç
Poçet úçastn íkû :
Poçet úçastn íkû :
3 − 4
Cena:
Cena o bsah uje :
U L, P P, B F, M
Cena o bsah uje :
M O NT B LAN C , 48 1 0 m
3 − 4
1 9990 Kç
U L, S , B F, M
DAC H STE I N
M apy: AV 1 4 , KK 2 0 , F B 28 1
121 6
M apy: TAB T1 2
Vÿstu p n a n ejvy¿¿ í vrch o l Al p po n orm ál n í cestê od h orn í stan i ce l an ovky
N i d d ´Ai g l e a od ch aty Ref. G o uter. Akl i m atizaçn í vÿstu p v o b l ast i G ran Parad i so .
U bytován í n a ch atách n a spo l . n oc l eh árn ách nen í v cenê o bsaæen o .
1 1 . − 1 8 . 8 . 201 2
P rog ram :
3, 9
ZAJI ¢Të NÉ CE STY − P RO DL O UÆE N ¥ Vï KE N D
VHT − T¥DE N Nï AKCE
Term ín :
So: n ávrat d o Saas − Fee , v 1 1 h od u ko n çen í ku rzu , odj ezd d o Ç R
Extrem n í p rog ram
1 21 8
p ro m i l ovn íky zaj i ¿tênÿch cest . Vÿstu p extrém n ê têækÿm i
cestam i Loser, Seewan d a J oh an n , vÿstu p n a vrch o l Dachstei n u . Celÿ p rog ram j e
zaj i ¿ƒován h orskÿm i vû d c i O utd oo r Lead ersh i p Hel i h o Putze z Bad G o i sern . S raz
s h o rskÿm i vû d c i
Loserh ütte .
n a parkovi ¿ti
(pan oram ati cká cesta Loserstrasse)
u
ch aty
U bytován í v pens i o n u i n a h orskÿch ch atách se sn íd an í.
So: rán o odj ezd z Prahy p ‡es B ren n erpass k j ezeru Lag o d i G ard a , n oc l eh v kem p u
Term ín :
n a ch atu R if. Em an uel e (2 7 75 m)
St: v 1 5 h od s raz s h o rskÿm i vû d ci u ch aty Loserh ütte , ferata S i s i , odj ezd d o Bad
n a ch atu
Çt: zaj i ¿tên á cesta Seewan d , p ‡ech od n a ch atu S i m ony H ütte , u bytován í
Ne: Lag o d i Gard a − M i l an o − Aosta − ú d o l í Val Savaren che , kem p Pesser, vÿstu p
Po: ko m b i n ovan á tú ra − l ed ovec a skál a n a vrch o l G ran Parad i so (406 1 m) , n ávrat
P rog ram :
29 . 8 . − 2 . 9 . 201 2
G o i sern − u bytován í v pen s i on u se sn íd an í
ùt: sestu p z ch aty n a parkovi ¿tê , p ‡íj ezd d o Ch am o n ix
Pá: S i m ony H ütte − vrch o l Dach stei n u − sestu p pod l an ovko u − Dachstei n
Çt: vÿstu p n a M o nt B l an c a n ávrat d o La Fayet
So: zaj i ¿tên á cesta Kl etterstei g J o h an n − S i m o ny H ütte , u bytován í
St: l an ovkou nebo pê¿ky vÿstu p z La Fayet n a D i d d ´Ai g l e a d ál e aæ n a Ref. G outer
Pá: rezervn í d en
Ne: S i m ony H ütte − Gj ai d al m − O bertrau n , n ávrat d o Ç R
So: n ávrat p ‡es ¢vÿcarsko a Rako usko d o Ç R
O btíænost :
3, 8
Cena:
1 0880 Kç
Poçet úçastn íkû :
I , DT
WALLI S KÉ ALPY
1 21 7
M i sch abel h ütte .
6220 Kç
4 − 5
U P, U L, S , B F, M
M apy: KK 47, F B 1 82
Tÿd en n í
p rog ram
zaj i ¿ƒuj í
h o r¿tí
vû d c i
Bergstei gersch u l e I n n sb ru ck − sraz s h o rskÿm vû d cem j e v Saas − Fee u d o l n í
stan i ce l an ovky n a Al al i n h o rn v nedêl i v 1 0 h od .
30
Cena:
LI E NZS KÉ DO LO M I TY
M apy: ¿vÿcars ké m apy LK 1 288 , 2 74
a
3, 9
Cena o bsah uje :
Vÿstu py n a çty‡t i s ícové vrch o ly v o b l ast i Saastal . Vÿch od i skem n a tú ry b u d o u ch aty
Wei ß m i esh ütte
O btíænost :
Poçet úçastn íkû :
5 − 6
Cena o bsah uje :
S ü dwan d h ütte , u bytován í
1 21 9
O pom íj en á ob l ast Li enzskÿch Do l o m it v o ko l í vÿch od otyro l skéh o m êsta Li enz
n ab ízí n êko l i k n ád hernÿch a obtíænÿch zaj i ¿tênÿch cest n a nejvy¿¿ í vrch o ly této
o b l asti . Dva d ny s h o rs kÿm i vû d ci Bergstei gersch u l e I n n sb ru ck − sraz s h o rskÿm i
vû d ci n a ch atê .
U bytován í n a ch atê Karl s bad er H ütte s po l openzí.
KURZY 201 2
Term ín :
P rog ram :
1 4 . − 1 7. 6 . 201 2
H alt , E l l m auer Tor a d al ¿ í.
Ne: u ko n çen í ku rzu ve 1 3 h od , sestu p n a parkovi ¿tê , n ávrat d o Ç R
Çt: v 1 8 h od sraz s h orskÿm i vû d ci n a ch atê Karl s bad er H ütte , u bytován í
Pá − Ne: zaj i ¿têné cesty Ari Sch ü bel , Ru d i − El l er− Stei g , Kersch bau m er Tö rl sp itz
a d al ¿ í
Ne: u kon çen í ku rzu ve 1 2 h od , po sn íd an i od ch od z ch aty, n ávrat d o Ç R
Obtíænost :
2, 8
Cena:
7770 Kç
Poçet úçastn íkû :
Cena o bsah uje :
zaj i ¿tênÿm i cestam i . T‡íd en n í p rog ram po zaj i ¿têné cestê Vi a d el l e Bocch ette
I n ns b ru ck
−
sraz s
h o rs kÿm i
vû d ci
U bytován í n a ch atách Rif. B rentei a Rif. Tu ckett se sn íd an í.
Pá: vrch o l C i m a Tosa , zaj i ¿têné cesty Sent i ero B rentari a Senti ero Pal m i eri , R if.
Ped rott i
So: zaj i ¿tên á cesta Vi a d el l e Bocchette − C i m a B renta − ch ata R if. Tu ckett ,
u bytován í
Ne: sestu p d o M ad o n ny d i Cam p i g l i o , n ávrat d o Ç R
2, 8
Cena:
7860 Kç
Cena o bsah uje :
zaj i ¿ƒuj í
h or¿t í vû d ci
Berg stei g ersch u l e
I n n sb ru ck
−
s raz
U bytován í n a ch atê H eß h ütte s po l o penzí.
Term ín :
P rog ram :
1 2 . − 1 5 . 7. 201 2
Çt: v 1 8 h od sraz s h o rskÿm i vû d ci n a ch atê Heß h ütte , u bytován í
Pá − Ne: zaj i ¿têné cesty Wasserfal lweg (vrch o l P l an sp itz − 2 1 1 4 m) , Josefi nweg
Ne: u ko n çen í ku rzu ve 1 3 h od , sestu p n a parkovi ¿tê , n ávrat d o Ç R
Çt: v 1 8 h od sraz s h orskÿm i vû d ci n a ch atê Rif. B rentei , u bytován í
Poçet úçastn íkû :
p rog ram
(vrch o l H ochto r − 2370 m) a Wen gerweg (vrch o l G ro ßer B u ch en stei n − 2224 m) .
1 6 . − 1 9 . 8 . 201 2
Obtíænost :
1 222
s h ors kÿm i vû d ci ve çtvrtek n a ch atê Heß h ütte .
1 220
M apy: AV 5 1 , TAB 1 0
P rog ram :
U L, P P, B F, M
Gesäu se a n ejvy¿¿ í vrch o l H ochto r n ab ízí nêko l i k o btíænÿch a vzd u¿ nÿch ferat .
T‡íd en n í
Sku p i n a B renta m á v Do l om i tech vÿj i m eçn é postaven í − j e to svêt s kal p rosto u penÿ
Term ín :
7740 Kç
6 − 8
M apa: AV 1 6 , KK 69 , F B 2 1 2
DO LO M I TY − B R E NTA
Berg stei g ersch u l e
Cena:
G ESÄU S E
U L, P P, B F, M
zaj i ¿ƒuj í h or¿t í vû d ci
2, 8
Poçet úçastn íkû :
Cena o bsah uje :
4 − 6
ve çtvrtek n a ch atê R if. B rentei .
O btíænost:
O btíænost:
2, 8
Cena:
7690 Kç
Poçet úçastn íkû :
Cena o bsah uje :
4 − 6
U L, P P, B F, M
DO LO M I TY PALA
M apy: TAB T4 , TA022 − Do l om i ti Pal a
1 223
Sku p i n a Pal a m á v celÿch Do l o m itech vÿj i meçné postaven í − svêt h orskÿch
4 − 6
vel i kán û se strmÿm i a ko l mÿm i stên am i a s m i m o‡ád nÿm i expozi cem i j e el d orádem
U L, S , B F, M
feraty.
WI LD E R KAI S E R
M apa: AV 8 , KK09 , F B 301
l ezcû i extrém n ích ferat i stû . N áp l n í ku rzu b u d o u m i m o‡ád né a typ i cky d o l om i ti cké
1 22 1
Zaj i ¿tên é cesty v o b l asti tzv. l ezeckéh o ráj e j sou vel m i vyh l ed ávan é , al e so u ças nê
Od bo rn o u g aran ci zaj i ¿ƒuj í h or¿t í vû d ci ze st‡ed i ska San
Castrozza.
M art i n o d i
U bytován í n a ch atách R ifu g i o Rosetta a Rifu g i o Prad i d al l i
Term ín : 1 . − 5 . 8 . 201 2 (st‡ed a − ned êl e)
P rog ram :
n ároçn é a expo n ované . T‡íd en n í p rog ram zaj i ¿ƒuj í h o r¿t í vû d ci Berg stei gersch u l e
St: p ‡íj ezd d o San M art i n o d i Castrozza , parki n g u d o l n í stan i ce l an ovky k ch atê
U bytován í n a ch atê G rutten h ütte s po l openzí.
Çt − Ne: zaj i ¿tên é cesty Bo lver− Lu g l i , Porto n , Vel o , G u sel a evtl . d al ¿ í
P rog ram :
Poçet úçastn íkû :
I n n sb ru ck − s raz s h o rskÿm i vû d c i ve çtvrtek n a ch atê G rutten h ütte .
Term ín :
2 1 . − 24 . 6 . 2 01 2
Çt: v 1 8 h od sraz s h orskÿm i vû d ci n a ch atê G rutten h ütte , u bytován í
Pá − Ne: zaj i ¿tên é cesty Gäm sen stei g , Eg gerstei g , H oh er Wi n kel , H i ntere G o i n g er
Rosetta , v 1 9 h od s raz s h o rskÿm i vû d c i n a ch atê R if. Rosetta
O btíænost:
2, 8
Cena:
7620 Kç
Cena o bsah uje :
4 − 6
U L, P P, B F, M
www. al penver ei n. cz
31
KL UB OVÉ AKCE
S ÇAS OPI SE Mli dé &H ORY
S N O W CA MP 201 2/I – 5. ROÇ Nï K
Term ín : 26 . 1 . − 29 . 1 .201 2
1 280
Cena: 5980 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed p latitele l idé&H O RY:
5480 Kç
Prod l o uæenÿ víken d v o b l ast i Kri p penstei n u a severn í o b l ast i Dachstei n u s h orskÿm i
vû d c i spo l eçn ost i O utd oor Lead ersh i p z Bad G o i sern . N áp l n í cam p u b u d ou tú ry n a
sn êæn i cích , ski al pové tú ry a freeri de sj ezdy − m i mo ‡ád n á akce p ro v¿ech ny
záj em ce o po hyb ve vo l n ém terén u pod ved en ím h o rskÿch vû d cû . U bytován í n a
ch atê Lod g e n a Kri p penstei n u .
M ísto cam pu : O bertrau n a Kri p penstei n
P rog ram :
cam p u
pátek 2 7. 1 . , so bota 28 . 1 . , n ed êl e 29 . 1 . − ku rz , tú ry, tech n i ka j ízdy ve vo l ném terén u
Term ín : 22 . − 25 .3 .201 2
vÿkl ad
a
praxe
h ors kÿch
vû d cû ,
i n stru ktáæ ,
tú ry
1 281
Cena: 5980 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed platitele l i dé&H O RY:
5480 Kç
vícel ûækovÿch pokoj ích s po l openzí, s p rchy i WC k d i spozi ci n a pat‡e
Stravován í: sn íd an ê a veçe‡e
Cena o bsah uje: u bytován í s po l openzí, çaj n a tú ru , o rg an izaçn í zaj i ¿tên í, tú ry pod
Do prava: p ‡ed po kl ád áme vl astn í d o p ravu ú çastn íkû
Permanetky pro o blast Kri ppenstei n : zvÿh od n ên é perm anentky p ro ú çastn íky
cam p u , ceny b u d ou uved eny n a www. al py. cz
−
vÿkl ad
a
p raxe
h orskÿch
vû d cû ,
i n stru ktáæ ,
tú ry
po koj ích s po l o penzí, sp rchy i WC k d i spozi c i n a pat‡e
Stravován í: s n íd an ê a veçe‡e
M ísto cam pu : O bertrau n a Kri p penstei n
ved en ím h o rskÿch vû d cû a ko m p l etn í p rog ram
Prog ram :
çtvrtek 22. 3. − v od po l ed n ích h od i n ách p ‡íj ezd d o O bertrau n , po veçe‡i zah áj en í
cam p u
pátek 23. 3. , sobota 24. 3. , nedêle 25. 3. − ku rz , tú ry, tech n i ka j ízdy ve vo l ném terén u
1 282
Cena: 5820 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed p latitele l idé&H O RY:
5420 Kç
ski al povÿch tú r a tú r n a sn êæn i c ích v sal cb u rské çást i
freeri d e
−
U bytován í: p ro ú çastn íky cam p u j e zaj i ¿tên o u bytován í v Lod g e ve vícel ûækovÿch
záj em ce o po hyb ve vo l n ém terén u pod ved en ím h orskÿch vû d cû . U bytován í v J H B
v O bertrau n u .
a vÿstu py,
Kri p penstei n , Däu m en kog el , vel kÿ ski okru h Dach stei n atd .
s nêæn i cích , ski al pové tú ry a freeri d e sj ezdy − m i m o‡ád n á akce p ro v¿ech ny
Çty‡d en n í p rog ram
−
U ko nçen í cam pu : n ed êl e 29 . 1 . ve 1 3 . 0 0 h od
U ko nçen í cam p u : ned êl e 29 . 1 . ve 1 3 . 0 0 h od
Term ín : 8 . − 1 1 . 3 . 201 2
freeri d e
U bytován í: p ro ú çastn íky cam p u j e zaj i ¿tên o u bytován í n a ch atê Lod ge ve
Prod l o uæenÿ víken d v o b l asti Kri p penstei n u a severn í o b l asti Dachstei n u s h o rskÿm i
vû d ci spo l eçn ost i O utd oo r Lead ers h i p z Bad G o i sern . N áp l n í cam p u b u d o u tú ry n a
S N O W CA MP VYS OKÉ TAU RY S R. J ARO¢E M
a vÿstu py,
Kri p penstei n , Däu m en kog el , vel kÿ s ki o kru h Dach stei n atd .
ved en ím h orskÿch vû d cû a ko m p l etn í p rog ram
çtvrtek 26. 1 . − v od po l ed n ích h od i n ách p ‡íj ezd d o Obertrau n , po veçe‡i zah áj en í
S N O W CA MP 201 2/I I – 5. R OÇ Nï K
−
Cena o bsah uje : u bytován í s po l openzí, çaj n a tú ru , o rg an izaçn í zaj i ¿tên í, tú ry pod
Do prava: p ‡ed po kl ád ám e vl astn í d op ravu ú çastn íkû
Permanetky pro o blast Kri ppenstei n : zvÿh od nêné perm an entky p ro ú çastn íky
cam p u , ceny b u d o u uved eny n a www. al py. cz
sobota 10. 3. − s kitú ra s vû d c i z N P Vysoké Tau ry, veçer p ‡ed n á¿ka v m uzeu
Ukonçení campu − v ned êl i 1 1 . 3 . ve 1 3 h od , odj ezd
U bytován í: u bytován í ve Stu h lfel d en u v pens i o n u s po l o penzí
N árod n íh o parku Vyso ké Tau ry, vÿch od i skem b u d e st‡ed i sko M itters i l l . U bytován í
Stravován í: sn íd an ê a veçe‡e
cel éh o p rog ram u vç . tú r se zú çastn í i Rad ek J aro¿ . V pátek p ‡ed n á¿ ka Rad ka
ved en ím h orskÿch vû d cû a ko m p l etn í p rog ram cam p u vç . p ‡ed n á¿ek
M ísto cam pu : Národ n í park Vysoké Tau ry − o b l ast Wei ßsee
d o p ravu m alÿm auto b usem n ebo m i kro b u sem − cen a d o p ravy za m alÿ auto b u s −
çtvrtek 8. 3. − p ‡íj ezd d o Stu h lfel d en u , u bytován í, veçern í setkán í s h o rskÿm i vû d c i
Permanetky pro o b last Wei ßsee : zvÿh od nêné perm anentky p ro ú çastn íky cam p u ,
v pen s i on u ve Stu h lfel d en u . Tú ry pod ved en ím h o rskÿch vû d cû z N P Vyso ké Tau ry,
J aro¿e v m uzeu N P Vysoké Tau ry v M itters i l l u
P rog ram :
pátek 9. 3. − ski al pová tú ra s Rad kem J aro¿em a s vû d c i z N P Vyso ké Tau ry, veçer
p ‡ed n á¿ ka Rad ka J aro¿e v m uzeu N P Vysoké Tau ry v M itters i l l u
32
Cena o bsah uje: u bytován í s po l openzí, çaj n a tú ru , o rg an izaçn í zaj i ¿tên í, tú ry pod
Do prava: p ‡ed pokl ád áme vl astn í d o p ravu ú çastn íkû , p ro záj em ce j e m oæné zaj i st it
1 480 Kç , cen a d o p ravy za m i kro b us − 1 380 Kç .
ceny b u d o u uved eny n a www. al py. cz
KL UB OVÉ AKCE
S ÇAS OPI SE Mli dé &H ORY
SALZKA M ME RG UT BI KE CA MP 201 2 − 5. ROÇ Nï K
Term ín : 24 . − 27. 5 . 201 2
1 283
Cena: 3760 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed platitele l i dé&H O RY:
3320 Kç
nedêle 12. 6. − u kon çen í cam p u a odj ezd
Veçerní programy − fi l my a d i ash ow z m araton u Salzkam m erg ut Tro p hy atd .
Prod l ouæenÿ víken d p ro v¿ech ny p ‡ízn ivce b i kován í v j ed i n eçn ém ko utu So l né
O btíænost tras a rozdêlen í do sku pi n :
ved en í n a tú rách zaj i ¿ƒuj í g u i d ové z rako us kéh o Bad G o i sern . Cel od en n í j ízdy po
n ab íd n uty pod l e o btíæn osti t‡i kateg o ri e tras − d o 35 km s p ‡evÿ¿en ím d o 60 0 m , d o
kom o ry v ob l asti pod Tau p l i tz , Bad M ittern d o rfu a Bad Au ssee . Prog ram i od bo rné
b i kovÿch trasách v oko l í Bad M ittern d o rf a Bad Aussee i po trasách v oko l í Tau p l i tz .
Ko mfortn í u bytován í v b i keh ote l u*** v Bad M ittern d o rfu s po l o penzí.
M ísto cam p u : Bad M ittern d o rf, ob l ast So l n é kom o ry
N áp l ñ p rog ram u b u d e p ‡izp û soben a p ‡án í a kon d i ci ú çastn íkû . ù çastn íkû m b u d ou
50 km s p ‡evÿ¿en ím d o 1 0 0 0 m a n ad 50 km s p ‡evÿ¿en ím n ad 1 0 0 0 m . Do
p ‡i h l á¿ ky kaædÿ ú çastn ík uved e j akou o btíæn ost zvo l i l .
U bytován í: v b i keh otel u v Bad M i ttern d orfu*** ve dvo u l ûækovÿch pokoj ích se
P rog ram :
sp rch o u a WC s po l o penzí, parkovi ¿tê u o bj ektu .
− b i ková tú ra , n ávrat ko l em 1 8 h od , veçern í p rog ram
Cena o bsah uje : u bytován í s po l o penzí, org an izaçn í zaj i ¿tên í, kom p l etn í p rog ram
çtvrtek 24. 5. − i n d ivi d u ál n í p ‡íj ezd d o Bad M ittern d o rfu , ve 1 4 h od zah áj en í cam p u
pátek 25. 5. , sobota 26. 5. , nedêle 2 7. 5. − cel od en n í p rog ramy − o kru h Tau p l itzal m ,
oko l í Bad M i ttern d orfu a Bad Aussee a Altaussee
R OC KY CA MP DAC H STEI N 201 2/I − 7. ROÇ Nï K
Term ín : 7. − 1 0 . 6 . 201 2
1 284
Cena: 4470 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed platitele l i dé&H O RY:
4020 Kç
Prod l ouæenÿ víken d p ro záj em ce o bo u l d eri n g , l ezen í a h l avnê zaj i ¿têné cesty −
Stravován í: sn íd anê a veçe‡e
Do prava: p ‡ed po kl ád ám e vl astn í d o p ravu ú çastn íkû , v p ‡ípadê záj m u m i n . 25
ú çastn íkû b u d e zaj i ¿tên a d op rava b u sem p ro ú çastn íky i ko l a za 1 380 Kç/osob u
Pred i gstu h l , Do n n erkogel , Loser, Seewan d , Trau nstei n , Echernwan d , M on d see
U ko nçen í cam pu : nedêl e 1 0 . 6 . ve 1 4 . 0 0 h od
U bytován í v hotel u M oserwi rt : b u d e n a po koj ích se sp rch o u i WC za m i m o ‡ád n ê
v¿ech ny tú ry i m etod i ckÿ vÿkl ad pod ved en ím h orskÿch vû d cû z rakou skéh o Bad
vÿh od nÿch pod m ínek. V h otel u b u d o u k d i s pozi ci dvou l ûækové a t‡íl ûækové po koj e
spo l u p ráci se s po l eçn ostí O utd oo r Lead ersh i p .
Stravován í: v h otel u M oserwi rt po l openze
P rog ram :
pod ved en ím h ors kÿch vû d cû a kom p l etn í p rog ram cam p u vç . p ‡ed n á¿ek
G o i sern . Akce ,
která n avazuj e n a m i n u l é ú spê¿n é roçn íky, se u skuteçn í ve
M ísto cam p u : Moserwi rt , ob l ast Dachstei n
Cena o bsah uje : u bytován í ve stanech , vyuæi tí sp rchy a WC v h otel u M oserwi rt , tú ry
çtvrtek 7. 6. − i n d ivi d u ál n í p ‡íj ezd d o h otel u
Do prava: p ‡ed po kl ád ám e vl astn í d o p ravu ú çastn íkû , v p ‡ípadê záj m u m i n . 25
pátek 8. 6. , sobota 9. 6. , nedêle 10. 6. − zákl ad n í ku rz , tú ry, vÿstu py
Kurz − m etod i ka , vÿkl ad a p raxe h o rs kÿch vû d cû . Túry a vÿstupy: bo u l deri n g , l ezen í
d o 6 . st . U IAA, s l añ ován í, zaj i ¿têné cesty, VHT v o b l astech − Ewi ge Wan d ,
R OCKY CA MP DAC H STEI N 201 2/I I − 7. ROÇ Nï K
Term ín : 2 1 . − 24 . 6 . 201 2
(zd e j e m oæn ost p ‡i stÿl ky) .
1 285
Cena: 3670 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed platitele l i dé&H O RY:
3280 Kç
Prod l ouæenÿ víken d p ro záj em ce o bo u l d eri n g , l ezen í a h l avnê zaj i ¿têné cesty −
ú çastn íkû b u d e zaj i ¿tên a d o p rava b u sem p ro ú çastn íky cam p u , cen a d o p ravy
b u sem 1 380 Kç/oso b u
d o 6 . st . U IAA, s l añ ován í, zaj i ¿tên é cesty, VHT v o b l astech − Ewi g e Wan d ,
Pred i gstu h l , Do n n erkogel , Loser, Seewan d , Trau nstei n , Echernwan d , M on d see
U ko nçen í cam pu : nedêl e 24 . 6 . ve 1 4 . 0 0 h od
v¿ech ny tú ry i m etod i ckÿ vÿkl ad pod ved en ím h orskÿch vû d cû z rakou skéh o Bad
Cam p : sam oo bs l uæn á ch ata , u ch aty m oæn ost postaven í stan û
spo l u p ráci se s po l eçn ostí O utd oo r Lead ersh i p .
Stravován í: z vl astn ích zásob , n a ch atê m oæn ost va‡en í.
P rog ram :
vû d cû a ko m p l etn í p rog ram cam p u vç . p ‡ed n á¿ek
pátek 22. 6. , sobota 23. 6. , nedêle 24. 6. − zákl ad n í ku rz , tú ry, vÿstu py
ú çastn íkû b u d e zaj i ¿tên a d o p rava b u sem p ro ú çastn íky cam p u , cen a d o p ravy
G o i sern . Akce ,
která n avazuj e n a m i n u l é ú spê¿n é roçn íky, se u skuteçn í ve
M ísto cam p u : sam oobs l uæn á ch ata O utd oo r Lead ersh i p u Bad G o i sern
çtvrtek 2 1 . 6. − i n d ivi d u ál n í p ‡íj ezd d o kem p u
Kurz − m etod i ka , vÿkl ad a p raxe h o rs kÿch vû d cû . Túry a vÿstupy: bo u l deri n g , l ezen í
U bytován í: n a ch atê vícel ûækové po koj e , s po l eçn á ku chynê , WC .
Cena o bsah uje : u bytován í n a ch atê nebo ve stanech , tú ry pod ved en ím h orskÿch
Do prava: p ‡ed po kl ád ám e vl astn í d o p ravu ú çastn íkû , v p ‡ípadê záj m u m i n . 2 0
b u sem 1 380 Kç/oso b u
33
KL UB OVÉ AKCE
S ÇAS OPI SE Mli dé &H ORY
GL ACI E R C A MP VYS OKÉ TAU RY 201 2 − 6. ROÇ Nï K
1 286
Term ín : 1 9 . − 22 . 7.201 2
Cena: 5540 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed p latitelé l idé&H O RY:
5060 Kç
Prod l o uæenÿ víken d v o b l ast i G ro ßven ed i geru p ro záj em ce o l ed ovce , vÿstu py n a
pátek 22. 7. , sobota 23. 7. , nedêle 24. 7. − u bytován í n a ch atê Defreg g erh au s , n ácvi k
n a l ed ovci , vÿstu p n a G roßvened i g er evtl . n a Rai nerh o rn a Schwarze Wan d
ukonçení campu − n ed êl e 24 . 7. cca ve 1 2 h od
U bytován í: n a ch atách n a vícel ûækovÿch pokoj ích
t‡ít i s ícové vrch o ly, zaj i ¿tên é cesty a VHT − v¿ech ny tú ry i m etod i ckÿ vÿkl ad ,
Stravován í: sn íd an ê a veçe‡e
u skuteçn í ve spo l u p rác i s Berg stei g ersch u l e I n nsb ru ck.
a kom p l etn í p rog ram cam p u vç . p ‡ed n á¿ek
P rog ram :
záj em cû b u d e z Prahy d o m ísta s razu a zpêt zaj i ¿tên a d op rava b u sem , b us b u d e
zách ran a p ‡i pád u d o l ed ovcové trh l i ny pod ved en ím h o rs kÿch vû d cû . Cam p se
M ísto cam pu : ch aty Jo h an n i s h ütte a Defreg gerh aus , ob l ast N P Vysoké Tau ry
çtvrtek 19. 7.
− i n d ivi d u ál n í p ‡íj ezd d o Präg raten u , parki n g , vÿstu p n a ch atu
J o h an n i sh ütte , zah áj en í cam p u
O RTLE R C A MP − 2. ROÇ Nï K
1 287
Term ín : 9 . − 1 2 . 8 . 201 2
Cena: 5990 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed p latitelé l idé&H O RY:
5540 Kç
Cena o bsah uje : u bytován í n a ch atê s po l o penzí, tú ry pod ved en ím h o rs kÿch vû d cû
Do prava: p ‡ed po kl ád ám e vl astn í d o p ravu ú çastn íkû , v p ‡ípad ê záj m u al espoñ 25
k d i spozi ci po cel ou d o b u srazu , cen a této d o p ravy j e 1 690 Kç/oso b u
pátek 10. 8. , sobota 1 1 . 8. , nedêle 12. 8. − vÿstu p n a vrch o l O rtl eru , zaj i ¿tên á cesta
od ch aty Tabarettah ütte , n áv¿têva m uzea R . Mess nera v S u l d en u
Zal ed n ênÿ vrch o l çty‡ti s ícovéh o O rt l eru , ch ata Payerh ütte a m i m o ‡ád n á zaj i ¿tên á
ukonçení campu − n ed êl e 1 2 . 8 . cca ve 1 2 h od
Prod l o uæenÿ víken d v ob l asti , kterÿ j e s poj en çi n n ost í sekce Prah a p ro v¿ech ny
Stravován í: sn íd an ê a veçe‡e
s Bergstei gersch u l e I n n sb ru ck.
vû d cû a kom p l etn í p rog ram cam p u
cesta od ch aty Tabaretta H ütte j so u d om i n anty této o b l ast i severo ital skÿch Al p .
záj em ce
o
ko m b i n ovan é
vÿstu py.
Cam p
se
uskuteçn í
ve
spo l u p rác i
M ísto cam pu : ch aty Payerh ütte a Tabarettah ütte , ob l ast S u l d en u
çtvrtek 9. 8. − i n d ivi d u ál n í p ‡íj ezd d o S u l d en u , parki n g , vÿstu p n a ch atu Payerh ütte ,
zah áj en í cam p u
1 288
Term ín : 23 . − 26 . 8 . 201 2
Cena o bsah uje : u bytován í n a ch atách s po l o penzí, tú ry pod ved en ím h o rskÿch
Do prava: p ‡ed po kl ád ám e vl astn í d o p ravu ú çastn íkû , v p ‡ípad ê záj m u al espoñ 25
P rog ram :
SALE WA D OL O MI TY CA MP 201 2 − 2. ROÇ Nï K
U bytován í: n a ch atê Payerh ütte a n a Tabaretta H ütte n a vícel ûækovÿch pokoj ích
Cena: 5950 Kç
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed p latitelé l idé&H O RY:
5480 Kç
záj em cû b u d e z Prahy d o m ísta s razu a zpêt zaj i ¿tên a d op rava b u sem , b us b u d e
k d i spozi ci po cel ou d o b u srazu , cen a této d o p ravy j e 1 690 Kç/oso b u
pátek 24. 8. , sobota 25. 8. a nedêle 26. 8. − zaj i ¿têné cesty n a Patern kofel , To b l i n ger
Kn oten , Al p i n iweg , vÿstu p n a Drei sch usters p itze a evt l . d al ¿ í
Vêæe a c i m b u ‡í Sextens kÿch Do l o m it − Patern kofe l , Drei Zi n n en a To b l i n g er Kn oten
ukonçení campu − n ed êl e 26 . 8 . cca ve 1 2 h od
ú çastn íkû m
Stravován í: sn íd an ê a veçe‡e
b u d o u ku l i so u t‡íd en n í akce s p rog ram ovo u n áp l n í feraty. Do l o m i ty Cam p n ab íd ne
op ravd u
m i m o‡ád né
záæi tky ve
svi s lÿch
stên ách
pod
ved en ím
h ors kÿch vû d cû . Prog ram b u d ou po od born é strán ce zaj i ¿ƒovat h o r¿tí vû d c i
U bytován í: n a ch atê Drei −Zi n n en H ütte n a vícel ûækovÿch po koj ích
Cena o bsah uje : u bytován í n a ch atê s po l o penzí, tú ry pod ved en ím h o rs kÿch vû d cû
z Bergstei g ersch u l e I n ns b ru ck.
a kom p l etn í p rog ram cam p u
P rog ram :
záj em cû b u d e z Prahy d o m ísta s razu a zpêt zaj i ¿tên a d op rava b u sem , b us b u d e
M ísto cam pu : ch ata D rei −Zi n nen H ütte
Do prava: p ‡ed po kl ád ám e vl astn í d o p ravu ú çastn íkû , v p ‡ípad ê záj m u al espoñ 25
çtvrtek 23. 8. − i n d ivi d u ál n í p ‡íj ezd n a parkovi ¿tê u ch aty Au ro nzo h ütte a p ‡ích od n a
ch atu D rei . Zi n nen H ütte , veçer n a ch atê zah áj en í cam p u
GL OC KNE R CA MP 201 2 – 4. ROÇ Nï K
1 289
k d i spozi ci po cel ou d o b u srazu , cen a této d o p ravy j e 1 690 Kç/oso b u
Cena: 6980 Kç
sobota 8. 9. − vÿstu p n a G roß g l ockn er – n o rm ál n í cesta p ‡es Ad l ersru he , n ebo p ‡es
Prod l o uæenÿ víken d v o b l asti G ro ßg l ockneru p ro záj em ce o vÿstu p n a n ejvy¿¿ í
nedêle 9. 9. − po sn íd an i i n d ivi d u ál n í sestu p n a parkovi ¿tê , d l e záj m u o kru h k ch atê
Term ín : 6 . − 9 . 9 . 201 2
Cena pro çleny Al penverei n u (sekce 608) a p‡ed p latitelé l idé&H O RY:
6480 Kç
vrch o l Rakou ska , l ezen í a VHT − v¿ech ny tú ry i m etod i ckÿ vÿkl ad pod ved en ím
h ors kÿch vû d cû z vÿch od otyro l s kéh o st‡ed i ska Kal s . Akce se u skuteçn í ve
Stü d l g rat (za p ‡íp l atek 50 0 Kç/os .)
Sal m h ütte n ebo G l o rerh ütte a zpêt n a parkovi ¿tê
U bytován í: n a ch atê Stü d l h ütte n a vícel ûækovÿch po koj ích
spo l u p rác i s Bergfü h rerverei n Kal s .
Stravován í: boh atá a vel m i vyd atn á sn íd an ê a veçe‡e
P rog ram :
h o rskÿch vû d cû a ko m p l etn í p rog ram cam p u
M ísto cam pu : ch ata Stü d l h ütte
çtvrtek 6. 9. − i n d ivi d u ál n í p ‡íj ezd n a parkovi ¿tê u ch aty Lu ckn erh au s , vÿstu p n a
ch atu Stü d l h ütte
pátek 7. 9. − n ácvi k v o ko l í ch aty (teo ri e i p raxe – Lu i sen g rat a l ed ovec Köd n itzkees)
34
Cena o bsah uje : u bytován í n a Stü d l h ütte s po l o penzí, vÿcvi k a tú ry pod ved en ím
Do prava: p ‡ed po kl ád ám e vl astn í d o p ravu ú çastn íkû , v p ‡ípad ê záj m u al espoñ 25
záj em cû b u d e z Prahy d o m ísta s razu a zpêt zaj i ¿tên a d op rava b u sem , b us b u d e
k d i spozi ci po cel ou d o b u srazu , cen a této d o p ravy j e 1 790 Kç/oso b u
MAPY A PR ªVODCE
Turi sti c ké pr ûvodce vydavat el st ví J OTA− R OUGH G UI DES a BRADT
Kód
9788072 1 7 7288
N ázev prûvodce
9788072 1 72832
Am sterod am
378 Kç
9788072 1 7769 1
Arg ent i n a DVD
948 Kç
Al py
9788072 1 7 743 1
An g l i e a Wal es
9788072 1 72 64 1
Ath ény DVD
9788072 1 76380
898 Kç
898 Kç
398 Kç
9788072 1 7 78 1 3
Au strál i e DVD , 2 .vyd án í
9788072 1 72 06 1
Ban g ko k
248 Kç
9788072 1 72 795
Ben átky DVD
398 Kç
9788072 1 75925
B retañ , N o rm an d i e DVD , 2 .vyd án í
9788072 1 76607
9788072 1 72 7 1 9
9788072 1 7 7 790
9788072 1 72 788
Bal i a Lo m bok DVD 2 .v
Barcel o n a DVD
B razíl i e DVD , 2 .vyd án í
1 1 98 Kç
698 Kç
388 Kç
888 Kç
598 Kç
B u d ape¿ƒ DVD
398 Kç
9788072 1 75 1 09
C h i l e DVD
878 Kç
9788072 1 7 7264
Çern á H o ra , 2 . vyd án í
398 Kç
9788072 1 74966
9788072 1 75352
9788072 1 74225
9788072 1 75 1 85
B u l h arsko DVD , 2 . vyd án í
C h orvatsko DVD
Ç ín a DVD
Do m i n i kán ská rep u b l i ka DVD
9788072 1 73 1 05
Egypt DVD
9788072 1 75 1 78
Fl ori d a DVD
9788072 1 76724
I n d i e j i h DVD , 2 . v.
9788072 1 75994
9788072 1 7572 7
698 Kç
798 Kç
1 298 Kç
768 Kç
848 Kç
Fi n sko DVD , 2 .vyd án í
398 Kç
Fran ci e DVD 2 .vyd án í
1 098 Kç
768 Kç
798 Kç
9788072 1 76939
I n d i e sever DVD , 2 . v.
998 Kç
9788072 1 74683
I rs ko DVD , 2 .vyd án í
848 Kç
9788072 1 72597
9788072 1 7574 1
9788072 1 78858
I n d o nes i e DVD
I s l an d DVD – 2 .vyd án í S LEVA
I s l an d DVD – 3 .vyd án í
988 Kç
449 Kç
588 Kç
9788072 1 75703
Itál i e DVD 2 .vyd án í
1 098 Kç
9788072 1 7 7479
Japo ns ko DVD
1 598 Kç
9788072 1 75 1 1 6
Jo rd ánsko DVD
678 Kç
9788072 1 74744
J iæn í Afri ka DVD , 2 . vyd án í
9788072 1 75963
Kan ad a DVD
9788072 1 75222
Keñ a DVD 2 . vyd án í
9788072 1 76601
9788072 1 7 7943
9788072 1 740 03
9788072 1 76458
9788072 1 73969
9788072 1 760 07
9788072 1 782 78
9788072 1 76397
9788072 1 78056
Kód
398 Kç
9788072 1 724 1 2
9788072 1 73976
Cena
Al bán i e , 3 . vyd án í
I zrael DVD
Jem en
598 Kç
498 Kç
J i h ovÿch od n í As i e
948 Kç
Kam bodæa DVD
698 Kç
Kari b i k
948 Kç
1 298 Kç
798 Kç
848 Kç
Ko rs i ka DVD 2 . vyd án í – S LEVA
298 Kç
Kostari ka DVD
688 Kç
Ko rs i ka 3 .vyd án í
Ku ba DVD , 2 . vyd án í
348 Kç
848 Kç
9788072 1 7756 1
N ázev prûvodce
Ku ba DVD , 1 . vyd án í – S LEVA
Cena
1 99 Kç
Lon dÿn 3 .vyd án í
489 Kç
M ad ri d a o ko l í
288 Kç
9788072 1 757 1 0
M aro ko DVD , 2 .v.
878 Kç
9788072 1 76403
M o n g o l sko DVD
698 Kç
9788072 1 73303
9788072 1 754 1 3
9788072 1 755 1 2
M aâars ko , 2 . vyd án í
M al o rka , M en orka DVD
Mexi ko DVD , 2 . v.
598 Kç
598 Kç
898 Kç
9788072 1 74386
N am i b i e , Zab m i e , Botswan a , Vi ktori i ny vod o pády DVD 798 Kç
9788072 1 77387
Nepál DVD , 2 . v.
9788072 1 77301
Nêm ecko
998 Kç
9788072 1 70494
New York
568 Kç
9788072 1 76 1 06
N ovÿ Zél an d DVD 2 . v
998 Kç
9788072 1 74706
Peru DVD 2 . vyd án í
788 Kç
9788072 1 76434
Po baltské státy DVD , 2 . v
9788072 1 73396
9788072 1 7602 1
9788072 1 74058
N orsko DVD 2 . vyd án í
Pa‡íæ DVD , 2 .vyd án í
628 Kç
598 Kç
798 Kç
Petroh rad
598 Kç
9788072 1 75369
Po rtu g al s ko DVD
878 Kç
9788072 1 70548
Pyren ej e
598 Kç
9788072 1 7644 1
Ru m u n sko DVD , 3 .v
598 Kç
9788072 1 74980
”ecké ostrovy DVD
9788072 1 75956
9788072 1 76564
9788072 1 74829
9788072 1 75949
Proven ce a Azu rové po b ‡eæí DVD , 2 . vyd án í
Rakou sko DVD 2 . v
Sard i n i e DVD , 2 . vyd án í
428 Kç
9788072 1 77035
S l oven sko DVD , 2 . v
9788072 1 73 1 1 2
S kotsko DVD , 2 . vyd án í
S l ovi ns ko DVD
St‡ed n í Am eri ka DVD
9788072 1 73 1 29
¢ panêl sko DVD
9788072 1 77455
¢véd sko DVD
9888072 1 76250
Tanzán i e DVD
9788072 1 70562
Tu recko – aktu ál nê vyp rod án o
9788072 1 73488
9788072 1 78964
9788072 1 74898
9788072 1 75093
9788072 1 78995
9788072 1 78247
828 Kç
998 Kç
S i cíl i e DVD , 2 . vyd án í
9788072 1 73464
548 Kç
”ecko DVD
9788072 1 75970
9788072 1 74720
748 Kç
S rí Lan ka DVD
¢vÿcarsko DVD
Th aj s ko DVD , 3 . vyd án í
U kraj i n a , 2 .vyd án í – vÿp rod ej
U kraj i n a , 3 .vyd án í
Venezu el a , 2 . vyd án í
7 78 Kç
448 Kç
898 Kç
498 Kç
648 Kç
1 098 Kç
1 098 Kç
678 Kç
878 Kç
698 Kç
998 Kç
948 Kç
798 Kç
399 Kç
548 Kç
798 Kç
9788072 1 77059
Víd eñ , 2 . vyd án í
2 78 Kç
9788072 1 7601 4
Vÿch od U SA DVD , 2 . v
898 Kç
9788072 1 75406
9788072 1 75086
Vi etn am DVD
U SA západ DVD , 2 .vyd án í
898 Kç
748 Kç
K prûvodcû m N akladatelství J OTA získáváte navíc jako BO N U S nej novêj¿í verzi ko m p lexn ího prog ram u pro správu , ed itaci a sd ílen í fotog rafi í
Zo ner Photo Stud io 1 3 P RO k vyuæíván í po dob u 90 d n í zcela Z DARMA, a slevu 1 0 % k jeho náku p u .
35
MAPY A PRªVODCE
Vyd avat el st ví AL PY
ALPY, Br uc k ma nn, Sc hall − pr ûvodce po Al pác h
TU R I STI C KÉ P RªVO DC E PO ALPÅC H
Kód
N ázev prûvodce
Cena
Skial pové prûvodce
Kód
N ázev prûvod ce
A4
Zi l l ertál ské Al py
2 8 Kç
978390 0533557
Sch ito u ren Atl as Österrei ch Ost ,
A7
Ad am el l o + Presan el l a
2 8 Kç
SV1 7
Sch ito u ren atl as Österrei ch West , 3 .vyd án í
SV1 0
Sch ito u ren Atl as Schweiz Ost
SV20
S kifü h rer Sch n eeberg
A6
A8
A9
A1 0
A1 1
A1 4
Stu bai ské Al py
O rtl er
978390 05335 1 9
S i lvretta s m apo u
58 Kç
SV1 1
Sextenské d o l o m ity
70 Kç
Räti kon s m apo u
M ont B l an c
Am pezanské d o l o m i ty, o ko l í Co rti ny
97880856 1 36 1 2
Eu gen H üs l er − Zaj i ¿têné cesty DO LO M ITY 348 Kç
Eu gen H üs l er − Zaj i ¿tên é cesty S EVE R N ï ALPY
S EZNAMY C HAT, RO Ç E N KY
C HAT2
C h aty v J u l skÿch Al pách a ve S l ovi n sku – V¥P RO D EJ
P RªVO DC E PO SVëTOV¥C H H O RÅC H
S1
S2
H ory N ors ka − I .
H ory N ors ka – I I . − ROZ E B RÅN O
NAU ÇNÅ LI TE RATU RA, VRC H O LY ALP
V2
Po hyb po nel ed ovcovÿch vel eh orách
V6
O ri entace v h o rách
V3
V7
V9
B E LETR I E
Po hyb po l ed ovcích
ALPY − h o ro p i s , h i sto ri e
S ki al p i n i sm us , l avi ny
Povêst i a h i sto ri e Lysé n ad Labem – s l eva
Æij své sny, Lu ke¿ – S LEVA
Cyklo prûvodce pro MTB – B I KE&H I KE
97880856 1 3636
2 8 Kç
2 8 Kç
A1 5
97880856 1 3629
36
Sc h al l − Verl ag
Al pento u r & ¢tÿrsko , D . Po l m an – s l eva 1 69 Kç
S l eva p ro ç l eny AV (sekce 608) 1 0 %
58 Kç
60 Kç
70 Kç
348 Kç
80 Kç
−
75 Kç
75 Kç
70 Kç
70 Kç
75 Kç
1 0 0 Kç
75 Kç
Sch ito u ren Atl as S ü dt i ro l &Österrei ch S ü d , 3 . vyd án í
Sch ito u r P l us
890 Kç
1 099 Kç
80 0 Kç
830 Kç
830 Kç
Lezecké prûvodce
SV01
SV02
50 Kç
(n ové vyd án í vyj d e ko n cem ro ku 201 1 )
Cena
SV03
Kl etterat l as Österrei ch Ost 1 – N i ed erösterrei ch
(n ové vyd án í vyj d e v l étê 201 1 )
Kl etterat l as Österrei ch Ost 2 – Stei erm ark
(n ové vyd án í vyj d e v l étê 201 1 )
Pei l stei n Kl etterfü h rer
SV04
S po rtkl ettern Österrei ch Ost 1 – Lon g C l i m bs
SV06
Dachstei n g eb i rg e , Gosau kam m
SV05
Kl etteraren a Dachstei n Sü d
P rûvodce zaj i¿têné cesty – via ferata
978390 0533588
978390 0533496
978390 0533564
978390 0533595
Kl etterstei g At l as Österrei ch , 4 . vyd án í
Kl etterstei g Atl as Ital i en 1 . West (Lo m bard i a ,
Ven eto , Trento , Aosta , Rivi era , B renta , G ard a)
Kl etterstei g At l as Do l om iten , Sü dt i ro l , Ban d 2 . No rd
Kl etterstei g At l as Deutsch l an d – N OVI N KA
Tu risti cké a MTB prûvodce
890 Kç
890 Kç
890 Kç
890 Kç
545 Kç
1 099 Kç
990 Kç
1 099 Kç
990 Kç
SV1 3
M o u ntai n b i ke Atl as Wi ener Wal d , Wi ener H au sberg e
660 Kç
SV1 5
Bergwan d er At l as Ti ro l 1 (Kufstei n – I n ns b ru ck)
890 Kç
SV1 8
G razer Berg l an d
SV2 1
Bergwan d er At l as S ü dti ro l
SV1 4
SV1 6
SV1 9
Bergwan d er At l as N i ed erösterrei ch
Bergwan d er At l as Ti ro l 2 (I n ns b ru ck – Arl berg)
Bergwan d er At l as Ostt i ro l , Do l o m iten
890 Kç
890 Kç
890 Kç
890 Kç
890 Kç
MAPY A PR ªVODCE
Ma py Al penver ei n − Al py, Hi mal áj e, Ji æ ní A meri ka
Al py − l et ní mapy 1: 25 000 a 1: 50 000
Kód
N ázev mapy
Cena
AV 2/1
Al l g äuer− Lechtal er Al pen , West
2 79 Kç
AV 3/2
Lechtal er Al pen −Arl berg
2 79 Kç
AV 2/2
AV 3/3
AV 3/4
AV 4/1
Al l g äuer− Lechtal er Al pen , Ost
Lechtal er Al pen − Parsei ersp itze
2 79 Kç
2 79 Kç
Lechtal er Al pen − Heiterwan d , M uttekopf (l etn í + zi m n í) 2 79 Kç
Wetterstei n − M i em i n g er Geb i rge , West
2 79 Kç
Wetterstei n − M i em i n g er Geb i rge , Ost
2 79 Kç
AV 4/2
Wetterstei n − M i em i n g er Geb i rge , M i tte
AV 5/1
Karwen d el geb i rge , West
2 79 Kç
Karwen d el geb i rge , Ost
2 79 Kç
AV 7/1
Tegernsee , Sch l i ersee (l etn í + zi m n í)
2 79 Kç
AV 9
Loferer u n d Leog an ger Stei n berge
2 79 Kç
AV 4/3
AV 5/2
AV 5/3
AV 6
AV 8
Karwen d el geb i rge , M itte
Rofan g eb i rg e
Kai serg eb i rg e (l etn í + zi m n í)
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
AV 1 0/1
Stei nernes M eer (l etn í + zi m n í)
2 79 Kç
AV 1 4
Dachstei n (l etn í + zi m n í)
2 79 Kç
AV 1 0/2
H och kö n i g − H agen g eb i rg e (l etn í + zi m n í)
2 79 Kç
AV 1 5/1
Totes Geb i rg e , West (l etn í + zi m n í)
2 79 Kç
AV 1 5/3
Totes Geb i rg e , Ost
2 79 Kç
AV 1 5/2
AV 1 6
AV 2 6
Totes Geb i rg e , M itte
En nstal er Al pen , Gesäu se
S i lvretta
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
AV 2 8/2
Verwal l g ru p pe , M itte
AV 30/2
Ötztal er Al pen , Wei ß ku gel
2 79 Kç
AV 30/4
Ötztal er Al pen , N au d erer Berge
2 79 Kç
AV 30/6
Ötztal er Al pen , Wi l d sp itze
AV 30/1
AV 30/3
AV 30/5
AV 3 1 /1
Ötztal er Al pen , G u rg l
Ötztal er Al pen , Kau n erg rat
Ötztal er Al pen , Gei g en kam m
Stu bai er Al pen , H och stu bai
AV 3 1 /2
Stu bai er Al pen , Sel l rai n
AV 3 1 /5
I n ns b ru ck – U m g eb u n g 1 : 50 0 0 0
AV 3 1 /3
AV 33
AV 34/1
B ren nerberg e 1 : 50 0 0 0
Tuxer Al pen , 1 : 50 0 0 0
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
Ki tzb ü h el er Al pen , West 1 : 50 0 0 0
2 79 Kç
AV 35/1
Zi l l ertal er Al pen , West
2 79 Kç
AV 35/3
Zi l l ertal er Al pen , Ost
2 79 Kç
G ran ats p i tzg ru p pe
2 79 Kç
AV 34/2
AV 35/2
AV 36
AV 39
AV 40
AV 4 1
Ki tzb ü h el er Al pen , Ost 1 : 50 0 0 0
Zi l l ertal er Al pen , M itte
Ven ed i gerg ru p pe
G l ockn erg ru p pe
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
Sch oberg ru p pe (l etn í + zi m n í)
2 79 Kç
H och al m sp i tze – An kogel
2 79 Kç
AV 42
Son n b l i ck
AV 45/1
N i ed ere Tauern I 1 . 50 0 0 0
AV 44
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
AV 45/2
N i ed ere Tauern I I 1 . 50 0 0 0
2 79 Kç
AV 5 1
B renta
2 79 Kç
AV 45/3
AV 52/1
N i ed ere Tauern I I I 1 . 50 0 0 0
Lan g kofel – Sel l ag ru p pe (l etn í + zi m n í)
Cena pro çleny sekce 608 (P raha− I n nsbruck)
Al py − zi mní mapy 1: 25 000 a 1: 50 000
AV 3/2
Lechtal er Al pen −Arl berg
AV 1 5/2
Totes Geb i rg e , M itte
AV 30/1
Ötztal er Al pen , G u rg l
AV 30/4
Ötztal er Al pen , N au d erer Berge
AV 2 6
AV 30/2
AV 30/6
AV 3 1 /1
AV 3 1 /2
AV 3 1 /3
S i lvretta
2 79 Kç
2 79 Kç
1 89 Kç
Tuxer Al pen , 1 : 50 0 0 0
AV 34/2
Kitzb ü hel er Al pen , Ost 1 : 50 0 0 0
AV 34/1
AV 35/3
2 79 Kç
2 79 Kç
Kitzb ü hel er Al pen , West 1 : 50 0 0 0
2 79 Kç
Zi l l ertal er Al pen , Ost
2 79 Kç
2 79 Kç
AV 36
Vened i g erg ru p pe
AV 42
So n n b l i ck
2 79 Kç
BY07
Am m erg eb i rg e Ost
2 79 Kç
BY09
Estergeb i rge , Herzog stan d
2 79 Kç
AV 39
Mapy Bavor sko
BY08
G ran atsp itzg ru p pe
Cena pro çleny sekce 608 (P raha− I n nsbruck)
Wetterstei n , Zu gs p itze , l et + zi m
2 79 Kç
2 79 Kç
1 89 Kç
2 79 Kç
BY1 0
Karwen d el geb i rge NW, l et +zi m
2 79 Kç
BY1 2
Karwen d el geb i rge N o rd , l et +zi m
2 79 Kç
BY1 4
M an gfal l geb i rge S ü d , l et +zi m
2 79 Kç
BY1 1
BY1 3
I sarwi n kel , Ben ed i ktenwan d
M an gfal l geb i rge West
BY1 5
M an gfal l geb i rge M itte
BY1 7
C h i em g au er Al pen West
BY1 6
BY1 8
Hor y svêt a
C h i em g au er Al pen M itte
2 79 Kç
Cena pro çleny sekce 608 (P raha− I n nsbruck)
AV 0/3 b
Co rd i l l era B l an ca , S ü d 1 : 1 0 0 0 0 0
AV 0/4
1 89 Kç
369 Kç
369 Kç
Co rd i l l era H u ayh u ash (Peru) 1 : 50 0 0 0
369 Kç
M i n ap i n (Paki stán) 1 : 50 0 0 0 – S LEVA
Koh − e Kesh n i kh an (Afg án i stán)
AV 0/6a
Darrah − e I ss i k− e Bal a (l ed ovce)
AV 0/6 b
2 79 Kç
Co rd i l l era B l an ca , N o rd 1 : 1 0 0 0 0 0
AV 0/5
AV 0/6
2 79 Kç
2 79 Kç
C h o m o l u n g m a – Mt . Everest
AV 0/3c
2 79 Kç
M an gfal l geb i rge Ost ,Wen d el stei n
AV 0/2
AV 0/3a
2 79 Kç
Koh − e Pam i r (Afg án i stán) 1 : 50 0 0 0
Ptu kh (veget . a g eo l og i e)
369 Kç
1 89 Kç
369 Kç
369 Kç
369 Kç
369 Kç
AV 0/6c
Darah − e I ss i k− e Payan (veget . a geo l og .)
AV 0/7
N an g a Parbat (Paki stán) 1 : 50 0 0 0
369 Kç
AV 0/9
Cod i l l era Real , Sü d 1 : 50 0 0 0
369 Kç
AV 0/1 1
Lan gtan g H i m al , Ost (Nepal) 1 : 50 0 0 0
AV 0/6d
AV 0/8
AV 0/1 0
AV 0/1 2
AV 0/1 3
Di gi t ál ní mapy
9783937530536
Ost at ní
9783763380732
Pam i r− e Wakh an Dard i stan 1 : 250 0 0 0 (geo l og .)
Cod i l l era Real , N ord 1 : 50 0 0 0
Lan gtan g H i m al , West (Nepal) 1 : 50 0 0 0
H u nza – Karako ru m 1 : 1 0 0 0 0 0
Nevad o Oj os d el Sal ad o (C h i l e , Arg ent i n a) , 1 : 1 0 0 0 0 0
Cena pro çleny sekce 608 (P raha− I n nsbruck)
D i g i tál n í mapy AV na DVD , 3 . vyd án í 20 09
Cena pro çleny sekce 608 (P raha− I n nsbruck)
Pl anzei ger – p l án ovac í fó l i e
Al penverei ns − H ütten N r. 1
− Ostal pen (Nêmecko , Rako usko , J . Tyro l s ko)
Cena pro çleny sekce 608 (P raha− I n nsbruck)
369 Kç
369 Kç
369 Kç
369 Kç
369 Kç
369 Kç
369 Kç
269 Kç
2870 Kç
2290 Kç
1 39 Kç
630 Kç
50 0 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
Ötztal er Al pen , Wi l d sp itze
2 79 Kç
Stu bai er Al pen , Sel l rai n
2 79 Kç
B ren nerberg e 1 : 50 0 0 0
I n n sb ru ck – U m geb u n g 1 : 50 0 0 0
AV 33
2 79 Kç
Ötztal er Al pen , Wei ß ku gel
Stu bai er Al pen , H och stu bai
AV 3 1 /5
2 79 Kç
2 79 Kç
2 79 Kç
37
MAPY A PRªVODCE
Më ”ï TK O 1: 25 000
Kód
N ázev mapy
TA01
Sap pad a − S . Stefan o − Forn i Avo ltri
TA03
Co rti n a d ´Am pezzo a Am pezánské Do l o m ity
TA02
TA04
01
02
Val Sen al es / Sch n al stal
04
Val d i Fassa a ob l ast Do l o m ity Fassa
06
Val G ard en a − Al pe d i S i us i / G röd en − Sei seral m
TA07
Alta Bad i a − Arab ba − M arm o l ad a
TA09
Karns ké Al py − Al p i Carn i che
TA08
Çísl o
Forn i d i Sopra − Am pezzo − Sau ris − Alta Val Tag l i amento
TA05
TA06
03
Cena
1 98 Kç
1 98 Kç
1 98 Kç
1 98 Kç
05
1 98 Kç
07
1 98 Kç
1 98 Kç
**O rt l er/O rtl es − Ceved al e
08
1 98 Kç
TA01 0
**Sexten ské Do l om i ty − Do l o m iti d i Sesto
01 0
1 98 Kç
TA01 2
**Al pag o − Cans i q l i o − P i an caval l o − Val Cel l i n a
01 2
1 98 Kç
TA01 4
Val d i Fi em m e − Lag o rai − Latem ar
01 4
TA01 6
Do l o m ity o b l ast Cad o re
01 6
TA01 1
TA01 3
TA01 5
TA01 7
TA01 8
Meran a oko l í
Karns ké P‡ed al py − Val Tag l i am ento
M arm o l ad a − Pel m o − C ivetta − M o i azza
Do l o m ity o b l ast Au ro nzo a Com el i co
01 1
01 3
01 5
01 7
1 98 Kç
1 98 Kç
TA052
Ad am el l o – Presanel l a
052
TA054
Co l l i o , B rd a , G o rizi a
054
P i cco l e Do l o m iti – Pasu b i o (vyj d e srpen 201 1 )
056
TA053
TA055
TA056
** n a m apê j so u vyzn açeny s ki al p i n i st i cké trasy
Më ”ï TKO 1: 50 000
11
1 98 Kç
Kan i n a ob l ast Val l i d i Res i a e Racco l an a
02 7
1 98 Kç
T1
T4
T7
T9
T1 0
T1 1
T1 2
Kód
TA02 8
Val Tram o nt i n a − Val Cosa − Val d ´Arzi n o
TA030
B ressan on e − Val d i Fu n es / B rixen / Vi l l n össtal
030
1 98 Kç
Val l e d i Anterselva − Val l e d i Cas i es / Anth o lz − Gs i es
032
1 98 Kç
Bo lzan o − Ren on / Bozen − R itten − Tsch ög g l berg
034
1 98 Kç
Cam po Tu res / San d i n Taufers
036
1 98 Kç
**Vi p i ten o − Al p i B reo n i e / Sterzi n g − Stu bai er Al pen
038
1 98 Kç
TAN P 1
1 98 Kç
TAN P3
TA034
B ru n eck a o ko l í / B ru n eck u n d U m geb u n g
TA035
Val le Au ri na−Ved rette d i Ries / Ah rntal − Rieserferner G ru ppe
TA037
Gran Pi lastro− Monti d i Fu nd res / Hochfei ler− Pfu nderer Berge
TA036
TA038
026
1 98 Kç
TA1 0 0
028
1 98 Kç
033
035
037
1 98 Kç
1 98 Kç
1 98 Kç
1 98 Kç
1 98 Kç
TA039
Val Pass i ri a / Passei ertal
039
1 98 Kç
TA04 1
Val l i d el N ati so n e − C ivi d al e d e l Fri u l i
04 1
1 98 Kç
TA043
**Alta Ven osta / O bervi n sch g au
TA040
TA042
TA044
TA045
TA046
M ont i Sarenti n i / Sarntal er Al pen
*Val d ´U lt i m o / U ltental
040
042
043
1 98 Kç
1 98 Kç
**Val Ven osta – Sesven n a / Vi nsch g au – Sesven n a
044
1 98 Kç
Lan a – Val d ´Ad i ge / Lan a – Etschtal
046
1 98 Kç
**Val M artel lo – Si land ro – Laces / M artel l – Sch landers – Latsch
045
1 98 Kç
Do l o m ity Zo l d o − Pal e d i San M art i n o
Val d i Fi em m e − Strad a d el Vi n o / Wei n strasse
Do l o m ity B renta − Ad ame l l o − Presan el l a
* M o nt B l an c − Co u rm ayeu r − C h am o n ix
D AL ¢ï TI TUL Y
J u l s ké P‡ed al py − Val l i d el Torre
1 98 Kç
Sextenské Dolom ity oblast Cadore − Corti na d ´Am pezzo
* n a zad n í stran ê pan o ram at i cké m apy
TA02 6
TA033
1 98 Kç
O b l ast Sterzi n g − Wi p ptal
1 98 Kç
1 98 Kç
TA032
1 98 Kç
1 98 Kç
1 59 Kç
02 5
03 1
1 98 Kç
9
Do l o m ity o b l ast i Zo l d o , Cad o ri n e a Ag ord i ne
**Dolom iti d i Braies− M arebbe / Pragser Dolom iten − En neberg
055
1 98 Kç
O b l ast B rixen − Pfu n d erer
1 98 Kç
TA025
TA03 1
Val le del Sarca – Arco – Riva del Garda (vyjde çerven 201 1 )
053
1 59 Kç
1 98 Kç
029
Do l o m it i d i B renta
1 98 Kç
O b l ast Val Pusteri a / Pustertal − M o nti del l a Val l e Au ri n a 6
1 98 Kç
Oblasti Sch lern − Cati naccio / Rosengarten − Latemar− Regg l berg
1 98 Kç
050
T6
023
TA029
05 1
1 98 Kç
Al p i Feltri ne − Le Vette − C i m o neg a
TA02 7
M o nte G rap pa – bassan o – Feltre
Altop i an o d ei Sette Co m u n i – As i ag o
TA05 1
1 98 Kç
1 59 Kç
022
024
1 98 Kç
2
Pal e d i San M art i n o
P‡ed al py a o b l ast Do l o m iti Bel l u nes i
049
*Sel l a − M arm o l ad a − Fassa − Gard en a / G röd en
TA023
TA024
Strad a d el Vi n o / S ü dti ro l er Wei nstrasse
TA050
TA049
T2
1 98 Kç
1 98 Kç
02 1
1 98 Kç
048
1 98 Kç
020
Do l o m ity o b l ast ‡eky P i avy
047
**Val d i Pei o – Val d i Rab b i – Val d i So l e
Çíslo
Karns ké P‡ed al py a G i u l i e d el Germ o nese
TA02 1
O b l ast Terstu
TA048
N ázev mapy
1 98 Kç
01 9
TA047
Kód
1 98 Kç
01 8
**J u l ské Al py západ n í − Tarvi s i an o
TA022
09
Karns ké Al py vÿch od − Can al d el Ferro
TA01 9
TA02 0
38
TABACC O − ma py Dol o mit − 1: 25 000 a 1: 50 000
N ázev mapy
1
4
7
12
1 59 Kç
M ê‡ítko
TA1 02
J U LS Kë ALPY a J u l i us Ku gy
1 : 25T
TA1 04
Karn ské Al py, Do l o m ity – H och p ustertal – Ostti ro l
1 : 75T
TA1 03
TA1 05
O kru h m as ivu Sel l a – S E LLARO N DA – zi m n í m apa
Carn i a Trekki n g – 2 m apy
1 : 1 50T
599 Kç
1 : 25T
299 Kç
TA1 08
Do l o m ity – 1 . svêtová vál ka
1 : 1 25T
Kód
N ázev mapy
Sch l ern
1 89 Kç
1 89 Kç
1 : 25T
1 : 25T
N ÅR O D Nï PARKY V JI Æ Nï M TYR OL SK U, 1: 25. 000
Cena
1 45 Kç
1 39 Kç
Sei seral m – Al pe d i S u s i + pan oram ati cká m apa
Do l o m ity Fri u l ane – Parco Natu ral e – dvoj m apa
1 59 Kç
1 : 25/50T
TA1 06
TA1 07
1 59 Kç
1 59 Kç
96x 1 02
F R I U LI − VE N EZ IA G I U LIA, auto m apa severn í Itál i e
1 59 Kç
10
DO LO M ITY − J iæn í Ti ro l s ko , pan o ram . m apa
TA1 01
Cena
1 59 Kç
1 59 Kç
1 39 Kç
75 Kç
Cena
1 69 Kç
TAN P2
Texel g ru p pe
1 69 Kç
TAN P4
Fan es − Sen n es − Prag s
1 69 Kç
Puez− Gei s l er
TAN P5
Tru d ner H o rn
TAN P6 g eo
Sexten ské Do l om i ty, g eo l og i cká m apa
TAN P6
TAN P7
Sexten ské Do l om i ty
R i eserferner−Ah rn
1 69 Kç
1 69 Kç
1 69 Kç
2 89 Kç
1 69 Kç
MAPY A PR ªVODCE
I GC
Kód
Ma py I t áli e I GC, Ma py Nepál u
N ázev mapy
M ê‡ítko
I G C02
Val l i d i Lanzo e M on cen i s i o
1 : 50T
I G C04
M ass i cc i o d el M onte B i an co
I G C01
I G C03
I G C05
I G C06
I G C07
Val l i d i S u sa , C h i so ne e Germ an asca
Parco Nazi o n al e d el G ran Parad i so
Cervi n o − M atterh o rn e M o nte Rosa
M o nvi so
2 1 9 Kç
1 : 50T
1 : 50T
1 : 50T
9789993323884
C h o Oyu cl i m b i n g 1 : 50 0 0 0
9799993323050
An n ap u rn a Base Cam p 1 : 50 0 0 0
299 Kç
9799993323968
C h u l u s cl i m b i n g 1 : 50 0 0 0
359 Kç
9799993323401
Kath m an d u Val l ey 1 : 50 0 0 0
9799993323692
Kh u m b u – J i ri to Everest 1 : 1 0 0 0 0 0
2 1 9 Kç
2 1 9 Kç
1 : 50T
2 1 9 Kç
9799993323258
Lag h i d i Co m o e Lu g an o – J E¢Të N EVY¢ LO
San Rem o , I m peri a e M o ntecarl o
1 : 50T
1 : 50T
1 : 50T
1 : 50T
2 1 9 Kç
2 1 9 Kç
2 1 9 Kç
2 1 9 Kç
Al ben g a , Savon a , Al ass i o
1 : 50T
2 1 9 Kç
IGC1 7
To ri n o , P i nero l o e Bassa Val d i S usa
1 : 50T
2 1 9 Kç
IGC1 9
Ast i , Al ba , Acq u i Term e
1 : 50T
2 1 9 Kç
I G C2 1
Gen ova , Varazze , Ovad a
Lan g he Meri d i o n al i
I l M o nferrato
I l Can avese
1 : 50T
1 : 50T
1 : 50T
1 : 50T
2 1 9 Kç
2 1 9 Kç
2 1 9 Kç
2 1 9 Kç
I G C22
Val B rem ban a , Val sass i n a e Le G ri g n e
1 : 50T
2 1 9 Kç
I G C24
I l C u neese
1 : 75T
2 1 9 Kç
Parco del G ran Parad iso (Valsavarenche, Rhemes , Valg risenche)
1 : 25T
I G C23
I G C 1 01
C i n q u e Terre e Go lfo d el Ti g u l l i o
Parco del G ran Parad i so (G r. Parad iso , La G rivol a, Cog ne)
1 : 50T
2 1 9 Kç
I G C 1 08
Valtournenche, Val d 'Ayas (Cervino− Matterhorn , Breuil Cervinia, Champoluc)
I G C 1 09
IGC1 1 0
IGC1 1 1
Val le d 'Aosta (Monte Bianco, Cou rmayeu r, Chamon ix M B , La Thu i le)
Val di Gressoney, Val Grande (Monte Rosa, Alagna V. , Macugnaga, Gressoney)
Basse Val l i d i Lanzo (Lanzo , Vi u , Ch ialam berto , Locana, Ci rié)
1 : 25T
1 : 25T
979999332332 6
Lan gtan g , Tam an g , Hel am b u 1 : 1 20 0 0 0
2 79 Kç
Arou n d An n ap u rn a 1 : 1 0 0 0 0 0
249 Kç
97899933239 1 4
97899933472 1 7
9799993323074
9799993323 1 73
9799993323 1 42
Po kh ara Val l ey 1 : 40 0 0 0
Arou n d An n ap u rn a 1 : 1 25 0 0 0
Ti l i ch o l ake , 1 : 50 0 0 0
Royal Trek (Syakl u n g – C h i sapan i) 1 : 25 0 0 0
M u kti n ath J om so n 1 : 80 0 0 0
229 Kç
Kai l as h Ko ra , Pari kram a 1 : 50 0 0 0
399 Kç
M an as l u 1 : 1 25 0 0 0
9799993323 1 97
C h itawan N ati o n al Park 1 : 1 25 0 0 0
239 Kç
9799993323401
B i ki n g Kath m an d u Val l ey 1 : 50 0 0 0
229 Kç
239 Kç
Plány mêst
Kath m an d u p l án m êsta 1 : 1 5 0 0 0
1 69 Kç
239 Kç
239 Kç
239 Kç
239 Kç
239 Kç
97899933472 79
9799993323357
9789993323952
9789993347262
Cyklo mapy
M ustan g u p per&l ower 1 : 90 0 0 0
1 : 30T
239 Kç
Ostatn í mapy a auto mapy
239 Kç
239 Kç
9799993323678
Do l pa U p per&Lower 1 : 1 25 0 0 0
Val pel l i ne , Val l e d i O l l om o nt , Val l e d i St . Barth él emy
1 : 25T
359 Kç
249 Kç
239 Kç
9799993323555
La Co l l i n a d i To ri n o (v p ‡íp ravê)
249 Kç
9799993323 1 28
9799993323 1 04
239 Kç
1 : 25T
1 99 Kç
359 Kç
229 Kç
1 : 25T
Li mone Piemonte, Val le del le Meravig l ie (Parco Nat. Val le Pesio)
229 Kç
G h o rapan i G h an d ru k, Po kh ara 1 : 50 0 0 0
Parco Nat . Del l 'Argentera (Entracq ue , Val d i eri)
1 : 25T
2 1 9 Kç
978999332 3662
239 Kç
IGC1 1 4
IGC1 1 6
1 : 25T
299 Kç
J i ri – Pi key – Everest 1 : 1 25 0 0 0
9799993323234
1 : 25T
Vi n ad i o , Val l e Stu ra (Bag n i d i Vi n ad i o)
IGC1 1 5
1 : 25T
Go kyo 1 : 50 0 0 0
9789993347286
Val l e M ai ra (M onte Argentera , M o nte C h am beyro n)
IGC1 1 2
IGC1 1 3
1 : 25T
269 Kç
C h itwan , C h epan g H i l l s Trai l 1 : 50 0 0 0
239 Kç
Val Varaita, Val Po e Val Pel l ice (Monviso , Sampeyre e Bobbio Pel l ice)
209 Kç
Everest BC , G o kyo 1 : 50 0 0 0
399 Kç
1 : 25T
I G C 1 07
209 Kç
Kan g ch en J u n g a 1 : 1 0 0 0 0 0
I G C 1 05
I G C 1 06
209 Kç
9799993323340
239 Kç
Alta Val le Susa, Chisone, Germanasca (Sestriere, Claviere, Pral i , Thuras)
Kh u m b u (J i ri , Lu kl a , Everest) 1 : 1 25 0 0 0
399 Kç
Kai l as h M an asarovar 1 : 20 0 0 0 0
1 : 25T
1 : 25T
M akal u Base Cam p 1 : 80 0 0 0
459 Kç
9799993323487
I G C 1 03 Alte Val l i d i Lanzo (Rocci amel on e , Uj a d i C i am arel l a)
Alta Val le di Susa, Val le Stretta (Bardonecchia, M .Thabor, Sauze d 'Oulx)
Mt . Everest c l i m b i n g 1 : 40 0 0 0
359 Kç
459 Kç
Dh au l ag i ri c i rcu i t 1 : 87 50 0
239 Kç
I G C 1 04
979999332322 7
I s l an d Peak cl i m b i n g 1 : 50 0 0 0
359 Kç
9799993323098
1 : 25T
I G C 1 02
9799993323265
Do m od osso l a e Val Fo rm azza
2 1 9 Kç
IGC1 5
I G C2 0
9789993347 1 56
Trekové mapy
Lag h i M ag g i o re , d ' O rta e Varese
IGC1 8
97999933230 05
Mera Peak c l i m b i n g 1 : 30 0 0 0
Cena
2 1 9 Kç
2 1 9 Kç
1 : 50T
N ázev mapy
979999332301 2
1 : 50T
IGC1 2
IGC1 6
Kód
2 1 9 Kç
Ivrea , B i el l a e Bassa Val l e d 'Aosta
M o nte Rosa , Al ag n a Val ses i a e M acu g n ag a
IGC1 4
1 : 50T
Exped i çn í mapy
2 1 9 Kç
IGC1 0
IGC1 3
2 1 9 Kç
1 : 50T
Al p i M aritt i m e e Li g u ri
IGC1 1
1 : 50T
Ne p ál , Ti b et
Val l i M ai ra , G ran a e Stu ra
I G C08
I G C09
Cena
9799993323562
9799993323456
9789993323976
978999332347 1
9789993323464
9799993323449
9799993323432
B i ki n g An n ap u rn a 1 : 75 0 0 0
Po kh ara p l án m êsta 1 : 1 5 0 0 0
Kath m an d u – Lh asa 1 : 70 0 0 0 0
Nepal , vel ká mapa 1 : 50 0 0 0 0
Ti bet , Nepal , S i kki m , B h utan 1 : 2 40 0 0 0 0
359 Kç
389 Kç
329 Kç
329 Kç
229 Kç
299 Kç
99 Kç
229 Kç
299 Kç
1 79 Kç
Ti bet j i h 1 : 1 0 0 0 0 0 0
229 Kç
B h utan Lan d of Th u n d er D rag o n 1 : 390 0 0 0
249 Kç
Afg h an i stan 1 : 893 0 0 0
B h utan H i m al aya 1 : 390 0 0 0
1 79 Kç
3 1 9 Kç
39
MAPY A PRªVODCE
Bi keli ne − Est er ba uer, Evr opa − cykl o ma py a cykl opr ûvodce
C YKL O MAPY
RAKO U S KO
Kód
N ázev mapy
M ê‡ítko
9783850 0 0 01 85
KO R UTANY V¥C H O D − 2 0
1 : 1 0 0T 1 09 Kç
9783850 0 0 01 54
9783850 0 0 01 6 1
9783850 0 0 01 78
9783850 0 01 1 68
9783850 0 0 0697
9783850 0 01 243
978390 0869656
KO R UTANY ZÅPAD − 1 9
Cena
1 : 1 0 0T 1 09 Kç
VO RAR LB E RG − 1 0
1 : 1 0 0T 1 09 Kç
B U RG E N LAN DS KO J I H – 1 7
1 : 1 0 0T 1 39 Kç
DO LN ï RAKO U SY − R EZ E R LAN D
1 : 50T
B U RG E N LAN DS KO S EVE R − 09
SO LNÅ KO M O RA − 05
1 : 1 0 0T 1 09 Kç
1 : 75T
1 89 Kç
9783850 0 0 0802
Cykl oatl as KO R UTAN
1 79 Kç
9783850 0 01 458
Cykl ostezka M ozartradweg
9783850 0 01 922
Cykl ostezka M ozartradweg (an g l i cky)
1 : 75T
1 89 Kç
9783850 0 01 540
1 : 75T
N ë M EC KO
9783850 0 01 403
BO D E N S E E
C H I E M GAU/B E RC HTESGAD E N E R LAN D
1 09 Kç
1 89 Kç
1 : 75T
1 89 Kç
1 : 75T
1 79 Kç
9783850 0 02059
O berbayeri sches Al penvorl an d
1 : 75T
9783850 0 02 1 03
U sed o m , Stetti ner H aff, U eckerm ü n d er H ei d e
1 : 75T
1 89 Kç
9783850 0 03292
Südti rol Dol om iten (Bozen , Pustertal , Alta Bad i a)
1 : 75T
1 89 Kç
9783850 0 01 885
I TÅLI E
N i ederrh ei n
1 79 Kç
9783850 0 03308
Sü dt i ro l Vi n sch g au (Bozen , Meran , Sarntal)
1 : 75T
1 89 Kç
9783850 0 01 1 20
El sas sever
1 : 75T
1 89 Kç
F RAN C I E
9783850 0 03346
El sas j i h
1 : 75T
1 89 Kç
MTB P Rª VO D CE
RAKO U S KO
9783850 0 01 7 1 7
9783850 0 01 687
N ë M EC KO
9783850 0 01 847
9783850 0 01 908
9783850 0 02 1 65
¢V¥CARS KO
MTB Národ n í park Vysoké Tau ry
(C h i em g au , Berchtesg ad en , Salzb u rg erl an d)
Cykl oatl as N E U S I E D LE R S E E
9783850 0 0 0598
Cykl ostezka TAU E RN RADWEG (Kri m m l − Pasov)
9783850 0 0 0574
MTB Al l g äu (JZ Nêm ecko)
1 : 35T
1 : 35T
539 Kç
599 Kç
1 : 75T
389 Kç
339 Kç
1 : 75T
369 Kç
1 : 50T
339 Kç
1 : 75T
2 89 Kç
1 : 50T
339 Kç
1 : 50T
339 Kç
1 : 1 0 0T 369 Kç
1 : 50T
(od p ram en e k Bad Rad kersb u rg u)
1 : 75T
Cykl oatl as Salzkam m erg ut (So l n á Ko m o ra)
1 : 75T
339 Kç
339 Kç
1 : 50T
2 89 Kç
1 : 50T
369 Kç
369 Kç
2 89 Kç
9783850 0 0 0765
Cykl oatl as VïD E Ñ
339 Kç
(od Du n aj e p ‡es Al py k J ad ran u)
1 : 75T
Cykl oatl as VO RALB E RG
1 : 60T
9783850 0 0 01 09
O KO LO VïD N ë
1 :50/75T 339 Kç
9783850 0 01 52 6
Cykl oatl as N ë M EC KA, A4 ,
Cykl ostezka LAB E ç . 1 (Prah a − M ag d eb u rg)
1 : 75T
Cykl oatl as M EC KLE N B U RS KÅ J EZ E RA
1 : 75T
369 Kç
(Zittau − U eckerm û n d e)
1 : 75T
369 Kç
1 : 50T
369 Kç
978390 0869782
1 : 1 5T
978390 086986 1
9783850 0 0 01 47
1 0 0 n ej hezçích stezek
N ë M EC KO ST” E D
339 Kç
1 :50/75/1 00T 689 Kç
Cykl ostezka LAB E 2 (M ag d eb u rg − C uxh aven) 1 : 75T
Cykl ostezka O D RA − N I SA
369 Kç
369 Kç
369 Kç
9783850 0 0 0703
Cykl ostezka S P R E E (Neu gersd orf − Berl ín)
1 : 75T
369 Kç
9783850 0 0 029 1
Cykl ostezka R¥N ç . 1 (An d erm att − Bas i l ej)
1 : 75T
369 Kç
9783850 0 0 0253
Cykl ostezka D U NAJ ç . 1
1 : 50T
369 Kç
539 Kç
449 Kç
Cykl oatl as Rakousko , formát A4 , 330 0 km stezek
1 : 50T
689 Kç
(Vi n sch g au , En g ad i n , N au d ers)
1 : 75T
339 Kç
Cykl ostezka 3 LÄN D E R
369 Kç
9783850 0 0 0 048 Cykl ostezka M OS E L (Metz − Rhei n)
1 : 35T
1 : 35T
1 : 75T
569 Kç
MTB Gard asee (o ko l í Lag o d i Gard a)
MTB VI N SC H GAU – S Ü DTI RO L (S . Itál i e)
369 Kç
Cykl oatl as WE I NVI E RTE L − DO LN ï RAKO U SY 1 : 75T
9783850 0 0 0666
1 : 35T
1 : 50T
9783850 0 0 0959
459 Kç
MTB O berbayeri sch e Al pen (j iæn í Bavors ko)
369 Kç
VIA C LAU D IA AU G U STA
1 : 35T
MTB B i ke Aren a Sau erl an d
Cena
1 : 50T
9783850 0 01 3 1 1
(Pfu n d s – N au d ers – Resch en see)
MTB Reschen pass – Nau d ers
C YKL OP Rª VO D CE
40
Cykl oatl as M OSTVI E RTE L (Do l n í Rakou sko)
9783850 0 0 0567
9783850 0 0 0307
9783850 0 01 878
9783850 0 01 892
(Do l n í Rakou sko)
Cykl ostezka M U R
449 Kç
449 Kç
9783850 0 01 670
Cykl ostezka I N N ç . 2 (I n n sb ru ck − Pasov)
9783850 0 0 0376
1 : 35T
1 : 35T
RAKO U S KO
9783850 0 0 0949
(Kri m m l – G rossarltal)
MTB E N GAD I N (Vÿch od n í ¢vÿcarsko)
9783850 0 01 70 0
9783850 0 0 02 7 7
(od p ram . k so uto ku s D u n aj em)
N ë M EC KO S EVE R
9783850 0 01 694
I TÅLI E
Cykl ostezka D RÅVA (Pustertal − M ari bo r)
Cykl ostezka Kam p −Th aya− M arch − Radweg
3 LÄN D E R (Vi nschgau , Engad i n , Nauders) − 03
1 : 75T
1 : 50T
9783850 0 01 86 1
9783850 0 01 748
9783850 0 02233 TI RO L OST U NTE R LAN D
Cykl ostezka D U NAJ ç . 2 (Pasov − Vídeñ) ang l i cky
9783850 0 0 07 1 0
9783850 0 01 601
1 39 Kç
1 89 Kç
1 : 75T
1 : 1 0 0T 369 Kç
Cykl ostezka D U NAJ ç . 2 (Pasov − Víd eñ)
Cykl ostezka I N N ç . 1 (St . M o ri tz − I n n sb ru ck)
1 : 75T
WAL DVI E RTE L WAC HAU
Cykl oatl as B U RG E N LAN DS KO
9783850 0 0 0246
9783850 0 0 01 30
WE I NVI E RTE L
9783850 0 02097
9783850 0 0 0970
1 09 Kç
9783850 0 01 1 75
1 : 75T
M ê‡ítko
Cykl ostezka E N N S − E NÆ E
1 : 50T
M OSTVI E RTE L – 07
N ázev mapy
9783850 0 0 032 1
1 89 Kç
DO LN ï RAKO U SY − KAM PTAL
9783850 0 01 1 1 3
Kód
9783850 0 0 0 024 Cykl ostezka O KO Lï BO DAM S KÉ H O J EZ E RA
9783850 0 0 0 01 7
N ë M EC KO J I H
9783850 0 0 0529
Cykl ostezka R¥N ç . 3 (M ai nz − Rotterd am)
Cykl ostezka R¥N ç . 2 (Bas i l ej − M ai nz)
(Do n auesch i n g en − Pasov)
9783850 0 02493
Cykl ostezka D U NAJ ç . 1
9783850 0 01 1 79
Cykl oatl as Berchtesg ad ener Lan d
9783850 0 01 2 8 1
(Do n auesch i n g en – Pasov) an g l i cky
Cykl oatl as Bod en see − Kö n i g see
1 : 75T
1 : 75T
1 : 50T
1 : 75T
1 : 50T
369 Kç
369 Kç
389 Kç
339 Kç
369 Kç
MAPY A PR ªVODCE
E VR OPA − ç er ve nÿ ob al
Kód
Mi c heli n − a ut o ma py a a ut oatl asy
N ázev mapy
Cena
1 1 701
Svêt 1 : 28 50 0 0 0 0
1 50 Kç
1 171 1
Skan d i n ávi e 1 : 1 50 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1713
Vel ká B ritán i e 1 : 1 0 0 0 0 0 0
1 1715
Ho l an d sko 1 : 40 0 0 0 0
1 1 705
1 1712
1 1714
1 171 6
1 1717
1 171 8
Evro pa 1 : 3 0 0 0 0 0 0
I rsko 1 : 40 0 0 0 0
Benel ux 1 : 40 0 0 0 0
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
Bel g i e − Lu cem b u rs ko 1 : 350 0 0 0
1 50 Kç
Nêm ecko 1 : 750 0 0 0
1 50 Kç
Lu cem b u rg 1 : 1 50 0 0 0
1 50 Kç
1 1719
St‡ed n í Evro pa (CZ , D , A, Ben el ux) 1 : 1 0 0 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 72 1
Fran ci e 1 : 1 0 0 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 72 0
Po l s ko 1 : 70 0 0 0 0
1 1 729
¢vÿcarsko 1 : 40 0 0 0 0
1 1 73 1
Ç R − S R 1 : 60 0 0 0 0
1 1 730
1 1 732
1 1 733
Rako us ko 1 : 40 0 0 0 0
M aâarsko 1 : 40 0 0 0 0
Portu g al sko – M ad ei ra 1 : 40 0 0 0 0
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 1 734
¢pan êl s ko a Po rtu g al sko 1 : 1 0 0 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 736
S l ovi nsko , C h orvatsko , Bos n a 1 : 1 0 0 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 738
Ru m u ns ko 1 : 750 0 0 0
1 1 735
1 1 737
1 1 752
Itál i e 1 : 1 0 0 0 0 0 0
”ecko 1 : 70 0 0 0 0
Fi n sko 1 : 1 250 0 0 0
1 50 Kç
1 1 755
Çes ká Rep u b l i ka 1 : 450 0 0 0
1 1 757
C h orvats ko 1 : 750 0 0 0
S l oven ská rep u b l i ka 1 : 50 0 0 0 0
E VR OPA − or anæovÿ o b al
1 1 501
1 50 Kç
1 50 Kç
Nêmecko – SZ (Sch leswi g , Holstei n , H am bu rg , Bremen) 1 : 30 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 542
Nêm ecko – SV (Meckl en b u rg , Berl i n) 1 : 350 0 0 0
1 1 544
1 50 Kç
1 50 Kç
V. B ri tán i e – sever 1 : 40 0 0 0 0
1 1 543
1 50 Kç
V. B ri tán i e , S kotsko 1 : 40 0 0 0 0
1 1 502
1 1 54 1
1 50 Kç
1 50 Kç
¢véd sko 1 : 1 2 0 0 0 0 0
1 1 756
1 50 Kç
No rs ko 1 : 1 250 0 0 0
1 1 753
1 1 754
1 50 Kç
Nêm ecko − st‡ed a západ (N o rd rhei n , Westfal en) 1 : 30 0 0 0 0
Nêm ecko − st‡ed a vÿch od (Th u ri n gen , Sach sen) 1 : 30 0 0 0 0
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 1 545
Nêm ecko – JZ (Bad en , Wütten berg) 1 : 30 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 563
Itál i e − st‡ed (Toscan a , U m b ri a) 1 : 40 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 562
1 1 564
1 1 57 1
1 1 572
1 1 573
1 1 574
Itál i e – SV (Trento , Alto Ad i ge , Veneto) 1 : 40 0 0 0 0
Itál i e − j i h 1 : 40 0 0 0 0
¢pan êl s ko – SZ : G al i ci a 1 : 40 0 0 0 0
¢pan êl s ko – SV: Katal án sko 1 : 40 0 0 0 0
1 50 Kç
¢pan êl s ko – st‡ed : Casti l l a La M an ch a , M ad ri d 1 : 40 0 0 0 0
1 50 Kç
¢pan êl s ko – S : La Ri oj a 1 : 250 0 0 0
1 1 577
¢pan êl s ko – st‡ed : V. Val en c i an a M u rc i a 1 : 40 0 0 0 0
1 1 579
1 50 Kç
1 50 Kç
¢pan êl s ko – st‡ed : Casti l i a a Leo n , M ad ri d 1 : 40 0 0 0 0
1 1 578
1 50 Kç
¢pan êl s ko – SZ : Astu ri as Cantab ri a 1 : 250 0 0 0
1 1 575
1 1 576
1 50 Kç
¢pan êl s ko – J i h : An d al u s i e 1 : 40 0 0 0 0
¢pan êl s ko – Bal eáry 1 : 40 0 0 0 0
AF RI KA − ç er ve nÿ o b al
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 1 74 1
Afri ka: SZ Afri ka 1 : 4 0 0 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 743
Afri ka: Aæi rs ko – Tu n i sko , 1 : 1 0 0 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 742
Afri ka: M aroko 1 : 1 0 0 0 0 0 0
1 50 Kç
1 1 744
Afri ka : Tu n i sko 1 : 80 0 0 0 0
1 1 745
Afri ka : SV Afri ka , Arabskÿ po l oostrov 1 : 4 0 0 0 0 0 0
1 1 747
Afri ka : Po b ‡eæí s l o n ovi ny 1 : 80 0 0 0 0
1 1 746
Afri ka : Centrál n í a J iæn í Afri ka − M ad ag askar 1 : 4 0 0 0 0 0 0
A ME RI KA − U SA − ASI E − ç er ve nÿ o b al
1 1 583
U SA severovÿch od , vÿch od n í Kan ad a 1 : 2 40 0 0 0 0
1 1 585
U SA západ , západ n í Kan ad a 1 : 2 40 0 0 0 0
1 1 75 1
Th aj sko 1 : 1 370 0 0 0
1 1 584
1 1 76 1
U SA j i h ovÿch od 1 : 2 40 0 0 0 0
U SA 1 : 3 450 0 0 0
F RAN CI E − DETAI L Nï MAPY 1: 1 50 000
1 1 301
1 1 302
1 1 303
1 1 304
1 1 305
Pas − d e− Cal ai s , Som me
N o rd
Calvad os , M an che
Eu re , Sei n e− M ariti m e
O i se , Pari s , Val d ´O i se
1 1 306
Ai sn e , Ard en nes , M arne
1 1 308
Fi n i stere , M orb i h an
1 1 307
Meuse , M eu rthe− et − M osel l e , M osel l e
1 1 309
Cote− d ´Arm o r, I l l e − et −Vi l ai ne
1 1 31 1
Eu re− et − Lo i r, Pari s , Yvel i nes
1 1 31 0
1 1 31 2
M ayen n e , O rne , Sarthe
Esson ne , Pari s , Sei n e− et − M arn e
1 1 31 3
Au be , H aute− M arne
1 1 31 5
Bas − Rh i n , H aut − Rh i n , Territo i re d e Belfo rt
1 1 31 7
I n d re− et − Lo i re , M ai ne − et − Lo i re
1 1 31 9
N i evre , Yo n ne
1 1 31 4
1 1 31 6
1 1 31 8
1 1 32 0
1 1 32 1
1 1 322
H aute − Sao ne , Vosges
Lo i re−Atl anti q ue , Ven d ée
Lo i ret , Lo i r− et − C h er
Cote − d ´O r, Saon e − et − Lo i re
Do u bs , J u ra
Deux− Sevres , Vi en ne
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 0 0 Kç
1 0 0 Kç
1 50 Kç
1 0 0 Kç
1 0 0 Kç
1 0 0 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 0 0 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 0 0 Kç
1 0 0 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 0 0 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 0 0 Kç
1 1 323
C her, I n d re
1 1 325
C reuse , H aute−Vi en n e
1 0 0 Kç
Lo i re , Rh o ne
1 0 0 Kç
1 1 324
C h arente , C h arente− M arit i m e
1 1 32 6
Al l i er, Puy− d e− Dom e
1 1 33 1
Ard eche , H aute− Lo i re
1 1 333
I sere , Savo i e
1 1 32 7
1 1 332
1 1 334
1 1 345
Dro m e , Vau c l use
Al pes − d e− H aute− Proven ce , H autes −Al pes
Corse − d u − S u d , H aute− Co rse
1 0 0 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
1 50 Kç
I TÅLI E − DETAI L Nï MAPY 1: 200 000
1 1 35 1
1 1 352
1 1 353
1 1 354
P i em o nte , VA 1 2 0 Kç
Li g u ri a
Lom bard i a
Trenti n o
1 1 355
Veneto
1 1 358
Toscan a
1 1 365
S i ci l i e
1 1 356
1 1 363
1 1 366
1 2 0 Kç
1 2 0 Kç
1 2 0 Kç
1 2 0 Kç
Fri u l i Venezi a G i u l i a
1 2 0 Kç
Pu g l i a , Bas i l i cata
1 2 0 Kç
Sard i n i a
1 2 0 Kç
1 2 0 Kç
1 2 0 Kç
41
S H OP
S H OP − PR O ÇLE NY AV NABï Zï ME
n á¿ ivky s l og o O EAV
80 , − Kç
odzn ak p rotêæ − m alÿ
− st‡ed n í
Lopatka
− mini
tel eskop i cká
d u ral ová
l o patka
vyzn açuj íc í se vel ko u pevn ostí, vel m i vyh l ed ávan á.
64 , − Kç
Pro çl eny AV
60 , − Kç
− vel kÿ
−
55 , − Kç
Povi n n é vybaven í p ro s ki al p i n i st i cké tú ry.
64 , − Kç
H o ro l ezecká p ‡íl ba SALEWA,
M açky STU BAI nebo SALEWA − u n iverzál n í
P ETZ L,
650 , − Kç
OCù N
−
l eh ká a pevn á p ‡íl ba , u n iverzál nê n astavitel n á , váh a
1 0t i h roté ‡em ín kové m açky n a v¿ech ny d ru hy
380g r.
o b uvi , vel i kost 34 − 45 , váh a 790 − 890 g r.
Vh od n á n a v¿ech ny d ru hy al p i n i sti ckÿch aktivi t −
VHT. Pro ç l eny AV
Pro çl eny AV
Vh od n é p ro kl as i cké l ed ovcové tú ry ch arakteru
çep i ce s l og o poti skem AV
fetaty, l ezen í, ski al pové tú ry.
od 1 580 , − Kç
295 , − Kç
z kval i tn í bavl ny, j ed n otn á vel i kost , stu p ñ ovitê
l ékárn i çka p ro p rvn í pom oc
n astavitel n á
N ázev zboæí
cep ín p ro VHT
nep ro m okavÿ o bal , uzavírán í n a zi p
Prod ej n í cen a
1 475 , − Kç
1 1 90 , − Kç
1 035 , − Kç
625 , − Kç
530 , − Kç
sed ací úvazek
1 050 , − Kç
l an o 8 , 3 m m , 50 m
290 0 , − Kç
so u p rava Vi a Ferrata Y
l opatka
çep i ce s l og o AV
l ékárn i çka
Cen a p ro çl eny AV
1 735 , − Kç
2 1 0 0 , − Kç
h ru d n í úvazek
385 , − Kç
zákl ad n í sou çást vÿbavy p ro j akou ko l i tú ru d o h or,
m açky Stu bai n ebo Sal ewa
p ‡íl ba SALEWA, P ETZ L nebo O C ù N
1 035 , − Kç
2 1 66 , − Kç
790 , − Kç
320 , − Kç
520 , − Kç
1 580 , − Kç
890 , − Kç
250 0 , − Kç
1 840 , − Kç
650 , − Kç
2 85 , − Kç
385 , − Kç
N a uved ené p ‡ed m êty získaj í çl en ové AV s l evu ve vÿ¿ i 1 5 % z bêæn é p rod ej n í ceny. Pod m ín ko u p ro poskytn utí této s l evy j e ç l en skÿ p rû kaz AV s reg i strací 608 −xxxxxx.
Vyb rat a zakou p it tyto p ‡ed mêty je m oæné osob nê p ‡ím o v p rostorách ALPY. O bjed n ávku lze zasl at obyçen ou nebo elektron i ckou po¿tou na kontaktn í ad resu ALPY,
¢tefán i kova 63 , 1 50 0 0 Prah a 5 , al [email protected] py. cz − v tomto p ‡ípadê po vás poæad ujem e ú h rad u ceny objed n anéh o vybaven í p ‡edem . ù h rad u za objed n ané zboæí je m oæné p rovést
ban kovn ím p‡evodem n a ú çet u O berban k AG , ç. ú . 20 0 0 0 03809/8040 . Jako vari ab i l n í sym bo l uvádêjte 2345 . J ako bal n é a po¿tovné p ‡i poçítáváme çástku 95 , − Kç .
ZAP ªJ ÇE Nï S Në Æ NI C PRO ÇLE NY AL PSKÉ HO KL U B U − AL PE NVE REI NU OD 1 . 1 2. 2 01 1
Od 1 . 1 2 . 2 01 1 opêt n ab ízím e na¿ i m çlen û m ve spo l u p ráci s rakouskou fi rm ou Koch
al p i n G m b H m oæn ost zap ûj çen í snêæn i c TU B BS − Fl ex Al p , které j sou vh od né i d o vel m i
strmÿch terén û . Za zap ûj çen í n a víken d b u de vyb írán pop l atek 1 50 Kç , p ‡i zap ûj çen í je
n utné s l oæit kau ci ve vÿ¿ i 50 0 0 Kç .
© ALPY spo l . s r. o . , ¢tefán i kova 63 , 1 50 0 0 Prah a 5
Auto ‡i fotog rafi í: P. P i ech owi cz , Hel i Putz , L. Novák, B . R itschel , R . Sch äl i , Leo Sch u l er, Dawa S h erpa , P. M a¿ek, D . Po l m an , O . J i rásko , L. J i rásko
42
PR OGRA MY NA PODPOR U SPORTOVNï HO R OZVOJE AL PI NI S MU NA R OK 2 01 2
V¥S T UP Y
ROKU
201 2
OE AV − sekce P rah a− I n n sb ru ck, sp ol eçn ost AL PY a çasop i s l i d é&H ORY vyh l a¿u jí n a ob d obí 9. 201 1 − 8. 201 2 n ásl ed u jící cíl ové p rogram y za
ú çel em p od p ory sp ortovn íh o rozvoje jed n otl i vÿch d ru h û al p i n i sm u . P rogram y b u d ou ofi ci ál n ê vyh l á¿en y n a Sm ích ovském festi val u al p i n i sm u −
Setkán í osob n ostí 201 1 ve d n ech 1 .− 4. 1 2. 201 1 .
1 . N E J LE P ¢ï SP ORTOVN ï V¥STU P V ALPÅCH
P ‡i h l á¿ky p ‡i jím á red akce l i d é&H ORY n eb o sp ol eçn ost AL PY v p rû b êh u
−
také organ i zován v OE AV. U závêrka p ‡i h l á¿ek je 31 . 8. 201 1 . Kaæd ÿ
H od n ocen y b u d ou sp ortovn ê p ojaté vÿstu py v zi m n ím i v l etn ím ob dob í
b u â n ové cesty n eb o vÿstu py n eb o op akován í m i m o‡ádn ÿch çi
extrem n ích cest n eb o vÿstu p û . M û æe se jed n at o kl asi cké stên ové
vÿstu py, m i x n eb o l ed ovcové vÿstu py n eb o çi stê zi m n í vÿstu py a to
v ob d ob í od 1 . 9. 201 1 d o 31 . 8. 201 2.
2. N E J LE P ¢ï SKI ALP OV¥ V¥KON
H od n ocen y b u d ou ski al p ové vÿstu py çi vÿkon y v Al p ách i v ostatn ích
svêtovÿch p oh o‡ích a to v obd ob í od 1 . 9. 201 1 d o 31 . 8. 201 2.
3. N E J LE P ¢ï SP ORTOVN ï V¥STU P V H OR ÅCH N AD 6000 M
H od n ocen y b u dou vÿstu py sp ortovn íh o ch arakteru ve vel eh orskÿch
ob l astech cel éh o svêta ve vÿ¿kách n ad 6000 m a to v ob d ob í od 1 . 9. 201 1
d o 31 . 8. 201 2.
V¥S T UP Y
cel éh o vyh l á¿en éh o ob d ob í. P ‡i h l á¿en ÿ l ezec n eb o al p i n i sta m u sí bÿt
vyh od n ocen ÿ vÿstu p v jed n otl i vÿch kategori ích b u d e od m ên ên fi n an çn í
çástkou ve vÿ¿i 20 000 Kç. H od n ocen í p roved e od b orn á p orota. D etai l n í
p rop ozi ce
vç.
p od m ín ek
ú çasti
v
jed n otl i vÿch
kategori ích
b u d ou
zve‡ejn ên y n a www. al p en verei n . cz i n a www. l i d eah ory. cz a v çasop i se
l i d é&H ORY ç. 5/201 1 .
Vítêzové
jed n otl i vÿch
kategori í
b u d ou
p ‡ed staven i
a
vyh l á¿en i
v N árod n ím dom ê n a Sm ích ovê n a Festi val u al p i n i sm u P rah a 201 2 ve
d n ech
22.−
25.
11 .
201 2.
Vÿsl ed ky p rogram û
b u d ou
zve‡ejn ên y
v çasop i su l i d é&H ORY ç. 5/201 2, v d en n ím ti sku , n a www. l i d eah ory. cz,
www. al p en verei n . cz, www. l ezec. cz a n a d al ¿ích p odob n ÿch p ortál ech .
ROKU
201 2
PR OGRA MY NA PODPOR U SPORTOVNï HO R OZVOJE AL PI NI S MU NA R OK 2 01 2
O h Eu n S u n (KO R) , Peter H abel er (A) , Stefan G l owacz (D) , Stefan
S i eg ri st (C H) , Al bert Lei chtfri ed (A) , Li s i Steu rer (A) , Dawa Steven
S herpa a An g Tsh eri n g S herpa (N E P) , Ad am O n d ra (CZ) , Lu ci e
H rozová (CZ) , Rad ek Jaro¿(CZ) a d al ¿ í
Ofi ci ál n í
vyh l á¿en í
l i d é&H O RY
a
vÿs l ed kû
ÇHS.
spo l eçnéh o
Vyh l á¿en í
t‡í
p rojektu
nej l ep¿ ích
a al p i n i sti ckÿch vÿko n û çeskÿch atl etû − l ezcû .
ALPY
−
l ezeckÿch
43
www.f esti val al pi ni s mu. cz
hl avní part n er f esti val u:

Podobné dokumenty