Školní vzdělávací program Kuchař-číšník

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O.
PRAHA 6, Koulova 15
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
Název:
Stravovací služby
KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ:
65 – 51 – H/01
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Školní vzdělávací program
je platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem,
poslední aktualizace: 1. 1. 2012
Ředitelka školy: Mgr. Klára Soukupová
1/213
Identifikační údaje......................................................................................................................... 3
1.
Profil absolventa................................................................................................................ 4
1.1.
Popis uplatnění absolventa v praxi................................................................................. 5
1.2.
Popis očekávaných výsledků vzdělávání žáka ............................................................... 5
1.3.
Kompetence absolventa.................................................................................................. 6
1.3.1.
Klíčové kompetence ................................................................................................... 6
1.3.2.
Odborné kompetence.................................................................................................. 9
1.4.
Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání................................... 11
2.
Charakteristika vzdělávacího programu.......................................................................... 12
2.1.
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání ................................................................................ 12
2.2.
Zdravotní způsobilost uchazeče ...................................................................................... 12
2.3.
Popis celkového pojetí vzdělávání .................................................................................. 12
2.4.
Organizace výuky............................................................................................................ 13
2.4.1. Teoretické vyučování ...................................................................................................... 14
2.4.2. Praktické vyučování ........................................................................................................ 14
2.5.
Metody a formy vyučování využívané v rámci vzdělávání ........................................... 15
2.6.
Způsob hodnocení žáků................................................................................................... 16
2.7.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 17
2.8.
Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence ............................ 18
2.9.
Personální a materiální podmínky realizace ŠVP ........................................................... 18
2.10. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP ...................................................... 18
2.11. Analýza SWOT ............................................................................................................... 19
3.
Učební plán ..................................................................................................................... 20
4.
Učební osnovy................................................................................................................. 29
Český jazyk ................................................................................................................................. 29
Anglický jazyk – 1. jazyk............................................................................................................ 36
Německý jazyk – 1. jazyk ........................................................................................................... 41
Anglický jazyk – 2. jazyk............................................................................................................ 48
Německý jazyk – 2. jazyk ........................................................................................................... 53
Španělský jazyk – 2. jazyk .......................................................................................................... 58
Francouzský jazyk – 2. jazyk ...................................................................................................... 63
Občanská nauka........................................................................................................................... 68
Základy přírodních věd ............................................................................................................... 77
Matematika.................................................................................................................................. 85
Tělesná výchova .......................................................................................................................... 90
Estetika ................................................................................................................................... 98
Práce s počítačem ...................................................................................................................... 102
Ekonomika ................................................................................................................................ 108
Komunikace ve službách........................................................................................................... 115
Technologie ............................................................................................................................... 120
Potraviny a výživa ..................................................................................................................... 149
Zařízení provozoven.................................................................................................................. 154
Světové kuchyně ....................................................................................................................... 159
Stolničení ................................................................................................................................. 163
Speciální obsluha....................................................................................................................... 181
Odborný výcvik......................................................................................................................... 187
5.
Žákovské projekty ......................................................................................................... 211
6.
Kolektiv autorů.............................................................................................................. 213
2/213
Identifikační údaje
Název a adresa školy:
Střední škola hotelnictví a gastronomie
Hotelu International, s.r.o.
Koulova 15, 160 45 Praha 6
Tel.: 296 537 637, 296 537 867
e-mail: skol[email protected]
www: skolahotelnictvi.cz
Zřizovatel:
Austria Hotels Betriebs CZ s.r.o.,
se sídlem Králodvorská 4, 110 Praha 1, IČO: 27932254
Austria HotelsLiegenschaftsbesitz CZ s.r.o. ,
se sídlem Králodvorská 4, 110 00 Praha 1, 49614371
Název ŠVP:
Stravovací služby
Kód a název oboru vzdělání:
65-51-H/01 Kuchař – číšník
65-51-H/01 Kuchař – kuchařka
65-51-H/01 Číšník - servírka
Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání:
3 roky, denní studium
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Ředitel školy:
JUDr. Felix Křížek
Kontakty pro komunikaci se školou:
Telefon:
296 537 867
e-mail:
[email protected]
3/213
1.
Profil absolventa
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Charakteristické rysy a schopnosti
Žák je veden k tomu, aby:
- prakticky aplikoval osvojené vědomosti a dovednosti
- samostatně a iniciativně řešil praktické úkoly
- pohotově se rozhodoval
- si vytvářel organizační schopnosti
- si osvojil umění jednat s lidmi
- ovládal profesní etiku
- rozvíjel a uplatňoval estetické cítění
- se dokázal adaptovat na měnící se požadavky trhu práce
Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa
- pohotově, kultivovaně a správně se vyjadřuje v mateřském jazyce v ústním
i v písemném projevu, zvládá pravopisné normy a stylistické postupy
v komunikativních procesech obecných i profesních
- chápe společenské normy chování a jednání
- komunikuje v cizím jazyce v běžných pracovních i společenských situacích, rozumí
odbornému textu, pracuje se slovníkem cizího jazyka, využívá informací
z komunikačních zdrojů
- rozumí základní matematické terminologii a aplikuje matematické poznatky do praxe
- získané poznatky o důležitých jevech a zákonitostech ze základů přírodních věd
dokáže prakticky aplikovat, je si vědom ekologických důsledků a vlivu na zdraví
občanů
- vytváří si pozitivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí
- má odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám
- rozvíjí své pohybové schopnosti, tělesnou zdatnost chápe jako předpoklad soustavné
péče o zdraví
Odborná složka profilu absolventa
- ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů
- zná metody posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a
vhodnosti pro technologické zpracování
- dovede opracovat potraviny pro technologické zpracování včetně dělení běžných
druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže, ryb
- dokáže připravit běžný sortiment pokrmů teplé i studené kuchyně, moučníků a nápojů
- aktivně ovládá techniku podávání pokrmů, moučníků a nápojů, nezapomíná na
estetickou úpravu
- zná zásady správné výživy a základů dietního stravování
- umí sestavovat nápojové a jídelní lístky podle gastronomických pravidel
4/213
1.1.
je schopen poskytnout informace o podávaných jídlech a nápojích, komunikovat
s hostem i v cizím jazyce
ovládá techniky obsluhy a s ní souvisejících činností; přijímání a evidence
objednávek, vyúčtování s hostem
umí používat inventář a ovládá obsluhu zařízení ve stravovacích provozech
zná zásady vedení skladové evidence o pohybu zboží
dokáže sestavit kalkulaci pokrmů a stanovit cenu
Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici
zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné
praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.
Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy
pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost
a technologickou využitelnost.
Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat
jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních
a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti
při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci
provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve
dvou cizích jazycích.
Žák se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí k nástavbovému
studiu a získat maturitní zkoušku.
1.2.
Popis očekávaných výsledků vzdělávání žáka
Bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, připravuje pokrmy a nápoje podle
technologických postupů, zná způsoby správného skladování potravin, posoudí jejich
jakost a technologickou využitelnost. Bude připraven využívat technologická zařízení,
organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce,
vést příslušnou dokumentaci provozovny. Bude obsluhovat hosty jednoduchou
i složitou technikou obsluhy, ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně
a komunikovat ve dvou cizích jazycích.
Při vytváření jednotlivých zaměření se prohlubuje zejména praktická příprava a
příprava v technologii výroby pokrmů v zaměření kuchař a praktická a teoretická
příprava v odbytu a obsluze u zaměření číšník, a to zejména v závěrečných ročnících
(viz str. 8 - Prolínání teoretického a praktického vzdělávání v průběhu studia).
Vzdělávání ve školním vzdělávacím programu směřuje v souladu s cíli středního
odborného vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil na úrovni odpovídající jeho
schopnostem a studijním předpokladům odborné, občanské i klíčové kompetence.
5/213
1.3.
Kompetence absolventa
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu,
aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající
jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné
kompetence.
1.3.1. Klíčové kompetence
a) Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit,
vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého
dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli:
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim
a podmínky;
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky;
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně svých zkušeností
i zkušeností jiných lidí;
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od druhých lidí;
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve zvoleném oboru
a povolání.
b) Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné
pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli:
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. variantní řešení, zdůvodnit
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace;
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve;
• spolupracovat při řešení problémů se svým okolím (týmové řešení).
c) Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné
i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že
absolventi by měli:
• vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
• prvořadým předpokladem učení je čtenářská gramotnost, ovládání psaní
a početních úkonů.
• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně;
• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
6/213
• zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty;
• snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů
jiných lidí;
• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci
v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;
• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle
potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní
odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní
formě);
• pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností.
d) Personální a sociální kompetence:
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na
základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i
pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření
vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli:
• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích;
• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové
a pracovní orientace a životních podmínek;
• reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze
strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
• ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání
jiných lidí;
• mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj,
být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých
schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální
i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných
činností;
• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
e) Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné
pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu
s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové
kultury, tzn. že absolventi by měli:
• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu;
• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich
kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
7/213
•
•
•
•
•
•
•
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní,
národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě
druhých;
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného
rozvoje;
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život
a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost
v evropském a světovém kontextu;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim
vytvořen pozitivní vztah.
f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých
osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro
budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního
učení, tzn. že absolventi by měli:
• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám;
• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě
a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
• mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru
a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady;
• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích
příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z
oblasti světa práce, tak vzdělávání;
• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle;
• znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské
příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími
možnostmi.
g) Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat
matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli:
• správně používat a převádět běžné jednotky;
• používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
• číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.);
• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
8/213
•
•
•
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je
popsat a využít pro dané řešení;
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze
v rovině i prostoru;
aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných
situacích.
h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho
základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT
a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn.
absolventi by měli:
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
• učit se používat nové aplikace;
• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace;
• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové
sítě Internet;
• pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií;
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní.
1.3.2. Odborné kompetence
a) Uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě
s využitím poznatků o potravinách a nápojích, tzn. aby absolventi:
• uplatňovali požadavky na hygienu v gastronomii;
• měli přehled o výživě, znali zásady racionální výživy, druhy diet a alternativní
způsoby stravování;
• rozlišili vlastnosti, a technologickou využitelnost základních druhů potravin a
nápojů;
• znali způsoby skladování potravin a nápojů;
• sestavovali menu, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel,
pravidel racionální výživy a dalších hledisek.
b) Ovládat technologii přípravy pokrmů, tzn. aby absolventi:
• ovládali způsob přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních
kuchyní, technologické postupy přípravy, kontrolovali kvalitu, správně
uchovávali pokrmy, esteticky dohotovovali a expedovali výrobky;
• používali a udržovali technická a technologická zařízení v gastronomickém
provozu.
9/213
c) Ovládat techniku odbytu, tzn. aby absolventi:
• ovládali druhy a techniku odbytu;
• volili vhodné formy obsluhy podle prostředí a charakteru společenské
příležitosti, používali vhodný inventář;
• společensky vystupovali a profesionálně jednali ve styku s hosty, pracovními
partnery a spolupracovníky;
• dbali na estetiku při pracovních činnostech.
d) Vykonávat obchodně – provozní aktivity, tzn. aby absolventi:
• sjednávali odbyt výrobků a služeb, prováděli vyúčtování;
• připravili podklad pro nákup surovin, potravin a dalšího materiálu;
• kalkulovali cenu výrobků a služeb;
• orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení provozu společného
stravování;
• využívali ekonomických informací pro zabezpečení provozu;
• sestavovali nabídkové listy výrobků a služeb podle různých kriterií;
• využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb
a výrobků, využívali prostředků podpory prodeje;
• vyhotovovali podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou
úpravou.
e) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své
i spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání
či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence;
• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory,displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení
zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.
f) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku;
• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem
řízení jakosti zavedeným na pracovišti;
• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo
služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).
10/213
g) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby
absolventi:
• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř.
společenské ohodnocení;
• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu
i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,
sociální dopady;
• efektivně hospodařili s finančními prostředky;
• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí.
1.4.
Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou.
Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky
z odborného výcviku. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy.
Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
11/213
2. Charakteristika vzdělávacího programu
2.1.
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
Přijímání ke vzdělání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 59,
60, 84 (2), dále § 63, 16, 20, 70 a vyhláškou MŠMT ČR č. 394/2008 Sb.
• Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání.
• Bez problémů v chování
• Pohovor s uchazečem, zjišťuje se jeho zájem o obor, rodinné tradice v oboru.
• Splnění zdravotní způsobilosti uchazeče:
2.2.
Zdravotní způsobilost uchazeče
Ke studiu ve školním vzdělávání kuchař – číšník mohou být přijati uchazeči s dobrým
zdravotním stavem a se zdravotním průkazem pracovníka v potravinářství.
Uchazeči nesmí trpět např.:
• Prognosticky závažnými onemocněními pohybového systému znemožňujícími zátěž
páteře a trupu;
• Prognosticky závažnými chronickými onemocněními pohybového systému
znemožňujícími práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž;
• Prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
• Prognosticky závažnými nemocemi kůže;
• Prognosticky závažnými imunodeficitními stavy;
• Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických
syndromů a kolapsovými stavy, a to k praktické výuce a předpokladu práce
s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením;
• Prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a
manipulaci s břemeny.
• Nemocemi pohybového ústrojí zabraňující zvýšené fyzické zátěži
K posouzení zdravotní způsobilosti je příslušný praktický lékař.
2.3.
Popis celkového pojetí vzdělávání
Kapacita školy:
224 žáků
Trh práce:
Absolventi oboru vzdělávání kuchař – číšník se na trhu práce dobře
uplatňují, nemáme informace, že naši absolventi nenajdou uplatnění
v oboru.
Učební obor je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého
a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci
a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné
pracovní návyky.
Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, dovedností a
návyků i intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání kuchař-číšník. Při
sestavování a naplňování ŠVP je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými
znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při
sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné
12/213
odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního
uplatnění absolventa v různých typech provozních jednotek v regionu.
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných
poznatků a dovedností pro práci kuchaře a číšníka. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují
a prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti žáka a vytvářejí předpoklady pro odborné
vzdělávání.
Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o potravinách a nápojích, jejich
vlastnostech, způsobu skladování a ošetřování, zpracování surovin a osvojení technologických
postupů při přípravě pokrmů a nápojů. Technologie a praktická příprava je zaměřena na
pokrmy studené, teplé a cukrářské kuchyně.
V teoretické výuce se žáci seznamují se zařízením gastronomických provozoven
a používaným inventářem, získávají vědomosti o stolničení a učí se pravidlům jednoduché
a složité obsluhy.
Obsah odborných předmětů je předmětně koordinován s odborným výcvikem. Cílem
odborného výcviku je praktické osvojení dovedností a aplikace všeobecných a odborných
dovedností. V teorii i praxi jsou žáci vedeni k hospodárnému zacházení s potravinami
a k ekologickému chování.
Nedílnou součástí teoretické i praktické výuky je vedení žáků k dodržování hygienických
předpisů a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu
práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce.
Podmínky a estetické prostředí mezinárodního hotelu motivují žáky k dosažení velmi dobrých
teoretických i praktických vědomostí, dovedností i návyků. Vynikající pro výuku žáků je
i možnost komunikace s hostem ve dvou cizích jazycích.
2.4.
Organizace výuky
Výuka v oboru kuchař-číšník (kuchař, číšník) je členěna na teoretickou a praktickou výuku ve
dvoutýdenním cyklu, po týdnu se střídá teoretická a praktická výuka. Vysoce ceněnou
výhodou školy je přímé spojení teoretické a praktické výuky s provozem hotelu, který patří
k největšímu řetězci na světě. Prostředí vychovává, a proto nejen nejmodernější technologie,
na kterých žáci získávají první profesní návyky, ale i respektování celosvětově uznaných
standardů ovlivňuje profesionalitu žáků. Rovněž povinnost nosit společenský oblek při
teoretické výuce přispívá k formování osobnosti budoucího odborníka.
Odborné kurzy jsou zařazeny do praktického vyučování ve 2. ročníku. V oboru kuchař je
zajištěn kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, v oborech číšník a kuchař – číšník barmanský
a sommelierský kurz. Pro žáky organizujeme pravidelně odborné tematické exkurze: výroba
tichých vín, výroba sektů, bylinných likérů, výroba piva.
13/213
2.4.1. Teoretické vyučování
Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s. r. o., má dobře vybavené
vlastní učebny pro teoretické vyučování, počítačové učebny, odbornou učebnu pro výuku
stolničení.
Teoretická výuka zahrnuje oblasti vzdělávání:
a) Základní všeobecné vzdělávání:
• Jazykové vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence v českém a v cizím jazyce, učí
je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, napomáhá uplatnění žáků ve
společnosti ;
• Společenskovědní vzdělávání je tvořeno poznatky z různým společenských věd,
osvojené poznatky učí žáky žít ve společenství lidí a chápat a ctít společenské normy
i mravní zásady;
• Přírodovědné vzdělání zahrnuje poznatky z chemie, fyziky, ekologie a biologie; žáci
si osvojují důležité pojmy veličiny a zákonitosti potřebné k pochopení jevů a procesů
v přírodě; v odborné a praktické části vzdělávání využívají nové poznatky také
navazují na získané vědomosti v odborných předmětech Technologie, Potraviny
a výživa;
• Matematické vzdělávání je potřebné pro úspěšné zvládnutí profese, rozvíjí
matematické dovednosti a návyky žáků rovněž k využití v dalších, především
odborných předmětech;
• Estetické vzdělávání vede ke kultivovanému chování a jednání žáků v osobním
i v profesním životě;
• Vzdělávání pro zdraví vede žáky k utváření návyků pro zdraví a k péči o tělo;
b) Odborné vzdělávání
• Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích umožní žákům osvojení
znalostí, vědomostí a návyků, na jejichž základě mohou využívat moderní výpočetní
a komunikační techniku k získávání nových informací;
• Ekonomické vzdělávání – umožní žákům poznat zásady hospodaření ve stravovacích
službách na různých úrovních, žáci si osvojí zásady organizace práce, managementu
i marketingu;
• Odborné vzdělávání zahrnuje celou šíři předmětů: technologie, stolničení, potraviny
a výživa, zařízení provozoven, speciální technologii i speciální obsluhu. Žákům
umožní získat přehled o potravinách, nápojích, jejich skladování, ošetřování a
zpracování. Osvojují si technologické postupy přípravy pokrmů, získají poznatky
z výživy a zásad dietního stravování, získají důležité vědomosti o obsluze hostů a
gastronomických zásadách. Osvojují si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Součástí teoretické výuky v předmětech technologie a stolničení jsou laboratorní
cvičení, ve kterých si žáci prakticky procvičují vybraná témata.
2.4.2. Praktické vyučování
Praktické vyučování je nedílnou součástí vzdělávání v profesi kuchař-číšník (kuchař,
číšník). Praktická výuka je podle náročnosti rozdělena do ročníků a tematických celků,
žáci si prakticky ověřují teoretické vědomosti a učí se je aplikovat v praxi. Odborný
výcvik probíhá na pracovištích:
14/213
Hotel Crowne Plaza
• Personální a školní jídelna – připravují pod vedením učitele odborného
výcviku a instruktora 2 kompletní menu (předkrmy a saláty, polévky, hlavní
jídla s přílohami, moučníky ). Součástí výuky je také výdej pokrmů, kdy žáci
uplatňují poznatky z jazykového vzdělávání, komunikace s hostem, estetického
vzdělávání.
• Jednotlivé provozy – výrobní středisko (teplá, studená kuchyně, cukrárna,
přípravna masa a zeleniny) a odbytová střediska (Harvest Room restaurace,
Lobby bar a banketové oddělení).
• Žáci pracují v prostředí mezinárodního hotelu a znají přípravu kongresových
akcí (např. pro jednání divadelní nebo školní uspořádání sálů, občerstvení
formou coffee breaků, podávání pokrmů a nápojů při společenských akcích –
banket, raut, koktajl party a zahradní slavnost ).
• Odborný výcvik a jeho organizace koresponduje s chodem hotelu a se ŠVP.
Žáci mají možnost sledovat odborné vědomosti, dovednosti i jazykové
vybavení pracovníků hotelů, denně se stýkají se zahraničními hosty a využívají
také jazykové dovednosti získané v teorii. Pro žáky je samozřejmé, že se při
výuce setkávají s moderními trendy v gastronomii.
Další pracoviště
• Grandhotel Bohemia, InterCateringová společnost s pracovišti v Břevnovském
klášteře, hotelu Adalbert a Liboci se zajišťováním cateringových akcí po celé
Praze.
• Restaurace s mezinárodní kuchyní: La Cassa Argentina a Bodeguita Del
Medio .
• Gastronomický komplex personálního stravování Obchodní centrum Prosek.
• Pracoviště odborného výcviku se každoročně upřesňují.
2.5.
Metody a formy vyučování využívané v rámci vzdělávání
Vyučující volí formy a metody vyučování s ohledem na charakter předmětu, na konkrétní
skupinu žáků ve třídě – pracovní skupině i s ohledem na možnosti školy. Svou práci ve
vyučovacím procesu vyučující navzájem koordinují a využívají ke spolupráci při rozvíjení
požadovaných kompetencí. Dbají na kultivované profesní vystupování žáků, vstřícné jednání
s hosty, se spolupracovníky, s obchodními partnery.
Metody a formy vyučování jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků
vzdělávání, kterého má žák dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností
a s ohledem na charakter daného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje
práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem pro zvolený učební obor. Důraz je kladen na výchovu
osobní zodpovědnosti žáka a jeho samostatnosti, schopnosti kooperace, týmové spolupráce
a poznání osobních možností. Ovlivňování žákovských postojů se děje
formami
samostatných i skupinových prácí, referátů, prezentace písemných i ústních, společných
hodnocení a analýz výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných
pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné
obrazy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování
a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení,
soutěže, simulační metody, projekty apod.
Podstatnou roli při vzdělávání žáků v oboru hraje vytváření mezipředmětových vazeb, které
rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav
15/213
a koncertů, odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do
prezentačních akcí školy.
Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření
a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák
získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít
nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu.
Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce
i kolektivu. Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování
pracovních návyků. Metody odborného výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných
pracovišť, exkurze, kurzy. Velký zájem je o speciální kurzy – např. barmanský kurz,
k rozšíření odborných dovedností žáků. Žáci se podílejí na přípravě a zajištění rautů a
banketů pořádaných různými organizacemi v regionu. Tyto příležitosti rozšiřují odborné
znalosti a dovednosti žáků.
2.6.
Způsob hodnocení žáků
Hodnocení žáků je řešeno Klasifikačním řádem Střední školy hotelnictví a gastronomie
Hotelu International, s.r.o., se kterým jsou žáci i zákonní zástupci žáků seznamováni.
Hodnocení žáka má především charakter motivační, informativní pro žáka, rodiče a učitele.
Nezastupitelná funkce hodnocení žáka je funkce výchovná.
Hodnocený žák prokazuje úroveň osvojení kompetencí v teoretickém i v odborném
vzdělávání.
• Při průběžném i celkovém hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči žákovi.
• Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici.
• Učitel při hodnocení žáka rovněž přihlíží ke specifickým poruchám učení žáka
(dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, dysgrafie apod.). Vyučující klade důraz na ten
druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Pro zjišťování
úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení,
které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Vyučující
respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci
• a hodnocení chování žáků. Volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro
hodnocení
• V odborném výcviku se na hodnocení žáka podílí instruktor, hodnotí žáka ve
spolupráci s učitelem odborného výcviku.
Při hodnocení žáka využíváme:
• Ústní a písemné zkoušení, testy, bodové hodnocení, známky, slovní hodnocení
• Sebehodnocení, kolektivní hodnocení
• Individuální přístup při hodnocení vědomostí, dovedností žáka
• Průběžnou pedagogickou diagnostiku
• Žákovské projekty, skupinové práce žáků
• Prezentace výsledků vzdělávání – společenské akce, soutěže, výstavy
• Výklad v návazností na znalosti žáků
16/213
•
•
•
•
•
•
•
Využití názorných pomůcek a moderní techniky
Konzultační hodiny
Samostatné řešení úkolů
Skupinová výuka odborné exkurze, výstavy
Odborné soutěže
Žákovské projekty
Přednášky odborníků z praxe
2.7.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných
Cílem školy je vytvoření podmínek, které všem žákům poskytnou stejné šance na rozvoj
jejich individuálních předpokladů. U některých žáků se specifickými poruchami učení je na
základě pedagogicko-psychologického vyšetření vyžadováno pouze zohlednění ve výuce:
kratší zadání práce, delší časový prostor pro zpracování zadaného úkolu, individuální přístup.
Sociálně znevýhodnění žáci jsou zařazeni do běžných tříd. Vycházíme z předpokladu, že
každý žák s handicapem dokáže zvládnout studium s pomoci vyučujících i spolužáků. Při
výuce jsou využívány takové metody práce, prostředky a formy (individuální pracovní tempo,
nahrazení psaní dlouhých textů jednoduchými testy, speciální formy zkoušení s využitím
návodných otázek).
Při hodnocení žáků se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění.
U žáků s rizikovým chováním a u žáků s neprospěchem a s nepravidelnou školní docházkou
škola volí spolupráci v linii třídní učitel – výchovný poradce - zákonný zástupce, vhodné
výchovné prostředky a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.
Stěžejní spolupráce spočívá u žáků se speciálními potřebami ve spolupráci se zákonnými
zástupci žáka, je možné také využít spolupráci se sociálními pracovníky, popř. jinými
pracovníky např. psycholog z pedagogicko psychologické poradny.
Mezi našimi žáky jsou žáci národnostních menšin a cizinců, pro které škola vytváří vhodné
podmínky ke studiu, tito žáci mají oporu ve svých učitelích i spolužácích.
Škola cíleně zaměřuje pozornost na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů
v chování žáků. Pro každý školní rok je zpracováván „Minimální preventivní program“.
Program vychází z analýzy minulých školních roků a současného stavu sociálně
patologických jevů a stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle prevence těchto jevů.
Škola se snaží zlepšovat sociální klima ve škole, zlepšovat vztahy učitel - žák , pozitivně
ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a rozvíjet jejich sociální dovednost a psychickou
odolnost vůči všem sociálně patologickým jevům.
U nadaných žáků využíváme náročnější metody a postupy, samostudium žáků, práci
s informačními technologiemi apod.
Motivací k dosahování dobrých studijních výsledků i společenskému chování je pravidelná
účast školy na soutěžích, především z oblasti gastronomie, příležitostně i v soutěžích např.
v českém jazyce a ve sportu.
17/213
2.8.
Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržování předpisů o požární ochraně a hygienických
předpisů včetně HACCP je nedílnou součástí každého kroku ve vyučování teoretickém
i praktickém. Žáci jsou vedeni tak, aby si osvojili potřebné vědomosti, dovednost a návyky
v této oblasti. Znalost zásad BOZP a PO chrání žáky před zbytečnými úrazy a újmou na
zdraví. Dodržování předpisů je zařazeno do odborných kompetencí.
2.9.
Personální a materiální podmínky realizace ŠVP
Materiální podmínky:
Teoretické vyučování probíhá v budově hotelu, kde je 7 učeben, všechny jsou vybavené
počítačem, 5 učeben je vybaveno dataprojektory, ve všech jsou k dispozici videorekordéry a
televizory. Počítače v učebnách jsou využívány pro výuku, žáci zde využívají i připojení na
internet. Další učebna je počítačová s dobrým softwarovým vybavením; učebnu mohou
využívat žáci ke zpracování zadaných úkolů v dalších předmětech. Velmi dobře jsou
vybaveny odborné učebny stolničení a cvičné kuchyně, které slouží k teoretické i k praktické
výuce odborných předmětů včetně výuky laboratorních cvičení.
Pro výuku odborného výcviku slouží personální a školní jídelna, kde se připravují na budoucí
povolání žáci pod vedením učitelů odborného výcviku a instruktorů. K dispozici pro výuku
odborného výcviku jsou také ostatní provozy mezinárodního hotelu. Příznivé podmínky pro
odborný výcvik jsou zajišťovány také na dalších smluvních pracovištích – vždy pro daný
školní rok.
Učebny teoretického i praktického vyučování jsou podle potřeb modernizovány.
Personální podmínky:
Všeobecně vzdělávací předměty i odborné předměty vyučují převážně plně kvalifikovaní
učitelé, učitelé odborných předmětů mají také odbornou praxi v oboru. Učitelé, kteří zatím
nesplňují odbornou způsobilost, si studiem při zaměstnání své vzdělání doplňují. Doplnění
potřebné kvalifikace je v zájmu školy i pedagogů. K dalšímu odbornému vzdělávání využívají
učitelé odborné semináře, zaměřené především na rozvoj pedagogických dovedností. Odborné
znalosti si učitelé doplňují také samostudiem.
2.10. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP
Největším sociálním partnerem je hotel Crowne Plaza, který poskytuje pro výuku žáků své
provozy a jejichž zaměstnanci jsou předními odborníky ve svém oboru. Žáci poznávají nové,
moderní trendy v gastronomii, využívají také znalosti cizích jazyků při komunikaci s hostem.
Dalšími sociálními partnery jsou pracoviště hotelů, předních restaurací i cateringová
společnost.
Partnerem při vzdělávání jsou také rodiče našich žáků. S rodiči spolupracují především třídní
učitelé a také výchovná poradkyně. Rodiče jsou průběžně zváni na různé akce školy, např. na
prezentaci žákovských projektů (vánoční, masopustní akce, závěr barmanských kurzů).
Spolupráci při vzdělávání žáků:
- Výrobní firmy: Znovín Znojmo, Bohemia sekt, ČR, AHR ČR , Vitana, Intergast.
- Profesní svazy: Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace číšníků ČR, Česká
barmanská asociace.
18/213
2.11.
Analýza SWOT
Silné stránky školy:
- atraktivní vzdělávací nabídka
- vzdělaní, vstřícní pedagogové
- kvalitní materiální zázemí školy
- motivovaní žáci
- kvalitní výuka všech předmětů včetně výuky
cizích jazyků
- profesionální komunikace uvnitř školy
- dobrá poloha školy
- uplatnění absolventů na trhu práce
- umístění školy v mezinárodním hotelu
Slabé stránky školy:
- nutné investice k zachování standardu
- malá spolupráce se zahraničím
Příležitosti:
- možnosti spolupráce se zahraničím
- možnost prezentace školy
- možnost dalšího vzdělávání učitelů
- možnost spolupráce se sociálními partnery
- studovat uplatnění absolventů
- využití stávajících kapacit k výchově mimo
vyučování (volnočasové aktivity)
- důsledné budování tradic, hodnot, vzorů
Rizika:
- omezení finančních zdrojů
- formální přístup ke vzdělávání
- problematické chování některých žáků
19/213
3.
Učební plán
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Předměty
1.
1
2
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1,5
1
1,5
0
0
15
32
Český jazyk
1. Cizí jazyk (AJ, NJ)
2. Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ)
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Estetika
Práce s počítačem
Ekonomika
Komunikace ve službách
Zařízení provozoven
Technologie
Potraviny a výživa
Stolničení
Světové kuchyně
Speciální obsluha
Odborný výcvik
Celkem týdně
Ročník
ŠVP
2.
3.
Celkem
1
1
3
2
2
6
1
2
4
1
1
3
1
0
3
1
1
3
1
1
3
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
0
2
0
0
1
2(0,5*) 2(0,5*) 5,5(1*)
1
1
3
2(0,5) 2(0,5)
5,5
0
0,5
0,5
0
0,5
0,5
17,5
17,5
50
34,5
34,5
101
Poznámky:
Učební plán je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem kuchař-číšník
a platí pro něho všechny poznámky uvedené v RVP.
1. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích
hodin jsou závazné, jejich dodržení ve ŠVP musí být prokazatelné. Počet žáků na jednoho
učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.
2. Disponibilní hodiny jsou využity pro dostatečný počet hodin v odborném výcviku.
3. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 96, maximální 105. Minimální týdenní
počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 hodin (v souladu se školským
zákonem).
4. Základy přírodních věd jsou v učebním plánu rozděleny následovně:
1. ročník: Ekologie 1 hodina týdně, Chemie 1 hodina týdně;
2 ročník: Fyzika 0,5 hodiny týdně, Biologie 0,5 hodiny týdně.
5. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných
praktických dovedností a činností formou laboratorních cvičení, která jsou zařazena do
předmětů stolničení a technologie. Na cvičení a odborný výcvik lze žáky dělit na skupiny,
20/213
6.
7.
8.
9.
zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky
podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je
stanoven vládním nařízením.
Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP,
zejména od okruhů Příprava pokrmů a Odbyt a obsluha. Minimální rozsah praktických
činností formou odborného výcviku musí činit 41 týdenních hodin celkem.
Tělesná výchova je zařazena do každého ročníku, jsou začleněny i sportovní a relaxační
aktivity podporující zdravý vývoj žáků. nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy
v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny.
Laboratorní cvičení je zařazeno: je vyznačeno v učebním plánu (*).
2. ročník: Technologie 0,5 hodiny týdně, Stolničení 0,5 hodiny týdně.
3. ročník: Technologie 0,5 hodiny týdně, Stolničení 0,5 hodiny týdně.
Rozpis učiva do týdnů ve školním roce: 1. a 2. ročník 33 týdnů, 3. ročník 30 týdnů.
21/213
Učební plán
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Předměty
1.
1
2
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1,5
1
1,5
0
15
32
Český jazyk
1. Cizí jazyk (AJ, NJ)
2. Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ)
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Estetika
Práce s počítačem
Ekonomika
Komunikace ve službách
Zařízení provozoven
Technologie
Potraviny a výživa
Stolničení
Světové kuchyně
Odborný výcvik
Celkem týdně
Ročník
2.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
3(1*)
1
1
0
17,5
34,5
3.
1
2
2
1
0
1
1
1
1
1
0
0
3(1*)
1
1
1
17,5
34,5
ŠVP
Celkem
3
6
4
3
3
3
3
2
3
3
2
1
7,5(2*)
3
3,5
1
50
101
Poznámky:
Učební plán je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem kuchař-číšník
a platí pro něho všechny poznámky uvedené v RVP.
1. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích
hodin jsou závazné, jejich dodržení ve ŠVP musí být prokazatelné. Počet žáků na jednoho
učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.
2. Disponibilní hodiny jsou využity pro dostatečný počet hodin v odborném výcviku.
3. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 96, maximální 105. Minimální týdenní
počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 hodin (v souladu se školským
zákonem).
4. Základy přírodních věd jsou v učebním plánu rozděleny následovně:
1. ročník: Ekologie 1 hodina týdně, Chemie 1 hodina týdně;
2 ročník: Fyzika 0,5 hodiny týdně, Biologie 0,5 hodiny týdně.
5. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných
praktických dovedností a činností formou laboratorních cvičení, která jsou zařazena do
předmětů stolničení a technologie. Na cvičení a odborný výcvik lze žáky dělit na skupiny,
zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky
22/213
6.
7.
8.
9.
podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je
stanoven vládním nařízením.
Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP,
zejména od okruhů Příprava pokrmů a Odbyt a obsluha. Minimální rozsah praktických
činností formou odborného výcviku musí činit 41 týdenních hodin celkem.
Tělesná výchova je zařazena do každého ročníku, jsou začleněny i sportovní a relaxační
aktivity podporující zdravý vývoj žáků. nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy
v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny.
Laboratorní cvičení je zařazeno: je vyznačeno v učebním plánu (*).
2. ročník: Technologie 1 hodiny týdně,
3. ročník: Technologie 1 hodiny týdně.
Rozpis učiva do týdnů ve školním roce: 1. a 2. ročník 33 týdnů, 3. ročník 30 týdnů.
23/213
Učební plán
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Předměty
1.
1
2
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1,5
1
1,5
0
15
32
Český jazyk
1. Cizí jazyk (AJ, NJ)
2. Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ)
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Estetika
Práce s počítačem
Ekonomika
Komunikace ve službách
Zařízení provozoven
Technologie
Potraviny a výživa
Stolničení
Speciální obsluha
Odborný výcvik
Celkem týdně
Ročník
2.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
3(1*)
0
17,5
34,5
3.
1
2
2
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
3(1*)
1
17,5
34,5
ŠVP
Celkem
3
6
4
3
3
3
3
2
3
3
2
1
3,5
3
7,5(2*)
1
50
101
Poznámky:
Učební plán je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem kuchař-číšník
a platí pro něho všechny poznámky uvedené v RVP.
1. Stanovené vzdělávací oblasti a obsahové okruhy a jejich minimální počty vyučovacích
hodin jsou závazné, jejich dodržení ve ŠVP musí být prokazatelné. Počet žáků na jednoho
učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.
2. Disponibilní hodiny jsou využity pro dostatečný počet hodin v odborném výcviku.
3. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 96, maximální 105. Minimální týdenní
počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 hodin (v souladu se školským
zákonem).
4. Základy přírodních věd jsou v učebním plánu rozděleny následovně:
1. ročník: Ekologie 1 hodina týdně, Chemie 1 hodina týdně;
2 ročník: Fyzika 0,5 hodiny týdně, Biologie 0,5 hodiny týdně.
5. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných
praktických dovedností a činností formou laboratorních cvičení, která jsou zařazena do
předmětů stolničení a technologie. Na cvičení a odborný výcvik lze žáky dělit na skupiny,
zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky
24/213
6.
7.
8.
9.
podle platných právních předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je
stanoven vládním nařízením.
Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP,
zejména od okruhů Příprava pokrmů a Odbyt a obsluha. Minimální rozsah praktických
činností formou odborného výcviku musí činit 41 týdenních hodin celkem.
Tělesná výchova je zařazena do každého ročníku, jsou začleněny i sportovní a relaxační
aktivity podporující zdravý vývoj žáků. nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy
v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny.
Laboratorní cvičení je zařazeno: je vyznačeno v učebním plánu (*).
2. ročník: Stolničení 1 hodiny týdně,
3. ročník: Stolničení 1 hodiny týdně.
Rozpis učiva do týdnů ve školním roce: 1. a 2. ročník 33 týdnů, 3. ročník 30 týdnů.
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování podle rozpisu učiva
Lyžařský kurz, sportovní výcvikový kurz
Projektový týden
Časová rezerva, opakování učiva, exkurze, výchovně
vzdělávací akce
Příprava a vykonání závěrečné zkoušky
Celkem týdnů ve školním roce
25/213
Ročník
1.
2.
33
33
1 – 2 týdny
1
3.
30
1
4-5
4-5
8
40
40
1
40
Učební plán rozpracovaný podle RVP
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Ročník
Vzdělávací okruhy a oblasti
1.
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
1. Cizí jazyk (AJ, NJ)
2. Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ)
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Základy přírodních věd
Matematické vzdělávání
Matematika
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Estetické vzdělávání
Estetika
Vzdělávání v informačních a
komunikačních
technologiích
Práce s počítačem
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Výroba pokrmů
Technologie
Potraviny a výživa
Zařízení provozoven
Světové kuchyně
Odborný výcvik
Odbyt a obsluha
Stolničení
Speciální obsluha
Odborný výcvik
Komunikace ve službách
Komunikace ve službách
Disponibilní hodiny
Celkem:
Celkem počty hodin
za šk, rok/studium
2.
Celkem
3.
ŠVP
RVP minimálně
hod.
týdenních
celkových
Využití
disp.hod.
13
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
6
4
1
1
1
3
2
1
0
3
1
1
1
3
1
1
1
3
0
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
3
1,5
1
1
0
7,5
2
1
0
0
9
2
1
0
0,5
9
5,5
3
1
0,5
25,5
1,5
0
7,5
2
0
8,5
2
0,5
8,5
320
3
96
3
96
3
96
3
96
2
64
3
96
3
96
10
320
7
224
2
64
44
96
1 408
3 072
25,5
5,5
0,5
24,5
1
1
0
2
32
34,5
34,5
101
1056
1138,5
1035
3 229,5
26/213
96
18,5
44
Učební plán rozpracovaný podle RVP
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Ročník
Vzdělávací okruhy a oblasti
1.
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
1. Cizí jazyk (AJ, NJ)
2. Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ)
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Základy přírodních věd
Matematické vzdělávání
Matematika
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Estetické vzdělávání
Estetika
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Práce s počítačem
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Výroba pokrmů
Technologie
Potraviny a výživa
Zařízení provozoven
Světové kuchyně
Odborný výcvik
Odbyt a obsluha
Stolničení
Odborný výcvik
Komunikace ve službách
Komunikace ve službách
Disponibilní hodiny
Celkem:
Celkem počty hodin
za šk,rok/studium
2.
Celkem
3.
ŠVP
RVP minimálně
hod.
týdenních
celkových
Využití
disp.hod.
13
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
6
4
1
1
1
3
2
1
0
3
1
1
1
3
1
1
1
3
0
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1,5
1
1
0
14
3
1
0
0
16
3
1
0
1
16
7,5
3
1
1
46
1,5
1
1
1,5
1
1,5
3,5
4
1
0
3
96
3
96
3
96
3
96
2
64
3
96
3
96
10
320
40
7
224
2
64
44
96
1 408
3 072
4
2
32
34,5
34,5
101
1 056
1138,5
1035
3 229,5
27/213
320
2
1
1
96
44
Učební plán rozpracovaný podle RVP
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Ročník
Vzdělávací okruhy a oblasti
1.
Jazykové vzdělávání
Český jazyk
1. Cizí jazyk (AJ, NJ)
2. Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, ŠJ)
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Přírodovědné vzdělávání
Základy přírodních věd
Matematické vzdělávání
Matematika
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Estetické vzdělávání
Estetika
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Práce s počítačem
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Výroba pokrmů
Technologie
Potraviny a výživa
Zařízení provozoven
Odborný výcvik
Odbyt a obsluha
Stolničení
Speciální obsluha
Odborný výcvik
Komunikace ve službách
Komunikace ve službách
Disponibilní hodiny
Celkem:
Celkem počty hodin
za šk,rok/studium
2.
Celkem
3.
ŠVP
RVP minimálně
hod.
týdenních
celkových
Využití
disp.hod.
13
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
6
4
1
1
1
3
2
1
0
3
1
1
1
3
1
1
1
3
0
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1,5
1
1
1
1
1
0
1,5
1
1
0
1,5
3,5
3
1
4
1
3
0
16
3
1
16
1
0
3
96
3
96
3
96
3
96
2
64
3
96
3
96
10
320
7
224
2
64
44
96
1 408
3 072
4
7,5
1
46
40
2
32
34,5
34,5
101
1 056
1138,5
1035
3 229,5
28/213
320
2
1
1,5
0
14
96
44
4.
Učební osnovy
Český jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Cíle vyučovacího předmětu český jazyk a literatura lze dosáhnout při
těsném propojení jeho mluvnické, slohové a literární složky.
V cíli jazykového vyučování se zdůrazňuje komunikativní funkce jazyka. Cílem jazykového
vyučování je prohloubit v souhrnném přehledu znalosti českého pravopisu se zřetelem k jejich
zdokonalení a upevnění, vést žáky k hlubšímu pochopení tvaroslovného systému a tím přispět
k rozvoji jejich jazykového povědomí po stránce gramatické. Dalším cílem je seznámení žáků
se syntaktickými zákonitostmi a zákonitostmi tvoření slov a stylového rozvrstvení slovní
zásoby na základě uvědomělého poznání. Teoretickým cílem slohové výuky je podat
teoretické poučení o slohu, slohotvorných činitelích, funkčních stylech, slohových postupech
a útvarech. Praktickým cílem slohové výuky je vypěstovat u žáků schopnost samostatného
praktického vytváření souvislých funkčních jazykových projevů, schopnost promluvit pro
média (mediální výchova), analyzovat po stylistické stránce umělecké dílo a přispět tak
k hlubšímu estetickému prožitku četby. Literární výuka si klade za cíl seznámit žáky
s různými druhy a žánry textů, učí je orientovat se v textu, získat, zpracovat a zpětně
reprodukovat text. Literární interpretace za svůj cíl považuje rozvoj tvořivých komunikačních
schopností žáka, prohlubování jeho duchovního života, učí ho pozorněji číst a vidět v textu
smysl a různé souvislosti.
Didaktické pojetí předmětu: Výuka předmětu český jazyk v sobě spojuje principy
klasických forem výuky a vhodných aktivizačních metod, které umožňují plné využití
tvořivého potenciálu žáků a dosažení výchovně-vzdělávacích cílů. Skládá se tedy z výkladu,
procvičování, diskuzí, čtení a interpretací textů, referátů, samostatné nebo skupinové práce a
tvůrčí činnosti žáků.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí: Přínosem bude získávání a kritické
hodnocení informací z různých zdrojů, schopnost uplatnit různé způsoby práce s textem,
zvláště studijní a analytické čtení, dovednost efektivně a s porozuměním poslouchat mluvené
projevy (např. výklad, přednášku, proslov), pořizovat si poznámky. Významným přínosem je
rovněž uvědomění si významu jazykové kultury pro osobní život žáků, tj. vyjadřovat se
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených i psaných a vhodně se
prezentovat, komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svoji odbornost a své
profesní cíle, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně.
29/213
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou vedeni ke schopnosti vyjadřovat se ústně i písemně
přiměřeně situaci a terminologicky správně, vysvětlovat a znázorňovat ekonomickou
problematiku, číst s porozuměním a využívat informace získané četbou, účastnit se aktivně
diskusí, formulovat své názory, obhajovat je.
Občanské kompetence: Žáci jsou vedeni k odpovědnému, samostatnému, aktivnímu a
iniciativnímu jednání, se zájmem o společenské a politické dění u nás i ve světě.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s nimi: Žáci jsou vedeni k práci s osobním počítačem a k získávání informací z otevřených
zdrojů.
Kompetence k řešení problémů: Žáci získávají informace potřebné k řešení problémů a
navrhují způsob řešení, uplatňují při řešení problémů různé metody myšlení a znalostí
nabytých dříve.
Personální kompetence: Žák dokáže odhadovat své fyzické i duševní možnosti, dopředu
předvídat důsledky svého chování v různých situacích. Stanovuje si cíle podle svých osobních
schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek.
Sociální kompetence: Žák je veden tak, aby se dokázal adaptovat na měnící se prostředí,
životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je uměl ovlivňovat.
Přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Český jazyk má v soustavě vyučovacích předmětů základní význam, na jeho zvládnutí závisí
úspěch v ostatních předmětech. Zejména uchopení základních gramatických kategorií
v mateřštině ovlivňuje studium cizích jazyků. Mnohostrannost českého jazyka se projevuje
v široké škále jeho mezipředmětových vztahů ve smyslu závislosti, kdy by ostatní předměty
měly pěstovat kultivovaný spisovný jazyk a rozvíjet myšlenkové operace žáků.
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru
sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti, měli schopnost morálního úsudku, uměli řešit
konflikty, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení (nácvik především v rámci mluvních cvičení).
Člověk a životní prostředí: Cílem je, aby žáci byli schopni efektivně pracovat
s informacemi, kriticky je vyhodnocovat, v rámci zpracovávání slohových úkolů se zamýšlet
nad ekologickými otázkami, odborně vysvětlit význam ochrany přírody např. při nácviku
referátu.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Základem je vybavit žáka dovednostmi písemně (motivační dopis, CV,
výpověď…) i verbálně (nácvik pracovního pohovoru) jednat s potencionálními
zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.
Informační a komunikační technologie: Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení počítače, komunikační prostředky a pracovat s informacemi např. při nácviku
odborného stylu.
Metody a formy výuky: Ve výuce jsou používány variabilní výukové strategie i formy a
metody práce, které se opírají o zpětnou vazbu učitel a žák, škola a život, teorie a praxe.
Základní metodou je práce s textem, řízený dialog a výklad učitele, dále gramatická a
stylistická cvičení, doplňovací cvičení, didaktické testy a souvislé slohové práce (příprava na
písemnou část státní maturity), řečnická cvičení, práce s jazykovými příručkami, práce
s periodiky a internetem, pojmová (myšlenková) mapa. Aktivita žáků je podněcována
30/213
didaktikou hrou, brainstormingem, zadáváním samostatné tvořivé práce, referátů a domácích
úkolů. Výuka je doplněna audioukázkami.
Hodnocení výsledků žáků: V českém jazyce se u žáků hodnotí praktická schopnost využívat
jazykových vědomostí a dovedností, formulování a obhajování názorů, porozumění a tvorba
textu. Hodnoceny jsou nejen vědomosti a dovednosti, ale i samostatnost, aktivita v hodinách,
kreativita. Diagnostika se opírá v ústním projevu o individuální zkoušení, dále jsou
hodnoceny vlastní práce – referáty, zprávy, gramatická, frazeologická, lexikální a syntaktická
cvičení.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka předmětu český
jazyk a literatura směřuje k tomu, aby žáci v písemném projevu uplatňovali znalosti českého
pravopisu, používali adekvátní slovní zásobu, v písemném i mluveném projevu využívali
poznatků z tvarosloví a skladby, uměli vyjádřit a obhájit své názory a postoje, měli přehled o
základních slohových útvarech, porozuměli významu textu.
Odborná literatura:
Hausenblas, O.: Čeština pro učně, Fortuna 1993
Čechová, M.; Oliva, K.; Nejedlý, P.: Hrátky s češtinou, SPN 2007
Havránek, B.; Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Fortuna 1996
Hlaváčová, E.: Rozbor vět a souvětí s poučením a klíčem, BLG 2006
Kol. autorů: kompletní jazykové rozbory, SPN 1996
31/213
Výsledky
vzdělávání
Žák:
- správně určuje
slovní druhy
- rozeznává různé
slohové útvary
orientuje
se
v koncovkách
podstatných jmen
vyzná
se
v mluvnických
kategoriích sloves
- používá správné
tvary číslovek
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník (1 hodina týdně, tj. celkem 33 hodin)
Učivo
Počet
hodin
4
Orientační
časový
rozpis
září
4
říjen
4
listopad
3
prosinec
6
leden
únor
4
březen
Osobní dopis, úřední dopis – Píšeme si 6
s úřadem (PT), jak rozumíme úřednímu
sdělení (PT), vyplňte čitelně (PT), jak vyplnit
formulář bez chyby: žádost o pas, osobní
dotazník apod. (PT), žádost – jak se podává
žádost a stížnost (PT)
Pravidla českého pravopisu – seznámení
s příručkou, korekturní a doplňovací cvičení
dubenkvěten
Úvod do tvarosloví – slovní druhy
Úvod do studia stylistiky, slohové útvary
Mluvnické kategorie podstatných jmen,
skloňování podstatných jmen
Projevy mluvené a psané
Mluvnické kategorie sloves, časování sloves
Přídavná jména – druhy a skloňování,
zájmena – druhy a skloňování
Číslovky – druhy a správné psaní číslovek –
Kdo se v těch číslech má vyznat? (PT), Jedna
z mnohých zásad (PT)
Ohebné a neohebné slovní druhy
- má přehled o Vypravování
–
kompozice,
jazykové
vypravovacím
prostředky, práce s vypravováním, nácvik
postupu,
vystihne vyprávěcího postupu, vypravování podle
typické
znaky komiksového příběhu
vypravování
Všestranný jazykový rozbor - tvarosloví
- zná základní rozdíly
mezi
zprávou
a
oznámením,
je
schopný
kriticky
přistupovat k různým
periodikám
- rozlišuje pravidla
psaní osobního a
úředního dopisu
- seznámí se a
porozumí úřednímu
sdělení
zná
pravidla
podávání žádosti a
stížnosti
- orientuje se a
pracuje
s nejnovějšími
normativními
příručkami českého
jazyka
- rozpozná a opravuje
jazykové nedostatky
a chyby
Zpráva, oznámení, práce s denním tiskem
32/213
-
- ověří si a upevní Systematizace poznatků z mluvnice a slohu
své jazykové znalosti
a dovednosti
2
Červen
Pozn.: PT = práce s textem, tj. využití literárního či odborného textu v hodinách mluvnice či
slohu. Tento text je reprodukován, žák rozumí obsahu textu, umí text zařadit k literárnímu
druhu či žánru. V případě, že se jedná o text odborný, žák z něj pořizuje výpisky, samostatně
zpracovává informace, přistupuje k nim kriticky. Do práce s textem bude zahrnuta i
pravopisná problematika.
33/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník (1 hodina týdně, tj. celkem 33hodin)
Učivo
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
orientuje
jazyků
se
v soustavě
rozlišuje spisovný jazyk,
dialekty
a
stylově
příznakové jevy, chápe
jejich funkci a význam a ve
vlastním
projevu
volí
vhodné jazykové prostředky
pracuje se slovníkem cizích
slov a jinými jazykovými
slovníky
nahradí běžné cizí slovo
českým ekvivalentem a
naopak, používá adekvátní
slovní
zásobu
včetně
terminologie, orientuje se
významech
ustálených
slovních spojení
-
orientuje se ve výstavbě
textu,
znalost
rozboru
souvětí
využívá ke
správnému
psaní
interpunkce ve větě
-
má přehled o popisném
postupu, vystihne typické
znaky charakteristiky a
popisu,
odborně
se
vyjadřuje o jevech svého
oboru (popis pracovního
postupu
–
receptura),
vhodně formuluje, jasně a
srozumitelně se vyjadřuje
Počet Orientační
hodin
časový
rozpis
Postavení češtiny mezi ostatními 2
Září
evropskými jazyky – slovanské
jazyky, jejich písmo a společné
znaky, indoevropské jazyky
Národní jazyk a jeho útvary – 5
Září - říjen
spisovný jazyk, hovorová čeština,
nářečí, slangy – jak jim rozumíme,
kdy jsou vhodné (PT), slova
profesní - význam a užití (PT),
argot, básnické slovo – význam
veršů (PT), čeština v ústech cizince
(PT)
Slovní zásoba
a její stylové 7
listopad rozvrstvení - slova cizí a domácí
prosinec
(PT), slova dobově a citově
zabarvená – jak se mluví mezi
svými a cizími (PT), jak se mluví
tvrdě a jak mírně (PT), terminologie
– práce se slovníky, významové
vztahy mezi slovy – slova
nadřazená a podřazená, synonyma,
antonyma, homonyma (lexikální
cvičení), ustálené obraty a slovní
spojení - sousloví, rčení, přísloví,
přirovnání (frazeologická cvičení)
Větná skladba – základní a 12
leden
duben
rozvíjející větné členy, druhy vět
z hlediska postoje mluvčího ke
skutečnosti, věta jednočlenná, věta
dvojčlenná, rozbor věty jednoduché
a souvětí, vztahy mezi větami,
souvětí souřadné, poměry mezi
větami, souvětí podřadné, druhy
vedlejších vět
Slohové útvary založené na 7
duben
popisném postupu – charakteristika,
červen
jaký on opravdu je (PT), pokus o
portrét (PT), popis a jeho druhy,
líčení, popis pracovního postupu,
sestavujeme návod (PT)
34/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník (1 hodina týdně, tj. celkem 30 hodin)
Výsledky
vzdělávání
Učivo
Počet Orientační
hodin
časový
rozpis
Žák:
Slohové funkční styly
5
září –
- zná základní znaky Odborný styl – stavba, útvary, rozbor textu,
říjen
odborného stylu
práce s termíny
- rozlišuje různé Slovotvorba - odvozování, skládání, zkracování, 8
říjen –
způsoby
tvoření přejímání slov, tvoření sousloví,
prosinec
slov, je schopný
nahradit cizí slova
českými ekvivalenty
- zná základní znaky Referát – kompozice, jazykové prostředky,
3
leden
referátu, sám je ukázky, referát o knize, filmu – řečnické cvičení
schopen
vytvořit Jazyková kultura
samostatně referát
na dané téma
- má přehled a Publicistický styl – inzerát, reklama – jak
10
únor rozšiřuje
své rozumět sdělovacím prostředkům (PT), jak se
duben
znalosti
o čte a píše inzerát (PT), kritické vnímání
publicistickém stylu, reklamních textů a fotografií (PT)
rozezná
základní Reportáž, fejeton
znaky reportáže a
fejetonu
Všestranné jazykové rozbory
- využívá jazykové
znalosti získané v
průběhu
3letého
studia
- formuluje základní Životopis, strukturovaný životopis – vlastní
4
květen
znaky životopisu
životopis ve vlastním životě (PT)
- je schopen vytvořit Motivační dopis
svůj
vlastní Pracovní pohovor
životopis
- dokáže rozpoznat
základní chyby v
textu
rozezná
styly
životopisu
- simuluje situaci
pracovního
pohovoru
- je schopen se
teoreticky připravit
na pracovní pohovor
35/213
Anglický jazyk – 1. jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Anglický jazyk rozvíjí jazykové schopnosti žáka, schopnost
komunikovat a myslet v jiném jazyce. V závěru tříletého středního vzdělání má absolvent
oboru dosáhnout dle požadavků RVP úrovně A2 podle společného evropského rámce pro
jazyky.
Didaktické pojetí předmětu: Vytvoření vhodných podmínek pro výuku cizího jazyka
rozdělením studentů do malých skupin s možností individuálního přístupu vyučujícího
k potřebám jednotlivých žáků. Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky
a vhodných aktivizačních metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a
dosažení výchovně-vzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou podporováni v efektivním způsobu vzdělávání, v pozitivním
přístupu k učení s cílem dosáhnout dostatečné jazykové vybavenosti pro další uplatnění na
trhu práce.
Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou vedeni k individuálnímu, kolektivnímu řešení
problémů, situací, získávání potřebných informací.
Kompetence občanská: Žáci jsou vedeni k aktivní toleranci, solidárnosti k druhým,
respektování náboženských a kulturních rozdílů.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi: Žáci jsou vedeni k účinnému využívání informačních a komunikačních
technologií a pracovat s nimi efektivně.
Kompetence komunikativní: Žáci jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce v běžných
životních situacích, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích,
pronášeným ve standardním hovorovém tempu, přednést, vytvořit srozumitelný projev,
vyjádřit své myšlenky, názory a reagovat na podněty během diskuze v daném jazyce za
dodržování jazykových norem, přednést připravenou prezentaci ze svého oboru a reagovat na
jednoduché dotazy publika, vystupovat v souladu se zásadami společenského jednání a umí se
vhodně prezentovat.
Kompetence personální a sociální: Žáci se učí efektivně pracovat, přijímat hodnocení svých
výsledků a adekvátně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni tak, aby se posílilo jejich sebevědomí
při používání cizího jazyka a posílila se jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žák jedná s lidmi, přiměřeně diskutuje na dané téma,
vyjadřuje ústně i písemně své názory v rozsahu slovní zásoby, dovede pracovat v týmu.
Člověk a svět práce: Písemná a verbální komunikace při vstupu na trh práce, zpracování
potřebných dokumentů a formulářů souvisejících při vstupu do zaměstnání.
36/213
Člověk a životní prostředí: Interakce-vztah k životnímu prostředí, přírodní prostředí, život na
zemi-samostatný projev.
Informační a komunikační technologie: Člověk a technika, úloha vědy a techniky, počítače,
vesmír-samostatný projev.
Metody a formy výuky: Základní metodou je práce s textem či učebnicí, výklad,
komunikace a poslech. Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatné práce či
vymýšlením různých situací, které je potřeba řešit ve dvojicích či skupinách. Tato samostatná
práce je zaměřena na stravovací služby. Učitel dbá na to, aby žáci používali výhradně
anglický jazyk, ne mateřský. Výuka je doplněna projekcí filmů nebo dokumentů v daném
jazyce. K podpoře výuky anglického jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými
programy a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené
evropské programy. Škola vytváří podmínky pro motivaci žáků k učení se cizím jazykům a
podporuje u nich vedení Evropského jazykového portfolia.
Hodnocení výsledků žáků: V anglickém jazyce se u žáků hodnotí schopnost porozumět
psanému a mluvenému slovu, hloubka znalostí gramatiky a slovní zásoby, schopnost reagovat
na zadanou otázku a vhodně odpovědět, schopnost vést dialog. Je potřeba dbát i na správnou
výslovnost.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována
k tomu, aby žáci byli schopni uplatňovat vhodně společenské normy prvního kontaktu se
zákazníky, porozumět základních užívaným frázím s osobního i pracovního života, používat
aktivně základní slovní obraty zvoleného oboru a jednoduchým, ale důstojným způsobem
komunikovat se zákazníky, využívat informační zdroje (internet, média a multimediální
programy ke studiu jazyka i dalšímu prohlubování svých všeobecných vědomostí a
dovedností učit se cizí jazyk s využitím vědomostí, dovedností a zkušeností získaných při
učení se mateřského jazyka, komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života,
projevech mluvených i psaných, volit adekvátní komutační strategie a jazykové prostředky,
efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředků ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností, získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, získané
poznatky, včetně odborných ze svého odboru využívat ke komunikaci, pracovat
s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, se
slovníky, jazykovými a cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu
jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností. Žáci by také měli umět
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků,
příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti, získané ve výuce mateřského
jazyka při studiu jazyků, chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní
hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se
projevovat v souladu se zásadami demokracie. Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se
významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti v oblasti osobní
i pracovní.
Odborná literatura:
Kolmanová, L.: Angličtina pro samouky, LEDA 2005
Pytelka, J.: Angličtina pro provoz hotelu a společného stravování, SPN Praha
Murény: Grammar in Use
Face to Face, Headway, časopis Bridge
Učebnice lze měnit dle nabídky trhu.
37/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
2 hodiny týdně, celkem 66 hodin
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Introduction,
Present tense – Talk about
yourself, Daily routine, My
family, Jobs
8
září
Vazby Like + ing
Leisure activities, Healthy
lifestyle
Some/Any
There is/There are
My house
Seasons of the year
Christmas around the world
20
říjen
prosinec
Past tense
Can/could
Was/were
Irregular verbs
What did you do?
14
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva v předmětu
- rozumí základním slovním
projevům
- dokáže pohovořit o sobě a svém
denním programu
- čte s porozuměním přiměřené
texty a dokáže je stručně
reprodukovat
- dokáže pohovořit o svém volném
čase a životním stylu
- dokáže vyjádřit, co má rád a co ne
- reaguje na otázku
- dokáže popsat, co kde je v domě
či ve městě
- má základní znalosti o kulturních
a geografických faktorech zemí
dané jazykové oblasti
- zná rozdíly a slovní zásobu
v různých sezonách roku
- zná svátky a zvyky v daných
zemích
- vhodně uplatňuje základní
způsoby tvoření slov v souvislosti
s daným tématem a časem
- dokáže používat způsobová
slovesa
- postupně zvládá nepravidelná
slovesa
- dokáže rozpoznat čas a správně ho
používat (minulý, přítomný)
- seznamuje se se slovní zásobou
související s gastronomií a
hotelovým provozem
- dokáže srovnávat či porovnávat
- popíše svou rodinu, město, zemi
- vyslovuje co nejblíže přirozené
výslovnosti
- dokáže používat slovníky či jiný
pomocný materiál
-
dokáže používat základní časy
(minulý, přítomný)
dokáže stručně pohovořit o
budoucnosti, plánech, prázdninách
Would like
Much/many
Phrases
Food around the world
Comparatives and
Superlatives
Describe your family
Describe your city and
country
Future tenses
Future plans
Holiday Plans
Travelling
38/213
12
8
4
leden
–
únor
březen
–
duben
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
2 hodiny týdně, celkem 66 hodin
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Introduction,
Tense revision, Way of life
Daily life, Your family
8
září
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva v předmětu
- bez potíží zvládá použít základní
časy (minulý, přítomný, budoucí)
- dokáže pohovořit o sobě a své
rodině
- čte s porozuměním přiměřené
texty
- dokáže vyprávět v minulém čase
- v textu nalezne důležité informace
- rozšiřuje si zásobu nepravidelných
sloves
- správně rozlišuje počitatelná a
nepočitatelná podst. jména
- zná různé druhy potravin a jejich
přípravu či úpravu
- dokáže sestavit jídelníček pro
různé příležitosti
- dokáže reprodukovat text
z časopisu slovně i písemně
- dokáže rozsáhleji popsat okolí a
zážitky
- vhodně uplatňuje způsoby tvoření
slov v souvislosti s daným
tématem a časem
- orientuje se ve tvoření budoucího
času
- správně používá modální slovesa,
zápory i v minulém čase
- seznámí se s předpřítomným
časem
- dokáže ho správně používat a
rozeznat použití od minulého času
- dokáže používat slovníky či jiný
pomocný materiál
- dokáže používat rozsáhlejší slovní
zásobu v dané oblasti
-
-
Past Tense, Irregular verbs
Describing the situation in
the past tense, Countable /
Uncoutable nouns
Shopping
Food
Christmas and holidays
around the world
Reading and understanding
Magazine articles
16
4
říjen
–
listopad
prosinec
leden
Verb patterns, Phrasal
Verbs, Seasons of the year
6
Future – Will / Going to
Future plans
únor
8
Modal verbs
Negative
Present perfect
Travelling
Hotel business
Restaurant
dokáže používat základní časy,
modální slovesa (minulý,
přítomný, předpřítomný, budoucí) Practice exercises
dokáže pohovořit o budoucnosti a
minulosti
39/213
březen
6
14
4
duben
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
2 hodiny týdně, celkem 60 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva v předmětu
- rozumí souvislým projevům a
rozhovorům rodilých mluvčích
- bezpečně rozeznává časy
-
-
-
rozšiřuje si zásobu nepravidelných
sloves a jejich použití
seznámí se a dokáže používat
podmínkové věty a vyjadřovat
přání
rozšiřuje si slovní zásobu týkající
se gastronomie a hotelnictví
rozumí slovu a dokáže ho
interpretovat
vypracuje seminární práci na
zadané téma
má hlubší znalosti o kulturních a
geografických faktorech zemí
dané jazykové oblasti
dokáže používat základní slovní
spojení (tzv. phrasal verbs)
před třídou prezentuje seminární
práci
bezpečně dokáže používat
předložky
dokáže bez potíží komunikovat
s hostem a plnit jeho přání
dokáže snadno zvládat
komunikační situace
rozšiřuje si zásobu nepravidelných
sloves
správně používá základní slovesa
+ ing / to
dokáže používat slovníky či jiný
pomocný materiál
dokáže srozumitelně komunikovat
a vyjadřovat myšlenky
v anglickém jazyce
Učivo
Introduction,
Tense revision, Personal
details
Irregular verbs
Time and money
expressions, Flat,
Conditionals and wish
Hotel and Food, restaurant
Seminar work - assignment
Passive
I have something done
Phrasal verbs
Seminar work –
performance
Prepositions
Your likes and dislikes
Restaurant – offers and
requests
Počet
hodin
Orientační
rozpis
8
září
16
říjen
–
listopad
4
prosinec
6
8
6
Places in a town and
country
Verb + ing / to
Irregular verbs
10
Completion
2
40/213
leden
únor
březen
duben
květen
červen
Německý jazyk – 1. jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
2 hodiny
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu:
Německý jazyk rozvíjí jazykové schopnosti žáka, schopnost komunikovat a myslet v jiném
jazyce. Žák by měl dosáhnout úrovně A2 dle Evropského referenčního rámce.
Didaktické pojetí předmětu:
Vytvoření vhodných podmínek pro výuku komunikace německého jazyka, rozdělením
studentů do malých skupin s možností individuálního přístupu vyučujícího k potřebám
jednotlivých žáků. Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky a vhodných
aktivizačních metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a dosažení
výchovně-vzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou podporováni v efektivním způsobu vzdělávání, v pozitivním
přístupu k učení s cílem dosáhnout dostatečné jazykové vybavenosti pro další uplatnění na
trhu práce.
Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou vedeni k individuálnímu, kolektivnímu řešení
problémů, situací, získávání potřebných informací.
Kompetence občanská: Žáci jsou vedeni k aktivní toleranci, solidárnosti k druhým,
respektování náboženských a kulturních rozdílů.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi: Žáci jsou vedeni k účinnému využívání informačních a komunikačních
technologií a pracovat s nimi efektivně.
Kompetence komunikativní: Žáci jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce v běžných
životních situacích, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích,
pronášeným ve standardním hovorovém tempu, přednést, vytvořit srozumitelný projev,
vyjádřit své myšlenky, názory a reagovat na podněty během diskuze v daném jazyce za
dodržování jazykových norem, přednést připravenou prezentaci ze svého oboru a reagovat na
jednoduché dotazy publika, vystupovat v souladu se zásadami společenského jednání a umí se
vhodně prezentovat.
Kompetence personální a sociální: Žáci se učí efektivně pracovat, přijímat hodnocení svých
výsledků a adekvátně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni tak, aby se posílilo jejich sebevědomí
při používání cizího jazyka a posílila se jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty a dovedli jednat s lidmi.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
41/213
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou vedeni k souvislému kultivovanému vyjadřování při osobním styku
s hostem. Zároveň se učí vést korespondenci.
Informační a komunikační technologie: Cílem je naučit žáky ovládat německý jazyk a plně
využívat jej při používání informačních a komunikačních technologií, žák se učí používat
elektronické slovníky. Člověk a technika, úloha vědy a techniky, počítače, vesmír-samostatný
projev.
Metody a formy výuky: Výuka je převážně vedená v cizím jazyce, žáci pracují s učebnicí,
s originálními texty. Používají se metody výkladu a řízeného rozhovoru, metody rozhovorů,
diskusní metody,vyučování pomocí didaktické techniky, metody problémového vyučování,
metody individuální a skupinové práce.
Hodnocení výsledků žáků: V německém jazyce se u žáků hodnotí schopnost porozumět
psanému a mluvenému slovu, hloubka znalostí základní gramatiky a slovní zásoby, schopnost
reagovat na zadanou otázku a vhodně odpovědět, schopnost vést dialog. Přihlíží se k tomu, že
tento jazyk se žák učí jako druhý.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována
k tomu, aby žáci byli schopni uplatňovat vhodně společenské normy prvního kontaktu se
zákazníky, porozumět základních užívaným frázím s osobního i pracovního života, používat
aktivně základní slovní obraty zvoleného oboru a jednoduchým,ale důstojným způsobem
komunikovat se zákazníky, komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života,
komunikovat a reagovat na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komunikační
strategie a jazykové prostředky, získávat informace zejména o německy mluvících zemích,
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, internet, CD-ROM, efektivně
pracovat se slovníky, dvojjazyčnými i jednojazyčnými, využívat tyto zdroje jako podporu
výuku cizího jazyka, pracovat s všeobecným i odborným německým textem,chápat a
respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových
oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami
demokracie.
Odborná literatura:
Höppnerová, V.: Němčina pro číšníky a kuchaře
Klett – Direkt: Němčina prostřední školy
Slovník německo - český, česko - německý, německý
CD, DVD – poslechová cvičení
Pozn.: Během celoročního vyučování si žáci rozšiřují odbornou slovní zásobu, do vyučování
jsou zařazována poslechová cvičení a další doplňující materiály. Témata gramatická i
konverzační a jejich rozčlenění se může pozměnit podle aktuálních požadavků skupiny. Je
možné změnit učebnice podle nabídky trhu
42/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
(2 hodiny týdně – 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva
v předmětu
- rozumí základním
slovním projevům
- seznamuje se
s odbornou slovní
zásobou
- dokáže pohovořit o
sobě a své rodině
- čte s porozuměním
přiměřené texty a
dokáže je stručně
reprodukovat
- je schopen pohovořit o
svém volném čase a
svých zájmů
- dokáže rozpoznat
rozdíl českého
zájmena svůj v
němčině
- chápe zvláštnosti
časování modálního
slovesa können
- používá správné tvary
osobních zájmen ve
větě
- dokáže pohovořit o
svém oblíbeném jídle
- seznamuje se s další
slovní zásobou
souvisejíchí
s gastronomií a
hotelovým provozem
- rozpozná 3. a 4. pád
-
-
postupně zvládá
časování silných
sloves
používá správně vazbu
es gibt
dokáže používat
slovníky či jiný
pomocný materiál
Učivo
Úvod do učiva, opakování ze základní
školy, časování slabých sloves
v přítomném čase, otázka doplňovací,
vykání, časování sloves sein a haben
v přítomném čase, člen určitý a
neurčitý, přídavné jméno v přísudku,
věta rozkazovací
Meine Familie, Herr Ober, die
Rechnung bitte!
Silné skloňování podstatných jmen
v jednotném čísle, číslovky, udávání
ceny, rozkazovací způsob sloves,
zápor nein, nicht a kein, skloňování
přivlastňovacích zájmen, vyjádřování
českého zájmena „svůj“ v němčině
Hobbys, Was bestellen wir?,
Weihnachten
Skloňování osobních zájmen, časování
slovesa können, tvar ich möchte
Unser Nationalgericht
Mein Lieblingsgericht
Předložky se 3. pádem, přídavná
jména na –er, s Fleisch, r Braten,
předložky se 3. a 4. pádem
Ostern, Das Wohnen
Das Frühstück, časování silných
sloves v přítomném čase
Vazba se gibt, určování času
Ferien
43/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
14
září
říjen
14
listopad
prosinec
12
leden
–
únor
14
březen
duben
12
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
(2 hodiny týdně – 66 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva
v předmětu
- orientuje se v pádech
německého jazyka
- německy pojmenovává
měsíce v roce
- rozšiřuje si odbornou
slovní zásobu
- správně časuje další
modální slovesa
- plynně hovoří o zdraví
- správně skloňuje
podstatná jména a
přivlastňovací zájmena
v obou číslech
- zná některé podřadící
spojky a tvoří souvětí
podřadné
- rozšiřuje slovní zásobu o
dny v týdnu
- orientuje se
v odlučitelných a
neodlučitelných
předponách a ví, jak je
správně použít ve větě
- vyjmenuje různá hlavní
jídla
- je schopen sestavit
jídelníček
- rozšiřuje si odbornou
slovní zásobu
- hovoří o vánočních
zvycích
- sestavuje sváteční menu
- zná množné číslo
některých podstatných
jmen
- čte s porozuměním
přiměřené texty
- hovoří o svém městě
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Úvod do učiva, opakování znalostí
1. ročníku, die Monate, neurčitý
podmět man, předložky se 4. pádem
Wir suchen eine Gaststätte
7
září
7
říjen
Die Wochentage, skloňování
podstatných jmen v množném čísle,
skloňování přivlastňovacích zájmen
v množném čísle, souvětí a spojky
podřadné
7
listopad
Slovesa s odlučitelnými a
neodlučitelnými předponami
Rozkazovací způsob slovesa sein
Das Mittagessen, das Gemüse
Weihnachten
7
prosinec
Časování způsobových sloves a
slovesa wissen
Das Gesundheit,
Das Schweinefleisch
Množné číslo podstatných jmen,
podstatná jména ve výrazech
množství, míry a hmotnosti
Die Stadt
44/213
6
leden
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
skloňuje přídavná jména
bez členu
zná odlišnosti
skloňování přídavných
jmen po etwas, nichts,
viel
dokáže používat správné
předložky v časových
údajích
dokáže pozdravit při
různých příležitostech
skloňuje přídavná jména
po neurčitém členu
zná význam a použití
zájmena welcher
dokáže pohovořit o
zvláštnostech německé a
rakouské kuchyně
seznamuje se s tvořením
minulého času
v němčině
skloňuje přídavná jména
po členu určitém
zná základní údaje o
Německu
skloňuje podstatná
jména v jednotném i
množném čísle
zná zvratná slovesa
rozšiřuje svou odbornou
slovní zásobu
ví, jak správně používat
člen při tvorbě jmen
měst, zemí, řek, hor a
moří
dokáže vytvořit a
používat budoucí čas
hovoří o svých plánech
na prázdniny
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Skloňování přídavných jmen bez
členu, přídavná jména po etwas,
nichts, viel, předložky v časových
údajích
Grüsse und Wünsche
6
únor
Přídavná jména po neurčitém členu,
zájmeno welcher
Einige Besonderheiten der
deutschen und österreichischen
Küche
7
březen
Perfektum slabých sloves,
préteritum slovesa sein, skloňování
přídavných jmen po určitém členu
Deutschland
7
duben
Slabé skloňování podstatných jmen
v jednotném i množném čísle,
zvratná slovesa, dort a dorthin
Innerien
6
květen
Jména měst a zemí, jména řek, hor
a moří, budoucí čas
Wohin in den Ferien?
6
červen
Učivo
45/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
2 hodiny týdně, celkem 60 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled
učiva v předmětu
- rozumí souvislým
projevům a
rozhovorům rodilých
mluvčích
- seznamuje se
s trpným rodem
v přítomném čase
- tvoří perfektum
sloves
- používá řadové
číslovky
- rozšiřuje si odbornou
slovní zásobu
- dbá na pořádek slov
ve větě vedlejší
- rozšiřuje si slovní
zásobu týkající se
hotelnictví a
gastronomie
- stupňuje příslovce a
přídavná jména
- zná a tvoří perfektum
dalších sloves
-
-
-
-
tvoří préteritum
slabých,
způsobových sloves
a pomocných sloves
haben a werden
rozšiřuje si odbornou
slovní zásobu
seznamuje se
s konjunktivem
préterita
způsobových sloves
tvoří konjunktiv
pomocí würde +
infinitiv
zná perfektum
dalších sloves
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Úvod do učiva.
Trpný rod v přítomném čase, perfektum
sloves bestreichen, braten, salzen,
schneiden.
Řadové číslovky
Die Zutaten
7
září
Pořádek slov ve větě vedlejší. Věta
hlavní po větě vedlejší
Der gedeckte Tisch
7
říjen
Stupňování příslovcí, stupňování
přídavných jmen.
Perfektum sloves kommen, bekommen,
gefallen, schreiben.
Farben.
7
listopad
Préteritum slabých sloves, préteritum
způsobových sloves a slovesa wissen,
préteritum sloves haben a werden
Bier – rozšíření slovní zásoby.
5
prosinec
Konjunktiv préterita způsobových
sloves a sloves haben a sein
Würde + infinitiv
Perfektum sloves essen, trinken,
bringen, verstehen
6
leden
46/213
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
tvoří vztažné věty
pomocí vztažných
zájmen
rozlišuje různý
význam vedlejších
vět uvozených
spojkami dass, damit
tvoří perfektum
dalších sloves
rozšiřuje odbornou
slovní zásobu
vytváří věty pomocí
infinitivu a zu
seznamuje se
s trpným rodem
v préteritu
rozšiřuje si odbornou
slovní zásobu
používá zájmenná
příslovce tázací a
ukazovací
tvoří a používá
minulé časy dalších
silných sloves
tvoří věty
s přísudkovým
slovesem po
číslovkách
rozšiřuje si odbornou
slovní zásobu
zná rozdíl ve
vyjádření českého již
ne
rozeznává a používá
příslovce her a
hierher
tvoří minulé časy
dalších silných
sloves
Počet
hodin
Orientační
Vztažná zájmena, vztažné věty
Věty s dass a damit.
Perfektum sloves fahren, gehen, sehen,
backen
Das Wild, das Wildbret, Beilagen
5
únor
Infinitiv s zu po substantivech,
adjektivech a slovesech
Trpný rod v préteritu
Zubereitungsarten.
7
březen
Zájmenná příslovce tázací a ukazovací.
7
duben
Minulé časy dalších silných sloves
Přísudkové sloveso po číslovkách
Kalte Vorspeisen
5
květen
4
červen
Učivo
Vyjadřování českého již ne
Her a hierher
Minulé času dalších silných sloves
47/213
rozpis
Anglický jazyk – 2. jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Anglický jazyk rozvíjí jazykové schopnosti žáka, schopnost
komunikovat a myslet v jiném jazyce. V závěru tříletého středního vzdělání má absolvent
oboru dosáhnout dle požadavků RVP úrovně A2 podle společného evropského rámce pro
jazyky.
Didaktické pojetí předmětu: Vytvoření vhodných podmínek pro výuku cizího jazyka
rozdělením studentů do malých skupin s možností individuálního přístupu vyučujícího
k potřebám jednotlivých žáků. Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky
a vhodných aktivizačních metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a
dosažení výchovně-vzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou podporováni v efektivním způsobu vzdělávání, v pozitivním
přístupu k učení s cílem dosáhnout dostatečné jazykové vybavenosti pro další uplatnění na
trhu práce.
Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou vedeni k individuálnímu, kolektivnímu řešení
problémů, situací, získávání potřebných informací.
Kompetence občanská: Žáci jsou vedeni k aktivní toleranci, solidárnosti k druhým,
respektování náboženských a kulturních rozdílů.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi: Žáci jsou vedeni k účinnému využívání informačních a komunikačních
technologií a pracovat s nimi efektivně.
Kompetence komunikativní: Žáci jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce v běžných
životních situacích, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích,
pronášeným ve standardním hovorovém tempu, přednést, vytvořit srozumitelný projev,
vyjádřit své myšlenky, názory a reagovat na podněty během diskuze v daném jazyce za
dodržování jazykových norem, přednést připravenou prezentaci ze svého oboru a reagovat na
jednoduché dotazy publika, vystupovat v souladu se zásadami společenského jednání a umí se
vhodně prezentovat.
Kompetence personální a sociální: Žáci se učí efektivně pracovat, přijímat hodnocení svých
výsledků a adekvátně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni tak, aby se posílilo jejich sebevědomí
při používání cizího jazyka a posílila se jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žák jedná s lidmi, přiměřeně diskutuje na dané téma,
vyjadřuje ústně i písemně své názory v rozsahu slovní zásoby, dovede pracovat v týmu.
48/213
Člověk a svět práce: Písemná a verbální komunikace při vstupu na trh práce, zpracování
potřebných dokumentů a formulářů souvisejících při vstupu do zaměstnání.
Člověk a životní prostředí: Interakce-vztah k životnímu prostředí, přírodní prostředí, život na
zemi-samostatný projev.
Informační a komunikační technologie: Člověk a technika, úloha vědy a techniky, počítače,
vesmír-samostatný projev.
Metody a formy výuky: Základní metodou je práce s textem či učebnicí, výklad,
komunikace a poslech. Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatné práce či
vymýšlením různých situací, které je potřeba řešit ve dvojicích či skupinách. Tato samostatná
práce je zaměřena na stravovací služby. Učitel dbá na to, aby žáci používali výhradně
anglický jazyk, ne mateřský. Výuka je doplněna projekcí filmů nebo dokumentů v daném
jazyce. K podpoře výuky anglického jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými
programy a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené
evropské programy. Škola vytváří podmínky pro motivaci žáků k učení se cizím jazykům a
podporuje u nich vedení Evropského jazykového portfolia.
Hodnocení výsledků žáků: V anglickém jazyce se u žáků hodnotí schopnost porozumět
psanému a mluvenému slovu, hloubka znalostí gramatiky a slovní zásoby, schopnost reagovat
na zadanou otázku a vhodně odpovědět, schopnost vést dialog. Je potřeba dbát i na správnou
výslovnost.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována
k tomu, aby žáci byli schopni uplatňovat vhodně společenské normy prvního kontaktu se
zákazníky, porozumět základních užívaným frázím s osobního i pracovního života, používat
aktivně základní slovní obraty zvoleného oboru a jednoduchým, ale důstojným způsobem
komunikovat se zákazníky, využívat informační zdroje (internet, média a multimediální
programy ke studiu jazyka i dalšímu prohlubování svých všeobecných vědomostí a
dovedností učit se cizí jazyk s využitím vědomostí, dovedností a zkušeností získaných při
učení se mateřského jazyka, komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života,
projevech mluvených i psaných, volit adekvátní komutační strategie a jazykové prostředky,
efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředků ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností, získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, získané
poznatky, včetně odborných ze svého odboru využívat ke komunikaci, pracovat
s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM, se
slovníky, jazykovými a cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu
jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností. Žáci by také měli umět
využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků,
příp. k dalšímu vzdělávání, využívat vědomosti a dovednosti, získané ve výuce mateřského
jazyka při studiu jazyků, chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní
hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se
projevovat v souladu se zásadami demokracie. Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se
významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti v oblasti osobní
i pracovní.
Odborná literatura:
Kolmanová, L.: Angličtina pro samouky, LEDA 2005
Pytelka, J.: Angličtina pro provoz hotelu a společného stravování, SPN Praha
New Hotline Starter
49/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
1 hodina týdně, celkem33 hodin
Výsledky vzdělávání
-
získává přehled učiva v předmětu
seznámí se jazykem, stavbou vět,
výslovností
používá ukazovací zájmena
dokáže říci co kde je
učí se slovní zásobu
seznámí se a začne používat slovesa
být a mít
dokáže je používat v otázkách a
záporu
dokáže používat členy
dokáže popsat co kde je v domě
s použitím základní slovní zásoby
Učivo
Introduction
This / that
There is / there are
Present tense – to be, to
have
Questions
Negative
A/an/the
My house
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
září
10
říjen
–
prosinec
Christmas
-
-
seznámí se a začne používat
základní přítomné časy
dokáže používat tyto časy
v otázkách a záporu
dokáže přečíst přiměřený text
s porozuměním a příslušnou
výslovností
seznámí se se základní slovní
zásobou týkající se gastronomie
uplatňuje se i v písemném projevu
dokáže používat slovníky
Present tense
Questions
Negative
8
leden
–
březen
Food – basic vocabulary
8
duben
–
květen
3
červen
dokáže používat základní přítomný
čas
dokáže popsat svůj dům a pohovořit Practice exercises
o sobě
50/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
září
Past Tense, Irregular
verbs
Was/were
Shopping
Food
8
říjen
–
listopad
Christmas
2
prosinec
4
leden
4
únor
3
březen
6
duben
květen
2
červen
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva v předmětu
- dokáže pohovořit o sobě
- dokáže bez problémů používat
přítomné časy
- čte s porozuměním přiměřené texty
- seznámí se a začne používat záklaní
minulý čas, včetně otázek a záporu
- seznámí se a postupně se učí
nepravidelná slovesa
- má znalosti o vánočních zvycích
v České republice i v zemích kde se
mluví anglicky
-
-
-
Učivo
Introduction, revision
Present tense revision
Future – Will / Going to
Future plans
seznámí se a používá formy
budoucího času
Modal verbs
stručně pohovoří o budoucnosti
Negative
používá základní způsobová slovesa
v přítomném čase a záporu
rozšiřuje si slovní zásobu týkající se
Travelling
gastronomie a hotelnictví
dokáže používat slovníky
Hotel business
Restaurant
dokáže používat základní časy,
modální slovesa a slovní zásobu ze
svého oboru
dokáže stručně pohovořit v
budoucnosti a v minulosti
Practice exercises
51/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
2 hodiny týdně, celkem 60 hodin
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Introduction,
Tense revision, Personal
details
8
září
Irregular verbs
Hotel and Food, restaurant
Much/many/few/little
16
Basic idioms in hotel
business
Christmas in the world
4
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva v předmětu
- používá bez problémů přítomný,
minulý a budoucí čas
v jednodušších formách
- umí pohovořit o sobě a své rodině
- rozšiřuje si zásobu nepravidelných
sloves
- dokáže reagovat na žádosti hostů
v hotelu či restauraci
- zná počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména
- zná základní slovní zásobu jídel a
úpravy pokrmů
- používá základní fráze v hotelnictví
a gastronomie
- stručně popíše zvyklosti v zemích
kde se hovoří angličtinou
- používá správně předložky
- umí vyjádřit co má rád a co nemá
rád
- správně reaguje na žádosti a
nabídky v hotelnictví a gastronomii
- dokáže porovnávat a stupňovat
přídavná jména a příslovce
- seznamuje se a používá správně
předpřítomný čas
- používá další nepravidelná slovesa
- dokáže rozpoznat rozdíl v použití
předpřítomného času a minulého
času
-
Učivo
Prepositions
Your likes and dislikes
Restaurant – offers and
requests
Comparison and
superlatives
Present perfect
Irregular verbs
dokáže srozumitelně vyjádřit hlavní
myšlenky v cizím jazyce
dokáže používat základní časy
Completion
v jednodušší formě
čte s porozuměním přiměřené texty
52/213
6
říjen
–
listopad
prosinec
leden
únor
8
březen
6
10
duben
květen
2
červen
Německý jazyk – 2. jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
2 hodiny
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu:
Německý jazyk rozvíjí jazykové schopnosti žáka, schopnost komunikovat a myslet v jiném
jazyce. Žák by měl dosáhnout úrovně A2 dle Evropského referenčního rámce.
Didaktické pojetí předmětu:
Vytvoření vhodných podmínek pro výuku komunikace německého jazyka, rozdělením
studentů do malých skupin s možností individuálního přístupu vyučujícího k potřebám
jednotlivých žáků. Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky a vhodných
aktivizačních metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a dosažení
výchovně-vzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou podporováni v efektivním způsobu vzdělávání, v pozitivním
přístupu k učení s cílem dosáhnout dostatečné jazykové vybavenosti pro další uplatnění na
trhu práce.
Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou vedeni k individuálnímu, kolektivnímu řešení
problémů, situací, získávání potřebných informací.
Kompetence občanská: Žáci jsou vedeni k aktivní toleranci, solidárnosti k druhým,
respektování náboženských a kulturních rozdílů.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi: Žáci jsou vedeni k účinnému využívání informačních a komunikačních
technologií a pracovat s nimi efektivně.
Kompetence komunikativní: Žáci jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce v běžných
životních situacích, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích,
pronášeným ve standardním hovorovém tempu, přednést, vytvořit srozumitelný projev,
vyjádřit své myšlenky, názory a reagovat na podněty během diskuze v daném jazyce za
dodržování jazykových norem, přednést připravenou prezentaci ze svého oboru a reagovat na
jednoduché dotazy publika, vystupovat v souladu se zásadami společenského jednání a umí se
vhodně prezentovat.
Kompetence personální a sociální: Žáci se učí efektivně pracovat, přijímat hodnocení svých
výsledků a adekvátně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni tak, aby se posílilo jejich sebevědomí
při používání cizího jazyka a posílila se jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty a dovedli jednat s lidmi.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
53/213
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou vedeni k souvislému kultivovanému vyjadřování při osobním styku
s hostem. Zároveň se učí vést korespondenci.
Informační a komunikační technologie: Cílem je naučit žáky ovládat německý jazyk a plně
využívat jej při používání informačních a komunikačních technologií. Člověk a technika,
úloha vědy a techniky, počítače, vesmír-samostatný projev.
Metody a formy výuky: Výuka je převážně vedená v cizím jazyce, žáci pracují s učebnicí,
s originálními texty. Používají se metody výkladu a řízeného rozhovoru, metody rozhovorů,
diskusní metody,vyučování pomocí didaktické techniky, metody problémového vyučování,
metody individuální a skupinové práce.
Hodnocení výsledků žáků: V německém jazyce se u žáků hodnotí schopnost porozumět
psanému a mluvenému slovu, hloubka znalostí základní gramatiky a slovní zásoby, schopnost
reagovat na zadanou otázku a vhodně odpovědět, schopnost vést dialog. Přihlíží se k tomu, že
tento jazyk se žák učí jako druhý.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována
k tomu, aby žáci byli schopni uplatňovat vhodně společenské normy prvního kontaktu se
zákazníky, porozumět základních užívaným frázím s osobního i pracovního života, používat
aktivně základní slovní obraty zvoleného oboru a jednoduchým,ale důstojným způsobem
komunikovat se zákazníky, komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života,
komunikovat a reagovat na všeobecná i odborná témata, volit adekvátní komunikační
strategie a jazykové prostředky, získávat informace zejména o německy mluvících zemích,
pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, internet, CD-ROM, efektivně
pracovat se slovníky, dvojjazyčnými i jednojazyčnými, využívat tyto zdroje jako podporu
výuku cizího jazyka, pracovat s všeobecným i odborným německým textem,chápat a
respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových
oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami
demokracie.
Odborná literatura:
Höppnerová, V.: Němčina pro číšníky a kuchaře
Klett – Direkt: Němčina prostřední školy
Slovník německo - český, česko - německý, německý
CD, DVD – poslechová cvičení
Pozn.: Během celoročního vyučování si žáci rozšiřují odbornou slovní zásobu, do vyučování
jsou zařazována poslechová cvičení a další doplňující materiály. Témata gramatická i
konverzační a jejich rozčlenění se může pozměnit podle aktuálních požadavků skupiny. Je
možné změnit učebnice podle nabídky trhu.
54/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva
v předmětu
- učí se správně vyslovovat a
psát německá slovíčka
- časuje slabá slovesa
- časuje pomocná slovesa
- rozlišuje a správně používá
člen určitý a neurčitý
- vyká
- zná problematiku přídavného
jména v přísudku
- uvědomuje si pořádek slov ve
větě oznamovací
- seznamuje se s rozkazovacím
způsobem v němčině
- skloňuje wer a was
- správně skloňuje silná
podstatná jména
- německy počítá do 20
- zná způsob udávání ceny
- tvoří rozkazovací způsob
slabých sloves
- tvoří zápor pomocí nein, nicht
a kein
- zná a skloňuje německá
přivlastňovací zájmena
- zná rozdíl českého svůj v
němčině
- hovoří v jednoduchých větách
o rodině a svých zálibách
- hovoří o sobě, reaguje na
jednoduché otázky týkající se
jeho osoby
- vyjmenuje a správně
vyskloňuje osobní zájmena
- časuje způsobové sloveso a
správně dosazuje do vět
-
hovoří o svém oblíbeném jídle
tvoří jednoduché recepty
sestavuje jídelníčky
rozšiřuje si odbornou slovní
zásobu
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Úvod do učiva, výslovnost a
pravopis
Časování slabých sloves
v přítomném čase
Otázka doplňovací
3
září
Časování sloves haben a sein
Člen určitý a neurčitý
Vykání
4
říjen
Přídavné jméno v přísudku
Pořádek slov ve větě oznamovací
Věta rozkazovací
4
listopad
Skloňování wer a was
Silné skloňování podstatných
jmen v jednotném čísle
2
prosinec
Číslovky 1 – 20
Udávání ceny
Rozkazovací způsob
3
leden
Zápor nein, nicht a kein
Skloňování přivlastňovacích
zájmen
Vyjadřování českého svůj v
němčině
2
únor
Rozpis učiva
Meine Familie
Meine Hobbys
4
březen
4
duben
Časování slovesa können
Tvar ich möchte
4
květen
Mein Lieblingsgericht
Unser Nationalgericht
3
červen
Mein Projekt – Ich
Skloňování osobních zájmen
55/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
- získává přehled učiva
v předmětu
- opakuje si a upevňuje znalosti
z 2. ročníku
- hovoří o své rodině a svých
zájmech
- zná předložky se 3. pádě a
dokáže je správně použít ve
větě
- tvoří přídavná jména na - er
- rozlišuje předložky se 3. a 4.
pádem
- rozšiřuje si svou odbornou
slovní zásobu
- seznamuje se s časováním
silných sloves
- používá vazbu es gibt
- určuje čas
- hovoří o svém denním
programu
- zná měsíce v roce
- používá neurčitý podmět man
- orientuje se v předložkách a
umí je vhodně použít
- seznamuje se s dalšími
způsobovými slovesy
- rozšiřuje si odbornou slovní
zásobu
- hovoří o zdraví, zná základní
slovní zásobu k tomuto tématu
- zná dny v týdnu
- skloňuje podstatná a přídavná
jména v obou číslech
- dokáže vytvořit souvětí
souřadné a vyjmenovat spojky
souřadné
- orientuje se v odlučitelných a
neodlučitelných předponách a
ví, jak je správně použít ve
větě
- počítá německy do 1000
- zná rozkazovací způsob
slovesa sein
- hovoří o svém městě (základní
údaje)
- dokáže stručně pohovořit o
prázdninách
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Úvod do učiva, upevňování
znalostí z 2. ročníku
3
září
Předložky se 3. pádem
Přídavná jména na - er
4
říjen
Předložky se 3. a 4. pádem
Das Fleisch, der Braten
4
listopad
Časování silných sloves
v přítomném čase
Vazba es gibt
Určování času
2
prosinec
Mein Tagesprogramm
Die Monate
Neurčitý podmět man
3
leden
Předložky se 4. pádem
Časování způsobových sloves a
slovesa wissen
2
únor
Das Schweinefleisch
Mein Gesundheit
Die Wochentage
4
březen
Skloňování podstatných jmen
v množném čísle
Skloňování přivlastňovacích
zájmen v množném čísle
Souvětí a spojky souřadné
4
duben
4
květen
3
červen
Rozpis učiva
Slovesa s odlučitelnými a
neodlučitelnými předponami
Číslovky 20 – 1000
Rozkazovací způsob slovesa sein
Die Stadt
Ferien
Systematizace celoročního učiva
56/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
2 hodiny týdně, celkem 60 hodin
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
Počet
hodin
Orientační
rozpis
7
září
Množné číslo podstatných jmen
Podstatná jména ve výrazech
množství, míry a hmotnosti
7
říjen
Skloňování přídavných jmen bez
členu
Přídavná jména po etwas, nichts a
viel
Předložky v časových údajích
Grüsse und Wünsche
7
listopad
Přídavná jména po neurčitém členu
Zájmeno welcher
Einige Besonderheiten der deutschen
und österreichischen Küche
Weihnachten
5
prosinec
6
leden
5
únor
Slabé skloňování podstatných jmen
v jednotném a množném čísle
Zvratná slovesa
Dort a dorthin
Innereien
7
březen
Jména měst a zemí
Jména řek, hor a moří
Budoucí čas
7
duben
5
květen
4
červen
Rozpis učiva
získává přehled učiva v předmětu
rozumí souvislým projevům a
rozhovorům rodilých mluvčích
tvoří množné číslo podstatných
jmen
správně používá podstatná jména
ve výrazech množství, míry a
hmotnosti
skloňuje přídavná jména bez členu
zná odlišnosti skloňování
přídavných jmen po etwas, nichts,
viel
dokáže používat správné
předložky v časových údajích
dokáže pozdravit při různých
příležitostech
skloňuje přídavná jména po
neurčitém členu
zná význam a použití zájmena
welcher
dokáže pohovořit o zvláštnostech
německé a rakouské kuchyně
hovoří o Vánocích
Úvod do učiva, upevňování znalostí
2. ročníku
tvoří receptury
seznamuje se s tvořením minulého
času v němčině
skloňuje přídavná jména po členu
určitém
dokáže pohovořit o Německu
rozšiřování odborné slovní zásoby
skloňuje podstatná jména
v jednotném i množném čísle
zná zvratná slovesa
rozšiřuje svou odbornou slovní
zásobu
Aus dem Kochbuch
Perfektum slabých sloves
Préteritum slovesa sein
Skloňování přídavných jmen po
určitém členu
Deutschland
Fische
ví, jak správně používat člen při
tvorbě jmen měst, zemí, řek, hor a
moří
dokáže vytvořit a používat
budoucí čas
seznamuje se s trpným rodem
v přítomném čase
tvoří perfektum sloves
používá řadové číslovky
upevňování znalostí
rozšiřování odborné slovní zásoby
Trpný rod v přítomném čase
Perfektum sloves bestreichen, braten,
salzen, scheneiden
Řadové číslovky
Perfektum silných sloves
Die Zutaten
57/213
Španělský jazyk – 2. jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Španělský jazyk rozvíjí jazykové kompetence žáka, který si osvojí
schopnost myslet a komunikovat v cizím jazyce. Rozšíří svůj všeobecný přehled o znalosti
cizích kultur.
Didaktické pojetí předmětu:
Vytvoření vhodných podmínek pro výuku druhého cizího jazyka rozdělením studentů do
malých skupin s možností individuálního přístupu vyučujícího k potřebám jednotlivých žáků.
Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky a vhodných aktivizačních
metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a dosažení výchovněvzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: snaha podporovat žáky v efektivním způsobu vzdělávání, o pozitivní
Kompetence k učení: Žáci jsou podporováni v efektivním způsobu vzdělávání, v pozitivním
přístupu k učení s cílem dosáhnout dostatečné jazykové vybavenosti pro další uplatnění na
trhu práce.
Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou vedeni k individuálnímu, kolektivnímu řešení
problémů, situací, získávání potřebných informací.
Kompetence občanská: Žáci jsou vedeni k aktivní toleranci, solidárnosti k druhým,
respektování náboženských a kulturních rozdílů.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi: Žáci jsou vedeni k účinnému využívání informačních a komunikačních
technologií a pracovat s nimi efektivně.
Kompetence komunikativní: Žáci jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce v běžných
životních situacích, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích,
pronášeným ve standardním hovorovém tempu, přednést, vytvořit srozumitelný projev,
vyjádřit své myšlenky, názory a reagovat na podněty během diskuze v daném jazyce za
dodržování jazykových norem, přednést připravenou prezentaci ze svého oboru a reagovat na
jednoduché dotazy publika, vystupovat v souladu se zásadami společenského jednání a umí se
vhodně prezentovat.
Kompetence personální a sociální: Žáci se učí efektivně pracovat, přijímat hodnocení svých
výsledků a adekvátně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni tak, aby se posílilo jejich sebevědomí
při používání cizího jazyka a posílila se jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce.
58/213
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru
sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti, měli schopnost morálního úsudku, uměli řešit
konflikty, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení (nácvik především v rámci mluvních cvičení).
Člověk a životní prostředí: Cílem je, aby žáci byli schopni efektivně pracovat s informacemi,
kriticky je vyhodnocovat, v rámci zpracovávání samostatných úkolů se zamýšlet nad
ekologickými otázkami v rámci výukových okruhů při výuce cizího jazyka.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Základem je vybavit žáka dovednostmi písemně (motivační dopis, CV,
výpověď…) i verbálně (nácvik pracovního pohovoru) jednat s potencionálními
zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.
Informační a komunikační technologie: Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení počítače, komunikační prostředky a pracovat s informacemi např. při nácviku
odborného stylu.
Metody a formy výuky: Ve výuce je používána práce nejen s texty z učebnice, ale i s
doplňkovými materiály (tisk, knihy apod.), samostatná a skupinová práce, využití internetu a
multimediálních pomůcek.
Hodnocení výsledků žáků: Hodnocení výsledků je v souladu se školním řádem. U žáků se
hodnotí schopnost porozumět psanému a mluvenému slovu, hloubka znalostí gramatiky a
slovní zásoby. schopnost reagovat na zadanou otázku a vhodně odpovědět, schopnost vést
dialog.Přihlíží se k tomu, že tento jazyk se žáci učí jako druhý.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka předmětu
španělský jazyk směřuje k tomu, aby žáci uměli vyjádřit a obhájit své názory a postoje
v cizím jazyce, měli přehled o hispánských zemích a kultuře. Žáci se naučí získávat a kriticky
hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich
uživatele a rovněž chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
V neposlední řadě by žáci měli chápat význam zvládnutí cizího jazyka jako nástroje dalšího
celoživotního vzdělávání, jako podmínky vlastního společenského a pracovního uplatnění i
jako předpoklad úspěšného studia cizích jazyků.
Odborná literatura:
Fiesta
USO gramatical
Španělština
59/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
1. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
dokáže říci své a zeptat se
na jméno, přestavit své
přátele, říci stát odkud
pocházím, bydliště a
zaměstnání
pozdravit při setkání a
rozloučení, domluvit si
schůzku v určitý den a
hodinu, zeptat se na a dát
své číslo telefonu
určit místo a ríci kde se co
nachází, zeptat se na cestu
a odpovědět na tutéž
otázku, pozdravit a
představit se v
telefonickém hovoru, dát
informaci jak telefonovat
včetně kódu města a státu
popsat osobu, zeptat se na
věk a zaměstnání,
pojmenovat příbuzenské
vztahy a členy rodiny
Učivo
Fonologie: základy
výslovnosti, intonace vět
oznamovacích a tázacích
Gramatika: člen a číslo
podstatných jmen, slovesa typu
hablar, sloveso ser
Gramatika: slovesa typu comer
a vivir, sloveso tener, hacer,
poder, množné číslo adjektiv,
číslovky 1-12,
Lexikologie: dny v týdnu
Počet
hodin
8
8
8
Gramatika: slovesa decir, estar,
ir, salir, oír, saber, recordar,
querer, užití slovesa estar,
předložky místa, osobní
zájmena v podmětu
Lexikologie: téma rodina
Gramatika: sloveso venir, ver,
zvratné llamarse, ir + infinitiv
pro budoucnost, předmět
životný a neživotný, zájmena
přivlastňovací, číslovky
13-199
60/213
9
Orientační
rozpis
Září, říjen
listopad,
prosinec,
leden
leden,
únor,
březen
březen,
duben,
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Žák:
-
-
-
-
dokáže se ubytovat v
hotelu, popsat rodinné a
studentské ubytování,
místnosti v bytě a
nábytek a jeho umístění
Lexikologie: téma bydlení
Gramatika: sloveso conocer,
sloveso hay jako dallší možnosst
vyjádření slovesa býti,
stupňování přídavných jmen
zeptat se a dát informace
o Vánocích v Česku a
Španělsku, popsat
vánoční a novoroční
zvyky, blahopřát k
narozeninám a jiným
příležitostem
Lexikologie: téma svátky
(zvláště Vánoce) a narozeniny
Gramatika: sloveso traer, poner,
příčestí minulé, čas Perfecto
Compuesto (habe + příčestí
minulé), zájmena v předmětu
(me, te, le, nos, os, los), zájmena
po předložce (de mi, de ti, de si)
říci o tom, co mám nebo
nemám rád, co se mi líbí
nebo nelíbí, požádát o
dovolení, požádat o
zboží, zeptat se na cenu,
požádat aby někdo něco
udělal
popsat pocity bolesti,
příznaky nemoci,
poradit nemocnému
Lexikologie: téma nakupování
(zvláště oblečení a potraviny
Gramatika: sloveso eligir,
empezar, pedir, rozkazovací
způsob, dva předměty ve větě,
zájmena ukazovací (este, ese,
aquel, esto, eso, aquello)
Lexikologie: téma zdraví nemoc,
návštěva lékaře
Gramatika: sloveso sentir,
dormir, rozkazovací způsob
nepravidelných slovesů,
příslovce – tvoření a stupňování,
přivlastňovací zájmena (mío,
tuyo, suyo)
61/213
8
září
říjen
listopad
8
listopad
prosinec
leden
8
leden
únor
březen
9
březen
duben
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
3. ročník
2 hodiny týdně, celkem 60 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
Učivo
Lexikologie: téma studium a
zaměstnání
Gramatika: minulý čas
jednoduchý (Preterito)
pravidelných a nepravidelných
sloves, předložky (a, de, desde,
en, hasta)
-
Říci názvy povolání,
mluvit o svém životě jako
o faktech, která již
proběhla, zeptat se na
osobní údaje a odpovědět
-
hovořit o tom, co máme
rádi a naplánovat si
nějakou činnost, říci čas
Lexikologie: téma volný čas a
sport
Gramatika: budoucí čas
pravidelných a nepravidelných
sloves, sloveso jugar, producir
zeptat se na dopravu a dát
o ní zpětně informaci,
udělat srovnání, popsat
obvyklé (opakované) děje
v minulosti, popsat
činnost, které právě nyní
probíhá
Lexikologie: téma doprava
Gramatika: minulý čas
(Imperfecto), estar +
gerundium
objednat si jídlo v
restauraci, říci jednoduchý
recept na jídlo
Lexikologie: téma gastronomie
Gramatika: plusquamperfetum,
přímá a nepřímá řeč,
souslednost časů (současnost a
předčasnost k ději minulému)
říci, co mám rád nebo
nerad, mluvit o běžných
denních činnostech a o
tom, jak často různé věci
děláme
Lexikologie: téma kultura
(kino, divadlo, hudba)
Gramatika: kondicionál,
souslednost časů (následnost
po čase minulém)
poznat některé historické
památky, říci kdy se něco
stalo nebo bylo uděláno
Lexikologie: téma turismus
Gramatika: pasivum, různé
slovesné vazby
-
-
-
-
-
mluvit o plánech, přáních
Lexikologie: téma cestování a
a možnostech do budoucna gastronomie (jídelní lístek)
Gramatika: subjuntivum
62/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
8
září
říjen
8
říjen
listopad
8
listopad
prosinec
8
leden
únor
8
únor
březen
březen
duben
8
dubenkvěten
12
Francouzský jazyk – 2. jazyk
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Francouzský jazyk rozvíjí jazykové kompetence žáka, který si osvojí
schopnost myslet a komunikovat v cizím jazyce. Rozšíří svůj všeobecný přehled o znalosti
cizích kultur.
Didaktické pojetí předmětu:
Vytvoření vhodných podmínek pro výuku druhého cizího jazyka rozdělením studentů do
malých skupin s možností individuálního přístupu vyučujícího k potřebám jednotlivých žáků.
Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky a vhodných aktivizačních
metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a dosažení výchovněvzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou podporováni v efektivním způsobu vzdělávání, v pozitivním
přístupu k učení s cílem dosáhnout dostatečné jazykové vybavenosti pro další uplatnění na
trhu práce.
Kompetence k řešení problémů: Žáci jsou vedeni k individuálnímu, kolektivnímu řešení
problémů, situací, získávání potřebných informací.
Kompetence občanská: Žáci jsou vedeni k aktivní toleranci, solidárnosti k druhým,
respektování náboženských a kulturních rozdílů.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi: Žáci jsou vedeni k účinnému využívání informačních a komunikačních
technologií a pracovat s nimi efektivně.
Kompetence komunikativní: Žáci jsou schopni vyjadřovat se v cizím jazyce v běžných
životních situacích, rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích,
pronášeným ve standardním hovorovém tempu, přednést, vytvořit srozumitelný projev,
vyjádřit své myšlenky, názory a reagovat na podněty během diskuze v daném jazyce za
dodržování jazykových norem, přednést připravenou prezentaci ze svého oboru a reagovat na
jednoduché dotazy publika, vystupovat v souladu se zásadami společenského jednání a umí se
vhodně prezentovat.
Kompetence personální a sociální: Žáci se učí efektivně pracovat, přijímat hodnocení svých
výsledků a adekvátně na ně reagovat. Žáci jsou vedeni tak, aby se posílilo jejich sebevědomí
při používání cizího jazyka a posílila se jejich schopnost komunikovat v cizím jazyce.
63/213
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru
sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti, měli schopnost morálního úsudku, uměli řešit
konflikty, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení (nácvik především v rámci mluvních cvičení).
Člověk a životní prostředí Cílem je, aby žáci byli schopni efektivně pracovat s informacemi,
kriticky je vyhodnocovat, v rámci zpracovávání samostatných úkolů se zamýšlet nad
ekologickými otázkami v rámci výukových okruhů při výuce cizího jazyka.
Člověk a svět práce Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Základem je vybavit žáka dovednostmi písemně (motivační dopis, CV,
výpověď…) i verbálně (nácvik pracovního pohovoru) jednat s potencionálními
zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.
Informační a komunikační technologie Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení počítače, komunikační prostředky a pracovat s informacemi např. při nácviku
odborného stylu.
Metody a formy výuky: Ve výuce jsou používány: práce nejen s texty z učebnice ale i s
doplňkovými materiály (tisk, knihy apod.), samostatná a skupinová práce, využití internetu a
multimediálních pomůcek.
Hodnocení výsledků žáků:
Hodnocení výsledků je v souladu se školním řádem. U žáků se hodnotí schopnost porozumět
psanému a mluvenému slovu, hloubka znalostí gramatiky a slovní zásoby. schopnost reagovat
na zadanou otázku a vhodně odpovědět, schopnost vést dialog. Přihlíží se k tomu, že tento
jazyk se žáci učí jako druhý.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka předmětu
francouzský jazyk směřuje k tomu, aby žáci uměli vyjádřit a obhájit své názory a postoje
v cizím jazyce, měli přehled o frankofonních zemích a kultuře. Žáci se naučí získávat a
kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na
jejich uživatele a rovněž chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa. V neposlední řadě by žáci měli chápat význam zvládnutí cizího jazyka jako nástroje
dalšího celoživotního vzdělávání, jako podmínky vlastního společenského a pracovního
uplatnění i jako předpoklad úspěšného studia cizích jazyků.
Odborná literatura:
En France
64/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
1. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák :
- dokáže pozdravit a
představit se, zeptat se
na jméno, sdělit co
pochopil, co nepochopil
nebo čemu
neporozuměl, používat
tu a vous, hláskovat
písmena abecedy a psát
písmena hláskovaná
-
-
Přivítat se a rozloučit se,
představit své přátele,
zeptat se a odpovědět na
osobní informace,
vyjádřit souhlas a
nesouhlas
Oslovit někoho pro
získání informací,
koupit si lístek na vlak,
popsat umístění
v prostoru, telefonovat,
napsat krátkou zprávu
Učivo
Unité 0
Fonetika: zvuky ve
francouzštině, úvod do
výslovnosti
Gramatika: zvratné sloveso
s´appeller
Lexikologie: fráze používané při
vyučování
Unité 1
Fonetika: melodie věty
oznamovací a tázací
Gramatika: člen určitý (2rody, 2
čísla), zájmena osobní v
podmětu, sloveso býti, slovesa
typu parler, zápor (ne...pas),
číslovky 0-69
Lexikologie: národnosti a
zaměstnání
Unité 2
Lexikologie: cestování a doprava
Gramatika: slovesa avoir, aller,
partir, venir, prendre, člen
neurčitý, tvoření otázky (est-ce
que, inverze, intonace),
předložky a příslovce místa,
číslovky 70-1 000 000
65/213
Počet
hodin
Orientačn
í rozpis
7
Září
říjen
13
13
Listopad
prosinec
leden
únor
Březen
duben
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák dovede:
- Situovat události v čase, říci
svůj denní program,
domluvit si schůzku,
komunikovat v hotelu
(recepce, restaurace), zeptat
se na čas a odpovědět.
-
-
Pozvat někoho,
přijmout/odmítnout pozvání,
mluvit o své rodině, popsat
dům a byt, říci, kde se co
vyskytuje nebo nachází,
popsat polohu míst na mapě,
říci datum, dny v týdnu, rok
a roční období
Vyprávět událost v
minulosti, vyjádřit dobu
trvání, rezervovat pokoj v
hotelu, rezervovat výlet
v cestovní kanceláři
Učivo
Unité 3
Lexikologie: jídlo a
stravování, příslovečná
určení času
Gramatika: zájmeno on pro
všeobecný podmět nebo ve
významu my, přivlastňovací
adjektiva, sloveso faire,
slovesa typu lever, zvratná
slovesa
Unité 4
Fonetika: otázky s a bez
tázacího zájmena
Lexikologie: kalendář,
bydlení (místnosti v bytě a
nábytek)
Gramatika: minulý čas
složený s pomocnými
slovesy byti a míti, slovesa
savoir, vouloir, pouvoir,
blízká budoucnost pomocí ir
+ infinitiv, zájmena osobní
po předložce nebo
zdůraznění (c´est moi, toi,
lui, elle, nous, vous, eux,
elles)
Unité 5
Lexikologie: turistika a
cestování, problémy s
počasím při cestování a v
dopravě
Gramatika: minulý čas
(imparfait), zájmena osobní v
předmětu, příslovečná určení
času (depuis, pendent,
jusqu´a)
66/213
Počet
hodin
Orientačn
í rozpis
13
září
prosinec
13
leden
duben
7
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
3. ročník
2 hodiny týdně,celkem 60 hodin
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Unité 5
Lexikologie: lidské tělo a vlatnosti
fyzické, charakter a vlastnosti
duševní
slovesa typu annonce, manger,
envoyer, sloveso croire, rozdíl mezi
použitím dvou probraných časů
minulých
8
září
říjen
Nakupovat , vybrat si v
obchodě, požádat o možnost
vyzkoušet si oblečení, říci, jak
oblečení sluší a padne, mluvit o
počasí, pochopit předpověď
počasí, udělat srovnání (něco je
lepší/horší než něco jiného)
Unité 6
Lexikologie: barvy, oblečení,
meteorologie a počasí
Gramatika: ukazovcí adjektiva a
zájmena, otázka pomocí quel a
lequel, budoucí čas, slovesa mettre,
voir, devoir, zájmena osobní v
nepřímém předmětu
13
říjen
listopad
Zeptat se na cestu, ukázat a
vysvětlit cestu, dát příkaz, radu
a zakázat něco různými
způsoby, navrhnout program
výletu, poznat některé historické
památky, a některá umělecká
díla
Unité 7
Fonetika: rozdíná intonace při
rozkazu a při vyjádření rady
Lexikologie: plán města, okružní
cesta po městě
Gramatika: rozkazovací způsob,
předložky a příslovce místa, číslovky
řadové, slovesa typu ouvrir, zájmena
y a en nahrazující určení místa
13
listopad
leden
Rezervovat stůl a objednat si v
restauraci, vyjádřit jaké jídlo a
jaké množství něčeho se přeje,
požádat o účet, vyjádřit své
přání, navrhnou možnost něco
udělat, pochopit recept na jídlo
a zformulovat svůj vlastní
jednoduchý recept, chápe zvyky
při jídle v restauraci a u přátel a
dokáže je jednoduše popsat
Unité 8
Lexikologie: výživa a různé druhy
potravin a nápojů, různé druhy
restauračních zařízení
Gramatika: podmiňovací způsob,
zájmeno on místo výrazu množství s
členem dělivým
13
Navrhnout něco udělat, vyjádřit
souhlas/nesouhlas s návrhem a
udat důvod rozhodnutí (klady,
zápory, výhrady), sestavit plán
aktivit na week-end, vyjádřit
svůj názor a úsudek o nějaké
věci (např. proč studovat cizí
jakyky, proč žít raději na
venkově než ve městě nebo
naopak)
Lexikologie: volný čas, zájmy a
sporty, dům na week-end
Gramatika: subjunktiv přítomný, il
faut (nutnost), pour que (účel),
vztažná zájmenaa (qui, que, ou,
dont), zájmena y a en místo předmětu
uvozeného předložkou a, de
13
Výsledky vzdělávání
Žák umí:
- Říci, co se mi líbí a co ne,
rozumět jednoduchým textům,
které popisují osobu (inzerát –
seznámení), popsat své
vlastnosti, dát svůj názor na
určitou věc (je trouve que, je
pense que, je crois que)
-
-
-
-
Učivo
67/213
únor
březen
duben
květen
Občanská nauka
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař-číšník, Kuchař , Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecný cíl předmětu: Výuka občanské nauky má být pro žáky zajímavá a stimulující, má je
učit řešit otázky praktického osobního a občanského života.
Občanská nauka rozvíjí sebevědomí žáků, jejich občanskou aktivitu a vlastenectví, směřuje
především k pozitivnímu ovlivnění jejich hodnotové orientace tak, aby byli ve svém životě
slušnými, solidárními a odpovědnými občany demokratického státu. Praktickým cílem
občanské nauky je vypěstovat u žáků mediální a finanční gramotnost, schopnost samostatného
kritického myšlení bez předsudků, vyjádření vlastních postojů a názorů a porozumění světu, v
němž žijí.
Didaktické pojetí předmětu: Výuka v sobě spojuje principy klasických forem výuky a
vhodných aktivizačních metod, při jejichž realizaci jsou žáci vedeni k samostatnosti,
odpovědnosti a kultuře osobního projevu, učí se pracovat s texty, kriticky je hodnotit a
využívat k řešení úkolů, samostatně vyhledávat informace.
Učivo předmětu obsahuje tyto tematické okruhy:
- Člověk v lidském společenství,
- Člověk jako občan,
- Člověk a právo,
- Člověk a hospodářství (učivo je doplněno předmětem
ekonomika),
- Česká republika, Evropa a svět.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou vedeni ke schopnosti vyjadřovat se ústně i písemně
přiměřeně situaci a terminologicky správně, vysvětlovat a znázorňovat ekonomickou
problematiku, číst s porozuměním a využívat informace získané četbou, účastnit se aktivně
diskusí, formulovat své názory, obhajovat je.
Občanské kompetence: Žáci jsou vedeni k odpovědnému, samostatnému, aktivnímu a
iniciativnímu jednání, se zájmem o společenské a politické dění u nás i ve světě.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s nimi: Žáci jsou vedeni k práci s osobním počítačem a k získávání informací z otevřených
zdrojů.
Kompetence k řešení problémů: Žáci získávají informace potřebné k řešení problémů a
navrhují způsob řešení, uplatňují při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické) a využívají znalostí nabytých dříve.
68/213
Personální kompetence: Žák dokáže odhadovat své fyzické i duševní možnosti, dopředu
předvídat důsledky svého chování v různých situacích. Stanovuje si cíle podle svých osobních
schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek.
Sociální kompetence: Žák je veden tak, aby se dokázal adaptovat na měnící se prostředí,
životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je uměl ovlivňovat.
Přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žák se učí správné formulaci věcných a formálně
správných názor na sociální, politické, ekonomické a etické otázky a oblast cítění potřeby
občanské aktivity, úsilí a snahy o zachování demokracie.
Člověk a životní prostředí: Žák je veden ke znalosti životního prostředí, k zásadám správného
chování v přírodě, k nakládáním s odpady.
Člověk a svět práce: Žák si soustavně doplňuje poznatky z trhu práce, z tuzemských i
zahraničních firem reflektujících vedle profesního i jazykové kompetence pracovníků, aby byl
konkurenceschopným v pracovním začlenění. Má odpovědný přístup k vlastní profesní
budoucnosti a tedy i vzdělání, je motivován pro studium cizích jazyků, uvědomuje si význam
celoživotního vzdělávání, zajímá se o všeobecné vývojové trendy a ukazatele v podnikatelské
sféře a ve sféře bankovnictví a pojišťovnictví v integrované Evropě, orientuje se v soustavě
školního vzdělání ve vyspělých zemích, včetně návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po
absolvování střední školy v ČR. Poznává a uplatňuje zásady bezpečnosti práce, ochrany
zdraví, a psychohygieny. Pracuje s učebními pomůckami, dokáže aplikovat získané poznatky
a dovednosti v praxi, snaží se o kreativní řešení úkolů.
Chápe potřebu soustavného, systematického studia, odpovědného přístupu k plnění
povinností, zodpovědnosti za svoji práci, považuje je za předpokladem pro budoucí úspěšné
profesní začlenění.
Informační a komunikační technologie: Žáci se učí pracovat s osobním počítačem a s
dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, získávat informace z
otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, pracovat s informacemi, a to především s
využitím prostředků informačních a komunikačních technologií.
Mezipředmětové vztahy: Občanská nauka využívá znalosti ze ZŠ a mezipředmětově se
doplňuje zejména se společenskovědními disciplínami jako např. aplikovaná psychologie a
dějepis, dále je občanská nauka úzce spjata s českým jazykem a literaturou a uměním.
Některá témata např. kulturní zasahují i do výuky cizích jazyků.
Metody a formy výuky: Základní metodou je práce s textem, výklad, komunikace. Aktivita
žáků je podněcována zadáváním samostatné práce, referátů a domácích úkolů. Výuka je
doplněna o projekci filmů či dokumentů. Žáci musí sledovat události v zemi.
Hodnocení výsledků žáků: V občanské nauce se neklade hlavní důraz na množství
teoretických poznatků. U žáků se tedy hodnotí schopnost vyjádřit vlastní názor na nějakou
událost či námět, schopnost vést dialog, komunikovat a dále svědomitost při plnění zadaných
úkolů a prací.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka občanské nauky
směřuje k tomu, aby žáci nabyli správnou míru sebevědomí, nenechali sebou manipulovat,
jednali odpovědně, ctili a usilovali o zachování svobody a demokracie, i když má demokracie
i své stinné stránky (kriminalita, korupce, extremismus…), jednali v souladu s humanitou a
vlastenectvím, nejednali jen ve svůj prospěch, oprostili se od předsudků (multikulturní
69/213
výchova) a vážili si života a zdraví, materiálních a duchovních hodnot, životního prostředí
(environmentální výchova) a snažili se je zachovat pro příští generace.
Odborná literatura:
Bureš, R.: Základy etiky
Urbánek, E. – Buriánek, J: Základy sociologie
Hladík, J.: Společenské vědy v kostce
Kol. autorů: Odmaturuj ze společenských věd
Kol. autorů: Občanská nauka pro SOU I, II, III
Šil, P.; Karolová, J.: Člověk ve společnosti a ekonomickém životě – Sociologie a ekonomie
pro střední školy
Šil, P.; Karolová, J.: Člověk jako občan a světoobčan – Politologie, právo a mezinárodní
vztahy pro střední školy
Multimediální materiál:
DVD - Čím budu – Dokument o volbě povolání – Občanské sdružení Rytmus
DVD - Podporované zaměstnávání – Občanské sdružení Rytmus
DVD - Ten park není můj
DVD - Výchova a prevence v oblasti požární obrany
Vyučující připravuje učební texty a materiály, které má žák k dispozici.
70/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník - Člověk v lidském společenství
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
5
září
říjen
Sociální kontrola, problémy
v mezilidských vztazích,
deviace, rasismus, xenofobie,
multikulturní soužití
4
říjen
listopad
Komunikace – druhy, verbální
a neverbální, chyby
v komunikace
2
listopad
Sociální pozice, status, role,
sociální diferenciace,
hospodaření jednotlivce a
rodiny
3
prosinec
Kultura – materiální a
duchovní, náboženství – víra a
ateismus, duchovní život,
národní a světová náboženství,
sekty a hnutí, náboženský
fundamentalismus
4
leden
únor
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
-
-
-
-
rozliší druhy sociálních
útvarů, rozdíly mezi
skupinou a davem, nalezne
společné znaky a hodnoty,
které spojují členy skupiny
uvědomuje si vliv skupiny
na jednotlivce i jednotlivce
na skupinu, posoudí
význam socializace,
formuluje fáze procesu
socializace
objasní význam sociální
kontroly ve skupině a
společnosti,
uvědomí si význam
sociálních norem pro
každodenní soužití ve
společnosti, vysvětlí, z čeho
může vzniknout konflikt, a
popíše, k jakým důsledkům
mohou vést předsudky a
deviantní chování
umí sdělit informace
různými formami
uvědomuje si problematiku
sociální nerovnosti
umí pojmenovat vlastní
pozice a definovat z nich
vyplývající role jako vzorce
chování
dovede sestavit odpovědný
rozpočet životních nákladů
uvědomí si zakotvenost
sebe sama v kultuře,
kulturní odlišnosti a rozdíly
mezi lidmi
seznámí se se znaky
významných náboženství,
umí vymezit projevy a
nebezpečí sektářství a
náboženské nesnášenlivosti
Lidská společnost společenské skupiny,
společenský tlak, socializace,
sociální izolace, enkulturace
71/213
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
popíše, jak jsou lidé
rozvrstveni ve společnosti
z hlediska národnostního,
náboženského a sociálního
seznámí se s hlavními
metodami a technikami
sběru a zpracování dat
je schopen uvést příklady
generové nerovnosti
Učivo
Současná česká společnost –
její rozvrstvení a problémy,
metody sběru a zpracování
informací o společnosti,
postavení mužů a žen ve
společnost
dovede aplikovat zásady
slušného chování v běžných
životních situacích
popíše působení masové
kultury, zejména masmédií
na život člověka
dovede se zamyslet nad
riziky a výhodami eutanázie
Etika – etické zásady, normy,
kategorie, lidská důstojnost a
její ponižování, etika médií,
lékařská etika
dokáže najít a vysvětlit
souvislostmi mezi právy a
povinnostmi
uvede základní lidská práva,
včetně práv dětí, ví, kam se
obrátit, když jsou lidská
práva ohrožena
Lidská práva a povinnosti –
Všeobecná deklarace lidských
práv, /mluva o právech dítěte,
obhajování
a
zneužívání
lidských
práv,
veřejný
ochránce práv
uvědomuje si nástrahy
v životě mladého člověka
Problematika
mládeže
–
bulimie,
anorexie,
drogy,
alkohol, hazard, gamblerství a
jiné závislosti
72/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
únor
březen
5
březen
duben
3
duben
květen
3
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník - Člověk jako občan;
Česká republika, Evropa a svět;
Člověk a právo I
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
-
-
rozlišuje složky politického
spektra, porovnává
jejich
přístupy k řešení základních
společenských otázek, zná
nejvýznamnější
politické
strany v ČR, chápe podstatu
volebních systémů v ČR,
uvědomuje
si
význam
svobodných voleb
posoudí formy vztahu politiky
a médií, chápe nutnost
kritického přijímání
mediálních produktů
umí vysvětlit nebezpečnost
názorů extremistů – např. na
základě mediálního
zpravodajství
vymezí pojem občanství,
uvědomuje si význam
patriotismu a nacionalismu,
zná základní data z dějin ČR
rozumí pojmu občanská
společnost a rozliší její druhy
charakterizuje ČR jako
demokratický stát, uvede,
k čemu je pro občana dnešní
doby demokratický stát
prospěšný, uvede příklady
jednání, které demokracii
ohrožuje např. kriminalita,
korupce apod.
popíše státní symboly
vysvětlí, proč je státní moc
v ČR rozdělena do tří
nezávislých složek, zná jejich
činnost, vymezí funkci ústavy,
umí popsat její obsah
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
Politika, politické strany, pravice,
levice, program politické strany,
volby, aktivní a pasivní volební
právo, volební systémy
3
září
Politika a média – zpravodajství
a publicistika, volební kampaň
jako reklama na politiku, veřejné
mínění, politický radikalismus
a aktuální extremismus
2
září
říjen
12
říjen
leden
Stát a jeho funkce – občanství,
státní příslušnost, aktivní
občanství, vlastenectví, historie
ČR, občanská společnost, národ,
principy demokracie, Ústava ČR,
státní symboly, moc zákonodárná,
výkonná a soudní, obecní
a krajská samospráva
73/213
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
objasní základní pojmy
mezinárodní politiky, na mapě
umí najít velmoci (G8),
vyspělé země, země rozvojové
a velmi chudé
uvede, jaký význam má pro
ČR zapojení do
mezinárodních organizací a
jaký je jeho rozsah
dovede najít ČR na mapě, zná
její polohu a sousední státy
vysvětlí pojem globalizace a
zaujme k tomuto problému
vlastní stanovisko, zná
globální problémy lidstva,
jejich příčiny a důsledky,
uvědomuje si význam ochrany
přírody
umí zasáhnout v krizových
situacích, poskytne první
pomoc
vysvětlí vztah mezi morálními
a právními normami
ví, kdy je člověk způsobilý
k právním úkonům a má
trestní odpovědnost
popíše, čím se zabývá policie,
soudy, advokacie, notářství
Učivo
Mezinárodní politika – pojmy
a nástroje mezinárodní politiky,
bohaté a chudé země, ohniska
napětí v současném světě,
nebezpečí terorismu, mezinárodní
konflikty a jejich mírová řešení,
ekonomická spolupráce států, ČR
v mezinárodních organizacích –
Rada Evropy, OSN, NATO, EU,
Schengen, ostatní mezinárodní
organizace, ČR a její sousedé
Globalizace, globální problémy,
ochrana přírody
Výchova a prevence v oblasti
požární ochrany, zásady první
pomoci
Právní vztahy – právo
a spravedlnost, právní řád, proces
schvalování zákonů v ČR, právní
vztahy - fyzické a právnické
osoby, právní odpovědnost
a způsobilost, soustava soudů
v ČR, právnická povolání
74/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
6
únor
březen
4
březen
duben
2
duben
květen
4
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník - Člověk a právo;
Člověka hospodářství
1 hodina týdně, celkem 30 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
-
-
porozumí problematice
věcných práv, definování
závazku, smlouvy, vymezí
podmínky vzniku a zániku
vlastnictví, dědictví
zná svá práva spotřebitele,
dovede reklamovat koupené
zboží či služby
vysvětlí, z jakých důvodů
a jak se obrátit na veřejného
ochránce práv
objasní význam a funkce
rodiny, vysvětlí práva
a povinnosti mezi dětmi
a rodiči, mezi manželi
zaujme vlastní stanovisko
k manželství
rozlišuje přestupek a trestný
čin, vymezí podmínky
trestní odpovědnosti, chápe
účel sankcí a formy trestů
v ČR
dovede aplikovat postupy
vhodného jednání, stane – li
se svědkem nebo obětí
kriminálního násilí (šikana,
násilí, vydírání, lichva,
obchod s drogami…)
Učivo
Občanské právo – majetek a věc,
druhy věcných práv, závazkové
právo, dědictví, závazek, smlouva,
druhy smluv, občanské soudní
řízení, spotřebitelská výchova,
ombudsman
Rodinné právo – rodina a její
funkce, podmínky a průběh vzniku
manželství, vztahy v manželství,
vztahy mezi rodiči a dětmi, domácí
násilí,vyživovací povinnost, rozvod,
registrované manželství
Trestní právo – přestupek, trestný
čin, trestní řízení, orgány činné
v trestním řízení (policie, státní
zastupitelství, vyšetřovatel, soud),
obviněný, obžalovaný, vina, trest,
amnestie, trestní odpovědnost,
kriminalita mladistvých
75/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
3
září
5
září
říjen
5
listopad
prosinec
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
definuje své životní cíle,
uvědomuje si překážky,
které brání jejich dosažení
vymezí podmínky vzniku,
průběhu a zániku
pracovního poměru i práva
a povinnosti jeho účastníků
orientuje se v náležitostech
pracovní smlouvy
dokáže uplatnit práva na
přiměřené zaměstnání,
komunikovat s úřady a
zaměstnavateli
uvědomí si rozdíl mezi
nezaměstnaností dobrovol–
nou a nedobrovolnou
prakticky se připraví na
pracovní pohovor
pochopí základní principy
fungování tržní ekonomiky
uvědomí si vliv nabídky
a poptávky a konkurence na
cenu zboží
uvědomí si význam peněz
pro fungování trhu, funkci
peněz a vliv inflace na ně
dovede si zřídit peněžní
účet, provést bezhotovostní
platbu, sledovat pohyb
peněz na svém účtu
orientuje se ve službách
a produktech, které
poskytuje konkrétní peněžní
ústav, dovede posoudit, zda
jsou konkrétní služby pro
něj únosné (půjčka,
hypotéka), nutné nebo
výhodné (spoření)
vysvětlí význam a úkoly
centrální banky
porozumí tvorbě a významu
státního rozpočtu
vysvětlí, proč občané platí
daně, sociální a zdravotní
pojištění
dovede vyhledat pomoc
v tíživé sociální situaci
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
Pracovní otázka – životní cíle,
volba povolání, úřady práce a jejich
funkce, integrace osob se ZP,
přijímací pohovor, nezaměstnanost,
rekvalifikace, podpora
v nezaměstnanosti, vznik, změna
a ukončení pracovního poměru,
povinnosti a práva zaměstnance
a zaměstnavatele, pracovní
smlouva, pracovní doba, mzda
a plat, mzda časová a úkolová,
složky mzdy, dovolená, formy
ukončení pracovního poměru
8
prosinec
únor
Trh a jeho fungování – zboží,
nabídka, poptávka, cena,
konkurence, nedokonalosti trhu,
„neviditelná ruka trhu“
2
březen
Peníze, směna, inflace, hotovostní
a bezhotovostní styk, služby
peněžních ústavů, bankovnictví
a pojišťovnictví
3
duben
3
duben
květen
1
květen
Daně, státní rozpočet – vyrovnaný
rozpočet, rozpočtový schodek,
deficit, přímé a nepřímé daně,
zdravotní a sociální pojištění,
daňové přiznání
Pomoc státu, charitativních a jiných
institucí sociálně potřebným
občanům
76/213
Základy přírodních věd
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Základy přírodních věd rozvíjí kompetence žáka k učení a řešení
problémů, se kterými se běžně setkává ve svém okolí.
Didaktické pojetí předmětu:
Vytvoření vhodných podmínek pro výuku Základů přírodních věd, příprava vhodných
názorných pomůcek, obrázků a schémat pro objasnění složitějších problémů. Stavba výuky
v sobě spojuje principy klasických forem výuky a vhodných didaktických metod, které
umožňují využití tvořivého potenciálu žáků a dosažení výchovně-vzdělávacích cílů předmětu.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: snaha podporovat žáky v efektivním způsobu vzdělávání, posilovat
jejich pozitivní přístup k učení při další uplatnění na trhu práce.
Kompetence k řešení problémů: kompetenci k individuálnímu a kolektivnímu řešení
problémů a složitých situací. Získávat potřebné informace, nalézat způsoby řešení problémů.
Kompetence komunikativní: schopnost vytvořit a přednést srozumitelný projev, vyjádřit
jasně své myšlenky, názory a reagovat na podněty v diskuzi.
Kompetence personální a sociální: vést k pracovitosti, odpovědnosti, samostatnosti, k umění
přijmout pozitivní i negativní hodnocení.
Kompetence občanská: občanská kompetence a kulturní povědomí: aktivní tolerance,
solidárnost k druhým, respektování náboženských a kulturních rozdílů.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi: kompetence účinně využívat prostředky informačních a komunikačních
technologií a efektivně s nimi pracovat.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru
sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti, měli schopnost morálního úsudku, uměli řešit
konflikty, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení.
Člověk a životní prostředí: Cílem je, aby žáci byli schopni efektivně pracovat s informacemi a
kriticky je vyhodnocovat, v rámci zpracovávání samostatných úkolů se zamýšlet nad
ekologickými otázkami.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Základem je vybavit žáka dovednostmi písemně i verbálně jednat
s potencionálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.
77/213
Informační a komunikační technologie: Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení počítače, komunikační prostředky a efektivně pracovat s informacemi.
Metody a formy výuky: Ve výuce je používána práce s texty z učebnice a s doplňkovými
materiály, samostatná a skupinová práce, využití internetu a multimediálních pomůcek.
Hodnocení výsledků žáků: Hodnocení výsledků je v souladu se školním řádem. U žáků se
hodnotí schopnost porozumět probíranému tématu, schopnost reagovat na zadanou otázku a
vhodně odpovědět, schopnost vést dialog.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka předmětu Základy
přírodních věd směřuje k tomu, aby žáci uměli vyjádřit a obhájit své názory a postoje. Žáci se
naučí získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným
způsobem s ohledem na jejich uživatele.
V neposlední řadě by žáci měli chápat získané znalosti jako nástroj dalšího celoživotního
vzdělávání a jako podmínky vlastního společenského a pracovního uplatnění.
Odborná literatura:
Banýr, J.; Beneš, P. a kol.: Chemie pro střední školy, SPN Praha 2001
Blažek, J.; Fabini, J.: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, SPN
Praha 1996
Hančová, H.; Vlková, M.: Biologie v kostce pro střední školy, Fragment 2008
Kvasničková, D.: Základy ekologie, Fortuna 2004
Štoll, I.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, Prometheus Praha 2001
78/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
2 hodiny týdně, celkem 66 hodin
1. část: Chemie
2. část: Ekologie
Výsledky vzdělávání
Učivo
CHEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
- dokáže porovnat fyzikální
a chemické vlastnosti různých
látek;
- popíše stavbu atomu, vznik
chemické vazby;
- zná názvy, značky a vzorce
vybraných chemických prvků
a sloučenin;
- popíše charakteristické vlastnosti
nekovů,
- kovů a jejich umístění
v periodické soustavě prvků;
- popíše základní metody
oddělování složek ze směsí
a jejich využití v praxi;
- vyjádří složení roztoku a připraví
roztok požadovaného složení;
- vysvětlí podstatu chemických
reakcí a zapíše jednoduchou
chemickou reakci chemickou
rovnicí;
- provádí jednoduché chemické
výpočty, které lze využít
v odborné praxi;
1 Obecná chemie
- chemické látky a jejich
vlastnosti
- částicové složení látek,
atom, molekula,
chemická vazba
- chemické prvky,
sloučeniny
- chemická symbolika
- periodická soustava prvků
- směsi a roztoky
- chemické reakce,
chemické rovnice
- výpočty v chemii
79/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
11
září
říjen
Výsledky vzdělávání
- vysvětlí vlastnosti anorganických
látek;
- tvoří chemické vzorce a názvy
vybraných anorganických
sloučenin;
- charakterizuje vybrané prvky
a anorganické sloučeniny
a zhodnotí jejich využití
v odborné praxi a v běžném
životě, posoudíje z hlediska vlivu
na zdraví a životní prostředí;
- charakterizuje základní skupiny
uhlovodíků a jejich vybrané
deriváty, tvoří jednoduché
chemické vzorce a názvy
- uvede významné zástupce
jednoduchých organických
sloučenin a zhodnotí jejich využití
v odborné praxi a v běžném
životě, posoudí je z hlediska vlivu
na zdraví a životní prostředí
Učivo
2 Anorganická chemie
- anorganické látky, oxidy,
kyseliny, hydroxidy, soli
- názvosloví anorganických
sloučenin
- vybrané prvky
a anorganické sloučeniny
v běžném životě
a v odborné praxi
- charakterizuje základní
skupiny uhlovodíků
a jejich vybrané deriváty
a tvoří jednoduché
chemické vzorce a názvy;
- uvede významné zástupce
jednoduchých organických
sloučenin a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi
a v běžném životě, posoudí
je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí;
3 Organická chemie
- vlastnosti atomu uhlíku
- základ názvosloví
organických sloučenin
- organické sloučeniny
v běžném životě a odborné
praxi
80/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
16
listopad
prosinec
6
leden
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
9
únor
24
březen
červen
EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
- vysvětlí základní ekologické pojmy;
- charakterizuje abiotické (sluneční
záření, atmosféra, hydrosféra) a
biotické faktory prostředí (populace,
společenstva, ekosystémy);
- charakterizuje základní vztahy mezi
organismy ve společenstvu;
- uvede příklad potravního řetězce;
- popíše podstatu koloběhu látek
v přírodě z hlediska látkového a
energetického;
- charakterizuje různé typy krajiny a její
využívání člověkem;
- popíše historii vzájemného
ovlivňování
- člověka a přírody;
- hodnotí vliv různých činností člověka
na jednotlivé složky životního
prostředí;
- charakterizuje působení životního
prostředí na člověka a jeho zdraví;
- charakterizuje přírodní zdroje surovin
a energie z hlediska jejich
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich
využívání na prostředí;
- popíše způsoby nakládání s odpady;
- charakterizuje globální problémy na
Zemi;
- uvede základní znečišťující látky
v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci;
- uvede příklady chráněných území
v ČR a v regionu;
- uvede základní ekonomické, právní
a informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí; vysvětlí
udržitelný rozvoj jako integraci
environmentálních, ekonomických,
technologických a sociálních přístupů
k ochraně životního prostředí;
- zdůvodní odpovědnost každého
jedince za ochranu přírody, krajiny
a životního prostředí;
- na konkrétním příkladu z občanského
života a odborné praxe navrhne řešení
vybraného environmentálního
problému.
2 Ekologie
- základní ekologické pojmy
- ekologické faktory prostředí
- potravní řetězce, látková
a energetická výměna,
stavba, funkce a typy
ekosystému
- koloběh látek v přírodě a tok
energie
- typy krajiny, chráněná
území, příroda naší republiky
a místního regionu, ochrana
přírody a krajiny,
3 Člověk a životní prostředí
- historie člověka,
- vzájemné vztahy mezi
člověkem a životním
prostředím
- dopady činností člověka na
životní prostředí
- přírodní zdroje energie
a surovin
- odpady, dělení, ekologické
využití odpadů
- globální problémy
- ochrana přírody a krajiny
- nástroje společnosti na
ochranu životního prostředí
- zásady udržitelného rozvoje
- odpovědnost jedince za
ochranu přírody a životního
prostředí,
- produkce skleníkových
plynů, ozónová díra, ropné
látky,
- mezinárodní ochrana
životního prostředí, normy a
předpisy na ochranu
životního prostředí, nové
technologie, ekologicky
vyrábějící průmysl,
ekologické zemědělství.
81/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
1. část: Biologie
2. část: Fyzika
Výsledky vzdělávání
BIOLOGIE
Žák:
- charakterizuje názory na vznik
a vývoj života na Zemi;
- vyjádří vlastními slovy základní
vlastnosti živých soustav;
- popíše buňku jako základní
stavební a funkční jednotku
života;
- vysvětlí rozdíl mezi
prokaryotickou a eukaryotickou
buňkou;
- charakterizuje rostlinnou
a živočišnou buňku a uvede
rozdíly;
- uvede základní skupiny
organismů a porovná je;
- objasní význam genetiky;
- popíše stavbu lidského těla
a vysvětlí funkci orgánů
a orgánových soustav;
- vysvětlí význam zdravé výživy
a uvede principy zdravého
životního stylu;
- uvede příklady bakteriálních,
virových a jiných onemocnění
a možnosti prevence
Učivo
1 Základy biologie
- vznik a vývoj života na
Zemi
- vlastnosti živých soustav
- typy buněk rozmanitost
organismů a jejich
charakteristika, (základy
dělení živočichů a
rostlin)
- dědičnost a proměnlivost
biologie člověka, zdraví
a nemoc
- Orgánové soustavy
člověka:
- kosterní soustava,
svaly,
- oběhová soustava,
- trávicí soustava a její
význam při trávení
jednotlivých živin
- žlázy s vnitřní
sekrecí
- dýchací soustava
- vylučovací soustava
- centrální nervová
soustava
82/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
12
září
listopad
Výsledky vzdělávání
FYZIKÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Výsledky vzdělávání Učivo
Žák:
- rozliší druhy pohybů a řeší
jednoduché úlohy na pohyb
hmotného bodu;
- určí síly, které působí na tělesa,
a popíše, jaký druh pohybu tyto
síly vyvolají;
- určí mechanickou práci a energii
při pohybu tělesa působením stálé
síly;
- vysvětlí na příkladech platnost
zákona zachování mechanické
energie;
- určí výslednici sil působících na
těleso;
- aplikuje Pascalův a Archimédův
zákon při řešení úloh;
- vysvětlí význam teplotní
roztažnosti látek v přírodě
a v technické praxi;
- vysvětlí pojem vnitřní energie
soustavy (tělesa) a způsoby její
změny;
- popíše principy nejdůležitějších
tepelných motorů;
- popíše přeměny skupenství látek
a jejich význam v přírodě
a v technické praxi;
- popíše elektrické pole z hlediska
jeho působení na bodový
elektrický náboj;
- řeší úlohy s elektrickými obvody
s použitím Ohmova zákona;
- popíše princip a použití
polovodičových součástek
s přechodem PN;
- určí magnetickou sílu
v magnetickém poli vodiče
s proudem;
- popíše princip generování
střídavých proudů a jejich využití
v energetice;
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
1 Mechanika
- pohyby přímočaré,
pohyb rovnoměrný po
kružnici
- Newtonovy pohybové
zákony, síly v přírodě,
gravitace
- mechanická práce a
energie
- posuvný a otáčivý
pohyb, skládání sil
- tlakové síly a tlak
v tekutinách
- jednotky SI
4
prosinec
leden
2 Termika
- teplota, teplotní
roztažnost látek, měření
teplot
- teplo a práce, přeměny
vnitřní energie tělesa
- tepelné motory
- struktura pevných látek
a kapalin, přeměny
skupenství
4
leden
únor
4
únor
březen
3 Elektřina a
magnetismus
- elektrický náboj tělesa,
elektrická síla, elektrické
pole, kapacita vodiče
- elektrický proud v
látkách, zákony
elektrického proudu,
polovodiče
- magnetické pole,
magnetické pole
elektrického proudu,
elektromagnetická
indukce
- vznik střídavého proudu,
přenos el. energie
střídavým proudem
83/213
Výsledky vzdělávání
- rozliší základní druhy
mechanického vlnění a popíše
jejich šíření;
- charakterizuje základní vlastnosti
zvuku;
- chápe negativní vliv hluku a zná
způsoby ochrany sluchu;
- charakterizuje světlo, jeho
vlnovou délkou a rychlostí
v různých prostředích;
- řeší úlohy na odraz a lom světla;
- řeší úlohy na zobrazení zrcadly
a čočkami;
- vysvětlí optickou funkci oka
a korekci jeho vad;
- popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření;
- popíše strukturu elektronového
obalu atomu z hlediska energie
elektronu;
- popíše stavbu atomového jádra
a charakterizuje základní
nukleony;
- vysvětlí podstatu radioaktivity
a popíše způsoby ochrany před
jaderným zářením;
- popíše princip získávání energie
v jaderném reaktoru;
- charakterizuje Slunce jako
hvězdu;
- popíše objekty ve sluneční
soustavě;
- zná příklady základních typů
hvězd.
Učivo
4 Vlnění a optika
- mechanické kmitání
a vlnění
- zvukové vlnění
- světlo a jeho šíření
- zrcadla a čočky, oko
- druhy
elektromagnetického
záření,
- rentgenové záření
5 Fyzika atomu
- model atomu, laser
- nukleony, radioaktivita,
jaderné záření
- jaderná energie a její
využití
6 Vesmír
- Slunce, planety a jejich
pohyb,
- komety, hvězdy a
galaxie
84/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
duben
3
květen
3
červen
Matematika
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Matematika rozvíjí kompetence žáka k učení a řešení problémů, se
kterými se běžně setkává ve svém okolí.
Didaktické pojetí předmětu: Klade se důraz na vytvoření vhodných podmínek pro výuku a
na přípravu vhodných názorných pomůcek pro objasnění složitějších problémů. Stavba výuky
v sobě spojuje principy klasických forem výuky a vhodných didaktických metod, které
umožňují využití tvořivého potenciálu žáků a dosažení výchovně-vzdělávacích cílů předmětu.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: snaha podporovat žáky v efektivním způsobu vzdělávání, posilovat
jejich pozitivní přístup k učení při další uplatnění na trhu práce.
Kompetence k řešení problémů: kompetenci k individuálnímu a kolektivnímu řešení
problémů a složitých situací. Získávat potřebné informace, nalézat vlastní způsoby řešení
problémů.
Kompetence komunikativní: schopnost vytvořit a přednést srozumitelný projev, vyjádřit
jasně své myšlenky, názory a reagovat na podněty v diskuzi.
Kompetence personální a sociální: vést k pracovitosti, odpovědnosti, samostatnosti, k umění
přijmout pozitivní i negativní hodnocení.
Kompetence občanská: občanská kompetence a kulturní povědomí: aktivní tolerance,
solidárnost k druhým, respektování náboženských a kulturních rozdílů.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi: kompetence účinně využívat prostředky informačních a komunikačních
technologií a efektivně s nimi pracovat.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru
sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti, měli schopnost morálního úsudku, uměli řešit
konflikty, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení.
Člověk a životní prostředí: Cílem je, aby žáci byli schopni efektivně pracovat s informacemi a
kriticky je vyhodnocovat, v rámci zpracovávání samostatných úkolů se zamýšlet nad
ekologickými otázkami.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Základem je vybavit žáka dovednostmi písemně i verbálně jednat
s potencionálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.
85/213
Informační a komunikační technologie: Cílem je naučit žáky využívat základní programové
vybavení počítače, komunikační prostředky a efektivně pracovat s informacemi.
Metody a formy výuky: Ve výuce je používána práce s texty z učebnice a s doplňkovými
materiály, samostatná a skupinová práce, využití internetu a multimediálních pomůcek.
Hodnocení výsledků žáků: Hodnocení výsledků je v souladu se školním řádem. U žáků se
hodnotí schopnost porozumět probíranému tématu, schopnost reagovat na zadanou otázku a
vhodně odpovědět, schopnost vést dialog a objasnit myšlenkové postupy při řešení problémů.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka předmětu
Matematika směřuje k tomu, aby žáci uměli vyjádřit a obhájit své názory
a postoje. Žáci
se naučí získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným
způsobem s ohledem na jejich uživatele.
V neposlední řadě by žáci měli chápat získané znalosti jako nástroj dalšího celoživotního
vzdělávání a jako podmínky vlastního společenského a pracovního uplatnění.
Odborná literatura:
Calda, E.: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 1., 2. a 3. díl., Nakladatelství
Prometheus Praha 2002, 2003, 2004
86/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- rozezná a určí číselné obory
- provádí sčítání a odčítání
přirozených, celých, desetinných
čísel a zlomků
- provádí násobení a dělení celých,
přirozených, desetinných čísel
a zlomků
- zaokrouhlí desetinná čísla a odhaduje
výsledek matematických operací
- provádí převody jednotek délky,
obsahu, objemu, hmotnosti a času
- provádí matematické operace se
zlomky
- užívá poměr a úměru k řešení
praktických úloh,
- řeší úlohy s využitím přímé
a nepřímé úměrnosti
- užívá trojčlenku při řešení slovních
úloh
- řeší úlohy s využitím výpočtů
procent a úroků
- provádí výpočty slovních úloh
z oboru s využitím procent
Operace s racionálními čísly
- číselné obory (čísla přirozená,
celá, desetinná čísla, zlomky)
- sčítání a odčítání
- násobení a dělení
- desetinná čísla,
zaokrouhlování,
odhady výsledků
- převody jednotek délky
- převody jednotek obsahu
- převody jednotek objemu
- převody jednotek hmotnosti
- převody jednotek času
- zlomky
- poměr, úměra
- přímá a nepřímá úměrnost,
trojčlenka
- procenta, úrok(jednoduchý,
složený)
- slovní úlohy na výpočet
počtu procent, procentové
části a celku
- úlohy z oboru
Mocniny a odmocniny
- provádí početní výkony s mocninami - mocniny s přirozeným
s přirozeným mocnitelem
mocnitelem
- určuje druhé a třetí odmocniny čísel - druhá a třetí odmocnina
- užívá mocniny s celočíselným
- mocniny s celočíselným
a racionálním mocnitelem
mocnitelem
- řeší praktické úlohy s mocninami
- mocniny s racionálním
a odmocninami
mocnitelem
- úlohy z praxe (Pythagorova
věta)
Výrazy
- rozliší výraz a určí jeho hodnotu
- výraz a jeho hodnota, operace
- provádí operace s mnohočleny
s mnohočleny
(sčítání, odčítání, násobení)
- početní výkony s výrazy
- provádí početní výkony s výrazy
(sčítání, odčítání, násobení,
- rozloží mnohočlen na součin a užívá dělení)
vztahy pro druhou mocninu
- druhá mocnina dvojčlenu
dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin
a rozdíl druhých mocnin
87/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
7
Září
říjen
7
Listopad
prosinec
5
Leden
únor
7
Březen
duben
7
Květen
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- užívá vzorce pro druhou mocninu
dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin
- řeší úlohy na rozklad výrazů na
součin
- provádí početní výkony s lomenými
výrazy
- řeší úlohy se složenými lomenými
výrazy
Výrazy
- vzorce pro druhou mocninu
dvojčlenu a rozdíl druhých
mocnin
- rozklad výrazů na součin
(vytknutí před závorku, rozklad
pomocí vzorce)
- procvičování rozkladů výrazů na
součin
- počítání s lomenými výrazy,
složené lomené výrazy
Rovnice a nerovnice
- provádí úpravy rovnic
- úpravy rovnic
- řeší lineární rovnice o jedné
- lineární rovnice o jedné
neznámé
neznámé
- řeší pomocí rovnic slovní úlohy
- rovnice ve slovních úlohách
- vyjádří neznámou ze vzorce
- vyjádření neznámé ze vzorce
- řeší lineární nerovnice o jedné
- lineární nerovnice o jedné
neznámé
neznámé
- opakování rovnic a nerovnic
- rozliší a řeší kvadratické rovnice
- provádí výpočty slovních úloh
- kvadratické rovnice
s kvadratickými rovnicemi
- slovní úlohy s kvadratickými
rovnicemi
Planimetrie
- rozliší různé druhy trojúhelníků
- základní vlastnosti trojúhelníků
a zná jejich základní vlastnosti
- výška, těžnice, střední příčka,
- sestrojí v trojúhelníku výšky,
střed kružnice vepsané a opsané
těžnice, střední příčku, střed
- úhel, rozdělené úhlů
kružnice vepsané a opsané
- měření, sčítání a odčítání úhlů
- definuje úhel, rozliší různé druhy
- úlohy na výpočet vnitřních úhlů
úhlů
v trojúhelníku
- provádí měření, sčítání a odčítání
- úlohy na sestrojení trojúhelníka
úhlů
- shodnost trojúhelníků
- řeší úlohy na výpočty vnitřních úhlů - úlohy na shodnost trojúhelníků
v trojúhelníku
- sestrojí trojúhelník z daných prvků
- rozliší shodné trojúhelníky a své
tvrzení zdůvodní
88/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
7
září
říjen
7
listopad
prosinec
5
leden
únor
7
březen
duben
7
květen
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hodina týdně, celkem 30 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
- rozliší podobné trojúhelníky a své
tvrzení zdůvodní
- řeší praktické úlohy s využitím
trigonometrie pravoúhlého
trojúhelníka a Pythagorovy věty
- určí obvody a obsahy
mnohoúhelníků a kruhu
- používá vzorce o obvodech
a obsazích v úlohách z praxe
- stanoví definiční obor a obor
funkčních hodnot lineárních funkcí
- graficky znázorní průběh lineární
funkce
- rozezná a definuje funkce rostoucí,
klesající a konstantní
- řeší úlohy s lineárními funkcemi
- provádí grafické řešení soustavy
dvou lineárních rovnic
- graficky znázorní průběh
kvadratické funkce
- řeší slovní úlohy s kvadratickými
rovnicemi
- graficky znázorní průběh funkce
nepřímá úměrnost
- graficky znázorní průběhy
goniometrických. funkcí
- řeší praktické úlohy s využitím
poznatků o funkcích
- užívá pojmy: bod, přímka a rovina,
určí jejich vzájemné polohy
- řeší úlohy na výpočet povrchů
a objemů základních prostorových
útvarů (hranolu, válce, jehlanu,
kužele a koule)
Učivo
Planimetrie
- podobnost trojúhelníků
- Pythagorova věta a její užití
- trigonometrie pravoúhlého
trojúhelníku
- obvody a obsahy
mnohoúhelníků
- obvod a obsah kruhu a jeho částí
- řešení úloh z praxe
Funkce
- funkce, definiční obor a obor
funkčních hodnot
- grafické znázornění funkce
- funkce rostoucí, klesající
a konstantní
- lineární funkce (přímá
úměrnost)
- grafické řešení soustavy dvou
lineárních rovnic
- kvadratická funkce a její graf
- slovní úlohy s kvadratickými
rovnicemi
- nepřímá úměrnost a její graf
- goniometrické funkce
v intervalu < 0; 2π >
- řešení úloh z praxe
- základy statistiky (pojmy,
modus, rozptyl, diagramy)
Stereometrie
- vzájemná poloha bodů, přímek
a rovin
- tělesa - povrch a objem hranolu
a válce
- povrch a objem jehlanu a kužele
- povrch a objem koule
- úlohy na výpočet objemů
a povrchů těles
89/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
7
září
říjen
7
listopad
prosinec
9
leden
březen
7
duben
květen
Tělesná výchova
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař-číšník, Kuchař , Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci dovedli vážit zdraví jako
jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní
zdraví. Cílem tohoto předmětu je preferovat takový způsob života, který co nejvíce eliminuje
zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace. Žáci by měli pojímat zdraví a tělesnou zdatnost
jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života, dále by měli znát prostředky, jak
chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost, kultivovat svůj pohybový projev, vyrovnávat
nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž, připravit a provádět tělesná
cvičení a pohybové aktivity s cílem pozitivně působit na zdravotní stav organismu, usilovat o
dosažení sportovní a pohybové gramotnosti, pociťovat radost a uspokojení z prováděné
tělesné (sportovní) činnosti, usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí, využívat
pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad
fair play, kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné
výchovy a sportu a při pohybových činnostech vůbec; preferovat pravidelné provádění
pohybových aktivit v denním režimu, dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci
svých možností.
Didaktické pojetí předmětu: Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj pohybových
schopností a dovedností rozdělením studentů do malých skupin s možností individuálního
přístupu vyučujícího k potřebám jednotlivých žáků. Stavba výuky v sobě spojuje principy
klasických forem výuky a vhodných aktivizačních metod, které umožňují plné využití
tvořivého potenciálu žáků a dosažení výchovně-vzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni komunikovat při pohybových činnostech,
diskutovat o pohybových činnostech.
Personální a sociální kompetence: Žáci jsou připraveni kriticky hodnotit kvalitu svých
pohybových schopností, dovedností a dosažených výkonů, uvědomovat si své přednosti a
nedostatky v jednotlivých sportovních odvětvích, dokázat přijímat rady a kritiku od druhých
lidí, nadále pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj získanými prostředky z TV, jednat v
rámci pravidel fair play, adaptovat se na různorodé podmínky v TV (klimatické, zařízení,
hygiena, bezpečnost), zapojit se do organizace turnajů a soutěží, klást důraz na týmový herní
výkon družstva.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Výuka rozšiřuje celkový rozhled žáka, napomáhá rozvoji
osobnosti, komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů.
90/213
Člověk a životní prostředí: Postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a
život.
Člověk a svět práce: Informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze,
vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o
trhu práce, práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí.
Informační a komunikační technologie: Využití moderních prostředků výpočetní techniky
pro vyhledávání informací ze světa sportu a následné diskuse
Metody a formy výuky: Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a žáka, převažuje
individuální nebo skupinová práce s jedincem; velice důležitá je názorná ukázka učitele
jednotlivých činností a jeho organizační schopnost při výuce.
Hodnocení výsledků žáků: Důraz je kladen na hodnocení vlastní aktivity žáka při hodinách
TV, jeho přístup k pohybovým činnostem a snaze se naučit něčemu novému, dále hodnocení
týmového herního výkonu, pohybových schopností a dovedností u konkrétního jedince,
testování tělesné zdatnosti – motorické testy.
Výsledky vzdělávání v oblastech citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována
k tomu, aby žáci jednali odpovědně, samostatně, aktivně vyjadřovali své názory a úvahy na
daná témata, dbali na dodržování zákonů, pravidel chování a jednali v souladu s morálními
principy, aktivně se zajímali o sportovní a společenské dění u nás a ve světě, mysleli kriticky
a naučili se ověřovat si věrohodnost informací, nenechali se manipulovat, tvořili si vlastní
úsudek a byli o něm schopni diskutovat s jinými lidmi, uvědomovali si význam celoživotního
vzdělávání a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím podmínkám.
Odborná literatura:
Svoboda, B.: Pedagogika sportu
Dovalil, J.: Výkon a trénink ve sportu
91/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
- volí sportovní vybavení (výstroj
a výzbroj) odpovídající příslušné
činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat;
- komunikuje při pohybových
činnostech;
- dovede se zapojit do organizace
turnajů a soutěží;
- dovede připravit prostředky
k plánovaným pohybovým
činnostem;
- zná některé ze zdravotně
zaměřených cviků a relaxačních
cvičení;
- umí uplatňovat zásady
sportovního tréninku;
- dokáže vyhledat potřebné
informace z oblasti zdraví
a pohybu;
- dovede o pohybových činnostech
- diskutovat; dovede rozvíjet sílu,
rychlost, vytrvalost;
- snaží se, aby cvičení bylo
estetické;
- dovede provést záchranu
a dopomoc při cvičeních, kde je
to zapotřebí;
-
zná jednotlivé druhy běžecké
abecedy, dokáže je předvést;
rozpozná rozdíl mezi
jednotlivými typy startů;
Učivo
Teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví;
- prostředky ke zvyšování
síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti;
- technika a taktika;
- zásady sportovního tréninku
- odborné názvosloví
- výstroj, výzbroj;
- údržba
- hygiena a bezpečnost,
vhodné oblečení – cvičební
úbor a obutí;
- záchrana a dopomoc;
- zásady chování a jednání
v různém prostředí;
- regenerace a kompenzace;
relaxace
Pohybové dovednosti
- Tělesná cvičení
- pořadová všestranně
rozvíjející, kondiční,
koordinační, kompenzační,
relaxační a rehabilitační
cvičení
1) Gymnastika
- cvičení na nářadí- přeskok,
hrazda
- akrobacie(kotouly vpřed,
vzad, letmo; stoje na rukou)
- šplh- tyč, lano
- Aerobic – dívky, rytmická
cvičení
2) Atletika
- běžecká abeceda, starty
- rychlostní a vytrvalostní
běhy – 60, 200,
- 400, 1000, 800 m
- skok daleký, hody
92/213
Počet
hodin
1
7(15)
10
8 (6)
Orientační
rozpis
-
-
-
-
Učivo
dovede předvést jednotlivé typy
přihrávek;
zná jednotlivé činnosti v kopané a
ovládá je;
umí základní pravidla tohoto
sportu;
zná a zlepšuje se v herních
činnostech jednotlivce a v týmu
sleduje výkony jednotlivců a
týmu
podílí se na vedení utkání
3) Sportovní hry
- Kopaná – přihrávky,
zpracování míče;
- vedení míče; střelba z místa
a v pohybu, hra
- basketbal- přihrávky,
dribling, dvojtakt,
- střelba z místa a za pohybu,
hra
- volejbal, herní činnosti
jednotlivce
- doplňkově- florbal (HČJ,
hra), míčové hry
rozlišení jednání flair play
od nesportovního jednání
respektuje soupeře
chápe odlišnosti podmínek
v horském prostředí
zná zásady bezpečného chování,
zásady první pomoci
zvládne základní lyžařské
dovednosti nebo se v nich
zdokonalí
4) Úpoly
- pády, přetahy, přetlaky
uvědomuje si význam
pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových
dovedností
Poznámka:
5) Lyžování
- základy sjezdového
lyžování
- (snowboardingu)
- základy běžeckého lyžování;
- chování při pobytu v
horském prostředí
Počet
hodin
Orientační
rozpis
16
(10)
1
6–7
dní
6) Testování tělesné zdatnosti
Hodiny uvedené závorce jsou hodiny tělesné výchovy určené pro dívky.
93/213
Orientační rozpis nelze u tělesné výchovy konkretizovat časově.
Výsledky vzdělávání
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Učivo
Žák:
- volí sportovní vybavení (výstroj a
výzbroj) odpovídající příslušné
činnosti a okolním
- podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti)
a dovede je udržovat a ošetřovat;
- komunikuje při pohybových
činnostech;
- dovede se zapojit do organizace
turnajů a soutěží;
- dovede připravit prostředky
k plánovaným pohybovým
činnostem;
- zná některé ze zdravotně
zaměřených cviků a relaxačních
cvičení;
- umí uplatňovat zásady
sportovního tréninku;
- dokáže vyhledat potřebné
informace z oblasti zdraví
a pohybu;
- dovede o pohybových činnostech
diskutovat;
- dovede rozvíjet sílu, rychlost,
vytrvalost;
- chová se v přírodě ekologicky;
- využívá různých forem turistiky;
- snaží se, aby cvičení bylo
estetické;
- dovede provést záchranu
- a dopomoc při cvičeních, kde je to
zapotřebí;
Teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví;
prostředky ke zvyšování
síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti;
technika a taktika;
- zásady sportovního tréninku
- odborné názvosloví
- výstroj, výzbroj; údržba
- hygiena a bezpečnost,
vhodné oblečení – cvičební
úbor a obutí;
- záchrana a dopomoc;
- zásady chování a jednání
v různém prostředí;
- regenerace a kompenzace,
relaxace;
- pravidla her, závodů
a soutěží
- rozhodování, zdroje
informací
- pohybové dovednosti
- tělesná cvičení
- pořadová všestranně
rozvíjející, kondiční,
koordinační, kompenzační,
relaxační aj.
1) Turistika a sporty v přírodě
- příprava turistické akce;
- orientace v krajině
- pohybové dovednosti
a aktivity
2) Gymnastika
- cvičení na nářadí- přeskok,
hrazda, akrobacie(kotouly
vpřed, vzad, letmo;
- stoje na rukou), přemet
stranou
- šplh- tyč, lano
- SAC
94/213
Hod.
dotace
Orientační
rozpis
1
3–4
dny
7 (15)
Orientační rozpis nelze u tělesné výchovy konkretizovat časově.
Výsledky vzdělávání
-
-
-
Učivo
zná jednotlivé druhy běžecké
abecedy,
dokáže je předvést;
rozpozná rozdíl mezi
jednotlivými typy startů;
dovede předvést jednotlivé typy
přihrávek;
zná jednotlivé činnosti v
kopané a ovládá je;
umí základní pravidla tohoto
sportu;
zná a zlepšuje se v herních
činnostech jednotlivce;
sleduje výkony jednotlivců a
týmu;
podílí se na vedení utkání;
zlepšuje herní projev;
3) Atletika
- běžecká abeceda, starty
- rychlostní a vytrvalostní
běhy – 60, 200, 400,
2000 m
- skok daleký a vysoký, hody
4) Sportovní hry
a) Kopaná – přihrávky,
zpracování míče;
- vedení míče;
- střelba z místa a v pohybu,
herní kombinace, hra
b) Volejbal- odbíjení obouruč
vrchem a spodem;
- spodní a vrchní podání;
- příjem podání;
- hra 2:2, 3:3
c) Florbal- HČJ, hra, míčové
hry
rozlišení jednání fair play
od nesportovního jednání,
respektuje soupeře,
uvědomuje si význam
pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových
dovedností
5) Úpoly, pády, přetahy,
přetlaky
Hod.
dotace
8
(6)
16
(10)
1
6) Testování tělesné zdatnosti
Poznámka: Hodiny uvedené závorce jsou hodiny tělesné výchovy určené pro dívky.
95/213
Orientační
rozpis
Orientační rozpis nelze u tělesné výchovy konkretizovat časově.
Výsledky vzdělávání
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hodina týdně, celkem 30 hodin
Učivo
Žák:
- volí sportovní vybavení (výstroj
a výzbroj) odpovídající
příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti)
a dovede je udržovat a
ošetřovat;
- komunikuje při pohybových
činnostech;
- dovede se zapojit do organizace
turnajů a soutěží;
- dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým
činnostem;
- zná některé ze zdravotně
zaměřených cviků a relaxačních
cvičení;
- umí uplatňovat zásady
sportovního tréninku;
- dokáže vyhledat potřebné
informace z oblasti zdraví
a pohybu;
- dovede o pohybových
činnostech diskutovat;
- dovede rozvíjet sílu, rychlost,
vytrvalost;
- snaží se, aby cvičení bylo
estetické;
- dovede provést záchranu
a dopomoc při cvičeních, kde je
to zapotřebí;
Teoretické poznatky
- význam pohybu pro zdraví;
- prostředky ke zvyšování
síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti;
- technika a taktika;
- zásady sportovního
tréninku;
- odborné názvosloví
- výstroj, výzbroj;
- údržba, hygiena
a bezpečnost, vhodné
oblečení – cvičební úbor a
obutí;
- záchrana a dopomoc;
- zásady chování a jednání
v různém prostředí;
- regenerace a kompenzace;
relaxace
- pravidla her, závodů
a soutěží
- rozhodování, zdroje
informací
Hod.
dotace
1
1) Pohybové dovednosti
- Tělesná cvičení
- pořadová všestranně
rozvíjející, kondiční,
- koordinační, kompenzační,
relaxační aj.
2) Gymnastika
- cvičení na nářadí- přeskok,
hrazda, trampolínka
- akrobacie(kotouly vpřed,
vzad, letmo, stoje na rukou),
přemet stranou, sestavy
- šplh- tyč, lano
- SAC
96/213
Orientační
rozpis
Orientační rozpis nelze u tělesné výchovy konkretizovat časově.
Výsledky vzdělávání
6 (13)
-
-
-
-
zná jednotlivé druhy běžecké
abecedy,
dokáže je předvést; rozpozná
rozdíl mezi jednotlivými typy
startů;
dovede předvést jednotlivé typy
přihrávek;
zná jednotlivé činnosti v kopané
a ovládá je;
umí základní pravidla tohoto
sportu;
zná a zlepšuje se v herních
činnostech jednotlivce, sleduje
výkony jednotlivců a týmu;
podílí se na vedení utkání;
zlepšuje herní projev;
Učivo
3) Atletika
- běžecká abeceda, starty
- rychlostní a vytrvalostní
běhy – 60, 200, 400, 3000,
1000 m
- skok daleký a vysoký, hody
4) Sportovní hry
a) Basketbal- přihrávky;
- dribling;
- střelba z místa a v pohybu;
herní kombinace, systémy,
hra
b) Florbal - HČJ, herní
kombinace, hra
- doplňkově- kopaná HČJ,
herní kombinace, hra
c) míčové hry
rozlišení jednání fair play
5) Úpoly, pády, přetahy, přetlaky
od nesportovního jednání
respektuje soupeře
uvědomuje si význam
pravidelného pohybu na
zvyšování svých pohybových
6) Testování tělesné zdatnosti
dovedností;
dokáže odhadnout a změřit svoji
zdatnost, porovnat ji s výsledky
z 1. a 2. ročníku
Hod.
dotace
Orientační
rozpis
7 (5)
Orientační rozpis nelze u tělesné výchovy konkretizovat časově.
Výsledky vzdělávání
15
(10)
1
Poznámka: Hodiny uvedené závorce jsou hodiny tělesné výchovy určené pro dívky.
97/213
Estetika
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař-číšník, Kuchař , Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecný cíl předmětu: Výuka předmětu Estetika má být pro žáky zajímavá a podněcující,
měla by se uskutečňovat nejen školními formami esteticko-výchovné činnosti, ale i
mimoškolními formami jako jsou např. návštěvy kulturních akcí a zájmových kroužků. Cílem
estetiky je vypěstovat u jedince schopnost správně vnímat, chápat, citově prožívat a podle
individuálního nadání hodnotit krásu v uměleckých dílech i mimouměleckých jevech a
vytvářet pozitivní vztah k materiálním a duchovním hodnotám. Žáky je nutno zároveň
seznámit se základními díly národní i světové kultury a jejich tvůrci, s hlavními etapami
vývoje zejména literárního umění. Estetika by měla směřovat k rozvoji umělecké tvořivosti u
žáků, vede je k uvědomělému vztahu k umění a kulturnímu dědictví, ovlivňuje formování
jejich individuálního vkusu, pěstuje estetické zážitky v kterékoli pracovní činnosti.
Praktickým cílem estetiky je rozvoj činnosti smyslových orgánů, myšlení, řeči a fantazie.
Didaktické pojetí předmětu: Žáci jsou vedeni ke kultivaci emočního prožívání a estetického
cítění, k samostatnosti, odpovědnosti a kultuře osobního projevu. Učí se pracovat s texty,
obrazovým materiálem. Dále využívat získaných poznatků k řešení úkolů a samostatně
vyhledávat informace. Žáci musí sledovat různé kulturní události a zajímavosti.
Učivo předmětu obsahuje tyto tematické okruhy:
- Umění a literatura,
- Práce s literárním textem,
- Kultura.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: Přínosem bude především rozvinutí
tvořivosti, vnímání a komunikace, žáci budou schopni obhajovat svá stanoviska, budou
schopni uvědomit si význam kultury, umění a krásy pro svůj osobní život.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů: Estetika
využívá všeobecného rozhledu žáka a mezipředmětově se doplňuje zejména se
společenskovědními disciplínami jako např. dějepis, dějiny umění, dále je úzce spjata s
českým jazykem a literaturou. Některá témata např. kulturní zasahují i do výuky cizích
jazyků.
Občan v demokratické společnosti: Žák je veden k pochopení umění jako specifického
způsobu poznávání a k užívání jazyka umění jako svébytného a svobodného prostředku
komunikace ve společnosti, k chápání kultury a umění v jejich vzájemné provázanosti jako
neoddělitelné součásti lidské existence.
Člověk a životní prostředí: Estetika přispívá k rozvoji specifického cítění, tvořivosti a
vnímavosti jedince vůči svému okolí i k jeho kultivaci, odpovědnosti za své jednání.
Člověk a svět práce: Cílem je aplikovat estetická měřítka do gastronomie, ale i běžného
mimoprofesního života.
98/213
Informační a komunikační technologie: Žáci se učí pracovat s osobním počítačem a s
dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, získávat informace z
otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, pracovat s informacemi, a to především s
využitím prostředků informačních a komunikačních technologií.
Metody a formy výuky: Základní metodou je práce s textem - jeho četba a interpretace,
výklad, komunikace. Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatné tvořivé práce.
Výuka je doplněna o projekci a doporučení nabídky filmů či dokumentů.
Hodnocení výsledků žáků: V estetice se neklade hlavní důraz na množství teoretických
poznatků. U žáků se tedy hodnotí schopnost porozumět uměleckým dílům, nacházet v nich
estetické hodnoty. Zvláštní důraz při hodnocení je kladen na zájem žáků o umění a na jejich
samostatnou tvůrčí činnost.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka estetiky směřuje
k tomu, aby žáci nabyli správnou představu o umění a kulturním dění a zároveň si
uvědomovali negativní vliv masmédií na kulturní život a sociální hodnoty. Dále aby nazírali
na kulturu a hodnoty jiných národů a národností bez předsudků a přehnané kritiky a zároveň
si uvědomovali rozdíl mezi uměním a kýčem.
Odborná literatura:
Etiketa:
Maté, I. – Špaček, L.: Etiketa – Příruční encyklopedie slušného chování
Smejkal, V.: Lexikon společenského chování
Wolfová, I.: Moderní společenské způsoby
Porozumění textu:
Martínková, V. – Teorie literatury
Soukal, J.: Čítanka pro učební obory SOŠ
Estetika:
Bláha, J.: Estetická výchova pro střední školy I, II
Jůzl, M.: Základy estetiky - učební text pro střední školy
Multimediální materiál:
CD – Maturita v kostce – Český jazyk
CD a DVD s ukázkami - písničkáři, divadlo, film
CD - ROM – Památky UNESCO
CD – ROM – Multimediální encyklopedie – informace pro každého – Hrady a zámky
v Čechách a na Moravě, Historie módy
CD - ROM – Encyklopedie světové architektury
CD – ROM – Architektura v českých zemích
DVD – Etiketa – Encyklopedie společenského chování – 1. část (díly 1 – 22)
DVD – Etiketa – Encyklopedie společenského chování – 2. část (díly 23 – 43)
Vyučující připravuje učební texty a materiály, které má žák k dispozici.
99/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Tematický celek:
Umění a literatura
Práce s literárním textem
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- rozezná různé druhy umění a dovede
je časově zařadit
- uvede hlavní znaky umění dané
doby
- orientuje se ve významných českých
a světových osobnostech literatury,
architektury, výtvarného umění
a hudby
- posoudí význam umění pro život
člověka
- prostřednictvím iluzí a klamů si
uvědomuje nedokonalost svého
vnímání
Umění – literární směry, hudba,
přehled stavebních a výtvarných
slohů a jejich představitelů u nás
i ve světě v kontextu doby (antika,
románské umění, gotika, renesance,
baroko, klasicismus, romantismus,
realismus, moderní umělecké směry
– impresionismus, expresionismus,
symbolismus, dekadence,
kubismus, surrealismus, poetismus,
geometrie v umění a geometrické
klamy a iluze)
-
-
-
-
uvede charakteristické znaky
a představitele různých literárních
druhů a žánrů
vystihne rozdíly mezi jednotlivými
literárními druhy
uvědomí si propojenost literatury
s hudbou a filmem
Literární druhy a žánry – lyrika,
epika, drama – PRÓZA – povídka
a novela, román a jeho druhy:
detektivní,
vědeckofantastická,
utopická a hororová literatura,
životopisy, cestopisy, humoristická
literatura,
fejeton,
anekdota,
aforismy, kreslený humor, satirické
politické pořady
POEZIE - lidová poezie a píseň,
kramářské písně, balada – lidová
a sociální,
písničkáři,
tvorba
dadaistické básně
Literární dílo ve filmové podobě
čte pozorně text a vidí v něm
souvislosti
interpretuje různé texty a debatuje
o nich
nalézá významy a smysl textů
Četba a interpretace literárního
textu - klasická a experimentální
poezie a jejich interpretace rozvoj a kultivace auditivního
a vizuálního vnímání uměleckého
textu;
kultivace
představivosti
a fantazie žáka při komunikaci
s textem epickým a lyrickým
uvědomuje si význam fantazie
a tvořivosti v životě a v umění
je schopen originálně řešit zadané
úkoly
Fantazie, tvořivost – druhy fantazie,
druhy a schopnosti tvořivosti, fáze
tvořivého procesu, techniky na
tvořivost v kresbě, techniky na
verbální tvořivost
100/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
11
září
listopad
14
prosinec
duben
4
květen
červen
4
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hodina týdně, tj. celkem 30 hodin
Tematický celek: Kultura
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- rozlišuje módní diktát a způsoby Kultura bydlení a odívání,
oblékání v našich dějinách
ergonomie, vliv barev a
- uvědomuje si význam různých úrovně hluku na člověka
kritérií pro bydlení
Společenská výchova –
principy a normy
- posoudí vhodnost chování a
kulturního chování,
popíše společenské chování
společenské akce (vernisáž,
v dané situaci
recepce, banket, promoce,
svatba, kino, divadlo,
koncert, restaurace)
Kulturní instituce –
divadla, muzea, galerie
(historie divadla, Národní
divadlo, Osvobozené
divadlo, Divadlo Spejbla a
Hurvínka, Divadla malých
forem, Divadlo Járy
Cimrmana, současná
- orientuje se v nabídce kulturních
divadla, pražská muzea a
institucí a jejich historii
galerie)
Kinematografie (filmová
historie, význam a druhy
filmu, osobnosti filmu,
nejlepší filmy světa,
filmové ceny, naše
oscarové filmy, beseda o
současném filmu)
- vyzná se v tradicích, uvědomuje
Lidové umění a užitá
si význam designu
tvorba
- uvědomuje si vliv a význam
Vliv masmédií na člověka,
reklamy a masmédií na svůj
funkce reklamy
životní styl
101/213
Počet hodin
Orientační
rozpis
3
září
3
září
říjen
14
říjen
únor
6
březen
duben
2
květen
2
květen
Práce s počítačem
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Moderní technologie jsou součástí každodenního života.
S počítačem se každý z nás setkává v běžném životě. Dovednost pracovat s počítačem se
stává novou gramotností, bez níž se neobejde nikdo. Počítač je již běžným pracovním
nástrojem. Pracovních míst, kde se vyžaduje práce s počítačem, stále v zemích EU přibývá.
Znalost informačních technologií je podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové
činnosti.
Didaktické pojetí předmětu: Výuka probíhá ve skupinách do 12 žáků pro zajištění bližšího
kontaktu s učitelem. Každému žákovi je přiděleno pracoviště s počítačem a jeho
programovým vybavením. Převážná část výuky je zaměřena na praktické použití dovedností
pro práci s počítačem.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Komunikativní kompetence: Žáci získají dovednost vyjadřovat se ústně i písemně,
zpracovávat písemné materiály, zpracovávat žákovské projekty a prezentovat je. Vyjadřovat
se v souladu se zásadami společenského chování, dodržovat zásady profesního vystupování.
Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci pracovních
úkolů, odpovědně plnit úkoly, svým chováním a jednáním přispívat k utváření mezilidských
vztahů, předcházet konfliktům.
Informační a komunikační technologie: Žáci umí pracovat s informačními technologiemi,
využívat je při plnění pracovních úkolů, vyhledávat odborné informace.
Personální kompetence: Žáci zdokonalují svoji schopnost k učení, dovednost spolupracovat
s druhými lidmi, dokážou přijímat hodnocení a kritiku na výsledky své práce.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci dovedou pracovat v týmu, jsou vedeni k přebírání
odpovědnosti. Rozvíjejí svoji osobnost a profesní rozvoj. Jsou schopni řešit provozní úkoly a
hledat optimální řešení.
Člověk a životní prostředí: Žáci jsou vedeni k odpovědnosti při nakládání s nefunkčním
hardware a jeho ekologickou likvidací.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělávání
pro život člověka a důležitost uplatnění se na trhu práce. Žáci si uvědomují potřebu
informačních technologií v moderním světě.
Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozvíjeli svoji
schopnost pracovat se získanými informacemi a komunikačními prostředky.
102/213
Metody a formy výuky: Hlavní metodou je přímá výuka práce s jednotlivými programy,
která podporuje získávání správných návyků při práci s počítačem. Žáci si uvědomují
podobnost ovládání v jednotlivých programech a jsou schopni se intuitivně naučit ovládat
program nový.
Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni především za praktické dovednosti v řešení
jednotlivých úkolů pomocí programového vybavení počítače. Další hodnocení pak představují
průřezové testy.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Žáci jsou vedeni
k uvědomění potřeby informačních technologií a jejich prospěchu v každodenním životě.
Odborná literatura:
Není vyžadována
103/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
1 hod. týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák, žákyně:
- rozhoduje, ve kterých situacích by
mohl být počítač využíván,
- zapne a správně vypne počítač,
počítač restartuje, ukončí
nereagující aplikace,
- nastaví případně změní jazykové
nastavení klávesnice.
- změní konfiguraci pracovní
plochy, nastaví datum a čas,
hlasitost, zobrazení pracovní
plochy,
- rozlišuje rozdílné části oken, okna
pracovní plochy podle potřeby
minimalizuje, zmenšuje, zvětšuje,
mění měřítko, přesouvá a zavírá,
- získá návyky, které mohou
vytvořit dobré pracovní prostředí,
- používá klávesnici a myš
-
-
-
-
určí technické vybavení (HW),
vyjmenuje všeobecně známá
aplikační programová vybavení,
SW operačního systému,
rozlišuje různé typy počítačů
(laptop, osobní, PDA) podle
kapacity, rychlosti, ceny a
vhodnosti pro uživatele.
rozumí pojmu procesor, rychlost
procesoru, paměť.
ovládá input a output zařízení,
používá zařízení na uchovávání
dat.
rozlišuje operační a aplikační SW
Učivo
Počet hodin
Orientační
rozpis
3
září
4
září
říjen
3
říjen
Základy práce
s počítačem
Osobní počítač, principy
fungování počítače
Práce s nastavením
počítače
Počítačová terminologie
HW, SW, IT
Hlavní části osobního
počítače, periferní zařízení
Vstupní a výstupní zařízení
Základní a aplikační
programové vybavení
Výkon počítače
Operační systém
ovládá hlavní funkce operačního
Aplikačním programová
systému a uvede příklady
vybavení a operační systém
nejčastěji používaných operačních
systémů.
Funkce operačního
systému
Příklady operačního
systému
104/213
Výsledky vzdělávání
-
-
vytvoří adresáře a podadresáře,
kopíruje a přesouvá adresáře a
soubory
smaže soubor či adresář podle
potřeby
vytvoří soubor a uloží ho podle
zadané cesty
vytvoří nový dokument,
dokument uloží a znovu otevře a
upraví podle potřeby,
formátuje text – mění velikost a
typ písema,
kopíruje a odstraňuje text,
mění odsazení a řádkování
v odstavci,
formátuje dokument (ohraničení
stránky, velikost stránky,
orientace)
vloží záhlaví a zápatí dokumentu
vloží a upravuje grafické objekty
a tabulky
Učivo
Soubory a adresářová
struktura
Data, soubor, adresář
Souborový manager
Komprese dat
Počet hodin
Orientační
rozpis
4
listopad
14
prosinec
květen
Textový procesor
Nový dokument a jeho
formát
Úprava dokumentu –
formátování podle
předlohy
Samostatná práce –
zpracování návrhu a
realizace dokumentu
Formát: odstavec, sloupce,
písmo, iniciála
Tabulka: vložit a
zformátovat tabulku
Úpravy: vkládání,
kopírování, najít, nahradit
za
Zobrazit: záhlaví a zápatí
dokumentu
Vložit: obrázek (klipart,
wordart, automatické tvary,
obrázek ze souboru)
-
spustí a uzavře webový prohlížeč,
zobrazí předchozí webovou
stránku,
vyhledá informace podle
klíčového slova nebo fráze
odešle a přijme e-mailovou
zprávu
Celosvětová počítačová
síť – Internet
Informace a práce
s informacemi
Vyhledat informace,
kopírovat informace do
textového procesoru
Vyhledávání praktických
informací na Internetu
105/213
průběžně
5
leden
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hod. týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák, žákyně:
- vytvoří nový sešit, přepíná mezi
otevřenými sešity,
- vloží čísla, datum a text do buňky,
- edituje data v buňce tabulky,
- třídění dat,
- vytváří vzorce pomocí odkazů,
- vytváří vzorce pomocí funkcí,
- zformátuje buňky,
- znázorní data pomocí diagramu a
grafu,
Učivo
Tabulkový procesor
Základy práce s tabulkovým
procesorem
Buňka, pracovní list
Vzorce a funkce
Diagramy a grafy
Počet hodin
Orientační
rozpis
12
září - listopad
7
listopad leden
6
únor - březen
Databáze v praktickém užití
-
-
-
-
rozumí základním pojmům
souvisejícím s uchováváním dat
v tabulce,
spouští a uzavírá databázové
aplikace,
vytvoří a uloží tabulku,
používá formuláře pro vkládání,
úpravu a smazání záznamu,
filtruje data,
chápe specifika práce v síti,
využívá síťových zařízení (tiskne na
síťové tiskárně),
uloží data na společný disk, rozumí
omezení oprávnění práce v LAN,
chápe a rozlišuje mezi pojmy
Internet a www,
rozumí struktuře webových adres,
změní domovskou stránku webového
prohlížeče,
používá záložky,
rozesílá e-maily více adresátům,
předá e-mailouvou zprávu dalšímu
adresátovi,
je si vědom možnosti přijetí
nevyžádané pošty a nebezpečí
infekce počítačovými viry
interpretuje získané informace,
orientuje se v získaných informacích
Základní pojmy
Základní operace – tvorba
tabulky
Práce s formuláři
Získávání informací
Hromadná korespondence
v textovém procesoru
Filtrace dat v tabulkovém
procesoru
Práce v LAN
Lokální počítačové sítě
Význam a funkce LAN
Počítačová síť, server,
pracovní stanice.
Uživatel, administrátor,
správce
Celosvětová počítačová síť –
Internet, elektronická
komunikace
Informace a práce
s informacemi
Bezpečnostní zásady
E-mail
Organizování e-mailových
zpráv
Vyhledávání webových
stránek
106/213
průběžně
8
duben
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hod. týdně, celkem 30 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák, žákyně:
- vybere vhodný SW pro
zpracování grafiky
- rozezná vektorovou a rastrovou
grafiku,
- vyjmenuje výhody a nevýhody
využití vektorové a rastrové
grafiky,
- určí podle koncovky grafického
souboru, o který grafický formát
se jedná,
- upraví nebo nakreslí grafický
objekt,
Učivo
Počet hodin
Orientační
rozpis
4
září
12
říjen
leden
14
únor
květen
SW pro práci s grafikou
Aplikační SW využívaný
pro práci s grafikou
Vektorová grafika
Rastrová grafika
Obrázky a grafické
soubory
Kreslené objekty
Prezentace
-
-
vytvoří novou prezentaci při
použití šablony,
upraví základní volby a nastavení
aplikace,
přidá nový snímek s určitým
rozvržením,
formátuje text a vloží do
prezentace grafické sobory,
animuje snímky,
určí přechod snímků,
upraví základní nastavení panelu
nástrojů,
smaže historii webového
prohlížeče,
kombinuje vyhledávací kritéria
při vyhledávání informací,
stahuje textové, grafické či
zvukové soubory,
komunikuje e-mailem,
chatuje, využívá IP telefonie,
využívá FTP služby.
Základní pojmy
Základní operace – tvorba
tabulky
Práce s formuláři
Získávání informací
Hromadná korespondence
v textovém procesoru
Filtrace dat v tabulkovém
procesoru
Celosvětová počítačová
síť – Internet,
elektronická komunikace
Práce s Internetem
Webová navigace
Komunikace
E-mailové zprávy
107/213
Ekonomika
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Cílem vzdělávací oblasti ekonomické vzdělávání je poskytnout
žákům základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a
hospodárné chování. Obsahový okruh je zaměřen tak, aby si žáci osvojili základní
ekonomické pojmy, porozuměli jim a uměli je správně používat. Žáci se naučí orientovat
v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický způsob myšlení.
Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky
o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele. Získávají také základní
znalosti o hospodaření podniku, naučí se vypočítávat mzdy, pojištění, zorientují se v daňové
soustavě.
Didaktické pojetí předmětu: Vytvoření vhodných podmínek pro výuku ekonomiky
s možností individuálního přístupu vyučujícího k potřebám jednotlivých žáků. Stavba výuky
v sobě spojuje principy klasických forem výuky a vhodných aktivizačních metod, které
umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a dosažení výchovně-vzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou vedeni ke schopnosti vyjadřovat se ústně i písemně
přiměřeně situaci a terminologicky správně, vysvětlovat a znázorňovat ekonomickou
problematiku, číst s porozuměním a využívat informace získané četbou, účastnit se aktivně
diskusí, formulovat své názory, obhajovat je.
Kompetence sociální a personální: Žáci jsou vedeni ke kritickému hodnocení výsledků své
práce, rozvíjení dovedností a schopností pracovat s jinými lidmi, podílení se na realizaci
společných činností, plnění zadaných úkolů a přijímání odpovědnosti za vlastní práci.
Občanské kompetence: Žáci jsou vedeni k odpovědnému, samostatnému, aktivnímu a
iniciativnímu jednání, se zájmem o společenské a politické dění u nás i ve světě.
Matematické kompetence: Žáci jsou schopni zvolit si pro řešení úkolů odpovídající
matematické techniky a postupy, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění
(tabulky, grafy apod.).
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s nimi: Žáci jsou vedeni k práci s osobním počítačem a k získávání informací z otevřených
zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Kompetence k řešení problémů: Žáci získávají informace potřebné k řešení problémů a
navrhují způsob řešení, uplatňují při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické) a využívají znalostí nabytých dříve.
108/213
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby přebírali odpovědnost za
rozvoj své osobnosti a možnosti uplatnění v životě, byli schopni orientovat se v masových
médiích, využívat je a kriticky hodnotit, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých
otázkách a hledat kompromisní řešení, byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a
orientovali se v právních otázkách důležitých pro daný obor i soukromý život, získávali
potřebné informace k usnadnění rozhodování při profesní orientaci a dalším vzdělávání.
Člověk a životní prostředí: Téma přispívá k rozvíjení dovedností aplikovat získané poznatky,
přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání, prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve
své pracovní činnosti. Naučit žáky jednat hospodárně a adekvátně uplatňovat nejen kritérium
ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Člověk a svět práce: Cílem je vybavit žáka znalostmi s kompetencemi pro úspěšné uplatnění
na trhu práce a růst profesní kariéry. Je zapotřebí vést žáky k tomu, uvědomit si důležitost
vzdělání pro budoucí život, získat základy pro vstup do samostatného podnikání v daném
oboru, naučit se orientovat v příslušných právních předpisech, vyhledávat, vyhodnocovat a
využívat informace o profesních příležitostech, schopnost verbální a písemné prezentace při
jednání s potencionálními zaměstnavateli. Je nutno vysvětlit žákům základní aspekty
pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů, schopnost orientovat se
ve službách zaměstnanosti.
Informační a komunikační technologie: Cílem je schopnost žáků pracovat s informacemi a
komunikačními prostředky.
Metody a formy výuky: Ve výuce jsou uplatňovány zejména metody výkladu a řízeného
rozhovoru, diskusní metody, názorné vyučování pomocí didaktické techniky, metody
problémového vyučování, metody individuální a skupinové práce,
Hodnocení výsledků žáků: Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Při hodnocení se
sleduje odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy nebo
vyučovacími předměty, logicky myslet, správně se vyjadřovat. Hodnotí se také zpracování
samostatných prací např. podnikatelský záměr, práce s informacemi a prostředky IKT.
Výsledky vzdělávání v oblastech citů, postojů a preferencí hodnot:Výuka je směřována
k tomu, aby žáci jednali odpovědně, samostatně, aktivně vyjadřovali své názory a úvahy na
daná ekonomická témata, dbali na dodržování zákonů, pravidel chování a jednali v souladu
s morálními principy, aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o
veřejné záležitosti lokálního charakteru, mysleli kriticky a naučili se ověřovat si věrohodnost
informací, nenechali se manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli o něm schopni diskutovat
s jinými lidmi, uvědomovali si význam celoživotního vzdělávání a byli připraveni
přizpůsobovat se měnícím podmínkám, měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a
cílevědomě rozhodovali o své budoucí profesní a vzdělávací dráze.
Odborná literatura:
Mach, J.: Ekonomika pro střední odborná učiliště (1-3), obor kuchař – číšník
odborný tisk, právní předpisy, Internet
109/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
-
-
-
-
správně používá a aplikuje
základní ekonomické pojmy;
posoudí vliv ceny na nabídku a
poptávku;
správně používá a aplikuje
základní ekonomické pojmy;
posoudí vliv ceny na nabídku a
poptávku;
řeší jednoduché kalkulace
ceny;
stanoví cenu jako součet
nákladů, zisku a DPH a
vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období;
rozpozná běžné cenové triky a
znaky klamavé nabídky;
správně používá a aplikuje
základní ekonomické pojmy;
vysvětlí úlohu státního rozpočtu
v národním hospodářství;
vysvětlí podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci
obyvatel a na příkladu ukáže,
jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům;
Učivo
Úvod do předmětu
1. Základní ekonomické
pojmy
Základní ekonomické
systémy
Potřeby a jejich
uspokojování
Životní úroveň
Hospodářský proces
Fáze hospodářského
procesu
2. Tržní ekonomika
Charakteristika trhu
Poptávka
Nabídka
Konkurence
Podstata fungování
tržního mechanismu
Cena a její tvorba
Pojmy nákupní, kalkul.
a prodejní cena
Výpočet ceny pokrmů
Výpočet ceny nápojů
3. Národní hospodářství
Charakteristika a
členění NH
Odvětví a sektory NH
Hodnocení úrovně NH
HDP a HNP
Nezaměstnanost
Inflace
Obchodní a platební
bilance
110/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
7
září
říjen
8
listopad
leden
10
únor
duben
Učivo
Výsledky vzdělávání
-
vysvětlí úlohu obchodu v NH;
orientuje se v organizaci
velkoobchodu a maloobchodu;
orientuje se v organizaci
cestovního ruchu
dokáže členit a charakterizovat
formy společného stravování
charakterizuje ubytovací
střediska
4. Obchod jako součást
NH
Postavení obchodu
v NH
Funkce a členění
obchodu
Organizace
velkoobchodu
a maloobchodu
5. Cestovní ruch a
společné stravování
Charakteristika a
členění CR
Předpoklady a
podmínky CR
Charakteristika a
funkce společného
stravování
Členění a formy
společného stravování
Charakteristika
ubytovacího zařízení
111/213
Počet
hodin
4
4
Orientační
rozpis
duben
květen
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Učivo
Výsledky vzdělávání
Počet
hodin
Orientační
rozpis
1. Podnikání v tržní
ekonomice
Právní východiska a
podstata podnikání
Charakteristické znaky
podnikatele
Členění podniků
Právní formy podniků
Podniky jednotlivců
Podnikání podle
živnostenského zákona
Podmínky provozování
živností
Žák:
- na příkladu popíše základní
povinnosti podnikatele vůči státu;
- orientuje se v základních formách
podnikání a dovede je
charakterizovat
- vytvoří jednoduchý podnikatelský
záměr a zakladatelský rozpočet;
- posoudí vhodné formy podnikání
pro obor;
Členění živností
z hlediska zahájení
činnosti
Členění živností
z hlediska předmětu
podnikání
Obchodní společnosti
Členění a znaky
obchodních společností
Charakteristika
obchodních společností
Veřejná obchodní
společnost
Komanditní společnost
Společnost s ručením
omezeným
Akciová společnost
Družstva
Státní podniky
Ostatní formy podnikání
112/213
15
září
–
únor
Učivo
Výsledky vzdělávání
Počet
hodin
Orientační
rozpis
5
únor
březen
10
březen
květen
3
květen
červen
3. Struktura a
pracovníci podniku
Organizační struktura
podniku společného
stravování
Personalistika podniku
-
-
-
popíše hierarchii zaměstnanců v
organizaci, jejich práva
a povinnosti;
na příkladech vysvětlí a vzájemně
porovná druhy odpovědnosti za
škody ze strany zaměstnance a
zaměstnavatele;
řeší jednoduché výpočty mezd;
Složení a zajištění
podniku pracovníky
Pracovně právní vztahy
mezi podnikem a
zaměstnanci
Hodnocení a
odměňování pracovníků
Druhy mzdy
Výpočet mzdy
Možnosti předcházení
škodám, odpovědnost
zaměstnance
a odpovědnost
zaměstnavatele
4. Majetek podniku
Charakteristika, členění a
oceňování majetku
podniku
-
rozlišuje jednotlivé druhy majetku;
orientuje se v účetní evidenci
majetku,
Hospodaření
s dlouhodobým
majetkem
Odpisy dlouhodobého
majetku
Koloběh a hospodaření
s oběžným majetkem
Zásobování podniku
společného stravování
Inventarizace majetku
-
rozliší jednotlivé druhy nákladů a
výnosů;
řeší jednoduché výpočty výsledku
hospodaření;
Manko
5. Hospodaření podniku
Náklady podniku
Výnosy podniku
Hospodářský výsledek
113/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hodina týdně, celkem 30 hodin
Výsledky vzdělávání
-
orientuje se ve finanční struktuře
podniku;
-
vytvoří jednoduchý
podnikatelský záměr
zakladatelský rozpočet;
posoudí vhodné formy podnikání
pro obor;
na příkladu popíše základní
povinnosti podnikatele vůči státu;
-
-
-
-
orientuje se v platebním styku
a smění peníze podle kurzovního
lístku;
vyplňuje doklady související
s pohybem peněz;
vysvětlí způsoby stanovení
úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN;
Učivo
1.Finanční stránka podniku
Finanční struktura podniku
Formy vlastních a cizích zdrojů
financování
Ukazatele finanční analýzy
2. Zahájení podnikatelské činnosti
Zakladatelská koncepce podniku
Zakladatelský záměr
Volba strategie, cílů a stanoviště
podniku
Výzkum a analýza trhu
Zakladatelský rozpočet
Materiální, technické, finanční
a personální zajištění
3. Banky a jejich služby podnikatelům
Bankovní soustava ČR
ČNB a její úkoly
Aktivní a pasivní bankovní operace
Platební styk v národní i zahraniční
měně
Počet
hodin
Orientační
rozpis
5
září
říjen
5
říjen
listopad
6
prosinec
leden
Doklady při platebním styku
Druhy úvěrů
Úrokové sazby
orientuje se v produktech
pojišťovacího trhu, vybere
nejvýhodnější pojistný produkt
s ohledem na své potřeby;
4. Pojišťovací soustava
Životní a neživotní pojištění
Druhy komerčního pojištění
2
leden
-
vypočte sociální a zdravotní
pojištění;
5. Sociální a zdravotní pojištění
Účel použití a sazby, výpočet
3
únor
-
orientuje se v daňové soustavě,
charakterizuje význam daní pro
stát;
6. Daňová soustava ČR
řeší jednoduché příklady výpočtu
Přímé daně
daně z přidané hodnoty a daně z
Důchodové a majetkové daně
příjmu;
Ekologické daně
vyhotoví daňový doklad;
Nepřímé daně
umí vést daňovou evidenci pro
DPH a spotřební daň
plátce i neplátce daně z přidané
Daňová evidenční povinnost
hodnoty;
Zásady a vedení daňové evidence
vyhotoví zjednodušené daňové
přiznání k dani z přidané
hodnoty.
9
březen
květen
-
-
-
114/213
Komunikace ve službách
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování,
profesního jednání a vystupování jak v přímém osobním styku s hosty a pracovními partnery,
tak i v písemném projevu. Naučí se vyhotovovat písemnosti spojené s chodem provozovny
v souladu s normalizovanou úpravou písemností. Postupně se učí řešit problémové situace
vzniklé v kontaktu se zákazníky a obchodními partnery. Pozornost se věnuje jednání
s osobami vyžadujícími zvláštní péči a s cizinci. Žáci jsou vedeni k péči o zevnějšek a
celkový kultivovaný projev. Zdůrazněn je význam komunikace v oblasti služeb.
Didaktické pojetí předmětu: Vytvoření vhodných podmínek pro výuku komunikace ve
službách, rozdělením studentů do malých skupin s možností individuálního přístupu
vyučujícího k potřebám jednotlivých žáků. Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických
forem výuky a vhodných aktivizačních metod, které umožňují plné využití tvořivého
potenciálu žáků a dosažení výchovně-vzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí: Z klíčových kompetencí budou
rozvíjeny zejména kompetence komunikativní, jejich aplikace při řešení problémů, žáci budou
pracovat s informacemi a prostředky IKT.
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou vedeni ke schopnosti vyjadřovat se ústně i písemně
přiměřeně situaci a terminologicky správně, vysvětlovat problematiku, číst s porozuměním
a využívat informace získané četbou, účastnit se aktivně diskusí, formulovat své názory,
obhajovat je.
Kompetence sociální a personální: Žáci jsou vedeni ke kritickému hodnocení výsledků své
práce, rozvíjení dovedností a schopností pracovat s jinými lidmi, podílení se na realizaci
společných činností, plnění zadaných úkolů a přijímání odpovědnosti za vlastní práci.
Občanské kompetence: Žáci jsou vedeni k odpovědnému, samostatnému, aktivnímu a
iniciativnímu jednání.
Matematické kompetence: Žáci jsou schopni využívat a vytvářet různé formy grafického
znázornění (tabulky, grafy apod.).
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s nimi: Žáci jsou vedeni k práci s osobním počítačem a k získávání informací z otevřených
zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet.
Kompetence k řešení problémů: Žáci získávají informace potřebné k řešení problémů a
navrhují způsob řešení, uplatňují při řešení problémů různé metody myšlení (logické,
matematické) a využívají znalostí nabytých dříve.
115/213
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty a dovedli jednat s lidmi.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou vedeni k souvislému kultivovanému vyjadřování při osobním styku
s hostem. Zároveň se učí vyhotovovat písemností spojené s chodem provozovny, běžné
obchodní a úřední dopisy.
Informační a komunikační technologie: Cílem je naučit žáky ovládat počítačovou klávesnici
pomocí desetiprstové hmatové metody a to pomocí výukového programu „Psaní všemi
deseti“.
Metody a formy výuky: Při výuce budou využívány zejména metody výkladu a řízeného
rozhovoru, diskusní metody, názorné vyučování pomocí didaktické techniky, metody
problémového vyučování, metody individuální a skupinové práce.
Hodnocení výsledků žáků: Žáci se hodnotí z ústního a především z písemného projevu. Při
hodnocení se sleduje odborná správnost, jazykové a věcné schopnosti a dovednosti při
vytváření písemností ve shodě s normalizovanou úpravou písemností. Dále zvládnutí psaní na
klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou dle programu „Všemi 10“. Důraz je dále veden
na profesní vystupování a chování při jednání se zákazníkem a výběr vhodné propagace
různých produktů. Hodnotí se také zpracování a přednes referátů na dané téma, práce
s informacemi a prostředky IKT.
Výsledky vzdělávání v oblastech citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována
k tomu, aby žáci jednali odpovědně, samostatně, aktivně vyjadřovali své názory a úvahy na
daná témata, dbali na dodržování zákonů, pravidel chování a jednali v souladu s morálními
principy, mysleli kriticky a naučili se ověřovat si věrohodnost informací, nenechali se
manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli o něm schopni diskutovat s jinými lidmi,
uvědomovali si význam celoživotního vzdělávání a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím
podmínkám,oprostili se od předsudků a předsudečného jednání v komunikaci lidmi jiného
původu, víry nebo sociálního zařazení, zbytečně neplýtvali papíry s ohledem na životní
prostředí, pracovali pečlivě, dodržovali zásady manipulace s písemnostmi, měli přehled o
možnostech uplatnění na trhu práce a cílevědomě rozhodovali o své budoucí profesní a
vzdělávací dráze, vhodně komunikovali s potenciálními zákazníky a uměli prezentovat svůj
odborný potenciál.
Odborná literatura:
Kuldová, O.; Fleischmannová, E.: Jak psát obchodní dopisy
Kroužek, J., Kuldová, O.: Technika administrativy 1 pro střední školy
116/213
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
1. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
Význam předmětu
- vysvětlí význam informací
Způsoby obchodní komunikace
a komunikace pro podnikání
ve službách;
- uplatňuje společenské
chování a profesní
1.Osobní komunikace ve službách
Osobnost, vzhled pracovníků
vystupování, dodržuje
pohostinství
profesní etiku, zdržuje se
Společenské chování a profesní
xenofobních projevů;
- pečuje o zevnějšek a snaží
vystupování
se o kultivovaný projev;
Typy hostů a jednání s nimi
Osobní a telefonní rozhovor
- komunikuje jasně
Národní zvyklosti a tradice
a srozumitelně v souladu
s jazykovou normou;
různých etnik ve vazbě na
- rozpozná typy hostů a ví, jak
gastronomii a způsob
reagovat na projevy jejich
komunikace s nimi
chování, snaží se předcházet
Estetika provozovny
konfliktům;
- řeší běžné i neobvyklé
situace s ohledem na
individuální zvláštnosti
hosta;
- komunikuje s hosty i v cizím
jazyce, respektuje národní
mentalitu a zvyklosti;
- uplatňuje estetická hlediska
při formování¨prostředí;
- dodržuje pořádek a dbá na
kvalitu služeb.
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou
- píše na klávesnici
metodou
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
2.Písemná komunikace
Využití techniky v komunikaci
Význam písemného styku
Manipulace s písemnostmi
- píše na klávesnici
v listinné podobě
v přiměřené rychlosti
Ukládací pomůcky pro listinné
a přesnosti;
materiály
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou
metodou
117/213
Počet
hodin
1
9
5
Orientační
rozpis
září
listopad
listopad
prosinec
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
píše na klávesnici
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
učí se vyhotovovat
písemnosti věcně, jazykově
a formálně správně, ve
shodě s normalizovanou
úpravou písemností.
píše na klávesnici
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
píše na klávesnici
v přiměřené rychlosti
a přesnosti;
Učivo
3.Moderní zpracování textů
E.mail
Internet
Fax
Archivace písemností
v elektronické podobě
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou
metodou
4.Normalizovaná
úprava
obchodních a úředních dopisů
Sloh obchodního dopisu
Psychologie a stylistika
Záhlaví, adresa adresáta,
odvolací údaje, datum, věc,
oslovení, text, pozdrav, razítko,
podpis, parafování
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
leden
9
leden
květen
5
květen
červen
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou
metodou
5. Dopisy občanů
Soukromé dopisy
Dopisy formální a přátelské
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou
metodou
118/213
Rozpis učiva a výsledky vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
vyhotovuje písemnosti spojené
s obchodním a stravovacím
provozem věcně, jazykově
a formálně správně, ve shodě
s normalizovanou úpravou
písemností
píše na klávesnici v přiměřené
rychlosti a přesnosti;
vyhotovuje písemnosti spojené
s obchodním a stravovacím
provozem věcně, jazykově
a formálně správně, ve shodě
s normalizovanou úpravou
písemností
píše na klávesnici v přiměřené
rychlosti a přesnosti;
-
píše na klávesnici v přiměřené
rychlosti a přesnosti;
-
píše na klávesnici v přiměřené
rychlosti a přesnosti;
-
píše na klávesnici v přiměřené
rychlosti a přesnosti;
-
usiluje o získání stálých
zákazníků;
vybere vhodný reklamní
prostředek pro určitý produkt;
použije nástroje na podporu
prodeje
píše na klávesnici v přiměřené
rychlosti a přesnosti;
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
7
září
říjen
1. Písemnosti při nákupu a prodeji
Poptávka
Nabídka
Objednávka
Potvrzení objednávky
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
2. Nepravidelný průběh uzavírání a
plnění kupních smluv
Odběratel odvolává objednávku
Dodavatel odmítá objednávku
Urgence , reklamace
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
3. Písemnosti při placení a úvěrování
Poštovní poukázky
Šek, výběrní lístek, výčetka
Příkaz k úhradě/inkasu
Výdajový a příjmový pokladní doklad
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
4. Účetní doklady
Dodací list
Faktura
Příjemka
Výdejka – převodka
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
5.Evidence dlouhodobého majetku
a zásob
Inventární karta
Skladová karta
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
6. Marketing v komunikaci
Podnikatelské koncepce
Výrobek a jeho propagace
Podpora prodeje
Reklama
Osobní propagace a prodejní personál
Public relation
Přímý marketing
Cena a distribuce
Základy psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou metodou
119/213
7
listopad
prosinec
7
leden
–
únor
5
březen
duben
2
duben
5
květen
červen
Technologie
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu(preambule)
Obecné cíle předmětu: Předmět poskytuje žákům systém odborných znalosti a dovednosti
při přípravě pokrmů a nápojů s ohledem na moderní přípravu pokrmů a zpracování surovin, s
využitím nejmodernějších technologií a využitím poznatků o racionální výživě. Podílí se tak
zásadním způsobem na utváření profilu absolventa. Poskytuje teoretický základ v oblasti
výroby pokrmů a spojuje ho a upevňuje s praktickými dovednostmi získanými během
laboratorních cvičení a v odborného výcviku, kde si žáci ověřují a upevňují získané teoretické
znalosti. Utvářejí si tak praktické dovednosti, nutné pro výkon budoucího povolání. Důraz je
kladen především na ovládání správných technologických postupů při přípravě pokrmů a
nápojů s ohledem na racionální výživu a nové trendy v gastronomii. Vytváří se tak systém
poznatků a odborných dovedností k získání klíčových kompetencí a aplikaci průřezových
témat.
Didaktické pojetí předmětu: Předmět vychází z RVP kuchař – Technologie, je provázán
s dalšími odbornými předměty – Odborný výcvik, Speciální obsluha, Stolničení. Žáci se
soustavně připravují na své budoucí povolání v rámci teoretické a praktické výuky. Pracují ve
skupinách i jednotlivě a získávají tak potřebné vědomosti.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení při práci s odborným textem, vyhledávání
a zpracování informací o možnostech dalšího vzdělávání (kurzy, semináře, odborné knihy a
časopisy). Při zpracování projektů, při sestavování menu a receptur, při volbě vhodných
surovin, strojů a zařízení a nádobí a náčiní si uvědomují praktičnost a potřebnost informací
z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni společensky jednat, otevřeně komunikovat,
vyjadřovat se srozumitelně, užívat správnou odbornou terminologii.
Personální kompetence: Žáci jsou schopni předvídat důsledky svého chování a jednání
v různých situacích, učí se i na základě zprostředkovaných informací, jsou schopni přijímat
hodnocení svých výsledků.
Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu, adaptovat se na různé pracovní
podmínky, hodnotit a respektovat práci druhých i práci vlastní, podílet se na realizaci
pracovních a jiných činností, přijímat úkoly a odpovědně je plnit. Dodržují zásady
bezpečného chování na pracovištích.
Pracovní kompetence: Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vtahu k práci, k plnění
zadaných úkolů, využívání moderních trendů obsluhy.
Kompetence aplikovat základní matematické postupy: Žáci jsou schopni řešit praktické
úkoly a aplikovat při jejich zpracování základní matematické schopnosti např. při výpočtu
spotřeby surovin, sepisování žádanky surovin, ve skladovém hospodářství.
120/213
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií: Žáci umí
pracovat s informačními technologiemi, využívat je při plnění pracovních projektů,
vyhledávat odborné informace.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty a dovedli jednat s lidmi a pracovat v týmu.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou motivováni pro své budoucí povolání propojením teoretických
znalostí s praktickými schopnostmi.
Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby práci s komunikační
technikou zužitkovali při vyhledávání nových informací.
Metody a formy výuky: Učivo je rozděleno do tématických celků, které na sebe navazují, v
prvním ročníku je učivo pro všechny obory společné, ve druhém a třetím ročníku je výuka
dělena na skupiny či třídy podle jednotlivých oborů. Ve druhém a třetím ročníku je učivo
jednotlivých tématických celků prakticky procvičováno jednou měsíčně ve 4 hodinových
blocích na laboratorních cvičeních ve cvičné školní kuchyni, kde žáci samostatně připravují
konkrétní pokrmy daného tématu, včetně propočtu spotřeby surovin a dodržování BOZP a
HACCP. Ve výuce jsou uplatňovány zejména metody řízeného rozhovoru, výkladu, dále
praktická samostatná cvičení a úkoly, demonstrativní metody, názorné vyučování s využitím
audiovizuální techniky, samostatná práce s učebnicí a odborným textem. Jsou navzájem
propojeny principy frontální a skupinové výuky, které bývají doplněny i o odborné výstavy a
veletrhy, školení, kurzy, semináře, exkurze, projektové vyučování na dané téma ve spolupráci
s ostatními odbornými předměty (vánoční den, tématické rauty, zabijačkové hody). Učitel volí
i vhodné opakovací metody jak verbální, tak i písemné.
Hodnocení výsledků žáka: Žáci jsou hodnoceni celkově za aktivní přístup ve výuce v
daném období, za hloubku porozumění danému tématu a učivu a schopnosti využívat získané
odborné vědomosti teoreticky i prakticky (např. správné technologické postupy přípravy
pokrmů a zpracování surovin, doporučení vhodných pokrmů a příloh k danému tématu,
charakteristika pokrmů apod.), za zájem žáků o obor a jejich aktivní přístup při plnění
projektů a úkolů a schopnost zpracovat zadané úkoly a projekty, za aplikovaní teoretických
poznatků při řešení problémů na laboratorních cvičeních a projektech (poznání surovin,
propočet spotřeby surovin, sepsání žádanky surovin, sestavení menu, příprava pokrmu dle
správného technologického postupu, dodržování BOZP a HACCP apod.)
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:Vzdělávání je směřováno
k tomu, aby žáci byli připraveni k praktickému využití získaných teoretických dovedností a
vědomostí v oblasti výroby pokrmů,volili a dodržovali správné technologické postupy, volili
vhodné suroviny s ohledem na racionální výživu a moderní trendy při přípravě pokrmů a
nápojů. Dále aby neplýtvali surovinami, využívali sezónní suroviny při přípravě pokrmů a
nápojů, určovali spotřebu surovin, normovali pokrmy a nápoje a správně dávkovali připravené
pokrmy. Uměli sestavili jídelní lístek a menu k různým příležitostem dle gastronomických
pravidel a doporučit vhodné pokrmy a přílohy k pokrmům pro různé příležitosti a dle
požadavků zákazníka a požadavků na diferencovanou i dietní stravu, dokázali využívat
odbornou literaturu a informační a komunikační technologie, sledovali vývoj a trendy
v oblasti přípravy pokrmů, dodržovali pravidla BOZP a HACC.
121/213
Odborná literatura:
Brhlík, E.; Romaňuk J., Technologie přípravy pokrmů 1, 2
Runštuk, J.: Receptury teplých pokrmů
Vodochodská, L.; Štěpánek, K.: Technologie v kostce
122/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník
1,5 hodiny týdně, celkem 49,5 hodiny
kuchař – číšník, kuchař, číšník
Výsledky vzdělávání
Žák:
- dodržuje základní pravidla
hygieny a BOZP, rozlišuje
pravidla osobní hygieny, hygieny
potravin a hygieny pracoviště
a BOZP a vysvětlí důležitost
dodržování těchto pravidel
v provozu
- využívá znalosti o potravinách
a výživě při výběru vhodných
surovin
- orientuje se ve způsobech
předběžné úpravy potravin
- vysvětlí a charakterizuje
jednotlivé tepelné úpravy,
vysvětlí hlavní zásady při vaření
potravin
- orientuje se v obecném postupu
a zásadách při dušení masa,
rozlišuje druhy základů při dušení
- vysvětlí hlavní zásady při pečení,
zapékání, gratinování a dalších
tepelných úpravách
Učivo
1. Základní pravidla hygieny
v ZVS, osobní hygiena,
hygiena potravin, hygiena
pracoviště. BOZP
2. Předběžná úprava
základních druhů potravin
Účel a charakteristika
technologických úprav
potravin
Opracování potravin
rostlinného původu – zelenina,
ovoce, brambory, obiloviny,
luštěniny.
Opracování potravin
živočišného původu – jateční
maso, ryby, drůbež, zvěřina
Mletí, tření, lisování, šlehání
Kořenění potravin
3. Základní tepelné úpravy,
charakteristika
a způsoby tepelných úprav
Počet Orientační
hodin
rozpis
3
7
září
–
říjen
7
listopad
prosinec
Zásady při vaření masa, ryb,
drůbeže, zeleniny, brambor ,
těstovin, luštěnin
Obecný postup při dušení
masa, druhy základů
Zásady a rozdíly při pečení,
zapékání, gratinování, úpravě
na roštu, rožni, grilu
Zásady při smažení masa, ryb,
drůbeže, zel., brambor a ovoce
Zásady při úpravě
v mikrovlnných pecích,
konvektomatech
123/213
září
Učivo
Výsledky vzdělávání
- vysvětlí význam podávání
různých druhů polévek z hlediska
výživy a gastronomických
pravidel, orientuje se
v recepturách teplých pokrmů
- rozlišuje různé druhy polévek
- zná technologické postupy
přípravy polévek
Počet Orientační
hodin
rozpis
4. Základní technologické
úpravy polévek
Význam, rozdělení polévek
Vývary a hnědé polévky
Zavářky a vložky do polévek
10
prosinec
–
únor
8
březen
duben
8
duben
květen
6,5
květen
červen
Bílé polévky
Speciální a zvláštní polévky
Čištění, zesilování a
zjemňování polévek
- vysvětlí význam podávání omáček
a rozlišuje rozdělení omáček podle
různých hledisek
- vysvětlí přípravu a charakterizuje
základní omáčky dle druhů
- a jejich další použití
- zná technologické postupy
jednotlivých omáček
- umí zvolit vhodné přílohy
5. Základní technologické
úpravy omáček
Význam a základní rozdělení
omáček
Základní omáčky k vařenému
hovězímu masu
Základní omáčky hrubé bílé,
hnědé, jemné teplé
Složité omáčky bílé, hnědé,
speciální
Základní a složité studené
omáčky
- rozlišuje a charakterizuje
jednotlivé druhy příloh podle
druhů potravin
- ovládá technologické postupy
přípravy základních příloh
- využívá znalostí z výživy
gastronomických pravidel, dokáže
doporučit vhodné přílohy
k pokrmům
- rozlišuje druhy salátů podle
způsobu přípravy
6. Základní technologické
úpravy příloh a doplňků
k jídlům
Druhy a hmotnost porce příloh
Přílohy z brambor
Přílohy z mouky, rýže
Přílohy z těstovin, luštěnin,
zeleniny
Jednoduché saláty
7. Bezmasá jídla
- charakterizuje a rozlišuje bezmasé
pokrmy podle základní použité
suroviny
- zná technologické postupy
přípravy příloh
Jídla z brambor
Jídla ze zeleniny, luštěnin, hub
Jídla z rýže a těstovin
Jídla z vajec a sýrů
Jídla moučná
124/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
2 hodiny týdně, celkem 66 hodiny, z toho 0,5 hodiny laboratorní cvičení
Technologie 49,5 hodiny, Laboratorní, cvičení 16,5 hodiny
Kuchař- číšník
Výsledky vzdělávání
Žák:
- vysvětlí vhodné použití
jednotlivých částí hovězího masa
při tepelné úpravě
- ovládá technologické postupy
pokrmů z hovězího masa
a z vnitřností
- navrhuje vhodné přílohy
- charakterizuje tepelné úpravy
pokrmů z mas
-
-
-
-
ovládá technologické postupy
pokrmů z telecího
a vepřového masa dle různých
tepelných úprav
charakterizuje druhy jednotlivých
pokrmů
doplňuje vhodné přílohy
nakládá hospodárně se surovinami,
dodržuje hmotnost porcí pokrmů
při expedici
provádí výpočty spotřeby surovin
vysvětlí správný postup přípravy
pokrmů a z vepřového masa podle
tepelných úprav
charakterizuje pokrmy z hlediska
racionální výživy
využívá sezónních surovin při
sestavování pokrmů
Učivo
1. Technologické postupy
přípravy pokrmů z hovězího
masa
Rozdělení, použití jednotlivých
částí
Příprava základů
Příprava hovězího masa
vařením
Hovězí maso dušené –
roštěnky, plátky, závitky
Hovězí guláše, tokáně
Úprava hov. masa pečením,
anglický způsob
Pokrmy z hovězích vnitřností
2. Technologické postupy
přípravy pokrmů z telecího
masa
Rozdělení, použití jednotlivých
částí
Příprava telecího masa
vařením, zaděláváním
Příprava telecího masa dušením
Úprava tel. masa pečením,
nádivky
Telecí maso smažené
Příprava telecích vnitřností
3. Technologické postupy
přípravy pokrmů
z vepřového masa
Rozdělení, použití jednotlivých
částí,
Příprava vepřového masa
vařením
Vepřové maso dušené
Vepřové kotlety, přírodní řízky
a závitky dušené
Úprava vepřového masa
pečením
Příprava vepřového masa
smažením
125/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
5
září
6
říjen
6
listopad
4
prosinec
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Příprava pokrmů z uzených
mas, použití a zpracování
slaniny
Příprava vepřových vnitřností
5
leden
4. Technologické postupy
přípravy pokrmů
ze skopového, jehněčího
a kůzlečího masa
Rozdělení, použití jednotlivých
částí,
Příprava pokrmů
ze skopového masa vařením,
zaděláváním, dušením
a pečením
Příprava jehněčího
a kůzlečího masa vařením,
dušením, pečením,smažením
Příprava pokrmů z králíka
rozdělení, použití jednotlivých
částí
6. Technologické postupy
přípravy pokrmů z drůbeže
Rozdělení a předběžná úprava
drůbeže, vykosťování a
porcování
Příprava drůbeže vařením
a zaděláváním
Úprava drůbeže dušením
9
únor
březen
6
duben
Učivo
Výsledky vzdělávání
-
ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z uzeného masa,
z vepřových vnitřností, jejich
využití při přípravě zabijačkových
hodů,
- zná charakteristiku skopového masa
a zásady technologických úprav
skopového masa
- ovládá technologické postupy
vybraných pokrmů ze skopového,
jehněčího, kůzlečího
a králičího masa a vnitřností
- umí volit vhodné přílohy
- vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými
druhy drůbeže z hlediska výživy,
stravitelnosti, vhodnosti tepelné
úpravy
- charakterizuje druhy drůbežích
pokrmů z hlediska tepelné úpravy
a použitých surovin
- ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z drůbeže
- rozlišuje dělení zvěřiny a ovládá
postup předběžné přípravy
- vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými
druhy zvěřiny z hlediska
kuchyňského využití a použití
a vhodnost jednotlivých částí při
tepelné úpravě
orientuje se v rozdílnostech pokrmů
dle tepelné úpravy
- ovládá technologické postupy
vybraných pokrmů z pernaté ,
srstnaté a černé zvěřiny
Úprava drůbeže pečením (kuře,
kachna, krocan, husa)
Úprava drůbeže smažením
Úprava vnitřností z drůbeže
7. Technologické úpravy
pokrmů ze zvěřiny
Rozdělení zvěřiny, rozdělení a
použití jednotlivých částí
Předběžná úprava zvěřiny
Úprava pokrmů z vysoké,
nízké, černé zvěřiny
Úprava pokrmů z pernaté
Příprava vnitřností ze zvěřiny
126/213
Učivo
Výsledky vzdělávání
- rozlišuje mezi jednotlivými druhy
ryb, korýšů a měkkýšů ovládá postup
předběžné úpravy ryb, korýšů a
měkkýšů
- uplatňuje znalosti z potravin a výživy
- ovládá technologické postupy
vybraných pokrmů
volí vhodné přílohy k pokrmům
z ryb, korýšů a měkkýšů
- vysvětlí hygienické a technologické
zásady při zpracování mletých mas
charakterizuje jednotlivé pokrmy
z mletých mas
- ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z mletého masa
Počet
hodin
Orientační
rozpis
6
květen
2,5
červen
7. Technologické postupy
přípravy pokrmů z ryb,
korýšů, měkkýšů
a obojživelníků
Předběžná úprava ryb
sladkovodních a mořských
Příprava ryb vařením – rybí a
vinná várka
Příprava ryb dušením
a pečením
Příprava ryb smažením
Úprava rybích vnitřností
Úpravy pokrmů z korýšů,
měkkýšů, obojživelníků
8. Technologické postupy
přípravy pokrmů z mletého
masa
Úprava pokrmů z mletého masa
Příprava masových směsí
a kašovin
Úprava: ragú, salpikony, salmi,
krokety
127/213
Rozpis učiva – Laboratorní cvičení
2. ročník
Kuchař – číšník, část kuchař
0,5 hodiny týdně, celkem 16,5 hodiny
Při laboratorních cvičení je průběžně procvičováno:
- předběžná úprava masa a ostatních potravin
- postupy přípravy pokrmů z jatečních mas, ryb a drůbeže
- hmotnost a dávkování jednotlivých porcí
- normování pokrmů, žádanka, výdejka
- BZOP a hygiena osob, potravin a pracoviště
Měsíc
Počet hodin
září
2
říjen a únor
4
listopad a březen
4
prosinec a duben
3
leden a květen
Celkem
3,5
Téma
Laboratorní cvičení č. 1
Svíčková na smetaně, houskový knedlík kynutý
Maďarský guláš, houskový knedlík
Španělský ptáček, dušená rýže
Laboratorní cvičení č. 2
Zadělávané telecí maso, zeleninová rýže
Telecí na způsob bažanta, dušená rýže
Karlovarská telecí kýta, máslové noky
Telecí plec/kýta/ na paprice, krupicové noky
Laboratorní cvičení č. 3
Hamburská vepřová kýta, karlovarský knedlík
Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík
kynutý
Vepřová plec po selsku, chlupaté knedlíky, špenát
Vepřový závitek plněný, dušená rýže
Laboratorní cvičení č. 4
Vepřové v mrkvi, vařený brambor
Segedínský guláš speciál, houskový knedlík
kynutý
Moravský vrabec, bramborový knedlík, dušené
zelí
Špekové knedlíky, dušené zelí
Laboratorní cvičení č. 5
Sekaná pečeně, bramborová kaše
Čevapčiči, vařený brambor
Kuřecí plněná roláda, smetanové brambory
Kuře na způsob bažant, žampiónová rýže
16,5 hodin
Změna pokrmů vyhrazena podle aktuálních podmínek (nabídka surovin a počet žáků ve
skupině). Pokrmy jsou připravovány na 5 porcí.
128/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
2 hodiny týdně, celkem 60 hodiny, z toho 0,5 hodiny Laboratorní cvičení
Technologie 45 hodin, Laboratorní cvičení 15 hodin
Kuchař - číšník
Výsledky vzdělávání
Žák:
- vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy jatečních
mas a zvolí vhodné části na
minutkovou úpravu
- rozlišuje a vysvětlí různé
způsoby přípravy minutkových
pokrmů
- charakterizuje druhy minutek
z jatečních mas
- volí vhodné přílohy
- dohotovuje a esteticky upravuje
minutkové pokrmy
- ovládá technologické postupy
přípravy minutek
Učivo
1.Technologické postupy
přípravy pokrmů na
objednávku
Technika přípravy a výběr
vhodných částí jednotlivých
druhů mas
Přílohy k pokrmům na
objednávku
Počet Orientační
hodin
rozpis
4
září
Příprava pokrmů
z hovězího masa
(biftek, rumsteak,svíčkové
řezy, medailonky,
filety,sote)
Příprava min. pokrmů
z telecího masa
(Steaky, řízky, medailonky)
Příprava pokrmů na
objednávku z vepřového
masa
(přírodní úprava, váleček,
panenka, soté, steaky,
ražniči, řízky)
Úprava vepřového masa
smažením
129/213
6
říjen
Výsledky vzdělávání
-
-
charakterizuje druhy minutek
ze skopového, jehněčího,
kůzlečího masa, zvěřiny,
drůbeže, mletého a vnitřností
volí vhodné přílohy, doplňky
a omáčky
dohotovuje a esteticky upravuje
minutkové pokrmy
ovládá technologické postupy
přípravy minutek
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
Příprava pokrmů ze
skopového, jehněčího
a kůzlečího masa
(anglický způsob přípravy,
speciální pokrmy)
Příprava pokrmů
na objednávku ze zvěřiny
(pernatá, srstnatá)
6
listopad
4
prosinec
5
leden
Příprava pokrmů
na objednávku z mletého
masa a vnitřností
(čevabčiči, rumunský párek,
játra na roštu)
Příprava pokrmů
na objednávku z drůbeže
(soté, řízky, špízy)
-
-
-
charakterizuje jednotlivé druhy
ryb
ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z ryb
vysvětlí tepelné úpravy a jejich
použití při přípravě
minutkových pokrmů
charakterizuje výroky studené
kuchyně
navrhne a sestaví vhodný
sortiment výrobků studené
kuchyně a způsob servírování
podle konkrétní příležitosti
a místa konání s ohledem na
poznatky racionální výživy
ovládá postupy přípravy
vybraných výrobků studené
kuchyně
Příprava pokrmů na
objednávku ze
sladkovodních a mořských
ryb
(speciální úpravy ryb,
pošírované ryby, na modro,
zapečené a gratinované ryby,
příprava lososa, plněné ryby
Příprava bezmasých
pokrmů na objednávku
Speciální tepelné úpravy –
v papilotě, kontaktním grilu,
konvektomatu, alobalu
2.Technologické postupy
přípravy pokrmů studené
kuchyně
Studené předkrmy a pokrmy
Majonézy, marinády, aspiky,
rosoly, pochoutková másla
Obložené chlebíčky
a chuťovky
Složité saláty (bramborové,
zeleninové,masové,
vajíčkové)
Výrobky ze sýrů a vajec
130/213
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
Plněná zelenina
Jídla z ryb, příprava a
podávání kaviáru
Masové pěny, paštiky,
galantiny a huspeniny
Složité majonézy a koktejly
Příprava nářezů a studených
mís
-
-
-
-
-
-
rozlišuje a charakterizuje
jednotlivé druhy teplých
předkrmů
ovládá technologické postupy
vybraných pokrmů
3.Příprava teplých
předkrmů
Předkrmy ze zeleniny
Předkrmy z vajec a sýrů
Předkrmy z masa
a vnitřností
Předkrmy z drůbeže a ryb
Úpravy teplých předkrmů
charakterizuje a vysvětlí
technologický postup přípravy
základních druhů těst
na přípravu moučníků
charakterizuje jednotlivé druhy
moučníků podle druhů těst a
způsobu tepelné úpravy
ovládá technologické postupy
přípravy moučníků
4.Technologické postupy
přípravy moučníků
Základní druhy těst,
charakteristika a použití
(kynutá, linecká, listová,
piškotová)
Korpusy, náplně a polevy
ovládá technologické postupy
přípravy moučníků a jejich
servis
Jednoduché moučníky
Složité moučníky
Pudinky, krémy a sladké
omáčky
Ovocné saláty a rosoly
Zmrzliny a zmrzlinové
poháry
Speciální restaurační
moučníky a dezerty
131/213
9
únor
březen
6
duben
Výsledky vzdělávání
-
- orientuje se v požadavcích na
dietní stravování a
diferencovanou stravu
využívá poznatků a vědomostí
z potravin a výživy
doporučí pokrmy vhodné
pro dětskou stravu a dietní
stravování
orientuje se v problematice
používání konveniencí
v současné gastronomii
z hlediska efektivnosti výroby
pokrmů a racionální výživy
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
5. Dietní pokrmy
Dietní pokrmy – požadavky
na dietní pokrmy, příprava
diferencované stravy
6. Progresivní příprava
jídel
Konvenience v současné
gastronomii
Význam, zásady a použití
5
květen
Příprava k závěrečné
zkoušce
Závěrečné zkoušky
132/213
červen
Rozpis učiva - Laboratorní cvičení
3. ročník
0,5 hodiny týdně, celkem 15 hodin
Při laboratorních cvičeních jsou průběžně procvičovány:
minutkové úpravy mas, přílohy a doplňky
výrobky studené kuchyně a moučníky
- BZOP, hygiena pracoviště, osob a potravin
- hmotnost a dávkování pokrmů, normování
- příprava na ZZ – opakování
Měsíc
Počet hodin
září
2
říjen a únor
3
listopad a březen
4
prosinec a duben
3
leden a květen
3
Celkem
Téma
Laboratorní cvičení č. 1
Příprava minutkových pokrmů z hovězího masa
Biftek, svíčkové řezy, basturma, roštěná
Přílohy a omáčky k min. pokrmům
Příprava k závěrečným zkouškám
Laboratorní cvičení č. 2
Příprava min. pokrmů z vepřového a telecího masa
Plněný kotlet, medailonky, pařížský řízek, plněná
panenka
Přílohy a omáčky k min. pokrmům
Francouzský salát, plněná zelenina, litá těsta
Příprava k závěrečným zkouškám
Laboratorní cvičení č. 3
Příprava minutek z kuřecího a krůtího masa
Kyjevský kotlet, řízek v těstíčku, zapečený plněný
řízek
Kuřecí směs po myslivecku
Kynutá těsta, piškotová těsta, studené předkrmy
Příprava k závěrečným zkouškám
Laboratorní cvičení č. 4
Minutková úprava ryb, bezmasých pokrmů,
moučníky
Studené předkrmy – plněná zelenina, koktejly,
sýrové,
Šunkové kornouty apod.
Příprava k závěrečným zkouškám
Laboratorní cvičení č. 5
Příprava moučníků – tvarohová a bramborová těsta
– knedlíky,
Taštičky, příprava na Masopust nebo ZZ
Příprava k závěrečným zkouškám
15 hodin
Změna pokrmů vyhrazena podle nabídky surovin a aktuálního počtu žáků ve skupině.
Pokrmy jsou připravovány na 5 porcí
133/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
3 hodiny týdně, z toho 1 hodina týdně Laboratorní cvičení, celkem 99 hodin
Technologie 66 hodin, Laboratorní cvičení 33 hodin
kuchař
Počet Orientační
Výsledky vzdělávání
Učivo
hodin
rozpis
1. Technologické postupy
přípravy pokrmů z hovězího
masa
Rozdělení, použití
Žák:
jednotlivých částí
- Vysvětlí použití a vhodnost
8
září
Příprava základů
jednotlivých částí hovězího
Příprava hovězího masa
masa při tepelné úpravě,
vařením
- ovládá technologické postupy
Příprava hovězího masa
pokrmů z hovězího masa
dušením
a z vnitřností
- navrhuje vhodné přílohy
Hovězí maso dušené - charakterizuje způsoby pečení
roštěnky, plátky, závitky
Hovězí guláše, tokáně
8
říjen
Úprava hov. masa pečením
anglický způsoby
Pokrmy z vnitřností
-
-
-
-
ovládá technologické postupy
pokrmů z telecího masa dle
různých tepelných úprav
charakterizuje jednotlivé
pokrmy z telecího masa a
vnitřností včetně vhodné
přílohy
pracuje s recepturami pokrmů,
kalkuluje a aplikuje teoretické
znalosti v praxi při přípravě
konkrétních pokrmů
nakládá hospodárně se
surovinami, dodržuje hmotnost
porcí pokrmů při expedici
dodržuje pravidla BOZP
a HACCP
provádí výpočty spotřeby
surovin
2. Technologické postupy
přípravy pokrmů z telecího
masa
Rozdělení, použití
jednotlivých částí
Příprava telecího masa
vařením, zaděláváním
Příprava telecího masa
dušením
Úprava telecího masa dušením
Úprava telecího masa
pečením, nádivky
Telecí maso smažené
Příprava telecích vnitřností
3. Technologické postupy
přípravy pokrmů
z vepřového masa
Rozdělení, použití
jednotlivých částí
Příprava vepřového masa
vařením
Vepřové maso dušené
134/213
8
listopad
Výsledky vzdělávání
Učivo
Vepřové kotlety, řízky
a závitky dušené
Úprava vepřového masa
pečením
Příprava vepřového masa
smažením
-
-
-
-
-
-
-
ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z uzeného
masa a vepřových vnitřností ,
jejich využití při přípravě
zabijačkových hodů
zná charakteristiku skopového
masa a zásady
technologických úprav
skopového masa
ovládá technologické postupy
vybraných pokrmů ze
skopového jehněčího,
kůzlečího a králičího masa a
vnitřností
umí volit vhodné přílohy
vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy drůbeže
z hlediska výživy,
stravitelnosti, vhodných úprav
charakterizuje druhy pokrmů
z drůbeže z hlediska tepelné
úpravy a použitých surovin
ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z drůbeže
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
prosinec
8
leden
6
Únor
Příprava pokrmů z uzených
mas, použití a zpracování
slaniny
Příprava vepřových vnitřností
4. Technologické postupy
přípravy pokrmů ze
skopového, jehněčího
a kůzlečího masa
Rozdělení, použití
jednotlivých částí
Příprava pokrmů
ze skopového masa vařením,
zaděláváním, dušením
a pečením
Příprava jehněčího a kůzlečího
masa vařením, dušením,
pečením, smažením
Příprava pokrmů z králíka
rozdělení, použití jednotlivých
částí
6. Technologické postupy
přípravy pokrmů z drůbeže
Rozdělení a předběžná úprava,
vykosťování a porcování
Příprava drůbeže vařením
a zaděláváním
Úprava drůbeže dušením
Úprava drůbeže pečením
(kuře, kachna, krocan, husa(
Úprava drůbeže smažením
135/213
Výsledky vzdělávání
-
-
-
-
-
rozlišuje dělení zvěřiny
a ovládá předběžné přípravy
vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy zvěřiny
z hlediska kuchyňského
využití a použití jednotlivých
částí při tepelné úpravě
ovládá technologické postupy
vybraných pokrmů z pernaté,
srstnaté a černé zvěřiny
vysvětlí postup předběžné
přípravy sladkovodních
určí znaky čerstvých ryb, vysvětlí způsoby vaření ryb,
objasní rozdíl v přípravě rybí
vinné várky a podávání
vařených ryb s vhodnou
přílohou
ovládá technologické postupy
vybraných pokrmů
volí vhodné přílohy
vysvětlí hygienické a
technologické zásady při
zpracování mletých mas
charakterizuje jednotlivé
pokrmy z mletých mas
ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z mletého
masa
charakterizuje a vysvětlí
postup přípravy ragú,
salpikon, salmi a kroket
uvede příklady jednotlivých
pokrmů a způsob jejich
podávání
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
12
březen
duben
8
květen
4
červen
7. Technologické úpravy
pokrmů ze zvěřiny
Rozdělení zvěřiny, rozdělení a
použití jednotlivých částí,
dávkování a porcování
Předběžná úprava zvěřiny
Úprava pokrmů z vysoké,
srstnaté, pernaté zvěřiny
Úprava pokrmů z divokého
prasete
5. Technologické postupy
přípravy pokrmů z ryb,
korýšů, měkkýšů a
obojživelníků
Předběžná úprava ryb
sladkovodních a mořských
Příprava ryb vařením – rybí
a vinná várka
Příprava ryb dušením a
pečením
Příprava ryb smažením
Úprava rybích vnitřností
Úpravy pokrmů z korýšů,
měkkýšů, obojživelníků
8. Technologické postupy
přípravy pokrmů z mletého
masa
Úprava pokrmů z mletého
masa
Příprava masových směsí a
kašovin
Úprava ragú, salpikon, salmi
a kroket
136/213
Rozpis učiva – Laboratorní cvičení
2. ročník Kuchař
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
V laboratorních cvičení je průběžně procvičováno:
- předběžná úprava masa a ostatních potravin
- postupy přípravy pokrmů z jatečních mas, ryb a drůbeže
- hmotnost jednotlivých porcí
- normování pokrmů, žádanka, výdejka
- BZOP a hygiena osob, potravin a pracoviště
Měsíc
Počet hodin
září
3
říjen
4
listopad
3
prosinec
3
leden
4
únor
3
březen
3
duben
4
květen
4
červen
Celkem
2
33 hodin
Téma
Laboratorní cvičení č. 1
Svíčková na smetaně, houskový knedlík kynutý
Maďarský guláš, houskový knedlík
Španělský ptáček, dušená rýže
Laboratorní cvičení č. 2
Zadělávané telecí maso, zeleninová rýže
Telecí na způsob bažanta, dušená rýže
Karlovarská telecí kýta, máslové noky
Laboratorní cvičení č. 3
Hamburská vepřová kýta, karlovarský knedlík
Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík
Vepřová plec/kýta na paprice, máslové noky
Laboratorní cvičení č. 4
Kapr na modro, rybí várka
Kapr na černo
Kapr v sýrovém těstíčku, vinném těstíčku
Bramborový salát, vařené brambory
Laboratorní cvičení č. 5
Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor
Segedínský guláš speciál, houskový knedlík kynutý
Moravský vrabec, bramborový knedlík, dušené zelí
Laboratorní cvičení č. 6
Vepřová plec po selsku, chlupaté knedlíky, špenát
Vepřové žebírko v šouletu
Vepřový závitek plněný, dušená rýže
Laboratorní cvičení č. 7
Plněné bramborové knedlíky uzeným masem Špekové
knedlíky, dušené zelí Bramborák s uzeným masem
Laboratorní cvičení č. 8
Kuřecí plněná roláda, smetanové brambory
Kuře na způsob bažanta, žampiónová rýže
Kyjevský kotlet, bramborová kaše
Laboratorní cvičení č. 9
Sekaná pečeně, bramborová kaše
Čevapčiči, vařený brambor
Kuřecí ragú
Náhradní termín
Změna pokrmů vyhrazena podle aktuálních podmínek /nabídka surovin a počet žáků ve
skupině/. Pokrmy jsou připravovány na 5 porcí.
137/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
3 hodiny týdně, z toho 1 hodina týdně LC, celkem 90 hodin
Technologie 60 hodin, Laboratorní cvičení 30 hodin
Kuchař
Vzdělávací cíl
Žák:
- Umí vysvětlit rozdíly mezi
jednotlivými druhy jatečních
mas a zvolí vhodné části na
minutkovou úpravu
- dokáže rozlišit a vysvětlit různé
způsoby přípravy minutkových
pokrmů
- charakterizuje druhy minutek
z jatečních mas
- volí vhodné přílohy, doplňky
a omáčky
- dohotovuje a esteticky upravuje
minutkové pokrmy
hospodárně nakládá se
surovinami
- ovládá technologické postupy
přípravy minutek
-
-
charakterizuje druhy minutek
ze skopového, jehněčího,
kůzlečího masa, zvěřiny,
drůbeže, mletého masa
a vnitřností
volí vhodné přílohy, doplňky,
omáčky
dohotovuje a esteticky upravuje
minutkové pokrmy
ovládá technologické postupy
přípravy minutek
Učivo
1. Technologické postupy
přípravy pokrmů
na objednávku
Technika přípravy a výběr
vhodných částí jednotlivých
druhů mas
Přílohy k pokrmům na
objednávku
Příprava minutkových
pokrmů z hovězího masa
(biftek, rumpsteak,svíčkové
řezy, medailonky, filety, soté)
Příprava min. pokrmů
z telecího masa
(Steaky, řízky, medailonky)
Příprava pokrmů na
objednávku z vepřového
masa
(přírodní úprava, váleček,
panenka, soté, steaky, ražniči,
řízky)
Úprava vepř. masa smažením
Počet
hodin
Orientační
rozpis
7
září
7
říjen
Příprava pokrmů ze
skopového, jehněčího
a kůzlečího masa
(anglický způsob, speciální
pokrmy)
Příprava pokrmů na
objednávku ze zvěřiny
(pernatá, srstnatá)
Příprava pokrmů na
objednávku z mletého masa
a vnitřností
(čevabčiči, rumunský párek,
játra na roštu)
Příprava pokrmů na
objednávku z drůbeže
(soté, řízky, plněné, špízy)
138/213
8
listopad
Vzdělávací cíl
-
-
-
-
-
Učivo
charakterizuje jednotlivé druhy
ryb
ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z ryb
vysvětlí tepelné úpravy a jejich
použití při přípravě
minutkových pokrmů
Příprava pokrmů na
objednávku ze
sladkovodních a mořských
ryb
(speciální úpravy, na modro,
zapečené a gratinované ryby,
příprava lososa, plněné ryby)
Příprava bezmasých pokrmů
na objednávku
Speciální tepelné úpravy
(v papilote, kontaktním grilu,
konvektomatu, alobalu
charakterizuje výrobky studené
kuchyně
navrhne a sestaví vhodný
sortiment výroků studené
kuchyně a způsob servírování
podle konkrétních příležitostí
a místa konání s ohledem na
poznatky racionální výživy
ovládá technologické postupy
výrobků studené kuchyně
umí vypočítat spotřebu surovin,
sestavit žádanku
2.Technologické postupy
přípravy pokrmů studené
kuchyně
Studené předkrmy a pokrmy
Majonézy, marinády, aspiky,
rosoly, pochoutková másla
Obložené chlebíčky
a chuťovky
Složité saláty(/bramborové,
zeleninové,masové ,vajíčkové)
Výrobky ze sýrů a vajec
Plněná zelenina
Jídla z ryb, příprava
a podávání kaviáru
Masové pěny, paštiky,
galantiny a huspeniny
Složité majonézy a koktejly
Příprava nářezů a studených
mís
Rozlišuje a charakterizuje
jednotlivé druhy teplých
předkrmů
Ovládá technologické postupy
teplých předkrmů
3.Příprava teplých
předkrmů
Předkrmy ze zeleniny
Předkrmy z vajec a sýrů
Předkrmy z masa a vnitřností
Předkrmy z drůbeže a ryb
Speciální úpravy teplých
předkrmů
Úpravy teplých předkrmů
139/213
Počet
hodin
6
Orientační
rozpis
prosinec
6
leden
12
Únor
březen
Vzdělávací cíl
-
-
-
-
-
-
-
-
Charakterizuje a vysvětlí
technologický postup přípravy
základních podle druhů na
přípravu moučníků
umí rozlišit moučníky cukrářské
a restaurační
umí charakterizovat druhy
moučníků podle druhů těst
a technologického zpracování
umí vysvětlit způsob podávání
moučníků
dovede zařadit moučníky na
jídelní lístek a do složitého
menu
ovládá technologické postupy
přípravy moučníků a jejich
servis
orientuje se v požadavcích na
dietní stravování a na
diferencovanou stravu
využívá poznatků a vědomostí
z potravin a výživy
doporučí pokrmy vhodné pro
dětskou stravu a dietní
stravování
zná technologické zásady
přípravy pokrmů pro jednotlivé
druhy diet
využívá znalostí z biologie,
potravin a výživy = fyziologie
výživy
Učivo
4.Technologické postupy
přípravy moučníků a nápojů
Základní druhy těst,
charakteristika a použití
(kynutá, linecká, listová,
piškotová)
Korpusy, náplně a polevy
Jednoduché moučníky
Složité moučníky
Pudinky, krémy a sladké
omáčky
Ovocné saláty a rosoly
Zmrzliny a zmrzlinové poháry
Speciální restaurační
moučníky a dezerty
Rozdělení nápojů, příprava,
podávání
5. Dietní pokrmy
Dietní pokrmy – požadavky na
dietní pokrmy, příprava
diferencované stravy
6. Progresivní příprava jídel
Konvenience v současné
gastronomii
Význam, zásady a použití
Počet
hodin
Orientační
rozpis
8
duben
6
květen
Příprava k závěrečné
zkoušce
Závěrečné zkoušky
140/213
červen
Laboratorní cvičení
3. ročník
1 hodina týdně, celkem 30 hodin
kuchař
V laboratorních cvičeních je průběžně procvičováno:
minutkové úpravy mas, přílohy a doplňky
výrobky studené kuchyně a moučníky
- BZOP, hygiena pracoviště, osob a potravin
- hmotnost a dávkování pokrmů, normování
- příprava na ZZ – opakování
Měsíc
září
říjen
listopad
Počet hodin
3
4
3
prosinec
3
Leden
4
únor
3
březen
4
duben
3
květen
3
Téma
Laboratorní cvičení č. 1
Příprava minutkových mas z hovězího masa
Biftek, svíčkové řezy, basturma, roštěnky
Přílohy a omáčky k minutkovým pokrmům
Laboratorní cvičení č. 2
Příprava minutkových pokrmů z vepřového
a z telecího masa
Plněný kotlet, medailonky, pařížský řízek, plněná
panenka
Přílohy a omáčky k minutkovým pokrmům
Laboratorní cvičení č. 3
Příprava minutek z kuřecího a krůtího masa
Kyjevský kotlet, řízek v těstíčku, zapečený plněný
řízek
Kuřecí směs po myslivecku
Studené předkrmy
Laboratorní cvičení č. 4
Minutková úprava ryb, bezmasých pokrmů
Studené předkrmy – plněná zelenina, koktejly,
sýrové, šunkové kornouty pod.
Laboratorní cvičení č. 5
Příprava moučníků – tvarohová a bramborová
těsta,knedlíky, taštičky
Příprava na Masopust
Laboratorní cvičení č. 6
Příprava na masopustní raut – výrobky studené i
teplé kuchyně
Kynutá těsta, piškotová těsta
Laboratorní cvičení č. 7
Litá těsta, listové těsto, křehké těsto
Příprava k závěrečným zkouškám
Laboratorní cvičení č. 8
Moučníky, opakování a procvičování
Laboratorní cvičení č. 8
Příprava na závěrečné zkoušky
Změna pokrmů vyhrazena podle aktuálních podmínek (nabídka surovin a počet žáků ve
skupině). Pokrmy jsou připravovány na 5 porcí.
141/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Číšník
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
1. Technologické postupy
přípravy pokrmů z hovězího
masa
Rozdělení, použití
jednotlivých částí
Příprava základů
Příprava hovězího masa
vařením
Příprava hovězího masa
dušením a pečením
3
září
Hovězí maso dušené –
roštěnky, plátky, závitky
Hovězí guláše, tokáně, a další
pokrmy z krájených mas
Úprava hov. masa pečením –
anglický způsob
Příprava hovězích vnitřností
Shrnutí a opakování
tématického celku
3
říjen
4
listopad
Výsledky vzdělávání
Žák:
- vysvětlí vhodné použití
jednotlivých částí hovězího masa
při tepelné úpravě
- ovládá technologické postupy
pokrmů z jatečních mas
a z vnitřností
- navrhuje vhodné přílohy
2. Technologické postupy
- nakládá hospodárně se
přípravy pokrmů z telecího
surovinami, dodržuje hmotnost
masa
porcí při expedici
Rozdělení, použití
- provádí propočty spotřeby surovin
jednotlivých částí
- charakterizuje pokrmy z hlediska
Příprava telecího masa
racionální výživy
vařením,
zaděláváním
- využívá sezónních surovin při
Příprava
telecího
masa
přípravě pokrmů
dušením
Úprava tel. masa pečením
Telecí maso smažené
Příprava telecích vnitřností
3. Technologické postupy
přípravy pokrmů
z vepřového masa
Rozdělení, použití
jednotlivých částí
Příprava vepřového masa
vařením
Vepřové maso dušené
142/213
Učivo
Výsledky vzdělávání
Vepřové kotlety, řízky
a závitky dušené
Úprava vepřového masa
pečením
Příprava vepř. masa smažením
- ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z uzeného
masa, využití vepřových
vnitřností při přípravě
zabijačkových hodů
Příprava pokrmů z uzených
mas, použití a zpracování
slaniny
Příprava vepřových vnitřností
4. Technologické postupy
přípravy pokrmů ze
skopového, jehněčího a
kůzlečího masa
Rozdělení, použití
- zná charakteristiku skopového
jednotlivých částí
masa a zásady technologických
Příprava pokrmů
úprav skopového masa
ze skopového masa vařením,
- ovládá technologické postupy
zaděláváním, dušením
vybraných pokrmů ze
a pečením
skopového, jehněčího, kůzlečího
Příprava jehněčího a kůzlečího
a králičího masa a vnitřností
masa vařením, dušením,
- umí zvolit vhodné přílohy
pečením, smažením
Příprava pokrmů z králíka
rozdělení, použití jednotlivých
částí
Příprava vnitřností
143/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
prosinec
3
leden
6
únor
březen
Učivo
Výsledky vzdělávání
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
duben
- vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy drůbeže
z hlediska výživy, stravitelnosti,
vhodnosti tepelné úpravy
- charakterizuje druhy pokrmů
z drůbeže z hlediska tepelné
úpravy a použitých surovin
5. Technologické postupy
- ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z drůbeže
přípravy pokrm z drůbeže
Rozdělení
a předběžná úprava,
- volí vhodné přílohy a doplňky
vykosťování a porcování
k pokrmům
Příprava
drůbeže vařením a
- charakterizuje jednotlivé druhy
zaděláváním
nádivek vhodných k plnění
Úprava drůbeže dušením
drůbeže
- - rozlišuje dělení zvěřiny a
ovládá postup předběžné
přípravy
- - vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy zvěřiny
z hlediska kuchyňského využití
a použití a vhodnost
jednotlivých částí při tepelné
úpravě
- - orientuje se v rozdílnostech
pokrmů dle tepelné úpravy
- - charakterizuje jednotlivé druhy
pokrmů
- - vhodně navrhuje přílohy
z hlediska racionální výživy,
gastronomických pravidel a
krajových zvyklostí
- - využívá sezónní dostupnosti
surovin při sestavování menu a
poznatků z Potravin a výživy
Úprava drůbeže pečením
(kuře, kachna, krocan, husa)
Úprava drůbeže smažením
Úprava vnitřností z drůbeže
144/213
Učivo
Výsledky vzdělávání
Počet
hodin
Orientační
rozpis
5
květen
2
červen
- rozlišuje dělení zvěřiny a ovládá
postup předběžné přípravy
6. Technologické úpravy
- vysvětlí rozdíly mezi
pokrmů ze zvěřiny
jednotlivými druhy zvěřiny
Rozdělení zvěřiny, rozdělení
z hlediska kuchyňského využití
a použití jednotlivých částí
a použití jednotlivých částí při
Předběžná úprava zvěřiny
tepelné úpravě
Úprava pokrmů z vysoké,
- ovládá technologické postupy
nízké, černé zvěřiny
vybraných pokrmů z pernaté,
Úprava pokrmů z pernaté
srstnaté a černé zvěřiny
-
-
7. Technologické postupy
přípravy pokrmů z ryb,
rozlišuje mezi jednotlivými
korýšů, měkkýšů
druhy ryb, korýšů a měkkýšů
a obojživelníků
z hlediska výživy, stravitelnosti
Předběžná úprava ryb
a vhodné tepelné úpravy
sladkovodních a mořských
ovládá postup předběžné úpravy
Příprava ryb vařením – rybí a
ryb, korýšů a měkkýšů
vinná várka
charakterizuje druhy pokrmů
Příprava ryb dušení a pečením
z hlediska tepelné úpravy
Příprava ryb smažením
volí vhodné přílohy k pokrmům
Úprava rybích vnitřností
z ryb, korýšů, měkkýšů
Úpravy pokrmů z korýšů,
měkkýšů, obojživelníků
- vysvětlí hygienické a
technologické zásady při
zpracování mletých mas
- - charakterizuje jednotlivé
pokrmy z mletých mas
- ovládá technologické postupy
přípravy pokrmů z mletého
masa
8. Technologické postupy
přípravy pokrmů z mletého
masa
Úprava pokrmů z mletého
masa
Příprava masových směsí
a kašovin
Úprava ragú, salpikony, salmi,
krokety
145/213
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hodina týdně,celkem 30 hodin
Číšník
Vzdělávací cíl
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
1. Technologické postupy
přípravy pokrmů na
objednávku
Žák:
- vysvětlí rozdíly mezi
jednotlivými druhy jatečních
mas a zvolí vhodné části na
minutkovou úpravu
- rozlišuje a vysvětlí různé
způsoby přípravy minutkových
pokrmů
- charakterizuje druhy minutek
z hovězího, telecího a vepřového
masa
- volí vhodné přílohy, doplňky
a omáčky
- dohotovuje a esteticky upravuje
minutkové pokrmy
- ovládá technologické postupy
přípravy minutek
Technika přípravy
vhodných částí jednotlivých
druhů mas
Přílohy k pokrmům na
objednávku
3
září
4
říjen
Příprava pokrmů
z hovězího masa
(biftek, rumpsteak,svíčkové
řezy, medailonky, filety,
soté)
Příprava min. pokrmů
z telecího masa
(Steaky, řízky, medailonky)
Příprava pokrmů na
objednávku z vepřového
masa
(přírodní úprava, váleček,
panenka, soté, steaky,
ražniči, řízky
Úprava vepř. masa
smažením
146/213
Vzdělávací cíl
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
Příprava pokrmů ze
skopového, jehněčího
a kůzlečího masa
(anglický způsob, speciální
pokrmy)
-
-
-
-
charakterizuje druhy minutek ze
skopového, jehněčího, kůzlečího
masa, zvěřiny, drůbeže, mletého
masa a vnitřností
volí vhodné přílohy, doplňky a
omáčky
dohotovuje a esteticky upravuje
minutkové pokrmy
ovládá technologické postupy
minutek
charakterizuje jednotlivé druhy
ryb
ovládá technologické postupy
přípravy minutkových pokrmů
z ryb
vysvětlí tepelné úpravy a jejich
použití při přípravě
minutkových pokrmů
Příprava pokrmů na
objednávku ze zvěřiny
(pernatá, srstnatá, vysoká,
černá)
4
listopad
3
prosinec
3
leden
Příprava pokrmů na
objednávku z mletého
masa a vnitřností
(čevabčiči, rumunský párek,
játra na roštu)
Příprava pokrmů na
objednávku z drůbeže/soté,
řízky, plněné, špízy/
Příprava pokrmů na
objednávku
ze sladkovodních a
mořských ryb
(speciální úpravy, na modro,
zapečené a gratinované ryby,
příprava lososa, plněné ryby
Příprava bezmasých
pokrmů na objednávku
Speciální tepelné úpravy
v papilote, kontaktním grilu,
konvektomatu, alobalu/
-
-
charakterizuje výrobky studené
kuchyně
navrhne a sestaví vhodný
sortiment výrobků studené
kuchyně a způsob servírování
podle konkrétní příležitosti a
místa konání s ohledem na
poznatky racionální výživy
ovládá postupy přípravy
vybraných výrobků studené
kuchyně
2.Technologické postupy
přípravy pokrmů studené
kuchyně
Studené předkrmy a pokrmy
Majonézy, marinády, aspiky
rosoly, pochoutková másla
Obložené chlebíčky
a chuťovky
Složité saláty /bramborové,
zeleninové,masové,
vajíčkové/
Výrobky ze sýrů a vajec
147/213
-
-
-
-
-
Vzdělávací cíl
Učivo
rozlišuje a charakterizuje
jednotlivé druhy teplých
předkrmů
ovládá technologické postupy
vybraných předkrmů
umí zařadit jednotlivé teplé
předkrmy ve složitém menu
Plněná zelenina
Jídla z ryb, příprava a
podávání kaviáru
Masové pěny, paštiky,
galantiny a huspeniny
Složité majonézy a koktejly
Příprava nářezů a studených
mís
3. Příprava teplých předkrmů
Předkrmy ze zeleniny
Předkrmy z vajec a sýrů
Předkrmy z masa a
vnitřností
Předkrmy z drůbeže a ryb
Speciální úpravy teplých
předkrmů
umí charakterizovat a vysvětlit
technologický postup přípravy
základních druhů těst na
přípravu moučníků
popíše jednotlivé druhy
moučníků podle druhů těst a
způsobu tepelné úpravy
ovládá technologické postupy
přípravy moučníků
rozlišuje jednoduché a složité
restaurační a cukrárenské
moučníky ovládá servis
moučníků
Počet Orientační
hodin
rozpis
6
únor
březen
4
duben
3
květen
4.Technologické postupy
přípravy moučníků
Základní druhy těst,
charakteristika a použití
/kynutá, linecká, listová,
piškotová/
Korpusy, náplně a polevy
Jednoduché moučníky
Složité moučníky
Pudinky, krémy a sladké
omáčky
Ovocné saláty a rosoly
Zmrzliny a zmrzlinové
poháry
Speciální restaurační
moučníky a dezerty
zná požadavky na dietní strav.
6. Dietní pokrmy
a na diferencovanou stravu
Dietní pokrmy – požadavky
využívá poznatků a vědomostí
na dietní pokrmy, příprava
z potravin a výživy
speciálních pokrmů
doporučí pokrmy vhodné pro
dětskou stravu a dietní
7. Progresivní příprava jídel
Konvenience v současné
stravování
orientuje se v problematice
gastronomii
používání konveniencí
Význam, zásady a použití
v současné gastronomii hlediska
efektivnosti výroby pokrmů a
Příprava k závěrečné
racionální výživy
zkoušce
Závěrečné zkoušky
148/213
červen
Potraviny a výživa
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař - číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Nejdůležitějším cílem tohoto předmětu je připravit budoucí
odborníky v oblasti gastronomických služeb, tj. poskytnout žákům ucelený přehled
o základních surovinách pro výrobu jídel a nápojů, jejich vlastnostech, odborném ošetřování a
skladování. Žáci získají základní vědomosti z nauky o výživě, přípravě pokrmů, výrobků a
služeb v gastronomických zařízeních.
Didaktické pojetí předmětu: Pojetí předmětu vychází z RVP kuchař – číšník z okruhu odbyt
a obsluha. Předmět je provázán s dalšími odbornými předměty – Technologie, Odborný
výcvik, Speciální obsluha, Komunikační a informační technologie. Žáci se soustavně
připravují na své budoucí povolání v rámci teoretické výuky, pracují ve skupinách i jednotlivě
a získávají tak potřebné vědomosti.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni společensky jednat, otevřeně komunikovat,
vyjadřovat se srozumitelně, užívat správnou odbornou terminologii.
Personální kompetence: Žáci jsou schopni předvídat důsledky svého chování a jednání
v různých situacích, učí se i na základě zprostředkovaných informací, jsou schopni přijímat
hodnocení svých výsledků.
Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu, hodnotit a respektovat práci
druhých i práci vlastní, podílet se na realizaci pracovních a jiných činností, přijímat úkoly a
odpovědně je plnit. Dodržují zásady bezpečného chování na pracovištích.
Pracovní kompetence:
Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vtahu k práci, k plnění
zadaných úkolů, využívání moderních trendů obsluhy.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty a dovedli jednat s lidmi a pracovat v týmu.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou motivováni pro své budoucí povolání propojením teoretických
znalostí s praktickými schopnostmi.
Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby práci s komunikační
technikou zužitkovali při vyhledávání nových informací.
149/213
Metody a formy výuky: Mezi základní metody výuky patří teoretická výuka,výklad, řešení
samostatných úkolů, hodnotící test, práce ve skupinách.
Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni za znalosti ústní i písemnou formou, za
aktivitu v hodinách a projevovaní zájmu o obor při školních odborných akcích. Hodnotí se
schopnost zpracovat zadaný úkol, dodržování správných postupů a návyků, používání
odborné terminologie.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot:
Výuka je směřována k tomu, aby žáci byli připraveni k praktickému užití dovedností a zručností
uplatňované při podávání, pokrmů a nápojů při přípravě pokrmů, byli připraveni přesvědčit
spotřebitele o zásadách správné výživy, byli schopni reprezentovat a rozvíjet naše pohostinství doma
i v zahraničí, připraveni na uplatnění v oboru, schopni komunikovat nejen při práci s hostem ve
svém oboru, ale též v běžném pracovním i osobním životě. Žáci by měli být připraveni na další
vzdělávání v praktickém životě
Odborná literatura:
Šebelová, M.: Potraviny a výživa- učebnice pro odborná učiliště, vydavatelství Parta 2002
150/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
(1 hodina týdně, tj. celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
- Žák:
- získává přehled v základním
pojmosloví v předmětu
- vysvětlí rozdělení potravin
podle původu
- orientuje se v údajích o složení
potravin, rozlišuje význam
jednotlivých živin v potravinách
- vysvětlí a zdůvodní způsob
skladování jednotlivých druhů
potravin
- orientuje se v pravidlech
hygieny skladování a
manipulace s potravinami
- charakterizuje základní zásady
systému HACCP
- využívá znalostí zásad hygieny,
orientuje se v základech
epidemiologie potravin
- rozlišuje a charakterizuje
potraviny rostlinného původu
z hlediska druhů
- vysvětlí správný způsob
zpracování potravin ve vztahu
k výživě i k ekonomickému
využití potravin
- objasní použití potravin
rostlinného původu při přípravě
pokrmů
- rozlišuje a charakterizuje
potraviny živočišného původu
- vysvětlí správný způsob využití
z hlediska výživy
- vyzná se v označování potravin
a v údajích na etiketě
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
Úvod do učiva: základní pojmy
1
Potraviny: rozdělení podle původu,
funkce, význam, složení potravin
3
Živiny: bílkoviny, tuky, sacharidy,
vitamíny, nerostné látky, enzymy,
voda, vláknina
Jakost potravin: způsoby hodnocení
potravin, skladování a manipulace s
potravinami, hygiena potravin, obaly.
HACCP – základní pravidla, kritické
body.
Nákazy a otravy z potravin
Potraviny rostlinného původu:
Ovoce, druhy rozdělení, použití ,
výrobky z ovoce.
Zelenina, druhy, rozdělení, použití,
výrobky ze zeleniny.
Brambory, druhy, výrobky z brambor.
Obiloviny, druhy, mlýnské výrobky
z obilovin, použití.
Těstoviny, druhy, použití.
Chléb a pečivo, druhy, použití.
Pochutiny: Koření, rozdělení, druhy,
použití.
Kořenící přípravky a směsi koření.
Polotovary – směsi pro přípravu
pokrmů.
Kypřící přípravky, druhy, použití
Povzbudivé pochutiny (čaj, kakao,
čokoláda, bylinné čaje, dochucovací
prostředky, tabulové omáčky).
Cukr, med, umělá sladidla
Potraviny živočišného původu:
Mléko, druhy mléka, mlékárenské
zpracování mléka, mléčné výrobky
(smetana, máslo, tvaroh, sýry,
fermentované výrobky). Skladování.
Vejce, druhy, značení vajec, použití.
Vaječné výrobky.
151/213
září
4
září
listopad
4
9
prosinec
únor
7
březen
duben
6
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
- charakterizuje jednotlivé druhy
masa a masných výrobků
- orientuje se ve složení masa
- vysvětlí dělení jednotlivých
druhů mas a jejich využití při
přípravě pokrmů podle zásad
správné výživy
- uplatňuje požadavky na
hygieniku při zpracování a
skladování mas a masných
výrobků
- vysvětlí význam zrání masa pro
další technologické zpracování
- charakterizuje význam ryb
z hlediska výživy a tvorby
jídelního lístku
- vyžívá znalosti o potravinách
a výživě při výběru vhodných
surovin a technologických
úprav pro přípravu pokrmů
- vyzná se v rozdělení nápojů
podle teploty a obsahu alkoholu
- charakterizuje jednotlivé
alkoholické i nealkoholické
nápoje, vysvětlí základní znaky
výroby nápojů
- orientuje se v gastronomických
zásadách při sestavování menu,
doporučí vhodné nápoje
k jednotlivých chodům
- vyzná se v označení nápojů na
etiketách
- vysvětlí správný způsob
skladování a ošetřování
jednotlivých nápojů
- vysvětlí vliv alkoholu na lidské
zdraví v souvislosti se správnou
výživou i se zákonnou úpravou
Učivo
Maso a masné výrobky:
Charakteristika masa, druhy a složení
masa, význam ve výživě.
Jakost masa, jeho zrání a skladování.
Příčiny kažení masa, druhotné nákazy
masem.
Způsoby konzervace masa.
Hovězí maso: charakteristika, dělení,
použití jednotlivých částí.
Telecí maso: charakteristika, dělení,
použití jednotlivých částí.
Vepřové maso: charakteristika, dělení,
použití jednotlivých částí.
Skopové a koňské maso:
charakteristika, dělení, použití
jednotlivých částí.
Drůbež: charakteristika, dělení, použití
jednotlivých částí.
Zvěřina: charakteristika, dělení,
použití jednotlivých částí.
Ryby sladkovodní i mořské:
charakteristika, dělení, použití
jednotlivých částí.
Korýši, měkkýši, obojživelníci:
charakteristika, dělení, použití .
Krev, vnitřnosti, kosti a střeva.
Masné výrobky: druhy,
charakteristika.
Nápoje: význam ve výživě.
Nealkoholické nápoje teplé: káva, čaj,
kakao, čokoláda, mléko.
Nealkoholické nápoje studené: voda,
minerální vody, ovocné nápoje,
ochucené vody, džusy.
Alkoholické nápoje: alkoholické
kvašení.
Pivo, suroviny, charakteristika, druhy,
výroba, jakost a vady piva. Skladování
a ošetřování piva. Sklepní
hospodářství.
Víno, charakteristika, druhy, výroba,
vinné pěstitelské oblasti, ošetřování a
školení vína,posuzování a vady vín.
Lihoviny, charakteristika, druhy,
výroba, suroviny, vady.
Vliv alkoholu na lidské zdraví.
152/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
18
září
–
leden
16
únor
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
(1 hodina týdně, celkem 30 hodin)
Počet Orientační
hodin
rozpis
Výsledky vzdělávání
Učivo
- vysvětlí anatomii trávicího,
vylučovacího ústrojí i
nervové soustavy, krevního
a mízního systému
- vysvětlí princip trávení
a vstřebávání živin
- vysvětlí využití jednotlivých
živin v lidském organizmu
- orientuje se v úloze živin pro
zdravý vývoj organizmu
Fyziologie výživy:
Trávicí ústrojí a jeho části, úloha
slin, jater, slinivky břišní při
trávení.
Trávení živin a jejich vstřebávání.
Krevní a mízní systém.
Žlázy s vnitřní sekrecí, význam
hormonů.
Vylučovací ústrojí.
Nervová soustava a její vliv na
trávení.
8
září
říjen
Správná výživa a způsoby
stravování:
Zásady racionální výživy.
Druhy stravy: smíšená, syrová,
kyselinotvorná a zásadotvorná.
Alternativní způsoby stravování.
Diferencované stravování, zásady,
výživa dětí a mladistvých,
těhotných a kojících žen, seniorů,
výživa v různých pracovních
podmínkách.
Léčebná výživa, dietní systém,
druhy diet a jejich využití při
stravování.
Sestavování jídelníčků dle zásad
pro jednotlivé diety.
16
listopad
únor
6
březen
červen
- objasní podstatu racionální
výživy
- rozlišuje a charakterizuje
hlavní směry ve výživě
- charakterizuje specifika
stravování vybraných skupin
osob podle různých kriterií
- uvede příklady souvislosti
nesprávných stravovacích
návyků a civilizačních
chorob
a dalších poruch s dopadem
na výživu
- zná úlohu dietního travování,
charakterizuje hlavní typy
léčebných diet
- rozlišuje a charakterizuje
potraviny vhodné na
přípravu pokrmů
s přihlédnutím ke specifikaci
stravování
- orientuje se v odborné
literatuře, vyhledává
potřebné údaje a využívá je
ke stanovení požadovaných
hodnot
Stanovení energetické a
biologické hodnoty pokrmů:
Tabulky výživových hodnot
potravin.
Výživové normativy.
Výpočty energetických a
biologických hodnot potravin a
pokrmů.
153/213
Zařízení provozoven
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař-číšník, Kuchař , Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecný cíl vyučovacího předmětu: Cílem je seznámit žáky s vybavením a provozem
společného stravování. Žáci se seznamují se základními druhy strojů, se zařízením a
technologiemi používanými v provozech gastronomie, s jejich funkcemi, běžnou a bezpečnou
údržbou, s vlastní organizací práce a skladovým hospodářstvím.
Didaktické pojetí předmětu: Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky
a vhodných aktivizačních metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a
dosažení výchovně-vzdělávacích cílů. Žáci využijí teoretické znalosti v praxi, jsou tak
motivováni pro své budoucí povolání.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni vyjadřovat se srozumitelně, užívat správnou
odbornou terminologii.
Personální kompetence: Žáci jsou schopni předvídat důsledky svého chování a jednání
v různých situacích, učí se i na základě zprostředkovaných informací, jsou schopni přijímat
hodnocení svých výsledků.
Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci pracovních
a jiných činností, přijímat úkoly a odpovědně je plnit. Dodržují zásady bezpečného chování na
pracovištích.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty a dovedli jednat s lidmi.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou motivováni pro své budoucí povolání propojením teoretických
znalostí s praktickými schopnostmi.
Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby práci s komunikační
technikou zužitkovali při vyhledávání nových informací.
Metody a formy výuky:Učivo je rozděleno do tématických celků, které se vzájemně
prolínají. Při výuce předmětu je využíváno především výkladu, názorné výuky, řešení
samostatných úkolů, hodnotících testů.
154/213
Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni za znalosti ústní i písemnou formou, za
aktivitu v hodinách a projevování zájmu o obor. Při hodnocení se sleduje odborná správnost,
schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyučovacími předměty, logicky
myslet, správně se vyjadřovat.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována k tomu,
aby žáci byli schopni pracovat s technickým zařízením v gastronomii, respektovali a dodržovali
zásady hygieny a bezpečnosti při práci, se řídili předepsanými postupy při používání jednotlivých
zařízení, odpovědně přistupovali ke svěřeným hodnotám, ke správnému a šetrnému zacházení
s potravinami a nápoji při výrobě i skladování.
Odborná literatura:
Cón, F.: Zařízení provozoven v kostce, Ratio
155/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
(1 hodina týdně, celkem 33 hodin)
Výsledky vzdělávání
Žák:
Učivo
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Žák:
- zná základní požadavky
na technické řešení
provozoven
- umí zařadit jednotlivá
střediska dle funkcí do
provozu
- ovládá bezpečnostní a
hygienické předpisy při
práci
1. Charakteristika provozoven
společného stravování a
zásady technického řešení
Požadavky na vybavení
gastronomických provozoven
– vybavení výrobních prostor.
Rozdělení závodů VS podle
funkcí
Střediska : výrobní,
ubytovací, odbytová
Bezpečnostní a hygienické
předpisy
2
září
říjen
listopad
-
-
-
-
-
-
-
-
zná dispoziční řešení
hlavní kuchyně a jejich
částí
dovede určit jednotlivá
zařízení pro výrobní
středisko
umí charakterizovat
jednoduchá zařízení ve
skladech,výrobních
a ostatních prostorách
2. Výrobní střediska
Rozdělení Zařízení výrobního střediska
Hlavní kuchyně a její zařízení
Zařízení v přípravnách a
cukrářských výrobnách
Jednoduchá zařízení ve
skladovacích , výrobních a
ostatních prostorách
2
zná základní hygienická
zařízení sloužící
k hygieně nádobí
a nářadí
3. Zařízení pro hygienu nádobí
a nářadí
Mycí stroje a dřezy
Doplňková zařízení
Zásady BOZP
1
zná konkrétní zařízení
4. Stroje pro mechanické
pro zpracování těsta,
zpracování potravin
Ostatní kuchyňské stroje a
zeleniny, masa a jejich
využití na prac.úseku
jejich ošetřování
zná druhy univerzálních
Význam a charakteristika
strojů, přípojných
Univerzální stroje a přídavná
strojků, jejich význam
zařízení
a použití
Jedno a víceúčelové strojky
zná zdroje energií
stroje na zpracování těst,
využívaných při
zeleniny, masa, brambor
tepelném zprac. potravin
dovede zařadit
konkrétní zařízení pro
danou tepelnou úpravu
156/213
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Výsledky vzdělávání
Žák:
zná zdroje energií
využívaných při
tepelném zpracování
potravin
dovede zařadit konkrétní
zařízení pro danou
úpravu
zná význam
velkokapacitních
zařízení
zná základní hygienická
a bezpečnostní pravidla
při používání těchto
zařízení
ovládá údržbu a
ošetřování
ovládá druhy zařízení,
jejich obsluhu a
konkrétní využití v praxi
ovládá druhy zařízení,
jejich obsluhu a
konkrétní využití v praxi
ovládá stanovené
hygienické normy
zná údržbu a hygienu
těchto zařízení
zná druhy mrazících a
chladících zařízení
ovládá hygienická
pravidla
související s se
skladováním
chlazených a mražených
potravin
zná postupy při údržbě
a ošetřování těchto
zařízení
ovládá skladové
hospodářství
zná hygienické
a bezpečnostní předpisy
při skladování potravin
i nápojů
zná druhy skladů,
podmínky
při skladování různých
druhů zboží
Učivo
5. Zařízení pro tepelné
zpracování pokrmů
Zdroje a druhy energií
Sporáky, druhy,
charakteristika
Kotle
Zařízení na pečení a smažení
pokrmů
Rošty, rožně, grily
Velkokapacitní zařízení
Obsluha zařízení, BOZP
Počet
hodin
prosinec
únor
5
6. Zařízení pro uchování
pokrmů a nápojů za tepla
Vodní lázeň
Ohřívací stoly a skříně
Režony
Termoporty, termosy, vozíky
na přepravu jídel
5
7. Chladící a mrazící zařízení
Význam, charakteristika
Druhy chladících zařízení
Druhy mrazících zařízení,
použití
3
8. Sklady
Význam,druhy,
charakteristika
Vybavení skladů
Údržba a hygiena
BOZP ve skladech
8
157/213
Orientační
rozpis
-
-
-
Výsledky vzdělávání
Žák:
zná druhy odbytových
středisek, jejich funkce
zná konkrétní používaná
zařízení
zná základní vybavení
v oblasti nábytku,
sedacích zařízení
zná způsoby osvětlení,
využití vzduchotechniky
a klimatizace
ovládá kategorie
ubytovacích středisek
umí zařadit do třídy
jednotlivé provozy
zná základní vybavení
pokojů
dle kategorií a tříd
orientuje se
v poskytování ostatních
služeb a jejich úrovní
Učivo
Počet
hodin
9. Odbytová střediska, zařízení
a vybavení
Rozdělení podle charakteru
Nábytek a technická zařízení
Doplňkový prodej a služby
pro hosty
3
10. Ubytovací střediska ,
zařízení a vybavení
Klasifikace ubytovacích
zařízení, kategorie, třídy
Provozní řešení
Protipožární ochrana
4
158/213
Orientační
rozpis
březen
červen
Světové kuchyně
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař-číšník, Kuchař , Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Předmět zajišťuje vzdělání v oblasti poskytování služeb ve veřejném
stravování. Cílem předmětu je zajistit vzdělání týkající se stravovacích zvyklostí a přípravy
jídel a technologických postupů v různých evropských zemích a jiných státech, připravit
budoucí odborníky na práci při poskytování gastronomických služeb. Žáci získají znalosti a
dovednosti techniky přípravy pokrmů, výrobků, dále se seznámí se zvyklostmi daného státu a
surovinami, které se při přípravě pokrmů používají. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad
společenského chování.
Didaktické pojetí předmětu:
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni společensky jednat, otevřeně komunikovat,
vyjadřovat se srozumitelně, užívat správnou odbornou terminologii.
Personální kompetence: Žáci jsou schopni předvídat důsledky svého chování a jednání
v různých situacích, učí se i na základě zprostředkovaných informací, jsou schopni přijímat
hodnocení svých výsledků.
Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu, hodnotit a respektovat práci
druhých i práci vlastní, podílet se na realizaci pracovních a jiných činností, přijímat úkoly a
odpovědně je plnit. Dodržují zásady bezpečného chování na pracovištích.
Pracovní kompetence: Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vtahu k práci, k plnění
zadaných úkolů, využívání moderních trendů gastronomie.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty, dovedli jednat s lidmi a respektovat tradice a zvyklosti
dané země.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou motivováni pro své budoucí povolání propojením teoretických
znalostí s praktickými schopnostmi.
Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby práci s komunikační
technikou zužitkovali při vyhledávání nových informací.
159/213
Metody a formy výuky: Učivo je rozděleno do tematických celků, které se vzájemně
prolínají. Při výuce předmětu je využíváno především výkladu, názorné výuky, řešení
samostatných úkolů, ale i práce ve skupinách.
Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni za znalosti ústní i písemnou formou, za
aktivitu v hodinách a projevovanÍ zájmu o obor i při laboratorním cvičení a na školních
odborných akcích. Hodnotí se schopnost zpracovat zadaný úkol, dodržování správných
postupů a návyků, používání odborné terminologie.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována
k tomu, aby žáci byli připraveni k praktickému užití dovedností a zručností uplatňované při
podávání pokrmů a nápojů, při přípravě pokrmů, dále aby byli připraveni přesvědčit
spotřebitele o zásadách správné výživy, byli schopni reprezentovat a rozvíjet naše
pohostinství doma i v zahraničí, aby byli schopni komunikovat nejen při práci s hostem ve
svém oboru, ale též v běžném pracovním i osobním životě, , aby byli připraveni na další
vzdělávání v praktickém životě.
Odborná literatura:
Karas, P.: Zahraniční kuchyně ve veřejném stravování, Merkur Praha
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
0,5 hodiny týdně, celkem 15 hodin
160/213
Kuchař – číšník:
Počet
hodin
Orientační
rozpis
1
září
3
září
říjen
3
listopad
prosinec
2
leden
5. Příprava pokrmů dalších
evropských kuchyní
Maďarsko
Německo
6. Příprava vybraných
pokrmů kuchyní Mexika
a Asie
Mexiko
Japonsko
Thajsko
Čína
3
únor
březen
7. Krajové speciality české a
slovenské kuchyně
2
duben
1
květen
Vzdělávací cíl
Učivo
Žák:
- má přehled o světových
kuchyních, orientuje se
v rozdílnostech jednotlivých
kuchyní z hlediska národních
tradic, zeměpisné polohy země,
náboženství, rozdílnosti
používaných potravin
i technologického zpracování
- charakterizuje jednotlivé
kuchyně, zná základní
charakteristiky typických
pokrmů země
- umí sestavit jednoduché menu
pokrmů dané země
- ovládá technologické postupy
přípravy typických pokrmů
země
1. Úvod
– seznámení s tématickým
plánem
Okruhy předmětu:
Charakteristika jednotlivých
kuchyní, typické pokrmy,
technologické postupy,
charakteristické nápoje,
sestavení jednoduchých
menu, zvláštnosti a
zajímavostí kuchyní
2. Středomořské
kuchyně
Itálie
Řecko
Španělsko
3. Ruská a ukrajinská
kuchyně
4. Francouzská kuchyně
-
-
vysvětlí a obhájí vlastní
kalkulaci na zadané téma,
využívá vědomosti a dovednosti
z Technologie a ostatních
odborných předmětů
dokáže dobře charakterizovat
francouzskou kuchyni a její
přínos pro světovou gastronomii
Příprava k závěrečným
zkouškám
Závěrečné zkoušky
161/213
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hodina týdně, celkem 30 hodin
Kuchař:
Vzdělávací cíl
Učivo
Žák:
- má přehled o světových
kuchyních, orientuje se
v rozdílnostech jednotlivých
kuchyní z hlediska národních
tradic, zeměpisné polohy země,
náboženství, rozdílnosti
používaných potravin
i technologického zpracování
- charakterizuje jednotlivé
kuchyně, zná základní
charakteristiky typických
pokrmů země
- umí sestavit jednoduché menu
pokrmů dané země
- ovládá technologické postupy
přípravy typických pokrmů
země
1. Úvod
– seznámení s tématickým
plánem
Témata:
Charakteristika jednotlivých
kuchyní, typické pokrmy,
technologické postupy,
charakteristické nápoje,
sestavení jednoduchých
menu, zvláštnosti
a zajímavostí kuchyní
-
1
září
7
září
říjen
6
listopad
prosinec
5
leden
6
únor
březen
4
duben
1
květen
Itálie
Řecko
Španělsko
4. Francouzská kuchyně
vysvětlí a obhájí vlastní
kalkulaci na zadané téma,
využívá vědomosti a dovednosti
z Technologie a ostatních
odborných předmětů
dokáže dobře charakterizovat
francouzskou kuchyni a její
přínos pro světovou gastronomii
Orientační
rozpis
2. Středomořské kuchyně
3. Ruská a ukrajinská
kuchyně
-
Počet
hodin
5. Příprava pokrmů dalších
evropských kuchyní
Maďarsko
Německo
6. Příprava vybraných
pokrmů kuchyní Mexika
a Asie
Mexiko
Japonsko
Thajsko
Čína
7. Krajové speciality české a
slovenské kuchyně
Příprava k závěrečným
zkouškám
Závěrečné zkoušky
162/213
červen
Stolničení
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař-číšník, Kuchař , Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Cílem předmětu je zajistit vzdělání, tj. vědomosti, znalosti v oblasti
techniky odbytu výrobků a služeb, zručnost obsluhujících při podávání jídel a nápojů při
jednoduché i složité obsluze, v oblasti poskytování služeb ve veřejném stravování.
Žáci se seznámí s běžným a speciálním inventářem, s jeho použitím a údržbou. Žáci jsou
vedeni k uplatňování zásad společenského chování, profesního jednání a vystupování, jsou
upozorňováni na problematiku alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí
a na nutnost boje proti nim. Při sestavování jídelních a nápojových lístků žáci využívají
znalostí gastronomických pravidel a zásad zdravé výživy .
Didaktické pojetí předmětu: Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky
a vhodných aktivizačních metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a
dosažení výchovně-vzdělávacích cílů.Žáci se soustavně připravují na své budoucí povolání
v rámci teoretické a praktické výuky. Pracují ve skupinách v rámci laboratorního cvičení,
získávají tak praktické dovednosti, komunikují, zaměřují se na používání odborné
terminologie. Procvičují odborné dovednosti vždy po názorné ukázce.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni společensky jednat, otevřeně komunikovat,
vyjadřovat se srozumitelně, užívat správnou odbornou terminologii.
Personální kompetence: Žáci jsou schopni předvídat důsledky svého chování a jednání
v různých situacích, učí se i na základě zprostředkovaných informací, jsou schopni přijímat
hodnocení svých výsledků.
Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu, hodnotit a respektovat práci
druhých i práci vlastní, podílet se na realizaci pracovních a jiných činností, přijímat úkoly a
odpovědně je plnit. Dodržují zásady bezpečného chování na pracovištích.
Pracovní kompetence: Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vtahu k práci, k plnění
zadaných úkolů, využívání moderních trendů obsluhy.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty a dovedli jednat s lidmi.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou motivováni pro své budoucí povolání propojením teoretických
znalostí s praktickými schopnostmi.
163/213
Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby práci s komunikační
technikou zužitkovali při vyhledávání nových informací.
Metody a formy výuky: Učivo je rozděleno do tématických celků, které se vzájemně
prolínají. Při výuce předmětu je využíváno především výkladu, názorné výuky, řešení
samostatných úkolů, hodnotících testů.
Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni za znalosti ústní i písemnou formou, za
aktivitu v hodinách a projevovanÍ zájmu o obor i při laboratorním cvičení a na školních
odborných akcích. Hodnotí se schopnost zpracovat zadaný úkol, dodržování správných
postupů a návyků, používání odborné terminologie.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot
Odborná literatura:
Salač, G.: Stolničení, Fortuna , Praha 1996
164/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
1,5 hodiny týdně, celkem 49,5 hodin
Kuchař-číšník, kuchař – kuchařka, číšník – servírka:
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
1
Žák:
- získává přehled v základním
pojmosloví v předmětu
Úvod do učiva: základní pojmy
- má základní povědomost
o zniku a rozvoji pohostinství
u nás i ve světě
- ovládá pravidla stolování
- naučí se základní pojmy
a odborné termíny
- zná pojmy a hlavní funkce
středisek VS
Historie pohostinství
1
Význam stolování
1
Provozovny ve veřejném stravování
1
září
- ovládá základní společenská
pravidla
- osvojí si chování číšníků při
obsluze
- orientuje se v profesních
znalostech a možnostech
uplatnění v oboru
- osvojí si pravidla osobní
hygieny, hygieny při práci
Společenská pravidla
Pravidla při obsluze
Osobnost číšníka
- má znalosti o estetice při práci
- ovládá pravidla bezpečnosti při
práci v obsluze
Hygiena ,estetika a bezpečnost při
práci
- naučí se pracovat s inventářem
a starat se o údržbu
- zná různé druhy materiálu
a použití v praxi
- zvládá přípravu pracoviště na
provoz
- zná základní techniky při
obsluze
- umí používat různé techniky při
podávání pokrmů a nápojů
- ovládá zásady obsluhy od přijetí
až po rozloučení s hostem
2
2
říjen
Inventář na úseku obsluhy
Rozdělení inventáře
Údržba inventáře
Základní pravidla techniky obsluhy
Servis teplých i studených nápojů
Servis studených předkrmů
hlavních chodů
polévek
moučníků
165/213
10
10
listopad
prosinec
leden
Výsledky vzdělávání
- zná způsoby nabídky a prodeje
- ovládá zásady výživy
- orientuje v základních
pravidlech při rajónovém
a francouzském systému
obsluhy
- zná pravidla práce při systému
vrchního číšníka
Učivo
Systémy obsluhy
- ovládá základní rozdíl mezi
Způsoby obsluhy
jednoduchou a složitou
Jednoduchá obsluha obsluhou
charakteristika
- ovládá zásady a pravidla
Složitá obsluha –charakteristika
jednoduché obsluhy
- má osvojené správné pracovní
Jednoduchá obsluha
návyky
Podávání snídaní
- ovládá servis, založení inventáře
Druhy snídaní
pro jednoduchou a složitou
Servis obědů
snídani
- naučí se význam a užití
gastronomických pravidel
- orientuje se v pravidlech pro
sestavování jídelních a
nápojových lístků
- ovládá náležitosti jídelních a
nápojových lístků
- zná správné teploty nápojů
- zná pravidla při podávání
snídaní obědů a večeří
Gastronomická pravidla
Náležitosti j.a n. lístků
Pravidla pro sestavování j.a n.
lístků
Pořadí pokrmů na jídelním lístku
Pořadí nápojů na nápojovém lístku
166/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
2
2
únor
březen
duben
10
7,5
květen
červen
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník
2 hodiny týdně, celkem 66 hodin , z toho Stolničení 1,5 hodiny týdně, celkem 49,5
hodiny, Laboratorní cvičení 0,5 hodiny týdně, celkem 16,5 hodiny
Kuchař –číšník
Výsledky vzdělávání
Žák:- ovládá pravidla,techniku
servisu
- zná základní postup při výrobě
piva
- ovládá skladové hospodářství
a skladování piva
- zná pravidla při čepování piva
i jeho vlastnosti
- ovládá pravidla pro sestavování
menu
- zná sled a vhodnou návaznost
při podávání jídel a nápojů
- je schopen sestavit menu k dané
příležitosti
- ovládá přípravu pracovišťě na
složitou obsluhu
- zná pracovníky francouzské
restaurace a jejich úkoly
- ovládá pravidla servisu při
složité obsluze
- orientuje se v technice obsluhy
na úrovni nižší a vyšší formy
složité obsluhy
- zná druhy kaváren a
kavárenských zařízení
- ovládá kavárenský způsob
obsluhy
- orientuje se při sestavování
kavárenského lístku
- zná druhy kávy a jejich
přípravu
Učivo
Jednoduchá obsluha
Servis večeří
Počet
hodin
Orientační
rozpis
3
Pivo
výroba piva
pivní sklep
vlastnosti a vady piva
Menu
druhy menu
pravidla pro sestavování
složitých menu
Složitá obsluha
nižší a vyšší forma složité
obsluhy
pravidla
technika obsluhy
inventář
4
září
listopad
12
15
prosinec
únor
Kavárny
druhy kaváren
kavárenský inventář
způsob obsluhy
167/213
4
Výsledky vzdělávání
- zná druhy a zařízení vináren
- umí připravit pracoviště na
provoz
- ovládá pravidla při vinárenské
obsluze
- orientuje se při sestavování
vinárenského lístku
- zná základní výrobu přírodních
a šumivých vín
- ovládá servis vína
- orientuje se ve vinařském
zákoně
- zná základní znaky při výrobě
pálenek
- umí zařadit lihoviny a pálenky
dle jejich gastronomického
významu
- zná druhy gastronomických
zařízení se zábavním
programem a jejich možné
odlišnosti při servisu
Učivo
Vinárny
pravidla při obsluze
vinárenský sortiment
servis vína
Víno
výroba vína
oblasti vína
druhy vína
Počet
hodin
Orientační
rozpis
6
3
duben
červen
Lihoviny a pálenky
Ostatní společenská a zábavní
střediska
168/213
1
1,5
Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník
2 hodiny týdně, celkem 60 hodin, z toho Stolničení 1,5 hodiny týdně, celkem 45 hodin
a Laboratorní cvičení 0,5 hodiny týdně, celkem 15 hodin
kuchař - číšník
Učivo
Počet
hodin
Obsluha v ubytovacích
zařízeních a dopravních prostředcích
obsluha v hotelové hale
room servis
hotelový lístek
obsluha v letadle,vlaku,na lodi
a v autobuse
8
Míšené nápoje
bary – vybavení
barový inventář
základní povinnosti barmana
druhy míšených nápojů
pravidla přípravy míšených nápojů
10
Výsledky vzdělávání
Žák:
- zná provoz,význam hotelové
haly
- umí charakterizovat etážový
servis, způsob objednávek
- ovládá pravidla při technice
obsluhy
- zná využití i obsah hotelového
lístku
- zná povinnosti pracovníků
- při obsluze v dopravních
prostředcích
- zná odlišnosti při obsluze
- zná základní vybavení baru
- zná barový inventář
- ovládá povinnosti barmana
a pravidla při přípravě
míšených nápojů
- ovládá přípravu pracoviště na
slavnostní hostinu
- zná povinnosti obsluhujících při
slavnostním způsobu obsluhy
- ovládá pravidla servisu při
slavnostní obsluze
- zná pravidla pro vyúčtování
- je schopen připravit provozní
scénář na slavnostní hostinu
Slavnostní hostiny
bankety
objednávky a organizační zajištění
tvary tabulí
banketní obsluha
vyúčtování a práce po skončení
hostiny
provozní scénář
- ovládá charakteristiku rautu
- zná pravidla servisu a techniky
obsluhy při rautu
- umí doporučit sortiment
pokrmů a nápojů
- zná povinnosti obsluhujících a
vedoucího rautu
Slavností hostiny s nabídkovým
stolem
rauty
objednávky
organizační zajištění
způsob obsluhy
169/213
Orientační
rozpis
září
listopad
prosinec
12
leden
únor
březen
8
duben
květen
Výsledky vzdělávání
Učivo
- umí charakterizovat typ
Ostatní slavnostní hostiny
slavnostní hostiny
recepce
- umí charakterizovat typ
číše vína
společenské akce
zahradní slavnost
- umí doporučit vhodný sortiment
výlet na lodi
pokrmů a nápojů
koktejlová společnost
- zná pravidla a povinnosti
obsluhujících a způsob
Brunch
vyúčtování
Příprava k závěrečné zkoušce
170/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
4
duben
květen
3
Stolničení - Laboratorní cvičení - rozpis
2. ročník
0,5 hodiny týdně, tj. celkem 16,5 hodin
Kuchař – číšník (část číšník)
Měsíc
Počet hodin
Září
2
Říjen
2
Listopad
2
Prosinec
1
Leden
2
Únor
1,5
Březen
2
Duben
2
Květen
2
celkem
16,5 hodiny
Téma
Laboratorní cvičení č. 1
Flambování ovoce
Laboratorní cvičení č. 2
Dranžírování kuřete
Laboratorní cvičení č. 3
Prostření slavnostní tabule dle zadaného menu
Laboratorní cvičení č. 4
Předkládání předkrmů – složitá obsluha
Laboratorní cvičení č. 5
Servis ovoce
Laboratorní cvičení č. 6
Příprava a servis kávy
Laboratorní cvičení č. 7
Podávání polévek
Laboratorní cvičení č. 8
Míchání salátů
Laboratorní cvičení č. 9
Flambování ovoce, palačinek
171/213
Stolničení - Laboratorní cvičení - rozpis
3. ročník
0,5 hodiny týdně, celkem 15 hodin
Kuchař – číšník (část číšník):
Měsíc
Září
Počet hodin
2
Říjen
2
Listopad
2
Prosinec
1
Leden
2
Únor
1
Březen
2
Duben
2
Květen
1
celkem
15
Téma
Laboratorní cvičení č. 1
Vykosťování pstruha
Laboratorní cvičení č. 2
Příprava míšených nápojů
Laboratorní cvičení č. 3
Servis flambovaných palačinek
Laboratorní cvičení č. 4
Servis specielních studených a teplých předkrmů
Laboratorní cvičení č. 5
Míchání salátů
Laboratorní cvičení č. 6
Servis vína
Práce sommeliera
Laboratorní cvičení č. 7
Flambování masa (špízu)
Laboratorní cvičení č. 8
Servis specialit
Laboratorní cvičení č. 9
Dokončování pokrmů před hostem
172/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2. ročník
1 hodiny týdně, celkem 33 hodin
Kuchař – kuchařka:
Výsledky vzdělávání
Žák:
- ovládá pravidla,techniku servisu
- zná základní postup při výrobě
piva
- ovládá skladové hospodářství
a skladování piva
- zná pravidla při čepování piva
i jeho vlastnosti
- ovládá pravidla pro sestavování
menu
- zná sled a vhodnou návaznost při
podávání jídel a nápojů
- je schopen sestavit menu k dané
příležitosti
- ovládá přípravu pracoviště na
složitou obsluhu
- zná pracovníky francouzské
restaurace a jejich úkoly
- ovládá pravidla servisu při složité
obsluze
- orientuje se v technice obsluhy na
úrovni nižší a vyšší formy složité
obsluhy
- je schopen využít svých znalostí
společenského chování
- ovládá práci se speciálním
inventářem při složité obsluze
- zná druhy kaváren
a kavárenských zařízení
- ovládá kavárenský způsob
obsluhy
- zná sortiment kavárenského
lístku
- umí doporučit některé druhy kávy
- zná druhy a zařízení vináren
- zná přípravu pracoviště na provoz
- zná základní výrobu přírodních
a šumivých vín
- zná pravidla servisu vína
- orientuje se ve vinařském zákoně
Učivo
Jednoduchá obsluha
Servis večeří
Pivo
výroba piva
pivní sklep
vlastnosti a vady piva
Menu
druhy menu
pravidla pro sestavování
složitých menu
Složitá obsluha
-nižší a vyšší forma
složité obsluhy -pravidla
-technika obsluhy
- inventář
Kavárny
druhy kaváren
kavárenský inventář
způsob obsluhy
Vinárny
pravidla při obsluze
vinárenský sortiment
servis vína
Víno
výroba vína
oblasti vína
druhy vína
173/213
Počet
hodin
Časový
rozpis
2
4
září
listopad
6
5
prosinec
únor
3
5
březen
5
Výsledky vzdělávání
Učivo
- zná základy při výrobě pálenek
- umí zařadit lihoviny a pálenky dle
jejich gastronomického významu
Lihoviny a pálenky
- zná druhy gastronomických
zařízení se zábavním programem
a jejich možné odlišnosti při
servisu
Ostatní společenská a
zábavní střediska
174/213
Počet
hodin
Časový
rozpis
2
1
duben
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hodiny týdně, celkem 30 hodin
Kuchař – kuchařka:
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- zná provoz,význam hotelové haly
- umí charakterizovat etážový servis,
způsob objednávek
- ovládá pravidla při technice obsluhy
- zná využití i obsah hotelového lístku
- zná povinnosti pracovníků
- při obsluze v dopravních
prostředcích
- orientuje se v odlišnostech při
obsluze
Obsluha v ubytovacích
zařízeních a dopravních
prostředcích
obsluha v hotelové hale
room servis
hotelový lístek
obsluha v letadle,vlaku,na
lodi
a v autobuse
- zná základní vybavení baru
- zná barový inventář
- ovládá povinnosti barmana a
pravidla při přípravě míšených
nápojů
- ovládá přípravu pracoviště na
slavnostní hostinu
- zná povinnosti obsluhujících při
slavnostním způsobu obsluhy
- ovládá pravidla servisu při slavnostní
obsluze
- zná pravidla pro vyúčtování
- ovládá charakteristiku rautu
- zná pravidla servisu a techniky
obsluhy při rautu
- umí doporučit sortiment pokrmů
a nápojů
- zná povinnosti obsluhujících
a vedoucího rautu
- umí charakterizovat typ slavnostní
hostiny
- umí charakterizovat typ společenské
akce
- umí doporučit vhodný sortiment
pokrmů a nápojů
- zná pravidla a povinnosti
obsluhujících a způsob vyúčtování
Míšené nápoje
bary – vybavení
barový inventář
základní povinnosti
barmana
druhy míšených nápojů
pravidla přípravy
míšených nápojů
Slavnostní hostiny
bankety
objednávky a organizační
zajištění
tvary tabulí
banketní obsluha
vyúčtování a práce po
skončení hostiny
provozní scénář
Slavností hostiny
s nabídkovým stolem
rauty
objednávky
organizační zajištění
způsob obsluhy
Ostatní nabídkové hostiny
recepce
číše vína
zahradní slavnost
výlet na lodi
koktejlová společnost
Brunch
Příprava k závěrečné zkoušce
175/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
5
září
říjen
listopad
5
8
6
3
3
prosinec
leden
únor
duben
květen
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
2. ročník
3 hodiny týdně, celkem 99 hodin , z toho Stolničení 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin,
Laboratorní cvičení 1 hodinu týdně, celkem 33 hodin
Číšník - servírka
Výsledky vzdělávání
Žák:
- ovládá pravidla,techniku servisu
- zná základní postup při výrobě
piva
- ovládá skladové hospodářství a
skladování piva
- zná pravidla při čepování piva
i jeho vlastnosti
Učivo
Jednoduchá obsluha
Servis večeří
Počet
hodin
Časový
rozpis
6
září
říjen
Pivo
Výroba piva
Pivní sklep
vlastnosti a vady piva
6
- ovládá pravidla pro sestavování
menu
- zná sled a vhodnou návaznost při
podávání jídel a nápojů
- je schopen sestavit menu k dané
příležitosti
Menu
Druhy menu
Pravidla pro sestavování
složitých menu
16
listopad
prosinec
- ovládá přípravu pracoviště na
složitou obsluhu
- zná pracovníky francouzské
restaurace a jejich úkoly
- ovládá pravidla servisu při složité
obsluze
- orientuje se v technice obsluhy na
úrovni nižší a vyšší formy
- je schopen využít svých znalostí
společenského chování
- ovládá práci se speciálním
inventářem při složité obsluze
Složitá obsluha
Nižší a vyšší forma
složité obsluhy
Technika obsluhy
Inventář
17
leden
únor
5
březen
- zná druhy kaváren
a kavárenských zařízení
- ovládá kavárenský způsob
obsluhy
- orientuje se v pravidlech při
sestavování kavárenského lístku
- zná druhy káv a jejich přípravu
Kavárny
druhy kaváren
kavárenský inventář
způsob obsluhy
176/213
-
Výsledky vzdělávání
Žák:
zná druhy a zařízení vináren
umí připravit pracoviště pro
provoz
ovládá pravidla vinárenské
obsluhy
orientuje se v sestavování
vinárenského lístku
zná základní znaky výroby
přírodních a šumivých vín
ovládá servis vína
orientuje se ve vinařském zákoně
- zná základní znaky výroby
pálenek
- umí zařadit lihoviny a pálenky dle
jejich gastronomického významu
- zná druhy gastronomických
zařízení se zábavním programem
a jejich možné odlišnosti při
servisu
Učivo
Vinárny
pravidla při obsluze
vinárenský sortiment
servis vína
Víno
výroba vína
oblasti vína
druhy vína
Počet
hodin
Časový
rozpis
5
7
duben
červen
Lihoviny a pálenky
3
Ostatní společenská a
zábavní střediska
1
177/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
3 hodiny týdně, celkem 90 hodin, z toho Stolničení 2 hodiny týdně, celkem 60 hodin,
Laboratorní cvičení 1 hodina týdně, celkem 30 hodin
Číšník – servírka
Výsledky vzdělávání
Učivo
Žák:
- zná provoz,význam hotelové haly
- umí charakterizovat etážový servis,
způsob objednávek
- ovládá pravidla při technice obsluhy
- zná využití i obsah hotelového lístku
- zná povinnosti pracovníků
při obsluze v dopravních
prostředcích
- zná odlišnosti při obsluze
Obsluha v ubytovacích
zařízeních a dopravních
prostředcích
obsluha v hotelové hale
room servis
hotelový lístek
obsluha v letadle,vlaku,na
lodi
a v autobuse
15
- zná základní vybavení baru
- zná barový inventář
- ovládá povinnosti barmana
a pravidla při přípravě míšených
nápojů
Míšené nápoje
bary – vybavení
barový inventář
základní povinnosti
barmana
druhy míšených nápojů
pravidla přípravy
míšených nápojů
15
- ovládá přípravu pracoviště na
slavnostní hostinu
- zná povinnosti obsluhujících při
slavnostním způsobu obsluhy
- ovládá pravidla servisu při slavnostní
obsluze
- zná pravidla pro vyúčtování
- je schopen připravit provozní scénář
na slavnostní hostinu
Slavnostní hostiny
bankety
objednávky a organizační
zajištění
tvary tabulí
banketní obsluha
vyúčtování a práce po
skončení hostiny
provozní scénář
- ovládá charakteristiku rautu
- zná pravidla servisu a techniky
obsluhy při rautu
- umí doporučit sortiment pokrmů
a nápojů
- zná povinnosti obsluhujících
a vedoucího rautu
Slavností hostiny
s nabídkovým stolem
rauty
objednávky
organizační zajištění
způsob obsluhy
10
Ostatní slavnostní hostiny
recepce
číše vína
zahradní slavnost
výlet na lodi
koktejlová společnost
1
Brunch
4
- umí charakterizovat typ slavnostní
hostiny
- umí charakterizovat typ společenské
akce
- umí doporučit vhodný sortiment
pokrmů a nápojů
- zná pravidla a povinnosti
obsluhujících a způsob vyúčtování
Příprava k závěrečné zkoušce
178/213
Počet
hodin
Časový
rozpis
září
listopad
15
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
Laboratorní cvičení
1. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Číšník
Měsíc
Září
Počet hodin
3
Říjen
4
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
celkem
4
3
3
4
4
4
4
Téma
Laboratorní cvičení č. 1
Flambování ovoce
Laboratorní cvičení č. 2
Dranžírování kuřete
Laboratorní cvičení č. 3
Prostření slavnostní tabule dle zadaného menu
Laboratorní cvičení č. 4
Předkládání předkrmů – složitá obsluha
Laboratorní cvičení č. 5
Servis ovoce
Laboratorní cvičení č. 6
Příprava a servis kávy
Laboratorní cvičení č. 7
Podávání polévek
Laboratorní cvičení č. 8
Míchání salátů
Laboratorní cvičení č. 9
Flambování ovoce, palačinek
30 hodin
179/213
Laboratorní cvičení
2. ročník
1 hodina týdně, celkem 33 hodin
Číšník
Měsíc
Počet hodin
Září
4
Říjen
4
Listopad
3
Prosinec
3
Leden
3
Únor
3
Březen
3
Duben
3
Květen
4
celkem
Téma
Laboratorní cvičení č. 1
Vykošťování pstruha
Laboratorní cvičení č. 2
Příprava míšených nápojů
Laboratorní cvičení č. 3
Servis speciálních studených a teplých předkrmů
Laboratorní cvičení č. 4
Servis flambovaných palačinek
Laboratorní cvičení č. 5
Máchání salátů
Laboratorní cvičení č. 6
Servis vína, práce sommeliera
Laboratorní cvičení č. 7
Flambování masa (špíz)
Laboratorní cvičení č. 8
Servis ovoce
Laboratorní cvičení č. 9
Flambování ovoce
30 hodin
180/213
Speciální obsluha
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělání:
Délka a forma studia:
Platnost ŠVP:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař - číšník, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle vyučovacího předmětu: Předmět Speciální obsluha prohlubuje znalosti a
dovednosti z předmětu Stolničení. Zajišťuje vzdělání v oblasti poskytování služeb ve
veřejném stravování, tj. při podávání jídel a nápojů při jednoduché i složité obsluze. Cílem je
připravit budoucí odborníky na práci při poskytování služeb v obsluze, na získání znalostí
v oblasti techniky odbytu výrobků a služeb v gastronomických zařízeních. Žáci se seznámí
s běžným a speciálním inventářem, s jeho použitím a údržbou. Žáci jsou vedeni k uplatňování
zásad společenského chování, profesního jednání a vystupování, jsou upozorňováni na
problematiku alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje
jídelních a nápojových lístků žáci využívají znalostí
proti nim. Při sestavování
gastronomických pravidel a zásad zdravé výživy .
Didaktické pojetí předmětu: Stavba výuky v sobě spojuje principy klasických forem výuky
a vhodných aktivizačních metod, které umožňují plné využití tvořivého potenciálu žáků a
dosažení výchovně-vzdělávacích cílů. Žáci se soustavně a názorně připravují na své budoucí
povolání v rámci teoretické výuky s praktickými ukázkami. Pracují ve skupinách v rámci
laboratorního cvičení, získávají tak praktické dovednosti, komunikují, zaměřují se na
používání odborné terminologie.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Kompetence k učení: Žáci jsou motivováni k učení s ohledem na praktičnost a potřebnost
informací z této oblasti.
Komunikativní kompetence: Žáci jsou schopni společensky jednat, otevřeně komunikovat,
vyjadřovat se srozumitelně, užívat správnou odbornou terminologii.
Personální kompetence: Žáci jsou schopni předvídat důsledky svého chování a jednání
v různých situacích, učí se i na základě zprostředkovaných informací, jsou schopni přijímat
hodnocení svých výsledků.
Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu, hodnotit a respektovat práci
druhých i práci vlastní, podílet se na realizaci pracovních a jiných činností, přijímat úkoly a
odpovědně je plnit. Dodržují zásady bezpečného chování na pracovištích.
Pracovní kompetence: Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vtahu k práci, k plnění
zadaných úkolů, využívání moderních trendů obsluhy.
Přínos předmětů k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli vědomi
odpovědnosti, uměli řešit konflikty, dovedli jednat s lidmi a respektovat tradice a zvyklosti
dané země.
Člověk a životní prostředí: Žáci se učí jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen
kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické.
181/213
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělání pro
život člověka. Žáci jsou motivováni pro své budoucí povolání propojením teoretických
znalostí s praktickými schopnostmi.
Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby práci s komunikační
technikou zužitkovali při vyhledávání nových informací.
Metody a formy výuky: Učivo je rozděleno do tematických celků, které se vzájemně
prolínají. Při výuce předmětu je využíváno především výkladu, názorné výuky, řešení
samostatných úkolů, ale i práce ve skupinách.
Hodnocení výsledků žáků: Žáci jsou hodnoceni za znalosti ústní i písemnou formou, za
aktivitu v hodinách a projevovanÍ zájmu o obor i při laboratorním cvičení a na školních
odborných akcích. Hodnotí se schopnost zpracovat zadaný úkol, dodržování správných
postupů a návyků, používání odborné terminologie.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Výuka je směřována
k tomu, aby žáci byli připraveni k praktickému užití dovedností a zručností uplatňované při
podávání pokrmů a nápojů, při přípravě pokrmů, dále aby byli připraveni přesvědčit
spotřebitele o zásadách správné výživy, byli schopni reprezentovat a rozvíjet naše
pohostinství doma i v zahraničí, aby byli schopni komunikovat nejen při práci s hostem ve
svém oboru, ale též v běžném pracovním i osobním životě, , aby byli připraveni na další
vzdělávání v praktickém životě.
Odborná literatura:
Salač, G.: Stolničení, Fortuna 1996
182/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
0,5 hodiny týdně, tj. celkem 15 hodin
Kuchař - číšník
Výsledky vzdělávání
Žák:
- zná základní podmínky při
tepelném zpracování
- specielních předkrmů
- umí doporučit vhodné přílohy
a vhodný nápoj
- ovládá přesné založení inventáře
pro jednu a více osob
- zná specifika při servisu
- ovládá základní pravidla při
skladování surovin
- umí určit speciální inventář
- ovládá pravidla a techniku
servisu
- umí doporučit vhodné přílohy
a vhodný nápoj
- ovládá pravidla při servisu
předkrmových koktejlů
- má znalosti v oblasti moderní
gastronomie
- osvojil si pravidla při
dokončování,servisu a podávání
- specielních moučníků
- ovládá techniku flambování
a dalších úprav moučníků
- umí doporučit vhodný nápoj
k moučníku
- zná povinnosti číšníka specialisty
- osvojil si znalosti v oblasti
výroby, nabídky,servisu vín
- dovede komunikovat s hosty při
nabídce i vlastním servisu
- zná základní pravidla řízené
degustace vín
- má znalosti v oblasti kombinace
vína a jídla
Počet
hodin
Orientační
rozpis
Podávání a servis
speciálních teplých
předkrmů
2
září
Podávání a servis
speciálních studených
předkrmů při složité
obsluze
2
říjen
Podávání a servis
speciálních teplých
moučníků
1
Učivo
listopad
prosinec
únor
Práce sommeliera
183/213
4
Výsledky vzdělávání
Učivo
- má znalosti o historii
a zvyklostech a zajímavostech pití Káva – historie, servis
Kavárny
kávy
- má vědomosti o specializaci
čajoven a relaxačních center
- zná vybavení a zařízení čajoven
- má povědomost o servisu a
dalších poskytovaných službách
v čajovnách a relaxačních
zařízeních
- umí charakterizovat typ
společenské akce
- zná základní pravidla organizace
práce, nabídky a servisu
- umí doporučit vhodný sortiment
pokrmů a nápojů
- má přehled o pravidlech způsobu
platby
- má přehled o stravovacích
zvyklostech ve
- východních a exotických zemích
- má přehled o základních
kategoriích košer pokrmů
a pravidlech při jejich servisu
Počet
hodin
Orientační
rozpis
1
březen
Čajovny
1
Brunch
3
duben
červen
Cizinecké zvyklosti
a zajímavosti v oblasti
gastronomie, stolování,
servisu pokrmů a nápojů
184/213
1
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3. ročník
1 hodiny týdně, celkem 30 hodin
Číšník
Výsledky vzdělávání
Žák:
- zná základní podmínky při
tepelném zpracování
speciálních předkrmů
- umí doporučit vhodné
přílohy a vhodný nápoj
- ovládá přesné založení
inventáře pro jednu a více
osob
- zná specifika při servisu
- ovládá základní pravidla
při skladování surovin
- umí určit speciální
inventář
- ovládá pravidla a techniku
servisu
- umí doporučit vhodné
přílohy a vhodný nápoj
- ovládá pravidla při servisu
předkrmových koktejlů
- má znalosti v oblasti
moderní gastronomie
- osvojil si pravidla při
dokončování,servisu a
podávání speciálních
moučníků
- ovládá techniku
flambování a dalších
úprav moučníků
- umí doporučit vhodný
nápoj k moučníku
- zná povinnosti číšníka
specialisty
- osvojil si znalosti v oblasti
výroby, nabídky,servisu
vín
- dovede komunikovat
s hosty při nabídce
i vlastním servisu
- zná základní pravidla
řízené degustace vín
- má znalosti v oblasti
kombinace vína a jídla
Učivo
Podávání a servis speciálních
teplých pokrmů
Podávání a servis speciálních
studených předkrmů při složité
obsluze
Počet
hodin
Časový
rozpis
6
4
Září
Listopad
Podávání a servis speciálních
teplých moučníků
2
Práce sommeliera
8
185/213
Prosinec
Únor
Výsledky vzdělávání
- má znalosti o historii
a zvyklostech
a zajímavostech pití kávy
Učivo
Káva – historie, servis
Kavárny
- má vědomosti
o specializaci
- čajoven a relaxačních
center
- zná vybavení a zařízení
Čajovny
čajoven
- má povědomost o servisu
a dalších poskytovaných
službách v čajovnách
a relaxačních zařízeních
- umí charakterizovat typ
společenské akce
- zná základní pravidla
organizace práce, nabídky
a servisu
Brunch
- umí doporučit vhodný
sortiment pokrmů a nápojů
- má přehled o pravidlech
způsobu platby
- má přehled o stravovacích
zvyklostech
ve východních
a exotických zemích
- má přehled o základních
kategoriích košer pokrmů
a pravidlech při jejich
servisu
Počet
hodin
Časový
rozpis
2
Březen
1
6
duben
červen
Cizinecké zvyklosti a
zajímavosti v oblasti
gastronomie, stolování, servisu
pokrmů a nápojů
186/213
1
Odborný výcvik
Název ŠVP:
Kód a název oboru:
Zaměření:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Počet vyučovacích hodin v týdnu:
Platnost:
Stravovací služby
65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník, Kuchař, Číšník
Střední vzdělání s výučním listem
3 roky, denní studium
1 hodina
od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu (preambule)
Obecné cíle předmětu: Předmět odborný výcvik je veden tak, aby prakticky připravil žáky
na profesi kuchař - číšník, kuchař, číšník – servírka, zahrnuje tedy vědomosti, dovednosti a
zručnost při jednoduché, složité obsluze a technologické úpravě pokrmů včetně alternativních
a inovativních způsobů přípravy. Žáci se seznámí s příslušnými hygienickými a
bezpečnostními předpisy na ochranu zdraví a jsou průběžně seznamováni s předpisy
HACCAP. Žáci jsou vedeni k samostatné i týmové práci a k estetickému cítění, přesnému a
zodpovědnému plnění zadaných úkolů, především k povinnosti dodržování technologických
postupů a hospodárnosti při zpracováni surovin.Naučí se kultivovaně komunikovat s hosty
s ohledem na společenská pravidla a řešit provozní úkoly. Naučí se znát zásady správné
výživy, alternativního a léčebného způsobu stravování .
Didaktické pojetí předmětu: Výuka probíhá v malých skupinách s individuelním přístupem
k žákům. Výuka v sobě spojuje principy klasických forem a aktivizační metody, které
umožňují využití tvořivosti žáků a tím dosažení výchovně vzdělávacích cílů.
Přínos předmětu k realizaci klíčových kompetencí:
Komunikativní kompetence: Žáci získají dovednost vyjadřovat se ústně i písemně,
zpracovávat písemné materiály, zpracovávat žákovské projekty a prezentovat je. Vyjadřovat
se v souladu se zásadami společenského chování, dodržovat zásady profesního vystupování.
Sociální kompetence: Žáci jsou schopni pracovat v týmu a podílet se na realizaci pracovních
úkolů, odpovědně plnit úkoly, svým chováním a jednáním přispívat k utváření mezilidských
vztahů, předcházet konfliktům.
Informační a komunikační technologie: Žáci umí pracovat s informačními technologiemi,
využívat je při plnění pracovních úkolů, vyhledávat odborné informace.
Personální kompetence: Žáci zdokonalují svoji schopnost k učení, dovednost spolupracovat
s druhými lidmi, dokážou přijímat hodnocení a kritiku na výsledky své práce.
Přínos předmětu k realizaci průřezových témat a mezipředmětových vztahů:
Občan v demokratické společnosti: Žáci dovedou pracovat v týmu, jsou vedeni k přebírání
odpovědnosti. Rozvíjejí svoji osobnost a profesní rozvoj. Jsou schopni řešit provozní úkoly a
hledat optimální řešení.
Člověk a životní prostředí: Některá témata se zabývají zpracováním surovin a potravin při
předběžné úpravě (odpady, spotřeba vody, obalové materiály), skladováním a uchováním
potravin. Žáci jednají hospodárně, efektivně a ekologicky.
Člověk a svět práce: Cílem je uvědomit si význam aktivního pracovního života a vzdělávání
pro život člověka a důležitost uplatnění se na trhu práce. Žáci jsou vedeni k soustavnému
a kultivovanému přístupu k hostům.
187/213
Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozvíjeli svoji
schopnost pracovat se získanými informacemi a komunikačními prostředky.
Metody a formy výuky: Základní metodou je práce s pomůckami a potravinami, jejich
používání a technologické zpracování. Je používána metoda individuální a skupinové práce.
Obrovský význam je kladen na zařazování žáků do provozu a na praktická cvičení.
Hodnocení výsledků žáků: V odborném výcviku se hodnotí především stupeň aktivity při
jednotlivých činnostech, jejich samostatnost, schopnost pracovat v týmu, využití teoretických
poznatků v praxi. Důležité je hodnocení žáků při profesních veřejných prezentacích a
odborných soutěžích. Při hodnocení se plně využívá klasifikačního řádu školy.
Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot: Odborný výcvik učí žáky
aplikovat získané teoretické vědomosti a poznatky do praktické výuky. Výuka je směřována
k tomu, aby žáci byli schopni pracovat s technickým zařízením v gastronomii, respektovali
dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při práci, řídili se předepsanými postupy při
používání jednotlivých zařízení, odpovědně přistupovali ke svěřeným hodnotám a ke
správnému a šetrnému zacházení s potravinami a nápoji při výrobě a skladování.
Odborná literatura:
Salač, G.: Stolničení
Technologie pokrmů 1.-3. ročník
Receptury teplých a studených pokrmů
Odborné časopisy
188/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
15 hodin týdně, tj. celkem 495 hodin
z toho 270 hodin kuchař
225 hodin číšník
Kuchař - číšník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
část kuchař :
Úvod do učiva- BOZP,
exkurze seznámení žáků
s hotelovým zařízením
- výrobní , odbytové,
skladovací prostory
- ochrana zdraví při práci a
hygiena práce (osobní a
ochranné oblečení)
Žák:
Seznámení s pracovištěm
- získává přehled v základním
pracovní stroje,tepelné a
pojmosloví v předmětu
chladící zařízení
- orientuje se v pravidlech
Činnosti spojené s přípravou
hygieny skladování
ve výrobním středisku
a manipulace s potravinami
- pracovní pomůcky,tvorba
120
výrobního programu,
- zná rozdělení potravin podle
zpracování receptur teplých
původu
pokrmů
- zvládá předběžnou úpravu
surovin při dodržení základních - úprava jednoduchých
zeleninových salátů,
hygienických zásad
dochucování, dresinky,
Předběžná úprava
- zeleniny, ovoce, brambor
(dodržování hygienických
zásad při zpracování a
uskladnění)
- zásady krájení, protýkání,
odblaňování
- rozlišuje a charakterizuje
Základní technologické
technologické úpravy potravin
úpravy
- vaření ( v tekutině, páře,
- získává přehled o použití
potravin dle tepelného
konvektomatu)
zpracování
- dušení ( v kastrolu,
- orientuje se při zásadách
kontektomatu)
úpravy základních druhů
- -pečení ( způsob dle suroviny)
150
polévek , používá vhodný
- smažení ( v trojobalu,
způsob zahuštování
těstíčko)
- ovládá druhy základů a způsob - zapékání ( nastavení teploty,
použití
čas tepel. úpravy)
- zná technologickou úpravu
- grilování ( úpravy na roštu,
přípravy omáček, fondů, jejich
rožni)
využití
- mikrovlnná trouba
189/213
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
- zná způsoby zjemňování
omáček
- ovládá přípravu jednotlivých
druhů jídla,
- zná vhodnost konkrétní přílohy
v daném pokrmu i kombinace
- využívá sezónní druhy příloh
- orientuje se ve správné tepelné
úpravě příloh a zná je podle
druhů
- rozpoznává druhy bezmasých
jídel
- umí připravit jednoduchá
bezmasá jídla
- objasní význam bezmasých
a moučných jídel ve výživě
člověka
Úprava polévek – význam a
rozdělení podle druhů
- hnědé polévky – vývary,
zavářky, vložky, příprava
instančních vývarů
- bílé polévky – zahuštěné
moukou, kašovinou, krémové
polévky
Druhy základů
- cibulový
- cibulo-paprikový
- cibulo-paprikovo-rajčatový
- zeleninovo-cibulový
Omáčky - druhy omáček
- bílé ( bešamel, veloute )
- hnědé ( rajčatová, španělská
demiglacé, fondy
- vhodné k vařenému hov.masu
(koprová, křenová, okurková)
speciální omáčky (holandská,
krémové omáčky)
Přílohy – druhy
- z brambor ( vařené, dušené,
pečené, bramborová těsta,
smažené )
- z těstovin ( průmyslové,
čerstvé, vařené, zapečené)
- z rýže (vařená, dušená )
- knedlíky (z droždí, kypřícího
prášku, instantní směs)
- ze zeleniny (vařené, dušené )
- z luštěnin (předběžná úpravačočka, hrách, fazole )
Bezmasé pokrmy
- jídla z brambor (bramborová
těsta, zapečené, gratinované)
- jídla zeleninová (smažená,
vařená, dušená, zeleninová
rizota )
- jídla z rýže (kaše, nákypy )
- jídla z těstovin (zapečené,
vařené, dušené
- nákypy (tvarohové, ovocné)
- jídla z vajec (omelety,
míchaná, smažená)
- jednoduché moučníky
(palačinky, lívance, piškotové
těsto)
190/213
Výsledky vzdělávání
část číšník:
- používá OOPP a technické
vybavení dle předpisů
- dodržuje pravidla osobní
hygieny, pracoviště, skladování
a manipulace s potravinami
- získává přehled v základním
pojmosloví v gastronomii
- má osvojeny základy
profesního chování,
psychologické základy jednání
- komunikuje s hostem v cizím
- jazyku v základní odborné
slovní
- rozlišuje a má znalost používání
inventáře
- hospodárně zachází
s inventářem
- používá odbornou terminologii
- ovládá přípravu pracoviště
na provoz a přípravné práce
k podávání jídel a nápojů
- je schopen poskytnout základní
informace o podávaných
jídlech, nápojích
- má znalost různých technik
vyúčtování s hostem
- využívá základní znalost práce
s počítačem
Učivo
Proškolení k BOZP, k zásadám
hygieny osobní, pomůcek
a pracoviště. Seznámení s právy
a povinnostmi žáků. Exkurze
Úvod do učiva, základní pojmy
Chování a vystupování číšníka,
pracovní oblečení a základní
pracovní pomůcky.
Základní povinnosti obsluhujících.
Konverzace s hostem, s nadřízenými
a kolektivem. Typy hostů
Seznámení s odbornou slovní
zásobou v cizím jazyce-procvičování
během celého školního roku.
Inventář na úseku obsluhy
Sklo, porcelán, kov, příbory,prádloČištění, leštění, údržba, skladování
MSI – čištění, doplňování,
uskladnění
Technika jednoduché obsluhy
Příprava pracoviště před zahájením
provozu.
Nošení podnosů a tácků.
Nošení a sklízení upotřebeného
inventáře.
Udržování pracoviště během
provozu.
Předcházení nehodám na pracovišti.
Základní pravidla předkládání a
podávání jídel a nápojů.
Servírování nápojů a jídel.
Vyúčtování s hostem.
Práce po skončení provozu.
- dodržuje gastronomické zásady Gastronomická pravidla, sestavování
při sestavování menu, vypracuje jídelních, nápojových lístků a
jídelní a nápojový lístek
jednoduchých menu
Gastronomická pravidla
JL- druhy, náležitosti, pořadí jídel
NL- druhy, náležitosti, pořadí nápojů
Menu – tvorba 3chodového menu
191/213
Počet
hodin
Orientační
rozpis
30
březen
30
březen
60
duben
60
květen
45
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
2.ročník
17,5 hodiny týdně, celkem 577,5 hodiny
kuchař 350, číšník 227,5
kuchař - číšník
Výsledky vzdělávání
Učivo
Část kuchař:
Praktické procvičování dovedností
z 1.ročníku. BOZP a HACCAP.
Žák:
- charakterizuje jednotlivé druhy
masa
- vysvětlí dělení jednotlivých
druhů masa a jejich využití při
přípravě pokrmů podle zásad
správné výživy
- uplatňuje požadavky na hygienu
při zpracování a skladování masa
- ovládá správnou techniku
porcování a krájení masa
- použije vhodný druh úpravy
pokrmu
- ovládá tepelné zpracování
a správné použití základů
- uplatňuje požadavky na hygienu
při zpracování a skladování masa
- využívá znalostí s předběžnou
přípravou a úpravou masa
- rozlišuje používání zásad při
tepelné úpravě masa
- hospodárně nakládá při práci se
surovinami
- ovládá správné volby přílohy
k dané technologické úpravě
- uplatňuje požadavky a zásady
hygieny při zpracování
vepřového masa
- orientuje se v tepelných úpravách
- využívá předešlých znalostí při
tepelné úpravě a přípravě masa
- používá pomůcek a moderního
vybavení např. konvektomaty
- dbá na šetrné zacházení se
surovinami, hlavně při tepelném
zpracování pečením a smažením,
aby nedocházelo k velkým
ztrátám hmotnosti masa
Příprava pokrmů z hovězího masa:
rozdělení , použití jednotlivých částí
.
Úprava vařením, dušením ,pečením.
Příprava pokrmů z telecího masa:
rozdělení, použití, porcování .
Úprava zaděláváním ,
dušením, pečením, smažením .
Příprava pokrmů z vepřového
masa:
rozdělení , použití , porcování .
Příprava pokrmů vařením , dušením,
pečením , smažením ,
Technologická úprava uzeného
vepřového masa a použití slaniny.
Vepřové vnitřnosti.
Speciální výrobky – vepřové hody.
192/213
Počet
hodin
350
Orientační
rozpis
35
září
70
září
říjen
35
říjen
70
listopad
Výsledky vzdělávání
- zná rozdělení ryb podle původu
- orientuje se v tepelných úpravách
- uplatňuje požadavky na hygienu
při přípravě
- ovládá předběžnou úpravu
a přípravu
- ovládá správný technologický
postup při tepelném zpracování
- vysvětlí a zdůvodní způsob
skladování jednotlivých druhů
- vysvětlí účel kritických bodů a
jeho fungování v praxi
- charakterizuje jednotlivé druhy
- ovládá předběžnou přípravu
- dbá na požadavky hygieny
- rozlišuje k jaké příležitosti se
využije drůbež
- využívá znalostí při
technologické úpravě při přípravě
pokrmů
- orientuje se v nakládání
zvěřiny
- používá správné suroviny
k výrobě pokrmů
- vysvětlí rozdělení masa
a způsoby jeho použití
- využívá znalostí s úpravou
pokrmů, které získal
- dbá na hygienu a uchovávání
masa
- rozlišuje minutkové úpravy
mletého masa
- dbá na správný výběr příloh a
obloh
- uplatňuje dovednosti a návyky
Učivo
Příprava pokrmů z ryb :
Předběžná úprava .Rozdělení
sladkovodní a mořské.
Úprava vařením, pošírováním,
dušením a pečením a grilováním .
Úprava mořských ryb , mořských
plodů, korýšů – ukázky.
Příprava pokrmů z drůbeže :
Předběžná úprava , vykosťování ,
porcování .
Příprava vařením , dušením ,
pečením , smažením , nádivky.
Počet
hodin
Orientační
rozpis
35
prosinec
70
leden
Příprava pokrmů ze zvěřiny
Rozdělení dle druhů . Předběžná
úprava moření a technologické
zpracování
Příprava pokrmů z mletých mas:
jednodruhové a směsi .
Použití , tepelné úpravy , minutky .
193/213
35
únor
Výsledky vzdělávání
Učivo
část číšník
Žák:
- ovládá přípravné práce v různých
typech středisek
- zná sortiment nápojů a pokrmů
- zvládá sestavování nápojových a
jídelních lístků
- umí vhodně používat inventář
- ovládá pravidla techniky
- respektuje hostovo soukromí
umí používat speciální vozíky,
kloše
- má znalost nabídky doplňkového
sortimentu s pomocí minibarů
- ovládá rozdělení MN
- ovládá techniku skladování,
ošetřování nápojů
- umí manipulovat s obaly
- ovládá techniku přípravy MN
- umí esteticky upravit nápoje
k podávání
- má základní znalost sestavování
kalkulací nápojů a stanovení ceny
- zná různé zásady uchování a
skladování nápojů
- vyzná se v označení nápojů
a etiketách
- ovládá přípravu pracoviště na
provoz při složité obsluze
- ovládá techniku přijímání,
evidenci a vyřizování objednávek
- ovládá techniku podávaných
jídel a nápojů ve SO
- doporučí vhodné nápoje
k jednotlivých chodům
Počet
hodin
Orientační
rozpis
227,5
Praktické procvičování
dovedností
z 1.ročníku – BOZP, exkurze
Jednoduchá obsluha
52,5
březen
Obsluha v kavárně a vinárně .
Příprava a servis teplých
nealkoholických nápojů .Výroba x
druhů kávy a obsluhování stroje na
výrobu espressa.
Etážová služba
Charakteristika etážového servisu,
Organizace etážového servisu
Technika etážového servisu
70
duben
Míšené nápoje
Bar – zařízení , vybavení , práce
barmana.
Barově připravované nápoje.
Kalkulace míšených nápojů.
Servis vína – bílé ,červené a sekt.
Doporučení k vybranému menu.
70
květen
Francouzský systém obsluhy
Úzká specializace a dělba práce
Funkce v systému a jejich činnost
Složitá obsluha
Podávání aperitivů , studených
předkrmů, polévek, teplých
předkrmů a ryb, podávání hlavních
jídel,
dezertů, kávy a digestivů .
Poznámka: Žákovský projekt:
- Kuchař:
Hotový pokrm s přílohou
- Číšník:
Prostírání, jednoduchá obsluha
194/213
květen
35
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
3.ročník
17,5 hodin týdně, celkem 525 hodin
kuchař 350
číšník 175
Kuchař – číšník
Počet
hodin
350
Orientační
rozpis
35
září
35
září
70
říjen
70
listopad
35
prosinec
Příprava moučníků
Druhy těst –kynuté,
odpalované,listové,šlehané hmoty, litá
a speciální těsta .
Korpusy , náplně , polevy , moderní
úprava náplní pomocí cu polotovarů
Úprava čokolády a bonbonů
70
leden
Dietní pokrmy, speciální způsoby
stravování.
Vegetariánská a makrobiotická
35
únor
Výsledky vzdělávání
část kuchař:
Žák:
- využívá znalostí a pravidel
hygieny a BOZP
- pracuje se zařízením
a spotřebiči
ve výrobním středisku
- vysvětlí rozdělení výrobků
studené kuchyně.
- zvolí správnou skladbu
surovin.
- ovládá technologické postupy
přípravy jednotlivých druhů
- uplatňuje moderní trendy
v gastronomii.
- dbá na dodržování hygieny a
hospodárnosti potravin , na
správné skladování.
- volí správné použití inventáře
při expedici.
- ovládá postupy přípravy
typických národních a
regionálních kuchyní.
- sestaví nabídku menu nebo JL
pro zahraniční hosty.
- ovládá postupy přípravy všech
druhů těst.
- rozlišuje správné technologické
zpracování surovin a použití
konveniencí .
- dovede zařadit moučníky
do různých typů menu a JL.
- rozlišuje a charakterizuje dietní
pokrmy.
- vyzná se v označování potravin
a vysvětlí správné zpracování
z hlediska zdravotního.
Učivo
Praktické procvičování dovedností
z 2.ročníku. BOZP a HACCAP.
Úprava pokrmů studené kuchyně
Studené předkrmy a pokrmy
Majonézy, aspiky, rosoly, marinády,
pochoutková másla
Obložené chlebíčky a chuťovky
Výrobky ze sýrů, vajec , masa a
masných výrobků ,plněné zeleniny
složité saláty.
Jídla z ryb , úprava kaviáru.
Masové pěny , paštiky , galantiny a
huspeniny.
Příprava salátů a koktejlů.
Příprava nářezů a studených mís.
Speciality studené kuchyně.
Krajové a zahraniční kuchyně
Krajové speciality a vlastní kalkulace
Zahraniční kuchyně – 5 –každá 3
typické zástupce
195/213
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet
hodin
175
Orientační
rozpis
35
březen
17,5
březen
Dokončování pokrmů před hostem
porcování , flambování ,příprava
dresinků a míchání salátů.
17,5
březen
- dovede využít znalostí o víně
při doporučování, výběru a
servisu v rámci sestaveného
menu.
Servis vína – bílé ,červené a sekt –
sommelier.
Doporučení k vybranému menu.
17,5
duben
17,5
duben
- sestavuje menu pro různé
příležitosti s využitím IT.
- dovede připravit slavnostní
tabuli
- určí výběr vhodného a
kombinovaného inventáře
pro různé příležitosti.
- pracuje v týmu a organizuje
práci svojí a nejbližšího
kolektivu
- uplatňuje zásady hygieny,
BOZP
a společenského chování.
Slavnostní hostiny
Druhy, rozdělení,objednávky
Banket
Příprava místností , tvary tabulí ,
prostírání , výzdoba , zakládání
inventáře.
Vypracování menu včetně doporučení
nápojů.
Banketní obsluha –organizace práce ,
formy obsluhy.
Podávání aperitivů, studených a
teplých předkrmů, polévky ,hlavních
pokrmů , sýrů a digestivů. Podávání
kávy.
Práce po skončení provozu.
Vyúčtování slavnostní hostiny.
35
duben
- dovede připravit rautová
pracoviště, dodržuje zásady
postupu přípravy.
- ovládá sklízení inventáře
pomocí plat.
- komunikuje s hosty v cizím
jazyce a umí předcházet
záporným situacím.
Raut a recepce
Příprava studeného a teplého stolu.
Sortiment pokrmů , rozmístění
inventáře.
Způsob obsluhy pokrmů a nápojů.
Příprava nápojového stolu , sortiment.
Podávání aperitivů.
Práce po skončení hostiny.
17,5
květen
- ovládá rozdíly mezi přípravou
a servisem jednotlivých akcí.
- zná zásady přípravy cateringů.
- dovede sestavit plán pokrmů
a nápojů při jednotlivých
akcích.
Číše vína – způsob obsluhy ,sortiment
Koktejl party – způsob obsluhy a
sortiment
Zahradní slavnost , vernisáž –
způsob
obsluhy a sortiment
část číšník:
Odbytová střediska
- dodržuje zásady BOZP
a správné společenské chování
a vystupování.
-ovládá techniku přípravy
pokrmů před hostem
Praktické procvičování dovedností
z 2.ročníku .BOZP
Ubytovací zařízení – exkurze
v hotelu s odborným výkladem
196/213
17,5
květen
Výsledky vzdělávání
- připravuje se k praktické
zkoušce dle zadání
Žákovského projektu.
Poznámka:
Číšník:
Kuchař:
Učivo
Praktická ZZ
Žákovský projekt
1. Prosinec: Vánoce :
2. Závěrečné zkoušky:
Počet
hodin
Orientační
rozpis
červen
Výseč tabule
Výseč tabule vylosované téma
Praktické úkoly
3. Rautové výrobky teplé kuchyně (březen, Masopust)
197/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání
1. ročník
15 hodin týdně, celkem 495 hodin
kuchař 462 hodin
číšník 33 hodin
kuchař
Výsledky vzdělávání
- získává přehled v základním
pojmosloví v předmětu
- orientuje se v pravidlech hygieny
skladování a manipulace
s potravinami
- zná rozdělení potravin podle původu
- zvládá předběžnou úpravu surovin
při dodržení základních
hygienických zásad
- rozlišuje a charakterizuje
technologické úpravy potravin
- získává přehled o použití potravin
dle tepelného zpracování
- orientuje se při zásadách úpravy
základních druhů polévek , používá
vhodný způsob zahuštování
- ovládá druhy základů a způsob
použití
- zná technologickou úpravu přípravy
omáček, fondů, jejich využití
- zná způsoby zjemnování omáček
Učivo
Úvod do učiva- BOZP, exkurze
seznámení žáků s hotelovým
zařízením
- výrobní , odbytové, skladovací
prostory
- ochrana zdraví při práci a hygiena
práce (osobní a ochranné oblečení)
Seznámení s pracovištěm
- pracovní stroje,tepelné a chladící
zařízení
Činnosti spojené s přípravou ve
výrobním středisku
- pracovní pomůcky,tvorba
výrobního programu, zpracování
receptur teplých pokrmů
- úprava jednoduchých
zeleninových salátů, dochucování,
dresinky,
Předběžná úprava
- zeleniny, ovoce, brambor
(dodržování hygienických zásad
při zpracování a uskladnění)
- zásady krájení, protýkání,
odblanování
Základní technologické úpravy
- vaření (v tekutině, páře,
konvektomatu)
- dušení (v kastrolu, kontektomatu)
- pečení (způsob dle suroviny)
- smažení (v trojobalu, těstíčko)
- zapékání (nastavení teploty, čas
tepel. úpravy)
- grilování (úpravy na roštu, rožni)
- mikrovlnná trouba
Úprava polévek – význam a
rozdělení podle druhů
- hnědé polévky – vývary, zavářky,
vložky, příprava instančních
vývarů
- bílé polévky – zahuštěné moukou,
kašovinou, krémové
Druhy základů
- cibulový
- -cibulo- paprikový
- cibulo- paprikovo –rajčatový
- -zeleninovo – cibulový
198/213
Počet
hodin
Časový
rozpis
180
září
listopad
150
prosinec
únor
- ovládá přípravu jednotlivých druhů
příloh
- zná vhodnost konkrétní přílohy
v daném pokrmu i kombinace
- využívá sezónní druhy příloh
- orientuje se ve správné tepelné
úpravě příloh a zná je podle druhů
- rozpoznává správně druhy
bezmasých jídel
- umí připravit jednoduchá bezmasá
jídla
- objasní význam bezmasých
a moučných jídel ve výživě člověka
Omáčky - druhy omáček
- bílé (bešamel, veloute)
- hnědé (rajčatová, španělská)
- demiglacé,
- vhodné k vařenému hov.masu
(koprová, křenová, okurková)
- speciální omáčky ( holandská,
krémové omáčky)
Přílohy – druhy
- z brambor (vařené, dušené,
pečené, bramborová těsta,
smažené)
- z těstovin (průmyslové, čerstvé,
vařené, zapečené)
- z rýže (vařená, dušená)
- knedlíky (z droždí, kypřícího
prášku, instatní směs)
- ze zeleniny (vařené, dušené )
- z luštěnin ( předběžná úpravačočka, hrách, fazole )
Bezmasé pokrmy
- jídla z brambor (bramborová těsta,
zapečené, gratinované)
- jídla zeleninová (smažená, vařená,
dušená, zeleninová rizota)
- jídla z rýže (kaše, nákypy)
- jídla z těstovin ( zapečené, vařené,
dušené )
- nákypy (tvarohové, ovocné )
- jídla z vajec (omelety, míchaná,
smažená)
- jednoduché moučníky (palačinky,
lívance, piškotové těsto)
číšník
Inventář na úseku obsluhy
- rozdělení
- poznávání a použití
- ošetřování
Jednoduchá obsluha
- podávání pokrmů a nápojů
- používání plat a tácků
- nošení talířů
199/213
90
březen
duben
42
květen -
33
Červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
2.ročník
17,5 hodin týdně, celkem 577,5 hodin
kuchař 528
číšník 49,5
kuchař- kuchařka
Výsledky vzdělávání
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
- pracuje se zařízením, se
spotřebiči a dalším vybavením
ve výrobních střediscích
-
-
-
-
Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci, hygiena práce
Upozornění na střediska se
ovládá předběžnou úpravu
zvýšeným nebezpečím úrazu,
a přípravu surovin
zakázané práce, zásady
ovládá technologické postupy
ochrany proti úrazům, osobní
přípravy
a ochranné oblečení
využívá znalostí v pravidlech
Praktické procvičování
hygieny a BOZP
získaných dovedností a
návyků z 1. ročníku
charakterizuje jednotlivé druhy
Nácvik přípravy pokrmů
masa
z hovězího masa
vysvětlí dělení jednotlivých
- rozdělení a použití hovězího
druhů masa a jejich využití při
masa na jednotlivé části
přípravě pokrmů podle zásad
- krájení masa, protýkání,
správné výživy
nakládání
uplatňuje požadavky na hygienu - použití základů
při zpracování a skladování masa - technologické zpracování
ovládá správnou techniku
hovězího masa- vaření,
porcování a krájení masa
dušení, pečení
použije vhodný druh úpravy
- vhodná úprava příloh
pokrmu
- zahušťování omáček a šťáv
ovládá tepelné zpracování
a správné použití základů
uplatňuje požadavky na hygienu Nácvik přípravy pokrmů
při zpracování a skladování masa z telecího masa
využívá znalostí s předběžnou
- rozdělení, použití telecího
přípravou a úpravou masa
masa na jednotlivé části
rozlišuje používání zásad při
- krájení masa, protýkaní,
balení masa
tepelné úpravě masa
hospodárně nakládá při práci se
- technologické zpracování
surovinami
telecího masa – vařením,
ovládá správné volby přílohy
dušením, zaděláváním,
k dané technologické úpravě
pečením
200/213
17,5
září
122,5
září
říjen
listopad
35
listopad
Výsledky vzdělávání
Učivo
- uplatňuje požadavky a zásady
hygieny při zpracování
vepřového masa
- orientuje se v tepelných
úpravách
- využívá předešlých znalostí při
tepelné úpravě a přípravě masa
- používá pomůcek a moderního
vybavení např. konvektomaty
- dbá na šetrné zacházení se
surovinami, hlavně při tepelném
zpracování pečením a smažením,
aby nedocházelo k velkým
ztrátám hmotnosti masa
-
-
-
-
Počet Orientační
hodin
rozpis
Nácvik přípravy pokrmů
z vepřového masa
- rozdělení a použití vepřového
masa na jednotlivé části
- předběžná úprava masa
(krájení, porcování,
naklepání, špikování, balení
na závitky, úprava masa do
109
rolády)
- technologické zpracování
masa – vařením, dušením,
pečením, smažením
- tepelné úpravy s použitím
slaniny
- úpravy vepřových vnitřností
ovládá postup přípravy
Nácvik přípravy pokrmů
typických pokrmů z jednotlivých ze skopového, jehněčího a
druhů mas
králičího masa
dbá na hygienu při přípravě
- rozdělení, použití, porcování
a skladování masa
- tepelné úpravy skopového
volí správné technologické
masa
35
úpravy pokrmů
- tepelné úpravy jehněčího
vysvětlí rozdělení mas a způsoby
masa
- tepelné úpravy králičího
využití jednotlivých druhů mas
a ke které příležitosti použít
masa,
orientuje se v tepelných
- vhodné pro dietní úpravy
úpravách a vhodných využití
základů
vysvětlí rozdělení ryb podle
70
Nácvik přípravy pokrmů
původu
zZ ryb, drůbeže, zvěřiny
orientuje se v tepelných
Ryby
úpravách
- předběžná příprava a úprava
uplatňuje požadavky na hygienu
ryb
při přípravě
- rozdělení na sladkovodní
ovládá předběžnou úpravu
a mořské
a přípravu
- technologické zpracování
ovládá správný technologický
- úprava vařením, dušením,
postup při tepelném zpracování
pečením, grilováním
vysvětlí a zdůvodní způsob
- korýši a mořské plody
skladování jednotlivých druhů
- ukázky
vysvětlí účel kritických bodů
a jeho fungování v praxi
201/213
prosinec
leden
únor
únor
březen
Výsledky vzdělávání
-
charakterizuje jednotlivé druhy
ovládá předběžnou přípravu
dbá na požadavky hygieny
rozlišuje, k jaké příležitosti se
využije drůbež
- využívá znalostí při
technologické úpravy přípravy
pokrmů
- orientuje se v nakládání zvěřiny
- používá správné suroviny
k výrobě pokrmů
- vysvětlí rozdělení masa
a způsoby jeho použití
- využívá znalostí s úpravou
pokrmů, které získal
- dbá na hygienu a uchovávání
masa
- rozlišuje minutkové úpravy
mletého masa
- dbá na správný výběr příloh
a obloh
- uplatňuje dovednosti a návyky
Učivo
Drůbež
- předběžná úprava
- vykosťování, porcování,
krájení
- technologické zpracování
- úprava vařením, dušením,
zaděláváním, pečením,
smažením, grilováním,
nádivky
- vhodné pro dietní úpravy
Zvěřina
- rozdělení zvěřiny dle druhů
- předběžná úprava zvěřiny
- příprava zvěřiny
- tepelné zpracování zvěřiny
- nakládaní zvěřiny
Mletá masa
- druhy jednotlivých mletých
mas
- hovězí mleté maso a jeho
využití
- telecí mleté maso
- vepřové mleté maso
- míchané směsi mletého masa
- použití a tepelná úprava
- minutky z mletého masa
Počet Orientační
hodin
rozpis
70
duben
35
květen
35
květen
49,5
červen
Procvičování všech získaných
dovedností a návyků
Číšník
Základy přípravy míšených
nápojů
- Podávání nealkoholických
teplých a studených nápojů
- Podávání vína
a doporučování k pokrmům
Poznámka:
Žákovský projekt
Rautové výrobky teplé kuchyně (březen, Masopust)
202/213
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
3.ročník
17,5 hodin týdně, celkem 525 hodin
kuchař 480
číšník 45
kuchař- kuchařka
Výsledky vzdělání
Učivo
- pracuje se zařízením, se
spotřebiči a dalším vybavením
ve výrobním středisku
- je připraven organizovat práci
ve výrobním středisku
- ovládá předběžnou úpravu
a přípravu surovin
- využívá znalostí v pravidlech
hygieny a BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci a hygiena práce
Upozornění na střediska se
zvýšeným nebezpečím úrazu,
zakázané práce, zásady zábrany
proti úrazům, osobní a ochranné
oblečení
Seznámení s pracovištěm
(pracovní stoje, tepelné a chladící
zařízení
Praktické procvičování získaných
dovedností z 2. ročníku
Činnosti spojené s přípravou ve
výrobním středisku
Nácvik přípravy pokrmů na
objednávku
- vhodnost jednotlivých druhů masa
- minutky z hovězího masa
- minutky z vepřového masa
- minutky z telecího masa
- krájení, porcování, kuchyňská
úprava masa, využití předběžných
úprav
- vysvětlí rozdělení
minutkových mas
- orientuje se v tepelných
úpravách
- rozlišuje minutková masa
- volí vhodnou přílohu
- dohotovuje a esteticky
upravuje a expeduje hotové
výrobky
- využití nových technologií,
konvektomatů, salamandru,
kontaktních lávových grilů
- vysvětlí rozdělení ryb podle
původu
- orientuje se v tepelných
úpravách
- uplatňuje požadavky na
hygienu při přípravě
- ovládá předběžnou úpravu
a přípravu
- ovládá správný technologický
postup při tepelném
zpracování
- vysvětlí a zdůvodní způsob
skladování jednotlivých druhů
- vysvětlí účel kritických bodů
a jeho fungování v praxi
Příprava mořských a
sladkovodních ryb, zvěřiny,
drůbeže
- vhodnost jednotlivých druhů mas
- minutkové úpravy
- příprava šťávy
- anglický způsob pečení
- nakládaní, marinování
- úprava vhodných příloh, omáček
- nové trendy v gastronomii
- příprava pokrmů pro zvláštní
příležitosti
203/213
Počet
hodin
Časový
rozpis
70
září
70
říjen
70
listopad
Výsledky vzdělání
- vysvětlí rozdělení studených
předkrmů a pokrmů
- rozlišuje, k jaké příležitosti
zvolí správnou skladbu
výrobků
- ovládá technologické postupy
přípravy jednotlivých druhů
předkrmů a pokrmů
- uplatňuje moderní trendy
v gastronomii
- volí správné použití inventáře
při expedici
- dbá na dodržení hygienických
zásad, skladování
a uchovávaní surovin
- pracuje se zařízením,
spotřebiči a dalším vybavením
ve výrobním středisku
- ovládá předběžnou přípravu
vnitřností a vhodné použití při
přípravě
- uplatňuje moderní trendy
v gastronomii
- vysvětlí správný způsob
servírování předkrmů
- ovládá postupy přípravy
typických národních
a regionálních kuchyní
- sestaví nabídku pokrmů pro
příslušníky různých etnických
společenství
- ovládá přípravu vybraných
pokrmů zahraničních kuchyní,
používá speciální inventář
- ovládá postupy přípravy všech
druhů těst
- rozlišuje správné
technolog.zpracování surovin
- uplatňuje moderní trendy
v gastronomii
- uplatňuje požadavky na
hygienu při zpracování
a skladování
- orientuje se v gastronom.
zásadách při sestavování
menu, doporučí vhodné
nápoje
Učivo
Nácvik pokrmů studené kuchyně
Studené předkrmy a pokrmy
- aspiky,rosoly, marinády
- pochoutková másla
- obložené chlebíčky, chuťovky
- výrobky ze sýrů, plněné zeleniny
- složité saláty, výrobky z vajec
- pokrmy z ryb, z jatečních mas
- pěny, paštiky, galantíny,
huspeniny
- příprava nářezů a studených mís
- moderní trendy ve studené
kuchyni
- podávání kaviáru
Nácvik přípravy teplých
předkrmů
- předkrmy z masa a vnitřností
jatečních zvířat
- předkrmy z ryb a mořských plodů
- předkrmy z drůbeže
- předkrmy ze zeleniny a ovoce
- speciální úpravy teplých předkrmů
Počet
hodin
Časový
rozpis
87,5
prosinec
leden
35
únor
70
Seznámení s přípravou pokrmů
zahraničních a krajových kuchyní
- francouzská a italská kuchyně
- orientální a čínská kuchyně
- krajové speciality a vlastní
kalkulace
Nácvik přípravy moučníků a
nápojů
Druhy těst a jejich příprava
- kynutá, bramborová, odpalovaná
a litá těsta
- šlehané hmoty, litá a speciální těsta
- korpusy
- moderní úprava náplní pomocí
cukrářských polotovarů
- úprava čokolády a bonbónů
204/213
březen
42,5
duben
Výsledky vzdělání
Učivo
- rozlišuje a charakterizuje dietní
pokrmy
- ovládá technologické
zpracování surovin
- vyzná se v označování
potravin
- uplatňuje přísné hygienické
požadavky na hygienu
- vysvětlí správný způsob
využití z hlediska výživy
- rozlišuje vhodné použití
konveniencí
- dbá na technologické
dodržování zásad při
rozmražování surovin
- ovládá přípravu pokrmů
z polotovarů
- uplatní získané dovednosti
a návyky
Dietní pokrmy
- příprava dietních pokrmů
a moučníků
- speciální způsoby stravování
- vegetariánská a makrobiotická
strava
- ovládnutí všech tepelných úprav
s využitím rozdílných zařízení pro
tepelnou úpravu potravin
Průmyslově opracované suroviny
- příprava pokrmů z polotovarů
- příprava ze zmrazených surovin
a konzerv
číšník
Počet
hodin
Časový
rozpis
17,5
květen
17,5
květen
červen
45
květen
Slavnostní hostiny
- banket, raut, koktajl party
- prostírání
- způsob obsluhy
Závěrečné zkoušky
Poznámka:
Žákovské projekty:
1. Studené předkrmy
(prosinec)
2. Slavnostní mísa
(březen, Masopust)
3. K závěreční zkoušce: Krajová specialita (červen)
205/213
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
1. ročník
15 hodin týdně, celkem 495 hodin
460 hod. číšník
35 hod. kuchař
číšník
Výsledky vzdělávání
- používá OOPP a technické
vybavení dle předpisů
- dodržuje pravidla osobní
hygieny, pracoviště,
skladování a manipulace
s potravinami
-
-
-
-
-
-
Učivo
Proškolení k BOZP, k zásadám
hygieny osobní, pomůcek a
pracoviště. Seznámení s právy a
povinnostmi žáků. Exkurze
Úvod do učiva, základní pojmy
Chování a vystupování číšníka,
pracovní oblečení a základní
získává přehled v základním pracovní pomůcky.
pojmosloví v gastronomii
Základní povinnosti
má osvojeny základy
obsluhujících.
profesního chování,
Konverzace s hostem,
psychologické základy
s nadřízenými a kolektivem. Typy
jednání
hostů
komunikuje s hostem v cizím Seznámení s odbornou slovní
zásobou v cizím jazycejazyku v základní odborné
procvičování během celého
slovní
školního roku.
rozlišuje a má znalost
používání inventáře
Inventář na úseku obsluhy
hospodárně zachází
Sklo, porcelán, kov,
s inventářem - používá
příbory,prádloodbornou terminologii
Čištění, leštění, údržba,
skladování
MSI – čištění, doplňování,
uskladnění
ovládá přípravu pracoviště na Technika jednoduché obsluhy
provoz a přípravné práce
Příprava pracoviště před
k podávání jídel a nápojů
zahájením provozu.
Nošení podnosů a tácků.
je schopen poskytnout
základní informace
Nošení a sklízení upotřebeného
o podávaných jídlech,
inventáře.
nápojích
Udržování pracoviště během
má znalost různých technik
provozu.
vyúčtování s hostem
Předcházení nehodám na
využívá základní znalost
pracovišti.
práce s počítačem
Základní pravidla předkládání a
podávání jídel a nápojů.
Servírování nápojů a jídel.
Vyúčtování s hostem.
Práce po skončení provozu.
206/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
15
září
45
září
90
říjen
listopad
150
prosinec
únor
Výsledky vzdělávání
Učivo
- dodržuje gastronomické
zásady při sestavování menu,
- vypracuje jídelní a nápojový
lístek
Gastronomická pravidla,
sestavování jídelních, nápojových
lístků a jednoduchých menu
Gastronomická pravidla
JL- druhy, náležitosti, pořadí jídel
NL- druhy, náležitosti, pořadí
nápojů
Menu – tvorba 3chodového menu
Systémy a formy obsluhy, rozdíl
mezi JO a SO, opakování a
procvičování JO
Vrchní číšník
Obvodový
Francouzský
- seznámení s výrobním
střediskem
- zařízení a vybavení výrobního
střediska
- základní technologické úpravy
- ošetřování potravin, předběžné
úpravy (krájení, porcování
potravin)
- má osvojeny základy
organizace práce, je schopen
pracovat samostatně i v týmu
kuchař
207/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
90
březen
duben
70
květen
35
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
2. ročník
(17,5 hodin týdně, celkem 577,5 hodiny
528 číšník
49,5 kuchař
číšník
Výsledky vzdělávání
- je schopen poskytovat
informace o podávaných
jídlech a nápojích v cizím
jazyce
- ovládá přípravu pracoviště
na provoz při složité obsluze
- ovládá techniku přijímání,
evidenci a vyřizování
objednávek
- ovládá techniku podávaných
jídel a nápojů ve SO
- doporučí vhodné nápoje
k jednotlivých chodům
- zná rozdělení funkcí při
francouzském systému
obsluhy
- ovládá rozdělení MN
- ovládá techniku skladování,
ošetřování nápojů
- umí manipulovat s obaly
- ovládá techniku přípr. MN
- umí esteticky upravit nápoje
k podávání
- má základní znalost
sestavování kalkulací nápojů
a stanovení ceny
- zná různé zásady uchování
a skladování nápojů
- vyzná se v označení nápojů,
etiketách
Učivo
Proškolení k BOZP, k zásadám
hygieny osobní, pomůcek a
pracoviště.
Exkurze po odbytových
střediscích.
Opakování učiva 1. ročníku.
Prohloubení odborné slovní
zásoby v cizím jazyce procvičování během celého
školního roku.
Složitá obsluha
Nácvik složité obsluhy.
Příprava pracovišť na podávání
snídaní, přesnídávek, obědů,
večeří.
Základy pro překládání pokrmů,
sestavování jídelních lístků a
menu.
Servírování jídel a nápojů ve
složité obsluze (oběd a večeře).
Podávání : Aperitivů, studených a
teplých předkrmů, polévek, ryb,
hlavních jídel, jídel na
objednávku, sýrů, dezertů,
moučníků a ovoce, kávy a
digestivů, nápojů a jejich
návaznost na pokrmy.
Práce po skončení obsluhy.
Míšené nápoje, bar, vína
Přípravné práce v baru.
Rozdělení MN
Suroviny a jejich použití
k přípravě MN
Zásady a základní postupy při
přípravě MN.
Nácvik míchání MN
Rozdělení a podávání vín, sektů.
208/213
Počet Orientační
hodin
rozpis
70
září
210
říjen
leden
210
únor
duben
Výsledky vzdělávání
- ovládá přípravné práce
v různých typech středisek
- zná sortiment nápojů
a pokrmů
- zvládá sestavování
nápojových a jídelních
lístků
- umí vhodně používat
inventář
- má znalost evidence
a pohybu zboží
- má osvojeny základy práce
s hotelovou evidencí, styku
s hotelovým hostem
- ovládá pravidla techniky
etážového servisu
- respektuje hostovo soukromí
- umí používat speciální
vozíky, kloše
- má znalost nabídky
doplňkového sortimentu
s pomocí minibarů
kuchař
Učivo
Počet Orientační
hodin
rozpis
Nácvik obsluhy v různých typech
odbytových středisek
Kavárny, vinárny, bar- technika
obsluhy, typy lístků, inventář.
38
květen
Hotelový provoz, opakování a
procvičování složité obsluhy
květen
Etážový servis
Charakteristika etážového servisu,
Organizace etážového servisu
Technika etážového servisu
- příprava vývarů a vložek do
polévek
- příprava jednoduchých příloh
- příprava základních omáček
- příprava zeleninových salátů
- ochucování pokrmů
Žákovský projekt: Číšník:
Prostírání, jednoduchá obsluha
209/213
49,5
červen
Rozpis učiva výsledků vzdělávání:
Odborný výcvik
3.ročník
17,5 hodin týdně, celkem 525 hodin
490 číšník
35 kuchař
číšník, servírka
Výsledky vzdělávání
- komunikuje s hostem plynně
v cizím jazyce
- ovládá použití a vhodnost
surovin k dohotovování pokrmů
- ovládá techniku dohotovování
pokrmů
- umí esteticky upravovat jídla
- ovládá obsluhu technického
zařízení a odstraňování běžných
poruch
- využívá informace z různých
zdrojů i s využitím IT
- pracuje v týmu
- ovládá odbornou terminologii
- sestavuje menu pro různé pro
různé příležitosti dle
gastronomických pravidel
a dietetických zásad
- dodržuje zásady při přípravě
pracoviště
- dovede připravit slavnostní
tabuli
kuchař
Dle zadaného žákovského
projektu příprava na ZZ
Učivo
Proškolení k BOZP, k zásadám
hygieny osobní, pomůcek a pracoviště.
Exkurze po odbytových a výrobních
střediscích.
Opakování učiva 1.a 2. ročníku.
Prohloubení odborné slovní zásoby
v cizím jazyce -procvičování během
celého školního roku.
Složitá obsluha
Vyšší forma obsluhy - dohotovování
pokrmů u stolu hosta.
Dochucování a zjemňování.
Porcování.
Flambování.
Příprava dresingů, míchání salátů.
Estetická úprava pokrmů před hostem
Slavnostní hostiny,
Typy slavnostních hostin
Dokumentace pro slavnostní tabule
Příprava místnosti, tvary tabulí
Zakládání inventáře, příprava
příručních stolů, servírovacích stolů.
Tvorba slavnostních menu, náležitosti.
Slavnostní obsluha, organizace práce,
formy obsluhy.
Podávání jídel a nápojů
Práce po skočení hostiny.
Obsluha a organizace při rautu, recepci
a jiných typech slavností.
- Příprava minutek z jatečních druhů
mas
- Příprava studených omáček
- Dokončování pokrmů před hostem
Příprava k závěrečným zkouškám
Počet Orientační
hodin
rozpis
35
Září
175
Září
listopad
280
Prosinec
duben
květen
35
květen
červen
Žákovský projekt:
1. Výseč tabule:
Vánoce
Prosinec
2. Rautová pracoviště, práce před hostem (Bary, Flambé, dokončování pokrmů)
3. K závěrečné zkoušce: Výseč tabule (vylosované téma), praktické úkoly z oboru
210/213
5. Žákovské projekty
Obecný cíl žákovských projektů:
Žákovské projekty mají praktický smysl a reálný cíl; podporují samostatnost žáků a jejich
spolupráci. Vedou k aplikaci vědomostí z více předmětů – všeobecně vzdělávacích
i odborných – při řešení plánovaných aktivit projektu. Těžiště žákovských projektů spočívá
v předmětu Odborný výcvik.
Přínos žákovských projektů k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových
témat:
Klíčové kompetence:
Komunikativní kompetence:
Žákovské projekty jsou prostředkem k rozvoji komunikativních kompetencí. Žáci
zpracovávají písemně zadaná témata, pracují samostatně, užívají odbornou terminologii. Při
zpracovávání žákovského projektu využívají vědomosti z ostatních předmětů učebního plánu.
Žákovský projekt jsou žáci prezentovat a obhájit.
Kompetence k řešení problémů:
Při řešení žákovských projektů jsou žáci schopni získávat informace z různých zdrojů,
zpracovat návrhy řešení a zdůvodnit je. Dokáží volit různé prostředky a způsoby (pomůcky,
studijní literaturu, metody a techniky) vhodné ke zpracování daného tématu.
Personální a sociální kompetence:
Žáci si při zpracování projektu ověřují získané poznatky, jsou schopni zvažovat názory,
postoje a jednání jiných lidí. Dokáží pracovat samostatně i v týmu, odpovědně plnit zadané
úkoly.
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:
Zpracováváním projektu si žáci ověřují své postoje k profesní budoucnosti, význam
vzdělávání, učí se přizpůsobovat měnícím se pracovním podmínkám, ověřují si vlastní
schopnosti a dovednosti.
Odborné kompetence:
Žáci si prohlubují získané vědomosti o výživě, potravinách a nápojích. Znají technologické
postupy přípravy pokrmů, ovládají druhy a techniku odbytu.
Průřezová témata:
Člověk a svět práce:
Žáci v tvořivém pracovním prostředí rozvíjejí své osobní a odborné dovednosti a uplatňují je
při zpracování projektu.
Informační a komunikační technologie:
Žáci využívají různé informační a komunikační technologie při získávání potřebných
informací a dokáží je v projektu zpracovat.
211/213
Témata projektů:
Kuchař – číšník:
2. ročník:
Kuchař:
Číšník:
3.ročník:
Kuchař:
2. ročník:
3. ročník:
Číšník:
2. ročník:
3. ročník:
Kuchař:
Číšník
Hotový pokrm s přílohou
Prostírání, jednoduchá obsluha
Rautové výrobky teplé kuchyně, březen, Masopust
Slavnostní stolování – výseč tabule na vylosované téma
Rautové výrobky teplé kuchyně, březen, Masopust
Studené předkrmy, prosinec
Slavnostní mísa, březen, Masopust
Krajová specialita, červen
Prostírání, jednoduchá obsluha
Slavnostní stolování – výseč tabule, Vánoce, prosinec
Rautové pracoviště, práce před hostem (Bary, Flambé,
dokončování pokrmů)
Slavnostní stolování – výseč tabule na vylosované téma
Struktura žákovského projektu:
Charakteristika projektu:
Žáci charakterizují zadané téma a rozpracují jednotlivé úkoly zadání.
Žákovský projekt je zpracován písemně na zadané téma na počítači, práce je svázána
v rychlovazači.
Zařazení projektu do ŠvP:
Těžiště žákovských projektů je v Odborném výcviku. Zadání zpracování s učiteli dalších
předmětů: Občanská nauka, Matematika, Estetika, Anglický a Německý jazyk, Práce
s počítačem, Komunikace ve službách, Potraviny a výživa, Technologie, Stolničení.
Počet žáků zúčastněných v projektu
Žáci zpracovávají projekty samostatně, podle složitosti a náročnosti tématu může být projekt
zadán pro skupinu žáků.
Činnosti realizované v rámci projektu:
Zpracování projektu obsahuje teoretické činnosti zpracované písemně a z praktické části,
která je součástí prezentace žákovského projektu před veřejností.
Časové a organizační zajištění práce na projektu:
Doba na zpracování projektu je podle složitosti zadání: 6 – 8 týdnů.
Způsob hodnocení Žákovského projektu::
Na hodnocení výkonů žáků se podílí učitelé, kteří navrhovali dílčí části projektu. Hodnocení
projektů provádějí také žáci při veřejné prezentaci. Hodnotí se úroveň zpracování,
samostatnosti při zpracování, využití informačních zdrojů a vlastní prezentace.
212/213
6. Kolektiv autorů
Koordinátor:
Mgr. Zdeněk Pospíšil
Vedoucí týmu:
Mgr. Marie Bradová
Český jazyk:
Mgr. Ilona Zavřelová
Anglický jazyk – 1. a 2.:
Bc. Gabriela Křížková
Německý jazyk – 1. a 2.:
Mgr. Hana Nopálová
Francouzský jazyk – 2.:
Mgr. Zbyněk Kužela
Španělský jazyk – 2.:
Mgr. Zbyněk Kužela
Občanská nauka:
Mgr. Ilona Zavřelová
Základy přírodních věd:
Mgr. Marie Bradová
Matematika:
Ing. Pavel Kulfánek
Tělesná výchova:
Mgr. Zdeněk Pospíšil
Estetika:
Mgr. Ilona Zavřelová
Práce s počítačem:
Mgr. Klára Soukupová
Ekonomika:
Mgr. Renata Špindlerová
Komunikace ve službách:
Mgr. Renata Špindlerová
Zařízení provozoven:
Miluše Haklová
Technologie:
Mgr. Dana Obermajerová
Potraviny a výživa:
Mgr. Marie Bradová
Stolničení:
Miluše Haklová
Světové kuchyně:
Mgr. Dana Obermajerová
Speciální obsluha:
Miluše Haklová
Odborný výcvik:
Eva Vylítová, Jana Andělová, Alena Pavlíčková
Jazyková úprava:
Mgr. Hana Nohálová
Technická úprava:
Mgr. Klára Soukupová
V Praze dne 30. června 2009
213/213

Podobné dokumenty

ŠVP ke stažení - Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu

ŠVP ke stažení - Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu - uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku,...

Více

rodokmen štěňat / pedigree of the puppies

rodokmen štěňat / pedigree of the puppies RODOKMEN ŠTĚŇAT – MEXICKÝ NAHÁČ – VRH A KENNEL FROM BUTTERFLY SHRUB PEDIGREE PUPPIES – XOLOITZCUINTLE STANDARD – LITTER A

Více

ŠVP Gastronomie - ISŠ-COP Valašské Meziříčí

ŠVP Gastronomie - ISŠ-COP Valašské Meziříčí  znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, snažit se o loajálnost v pozici zaměstnance  orientovat se na trhu práce a dokázat získat i vyhodnocovat informace o pracovních i vzdě...

Více

exulant - Domů

exulant - Domů jindy, ale kupodivu při shromáždění u pomníku na hranicích, kde promluvili Mgr. Blahoslav Fajmon a MUDr. Josef Čáp, nikdo nezmrzl, naopak cítili jsme se příjemně. Příště se ani Vy nedejte odradit. ...

Více