Návod Whirlpool Electronic 1,2,3-tlačítkové ovládání

Komentáře

Transkript

Návod Whirlpool Electronic 1,2,3-tlačítkové ovládání
CZ
PL
/O
I
/O
I
RIHO
RIHO
RIHO
RUS
RIHO
CZ
Návod k použití
PL
Instrukcja obsługi
RUS
H
Руководство пользователя
Felhasználói útmutató
H
Whirlpool Electronic
CZ
Z1209006.1 CZ
CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
Návod na instalaci a provoz van RIHO (vířivých van)
Obsah
Kapitola
Popis
Strana
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Instalace van RIHO (vířivých van)
Bezpečnostní předpisy pro koupelny
Instalace vířivé vany
Dodávka
Stavební připravenost
Instalace vany
Větrání
Servisní otvor(y)
Panely
Přívod teplé a studené vody
Odpad vody
Elektrické připojení
Uzemnění
Nastavení přepínačů
.1
.1
.2
.2
.2
.3
.5
.5
.5
.6
.6
.6
.6
.7
2.0
Akrylátové vany RIHO (vířivé vany)
.7
3.0
Údržba
.7
4.0
4.1
Pokyny k provozu
Elektronické ovladače
Ovládání jednotlivých systémů Hydro nebo Aero
Vyprázdnění jednotlivého systému
Ovládání kombinovaných systémů Hydro/Aero
Vyprázdnění kombinovaného systému
.8
.8
.8
.9
.9
.10
5.0
5.1
5.2
5.3
Bezpečnost
Teplota vody ve vaně
Desinfekce a čištění
Tipy pro uživatele
.10
.10
.10
.11
6.0
Mimořádná údržba
.11
7.0
Servisní oprava
.12
8.0
Záruční podmínky
.14
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Enjoy the RIHO life-style
1.0
Instalace van RIHO (vířivých van)
CZ
Instalace vířivých van je v plném souladu se směrnicemi EU a místními právními předpisy pro tyto typy instalací.
Instalaci vany musí provádět pracovník s odpovídajícím osvědčením.
Instalace vany musí být provedena podle pokynů k montáži uvedených v tomto návodu.
Zákazník je zodpovědný za správnou přípravu stavebních, elektroinstalačních a vodoinstalačních prací.
1.1
Bezpečnostní předpisy pro koupelny
Elektrické zařízení instalované v koupelně musí odpovídat svým umístěním i způsobem instalace min. požadavkům
ČSN 33 2000-7-701 prostory s vanou nebo sprchou. Tato ČSN stanoví pro instalaci a umístění zóny a tzv. umývací
prostor, jak je patrno z obr. č. 1. Platí pro pevně připojená, i pro zařízení připojená přes zásuvku a vidlici.
cm
24
1
Zóna 2
Zón
a
Zón
a
Zón
a
0c
m
Zóna 3
60
2
3
Obrázek 1 Bezpečné vzdálenosti.
VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, POKUD:
nebyly dodrženy zákonné požadavky nebo ustanovení norem pro uzemnění, ochranné pospojování a
elektroinstalaci v koupelně
= nebyly dodrženy platné právní předpisy a normy pro koupelny
= nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
=
Některé vířivé vany se ve výrobě po výstupní kontrole částečně demontují pro usnadnění transportu a přepravy na místo
použití. Před provedením montáže je třeba jednotlivé díly vany pečlivě zkontrolovat.
-1Z1209006.1 CZ
CZ
Instalace vířivé vany
Všechny vířivé vany RIHO jsou vyrobeny z akrylátu (viz popis Akrylátové vany RIHO) a dodávají se s vámi zvoleným
systémem vířivé vany. K dispozici jsou tyto typy systémů:
1. Systém Hydro (boční trysky voda + vzduch)
2. Systém Aero (spodní trysky vzduch)
Tyto systémy je možné také kombinovat:
3.Systém Hydro/Aero
Viz. ceník kompletní nabídky společnosti RIHO.
1.3
Dodávka
Všechny vířivé vany se standardně dodávají složené a testované z hlediska funkčnosti.
Vířivá zařízení se dodávají bez pružné odtokové trubice.
UPOZORNĚNÍ:
Před instalací odstraňte kartónový obal a fólii a zkontrolujte, zda vana není poškozena, nevykazuje vady
materiálu nebo výrobní vady. Vanu během instalace chraňte vhodným způsobem (např. karton, deka, bublinková
fólie, ...) Po provedené instalaci se záruka společnosti RIHO vztahuje pouze na skryté vady materiálu. V případě
nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.4
Stavební připravenost
Před zapojením vany musí být instalováno:
- větrací mřížka pro motor(y) s účinnou plochou minimálně 100 cm2 pro jednotlivé systémy Hydro a Aero
a 200 cm2 pro kombinované systémy Hydro/Aero.
- doporučujeme instalovat druhou větrací mřížku pro přirozené odvětrávání. V tomto případě musí splňovat
požadavky z předchozího bodu celková plocha obou mřížek dohromady. Větrací mřížky umístěte co nejdále
od sebe.
- montážní dvířka na servisní otvory o rozměrech min. 40 x 50 cm, jimiž bude zajištěn přístup v případě
opravy. Před otvory musí být volně přístupný prostor o šířce nejméně 50 cm pro přístup technika - viz.
Obrázek 5. Společnost RIHO doporučuje umístění dalšího otvoru v místě přepadu.
- přívod teplé a studené vody.
- odpad vody.
- instalovat samostatný přívod 230 V/50 Hz včetně zvlášť samostatně přivedeného vodiče doplňujícího
ochranného pospojování. Pevné připojení k jističi.
Dříve než vanu nainstalujete, věnujte pozornost následujícímu:
- před instalací ověřte, zda je vířivá vana v pořádku. Pokud budou závady zjištěny po provedení instalace,
nebude odstranění vadné části nahrazeno. Po provedení instalace se záruka vztahuje pouze na skryté
vady.
- během převozu a instalace nepoužívejte k manipulaci s vanou trubky, hadice ani trysky.
- před instalací zkontrolujte těsnost všech spojů na vaně.
- vířivá vana se nesmí dotýkat stěny, aby se nepřenášely vibrace motoru. Mezi lem vany a stěnu
doporučujeme aplikovat izolační pásku pro tlumení hluku.
- při upevňování krycích panelů dbejte na výšku panelu vzhledem ke spodní hraně vany. Z důvodu větrání
musí být panel umístěn minimálně 5 mm nad podlahou. V případě nejasností se obraťte na některé z
montážních nebo servisních středisek RIHO.
UPOZORNĚNÍ:
Krycí panely musí být instalovány tak, aby prostor pod vanou splňoval kritéria ZÓNY 3 viz. bod 1.1, tzn. aby
prostor pod vanou nebyl přístupný bez použití nástroje!
-2Enjoy the RIHO life-style
CZ
1.2
Whirlpool Electronic - Návod k použití
1.5
=
Instalace vany
Z důvodů lepší ochrany položte na dno vany kartón, deku, bublinkovou fólii,....
CZ
= Vana se dodává se stavitelnými podpěrami. Podle způsobu balení se stavitelné podpěry mohou dodávat odděleně.
Nejsou-li namontovány, je nutné je instalovat (viz obrázek 2, Montáž podpěr). Nastavte podpěry tak, aby vana byla
vyrovnaná ve správné výšce, a zajistěte je kontramaticemi. Zkontrolujte, zda se všechny podpěry opírají o podlahu.
A
A
Obrázek 2 Montáž podpěr
= Nainstalujte odtokovou hadici do vany. Zkontrolujte, zda jsou všechny součástky připevněny řádně podle
přiložených instalčních předpisů výrobce. Odvod a otvor na trubici ve vaně má Ø52 mm.
Vanu lze upevnit ke zdi pomocí dřevené lišty (viz obrázek 3, Upevnění ke zdi) nebo pomocí přiložených příchytek, které
upevníte podle pokynů na následující straně. Druhý způsob je vhodný pro upevnění vany k obkladům. Napojte vanu na
odpad. Vanu vyrovnejte.
=
Obrázek 3 Upevnění ke zdi
-3Z1209006.1 CZ
1
CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
2
3
OHI
R
OHI
R
O/ I
O/ I
-4Enjoy the RIHO life-style
= Naplňte vanu do poloviny vodou a zkontrolujte, zda je horní plocha ve vodorovné poloze. Tento krok prosím
nevynechejte! Podle potřeby upravte výšku stavitelných podpěr. Zkontrolujte, zda je připojení odpadu vodotěsné,
a naplňte vanu až po přepad. Nechte vodu odtékat přepadem a zkontrolujte těsnost.
CZ
= Boky vany, které nepřiléhají ke zdi, lze vyzdít a obložit nebo použít originální krycí panely RIHO. Lze obložit celý obvod
vany nebo jen některé části.
=
Pro utěsnění spár používejte výhradně pH neutrální sanitární silikonový tmel.
=
Vanu je možné osadit různými způsoby, například
- upevnit k obkládačkám na zdi. Lem vany doporučujeme opatřit tlumicí páskou.
- umístit do výklenku (usadit mezi dvě stěny) a/nebo ukončit vodorovnou řadou obkládaček podél lemu,
v takovém případě musí být spára 4-5 mm mezi lemem vany a stěnou nebo řadou obkládaček také
izolována silikonovým tmelem. Prostor 4-5 mm je nezbytný pro absorpci rozpínání lemu vany.
- jsou-li boky vany obloženy, ponechejte mezi spodní částí lemu vany a horní částí vyzdívky nebo obkladu
prostor 4-5 mm a utěsněte jej silikonovým tmelem.
Silikonový tmel vytvoří kvalitní, voděodolný spoj a umožní malé rozpínání vany. Před aplikací tmelu naplňte vanu
vodou až po přepad a zkontrolujte, zda stojí na všech podpěrách.
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.5.1
Větrání
Pro optimální chod motoru je nutno nainstalovat ve zdi pod vanou větrací mřížku. Mřížka musí být odolná proti stříkající
vodě a umístěna tak, aby se přetečená voda nemohla hromadit pod vanou. Účinná plocha mřížky musí být minimálně
100 cm2 pro jednotlivé systémy Hydro a Aero a 200 cm2 pro kombinované systémy Hydro/Aero. Mřížka nesmí ústit do
prostoru s teplotou pod +15°C a nad +35°C. Viz obrázek 4.
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
I/ O
IH
R
O
I/ O
O
IH
R
Obrázek 4 Větrací mřížky
1.5.2
Servisní otvor(y)
Z důvodu umožnění revize nebo opravy musí být po obvodu vany zhotoveny otvory s krytem odolným proti stříkající vodě
velikosti nejméně 40 (š) x 50 (v) cm. Takový otvor musí být umístěn v blízkosti každého motoru. Před otvory musí být volně
přístupný prostor o šířce nejméně 50 cm pro přístup technika. Příklad umístění viz. obrázek 5. Přesná pozice otvorů
viz. ceník RIHO. Servisní středisko společnosti RIHO nemůže provádět údržbu, jsou-li servisní otvory příliš malé,
nenacházejí-li se na určených místech nebo zcela chybí. Pro zajištění maximální dostupnosti k systému doporučujeme
použít originální krycí panely RIHO (jsou-li pro daný typ vany k dispozici).
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.5.3
Panely
Snímatelné panely není nutné utěsňovat. Krycí panely musí být instalovány tak, aby prostor pod vanou splňoval kritéria
ZÓNY 3 viz. bod 1.1, tzn. aby prostor pod vanou nebyl přístupný bez použití nástroje!
-5Z1209006.1 CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
CZ
IH
R
O
I/ O
O
IH
R
Elektrická
skříňka
Elektrická
skříňka
I/ O
Kombinovaný
systém Hydro/Aero
Jednotlivé
systémy Hydro nebo Aero
Obrázek 5 Servisní otvor(y) - příklad umístění
1.5.4
Přívod teplé a studené vody
Přívod vody připravte pro stojánkovou baterii instalovanou na lem vany nebo pro baterii instalovanou na zeď. K dispozici
je také mechanická výpusť s napouštěním přepadem. Požádejte prodejce o tento typ instalační sady.
Připojujete-li mechanickou výpusť s napouštěním přepadem, doporučujeme použít pro přívod vody zpětné ventily.
Zabrání se tím zpětnému vtékání špinavé vody do přívodní trubky.
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.5.5
Odpad vody
Připojte odtokovou trubku se sifonem k odpadu v koupelně. Odpad musí být umístěn ve vzdálenosti 25-35 cm od osy
vanové výpustě a musí mít dostatečnou kapacitu přepadu (viz obrázek 6). V případě nejasností se obraťte na některé z
montážních nebo servisních středisek RIHO.
25
10
Obrázek 6
1.5.6
Elektrické připojení
Elektrická přípojka pro instalaci musí být provedena jako samostatný okruh kabelem kruhového průřezu s pevnými jádry
žil o průřezu 2,5 mm2 (např. CYKY 3 C x 2,5 mm2). Tento kabel musí být jištěn jističem s charakteristikou B max. 16 A
s doplněním o proudový chránič se jmenovitým rozdílovým proudem Idn nepřesahujícím 30 mA, doporučuje se použít
proudový chránič s nadproudovou spouští s uvedenými parametry. Doporučuje se vřadit do přívodu k vaně vypínač se
signalizací zapnutého stavu, tento musí být proudově dimenzován na In - 16 A a umístěn v souladu s ČSN 33 2000-7-701.
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.5.7
Uzemnění
Instalace musí být dále doplněna o samostatný vodič doplňujícího pospojování, tento musí být vyveden z přípojnice
hlavního pospojování objektu, případně z rozvodnice, z níž je vyveden přívod 230 V pro vanu. Tento vodič musí mít pevné
jádro o průřezu minimálně 4 mm2 a jeho izolace musí být v kombinaci barev zelená - žlutá.
-6Enjoy the RIHO life-style
1.5.8
Nastavení přepínačů
CZ
Ve skříňce s elektronikou jsou na desce s plošnými spoji tyto dvoupolohové přepínače:
Přepínač 1:
Zapnuto: dvoumotorový systém (zapnuto 2,3 ovládacích tlačítek)
Vypnuto: jednomotorový systém (zapnuto 1,2 ovládacích tlačítek)
Přepínač 2:
Zapnuto: zapnutý systém Aero
Přepínač 3:
Zapnuto: zapnutá funkce automatického vysoušení Aero systému
Vypnuto: vypnutá funkce automatického vysoušení Aero systému
Přepínač 4:
Zapnuto
Poznámka: přepínač 3 je v případě Aero default na On
2.0
Akrylátové vany RIHO (vířivé vany)
Všechny vany značky RIHO jsou vyrobeny z akrylátu (polymetylmetaakrylátu) a jsou zpevněné polyesterem se skelným
vláknem. Dno vany je vyztužené dřevotřískou.
Akrylát je syntetický materiál probarvený v celém průřezu.
Vlastnosti akrylátu poskytují maximální pohodlí při užívání vany za předpokladu, že se budete řídit pokyny k instalaci
a požadavky na údržbu vany.
3.0
Údržba
= Protože materiál nemá póry a je hladký, neusazují se na něm prakticky žádné nečistoty. Stačí, když vanu po použití
umyjete mokrou houbou nebo hadříkem a tekutým čističem (neabrazivním).
= Oprava drobných škrábanců a jiných poškození.
Pokud chcete drobná poškození opravit sami, postupujte pečlivě podle těchto pokynů:
Jedná-li se o drobné oděrky, stačí použít leštidlo na chromy a laky (bez rozpouštědla a granulí). Pokud výsledek není
uspokojivý, vybruste poškozené místo voděodolným smirkovým papírem zrnitosti 600, a poté jemným papírem zrnitosti
1000. Na závěr použijte leštidlo na chromy a laky a vana bude jako nová.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud se rozhodnete opravit vanu sami, činíte tak na vlastní zodpovědnost!
=
Možnost opravy vážnějších poškození konzultujte vždy se servisním střediskem RIHO.
-7Z1209006.1 CZ
4.0
Pokyny k provozu
4.1
Elektronické ovladače.
Před uvedením do provozu naplňte vířivou vanu asi 5 cm nad nejvyšší trysku (systém Hydro a Hydro/Aero) a asi 15 cm
pod lem vany (systém Aero).
UPOZORNĚNÍ:
Při používání vířivé vany je ZAKÁZÁNO dotýkat se elektrických spotřebičů, manipulovat s nimi nebo je používat.
Je to velmi nebezpečné!
4.1.1
Ovládání jednotlivých systémů Hydro nebo Aero (viz obrázek 7 a 8)
Jednotlivé systémy Hydro nebo Aero se ovládají pomocí jednotlačítkového ovladače s jednou kontrolkou LED nebo
dvoutlačítkového ovladače se dvěmi kontrolkami LED (LED = svítivá dioda). Z důvodu stručnosti označujeme systémy
Hydro nebo Aero jako "systém".
Jednotlačítkový ovladač pro zapnutí/vypnutí systému (Hydro nebo Aero).
Dvoutlačítkový ovladač pro zapnutí/vypnutí systému (Hydro nebo Aero) a světla.
UPOZORNĚNÍ:
Systém se z bezpečnostních důvodů automaticky vypíná po 20 minutách, pokud jej nevypnete dříve ručně!
/O
/O
I
I
RIHO
RIHO
Obrázek 8: dvoutlačítkový ovladač
Obrázek 7: jednotlačítkový ovladač
/O
I
Tlačítko zapnuto/vypnuto:
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí systému.
= Stiskem tlačítka se systém zapne a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým stiskem tlačítka se systém vypne a kontrolka LED zhasne.
=
=
=
=
Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se systém automaticky seřizuje na rychlejší a pomalejší chod.
Po uvolnění tlačítka bude systém automaticky běžet tou rychlostí, kterou má v momentě, kdy jste
tlačítko uvolnili.
Ještě jedno stisknutí, motor a světelné LED indikátory nad tlačítkem se vypnou.
Při novém zapnutí se vždy začíná s vysokou rychlostí.
Funkce osvětlení
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí světla a/nebo colour terapie.
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
Funkce světlo:
Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým krátkým stiskem tlačítka se světlo vypne a kontrolka LED zhasne.
=
Funkce colour terapie:
Dlouhým stiskem tlačítka se zapne colour terapie, barvy se prolínají a kontrolka LED nad tlačítkem se
rozsvítí.
= Krátkým stiskem tlačítka se zastaví prolínání barev a kontrolka LED nad tlačítkem začne blikat.
= Druhým krátkým stiskem tlačítka se opět spustí prolínání barev a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Dlouhým stiskem tlačítka se colour terapie vypne a kontrolka LED zhasne.
=
Automatické vypnutí:
Světlo a/nebo colour terapie se vypne po 20 minutách, pokud nebyla spuštěna jiná funkce.
Pokud je světlo a/nebo colour terapie zapnuto při spuštěném motoru vířivé vany, doba funkce osvětlení bude
nastavena na dobu chodu motoru + 5 minut. To znamená, že světlo a/nebo colour terapie bude svítit ještě
5 minut po vypnutí motoru vířivé vany. Pokud se motor v mezičase vypne, osvětlení se vypne o 5 minut
později.
Pokud je osvětlení zapnuto a hladina vody příliš klesne, osvětlení se po 2 vteřinách vypne.
-8Enjoy the RIHO life-style
CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
4.1.2
CZ
/O
I
Vyprázdnění jednotlivého systému
Funkce manuálního vyprázdnění:
Pokud je tlačítko I/O stisknuto po dobu 2 vteřin a ve vaně není voda, spustí se funkce vyprazdňování:
I
= Kontrolka LED nad tlačítkem /O začne blikat.
= Motor Hydro se zapne na několik vteřin (je-li na vaně osazen).
= Motor Aero se zapne na 45 vteřin (je-li na vaně osazen).
I
= Motor se zastaví a kontrolka LED nad tlačítkem /O zhasne.
Pomocí této funkce se systém vyprázdní.
Funkce automatického vyprázdnění (pouze pro systém Aero):
Je-li během koupele čidlo výšky hladiny vody alespoň 5 minut pod úrovní hladiny, dojde během vypouštění
vody z vany ke spuštění funkce automatického vyprázdnění. Aktivace funkce je signalizována rychlým
blikáním kontrolky LED nad tlačítkem I/O (dvojnásobnou rychlostí než normálně). Po 8 minutách od aktivace
funkce se na 45 vteřin zapne motor Aero (kontrolka LED nad tlačítkem I/O bude blikat normální rychlostí).
Tuto funkci lze vypnout při instalaci nastavením přepínače jp3 ve skříňce elektroniky (viz. odstavec 1.5.8).
4.1.3
Ovládání kombinovaných systémů Hydro/Aero (viz obr. 9 a 10)
Kombinované systémy Hydro/Aero se ovládají pomocí dvoutlačítkového ovladače se dvěmi kontrolkami LED nebo
třítlačítkového ovladače se třemi kontrolkami LED (LED = svítivá dioda).
Dvoutlačítkový ovladač pro zapnutí/vypnutí jednotlivých systémů Hydro a Aero.
Třítlačítkový ovladač pro zapnutí/vypnutí jednotlivých systémů Hydro a Aero a světla.
UPOZORNĚNÍ:
Systém se z bezpečnostních důvodů automaticky vypíná po 20 minutách, pokud jej nevypnete dříve ručně!
RIHO
RIHO
Obrázek 9: dvoutlačítkový ovladač
Obrázek 10: třítlačítkový ovladač
Tlačítko Hydro systému:
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí systému Hydro.
= Stiskem tlačítka se zapne systém Hydro a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým stiskem tlačítka se systém Hydro vypne a kontrolka LED zhasne.
=
=
=
=
Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se systém automaticky seřizuje na rychlejší a pomalejší chod.
Po uvolnění tlačítka bude systém automaticky běžet tou rychlostí, kterou má v momentě, kdy jste
tlačítko uvolnili.
Ještě jedno stisknutí, motor a světelné LED indikátory nad tlačítkem se vypnou.
Při novém zapnutí se vždy začíná s vysokou rychlostí.
Tlačítko Aero systému:
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí systému Aero.
= Stiskem tlačítka se zapne systém Aero a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým stiskem tlačítka se systém Aero vypne a kontrolka LED zhasne.
=
=
=
=
Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se systém automaticky seřizuje na rychlejší a pomalejší chod.
Po uvolnění tlačítka bude systém automaticky běžet tou rychlostí, kterou má v momentě, kdy jste
tlačítko uvolnili.
Ještě jedno stisknutí, motor a světelné LED indikátory nad tlačítkem se vypnou.
Při novém zapnutí se vždy začíná s vysokou rychlostí.
-9Z1209006.1 CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
CZ
Funkce osvětlení
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí světla a/nebo colour terapie.
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
Funkce světlo:
Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým krátkým stiskem tlačítka se světlo vypne a kontrolka LED zhasne.
=
Funkce colour terapie:
Dlouhým stiskem tlačítka se zapne colour terapie, barvy se prolínají a kontrolka LED nad tlačítkem se
rozsvítí.
= Krátkým stiskem tlačítka se zastaví prolínání barev a kontrolka LED nad tlačítkem začne blikat.
= Druhým krátkým stiskem tlačítka se opět spustí prolínání barev a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Dlouhým stiskem tlačítka se colour terapie vypne a kontrolka LED zhasne.
=
Automatické vypnutí:
Světlo a/nebo colour terapie se vypne po 20 minutách, pokud nebyla spuštěna jiná funkce.
Pokud je světlo a/nebo colour terapie zapnuto při spuštěném motoru vířivé vany, doba funkce osvětlení bude
nastavena na dobu chodu motoru + 5 minut. To znamená, že světlo a/nebo colour terapie bude svítit ještě
5 minut po vypnutí motoru vířivé vany. Pokud se motor v mezičase vypne, osvětlení se vypne o 5 minut
později.
Pokud je osvětlení zapnuto a hladina vody příliš klesne, osvětlení se po 2 vteřinách vypne.
4.1.4
Vyprázdnění kombinovaného systému
Funkce manuálního vyprázdnění:
Pokud je tlačítko (případně obě tlačítka) stisknuto po dobu 2 vteřin a ve vaně není voda, spustí se funkce
vyprazdňování:
= Kontrolky LED nad oběma tlačítky
+ začnou blikat.
= Motor Hydro se zapne na několik vteřin.
= Motor Aero se zapne na 45 vteřin.
= Motory se zastaví a kontrolky LED zhasnou.
Pomocí této funkce se systémy vyprázdní.
Funkce automatického vyprázdnění:
Je-li během koupele čidlo výšky hladiny vody alespoň 5 minut pod úrovní hladiny, dojde během vypouštění
vody z vany ke spuštění funkce automatického vyprázdnění. Aktivace funkce je signalizována rychlým
+
blikáním kontrolek LED nad tlačítky
(dvojnásobnou rychlostí než normálně). Po 8 minutách od
aktivace funkce se na 45 vteřin zapne motor Aero (kontrolka LED nad tlačítky +
budou blikat normální
rychlostí).
Tuto funkci lze vypnout při instalaci nastavením přepínače jp3 ve skříňce elektroniky (viz. odstavec 1.5.8).
5.0
Bezpečnost
Aby se zabránilo spuštění systému bez vody, motor(y) ani osvětlení nelze zapnout, pokud je hladina vody příliš nízko
(s výjimkou funkce vyprazdňování).
Motory jsou také vybaveny tepelnou pojistkou, která je v případě problémů vypne.
5.1
Teplota vody ve vaně
Doporučená teplota vody ve vaně je 38°C.
5.2
Desinfekce a čištění
Systémy vířivé vany se musí desinfikovat a čistit. Společnost RIHO nabízí originální desinfekční a čisticí prostředky.
= Desinfekce. Při každodenním používání vany dejte každé dva týdny do vody po koupeli 1 desinfekční tabletu RIHO na
50 litrů vody, což je cca 3 tablety pro běžný objem vany, viz. návod k použití - položka RIHO č. REDIS001. Používáte-li
vanu méně často, upravte četnost desinfikování. Po vypuštění vody vanu opláchněte.
-10Enjoy the RIHO life-style

CZ
Čištění. Aby se systém nezanášel mastnotou a jinými organickými nečistotami, po každém pátém použití vany
aplikujte do vody po koupeli 100 ml čistící kapaliny Riho Clean Plus - položka RIHO č. REDIS002 a zapněte systém
podle uvedených pokynů. Po vypuštění vody vanu opláchněte.
VÝSTRAHA:
Při používání desinfekčních tablet RIHO a čistící kapaliny Riho Clean Plus dodržujte návod k použití a
bezpečnostní opatření, zejména:
- uchovávejte prostředek mimo dosah dětí.
- zabraňte potřísnění obličeje a vniknutí do očí.
- nepolykejte.
- v případě kontaktu chemikálie s pokožkou/zrakem/obličejem opláchněte dostatečným množstvím
vody.
- nevdechujte.
- nekoupejte se, pokud je ve vodě čistící kapalina nebo desinfekční prostředek.
5.3
Tipy pro uživatele
Pokud máte zdravotní problémy, konzultujte použití vířivé vany s lékařem.
Doporučená maximální délka vířivé koupele je 10 minut.
= Nepoužívejte vířivou vanu bezprostředně po jídle.
= Pěny do koupele, šampón nebo mýdlo používejte až po vířivé koupeli. Použití uvedených produktů v průběhu
nebo před použitím systému způsobí vytvoření velkého množství pěny.
=
=
6.0
Mimořádná údržba
UPOZORNĚNÍ:
Údržbu a servis masážního systému nelze provést, jsou-li servisní otvory příliš malé, nenacházejí-li se na
určených místech nebo zcela chybí. V těchto případech musí zákazník zpřístupnit masážní systém na svoje
náklady!
VÝSTRAHA:
Před prováděním jakékoli práce na jednotce vždy vypněte přívod elektrické energie!
V případě mimořádné údržby či problémů se obraťte na některé z autorizovaných servisních středisek RIHO.
Nevhodná manipulace neautorizovanou osobou bude mít za následek okamžité zrušení záruky a
odpovědnosti výrobce za bezpečnost v?robku!
V případě výměny vadných dílů smí být použity pouze originální a schválené náhradní díly, jinak bude zrušena
záruka a odpovědnost výrobce za bezpečnost výrobku!
Zjištění a řešení problémů.
Problém 1.
Po stisknutí tlačítek se nezapne žádná funkce vířivé vany.
Příčina 1:
Je vířivá vana připojena ke zdroji napájení?
Je vana připojena správně?
Je zdroj napájení funkční?
Řešení 1:
Zkontrolujte připojení, zdroj napájení a pojistky.
Příčina 2:
Je hladina vody dostatečně vysoko?
Elektronicky řízené vířivé vany jsou vybaveny senzorem hladiny a umožní spuštění jednotlivých funkcí (s výjimkou
vyprázdnění systému) pouze tehdy, je-li hladina dostatečně vysoko.
Řešení 2:
Doplňte vodu, pokud je hladina nízko.
Pokud je ve vaně dostatečné množství vody, zkontrolujte, zda se senzor v průběhu přepravy nebo instalace neuvolnil.
Pokud je senzor vody uvolněný, obraťte se prosím na servisní středisko RIHO.
-11Z1209006.1 CZ
CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
Problém 2.
CZ
Nefunguje světlo.
Příčina:
Hladina vody není dostatečně vysoko.
Řešení:
Doplňte vodu.
Problém 3.
Vířivá vana nefunguje vůbec.
Příčina:
Opakovaným úmyslným nebo náhodným stisknutím tlačítek ovladače může elektronika přestat vykonávat svou funkci.
Řešení:
Vypněte přívod elektrické energie pomocí hlavního vypínače, vyčkejte 1 minutu a potom opět zapněte napájení a
resetujete tak elektroniku. Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na servisní středisko RIHO.
Problém 4.
Nefunguje systém.
Příčina:
Motory Hydro i Aero mají vlastní tepelný vypínač. Pokud se vypínač přehřeje, motor se vypne. Pravděpodobnou příčinou
je zablokovaný motor.
Řešení:
Nechejte motor(y) vychladnout. Pokud se vychladlý motor po spuštění nerozběhne, obraťte na některé z montážních
nebo servisních středisek RIHO. Opakované pokusy o spuštění zablokovaného motoru/čerpadla mohou způsobit jejich
poškození!
7.0 Servisní oprava
„Reklamační protokol” viz. obr. 11.
UPOZORNĚNÍ:
Dle požadavků na instalaci musí být po obvodu vany zhotoven(y) servisní otvor(y) velikosti nejméně 40 (š) x 50
(v) cm a instalována(y) větrací mřížka(y) - viz. odstavce 1.4, 1.5.1 a 1.5.2!
V místnosti musí být dostatek prostoru k provádění případných servisních zásahů.
-12Enjoy the RIHO life-style
Obrázek 11
REKLAMAČNÍ PROTOKOL ČÍSLO (vyplní reklamační technik):
CZ
RIHO CZ a.s., Suchý 37, 680 01 Boskovice Tel: 516 468 222
Fax: 516 468 216
E-mail: [email protected]
OHLÁŠENÍ REKLAMACE
(vyplní reklamační technik)
Datum podání:
Jméno (kdo podal):
DOHODNUTÝ TERMÍN OPRAVY(vyplní servisní technik):
Přijal:
Bydliště:
ZÁKAZNÍK -UŽIVATEL(vyplní zákazník nebo reklamační technik):
Jméno:
Předáno komu, kdy:
Kontakt -telefon:
VÝROBEK (vyplní zákazník):
POPIS ZÁVADY (vyplní zákazník nebo
reklamační technik):
Datum prodeje popř.výroby:
Prodejce:
Číslo výrobku:
Typ výrobku/ barva:
Typ systému / barva:
Typ ovládání:
Vyplní po osobním zjištění reklamace a opravě servisní technik:
Reklamace uznána:
Provedená práce:
ANO
-
NE
Použité náhradní díly:
Vyúčtování nákladů:
Datum a podpis zákazníka:
Opravu provedl-datum,jméno a podpis:
-13Z1209006.1 CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
8.0
Záruční podmínky
1
Poskytujeme záruku na dobrou konstrukci a materiál námi dodávaného zboží. Zaručujeme, že zdarma
vyměníme všechny díly, které se ukážou být vadnými v důsledku vadné konstrukce nebo materiálu a to
do tří let od dodání. Uvedené díly nám zašlete za tímto účelem zdarma. Nebudeme hradit náklady za
rozebrání a následnou montáž těchto dílů.
Na výrobky Riho vyrobené z akrylátu se vztahuje záruka na barvu a tvar po dobu pěti let.
Čištění výrobků Riho by se mělo provádět pomocí prostředků doporučených firmou Riho.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku normálního používání, nesprávného zacházení nebo
nesprávné údržby ani na závady vzniklé v důsledku změn nebo oprav provedených zákazníkem nebo
kupujícím nebo třetí stranou.
Záruka platí pouze tehdy, pokud zákazník nebo kupující splní všechny závazky vůči nám.
Neposkytujeme žádnou záruku na součásti a to v nejširším pojetí, které nebyly dodány nebo
namontovány naší společností.
Záruka se v žádném případě nevztahuje na cokoliv jiného než na bezplatné dodání nových dílů.
Neneseme v žádném případě zodpovědnost za jakékoliv škody utrpěné zákazníkem nebo kupujícím.
Pokud vyměníme jakékoliv díly v rámci záruky, stanou se vyměněné díly naším majetkem.
Pokud si zákazník nebo kupující zadá, že určité materiály nebo součásti mají být dodány určitými výrobci
nebo dodavateli, bude zodpovědnost nebo záruka námi přejatá omezena zodpovědností/zárukou, kterou
nám poskytne výrobce nebo dodavatel takových dílů nebo materiálů.
Stížnosti na vady materiálů nebo práce by nám měly být oznámeny písemně do sedmi dní od jejich
zjištění.
Neakceptujeme jakoukoliv zodpovědnost za plány vytvořené zákazníkem nebo kupujícím nebo třetí
stranou ve jménu zákazníka nebo kupujícího ani za specifikace materiálu nebo výpočty vztahující se k
takovým plánům.
Nikdy nebudeme hradit přímé nebo nepřímé škody vzniklé z jakéhokoliv důvodu. Také neneseme žádnou
zodpovědnost za škody vzniklé na majetku zákazníka/kupujícího nebo třetích stran v důsledku nebo v
průběhu instalace dodaných výrobků.
Neneseme žádnou zodpovědnost za ušlý zisk nebo zakázky nebo za jakékoliv následné škody vzniklé v
důsledku čehokoliv, včetně zpoždění dodávek prodaného zboží nebo jeho montáže.
Záruka na produkt Riho přestane být platná v případě, že produkt bude použit v jiné zemi nežli v zemi
prodeje.
1a
1b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-14Enjoy the RIHO life-style
CZ
CZ
PL
Z1209006.1 PL
PL
Whirlpool Electronic - Instrukcja obsługi
Instrukcja instalacji i obsługi wanien (z hydromasażem) firmy
RIHO
Rozdział
Opis
Strona
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Instalacja wanien (z hydromasażem) firmy RIHO
Przepisy bezpieczeństwa w łazience
Wanna z hydromasażem
Dostawa
Przygotowanie do instalacji
Instalacja wanny
Kratka wentylacyjna
Otwory rewizyjne
Panele
Doprowadzenie zimnej i ciepłej wody
Odpływ wody
Połączenia elektryczne
Instalacja ekwipotencjalna
Ustawienia zworek
.17
.17
.18
.18
.18
.19
.21
.21
.22
.22
.22
.22
.22
.23
2.0
Wanny akrylowe firmy RIHO (z hydromasażem)
.23
3.0
Konserwacja
.23
4.0
4.1
Obsługa
Obsługa elektroniczna
Obsługa pojedynczego systemu (Hydro lub Aero)
Osuszanie systemu
Obsługa połączonego systemu Hydro/Aero
Osuszanie systemu
.24
.24
.24
.25
.25
.26
5.0
5.1
5.2
5.3
System zabezpieczeń
Normalna temperatura kąpieli
Dezynfekcja i czyszczenie
Wskazówki dla użytkowników
.26
.26
.26
.27
6.0
7.0
Szczególna konserwacja
Formularz zgłoszenia serwisowego
.27
.28
8.0
Warunki gwarancji
.30
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Enjoy the RIHO life-style
PL
Spis treści
1.0
Instalacja wanien z hydromasażem firmy Riho
Wanny z hydromasażem spełniają wszystkie odpowiednie przepisy krajowe i UE.
Montaż należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
Montaż i instalację wanny z hydromasażem należy przeprowadzić zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji.
Instalator powinien dopilnować, aby wszystkie wstępne prace budowlane, elektryczne i kanalizacyjne zostały
wykonane prawidłowo.
1.1
Przepisy bezpieczeństwa w łazience
Gniazdka, lampy, wyłączniki i/lub inne urządzenia elektryczne należy instalować poza strefami zagrożenia, określonymi
przez krajowe przepisy i normy. Przepisy te szczególnie zabraniają umieszczania instalacji elektrycznej w odległości
mniejszej niż 60 cm lub wysokości mniejszej niż 225 cm od wanny (patrz Rys. 1). Wyłączniki i inne urządzenia elektryczne
należy umieszczać w taki sposób, aby były niedostępne dla osoby korzystającej z wanny.
PL
cm
24
1
Zone 2
Zon
e
Zon
e
Zon
e
0c
m
Zone 3
60
2
3
Rys. 1: bezpieczne odległości
PRODUCENT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŚLI:
! nie są przestrzegane krajowe przepisy i normy dotyczące uziemienia, instalacji ekwipotencjalnej i elektrycznej w
łazience;
! nie są przestrzegane krajowe przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa w łazience;
! nie są przestrzegane zalecenia opisane w niniejszej instrukcji.
Wanna jest częściowo demontowana po kontroli w fabryce w celu ułatwienia transportu i wniesienia do
pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowana. Przed przystąpieniem do instalacji zalecamy dokładne
sprawdzenie jej elementów składowych.
Wszelkie uszkodzenia zgłaszane po instalacji nie są objęte gwarancją.
-17Z1209006.1 PL
PL
Whirlpool Electronic - Instrukcja obsługi
1.2
Instalacja wanny z hydromasażem
Wszystkie wanny z hydromasażem firmy Riho wykonane są z akrylu (patrz opis: wanny z hydromasażem) i
wyposażone w wybrany przez użytkownika system hydromasażu. Dostępne są następujące wersje systemu:
1. System Hydro
2. System Aero
3. System Hydro/Aero
(dysze boczne: woda + powietrze)
(dysze dolne: powietrze)
(połączenie obu systemów)
Szczegółowy wykaz wszystkich dostępnych opcji znajduje się w cenniku firmy Riho.
1.3
Dostawa
Standardowo, wszystkie systemy hydromasażu są dostarczane w stanie całkowicie zmontowanym, sprawdzone pod
względem działania i zapakowane.
! UWAGA! Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić wannę pod względem uszkodzeń oraz wad
materiałowych i/lub produkcyjnych. W tym celu należy usunąć opakowanie kartonowe. Aby zapobiec uszkodzeniom w
trakcie instalacji, należy pozostawić folię ochronną tak długo, jak to możliwe i zerwać ją dopiero przed rozpoczęciem
użytkowania wanny. Po zakończeniu instalacji, firma Riho udziela gwarancji tylko na ukryte wady materiałowe.
Sprawdzić folię ochronną pod względem ewentualnych zarysowań i uszkodzeń. Jeśli występują, należy sprawdzić,
czy wanna nie jest uszkodzona. W tym celu należy usunąć tylko tyle folii, ile jest konieczne, aby jak najlepiej
zabezpieczyć wannę w trakcie instalacji. W razie wątpliwości skontaktować się z hydraulikiem.
1.4
Przygotowanie do instalacji
Instalator powinien przygotować m. in. następujące elementy konstrukcyjne:
- Kratkę wentylacyjną o powierzchni co najmniej 100 cm² dla silnika (silników).
- Drugą kratkę wentylacyjną dla wentylacji grawitacyjnej (należy ją umieścić jak najdalej od pierwszej).
- Otwory rewizyjne o minimalnej wielkości 40 x 50 cm, aby umożliwić późniejsze serwisowanie (co
najmniej do silników).
- Firma Riho zaleca umieszczenie otworu rewizyjnego w pobliżu przelewu.
- Doprowadzenie zimnej i ciepłej wody.
- Odpływ wody.
- Przyłącze zasilania elektrycznego 230V/50 Hz. Przyłącze stałe z zabezpieczeniem ELCB.
- Ekwipotencjalne złącze uziemiające 4-6 mm² do ramy systemu hydromasazu.
- Obrzeże wokół wanny z hydromasażem zabezpieczające przed rozpryskami.
- Zalecamy podłączenie systemu hydromasażu do oddzielnej linii zasilania, aby zapewnić odpowiednią
moc.
Przed przystąpieniem do instalacji, instalator powinien zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:
- Sprawdzić wannę i system hydromasażu pod względem ewentualnych wad. W razie stwierdzenia wad
po instalacji, koszty demontażu nie będą zwracane. Po zakończeniu instalacji, firma Riho udziela
gwarancji tylko na wady ukryte.
- W czasie transportu i instalacji wanny, nie należy chwytać jej za rurki, węże ani dysze.
- Sprawdzić szczelność systemu hydromasażu.
- Wanna z hydromasażem nie powinna dotykać ściany, aby zapobiec przenoszeniu generowanych przez
silnik nieuniknionych wibracji. Między obrzeżem wanny i ścianami zaleca się stosowanie taśmy
izolacyjnej, która ogranicza poziom hałasu.
- W przypadku instalacji paneli plastikowych należy zwrócić uwagę na wysokość panelu względem dolnej
krawędzi wanny. Aby zapewnić odpowiednią wentylację należy umieścić panel minimum 5 mm nad
podłogą.
W razie wątpliwości skontaktować się z hydraulikiem.
-18Enjoy the RIHO life-style
PL
Urządzenia Whirlpool dostarczane są bez elastycznego zespołu spustowo-wyrównawczego.
1.5
Instalacja wanny
! W ramach dodatkowego zabezpieczenia na dnie wanny należy położyć folię lub karton.
! Wraz z wanną dostarczana jest metalowa rama nośna i 4 regulowane nóżki. W zależności od sposobu pakowania,
nóżki mogą być odkręcone przy dostawie. W razie potrzeby należy je zamontować (patrz Rys. 2: montaż nóżek). Po
zamontowaniu nóżek należy wypoziomować wannę na odpowiedniej wysokości i dokręcić nakrętki ustalające.
Sprawdzić, czy wszystkie nóżki całkowicie opierają się na podłodze.
A
A
Rys. 2: montaż nóżek
PL
! Należy zamontować w wannie zespół spustowo-wyrównawczy. Proszę sprawdzić, czy wszystkie części zostały
prawidłowo zamontowane, zgodnie z załączonymi instrukcjami montażu udzielonymi przez producenta. Otwór
spustowo-wyrównawczy w wannie: Ø52 mm.
! Wannę można przymocować do ściany za pomocą drewnianej listwy (patrz Rys. 3: mocowanie do ściany) lub
dołączonych zacisków (opcja), zgodnie z rysunkiem na następnej stronie. Ta metoda instalacji jest możliwa, jeśli
wanna dotyka ściany wyłożonej kafelkami (zalecana przez RIHO), lub jeśli krawędź wanny opiera się na krawędzi
kafelków. (Zaletą instalacji, gdzie wanna dotyka kafelków jest fakt, że w przypadku trudnego dostępu przez otwory
rewizyjne do miejsca ewentualnego uszkodzenia, zawsze można odsunąć wannę.)
Podłączyć wannę do rury odpływowej i odpowiednio wypoziomować.
Rys. 3: mocowanie do ściany
-19Z1209006.1 PL
Whirlpool Electronic - Instrukcja obsługi
PL
2
PL
1
3
OHI
R
OHI
R
O/ I
O/ I
-20Enjoy the RIHO life-style
! Napełnić wannę do połowy wodą i upewnić się, czy nadal jest wypoziomowana. Jest to absolutnie konieczne. W
razie potrzeby poprawić, regulując nóżki. Sprawdzić, czy przyłącze rury odpływowej jest wodoszczelne, po czym
napełnić wannę wodą do wysokości przelewu. Pozwolić wodzie spływać do przelewu i sprawdzić szczelność oraz
prawidłowe odprowadzanie wody przez otwór przelewowy.
! Otwarte boki wanny mogą zostać wykończone za pomocą paneli plastikowych lub ścianki z kafelków. Można to
wykonać wzdłuż całego obrzeża lub tylko na wybranych odcinkach.
! Do uszczelniania połączeń wanny należy stosować tylko bezkwasowe szczeliwo silikonowe do
zastosowań hydraulicznych.
! Wannę można ustawić na wiele sposobów:
PL
- Oprzeć o kafelki na ścianie. Aby wytłumić wszelkie ruchy wanny, całe obrzeże należy uszczelnić
silikonem.
- W przypadku instalacji wanny we wnęce (zaklinowaniu między dwiema ścianami) i/lub wykończeniu
poziomym rzędem kafelków na obrzeżu, połączenie (4-5 mm) pomiędzy obrzeżem wanny i rzędem
kafelków i/lub ścianą należy również uszczelnić silikonem. Zadaniem tej szczeliny 4-5 mm jest
wytłumienie sił skręcających, jakie działają na obrzeże wanny.
- Kiedy wanna obudowana jest ścianą, a nie plastikowym panelem, pomiędzy górą ściany lub rzędem
kafelków i spodem obrzeża wanny należy wykonać połączenie o szerokości od 4 do 5 mm.
To połączenie również należy uszczelnić.
Szczeliwo silikonowe zapewnia solidne, wodoodporne wykończenie i oznacza, że wanna może nieznacznie
się rozszerzać. Dlatego przed rozpoczęciem uszczelniania konieczne jest wypełnienie wanny wodą do
poziomu przelewu i dopilnowanie, aby całkowicie opierała się na nóżkach.
W razie wątpliwości skontaktować się z hydraulikiem.
1.5.1
Kratka wentylacyjna
Aby zapewnić optymalną pracę silnika(ów), należy zainstalować kratkę wentylacyjną przy krawędzi wanny lub w
ścianie pod wanną. Kratka powinna być zabezpieczona przed rozpryskami i umieszczona w takim miejscu, aby
pryskająca woda nie zbierała się pod wanną. Minimalna skuteczna powierzchnia przepływu kratki powinna wynosić
100 cm2 i nie prowadzić do obszarów o temperaturze poniżej +15°C i powyżej +35°C (patrz Rys. 4: kratka
wentylacyjna).
W razie wątpliwości skontaktować się z hydraulikiem.
I/ O
O
IH
R
I/ O
I/ O
R
IH
R
O
O
IH
Rys. 4: kratka wentylacyjna
1.5.2
Otwory rewizyjne
Aby umożliwić konserwację, przy krawędzi wanny lub w ścianie należy umieścić zabezpieczony przed rozpryskami
otwór rewizyjny o wymiarach minimalnych 40x50 cm. W celu umożliwienia serwisowania silników, konieczne jest
wykonanie oddzielnego otworu dla każdego z nich (patrz Rys. 5: otwory rewizyjne). Rozmieszczenie otworów zostało
podane w cenniku. U lokalnego przedstawiciela firmy Riho można zamówić zestawy magnetycznych otworów
rewizyjnych. Artykuł Riho nr ZA 110000000005.
Pracownicy serwisu firmy Riho nie będą w stanie wykonać konserwacji, jeśli nie ma otworów rewizyjnych lub jeśli są
one zbyt małe. Aby zapewnić optymalny dostęp do systemu, firma Riho zaleca stosowanie plastikowych paneli
czołowych (jeśli są dostępne dla danego typu wanny).
W razie wątpliwości skontaktować się z hydraulikiem.
-21Z1209006.1 PL
PL
1.5.3
Whirlpool Electronic - Instrukcja obsługi
Panele
Jeśli stosowane są panele, nie należy ich uszczelniać, aby umożliwić ich późniejszy demontaż.
O
I/ O
Elektrická
skříňka
O
IH
R
Hydro i Aeropool
Hydro lub Aeropool
PL
IH
R
Elektrická
skříňka
I/ O
Rys. 5: otwory rewizyjne
1.5.4
Doprowadzenie zimnej i ciepłej wody
Rury zasilające baterię wannową można przymocować do obrzeża wanny lub do ściany. Można również wykonać
instalację przelewowo-odpływową z zasilaniem wodą. Informacje na temat połączeń przelewowo-odpływowych
doprowadzających wodę do wanny można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Riho.
Montując w wannie instalację przelewowo-odpływową z zasilaniem wodą należy koniecznie zamontować urządzenia
do napowietrzania doprowadzanej wody. Zapobiegnie to przedostawaniu się brudnej wody z powrotem do rur
zasilających.
W razie wątpliwości skontaktować się z hydraulikiem.
1.5.5
Odpływ wody
Przymocować rurę odpływową z syfonem do odpływu wanny. Odpływ powinien znajdować się około 25-35 cm od osi
odpływu wanny i mieć wystarczający przelew, który zapewni właściwe odprowadzenie ścieków (patrz Rys. 6: rura
odpływowa). W razie wątpliwości skontaktować się z hydraulikiem.
25
Rys. 6: rura odpływowa
10
1.5.6
Połączenia elektryczne
Instalację zasilającą należy podłączyć jednym kablem, używając zamocowanej puszki połączeniowej. W tym celu
system hydromasażu został wyposażony w przewód połączeniowy 3x1,5 mm² z czerwoną etykietą ostrzegawczą.
Należy odpowiednio przestrzegać lokalnych norm i przepisów elektrycznych. Do zasilania należy stosować prąd
230V/50Hz, jednofazowy, z zerowaniem, uziemieniem i zabezpieczeniem ELCB 30 mA. W razie wątpliwości
skontaktować się z hydraulikiem.
1.5.7
Instalacja ekwipotencjalna
Ramę metalową systemu hydromasażu należy połączyć ekwipotencjalnie. W tym celu należy przymocować do niej
metalowe złącze oznaczone symbolem uziemienia. Zastosowac przewód uziemiajacy o przekroju 4-6 mm².
-22Enjoy the RIHO life-style
1.5.8
Ustawienia przełączników
Na płytce drukowanej w szafce elektronicznej znajdują się następujące przełączniki:
Przełącznik 1:
Włączony systemy 2-silnikowe (sterowanie 2,3-mio przyciskowe)
Wyłączony systemy 1-silnikowe (sterowanie 1,2-cio przyciskowe)
Przełącznik 2:
Włączony system Aero włączony.
Przełącznik 3:
Włączony włączona funkcja automatycznego opróżniania.
Wyłączony wyłączona funkcja automatycznego opróżniania.
Przełącznik 4:
Włączony
Uwaga: w przypadku Aero przełącznik dwustanowy 3 ma domyślne ustawienie na „Włączone” (On).
2.0
Wanny akrylowe (PMMA) z hydromasażem firmy Riho
PL
Wszystkie wanny firmy Riho wykonane są z akrylu (polimetakrylanu metylu), a dno podparte jest płytą poliestrową
wzmocnioną włóknem szklanym.
Akryl jest tworzywem sztucznym, które może być barwione na całej grubości.
Właściwości akrylu zapewniają maksymalny komfort kąpieli pod warunkiem, że przestrzega się właściwych zaleceń w
zakresie instalacji i konserwacji.
3.0
Konserwacja
! Ze względu na nieporowatą, gładką powierzchnię materiału, brud nie osadza się w ogóle lub w niewielkich
ilościach. Konserwację można ograniczyć do mycia wanny po użyciu za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereczki
zwilżonej płynnym środkiem czyszczącym (nie ściernym).
! Naprawa niewielkich zarysowań i podobnych uszkodzeń wanny.
Niewielkie uszkodzenia należy naprawiać bardzo dokładnie, uwzględniając następujące wskazówki:
W przypadku bardzo małych zarysowań wystarczy zastosować „środek do polerowania chromu i lakieru” (nie
zawierający rozpuszczalników ani granulek). Jeśli nie udało się usunąć uszkodzeń, można je przeszlifować
wodoodpornym papierem ściernym o granulacji 600, a następnie 1000. Na koniec można wykończyć „środkiem do
polerowania chromu i lakieru”, aby uzyskać doskonały rezultat końcowy - wanna będzie wyglądać jak nowa.
Pełny zestaw dostępny jest w firmie Riho International bv (Artykuł nr: POETSSET001).
Samodzielną naprawę wanny przeprowadza się na własną odpowiedzialność.
! Poważniejsze uszkodzenia, głębokie zarysowania, dziury, a nawet pęknięcia mogą zostać usunięte niemal bez
śladu. Zaleca się, aby takie naprawy były wykonywane przez wykwalifikowanych techników.
-23Z1209006.1 PL
PL
Whirlpool Electronic - Instrukcja obsługi
4.0
Obsługa
4.1
Obsługa elektroniczna
Przed użyciem systemu hydromasażu należy napełnić wannę do poziomu 5 cm powyżej najwyższej dyszy (system
Hydro) lub około 15 cm poniżej obrzeża (system Aero).
Nie dotykać, nie chwytać ani nie używać urządzeń elektrycznych w czasie korzystania z hydromasażu. Może
to stworzyć ogromne niebezpieczeństwo dla użytkownika.
4.1.1
Obsługa pojedynczego systemu (Hydro lub Aero) (patrz Rys. 7 i 8)
Pojedynczy system (Hydro lub Aero) można obsługiwać za pomocą jednego lub dwóch przycisków (świecą się
odpowiednio 1 lub 2 diody).
Włączanie/wyłączanie jednoprzyciskowe (Aero lub Hydro).
Włączanie/wyłączanie dwuprzyciskowe (Aero lub Hydro) plus oświetlenie.
PL
Dla ułatwienia, w dalszej części instrukcji będzie stosowany termin „system”.
Ze względów bezpieczeństwa, po 20 minutach system wyłącza się automatycznie, jeśli nie zostanie wcześniej
wyłączony ręcznie.
/O
/O
I
I
RIHO
RIHO
Rys. 7: panel jednoprzyciskowy
/O
I
Rys. 8: panel dwuprzyciskowy
Przycisk włącz/wyłącz:
Włączać tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania systemu.
! Pierwsze naciśnięcie przycisku uruchamia silnik i włącza diodę nad przyciskiem.
! Natomiast drugie naciśnięcie przycisku wyłącza silnik i gasi diodę nad przyciskiem.
! Długotrwałe naciśnięcie tego przycisku powoduje automatyczne przyśpieszenie lub zwolnienie pracy
systemu.
! Po zwolnieniu tego przycisku system będzie automatycznie pracować z prędkością, z jaką pracował w
momencie zwolnienia przycisku.
! Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie silnika i diod sygnalizacyjnych LED nad przyciskiem.
! Przy ponownym uruchomieniu praca rozpoczyna się zawsze z dużą prędkością.
Przycisk oświetlenia:
Włączać tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Oświetlenie włącza się po krótkim naciśnięciu przycisku. Po 20 minutach oświetlenie wyłącza się.
Jeśli oświetlenie jest włączone, a poziom wody spadnie zbyt nisko (na 2 sekundy), oświetlenie wyłączy
się.Kiedy oświetlenie jest włączone podczas uruchamiania silnika hydromasażu, czas działania
oświetlenia zostanie ustawiony na czas pracy silnika + 5 minut. Innymi słowy, po zakończeniu pracy
silnika, oświetlenie pozostanie włączone przez kolejne 5 minut.
Krótkie naciśnięcie przycisku wyłączy oświetlenie.
Terapia kolorem:
Dostępna tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Naciśnięcie włącznika oświetlenia włącza funkcję terapii kolorem. Terapia kolorem wyłącza się po 20
minutach. Jeśli włącznik oświetlenia zostanie naciśnięty w trakcie terapii kolorem, wystąpi przerwa w
zmianie kolorów i zacznie pulsować dioda nad przyciskiem. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje
wznowienie zmiany kolorów. Aby wcześniej zakończyć działanie tej funkcji, można ją wyłączyć
naciskając włącznik oświetlenia. Jeśli terapia kolorem jest włączona, a poziom wody spadnie zbyt nisko
(na 2 sekundy), terapia kolorem wyłączy się. Kiedy funkcja terapii kolorem jest włączona podczas
uruchamiania silnika hydromasażu, czas działania funkcji zostanie ustawiony na czas pracy silnika + 5
minut. Oznacza to, że jeśli silnik hydromasażu zostanie wyłączony, terapia kolorem pozostanie włączona
przez następne 5 minut. Jeśli w międzyczasie silnik zostanie wyłączony, terapia kolorem wyłączy się 5
minut później.
-24Enjoy the RIHO life-style
4.1.2
/O
I
Osuszanie systemu
Funkcja ręcznego osuszania:
Naciskanie przycisku włącz/wyłącz I/ przez 2 sekundy, kiedy w wannie nie ma wody (czujnik poziomu)
uruchamia funkcję osuszania:
! Dioda nad przyciskiem włącz/wyłącz I/ zacznie pulsować.
! Na kilka sekund uruchomi się silnik Hydro (jeśli występuje).
! Na 45 sekund uruchomi się silnik Aero (jeśli występuje).
! Następnie silnik wyłączy się, a dioda nad przyciskiem włącz/wyłącz I/ zgaśnie.
O
O
O
Zadaniem tej funkcji jest czyszczenie i osuszanie systemu rur.
Funkcja automatycznego osuszania:
Jeśli w czasie kąpieli czujnik poziomu wody jest zanurzony przez 5 minut, po opróżnieniu wanny
uruchomi się funkcja automatycznego osuszania. W trakcie 8 minut oczekiwania, dioda nad
przyciskiem włącz/wyłącz I/ będzie szybko pulsować (dwukrotnie szybciej niż zwykle). Następnie na 45
sekund uruchomi się silnik Aero (dioda będzie pulsować z normalną prędkością).
O
4.1.3
Uwaga: Tę funkcję można wyłączyć za pomocą zworki na etapie instalacji.
Obsługa połączonego systemu Hydro/Aero (patrz Rys. 9 i 10)
PL
System połączony Hydro/Aeropool można obsługiwać za pomocą dwóch lub trzech przycisków (świecą się
odpowiednio 2 lub 3 diody).
Włączanie/wyłączanie dwuprzyciskowe poszczególnych systemów Hydro i Aero.
Włączanie/wyłączanie trzyprzyciskowe systemu Hydro i Aero plus oświetlenie.
Ze względów bezpieczeństwa, po 20 minutach system wyłącza się automatycznie, jeśli nie zostanie wcześniej
wyłączony ręcznie.
RIHO
RIHO
Rys. 10: panel trzyprzyciskowy
Rys. 9: panel dwuprzyciskowy
Przycisk Hydro:
Włączać tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania systemu Hydro.
! Pierwsze naciśnięcie przycisku uruchamia silnik i włącza diodę nad przyciskiem.
! Natomiast drugie naciśnięcie przycisku wyłącza silnik i gasi diodę nad przyciskiem.
! Długotrwałe naciśnięcie tego przycisku powoduje automatyczne przyśpieszenie lub zwolnienie pracy
systemu.
! Po zwolnieniu tego przycisku system będzie automatycznie pracować z prędkością, z jaką pracował w
momencie zwolnienia przycisku.
! Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie silnika i diod sygnalizacyjnych LED nad przyciskiem.
! Przy ponownym uruchomieniu praca rozpoczyna się zawsze z dużą prędkością.
Przycisk Aero:
Włączać tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania systemu Aero.
! Pierwsze naciśnięcie przycisku uruchamia silnik i włącza diodę nad przyciskiem.
! Natomiast drugie naciśnięcie przycisku wyłącza silnik i gasi diodę nad przyciskiem.
! Długotrwałe naciśnięcie tego przycisku powoduje automatyczne przyśpieszenie lub zwolnienie pracy
systemu.
! Po zwolnieniu tego przycisku system będzie automatycznie pracować z prędkością, z jaką pracował w
momencie zwolnienia przycisku.
! Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie silnika i diod sygnalizacyjnych LED nad przyciskiem.
! Przy ponownym uruchomieniu praca rozpoczyna się zawsze z dużą prędkością.
-25Z1209006.1 PL
PL
Whirlpool Electronic - Instrukcja obsługi
Przycisk oświetlenia:
Włączać tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Oświetlenie włącza się po krótkim naciśnięciu przycisku. Po 20 minutach oświetlenie wyłącza się.
Jeśli oświetlenie jest włączone, a poziom wody spadnie zbyt nisko (na 2 sekundy), oświetlenie wyłączy
się.Kiedy oświetlenie jest włączone podczas uruchamiania silnika hydromasażu, czas działania
oświetlenia zostanie ustawiony na czas pracy silnika + 5 minut. Innymi słowy, po zakończeniu pracy
silnika, oświetlenie pozostanie włączone przez kolejne 5 minut.
Krótkie naciśnięcie przycisku wyłączy oświetlenie.
PL
Terapia kolorem:
Dostępna tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Naciśnięcie włącznika oświetlenia włącza funkcję terapii kolorem. Terapia kolorem wyłącza się po 20
minutach. Jeśli włącznik oświetlenia zostanie naciśnięty w trakcie terapii kolorem, wystąpi przerwa w
zmianie kolorów i zacznie pulsować dioda nad przyciskiem. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje
wznowienie zmiany kolorów. Aby wcześniej zakończyć działanie tej funkcji, można ją wyłączyć
naciskając włącznik oświetlenia. Jeśli terapia kolorem jest włączona, a poziom wody spadnie zbyt nisko
(na 2 sekundy), terapia kolorem wyłączy się. Kiedy funkcja terapii kolorem jest włączona podczas
uruchamiania silnika hydromasażu, czas działania funkcji zostanie ustawiony na czas pracy silnika + 5
minut. Oznacza to, że jeśli silnik hydromasażu zostanie wyłączony, terapia kolorem pozostanie włączona
przez następne 5 minut. Jeśli w międzyczasie silnik zostanie wyłączony, terapia kolorem wyłączy się 5
minut później.
4.1.4
Osuszanie systemu
Funkcja ręcznego osuszania:
Naciskanie jednego lub obu przycisków przez 2 sekundy, kiedy w wannie nie ma wody (czujnik
poziomu) uruchamia funkcję osuszania:
! Diody nad oboma przyciskami + zaczną pulsować.
! Na kilka sekund uruchomi się silnik Hydro.
! Na 45 sekund uruchomi się silnik Aero.
! Następnie silniki wyłączą się, a diody zgasną.
Zadaniem tej funkcji jest czyszczenie i osuszanie systemu rur.
Funkcja automatycznego osuszania:
Jeśli w czasie kąpieli czujnik poziomu wody jest zanurzony przez 5 minut, po opróżnieniu wanny
uruchomi się funkcja automatycznego osuszania. W trakcie 8 minut oczekiwania, diody nad przyciskami
+ będą szybko pulsować (dwukrotnie szybciej niż zwykle). Następnie na 45 sekund uruchomi się
silnik Aero (dioda będzie pulsować z normalną prędkością).
Uwaga:
Tę funkcję można wyłączyć za pomocą zworki na etapie instalacji.
5.0
System zabezpieczeń
Gdy poziom wody w wannie jest niedostateczny, system nie włącza się, aby zapobiec pracy na sucho.
Silnik jest również wyposażony w termiczny wyłącznik bezpieczeństwa, który wyłącza system w przypadku
jakichkolwiek problemów.
5.1
Normalna temperatura kąpieli
Zalecana temperatura wody do kąpieli wynosi 38°C.
5.2
Dezynfekcja i czyszczenie
Systemy hydromasażu należy dezynfekować i czyścić. Firma Riho oferuje w tym celu specjalne środki.
! Dezynfekcja. W przypadku codziennego używania wanny zalecamy stosowanie trzech tabletek
czyszczących/dezynfekcyjnych (Art. Riho nr REDIS001-) do wanny napełnionej wodą, co dwa tygodnie. Następnie
należy włączyć system zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji. Jeśli wanna używana jest rzadziej, należy
odpowiednio dostosować częstotliwość dezynfekcji.
-26Enjoy the RIHO life-style
!
Czyszczenie. Aby zagwarantować, że w rurach nie będzie osadzać się tłuszcz, zanieczyszczenia organiczne, itp.,
jeśli wanna używana jest codziennie, zalecamy stosowanie 100 ml płynu do czyszczenia (Art. Riho nr REDIS002-)
poprzez dodanie go do wody po kąpieli. Następnie należy włączyć system zgodnie z opisem zawartym w tej
instrukcji. Jeśli wanna używana jest rzadziej, należy odpowiednio dostosować częstotliwość dezynfekcji. Ponownie
wyczyścić wannę po opróżnieniu.
Ostrzeżenie:
W przypadku stosowania tabletek czyszczących/odkażających Riho oraz płynu do czyszczenia Riho Clean Plus,
należy przestrzegać poniższych zaleceń:
- Przechowywać preparaty poza zasięgiem dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami i twarzą.
- Nie spożywać.
- W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć wodą.
- Nie wdychać.
- Nie przebywać w wannie po dodaniu dowolnego z preparatów.
5.3
Wskazówki dla użytkowników
PL
! W razie problemów zdrowotnych, przed skorzystaniem z systemu hydromasażu należy skonsultować się z
lekarzem.
! Zalecany maksymalny czas stosowania hydromasażu wynosi 10 minut.
! Nie należy używać hydromasażu zaraz po jedzeniu.
! Płyn do kąpieli, szampon lub mydło należy stosować dopiero po skorzystaniu z hydromasażu. Stosowanie tych
produktów w trakcie korzystania z systemu doprowadzi do wytworzenia dużej ilości piany.
6.0
Szczególna konserwacja
Uwaga: przed przystąpieniem do jakiejkolwiek konserwacji czy pracy należy
zawsze odłączyć zasilanie.
Pracownicy serwisu nie będą w stanie wykonać konserwacji hydromasażu, jeśli nie ma otworów rewizyjnych, są one
zbyt małe lub umieszczone w innym miejscu, niż zalecane (patrz cennik).
W sprawach dotyczących szczególnej konserwacji należy kontaktować się z jednym z autoryzowanych centrów
serwisowych. Niewłaściwe używanie produktu przez nieupoważniony personel spowoduje natychmiastowe
unieważnienie gwarancji i zniesienie odpowiedzialności producenta w zakresie bezpieczeństwa produktu. W razie
konieczności wymiany części należy stosować wyłącznie oryginalne i zatwierdzone części zamienne. W przeciwnym
razie dojdzie do natychmiastowego unieważnienia gwarancji i zniesienia odpowiedzialności producenta w zakresie
bezpieczeństwa produktu.
Wykrywanie i rozwiązywanie problemów.
Problem 1.
System hydromasażu nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku włącz/wyłącz.
Przyczyna 1:
Czy zasilanie systemu hydromasażu jest włączone?
Rozwiązanie 1:
Czy system hydromasażu jest prawidłowo podłączony?
Sprawdzić bezpieczniki.
Czy zasilanie jest włączone?
Przyczyna 2:
Czy poziom wody jest wystarczający?
Elektronicznie sterowane systemy hydromasażu wyposażone są w czujnik poziomu wody i mogą zostać uruchomione
jedynie, kiedy poziom wody jest wystarczający.
Jeśli w wannie jest wystarczająca ilość wody należy sprawdzić, czy w czasie transportu lub instalacji nie doszło do
poluzowania czujnika poziomu.
-27Z1209006.1 PL
PL
Whirlpool Electronic - Instrukcja obsługi
Rozwiązanie 2:
Dolać wody, jeśli jej poziom jest zbyt niski.
Jeśli czujnik poziomu nie działa należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Riho.
Problem 2.
System hydromasażu nie działa.
Przyczyna:
System elektroniczny może nie działać prawidłowo z powodu przypadkowego kilkukrotnego naciśnięcia przycisków
sterowania.
Rozwiązanie:
Wyłączyć zasilanie, odczekać kilka minut i włączyć je ponownie - system elektroniczny zostanie zresetowany. Jeśli
problem występuje nadal, należy skontaktować się z centrum serwisowym.
Problem 3.
System nie uruchamia się.
Rozwiązanie:
Odczekać 2 godziny, aż system ostygnie. Jeśli problem występuje nadal lub powtarza się, należy skontaktować się z
centrum serwisowym firmy Riho.
7.0
Formularz zgłoszenia serwisowego
W przypadku zapotrzebowania na usługi serwisowe należy posłużyć się adresami najbliższych centrów serwisowych
na tylnej stronie okładki.
„Zgłoszenie serwisowe Riho”, patrz Rys.11.
Przydatne informacje.
Uwaga: zgodnie z wymogami instalacji, w ścianie obudowy powinny znajdować się otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach 40 (s) x 50 (w) cm.
(W przeciwnym razie klient powinien odsunąć wannę przed przybyciem instalatora.)
Aby umożliwić przeprowadzenie jakichkolwiek prac, przestrzeń musi być wolna od przeszkód.
Jeśli panel plastikowy jest uszczelniony, przed przybyciem technika serwisu należy usunąć uszczelnienie.
-28Enjoy the RIHO life-style
PL
Przyczyna:
Silniki Hydro i Aero są zabezpieczone termicznym wyłącznikiem bezpieczeństwa. Jeśli dojdzie do przegrzania, silnik
wyłączy się. Prawdopodobną przyczyną jest zablokowany silnik.
Rys. 11: Zgłoszenie serwisowe RIHO
ZGŁOSZENIE SERWISOWE RIHO
Sprzedawca hurtowy/detaliczny:
Firma:________________________________________
Osoba kontaktowa: _________________________________________
Adres:________________________________________
Telefon:___________________________________________________
Faks:_________________________________________
Nr referencyjny:____________________________________________
E-mail:________________________________________
PL
Serwisant:
Firma:________________________________________
Adres:____________________________________________________
Faks:_________________________________________
Telefon: __________________________________________________
Użytkownik:
Zlecenie:______________________________________
Adres:____________________________________________________
Kod pocztowy:__________________________________
Miejscowość:______________________________________________
Telefon domowy:________________________________
Telefon służbowy:___________________________________________
Faks:_________________________________________
E-mail:___________________________________________________
Produkt:
Wanna – Wanna panelowa – Hydromasaż – Brodzik – Brodzik panelowy – Kabina parowa
Nazwa/typ:______________________________________
Nr seryjny:________________________________________________
Kolor:__________________________________________
Data zakupu:______________________________________________
Nr faktury/nr referencyjny (Riho Int. BV) dostawy:____________________________________________________________________
Hydromasaż:
System:
 Elektroniczny wodny
 Elektroniczny wodny/powietrzny
 Mechaniczny wodny/spydro
 Mechaniczny wodny
 Mechaniczny spydro
 Elektroniczny powietrzny
Kabina parowa:
Wykończenie:
 Podstawowe
 Profesjonalne
Czy jest dostępny otwór rewizyjny? TAK/NIE
Wymiary minimalne 40x50 cm
Przyczyna zgłoszenia serwisowego
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Z poważaniem,
Wszystkie nasze umowy podlegają naszym ogólnym warunkom dostaw, spisanym w sądzie w
Bredzie 5 stycznia 1994 pod numerem 3/94.
-29Z1209006.1 PL
Whirlpool Electronic - Instrukcja obsługi
8.0
Warunki gwarancji
1
Udzielana przez nas gwarancja obejmuje dobre wykonanie i materiał dostarczanych przez nas towarów
oraz bezpłatną wymianę wszystkich podzespołów, w których wystąpią wady w okresie trzech lat od
dostawy, wynikające z nieprawidłowego wykonania i/lub wadliwych materiałów. W tym celu należy
przesłać do nas wspomniane podzespoły na nasz koszt. Nie pokrywamy kosztów demontażu ani montażu
tych podzespołów.
Produkty firmy Riho wykonane z akrylu są objęte gwarancją dotyczącą niezmienności koloru i kształtu
przez okres pięciu lat.
Do czyszczenia produktów firmy Riho nalezy stosowac zalecane przez nia srodki.
Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zużycia w wyniku normalnej eksploatacji, nieprawidłowej
obsługi lub konserwacji, ani modyfikacji lub napraw wykonanych przez lub z upoważnienia klienta i/lub
nabywcy, lub przez strony trzecie.
Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że klient i/lub nabywca wypełnił wszystkie zobowiązania
względem firmy Riho.
Nie udzielamy gwarancji na podzespoły w najszerszym tego słowa znaczeniu, które nie zostały przez nas
dostarczone ani zamontowane.
Gwarancja obejmuje wyłącznie bezpłatną dostawę nowych podzespołów. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, itp., poniesione przez klienta i/lub nabywcę.
W przypadku wymiany podzespołów w ramach gwarancji, wymienione podzespoły stają się naszą
własnością.
Jeśli klient i/lub nabywca postawił warunek, że określone specjalne materiały lub podzespoły powinny
zostać dostarczone przez producentów lub dostawców wymienionych z nazwy, akceptowany przez nas
okres odpowiedzialności i/lub gwarancji nie przekracza okresu odpowiedzialności i/lub gwarancji
udzielonego przez nas producentowi lub dostawcy wspomnianych podzespołów lub materiałów.
Reklamacje wad materiałowych i/lub wykonania należy kierować do nas na piśmie w ciągu 7 dni od ich
wykrycia.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za projekty opracowane przez klienta i/lub nabywcę, ani za
właściwości materiałowe czy obliczenia, dotyczące takich projektów.
Nigdy nie będziemy zobowiązani do bezpośredniego lub pośredniego pokrycia poniesionych szkód, bez
względu na ich określenie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody spowodowane względem
mienia klienta/nabywcy lub stron trzecich przez lub podczas montażu dostarczonych towarów.
Nigdy nie będziemy zobowiązani do wyrównania strat w działalności ani zyskach lub szkód wynikowych,
bez względu na ich określenie, wynikających z dowolnych przyczyn, w tym opóźnienia w dostawie i/lub
montażu sprzedanych towarów.
Gwarancja produktów firmy Riho przestaje obowiązywać, jeśli produkt będzie używany poza krajem
zakupu.
1a
1b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-30Enjoy the RIHO life-style
PL
PL
RUS
Z1209006.1 RUS
RUS
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
Руководство по установке и эксплуатации ванн RIHO
(гидромассажных)
Глава
Описание
Страница
1.0
Установка ванн RIHO (гидромассажных)
Требования безопасности для ванных комнат
Гидромассажная ванна
Доставка
Подготовка к установке
Установка ванны
Вентиляционная решетка
Люк(и) доступа
Панели
Подача горячей и холодной воды
Слив
Подключение к электросети
Выравниватель потенциалов
Установка перемычек
.33
.33
.34
.34
.34
.35
.37
.37
.38
.38
.38
.38
.38
.39
Акриловые ванны RIHO (гидромассажные)
.39
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
2.0
3.0
Обслуживание
.39
4.0
4.1
Управление
Электронное управление
Управление одной системой (гидро- или аэро-)
Система сушки
Управление сочетанием систем гидро-/аэроСистема сушки
.40
.40
.40
.41
.41
.42
5.0
5.1
5.2
5.3
Система защиты
Нормальная температура воды в ванне
Дезинфекция и чистка
Полезные советы
.43
.43
.43
.43
6.0
Дополнительное обслуживание
.43
7.0
Форма заявки на обслуживание
.44
8.0
Условия гарантии
.46
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Enjoy the RIHO life-style
RUS
Содержание
1.0
Установка гидромассажных ванн Riho
Гидромассажные ванны полностью соответствуют надлежащим нормативам местного законодательства.
Установка должна производиться квалифицированным специалистом по установке.
Сборка и установка гидромассажного оборудования должна проводиться в соответствии с инструкциями,
приведенными в руководстве.
Специалист по установке несет ответственность за проверку выполнения всех необходимых
подготовительных работ.
1.1
Требования безопасности для ванных комнат
Розетки, лампы, переключатели и другое электрооборудование не должно находиться в опасной зоне,
определяемой местными нормативами и стандартами. Прежде всего, все нормативы исключают наличие
любых электрических устройств в радиусе 60 см вокруг ванны, и на высоте до 225 см над ванной (см. рис. 1).
Переключатели и другие электрические устройства должны располагаться таким образом, чтобы человек,
пользующийся ванной, не мог до них дотянуться.
60
cm
Çîíà2
Çîíà3
24
0c
m
Çîí
à1
Çîí
à2
Çîí
à3
RUS
Рис. 1: Безопасные расстояния
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
! если не были соблюдены местные нормативы, касающиеся заземления, выравнивания потенциалов и
установки электрических устройств в ванной комнате;
! если не были соблюдены положения местных законов и стандартов, касающиеся безопасности в ванных
комнатах;
! Если не были соблюдены инструкции, приведенные в данном руководстве.
После проверки на заводе ванна разбирается для облегчения транспортировки и внесения в комнату, в
которой она будет установлена. Перед установкой ванны рекомендуется убедиться в наличии всех ее
компонентов.
На повреждения, о которых заявлено после установки, гарантия не распространяется.
-33Z1209006.1 RUS
RUS
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
1.2
Установка гидромассажного оборудования
Все гидромассажные ванны Riho сделаны из акрила (см. раздел: акриловые ванны) и оборудованы
гидромассажными устройствами в соответствии с выбором заказчика. Доступны следующие конфигурации:
1. Гидросистема
2. Аэросистема
3. Гидро-/аэросистема
(боковые водяные и воздушные форсунки)
(форсунки на дне)
(сочетание обеих систем)
В прайс-листах Riho указана стоимость всех вариантов.
1.3
Доставка
Все гидромассажные системы обычно полностью собраны, проверены на работоспособность и упакованы.
Установки джакузи поставляются без гибкой отводной трубы.
! ВНИМАНИЕ! Перед установкой проверьте ванну на наличие дефектов, в том числе дефектов материалов
и производственный брак. Для этого надо снять картонную упаковку. Чтобы не повредить ванну при
установке, сохраняйте упаковочную фольгу как можно дольше и удалите ее в последний момент. После
установки Riho может предоставить гарантию только на скрытые дефекты материала. Проверьте фольгу на
наличие царапин и вмятин. Если таковые имеются, проверьте саму ванну. Для этого удалите только то
количество фольги, которое необходимо, чтобы максимально сохранить защиту поверхности ванны в
процессе ее установки. Если у Вас появились какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту по
сантехнике.
Подготовка к установке
Перед установкой ванны специалист должен обратить особое внимание на следующие моменты:
- проверить ванну и гидромассажное оборудование на наличие дефектов. В случае обнаружения
дефектов после установки ванны стоимость демонтажа не оплачивается. После установки Riho
может предоставить гарантию только на скрытые дефекты материала;
- при транспортировке и установке ванны не следует держать ее за трубы, рукава и форсунки;
- проверить ванну на отсутствие протечек перед установкой;
- гидромассажная ванна не должна касаться стены, чтобы на её не передавались неизбежные
вибрации двигателя. Рекомендуется использовать специальный герметик между краем ванны и
стенами, так как это снижает уровень шума;
- при установке пластиковых панелей обратить внимание на высоту панелей по сравнению с
краем ванны. Панель должна отстоять от пола как минимум на 5 мм для вентиляции.
Если у Вас появились какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту по сантехнике.
-34Enjoy the RIHO life-style
RUS
1.4
Специалист по установке обязан удостовериться в соблюдении следующих условий:
- вентиляционная решетка для двигателя (двигателей) имеет размер не менее 10 см;
- имеется в наличии вторая вентиляционная решетка для естественной вентиляции (по мере
возможности их следует развести как можно дальше друг от друга);
- люки служебного доступа имеют размер не менее 40 х 50 см (по крайней мере, к двигателям);
Компания Riho рекомендует устанавливать отсеки доступа рядом с переливным отверстием;
- осуществляется подача горячей и холодной воды;
- обеспечен сток воды;
- параметры электросети 230В/50 Гц. Подключение фиксированное, с заземляющим
разъединителем;
- выравниватель потенциалов - 4-6 мм с заземлением к раме ванны;
- вокруг гидромассажных устройств установлен брызгонепроницаемый кожух;
- рекомендуется подключение ванны к выделенной линии электросети для обеспечения
достаточного энергоснабжения
1.5
Установка ванны
! Для дополнительной защиты положите на пол пластик или картон.
! Вместе с ванной поставляется несущая металлическая рама с 4-мя съемными ножками. Съемные ножки
поставляются отдельно, в зависимости от способа доставки. В случае необходимости установите 4 съемные
ножки (см. рис. 2: установка ножек). При этом удостоверьтесь, что ванна выровнена и находится на нужной
высоте; после чего не забудьте затянуть контргайки. Убедитесь, что все ножки надежно стоят на полу.
A
A
Рис. 2: установка ножек
! Установьте отводную трубу в ванне. Проверьте, если все части правильно установлены согласно правил
производителя установки имеющихся в приложении. Диаметр отвода и отверстия трубы в ванне - Ø52 мм.
! ?Ванну можно прикрепить к стене с помощью деревянной планки (см. рис. 3: крепеж к стене) или с
помощью прилагаемых зажимов (другой вариант), как показано на следующей странице. Данный метод
установки применяется при креплении ванны непосредственно к плиткам (рекомендованный вариант) или
при креплении края ванны к швам между плитками. (Преимущество при креплении к плиткам состоит в том,
что при невозможности доступа к определенным элементам через люки доступа можно будет снять ванну.)
Подсоедините ванну к канализационной трубе. Выровняйте ванну.
RUS
Рис. 3: крепление к стене
-35Z1209006.1 RUS
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
RUS
2
1
3
OHI
R
O/ I
O/ I
RUS
OHI
R
-36Enjoy the RIHO life-style
! Наполните ванну до половины и убедитесь, что ванна сохраняет горизонтальное положение. Это
необходимо. Если потребуется, с помощью ножек выровняйте ванну. Убедитесь в надежности соединения с
канализационной трубой и наполните ванну до уровня переливного отверстия. Позвольте воде начать
переливаться и убедитесь в надежности изоляции и правильной работе переливного отверстия.
! Открытые края ванной можно прикрыть с помощью пластиковых панелей или плитки. Можно прикрывать
все края или отдельные секции.
! При изолировании соединений в ванной комнате используйте только силиконовый герметик без
кислот, пригодный для подобных работ.
! Ванну можно расположить несколькими способами:
- прикрепить к плиткам на стене. В этом случае все края следует изолировать силиконовым
герметиком, который будет поглощать вибрацию ванны.
- при установке ванны в альков (меж двух стен) и/или отделке ее горизонтальным рядом плитки,
положенным на край ванны, соединение (4-5 мм) между краем ванны и рядом плитки и/или
стены также нужно изолировать с помощью силиконового герметика. Расстояние в 4-5 мм
необходимо для гашения крутящего момента, воздействующего на край ванны.
- если ванна закрыта снизу не пластиковыми панелями, а стеной, то между краем ванны и
верхом стены или ряда плитки также должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
Оно также должно быть изолировано с помощью герметика.
Силиконовый герметик обеспечивает хорошее водонепроницаемое соединение и в какой-то мере
увеличивает размер ванны. Прежде чем начать изоляцию ванны, ее следует наполнить до краев и
убедиться, что она стоит ровно.
Если у Вас появились какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту по сантехнике.
1.5.1
Вентиляционная решетка
В целях обеспечения оптимальной работы двигателей необходимо установить вентиляционное отверстие в
кожухе ванны или в стене под ванной. Вентиляционная решетка должна быть брызгонепроницаемой и
установлена таким образом, чтобы брызги воды не могли попасть под ванну. Площадь рабочей поверхности
решетки должна быть не менее 100 см, и вентиляционное отверстие не должно сообщаться с областями, в
которых температура ниже 15°C и выше +35°C. (см. рис. 4: вентиляционная решетка)
Если у Вас появились какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту по сантехнике.
RUS
I/ O
IH
R
O
I/ O
O
IH
R
Рис. 4: вентиляционная решетка
1.5.2
Люк(и) доступа
На кожухе ванны или в стене для проведения работ по техническому обслуживанию должен быть
установлен люк доступа, размером не менее 40х50 см. Причем для проведения этих работ для каждого
двигателя нужен отдельный люк (см. рис.5: люк(и) доступа). Расположение люков указано в прайс-листе. У
своего дилера Вы также можете заказать набор люков на магнитах. Riho артикул № ZA 110000000005.
Сервисный отдел Riho не сможет провести обслуживание, если люки будут слишком маленькими или их не
будет вообще. Для обеспечения максимального доступа компания Riho рекомендует использовать
пластиковые фронтальные панели (если это допускается типом ванны).
Если у Вас появились какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту по сантехнике.
-37Z1209006.1 RUS
RUS
1.5.3
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
Панели
Если используются панели, их изолировать не надо. Они должны оставаться съемными.
IH
R
O
I/ O
O
IH
R
Elektrická
skříňka
Elektrická
skříňka
I/ O
Ñèñòåìà Hydro è Aero
Ñèñòåìà Hydro èëè Aero
Рис. 5: люк(и) доступа
1.5.4
Подача горячей и холодной воды
Трубы подачи воды могут быть установлены на край ванны или в стену для подключения к крану ванны.
Также может прилагаться установка по переливанию воды. Узнайте у Вашего дилера о комбинациях сливаперелива для ванны.
В случае установки устройства переливания воды в ванной, в линии подачи воды должен быть установлен
аэратор. Это необходимо для того, чтобы грязная вода не попадала обратно в трубу подачи воды.
Если у Вас появились какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту по сантехнике.
1.5.5
Слив
RUS
Подсоедините трубу канализации с сифоном к трубе слива ванны. Труба слива должна располагаться на
расстоянии около 25-35 см от центральной линии слива ванны и должна иметь достаточную пропускную
способность, чтобы обеспечить нормальный сток воды (см. рис. 6: труба слива). Если у Вас появились какиелибо сомнения, обратитесь к специалисту по сантехнике.
25
Рис. 6: труба слива
10
1.5.6
Подключение к электросети
Подключение к электросети должно производиться с помощью одного кабеля и распределительной
коробки. Для этого к гидромассажной ванне прилагается кабель 3x1,5мм2 с красной предупредительной
этикеткой. Выпоняйте все местные нормативы и правила по электрике. Подключение должно
производиться к группе 230В/50 Гц, состоящей из одной фазы, нейтрали и заземления, а также
заземляющий разъединитель на 30мA. Если у Вас появились какие-либо сомнения, обратитесь к
специалисту по сантехнике.
1.5.7
Выравниватель потенциалов
Металлическая рама ванны должна быть подсоединена к выравнивателю потенциалов. Для этого на раму
установлен специальный разъем со знаком заземления. Используйте провод заземления диаметром 4-6 мм2.
-38Enjoy the RIHO life-style
1.5.8.
Íàñòðîéêè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ñâåòà
Íà ïå÷àòíîé ïëàòå ýëåêòðîííîãî ëþêà ìîæíî íàéòè ñëåäóþùèå ïåðåêëþ÷àòåëè ñâåòà
Ïåðåêëþ÷àòåëü1:
Âêë. ñèñòåìû ñ 2 äâèãàòåëÿìè (2,3 êíîïîê óïðàâëåíèÿ)
Âûêë. ñèñòåìû ñ îäíèì äâèãàòåëåì (1,2 êíîïîê óïðàâëåíèÿ)
Ïåðåêëþ÷àòåëü2:
Âêë. Aero-ñèñòåìà âêëþ÷åíà.
Ïåðåêëþ÷àòåëü3:
Âêë. Âêëþ÷åíèå ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî îïîðîæíåíèÿ.
Âûêë. îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî îïîðîæíåíèÿ
Ïåðåêëþ÷àòåëü4:
Âêë
Замечание: DIP-переключатель 3 в случае 'Aero default' стоит на 'On'
2.0
Акриловые (PMMA) ванны RIHO (гидромассажные)
Все ванны Riho сделаны из акрила (полиметилметакрилата), дно усилено ДСП и армировано с помощью
полиэфира и стекловолокна.
Акрил - полностью окрашенный пластик.
Свойства акрила обеспечивают максимальный комфорт при мытье, при условии соблюдения правил по
установке и обслуживанию.
3.0
Обслуживание
! Благодаря непористой, гладкой поверхности материала грязь практически не будет приставать к нему.
Поэтому уход за ванной требует лишь ее протирания влажной губкой или тряпкой и жидким чистящим
средством (без абразивных компонентов) после использования..
! Устранение небольших царапин и схожих повреждений.
RUS
Если Вы желаете устранить небольшие повреждения, необходим соответствующий уход. Выполните
следующие действия:
при наличии небольших царапин имеет смысл использовать «хромовый и лаковый полировщик» (без
растворителей и минеральных частиц). Если удовлетворительный результат не будет достигнут, можно
зачистить повреждение с помощью водонепроницаемой шкурки № 600, а затем водонепроницаемой шкурки
№ 1000. Чтобы получить наилучший результат, снова воспользуйтесь «хромовым и лаковым полировщиком»,
и Ваша ванна будет выглядеть как новая.
Полный набор можно приобрести у Riho International bv (артикул №: POETSSET001).
Ремонт ванны осуществляется под Вашу ответственность.
! От серьезных повреждений, глубоких царапин, дыр и трещин также можно избавиться, сделав их
практически незаметными. Ремонт в этих случаях рекомендуется проводить с помощью специалиста.
-39Z1209006.1 RUS
RUS
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
4.0
Управление
4.1
Электронное управление
Чтобы включить гидромассажные функции, наполните ванну на 5 см выше уровня верхней форсунки
(гидросистема) или примерно на 15 см ниже края ванны (аэросистема).
Пользуясь ванной, не касайтесь электрических устройств. Это очень опасно.
4.1.1
Управление одной системой (гидро- или аэро-) (см. рис. 7 и 8)
В одинарных системах, как гидро-, так и аэро-, может использоваться система управления с одной или
двумя клавишами и, соответственно, с одним или двумя светодиодами.
Одна клавиша для включения/выключения гидромассажной системы (гидро- или аэро-)
Две клавиши для включения/выключения гидромассажной системы (гидро- или аэро-) и света
Для удобства в данном руководстве в дальнейшем будет использоваться термин «система».
В целях безопасности система автоматически отключится через 20 минут, если она не будет прежде
выключена вручную.
/O
/O
I
I
RIHO
RIHO
Рис. 7: панель управления с одной клавишей
Клавиша выключения
Нажимайте, если только в ванне налито достаточно воды.
Эта клавиша предназначена для включения и выключения системы.
! После первого нажатия клавиши двигатель начнет работать, а светодиодный индикатор над
ней загорится.
! После повторного нажатия двигатель остановится, а светодиодный индикатор погаснет.
! После длительного нажатия этой кнопки система автоматически ослабляется и усилиавается.
! Отпустив эту кнопку система автоматически будет действовать в том же режиме в котором
находилась до отпуска кнопки.
! Нажав еще раз, двигатель и LED-индикаторы над кнопкой выключаются.
! Новый пуск всегда начинается с жесткого режима.
! Ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè:
Âêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íîì óðîâíå âîäû.Ïîäñâåòêà âêëþ÷àåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî
íàæàòèÿ íà âûêëþ÷àòåëü. Ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 20 ìèíóò. Åñëè ôóíêöèÿ
ïîäñâåòêè âêëþ÷åíà, à óðîâåíü âîäû îïóñêàåòñÿ ñëèøêîì íèçêî (2 ñåê.), ïîäñâåòêà îòêëþ÷àåòñÿ.
Åñëè ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè âêëþ÷åíà ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå ìàññàæíîé ñèñòåìû, âðåìÿ åå
ðàáîòû íàñòðàèâàåòñÿ ïî âðåìåíè ðàáîòû äâèãàòåëÿ + 5 ìèíóò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëå
îòêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû ïîäñâåòêà áóäåò ðàáîòàòü åùå 5 ìèíóò. Åñëè
äâèãàòåëü îòêëþ÷èòñÿ â ïðîìåæóòêå, ïîäñâåòêà âûêëþ÷èòñÿ ÷åðåç 5 ìèíóò. Ïîäñâåòêà
îòêëþ÷àåòñÿ êðàòêèì íàæàòèåì íà âûêëþ÷àòåëü.
! Öâåòîâàÿ òåðàïèÿ:
Âêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íîì óðîâíå âîäû.Íàæàòèå âûêëþ÷àòåëÿ ïîäñâåòêè âêëþ÷àåò
ôóíêöèþ öâåòîâîé òåðàïèè. Öâåòîâàÿ òåðàïèÿ îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 20 ìèíóò. Åñëè íàæàòü
âûêëþ÷àòåëü ïîäñâåòêè âî âðåìÿ öâåòîâîé òåðàïèè, ñìåíà öâåòîâ, âî âðåìÿ êîòîðîé íàä
êíîïêîé ìèãàåò èíäèêàòîð, ïðåêðàòèòñÿ. Åñëè íàæàòü êíîïêó åùå ðàç, ñìåíà öâåòîâ çàïóñòèòñÿ
ñíîâà. Åñëè âû õîòèòå îñòàíîâèòü ýòó ôóíêöèþ ðàíüøå, íàæìèòå è íåêîòîðîå âðåìÿ óäåðæèâàéòå
âûêëþ÷àòåëü ïîäñâåòêè åùå ðàç öâåòîâàÿ òåðàïèÿ âûêëþ÷èòñÿ. Åñëè öâåòîâàÿ òåðàïèÿ
âêëþ÷åíà, à óðîâåíü âîäû ïîíèæàåòñÿ (2 ñåê.), ýòà ôóíêöèÿ âûêëþ÷èòñÿ. Åñëè öâåòîâàÿ òåðàïèÿ
âêëþ÷åíà ïîñëå çàïóñêà äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû, âðåìÿ ôóíêöèè ïîäñâåòêè
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî âðåìåíè ðàáîòû äâèãàòåëÿ + 5 ìèíóò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ
äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû öâåòîâàÿ òåðàïèÿ áóäåò ðàáîòàòü åùå 5 ìèíóò. Åñëè äâèãàòåëü
îòêëþ÷èòñÿ â ïðîìåæóòêå, öâåòîâàÿ òåðàïèÿ âûêëþ÷èòñÿ ÷åðåç 5 ìèíóò.
-40Enjoy the RIHO life-style
RUS
/O
I
Рис. 8: панель управления с двумя клавишами
4.1.2
/O
I
Система сушки
Ручное управление функцией сушки:
Если держать выключатель I/ нажатым в течение 2-х секунд, пока в ванне «нет» воды
(согласно датчику уровня), будет запущена функция сушки. При этом:
! светодиодный индикатор над выключателем I/ начнет мигать
! гидро-двигатель включится на несколько секунд (если имеется в наличии).
! аэро-двигатель включится на 45 секунд (если имеется в наличии).
! затем двигатель выключится, а светодиодный индикатор над выключателем I/ погаснет.
O
O
O
Это делается для очистки и сушки труб системы.
Автоматическое управление функцией сушки:
Если Вы принимаете ванну, и датчик уровня находится под водой дольше 5-ти минут, функция
сушки автоматически включится после того, как ванна опустеет. В течение 8-минутного
периода ожидания светодиодный индикатор над клавишей выключения I/ будет мигать на
большой скорости (в два раза быстрее, чем обычно). После этого в течение 45 секунд будет
работать аэро-двигатель (светодиодный индикатор при этом мигает с обычной скоростью)
O
Внимание:
Эта функция может быть отключена при помощи перемычки во время установки.
4.1.3
Управление комбинацией систем гидро- и аэро- (см. рис. 9 и 10)
В случае сочетания гидро- и аэросистем в системе управления будут использоваться две или три клавиши,
соответственно с 2-мя или 3-мя светодиодными индикаторами.
Две клавиши управляют независимым включением гидросистемы и аэросистемы
Три клавиши для независимого включения гидросистемы, аэросистемы и для света
В целях безопасности система автоматически отключится через 20 минут, если она не будет прежде
выключена вручную.
RUS
RIHO
RIHO
Рис. 9: панель управления с двумя клавишами
Рис. 10: панель управления с тремя клавишами
Клавиша «Гидро»:
Нажимайте, если только в ванне налито достаточно воды.
Эта клавиша предназначена для включения и выключения гидросистемы.
! После первого нажатия клавиши двигатель начнет работать, а светодиодный индикатор над
ней загорится.
! После повторного нажатия двигатель остановится, а светодиодный индикатор погаснет.
! После длительного нажатия этой кнопки система автоматически ослабляется и усилиавается.
! Отпустив эту кнопку система автоматически будет действовать в том же режиме в котором
находилась до отпуска кнопки.
! Нажав еще раз, двигатель и LED-индикаторы над кнопкой выключаются.
! Новый пуск всегда начинается с жесткого режима.
-41Z1209006.1 RUS
RUS
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
Клавиша «Аэро»:
Нажимайте, если только в ванне налито достаточно воды.
Эта клавиша предназначена для включения и выключения аэросистемы.
! После первого нажатия клавиши двигатель начнет работать, а светодиодный индикатор над
ней загорится.
! После повторного нажатия двигатель остановится, а светодиодный индикатор погаснет.
! После длительного нажатия этой кнопки система автоматически ослабляется и усилиавается.
! Отпустив эту кнопку система автоматически будет действовать в том же режиме в котором
находилась до отпуска кнопки.
! Нажав еще раз, двигатель и LED-индикаторы над кнопкой выключаются.
! Новый пуск всегда начинается с жесткого режима.
! Ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè:
Âêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íîì óðîâíå âîäû.Ïîäñâåòêà âêëþ÷àåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî
íàæàòèÿ íà âûêëþ÷àòåëü. Ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 20 ìèíóò. Åñëè ôóíêöèÿ
ïîäñâåòêè âêëþ÷åíà, à óðîâåíü âîäû îïóñêàåòñÿ ñëèøêîì íèçêî (2 ñåê.), ïîäñâåòêà îòêëþ÷àåòñÿ.
Åñëè ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè âêëþ÷åíà ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå ìàññàæíîé ñèñòåìû, âðåìÿ åå
ðàáîòû íàñòðàèâàåòñÿ ïî âðåìåíè ðàáîòû äâèãàòåëÿ + 5 ìèíóò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëå
îòêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû ïîäñâåòêà áóäåò ðàáîòàòü åùå 5 ìèíóò. Åñëè
äâèãàòåëü îòêëþ÷èòñÿ â ïðîìåæóòêå, ïîäñâåòêà âûêëþ÷èòñÿ ÷åðåç 5 ìèíóò. Ïîäñâåòêà
îòêëþ÷àåòñÿ êðàòêèì íàæàòèåì íà âûêëþ÷àòåëü.
! Öâåòîâàÿ òåðàïèÿ:
Âêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íîì óðîâíå âîäû.Íàæàòèå âûêëþ÷àòåëÿ ïîäñâåòêè âêëþ÷àåò
ôóíêöèþ öâåòîâîé òåðàïèè. Öâåòîâàÿ òåðàïèÿ îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 20 ìèíóò. Åñëè íàæàòü
âûêëþ÷àòåëü ïîäñâåòêè âî âðåìÿ öâåòîâîé òåðàïèè, ñìåíà öâåòîâ, âî âðåìÿ êîòîðîé íàä
êíîïêîé ìèãàåò èíäèêàòîð, ïðåêðàòèòñÿ. Åñëè íàæàòü êíîïêó åùå ðàç, ñìåíà öâåòîâ çàïóñòèòñÿ
ñíîâà. Åñëè âû õîòèòå îñòàíîâèòü ýòó ôóíêöèþ ðàíüøå, íàæìèòå è íåêîòîðîå âðåìÿ óäåðæèâàéòå
âûêëþ÷àòåëü ïîäñâåòêè åùå ðàç öâåòîâàÿ òåðàïèÿ âûêëþ÷èòñÿ. Åñëè öâåòîâàÿ òåðàïèÿ
âêëþ÷åíà, à óðîâåíü âîäû ïîíèæàåòñÿ (2 ñåê.), ýòà ôóíêöèÿ âûêëþ÷èòñÿ. Åñëè öâåòîâàÿ òåðàïèÿ
âêëþ÷åíà ïîñëå çàïóñêà äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû, âðåìÿ ôóíêöèè ïîäñâåòêè
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî âðåìåíè ðàáîòû äâèãàòåëÿ + 5 ìèíóò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ
äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû öâåòîâàÿ òåðàïèÿ áóäåò ðàáîòàòü åùå 5 ìèíóò. Åñëè äâèãàòåëü
îòêëþ÷èòñÿ â ïðîìåæóòêå, öâåòîâàÿ òåðàïèÿ âûêëþ÷èòñÿ ÷åðåç 5 ìèíóò.
Система сушки
Ручное управление функцией сушки:
Если нажать одну или две клавиши на 2 секунды, когда в ванне «нет» воды (согласно датчику
уровня), будет задействована функция сушки:
! светодиодные индикаторы над обеими клавишами начнут мигать +
! гидро-двигатель включится на несколько секунд
! аэро-двигатель включится на 45 секунд
! двигатели остановятся, и светодиодные индикаторы погаснут
Это делается для очистки и сушки труб системы.
Автоматическое управление функцией сушки:
Если Вы принимаете ванну, и датчик уровня находится под водой дольше 5-ти минут, функция
сушки автоматически включится после того, как ванна опустеет. В течение 8-минутного
периода ожидания светодиодный индикатор над клавишей выключения + будет мигать на
большой скорости (в два раза быстрее, чем обычно). После этого в течение 45 секунд будет
работать аэро-двигатель (светодиодный индикатор при этом мигает с обычной скоростью)
Внимание:
Эта функция может быть отключена при помощи перемычки во время установки.
Enjoy the RIHO life-style
RUS
4.1.4
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
5.0
Система защиты
Если количество воды в ванне недостаточно, система не запустится, чтобы не работать в сухой ванне.
Двигатель также оснащен выключателем температурной безопасности. Он выключит двигатель, если
возникнут какие-либо проблемы.
5.1
Нормальная температура воды в ванне
Рекомендуемая нормальная температура воды в ванне +38°C.
5.2
Дезинфекция и чистка
Гидромассажные системы необходимо дезинфицировать и чистить. Для этого Riho предлагает различные
средства.
! Дезинфекция. Для дезинфекции в случае ежедневной эксплуатации ванны рекомендуется после
завершения процесса мытья добавлять в воду раз в 2 недели три таблетки моющего/дезинфицирующего
средства (Riho арт. № REDIS001-). Затем включить систему согласно указаниям, приведенным в данном
руководстве. Если ванна используется не так часто, можно внести соответствующие изменения в график
ухода.
! Чистка. Чтобы система не загрязнялась жиром, органическими или другими отходами, рекомендуется
один раз в неделю добавлять в воду 100 мл чистящей жидкости (Riho арт. № REDIS002-) при ежедневной
эксплуатации. Затем включить систему согласно указаниям, приведенным в данном руководстве. Если
ванна используется не так часто, можно внести соответствующие изменения в график ухода. Вымойте
ванну еще раз после слива воды.
Предупреждение:
при использовании чистящих/дезинфицирующих таблеток Riho и чистящей жидкости Riho Clean Plus важно
помнить следующее:
- храните эти вещества в недоступном для детей месте;
- не допускайте попадания этих веществ в глаза и на лицо;
- не принимайте их внутрь;
- при попадании этих веществ на кожу - смойте водой;
- не вдыхайте их;
- не находитесь в ванне после того, как эти вещества были добавлены в воду.
5.3
Полезные советы
! В случае проблем со здоровьем: посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем пользоваться
RU
RUS
гидромассажной системой.
! Не рекомендуется пользоваться гидромассажной системой дольше 10-ти минут.
! Не следует пользоваться гидромассажной системой сразу после приема пищи.
! Пену для ванны, шампуни или мыло следует использовать после гидромассажа. Использование этих
продуктов одновременно с гидромассажной системой приведет к чрезмерному пенообразованию.
6.0
Дополнительное обслуживание
Внимание: всегда отключайте устройство от сети перед проведением
каких-либо работ по обслуживанию.
Сервисный отдел гидромассажных ванн не сможет обеспечить обслуживание ванн, если люки доступа
отсутствуют или слишком малы, а также если они не находятся в указанном месте (см. прайс-лист).
При необходимости дополнительного обслуживания, пожалуйста, обращайтесь в авторизированные
сервисные центры. Гарантия будет аннулирована, если устройство было ненадлежащим образом
использовано неуполномоченными лицами, а ответственность за безопасность изделия будет снята с
производителя. При замене деталей используйте только оригинальные и одобренные запчасти, иначе
гарантия будет аннулирована, а ответственность за безопасность изделия будет немедленно снята с
производителя.
Обнаружение и устранение неисправностей.
-43Z1209006.1 RUS
RUS
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
Проблема 1.
Гидромассажные устройства не работают после нажатия на клавишу включения.
Причина 1:
силовой кабель может быть не подключен к устройствам.
Решение 1:
подключены ли гидромассажные устройства должным образом?
Проверьте предохранители.
Включена ли подача электроэнергии?
Причина 2:
уровень воды может быть недостаточно высоким.
Гидромассажные устройства с электронным управлением оснащены датчиком, который позволяет системе
работать, только когда уровень воды достаточно высок.
Если имеется достаточное количество воды, проверьте, не был ли поврежден переключатель уровня воды
при транспортировке или установке.
Решение 2:
наполните ванну, если воды недостаточно.
Если переключатель уровня воды не работает, обратитесь в сервисный отдел Riho.
Проблема 2.
Гидромассажные устройства не работают.
Причина:
электронная система могла дать сбой при неоднократном нажатии на клавиши управления, случайном или
намеренном.
Решение:
выключите устройство, подождите минуту, затем снова включите его; электронная система перезапустится.
Если такая ситуация будет повторяться, обратитесь в сервисный отдел Riho.
Проблема 3.
Система не запускается.
Решение:
оставьте систему охлаждаться в течение 2-х часов. Если ситуация не изменяется или периодически
повторяется, обратитесь в сервисный отдел Riho.
7.0
Форма заявки на обслуживание
При прямых заявках на обслуживание воспользуйтесь списком ближайших к Вам сервисных центров,
приведенном на последней странице.
«Заявка на обслуживание Riho» приведена на рис. 11.
Для размышления.
Внимание: согласно инструкциям по установке, должен иметься люк доступа размером не менее 40
(ширина) на 50 (высота) см, если ванна закрыта кожухом.
(Если таких люков нет, то клиент должен снять ванну к приходу специалиста по установке.)
В помещении не должно быть препятствий или объектов, мешающих работе.
Если пластиковая панель изолирована с помощью герметика, Вы должны удалить герметик к моменту
прихода нашего технического сотрудника.
-44Enjoy the RIHO life-style
RUS
Причина:
в целях защиты гидро- и аэро-двигатели оснащены выключателем температурной безопасности. В случае
перегрева двигатель выключается. Возможной причиной может быть то, что двигатель заблокирован.
Рис. 11: Заявка на обслуживание Riho
ЗАЯВКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ RIHO
Опт/розница
Компания:______________________________________
Контактное лицо:_________________________________________
Местоположение:________________________________
Телефон:_______________________________________________
Факс:__________________________________________
Ваш представитель:______________________________________
E-mail:_________________________________________
Специалист по установке:
Компания:______________________________________
Местоположение:_________________________________________
Факс:___________________________________________
Телефон: _______________________________________________
Конечный пользователь:
Отладка:_______________________________________
Адрес:__________________________________________________
Почтовый индекс:________________________________
Город:__________________________________________________
Домашний телефон:______________________________
Рабочий телефон:________________________________________
Факс:___________________________________________
E-mail:__________________________________________________
Изделие:
Ванна – Гидромассажная панель - Гидромассажная ванна – Душ – Душевая панель – Паровая кабинка
RUS
Наименование/тип:______________________________
Серийный номер:_________________________________________
Цвет:__________________________________________
Дата покупки:____________________________________________
Номер счета-фактуры/представитель (Riho BV) поставщика:______________________________________________________
Гидромассажная ванна:
Система:
 гидро-электронная
 гидро/аэро-электронная
 гидро/spydro-механическая
 гидро-механическая
 spydro-механическая
 аэро-электронная
Паровая кабинка:
Отделка:
 базовая
 профессиональная
Есть ли люк доступа? ДА/НЕТ
Минимальный размер 40х50 см
Причина заявки на обслуживание
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
С уважением,
Все наши соглашения действуют в рамках наших общих условий поставки, зарегистрированных
нотариусом в г. Бреда 5-го января 1994 г. Под № 3/94
-45Z1209006.1 RUS
Whirlpool Electronic - руководство пользователя
8.0
Условия гарантии
1
Мы гарантируем качество конструкции и материалов, поставленных нами, и обязуемся заменять
бесплатно все компоненты, в которых будет выявлен брак из-за недостатков конструкции или
дефектов материалов в течение 3 лет с момента поставки. Такие компоненты следует выслать
нам за наш счет. Стоимость демонтажа или монтажа этих компонентов нами не оплачиваются.
На изделия Riho, изготовленные из акрила, дается гарантия неизменности цвета и формы в
течение 5 лет.
Очистку изделий Riho следует производить при помощи указанных Riho продуктов.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа,
неподобающего использования или неправильного обслуживания, а также вследствие изменений
или ремонта, произведенных покупателем, клиентом или третьей стороной самостоятельно.
Гарантия применяется только в той степени, в какой клиент и/или покупатель соблюдали свои
обязательства по отношению к нам.
Гарантийные обязательства не распространяются на компоненты в широком смысле этого слова,
которые не были поставлены или установлены нами.
Гарантия не предоставляет ничего, кроме бесплатной поставки новых компонентов. Мы не несем
ответственности за какой-либо ущерб, как бы его ни называли, понесенный клиентом и/или
покупателем.
Если мы по гарантии заменяем компоненты, замененные компоненты становятся нашей
собственностью.
Если клиент и/или покупатель ставит условие, что будут использованы определенные материалы
или компоненты, поставленные определенными изготовителями, то период ответственности
и/или гарантии, которые мы берем на себя, не будут превышать ответственность и/или
гарантийный период, предоставляемый нам изготовителями указанных компонентов или
материалов.
Жалобы на брак в поставленных материалах и/или выполненных работах должны быть высланы
нам в письменном виде в течение 7 дней со дня их обнаружения.
Мы не несем какой-либо ответственности за изменения, внесенные клиентом и/или покупателем
или третьей стороной от имени покупателя и/или клиента, а также за спецификации материалов
и расчеты, имеющие отношения к данным изменениям.
Мы никогда не будем компенсировать понесенный прямой или косвенный ущерб, как бы он ни
назывался. Мы также не несем ответственность за ущерб, который мог быть причинен имуществу
клиента/покупателя или третьей стороны во время установки продукции.
Мы никогда не будем компенсировать утрату дела и потерю прибыли, или косвенные убытки, как
бы они ни назывались, возникшие по какой-либо причине, в том числе из-за задержек при
поставке или установке проданного изделия.
Гарантия Riho аннулируется при использовании изделия за пределами той страны, в которой оно
было куплено.
1a
1b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-46Enjoy the RIHO life-style
RUS
RUS
H
Z1209006.1 H
H
Whirlpool Electronic felhasználói útmutató
RIHO hidromasszázskádak beszerelési és üzemeltetési
útmutatója
Tartalomjegyzék
Fejezet
Leírás
Oldal
1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
RIHO hidromasszázskádak beszerelése
Fürdoszobákra vonatkozó biztonsági eloírások
Hidromasszázskád
Szállítás
Beszerelés elotti tennivalók
A fürdokád beszerelése
Szellozorács
Szereloablak(ok)
Panelek
Hideg- és melegvizes csatlakozás
Vízelvezeto cso
Villamos bekötés
Potenciálkiegyenlítés
Az áthidalókapcsolók beállításai
.49
.49
.50
.50
.50
.51
.53
.53
.54
.54
.54
.54
.54
.55
RIHO akril hidromasszázskádak
.55
Karbantartás
.55
4.0.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
Üzemeltetés
Elektronikus üzemeltetés
Önálló rendszer üzemeltetése (hydro vagy aero)
Run-dry rendszer
Kombinált hydro/aero rendszer üzemeltetése
Run-dry rendszer
.56
.56
.56
.57
.57
.58
5.0.
5.1.
5.2.
5.3.
Védelmi rendszer
A fürdovíz normál homérséklete
Fertotlenítés és tisztítás
Tanácsok a felhasználóknak
.58
.58
.58
.59
6.0.
Javító karbantartás
.59
7.0.
Szervizkérelmi urlap
.60
8.0.
Garanciafeltételek
.62
H
2.0.
3.0.
Enjoy the RIHO life-style
1.0.
RIHO hidromasszázskádak beszerelése
A hidromasszázskádak teljes mértékben megfelelnek a vonatkozó EN-szabványoknak és az adott ország érvényes
eloírásainak.
A szerelést képzett szakembernek kell végeznie.
A hidromasszázs beszerelésének az ebben a kézikönyvben szereplo szerelési útmutatás alapján kell történnie.
A szerelo vállalja a felelosséget az építészeti, elektromos és vízzel kapcsolatos eloszerelések megfelelo
kivitelezéséért.
1.1.
Fürdoszobákra vonatkozó biztonsági eloírások
Az elektromos aljzatokat, lámpákat, kapcsolókat és más elektromos felszerelést az adott országban érvényes eloírások
és szabványok által meghatározott veszélyzónákon kívül kell elhelyezni. Továbbá tilos bármilyen elektromos eszközt
elhelyezni a kádtól 60 cm-en belül oldalirányban, és kevesebb mint 225 cm-rel felette (1. ábra). A kapcsolót és egyéb
elektromos eszközöket úgy kell telepíteni, hogy a kádat használó személy ne érhesse el azokat.
cm
24
1
Zone 2
Zon
e
Zon
e
Zon
e
0c
m
Zone 3
60
2
3
1. ábra: Biztonsági távolságok
A GYÁRTÓ MENTESÜL MINDEN FELELOSSÉG ALÓL A KÖVETKEZO ESETEKBEN:
! ha figyelmen kívül hagyják a fürdoszobai földelésre, potenciálkiegyenlítésre és elektromos kivitelre vonatkozó,
adott országban érvényes eloírásokat és szabványokat;
! ha nem tartják be az adott országban érvényes törvények és szabványok fürdoszoba-biztonságra vonatkozó
eloírásait; vagy
! nem a jelen útmutatóban leírtak szerint járnak el.
A terméket a gyári ellenorzés után esetenként részben szétszerelik a szállítás megkönnyítése, valamint annak
érdekében, hogy a terméket be lehessen vinni a rendeltetési helyéül szolgáló helyiségbe. Ajánlott a kád minden
komponensét ellenorizni a beszerelés elott.
A szerelés után reklamált sérülésekre a garancia nem vonatkozik.
H
-49Z1209006.1 H
H
Whirlpool Electronic felhasználói útmutató
1.2.
A hidromasszázskád beszerelése
Valamennyi Riho hidromasszázskád akrilból készült (lásd: akril fürdokádak), és a felszerelését a vásárló választhatja
meg. A vásárlók a következo rendszeru modellek közül választhatnak:
1. Hydro-rendszer
2. Aero-rendszer
3. Hydro-/aero-rendszer
(oldalsó víz- és levegofúvókák)
(alsó levegofúvókák)
(mindkét rendszer kombinációja)
Az összes lehetséges részletet a Riho árlistája tartalmazza.
1.3.
Szállítás
A hidromasszázs-rendszerek standard szállítása teljesen összeállítva és becsomagolva történik, a muködéspróba
elvégzése után.
A Whirlpool készülékek leszállítása, a flexibilis szennyvízleeresztő gégecső nélkül történik.
! FIGYELEM! Beszerelés elott ellenorizze a kádat, hogy nem található-e rajta anyag- és/vagy gyártási hiba. Ezért
távolítsa el a kartonpapír csomagolást. A szerelés közbeni rongálódás elkerülése érdekében a védofóliát csak az
utolsó pillanatban távolítsa el. Beszerelés után a Riho csupán a rejtett anyaghibákra adhat garanciát. Nézze meg,
nincs-e a fólián karcolás vagy egyéb sérülés. Ha sérülést talál rajta, vizsgálja meg magát a kádat, hogy nem sérült-e.
Ennek érdekében csak a szükséges mértékben távolítsa el a fóliát, hogy az a szerelés alatt a leheto legjobban védje
a kádat. Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
1.4.
Beszerelés elotti tennivalók
A szerelést végzo személynek biztosítania kell többek között a következo szerkezeti feltételeket:
- Egy legalább 100 cm2-es szellozorács a motor(ok)hoz
- Egy második szellozorács a természetes szellozés biztosítására (a két szellozorácsot egymástól minél
távolabbra kell helyezni)
- Min. 40 x 50 cm méretu szereloablak(ok) a szervizeléshez (legalább a motoroknál). Ajánljuk egy
szereloablak elhelyezését a túlfolyónyílás mellett is.
- Hideg- és melegvizes csatlakozás
- Vízelvezeto cso
- 230 V-os/50 Hz-es elektromos csatlakozás; rögzített csatlakozás érintésvédo kapcsolóval
- A hidromasszázskád keretéhez rögzített 46 mm2-es potenciálkiegyenlíto földelokapocs
- Freccsenésbiztos perem a hidromasszázskád köré
- Ajánlott a hidromasszázskádat külön csatlakoztatni, hogy a szerelvény megfelelo áramot kaphasson
H
A fürdokád beszerelése elott a szerelo szenteljen fokozott figyelmet a következo pontoknak:
- A szerelés megkezdése elott ellenorizze, hogy nincs-e hiba a kádon és a hidromasszázsberendezésen. A beszerelés után talált hibák esetében nem áll módunkban megtéríteni a szétszerelés
költségeit. Beszerelés után a Riho csupán a rejtett hibákra adhat garanciát.
- Szállításkor és szerelés közben nem szabad a kádat a csöveknél, tömloknél vagy fúvókáknál
megfogni.
- Beszerelés elott ellenorizni kell a hidromasszázs-berendezés tömítettségét.
- A hidromasszázs-berendezés ne érintkezzen a fallal, hogy a motor elkerülhetetlen rezgései ne
továbbítódhassanak. A kád pereme és a falak között ajánljuk megfelelo szigeteloszalag használatát, a
zaj csökkentése végett.
- Muanyag panelek szerelése esetén ügyeljen a panelek magasságára a kád alsó pereméhez képest. A
panelnek legalább 5 mm-es magasságban kell lennie a padlótól, hogy ne gátolja a szellozést.
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
-50Enjoy the RIHO life-style
1.5.
A fürdokád beszerelése:
! A kád biztosabb védelme érdekében helyezzen karton- vagy muanyag lapot az aljára.
! A kádhoz tartozik egy 4 állítható lábbal ellátott fém tartókeret. A 4 állítható láb a csomagolási módtól függoen külön
szerezheto be. Szükség esetén szerelje fel a 4 beállítható lábat (2. ábra: A láb beszerelési rajza). Úgy állítsa be a
lábakat, hogy a kád szintezése és magassága a megfelelo legyen, és az ellenanyák megszorításáról se feledkezzen
meg. Minden lábnak biztosan kell állnia a padlón.
A
A
2. ábra: A láb beszerelési rajza
! Szerelje egybe a túlfolyót a kád túlfolyójával. Ellenőrizze, hogy a felhasznált tartozékokat a gyártó által mellékelt
kézikönyv útmutatásai alapján szerelték-e fel! A kád le-, és túlfolyónyílásának az átmérője: Ø52 mm.
! A kád faléc segítségével rögzítheto a falhoz (lásd 3. ábra: Fali szerelés), vagy használhatja az elkészített
kapcsokat a következo oldalon bemutatott módon. A kád beszerelheto a csempével burkolt fal mellé (ezt javasolja a
RIHO), illetve úgy is, hogy a fal csempézése a kád peremérol indul. (A csempével burkolt fal mellé telepítés azzal az
elonnyel jár, hogy hiba esetén, amennyiben a szereloablak nem biztosít megfelelo hozzáférést, a kád kiemelésével
lehetséges a hozzáférés.)
Csatlakoztassa a kádat a lefolyócsore. Megfeleloen szintezze ki a kádat.
3. ábra: Fali szerelés
H
-51Z1209006.1 H
Whirlpool Electronic felhasználói útmutató
H
1
2
3
OHI
R
O/ I
O/ I
H
OHI
R
-52Enjoy the RIHO life-style
! Töltse meg a kádat félig vízzel, és ellenorizze, hogy továbbra is vízszintesen áll-e. Ez rendkívül fontos. Szükség
esetén korrigálja a lábak beállítását. Ellenorizze, nem szivárog-e a víz a lefolyócso csatlakoztatásánál, majd töltse
meg a kádat a túlfolyónyílásig. Hagyja a vizet rövid ideig túlfolyni, és ellenorizze, jól van-e tömítve a túlfolyócso, és
hogy megfeleloen elvezeti-e a vizet.
! A kád nyitott oldalai muanyag panelekkel vagy csempeburkolatú fallal zárhatók le. Ez a teljes perem mentén vagy
csak a kívánt részeken egyaránt lehetséges.
! A kád csatlakozásainak tömítéséhez csakis csovezetékekhez készült savmentes szilikon tömítoanyag
használható.
! A kád többféle módon helyezheto el:
- Csempével burkolt fal mellé. Használjon szilikon tömítoanyagot a perem körül a kád esetleges
mozgásának elnyelése érdekében.
- Fülkébe helyezett (azaz két fal közé ékelt) és/vagy a peremnél vízszintes csempesorral lezárt kád
esetén a perem és a csempesor, illetve fal közötti (4-5 mm-es) illesztési hézagot ugyancsak szilikon
tömítoanyaggal kell tömíteni. Ez a 4-5 mm-es hézag a kád peremére ható torziós erok elnyelése miatt
szükséges.
- Ha muanyag panel helyett fallal zárjuk le a kád nyitott oldalait, annak teteje vagy a csempesor és a kád
peremének alja között 4-5 mm-es illesztési hézagot kell hagyni.
Ezt ugyancsak tömítoanyaggal kell kitölteni.
A szilikon tömítoanyag jó vízszigetelo csatlakozást biztosít, és lehetové teszi a kád kismértéku tágulását. A
tömítési eljárás elkezdése elott ezért meg kell tölteni a kádat vízzel egészen a túlfolyónyílásig, és meg kell
bizonyosodni róla, hogy a kád mind a négy lába stabilan áll a padlón.
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
1.5.1.
Szellozorács
A motor(ok) optimális muködésének biztosítása érdekében telepítsen szellozorácsot a kád szélére vagy a falba a kád
alatt. Freccsenésbiztos rácsot használjon, s azt úgy helyezze el, hogy az esetleges freccseno víz ne juthasson a kád
alá. A rács hasznos szellozofelülete legalább 100 cm2 legyen, és ne nyíljon +15°C-nál alacsonyabb vagy +35°C-nál
magasabb homérsékletu helyre (4. ábra: Szellozorács).
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
I/ O
IH
R
O
I/ O
I/ O
R
IH
R
O
O
IH
4. Ábra: Szellozorács
1.5.2.
Szereloablak(ok)
H
A freccsenésálló szereloablakot a kád szélén vagy a falon kell elhelyezni. Mérete legalább 40 x 50 cm legyen, hogy
megfelelo hozzáférést biztosítson a karbantartási munkák esetén. Minden motorhoz külön szereloablakot kell
elhelyezni, a szervizelés érdekében (5. ábra: Szereloablak(ok)). Az árlistán megtekintheto a szereloablakok
elhelyezése. Forgalmazójától csempéhez való Riho mágneses szereloablak-készletet rendelhet (Riho cikkszáma ZA
110000000005). Ha nincsenek szereloablakok, vagy túl kis méretuek, akkor a Riho szervizrészleg nem tudja
elvégezni a szervizelést. A rendszerhez való hozzáférés biztosítása érdekében muanyag elülso panelek használatát
ajánljuk (ha azok rendelkezésre állnak az adott kádtípushoz).
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
-53Z1209006.1 H
H
1.5.3.
Whirlpool Electronic felhasználói útmutató
Panelek
Ha paneleket használ, azokat ne tömítse. Meg kell orizni az eltávolíthatóságukat.
IH
R
O
I/ O
O
IH
R
Elektrická
skříňka
Elektrická
skříňka
I/ O
Hydro- és aero-rendszer
Hydro- vagy aero-rendszer
5. ábra: Szereloablak(ok)
1.5.4.
Hideg- és melegvizes csatlakozás
A csaptelep csatlakoztatására szolgáló csovezetékek a kád peremére vagy a falra erosíthetok. Vásárolható
vízbekötovel ellátott túlfolyó-lefolyó szerelvény is; érdeklodjön a Riho termékek forgalmazójánál.
Ha vízbevezetovel ellátott lefolyó-túlfolyó szerelvényt csatlakoztat a kádhoz, levegoztetot is be kell iktatni. Ez
meggátolja, hogy a használt víz visszaáramoljon a csatlakozóvezetékbe.
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
1.5.5.
Vízelvezeto cso
Csatlakoztassa a lefolyócsövet a szifonnal a fürdoszoba vízelvezeto csövéhez. A fürdoszobai vízelvezetonek mintegy
25-35 cm-re kell lennie a kád lefolyónyílásának közepétol, és alkalmasnak kell lennie a megfelelo elvezetés
biztosítására. (6. ábra: Lefolyócso). Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
25
10
Villamos bekötés
A villamos ellátást egy kábellel, rögzített csatlakozódobozzal kell megoldani. Ezért a hidromasszázs-berendezést egy
3x1,5 mm2-es rögzített bekötésu kábellel szállítjuk piros figyelmezteto címkével. A helyi villamossági eloírásokat
szintén maradéktalanul követni kell. A berendezést egy 30 mA-es érintésvédelmi kapcsolóval ellátott, 230 V-os/50 Hzes, egy fázis-, egy nulla- és egy földelovezetékes áramkörre kell csatlakoztatni. Ha bizonytalan, forduljon
szakemberhez.
1.5.7.
Potenciálkiegyenlítés
A hidromasszázs-berendezés fémkeretét potenciálkiegyenlíto csatlakozással kell ellátni. Ennek érdekében egy fém
csatlakozó került a vázra földelésjellel. Erre a célra 4-6 mm2-es földelovezetéket használjon.
-54Enjoy the RIHO life-style
H
1.5.6.
6. ábra: Lefolyócso
1.5.8
DIP-kapcsolók beállításai
Az elektronika szekrényében elhelyezett nyomtatott áramköri lapokon a következő DIP-kapcsolók találhatók:
1-es DIP-kapcsoló:
Be: 2 motoros rendszerek (2,3 gombos vezérlés)
Ki: 1 motoros rendszerek (1,2 gombos vezérlés)
2-es DIP-kapcsoló:
Be: aero-rendszer be
3-as DIP-kapcsoló:
Be: automatikus ürítés funkció be
Ki: automatikus ürítés funkció ki
4-es DIP-kapcsoló:
Be
Megjegyzés: Aero default esetében a dipswitch 3 On állásban van!
2.0.
RIHO akril (PMMA) hidromasszázskádak
Valamennyi Riho kád akrilból (polimetil-metakrilát) készül, fenekét üvegszálas poliészterrel merevített faforgácslemez
erosíti.
Az akril egy muanyagfajta, melyet anyagában színeznek.
Az akril tulajdonságai révén a kád használójának maximális fürdési kényelmét szolgálja, amennyiben a beszerelési
és karbantartási utasításokat maradéktalanul betartják.
3.0.
Karbantartás
! Az anyag pórusmentességének, sima felületének köszönhetoen a szennyezodés egyáltalán nem, vagy csak
nagyon nehezen rakódik le rajta. Karbantartásként elegendo lehet a kád használat utáni megtisztítása nedves
szivaccsal vagy ruhával, folyékony (súrolásmentes) tisztítószerrel.
! A kád apró karcolásainak és nagyobb sérüléseinek javítása
Apró hibák javításakor járjon el fokozott óvatossággal. A következo módon cselekedhet:
Apró karcolások javítására (hígító és szemcsementes) „króm- és politúrfényezo” használata is elegendo. Ha ez nem
hoz kielégíto eredményt, a sérülés 600-as, majd ezt követoen 1000-es számú vízhatlan dörzspapírral lecsiszolható. A
felületet végül „króm- és politúrfényezovel” kezelje, s a kád olyan lesz, mint új korában.
A Riho International kínálatában szerepel egy teljes javítókészlet (cikkszáma: POETSSET001).
Ha egyedül javítja a kádat, ezt csak saját felelosségére teheti.
! A nagyobb rongálódások, mély karcolások, lyukak, sot repedések is kijavíthatók, és szinte teljesen eltüntethetok.
Az ilyen jellegu javításokat tanácsos erre szakosodott szerelore bízni.
H
-55Z1209006.1 H
H
Whirlpool Electronic felhasználói útmutató
4.0.
Üzemeltetés
4.1.
Elektronikus üzemeltetés
A hidromasszázskád használata elott töltse meg a kádat úgy, hogy a víz szintje 5 cm-rel ellepje a legfelso fúvókát
(hydro-rendszer), illetve körülbelül 15-cm-rel a kád pereme alatt legyen (aero-rendszer).
A hidromasszázs használata közben semmilyen villamos eszközt ne érintsen, fogjon meg vagy használjon.
Ez rendkívül nagy veszélyt jelent a felhasználóra nézve.
4.1.1.
Önálló rendszer üzemeltetése (hydro vagy aero) (7. és 8. ábra)
Az önálló hydro- vagy aero-rendszer egy-, illetve kétgombos kezelorendszer (1, illetve 2 jelzolámpa) segítségével
üzemeltetheto.
Egygombos kezelés: be-ki funkció (aero vagy hydro)
Kétgombos kezelés: be-ki funkció (aero vagy hydro) és világítás
Az egyszeruség kedvéért kézikönyvünkben a „rendszer” kifejezést használjuk.
Védelmi okokból a rendszer 20 perc után automatikusan leáll, hacsak kézileg hamarabb ki nem kapcsolják.
/O
/O
I
I
RIHO
RIHO
7. ábra: Egygombos kezelolap
Bekapcsológomb:
Csak elegendo mennyiségu víz esetén kapcsolja be.
Ezzel a nyomógombbal kapcsolható be és ki a rendszer.
! Elso megnyomása után a motor bekapcsol, és a gomb feletti jelzolámpa kigyullad.
! Második megnyomására a motor kikapcsol, és a gomb feletti jelzolámpa kialszik.
! A kapcsológomb hosszabb ideig tartó lenyomásának a következtében a rendszer automatikusan
gyorsabb illetve lassabb üzemmódba kapcsol.
! A kapcsoló elengedése után a rendszer automatikusan az elengedés pillanatában használatos
sebességgel működik tovább!
! A kapcsológomb ismételt megnyomására a kapcsolón található led-kijelző kialszik és a motor is leáll.
! Újra indítás esetén, mindig a magasabb sebességgel üzemel.
Világítás:
Csak elegendő magasságú vízszint esetén kapcsolható be.
A világításkapcsoló egyszeri megnyomására kigyullad a fény. A világítás 20 perc elteltével kapcsol ki.
Ha bekapcsolt világítás mellett túlságosan lecsökken a vízszint, a világítás kikapcsol (2 másodperc
után).
Ha a hidromasszázsmotor beindításakor be van kapcsolva a világítás, a rendszer 5 perccel a motor
kikapcsolása utánra állítja a funkció kikapcsolásának időpontját. A világítás tehát csak 5 perccel a motor
leállása után kapcsol ki. Ha motort hamarabb leállítják, a világítás akkor is bekapcsolva marad még 5
percig. A világítás a kapcsoló rövid megnyomásával kikapcsolható.
Színterápia:
Csak elegendő magasságú vízszint esetén kapcsolható be.
A világításkapcsoló hosszabb megnyomásával bekapcsol a színterápia. A funkció 20 perc elteltével
kapcsol ki. Ha a színterápia alatt megnyomja a világításkapcsolót, a színek váltakozása leáll, a gomb
fölötti jelzőlámpa pedig villogni kezd. A gomb újabb megnyomása után folytatódik a színek váltakozása.
Ha automatikus kikapcsolódása előtt szeretné kikapcsolni a funkciót, ismét nyomja meg hosszabban
a világításkapcsolót.Ha bekapcsolt színterápia mellett túlságosan lecsökken a vízszint, a funkció
kikapcsol (2 másodperc után). Ha a hidromasszázsmotor beindításakor be van kapcsolva a színterápia,
a rendszer 5 perccel a motor kikapcsolása utánra állítja a funkció kikapcsolásának időpontját. A
színterápia tehát csak 5 perccel a motor leállása után kapcsol ki. Ha motort hamarabb leállítják, a
színterápia akkor is bekapcsolva marad még 5 percig.
-56Enjoy the RIHO life-style
H
/O
I
8. ábra: Kétgombos kezelolap
4.1.2.
/O
I
Run-dry rendszer
Kézi run-dry funkció:
Ha a bekapcsológombot I/ 2 másodpercig nyomva tartja, amikor nincs víz a kádban
(a szintérzékelo adatai alapján), akkor beindul a run-dry funkció:
! A bekapcsológomb I/ fölötti jelzolámpa villogni kezd.
! Néhány másodpercre bekapcsol a hydro-motor (ha van).
! 45 másodpercre bekapcsol az aero-motor (ha van).
! Ez után leáll a motor, és a ki-be kapcsoló gomb I/ feletti jelzolámpa kialszik.
O
O
O
Ez a muvelet a rendszer csovezetékének tisztítását és szárítását szolgálja.
Automatikus run-dry funkció:
Ha fürdéskor a vízszintérzékelo 5 percig víz alá került, akkor a víz leeresztését követoen elindul az
automatikus run-dry funkció. A muvelet 8 perces idotartama alatt a bekapcsológomb I/ feletti jelzolámpa
gyorsabban villog (a normál villogás gyakoriságának kétszeresével). 45 másodpercre bekapcsol az aeromotor (a jelzofény a normál gyakorisággal villog).
O
Figyelem: Ez a funkció a beszereléskor egy áthidalókapcsolóval kiiktatható.
4.1.3.
Kombinált hydro/aero rendszer üzemeltetése (9. és 10. ábra)
A kombinált hydro/aero-rendszer két-, illetve háromgombos kezelorendszer (2, illetve 3 jelzolámpa) segítségével
üzemeltetheto.
Kétgombos kezelés: a hydro és aero független be-ki kapcsolása
Háromgombos kezelés: a hydro és aero független be-ki kapcsolása és világítás
Védelmi okokból a rendszer 20 perc után automatikusan leáll, hacsak kézileg hamarabb ki nem kapcsolják.
RIHO
RIHO
9. ábra: Kétgombos kezelolap
10. ábra: Háromgombos kezelolap
Hydro-gomb:
Csak elegendo mennyiségu víz esetén kapcsolja be.
Ezzel a nyomógombbal kapcsolható be és ki a hydro-rendszer.
! Elso megnyomása után a motor bekapcsol, és a gomb feletti jelzolámpa kigyullad.
! Második megnyomására a motor kikapcsol, és a gomb feletti jelzolámpa kialszik.
! A kapcsológomb hosszabb ideig tartó lenyomásának a következtében a rendszer automatikusan
gyorsabb illetve lassabb üzemmódba kapcsol.
! A kapcsoló elengedése után a rendszer automatikusan az elengedés pillanatában használatos
sebességgel működik tovább!
! A kapcsológomb ismételt megnyomására a kapcsolón található led-kijelző kialszik és a motor is leáll.
! Újra indítás esetén, mindig a magasabb sebességgel üzemel.
Aero-gomb:
Csak elegendo mennyiségu víz esetén kapcsolja be.
Ezzel a nyomógombbal kapcsolható be és ki az aero-rendszer.
! Elso megnyomása után a motor bekapcsol, és a gomb feletti jelzolámpa kigyullad.
! Második megnyomására a motor kikapcsol, és a gomb feletti jelzolámpa kialszik.
H
! A kapcsológomb hosszabb ideig tartó lenyomásának a következtében a rendszer automatikusan
gyorsabb illetve lassabb üzemmódba kapcsol.
! A kapcsoló elengedése után a rendszer automatikusan az elengedés pillanatában használatos
sebességgel működik tovább!
! A kapcsológomb ismételt megnyomására a kapcsolón található led-kijelző kialszik és a motor is leáll.
! Újra indítás esetén, mindig a magasabb sebességgel üzemel.
-57Z1209006.1 H
Whirlpool Electronic felhasználói útmutató
Világítás:
Csak elegendő magasságú vízszint esetén kapcsolható be.
A világításkapcsoló egyszeri megnyomására kigyullad a fény. A világítás 20 perc elteltével kapcsol ki.
Ha bekapcsolt világítás mellett túlságosan lecsökken a vízszint, a világítás kikapcsol (2 másodperc
után).
Ha a hidromasszázsmotor beindításakor be van kapcsolva a világítás, a rendszer 5 perccel a motor
kikapcsolása utánra állítja a funkció kikapcsolásának időpontját. A világítás tehát csak 5 perccel a motor
leállása után kapcsol ki. Ha motort hamarabb leállítják, a világítás akkor is bekapcsolva marad még 5
percig. A világítás a kapcsoló rövid megnyomásával kikapcsolható.
NL
H
Színterápia:
Csak elegendő magasságú vízszint esetén kapcsolható be.
A világításkapcsoló hosszabb megnyomásával bekapcsol a színterápia. A funkció 20 perc elteltével
kapcsol ki. Ha a színterápia alatt megnyomja a világításkapcsolót, a színek váltakozása leáll, a gomb
fölötti jelzőlámpa pedig villogni kezd. A gomb újabb megnyomása után folytatódik a színek váltakozása.
Ha automatikus kikapcsolódása előtt szeretné kikapcsolni a funkciót, ismét nyomja meg hosszabban
a világításkapcsolót.Ha bekapcsolt színterápia mellett túlságosan lecsökken a vízszint, a funkció
kikapcsol (2 másodperc után). Ha a hidromasszázsmotor beindításakor be van kapcsolva a színterápia,
a rendszer 5 perccel a motor kikapcsolása utánra állítja a funkció kikapcsolásának időpontját. A
színterápia tehát csak 5 perccel a motor leállása után kapcsol ki. Ha motort hamarabb leállítják, a
színterápia akkor is bekapcsolva marad még 5 percig.
4.1.4.
Run-dry rendszer
Kézi run-dry funkció:
Ha az egyik vagy mindkét gombot 2 másodpercre lenyomja, amikor nincs víz a kádban (a szintérzékelo
alapján), akkor elindul a run-dry funkció.
! A és gomb felett egyaránt villogni kezd a jelzofény.
! Néhány másodpercre bekapcsol a hydro-motor.
! 45 másodpercre bekapcsol az aero-motor
! A motorok leállnak, és a jelzofények kialszanak.
Ez a muvelet a rendszer csovezetékének tisztítását és szárítását szolgálja.
Automatikus run-dry funkció:
Ha fürdéskor a vízszintérzékelo 5 percig víz alá került, akkor a víz leeresztését követoen elindul az
automatikus run-dry funkció. A muvelet 8 perces idotartama alatt a és gomb feletti jelzolámpa
gyorsabban villog (a normál villogás gyakoriságának kétszeresével). 45 másodpercre bekapcsol az
aero-motor (a jelzofény a normál gyakorisággal villog).
Figyelem:
Ez a funkció a beszereléskor egy áthidalókapcsolóval kiiktatható.
5.0.
Védelmi rendszer
Ha nincs elegendo mennyiségu víz a kádban, akkor a rendszer nem indul be, a szárazon történo üzemelés
elkerülése érdekében.
A motor biztonsági hokapcsolóval is rendelkezik. Ez probléma esetén kikapcsolja a berendezést.
5.1.
A fürdovíz normál homérséklete
A fürdovíz ajánlott homérséklete 38°C.
5.2.
Fertotlenítés és tisztítás
H
A hidromasszázsrendszerek fertotlenítést és tisztítást igényelnek. Ehhez a Riho külön berendezést hozott létre.
! Fertotlenítés. Fertotlenítés céljára a kád napi használata esetén kéthetente három tisztító/fertotleníto tabletta
(Riho cikkszáma: REDIS001-) hozzáadását ajánljuk a fürdovízhez a fürdés befejezése után. Ez után kapcsolja be a
rendszert e kézikönyv utasításai alapján. A kád ritkább használata esetén arányosan változtasson az adagoláson.
! Tisztítás. A kád napi használata esetén azt ajánljuk, hogy hetente öntsön 100 ml tisztítófolyadékot (Riho
cikkszáma: REDIS002-) a fürdovízbe, hogy a rendszerben ne rakódhasson le zsír, valamint szerves és egyéb
-58Enjoy the RIHO life-style
szennyezodések. Ez után kapcsolja be a rendszert e kézikönyv utasításai alapján. A kád ritkább használata esetén
arányosan változtasson az adagoláson. A víz leeresztése után tisztítsa ki a kádat.
Figyelem!
A Riho tisztító/fertotleníto tabletta és a Riho Clean Plus tisztítófolyadék használata közben fontos az alábbiak
betartása:
- A termékek gyermekek elol elzárva tartandók.
- A szemmel és arccal való érintkezés kerülendo.
- Csak külso használatra.
- Ha az anyag borrel érintkezik, mossa le vízzel.
- Nem szabad belélegezni.
- E termékek hozzáadása után ne üljön a kádba.
5.3.
Tanácsok a felhasználóknak
!
!
!
!
Egészségi problémák esetén: a hidromasszázsrendszer használata elott kérdezze meg orvosát.
A hidromasszázs ajánlott használati ideje legfeljebb 10 perc.
Ne használja a hidromasszázsrendszert közvetlenül étkezés után.
Fürdohab (fürdosó), sampon vagy szappan csak a hidromasszázsrendszer használata után alkalmazható. Ha ilyen
termékeket használ, amikor a hidromasszázsrendszer muködésben van, akkor nagy mennyiségu hab keletkezik.
6.0.
Javító karbantartás
Figyelem! Minden karbantartási vagy egyéb munka elott kapcsolja ki az
áramellátást.
Ha nincsenek, túlságosan kis méretuek, vagy nem az eloírt helyen találhatók a szellozoablakok, akkor a Riho
szervizrészlege nem tudja elvégezni a szervizelést.
Javító karbantartás elvégzése érdekében lépjen forduljon a hivatalos szervizközponthoz. Ha a berendezést
illetéktelen személy nem megfeleloen használja, érvényét veszti a garancia és azonnal megszunik a gyártó
termékbiztonsággal kapcsolatos felelossége. A meghibásodott alkatrészeket csak eredeti vagy jóváhagyott
alkatrészekkel pótolja, különben a garancia érvényét veszíti, és a gyártónak a termék biztonságára vonatkozó
felelossége azonnal megszunik.
A hibák észlelése és megoldásuk
1. probléma
A hidromasszázs nem indítható be a bekapcsológomb megnyomásával.
1. ok:
Be van kapcsolva a hidromasszázs áramellátása?
1. megoldás:
Megfelelo a hidromasszázs csatlakozása?
Ellenorizze a biztosítékokat.
Be van kapcsolva az áramellátás?
2. ok:
Elég magas a víz szintje?
Az elektronikus vezérlésu hidromasszázsok vízszintérzékelovel dolgoznak, és csak akkor teszik lehetové a rendszer
muködését, ha a vízszint elegendoen magas.
Ha elegendo mennyiségu víz áll rendelkezése, ellenorizze, hogy nem lazult-e ki a vízszintkapcsoló a szállítás vagy a
beszerelés során.
H
2. megoldás:
Ha kevés a víz, töltse fel a kádat.
Ha a szintkapcsoló nem muködik, forduljon a Riho szervizrészlegéhez.
2. probléma
A hidromasszázs nem muködik.
-59Z1209006.1 H
H
Whirlpool Electronic felhasználói útmutató
Ok:
Az elektronikus rendszerben üzemzavar keletkezhetett a kezelogombok véletlenszeru vagy szándékos többszöri
megnyomása miatt.
Megoldás:
Kapcsolja ki az áramot, várjon néhány percig, majd kapcsolja be újra. Ettol az elektronikus rendszer újraindul. Ha a
probléma továbbra is fennáll, hívja a szervizrészleget.
3. probléma
Nem indul be a rendszer.
Ok:
A hydro- vagy aero-motorok biztonsági hokapcsolóval vannak felszerelve. Ha ez túlmelegszik, a motor kikapcsol.
Ennek legvalószínubb oka a motor elakadása.
Megoldás:
Hagyja lehulni a rendszert 2 órán keresztül. Ha a probléma nem szunik meg vagy visszatér, hívja a Riho
szervizrészlegét.
7.0.
Szervizkérelmi urlap
A közvetlen szervizkéréshez keresse meg a legközelebbi szervizközpont címét a hátlapon.
Riho szervizkérelemhez lásd a 11. ábrát.
Fontos szempontok:
Figyelem! A szerelési útmutató alapján a kifalazott típusú telepítés esetén szükséges egy legalább 40 x 50 cm
méretu szereloablakot létesíteni.
(Ha nincs szereloablak, akkor az ügyfélnek ki kell emelnie a kádat a szerelo érkezése elott.)
A helyiségnek akadályoktól mentesnek kell lennie, hogy a munka elvégezheto legyen.
H
Ha a muanyag paneleket tömítoanyaggal tömítette, akkor távolítsa el a tömítoanyagot a szerelo érkezése elott.
-60Enjoy the RIHO life-style
11. ábra: RIHO szervizkérelem
RIHO SZERVIZKÉRELEM
Nagy- vagy kiskereskedés:
Cég:________________________________________
Kapcsolattartó:_______________________________________
Hely:________________________________________
Telefonszám:________________________________________
Faxszám:____________________________________
Hivatkozási szám:_____________________________________
E-mail cím:___________________________________
Kivitelező:
Cég:________________________________________
Hely:_______________________________________________
Faxszám:____________________________________
Telefonszám: ________________________________________
Végfelhasználó:
Megbízás:_____________________________________
Cím:_______________________________________________
Irányítószám:___________________________________
Város:______________________________________________
Otthoni telefonszám:_____________________________
Munkahelyi telefonszám:_______________________________
Faxszám:______________________________________
E-mail cím:__________________________________________
Termék:
kád – kádpanel – hidromasszázs – zuhanytálca – zuhanypanel – gőzkabin – szauna – üvegpanelek
Megnevezés/típus:_______________________________
Sorozatszám:________________________________________
Szín:__________________________________________
Vásárlás dátuma:_____________________________________
Számlaszám/(Riho Int. BV) szállítási hivatkozása:_____________________________________________________________
Hidromasszázs:
Rendszer:
 hydro elektronikus
 hydro/aero elektronikus
 hydro/spydro mechanikus
 hydro mechanikus
 spydro mechanikus
 aero elektronikus
Gőzkabin:
Felület:
 alapfelszerelés
 professzionális
Van szerelőnyílás? IGEN/NEM
Minimális méret: 40 x 50 cm
A szervizkérelem oka:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
H
Üdvözlettel
Minden megállapodásunkra vonatkoznak a Bredai Bíróságon 1994. január 5-én a 3/94-es
szám alatt letétbe helyezett általános üzleti és szállítási feltételeink.
-61Z1209006.1 H
H
Whirlpool Electronic felhasználói útmutató
Garanciafeltételek
1.
Garantáljuk az általunk szállított áru jó konstrukciós és anyagállapotát. Valamennyi olyan alkatrészt
térítésmentesen kicserélünk, amely a szállítást követo három éven belül konstrukciós és/vagy anyaghiba
következtében meghibásodik. A szóban forgó alkatrészeket e célból vissza kell küldeni cégünknek (ez
térítésmentes). Az alkatrészek ki- és beszerelésének költségeit nem áll módunkban téríteni.
A Riho akrilból készült termékeinek szín- és állagtartására ötéves garanciát nyújtunk.
A Riho termékeit a Riho által megszabott készítményekkel kell tisztítani.
A garancia nem terjed ki a normál kopásból és elhasználódásból, a nem megfelelo kezelésbol vagy
karbantartásból, valamint az ügyfél és/vagy vásárló által, illetve az ügyfél és/vagy vásárló megbízásából
harmadik fél által végzett módosításokból vagy javításokból eredo hibákra.
A garancia csak akkor és olyan mértékben érvényes, ha és amennyiben az ügyfél és/vagy vásárló teljesíti
a cégünkkel szembeni kötelezettségeit.
Semmilyen garanciát nem nyújtunk azon alkatrészekre (a szó legtágabb értelmében), melyet nem a
cégünk szállított vagy telepített.
A garancia semmilyen esetben sem terjedhet túl az új alkatrészek ingyenes szállításán. Felelosségünk
nem vonatkozik az ügyfelet és/vagy vásárlót ért semmilyen egyéb (bármilyen névvel megjelölt) kárra.
Ha garanciális kötelezettségünket teljesítve kicserélünk egy alkatrészt, az eredeti alkatrész cégünk
tulajdonába kerül.
Ha az ügyfél és/vagy vásárló megszabja, hogy bizonyos anyagok vagy alkatrészek valamilyen konkrét,
névvel azonosított gyártótól vagy szállítótól származzanak, a cégünk által vállalt felelosség és/vagy nyújtott
garancia nem hosszabbítja meg az adott alkatrészek vagy anyagok gyártója vagy szállítója által a
cégünkkel szemben vállalt felelosség és/vagy a cégünknek nyújtott garancia idotartamát.
Hibás anyagok és/vagy elvégzett munkálatok esetében felmerülo panaszok a hiba észlelésétol számított 7
napon belül, írásos formában nyújthatók be cégünkhöz.
Nem vállalunk felelosséget semmilyen, az ügyfél és/vagy a vásárló által vagy az ügyfél és/vagy a vásárló
megbízásából harmadik személy által végzett tervezési munkával, sem pedig az ehhez kapcsolódó
anyagspecfikációkkal és számításokkal kapcsolatban.
Cégünk semmilyen körülmények között nem kötelezheto a (bármilyen névvel megjelölt) közvetlen vagy
közvetett károk megtérítésére. Nem vállaljuk továbbá a felelosséget a leszállított áruk beszerelése során
az ügyfél és/vagy a vásárló, illetve harmadik személy tulajdonát ért kárért.
Cégünk felelossége semmilyen körülmények között nem terjed ki az üzletvesztés, az elmaradt haszon és a
bármilyen névvel megjelölt következményes károk kompenzálására, fakadjanak azok bármibol, beleértve
az áruk leszállításának és/vagy telepítésének késését.
Ha a Riho terméket nem az eladás országában használják, a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.
1a.
1b.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
H
8.0.
-62Enjoy the RIHO life-style
H
Z1209006.1 H
Enjoy the RIHO life-style
RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
NL-5047TS Tilburg
tel.: +31-(0)13 572 87 28
fax: +31-(0)13 572 82 62
e-mail: [email protected]
RIHO Belgium b.v.b.a
Nijverheidslaan 27
B-3290 Diest
Tel.: +32-(0)13 314 780
fax: +32-(0)13 336 604
e-mail: [email protected]
RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH
Kapellenstraße 11
D-56235 Ransbach-Baumbach
tel.: +49-(0)26 232 071
fax: +49-(0)26 232 632
e-mail: [email protected]
RIHO Polska Sp. Z o.o.
ul. Dubois 119
93-465 Łódź
tel.: +48-(0)42 250 62 58
fax: +48-(0)42 250 62 57
e-mail: [email protected]
POLSKA
RIHO CZ, a.s.
Suchý 37
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420-516 468 222
fax: +420-516 468 216
e-mail: [email protected]
RIHO Hungary Kft
1056 Budapest, Duna u. 1.
tel: +36-20 359 2971
e-mail: [email protected]
V případě chybně uvedených modelů,
specifikací atd. nelze uplatňovat žádné
právní nároky. Chyby tisku a sazby
vyhrazeny.
Błędy w nazwie modelu/parametrach
technicznych, itp., nie upoważniają do
jakichkolwiek roszczeń. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za błędy
w druku i składzie tekstu.
 ñëó÷àå îøèáî÷íî óêàçàííûõ
ìîäåëåé/ñïåöèôèêàöèé è ò.ï. íå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íèêàêèõ ïðàâ.
Ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî íà îøèáêè ïå÷àòè
è òèïîãðàôñêîãî íàáîðà.
A hibásan bevezetett modellek,
műszaki adatok stb. nem biztosítanak
további jogokat a vásárlónak.
A nyomdai és tördelési hibák jogát
fenntartjuk.
Internet
WWW.RIHO.COM
Z1209006.1

Podobné dokumenty

Z1209005.1 manual TLCD whirlpool EE (cover)

Z1209005.1 manual TLCD whirlpool EE (cover) = Naplňte vanu do poloviny vodou a zkontrolujte, zda je horní plocha ve vodorovné poloze. Tento krok prosím nevynechejte! Podle potřeby upravte výšku stavitelných podpěr. Zkontrolujte, zda je připo...

Více