Listopad-prosinec 2013 - Střední průmyslová škola chemická, Brno

Komentáře

Transkript

Listopad-prosinec 2013 - Střední průmyslová škola chemická, Brno
1
1
1
2
/
2
01
3
CHE
MT
E
X
Mer
r
yChr
i
st
mas!
Cokdenaj
deš
|
edi
t
or
i
al
sl
ovoř
edi
t
el
eškol
y
3
sl
ovošéf
r
edakt
or
a
st
ane
3
3
|
ži
vot
ní
st
yl
snowboar
di
ng
4
|
r
ozhovor
y
sPhDr
.
I
vouGi
l
ber
t
ovou
6
sMgr
.
Josef
em Kol
ář
em
8
|
engl
i
shcor
ner
Mer
r
yChr
i
st
mas!
9
|
t
éma
gr
af
ol
ogi
e
1
0
|
vni
t
r
oškol
ní
t
i
skovýser
vi
s
Denpř
í
r
odní
chvěd
1
2
|Vánoce|
sl
oupky
1
3
r
ecenzevánoční
cht
r
hů
(
Nacoodpol
edne?)
1
4
|
kul
t
ur
a
r
ecenze:
zkr
ocení
zl
éženy
1
8
nacodoki
na?
1
9
|
obsah
Kr
ásnéVánocev
šem!A.
.
.
Nak
oncik
až
déhor
ok
umámedv
ěpov
i
nnos
t
i
:bi
l
ancov
ata
př
át
.Poj
ďmedot
oho!
Rok2013by
lvmnohaohl
edechnev
y
poči
t
at
el
ný
,a
l
ej
ak S
t
anese:
j
s
em z
j
i
s
t
i
l
,v
š
eš
pat
nés
eděj
epr
oněcodobr
é.Pr
ot
os
i
ánoční
(
šk
ol
ní
)
k
onecl
et
oš
k
auž
í
v
ám ipř
esnepř
í
z
eňněk
t
er
ý
chok
ol
nos
t
í
.V
Děk
uj
i
,2013,ž
es
'midalmož
náažmocl
ek
cízt
r
pěl
i
v
os
t
i
.a
k
ademi
e
Let
oš
ek by
lv
š
ak i mi
moř
ádně ús
pěš
ný
m r
ok
em v
pr
opagaciš
k
ol
y–z
nov
uaopětopak
uj
iz
námát
ř
is
l
ov
a:
Dne19.
12.
2013 s
e
Denpř
í
r
odní
chv
ěd.
e š
k
ol
ní t
ěl
ocv
i
čně s
Př
ej
mes
i
donás
l
eduj
í
cí
hor
ok
uj
ent
onej
l
epš
í
,dobr
éz
dr
av
ív
el
k
ou pr
av
děpodobnos
t
í
aj
ednoduš
ehodněv
š
eho,co s
ipř
ej
eme!Šť
as
t
nýnov
ýv
bude k
onat v
ánoční
r
ok
!
!
!Anez
apomeňt
e:J
aknaNov
ýr
ok
,t
akpocel
ýr
ok
!
ak
ademi
e.T
éma:Sv
ět
ov
á
k
ol
a, aneb s
t
udent
i
Or
i
gi
nál
ně:Šť
a
s
t
néav
es
el
éš
SPŠCh z
a 50 l
et
.Nev
í
t
e,
co mát
e oček
áv
at
? T
ak
t
adymát
emenš
í
nás
t
i
n.
Cel
á ak
ce z
ačne j
i
ž
r
áno. Vaš
ik
ol
egov
é a
Mar
ekSl
áma k
ol
egy
ně s
e pos
l
ední
ch
š
éf
r
edak
t
or něk
ol
i
kt
ý
dnůs
naž
i
l
inauči
t
a nacv
i
či
tv
y
s
t
oupení
.Na
z
ačát
ek j
e pr
o v
ás
př
i
chy
s
t
áno
hudební
Váž
ení
př
át
el
é,
v
y
s
t
oupení
.
dov
ol
t
e,aby
chVám j
ménem v
edení
SPŠChBr
no
Amat
ér
s
k
ou
poděk
ov
al
z
aodv
edenoupr
áci
vupl
y
nul
ém r
ocea
di
v
adel
ní
s
cénk
u.
s
oučas
něpopř
ál
r
ados
t
néVánoceaús
pěš
nýr
ok2014.
Na z
áv
ěr naš
eho
Těš
í
ms
enas
pol
upr
áci
vdal
š
í
m období
.
př
eds
t
a
v
ení
bude
nás
l
edov
at
př
edáv
ání
Spř
ání
mv
š
ehodobr
ého
Nobel
ov
y ceny
, aby t
o
o
v
š
e
m
b
y
l
o
n
a
p
í
n
a
v
ě
j
š
í
,
t
a
k
Zav
edení
š
k
ol
y
v
ám nepr
oz
r
adí
m,k
omua
z
acos
ebudeuděl
ov
at
.
Na z
áv
ěr z
az
ní
Vi
l
ém Kout
ník
ánoční
pí
s
eň.
ř
edi
t
el
š
k
ol
yv
Gabr
i
el
aKadi
dl
ov
á
edi
t
or
i
al
|
3H
C
E
MT
E
X
Pr
k
no,snb,boar
d,k
až
dýt
omuř
í
k
áj
i
nak
.
Copř
edcház
el
odneš
nís
nowboar
dy
?
Pr
v
ní
„
pok
usos
nowboar
d“s
eudál
vr
oce1965,k
dyks
oběSher
manPoppens
poj
i
l
dv
ě
l
y
ž
eav
y
t
v
oř
i
lt
í
m pr
v
nímodels
nowboar
du.Dnesbys
enám mohl
yz
v
edatk
out
k
yužpř
i
př
eds
t
a
v
ět
ak
ov
éhos
nowboar
du,al
evt
édobět
oby
l
apř
ev
r
at
náv
ěcav
š
i
chni
,k
t
eř
í
maj
í
r
ádis
nowboar
d,bymuz
at
ent
opok
usměl
ibý
tv
děčni
.Pot
om užs
esf
i
r
mamir
oz
t
r
hl
py
t
el
,z
l
epš
ov
al
inedok
onal
os
t
i
,ažs
es
nowboar
dys
k
ut
ečněz
ačal
ypodobatdneš
ní
m
s
nowboar
dům.
Kol
em r
ok
u 2000 z
načně př
i
by
l
os
nowboar
di
s
t
ů,na s
j
ez
dov
k
ách by
l
ot
éměřs
t
ej
ně
s
nowboar
di
s
t
ůj
ak
ol
y
ž
ař
ů.Odt
édobys
ev
š
akpočt
ypos
t
upněs
ni
ž
uj
í
.
Mez
i
v
ý
z
namnév
ý
r
obces
nowboar
důpat
ř
í
f
i
r
myBur
t
on,Ri
de,Ni
t
r
oa
t
d.
,al
eos
obněmám
nej
r
adš
i
Bur
t
onj
akk
v
ůl
i
des
i
gnu,t
akpr
opr
acov
ání
.
Conat
om s
nowboar
di
nguv
l
as
t
něj
e?
J
et
opr
os
t
ěbož
ís
por
t
!Neníni
ct
aks
k
v
ěl
éhoj
ak
opoci
tzpov
edenéhos
k
ok
u,ot
očk
y
nebo t
r
i
k
u.Kdy
žk
ol
em v
ás š
us
t
ív
í
t
r
,k
dy
žj
edet
e po čer
s
t
v
ě napadaný
m pr
aš
anu
vpř
í
r
odě.T
ak
r
ás
nás
t
opa,k
t
er
áz
ůs
t
á
v
áj
ak
odůk
a
z
,ž
ej
s
t
et
am něk
dyby
l
i
.Adr
enal
i
n
k
ol
uj
í
cí
vcel
ém t
ěl
eběhem j
í
z
dy
.
4H
C
E
MT
E
X
|
ži
vot
ní
st
yl
Podl
ečehov
y
bír
ats
nowboar
d?
Vpr
v
níř
aděby
s
t
es
iměl
is
t
anov
i
tpení
z
e,k
t
er
édot
ohochcet
e„
v
r
az
i
t
“
.Ex
i
s
t
uj
í
s
peci
al
i
z
ov
anépr
odej
ny
,k
t
er
év
ám por
adí
,cos
i
budet
emus
etpr
oz
a
čát
ekk
oupi
t
.
(
T
eďnemám namy
s
l
i
pr
odej
nyt
y
puSpor
t
i
s
s
i
mo,a
l
es
pí
š
eHel
i
as
por
t
.
)
J
aks
enauči
tnapr
k
ně?
Vdneš
nídoběj
et
éměřvk
a
ž
dém ar
eá
l
us
nowboar
dov
áš
k
ol
a,al
enai
nt
er
net
u
na
j
det
er
ůz
né„
t
ut
or
i
ál
y
“
,r
adya
pod. Neuš
k
odís
iobčasz
ahr
átnas
amouk
aa
z
k
ouš
etněcopoř
áddok
ol
a,dok
udt
oneov
l
á
dát
e.J
et
ohodněot
r
pěl
i
v
os
t
i
.
J
et
os
por
t
,k
t
er
ýmůž
et
epr
ov
oz
ov
atsv
aš
i
mipř
át
el
i
,nebo dí
k
yněmumůž
et
e
naopakpoz
natnov
él
i
di
.
Ma
r
t
aBu
r
e
š
o
v
á
ži
vot
ní
st
yl
|
5H
C
E
MT
E
X
epš
í
.Tí
mv
šaknet
v
r
dí
m,ž
enaSl
ovaňáku
Šar
mant
nídáma násl
edovaná vol
ánky l
n
e
b
y
l
a
h
r
o
ma
d
a
z
d
v
o
ř
i
l
ý
c
h
,
s
l
uš
ných,
j
ej
ídl
ouhésukněsvi
ž
něscház
ís
chodya
ných s
t
udent
ů.Tr
oši
čku j
sem měl
a
j
áz
apl
ouvám dot
ř
í
dy.Takovát
osi
t
uace výbor
t
akov
ý poci
t
.Samoz
ř
ej
mě po měs
í
ciuž
se naskýt
á t
ř
i
kr
át t
ýdně – př
ed vi
dí
m,ž
et
ar
eal
i
t
anení
t
akj
ednol
i
t
á.
angl
i
čt
i
nou.Nyníj
s
em všakz
eschodů
scház
elsám amělj
sem t
učestuděl
at Nenít
opr
avi
dl
em.
r
oz
hovorsnov
ou vyučuj
í
cíangl
i
ckého Nenít
ot
akj
ednol
i
t
ýobr
az
,j
aksemiz
dál
na z
ačát
ku.Imez
ikol
egys
imys
l
í
m,ž
e
j
az
yka
PhDr
.
I
vou vztahyjsoupoměrněpěkné.
Gi
l
ber
t
ovou.
Vyj
st
evúvodníhodi
něml
uvi
l
ao t
om,
ej
st
e ži
l
a vzahr
ani
čí
,mohl
a byst
e
Mar
ekSl
áma,k
r
es
ba© Ter
ez
aHl
av
áčov
á ž
nám t
ot
r
oškupř
i
bl
í
ži
t
?
Na chemi
ckou j
st
e př
i
šl
aj
ako zást
up Jáj
sem ž
i
l
a6,
5r
oku vBel
gi
i
,byl
aj
sem
zaMgr
.Št
ef
l
ovou(
mat
eř
skádovol
ená– t
am v
daná. Uči
l
a j
sem t
am na
pozn. r
ed.
)
. Jst
e někol
i
kát
á znově soukr
omých j
az
ykových š
kol
ách at
o na
př
í
chozí
ch pr
of
esor
ů, kt
er
á př
i
šl
a r
ůz
ných mí
st
ech f
r
ankof
onní Bel
gi
e,
zgymnázi
a na Sl
ovanském náměst
í
. např
í
kl
ad vNamur
u, což j
e měst
o
CHEMTEX se pt
alvšech na st
ej
nou vz
dál
enéz
hr
uba50km od Br
usel
u,nebo
ot
ázku,t
í
m pádem se musí
m zept
ati veWat
er
l
oo,vnovém uni
ver
z
i
t
ní
m měst
ě
Vás:Vi
dí
t
eněj
akýr
azant
nír
ozdí
lmezi - Nové Lovania na někol
i
ka dal
š
í
ch
t
ěmi
t
odvěmaškol
ami
?
mí
st
ech. Uči
l
a j
sem angl
i
čt
i
nu př
es
r
ancouz
št
i
nu.
To j
e vel
mikompl
i
kovaná ot
áz
ka a j
e f
z
vl
ášt
ěs
l
ož
i
t
éodpovědětnanipoj
ednom
měsí
ci
,t
akž
et
o můž
ebýtj
enom doj
em.
Roz
dí
l
ůt
uur
či
t
ěpárj
e.Jsout
onapř
í
kl
ad
r
oz
dí
l
yt
echni
ckého r
áz
u, r
oz
dí
l
y mez
i
budovami
.Budova t
ét
o škol
yj
ev
el
mi
pěkná a po opr
avě působípodst
at
ně
út
ul
něj
inežkl
as
i
ckágy
mnaz
i
ál
ní
,z
ekt
er
é
j
sem př
i
šl
a.Je t
ady t
epl
ej
ive v
ět
ši
ně
př
í
padů,aipř
est
o,ž
ej
s
out
adyspoust
y
mí
st
nost
ípr
o vý
uku t
echni
ckých obor
ů,
l
abor
at
oř
í
,t
akcel
ýpr
ost
or
,v
ekt
er
ém se
uči
t
el
é i st
udent
i pohybuj
í
,j
et
akov
ý
kompakt
něj
š
í
,t
akž
emám poci
t
,ž
emez
i
uči
t
el
ia st
udent
yj
et
ak dal
eko l
epší
kont
akt a umož
ňuj
e t
o ir
y
chl
ej
ší
ho
pohybupot
ébudově.Toj
epr
v
nír
oz
dí
l
.
Dr
uhýj
eúpl
něj
i
néhor
áz
u.Zdásemi
,ž
ei
komuni
kace mez
ist
udent
y a uči
t
el
ij
e
t
aková př
át
el
ská. Pr
v
nídoj
em na mě
uděl
al
a j
akás
i vý
r
az
ně z
dv
oř
i
l
ej
ší a
uct
i
věj
šíf
or
machováníst
udent
ů,cožv
e
sr
ov
nánís
eSl
ovaňákem,t
r
ouf
nusiř
í
ct
,j
e
6H
C
E
MT
E
X
|
r
ozhovor
oiz
aj
í
má.My
sl
í
m si
,ž
ej
et
ol
epší
,nežse
Tak t
o musel
a být vel
mi dobr
á t
uči
t j
az
yk mechani
cky
, naz
paměť
.
zkušenost
.
Samoz
ř
ej
mět
onenív
hodnévž
dy,někdy
To ur
či
t
ěj
e.Je t
o však vel
minár
očné,
j
s
ou z
cel
a pr
agmat
i
cké důvody pr
oč s
e
pr
ot
ož
ečl
ověksimusíděl
atpř
í
pr
avyve
vy
l
ož
eně uči
t – např
í
kl
ad pr
áv
ni
ckou
t
ř
ech j
az
ycí
ch –angl
i
čt
i
ně,f
r
ancouz
št
i
ně
angl
i
čt
i
nu, nebo t
echni
ckou angl
i
čt
i
nu,
ačešt
i
ně.
kt
er
ouj
ánemusí
mt
ř
ebat
akdobř
eumět
.
Al
e mys
l
í
m si
,ž
e ipr
o př
í
r
odovědce j
e
Kdybych se vr
át
i
l kr
eál
i
í
m vdnešní
důl
ež
i
t
év
ědět
,pr
očt
u vědu děl
á.Žet
a
hodi
ně,t
ak j
st
e dopor
učoval
a vr
ámci
vědamáněj
akouf
i
l
oz
of
i
ckouz
ákl
adnua
angl
of
onní
chzemíknávšt
ěvěSkot
sko.
něj
aký sy
st
ém hodnot
, pr
o kt
er
ý ona
Cobynást
am měl
ot
akl
ákat
?
f
unguj
e.Čl
ověkbymělsv
ětur
či
t
ěněj
ak
Toj
et
aképoměr
nět
ěž
káot
áz
ka.Jáj
sem vní
mat
,akt
omupomáhákul
t
ur
aaděj
i
ny.
vhodi
něnedopověděl
a,coj
s
em cht
ěl
a,a
si
cež
ej
áosobněkel
t
skéobl
ast
iBr
i
t
áni
e Vr
ámci vánoční
ho čí
sl
a si nemohu
vní
mám j
ako našíment
al
i
t
ě bl
i
ž
šínež odpust
i
tdot
azohl
edněvánoční
cht
r
hů:
Angl
i
is
amot
nou,pr
ot
ož
emyj
s
mev
l
ast
ně byl
aj
st
e na ni
ch užl
et
os,a co byst
e
t
aké Kel
t
ipr
apůvodem a my
sl
í
m,ž
et
a př
í
padnědopor
uči
l
a?
komuni
kat
i
v
nost
,
pohost
i
nnost
,
Tr
hem j
s
em pr
ol
ét
l
a na posl
edníchv
í
l
i
,
spont
ánnost
,menšís
nobst
ví
,nežněkdy
cest
ou na koncer
tsv
é dcer
y
,byl
ot
am
čl
ověk vi
dí
… Jsou nám bl
í
z
ké i
ší
l
eněmocl
i
dí
.Hr
oz
něr
ádabychset
am
hudbymi
l
ovnost
ía dal
šívl
ast
nost
it
ěch
vr
át
i
l
aaninet
ak,abychněconakupoval
a,
nár
odůj
sounám v
el
mibl
í
z
ké.
al
e spí
š,abych se pr
oš
l
a,pot
kal
as
e
Samoz
ř
ej
měbychom s
eměl
ipodí
vatido sl
i
dmi
. Kaž
dý r
ok si kupuj
i pečené
př
í
r
ody
,kt
er
áj
ev
el
miz
aj
í
mavá a úpl
ně kašt
any,pokudj
sou.Tr
hynabí
z
ej
ínamůj
j
i
ná,nežt
a,j
akouz
námeodnás.Změst vkus mož
ná až mál
ot
oho v
ánoční
ho.
bych ur
či
t
ěz
mí
ni
l
aEdi
nbur
gh,Gl
asgow, Nemy
sl
í
m vs
or
t
i
ment
u, al
e např
í
kl
ad
kaž
dézt
ěchměstmás
véchar
i
s
ma.Jási vhudbě,t
akž
es
emiz
dá,ž
et
oj
edal
šíz
e
my
sl
í
m,ž
ekdomár
omant
i
ckouduš
i
,t
ak sv
át
ků,kdys
el
i
dipr
ost
ěj
enom s
ej
dou.
mohuř
í
cij
en:„
Hur
ádoSkot
ska,hur
ádo Al
e j
i
nak Vánoce mám hr
oz
ně r
áda.
I
r
ska!
“Jsou t
o mí
st
aspr
ast
ar
ou t
r
adi
cí
, Dopor
uči
l
a bych ur
či
t
ě něco, co
úž
asnou l
i
t
er
at
ur
ou, hi
st
or
i
í
, kul
t
ur
ou, kVánocům pat
ř
í– ř
emesl
a – ker
ami
ku,
kr
ásnoupř
í
r
odou,spr
oněkohomož
náaž něco, co Vánoce děl
á Vánoci
. Ur
či
t
ě
moc
z
vl
ášt
ní
,
nehost
i
nnou, půj
du hodi
tdo kasi
čky pod st
r
omeček
mel
anchol
i
ckoukr
aj
i
nou.
vhodi
tněj
akýobnos,j
akt
oděl
ám kaž
dý
r
ok.
Vy hodně spoj
uj
et
e výuku angl
i
čt
i
ny
sví
cet
émat
y,ví
cej
det
e do r
eál
i
í
,než Mátužnakoupenédár
ky?
zde byl
o zvykem, což st
udent
i
Nemám vůbecni
c!Ját
oni
kdynest
í
hám
mi
ni
mál
ně vmé t
ř
í
dě oceňuj
ía cht
ěl
včas, al
e nakonec t
o st
ej
ně v
ž
dycky
j
sem se zept
at
:St
udoval
aj
st
e něco
st
i
hnu.Let
os j
et
o dané it
í
m,ž
ej
sem
j
i
ného,nežvyl
oženěj
azyky?
př
est
oupi
l
a,což j
e vel
ká z
měna,kt
er
á
Jáj
sem s
t
udoval
ačešt
i
nuaangl
i
čt
i
nuna obnášíhodně pr
áce.Takž
e vš
e budu
f
i
l
oz
of
i
ckéf
akul
t
ě,al
enásl
edněj
sem t
am musetz
v
l
ádnoutj
ešt
ět
ent
ot
ýden.
l
ét
auči
l
al
i
t
er
at
ur
u,čí
mžt
enobordost
ává
úpl
ně j
i
ný r
oz
měra hoj
ně se t
aké poj
í
sr
eál
i
emi
,děj
i
nami
,kul
t
ur
ouaj
ednakmě
r
ozhovor|
7H
C
E
MT
E
X
Koneckal
endář
ní
hor
okul
ogi
ckypř
i
náší j
i
naknevst
oupído kost
el
a,seo t
omt
o
nipř
evl
ečouz
a„
kř
esť
any“
,at
ominení
Vánoce. Jak j
e pr
ož
í
vá Mg
r
.d
sympat
i
cké.No a na kr
áj
eníj
abl
ek si
aděj
i
net
r
ouf
ám .
(
smí
ch)
JosefKol
ářacoří
kánaVánoce r
nachemi
cké?
Ct
i
borŠt
í
ps
k
ý
,k
r
es
ba© Ter
ez
aHl
av
áčov
á
Copr
ovássvát
ekVánocznamená?
Vaše t
ypi
cké št
ědr
ovečer
ní j
í
dl
o?
ambor
ovýsal
át
,nebo něco
Př
edevší
m Vánocej
soupr
o mědobou Kaprabr
i
čt
ěj
ší
ho?
set
kávání sdr
uhými l
i
dmi
, vz
áj
emné exot
bl
í
z
kost
i
,duchovní
ch hodnota poci
t
u Takdr
ž
í
m se spí
še t
ékl
asi
ky,t
akž
eo
sounál
ež
i
t
ost
i
. Je t
o období
, kdy Št
ědr
ém dnu si obvykl
e sr
odi
nou
bychom s
eměl
isej
í
tsesvýmibl
i
ž
ní
mia pochut
náváme na r
ybí pol
évce,
vpokl
i
du sivy
chut
nat
smaž
eném kapr
u
t
ut
odobu.
se sal
át
em
a
pokaž
dé,
když
Jaksimysl
í
t
e,žeby
l
oví
m kost
izkapr
a,
se
měl
y
t
r
ávi
t
t
ak si ř
í
kám, ž
e
Vánoce?
př
í
št
ě už t
o bude
Vši
chni se spol
ečně
j
i
nak.Apř
est
odal
ší
sej
í
t
,r
adovatseauž
í
t
r
ok t
oho kapr
a
si
t
ent
o
čas
z
ase
koupí
m.
odpoči
nku. Př
eci j
en
(
smí
ch)
t
oj
e období
,kdy by
Zdobí
t
e vánoční
ni
kdonemělbýtsám.
st
r
omeček?
Co
Vánoce
na
Tak
st
r
omeček
chemi
cké? Jak na
z
dobí
vám obvykl
e
váspůsobí
?
j
á a mí
váme ž
i
vý
Nej
ví
ce
senám
smr
ček, pr
ot
ož
e
pochopi
t
el
ně Vánoce
př
eci j
en vůně
př
i
pomí
naj
í
skr
z
e
ž
i
vého st
r
omku j
e
kol
edy, kt
er
é hr
aj
í
úpl
ně něco j
i
ného
mí
st
o z
vonění
. Také
než mí
t doma
ž
ádost
i st
udent
ů o
uměl
i
nu. Ažna t
o
úl
evy př
ed Vánocemi
opadávaj
í
cí
j
sou
obvykl
ým
j
ehl
i
čí
.
:
)
vánoční
mz
vykem.J
Jaký dár
ek j
e dl
e vás t
en
Jakézvykydodr
žuj
et
e?
nej
kr
ásněj
ší
?Aužj
st
et
akovýdost
al
?
NaŠt
ědr
ýdensesnaž
í
m vydr
ž
etnej
í
st Nej
kr
ásněj
ší
m dár
kem podl
e mě j
e
aždov
ečer
a,t
ot
opř
edsevz
et
ívž
dycky l
áska,kt
er
ouužj
sem t
akpř
edvánočně
okol
o pol
edne vez
me z
asvé.
:
) Na dost
al
.Mysl
í
m si
,ž
e mat
er
i
ál
nídár
ky
půl
noční nechodí
m, neboť mi t
o nej
sout
ohl
avní
,al
ehl
avnědár
ky,kt
er
é
př
i
padne j
ako kýč doby,kdy l
i
dé,co z
ůst
anouvsr
dci
,považ
uj
i
z
adůl
ež
i
t
é.
8H
C
E
MT
E
X
|
r
ozhovor
T
heps
y
c
hoa
nal
y
s
i
so
fChr
i
s
t
mas
:
“Damn,
t
ha
t
’
sc
r
az
y
!
”
Hav
ey
ouev
ert
houghtabouthow s
t
r
angepeopl
eactdur
i
ngt
heChr
i
s
t
mast
i
me?No?
How aboutt
hi
sone:Whydowegi
v
epr
es
ent
st
oeachot
herex
act
l
yandonl
yatt
hi
ss
peci
f
i
c
t
i
meofy
ear
?Manypeopl
ewhonev
ert
r
i
edt
oans
wert
hi
sques
t
i
onwoul
dpr
obabl
yans
wer
l
i
ke:“
Comeon,i
t
’
sChr
i
s
t
mas
!
”or“
Thi
si
showi
ti
ss
uppos
edt
obe.
”
Buti
fy
out
hi
nkabouti
tmor
edeepl
y
,y
oubegi
nt
or
eal
i
z
e
t
hat
,i
nf
act
,y
ou’
r
enotcer
t
ai
nl
ys
ur
ewhati
st
heex
actr
eas
onoft
hi
s
(
s
t
r
ange)behav
i
our
.Whatex
act
l
yf
or
cespeopl
et
o buypr
es
ent
s
dur
i
ngChr
i
s
t
mas
?I
si
tbecaus
et
heywantt
os
how how mucht
hey
l
ov
et
hei
rf
r
i
endsandr
el
at
i
v
es
?Unf
or
t
unat
el
y
,t
hi
sdoes
n’
tans
wer
ourques
t
i
on.I
fy
ou r
eal
l
yl
ov
et
hem,why do y
ou wai
tunt
i
l
Chr
i
s
t
mast
ogi
v
et
hem apr
es
ent
?Youcanex
pr
es
sy
ourl
ov
eand
gi
v
epr
es
ent
swhenev
ery
ou wantt
o and not
hi
ng can s
t
op y
ou.
Wel
l
…t
hat
’
snotact
ual
l
yt
r
ue.
Somewher
edeepi
ny
ourmi
ndt
her
ei
ss
omet
hi
ngt
el
l
i
ngy
out
hati
t
’
d
bei
nappr
opr
i
at
et
ogi
v
ey
ourf
r
i
endapr
es
enton(
f
orex
ampl
e)December14
becaus
ehe’
sex
pect
i
ngy
out
ogi
v
ei
tt
ohi
m onDecember24.That
’
swei
r
d
becaus
ey
oudon’
tknow whatt
hat“
t
hi
ng”act
ual
l
yi
sbuty
ouknow t
hatt
hi
s
“
t
hi
ng”i
st
el
l
i
ngy
ounott
ogi
v
eapr
es
entt
oany
onebef
or
et
hatmagi
cal
day
whent
heChr
i
s
t
masmadnes
sf
i
nal
l
yends
.I
nf
act
,t
hi
sunknown“
t
hi
ng”i
s
nott
hatunknown.I
t
’
sat
r
adi
t
i
on:s
omeoneoncedi
di
tandbyr
epeat
i
ngi
t
ev
er
yy
earatt
hes
amet
i
me,hegav
eani
mpul
s
et
hats
t
ar
t
edt
hewel
l
known
“
mus
t
gi
v
epr
es
ent
t
oev
er
y
oneI
know”t
r
adi
t
i
ont
hatmayr
emai
nf
or
ev
er
.
Soweal
lknow t
hatt
he“
box
i
ngday
”i
st
heonl
ydaywegi
v
epr
es
ent
st
o
eachot
herandwedon’
tev
ent
r
yt
ochanget
hi
s
.
Af
t
err
eadi
ngt
hi
s
,y
oupr
obabl
yt
hi
nkt
hatIdon’
tl
i
keChr
i
s
t
masatal
l
.That
’
snott
r
ue;
t
her
ear
emanyt
hi
ngsIl
i
keaboutChr
i
s
t
mas
.Ev
er
y
body
’
st
r
y
i
ngt
obehappyandki
ndt
o
ot
herpeopl
e,t
hes
t
r
eet
sandbui
l
di
ngsar
edecor
at
edwi
t
hmanydecor
at
i
onsandl
i
ght
sand
i
t
’
sbeaut
i
f
ul
.Al
s
o,I
l
i
kehowt
hel
ands
capechangesi
t
sl
ookwheni
t
’
scov
er
edwi
t
hs
now.
Al
t
hough Chr
i
s
t
mas t
oday has many di
f
f
er
ent meani
ngs
,t
he or
i
gi
nalpur
pos
e
f
or
t
unat
el
ydi
dnotchange.Themos
ti
mpor
t
antpur
pos
eofChr
i
s
t
masi
st
os
pendani
cet
i
me
wi
t
hy
ourf
r
i
endsandf
ami
l
i
es
.T
r
yt
ocount
:How manyf
r
eeweeksay
eardoy
ous
pendwi
t
h
y
ourf
ami
l
y
?Fi
v
e,may
bes
i
x
?Doy
out
hi
nkt
hati
t
’
senough?I
don’
tt
hi
nks
o.
That
’
spr
obabl
yal
l
.Iwi
s
hy
out
os
pendt
heChr
i
s
t
mast
i
mewi
t
hpeopl
ey
oul
ov
eand
t
haty
ou’
l
l
enj
oyt
hi
sbeaut
i
f
ul
t
i
meofy
ear
.
Mer
r
yChr
i
s
t
masandaHappyNewYear;
)
Pet
rNov
ot
ný
,zdroj
ei
l
us
t
r
ací
des
t
i
nat
i
ons
dr
eams
anddogs
.
com,f
anpop.
com,car
mi
chael
f
l
ower
s
.
co,k
r
es
ba© Ondř
ej
Ti
chý
Engl
i
shcor
ner|
9H
C
E
MT
E
X
Vývojpí
sma
Cot
ogr
af
ol
ogi
evl
ast
něj
e?
Jet
ověda.Nebuduvám t
upsát
,j
akt
ot
os
l
ovovz
ni
kl
o,nebokdeset
uvz
al
o.
Cht
ěl
abych vám j
ipř
i
bl
í
ž
i
t
.Gr
af
ol
ogi
ej
enáz
evpr
o vědu,kt
er
á se z
abývá osobnos
t
í
čl
ověka z
a pomocír
učně psaného pí
sma.Dí
ky t
omut
o mohou gr
af
ol
ogové zvašeho
pí
smavyčí
stokr
aj
ověčástvašípovahy.
Nevý
hodouj
ež
esenedápr
akt
i
ckyověř
i
t
.Pat
ř
ímez
it
z
v.pavědy.Ikdyžsenedá
br
átdos
l
ovaj
akověda,mámnohopř
í
z
ni
vců,kt
eř
ís
evěnuj
íj
ej
í
mus
t
udi
uneboj
iber
ou
j
akokoní
ček.
Kčemuj
egr
af
ol
ogi
edobr
á?
Tuhl
eot
áz
kusi
kl
adevět
ši
nal
i
dí
,nežs
ikní
naj
decest
u.Jední
m zmož
nýchvyuž
i
t
í
gr
af
ol
ogi
ej
et
ř
eba kr
i
mi
nal
i
st
i
ka.Dí
ky gr
af
ol
ogi
ckým r
oz
bor
ům se můž
eme doz
vědět
povahuz
l
oči
nceči
obět
i
.
Dal
ší
m zvyuž
i
t
íj
et
ř
ebadi
agnost
i
kaduševní
chpor
uchaj
ej
i
chz
hor
šení
.Můž
eme
z
j
i
st
i
t
,j
akmoct
ř
ebaur
či
t
áduševnípor
uchapokr
oči
l
a.Úskal
íal
espočí
váivt
om,ž
ene
vši
chnil
i
dénapor
uchur
eaguj
íst
ej
něanevšem set
opr
i
már
něot
i
sknenaj
ej
i
chst
yl
u
psaníči
naj
ej
i
chemocí
ch.Pr
ot
ot
uz
býváposl
ední
mož
nostvyuž
i
t
í
.
Posl
ednímož
nost
ívyuž
i
t
íj
e„
úpr
ava“ doposud z
námého pí
sma nebo naopak
z
koumání
j
i
nýchpí
sem.Opětt
aot
áz
ka.Kčemunám t
ovl
ast
něj
e?
Kdybysepí
smonevyví
j
el
omohl
yj
smet
uj
ešt
ědnespsáthl
ahol
i
cíneboaz
bukou.
Ji
st
ěset
unaj
depárj
edi
nců,kt
eř
íaz
bukuz
naj
í
,neboj
idokonceiumí
,z
kus
t
esepr
ávěvy
z
amysl
etnadt
í
m,coj
ej
ednoduší
.Jest
l
ipí
smo,kt
er
ým běž
něpí
šemeakt
er
éj
smeseuči
l
i
naz
ákl
adníškol
e,nebopr
ávěaz
buka.Kaž
démásvépr
oipr
ot
i
.Pr
ávěpr
ot
oset
učasem
vyvi
nul
o cel
kem ml
adé pí
smo z
vané Comeni
a scr
i
pt
.Tot
o pí
smo měl
o původně vést
kf
unkčnost
i
,podl
e někt
er
ých se nez
dá býtanij
ednoduší
,nežpí
smo,kt
er
ým pí
šeme
doposud.
Comeni
ascr
i
pt–kdeset
uvz
al
o?
Tot
opí
smov
z
ni
kl
ovr
oce2009.Nat
omt
opr
oj
ekt
upr
acoval
it
ř
il
i
dé,pomáhal
ai
Pedagogi
ckáf
akul
t
aKar
l
ovyUni
ver
z
i
t
y,t
aset
akéz
as
l
ouž
i
l
aot
o,abyt
ot
opí
smoby
l
o
akr
edi
t
ováno a mohl
o se vyučovatna někt
er
ých z
ákl
adní
ch škol
ách.Žácise mí
st
o
psací
chat
i
skací
chpí
smenučínespoj
ovanépsacípí
smo.Pr
vňáčcisej
ejučíužt
ř
et
í
m
r
okem.Jedi
nounevýhodouj
eovšem pr
ot
yt
ož
ákypř
est
upnaj
i
nouškol
u,kdesevyučuj
e
t
r
adi
čnípí
smo.
Comeni
ascr
i
pt–j
aksedápopsat
?
Jakužvypl
ývázj
ehočeskéhopopsání
,j
et
onespoj
ovanépsacípí
smo.Někt
eř
íby
napr
vnípohl
ed ř
ekl
i
,ž
ej
i
žnašegener
acepí
šeComeni
ascr
i
pt
em,pr
ot
ož
eikdyžmy
nechceme,pr
opoj
uj
emepr
vkypsací
hoat
i
skací
hopí
sma.Jest
l
iobčasvt
i
skací
m pí
smu
použ
i
j
et
e něj
aké psací
,j
et
oj
ako byst
e použ
i
l
ia psal
iComeni
a scr
i
pt
em.Nevěř
í
t
e?
Podí
vej
t
esenaobr
áz
ekasami
si
ř
eknět
e,čí
mv
l
as
t
něpí
šet
e.
1
0H
C
E
MT
E
X
|
t
éma
Jední
m zr
oz
dí
l
ůj
e mal
ý háček na koncipí
smene,kt
er
é mu dodává náhl
ed
psací
ho pí
sma.Co j
sem vi
děl
a,pí
še t
ak někol
i
k mál
ol
i
dí
,al
e samis
it
ov
l
ast
ně ani
neuvědomuj
í
.Kdybyst
ej
enat
oupoz
or
ni
l
i
,mož
násechv
í
l
ibudousnaž
i
tpsát„
obyčej
ně“
,
al
eponěj
akém čases
it
opř
est
anouhl
í
databudouopětpsátmal
éháčkynakonci
.Jak
pí
šet
et
edyvy?
Comeni
ascr
i
pt–vý
z
kum
Pr
oověř
eníbyl
oz
ez
ačát
kuvybr
anáasipadesát
kaz
ákl
adní
chškol
.Zpočát
kuse
t
ot
opí
smo z
dál
oj
akodobr
éř
ešenípr
odysl
ekt
i
kyaj
i
nédět
ispor
uchouučení
.Pí
smo
měl
oj
ednot
nýt
var
,dět
isinemusel
ypamat
ovatvar
i
ant
u pí
smenepsací
ho a t
i
skací
ho
pí
sma.Někt
eř
íměl
il
epš
ípr
ospěch a byl
ot
o pr
o ně j
ednodušš
í
,dět
i
,kt
er
é užuměl
y
z
ákl
adypsaní
ačt
ení
,měl
yst
í
mt
o„
př
echodem“naj
i
népí
smopr
obl
émy.
Por
oceseComeni
ascr
i
ptvy
učoval
oasinadvoj
násobkuškol
.Všechnosez
dál
o
býtvpoř
ádku.Do t
é doby,nežněkol
i
kž
áků př
est
oupi
l
o.Pr
obl
émyz
ačal
ynar
ůst
ata
někt
er
ým ž
ákům sez
hor
šovalpr
ospěch,j
el
i
kožsej
i
mt
yt
odvě„
pí
sma“z
ačal
ipl
ést
.
Uvaž
oval
oseiot
om,ž
esedoškolvr
át
ípůvodnípí
smoavýukaseni
j
aknez
mění
.
Toopětvedl
okneshodám.
Comeni
ascr
i
pt–dnes
Dnesj
eComeni
ascr
i
ptvyučovánobez
mál
anadvoust
ovkáchškol
.Škol
yovšem
musímí
ts
ouhl
asr
odi
čůsj
ehovýukou.
Zamysl
et
esenad t
í
m,cobyst
enaj
ej
i
chmí
st
ě
uděl
al
i
vy.
Gabr
i
el
aKadi
dl
ov
á,i
l
us
t
r
ace© Ondř
ejTi
chý
t
éma|
1
1H
C
E
MT
E
X
r
o
č
n
í
k2014|
k
v
ě
t
e
np
r
ov
e
ř
e
j
n
o
s
t
|
z
á
ř
í
p
r
oz
á
k
l
a
d
n
í
š
k
o
l
y
Má
t
e
l
i
z
á
j
e
mz
ú
č
a
s
t
n
i
t
s
ez
n
o
v
un
e
b
op
o
p
r
v
éDn
ep
ř
í
r
o
d
n
í
c
hv
ě
d
,
t
e
ďj
ev
á
šč
a
s
!
S
t
a
č
í
s
e
n
a
h
l
á
s
i
t
uv
e
d
o
u
c
í
h
os
t
a
n
o
v
i
š
t
ěd
ok
o
n
c
el
e
d
n
a
.
S
t
a
n
o
v
i
š
t
ěo
z
n
a
č
e
n
áz
e
l
e
n
ěj
e
š
t
ěn
a
b
í
r
a
j
í
p
o
s
i
l
y
!
So
u
p
i
ss
t
a
n
o
v
i
š
ťs
p
o
l
e
č
n
ěsv
e
d
o
u
c
í
mi
:
mi
k
r
o
b
i
o
l
o
g
i
e
:
K
l
á
r
aK
n
e
c
h
t
o
v
á
,
1
.
D
g
e
n
e
t
i
k
a
:
P
e
t
rK
o
b
l
í
ž
e
k
,
1
.
B
e
t
o
l
o
g
i
eae
n
r
i
c
h
me
n
t
:
J
a
k
u
bŠ
i
l
e
r
,
3
.
C
b
o
t
a
n
i
k
a
:
Ct
i
b
o
rŠ
t
í
p
s
k
ý
,
3
.
C
ma
t
e
ma
t
i
k
a
:
Š
i
mo
nGr
ů
z
a
,
3
.
B
f
y
z
i
k
a
:
P
a
t
r
i
kP
a
c
a
l
,
2
.
D
c
h
e
mi
e
:
P
a
t
r
i
kMa
n
,
3
.
B
h
i
s
t
o
r
i
ez
o
o
l
o
g
i
c
k
ý
c
hz
a
h
r
a
d
:
Do
mi
n
i
kZ
a
v
a
d
i
l
,
3
.
D
g
e
o
l
o
g
i
e
:
J
a
nB
e
d
n
á
ř
,
1
.
B
z
o
o
l
o
g
i
e
b
e
z
o
b
r
a
t
l
ý
c
h
:
P
e
t
rNo
v
o
t
n
ý
,
2
.
A
r
y
bao
b
o
j
ž
i
v
e
l
n
í
k
ů
:
Ni
k
o
l
aP
j
a
t
e
r
o
v
á
,
3
.
C
p
l
a
z
ů
:
Ga
b
r
i
e
l
aK
a
d
i
d
l
o
v
á
,
2
.
C
p
t
á
k
ů
:
J
o
s
e
f
L
á
n
í
č
e
k
,
2
.
C
s
a
v
c
ů
:
V
e
r
o
n
i
k
aP
l
n
á
,
3
.
D
ú
v
o
d
n
í
s
t
a
n
o
v
i
š
t
ě
:
J
a
k
u
bNo
v
á
k
,
2
.
D
p
r
e
z
e
n
t
a
č
n
í
s
t
á
n
e
kS
P
Š
Ch
:
V
e
r
o
n
i
k
aŠ
e
v
č
í
k
o
v
á
,
3
.
A
Z
a
p
o
js
eiT
y
!S
t
a
ňs
ep
o
p
u
l
a
r
i
z
á
t
o
r
e
mp
ř
í
r
o
d
n
í
c
hv
ě
daz
í
s
k
e
jo
j
i
d
e
n
ě
l
ép
r
e
z
e
n
t
a
č
n
í
s
c
h
o
p
n
o
s
t
i
z
í
s
k
á
n
évn
e
z
v
y
k
l
é
mp
r
o
s
t
ř
e
d
í
z
o
o
l
o
g
i
c
k
éz
a
h
r
a
d
y
!
1
2H
C
E
MT
E
X
|
vni
t
r
oškol
ní
t
i
skovýser
vi
s
T
i
c
oj
e
š
t
ěn
e
ma
j
í
,
b
ys
i
mě
l
i
p
o
s
p
í
š
i
t
,
p
ř
e
c
ej
e
n
o
ma
l
e
s
p
o
ň
j
e
d
n
o
ud
or
o
k
an
e
n
íš
p
a
t
n
és
it
a
k
t
oz
k
r
á
š
l
i
to
b
y
d
l
í
.Ac
o
d
á
r
e
č
k
y
?S
t
i
h
l
ij
s
t
eu
žJ
e
ž
í
š
k
o
v
ip
o
mo
c
in
a
k
o
u
p
i
tma
l
á
(
n
e
b
ov
ě
t
š
í
)
p
ř
e
k
v
á
p
k
ap
o
ds
t
r
o
me
č
e
k
?P
o
c
i
ť
u
j
e
t
es
t
r
e
sp
ř
i
n
a
k
u
p
o
v
á
n
ívo
b
c
h
o
d
e
c
h
?V
ě
ř
t
e
,ž
e
t
ob
u
d
ej
e
š
t
ěh
o
r
š
í
,t
a
k2
3d
n
y
p
ř
e
d„
h
l
a
v
n
í
m“V
á
n
o
č
n
í
mv
e
č
e
r
e
m.
K
d
os
et
ě
š
í
?Ne
b
os
p
í
šk
d
on
e
?J
a
kt
ov
l
a
s
t
n
ěj
e
?K
o
l
i
kA
l
en
e
z
o
u
f
e
j
t
e
,j
e
nc
ob
u
d
ep
o
zn
á
sV
á
n
o
c
emi
l
u
j
eab
e
r
ej
eo
p
r
a
v
d
uj
a
k
os
v
á
t
k
yš
t
ě
s
t
í
? V
á
n
o
c
í
c
h
,z
a
č
n
o
u p
ř
í
p
r
a
v
y n
a
Ne
b
ovn
i
c
hv
i
d
í
t
ep
o
u
z
ek
o
me
r
č
n
í
z
á
l
e
ž
i
t
o
s
t
p
l
n
o
us
p
ě
c
h
u
,S
i
l
v
e
s
t
r
a
.A
l
et
yu
žn
e
b
ý
v
a
j
ít
a
k
ma
s
i
v
n
í
.T
a
k
ž
eh
o
d
n
ěz
d
a
r
up
ř
i
p
ř
e
c
p
a
n
ý
c
hn
á
mě
s
t
í
aj
e
d
n
ov
e
l
k
éf
i
a
s
k
o
?
c
h
y
s
t
á
n
í
š
t
ě
d
r
o
v
e
č
e
r
n
í
v
e
č
e
ř
e
,
ž
á
d
n
é
P
ř
í
l
i
šmn
o
h
oo
t
á
z
e
kn
aj
e
d
e
nmi
n
i
t
e
s
t
í
k
?Mo
ž
n
á
.
My
s
l
í
m,
ž
ed
u
š
e
n
ís
er
y
b
ík
o
s
t
íab
o
h
a
t
é
h
o
ik
d
y
žV
á
n
o
c
emů
ž
e
t
eb
r
á
tj
a
k
op
ř
í
t
ě
ž
,u
r
č
i
t
ěs
iu
ž
í
v
á
t
eJ
e
ž
í
š
k
a
.
;
)
p
e
č
e
n
í(
u
j
í
d
á
n
í
)p
e
r
n
í
č
k
ůap
i
t
ís
v
a
ř
á
k
u
.T
okt
o
mup
ř
e
c
e
T
e
r
e
z
aČí
p
k
o
v
á
p
a
t
ř
í
.
At
a
kz
a
s
ep
or
o
c
eb
u
d
e
me
s
l
a
v
i
t
V
á
n
o
c
e!
Av
ů
b
e
c
,u
žmá
t
ev
y
b
r
a
n
éd
á
r
k
y
?P
ř
i
z
n
á
ms
e
,ž
er
o
kc
o
r
o
kj
et
oh
o
r
š
í
.Ná
p
a
d
yd
o
c
h
á
z
e
j
ía p
ř
í
b
u
z
e
n
s
t
v
o
k
o
u
p
i
td
á
r
k
y
,u
s
ma
ž
i
tk
a
p
r
a
,n
a
p
é
c
tn
ě
k
o
l
i
k
e
r
od
r
u
h
ů
n
e
s
p
o
l
u
p
r
a
c
u
j
e
.
V
š
i
c
h
n
i
ř
í
k
a
j
í
,ž
en
i
cn
e
c
h
t
ě
j
í
,v
š
ema
j
í
,n
i
c Na
c
u
k
r
o
v
í
,
n
a
p
s
a
t
J
e
ž
í
š
k
o
v
i
.
R
a
d
o
s
t
,
š
t
ě
d
r
o
s
t
,
d
o
b
a
u
s
m
í
ř
e
n
í
,
n
e
p
o
t
ř
e
b
u
j
í
…
č
a
sr
o
z
j
í
má
n
í
.P
o
h
o
d
o
v
éd
n
yp
l
n
ér
a
d
o
s
t
is
t
r
á
v
e
n
é
T
a
k
yt
ot
a
kmá
t
e
?
sr
o
d
i
n
o
uuk
r
b
uar
o
z
z
á
ř
e
n
é
h
os
t
r
o
me
č
k
u
.T
a
k
h
l
es
i
p
o
u
s
t
a p
r
ů
mě
r
n
ý
c
h o
b
č
a
n
ů p
ř
e
d
s
t
a
v
u
j
e v
á
n
o
č
n
í
Ne
ř
í
k
e
j
t
e
,ž
ei
k
d
y
žj
et
oc
e
l
éop
o
s
e
z
e
n
í
sr
o
d
i
n
o
u
,n
e
b
y
l
is
a
t
mo
s
f
é
r
u
,p
o
dn
á
t
l
a
k
e
mmé
d
i
ís
e
p
i
s
u
j
ís
e
z
n
a
myú
k
o
l
ůa
b
y
s
t
ez
k
l
a
ma
n
í
,
k
d
y
b
yp
o
ds
t
r
o
me
č
k
e
mž
á
d
n
ýd
á
r
e
kn
e
b
y
l
.
j
a
k
oz
ma
n
i
p
u
l
o
v
a
n
í
š
o
t
c
i
o
d
š
k
r
t
á
v
a
j
í
j
e
d
e
np
od
r
u
h
é
m.
A
l
e
e
a
l
i
t
aj
ez
c
e
l
aj
i
n
á
,
p
ř
á
t
e
l
é
.
Naz
á
v
ě
rd
o
u
f
á
m,ž
es
it
ov
š
i
c
h
n
iu
ž
i
j
e
mep
o
d
l
es
v
ý
c
hr
p
ř
e
d
s
t
a
v
.
P
ř
i
z
n
e
j
me s
i
,n
e
j
l
e
p
š
í
m d
á
r
k
e
m j
s
o
up
e
n
í
z
en
e
b
o
G
S
k
o
n
d
r
o
p
a
t
á
k
y
.
T
r
a
d
i
č
n
í
l
i
n
e
c
k
á
k
o
l
e
č
k
a
s
m
a
r
m
e
l
á
d
o
u
Ho
h
o
h
o
!
Š
ť
a
s
t
n
é
j
s
o
uu
žt
a
k
év
í
c
e
mé
n
ěv
z
á
c
n
ár
a
r
i
t
a
,p
r
o
s
í
mp
o
z
o
r
,
av
e
s
e
l
ép
ř
e
j
e
p
ř
e
c
h
á
z
í
men
az
mr
z
l
ép
o
l
o
t
o
v
a
r
yzL
i
d
l
uas
k
r
o
mn
ép
ř
á
n
í
a
n
e
n
k
yaa
u
t
an
ao
v
l
á
d
a
č
k
us
imů
ž
e
mev
y
b
a
v
i
tzd
o
b
L
u
c
i
eBí
l
k
o
v
á p
s
n
a
dj
e
nn
a
š
e
h
od
ě
t
s
t
v
í
. Na u
s
p
o
k
o
j
e
n
íd
n
e
š
n
í
c
h
p
ř
e
d
š
k
o
l
á
k
ůz
a
b
e
r
emo
ž
n
áj
e
nt
a
b
l
e
t
,vh
o
r
š
í
mp
ř
í
p
a
d
ě
P
l
a
y
s
t
a
t
i
o
n4
.S
n
a
dn
i
k
d
on
e
s
k
o
č
ín
ap
o
h
o
d
o
v
éd
n
yu
s
t
r
o
me
č
k
u
.P
r
o
d
a
v
a
č
k
yb
u
d
o
u
s
t
e
j
n
ě vT
e
s
c
uat
io
s
t
a
t
n
ís
e
mi
h
n
o
uud
é
mo
n
i
c
k
yo
s
v
ě
t
l
e
n
é
h
o
mo
n
s
t
r
as
t
r
o
me
č
k
un
e
žo
d
e
j
d
o
u
n
an
o
č
n
í
.V
s
t
ř
í
c
n
o
s
t
?P
c
h
e
,a
n
i
c
o
s
ez
an
e
h
e
tv
l
e
z
e
.Ha
mi
ž
n
ír
v
á
č
i
r
e
j
d
í
c
í p
o o
b
c
h
o
ď
á
k
u v
á
s
n
e
n
e
c
h
a
j
ík
o
u
p
i
ts
ia
n
io
b
y
č
e
j
n
ý
Užz
b
ý
v
áj
e
nt
ý
d
e
nd
oV
á
n
o
c
.
Ob
d
o
b
í
,
k
t
e
r
év
š
i
c
h
n
i
v
í
c
eč
i
r
o
h
l
í
k
,n
e
c
h
t
í
ct
ř
e
b
at
a
t
a
r
k
un
a
mé
n
ěmi
l
u
j
e
me
.
A
ťu
žp
r
o
t
o
,ž
ej
s
mesr
o
d
i
n
o
u
,c
p
e
mes
e
s
a
l
á
t
.P
ř
e
ž
i
j
t
e t
e
n v
y
my
š
l
e
n
ý
c
u
k
r
o
v
í
mj
a
ku
t
r
ž
e
n
íz
eř
e
t
ě
z
un
e
b
oj
e
n
o
mp
r
o
t
o
,ž
e
p
ř
e
d
v
á
n
o
č
n
ís
t
r
e
s
,v
š
a
k vl
e
d
n
u
mů
ž
e
mea
l
e
s
p
o
ň2t
ý
d
n
yb
e
z
t
r
e
s
t
n
ěd
o
mal
e
n
o
š
i
t
.Ně
k
t
e
ř
í
n
a
s
t
a
n
ez
a
sn
o
v
o
r
o
č
n
í
.
u
žmá
men
ě
j
a
k
ýt
e
nt
ý
d
e
nn
a
p
e
č
e
n
éc
u
k
r
o
v
í
,v
y
z
d
o
b
e
n
é
I
z
a
b
e
l
aŠ
t
ě
p
á
n
k
o
v
á
p
o
k
o
j
e
,
u
my
t
áo
k
n
a
,
…
V
á
n
o
č
n
í
f
i
l
i
p
i
k
a
V
á
á
á
á
á
n
o
c
e
Vánoce|
1
3H
C
E
MT
E
X
Mor
dor
Náměst
íSvobody
,1
6.
40.Př
i
chází
me,nest
ačí
mesedi
vi
t
.Anineví
me,žet
ol
i
kl
i
dí
vBr
ně ži
j
e,nat
ož že se j
i
ch t
ol
i
k vej
de na br
něnské cent
r
ál
nínáměst
í
.„
Hel
e,
Mar
o, př
eži
l
s‘ Hl
avák, př
eži
j
eš it
ot
o.
“ vyř
knulJar
ek K. a svým t
ypi
ckým
způsobem mě bez j
akéhokol
i
v mého povši
mnut
íi
hned vt
áhldo j
edné vel
ké
nepohybuj
í
císe masy
.Jakt
ypi
cké.Takj
sme se vosmi
čkách a dal
ší
ch t
var
ech
zmí
t
al
imezit
i
sí
cía t
i
sí
cil
i
dmi
.Uznal
ij
sme,že dr
uhá skupi
nka naši
ch př
át
elj
e
nenávr
at
ně zt
r
acena,acenu naši
ch ži
vot
ů pouze r
ozsví
ceníst
r
omku nevyváží
.
Takj
smezakoupi
l
isvař
ák,t
oužst
ačí
.Techni
cioči
vi
dněsvémuř
emesl
ut
akř
í
kaj
í
c
vl
ádl
i
,apr
ot
o pomal
uzvyšoval
ihl
asi
t
osthl
asupr
i
mát
or
aměst
aBr
na.K nám se
j
ehohl
asdost
al
symbol
i
ckyažsodpočí
t
ávání
m.
Náměst
íSvobody
,1
6:
59:
49.Pr
i
mát
orOnder
kazačí
náodpočetzbývaj
í
cí
hočasu
dor
ozsví
cení
j
edl
ezbí
l
ovi
ckýchl
esů.Tak,j
akj
euněj
zvykem,začal
j
edenáct
kou.
Vi
děl
ij
smet
ohovt
uchví
l
imnoho,j
ent
enst
r
omekne.Nakonecj
smevšakpř
i
šl
i
nat
o,žezpozast
ánku,kdej
smest
ál
i
,l
zezahl
édnoutal
espoňšpi
čkust
r
omku–
hvězdu. Úkol spl
něn, vi
děl
ij
sme r
ozsvěcení vánoční
ho st
r
omku. PRYČ
ZMORDORU!
Nyní
pozor
,dál
čt
oupouzest
ar
ší
1
8l
etar
odi
če!
1
4H
C
E
MT
E
X
|
Vánoce
Mí
chanédr
i
nky–
kavár
naZast
ávka
I
r
i
shappl
e
Kavár
naZast
ávkazbr
něnských
Ži
deni
cst
ej
něj
akol
oni
ot
evř
el
ai
l
et
os st
ánek na „
vedl
ej
ší
ch“
vánoční
ch t
r
zí
ch – na Zel
ném
t
r
hu.Mi
mo j
i
né,vel
michut
né
t
ovar
y nabí
zí např
í
kl
ad nápoj
I
r
i
sh appl
e. Chuť vyni
kaj
í
cí
ho
j
abl
ečného mošt
u se skvěl
e
dopl
ňuj
e chut
íi
r
ské whi
skey
Jameson. Pr
acovní název:
t
ekut
ý št
r
údl
. Al
e st
álza t
o!
Kavár
naZast
ávka,45,
/
2dcl
.
Tur
bomošt
Dal
ší zdr
i
nků ze Zast
ávky
.
Tent
okr
átvšakbyl
amal
ádávka
Jamesona nahr
azena st
ej
nou
por
cíj
abl
ečné pál
enky
.Nut
no podot
knout
,že it
ent
o méně dokonal
ýt
ekut
ý
št
r
údl
máněcodosebe.Tuj
abkovi
ci
.Pokudbychom všaknevt
i
pkoval
i
,můžeme
j
envř
el
edopor
uči
t
.Kval
i
t
asezdesnoubíscenouvt
akúchvat
ném poměr
u,že
t
ěžkonachází
př
emoži
t
el
e.Šéf
r
edakt
ordopor
učuj
e!Ji
ždr
uhým r
okem.Kavár
na
Zast
ávka,35,
/
2dcl
.
Kokosynasněhu
Kombi
nacikokosového si
r
upu,kar
i
bského r
umuačer
veného ví
nasemimi
nul
ý
r
ok,mi
ni
mál
nět
ot
akt
vr
di
l
ychuť
ovébuňky
,vel
i
cezaml
ouval
a.Neví
m,čí
mt
oj
e,
al
e kokosynasněhumě nemi
l
epř
ekvapi
l
y
.Byl
yj
ední
m znápoj
ů,nakt
er
ýj
sem
set
ěši
l
.Var
ování
:Pouzepr
oul
t
r
ami
l
ovní
kykokosů!Kavár
naZast
ávka,45,
/
2dcl
.
Kami
on
Těžkot
onážnínákl
ad vezl
ypl
ast
ové kel
í
mkyopětzkavár
nyZast
ávka.Čer
vené
ví
no,bezový si
r
up a gr
epová vodka Fi
nl
andi
a př
edst
avuj
íkombi
naci
,ze kt
er
é
někt
eř
ípadaj
ínazem bl
ahem aj
i
nízešoku.Net
uši
lj
sem coměčeká.Tedyt
uši
l
,
al
e nebyl
ot
o ni
c dobr
ého.Nu,opak bylpr
avdou.Nad očekávání
!Kavár
na
Zast
ávka,45,
/
2dcl
.
Spál
enámal
i
na
Jednoduchákombi
nacemošt
usvodkouAbsol
utRaspber
r
ypohl
adínaj
azykui
duši
,kavár
naZast
ávka,45,
/
2dcl
.
Vánoce|
1
5H
C
E
MT
E
X
Punčeasvař
enáví
na
Pr
avýmor
avskýpunč
Punč zčer
veného ví
na mi
ni
mál
ně dl
e mého j
azyka,nut
no j
estdosl
adi
t
i
.Ješt
ě
př
edt
í
m vší
m Vám všakmi
l
áobsl
uhanabí
dne,kt
er
ýžet
ozdr
uhůovocechcet
e
j
ako sl
adkou t
ečku,kt
er
á v ur
či
t
ých f
ází
ch večer
a může pl
ni
t if
unkcii
př
ekvapení
.Jahoda,ci
t
r
usový pl
od,nebo r
ozi
nky? Vi
nař
st
víPet
r
at
ur
,náměst
í
Svobody
,35,
/
2dcl
.
Svař
enáví
na–sumasumar
um
Svař
enáví
na,j
akokaždýr
ok,kol
í
saj
í
svoj
í
kval
i
t
ou.Ochut
nal
i
j
smej
i
chmnoho,al
e
nel
ze ř
í
ct
,že někt
er
é bybyl
o vyl
oženě pat
okem.V všechst
áncí
ch j
e možné si
naše obl
í
bené Gl
ühwei
ndl
e chut
idosl
adi
tavněkol
i
kast
áncí
chj
soukdost
áníi
ovocnéozdůbky
,kt
er
ésvoj
í
chut
í
př
i
spěj
í
kcel
kovémuzáži
t
ku.Cenysepohybuj
í
vr
ozmezí
2540,
.
Templ
ář
skýt
r
uňk
Svař
ák,kt
er
ýseumí
st
i
l
napr
vní
př
í
čceani
t
osl
ovo„
svař
ák“nemávnázvu.Vůně:
za j
edna,bar
va:za j
edna,sl
adkost
:j
edna s hvězdi
čkou,dochucení
:za j
edna.
Obsl
uhaamí
st
o nast
áí
nípř
ed st
ánkem? Zaj
edna!Tadynení
,dámyapánové,
covyt
knout
!Templ
ář
skýt
r
uňk,Zel
nýt
r
h,29,
/
2dcl
.
Kdyžužj
sem samouchvál
ouzcel
aul
pělnast
ánkuTempl
ář
skéhot
r
uňku,nel
ze
nepokr
ačovat
.Dámyapánové,dovol
t
emi
Vásznovuosl
ovi
t
.Př
i
ví
t
ej
t
e:Tr
uňks
t
ř
ešňovi
cí
.
Tent
o nápoj
,ve kt
er
ém j
e si
l
něj
ici
t
í
tal
kohol
,nežvpř
edchozí
m se
spol
ečně sní
m ř
adímezišpi
čku svař
ených ví
n,kt
er
áj
sme kdypi
l
i
.To koř
ení
!
!
!
Templ
ář
skýt
r
uňk,Zel
nýt
r
h,39,
/
2dcl
.
Hor
kénej
enovoce
Templ
ář
skéj
abl
ko
Neal
kohol
i
cká dobr
ůt
ka pr
o ml
adšísour
ozence,př
í
padně dět
i
.Nepř
esl
azená,
st
ř
í
dměkoř
eněná.Dopor
učuj
emei
posvař
áku,per
f
ekt
něpr
oči
st
í
hl
avuapohl
adí
vj
í
cnu.Templ
ář
skýt
r
uňk,1
9,
/
2dcl
.
Hor
kéj
abl
kosr
umem
Vyni
kaj
í
cí
,úžasná,j
edi
nečná symbi
óza,dokonal
ávyl
aděnía nal
adění
,st
ánekč.
28,náměst
í
Svobody
,50,
/
2dcl
.
Hor
káčokol
áda
Vyt
l
ačt
e pi
kao,ohř
ej
t
e ho na1
00°
C apakvypi
j
t
e.Mňam,mňam.St
ánekč.28,
náměst
í
Svobody
,35,
/
2dcl
.
1
6H
C
E
MT
E
X
|
Vánoce
Medovi
nyavčel
ovi
ny
Včel
ovi
na
Údaj
ně nej
l
epšína svět
ě.Pot
vr
zuj
eme!Skut
ečně,l
epšíj
sme j
ešt
ě nepi
l
i
.Po
pr
vní
m pol
knut
ísezačal
asymf
oni
evšechchuť
ovýchpohár
ků.Buňkynaj
azyce
t
ancoval
yj
ako pomi
nut
é.VÝTEČNÁ!Včel
co,náměst
íSvobody iZel
ný t
r
h,
30,
/
1
dcl
.
Medovi
na
Ji
st
ěj
st
e po cel
ou dobu pr
očí
t
ánínašír
ecenze dumal
inad t
í
m,zdal
ij
sme
zapomněl
i
,nebožádnázobsl
uhnespl
ňoval
akval
i
t
yt
énej
l
epší
.Myj
i
našl
i
př
isvé
úpl
ně posl
ednínávšt
ěvě nast
ánkuč.53 naZel
ném t
r
hu,hned uúst
íRadni
cké
ul
i
ce.Medovi
nul
ze t
akéj
enpochvál
i
t
,nebyl
at
ol
i
ksl
adká,j
ako včel
ovi
na,al
e za
t
o v níbylcí
t
i
tmed j
ako t
akový
.Od dam nám bylnabí
dnutikoštpr
avej
sl
ovenskejmedovi
nky
.No a t
aková n abí
dka se neodmí
t
á.Věděl
ij
sme,pr
oč
neodmí
t
áme.St
ánekč.53,SCHELLEX,Zel
nýt
r
h,50,
/
2dcl
.
Mysepr
ol
et
ošekl
oučí
mesvánoční
mit
r
hy
,douf
áme,ženašer
adyapost
ř
ehy
budet
emoci
j
enpot
vr
di
t
!
Mar
ekSl
áma,Jar
osl
avKel
l
er
,Dar
i
naHr
adecká,LubošHol
ý
,f
ot
o© Si
mona
Jakubcová,zpr
acovánosdot
ací
SRPŠ
Vánoce|
1
7H
C
E
MT
E
X
Recenze: Zkrocení zlé ženy
Kdesi v poklidném Padově žila milá a poklidná děva Bianka. Tato dívka byla na
roztrhání a nejeden mladík by se za ní otočil. Ovšem nejvíce po ní toužil Lucenzio. Ovšem
k smůle jedině smůla se přikloní a otec Bianky, pan Babtista trvá na tom, že dokud se
neprovdá starší dcera Kateřina, Bianka nedá ani ránu! Zdá se to býti jednoduchý úkol, nebýt
toho, že Kateřina je hubatá, arogantní a neposlušná… Muži se jí děsí a nápadníci před ní
utíkají. Jak to vše dopadne? Kdo zkrotí tuto ženu? Že by Petruccio známý užvaněnec, chlubil a
světem protřelý frajírek?
Zda-li ji zkrotí on, nebo nikdo jiný, se dozvíte jedině na představení, které si pro vás
připravuje Městské divadlo v Brně. Tuto komedii vtělilo do atraktivní podoby divadelní frašky.
Adaptace hry Williama Shakespeara vás zavede do světa pospolitosti různorodých motivů a
rozličných divadelních prvků, které dokázali svázat ladem a harmonii.
Ctibor Štípský
Na co do kina?
Klauni
Na počátku kariéry vytvořili OSKAR, MAX a VIKTOR klaunskou skupinu Busters. Jejich
klauniády představovaly ostrůvky svobody v nehybné bažině komunistického režimu bývalého
Československa. Pak se ale mezi klauny cosi odehrálo a jak se ukáže, klauni se nedokážou vystát.
Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, uzavřel svoji uměleckou kariéru. Setkání s
bývalými přáteli vede k vzájemné konfrontaci. I po třiceti letech otázka zůstává stále stejná: Kdo
se bude smát naposled?
Konzultant
Napínavý thriller s hvězdným obsazením. Vysoce postavený advokát se prostřednictvím majitele
nočního klubu přimotá k pochybnému obchodu s drogovým kartelem, velmi brzy zjišťuje, že ho toto
rozhodnutí vede do víru nezastavitelných událostí s fatálními následky. I když má několik šancí
hrozící katastrofě čelit, jeho arogance a touha po penězích mu nedovolují tyto možnosti využít.
Když si posléze uvědomí, že přestal mít situaci pod kontrolou, je už pozdě.
Křídla Vánoc
Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne směrem, který si
sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít. V životě
jsme zodpovědní nejen za vše, co děláme, ale stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme a po čem
toužíme.
Thor: Temný svět
V další velkolepé marvelovské adaptaci usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru.
Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor vydat
na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster, avšak události Thora přinutí
obětovat vše, aby zachránil lidstvo.
Ledové království
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného
horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla
uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se setkávají s legračním sněhulákem
Olafem. Film byl natočen podle klasické pohádky Hanse Christiana Andersena.
Tereza Čípková
1
8H
C
E
MT
E
X
|
kul
t
ur
a
Ukulele orchestra jako Brno
Když jsem přemýšlela, jak si zlepšit náladu po
jisté osobní krizi, nenapadlo mě nic jiného než zajít na
koncert UOB, který se konal ve čtvrtek 12. 12. 2013
v klubu Livingstone. Koncert byl laděn do hippie stylu,
což mu dodávalo jisté jedinečné kouzlo. Byl to také
jubilejní 100. koncert od založení skupiny.
Ukulele orchestra je, jak již jejich název napovídá,
z moravské metropole - Brna. Skupina byla založena
přibližně před třemi roky a je složena ze zkušených
hudebníků se širokým žánrovým záběrem. Hlavními
nástroji ve skupině jsou ukulele (pro představu:
zmenšená kytara). Repertoár tvoří mnoho skladeb
populární hudby. Jsou úžasní, nepředstavitelně dokonalí, prostě výborní.
Klub se začínal pomalu plnit a pro zpříjemnění koncertu jsem si koupila koktejl.
Mohli jste si koupit i pivo, tvrdý alkohol, džus, vodu zkrátka cokoliv, na co jste měli
chuť (alkoholické nápoje teda pouze pokud vám již bylo 18 a více let). Zrovna jsme se
začínali trošku mačkat s ostatními lidmi, když v tom přišla skupina na pódium doladit
ukulele. Po zvukové zkoušce zazněla jako první písnička: A Little Less Conversation od
Elvise Presleyho. Poté následovaly další pecky jako: Billie Jean, Pretty Woman,
Sympathy for the Devil nebo Highway to Hell. Asi po hodině a půl dali kouřovou
přestávku - 20 minut. Během této doby se stihly všechny přítomné slečny a paní
vystřídat na toaletách a všichni pánové vystát frontu u baru pro další pití. Po uplynutí
20 minutového intervalu skupina opět nastoupila a znovu započalo asi hodinové
prožívání velice příjemných tonů, zpěvu z pódia a pobrukování lidí okolo. Písničku od
Iggy Popa – The Passenger budou nejspíš pořádně znát i vaši rodiče, ale i vy jste ji
určitě alespoň jednou slyšeli, a teď si představte, že kolem vás je nejmíň 150 lidí
broukajících si slova písně, lidí kteří při refrénu zpívají sborově: la lalalalalalala...
Ještě teď mi to nahání husí kůži, když si na ten pocit vzpomenu.
Pokud byste se někdy dostali k lístkům skupiny Ukulele orchestra jako Brno,
neváhejte, nevyhazujte a nedávejte příbuzným. Prostě na ten koncert zajděte, opravdu
to stojí za to. Pokud by se vám ale přece jen nechtělo, zadejte do vyhledávače
bandzone.cz a najděte si Ukulele orchestra jako Brno, mají tam několik skladeb
nahraných – volně k poslechu i stažení.
Tereza Čípková, zdroj fotografií: facebook.com/UkuleleOrchestraJakoBrno
kul
t
ur
a|
1
9H
C
E
MT
E
X
CHE
MT
E
X
š
k
ol
ní
per
i
odi
k
um v
y
dá
v
áSt
ř
ední
pr
ůmy
s
l
ov
áš
k
ol
achemi
ck
á,Br
no,Vr
anov
s
k
á65
edi
ční
r
ada:Mgr
.Da
r
i
naHr
a
de
ck
á
,Ph
Dr
.L
ubošHol
ý
,Mgr
.J
i
ř
í
L
a
c
h
š
éf
r
edak
t
or
:Ma
r
ekSl
á
ma
z
ás
t
upk
y
něš
éf
r
edak
t
or
a:Te
r
e
z
aHl
a
v
á
čov
á
,Si
monaJ
a
k
ubc
ov
á
čí
s
l
o:15
nák
l
ad:100
r
edak
t
oř
i
:L
uci
eBí
l
k
ov
á
,Te
r
e
z
aČí
pk
ov
á
,J
a
naHr
a
ch
ov
i
n
ov
á
,Ga
br
i
el
aKa
di
dl
ov
á
J
i
ř
í
Ma
r
t
e
nek
,J
a
k
ubŠi
l
er
,Ct
i
borŠt
í
ps
k
ý
,I
z
a
be
l
aŠt
ěpá
nk
ov
á
,Domi
ni
kZa
v
a
di
l
ý
t
v
ar
ní
ci
:Te
r
e
z
aHl
a
v
á
čov
á
,Ondř
ej
Ti
chý
f
b.
com/
s
ps
chbr v

Podobné dokumenty