DECT UG D60C PL - Support Sagemcom

Komentáře

Transkript

DECT UG D60C PL - Support Sagemcom
1 COUV.fm Page 1 Jeudi, 27. janvier 2005 11:06 11
251826885A
TELECOM
Livre du D60C Tcheque.book Page 1 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ÚVOD
Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového digitálního telefonu SAGEM DECT a velice si ceníme vaší důvěry.
Tomuto výrobku byla při výrobě věnována nejvyšší péče. Pokud byste však během jeho používání narazili na
nějaké obtíže, prostudujte si nejprve tuto uživatelskou příručku. přislušné informace lze rovněž najít na
následujících internetových stránkách:
http://www.sagem.com/faq
Pro svou vlastní bezpečnost a pohodlí si laskavě nejprve pozorně přečtěte následující odstavce:
Doporučení a bezpečnostní pokyny
Bezdrátový digitální DECT telefon nesmí být nainstalován ve vlhké místnosti (umývárna,
koupelna, prádelna, kuchyně apod.), pokud není umístěn ve vzdálenosti alespoň 1,5 m od
zdroje vody. Telefon lze provozovat při teplotách v rozmezí od 5°C do 45°C.
Používejte pouze síťový adaptér dodávaný s telefonem. Tento adaptér připojte do síťové
zástrčky v základnové stanici podle pokynů uvedených v této příručce a na identifikačním
štítku základny (napětí, proud, frekvence el. sítě)(1). Přístroj musí být zapojen do elektrické
zásuvky nacházející se v jeho blízkosti, zásuvka musí být snadno přístupná.
Tento telefon byl navržen pro použití ve veřejné telekomunikační síti (PSTN). V případě potíží
kontaktujte nejprve prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili. Používejte pouze telefonní
šňůru dodávanou s tímto telefonem.
Aby nedošlo k poškození sluchátka, používejte pouze ověřené dobíjecí akumulátory typu
AAA, nikdy nepoužívejte baterie NiMH 1.2 V 600mAh, které nelze dobíjet. Při vkládání baterií
do bateriového pouzdra ve sluchátku dbejte na dodržení polarity.
Z dùvodù své vlastní bezpečnosti nikdy neodkládejte sluchátko na základnovou stanici bez baterií
nebo bez bateriového krytu. Mohli byste si zpùsobit úraz elektrickým proudem.
Po skončení životnosti musí být baterie zlikvidovány podle pokynů pro recyklaci uvedených v
této příručce.
Dosah bezdrátového DECT telefonu se pohybuje od cca 50 do 300 metrů v otevřeném
prostoru. Přítomnost zařízení obsahujících kovové součástky (například televize) nebo
jakéhokoli jiného elektrického přístroje způsobuje snížení dosahu telefonu.
Některé citlivé lékařské přístroje a bezpečnostní zařízení mohou být ovlivňovány
vysokofrekvenčními signály telefonu. V každém případě vás žádáme, abyste dodržovali
doporučení týkající se bezpečnosti.
V oblastech s častým výskytem bouřek doporučujeme chránit vaši telefonní linku
nainstalováním přepěťové ochrany.
V případě výpadku elektrické sítě tento přístroj nefunguje: pro nouzová volání
doporučujeme v takovýchto případech použít jiný telefon.
Označení CE stvrzuje, že výrobek vyhovuje požadavkům Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 1999/5/CE týkající se mikrovlnných radiokomunikačních a telekomunikačních
zařízení, bezpečnosti a zdraví uživatelů a elektromagnetické interference.
Přístroj dále účinně využívá frekvenční spektrum pro pozemní a prostorovou komunikaci za
účelem ochrany před škodlivým rušením.
SAGEM SA - Customer relations department
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - France
Livre du D60C Tcheque.book Page 1 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
OBSAH
Váš telefon
Vybalení
Základnová stanice
Sluchátko
Zapojení
Sestavení sluchátka
Vypnutí a zapnutí mikrotelefonu
Výměna baterií
Volání
Přijímání hovorů
V průběhu hovoru
Začínáme
Hlasitý poslech
Pøepojení hovoru
V prùbìhu hovoru
Pøístup do telefonního seznamu
nebo do výpisu volání
Dùvìrný režim
Ukonèení hovoru
Komunikace mezi mikrotelefony
Struktura nabídkového menu
Telefonní seznam
Zobrazení telefonního seznamu
Vytvoření nového záznamu
Zavolání čísla z telefonního seznamu
Vyhledání kontaktu
Rychlé vyhledávání
Zúžené vyhledávání
Úprava záznamu
Vymazání záznamu
Poslat SMS z telefonního seznamu
Přiřadit vyzvánění ke složce
telefonního seznamu
Služba SMS
Odesílání textové zprávy
Psaní textové zprávy
Oprava znaků
Odesílání SMS
Přímé odeslání zprávy
Čtení zprávy
Nakládání s přečtenými zprávami
Změna nastavení pro čtení
Zobrazení stavu paměti
Vyprázdnění složky SMS
Nastavení SMS
Změna čísla centra SMS
Výběr centra pro odesílání SMS
Výpis volání
Zobrazení výpisu příchozích
a odchozích hovorů
3
Zavolání naposledy volaného
čísla (Redial)
Zavolání čísla uvedeného ve výpisu
příchozích a odchozích hovorů
Zobrazení výpisu událostí
3
3
4
5
6
6
7
8
8
8
23
24
24
Příslušenství 25
Budík
Nastavení budíku
Aktivace nebo deaktivace budíku
Změna vyzváněcího tónu budíku
Změna nastavení času budíku
Časovač
Změna naprogramované doby časovače
Zobrazení nebo skrytí uplynulé
doby časovače
Změna vyzváněcího tónu časovače
Signalizace narozenin
Přidání nové signalizace narozenin
Zobrazení signalizace narozenin
Změna signalizace narozenin
Monitorování místnosti
8
9
9
9
10
10
11
11
12
14
Personalizace sluchátka
Změna vyzváněcího tónu
Zapínání a vypínání pípnutí
Aktivace a měnit tichého režimu
Změnit vyobrazení na displeji
Změnit barvu pozadí displeje
14
14
15
15
15
16
16
16
16
Zabezpečení
Zamknutí a odemknutí kláves
Programování čísla tísňového volání
Nastavení časového limitu hovorů
Definování zakázaných
předvoleb – Blokování hovorů
Změna kódu základny
Povolení sdílení hovorů
17
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
21
Nastavení
Programování kláves
Změna data a času
Využití funkcí automatického
zdvihnutí a zavěšení sluchátka
Číslo hlasové schránky (podle operátora)
Změna jazyka
Pokročilé nastavení / Nastavení
sluchátka
22
Přihlášení nového sluchátka k
základnové stanici
Nastavení preferované základny
Reset sluchátka
Individuální registrace nového
sluchátka do základny
22
22
23
23
1
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
33
33
35
35
35
35
36
36
37
37
37
38
38
Livre du D60C Tcheque.book Page 2 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
OBSAH
Pokročilé nastavení / Nastavení
základnové stanice
39
Nastavení přihlašovacího režimu
základny pomocí sluchátka
Reset základnové stanice
Odhlášení sluchátka
Přejmenování základnové stanice
39
40
40
40
Pokročilé nastavení / Nastavení
linky
41
Změna typu sítě
Změna režimu vytáčení
Změna doby trvání Flash (klávesa R)
Nastavení předvolby na pobočkové
ústředně PABX
Dodatek
Péče a údržba
Problémy
Charakteristika
Životní prostředí
41
41
41
42
44
44
44
45
46
2
Livre du D60C Tcheque.book Page 3 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
VÁŠ
TELEFON
Vybalení
Po otevření obalu nejprve zkontrolujte, zda-li balení obsahuje následující položky:
• 1 základnovou stanici,
• 1 sluchátko,
• 1 kryt bateriového pouzdra,
• 1 síťový adaptér,
• 1 telefonní šňůru,
• 3 dobíjecí baterie,
• tuto uživatelskou příručku.
V případě, že jste zakoupili pack DUO nebo TRIO, naleznete navíc ke každému dodatečnému
sluchátku:
• 1 stolní nabíječku s napájecím blokem,
• 1 kryt bateriového pouzdra,
• 3 dobíjecí baterie.
Základnová stanice
Díky svému modernímu designu zapadne tato základnová stanice velice dobře do prostředí
vašeho domova i kanceláře.
Prohlubeň pro sluchátko
Indikátor napájení
Svítící zelená kontrolka: Zapnuto
Blikající zelená kontrolka:
- mikrotelefon on-line,
- popis přístroje,
- dvojstranná komunikace.
Základní tlačítko
Krátkým stiskem:
- vyhledávání (paging).
Dlouhým stiskem:
- vyvolání druhé strany.
3
Livre du D60C Tcheque.book Page 4 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
VÁŠ
TELEFON
Sluchátko
Díky ergonomickému tvaru a jednoduchému ovládání oceníte jak držení tohoto sluchátka, tak
i jeho další kvality.
Zbarvení displeje
Reproduktor
Programové
klávesy
Kontrolka
Zvukové upozornění
na příchozí zprávu
Klávesa R
značí probíhající
hovor
SMS přímý
přístup
Klávesa
tel. seznamu
Navigační klávesa
Zdvihnout
Hlasitý poslech Redial
(dlouhým stiskem)
Zavěsit
Alfanumerická
klávesnice
Vstup do hlasové
schránky
(dlouhým stiskem)
Mikrofon
Navigační klávesa - prostředek pro rychlou volbu.
Potvrzení volby nebo vstup do sub-menu
Navigovat v nabídnutých menu
Zrušení, výmaz nebo návrat
do předchozího menu
4
Livre du D60C Tcheque.book Page 5 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
VÁŠ
TELEFON
Obrazový displej sluchátka
Indikátor stavu baterie
Číslo sluchátka
1
Datum
03/01
00:00
Ztlum.
Budík
Čas
Ikony funkcí
.
Pokud je ikonka nabití baterie na minimu, nebude funkce hands-free použitelná
dokud nebude baterie dobita.
Zapojení
Předtím, než začnete se zapojováním telefonu, přečtěte si nejprve bezpečnostní
pokyny uvedené na začátku této uživatelské příručky.
Telefonní zdířku zasute zespodu do vybrání.
Konektor telefonní linky zasuňte do příslušné
telefonní zástrčky na zadní straně
základnové stanice (tak, jak je uvedeno na
obrázku). Druhý konec šňůry zapojte do
telefonní zásuvky na zdi.
Sít’ová zásuvka
Postupujte podle instrukcí na nálepce
přístroje Druhý konec kabelu zapojte do
sí_ové zásuvky.
Penívající kabel napájení v dolní ásti pipojte
do zdíky. Jednotlivé vodie zasute do kabelu a
ulote na konené místo.
5
Telefonní zásuvka
Livre du D60C Tcheque.book Page 6 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
VÁŠ
TELEFON
Sestavení sluchátka
Vložte do sluchátka baterie. Postupujte podle
instrukcí na nálepce přístroje. Dbejte při tom.
na správnou polaritu. Bateriový kryt nasuňte
na pouzdro a jemným zatlačením směrem
dopředu jej uzavřete.
Odstraňte z displeje ochrannou fólii a položte
sluchátko do prohlubně na základnové
stanici, aby se baterie nabily.
Na displeji se objeví ikona symbolizující stav
nabíjení baterie. Jakmile je ikona zaplněna,
jsou baterie nabité.
Používejte pouze certifikované dobíjecí akumulátory. Během počátečního nabíjení
ponechte sluchátko na základnové stanici alespoň 12 hodin. Tak dojde k optimálnímu
nabití baterií. Baterie se mohou během nabíjení zahřívat. To je však zcela normální
stav a nepředstavuje žádné riziko.
Vypnutí a zapnutí mikrotelefonu
Mikrotelefon vypnete dlouhým stiskem červeného tlačítka. Na displeji se objeví hlášení "DO
KONCE"
. Přístroj se vypne.
Opětovné uvedení mikrotelefonu do chodu provedete dlouhým stiskem zeleného tlačítka.
Na displeji se objeví hlášení "SAGEM".
.
Na displeji se objeví kromě toho další informace : ikonka s hlášením o stavu baterie, číslo
přístroje (na príklad 1) dále hlášení o datu, hodině a funkční klávesy.
6
Livre du D60C Tcheque.book Page 7 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
VÁŠ
TELEFON
Výměna baterií
Stiskem červeného tlačítka mikrotelefon
vypnete
. Nyní přístroj otočte, čímž
uvolníte přístup k záklopce schránky na
baterie.
Směrem kolmo k přístroji vložte do otvoru
1 podle vyobrazení zašpičatělý předmět (hrot
propisovací tužky, svorku) a pootočte
směrem vzhůru. Záklopka schránky na
baterie se uvolní. Posuňte ji směrem dolů
(viz 2).
1
Vybité baterie vyjměte, vložte baterie nové
(dbejte správné polarity podle nálepky).
2
Schránku opět pevně uzavřete zatlačením
záklopky směrem vzhůru.
Po skončení životnosti musí být baterie
zlikvidovány podle pokynů pro recyklaci
uvedených v této příručce.
Aby nedošlo k poškození sluchátka, používejte pouze ověřené dobíjecí
akumulátory typu AAA, nikdy nepoužívejte baterie NiMH 1.2 V 600mAh, které
nelze dobíjet. Při vkládání baterií do bateriového pouzdra ve sluchátku dbejte na
dodržení polarity.
7
Livre du D60C Tcheque.book Page 8 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ZAČÍNÁME
Přijímání hovorů
Nyní se objeví displej vybízející k vyhledání
zvoleného jazyka. Tiskněte
nebo
dokud nevyberete Tiskněte jazyk. Potvrďte
stiskem Valid.
Pokud telefon zaznamená příchozí hovor,
začne vyzvánět. Máte-li objednanou službu
„Zobrazení volajícího“, objeví se informace o
volajícím na displeji (pokud však nemá tento
volající aktivován režim nezobrazování
čísla). V opačném případě se na displeji
zobrazí „Neznámý volající“.
.
Informujte se u svého poskytovatele
telefonní služby, který vám sdělí
podrobnosti týkající se dostupnosti
jednotlivých služeb (služba
zobrazení volajícího, SMS apod.) a
rovněž tak příslušné sazby.
Hovor přijmete stiskem zelené klávesy
nebo
Volání
. Stiskem červené klávesy
nebo
můžete hovor odmítnout.
Na klávesnici zadejte telefonní
příjemce, kterému chcete zavolat.
číslo
Po ukončení hovoru stiskněte červenou
klávesu
.
Zadáte-li nesprávné číslo, stiskněte na
navigační klávese
V průběhu hovoru
znak C, kterým toto
číslo vymažete. Stisknutím zelené klávesy
Během telefonního hovoru je k dispozici
několik voleb, které jsou přístupné po
zavolejte příjemce.
Volat můžete též následujícími
způsoby:
stisknutí nabídky Menu
- Stiskem zelené klávesy
pro
přístup na linku.
- Vytočením čísla svého kontaktu.
Vyberte požadovanou volbu z následujícího
seznamu:
- HLASITÝ POSL.: zapnutí reproduktoru
sluchátka.
- PŘEPOJ. HOVORU: přepojení hovoru na
jiné sluchátko.
- DRUHÝ HOVOR: zavolání dalšího čísla.
- TELEF. SEZNAM: přístup do telefonního
seznamu.
- HOVORY: přístup do výpisu volání.
- TAJNÉ: utlumení mikrofonu sluchátka.
Během hovoru můžete hlasitost
poslechu zvýšit nebo snížit
stisknutím ovládacích tlačítek ,
.
8
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 9 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ZAČÍNÁME
Hlasitý poslech
Během
zapnout
telefonického
reproduktor
Volané sluchátko vyzvání do doby, než
volající přijme přesměrovaný hovor stiskem
hovoru můžete
sluchátka
nebo
základnové stanice. Stiskněte Menu
červené klávesy
.
Pokud chcete hovor vrátit zpět k sobě ještě
předtím, než jej druhá strana zdvihne,
Zvolte HLASITÝ POSL. a poté stiskněte
Aktiv.
stiskněte Menu
.
.
Pokud během konverzace stisknete
Pomocí
zelenou klávesu
režim hlasitého
poslechu se na sluchátku aktivuje
automaticky. Opětovným stiskem
tohoto tlačítka režim hlasitého
poslechu vypnete.
ZAVĚŠOVÁNÍ. Stiskněte Platný
Tato funkce je dostupná pouze v případě, že
jsou k základně přihlášena dvě nebo více
sluchátek. Během komunikace pak můžete
přepojit hovor na jiné sluchátko.
nebo
Tento nově příchozí hovor akceptujete
stisknutím volby PŘIJM.
.
První hovor tak bude přidržen a vy můžete
hovořit s druhým volajícím.
.
Volání dalšího čísla během konverzace.
V průběhu konverzace můžete svůj první
hovor přidržet a zavolat na další číslo
vyberte PŘEPOJ.
HOVORU. Stiskněte Platný
vyberte
.
Přijetí druhého hovoru během konverzace.
Pokud v průběhu konverzace uslyšíte krátké
pípnutí, operátor vám tímto způsobem
signalizuje, že máte na lince další čekající
hovor. Na displeji se zároveň zobrazí
informace o druhém volajícím.
Přepojení hovoru
Pomocí šipky
nebo
Během hovoru můžete přijmout další
příchozí hovor nebo sami zavolat na jiné
číslo. V takovém případě pak bude možné
přepínat mezi oběma hovory nebo se
účastnit konference (v závislosti na tom,
zda-li váš poskytovatel tuto službu nabízí a
zda-li ji máte aktivovanou).
Na displeji se zobrazí nápis HLASITÝ POSL.
AKTIVOVÁNO. Pomocí klávesy
nebo
pak můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.
V průběhu hovoru stiskněte Menu
šipky
V průběhu hovoru
Jakmile ikona označující napětí
bude signalizovat minimum, nebude
možné použít funkce hands free.
Tuto funkci budete moci použít
teprve po výměně baterií.
.
Pomocí šipky
nebo
vyberte sluchátko,
na které chcete hovor přepojit. Stiskněte
Volat
.
.
stisknutím nabídky Menu
.
Pomocí šipky
vyberte DRUHÝ
nebo
HOVOR. Stiskněte Platný
9
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 10 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ZAČÍNÁME
Dva současné hovory na lince lze rovněž
Stisknutím klávesy
stiskněte Platný
vyvolejte telefonní seznam a vyberte
požadované číslo. Číslo můžete též zadat na
ovládat prostřednictvím klávesy R
- Přijetí druhého příchozího hovoru:
číselné klávesnici, stiskněte volbu Volat .
Obdržíte-li během hovoru další volání, na
displeji se zobrazí upozornění DRUHÝ
HOVOR.
-
Pomocí
-
.
šipky
nebo
-
vyberte
.
.
nebo
V průběhu hovoru stiskněte Menu
.
Právě probíhající hovor se definitivně ukončí
a vy se můžete vrátit k druhému hovoru.
Platný
nebo
vyberte
hovor
červené klávesy
ukončíte
.
Důvěrný režim
.
Důvěrný režim můžete zvolit kdykoli během
hovoru. Mikrofon na sluchátku bude vypnutý
a váš korespondent vás nebude slyšet.
Nyní můžete hovořit s oběma dalšími
účastníky najednou.
Konferenční
.
klávesy Návrat
KONFER. 3 OS.. Stiskněte Platný
.
Do menu komunikace se vrátíte stiskem
.
šipky
.
Pomocí šipky
nebo
vyberte TELEF.
SEZNAM nebo HOVORY a poté stiskněte
Uspořádání konferenčního hovoru (dva další
účastníci a vy)
Pomocí
+
vyberte
ZAVĚŠOVÁNÍ. Stiskněte Platný
Stiskněte Menu
Uspořádání konference:
.
V průběhu rozhovoru lze zobrazit telefonní
seznam, ve kterém můžete vyhledat
telefonní číslo nebo jméno kontaktu. Můžete
si též prohlížet údaje o hovorech uložené ve
výpisu volání.
Ukončení jednoho z hovorů a pokračování v
druhém hovoru
šipky
+
Přístup do telefonního seznamu
nebo do výpisu volání
Právě probíhající hovor je přidržen a vy se
můžete věnovat druhému hovoru na lince.
Pomocí
Přepínání mezi dvěma hovory:
+ .
Ukončení jednoho hovoru a přepnutí na
přidržený hovor:
PŘEPNOUT. Stiskněte Platný
Stiskněte Menu
+ .
Zavolání dalšího čísla v průběhu hovoru:
+ Číslo příjemce.
Přepínání mezi oběma hovory
Stiskněte Menu
.
stisknutím
.
10
Livre du D60C Tcheque.book Page 11 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ZAČÍNÁME
Aktivace důvěrného režimu:
Během hovoru stiskněte Menu
Pomocí šipky
nebo
stisknete Aktiv.
.
vyberte TAJNÉ a
.
Na displeji se zobrazí TAJNÝ REŽIM.
Zrušení důvěrného režimu:
Stisknete Odejít .
Váš korespondent vás opět uslyší.
Máte též možnost aktivovat nebo
deaktivovat důvěrný režim delším
stiskem tlačítka C na navigační
klávesnici.
Ukončení hovoru
Po ukončení hovoru stiskněte červenou
klávesu
.
Komunikace mezi mikrotelefony
Oba mikrotelefony je třeba sladit na stejné
bázi a perimetrech báze.
Z pohotovostního displeje odečtěte číslo
mikrotelefonu. Potvrďte stiskem zeleného
tlačítka
.
Komunikace je navázána aktivací přístroje.
Po ukončení hovoru stiskněte červenou
klávesu
.
Hovory mezi jednotlivými
mikrotelefony se do placeného limitu
nezahrnují.
11
Livre du D60C Tcheque.book Page 12 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
STRUKTURA NABÍDKOVÉHO MENU
V nabídce se můžete pohybovat prostřednictvím navigační klávesy
TELEF. SEZNAM
Volba
SMS
ZOBRAZIT
.
UPRAVIT SMS
VOLAT
CÍST SMS
UPRAVIT
PAMET
VYHLEDAT
VYPRÁZD. SCHR.
VYZVÁN. TÓN
NASTAVENÍ
ODESLAT SMS
CENTRA SMS
PRIDAT CÍSLO
NOVÝ ZÁZNAM
SMAZAT
HOVORY
PRÍCH. HOVORY
PRÍSLUŠENSTVÍ
BUDÍK
ODCHOZÍ HOVORY
CASOVAC
UDÁLOSTI
NAROZENINY
MONITOR. MÍST.
ZABEZPECENÍ
PERZONALIZ.
ZÁMEK KLÁVES
VYZVÁN. TÓN
TÍSN. VOL.
EXTERNÍ HOVOR
CASOVÝ LIMIT
INTERNÍ HOVOR
OMEZENÍ
PÍPNUTÍ
ZMENIT KÓD
TICHÝ REŽIM
NARUŠENÍ
POZADÍ OBR.
OKOLÍ
12
Livre du D60C Tcheque.book Page 13 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
STRUKTURA NABÍDKOVÉHO MENU
NASTAVENÍ
PROGR. TLACÍT.
DATUM/CAS
ZAVESIT AUTO.
ZDVIHNOUT AUTO
C. HLAS. SCHR.
JAZYK
POKROC. NAST.
NAST. SLUCHÁT.
REGISTRACE
PRIORITA ZÁKL.
RESET. SLUCHÁT
OSOB. PRIHLÁŠ.
NAST. ZÁKLADNY
REŽIM REGISTR.
RESET. ZÁKLAD.
ZRUŠ. SLUCHÁT.
PREJM. ZÁKLAD.
NAST. LINKY
TYP SÍTE
VYTOCIT
NAST. SMS
FLASHING
PREDV. PABX
DRUHÝ HOVOR
13
Livre du D60C Tcheque.book Page 14 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
TELEFONNÍ SEZNAM
TELEFONNÍ SEZNAM
Po zobrazení záznamu stiskněte nabídku .
Objeví se seznam všech dostupných funkcí,
které lze provést v rámci uvedeného záznamu
v telefonním seznamu:
- VOLAT: zavolání čísla přidruženého k
tomuto záznamu.
- UPRAVIT: změna údajů v uvedeném
záznamu (jméno, číslo, ikona).
- VYHLEDAT: vyhledání jiného záznamu.
- VYZVÁN. TÓN: přiřazení unikátní
vyzváněcí melodie, kterou uslyšíte
pokaždé, když vám toto číslo zavolá (musí
být aktivována služba zobrazení
volajícího).
- ODESLAT SMS: odeslání zprávy SMS na
číslo přidružené k danému záznamu.
Do telefonního seznamu můžete uložit až
40 záznamů.
Každý jednotlivý záznam v telefonním
seznamu může obsahovat jméno, jehož
délka nesmí přísáhnout 12 znaků (včetně
mezer), telefonní číslo kontaktu obsahující
až 24 číslic a ikonu, která identifikuje typ
telefonního čísla (práce, domů, mobilní
apod.).
Ke každému záznamu můžete rovněž
přiřadit typ vyzvánění a vytvářet tak své
vlastní skupiny volajících. (Abyste tak mohli
učinit, musíte nejprve na svém sluchátku
aktivovat službu zobrazení volajícího a
kontaktovat svého poskytovatele služeb,
zda-li je tato služba k dispozici).
- PŘIDAT ČÍSLO : přidání nového čísla ke
stejnému jménu.
- NOVý ZÁZNAM: vytvoření nového
záznamu v telefonním seznamu.
- SMAZAT: vymazání záznamu z
telefonního seznamu.
- ZOBRAZIT: zobrazení detailních údajů
náležejících k tomuto záznamu.
Zobrazení telefonního
seznamu
Opakovaným stiskem šipky
navigační
klávese
nebo
vyhledejte
na
nabídku
Pomocí šipky
nebo
vyberte úkon, který
chcete provést. Stiskněte Platný .
TELEF. SEZNAM. Volbu potvrďte klávesou
Platný
(pro přímý vstup do telefonního
seznamu můžete rovněž použít klávesu
).
Telefonní seznam opustíte stiskem červené
klávesy
.
Zobrazí se telefonní seznam v abecedním
pořadí.
Vytvoření nového záznamu
Při prvním vstupu do telefonního
seznamu se na displeji zobrazí
pouze nápis Nový.
Alfanumerická klávesnice a příslušné znaky.
1
A, B, C, a, b, c, 2
D, E, F, d, e, f, 3
Pomocí šipky nebo vyberte záznam, který
si přejete zobrazit. Jakmile tento záznam
vyberete, potvrďte jej stisknutím klávesy OK.
G, H, I, g, h, i, 4
J, K, L, j, k, l, 5
M, N, O, m, n, o, 6
P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
T, U, V, t, u, v, 8
Číslo, které je přidruženo k tomuto
záznamu, můžete zavolat
stisknutím zelené klávesy
.
14
Livre du D60C Tcheque.book Page 15 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
TELEFONNÍ SEZNAM
Jakmile vyberete požadovanou ikonu, stiskněte
volbu Platný .
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
speciální znaky (viz tabulka
strana 18)
mezera, 0, /, +, @, -, $, &, %
#,".:;!?’()_
Nyní je vytvořen nový záznam. Tento
záznam se objeví v telefonním seznamu.
Název tohoto záznamu odpovídá začátku
jména kontaktu, před kterým je zobrazen
příslušný typ ikony.
Při vkládání textu stiskněte opakovaně
odpovídající klávesu, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný znak.
Na
navigační
klávese
Zavolání čísla z telefonního
seznamu
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se nezobrazí
nabídka TELEF. SEZNAM. Volbu potvrďte
stiskem klávesy Platný. .
Vyberte Nový. Stiskněte Platný
Na
.
Na displeji se zobrazí požadavek na zadání
jména.
Pomocí šipky
kontakt.
Stisknutím
příjemce.
Po dokončení požadovaných změn stiskněte
Platný
: FAX
nebo
zelené
vyberte požadovaný
klávesy
zavolejte
Vyhledání kontaktu
V telefonním seznamu můžete vyhledat
požadovaný kontakt následujícími způsoby:
• procházením seznamu pomocí šipek , ,
• pomocí volby rychlého vyhledávání,
• pomocí zúženého vyhledávání.
nebo
vyberte ikonu, která
Pomocí šipky
odpovídá konkrétnímu typu daného čísla:
: PRÁCE
opakovaně
Na displeji telefonu se zobrazí volané číslo,
které se automaticky začne vytáčet
Na displeji se zobrazí požadavek na zadání
čísla. Nyní zadejte na numerické klávesnici
telefonní číslo náležející k zapsanému jménu. V
případě omylu stiskněte na navigační klávese
písmeno C. Každým stiskem smažete vždy
jeden znak.
Po dokončení požadovaných změn stiskněte
Platný .
: MOBILNí
klávese
Objeví se záznamy z telefonního seznamu v
abecedním pořadí.
Opakovaným stiskem odpovídajících kláves na
alfanumerické klávesnici zadejte jméno
kontaktu. V případě omylu stiskněte na
navigační klávese písmeno C. Každým stiskem
smažete vždy jeden znak .
: DOMA
navigační
stiskněte šipku nebo , dokud se nezobrazí
nabídka TELEF. SEZNAM. Volbu potvrďte
stiskem klávesy Platný. .
Rychlé vyhledávání
Vstupte do telefonního seznamu a (opakovaně)
stiskněte klávesu, která odpovídá prvnímu
písmenu hledaného jména, dokud se toto
písmeno nezobrazí v horní části displeje.
Jakmile se první písmeno jména ukáže na
displeji, chvíli vyčkejte.
15
Livre du D60C Tcheque.book Page 16 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
TELEFONNÍ SEZNAM
Telefonní seznam vybere první jméno, které
začíná vybraným písmenem.
Nyní se ocitnete na displeji pro zadání čísla.
Kursor se nachází na konci čísla.
• Pokud jsou údaje v pořádku, stiskněte
Pomocí šipky nebo vyberte kontakt, který
chcete zobrazit nebo kterému chcete zavolat.
Výběr potvrďte stiskem klávesy OK.
•
navigační klávese
Zúžené vyhledávání
nebo
písmeno C,
kterým postupně vymažete jednotlivé
číslice. Zadejte nové číslo a stiskněte
V menu telefonního seznamu stiskněte nabídku
Volba .
Vyberte VYHLEDAT
Platný
.
Platný .
Je-li zapotřebí číslo opravit, stiskněte na
volbu Platný
Stiskněte
.
Podle typu zadaného čísla vyberte pomocí
šipky
nebo
odpovídající ikonu. Stiskněte
Platný .
Na alfanumerické klávesnici zadejte první dvě
písmena kontaktu, který hledáte. Telefonní
seznam se zobrazí od záznamu, jehož
počáteční písmena jsou nejbližší zadaným
znakům.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
Vymazání záznamu
Pomocí šipky nebo vyberte kontakt, který
chcete zobrazit nebo kterému chcete zavolat.
Výběr potvrďte stiskem klávesy OK.
Pro vymazání záznamu nejprve vstupte do
telefonního seznamu a stiskněte Volba .
Úprava záznamu
Pomocí šipky
nebo
Stiskněte Platný .
Pro úpravu záznamu v telefonním seznamu
(změna jména, čísla nebo typu ikony) nejprve
vstupte do seznamu, poté vyberte záznam,
který chcete změnit, a stiskněte nabídku
Volba .
Na displeji se zobrazí dotaz, zdali si opravdu
přejete záznam smazat.
• Pokud záznam smazat nechcete,
nebo
Pomocí šipky
Stiskněte Platný .
•
vyberte UPRAVIT.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
písmeno C,
Na
kterým postupně vymažete jednotlivé
znaky. Opakovaným stisknutím
odpovídajících kláves proveďte
požadované úpravy. Jakmile úpravy
dokončíte, stiskněte volbu Platný
.
Poslat SMS z telefonního
seznamu
Platný .
Je-li zapotřebí jméno opravit, stiskněte
na navigační klávese
stiskněte Ne .
Vymazání záznamu provedete
stisknutím volby Ano . Záznam se
vymaže z telefonního seznamu.
Nyní se ocitnete na displeji pro zadání jména.
Kursor se nachází na konci jména.
• Pokud jsou údaje v pořádku, stiskněte
•
vyberte SMAZAT.
navigační
klávese
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se nezobrazí
nabídka TELEF. SEZNAM. Volbu potvrďte
stiskem klávesy Platný. .
.
16
Livre du D60C Tcheque.book Page 17 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
TELEFONNÍ SEZNAM
Pomocí tlačítek ,
nebo na klávesnici si
zvolte príslušný záznam, mužete zadat první
písmeno záznamu. Tlačítky
nebo
zvolte
konkrétní jméno a stiskněte tlačítko Volba .
Tlačítky nebo zvolte ODESLAT SMS a
stiskněte Platný .
Zobrazí se funkční displej SMS. viz odstavec
"Odesílání textové zprávy", strana 18.
Postupujte dle pokynů k odeslání SMS.
Přiřadit vyzvánění ke složce
telefonního seznamu
K jednotlivým složkám telefonního seznamu
si můžete přiřadit různé vyzváněcí melodie a
vytvořit si tak vlastní skupiny volajících.
Abyste si tuto funkci mohli aktivovat, musíte
mít na svém telefonu aktivovanou službu
zobrazení čísla. Obrat’te se na svého
operátora, který vám sdělí podmínky, za
kterých tuto službu můžete získat.
Na
navigační
klávese
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se nezobrazí
nabídka TELEF. SEZNAM. Volbu potvrďte
stiskem klávesy Platný. . ((můžete také
rovnou vstoupit do telefonního seznamu
zmáčknutím klávesy
).
Tlačítky
nebo
si vyberte složku, kterou
chcete otevřít. Jakmile si ji zvolíte, potvďte
výběr OK.
Vyberte VYZVÁN. TÓN. Stiskněte Platný
Pomocí šipky
nebo
požadovaný vyzváněcí tón.
Platný
.
vyberte
Stiskněte
.
Když budete nyní přijímat hovor z daného
čísla, rozezní se zvolená vyzváněcí melodie.
17
Livre du D60C Tcheque.book Page 18 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
SLUŽBA SMS
SLUŽBA SMS
w, x, y, z, 9
speciální znaky
mezera, 0, /, +, @, -, $, &, %
#
Telefon DECT vám umožňuje odesílat,
přijímat a sledovat zprávy SMS (krátké
textové zprávy), které budou odeslány buď
do jiného drátového telefonu podporujícího
funkci SMS nebo do telefonu mobilního.
Při vkládání textu stiskněte opakovaně
odpovídající klávesu, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný znak.
Oprava znaků
Funkce posílání a přijímání zpráv SMS, jimiž
je vybaven váš telefon, budou aktivní pouze,
pokud o poskytování této služby požádáte u
vašeho operátora. "Zejména služba ".
Zadáte-li nesprávný znak, stiskněte na
navigační klávese
Odesílání textové zprávy
Opakovaným stiskem šipky
navigační klávese
nebo
písmeno C, kterým
se při každém stisknutí vymaže jeden znak.
Můžete se též pohybovat po textu a mazat či
vkládat nové znaky.
na
, vyhledejte nabídku
V textu se pohybujte pomocí šipky
nebo . Jakmile se kursorem dostanete na
potřebné místo, vložte nebo smažte znak.
SMS. Volbu potvrďte klávesou Platný. . (pro
přímý vstup do nabídky SMS můžete rovněž
použít klávesu
).
Stiskněte Zvolit
Psaní textové zprávy
.
Podle toho, kterou operaci chcete provést,
zvolte pomocí šipky
nebo
VLOŽIT
ZNAK nebo SMAZAT ZNAK. Stiskněte
Platný .
Po zobrazení nabídky SMS opakovaně
stiskněte šipku nebo
dokud se nezobrazí
volba UPRAVIT SMS. Stiskněte Platný. .
Na displeji se objeví obrazovka pro zápis textu.
Velká a malá písmena
Opakovaným
stiskem
příslušných
alfanumerických kláves napište textovou
zprávu. Psaní velkých písmen je možné po
dlouhém stisknutí tlačítka .
Při psaní zprávy můžete vkládat jak malá, tak
i velká písmena.
Během
zápisu
zprávy
SMS
stiskněte
nabídku
Zvolit
.
Vyberte
VELKÁ PÍSMENA nebo MALÁ PÍSMENA.
Použití alfanumerické klávesnice je zapnuto
podle režimu nastavení psaní velkých či malých
písmen.
Stiskněte Platný
’, 1, #, ,, ., :, ?, _, *
a, b, c, 2
d, e, f, 3
g, h, i, 4
j, k, l, 5
m, n, o, 6
p, q, r, s, 7
u, v, 8
.
Speciální znaky
Během psaní zprávy jsou k dispozici určité
speciální znaky. Ty vyvoláte následujícím
způsobem.
18
Livre du D60C Tcheque.book Page 19 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
SLUŽBA SMS
Objeví se displej s požadavkem na potvrzení
odeslání. Na displeji je vyznačen typ přenosu
a číslo, na které bude zpráva odeslána.
• Pokud jsou údaje v pořádku, stiskněte
Stiskněte klávesu
. Pomocí šipky
nebo
a numerických kláves vyberte
požadovaný znak. Znak potvrďte stiskem
klávesy
.
Seznam speciálních znaků:
•
Potvrd. . Na displeji se zobrazí
hlášení informující o probíhajícím
přenosu SMS zprávy.
Pokud chcete změnit telefonní číslo
nebo upravit text zprávy, stiskněte
Upravit
Po dokončení přenosu můžete kopii zprávy
uložit. Kopie zprávy bude uložena do složky
SMS s názvem ODESLANÉ.
• Chcete-li zprávu uložit, stiskněte Ano
Odesílání SMS
Jakmile dopíšete text zprávy, stiskněte
nabídku Zvolit
způsob odeslání.
•
, abyste mohli zvolit
nebo
.
V případě selhání přenosu
Na displeji se zobrazí zpráva označující, že
nebylo možné doručit vaši zprávu.
Stiskněte Pokr.
Na displeji objeví různé možnosti, které máte
nyní k dispozici:
- ULOŽIT: uložení zprávy ve formě
konceptu. Jakmile bude zpráva uložena,
budete moci vyřešit možný problém a
odeslat zprávu později, aniž byste ji museli
psát znovu.
- ZKUSIT ZNOVU:pokus o nové odeslání.
- SMAZAT SMS:trvalé odstranění zprávy
SMS.
- UKÁZAT PŘÍJ.: kontrola telefonního čísla
příjemce nebo pokus o nové odeslání
zprávy SMS.
Přímé odeslání zprávy
Pomocí šipky
.
Pokud zprávu uložit nechcete, stiskněte
Ne
K dispozici jsou následující možnosti:
- ODESLAT:přímé odeslání zprávy.
- ULOŽIT:uložení textu jako konceptu
zprávy. Zprávu lze odeslat kdykoli později.
Koncept zprávy bude uložen do složky s
názvem „KONCEPTY“.
- ZRUŠIT:trvalé odstranění textové zprávy,
kterou jste právě napsali.
Stiskněte Platný
.
vyberte ODESLAT.
.
Zadejte nebo vyhledejte číslo příjemce.
• Zadejte číslo na numerické klávesnici.
Stiskněte Platný .
nebo
• Pokud je příjemce uveden v telefonním
seznamu jako jeden z kontaktů, stiskněte
klávesu (viz odstavec Vyhledání
kontaktu, strana 15), stiskněte Platný
- UPRAVIT:změna čísla, textu nebo typu
odeslání.
.Stiskněte Platný
19
Livre du D60C Tcheque.book Page 20 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
SLUŽBA SMS
Pomocí šipky nebo vyberte požadovanou
možnost. Stiskněte Platný .
Na horním řádku se světelným signálem
zobrazí datum a čas prijetí zprávy.
Čtení zprávy
Před zprávou se zobrazí šipka s označením
schránky, do které byla příchozí SMS
uložena.
Telefon má 4 různé složky, do kterých jsou
textové zprávy SMS ukládány.
- NOVÉ:obsahuje nepřečtené zprávy.
- PŘIJATÉ:obsahuje přečtené zprávy, které
jste se rozhodli si ponechat.
- ODESLANÉ:obsahuje kopie odeslaných
zpráv, které jste uložili.
- KONCEPTY:obsahuje zprávy, které jste již
napsali, avšak které nebyly odeslány.
Na
navigační
klávese
Pomocí šipky
nebo
vyberte zprávu,
kterou chcete zobrazit, a potvrďte klávesou
.
Pomocí šipky
Stiskněte Platný
Chcete-li se vrátit do seznamu zpráv,
přesuňte kursor na začátek zprávy a
stiskněte klávesu .
opakovaně
Nakládání s přečtenými zprávami
vyberte ČÍST SMS.
Po přečtení zprávy stiskněte Zvolit
a
vyberte některou z nabízených možností:
- ODPOVĚDĚT: odpověď na doručenou
SMS zprávu (číslo příjemce bude vloženo
automaticky).
- ARCHIV: uchovat tuto zprávu. Zpráva
bude uložena do složky zpráv „Přijaté“.
- PŘENÉST: poslat tuto zprávu novému
příjemci. Původní zprávu budete moci
upravit.
- SMAZAT: trvale odstranit tuto SMS
zprávu.
- VOLAT: zavolat na číslo odesílatele
zprávy SMS.
- ULOŽIT ČÍSLO: uložit číslo odesílatele
zprávy SMS do telefonního seznamu.
- REŽIM SMS: Umožňuje zoobrazení zprávy
na jednom nebo dvou řádcích manuálně
nebo automaticky.
Pomocí šipy
nebo
vyberte požadovanou
.
volbu. Stiskněte Platný
Zobrazí se seznam jednotlivých složek. Počet
zpráv obsažených v každé složce je uveden v
závorce.
nebo
vyberte složku
Pomocí šipky
obsahující zprávu, kterou chcete zobrazit.
Stiskněte Platný .
Pokud jste zvolil schránku osobní, zobrazíte
se kódem schránky. Stiskněte Platný. .
Zobrazí se seznam jednotlivých složek.
Počet zpráv obsažených v každé složce je
uveden v závorce.
Pomocí šipky
nebo
vyberte složku
obsahující zprávu, kterou chcete zobrazit.
Stiskněte Platný
vyberte ČÍST.
Na displeji se zobrazí napsaná zpráva.
stiskněte šipku nebo , dokud se nezobrazí
nabídka SMS. Volbu potvrďte stiskem klávesy
OK.
nebo
Pomocí šipky
Stiskněte Platný .
nebo
.
.
Zobrazí se seznam zpráv uložených v dané
složce, počínaje od nejnovější zprávy a
konče zprávou nejstaršího data.
20
Livre du D60C Tcheque.book Page 21 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
SLUŽBA SMS
Na displeji se zobrazí počet volných míst.
Pomocí tlačítek
nebo
můžete zobrazit
souhrnné informace o počtu zpráv
v jednotlivých složkách.
Změna nastavení pro čtení
Díky funkci režim čtení, můžete vaši zprávu
číst různými způsoby. V tomto případě jsou
k dispozici tři možnosti režimu čtení:
- AUTO POSUN.:text roluje automaticky,
- RUČNÍ POSUN.:text je rolován manuálně,
- 2 ŘÁDKY :text je zobrazován po dvou
řádcích.
Pro zapnutí režimu čtení stiskněte Zvolit
Pomocí tlačítek
Pomocí tlačítek
Tato funkce se používá pro smazání všech
zpráv obsažených ve složce. Mazání
jednotlivých zpráv viz odstavec Nakládání s
pøeètenými zprávami, strana 20.
.
nebo
čtení, stiskněte Platný
vyberte režim
Pokud vyprázdníte složku SMS,
žádná ze zpráv doručených do
osobních schránek nebude
vymazána.
.
Zobrazení stavu paměti
Do telefonu lze uložit maximálně 30 zpráv
SMS. Tyto zprávy mohou být v jednotlivých
složkách jakkoli rozděleny.
Jakmile dosáhne počet uložených SMS
zpráv 30, zobrazí se na displeji hlášení, že již
nelze ukládat žádné další nové zprávy.
Na
Pomocí šipky
nebo
klávese
opakovaně
nebo
vyberte VYPRÁZD.
Pomocí šipky
SCHR.. Stiskněte Platný .
Pomocí šipky nebo vyberte složku, kterou
chcete vyprázdnit (na zobrazeném displeji je to
složka Nové). Stiskem klávesy Platný .
Objeví se displej s požadavkem na potvrzení
výmazu.
• Pokud složku vyprázdnit nechcete,
opakovaně
stiskněte Ne
stiskněte šipku
nebo
, dokud se
nezobrazí nabídka SMS. Volbu potvrďte
stiskem klávesy OK.
Stiskněte Platný
navigační
stiskněte šipku nebo , dokud se nezobrazí
nabídka SMS. Volbu potvrďte stiskem
klávesy .
Jakmile bude dosažena maximální
kapacita paměti, nebudete od tohoto
okamžiku již moci přijímat nové
SMS. Abyste mohli nové zprávy
opět začít přijímat, musíte nejprve
smazat některé uložené SMS.
Na navigační klávese
.
Vyprázdnění složky SMS
.
vyberte REŽIM
nebo
SMS, stiskněte Platný
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Návrat
•
.
Stiskem volby Ano
vyprázdníte.
složku
Menu opustíte stiskem červené klávesy
vyberte PAMĚT.
.
21
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 22 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ SMS
NASTAVENÍ SMS
Následně určete centrum SMS, které se
bude používat pro odesílání.
Menu NASTAVENÍ můžete vyvolat buď z
menu SMS nebo ze submenu POKROČ.
NAST. v menu NASTAVENÍ.
Výběr centra pro odesílání SMS
Pomocí šipky
nebo
zvolte CENTRUM
ODESL. Stiskněte Platný
Změna čísla centra SMS
•
Tato funkce umožňuje upravit čísla středisek
SMS pro odesílání a příjem zpráv (v
závislosti na poskytovateli služeb).
•
číslo odesílaných SMS lze případně
naprogramovat v sekci SMS 2 a číslo
přijímaných SMS v sekci 1.
.
Pro změnu centra odesílaných SMS,
stiskněte Upravit . Zvolte požadované
nebo
centrum SMS pomocí kláves
a stiskněte Platný .
Pro zachování stávajícího centra SMS,
stiskněte Platný
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
N Na navigační klávese
opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se
nezobrazí nabídka SMS. Volbu potvrďte
stiskem klávesy OK.
Pomocí
šipky
nebo
NASTAVENÍ. Stiskněte Platný
Pomocí šipky
nebo
SMS. Stiskněte Platný
vyberte
.
vyberte CENTRA
.
Zvolte pomocí kláves
nebo
centrum
SMS, u kterého chcete zadat nebo změnit
číslo. Stiskněte Platný .
Informační hlášení zobrazí číslo centra SMS.
• Pokud chcete číslo změnit, stiskněte
volbu Upravit.
•
. Zadejte nové číslo a
stiskněte volbu Platný .
Pokud chcete číslo zachovat, stiskněte
volbu Potvrd
.
Znovu proveďte tuto operaci u dalších center
SMS.
22
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 23 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
VÝPIS VOLÁNÍ
VÝPIS VOLÁNÍ
Předchozí hovory zobrazíte stiskem klávesy
nebo . Hovory jsou řazeny chronologicky, od
naposledy uskutečněného až po hovor
nejstaršího data.
Toto menu umožňuje zobrazit výpisy hovorů
nebo seznam událostí.
se zobrazí seznam
Po stisku nabídky Volba
různých dalších možností:
- ZOBRAZIT: opětovné zobrazení
vybraného hovoru.
- VOLAT: zavolání daného čísla.
- SMAZAT: vymazání zobrazeného hovoru.
- ULOŽIT ČÍSLO: uložení jména a čísla do
telefonního seznamu.
- ODESLAT SMS: odeslání zprávy SMS na
toto číslo.
- SMAZAT VŠE: vymazání všech hovorů.
Výpis odchozích hovorů představuje hovory,
které jste uskutečnili.
Výpis příchozích hovorů představuje hovory,
které jste přijali.
Výpis událostí zahrnuje všechny nové
události, které nastaly v době vaší
nepřítomnosti:
• přijetí zprávy SMS,
• příchozí hovory během vaší
nepřítomnosti,
• zprávy sítě.
Na displej pro zobrazování hovorů se vrátíte
stiskem volby Návrat
Zobrazení výpisu příchozích a
odchozích hovorů
Na navigační klávese
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
opakovaně
.
Zavolání naposledy volaného
čísla (Redial)
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví HOVORY. Poté stiskněte
klávesu OK.
Telefon je vybaven klávesovou zkratkou,
kterou lze použít pro automatické vytočení
naposledy volaného čísla.
Pomocí šipky
nebo
vyberte
PŘÍCH. HOVORY nebo ODCHOZÍ HOVORY.
Stiskněte Platný .
Zavřete všechna menu a dlouze stiskněte
zelenou klávesu
, dokud se na displeji
neobjeví
obrazovka
Výpis
volání.
Na displeji se zobrazí poslední volané nebo
přijaté hovory.
Klávesu
uvolněte. Zobrazí se poslední
volané číslo. Znovu stiskněte zelenou
Displej zobrazuje následující informace (v
závislosti na poskytovateli služeb a objednané
službě):
• celé jméno kontaktu,
• telefonní číslo, datum, čas a trvání
hovoru.
klávesu
vytáčet.
. Číslo se začne automaticky
Další odchozí hovory můžete
zobrazit stisknutím šipky nebo
na navigační klávese
23
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 24 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
VÝPIS VOLÁNÍ
Zavolání čísla uvedeného ve
výpisu příchozích a odchozích
hovorů
Na navigační klávese
Zobrazení výpisu událostí
Pokud se během vaší nepřítomnosti vyskytne
jedna nebo více událostí, objeví se na displeji
dotaz „NOVÉ UDÁLOSTI !“.
opakovaně
•
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví HOVORY. Poté stiskněte
klávesu OK.
Pomocí šipky
ODCHOZÍ HOVORY
nebo
PŘÍCH. HOVORY. Stiskněte Platný
•
Pokud si v danou chvíli nepřejete výpis
událostí zobrazit, stiskněte červené
klávesy
.
Chcete-li zobrazit výpis událostí,
stiskněte
vyberte
nebo
.
Po zobrazení výpisu událostí
informace na displeji zmizí. Můžete
je však opětovně zobrazit
prostřednictvím menu „HOVORY“.
.
Na displeji se zobrazí poslední volané nebo
přijaté hovory.
Objeví se displej se souhrnnými informacemi.
Na displeji jsou uvedeny různé události, které
se staly v době vaší nepřítomnosti:
• nově přijaté SMS zprávy,
• příchozí hovory během vaší nepřítomnosti,
• zprávy sítě.
Pomocí šipky
nebo
vyhledejte kontakt,
který si přejete zavolat. Hovory jsou řazeny
chronologicky, od naposledy uskutečněného
až po hovor nejstaršího data.
Po stisku nabídky Volba
se zobrazí seznam
různých dalších možností:
- ZOBRAZIT:opětovné zobrazení
vybraného hovoru.
- VOLAT: zavolání daného čísla.
- SMAZAT: vymazání zobrazeného hovoru.
- ULOŽIT ČÍSLO: uložení jména a čísla do
telefonního seznamu.
- ODESLAT SMS: odeslání zprávy SMS na
toto číslo.
- SMAZAT VŠE: vymazání všech hovorů.
Událost vyberte pomocí šipky
Stiskněte Platný
.
Událost se objeví na obrazovce.
Jakmile se požadovaný hovor objeví na
.
displeji, stiskněte zelenou klávesu
Číslo se začne automaticky vytáčet.
24
nebo
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 25 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pomocí šipky
Stiskněte Platný
Toto menu nabízí řadu dalších doplňkových
funkcí telefonu:
Na displeji se zobrazí stav budíku.
•
•
- čas, v kolik začne sluchátko vyzvánět,
- zda je budík zapnutý nebo vypnutý.
• Pokud chcete současné nastavení
•
•
BUDÍK: využití sluchátka jako budíku.
ČASOVAČ: upozornění na určitou
událost (naprogramujete si signalizaci,
která se spustí po uplynutí několika
minut nebo hodin).
NAROZENINY: v nastaveném datu a
čase začne sluchátko vyzvánět, aby vám
tak připomnělo jméno osoby, které byste
chtěli popřát k narozeninám.
MONITOR. MÍST.: Tento režim Vám
umožňuje například monitorování dětského pokoje.
•
vyberte BUDÍK.
uchovat, stiskněte volbu Platný .
Změnu nastaveného času nebo stavu
budíku (zapnuto nebo vypnuto)
provedete stiskem klávesy Uprav.
.
Zobrazí se seznam jednotlivých nastavení.
Aktivace nebo deaktivace budíku
Aktivaci či deaktivaci budíku (beze změny
časového nastavení) provedete následujícím
způsobem:
Pokud v průběhu telefonického
rozhovoru dojde k dříve
zaznamenané událostí (budík, timer,
výročí,záznam v agendě), ozve se
pípnutí, které volajícího upozorní na
píslušný údaj..
Pomocí šipky
nebo
vyberte AKTIVOVAT
nebo DEAKTIVOVAT. Stiskněte Platný .
Na displeji nastavení budíku se objeví nově
zadaný stav. Stiskněte Platný .
Budík
Změna vyzváněcího tónu budíku
Funkce
budíku
umožňuje
aktivovat
vyzvánění sluchátka kdykoli v průběhu
během dne v předem nastaveném čase.
Vyberte nejprve pomocí šipky
nebo
v
menu budíku VYZVÁN. TÓN. Stiskněte
Platný .
Pokud je budík zapnut, zobrazí se v daném
časovém okamžiku na displeji upozornění a
sluchátko začne po dobu 60-ti sekund
přehrávat vybranou melodii. Budík vypnete
stisknutím kterékoli klávesy.
Objeví se seznam vyzváněcích tónů.
Pomocí šipky
vyzváněcí tón.
Na navigační klávese
nebo
vyberte požadovaný
Stiskem volby Hlas.
přejděte
obrazovku nastavení hlasitosti.
Nastavení budíku
Pomocí šipky
nebo
hlasitost vyzvánění.
opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se
nezobrazí nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ. Volbu
potvrďte stiskem klávesy
nebo
.
na
zvyšte nebo snižte
Po dokončení nastavení hlasitosti stiskněte
volbu Platný .
.
25
Livre du D60C Tcheque.book Page 26 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
PŘÍSLUŠENSTVÍ
a displeji se zobrazí údaje o nastavení
budíku. Stiskněte Platný .
•
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Zobrazí se seznam jednotlivých nastavení.
upravit, stiskněte nabídku Úprav.
.
vyberte NASTAVIT
Ze seznamu vyberte nabídku NASTAV.
DOBU. Stiskněte Platný .
Zadejte požadovanou dobu. Stiskněte
Platný . Pro návrat do menu spuštění
stopek stiskněte Návrat .
.
Zadejte požadovaný čas buzení. Stiskněte
Platný .
Aktivace se objeví na displeji, Stiskněte
Ano
pro aktivaci alarmu.
Na displeji se zobrazí změněná doba.
spusťte časovač..
Stiskem klávesy Start
Časovač
Zobrazení nebo skrytí uplynulé
doby časovače
Funkce
časovače
spustí
vyzvánění
sluchátka po určité naprogramované době.
Naprogramovaná doba je zobrazena na
displeji.
Během odpočítávání můžete zobrazit nebo
skrýt uplynulou dobu časovače. Pomocí
šipky
nebo
vyberte v menu časovače
položku ZOBRAZIT. Stiskněte Platný .
Funkce timeru se během rozhovoru
nepřeruší. Jeho činnost je zapotřebí
v případě nového seřizování vypojit..
Na displeji se zobrazí informace, zda-li bude
uplynutá doba časovače zobrazena či
nikoliv. Pokud si přejete, aby byl zobrazen
zůstatek stiskněte Ano , jinak stiskněte
Ne .
Po uplynutí této doby začne sluchátko po dobu
60-ti sekund vyzvánět a aktivuje se displej s
příslušným upozorněním. Alarm vypnete
. Sluchátko přestane
stisknutím volby Stop
vyzvánět.
Na navigační klávese
Menu opustíte stiskem červené klávesy
•
Pokud chcete upravit vyzváněcí tón
časovače, zvolte nejprve pomocí šipky
nebo
menu VYZVÁN. TÓN. Stiskněte
Platný .
vyberte ČASOVAČ.
Objeví se seznam vyzváněcích tónů a
sluchátko začne přehrávat aktuální melodii.
Chcete-li spustit časovač beze změny
naprogramovaného času, stiskněte
klávesu Start
.
Změna vyzváněcího tónu
časovače
, opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se
nezobrazí nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ. Volbu
potvrďte stiskem klávesy .
Pomocí šipky nebo
Stiskněte Platný .
.
Změna naprogramované doby
časovače
Změna nastavení času budíku
Pomocí šipky
nebo
ČAS. Stiskněte Platný
Pokud chcete naprogramovaný čas
Pomocí šipky
nebo
požadovaný vyzváněcí tón.
.
26
vyberte
Livre du D60C Tcheque.book Page 27 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stiskem volby Hlas.
nastavení hlasitosti.
Na klávesnici zadejte
.
Stiskněte Platný
přejděte na obrazovku
Zadejte čas požadovaného
Stiskněte Platný .
Pomocí šipky
nebo
zvyšte nebo snižte
hlasitost vyzvánění. Po dokončení nastavení
hlasitosti stiskněte volbu Platný
.
.
nebo
Pomocí šipky
Stiskněte Platný .
Na
tomto
DECT
telefonu
můžete
naprogramovat upozornění na narozeniny a
signalizaci (10 alarmů). Narozeniny budou
připomenuty v předem nastaveném dni a
čase. Telefon bude vyzvánět po dobu 60-ti
sekund a na displeji se objeví upozornění na
příslušnou událost. Připomínka bude na
displeji zobrazena do doby, dokud
nestisknete některou z kláves.
klávese
Změna signalizace narozenin
Pomocí šipky
nebo
vyberte ze
seznamu signalizace narozenin položku,
kterou chcete změnit. Stiskněte Volba .
K dispozici jsou následující možnosti:
- ZOBRAZIT: zobrazení údajů o
nastaveném upozornění
- UPRAVIT: změna jména / názvu nebo
data.
- SMAZAT: odstranění signalizace
narozenin.
- VYZVÁN. TÓN: nastavení melodie, která
zazní při spuštění signalizace.
- NOVÝ ZÁZNAM: pořízení nového
záznamu.
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se nezobrazí
nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ. Volbu potvrďte
stiskem klávesy .
nebo
Pomocí šipky
NAROZENINY. Stiskněte Platný
Pomocí šipky
Stiskněte Platný
nebo
.
vyberte ZOBRAZIT.
Záznam signalizace se zobrazí na displeji.
Tento záznam obsahuje následující položky:
• jméno dotyčné osoby,
• datum narození,
• čas, v kolik si přejete být upozorněni
signalizací telefonu.
Přidání nové signalizace
narozenin
navigační
upozornění.
Pomocí šipky
nebo
vyberte na displeji
signalizaci narozenin, jež chcete zobrazit, a
stiskněte klávesu .
Signalizace narozenin
Na
narození.
Zobrazení signalizace narozenin
Stiskněte Návrat
, na displeji se zobrazí
údaje o nastavení časovače.
Spusťte časovač stiskem volby Start
datum
vyberte
.
vyberte Nový.
Na klávesnici zadejte jméno dotyčné osoby.
Nesprávně zadaný znak můžete smazat
stisknutím písmene C na navigační klávese.
Stiskněte Platný .
Menu opustíte stiskem červené klávesy
27
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 28 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Monitorování místnosti
Pokud je sluchátko v monitorovacím
režimu, lze jej používat pro volání.
Potřebujete-li zavolat: stiskněte
Pro provedení této operace musíte mít 2
sluchátka zaregistrované na tomtéž základě.
Tato funkce vám umožní kontrolovat dění
v místnosti. To vám například umožní
sledovat zvuky v místnosti, ve které se
nachází malé dítě.
Chcete-li místnost sledovat, umístěte jedno
sluchátko do této místnosti. Toto sluchátko
bude ve „vysílacím“ režimu.
Druhé sluchátko, v režimu „příjmu“, si
ponechte u sebe.
klávesu Volat
Chcete-li přijmout hovor, stiskněte
zelenou klávesu
navigační
klávese
Ukončení monitorování.
- Stiskněte Stop
na vysílači. Přijímač se
automaticky vrátí do pohotovostního stavu.
opakovaně
- Stiskněte Stop
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví PŘÍSLUŠENSTVÍ. Poté stiskněte
klávesu .
nebo
Pomocí šipky
MÍST.. Stiskněte Platný
na přijímači a potvrďte
zároveň stiskem Ano
vysílači.
vyberte MONITOR.
.
Pomocí šipky
nebo
najděte „vysílací“
sluchátko. Stiskněte Volat .
„Vysílací“ sluchátko začne vyzvánět. Zdvihněte
jej stiskem zelené klávesy
.
Na sluchátku „vysílače“:
a displeji se objeví výzva k aktivaci
monitorovacího režimu (vysílač). Stiskněte Ano
.
Obě sluchátka jsou nyní v monitorovacím
režimu.
• Vysílací sluchátko umístěte do místnosti,
kterou chcete monitorovat.
Při příchozím hovoru „vysílací“
sluchátko nevyzvání. Můžete jej
tedy umístit do místnosti, kde dítě
spí.
•
.
Po ukončení hovoru se sluchátko
automaticky vrátí do monitorovacího
režimu.
Na sluchátku „přijímače“:
Na
a zadejte číslo.
Přijímací sluchátko si ponechte u sebe.
28
a Stop
na
Livre du D60C Tcheque.book Page 29 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
PERSONALIZACE SLUCHÁTKA
PERSONALIZACE
Menu opustíte stiskem červené klávesy
SLUCHÁTKA
Zapínání a vypínání pípnutí
Toto menu Vám umožňuje upravit vyzvánění
a vizuální rozhraní sluchátka a především:
• přiřadit různá vyzvánění pro příjem
externích hovorů a interkom (vzájemná
komunikace mezi sluchátky),
• změnit pozadí na pohotovostní
obrazovce,
• upravit barvu pozadí obrazovky při
navigaci v menu,
• vypnout nebo zapnout zvuk kláves nebo
pípnutí, které zazní vždy po potvrzení
nastavení některého údaje sluchátka,
• aktivovat nebo deaktivovat tichý režim,
• nahrát osobní vyzvánění.
Na navigační klávese
Vyberte VYZVÁN. TÓN. Stiskněte Platný
Pomocí šipky
Pomocí šipky
Stiskněte Platný
opakovaně
.
•
vyberte typ pípnutí.
.
stiskněte volbu Uprav. .
Pokud chcete současný stav zachovat,
stiskněte volbu Platné
.
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Pomocí šipky
nebo
vyberte
požadovaný vyzváněcí tón. Stiskněte Hlas.
.
nebo
nebo
Na displeji je znázorněn stav pípnutí (aktivní
nebo neaktivní)
pro vybranou položku.
• Pokud chcete tento stav změnit,
Pomocí šipky
nebo
vyberte
EXTERNÍ HOVOR nebo INTERNÍ HOVOR.
Pomocí šipky
.
- TÓN KLÁVES: sluchátko pípne při každém
stisknutí některé z kláves.
- BATERIE VYBITÁ: sluchátko pípnutím
upozorní na téměř vybitou baterii.
- NABÍJEČKA: sluchátko pípne v okamžiku,
kdy jej vložíte do nabíječky.
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví PERZONALIZ. Poté
stiskněte klávesu OK.
Stiskněte Platný
upravte hlasitost
vyzvánění a stiskněte Platný
.
vyberte PÍPNUTÍ.
nebo
Stiskněte Platný
Toto menu umožňuje přiřazovat unikátní
vyzváněcí tóny externím nebo interním
hovorům.
Vyberte VYZVÁN. TÓN. Stiskněte Platný
opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví PERZONALIZ. Poté
stiskněte klávesu OK.
Změna vyzváněcího tónu
Na navigační klávese
.
.
29
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 30 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
PERSONALIZACE SLUCHÁTKA
Aktivace a měnit tichého
režimu
POZADí OBR. Stiskněte Platný
V tichém režimu jsou vyzvánění telefonu a
zvuky kláves potlačeny.
Tlačítky
nebo
si vyberte obrázek z
nabízeného
seznamu.
Stiskněte
Pomocí
UKÁZAT
Na navigační klávese
nebo
TÓN. Stiskněte Platný
nebo
vyberte
.
.
opakovaně
Na displeji se objeví vyobrazení.
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví PERZONALIZ. Poté
stiskněte klávesu OK.
Pomocí šipky
šipky
Pokud chcete mít tento obrázek na pozadí
displeje, stisknete Platné
nebo si tlacítky
nebo
zvolte jiný obrázek.
vyberte VYZVÁN.
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Pomocí šipky
nebo
REŽIM. Stiskněte Platný
Změnit barvu pozadí displeje
.
Použití tohoto menu můžete měnit barvu
pozadí.
Pokud aktivujete tichý režim,
nebude sluchátko zvukově
upozorňovat na žádné události jako
například připomínky narozenin,
nebude fungovat zvuková
signalizace časovače apod.
Pro
Ano
aktivaci
tichého
režimu
Na navigační klávese
opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví PERZONALIZ. Poté
stiskněte klávesu OK.
stiskněte
, pro jeho deaktivaci stiskněte Ne
Pomocí šipky
.
Stiskněte Platný
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
nebo
vyberte OKOLí.
.
Tlačítky
nebo
zvolte žádanou barvu .
Při výběru se barva zobrazí na displeji.
Změnit vyobrazení na displeji
Stisknete Platný
Pomocí tohoto menu můžete
vyobrazení na displeji mikrotelefonu.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Na navigační klávese
.
vyberte TICHÝ
měnit
opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví PERZONALIZ. Poté
stiskněte klávesu OK.
30
.
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 31 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ZABEZPEČENÍ
ZABEZPEČENÍ
Pokud je aktivováno, začne se číslo
tísňového volání vytáčet vždy, když na
telefonu v pohotovostním režimu (prázdný
Toto menu umožňuje změnit nebo
přizpůsobit parametry zabezpečení telefonu.
Zde můžete:
• zamknout klávesy,
• naprogramovat číslo tísňového volání,
• změnit kód základny,
• určit časový limit hovorů,
• definovat zakázané předvolby,
• povolit či zakázat sdílení hovoru na jiném
sluchátku.
displej) stisknete zelenou klávesu
.
• Při takto aktivované funkci však můžete
volat i jiná čísla jednoduchým zadáním
volaného čísla na klávesnici a
stiskem
Následující typy čísel by však pro
tísňová volání neměly být
programovány: Hasiči, zdravotní
záchranná služba, policie atp.-mohlo
by dojít k nechtěnému vytočení čísla
a zbytečnému blokování linky.
Zamknutí a odemknutí kláves
Chcete-li zamknout nebo
odemknout klávesy, stiskněte a
přidržte klávesu
Na
.
navigační
klávese
navigační
klávese
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví ZABEZPEČENÍ. Poté stiskněte
klávesu OK.
Klávesy můžete též zamknout z menu
ZABEZPEČENÍ.
Na
.
Pomocí šipky
nebo
Stiskněte Platný .
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
nezobrazí ZABEZPEČENÍ. Volbu potvrďte
klávesou .
vyberte TÍSN. VOL..
Na displeji se zobrazí aktuálně uložené číslo
tísňového volání s označením, zdali je číslo
aktivováno či nikoliv.
• Pokud chcete současné nastavení
nebo
vyberte ZÁMEK
Pomocí šipky
klávesy
KLÁVES.Stisknutím Platný
zamkněte.
•
uchovat, stiskněte volbu Platné
Pokud chcete nastavení změnit,
stiskněte volbu Uprav.
Na displeji se zobrazí potvrzení, pro blokování
klávesnice stiskněte Ano .
.
.
Máte přístup k různým úkonům, které můžete
provádět:
- AKTIVOVAT: Aktivovat číslo nouzového
volání.
- DEAKTIVOVAT: Deaktivovat číslo
nouzového volání.
- ZMĚNIT ČÍSLO: Upravit číslo nouzového
volání.
Na displeji se objeví zpráva, že klávesy jsou
zamknuty.
Programování čísla tísňového
volání
Tato funkce umožňuje nastavit číslo
tísňového volání, které lze aktivovat nebo
deaktivovat.
Pokud chcete číslo tísňového volání změnit,
zvolte ZMĚNIT ČÍSLO. Stiskněte Platný .
31
Livre du D60C Tcheque.book Page 32 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ZABEZPEČENÍ
Na numerické klávesnici zadejte nové číslo.
Číslo můžete též vybrat z telefonního seznamu.
Stiskněte
, vyberte kontakt a stiskněte volbu
Platný
, abyste potvrdili nastavení. Aktivní
režim se spustí automaticky.
.
Pomocí šipky
nebo
ČAS. Stiskněte Platný
Tato funkce vám umožňuje nastavit časový
kredit telefonu. Jakmile dojde k provolání
nastaveného kreditu, nebude již možné
nadále volat.
Aby bylo možné volat dále, musíte buďto
časový limit deaktivovat nebo nastavit nový.
.
.
vyberte UPRAVIT
.
Na klávesnici zadejte nový časový limit
,
(maximálne 999 minut). Stiskněte Platný
aktivní režim se spustí automaticky.
Jakmile provedete požadované úpravy, zobrazí
se na displeji nový časový limit hovorů.
Pokud limit vyprší v průběhu
telefonického rozhovoru, hovor
přerušen nebude. Jakmile však
zavěsíte, nové volání již možné
nebude. Hovory mezi jednotlivými
sluchátky (interní hovory) tímto
limitem však dotčeny nejsou..
klávese
uchovat, stiskněte volbu Potvrd.
Pokud chcete nastavení změnit,
Máte přístup k různým úkonům, které můžete
provádět:
- AKTIVOVAT: Aktivovat časový kredit.
- DEAKTIVOVAT: Deaktivovat časový
kredit.
- UPRAVIT ČAS: Upravit délku trvání
časového kreditu.
Nastavení časového limitu
hovorů
navigační
•
Zadejte kód základny (ve výchozím nastavení
je kód základny 0000). Stiskněte Platný .
Pokud chcete číslo tísňového volání aktivovat
nebo deaktivovat, vyberte z nabídky
odpovídající možnost. Stiskněte Platné .
Na
Pokud chcete současné nastavení
stiskněte volbu UPRAVIT
Na displeji se zobrazí nové číslo tísňového
volání.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
•
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
Definování zakázaných
předvoleb – Blokování hovorů
Na telefonu můžete nastavit zákaz vytáčení
čísel s určitou předvolbou. Pokud je
předvolba blokována, není možné volat na
čísla, která touto předvolbou začínají.
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví ZABEZPEČENÍ. Poté stiskněte
klávesu .
nebo
vyberte ČASOVÝ
Pomocí šipky
LIMIT. Stiskněte Platný .
V závislosti na naprogramované
předvolbě nebudou určitá čísla
dostupná. Pokud například
naprogramujete číslo 06 jako
zakázanou předvolbu, nebudete
moci volat žádné číslo, které začíná
06.
Na displeji se zobrazí údaj o zbývajícím
časovém limitu a zdali je limit zapnut nebo
vypnut.
32
Livre du D60C Tcheque.book Page 33 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ZABEZPEČENÍ
Na navigační klávese
Na
, opakovaně
navigační
klávese
opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví ZABEZPEČENÍ. Poté
.
stiskněte klávesu
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví ZABEZPEČENÍ. Poté stiskněte
klávesu .
Pomocí šipky
nebo
Stiskněte Platný .
Pomocí šipky nebo
Stiskněte Platný .
vyberte OMEZENÍ.
Zadejte základní kód a stisknete Platný
Na numerické klávesnici zadejte původní kód
základny. Stiskněte Platný .
.
Na displeji se zobrazí zakázané předvolby.
Zvolte prázdnou položku (pomlčky) nebo
předvolbu, které mužete změnit klávesami
nebo . Pak stiskněte Platný .
Zadejte
Platný
základny.
Stiskněte
.
Pečlivě si poznamenejte číslo
nového kódu základny. Tento kód
budete potřebovat vždy, budete-li
chtít změnit určitá nastavení
a stiskněte Platný
všechna
Na displeji se zobrazí menu aktivací
omezení, pro aktivování omezení stiskněte
Ano .
Menu opustíte stiskem červené klávesy
kód
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Pro smazání předvolby si danou
předvolbu označte klávesami
Jakmile jsou naprogramována
omezení, stiskněte Návrat .
nový
.
Pro ověření zadejte nový kód ještě jednou.
Stiskněte Platný .
Na klávesnici zadejte predvolbu a stisknete
Platný .
nebo
vyberte ZMĚNIT KÓD.
Povolení sdílení hovorů
Vstupní funkce umožňuje nebo zabraňuje
třetí osobě připojení se do probíhajícího
hovoru pomocí jiného sluchátka napojeného
na stejnou základnu. Pokud je režim sdílení
aktivní, bude možné, aby se prostřednictvím
dalšího sluchátka připojila k hovoru další
osoba.
.
Můžete naprogramovat až 5
nepovolených předvoleb.
Změna kódu základny
Na
navigační
klávese
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví ZABEZPEČENÍ. Poté stiskněte
klávesu .
Kód základny (ve výchozím nastavení je
tento kód 0000) je vyžadován vždy, pokud
chcete vyvolat určité funkce zabezpečení.
Tento kód musí sestávat ze 4 číslic.
nebo
Pomocí šipky
Stiskněte Platný .
33
vyberte NARUŠENÍ.
Livre du D60C Tcheque.book Page 34 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
ZABEZPEČENÍ
Na displeji se zobrazí aktuální stav (zapnuto
nebo vypnuto).
• Pokud chcete tento stav změnit,
stiskněte volbu Uprav. .
•
Pokud chcete současný stav zachovat,
stiskněte volbu Platné
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
34
Livre du D60C Tcheque.book Page 35 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
Toto menu umožňuje
přizpůsobit
parametry
základnové stanice.
Jakmile dokončíte programování klávesy
,
zobrazí se na displeji výzva k naprogramování
další klávesy .
• Pokud chcete současnou funkci
změnit nebo
sluchátka
a
•
volbu Uprav.
Programování kláves
Tato
funkce
umožňuje
klávese
vyberte DATUM/ČAS.
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Nastavte nový čas ve formátu HH/MM.
Stiskněte Platný .
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Ze seznamu funkcí vyberte tu, kterou chcete
přiřadit k uvedenému tlačítku. Pomocí šipky
vyberte jednu z následujících funkcí:
nebo
•
POTICHU
•
BUDÍK
•
ČASOVAČ
•
ZÁM. KLÁV.
•
ČÍSLO
•
REDIAL
.
Využití funkcí automatického
zdvihnutí a zavěšení sluchátka
:
Zmáčkněte Platný.
opakovaně
Na displeji se zobrazí aktuální datum.
Nastavte nové datum ve formátu DD/MM/RR.
Stiskněte Platný .
zachovat, stiskněte volbu Platné .
Pokud chcete funkci změnit, stiskněte
volbu Uprav.
klávese
Pomocí šipky nebo
Stiskněte Platný .
zvolte PROGR.
.
Na displeji se objeví funkce, která je aktuálně
přiřazená ke klávese .
• Pokud chcete současnou funkci
•
navigační
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
nebo
Pomocí šipky
TLAČÍT.. Stiskněte Platný
.
Změna data a času
na
navigační
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
naprogramovat
klávesy sluchátka
a
tak, abyste mohli
určité funkce vyvolávat přímo z prázdného
displeje.
Na
zachovat, stiskněte volbu Platné .
Pokud chcete funkci změnit, stiskněte
Funkce automatického zavěšení umožňuje
zavěsit sluchátko jednoduchým odložením
do základnové stanice.
.
Pokud je tato funkce aktivována,
přeruší se hovor v okamžiku, kdy
položíte sluchátko zpět na
základnovou stanici.
Funkce Číslo umožňuje přiřadit k
tomuto tlačítku telefonní číslo. Svůj
kontakt tak můžete rychle zavolat.
35
Livre du D60C Tcheque.book Page 36 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
Pokud je aktivována funkce automatického
zdvihnutí sluchátka, přijme se hovor v
okamžiku, kdy sluchátko zdvihnete ze
základnové stanice.
Na
navigační
klávese
Pomocí šipky
nebo
SCHR. Stiskněte Platný.
Zadejte nové číslo. Stiskněte Platný
opakovaně
Změna jazyka
Tato funkce umožňuje změnit jazyk displeje
telefonu.
nebo
vyberte
Pomocí šipky
ZAVĚSIT AUTO. (nebo ZDVIHNOUT AUTO).
Stiskněte Platný .
Na
Na displeji se zobrazí aktuální stav (zapnuto
nebo vypnuto).
• Pokud chcete tento stav změnit,
Pomocí šipky
Stiskněte Platný
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Díky této funkci můžete i v neprítomnosti
prijímat hovory přesměrované do hlasové
schránky telefonní sítě.
klávese
opakovaně
vyberte JAZYK.
•
Pokud chcete současné nastavení
•
uchovat, stiskněte volbu Platné
Pokud chcete tento stav změnit,
.
.
Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk. Volbu
nebo
.
jazyka proveďte pomocí šipky
Stiskněte Platný .
Na displeji se zobrazí nově zvolený jazyk.
Stiskněte Platný .
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Pro zavolání do hlasové schránky
navigační
nebo
.
stiskněte volbu Uprav.
Pokud máte novou zprávu, svítí kontrolka
prijímání zpráv na telefon červeně, na displeji
se
přerušovaně
objevuje
„NOVÉ
UDÁLOSTI!" a je na něm zobrazena obálka,
která označuje, že máte novou zprávu.
Na
klávese
Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený
jazyk.
.
Číslo hlasové schránky (podle
operátora)
stiskněte dlouze klávesu
navigační
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
stiskněte volbu Uprav. .
Pokud chcete současný stav zachovat,
stiskněte volbu Platné
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
•
vyberte Č. HLAS.
.
.
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
36
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 37 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
POKROČILÉ
Bázi,
do
které
chcete
zaevidovat
mikrotelefon, uvete do režimu spojení s
druhou stranou, vyvolání druhé strany
Provedete to několikavteřinovým stiskem
NASTAVENÍ /
NASTAVENÍ
SLUCHÁTKA
základního tlačítka
Zelená kontrolka rychle bliká, základnová
stanice je v režimu přihlašování.
Přihlášení nového sluchátka k
základnové stanici
Aby se sluchátko mohlo přihlásit
základnové stanici, musíte nejprve:
• nastavit sluchátko do režimu
přihlašování,
• nastavit základnu do režimu
přihlašování.
Nové sluchátko a základna se navzájem
vyhledávají.Přihlašování může trvat několik
sekund.
k
Jakmile dojde k přihlášení sluchátka, opustí
sluchátko automaticky režim přihlašování a
displej vás upozorní na to, že proces byl
dokončen.
Základnu můžete nastavit do režimu
přihlašování také pomocí sluchátka,
které již bylo přihlášeno. Vyvolejte
funkci Přihlášení v menu
NASTAVENÍ / POKROČ. NAST. /
NAST. ZÁKLADNY.
Jakmile
toto
dokončíte,
přihlašování
(vzájemné rozpoznání základny a nového
sluchátka) se spustí automaticky (může trvat
několik sekund).
Na sluchátku, které chcete přihlásit:
Na navigační klávese
.
Nastavení preferované
základny
, opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte
klávesu .
Pomocí šipky
nebo
vyberte POKROČ.
NAST.. Stiskněte Platný .
Tato funkce vám umožní specifikovat, kterou
základnu bude vaše sluchátko využívat pro
volání (pokud je sluchátko přihlášeno k
několika základnovým stanicím).
Pomocí šipky
nebo
vyberte NAST.
SLUCHÁT.. Stiskněte Platný
Pomocí šipky
nebo
REGISTRACE. Stiskněte Platný
Na
navigační
klávese
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví
NASTAVENÍ.
Poté
stiskněte
klávesu .
vyberte
.
Vyberte
Platný
Vyberte
Platný
Pro uvedení sluchátka do režimu zápisu
stiskněte Ano .
Sluchátko přejde do přihlašovacího režimu.
POKROČ.
.
NAST.
NAST..
Stiskněte
SLUCHÁT..
Stiskněte
.
Pomocí šipky
nebo
ZÁKL.. Stiskněte Platný
Na základnové stanici:
37
vyberte PRIORITA
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 38 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
Na displeji se zobrazí aktuálně preferovaná
základna sluchátka.
• Pokud chcete uvedenou prioritu
•
Pomocí šipky
nebo
vyberte RESET.
SLUCHÁT. Stiskněte Platný .
Na displeji se zobrazí výzva k opětovnému
potvrzení vašeho požadavku.
• Pokud chcete sluchátko opravdu
zachovat, stiskněte volbu Platné .
Pokud chcete prioritu upravit, stiskněte
volbu Uprav.
.
resetovat, stiskněte volbu Ano .
Pokud sluchátko resetovat nechcete,
Na displeji se zobrazí seznam základnových
stanic, ze kterého si vyberete preferovanou
základnu pro dané sluchátko. Pokud je zvolený
automatický režim, preferovanou základnu
určovat nemusíte.
•
Pomocí tlačítek
nebo
vyberte přednostní
základnu. Stiskněte Platný .
Individuální registrace nového
sluchátka do základny
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Pro zapsání sluchátka v následujících
případech
• kód základny již není 0000 (Individualizovali jste si tento kód),
• máte k dispozici několik základen,
• chtěli byste si zvolit jméno pro vaši
základnu (zobrazené na displeji, stisknutím OK na ovládacím tlačítku ve vstupním menu),
• chtěli byste si zvolit číslo pro zápis sluchátka.
•
stiskněte Ne
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
Reset sluchátka
Pokud sluchátko vypnete a znovu jej
zapnete, vrátí se všechny nastavené
parametry na své původní hodnoty
(nastavení z výrobního závodu). Výjimku
tvoří telefonního seznam, upozornění na
události (narozeniny a organizátor) a zprávy
SMS.
Na
Pokud sluchátko resetujete,
bezpečnostní funkce (zakázané
předvolby a časový limit) se na své
počáteční hodnoty nevrátí.
Na
navigační
klávese
Vyberte
Platný
POKROČ.
opakovaně
NAST..
Stiskněte
SLUCHÁT..
Stiskněte
.
NAST.
navigační
klávese
.
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
Vyberte
Platný
.
POKROČ.
Vyberte
Platný
.
Vyberte
Platný
.
NAST.
NAST..
Stiskněte
SLUCHÁT..
Stiskněte
Pomocí šipky
nebo
vyberte OSOB.
PŘIHLÁŠ.. Stiskněte Platný .
.
Zadejte číslo základny. Stiskněte Platný
38
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 39 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
POKROČILÉ
Pokud nutno vymažte stávající jméno základny
stiskem tlacítka C na navigační klávesnici.
Zadejte nové jméno základny. Stiskněte
Platný .
Zadejte kód základny. Stiskněte Platný
NASTAVENÍ /
NASTAVENÍ
ZÁKLADNOVÉ
STANICE
.
Sluchátko se přepne do registračního módu a
na displeji se zobrazí "SLUCH. V REŽ.
REGIST.".
Přepněte základnu do párovacího módu dle
návodu uvedeného níže v odstavci "Na
Základne".
Nastavení přihlašovacího
režimu základny pomocí
sluchátka
Když je sluchátko registrováno, zadejte jeho
číslo. Stiskněte Platný .
Tato funkce umožňuje nastavit základnovou
stanici do režimu přihlašování, abyste tak
mohli přihlásit nové sluchátko. Sluchátko,
kterého chcete přihlásit, musí být též
nastaveno v režimu přihlašování (viz
odstavec "Přihlášení nového sluchátka k
základnové stanici", strana 37).
Na základnové stanici:
Bázi,
do
které
chcete
zaevidovat
mikrotelefon, uvete do režimu spojení s
druhou stranou, vyvolání druhé strany
Provedete to několikavteřinovým stiskem
základního tlačítka
.
Na
Zelená kontrolka rychle bliká, základnová
stanice je v režimu přihlašování.
navigační
klávese
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
Nové sluchátko a základna se navzájem
vyhledávají.Přihlašování může trvat několik
sekund.
Vyberte
Platný
Jakmile dojde k přihlášení sluchátka, opustí
sluchátko automaticky režim přihlašování a
displej vás upozorní na to, že proces byl
dokončen.
POKROČ.
NAST..
Stiskněte
.
Pomocí šipky
nebo
vyberte
NAST. ZÁKLADNY. Stiskněte Platný .
Pomocí šipky
nebo
vyberte REŽIM
REGISTR.. Stiskněte Platný .
Základnu můžete nastavit do režimu
přihlašování také pomocí sluchátka,
které již bylo přihlášeno. Vyvolejte
funkci Přihlášení v menu
NASTAVENÍ / POKROČ. NAST. /
NAST. ZÁKLADNY.
Na displeji se zobrazí výzva k potvrzení
nastavení základnové stanice do režimu
potvrďte
přihlašování. Stiskem volby Ano
vstup základny do přihlašovacího režimu. Na
základnové stanici začne rychle blikat zelená
kontrolka.
Základna setrvá v režimu přihlašování po dobu
zhruba 1 minuty.
39
Livre du D60C Tcheque.book Page 40 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
Bázi, do které chcete zaevidovat
mikrotelefon, uvete do režimu
spojení s druhou stranou, vyvolání
druhé strany provedete to
několikavteřinovým stiskem
základního tlačítka
Vyberte
Platný
.
POKROČ.
Vyberte
Platný
.
NAST..
NAST. ZÁKLADNY.
Stiskněte
Stiskněte
Pomocí šipky
nebo
vyberte ZRUŠ.
SLUCHÁT.. Stiskněte Platný .
.
Pomocí šipky
nebo
vyberte sluchátko,
které chcete odhlásit od základnové stanice.
Stiskněte Platný .
Reset základnové stanice
Pokud základnu vypnete a znovu ji zapnete,
vrátí se všechny parametry stanice na své
původní hodnoty (nastavení z výrobního
závodu).
Na displeji se zobrazí výzva k opětovnému
potvrzení požadavku na odhlášení sluchátka.
sluchátko odhlásíte.
Stiskem volby Ano
Na
opakovaně
Menu opustíte stiskem červené klávesy
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
Přejmenování základnové
stanice
navigační
Vyberte
Platný
klávese
POKROČ.
NAST..
Stiskněte
Na navigační klávese
.
klávesu
nebo
vyberte RESET.
Pomocí šipky
ZÁKLAD.. Stiskněte Platný .
.
POKROČ.
Vyberte
Platný
.
NAST..
Stiskněte
NAST. ZÁKLADNY.
Stiskněte
.
Vyberte
Odhlášení sluchátka
Platný
Tato funkce umožňuje odhlášení sluchátka
od základnové stanice. To může být
nezbytné například v případě, že sluchátko
ztratíte nebo pokud jste již zaregistrovali 6
sluchátek k jedné základně.
Pomocí šipky
Na
Stiskněte Platný
navigační
klávese
opakovaně
stiskněte šipku
nebo
, dokud se na
displeji neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte
Vyberte NAST. ZÁKLADNY. Stiskněte Platný
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
.
nebo
ZÁKLAD.. Stiskněte Platný
vyberte PŘEJM.
.
Vyberte základnu, jejíž jméno požadujete
změnit. Stiskněte Platný .
Pomocí klávesnice zadejte nové jméno.
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
NASTAVENÍ.
Poté
stiskněte
neobjeví
klávesu .
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
40
.
Livre du D60C Tcheque.book Page 41 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
POKROČILÉ
Změna režimu vytáčení
NASTAVENÍ /
NASTAVENÍ LINKY
V závislosti na typu sítě, ve které je telefon
zapojen, je možné nastavit pulsní nebo
tónové vytáčení.
Výchozím nastavením je tónové
vytáčení.
Stejného efektu dosáhnete stiskem
základního tlačítka, dokud se
neobjeví perušovaný světelný signál.
Na
Změna typu sítě
Bezdrátový DECT telefon je možné
nainstalovat ve veřejné nebo soukromé
telefonní síti (pobočková ústředna PABX).
Vyberte
Platný
Tato funkce umožňuje konfiguraci telefonu
podle typu sítě, ve které bude používán.
Na
navigační
klávese
POKROČ.
Pomocí šipky
nebo
Stiskněte Platný .
Stiskněte
•
.
Stiskněte
.
vyberte VYTOČIT.
stiskněte volbu Platné .
Pokud chcete stav změnit, stiskněte
stiskněte volbu Platné
.
vyberte TYP SÍTĚ.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
Pokud připojíte telefon k soukromé
(podnikové)
automatické
pobočkové
ústředně nebo pokud jej budete využívat v
zahraničí, bude možná nezbytné upravit
dobu trvání flash, aby bylo možné využívat
následujících funkcí: další odchozí hovor,
další příchozí hovor, konferenční hovor.
.
Stav se změní na displeji přímo. Poté stiskněte
volbu Platné .
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
Změna doby trvání Flash
(klávesa R)
stiskněte volbu Platné .
Pokud chcete tento stav změnit,
stiskněte volbu Uprav.
NAST..
volbu Uprav. .
Stav se změní na displeji přímo. Poté
vyberte NAST.
Na displeji se zobrazí aktuální stav (veřejná
nebo soukromá).
• Pokud chcete současný stav zachovat,
•
POKROČ.
.
Na displeji se zobrazí aktuální stav (pulsní
nebo tónové).
• Pokud chcete současný stav zachovat,
.
nebo
Pomocí šipky
LINKY. Stiskněte Platný
opakovaně
Pomocí šipky
nebo
Stiskněte Platný .
opakovaně
NAST..
klávese
Vyberte NAST. LINKY. Stiskněte Platný
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
Vyberte
Platný
navigační
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
.
41
Livre du D60C Tcheque.book Page 42 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
Informujte se u svého poskytovatele služeb,
jaká je správná doba flash, a tu pak v případě
potřeby upravte podle následujících kroků:
Na
navigační
klávese
Pomocí této funkce můžete nastavit:
• číslo předvolby ústředny,
• délku telefonního čísla, od které se
začne automaticky vytáčet předvolba
ústředny (tato délka se nazývá „min.
délka“),
• stav předvolby (zapnuto nebo vypnuto).
opakovaně
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví NASTAVENÍ. Poté stiskněte klávesu
.
Vyberte
Platný
POKROČ.
NAST..
Na
.
Vyberte NAST. LINKY. Stiskněte Platný
nebo
Pomocí šipky
Stiskněte Platný .
.
Vyberte
Platný
vyberte FLASHING.
.
•
NAST..
Stiskněte
vyberte PŘEDV.
.
.
Máte přístup k různým úkonům, které můžete
provést:
- AKTIVOVAT / DEAKTIVOVAT: volba
stavu.
- PŘEDVOLBA: vložení přístupového čísla
vnější linky.
- UPRAVIT DÉLKU: specifikace
minimálního počtu číslic pro zahájení
vytáčení předvolby.
- UPRAVIT PABX: odejít z menu PABX.
stiskněte volbu Potvrd. .
Chcete-li toto délku trvání změnit,
.
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
stiskněte volbu Ne .
Chcete-li toto nastavení zachovat,
stiskněte Ano
Na displeji se zobrazí nová doba flash.
• Pokud chcete tuto dobu zachovat,
stiskněte volbu Upravit
POKROČ.
Na displeji se zobrazí aktuální nastavení
předvolby ústředny. Stiskněte .
• Pokud chcete nastavení změnit,
Požadovanou délku trvání zvolte pomocí šipky
nebo . Stiskněte Platný .
•
opakovaně
.
nebo
Pomocí šipky
PABX. Stiskněte Platný
stiskněte volbu Potvrd. .
Chcete-li toto délku trvání změnit,
stiskněte volbu Upravit
klávese
Vyberte NAST. LINKY. Stiskněte Platný
Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená délka
trvání flash.
• Pokud chcete tuto dobu zachovat,
•
navigační
stiskněte šipku nebo , dokud se na displeji
neobjeví
NASTAVENÍ.
Poté
stiskněte
klávesu .
Stiskněte
.
Nastavení předvolby na
pobočkové ústředně PABX
Jestliže používáte telefon připojený k
automatické pobočkové ústředně, můžete si
naprogramovat předvolbu pro přístup na
vnější linku.
Pro změnu předvolby, pomocí šipky nebo
vyberte PŘEDVOLBA. Stiskněte Platný .
Na klávesnici zadejte
Stiskněte Platný .
42
předvolbu
PABX.
Livre du D60C Tcheque.book Page 43 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
NASTAVENÍ
Pro změnu délky před předvolbou, pomocí
šipky
nebo
vyberte UPRAVIT DÉLKU.
Stiskněte Platný .
Na klávesnici zadejte délku před předvolbou.
Stiskněte Platný .
nebo
Pro změnu státu, pomocí šipky
vyberte AKTIVOVAT / DEAKTIVOVAT.
Stiskněte Platný .
Menu opustíte stiskem červené klávesy
.
43
Livre du D60C Tcheque.book Page 44 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
DODATEK
Péče a údržba
Při čištění sluchátka a základnové stanice používejte lehce navlhčenou tkaninu. Neotírejte
přístroj suchou látkou, mohlo by dojít k elektrostatickému výboji.
Problémy
Pokud zaregistrujete během provozu přístroje nějaké potíže, podívejte se nejprve do
následující tabulky::
Problémy
Odstranění
Kontrolka základnové stanice
nesvítí
Ujistěte se, že:
•
síťový adaptér je správně zapojený v elektrické zásuvce.
•
síťový konektor je pevně zasunutý do zástrčky v základnové stanici.
•
pojistky a jistič jsou v pořádku a síťová zásuvka je napájena z elektrické
sítě.
Displej sluchátka nesvítí
Ujistěte se, že jsou správně vloženy baterie.
Vložte sluchátko do prohlubně základnové stanice a baterie plně dobijte.
Abyste prodloužili životnost baterií sluchátka, můžete tuto proceduru každé dva
měsíce zopakovat.
Pokud tato opatření vaše potíže nevyřeší, pořiďte si u svého prodejce nový
akumulátor.
Postupem času se může kapacita baterií začít mírně snižovat. Nechte baterie
sluchátka zcela vybít a poté je nechte nabíjet alespoň po dobu 12 hodin.
Sluchátko během příchozího
hovoru nevyzvání
Ujistěte se, že je telefon řádně zapojený a je slyšet oznamovací tón.
Ujistěte se, že nemáte v telefonu zapnutý tichý režim (viz kapitola Nastavení/
Vyzváněcí tóny).
Ujistěte se, že nemáte zapnutý režim privilegovaného přístupu.
Mezi základnovou stanicí a
sluchátkem nedojde k navázání
rádiového spojení
Ikona indikátoru sítě bliká
Přesuňte sluchátko blíže k základně a ujistěte se, že je k ní přihlášeno. Pokud
je přihlášeno správně, zobrazí se na displeji jeho vlastní číslo.
V opačném případě přihlaste sluchátko k základnové stanici. Viz “Přihlášení
nového sluchátka k základnové stanici”, strana 37.
Při každém vytočení čísla je
slyšet obsazovací tón
Zkontrolujte, zda někdo nevyužívá další sluchátko (pokud je vypnuto režim
sdílení).
Ujistěte se, že zvolený typ vytáčení (pulsní nebo tónová volba) je kompatibilní s
vaší linkou nebo automatickou pobočkovou ústřednou.
Zkontrolujte, zdali vám nevypršel časový limit (pokud je aktivován).
Zkontrolujte, zdali nemáte zablokovány hovory (pokud je blokování aktivováno)
Nelze odesílat a přijímat zprávy
SMS
Zkontrolujte, zda máte objednanou službu zobrazení čísla volajícího.
Zkontrolujte, zdali máte pro svou linku aktivovánu službu SMS.
Vyžádejte si u svého poskytovatele služeb čísla serveru a ujistěte se, že se
shodují s čísly uloženými ve vašem sluchátku.Sdělili jste svým kontaktům
správné číslo svého terminálu?
44
Livre du D60C Tcheque.book Page 45 Lundi, 24. janvier 2005 11:25 11
CHARAKTERISTIKA
Funkce
Výchozí nastavení
SMS
Funkce
Výchozí nastavení
Pípnutí
Vše aktivní
Centrum pro odesílání SMS
Podle poskytovatele služeb
Pozadí Obr.
Flowers
Centrum pro příjem SMS
Podle poskytovatele služeb
Okolí
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Color 1
NASTAVENÍ
Budík
Vypnuto
Program kláves
Časovač
Vypnuto
Datum/Čas
01/01/03 // 00:00
Monitorování místnost
Vypnuto
Automatické zavěšení
Zapnuto
ZABEZPEČENÍ
Potichu / Budík
Automatické zdvihnutí
Vypnuto
Zámek kláves
Vypnuto
Jazyk
V závislosti na zemi
Tísňové volání
Vypnuto
Pokročilé nastavení
Kód základny
0000
Časový limit
Vypnuto
•Nastavení linky
Typ sítě
Veřejná
Tónové
Omezení
Vypnuto
Vytáčení
Sdílení
Vypnuto
Flash
Podle poskytovatele služeb
Předvolba PABX
Vypnuto
Personalizace sluchátka
Vyzvánění (Ext/Int)
ZVONĚNÍ 2 / ZVONĚNÍ 3
Tichý režim
Vypnuto
•Nastavení základny
Jméno základny
Základna 1
Technické údaje telefonu
Počet kanálů
120
Frekvenční pásmo
1,88 - 1,90 GHz
Provozní doba
pohotovostní režim
150 hodin
Duplexní režim
TDMA
doba hovoru
15 hodin
Frekvenční odstup kanálů
1,728 MHz
Dosah sluchátka
Bitová rychlost
1152 kbit/s
otevřený prostor
až 300 m
Modulace
GFSK
uvnitř budovy
až 50 m
Hlasový kodér
ADPCM
Rozměry základny
89 x 122 x 83 mm
Vysílací výkon
250 mW
Hmotnost základny
193 g
Provozní napětí základny
230 V, 50/60 Hz
Rozměry sluchátka
140 x 51 x 30 mm
Doba nabíjení
12 hodin
Hmotnost sluchátka
152 g
Všechny tyto údaje jsou uvedeny pouze pro informativní účely. Společnost Sagem SA si vyhrazuje právo na jakékoli
změny bez předchozího upozornění.
45
Environnement.fm Page 46 Jeudi, 27. janvier 2005 11:14 11
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ochrana životního prostředí ve smyslu trvale udržitelného rozvoje je hlavním zájmem
společnosti SAGEM SA.
Skupina SAGEM SA chce používat vybavení ohleduplné k životnímu prostředí a cíleně
integruje ohled na životní prostředí do celého cyklu života svých výrobků, od výrobní fáze, přes
jejich uvedení do provozu, použití až po jejich likvidaci.
Při vývoji výrobku D60, se ohled na životní prostředí realizoval – mimo jiné – následujícími
opatřeními:
•
•
Optimalizace výběru materiálů za účelem minimalizace / redukce čerpání ze zdrojů:
-
použití recyklovaného papíru pro tuto uživatelskou příručku,
-
použití recyklovaného materiálu pro obal.
Účast v organizacích zajišťujících nakládání s odpady:
-
Přítomnost loga (zelený bod) znamená, že společnost SAGEM SA poukazuje
příspěvek státní autorizované organizaci. Tento příspěvek umožňuje rozvíjet
ve spolupráci s místní správou infrastruktury pro zlepšení sběru a recyklace
obalů.
-
Výrobky a spotřební vybavení (akumulátory) nesoucí logo škrtnuté popelnice v
žádném případě nesmějí být vyhazovány do přírody nebo odkládány do
popelnic s ostatním odpadem (před vyhozením výrobku po ukončení jeho
života je nutné z něj vyjmout baterii podle pokynu této příručky).
Pro odkládání speciálních odpadů vytvořila místní správa nebo
distributoři sběrná místa. Stejně tak dodržujte pravidla třídění pro
odpady obalových materiálů.
•
Zlepšení recyklovatelnosti výrobku:
-
Snížení počtu použitých materiálů ve výrobku.
-
označování plastových materiálů pro usnadnění jejich zpracování v nejbližší
možné době (jakmile to umožní technické podmínky).
-
Redukce použití materiálů nebezpečných pro životní prostředí (v plastových
dílech nejsou použity zpomalovače hoření na bázi PBB a PBDE, NiMH baterie
neobsahují těžké kovy atd.).
E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 35 500 000 € - 562 082 909 R.C.S. PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
http://www.sagem.com
46
4 COUV.fm Page 47 Jeudi, 27. janvier 2005 11:17 11
TELECOM
Livre du D60C Polonais.book Page 50 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
TELECOM
Livre du D60C Polonais.book Page 48 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
ŚRODOWISKO
Najważniejszym priorytetem firmy SAGEM S.A. jest zachowanie trwałej logiki rozwojowej w
kontekście ochrony środowiska.
Intencją firmy SAGEM SA jest eksploatacja urządzeń respektujących środowisko. W tym celu,
SAGEM SA zdecydowała wprowadzić element ochrony środowiska w całym cyklu
produkcyjnym: począwszy od produkcji urządzeń aż do ich instalacji, użytkowania i eliminacji.
W procesie tworzenia produktu D60, został uwzględniony problem ochrony środowiska,
między innymi, poprzez :
•
•
optymizację w wyborze materiałów, pozwalającą na redukcję zużycia surowców i
zapobieganie wyczerpaniu zasobów:
użycie materiałów wtórnych do produkcji opakowania tego produktu.
-
użycie papieru pochodzącego z recyklingu do druku niniejszej instrukcji
obsługi,
-
poprzez przynależność do instytucji zajmujących się zbiórką odpadów oraz surowców
wtórnych:
- Produkty i ich elementy wymienne (np. baterie) noszące znak przekreślonego
kosza, nie powinny być pod żadnym pozorem porzucane w przyrodzie lub
wyrzucane do śmietników wraz z innymi odpadami (przy eliminacji zużytego
produktu, baterie powinny być z niego wyjęte, zgodnie z niniejszą instrukcją).
-
Logo umieszczone na produkcie (zielony punkt) oznacza, że SAGEM opłaca
składkę na rzecz instytucji państwowej. Składka ta umożliwia rozbudowę
infrastruktury we współpracy z samorządami lokalnymi, w celu polepszenia
zbiórki opakowań i ich utylizacji.
-
Punkty zbiórki są tworzone przez władze gminy lub samych
dystrybutorów. W podobny sposób należy przestrzegać reguły ustalone
w celu segregacji zużytych opakowań.
•
polepszanie możliwości utylizacji produktu:
zmniejszenie użycia materiałów szkodliwych dla środowiska (brak środków
ognioodpornych na bazie PBB, PBDE w elementach z tworzyw sztucznych;
baterie NiMH bez metali ciężkich, ...)
-
znakowanie, w miarę możliwości, elementów z tworzyw sztucznych w celu ich
łatwiejszej przeróbki,
-
zmniejszanie liczby materiałów użytych w produkcie,
-
E
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 35 500 000 € - 562 082 909 R.C.S. PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
http://www.sagem.com
48
Livre du D60C Polonais.book Page 47 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
WłAŚCIWOŚCI
Funkcje
Ustawienia domyślne
SMS
Uzależnione od
dostawcy usług
Centrum odbioru SMSów
Uzależnione od
dostawcy usług
Centrum wysyłania
SMS-ów
Funkcje
Sygnały akustyczne
Tło ekranu
Nastrój
Wyłączony
Regulator czasowy
Wyłączony
Zegar al.
Wyłączony
Sytuacja awaryjna
Wyłączony
Blokada klawiatury
Wyłączony
Ograniczenie
Wyłączony
Limit czasowy
Dzwonek 2 /
Dzwonek 3
Ustawienia domyślne
Wszystkie aktywne
Flowers
Kolor 1
AKCESORIA
Wyłączony
Monitorowanie
ZABEZPIECZENIE
0000
Kod bazy
Wyłączony
Intruz
DZWONKI
Wyłączony
Tryb cichy
Dzwonek (zewnętrzny/
wewnętrzny)
REGLAGES
01/01/04 // 00:00
Data/godzina
Cisza/Zegar al.
Przyciski programowania
Auto zawieszenie
Aktywowane
Auto podniesienie
Wyłączony
Język
Uzależnione od kraju
Ustawienia zaawansowane
•Ustawienia linii
Typ sieci
Publiczna
Wybieranie numeru
Migotanie
Tonowe
Uzależnione od
dostawcy usług
Prefiks PABX
Wyłączony
•Ustawienia bazy
Nazwa bazy
Base 1
Charakterystyka telefonu
ADPCM
Kodowanie głosu
GFSK
Modulacja
1152 kbit/s
Szybkość transmisji bitów
1,728 MHz
Odstęp między kanałami
TDMA
Tryb dupleksowy
1,88-1,90 GHz
Pasmo częstotliwości
120
Liczba kanałów
Niezależność
czas gotowości
150 godziny
czas rozmowy
15 godziny
Zakres mikrotelefonu
otwarta przestrzeń
do 300 m
wewnątrz budynku
12 godzin
Czas ładowania
230 V , 50/60 Hz
Napięcie robocze bazy
250 mW
Moc transmisji
do 50 m
Wymiary bazy
89 x 122 x 83 mm
Waga bazy
193 g
Wymiary słuchawki
140 x 51 x 30 mm
152 g
Waga słuchawki
Wszystkie niniejsze dane mają jedynie charakter informacyjny. Firma Sagem S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
47
Livre du D60C Polonais.book Page 46 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
DODATEK
Konserwacja i usuwanie problemów
Do wycierania bazy i słuchawki należy używać wilgotnej ściereczki; używanie ściereczki suchej może powodować powstawanie ładunków elektrostatycznych.
Problemy
W przypadku ewentualnych problemów w trakcie eksploatacji telefonu prosimy o zapoznanie
się z poniższą tabelą :
Sprawdź, czy wykupiłeś abonament identyfikacji numeru dzwoniącego.
Sprawdź, czy serwis SMS został aktywowany dla tej linii.
Uzyskaj numery serwerów od dostawcy usług i sprawdź, czy są one identyczne
z numerami na Twoim mikrotelefonie.Czy swoim kontaktom podałeś właściwy
numer terminala?
Nie można wysyłać ani odbierać
SMS-ów
Sprawdź, czy ktoś inny nie korzysta z drugiej słuchawki (jeżeli wyłączony jest
tryb intruza).
Sprawdź, czy tryb wybierania (tonowy lub impulsowy) jest zgodny z
parametrami linii telefonicznej lub automatycznej centralki abonenckiej
Sprawdź, czy nie upłynął limit czasowy (jeżeli był aktywowany).
Sprawdź, czy obowiązuje ograniczenie wywołań (jeżeli zostało aktywowane).
Po każdorazowym wybraniu
numeru telefonu pojawia się
sygnał zajętości.
Zbliżając się do bazy, sprawdź, czy słuchawka jest zarejestrowany; jeżeli jest
poprawnie zarejestrowana, na wyświetlaczu powinien pojawić się numer
słuchawki.
W przeciwnym razie, zarejestruj słuchawkę w bazie. “Rejestracja nowej
Słuchawki w bazie”, strona 38
Brak łączności radiowej między
słuchawką a bazą
Ikona wskaźnika sieci pulsuje.
Sprawdź, czy telefon jest poprawnie podłączony oraz czy w słuchawce słychać
sygnał.
Sprawdź, czy telefon nie jest ustawiony w tryb pracy cichej (zobacz: rozdział
zatytułowany Ustawienia/Dzwonek).
Sprawdź, czy telefon nie jest ustawiony w trybie dostępu uprzywilejowanego.
Słuchawka nie dzwoni w czasie
wywołania przychodzącego
Sprawdź, czy baterie są poprawnie włożone.
Wstaw słuchawkę do bazy i naładuj baterie do pełna.
Aby wydłużyć okres eksploatacji baterii, można wykonywać tę operację co około
dwa miesiące.
Jeżeli podjęte działania zapobiegawcze nie rozwiążą problemu, należy
wymienić baterie na nowe.
W miarę upływu czasu można zaobserwować malejącą sprawność baterii.
Słuchawkę należy używać aż do całkowitego rozładowania baterii, a potem je
naładować przez co najmniej 12 godzin.
Wyświetlacz słuchawki jest
wygaszony
Należy sprawdzić, czy:
•
zasilacz jest poprawnie podłączony do gniazdka.
•
przewód zasilający jest poprawnie podłączony do bazy.
•
bezpiecznik i wyłącznik obwodu jest sprawny, a gniazdko elektryczne jest
pod napięciem.
Wskaźnik świetlny bazy nie
świeci się
Sposób usunięcia usterki
Problemy
46
Livre du D60C Polonais.book Page 45 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
Na ekranie pojawi się informacja o nowym
czasie trwania instrukcji specjalnych.
• Aby zatrzymać ustawienie czasu trwania,
•
naciśnij Potw. .
Aby zmienić ustawienie czasu trwania,
naciśnij Edycja
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Ustawianie prefiksu PABX
W przypadku korzystania z prywatnej
automatycznej centralki abonenckiej można
zaprogramować
prefiks
połączenia
zewnętrznego.
Za pomocą tej funkcji można ustawić:
• Numer prefiksu PABX,
• długość wybieranego numeru, na podstawie której zostanie automatycznie
utworzony prefiks PABX (długość ta
nazywana jest "długością przedprefiksową"),
stan prefiksu (aktywny lub nieaktywny).
Istnieje możliwość wykonania różnych
czynności:
- AKTYWOWAC / DEZAKTYWOWAC: aby
wybrać status.
- PREFIKS: aby wprowadzić numer
umożliwiający dostęp do linii zewnętrznej.
- DLUGOSC PREF.: by określić “cyfry przed
prefiksem”.
- EDYCJA PABX: opuszczenie menu
PABX.
Żeby zmienić prefiks, wybierz PREFIKS za
pomocą
lub . Naciśnij OK.
Wprowadź
prefiks
PABX
klawiatury. Naciśnij OK.
za
pomocą
.
Żeby zmienić długość przedprefiksową,
wybierz DLUGOSC PREF. za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
Wprowadź
długość
.
przedprefiksową
pomocą klawiatury. Naciśnij OK.
za
.
•
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Wybierz
OK.
naciśnij
OK.
,
aby
Żeby zmienić stan, wybierz AKTYWOWAC /
DEZAKTYWOWAC za pomocą
lub
.
Naciśnij OK.
ZAAWAN.
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
USTAW
.
Naciśnij
.
Wybierz USTAW LINIĘ. Naciśnij OK.
.
Wybierz PREFIKS PABX za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Ekran informacyjny wyświetla ustawienie
PABX w toku, naciśnij na
lub
.
45
Livre du D60C Polonais.book Page 44 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
Podłączenie telefonu do prywatnej centralki
abonenckiej lub używanie go za granicą,
może wymagać zmiany czasu trwania
instrukcji specjalnych wysyłanych do
centralki, aby móc bez zakłóceń korzystać z
następujących funkcji: inicjowania drugiej
rozmowy, odbierania drugiego wywołania i
trybu konferencyjnego.
W zależności od typu sieci do jakiej telefon
jest podłączony, korzysta z wybierania
tonowego lub impulsowego.
Zmiana czasu trwania
instrukcji specjalnych
(klawisz R)
klawisz
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
.
Zmiana trybu wybierania
numeru
Domyślnym trybem wybierania jest
wybieranie tonowe.
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Wybierz
OK.
naciśnij
USTAW
OK.
ZAAWAN.
,
aby
Naciśnij
.
Skontaktuj
się
z
dostawcą
usług
telekomunikacyjnych, aby uzyskać dane o
czasie trwania instrukcji specjalnych.
Następnie zmień ustawienia w następujący
sposób.
Na klawiszu nawigacji
lub
Wybierz USTAW LINIĘ. Naciśnij OK
. Naciśnij OK.
naciśnij
, naciśnij
OK.
,
aby
Wybierz USTAW ZAAWAN. Naciśnij OK.
.
.
Ważny .
Aby zmienić status, naciśnij Edycja.
Status zostanie zmieniony na ekranie,
naciśnij Ważny
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
.
Wybierz WYB. NUMERU za pomocą
lub
Na ekranie jest wyświetlony obecny status
(IMPULSOWE lub TONOWE).
• Aby zatrzymać status, naciśnij
•
•
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Wybierz USTAW LINIĘ. Naciśnij OK.
Wybierz FLASHING za pomocą
Naciśnij OK.
.
lub
.
.
Na ekranie pojawi się informacja o aktualnym
czasie trwania instrukcji specjalnych.
• Aby zatrzymać ustawienie czasu trwania,
naciśnij Potw.
.
Aby zmienić ustawienie czasu trwania,
•
naciśnij Edycja
.
Wybierz nowy czas za pomocą
Naciśnij OK.
lub
.
.
44
Livre du D60C Polonais.book Page 43 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
Wybierz bazę, której nazwę chcesz zmienić.
Naciśnij OK.
Wprowadź
.
nową
nazwę
klawiatury. Naciśnij OK.
za
pomoc
USTAWIENIA
ZAAWANSOWANE /
USTAWIENIA LINII
.
Przed zmianą parametrów linii
telefonicznej, skontaktuj się z twoim
operatorem w celu uzyskania
informacji na jej temat.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Zmiana typu sieci
Telefon DECT można zainstalować w sieci
publicznej lub prywatnej (korzystając z
automatycznej centrali abonenckiej).
Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie
telefonu stosownie do typu sieci.
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Wybierz
OK.
naciśnij
USTAW
OK.
ZAAWAN.
,
aby
Naciśnij
.
Wybierz USTAW LINIĘ za pomocą
Naciśnij OK.
lub
.
.
Wybierz TYP SIECI za pomocą
Naciśnij OK.
lub
.
.
Na ekranie jest wyświetlony obecny status
(publiczna lub prywatna).
Aby zatrzymać status, naciśnij Ważny
.
Aby zmienić status, naciśnij Edycja .
Status zostanie zmieniony na ekranie,
naciśnij Ważny
.
43
Livre du D60C Polonais.book Page 42 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
Można także wykorzystać przyciski
bazy, aby przestawić ją w tryb
rejestracji:
• Naciśnij i przytrzymaj przez kilka
sekund przycisk
na bazie.
Na klawiszu nawigacji
lub
naciśnij
, naciśnij
OK.
,
aby
.
Wybierz USTAW BAZY. Naciśnij OK.
.
Wybierz USUN SŁUCH. za pomocą
lub
USTAW
. Naciśnij OK.
.
, naciśnij
ZAAWAN.
Naciśnij
.
. Naciśnij OK.
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Wybierz USTAW ZAAWAN. Naciśnij OK.
Reinicjalizacja bazy
Po reinicjalizacji bazy, wszystkie parametry
powracają
do
wartości
pierwotnych
(ustawień fabrycznych).
Na Na klawiszu nawigacji
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA, naciśnij OK, aby potwierdzić.
Wybierz
OK.
Wybierz USTAW BAZY. Naciśnij OK.
.
Wybierz słuchawkę do wyrejestrowania z
listy przez naciśnięcie
lub . Naciśnij
OK.
.
Na
ekranie
potwierdzenia
Tak
pojawi
się
polecenie
wyrejestrowania. Naciśnij
, aby wyrejestrować słuchawkę.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
Wybierz POWRóT BAZY za pomocą
lub
klawisz
.
Wprowadź kod podstawowy za pomocą
.
.
Zmiany nazwy bazy
lub
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
Na klawiszu nawigacji
klawiatury. Naciśnij OK.
klawisz
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
.
Wybierz
Wyrejestrowanie słuchawki
OK.
Ta funkcja umożliwia wyrejestrowanie
Słuchawki z bazy. Taka konieczność może
zaistnieć po zagubieniu mikrotelefonu lub
zarejestrowaniu 6 słuchawek w tej samej
bazie.
naciśnij
USTAW
OK.
ZAAWAN.
,
aby
Naciśnij
.
Wybierz USTAW BAZY. Naciśnij OK.
.
Wybierz ZM NAZWY BAZY za pomocą
lub
. Naciśnij OK. .
42
Livre du D60C Polonais.book Page 41 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
W bazie:
W tryb rejestracji ustaw bazę, w której chcesz
zarejestrować słuchawkę:
Jeżeli baza nie jest wyposażona w
automatyczną
sekretarkę:
Naciśnij
i
przytrzymaj przez kilka sekund przycisk
na bazie.
Zielona
lampka
pulsująca
z
dużą
częstotliwością oznacza, że baza jest w
trybie rejestracji.
FUNKCJE ZAAWANSOWANE
/ USTAWIENIA BAZY
Za pomocą słuchawki ustaw
bazę w trybie rejestracji.
Ta funkcja umożliwia ustawienie bazy w
trybie
rejestracji,
pozwalając
na
zarejestrowanie nowej słuchawki. Jednak
słuchawka, która ma zostać zarejestrowana,
Na klawiszu nawigacji
Po
zarejestrowaniu,
słuchawka
automatycznie wychodzi z trybu rejestracji,
powiadamiając o tym użytkownika.
musi pracować w trybie rejestracji (przejdź
do punktu "Rejestracja nowej Słuchawki w
bazie", strona 38).
Nowa słuchawka i baza dostrajają się
wzajemnie. Rejestracja może potrwać
kilkanaście sekund.
Bazę można także ustawić w trybie
rejestracji za pomocą już
zarejestrowanej słuchawki,
wybierając funkcję rejestracji z menu
USTAWIENIA/USTAW ZAAWAN/
USTAW BAZE.
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Wybierz
OK.
naciśnij
USTAW
OK.
ZAAWAN.
,
aby
Naciśnij
.
Wybierz USTAW BAZY za pomocą
Naciśnij OK.
lub
.
.
Wybierz TRYB REJESTR
lub
. Naciśnij OK.
za pomocą
.
Na
ekranie
pojawi
się
polecenie
potwierdzenia ustawienia bazy w trybie
rejestracji. Naciśnij Tak
, aby wejść do
trybu rejestracji. Wskaźnik świetlny bazy
zaczyna świecić na zielono, pulsując z dużą
częstotliwością.
Baza pozostanie w trybie rejestracji przez
około 1 minutę.
41
Livre du D60C Polonais.book Page 40 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Wybierz
OK.
naciśnij
OK.
,
aby
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Wybierz
OK.
USTAW
ZAAWAN.
Naciśnij
.
Wybierz USTAW SŁUCH.. Naciśnij OK.
.
Wybierz RESET SŁUCH. za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
naciśnij
USTAW
OK.
ZAAWAN.
,
aby
Naciśnij
.
Wybierz USTAW SŁUCH.. Naciśnij OK.
.
Wybierz REJESTR.OSóB. za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Wybierz numer aparatu bazowego. Naciśnij
.
OK.
Na
ekranie
pojawi
się
polecenie
potwierdzenia żądania:
• Aby dokonać reinicjalizacji ustawień
•
słuchawki, naciśnij Tak .
Jeżeli nie chcesz reinicjalizować
ustawień słuchawki, naciśnij Nie
.
Skasuj aktualny numer aparatu bazowego za
pomocą przycisku C nawigatora (jeśli zajdzie
taka potrzeba).
Wpisz nową nazwę aparatu bazowego,
.
naciśnij OK.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
.
Wpisz kod cyfrowy aparatu bazowego.
Naciśnij OK.
Rejestracja nowej słuchawki
na aparacie bazowym
Aby
zarejestrować
słuchawkę
w
następujących przypadkach:
• kod bazy nie jest już kodem 0000 (kod
został spersonalizowany),
• posiadają Państwo kilka baz,
• chcą Państwo nadać nazwę swojej bazie
(widoczna na ekranie po wybraniu OK za
pomocą przycisku nawigacyjnego na
ekranie powitania),
chcą Państwo wybrać numer
rejestracyjny słuchawki..
•
Na klawiszu nawigacji
lub
.
Słuchawka przechodzi na tryb zapisu, na
ekranie pojawia się wskazówka "MIKR W
TRYB REJ".
Ustaw aparat bazowy w trybie połączenia ze
słuchawką, zgodnie z poniższą instrukcją
zawartą w paragrafie "W bazie".
Po
zarejestrowaniu
słuchawki,
wybierz
numer słuchawki. Naciśnij OK.
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
40
Livre du D60C Polonais.book Page 39 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
W bazie:
W tryb rejestracji ustaw bazę, w której chcesz
zarejestrować słuchawkę:
Jeżeli baza nie jest wyposażona w
automatyczną
sekretarkę:
Naciśnij
i
przytrzymaj przez kilka sekund przycisk
na bazie.
Zielona
lampka
pulsująca
z
dużą
częstotliwością oznacza, że baza jest w
trybie rejestracji.
Nowa słuchawka i baza dostrajają się
wzajemnie. Rejestracja może potrwać
kilkanaście sekund.
Po
zarejestrowaniu,
słuchawka
automatycznie wychodzi z trybu rejestracji,
powiadamiając o tym użytkownika.
Bazę można także ustawić w trybie
rejestracji za pomocą już
zarejestrowanej słuchawki,
wybierając funkcję rejestracji z menu
USTAWIENIA/USTAW ZAAWAN/
USTAW BAZE.
Zmiana preferencji bazy
Ta funkcja umożliwia określenie bazy, która
będzie współpracowała ze słuchawką
nawiązującą połączenia (jeżeli słuchawka
jest zarejestrowana w kilku bazach)
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
Wybierz USTAW SŁUCH.. Naciśnij OK.
,
.
Wybierz PRIORYTET BAZY za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Na ekranie pojawia się informacja
aktualnych preferencjach słuchawki.
• Aby zatrzymać preferencje, naciśnij
•
o
Ważny .
Aby zmienić preferencje, naciśnij
Edycja
.
Pojawi się lista baz, spośród których możesz
dokonać wyboru bazy preferowanej i
ewentualnie zarejestrować w niej słuchawkę.
Tryb automatyczny nie wymaga określania
preferencji.
Wybierz bazę podstawowa za pomocą
klawiszy
lub
. Naciśnij OK.
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Resetowanie ustawień
słuchawki
Po
reinicjalizacji
telefonu,
wszystkie
parametry
powracają
do
ustawień
pierwotnych (ustawień fabrycznych), za
wyjątkiem książki telefonicznej, alarmów
(urodzin i piórnika) oraz parametrów SMS.
Po zresetowaniu ustawień
mikrotelefonu, funkcje zabezpieczeń
takie, jak zakazane prefiksy i czas
trwania limitów, nie są przywracane
do pierwotnych wartości.
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA, naciśnij OK.
potwierdzić.
Wybierz USTAW ZAAWAN.
OK.
aby
Naciśnij
.
39
Livre du D60C Polonais.book Page 38 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
Rejestracja nowej
Słuchawki w bazie
To menu pozwala na zmianę lub
dostosowanie telefonu lub parametrów
podstawowych.
USTAWIENIA
ZAAWANSOWANE /
USTAWIENIA SŁUCHAWKI
Zmiana języka
Naciśnij czerwony klawisz, aby wyjść z
menu
.
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
lub
Wybierz JĘZYK za pomocą
,
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Naciśnij OK.
naciśnij
OK.
aby
.
.
Na ekranie pojawia się informacja o aktualnie
używanym języku.
• Aby zatrzymać ustawienie, wciśnij
•
Ważny .
Aby zmienić ustawienie, naciśnij
Edycja
Aby zarejestrować nową słuchawkę w bazie
należy:
• ustaw słuchawkę w tryb rejestracji,
• ustaw bazę w tryb rejestracji,
Po wykonaniu tych czynności, rejestracja
(wzajemne rozpoznanie bazy i nowej
słuchawki)
zostanie
wykonana
automatycznie (rejestracja trwa kilka
sekund).
Weź słuchawkę, która ma zostać
zarejestrowana
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
.
Wybierz żądany język z listy języków.
Naciśnij
lub , aby wybrać język. Naciśnij
OK.
.
Ekran
nowy
używany
język.
.
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
naciśnij
OK.
,
. Naciśnij OK.
.
Wybierz USTAW SŁUCH. za pomocą
lub
Naciśnij OK.
lub
.
aby
Wybierz USTAW ZAAWAN za pomocą
lub
pokazuje
Wybierz REJESTRACJA za pomocą
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
. Naciśnij OK.
. Naciśnij OK.
.
.
Wybierz Tak
żeby wprowadzić słuchawkę
w tryb rejestracji.
Słuchawka przestawia się w tryb rejestracji.
38
Livre du D60C Polonais.book Page 37 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
Korzystanie z funkcji
automatycznego zawieszenia i
odbierania
Funkcja
automatycznego
zawieszania
umożliwia
automatyczne
zawieszenie
rozmowy przez odłożenie słuchawki do bazy.
Jeżeli funkcja automatycznego
zawieszania jest włączona, łączność
zostaje przerwana, kiedy
mikrotelefon zostaje odłożona do
bazy.
Uaktywniona
funkcja
automatycznego
podniesienia
umożliwia
automatyczne
odebranie rozmowy natychmiast po zdjęciu
mikrotelefonu z bazy.
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
Numer usługi przesyłania
wiadomości
Ta funkcja umożliwia odbieranie wywołań w
czasie nieobecności, za pośrednictwem
usługi przesyłania wiadomości głosowych w
publicznej komutowanej sieci telefonicznej.
Aby powiadomić o nadejściu nowej
wiadomości, wskaźnik odbioru na słuchawki
zapala się na czerwono, a na ekranie zostaje
wyświetlony komunikat o nowym zdarzeniu.
Aby odsłuchać wiadomości w
poczcie głosowej, naciskaj przez
dłuższy czas na przycisk
.
Numer Twojego serwisu wiadomości
głosowych jest ustawiany fabrycznie. Aby
zmienić ten numer, należy wykonać
następujące czynności:
aż na ekranie pojawi się pozycja
(lub
lub .
Wybierz
AUTOM. ZAWIESZ
AUTOM. ODBIóR.) za pomocą
,
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Naciśnij OK.
naciśnij
OK.
aby
Aby zmienić status, naciśnij Edycja
Aby zatrzymać status, naciśnij
Ważny
Na klawiszu nawigacji
lub
.
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
USTAWIENIA,
potwierdzić.
naciśnij
OK.
,
aby
Wybierz SKRZ GŁOS NR za pomocą
Na ekranie jest wyświetlony obecny status
(włączony lub wyłączony)
•
•
.
klawiszy
lub
.
, naciśnij OK.
.
Liczba nagranych jest wyświetlana
ekranie.
• Numer jest poprawny, naciśnij
.
Ważny
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
•
na
.
Aby zmienić numer, naciśnij Edycja
.
Naciskaj C, aby wykasowa ć kolejne numery.
Wprowadź nowy numer. Teraz naciśnij
OK.
.
37
Livre du D60C Polonais.book Page 36 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA
USTAWIENIA
To menu pozwala na zmianę lub
dostosowanie telefonu lub parametrów
podstawowych.
Programowanie klawisza
Ta
funkcja
umożliwia
programowanie
klawiszy
oraz
słuchawki, dając
bezpośredni dostęp do niektórych funkcji
bezpośrednio z nieaktywnego ekranu.
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
Po
Za pomocą funkcji numerycznej
przypisujesz numer telefonu
programowalnemu klawiszowi. W
ten sposób możesz szybko
nawiązać połączenie z abonentem.
zaprogramowaniu klawisza, pojawia
się ekran programowania klawisza
• Aby zachować funkcję, naciśnij
Ważny
•
.
.
Aby zmienić funkcję, naciśnij Edycja
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
aż na ekranie pojawi się pozycja
Na klawiszu nawigacji
Wybierz PROGR. KLAW. za pomocą
Zmiana daty i godziny
USTAWIENIA,
potwierdzić.
naciśnij
. Naciśnij OK.
OK.
,
aby
.
, naciśnij
Wybierz DATA/GODZINA za pomocą
przypisana
klawiszowi.
• Aby zachować funkcję, naciśnij
USTAWIENIA,
potwierdzić.
Na ekranie widać funkcję, która jest obecnie
lub
lub
Ważny
•
.
lub
Aby zmienić funkcję, naciśnij Edycja
ZEGAR
•
CISZA
•
•
•
•
aż na ekranie pojawi się pozycja
naciśnij
. Naciśnij OK.
OK.
,
aby
.
.
Z listy funkcji wybierz funkcję, którą chcesz
przyporządkować klawiszowi. Naciśnij
lub
, aby wybrać jedną z poniższych funkcji :
:
NUMER
•
Ekran przedstawia bieżąca datę.
Wprowadź nową datę w formacie DD/MM/
RR. Naciśnij OK.
.
Kolejny ekran przedstawia bieżąca godzinę.
Wprowadź nową godzinę w formacie GG/
ALARM
BLOK.KLAW.
MM. Naciśnij OK.
.
PON.WYB.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
Naciśnij OK.
.
klawisz
.
36
Livre du D60C Polonais.book Page 35 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
ZABEZPIECZENIE
Ustaw ponownie dla potwierdzenia nowy
cyfrowy kod zabezpieczający. Naciśnij
OK.
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Autoryzowanie połączeń
konferencyjnych
Tryb intruz pozwala lub uniemożliwia drugiej
słuchawce przypisanej do tej samej bazy
włączyć się do trwającej w tym czasie
rozmowy. Jeżeli tryb intruza jest włączony,
inna słuchawka nie ma wtedy możliwości
włączenia się do trwającej rozmowy.
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
ZABEZPIECZENIE, naciśnij OK.
potwierdzić.
Wybierz INTRUZ za pomocą
Naciśnij OK.
, aby
lub
.
.
Na ekranie jest wyświetlony obecny status
(włączony lub wyłączony)
•
•
Aby zmienić status, naciśnij Edycja
Aby zatrzymać status, naciśnij
Ważny
.
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
35
Livre du D60C Polonais.book Page 34 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
ZABEZPIECZENIE
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
Wprowadź prefiks za pomocą klawiatury,
Kiedy
Określanie zakazanych
prefiksów – blokowanie
wywołań
naciśnij OK.
klawisz
.
.
Aby usunąć prefiks, wybierz go za
Możesz zabronić używania niektórych
prefiksów w telefonie. Po wprowadzeniu
zakazanego prefiksu, niemożliwe staje się
realizowanie połączeń rozpoczynających się
od takiego prefiksu.
W zależności od
zaprogramowanych prefiksów,
pewne numery staną się
niedostępne od tej chwili.
Przykładowo, po wprowadzeniu 06
jako zakazanego prefiksu,
niemożliwe stanie się realizowanie
rozmów rozpoczynających się od
06.
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
ZABEZPIECZENIE, naciśnij OK, aby
potwierdzić.
Wybierz OGRANICZENIE za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Wprowadź kod bazy, naciśnij OK
.
Pojawia się ekran wyświetlający zakazane
prefiksy. Za pomocą lub
wybierz wolne
miejsce
(wykreskowane)
lub
prefiks
przewidziany do zmiany, naciśnij OK
.
pomocą
lub
wszystkie
i naciśnij OK
ograniczenia
zaprogramowane, wybierz Powrót
.
są
.
Pojawia się ekran aktywacji ograniczeń,
wybierz
Tak
ograniczenie.
żeby
aktywować
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Można zaprogramować do 5
zakazanych prefiksów.
Zmiana kodu bazy
Kod bazy (wartością domyślną jest 0000) jest
wymagany, aby uzyskać dostęp do
niektórych funkcji zabezpieczeń. Musi
składać się z 4 cyfr.
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
ZABEZPIECZENIE, naciśnij OK, aby
potwierdzić.
Wybierz ZMIANA KODU za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Wprowadź kod bazy za pomocą klawiatury.
Naciśnij OK.
.
Wprowadź nowy kod bazy za pomocą
klawiatury. Naciśnij OK.
.
34
Livre du D60C Polonais.book Page 33 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
ZABEZPIECZENIE
- ZMIANA NUMERU : Zmiana numeru
awaryjnego.
Aby zmienić numer alarmowy, wybierz
ZMIANA NUMERU. Naciśnij OK.
.
Wprowadź nowy numer używając klawiatury.
Możesz
wybrać
numer
z
książki
telefonicznej. Naciśnij
, dokonaj wyboru i
OK. , żeby potwierdzić
wybór. Tryb
aktywny zostanie ustawiony automatycznie.
numer
opcję.
Aby
aktywować/dezaktywować
alarmowy, wybierz odpowiednią
numer
Na ekranie
alarmowy.
pojawia
się
nowy
Na klawiszu nawigacji
lub
.
.
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
ZABEZPIECZENIE, naciśnij OK.
potwierdzić.
, aby
Wybierz LIMIT CZASOWY za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Ekran informacyjny wyświetla pozostały czas
w ramach limitu oraz jego status.
• Aby zatrzymać to ustawienie, naciśnij
•
Potw. .
Aby zmienić to ustawienie, naciśnij
Edycja
Naciśnij Ważny
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
Określanie limitu czasowego
rozmowy
Możesz ustawić czas pracy telefonu. Po
wykorzystaniu limitu czasowego nie będzie
można z niego przeprowadzić żadnej
rozmowy.
Aby ponownie móc z niego dzwonić, należy
dezaktywować limit czasowy rozmów lub
ustawić nowy.
Upłynięcie limitu czasowego w
czasie rozmowy nie spowoduje
przerwania łączności. Po odłożeniu
słuchawki, nie będzie można wybrać
nowego połączenia. Limit czasu
rozmowy nie dotyczy rozmów
między słuchawkami (rozmów
wewnętrznych).
.
Wprowadź kod bazy (domyślnie to 0000).
Naciśnij OK.
.
Istnieje możliwość wykonania różnych
czynnosci:
- AKTYWOWAĆ:Aktywacja kredytu
czasowego.
- DEZAKTYWOWAĆ: Dezaktywacja kredytu
czasowego.
- EDYTUJ CZAS: Zmiana czasu trwania
kredytu czasowego.
Wybierz EDYTUJ CZAS za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Wprowadź nowy limit czasowy używając
klawiatury (maksymalnie 999 minut). Naciśnij
OK. , tryb aktywny zostanie ustawiony
automatycznie.
Po wprowadzeniu zmian, na ekranie
informacyjnym pokaże się nowy limit
czasowy.
33
Livre du D60C Polonais.book Page 32 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
ZABEZPIECZENIE
ZABEZPIECZENIE
To menu pozwala na zmianę lub
dostosowanie parametrów zabezpieczenia
telefonu. Możesz:
• zablokować klawiaturę,
• zaprogramować numer alarmowy,
• zmienić kod bazy,
• określić limit czasowy rozmowy,
• określić zakazane prefiksy,
• nadawać uprawnienia lub ich pozbawiać
do łączności z kilkoma słuchawkami.
Programowanie numeru
alarmowego
Ta funkcja pozwala na określenie numeru
alarmowego, który może być aktywny lub
nieaktywny.
Po aktywacji, numer alarmowy będzie
natychmiast dostępny po naciśnięciu
zielonego klawisza
z nieaktywnego
ekranu.
• Niemniej jednak po aktywacji można
wywoływać inny numer przez wybieranie go i naciśnięcie .
Blokowanie/odblokowywanie
klawiatury
INie zaleca się programowania
następujących numerów: straży
pożarnej oraz numeru alarmowego i
policyjnych służb ratunkowych…
Aby zablokować/odblokować
klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj
przez chwilę klawisz
.
Klawiaturę można także zablokować za
pośrednictwem menu ZABEZPIECZENIE.
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
ZABEZPIECZENIE, naciśnij OK.
potwierdzić.
, aby
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
ZABEZPIECZENIE, naciśnij OK.
potwierdzić.
Wybierz SYT. AW. za pomocą
Naciśnij OK.
, aby
lub
.
.
•
Pojawia się ekran potwierdzenia, wybierz
Ekran informacyjny wyświetla aktualnie
zapisany numer alarmowy i pokazuje, czy
jest aktywny czy nieaktywny.
• Aby zatrzymać to ustawienie, naciśnij
lub . Naciśnij OK.
klawiaturę.
Wybierz BLOKADA KLAW za pomocą
Tak
aby zablokować
Ważny .
Aby zmienić to ustawienie, naciśnij
Edycja
, żeby zablokować klawiaturę.
Na ekranie pojawi się wskazanie blokady
klawiatury.
.
Istnieje możliwość wykonania różnych
czynności:
- AKTYWACJA : Aktywacja numeru
awaryjnego.
- DEZAKTYWACJA : Dezaktywacja
numeru awaryjnego.
32
Livre du D60C Polonais.book Page 31 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
PROGAMOWANIE SŁUCHAWKI
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
SPERSONALIZUJ, naciśnij OK, aby
potwierdzić.
Wybierz DZWONEK za pomocą
Naciśnij OK.
Naciśnij OK.
lub
lub
Naciśnij Ważny. , jeśli chcesz zachować
wyświetlony obrazek albo wybierz inny, przy
pomocy klawiszy
lub .
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony klawisz
.
.
.
Wybierz TRYB CICHY za pomocą
.
.
Po aktywacji trybu cichego, wszelkie
funkcje mikrotelefonu związane z
zegarem, zostają wyciszone...
Zmiana koloru tła ekranu w
menu
To menu umożliwia zmianę koloru tła ekranu
w menu.
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
Wybierz NASTRÓJ za pomocą
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony klawisz
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
SPERSONALIZUJ, naciśnij OK, aby
potwierdzić.
lub Nie
Wybierz Tak
żeby aktywować tryb ciszy
by go dezaktywować.
Naciśnij OK.
.
Zmiana wygaszacza ekranu
To menu umożliwia zmianę obrazka
wygaszacza ekranu twojej słuchawki.
Na klawiszu nawigacji
lub
.
.
Przy pomocy klawiszy
lub
wybierz
odpowiadający ci kolor. Podczas selekcji,
odpowiedni kolor jest wyświetlony na
ekranie. Naciśnij OK.
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony klawisz
, naciśnij
.
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
SPERSONALIZUJ, naciśnij OK, aby
potwierdzić.
Wybierz TŁO EKRANU za pomocą lub .
Naciśnij OK.
.
.
obrazek. Naciśnij WIDOK.
lub
Przy pomocy klawiszy
wybierz
Obrazek zostaje wyświetlony na ekranie.
31
Livre du D60C Polonais.book Page 30 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
PROGAMOWANIE SŁUCHAWKI
PROGAMOWANIE
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony klawisz
.
SŁUCHAWKI
To menu pozwala na modyfikację dzwonka i
wyświetlacza słuchawki, a w szczególności:
• zaprogramowanie różnych dzwonków w
zależności od typu połączenia:
zewnętrzne lub wewnętrzne (między
słuchawkami),
• zmianę obrazka wygaszacza ekranu,
• zmianę koloru tła ekranu wyświetlanego
podczas używania menu,
• aktywować lub dezaktywować sygnały
akustyczne w czasie wykonywania
funkcji – za pomocą klawiszy lub w
czasie sprawdzania poprawności
informacji o ustawieniach słuchawki.
aktywować lub dezaktywować tryb cichy.
Aktywacja (dezaktywacja)
sygnałów akustycznych
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
SPERSONALIZUJ, naciśnij OK, aby
potwierdzić.
Wybierz DZWONEK. Naciśnij OK.
.
Wybierz SYGNAŁ AKUST za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
pomocą
Modyfikacja dzwonka
Wybierz rodzaj sygnału akustycznego za
•
To menu umożliwia przyporządkowanie
indywidualnego
dzwonka
wywołaniom
przychodzącym lub wewnętrznym (w
łączności wewnętrznej).
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
SPERSONALIZUJ, naciśnij OK, aby
potwierdzić.
lub
Wybierz
POŁĄCZ ZEWN.
POŁĄCZ WEWN. za pomocą
.
Wybierz DZWONEK. Naciśnij OK.
Naciśnij OK.
lub
.
.
lub
, naciśnij Głośn. .
Ustaw głośność dzwonka za pomocą
lub
Wybierz żądany dzwonek za pomocą
, naciśnij OK
.
lub
. Naciśnij OK.
.
DżW PRZYCISKU: słuchawka wydaje
sygnał akustyczny po naciśnięciu klawisza.
BAT WYCZERP: słuchawka wydaje sygnał
akustyczny przy niskim stanie baterii.
ŁADOWARKA:
baza
wydaje
sygnał
akustyczny po odłożeniu słuchawki.
Ekran informacyjny wyświetla status sygnału
akustycznego (aktywny lub nieaktywny) dla
wybranej pozycji.
• Aby zatrzymać status, naciśnij
Ważny . Status na ekranie zostaje
zmieniony.
Aby zmienić status, naciśnij Edycja .
•
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony klawisz
.
Aktywacja (dezaktywacja)
trybu cichego
W trybie cichym, dzwonek telefonu i sygnały
akustyczne klawiatury są zablokowane.
30
Livre du D60C Polonais.book Page 29 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
AKCESORIA
- Na słuchawce odbierającej połączenia,
naciśnij Stop
naciskając Tak
Stop
, następnie potwierdź
i naciśnij również na
na słuchawce nadającej.
29
Livre du D60C Polonais.book Page 28 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
AKCESORIA
Zmiana alarmów urodzinowych
Z listy alarmów urodzinowych na ekranie
wybierz alarm, który chciałbyś dodać – za
lub
. Naciśnij Opcja
.
Wybierz MONITOROW. za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
Za pomocą
.
lub
wybierz Słuchawkę
Słuchawka
wywołanie
Dostępne są następujące opcje:
- PODGLĄD : Przeglądanie informacji o
alarmach.
- EDYCJA : do zmiany nazwy lub daty
alarmu.
- ANULOWANIE : aby usunąć alarm
urodzinowy.
nadawcy. Naciśnij Rozm.
pomocą
- DZWONEK : aby ustawić dzwonek, który
będzie słyszalny w czasie uruchomienia
alarmu.
- NOWY WPIS : aby ustawić nowy alarm.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
klawisza
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
naciśnij
OK.
.
nadawcy zadzwoni. Odbierz
za
pomocą
zielonego
.
W słuchawce odbierającej:
Na ekranie pojawi się żądanie potwierdzenia
aktywacji trybu monitorowania (trybu
nadawcy). Naciśnij Tak
.
Obie słuchawki są teraz w
monitorowania.
• Połóż słuchawkę nadawcy w
pomieszczeniu, które ma być
monitorowane.
.
trybie
Słuchawka w trybie nadawcy nie
dzwoni, by powiadamiać o
połączeniach przychodzących.
Można więc zostawić go w
pomieszczeniu, w którym ktoś śpi.
Monitorowanie pomieszczenia
Aby wykonać te czynność należy posiadać
dwie słuchawki zarejestrowane w tej samej
bazie. Funkcja ta pozwala na nadzorowanie
jednego
pomieszczenia.
Przykładowo,
pozwala to na monitorowanie pokoju, w
którym przebywa dziecko.
W tym celu jedną ze słuchawek należy
zostawić w pomieszczeniu, które ma być
monitorowane. Ten aparat będzie w trybie
„nadawcy”.
Drugą słuchawkę nosimy przy sobie,
ustawiony w trybie „odbiornika”.
•
Słuchawkę odbierającą noś przy sobie.
Aby zainicjować połączenie: naciśnij
Rozm.
i wybierz numer.
Aby odpowiedzieć na wywołanie,
naciśnij zielony klawisz
.
Po zakończeniu wywołania,
Słuchawka automatycznie powróci
do trybu monitorowania.
Aby zakończyć monitorowanie:
W słuchawce odbierającej:
Na klawiszu nawigacji
lub
AKCESORIA,
potwierdzić.
,
aby
- Naciśnij na słuchawce nadającej Stop
słuchawka odbierająca połączenia
automatycznie powróci do ekranu "tryb
czuwania".
28
Livre du D60C Polonais.book Page 27 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
AKCESORIA
Na klawiszu nawigacji
Pojawia się ekran pokazujący czy wskazania
czasu odliczonego przez zegar są widoczne.
Jeżeli chcesz by odliczanie było widoczne na
Dodawanie nowego alarmu
urodzinowego
Naciśnij OK.
.
ekranie wybierz Tak
Nie
, jeżeli nie wybierz
.
, naciśnij
.
wybierz
lub .
.
Naciśnij OK.
OK.
lub
.
.
lub
. Naciśnij
.
Wprowadź nazwę osoby za pomocą
klawiatury. Aby usunąć znak, naciśnij klawisz
C. Naciśnij OK.
Naciśnij OK.
, aby otworzyć ekran
.
datę
urodzenia
klawiatury. Naciśnij OK.
za
pomocą
.
Wprowadź czas aktywacji alarmu. Naciśnij
OK.
.
.
.
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
AKCESORIA, naciśnij OK, aby potwierdzić.
Wybierz URODZINY za pomocą
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
Wybierz Nowy za pomocą
Zmiana dzwonka zegara
Aby zmienić dzwonek zegara,
DZWONEK za pomocą klawiszy
Wprowadź
Pojawi się lista dzwonków, słuchawka
odegra dzwonek.
Wybierz dzwonek za pomocą klawiszy
lub
. Naciśnij Glosn.
ustawień głośności.
Naciśnij
lub
, aby zmniejszyć lub
zwiększyć głośność.
Po ustawieniu głośności, naciśnij OK.
Naciśnij Powrót
Pojawia się ekran z informacją o
ustawieniach zegara alarmowego. Naciśnij
Start
.
Przeglądanie alarmów
urodzinowych
Z listy alarmów urodzinowych na ekranie
wybierz alarm, który chciałbyś przejrzeć za
pomocą
lub
i naciśnij OK dla
potwierdzenia.
Wybierz PODGLĄD za pomocą
Naciśnij OK.
Alarmy urodzinowe
Telefon DECT można zaprogramować, aby
powiadamiał o urodzinach i innych terminach
zapisanych (10 alarmów).Telefon będzie
dzwonił przez 60 sekund, a na ekranie pojawi
się alarm, aby przypomnieć o tego rodzaju
zdarzeniu.
lub
.
.
Na ekranie pojawi się wpis o alarmie
urodzinowym. Wpis składa się z:
• nazwiska osoby,
• daty urodzenia,
• godziny powiadomienia posiadacza
telefonu o terminie za pomocą alarmu.
27
Livre du D60C Polonais.book Page 26 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
AKCESORIA
Naciśnij Głośn.
, aby otworzyć ekran
ustawień głośności.
Naciśnij
lub , aby zmniejszyć lub
zwiększyć głośność.
Po ustawieniu głośności, naciśnij OK.
.
Pojawia się ekran z informacją o
ustawieniach zegara alarmowego. Naciśnij
OK.
.
.
lub
, naciśnij OK
Po upłynięciu określonego czasu, słuchawka
dzwoni przez 60 sekund i włącza się ekran z
alarmem. Wyłącz alarm przez naciśnięcie
Stop
. Słuchawka przestanie dzwonić.
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
AKCESORIA, naciśnij
, aby potwierdzić.
Wybierz ZEGAR za pomocą klawiszy
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
Zmiana godziny zegara
alarmowego
lub . Naciśnij OK.
.
• Aby uruchomić zegar, nie zmieniając
wyświetlanego opóźnienia, naciśnij
•
Start .
Aby zmienić zaprogramowany czas,
naciśnij Edycja
Wybierz na liście USTAW CZAS za pomocą
klawiszy
.
Wprowadź godzinę, o której chcesz, żeby
Pojawia się
ustawienia.
.
lista
pokazująca
różne
Wybierz UST. CZ.TRWAN. z listy. Naciśnij
Pojawia się ekran z informacją o ustawieniu
Zmiana zaprogramowanego
czasu zegara
zadzwonił budzik. Naciśnij OK
budzika. Naciśnij Tak
.
, aby go aktywować.
OK.
.
Wprowadź żądany czas. Naciśnij OK.
Regulator czasowy
Funkcja zegara włącza dzwonek słuchawki o
zaprogramowanej
godzinie.
Zaprogramowaną godzinę widać na ekranie.
Połączenia przychodzące są
prezentowane bez przerywania
sygnału zegara. Jeżeli
zaprogramowany czas upływa w
czasie trwania rozmowy, słuchawka
zadzwoni tuż po jej zakończeniu.
.
Wybierz opcje Powrót
wrócić wrócic do
ekranu uruchamiania zegara.
Pojawi
się
ekran
aktywacji
czasu
modyfikacją. Naciśnij klawisz Start
uruchomić zegar.
z
aby
Wyświetlanie lub ukrywanie
zaprogramowanego czasu zegara
Aby wyświetlić lub ukryć czas na ekranie w
czasie odliczania, wybierz PODGLĄD z
menu Zegar za pomocą
lub .
26
Livre du D60C Polonais.book Page 25 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
AKCESORIA
AKCESORIA
To menu oferuje liczne funkcje dodatkowe:
• Zegar al.: wykorzystanie słuchawki jako
budzika.
• Zegar: aby przypomnieć o zdarzeniu
(zaprogramowany tak, aby włączyć się
na kilka minut lub godzin przed końcem).
• Urodziny: w mikrotelefonie włączy się
sygnał akustyczny, aby przypomnieć
nazwisko osoby, której chciałbyś złożyć
życzenia z okazji urodzin.
• Monitorowanie pomieszczenia:
umożliwia monitorowanie np. pokoju
dziecięcego
Jeżeli w trakcie rozmowy wypada
termin zadziałania alarmów (budzik,
timer, urodziny i terminarz),
emitowany jest krótki sygnał
akustyczny w celu poinformowania o
wystąpieniu alarmu w czasie
rozmowy.
Zegar alarmowy.
Ta funkcja umożliwia aktywację dzwonka
słuchawki codziennie o ustalonej porze.
Po włączeniu sygnału budzika, wybrany
dzwonek będzie odgrywany przez 60 sekund
i słyszalny przez głośnik słuchawki, a na
wyświetlaczu pojawi się informacja o
dzwonku. Aby wyłączyć budzik, naciśnij
dowolny klawisz słuchawki.
Wybierz ALARM za pomocą
Naciśnij OK.
, naciśnij
lub
.
.
Ekran informacyjny pokazuje status zegara
alarmowego.
- godzinę, o której słuchawka zadzwoni,
- czy budzik jest włączony czy wyłączony.
OK. .
Aby zmienić godzinę budzenia lub status
(włączony lub wyłączony), naciśnij
•
Aby zatrzymać te ustawienia, naciśnij
•
Edycja
.
Pojawia się
ustawienia.
lista
pokazująca
różne
Aktywacja (dezaktywacja) zegara
alarmowego
Aby
aktywować/dezaktywować
alarmowy bez zmiany godziny
Wybierz
AKTYWACJA
DEZAKTYWACJA za pomocą
Naciśnij OK.
zegar
lub
lub
.
.
Pojawia się ekran z informacją o nowym
statusie ustawień alarmowych. Naciśnij
OK.
.
Zmiana dzwonka zegara
alarmowego
Wybierz DZWONEK za pomocą
Ustawienie zegara alarmowego
Na klawiszu nawigacji
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
AKCESORIA, naciśnij OK, aby potwierdzić.
Naciśnij OK.
lub
.
.
Pojawi się lista dzwonków.
Wybierz żądany dzwonek za pomocą
lub .
25
Livre du D60C Polonais.book Page 24 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
ROZMOWY
Przy
nieaktywnym
ekranie
przytrzymaj zielony klawisz
naciśnij
i
aż pojawi się
ekran dziennika połączeń. Puść
, pojawi
się ostatnio wybrany numer. Ponownie
naciśnij zielony klawisz
wybierany automatycznie.
. Numer jest
Pozostałe zainicjowane połączenia
można przejrzeć po wciśnięciu
lub .
- ZAPISZ NUMER : Zapisanie nazwy i
numeru telefonicznego w książce
telefonicznej.
- WYŚLIJ SMS : Wysłanie SMS-a do
abonenta.
- USUŃ WSZYSTKO : Usunięcie
wszystkich połączeń.
Po wyświetleniu połączenia na ekranie,
naciśnij zielony klawisz
.
Numer jest wybierany automatycznie.
Wybieranie numeru z listy
rozmów zainicjowanych i
odebranych zapisanych w
dzienniku
Na klawiszu nawigacji
lub
Przeglądanie dziennika
zdarzeń
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
ROZMOWY, naciśnij
, aby potwierdzić.
Wybierz ROZMOWY WYCH lub ROZMOWY
PRZYCH, za pomocą
lub . Naciśnij
OK.
.
Jeżeli w czasie nieobecności abonenta miały
miejsce nowe zdarzenia, na ekranie zostanie
wyświetlony
komunikat
„NOWE
WYDARZENIE!”
• Jeżeli nie chcesz teraz przeglądać
•
zdarzeń, naciśnij
, naciśnij czerwony
klawisz .
Aby przejrzeć dziennik zdarzeń,
naciśnij
Pojawia się ekran prezentacji ostatnio
odebranych lub zainicjowanych połączeń.
Wykorzystaj
lub , aby odnaleźć
abonentów, do których chciałbyś zadzwonić.
Połączenia są ułożone w porządku
chronologicznym:
od
ostatniego
do
najstarszego.
Po wciśnięciu Opcja , pojawia się lista
czynności, które można wykonać:
- PODGLĄD : Ponowne przeglądanie
wybranych połączeń.
- POŁĄCZENIE : Wybranie numeru.
- USUŃ : Usunięcie aktualnie
przeglądanych połączeń.
.
Po przejrzeniu dziennika zdarzeń,
ekran informacyjny zniknie. Można
go jednak ponownie przejrzeć za
pośrednictwem menu „ROZMOWY”.
Pojawia się ekran sumaryczny. Informuje
abonenta o różnych zdarzeniach, które miały
miejsce w czasie jego nieobecności:
• odebrane nowe SMS-y,
połączenia przychodzące w czasie jego
nieobecności,
• wiadomości pochodzące od nadawców
wiadomości.
Wybierz zdarzenie za pomocą
lub .
Naciśnij OK. .
Zdarzenie pojawi się na ekranie.
24
Livre du D60C Polonais.book Page 23 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
ROZMOWY
ROZMOWY
To menu umożliwia przeglądanie zdarzeń
lub
rozmów
telefonicznych
przeprowadzonych z telefonu.
Dziennik
połączeń
wychodzących
przedstawia rozmowy inicjowane z tego
telefonu.
Rejestr rozmów przychodzących wyświetla
rozmowy przychodzące pod warunkiem
bycia abonentem usługi „Prezentacja
numeru”.
Dziennik zdarzeń zbiera wszystkie nowe
zdarzenia, jakie miały miejsce w czasie
nieobecności abonenta:
• odbiór SMS-a,
• rozmowy odebrane w czasie
nieobecności abonenta,
wiadomości pochodzące od nadawców
wiadomości.
•
Przeglądanie dziennika
rozmów przychodzących i
wychodzących
Ten
ekran
prezentuje
następujące
informacje (w zależności od dostawcy usług i
abonamentu):
• pełna nazwa kontaktu,
• numer telefonu, datę, godzinę i czas
trwania połączenia.
Aby przejrzeć poprzednie połączenia, należy
skorzystać z
lub
. Połączenia są
ułożone w porządku chronologicznym: od
ostatniego do najstarszego.
Po wciśnięciu Opcja
, pojawia się lista
czynności, które można wykonać:
- PODGLĄD:Ponowne przeglądanie
wybranych połączeń.
- POŁĄCZENIE:Wybranie numeru.
- USUŃ: Usunięcie aktualnie przeglądanych
połączeń.
- ZAPISZ NUMER:Zapisanie nazwy i
numeru telefonicznego w książce
telefonicznej.
- WYŚLIJ SMS:Wysłanie SMS-a do
abonenta.
- USUŃ WSZYSTKO:Usunięcie wszystkich
połączeń.
Aby powrócić do ekranu przeglądu połączeń,
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
aż na ekranie pojawi się pozycja
ROZMOWY, naciśnij OK, aby potwierdzić.
naciśnij Powrót
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
Wybierz
ROZMOWY
PRZYCH
lub
ROZMOWY WYCH, za pomocą
lub .
Naciśnij OK.
.
Pojawia się ekran prezentacji ostatnich
połączeń przychodzących i wychodzących.
klawisz
.
.
Wybieranie ostatnio
wybranego numeru (Pon
wybier)
Telefon posiada klawisz skrótu, który można
wykorzystać do automatycznego ponownego
wybrania ostatnio wybieranego numeru.
23
Livre du D60C Polonais.book Page 22 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
USTAWIENIA SMS
USTAWIENIA SMS
Do menu USTAWIENIA możesz uzyskać
dostęp za pośrednictwem menu SMS lub
podmenu USTAW ZAAWAN w menu
USTAWIENIA.
Zmiana numeru centrum SMS
Ta funkcja umożliwia zmianę numerów
centrum wysyłania i odbioru SMS-ów
(uzależnione od dostawcy usług). Możesz
zdefiniować do 4 numerów centrum SMS dla
odbioru i wysyłki wiadomości
•
Aby zmienić numer, naciśnij Edycja
Wprowadź nowy numer na ekranie
wprowadzania i naciśnij Potw.
•
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja SMS,
•
.
, naciśnij OK.
.
.
.
Aby zmienić centrum wysyłania SMS,
naciśnij na Edycja . Wybierz żądane
centrum za pomocą
lub , naciśnij
•
OK. .
Aby zachować aktualne centrum SMS,
naciśnij OK.
, aby potwierdzić.
lub
.
.
Aby zatrzymać numer, naciśnij Potw.
Powtórz tę samą czynność dla innych
centrów SMS.
Zdefiniuj następnie centrum SMS, które ma
by użyte do wysyłki.
Wybierz centrum wysyłania SMS
Wybierz CENTR. WYS za pomocą klawiszy
lub
Domyślnie
numer
wysyłki
jest
zaprogramowany w centrum SMS 2 i numer
odbioru w centrum SMS 1.
Na klawiszu nawigacji
lub
naciśnij
Wybierz USTAWIENIA za pomocą
Naciśnij OK.
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Wybierz CENTRALE SMS za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Za pomoc przycisków
lub
wybierz
centrum SMS, dla którego chcesz wprowadzi
lub zmieni numer.
Nacinij Potwierd
.
Na ekranie pojawi się informacja z numerem
centrum wysyłania SMS-ów.
22
Livre du D60C Polonais.book Page 21 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
SERWIS SMS
Zarządzanie odczytanymi
wiadomościami
Po
przeczytaniu
Wybór
-
-
-
-
-
wiadomości,
naciśnij
i wybierz:
Wybierz TRYB SMS za pomocą klawiszy
lub
lub
.
.
, wybierz OK.
.
Wybierz tryb odczytu za pomocą klawiszy
lub
ODPOWIEDZ : aby napisać SMS w
odpowiedzi na otrzymaną wiadomość
(numer odbiorcy nowego SMS-a zostanie
wprowadzony automatycznie).
ARCHIWUM : aby zatrzymać tę
wiadomość. Zostanie zachowany w
folderze wiadomości „Przych.”.
WYŚLIJ : aby przekazać tę wiadomość
nowemu odbiorcy. Będziesz mógł zmienić
pierwotną wiadomość.
USUNĄĆ : aby trwale usunąć tego SMS-a.
POŁĄCZENIE : aby wywołać numer
nadawcy SMS-a.
ZAPISZ NUMER : aby zapisać numer
nadawcy SMS-a w swojej książce
telefonicznej.
TRYB SMS : Umożliwia wyświetlanie
wiadomości w jednej lub dwóch liniach
ręcznie lub automatycznie
Wybierz żądaną opcję za pomocą
Naciśnij OK.
, wybierz OK.
.
Przeglądanie statusu pamięci
Można zapisać 30 różnych wiadomości
SMS-owych. Można je dowolnie umieszczać
w różnych folderach.
Kiedy liczba zapisanych SMS-ów osiągnie
30, pojawi się komunikat informujący o braku
możliwości
zapisywania
dalszych
wiadomości.
Całkowite wykorzystanie pamięci
uniemożliwia odbiór nowych SMSów. Aby odebrać nową wiadomość,
należy usunąć wiadomości
zapisane.
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja SMS,
naciśnij
, aby potwierdzić.
Wybierz PAMIC za pomocą
lub
.
Ekran wskazuje liczbę wolnych miejsc.
Użyj klawiszy
lub
aby zobaczyć
wszystkie informacje dotyczące liczby
wiadomości w każdym z katalogów.
Istnieje możliwość odczytywania wiadomości
na kilka sposobów dzięki funkcji Tryb
Odczytu. Dostępne są trzy tryby odczytu:
- AUTO PRZEWIJ.:tekst jest przesuwany
automatycznie,
- PRZEW. RĘCZNE:tekst jest przesuwany
ręcznie,
- 2 WIERSZE: tekst jest wyświetlany w 2
linijkach.
Żeby aktywować tryb odczytu, wybierz
Naciśnij OK.
Zmiana trybu odczytu
Wybór
.
Aby zamknąć ekran z informacją o pamięci
naciśnij Powrót
.
.
21
Livre du D60C Polonais.book Page 20 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
SERWIS SMS
Na ekranie zostanie wyświetlonych kilka
opcji:
- ZAPISZ : aby zapisać tekst w postaci
projektu. Po jej zapisaniu będzie można
rozwiązać ewentualne problemy i wysłać
wiadomość później bez potrzeby jej
ponownego redagowania.
- PONóW PRóBĘ : podjęcie próby nowej
wysyłki.
- USUWANIE SMS : trwałe usunięcie
SMS-a.
- ZOBACZ ODB. : sprawdzenie numeru
telefonu lub ponowne wysłanie SMS-a.
- EDYCJA SMS : zmiana rodzaju i numeru
wysyłki lub tekstu.
Czynność do wykonania wybierz za pomocą
lub
. Naciśnij OK.
.
Odczyt wiadomości
Telefon ma 4 różne foldery, w których są
przechowywane wiadomości SMS.
- NOWE: zawiera wiadomości
nieprzeczytane.
- PRZYCH. : zawiera przeczytane
wiadomości, wybrane do zachowania.
- WYSŁANE : zawiera kopie wysłanych i
zapisanych wiadomości.
- PROJEKT : zawiera kopie wiadomości
zredagowanych lecz nie wysłanych.
Wprowadź kod skrzynki, jeżeli wybrałeś
skrzynkę osobistą. Naciśnij Potwierdź
.
Wyświetla się lista z różnymi folderami. W
nawiasach podana jest liczba wiadomości
znajdujących się w każdym folderze.
Za pomocą
lub
wybierz folder z
wiadomościami, które chciałbyś przejrzeć.
Naciśnij OK.
.
Zostanie
wówczas
wyświetlona
lista
wiadomości znajdujących się w folderze, w
kolejności od ostatniej od najstarszej.
W górnej linii pokazuje się pogrubioną
czcionką data i godzina otrzymania
wiadomości.
Przed wiadomością znajduje się strzałka z
nazwą skrzynki, na którą dotarł SMS.
Wybierz
wiadomość,
przejrzeć – za pomocą
którą
lub
chciałbyś
, naciśnij
.
Wybierz Czytaj za pomoc przycisków
lub
. Naciśnij Potwierdź.
.
Zredagowana
wiadomość
wyświetlona na ekranie.
zostanie
Aby powrócić do listy wiadomości, przejdź do
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
początku wiadomości i naciśnij
.
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja SMS,
naciśnij OK, aby potwierdzić.
Wybierz ODCZYT SMS za pomocą
lub
naciśnij OK.
.
Pojawia się lista z różnymi folderami. W
nawiasach podana jest liczba wiadomości
znajdujących się w skrzynce odbiorczej.
20
Livre du D60C Polonais.book Page 19 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
SERWIS SMS
Wybierz WYŚLIJ za pomocą
Redagując wiadomość, możesz używać liter
dużych lub małych.
W czasie wprowadzania SMS-a naciśnij
Wysyłka natychmiastowa
Duże i małe litery
Wybór
. Wybierz DUżE LITERY lub
MAŁLE LITERY. Naciśnij OK.
.
Znaki specjalne
Aby w czasie pisania móc korzystać ze
znaków specjalnych, należy wykonać
następujące czynności.
Naciśnij guzik
, za pomocą
lub
i
klawiatury numerycznej, wybierz żądany
znak, użyj
do oceny poprawności.
Lista znaków specjalnych:
Naciśnij OK.
lub
.
.
Wprowadź lub wyszukaj numer odbiorcy.
• Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
Naciśnij OK. .
lub
• Jeżeli odbiorcy nie ma w wykazie
kontaktów w książce telefonicznej,
naciśnij
(znajdziesz w paragrafie
Wyszukiwanie kontaktu, strona 16).
Naciśnij OK.
.
Pojawia się ekran z potwierdzeniem.
Wskazuje rodzaj transmisji oraz numer, do
którego Twoja wiadomość zostanie wysłana.
• Jeśli informacja jest właściwa. Naciśnij
•
Potw.
. Na ekranie pojawi się
komunikat potwierdzający, że trwa
transmisja SMS-a.
Aby zmienić numer telefonu, poddać
edycji lub zmodyfikować wiadomość
tekstową, naciśnij Edycja
Wysyłanie SMS-a
Po napisaniu wiadomości tekstowej, naciśnij
Wybór , aby wybrać rodzaj wysyłki.
Można wybierać między dwoma opcjami:
- WYŚLIJ:aby spowodować
natychmiastową wysyłkę.
- ZAPAMIĘTAJ:aby zapisać tekst w postaci
projektu. Można będzie go wysłać później.
Projekt wiadomości jest zapisany w
skrzynce „PROJEKT”.
- ANULUJ:aby trwale usunąć właśnie
wprowadzoną wiadomość tekstową.
.
Na koniec transmisji, możesz zapisać kopię
wiadomości. Zostanie zachowana w folderze
WYSLANE SMS-y.
•
•
Naciśnij Tak , aby zapisać
wiadomość.
Jeżeli nie chcesz zapisywać wiadomości,
naciśnij Nie
.
W przypadku błędu wysyłki
Pojawi się komunikat na ekranie informujący
o niemożności dostarczenia wiadomości
przez dostawcę usług.
Naciśnij Kont.
.
19
Livre du D60C Polonais.book Page 18 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
SERWIS SMS
SERWIS SMS
KRÓTKIE
WIADOMOŚCI
–
Aktywowana
zgodność
klawiszy
na
klawiaturze alfanumerycznej według trybu
wielkie litery / małe litery.
’, 1, #, ,, ., :, ?, _, *
a, b, c, 2
d, e, f, 3
g, h, i, 4
j, k, l, 5
m, n, o, 6
p, q, r, s, 7
u, v, 8
w, x, y, z, 9
znaki
specjalne
(Patrz
strona 19)
spacja, 0, /, +, @, -, $, &, %
#
Telefon
DECT
umożliwia
wysyłanie,
przyjmowanie i śledzenie wiadomości SMS
(krótkich
wiadomości
tekstowych)
wysyłanych
do
innego
telefonu
stacjonarnego wyposażonego w funkcje
SMS, lub do telefonu komórkowego.
Funkcje
wysyłania
i
przyjmowania
wiadomości SMS, w które wyposażony jest
Państwa telefon, zostaną aktywowane
dopiero po otrzymaniu odpowiedniego
zgłoszenia przez operatora.
Wysyłanie wiadomości
tekstowej
Na klawiszu nawigacji
naciskaj
aż na ekranie wyświetli się SMS,
tabela
Aby wprowadzić literę należy kilkakrotnie
nacisnąć żądany klawisz, aż litera pojawi się
na wyświetlaczu.
Poprawianie błędów
naciśnij C na klawiszu nawigacji
naciśnij OK
, aby potwierdzić ( , aby
uzyskać bezpośredni dostęp do menu SMS ).
Jeżeli wprowadzisz nieprawidłową literę,
lub
Pisanie wiadomości tekstowej
W menu SMS naciskaj
lub
aż pojawi
się (w zależności od typu aparatu) EDYCJA
SMS. Naciśnij OK.
.
, aby
wykasować po jednej literze.
Można także poruszać się po tekście, aby
kasować znaki lub wstawiać nowe.
Aby poruszać się po tekście, korzystaj z
lub . Po dotarciu do miejsca, w którym
chcesz wstawić znak lub go wykasować.
Wybierz WPROWADż ZNAKI lub USUŃ
ZNAKI za pomocą lub , w zależności do
czynności, którą chcesz wykonać. Naciśnij
Korzystając
z
klawiatury,
wprowadź
nazwiska
kontaktów,
wybierając
poszczególne litery na klawiaturze. Wielkie
litery są dostępne po naciśnięciu i
Naciśnij Wybór
Pojawia się ekran do wprowadzania tekstu.
przytrzymaniu klawisza
.
OK.
.
.
18
Livre du D60C Polonais.book Page 17 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
KSIążKA TELEFONICZNA
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Kasowanie wpisu
Aby skasować wpis,
telefoniczną,
wybierz
Opcja
lub
otwórz
wpis,
Wybierz menu SMS, przejdź do punktu
"Wysyłanie wiadomości tekstowej", strona 18
i postępuj zgodnie z procedurą wysyłania
SMS.
książkę
naciśnij
.
Wybierz
ANULOWANIE
. Naciśnij OK.
za
pomocą
.
Pojawi się komunikat z pytaniem
potwierdzenie skasowania wpisu.
• Jeżeli nie chcesz kasować wpisu,
naciśnij Nie
•
o
.
Aby skasować wpis, naciśnij Tak
Wpis zostaje usunięty z książki
telefonicznej.
.
Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony
klawisz
.
Korzystanie z książki
telefonicznej podczas
wysyłania SMS
Na klawiszu nawigacji
lub
, naciśnij
aż na ekranie pojawi się pozycja
KONTAKTY,
naciśnij OK
,
aby
potwierdzić.
Wybierz odbiorcę wiadomości za pomocą ,
lub klawiatury wprowadzając pierwszą
literę odbiorcy. Dopasuj za pomocą , , a
następnie naciśnij Opcja
.
Wybierz WYŚLIJ SMS za pomocą
Naciśnij OK.
lub
.
.
17
Livre du D60C Polonais.book Page 16 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
KSIążKA TELEFONICZNA
Telefon wyświetli wywoływany numer i
automatycznie zacznie go wybierać.
Wyszukiwanie kontaktu
Korzystając z książki telefonicznej, można
wyszukiwać kontakty:
• poruszając się po liście za pomocą ,
,
za pomocą szybkiego wyszukiwania,
za pomocą wyszukiwania
zaawansowanego.
•
•
Wyszukiwanie szybkie
Otwórz książkę telefoniczną, naciskaj
kolejno
klawisze
na
klawiaturze,
odpowiadające pierwszej literze szukanego
nazwiska, tak aby pojawiły się na górze
ekranu.
Odczekaj chwilę po wyświetleniu pierwszej
litery nazwiska.
Książka telefoniczna wybiera pierwsze
nazwisko z listy, zaczynające się od
wybranej litery.
Naciśnij lub , aby wybrać ten szczególny
wpis, który chciałbyś przejrzeć lub wywołać,
naciśnij OK, aby potwierdzić.
Wyszukiwanie zaawansowane
W
menu
Opcja
książki
telefonicznej,
naciśnij
Naciśnij lub , aby wybrać ten szczególny
wpis, który chciałbyś przejrzeć lub wywołać,
naciśnij OK, aby potwierdzić.
Edycja wpisu
Aby zmienić wpis w książce telefonicznej
(zmienić nazwisko, numer i (lub) ikonę
rodzaju
numeru),
wprowadź
książkę
telefoniczną, wybierz wpis do edycji i naciśnij
Opcja
.
Wybierz EDYCJA za pomocą
Naciśnij OK.
lub
.
.
Uruchamiasz ekran do wprowadzenia
nazwiska. Kursor jest na końcu nazwiska.
• Informacja jest właściwa. Naciśnij
•
OK. .
Aby poprawić nazwisko, naciśnij C na
klawiszu nawigacji
służące do
kasowania znaków. Skoryguj wpis za
pomocą klawiatury, wybierając i
naciskając poszczególne litery. Na
zakończenie, naciśnij OK.
.
Uruchamiasz ekran do wprowadzenia
nazwiska. Kursor jest na końcu numeru.
• Informacja jest właściwa. Naciśnij
•
OK. .
Aby poprawić numer, naciśnij C na
klawiszu nawigacji
.
służące do
kasowania znaków. Wprowadź nowy
Wybierz POSZUKIWANIE. Naciśnij OK. .
Korzystając z klawiatury, wprowadź dwie
pierwsze litery szukanego kontaktu, naciśnij
OK.
. Książka telefoniczna sama wybiera
wpis, który najbardziej odpowiada tym dwóm
literom.
numer i naciśnij OK.
Wybierz
ikonę
wprowadzanego
lub
.
zgodnie
z
typem
numeru za pomocą
. Naciśnij OK.
.
16
Livre du D60C Polonais.book Page 15 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
KSIążKA TELEFONICZNA
Tworzenie wpisu
Przyporządkowanie klawiszy na klawiaturze
alfanumerycznej.
1
A, B, C, a, b, c, 2
D, E, F, d, e, f, 3
G, H, I, g, h, i, 4
J, K, L, j, k, l, 5
M, N, O, m, n, o, 6
P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
T, U, V, t, u, v, 8
W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
znaki specjalne
spacja, +, @, -, $, &, %, 0, /
#,".:;!?’()_
Aby wprowadzić literę należy kilkakrotnie
nacisnąć żądany klawisz, aż litera pojawi się
na wyświetlaczu.
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
KONTAKTY, naciśnij OK, aby potwierdzić.
Wybierz Nowy. Naciśnij OK.
.
Pojawia się ekran służący do wprowadzania
nazwisk.
Korzystając
z
klawiatury,
wprowadź
nazwiska
kontaktów,
wybierając
poszczególne litery na klawiaturze. W
przypadku błędu, naciśnij C, aby kasować po
jednym znaku.
Po
zakończeniu
naciśnij OK.
wprowadzania
zmian,
Teraz wprowadź nazwę abonenta za
pomocą za pomocą klawiatury. W przypadku
błędu, naciśnij C, aby kasować po jednym
znaku.
Po
zakończeniu
naciśnij OK.
wprowadzania
zmian,
.
Wybierz ikonę dla tego numeru, za pomocą
lub , aby określić rodzaj numeru:
: FAKS
: PRACA
: KOMÓRKA
: DOM
Po wybraniu ikony, naciśnij OK
.
Zostaje utworzony nowy wpis. Pojawia się w
wykazie książki telefonicznej. Nazwa tego
wpisu odpowiada początkowi nazwiska
kontaktu, po czym następuje ikona
oznaczająca typ numeru.
Korzystanie z wpisu do książki
telefonicznej przy
nawiązywaniu połączenia
Na klawiszu nawigacji
, naciśnij
lub
aż na ekranie pojawi się pozycja
KONTAKTY,
potwierdzić.
naciśnij
OK
,
aby
Pojawią się wpisy w książce telefonicznej w
porządku alfabetycznym.
Wybierz kontakt za pomocą
Naciśnij zielony klawisz
połączenie.
.
lub
.
, aby zrealizować
Pojawia się ekran służący do wprowadzania
numerów.
15
Livre du D60C Polonais.book Page 14 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
KSIążKA TELEFONICZNA
KSIążKA
TELEFONICZNA
W książce telefonicznej można zapisać 40
pozycji.
Każda pozycja może składać się z nazwiska
kontaktu (o maksymalnej długości 12
znaków, łącznie ze spacjami), jego numeru
telefonu (do 24 znaków) oraz ikony
określającej rodzaj numeru (praca, dom,
telefon komórkowy...).
Każdemu wpisowi można przyporządkować
indywidualny rodzaj dzwonka i w ten sposób
stworzyć własne grupy wywołań. (W tym celu
należy aktywować usługę wyświetlania
numeru dzwoniącego w słuchawce; zwróć
się do dostawcy usług telekomunikacyjnych,
aby uzyskać informację o usłudze.)
Przeglądanie książki
telefonicznej
Na klawiszu nawigacji
, naciskaj
lub
aż na ekranie wyświetli się
KONTAKTY, naciśnij OK aby potwierdzić
(możesz także użyć
aby uzyskać
bezpośredni dostęp do książki telefonicznej).
Pojawią się wpisy w książce telefonicznej
ułożone w porządku alfabetycznym.
Przy pierwszym wejściu do książki
telefonicznej, na liście pojawi się
tylko element Nowy.
Po naciśnięciu zielonego klawisza
będziesz mógł wybrać
bezpośrednio numer
przyporządkowany wpisowi
.
Kiedy wpis pojawi się na ekranie, naciśnij ,
aby wyświetlić wszystkie dostępne funkcje,
które można wykonać za pośrednictwem
wpisu w książce telefonicznej:
- POŁĄCZENIE: , aby wywołać numer
skojarzony z wpisem.
- EDYCJA: , aby zmienić wpis (nazwę,
numer, ikonę).
- POSZUKIWANIE: , aby wyszukać inny
wpis.
- DZWONEK: , aby przyporządkować
indywidualny dźwięk dzwonka słuchawki,
który będzie używany za każdym razem,
kiedy wywołanie nastąpi z tego numeru
(obowiązkowa usługa identyfikacji
dzwoniącego)
- WYŚLIJ SMS: , aby wysłać SMS pod
numer skojarzony z wpisem.
- DODAJ NUMER:, aby wprowadzić nowy
numer dla tego samego nazwiska.
- NOWY WPIS:, aby stworzyć nowy wpis w
książce telefonicznej.
- ANULOWANIE:, aby usunąć wpis z
książki telefonicznej.
- PODGLĄD: , aby mieć podgląd
wprowadzonych danych.
Wybierz funkcję, którą chciałbyś wykonać, za
pomocą
lub . Naciśnij OK. .
Aby wyjść z książki telefonicznej, naciśnij
czerwony klawisz
.
Wybierz wpis do podglądu za pomocą
lub
. Po jego wybraniu, naciśnij OK, aby
potwierdzić.
14
Livre du D60C Polonais.book Page 13 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
STRUKTURA MENU
USTAWIENIA
PROGR. KLAW.
DATA/GODZINA
AUTOM. ZAWIESZ
AUTOM. ODBIóR.
SKRZ GŁOS NR
JĘZYK
USTAW ZAAWAN
USTAW SŁUCH.
REJESTRACJA
PRIORYTET BAZY
RESET SŁUCH.
REJESTR.OSóB.
USTAW BAZY
TRYB REJESTR
RESET BAZY
USUN SŁUCH.
ZM NAZWY BAZY
USTAW LINIĘ
TYP SIECI
WYB. NUMERU
FLASHING
PREFIKS PABX
2 WYW.
USTAW SMS
13
Livre du D60C Polonais.book Page 12 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
STRUKTURA MENU
Po menu można poruszać się za pomocą klawisza nawigacji
KONTAKTY
Opcja
.
USTAWIENIA
DZWONEK
PUSTA SKRZYNKA
POSZUKIWANIE
PAMIĘC
EDYCJA
ODCZYT SMS
POŁĄCZENIE
EDYCJA SMS
PODGLĄD
SMS
WYŚLIJ SMS
CENTRALE SMS
DODAJ NUMER
NOWY WPIS
ANULOWANIE
ROZMOWY
ROZMOWY PRZYCH
AKCESORIA
ALARM
URODZINY
ZDARZENIA
ZEGAR
ROZMOWY WYCH
MONITOROW.
ZABEZPIECZENIE
BLOKADA KLAW
SPERSONALIZUJ
DZWONEK
TRYB CICHY
ZMIANA KODU
SYGNAŁ AKUST
OGRANICZENIE
POŁĄCZ WEWN.
LIMIT CZASOWY
POŁĄCZ ZEWN.
SYT. AW.
INTRUZ
TŁO EKRANU
NASTRÓJ
12
Livre du D60C Polonais.book Page 11 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
PIERWSZE KROKI
W celu aktywacji funkcji sekret/dyskrecja:
W trakcie rozmowy, naciśnij na Menu
lub
klawisza
funkcję
Wybierz
POUFNY
za
.
pomocą
. Naciśnij na Aktyw.
Połączenie zostaje ustanowione w chwili
odebrania słuchawki, na którą dzwonisz. Po
zakończeniu rozmowy naciśnij czerwony
klawisz
.
funkcji
.
Połączenia między słuchawkami
nie są wliczane do ogólnego
rozrachunku czasu rozmów.
Informacja TRYB POUFNY pojawia się na
ekranie.
W celu dezaktywacji
Dyskrecja.
Naciśnij na Wyjscie
Sekret/
.
Twój rozmówca znów Cię słyszy.
Możesz również aktywować lub
dezaktywować funkcję sekret/
dyskrecja długo naciskając na
klawisz C nawigatora
.
Zakończenie rozmowy
Na zakończenie rozmowy naciśnij klawisz
czerwony
.
Połączenie między
SŁUCHAWKAMI
Aby dwie słuchawki mogły komunikować się
między sobą, muszą być zarejestrowane na
tej samej bazie i na obszarze zasięgu bazy.
Na głównym ekranie wprowadź numer
słuchawki. Naciśnij zielony klawisz
słuchawki.
twojej
11
Livre du D60C Polonais.book Page 10 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
PIERWSZE KROKI
Realizacja drugiego wywołania w czasie
prowadzenia rozmowy
W czasie trwającego połączenia można
przestawić rozmówcę w tryb oczekiwania i
zrealizować
drugie
wywołanie
przez
Aby zakończyć połączenie konferencyjne,
naciśnij klawisz czerwony
.
Dwa jednoczesne wywołania można także
.
przychodzącego:
+ .
- Realizacja drugiego wywołania w czasie
Wybierz DRUGIE POLACZ. za pomocą
odbierać za pomocą klawisza R
- Odbieranie drugiego wywołania
naciśnięcie Menu
lub
.
. Naciśnij OK.
Wybierz numer telefonu abonenta z książki
telefonicznej przez naciśnięcie
Aktyw.
naciśnij
lub wybranie numeru za pomocą
klawiatury, naciśnij Rozm.
.
Komunikat DRUGA ROZMOWA pojawia się
na ekranie aby zasygnalizować, że kolejne
połączenie jest w toku.
Przełączenie z jednego wywołania na drugie
Naciśnij Menu
.
Wybierz PRZEŁACZENIE
lub
. Naciśnij OK.
za pomocą
.
Trwające wywołanie zostaje przełączone w
tryb oczekiwania, a ty możesz wówczas
odebrać drugie wywołanie.
Zestawienie połączenia konferencyjnego (z
udziałem dwóch rozmówców i posiadacza
telefonu)
Naciśnij Menu
.
. Naciśnij OK.
trwającego połączenia:
+ Numer
Adresata
Przełączanie z jednego wywołania na drugie:
+ .
- Kończenie wywołania i przełączanie się na
wywołanie w trybie oczekiwania:
+ .
- Zestawianie połączenia konferencyjnego:
+
.
Uzyskanie dostępu do książki
telefonicznej lub dziennika
wywołań
W czasie trwającego połączenia możesz
uzyskać dostęp do książki telefonicznej, aby
wyszukać numer przechowywany numer
telefonu,
nazwę
lub
informacje
o
wywołaniach zapisanych w dzienniku
wywołań.
W czasie połączenia naciśnij Menu
Za pomocą
lub
.
lub
.
Wybierz KONTACTY
lub ROZMOWY i naciśnij OK. .
Powróć do menu połączenia za pomocą
.
Powrót
Wybierz KONF. 3-STRON. za pomocą
Można wówczas prowadzić jednoczesną
rozmowę z dwoma rozmówcami.
Funkcja Sekret/Dyskrecja
W trakcie rozmowy możesz przejść do funkcji
Sekret/dyskrecja, mikrofon w słuchawce
wyłącza się, Twój rozmówca nie będzie
słyszał co mówisz.
10
Livre du D60C Polonais.book Page 9 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
PIERWSZE KROKI
System głośnomówiący
W czasie
abonentem,
prowadzenia rozmowy z
możesz włączyć głośnik
słuchawki lub bazy. Naciśnij Menu
Wybierz
.
GŁOŚNOMÓWIĄCY
ACTYWOWANY i naciśnij Aktyw.
.
. Naciśnij OK.
.
lub
.
lub
Wywoływana słuchawka zadzwoni, a po
odebraniu wywołania należy je przekazać
przez naciśnięcie czerwonego klawisza
wybierz słuchawkę, z
.
.
Aby ponownie odebrać wywołanie przed
odebraniem go mikrotelefon wywoływany,
naciśnij Menu
.
Wybierz ROZŁ. SŁUCH za pomocą
Przez naciśnięcie zielonego
klawisza
w czasie trwającej
rozmowy aktywuje się
automatycznie tryb bez użycia rąk, a
ponowne naciśnięcie tego samego
klawisza, wyłącza ten tryb. Gdy
wskaźnik poziomu naładowania
akumulatorów znajdzie się na
minimum, funkcja „głośnomówiąca”
jest usuwana aż do następnego
cyklu naładowania.
Na ekranie pojawia się komunikat BEZ
UŻYCIA
RĄK
AKTYWOWANY.
Zmniejszenie lub zwiększenie głośności za
pomocą
lub .
Przekazanie wywołania
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy
dwie słuchawki są zarejestrowane w tej
samej bazie. W czasie trwającego połączenia można je przekazać z jednej do drugiej
słuchawki.
W czasie połączenia naciśnij Menu
Wybierz PRZEN WYWOŁ. za pomocą
Za pomocą
której będziesz dzwonił. Naciśnij Rozm.
lub
. Naciśnij OK.
Opcje dostępne w czasie
połączenia
W czasie trwającego połączenia można
odebrać drugie połączenie przychodzące lub
przekazać je drugiemu abonentowi. Można
wówczas przełączyć się z jednego abonenta
na drugiego lub zestawić połączenie
konferencyjne (w zależności od opcji
oferowanych
przez
dostawcę
usług
telekomunikacyjnych i zamówionych przez
abonenta).
Odbiór drugiego wywołania w czasie
prowadzenia rozmowy.
W czasie trwania połączenia, dostawca
usług telekomunikacyjnych wysyła sygnał
akustyczny, aby powiadomić o połączeniu
oczekującym
Na
ekranie
zostaje
wyświetlona informacja o oczekującym
abonencie.
Naciśnij AKCEPT
, aby odebrać nowe
wywołanie
Pierwszy rozmówca zostaje wówczas
przełączony w tryb oczekiwania, a ty możesz
rozmawiać z drugim.
9
Livre du D60C Polonais.book Page 8 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
PIERWSZE KROKI
Pojawia się ekran wyboru języka. Naciskaj
na
lub
aż do wyświetlenia żądanego
języka. Naciśnij OK
.
Aby sprawdzić dostępność
poszczególnych usług (wyświetlanie
numeru dzwoniącego, SMS-y, itd.)
oraz ich taryfikację, należy zwrócić
się do dostawcy usług
telekomunikacyjnych.
Odbieranie wywołania
W czasie wywołania telefon dzwoni. Jeżeli
abonent korzysta z usługi wyświetlania
numeru dzwoniącego, na ekranie pojawia się
informacja o dzwoniącym (o ile nie wyłączył
identyfikacji), w przeciwnym razie na ekranie
pojawia się komunikat „Abonent nieznany”.
Odpowiedz na wywołanie przez wciśnięcie
Na zakończenie rozmowy naciśnij klawisz
Wprowadź nazwę abonenta za pomocą
klawiatury.
lub
dzwonek, naciśnij klawisz
Realizacja połączenia
. Aby wyłączyć
zielonego klawisza
Jeżeli wprowadzisz nieprawidłową cyfrę,
naciśnij C na klawiszu nawigacji
, aby ją
wykasować. Naciśnij zielony klawisz
na
słuchawce, aby zrealizować połączenie.
Rozmowę możesz również
zrealizować przez:
-Naciśnięcie zielonego klawisza
, aby uzyskać dostęp do linii.
- Wybranie numeru wywoływanego
abonenta.
W czasie połączenia, można
zwiększać lub zmniejszać natężenie
głosu w słuchawce naciskając
klawisze
,
przycisku
nawigacyjnego.
czerwony
lub
.
.
Opcje dostępne w czasie
prowadzenia rozmowy
W czasie prowadzonej rozmowy można
uzyskać dostęp do wielu opcji przez
naciśnięcie Menu
.
Wybierz żądaną opcję z poniższej listy:
- GŁOŚNOMÓWIĄCY : aby aktywować
głośnik słuchawki.
- PRZEN WYWOŁ : aby przekazać
rozmowę do drugiej słuchawki.
- DRUGIE POŁACZ. : aby wykonać drugie
połączenie.
- KONTAKTY : aby uzyskać dostęp do
książki telefonicznej.
- ROZMOWY : aby uzyskać dostęp do
dziennika wywołań.
- POUFNY : aby wyciszyć mikrofon
słuchawki.
8
Livre du D60C Polonais.book Page 7 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
TELEFON
Wymiana akumulatorów
Naciskaj przez dłuższą chwilę czerwony
przycisk
, aby wyłączyć słuchawkę.
Odwróć słuchawkę, aby mieć dostęp do
pokrywy akumulatorów:
Trzymając słuchawkę w ręku obróć go tak,
aby uzyskać dostęp do pojemnika na baterie.
Umieść ostry przedmiot (długopis, spinacz
itp.) pionowo do słuchawki w otworze
oznaczonym 1 na rysunku obok i przesuwaj
go do góry słuchawki. Gdy pokrywa otwiera
się, przesuwaj w dół (oznaczenie 2).
1
Wyciągnij zużyte akumulatory, włóż po kolei
nowe akumulatory zwracając uwagę na ich
bieguny, tak jak podano na etykiecie
znajdującej się na słuchawce.
2
Umieść na miejscu pokrywę przesuwając ją
do góry aż do całkowitego zamknięcia.
Zużyte baterie powinny być wyrzucane do
przeznaczonych do tego celu pojemników,
zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
rozdziale „Środowisko"
w niniejszej
instrukcji.
Aby uniknąć uszkodzenia słuchawki, należy używać tylko NiMH 1.2 V 600 mAh
legalizowanych akumulatorków typu AAA, nie wolno używać baterii jednorazowych.
Baterie należy włożyć do pojemnika na baterie w słuchawce, zwracając uwagę na
biegunowość.
7
Livre du D60C Polonais.book Page 6 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
TELEFON
Ustawienia słuchawki
Włóż baterie, zwracając uwagę na
biegunowość tak jak podano na etykiecie
słuchawki. Załóż pokrywę na tylnej części
słuchawki, wsuwając ją ku górze do
całkowitego zamknięcia.
Zdejmij
folię
zabezpieczającą
z
wyświetlacza, wstaw słuchawkę do bazy aż
do całkowitego naładowania baterii.
Na ekranie pojawi się ikona ładowania;
wskazuje status naładowania. Wypełnienie
się ikony będzie oznaczało naładowanie
baterii.
Należy używać tylko legalizowanych baterii doładowywalnych. Aby zapewnić
optymalne naładowanie baterii, należy zostawić mikrotelefon w bazie przez co
najmniej 12 godzin w czasie pierwszego ładowania. W czasie ładowania baterie
mogą się nagrzewać, co jest zupełnie normalne i nie stanowi zagrożenia.
Wyłączenie i włączenie słuchawki
by wyłączyć słuchawkę, naciskaj przez dłuższy czas czerwony przycisk
„WYŁĄCZENIE” pojawia się na ekranie. Słuchawka jest teraz wyłączona.
Aby włączyć słuchawkę, naciskaj przez dłuższy czas zielony przycisk
się nazwa SAGEM.
komunikat
. Na ekranie pojawia
Na ekranie pojawiają się następujące informacje: wskaźnik poziomu naładowania baterii,
numer słuchawki (np. 1), data, godzina i klawisze funkcyjne.
6
Livre du D60C Polonais.book Page 5 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
TELEFON
Monitor ekranowy mikrotelefonu
Wskaźnik baterii
Numer słuchawki
1
Data
Alarm
Wycisz
00:00
03/01
Godzina
Ikony informujące o funkcjach
.
Kiedy ikona stanu naładowania baterii pokazuje poziom minimalny, funkcja „Wolne
Ręce” jest nieaktywna aż do następnego cyklu ładowania.
Połączenie bazy
Przed wykonaniem połączenia prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa
przedstawionymi na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Na spodzie bazy wciśnij do oporu wtyczkę
telefoniczną do odpowiedniego gniazda (jak
na ilustracji) do gniazdka telefonicznego na
spodzie bazy, a drugi koniec włóż do
gniazdka telefonicznego na ścianie.
Gniazdo telefoniczne
Gniazdko
wtyczkowe
Podłącz
końcówkę
przewodu
przyłączeniowego do spodu bazy, a jego
wtyczkę do gniazda sieci elektrycznej.
Wskaźnik
zasilania
elektrycznego,
umieszczony na bazie, jest w kolorze
zielonym.
Poprowadź
przewody
w
prowadnicach na kable i ustaw bazę w
wybranym miejscu.
5
Livre du D60C Polonais.book Page 4 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
TELEFON
Słuchawka
Docenicie Państwo jej ergonomiczny kształt, ułatwiający posługiwanie się telefonem w czasie
rozmowy.
Kolorowy ekran
Przyciski
programowania
Klawisz R
(w trakcie
połączenia)
Klawisz
książki
telefonicznej
Głośnik
LED
Sygnały akustyczne
wiadomości
przychodzących
Bezpośredni
do SMS-ów
dostęp
Klawisz nawigacji
Mikrofon
Dostęp do poczty
głosowej
(długie przyciśnięcie)
Klawiatura
alfanumeryczna
Odłożenie słuchawki
Bez użycia rąk
Ponowne wybieranie
(długie naciśnięcie)
Odbieranie
Klawisz nawigacji narzędzie szybkiego wyboru.
Nawigacja w menu
Aby potwierdzić lub wejść do podmenu
Aby anulować, usunąć lub
przejść do poprzedniego menu
4
Livre du D60C Polonais.book Page 3 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
TELEFON
Rozpakowanie
Postaw karton przed sobą, otwórz go i sprawdź, czy zawiera następujące pozycje:
• 1 baza,
• 1 słuchawka,
• 1 pokrywkę pojemnika na baterie,
• 1 zasilacz,
• 1 kabel telefoniczny,
• 3 akumulatorki,
• niniejszą instrukcję obsługi.
W przypadku zakupu zestawu DUO lub TRIO, każda dodatkowa słuchawka posiada:
• ładowarkę biurkową wyposażoną w zasilacz,
• 1 pokrywkę pojemnika na baterie,
• 3 akumulatorki.
Baza
Mając pryzmatyczny kształt, doskonale pasuje do mieszkania i biura..
Gniazdo słuchawki
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zielony stały: Zasilanie
włączone
Wskaźnik zielony migający: Tryb
- słuchawka on line,
- wyszukiwanie słuchawek,
- dobieranie suchawek.
Przycisk bazy
Krótkie przyciśnięcie :
- wyszukiwanie słuchawek (paging).
Długie przyciśnięcie :
- słuchawek.
3
Livre du D60C Polonais.book Page 2 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
SPIS TREŚCI
46
Dodatek
44
45
Ustawienia zaawansowane /
Ustawienia Słuchawki
Rejestracja nowej Słuchawki w bazie
Zmiana preferencji bazy
Resetowanie ustawień słuchawki
Rejestracja nowej słuchawki na aparacie
bazowym
Funkcje zaawansowane /
Ustawienia bazy
Za pomocą słuchawki ustaw bazę w trybie
rejestracji.
Reinicjalizacja bazy
Wyrejestrowanie słuchawki
Zmiany nazwy bazy
Ustawienia zaawansowane /
Ustawienia linii
Zmiana typu sieci
Zmiana trybu wybierania numeru
Zmiana czasu trwania instrukcji
specjalnych (klawisz R)
Ustawianie prefiksu PABX
Konserwacja i usuwanie problemów
Problemy
Właściwości
Środowisko
Gwarancja
Warunki gwarancji
38
38
39
39
40
41
41
42
42
42
43
43
44
46
46
47
48
49
49
2
Livre du D60C Polonais.book Page 1 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
SPIS TREŚCI
Spis treści
Telefon
Rozpakowanie
Baza
Słuchawka
Połączenie bazy
Ustawienia słuchawki
Wyłączenie i włączenie słuchawki
Wymiana akumulatorów
Realizacja połączenia
Odbieranie wywołania
Opcje dostępne w czasie prowadzenia
rozmowy
Pierwsze kroki
System głośnomówiący
Przekazanie wywołania
Opcje dostępne w czasie połączenia
Uzyskanie dostępu do książki
telefonicznej lub dziennika wywołań
Funkcja Sekret/Dyskrecja
Zakończenie rozmowy
Struktura menu
Książka telefoniczna
1
3
3
3
4
5
6
6
7
8
8
Rozmowy
Przeglądanie dziennika rozmów
przychodzących i wychodzących
Wybieranie ostatnio wybranego numeru
(Pon wybier)
Wybieranie numeru z listy rozmów
zainicjowanych i odebranych zapisanych
w dzienniku
Przeglądanie dziennika zdarzeń
Akcesoria
Zegar alarmowy.
Ustawienie zegara alarmowego
Aktywacja (dezaktywacja) zegara alarmowego
Zmiana dzwonka zegara alarmowego
Zmiana godziny zegara alarmowego
Regulator czasowy
Zmiana zaprogramowanego czasu
zegara
Wyświetlanie lub ukrywanie
zaprogramowanego czasu zegara
Zmiana dzwonka zegara
Alarmy urodzinowe
Dodawanie nowego alarmu
urodzinowego
Przeglądanie alarmów urodzinowych
Zmiana alarmów urodzinowych
Monitorowanie pomieszczenia
8
8
9
9
9
10
10
11
12
14
Przeglądanie książki telefonicznej
14
Tworzenie wpisu
15
Korzystanie z wpisu do książki telefonicznej
przy nawiązywaniu połączenia
15
Wyszukiwanie kontaktu
16
Wyszukiwanie szybkie
16
Wyszukiwanie zaawansowane
16
Edycja wpisu
16
Kasowanie wpisu
17
18
18
18
19
19
19
19
19
20
Wysyłanie wiadomości tekstowej
Pisanie wiadomości tekstowej
Poprawianie błędów
Duże i małe litery
Znaki specjalne
Wysyłanie SMS-a
Wysyłka natychmiastowa
W przypadku błędu wysyłki
Odczyt wiadomości
Zarządzanie odczytanymi
wiadomościami
Zmiana trybu odczytu
Przeglądanie statusu pamięci
18
Serwis SMS – krótkie wiadomości
Ustawienia SMS
Zmiana numeru centrum SMS
Wybierz centrum wysyłania SMS
21
21
21
Progamowanie SŁUCHAWKI
Modyfikacja dzwonka
Aktywacja (dezaktywacja) sygnałów
akustycznych
Aktywacja (dezaktywacja) trybu cichego
Zmiana wygaszacza ekranu
Zmiana koloru tła ekranu w menu
Zabezpieczenie
Blokowanie/odblokowywanie klawiatury
Programowanie numeru alarmowego
Określanie limitu czasowego rozmowy
Określanie zakazanych prefiksów –
blokowanie wywołań
Zmiana kodu bazy
Autoryzowanie połączeń konferencyjnych
Ustawienia
Programowanie klawisza
Zmiana daty i godziny
Korzystanie z funkcji automatycznego
zawieszenia i odbierania
Numer usługi przesyłania wiadomości
Zmiana języka
22
22
22
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
30
30
30
30
31
31
32
32
32
33
34
34
35
36
36
36
37
37
38
1
Livre du D60C Polonais.book Page i Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
WPROWADZENIE
Szanowny kliencie!
Dziękujemy za zakup telefonu SAGEM DECT oraz okazane nam zaufanie.
Niniejszy produkt został wyprodukowany przy zachowaniu największej troski. Jeżeli w czasie jego
użytkowania pojawią się problemy, prosimy o skorzystanie z niniejszej instrukcji obsługi. Możecie również
znaleźć informacje na następującej stronie internetowej:
http://www.sagem.com/faq
Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa, prosimy o dokładne przeczytanie poniższego rozdziału:
Zalecenia i instrukcja bezpieczeństwa
Telefonu DECT nie wolno instalować w pomieszczeniu wilgotnym (umywalni, łazience, pralni,
kuchni, itp.), o ile nie znajduje się w odległości 1,50 m od źródła wody, ani na zewnątrz.
Telefon należy eksploatować w temperaturze od 5°C do 45°C.
Do użytku dopuszcza się tylko dołączony zasilacz; należy go podłączyć do gniazdka bazy
zgodnie z opisem instalacji podanym w niniejszej instrukcji obsługi oraz danymi technicznymi
(napięcie, natężenie prądu, częstotliwość sieci) zawartymi na umieszczonej na niej tabliczce
znamionowej. Ze względu na bezpieczeństwo, zasilacz jest wyposażony w bezpiecznik
odcinający zasilanie 230V. Zasilacz powinien być umieszczony w pobliżu bazy, w łatwo
dostępnym miejscu.
Niniejszy telefon jest przeznaczony do współpracy z publiczną komutowaną siecią
telefoniczną (PSTN). W przypadku jakichkolwiek problemów, najpierw należy zwrócić się do
sprzedawcy telefonu. Należy używać tylko dołączonego kabla telefonicznego.
Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkownika, nigdy nie wolno wkładać słuchawki bez
baterii i pokrywy do bazy, grozi to porażeniem elektrycznym.
Aby uniknąć uszkodzenia słuchawki, należy używać tylko NiMH 1.2 V 600 mAh
legalizowanych baterii doładowywalnych typu AAA, nie wolno używać baterii jednorazowych.
Baterie należy włożyć do pojemnika na baterie w słuchawce, zwracając uwagę na
biegunowość.
Zużyte baterie powinny być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników, zgodnie
z zaleceniami przedstawionymi w rozdziale „Środowisko" w niniejszej instrukcji.
Zasięg telefonu DECT wynosi około 50 metrów w pomieszczeniach i około 300 metrów na
otwartej przestrzeni. Bezpośrednia bliskość części metalowych, na przykład od telewizora lub
innych urządzeń elektrycznych może powodować ograniczenie zasięgu.
Częstotliwość radiowa, w jakiej pracuje ten telefon, może powodować zakłócenia
funkcjonowania niektórych czułych urządzeń medycznych i sprzętu ratowniczego. We
wszystkich przypadkach uprasza się o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
W rejonach narażonych na częste burze, zaleca się zabezpieczenie linii telefonicznej za
pomocą ochrony przepięciowej.
To urządzenie nie działa w razie awarii sieci elektrycznej. Przy polączeniach
alarmowych i interwencyjnych, należy używać urządzenia zasilane bezpośrednio przez
sieć telefoniczną.
Oznaczenie CE potwierdza, że wyrób spełnia istotne wymagania dyrektywy 1999/5/CE
Parlamentu i Rady Europy dotyczące urządzeń mikrofalowych o częstotliwości radiowej oraz
urządzeń teletransmisyjnych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników oraz
zakłóceń elektromagnetycznych. Ponadto, sprawnie korzysta z zakresu częstotliwości w
łączności naziemnej i przestrzennej, nie wywołując szkodliwej interferencji.
Potwierdzenie zgodności produktu można sprawdzić na stronie www.sagem.com w sekcji
„support" albo wysyłając zapytanie na podany poniżej adres:
SAGEM SA - Customer relations department - 4 rue du Petit Albi
95800 Cergy Saint-Christophe - France
Livre du D60C Polonais.book Page 1 Jeudi, 3. février 2005 10:43 10
TELECOM
60C
251826885A

Podobné dokumenty