Usneseni

Komentáře

Transkript

Usneseni
I.j. 024 EX 4300tr4-25r
Usneseni
Mgr, Helena Strouhalovd, exekutorskf kandiddt, povdienj soudnim exekutorem: Mgr.
Futikov6, Exekutorskf riiad Ostrava, se sidlem Sl6virensk6 410/14, Ostrava
-
Pavla
Mari6nsk6 Hory,
PSi
709 00, opr6vndn;/ provedenim exekuce na z6kladd povdieni, kterd vydal Okresni soud v Ostrave pod dj. 92
EXE 14639/2014-17 ze dne 10.11.2014, podle exekudniho titulu: rozsudek aj. 25 C 22512013-22, krery
vydal Obvodni soud pro Prahu
5
dne 28.11.2013
a kter;i se stal pravomocnim dne 28.12.2013 a
vykonatelnly'm dne 01.01.2014, usneseni dj. 93 Co 56112014-49, kter;i vydal Mdstsk! soud v Praze dne
03.09.2014 a ktery se stal pravomocn;/m dne 22.09.2014 a vykonatelnlm dne 29.09.2014, a to k niivrhu
opr6vndn6ho: T.O.P.V. s.r.o.,
se sidlem
Kriovskd 1124,763'12, Vizovice, lC ?1706958
proti
DAVID MORAVEC, bytem ZAVODNI 2881/137, 70300, OSTMVA,
povinn6mu:
nar.24.03.1973,
Ie
88798691, zast. Daniel Kepna, Mgr. Ing, se sidlem Dlouh6 6,
70200, Ostrava
k vymozeni pohleddvky ve vfsi I 630 418,14 Ke s piislusenstvim, kterd tvoii frok 14,340% rodnd z destky
1 626 943,14 Kd od 10.07.2013 do zaplaceni, rirok ve qy'Si 89 208,88 Ki a n6klady piedchoziho iizeni ve
vlSi 8l 520,00 Kd, jakoZ indkladt exekuce a ndkladri opr6vndndho, roz h o d I
takto:
eas zahijeni elektronick6 drazby nemoviffch vdci
':\..-t. I czOBO2 Fri&k-Miatck
Ld .u e:l|: ?156?1 ort!.vrc€ t
at r,;l.i.j r,r:i / _rr:r ,!.:.,t
)-,: : 598542 Oatrav:'ce
-:,r.: {89
::
:r :,:
,'.1i.::::.1
:
r:J..:J.
rr. /:e j,.:d,.,
SitM Morrvlc D.vid. uor.vcovi Jan., Zil'vodni 2S6l/737,
Vitlovice. 70300 ortrrva
1,la-s l
'/
sr,
691 r.ltrvani
2L2/2
ploch. !
nidvoir
- -;+ .:ji(!1.r, o6tlavice, a.p. 100, rod.dnm
5.ar's,r sr.-r: r:d r.)--en;.:-' t)..'.: St. 212/2
9r:r:'.r.,
rt
i',.ij
roztihl;
r-:.'
chr!nan6
r
stanovenji usnesenim
n.j.
024
EX
4300114-152 ze dne 19.5.2015 na den 2.9.2015 ve 13.00 hod. s dobou
ukonieni elektronick6 draZby dne 2.9.2015 ve 13.30 hod., se o d v o I ri v 6.
OdiivodnEni:
Usnesenim ej. EX 4300/14-152 ze dne 19.5.2015 byla naiizena draZba v;/Se uvedenlch nemovitly'ch v€ci.
Dne 10.8.2015 bylo u Krajskdho soudu v Ostravd zahdjeno insolvendni iizeni. Vzhledem k tomu, Ze podle
ust. $ 109 odst. I pism. c) insolvendniho z6kona nelze za tdchto okolnosti draZbu provdst, bylo rozhodnuto o
jejim odrodeni.
Po u i
en
i:
Proti tomuto usneseni n e n
i
@
odvolAni piipustnd.
Exekutorskly' tiad Ostrava
dne 27.8.2015
Otisk iiednlho razttka
Mgr. Helena Strouhalovd
povEienf soudnim exekutorem:
exekutorsky kandid6t
Mg. Pavla Fudikovri
Rozlilovnlkl
Na zi&ladl ustanoveni $ 336 c) odst. I o.s.i.je toto usneseni soudnim exekutorem zasilAno:
- opr{vndndmq povinndmq rnanZelu povinndho (isou-li pfedmdtem prodeje rcmovite vdci v jej ich spoledn6m jmani),
- osobdm, o nichzje mu zn6mo, 2e majl k n€movitych vecem pf€dkupnl pdvo, vdcnd prrvo nebo nAjemnl prdvo,
- osobtun, kterd ji' pfihl6sily svd vymahatelnd pohled6vky nebo pohledavky zajistEnd zrstavnlm pr6vem za povinnjm
-
.
-
.
a ptisluSnjmi
listinami je prok6zaly,
finananimu tiadu. vjehoz obvoduje nemovitd vdc,
obecnimu ffadq vjehoz obvoduje nemovit6 vdq
finandnirnu uiadu, v jehoz obvodu mi povinni svd bydliStd (sidlo, misto podnikint,
obecnimu uladu, v jehoz obvodu md povinn)i svd bydlistg (sidlo, misto podnik6ni),
tdm, kdo vyblrajl pojistne na sociAl zabezpelenl, pllsFvek na stAtnl politiku zamEstnanosti a pojistnd na velejnd zdravotni
pojiStdnl,
piisluandmu katastrelnimu ffadu,
obccnimu ifadu obcc s rozsiicnou prlsobnosti, vjchoz obvodujc nemovit6 vac..
Na zrkladE ustanov€ni $ 336 c) odst. 3 o.s.t. ob€cni ifad a ifad katastrelni uvetujni toto usneseni nebo jeho podstatny obsah na svd
ffcdnl desc€ zpisobem v mistd obvyklym. Katastrelni ffad zaplse toto usnesenl na piisluJnt list vlastnictvl.
Poutenl:
JeJi Vdn zisilkou doruaen dokumenl bez otisku [email protected] a [email protected] , je platn! i bez tdchro tuilezitosti, nebot' byl vyhotoven za
souainnosti provozovatele postovnich sluieb. K l/aSi phenni rjdosti zasleme ptsemnost elektronickou po\tou na elektronickou
adresu wedenou v itidosli. Pisemnost bude vyhotovena v eleklronicw podobd a opattend elektronickln podpisem soudniho
exekulorc kebo jeho zomisthahce, kteri pisemnosl \,yr|oiil, nebo Vdn btde piedlina v sab iiadu na technicken rcsi'i dat (ust. S
l7b kanceldiskdho idda E\ekurorskA Konoty CN.
Podrobnosti najdete na
adrcse:
W:gClAgg,llLgL
tf cv '&l-/a/.f
/,//X(,?Mo eME : ,1/, {,
sekce Utedhi deska/PoriehvHybridni
poita
/alg-
Mqr. Helena
,
!itfOU na lOVa
Dioi6ri6 pod€p.al lrgr. H6166
3ff3ji?:o.*,."*n.o.*
IlC6369154ol.o-ll=Ex6rurdkin|ed
3,"ffffi3x'3Eh",i.'S8hiffii,*
545,T-€x.kulo6Lt kr.diddl
SN:1793203
Oatum: 26.6.2015 06:a5

Podobné dokumenty

Mgr. Pavla Fucikov5

Mgr. Pavla Fucikov5 t'.d y !'jl nad Labem d.j. 55 EXE 2585/20i i-16 dne 24.1 .2012. podle exekudnfho titutr, r.te1u. ;" -nlo^zhoddi rflez dj Rsp 686/l 1, kterli vydal Rozhorldi soud pii Hospodiiskd komoie u'ngr,i.ni r...

Více

Dražební vyhláška ,Samopše parc.č.121

Dražební vyhláška ,Samopše parc.č.121 sloZen6jistota, pod,i soudni exekutor k vymoZeni podebnfch d6stekndvrh na naiizeni vfkonu rozhodnuti nebo exekuce proti takovdmuvydraZiteli. Usneseni se doruEuje do vlastnich rukou opr6vnEn6mu,povi...

Více

Trestní příkaz č. 19/2006

Trestní příkaz č. 19/2006 kl€#j uniise sidlemPraha8, Pobfezni22, lCt4576B7O6, aimzzpisobileesk6 protipifatske vi6i 69.088,Ki Skodu v celkov6 spolednostizastupuje, v eR uveden6 s hudebnimi nahrevkami-Kabat2003-2004, 2 kusvDV...

Více

Dražební vyhláška usnesení

Dražební vyhláška usnesení Soudni e>rekutor Mgr. Luk65 Kiiviinek, 26. 5. 2014, (,' i.23 EXE 574012014-19, v dne i zepo Nymburce, v exekudnim soudem: Okresni soud sidlem Ke Stvanici 65613,Praha' 18600., erxekudni v6ci opr6vnE...

Více

budiskovice_zprava

budiskovice_zprava Epigeon – zejména čeleď Carabidae, u které je dobře propracovaná metodika sběru, zařazení do ekologických skupin a existuje dostatek faunistických údajů, na základě kterých je možné vyhodnotit význ...

Více

Autocamping Amerika, Františkovy Lázně

Autocamping Amerika, Františkovy Lázně Odběr a spotřeba vody ZDROJ VODY Pro zajištění zásobování pitnou vodou areálu kempu bude vybudována nová přípojka, která je napojena na vodovodní řad d63 ve správě spol. Chevak, vedený podél areálu...

Více