AV NEWS AV NEWS

Komentáře

Transkript

AV NEWS AV NEWS
AV NEWS 3/2002 str. 8-1
AV NEWS
AKTUÁLN ù Z NAB ÍDKY
PREZENTUJTE
ULTRALEHCE
Petr Barcal
O úãinku dokonalé vizuální prezentace vás uÏ nemusí
nikdo pfiesvûdãovat, ale proã se pofiád vláãet s takovou tíhou
potfiebn˘ch vûcí? Pfiipravili jsme pro vás fie‰ení, které pfiekoná va‰e
oãekávání: v‰e potfiebné pro prezentace ve 2,5 kilogramech!
Na dubnovém setkání Jarní kolekce jsme premiérovû v âechách
pfiedvedli prezentaci z PDA. Miniaturní prezentaãní balíãek se tû‰il
neustálému zájmu mnoha náv‰tûvníkÛ. Pfiipravili jsme proto pro
vás zv˘hodnûnou nabídku „kapesní“ prezentaãní sestavy.
Navíc si ke zv˘hodnûné cenû 175.000,- Kã (zahrnuje projektor ASK
M3, adaptér Voyager CF VGA a plátno TableScreen) mÛÏete vybrat
kapesní poãítaã, kter˘ se vám bude líbit. Od nás ho dostanete se
slevou 10.000,- Kã proti bûÏné cenû.
ASK M3 - ultralehk˘ projektor o hmotnosti pouze 1,5 kg disponuje
vysok˘m svûteln˘m v˘konem 1100 ANSI lm, rozli‰ením XGA
a skuteãnû reprezentativním designem (bûÏná cena 165.000,- Kã).
Voyager CF VGA - grafick˘ adaptér, kter˘ snadno zapojíte do
Compact Flash rozhraní va‰eho kapesního poãítaãe, a kter˘ vám
umoÏní zobrazovat nejen na projektoru, ale také napfiíklad na
televizní obrazovce u vás doma (9.220,- Kã).
TableScreen - mobilní plátno o hmotnosti 1 kg s kvalitní projekãní
plochou o velikosti 80 x 60 cm (dostateãnû velká pro obvyklé
prezentace s 8 -10 posluchaãi) vám po sloÏení nezabere vût‰í
prostor, neÏ 71 x 9 x 7 cm (11.800,- Kã).
Pocket PC dle vlastního v˘bûru (se slevou 10.000,- Kã) - COMPAQ
iPAQ3870 (12.950,- Kã), COMPAQ iPAQ3850 (9.950,- Kã),
COMPAQ iPAQ3760 (6.750,- Kã), HP Jornada 568 (12.500,- Kã),
HP Jornada 545 (7.970,- Kã), a dal‰í.
ASK C300
7. roãník
3/2002
SV ùT P R EZ E NTAâ N ÍC H TE C H N O LO G I Í
SíÈov˘ projektor
Prezentátofii v Atlantû
Funkce sRGB
Tabulky v prezentacích
Ultralehké fie‰ení prezentací
Vysok˘ v˘kon a kompaktní
rozmûry pro univerzální pouÏití.
SíÈové pfiipojení do LAN pro vzdálenou správu a ovládání.
Ultralehké projektory
ASK M3
Vynikající spoleãník na cesty. Nabízí ‰piãkové parametry
v neuvûfiitelnû malém balení. Sbûratel ocenûní v prestiÏních
testech v âechách i zahraniãí.
XGA
165.000,- Kã
1100 ANSI lm
1,5 kg
Osobní projektory
EPSON EMP 51 / EMP 71
Kompaktní projektory s celou ‰kálou prezentaãních funkcí
vhodné pro prezentace i domácí kino.
SVGA /XGA
1200 / 1000 ANSI lm
95.000,-Kã / 119.000,- Kã
3,1 kg
ASK C20 / C60
V‰estrann˘ pomocník na cesty i do kanceláfie. Vynikající cena.
SVGA / XGA
1000 / 1100 ANSI lm
2,5 kg
95.000,- Kã / 125.000,- Kã
EPSON EMP 505 / EMP 715
Kompaktní projektory s moÏností prezentace bez poãítaãe
pomocí PC karty. Navíc nabízejí celou ‰kálu prezentaãních
funkcí vãetnû obrazu v obraze.
SVGA / XGA
1100 / 1200 ANSI lm
2,7 kg
135.000,- Kã / 179.000,- Kã
Nabídka platí do 31.7. 2002.
ASK C95 / C105
Nejoblíbenûj‰í projektory mezi na‰imi prezentátory. Nabízejí
nejlep‰í pomûr mezi v˘konem, funkcemi a cenou.
XGA
1500 / 2000 ANSI lm
3,4 kg
165.000,- Kã / 195.000,- Kã
PROJECTA
PortaLite
Panasonic PT-L502 / L712
Sen mnoha prezentátorÛ. ·piãkové projektory pro ty, ktefií
hledají nûco navíc. Volitelnû moÏnost prezentovat z pamûÈov˘ch karet nebo bezdrátov˘m pfienosem obrazu.
SVGA / XGA
1200 / 1600 ANSI lm
129.000,- Kã / 199.000,- Kã
David Daleck˘
Ultralehké projekãní plátno
PortaLite je zcela nov˘ model pro
3,8 kg
InFocus LP 500 / LP 530
profesionální vyuÏití zejména u ãasto cestujících prezentátorÛ nebo
v situacích, kdy je rychlá pfiíprava projekãní sestavy klíãová. Firma
Projecta, která toto ultralehké plátno na ãesk˘ trh uvádí, se stala
díky podobn˘m inovacím s vysokou technickou, uÏitkovou
i estetickou hodnotou, jedním z nejvût‰ích svûtov˘ch v˘robcÛ
projekãních ploch.
PortaLite vás uÏ na první pohled zaujme sv˘m moderním
designem, díky kterému bylo tomuto v˘robku udûleno prestiÏní
ocenûní „Good Industrial Design Award 2001“. Z elegantního
hliníkového tubusu se vysouvá projekãní
plocha, o jejíÏ dokonalé napnutí se stará
speciální nÛÏkov˘ mechanismus. Stabilitu
roztaÏeného plátna zaji‰Èují v˘klopné
noÏiãky, nejmen‰í model urãen˘ k umístûní na desku stolu je v‰ak stabilní i bez
noÏiãek.
PortaLite je k dispozici se standardním
v‰esmûrov˘m povrchem Matte White,
nebo s povrchem se zv˘‰enou odrazivostí
Datalux. Malé rozmûry a kompaktní tvar
ve sloÏeném stavu, nízkou hmotnost
i zajímav˘ design ocení kaÏd˘ nároãn˘
prezentátor na cestû za sv˘mi zákazníky
ãi partnery. Plátno PortaLite splní i ta
nejvy‰‰í oãekávání.
Vysok˘ svûteln˘ v˘kon, kontrast, ‰piãkové barevné podání,
nízká hmotnost spolu s externími moduly pro stropní montáÏ
ãi pro síÈové pfiipojení podporují vysokou univerzálnost.
SVGA / XGA
2000 ANSI lm
2,9 kg
135.000,- Kã / 199.000,- Kã
Mobilní projektory
EPSON EMP 600 / EMP 810
Univerzální projektory vhodné pro stropní instalace do men‰ích místností, s celou fiadou prezentaãních funkcí vãetnû
obrazu v obraze, reÏimu sRGB ãi nahrávání uÏivatelského loga.
SVGA / XGA
1700 / 2000 ANSI lm
135.000,- Kã / 175.000,- Kã
4,2 kg
Konferenãní projektory
PROXIMA DP 9290
Projektor s motorov˘m transfokátorem, ostfiením i posunem
obrazu, v˘mûnn˘mi objektivy, vhodn˘ pro pevné umístûní do
velk˘ch místností.
XGA
335.000,- Kã
3500 ANSI lm
7,5 kg
EPSON EMP 8150
Pfiipravené zapojení do poãítaãové sítû LAN/WAN, spolu
s moÏností prezentovat pfiímo z vestavûného poãítaãe nabízejí zcela nové moÏnosti vyuÏití projekãní techniky.
XGA
3000 ANSI lm
9,1 kg
445.000,- Kã
V‰echny uvedené ceny jsou bez DPH a mohou podléhat zmûnám.
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
M
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
KONFERENâNÍ
KUCHA¤KA
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS 3/2002 str. 2-7
AKTUALITY
UPGRADE
GÉNIUS
GENETIKY
www.avmedia.cz
Michal Kreuter
Jméno Gregora Mendela je v‰eobecnû
znám˘m pojmem. Jeho pokusy s hrachem, jeÏ byly základem nauky o dûdiãnosti, jsou nám dosud známy z hodin
biologie. Pfiesto v‰ak zÛstává vlastní
v˘znam Gregora Mendela ‰iroké vefiejnosti
dodnes témûfi neznám˘. Málokdo ví, Ïe je
zcela oprávnûnû pokládán za pÛvodního
zakladatele vûdy, která je dnes známa jako
genetika. Místo Mendelova pÛsobení,
kter˘m je Opatství sv. Tomá‰e v Brnû, se
proto stalo dûji‰tûm v˘stavy s názvem
„Génius genetiky“, která byla právû
zahájena a bude probíhat do kvûtna 2003.
K realizaci v˘stavy byla pfiizvána mezinárodnû uznávaná skupina kurátorÛ. Brit‰tí
specialisté, ktefií se prostfiednictvím svého
podniku „Artakt“ snaÏí uskuteãÀovat
projekty na prÛseãnici umûní a vûdy,
vypracovali poutavou koncepci v˘stavy.
Ta pfiedpokládá konfrontaci historick˘ch
originálÛ s díly souãasného umûní, která
byla vytvofiena právû pro tuto v˘stavu.
Koncepce zahrnovala také neotfielé zpÛsoby vyuÏití projekãní techniky, kterou jsme
mûli to potû‰ení technicky navrhnout
a instalovat. Proto si vás dovolujeme
pozvat k náv‰tûvû této ojedinûlé v˘stavy.
Radek KfiíÏ
Nové produktové skupiny a ceníky
Jak˘ záÏitek jste si z prezentací pfiivezla?
K nejzajímavûj‰ím vystoupením patfiila
série pfiedná‰ek nazvaná „The Presentation Survival School“ zamûfiená na osvojení klíãov˘ch dovedností a postupÛ
nezbytn˘ch pro „pfieÏití“ prezentace. Ve
v˘kladu se stfiídali dva fieãníci, ktefií se vzájemnû v˘bornû doplÀovali a kaÏd˘ pfiiná‰el jin˘ pohled na problematiku pfiípravy,
tvorby a podání prezentací. Jeden byl
pohledem psychologa, druh˘ pak technického specialisty. Musím fiíci, Ïe právû
kombinace tûchto dvou pfiístupÛ je vlastní i semináfiÛm a tréninkÛm Prezentaãní
univerzity. Získala jsem tak praktické tipy
a inspiraci pro své semináfie.
Jak˘ je styl prezentací americk˘ch
lektorÛ - fieãníkÛ?
Osobnost a temperament pfiedná‰ejících
se odráÏí i ve stylu jejich vystupování
a projevu pfii prezentaci. Z tohoto pohledu
byla konference v Atlantû skvûlou pfiíleÏi-
V˘bornû se osvûdãila
kombinace pfiístupu
psychologa a technika
PREZENTÁTO¤I
V ATLANTù
ptal se Michal Kreuter
Srovnejme své
prezentace se svûtem
Mgr. Marcela Dohnalová, která se v rámci
Prezentaãní univerzity zamûfiuje na pfiípravu a trénink fieãníkÛ a prezentátorÛ, se
nedávno zúãastnila konference o prezentacích v Atlantû. Ta je nejvût‰ím setkáním
profesionálních fieãníkÛ, moderátorÛ
a lektorÛ nejen ze Spojen˘ch státÛ, ale
z celého svûta. Ze své cesty si pfiivezla
spoustu dojmÛ i novinek, a proto jsme ji
poÏádali, aby se o nû podûlila s na‰imi
ãtenáfii.
Co pro Vás bylo hlavním podnûtem, Ïe
jste se vydala do Atlanty?
Touha hledat inspirace a zajímavé nápady
pro prezentace a semináfie Prezentaãní
univerzity. Nechci-li ztratit krok s tûmi
nejlep‰ími, musím jako lektorka kromû
jiného také sledovat aktuální trendy
a nové pfiístupy ve svém oboru. Zajímalo
mû také srovnání na‰eho evropského
pfiístupu k vystupování a prezentacím
s pojetím americk˘m.
C
90
80
70
60
PR EZE NTAâ N Í U N IVE RZITA
www.avmedia.cz
50
40
30
20
10
tostí shlédnout rozdílné prezentaãní styly
a pfiístupy. V‰imla jsem si dvou viditelnû
odli‰n˘ch pojetí prezentace: první
z nich by se dalo nazvat jako „high-tech“
a prezentace z této skupiny se vyznaãovaly
vysokou úrovní grafického zpracování
nejãastûji v MS PowerPoint s vyuÏitím
v˘razn˘ch zvukov˘ch a animaãních efektÛ.
„Interaktivní“ pojetí prezentací se naopak
vyznaãovalo minimálním pouÏíváním
audiovizuální techniky a velk˘m dÛrazem
na osobní kontakt a zapojení kaÏdého
z úãastníkÛ. Obvykl˘ poãet posluchaãÛ
v sále pfiesahoval 50 osob, pfiesto se
fieãníkÛm podafiilo zaujmout a získat
aktivní pozornost vût‰iny úãastníkÛ.
MÛÏete porovnat úroveÀ prezentací
v âechách a ve svûtû?
Americké publikum je obecnû velmi
vstfiícné a vítá oÏivující momenty i jak˘koliv
pokus o originalitu fieãníkÛ spontánním
potleskem. Myslím si v‰ak, Ïe i na‰i
posluchaãi na prezentacích a semináfiích
pookfiejí, kdyÏ se pokusíme pfiipravit jim
místo pfiedem pfiedvídatelného scénáfie
nûjaké pfiekvapení ãi oÏivení. Pro mû
osobnû bylo nejvût‰ím a velmi pfiíjemn˘m pfiekvapením této cesty zji‰tûní, Ïe
úroveÀ na‰ich prezentací ve srovnání
s Amerikou není v˘raznû niωí a jakkoliv
zaostalá. Naopak tím, Ïe stále více z nás
rozvíjí své prezentaãní schopnosti a dokáÏe
vyuÏívat i moderní audiovizuální techniku, drÏíme krok s prezentaãními trendy
v zámofií.
5
3
M
90
Kdo pravidelnû sleduje na‰e webové
stránky, tak jiÏ v polovinû dubna
zaregistroval, Ïe zaãaly první z fiady
jejich úprav s cílem poskytnout a zpfiehlednit maximum informací o prezentaãní
a projekãní technice, na‰ich produktech
a co nejvíce zjednodu‰it v˘bûr vhodného
zafiízení. Co tedy na stránkách AV MEDIA
naleznete nového? Pfii úpravách jsme se
pfieváÏnû zamûfiili na roz‰ífiení a doplnûní
oblasti t˘kající se produktÛ, tedy informací,
které vyhledáváte zdaleka nejãastûji,
a vytvofiení ãásti stránek vûnované
informacím z technologické oblasti.
VYTVÁ¤ÍME
PREZENTACE
V POâÍTAâI
Marcela Dohnalová, Jan Halász
aneb jak na (ne)pfiehledné tabulky
Stává se vám, Ïe pfii sledování prezentace
plné ãísel, tabulek a grafÛ ztrácíte
orientaci i trpûlivost? Pfiem˘‰líte pfii
pfiípravû vlastní prezentace, jak zjednodu‰it a zpfiehlednit tu zmûÈ ãísel, rámeãkÛ
a ãar tak, aby z nich vznikla elegantní
a názorná tabulka? Pak si pfieãtûte dne‰ní ãást seriálu s tipy a inspirací pro tvorbu
pfiehledn˘ch a vizuálnû pÛsobiv˘ch
tabulek.
Pan Dvofiák, obchodní fieditel spoleãnosti
OPMAS - v˘robce plastov˘ch oken,
pfiipravuje na poradu prezentaci s pfiehledem v˘roby spoleãnosti. PomÛckou mají
b˘t snímky s tabulkami roãní v˘roby
a prodeje. Obsahují sice mnoho ãíseln˘ch údajÛ, ale panu Dvofiákovi se zdají
dobfie ãitelné a srozumitelné.
První snímek
Produktová oblast
Zde jsme se zamûfiili pfiedev‰ím na to,
aby v‰echny produktové skupiny mûly
jednotnou strukturu. KaÏdá ze skupin
obsahuje úvodní stránku, kde je základní
popis skupiny, popfiípadû její ãlenûní na
podskupiny, a stránku produktÛ, kde
jsme pfiidali moÏnost tfiídûní a vyhledávání,
které v˘raznû usnadní porovnání poÏadovan˘ch informací. Souãasnû jsme na web
uvedli podrobné informace o nov˘ch
produktov˘ch skupinách: Kopírovací
tabule, Tabule a li‰tové systémy, SMARTClass, Interaktivní tabule, ¤ídicí systémy.
AV Technologie
Stojíte pfied nákupním rozhodnutím,
kter˘ z datov˘ch projektorÛ si vybrat?
V PrÛvodci svûtem AV techniky naleznete
informace, jak zvolit ten prav˘, kter˘ bude
nejvhodnûj‰í pro va‰e potfieby. Naleznete
zde i vysvûtlení technologií datov˘ch
projektorÛ, které se v souãasné dobû
pouÏívají. Pokud se vám nûkteré popisy
a informace budou zdát pfiíli‰ technické,
nahlédnûte do dal‰í sekce. Nejãastûji
pouÏívané v˘razy naleznete ve Slovníãku
pojmÛ a nejãastûji kladené dotazy v sekci
FAQ.
Snímek vytvofien˘ ve spolupráci s grafick˘m studiem dále rozvinul vzhled tabulky
na druhém snímku.
Písková barva pozadí se zmûnila na zelenou, která postupnû pfiechází od jemné
pastelové aÏ k sytûj‰ímu odstínu. Tento
barevn˘ pfiechod je zachován také
v nadpisovém fiádku a v fiádku s celkov˘mi
poãty produkce oken. Také logo spoleãnosti je ladûno do zelena. ¤íká se, Ïe
Tabulka zdÛrazÀuje souhrnn˘ poãet kusÛ
vyroben˘ch v jednotliv˘ch letech. Barvou
a velikostí pouÏitého písma se viditelnû
odli‰uje fiádek nadpisující roky a fiádek
s celkov˘m poãtem vyroben˘ch kusÛ.
Pro oãi posluchaãÛ tak bylo vytvofieno
vizuální spojení mezi klíãov˘mi údaji.
Z kaÏdé tabulky by mûlo b˘t zfiejmé, jak ji
ãíst, zda po fiádcích ãi po sloupcích.
V pÛvodní tabulce na snímku ã. 1 mÛÏeme
graficky zv˘raznit fiádky, pak srovnáváme
v˘voj v˘roby v jednotliv˘ch letech. Nebo
mÛÏeme odli‰it sloupce, pak bychom
porovnávali produkci konkrétních modelÛ
plastov˘ch oken vÏdy v jednom roce.
Obvykle je pro zv˘raznûní sloupcÛ
a fiádkÛ vhodnûj‰í barevn˘ podklad neÏ
ãáry a rámeãky.
Na rozdíl od prvního snímku vyuÏívajícího
standardní ‰ablonu Globální MS PowerPoint je pouÏita upravená ‰ablona. Obsahuje zajímav˘ grafick˘ prvek znázorÀující
v˘fiez mapy svûta. Ten byl upraven
a zvût‰en, protoÏe vhodnû podporuje
slogan a poslání spoleãnosti OPMAS.
Pozadí snímku dostalo naÏloutlou pískovou barvu, která pÛsobí tepleji a vstfiícnûji
neÏ neutrální a chladné bílé pozadí.
Z kaÏdé tabulky by
mûlo b˘t zfiejmé, jak
ji ãíst, zda po fiádcích
ãi po sloupcích
„zelená uklidÀuje“, tato barva v‰ak mÛÏe
v posluchaãích vzbudit také asociaci rÛstu
a v˘voje (napfi. jarní pfiíroda), coÏ koresponduje s rostoucími hodnotami v tabulce.
V˘razn˘mi svisl˘mi liniemi a nápisem
grafik upozorÀuje na mimofiádnû
úspû‰n˘ rok spoleãnosti OPMAS. ·ipky,
které se objevily u hodnot v˘roby pro rok
2003, naznaãují plánovan˘ rÛst - stabilitu
- ãi pokles produkce uveden˘ch modelÛ.
Jejich ãervená barva se vhodnû doplÀuje
se zelen˘m pozadím snímku. Ilustrativní
obrázky srovnávan˘ch modelÛ plní funkci
vizuální kotvy a tvofií protipól k ãíseln˘m
údajÛm v tabulce
Tfietí snímek
PÛvodní tabulka je vytvofiena v programu
MS Excel a zkopírována do PowerPointu.
Obsahuje více neÏ 10 fiádkÛ a 6 sloupcÛ
zaplnûn˘ch textem a ãísly.
Na první pohled není jasné, které ãíselné
údaje patfií ke kter˘m popiskám. A pfiidání
údajÛ o poãtu zamûstnancÛ v jednotliv˘ch závodech ãiní snímek je‰tû více
nepfiehledn˘. Není patrné, co chce
prezentátor tabulkou fiíci. Chce srovnávat
poãet vyroben˘ch kusÛ s poãtem zamûstnancÛ? Nebo chce pfiedstavit plán v˘roby
na rok 2003? âi snad upozornit na nov˘
model plastového okna?
Jednoduché pravidlo pro pfiípravu prezentace zní: „1 my‰lenka = 1 vizuální
pomÛcka“ (snímek, fólie, tabulka, graf,
obrázek aj.), jinak hrozí, Ïe své posluchaãe
zahltíte informacemi.
Druh˘ snímek
Váháte nad snímky své prezentace?
Rádi vám s nimi poradíme. Pokud nám
po‰lete svÛj komentáfi (návrhy, postfiehy ãi pfiipomínky) k na‰emu seriálu
a snímek v programu MS PowerPoint,
se kter˘m se pot˘káte, na oplátku vám
ho graficky upravíme. Va‰e komentáfie
a zajímavé snímky uvítáme na adrese
[email protected]
Bude-li chtít pan Dvofiák upozornit na
mimofiádnû úspû‰n˘ rok 2001, mÛÏe
vyuÏít nápadu na tomto snímku. Snímek
vizualizuje my‰lenku, Ïe v˘roba spoleãnosti pfiekonala v roce 2001 v‰echna
oãekávání. Obrázek lupy vtipnû a nápaditû zv˘razÀuje zvolen˘ ãíseln˘ údaj
pouÏitím jednoduchého obrázku. Ten je
pouÏit ze standardní galerie klipartÛ MS
Office, pfiípadnû lze vyuÏít bohatou galerii
klipartÛ pro prezentace na www stránkách http://dgl.microsoft.com/ Iluze
písma zvût‰eného lupou dosáhneme pfii
vyuÏití nástrojÛ Wordartu (panel nástrojÛ
Kreslení, menu VloÏit - obrázek - WordArt).
Toto ozdobné písmo mÛÏe b˘t rÛznû
tvarováno a oh˘báno. Pro upoutání
pozornosti mÛÏeme doplnit také zvukov˘
efekt.
âtvrt˘ snímek
NABÍDKA
NA INTERNETU
Marcela Dohnalová
On-line pfiihlá‰ka a aktuální termíny semináfiÛ
Také v letních a podzimních mûsících
máte moÏnost roz‰ífiit si své znalosti
v oblasti prezentací a zdokonalit své
prezentaãní dovednosti na semináfiích
Prezentaãní univerzity. MoÏná v‰ak
postrádáte obvyklou informaãní faxovou kartu s kalendáfiem semináfiÛ,
kterou jste byli zvyklí nacházet vloÏenou
mezi tûmito stránkami.
V‰echny aktuální termíny semináfiÛ
nejen na leto‰ní léto naleznete spolu
s on-line pfiihlá‰kou a zajímav˘mi
seriály, ãlánky a tipy pro prezentace na
na‰ich webov˘ch stránkách
http://univerzita.avmedia.cz
Hezké léto a hodnû zajímav˘ch semináfiÛ
pfiejí lektofii Prezentaãní univerzity.
vedoucí projektu: Michal Kreuter
foto: Jaroslav Zikmund, Petr Hoffmann a LukበSkuhrav˘
grafická úprava: AGAMA poly-grafick˘ ateliér, s.r.o.
vydává: AV MEDIA, s.r.o., ãlen APPT
Praha Krumlovská 530, 140 00
tel.: 02/6126 0218, [email protected]
Brno
tel.: 05/4735 7080, [email protected]
Ostrava tel.: 069/662 45 05, [email protected]
âíslo 3/02 vy‰lo v ãervnu 2002
Roãník VII.
©
V‰echny uvedené ceny jsou bez DPH a mohou podléhat zmûnám.
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS 3/2002 str. 6-3
TEC H NOLOG I E
INSPIRAC E
www.avmedia.cz
DATOVÉ PROJEKTORY ZBLÍZKA
Petr Hrube‰
sRGB - nov˘ pojem v oblasti datov˘ch projektorÛ
Jistû se vám nûkdy zdálo, Ïe obraz promítan˘ datov˘m projektorem není dokonalou
kopií obrazu na va‰em bûÏném CRT
monitoru ãi LCD monitoru notebooku,
zkrátka není úplnû stejnû barevn˘. Odpovûì, proã tomu tak je, je vcelku snadná.
KaÏdé z tûchto zafiízení pouÏívá na vytváfiení barevného obrazu jin˘ princip.
V poãítaãovém monitoru je doposud
nejbûÏnûj‰í pouÏití CRT (z anglického
Cathod Ray Tube) obrazovky, kde se barevn˘ obraz vytváfií postupn˘m rozsvûcením
ãerveného (R), zeleného (G) a modrého (B)
Lev˘ obrázek ilustruje úãinky funkce sRGB
luminoforu tfiemi nezávisle modulovan˘mi
elektronov˘mi svazky. V pfienosn˘ch
poãítaãích se pouÏívá ploch˘ch LCD
zobrazovaãÛ. Jejich princip spoãívá
v prosvûtlování barevného LCD zobrazovaãe s úhlopfiíãkou 25 cm a více.
Jak jistû víte, u LCD projektorÛ je obraz
vytváfien podobnû, s tím rozdílem, Ïe jsou
pouÏity 3 separátní velmi malé LCD
zobrazovaãe s úhlopfiíãkou 0,7 aÏ 1,8
Na první pohled obraz
mírnû pohasne, ale
reprodukce barev se
zpfiesní a barevná teplota
se srovná
palcÛ a svûteln˘m zdrojem je v˘bojka.
LCD projektory mají sytûj‰í barvy neÏ CRT
monitor a také ãasto barevnû posunutou
reprodukci ‰edé i bílé barvy (vût‰inou do
modrozelen˘ch ãi nazelenal˘ch tónÛ). Je
to dáno jinou barevnou teplotou
svûtla v˘bojky i snahou dosáhnout
s danou v˘bojkou co nejvût‰ího svûtelného
v˘konu.
Jak je vidût, principy zobrazování jsou
zcela odli‰né, a proto není moÏné
dosáhnout naprosto shodné barevné
reprodukce. Pro bûÏné kanceláfiské aplikace to není problém, ale urãité profese
a obory jako DTP studia, profesionální
grafické aplikace, návrháfii a designéfii
mají vy‰‰í nároky. Proto je vûnováno
znaãné úsilí sjednocení barevné reprodukce bez ohledu na to, jak˘m zpÛsobem
je obraz vytváfien.
Jako reference je pouÏito CRT technologie,
protoÏe je to nejstar‰í a nejpropracovanûj‰í technologie s vysokou reprodukovatelností a pfiesností barev. Aby se barevná
reprodukce projektorÛ co nejvíce pfiiblíÏila CRT monitorÛm, byl definován
standard sRGB.
Co se tedy stane, kdyÏ na projektoru aktivujeme reÏim sRGB? Na první pohled
obraz mírnû pohasne a lehce zfialoví, ale
máme-li pro srovnání zapojen i kvalitní
poãítaãov˘ monitor ãi TV pfiijímaã, uvidíme, Ïe se jim obraz z projektoru velmi
pfiiblíÏí. Barevná reprodukce se zpfiesní
a základní barevná teplota se srovná
s ideálnû nastaven˘m CRT monitorem.
Rozdíly jsou patrné pfiedev‰ím v reprodukci pastelov˘ch barev a barevnû
neutrálních ploch, kde je citlivost oka na
barevné rozdíly nejvy‰‰í. Vzhledem
k tomu, Ïe u projektorÛ mohu bílou
barvu mûnit pouze sníÏením úrovnû
jednotliv˘ch barevn˘ch sloÏek, dojde
k urãité ztrátû svûtelného v˘konu. Z na‰í
nabídky je touto funkcí vybavena nejnovûj‰í fiada LCD projektorÛ EPSON
EMP 600, 800 a 810. Já osobnû vidím
nejãastûj‰í pouÏití reÏimu sRGB ve velmi
kvalitním domácím kinû, napfiíklad se
‰piãkov˘m ‰irokoúhl˘m videoprojektorem EPSON EMP TW100.
Petr Barcal
Lehãí uÏ to nebude...
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
je pomûrnû kompatibilní - jsou zachována
písmena, obrázky, vût‰ina efektÛ je
reprodukována vûrnû.
Spoleãnost CONDUITS prodává ponûkud
odli‰nû zamûfien˘ POCKET SLIDES. I ten
pfii reprodukci prezentací zachovává obsahovou i grafickou stránku prezentace
vãetnû efektÛ v pÛvodní podobû. Navíc
v‰ak umoÏÀuje úpravu jiÏ vytvofien˘ch ãi
pfiípravu zcela nov˘ch prezentací.
Hardware
Prezentaãní SW nám sice umoÏní prohlíÏet
prezentaci pfiímo na obrazovce malého
poãítaãe, ale jak dostat grafick˘ signál ven,
na velk˘ monitor ãi dokonce projektor?
Konektor grafického v˘stupu na tûchto
zafiízeních chybí, a tak musíme pouÏít
speciální adaptér. Nejroz‰ífienûj‰í je
5
3
Miroslav ·ichta
Uãebna v˘poãetní techniky ve
starobyl˘ch prostorách Klementina
PREZENTACE A KAPESNÍ POâÍTAâE
Ve snaze podílet se na rychlém rÛstu trhu
s kapesními poãítaãi (správnûji PDA =
personálními digitálními asistenty) pfii‰la
pfied lety firma Microsoft s konkurenãním
operaãním systémem proti tehdy
dominujícímu PALM OS. Na nové platformû Windows CE (Pocket PC) vznikla
celá fiada zafiízení, která od poãátku
vyuÏívala ‰iroké kompatibility nového
systému se svûtem PC.
Jednou z mála kanceláfisk˘ch aplikací,
kterou firma Microsoft nezmen‰ila do
formátu pro PDA je MS PowerPoint.
Chceme-li tedy mít „v kapse“ i prezentaãní
nástroje, musíme se poohlédnout jinde.
Software
Vyzkou‰eli jsme nûkolik nabízen˘ch
programÛ, pro které je charakteristické,
Ïe jako zdrojové soubory pouÏívají
prezentace vytvofiené v dnes nejroz‰ífienûj‰ím prezentaãním SW: MS PowerPoint.
Podle na‰ich zku‰eností jsou nejzajímavûj‰í dva z nich.
Firma WESTTEK nabízí prohlíÏeã nazvan˘
CLEAR VUE. Ten jako jedin˘ zachovává
prezentaci ve formátu ppt (tj. MS PowerPoint) i po uloÏení dat na PDA. Prostfiedí
STÁTNÍ
TECHNICKÁ
KNIHOVNA
M
90
VOYAGER CF VGA od spoleãnosti
COLORGRAPHIC (je v nabídce AV MEDIA)
a FLYJACKET od LIFEVIEW. VOYAGER je
velmi univerzální, neboÈ pro v˘stup vyuÏívá
Compact Flash rozhraní, které je vût‰inou
pfiímo na tûle poãítaãe (HP Jornada,
CASIO Cassiopea, TOSHIBA e-Genio, …),
pfiípadnû lze poãítaã o toto rozhraní
snadno a levnû roz‰ífiit.
K ãemu je to dobré
Nejzajímavûj‰í je pro prezentátory asi
moÏnost v˘raznû zredukovat své prezentaãní vybavení co do velikosti a hmotnosti
(viz akãní nabídka na stranû 8). Kombinace
s nejmen‰ími projektory je potom pro
nezasvûcené ‰okující nejen svou velikostí,
ale i kvalitou.
Atraktivní je také moÏnost vyuÏít PDA jako
záloÏní prezentaãní zafiízení. Úãastníci
kurzÛ Prezentaãní univerzity si urãitû
pamatují zásadu: „Mûjte pfiipraven nouzov˘ scénáfi.”
Zvlá‰È pohybliví prezentující upfiednostní
PDA jako zdroj signálu pfii pohybu po
místnosti. Tím ov‰em moÏnosti zdaleka
nekonãí: fotografie uloÏené na PDA
mohou b˘t pfiedvedeny i na obrazovce
televizoru, nebo prezentátor mÛÏe
dolaìovat ãi nacviãovat prezentaci
v letadle ãi ve v˘tahu, atd.
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Na pfielomu roku 2001/2002 jsme mûli
pfiíleÏitost spolupracovat se Státní
technickou knihovnou v Praze na modernizaci prezentaãního vybavení pro uãebnu
v˘poãetní techniky.
V pÛvodní konfiguraci byla uãebna
vybavena datov˘m projektorem ASK
Impression A4+ se základním rozli‰ením
SVGA, kter˘m se promítaly v˘stupy z PC
a vizualizéru. Poãítaãové aplikace uÏivatele jsou vytváfieny v rozli‰ení XGA, a proto
se postupnû objevila nutnost stávající
datov˘ projektor nahradit nov˘m s vy‰‰ím
rozli‰ením. Také svûteln˘ v˘kon starého
stroje nevyhovoval plnû reÏimu práce
v místnosti.
Místnosti Státní technické knihovny
se nacházejí v prostorách praÏského
Klementina. V samotné uãebnû nalezneme klenuté stropy, takÏe bylo Ïádoucí
vyhnout se zbyteãn˘m násiln˘m zásahÛm
do vzhledu místnosti. Proto také v poãítaãov˘ch uãebnách tolik populární stropní
projekce nepfiicházela v úvahu.
vi názornû dotykem ruky obsluhovat
‰kolenou aplikaci. Navíc tato projekce
postaãuje pfii ãásteãnû obsazené místnosti.
2. Dal‰í obraz z druhého projektoru
EPSON EMP 810 o ‰ífice cca. 250 cm,
kter˘ je promítán ze stoleãku mezi klenby
pfiímo na zeì, mÛÏe pfii plnû obsazené
místnosti zobrazovat stejnou informaci
jako na SMARTBoardu nebo informaci
z jiného média (dal‰í poãítaã, vizualizér,
videorekordér, videokamera apod.).
Tím byl splnûn i dal‰í z poÏadavkÛ
- moÏnost snadného pfiemisÈování druhého
projektoru.
Ocenûné fie‰ení
¤e‰ení pouÏité pro instalaci v˘ukové
techniky pfiispûlo také v kvûtnu tohoto
roku k ocenûní této ‰kolící místnosti.
Úãastníci 8. roãníku konference INFORUM
jí na základû hlasování udûlili cenu Inforum 2002. Budete-li mít o tento zpÛsob
fie‰ení projekce v poãítaãové uãebnû
zájem, rádi vám podáme bliωí informace.
Dûkujeme touto cestou panu ing. Vildovi
a paní PhDr. Klouãkové ze Státní technické
knihovny, Ïe jsme mohli u nich tento
zajímav˘ projekt zrealizovat.
SMARTBoard umoÏÀuje
lektorovi dotykem ruky
názornû obsluhovat
‰kolenou aplikaci
Ponûkud netypické uspofiádání posluchaãsk˘ch míst podél oválné stûny
a z toho vypl˘vající pozorovací pohled,
také vyÏadovalo hledat trochu nestandardní ale zároveÀ ekonomické fie‰ení.
Spoleãnû se zákazníkem jsme vytipovali
produkt vhodn˘ do poãítaãové uãebny:
interaktivní lektorskou tabuli SMARTBoard ve verzi pro zadní projekci. Pro
rozmûry a uspofiádání místnosti nebyl
v‰ak ani SMARTBoard s plochou
150 x 110 cm v jednoduché projekci
postaãující.
Interaktivní dvojprojekce
Propoãtením rÛzn˘ch cenov˘ch variant
jsme dospûli ke koneãnému a plnû
vyhovujícímu fie‰ení dvouprojekãního
uspofiádání:
1. SMARTBoard pro zadní projekci
s interaktivní projekãní plochou
120 x 90 cm v zákaznickém boxu s datov˘m projektorem EPSON EMP 810
o v˘konu 2000 ANSI lm umoÏÀuje lektoro-
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS 3/2002 str. 4-5
TÉ MA
TÉ MA
www.avmedia.cz
Je‰tû elegantnûj‰í je zadní projekce. Toto
fie‰ení nám umoÏní umístit nejen projektory, ale i dal‰í techniku mimo konferenãní sál. Z pohledu úãastníkÛ se jedná
o technicky velice ãisté a neru‰ící fie‰ení.
Multiprojekce
Stále ãastûji pfiicházejí zákazníci s poÏadavky na instalaci nûkolika projekãních
ploch. Toto fie‰ení jim umoÏÀuje prezentovat vedle sebe zahraniãní i ãeskou verzi
pfiedná‰ky, obraz fieãníka spolu s prezentací nebo tfieba vzdálené úãastníky, ktefií
jsou pfiipojeni pomocí videokonference.
Nutná je obrazová reÏie, ze které technici
ovládají jednotlivé projekce. ProtoÏe vût‰ina obrazÛ je z poãítaãe, nepouÏívá se
bûÏná videoreÏie, ale je tfieba vyuÏít reÏii
a náhledov˘ch monitorÛ pro zobrazení
poãítaãov˘ch signálÛ.
KONFERENâNÍ
KUCHA¤KA
Karel Knetl
·éfkuchafi prozrazuje tajemství
pfiípravy úspû‰n˘ch kongresÛ
a konferencí
Pfiirovnání k pfiípravû lahodného menu je
v tomto pfiípadû na místû. I úspûch
konference je totiÏ úmûrn˘ pouÏití správn˘ch ingrediencí - technickému zaji‰tûní
a peãlivosti celé pfiípravy. K tomu je ale
dÛleÏité znát v‰echny podstatné informace
o konferenci, a tím minimalizovat riziko
pfiípadn˘ch nedorozumûní a stresÛ v prÛbûhu samotné akce. Zcela klíãové je také
vãasné zahájení pfiípravn˘ch prací. AV
MEDIA poskytuje sv˘m klientÛm technologie i obsluhu pro konference vÏdy na míru.
Podívejme se proto nyní na dÛleÏité
informace, bez kter˘ch se pfii navrhování
vhodného uspofiádání neobejdeme.
Rozsah konference
Podle zamûfiení a programu konference
a podle pfiedpokládaného poãtu úãastníkÛ mÛÏeme urãit nejen poãet projekcí
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
a rozmístûní úãastníkÛ v sále, ale i technickou nároãnost a vybavenost konference. Plánovan˘ poãet úãastníkÛ je pro nás
pfii pfiípravû velice dÛleÏit˘. Na jeho základû se pfiipravuje rozvrÏení místnosti - „layout“.
Stanovení velikosti projekãní plochy
V rozvrÏení místnosti hledáme vhodné
umístnûní plátna a jeho správnou
velikost tak, aby v‰ichni dobfie vidûli. Pro
zobrazení poãítaãové prezentace, která
doprovází vystoupení fieãníka, potfiebujeme vût‰í projekãní plochu neÏ pro
prezentaci videa. Na‰e doporuãení vhodné projekãní plochy souvisí s umístûním
nejvzdálenûj‰ího diváka. Vydûlíme-li
vzdálenost nejvzdálenûj‰ího diváka od
projekce ãíslem 6, získáme potfiebnou
v˘‰ku plátna pro poãítaãovou prezentaci
(blíÏe viz pfiíklad na následující stranû).
BohuÏel je ale vût‰ina sálÛ nízk˘ch.
Pokud je dlouh˘ 20 m, potfiebujeme
plátno o v˘‰ce 3 m, spodní hranu
minimálnû 1,4 m od podlahy a tudíÏ sál
by mûl mít v˘‰ku alespoÀ 4,5 m.
Prostorové uspofiádání
Nízké stropy jsou ãast˘m omezením,
a proto nabízíme zákazníkÛm hned nûko-
5
3
M
90
lik fie‰ení. Tím nejjednodu‰‰ím je doplnûní
hlavní projekce podpÛrn˘mi obrazy
z plazmov˘ch displejÛ nebo zadnû
projekãních boxÛ (velikost úhlopfiíãky aÏ
180 cm). Ménû tradiãním, zato moÏná
lep‰ím fie‰ením, je otoãení prostorového
uspofiádání sálu „na ‰ífiku“. Hlavní pfiedností je mimo jiné podstatnû lep‰í
kontakt pfiedná‰ejícího s posluchaãi.
Zadní, nebo pfiední projekce?
Dal‰í fází je volba vhodného umístûní
techniky. Je tfieba umístit reproduktory,
spotové reflektory, tlumoãnickou kabinu,
atd. VÏdy je tfieba pamatovat na poÏadavky
zákazníka, technické poÏadavky zafiízení,
ale i tlumoãníkÛ, ktefií potfiebují udrÏovat s pfiedná‰ejícím vizuální kontakt
a potfiebují vidût i na projekãní plochu.
Ofií‰kem je umístûní projekãní techniky.
Vzdálenost, kterou potfiebujeme mezi
projektorem a plátnem se rovná zhruba
dvojnásobku ‰ífie projekãní plochy. Pfii
bûÏném uspofiádání projektory vycházejí
do sálu mezi úãastníky. Proto doporuãujeme vyuÏití speciálních objektivÛ a umístûní projektorÛ na konec sálu za zadní
fiady posluchaãÛ na vkusné podstavce.
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Chytré drobnosti
Profesionální prÛbûh akce zaruãí
spolupráce organizátorÛ a prezentátorÛ
s obsluhujícími techniky, ktefií pfiipraví pro
kaÏdého fieãníka jeho prezentaci z poãítaãe v reÏijním pracovi‰ti.
¤eãník má moÏnost svou prezentaci vidût
na náhledovém monitoru a ovládat ji
prostfiednictvím tzv. Cue Light. Jedná se
o dálkov˘ ovladaã prezentace se dvûma
tlaãítky (obdoba kláves PgDn a PgUp),
kter˘mi se jednodu‰e pohybuje ve
snímcích své prezentace. ¤eãník se díky
této technologii nezatûÏuje technick˘mi
detaily projekce a i posluchaãi jsou
u‰etfieni dlouh˘ch pfiestávek nutn˘ch pro
vyhledání pfiíslu‰né prezentace nebo pfii
v˘mûnách notebookÛ pfiedná‰ejících.
diapozitivy a pfievádí je na video nebo
poãítaãov˘ signál. Pomocí datové projekce
bylo tudíÏ tfieba zobrazit následující signály:
4 x poãítaã a notebook s Windows
i Apple OS, multinormov˘ VHS pfiehrávaã,
DVD a Betacam pfiehrávaã, diapfievodník
a vizualizér.
HOTEL
MARRIOTT
Karel Knetl
Mezinárodní konference o antivirovém v˘zkumu
¤eãníci, ktefií pfii‰li na
poslední chvíli, se
mohli pfiipojit se sv˘m
notebookem pfiímo
u fieãnického pultu
Vhodn˘m pfiíkladem uspofiádání místnosti i pouÏití techniky je mezinárodní lékafiská konference v hotelu Marriott v Praze.
JelikoÏ sály byly pro projekci pro poÏadované mnoÏství posluchaãÛ (240) velmi
nízké, bylo zvoleno ‰iroké uspofiádání
s vícenásobnou pfiední projekcí na ãelní
fale‰nou stûnu, postavenou pro tuto
pfiíleÏitost.
Spojené sály Bohemia v hotelu Marriott
mají následující parametry: 33,5 m x 14,5
m (d x ‰) a v˘‰ka stropu je 3 m. KdyÏ pouÏijeme podélné uspofiádání sálu zjistíme,
Ïe vzdálenost poslední fiady divákÛ od
projekce je 26 m. Potfiebujeme tedy
projekãní plochu o minimální v˘‰ce 4,3 m
(26 : 6 = 4,3 m). Pfiiãte-li se v˘‰ka spodní
hrany plátna, min. 1,4 m, vychází nám, Ïe
v˘‰ka stropu by mûla b˘t alespoÀ 5,7 m.
Takto velká projekãní plocha se v‰ak do
sálu fyzicky ani nevejde. Otoãili jsme
proto sál na ‰ífi (viz obrázky) a tím jsme
docílili, Ïe nejvzdálenûj‰í fiada divákÛ byla
Aby se fieãníci nemuseli otáãet a vÏdy
mûli pod kontrolou, co se dûje na projekcích za nimi, mûli k dispozici pfied sebou
náhledov˘ plazmov˘ monitor (ten
zároveÀ slouÏil i pro ostatní mluvãí za
pfiedsednick˘m stolem ke sledování
prezentace). JelikoÏ na nûkolika projekcích nelze pouÏít 1 laserové ukazovátko
v jedin˘ moment, byla k dispozici za
fieãnick˘m pultem „speciální“ my‰, která
slouÏila jako ukazovátko na v‰ech
projekcích.
Pfii konferenci s vût‰ím mnoÏstvím fieãníkÛ,
je vÏdy tfieba pfiesnû dodrÏovat ãasov˘
témûfi 2,5 krát blíÏe, neÏ v pfiípadû podélného uspofiádání. Pfii pouÏitém uspofiádání na ‰ífi byla potfiebná v˘‰ka projekãní
plochy uÏ pouh˘ch 1,8 m.
Aby v˘konné datové projektory nepfiekáÏely mezi obecenstvem, bylo vyuÏito
stfiednû dlouh˘ch objektivÛ a projektory
umístûny na speciální podstavce za zadní
fiady divákÛ. Díky tomu, Ïe byly tûsnû pod
stropem, mohli se úãastníci volnû pohybovat, aniÏ by na plátnech hráli stínové
divadlo.
ProtoÏe se jednalo o v˘znamnou lékafiskou konferenci, pouÏívali fieãníci prezentace pfiipravené na poãítaãích, nûktefií
mûli i prÛhledné fólie a jiní si pfiivezli
diapozitivy. ProtoÏe z jednoho diaprojektoru nebylo moÏné promítat na v‰echny
plochy (nemluvû o nízkém v˘konu
diaprojektorÛ ve srovnání s datov˘mi
projektory), byl pouÏit diapfievodník,
zafiízení, které v reálném ãase skenuje
plán. K vymezení ãasu jednotliv˘ch fieãníkÛ byl pouÏit jednoduch˘ „speaker
timer“, na kterém se odpoãítával podle
scénáfie pfiedem urãen˘ ãas pro prezentaci.
¤eãník mohl velice jednodu‰e sledovat
ãas své prezentace. O pfiepínání signálÛ,
plnûní diazásobníkÛ i o programování
„speaker timeru“ se starali na‰i technici.
Celá konference probûhla k naprosté
spokojenosti úãastníkÛ, mluvãích i zahraniãního klienta. A úspûch byl podmínûn
právû vãasnou a dÛkladnou pfiípravou.
Jedinû tak bylo moÏné zajistit, aby kaÏd˘
z organizátorÛ i obsluhy mûl jednoznaãnû
urãené a vymezené úkoly a povinnosti.
V prÛbûhu pfiípravy byl zpracován
podrobn˘ scénáfi a program konference,
zakresleny diagramy tokÛ signálÛ a vãas
bylo zváÏeno a navrhnuto vhodné
uspofiádání místnosti tak, aby úãastníci
mohli komfortnû sledovat promítané
prezentace.
Podmínka úspûchu
Hladk˘ prÛbûh konference je podmínûn
peãlivou pfiípravou organizátorÛ se v‰emi
partnery. Na tûchto závûrech se shodli
zástupci zákazníkÛ a organizátorÛ
s dodavateli sluÏeb na panelové diskusi
organizované v hotelu Intercontinental.
Mezi dodavateli byly hotely, cestovní kanceláfie, letecké spoleãnosti
a AV MEDIA jako zástupce poskytovatelÛ
prezentaãní techniky.
VÏdy je tfieba mít rozmy‰len scénáfi akce
a s dostateãn˘m pfiedstihem zahájit
jednání s dodavatelem techniky. Konzultanti firmy AV MEDIA s vámi rádi projdou
moÏná fie‰ení a pomohou vám zorganizovat akci na takové úrovni, která pfiekvapí
i va‰e zahraniãní partnery. AV MEDIA
se mÛÏe pochlubit hodnocením, které
pfievy‰uje bûÏn˘ svûtov˘ standard
poskytovan˘ch sluÏeb.
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS 3/2002 str. 4-5
TÉ MA
TÉ MA
www.avmedia.cz
Je‰tû elegantnûj‰í je zadní projekce. Toto
fie‰ení nám umoÏní umístit nejen projektory, ale i dal‰í techniku mimo konferenãní sál. Z pohledu úãastníkÛ se jedná
o technicky velice ãisté a neru‰ící fie‰ení.
Multiprojekce
Stále ãastûji pfiicházejí zákazníci s poÏadavky na instalaci nûkolika projekãních
ploch. Toto fie‰ení jim umoÏÀuje prezentovat vedle sebe zahraniãní i ãeskou verzi
pfiedná‰ky, obraz fieãníka spolu s prezentací nebo tfieba vzdálené úãastníky, ktefií
jsou pfiipojeni pomocí videokonference.
Nutná je obrazová reÏie, ze které technici
ovládají jednotlivé projekce. ProtoÏe vût‰ina obrazÛ je z poãítaãe, nepouÏívá se
bûÏná videoreÏie, ale je tfieba vyuÏít reÏii
a náhledov˘ch monitorÛ pro zobrazení
poãítaãov˘ch signálÛ.
KONFERENâNÍ
KUCHA¤KA
Karel Knetl
·éfkuchafi prozrazuje tajemství
pfiípravy úspû‰n˘ch kongresÛ
a konferencí
Pfiirovnání k pfiípravû lahodného menu je
v tomto pfiípadû na místû. I úspûch
konference je totiÏ úmûrn˘ pouÏití správn˘ch ingrediencí - technickému zaji‰tûní
a peãlivosti celé pfiípravy. K tomu je ale
dÛleÏité znát v‰echny podstatné informace
o konferenci, a tím minimalizovat riziko
pfiípadn˘ch nedorozumûní a stresÛ v prÛbûhu samotné akce. Zcela klíãové je také
vãasné zahájení pfiípravn˘ch prací. AV
MEDIA poskytuje sv˘m klientÛm technologie i obsluhu pro konference vÏdy na míru.
Podívejme se proto nyní na dÛleÏité
informace, bez kter˘ch se pfii navrhování
vhodného uspofiádání neobejdeme.
Rozsah konference
Podle zamûfiení a programu konference
a podle pfiedpokládaného poãtu úãastníkÛ mÛÏeme urãit nejen poãet projekcí
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
a rozmístûní úãastníkÛ v sále, ale i technickou nároãnost a vybavenost konference. Plánovan˘ poãet úãastníkÛ je pro nás
pfii pfiípravû velice dÛleÏit˘. Na jeho základû se pfiipravuje rozvrÏení místnosti - „layout“.
Stanovení velikosti projekãní plochy
V rozvrÏení místnosti hledáme vhodné
umístnûní plátna a jeho správnou
velikost tak, aby v‰ichni dobfie vidûli. Pro
zobrazení poãítaãové prezentace, která
doprovází vystoupení fieãníka, potfiebujeme vût‰í projekãní plochu neÏ pro
prezentaci videa. Na‰e doporuãení vhodné projekãní plochy souvisí s umístûním
nejvzdálenûj‰ího diváka. Vydûlíme-li
vzdálenost nejvzdálenûj‰ího diváka od
projekce ãíslem 6, získáme potfiebnou
v˘‰ku plátna pro poãítaãovou prezentaci
(blíÏe viz pfiíklad na následující stranû).
BohuÏel je ale vût‰ina sálÛ nízk˘ch.
Pokud je dlouh˘ 20 m, potfiebujeme
plátno o v˘‰ce 3 m, spodní hranu
minimálnû 1,4 m od podlahy a tudíÏ sál
by mûl mít v˘‰ku alespoÀ 4,5 m.
Prostorové uspofiádání
Nízké stropy jsou ãast˘m omezením,
a proto nabízíme zákazníkÛm hned nûko-
5
3
M
90
lik fie‰ení. Tím nejjednodu‰‰ím je doplnûní
hlavní projekce podpÛrn˘mi obrazy
z plazmov˘ch displejÛ nebo zadnû
projekãních boxÛ (velikost úhlopfiíãky aÏ
180 cm). Ménû tradiãním, zato moÏná
lep‰ím fie‰ením, je otoãení prostorového
uspofiádání sálu „na ‰ífiku“. Hlavní pfiedností je mimo jiné podstatnû lep‰í
kontakt pfiedná‰ejícího s posluchaãi.
Zadní, nebo pfiední projekce?
Dal‰í fází je volba vhodného umístûní
techniky. Je tfieba umístit reproduktory,
spotové reflektory, tlumoãnickou kabinu,
atd. VÏdy je tfieba pamatovat na poÏadavky
zákazníka, technické poÏadavky zafiízení,
ale i tlumoãníkÛ, ktefií potfiebují udrÏovat s pfiedná‰ejícím vizuální kontakt
a potfiebují vidût i na projekãní plochu.
Ofií‰kem je umístûní projekãní techniky.
Vzdálenost, kterou potfiebujeme mezi
projektorem a plátnem se rovná zhruba
dvojnásobku ‰ífie projekãní plochy. Pfii
bûÏném uspofiádání projektory vycházejí
do sálu mezi úãastníky. Proto doporuãujeme vyuÏití speciálních objektivÛ a umístûní projektorÛ na konec sálu za zadní
fiady posluchaãÛ na vkusné podstavce.
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Chytré drobnosti
Profesionální prÛbûh akce zaruãí
spolupráce organizátorÛ a prezentátorÛ
s obsluhujícími techniky, ktefií pfiipraví pro
kaÏdého fieãníka jeho prezentaci z poãítaãe v reÏijním pracovi‰ti.
¤eãník má moÏnost svou prezentaci vidût
na náhledovém monitoru a ovládat ji
prostfiednictvím tzv. Cue Light. Jedná se
o dálkov˘ ovladaã prezentace se dvûma
tlaãítky (obdoba kláves PgDn a PgUp),
kter˘mi se jednodu‰e pohybuje ve
snímcích své prezentace. ¤eãník se díky
této technologii nezatûÏuje technick˘mi
detaily projekce a i posluchaãi jsou
u‰etfieni dlouh˘ch pfiestávek nutn˘ch pro
vyhledání pfiíslu‰né prezentace nebo pfii
v˘mûnách notebookÛ pfiedná‰ejících.
diapozitivy a pfievádí je na video nebo
poãítaãov˘ signál. Pomocí datové projekce
bylo tudíÏ tfieba zobrazit následující signály:
4 x poãítaã a notebook s Windows
i Apple OS, multinormov˘ VHS pfiehrávaã,
DVD a Betacam pfiehrávaã, diapfievodník
a vizualizér.
HOTEL
MARRIOTT
Karel Knetl
Mezinárodní konference o antivirovém v˘zkumu
¤eãníci, ktefií pfii‰li na
poslední chvíli, se
mohli pfiipojit se sv˘m
notebookem pfiímo
u fieãnického pultu
Vhodn˘m pfiíkladem uspofiádání místnosti i pouÏití techniky je mezinárodní lékafiská konference v hotelu Marriott v Praze.
JelikoÏ sály byly pro projekci pro poÏadované mnoÏství posluchaãÛ (240) velmi
nízké, bylo zvoleno ‰iroké uspofiádání
s vícenásobnou pfiední projekcí na ãelní
fale‰nou stûnu, postavenou pro tuto
pfiíleÏitost.
Spojené sály Bohemia v hotelu Marriott
mají následující parametry: 33,5 m x 14,5
m (d x ‰) a v˘‰ka stropu je 3 m. KdyÏ pouÏijeme podélné uspofiádání sálu zjistíme,
Ïe vzdálenost poslední fiady divákÛ od
projekce je 26 m. Potfiebujeme tedy
projekãní plochu o minimální v˘‰ce 4,3 m
(26 : 6 = 4,3 m). Pfiiãte-li se v˘‰ka spodní
hrany plátna, min. 1,4 m, vychází nám, Ïe
v˘‰ka stropu by mûla b˘t alespoÀ 5,7 m.
Takto velká projekãní plocha se v‰ak do
sálu fyzicky ani nevejde. Otoãili jsme
proto sál na ‰ífi (viz obrázky) a tím jsme
docílili, Ïe nejvzdálenûj‰í fiada divákÛ byla
Aby se fieãníci nemuseli otáãet a vÏdy
mûli pod kontrolou, co se dûje na projekcích za nimi, mûli k dispozici pfied sebou
náhledov˘ plazmov˘ monitor (ten
zároveÀ slouÏil i pro ostatní mluvãí za
pfiedsednick˘m stolem ke sledování
prezentace). JelikoÏ na nûkolika projekcích nelze pouÏít 1 laserové ukazovátko
v jedin˘ moment, byla k dispozici za
fieãnick˘m pultem „speciální“ my‰, která
slouÏila jako ukazovátko na v‰ech
projekcích.
Pfii konferenci s vût‰ím mnoÏstvím fieãníkÛ,
je vÏdy tfieba pfiesnû dodrÏovat ãasov˘
témûfi 2,5 krát blíÏe, neÏ v pfiípadû podélného uspofiádání. Pfii pouÏitém uspofiádání na ‰ífi byla potfiebná v˘‰ka projekãní
plochy uÏ pouh˘ch 1,8 m.
Aby v˘konné datové projektory nepfiekáÏely mezi obecenstvem, bylo vyuÏito
stfiednû dlouh˘ch objektivÛ a projektory
umístûny na speciální podstavce za zadní
fiady divákÛ. Díky tomu, Ïe byly tûsnû pod
stropem, mohli se úãastníci volnû pohybovat, aniÏ by na plátnech hráli stínové
divadlo.
ProtoÏe se jednalo o v˘znamnou lékafiskou konferenci, pouÏívali fieãníci prezentace pfiipravené na poãítaãích, nûktefií
mûli i prÛhledné fólie a jiní si pfiivezli
diapozitivy. ProtoÏe z jednoho diaprojektoru nebylo moÏné promítat na v‰echny
plochy (nemluvû o nízkém v˘konu
diaprojektorÛ ve srovnání s datov˘mi
projektory), byl pouÏit diapfievodník,
zafiízení, které v reálném ãase skenuje
plán. K vymezení ãasu jednotliv˘ch fieãníkÛ byl pouÏit jednoduch˘ „speaker
timer“, na kterém se odpoãítával podle
scénáfie pfiedem urãen˘ ãas pro prezentaci.
¤eãník mohl velice jednodu‰e sledovat
ãas své prezentace. O pfiepínání signálÛ,
plnûní diazásobníkÛ i o programování
„speaker timeru“ se starali na‰i technici.
Celá konference probûhla k naprosté
spokojenosti úãastníkÛ, mluvãích i zahraniãního klienta. A úspûch byl podmínûn
právû vãasnou a dÛkladnou pfiípravou.
Jedinû tak bylo moÏné zajistit, aby kaÏd˘
z organizátorÛ i obsluhy mûl jednoznaãnû
urãené a vymezené úkoly a povinnosti.
V prÛbûhu pfiípravy byl zpracován
podrobn˘ scénáfi a program konference,
zakresleny diagramy tokÛ signálÛ a vãas
bylo zváÏeno a navrhnuto vhodné
uspofiádání místnosti tak, aby úãastníci
mohli komfortnû sledovat promítané
prezentace.
Podmínka úspûchu
Hladk˘ prÛbûh konference je podmínûn
peãlivou pfiípravou organizátorÛ se v‰emi
partnery. Na tûchto závûrech se shodli
zástupci zákazníkÛ a organizátorÛ
s dodavateli sluÏeb na panelové diskusi
organizované v hotelu Intercontinental.
Mezi dodavateli byly hotely, cestovní kanceláfie, letecké spoleãnosti
a AV MEDIA jako zástupce poskytovatelÛ
prezentaãní techniky.
VÏdy je tfieba mít rozmy‰len scénáfi akce
a s dostateãn˘m pfiedstihem zahájit
jednání s dodavatelem techniky. Konzultanti firmy AV MEDIA s vámi rádi projdou
moÏná fie‰ení a pomohou vám zorganizovat akci na takové úrovni, která pfiekvapí
i va‰e zahraniãní partnery. AV MEDIA
se mÛÏe pochlubit hodnocením, které
pfievy‰uje bûÏn˘ svûtov˘ standard
poskytovan˘ch sluÏeb.
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS 3/2002 str. 6-3
TEC H NOLOG I E
INSPIRAC E
www.avmedia.cz
DATOVÉ PROJEKTORY ZBLÍZKA
Petr Hrube‰
sRGB - nov˘ pojem v oblasti datov˘ch projektorÛ
Jistû se vám nûkdy zdálo, Ïe obraz promítan˘ datov˘m projektorem není dokonalou
kopií obrazu na va‰em bûÏném CRT
monitoru ãi LCD monitoru notebooku,
zkrátka není úplnû stejnû barevn˘. Odpovûì, proã tomu tak je, je vcelku snadná.
KaÏdé z tûchto zafiízení pouÏívá na vytváfiení barevného obrazu jin˘ princip.
V poãítaãovém monitoru je doposud
nejbûÏnûj‰í pouÏití CRT (z anglického
Cathod Ray Tube) obrazovky, kde se barevn˘ obraz vytváfií postupn˘m rozsvûcením
ãerveného (R), zeleného (G) a modrého (B)
Lev˘ obrázek ilustruje úãinky funkce sRGB
luminoforu tfiemi nezávisle modulovan˘mi
elektronov˘mi svazky. V pfienosn˘ch
poãítaãích se pouÏívá ploch˘ch LCD
zobrazovaãÛ. Jejich princip spoãívá
v prosvûtlování barevného LCD zobrazovaãe s úhlopfiíãkou 25 cm a více.
Jak jistû víte, u LCD projektorÛ je obraz
vytváfien podobnû, s tím rozdílem, Ïe jsou
pouÏity 3 separátní velmi malé LCD
zobrazovaãe s úhlopfiíãkou 0,7 aÏ 1,8
Na první pohled obraz
mírnû pohasne, ale
reprodukce barev se
zpfiesní a barevná teplota
se srovná
palcÛ a svûteln˘m zdrojem je v˘bojka.
LCD projektory mají sytûj‰í barvy neÏ CRT
monitor a také ãasto barevnû posunutou
reprodukci ‰edé i bílé barvy (vût‰inou do
modrozelen˘ch ãi nazelenal˘ch tónÛ). Je
to dáno jinou barevnou teplotou
svûtla v˘bojky i snahou dosáhnout
s danou v˘bojkou co nejvût‰ího svûtelného
v˘konu.
Jak je vidût, principy zobrazování jsou
zcela odli‰né, a proto není moÏné
dosáhnout naprosto shodné barevné
reprodukce. Pro bûÏné kanceláfiské aplikace to není problém, ale urãité profese
a obory jako DTP studia, profesionální
grafické aplikace, návrháfii a designéfii
mají vy‰‰í nároky. Proto je vûnováno
znaãné úsilí sjednocení barevné reprodukce bez ohledu na to, jak˘m zpÛsobem
je obraz vytváfien.
Jako reference je pouÏito CRT technologie,
protoÏe je to nejstar‰í a nejpropracovanûj‰í technologie s vysokou reprodukovatelností a pfiesností barev. Aby se barevná
reprodukce projektorÛ co nejvíce pfiiblíÏila CRT monitorÛm, byl definován
standard sRGB.
Co se tedy stane, kdyÏ na projektoru aktivujeme reÏim sRGB? Na první pohled
obraz mírnû pohasne a lehce zfialoví, ale
máme-li pro srovnání zapojen i kvalitní
poãítaãov˘ monitor ãi TV pfiijímaã, uvidíme, Ïe se jim obraz z projektoru velmi
pfiiblíÏí. Barevná reprodukce se zpfiesní
a základní barevná teplota se srovná
s ideálnû nastaven˘m CRT monitorem.
Rozdíly jsou patrné pfiedev‰ím v reprodukci pastelov˘ch barev a barevnû
neutrálních ploch, kde je citlivost oka na
barevné rozdíly nejvy‰‰í. Vzhledem
k tomu, Ïe u projektorÛ mohu bílou
barvu mûnit pouze sníÏením úrovnû
jednotliv˘ch barevn˘ch sloÏek, dojde
k urãité ztrátû svûtelného v˘konu. Z na‰í
nabídky je touto funkcí vybavena nejnovûj‰í fiada LCD projektorÛ EPSON
EMP 600, 800 a 810. Já osobnû vidím
nejãastûj‰í pouÏití reÏimu sRGB ve velmi
kvalitním domácím kinû, napfiíklad se
‰piãkov˘m ‰irokoúhl˘m videoprojektorem EPSON EMP TW100.
Petr Barcal
Lehãí uÏ to nebude...
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
je pomûrnû kompatibilní - jsou zachována
písmena, obrázky, vût‰ina efektÛ je
reprodukována vûrnû.
Spoleãnost CONDUITS prodává ponûkud
odli‰nû zamûfien˘ POCKET SLIDES. I ten
pfii reprodukci prezentací zachovává obsahovou i grafickou stránku prezentace
vãetnû efektÛ v pÛvodní podobû. Navíc
v‰ak umoÏÀuje úpravu jiÏ vytvofien˘ch ãi
pfiípravu zcela nov˘ch prezentací.
Hardware
Prezentaãní SW nám sice umoÏní prohlíÏet
prezentaci pfiímo na obrazovce malého
poãítaãe, ale jak dostat grafick˘ signál ven,
na velk˘ monitor ãi dokonce projektor?
Konektor grafického v˘stupu na tûchto
zafiízeních chybí, a tak musíme pouÏít
speciální adaptér. Nejroz‰ífienûj‰í je
5
3
Miroslav ·ichta
Uãebna v˘poãetní techniky ve
starobyl˘ch prostorách Klementina
PREZENTACE A KAPESNÍ POâÍTAâE
Ve snaze podílet se na rychlém rÛstu trhu
s kapesními poãítaãi (správnûji PDA =
personálními digitálními asistenty) pfii‰la
pfied lety firma Microsoft s konkurenãním
operaãním systémem proti tehdy
dominujícímu PALM OS. Na nové platformû Windows CE (Pocket PC) vznikla
celá fiada zafiízení, která od poãátku
vyuÏívala ‰iroké kompatibility nového
systému se svûtem PC.
Jednou z mála kanceláfisk˘ch aplikací,
kterou firma Microsoft nezmen‰ila do
formátu pro PDA je MS PowerPoint.
Chceme-li tedy mít „v kapse“ i prezentaãní
nástroje, musíme se poohlédnout jinde.
Software
Vyzkou‰eli jsme nûkolik nabízen˘ch
programÛ, pro které je charakteristické,
Ïe jako zdrojové soubory pouÏívají
prezentace vytvofiené v dnes nejroz‰ífienûj‰ím prezentaãním SW: MS PowerPoint.
Podle na‰ich zku‰eností jsou nejzajímavûj‰í dva z nich.
Firma WESTTEK nabízí prohlíÏeã nazvan˘
CLEAR VUE. Ten jako jedin˘ zachovává
prezentaci ve formátu ppt (tj. MS PowerPoint) i po uloÏení dat na PDA. Prostfiedí
STÁTNÍ
TECHNICKÁ
KNIHOVNA
M
90
VOYAGER CF VGA od spoleãnosti
COLORGRAPHIC (je v nabídce AV MEDIA)
a FLYJACKET od LIFEVIEW. VOYAGER je
velmi univerzální, neboÈ pro v˘stup vyuÏívá
Compact Flash rozhraní, které je vût‰inou
pfiímo na tûle poãítaãe (HP Jornada,
CASIO Cassiopea, TOSHIBA e-Genio, …),
pfiípadnû lze poãítaã o toto rozhraní
snadno a levnû roz‰ífiit.
K ãemu je to dobré
Nejzajímavûj‰í je pro prezentátory asi
moÏnost v˘raznû zredukovat své prezentaãní vybavení co do velikosti a hmotnosti
(viz akãní nabídka na stranû 8). Kombinace
s nejmen‰ími projektory je potom pro
nezasvûcené ‰okující nejen svou velikostí,
ale i kvalitou.
Atraktivní je také moÏnost vyuÏít PDA jako
záloÏní prezentaãní zafiízení. Úãastníci
kurzÛ Prezentaãní univerzity si urãitû
pamatují zásadu: „Mûjte pfiipraven nouzov˘ scénáfi.”
Zvlá‰È pohybliví prezentující upfiednostní
PDA jako zdroj signálu pfii pohybu po
místnosti. Tím ov‰em moÏnosti zdaleka
nekonãí: fotografie uloÏené na PDA
mohou b˘t pfiedvedeny i na obrazovce
televizoru, nebo prezentátor mÛÏe
dolaìovat ãi nacviãovat prezentaci
v letadle ãi ve v˘tahu, atd.
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Na pfielomu roku 2001/2002 jsme mûli
pfiíleÏitost spolupracovat se Státní
technickou knihovnou v Praze na modernizaci prezentaãního vybavení pro uãebnu
v˘poãetní techniky.
V pÛvodní konfiguraci byla uãebna
vybavena datov˘m projektorem ASK
Impression A4+ se základním rozli‰ením
SVGA, kter˘m se promítaly v˘stupy z PC
a vizualizéru. Poãítaãové aplikace uÏivatele jsou vytváfieny v rozli‰ení XGA, a proto
se postupnû objevila nutnost stávající
datov˘ projektor nahradit nov˘m s vy‰‰ím
rozli‰ením. Také svûteln˘ v˘kon starého
stroje nevyhovoval plnû reÏimu práce
v místnosti.
Místnosti Státní technické knihovny
se nacházejí v prostorách praÏského
Klementina. V samotné uãebnû nalezneme klenuté stropy, takÏe bylo Ïádoucí
vyhnout se zbyteãn˘m násiln˘m zásahÛm
do vzhledu místnosti. Proto také v poãítaãov˘ch uãebnách tolik populární stropní
projekce nepfiicházela v úvahu.
vi názornû dotykem ruky obsluhovat
‰kolenou aplikaci. Navíc tato projekce
postaãuje pfii ãásteãnû obsazené místnosti.
2. Dal‰í obraz z druhého projektoru
EPSON EMP 810 o ‰ífice cca. 250 cm,
kter˘ je promítán ze stoleãku mezi klenby
pfiímo na zeì, mÛÏe pfii plnû obsazené
místnosti zobrazovat stejnou informaci
jako na SMARTBoardu nebo informaci
z jiného média (dal‰í poãítaã, vizualizér,
videorekordér, videokamera apod.).
Tím byl splnûn i dal‰í z poÏadavkÛ
- moÏnost snadného pfiemisÈování druhého
projektoru.
Ocenûné fie‰ení
¤e‰ení pouÏité pro instalaci v˘ukové
techniky pfiispûlo také v kvûtnu tohoto
roku k ocenûní této ‰kolící místnosti.
Úãastníci 8. roãníku konference INFORUM
jí na základû hlasování udûlili cenu Inforum 2002. Budete-li mít o tento zpÛsob
fie‰ení projekce v poãítaãové uãebnû
zájem, rádi vám podáme bliωí informace.
Dûkujeme touto cestou panu ing. Vildovi
a paní PhDr. Klouãkové ze Státní technické
knihovny, Ïe jsme mohli u nich tento
zajímav˘ projekt zrealizovat.
SMARTBoard umoÏÀuje
lektorovi dotykem ruky
názornû obsluhovat
‰kolenou aplikaci
Ponûkud netypické uspofiádání posluchaãsk˘ch míst podél oválné stûny
a z toho vypl˘vající pozorovací pohled,
také vyÏadovalo hledat trochu nestandardní ale zároveÀ ekonomické fie‰ení.
Spoleãnû se zákazníkem jsme vytipovali
produkt vhodn˘ do poãítaãové uãebny:
interaktivní lektorskou tabuli SMARTBoard ve verzi pro zadní projekci. Pro
rozmûry a uspofiádání místnosti nebyl
v‰ak ani SMARTBoard s plochou
150 x 110 cm v jednoduché projekci
postaãující.
Interaktivní dvojprojekce
Propoãtením rÛzn˘ch cenov˘ch variant
jsme dospûli ke koneãnému a plnû
vyhovujícímu fie‰ení dvouprojekãního
uspofiádání:
1. SMARTBoard pro zadní projekci
s interaktivní projekãní plochou
120 x 90 cm v zákaznickém boxu s datov˘m projektorem EPSON EMP 810
o v˘konu 2000 ANSI lm umoÏÀuje lektoro-
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS 3/2002 str. 2-7
AKTUALITY
UPGRADE
GÉNIUS
GENETIKY
www.avmedia.cz
Michal Kreuter
Jméno Gregora Mendela je v‰eobecnû
znám˘m pojmem. Jeho pokusy s hrachem, jeÏ byly základem nauky o dûdiãnosti, jsou nám dosud známy z hodin
biologie. Pfiesto v‰ak zÛstává vlastní
v˘znam Gregora Mendela ‰iroké vefiejnosti
dodnes témûfi neznám˘. Málokdo ví, Ïe je
zcela oprávnûnû pokládán za pÛvodního
zakladatele vûdy, která je dnes známa jako
genetika. Místo Mendelova pÛsobení,
kter˘m je Opatství sv. Tomá‰e v Brnû, se
proto stalo dûji‰tûm v˘stavy s názvem
„Génius genetiky“, která byla právû
zahájena a bude probíhat do kvûtna 2003.
K realizaci v˘stavy byla pfiizvána mezinárodnû uznávaná skupina kurátorÛ. Brit‰tí
specialisté, ktefií se prostfiednictvím svého
podniku „Artakt“ snaÏí uskuteãÀovat
projekty na prÛseãnici umûní a vûdy,
vypracovali poutavou koncepci v˘stavy.
Ta pfiedpokládá konfrontaci historick˘ch
originálÛ s díly souãasného umûní, která
byla vytvofiena právû pro tuto v˘stavu.
Koncepce zahrnovala také neotfielé zpÛsoby vyuÏití projekãní techniky, kterou jsme
mûli to potû‰ení technicky navrhnout
a instalovat. Proto si vás dovolujeme
pozvat k náv‰tûvû této ojedinûlé v˘stavy.
Radek KfiíÏ
Nové produktové skupiny a ceníky
Jak˘ záÏitek jste si z prezentací pfiivezla?
K nejzajímavûj‰ím vystoupením patfiila
série pfiedná‰ek nazvaná „The Presentation Survival School“ zamûfiená na osvojení klíãov˘ch dovedností a postupÛ
nezbytn˘ch pro „pfieÏití“ prezentace. Ve
v˘kladu se stfiídali dva fieãníci, ktefií se vzájemnû v˘bornû doplÀovali a kaÏd˘ pfiiná‰el jin˘ pohled na problematiku pfiípravy,
tvorby a podání prezentací. Jeden byl
pohledem psychologa, druh˘ pak technického specialisty. Musím fiíci, Ïe právû
kombinace tûchto dvou pfiístupÛ je vlastní i semináfiÛm a tréninkÛm Prezentaãní
univerzity. Získala jsem tak praktické tipy
a inspiraci pro své semináfie.
Jak˘ je styl prezentací americk˘ch
lektorÛ - fieãníkÛ?
Osobnost a temperament pfiedná‰ejících
se odráÏí i ve stylu jejich vystupování
a projevu pfii prezentaci. Z tohoto pohledu
byla konference v Atlantû skvûlou pfiíleÏi-
V˘bornû se osvûdãila
kombinace pfiístupu
psychologa a technika
PREZENTÁTO¤I
V ATLANTù
ptal se Michal Kreuter
Srovnejme své
prezentace se svûtem
Mgr. Marcela Dohnalová, která se v rámci
Prezentaãní univerzity zamûfiuje na pfiípravu a trénink fieãníkÛ a prezentátorÛ, se
nedávno zúãastnila konference o prezentacích v Atlantû. Ta je nejvût‰ím setkáním
profesionálních fieãníkÛ, moderátorÛ
a lektorÛ nejen ze Spojen˘ch státÛ, ale
z celého svûta. Ze své cesty si pfiivezla
spoustu dojmÛ i novinek, a proto jsme ji
poÏádali, aby se o nû podûlila s na‰imi
ãtenáfii.
Co pro Vás bylo hlavním podnûtem, Ïe
jste se vydala do Atlanty?
Touha hledat inspirace a zajímavé nápady
pro prezentace a semináfie Prezentaãní
univerzity. Nechci-li ztratit krok s tûmi
nejlep‰ími, musím jako lektorka kromû
jiného také sledovat aktuální trendy
a nové pfiístupy ve svém oboru. Zajímalo
mû také srovnání na‰eho evropského
pfiístupu k vystupování a prezentacím
s pojetím americk˘m.
C
90
80
70
60
PR EZE NTAâ N Í U N IVE RZITA
www.avmedia.cz
50
40
30
20
10
tostí shlédnout rozdílné prezentaãní styly
a pfiístupy. V‰imla jsem si dvou viditelnû
odli‰n˘ch pojetí prezentace: první
z nich by se dalo nazvat jako „high-tech“
a prezentace z této skupiny se vyznaãovaly
vysokou úrovní grafického zpracování
nejãastûji v MS PowerPoint s vyuÏitím
v˘razn˘ch zvukov˘ch a animaãních efektÛ.
„Interaktivní“ pojetí prezentací se naopak
vyznaãovalo minimálním pouÏíváním
audiovizuální techniky a velk˘m dÛrazem
na osobní kontakt a zapojení kaÏdého
z úãastníkÛ. Obvykl˘ poãet posluchaãÛ
v sále pfiesahoval 50 osob, pfiesto se
fieãníkÛm podafiilo zaujmout a získat
aktivní pozornost vût‰iny úãastníkÛ.
MÛÏete porovnat úroveÀ prezentací
v âechách a ve svûtû?
Americké publikum je obecnû velmi
vstfiícné a vítá oÏivující momenty i jak˘koliv
pokus o originalitu fieãníkÛ spontánním
potleskem. Myslím si v‰ak, Ïe i na‰i
posluchaãi na prezentacích a semináfiích
pookfiejí, kdyÏ se pokusíme pfiipravit jim
místo pfiedem pfiedvídatelného scénáfie
nûjaké pfiekvapení ãi oÏivení. Pro mû
osobnû bylo nejvût‰ím a velmi pfiíjemn˘m pfiekvapením této cesty zji‰tûní, Ïe
úroveÀ na‰ich prezentací ve srovnání
s Amerikou není v˘raznû niωí a jakkoliv
zaostalá. Naopak tím, Ïe stále více z nás
rozvíjí své prezentaãní schopnosti a dokáÏe
vyuÏívat i moderní audiovizuální techniku, drÏíme krok s prezentaãními trendy
v zámofií.
5
3
M
90
Kdo pravidelnû sleduje na‰e webové
stránky, tak jiÏ v polovinû dubna
zaregistroval, Ïe zaãaly první z fiady
jejich úprav s cílem poskytnout a zpfiehlednit maximum informací o prezentaãní
a projekãní technice, na‰ich produktech
a co nejvíce zjednodu‰it v˘bûr vhodného
zafiízení. Co tedy na stránkách AV MEDIA
naleznete nového? Pfii úpravách jsme se
pfieváÏnû zamûfiili na roz‰ífiení a doplnûní
oblasti t˘kající se produktÛ, tedy informací,
které vyhledáváte zdaleka nejãastûji,
a vytvofiení ãásti stránek vûnované
informacím z technologické oblasti.
VYTVÁ¤ÍME
PREZENTACE
V POâÍTAâI
Marcela Dohnalová, Jan Halász
aneb jak na (ne)pfiehledné tabulky
Stává se vám, Ïe pfii sledování prezentace
plné ãísel, tabulek a grafÛ ztrácíte
orientaci i trpûlivost? Pfiem˘‰líte pfii
pfiípravû vlastní prezentace, jak zjednodu‰it a zpfiehlednit tu zmûÈ ãísel, rámeãkÛ
a ãar tak, aby z nich vznikla elegantní
a názorná tabulka? Pak si pfieãtûte dne‰ní ãást seriálu s tipy a inspirací pro tvorbu
pfiehledn˘ch a vizuálnû pÛsobiv˘ch
tabulek.
Pan Dvofiák, obchodní fieditel spoleãnosti
OPMAS - v˘robce plastov˘ch oken,
pfiipravuje na poradu prezentaci s pfiehledem v˘roby spoleãnosti. PomÛckou mají
b˘t snímky s tabulkami roãní v˘roby
a prodeje. Obsahují sice mnoho ãíseln˘ch údajÛ, ale panu Dvofiákovi se zdají
dobfie ãitelné a srozumitelné.
První snímek
Produktová oblast
Zde jsme se zamûfiili pfiedev‰ím na to,
aby v‰echny produktové skupiny mûly
jednotnou strukturu. KaÏdá ze skupin
obsahuje úvodní stránku, kde je základní
popis skupiny, popfiípadû její ãlenûní na
podskupiny, a stránku produktÛ, kde
jsme pfiidali moÏnost tfiídûní a vyhledávání,
které v˘raznû usnadní porovnání poÏadovan˘ch informací. Souãasnû jsme na web
uvedli podrobné informace o nov˘ch
produktov˘ch skupinách: Kopírovací
tabule, Tabule a li‰tové systémy, SMARTClass, Interaktivní tabule, ¤ídicí systémy.
AV Technologie
Stojíte pfied nákupním rozhodnutím,
kter˘ z datov˘ch projektorÛ si vybrat?
V PrÛvodci svûtem AV techniky naleznete
informace, jak zvolit ten prav˘, kter˘ bude
nejvhodnûj‰í pro va‰e potfieby. Naleznete
zde i vysvûtlení technologií datov˘ch
projektorÛ, které se v souãasné dobû
pouÏívají. Pokud se vám nûkteré popisy
a informace budou zdát pfiíli‰ technické,
nahlédnûte do dal‰í sekce. Nejãastûji
pouÏívané v˘razy naleznete ve Slovníãku
pojmÛ a nejãastûji kladené dotazy v sekci
FAQ.
Snímek vytvofien˘ ve spolupráci s grafick˘m studiem dále rozvinul vzhled tabulky
na druhém snímku.
Písková barva pozadí se zmûnila na zelenou, která postupnû pfiechází od jemné
pastelové aÏ k sytûj‰ímu odstínu. Tento
barevn˘ pfiechod je zachován také
v nadpisovém fiádku a v fiádku s celkov˘mi
poãty produkce oken. Také logo spoleãnosti je ladûno do zelena. ¤íká se, Ïe
Tabulka zdÛrazÀuje souhrnn˘ poãet kusÛ
vyroben˘ch v jednotliv˘ch letech. Barvou
a velikostí pouÏitého písma se viditelnû
odli‰uje fiádek nadpisující roky a fiádek
s celkov˘m poãtem vyroben˘ch kusÛ.
Pro oãi posluchaãÛ tak bylo vytvofieno
vizuální spojení mezi klíãov˘mi údaji.
Z kaÏdé tabulky by mûlo b˘t zfiejmé, jak ji
ãíst, zda po fiádcích ãi po sloupcích.
V pÛvodní tabulce na snímku ã. 1 mÛÏeme
graficky zv˘raznit fiádky, pak srovnáváme
v˘voj v˘roby v jednotliv˘ch letech. Nebo
mÛÏeme odli‰it sloupce, pak bychom
porovnávali produkci konkrétních modelÛ
plastov˘ch oken vÏdy v jednom roce.
Obvykle je pro zv˘raznûní sloupcÛ
a fiádkÛ vhodnûj‰í barevn˘ podklad neÏ
ãáry a rámeãky.
Na rozdíl od prvního snímku vyuÏívajícího
standardní ‰ablonu Globální MS PowerPoint je pouÏita upravená ‰ablona. Obsahuje zajímav˘ grafick˘ prvek znázorÀující
v˘fiez mapy svûta. Ten byl upraven
a zvût‰en, protoÏe vhodnû podporuje
slogan a poslání spoleãnosti OPMAS.
Pozadí snímku dostalo naÏloutlou pískovou barvu, která pÛsobí tepleji a vstfiícnûji
neÏ neutrální a chladné bílé pozadí.
Z kaÏdé tabulky by
mûlo b˘t zfiejmé, jak
ji ãíst, zda po fiádcích
ãi po sloupcích
„zelená uklidÀuje“, tato barva v‰ak mÛÏe
v posluchaãích vzbudit také asociaci rÛstu
a v˘voje (napfi. jarní pfiíroda), coÏ koresponduje s rostoucími hodnotami v tabulce.
V˘razn˘mi svisl˘mi liniemi a nápisem
grafik upozorÀuje na mimofiádnû
úspû‰n˘ rok spoleãnosti OPMAS. ·ipky,
které se objevily u hodnot v˘roby pro rok
2003, naznaãují plánovan˘ rÛst - stabilitu
- ãi pokles produkce uveden˘ch modelÛ.
Jejich ãervená barva se vhodnû doplÀuje
se zelen˘m pozadím snímku. Ilustrativní
obrázky srovnávan˘ch modelÛ plní funkci
vizuální kotvy a tvofií protipól k ãíseln˘m
údajÛm v tabulce
Tfietí snímek
PÛvodní tabulka je vytvofiena v programu
MS Excel a zkopírována do PowerPointu.
Obsahuje více neÏ 10 fiádkÛ a 6 sloupcÛ
zaplnûn˘ch textem a ãísly.
Na první pohled není jasné, které ãíselné
údaje patfií ke kter˘m popiskám. A pfiidání
údajÛ o poãtu zamûstnancÛ v jednotliv˘ch závodech ãiní snímek je‰tû více
nepfiehledn˘. Není patrné, co chce
prezentátor tabulkou fiíci. Chce srovnávat
poãet vyroben˘ch kusÛ s poãtem zamûstnancÛ? Nebo chce pfiedstavit plán v˘roby
na rok 2003? âi snad upozornit na nov˘
model plastového okna?
Jednoduché pravidlo pro pfiípravu prezentace zní: „1 my‰lenka = 1 vizuální
pomÛcka“ (snímek, fólie, tabulka, graf,
obrázek aj.), jinak hrozí, Ïe své posluchaãe
zahltíte informacemi.
Druh˘ snímek
Váháte nad snímky své prezentace?
Rádi vám s nimi poradíme. Pokud nám
po‰lete svÛj komentáfi (návrhy, postfiehy ãi pfiipomínky) k na‰emu seriálu
a snímek v programu MS PowerPoint,
se kter˘m se pot˘káte, na oplátku vám
ho graficky upravíme. Va‰e komentáfie
a zajímavé snímky uvítáme na adrese
[email protected]
Bude-li chtít pan Dvofiák upozornit na
mimofiádnû úspû‰n˘ rok 2001, mÛÏe
vyuÏít nápadu na tomto snímku. Snímek
vizualizuje my‰lenku, Ïe v˘roba spoleãnosti pfiekonala v roce 2001 v‰echna
oãekávání. Obrázek lupy vtipnû a nápaditû zv˘razÀuje zvolen˘ ãíseln˘ údaj
pouÏitím jednoduchého obrázku. Ten je
pouÏit ze standardní galerie klipartÛ MS
Office, pfiípadnû lze vyuÏít bohatou galerii
klipartÛ pro prezentace na www stránkách http://dgl.microsoft.com/ Iluze
písma zvût‰eného lupou dosáhneme pfii
vyuÏití nástrojÛ Wordartu (panel nástrojÛ
Kreslení, menu VloÏit - obrázek - WordArt).
Toto ozdobné písmo mÛÏe b˘t rÛznû
tvarováno a oh˘báno. Pro upoutání
pozornosti mÛÏeme doplnit také zvukov˘
efekt.
âtvrt˘ snímek
NABÍDKA
NA INTERNETU
Marcela Dohnalová
On-line pfiihlá‰ka a aktuální termíny semináfiÛ
Také v letních a podzimních mûsících
máte moÏnost roz‰ífiit si své znalosti
v oblasti prezentací a zdokonalit své
prezentaãní dovednosti na semináfiích
Prezentaãní univerzity. MoÏná v‰ak
postrádáte obvyklou informaãní faxovou kartu s kalendáfiem semináfiÛ,
kterou jste byli zvyklí nacházet vloÏenou
mezi tûmito stránkami.
V‰echny aktuální termíny semináfiÛ
nejen na leto‰ní léto naleznete spolu
s on-line pfiihlá‰kou a zajímav˘mi
seriály, ãlánky a tipy pro prezentace na
na‰ich webov˘ch stránkách
http://univerzita.avmedia.cz
Hezké léto a hodnû zajímav˘ch semináfiÛ
pfiejí lektofii Prezentaãní univerzity.
vedoucí projektu: Michal Kreuter
foto: Jaroslav Zikmund, Petr Hoffmann a LukበSkuhrav˘
grafická úprava: AGAMA poly-grafick˘ ateliér, s.r.o.
vydává: AV MEDIA, s.r.o., ãlen APPT
Praha Krumlovská 530, 140 00
tel.: 02/6126 0218, [email protected]
Brno
tel.: 05/4735 7080, [email protected]
Ostrava tel.: 069/662 45 05, [email protected]
âíslo 3/02 vy‰lo v ãervnu 2002
Roãník VII.
©
V‰echny uvedené ceny jsou bez DPH a mohou podléhat zmûnám.
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
AV NEWS 3/2002 str. 8-1
AV NEWS
AKTUÁLN ù Z NAB ÍDKY
PREZENTUJTE
ULTRALEHCE
Petr Barcal
O úãinku dokonalé vizuální prezentace vás uÏ nemusí
nikdo pfiesvûdãovat, ale proã se pofiád vláãet s takovou tíhou
potfiebn˘ch vûcí? Pfiipravili jsme pro vás fie‰ení, které pfiekoná va‰e
oãekávání: v‰e potfiebné pro prezentace ve 2,5 kilogramech!
Na dubnovém setkání Jarní kolekce jsme premiérovû v âechách
pfiedvedli prezentaci z PDA. Miniaturní prezentaãní balíãek se tû‰il
neustálému zájmu mnoha náv‰tûvníkÛ. Pfiipravili jsme proto pro
vás zv˘hodnûnou nabídku „kapesní“ prezentaãní sestavy.
Navíc si ke zv˘hodnûné cenû 175.000,- Kã (zahrnuje projektor ASK
M3, adaptér Voyager CF VGA a plátno TableScreen) mÛÏete vybrat
kapesní poãítaã, kter˘ se vám bude líbit. Od nás ho dostanete se
slevou 10.000,- Kã proti bûÏné cenû.
ASK M3 - ultralehk˘ projektor o hmotnosti pouze 1,5 kg disponuje
vysok˘m svûteln˘m v˘konem 1100 ANSI lm, rozli‰ením XGA
a skuteãnû reprezentativním designem (bûÏná cena 165.000,- Kã).
Voyager CF VGA - grafick˘ adaptér, kter˘ snadno zapojíte do
Compact Flash rozhraní va‰eho kapesního poãítaãe, a kter˘ vám
umoÏní zobrazovat nejen na projektoru, ale také napfiíklad na
televizní obrazovce u vás doma (9.220,- Kã).
TableScreen - mobilní plátno o hmotnosti 1 kg s kvalitní projekãní
plochou o velikosti 80 x 60 cm (dostateãnû velká pro obvyklé
prezentace s 8 -10 posluchaãi) vám po sloÏení nezabere vût‰í
prostor, neÏ 71 x 9 x 7 cm (11.800,- Kã).
Pocket PC dle vlastního v˘bûru (se slevou 10.000,- Kã) - COMPAQ
iPAQ3870 (12.950,- Kã), COMPAQ iPAQ3850 (9.950,- Kã),
COMPAQ iPAQ3760 (6.750,- Kã), HP Jornada 568 (12.500,- Kã),
HP Jornada 545 (7.970,- Kã), a dal‰í.
ASK C300
7. roãník
3/2002
SV ùT P R EZ E NTAâ N ÍC H TE C H N O LO G I Í
SíÈov˘ projektor
Prezentátofii v Atlantû
Funkce sRGB
Tabulky v prezentacích
Ultralehké fie‰ení prezentací
Vysok˘ v˘kon a kompaktní
rozmûry pro univerzální pouÏití.
SíÈové pfiipojení do LAN pro vzdálenou správu a ovládání.
Ultralehké projektory
ASK M3
Vynikající spoleãník na cesty. Nabízí ‰piãkové parametry
v neuvûfiitelnû malém balení. Sbûratel ocenûní v prestiÏních
testech v âechách i zahraniãí.
XGA
165.000,- Kã
1100 ANSI lm
1,5 kg
Osobní projektory
EPSON EMP 51 / EMP 71
Kompaktní projektory s celou ‰kálou prezentaãních funkcí
vhodné pro prezentace i domácí kino.
SVGA /XGA
1200 / 1000 ANSI lm
95.000,-Kã / 119.000,- Kã
3,1 kg
ASK C20 / C60
V‰estrann˘ pomocník na cesty i do kanceláfie. Vynikající cena.
SVGA / XGA
1000 / 1100 ANSI lm
2,5 kg
95.000,- Kã / 125.000,- Kã
EPSON EMP 505 / EMP 715
Kompaktní projektory s moÏností prezentace bez poãítaãe
pomocí PC karty. Navíc nabízejí celou ‰kálu prezentaãních
funkcí vãetnû obrazu v obraze.
SVGA / XGA
1100 / 1200 ANSI lm
2,7 kg
135.000,- Kã / 179.000,- Kã
Nabídka platí do 31.7. 2002.
ASK C95 / C105
Nejoblíbenûj‰í projektory mezi na‰imi prezentátory. Nabízejí
nejlep‰í pomûr mezi v˘konem, funkcemi a cenou.
XGA
1500 / 2000 ANSI lm
3,4 kg
165.000,- Kã / 195.000,- Kã
PROJECTA
PortaLite
Panasonic PT-L502 / L712
Sen mnoha prezentátorÛ. ·piãkové projektory pro ty, ktefií
hledají nûco navíc. Volitelnû moÏnost prezentovat z pamûÈov˘ch karet nebo bezdrátov˘m pfienosem obrazu.
SVGA / XGA
1200 / 1600 ANSI lm
129.000,- Kã / 199.000,- Kã
David Daleck˘
Ultralehké projekãní plátno
PortaLite je zcela nov˘ model pro
3,8 kg
InFocus LP 500 / LP 530
profesionální vyuÏití zejména u ãasto cestujících prezentátorÛ nebo
v situacích, kdy je rychlá pfiíprava projekãní sestavy klíãová. Firma
Projecta, která toto ultralehké plátno na ãesk˘ trh uvádí, se stala
díky podobn˘m inovacím s vysokou technickou, uÏitkovou
i estetickou hodnotou, jedním z nejvût‰ích svûtov˘ch v˘robcÛ
projekãních ploch.
PortaLite vás uÏ na první pohled zaujme sv˘m moderním
designem, díky kterému bylo tomuto v˘robku udûleno prestiÏní
ocenûní „Good Industrial Design Award 2001“. Z elegantního
hliníkového tubusu se vysouvá projekãní
plocha, o jejíÏ dokonalé napnutí se stará
speciální nÛÏkov˘ mechanismus. Stabilitu
roztaÏeného plátna zaji‰Èují v˘klopné
noÏiãky, nejmen‰í model urãen˘ k umístûní na desku stolu je v‰ak stabilní i bez
noÏiãek.
PortaLite je k dispozici se standardním
v‰esmûrov˘m povrchem Matte White,
nebo s povrchem se zv˘‰enou odrazivostí
Datalux. Malé rozmûry a kompaktní tvar
ve sloÏeném stavu, nízkou hmotnost
i zajímav˘ design ocení kaÏd˘ nároãn˘
prezentátor na cestû za sv˘mi zákazníky
ãi partnery. Plátno PortaLite splní i ta
nejvy‰‰í oãekávání.
Vysok˘ svûteln˘ v˘kon, kontrast, ‰piãkové barevné podání,
nízká hmotnost spolu s externími moduly pro stropní montáÏ
ãi pro síÈové pfiipojení podporují vysokou univerzálnost.
SVGA / XGA
2000 ANSI lm
2,9 kg
135.000,- Kã / 199.000,- Kã
Mobilní projektory
EPSON EMP 600 / EMP 810
Univerzální projektory vhodné pro stropní instalace do men‰ích místností, s celou fiadou prezentaãních funkcí vãetnû
obrazu v obraze, reÏimu sRGB ãi nahrávání uÏivatelského loga.
SVGA / XGA
1700 / 2000 ANSI lm
135.000,- Kã / 175.000,- Kã
4,2 kg
Konferenãní projektory
PROXIMA DP 9290
Projektor s motorov˘m transfokátorem, ostfiením i posunem
obrazu, v˘mûnn˘mi objektivy, vhodn˘ pro pevné umístûní do
velk˘ch místností.
XGA
335.000,- Kã
3500 ANSI lm
7,5 kg
EPSON EMP 8150
Pfiipravené zapojení do poãítaãové sítû LAN/WAN, spolu
s moÏností prezentovat pfiímo z vestavûného poãítaãe nabízejí zcela nové moÏnosti vyuÏití projekãní techniky.
XGA
3000 ANSI lm
9,1 kg
445.000,- Kã
V‰echny uvedené ceny jsou bez DPH a mohou podléhat zmûnám.
C
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
M
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
KONFERENâNÍ
KUCHA¤KA
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
Y
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3

Podobné dokumenty

Sešit č. 5 - Jak získat jistotu a sebedůvěru ve

Sešit č. 5 - Jak získat jistotu a sebedůvěru ve diskriminace v zaměstnání. Datum 8. března bylo nakonec vybráno na památku ženských nepokojů proti válce a bídě v Petrohradě, které posléze přerostly v únorovou revoluci a abdikaci cara. V naší zem...

Více

Tajemný doktor Enzym

Tajemný doktor Enzym HLADINA HOMOCYSTEINU V KRVI hraje klíãovou roli u nebezpeãn˘ch onemocnûní Homocystein je nezávisl˘ rizikov˘ faktor cévních onemocnûní a rÛzn˘ch jin˘ch zdravotních problémÛ. Je to produkt rozpadu e...

Více

hp4 pb - Literama.sk

hp4 pb - Literama.sk inkoustu a napsal Mil˘ Siriusi. Pak na chvilku zaváhal, jak by svÛj problém nejlépe vyjádfiil, a je‰tû pofiád Ïasl, jak to, Ïe si na Siriuse nevzpomnûl hned. Tak zaráÏející to ov‰em zas nebylo – Ïe j...

Více

PRONAJMůTE SI TO NEJLEP·Í ¤E·ENÍ

PRONAJMůTE SI TO NEJLEP·Í ¤E·ENÍ Spoleãnost AV MEDIA nabídla Masarykovû s v˘konn˘mi zdroji a pfiístroji pro korekci nemocnici fie‰ení, které plnû respektuje její zpûtn˘ch

Více

na radnici

na radnici s rozli‰ením XGA od nûmecké firmy Kindermann. Jedná se o klasického zástupce mobilních projektorÛ, s dostateãn˘m svûteln˘m v˘konem 900 ANSI lm a velice pfiízniv˘m pomûrem cena/v˘kon. Pfiístroj má zák...

Více

Deníček 2

Deníček 2 Po probrání první lekce upozornûte Ïáky na moÏnost a uÏiteãnost hodnocení vlastního v˘konu a dosaÏen˘ch v˘sledkÛ. Mûli by si uvûdomit, Ïe takováto reflexe vlastní práce jim pomÛÏe odhalit jejich si...

Více

038/Profil/Mirage Nanosat

038/Profil/Mirage Nanosat membrány, v˘robcem nazvané Ribbed Elliptical Surround, je v˘razné zmen‰ení zkreslení signálu (v˘robce uvádí aÏ o 50 %), zvût‰ení maximálního rozkmitu membrány a zv˘‰ení úãinnosti vyzafiování v nejni...

Více

AV NEWS AV NEWS

AV NEWS AV NEWS navazuje nov˘ model projektoru, Panasonic PT-L780NT. JestliÏe pfiedchozí model je sv˘mi technick˘mi parametry vhodn˘ spí‰e pro pfiená‰ení mezi jednacími místnostmi v rámci firmy nebo pro cestování

Více

estero ¤e·ení

estero ¤e·ení tedy mÛÏete vybrat ten nejvhodnûj‰í pfiístroj do va‰ich podmínek. Kompletní nabídku naleznete na internetov˘ch stránkách www.avmedia.cz, nebo vám ji rádi za‰leme. NezapomeÀte také na moÏnost srovnáv...

Více