Zelené památky

Transkript

Zelené památky
Zelené
památky
Možnosti snižování
energetické
náročnosti
památkově cenných
staveb
Zelené památky jsou památkově cenné stavby (chráněné i nechráněné), které byly
obnoveny s ohledem na šetrnost ke zdrojům energie a jejichž památková hodnota
nebyla touto úpravou ohrožena, naopak lze říct, že dala stavbě perspektivu budoucí
existence a je příkladem kvalitní architektury. Publikace Zelené památky představuje
šestnáct příkladů staveb z České republiky a Rakouska, doplněných komentáři
architektů a odborníků na památkovou péči a na energetickou náročnost budov.
Čtyři odborné příspěvky na téma snižování energetické náročnosti u památkově
cenných staveb spolu s prezentovanými stavbami vytvářejí mozaiku zachycující
současný postoj české odborné veřejnosti k tomuto tématu. Publikace by měla
zaujmout jak odborníky, tak širokou veřejnost a měla by podporovat vznik dalších
zelených památek. Výběr příkladů spojuje zájem o životní prostředí v širším slova
smyslu: čistota vzduchu, vody a země, podpora obnovitelných zdrojů energie
a udržitelné užívání těch primárních, ale také krásné a podnětné prostředí pro život.
Green landmarks are historicly valuable buildings (listed as protected heritage
or unlisted) that have been renovated to become more energy efficient. In the
process of renovation the buildings were not harmed, on the contrary, they have
been adapted for contemporary use and have been given a perspective for future
existence. This book presents sixteen case studies from the Czech Republic
and Austria complemented by texts writen by architects and experts in historic
preservation and energy efficiency. Commented case studies together with four
expert´s reports reflect the current state in the process of „greening“ historic
buildings and the related debate in the Czech Republic. The book is meant for both
experts in various fields and the general public and should support the idea of green
landmarks. The case studies, that have been selected for this publication, value the
environment in a wider sense: they aim for clean air, water, soil, renewable sources
of energy and considerate managment of primary energy sources, but also
for a beautiful and inspiring environment for life.
Grüne Denkmäler sind historisch wertvolle Gebäude (die nicht unbedingt unter
Denkmalschutz stehen müssen), die mit Rücksicht auf Energieverbrauch renoviert
wurden und deren denkmalerische Bedeutung dabei nicht gefährdet war. Man kann
sogar sagen, dass die Gebäude eine Zukunftsperspektive erhalten haben und zu einem
Beispiel für hochwertige Architektur wurden. Die Veröffentlichung „Grüne Denkmäler“
präsentiert sechszehn Beispiele aus Tschechien und Österreich, die durch
Kommentare von Architekten und Experten für Denkmalschutz und Energieverbrauch
von Gebäuden ergänzt werden. Vier Fachbeiträge zum Thema der Senkung
des Energieverbrauchs bei denkmalerisch wertvollen Gebäuden bilden gemeinsam
mit den präsentierten Gebäuden ein Mosaik, das die zeitgenössische Haltung
der tschechischen Expertenöffentlichkeit zu diesem Thema zusammenfasst.
Die Publikation ist sowohl für Experten, als auch die breite Öffentlichkeit gedacht
und sollte die Entstehung weiterer Grüner Denkmäler fördern. Die Auswahl
an Beispielen ist selbst ein Portrait des Interesses an Umweltschutz in breiteren
Sinne: Luft-, Wasser- und Erdqualität, Unterstützung von erneuerbarer Energie
und nachhaltiger Einsatz von Primärenergie, aber auch ein wunderschönes
und inspirierendes Lebensumfeld.
Slavonická renesanční, o.p.s.
Obsah
Úvodní slovo
5
Ekologická architektura – rekonstrukce památek
Dipl. Ing. M. Arch. Georg W. Reinberg
Energetické úspory a architektonické dědictví
Ing. arch. Miloš Solař
Tepelná ochrana budov a památky
Ing. Jiří Šála, CSc.
Snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb
Ing. Karel Srdečný
6
8
10
12
01
02
03
04
Spolkový dům, Slavonice
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Národní divadlo, Praha
Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Zlín
14
24
32
38
05
06
07
08
Činžovní
Činžovní
Činžovní
Činžovní
46
54
60
66
09
10
11
12
Rodinný dvojdům, Praha–Vokovice
Paličkova vila, Praha–Baba
Vila v Kunicích u Říčan, Praha–východ
Vila Ke Klimentce, Praha–Smíchov
13
14
15
16
domy na Janáčkově nábřeží, Praha
dům U Průhonu, Praha
dům na Maria Treu Gasse, Vídeň
dům na Wollzeile, Vídeň
Venkovské stavení, Šatov
Oranžerie Břevnovského kláštera, Praha
Barokní sýpka, Kašperské Hory
Barokní fara, Kosmonosy
72
80
88
96
102
108
116
122
Projekt Zelené památky koncipovala a vede Slavonická renesanční,
o.p.s. Realizaci projektu finančně podpořil Státní fond životního
prostředí ČR. Tématem projektu jsou možnosti snižování energetické
náročnosti památkově cenných budov. Zelené památky nabízejí
prostor pro setkání různých úhlů pohledu odborných a zájmových
skupin. Otevírají prostor pro diskusi o filosofii ochrany kulturního
dědictví a jeho začlenění do soudobého života, o hledání společné
cesty památkové péče, současného stavebnictví, architektury
a moderních technologií. Zelené památky v této knize, ale
i prostřednictvím odborných seminářů a na svých webových
stránkách, přinášejí příklady úprav památkově cenných budov,
u nichž se různými postupy podařilo snížit spotřebu energie
nebo využít obnovitelné zdroje.
www.zelenepamatky.cz
Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, vznikla v roce
2006 vedle zavedeného občanského sdružení. Má bohaté zkušenosti
s environmentálním vzděláváním a aktivitami v oblasti udržitelného
rozvoje. V duchu Zelených památek a ve spolupráci s kanceláří
Opočenský Valouch Architekti připravuje úpravu bývalého německého
Spolkového domu v městské památkové rezervaci renesančních
Slavonic na nízkoenergetickou stavbu. Vznikne zde vzdělávací
a kulturní centrum Zdroj.
www.zdrojslavonice.cz
Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá zásadním
způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí.
Spolufinancuje především projekty na ochranu vod, zlepšování kvality
ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady,
ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání.
www.sfzp.cz
Kombinováním
menších úprav je
snazší najít dostupné
a efektivní řešení.
Kde nejsou možné
stavební úpravy,
můžeme využít
technologie.
Většinou je vhodné
obojí kombinovat.
Velkým tématem při
obnově historických
staveb jsou okna.
Tepelný odpor
historických oken
lze výrazně zvýšit
jejich opravou.
Náklady na energie
se zásadně sníží
rekonstrukcí
vytápění a instalací
kvalitního systému
měření a regulace.
Pouze užívaná
památka má
budoucnost.
Hlavní je pro nás
kvalita života, nejen
úspora energií.
Staré budovy
musíme renovovat,
jinak je nebudeme
schopni vytopit.
Snaha o úsporu
energií je často
nesmyslně
redukována na
zateplení a výměnu
oken.
Při plánování
obnovy jsou
rozhodující úvahy
o budoucím využití
objektu.
Energetický audit by
měl být základní
podmínkou investic
do úspor energie.
Je rozdíl upravovat
historickou budovu
na kanceláře, anebo
na byty.
Slavonická renesanční, o.p.s. a Státní fond životního prostředí ČR, 2011
cc BY-NC-ND 2010.
Materiály je možné kopírovat, distribuovat a prezentovat veřejnosti.
Vždy uveďte zdroj, neužívejte materiál ani jeho části komerčně a materiály nepozměňujte.
ISBN 978-80-904577-2-0 (Státní fond životního prostředí ČR)
ISBN 978-80-904868-0-5 (Slavonická renesanční, o.p.s.)
Zelené
památky
Možnosti snižování
energetické
náročnosti
památkově cenných
staveb
Poděkování
Tým projektu Zelené památky děkuje všem, kteří se tak či onak podíleli
na vzniku knihy Zelené památky – ať už radou, doporučením či připomínkou.
Především to jsou Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.,
Ing. Vladimír Kopřiva, Ing. arch. Věra Kučová, Mgr. Petr Pavelec,
Ing. Irena Plocková, Ing. arch. Petr Suske, Ing. Martin Svoboda,
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Za podporu a spolupráci děkujeme také Státnímu fondu životního prostředí
a Národnímu památkovému ústavu.
4
Úvodní slovo
Kniha, kterou držíte v ruce, je završením více než roční práce na projektu Zelené
památky. Shromáždili jsme a zdokumentovali příklady staveb nejlépe ilustrující
odpovědi na otázky, které jsme si kladli na počátku, ale i v průběhu projektu:
Je možné snížit energetickou náročnost památkově cenné stavby, a neohrozit přitom
její kulturní a historickou hodnotu? Jak toho dosáhnout? Existují příklady takových
staveb u nás? Je to správný přístup a je to vůbec potřeba?
Shromážděné příklady z České republiky a Rakouska ukazují, že to možné je.
Dosáhnout toho lze různými způsoby, už i proto, že každá památkově cenná stavba
je jedinečná. Nenabízíme proto přesný návod jak postupovat. Shromážděné příklady
ukazují, jaké kroky ve vybraných případech učinil architekt, projektant či vlastník
stavby. Komentáře odborníků na památkovou péči a energetickou náročnost budov
přidávají další názor na konkrétní obnovu i téma obecně a mohou se různit. Kniha
Zelené památky by především měla podporovat myšlenku, že péče o kulturní
dědictví a o životní prostředí mohou jít ruku v ruce.
Pohledem do obsahu knihy zjistíte totéž, co my hledáním v terénu: příkladů je málo.
Ještě méně jich je dobře zdokumentovaných. Vybírali jsme realizace a projekty, které
podle našeho názoru především splňují kritérium kvalitní architektury. V úvodní
části publikace naleznete příspěvky odborníků z různých oborů. Spolu s prezentovanými stavbami vytvářejí mozaiku snad alespoň částečně zachycující současný postoj
české odborné veřejnosti k tématu snižování energetické náročnosti památkově
cenných staveb.
Proč tedy obnovovat staré domy a proč „zeleně“? Udržovat existující stavby je šetrné
k financím i ke zdrojům energie, jsou-li navíc památkově cenné (ať už chráněné, nebo
ne), prospívá to krásnému a zdravému životnímu prostředí. Provozní náklady neustále
rostou a bez zodpovědného přístupu a hledaní úspor hrozí, že pro investory bude
ekonomicky výhodnější stavět nové objekty s nízkými provozními náklady a památky
budou nevyužívané chátrat.
5
Kromě oficiálně uznaných památek existuje řada historických staveb, které lze považovat za cenné v obecném slova smyslu nebo z hlediska určitého názoru skupiny obyvatel. Nelze je jednoduše popsat, určit, nejsou chráněny zákonem, a patří proto mezi
nejohroženější. Způsob jejich správy závisí pouze na kultivovanosti vlastníka, případně stavebního úřadu. Stavby, které postavily předchozí generace, ať už kulturní
památky nebo „obyčejné domy“, školy, nádraží, továrny či obecní úřady, přitom
vytvářejí ráz města, obcí i krajiny České republiky.
Exempla trahunt – příklady táhnou. V průběhu projektu jsme se setkali s desítkami
architektů, památkářů, technologů a vlastníků objektů. I přes rozdílné úhly pohledu
se všichni shodují, že je důležité, aby zelené památky vznikaly, aby je stát podporoval
a aby tyto příklady byly dokumentovány, zveřejňovány a oceňovány.
Ing. arch. Mahulena Svobodová
a Mgr. Barbora Petrová,
Zelené památky
Budovat moderní domy bez zatěžování životního prostředí je mnohem snazší v případě rekonstrukcí stávajících staveb než při výstavbě nových domů. Nemusí být
znovu vynaložena tzv. šedá energie (veškerá energie spotřebovaná přímo či nepřímo
při stavbě domu), potřebná infrastruktura již existuje a také použité stavební materiály jsou, přinejmenším u starých staveb, zpravidla ekologičtější než ty nové.
Také potenciál k úsporám energie je u rekonstrukcí výrazně vyšší než u novostaveb,
pro které platí relativně přísné stavební předpisy snižující možnosti dalších úspor.
Naopak u staré zástavby jsou vzhledem k její vysoké energetické náročnosti takové
úspory technicky i finančně snadno realizovatelné.
Ekologická
architektura
– rekonstrukce
památek
Dipl. Ing. M. Arch. Georg W. Reinberg
Architekturbüro Reinberg
Přesto všechno stojí projekty udržitelných staveb v oblasti rekonstrukcí ve stínu
výstavby nové. Energeticky úsporné, a tím i ekologické rekonstrukce se staly tématem mnohem později než takové novostavby. Proč tomu tak je? A proč to platí zejména v oblasti památkově chráněných staveb? Například v Rakousku, kde dnes stojí
velké množství nových pasivních domů, najdeme jen velmi málo pasivních domů,
které by vznikly rekonstrukcí již existujícího domu, a vůbec žádný mezi památkově
chráněnými objekty (u nichž při přestavbě není vyžadován energetický průkaz).
Samozřejmě má smysl zachovávat jednotlivé památky přesně tak, jak byly původně
postaveny. Podávají svědectví o době minulé, které by mělo zůstat zachováno
v nezkreslené podobě. Ani pro památkově cenné stavby se ale nenabízí pouze tato
cesta. Právě historicky cenný stavební fond lze nejlépe zachovat, najde-li se pro něj
soudobé využití a stane-li se součástí kulturního života. Získá tak perspektivu
budoucí existence.
I když změny byly daleko pomalejší než dnes, nebylo tradiční stavění neměnné,
stále hledalo možnosti zlepšení. Také historické stavby byly svého času odrazem
světa své doby, nejmodernější techniky, odrazem starostí, přání a nadějí tehdejších
lidí. Jsou svědky historických zkušeností a vyhlídek své doby.
V rozporu s tímto faktem dnes ve staré zástavbě postupujeme příliš opatrně
a bojácně a snažíme se skrýt projevy dnešní doby. Zásah má být maskován, případně
je minulost předstírána a staví se tak, aby vše vypadalo jako staré. (Ještě nedávno
bylo v centru Vídně zakázáno, aby nové vypadalo jako nové, a vikýře, které sem
historicky nepatří, se staly symbolem “citlivé rekonstrukce“.)
Důvod, proč často postupujeme přehnaně opatrně, čistě přizpůsobivě anebo raději
neděláme nic, souvisí s hluboce narušenou sebedůvěrou. Společnost, která nepřináší
jasnou perspektivu budoucnosti, která nezachází dobře s životním prostředím, málo
sází na technologie udržitelného rozvoje a svým potomkům nenabízí zrovna příznivé
vyhlídky, se před budoucími generacemi musí skutečně stydět. Je potom pochopitelné, že taková společnost má potíže se stavebně projevit a raději se skrývá
například za formální napodobování starého.
6
Historici umění se po desetiletí při restaurování snažili odkrýt ty nejstarší vrstvy.
Dnes mezi nimi panuje všeobecná shoda nehledat pouze to nejstarší, ale představit
celou historii a proměny uměleckého předmětu nebo budovy. Vždyť právě z historie,
kterou nám předměty a budovy představují, se můžeme učit a poznávat minulost.
Dějiny však neskončily včerejškem, i my jsme součástí dějin. Pouze kulturní pesimisté odsuzují naši současnost a dnešní kulturu a chtějí ji v historickém kontextu
zamlčet a skrýt. Tento kulturní pesimismus je zcela pochopitelný ve společnosti,
která svoji budoucnost nechce vidět nebo ji vědomě ničí.
My však máme alternativu, a to právě v oblasti ekologického přístupu. Nová ekologická architektura, která je udržitelná a zaměřená na budoucnost, se může sebevědomě postavit dějinám – minulosti i budoucnosti.
Ekologická architektura není povrchní formalistickou odpovědí. Daleko spíše je stavebním projevem zásadních změn našeho pohledu na svět. Do architektury promítá
naši technickou úroveň a současné formy soužití. Ekologická architektura je tak
adekvátním výrazem dneška. Vědomě se vypořádává s budoucností i minulostí, a má
tak lepší možnost najít své místo i architektonický výraz než architektura povrchní
a formalistická. Z tohoto hlediska má – jakkoliv může představovat radikální rozchod s výrazovými prostředky starých staveb – daleko větší oprávnění zasahovat
do starých staveb než jakákoliv jiná architektura.
To ovšem vyžaduje, abychom architekturu nahlíželi v historických souvislostech
a dbali o odpovědné a poučené vypořádání s historickým fondem. Vypořádání, které
nezahrnuje jen stavebně technickou analýzu, ale žádá si porozumění podstatě
stavby, její historii i „duchu místa“. Je to čistě analytický proces, který vyžaduje
architektonické porozumění řeči kultury staré stavby. Díky němu pak můžeme
příběh stavby doplnit naším vlastním pokračováním. Sebevědomý zásah spojený
s pochopením pro budovu jí přináší změnu, doplnění a další vývoj.
7
Poznatky o spotřebě energie a ekologii mohou také vést ke zvážení nových strategií
využití budovy. Budova určená pro bydlení vyžaduje kupříkladu daleko lépe izolovaný
obvodový plášť než ta určená pro kanceláře, protože je tu méně vnitřních zdrojů
tepla (mimo jiné je to dáno menším počtem uživatelů na m2), a potřeba větrání (a s ní
spojené ztráty tepla) je menší. U památkově chráněných budov, kde zateplení není
možné s ohledem na zachování vzhledu budovy a proporce místností, může být účelné
zlepšit tepelné vlastnosti oken a instalovat větrání s rekuperací tepla. Při využití
budovy pro kanceláře se takto lze přiblížit pasivnímu standardu. Vysoké tepelné
ztráty z větrání je možné snížit až o 80 %. Naopak podkroví by v takovém případě
bylo vhodné a ekologické využít pro bydlení ve standardu pasivního domu.
Ekologická architektura, která navazuje na historický kontext a která má sílu
obstát v budoucnosti, nejlépe pečuje o tradici. Tradici sebevědomě zasahovat do
zástavby, vědomě vytvářet svědectví o naší době, věřit v lepší budoucnost. Stavění
pro postfosilní éru má přiměřeně dbát o tradici: o tradici, která nehledí strnule
zpět na dědictví předků, ale usiluje o pozitivní budoucnost. Pečovat o tradici
neznamená uctívat popel, ale předávat jiskru.
Co to jsou zelené památky? Podle Wikipedie je zelená barva symbolem přírody,
neboť většina rostlin má díky přítomnosti chlorofylu zelenou barvu. Z přírody
bereme energii. Potřebujeme ji stále více. Energetickou spotřebu však nelze zvyšovat do nekonečna. Fosilní paliva budou v dohledné době vyčerpána. Drastické omezení dostupnosti energie by mohlo být koncem civilizace, na kterou jsme zvyklí.
Získávání energie je navíc spojeno s rabováním přírodních zdrojů a znečišťováním
životního prostředí. S energií je nezbytné začít velmi odpovědně hospodařit.
Tento požadavek se týká i stavebnictví. Cesty jsou dvě: omezení spotřeby a zvyšování efektivity využití energií. Není správné problematiku zužovat pouze na zateplení a úsporu tepla. V úvahu je třeba brát i další energetické nároky, včetně
provozní spotřeby, klimatizace, energie potřebné na výrobu a dopravu stavebních
materiálů a jejich likvidaci po dožití.
Energetické úspory
a architektonické
dědictví
Ing. arch. Miloš Solař
Národní památkový ústav
Dříve se stavělo z místních materiálů. Dnes dovážíme suroviny často na dlouhé
vzdálenosti. Naši předci opravovali a upravovali. Dnes nejčastěji měníme za nové.
Dřevo, kámen, pálená a nepálená hlína, vápno a další tradiční materiály nepředstavují pro životní prostředí zátěž ani po svém dožití. Mnohé současné materiály ano.
I když historické stavby obvykle nevyhoví aktuálním požadavkům na tepelně
izolační vlastnosti, jsou obecně „zelenější“ než produkty současného stavebnictví.
Stejně tak idea památkové péče spočívající v udržování a opravách je z hlediska
energetické náročnosti k životnímu prostředí šetrnější než stavby chápané jako
spotřební zboží.
Snížení energetických nároků na vytápění budov představuje jednu z významných
oblastí možných úspor. U nových staveb je proto správné vyžadovat splnění předepsaných tepelně izolačních vlastností. Ze stejných důvodů je vhodné usilovat o zlepšení také u starších staveb, kde je reálné dosáhnout toho přiměřenými prostředky
a za přiměřenou cenu. Cenou je přitom myšlena nejen finanční stránka věci, ale –
a to je v případě historických budov podstatné – také dopad na jejich podobu.
Pokud rezignujeme na ochranu specifické podoby historických staveb, hrozí, že
zničíme právě tu kvalitu, která je pro společnost významná.
Názor české památkové péče vyjadřuje společné prohlášení České komory
architektů, Národního památkového ústavu a Státního fondu životního prostředí
z 18. května 2009. Citujme alespoň dvě základní myšlenky:
„Architektonické dědictví je ohroženo chátráním a necitlivými přestavbami.
Ohrožuje je ale také mechanické uplatňování požadavku přizpůsobovat historickou
architekturu technickým standardům soudobé stavební produkce. Toto nebezpečí je
aktuální i v případě snižování energetické náročnosti staveb. Zájem společnosti na
úsporách energie je nesporný. Opatření, která k takovým úsporám směřují, jsou
potřebná. V této souvislosti ale upozorňujeme, že nepřiměřené prostředky mohou
vést v případě architektonického dědictví k jeho poškození.
8
Shodujeme se v názoru, že snižování energetické náročnosti staveb a zájem
na ochraně architektonického dědictví lze alespoň v některých případech skloubit.
To však vyžaduje, aby pro specifickou oblast architektonického dědictví byly
podmínky ,ušity na míru’. Neměly by být podporovány úpravy, které jsou ze své
podstaty konfliktní, a podpořena by naopak měla být ta opatření, kterými lze
dosáhnout energetických úspor bez ohrožení kulturních hodnot. V oblasti architektonického dědictví je potřeba počítat i s malými kroky, individuálními návrhy,
a hlavně s opravami dochovaných historických konstrukcí a prvků, mezi jinými
i okenních rámů.“
Kulturních hodnot, o jejichž zachování bychom se měli u architektonického dědictví
snažit, je více. Na prvním místě se patří připomenout originální hmotu, tedy hodnotu dochovaných historických oken, omítek, keramických obkladů, zdiva. Hodnotou
je samozřejmě vzhled. V souvislosti s fasádami je vhodné zdůraznit, že hodnotné
jsou nejenom fasády s plastickou výzdobou, ale i ty, jejichž architektonický výraz
je založen na kvalitě povrchu. Připomeňme pohledové omítky, sgrafita, keramické
obklady funkcionalistických staveb. Velký význam má autenticita, tedy věrohodnost, opravdovost, původnost, přesvědčivost. Polystyrénové římsy nalepené na
fasádu patří do Disneylandu, nikoliv do seriózně chápané péče o zachování
kulturního dědictví.
A hodnotou je také souvislost okolního prostředí. Evropská charta architektonického dědictví z roku 1975 říká: „Po dlouhou dobu se chránily a restaurovaly nejvýznamnější památky, aniž by se dbalo na jejich prostředí. Ony však mohou ztratit
velkou část svého charakteru, jestliže se toto prostředí změnilo. Kromě toho celky,
i když jim chybí význačné stavby, mohou poskytovat kvalitu prostředí, která z nich
činí rozmanitá a členitá umělecká díla. Jsou to také tyto celky, které je třeba
chránit jako takové.“
To, co je v oblasti památkové péče možné a vhodné ve prospěch energetických úspor
dělat, nejsou výměny historických oken, ale jejich repase a úpravy. Není to brutální
balení do polystyrenu, ale hledání malých zlepšení, která pomohou, ale neuškodí.
Včetně vnitřních izolací, které se s ohledem na nabídku nových materiálů a technologií zdají v této souvislosti perspektivní. Nadějné je uplatnění regulačních
systémů. Obecně je prostředkem energetických úspor údržba. Dobře udržovaná
stavba je energeticky úspornější než zavlhlá budova v havarijním stavu.
Zdůraznění potřeby architektonického přístupu je obecné. Platí pro architektonické
dědictví i novostavby. Architektura je komplexní disciplína. Architektonický přístup neznamená pouze výtvarně kvalitní ztvárnění, ale také řešení větrání, zajištění
pohody vnitřního prostředí, organizaci prostor, hmot a využití do fungujícího,
člověku příjemného, zdravého, krásného a podnětného prostředí.
9
Energetické náročnosti staveb se dlouho nevěnovala pozornost. Důsledkem uvědomění si blížící se krize a následné politické podpory úsporám je mechanicky chápané zateplování. K architektonickému dědictví, zejména k oknům, se přistupuje
zcela bezohledně. Okna se navíc utěsňují, aniž by se řešil náhradní způsob větrání.
Zavedený způsob zateplování exteriéru ničí vzhled staveb. S novými povrchovými
úpravami tepelných izolantů je mnohdy spojena agresivní barevnost, pro niž se
začíná vžívat označení vizuální znečištění. Možnost architektonicky polepšit
panelové domy zůstává nevyužita. Výjimky potvrzují pravidlo.
Výše naznačený, ne úplně šťastný, způsob aplikace je do značné míry způsoben
nedostatkem informací a osvěty. To je potřeba změnit. Shrnutí dosavadních
výsledků snahy o energetické úspory v oblasti architektonického dědictví,
které byly navrženy či dokonce realizovány s ambicí nerezignovat na architekturu,
je v této souvislosti velmi záslužné. Použitelných příkladů je u nás ovšem celkově
velmi málo a těch, kterým nelze nic vytknout, ještě méně. Shrnutí tak do jisté míry
připomíná ilustraci pořekadla, kde nic není, ani smrt nebere. Zkušenostmi se člověk
učí. Význam shrnutí je v pobídce, abychom to zkusili také.
Většina projektantů se snaží ctít oprávněné požadavky památkové ochrany.
Jejich přístup je však nutně odlišný od přístupu památkářů – už jenom proto, že
musí sledovat také další požadavky kladené na stavby. Nutně zde vzniká prostor pro
vzájemná nedorozumění, který je zároveň prostorem, v němž je možné hledat oboustranně přijatelná řešení. Roli katalyzátoru zde sehrává program Zelená úsporám
(a od roku 2009 zčásti také program Nový Panel), které v našich podmínkách nebývale intenzivně podnítily úsilí nejširší veřejnosti o získání dotací na snižování
energetické náročnosti obytných budov, včetně historických. S novou naléhavostí
to otevřelo diskusi o technických a technologických možnostech, které v oblasti
tepelné ochrany historických budov máme k dispozici, a zároveň o podmínkách
jejich diferencovaného uplatnění podle úrovně památkové ochrany. Historické
budovy – a památkově chráněné obzvlášť – vyžadují individuální přístup tak,
aby umožnily plnohodnotný současný způsob užívání.
Tepelná ochrana
budov a památky
Ing. Jiří Šála, CSc.
MODI
Tepelná ochrana historických budov není vhodná ani možná
Takto kategorický přístup památkářů naštěstí není běžný, neboť ve svém důsledku
vede k památkové ochraně budov až do jejich úplného zničení. Historické budovy
totiž byly stavěny pro jiné podmínky užívání. Vnitřní prostředí bylo podstatně
odlišné od současných zvyklostí – bylo podstatně chladnější a lidé byli v chladných
obdobích i uvnitř budov velmi silně oblečeni, vytápělo se jen v některých místnostech, a to lokálně, větrání bylo naopak výrazně podpořeno silným odtahem lokálních
topenišť a větší průvan snižoval riziko nadměrné vlhkosti prostředí.
Naprosto běžně a bez povšimnutí památkářů se v rámci údržby mění způsob využití
historických budov spolu se změnou technologií jejich vytápění a větrání, někdy
i včetně těsnění oken a dveří. Důsledkem jsou tepelně vlhkostní poruchy, urychlené
stárnutí nebo degradace materiálů a destrukce konstrukcí obálky budov, včetně
navazujících styků s vnitřními konstrukcemi. V tomto případě nepomůže stále častější opakování oprav formou historicky shodných materiálových a konstrukčních
replik řešení, neboť příčinou krátké životnosti nejsou jevy přirozeného stárnutí,
ale uživatelské změny ve fyzikálním zatížení materiálů a konstrukcí v takovém
rozsahu, že jsou příčinami závad.
Základní podmínkou pro trvalé odstranění vad je zajištění souladu mezi stavebním
řešením a provozními podmínkami, tj. zajištění nutných podmínek tepelné ochrany
budovy. Nejlevnější a památkově nejpříznivější variantou je volba využití, která
zajistí provoz co nejblíže původním provozním podmínkám, z dnešního pohledu dosti
drsným. Toto památkově nejvhodnější užívání je však v praxi spíše výjimečné,
obvyklejší bývá snaha o soudobý způsob užívání historických budov.
Prevenci vad a poruch je pak možné zajistit stavebně technickými úpravami konstrukcí obálky budovy a/nebo průběžným řízením tepelně vlhkostních podmínek
vnitřního prostředí vhodných pro budovu pomocí inteligentních technologií.
U památkově chráněných budov obvykle musíme využívat obě cesty.
10
Energeticky výhodnější jsou stavebně technické úpravy konstrukcí obálky budovy
v rozsahu, který umožňuje úroveň památkové ochrany. Obvykle nepřichází v úvahu
vnější tepelná izolace velmi členitých uličních fasád. Spory se vedou o jednoduché
dvorní fasády, okna a dveře, stropy nad nevytápěnými suterény či stěny a stropy
k průjezdům. Jedná se o dvě úrovně diskusí – jestli je vůbec možné provést nějaká
opatření, a pokud ano, tak v jaké dimenzi. Bez problémů bývá volné uložení tepelné
izolace na podlahy nevytápěné půdy či obnova vzduchových izolací a hydroizolací
u stěn pod terénem. Ponecháme-li některé konstrukce obálky budovy z památkových
důvodů bez tepelné ochrany, pak je třeba znovu prověřit přilehlé prostory a pokud
možno upravit jejich provozní využití tak, aby jejich tepelně vlhkostní podmínky
nevedly k riziku vad a poruch neupravených památkově cenných konstrukcí.
Po vyčerpání dostupných stavebně technologických a koncepčně provozních možností je možno využít technická zařízení na vytápění, na výměnu a úpravu vzduchu
s možností individuálního řízení provozních podmínek v jednotlivých místnostech
podle jejich aktuálních potřeb.
Kombinací těchto opatření lze naplnit oprávněný základní požadavek tepelné
ochrany budov dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky:
„Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle zvláštního předpisu (zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči) … platí norma přiměřeně možnostem, nejméně však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání.“ Tento požadavek vychází z jednoduché
zásady – vady a poruchy užívané budovy jsou neslučitelné s její památkovou ochranou. Samostatným případem jsou novostavby v prolukách uvnitř památkových
rezervací, u kterých nic nebrání splnění plného rozsahu předpisů o nízké energetické náročnosti a tepelné ochraně budov.
Vnější zateplení stěn je u historických budov vhodné nahradit vnitřním
Výhodou uplatnění vnějšího zateplení stěn historických budov v rámci nově prováděných povrchových úprav je snížení vlhkostního a teplotně dilatačního namáhání
původních konstrukcí, tedy zlepšení podmínek pro dlouhodobé zachování stavební
podstaty historické budovy. Vnitřní zateplení obvodových stěn nelze doporučovat
jako vhodnější řešení. Kromě možných obtíží s kondenzací pod vnitřním zateplením
zůstává vždy zachován problém s uložením stropních trámů v masivnější kondenzační zóně obvodové stěny posunuté k původnímu vnitřnímu povrchu a tvorba plísní
na navazujících konstrukcích podchlazených vnitřním zateplením. To lze řešit obtížným tepelně izolačním obložením všech ploch stropních trámů v obvodovém zdivu
a provedením tepelně izolačních náběhů na navazující vnitřní stěny, příčky a strop
(což se vizuálně projeví v interiéru). Bez těchto nutných úprav vede vnitřní zateplení téměř vždy k vadám a poruchám, často destrukčním. Při vnitřním zateplení
se zvyšuje vliv tepelných vazeb v napojeních vnitřních konstrukcí tak výrazně, že
se též trefně nazývají „tepelnými tunely“ (vnější zateplení naopak tento vliv
potlačuje).
11
Dvojsklo se doporučuje uplatnit ve vnitřních křídlech špaletových oken
Chybné doporučení, které zvýší orosování skla vnějšího křídla a následně urychlí
degradaci povrchových úprav rámů a jejich destrukci. Správné je umístění dvojskla
do vnějšího křídla. Z pohledového hlediska tato úprava nevadí díky distančním
rámečkům dvojskla v barevnosti rámů.
Při rekonstrukci historických budov se setkáváme s požadavkem na snížení jejich
energetické náročnosti. Majiteli budovy jde zejména o snížení nákladů na vytápění,
tedy na provoz budovy. Dalším důvodem jsou požadavky stavebního zákona. Jiným
důvodem mohou být požadavky dotačních programů, kromě programu Zelená úsporám třeba i Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace, Operační program
Životní prostředí a dalších. Snaha o úsporu energií je často zcela nesmyslně
redukována na zateplení a výměnu oken. Soustředit se jen na tato dvě opatření
by bylo hloupé.
Snižování
energetické
náročnosti
památkově
cenných staveb
Ing. Karel Srdečný, energetický auditor
EkoWATT
Právní rámec
V projektu rekonstrukce budovy je nutno mimo jiné dodržet požadavky normy
pro tepelnou ochranu budov (ČSN 730540), která předepisuje jednak minimální požadavek na součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (UN) a jednak požadavek
na průměrný součinitel prostupu tepla (Uem,N) a další parametry. Dále je nutno
splnit požadavky na energetickou náročnost budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Bez toho by projekt neměl dostat stavební povolení. Výjimkou jsou památkově
chráněné budovy. To znamená, že historicky cenná budova, která ale není kulturní
památkou, musí požadavky vyhlášky splnit. Jinak je nutno zpracovat energetický
audit, který prokáže, že splnění kritérií není z technických, ekonomických nebo
environmentálních hledisek možné.
Zateplování
Každá budova má kromě obvodových stěn také střechu, resp. strop posledního
podlaží. Zde je zateplení obvykle poměrně jednoduché, nenákladné a velmi efektivní.
Naopak zateplení podlah nad sklepením nebo na terénu je často velmi nákladné
a dělat ho jen kvůli úspoře energie se nevyplatí. V případě celkové rekonstrukce
objektu je však žádoucí zvážit i tuto možnost. Mnoho budov má hladkou dvorní
fasádu, kde případné vnější kontaktní zateplení vzhled budovy zásadně nezmění.
Vzhledem k tomu, že zateplení se provádí v tloušťce 10 až 20 cm, je často velmi
vhodné posunout okna blíže vnějšímu líci fasády, aby byla zachována hloubka
ostění. Správně provedené zateplení může pomoci řešit například problém s vnitřní
vlhkostí stěn, plesnivěním aj. Nevhodné zateplení naopak může konstrukci poškodit
(hromadění vlhkosti v konstrukci a dřevěných prvcích). To platí zejména o vnitřním
zateplení a zateplování šikmých střech (vestavba podkroví).
Okna
Zde se velmi výrazně projevuje konflikt mezi požadavkem na historickou autenticitu
a požadavkem na úsporu energie, nákladů, snížení hluku a komfort. Jakákoliv repase
původního okna nepřinese významnou energetickou úsporu (nanejvýš se sníží infiltrace venkovního vzduchu). V některých případech je přijatelným kompromisem
osazení replik původních oken. Z tepelně technického hlediska je u kastlových
nebo špaletových oken vhodné osadit izolační dvojsklo do vnějších rámů oken
a jednoduché do rámů vnitřních. Památkáři často dávají přednost opačnému
uspořádání. Rozdíl není zásadní.
12
Změna zdroje tepla
Instalací moderního kotle dojde vždy k úspoře paliva, moderní kotle mají vyšší
účinnost. Může ale dojít ke zvýšení nákladů – zejména při náhradě kotle na uhlí
se těžko najde levnější palivo. Z hlediska úspor energie bývá nejefektivnější použití
kondenzačního plynového kotle, který má vysokou účinnost. Jinou možností je
použití tepelného čerpadla. Často je přitom nezbytné upravit i systém vytápění,
protože tepelné čerpadlo dává do vytápěcího systému vodu o teplotě max. 55 °C,
zatímco většina starších systémů byla navržena pro teplotu 90 °C (případně 70 °C).
Tepelné čerpadlo je investičně náročné, proto je vždy nutno pečlivě zhodnotit ekonomiku investice. Z hlediska hodnocení energetické náročnosti budovy (dle zmíněné
vyhlášky č. 148/2007) je tepelné čerpadlo výrazným zlepšením. A často je tou
nejefektivnější cestou, jak splnit požadavky na energetickou náročnost.
Příklad
Památkově chráněná budova školy z roku 1904 s okny zhruba z roku 1970. Energetický auditor hledal možnosti úspor energie tak, aby budova splnila požadavek na
zařazení minimálně do kategorie B v průkazu energetické náročnosti budovy. Tento
požadavek vycházel z dotačního programu, nikoliv ze zákonné povinnosti (památky
mají výjimku). Pro dosažení kategorie B nepostačí ani výměna oken a vnitřní zateplení. Použití tepelného čerpadla (místo stávajícího plynového kotle) posune budovu
do kategorie B i v případě, že se žádné zateplení ani výměna oken neprovede.
Replika původního okna s dvojsklem ve vnitřním křídle.
Zcela nevhodně je použito dvojsklo s mezerou 1 cm, což snižuje tepelně i zvukově izolační schopnost okna.
Pozor, optimální šířka mezery mezi skly je 1,6 cm (u skel plněných vzduchem) – cena
je přitom stejná jako u dvojskla s užší mezerou, které ovšem izoluje hůř. Ve srovnání
s běžnými Eurookny pak takové okno izoluje až dvakrát lépe, výrazně lepší jsou
i jeho akustické parametry.
Vytápění, vzduchotechnika, regulace
V systémech větrání a vytápění budovy lze najít nezanedbatelný potenciál úspor,
investiční náklady jsou obvykle malé a návratnost se počítá na měsíce. Jde zejména
o úpravy regulace, které zabrání zbytečnému větrání a vytápění v době, kdy to není
potřeba. Nejjednodušším řešením je instalace termostatických ventilů, případně spínání větrání pomocí čidel koncentrace CO2. Jiným velmi efektivním řešením (u nebytových budov) je například vypínání cirkulace teplé vody v noci a o víkendu. Důležité
je, aby správce budovy uměl regulaci ovládat – zde jsou obvykle největší problémy.
Vždy po zateplení nebo jiných úsporných opatřeních je nutno nově vyregulovat
vytápěcí systém objektu, jinak bude docházet k přetápění a skutečná úspora tepla
nebude ani zdaleka tak velká, jak projektant předpokládal. Velmi efektivním opatřením je instalace větracího systému s rekuperací tepla – kromě úspor tepla může
vyřešit i problémy s vlhkostí. Instalace vzduchotechniky představuje poměrně
velký zásah do budovy, nelze ji tedy použít všude.
13
Opatření v budově
Hodnocení pro Průkaz energetické náročnosti
budovy (dle vyhl. 148/2007 Sb.)
Výchozí stav
208 kWh/m2/rok
E – nehospodárná
Výměna oken
192 kWh/m2/rok
E – nehospodárná
Výměna oken + vnitřní zateplení
124 kWh/m2/rok
C – vyhovující
Výchozí stav + tepelné čerpadlo
83 kWh/m2/rok
B – úsporná
Bývalý německý Spolkový dům ve starobylých Slavonicích na pomezí Čech, Moravy
a Rakouska byl znehodnocen nedokončenou přestavbou na kino. Stojí v městské
památkové rezervaci a je předmětem státní památkové péče. Koncept přestavby
na společenské centrum Zdroj je od počátku založen na promyšleném funkčním
energetickém modelu. Jako budoucí centrum environmentálního vzdělávání
je pilotním příkladem projektu Zelené památky.
Základní informace
Adresa: Na potoku 629, 378 81 Slavonice
Stav: schválené stavební povolení, přidělená dotace, realizace plánována na rok 2012
Vlastník: Slavonická renesanční, o.p.s.
Forma památkové ochrany: budova stojí na území Městské památkové rezervace
Slavonice
Návrh
01
Spolkový dům
Slavonice
14
Architekt: Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch (OV-A)
Způsob využití: multifunkční dům (vzdělávací centrum, kavárna, sál)
Stavebník: Slavonická renesanční, o.p.s.
Spotřeba energie: nízkoenergetická stavba: měrná roční spotřeba energie na
vytápění 48 kWh/m2/rok, odhadovaná měrná roční celková spotřeba energie
112,61 kWh/m2/rok
Výchozí stav
Rok výstavby: 1932
Způsob využití: německý Spolkový dům, kino
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
Charakteristika budovy před úpravami: Jednoduché obdélníkové řešení prostorného
společenského sálu s jevištěm a nejnutnějším zázemím bylo následnými nekoncepčními úpravami a přístavky zcela rozvolněno. Původní zastavěná plocha domu z roku
1932 byla rozšířena o 60 % plochy stavbami nulové architektonické hodnoty. Po roce
1992 tu zůstala nefunkční hrubá stavba nedokončené přestavby na kino.
15
Foto a vizualizace: archiv atelieru OV-A
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
V jedinečném historickém městě Slavonice navrhujeme přestavbu původního německého Spolkového domu na nízkoenergetické environmentální centrum. Nízkoenergetický standard byl požadavkem klienta. I přes obtížnost situace v městské
památkové rezervaci jsme za použití moderních technologií docílili maximálně
šetrného provozu.
Dům byl postaven v roce 1932 na půdorysné stopě středověké hradby. V 80. letech
20. století byl učiněn pokus přestavět jej na kino. Kolem domu vznikla řada přístaveb,
které jsou v havarijním stavu. V rámci přestavby, jež nikdy nebyla dokončena, byl
zničen veškerý interiér sálu z 30. let.
V návrhu jsou přístavby odstraněny. Forma nového stavebního objemu je lapidární,
dům má pro místo typický, samozřejmý tvar. Přináší sem zklidnění a řadí se k velkým
domům po obvodu starého města: například stodolám, šatlavě, sýpce, škole. Zároveň
je kompaktní, odpovídá nárokům na nízkou spotřebu energií.
Z vnější strany je obvodové zdivo ponecháno bez omítek, je odhalena jeho struktura
z 30. let, dozdívky z 80. let a bourané části. Zdivo se stává čitelným dokladem
událostí 20. století, obrazně novodobým sgrafitem. Pro scelení a ochranu je zdivo
z vnější strany opatřeno difuzně otevřenou bílou malbou. S ohledem na vnější výraz
domu a také nárazový program výukového centra je dům zateplen z vnitřní strany
obvodové zdi.
V rámci rekonstrukce jsme se snažili v co největší míře respektovat místo a jeho historii a využívat místní materiály. V domě se proto topí převážně dřevem a peletami,
dřevěná okna jsou od místního výrobce.
16
Energetická a technická koncepce
Cílem obnovy je vybudovat chytrý, šetrný a úsporný dům s didaktickou náplní.
V maximální možné míře využíváme stavební postupy a technologie podporující
využití obnovitelných zdrojů energie a umožňující nízkoenergetický provoz.
V podkrovním technickém prostoru je akumulační nádoba, kterou ohřívají nezávislé
zdroje tepla, z ní je zpětně zajištěn ohřev topné vody rozváděné po domě. Akumulační
nádobu vytápí kombinovaný kotel na dřevo, pelety, doplňkově plyn, odpadní teplo se
získává také z krbu v přízemí. Pod střešní krytinou jsou umístěny hadice, které v létě
zajišťují teplou užitkovou vodu. Na půdě se nacházejí dále dvě vzduchotechnické
rekuperační jednotky napojené na dva nezávislé okruhy – provoz sálu a provoz
veřejné části s lobby.
Konzultant technologického řešení prof. Ing. Jan Tywoniak, Csc., ze stavební fakulty
ČVUT doporučil solární panely a fotovoltaické články umístěné na střeše domu.
S jejich použitím s ohledem na střešní krajinu ale nesouhlasili pracovníci památkové
péče. Uvažovali jsme o využití tepelných čerpadel, nicméně prof. Tywoniak byl proti.
Tepelná čerpadla nepovažuje za obnovitelný zdroj energie, neboť ke svému provozu
spotřebovávají energii vyrobenou neekologickým způsobem v běžné elektrárně.
Ing. arch. Štěpán Valouch
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– zateplení z interiéru (extrudovaný polystyren 16 cm), 40–60 cm původního cihelného
obvodového zdiva, difuzně otevřený ochranný nátěr původního zdiva
– zateplení stropu nad vrchním patrem a podlahou přízemí
– podkroví zatepleno samostatně (viz schéma)
– nová okna (dřevěná s izolačním trojsklem)
– tepelné zisky ze slunce (pasivní zisk – vyhřívání betonových podlah skrz jižní okna)
– podlahové konvektory v přízemí (teplovodní)
– nové železobetonové stropy osazené na ISO nosníky s přerušeným tepelným mostem
– kombinovaný zdroj tepla (krb, dřevokotel, solární energie, plynový kotel jako
záložní zdroj)
Odborné komentáře
Posouzení z hlediska památkové péče
„[...] památkové hodnoty této městské památkové rezervace vytváří zejména urbanistická struktura města, dochovaná materiálová skladba staveb, včetně staveb doplňkových, a dále pak hmotové uspořádání historických budov, jejich dispozice, vnější
a vnitřní výzdoba, vzhled a zdobení fasád, včetně výplní okenních a dveřních otvorů,
a střešní architektura. Tyto skutečnosti spoluvytvářejí celkový ráz Městské památkové rezervace Slavonice. Lapidární tvar budovy s obvyklým sklonem a tvarem střechy odpovídá charakteru zástavby zadních traktů měšťanských domů v místě.“
Národní památkový ústav i odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Dačice
podpořily zachování půdorysné stopy domu a jeho očištění od přístavků a novotvarů.
Již během předběžných konzultací architekti upustili od návrhu solárních panelů
na střeše domu. Ze zásahů souvisejících se snížením energetické náročnosti této
stavby byly dále předmětem zájmu odborné i výkonné organizace památkové péče
okna, jejich materiál, barva a způsob osazení do fasády. Závěrečná dohoda padla
na dřevěná okna (otvíravá okna nebo pevné zasklení) s izolačním trojsklem, dělená
způsobem v místě obvyklým a osazená podle architektonického návrhu.
citováno z Odborného vyjádření NPÚ v Českých Budějovicích z 5. 9. 2008
pod čj. NPÚ-331/6492/2008, zpracovala Ing. Hana Novotná na základě projednání
v odborné komisi pracoviště, podepsán Ing. Vlastislav Ouroda,
náměstek pro památkovou péči
17
Posouzení energetické a technické koncepce
Přestavba je pojatá komplexně a z hlediska energetického a tepelně technického
lze jen těžko hledat a doporučit další technická opatření při daných konkrétních
podmínkách.
Vzhledem k tomu, že se jedná o historický objekt, kde je nutné zachovat vnější vzhled
objektu, je zcela správně rozhodnuto o alternativě dodatečného tepelného izolování
stěn ze strany interiéru (vnitřního zateplení). To však přináší vysoké riziko vzniku
kondenzačních problémů v konstrukci i na jejím vnitřním povrchu a následně potom
vlhkostních a hygienických poruch. Proto je nezbytnou součástí takového řešení
důsledné tepelně technické posouzení a důsledné vymezení podmínek realizace.
Omezená je potom také instalace vnitřního zařízení a technického vybavení interiéru. Nezbytnou součástí návrhu izolování stěn ze strany interiéru musí být
i návrh a řešení všech stavebních detailů a podrobností navazujících na obálkové
(vnější obvodové) konstrukce.
Za úvahu stojí, zda by umístění tepelné izolace mezi patrem a půdním prostorem
nebylo vhodnější nikoli pod stropem patra, ale ze strany půdního prostoru, v podlaze
půdního prostoru. Samozřejmě za předpokladu, že půdní prostor je chladnější
než patro pod ním. Umístění tepelných izolací ze strany exteriéru, resp. ze strany
s chladnějším prostředím, je vhodnější. Za promyšlené považuji dvouzónové nucené
větrání vnitřního prostoru s rekuperací tepla, které zohledňuje předpokládané
užívání objektu.
Otázkou je účinnost využití pasivních solárních zisků prosklenými plochami oken,
jejich přeměna na tepelnou energii a akumulace do železobetonových konstrukcí
v interiéru či jiných konstrukcí s vysokou akumulační schopností. Principem je, že
masivní konstrukce v interiéru působí jako jakýsi tepelný a potažmo teplotní
setrvačník a do jisté míry zajišťují teplotní stabilitu místností – interiéru. Při
výměně vzduchu a větrání prostor v době jejich užívání, kdy bude zajišťován požadovaný teplotní standard, bude účinnost snížena a výhoda uvedeného řešení potlačena
v jeho přirozené funkci – kolísání teplot, akumulaci tepla a zpětném vyzařování tepla.
Nicméně v době, kdy prostory nebudou využívány a intenzivně větrány, bude přínos
pasivních tepelných zisků uplatněn. Možná by za úvahu stálo i vnější zaclonění oken
proti slunečnímu záření tak, aby regulovalo solární tepelné zisky prosklenými
plochami v době, kdy jsou méně žádoucí.
Celkově je projekt svým pojetím dokladem promyšleného a komplexního přístupu
k hledání energeticky úsporného a ekologicky šetrného řešení.
Dr. Ing. Leoš Červenka,
spolupráce Ing. Jan Ficenec, Ph.D.
18
19
Jak přebudovat starou ratejnu na nízkoenergetický dům
Rozhovor s ředitelkou Slavonické renesanční Olgou Žampovou
Kde se vzala myšlenka koupit rozestavěné kino ve Slavonicích?
Do spolkového domu jsme přišli v roce 2001 jako nájemníci. Hledali jsme zázemí pro
činnost našeho občanského sdružení. A čím nám „ratejna“ s mnoha přístavky vlastně
imponovala? Temný labyrint rozestavěného, špinavého domu, bez vody, elektriky
a topení stojící v zaneřáděném staveništi. Tento dům v samém centru renesančního
města Slavonice byl takovým kontrastem proti historickým opečovávaným stavbám,
že až trnulo. Po důkladnějším prozkoumání historie se nám začal rýsovat jeho příběh
a příběhy lidí, kteří domem prošli. Jeho nedávný život se v něm zřetelně ozývá.
Je to jedinečný dům na jedinečném místě. Nápad koupit ho se objevil na přelomu
let 2003/2004. Rozhodující asi byla věta jednoho slavonického pana zastupitele:
„…no, když jste tak chytří a myslíte si, že s tím domem můžete něco udělat, tak si ho
nejdřív kupte …“. Tak jsme ho ve veřejném výběrovém řízení za dva miliony korun
koupili. Teď snad můžeme říct, že jsme udělali dobře.
A jak potom vznikl nápad přestavby na nízkoenergetické kulturní a společenské
centrum?
Po úspěšné honbě za dvěma miliony na koupi se začaly rýsovat další otázky.
Co s domem, jak to vše vymyslet, kde vzít další prostředky? V roce 2006 proto byla
založena Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, a převzala do své
správy dům i s dluhy za jeho koupi a plány na obnovu. V roce 2003 jsme zpracovali
koncepci revitalizace a řada z těchto prvotních záměrů se o pět let později dostala
do zadání pro architektonickou studii. Základní cíl byl zřejmý – vrátit domu jeho
původní poslání být společenským a kulturním centrem pro město. Požadavek nízkoenergetického standardu jsme do zadání doplnili až v průběhu, při upřesňování
a úvahách. Rozhodli jsme se, že už dům sám o sobě bude programem, atrakcí. Zásadní
roli ve všech těchto úvahách hráli architekti, které jsme získali ke spolupráci
v roce 2007.
Proč jste nešli jednodušší cestou běžné rekonstrukce?
Pouhou jednodušší rekonstrukcí daného stavu by se nenaplnila naše očekávání
pro budoucí provoz domu, ani navržené architektonické a stavební řešení. Bylo by
to jen dobudování toho, co se rozestavělo v osmdesátých letech, a to byl naprostý
nesmysl. Významnou roli sehrála i skutečnost, že jsme si mohli dovolit plánovat projekt z dotací evropských fondů. Jako podnikatelský záměr by naše představy zřejmě
neuspěly. Rekonstrukce má za cíl propojit architekturu, technologie a genius loci
domu. Stavebně bude vše provedeno tak, aby do domu „bylo vidět“. Studie z roku 2008,
která zohledňovala tyto aspekty, získala ocenění Nadace Hlávkových.
20
Jaké náklady jsou a budou spojeny s financováním projektu
a odkud jste na ně získali prostředky?
Celkové náklady projektu jsou 57 milionů korun. V této částce jsou prostředky na
veškerou přípravu (architektonická studie, stavební povolení, žádost o dotaci, vedení
výběrových řízení atp.), dále zahrnuje náklady na stavbu a kompletní vybavení a dva
roky pilotního provozu domu. Dotace pokryje 90 % potřebných financí. Prostředky
jsme získali z Operačního programu životní prostředí (Prioritní osa 7: Budování
infrastruktury pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu), který vyhlašuje
Ministerstvo životního prostředí ČR.
Jak souvisejí Zelené památky s činností Slavonické renesanční?
Všechno špatné je pro něco dobré. Přípravné práce na projektu rekonstrukce domu
nám trvaly dlouho, od roku 2006 do roku 2009, a stály nás hodně úsilí i peněz. Zároveň jsme ale měli čas přemýšlet, jak bychom mohli potenciál projektu maximálně
zhodnotit. Projekt Zelené památky je jedním z výsledků. Jde nám o hledání styčných
bodů a synergie mezi památkovou péčí, moderní architekturou a technologickými
postupy, které vedou ke snižování energetické náročnosti budov. Téma, kterým jsme
se zabývali u našeho domu, je zároveň zajímavé a aktuální. Díky zakázce Státního
fondu životního prostředí je publikováno knižně.
Jak si představujete praktické fungování nového centra ve Slavonicích?
Náplň budoucího domu je vlastně tím, co zabodovalo v hodnocení žádostí o dotaci
na stavbu centra. Po dokončení prací bude program v centru soustředěn kolem pěti
hlavních témat: energetická a ekologická výchova pro děti z mateřských a základních
škol, interpretace místního dědictví, environmentální poradenství a služby šetrné
turistiky (např. návštěvnické centrum Graselových stezek). K tomu navíc bude fungovat rodičovské centrum, občanská poradna, služby v oblasti kultury a umění i zázemí
pro neziskové organizace. Plán činnosti je propracován na sezónní a mimosezónní
provoz a zohledňuje potřeby místních obyvatel.
21
22
23
Fakulta informačních technologií VUT v Brně je vynikající ukázkou spojení historických kvalit s moderními. Barokní kartuziánský klášter byl zachráněn a stal se
kampusem vysoké školy. Staré budovy byly obnoveny a nové citlivě připojeny.
Areál kláštera je zapsaná kulturní památka a jeho provoz je šetrný k historickým
budovám, životnímu prostředí a zdrojům energie.
Základní informace
Adresa: Fakulta informačních technologií VUT, Božetěchova 2, 612 66 Brno
Stav: realizace 2004–2007
Vlastník: VUT v Brně
Forma památkové ochrany: areál je nemovitá kulturní památka
Současný stav
02
Fakulta
informačních
technologií VUT
v Brně
24
Architekt: Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Gustav Křivinka (Architektonická
kancelář Burian–Křivinka), Ing. arch. Vladislav Vrána (Atelier 2002)
Způsob využití: vysokoškolský areál
Stavebník: VUT v Brně
Spotřeba energie: neznámá
Výchozí stav
Rok výstavby: klášter založen roku 1375, v druhé polovině 17. století a v druhé
polovině 18. století byl významně doplněn a upraven v barokním a pozdně
barokním slohu
Způsob využití: kartuziánský klášter, armádní areál (konec 18. století – 1964),
od roku 1965 vysokoškolský areál
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
25
Foto: Filip Šlapal
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Kartuziánský klášter v Králově Poli byl založen v roce 1375 a jeho historie je dlouhá.
Její zatím poslední a zdá se, že šťastná etapa, začala v roce 2000, kdy Vysoké učení
technické v Brně začalo připravovat výstavbu prvních poslucháren, tehdy ještě
pro fakultu elektrotechniky.
První úvahy o celkové rekonstrukci a rozsáhlé dostavbě se datují do roku 2002.
Vznikla tehdy fakulta informačních technologií a bylo zřejmé, že budoucích dva a půl
tisíce studentů se do stávajícího kláštera nevejde. Vedení školy stálo před rozhodnutím, zda přesunout fakultu do nového kampusu Pod Palackého vrchem, nebo v klášteře
zůstat, podstoupit náročnou rekonstrukci památkově chráněného objektu a pokusit se
získat bývalý hospodářský dvůr na druhé straně ulice. Rozhodli se vydat druhou cestou. Začala tak několikaletá a do mnoha etap rozdělená obnova a dostavba areálu
bývalého kláštera pro potřeby nově založené fakulty.
Architekt Burian za největší úspěch projektu považuje, že veřejná instituce, VUT
v Brně, zachránila historickou památku. V případě historických staveb je podle něj
role státu nezastupitelná. Téměř žádný soukromý investor nemá prostředky
na jejich obnovu, údržbu a provoz. Architekt Burian je zároveň přesvědčen, že
i dnešní doba má právo přidat svoji stavební vrstvu sebevědomě. Říká, že historické
budovy jsou většinou postaveny rozumněji, než to umíme my dnes, a že spíš než
se příliš horlivě snažit přizpůsobit je dnešním trendům, měli bychom se učit jim
rozumět a správně je užívat.
„Z hlediska uživatele mohu říci, že se areál povedl. Jde o unikátní kampus spojující
rekonstrukci cenné historické budovy s moderními stavbami. Je pěkné pozorovat
například při promocích nádvoří s novou kašnou plné lidí, evidentně ovlivněných
krásou tohoto místa. Krása budovy také prokazatelně ovlivňuje zájemce o studium
a jejich rodiče.“ (Tomáš Hruška, první děkan FIT VUT v knize Nový kampus Fakulty
informačních technologií VUT v Brně; David Židlický/Atelier Zidlicky: Brno, 2009,
str. 9)
„Je pravda, že kdyby nebylo VUT, tak areál dál chátrá. Umožnili jsme, že toto území
znovu ožilo, a udělali z něj opět jakési centrum Králova Pole. Kartuziánský klášter
dál slouží vzdělávání jako v minulosti.“ (Zdeněk Bouša, proděkan pro strategický
rozvoj v knize Nový kampus Fakulty informačních technologií VUT v Brně;
David Židlický/Atelier Zidlicky: Brno, 2009, str. 68)
Z rozhovorů s architekty
Alešem Burianem a Vladislavem Vránou
a z autorské zprávy architektonické kanceláře Burian–Křivinka
26
Foto: archiv Atelieru 2002 a David Židlický
27
Foto: Filip Šlapal
Energetická a technická koncepce
„Chtěli jsme areál na technické úrovni třetího tisíciletí, přestože sídlíme v historickém areálu kláštera,“ říká Zdeněk Bouša, proděkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně. „Přirozené dobré vlastnosti historických budov kláštera – velká
tepelná setrvačnost a celoroční příjemné vnitřní klima – jsou doplněny moderními
technologiemi,“ dodává.
Areál fakulty informačních technologií je rozsáhlý a jeho obnova sestávala z několika
fází. Zásadní význam má z hlediska nákladů na energie jednotný řídicí systém, který
monitoruje a reguluje energetický systém celého areálu. Posluchárny v nových i historických budovách jsou vytápěny v závislosti na rozvrhu – když posluchárna není
využívaná, je jen temperována. Podle rozvrhu se s předstihem spíná teplovzdušné
vytápění. Když je potřeba učebnu využít mimo plán, spustí se její vytápění jednoduše
otevřením dveří.
Vyladit způsob vytápění v areálu trvalo asi dva roky. Správce se nejprve snažil
šetřit tak, že systém vypínal například na víkendy. Výpočty ale ukázaly, že tímto
„úsporným“ režimem protopí téměř dvakrát víc, než když je systém průběžně udržován ve stálé tepelné hladině nebo když se zmírní výkyv teplot. Zejména u historických staveb je podle názoru architekta Vrány důležitá možnost sledovat chování
jednotlivých objektů a vyhodnocovat, jestli jsou užívány optimálně. Promyšleně rozdělit provozní náplň mezi historické budovy a novostavby a nezatěžovat historické
budovy nevhodnými funkcemi a provozem, to byl základní postulát při koncipování
rekonstrukce a dostavby areálu kláštera.
Klasická opatření jako je zateplení fasády nepřicházela ve vlastním klášteře v úvahu.
Byly zatepleny stropy a opravena nebo vyměněna okna (za repliky oken původních
nebo nová z profilů Euro).
Jako kombinace zelené budovy a památky byl koncipován bývalý klášterní pivovar.
Nacházel se ve značně zanedbaném stavu a investor uvažoval o jeho zboření. Nakonec převážil názor stavbu zachránit a umístit sem společenské a kulturní centrum
nové fakulty a ubytování pro doktorandy. Dva jeho objekty byly opraveny za přispění
prostředků projektu BRITA. Podmínky zahrnovaly požadavek, aby finance byly využity
na úpravu stávající budovy a aby tato stavba byla upravena do nízkoenergetického
standardu. V tomto případě jej splňuje část objektů – podkroví sloužící k ubytování.
28
Z důvodů památkové ochrany nebylo možné ani budovy pivovaru celkově tepelně
zaizolovat. Minerálním zateplovacím systémem tloušťky 10 cm jsou zatepleny štítové
stěny obnažené po zbourání sousedících objektů. Podkroví je koncipováno jako stavebně oddělené a těsné a je zatepleno podle požadavků na nízkoenergetické domy.
Dalšími podmínkami grantu bylo použití fotovoltaické elektrárny (osazena na střeše,
zajišťuje energii pro klimatizaci ubytovacích částí), tepelných čerpadel (využita
k chlazení datových uzlů rozvodů počítačové sítě a pro přípravu teplé užitkové vody
pro ubytovací část), hybridního větrání řízeného na základě kvality vzduchu a větrání
s účinnou rekuperací. Poslední podmínkou bylo sledování toku energií, jehož výstupy
slouží jako studijní materiál pro studenty Ústavu procesního a ekologického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
Z rozhovoru s architektem Vladislavem Vránou
a inženýrem Zdeňkem Boušou
Odborné komentáře
Posouzení z hlediska památkové péče
Konverzi a adaptaci bývalých klášterních budov pro potřeby moderní výuky je
v tomto případě možné považovat za zdařilé kroky. Úpravy historických staveb byly
prováděny citlivě, bez ztráty chráněné podstaty, vstup architekta do historických
konstrukcí byl kultivovaný a uživatelsky přiměřený. Záchrana řady konstrukcí
a detailů, včetně archeologických situací, byla též možná jen díky „osvícenému“
investorovi. Ukázalo se zde, že spojení soudobých požadavků (včetně integrace nejnovějších technologií) s památkovou podstatou historické stavby je možné a může
proběhnout harmonicky. Vyzdvihnout je potřeba také uvedenou konverzi (záchranu)
bývalého pivovaru a obnovu tzv. zámečku, drobné historické budovy na okraji fakultního areálu, jež byla de facto opravou a adaptací rovněž zachráněna, taktéž s respektováním historické podstaty a také díky vstřícnému postoji investora.
Poněkud jiná situace je v případě novostaveb. Zejména u auly nelze z památkového
hlediska považovat realizované provedení za zdařilé, naopak celé architektonicko-urbanistické řešení můžeme hodnotit jako vážnou závadu a pochybení. Mám na mysli
především situování budovy v kontextu historických staveb, její „izolovanost“ bez
ohledu na historické řešení, půdorysnou stopu a na skutečnost, že právě kartuziánské
kláštery byly symbolem uzavřenosti, dále její „otevření“ areálu směrem k rušné tranzitní komunikaci a do prostředí s mimořádnou mírou urbanistické desintegrace.
PhDr. Zdeněk Vácha,
Národní památkový ústav, Brno
29
Foto: archiv AK Burian–Křivinka a Filip Šlapal
Posouzení energetické a technické koncepce
Investorovo rozhodnutí jít trnitou cestou obnovy a záchrany památkově chráněných
budov bylo bezpochyby odvážné a velmi si jej cením. Přínosná není jen samotná
obnova řady historicky významných budov areálu kláštera s dodržením původní
architektury. Za hlavní totiž považuji navrácení funkčnosti budovám a jejich adaptaci
na moderní vysokoškolský kampus, který dnes oživuje studentský život. Nové objekty
postavené ke stejnému účelu kontrastně doplňují historické budovy a umožňují porovnání vzhledu původní a současné architektury.
Z hlediska energetických úspor nelze u historických budov v zájmu dodržení původního vnějšího i vnitřního vzhledu očekávat velká vylepšení. Vnější zateplení nelze
uplatnit a doplnění interiérů o vnitřní izolaci, například u klenbových stropů
a dalších prvků, je nadmíru složité a nákladné. Jako jediná opatření tudíž přicházejí
v úvahu výměna oken, včetně zasklení, a izolace dalších konstrukcí jako podlahy
či stropy. Jelikož byly původní podlahy na terénu většinou odstraněny a prohloubeny,
bylo například možné použít pro jejich izolaci štěrk z pěnového skla, který je
i z hlediska vlhkosti velice vhodný pro rekonstrukce.
Nově dostavěné budovy sice ukazují možnosti dnešní doby z hlediska architektury,
ale technicky je zdaleka nevyčerpaly. Je vidět množství koncepčně neřešených tepelných mostů a vazeb, jež oslabují jen průměrně řešenou tepelně izolační obálku
budovy. Takové ukázkové budovy financované z veřejných zdrojů by měly dosahovat
pasivního standardu, který při objemu velkých staveb činí jen zanedbatelné zvýšení
nákladů, ale provozně vykazuje výrazné úspory. Především však představují nesmírně
důležité příklady pro další realizace.
Ing. Juraj Hazucha,
odborný poradce Centra pasivního domu
30
31
Národní divadlo v Praze je národní kulturní památka a nejsou zde myslitelné žádné
viditelné stavební zásahy. Přesto se díky instalaci promyšleného systému daří
významně snižovat spotřebu energie. Přístup vedení přední české umělecké instituce, sídlící ve významné veřejné stavbě, může být příkladem pro vlastníky
a správce obdobných cenných objektů.
Základní informace
Adresa: Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Stav: průběžné úpravy od roku 2006
Vlastník: Česká republika
Forma památkové ochrany: budova je národní kulturní památkou, stojí v Pražské
památkové rezervaci
Současný stav
03
Národní divadlo
Praha
32
Způsob využití: divadlo
Stavebník: Národní divadlo (Miroslav Růžička, zástupce provozního ředitele ND)
Spotřeba energie: Celková úspora na energiích je vyšší než 30 % ročně
(na spotřebě zemního plynu je to téměř 50 % ročně).
Výchozí stav
Architekt: Josef Zítek (historická budova),
Ing. arch. Karel Prager (Nová scéna, dostavba Národního divadla)
Rok výstavby: 1881, 1883 (historická budova), 1977–83
(Nová scéna, dostavba Národního divadla)
Způsob využití: divadlo, společenský prostor
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
33
Foto: archiv Národního divadla
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Energetické systémy historické a provozní budovy, Nové scény i restaurace prošly
mezi lety 2007 a 2009 nejrozsáhlejšími úpravami od komplexní renovace v letech
1977–1983.
Jak se Národní divadlo stalo energeticky úspornou budovou? „Začalo to jako můj koníček, až později se z toho stala společensky přínosná činnost,“ říká Miroslav Růžička,
zástupce provozního ředitele Národního divadla. Navrhl, prosadil a finančně zajistil
úpravy zásadních rozměrů, které dnes ročně ušetří Národnímu divadlu přibližně třetinu nákladů na energie. Vedení divadla nebylo proti spoření peněz vydávaných za
energie, prostředky na financování potřebných úprav ale nemělo. „Využili jsme proto
systém EPC (Energy Performance Contracting), jehož podstatou je financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. Tato metoda funguje na splátkovém
principu. Zákazník k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, realizaci poskytovateli postupně splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor.
Ministerstvo financí tuto metodu podporuje. Proč tedy nespořit?“ popisuje Růžička.
Úpravám předcházely téměř čtyři roky příprav, konzultace, kontrolní měření, jednání
s vedením divadla, projektanty a památkáři. Protože právě stavebník/zadavatel zná
budovu nejlépe, musí on vytipovat okruhy, kde jsou úspory možné, konzultovat je s projektantem, vytvořit studii a předběžný odhad úspor a z toho potom sestavit zadání
pro uchazeče. V případě Národního divadla tak vznikla asi půl metru vysoká hora
dokumentace, čítající třicet sedm příloh.
Tak důkladné a dlouhé přípravy jistě mnohé odradí. K podobným krokům navíc dosud
nebyla v České republice žádná motivace. Růžička dodává: „Proč si lámat hlavu a překonávat překážky, když peníze nejdou přímo z vaší kapsy? Dnes už se lidé ve veřejném a komunálním sektoru o úspory začínají zajímat také kvůli krátícím se dotacím
ze státní kasy. Hospodárné zacházení s energiemi by mělo být důležitým tématem
státní správy, je tu obrovský potenciál k úsporám. Navíc jsou na trhu firmy,
které financování takových projektů umějí zajistit.“
Mezi snahou šetřit energie a zájmy památkové péče Miroslav Růžička konflikt
nevidí, pokud jsou rozumní lidé na obou stranách. „Po dohodě na jasných podmínkách
bylo dokonce možné instalovat část technologie, výměníky zpětného získávání tepla,
do zlaté korunky na střeše historické budovy divadla. Od ledna 2010 v úsporném
režimu funguje také Stavovské divadlo a plánují se úpravy Anenského areálu a dalších objektů Národního divadla,“ doplňuje. Za dosažené úspěchy a šetrný přístup
k energiím získalo Národní divadlo několik ocenění, je strategickým partnerem
České rady pro šetrné budovy a partnerem projektu Green Light.
34
Energetická a technická koncepce
Základem energetických úspor jsou opatření na systémech vytápění, chlazení,
větrání a zásobování vodou. Tyto systémy byly opatřeny moderními technologiemi
s efektivní regulací a maximálním využitím odpadního tepla. Běžné úpravy jako
instalace vysoce účinných kondenzačních kotlů nebo reverzních chladících jednotek
jsou doplněny úpravami šitými na míru. Tato opatření vykazují zajímavé výsledky.
Například rekuperační jednotky na vzduchotechnice šetří ročně až 60 000 m3 zemního plynu, hydraulický systém jevištní technologie vyrobí tolik odpadního tepla,
že prostřednictvím tepelného čerpadla a další vhodné technologie velkou měrou
pokryje potřebu tepla na přípravu teplé vody. Díky této úpravě bylo navíc možné
odstavit dosavadní neefektivní chlazení hydrauliky vodou, a ušetřit tak více než
milion korun ročně.
„Od uchazečů o zakázku jsme žádali především komplexní řešení a co nejlepší
technologie v co nejširším spektru (od úspory na osvětlení až po fotovoltaiku).
Komplexní, důkladně naplánované řešení je pro výsledek zásadní. Zároveň je to nekonečný příběh, protože technologie se rok od roku vyvíjejí, pořád je něco nového, pořád
je co zlepšovat. Pokud je ale dobře nastaven systém, lze jeho jednotlivé části efektivně doplňovat a modernizovat,“ popisuje Růžička.
Energetické hospodářství všech objektů Národního divadla je dnes už řízené z centrálního dispečinku situovaného v provozní budově ND, který je vybaven jedním z nejmodernějších řídicích systémů. To je další důležitý faktor. Technologie a úpravy
se rozšiřují na další objekty (Stavovské divadlo, Anenský areál, areál u Apolináře
a na ateliéry a dílny na Floře), jejichž energetické hospodářství je anebo bude rovněž
řízeno z centrálního dispečinku. Tímto opatřením se například ve Stavovském divadle
ušetřilo osm pracovních míst v dispečinku, který zanikl bez náhrady a jehož funkci
převzal centrální dispečink.
Modernizované energetické hospodářství Národního divadla se skládá z mnoha částí
a vstupů: byla modernizována kotelna (instalovány nové vysoce výkonné kondenzační
kotle, zapojeny nové zdroje energie), divadlo těží ze své polohy u Vltavy (tepelná čerpadla využívají teplotu vltavské vody k ohřevu nebo chlazení), optimalizuje se systém
měření a regulace, chystá se zavedení individuální regulace tepla a osvětlení v provozní budově, používá se zařízení šetřící pitnou vodu při splachování a ve sprchách,
teplý vzduch je rekuperován.
Na střeše provozní budovy a Nové scény je fotovoltaická elektrárna (o výkonu cca
60 kWp). „Nepoužili jsme běžné skleněné panely, ale fotovoltaický systém integrovaný do hydroizolační fólie, čímž jsme zároveň vyřešili letitý problém se zatékáním
do objektů porušenou hydroizolací a podstatným způsobem zlepšili tepelně izolační
vlastnosti střech. Toto řešení považuji za ideální pro ploché střechy, například
pro střechy panelových domů,“ doplnil Růžička.
Z rozhovoru s Miroslavem Růžičkou,
zástupcem provozního ředitele Národního divadla
Ekonomické parametry projektu
Uzavření smlouvy o energetických službách: listopad 2006
Délka trvání smlouvy: 10 let
Realizace základních opatření: leden–prosinec 2007
Instalace střešní hydroizolace s fotovoltaickými články: září–listopad 2008
Náklady na energie před realizací projektu: 18,7 milionů Kč bez DPH za rok
Investice dodavatele do základních energeticky úsporných opatření: 24,8 milionů Kč
Investice do hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými články: 6,5 milionů Kč
Celková úspora za dobu trvání smlouvy: 49,9 milionů Kč
Dosažené úspory odpovídaly v roce 2009 35,2 % původních nákladů na energii.
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– rekonstrukce centrální kotelny, instalace dvou vysoce účinných kondenzačních
kotlů
– modernizace řídicího systému a systému měření a regulace, zřízení centrálního
dispečinku
– rekuperace tepla ze vzduchu odváděného z klimatizovaných částí budov
– rekuperace tepla z chlazení jevištní technologie pro ohřev teplé užitkové vody
– výměna chladicí jednotky klimatizace za reverzní chladicí jednotku, která umožňuje
i vytápění a ohřev teplé užitkové vody odpadním teplem, např. z osluněných fasád,
případně teplem z vltavské vody
– instalace frekvenčních měničů pro čerpadla vltavské vody (řízení otáček
v závislosti na teplotě vody)
– instalace frekvenčních měničů pro vzduchotechnické jednotky klimatizace
– instalace fotovoltaické elektrárny na střeše provozní budovy Národního divadla
a na budově Nové scény (fotovoltaické články integrované do hydroizolace) o výkonu
cca 60 kWp
– úsporné splachování, úsporné sprchy (ušetří 4 208 m3 vody ročně)
– instalace úsporných zdrojů světla (ušetří 508 115 kWh elektrické energie ročně)
35
Odborný komentář
Posouzení energetické a technické koncepce
Objekty Národního divadla patří k nejznámějším a nejsledovanějším v České republice, nejen z důvodů uměleckých a historických, ale také architektonických. Jakýkoliv
zásah do památkově chráněného komplexu je podroben zkoumání pracovníků památkového ústavu a stává se předmětem následné odborné i veřejné diskuze. Realizovat
v těchto podmínkách projekty vedoucí k úspoře energie je velmi náročné a nákladné.
Ve většině případů není povolen zásah do stavebních konstrukcí, s výjimkou náhrad
oken a dveří za repliky původních prvků. Dosažení úspor je omezeno pouze na optimalizaci výroby a spotřeby tepla na vytápění a ohřev vody, spotřebu vody a elektřiny.
Projekt energetických úspor v budovách Národního divadla tyto podmínky splňuje.
Zaměřil se hlavně na odstranění nedostatků ve spotřebě tepelné energie pomocí
sofistikovaných technologií.
Za základní považuji modernizaci řídicího systému a systému měření a regulace,
bez kterých by dosažení úspor bylo obtížné. Instalace technologií s vysokou účinností výroby a rozvodu tepla i chladu by měla být při jakékoliv rekonstrukci již
samozřejmostí. Do této kategorie patří kotle s vysokou účinností, elektrické pohony
s řízením otáček, rekuperace tepla, ale také úsporné splachovače a sprchy. U památkově chráněných budov, kde není povoleno snížení tepelných ztrát pomocí úprav
stavebních konstrukcí, bývá problematická instalace kondenzačních kotlů. Bez rekonstrukce otopné soustavy na nízkoteplotní není dostatečně využita schopnost kondenzačních kotlů zpracovat teplo obsažené ve vodní páře spalin a vyšší investice do této
technologie by mohla být neopodstatněná.
Rád bych vyzvedl použití odpadního tepla pro ohřev užitkové vody, tyto možnosti
dosažení úspor bývají opomíjeny. Velmi pozitivně mne překvapila realizace fotovoltaické elektrárny na střeše provozní budovy a Nové scény s články integrovanými
do hydroizolace. Toto opatření výrazně nepřispěje k finanční úspoře, ale je to právě
tento způsob výroby elektřiny ze slunečního záření, který měl být hromadně
podporován.
36
Financování systémem Energy Performace Contracting (EPC), kdy investuje třetí
strana a splácí se z úspor, je velmi zajímavé. Před uzavřením smlouvy si firma zpracovává energetické audity většinou na bázi dlouhodobých měření, na jejichž základě
se stanovují oblasti investic a jejich návratnosti. Podmínky pro výpočet úspory
a návratnosti investic bývají pro laika složité a nepřehledné. Menší organizace spravující památkově chráněné objekty většinou nedisponují specialisty na energetiku.
Při uzavírání smluv EPC je vhodné přizvat nezávislého poradce, nebo si nechat zpracovat oponentní energetický audit. Ten by měl být základní podmínkou při všech
investicích do úspor energie.
Nákup elektřiny a zemního plynu na volném trhu může být zdrojem dalších úspor.
Realizaci projektu energeticky úsporných opatření v objektech Národního divadla
lze předložit jako příklad komplexního řešení v památkově chráněné budově.
Milan Mach,
energetický auditor, Malza
37
Jeden ze soutěžních návrhů na úpravu budov bývalé továrny Baťa pro Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně pochází z dílny brněnských architektů. Pro dvě
baťovské průmyslové stavby a prostor mezi nimi, které mají společně pojmout
knihovnu, galerii i museum, nabízí nízkoenergetické řešení individuálně
zohledňující budoucí využití obou průmyslových objektů.
Základní informace
Adresa: tovární budovy č. 14 a 15, 760 01 Zlín
Stav: neúspěšný soutěžní návrh, 2009
Vlastník: Zlínský kraj
Forma památkové ochrany: Budovy nejsou památkově chráněné, ale požadavkem
zadání byla ochrana jejich památkové hodnoty.
04
Krajské kulturní
a vzdělávací
centrum
Zlín
38
Návrh
Architekt: prof. Ing. arch. Petr Pelčák (Pelčák a partner architekti)
Způsob využití: Krajské kulturní a vzdělávací centrum
Spotřeba energie: Roční měrná spotřeba energie na vytápění je 22,4 kWh/m2/rok
(kategorie A – budova mimořádně úsporná), roční měrná spotřeba energie celkem
je 80,4 kWh/m2/rok (kategorie B – úsporná).
Výchozí stav
Rok výstavby: 1946
Způsob využití: tovární budovy č. 14 a 15 Baťova komplexu
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
39
Foto: archiv atelieru Pelčák a partner architekti
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Projekt je neúspěšný soutěžní návrh na úpravu dvou Baťových čtyřpatrových továrních budov, kde má vzniknout Krajské kulturní a vzdělávací centrum (galerie, muzeum
a knihovna). Jedním z požadavků soutěže byl energetický koncept – energeticky
úsporná budova, dalším požadavkem bylo dodržení zásad památkové ochrany, přestože budovy nejsou památkově chráněny. Stavby jsme navrhli jako nízkoenergetické,
přitom jsme však zachovali jejich původní podobu.
Budovy jsme rozdělili podle provozu a každou řešili jinak stavebně i po stránce
energetické koncepce. Do budovy č. 15 jsme umístili provozy, kde pracují lidé a kde
je tudíž potřeba světlo a jsou větší nároky na tepelnou pohodu. Tuto budovu jsme
citlivě rekonstruovali: okna byla vyměněna za moderní, ale jejich návrh jsme
podrobně konzultovali s projektovým oddělením firmy Schücco, aby měla profil velmi
podobný původním ocelovým oknům a zároveň vykazovala současné tepelně izolační
parametry. Fasádu jsme zateplili zevnitř celoplošně lepenou tepelnou izolací (15 cm
extrudovaného polystyrenu s parotěsným přelepením spár). Plášť budovy č. 15
je zachován ve zcela intaktním stavu.
Budovu č. 14, kde jsou výstavní prostory, jsme zachovali celou včetně oken. Nejsou
tu takové nároky na tepelnou pohodu, zato je potřeba vytvořit vhodné světelné podmínky. Dovnitř po celém obvodu byla navržena jednoduchá izolační interiérová příčka
vytvářející dvojitý plášť. Ten je využit pro minimalizaci energetické spotřeby budovy,
pro zastínění oken i pro instalaci výstav. Navrhli jsme ji jako lehkou izolační příčku
(15 cm Ytong, 14 cm minerální vaty) na celou výšku patra, zakončenou pásem z matných skleněných tvárnic (nad úrovní zavěšených obrazů) k nepřímému prosvětlení
prostoru. V 60 cm širokém pruhu, který zůstal mezi obvodovou zdí a novými stěnami
(kvůli údržbě), jsme odstranili podlahu, ponechali jen žebra nesoucí stropy a na ně
položili rošty, což by umožnilo údržbu dvojité fasády a proudění vzduchu.
Je to také jižní budova, a tak funguje jako stínění pro budovu severní.
Z rozhovoru s architektem Petrem Pelčákem
Energetická a technická koncepce
Co se energetického konceptu týče, využili jsme zkušeností odborníka na prostředí
budov, s nímž spolupracujeme dlouhodobě. Zdrojem tepla a chladu je systém tepelných čerpadel země-voda, umístěných ve strojovně v suterénu objektu, záložním
a špičkovým zdrojem tepla je stávající výměníková stanice. Tepelná čerpadla spolu
se systémem zemních výměníků jsou koncipována tak, aby svou výrobou pokrývala
95 % veškeré tepelné energie na vytápění a chlazení objektů. Zdrojem energie je
zemní výměník umístěný pod suterénem nových garáží a zemní registry integrované
do pilot nové konstrukční části centra. Systém zemních registrů slouží v letním
období jako volné chlazení, kdy je teplonosné médium ochlazené v zemních registrech
přímo distribuováno ke koncovým spotřebičům chladu. Pro regeneraci zemních
výměníků je využíváno noční přípravy teplé vody a její akumulace v zásobnících
pro potřeby restaurace a hygienických zařízeních. Veškeré systémy výroby
a distribuce tepla a chladu jsou napojeny na centrální systém řízení budovy.
Systém vytápění je koncipován jako nízkoteplotní s teplotním spádem 42/35 °C,
koncovými spotřebiči tepla jsou vzduchotechnické jednotky a systémy velkoplošného
stropního a stěnového vytápění, které plní v letním období funkci stropního chlazení.
Systém potrubních registrů je přisazen přímo na stávající železobetonový strop mezi
žebrování, čímž aktivuje akumulační schopnosti monolitické betonové konstrukce.
Hlavní potrubní rozvody jsou vedeny ve zdvojených podlahách a technických
šachtách. Zajišťují vysokou kvalitu vnitřního prostředí a bezhlučný provoz.
Prostory jsou nuceně větrány lokálními malými vzduchotechnickými jednotkami,
které jsou osazeny deskovými rekuperátory s vysokou účinností přenosu tepla
a vlhkosti, ohřívačem, chladičem, filtry a ventilátory. Vzduch je nasáván a zpět
odváděn na fasádu objektu, distribuován je pomocí potrubí ve zdvojených podlahách
nebo technických prostorách. Vzduchotechnické jednotky jsou napojeny na centrální
systém řízení budovy. V objektu č. 14 je navržen systém dvojité fasády s vnitřní
tepelně izolační stěnou a systémem větracích kanálů, které transportují získanou
tepelnou energii v zimním a přechodném období z jižní fasády na fasádu severní,
v letním období odvádějí tepelné zisky z oslunění přes systém žaluzií. Na střechách
budov a nových světlících jsou instalovány fotovoltaické panely pro přímou přeměnu
slunečního záření na elektrickou energii, která bude spotřebována z 90 %
v objektech centra.
Při celkové vytápěné ploše 25 103 m2 je roční spotřeba energie 22,4 kWh/m2,
což řadí budovu do kategorie A – mimořádně úsporná.
Z autorské zprávy atelieru Pelčák a partner architekti
40
41
Vizualizace: Vít Musil a Radim Petruška
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
budova č. 14
– vnitřní předsazená příčka (15 cm Ytong, 14 cm minerální vata)
– větraná vzduchová mezera mezi pláštěm budovy a novým vnitřním obvodem
z lehkých příček
budova č. 15
– vnitřní celoplošné zateplení extrudovaným polystyrenem (15 cm), parotěsně
přelepené spáry
– nová hliníková okna (dvojitá okna s jednoduchým zasklením v jednom rámu
a izolačním dvojsklem ve druhém rámu)
obě budovy
– pasivní prvky (stínění, přirozené proudění vzduchu)
– fotovoltaické články na výrobu elektrické energie
– rekuperace tepla ve vzduchotechnických jednotkách
– aktivace původní železobetonové konstrukce
– zemní výměník tepelného čerpadla
– pasivní vysokoteplotní chlazení
42
Odborný komentář
Posouzení energetické a technické koncepce
Projekt je ukázkou snahy dosáhnout při modernizaci stávající budovy její nízkoenergetické úrovně. Na jedné straně stojí architektonický záměr zachovat stávající ráz
budovy (v tomto případě se jedná o dvě vedle sebe stojící budovy), na straně druhé
stojí požadavky tepelně technické a energetické. Navržené řešení však nutně vyvolává otázku, do jaké míry lze u historických budov snižovat jejich energetickou
náročnost a za jakou cenu – architektonickou, ekonomickou i technickou.
Autoři se soustředili především na zimní tepelnou ochranu (nízká spotřeba tepla na
vytápění) a problém možného přehřívání v přechodném a letním období řeší pomocí
technických zařízení, která ale energetickou náročnost zvyšují. Zde je potřeba zdůraznit, že budova by měla být už ve svém konceptu řešena tak, aby bylo přehřívání
vnitřních prostor zabráněno především pasivními prvky – tepelné čerpadlo a větrání
přes zemní registr se spotřebou pomocné energie na pohon kompresorů, ventilátorů
apod. však nelze za takové prvky považovat.
Z tohoto hlediska vidím několik problémů:
1) Prosklená spojovací část se schodištěm bude bez stínících prvků a bez strojního
chlazení (nebo alespoň bez větrání přes zemní registry) zdrojem letní tepelné nepohody.
2) Vnitřní zateplení v budově č. 15 kromě všeobecně známých problémů (kondenzace
mezi tepelně izolační vrstvou a původní stěnou, nevyřešené tepelné mosty – např.
vnější stěna a železobetonový strop) „odstíní“ akumulační vlastnosti původní cihelné
stěny, což může v podmínkách vnitřního provozu s vnitřními zdroji tepla (čím je
budova lépe zateplena, tím výraznější bude vliv těchto vnitřních zdrojů) zase vést
k letní tepelné nepohodě, a tedy k potřebě strojního chlazení.
3) Ani uspořádání zasklení u oken (vnější jednoduché zasklení, vnitřní zasklení
s izolačním dvojsklem) není nejvhodnější – a nemusí jít ani tak o rosení, kterému má
zabránit mikroventilace, ale např. o velké teplotní výkyvy v prostoru mezi oběma
křídly, a tím i teplotní namáhání dotčených konstrukcí.
43
Za příklad dobrého řešení považuji vnitřní předsazenou tepelně izolační příčku
v budově č. 14 (toto řešení je však specifické a nelze ho obecně uplatňovat z důvodů
velkých nároků na velikost vnitřního prostoru). Odvětrání prostoru mezi příčkou
a vnější stěnou eliminuje některé nevýhody vnitřního zateplení a navrhovaná redistribuce tepelných zisků rozhodně přispěje ke zlepšení vnitřní tepelné pohody. Pokud
však autoři projektu chtějí s touto příčkou uvažovat jako s akumulační konstrukcí,
vhodnějším materiálem než Ytong by byla klasická nebo vápenopísková cihla.
Koncepce systému vytápění, větrání a chlazení (tepelná čerpadla, fotovoltaické
články, zemní registry, rekuperace tepla) odpovídají současným trendům. Otázkou
zůstává výše investice a její ekonomická návratnost (ta by měla být řešena
v energetickém auditu).
Uvedená roční spotřeba energie 22,4 kWh/m2 je ale velmi slušná a řadí obě budovy
do pasivního standardu.
Ing. Vladan Panovec,
Fakulta stavební Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
44
45
Dva sousedící činžovní domy z konce 19. století v Praze na Janáčkově nábřeží byly
obnoveny v mnohém nad možnosti běžného stavebníka. Princip jejich renovace je ale
z hlediska snižování energetické náročnosti u památkově cenných staveb příkladný
a široce použitelný.
Základní informace
Adresa: Janáčkovo nábřeží č. o. 53 a 55, 110 00 Praha 1
Stav: realizace 2006–2008
Vlastník: soukromá osoba
Forma památkové ochrany: Domy se nacházejí na území Pražské památkové
rezervace, dům č. p. 140/55 je nemovitou kulturní památkou.
Současný stav
05
Činžovní domy na
Janáčkově nábřeží
Praha
46
Architekt: Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková (MCA atelier)
Způsob využití: bytový dům, v přízemí a suterénu kanceláře
Stavebník: soukromá osoba
Spotřeba energie:
Objekt č. 53: 114 kWh/m2/rok, objekt č. 55: 142 kW/m2/rok.
Kalkulace dle skutečné spotřeby plynu včetně výroby teplé užitkové vody.
Celkové zlepšení po odpočtu přípravy teplé užitkové vody: č. 53 o cca 34 %,
č. 55 o cca 20 %.
Výchozí stav
Rok výstavby: 1875
Způsob využití: bytové domy, po rekonstrukci v letech 1995–2002 kancelářské
objekty
Spotřeba energie před úpravami: Odhadovaná roční měrná spotřeba energie
na vytápění obou objektů před první rekonstrukcí v roce 1994: 215 kWh/m2/rok.
Kalkulace z let 2003–2004, bez přípravy teplé užitkové vody (příprava teplé užitkové
vody zvýší celkovou spotřebu energie o 20–30 %): objekt č. 53: 140 kWh/m2/rok,
objekt č. 55: 137 kWh/m2/rok.
Charakteristika budovy před úpravami: Před rekonstrukcí v letech 1995–2002: zděná
stavba bez jakéhokoli zateplení, vytápění lokálními kamny a individuálními systémy.
Po rekonstrukci a konverzi v letech 1995–2002: dispoziční úpravy, zrušení komínů
a původních oken, náhrada za profily Euro; zateplení střech; oprava oken do ulice;
centrální kotelny bez lokální regulace; cílový provoz – jeden nájemce v celém objektu.
47
Miroslav Cikán a archiv MCA atelieru
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Domy č. 53 a 55 na Janáčkově nábřeží v Praze jsou součástí výstavní oblasti rezidenční architektury 19. století na tzv. „literárním nábřeží“ s výhledem na Národní
divadlo. Bydlely zde četné významné umělecké osobnosti generace Národního divadla.
Domy stojí v Pražské památkové rezervaci v katastru Malé Strany. Objekt č. 55
je nemovitou kulturní památkou. V domě č. 53 žil kromě dalších významných
osobností také architekt Josef Zítek, který pravděpodobně navrhl i jeho vstupní část,
v objektu č. 55 měl svůj byt malíř Julius Mařák.
Koncem 90. let 20. století byly činžovní domy přestavěny na kanceláře a částečně
rekonstruovány. V souvislosti s odlivem kancelářských ploch do nových administrativních center byly objekty opuštěny a prodány. Novým cílem bylo obnovit v jedinečném historickém prostředí s výhledem na řeku a exkluzivní nábřeží luxusní bydlení
s prvotřídním komfortem.
Zejména díky tomu, že domy byly obnovovány jako celek, bylo možné se velmi přiblížit ideálu citlivé obnovy památkově cenné budovy, jak z hlediska památkové péče,
tak z hlediska obytného komfortu. Obnovili jsme původní dispozice, restaurovali
detaily a povrchy. S cílem snížit energetickou náročnost obou domů a zvýšit obytný
komfort jsme posílili tepelnou izolaci vodorovných konstrukcí, renovovali okna
a změnili systém a řízení vytápění. Při obnově historických staveb pokládáme
tyto tři kroky za základní.
Zachovaná původní okna na objektu č. 55 byla repasována a opatřena novým zasklením zesíleným akustickým sklem a kvalitním těsněním s několika nalehávkami.
U objektu č. 53 byla okna do dvora, která byla v 90. letech vyměněna za nová z profilů
Euro, nyní nahrazena replikami podle analogických profilů oken objektu č. 55, včetně
podparapetních obložek, kazetového ostění a rámování ostění. Nová okna byla vyrobena truhlářským způsobem ze subtilních profilů přizpůsobených na vnějších křídlech pro izolační dvojsklo. Stejně jako okna do ulice jsou ta do dvora opatřena
kvalitním těsněním.
Zvýšením kvality těsnosti při zachování původních typů oken bylo možné počítat
v této oblasti až s 20% úsporou energie. Původní kování bylo repasováno, nové bylo
zvoleno takové, aby odpovídalo profilem 80. letům 19. století. Jako vzor sloužily
i prvky použité v Národním divadle, objektu ze stejné doby.
48
Energetická a technická koncepce
Koncepční řešení úspor energií v domech na Janáčkově nábřeží bylo založeno na
kombinaci zateplení vodorovných konstrukcí, kvalitní repase oken (případně výrobě
věrných kopií) a instalaci ekologického zdroje vytápění doplněného o zařízení
individuální regulace a inteligentní řídicí systém. Způsob vytápění je popsán níže.
Ke snížení energetické náročnosti těchto dvou domů výrazně přispělo již odstranění
rozptýlených systémů etážového vytápění a jejich sjednocení do centrální kotelny
s efektivním spalováním, měřením a regulací. Přínosem bylo uvolnění a obnovení
komínů pro alternativní lokální příležitostné topení dřevem v kamnech nebo krbech,
jak to bylo možné dříve. Při konverzi na byty byl v každé obytné jednotce instalován
samostatný výměník s vlastním měřením spotřeby a regulací, s možností budoucího
připojení na pult správy objektu s vyhodnocováním dat. Vedení médií bylo centralizováno do jedné vertikální trasy, bytové rozvody byly změněny na horizontální s centrálním odečtem.
Výhodou centrální kotelny je účinnost vyšší, než mají lokální zdroje, efektivnější
servis a správa, dále také možnost centrální výměny technologie za modernější,
efektivnější a ekologičtější. Individuální regulace v jednotlivých bytech a pokojích
optimalizuje spotřebu energie na vytápění a podporuje vlastní odpovědnost
a kontrolu nad její spotřebou. Obnova komínů v půdním prostoru a jejich vyvedení
nad střechy pohledově doplnilo původní historickou střešní krajinu.
V každém bytě byl instalován chladicí systém s externími jednotkami centrálně
umístěnými ve skrytých polohách dvora nebo střech. Při reverzním chodu systém
tepelného čerpadla objekt dotápí. Celkový systém topení je tak hybridní.
Vzhledem k tomu, že stropy jsou v obou domech klenuté, nebylo nutné zásadně řešit
neprůzvučnost konstrukcí. Původní škvárové zásypy byly částečně redukovány
a doplněny zesílenou tepelnou izolací a zakryty plovoucí deskou. Alternativně
se doplnily v kombinaci vrstvenými podlahami z OSB desek na keramzitových
nivelačních podsypech s tepelně izolační vlastností. Tepelná izolace vodorovných
konstrukcí je nejdostupnějším a účinným prostředkem ke snížení energetické
náročnosti stavby nebo jejích částí. Je zároveň prostředkem skrytým v původní
síle konstrukční skladby.
Ing. arch. Miroslav Cikán
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– částečné zateplení vodorovných konstrukcí (tepelné účinky kročejové izolace)
– nové zateplení střechy
– výměna a oprava oken (repase původních – přidané těsnění, výměna novodobých
oken z profilů Euro za repliky dle původních oken)
– výměna zdroje vytápění (centrální zdroj kombinovaný s lokálními výměníky
pro každý byt samostatně a individuální regulací typu Modusat, doplněno
lokálním vytápěním krbovými kamny a tepelným čerpadlem vzduch-voda)
– inteligentní řídicí systém a sběr dat (dosud nerealizováno)
49
Odborné komentáře
Posouzení z hlediska památkové péče
"Rehabilitace původní bytové funkce je z hlediska památkové péče vítána. Související
úpravy dispozice – zejména vestavba hygienického zázemí – jsou navrženy s maximálním ohledem na původní dispozici, včleněny jsou do středního traktu obou objektů.
Z hlediska památkové péče je vítána také snaha o celkové stylové zhodnocení
obou budov.“
(citováno z vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v hlavním městě Praze čj. 13518/2006/a/M ze dne 9. 11. 2006, Ing. arch. Bártová)
Přístup architekta k obnově domu je možné hodnotit jednoznačně kladně. Je třeba
zdůraznit, že objekty podléhají vysokému stupni památkové ochrany – budova č. p. 140
je kulturní památkou, obě budovy se nacházejí na území Pražské památkové rezervace, která je současně památkou UNESCO. Je proto potěšující, že se podařilo skloubit náročná kritéria památkové péče s požadavky technickými, zejména nutným
snížením energetické náročnosti budovy. Z provedených opatření je nutné vyzdvihnout repasi dochovaných původních oken, která byla provedena bez změny jejich
tvaru a výrazu.
Pracovníci Národního památkového ústavu se v praxi ze strany projektantů a investorů jen zcela výjimečně setkávají s názorem, že pro zvýšení těsnosti oken, a tím
snížení prostupu tepla, postačí pouze jejich kvalitní renovace spojená s novým
zasklením zesíleným sklem a novým kvalitním utěsněním. Deklarovaná dvacetiprocentní úspora energie repasí oken je v tomto případě nezanedbatelná a jistě zajímavá i z uživatelského hlediska. Z pohledu památkové péče je tento přístup k obnově
vítán. Zachování původních hodnotných oken bez jejich deformace, například přidanými dvojskly, významně přispívá k udržení památkových hodnot obou domů.
Ing. arch. Martina Bártová,
Národní památkový ústav, Praha
50
Posouzení energetické a technické koncepce
Při rekonstrukci historických objektů máme v realizaci energeticky úsporných opatření omezené možnosti. Například je zřejmé, že u těchto objektů není možné snižovat
energetickou náročnost objektu vnějším zateplením. Vnitřní zateplení je v principu
možné, ale je nutné ho navrhnout velmi zodpovědně. Při vnitřním zateplení se totiž
výrazně mění průběh vlhkosti v konstrukci. Při nesprávném návrhu hrozí riziko kondenzace vodní páry uvnitř obvodové stěny. Je také potřeba zodpovědně řešit všechny
stavební detaily, například napojení stropní konstrukce na obvodovou stěnu.
Pokud je tedy možné se vnitřnímu zateplení vyhnout jiným řešením, je vhodné jej
nerealizovat. Vhodným řešením může být například instalace konvektorového vytápění po celé délce místnosti u obvodových stěn. Toto řešení bylo zvoleno i u objektu
na Janáčkově nábřeží a považuji ho za správné. Konvektor zajišťuje proudění teplého
vzduchu kolem vnitřního povrchu obvodových stěn. Tím se zvyšuje vnitřní povrchová
teplota, čímž je eliminováno riziko růstu plísní. Toto řešení je i v souladu s legislativou a technickými normami, které umožňují mimo jiné i z důvodu památkové ochrany
zajistit vyhovující vnitřní povrchovou teplotu i jiným způsobem než dostatečným
tepelným odporem vnějších stěn.
Velmi vhodné je i zachování původních špaletových oken a náhrada jednoduchého
zasklení vnitřního rámu izolačním dvojsklem. Touto úpravou docílíme splnění současného energetického požadavku na okna a zároveň zachováme vnější vzhled budovy.
Špaletová okna jsou výhodná právě v případě nezateplených obvodových stěn. Eliminují totiž vliv tepelné vazby ostění, nadpraží a parapetu. Špaletové okno má větší
tloušťku rámu a cesta tepla stěnou okolo okna je delší.
51
Také střecha tvoří z pohledu energetické náročnosti budovy poměrně důležitou složku
spotřeby energie. Zlepšení energetických vlastností střešního pláště obvykle není
v rozporu s požadavky památkové péče. Proto také bylo správně zateplení střechy
realizováno.
Pravděpodobně největších úspor bylo dosaženo rekonstrukcí otopného systému,
nikoli výše popsaným zkvalitněním tepelně technických vlastností konstrukce
obálky budovy. Lokální tepelné zdroje byly nahrazeny zdrojem centrálním.
Tento systém pak má jistě vyšší energetickou účinnost. Neméně důležité je instalování regulačních prvků otopné soustavy. Systém chlazení v letním období sice
přispívá ke komfortnímu užívání objektu, energetická náročnost je však tímto opatřením zvýšena. Výhodou je, že byla zvolena instalace zařízení, které umožňuje opačný
chod, čímž může do otopné soustavy na principu tepelného čerpadla dodávat část
tepelné energie v zimním období.
V rámci rekonstrukce byly v podstatě vyčerpány všechny zásadní možnosti užívané
pro snížení energetické náročnosti historických objektů.
Ing. Tomáš Kupsa,
Dekprojekt
52
53
Sedmipatrový činžovní dům v Holešovicích je dílem význačného českého architekta
Evžena Rosenberga. Majitelka nemovitosti z rodiny slavného výrobce šunky – stejně
jako je tomu v případě dalších městských bytových domů – hledá způsob, jak mu
vrátit zašlou eleganci a zlepšit jeho technický a energetický standard.
Základní informace
Adresa: U Průhonu 477/16, 170 00 Praha 7
Stav: studie
Vlastník: soukromá osoba
Forma památkové ochrany: budova stojí v památkové zóně Praha-Holešovice
Návrh
06
Činžovní dům
U Průhonu
Praha
54
Architekt: Ing. arch. Štěpán Abt, Ing. arch. Ondřej Kopečný (Olgoj Chorchoj)
Způsob využití: bytový dům
Stavebník: soukromá osoba
Spotřeba energie: neznámá
Výchozí stav
Architekt: Ing. arch. Evžen Rosenberg
Rok výstavby: 1936
Způsob využití: bytový dům
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
Charakteristika budovy před úpravami: Sedmipodlažní podsklepený činžovní dům
byl postaven v roce 1936 na objednávku majitele sousedního masného podniku Josefa
Jeřábka, podle návrhu architekta Evžena Rosenberga, žáka Josefa Gočára a zároveň
jednoho z významných představitelů českého meziválečného funkcionalismu.
55
Foto: Jakub Vlček a archiv Olgoj Chorchoj
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Cílem je opravit a celkově obnovit bytový dům v pražských Holešovicích, jehož autorem je významný architekt Evžen Rosenberg. Majitelka domu si přeje kompletní rekonstrukci, která domu navrátí zašlou eleganci a zlepší jeho technický standard.
Jako další domy z 30. let 20. století má i tento obvodové zdivo tenčí než 20 cm
bez jakékoliv izolace a zatížené tepelnými mosty, četná okna, zejména na jižní
fasádě domu, jsou ve špatném stavu.
Dům dělíme na dvě části – zachovanou hlavní část domu, k jejíž opravě přistupujeme
pietně, v rámci možností obnovíme všechny původní detaily, materiály a povrchové
úpravy. Střešní nástavba byla naopak zásadně přestavěna a změněna v 80. letech
20. století. Navrátíme ji objemově a charakterem do původního vzhledu, doplníme
ji ale o novodobé prvky a také technologické úpravy tu budou výraznější.
Protože byty jsou obývané, není možné izolovat objekt zevnitř. Vzhledem k hodnotě
a bohatému členění uliční fasády a návaznosti na sousední objekty není také možné
souvisle ji obložit adekvátně silnou vrstvou tepelné izolace. Přistoupili jsme proto
ke kombinaci dílčích úprav, které by ve výsledku měly znamenat značné zlepšení
tepelné ochrany této památkově cenné budovy (viz výčet níže). Samotný obklad izolací bude přizpůsoben estetickým kvalitám fasády. Kvůli prodyšnosti zvolíme pravděpodobně minerální vatu o tloušťce do cca 10 cm a v místech, kde to detail nedovolí,
extrudovaný polystyren o ještě menší síle (do cca 5 cm).
Dvorní část suterénu bude nově odkopána. To vyřeší problémy se vzlínající vlhkostí
a zároveň tu vzniknou další jednotky s denním světlem – zlepší se tak provětrávání
spodní části domu.
56
Energetická a technická koncepce
Vzhledem k nevyhovujícím tepelně izolačním vlastnostem stávajícího obvodového
zdiva je součástí návrhu zateplení všech částí fasád exponovaných vnějším povětrnostním podmínkám (uliční a dvorní fasáda, střecha). Tyto části domu budou zatepleny
takovými materiály a takovým způsobem, aby došlo k co nejmenším změnám vnějších
proporcí domu a návaznosti fasády na jednotlivé prvky, jako jsou okna, dveře, zámečnické a klempířské výrobky atd.
Za možná považujeme následná řešení:
Použití kontaktního zateplovacího systému s použitím desek z minerální vlny o síle
min. 5 cm v kombinaci s pásky extrudovaného polystyrenu v místě okenních otvorů,
následnou aplikaci strukturované omítky a použití vápenného nátěru Porokalk.
Tato varianta zajišťuje vhodnou kombinaci zvýšení tepelného odporu obvodového
pláště při zachování nízkého difuzního odporu celého souvrství, a dům tak nadále
bude moci „dýchat“. Použití kontaktního zateplovacího systému s použitím desek
z pěnového polystyrenu o síle cca 5 cm v kombinaci s pásky extrudovaného
polystyrenu v místě okenních otvorů a následnou aplikaci strukturované omítky.
Tato varianta je rozměrově nejúspornější.
Stávající dřevěná okna jsou zdvojená s rýglovým mechanismem pro otevírání
a údržbu jednotlivých částí křídel oken. Stav oken, obzvláště v horních patrech
na jižní fasádě, sice vyžaduje opravu, případně výměnu jednotlivých prvků, návrh
však počítá s jejich maximálním zachováním a odbornou opravou. V rámci zateplení
domu je uvažováno eventuální přemístění oken v hloubce obvodového pláště tak,
aby byly zachovány proporce fasád domu.
Studie poukazuje na to, že energetická bilance domu neodpovídá současným požadavkům, na druhou stranu ale připomíná výjimečnou architektonicko-historickou
hodnotu, kterou by neuvážené normové tepelně technické stavební úpravy mohly
nenávratně poškodit. Uvedené návrhy řešení spíše poukazují na nutnost hledání
konsenzu mezi požadavky platných norem, památkové péče i zájmy samotného
vlastníka.
Věříme, že se podaří nalézt optimální řešení, např. i s použitím zmíněných moderních
materiálů. K jejich využití, a tedy i k možnosti navýšit investici do opravy domu,
by jistě mohl a měl dopomoci dotační program ze strany Národního památkového
ústavu, který tento objekt navrhl prohlásit za kulturní památku, a deklaroval tak
výjimečnost domu.
Ing. arch. Štěpán Abt
57
Výčet zásahů
– zateplení uliční i dvorní fasády různě silnou izolací (minerální vata, extrudovaný
polystyren) podle potřeby a charakteru fasády
– oprava a výměna oken a prosklených dveří ve fasádě (repliky původních prvků
s použitím izolačních dvojskel)
– zateplení střechy
– změna systému vytápění z dálkového vytápění parou z holešovické teplárny na
vlastní plynovou kotelnu (vysoce účinný kondenzační kotel, individuální regulace)
– osazení slunečních kolektorů na střechu (výroba teplé užitkové vody pro střešní
byt)
– odkopání dvorní části suterénu – přívod denního světla a vzduchu
– obnovení větracích kanálů v suterénu domu
Odborný komentář
Posouzení energetické a technické koncepce
Návrh zateplení vychází z architektonických požadavků. Předpokládá se zateplení
s vrstvou izolantu 5 cm minerální vaty, případně extrudovaného polystyrenu.
Architekt uvádí použití zdiva tloušťky 20 až 30 cm, neboť nosnou konstrukci tvoří
železobetonový skelet a cihelné stěny působí pouze jako vyzdívka, doplněná
rozměrnými okny.
Konstatování, že použití minerální vaty zajistí prodyšnost konstrukce, je diskutabilní. Návrh zateplení je nutno prověřit tepelně technickým výpočtem, který
zejména ověří riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci a difuzi vodní páry a kondenzované vlhkosti v konstrukci. Ještě důležitější je takový výpočet u detailů tepelných mostů, zejména u osazení oken, kde se předpokládá použití extrudovaného
polystyrenu s vysokým difuzním odporem. Bez tohoto přezkoumání hrozí,
že zateplení způsobí víc škody než užitku.
V každém případě je zateplení izolantem tloušťky 5 cm nedostatečné z hlediska současných požadavků na tepelně izolační schopnost konstrukcí. Stávající součinitel
prostupu tepla se takovým zateplením zlepší asi na dvojnásobek. To odpovídá požadavkům normy z roku 1994, nikoli těm současným. Ve srovnání s nároky na pasivní
domy je součinitel prostupu tepla po navrhovaném zateplení asi čtyřikrát horší.
Vzhledem k tomu, že nejsou splněny zákonné požadavky na tepelnou ochranu budovy,
by projekt neměl dostat stavební povolení.
Je třeba si uvědomit, že zateplení konzervuje tento nepříznivý stav na dalších
čtyřicet let. Je tedy otázka, zda by nebylo lépe rekonstrukci odložit na dobu,
kdy se bude moci provést třeba efektivní vnitřní zateplení, např. vakuové izolace.
Ty se již nyní používají např. ve Vídni v případě historických objektů, neboť 6 cm
takové izolace nahradí asi 15 cm minerální vaty.
Návrh přesunutí oken směrem k líci fasády, aby byla zachována stávající hloubka
ostění, je velmi vhodným řešením. Je však nutno tepelně technickým výpočtem prověřit konkrétní detaily (viz výše). Z hlediska úspor energie je nevhodná snaha o maximální zachování původních oken. Žádoucí by bylo nahradit je replikami, osazenými
izolačním trojsklem, nikoli dvojsklem (s mezerou mezi skly min. 1,4 cm při plnění vzduchem, resp. 1 cm při plnění argonem). Toto je velmi typický konflikt mezi požadavkem
na kvalitu stavby, komfort bydlení a úsporu nákladů na straně jedné a požadavkem
na zachování autentičnosti oken na straně druhé.
58
V domě se vyskytují velmi problematické tzv. tepelné mosty, zejména balkony,
odskoky a přesazení jednotlivých podlaží atd. Jejich odstranění se může ukázat jako
nemožné bez zásadního zásahu do budovy. Spíše bude nutno smířit se s jejich zachováním a zohlednit je při kalkulaci úspor energie.
Zateplení není jedinou cestou ke snížení nákladů. Architekt velmi vhodně předpokládá osazení solárního systému pro ohřev vody, kvůli nedostatku místa však půjde
o malý systém, pouze pro jeden byt. Vhodnější by bylo pokusit se najít více místa
a solární systém zvětšit tak, aby teplo mohlo být využito pro všechny byty, čímž
výrazně vzroste efektivita a zlepší se ekonomika investice.
Jako problematický se v současnosti jeví návrh odpojení domu od systému centrálního zásobování z Pražské teplárenské a.s., a vybudování vlastní plynové kotelny.
V roce 2010 bylo v Praze dálkové teplo pro tento objekt stejně drahé jako teplo z plynového kotle. I když by takto došlo ke snížení spotřeby energie, náklady pro obyvatele
domu by se téměř jistě zvýšily a investice do vybudování nové kotelny by měly velmi
dlouhou návratnost. Navíc by došlo ke zhoršení lokálních emisí (zejména u oxidů
dusíku) v této značně zatížené lokalitě.
Je zřejmé, že stávající návrh rekonstrukce je třeba doplnit výpočty, z nichž bude
vycházet podrobnější projekt. Je vhodné zohlednit i ekonomiku investice, zvýšení
komfortu bydlení a skutečnou úsporu nákladů.
Ing. Karel Srdečný,
energetický auditor, EkoWATT
59
Rakouská architektka Ursula Schneider věří, že upravovat historické stavby tak,
aby spotřebovávaly méně energie, je nezbytné. Zároveň je přesvědčena, že k historickým budovám bychom měli přistupovat odvážněji. V tomto duchu koncipovala
obnovu domu v centru Vídně, kde sama žije a pracuje. Čtyřpatrový dům byl opraven
a na jeho střeše vyrostla nízkoenergetická moderní nástavba.
Základní informace
Adresa: Maria Treu Gasse 3/15, Vídeň, Rakousko
Stav: realizace 1997
Vlastník: společenství vlastníků
Forma památkové ochrany: Budova stojí v památkově chráněném území
v centru Vídně.
Současný stav
07
Činžovní dům na
Maria Treu Gasse
Vídeň
60
Architekt: Dipl. Ing. Ursula Schneider (pos architekten)
Způsob využití: byty, kanceláře, nebytové prostory
Stavebník: společenství vlastníků
Spotřeba energie: Měrná roční spotřeba energie na vytápění je 65 kWh/m²/rok
v historické části, 30 kWh/m²/rok ve střešní nástavbě. Měrná roční spotřeba energie
na přípravu teplé užitkové vody včetně střešního bytu je 15 kWh/m²/rok, přičemž ze
60 % je příprava teplé vody zajištěna solárními kolektory. Měrná roční spotřeba
energie na osvětlení včetně střešního bytu je 30 kWh/m²/rok. Na jednu osobu v domě
připadá spotřeba 800 kWh za rok, přitom v Rakousku je běžná spotřeba i 1 800 kWh
na osobu za rok.
Výchozí stav
Rok výstavby: 1890
Způsob využití: činžovní dům
Spotřeba energie: 97 kWh/m²/rok
61
Foto: archiv pos architekten
Komentář autora
Příběh rekonstrukce, energetická a technická koncepce
Cílem projektu obnovy domu z konce 19. století stojícího v centru Vídně bylo zlepšit
jeho celkový stav a kvalitu života v něm.
Úpravy historické části domu se zaměřily na citlivou obnovu a zlepšení jeho technického stavu. Fasáda, včetně původních oken, byla zachována a obnovena podle historických výkresů. Sklepy byly vysušeny a upraveny tak, aby zůstaly suché: otloukli jsme
starou omítku, plné dveře kójí nahradili mřížemi a zajistili jejich přirozené provětrávání. Objekt byl napojen na zdroj dálkového tepla, který sdílí se sousedním domem.
Obnovili jsme také studnu ve dvoře, voda z ní je teď používána ke splachování toalet.
Jako užitková slouží rovněž dešťová voda shromažďovaná do nádrže ve sklepě.
Výměnu vzduchu zajišťuje vysoce efektivní řízené větrání se zpětným ziskem tepla,
letní ochranu proti přehřívání doplňují vnější stínící prvky a větrání okny. Až 85 %
celkové roční spotřeby teplé užitkové vody pokryje 12 m² solárních kolektorů, zbytek
zajišťuje ohřev dálkovým teplem. Zvláštní důraz jsme u střešní nástavby kladli na
volbu ekologických materiálů.
Svoje uplatnění jako zateplovací materiál našly nově vyvinuté pevné jílové příčky,
jílové omítky, korek a bavlna, kokosová vlákna jako izolace zvuková, izolační pěnové
sklo i ekologické barvy na vymalování stěn.
Tento projekt chápeme jako modelový příklad udržitelného přístupu k rozvoji městského prostředí a sociálních vztahů ve městě, k užívání zdrojů energie a materiálů.
Dipl. Ing. Ursula Schneider
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– vysušení sklepů, zavedení přirozené ventilace
– připojení domu na dálkové teplo
– užitková voda čerpána z obnovené studny a nádrže na dešťovou vodu
– kontrola spotřeby vody ve všech bytových jednotkách
– nízkoenergetická střešní nástavba
– zelená střecha
– solární kolektory na ohřev užitkové vody
– inteligentní řízení vytápění a chlazení
– využívání pasivních solárních zisků
– chlazení pomocí severo-jižního křížového větrání jako pasivní ochrana proti
slunečnímu záření
– rekuperace tepla
62
Důležitější než úspora energií je kvalita života
Rozhovor s rakouskou architektkou Ursulou Schneider
Jak lze skloubit energetickou nenáročnost a památkovou péči?
Obnova budov je jedním z klíčových témat snižování energetické náročnosti.
Stavíme totiž podstatně méně budov, než kolik jich už máme. Pokud chceme dosáhnout cílů snižování energetické náročnosti a emisí CO2, musíme se nutně zabývat
obnovou existujících staveb. Samozřejmě je rozdíl v přístupu k historickým budovám
starým sto a více let, kde musíme brát v potaz i jejich charakter, nejen jejich energetickou bilancí, a budovami z 50., 60. nebo 70. let 20. století, kde je to většinou
mnohem snazší. Ačkoli je nutné historické stavby respektovat, neměli bychom
ani v jejich případě být tak přísní a nepřipouštět žádné změny. V době, kdy tyto
stavby vznikaly, byla úcta ke starším budovám velmi malá. Potřeba vše chránit
je poměrně nová.
Odkud se takový přístup bere?
Myslím, že to vychází z romantismu 19. století, kdy stavitelé hledali nové slohy
a používali slohy staré a vzniklo přesvědčení, že nelze přijít s ničím lepším, že nové
je špatné a staré dobré. Vznikl tak určitý konflikt. Dnes bychom měli být odvážnější,
než většinou jsme. Vídeňské fasády jsou z 80 % ozdobeny přilepenými prefabrikovanými ornamenty, není to původní umělecká práce. Někdy jsou tyto fasády velmi
krásné, jindy ne. Tehdy se tak prostě stavělo a mnoho z těchto fasád bylo staromódních už v době svého vzniku.
Jak tedy postupovat, když chceme spojit šetrnost k energiím s péčí o památky?
I když vynecháme uliční fasádu, zbývá ještě mnoho možností. Lze využít půdu a zateplit ji, často je možné izolovat dvorní fasádu, lze využít rekuperaci tepla a solární
panely. Když vynecháte uliční průčelí, nedosáhnete pasivního standardu, ale nízkoenergetického snadno. V současnosti pracujeme na vývoji okna, které bude vypadat
jako historické, ale s moderními parametry. Jako architekti bychom se také měli
zabývat myšlenkou, že je možné dát historické budově moderní fasádu.
63
Jaké úpravy většinou zvažujete při plánování „zelené obnovy“ památkově
cenné stavby?
Máme dvě hlavní zásady. Za prvé se vždy snažíme připravit celkový a dlouhodobý
koncept, i kdyby nemělo být možné jej hned realizovat. Například když zateplujete,
měli byste vždy usilovat o vysoký standard. Nejhorší je renovovat „trochu“, což je
málo už dnes a vůbec to nebude dostačovat v budoucnosti. Zateplit starý dům pěti
centimetry izolace je to nejhorší, oddálíme tak řádné zateplení domu. Správné je tedy
mít vysoké cíle a realizovat je pokud ne hned, tak postupně. Druhou zásadou je, že se
vždy snažíme kombinovat úpravy na základě analýzy toho, co dům jako celek potřebuje. Ne pouze ve smyslu úspory energií, ale také z hlediska jeho programu, estetiky
nebo třeba z hlediska technických nedostatků. Nejde pouze o to, zda zateplovat,
nebo ne. Snažíme se zpříjemnit bydlení, vybudovat místo pro kola a podobně.
V kombinaci různých úprav je většinou mnohem snazší najít přijatelné, cenově
dostupné a efektivní řešení.
Co vás jako architektku motivuje k uvažování o „zelené obnově“ památkově
cenných budov?
Je to téma dneška, je to nezbytné. Jste-li dnes architektem a cítíte odpovědnost
za stavby, které stavíte a opravujete, jste také do jisté míry odpovědný za péči
o klima. Tomu se nelze vyhnout. K historickým stavbám je potřeba přistupovat
jednotlivě, každá z nich je jedinečná. Je důležité být velmi kreativní, když chcete
nabídnout koncept, který zlepší energetickou bilanci domu a nepoškodí jeho
charakter. Nejšikovnější lidé z našeho oboru by se proto měli věnovat obnově
památek, tam je jich opravdu potřeba.
Žádají vás klienti o tento přístup, nebo je to vaše iniciativa?
Obojí. Většina našich klientů ví, co děláme, a proto si nás vybrali. Někdy je ale
musíme přesvědčit, aby se nebáli odvážných koncepcí, i když je třeba nerealizují
v plné míře.
Jaká je role vlády v procesu snižování energetické náročnosti památkově
cenných budov?
Je velmi důležitá. Pracujeme teď na projektu v Dolním Rakousku. Díky „zeleným“
dotacím je finančně výhodnější navrhnout dům ve vyšším technickém standardu
než v nižším, na nějž bychom finanční podporu nezískali. Objekt bude navíc úspornější
a příjemnější k životu. Stojí v oblasti s rušnou dopravou, kde je špinavý vzduch.
Plánujeme proto sytém větrání, který bude byty zásobovat čistším vzduchem
ze dvora. Zvýší to mimo jiné cenu nemovitosti. Hlavním konceptem je pro nás
vždy kvalita života, ne úspora energií.
Odborný komentář
Posouzení energetické a technické koncepce
Rekonstrukce činžovního domu na Maria Treu Gasse ve Vídni ukazuje komplexní
přístup k obnově historických budov, který u nás dnes často chybí. Citlivý přístup
a snaha o zvýšení kvality života ruku v ruce s co nejvyšší úsporou energie jsou
základní principy při rekonstrukci, které umožní provozovat tyto budovy ekonomičtěji a zachovat je pro příští generace. Z rozhovoru je patrný také přístup zahraničních architektů, ale i posuzovatelů z řad památkové ochrany, jenž je víc otevřený
změnám s cílem dlouhodobé udržitelnosti těchto staveb. Renovace budov do původního stavu bez vylepšení tepelných a užitných vlastností je na trhu nemovitostí
znevýhodňuje oproti ostatním stavbám a může ohrozit jejich budoucí
provozuschopnost.
Uliční fasáda byla citlivě obnovena a zůstala bez tepelného vylepšení. I pro tyto historicky cenné fasády může být v některých případech použito vnitřní zateplení, které
je však finančně a technologicky náročné, s omezenými výslednými úsporami. Ostatní
fasády a konstrukce, případně další dostavby, však umožňují – a přímo i vyžadují –
dosažení nejlepšího dostupného standardu, např. na úrovni pasivního domu.
Použitá vysoká míra zateplení všech dostupných konstrukcí či kvalitní okna
s izolačními trojskly jsou i zde ukázkou volby dnešních technologií, které by neměly
chybět u žádné z rekonstrukcí, kde předpokládáme životnost opatření alespoň třicet
či více let.
Vidět je zde i důraz na vylepšení kvality bydlení. Volba řízeného větrání s rekuperací
tepla u střešní nadstavby je nezbytná hlavně u rušných ulic velkoměsta. Zabezpečuje
větrání čerstvým vzduchem bez tepelných ztrát a současně chrání obyvatele bytů
před zbytečným ruchem a prachem. Stávající byty bohužel nejsou tímto systémem
vybaveny.
Součástí komplexního přístupu je také precizní řešení materiálového složení použitých prvků. V zahraničí je dnes trend využívání přírodních materiálů jako dřevo,
jílové omítky a prvky z nepálené hlíny, konopné nebo jiné přírodní izolace. Jednoznačným kritériem volby je jejich zdravotní nezávadnost a nízká zátěž životního
prostředí při výrobě.
Celkově hodnotím rekonstrukci jako velice povedenou. Svou komplexností i přístupem
všech zúčastněných stran může posloužit jako inspirace pro naše budovy,
které rekonstrukce teprve čeká.
Ing. Juraj Hazucha,
odborný poradce, Centrum pasivního domu
64
65
Smyslem renovace činžovního domu v centru Vídně bylo vdechnout mu nový život
a zachovat přitom jeho památkovou hodnotu. Zatímco střecha byla sejmuta a nahrazena obytnou nízkoenergetickou střešní nástavbou, hlavní část zůstala zachována
a byla upravena na kanceláře.
Základní informace
Adresa: Wollzeile, Vídeň, Rakousko
Stav: realizace 2006
Vlastník: soukromý majitel
Forma památkové ochrany: Dům stojí v památkově chráněném území v centru Vídně.
Současný stav
08
Činžovní dům
na Wollzeile
Vídeň
66
Architekt: Dipl. Ing. M. Arch. Georg Reinberg (Architekturbüro Reinberg)
Způsob využití: činžovní dům s kancelářemi a obytnou střešní nástavbou
Stavebník: soukromá osoba
Spotřeba energie: Měrná roční spotřeba energie na vytápění ve střešní nástavbě
je cca 30 kWh/m2/rok, tepelná ztráta historické části domu je 49,5 kW.
Výchozí stav
Rok výstavby: 1902
Způsob využití: činžovní dům
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
67
Foto: Rainer Schimka
Komentář autora
Příběh rekonstrukce, energetická a technická koncepce
Základem energetického konceptu obnovy domu z roku 1902 v centru Vídně je jeho
rozdělení podle způsobu užívání, na kanceláře a na obytnou část. Charakteristické
pro tento projekt je také využití místního zdroje energie a slunečního záření.
Kanceláře zabírají celou historickou část domu. Úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti jsme tu omezili na zateplení dvorní fasády kontaktním systémem,
kvalitní opravu původních oken (ponechána jednoduchá skla, osazeno těsnění) a změnu
způsobu vytápění. Díky velkým tepelným ziskům z technologie a lidí v kancelářích
nebylo nutné tuto část dále upravovat. Zatímco v bytě připadají na 100 m2 zhruba
čtyři osoby, v kanceláři je to dvacet až třicet osob, což je spolu s technologickým
teplem z počítačů silný zdroj tepla. Největší ztráty jsou tu naopak z větrání, podstatně větší než u bytu stejné plochy. Je proto velmi odlišné upravovat historickou
budovu na kanceláře, nebo na byty.
Nad korunní římsou jsme na rozdíl od spodní části domu postupovali radikálně.
Vyrostla tu nová třípatrová obytná nástavba. Využili jsme technologie a materiály
odpovídající požadavkům pasivního energetického standardu, okna s trojitým zasklením certifikovaná pro pasivní domy a nucené větrání s rekuperací teplého vzduchu.
To všechno proto, že je odtud krásný výhled na město a nástavbu jsme chtěli co nejvíc prosklít. Kdybychom použili materiály nižšího standardu, byly by tepelné ztráty
nepřijatelné. Pomocí prvků užívaných u pasivních domů jsme tak dosáhli
nízkoenergetického standardu.
Celá budova je vytápěna a chlazena způsobem, který je ekologický a zajišťuje zdravé
vnitřní prostředí. Zdrojem tepla a chladu je vysoce výkonné čerpadlo systému voda-voda, využívající podzemní vodu pod domem. Kanceláře jsou kromě již zmíněného
zdroje tepla z lidí a technologie vytápěny pomocí radiátorů, střešní nástavba je
vyhřívaná či chlazená pomocí podlah, v nichž je vedeno potrubí s vodou. Důležitou
roli hrají také pasivní prvky: stínění prosklených jižních povrchů či akumulace
tepla hmotou budovy. Na střeše jsou osazeny fotovoltaické panely o celkové ploše
přibližně 25 m2.
Dipl. Ing. M. Arch. Georg Reinberg
68
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– rozdělení budovy podle způsobu užívání
– tepelné zisky od lidí a technologie v kancelářích
– nízkoenergetická střešní nástavba (rekuperace vzduchu, trojité zasklení oken,
silná tepelná izolace)
– tepelné čerpadlo
– fotovoltaické články
– zateplení dvorní fasády kontaktním systémem
– kvalitní oprava a těsnění historických oken
Jiné než zelené domy neprojektujeme
Rozhovor s rakouským architektem Georgem Reinbergem
Co vás jako architekta motivuje k „zelené obnově“ památkově cenných budov?
Pro naši kancelář je to tradice, ekologické architektuře se věnujeme už třicet let.
Jiné než „zelené“ domy neprojektujeme. Je to také otázka odpovědnosti. Staré
budovy musíme renovovat, protože jinak je nebudeme schopni vytopit. Cítím svoji
odpovědnost vůči příštím generacím. Je nepřijatelné, aby architekti navrhovali jiné
než úsporné domy. Mají mnoho možností, jak šetřit energie, mnohem víc, než je tomu
v jiných oborech. Rekonstrukce historických staveb je velice zajímavé téma. Zabývat
se například obnovou historické stavby ve středu města je pro mě velká výzva.
Jak lze skloubit energetickou nenáročnost a památkovou péči?
Památková péče je v dnešní době tak přísná, protože náš způsob života je destruktivní. Dnešní společnost by se měla stydět před budoucími generacemi. Myslím,
že nás budou nenávidět. Spotřebováváme všechny zdroje. V přístupu k historickým
stavbám se to projevuje tak, že se snažíme skrýt stopy nových úprav. Památková péče
se snaží konzervovat budovy v nedotčeném stavu. Nesmí být poznat, že i naše generace tyto stavby užívala. Za „zelené“ renovace se ale stydět nemusíme a ochrana
památek by v takovém případě měla být volnější. Zelené rekonstrukce pak také
mohou být mnohem sebevědomější, odvážnější a výraznější. Stejně jako generace před
námi bychom měli i my historické budovy upravovat a zanechat v nich svoji stopu.
Co je pro vás při obnově historické budovy nejdůležitější?
Nejdůležitější je pochopit ducha domu, nejen jeho konstrukční principy, a rozvíjet
ho soudobými prostředky, začlenit se do vývoje stavby.
Jaká je role vlády v procesu snižování energetické náročnosti památkově
cenných budov?
Ekologicky šetrné rekonstrukce jsou dnes v Rakousku silně podporované. Vláda chce
dokonce přenést důraz z podpory „zelené“ nové výstavby na podporu „zelených“
rekonstrukcí.
69
Foto: archiv Architektbüro Reinberg
Odborný komentář
Posouzení energetické a technické koncepce
Renovace činžovního domu v centru Vídně je ukázkou nestandardního pohledu na
úpravy domů v památkově chráněné městské oblasti. Kombinace opravy dekorativní
fasády stavebního stylu začátku 20. století s prosklenými stěnami typickými
pro současnou architekturu vede k oživení a zachování využitelnosti objektů i při
současných provozních nákladech, na kterých se vysokou měrou podílí cena energií.
Střešní nástavba postavená v nízkoenergetickém standardu nejenže vyřešila
problém se zateplením střechy objektu, ale také rozšířila ekonomicky využitelnou
podlahovou plochu.
Další úsporná opatření spadají do kategorie klasických úprav, které jsou většinou
v souladu s památkovou ochranou. V naprosté většině případů není možné zateplit
uliční fasádu zvenku a zbývá jen možnost problematického vnitřního zateplení
nebo ponechání stěny v původním stavu.
Utěsněním původních oken a instalací nuceného systému větrání s rekuperací tepla
došlo k podstatným úsporám energie a současně i k zajištění hygienických požadavků na přísun čerstvého vzduchu. Systém nuceného větrání současně minimalizuje
možnost vzniku poruch vlivem kondenzace vodních par v původních nezateplených
uličních stěnách.
Pro dosažení maximálních úspor je důležitá nejenom oddělená regulace vnitřní
teploty kancelářských a obytných prostor, ale i decentralizovaná regulace vnitřní
teploty jednotlivých kanceláří. Ta postihuje aktuální tepelné zisky od přítomných
osob, provozované technologie nebo ze slunečního záření.
Využití nízkopotencionálního tepla podzemní vody pro vytápění a chlazení pomocí
tepelného čerpadla je skvělým příkladem zapojení alternativního zdroje energie.
Problém vysoké hladiny spodní vody je obrácen ve výhodu a spodní voda je využita
pro vytápění a chlazení domu. Kombinace tepelného čerpadla s vlastní výrobou elektřiny z fotovoltaických článků, výkonově odpovídajících potřebě energie na klimatizaci v letních měsících, je cesta ke snížení závislosti na fosilních palivech pomocí
obnovitelných zdrojů energie bez nutnosti budovat složité distribuční a přenosové
soustavy.
Projekt považuji za velmi zdařilý a následováníhodný.
Milan Mach,
energetický auditor, Malza
70
71
Rodinná vila v Praze–Vokovicích není památkově chráněná, a pravidla pro její obnovu proto byla volnější. Architekti k ní přesto přistoupili velmi citlivě a splnili přání
klienta mít dům úsporný z hlediska nákladů na energie. Rekonstrukce zároveň
respektovala celkový výraz stavby, obnovila a podtrhla detaily fasády.
Základní informace
Adresa: Na Lužci 14, 160 00 Praha 6
Stav: realizace 2008
Vlastník: soukromá osoba
Forma památkové ochrany: bez památkové ochrany
Současný stav
09
Rodinný dvojdům
Praha–Vokovice
72
Architekt: Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Pavla Melková (MCA atelier)
Způsob využití: rodinná vila
Stavebník: soukromá osoba
Spotřeba energie: Tepelná ztráta objektu je 17,2 kW. Měrná roční spotřeba energie
na vytápění činí 61 kWh/m2/rok. Objekt je ve třídě energetické náročnosti A – velmi
úsporná až B – úsporná.
Výchozí stav
Rok výstavby: 20. léta 20. století
Způsob využití: rodinný dům, laboratoře pro výrobu kontaktních čoček
Spotřeba energie před úpravami: Tepelná ztráta stávajícího objektu (vytápěno
přízemí a 1. patro) byla 29,7 kW. Měrná roční spotřeba energie na vytápění představovala 230 kWh/m2/rok. Objekt spadal do třídy energetické náročnosti E – nehospodárná
až F – velmi nehospodárná.
Charakteristika budovy před úpravami: Rodinná vila ve Vokovicích byla postavena
ve 20. letech 20. století jako součást kolonie dvojdomků. Její návrh pravděpodobně
pochází z dílny některého renomovaného architekta. Domy v kolonii byly původně
totožné, měly fasádu z hrubé probarvené omítky, ozdoby z uskakovaných cementových
cihel, jednotné členění oken a sedlové střechy. Byly postaveny ve střední kvalitě,
která se projevila velmi úsporným založením, použitím méně kvalitních materiálů
a zpracováním detailů. Zřejmě proto byla většina domů v kolonii intenzivně přestavována. Je to podsklepený objekt bez základů, zateplení a jakýchkoli izolací proti vodě.
Hlavní nosné konstrukce jsou z betonových cihel. Zdivo je smíšené s převahou lomové
opuky v suterénu.
73
Foto: Miroslav Cikán a archiv MCA
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Přestože dům není památkově chráněn, přistoupili jsme k němu jako k architektonicky hodnotnému staršímu objektu s cenným detailem v urbanisticky kvalitní
lokalitě se společnými znaky, které je třeba respektovat. Jako několik dalších domů
v kolonii se z exteriéru dodnes zachoval v téměř původním stavu, v interiéru byl
naopak v průběhu let zásadně přestavěn a žádné významné původní prvky se tu nezachovaly. Původní prostorové řešení, preferující orientaci místností k ulici s potlačením jakýchkoliv vazeb k zahradě, nesplňovalo požadavky současného standardu.
Nový majitel koupil celý dvojdům a jeho zadáním byla funkční flexibilita pro vícegenerační bydlení. Naším společným záměrem bylo navrátit domu původní výraz, včetně
detailů, otevřít jej do zahrady a modernizovat z hlediska prostorového a technického standardu.
Směrem do ulice jsme proto zachovali a obnovili originální charakter domu s kopiemi
původních oken a detailů fasády. V interiérech jsou ponechány stropy s fabiony
a obnoveny parketové podlahy. Chybějící typy původních oken jsme doplnili replikami podle obdobných, objevených na jiném domě v kolonii. Nová okna jsou záměrně
soudobá a odlišná. Jsou také dřevěná, s plochými profily s izolačním dvojsklem.
Na fasádu s 10–12 cm minerální izolace jsme našli obkladový systém z identického
materiálu a barevnosti s rohovými objemovými prvky eliminujícími rohovou spáru.
Obklad byl položen přesně podle fotodokumentace a zaměření původní fasády. Systém
přesně napodobuje původní členění i strukturu povrchu. Celou atmosféru doplňuje plot
z betonových cihel s dřevěným polem dle analogického vzoru a fragmentů v okolí.
Do cihelné struktury plotu byl začleněn vjezd do podzemní garáže. Výsledná podoba
uliční fasády by tak měla být velmi blízká době výstavby ve 20. letech 20. století.
Směrem do zahrady přes jednotlivé vrstvy vnitřního prostoru přibývá současného
tvarosloví, prostor se rozvolňuje a nakonec otevírá celoplošně prosklenou soudobou
přístavbou do zahrady.
74
Energetická a technická koncepce
Hlavním technickým nedostatkem domu, jako je tomu často u meziválečných staveb,
byla velmi tenká neizolovaná konstrukce s kompaktní fasádou, v níž docházelo ke kondenzaci vodních par, a následně k rozpadání vnější vrstvy lícových cihel nebo tvrdé
omítky. Také provoz výroby kontaktních čoček v 90. letech celý objekt ze stavebně
fyzikálního hlediska zjevně velmi zatěžoval.
Za ideální považujeme kombinaci těchto opatření:
1) Hybridní zdroj tepla – kombinace více zdrojů: obnovitelné zdroje energie (v tomto
případě tepelné čerpadlo systému voda-voda) s bivalentním zdrojem (v tomto případě
elektrokotel) a tradičního zdroje (v tomto případě krbová kamna). Tento systém
je vhodné rozšířit také o aktivní rekuperaci vzduchu a zajistit kontrolu nad ztrátami
z větrání, které činí až 40 %.
Energetická koncepce domu kombinuje několik úprav a technologií klasických
i novodobých. Dům byl po celém obvodu zateplen. Původní okna jsme vyměnili za
kopie – špaletová okna s tenkými profily, izolačním dvojsklem a kvalitním těsněním.
Doplněna jsou okny novodobými. K vytápění dům využívá tepelné čerpadlo systému
voda-voda. Podle původního návrhu měl být dům zateplen pouze z poloviny v zahradní
části s plochou fasádou, fasáda do ulice měla být restaurována a zůstat nezateplena.
Po nepříznivých výsledcích stavebně fyzikálního výpočtu, posouzení rozsáhlé
destruktivní kondenzace vody ve fasádě z původních betonových cihel a zvážení
investice do nákladného systému tepelného čerpadla jsme se rozhodli tepelně izolovat všechny fasády domu. Bylo proto nutné okna posunout k novému líci fasády.
Považovali jsme za důležité zachovat původní geometrii a plasticitu fasád –
hloubku ostění a šířku oken a hlavně šířku pokrytí okenních rámů ostěním.
2) Vysoce kvalitní oprava oken – těsnění, izolační dvojskla, kvalitní detaily.
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– 10–12 cm venkovního kontaktního zateplení tepelně izolačními deskami Orsil
– kombinace zdrojů tepla: tepelné čerpadlo systému země-voda (3 zemní vrty hluboké
120 m) , elektrokotel, krbová kamna
– kopie špaletových oken (izolační dvojskla, kvalitní těsnění)
– nová okna z profilů Euro s izolačními dvojskly
– zateplení vodorovných konstrukcí, zvláště střechy 20 cm minerální rohože
75
3) Zateplení dobře přístupných konstrukcí, zvláště vodorovných
Zateplení fasády je třeba důkladně zvážit. Je absolutně nezbytné zachovat původní
geometrii fasády, kompoziční a tektonické vazby. Tento krok doporučuji pouze
ve výjimečných případech a až po tepelně technickém výpočtu a důkladném posouzení
modelu konstrukční stability historické vrstvy fasády.
Ing. arch. Miroslav Cikán
Odborný komentář
Posouzení energetické a technické koncepce
Rekonstrukci rodinné vily považuji z celkového pohledu za velmi zdařilou. Zejména
oceňuji citlivou obnovu obvodových stěn. Původní stavebně fyzikální vlastnosti obvodové stěny nebyly dobré, měly dokonce prokazatelné poruchy. Bez zateplení obvodových stěn by pravděpodobně nebylo možné vyloučit do budoucna riziko růstu plísní na
vnitřním povrchu konstrukce ani kondenzaci uvnitř konstrukce. Obnova vily ve Vokovicích je příkladem toho, že vnější zateplení nemusí vždy nenávratně poškodit vzhled
objektu.
Po rekonstrukci je celková energetická náročnost objektu přibližně 60 kWh/m2,
což je hodnota velmi příznivá. Z hlediska spotřeby energie řadí objekt do kategorie
úsporných. V současné době přitom běžně vznikají novostavby rodinných domů,
které mají energetickou náročnost i výrazně přes 100 kWh/m2. Pro srovnání maximální legislativně přípustná hodnota pro novostavbu rodinného domu je 142 kWh/m2.
Za nízkou hodnotou energetické spotřeby stojí zejména instalované tepelné čerpadlo typu země-voda, které snižuje spotřebu energie přibližně třikrát a je určitě
velmi vhodnou volbou pro daný objekt. Konstrukce obálky budovy po rekonstrukci
splňují požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla, možná se dokonce blíží hodnotám doporučeným. Těsnost obálky budovy se zřejmě výměnou a repasí oken zvýšila
a došlo tím k další úspoře energie.
Ačkoli je hodnota energetické náročnosti velmi příznivá, a obnova domu je tedy
z energetického hlediska uspokojivá, nelze v tomto případě říci, že byly vyčerpány
všechny možnosti úspor. Z energetického hlediska mohla být rekonstrukce v tomto
ohledu ambicióznější.
Některé další úpravy mohly objekt posunout do nízkoenergetického standardu,
nebo ho dokonce přiblížit pasivnímu. Nová okna by se dala zasklít izolačními
trojskly, na fasádě i na střeše mohlo být více tepelné izolace. (I když na fasádě
by mohla zvýšená tloušťka negativně ovlivnit vzhled domu.) Velmi vhodné by bylo
instalovat i systém větrání se zpětným získáváním tepla z větraného vzduchu.
Všechna tato opatření by pravděpodobně byla ekonomicky návratná, ale samozřejmě
by znamenala navýšení nákladů na rekonstrukci. Z tohoto pohledu tedy chápu
rekonstrukci objektu jako velmi zdařilý kompromis z hlediska energetické úspory,
architektonické kvality a vynaložených investic.
Ing. Tomáš Kupsa,
Dekprojekt
76
77
78
79
„U ‚Paličky‘ byl obvodový plášť natolik problémový, že nebylo možné jej ponechat
bez povšimnutí,“ popisuje architekt Ladislav Lábus obnovu funkcionalistické vily
holandského stavitele Marta Stama na pražské Babě. Ve svém komentáři se zamýšlí
nad hledáním kompromisů mezi požadavky dnešních technických norem a hledisky
památkové péče.
Základní informace
Adresa: Na Babě 1779/9, 160 00 Praha 6
Stav: realizace 2003
Vlastník: soukromá osoba
Forma památkové ochrany: Dům se nachází v památkově chráněné zóně Baba.
Současný stav
10
Paličkova vila
Praha–Baba
80
Architekt: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (Lábus AA),
spolupráce Ing. arch. Martina Novotná, Ing. arch. Marek Nábělek
Způsob využití: rodinná vila
Stavebník: soukromá osoba
Spotřeba energie: Tepelná ztráta objektu činí 22,5 kW. Roční měrná spotřeba energie
je 301 kWh/m2/rok, z čehož 87,5 % na vytápění, 6,6 % na přípravu teplé užitkové vody
a 5,9 % na osvětlení.
Výchozí stav
Architekt: Mart Stam
Rok výstavby: 1932
Způsob využití: rodinná vila
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
Charakteristika budovy před úpravami: Rodinný dům č. 25 Palička byl postaven
v rámci Výstavy bydlení – stavby osady Baba, kterou uspořádal Svaz československého díla v září 1932. Dům Palička je jedinou realizací zahraničního architekta
na Babě, u holandského architekta Marta Stama si ho objednali manželé Paličkovi.
Ing. Jiří Palička se také podílel na projektu domu. Stavba je jedním z ojedinělých
příkladů konstruktivisticky založené koncepce rodinného domu jako otevřené
struktury tvořené „prozatím" pouze částečně využitou skeletovou konstrukcí
zakládající a umožňující jeho budoucí vývoj.
81
Foto: Tomáš Balej
Komentář autora
Příběh rekonstrukce, energetická a technická koncepce
Nekonvenčnost návrhu svědčí o síle idejí, přesvědčení autora a také o importu stavitelského standardu, zahleděného do středomořské architektury, které však způsobují
provozní a stavebně technické problémy při využívání stavby. Výrazná modernost
objektu jde svým hmotovým i stavebně technickým řešením za hranice místních
zvyklostí i ve srovnání s ostatními, v tehdejších poměrech technicky progresivními,
vilami na Babě. Železobetonový skeletový konstrukční systém má sloupy a stropní
desky na lícní straně omítky bez jakékoliv tepelné izolace. Obvodové zdi jsou většinou pouze 20 cm silné, vyzděné z výplňového zdiva, a jen na některých místech
fasády jsou opatřeny z vnitřní strany slabou deskou heraklitu. Velmi nízká výška
i tvar původní atiky neumožňovaly bezproblémové izolování střechy a odvod dešťové
vody. Technické vlastnosti domu se postupem času staly vzhledem k současným
požadavkům na bydlení nepřijatelné a vyvolávaly potřebu dodatečných úprav,
např. zvýšení atiky v 90. letech, které zásadně změnilo proporce stavby.
Zateplování funkcionalistických objektů, jejichž základními principy byla jednoduchost, jemnost proporcí a přesnost detailů, je-li provedeno dle aktuálních norem,
zcela mění jejich vzhled a charakter. Zejména tehdy, jsou-li okna v líci nebo blízko
líce fasády. V případech, kdy stávající okna nelze přemístit směrem k vnějšímu líci
fasády, je lepší od zateplení ustoupit. Tuto náročnou operaci totiž původní okna
nemusejí přežít. Je potom třeba dobře zvážit otázku zachování proporcí budovy
i autenticity jednotlivých prvků v porovnání s úrovní dosažených technických vlastností stavby a výší provozních nákladů. Rozhodujícím faktorem, při samozřejmém
vlivu subjektivních preferencí přístupu k řešení u investora a architekta, by měla být
architektonická hodnota stavby a v případě posunutí oken i jejich technický stav.
U „Paličky" byl obvodový plášť natolik problémový, že nebylo možné jej ponechat
bez povšimnutí. Naštěstí na rozdíl od některých jiných funkcionalistických domů
byla všechna okna poměrně hluboko zapuštěná za líc fasády, takže zateplení, provedené v rozumné relaci uplatnění požadavků norem a hodnoty stavby, není tak znatelné. Při odstranění omítky tloušťky 2,5 cm a přidání 5 cm izolace s novou
tenkovrstvou omítkou celkově přibudou pouze asi 3 cm. U ostění oken jsme vzhledem
k malé dimenzi rámů přidávali pouze 2 cm izolace. Ve štítu nad terasou, kde zasklení
terasy navazovalo v jedné ploše na omítku hořejšího patra, jsme zvenku přidali také
jen 2 cm izolace, aby vzájemná poloha okna a omítky po zateplení byla zachována,
a zbytek izolace jsme doplnili zevnitř. (V případě severovýchodní obvodové stěny
jsme zevnitř doplnili 2 cm izolace Lignopor.)
82
Tento způsob zateplování objektů stejně historicky cenných jako je „Palička“, kdy
volíte kompromis mezi hledisky ochrany památek a parametry současných norem,
byl například použit i u přísně chráněného souboru funkcionalistických vil v německém Stuttgartu, které byly před časem z veřejných prostředků vzorově renovovány.
Střecha má obrácenou skladbu, je zateplena 5–15 cm extrudovaného polystyrenu,
stropy nad terasou jsou zatepleny 18 cm polystyrenu.
Původní dvojitá okna se nacházela v dobrém stavu, byla tedy pouze kompletně truhlářsky a zámečnicky repasována včetně kování, po celém obvodu křídel opatřena těsněním a nově zasklena izolačním dvojsklem s ohledem na tepelnou izolaci. Ta, která
nedoléhala, se nahradila replikami. Stávající okna byla autentická, tedy hodnotná,
a došli jsme k závěru, že nemá význam použít okna se superizolačními vlastnostmi,
když dům zateplujeme pouhými 5 cm tepelné izolace.
Při realizaci nás, kromě odvahy architekta a stavitele, často překvapilo i řemeslně
nekvalitní provedení některých konstrukcí. Investor zhodnotil obvodové zdivo po
sejmutí omítek přirovnáním, že „dům na některých místech připomíná vlaštovčí
hnízdo.“ Kvalitu stavby pravděpodobně ovlivnila probíhající ekonomická krize a prozaický fakt, že o konečné podobě konstrukce i detailů stavby často rozhodovala
cena. Odhalené vnitřnosti domu Palička, které jsme měli možnost poznat při této
složité operaci, nám prozrazují mnoho o době jeho zrození a odlišnosti současného
světa. Skrytá ne(po)řádnost úrovně stavebního řemesla, vnitřní nekonstrukčnost stěn
příbytku, projevená technická nedokonalost a zároveň odvaha prozrazují ležérnost
přístupu ke stavbě vlaštovčích hnízd i tohoto významného konstruktivistického díla.
Rozhodně to nesvědčí pouze o omezeních ovlivňujících rozpočet, a tím i kvalitu staveb. Vypovídá to také o velkorysosti stavitelů, kteří ve srovnání s těmi současnými
nebyli tolik svázáni stavem právního prostředí a tomu odpovídající výší pojistek,
alibistickou a malichernou administrativou ISO i četností a přísností dnešních
norem, prozrazujících naši zaslepenou důvěru v možnost přesně definovat parametry kvality života. Odkrytá nekonstrukčnost prozrazuje sílu tehdejších ideálů,
avantgardnost a svobodu myšlenek, odvahu a nezatíženost architektů i stavitelů
a paradoxně také inženýrského ducha dané doby. Vypovídá o tehdejší, dnes možná
záviděníhodné „lehkosti bytí", přístupu k práci, a tudíž zřejmě i k životu. Pro samozřejmost dnešního stavu je obtížné rozpoznat, nakolik míra intenzity zpětných vazeb
a pojistek odebírá energii potřebnou pro rozvoj, zamezuje uplatnění touhy po změně,
a tím umrtvuje vývoj, a jak tato skutečnost poznamenala i oblast památkové péče.
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus
83
Foto: Tomáš Balej a archiv AA Lábus
Odborné komentáře
Posouzení z hlediska památkové péče
Vila Palička se nachází na území památkové zóny Baba. Předmětem ochrany je ve
smyslu vyhlášky Hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území Hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, historický
půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba a dále architektura
objektu a jeho exteriér. Zájmům památkové péče nepodléhá ve smyslu platné vyhlášky
úprava interiéru.
Při projednávání návrhu obnovy objektu byla proto ze strany NPÚ HMP věnována maximální pozornost vnějšímu vzhledu objektu. Šlo o jeden z nemnoha prvních případů,
kdy bylo nutné reagovat na požadavek instalace zateplovacího systému z důvodu
naprosto nepřijatelných technických vlastností domu. Situaci komplikovala skutečnost, že šlo o dům nadstandardní architektonické kvality s velmi subtilními proporcemi a zažitým vzhledem. Zkušenosti se zateplováním hodnotných historických
staveb nebyly v té době prakticky žádné.
Pracovníci Národního památkového ústavu proto uvítali navrhované zateplení v co
nejmenší možné tloušťce, s návrhem omítkového systému, který měl zcela napodobit
omítku původní. Projektová dokumentace byla zpracována natolik zodpovědně a pečlivě, že k předloženému projektu nebylo nutné stanovovat omezující podmínky.
Realizace udržela standard nastavený v projektu a i s odstupem času ji lze hodnotit
kladně. Zkušenosti se zdařilou realizací zateplení Paličkovy vily byly o několik let
později využity také při rehabilitaci a zateplení obvodového pláště vily Lídy
Baarové od architekta Ladislava Žáka v Praze-Dejvicích, v Neherovské ulici.
Autorem projektu obnovy byl i v tomto případě architekt Ladislav Lábus.
Ing. arch. Martina Bártová,
Národní památkový ústav, Praha
84
Posouzení energetické a technické koncepce
Rekonstrukce Paličkovy vily v Praze je ukázkou kompromisu mezi snahou architekta
zachovat původní ráz domu a požadavkem na snížení jeho energetické náročnosti,
aniž by se zároveň trvalo na splnění energetických limitů či dokonce na dosažení
nízkoenergetického standardu. Přesto si myslím, že všechny existující možnosti
nebyly dostatečně využity.
V zateplení obvodových stěn tloušťkou tepelné izolace 5 cm nevidím problém –
nejsou sice splněny požadavky norem na součinitel prostupu tepla, ale na energetickou úsporu má stejně největší vliv právě „prvních pět centimetrů“. Dnes by se také
dala použít lepší izolace s nízkou tepelnou vodivostí – např. šedý polystyren. Rovněž
na vnitřní zateplení štítové stěny (ale i celého domu) jsou v současné době k dispozici nové – kapilárně aktivní – materiály, které minimalizují riziko vnitřní kondenzace mezi tepelným izolantem a původní stěnou.
SUTERÉN – STAV PO REKONSTRUKCI
Repase či použití replik původních okenních výplní jsou vzhledem k předpokládané
úrovni energetické náročnosti domu dostačující. U velkých prosklených ploch lze očekávat vysoké solární zisky (rozhodně větší než u pokovených dvojskel a trojskel) –
k jejich využití v zimním a v přechodném období je však zapotřebí špičková regulace
otopné soustavy, jinak se tyto zisky neprojeví na snížení spotřeby tepla na vytápění,
ale pouze na zvýšení vnitřní teploty. Přímému slunečnímu záření v letním období
(a tím i přehřívání) by měl zabránit dostatečný přesah střechy.
Vzhledem k provedenému rozsahu energetické modernizace nemá smysl hodnocení
budovy z hlediska její energetické náročnosti (příp. zatřídění do energetické třídy
podle vyhl. 148/2007), proto údaje o spotřebě tepla mohou být zavádějící.
Ing. Vladan Panovec,
Fakulta stavební Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
PŘÍZEMÍ – STAV PO REKONSTRUKCI
PATRO – STAV PO REKONSTRUKCI
85
86
ULICE NA BABĚ
POHLED JIŽNÍ – STAV PŘED REKONSTRUKCÍ
87
POHLED JIŽNÍ – STAV PO REKONSTRUKCI
Obnova domu v Kunicích je příkladem rozumného přístupu k investici i ke starému
domu. Investoři zvolili rekonstrukci starého domu oproti novostavbě, architekt
zmodernizoval dispozice i technické vlastnosti domu. Rodinná vila z 20. let
dostala šanci dále sloužit.
Základní informace
Adresa: Kunice, 251 63, okres Praha-východ
Stav: realizace 2007
Vlastník: soukromý majitel
Forma památkové ochrany: bez památkové ochrany
Současný stav
11
Vila v Kunicích
u Říčan
Praha–východ
88
Architekt: Ing. arch. Tomáš Klanc (Ateliér KLANC) ve spolupráci
s Ing. arch. Kryštofem Spilkou
Způsob využití: rodinná vila
Stavebník: soukromá osoba
Spotřeba energie: Tepelná ztráta 8 kW, měrná roční spotřeba energie na vytápění
cca 75 kWh/m2/rok.
Výchozí stav
Rok výstavby: 20. léta 20. století
Způsob využití: rodinná vila, letní byt
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
Tepelné ztráty před rekonstrukcí více než 20 kW.
Charakteristika budovy před úpravami: Vila má zastavěnou plochu 130 m2, stojí
v rozlehlé okrasné anglické zahradě s bazénem, skleníkem a malým rybníkem, plocha
pozemku je 2 662 m2. Podlažní plocha všech obytných prostor dispozičního řešení
6 + 1 je 200 m2. Jedná se o zděnou třípodlažní podsklepenou stavbu s malou garáží,
plochými střechami a třemi terasami. Nosné konstrukce vily byly vyjma klenutého
stropu nad částí prvního nadstropí v dobrém statickém stavu. Klenba v domě pochází
ještě z doby před rekonstrukcí ve 20. letech minulého století, původní využití přízemních prostor bylo hospodářské. Suterénní stavba byla vlhká, chyběly hydroizolace.
Stropní konstrukce teras a střechy neměly tepelné izolace, ale pouze štěrkový zásyp.
Původní špaletová okna se vzhledem k zanedbané údržbě nacházela ve velmi
špatném stavu.
89
Foto: Vavřinec Menšl
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Investoři neměli jasně vyhraněný názor na místo ani na to, co přesně hledají.
Věděli ale, co nechtějí. Nechtěli neosobní parcelu uprostřed rozparcelovaného pole
developerské akce bez genia loci. V této představě jsem je utvrdil a doporučil jim,
aby do okruhu zájmu zahrnuli také hledání stávajícího objektu, který bychom
zrekonstruovali.
Bylo zřejmé, že v domě v Kunicích, který brzy nato našli, dlouho nikdo nebydlel, o průběžné údržbě stavebních konstrukcí nemohla být vůbec řeč. Navíc byl objekt vedený
jako chata, a ne jako rodinný dům. Nevykazoval ale žádné statické poškození a bylo
vidět, že by ještě rád nějakou dobu sloužil. Viditelné stavební poruchy a závady
nebyly takového rázu, aby nešly s vynaložením rozumné investice odstranit. Proto
jsem investorům koupi doporučil. Klasická funkcionalistická vila, která do nedávné
doby sloužila jako letní byt potomkům původních obyvatel, vznikla ve 20. letech jako
druhá výstavbová etapa domu, jehož základy jsou minimálně sto let staré a jehož
původní hospodářskou náplň bylo možné přečíst z dochovaných, ale staticky poškozených kleneb v přízemí vily. Tato rekonstrukce je tak již třetí výstavbovou etapou
domu. Prvním majitelem domu byl František Bačkovský, český knihkupec, nakladatel
a spisovatel. Za první republiky se v zahradě patřící k domu pořádaly proslulé
zahradní slavnosti, na něž se sjížděla pražská inteligence a „vyšší společnost". Přestože objekt není památkově chráněn, dohodli jsme se na počátku s investory,
že dům zachováme v maximální možné míře. Záměrem bylo zachovat genius loci
funkcionalistické prvorepublikové vily, přitom ale provést nutné technické úpravy
konstrukce a technologické úpravy vybavení domu tak, aby odpovídaly požadavkům
na moderní bydlení mladé rodiny v 21. století.
Energetická a technická koncepce
Koncepce technických úprav domu je založena na vysušení spodní stavby domu,
zlepšení energetické bilance domu a na přizpůsobení dispozic současnému standardu a představám investora. Dispozice v částech domu ze druhé, funkcionalistické,
fáze jeho výstavby nebylo potřeba měnit, již tenkrát byly navrženy ve vysokém
standardu: velké pokoje propojené chodbou, společné hygienické zázemí, příjemné
jednoramenné schodiště.
K většímu zásahu do stávajících konstrukcí došlo pouze v přízemí. Vybourali jsme
původní hospodářskou část domu, včetně staticky poškozených kleneb. Došlo tak
k propojení všech místností v přízemí do jedné velké otevřené obytné místnosti,
která je pouze opticky krbem rozdělena na obytný pokoj a jídelnu s kuchyní. V přízemí
je dále vstup do haly, technická místnost, garáž a vstup do sklepa. Spodní stavba
vily, včetně podlah v přízemí, byla kompletně izolována proti spodní vodě.
Namísto původně navrženého zateplení minerální vatou byl z finančních důvodů
použit polystyren o síle 12 cm. Zvolili jsme proto alespoň polystyren s difuzně otevřenou úpravou tak, aby stěny fasády mohly tzv. dýchat. Sokl domu je v původní
výšce po celém obvodu objektu napojen na hydroizolaci spodní stavby větranou
mezerou. Topení je navrženo teplovodní, převážně radiátorové, v koupelnách kombinované s podlahovým. Zdrojem tepla je plynový kondenzační turbokotel 24 kW se zásobníkem teplé užitkové vody. Systém jejího rozvodu je doplněný cirkulací. V budoucnu
majitelé domu uvažují o instalaci solárních panelů na plochou střechu objektu.
Doplňkovým zdrojem tepla je krbová vložka umístěná v obytném prostoru.
Vnější silueta domu, včetně hlavních funkcionalistických principů fasády, zůstala
zachována. Okna byla vyměněna za nová, avšak v původním členění a původní barevné
úpravě. Protože jsme zateplili fasádu domu a rozšířili ji tak o 10 cm na každou stranu,
jsou nová okna usazena o 10 cm ven z původní fasády a stavební otvory jsou o 10 cm
rozšířené, aby celkové proporce vůči původním fasádám zůstaly zachovány. Proporce
fasády jsou na funkcionalistické architektuře určující.
Nová Eurookna jsou v duchu původních řešena jako dřevěná s podobným nebo stejným
členěním. Vstupy na terasy a zahradu jsou tvořeny dvojicí posuvných nebo otvíravých
balkónových dveří, které jsou barevně a konstrukčně řešeny obdobně jako okna.
Na schodiště a do garáže jsou navrženy dlouhé neotevíratelné výlohy bez dělení
v původních stavebních otvorech.
Dnes bych novým investorům nabízel úpravy směřující k ještě výraznější úspoře
energií, jako jsou silnější tepelné izolace, použití izolačních trojskel do oken
a nucené větrání s rekuperací tepla. Tyto a další úpravy jsme použili u dalšího
uvedeného projektu – při obnově domu v Praze v ulici Ke Klimentce.
Ing. arch. Tomáš Klanc
90
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– kompletní sanace spodní stavby, provětrávané předstěny a obsyp u svislých
konstrukcí, nová vodorovná provětrávaná hydroizolace u podlah, vzdušník tam,
kde základová spára nebyla přístupná a kde nebylo možné zdivo podříznout
– zateplení suterénu domu 10 cm extrudovaného polystyrenu
– zateplení fasády domu 12 cm difuzně otevřeného polystyrenu
– nová okna z profilů Euro s izolačním dvojsklem
– zateplení střechy a teras
– navržen solární kolektor na ohřev teplé užitkové vody
– kombinovaný zdroj tepla
91
Vavřinec Menšl a archiv Atelieru Klanc
Odborný komentář
Posouzení energetické a technické koncepce
Při modernizaci tohoto rodinného domu bylo možno standardním způsobem dosáhnout zlepšení tepelně izolačních vlastností jednotlivých obalových konstrukcí
a tím významného snížení energetické náročnosti domu.
Z tepelně technického hlediska se však mohou u takového typu budovy vyskytnout
dva problémy:
1) Po zateplení zavlhlého soklového zdiva, i když je použit polystyren s tzv. difuzně
otevřenou úpravou a mezi soklovým zdivem a hydroizolací je větraná vzduchová
mezera, bude potřeba celoročního důkladného větrání přilehlých vnitřních prostor,
případně jejich mírné přetápění v zimním období, a to alespoň po dobu jedné otopné
sezóny. (Pozor ale na letní větrání – teplý letní vzduch obsahuje vysoké množství
vodních par, proto se musí větrat pouze v nočních hodinách.)
2) Při zateplení stropu nad 3. nadzemním podlažím dochází v zimním období k výraznému snížení teploty v podstřešním prostoru a tím k možné kondenzaci vlhkosti
na nosných prvcích střechy, případně na spodním (vnitřním) líci střešní krytiny.
Negativně přitom působí některé levné (méně paropropustné) pojistné hydroizolační
fólie, protože nedokáží propustit dostatečně rychle všechnu vodní páru, která se
do podstřešního prostoru dostane.
Eliminovat toto riziko lze použitím parozábrany na spodním líci tepelně izolační
vrstvy – pozor ale na důkladné utěsnění na navazující konstrukce a kolem prostupů
(ventilací, odvětrání kanalizací apod.). V každém případě by podstřešní prostor
měl být odvětrán – větrací tašky jsou ale málo účinné (a to hlavně v zimním období,
kdy se na studené střeše s nízkým sklonem drží vrstva sněhu) – lepší jsou ventilační
turbíny.
Při takto rozsáhlé rekonstrukci (včetně zdroje tepla a otopné soustavy) a poměrně
jednoduchém tvaru domu by určitě stálo za to zvážit úpravy směrem k nízkoenergetickému standardu: silnější tepelné izolace (stěny ≥ 20 cm, stropy ≥ 30 cm),
izolační trojskla do oken (UW ≤ 1,0 W/(m2/K), systém řízeného větrání s rekuperací
tepla.
Svoji roli tu ale zřejmě sehrály finanční možnosti investora a záměr architekta.
Ing. Vladan Panovec,
Fakulta stavební Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
92
93
94
95
Obnova a dostavba vily v ulice Ke Klimentce v Praze na Smíchově je ukázkou
poměrně výrazné úpravy funkcionalistické stavby, zároveň je ale příkladem
záchrany domu s příběhem před schválenou demolicí. Rekonstrukce prodloužila
životnost domu o další desetiletí. Díky zateplení a moderním technologiím
bude jeho provoz energeticky šetrný.
Základní informace
Adresa: Ke Klimentce 45, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Stav: realizace 2010
Vlastník: soukromá osoba
Forma památkové ochrany: bez památkové ochrany
Současný stav
12
Vila Ke Klimentce
Praha–Smíchov
96
Architekt: Ing. arch. Tomáš Klanc (Ateliér KLANC) ve spolupráci
s Ing. arch. Kryštofem Spilkou
Způsob využití: rodinná vila s malou kanceláří, fitness a saunou
Stavebník: soukromá osoba
Spotřeba energie: Tepelná ztráta domu je 8 kW. Měrná roční spotřeba energie
na vytápění cca 65 kWh/m2/rok.
Výchozí stav
Rok výstavby: 30. léta 20. století
Způsob využití: rodinný dům
Spotřeba energie před úpravami: tepelné ztráty před rekonstrukcí cca 20 kW
Charakteristika budovy před úpravami: Dvojpodlažní zděná podsklepená stavba
s terasou a pultovou střechou. Nosné konstrukce se nacházely v dobrém statickém
stavu, suterénní zdivo bylo vlhké. Dům měl před rekonstrukcí zastavěnou plochu
98 m2, plocha pozemku je 768 m2. Vila stojí v prudkém svahu v ulici Ke Klimentce.
Na hranici pozemku jsou dovedeny inženýrské sítě, elektřina, vodovod, kanalizace
a plyn. Podlažní plocha obytných prostor 5 + 1 před rekonstrukcí činila cca 150 m2,
suterénní prostory technického zázemí cca 60 m2.
97
Foto: archiv Atelieru Klanc
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Několik let nevyužívaný rodinný dům z 30. let byl původně určen k demolici. Noví
majitelé ocenili jeho moderní prostorové řešení a rozhodli se dům rekonstruovat
ve funkcionalistickém pojetí. Vzorem pro řešení interiéru se stavebníkům staly
realizace Le Corbusiera, které navštívili na svých cestách po Francii.
Nově byla zasklena terasa a tím zvětšen obytný prostor, v zahradní části domu se
původní půdorys doplnil přístavbou pracovny a vstupu. Dispoziční řešení a celková
koncepce domu byly již v původním objektu řešeny s rozvahou a dostatečným komfortem. Výše zmiňovanými úpravami došlo pouze k rozšíření stávající koncepce. V podkroví v dětských pokojích byl odstraněn původní záklop podhledu a prostor se otevřel
až do špičky pultové střechy, lépe je tak využita původní konstrukce střechy.
Vnější silueta domu zůstala zachována. Fasáda je řešena v kombinaci neprobarvené
cementové stěrky šedé barvy s přiznanými tahy hladítka, červeného arkýře, který
vznikl zasklením původní terasy u obývacího pokoje, modrého zastřešení vstupu
a modrých vstupních dveří do copilitového zádveří. Také v interiéru se uplatňují
barevné lakované solitérní kusy nábytku v kombinaci s dřevěnými obklady stěn
a schodiště.
„Rekonstrukcím se věnuji poměrně často a rád a považuji je za správné a důležité,“
říká architekt Tomáš Klanc. „Investoři dnes často dávají přednost novostavbám, ale
pokud je to jen trochu možné, je dobré staré domy rekonstruovat. Naši předci nebyli
hloupí a uměli stavět možná lépe než my dnes. Upravovat a přizpůsobovat domy
soudobým a individuálním požadavkům není nic nového. Podle svých potřeb si
je upravovali generace před námi. Když dům přizpůsobíme dnešním standardům,
prodloužíme jeho život alespoň o padesát let,“ shrnuje architekt Klanc důvody,
proč zvážit rekonstrukci namísto novostavby.
98
Energetická a technická koncepce
Koncepce technických úprav domu je založena na vysušení spodní stavby domu,
zlepšení jeho energetické bilance a na přizpůsobení dispozic současnému standardu
a představám investora. Po stránce stavebních úprav i použitých technologií jsme se
tady proti rekonstrukci vily v Kunicích posunuli o velký kus dál. Celý obvodový plášť
včetně střechy je difuzně otevřený, vytápění a jeho řízení je sofistikovanější, zdroj je
kombinovaný.
Na zateplení domu jsme použili polystyren s difuzně otevřenou úpravou, aby stěny
fasády mohly tzv. dýchat. Sokl domu je v původní výšce napojen na hydroizolaci
spodní stavby větraným vzdušníkem po celém obvodu objektu. Vzdušník slouží k provětrávání základové spáry. Oproti původnímu předpokladu se v průběhu stavebních
prací ukázalo, že vlhkost v suterénu nebyla způsobena vzlínáním spodní vody, ale
pouze zatékáním vody dešťové. Bylo proto velmi snadné tuto vlhkost pomocí nových
dešťových svodů a okapového chodníčku s drenáží ze suterénu odvést. Dešťová voda
je vedena skryta ve fasádě do retenční jímky a dále se využívá na zalévání zahrady
a splachování WC.
Střecha domu je nová, větraná, s plechovou krytinou v původní barevnosti. Původní
krov pultové střechy je zateplený 20 cm minerální vaty vložené mezi krokve. Střecha
je dále zateplena nadstřešní izolací z 6 cm silných dřevovláknitých desek, které
slouží jako dodatečná tepelná izolace k přerušení tepelných mostů přes krokve a jako
pojistná hydroizolace provětrávané mezery střešního pláště. Terasy jsou zateplené
18 cm silnými polyuretanovými panely, hydroizolace je provedena z PVC fólie.
Skladba teras není provětrávaná.
Dům je vyhříván a chlazen teplovodními rozvody a vzduchotechnikou. Zdrojem tepla
je především tepelné čerpadlo systému vzduch-voda. Temperování domu a větrání
zajišťuje rozvod vzduchotechniky doplněný o rekuperaci, která ukládá přebytečné
teplo do akumulačního zásobníku teplé užitkové vody. Důležitou součástí systému
vytápění je i krb, který na jedné straně vytápí obytný pokoj a vytváří v něm
příjemnou pohodu, na druhé straně vyhřívá schodišťový prostor a tím celý dům.
Systém je možné v budoucnu doplnit solárními kolektory.
Okna jsme vyměnili za nová z profilů Euro, avšak v původním členění. Jejich barevnost je upravena vzhledem k celkové koncepci na tmavě šedou. Protože jsme dům
zvenku zateplili a vzhledem k tomu, že proporce fasády jsou na funkcionalistické
architektuře určující, okna byla zvětšena stejně jako u vily v Kunicích. Zateplení
by opticky zmenšilo okna ze všech stran o 10 cm, proto jsme stavební otvory po
vybourání původních oken zvětšili právě o 10 cm na všechny strany a okna jsme
o tloušťku zateplení vysunuli směrem k líci fasády.
Ing. arch. Tomáš Klanc
99
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– kompletní sanace spodní stavby, provětrávaný vzdušník kolem celého obrysu
základové spáry
– zateplení suterénu domu 16 cm extrudovaného polystyrenu
– zateplení fasády domu 16 cm difuzně otevřeného polystyrenu
– nová okna z profilů Euro s izolačním dvojsklem
– zateplení střechy 20 cm minerální vaty mezi krokvemi a 6 cm dřevovláknitých
desek nadstřešní izolace
– zateplení teras 18 cm polyuretanových panelů
– kombinovaný zdroj tepla (tepelné čerpadlo vzduch-voda, krb na dřevo)
– zpětné získávání tepla ze vzduchotechniky
– akumulace odpadního tepla ze všech uvedených zdrojů tepla v zásobníku teplé
užitkové vody
– využití dešťové vody k zalévání zahrady a splachování WC v domě
Odborný komentář
Posouzení energetické a technické koncepce
Z hlediska možných úspor energie představuje tato vila ideální objekt. Protože není
památkově chráněná, bylo možné zateplit ji zvenku, vyměnit okna, a dokonce i zasklít
původní terasu. Moderní rekonstrukce se podle mého názoru s původním funkcionalistickým duchem velmi dobře snáší. Bohužel nejsou k dispozici podrobnější technické
podklady a výpočty, z nichž by bylo možno lépe vyhodnotit kvalitu rekonstrukce.
Vnější zateplení původní hladké fasády je správným, jednoduchým a investičně přiměřeným řešením. Použít 16 cm izolantu je sice více, než je v kraji zvykem, pro maximální využití potenciálu úspor by ale byl vhodný izolant až 20 cm silný. Aby měl
investor jistotu, že zaplatil nejlepší řešení, bylo by vhodné stanovit tloušťku zateplení optimalizačním výpočtem. Velmi dobrou zprávou je, že zateplení a další úpravy
odstranily vlhkost zdiva v suterénu. Projektant nesklouzl do pohodlného, ale nepříliš
šťastného řešení, kdy se suterénní zdivo prostě nechá bez zateplení, aby větralo.
Použití difuzně otevřeného zateplení je velmi dobrým řešením (spolu s nezbytným
odstraněním zatékající dešťové vody).
Velmi vhodným řešením byla také úprava oken tak, aby po zateplení působila dojmem
původní velikosti. Při zateplování s použitím více než 10 cm izolantu je optické zmenšení oken častým problémem. Kvůli větší hloubce okenního ostění dochází k úbytku
slunečního svitu dopadajícího do interiéru. I z tohoto hlediska je zvětšení oken
správným krokem, spolu s vysunutím oken směrem k líci fasády. Vzhledem k orientaci
objektu nepřicházelo v úvahu výrazné zvětšení oken na jižní straně, aby bylo možno
zvýšit pasivní solární zisky. Typ nových oken je popsán vágně, v současnosti
je použití Eurooken rozhodně zastaralým řešením.
Z energetického hlediska je velmi zajímavé využití původní terasy, která se zasklením změnila na obytnou místnost. Velmi vhodně se zvýšila kompaktnost objektu
a zvětšila plocha bytu. Nakolik nové zasklení ovlivní energetickou náročnost a komfort domu (studené sálání severně orientovaného prosklení), závisí na parametrech
použitého zasklení. Střecha je zateplena správně, tepelné mosty jsou eliminovány,
situaci zde opět zjednodušuje nekomplikovaný tvar pultové střechy.
100
Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla je moderním a energeticky efektivním řešením. V kombinaci s podlahovým topením s tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla by
to mělo být komfortní řešení, které současně zajišťuje dostatek čerstvého vzduchu.
Použití akumulační nádrže pro ukládání tepla z rekuperace není obvyklé. Spolu
s krbem jsou tak v domě již tři zdroje tepla, pro jejich skutečně efektivní provoz je
nezbytná správná regulace. Obvykle nestačí spoléhat na automatiku, je důležité, aby
obyvatelé domu uměli nastavit systém tak, aby vyhovoval jejich potřebám a současně
nespotřebovával zbytečně mnoho energie a finančních prostředků.
Projektantem uváděná hodnota spotřeby tepla na vytápění 65 kWh/m2/rok je vzhledem
k provedeným opatřením překvapivě vysoká.
Ing. Karel Srdečný,
energetický auditor, EkoWATT
101
V Šatově na Znojemsku se architektům podařilo obnovit opuštěné a zchátralé stavení, včetně tradičních řemeslných prvků, a dát mu přitom soudobou tvář. Památkově chráněná stavba poskytuje svému uživateli komfort ve vesnickém prostředí
nezvyklý a zároveň je šetrná ke zdrojům energie.
Základní informace
Adresa: Šatov 161, 671 22, okres Znojmo
Stav: realizace 2003–2005
Vlastník: soukromá osoba
Forma památkové ochrany: objekt je nemovitá kulturní památka
Současný stav
13
Venkovské stavení
Šatov
Architekt: doc. Ing. arch. Petr Hrůša, prof. Ing. arch. Petr Pelčák
(Hrůša a Pelčák, Atelier Brno)
Způsob využití: obytný dům
Stavebník: soukromá osoba
Spotřeba energie: neznámá
Výchozí stav
Rok výstavby: polovina 19. století (usedlost stála již ve druhé polovině 18. století,
na mapě stabilního katastru z roku 1824 je zakreslena usedlost přibližně ve stejném
půdoryse jako dnes)
Způsob využití: neobydlené venkovské stavení
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
Charakteristika budovy před úpravami: „[...] Objekt (č. p. 161 v Šatově) je chráněnou
kulturní památkou, kterou vlastník převzal ve velmi špatném stavebně technickém
stavu a hodlá provést její úplnou obnovu. […] Obytná část objektu se skládá z hlavní
obytné budovy a výměnku. Objekt je v současné době v havarijním stavu a obnova
je proto žádoucí, ačkoli bude v několika případech znamenat velké zásahy do jeho
stavební podstaty. Především některé části obvodového zdiva z nepálených cihel jsou
zcela dožilé a bude třeba přistoupit k jejich totální náhradě. V rámci dispozice dojde
k větším úpravám ve dvorní části, původně využívané převážně jako chlévy. […]
Celkově je objekt charakteristický značným množstvím dochovaných historických
oken a dveří, které je žádoucí pro uchování autenticity objektu zachovat. Stanovené
podmínky jsou aplikací obecných zásad péče o lidové stavby.[…]“
(citováno z odborného vyjádření NPÚ v Brně ze dne 10. 3. 2004,
podepsán PhDr. Zdeněk Vácha, vedoucí odboru specialistů)
102
103
Foto: Filip Šlapal a archiv atelieru Pelčák a partner architekti
Komentář autora
Příběh rekonstrukce, energetická a technická koncepce
Obnova venkovského stavení v Šatově je rehabilitací v několika rovinách. Šatov byla
obec s německy mluvícím obyvatelstvem, jehož většina byla vyhnána v roce 1945,
a domy se postupně rozpadaly.
Nový majitel domu žil dlouho v sousedním Rakousku. Od počátku bylo jasné, že uvažuje jinak, že má o obnově domu jasnou představu. Úvahy o šetrnosti k charakteru
místa, domu i k životnímu prostředí se pro něj od počátku staly samozřejmostí
a byly také součástí celkové koncepce obnovy domu. Jako cíl jsme si stanovili
spojit klasické vesnické stavení s moderní architekturou a soudobým komfortem.
Jednotlivé části domu jsme obnovili různým způsobem. Křídlo do ulice bylo rekonstruováno do původní podoby včetně barevnosti (podoba fasády 19. století, barevnost
první třetina 20. století). Okna jsme vyměnili, ale opět za dřevěná špaletová,
do vnějších křídel bylo osazeno izolační dvojsklo. Zateplili jsme střechu.
Domu, který je užíván jako víkendový, chyběla větší obytná místnost a propojení
se zahradou, největší hodnotou domu. Na místě pobořeného hospodářského křídla jsme
proto přistavěli nové obytné křídlo, které ve spojení s původním domem vytváří chráněné atrium a spojení se zahradou. Toto nové/obnovené křídlo je postaveno z kamene
zbořeného křídla domu. Stěny jsou ale sendvičové – na venkovním i vnitřním líci
jsou kamenné, prostřední vrstvu tvoří 20 cm polystyrenu. Kamenné části sendviče
jsou 30 cm silné a zdili je tradičním způsobem staří kameníci ze Skutče.
Půdu domu jsme původně koncipovali jako klasickou, neobydlenou, tepelný nárazník,
který chrání a izoluje spodní obytné podlaží. Nakonec jsme ale na přání majitele
doplnili mlynářské schody a půda slouží jako tělocvična.
Historický objekt je vytápěn pomocí plynového kotle, snížení tepelných ztrát bylo
docíleno vzhledem k památkově chráněnému objektu citlivým zateplením obvodových
konstrukcí. Vložení tepelné izolace mezi kamenné stěny a udržení autenticity historického objektu má své opodstatnění i ve značné tepelné akumulaci kamenného zdiva,
které snižuje nároky na vytápění v zimě a názorně ukazuje stavební řešení nevyžadující potřebu chlazení během letního období. Osazení krbu s teplovzdušnou vložkou
ve společenské místnosti pokrývá tepelné ztráty v přechodných obdobích a slouží
k navození příjemné atmosféry v domě. Solární kolektory na střeše kolny využívají
přímé přeměny sluneční energie na tepelnou energii, ohřívají vodu pro venkovní
bazén. Využívání tohoto obnovitelného zdroje eliminuje potřebu tepla z fosilních
paliv. Dům využívá systém měření a regulace teploty, který optimalizuje vytápění
jednotlivých částí.
104
Dům nemá okna na jižní ani západní stranu, nepřehřívá se, velká okna jsou otočená
na východ. Jako u jiných projektů i zde využíváme známá přirozená pravidla,
jak dům udělat dobře obyvatelným s příjemným vnitřním prostředím.
Z rozhovoru s architektem Petrem Pelčákem
a z jeho autorského textu k projektu
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– sendvičové stěny (dostavba), 30 cm kamenné zdivo, 20 cm polystyren, 30 cm
kamenné zdivo – nevětrná skladba
– zateplení střechy (oba objekty)
– izolační dvojsklo v oknech (oba objekty)
– solární panel na vyhřívání bazénu
– zateplení podlahy (oba objekty)
Odborné komentáře
Posouzení z hlediska památkové péče
V případě obnovy kulturní památky č. p. 161 v Šatově došlo k nepochopení základních
principů, které je nutno respektovat při opravě tradiční stavby ve venkovském
prostředí. Pro vlastní kulturní památku i území vesnické památkové zóny, jehož
je součástí, není z památkového hlediska provedená rekonstrukce přínosem,
nýbrž krokem špatným směrem.
PhDr. Zdeněk Vácha,
Národní památkový ústav, Brno
Posouzení energetické a technické koncepce
Navržené řešení je ukázkou zodpovědného přístupu investora k tvorbě životního
prostředí a k zachování kulturních a architektonických hodnot na venkově.
I přesto, že je navržen kondenzační plynový kotel s vysokou účinností při spalování,
postrádám úvahu o možnosti výroby tepla i pomocí jiného centrální zdroje, než je
kotel na zemní plyn.
Dovolím si malý povzdech nad využitím solárních kolektorů pouze pro ohřev vody
v bazénu. Nabízí se využití pro ohřev teplé vody, která bude primárně zásobovat dům
a teprve sekundárně ohřívat vodu v bazénu. Považuji to za velmi efektivní využití
solárních panelů určených pro ohřev vody.
Také si dovolím vznést pochybnost nad správností navrhované skladby vnější obvodové stěny, pravděpodobně totiž bude docházet ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. To povede nejenom k vlhnutí tepelné izolace a její degradaci, ale i k riziku
vzniku vlhkostních map a výkvětů solí na povrchu kamenného zdiva, zvláště potom
v některých oblastech a detailech. (Projevuje se především v horizontálních detailech, nad okenními otvory, nad soklem a podobně.) Uvedené riziko je samozřejmě velmi
ovlivněno vlastnostmi použitého kamene a vlastnostmi zdícího a spárovacího materiálu a v neposlední řadě i způsobem užívání, vlhkostním a teplotním režimem
v interiéru. Objekt je ale již po dobu několika let užíván, zřejmě k vlhkostním
problémům v tomto konkrétním případě nedochází.
Dr. Ing. Jan Červenka,
spolupráce Ing. Jan Ficenec, Ph.D.
105
106
107
Bývalá oranžérie v areálu Břevnovského kláštera v Praze se nacházela ve zcela
dezolátním stavu a zachovány byly jen zbytky nosných zděných konstrukcí. Cílem
úprav je stavbu obnovit a zapojit do života kláštera. Nebude už sloužit coby skleník,
ale jako univerzálně využitelný společenský prostor. S novým způsobem užívání se
zvýší energetická náročnost objektu. Architekti proto uvažují o částečném obnovení
původního systému vytápění a větrání v kombinaci s moderními technologiemi tak,
aby byl provoz k budově i finančním zdrojům vlastníka co nejšetrnější.
Základní informace
14
Oranžérie
Břevnovského
kláštera
Praha
108
Adresa: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,
Markétská 28/1, 169 01 Praha 6 – Břevnov
Stav: probíhající rekonstrukce, dokončení plánováno na rok 2012
Vlastník: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Forma památkové ochrany: Objekt je součástí národní kulturní památky
Břevnovský klášter.
Návrh
Architekt: Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba
(Ateliér M1 archtekti s.r.o.)
Způsob využití: multifunkční prostor, v menším měřítku obnovení pěstování
teplomilných rostlin v rámci trvalé expozice o klášterních zahradách
Stavebník: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Spotřeba energie: neznámá
Výchozí stav
Architekt: autorství připisováno Kiliánu Ignáci Dienzenhoferovi (v průběhu dalších
dvou set let došlo k různým dílčím přestavbám lokálními staviteli)
Rok výstavby: cca 1738
Způsob využití: Oranžerie – podélná křídla sloužila jako skleníky, zimní úložiště
subtropických rostlin v kontejnerech, pěstování teplomilných rostlin, střední část
byla dlážděná a využívala se k vytápění křídel, sušení ovoce a jako odpočívárna
mnichů při práci na zahradě.
Spotřeba energie před úpravami: neznámá
Charakteristika budovy před úpravami: drobná přízemní užitková stavba v areálu
kláštera, před úpravami v dezolátním stavu
109
Foto a vizualizace: archiv Atelieru M1 architekti
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Oranžérie původně sloužila jako skleník pro ukládání teplomilných rostlin na zimu
a jako zahradní pavilón pro odpočinek benediktinů během práce v zahradě. Se svým
symetrickým osazením na osu hlavní budovy kláštera rozhodně nebyla pouze prostou
užitkovou stavbou, nesla také znaky vysoké architektury vrcholného baroka.
Postranní křídla, vyhřívaná teplým vzduchem skrz podlahové kanály, kam byly na
zimu odnášeny teplomilné rostliny, měla podlahu z dusané hlíny, z části sloužila jako
pařeniště. Ve střední klenuté hale, do níž ústila obě křídla i schodiště k jeskyni, byla
umístěna dvě krbová topeniště ve výklencích a dvě otevřená topeniště zapuštěná
v podlaze, z nichž proudil horký vzduch kanály do skleníků. Tato část se pravděpodobně využívala také k odpočinku a v chladnějších měsících, kdy se v oranžérii
topilo, také např. k sušení ovoce ze sadu. Původní oranžérie neobsahovala žádné
sociální zařízení ani jiné technické vybavení. Byla vytápěna dřevem z prořezu sadu
a lesa, stejně jako zbytek kláštera.
Celý svah klášterních zahrad leží na opukové skále. Do ní byly při budování zahrad
částečně vysekány a ze zeminy vytvarovány dlouhé terasy – do jedné z nich je vestavěna i oranžérie. Mezi oranžérií a obezděnou skalní stěnou byla ponechána mezera
široká 1,2 m pro odvětrání a odvodnění stavby.
V roce 2009 bylo možné díky dotaci ze strukturálních fondů EU a příspěvku Městské
části Prahy 6 zahájit první fázi rekonstrukce klášterních zahrad. Do konce března
2012 by měla být znovu postavena oranžérie s fontánou. Zahrada bude následně
zpřístupněna veřejnosti jako park.
Obnovit původní režim oranžérie by pro klášter bylo z provozních důvodů finančně
neúnosné. Na základě debat s převorem kláštera byl sestaven program a koncepce
provozu zahrad a znovuzrozené oranžérie tak, aby byl objekt co nejvíce univerzálně
použitelný a současně odpovídal dnešním kriteriím na provoz budov.
Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba
110
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– osazení jižní prosklené stěny fotovoltaickými panely (aktivní prvek)
– stínění jižní prosklené stěny fotovoltaickými panely (pasivní prvek)
– vytápění kotlem na dřevo (dřevo z prořezů v zahradě)
– využití dešťové vody
Odborné komentáře
Posouzení z hlediska památkové péče
„Dokumentace obnovy oranžérie, která je dnes stavební ruinou, je z doposud předložených projektů (od 80. let 20. století) z památkového hlediska nejvíce přijatelná.
V zásadě se jedná o návrh exaktní rekonstrukce do původního stavu, a to na základě
vyhodnocení současného stavu, zaměření a fotografické dokumentace stavu oranžérie
před její devastací.“
(citováno z Odborného vyjádření NPÚ v Praze z 1. 2. 2008,
podepsán Ing. arch. Zdeněk Chudárek)
111
Foto: archiv NPÚ
Posouzení energetické a technické koncepce
K památkám, jako je Břevnovský klášter, je nutné přistupovat velmi zodpovědně
a citlivě. Minimalizace tepelných ztrát a energetické náročnosti rekonstruovaného
objektu je v takových případech zcela logicky a legitimně potlačena snahou zachovat kulturní, historickou a architektonickou hodnotu díla. Změna užívání objektu
s sebou téměř vždy přináší specifické problémy, které je nutné zvážit, posoudit
a následně jim čelit.
Objekt oranžérie byl kdysi navržen a vystavěn jako skleník. Plánovaná přestavba vede
ke změně užívání, vznikne zde prostor určený pro společenské akce. Při zachování
původního vzhledu objektu to povede k určitým specifickým problémům, které je třeba
při obnově objektu zohlednit. Budou zřejmě v určitém rozporu s minimalizací energetické náročnosti objektu při jeho provozování.
Při takové přestavbě, kdy se změní způsob užívání, ale zachová se tvar a vzhled
budovy, nelze hodnotit minimalizaci energetické náročnosti budovy standardním způsobem. Při zachování prosklených ploch (i přes užití speciálních izolačních skel a stínění) nebude pravděpodobně možné za některých teplotních, světelných a slunečních
podmínek zajistit požadovanou pohodu vnitřního prostředí, aniž by se zavedlo větrání
či klimatizovaní prostor za účelem snížení teploty vzduchu v interiéru.
Pravděpodobně nebude možné ani eliminovat značné a četné tepelné mosty ve
stavebních detailech osazení skel do rámů a sloupků konstrukcí, při zachování jejich
původního tvaru a především původní subtilnosti. Ale to je zřejmě kompromis mezi
tepelnou technikou, energetikou stavby a zachováním její architektonické hodnoty,
a především zajištění její záchrany.
Uvedený projekt je velmi zajímavý a mám za to, že se budeme moci těšit na další
objekt, který byl předurčen k zániku, a bude znovu žít jako architektonický skvost.
Dr. Ing. Leoš Červenka,
spolupráce Ing. Jan Ficenec, Ph.D.
112
113
114
115
Památkově chráněná barokní sýpka v Kašperských Horách je zcela zchátralá a část
její střechy se zřítila. Rekonstrukce na společenský sál je předpokladem záchrany
ohroženého objektu. Provoz je navržen v souladu s možnostmi historické stavby
a také jako maximálně energeticky úsporný.
Základní informace
Adresa: sýpka bez č. p., parc. č. 231/1, 231/2, 341 92 Kašperské Hory
Stav: projekt ke stavebnímu povolení, termín realizace prozatím není znám
Vlastník: Město Kašperské Hory
Forma památkové ochrany: objekt je nemovitá kulturní památka
Návrh
15
Barokní sýpka
Kašperské hory
116
Projektant: Ing. Jan Vinař, Ing. arch. Jan Dluhoš (Murus),
vytápění Ing. Martin Kratěna, Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Způsob využití: společenské centrum
Stavebník: Město Kašperské Hory
Spotřeba energie: Měrná roční spotřeba energie na vytápění je 104 kWh/m2/rok,
tepelné ztráty objektu 80 kW, budova je ve třídě C1 (vyhovující doporučené úrovni).
Výchozí stav
Rok výstavby: okolo roku 1695
Způsob využití: původně sýpka, později sklady, dnes bez využití
Spotřeba energie před úpravami: nevytápěný objekt
Charakteristika budovy před úpravami: Obvodové stěny s doklady původního architektonického členění, zachovaná část krovu z doby po roce 1911, původní stropy již
v minulosti odstraněny, vnitřní dělící zeď z doby před polovinou 19. století.
117
Foto: archiv atelieru Murus
Komentář autora
Příběh rekonstrukce
Jedním z cílů rekonstrukce sýpky na společenské centrum, které v Kašperských
Horách chybí, je záchrana objektu. Svou velkou hmotou představuje výrazný urbanistický prvek a lokální dominantu města. Do původního stavu plánujeme obnovit
kvalitní barokní fasádu.
Velký objem stavby, jejíž interiér je prázdný, umožňuje umístit do historické
architektury novodobé konstrukce, zařízení a technologie společenského centra
bez konfliktu s památkovou ochranou. Využití pro divadelní sál nemá požadavky
na přirozené osvětlení a malá okna sýpky tomuto využití zcela vyhovují.
V objektu bude zřízen vstupní foyer s příslušenstvím, divadelní sál s pódiem a za ním
technické zázemí s výtahem. V patrech budou umístěny galerie a technické prostory.
V podkroví nad divadelním sálem je plánován další sál. Před hlavní vstup je navržen
portikus ve formě dřevěné pergoly. Předpokládáme celoroční, nepravidelný provoz.
Energetická a technická koncepce
Objekt se připojí na centrální městskou výtopnu, v podkroví bude umístěna výměníková stanice. Navržena jsou standardní otopná tělesa. Vnitřní prostředí je uměle
větráno vzduchotechnikou.
Tepelné izolace plánujeme tak, aby byla zajištěna maximální úspora energie při
zachování autentických povrchů historického zdiva. Díky tomu, že původní kamenné
zdivo má velkou tloušťku, a díky příznivému tvaru budovy a malým oknům je možno
tepelné ztráty udržet v přijatelných mezích i bez dodatečného zateplení zdiva.
V původních kamenných ostěních osadíme dřevěná jednokřídlá výklopná okna
s dvojsklem (koeficient prostupu tepla U ≤ 1,0 W/m2K). Okna v sále budou mít zvukově
izolační vnitřní okenice. Střecha se zateplí nad krokvemi (tloušťka izolace
20 cm) s podhledy z hoblovaných prken. Ve střeše jsou plánovány vikýře ve tvaru
volských ok, které budou sloužit k doplňkovému přirozenému větrání podkrovního sálu
a k překrytí otvorů vzduchotechniky. Další otvory pro vzduchotechniku jsou projektovány v rovině střechy u štítů.
Podlahy jsou tepelně izolovány na terénu (tloušťka izolace 10 cm). Tenké zdivo horní
části štítů je izolováno přizdívkou z pórobetonu, zatímco tepelně izolované stropy
těchto místností budou pouze temperovány. Vlhkost obvodového zdiva snížíme
pomocí odvětrávacího systému s plastovými tvarovkami Iglú. Nasávací otvory
umístíme do fasády a odtah je vyveden nad střechu.
Ing. Jan Vinař
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– odvlhčení obvodového zdiva pomocí odvětrávacího systému s plastovými
tvarovkami Iglú
– zateplení střechy nad krokvemi (20cm izolace)
– zateplení podlahy na terénu (10cm izolace)
– zateplení štítů (dozdívka z pórobetonu)
– napojení objektu na městskou výtopnu, tepelný výměník
– nová dřevěná okna s izolačním dvojsklem (U ≤ 1,0 W/m2K)
– kombinace vzduchotechniky a přirozeného větrání
– rekuperace tepla ze vzduchotechnických jednotek
118
119
Samozřejmou povinností projektanta je dbát na ekonomii provozu, a tedy i na snížení
energetické náročnosti. To platí i pro rekonstrukce historických staveb.
z plev nebo jiného organického materiálu. Při rekonstrukci se tuto původní skladbu
obvykle nepodaří zachovat, není však problém nahradit starší podlahy skladbou
s dostatečně silnou tepelnou izolací. Z uvedeného je zřejmé, že tepelné ztráty stávající stavby můžeme bez větších problémů snížit izolací střechy, stropů a podlah na
terénu.
Rozhodujícím momentem jsou úvahy o využití objektu. Zatímco u novostaveb je účel
předem dán a stavba i její konstrukce se navrhují tak, aby mu vyhověly, u úprav
a rekonstrukcí existujících budov je nutno zvažovat, zda se stavba pro uvažované
využití hodí. Je třeba posuzovat stavbu vcelku, to znamená její velikost, dispozici,
konstrukce a jejich vlastnosti statické i tepelné, vlhkost a možnosti jejího snížení atd.
Pro využití tepelných vlastností zdiva je nutné zajistit, aby bylo suché. Proto má
smysl se u každé stavby snažit o snížení vlhkosti ve zdivu. Existuje řada metod,
pro odvlhčení památkových budov však nejsou všechny vhodné. V každém případě
musí být současně s odvlhčením provedeno i odvodnění, tj. odvedení srážkové vody
ze střechy a z terénu.
Přestavba bude efektivní tehdy, pokud adaptace pro nové využití nebude vyžadovat
velké zásahy do stavby, zejména změny nosných konstrukcí, úpravy okenních a dveřních otvorů apod. U památkových objektů je třeba posuzovat zásahy do těch částí,
které tvoří jejich památkovou podstatu. Týká se to zejména fasád, vnějšího objemu
budovy, vnitřních omítek, podhledů, obkladů, podlah apod. V tomto stadiu úvah
o rekonstrukci je nutné, aby poznání podstaty objektu (průzkumy technické i stavebně
historické a restaurátorské) bylo natolik podrobné a průkazné, že na jeho základě
bude možné ovlivnit záměry investora. Osvícené investory, jako jsou například obce
nebo veřejné instituce, zpravidla ovlivnit lze.
U historických staveb představují velké téma okna. Mají totiž významnou památkovou
hodnotu, kterou tvoří nejenom jejich členění, ale i profilace křídel a rámů, detaily provedení, kování a někdy i sklo. Barokní okna jsou velmi vzácná, měla by být vždy zachována a opravena restaurátorsky. Stále vzácnější jsou však i okna z 19. století,
zejména z jeho první poloviny. U každé stavby je třeba tento problém řešit
individuálně.
Při přestavbách je nejdůležitější budoucí využití objektu
Komentář inženýra Jana Vinaře
Jedním z kritérií volby využití je už ve fázi investičního záměru ekonomie provozu.
Investor musí zvažovat, jaké bude mít provoz budovy nároky na personální vybavení
a energie. Již v této fázi přípravy rekonstrukce je třeba přemýšlet o volbě topného
média a o možnostech snížení tepelné náročnosti.
Jednou ze základních otázek je možnost zvýšení tepelného odporu. Na tepelných ztrátách obvodových zdí se významně podílejí okna, která u starších staveb byla ovšem
podstatně menší. Tloušťky stěn historických obytných budov byly asi až do poloviny
19. století stavěny s ohledem na tepelné ztráty. Teprve tehdy, když se začalo běžně
topit uhlím, určovalo tloušťku stěn hledisko statické. Stavební řád z roku 1886 požadoval, aby tloušťka cihelné zdi byla alespoň 45 cm, tloušťka kamenné alespoň 60 cm.
U staveb starších naměříme u cihelných zdí obvykle 60 cm, u kamenných 80–100 cm.
Také stropy měly z hlediska tepelného poměrně příznivou skladbu: podlahu půdy
obvykle tvořila hliněná mazanina s 10cm vrstvou organické příměsi, například slámy,
fošny min. tloušťky 4 cm nebo 10–12centimetrové povaly. Stropy bývaly dvojité se
vzduchovou mezerou kolem 20 cm, podhled tvořila prkna (3–4 cm) a omítka na rákos
nebo na laťky (2 cm), někdy i omítka hliněná. Ve stropě bychom našli také izolace
120
Především je třeba detailně posoudit, nakolik okna ovlivňují tepelné ztráty
budovy. Tepelný odpor historických oken je možno výrazně zvýšit jejich opravou,
při které se vymění narušené prvky, odstraní se deformace a zlepší se jejich
těsnost. Tuto práci provádějí restaurátoři, stejný efekt však může mít podstatně
levnější oprava provedená dobrým truhlářem. Zasklení dvojsklem znamená změnu
profilů křídel, což může celkový výraz oken podstatně změnit. V některých případech
je možné tepelný odpor zlepšit přidáním dalšího křídla.
Při rekonstrukci historických objektů je třeba rozlišovat stavby původně obytné,
u kterých nedochází k výraznější změně využití, a stavby, které původně nebyly
vytápěné, po rekonstrukci však budou sloužit k pobytu osob. U první skupiny
se budeme snažit o zlepšení původních tepelně technických parametrů. U staveb
původně nevytápěných (hospodářské a průmyslové objekty, kostely apod.)
je nutno vytvořit novou tepelně technickou koncepci budovy.
V obou případech je nutné vyjasnit, jaké konstrukce, materiály, detaily a povrchy
tvoří památkovou podstatu stavby, kterou chceme chránit. Z hlediska tepelně technického je třeba posuzovat zejména okna, omítky, podlahy, stropy, krovy. Při návrhu
tepelně technické koncepce a projektování stavebních úprav je třeba hledat způsoby,
jak tento cíl naplnit. Některé možnosti řešení jsou doloženy na příkladech barokní
sýpky v Kašperských Horách a barokní stodoly v Kosmonosích.
Odborné komentáře
Posouzení energetické a technické koncepce
Památkově chráněná barokní sýpka je ve velmi špatném stavu. Dokonce je možné,
že bez stavebního zásahu bude v blízké budoucnosti ohrožena samotná její existence.
Již samu iniciativu směřující k rekonstrukci památky je nutno ocenit. Ještě hodnotnější je pak snaha využít budovu tak, aby pomohla rozvoji života v obci. Rekonstrukce
sýpky ve společenské centrum toto určitě splňuje.
Projektant zpracoval koncepční návrh technického řešení, který podle mého názoru
ctí zásady citlivé rekonstrukce památkově chráněného objektu při současném ohledu
na přijatelnou energetickou náročnost budovy. Budova bude po rekonstrukci splňovat
normový požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, a to
i bez nutnosti dodatečného zateplení obvodových stěn.
Tomuto příznivému výsledku napomáhá velmi kompaktní tvar budovy. Ponechání
obvodových stěn bez dodatečné tepelné izolace považuji za správný krok. Obvodové
stěny není možné z důvodu zachování historického vzhledu zateplovat z vnější strany.
Koncepčně by sice bylo možné zateplovat z vnitřní strany, ale toto řešení s sebou
nese celou řadu rizik, jejichž eliminace technické řešení poměrně komplikuje.
Přesto je nutno konstatovat, že obvodové stěny svým tepelným odporem pravděpodobně nezajistí při návrhových podmínkách dostatečně vysokou vnitřní povrchovou
teplotu vylučující riziko růstu plísní. Toto je vhodné zohlednit při návrhu vzduchotechniky, která by měla zajistit, aby zejména v zimních měsících nedocházelo k překračování návrhové relativní vlhkosti ve vnitřním prostoru.
Provedení střešní konstrukce s tepelnou izolací nad dřevěnou nosnou konstrukcí
považuji za velmi vhodné řešení. Nosné prvky střechy mohou být pohledové a navíc
je to podle mého názoru nejvhodnější řešení z hlediska tepelné a hydroizolační techniky. Umožňuje totiž účinnou ochranu nosných dřevěných prvků před nepříznivými
účinky vlhkosti. Střecha tak může být vzduchotěsná, hydroizolačně spolehlivá a rovněž je možné použít menší tloušťku tepelné izolace, neboť její účinnost není snižována prostupujícími nosnými prvky střechy. Za vhodné považuji z energetického
hlediska i okenní výplně s dřevěným rámem a izolačním dvojsklem. Připojení
na městskou výtopnu je určitě vhodným zdrojem pro vytápění objektu.
Ing. Tomáš Kupsa,
Dekprojekt
121
Památkově chráněnou barokní faru ve středočeských Kosmonosích zakoupila polská
stavební společnost a přestavuje ji na sídlo své pobočky. Firma se zabývá rekonstrukcemi památek, a proto se chce vzorovou renovací prezentovat.
Základní informace
Adresa: Linhartova 172/14, Kosmonosy
Stav: hotova hrubá stavba, v roce 2011 bude obnova z větší části dokončena
Vlastník: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Forma památkové ochrany: objekt je nemovitá kulturní památka
Návrh
16
Barokní fara
Kosmonosy
122
Architekt: A.D.N.S. PRODUCTION, s.r.o.
Projektant: Ing. Jan Vinař, Mgr. Ing. Daniela Štěrbová (Murus),
vytápění Ing. Martin Kratěna, Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Způsob využití: sídlo pobočky firmy, kanceláře
Stavebník: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Spotřeba energie: Tepelné ztráty objektu jsou 45,3 kW, měrná roční spotřeba energie
přibližně 200 kWh/m2/rok.
Výchozí stav
Rok výstavby: 1771–76
Způsob využití: postaveno jako katolická fara, po jejím zrušení archiv
a ubytovna
Spotřeba energie před úpravami: neznámá, původně lokální vytápění převážně
kachlovými kamny
Charakteristika budovy před úpravami: jednopatrová budova bez využitého podkroví
s malým sklepem; přízemní hospodářské stavení
123
Foto: archiv atelieru Murus
Komentář autora
Energetická a technická koncepce
Řešení vychází z maximálního respektování autentické historické substance objektu.
Navrhované úpravy sledují obnovení estetických, architektonických a památkových
hodnot. Při obnově budeme respektovat všechny významné etapy historického vývoje.
Podkroví adaptujeme pro kanceláře, jejichž provoz si zde vyžádá zateplení, zřízení
nových vikýřů a novou nosnou konstrukci podlahy.
Obvodové zdivo je ponecháno v původním stavu. Tepelně izolovány jsou podlahy na
terénu. Krov bude zateplen izolací vloženou mezi krokve a pod ně. Konstrukce, u nichž
mohla být navržena nová skladba výběrem stavebních materiálů, jejich tloušťkou
a uspořádáním ve skladbě, byly posouzeny. Charakter stavby jako kulturní památky
nedovolil změnit skladbu u ostatních konstrukcí. Nová okna budou jednoduchá se
zasklením z izolačního dvojskla. Základním požadavkem je však subtilnost rámů
a zasklení. Vlhkost obvodového zdiva se sníží pomocí odvětrávacího systému
s plastovými tvarovkami Iglú. Nasávací otvory budou ve fasádě, odtah je vyveden
do stávajících komínů.
Ing. Jan Vinař,
Murus
Výčet zásahů – stavební úpravy, použité technologie
– odvlhčení obvodového zdiva pomocí odvětrávacího systému s plastovými
tvarovkami Iglú
– zateplení střechy nad krokvemi
– zateplení podlahy na terénu
– nová dřevěná okna s izolačním dvojsklem UN = 1,1 W/(m2K)
124
Odborné komentáře
Posouzení energetické a technické koncepce
Památkově chráněný objekt barokní fary bude přestavěn na administrativní objekt.
Podíváme-li se na rekonstrukci z energetického hlediska, bude po ní mít objekt spotřebu kolem 364 GJ. Vytápět se zde budou tři podlaží, jejichž půdorysný rozměr je
přibližně 18 x 13 m. Vnitřní podlahová plocha bude tedy kolem 500 m2, což znamená
měrnou spotřebu energie kolem 200 kWh/m2/rok. Požadavek vyhlášky o energetické
náročnosti budov je pro srovnání u administrativních budov (novostavby a rekonstrukce nad 1000 m2) 179 kWh/m2/rok. Jelikož se jedná o rekonstrukci historické
budovy a neplánuje se zateplení obvodových stěn, lze říci, že výsledná hodnota
spotřeby objektu bude poměrně slušná.
Obvodové stěny jsou velmi masivní, mají tloušťku více než jeden metr. Vzhledem
k památkové péči je není možné zateplovat z vnější strany. Kontaktní zateplení ze
strany vnitřní zase není vhodné z hlediska rizika vzlínání vlhkosti stěnami. V tomto
případě by hrozilo, že se vlhkost propíše i do interiéru. Pro snížení tepelných ztrát
by tedy bylo ještě možné vystavět na vnitřní straně obvodových stěn samostatnou
stěnu s dostatečným tepelným odporem tak, že by mezi ní a stěnou původní byla
vzduchová mezera, která by sloužila k odvodu případné vzlínající vlhkosti do obvodových stěn. Toto řešení však poměrně významně snižuje vnitřní podlahovou plochu,
a naopak zvyšuje celkovou tloušťku stěn, což má negativní vliv například na denní
osvětlení v místnostech. Rozhodnutí ponechat obvodové stěny bez zateplení tedy
považuji za vhodné.
Ponechání obvodových stěn bez zateplení je vhodné kompenzovat zvýšením tepelného odporu všech ostatních konstrukcí obálky budovy. To je v tomto případě
splněno. Budou vyměněna okna a zateplena střecha i podlaha na terénu. Zateplování
podlahy na terénu má zpravidla menší vliv na energetickou úsporu, u tohoto objektu
jej považuji za více než vhodné vzhledem ke způsobu odvodu vzlínající vlhkosti
z obvodových stěn, kdy je venkovní vzduch přiváděn větrací mezerou pod podlahu.
Úsporu tepla na vytápění bude jistě znamenat i rekonstrukce otopného systému.
Původní lokální topeniště v jednotlivých místnostech zřejmě nahradí centrální
objektový systém vytápění s osazenými regulačními prvky. Tato otopná soustava
bude mít vyšší účinnost než původní a také zajistí pohodlnější obsluhu otopné
soustavy.
Ing. Tomáš Kupsa,
Dekprojekt
125
126
127
128
129
Seznam příkladů renovací
Stavba
Brno
Kašperské Hory
Kosmonosy
Kunice, Říčany
Praha
Praha
Praha
Praha–Baba
Praha–Břevnov
Praha–Smíchov
Praha–Vokovice
Slavonice
Šatov
Vídeň
Vídeň
Zlín
130
Místo
Fakulta IT VUT
Barokní sýpka
Barokní fara
Vila v Kunicích
Činžovní domy na Janáčkově nábřeží
Činžovní dům U Průhonu
Národní divadlo
Paličkova vila
Oranžerie Břevnovského kláštera
Vila Ke Klimentce
Rodinný dvojdům
Spolkový dům
Venkovské stavení
Činžovní dům, Maria Treu Gasse
Činžovní dům, Wollzeile
Krajské kulturní a vzdělávací centrum
Architekt rekonstrukce
Aleš Burian, Gustav Křivinka, Vladislav Vrána (Burian–Křivinka, Atelier 2002)
Jan Vinař (Murus)
Jan Vinař (Murus)
Tomáš Klanc (Atelier Klanc)
Miroslav Cikán (MCA atelier)
Štěpán Abt, Ondřej Kopečný (Olgoj Chorchoj)
Miroslav Růžička (koncepce úprav)
Ladislav Lábus (Lábus AA)
Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel Joba (Atelier M1 architekti)
Tomáš Klanc (Atelier Klanc)
Miroslav Cikán (MCA atelier)
Jiří Opočenský, Štěpán Valouch (OV-A)
Petr Pelčák (Pelčák a partner architekti)
Ursula Schneider (pos architekten)
Georg Reinberg (Architekturbüro Reinberg)
Petr Pelčák (Pelčák a partner architekti)
Strana
24
118
124
88
46
54
32
80
110
96
72
14
104
60
66
38
Zelené památky
Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb
V roce 2011 vydala Slavonická renesanční, o.p.s a Státní fond životního prostředí ČR
Slavonická renesanční, o.p.s.
Na potoku 629, 378 81 Slavonice
www.zdrojslavonice.cz
Státní fond životního prostředí České republiky
Olbrachtova 2006/9, Praha 4
www.sfzp.cz, www.zelenausporam.cz
Editorka: Mahulena Svobodová
Redakce: Barbora Petrová
Spoluautoři textů: Ing. arch. Štěpán Abt, Ing. arch. Martina Bártová, Ing. arch. Miroslav Cikán, Dr. Ing. Leoš Červenka, Ing. Jan Ficenec, Ph.D., Ing. arch. Jakub Havlas,
Ing. Juraj Hazucha, Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Tomáš Klanc, Ing. Tomáš Kupsa, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Milan Mach, Ing. Vlastislav Ouroda,
Ing. Vladan Panovec, Ing. arch. Petr Pelčák, Dipl. Ing. M. Arch. Georg W. Reinberg, Miroslav Růžička, Ing. arch. Miloš Solař, Ing. Karel Srdečný, Ing. arch. Mahulena Svobodová,
Ing. Jiří Šála, CSc., Ing. arch. Štěpán Valouch, PhDr. Zdeněk Vácha, Ing. Jan Vinař
Odborní lektoři: Ing. Jan Ficenec, Ph.D., Ing. arch. Jiří Opočenský, Mgr. Petr Štoncner, Ing. Zdeněk Žampa
Jazyková korektorka: Lucie Kolářová
Autoři fotografií: Tomáš Balej, Vavřinec Menšl, Rainer Schimka, Filip Šlapal, Jakub Vlček, David Židlický
Grafická úprava: Anna Issa Šotolová, www.imagery.cz
Předtisková příprava: Jan Bouček, TYPO+
Náklad: 3 000 ks
Tisk: Durabo, www.durabo.cz
Vydání první
Přípravu a tisk publikace finančně podpořil Státní fond životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám.
Tato publikace je neprodejná.
cc BY-NC-ND 2010.
Materiály je možné kopírovat, distribuovat a prezentovat veřejnosti.
Vždy uveďte zdroj, neužívejte materiál ani jeho části komerčně a materiály nepozměňujte.
ISBN 978-80-904577-2-0 (Státní fond životního prostředí ČR)
ISBN 978-80-904868-0-5 (Slavonická renesanční, o.p.s.)

Podobné dokumenty

Temná stránka hledačů světla

Temná stránka hledačů světla unést břemeno své bolesti. Temná stránka hledačů světla mluví o odhalování této stránky uvnitř nás samých, která ničí naše vztahy, zabíjí našeho ducha a zabraňuje nám ve splnění našich snů. Je to t...

Více

poziční dokument č. 1

poziční dokument č. 1 zbytku lidstva. Konkrétní doklady podporující tento závěr přinášejí materiály produkované organizací Project for the new American Century (PNAC)10, thinktanku vedeného známým konzervativním novinář...

Více

Architektura: Cheb a okolí - Interaktivní encyklopedie města Chebu

Architektura: Cheb a okolí - Interaktivní encyklopedie města Chebu s trapézovou hlavicí. Z vnitřní jižní zdi vlastního paláce zbylo pouze žulové ostění portálu původního vchodu, vedoucího přímo do slavnostního sálu. Ve stěně ke kapli žádná okna nebyla. Zbylá polov...

Více

Průběžně doplňovaný Slovník antického Řecka

Průběžně doplňovaný Slovník antického Řecka rozšiřovat. Práce na slovníku se totiž jeví jako velmi přínosná pro jeho autory, zejména pak při třídění poznatků z různých zdrojů, k jejichž konečnému, abecedně seřazenému přehledu se mohou zpětně...

Více

LABORATOŘ

LABORATOŘ A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, BL2, BL3, E1, E2 Cena Kč

Více

MERCEDES-BENZ TŘÍDA M ZNAMENITÝ KOMFORT A VYSOKÁ

MERCEDES-BENZ TŘÍDA M ZNAMENITÝ KOMFORT A VYSOKÁ účinný základ ochranného systému posádky. A protože nikomu nepřejeme vyzkoušet si úroveň bezpečnostních prvků na vlastní kůži, raději se s ní seznámíme na papíře. Když se na problematiku podíváme o...

Více

Jaroměřský a josefovský zpravodaj 10/2016

Jaroměřský a josefovský zpravodaj 10/2016 na naši městskou čistírnu odpadních vod. Za každý takovýto kubík je DSO povinen hradit našim Městským vodovodům a kanalizacím částku stočného, která je téměř rovna výši stočného pro každého občana ...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF V první vlně českého punku se objevily kapely, které až na pár výjimek nebyly úplně punkové, ba naopak – spíše využívaly punkových skladeb jenom jako určité repertoárové výplně. Typickým příkladem ...

Více