Prednaska_o_kronikarich_a_jejich_praci

Transkript

Prednaska_o_kronikarich_a_jejich_praci
POVÍDÁNÍ
O PRÁCI
KRONIKÁŘE
PŘEDNÁŠKA
V RÁMCI HLEDÁNÍ NOVÉHO NÁSTUPCE
Po 22 letech kronikářské činnosti jsem se
rozhodl přenechat tuto činnost mladším.
Proto pokládám za rozumné a vhodné
obeznámit místní občany a budoucí
kandidáty na post kronikáře obce
morašice u Znojma s prací, kterou jsem jako
kronikář doposud zastával
1
POVINNOSTI KRONIKÁŘE VŮČI OBCI
(Mgr. Jaromír KOŠŤÁK, předseda svazu kronikářů Čech, Moravy a Slezska)

















kronikář se ve své práci řídí zákonem č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí z 16. března 2006
kaţdoroční povinností je roční zápis
nedílnou součástí kroniky jsou přílohy, které obsahují písemné, obrazové nebo zvukové
dokumenty doplňující zápis v kronice
zúčastňuje se veřejného ţivota v obci, zejména jednání orgánů obce, činnosti spolků,
organizací, škol a církví
usiluje o zachycení všech důleţitých skutečností pro ţivot obce v daném roce
vede kroniku jasně, přehledně a srozumitelně
po kronikáři je poţadována znalost místních pramenů, literatury, informačních zdrojů
s ohledem na erudici kronikáře se od něj očekává nejen práce související se zápisem za
konkrétní kalendářní rok, ale i činnost v zájmu doplnění a obohacení starší historie obce
(prostředkem k tomu mohou být rozhovory s pamětníky, event. výzkum v archivech)
je nápomocen občanům (ţákům, studentům) při zodpovídání otázek s kronikářovým
působením
hlavní činností kronikáře je dokumentace současného dění v obci, k zachycování pouţívá také
nahrávku, film, fotografie, přepisy
přispívá do regionálního tisku, případně se účastní různých besed
spolupracuje s kronikáři okolních obcí
dbá na dodrţování autorského zákona (v případě pouţití autorských děl)
vede kroniku objektivně, apoliticky, oprošťuje se od subjektivního hodnocení
do 15. ledna kaţdého roku předloţí Radě obce koncept zápisu
po schválení obsahu zabezpečí ve spolupráci se správcem počítačové techniky vytištění
kroniky do 30. dubna následujícího roku, za který práci prováděl
výtisk musí být proveden na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které zajistí vazbou,
listy musí být číslovány. Textová a grafická úprava musí splňovat poţadavky doby – textový
editor, vazba v deskách, nápisy - kronika, název obce, číslo svazku, případně znak
POVINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VŮČI KRONIKÁŘI





vytváří vhodné podmínky pro práci kronikáře mj. pouţitím těchto prostředků
poskytne kronikáři do uţívání notebook s adekvátním programovým vybavením (evidovaný
v majetku obce), fotoaparát a jiné potřebné prostředky k dokumentaci dění
zhotoví pro kronikáře legitimaci
na poţádání kronikáře seznámí s hlavními záměry v sledovaných oblastech v určeném
časovém období
uhradí nezbytné nutné náklady (CD, DVD, MD, kancelářské potřeby, tuţkové baterie, jízdné,
vstupné atd.)
RŮZNÉ


rada obce kaţdoročně po schválení zápisu a převzetí finálního produktu rozhodne o finanční
odměně pro kronikáře
spojovacím článkem na úrovni obec – kronikář je místostarosta obce, či kulturní komise,
pokud je na obci zřízena
2
PRACOVNĚ PRÁVNI VZTAHY






právní vztah mezi kronikářem a obcí je upraven „ Dohodou o provedení práce“ (dále jen
dohoda), která se uzavírá mezi oběma stranami vţdy na jeden rok
splněný úkol předává kronikář starostovi obce, nebo jeho statutárnímu zástupci osobně a to
nejpozději do 15. ledna v následujícím roce, za který práci prováděl
za splnění práce náleţí kronikáři odměna, jejíţ výše je upravena v dohodě a je vyplacena tak,
ţe 50% její výše obdrţí kronikář při podpisu dohody a 50% po odevzdání práce
materiální náklady na vedení kroniky a jejích příloh, jsou hrazeny obcí po předloţení účtenek
kronikářem
zastupitelé obce a obecní úřad jsou práci kronikáře nápomocni a poskytují pro jeho práci
veškeré potřebné informace
kronikář při psaní kroniky dodrţuje jednotlivá ustanovení platného „Statutu kronikáře“.
STATUT KRONIKÁŘE






kronikář píše kroniku osobně a ručně
psaní kroniky je výhradním právem pověřeného kronikáře, který do ní zaznamenává
informace o veškerém dění v obci svobodně a nezávisle
do práce kronikáře nesmí být nijak zasahováno, zvláště do textů jednotlivých statí kroniky
kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své názory a
komentáře.
kronikář dbá na to, aby zapsané údaje byly věrné, pravdivé a objektivní, do kroniky můţe
zapisovat přímo, avšak s rozmyslem a po pečlivém uváţení.
mnoţství informací zapsaných do kroniky záleţí pouze na aktivitě kronikáře.
Tolik (Mgr. Jaromír KOŠŤÁK, předseda svazu kronikářů Čech, Moravy a Slezska)
PRACOVNÍ ÚVAZEK KRONIKÁŘE

v obci do 500 obyvatel je pracovní úvazek 0,05 aţ 0,07%, coţ činí 2 aţ 3 hodiny týdně
http://www.mfantasy.cz/wp-content/uploads/2012/06/4.-Wetemaa-the-chronicler-Petr-Kopl.jpg
3
MALBY DO KRONIKY
JSOU VÝZNAMNÝM OBOHACENÍM KRONIK A VZTAHUJÍ SE NA NĚ AUTORSKÁ
PRÁVA – několik ukázek kreseb do kroniky obce Morašice
4
Autorem této a všech předchozích kreseb do kroniky obce je kronikář Emil VEIS
Autorkou těchto dvou kreseb do kroniky obce je občanka Eva URBÁNKOVÁ
5
PRAVIDELNÉ ROČNÍ ZÁPISY - VZOROVÁ OSNOVA
OSNOVA MORAŠICKÉ KRONIKY OBSAHUJE – 32 kapitol a 134 podkapitol
VZOROVÁ OSNOVA PRO KRONIKÁŘE OBSAHUJE – 18 kapitol a 86 podkapitol
1)Světově významné události v úvodu
 události ve světě a v ČR, které se bezprostředně dotýkaly ţivota obce, města
2)Činnost kronikáře
 kaţdý následující rok popíše kronikář v úvodu významné události ve svém ţivotě za uplynulý
rok a svou občanskou aktivitu co proţil a zaţil
3)Politický a veřejný ţivot včetně činnosti samosprávy a orgánů státní správy
 struktura orgánů státní správy a činnost samosprávy (volby, volební programy, sloţení
zastupitelstva, rady, komisí, změny v jejich sloţení, změny v pravomocích)
 činnost obecního úřadu, městského úřadu (činnost jednotlivých zastupitelů, rad, různých
komisí, veřejné schůze, besedy s občany
 činnost knihovny,
 zaměstnanci obecního, městského úřadu, umístění budovy úřadu
 úřední hodiny
 činnost politických stran, spolková činnost
 výročí obce, spolků, institucí a organizací, významné návštěvy v obci, sjezdy rodáků, jiné
důleţité události
 vydávání Zpravodaje obce, vyuţívání digitální techniky, internetu, vybavení obce a obecního
úřadu,
4)Hospodaření obce
 rozpočet příjmů a výdajů, skutečnost (v tabulkách i v komentářích)
 hlavní směry obecních investic, státní dotace atd.
 obecní majetek – budovy, lesy, pozemky – změny a péče o ně.
5)Hospodářský ţivot (průmysl, zemědělství, obchod)
 podle charakteru obce je třeba sledovat pravidelně činnost průmyslových závodů
 činnost zemědělských závodů
 činnosti soukromých podnikatelů a ţivnostníků
 obchodní činnost, zásobování zejména základními potřebami
 sledovat cenový pohyb základních ţivotních potřeb (základní potraviny, elektřina, plyn, voda,
poplatky apod.)
 zemědělství (úroda, pěstování plodin péče o půdu)
 do kroniky lze zaznamenávat informace o chovaných zvířatech, jejich počtu a druhu.
6)Úprava obce, doprava, spoje, změny ţivotního prostředí
 výstavba a údrţba: obecní, soukromá
 druţstevní (obytné budovy, provozovny, komunikace)
 vodovody, kanalizace, plynofikace, regulace vodních toků
 zakládání různých sportovišť, koupališť
 úprava prostranství a sadů
 vyuţívání domů a bytů, vyuţití domů pro rekreační účely, výstavba chat)
 ochrana ţivotního prostředí (znečišťování vody, půdy a krajiny)
 úprava prostranství
 čistota a vzhled obce, odpadky, černé skládky
 změny v dopravě (místní, vlaky, autobusy)
 spojení se správními a průmyslovými středisky, statistika dopravních prostředků v obci
 pošta a spoje (umístění, úřední hodiny, odběr novin a časopisů)
6




veřejné telefonní stanice
místní rozhlas
místní televizní kanály
památková péče (ochrana památek a lidových staveb, jejich popis a dokumentace).
7)Školství, kultura, sport, turistika
 činnost školských zařízení, personální obsazení škol
 statistika školou povinných dětí
 ţáci a jejich úspěšnost na vyšším stupni škol a ve školních soutěţích
 mimoškolní činnost ţáků a pedagogů
 docházka dětí do jiných škol
 studium na středních a vysokých školách, soukromé školství

8)Kultura
 činnost kulturních, společenských a sportovních organizací
 knihovny, muzea
 kina – filmová představení
 divadelní představení
 besedy, přednášky
 jubilea významných osobností obce, jejich oslavy
 výstavy
 plesy
 propagace obce, publikace, mapy
 pohlednice, jiné vydávané materiály
 prezentace obce v tisku a dalších médiích,
9)Sport
 činnost sportovních organizací
 sportovní akce,
10)Turistika
 turistická zařízení v obci.
11)Obyvatelstvo
 sociální a demografický vývoj
 statistika obyvatel k 1. lednu
 počet obyvatel, počet přistěhovalých, vystěhovalých, počet sňatků a rozvodů
 dále sloţení podle pohlaví, věku, zaměstnání, počet sňatků, úmrtí, stěhování z obce a do obce
 výročí občanů
 dostupné výsledky sčítání lidu, domů a bytů apod.,
12)Neštěstí
 dopravní nehody, vraţdy, trestná činnost
 poţáry
 povodně
 neštěstí v obci
13)Péče o obyvatelstvo
 sociální zabezpečení
 pracovní příleţitosti
 dostupnost a kvalita zdravotnických sluţeb, počet lékařů, specializace, úřední hodiny,
rehabilitace
 péče o důchodce, sociální dávky a sociální podpory
 činnost charity, Českého červeného kříţe.
14)Pracovní příleţitosti
7



zaměstnanost, nezaměstnanost
sociální dávky a sociální podpory
příčiny poklesu či vzrůstu těchto ukazatelů
15)Počasí
 průběh roku
 klimatické změny
 mimořádná vedra, bouře, přívalové deště, krupobití, pokles teploty, mrazy, nepříznivým
počasím působené škody v přírodě, na majetku apod. Celkové hodnocení klimatických
podmínek za uplynulé období. Lze zpracovávat teplotní rozdíly i v grafech.
16)Kaţdodenní ţivot obyvatel obce, města, různé
 do kroniky se mohou zapisovat vzpomínky starších občanů na ţivot a dění v obci, včetně
jejich ţivotopisu.
 do kroniky lze zaznamenávat informace o jednotlivých osobách, které udělaly v obci i mimo
obec něco, co stojí za zmínku, jak pozitivního, tak negativního.
 vyprávění místních lidových zvyků, písní
 popisů různých řemeslných prací atd.
17)Různé
 lze řadit různé události, které se „nevešly“ do výše uvedených skupin
 je ţádoucí, aby kronika obsahovala různé kresby, které můţe do ní namalovat kdokoliv na
ţádost kronikáře.
18)Rejstřík
 je to klíč k obsahu kroniky a měl by být samozřejmostí v kaţdém uzavřeném svazku
 rejstřík by měl být jmenný, místní a věcný (můţe být společný pro všechny 3 skupiny).
v abecedním řazení s uvedením čísla stránky, kde je heslo uvedeno.
Minimální, ani maximální počet stran popsaných kronikářem v kronice za rok není stanoven. Pro
obce do 500 obyvatel se doporučuje 30 aţ 40 stran textu.
POZNÁMKA: Pro Vaši informaci. Jen titulní list, nadpisy kapitol a podkapitol, mezerníky mezi
jednotlivými odstavci, rekapitulace odvedené práce a jmenný rejstřík zaberou v morašické obecní
kronice celkem 15 stran textu !!! Zápis včetně osnovy je pak na 45 aţ 55 stran počítačového textu
Příklad rejstříku:
Archiv státní: 3, 10, 52
Blatiny (osada): 21, 30
Kaple – oprava: 119
Novák Jan – kronikář: 21, 95
Obecní úřad – změna starosty: 68, 106
Hasiči: 22, 35, 45
Počasí: 20, 50, 80, 105
Turistika – pochod: 59
Ţivotní prostředí: 100
Uvedené schéma je pouze doporučené, je samozřejmé, ţe podle povahy a charakteru obce lze
do tohoto schématu zařadit i jiné kapitoly, nebo některé z podkapitol povýšit na samostatné kapitoly,
či jiné vynechat. Ale vţdy po pečlivém zváţení dané situace.
Lze doporučit, aby kronikář kontaktoval místní instituce, podniky a organizace, které by mu
pravidelně kaţdý rok zpracovávaly zprávu o své činnosti, která by slouţila jako podkladový materiál,
či po úpravě byla zapsána do kroniky.
VIZ * OSNOVA MORAŠICKÉHO KRONIKÁŘE - A
8
PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ
„Občan obce starší 18 let, jakoţ i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, můţe
navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů
podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.“
ZMĚNA SE PODÁVÁ POUZE PÍSEMNĚ
Kronikář po skončení připomínkového řízení ve věci konceptu, na základě podaných a schválených
písemných návrhů oprav změn a doplňků, provede v připomínkovaném konceptu závěrečné úpravy.
Poté připomínkovaný zápis konceptu předloží obecnímu zastupitelstvu k pročtení, před jeho
konečným schválením. Schválený koncept přepíše na prázdné listy kroniky, nebo nechá vytisknout a
znovu předloží zastupitelstvu k pročtení. Jedinou povolenou písemnou změnou po schválení konceptu
je doplnění data schválení konceptu OZ. Poté je zápis opatřen razítkem kronikáře, obce a podpisem
kronikáře a starosty.
MOMENT SCHVÁLENÍ PŘIPOMÍNKOVANÉHO KONCEPTU NASTÁVÁ ZMĚNA PRÁV
> úloha kronikáře KONČÍ
> kronikáři ZANIKÁ právo AUTORSKÉ
NA ZAPSANÝ TEXT
> práva PŘECHÁZÍ plně na OBEC
> kronika se stává UŘEDNÍM dokumentem
majetkem obce a archiválií I. kategorie
zodpovědnost je nyní plně na OBCI a OZ
DO ZÁPISŮ DO KRONIKY SE SMÍ NAHLÍŢET POUZE NA OBECNÍM
ÚŘADĚ A POUZE ZA DOZORU KRONIKÁŘE
Zasedací místnost OÚ Morašice. Foto Emil VEIS
9
SCHVALOVÁNÍ ZÁPISŮ DO KRONIK OBCÍ
Kdo schvaluje zápis?
Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje
obec, to znamená jeden z jejich orgánů. Protoţe zákon o kronikách ani zákon o obcích neupravuje,
který z orgánů obce má schvalování provádět, platí tato nepsaná pravidla:
1. Kde je rada obce, tak zápis schvaluje rada obce v případě, ţe si zastupitelstvo schválení zápisu
nevyhradilo.
2. Kde není rada obce, schvaluje zápis starosta obce, pokud si zastupitelstvo schválení
nevyhradilo.
3. Zastupitelstvo tam, kde si toto schvalování vyhradilo.
JAKOU MÁ KRONIKÁŘ OPORU V ZÁKONECH
ZÁKON O KRONIKÁCH OBCÍ č. 132/2006 Sb.
ze dne 14. března 2006
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Úvodní ustanovení
Kaţdá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika), do níţ se zaznamenávají zprávy o důleţitých a
pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.
§2
Vedení a uloţení kroniky
(1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s
následným tiskem číslovaných listů po uzavření kaţdého kalendářního roku na trvanlivém papíře
určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou.
(2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové
dokumenty doplňující zápis v kronice.
(3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.
§3
Zápis do kroniky
Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.
§4
Nahlíţení do kroniky a vyuţití kroniky
Do kroniky můţe kaţdý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlíţení
umoţněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s
číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakoţ i osoba,
které zákon přiznává práva občana obce, můţe navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu
zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo
jinak změní.
Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.
http://www.ic.mesto-studenka.cz/public/images/historie/kronika.jpg
10
ZÁKON O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŢBĚ
č. 499/2004 Sb.
§ 25
(1) Vlastník nebo drţitel archiválie je povinen
a) řádně o archiválii pečovat; za tím účelem je povinen udrţovat archiválii v dobrém stavu, chránit ji
před poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou a odcizením a uţívat archiválii pouze způsobem,
který odpovídá jejímu stavu,
b) neprodleně a předem oznámit Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu
kaţdý zamýšlený převod vlastnictví k archiválii nebo uzavření smlouvy o její úschově.
(2) Vlastník nebo drţitel archiválie, která je uloţena mimo archiv a kterou vede v základní evidenci
Národního archivního dědictví příslušný archiv podle své působnosti, je povinen předávat těmto
archivům na vyţádání údaje potřebné pro vedení této evidence.
§ 37
(1) K nahlíţení v archivech jsou přístupné jen archiválie starší třicet let, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Do archiválií vztahujících se k ţijící fyzické osobě, jejichţ obsahem jsou citlivé osobní údaje, lze
nahlíţet jen s předchozím souhlasem této osoby. Archiv vyrozumí dotčenou osobu o ţádosti o
nahlíţení a poţádá ji o souhlas.
ULOŢENÍ ARCHIVÁLIÍ A KRONIK V ARCHIVU
http://www.tvrtm.cz/magazin/15731.jpg
http://denarchivu.cz/denarchivuold/img/archiv.jpg
11
ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
č. 10/2000 Sb.
Z ODPOVĚDÍ, KTERÉ ZASLAL ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V kronice mohou být uváděna jména a příjmení účastníků událostí pozitivních i
politováníhodných. Pokud to odpovídá povaze informace, lze v některých případech, ale ne
vţdy, uvést i bydliště nebo datum narozeni těchto osob. Při takovém postupu nejde o operace
prováděné s osobními údaji systematicky, ve smyslu § 4 písmo e) zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o ochraně osobních údajů"). Do rozporu s tímto zákonem se tak nedostanete.

Získat souhlas subjektů údajů ani splnění oznamovací povinnosti při zařazení soupisu osob do
kroniky by však nebylo nutné při splnění výjimek podle § 5 odst. 2 písmo d) a § 18 odst. 1
písmo a) zákona o ochraně osobních údajů, tedy pokud by šlo např. o výčet v obci působících
podnikajících fyzických osob, pokud by tento výčet obsahoval pouze údaje jiţ oprávněně
zveřejněné ve veřejné části ţivnostenského rejstříku.

Pokud by bylo v kronice uvedeno několik jmen v určitém roce narozených dětí, bez přesné
adresy bydliště a dalších údajů, byl by takový zápis i bez prokazatelného souhlasu zákonných
zástupců dětí přípustný, i kdyţ jde o osoby identifikovatelné.

Souhlas subjektů údajů by nebyl nutný při splnění výjimky podle § 5 odst. 2 písmo f) zákon o
ochraně osobních údajů, tedy např. pro zařazení seznamu zastupitelů obce v rozsahu jméno a
příjmení zastupitelé a dále pouze osobní údaje, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední
činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

Zákon tedy umoţňuje vedení kroniky v elektronické podobě, nepředpokládá však její
zveřejňování na webových stránkách obce.

Je tedy zřejmé, ţe reţimu zákona o ochraně osobních údajů podléhají především statistické
přehledy o místních občanech uvedené v kronice, pokud tato statistika není anonymní.
http://www.slidilove.cz/Fotky/logoUOOU.png
12
MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
má na starosti výklad zákona o kronikách.
Z ODPOVĚDÍ, KTERÉ ZASLALO MINISTERSTVO KULTURY ČR

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, sloţeným z členů, volených v přímých volbách
občany dané obce.

V ideálním případě by zápis do obecní kroniky měl být výsledkem shody celého zastupitelstva
reprezentujícího občany obce, s případným zohledněním připomínek či návrhů občanů obce.
Můţe ovšem nastat situace, kdy se zastupitelstvo na obsahu zápisu neshodne. Pak se uplatní
standartní postupy pro hlasování zastupitelstva, jak je předpokládá zákon o obcích.

Jestliţe se zastupitelstvo obce usnese například na tom, ţe do obecní kroniky budou psána
jména dětí v daném roce v obci narozených, pak jde sice o osobní údaj ve smyslu zákona o
ochraně osobních údajů, ale zároveň jde o údaj, který se můţe dozvědět kaţdý, kdo se zúčastní
jednání zastupitelstva. Jestliţe se následně, po provedení zápisu do obecní kroniky, s těmito
osobními údaji někdo seznámí v rámci nahlíţení do kroniky, jde o situaci právně přípustnou.
http://www.galerie-ltm.cz/kcms_data/obrazky/obrazek_1452.jpg
http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/Jan2014/1611338.jpg?d41d
13
ČINNOST KRONIKÁŘE, SOUVISEJÍCÍ SE
ZÁPISEM DO KRONIKY OBCE
BÁDÁNÍ V ARCHIVECH
http://www.archives.cz/zao/za_pob_olomouc/badatelna/files/BIGza_ol_badatelna.jpg.JPG
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/files/2011/10/mikofm.jpg
http://www.vuapraha.cz/sites/default/files/vyrzpr16e.jpg
14
BADATELSKÁ ČINNOST ZÚROČENÁ V KNIŢNÍCH
TITULECH
Foto Emil VEIS
15
VIZ * KNIŢNÍ VYDÁNÍ S TITULEM - B
Vydáno nákladem kronikáře Emila VEISE
16
PŘEDKLÁDÁNÍ KRONIKY K ZÁPISU VÝZNAMNÝCH
OSOBÁM
Jihomoravský hejtman Stanislav JURÁNEK při zápisu do kroniky obce Morašice v roce 2003
Zápis Doc. PhDr. Zdeňka ŠÍPKA CSc., emeritního profesora Karlovy univerzity, skalického kronikáře a mého
dobrého přítele na stránce morašické kroniky v roce 2004.
17
Poslanec Jan GRŮZA při zápisu do kroniky obce Morašice v roce 2005
Ministr zahraničních věcí Cyril SVOBODA při zápisu do kroniky obce Morašice v roce 2005
18
Velmistr Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou Jiří KOPEJSKO O.Cr. při zápisu do kroniky obce
Morašice v roce 2006
Ministr životního prostředí Libor AMBROZEK při zápisu do kroniky obce Morašice v roce 2009
19
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
DĚLBA ZKUŠENOSTÍ A POZNATKŮ Z KRONIKÁŘSKÉ PRÁCE A PRAXE
NEJVĚTŠÍM OCENĚNÍM PRÁCE KRONIKÁŘE JE PŘEDNÁŠET O NÍ SVÝM KOLEGŮM
20
Druhý zleva v první řadě je PhDr. Jiří BARTOŇ, regionální historik, pedagog, autor literatury faktu a naučné liter.,
zejména monografií o městech a obcích, publicista, heraldik, fotograf, kronikář a lektor v oboru a autor několika
školících publikací kronikářů
Morašický kronikář Emil VEIS při živé diskusi s kronikářkami
21
OSVĚTOVÁ ČINNOST MÍSTNÍM OBČANŮM
ZKUŠENOSTÍ Z CEST, POUTÍ A ZÁJEZDŮ FORMOU VIDEÍ, FOTEK A VÝSTAV
Přednáška o poutí do Fátimy a Lurd spojená s výstavkou a promítáním filmového záznamu z cesty
Prezentace Národní poutě do Svaté Země, spojená s výstavkou a promítáním obrazového záznamu z cesty
v trstěnickém farním kostele
22
V RÁMCI OSVĚTY ZODPOVÍDÁM TAKÉ OBČANŮM A ŠKOLÁKŮM NA RŮZNÉ DOTAZY
TÝKAJÍCÍ SE HISTORIE OBCE
V RÁMCI PŘIBLÍŢENÍ HISTORIE MORAŠIC VEŘEJNOSTI MÁM STÁLOU RUBRIKU
V MORAŠICKÉM ZPRAVODAJI
PŘÍSPĚVEK KRONIKÁŘE – úryvek z článku
ěší poutě do Mariazell. Z pěších poutí našich prapředků do Mariazell se dochovalo jen velmi
málo písemných záznamů. Po příchodu domů nastala poutníkům kaţdodenní práce na polích a
na sepisování záţitků neměli čas. Mnohé záţitky z těchto poutí si však uchovali ve svých
myslích a ústně je předávali dál svým potomkům. Z tohoto důvodu vzniklo také mnoho nepřesností a
různých výkladů. S rozvojem císařských silnic také docházelo k změnám tras, po kterých se do
Mariazell dříve putovalo. S tímto prvkem také přímo souvisí i změna míst, kde poutníci přespávali.
V poutní kníţečce, vydané v roce 1857 k příleţitosti 700. výročí zaloţení městečka Mariazell,
nazvané „700. letá slavnost posvátného poutního místa Marie Celly“, jsou švabachem popisované
cesty poutníků brněnských a ivančických, po kterých v uvedeném roce připutovali do štýrského
Mariazell. Den po dni je zde popisováno, kdy poutníci vstávali, v kolik měli bohosluţby, kudy prošli a
kde kterou noc přečkali. Z tohoto pramene se dá zrekonstruovat poutní cesta a určit i vzdálenosti, které
tenkrát poutníci ušli během jednoho dne a také během celé pěší pouti. Jako pěší poutník jsem celou
cestu pěšky z Morašic aţ do Mariazell ušel 2krát a vím co putování obnáší.
P
Poutní slavnost v Mariazell dne 8. září 1857.
Autor článku Emil VEIS,
kronikář obce a mariazellský poutník
23
BADATELSKÁ ČINNOST V MUZEJNÍCH DEPOZITÁŘÍCH
24
SPOLUPRÁCE S KRONIKÁŘI OKOLNÍCH OBCÍ
25
Spolupráce s trstěnickým znalcem historie Janem POLICKÝM při muzejní noci ve Znojmě v roce 2012
Skalická kronikářka Olga HRADECKÁ na prezentaci kronikáře v roce 2015
26
Setkání s petrovickou kronikářkou Irenou ZÁVIŠKOVOU DiS., u petrovické doškovice
27
SPOLUPRÁCE S KRONIKÁŘI S ODBORNÍKY
Z RŮZNÝCH OBORŮ
Kronikář, který své dílo nechce dělat jen povrchně, spolupracuje s různými odborníky s mnoha
tituly před i za jménem a příjmením. Podle potřeby spolupracuji například s bývalým ředitelem
Moravského zemského archivu Brno, dnes zkušeným a uznávaným heraldikem pracujícím i v penzi v
Moravském zemském archivu Brno PhDr. Ivanem ŠTARHOU, který je zároveň členem expertní
skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
kde zasedá při schvalovacích řízeních, dále spolupracuji se zaměstnanci Jihomoravského muzea
Znojmo, jmenovitě s kurátorem geologických sbírek Mgr. Jaroslavem ŠMERDOU, kurátorem
zoologických sbírek RNDr. Antonínem REITEREM, Ph.D., kurátorem historických sbírek Mgr. Jiřím
MAČUDOU, Ph.D., s muzejními archeology ze Znojma, dále s kurátorem oddělení starého umění
Mgr. Petrem TOMÁŠKEM, zaměstnancem Moravské galerie v Brně., dále s paní Jitkou
SCHNEIDEROVOU, členkou skupiny „Ţivé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.“, a mnoha jinými
osobnostmi na poli botaniky, mykologie a jiných oborů souvisejícími se zápisy do kroniky, kde
potřebuji radu odborníka.
28
PODNIKÁNÍ VERSUS KRONIKÁŘE
Ač se to zdá jako velmi nesourodá
činnost, tak mně to v kronikaření
hodně pomohlo A Posunulo vpřed.
Podnikám v oboru montáže žaluzií a
těsnění již od roku 1994 a ve stejném
roce jsem také začal psát kroniku
obce.
a v rámci těchto služeb jsem se dostal
do tisícovek domácností v sousedních
vesnicích a také v blízkém i
vzdálenějším okolí a hovořil s mnoha
pamětníky, kteří často s morašickými
přišli do styku.
Z darů pamětníků z blízkého okolí jsem
založil svou sbírku svatých obrázků
z pěších poutí a dozvěděl se mnoho
cenných informací o poutích i dávném
dění v Morašicích.
29
EVIDENCE HROBOVÝCH MÍST NA HŘBITOVĚ
JAKO KRONIKÁŘ MÁN NA STAROSTI EVIDENCI HROBŮ A ZEMŘELÝCH
VYTVOŘIL JSEM INTERNETOVÉ STRÁNKY, KTERÉ JE TŘEBA PŘÍLEŢITOSTNĚ
AKTUALIZOVAT PO ZHOTOVENÍ NÁHROBKU A VYTESÁNÍ DATA ÚMRTÍ ZEMŘELÉHO
UKÁZKA JEDNOHO ZÁZNAMU NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE MORAŠICE
RODINA
ZVĚŘINOVA a PIČOVA
ČÍSLO HROBU
1
JMÉNO
PŘÍJMENÍ NAROZEN
František
Marie
Pavel
Marie
ZVĚŘINA 17.3.1915
PIČOVÁ
ZVĚŘINA 29.11.1950
ZVĚŘINOVA
22.1.1922
ZEMŘEL
ZPŮSOB ULOŽENÍ
28.7.1961
21.1.1978
25.7.1996
12.5.2004
30
PŘÍSPĚVKY DO REGIONÁLNÍHO TISKU
A PROPAGACE OBCE
FORMOU NOVINOVÝCH ZPRÁV
Za 22 let na postu kronikáře jsem napsal 63 příspěvků do novin
31
PROPAGACE OBCE MORAŠICE U NÁS I V ZAHRANIČÍ
PŘÍMÝM KONTAKTEM
Na Pěší poutě do Mariazell chodívám každoročně s třebíčskými a rakouskými poutníky z paudorfské farnosti.
Tento snímek je z pěší pouti do Mariazell, kdy jsem tam šel s Jiřím LUDVÍKEM z Míšovic ve skupině rakouských
poutníků z Laa an der Thaya a přilehlých farností
Jako pěší poutním mám přátele v rakouském Hofstettenu v manželech LECHNEROVÝCH, kde každoročně v jejich
domku přespáváme. Foto Pavel BLAHA.
32
PROPAGACE OBCE MORAŠICE U NÁS I V ZAHRANIČÍ
POHLEDNICEMI
Pohlednice podepsaná ministrem zahraničních věcí Cyrilem SVOBODOU
Pohlednice podepsaná americkým astronautem Andrew Joy FEUSTELEM
33
Pohlednice zaslaná poslednímu papeži s napsaným poděkováním
Děkovný dopis z Vatikánu, jako odpověď na zaslaný dar papeži Janu Pavlu II.
34
PROPAGACE OBCE MORAŠICE VYDÁVÁNÍM RAZÍTEK
Málokterá obec má příležitostná razítka, která jsou finančně náročná. Pro různé příležitosti jsem je navrhla a nechal
vyrobit na své náklady.
35
PROPAGACE OBCE MORAŠICE U NÁS I V ZAHRANIČÍ
HERALDICKÝMI SYMBOLY
ZAJÍMÁM SE O HERALDIKU A VEXILOLOGII A JSEM AUTOREM ZNAKU A VLAJKY
OBCE MORAŠICE. ANI ZA NÁVRH SYMBOLŮ JSEM NEPOŢADOVAL FINANČNÍ
ODMĚNU, KTERÁ SE POHYBUJE MEZI ČÁSTKOU 10 aţ 15 000 Kč. JEN JSEM OD
OBCE POŢADOVAL ZÍSKAT SOUHLAS PRO PROPAGACI NA POHLEDNICÍCH
Autorem heraldického znak a vlajky obce Morašice je kronikář Emil VEIS
36
OSOBNÍ ZNAK KRONIKÁŘE
MÁ NA NĚJ PRÁVO KAŢDÝ OBČAN
Doklad o zaregistrování osobního znaku, podepsaný předsedou České genealogické a heraldické společnosti,
Martinem SLABOCHEM
Heraldický znak občana Emila VEISE z Morašic u Znojma v hlavičce dopisního papíru
37
Osobní razítko používané na ztvrzení zápisu do kroniky a můj podpis
DALŠÍ MNOU VYTVOŘENÉ OSOBNÍ ZNAKY
VYTVÁŘÍM JE PRO RODINNÉ OPŘÍSLUŠNÍKY, ZNÁMÉ A PŘÁTELE
Osobní heraldické znaky občanů Petra VEISE a Marie VEISOVÉ starší a mladší z Morašic u Znojma
38
Heraldický znak rodu (V)WEISŮ z Morašic u Znojma a Brna
Heraldický znak občanky Evy AMBRUSOVÉ rodačky z Miroslavi
39
ZNAK A VLAJKA POUTNÍHO BRATRSTVA OD SVATÉ
ANNY Z MORAŠIC
VÝZNAMNĚ PROPAGUJE NAŠE MORAŠICE NA VNITROSTÁTNÍCH ALE PŘEDEVŠÍM
NA MEZINÁRODNICH PĚŠÍCH POUTÍCH
Heraldický znak a vlajka Poutního bratrstva od svaté Anny z Morašic
Registrační listina vlajky Poutního bratrstva od svaté Anny z Morašic
40
TVORBA RODOKMENŮ
ZAJÍMÁM SE O GENEALOGII = SESTAVOVÁNÍ RODOKMENŮ
Záznam z roku 1688 ve Vítonické matrice o narození Adama WEISE
Záznam z roku 1709 ve Vítonické matrice o svatbě Adama WEISE a Dorotou
41
Záznam z roku 1709 ve Vítonické matrice o svatbě Adama WEISE a Dorotou,
jak ho lze nalézt za pomocí internetového vyhledávače
VIZ * ROK 1853 – ROD JOSEPHUSE WEISSE - C
42
PŘÍLOHY DO KRONIKY OBCE
JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST KRONIK
PŘÍLOHY JSOU VELMI VÝZNAMNÝM DOPLŇKEM A OBSAHOVÝM OBOHACENÍM KRONIK
PŘÍLOHY KE KRONICE JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KRONIKY.
NEMUSÍ SE SCHVALOVAT ZASTUPITELSTVEM,
ALE MUSÍ SE VÉST JEJICH EVIDENCE,
KTERÁ BY MĚLA BÝT TAKOVÁ, ABY NEDOŠLO K JEJICH ZÁMĚNĚ A ZTRÁTĚ
KE KRONICE SE VEDE NĚKOLIK DRUHŮ
PŘÍLOH
 textové
 filmové
 dokumentační
 fotografické
TY SE DÁLE DĚLÍ NA
1. ukončené
2. kaţdoročně doplňované
3. periodicky doplňované
4. příleţitostné
43
1a) – ZACHYCENÍ DĚJŮ V OBCI VZPOMÍNKAMI
PAMĚTNÍKŮ
Příloha textová – ukončená
Jedna ze stránek publikace vzniklých na základě vzpomínek morašických pamětníků, doplněná perokresbami
kronikáře
44
1b) – ZACHYCENÍ DĚJŮ V OBCI FILMEM
Příloha filmová – ukončená
FILMOVÉ ZÁZNAMY JSOU VÝZNAMNÝM OBOHACENÍM KRONIK A VZTAHUJÍ SE NA
NĚ AUTORSKÁ PRÁVA
UKÁZKY POPISU PŘÍLOHY DO KRONIKY
EVIDENČNÍ ČÍSLO SE SKLÁDÁ
DP – POŘADOVÉ ČÍSLO PŘÍLOHY – NÁZEV PŘÍLOHY
Obal DVD s filmovou nahrávkou posvícení 2009 - nafilmoval Jan STIX
Obal DVD s filmovou nahrávkou Tříkrálové sbírky a Štědrovečerního zpěvu koled u betléma – nafilmoval Emil
VEIS
KAŽDÝ KRONIKÁŘ BY MĚL UMĚT PRACOVAT S RŮZNÝMI GRAFICKÝMI
PROGRAMY – obaly na DVD, návrhy plakátů – ŠETŘÍ SE PENÍZE OBCE.
45
2a) – ZACHYCENÍ DĚJŮ V OBCI SBĚREM A NÁSLEDNOU
ARCHIVACÍ PLAKÁTŮ
A JINÝCH MATERIÁLŮ
Příloha dokumentační, označená PK – doplňovaná kaţdoročně
UKÁZKY POPISU PŘÍLOHY DO KRONIKY
EVIDENČNÍ ČÍSLO SE SKLÁDÁ
PK – ROK VYVĚŠENÍ – POŘADOVÉ ČÍSLO V DANÉM ROCE
Zvací plakát na Dětský maškarní ples
Nabídkový plakát nabízející morašickým občanům kamenické práce
46
2b) – ZACHYCENÍ DĚJŮ V OBCI ARCHIVACÍ
MORAŠICKÉHO ZPRAVODAJE
Příloha dokumentační, označená - MZ – doplňovaná kaţdoročně
UKÁZKY POPISU ČÍSEL MORAŠICKÉHO ZPRAVODAJE
EVIDENČNÍ ČÍSLO SE SKLÁDÁ
MZ – ROK VYDÁNÍ – POŘADOVÉ ČÍSLO V DANÉM ROCE
Jedno z archivovaných čísel Morašického zpravodaje
47
2c) – ZACHYCENÍ UDÁLOSTECH V OBCI ZPRÁVAMI Z
NOVIN
Příloha dokumentační, označená - NV – doplňovaná kaţdoročně
UKÁZKY POPISU NOVINOVÝCH VÝSTŘIŢKŮ
EVIDENČNÍ ČÍSLO SE SKLÁDÁ
NV – ROK VYDÁNÍ – POŘADOVÉ ČÍSLO V DANÉM ROCE
DRUH NOVIN A DATUM VYDÁNÍ
Zřejmě poslední zmínka o ztraceném II. dílu kroniky obce Morašice u Znojma
48
2d) – ZACHYCENÍ DĚJŮ V OBCI FOTOGRAFIÍ
Příloha fotografická, označená - FM – doplňovaná kaţdoročně
JE VÝZNAMNÝM OBOHACENÍM KRONIK A VZTAHUJÍ SE NA NĚ AUTORSKÁ PRÁVA
FOTO A CD ALBUM MORAŠICE 2003
Obal DVD s digitální nahrávkou archivovaných fotek, uložených ve fotoalbu obce – některé fotky jsou občany
darovány, jiné oskenovány, zbývající nafoceny kronikářem Emilem VEISEM. Jen několik fotek je stáhnutých
z webu a jsou označené autorem.
VIZ * PŘÍLOHA FOTOALBUM – fotky na DVD- D
FOTKY JSOU ULOŢENÉ VE FOTOALBU OBCE
K ULOŢENÍ SLOUŢÍ PRŮHLEDNÉ OBALY SIGMA FORMÁTU A4 V UZPŮSOBENÍ
K ZALOŢENÍ DO PÁKOVÉHO POŘADAČE
JEDEN PRŮHLEDNÝ OBAL JE NUTNO ROZDĚLIT NA 4 SAMOSTATNÉ KAPSY
ROZŘÍZNUTÍ A SVAŘENÍ DĚLÁM RUČNĚ
JE TO NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK DO STÁVAJÍCÍHO FOTOALBA DODATEČNĚ VLOŢIT
NĚJAKOU STARŠÍ FOTOGRAFII BEZ VELKÝCH PŘESUNŮ
49
Průhledný obal A4 a upravený pro vložení 4 fotografií
Ruční impulzní svářečka KF-300 HC na sváření mikrotenových fólií a obalů
http://img.obalove-materialy.cz/commodityDetailZoom/images/svarecka-kf300hc-1-800x600.png
50
UKÁZKY POPISU FOTEK DO FOTOALBA
EVIDENČNÍ ČÍSLO FOTKY SE SKLÁD
OBOR – ROK POŘÍZENÍ POŘADOVÉ ČÍSLO FOTKY V DANÉM ROCE
DATUM – POPIS DĚJE NA FOTCE
51
3a) – NAŠE VESNICE OBJEKTIVEM – 2001
Příloha fotografická – doplňovaná periodicky
po 10 letech
JE VÝZNAMNÝM OBOHACENÍM KRONIK A VZTAHUJÍ SE NA NĚ AUTORSKÁ PRÁVA
Příloha označená DP-2
je fotoalbum s názvem „NAŠE VESNICE
OBJEKTIVEM – 2001“. Fotoalbum obsahuje celkem 137 fotografií
morašických domků, stodol a kostela. Bylo zaloţeno dne 31. 12. 2001
kronikářem obce Emilem VEISEM, který je zároveň autorem fotografií. Po 10
letech byly pořízeny porovnávací fotky, dokladující, jak se změnil vzhled domů.
Fotky jsou zaloţeny v samostatném fotoalbu majícím 100 stran a označeném na
hřbetě značkou DP-2.
DALŠÍ DOPLNĚNÍ TÉTO PŘÍLOHY JE TŘEBA PROVÉST V ROCE 2021
4a) – STAVBA KAPLE A JEJÍ SVĚCENÍ, ŢEHNÁNÍ
PLASTIKY
Příloha fotografická – vytvořená příleţitostně
při nějaké významné události
JE VÝZNAMNÝM OBOHACENÍM KRONIK A VZTAHUJÍ SE NA NĚ AUTORSKÁ PRÁVA
Příloha označená DP-39 je fotoalbum zachycující celý průběh stavby kaple
Matky ustavičné pomoci, její posvěcení a poţehnání plastiky Matky ustavičné
pomoci. Příloha nese název „STAVBA KAPLE A JEJÍ SVĚCENÍ, ŢEHNÁNÍ
PLASTIKY“. Ke dni vzniku 31. 12. 2014, má fotoalbum 100 stran. V nich je
zaloţeno 216 barevných fotografií a na hřbetě fotoalba je označení DP-39.
Autorem fotografií je kronikář Emil VEIS a Milan POPELKA.
52
EVIDENCE PŘÍLOH
PŘÍLOHY KE KRONICE JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KRONIKY A JEJICH EVIDENCE
BY MĚLA BÝT TAKOVÁ, ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ A ZTRÁTÁM FOTOGRAFIÍ A
JINÝCH ULOŢENÝCH DOKUMENTŮ
Jsou vedeny v tabulkovém programu – EXCEL
VIZ * EVIDENCE PŘÍLOH V TABULCE EXCEL - PRO VÝTISK
Fotoalbum, Morašický zpravodaj, novinové články o Morašicích, letáky
DP-5 - KATALOGOVÉ LISTY K FOTOALBU MORAŠICE - 2003 aţ 2015
DOPLŇOVAT SEZNAM - KAŢDOROČNĚ
DP-6 - PK - LETÁKY - SOUPIS - DOPLŇOVAT MATERIÁLY A SEZNAM
- KAŢDOROČNĚ
DP-10 - NV - NOVINOVÉ ČLÁNKY - SOUPIS - DOPLŇOVAT
MATERIÁLY A SEZNAM - KAŢDOROČNĚ
DP-49 - MZ - MORAŠICKÝ ZPRAVODAJ - LIST - SOUPIS - DOPLŇOVAT
MATERIÁLY A SEZNAM - KAŢDOROČNĚ
VIZ * SEZNAM PŘÍLOH V TABULCE EXCEL - PRO VÝTISK - F
VIZ * EVIDENCE ODPRACOVANÝCH HODIN V TABULCE EXCEL –
PODKLADY PRO OBEC - G
PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY KRONIK A JEJICH NEDÍLNÝCH
ČÁSTÍ - PŘÍLOCH
VIZ * PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – OBCI MORAŠICE - H



jsou nejdůleţitějšími dokumenty, dokládajícími předání kronikářem dopsané kroniky obci
v případě ručně psané kroniky, kde jsou zápisy za více let, se tak děje po jejím dopsání
v případě počítačového výtisku kroniky, kde je zápis jen za jeden rok, se tak děje kaţdoročně
53
POTŘEBNÉ ZNALOSTI KRONIKÁŘE
V POČÍTAČOVÉM OBORU




dokonalé ovládání textového psacího programu WORD
dokonalé ovládání tabulkového programu EXCEL
ovládat práci v různých grafických programech – ušetří se finanční prostředky obce
ovládat práci v programech na úpravu fotografií – ušetří se finanční prostředky obce
ZACHYCENÍ POČASÍ V OBCI FORMOU TABULKY
je nedílnou součástí zápisu k čemuţ je třeba sledovat kaţdodenně
a zapisovat minimální a maximální denní teploty mnoţství a druh
sráţek a z těchto dat vytvořit tabulku a popis průběhu počasí.
VIZ * TABULKA POČASÍ V PROGRAMU EXCEL- I
Teploměr, který měří a zaznamenává do paměti minimální a maximální denní teplotu a vlhkost vzduchu
se dá pořídit i za pouhých 280 Kč.
54
OHODNOCENÍ PRÁCE KRONIKÁŘE
OD VĚTŠINY OBČANŮ MORAŠIC I Z OKOLNÍCH VESNIC
SE MI DOSTALO POCHVALNÉHO OCENĚNÍ MÉ PRÁCE NA
POSTU KRONIKÁŘE ZA COŢ
VŠEM ZE SRDCE UPŘÍMNĚ DĚKUJI
VYSKYTLI SE VŠAK TACÍ, KTEŘÍ VIDÍ PRÁCI
KRONIKÁŘE ZE ZCELA JINÉHO ÚHLU POHLEDU
NĚKTERÁ HANLIVÁ VYJÁDŘENÍ ZE STRANY
NĚKTERÝCH ČLENŮ MORAŠICKÉHO ZASTUPITELSTVA
A MÍSTNÍCH OBČANŮ V ZÁLEŢITOSTI ZÁPISU DO
KRONIKY OBCE MORAŠICE




celoroční prací kronikáře je zapsat „jen pár řádků na několik stránek“
zápis do kroniky je „udavačským spisem“
bádání kronikáře po internetových stránkách je „špionáţ“
kronikář je „špion“
POHLED ZE STRANY KOLEGŮ KRONIKÁŘŮ, SOUDNÍCH
ZNALCŮ A ODBORNÍKŮ V ZÁLEŢITOSTI ZÁPISU DO
KRONIKY OBCE MORAŠICE



„Emile, jako kronikář jsi toho pro Morašice za ta léta činnosti udělal opravdu hodně“
„ … je k nevíře, ţe to co je zde vystavené dokázal udělat jeden člověk, kronikář“.
vyjádření soudního znalce posuzujícího zápisy do kronik. V osobním dopise ohodnotil mou
práci kronikáře následujícími slovy. Cituji: „Váš zápis, který jste mi poslal, se mi líbil. Je
vidět, ţe jste zkušený kronikář, který svou práci dělá s láskou a který má bohaté zkušenosti.
Nemyslím si, ţe byste měl na své činnosti cokoliv měnit: zápis je dobře koncipovaný, dobře
zpracovaný, přehledný a srozumitelný. Pokud by všichni kronikáři postupovali podobným
způsobem, kroniky by se zcela jistě staly mimořádně důleţitým pramenem, o jehoţ přínosu by
nikdo nepochyboval.“
55
JAK MÁ OBEC POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŢE SE
NENALEZNE NOVÝ KRONIKÁŘ OBCE
Na toto téma jsem napsal dopis na Ministerstvo vnitra ČR. Obrátil jsem se na odbor veřejné
správy, dozoru a kontroly a dostal jsem tuto odpověď, cituji:
„Zákon o obcích ani zákon o kronikách pak nestanoví, do pravomoci kterého orgánu spadá
vedení obecní kroniky. V takovém případě spadá tato agenda do zbytkové pravomoci rady obce
§120 odst. 3 zákona o obcích. Rada obce pak můţe přenést výkon těchto pravomocí na starostu
nebo obecní úřad.“ Tolik citace.
Vzhledem k tomu, ţe obce, které nemají v zastupitelstvu více jak 15 členů, (viz §99 odst. 3)
tak nemohou mít proto ani radu. Potom platí následující citace jiţ zmíněného odboru ministerstva.
„ V případě Vaší obce (myšleny Morašice) tedy spadá vedení obecní kroniky do pravomoci
starosty, který ji ovšem můţe přenést na obecní úřad.“. Tolik citace.
SVÉMU NÁSTUPCI, ČI NÁSTUPCŮM PŘEJI DO ZAČÁTKU
TRPĚLIVOS, OBĚTAVOST, VYTRVALOST A HLAVNĚ
PRACOVITOST
ŢE VŠECHNO TO, CO JSEM ZDE NASTÍNIL, SE DÁ
S PŘEHLEDEM ZVLÁDNOUT, POTVRZUJÍ MÉ VÝSLEDKY
22 LETÉ PRÁCE NA POSTU KRONIKÁŘE.
VŠE SE PŘI DOBRÉM ROZPLÁNOVÁNÍ ČASU DÁ
ZVLÁDNOUT I PŘI PLNÉM ZAMĚSTNÁNÍ, CHODU
DOMÁCNOSTI I PODNIKÁNÍ, PRÁCI NA ZAHRADĚ I
RŮZNÝCH KONÍČCÍCH A ZÁLIBÁCH
SVÉMU NÁSTUPCI, ČI NÁSTUPCŮM PŘEJI DO ZAČÁTKU
TRPĚLIVOS, OBĚTAVOST, VYTRVALOST A TAKÉ TŘI
VELMI DŮLEŢITÉ VLASTNOSTI, KTERÉ MÁM NAPSANÉ
SLOVY NA STUZE SVÉHO OSOBNÍHO ZNAKU A TO:
PRACOVITOST
VÍRU
A NADĚJI,
56
S TĚMITO VLASTNOSTMI SE POŢADOVANÉ ÚKOLY
KLADENÉ NA KRONIKÁŘE, ZVLÁDNOUT DAJÍ
57

Podobné dokumenty

Duben

Duben Michiganu. Z toho důvodu často střídal školy a měl tak problémy s hledáním přátel. Stával se také obětí šikany.Hlavním důvodem stěhování jeho rodiny byla chudoba, a tak často žili v ubytovnách, při...

Více

Město Lanžhot

Město Lanžhot • Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nově připravovaný zákon o odpadech. • Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. V př...

Více

ke stažení zde

ke stažení zde Takovýmto příkladem, ale především nezbytností, než ještě přistoupíme k samotnému výkladu týkajícího se veřejné správy v České a Polské republice, kompetencí jednotlivých stupňů veřejné správy (jak...

Více

Litovelské noviny

Litovelské noviny pořádku ve městě, vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná ...

Více

Alternativní produkce potravin

Alternativní produkce potravin době také narůstá zájem o prodej zemědělských komodit přímo ze dvora některého z mnoha producentů daného artiklu. Za stoupající popularitou takovéhoto způsobu prodeje může stát hned několik faktorů...

Více

morašičtí občané jedou opět do prahy

morašičtí občané jedou opět do prahy kterými současná obec Morašice žije. Dále jsou zde obrazem zachyceny některé významné kulturní akce a pan kardinál v něm najde i zajímavé netradiční pohledy na dnešní Morašice. Toto mini album, spo...

Více