www.ecdl.cz

Komentáře

Transkript

www.ecdl.cz
European Computer Driving Licence
ECDL - European Computer Driving Licence je
mezinárodně rozšířený certifikační koncept počítačových
znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích
a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější je
program ECDL Core pro základní počítačovou (digitální)
gramotnost a digitální kvalifikaci a program ECDL
Advanced pro profesionální znalosti a dovednosti v oblasti
práce s kancelářským programovým vybavením. Koncept
ECDL definuje rozsah a hloubku požadovaných znalostí
a dovedností a současně určuje metodu, jakou jsou tyto
znalosti a dovednosti ověřovány.
computer skills for life
www.ecdl.cz
Certifikát ECDL Core
Mezinárodní doklad digitální kvalifikace (Digital Competence)
držitele. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný
a současně, že je digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven
pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií
vyžadovaných trhem práce.
Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu
certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby.
Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT
a v rámci programu ECDL Core se liší svou obtížností.
ÓéëÚÜèï]çq
íÞñíî
Éë]Üޙì™ÂçíÞëçÞíÞæ
ڙäèæîçâäÚÜÞ
ÓéëÚÜèï]çq
íÞñíî
Éë]Üޙì™ÂçíÞëçÞíÞæ
ڙäèæîçâäÚÜÞ
Éèî—qï]çq™éèfqíÚfÞ
ڙìéë]ïڙìèîÛèë“
Éèî—qï]çq™éèfqíÚfÞ
ڙìéë]ïڙìèîÛèë“
312:1S`bWTWQObS
312:AbO`b1S`bWTWQObS
BS\b]1S`bWTWYtb^]bd`hcXSÐS
B]b]=ad‹RxS\^]bd`hcXSÐS
ÓéëÚÜèï]çq
íÞñíî
Éë]Üޙì™ÂçíÞëçÞíÞæ
ڙäèæîçâäÚÜÞ
Éèî—qï]çq™éèfqíÚfÞ
ڙìéë]ïڙìèîÛèë“
Certifikát ECDL Start
Mezinárodní doklad digitální gramotnosti (Digital Literacy) držitele.
Dokládá, že držitel tohoto certifikátu (osvědčení) ECDL Start je
ÓéëÚÜèï]çq
digitálně gramotný,
tj. že je schopen používat počítač včetně
íÞñíî
Éèî—qï]çq™éèfqíÚfÞ
Éë]Üޙì™ÂçíÞëçÞíÞæ
základního
ڙìéë]ïڙìèîÛèë“ příslušenství jako nástroj v nejběžnějších oblastech
ڙäèæîçâäÚÜÞ
jeho využití.
Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu
certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby.
Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT
a v rámci programu ECDL Core se liší svou obtížností.
BVWaWab]QS`bWTgbVOb
BVWaWab]QS`bWTgbVOb
\O`]hS\O
P]`\
\O`]hS\O
P]`\
‰a^‹È\‹OPa]Zd]dOZOdÈSQV\g[]RcZg^]ÐOR]dO\{^`]cR‹ZS\
‰a^‹È\‹OPa]Zd]dOZOOZSa^]°"[]RcZg^]ÐOR]dO\{^`]cR‹ZS\
VOaacQQSaaTcZZg^OaaSROZZ[]RcZSa`S_cW`SRT]`bVSU`O\bW\U]TbVS
VOaacQQSaaTcZZg^OaaSRObZSOab"[]RcZSa`S_cW`SRT]`bVSU`O\bW\U]TbVS
¾îëèéÞÚ發èæéîíÞ뙽ëâïâçà™ÅâÜÞçÜޙ™™
¾¼½Å™ÌíÚëí
AgZOPcadS`hS(
AgZOPcadS`hS(
AgZZOPcaDS`aW]\(
AgZZOPcaDS`aW]\(
vA97µ\t`]R\ZWQS\QWtb312:^`][email protected]
312::WQS\aSS
2Obc[
2ObS
>]ÂOR]d{xaZ]
AS`WOZ<c[PS`
;]RcZ
;]RcZS
vA97µ\t`]R\ZWQS\QWtb312:^`][email protected]
312::WQS\aSS
2Obc[
2ObS
>]ÂOR]d{xaZ]
AS`WOZ<c[PS`
Digital Competence – „Digitální kvalifikace“
Digital Literacy – „Digitální gramotnost“
Znalosti a dovednosti v širokém rozsahu
aplikací běžně využívaných na trhu práce
Základní znalosti a dovednosti pro běžné
využívání ICT, Internetu a jednoduchých aplikací
Uchazeč o Certifikát ECDL Core musí úspěšně složit testy ze
tří základních modulů ECDL Sylabu, které pokrývají znalosti
a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače,
Správa souborů, Zpracování textu, Práce s Internetem
a Komunikace a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL
Sylabu, které mohou být obecně nebo profesně orientované.
Uchazeč o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit testy ze
tří základních modulů ECDL Sylabu, které pokrývají znalosti
a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače,
Správa souborů, Zpracování textu, Práce s Internetem
a Komunikace a z nejméně jednoho dalšího volitelného
modulu ECDL Sylabu, který může být orientován na oblasti
všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo do vybrané
profesní oblasti vyžadované trhem práce.
Praktickou alternativou tohoto dokladu
je plastová karta na jméno držitele.
Certifikát ECDL Modular
Mezinárodní
doklad
počítačových
znalostí a dovedností držitele. Doklad
primárně
nevypovídá
o
digitální
gramotnosti nebo digitální kvalifikaci
svého držitele, ale o jeho dílčích
počítačových znalostech a doved­
nostech. Obsahuje souhrnný výčet
všech úspěšně absolvovaných modulů
ECDL. Certifikát ECDL Modular se velmi
dobře hodí k prokazování dílčích
počítačových znalostí a dovedností
v případech, kdy jeho držitel nedosáhne na certifikát ECDL Core
nebo ECDL Start.
Garantem kvality ECDL certifikátů…
… jsou mezinárodní společnost Council of European Professional
Informatics Societies (CEPIS, www.cepis.org) sdružující odborníky
v oblasti počítačových věd a nezisková organizace založená
za podpory Evropské komise – ECDL Foundation (ECDL-F,
www.ecdl.org). Licenci k šíření konceptu ECDL v České republice
získalo v roce 1999 neziskové občanské a profesní sdružení – Česká
společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS.
ECDL – Evropský standard
V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských
států EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti
ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information
Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako
celoevropské schéma ověřování a certifikace základních znalostí
a dovedností v oblasti využívání ICT.
Struktura znalostí a dovedností
Digitální (počítačové) znalosti a dovednosti jsou z pohledu
mezinárodního konceptu ECDL členěny podle rozsahu, orientace
a podle hloubky znalostí a dovedností do čtyř základních skupin.
½âàâíÚ噾ñÜÞååÞçÜޙ¦ Ď½âàâí]åçq™ÝèäèçÚåèìíā
ÈêçÞÝëáçæ\äæp˜òæÙäçëìá˜æÝâèçí–pîÙæhâˆpÛà
ãÙæÛÝä\…ëã“Ûà˜ÙèäáãÙÛp
½âàâíÚ噼èæéÞíÞçÜޙ¦ Ď½âàâí]åçq™äïÚåâßâäÚÜÞā
ÒæÙäçëìá˜Ù˜ÜçîÝÜæçëìá˜î˜ˆáêçãgå˜êçòëÙàí
ÙèäáãÙÛp˜Úh–æh˜îñí–pîÙæ“Ûà˜æ٘ìêàí˜èê\ÛÝ
ÌòåÚÛîì
¾¼½Å™ÌíÚëí
ÌòåÚÛî왾êîÚåÌäâååì
ÌòåÚÛîì™Þ¦ ¼âíâóÞç™
ÌòåÚÛîì
¾¼½Å™ºÝïÚçÜÞÝ
ÌòåÚÛîì™
¾¼½Å™ ¼èëÞ
½âàâíÚå™ÅâíÞëÚÜò™¦Ď½âàâí]åçq™àëÚæèíçèìíā™
Ò\ãäÙÜæp˜òæÙäçëìá˜Ù˜ÜçîÝÜæçëìá˜èêç˜Úh–æg˜
îñí–pî\æp˜Á»Ì¤˜ÁæìÝêæÝìí˜Ù˜âÝÜæçÜíÛà“Ûà˜ÙèäáãÙÛp
½âàâíÚ噺ðÚëÞçÞìì™ ¦ Ď½âàâí]åçq™éèïiÝèæqā™
ÈçîhÜçåp˜ç˜îñí–pî\æp˜Á»Ì¤˜ò\ãäÙÜæp˜òæÙäçëìá˜
èê\Ûݘë˜ïÝÚÝå˜Ù˜ÝäÝãìêçæáÛãçí˜èçˆìçí
Programy ECDL na nejnižším stupni se týkají skutečných
začátečníků (v ČR zatím nedostupné), program ECDL Core (Start)
na prostředních dvou stupních je určen široké veřejnosti a nejvyšší
stupeň – program ECDL Advanced, je určen pro opravdu zkušené
a zdatné uživatele ICT.
ECDL Sylabus
ECDL Sylabus je veřejně dostupný
a periodicky aktualizovaný dokument,
který modulárně definuje rozsah a hloubku
počítačových znalostí a dovedností
pro
příslušné
programy
konceptu
ECDL. Obsahuje strukturovaný popis
kategorizovaných znalostí a dovedností pro
příslušné oblasti (moduly).
Co je cílem ECDL testování?
Získání některého z mezinárodně platných ECDL certifikátů je
obvykle cílem pro uchazeče, kteří chtějí mít možnost nebo musí
doložit svoji digitální gramotnost nebo digitální kvalifikaci.
Přitom není podstatné, zda před vlastním ECDL testováním tito
uchazeči disponovali potřebnými znalostmi a dovednostmi nebo je
získali cílenou přípravou na ECDL testy, anebo je získali až v průběhu
vlastního procesu ECDL testování.
• ECDL jako doklad je důležitý pro toho, kdo chce nebo potřebuje
na trhu práce doložit své počítačové znalosti a dovednosti.
Získání ECDL dokladu naopak není podstatné v případech, kdy je
cílem ECDL testování ověřování nebo porovnávání výsledků
procesu vzdělávání, a to v libovolné vybrané dílčí oblasti ICT
znalostí a dovedností nebo v několika vybraných oblastech současně.
• ECDL jako nástroj je důležitý jak pro toho, kdo chce efektivně
vzdělávat, pro toho, kdo je vzděláván, tak pro toho, kdo hradí
náklady na vzdělávání a chce smysluplně
vynaložit své finanční prostředky.
ECDL = technologie pro
standardizované, objektivní
O procesu ECDL testování…
Testy ECDL jsou praktické, tj. probíhají
s využitím běžné výpočetní techniky
porovnávání výsledků vzdělávání
a reálného programového vybavení, které
využitelná ve všech oblastech,
je aktuálně používáno při vzdělávacích
ve kterých jsou běžně používány
procesech nebo na trhu práce. Testovat
prostředky informačních
počítačové znalosti a dovednosti lze
nejen v prostředí různých OS Microsoft
a komunikačních technologií.
Windows, ale i v OS Linux či Mac OS,
nejen v kancelářských balících Microsoft
Moduly programu ECDL Core
Office, ale i v open source produktech typu Open Office. Pro
Modře zobrazené moduly představují povinný základ v případě,
testování jsou také běžně využívány produkty dalších výrobců
že cílem ECDL testování je získání Certifikátu ECDL Start nebo
programového vybavení, jako jsou Adobe, Zoner Software,
Certifikátu ECDL Core. Zelené moduly představují volitelnou
Autodesk, Google a další. Jak testovací střediska, tak testovaní
alternativu (seznam volitelných modulů je platný k datu květen
uchazeči si sami mohou zvolit, v jakém prostředí budou testovat,
2011, další moduly se připravují).
resp. budou testováni.
a nezávislé ověřování nebo
Ó]äåÚÝçq™éèãæò™âçßèëæÚfçqÜá™Ú™äèæîçâäÚfçqÜá™íÞÜáçèåèàâq
… v ČR dostupný od 1999
ÉèÝçâäèï]™ìí†ÞÝâìäÚ
Éèî—qï]çq™éèfqíÚfޙڙìéë]ïڙìèîÛèë“
… v ČR dostupný od 1999
ÓéëÚÜèï]çq™íÞñíî
… v ČR dostupný od 1999
ÍÚÛîåäèéëèÜÞìèë
… v ČR dostupný od 1999
Éèî—âíq™ÝÚíÚÛ]óq
… v ČR dostupný od 1999
ÄèæÞëfçq™ìí†ÞÝâìäÚ
Mäèåìä]™™ìí†ÞÝâìäÚ
ÉëÞóÞçíÚÜÞ
… v ČR dostupný od 1999
Éë]Üޙì™ÂçíÞëçÞíÞæ™Ú™äèæîçâäÚÜÞ
… v ČR dostupný od 1999
ÉèfqíÚfèïh™äëÞìåÞçq™Ú™éëèãÞäíèï]çq™¡«½™¼º½¢
… v ČR plánovaný od Q2 / 2012
QéëÚïò™Ýâàâí]åçqÜá™èÛë]ó䓙ڙó]äåÚÝò™éèfqíÚfèïh™àëÚßâäò
… v ČR dostupný od Q3 / 2011
ÍïèëÛڙðÞÛèï”Üá™ìíë]çÞä™Ú™éîÛåâäÚÜޙçڙÂçíÞëçÞíî
… v ČR dostupný od Q4 / 2011
Éèî—âíq™óÝëÚïèíçqÜá™âçßèëæÚfçqÜá™ìòìíhæ“
… v ČR zatím nedostupný
Testy ECDL lze absolvovat pouze v akreditovaných testovacích
střediscích, kterých je v České republice téměř dvě stě. Tato
testovací střediska disponují více než třemi sty testovacími
místnostmi a jejich počet se neustále zvyšuje. Více než polovinu
z testovacích středisek tvoří střediska zřízená na všech stupních
škol, jedna třetina testovacích středisek je tvořena komerčními
vzdělávacími organizacemi a zbývající část tvoří podniková testovací
střediska všech typů zaměstnavatelů včetně veřejné správy. Aktuální
seznam testovacích středisek a testovacích místností je uveden na
stránkách www.ecdl.cz.
»ÞóéÞfçèìí™é†â™ïòî—qï]çq™Â¼Í
… v ČR plánovaný od Q4 / 2011
Éå]çèï]çq™éëèãÞäí“
… v ČR plánovaný od Q4 / 2011
¸¸¸
… další moduly budou následovat
ECDL testování vedou a výsledky ECDL testů hodnotí akreditovaní
testeři ECDL, a to podle mezinárodně stanovených jednotných
pravidel. Všichni testeři prochází náročnou odbornou přípravou
a kvalita jejich práce je pravidelně kontrolována nezávislou inspekcí.
V ČR je akreditováno více než pět set testerů.
Co může koncept ECDL poskytnout vzdělávací
organizaci?
• SROZUMITELNOU INFORMACI … o tom, že vzdělávaná osoba
již má základní počítačové znalosti a dovednosti a že je tedy možné na
tento základ bez problémů navázat dalším odborným vzděláváním
• NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ …
vzdělávané osoby jsou si vědomy, že jim nepostačí pouhá účast
na běžném procesu vzdělávání, ale že budou nuceny podstoupit
nezávislé a objektivní ověření získaných znalostí a dovedností
• OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU … kterou může vzdělávací
organizace cíleně využít při následném vzdělávání nebo zvyšování
kvality svých služeb
Co může koncept ECDL poskytnout zaměstnavatelům?
• SROZUMITELNOU INFORMACI … že držitel ECDL certifikátu
je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně
a efektivně využívat informační a komunikační technologie
• VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU … při přijímacích pohovorech,
neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč
o zaměstnání tzv. „umí s počítačem“
• VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ …
protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není
nutné dlouho a nákladně „dovzdělávat“ a může se ihned a efektivně
věnovat pracovním úkolům
• MOŽNOST OBJEKTIVĚ POSOUDIT … počítačové znalosti
a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat
finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch
zaměstnanců, kde je to potřebné
• EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a personální
politiku v organizaci
• SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ … na provoz a využívání
výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují
své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy
a problémy
Bližší informace pro uchazeče o ECDL testování a informace o možnostech
akreditace institucí, vzdělávacích organizací a společností pro testování
v rámci programu ECDL Core v České republice najdete na oficiálních
stránkách www.ecdl.cz. Dotazy, na které nenaleznete odpovědi na těchto
stránkách směřujte na adresu [email protected]
„5P“ konceptu ECDL
• MĚŘITELNOST … všechny certifikační
programy mají definovány své ECDL
Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány
a které strukturovaně, přesně a detailně specifikují
požadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností
• PRAKTIČNOST … drtivá většina otázek a úkolů je „ze života“,
testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech
i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu
svého studia či v profesní praxi
• STANDARDIZACE … na celém světě jsou používány stejné
Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla
a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací
schopnost
• OBJEKTIVITA … je zjišťována mezinárodně platnou metodikou
hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekcí kvality a národními
profesními neziskovými organizacemi, které jsou garanty kvality
procesu testování
• NEZÁVISLOST … testování je nezávislé na původu technického
a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo
konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů
Vzdělávací organizace, instituce, školy a zaměstnavatelé…
• Dejte svým studentům nebo zaměstnancům možnost získat
některý z mezinárodně platných dokladů digitální gramotnosti nebo
digitální kvalifikace…
• Motivujte své studenty či zaměstnance a veďte je k odpovědnosti
za své vlastní vzdělávání…
• Nabídněte ECDL testy jako volitelnou alternativu ke klasickému
zkoušení, písemkám, seminárním pracím nebo projektům…
• Získejte objektivní a detailní zpětnou vazbu, která může posloužit
při směřování dalšího vzdělávání nebo v personální politice vaší
organizace…
• Usnadněte svým absolventům vstup na trh práce a rozšiřte
možnosti jejich uplatnění…
• Prověřte mezinárodně standardizovanou, nezávislou a objektivní
metodou, zda své studenty či zaměstnance dostatečně kvalitně
vzděláváte…
• Zjistěte, zda je vaše škola ve výuce informatiky srovnatelná
s mezinárodními standardy nebo s jinými školami obdobného
zaměření…
• Zviditelněte svou školu v regionu, spolupracujte s ostatními
školami a nabídněte svým studentům přidanou hodnotu nebo
výhodnější ekonomické podmínky…
• Zapojte svou vzdělávací organizaci do celosvětově největšího
vzdělávacího a certifikačního konceptu počítačové gramotnosti,
počítačových znalostí a dovedností…
• Poskytněte veřejnosti možnost absolvovat ECDL testování
a vylepšete hospodaření své vzdělávací organizace…
• Využijte koncept ECDL pro rozšíření portfolia vzdělávacích služeb
vaší vzdělávací organizace…
ECDL-2011-03
Co může koncept ECDL přinést jednotlivcům?
• ECDL CERTIFIKÁT … mezinárodně uznávaný doklad digitální
gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno
a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých
počítačových znalostí a dovedností
• VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE
… protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci
jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů
vyhledáváni a upřednostňováni, a to nejen na území ČR, ale
i v zemích EU a ve světě
• VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ
… protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici
a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
• ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností
práce s počítačem
• OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti využití
prostředků informačních a komunikačních technologií
• OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího využívání výpočetní
techniky, neboť testované osoby obvykle „objeví spoustu
nového“
• ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky
nejen při práci s počítačem
• ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu,
ale i v rodině nebo mezi přáteli

Podobné dokumenty