CO (ještě) NEVÍTE O VÝŽIVĚ

Komentáře

Transkript

CO (ještě) NEVÍTE O VÝŽIVĚ
CO
(ještě) NEVÍTE O
(i ve sportu)
VÝŽIVĚ
d o p l n ě n o ukázkovými r e c e p t y
RNDr. PETR FOŘT, CSc.
OBSAH
„Slovo úvodem"
8
Ú v o d - Dobré zdraví?
T r o c h a filozofie a fakt o p ř í s t u p u lidí ke zdraví, o p r o b l é m e c h m e d i c í n y ,
ž i v o t n í m stylu a výživě
9
K a p i t o l a 1.
F i t n e s s a w e l l n e s - dvě s t r a n y t é ž e m i n c e
O t o m , j a k se vyvíjí názory na zdraví ve v z t a h u ke s p o r t o v n í aktivitě
27
Kapitola 2.
Z a v š í m hledej ž e n u
Je m o ž n é n ě c o d o d a t ? D o v í t e se to v t é t o k a p i t o l e
35
Kapitola 3.
N a d v á h a - t é m a „pro ž e n y " pokračuje?
P o h l e d n a p r o b l é m , který nikdy n e s k o n č í
41
Kapitola 4.
Výživa - má p o d p ů r n ý v ý z n a m v s e x u ?
H u m o r n ě i vážně o t o m , j a k strava a speciální d o p l ň k y m o h o u
zlepšit kvalitu sexu
66
Kapitola 5.
N o v é (přírodní) stimiilanty nervové činnosti
N ě k t e r é nově objevené látky m o h o u p o m á h a t v p r e v e n c i ,
r e g e n e r a c i a v boji se stresem a s t á r n u t í m
82
K a p i t o l a 6.
G l y k e m i c k ý index ( G I ) a z ó n o v á dieta versus dělená strava?
N o v é i n f o r m a c e o d v o u p ř e v r a t n ý c h n o v i n k á c h , které z á s a d n í m
z p ů s o b e m ovlivní p o h l e d na výživu
87
K a p i t o l a 7.
Tuky - nepřítel l i d s t v a , p o s t r a c h s p o r t o v c ů
Neobvykle kompletní a nestranná analýza p r o b l é m u k o n z u m a c e
různých druhů tuků
113
Kapitola 8.
E s e n c i á l n í m a s t n é k y s e l i n y - j s o u t a j e m s t v í m d o b r é h o zdraví a v ý k o n n o s t i ?
D o s u d n e p u b l i k o v a n á fakta o v ý z n a m u e s e n c i á l n í c h m a s t n ý c h kyselin
4
.
.
.
125
Kapitola 9.
Bílkoviny - stále dokola nebo k o n e č n ě jinak?
M o ž n á , že jste o nich dosud neuvažovali z p ů s o b e m v této kapitole
u v e d e n ý m . Objektivně o „ g a i n e r e c h "
131
Kapitola 10.
RECEPTY
Č t y ř i c e t dva zajímavých a inspirujících r e c e p t ů s ř a d o u v a r i a n t
a o d h a d e m glykemického indexu
150
Kapitola 11.
S t r u č n é č í s e l n é údaje o z a j í m a v ý c h p o t r a v i n o v ý c h zdrojích
F o r m o u k o m e n t o v a n ý c h tabulek se dovíte leccos zajímavého
o některých potravinách
172
Kapitola 1 2 .
Pod čarou
T r o c h u zajímavostí o v e p ř o v é m a h o v ě z í m m a s e
179
S e z n a m použité a doporučené literatury
187
Seznam receptů
188
5
Motto:
Toužíme po nových znalostech.
Když se nám jich dostane,
nevíme co s těmi starými.
7
E
Krátké SLOVO ÚVODEM
MILÍ
ČTENÁŘI.
m o ž n á b y c h n e m ě l z a č í n a t v t o m t o d u c h u , abych vás n e o d r a d i l p ř e d e m . P ř e s t o t o u d ě ­
l á m , p r o t o ž e až při p o s l e d n í k o r e k t u ř e j s e m si u v ě d o m i l , že j s e m z n a č n o u část textu
m o ž n á napsal příliš o d b o r n ě a n ě k d y t r o c h u složitě. K d y ž j s e m vydal p ř e d c h o z í kníž­
ky, zdál se obsah n ě k t e r ý c h z n i c h č t e n á ř ů m n á r o č n ý , p ř e s t o ž e j s e m se snažil o j e d n o ­
d u c h é f o r m u l a c e . R o z h o d n ě si n e m y s l í m , že většina z vás je natolik n e v z d ě l a n ý c h , že
j e s c h o p n a p o c h o p i t j e n h o l é věty.
P o k u d b y t o m u tak bylo,
musel bych vynechat
m n o h o zajímavých částí textu, všechny t e o r e t i c k é úvahy a diskuze s o b s a h e m publi­
kací j i n ý c h autorů a p o u z e formulovat z á k l a d n í hesla, doslova přikazující CO dělat,
J A K to dělat a K D Y to dělat. N i k o l i v už P R O Č . To m n e t r o c h u děsí.
O to víc,
že v n ě k t e r ý c h p a s á ž í c h t é t o knížky j s e m asi do „ o d b o r n o s t i ujel" intenzivněji než
p ř e d t í m . Vysvětluji to t í m , že p r a x e m n e n a u č i l a , že nikoliv n e v ý z n a m n é části č t e n á ř ­
ské o b c e takový text n e j e n o m vyhovuje, ale d o k o n c e ho s a m a p o d r o b í jakési srovná­
vací a n a l ý z e a z a č n e „ š ť o u r a t " do n ě k t e r ý c h pasáží,
které j s e m n ě k d y dříve napsal
„ t r o c h u j i n a k " . Až moje vysvětlení, že se po o d b o r n é s t r á n c e n e u s t á l e vyvíjím v kon­
textu s vývojem v ě d e c k é h o p o z n á n í , t ě m t o č t e n á ř ů m otevře oči. A k r o m ě t o h o - n i k d o
n e n í n e o m y l n ý . P o k u d b y c h n e d i s k u t o v a l a n e p r e z e n t o v a l svoje o s o b n í úvahy na d a n é
t é m a , n e b y l a by n o v á k n í ž k a p ř í n o s n á . A m o ž n á by ani nebylo o č e m psát. J e n o m ž e
o n o JE o č e m psát. T ř e b a i p r o t o , že v p o p u l á r n í c h č a s o p i s e c h věnujících se kulturis¬
tice a fitness, či z d r a v é m u ž i v o t n í m u stylu se objevují laické, n a p r o s t o n e p o d l o ž e n é
a s k u t e č n o s t zkreslující i n f o r m a c e , c h y b n ě i n t e r p r e t o v a n é z o d b o r n ý c h m a t e r i á l ů .
Většina d o t a z ů č t e n á ř ů časopisů se týká t é m a t u „ n e m o h u p ř i b r a t " (jedná-li se o a m a ­
térské kulturisty) a n a o p a k „ n e m o h u z h u b n o u t "
(jedná-li se o dívky a ženy cvičící
s m o t i v e m snížit t ě l e s n o u h m o t n o s t ) . M o ž n á , že j s e m z b y t e č n ě kritický, n i c m é n ě se
d o m n í v á m , že většina rad n e n í příliš ú č i n n ý c h , a to p r o t o , že v n i c h n e n í o b s a ž e n o nové
poznání.
T o n a d r u h é straně n e z n a m e n á , ž e tyto časopisy nejsou p ř í n o s e m . N i c m é n ě vždy j e
u ž i t e č n é , s h r o m á ž d í - l i se k o m p l e t n í i n f o r m a c e v knižní formě. Č t e n á ř se k i n f o r m a c í m
zde u v e d e n ý m m ů ž e kdykoliv vrátit. S o h l e d e m na t o , že v h o d n á fyzická aktivita sou¬
visí jak s m o ž n o s t í zlepšení a u d r ž e n í zdraví, p o k u d d o k o n c e n e n í j e h o n u t n o u pod¬
mínkou,
ale
p ř i t o m jakákoliv
nekriticky p ř e h á n ě n á
aktivita přináší
zvýšené
riziko
p o š k o z e n í zdraví, věnuji první kapitoly p r o b l e m a t i c e fitness a wellness a d o k o n c e zabí¬
h á m i do p r o b l é m u o b e c n é h o zdraví. Nepovažuji totiž za v h o d n é zastírat, že z n a č n á
8
část p o p u l a c e z d r a v í m z r o v n a n e h ý ř í , a n e c h c i o p o m e n o u t a n i fakt, ž e m o d e r n í m e d i ­
c í n a až zas t a k skvělé výsledky n e m á . Sebral j s e m o d v a h u k t o m u t o p r o h l á š e n í p ř e d e ­
vším p r o t o , že m n e v m é m p ř e s v ě d č e n í utvrzují mí z n á m í z řad l é k a ř ů , kteří našli sílu
ke k o n s t a t o v á n í , že sami mají p r o b l é m se s u v e d e n ý m k o n s t a t o v á n í m vyrovnat. M o ž n á
i p r o t o hledají j i n é z p ů s o b y ř e š e n í , n a p ř í k l a d v p r e v e n t i v n í m e d i c í n ě , v m e d i c í n ě p r o t i
s t á r n u t í , v a l t e r n a t i v n í m e d i c í n ě a v n e p o s l e d n í ř a d ě t a k é ve využití specifických potra¬
vinových
doplňků.
Přeji v á m m n o h o trpělivosti p ř i s t u d i u t é t o k n í ž k y a m n o h o t o l e r a n c e , n a r a z í t e - l i
v t e x t u n a složité p a s á ž e . D o p o r u č u j i v á m v ě n o v a t p o z o r n o s t t a k é j i n ý m a u t o r ů m , p ř e ­
d e v š í m t ě m , kteří b u d o u c i t o v á n i v s e z n a m u p o u ž i t é literatury. N e b r á n í m s e a n i v a š i m
n á z o r ů m , k t e r é m ů ž e t e zasílat n a e-mail: n u t r i c o n @ p i . i p e x . c z . B u d e - l i t o z č a s o v ý c h
důvodů jen trochu m o ž n é , odpovím.
Autor
ÚVOD - DOBRÉ ZDRAVÍ?
Oficiální statistiky
obyvatelé
zdravotních
západoevropských
vávajícím
z
doby
socialismu,
dovali postavení preferované
houcnost".
Což
s jakoukoliv
V té
době také
mnoho
nosti
si
za
vyloženě
z
osobující si
Nebylo
Byli
dostatek
lékařů,
nebo
si
užívali
působeníuvedených
faktorů
hlavních priorit
Můj
osobní
názor
i přesto,
(je
je
asi
na
však
víc
„
je
státem
než
a
se
častěji
návykem
lékaři
si
cíleně
„vševědoucnost
a
lidé
na
obraceli
aby
náhodou
ve
vyspělých
nemocnými"
placené
stále
lékaři
zdůvodňuje
na
že
„zdravými
chodí k
se
zadarmo
výzvami,
dokonce
vysloveně
to
Češi
právo
divu,
motivováni
byli
A
že
zajímavý fakt
zdravotnictví bylo
přetrvává.
vlastní zdraví.
jistotě).
kdy
skupiny,
".
konstatují,
Tento
kteří
přivydělávali
ví za jednu
ální
bylo
těch,
Důsledkem
nosti
dosud
„prkotinou
však
pojišťoven
zemí.
a
něco
než
přetr­
vybu­
všemolékaře
nezanedbali.
zemích.
Našlo
v pracovní
se
neschop¬
zdravotní dovolené".
přetrvávající
nedostatek
odpověd­
že podle posledního průzkumu považují Češi zdra­
čtvrtém
místě,
po
skeptický,
protože
z
rodinné spokojenosti
praxe
vím,
že
je
to
a
soci­
priorita
„platonická".
Několik slov „do p r a n i c e "
K u p o d i v u i p ř e s t o , co je u v e d e n o výše, Češi nejsou příliš vstřícní k i n v e s t i c í m do kva­
lity v l a s t n í h o zdraví. T o t o k o n s t a t o v á n í j e p o t v r z e n í m n e o d d i s k u t o v a t e l n é h o faktu, ž e
„zvyk j e ž e l e z n á k o š i l e " .
Č e t n é návštěvy l é k a ř e mají n y n í m o ž n á t r o c h u j i n ý m o t i v ,
p r o t o ž e - n a p ř í k l a d - p r o n ě k o h o je n á v š t ě v a l é k a ř e j a k o u s i s e b e o b r a n o u p ř e d očeká¬
v a n o u výpovědí.
B u d e to asi i p r o t o , že r o s t e p o č e t starých lidí, kteří j s o u častěji
n e m o c n í n e ž m l a d á g e n e r a c e ( i když a n i t o u ž n e p l a t í a b s o l u t n ě ) . T o o v š e m n i c nemě¬
n í n a k o n s t a t o v á n í , ž e o p r a v d u j s m e víc n e m o c n í n e ž obyvatelé v y s p ě l ý c h z e m í západ¬
n í Evropy,
o
obyvatelích zemí jižní Evropy ani n e m l u v ě .
-9
Nevím,
z d a j s o u časté
návštěvy
lékaře
západní
E v r o p o u m n o h e m vyšší
vysvětlením
dalšího
zajímavého
faktu,
spotřeba antibiotik.
k t e r ý m je
Když
v
porovnání
se
o t o m budu uvažovat
podrobněji, m o h u předjímat, že antibiotika jsou v řadě případů předepisována zbyteč­
n ě , ne-li d o k o n c e n e v h o d n ě . T o j e však p o u z e j e d e n p o h l e d n a p r o b l é m . S m u t n ý m fak­
t e m t o t i ž j e , že ani ve s t a t i s t i k á c h výskytu c h r o n i c k ý c h d e g e n e r a t i v n í c h a o b e c n ě tzv.
c i v i l i z a č n í c h o n e m o c n ě n í n a t o m nejsme z r o v n a nejlépe. T a k é n e j s m e ž á d n í „ h u b e ­
ň o u ř i " , i k d y ž v t o m t o s m ě r u j s o u na t o m v ř a d ě z e m í stejně, ne-li h ů ř e , o U S A a n i
nemluvě.
Výše n a z n a č e n á kritika m o d e r n í m e d i c í n y n e n í z mé strany m o t i v o v á n a s n a h o u ji dis­
k r e d i t o v a t . J e v ý s l e d k e m h l u b o k é h o d l o u h o l e t é h o studia celé ř a d y souvislostí. N e j s e m
lékař, pracuji však celý život v lékařských o b o r e c h a z a j í m á m se s o u č a s n ě i o alterna­
tivní m e d i c í n u , studuji t a k é p r a m e n y , které klasická m e d i c í n a a b s o l u t n ě o d m í t á , a t o m i
dává m o ž n o s t n e s t r a n n é h o a v š e s t r a n n é h o p o h l e d u . N ě k o l i k a l e t á p r a x e s o u k r o m é h o
k o n z u l t a n t a p r o výživu m i doslova „otevřela o č i " . Ještě j e d n u m a l o u p o z n á m k u : n e m y s ­
l í m , že by česká m e d i c í n a byla n e o s o b n í , že by ji p a c i e n t nezajímal. N e m y s l í m si to
p r o t o , ž e v n ě k t e r ý c h z á p a d n í c h z e m í c h j e t e n t o o d s t u p m n o h e m výraznější. M y s l í m , ž e
naši lékaři j s o u velmi o d b o r n ě fundovaní, n i c m é n ě svázaní k o n v e n c e m i m e d i c í n y s a m é .
T í m víc obdivuji ty, kteří j s o u o c h o t n í uvažovat o a l t e r n a t i v n í c h p o s t u p e c h n e b o je již
používají. N e z n á m lepší ř e š e n í .
S a m o z ř e j m ě , ž e s n a h o u m o d e r n í (tedy i č e s k é ) m e d i c í n y J E léčit. O t á z k o u však j e ,
j a k é s e dosahují výsledky. N a d r u h é s t r a n ě n e m ů ž e ani m o d e r n í m e d i c í n a p o p ř í t , ž e
p o u ž í v a n é l é č e b n é p o s t u p y j s o u d i s k u t a b i l n í z e všech m o ž n ý c h a s p e k t ů . A s k u t e č n ě
t a k é k d i s k u z í m m e z i lékaři s a m ý m i d o c h á z í .
školy"...
N ě k d y je
ovšem m o ž n é
uvažovat
o
D o k o n c e existují r ů z n é „ m e d i c í n s k é
omylech,
z p ů s o b e n ý c h zřejmě
buď
n e s p r á v n ý m i z á k l a d n í m i východisky, n e b o v y l o ž e n ě p o c h y b e n í m i . T í m , ž e m e d i c í n a
je
příliš
r o z č l e n ě n a do j e d n o t l i v ý c h
specializací,
„ztrácí"
se jí
člověk
-
pacient
v e s v é m celku. O t á z k o u j e , j a k é j s o u , n e b o m o h o u být, d ů s l e d k y v n i t ř n í n e s c h o p n o s ¬
ti m o d e r n í medicíny poučit se z vlastních chyb. C h á p u také, že pro m e d i c í n u samu je
o b t í ž n é p ř i p u s t i t , ž e j í p o u ž í v a n é l é č e b n é p o s t u p y nejsou bez c h y b , stejně j a k o fakt, ž e
nové
objevy
a jejich
praktická
léčebná
aplikace jsou
zveličovány
a
glorifikovány.
Ve většině p ř í p a d ů však nejsou „viníky" lékaři s a m i , j a k o spíše l é k a ř s k á věda a far¬
maceutický průmysl.
U v á d ě n é n á z o r y n e z a s t á v á m p o u z e j á sám. V p o d o b n é m , o v š e m d a l e k o kritičtějším
d u c h u , pojmenovávají p r o b l é m y s o u č a s n é m e d i c í n y n a p ř í k l a d a u t o ř i p u b l i k a c e „Poše¬
tilosti
a
omyly
a McCormick.
v
medicíně",
O b a j s o u lékaři.
pis je již z r o k u
profesoři
renomované
irské
univerzity
K n í ž k a vyšla v n a k l . L i d o v é n o v i n y P r a h a
Škrabánek
1995, r u k o ­
1989, p ř e s t o si m y s l í m , že o to víc je kritický a h l a v n ě - j a s n o z ř i v ý .
N a p r o s t o nezaujatý p o h l e d n a s o u č a s n o u m e d i c í n u , byť jaksi „ z d r u h é s t r a n y " , nabí¬
zí j i n á p ř e k r á s n á p u b l i k a c e , jejíž
a u t o r k o u je i n v e s t i g a t i v n í n o v i n á ř k a Mc
Taggartová.
K n í ž k a s e j m e n u j e „ C o v á m lékaři n e ř e k n o u " ( n a k l . A I P r e s , F r ý d e k - M í s t e k
10
1998).
N a z n a č e n ý p r o b l é m m o d e r n í m e d i c í n y s e však n e t ý k á p o u z e m e d i c í n y s a m é , ale její¬
ho v ě d e c k é h o z á k l a d u a n a k o n e c i vědy o b e c n ě . P r o zvídavé č t e n á ř e je k d i s p o z i c i
p o u č n á , byť r e l a t i v n ě „ ú t l á " k n í ž k a , n a z v a n á „ B i o l o g i e j a k o i d e o l o g i e " , j e j í m ž a u t o ­
r e m je dr. Lewontin ( n a k l . J o t a , B r n o
1997).
K D E J E CHYBA?
Z c h a t r n é h o zdraví celé p o p u l a c e j e n e v k u s n ě č a s t o o b v i ň o v á n o p ů s o b e n í „ o b t í ž n ě
s p e c i f i k o v a t e l n ý c h faktorů vnějších i v n i t ř n í c h " . J e d n í m z n i c h (údajně) j e :
Podceňování
významu
preventivního
působení „zdravého
životního
stylu".
N e l z e p o p ř í t , že časté (ne-li doslova s y s t e m a t i c k é a c e l o ž i v o t n í ) p o r u š o v á n í i t ě c h n e j jednodušších
zásad
zdravého
života j e
možným
podnětem
pro
vznik
(jakékoliv)
n e m o c i . L é k a ř i stejně j a k o jejich p a c i e n t i si zvykli na falešnou p ř e d s t a v u , že medicí¬
n a vyléčí v š e c h n o , stejně j a k o n a svérázný systém „ r o z d á v á n í léků". Z á k l a d n í m o t i v y
p r o t a k o v é t o p o č í n á n í spočívají v e s n a z e o b o u d o p r o b l é m u z a i n t e r e s o v a n ý c h skupin
m a x i m á l n ě zkrátit p r ů b ě h léčby. Z t o h o logicky p l y n e s n a h a p o u ž í v a t stále „silnější"
(a dražší) léky, t v r d ě p r o t ě ž o v a n é f a r m a c e u t i c k ý m p r ů m y s l e m . V d ů s l e d k u t o h o až
n e v k u s n ě č a s t o nejde o zdraví, ale o p e n í z e .
K r o m ě t o h o ú č i n n o s t n o v ý c h léků bývá stále stejně s p o r n á a m n o h d y d o k o n c e při¬
náší
mnohem
závažnější
riziko
nepříznivých
vedlejších
účinků.
Přesto
většina
n e m o c í n a d á l e o d o l á v á (jakékoliv) l é č b ě , d o k o n c e s e vracejí n ě k t e r é již p o v a ž o v a n é
z a „ s m e t e n é z p o v r c h u Z e m ě " , p ř i č e m ž m n o h e m h o r š í j e , ž e s e objevují n o v é , vzni¬
kající m u t a c e m i virů. J e j i c h n e b e z p e č n o s t s t o u p á v d ů s l e d k u stále klesající i m u n i t y ,
j e v u , o j e h o ž p ř í č i n á c h z d e n e c h c i z b y t e č n ě p o l e m i z o v a t . N e n í divu, ž e l é č b a s e pro¬
t a h u j e , p a c i e n t s již s t a n o v e n o u d i a g n ó z o u se v p o d s t a t ě až do s m r t i „ n e z b a v í " pou¬
ž í v á n í léků p ř e s t o ,
n e p ř í z n i v é účinky.
ž e j e j i c h efekt j e p o c h y b n ý n e b o
m i n i m á l n í a p ř i n á š í vedlejší
Kvalita ž i v o t a s e t a k příliš n e z l e p š u j e , p o k u d n e n a o p a k .
Hrozí
stav, k d y se p a c i e n t stává na l é c í c h z á v i s l ý m p s y c h i c k y a n e t r o u f á si, p ř e s t o ž e je pro¬
kazatelné, že léčba nevede k vyléčení n e b o d o k o n c e ani k p o d s t a t n é m u zlepšení
stavu, t y t o léky p o s t u p n ě v y s a z o v a t č i n a h r a d i t j i n ý m i , n e b o s e p o k u s i t o vlastní
ř e š e n í p o m o c í a l t e r n a t i v n í m e d i c í n y , z m ě n y ž i v o t n í h o stylu a p ř í p a d n ě i t r é n i n k e m
psychiky.
P ř e s t o ani v p ř í p a d e c h n e ú s p ě š n é léčby n e l z e tvrdit, že za d a n ý stav m ů ž e medicí¬
na a n e ú č i n n é léky, p r o t o ž e na vině j s o u v e l m i č a s t o sami p a c i e n t i , kteří na j e d n é stra¬
n ě léky vyžadují
(mnohdy naprosto zbytečně,
m í s t o aby n e c h a l i p r o s t o r p ů s o b e n í
v l a s t n í c h i m u n i t n í c h a r e g e n e r a č n í c h p r o c e s ů ) a na d r u h é je neužívají tak, j a k by asi
m ě l i . B ě ž n é j e n e d o l é č e n í c h ř i p e k a „ b a n á l n í c h " z á n ě t ů h o r n í c h cest d ý c h a c í c h , r o s t e
p o d á v á n í a n t i b i o t i k bez s t a n o v e n í jejich ú č i n n o s t i , n e b o v n a p r o s t o n e i n d i k o v a n ý c h
s i t u a c í c h , d o s l o v a „jen t a k p r o j i s t o t u " - p a c i e n t j e , j a k s e o d b o r n ě říká „ p o d c l o n o u
11
a n t i b i o t i k " . N e n í n i c n e o b v y k l é h o , když p a c i e n t jejich užívání p ř e d č a s n ě přeruší, n e b o
je užívá bez n u t n é h o „klidu na l ů ž k u " .
Jak už j s e m j e d n o u uvedl, stále víc lékařů p ř i z n á v á , že j s m e „ d í k y " m o d e r n í medi¬
c í n ě z a p o m n ě l i na m o ž n o s t i využití p o s t u p ů tzv. k o m p l e m e n t á r n í a n e b o a l t e r n a t i v n í
m e d i c í n y (čaje, byliny, zábaly a v n e p o s l e d n í ř a d ě zcela nově k o n c i p o v a n é potravino¬
vé d o p l ň k y ) , a to zřejmě t a k é p r o t o , že o d b o r n é lékařské s p o l e č n o s t i se za k a ž d o u c e n u
snaží j e prohlásit z a a n a c h r o n i s m u s n e b o d o k o n c e z a p o d v o d . N a k o n e c , když a n i dlou¬
h o l e t á léčba n e v e d e ke zlepšení stavu, t í m m é n ě k t o m u , k č e m u vést m á , t o t i ž k vylé¬
čení,
začne m n o h o pacientů přemýšlet o tom,
alternativní medicíny,
přestože
že využije nabídky r ů z n ý c h odvětví
se jí p ř e d v z n i k e m
o n e m o c n ě n í vysmívali.
Jistěže
n e l z e p o p ř í t , že č a s t o „ n e z a b e r o u " ani tyto p o s t u p y a pak už zbývají j e n „ o s v ě d č e n é
babské r e c e p t y " , které k u p o d i v u n ě k d y „ z a b e r o u " . T í m p o c h o p i t e l n ě n e c h c i n a z n a č i t ,
že
n a p ř í k l a d těžký diabetik se m ů ž e vyléčit p o p í j e n í m čaje
z b o r ů v k o v é h o listí
i když, k d o ví?
M o ž n á , že a l t e r n a t i v n í p o s t u p y by měly m n o h e m větší ú s p ě c h a s k u t e č n ě by „léči¬
ly", p o k u d by zde nebyl stále stejný p r o b l é m - n e d o s t a t e k o d v a h y ze strany lékařů,
jejich
obavy
z pronásledování,
nedostatek
vzdělání
a praxe
v
tomto
specifickém
o b o r u , ale t a k é netrpělivost a n e d ů s l e d n o s t p a c i e n t ů a jejich již doslova t r a d i č n í česká
n e d ů v ě r a k č e m u k o l i v , t í m spíše k t o m u , co n e n í „ s t a n d a r d n í " .
K u p o d i v u i u nás lze z a z n a m e n a t zajímavý jev - stále víc lidí se t o t i ž uchyluje k tzv.
„ s a m o l é č e n í " , zahrnující p o s t u p y b ě ž n é v d o b á c h , kdy lékařů bylo p o s k r o v n u ,
stejně
j a k o volně p r o d e j n ý c h léků a p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů . T o m u n a p o m á h á vzrůst nedůvě¬
ry v klasickou m e d i c í n u v důsledku m o ž n á nepříliš etické m e d i a l i z a c e o b č a s n ý c h fatál¬
ních chyb lékařů (také oni jsou j e n lidé), stejně j a k o fakt, že z d r a v o t n í pojišťovny p l n ě
h r a d í stále m é n ě p r o c e d u r a léků. K s a m o l é č e n í však n e p ř í m o a n ě k d y d o k o n c e zcela
o t e v ř e n ě a cíleně nabádají reklamy propagující ( m n o h d y zavádějícím a n e e t i c k ý m způ¬
s o b e m ) p o u ž i t í volně p r o d e j n ý c h léků. Jsou n a p ř í k l a d n a b í z e n y z a r u č e n ě ú č i n n é pro¬
středky „ n o v é g e n e r a c e " v h o d n é i p r o děti, navzdory t o m u , že obsahují látky až done¬
d á v n a p ř í s t u p n é p o u z e d o s p ě l ý m , a to ještě j e n na p ř e d p i s . Nejčastěji jsou i n z e r o v á n y
volně p r o d e j n é léky a d o p l ň k y „ v h o d n é " k léčbě n ě k t e r ý c h virů v č e t n ě chřipky, „ucpa¬
n é h o " nosu, kašle a bolestí v krku, p r o t i b o l e s t e m břicha, z á c p ě , průjmu, nervozitě,
stresu, b o l e s t e m hlavy, p r e m e n s t r u a č n í m u s y n d r o m u . . .
Volně d o s t u p n é jsou i léky,
které jsou až do s o u č a s n o s t i p ř e d m ě t e m z n a č n ý c h diskusí, například kyselina acetylsalicylová. Je to p a r a d o x u v ě d o m í m e - l i si, že p o d o b n é diskuse kupodivu n e p l a n o u v pří¬
p a d ě v o l n é h o prodeje léků m n o h e m rizikovějších, než z m í n ě n ý aspirin či j ó d a inzulin
ve spreji, j a k ý m i jsou n ě k t e r é d r u h y n e s t e r o i d n í c h p r o t i z á n ě t l i v ý c h látek.
N a v z d o r y p o s m ě c h u ze strany n ě k t e r ý c h f a r m a c e u t ů a lékařů ve smyslu n e ú č i n n o s ti volně p r o d e j n ý c h léků, další o d b o r n í c i n a o p a k u p o z o r ň u j í na z n a č n á rizika jejich
( č a s t é h o ) p o u ž i t í . T o j e t o t á l n í p a r a d o x - j a k m ů ž e „ n ě c o " , c o neúčinkuje s o u č a s n ě být
z n a č n ě rizikové?
Například v USA,
p y š n í c í c h se j e d n ě m i z nejpřísnějších
12
zákonů
a údajně nejtvrdších legislativních řízení, n u t n ý c h ke schválení u v e d e n í n o v ý c h potra¬
vin, ale t a k é léků a p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů , k v o l n é m u prodeji, lze t a k o v é s p o r n é pro¬
dukty zcela l e g á l n ě a b ě ž n ě k o u p i t . Jsou to nejen léky, ale t a k é velký s o r t i m e n t dal¬
ších p r o d u k t ů v č e t n ě d e r i v á t ů ( ú č i n n ý c h ) h o r m o n ů a p s y c h o t r o p n í c h látek. J e n málo¬
k d o by si m o h l t r o u f n o u t objektivně z h o d n o t i t jejich m o ž n á rizika.
K t o m u by bylo
p o t ř e b a sledování o b r o v s k é testovací skupiny z a p ř í s n ě s t a n d a r d i z o v a n ý c h p o d m í n e k ,
a to j e š t ě po m i n i m á l n ě n ě k o l i k a l e t e c h p o d á v á n í .
Příčiny
výkladu
neutěšeného
zdravotního
n a první p o h l e d j a s n é .
stavu
Nikoliv
p o p u l a c e jsou
na pohled
na
druhý.
základě
předchozího
Bývá zvykem
za jednu
ze z á k l a d n í c h p ř í č i n o z n a č o v a t zcela n e d o s t a t e č n o u p r e v e n c i . V p ř e d c h o z í c h publika¬
cích a v řadě článků j s e m z d ů r a z n i l , že n e m o c í m je n u t n é p ř e d c h á z e t , čili p o d p o r o v a l
j s e m p r e v e n c i . D ů r a z n ě u p o z o r ň u j i n a j e d e n velmi „ h o r k ý " bod, který j á o s o b n ě nepo¬
važuji za „ p r e v e n c i " , ale za h a z a r d , kterým je n o v ě z a v á d ě n é a m a s i v n ě p r o p a g o v a n é ,
p a c i e n t e m p l a c e n é o č k o v á n í , n a p ř í k l a d p r o t i h e p a t i t i d ě n ě k t e r ý c h typů, m e n i n g i t i d ě ,
encefalitidě a c h ř i p c e . Jistě každý d o b ř e ví, že o č k o v á n í p r o t i n ě k t e r ý c h n e m o c í m je
p o v i n n é (a d o k o n c e vyhýbání se mu je t r e s t n é ) . J d e o t o , z d a je - a l e s p o ň ve světle
nyní již z v e ř e j ň o v a n ý c h o d b o r n ý c h ú v a h a statistik - o p r á v n ě n é ,
nebo zda dokonce
n e n í rizikové.
P o d l e m é h o n á z o r u j e p ř i r o z e n o u a zcela b e z p e č n o u formou o b r a n y p r o t i c h o r o b á m
správný životní styl. Význam i n d i v i d u á l n ě f o r m u l o v a n é výživy a n á s l e d n ě požití spe¬
cifických p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů s t o u p á v p ř í p a d ě , kdy k o n k r é t n í j e d i n e c má v rodin¬
né a n a m n é z e j a k é k o l i v v á ž n é o n e m o c n ě n í . P o u ž i t í d o p l ň k ů je o v š e m d ů l e ž i t é i v obec¬
né p r e v e n c i . Jejich s o r t i m e n t , kvalita a ú č i n n o s t je v s o u č a s n o s t i na t a k vysoké úrov¬
ni, že vytvářejí z d a t n o u k o n k u r e n c i většině léků. P ř i t o m jejich n e s p o r n o u v ý h o d o u je
m i n i m u m n e g a t i v n í c h vedlejších
Kupodivu
ani
prevence
není
s McCormickem]\ zlehčují s t í m ,
účinků.
prosta
kritiky
-
k o n k r é t n ě již
zmínění
Škrabánek
že mladí lidé z á k o n i t ě k p o u ž i t í p r e v e n t i v n í c h postu¬
pů neinklinují, p ř i č e m ž střední a p ř e d e v š í m starší g e n e r a c i m ů ž e „strašení c h o r o b a m i "
z n a č n ě t r a u m a t i z o v a t . Většina veřejnosti n e n í p ř í s t u p n á d o p o r u č e n í p r a v i d e l n é návště¬
vy lékaře j e n p r o t o , aby se m o h l o k o n s t a t o v a t , že je v š e c h n o v p o ř á d k u . Totiž, co kdyby
nebylo?
Klasickým p ř í k l a d e m je p é č e o zuby.
Co n a p l a t ,
Bukovského
MUDr.
že vycházejí t a k o v é knížky j a k o
nebo
Cingroše.
„Co
s
doktorem"
MUDr.
„ H l e d á se zdravý člověk" MUDr.
Vogeltanze,
či
„Sám
sobě
Ivo
doktorem"
M o ž n á , že je takový p ř í s t u p k m e d i c í n ě a ke zdraví p o u h o u o t á z k o u
času a p o s t u p n é výchovy m l a d é g e n e r a c e . Vždyť p r e v e n t i v n í vyšetření jsou v západ¬
ních z e m í c h obvyklá, p ř i č e m ž v p ř í p a d ě n ě k t e r ý c h p o v o l á n í (a to i u nás) jsou dokon¬
ce povinná.
M o m e n t á l n ě je podstatným,
realizaci blokujícím faktorem,
vysoká c e n a
vyšetření s o h l e d e m na t o , že šiji - j e d n á - l i se o p r e v e n c i - musí každý klient plně hra¬
dit.
Škrabánek
s McCormickem
současný
„zvyk"
častých
návštěv
ž e t o j e důsledek z b y t e č n é h o p ř e h á n ě n í v ý z n a m u p r e v e n c e .
13
lékaře
vysvětlují
tím,
„Strašení c h o r o b a m i " ,
necitlivá m e d i a l i z a c e n ě k t e r ý c h p ř í p a d ů a u p o z o r ň o v á n í na n e d o b r ý zdravotní stav celé
p o p u l a c e m o h o u u n ě k t e r ý c h lidí vyvolat strach z c h o r o b . V m é d i í c h se b ě ž n ě setká­
váte s „ h r o z b o u civilizačních o n e m o c n ě n í nabývajících c h a r a k t e r u e p i d e m i í " ( k o n k r é t ­
ně o s t e o p o r ó z y či o b e z i t y ) , a k t u á l n ě se d o v í d á t e o o č e k á v a n é m p a n d e m i c k é m p r ů b ě h u
n o v ý c h k m e n ů chřipky, které zabijí statisíce, ne-li m i l i o n y lidí. Ú d a j n ě byste se měli
bát n e m o c i šílených krav n e b o důsledků k o n z u m a c e geneticky m o d i f i k o v a n ý c h p o t r a ­
vin, třeste se p ř e d A l z h e i m e r o v o u c h o r o b o u , proti níž není obrany, p ř i č e m ž n i k d o p ř e ­
d e m neví, zda ji n e d o s t a n e . Kupodivu i p ř e s t o v š e c h n o n a p r o s t o v p o h o d ě dál p o r u š u ­
j e m e i ta nejprimitivnější pravidla z d r a v é h o ž i v o t n í h o stylu. B e z s t a r o s t n ě p o m í j í m e , že
d a l e k o větší riziko h r o z í
nikoliv ve formě u v e d e n ý c h o n e m o c n ě n í ,
ale v t a k o v ý c h
„zabijácích", j a k ý m i jsou infarkty a m o z k o v é m r t v i c e a hlavně - r ů z n é d r u h y rakovi­
ny. N i c m é n ě - m o h u se fatálně mýlit. S k u t e č n ě nelze vyloučit, že boj s o n ě m i obvy¬
klými c h o r o b a m i vyhrajeme a n a k o n e c m n o h o našich dětí p o d l e h n e n a p r o s t o nevy¬
z p y t a t e l n ý m n o v ý m virům, d o k o n c e m o ž n á i „ z d i v o č e l ý m b a k t e r i í m " . T ř e b a p r o t o , ž e
jejich
imunita bude
totálně
zdevastovaná
zneužíváním
antibiotik
„nové
generace".
M o ž n á ale v š e c h n o b u d e j i n a k .
D o v o l í m si p r o h l á s i t ,
že j e š t ě tragikomičtější jsou m e d i á l n ě p r e z e n t o v a n á , doslova
primitivní doporučení, jak takovým o n e m o c n ě n í m předcházet. V případě osteoporózy
je d o p o r u č o v á n a v y d a t n á k o n z u m a c e m l é č n ý c h p r o d u k t ů , v lepším p ř í p a d n ě podává¬
n í l a c i n é h o p o t r a v i n o v é h o d o p l ň k u o b s a h u j í c í h o (velmi o b t í ž n ě využitelný) vápník, t o
v š e c h n o h l a v n ě l i d e m ve vyšším věku, kdy už nic t a k o v é h o n e m ů ž e být nic p l a t n é .
V k o n k r é t n í m p ř í p a d ě o s t e o p o r ó z y se j e d n á o t o , že ani při p o u ž i t í n a z n a č e n ý c h s a m o l é č e b n ý c h p o s t u p ů se situace nezlepší, ale z d r a v o t n í riziko se n a o p a k zvýší - i když
v j i n é p o d o b ě , a to m o ž n o s t í „ k ř e h n u t í cév" u k l á d á n í m p ř e b y t e č n ě přijatého vápníku
do cévní stěny, nelze vyloučit ani tvorbu l e d v i n o v ý c h k a m e n ů .
Z
kem
uvedeného
cíny,
ale
sestavenou
xací.
na
riziko
vyplývá,
(jakéhokoliv)
komplex
výživu,
měla
negativního
základním
prostředků
mít
prostředkem
měly
být
„aktivní
pravidelnou fyzickou
O použití některých
by
že
onemocnění by
potravinových
ochrany před předčasným
nikoliv
osobní sebeobrany",
aktivitu
doplňků
a pohyb
spolu
ani
nemluvě.
vyhrazený prostor působení v případě,
vlivu
vrozených
dispozic
k
některým
vzni­
(jen) postupy preventivní medi­
zahrnující
individuálně
s psychickou
kdy je prokazatelně
vážným
rela­
Preventivní medicí­
vysoké
onemocněním.
Na závěr jednu zajímavost
V U S A vznikl zcela nový o b o r m e d i c í n y zvaný „ a n t i - a g i n g m e d i c i n e " , což je v p o d ­
statě specifické odvětví p r e v e n t i v n í m e d i c í n y . L é k a ř pečuje o klienty ve věku 40 až 55
let.
M o t i v e m návštěvy t a k t o „ s t a r é h o " člověka u lékaře - specialisty je vlastně panic¬
ká h r ů z a ( A m e r i č a n ů ) ze stáří. U nás by t o m u n e m u s e l o být j i n a k , k d y b y c h o m nebyli
typickými Čechy, t o t i ž lidmi, kteří si n e p ř i p u s t í , že jejich životní styl (stejně j a k o spo¬
lečenské
klima,
které
nemohou
ovlivnit) je vysoce rizikový. A kteří
14
rádi
setrvávají
na p o h o d l n ý c h klišé a v p o v a z e mají nevěřit n i č e m u a n i k o m u , zato j e n n e u s t á l e kverulovat.
L z e s i z a c h o v a t zdraví v k l i m a t u c e l o s p o l e č e n s k y „ b l b é n á l a d y " a při s o u č a s n é m
stavu zdravotnictví?
C o k t o m u říci, když t é t o n á l a d ě d o r ů z n é míry p o d l é h á m e všichni? Ř e š e n í m o ž n á
n e s p o č í v á v t o m , n a u č i t se p o z i t i v n í m u p ř í s t u p u k životu, ale v t o m , že je m o u d ř e j š í
si u v ě d o m i t , že „lepší to už n e b u d e " . Jistěže to je jakási, p r o m n o h o lidí n e a k c e p t o v a ­
t e l n á forma s k e p t i c i s m u , ale p ř e s t o a p r á v ě p r o t o je t ř e b a brát realitu j a k á j e , v č e t n ě
t o h o , že „žít se m u s í " . T í m víc m o h o u být efektivní v h o d n ě vybrané „ s e b e o b r a n n é "
postupy. M ů ž e to být n a p ř í k l a d u m ě n í n a u č i t se žít tak, a b y c h o m n e p o d l e h l i deziluzi.
Je na čase p o c h o p i t , že m e d i c í n a n e n í v š e m o c n á . Bylo by t u d í ž p ř í n o s n é začít se sta¬
rat o své zdraví, aniž by však bylo n u t n é p o d l e h n o u t p ř e s v ě d č e n í , že život je velmi
s m u t n ý , p r o t o ž e vlastně n e s m í m e nic, p r o t o ž e b y t o m o h l o být r i z i k o v é !
Nejčastěji
d o p o r u č o v a n ý m ř e š e n í m bývá z m ě n a ž i v o t n í h o
stylu,
v n ě m ž je p é č e
o zdraví v h o d n o t o v é m žebříčku na P R V N Í M m í s t ě . Je to p o s t u p správný, ale je t ř e b a
začít s výchovou u n e j m e n š í c h dětí (viz t a k é moje c h y s t a n á k n í ž k a „ M o d e r n í výživa
v praxi p r o t ě h o t n é a kojící ženy a p r o d ě t i " ) . To by p a k bylo motivující i p r o r o d i č e ,
p r o t o ž e p o d m í n k o u j e o s o b n í příklad.
Je tady j e š t ě j e d e n p r o b l é m . Totiž t o , že každý p o s t u p má dva k o n c e - na j e d n o m je
nedostačující objem a i n t e n z i t a cvičení,
na d r u h é m t e n d e n c e začít v š e c h n y aktivity
z n a č n ě p ř e h á n ě t . M n o h e m větší p r o b l é m však vidím v e v n u c o v á n í m n o h d y n a p r o s t o
n e a d e k v á t n í c h „ r y c h l ý c h " p o s t u p ů , j i c h ž s e r á d i c h o p í výrobci,
regenerační centra,
či s o u k r o m é r e h a b i l i t a č n í kliniky.
S v ě t informací a dezinformací aneb „komu to p r o s p ě j e ? "
Volný p ř í s t u p k i n f o r m a c í m ,
stejně j a k o
m o ž n o s t p u b l i k o v a t svoje
„necenzurované"
nápady, přináší nejen p r o s p ě c h , ale t a k é riziko z n e u ž i t í , n a p ř í k l a d p r e z e n t a c í neověře¬
ných a m n o h d y d o k o n c e z á m ě r n ě z k r e s l e n ý c h či n e p r a v d i v ý c h zpráv. Na i n t e r n e t u lze
nalézt p r e z e n t a c i j i s t ý c h zájmových skupin, n a p r o s t o odmítajících příznivý vliv p o t r a ­
vinových d o p l ň k ů ,
jako takovou.
a j i n ý c h , tvrdě a p ř e d e v š í m č a s t o nespravedlivě n a p a d a j í c í c h vědu
M n o ž í se brožury, obsahující n a p r o s t é bláboly z n u d ě n ý c h a frustrova­
ných žen v d o m á c n o s t i , a p ř e k l a d y „literatury faktu", naneštěstí staré třicet i víc let,
f o r m u l o v a n é autory, kteří j s o u spíše j e n m e d i á l n ě p o p u l á r n í , než d o s t a t e č n ě v z d ě l a n í
a osvícení. Ani oblast výživy n e n í v t o m t o o h l e d u výjimkou.
Jistěže n e m o h u vyloučit, že v historicky blízké d o b ě b u d o u p ř e k o n á n y i moje n á z o ­
ry,
myšlenky a d o p o r u č e n í .
P o k u d b u d u živ až se j i n é n á z o r y objeví doufejme,
že
najdu o s o b n í o d v a h u p ř i z n a t , že j s e m se mýlil. N i c m é n ě svědomí b u d u mít čisté, p r o ­
t o ž e j s e m vždy p r o s t u d o v a l j a k literaturu
„vědeckou",
j s e m získal n e o c e n i t e l n é p r a k t i c k é zkušenosti.
15
tak a l t e r n a t i v n í
a především
K d o by - t e o r e t i c k y vzato - m o h l mít zájem na šíření d e z i n f o r m a c í ? M o ž n á se
b u d e t e divit,
ale jsou to p ř e d e v š í m o r g a n i z a c e , nikoliv fyzické osoby. J d e o v ý r o b c e ,
j a k j i n a k . O d b o r n í k t o t i ž n e m u s í svoje n á z o r y a objevy zveřejňovat p o k o u t n ě . Od t o h o
má o d b o r n é časopisy. Jistěže nelze vyloučit, že ř a d a vědců objeví n ě c o , co j i m ž á d n ý
o d b o r n ý časopis z r ů z n ý c h d ů v o d ů nezveřejní - nikoliv p r o n e d o s t a t e k o d b o r n é fun­
d o v a n o s t i , ale p r o t o , že a u t o r o v y názory se „ n e h o d í do k r á m u " oficiální vědě. V t a k o ­
vých p ř í p a d e c h je m o ž n o s t objev zveřejnit (třeba i p o d p s e u d o n y m e m ) na i n t e r n e t u ,
velmi lákavá. P r o č n e , j e d n á - l i se o a u t o r a s e r i ó z n í h o a o d p o v ě d n é h o . Jak to však
p o z n a t ? T ě ž k o . A n a n e š t ě s t í m n o h o a u t o r ů si j e n vylévá zlost a ventiluje svoji ukřivd ě n o s t a najde se d o k o n c e i m n o h o t a k o v ý c h , kteří dosáhli ú s p ě c h u v n ě j a k é m oboru
a n a t o l i k ztratili s o u d n o s t , že se cítí p o v o l á n i radit d r u h ý m k p o u ž i t í svých z k u š e n o s ­
tí. V h o r š í m p ř í p a d ě radí v o b l a s t e c h , o n i c h ž n a p r o s t o nic nevědí.
P r o b l é m mají h l a v n ě ti. k d o s k u t e č n ě chtějí p o m o c i
P ř e d s t a v t e si n a p ř í k l a d ,
že jste p ů v o d c e a p ř í p a d n ě t a k é výrobce nějaké m o d e r n í
funkční p o t r a v i n y n e b o p o t r a v i n o v é h o d o p l ň k u .
N e m á t e však z a sebou kapitál, j í m ž
disponují n a d n á r o d n í k o n c e r n y . Logicky m á t e j e n m a l o u šanci p r o s a d i t se na t r h u , byť
by
váš
výrobek byl
nejvyšší
na osvětovou k a m p a ň ,
kvality.
Dokonce
na r e k l a m u v televizi,
právě
proto.
Nemáte
totiž peníze
na „ p r o m o " akce v s u p e r m a r k e t e c h
a v č a s o p i s e c h , ani na r o z s á h l é v ě d e c k é studie. A p o k u d se vám p ř e c e j e n p o d a ř í na trh
p r o n i k n o u t , váš výrobek je n u t n ě tak drahý, že je o b t í ž n ě prodejný, a tak jste buď brzy
„ p ř e v á l c o v á n i " k o n k u r e n t y , p r o d u k u j í c í m i levné výrobky, a n e b o (což je stejně prav­
děpodobné) smeteni a ožebračeni farmaceutickým koncernem.
přesvědčen,
že již existují j a k léky
proti A I D S ,
M i m o c h o d e m , jsem
tak p r o t i většině
forem
rakoviny.
P o k u d by přišly na t r h , pak by jejich p o u ž i t í z n a č n ě snížilo zisky z p r o d e j e d o s u d p o u ­
žívaných n e ú č i n n ý c h „léků".
P o k u d se v á m j a k o p ů v o d c i i výrobci n a k o n e c p o d a ř í se na t r h u p r o s a d i t , k o n k u ­
r e n c e m ů ž e n a s a d i t další ú č i n n é z b r a n ě . Stačí a n o n y m n ě šířit d e z i n f o r m a c e . Lidé mají
rádi s e n z a c e , aniž by je příliš zajímalo, z d a jsou pravdivé. O b r a n a neexistuje. P o č í t á
se t o t i ž s t í m , že lidé mají z a k ó d o v á n o „ n a k a ž d é m š p r o c h u pravdy t r o c h u " .
L o g i c k é je (u nás to platí a b s o l u t n ě ) že každý v ý r o b c e při popisu ú č i n n o s t i vlastních
výrobků „ n a d s a z u j e " . U nás je však „ n o r m á l n í " s o u č a s n ě z n e v a ž o v a t p r o d u k t y k o n ­
kurence.
Dělají to všichni, j e n h l u p á k by c h t ě l zůstat seriózní,
že?
Do j a k é míry
se j e d n á o k l a m a v o u r e k l a m u , je n a n e š t ě s t í dost o b t í ž n é d o k á z a t .
D o k o n c e i o b e c n ě přijímaný a d o p o r u č o v a n ý p o s t u p , j a k ý m je n a p ř í k l a d i racionál¬
ní výživa, je v p o d s t a t ě diskutabilní, p r o t o ž e efekt je o b t í ž n ě p r o k a z a t e l n ý .
Dokázat,
stejně j a k o z p o c h y b n i t , lze t o t i ž cokoliv. R e a l i z a c e byť i j e d n o z n a č n ě p l a t n é h o dopo¬
r u č e n í t a k é č a s t o n a r á ž í na p r a k t i c k é p o t í ž e .
názorů odborníků.
Svou negativní roli hraje n e j e d n o t n o s t
Stejně t o m u je v p ř í p a d ě p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů ,
kdy je situace
j e š t ě složitější, p r o t o ž e zde j e p r o t i t l a k p r o d u c e n t ů léků. K r o m ě t o h o lidé nejsou pří-
16
s t u p n i n o v ý m objevům m o ž n á i p r o t o , že věda skepticky z p o c h y b ň u j e vlastní objevy.
Byť je to v p o d s t a t ě správné, veřejnost to c h á p e j a k o o d b o r n o u nejistotu a n á s l e d n ě je
k j a k ý m k o l i v n o v ý m d o p o r u č e n í m z n a č n ě skeptická.
SHRNUTÍ
D o s t m o ž n á jste p o p ř e č t e n í p ř e d c h o z í c h ř á d e k p r o p a d l i p o c i t u , ž e N I K D O n e n í scho¬
pen p ř e d l o ž i t j e d n o z n a č n ě p l a t n ý návod „ n a p o u ž i t í z e m ě k o u l e " . J i n ý m i slovy, nelze
nalézt s k u t e č n ě ideální řešení. M o ž n á jste t í m p á d e m ztratili m o t i v a c i k d a l š í m u stu¬
diu, n u t n é m u k formulaci vlastních p o s t u p ů . A nelze vyloučit ani ztrátu důvěry v coko¬
liv, co si p ř e č t e t e v tisku. D o b r ý m j e v e m n e n í ani t o , že n e u s t á l e rostou řady t ě c h , kteří
si z p ř e č t e n é h o v e z m o u za své j e n u r č i t o u část a p o t o m se diví, co „ t o s n i m i prove¬
d e " , ba d o k o n c e jsou o c h o t n í obvinit a u t o r a z p u b l i k o v á n í c h y b n ý c h fakt a doporuče¬
ní.
P r á v ě p r o t o je n u t n é pokusit se nalézt vlastní řešení,
které bývá k o m p r o m i s e m .
Na t o m t o p o s t u p u je inspirující fakt, že se j e d n á o VÁŠ o s o b n í systém, který m ů ž e t e
kdykoliv z m ě n i t v p ř í p a d ě , že v á m p ř e s t a n e vyhovovat. U v ě d o m t e si však, že N I K D O
v á m n e b u d e s c h o p e n n a v r h n o u t , n e b o d o k o n c e připravit ideální systém t r é n i n k u n e b o
výživy, p r o t o ž e :
1. N e m ů ž e se do vás d o k o n a l e „vžít"
2.
n e m ů ž e se dostat ke všem i n f o r m a c í m o t o m , j a c í j s t e ;
3.
n e m ů ž e z p r a c o v a t v š e c h n y d o s t u p n é i n f o r m a c e d o i d e á l n í h o r e ž i m u aniž b y
4.
nikdy n e m ů ž e vědět „ v š e c h n o " ;
5.
kdyby to v š e c h n o u d ě l a l , č a s t o n e d o k á ž e d a n ý systém modifikovat p o d l e
6.
p o k u d by to v š e c h n o s k u t e č n ě „fungovalo", byl by p o s t u p
neudělal
chyby;
aktuální situace;
tak d r a h ý , že by m á l o k d o byl o c h o t e n do něj investovat.
Znamená to, že „všechno je marnost"?
Nikoliv, z n a m e n á t o , ž e v š e c h n o záleží J E N n a vás.
Zdravý životní styl?
M o d e r n í , k d o b r é m u zdraví v e d o u c í životní styl je z hlediska uživatele p o s t a v e n na nic
neříkajících
nekonkrétních
doporučeních
„ r a c i o n á l n í výživy,
pravidelného
cvičení,
z d r a v o t n í p r e v e n c e a z m ě n y ž i v o t n í c h m ě ř í t e k " . To je p ř í č i n o u n e ú s p ě c h u osvěty stej¬
ně j a k o fakt, že lidé j s o u j e n lidé - tedy t v o r o v é v p o d s t a t ě p o h o d l n í , n e d ů s l e d n í , n e b o
n a o p a k p r a c o v n ě p ř e t í ž e n í a v n e p o s l e d n í ř a d ě m n o z í t a k é nepříliš majetní. R e a l i z a c e
lakového idealizovaného k o m p l e x n í h o
„ p r e v e n t i v n ě o z d r a v n é h o ž i v o t n í h o stylu" j e
spojena s n u t n o s t í č a s t o n e ú n o s n ý c h f i n a n č n í c h i časových investic. K r o m ě t o h o z n a č -
n á část veřejnosti n ě č e m u t a k o v é m u j a k o j e p r e v e n c e n a p r o s t o n e v ě ř í . N e l z e s e divit
r e a k c i , vyjádřené f o r m u l a c í „ p r o č se starat o p r e v e n c i , k d y ž můj d ě d a k o u ř i l , pil, flá¬
m o v a l , dřel na poli a dožil se d e v a d e s á t k y " , p r o č p r a v i d e l n ě k o n z u m o v a t ( n ě j a k é )
v i t a m i n o v é tablety, když j s e m „ z d r a v ý ? " P r o t i t o m u s e t ě ž k o a r g u m e n t u j e , n e p o m ů ž e
a n i „ s t r a š e n í " , ž e n a k a ž d é h o j e d n o u d o j d e , ž e č l o v ě k n i k d y n e v í , ž e r o s t e výskyt degen e r a t i v n í c h a c h r o n i c k ý c h c i v i l i z a č n í c h o n e m o c n ě n í ba d o k o n c e i n e m o c í infekč¬
n í c h . . . Přestože to všechno je do z n a č n é míry pravda.
C O teď?
N e p o d l e h n o u t p o h o d l n o s t i a skepsi. Snažit se s t u d o v a t , byť p l a t í , že č í m více člověk
ví, t í m větší z t o h o má v hlavě z m a t e k . Z k o u š e t , co mi dělá d o b ř e . Vyvarovat se extré­
m ů . P o k u s i t s e d o d r ž o v a t n e j j e d n o d u š š í z á s a d y z d r a v é h o ž i v o t n í h o stylu. R e s p e k t o v a t
vlastní i n d i v i d u a l i t u .
N a u č i t se p ř i s t u p o v a t k n á k u p u n o v ý c h p o t r a v i n a p ř e d e v š í m
p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů stylem „ n e ž n ě c o k o u p í m a b u d u p o u ž í v a t , p r o v ě ř í m s i výrob­
c e a p ř e d e v š í m b u d u ž á d a t c o nejvíce i n f o r m a c í " . N e z a č í t k o n z u m o v a t n ě j a k o u funkč­
n í p o t r a v i n u n e b o n o v ý p o t r a v i n o v ý d o p l n ě k i h n e d p o t é , c o s e objeví n a t r h u , ale
n e c h a t s i čas n a p r v n í r e a k c e j e h o k o n z u m e n t ů a n a n a l e z e n í d a l š í c h i n f o r m a c í o n ě m .
Vyplatí se p r o s t u d o v a t si k o n k u r e n č n í n a b í d k u . Až p a k je m o ž n é s p o m ě r n ě vysokou
m í r o u správnosti s e r o z h o d n o u t .
V žádném
stylu.
nějakou
a
případě
Nestačí
pochybnou
racionální
není
vhodné
spoléhat
JEN pravidelně sportovat
výživy.
dietu
a
přitom
Nutné
je
totiž
a
pouze
přitom
necvičit.
umět
psychicky
na jednu
se
cpát
Dokonce
relaxovat.
část
bůčkem.
nestačí
ani
Ale
vždyť
moderního
životního
Nestačí JEN
kombinace
vy
to
moc
držet
cvičení
dobře
víte.
P R O Č „UŽ Z A S E " O VÝŽIVĚ
M i l í s t o u p e n c i z d r a v é h o ž i v o t n í h o stylu, p ř í z n i v c i s p o r t u a fyzické aktivity, vyznava­
č i p ě s t o v á n í krásy těla.
N a b í z í m v á m další „ č t e n í " , č í m ž j s e m v á m d o s t a t e č n ě dal
najevo, že p ř e d p o k l á d á m , že si najdete čas n e j e n o m k t r é n i n k u , ale t a k é ke studiu.
M ě l i byste, p r o t o ž e k a ž d á aktivita m u s í v y c h á z e t z e z n a l o s t í . Č í m j s o u hlubší, t í m vět­
šího ú s p ě c h u lze d o s á h n o u t . V o p a č n é m p ř í p a d ě se m ů ž e stát, že b u d e t e v ý s l e d k e m
svého s n a ž e n í z k l a m á n i .
P R O Č zase o výživě? N e n í snad k n í ž e k a č l á n k ů n a t o t o t é m a víc n e ž d o s t ? A n o , J E
j i c h dost p ř i n e j m e n š í m n a t o , aby z p ů s o b i l y n a p r o s t ý z m a t e k . N e m o h u vyloučit, ž e
i t a t o k n í ž k a je další m e z i t ě m i , které m o h o u k d e z o r i e n t a c i p ř i s p ě t - n e b u d e - l i správ­
n ě p o c h o p e n a a d ů k l a d n ě p r o s t u d o v á n a . N i c m é n ě jistě j s t e u ž p o c h o p i l i , ž e p l a t í p ř í m á
ú m ě r a - č í m víc i n f o r m a c í a č í m víc n á z o r ů , t í m větší je m o ž n o s t vybrat si p o s t u p ,
který v á m vyhovuje, p r o t o ž e o d p o v í d á v a š e m u „ t y p u " .
N i c n e n í č e r n é ani bílé - to p l a t í i o v ý ž i v ě .
18
Jsme
.jenom
"
lidé a ještě ke
všemu jsme
nepochopili,
proč
každý jiný
M o ž n á jste
hned
zdůrazňuji
t o vysvětlím.
O b e c n é návody, stejně j a k o n o v é t e o r i e , přinášejí p o u z e z á k l a d n í návod
něco
tak
samozřejmého.
Hned
p r o p o u ž i t í v n i c h o b s a ž e n ý c h p o z n a t k ů a d o p o r u č e n í . Až na z á k l a d ě p r a k t i c k ý c h testů
lze z h o d n o t i t , z d a j e nějaká t e o r i e r e a l i z o v a t e l n á a t u d í ž p ř í n o s n á . V m n o h a p ř í p a d e c h
je n e k r i t i c k á s n a h a p o u ž í t teorii v praxi z d r o j e m r o z č a r o v á n í , když uživatel zjistí, že
je z c e s t n á , n e b o že ji n e l z e z r ů z n ý c h d ů v o d ů realizovat, n e b o že její efekt je sporný.
J i n ý m i slovy, že je to j e n t e o r i e .
Je z d e j e š t ě j e d e n
problém -
spočívá ve velkých
individuálních rozdílech,
které
ze správné t e o r i e u č i n í sázku do Lotynky. V n ě k t e r é ze svých p u b l i k a c í j s e m se už
zmínil o t o m , j a k m e d i c í n a d o p l á c í na z o b e c ň o v á n í , které si n ě k t e ř í osvícení vědci
dobírají k o n s t a t o v á n í m , že všude se v š e c h n o podřizuje j a k é m u s i „ u n i v e r z á l n í m u , cel­
kově p r ů m ě r n é m u M i s t e r Average" ( P a n P r ů m ě r n ý ) . Aby p r o b l é m ů nebylo m á l o , při­
d á m j e š t ě j e d e n - p o k u d s e t e s t o v á n í o b e c n ý c h d o p o r u č e n í nějaké t e o r i e u k o n č í p ř e d ­
č a s n ě , je n e s e r i ó z n í p r o h l á s i t ,
že t e o r i e n e p l a t í .
O b á v á m se, že největší chyby jsou
z p ů s o b e n y právě n e d ů s l e d n o s t í n e b o n e p o c h o p e n í m p r i n c i p ů .
K
názornému
vysvětlení použiji
problém
s
(neúčinnou)
redukcí
nadváhy
Ž e n y , které použijí nějakou k o m e r č n í r e d u k č n í dietu, často n e j e n o m n e z h u b n o u , ale
n a o p a k p ř i b e r o u ! T e n t o jev j e n u t n é c h á p a t j a k o výsledek n e p o c h o p e n í i n d i v i d u á l n í
odlišnosti a a p l i k a c e n e v h o d n ý c h t e o r e t i c k ý c h p r i n c i p ů ! K t o m u se p ř i d á n e d ů s l e d n é
využití a tak ani
sebelepší k o m e r č n í dieta n e m ů ž e být
100% ú č i n n á .
Ž Á D N Á relativně k r á t k o d o b á k o m e r č n í r e d u k č n í dieta n e m ů ž e
Kromě toho
mít TRVALÝ efekt,
p o k u d její k o n z u m e n t n e p o c h o p í , ž e o n a j e p o u z e j e d n í m z řady n a p r o s t o n u t n ý c h
opatření.
Nvní se
můžete
ptát:
Proč tedy, jsa
si
né
odlišnosti,
individuální
vědom
nutnosti formulace praktických
píši
publikace,
které
nutně
doporučení za podmínek
výraz­
musízobecňovat?
N u ž e , d ě l á m t o p r o t o , ž e každý p r o b l é m má, přes v š e c h n a z m í n ě n á úskalí, u r č i t é
s h o d n é základní rysy. Jestliže je n ě k d o tlustý, přes existenci individuální variability n e n í
n e p ř e h l e d n ě m n o h o m o ž n ý c h příčin. Buď se postižený d l o u h o d o b ě přejídá a necvičí,
n e b o trpí nějakou h o r m o n á l n í p o r u c h o u , n e b o má k n a d v á z e silné v r o z e n é dispozice,
n e b o (a to je asi nejhorší) je j e h o n a d v á h a výsledkem p ů s o b e n í všech u v e d e n ý c h fakto­
rů. Existuje tudíž reálná šance p r o b l é m alespoň do jisté míry ú s p ě š n ě řešit. B o h u ž e l čím
komplexnější je, t í m širší musí být s p e k t r u m v s t u p n í c h vyšetření a stejně k o m p l e x n í
musí být i léčebný p r o g r a m . Na základě i n d i v i d u á l n í h o z h o d n o c e n í lze ( t é m ě ř vždy) for­
mulovat dobře fungující p r a k t i c k é modely,
které je logicky n u t n é přizpůsobit r e á l n ý m
a k t u á l n í m p o d m í n k á m , n e j e n o m osobnosti uživatele.
19
V č e m je základní problém realizace t a k o v é h o programu?
P o c h o p i t e l n ě nikoliv J E N v t e o r i i , A L E t a k é v praxi. V p ř í p a d ě výživy v t o m , že všich­
ni
jsme
svým
způsobem
pohodlní.
Rádi
k t e r é v n á s vypěstovala r o d i n a a škola.
setrváváme
Neradi
na
vlastních
experimentujeme
zvyklostech,
a ještě m é n ě
se
n e c h á m e p ř e s v ě d č i t o t o m , ž e j e t ř e b a „ n ě c o " z m ě n i t . Č í m víc rad, stejně j a k o n o v ý c h
skvělých teorií, t í m m é n ě m á m e chuť d o f o r m u l a c e i n d i v i d u á l n í h o s t r a v o v a c í h o reži­
m u . A p o k u d , j s m e ovlivněni t í m , ž e většinou n e ž i j e m e sami.
„Samoléčení" nadváhy
n e b o d o k o n c e obezity, asi n e n í t o „ p r a v é o ř e c h o v é " , j e n o m ž e řešení p ř e d a n é v p l n é m
r o z s a h u d o r u k o u „ s p e c i a l i s t o v i " j e opět p o u h o u teorií, p r o t o ž e t ě c h j e ž a l o s t n ě m á l o .
P o ž á d á t e - l i n ě k o h o , k d o slibuje v y p r a c o v á n í i n d i v i d u á l n í h o j í d e l n í č k u ,
m u s e l vidět a p o h o v o ř i t s v á m i
aniž by vás
a aniž by měl p r o k a z a t e l n é odpovídající v z d ě l á n í
a p r a k t i c k é z k u š e n o s t i , d ě l á t e z á s a d n í chybu. Z a p l a t í t e (někdy) až několik tisíc k o r u n ,
abyste dostali tři stránky textu sériově z p r a c o v a n é h o p o m o c í n ě j a k é h o j e d n o d u c h é h o ,
bezplatně distribuovaného počítačového programu.
N e z b ý v á n e ž n a sobě p r a c o v a t „ v l a s t n í m i s i l a m i " ,
n a z á k l a d ě znalostí s a m a sebe
a „ n a s t u d o v a n é l i t e r a t u r y " . Jistěže to n e n í ideální, p r o t o ž e n e m á t e s k ý m svoje roz¬
h o d n u t í z k o n z u l t o v a t . N i k d o vás totiž n e z n á lépe než vy sami. V ž á d n é m p ř í p a d ě tedy
n e n í z t r a c e n ý m č a s e m s t u d i u m r ů z n ý c h m o ž n ý c h forem cvičení, d o p o r u č e n ý c h systé¬
mů stravování, p o k u d m o ž n o s r o z u m i t e l n ě a d o s t a t e č n ě p o p s a n ý c h , a jejich d ů s l e d n é
o t e s t o v á n í . P o d m í n k o u - n a p ř í k l a d - je p o d r o b n ý zápis j í d e l n í č k u , p r a v i d e l n é „testo¬
v á n í " p o m o c í j e d n o d u c h ý c h , ale s t a n d a r d n í c h p o s t u p ů , stejně j a k o zápis subjektivních
p o c i t ů a objektivních h o d n o t t ě l e s n é h m o t n o s t i . P o k u d se výsledek n e d o s t a v í do půl
r o k u , nezbývá n e ž systém p ř e h o d n o t i t . Ale nejprve j e n v j e d n é z á k l a d n í oblasti!
A n o , p o c h o p i l i j s t e t o d o b ř e - p o ř á d j e n M U S Í T E . J i n a k t o nejde, p r o t o ž e bez sys¬
t e m a t i č n o s t i se n e d o p r a c u j e t e k ž á d n é m u výsledku. Vypracujte si p l á n p o s t u p u . T e n
p a k dodržujte doslova za k a ž d o u c e n u . J a k á k o l i v živelnost n e v e d e k n i č e m u . M ů ž e t e
sice k o n z u l t o v a t svoje z k u š e n o s t i s t ě m i , k d o se snaží o t o t é ž , t ř e b a na a k c í c h behavio r á l n í t e r a p i e obezity ( a g e n t u r a S T O B ) , ale d o p o r u č u j i u v ě d o m i t si, že každý nekri¬
ticky obhajuje svoje m e t o d y d o k o n c e i v p ř í p a d ě ,
že sám má stejné p r o b l é m y ! To je
v r c h o l d e m a g o g i e . N e j h o r š í j s o u t i z e s t o u p e n c ů n ě j a k é h o k o n k r é t n í h o p o s t u p u , kteří
se snaží d r u h é p ř e s v ě d č i t o vlastní p r a v d ě za k a ž d o u c e n u stylem „ p o k u d to n e b u d e t e
dělat jak vám ř í k á m , š p a t n ě s k o n č í t e " . N a t a k o v é t v r z e n í d o k o n c e n e m á p r á v o ani t e n ,
k d o t í m t o p o s t u p e m docílil ú s p ě c h u . J d e t o t i ž o t o , n a j a k d l o u h o a j a k h o t o p ř í p a d n ě
negativně p o z n a m e n a l o po jiné stránce.
P ě k n ý vzhled t o t i ž j e š t ě n e z n a m e n á d o b r é
zdraví.
Žijeme proto,
Každý
si
musí zvolit
abychom
vlastní cestu
je
se
i
velmi
20
něco
naučili:
když poučení ze
užitečné.
zkušeností druhých
VÝŽIVA J E ZÁKLAD
S n a ž í m s e n e p o d l e h n o u t p r o f e s i o n á l n í m u p o s t i ž e n í , t o t i ž p ř e s v ě d č e n í , ž e j e n výživa j e
„ z á k l a d z d r a v í " . P ř e s t o d o u f á m , že n i k d o z vás n e p o c h y b u j e - na r o z d í l od většiny
o b č a n ů t é t o z e m ě - ž e strava j e V E L M I , V E L M I d ů l e ž i t á . J á zase n e p o c h y b u j i o t o m ,
že její r e a l i z a c e je t é m ě ř bez výjimky v r u k o u něžnější p o l o v i n y lidstva. To je d ů v o d ,
p r o č se č a s t o uchyluji k o s l o v e n í ž e n s k é části č t e n á ř s k é o b c e tak, j a k j s e m to udělal
v p u b l i k a c í c h „ Z d r a v á výživa nejen p r o ž e n y " a „ M o d e r n í výživa p r o d ě t i , t ě h o t n é
a kojící ž e n y " . Jistě existují výjimky, v t o m t o p ř í p a d ě v p o d o b ě m u ž ů - „profesioná¬
l ů " , n a p ř í k l a d k u c h a ř ů z p o v o l á n í . N a o p a k m i p ř i p a d á nefér, když s e p r o f e s i o n á l ů m
p l e t o u d o ř e m e s l a d i l e t a n t i , j a k ý m i j s o u n a p ř í k l a d bývalí televizní m o d e r á t o ř i , m u ž s k é
a p ř e d e v š í m ž e n s k é h e r e c k é hvězdy, n ě k d y d o k o n c e m a n ž e l é slavných h e r e č e k , zpě¬
vaček či m o d e r á t o r e k , z n i c h ž se stali „ z n a l c i výživy a k u c h a ř s k é h o u m ě n í na objed¬
návku m é d i í " .
C o s i myslet o j i s t é m t e l e v i z n í m baviči, t r p í c í m z n a č n o u n a d v á h o u
a j e š t ě v ě t š í m n e v k u s e m , sbírajícím cizí ( n u t n o říci, že j e š t ě k t o m u katastroficky n e r a c i o n á l n í ) r e c e p t y a vydávající je p o d svým j m é n e m se z d ů v o d n ě n í m , že „ o b č a s se
p ř e c e v y d a t n ě najíst m u s í t e , vždyť co by to bylo za ž i v o t ? " B o h u ž e l z t o h o „ o b č a s " se
u č e s k é h o (a t a k é u j i n ý c h ) n á r o d a stává „ n e u s t á l e " .
Mezi kulturisty a m u ž s k ý m i vyznavači
„fitness" lze - co do v l a s t n í a n g a ž o v a n o s ­
ti v p ř í p r a v ě stravy - najít c e l o u ř a d u p r o s p ě š n ý c h výjimek. To t v r d í m s p l n o u váž­
n o s t í , p ř e s t o ž e j s e m v j e d n é z e svých p ř e d c h o z í c h p u b l i k a c í kriticky z h o d n o t i l návr­
h y j í d e l n í č k ů , z v e ř e j ň o v a n ý c h š p i č k o v ý m i kulturisty. N e l z e s e divit, ž e ř a d a č t e n á ř ů
ž á d á vysvětlení, j a k j e m o ž n é , ž e „ p ř e s t o ž e s e řídil n á z o r y a d o p o r u č e n í m i ( n ě j a k é ­
h o ) š p i č k o v é h o s p o r t o v c e , n e d o c í l i l a b s o l u t n ě ž á d n é h o efektu, p o k u d d o k o n c e n e d o ­
padl špatně".
Ve
„ s k u t e č n é m " životě se p ř í p r a v o u stravy zabývají t é m ě ř v ý h r a d n ě ženy.
Mají-li
s m ů l u v t o m , ž e jejich m u ž j e k u l t u r i s t a n e b o s p o r t o v e c j i n é h o z a m ě ř e n í , dbající n a
skladbu svojí stravy, n e z b ý v á j i m n e ž s t u d o v a t a z a s e s t u d o v a t - n e b o r e z i g n o v a t , což
z n a m e n á o d m í t n o u t vařit „ty blafy", do n i c h ž se j e š t ě ke v š e m u m u s í investovat t ě ž k é
p e n í z e . U z n á v á m , že vybírat r e c e p t y a učit se vařit j e d n o d u š e a ú č e l n ě a p ř i t o m pest­
ř e a c h u t n ě , aniž b y t o v y č e r p a l o p e n ě ž e n k u , j e v e l m i n á r o č n é . Ale j d e t o , k d y ž s e
c h c e . D o k o n c e a n i n e n í n u t n é strávit u p l o t n y celé h o d i n y k a ž d ý d e n . N a k o n e c i p r o t o
vznikla t a t o , stejně j a k o p ř e d c h o z í k n í ž k a ( R e c e p t y a výživové t a b u l k y nejen p r o spor­
t o v c e ) . Je n u t n é nejen n a u č i t se vařit, ale t a k é mít p ř e h l e d o t o m , j a k a z č e h o .
K č e m u je v š e c h n o to m u č e n í t ě l a f o r m o u c v i č e n í , s p o r t o v á n í a s p r á v n é h o stra­
vování?
P r o v o k a t i v n í o t á z k a m o t i v o v a n á zjištěním, ž e m n o h o lidí m á t e n d e n c i v š e c h n y svoje
aktivity h n á t až do krajnosti. Z á j e m o vlastní fyzickou k o n d i c i a t ě l e s n o u s c h r á n k u
mají p ř e d e v š í m M L A D Í m u ž i a ženy. T o j e logické. M u ž ů m elán vydrží d é l e , n ě k d y
d o k o n c e celý život, p ř e s t o ž e n ě k d y s v ě k e m p o s t u p n ě ztrácejí l a d n é tvary díky své
21
typicky m u ž s k é stravovací n e d ů s l e d n o s t i .
Dívky a m l a d é ženy však mají zájem p ř e ­
d e v š í m „ u d r ž e t si figuru", než d o s á h n o u t d o b r é fyzické k o n d i c e , n e b o snad p e v n é h o
zdraví. To vysvětluje jejich t e n d e n c i nejen cvičit, ale h l a v n ě zkoušet r ů z n é (svérázné)
diety. N a n e š t ě s t í se k t ě m t o a k t i v i t á m nechávají inspirovat „ p o r a d n a m i " , u v á d ě n ý m i
v n e o d b o r n ý c h č a s o p i s e c h , p ř e s t o ž e v n i c h na o t á z k u typu: „ J a k je m o ž n é , že t l o u s t n u
p ř e s t o ž e nejím m a s o ani tuky a cvičím každý d e n h o d i n u ? " d o s t a n o u n a p r o s t o n e u r č i ­
t o u , b a d o k o n c e vyhýbavou odpověď. J i n á ale ani n e n í m o ž n á , p r o t o ž e t a z a t e l k a n e p o ­
skytla o svém p r o b l é m u a b s o l u t n ě n e z b y t n é z á k l a d n í i n f o r m a c e . P r o s t ě - na h l o u p o u
o t á z k u h l o u p á odpověď.
Ž e n y n ě k d y podléhají t e n d e n c i v y m l o u v a t se na n e d o s t a t e k času, což m ů ž e být rela­
t i v n ě p r a v d a ( h l a v n ě v d o b ě , kdy se vdají a mají m a l é d ě t i ) , ale p ř e s t o si myslím, že
v ě t š i n o u j e t o „ l e n o s t " n e b o p s y c h i c k é zábrany, t ř e b a p r o t o , ž e s e j i m n e c h c e cvičit,
t í m m é n ě p a k s a m o t n ý m d o m a . M u ž i mají v ý h o d u v t o m , že nemají p r o b l é m se spor­
t o v n í aktivitou p r o v o z o v a n o u i n d i v i d u á l n ě . N a o p a k , j e p r o n ě relaxací. Ž e n y d o posi­
lovny n e b o d o t ě l o c v i č n y „ n a a e r o b i k " nejdou p o u z e cvičit, ale t a k é s i „ p o k e c a t " .
N a t o m o s t a t n ě n e n í nic š p a t n é h o .
B o h u ž e l m n o h o m l a d ý c h žen n e m á s n a h u učit s e vařit m o d e r n í m z p ů s o b e m ( p o k u d
t í m n e m y s l í t e p o u ž i t í p o l o t o v a r ů , konzerv a u z e n i n ) n e b o d o k o n c e využívat n o v ý c h
d r u h ů p o t r a v i n a s p o l é h á se na t o , co si k o u p í v p r ů b ě h u d n e , zcela n á h o d n ě , bez systé­
m u , bez r e s p e k t o v á n í b i o r y t m ů . . . p r o s t ě n a p r o s t o živelně. V t o m j e z á s a d n í p r o b l é m !
M I M O Ř Á D N É OBJEVY VE VÝŽIVĚ?
Z a c h r á n í nás nové teorie
a objevy,
n o v é funkční potraviny,
potravinové doplňky
a s p o r t o v n í výživa? N e c h c i p ř e d b í h a t ani vás n a p í n a t , t a k ž e p r o h l á s í m r o v n o u :
n e l z e t o vyloučit p o k u d t o d o k o n c e n e l z e zaručit.
Novými
teoriemi jsou jak
„výživa p o d l e
krevních
skupin",
tak
především
strava
respektující svým s l o ž e n í m „ g l y k e m i c k ý i n d e x p o t r a v i n " a z t o h o n á s l e d n ě p l y n o u c í
n o v á „ z ó n o v á d i e t a " . Objevily se t a k é n o v é d r u h y s p o r t o v n í výživy a celá ř a d a m i m o ­
ř á d n ě atraktivních potravinových doplňků. To všechno v průběhu posledních několi­
ka let - to d o c e l a „ u j d e " .
M u s í t e si u v ě d o m i t , že v š e c h n o c h c e svoje. T u d í ž , že:
Použiti jakkoliv
špičkových
chaotické
a
dietních
režimů
krátkodobé, je
a
naprosto
doplňků, je-li
k
nahodile',
ničemu.
Objevilo se d o k o n c e i m n o h o n o v i n e k v t e c h n o l o g i i výroby p o t r a v i n , u m o ž ň u j í c í c h
f o r m u l a c i řady s k u t e č n ě ú č i n n ý c h „ f u n k č n í c h p o t r a v i n " . V jejich širším p o u ž i t í v i d í m
„světlou b u d o u c n o s t m o d e r n í výživy", p ř e s t o ž e j s o u v m é d i í c h spíše n e ž oslavovány
n a o p a k kritizovány,
nebo dokonce zesměšňovány
či
odsuzovány.
Typický
obrázek
naší p o v a h y . Na d r u h é s t r a n ě j s e m i já t r o c h u skeptický v t o m smyslu, že ( z a t í m ) b o h u 22
žel „ n e h r o z í " , že s k u t e č n é funkční p o t r a v i n y b u d e m e jíst t a k č a s t o a v t a k o v é m obje­
m u , aby t o m o h l o m í t p o d s t a t n ý v ý z n a m n a z l e p š e n í z d r a v o t n í h o stavu.
objevují první
„falzifikáty"!
U ž teď s e
K o n k r é t n í m p ř í k l a d e m m ů ž e být j i s t á t y č i n k a v e f o r m ě
o p l a t k y ( ř í k á m t o m u „ p i š i n g r " ) s p ř í d a v k e m jisté „ p r o b i o t i c k é k u l t u r y " . N a vysvětle­
ní - j e d n á se o specificky p ů s o b í c í b a k t e r i á l n í kultury, k t e r é , jsou-li p o ž i t y v d o s t a t e č ­
n é m m n o ž s t v í z a v h o d n ý c h p o d m í n e k a r e l a t i v n ě p r a v i d e l n ě , p ů s o b í p ř í z n i v ě n a zaží­
vací trakt. O n a z m í n ě n á t y č i n k a s e vydává z a p ř í n o s p r o zdraví z c e l a n e p r á v e m , p r o ­
tože je to jinak n a p r o s t o tuctová oplatka plná z t u ž e n é h o tuku a ř e p n é h o cukru. J e n o m
pomyšlení mi nedělá dobře.
P o z o r - j e t o p o u z e p ř í k l a d , j a k m ů ž e skončit d o b r ý
ú m y s l . Lidé t o t i ž n e k r i t i c k y p o ž a d u j í „ v y s o k o u kvalitu z a n í z k o u c e n u " .
V oblasti s p o r t o v n í výživy j e t o m u v e l m i ,
s k u t e č n ě velmi p o d o b n ě , p o d v o d y j s o u ,
j a k s e m i m o ž n á subjektivně z d á , d a l e k o četnější. N e i n f o r m o v a n í s t o u p e n c i s p o r t o v n í
výživy t o t i ž velmi s n a d n o n a l e t í slibům, r e k l a m á m a v ý m y s l ů m v ý r o b c ů . D o p o r u č u j i
p r o t o sledovat „ a k t u a l i t y " v s e r i ó z n í c h č a s o p i s e c h , věnujících se fitness a wellness
p ř e s t o , ž e ani v t o m t o p ř í p a d ě n e l z e z a r u č i t , ž e v š e c h n y i n f o r m a c e j s o u p r a v d i v é
a o v ě ř e n é . P r o t o ž e i t a m j s o u inzeráty. P ř e d e v š í m .
Výživa b e z e s p o r u je atraktivní oblastí p r o sdělovací m é d i a , p r o t o se s ní setkáte prak­
ticky ve všech č a s o p i s e c h , t e d y nejen v t ě c h , které mají p ř í m ý v z t a h k výživě, ke zdra­
ví, n e b o ke sportu. Rubriky o výživě a v a ř e n í j s o u j e d n ě m i z nejčtenějších a to h n e d po
sexu. Jistě se u s m ě j e t e , až zjistíte, že v t é t o k n í ž c e je také z a ř a z e n a k a p i t o l a o sexu...
N a n e š t ě s t í č a s t o „ n e n í k d e b r á t " a t a k se omílají stále stejná t é m a t a , v n i c h ž j e d i n ý m
„ o ž i v e n í m " jsou m n o h d y zcela nereálné úvahy laických autorů. Tradicí je naprostý
paskvil, vznikající z p e r a u t o r ů , kteří n e m a j í p o t ř e b n o u o d b o r n o u e r u d i c i , a t a k píší
č l á n k y „ s p o u ž i t í m z a h r a n i č n í c h m a t e r i á l ů " , k t e r é j s o u p o h ř í c h u p s á n y jejich z a h r a ­
n i č n í m i kolegy stejné o d b o r n é ú r o v n ě . V z n i k á t a k n a p r o s t ý z m a t e k u ž p r o t o , ž e větši­
n a č t e n á ř ů ( p ř e d e v š í m však č t e n á ř e k ) t y t o č l á n k y bere s m r t e l n ě v á ž n ě . M o ž n á j e štěs„tí, ž e v ě t š i n a naší p o p u l a c e j s o u typičtí Č e š i , t o z n a m e n á skeptici, n e v ě ř í c í n i č e m u .
Před
asi
která
vaného
i
vané
a
dvěma
napsala
v
by
české
české
mutaci.
materiál
použila
jen
byla
textu
odsunuta
nepřijetím
Ideálním
jejich
který
by
k
za
rukou
ho
být
zcela
moje
vhodné mi
znamenala
dostal
recenzovat,
návrhy
renomovaného
protože
nepodařený.
přepracoval.
původnímateriál jedné
do
změně
ho poslat.
v
daném
Tenkrát jsem
Nevím,
ke
i
O
jak
honoráři
oboru
vyjádřil
to
formulace
původního
nemluvě.
tomu
by
v podstatě oprávněně)
ho
pro
všechny
to
kdysi
článku
(i
když
názor
tuším,
článku,
Chápu,
nutností
mohla
čímž
vydá­
neoriento­
svůj
skončilo,
autora,
se
Francouzky,
magazínu,
uvedení mého jména jako
tak, jak
zahraničnímu
do
jsem
zdál
některé
a
řešením
„zdvojení"
Měl
se
a ještě k
článku
mi
výživovém problému
iniciativně
následně uznala
změna
se
o jistém
redaktorce
dodaný
redakce
roky
článek
že
aniž
kompletní
by původní autorka
cítit
dotčena
celý přepracovat.
časopisy,
dělal
laického
přejímající
magazín
autora
-23
100
připojil
články
ze
+
zahraničních
1
komentář
zahraničí
českého
by
bylo
zajímavostí,
odborníka.
Ani
to
však
pouze jeden
názorům
la
by
není
dalších.
Nemám
velmi
jediném
uvedenou
a
odpovědná.
„Je
by
by
protože
zase
byly
zveřejněny
svým
obsahem
což by
v
totižplatí,
že
odbornou
pohodlného
alibismu,
tudíž
Názorová pluralita
problém
střed".
konkrétního
lizaci
i
na
nemohu
mít
na
řešení,
materiálu
nemusel
několika
jedno
číslo.
a poučovat
psáno,
v
vyjádřil
nutně
odpovídat
odborníků,
naplni­
To
by
redakce
autorům
zřejmě
to
či
článků,
je
dáno".
níž zkušený
autor
a
veřejnost pobuřující
založeného
nikdo
Vzal
a
vydavatele
že jejich práce
jsem
si
v
poradce
tomto
úspěšných
je,
i
že
především
na
včetně
neříkajícím
to
řešení,
žádá
možno
vlastní
osobnínázory,
nic
naopak je
několik
veřejnost
to ještě pokud
na
kriti­
opakování nej-
faktů".
nenormálního,
dokonce
tom
a
peníze,
je
nenapadnutelných
není nic
může
Nepříjemné
by
že:
zveřejňovat
Jeden
kritizovat
„co
k jednomu
názory
celé
ale připomenout
zahraniční publikace,
správné
a
se
který
těšilo.
úmyslu
soudobého
jednodušších
mne
mají publikovat,
konstatuje,
by
názor,
problému
mýlím,
Stále
pokud
to jen jeho
poznámkou
co
poučení z jisté
producentů
ky
o
Možná se
magazínů, jak
směru
byl
A pokud
polemika
nechtěl číst.
je
ideálnířešení,
odborník,
co
cesta
zveřejnění
jediného
nejjednoduššího,
tvůrčí
k
dalšímu
případně pravda je
přístup.
Je
platného
nenáročného
mi
líto,
poznání.
„někde
ale
v
upro­
a
zcela
na
rea¬
tom
případě
sloužit.
P ů v o d n ě j s e m c h t ě l n a z n a č i t , ž e výše u v e d e n é z c e l a b ě ž n é p r a k t i k y „ p ř e b í r á n í p ř e ­
b r a n é h o " a j e š t ě k t o m u d o n i c h n á s l e d n ě v n e s e n é h o , n i č í m n e p o d l o ž e n é h o , subjek­
tivního názoru vedou k t o m u , že výsledné d o p o r u č e n í je zcela nesprávné. P o z o r zcela objektivně p ř i p o u š t í m , že se to m ů ž e stát d o k o n c e i k o m u k o l i v z o d b o r n í k ů ,
v č e t n ě m ě . Platí t o t i ž „ z á k o n s c h v á l n o s t i " a p o k u d by naštěstí n e p ů s o b i l , u r č i t ě dojde
n a některý z M u r p h y h o z á k o n ů . Z d e j e příklad:
Relativně nedávno
ze
C
se
tradičně převzatá
mohou
tisku
tato
se
z periodik se
informace
toto
objevila
kongresu
vlastní studie
vlivu
C
Jinak
vyvolá
řečeno
stav
dementi
čteném
o
Co
autor
tvrdil,
informoval
připomínajícítěžkou
stěn,
že
dávky
v
odborném
novin,
v
Naneštěstí neuplynulo
v
což
plénum
o
se
sklerózu.
C
v
podáváním
Přestože
se
že
však
původní zpráva
času
na
nad
v jednom
"
500
mg
dávek
o
ame¬
výsledcích
(nutné)
větších
jednalo
a
nedávném
zhoršení jejich
relativně
(poslé¬
vitaminu
vědecko-populámím
„poplašných
dávkách
ke
a
mnoho
smyslu,
vedlo
informace
„syntetického"
nichž byla
tom
dlouhodobého podávánívitaminu
zesílení cévních
objevila
větší
že
když do
"informace
lékař
deníku
že
naplat,
nedostalo.
další „senzační
českém
tom,
dementována,
kardiologů jistý
údajně způsobujících
nosti.
velmi
médii)
vážně poškozovat zdraví.
byla
zveřejněna,
rickém
v jistém
dalšími
studii
denně,
pruž¬
vitaminu
neofici-
ální,
přestože
nebylo
C se
z
velmi
těla
něné a
ve
veřejnost!
obavy
vysvětleno,
rychle
vědeckých
kruzích
Důsledkem
veřejnosti
týkající se
-
dokonce jako
ještě
další
že
vitamin
a
informaci,
C je
zcela
vitaminu
Nesmysl? Možná,
ano?
Jinak
pro
svoje
naopak,
řečeno,
zdá
že
do
„závěr"
vitaminu
už
C
druhá
potravin
vitamin
z
vědců,
Ale
co
NIKDY se
a
současně
zpráva,
látkou,
sloužící
druhu"
Když k
který
se
opráv­
dostal na
poplašná
všeho
džusů.
už hodně brzy
takto,
tento
antioxidanty
zcela jistě.
uvažovat
to
ovocných
jednoho
se
se
rutinně používanou
vlastně jakékoliv
se,
když přebytečný
diskreditace
přídavek
pokud ne
budeme-li
přesto
ten je
názor
že
možné,
sledování nebyla podrobena
že je
směsí a
pouze
a
nivě a jednou
C".
právě
ochranný
respektive
bude
proto,
cereálních
antioxidant,
bylo
metodika
-
Přitom
bonbonů,
asi
nutné kritice,
logickým
vitaminu.
děti,
to
použití především
„konzervační
nápojů pro
by
přestože
obvyklé a
zcela
z jeho
tohoto
jak
vyloučí,
včetně
tomu přidám
upozornil
na
to,
chovají jednou
dočkáme
doby
když na
tom
neodhodláme
příz¬
„soumraku
něco je,
udělat
že
cokoliv
zdraví!
Další příklad _ je z. řady těch, které se staly konkrétně mně:
Vjedné
jsou
ze
100%
měsících
některé
svých
jsem
v
druhy
„jednou
doporučím
že
Ano,
ke
stále
zena
se
jablka
krétně
udělal)
z
výrobců
výrobků? Já
valy,
na
jinak
výrobci,
tom,
si
to
nějaký
informacím.
aby
se
neomyjí,
nebo
Ale
mohu
dokázal,
obávat
asi
levné
suroviny
nápoji
několika
jsou
pouze
se podivily,
tedy je
že
pravda?"
názoru,
informaci
pouze
„odvety"
a
budou
že jeho
ze
pohrávat
se
ony
ještě
víc,
(v
než
vzhledem
mohou
být nale¬
tomto
od toho,
dělají
nyní
plísní
výrobců.
nepříznivé informace
ale především
(což jsem
a
kon¬
rázem
Nakonec,
spotřebitele
to
případě jablka),
vodu,
s jedovatou
strany
tady
nezabránilo
vyšší v případě výrobců pro¬
odrazujících
nové poznatky jsou
by
docházet
džusech
„pustím"
džusy
to
musí
použijí kontaminovanou
šíření informací,
testy
ani
nutně
Riziko je
VŠECHNY jablečné
výrobci
Po
vhodné
zásadní změnu
Konkrétně v jablečných
používají
spojí
líbit
že
kdeže
ale
čemuž
si
se
o
přijatelnými
vodou.
Čtenářky
a
konkrétně,
k
takovouto
A já
uvedl,
zakážu,
Jakmile
nechal
že
pitnou
čekat.
nejednalo
toxinů.
dokonale
námi
publikace
potom je
že
uvedl,
stolní
dlouho
problém,
protože
chápu.
s
verzi
nedala
jsem
poznatky.
nápoje,
veřejnost
odbyt.
si
na
plísní.
by
kvalitní
nové
nedlouho
množství plísňových
ani
poklesne jejich
v
sebe
novými
rozšiřujícím
napadená
dětí
ředit
text formulovat jednoznačně a
levné
někdy
a
v
výživě
však
na
a
pravda je
pohledu
významná
dukujících
která
džusy
měl jsem
se
článku
Reakce
umožněné
změny
věnovaných
musí
jednom
upřesnění,
riziku
džusy,
džusů.
Odpověď zní,
o
publikací,
ovocné
kdo
od nákupu jeho
aby
až
se
dosud.
zveřejňo¬
Je
totiž
netýkají.
M o ž n á j e zveřejňování „ p o d e z ř e n í " e t i c k o u ( n e b o t a k t i c k o u )
chybou či d o k o n c e
„ p o p l a š n o u z p r á v o u " . N i c m é n ě myslím, že to n e b u d e tak h o r k é , všiml j s e m si totiž,
25
že u n á s v ý r o b c ů m n e h r o z í ž á d n é r i z i k o .
Š i k o v n ý v ý r o b c e si najde dost p r á v n í k ů
a o d b o r n í k ů , kteří d o k á ž o u kdykoliv cokoliv (ve p r o s p ě c h v ý r o b c e ) - na p o ž á d á n í a za
t u č n ý h o n o r á ř . N a d r u h é s t r a n ě s e najdou lidé, kteří velmi r á d i j a k é k o l i v „ p o p l a š n é "
a t í m t e d y a t r a k t i v n í zprávy n e j e n o m č t o u , ale s c h u t í je „posílají d á l " , a n i ž by o p r o ­
b l é m u cokoliv věděli. T a k vznikají s k u t e č n ě „zlé d r b y " , k t e r é ve svém d ů s l e d k u velmi
n e b l a z e p ů s o b í nikoliv n a v ý r o b c e , ale n a veřejnost.
26
KAPITOLA 1
FITNESS a
WELLNESS - dvě strany téže mince
P ř e d e v š í m p r o ( h o d n ě ) m l a d é , stejně j a k o í p r o t y dříve n a r o z e n é , b u d e u ž i t e č n é
z t r a t i t p á r s l o v v y s v ě t l e n í m z á k l a d n í c h pojmů.
F I T N E S S je anglický výraz vyjadřující stav (vysoké) ú r o v n ě fyzické z d a t n o s t i ,
spojo­
v a n é s ( d o k o n a l ý m ) z d r a v í m . T a k t o m u a l e s p o ň bylo v p o č á t c í c h t o h o t o t y p u aktivity
v d o b ě , k d y se z a č a l o p r o p a g o v a t b ě h á n í p r o zdraví (jogging) a a e r o b i k .
F i t n e s s bylo zprvu spojeno s typicky a e r o b n í m i , to z n a m e n á v p o d s t a t ě vytrvalost­
n í m i a k t i v i t a m i , k t e r é b y t í m p á d e m m ě l y být p r o v á d ě n y s r e l a t i v n ě n í z k o u i n t e n z i t o u .
P o č á t k y lze d a t o v a t d o o b d o b í , k d y většina v y z n a v a č e k m o d e r n í c h forem a e r o b i k u
(a n y n í t ř e b a „ s p i n n i n g u " ) j e š t ě „ c h o d i l a po h o u b á c h " . T a k é i n y n í lze v U S A vidět
n a d p r ů m ě r n é m n o ž s t v í lidí „ j o g g o v a t " n e b o d o k o n c e j e n „ c h o d i t " p o t é , c o d o š l o
k n ě k o l i k a ú m r t í m n e k r i t i c k ý c h a skrytě n e z d r a v ý c h v y z n a v a č ů j o g g i n g u , což logicky
vedlo
( t ě l o v ý c h o v n é ) l é k a ř e k p r o h l á š e n í , že d a l e k o zdravější n e ž b ě h á n í je r y c h l á
c h ů z e ! M i m o c h o d e m , ve stejném d u c h u to tvrdí i dr. Sears ve své p u b l i k a c i „ V s t u p t e
do zóny".
H l a v n í m m o t i v e m aktivit h n u t í „fitness" byla s n a h a p o d p o ř i t rozvoj fyzické z d a t ­
nosti s o h l e d e m n a t o , ž e d o b r á fyzická k o n d i c e p r o k a z a t e l n ě m á souvislost s d o b r o u
kvalitou zdraví. Z á k l a d e m t é t o filozofie je (asi k p ř e k v a p e n í m n o h a z vás) s t a r o ř e c k á
KALOKAGATHIE,
v překladu
soulad fyzické
h l a v n í m o t t o s t a r o v ě k ý c h Olympijských her.
a d u š e v n í krásy,
sloužící t a k é j a k o
N e j d e o t o , co se z O l y m p i j s k ý c h h e r
v m o d e r n í d o b ě „ v y k l u b a l o " , ale o t o , ž e t o t o m o t t o p ř e s n ě vystihuje p ů v o d n í sokol­
ské h e s l o „ v z d r a v é m těle zdravý d u c h " .
M á l o k d o se totiž stane „ o l y m p i o n i k e m " ,
je-li t ě ž c e n e m o c n ý .
Rozvoj „ a e r o b i k u " je spojován s filmovou h v ě z d o u J a n e F o n d o v o u , byť je zřejmé, že
byla j e n „ n a j a t o u " m e d i á l n ě z n á m o u p r o p a g á t o r k o u . D o k o n c e ani n e n í důležité, ž e „šta­
fetu" od ní převzaly další hvězdy
(jak j i n a k než p o d t l a k e m k o n k u r e n c e
a záměrů
o b c h o d n í k ů ) , k u p o d i v u „ p ů v o d n í m p o v o l á n í m " modelky, j a k ý m i j s o u n a p ř í k l a d C i n d y
Crawford n e b o C l a u d i a Schiffer. N e m y s l í m , že by z r o v n a C l a u d i a se svojí, s p r o m i n u ­
t í m , t é m ě ř a n o r e k t i c k o u p o s t a v o u , byla ideální i n s t r u k t o r k o u a cvičitelkou. Je to oprav­
du j e n můj o s o b n í názor, který v d a n é m k o n t e x t u n e n í důležitý. Na d r u h é straně je d o b ř e ,
že existují videokazety, n a t o č e n é p r o f e s i o n á l k a m i , j a k ý m i b e z e s p o r u j s o u Olga Šípková
n e b o K a t e ř i n a M a s o p u s t o v a , p r o t o ž e j s o u to cvičitelky a „ p e d a g o ž k y " vynikající.
N e d ě l á m s i iluzi, ž e b y v ý z n a m n é m n o ž s t v í ž e n p o d l e t ě c h t o k a z e t d o m a pravidel27
ně a ú s p ě š n ě cvičilo, ale svůj v ý z n a m u r č i t ě mají. T r o c h u m n e však m r z í , že osud
n a k o u p e n ý c h kazet j e v e l m i p o d o b n ý o s u d u ( d o b r ý c h ) k u c h a ř s k ý c h k n i h , p o d l e nichž,
jejich majitelky vaří j e n m á l o k d y . V e velké ř a d ě p ř í p a d ů však m u s í m říci „ n a š t ě s t í " .
P o o d b o r n é s t r á n c e f o r m u l o v a l p r i n c i p y a p o d m í n k y a e r o b n í c h aktivit v č e t n ě zdra­
vé výživy dr.
Kenneth Cooper,
v USA v roce
specialista na s p o r t o v n í m e d i c í n u . J e h o k n i h a v y d a n á
1982 p o d n á z v e m „ T h e A e r o b i c P r o g r a m for T o t a l Well - B e i n g " sice
n e h o v o ř í o p o j m u „fitness", ale t o n e n í d ů l e ž i t é , p r o t o ž e o n ě m t o s k u t e č n ě bylo.
M i m o c h o d e m slovenský p ř e k l a d vyšel t a k é u n á s v r o c e
kýprogrampre
aktivně
zdravie"
(vyd.
Sport
Bratislava).
1986 p o d n á z v e m „Aerobic-
Myslím,
že
svým
způsobem
t a t o k n i h a d o d n e s n e n í p ř e k o n á n a , p r o t o ž e o b e c n é p r i n c i p y v n í p o p s a n é s i stále
zachovávají p l a t n o s t . V u v e d e n é m o r i g i n á l n í m n á z v u j e slovo W E L L - B E I N G , c o ž
je v s o u č a s n o s t i s y n o n y m u m p r o W E L N E S S . J e n o m ž e d o š l o k t o m u , k č e m u dojít
muselo
- díky v r o z e n é s o u t ě ž i v o s t i stejně j a k o díky t e n d e n c i z n e u ž í t cokoliv k byz­
nysu a i d e a l i z a c i , n ě k t e ř í s t o u p e n c i t o h o t o stylu fyzické aktivity z a č a l i p ř e h á n ě t o b j e m
i i n t e n z i t u , č e h o ž l o g i c k ý m d ů s l e d k e m je s o u č a s n é „fitness" j a k o aktivita, vyžadující
n a d p r ů m ě r n ě vysokou ú r o v e ň fyzické v ý k o n n o s t i .
U ž t o n e n í j e n a e r o b i k , ale t a k é
i n t e n z í v n í p o s i l o v á n í ( b o d y b u l d i n g ) , k t e r é s e n a k o n e c stalo s a m o s t a t n o u k a t e g o r i í ,
v n í ž se soutěží na a m a t é r s k é i p r o f e s i o n á l n í ú r o v n i . V ž e n s k é k a t e g o r i i se vyvinulo
s o u t ě ž n í fitness, k t e r é se velmi p o d e z ř e l e blíží k u l t u r i s t i c e , jíž j a k se z d á , je v ž e n s k é
k a t e g o r i i „ o d z v o n ě n o " , p r o t o ž e , c o s i b u d e m e n a m l o u v a t , ž e n y b y n e m ě l y vypadat
fyzicky stejně j a k o k u l t u r i s t é
- muži.
P o d s t a t n é j e , ž e „fitness" v d n e š n í p o d o b ě u ž n e n í „ t o , c o b ý v a l o " , t e d y aktivita
s m ě ř o v a n á k d o b r é m u zdraví, v č e t n ě p ř i m ě ř e n é fyzické z d a t n o s t i , nýbrž sleduje cíl
být c o m o ž n á nejzdatnější, a n i ž b y n u t n o u p o d m í n k o u p ř i h l á š k y d o s o u t ě ž e byl doko¬
n a l ý z d r a v o t n í stav. Vysoké ú r o v n ě v ý k o n n o s t i lze t o t i ž d o s á h n o u t p o u z e za c e n u kaž¬
d o d e n n í h o n á r o č n é h o t r é n i n k u . M n o h o s t o u p e n c ů fitness a a e r o b i k u s k u t e č n ě d e n n ě
cvičí, ř a d a z n i c h d o k o n c e i n ě k o l i k h o d i n d e n n ě , a n i ž by se j e d n a l o j e n o profesio¬
n á l n í cvičitele. Jistě t u š í t e , že t a k o v o u f o r m u aktivity n e p o v a ž u j i za n ě c o zcela ideál¬
n í h o , p r o t o ž e j i b e z n a d s á z k y lze p ř i r o v n a t k j a k é m u k o l i v j i n é m u p r o f e s i o n á l n í m u
s p o r t u , který s e z d r a v í m v ě t š i n o u n e m á n i c s p o l e č n é h o .
Cvičitelky ( a d o jisté m í r y
i cvičitele) fitness v d ů s l e d k u t o h o už mají stejné p r o b l é m y se z d r a v í m , j a k o profesi¬
o n á l n í s p o r t o v c i (-kyně).
F i t n e s s aktivity n a š t ě s t í s o u b ě ž n ě vedly k rozvoji ř a d y j i n ý c h d r u h ů p ů v o d n ě čistě
r e k r e a č n í c h s p o r t o v n í c h aktivit. U n á s je c h v á l y h o d n é n a p ř í k l a d c v i č e n í ž e n s d ě t m i ,
n e b o k o l e k t i v n í c v i č e n í o b n o v e n é h o h n u t í S o k o l . N a r o z d í l o d U S A s e v C R tyto akti¬
vity p ř e s u n u l y „ p o d s t ř e c h u " (tzv. „ i n d o o r " )
- do s p o r t o v n í c h h a l , t ě l o c v i č e n a fit¬
c e n t e r . J e n t a m ( v n ě k t e r ý c h p ř í p a d e c h ) lze h r á t s q u a s h n e b o r i c c o c h e t , č i snad d o k o n ­
ce i t e n i s , p o s i l o v a t a cvičit a e r o b i k , n e b o j e z d i t na k o l e ( „ s p i n n i n g " ) , b ě h a t na b ě h a c í m k o b e r c i a veslovat n a v e s l a ř s k é m t r e n a ž é r u .
M o d e r n í sportovní centra dokonce
disponují k o m p l e t n í m v y b a v e n í m v č e t n ě b a z é n u a r e g e n e r a č n í c h linek (tzv. fyzikální
28
regenerační
procedury),
v
mimořádných
případech
poskytují
speciální
vyšetření
fyzické z d a t n o s t i , v č e t n ě m e t o d , j i n a k u ž í v a n ý c h j e n s p o r t o v n ě - l é k a ř s k ý m i o d d ě l e n í ­
m i s p e c i a l i z o v a n ý c h klinik. A t o s e m i líbí. T o j e o n e n ideál. J e n t a k j e m o ž n é , aby
fyzická aktivita byla n a p r o s t o b e z p e č n á , p r o s p ě š n á a j e n t a k se do ní m ů ž e zapojit co
nejvíce
lidí j a k é h o k o l i v věku.
S o u b ě ž n ě s r o z v o j e m fitness aktivit se objevily další, v e l m i j e d n o s t r a n n ě z a m ě ř e n é
pouze
na
fyzickou
BODYBUILDING.
krásu
těla.
Mám
na
mysli
kulturistiku
-
anglicky
K u l t u r i s t i k a se v p o s l e d n í c h l e t e c h stala specifickou s p o r t o v n í
č i n n o s t í , k t e r o u v p ř í p a d ě , ž e j e p r o v o z o v á n a s o u t ě ž n ě , již n e l z e c h á p a t j a k o fitness
n e b o r e k r e a č n í sport, cílený k p o d p o ř e zdraví. N a o p a k . N a d r u h é s t r a n ě j e t ř e b a při¬
z n a t , že p r á v ě k u l t u r i s t i k a v její k o n d i č n í f o r m ě p a t ř í do „fitness", t a k ž e je d o b ř e , že
s e stala j e h o s o u č á s t í . R e k r e a č n í forma kulturistiky b y m ě l a být c h á p á n a nikoliv j a k o
narcistická úchylka m a l é skupiny z a m i n d r á k o v a n ý c h n a r k o m a n ů , n e b o j a k o p a t o l o ­
gický e x h i b i c i o n i s m u s , n ý b r ž j a k o projev c h v á l y h o d n é s n a h y „ v y p a d a t d o b ř e " .
se
dokonce
považovat
za j e d n u
z
velmi
zdraví
prospěšných
fyzických
Může
aktivit.
Nesklouzne-li do použití nelegálních p o d p ů r n ý c h prostředků.
S p o r t o v n í t r é n i n k , byť r e k r e a č n í ú r o v n ě , b y n e m ě l být j e d n o s t r a n n ě z a m ě ř e n p o u z e
n a A E R O B N Í aktivity, p r o t o ž e j e h o c í l e m j e p o m o c i získat a d l o u h o u d r ž e t „přiměře¬
n o u " svalovou h m o t u . S k u t e č n ě z d r a v é nejsou d o k o n c e ani příliš ú z c e s p e c i a l i z o v a n é
s p o r t o v n í aktivity, v č e t n ě o n o h o p ů v o d n í h o j o g g i n g u , a t o p ř e d e v š í m v p ř í p a d ě , k d y
se z m ě n í z r e k r e a č n í h o na „ r e k r e a č n ě - s o u t ě ž n í " běhání, a n a k o n e c už vůbec n e , pokud
j e h o v y z n a v a č obětuje v z e s t u p u v ý k o n n o s t i d o s l o v a v š e c h n o , v č e t n ě r o d i n n ý c h vzta¬
hů a zdraví v l a s t n í c h d ě t í , k t e r é do stejných aktivit n u t í p r o t i j e j i c h vůli a n a v z d o r y
tělesným dispozicím.
Stačí s e p o d í v a t n a nejlepší v e všech k a t e g o r i í c h „ a m a t é r s k ý c h "
b ě ž c ů , abyste p o c h o p i l i , že se v ž á d n é m p ř í p a d ě n e j e d n á o j e d i n c e h a r m o n i c k é psy¬
c h i c k y i fyzicky. U ž n a p r v n í p o h l e d „ n e k y p í " z d r a v í m . P r o p a d n o u - l i r e k r e a č n ě - s o u - t ě ž n í m u v y t r v a l o s t n í m u b ě h á n í ženy, v k o n e č n é m d ů s l e d k u to m ů ž e vést ke zvýšení
rizika rozvoje n ě k t e r ý c h ( m o ž n á dost v á ž n ý c h ) z d r a v o t n í c h p r o b l é m ů .
Lesk a bída n á r o č n ý c h cvičení
J e m i j a s n é , ž e s t o u p e n c i výše z m í n ě n ý c h fyzicky n á r o č n ý c h aktivit b u d o u t ě m i t o
a d a l š í m i m y š l e n k a m i p o b o u ř e n i . S t í m se však m u s í v y r o v n a t o n i . M ě l i by m í t sílu
„ p o h l é d n o u t p r a v d ě d o t v á ř e " . N e d o k á ž í - l i objektivně u v a ž o v a t , n e m u s í u ž dál číst.
To proto, že m u s í m znovu a důrazně opakovat j e d n o :
Nekriticky
přeháněná fyzická
aktivita
odpovídá
rčení „všeho
moc
škodí".
Vždy, když v i d í m úsilí m á l o t r é n o v a n ý c h , ale o to víc d y c h t i v ý c h dívek a ž e n , sta¬
čit t e m p u p r o f e s i o n á l n í cvičitelky, j e m i j a s n é , ž e t o , c o p r o n ě k o l i k „ v y v o l e n ý c h " j e
skutečným A E R O B I K E M , tedy cvičením relativně nízké intenzity, při n ě m ž se jako
29
zdroj
e n e r g i e využívají s k o r o v ý h r a d n ě tuky (k t o m u potřebují kyslík, c o ž je v
pře¬
k l a d u aktivita a e r o b n í ) , je p r o c v i č e n k y - r e k r e a n t k y , z á t ě ž n a t o l i k i n t e n z i v n í , že
z a e r o b i k u se stává d o s l o v a a do p í s m e n e A N A E R O B I C , t o t i ž z á t ě ž , p ř i n í ž se spalu¬
jí skoro v ý h r a d n ě cukry (bez p ř í s t u p u kyslíku). Výsledkem je n e v h o d n ě vysoká pro¬
d u k c e l a k t á t u (kyseliny m l é č n é ) . N á s l e d u j e z n a č n á bolest svalů c e l é h o těla a součas¬
n ě s t o u p á r i z i k o z r a n ě n í . P o c v i č e n í n a s t u p u j e o b r o v s k á chuť n a s l a d k é , logicky, pro¬
t o ž e d o š l o k t é m ě ř t o t á l n í m u v y č e r p á n í z á s o b g l y k o g e n u . A v t o m je skryta o n a „ b í d a " ,
p r o t o ž e t a k o v é c v i č e n í sice posiluje svaly a o b ě h ,
ale v ž á d n é m p ř í p a d ě c v i č e n k y
nezbaví p ř í p a d n é nadváhy!
Odliv n á v š t ě v n i c a e r o b i k u motivuje o d b o r n í k y k f o r m u l a c i d a l š í c h , o p ě t atraktiv¬
n í c h forem c v i č e n í , j a k ý m i n y n í j s o u n a p ř í k l a d s p i n n i n g
(jízda n a p e v n é m bicyklu
podle instruktora), n e b o tae-bo (modifikace kick-boxu). Přestože se spinning nebo
„ r o w i n g " ( v e s l o v á n í n a t r e n a ž é r u ) p o d vlivem s k u p i n o v é h o c v i č e n í z a v e d e n í profesi¬
o n á l n í h o i n s t r u k t o r a a s n a h y v y r o v n a t se z d a t n ě j š í m c v i č e n k á m , m ů ž e stát p r o „slab¬
ší" j e d i n c e r i z i k o v ý m , j e d n u v ý h o d u p ř e c e j e n - o p r o t i j a k é m u k o l i v j i n é m u c v i č e n í m á , šetří t o t i ž k l o u b y a do jisté m í r y i o b ě h . Na r o z d í l od t a e - b o , k t e r é je v e l m i nároč¬
né na koordinaci, p ř i č e m ž přináší riziko zranění kyčelních a k o l e n n í c h kloubů (náhlé
rotace a výkopy).
Výsledkem o b d o b n ý c h ú v a h o d b o r n í k ů p o c e l é m světě n a k o n e c byla f o r m u l a c e jed¬
n o d u š š í c h a m é n ě n á r o č n ý c h m o d e l ů aktivity, k t e r é n á s l e d n ě d o s t a l y j i n ý , vlastně
p ů v o d n í název, t o t i ž aktivita (a c v i č e n í ) p r o zdraví - v a n g l i c k é m o r i g i n á l u „well¬
n e s s " . Je to z k r a t k a p ů v o d n í h o „well - b e i n g " dr.
Coopera. J e d i n ý m c í l e m t é t o akti¬
vity je docílit stavu, k d y se č l o v ě k „cítí d o b ř e " , c o ž ale m u s í p l y n o u t z t o h o , že je
(relativně a p o k u d m o ž n o vlastně co nejvíce) - zdravý.
Opakuji: c í l e m „ w e l l n e s s " je
z a c h o v a t si zdraví co nejdéle (když už ne stále), a t a k se d o ž í t v y s o k é h o věku v d o b r é
k o n d i c i . A s a m o z ř e j m ě - zlepšit si t a k kvalitu života.
T a t o aktivita by m ě l a v y h o v o v a t v ě t š i n ě lidí, d o k o n c e i t ě m , k t e ř í n e t o u ž í po spor¬
t o v n í m s o u t ě ž e n í , b a d o k o n c e a n i p o j a k é k o l i v j i n é f o r m ě r e k r e a č n í s p o r t o v n í aktivi¬
ty s a r g u m e n t e m , že j s o u stejně zdraví j a k o jejich sportu holdující vrstevníci. J i n í
o d p ů r c i sportu zase nemají r á d i c v i č e n í v e fitcentru n e b o t ě l o c v i č n ě , p r o t o ž e j s o u t o
i n d i v i d u a l i s t é a v k o l e k t i v u se n e c í t í d o b ř e . To n e z n a m e n á , že je p r a v d a , že d o b r é h o
zdraví lze d o s á h n o u t a u d r ž e t si ho i bez j a k é k o l i v fyzické aktivity a s p o r t u . S k u t e č n ě
N E L Z E . F y z i c k á n e a k t i v i t a s e dříve n e b o později projeví ř a d o u z d r a v o t n í c h problé¬
m ů , mezi nimiž takové, jako jsou třeba chronická zácpa u žen, bolesti v zádech
u m u ž ů , c h r o n i c k á ú n a v a a n a d v á h a ( u o b o u p o h l a v í ) , j s o u j e š t ě t ě m i m é n ě nebezpeč¬
nými.
P ř e s t o ž e n e l z e s a b s o l u t n í j i s t o t o u p r o k á z a t , ž e „ c v i č í c í " č á s t p o p u l a c e s e dožije
v ý z n a m n ě vyššího věku než „ n e c v i č í c í " , je n e s p o r n é , že celková kvalita života
fyzicky ( s p o r t o v n ě ) a k t i v n í s k u p i n y p o p u l a c e j e v y š š í a p ř e t r v á v á a ž d o v y s o k é ­
ho věku.
30
Ze
skupiny
gorie
"
votně
se
„cvičících"
naprosto
ohroženou.
by
rodiče
o
dokonalý
ke
všemu
odborníků.
naprosto
Protože
těchto
se
s
Regenerace
aktuální
a
a
vrcholovým
dostatek
a především
nejvyšší
vyčleňuji profesionální sportovce,
normálu
dětí mít
vývoj
co
ovšem
vymyká
o
stává
se
sportem
soudnosti
naopak
často
a
začíná
informací k
souběžnou prevenci,
výkonnost.
prevence
Bohužel,
vzniku
protože
skupinou
již
trvalých
v
útlém
tomu,
nikoliv jen
zatím je
to
poškození je
tato
„kate­
nadprůměrné zdra­
aby
o
věku,
dokonalou
pouze
měli
se postarali
a ještě
přání soudných
něco,
co
rodiče
nezajímá.
Je s m u t n é , když v d n e š n í d o b ě d o s t a t k u i n f o r m a c í o n e b l a h é m d ů s l e d k u d l o u h o d o ¬
bé fyzické neaktivity se stále lze setkat s l i d m i , kteří N I K D Y (ani t r o c h u ) n e s p o r t o v a ­
l i a p r a v d ě p o d o b n ě , p ř e s t o ž e jsou m l a d í ,
ani N I K D Y sportovat n e b u d o u .
ze z n á m ý c h o s o b n o s t í d o k o n c e o t e v ř e n ě prohlašuje,
Mnoho
že j a k á k o l i v fyzická aktivita, t í m
spíše sport, je j i m n a p r o s t o cizí. N e p ů s o b í na ně ani častý k o n t a k t se s p o r t o v n ě zalo¬
ž e n ý m i kolegy,
n e n e c h a j í se p ř e s v ě d č i t m e d i á l n í m z d ů r a z ň o v á n í m p o z i t i v n í h o efektu
cvičení na zdraví. T i t o lidé z á m ě r n ě „ n e s l y š í " ani na a r g u m e n t , že fyzická aktivita je
„ v e n t i l e m " u v o l ň u j í c í m n a p ě t í , p r a c o v n í p ř e t í ž e n í a stres o b e c n ě .
P r o samotné sportovní hnutí je tragické, když je n u t n é konstatovat, že v zemi, kde fit¬
ness vzniklo, tedy v USA,
stále stoupá již beztak kritický výskyt obezity. Vadí mi,
že
k p o d o b n é situaci se schyluje i u nás, protože zde trpí nadváhou, ne-li obezitou, celých
60 % žen nad 40 let a celých 40 % mužů nad 50 let. Je alarmující slyšet, že p ř e d č a s n ě umí¬
r á m e na civilizační choroby, kterým b y c h o m m o h l i předejít, nebo jejichž vznik je m o ž n é
alespoň oddálit do vysokého věku, d o k o n c e s j e n relativně malým (fyzickým) úsilím.
Sportje
zdravotní
prevence
v
širším
smyslu
slova
N e d o s t a t e k p o h y b u se projevuje š p a t n ý m d r ž e n í m těla již u m a l ý c h dětí,
stejně j a k o
p r o b l é m e m n a p r o s t o o d l i š n ý m , totiž „skrytou o b e z i t o u " (štíhlost j e u m n o h a lidí j e n
relativní, p r o t o ž e je z p ů s o b e n a n e d o s t a t k e m svalové h m o t y a t u d í ž r e l a t i v n ě vysokým
• m n o ž s t v í m t ě l n í h o t u k u ) . M n o h o dívek ve věku n e c e l ý c h 18 let n a o p a k trpí zjevnou
n a d v á h o u n e b o c e l u l i t i d o u ( m n o h d y o b o j í m ) . Většina z n i c h si n e u v ě d o m u j e , že již
v č a s n é m o b d o b í života je
„falešná štíhlost" k u p o d i v u
spojena se zvýšeným r i z i k e m
aterosklerózy, ale p ř e d e v š í m dalších c i v i l i z a č n í c h o n e m o c n ě n í - dívky, které v dětství
nebyly správně živeny, m o h o u ve vyšším věku trpět o s t e o p o r ó z u , n a p ř í k l a d .
Omlou¬
v á m se za t u t o p e s i m i s t i c k o u „vsuvku". M o ž n á to je o n o již z m í n ě n é a zcela zbyteč¬
né „ s t r a š e n í " , já to však považuji za k o n s t a t o v á n í reality.
S p e c i f i k a vvživv ž e n ?
P ř e s t o ž e j s e m na t o t o t é m a již n ě k o l i k r á t psal, v r a c í m se k n ě m u o p ě t , ale „ t r o c h u
j i n a k " . V r a c í m se, p r o t o ž e to považuji za velmi d ů l e ž i t é . F e m i n i s t k y asi n e b u d o u rády,
když si teď p ř e č t o u , že ženy se v ý z n a m n ě liší od m u ž ů nejen fyzicky,
logicky a psychicky.
ale t a k é fyzio¬
P ř e d e v š í m nemají fyzické ( p r e ) d i s p o z i c e p r o sport silového typu
31
a d o k o n c e nemají jakýsi „ p ř i r o z e n ý p u d " k fyzické aktivitě. To má p ř e d e v š í m ve střed¬
n í m a starším věku ř a d u n e p ř í z n i v ý c h , ne-li d o k o n c e kritických d ů s l e d k ů . Je t o m u tak
i p r o t o , že se nyní lidé dožívají relativně vyššího věku. P r o t o se ve svých p u b l i k a c í c h
věnuji
ženám
stejně
intenzivně jako
označované mužským rodem.
„sportovcům",
kategorii,
téměř
automaticky
D o p o r u č u j i j i m p r a v i d e l n o u fyzickou aktivitu j a k o p r e ­
ventivní p r o s t ř e d e k , p ř e d e v š í m s o h l e d e m na rozvoj n a d v á h y a o s t e o p o r ó z y .
Stejně j a k o by se měl lišit z p ů s o b cvičení žen od cvičení m u ž ů , m ě l a by t a k é jejich
výživa být do u r č i t é míry o d l i š n á od výživy m u ž ů . D ů s l e d k e m t o h o , že t o m u tak n e n í ,
je
fakt,
že u
většiny
ž e n s k é p o p u l a c e dojde k vývoji
nadváhy
mnohem
dříve n e ž
u m u ž ů , č a s t o již p ř e d d o s a ž e n í m věku 30 let, tedy v d o b ě , kdy je většina z n i c h rela­
tivně k r á t c e v d a n á a má ( m a l é ) děti.
S p o s t u p u j í c í m v ě k e m se zvyšuje riziko, že se
n a d v á h a (u t ě c h t o žen) z m ě n í v o b e z i t u . P ř e s t o ž e by do u r č i t é míry p o d o b n ý vývoj
m o h l být c h á p á n j a k o „fyziologicky n u t n ý " ,
p r o t o ž e je to v o č í c h n ě k t e r ý c h kolegů
vlastně p ř i r o z e n ý d ů s l e d e k t ě h o t e n s t v í a později projev s t á r n u t í , myslím si o s o b n ě , že
nyní již existují postupy,
které t a k o v é d e v a s t a c i o r g a n i s m u d o k á ž í z a b r á n i t .
Ž á d n á žena n e m u s í být d o s a ž e n í m n e b o p ř e k r o č e n í m věku 45
-
50 let fyzicky
„ o d e p s a n á " , p o k u d k t o m u s a m a a to do z n a č n é míry vlastní vinou „ n e d o s p ě j e " . A u t o ­
m a t i c k y se p ř e d p o k l á d á , že dívky a m l a d é ženy se rády oblékají, líčí, d o k o n c e m n o h é
z n i c h i p r a v i d e l n ě cvičí. Stejně a u t o m a t i c k y se p ř e d p o k l á d á , že ženy, které mají rodi­
n u , p o s t u p n ě od u v e d e n ý c h p r a k t i k ustupují. Vysvětluje se to n e d o s t a t k e m času,
ale
stejně t a k i n e d o s t a t e č n o u m o t i v a c í .
Je skutečností,
že čím je žena starší,
tím
víc
by o sebe měla dbát.
N i k o l i v však p o u ž i t í m větších vrstev m a k e - u p u . Ty z žen, které v m l a d š í m věku byly
fyzicky aktivní,
mají v ý h o d u , p r o t o ž e z á k l a d e m pozdější p r e v e n c e je návyk,
získaný
již v dětství a r e a l i z o v a n ý i ve s t ř e d n í m , p r o d u k t i v n í m věku. P o k u d se ženy již v t o m t o
„ m l a d š í m " věku n e n a u č i l y fyzickou aktivitu c h á p a t j a k o p ř i r o z e n o u součást m o d e r n í ­
ho života, h r o z í r e á l n é riziko, že se k t o m u n e d o p r a c u j í nikdy. Ke své vlastní škodě.
N a d v á h a a cvičení u žen?
M e z i ž e n a m i , j a k se zdá, n e n í oblíbenější t é m a n e ž (na j e d n é straně) vaření a děti a na
d r u h é t o t á l n í opak, t o t i ž p r o b l é m y s n a d v á h o u . V p ř e d c h o z í části t é t o kapitoly j s e m
z á m ě r n ě n a d h o d i l fyziologické rozdíly m e z i m u ž i a ž e n a m i . Souvisí to s dále ř e š e n ý m
problémem.
Ž e n y nemají v ý z n a m n o u p r o d u k c i t e s t o s t e r o n u . Ž e n s k é p o h l a v n í h o r m o n y nemají
t a k v ý r a z n o u p r o t e i n - a n a b o l i c k o u aktivitu j a k o t e s t o s t e r o n z č e h o ž p l y n e , že n a d b y ­
t e č n é bílkoviny přijaté stravou se m i n i m á l n ě z jisté části p ř e m ě n í na T U K . Velký n a d ­
bytek bílkovin
k r o m ě t o h o přispívá k o d v á p n ě n í
kostí ( p ř e d e v š í m ve
starším věku)
a m ů ž e také být j e d n í m ze s t a r t o v a c í c h m o m e n t ů o s t e o p o r ó z y v p ř í p a d ě , kdy k n ě m u
32
existují v r o z e n é d i s p o z i c e .
K e vzniku o s t e o p o r ó z y ovšem z á s a d n í m z p ů s o b e m přispí­
v á n e d o s t a t e k p o h y b u ! Ž e n y , které c h r o n i c k y nesportují a p ř i t o m t r a d i č n ě j e d í m n o h o
t u č n ý c h živočišných p o t r a v i n , se n e m o h o u divit, že od u r č i t é h o věku fyzicky chátrají
a s o u č a s n ě přibývají
na váze.
M o d e r n í ž e n a n e m u s í být h u b e n á j a k o „ t y č k a " ( n e b o m o d e l k a ? ) , j d e o t o , aby s i
díky d o b r é k o n d i c i u d r ž e l a zdraví a p s y c h i c k o u p o h o d u ( p ř e s t o ž e v t o m ž e n á m my
muži vydatně b r á n í m e ) .
K u p o d i v u „ p ř i m ě ř e n á v á h a " , k t e r o u m l a d á g e n e r a c e (zejmé­
na ta aktivně sportující) n ě k d y c h á p e j a k o n a d v á h u , je v o b d o b í p ř e c h o d u a t ě s n ě po
n ě m u r č i t o u j i s t o t o u , že n e j e n o m n e d o j d e k o s t e o p o r ó z e , ale že se p r o d l o u ž í aktivní
věk a u d r ž í zdraví.
F y z i o l o g i c k é d i s p o z i c e ž e n pro r ů z n é t y p y c v i č e n í
Z e n y jsou
fyziologicky
disponovány
spíše
„vytrvalostně".
Případný
posilovači
tré­
n i n k m u s í být r e a l i z o v á n s p o m ě r n ě m a l ý m i z á t ě ž e m i , n e b o j e n tzv. „s vlastní v á h o u " .
N i c m é n ě ženy j s o u , byť t r o c h u m é n ě n e ž m u ž i , i n d i v i d u á l n ě r ů z n ě citlivé n a p o s i l o ­
vání. Na rozdíl od m u ž ů však m o h o u d o s á h n o u t větších ú s p ě c h ů i ve s t ř e d n í m věku.
Dokonce
nejoptimálnějším
podržme,
řeknou
35.
r o c e věku
si
obdobím je
doba po ukončení
teď ženy - č t e n á ř k y .
najednou
zjišťují,
že jejich
Opravdu,
„image"
ženy,
kojení!
No
to
které z a č n o u
se r a d i k á l n ě m ě n í ,
se tedy
cvičit po
samozřejmě
k lepšímu.
P r o b l é m t r á p í c í většinu žen, p ř e s t o ž e vypadají fyzicky d o b ř e , je p o c i t „že by měly
něco shodit".
B o h u ž e l k realizaci většinou n e d o j d e , což je chyba v p ř í p a d ě , kdy se
nejedná p o u z e o „ p o c i t " , ale o realitu. Z k u š e n o s t i , získané d l o u h o l e t o u s p o l u p r a c í
v s o u k r o m ý c h r e d u k č n í c h k u r s e c h , m n e vedou k závěru, že ř a d a žen n e m u s í „ n ě c o "
shodit v e smyslu snížení t ě l e s n é h m o t n o s t i , ale ž e o n o „ n ě c o " z n a m e n á n a d b y t e č n ý
tuk. T e n b y měl být „ v y m ě n ě n " z a svalovou h m o t u . L z e t o h o d o s á h n o u t j e d i n ě k o m ­
binací cvičení
a odpovídající
stravy!
Cvičení ž e n M U S Í z a h r n o v a t D V Ě z á k l a d n í aktivity:
a/
vytrvalostní
b / silově v y t r v a l o s t n í
Vytrvalostní
ního
cvičeníje
tuku především
základní
na
dolních
prevencíaterosklerozy,
končetinách
a
pomáhá
zadečku
a
odstranění
zlepšuje
podkož­
metabolismus.
I n t e n z i t a cvičení by n e m ě l a p ř e k r o č i t 75 % m a x i m á l n í individuální t e p o v é frekvence,
zato by m ě l a být p r o v á d ě n a a l e s p o ň 40 m i n u t a po d o s a ž e n í u r č i t é ú r o v n ě fyzické
z d a t n o s t i by m ě l a být r e a l i z o v á n a m i n i m á l n ě 2-3x t ý d n ě .
Lze střídat jogging, c h ů z i ,
aerobik, k a l a n e t i k u (v s o u č a s n o s t i již t é m ě ř z a p o m e n u t o u , ale zcela n o v ě k o n c i p o v a ­
n o u ) , j í z d u na s t a c i o n á r n í m kole i v t e r é n u . . . p r o s t ě cokoliv, co d o t y č n é ž e n ě vyho33
vuje j a k fyzicky, t a k i o r g a n i z a č n ě . N e j l e p š í ř e š e n í v š a k j e u v e d e n é t y p y a k t i v i t p r a v i ­
d e l n ě střídat.
Silově
tou
-
vytrvalostní cvičenípomůže
a
současně
k
významně přispěje
nahrazení přebytečného
k prevenci
tuku
svalovou
hmo­
osteoporózy.
P o k u d však p o u z e posilujete n e b o cvičíte s příliš v y s o k o u i n t e n z i t o u , n e d o s á h n e t e
p o k l e s u t ě l e s n é h m o t n o s t i , n a o p a k , n e z m ě n í t e - l i s o u č a s n ě styl s t r a v o v á n í , d o k o n c e
dojde k j e j í m u v z e s t u p u . T e n t o efekt j e z p ů s o b e n v z e s t u p e m m n o ž s t v í svalové h m o t y ,
p ř í p a d n ě i části t u k u , přejídáte-li se. T o v ě t š i n a ž e n n e l i b ě n e s e , m ů ž e t o d o k o n c e vést
k deziluzi a k u k o n č e n í aktivity.
P ř i t o m j a k o d ů k a z p ř í z n i v é h o p ů s o b e n í by m o h l o
p o s t a č i t už j e n p o u h é k o n s t a t o v á n í , že se z m ě n i l y p r o p o r c e a „ t ě l o se z p e v n i l o " , c o ž
s e d á objektivně z m ě ř i t s t a n o v e n í m p o d k o ž n í h o n e b o c e l o t ě l n í h o t u k u i m ě ř e n í m
„obvodů".
Jen
tak
Oba
základní typy
mimochodem:
cvičení lze
ribstol se šikmou
nepřístupný,
realizovat
i
doma!
také ne,
lavičkou
Bicyklový
totéž platí i
není
ergometr
o
ručních
ekonomicky
činkách...
Pozor!
1. Cvičení,
2.
alespoň
zvýšeným
příjmem
libového
masa.
V
je
průběhu
v jeho
energie,
prvních
základní podmínkou
která
však
prvních
a
to
několika
úspěchu
musí pokračovat po
obdobích,
ani
měsíců
ve
po
souběžná
celý
život.
34
formě
NESMÍ
proteinů,
zahájení
změna
být provázeno
to
pravidelného
způsobu
podvědomým
znamená
například
cvičení
stravování,
KAPITOLA 2
Za
vším
hledej ženu
U d ě l a l bych základní chybu, p o k u d bych v publikaci, věnující se ž i v o t n í m u stylu a „vaře­
n í " neuvedl informace, které b u d o u zajímat (hlavně) ženy, neboť je logické:
H l e d a t ž e n u z a v š í m , t e d y t a k é z a s n a h o u u d ě l a t n ě c o p r o svoje zdraví ( i pro zdra­
ví svých blízkých), tím spíše „za vařením".
Většinou je
tuji,
ní,
že
ale
to právě ona,
moderní ženy
naopak,
kdo
někdy
chtějí (a
se
(po
měly
stará
o
právu)
by)
hladové
žaludky
odmítají žít pouze
být
co
svých
nejbližších.
starostí o
rodinu
nejdéle přitažlivé a
zdravé, fyzicky
Respek­
a
vaře­
i psy¬
chicky.
T e o r e t i c k y i p r a k t i c k y vzato je v d n e š n í d o b ě z n a č n á š a n c e docílit a u d r ž e t si k o n ­
dici a p ě k n o u p o s t a v u i do r e l a t i v n ě p o z d n í h o věku. F i t c e n t e r a t ě l o c v i č e n , v n i c h ž lze
cvičit v š e c h n y m o ž n é formy a e r o b i k u n e b o posilovat, j e d o s t a t e k .
Informací, jak to
dělat, je v p o d s t a t ě t a k é dost. Vždyť vycházejí p u b l i k a c e , v ě n o v a n é u d r ž o v á n í d o k o n ­
ce i j e d n o t l i v ý c h p a r t i í těla.
Netvrdím,
že v š e c h n y j s o u f o r m u l o v á n y fyziologicky
s p r á v n ě , p ř e s t o m o h o u být v o d í t k e m a i n s p i r a c í . K d i s p o z i c i j s o u v i d e o k a z e t y se cvi­
č e n í m všeho druhu (a úrovně).
N y n í z a b r o u s í m t a k é do o b o r ů , souvisejících s „fitness a w e l l n e s s " v t o m smyslu,
že se s v á m i p o d ě l í m o z k u š e n o s t i , které j s e m získal n e j e n o m p ř e d c h o z í praxí, ale t a k é
díky zcela n o v é f o r m ě šíření osvěty, a to v p o d o b ě „ i n t e r n e t o v s k é p o r a d n y " . Č t e n á ř k y
-
surférky ( a n o , j s o u to t é m ě ř bez výjimky ženy, r e s p e k t i v e spíše dívky ve věku m e z i
1 5 - 2 5 roky) mi píší o svých p o k u s e c h o vlastní ř e š e n í ( p o h ř í c h u se j e d n á o p r o b l é ­
my s v á h o u ) a žádají rady, d o p o r u č e n í a z a s l á n í k o n k r é t n í c h p o s t u p ů , které by je zba­
vily stresu z n a d v á h y n e b o s t í m spojených o b t í ž í , n e b o vysvětlení j e j i c h p ř í č i n . Ž á d a ­
jí m n e o n á z o r na d o p o r u č e n í , z v e ř e j ň o v a n á v r ů z n ý c h v m é d i í c h . M u s í m p ř i z n a t , že
j e m i z a „ m u ž s k é p o k o l e n í " a ž t r a p n ě , m u s í m - l i k o n s t a t o v a t , ž e zájem z e strany m u ž ů
je nepatrný.
P ř e d e v š í m n a t o m t o m í s t ě prohlašuji, ž e správný j e jakýkoliv p o s t u p , j e h o ž zákla­
d e m je p r a v i d e l n á fyzická aktivita, ať už je její typ jakýkoliv. Je tu o v š e m j e d e n r o z ­
por, který spočívá v t o m , že h l a v n í m m o t i v e m c v i č e n í by m ě l a být s n a h a docílit d o b r é
fyzické z d a t n o s t i j a k o z á k l a d n í p o d m í n k y d o b r é h o zdraví.
(tolik ž á d a n á ) „ š t í h l o s t " . A to v š e c h n o p r o t o , že:
Život je pohyb a pohyb je život!
35
C í l e m n e m ů ž e být j e n
CO
(ještě) N E V l T E
O VÝŽIVĚ
(i ve sportu)
•
SVĚT KULTURISTIKY
S p r á v n ý m cílem cvičení je d o b r á k o n d i c e , kterou si n e l z e plést s v ý k o n n o s t í profesi­
o n á l n í h o s p o r t o v c e . D o b r á k o n d i c e s o u č a s n ě přispěje k subjektivnímu p o c i t u „ p l n é h o
zdraví". T e n t o stav však n e n í p ř í m o závislý na d o k o n a l é p o s t a v ě . Ani ti nejlepší svě­
toví sportovci n e m u s í n u t n ě mít ideální postavu.
N e d o v o l í t o jejich s p e c i a l i z a c e .
kategoricky
specifikovat.
Každý
M n o h d y d o k o n c e ani n e m o h o u !
M i m o t o pojem „dokonalá postava" je něco, co nelze
má j i n ý vkus
a jiné
požadavky.
Dokonalé
m n o h d y n e d o c í l í t e ani nejlépe p r o p r a c o v a n ý m s y s t é m e m cvičení
postavy
a výživy, p r o t o ž e
neexistuje cvičení ani strava, kterou by bylo m o ž n é d r a m a t i c k y (to z n a m e n á z á s a d n ě )
z m ě n i t tvar postavy, d a n ý v r o z e n ý m i d i s p o z i c e m i . N e p o d l é h e j t e zoufalství z t o h o , že
n e m á t e a asi mít n e b u d e t e „ v y t o u ž e n é tvary v y s n ě n é h o i d e á l u " , p r e z e n t o v a n é h o ilus­
t r o v a n ý m i magazíny. M i m o c h o d e m , n e n í p r o b l é m u d ě l a t fotografii tak, aby se ze sní­
m a n é h o objektu, který N I K D Y nebývá d o k o n a l ý , stal b e z c h y b n ý m o d e l . Neboť ř e č e ­
no s klasikem, s k u t e č n ě a o p r a v d u „ n i k d o n e n í d o k o n a l ý " .
Na s t r á n k á c h i n t e r n e t u , na m ý c h p o r a d n á c h a z dopisů se d o v í d á m , že většina dívek
je n e s p o k o j e n a se svou p o s t a v o u , často t a k é „ c í t í m " mezi řádky, že tazatelky by c h t ě ­
ly (a p o t ř e b o v a l y ) p o m o c i při řešení z d r a v o t n í c h p r o b l é m ů , které se však obávají uvést,
n e b o je n e u m í d o b ř e p o p s a t . M n o h e m víc než je mi milé j s e m ž á d á n o „zaslání něja­
k é h o j í d e l n í č k u " , který by p o d l e z j e d n o d u š e n ý c h představ t a z a t e l e k zajistil d o k o n a l o u
postavu, aniž b y c h měl o d o t y č n é alespoň ty nejzákladnější i n f o r m a c e . M n o h o mla­
d ý c h žen se n a i v n ě d o m n í v á , že tajemství ú s p ě c h u tkví v nějaké „ z á z r a č n é " dietě n e b o
specifické skladbě stravy, n e b o d o k o n c e j e n v n ě k o l i k a p o t r a v i n á c h .
O b č a s si p ř e č t u
zaslané jídelníčky, v n i c h ž m a r n ě h l e d á m například j e n m i n i m á l n í n u t n é m n o ž s t v í kva­
litních bílkovin. Většina dívek si r a c i o n á l n í stravu p l e t e s výhradní k o n z u m a c í těstovin,
músli a o v o c e . Odpověď, kterou p o t é zašlu, je v m n o h é m překvapí, p r o t o ž e chci vědět
například krevní skupinu, m n o ž s t v í tuku na r ů z n ý c h p a r t i í c h , typ postavy a p ř í p a d n é
z d r a v o t n í p r o b l é m y , b a d o k o n c e n ě c o tak i n t i m n í h o , j a k o j e p o u ž i t í a n t i k o n c e p c e .
A ještě ke všemu i p r o b l é m y p s y c h i c k é h o rázu. M n o h d y m u s í m tazatelku u p o z o r n i t na
t o , že k p r o b l é m ů m , na které si stěžuje, se „ d o p r a c o v a l a " s a m a p o u ž i t í m svérázných
diet a c h y b a m i v dřívějších letech. D o v í d á m se, že: „ p o zahájení (té či o n é ) a n t i k o n ­
c e p c e j s e m rychle přibrala 5 kg a n e m o h u je shodit, p ř e s t o ž e cvičím a m á l o j í m " . M l a d é
ženy (většinou s v o b o d n é , n e b o p ř i n e j m e n š í m b e z d ě t n é ) t a k é mají svérázné představy
o p o m ě r u výška/váha ( o d b o r n ě Body M a s s I n d e x , tzv.
B M I ) a především a hlavně
o t o m , že t a t o čísla n ě k d y n e m u s í být rozhodující. Je totiž n u t n é p o s o u d i t s o u m ě r n o s t
postavy, m n o ž s t v í svalové a t u k o v é h m o t y , p r o s t ě tzv. „ s o m a t o t y p " . N e l z e vyloučit, že
p ř i r o z e n á „ s n a h a " o r g a n i s m u , u d r ž e t d o z n a č n é míry v r o z e n o u o p t i m á l n í h m o t n o s t j e
natolik silná, že po d l o u h o u dobu o d o l á j a k ý m k o l i v d r a s t i c k ý m k o m b i n a c í m cvičení
a z n a č n ě energeticky o m e z e n é stravy. V důsledku t o h o však s t o u p á riziko p ř e t í ž e n í hor­
m o n á l n í regulace - výsledkem je, že dívka ztratí (na r ů z n o u d o b u ) m e n s e s , u t l u m í se
aktivita štítné žlázy, t í m se například sníží o d o l n o s t k c h l a d u , klesá i m u n i t a a t o l e r a n ­
ce fyzické i p s y c h i c k é z á t ě ž e . Vůbec nejhorší p r o b l é m je ve z m í n ě n é m rozkladu hor36
m o n ů . Vzniklý stav m ů ž e způsobit p a n i k u , dívka k o n č í u gynekologa,
který n e u d ě l á
nic j i n é h o , než použije injekční h o r m o n á l n í „ l é č b u " . Výsledkem č a s t o j e o n o „ n a b r á n í
h m o t n o s t i . " J e d n í m z d ů v o d ů v p o d s t a t ě je t o , že o r g a n i s m u s dostal signál k p ř í p r a v ě
na t ě h o t e n s t v í . J e h o první s n a h o u t u d í ž je u d ě l a t si „zásoby".
//
Část
devším
dívek
k
a
mladých
žen je
dosaženíjakési
jí závodnice
cíleně „manipulována"
„zidealizované"postavy,
ženské kulturistiky
a
fitness
a
k
kterou
na
aktivitám,
na
opačném pólu
pólu
předvádě­
„vychrtlé" modelky.
J a k o m o ž n á p ř í č i n a t o h o t o stavu logicky vyvstane cílený tlak m é d i í .
dívka musí být buď k ř e h k á a k r á s n á j a k o květinka,
směřujícím pře­
jednom
která by se
Mladá moderní
z l o m i l a ve
vánku,
a musí tedy být o p e č o v á v á n a , n e b o „ d r s n á a p ř i t o m svalnatá a stejně tak t é m ě ř m u ž n ě
k r á s n á " - p ř e s n ě tak, j a k šiji vysnila a jak ji předvádějí m é d i a , za c e n u n ě k d y n e v h o d ­
n é h o u t r p e n í h l a v n í c h představitelek.
N e j s e m si jistý, z d a by p o p i s z d r a v o t n í c h p r o b l é m ů a rizik, vyplývajících z n ě k d y
doslova n e s k u t e č n ě n e z d r a v é h o úsilí dívek,
s n a ž í c í c h se splnit p ř e h n a n é p o ž a d a v k y
m o d e l o v ý c h a g e n t u r n a tělesné p a r a m e t r y , byl d o s t a t e č n ě odrazující. T o p r o t o ,
že
t o u h a a vůle d o s á h n o u t svého cíle, n e b o svého v y s n ě n é h o ideálu, je u m n o h a dívek
a m l a d ý c h žen silnější,
než „ p u d s e b e z á c h o v y " n e b o d r u h ý nejsilnější p u d
- touha
p o m a t e ř s t v í . S n a h a o ú s p ě c h u r č i t ě n e n í o d s o u z e n í h o d n á , p o k u d d o k o n c e n e n í chvá­
l y h o d n á . J e n o m je t ř e b a zvážit reálnost j e h o d o s a ž e n í , a p o k u d by nebyla, p ř i s t o u p i t
k n ě m u se z d r a v o u m í r o u n a d h l e d u . Snažit se d o s á h n o u t cíle t é m ě ř za c e n u „ o h r o ž e ­
n í " života j e n e s m y s l n é .
Přehnané,
dlouhodobě aplikované,
velmi p ř í s n é r e d u k č n í
diety jsou v s t u p e n k o u do a n o r e x i e n e b o v á ž n ý c h z d r a v o t n í c h i p s y c h i c k ý c h p o r u c h ,
které n ě k t e r é m é n ě o d o l n é p o v a h y řeší „ ú n i k e m " d o k o n z u m a c e a l k o h o l u a drog. P r o
dívky a ženy je z t ě c h t o dvou p r o b l é m ů m o ž n á horší t e n d r u h ý , t o t i ž n e k r i t i c k á s n a h a
dosáhnout
postavou
a
dlouhodobě
udržet
špičkové kulturistky,
tělesné
parametry,
demonstrované
vyfotografované ve velmi
krátkém
idealizovanou
o b d o b í její
nejlepší
v ý k o n n o s t i , a d o s a ž e n é j e š t ě ke všemu za c e n u ( z n a č n ě svérázné a vyčerpávající) diety
a za t é m ě ř n e z b y t n é p o d m í n k y p o u ž i t í r ů z n ý c h „ p o d p ů r n ý c h " p r o s t ř e d k ů ,
z nichž
n ě k t e r é „zavánějí d o p i n g e m " .
21
Ve
snaze
o
„genetického fondu"
stejně
jako
typ
V odpovědi
dosažení požadované
(honosný
název
ideální postavy
pro
dědičné
není respektován
dispozice,
určující
zásadní
typ
vliv
postavy
metabolismu).
na dotaz,
s n a h a docílit p a r a m e t r ů
výjimečně zaslaný m l a d ý m
mužem, jsem
napsal,
n a d p r ů m ě r n é h o kulturisty j e jistě c h v á l y h o d n á ,
že j e h o
protože je
spojena se v z e s t u p e m s e b e v ě d o m í , ale (jak on sám napsal) je to asi s n a h a m a r n á , p r o ­
tože k o n k r é t n í i n d i v i d u á l n í d ě d i č n é d i s p o z i c e mu to nedovolují, alespoň ne v p o ž a d o ­
v a n é m ( i d e a l i z o v a n é m ) r o z s a h u . K o n s t a t o v a l j s e m zcela n e k o m p r o m i s n ě , ž e m i při­
p a d á z b y t e č n é (a m a r n é ) , snažit se „ u d ě l a t z j e s t ř á b a k r o c a n a " , byť za c e n u specificky
37
u p r a v e n é stravy a p o u ž i t í legálních d o p l ň k ů . M o ž n á , n e b o spíše zcela u r č i t ě by to šlo
za c e n u p o u ž i t í n e l e g á l n í c h p r o s t ř e d k ů , nyní j d e o t o , zda to stojí za ty p e n í z e a za
z d r a v o t n í riziko, p ř i č e m ž efekt b y přetrvával p o u z e p o d o b u jejich a p l i k a c e . N a k o n e c
si m n o h o m l a d ý c h m u ž ů u v ě d o m í ,
že p ř e c e j e n nejde p o u z e o vnější v z h l e d !
Jde
o p o c i t o s o b n í spokojenosti a o d o s a ž e n í d o b r é h o zdraví.
Z ř e j m ě stejně tak m a r n é je snažit se být k u l t u r i s t k o u , máte-li „od p ř í r o d y " V E L M I
d l o u h é a štíhlé nohy, a j e š t ě k t o m u m ě ř í t e
185 c m . Ale - co chtít j e š t ě víc? Na d r u h é
straně t a t o p ř í j e m n á s k u t e č n o s t n e s m í být m o t i v e m k n e c v i č e n í j e n z n e o d ů v o d n ě n ý c h
obav ze vzestupu h m o t n o s t i ! N a o p a k je z b y t e č n é , m á t e - l i k r á t k é k o n č e t i n y a na n i c h
p ř e b y t e k svalové h m o t y , snít o t o m , že p ř í s n o u r e d u k č n í d i e t o u d o c í l í t e p a r a m e t r ů sva­
lově atrofované ( n e d o s t a t e č n ý m m n o ž s t v í m svalové h m o t y ) ,
příjmu potravy ve smyslu j e j í h o o d m í t á n í )
anorektické (poruchou
a dost p r a v d ě p o d o b n ě a n e m i c k é ( c h u d o -
krevné) modelky, trpící p o r u c h a m i m e n s t r u a č n í h o cyklu, p a d á n í m vlasů, horší pletí,
z á c p o u a p s y c h i c k ý m i p r o b l é m y . R e s p e k t i v e u r č i t ě by to šlo, ale t ě s n ě p ř e d smrtí. P r o ­
miňte mi tu otevřenost.
3/
Mnoho
téměř
mladých
bez
výjimky
Charakter
lidí má
mají
značně zkreslené představy
problémy
d o t a z ů , jejich
obsah,
s
tím
popis
spojené
ženy
používaných
o
(bez,
správné
rozdílu
výživových
výživě,
přičemž
věku).
stylů
(většinou
se
j e d n á o změť r ů z n ý c h , p ř e d e v š í m v č a s o p i s e c h o k o u k a n ý c h d o p o r u č e n í ) svědčí o t o m ,
že prakticky celá „ n ě ž n á část v e ř e j n o s t i " dělá ve výživě
zásadní
chyby,
k t e r é dříve
n e b o později způsobí řadu p r o b l é m ů . V t é t o souvislosti je zajímavé, že většina „ p o s t i ­
ž e n ý c h " přiznává,
že ví, že dělá chyby, aniž by byla o c h o t n á a p ř e d e v š í m n á s l e d n ě
s c h o p n á se j i c h zbavit. Většinou t o t i ž chybí vůle,
z a t o nechybí u m ě n í o m l u v i t s a m a
sebe k o n s t a t o v á n í m , že „ n e n í č a s " na p r a v i d e l n é j í d l o , n e n í š a n c e v p r ů b ě h u d n e se
r a c i o n á l n ě stravovat, n e n í dost p e n ě z na r a c i o n á l n í potraviny, n e l z e se zbavit starostí
o rodinu...
energie
redukční
O b t í ž n é t a k é je p o c h o p i t n a p r o s t o n e s m y s l n é t v r z e n í , že „ s n í ž e n í příjmu
stravou je
diety
dovíte m n o h o
a
n e v h o d n é a nej lepší je jíst v š e c h n o v p ř i m ě ř e n é
specifické
výživové
styly j s o u
škodlivé".
V
dalších
míře,
protože
kapitolách
se
s t í m souvisejících zajímavostí.
R o z h o d u j í c í p r o p ř e d p o v ě ď m o ž n é h o ú s p ě c h u k o m b i n a c e cvičení a r a c i o n á l n í výži­
v y j e p o s o u z e n í z p ů s o b u r e a l i z a c e obojího, p ř i č e m ž nelze z a p o m í n a t ani n a m o ž n á
o m e z e n í , d a n á z d r a v o t n í m stavem.
M n o h o dívek a m l a d ý c h žen cvičí doslova každý
den a většina p r o f e s i o n á l e k cvičí d o k o n c e několik h o d i n d e n n ě . O d p o v ě d n ě p r o h l a š u ­
ji, že to n e n í i d e á l n í !
O p a č n ý m e x t r é m e m jsou dívky, provozující nějakou formu fyzické aktivity m a x i m á l n ě
j e d n o u t ý d n ě nebo d o k o n c e vůbec. M n o h o dívek ze skupiny pravidelně cvičících „jako
na p o t v o r u " deptá trvající n a d v á h a a pocit beznaděje s t í m související se prohlubuje, setkají-li se s vrstevnicemi, které necvičí a přesto jsou štíhlé. Těžko se mi vysvětluje, že kaž¬
38
d o d e n n í cvičení ještě není j e d i n o u m o ž n o u pojistkou proti nadváze, někdy d o k o n c e nao¬
pak!
V p ř í p a d ě p r a v i d e l n ě cvičících žen se většinou j e d n á o n a d v á h u svalovou, která je
d o z n a č n é míry n u t n á v z h l e d e m k t o m u , ž e m i m o ř á d n ě n á r o č n é zatížení zvládne p o u z e
d o k o n a l e v ý k o n u p ř i z p ů s o b e n ý j e d i n e c . Profesionálky, které n e d o k á ž í u d r ž e t o p t i m á l ­
ní h m o t n o s t , p r o t o ž e se z nějakých d ů v o d ů nestačí z r e g e n e r o v a t (to z n a m e n á , že h u b ­
n o u ) , sice z p o č á t k u na první p o h l e d vypadají velmi d o b ř e , ale to j e n p r o t o , že n a v e n e k
nejsou p a t r n é jejich z d r a v o t n í p r o b l é m y . Ty jsou d o s t a t e č n ý m d ů k a z e m , že k a ž d o d e n ­
ní i n t e n z i v n í cvičení n e n í (pro m n o h o žen, v p o d s t a t ě ale i m u ž ů ) tím nejlepším, co je
m o ž n é p r o vlastní zdraví a k o n d i c i udělat. Vysvětlení je t r o c h u složitější, v zásadě je
m o ž n é říci, že t e n t o fakt je z p ů s o b e n d ě d i č n ý m i d i s p o z i c e m i a ž i v o t n í m stylem. P r o b ­
lémy
vážnějšího
rázu
mají
především
profesionálky,
které
musí
věnovat určitý
čas
r o d i n n ý m p o v i n n o s t e m . N e p l a t í t o však a b s o l u t n ě . N a k o n e c , nic neplatí a b s o l u t n ě .
Význam a e r o b n í c h cvičení je víc než zřejmý p ř e d e v š í m a právě v p ř í p a d ě žen.
O to
víc u t ě c h , které se snaží z r e d u k o v a t n a d v á h u . M o ž n á , že právě p r o t o bylo p o s i l o v á n í
u žen j e š t ě p ř e d n ě k o l i k a lety n e s p r á v n ě c h á p á n o j a k o n ě c o p r o ně n a p r o s t o nefyziol o g i c k é h o a ve svých d ů s l e d c í c h v e d o u c í h o k „ z h r u b n u t í "
( n e j e d n á se o tiskovou
chybu, č t e t e d o b ř e - Z H R U B N U T I , v p o d s t a t ě tedy „ m a s k u l i n i z a c e " neboli „ p o m u ž š t ě n í " ) , s p o j e n é h o s n á r ů s t e m neesteticky p ů s o b í c í c h , p r o t o ž e p r o ž e n u „ n e p ř i r o z e ­
n ý c h " svalů. Jistěže n a t o m n ě c o j e v p ř í p a d ě kulturistek, stejně j a k o j e n ě c o n a tvrze­
ní, že i ž e n a m ů ž e (a m ě l a by) mít p e v n é svaly. Až do p o z d n í h o věku. To by byla
k r á s a . . . p r o m i ň t e m i m é z a s n ě n í , d o m a m á m ženu staršího r o č n í k u , která ony p e v n é
svaly m á , d o k o n c e aniž by p r a v i d e l n ě třikrát t ý d n ě cvičila! N ě k d y s k u t e č n ě stačí 1 až
2x p o u h ý c h 30 m i n u t - t ě m , k t e r é mají to štěstí... j e n o m ž e já j s e m snílek a rád b y c h
t a k o v ý m i viděl většinu českých žen.
S o u h l a s í m tedy s „ p e v n o u p o s t a v o u " , n e b u d e - l i se j e d n a t o svaly „ v y h n a n é prášky".
M u s í m se tedy znovu vrátit ke k o n s t a t o v á n í , že co se t ý č e p o s i l o v á n í u žen se situace
r a d i k á l n ě z m ě n i l a p o t é , co se p o t v r d i l o , že k o n d i č n í p o s i l o v á n í je j e d n í m z h l a v n í c h
faktorů p r e v e n c e o s t e o p o r ó z y !
C e l o ž i v o t n í fyzická neaktivita a p ř e d e v š í m n e d o s t a t e k
v h o d n é h o p o h y b u se m o ž n á projeví až ve věku m e z i 4 0 - 5 5 lety, ale p a k to stojí za to
-
„ n e c v i č e n í " do t o h o věku t o t i ž je j e d n o u z v ý z n a m n ý c h příčin rozvoje t o h o t o o n e ­
m o c n ě n í u žen, a to p ř e d e v š í m u t ě c h , k t e r é k n ě m u mají d ě d i č n é sklony.
V p ř e d c h o z í m textu j s e m z d ů r a z n i l ,
že o fyzickou
aktivitu mají
zájem p ř e d e v š í m
„ m l a d í " . N i k d o z nás však m l a d ý m n e z ů s t a n e a t u d í ž by bylo z á s l u ž n é všímat si t a k é
s t ř e d n í h o a „ s t a r š í h o " věku. N e d ě l á m si však iluze o t o m , že v ý z n a m n ý p o č e t žen (tím
m é n ě m u ž ů ) t ě c h t o věkových kategorií si t u t o knížku k o u p í , n a t o ž aby se řídilo jejím
o b s a h e m . Ž e n y v p ř e c h o d u a po n ě m , p ř e s t o ž e si j s o u m n o h d y v ě d o m y z d r a v o t n í c h
rizik n e v h o d n é stravy, n a d v á h y a fyzické neaktivity, spoléhají na většinou zcela n a h o ­
dilou a n e s y s t e m a t i c k o u k o n z u m a c i r ů z n ý c h p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů
a komerčních
diet, p o k u d n e p ř í m o n a ( t é m ě ř n e ú č i n n é ) léky, e v i d e n t n ě m o t i v o v á n y sdělovacími
39
p r o s t ř e d k y , zveřejňujícími zavádějící r e k l a m y . N a o p a č n é m p ó l u stojí lékaři p r e z e n t u ­
j í c í z c e l a z c e s t n á d o p o r u č e n í , n a p ř í k l a d ž e p o s t a č í pít m l é k o a o b č a s jít n a p r o c h á z k u !
Nelze
vyloučit,
že
motivem
pro
ignorování
doporučované
pravidelné
aktivity
a i n d i v i d u á l n ě sestavené r a c i o n á l n í výživy je s n a h a p ř e h l u š i t vlastní š p a t n é s v ě d o m í
a p ř e s v ě d č i t s a m a sebe o t o m , že existují objektivní d ů v o d y , k t e r é mi b r á n í v realizaci
s p r á v n é h o ž i v o t n í h o stylu.
K e z m ě n ě p ř í s t u p u k e zdraví však v ě t š i n o u n e v e d o u a n i
d ů r a z n á v a r o v á n í , b a d o k o n c e a n i již s e projevující z d r a v o t n í o b t í ž e .
40
KAPITOLA 3
Nadváha
Motto:
Prosím
čtenáře
kapitolu.
vými,
mužů,
by ji
Obávám
se,
komu
by
okolí někoho,
informace.
riích,
řad
měli
nicméně důslednými
mální tvary.
tické
z
A
rýsování,
to ještě
dokonce
případně
běžců-vytrvalců
snaha
(a
téma
vyloučit,
Nelze
Naopak,
-
aby
že
a
skoro
teď
vytrvalkyň)
a
je
pouhý
neodkládali
knížku
zklamaně
podporovateli
každý
o
co
někdy
žen
hodila
u
protože právě oni
muž má
naprosto
shazování váhy
dosáhnout
novinka"
hlavně muži,
se jeho podpora
nemluvím
ženy" pokračuje?
„převratná
že
studovat
rádci
„pro
v jejich
a
by
snaze
svém
nejbližším
stejně,
jako
v
specifickém
problému,
soutěžících
nejmenší
hmotnosti
také
silničních
této
u
ve
nepřeskakovali
měli
zachovat
ve
sportovců,
u
omyl.
být
citli­
si
opti­
„příbuzenském
"
kapitole
uvedené
kterým je
kulturis-
váhových
katego¬
skokanů
na
lyžích,
cyklistů.
D o s a ž e n í a u d r ž e n í o p t i m á l n í tělesné h m o t n o s t i je p r o b l é m j a k p r o ženy, tak p r o
m u ž e , byť m u ž i bývají „ p o s t i ž e n i " o n ě k o l i k let p o z d ě j i . P r o m u ž e v š a k a n i p ř í ­
p a d n á nadváha není problém, protože si ho většinou nepřipouštějí, některé ženy
d o k o n c e mají r á d y m u ž e s t ř e d n í h o a v y š š í h o v ě k u „ s b ř í š k e m " , p r o t o ž e t o „ b u d í
respekt".
S n a h y - m n o h d y h o d n ě křečovité, b e z n a d ě j n é , vyčerpávající p s y c h i c k y
i fyzicky - j s o u z á l e ž i t o s t í t é m ě ř v ý l u č n ě ž e n s k o u . T r á p í ž e n y v k a ž d é m v ě k u , n e j h o r š í to však je u v e l m i m l a d ý c h d í v e k . P ř e d e v š í m v p ř í p a d ě , k d y se o ž á d n o u nad¬
váhu nejedná.
N a d v á h a a o b e z i t a j e o v š e m p r o b l é m c e l o s v ě t o v ý , k t e r ý zasahuje stále p o č e t n ě j š í
s k u p i n y lidí p ř e d e v š í m v e v y s p ě l ý c h s t á t e c h .
O b e z i t ě však p o d l é h a j í , v č e t n ě j e j í c h
v e l m i n e p ř í j e m n ý c h d ů s l e d k ů , t a k é specifické n á r o d n o s t n í skupiny, k t e r é p o d t l a k e m
z m ě n ě n ý c h ž i v o t n í c h p o d m í n e k přešly n a z c e l a j i n o u výživu n e ž byly zvyklé.
Co je
však v á ž n é j e fakt, ž e p r o b l é m o b e z i t y j e stále i n t e n z i v n ě ř e š e n , ale b e z v ě t š í h o ú s p ě ­
c h u . S v ě t o v é k o n g r e s y o o b e z i t ě k o n c e n t r u j í m o u d r o s t specialistů a u m o ž ň u j í j i m p r e ­
z e n t o v a t výsledky v y s o c e „ s p e c i a l i z o v a n é h o " v ý z k u m u , t a k ž e z á v ě r e m t a k o v ý c h k o n ­
ferencí n e b ý v á o z n á m e n í p o k r o k u , ale m n o h d y z c e l a n e d ů s t o j n á h á d k a z a s t á n c ů r ů z ­
n ý c h t e o r i í a l é č e b n ý c h p o s t u p ů . N a k o n e c s e t i odvážnější r o z h o d n o u veřejně p r o h l á ­
sit, ž e „ m y stále j e š t ě n e v í m e , j a k o b e z i t u léčit n e b o j í p ř e d c h á z e t , v ý z k u m m u s í d á l e
p o k r a č o v a t " . N i c m é n ě m n o h o n o v ý c h souvislostí j i ž bylo o b j e v e n o . T y lze u ž i t e č n ý m
z p ů s o b e m aplikovat v k o n k r é t n í c h p ř í p a d e c h .
P r o b l é m m o ž n ý c h , spíše však s k o r o j i s t ý c h n e p ř í z n i v ý c h d ů s l e d k ů o b e z i t y j a k o b y
se m n o h a p o s t i ž e n ý c h netýkal. To platí především pro m u ž e . Výsledkem j e , že jsou to
41
právě o n i , kdo na svoje „kila n a v í c " z d r a v o t n ě doplácejí. Z d á se totiž, že v ý z n a m n é
procento
žen
n a d v á h a příliš
vážně
zdravotně
nepoškodí,
nepočítám-li
t é m ě ř jisté
p o s t u p n é p o š k o z e n í kloubů d o l n í c h k o n č e t i n a bolesti v z á d e c h n e b o pozdější d u s n o s t .
A n a o p a k - opět jsou to ženy, které mají ( o b č a s n e b o „ z á c h v a t o v i t ě " ) s n a h u p r o b l é m
řešit. Volí buď cestu „ l é k o v o u " , když seberou o d v a h u a navštíví lékaře - o b e z i t o l o g a
nebo endokrinologa,
nebo
„alternativní",
čímž
m á m n a mysli n a p ř í k l a d r e d u k č n í
kurzy, n e b o k o m e r č n í diety, p ř í p a d n ě r ů z n é p o t r a v i n o v é doplňky. N ě k t e r é ženy zase
volí cestu zcela radikální - p l a s t i c k o u chirurgii.
S n a h a o „ l é č b u " p o u ž i t í m specifických léků, j a k ý m i jsou t ř e b a h o r m o n y štítné žlázy
(které zvyšují výdej
energie i v k l i d u ) ,
n e b o ř a d a tzv.
„ a n o r e k t i k " (látek, t l u m í c í c h
pocit h l a d u a omezujících chuť k j í d l u ) , n a r á ž í na jejich n e d o s t a t e č n o u a časově o m e ­
z e n o u ú č i n n o s t a s o u b ě ž n ě na relativně vysoké riziko vzniku vedlejších n e p ř í j e m n ý c h
efektů ( p o k u d se d o k o n c e n e j e d n á o p ř í m é o h r o ž e n í zdraví).
M n o h d y velmi ú p o r n á
s n a h a „ p o s t i ž e n ý c h " zbavit se p r o b l é m u , b o h u ž e l , p ř i n á š í z n a č n é riziko vývoje psy­
c h i c k ý c h p r o b l é m ů . D o k o n c e nelze vyloučit ani t a k o v é extrémy, j a k o p ř e c h o d z o b e ­
zity do m a l n u t r i c e (podvýživy) v důsledku d l o u h o d o b é h o z á s a d n í h o o m e z e n í příjmu
stravy.
N e l z e vyloučit ani riziko p ř e c h o d u b u l i m i e ( p a t o l o g i c k é p ř e j í d á n í ) , do anore¬
xie ( p a t o l o g i c k é o d m í t á n í p o t r a v y ) . J i n a k ř e č e n o b u l i m i e a a n o r e x i e jsou dvě strany
téže m i n c e .
Případný úspěch redukce
n a d v á h y je
záležitost čistě
individuální,
dokonce
i ve
smyslu doby, po kterou s n í ž e n o u h m o t n o s t d o k á ž e t e u d r ž e t . Vyšší p r a v d ě p o d o b n o s t
ú s p ě c h u mají ti z p o s t i ž e n ý c h , kteří se k n a d v á z e d o p r a c o v a l i s k u t e č n ě a p o u z e přejí­
d á n í m a fyzickou n e č i n n o s t í , ale nemají k ní v r o z e n é d i s p o z i c e , ani n e t r p í h o r m o n á l ­
n í m i či v á ž n ý m i p s y c h i c k ý m i p r o b l é m y .
M o d e r n í m e d i c í n a , p ř e d e v š í m tedy její speciální o b o r - o b e z i t o l o g i e , má na t ě c h t o
úspěších j e n n e p a t r n ý p o d í l . Nikoliv t ř e b a p r o t o , že si neví rady, ale p r o t o , že z orga­
n i z a č n í c h d ů v o d ů n e n í s c h o p n á řešit p r o b l é m k o m p l e x n ě a p ř e d e v š í m v d o s t a t e č n é m
r o z s a h u co do p o č t u p a c i e n t ů . V léčbě se v p o s l e d n í d o b ě „ z m ě n i l a t a k t i k a " , u p o u š t í
s e o d d l o u h o d o b é h o p o d á v á n í n ě k t e r ý c h léků, d o n e d á v n a p o v a ž o v a n ý c h z a ú č i n n é ,
n e b o p ř i n e j m e n š í m velmi p e r s p e k t i v n í , p r o t o ž e s e přišlo n a t o , ž e ú č i n k y j s o u n e a d e ­
kvátní
riziku
nepříznivých
vedlejších
efektů.
Celý p r o b l é m n a d v á h y a n ě k d y až t r a g é d i e (v p ř í p a d e c h m o r b i d n í obezity) spočívá
v t o m , že k ú s p ě c h u n e v e d e žádný p o s t u p , p o k u d p a c i e n t „ n e s p o l u p r a c u j e " . P ř i t o m
p ř e v á ž n á většina p o s t i ž e n ý c h se dříve či později vrátí ke svému p ř e d c h o z í m u riziko­
vému ž i v o t n í m u a výživovému stylu. N e l z e však vyloučit (což je z t o h o t o ú h l u p o h l e ­
du k o n s t a t o v á n í o p t i m i s t i c k é ) , že p ř í z n i v é h o efektu lze d o s á h n o u t p o u ž i t í m „ a l t e r n a ­
t i v n í c h " p o s t u p ů , j i c h ž je však n a n e š t ě s t í j a k o
„obilek v p š e n i č n é m klasu", p ř i č e m ž
ř a d a z n i c h je velmi p o c h y b n ý c h .
M n o h o z „ p o s t i ž e n ý c h " od ú č i n n é h o p o s t u p u o d r a d í i fakt, že asi neexistuje ž á d n ý ,
který by m o h l být absolvován bez v ý z n a m n ý c h f i n a n č n í c h investic a bez v l a s t n í h o při42
č i n ě n í . A p o k u d už d o t y č n ý zahájí nějaký z t a k o v ý c h p o s t u p ů , v e l m i brzy zjistí, že to
p ř i n á š í j i s t o u f o r m u u t r p e n í . A to z v l á d n e s k u t e č n ě j e n m e n š í část z t ě c h , k t e ř í již ales­
p o ň začali.
N a d v á h a je považována za důsledek:
1 . d l o u h o d o b é h o n a d m ě r n é h o příjmu energie ( p ř e j í d á n í ) ;
2. n e v h o d n é
skladby
stravy;
3 . k o m b i n a c e o b o j í h o p ř e d e v š í m v tzv.
těhotenství
vové
období po
zvyklosti
změna
4. d ě d i č n ý c h
riziko
v
dětství a
výživových
zvyklosti
(částečně)
dispozic:
děti
zjištění
chu,
která
s
obézních
jako
způsobena
jistým
produkcí
druhem
dětská
vynucená
(nebo
vzniku
možnou
změnou
specifické
umělá
přetrvávající nebo
matek
případně postupného
uvádějí
je
„leptinem",
nebo
„kritických" životních obdobích jimiž jsou
ukončení kojení,
založené
obezity
Nová
s
a
tzv.
tkáňového
bílkoviny
okolnostmi
obou
rodičů)
nevhodné
vyvíjející
výži­
pubertě,
v
v pokročilém
věku;
mají mnohem
vyšší
cukrovky;
příčinu
funkce
výživa,
se
rozvoje
genu
hormonu
zvané
nadváhy
„ob"
(to
genetickou
má
regulujícího
„neuropeptid
chuť
Y",
poru­
souvislost
kjídlu),
navozující pocit
hladu.
5. chronických degenerativních nebo metabolických (hormonálních) o n e m o c n ě n í :
poruch
činnosti
štítné
žlázy,
podávání
ženských
hormonů,
(antikoncepce
nebo
přechod);
6. n e d o s t a t k u p o h y b u v k o m b i n a c i s n e s p r á v n ý m ž i v o t n í m stylem:
Že převaha
nací přejídání
osob
a
trpících
nadváhou
nedostatku
se
ke
svému
stavu
obvykle se uvádí,
„dopracovala"
kombi¬
pohybu.
Traduje se, že se v š i c h n i o b é z n í přejídají, p ř i t o m je p r a v d o u , že v ý z n a m n á část
z n i c h v p o d s t a t ě k o n z u m u j e m é n ě stravy n e ž ti, kteří t e n t o p r o b l é m nemají. D ř í v e se
n e v ě d ě l o , c o t u t o situaci z p ů s o b u j e . N y n í j e p r o b l é m j a s n ý - j e t o v r o z e n á d i s p o z i c e .
T i t o lidé t o t i ž mají z m ě n ě n ý , n e b o přesněji ř e č e n o , j i n a k ř í z e n ý m e t a b o l i s m u s - m o h l o
by se to p ř i r o v n a t k a u t u , k t e r é má t a k d o k o n a l é s p a l o v á n í a t a k d o k o n a l o u ú č i n n o s t
využití síly m o t o r u , že d o k á ž e j e z d i t s r o v n a t e l n ě r y c h l e j a k o o s t a t n í , ale s p o l o v i č n í
s p o t ř e b o u . P r o t o ž e však tito „ p o s t i ž e n í " nejsou n u c e n i „jezdit r y c h l e " a p r o t o ž e veš­
k e r o u přijatou energii ukládají do t u k o v é zásoby, h m o t n o s t s t o u p á . Z t o h o p l y n e , že
ani z d a l e k a ne v š i c h n i o b é z n í si svůj p r o b l é m z p ů s o b i l i p ř e j í d á n í m a m i n i m á l n í fyzic­
k o u aktivitou.
Zde
je
ještě jeden
(mimořádně)
zajímavý
problém
T í m j e p ů s o b e n í p r o c e s u s t á r n u t í . „ F u n g u j e " u o b o u p o h l a v í , ale u ž e n n a n e š t ě s t í m n o 43
h e m výrazněji. Jistě j s t e z a z n a m e n a l i ( - y ) , že vaše m a m i n k y jsou po d o s a ž e n í věku při­
bližně okolo
zamlada.
50 let ( n a n e š t ě s t í n ě k d y i m n o h e m dříve)
Jsou
prostě takové
„správně
maminkovské".
významně
Většině
lidí
„kulatější"
se to
než
z d á být
n a p r o s t o p ř i r o z e n é , p r o t o ž e k t a k o v é m u p r o c e s u d o c h á z í t é m ě ř bez výjimky. Vysvět­
lení spočívá v d ů s l e d c í c h poklesu výdeje energie i v klidových p o d m í n k á c h , ve vynu­
c e n ě o m e z e n é fyzické aktivitě a p ř e d e v š í m ve z m ě n ě p r o d u k c e h o r m o n ů . P o k u d však
starší ž e n a t a k t o d o p a d n o u t n e c h c e , jistě ji p o t ě š í , že existuje š a n c e d o b r o u k o n d i c i
si p o s t a v u u d r ž e t . K ú s p ě c h u však n e v e d e j e n cvičení, byť t a k é v t o m t o p ř í p a d ě je to
j e d e n z d ů l e ž i t ý c h faktorů, ale z d a l e k a ne j e d i n ý a rozhodující. P ř e s t o m u s í m z d ů r a z ­
nit, že odpovídající p ř i m ě ř e n á p o h y b o v á aktivita je s k u t e č n ě j e d n í m z ú č i n n ý c h p r e ­
ventivních opatření před vznikem osteoporózy.
cích návyků.
R o z h o d u j í c í však j e z m ě n a stravova­
D ě d i č n o s t n e d ě d i č n o s t . Výhodou j e , ž e m o d e r n í věda nabízí m o ž n o s t
p o u ž i t í dalších p o s t u p ů (které však j e n rozšíří a n u t n ě d o p l n í řadu t ě c h , které se již
využívají, nikoliv aby vedly ke k o n e č n é m u ř e š e n í ) ,
spočívající v p r a v i d e l n é m příjmu
n ě k t e r ý c h p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů . N ě k d y stačí n o r m a l i z o v a t h l a d i n u h o r m o n ů p o u ž i ­
t í m d e h y d r o e p i a n d r o s t e r o n u ( D H E A ) a to u m u ž ů i ž e n . Je to m n o h e m bezpečnější
z p ů s o b j a k ovlivnit stav, a to n o r m a l i z a c í h o r m o n á l n í r o v n o v á h y a s ní s p o j e n é h o e n e r ­
g e t i c k é h o výdeje,
než p o d á v á n í m již z m í n ě n ý c h léků.
P ř e d p o k l á d á m , že t u t o knížku n e b u d o u číst ženy p o k r o č i l e j š í h o věku, a p r o t o se p r o ­
b l é m e m (jejich) obezity n e b u d u dál p o d r o b n ě zabývat. Zajímavé i n f o r m a c e v t o m t o
k o n t e x t u si lze přečíst v mé p u b l i k a c i „ O b e z i t ě o d z v o n ě n o " ?
N e n í jen J E D N A o b e z i t a
Rozlišují se d v a z á k l a d n í t y p y n a d v á h y a o b e z i t y : m u ž s k ý a ž e n s k ý .
Z á k l a d n í m „ p o z n á v a c í m z n a m e n í m " m u ž s k é h o typu n a d v á h y j e tvar postavy zvaný
„ j a b l k o " , u ž e n s k é h o typu zase tvar zvaný „ h r u š k a " . K a ž d ý z u v e d e n ý c h typuje spo­
j e n s vyšším rizikem vzniku n ě k t e r ý c h o n e m o c n ě n í (nezávisle na p o h l a v í ) , p ř i č e m ž je
zřejmé, ž e ženský typ obezity j e o b e c n ě m é n ě z d r a v o t n ě rizikový.
Skutečně, m n o h o
žen t r p í c í c h n a d v á h o u typu „ h r u š k a " n e m á v á ž n é z d r a v o t n í p r o b l é m y , n e b o p ř i n e j ­
m e n š í m n e m á takové,
nových
výzkumů
které b y později p ř í m o o h r o ž o v a l y život.
opravňují
k
zajímavému
závěru:
obézní
D o k o n c e výsledky
ženy, jejichž
n a d v á h a je
p r a v d ě p o d o b n ě z p ů s o b e n a n e p ř í z n i v ý m vlivem již z m í n ě n é h o genu „ o b " , v ý z n a m n ě
m é n ě trpí na chřipky a angíny. Asi p r o t o , že mají lepší i m u n i t u , za c o ž údajně „ m ů ž e "
d o p r o v o d n ý efekt č i n n o s t i t o h o t o genu. T a k n e v í m . Je lepší být tlustá a r e l a t i v n ě o d o l ­
n á p r o t i r e s p i r a č n í m o n e m o c n ě n í m ? N e b o j e t o vlastně jakási, z d á v n é m i n u l o s t i p ř e ­
trvávající a v t é d o b ě asi p r o s p ě š n á vlastnost?
M i m o c h o d e m , j e m o ž n é u v e d e n é tvrzení p o v a ž o v a t z a o b e c n ě p l a t n é ? T ě ž k o říci.
44
RIZIKO O N E M O C N Ě N Í S P O J E N Ý C H S VÝRAZNOU
NADVÁHOU:
Mužský
typ
o b ě h o v á o n e m o c n ě n í - d i a b e t e s - k a r c i n o m t l u s t é h o střeva - i m p o t e n c e a z h o r š e n í
astmatu
Ženský
typ
o s t e o p o r ó z a (ta však h r o z í m n o h e m více p a r a d o x n ě a n o r e k t i ě k á m ) - sterilita - p o r u ­
chy č i n n o s t i ž l u č n í k u - a r t r ó z a - k ř e č o v é žíly - k a r c i n o m prsu, d ě l o h y a vaječníků zvýraznění
celulitidy
N e m o h u n e u v é s t n ě k t e r é p o d r o b n o s t i , k t e r é vyplývají z v ý š e u v e d e n ý c h informací.
A / M o ž n ý vznik u v e d e n ý c h o n e m o c n ě n í z n a m e n á p o u z e „vyšší r i z i k o " , j e h o ž „ m í r a "
je d o k o n c e individuálně značně proměnlivá. Nejde o jistotu!
B / O b ě h o v ý m i o n e m o c n ě n í m i , j a k s e zdá, trpí stejně t a k často m u ž i h u b e n í j a k o m u ž i
tlustí.
Cl R i z i k o vzniku cukrovky h r o z í t a k é lidem, kteří k ní mají v r o z e n é d i s p o z i c e a při­
t o m nemají n a d v á h u - p o u z e mají tu
„smůlu",
t ě ž k é virové n e b o i b a k t e r i á l n í o n e m o c n ě n í
že jejich slinivku p o š k o d i l o
p o d l e h l i t ě ž k é m u stresu. T o t é ž o v š e m platí i o k a r c i n o m u t l u s t é h o střeva,
a v
nějaké
( n e b o jejich n e p ř i m ě ř e n á l é č b a ) ,
nebo
astmatu
p o d s t a t ě o všech dalších o n e m o c n ě n í c h .
Jak se zdá, s o u č a s n á věda objevuje stále víc a r g u m e n t ů p r o t v r z e n í , že t ě ž k é p o š k o ­
zení zdraví, ale n a k o n e c i „ j e n " obezita, je záležitostí doslova „ o s u d o v o u " , totiž že je
t o k o n e č n ý d ů s l e d e k p ů s o b e n í v r o z e n ý c h d i s p o z i c . T o j e jistě velmi s m u t n é .
Nane­
štěstí se v n ě k t e r ý c h p ř í p a d e c h sčítá v r o z e n á d i s p o z i c e s n e v h o d n ý m ž i v o t n í m stylem.
T o j e k o m b i n a c e tragická.
Základní otázky a odpovědi
1. Lze
Ano,
zhubnout
POUZE
změnou
bohužel jen v případě,
stávajícího
(jakéhokoliv)
výživového
stylu?
že se j e d n á o z d r a v é h o j e d i n c e v p r o d u k t i v n í m věku,
k r o m ě t o h o nikdy n e n í efekt trvalý a v p ř í p a d ě , že zvolený styl n e o d p o v í d á individu­
á l n í m u typu, m ů ž e dojít k rozvoji n ě k t e r ý c h z d r a v o t n í c h p r o b l é m ů .
2. JE
nadváha
ÚDĚLEM?
Až na ( m o ž n á n a n e š t ě s t í dost č e t n é ) výjimky nikoliv.
45
O n ě m i výjimkami jsou již uve¬
d e n á m e t a b o l i c k á a h o r m o n á l n í o n e m o c n ě n í (jsou t o však spíše p o r u c h y , n e ž n e m o c ) ,
z e s í l e n á v r o z e n ý m i d i s p o z i c e m i (viz o n e n g e n „ o b " ) . P ř e s t o n e l z e p o d c e ň o v a t n e g a ­
tivní vliv n e d o s t a t e č n é v ý c h o v y k r e s p e k t o v á n í v l a s t n í h o z d r a v í a ke s p r á v n é m u život­
n í m u stylu. V ě t š i n o u s e t o t ý k á o s o b s n i ž š í m v z d ě l á n í m , p ř í p a d n ě j e d i n c ů , k t e ř í mají
s l a b o u vůli, n e b o t ě c h , k t e ř í o s o b n í p r o b l é m y řeší p ř e j í d á n í m .
3.
JAK ZAČÍT?
K d o si n e u v ě d o m í rizika nadváhy, nikdy n e z a č n e . M o t i v e m k zahájení r e d u k c e m ů ž e
b ý t - p o u z e však p r o n ě k o h o - „ s t r a š e n í " . U v ě t š i n y o b é z n í c h však n e b ý v á příliš ú č i n ­
n é , stejně j a k o n e p o m á h á n e n á p a d n é p ř e s v ě d č o v á n í . R o z h o d n u t í z b a v i t s e n a d v á h y j e
t o t i ž v ž d y o t á z k o u čistě o s o b n í , jejíž m o t i v y m o h o u b ý t r ů z n o r o d é . Stejně t o m u j e
s n á s l e d n o u r e a l i z a c í , k t e r á j e m i m o ř á d n ě závislá n a p e v n é vůli. S k u t e č n ě ú č i n n é j s o u
p o u z e postupy, kombinující n ě k o l i k m e t o d r e d u k c e , což m ů ž e ( z p o č á t k u ) být finanč­
n ě n á r o č n é . V d l o u h o d o b é m h o r i z o n t u s e však v y n a l o ž e n é i n v e s t i c e v r á t í u ž t ř e b a j e n
p r o t o , že v ý z n a m n ě klesne spotřeba některých potravin. To vyrovná zvýšené vstupní
n á k l a d y stejně j a k o m o ž n é vyšší i n v e s t i c e d o n á k u p u r a c i o n á l n í c h p o t r a v i n a p o t r a v i ­
nových doplňků.
N i c m é n ě - co je důležitějšího než dobré zdraví?
Základní
postup
POZOR.'
V případě,
stavu
že
se
o
svém
poškození
omezují,
některých
forem
rozhodnete
zdravotním
nebo
pro
redukci
nadváhy,
stavu,
protože
některá
modifikují
pohybové
možnosti
musíte
mít
alespoň
onemocnění nebo
použití
dietních
základní před­
aktuální zdravotní
režimů,
stejně jako
aktivity.
NIKDY!
Nezačínejte
redukci,
Nejprve
prostudujte
problém
s
těním,
nemáte-li jasno,
doporučení
odborníkem,
že
vám
py.
Přemýšlejte
ním
trhu,
uvedených
navrhovaná
o
zavádějící,
řit
si
lepší představu
jak
to
na
první
SPĚCHEJTE
Počítejte
s
má
nich,
v
pohled
různých
tomto
oboru
jejich
vypadá,
a
to
bude
tím
nebo
tedy
se
Netrapte
budou
protože
si,
že
důvod
pro
se
zjiš¬
odlišné postu¬
na
kniž¬
zdát doporučení zde
vám
nikdy
cíl.
prokonzultujte
specialisty)
vám
škodu,
Uvědomte
není
váš ZÁKLADNÍ
můžete-li,
několik publikací dostupných
Jakkoliv
prostudovánína
složitosti problému.
a
dostatečné zkušenosti.
(různými publikacemi
literatury.
a jaký je
autorů)
případně si prostudujte
seznamu
není
o
v
doporučeny
zvolíte
i
umožní
není nic
předčasnou
tak
vytvo¬
složité,
rezignaci.
POMALU!
tím,
krátkodobé
doplácejí
který
budou
jaké postupy
(třeba
že postup
„kurzy
na
k psychickým
použití
redukce
nadváhy"
mají
zastaralých
problémům,
přičemž
delší,
omezenou
dietních
téměř
postupů.
nikdy
-46
čím
účinnost
větší máte
a
kromě
Mnoho
neexistuje jistota,
nadváhu.
toho
takových
že
se
VŠECHNY
velmi
často
postupů
vede
k
nevhodným
stravovacím
je
zvyklostem
totiž
ŘEŠENÍ
Může
stejně
JE
to
a
MNOHO
být
životním
návykové jako
třeba
STOB
dr.
Málkové,
protože
zivní účasti
specialisty
(problém je,
ta je
vyjádřením
terapie
(tímto
vůli,
na
peníze
ovšem
a
na
SVOJE
V průbéhu
redukce,
vat
odlišným,
jedná
o
na
v publikaci
v
PŘESTAT
te pokračovat
v
naučené
návratu
do
desítky
zvolených
špatné
volby
okolí,
obézních
že
lidí se
nadváhou
pravda.
netrpící.
Není to
zené
síly
tedy
i
Na
druhé
redukce,
Riziko je
režimu.
se
jinými
„máte
také utěšuje
udržet
organismu,
což může
zvýšit
za
inten¬
na
vlast¬
být
individuální
nemůžete
péče,
„hodit
MUSÍTE
naučit
nepíši jakým,
i
celý
se
stravo¬
protože
krevní skupinou,
Pokuste
redukce
věřit
a
se
možnou
zónové
stravy
dietě
hledej¬
na
se
že
uvedeného
rychlý
riziko
dívek
má
že
úspěch
motivuje
vývoje
velmi
v pubertálním
•47
a
u
Mnoho
víc
nemocná
než lidé
věku
to
nýbrž,
cenu".
stavu
Každá
být
schopnost,
problém je
zvaného
žen.
může
důkaz přiro¬
k pokračování
mladých
vaší
vaše poku¬
sobě a především
Jakmile je překročíte,
nepříznivého
věku
že
nedovolí".
určitého
postiženého
nedostatečné
to
tvrzení,
každou
nejsou
nevhodnos¬
výsledkem
dokázat
nic
až do
„za
meze.
nepomohlo"
zase
okolnosti
(nesprávného)
skutečně
svoje
a
neúspěšní,
„vyzkoušela
důkazem
vyloučit,
snažili(-y)
formě
neúčinnosti
nedisciplinovanost,
vlastně není o
tvrzení svádí fakt,
mi
neúspěch je
„příroda
ve
důkaz
kteří byli
ani
musí¬
Jakmile poru¬
Konstatování
nic
přičemž nelze
že jste
ale
Lidé,
a
především ji
hmotnosti
důsledků
není
odrazují.
Opakovaný
rezignace,
zdraví
to
většinou
upozorněním
konstatováním,
však
že
prostředků,
a
ale
cvičení.
nepříjemných
tím je
nadváhy
slovy,
si
nadváhy,
že po poklesu
(pravidelném)
dočkáte
vůli.
výše
to,
vaší nedůslednosti.
snahu",
takovému
však důkaz
významně vyšší u
postupy
týkající se přípravy
Pochopte,
i potravinových
Naopak jsou
straně možný
psy­
Searse).
Znamená
ostatní,
následující předčasné
K
atd.).
detaily
stavu.
nedostatečnou
organismu
odolnost
brzy
na
diet
sice
se
mimo jiné
Totéž platí o
neřešitelnosti problému
a
a
agenturou
nikdo.
(záměrně
docílit
nýbrž výsledek
postupů.
čas
organizaci,
může
nepomůže
zahájením,
dr.
nejenom
nepříznivého
byly pouze platonické,
svému
do
zvyklosti,
různých
Individuální
to
na
organizované
polovině"
negativismus
a
vám
stavem
optimální hodnotě.
správné
pochopení principu
sy
na
náročná
tomto případě však
danou
zóny"
v
je
aktivity,
Nebo
způsobem
zdravotním
naučeném
obecné
stravování
NÁVYKY
„Vstupte
zvoleného postupu,
důkazem
v
vaší účasti
kapitolách,
původního
šíří svůj
Nevhodné
náročné na
rodiny.
Ani
správným
úspěchu je
udržet pokud možno
ti
podporu
která
vyhovují).
najít) jsou
následujících
„
Základní podmínkou
jsem
ho
a peníze.
znamená
te přímo
často
na
Bez
různé potraviny,
NESMÍTE
nevrátíte.
odsoudit
respektive ještě před jejím
to
uveden
vámi
čas
behaviorální),
postižených
kde
STRAVOVACÍ
(popis je
čase
alkoholismus.
úmyslu
individuální skladbu jídelníčku,
alergií na
šíte
v
řadě
odborníka".
ZMĚŇTE
(tzv.
nemám
především
náročná
svůj problém
po
nebo
?!
skupinová
chiku
ní
návykům
kouření
v
zde.
procesu
„anorexie".
NEKLAĎTE SI N E R E Á L N É CÍLE!
Musíte
gujete
se připravit
velmi
váhy po
rychle
3^4
obdobíjste
na
a
týdnech
se
to,
že
že
bude
trvalý.
značně zpomalí nebo
zbavili především
Křečovitá
počátečnírychlý pokles
výsledek
snaha
úplně zastaví.
nadbytečně
rychle
není důkazem,
Téměř bez
hubnout po
v
organismu
mnoho
že právě vy
výjimky
se
To proto,
vázané
týdnů je
rea­
významný pokles
že
v
tom prvním
vody.
velmi
riziková!
1. krok - o č i s t a
D o p o r u č u j i začít z á k l a d n í „ o č i s t o u " , i když na t o m s t r i k t n ě n e t r v á m a a b s o l u t n ě n u t n é
to není.
O č i s t o u m á m n a mysli o p a k o v a n é , j e d e n a ž dva d n y trvající d i e t n í „ k ů r y " ,
sestávající p o u z e z pití č e r s t v ý c h z e l e n i n o v ý c h n e b o o v o c n ý c h šťáv (většina o v o c n ý c h
je nevhodná pro
„ledvináře"),
případně vybraných bylinných
čajů
(podle ročního
o b d o b í a z d r a v o t n í h o stavu). T e n t o p o s t u p je důležitý p ř e d e v š í m p r o t o , že z p ů s o b í n o r ­
malizaci
činnosti
zažívacího
traktu
(průběžným jevem
obezity j e
např.
chronická
z á c p a ) , dojde k v y l o u č e n í škodlivých p r o d u k t ů v ý m ě n y látkové a do m e n š í míry o d e ­
j d e voda, v á z a n á v p o d k o ž í . Je to t a k é o b d o b í přípravy na j i n ý výživový styl a p ř e d e ­
vším na dost č a s t o n e z b y t n é d l o u h o d o b é
těchto
„očistných d n ů " je
snížení
e n e r g e t i c k é h o příjmu. V p r ů b ě h u
m o ž n é p o u ž í t i fyzikální p o s t u p y , j a k ý m i j s o u n a p ř í k l a d
l y m f o d r e n á ž , výplach střev n e b o t ř e b a „ j e n " s a u n a ( p o k u d j i d o t y č n ý toleruje bez n e ú ­
n o s n é h o rizika). M n o h o , ( p o k u d n e většina) žen trpí, č a s t o aniž b y t o v ě d ě l a n e b o s i
to c h t ě l a p ř i p u s t i t , z n a č n ý m z a p l í s n ě n í m . První k r o k k n á p r a v ě t u d í ž musí být z a m ě ­
řen t a k é n a likvidaci t o h o t o p r o b l é m u .
Protiplísňová
„dieta"
vyžaduje disciplínu ve výběru p o t r a v i n a p o u ž i t í n ě k t e r ý c h
s p e c i á l n í c h d o p l ň k ů . Jejím z á k l a d e m je m i m o j i n é i t o , co je p o p s á n o výše, t o t i ž osa­
zení s t ř e v n í h o traktu p ř í z n i v ý m i ( s y m b i o t i c k ý m i ) b a k t e r i e m i . P r o b l é m řeší n a p ř í k l a d
p o s t u p y d o p o r u č o v a n é dr. J o n á š e m , m ů ž e t e však t a k é d ů v ě ř o v a t „ n a s a z e n í " speciál­
ních potravinových doplňků.
2. k r o k - z h o d n o c e n í z d r a v o t n í c h rizik a p o k u s o n o r m a l i z a c i z d r a v o t n í h o a výži­
vového stavu
N e ž se p u s t í t e do r e d u k č n í diety a cvičení, d o p o r u č u j i absolvovat z á k l a d n í vyšetření
nikoliv p r o t o ,
měli(-y)
abyste
s h r ů z o u zjistili(-y), j a k j s t e n e m o c n í ( - é ) ,
„vstupní data",
ale p r o t o ,
abyste
která lze po p ř i b l i ž n ě 4-8 t ý d n e c h objektivně z k o n t r o l o v a t .
M o ž n á b y stačilo n e c h a t s i u d ě l a t b i o c h e m i c k é vyšetření k o m p l e t n í h o spektra lipidů
v č e t n ě c h o l e s t e r o l ů , j a t e r n í testy a krevní o b r a z .
P o ž á d e j t e t a k é o s t a n o v e n í krevní
skupiny a n e n e c h e j t e se p ř i t o m o d r a d i t n e p ř í j e m n ý m i p o z n á m k a m i ze strany zdravot­
n i c k é h o p e r s o n á l u . P o k u d b u d e t e mít p r o b l é m y s v y š e t ř e n í m , a r g u m e n t u j t e t í m , že se
staráte o své zdraví a že p r a v i d e l n é vyšetření je p ř e c e součástí n u t n é p r e v e n c e .
48
Je skoro j i s t é , že v p r ů b ě h u r e d u k c e se n ě k t e r é p a r a m e t r y zlepší, c o ž by p r o vás
m o h l o být m o t i v e m v p o k r a č o v á n í , a s o u č a s n ě v á m t o p ř i n e s e d ů k a z , ž e r o z h o d n u t í
o r e d u k c i bylo s p r á v n é a p ř i s p ě l o ke z l e p š e n í z d r a v o t n í h o stavu.
P o s l é z e d o p o r u č u j i „ o č i s t u " n ě k o l i k r á t z o p a k o v a t a s o u č a s n ě začít p o u ž í v a t (správ­
ně
sestavený)
program
potravinových
doplňků,
obsahujících
všechny
potřebné
( a dříve n e d o s t a t e č n ě d o p l ň o v a n é ) v i t a m i n y , m i n e r á l y a m n o h o d a l š í c h e s e n c i á l n í c h
látek. Z n i c h ve v a š e m p ř í p a d ě preferuji e s e n c i á l n í m a s t n é kyseliny, kyselinu h y d r o x y c i t r o n o v o u a k a r n i t i n , p ř í p a d n ě i směs m i n e r á l ů o b s a h u j í c í c h c h r ó m a selen. Č a s t o
j e p r o s p ě š n é p o d á v á n í „ k e l p " čili m o ř s k ý c h ř a s , o b s a h u j í c í c h m i m o j i n é d ů l e ž i t ý j ó d .
N i c t o t i ž n e n í t a k d ů l e ž i t é j a k o n o r m a l i z a c e č i n n o s t i štítné žlázy.
V t o m t o o b d o b í by bylo ú č e l n é pokusit se o vyřešení a k u t n í c h z d r a v o t n í c h potíží
( p o k u d se vyřešit dají - a to by t e d y m ě l y ! ) . Je to o b d o b í s e z n á m e n í se s n o v ý m i
poznatky,
k t e r é m ů ž e t e najít v p u b l i k a c í c h
„Výživa a k r e v n í s k u p i n y " dr.
a „Česká k u c h a ř k a p o d l e k r e v n í c h skupin" M.
McTaggartové a již u v e d e n é
„ V s t u p t e do z ó n y " dr.
D'Adamo
Černické,
„ C o vám lékaři n e ř e k n o u "
Searse.
N e m o h u z a r u č i t , že č e t b a
t ě c h t o publikací v á m n e p ř i n e s e starosti. To p r o t o , že se v n i c h dovíte m n o h o j i n a k
n e p u b l i k o v a n ý c h ( a v p o d s t a t ě oficiálně n e p u b l i k o v a t e l n ý c h ) i n f o r m a c í , m o ž n á s i
u v ě d o m í t e , jakých fatálních chyb jste se dopustili
(-y).
M u s í m vám ty publikace
d o p o r u č i t i k d y ž v í m , ž e n ě k t e ř í citlivější l i d é z n i c h b u d o u h o d n ě „ r o z t ř e s e n í " . K d y ž
j s e m o t o m p ř e m ý š l e l , r o z h o d l j s e m s e n a k o n e c p r o d o p o r u č e n í j e p r o s t u d o v a t , pro¬
t o ž e p o d l e m é h o n á z o r u n e n í n i c h o r š í h o n e ž n e v ě d o m o s t . K d o však m á „slabý žalu¬
d e k " a p r i n c i p i á l n ě n e m á s n a h u n ě c o s e n a u č i t a „ p r a c o v a t n a s o b ě " , číst j e n e m u s í .
P ř i p o m í n á m , že současně se z m ě n o u jídelníčku je m o ž n é používat základní formu
d ě l e n é stravy, o n í ž b u d e ř e č p o z d ě j i , k t e r á n i c m é n ě o d p o v í d á d o p o r u č e n í uvedené¬
mu v p u b l i k a c i „ V s t u p t e do z ó n y " , ale t a k é v ř a d ě d a l š í c h s p e c i a l i z o v a n ý c h publi¬
kací.
3 . krok - p r o c e s r e d u k c e
Z a č n ě t e s p o u ž i t í m individuálně z v o l e n é h o , n e b o vašim p o ž a d a v k ů m odpovídajícího
v ý ž i v o v é h o stylu, v k o m b i n a c i s v h o d n o u , v a š e m u stavu a typu odpovídající fyzickou
aktivitou,
to všechno
za souběžného použití
specifických p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů .
Jejich p o u ž i t í j e - s a m o z ř e j m ě j e n p o d l e m é h o n á z o r u - N U T N O U p o d m í n k o u , pro¬
t o ž e j e n t a k se o m e z í o č e k á v a n é v ý r a z n é a ve s v é m d ů s l e d k u n e p ř í z n i v ě p ů s o b í c í ztrá¬
ty nezbytných „mikroživin".
T y t o p r o s t ř e d k y t a k é p ř i r o z e n ý m z p ů s o b e m stimulují
o r g a n i s m u s k u d r ž e n í z v ý š e n ý c h „ o b r á t e k " p ř e m ě n y z á k l a d n í c h e n e r g e t i c k ý c h zdrojů
a p ř i t o m s o u č a s n ě c h r á n í svalovou h m o t u p ř e d d e v a s t a c í a j e š t ě k t o m u p o d p o r u j í při¬
rozenou imunitu, která také m ů ž e v průběhu redukce klesnout.
M ě l b y c h s e t a k é vyjádřit k m o ž n o s t e m využití k o m e r č n í c h r e d u k č n í c h diet. Mys¬
l í m , ž e n e n í n u t n é vyhýbat s e j e j i c h o b č a s n é m u p o u ž i t í , ale p o u z e „ p r o z p e s t ř e n í
a ú l e v u " z n e u s t á l é h o r o z m ý š l e n í , co a j a k u v a ř i t , a t a k é p r o d o s a ž e n í j i s t o t y p ř í j m u
49
e n e r g i e a v h o d n ý c h živin. J e s t l i ž e však j s t e k r e v n í s k u p i n a „ A " n e b o „ O " n e p o u ž í ­
vejte v ě t š i n u k o m e r č n í c h r e d u k č n í c h diet z a l o ž e n ý c h n a m l é č n ý c h k o k t e j l e c h ! H r o z í
totiž,
že přiberete.
Vyhýbejte
denní jídlo po m n o h o dní po
se vždy l e v n ý m koktejlům,
sobě.
používaným jako jediné
B o m b a s t i c k é r e k l a m y v televizi p ř e d v á d ě j í c í
jejich úspěšnost jsou v r c h o l e m t o h o , co by se dalo slušným z p ů s o b e m označit za
„neetické a zavádějící". Já t o m u ř í k á m p o d v o d , p ř e s t o ž e výrobce by jistě dokázal
p ř e d l o ž i t p ř í z n i v é výsledky „ s t u d i í " j e j i c h efektu u v e l k é s k u p i n y k l i e n t ů .
však p ř e d v e d l p o u z e p o k l e s n a d v á h y ,
P o k u d by
není to důkaz, protože musí prokázat,
že
v ý s l e d k e m b y l o t a k é z l e p š e n í z d r a v o t n í h o stavu, a k r o m ě t o h o b y m ě l p r o k á z a t , ž e
k o n z u m e n t i h n e d p o p ř e r u š e n í p o d á v á n í o p ě t n e p ř i b e r e (byť u ž t o n e n í p ř í m ý p r o ­
blém
výrobce).
Jistější a b e z p e č n ě j š í n e ž k o m e r č n í r e d u k č n í d i e t y j e i n d i v i d u á l n ě sestavený p r o ­
g r a m , vycházející z k o m b i n a c e n ě k o l i k a p r o d u k t ů d o p l ň k o v é výživy spolu se sprá­
vnou
„přírodní
dietou".
Neuškodí,
když se
„koktejly"
naučíte připravovat
sami.
POZOR:
K r á t k o d o b é k o m e r č n í r e d u k č n í diety jsou m o ž n á v h o d n é j a k o P R V N Í ,
zahajovací
k r o k stejně, j a k o již n a z n a č e n é „ o s v ě ž e n í j í d e l n í č k u " p o n ě k o l i k a t ý d n e c h .
Komerční
diety
L z e j e p o u ž í t p o u z e p o p e č l i v é m výběru, n i k d y n e j a k o m n o h o d n í trvající v ý h r a d n í
zdroj
stravy. Jsou-li l e v n é , n e o b s a h u j í v ý z n a m n á m n o ž s t v í v i t a m i n ů a m i n e r á l ů ani
kvalitní zdroje živin. Většina k o m e r č n í c h diet je na b á z i t e k u t é výživy
- „koktejlu"
-
n e b o k o m b i n u j e koktejl s r ů z n ý m i s m ě s m i vlákniny. P o z o r n a m o ž n é p ř í d a v k y n ě k t e ­
r ý c h stimulujících látek, z n i c h ž nejpoužívanější je M A - H U A N G , čili p ř í r o d n í efedr i n b y l i n n é h o p ů v o d u . T e n j e velmi ú č i n n ý , a n i ž b y byl v ý z n a m n ě rizikový ( n a r o z d í l
od vyšších dávek s y n t e t i c k é h o e f e d r i n u ) .
Výjimkami
bránícími
v podávání této
dvojice
Účinkuje lépe v k o m b i n a c i s kofeinem.
tvoří
osoby velmi
psychicky
labilní
(pří­
p a d n ě l é č e n é p s y c h o f a r m a k y n e b o t r p í c í n e s p a v o s t í ) , děti d o 1 8 let, k a r d i a c i , t ě h o t n é
a kojící ž e n y (a s p o r t o v c i - p r o f e s i o n á l o v é ) .
Č í m levnější výrobek, t í m větší je j i s t o ­
t a , že v p o d s t a t ě j d e j e n o „ o d t u č n ě n é m l é k o se z v ý š e n ý m o b s a h e m b í l k o v i n " , d o c í l e ­
n é h o p ř í d a v k e m nejlevnější a p ř i t o m nejobtížněji stravitelné m l é č n é b í l k o v i n y - k a s e i n u (to je v p o d s t a t ě sušený t v a r o h ) , o b o h a c e n é o v i t a m i n y v m i n i m á l n í c h m n o ž s t v í c h ,
aby p r o d u k t n e b y l příliš d r a h ý , a s p ř í d a v k e m n ě k t e r ý c h d r u h ů vlákniny. Opakuji, že
„ m l é č n é " r e d u k č n í diety se a b s o l u t n ě n e h o d í p r o k r e v n í s k u p i n y O a A! Jejich pravi­
delné použití u nositelů t ě c h t o krevních skupin povede n a o p a k k tloustnutí n e b o při­
nejmenším k zažívacím p r o b l é m ů m jako je n a d ý m á n í , zácpa, n e b o n a o p a k průjem.
Krátkodobé
diety
Jejich s e z n a m ,
různých
odborníků
následný popis
nebo
laiků
a h o d n o c e n í efektu by byl n a p r o s t o
50
vyčerpávající.
N e m o h u vyloučit, ž e v l a s t n ě „ z a b e r o u " všechny. T o N E N Í z á s l u h a jejich kvality n e b o
d ů k a z jejich v h o d n é h o s l o ž e n í ! J e t o důsledek r e a k c e o r g a n i s m u n a j a k o u k o l i v n á h l o u
a r a d i k á l n í z m ě n u j í d e l n í č k u t í m spíše, je-li s o u č a s n ě z n a č n ě snížen příjem energie.
N I K D Y však nemají d l o u h é trvání a č a s t o d o k o n c e m o h o u být (velmi) rizikové.
Přísné
dlouhodobé
redukční
diety
(„kaloricky
restriktivní")
J e d n á se o speciální sestavy stravy, d o p o r u č o v a n é o b e z i t o l o g y a dietology. V p o d s t a t ě
by
se
mohlo
říci,
mu celkové energie,
že j s o u
„odborně
schválené".
Jde především
ale s p ř e v a h o u o m e z e n í j e d i n é živiny - tuků.
ta v p ř í p a d ě m é n ě n á r o č n ý c h diet se pohybuje o k o l o
1000-1200
kcal.
Nejtvrdší j s o u
d o k o n c e j e n 6 0 0 - 8 0 0 kcal.
přísné
o
značné omezení příj­
Energetická h o d n o ­
1200-1500 kcal, u n á r o č n ě j š í c h
„energeticky
restriktivní
diety",
obsahující
T y p o s l e d n í m o h o u být p o u ž í v á n y p o u z e při p o b y t u n a
speciální o b e z i t o l o g i c k é j e d n o t c e n e m o c n i c . N e d ě l e j t e si iluze o t o m , že j i c h je dosta­
tek. K r o m ě t o h o , č í m nižší energetický příjem, t í m kratší j e d o b a jejich b e z p e č n é h o
p o u ž i t í , n a o p a k t í m víc z d r a v o t n í c h o m e z e n í platí p r o r o z h o d n u t í o jejich p o u ž i t í a t í m
víc m o ž n ý c h n e g a t i v n í c h důsledků. Č í m delší je jejich trvání, t í m víc p a t ř í „ d o r u k o u
lékařů".
T o t é ž platí o všech striktních h l a d o v k á c h ,
trvajících déle n e ž j e d e n t ý d e n .
J s o u t o t i ž psychicky z n a č n ě n á r o č n é a t í m p á d e m i z d r a v o t n ě rizikové. M o h o u z p ů s o ­
bit (vážné) m e t a b o l i c k é a h o r m o n á l n í z m ě n y , n e b o m o h o u přejít do a n o r e x i e . N e j h o r ší škody však n a p á c h á víc než t ý d e n d l o u h á h l a d o v k a v p ř í p a d ě , že se t e n , k d o ji držel,
i h n e d p o jejím u k o n č e n í „ n o r m á l n ě n a d l á b n e " . P r a v d o u je, ž e příště t a k o v o u chybu u ž
n e u d ě l á . Ale za tu zkušenost to nestojí. M i m o c h o d e m , velmi p ě k n ě a k o m p l e x n ě je
p o u ž i t í h l a d o v e k p o p s á n o v k n í ž c e MUDr.
Partykové „ H l a d o v ě n í p r o
zdraví". Abych
n e z a p o m n ě l . P ř e d p o k l á d á m , že v p ř í p a d ě vás č t e n á ř ů (spíše č t e n á ř e k ) t é t o knížky n e n í
d r a s t i c k á d l o u h o d o b á h l a d o v k a t í m p r a v ý m o ř e c h o v ý m , t í m m é n ě aby byla n e z b y t n ě
nutným prostředkem
sebeobrany.
Neuvádím
literární
zdroj j a k o
inspiraci
hodnou
n á s l e d o v á n í , nýbrž j a k o o d b o r n ý p o d k l a d k t o m u , co z d e píši.
Příklad z praxe - nerealizovatelné doporučení redukce nadváhy
Stará p a n í o k o l o 70 let, n a d v á h a na h r a n i c i obezity, p o k r o č i l á a r t r ó z a s i n d i k a c í t o t á l ­
ní e n d o p r o t é z y . Bylo jí d o p o r u č e n o p ř e d o p e r a c í z h u b n o u t . N i k d o z lékařů jí o v š e m
nebyl s c h o p e n a o c h o t e n p o r a d i t , co a j a k v t o m t o smyslu u d ě l a t . N I K D O z n i c h se
t a k é n e p o k u s i l p ř e d o n í m d o p o r u č e n í m z h o d n o t i t její celkový z d r a v o t n í stav, p ř i n e j ­
m e n š í m p r o t o , aby s e snížilo riziko m o ž n é h o n e p ř í z n i v é h o d ů s l e d k u r e d u k c e . K r o m ě
t o h o j e z d e j e š t ě j e d e n z á k l a d n í p r o b l é m - z d r a v o t n í pojišťovna t o t i ž r e d u k c i n a d v á ­
hy, r e a l i z o v a n o u , k o n e č n ě , j a k j i n a k než „ v d o m á c í c h p o d m í n k á c h " , p o c h o p i t e l n ě
n e z a p l a t í . P r o č t a k é - vždyť j e t o p ř e c e vina n e m o c n é h o , nikoliv „vyšší m o c " . N e u ­
m í m si p ř e d s t a v i t situaci v p ř í p a d ě ,
vrozené
dispozice,
dané
poruchou
kdy by se definitivně p r o k á z a l a p l a t n o s t t e o r i e
činnosti
„genu
ob".
Tím
by
se
totiž
ze
„ s o u k r o m é h o " p r o b l é m u r á z e m stalo o n e m o c n ě n í . A j e h o léčba b y s e t e d y m u s e l a
51
h r a d i t ze z d r a v o t n í h o pojištění. Vraťme se však k p r o b l é m u s a m é m u . P r o s t a r é h o člo­
věka j e V E L M I riziková j a k á k o l i v r y c h l á r e d u k c e ( n a d ) váhy! M u s í m e t o t i ž p ř e d p o ­
kládat její o m e z e n o u ú č i n n o s t s o h l e d e m n a již probíhající z m ě n y h o r m o n á l n í regu­
lace, vysoce p r a v d ě p o d o b n o u , z á s a d n ě o m e z e n o u m o ž n o s t cvičení, n í z k o u t o l e r a n c i
s o u b ě ž n é p s y c h i c k é z á t ě ž e ( s t r a c h j a k z r e d u k c e , t a k ze z á k r o k u a j e h o n á s l e d k ů ) atd.
P o k u d b y p a c i e n t k a p o u ž i l a „ t v r d o u " r e d u k c i , d o š l o b y k e snížení již b e z t a k s n í ž e n é
i m u n i t y . V t o m t o stavu by p o s t i ž e n á n a s t o u p i l a do n e m o c n i c e s v e l m i š p a t n o u p r o ­
g n ó z o u přežití n á r o č n é h o z á k r o k u a p ř i n e j m e n š í m s v ý r a z n ě horší s c h o p n o s t í r e k o n valescence.
ní...
Po chirurgickém zákroku
s e j e š t ě víc zhorší š a n c e p r a v i d e l n é h o cviče­
a t ě l e s n á n e č i n n o s t je p ř e d e v š í m u starých lidí vysoce riziková. A to j s m e j e š t ě
n e p r o b í r a l i o b t í ž n o s t z m ě n y j í d e l n í č k u u starých lidí, o e k o n o m i c k é zátěži ani n e m l u ­
vě. M o ž n á t o sem n e p a t ř í , p r o t o ž e t o t o n e n í p u b l i k a c e v ě n o v a n á starým l i d e m , n i c ­
m é n ě n e o d p u s t í m si p ř i p o m e n o u t , že vidím jedinou možnost, jak alespoň částečně
o m e z i t u v e d e n á rizika:
m i n i m á l n ě n ě k o l i k t ý d n ů p ř e d z á k r o k e m a p o s l é z e c o nejdří­
v e p o n ě m c í l e n ě p o u ž í v a t p o t r a v i n o v é doplňky. M o ž n á , ž e b y s e d o k o n c e našel způ­
sob, j a k p a c i e n t k u „vyrvat ze spárů l é k a ř ů " , n e b o a l e s p o ň o d d á l i t z á k r o k do doby, n e ž
se sníží n a d v á h a a n a o p a k zlepší celkový stav.
glukosaminu a cetylmyristoleátů,
S m ě s e s e n c i á l n í c h m a s t n ý c h kyselin,
m o ž n á j e š t ě ve „ s p o l u p r á c i " s k o m b i n a c í hydroly-
zátů c h r u p a v e k a u r č i t é h o d r u h u „ č í n s k ý c h h o u b i č e k " , je t o t i ž velmi, v e l m i efektivní
( k o n k r é t n í sestava sice p o c h á z í od s p o l e č n o s t i N e w a y s , ale m o ž n á by se d a l a sesta­
vit i z p r o d u k t ů j i n ý c h firem).
P o s t u p r e d u k c e n a d v á h y t a k m ů ž e být d o s t a t e č n ě
p o m a l ý a t u d í ž ú s p ě š n ý , d o k o n c e m ů ž e v e l m i v ý r a z n ě zlepšit celkový z d r a v o t n í stav
pacientky.
P ř í k l a d y p r o b l é m ů n a d v á h y u m l a d ý c h lidí
Je mi 23 let,
jsme
la
držela
bych
měřím
dietu
chodit
kazety
dofitness
na
Ale po
10 kg.
Claudie
nebo
od srpna jsem zhubla ze
Kořínkové.
dát dolů ještě alespoň
cvičit doma podle
hu
162 cm a
Lenky
dvou
Bohužel,
Schiffer,
ale
76 kg na
měsících
se
67 kg pouze
tím,
hubnutí zastavilo.
nevím, jak na
to.
nebaví mě to.
Mám
Snažím
se
moc práce
ze
Chtě­
l-2x týdně
a
nemo­
aerobik.
Odpověď:
Vaše rychlé h u b n u t í , to z n a m e n á 9 kg za dva m ě s í c e , n e n í i d e á l n í . Jistěže jste m ě l a
o p r a v d u v y d a t n o u n a d v á h u , a p r o t o to šlo t a k r y c h l e , ale m u s í m o p a k o v a t , ideální to
n e n í . T í m spíše, ž e j s t e t o h o docílila p o u z e z m ě n o u výživového stylu, a t o j e š t ě - p o d l e
m é h o n á z o r u - nepříliš v h o d n ě f o r m u l o v a n é h o .
N e m ě j t e však obavu,
že vás b u d u
za p o u ž i t í d ě l e n é stravy kritizovat. Je d o b ř e , že jste se r o z h o d l a a že jste se snažila
p o u ž í t „nějaký j i n ý " systém stravy než d o s u d .
vu
z publikací
paní
Ursuly Summové.
Mohla
Raději však „ n a s t u d u j t e " d ě l e n o u stra­
(a m ě l a )
byste
také
respektovat
svoji
krevní s k u p i n u a p o d l e ní vybírat v h o d n é či n e v h o d n é p o t r a v i n y - to p r o t o , že vaše
rychlé
hubnutí ještě
nemusí
být p r o j e v e m p ř í z n i v é
52
reakce
vašeho
organismu.
Tak
rychlé h u b n u t í není pro organismus výhodné ani p ř í n o s n é . N i c m é n ě p ř e d p o k l á d á m , že
p r o c e s p r o b ě h l h l a d c e , p r o t o ž e j i n a k byste u r č i t ě n a p s a l a n ě c o o s o u b ě ž n ý c h n e p ř í z ­
n i v ý c h vedlejších ú č i n c í c h .
M i m o c h o d e m , p ř e c h o d n a j a k ý k o l i v j i n ý n e ž váš obvyklý
systém stravy b y vedl k e z h u b n u t í . T í m n e c h c i říci, ž e d ě l e n á strava n e ú č i n k u j e . Ale
je j i s t é , že h l a v n í efekt byl v t o m , že j s t e o d d ě l o v á n í m p o t r a v i n v ý z n a m n ě snížila cel­
kový příjem e n e r g i e . T í m d o š l o k r e d u k c i n a d v á h y . J e š t ě štěstí, že j s t e m l a d á - k ů ž e
se stačila „ s t á h n o u t " , a n i ž by ( s n a d ) vznikly nějaké „faldy". Jistě se n y n í cítíte d o b ř e
a d o s t a l a j s t e elán p o k r a č o v a t , ale n e v í t e , j a k n a t o , a k r o m ě t o h o n e m á t e čas. P o s t u p
r e d u k c e s e n y n í logicky z p o m a l í , p r o t o ž e váš o r g a n i s m u s b u d e m í t s n a h u u d r ž e t s i
svoji již dříve zafixovanou „ i d e á l n í " v á h u za k a ž d o u c e n u . N e z b ý v á , n e ž najít si čas
n a p r a v i d e l n o u fyzickou aktivitu - k u p o d i v u n a t o stačí d e n n ě j e n 2 0 - 3 0 m i n u t . N e n í
t o i d e á l n í , ale a s p o ň n ě c o . M o ž n á b y bylo v h o d n é cvičit d o m a zcela j i n ý m z p ů s o b e m
n e ž p o d l e v i d e o k a z e t y - a e r o b i k d o m a n e m ů ž e n i k o h o bavit. D o p o r u č u j i k o u p i t s i
kvalitní e r g o m e t r (bicykl) a n a u č i t s e n a n ě m j e z d i t a l e s p o ň o b d e n p ř i b l i ž n ě 3 0 A 4 5
m i n u t . N e z n á m n i c l e p š í h o - m á t e - l i v i d e o , p o s t a v t e ho p ř e d e r g o m e t r a pusťte si t ř e b a
v i d e o k a z e t u s e „ s p i n n i n g o v ý m " t r é n i n k e m (jak s e n y n í h o n o s n ě o z n a č u j e šlapání n a
s t a c i o n á r n í m kole p o d l e p o k y n ů i n s t r u k t o r a ) n e b o s n ě j a k ý m v ý u k o v ý m p r o g r a m e m .
T o m y s l í m v á ž n ě . A k r o m ě t o h o - m o h l a byste využít ( i k d y ž j s t e t a k m l a d á ) p ů s o b e ­
n í n ě k o l i k a zajímavých p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů . Ž á d n é drogy, ž á d n é léky, ž á d n é „záz­
r a č n é " čaje n a h u b n u t í . Ale s k u t e č n ě n u t n é a o s v ě d č e n é p r o d u k t y , k t e r é v á m k r o m ě
j i n é h o t a k é p o m o h o u u d r ž e t s e v d o b r é m z d r a v o t n í m stavu. N e d o p o r u č u j i v á m dávat
si p ř e h n a n é cíle, p ř e d e v š í m ne v k r á t k é d o b ě . M o h l a byste s n a d n o a r y c h l e „ s p a d n o u t
do a n o r e x i e " . U v ě d o m t e si, že j d e o zdraví.
Byla jsem vcelku baculaté' dítě, ale v 15 letech přišla operace mandlí a s ní při výšce
163
a
cm
struaci.
2x
různě diety,
Nyní (ve
ale
váha
menstruaci
aerobik,
v pase mám
kolikrát
Že jsem přibrala
rie.
Ale
la
zhubnout
bojím
se,
Skladba
Snídaně:
v
ani
na
ob
další
tři
na
55
na
den posiluji
Říkají,
že
kalhoty
připadám
říci,
že
kilogramy.
nenaletěla,
kg.
mi
a
snažím
svou
moje
Přemýšlím,
si
káva
bez cukru a
cornflakes
vyhovuje,
nad
využitím
o
odsátí tuku
bez mléka
+
celozrnný rohlík
53
vodu
velikost 34
v
těle, při
Hlavně mne
nicméně
tuky
trápí,
a
kalo­
bych
chtě­
doplňků,
ale
pořád
nějakých
chirurgicky.
men­
6 km,
racionální výži­
oblékám
vzít projímadlo.
také
a jablko
zásad
nezadržuji
stravy
nebo
Denně nachodím
nevypadám,
zda
zhubnout ještě víc
na půl roku
hysterka jak počítám
výživa
Přemýšlela jsem
přemýšlím
56 kg.
se jíst podle
váhu
užjako
chtěla
ale ztratila jsem
roky
musím
si
Pak jsem
49 kg,
a
na
63 a přes boky 90.
nezapnu
musím
kg
dostala
vážím) již. celé čtyři
stehnech,
podstatě
abych
se
letech
nechce jít dolů.
někdy 36,
63
ažjsem
dvaceti
týdně cvičím
vy,
a
zhubnutí z původních
zkoušela
Přesnídávka:
jogurt
Oběd:
Večeře:
Linea
talíř ovoce
Někdy
Maso
Vita
instantní nízkotučná polévka
kolem
drůbežíjen
nebo zelenina
páté ještě jedno
bez
kůže,
+
(už v
suchary
15 hodin!)
jablko
ale jen
lx
týdně
Odpověď:
T r o c h u v á h á m , zda m á m být zcela otevřený. J d e o t o , že váš p r o b l é m je spíš v p s y c h i ­
ce. T o t i ž , nejste v t o m s a m a . O to je p r o m n e těžší n e u s t á l e vysvětlovat to s a m é . To zna­
m e n á fakt, že v š e c h n y dívky, k t e r é nejsou spokojené samy se sebou, m o h o u m í t j e d e n
p r o b l é m - a to je s n a h a b e z d ů v o d n ě se „za n ě c o " trestat. N e b y l o by l é p e smířit se s t í m ,
že p ř í r o d a vás o b d a ř i l a u r č i t ý m i v l o h a m i a f o r m a m i a že j d e t e p r o t i ní s n a h o u m ě n i t
p r o p o r c e z a c e n u „ n a s a z e n í v l a s t n í h o ž i v o t a " ? S k u t e č n ě trváte n a t o m , ž e m u s í t e vypa­
dat j a k o T W 1 G G Y ? C h c e t e skončit s a n o r e x i í n e b o s j i n ý m i p s y c h i c k ý m i p r o b l é m y
v č e t n ě z t r á t y m e n s t r u a č n í h o cyklu (to by snad j e š t ě vadilo n e j m é n ě ) ? N e b y l o by lepší
p o n o ř i t se do č e t b y zajímavých p u b l i k a c í , věnujících se n e j e n o m výživě, ale i „živo­
t u " ? M y s l í t e si, že p r o j í m a d l o je ř e š e n í m z a d r ž o v á n í vody v p r ů b ě h u cyklu? K d y ž o p o ­
m e n u , ž e j e d n o u z a m ě s í c p o u ž i t é m ů ž e vlastně p r o s p ě t , m u s í m n a d r u h é s t r a n ě k o n ­
statovat, že o n e n k o n k r é t n í p r o b l é m neřeší. M o ž n á si ale p l e t e t e p r o j í m a d l o s d i u r e t i ­
k e m . To je o t á z e k z mé strany, že a n o . Ale já na ně n e c h c i odpověď. Ty m u s í t e najít vy
s a m a . N o , ale j e n t a k m i m o c h o d e m - t e n váš j í d e l n í č e k , t o j e t e d y n ě c o - t o t i ž p r o t o ,
že je to p o k u s o sebevraždu.
K d e j s o u bílkoviny? Jak c h c e t e vypadat k světu, když j í t e
j e n o m s a c h a r i d y ? M u s í m k o n s t a t o v a t , ž e vás z a t í m drží n a d v o d o u j e n váš věk. Ale
jistě se t a k h l e d o č k á t e n e j e n o m ztráty m e n s e s , ale asi t a k é a n o r e x i e . Víc raději psát
n e b u d u . P ř e b e r t e si to s a m a . A p ř e s t a ň t e se p o ř á d n ě č e h o b á t !
Jakým
způsobem
štíhlejší.
Je
protože
nechci
kosmetickou
zhubnout
mi sedmnáct.
mít
proceduru.
nohy,
Je
nohy
Samo
nemám
mi jasné,
svalnaté.
celulitidu,
že
Mohl
sebou počítám
ale přesto je
musím
držet dietu,
byste
mi poradit
s
tím,
že
budu
ale
chci
zpevnit
raději
stravu,
hubnout
a
mít je
moc
necvičím,
cvičení,
případně
všude.
Odpověď:
Váš p o ž a d a v e k je u n i k u m s á m o sobě. K o n e č n ě , j a k o obvykle, k d y ž se j e d n á o d o t a z ,
který se snaží řešit v r o z e n é d i s p o z i c e . T a k ž e j e d n o d u š e - buďte r á d a , že n e m á t e celu­
litidu. Buďte r á d a , ž e m á t e silná p e v n á s t e h n a . Buďte r á d a , ž e j e v á m s e d m n á c t . T r a p ­
né j e , že raději n e c v i č í t e , abyste si svoje p e v n á s t e h n a j e š t ě nezesílila. C v i č t e . T o t i ž
l é p e ř e č e n o - b ě h e j t e v o l n ý m t e m p e m a t o déle n e ž 3 0 m i n u t . N e m o h u v á m p o r a d i t
stravu,
ani cvičení,
a n i k o s m e t i c k o u p r o c e d u r u , p r o t o ž e j s e m vás o s o b n ě n e v i d ě l .
Nevím, jaké m á t e dispozice, jaký jste somatotyp, jak jíte, jakou m á t e krevní skupinu.
V sedmnácti n e m o h u rozhodovat o kosmetické p r o c e d u ř e , protože by vám ji museli
54
z a p l a t i t r o d i č e . M u s e l b y c h mluvit s n i m i a asi b y c h se d o v ě d ě l věci, k t e r é n e c h c i a a n i
n e m o h u řešit. N e j s e m p s y c h o l o g , i k d y ž díky t é t o p o r a d n ě , svému věku a z k u š e n o s ­
t e m s e m i z d á , ž e j s e m u ž víc p s y c h o l o g n e ž d i e t o l o g .
Problém změny způsobu stravování
V p r ů b ě h u r e d u k c e je n e z b y t n é p o u ž í t s o r t i m e n t p o t r a v i n a z p ů s o b jejich k u c h y ň s k é
úpravy odpovídající v a š e m u „ t y p u " a z d r a v o t n í m u stavu. V n ě m je n u t n é p o k r a č o v a t
i po u k o n č e n í r e d u k č n í h o r e ž i m u . V p o d s t a t ě m ů ž e t e vybírat z n ě k o l i k a m o ž n o s t í ,
z n i c h ž nejobvyklejší j s o u v y j m e n o v á n y n í ž e .
Není vhodné uvedené nebo jiné
styly
střídat j a k o p o n o ž k y .
d ě l e n á strava ( b o h u ž e l r ů z n ě a h l a v n ě n e v h o d n ě m o d i f i k o v a n á )
vegetariánství
ve
smyslu:
veganství
(lakto)-ovo-vegetariánství
kvazi-vegetariánství
makrobiotika
rotační dieta
z ó n o v á dieta
Existují „ e l e g a n t n í a ú č i n n é " v ý ž i v o v é triky p o u ž i t e l n é v p r ů b ě h u r e d u k c e ?
O d p o v ě ď j e k l a d n á . M o h o u t o být následující:
1/ Z v ý š e n y příjem t e k u t i n
Z n í t o p a r a d o x n ě , p r o t o ž e o b e z i t a j e z p ů s o b e n a i z a d r ž o v á n í m vody. O m e z t e p r o t o
solení a pijte d e n n ě po m a l ý c h s k l e n k á c h p ř i b l i ž n ě 2,5 - 3 litry n e s l a z e n ý c h n á p o j ů .
Stejně p o s t u p u j t e , d o s t a n e t e - l i „šílený h l a d " . N e p ř e l é v e j t e se však v o d o u v o b j e m e c h
m e z i 4-6 litry d e n n ě p o k u d d e n n ě n e c v i č í t e a ž n ě k o l i k h o d i n . M ů ž e t e s i ale pravidel­
n ě d o p ř á t c c a 2-3 dcl s u c h é h o č e r v e n é h o vína ( m é n ě v h o d n é j e v í n o b í l é ) , n e b o t r o ­
chu n í z k o s t u p ň o v é h o č i n e a l k o h o l i c k é h o piva ( p o j í d l e ) . C o z n a m e n á „ o m e z i t s o l e n í " ,
když d o u r č i t é m í r y s k u t e č n ě p l a t í , ž e j e „sůl n a d z l a t o " ? M n o h o lidí reaguje n a t o t o
d o p o r u č e n í p ř e k v a p e n ě , p r o t o ž e s i myslí, ž e „ n e d o s o l o v á n í m " n ě k t e r ý c h p o k r m ů u ž
p r o s n í ž e n í příjmu k u c h y ň s k é soli u d ě l a l i dost. J a k u k á z a l y analýzy, n e n í t o p r a v d a . J e
t o m u tak p r o t o , že v podstatě všechny potraviny, vyrobené pro p ř í m o u k o n z u m a c i ,
j s o u víc n e ž p ř e p l n ě n é solí. S i t u a c e je stále h o r š í , p r o t o ž e n a d b y t e k soli obsahují n o v é
„ m ó d n í " p o t r a v i n y , j a k o j s o u n a p ř í k l a d i n s t a n t n í polévky,
v š e c h n y u z e n i n y , krekry,
d o k o n c e i c h l é b a p ř e d e v š í m „ s l a n é " p e č i v o , v š e c h n y t v r d é sýry, d o k o n c e i k y s a n é
zelí! Stejně j a k o m n o h o d a l š í c h z á k l a d n í c h p o t r a v i n . P o k u d s e t ř e b a j e n č á s t e č n ě stra­
vujete v p o d n i c í c h v e ř e j n é h o stravování, je váš příjem soli s k u t e č n ě vysoký, r o z h o d ­
ně se blíží m n o ž s t v í o k o l o
10 g d e n n ě . A to je z b y t e č n ě m n o h o . D o k o n c e je to m o c
55
i p r o t o h o , k d o n e n í v r o z e n ě citlivý n a t a k o v é m n o ž s t v í (takoví lidé s i s y s t e m a t i c k y
„ o d e p i s u j í " ledviny a riskují t í m v z n i k v y s o k é h o k r e v n í h o tlaku,
stejně j a k o zvýšení
váhy z a d r ž e n o u v o d o u ) .
21 Z v ý š e n ý příjem v l á k n i n y
V l á k n i n a je n e s t r a v i t e l n á a n ě k t e r é její typy j s o u
„bobtnavé",
což zvětšuje
obsah
ž a l u d k u a p ů s o b í falešný p o c i t n a s y c e n í . P r o b l é m v z n i k n e v p ř í p a d ě , k d y se jí p ř e dávkujete, aniž byste jí h o d n ě zapili - dojde k v e l m i n e p ř í j e m n é m u n a d ý m á n í , při­
čemž současně se organismus ochuzuje o v ý z n a m n á množství n u t n ý c h m i n e r á l n í c h
látek. V l á k n i n a , v l á k n i n a a zase v l á k n i n a t e d y n e n í ř e š e n í m , t o z n a m e n á , ž e n e n í řeše­
n í m d l o u h o d o b á k o n z u m a c e p o u z e o v o c e a z e l e n i n y ! D o j d e t o t i ž k p o k l e s u tvorby bíl­
k o v i n , a to j a k svalových, t a k n a k o n e c i t ě c h , k t e r é zajišťují i m u n i t u . Dejte p o z o r na
p š e n i č n o u v l á k n i n u , k t e r o u n ě k d y nesnášejí nejen o s o b y citlivé n a lepek.
v l á k n i n a ovesná, p e k t i n ,
oligofruktóza a n o v ě t a k é c h i t o s a n
Ideální je
(živočišná vláknina).
P o c h o p i t e l n ě příjemnějším ř e š e n í m j e k o n z u m a c e p o t r a v i n s p ř i r o z e n ě v y s o k ý m obsa­
h e m v l á k n i n y - to j s o u p ř e d e v š í m z e l e n i n a a o v o c e , celé obilky o b i l o v i n , i n d i á n s k á
rýže. M u s í t e však k o n z u m o v a t t a k é d o s t a t e k k v a l i t n í c h bílkovin a e s e n c i á l n í c h m a s t ­
n ý c h kyselin. L u š t ě n i n y j s o u d o b r ý m z d r o j e m bílkovin i vlákniny, ale č a s t o z p ů s o b u ­
jí zažívací p o t í ž e
(nadýmání)
- vybírejte jejich j e d n o t l i v é d r u h y v e l m i pečlivě na
z á k l a d ě p u b l i k a c e „Výživa a k r e v n í s k u p i n y " .
3/ T e k u t á výživa
Z a t e k u t o u výživu lze p o v a ž o v a t většinu k o m e r č n í c h diet v e f o r m ě koktejlů, jejichž
p o u ž i t í j e však v e l m i s p o r n é s o h l e d e m n a t o , ž e v ě t š i n o u obsahují příliš m n o h o jed­
n o d u c h ý c h c u k r ů a t í m p á d e m r y c h l e zvyšují h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u a s t í m souvise­
jící p r o d u k c i i n z u l í n u . V h o d n ě j š í j e p o u ž i t í o v o c n é n e b o z e l e n i n o v é
šťávy, nejlépe
však j e n v p r ů b ě h u tzv. „ o č i s t n ý c h d n ů " . T e k u t o u r e d u k č n í výživou m ů ž e být i silný
vývar z d r ů b e ž í h o n e b o r y b í h o m a s a a zeleniny, o b o h a c e n ý o v e s n ý m i v l o č k a m i , oli­
v o v ý m olejem a p i k a n t n í m k o ř e n í m , snášíte-li h o .
4 / Z ó n o v á dieta
Nejnovější
„ h i t " výživy v č e t n ě stravy p r o s p o r t o v c e a p r o ty, k d o chtějí r e d u k o v a t
h m o t n o s t . Vychází z t e o r i e g l y k e m i c k é h o i n d e x u , p o p s a n é v j e d n é z n á s l e d u j í c í c h
kapitol.
Z á k l a d e m jejího p ů s o b e n í je u d r ž e n í
stálé h l a d i n y k r e v n í h o
cukru,
resp.
z a b r á n ě n í č a s t é h o p r u d k é h o v z e s t u p u h l a d i n y i n z u l í n u . J a k m i l e t o t i ž dojde k p o d s t a t ­
n é m u v z e s t u p u k r e v n í h o c u k r u , p ř i r o z e n á r e a k c e o r g a n i s m u j e opět j i snížit n a n o r m u .
K t o m u použije h o r m o n i n z u l í n , v d ů s l e d k u j e h o ž p ů s o b e n í s e p ř e b y t e k k r e v n í h o
c u k r u z m e n š í části u l o ž í v j á t r e c h a ve s v a l e c h ( p o k u d však z á s o b y v t ě c h t o t k á n í c h
byly n ě j a k ý m z p ů s o b e m v y č e r p á n y c v i č e n í m n e b o h l a d o v k o u ) , ale z větší části se p ř e ­
m ě ň u j e na T U K ! P o k u d se n a u č í t e sestavovat si stravu z p o t r a v i n s co n e j n i ž š í m gly-
56
k e m i c k ý m i n d e x e m , m á t e s k o r o j i s t o t u . . . m i m o c h o d e m , t a t o dieta a u t o m a t i c k y p ř e d ­
p o k l á d á , že b u d e t e jíst m i n i m á l n ě 5x d e n n ě . Ale klid, n e d ě s t e se. J e d n á se o tři obvy­
klá n í z k o e n e r g e t i c k á z á k l a d n í j í d l a a m e z i ně v l o ž e n é p ř e s n í d á v k u a svačinu. Jistě si
n y n í v z p o m e n e t e n a m o j e dřívější p u b l i k a c e n e b o články, k d e ř e š í m stejný p r o b l é m
a u v á d í m , že co se t ý č e p o č t u d e n n í c h j í d e l je s p o r n é , co je v ý h o d n ě j š í - z d a n a p ř í k l a d
dvě větší n e b o 5-6 m e n š í c h . U r č i t ě si t a k é v z p o m e n e t e na m o j e a r g u m e n t y p r o a p r o t i
o b ě m a m o ž n o s t e m . Jíte-li t o t i ž d v a k r á t d e n n ě h r o z í , ž e sníte n a j e d n o u příliš m n o h o t í m „ p o d r á ž d í t e " i n z u l í n . Snažíte-li s e jíst vícekrát d e n n ě , m ů ž e t o být p r o b l é m , p r o ­
t o ž e m u s í t e n e u s t á l e myslet n a t o , C O b u d e t e jíst, k d e t o s e h n a t a j a k t o p ř í p a d n ě
k u c h y ň s k y upravit. N e j h o r š í však j e , k d y ž j í t e , až k d y ž m á t e velký h l a d , a p r o t o ž e vět­
šinou n e m á t e m o c času n e b o m o ž n o s t p ř e s d e n jít d o r e s t a u r a c e n e b o n a d o m á c í stra­
vu, d o s l o v a se „ o d b ý v á t e " .
Pokud se
tivními
rozhodnete,
důsledky,
postup
totiž
že
budete
především
není
nijak
hubnout,
v případě,
ojedinělý,
že
pokud
musíte
se předem
budete
hubnout
doslova
seznámit s
možnými
nepřiměřeně rychle.
nega­
Takový
nepřevažuje.
Rizika rychlého hubnutí
1. Vyplavení t u k o v ý c h l á t e k do o b ě h u , k t e r é se b e z d o s t a t k u p o h y b u a bez d o s t a t k u
k a r n i t i n u n e m o h o u z p r a c o v a t a ukládají se v c é v á c h n e b o v j á t r e c h . V z n i k l á „ k e t o c i d o s a " j e velmi n e p ř í j e m n á a m ů ž e z p ů s o b i t z v r a c e n í . T u k u v o l n ě n ý z t k á n í
do krevního oběhu m ů ž e způsobit tukovou embolii.
2. Vyplavení c h o l e s t e r o l u a t v o r b a c h o l e s t e r o l o v ý c h ž l u č n í k o v ý c h k a m e n ů .
3. P o d r á ž d ě n í ž l u č n í k u a n a d m ě r n á z á t ě ž j a t e r a ledvin.
4. U v o l n ě n í v t u k u n a s h r o m á ž d ě n ý c h p o l y c h l o r o v a n ý c h bifenylů m ů ž e vést k nepo¬
znané „otravě".
5. Z p o č á t k u se m ů ž e z h o r š i t d n a , m ů ž e dojít k o v l i v n ě n í č i n n o s t i štítné žlázy, p ř í p a d ­
ně k p o r u c h á m spánku (hladový člověk špatně usíná).
Při
rychlém
buněk,
a
necvičíte.
v
hubnutí přenáší
tak
ho
Začne
konečném
větvených
využití
tuků
jakýchkoliv
doporučit
se
je
nutný
důvodů
konzumaci
zpracování tuků.
na
důsledku
aminokyselin
covávající bílkoviny,
pro
enzym
přeměnit
naopak
viditelném
směsi
z
nedovolí
dostatek
Ananas
Tím
víc
energii
přeměňovat
„odchází"
svalová
pouze
z
v
bílkovina,
hmota.
„hormon
obsahuje
i
nejen
krve
do
případě,
což je
tukových
že
souběžně
vždy
špatně,
Vyplatí se podávat
i
potravinové
obsahujícího
-57
tuk
platí
glutamin
(tekuté formy jsou
přírodní
zvaný
kromě nich
to
občas je prospěšný
KARNITINu
ananasu,
ale ještě další,
lipoprotein-lipása
energii.
(BCAA),
preferujete
čerstvého
zvaný
na
a
stimulaci
nejúčinnějšíí).
Pokud
zdroje,
enzym
potom
mohu
bromelain,
zpra­
sensitivní lipasa",
tolik potřebnou
tekuté
ke
-
užitečný právě
a
v
tomto pří-
padě
skutečně
ovoce
(s
chutnou,
výjimkou
vlákninu.
Je
vhodný
i
přesto,
že
má
kupodivu
vyššíGI
než jiné
banánu).
Rychlé h u b n u t í n a n e š t ě s t í č a s t o n e v h o d n ě m ě n í tvar postavy (zejména když necvičí­
te), k r o m ě t o h o u skutečně obézních se po zhubnutí povolená kůže nestačí „scvrknout"
a d o c h á z í ke tvorbě n e v z h l e d n ý c h k o ž n í c h laloků,
n e z ř í d k a vyžadujících zásah plas­
t i c k é h o chirurga.
C v i č e n í v p r ů b ě h u r e d u k c e v á h y m u s í k o m b i n o v a t j a k a e r o b n í formy, t a k i p o s i ­
lování!
Po u k o n č e n í cvičení se N I K D Y n e s m í t e vrátit k původnímu v ý ž i v o v é m u stylu
a p ř e d e v š í m m u s í t e d b á t n a t o , aby c o nejvíce k o n z u m o v a n ý c h p o t r a v i n m ě l o
nízký glykemický index.
I d e á l n í jsou v h o d n ě k u c h y ň s k y p ř i p r a v e n é p ř i r o z e n é
zdroje bílkovin,
n a p ř í k l a d tofu
p r o vegetariány, d r ů b e ž p r o s k u p i n u „A", t v a r o h s j o g u r t e m p r o s k u p i n u „ B " , a ryba,
b a d o k o n c e i zcela libové vepřové, n e b o hovězí m a s o p r o s k u p i n u „ O " . J e d i n o u vhod­
n o u k o m b i n a c í ( p ř í l o h o u ) ve všech p ř í p a d e c h m ů ž e být l e h c e stravitelná z e l e n i n a v létě ve formě salátu, v z i m ě spíše ve formě d u š e n é .
P o k u d byste chtěli při r e d u k c i n a d v á h y ( n e b o o b e c n ě j e n p o d k o ž n í h o t u k u ) p o s t u p o ­
vat s k u t e č n ě „ v ě d e c k y " (to byste m o h l i ) , u v ě d o m t e si, že nejde p o u z e o sledování
z m ě n t ě l e s n é h m o t n o s t i , ale t a k é t ě l n í h o tuku. D ř í v e s e t a k o v á m ě ř e n í p r o v á d ě l a p o u z e
v n ě k t e r ý c h fitcentrech p o m o c í m ě ř e n í tloušťky k o ž n í c h řas k a l i p e r e m . N y n í se naský­
t á skvělá m o ž n o s t p r a v i d e l n é h o
individuálního
(diskrétního měření)
p o m o c í velmi
m a l ý c h přístrojků, n a p ř í k l a d firmy S O E N H L E . Jejich c e n a je ú n o s n á , když si u v ě d o ­
m í t e , j a k é velmi u ž i t e č n é i n f o r m a c e a p ř e d e v š í m libovolně č a s t o , vám p ř i n e s o u . K d y ž
si k t o m u j e š t ě k o u p í t e za „ s k u t e č n ě m á l o p e n ě z " p o č í t a č o v ý p r o g r a m h o d n o c e n í vaší
stravy (a kdyby j e n o m t o , on t a k é u m í p o č í t a t energii a živiny z jídla, které si sami při­
p r a v í t e ) , m á t e „ k o n t r o l o r a spolu se e k o n o m e m " na celý život.
J E D N O D U C H É , univerzálně použitelné a snadno realizovatelné Z M Ě N Y VE
STRAVOVÁNÍ
(než se n a u č í t e p r i n c i p y i n d i v i d u á l n ě z v o l e n é h o výživového stylu)
1. Výrazně
zvyšte
příjem
neslazených
tekutin,
vyhýbejte
se
však
„silným"
minerál¬
kám.
2. Vylučte
„masové
ze
stravy
KATEGORICKY
VŠECHNY
uzeniny,
paštiky
a jakékoliv
pomazánky".
3 . Nepijte m l é k o , j e z t e j e n s t ř í d m ě n e t u č n é zakysané výrobky ( 2 - 3 dcl c e l k e m ) .
58
4 . N e k o m b i n u j t e ž á d n é v o l n é tuky s cukry. ( V š e c h n y s l a d k o s t i a t u k o v é p e č i v o ! )
5. Při p ř í p r a v ě stravy n e p o u ž í v e j t e s m a ž e n í .
6 . N e j e z t e ž á d n é t u č n é m a s o . ( O b č a s n á k o n z u m a c e „ t u č n é " m o ř s k é ryby j e však p r o ­
spěšná!)
7 . P o k r m y klasicky „ n e m a s t ě t e " , z a t o používejte d o s t a t e k o l i v o v é h o oleje ( n a saláty).
8. Konzumujte
libovolné
m n o ž s t v í zeleniny.
Konzumujte ovoce relativně
střídmě,
vyhněte se d r u h ů m , které m o h o u přispět k nadváze (banány, p ř e m í r a jablek a hru­
šek). O v o c e n e s m í být j a k ý m k o l i z p ů s o b e m d o s l a z o v á n o ( n e s m í t e t e d y k o n z u m o ¬
vat d ž e m y , k o m p o t y a s u š e n é k a n d o v a n é o v o c e ) .
Existují n e j e n „ v ý ž i v o v é triky", a l e t a k é ú č i n n é ..přírodní r e d u k č n í " p r o s t ř e d k y .
N e m á m n a mysli „ j a b l e č n ý o c e t " (ačkoliv j i n a k p r o t i n ě m u n i c n e m á m , p o k u d doslo¬
va ne n a o p a k , to z n a m e n á , že ho d o p o r u č u j i ) , a n i „čaje a p i l u l k y na h u b n u t í " . K dis¬
pozici jsou prostředky n a p r o s t o seriózní a ú č i n n é v p o d o b ě speciálních potravino­
vých d o p l ň k ů .
V ý h o d a t ě c h t o s p e c i á l n í c h p r o d u k t ů tkví v k o n s t a t o v á n í ,
d l o u h o d o b á k o n z u m a c e j e bez j a k é h o k o l i v r i z i k a
(na rozdíl
ž e jejich
o d léků p o u ž í v a n ý c h
k o m e z e n í p o c i t u h l a d u ) , jejich j e d i n o u n e v ý h o d o u je t o , že si je každý musí zaplatit
ze s v é h o .
D o k o n c e existují „ d r o g y na h u b n u t í "
- a co s n i m i ?
Vždy je p r o b l é m j a k z a c h á z e t s n á v y k o v ý m i n e b o j i n a k r i z i k o v ý m i léky, t a k s l á t k a m i
v o l n ě p r o d e j n ý m i , které j s o u stejně n e b o j e š t ě více rizikové.
Užívejte p o k u d m o ž n o
p o u z e ty, k t e r é j s o u o z n a č e n y h v ě z d i č k o u .
BENZEDRIN -
oddaluje
PHENYLPROPANOLAMIN
spánek,
(PPA)
tím
-
zvyšuje
snižuje
výdej
chuť
energie.
k jídlu.
Velmi r i z i k o v ý !
Poslední
zprávy
o
jeho
m o ž n ý c h vedlejších ú č i n c í c h nejsou příliš p ř í z n i v é .
EFEDRIN A
PSEUDOEFEDRIN*
- jsou
to
dvě
téměř
totožné
látky,
ale
pseudoe-
fedrin j e r o s t l i n n é h o p ů v o d u a s o u č a s n ě j e v o l n ě d o s t u p n ý v e f o r m ě celé ř a d y p r o ­
d u k t ů d o p l ň k o v é výživy, k d e ž t o efedrin je s y n t e t i c k ý - a k r o m ě t o h o je j e d i n ě na
recept.
Oba
účinně
zvyšují
přeměnu
látek,
a
to
dokonce
i
v
klidu,
oddalují
s p á n e k , omezují p o c i t y ú n a v y ( v t o m t o o h l e d u t o n e m u s í být p ů s o b e n í n e n á v y k o v é ,
na to p o z o r ) a s o u č a s n ě zvyšují výdej e n e r g i e v p r ů b ě h u v ý k o n u ale t í m i j e h o kvali¬
t u . Pozor,
doping!
KOFEIN* A
THEOFILLIN*-
srdeční
a m o z k o v á t o n i k a oddalují
spánek,
zvyšují kli¬
dový m e t a b o l i s m u s a přispívají k p ř e m ě n ě t u k ů na energii. J s o u m í r n ě riziková a čás­
t e č n ě návyková. Káva je v h o d n á h l a v n ě p r o krevní s k u p i n u „A", ale i zde je návyková
a m ů ž e být,
p o k u d je jí m n o h o ,
i škodlivá.
Pozor - slazená káva výrazně zvyšuje hladi­
nu inzulínu! S l a z e n o u kávu by t e d y p ř i n e j m e n š í m n e m ě l i pít diabetici a lidé trpící n a d ­
v á h o u o b e c n ě ! Výborným t r i k e m je pití kávy P Ř E D c v i č e n í m - kofein t o t i ž zvýší j a k
59
výdej energie t í m , že stimuluje p ř e m ě n u t u k ů , t a k zlepší č i n n o s t m o z k u a j e š t ě ke všemu
zvýší v ý k o n srdce. D o u f á m , že po t o m t o k o n s t a t o v á n í se z vás n e s t a n o u kofeinoví m a n i ­
aci a n e z a č n e t e pít deset šálků kávy d e n n ě . M a x i m á l n ě čtyři d e n n ě asi n e š k o d í . D o k o n ­
ce je p o t v r z e n o ,
že t a t o p r a k t i k a má svoje v ý z n a m n é k l a d y !
(směrem k
„údržbě
m o z k u " ) . J e n o m n e s m í t e h o l d o v a t české „ t u r e c k é " kávě. J e t o n e z d r a v ý ž a l u d e č n í
„ š m i r g l p a p í r " . P o k u d c h c e t e ú č i n e k kofeinu zesílit, dopřejte si v té chvíli (to z n a m e n á
p o u z e n á r a z o v ě ) její k o m b i n a c i s a s p i r i n e m , nejlépe p u f r o v a n ý m , n a p ř í k l a d G o d a s a l e m
n e b o A n o p y r i n e m . P o z o r však u t ě c h z vás, kteří mají v ý z n a m n ě zvýšenou krvácivost
n e b o trpí v ř e d o v ý m i o n e m o c n ě n í m i z a ž í v a c í h o t r a k t u ! K o m b i n a c e kávy s vyššími dáv¬
k a m i p s e u d o e f e d r i n u už m ů ž e být riziková, p r o t o ž e se výrazně zvýší t e p o v á frekvence,
zvýší riziko s r d e č n í h o kolapsu n e b o v ý r a z n é h o v z e s t u p u k r e v n í h o tlaku. P r o krevní sku¬
piny j i n é n e ž „ A " d o p o r u č u j i m í s t o kávy p o u ž í t g u a r a n u ! K d y ž nic j i n é h o , v z p o m e ň t e
na její příznivé p ů s o b e n í na sex (viz t a k é další k a p i t o l a ) .
FENFLURAMIN - o m e z u j e p o c i t h l a d u ,
původně
se t v r d i l o ,
že
n e n í rizikový.
ASPIRIN* - v k o m b i n a c i s k o f e i n e m a e f e d r i n e m tvoří v e l m i ú č i n n o u trojici t e r m o g e n n í c h látek, t o z n a m e n á t ě c h , k t e r é zvyšují p ř e m ě n u t u k ů n a t e p e l n o u energii. Aspi¬
rin je však do u r č i t é m í r y rizikový p ř e d e v š í m v p ř í p a d ě , je-li p o u ž í v á n d l o u h o d o b ě
v d á v k á c h větších n e ž 150 mg. O t o m t o riziku píše právě dr. Sears. Na d r u h é s t r a n ě je
z m n o h a d ů v o d ů v d á v k á c h o k o l o 50-150 mg d e n n ě j e d n í m z velmi d o b r ý c h preven¬
tivně p ů s o b í c í c h v o l n ě p r o d e j n ý c h léků. P o z o r n a alergii!
SIBUTRAMIN - další lék t l u m í c í chuť k j í d l u ,
p r a v d ě p o d o b n ě je návykový a m o ž n á
riskujete zvýšení k r e v n í h o tlaku.
HCA*
(kys.
OH-citrónová)
- její
efekt
spočívá
v
„odpojení"
tvorby
tuku
z
cukrů
d o d a n ý c h stravou a p ř e d e v š í m v t o m , že se stabilizuje h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u , t a k ž e
nedochází k uvolňování n a d m ě r n é h o množství inzulínu.
DHEA*
(dehydroepiandrosteron,
androstenolon)
-
tato
látka
je
popsána
podrobně
v s a m o s t a t n é k a p i t o l e o m o z k o v ý c h n u t r i e n t e c h . Pozor - doping!
EKDYSTERON*
(beta-ekdyson)
-
extrakt
z jihoamerické
brazilský ž e n - š e n , p a t ř í m e z i r o s t l i n y s tzv.
byliny
Pfaffia
(Suma,
také
adaptogenními účinky) nebo pochází
z t u z e m s k é P a r c h y saflorové.
GUARANA*
-
dostupná jako
volně
prodejný
potravinový
d o p l n ě k , je
celkově
pro¬
spěšná, v p o d s t a t ě n e n í r i z i k o v á n e n í - l i p o u ž i t a v e v ý z n a m n ě n a d l i m i t n í c h d á v k á c h .
PYRUVÁT* - p ř i r o z e n á l á t k a ,
v ý z n a m e m v p ř e m ě n ě látek.
ba d o k o n c e lze ř í c i , že je to
substance
Nejnovější výzkumy prokázaly,
s klíčovým
že j e h o k o n z u m a c e
„ n a v í c " f o r m o u p o t r a v i n o v é h o d o p l ň k u j e v e l m i ú č i n n á v e s n a z e o r e d u k c i nadvá¬
hy, k n í ž d o c h á z í d o k o n c e i b e z c v i č e n í ! V t o m t o s m ě r u n e j d e o z á z r a k , n ý b r ž
o efekt na i n t e n z i t u p ř e m ě n y t u k ů na e n e r g i i v b u ň k á c h , k t e r é t u d í ž zvýší svůj „kli¬
d o v ý m e t a b o l i s m u s " . J e z d e j e d e n ( n e b o spíše d v a ) p r o b l é m y . J e d n á s e o slouče¬
ninu velmi d r a h o u , a u nás zatím ne zcela b ě ž n ě d o s t u p n o u .
P r o d e j c ů m ; kteří ji
n a b í z e j í l e v n ě a s o u č a s n ě mají v s o r t i m e n t u š i r o k o u n a b í d k u p o d e z ř e l e l e v n ý c h
60
produktů,
doporučuji nevěřit.
V k a ž d é m p ř í p a d ě by se m ě l o j e d n a t o o r i g i n á l n í
balení.
CHROM*
(PIKOLINÁT,
NIKOTINÁT,
LAKTÁT)
-
tento
stopový
prvek
reguluje
p ř e m ě n u t u k ů a ovlivňuje p r o d u k c i i n z u l í n u . J e h o příjem stravou je n e d o s t a t e č n ý p ř e ­
d e v š í m v p ř í p a d ě , kdy je ve stravě příliš m n o h o c u k r ů .
H C A a nyní t a k é s p y r u v á t e m ,
kofeinu a p s e u d o e f e d r i n u ,
K o m b i n u j e se s k a r n i t i n e m ,
p ř í p a d n ě se efekt posiluje p ř í d a v k e m g u a r a n y n e b o
d o k o n c e i kyseliny acetylsalicylové.
XENICAAL - o b c h o d n í název p r o s l o u č e n i n u z v a n o u „ o r l i s t a t " . J e d n á se o lék n o v é
g e n e r a c e , v o l n ě prodejný v l é k á r n á c h (za h o d n ě p e n ě z ) . Blokuje využití t u k ů ze stře¬
va. J e t o „ v ý c h o v n ý lék" p r o t o ž e v p ř í p a d ě , kdy j e h o uživatel z k o n z u m u j e p o m ě r n ě
j e n m a l é m n o ž s t v í t u k u , d o s t a n e „ b ě h a v k u " . K r o m ě t o h o p ů s o b í víc n a obezitu muž¬
s k é h o typu.
P o d p o r a redukce nadváhy podáváním speciálních potravinových doplňků
Tradičním
postupem je
konzumace
zvýšeného
množství
vlákniny.
Různé
druhy
výrobků obsahují r ů z n é typy vlákniny, v drtivé většině r o s t l i n n é h o p ů v o d u . Výjimka¬
m i jsou p r o d u k t y obsahující u p r a v e n ý c h i t i n
(tzv.
chitosan,
„vláknina"
připravená
z m o ř s k ý c h krabů n e b o n ě k t e r ý c h b r o u k ů ) n e b o „aktivní u h l í " (připravuje se s p á l e n í m
h o v ě z í krve!,
v z a h r a n i č í se p o u ž í v á r o s t l i n n á v e r z e ) . V l á k n i n a - jakákoliv,
omezuje
vstřebávání tuků i c h o l e s t e r o l u , ale na d r u h é straně je n u t n á o p a t r n o s t s o h l e d e m na
m o ž n é vyšší ztráty m i n e r á l n í c h látek. Větší m n o ž s t v í r o s t l i n n é vlákniny, p ř e d e v š í m t é ,
která je v y r o b e n a z l u š t ě n i n , z p ů s o b í u citlivých lidí n a d ý m á n í . Diskutuje se o neprav¬
divosti t v r z e n í , že v l á k n i n a je p r e v e n c í n á d o r ů t r á v i c í h o t r a k t u .
Zajímavým p o l y k o m p o z i t n í m (vícesložkovým) p r o d u k t e m n a bázi r o s t l i n n é vlákni­
n y j e např. F E E L I N G G O O D s p o l e č n o s t i N e w a y s , n a b á z i c h i t o s a n u j e zase v y r o b e n
p r o d u k t s n á z v e m C H I T O S O R B s t e j n o j m e n n é s p o l e č n o s t i . I d e á l n í k o m b i n a c í je vlák¬
n i n a z ovsa s p r o b i o t i c k ý m i b a k t e r i á l n í m i k u l t u r a m i , n a p ř í k l a d s b a k t e r i e m i L a k t o b a cilus ( d o m a si p ř i p r a v í t e i d e á l n í k o m b i n a c i , když r o z v a ř í t e o v e s n é vločky a do n i c h
vlijete j e d n u lahvičku A C T I M E L D a n o n e ) .
U r č i t ý čas byly velmi o b l í b e n é ,
svým
efektem však s p o r n é tzv.
„spalovače tuků".
Ony t o t i ž p ů s o b í spíše j a k o „ o c h r á n c i " jater, z a t í ž e n ý c h s a m o t n ý m p r o c e s e m h u b n u t í
(játra se v p r ů b ě h u z n a č n é h o o m e z e n í příjmu energie vyčerpají ze zásob glykogenu,
který je c h r á n í p ř e d toxickými l á t k a m i , p ř i v á d ě n ý m i z vnějšku i t v o ř e n ý m i v o r g a n i s m u
p ř i r o z e n o u cestou zvýšeně právě v p r ů b ě h u r e d u k c e ) . Výraznějšího efektu lze dosáh¬
n o u t p o u z e p o u ž i t í m „ s p a l o v a č ů " , obsahujících směs j á t r a c h r á n í c í c h látek s k a r n i t i nem,
trojmocným chrómem,
kyselinou
hydroxycitronovou,
přírodním pseudoefedri-
n e m ( M a H u a n g ) , p ř í p a d n ě i p ř í r o d n í kyselinou salicylovou (White willow b a r k ) .
Pro
starší
osoby j s o u
velmi
prospěšné
produkty
j a k ý m i jsou p ř e d e v š í m r ů z n é d r u h y ž e n - š e n u ,
obsahující
přírodní
stimulanty,
ale t a k é T r i b u l u s terrestris a Wild Yam.
D o s t u p n é , i když n ě k d y o b t í ž n ě , jsou výrobky s o b s a h e m D H E A ( d e h y d r o e p i a n d r o s 61
t e r o n ) . U n á s t o t i ž asi j e š t ě d l o u h o n e b u d e „ č i s t á " D H E A p o v o l e n a k v o l n é m u p r o d e ­
ji. P ů s o b í v e l m i d o b ř e i na ženy, a to n a p ř í k l a d i v o b d o b í p ř e c h o d u , T r i b u l u s zase p ř e ­
devším na m u ž e .
U v e d e n é p r o d u k t y zlepšují p r o d u k c i h o r m o n ů a upravují j e j i c h r o v n o v á h u tak, ž e
dojde k e z l e p š e n í s c h o p n o s t i u d r ž e t , n e b o d o k o n c e tvořit svalovou h m o t u a s o u č a s n ě
zvýšit výdej
e n e r g i e i v k l i d u ( č í m více je svalové h m o t y , t í m vyšší je výdej
energie
v klidu, stejně j a k o p ř i svalové p r á c i ) .
Většinou se lidem, trpícím n a d v á h o u ,
žlázy.
osvědčuje aktivní p o d p o r a č i n n o s t i štítné
N y n í n e m á m n a mysli o b v y k l o u l é k o v o u f o r m u ( h o r m o n y štítné ž l á z y ) ,
ale
směsi m i n e r á l ů , v n i c h ž j e p o d m í n k o u p ř e d e v š í m „ p ř i m ě ř e n ý " o b s a h ž e l e z a a j ó d u
( K E L P ) . V p r ů b ě h u r e d u k c e d o p o r u č u j i , p o k u d b y c h p ř í m o n e m ě l říci „ n a ř i z u j i " p o u ­
žívat V Ě T V E N É A M I N O K Y S E L I N Y , p r o t o ž e t y slouží j a k o o c h r a n a p ř e d p r ů v o d n í
d e v a s t a c í svalové h m o t y . V ý h o d n é j e t a k é stabilizovat h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u směsí
e s e n c i á l n í c h m a s t n ý c h kyselin, t ř e b a i v k o m b i n a c i s a n t h o k y a n y (extrakty z b o r ů v e k ) .
U
mužů,
především
relativně
starších
ročníků,
se
experimentálně
prokázala
významná účinnost samotných pohlavních h o r m o n ů . Lze k t o m u použít jak D H E A ,
t a k T r i b u l u s terristris,
v USA,
a t a k é n ě k t e r é s y n t e t i c k é deriváty, k u p o d i v u v o l n ě p r o d e j n é
například pod názvem 4-androstenedion.
i n o v ě formy náplasťové j s o u p o u z e n a p ř e d p i s .
S y n t e t i c k é injekční formy n e b o
K r o m ě t o h o j e n u t n é pečlivě zvážit
m o ž n á rizika.
JAK
ZHUBNOUT A
SPORTOVAT
a to nejen „ p o d l e krevní s k u p i n y "
Optimální postup
Genetické'
ných
pu
dispozice
druzích
ani
pak
nemluvě.
nemít
spektivní.
ní!
sportu,
to
záněty,
ručeného
toleranci
to
vám
špičkové
Berte
to
tak,
teorie
i proto,
především
vrozených
efekt
trochu
sportovní
užití
různých
kruté „být pro
tom,
co
si
se
zdá, je
výkonnosti
potravin.
v
O
nebo
že je pro
vrozená
těžká
růz­
somatoty-
něco předurčen
myslíte,
„nespravedlivější" jsou
která, jak
dispozicích.
nao­
vás per­
onemocně­
hodně závislá
na
vrozených
dokonalá
100%
řeč.
vztahu
výživy
si
a
zvykli
krevních
na
skupin je
běžné potraviny,
dlouhodobé používání může
oblasti
spektra potravin,
mnohem
nadváhy,
nepochopitelnými,
v
zdá
na
perspektivu
úrovně v
že jsme
Teprve jejich
projevují
že
redukci
tom již byla
že
být
poškozováni.
šinou
a
jako
dosáhnout
Netvrdím,
Může
i
stejně
Možná se
O
závislý
individuálně předurčují
šanci"
Totéž platí i pro
dispozicích.
redukce je
léky
zažívacího
považovaných pro
neléčitelnými
traktu.
tu
62
Často
kterou
a
aniž bychom
vyvolat problémy,
alergiemi
nepomůže
krevní skupinu
se jimi
které
nebo
ani
se
platná.
cítili
vět¬
chronickými
dodržování dopo¬
za
vhodné.
Pří-
čina
může
nemám
některých
reakci
vin
v
moderních
máte
Ale
pevně
na
závisí
trvat
a
se
na
surovin,
může
zcela
změnit jejich
vyvolat
dojem,
období
místě
přitom
odpovídají
bát
sestávající z
diety?
Osobně si
optimu.
kombinace
myslím,
ideálního
vaší
že
dělené
by mohl.
se
pokud
nyní používají pro
výsledný
efekt,
krevní skupiny
a
a
výrobu
tím
také
vhodných potra¬
nezvratně prokázat.
nebo
skladování,
chovu.
a
tím
době
snášíte
sběru,
bez
Vždyť
„není
současně
atd.
Může
problémů,
rajče jako
i jejich působení
se
stát,
nebo je
že
dokonce
krevnískupině.
takovýchto
„pravidel"
to
kvalita,
které jindy
budeme
výživovému
model
těžké
pěstování
Jejich
až neskutečně komplexních,
které
vztah
typu
pěstování,
potraviny,
že
ale je
a
brambora"!
dodržování
k
do jediného
na
dobře
rádi,
pokud
nedopracujeme
jit
může
brambora jako
neudělají
nových potravin je
Změť
potravin,
závisí
organismu,
vám
mnoho
Opak je pravdou,
také
či
že
„splácaných".
To
neexistuje.
rajče
tom,
říci
organismu.
Velmi
v
být
rovnou
„drobností",
nějakého
Mimochodem,
stravy,
a
striktního
proč
výživy podle
Zatím
však nikdo
hlavně pokud
modelu
by jím
budeme
výživy,
zrovna
krevních
nedokázal
nemohl
skupin
tyto
skálo¬
nikdy
a
se
být
zónové
tři přístupy spo¬
celku.
J a k d o s á h n o u t o p t i m á l n í t ě l e s n é h m o t n o s t i , r e s p e k t i v e jak z ů s t a t š t í h l ý ? A n a o ­
p a k - jak p ř i b r a t tak, a b y s t e si n e p o š k o d i l i z a ž í v a c í t r a k t a n a v í c n e z t l o u s t l i ?
Nic n e n í t a k d ů l e ž i t é j a k o t o t o . K d y ž t o v y ř e š í m e , s k o n č í j e d n o u p r o v ž d y d o h a d y „jak
n a t o " , n e b u d e n u t n é n e u s t á l e r o z p i t v á v a t p r o b l é m a d o h a d o v a t se, j a k j e m o ž n é , ž e
n ě k d o používá j e d e n systém úspěšně, a na d r u h é h o nezabírá.
J e n u t n é r e s p e k t o v a t , ž e p r o k a ž d o u k r e v n í s k u p i n u j e o p t i m á l n í s k l a d b a stravy j i n á .
P r i n c i p i á l n ě je to tak, že p ř í r ů s t e k N E a k t i v n í t ě l e s n é h m o t n o s t i je d á n č a s t o u a vydat¬
nou k o n z u m a c í potravin n e v h o d n ý c h pro d a n o u krevní skupinu. P o c h o p i t e l n ě také
t í m , že k o n z u m u j e t e příliš m n o h o „ r y c h l ý c h s a c h a r i d ů " . Z ů s t á v á v p l a t n o s t i , že i kon¬
z u m a c e p o t r a v i n v h o d n ý c h , je-li j i c h v ý r a z n ý n a d b y t e k , z p ů s o b í v z e s t u p h m o t n o s t i j i n a k by n e p l a t i l z á k o n o z a c h o v á n í e n e r g i e . P r o b e r m e z á k l a d n í p r a v i d l a stravy zajiš¬
ťující „ š t í h l o s t " p r o k a ž d o u ze čtyř k r e v n í c h s k u p i n a o b o h a ť m e je o d o p o r u č e n í vhod¬
n é s p o r t o v n í aktivity.
Z á s a d y p r o n o s i t e l e krevní s k u p i n y „ O "
V p r v n í c h o b d o b í c h n á c v i k u v h o d n é s k l a d b y stravy o m e z t e p ř e d e v š í m k o n z u m a ¬
c i „ o b i l í " a o b i l o v i n , b o h u ž e l v č e t n ě t ě s t o v i n , s v ý j i m k o u c e l o ž i t n ý c h . N e j e z t e pří¬
liš m n o h o p š e n i č n é h o c h l e b a a n i l u š t ě n i n , n a č e m ž t r v á m , p ř e s t o ž e t í m p o p í r á m
oficiální d o p o r u č e n í k o l e g ů
a
dočasně
také
stravu
s
„výživám".
vyšším
M ů ž e t e však p o u ž í v a t p r o t e i n o v ý k o k t e j l
podílem
libového
masa,
včetně
„červeného"
( n e b o j í t e - l i s e C r e u t z f e l d - J a c o b s o n o v y c h o r o b y , čili n e m o c i š í l e n ý c h k r a v ) . Zvyš¬
t e k o n z u m a c i m o ř s k ý c h ryb
a m o ř s k ý c h řas
(jód j e p r o vás v e l m i d ů l e ž i t ý ) .
Ze
z e l e n i n y preferujte p ř e d e v š í m k a p u s t u , š p e n á t a b r o k o l i c i (co na t o m , že se t r o c h u
nadmete?).
63
Nejezte potraviny,
v y r o b e n é z p ř e v a h y bílé
mouky
(těstoviny,
pizza,
bílé p e č i v o
a sladké p e č i v o ) , t í m m é n ě v k o m b i n a c i se z t u ž e n ý m r o s t l i n n ý m t u k e m ! J e z t e co
nejméně kukuřice,
d ů s l e d n ě s e vyhýbejte c o r n flakes. P r á v ě d l o u h o d o b á k o n z u m a c e
k u k u ř i č n ý c h l u p í n k ů j e j e d n o u z e z á k l a d n í c h p ř í č i n r o s t o u c í h o výskytu z n a č n é nad¬
v á h y v U S A . Většina p o p u l a c e j e t o t i ž „ O " ! K p r o č i š t ě n í z a ž í v a c í h o t r a k t u N I K D Y
nepoužívejte řepnou a hlavně pšeničnou vlákninu,
m ů ž e t e zvolit o v e s n o u , tzv.
Oat
Bran.
O m e z t e k o n z u m a c i r o s t l i n n ý c h olejů jakkoliv u p r a v e n ý c h ,
s m a ž e n í a fritování,
t í m spíše p o u ž i t ý c h k e
s výjimkou k v a l i t n í h o o l i v o v é h o oleje a oleje rybího,
nyní „ m ó d n í " arašídové máslo.
Vyhýbejte
s e h l á v k o v é m u zelí,
(blokuje v s t ř e b á n í p r o vás t a k d ů l e ž i t é h o j ó d u ) ,
nejezte a n i
především syrovému
stejně j a k o r ů ž i č k o v é k a p u s t ě , květá¬
ku a h o ř č i c i . Jsou to p o t r a v i n y z p o m a l u j í c í m e t a b o l i s m u s .
V p r o t i k l a d u k t o m u zvyšte k o n z u m a c i k v a l i t n í c h libových č e r v e n ý c h m a s ,
sardi¬
nek, lososa a o b e c n ě všech m o ř s k ý c h p r o d u k t ů (nejen kvůli j ó d u ) .
J ó d u je d o s t a t e k
t a k é v m o ř s k ý c h ř a s á c h . V h o d n é jsou n e j e n o m š p e n á t a b r o k o l i c e ,
ale t a k é švestky,
b l u m y a fíky (tyto tři d r u h y o v o c e mají, m i m o j i n é , s c h o p n o s t b r á n i t vzniku z á c p y ) .
N o s i t e l é krevní skupiny „ O " m o h o u mít vyšší riziko zvýšené h l a d i n y k r e v n í h o cho¬
l e s t e r o l u ! S t í m je v h o d n é p o č í t a t a zajistit p r o t o p r e v e n c i p o d á v á n í m k t o m u u r č e n ý c h
doplňků
vyhnou
výživy.
Optimistické pro
rizikovým potravinám
j e d i n c i nějakým
„ n u l k y " je
a budou
konstatování,
cvičit,
zhubnou
že
v
případě,
velmi rychle.
kdy
se
Nejsou-li to
z p ů s o b e m již v á ž n ě n e m o c n í .
Sporty?
Silového a s i l o v ě - r y c h l o s t n í h o typu j a k o jsou kulturistika, box, h o k e j , t ě ž k á atletika.
P o c h o p i t e l n ě p r o tyto sporty j e n u t n é n a b r a t h o d n ě svalové h m o t y . P o k u d c h c e t e zhub¬
n o u t , n e m ů ž e t e j e p r o v o z o v a t špičkově, p o u z e r e k r e a č n ě , p r o t o ž e např. u k u l t u r i s t ů b y
v á m obvyklé přejídání z p ů s o b i l o z n a č n é škody.
Z á s a d y p r o n o s i t e l e krevní s k u p i n y „ A "
O m e z t e n a m i n i m u m m a s o , nejezte m n o h o t u č n ý c h ryb (byť obsahují u ž i t e č n é esenci¬
ální m a s t n é kyseliny)
d r u h ů fazolí.
a mléčných produktů
(především tučných),
a n i t é m ě ř všech
J e z t e víc sójových p r o d u k t ů ( n e k o m b i n o v a n ý c h s j i n ý m i s u r o v i n a m i ) .
J e z t e t a k é h o d n ě z e l e n i n y a n e š e t ř e t e a n a n a s e m . M a s o j e n d r ů b e ž í (kuře a k r ů t a ) , zcela
vypusťte
majonézu,
a nevaječné
pivo,
těstoviny.
Při
limonády,
sportu
se
destiláty.
N e j e z t e ve
neobčerstvujte
větším
banány.
množství
Vyhýbejte
se
chleba
kečupu.
Z m l é č n ý c h p r o d u k t ů j e z t e j e n s t ř í d m ě ty, které jsou z a k y s a n é . Zvyšte k o n z u m a c i oli¬
v o v é h o a o b č a s i l n ě n é h o oleje, d o p o r u č u j i p r a v i d e l n o u k o n z u m a c i ž r a l o č í h o , lososo¬
v é h o , p u p a l k o v é h o n e b o b r u t n á k o v é h o oleje.
reagují n a p o d á v á n í k a r n i t i n u ,
N o s i t e l é krevní skupiny „ A " p ř í z n i v ě
vhodná je pravidelná k o n z u m a c e
syrového
česneku,
zázvoru a h o ř č i c e . Káva a čaj n e š k o d í . Je n u t n é d o p l ň o v a t v i t a m i n y a ž e l e z o , zinek,
selen a c h r ó m ve formě p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů !
64
Sporty?
Nenáročné
fyzicky,
s
mírnější
intenzitou,
kolektivní
sporty r e k r e a č n í m
způsobem,
lehký aerobik, jóga, vytrvalostní aktivity střední intenzity a nikoliv e x t r é m n í h o trvání.
Z á s a d y p r o n o s i t e l e krevní s k u p i n y , . B "
O m e z t e n a m i n i m u m k o n z u m a c i k u k u ř i c e v č e t n ě c o r n flakes, p o h a n k y a čočky, araší­
dů a s e z a m u . Snižte v ý z n a m n ě k o n z u m a c i b í l é h o chleba, pečiva a p š e n i č n ý c h t ě s t o ­
vin.
Naopak
nemusíte
omezovat
konzumaci
mléčných
p r o d u k t ů , jsou-li
netučné
a zakysané. Zvyšte k o n z u m a c i zeleniny. J e z t e libové m a s o , m ů ž e t e d o k o n c e i zcela
libové v e p ř o v é a vejce.
N e j e z t e však m n o h o žloutků.
D o p ř e j t e si lékořici a zázvor.
Nejezte p o k u d m o ž n o p l í s ň o v é sýry, rajčata a - m l é č n o u z m r z l i n u (to z n a m e n á všech­
n y „ s m e t a n o v é m r a ž e n é krémy,
P o u z e o b č a s m ů ž e t e jíst j á t r a ,
dorty a t d . ) .
z a t o více ryb,
Omezte konzumaci drůbežího masa!
pravidelně
si dopřejte o v e s n é vločky,
občas rýži za p ř e d p o k l a d u , že ji z k o m b i n u j e t e s j i n o u p o t r a v i n o u , která má nízký glykemický index - ideální je směs s rýží „ i n d i á n s k o u " . M ů ž e t e ( k u p o d i v u ) o b č a s sníst
i b a n á n , raději však a n a n a s , h r o z n o v é víno a grapefruity. K u d r ž e n í k o n d i c e v á m p r o ­
spěje ž e n - š e n , ginkgo a lecitin.
Sporty?
Prakticky bez o m e z e n í !
Z á s a d y p r o n o s i t e l e krevní s k u p i n y „ A B "
Snižte k o n z u m a c i č e r v e n é h o m a s a a všech fazolí. N e j e z t e s e m í n k a , kukuřici a p o h a n ­
ku.
O m e z t e k o n z u m a c i p š e n i c e a výrobků z ní, v č e t n ě těstovin. J e z t e více sójového
t v a r o h u „ t o u - f u " , m o ř s k ý c h p r o d u k t ů a m l é č n ý c h n e t u č n ý c h p r o d u k t ů . Zvyšte příjem
zeleniny, m o ř s k ý c h řas a a n a n a s u .
Jak vidíte, v z á s a d ě p r o vás platí d o p o r u č e n í u v e d e n á p r o s k u p i n u „A", s t í m roz­
dílem, že o m e z e n í n e m u s í být t a k striktní. V p r i n c i p u m ů ž e t e jíst t o , co s k u p i n a A, ale
občas i s k u p i n a B. Ú s p ě c h při s h a z o v á n í docílíte k o m p l e x n í m p ř í s t u p e m tak, j a k je to
obvykle
doporučováno.
Sporty?
Stejné j a k o u skupiny „ B " , ale s v ý z n a m n ě n i ž š í m „ n a s a z e n í m " .
65
KAPITOLA 4
Výživa
-
má podpůrný význam
v sexu?
M o ž n á s e vám, jste-li m l a d í , t a t o k a p i t o l a b u d e zdát b e z p ř e d m ě t n á . M l a d í lidé n e m í ­
vají p r o b l é m y se sexuální v ý k o n n o s t í ,
někdy d o k o n c e naopak.
I když...
každý c h c e
h o d n ě a m o ž n á j e š t ě víc. P ř e s t o je zřejmé, že p r a v i d e l n ý sex je součástí života a j e h o
kvalita je ř í z e n a h o r m o n y . Ale to stále j e š t ě n e n í nic o výživě. Z a t í m .
M l á d í je vybaveno d o s t a t k e m h o r m o n ů . To k m l á d í p a t ř í . Ale stejně t a k je kvalita
života o t á z k o u d o b r é ( ř e k n ě m e raději
d o s t a t e č n é n e b o odpovídající) fyzické výkon¬
n o s t i , která už zcela a u t o m a t i c k y d o b r á v m l á d í být n e m u s í . Život k r o m ě t o h o pokra¬
čuje a t í m p á d e m se j e h o kvalita, v č e t n ě sexuální v ý k o n n o s t i ,
s postupujícím věkem
m ě n í . N e c h c i d o k o n c e p ř í m o říci, ž e s e zhoršuje. T o t o t i ž závisí n a c e l k o v é m stavu
organismu.
N e l z e se t u d í ž divit, že většina „ s e x u á l n í c h s t i m u l a n t ů " v p o d s t a t ě patří mezi látky,
podporující p ř i r o z e n o u o d o l n o s t o r g a n i s m u p r o t i p ř e d č a s n é m u stárnutí. Část z dále dis¬
k u t o v a n ý c h s t i m u l a n t ů „ u m í " o d b o u r a t ( n e m í s t n é n e b o p ř e h n a n é ) p s y c h i c k é zábrany,
aniž by bylo n u t n é p o v a ž o v a t je za drogy. Na d r u h é straně je j a s n é , že t o , co je člově­
ku p ř í j e m n é , n u t n ě „ z a v á n í " n á v y k e m . A zase - aniž by to n u t n ě musely být „ k l a s i c k é "
drogy.
Sex je vlastně t a k é návykový,
stejně j a k o n a p ř í k l a d j í d l o . A kdyby j e n t o .
P r o č dělat „ ž e n i c " , když se j e d n á o sex! T e n je a b u d e n e d í l n o u p o d s t a t n o u součástí
života.
Navzdory tomu,
že p o d l e n ě k t e r ý c h a u t o r ů (většinou však a u t o r e k ) , je sex
vlastně p o u h ý m vyjádřením agresivity m u ž s k é h o p o h l a v í ,
ba dokonce
skryté p o d v ě ­
d o m é t o u h y „ p o n í ž i t n e b o o v l á d n o u t " svůj sexuální objekt. Ať už s t a k o v ý m i ú v a h a ­
mi s o u h l a s í t e , n e b o n a o p a k stejně j a k o já n e s o u h l a s í t e , n e b o si myslíte, že sex s k u t e č ­
ně je „ p ř e v l e č e n á " agresivita, p r a v d o u asi je, že p o t l a č o v a n á a tedy n e n a p l n ě n á sexu­
ální t o u h a m ů ž e vést k p o r u c h á m c h o v á n í . K o n e č n ě , je to p a t r n é n a p ř í k l a d u v ě z ň ů .
Sexuální h o r m o n y j s o u o n í m č i n i t e l e m ,
který k r o m ě j i n é h o ,
a z žen ženy j a k fyziologicky, t a k h l a v n ě - psychicky.
dělá z m u ž ů m u ž e
Sexuální h o r m o n y ,
ať už jejich
p r o d u k c e j e relativně n a d b y t e č n á , n e b o n a o p a k n e d o s t a t e č n á , vždy v ý r a z n ě m ě n í způ­
sob m y š l e n í a c h o v á n í . P r o p ř í k l a d y n e m u s í m e c h o d i t d a l e k o - n e c h c e t e - l i s t u d o v a t
p s y c h o a n a l y t i k y Freunda
a Junga,
stačí
se
zamyslet nad p r o k a z a t e l n ý m i ú č i n k y
ste-
r o i d n í c h h o r m o n ů u s p o r t o v c ů tak, j a k o n i c h bez obalu píše t ř e b a Greg Zulak (časo­
pis Svět kulturistiky). H o r m o n y t o t i ž p ů s o b í d v o u s e č n ě . Přinášejí m n o h o d o b r é h o , ale
j a k m i l e j e j i c h m á l o n e b o n a o p a k h o d n ě , n e b o jsou-li v n e r o v n o v á z e , j e t u p r o b l é m .
T í m , ž e každý z h o r m o n ů m á j a k o u s i p r o t i r e g u l a c i v e formě j i n é h o h o r m o n u , p ů s o b í ­
c í h o o p a č n ě , j e z a c h o v á n a o n a tolik p o t ř e b n á „ v y r o v n a n o s t " všech ž i v o t n í c h funkcí.
66
Sexualita je spojována p ř e d e v š í m s m l á d í m . P r á v ě p r o něj bývá p ř e d s t a v a sexuální¬
ho života „ p o č t y ř i c í t c e " , n e b o d o k o n c e o desítku let později, z n a č n ě k o m i c k á . Prav¬
dou je, že n ě k d y bývá o b t í ž n é v y h n o u t se v m l a d š í m věku p r o b l é m ů m s h o r m o n á l n í
n e r o v n o v á h o u , které t o t o o b d o b í n u t n ě p ř i n á š í a které m ů ž e být z p ů s o b e n o m i m o j i n é
t a k é p ů s o b e n í m stresu, m o ž n ý c h o n e m o c n ě n í a p s y c h i c k ý m i p r o b l é m y o b e c n ě . Již
relativně m l a d é ženy se m o h o u dostat až do depresí j e n p ř i p o m y š l e n í ,
že je čekají
nějaké p r o b l é m y s p ř e c h o d e m , z n á m é t a k é j a k o „ p a n i k a zavírajících se dveří". N a č si
n ě c o n a l h á v a t právě v t o m t o p ř í p a d ě - p r o b l é m y s k u t e č n ě přicházejí. N e c h c i být ten¬
d e n č n í , t a k ž e m u s í m z d ů r a z n i t , že je vysoce p r a v d ě p o d o b n é , že j a k é s i „ m u ž s k é kli¬
m a k t é r i u m " t a k é existuje. Souvisí h l a v n ě s p s y c h i k o u , m é n ě s fyzickým o p o t ř e b e n í m .
V o č í c h žen jsou m u ž i p ř e s t o ve v ý h o d ě , byť t a k é u n i c h v u r č i t é m o b d o b í d o c h á z í k poklesu sexuální a p e t e n c e ( c h u t i k sexu, ž á d o s t i v o s t i ) . V p ř í p a d ě žen j s o u p r o b l é m y
v souvislosti t ř e b a už j e n s „ ú n a v o u z m a n ž e l s t v í " , stejně j a k o do jisté míry i s fyzio¬
l o g i c k ý m i z m ě n a m i , j i m i ž p o s t u p n ě p r o c h á z e j í . Aby sexuální život p ř e d č a s n ě neskon¬
čil, p o d n i k á část z „ o h r o ž e n é skupiny ž e n " r ů z n á , n ě k d y n e v h o d n á , n e b o přinejmen¬
ším n e s m y s l n á , ne-li d o k o n c e riziková či zdraví škodlivá p r o t i o p a t ř e n í .
Nejčastěji je
t o p o u ž i t í h o r m o n á l n í s u b s t i t u č n í t e r a p i e . M u ž i zase inklinují k e s t i m u l a n t ů m , řekně¬
me p ř í m o , že m n o h d y z b y t e č n ě brzy. P r o m u ž e je t o t i ž sex m n o h e m výraznější život¬
ní p o t ř e b o u než p r o ženy.
Sex p r o s t ě hýbe světem, p l n í stránky tisku, je v š u d e . . . j a k o b y život nebyl n i c jiné¬
h o . F a k t e m je, ž e z á s a d n í m z p ů s o b e m s n í ž e n á p r o d u k c e p o h l a v n í c h h o r m o n ů v e l m i
m ě n í „chuť do života" i s a m o t n ý z p ů s o b c h o v á n í člověka.
Sexuální aktivita je záležitost velmi
delikátní.
Nikoliv společensky,
ale fyziologic¬
ky. M á m na mysli r ů z n é n e g a t i v n í vlivy fyzického rázu - t ř e b a d o p a d y řady chronic¬
kých civilizačních o n e m o c n ě n í , j a k o n a p ř í k l a d s y n d r o m u c h r o n i c k é únavy, k l o u b n í c h
obtíží,
oběhových problémů,
atd.
T o jsou
ony hlavní
omezující faktory.
Mnohdy
k vyvolání p r o b l é m ů stačí těžký a k u t n í stres, m n o h e m víc je však zničující n a d m ě r n ý
c h r o n i c k ý stres.
Z d ů r a z ň u j i t e n t o aspekt, p r o t o ž e s e n e v y h ý b á ani m l a d ý m lidem.
K a ž d ý si u r č i t ě sám na sobě ověřil, že z m ě n a p r o s t ř e d í , e x i s t e n č n í nejistota a neza­
m ě s t n a n o s t , r o d i n n é p r o b l é m y , jsou-li j e š t ě ke v š e m u spojeny s n e d o s t a t e č n ý m o d p o ­
č i n k e m , d o k á ž í sexuální aktivitu velmi narušit.
Kvalita c e l k o v é h o zdraví j e v ě t š i n o u p ř í m o ú m ě r n á k v a l i t ě s e x u , p r o t o ž e t e n j e
h l a v n í m m ě ř í t k e m s t a v u p s y c h i c k é a fyzické k o n d i c e .
J a k m i l e s e vyskytnou výše n a z n a č e n é p r o b l é m y , j e t o p r o p o s t i ž e n é h o m o t i v e m k e
h l e d á n í a p o s l é z e t e s t o v á n í r ů z n ý c h „ p o d p ů r n ý c h p r o s t ř e d k ů " . S k o r o každý m á p o d ­
v ě d o m o u t o u h u být „ l e p š í " , aniž b y n u t n ě m u s e l být u h n u t ý m s e x u á l n í m a t l e t e m . A n i
stoupající věk n e z n a m e n á , ž e m e z i uživatele p o d p ů r n ý c h p r o s t ř e d k ů p a t ř í p ř e d e v š í m
lidé starších r o č n í k ů . M o ž n á je to spíše n a o p a k . J i n a k by se n e s t u p ň o v a l p r o b l é m z n e -
67
užití všech kategorií s t i m u l a n t ů v č e t n ě „ l e h k ý c h d r o g " , j a k ý m i jsou m a r i h u a n a a k o ­
kain. S t á r n u t í , které se u řady m u ž ů projeví slábnoucí t o u h o u po sexu, n e m u s í být fyzi­
o l o g i c k o u p ř í č i n u , č a s t o souvisí p ř e d e v š í m s vnějšími faktory,
například
se stoupají­
c í m stresem, s t r a c h e m z b u d o u c n o s t i a ze stáří, s t í m , že stejně tak s t á r n o u c í m a n ž e l ­
ka už n ě k d y „zájem o sex m o c n e m á " . P ř e s t o m n o h o m u ž ů p l a t o n i c k y sní o d o b r é
v ý k o n n o s t i (byť ji n e m á k d e u p l a t n i t ) a m n o z í se o ní d o k o n c e i s k u t e č n ě snaží. D o b r á
sexuální v ý k o n n o s t t o t i ž je z a k ó d o v á n a v p o d v ě d o m í j a k o symbol m l á d í .
S n a ž í m se z d e o p o m ě r n ě k o m p l e x n í výklad oblasti, v níž nejsem o d b o r n ě v z d ě l á n .
N e c h t ě l b y c h vyvolat dojem, že kritizuji kohokoliv, k d o n e n í v z d ě l á n ve výživě a p ř e ­
sto se k ní vyjadřuje, a p ř i t o m d ě l á m t o t é ž v oblasti, v níž nejsem v z d ě l á n já. U r č i t ě
n a t o n e m á m p r á v o , p ř e s t o ž e s e cítím j a k o každý j i n ý m u ž „ a m a t é r s k ý m g y n e k o l o g e m
a sexuologem".
Na d r u h é
straně,
p o k u d se výživa d o t ý k á relativně okrajově j i n é h o
o b o r u , m u s í m si o n ě m u d ě l a t a l e s p o ň z á k l a d n í p ř e h l e d . A to j s e m u d ě l a l . V d u c h u
hesla „ v š e c h n o souvisí s e v š í m " teď m u s í m k o n s t a t o v a t , ž e j a k o „výživáře" m n e n u t n ě
zajímá souvislost m e z i výživou a sexem.
M á l o k t e r ý sexuolog by se o t e n t o v z t a h asi
zajímal.
C o ( t a k é ) m ů ž e ovlivnit s e x u á l n í d l o u h o v ě k o s t i a k t u á l n í v ý k o n n o s t
M o ž n o s t p o z i t i v n í h o vlivu
na kvalitu
sexuální aktivity je d i s k u t o v á n a ze všech m o ž ­
n ý c h ú h l ů , t a k ž e vás n a z n a č e n á souvislost s výživou doufám n e p ř e k v a p í . O n o však ani
tak nejde j e n o aktuální v ý k o n n o s t , ale t a k é o sexuální „ d l o u h o v ě k o s t " , která n e m u s í
souviset s k a l e n d á ř n í m v ě k e m . V d a n ý c h souvislostech však m u s í m u p o z o r n i t n a j e d e n
ze zajímavých faktorů, kterým je v ý z n a m d ě d i č n o s t i .
Sexuální
Jen
výkonnost
si v z p o m e ň t e
na
první pohled
na r ů z n é
zajímá
pouze
dvojsmyslné vtípky,
O s t a t n ě , j a k o prakticky ve všem.
muže
hlavně
však
na k o n k r é t n í
životní
p o n a u č e n í , kterých se d o s t á v á ř a d ě dívek od jejich r o d i č ů ve smyslu n a b á d á n í k o p a ­
t r n o s t i p ř e d m u ž i , k t e r ý m j d e „vždy j e n a p o u z e o TO j e d i n é " . N o , p ř i z n e j m e si, že
v p u b e r t á l n í m a t ě s n ě p o s t p u b e r t á l n í m věku je to velmi č a s t o p r a v d a . K d y b y c h o m t o t o
t é m a r o z e b r a l i p o d r o b n ě j i , dostali b y c h o m s e p r o z m ě n u d o oblasti p u d o v ý c h záleži­
tostí,
nevědomé
sexuality již
těch
nejmenších
batolat,
do
sféry
podvědomí
nebo
d o k o n c e n e v ě d o m í . . . a n i t o však n e m o h u r o z e b í r a t , p r o t o ž e t o není můj obor. C o však
m o h u f u n d o v a n ě p r o h l á s i t je fakt, že p r o z a c h o v á n í d o b r é h o sexu je n e s m í r n ě důleži­
tý životní styl. J e n filmoví h r d i n o v é totiž d o k á ž í k o u ř i t j a k o fabriky, být d e n n ě „ p o d
p a r o u " , jíst cokoliv a co h r d l o ráčí, p o d á v a t n a d l i d s k é p r a c o v n í n e b o s p o r t o v n í výko­
ny a p ř i t o m p ř e d v á d ě t sex, o j e h o ž kvalitě se „ n o r m á l n í m s m r t e l n í k ů m " m ů ž e leda tak
zdát.
J a k je to t e d y s v ý ž i v o u ?
T é m a t e m všech ú v a h o sexu je, j a k j s e m už n a z n a č i l , p ř e d e v š í m „ v ý k o n n o s t " . V sou­
vislosti s výživou se uvažuje o m o ž n é m p o z i t i v n í m vlivu p s y c h i c k é p o h o d y , k t e r o u lze
docílit p ř í j m e m ( v h o d n é ) stravy. K t o m u , aby se sex p ř e d č a s n ě nestal j e n p o v i n n o s t í ,
68
n e b o d o k o n c e j e n v z p o m í n k o u , jsou n u t n é u r č i t é kroky, směřující k (celoživotní) kva­
litě výživy. T a t o ú v a h a vychází z k o n s t a t o v á n í , že d l o u h o d o b ě d o d r ž o v a n á r a c i o n á l n í
výživa (a u r č i t ě t a k é p o h y b ) je z á k l a d e m zdraví, bez n ě h o ž sex ztrácí na h o d n o t ě ( n e b o
se nakonec „ztratí" úplně).
J i n ý m p r o b l é m e m je strava s a m a o sobě, respektive diskuze na t é m a , zda jednorá¬
zově p o d a n ý p o k r m m ů ž e sloužit j a k o sexuální s t i m u l a n t , p ř í p a d n ě a l e s p o ň j a k o „ o p t i mizér".
M o ž n á také jde o to,
z d a a j a k m ů ž e nějaký r a f i n o v a n ě p ř i p r a v e n ý p o k r m
ovlivnit sexuální p r o ž i t e k . C o jistě k a ž d é h o č t e n á ř e ( č t e n á ř k u ) o k a m ž i t ě n a p a d n e , j e
fakt,
že p o k r m m ů ž e mít vliv velmi negativní v p ř í p a d ě , kdy j a k o součást m i l o s t n é
p ř e d e h r y pojíte j í d l o energeticky v y d a t n é , nezvyklé a t ě ž k o stravitelné - p r o s t ě , když
vám „ n e s e d n e " .
Podpůrné prostředky?
P o s l e d n í , nikoliv však m é n ě v ý z n a m n o u ( p o k u d n e doslova n a o p a k ) m o ž n o s t í j e pou¬
žití
„ p o d p ů r n ý c h " p r o s t ř e d k ů . L z e j e využívat j a k p r o p o z i t i v n í ovlivnění a k t u á l n í h o
výkonu, tak p ř e d e v š í m , jsou-li k o n z u m o v á n y d l o u h o d o b ě ne-li c h r o n i c k y , k u d r ž e n í
kvality s e x u á l n í h o výkonu do v y s o k é h o věku p r o s t ř e d n i c t v í m z a c h o v á n í d o b r é h o cel¬
k o v é h o z d r a v o t n í h o stavu.
N e m o c n ý člověk n e j e n o m nevydělává, p r o t o ž e n e p r a c u j e ,
ale o n ani n e s o u l o ž í , p r o t o ž e n a t o „ n e m á n á l a d u " .
STRAVA JAKO D L O U H O D O B Ý . S T E J N Ě JAKO
AKTUÁLNÍ SEXUÁLNÍ S T I M U L A N T
Autoři p u b l i k a c e
uvádějí,
že
„Afrodisiaka"
(Posejpal,
Podhradský - vyd.
„výživa b e z e s p o r u má velký vliv
na v š e c h n y
D a u p h i n - Profess
složky lidské
1995)
sexuality".
Je
to tvrzení pravdivé, vychází t o t i ž z již výše z d ů r a z ň o v a n é h o p ů s o b e n í výživy na zdra¬
votní stav. Většina obvyklých, tzv. c h r o n i c k ý c h civilizačních o n e m o c n ě n í , t o t i ž zásad¬
n í m z p ů s o b e m o m e z u j e sexuální aktivitu. Ale to j s m e si už řekli.
U v e d e n í a u t o ř i se zmiňují o t o m , že kyselá a k o ř e n ě n á j í d l a stimulují sexualitu. L z e
o t o m diskutovat, p r o t o ž e zvýšená „kyselost" po p o u ž i t í kyselých p o t r a v i n (snad) způ¬
sobí t e o r e t i c k y p ř e d p o k l á d a n ý a p r a k t i c k y p o ž a d o v a n ý p o k l e s n a p ě t í h l a d k ý c h svalů,
č í m ž u s n a d n í r e a l i z a c i s e x u á l n í h o spojení z e strany ženy, n i c m é n ě j e t o d o p o r u č e n í
z n a č n ě p r o b l e m a t i c k é . K r o m ě t o h o ř a d ě žen i m u ž ů n e d ě l á p ř e k y s e l e n á strava d o b ř e .
Riskovat p á l e n í žáhy j e n p r o t o ,
ž e p ř í z n i v ý m efektem ( m o ž n á ) b u d e lepší výkon, j e
naivní. N e t v r d í m , že ( n ě k t e r é ) m u ž e n e s t i m u l u j e pálivý pepř, většině žen je však pro¬
tivný. T a k o v á a p o d o b n á „ o s t r á " k o ř e n í j s o u p o d l e m é h o n á z o r u h o d n ě slabým „odva¬
r e m " , byť n a p ř í k l a d pálivá p a p r i k a n e b o p e p ř m ů ž e n ě k o m u chvilkově p o m o c i přede¬
vším t í m ,
že zlepší p r o k r v e n í sliznic, v č e t n ě p o h l a v n í c h o r g á n ů . Výhoda j a k ý c h k o l i v
„ d r á ž d i v ý c h " k o ř e n í m ů ž e být ve zlepšení p r o c e s u t r á v e n í , č í m ž se sníží riziko „nevol¬
n o s t i " n e b o o b e c n ě p o c i t u n e p o h o d y . Být v á m i ,
a raději b y c h j e d l m é n ě p o k u d v ů b e c . . .
69
r o z h o d n ě bych na to nespoléhal
Staré zlaté časy
S o u č a s n é z n a l o s t i o vlivu s k l a d b y stravy n a f u n k c e s c h o p n o s t r ů z n ý c h o r g á n ů včet­
n ě p ř í č n ě p r u h o v a n ý c h svalů ( v z n e š e n ý výraz p r o svalovou h m o t u n u t n o u p r o fyzic­
ký výkon)
d n e s vyvolávají ú s m ě v , n e - l i p ř í m o r o z p a k y n a d „ s t a r o v ě k ý m i " d o p o r u ­
č e n í m i t y p u „jez o p l o z e n á , tři d n y n a s e d ě n á slepičí vejce, dopřej
si krvavé bifteky,
pij č o k o l á d u , udělej si n á p o j s m e d e m a cibulí, s č e s n e k e m " a n e v í m s j a k ý m i j e š t ě
p i k a n t n í m i i n g r e d i e n c e m i . P ř e s t o ž e n a v š e m z m í n ě n é m n ě c o b u d e , l á d o v a t d o sebe
n ě c o t a k n e p ř i j a t e l n é h o j a k o syrová n a s e d ě n á vejce n e b o „ s m r d ě t v p o s t e l i č e s n e k e m
a c i b u l í " , to raději z ů s t a t o h l a d u , co ř í k á t e ? Ř e k l b y c h , že m n o h e m efektivnější by
asi byl „ n á p o j lásky", p ř i p r a v e n ý z e směsi e x t r a k t u ž e n - š e n u , k o l o v é h o o ř e c h u , záz­
v o r u a s k o ř i c e , o c h u c e n ý m e d e m , č o k o l á d o u a „ z e s í l e n ý " včelí m a t e ř í k a s i č k o u . T o
m y s l í m o p r a v d u v á ž n ě a ž n a t o , ž e p r o v ě t š i n u lidí j e o b t í ž n é t a k o v o u s m ě s r e a l i z o ­
vat. N i c m é n ě j e p r a v d o u , ž e v š e c h n y z m í n ě n é i n g r e d i e n c e J S O U k d i s p o z i c i ! V e l m i
dobře zaberou také extrakty z j e l e n í c h p a r o h ů (s rohy n o s o r o ž c e n e m á m zkušenos­
t i ) , c o ž m á m j e n z d r u h é ruky. Ale s o h l e d e m n a s e r i ó z n í a n a l ý z u s l o ž e n í t a k o v é h o
p r o d u k t u j e víc n e ž l o g i c k é , ž e o p r a v d u ú č i n k u j í . A t o p o m ě r n ě v š e s t r a n n ě ! P o d o b ­
n ý c h „ ž i v o t a b u d i č ů " j e ale celá ř a d a , a p r o t o v d a l š í m t e x t u u v á d í m j e j i c h s e z n a m .
O n y d o k o n c e b u d o u p r o s p ě š n é i z č a s o v é h o měřítka, u p l a t n í se totiž i j a k o „regene­
r a č n í k ů r a " v situacích, kdy jste sexuální aktivitu p ř e h n a l i n e b o u starších p á n ů ,
u n i c h ž s e x u á l n í a p e t e n c e silně klesla n e b o r y c h l e o d c h á z í p o o b č a s n é m u s p o k o j e n í .
Takže?
Ve s n a z e o z l e p š e n í a k t u á l n í h o s e x u á l n í h o v ý k o n u , stejně j a k o ve s n a z e o z a c h o v á n í
aktivity a ž d o v y s o k é h o věku, m o h o u speciální d o p l ň k y v ý z n a m n ý m z p ů s o b e m pro¬
spět. N a v z d o r y t o m u , že z n a č n á část o d b o r n é i laické veřejnosti k n i m má skeptický
postoj.
Co může byt nebo s k u t e č n ě je příčinou pozitivního působení stravy na s e x ?
J s o u t o b u ď r ů z n é j e d n o t l i v é l á t k y v e stravě již o b s a ž e n é , p ř í p a d n ě s m ě s i , vznikají¬
cí až po s m í c h á n í n ě k o l i k a s u r o v i n , n e b o j s o u to látky, j e j i c h ž t v o r b u strava v orga¬
nismu
vyvolá.
V případě
žen je
velmi
důležitý pocit
uspokojení
a pohody před
s e x e m , a v t o m t o s m ě r u t e d y strava m ů ž e vyvolat d o j e m p ř í j e m n é sytosti v důsled¬
k u d o s t a t e č n ě vysoké h l a d i n y k r e v n í h o c u k r u ,
stejně j a k o j e p r o k á z á n o , ž e v e d e
k p o c i t ů m libosti díky z v ý š e n í t v o r b y tzv. e n d o g e n n í c h o p i á t ů ( o d b o r n ě e n d o r f i n ů ) .
T o j s o u látky, vznikající z a u r č i t ý c h o k o l n o s t í v m o z k u . T ě m i „ o k o l n o s t m i " m ů ž e
být m i m o j i n é i n e p ř e h n a n ý s p o r t o v n í v ý k o n , p ř e d c h á z e j í c í sexu, stejně j a k o stimu¬
l a c e p s y c h i k y , n a p ř í k l a d „ p o m o c í p ř e d s t a r t o v n í h o r e č k y " . O t o m b y m o h l i vyprávět
s p o r t o v c i . . . Vyplavení e n d o r f i n ů však z p ů s o b í i sex j a k o t a k o v ý .
Osobně m á m velmi
d o b r é z k u š e n o s t i s k o m b i n a c í s p o r t u , u v o l n ě n í v y p i t í m p ř i m ě ř e n é h o m n o ž s t v í čer¬
v e n é h o v í n a s t r o c h o u „ v e l m i l e h k é h o " j í d l a a p a k . . . ř í k á m t o m u „ a l p s k á trojkom¬
binace".
70
Ženy,
svých
u r č i t ě víc než m u ž i ,
oblíbených
pokrmů,
m o h o u k u v o l n ě n í před sexem p o u ž í t malé m n o ž s t v í
což
většinou
bývají
sladkosti,
například
čokoláda nebo
káva se š l e h a č k o u . Ž e n y (většinou) odmítají pít p ř e d sexem a l k o h o l , což m u ž i stále
n e c h á p o u a nabízejí ho ž e n á m v b l á h o v é naději, že b u d o u „povolnější". P o k u d se ž e n a
nechá přemluvit,
v ý s l e d k e m (často) bývá ú p l n ý opak, t o t i ž ú t l u m .
Pokud množství
t ě c h t o v p o d s t a t ě velmi slabých afrodisiak p ř e ž e n e t e , m ů ž e se stát, že váš p o c i t „ n a b u ­
z e n í " přejde v p ř e d č a s n ý p o c i t u s p o k o j e n í i b e z sexu. P ř e d e v š í m , když zvolíte „ v e p ř o
- k n e d l o - z e l o " a n ě k o l i k piv.
N e p ř í l i š v y d a t n á strava,
a v případě mužů dokonce krátká „hladovka" v duchu
rčení „ h l a d o v ý vlk lépe loví", je m n o h e m l e p š í m ř e š e n í m . Z v l á š t n í , že? N e d i v t e se
ž e n á m , p á n o v é , vždyť u ž p ř e c e víte,
d a l e k o závislejší
že jsou „jiné".
na c e l k o v é m k o m f o r t u
Přinejmenším jsou to tvorové
a p o c i t u p s y c h i c k é p o h o d y n e ž vy,
divoši
jedni.
Nyní k o n e č n ě , po t e o r e t i c k é m výkladu nahrazujícím m i l o s t n o u předehru, s chutí
do praxe!
M i n i m á l n ě j e d n u h o d i n u p ř e d sexuální aktivitou (to platí p r o m u ž e i ženy) n e n í vhod­
né (vydatně) jíst, byť by se j e d n a l o o stravu o b l í b e n o u . Je to d o k o n c e velmi d ů l e ž i t é ,
j e d n á - l i se o p a r t n e r y , kteří se d e t a i l n ě neznají, a j d o u - l i spolu nejprve do r e s t a u r a c e
na večeři (v U S A je to t r a d i č n í p o z v á n k a na r a n d e a následující r a d o v á n k y ) . U nás se
s p o l e č n á večeře vydává p o e t i c k y za „ s o u z n ě n í duší a výraz m u ž s k é g a l a n t n o s t i " , p ř e ­
devším p r o páry,
které jsou
spolu již delší d o b u a chtějí nějakou z m ě n u .
Spíše p r o
legraci n y n í u v e d u , že p o k u d b y c h spočítal č e t n o s t n a š i c h s e x u á l n í c h k o n t a k t ů a m ě l
je vázat p o u z e na p ř e d c h á z e j í c í „večeři ve d v o u " v r e s t a u r a c i , už d á v n o by většina
z nás se sexem (z f i n a n č n í c h a č a s o v ý c h d ů v o d ů ) skončila.
N i c m é n ě p o k u d p a r t n e ř i s k u t e č n ě t a k o v o u p ř e d e h r u zvolí, p a k víc n e ž vřele d o p o ­
ručuji,
aby si nevyjadřovali d u c h o v n í s o u z n ě n í t í m ,
že si objednají t o t o ž n ý p o k r m ,
p ř e d e v š í m ne v p ř í p a d ě , kdy j e d e n z n i c h na něj n e n í zvyklý. Podřídí-li se v t a k o v é m
p ř í p a d ě ž e n a m u ž i v j e h o g u r m á n s k ý c h zvycích, m u s í se připravit na t o , že se b u d e
jednat o jídlo
energeticky b o h a t é
a t é m ě ř bez výjimky m a s i t é .
Jestliže je zvyklá na
n ě c o zcela j i n é h o , následující zažívací p r o b l é m y b u d o u sexu h o d n ě n a p ř e k á ž k u . Přizpůsobí-li s e n a o p a k m u ž , typický „ m a s o ž r a v e c " p a r t n e r c e , preferující čerstvou zeleni­
nu a n e b o n a o p a k sladká j í d l a ( č a s t o obojí i h n e d po sobě), j e h o zažívací p o t í ž e b u d o u
t a k o v é h o rázu, že na sex n e b u d e t é m ě ř p o m y š l e n í . D a l e k o nejhorší ze v š e h o však je
e x p e r i m e n t o v á n í při výběru m e n u .
Nejvýhodnějším
v
menším
zvyklí
jíst
řešením
společné
množství než obvykle.
jeden,
maximálně
dva
večeře je
konzumace
Žádné slavnostní tabule
individuálně
s pěti
chody
oblíbeného jídla
tím
spíše, jste-li
chody.
P ř e d s t a v m e s i m o d e l o v o u situaci, kdy ž e n a p o z v e m u ž e d o svého bytu „ n a kávu n e b o
71
na v e č e ř i " . P ř e s t o ž e si jistě u v ě d o m u j e ,
co t a k o v á návštěva v m u ž o v ý c h o č í c h zna¬
m e n á , její ( v r o z e n ý ) instinkt jí velí p ř e d v é s t své k u l i n á ř s k é u m ě n í . Jak by ne - když
p t á č k a lapají, p ě k n ě m u zpívají,
totiž v d u c h u
„láska p r o c h á z í
žaludkem".
Pokud
p a r t n e r k a n e n í zvyklá vařit (stejně však i v p ř í p a d ě , kdy je d o b r o u k u c h a ř k o u ) , stává
se, ž e j í p a d n e d o oka n ě k t e r ý z r e c e p t ů , d o p o r u č e n ý j a k o p o k r m v h o d n ý p ř e d s e x e m .
Teď si s k u t e č n ě n e v y m ý š l í m ,
a a b y c h svým m y š l e n k á m dal p o t ř e b n o u váhu,
příklad p o n ě k u d zvláštního receptu, z v a n é h o :
m o v é m oleji".
Už
sama příprava takového
uvedu
„ h r u š k y z a p e č e n é s e s ý r e m n a seza¬
neobvyklého pokrmu je
pro
hostitelku
stresující. Ale t o j e j e n z a č á t e k m o ž n ý c h š p a t n ý c h k o n c ů , p r o t o ž e g a l a n t n í m u ž nemů¬
že ba d o k o n c e nesmí n e o d m í t n o u t !
S k o n č í však n a d m u t ý j a k t ě h o t n á k o z a . A m á
vystaráno.
Doporučení pro
ženy
vášnivé
(ale
kuchařky)
T a k t n ě vysondujte, jaký p o k r m má váš p a r t n e r rád,
a p ř e d e v š í m , je-li
mu po n ě m
d o b ř e ! O b l í b e n é j í d l o t o t i ž n e m u s í být spojeno s d o b r ý m i p o c i t y po j e h o k o n z u m a c i v z p o m e ň t e si na časté k o n s t a t o v á n í typu „jídlo bylo vynikající, až j s m e se t a k přejed¬
li, ž e n á m N E N Í D O B Ř E " . Slivovice t o vždycky t a k é n e z a c h r á n í ! U ž jste n ě k d y měli
zájem o sex, sedíc na t o a l e t ě ?
Řiďte
se pravidlem,
které
mne
naučila
moje
žena:
Nejdřív s e x a p o t o m k e k s !
Přinejmenším:
Odložte (vydatné) jídlo až po l á s c e !
Aktuální sexuální v ý k o n n o s t
Strava, j a k jste se již p o u č i l i , m ů ž e p ř i s p ě t ke kvalitě sexu p ř e d e v š í m v p ř í p a d ě dlou¬
h o d o b é h o d o d r ž o v á n í v a š e h o i d e á l n í h o i n d i v i d u á l n í h o s t r a v o v a c í h o r e ž i m u . Z pohle¬
d u a k t u á l n í c h p o t ř e b h o n a o p a k m ů ž e n e g a t i v n ě ovlivnit,
když j e j í d l a (jakéhokoliv)
m n o h o . K e zlepšení a k t u á l n í h o výkonu s e m n o h e m víc h o d í lehká h l a d o v k a a p o d á n í
speciálních potravinových
doplňků.
Z d á se v á m to n e p r a v d ě p o d o b n é ? P a k si t e d y v z p o m e ň t e , že vlastně t o t o ž n é pro¬
středky
mají
významný
efekt
na
kvalitu
sportovního
výkonu!
Chápete-li
sex j a k o
s p o r t o v n í výkon, c o ž t a k m ů ž e být v m l á d í (ve stáří t o t i ž n a d m ě r n ě „ u m ě l e " stimulo¬
vaný sex m ů ž e být
objasnit.
F a k t e m je,
spíš p o k u s e m o
sebevraždu),
musí vám tato
souvislost
mnohé
ž e s t i m u l a č n í p r o s t ř e d k y jsou č a s t o p o d á n y d r u h ý m p a r t n e r e m
v p ř í p a d ě , kdy „ t e n d r u h ý " sex z r ů z n ý c h d ů v o d ů o d m í t á n e b o je „ v l a ž n ý " .
Za v ý z n a m n o u p o m o c považuji v h o d n ý výběr p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů ve
kých p ř í p a d e c h ,
z partnerů.
k t e r ý m je k o n k r é t n ě p r o b l é m
M o ž n á jsou výsledky lepší u m u ž ů .
72
s fertilitou
(plodností)
specific¬
kteréhokoliv
Proč tomu
tak je?
1. Ve stravě je c h r o n i c k ý n e d o s t a t e k n ě k t e r ý c h n e z b y t n ý c h látek, c o ž p ů s o b í z h o r š e n í
t ě l e s n ý c h funkcí v č e t n ě s e x u á l n í c h . D o k o n c e v e stavu z n a č n é e n e r g e t i c k é n o u z e j e
první funkcí, která se zastaví - m e n s t r u a č n í c y k l u s ! Přežít je p r o o r g a n i s m u s „ h e s l o
d n e " . K t o m u n e n í sex n u t n ý , n a o p a k . K u p o d i v u m u ž i ve stavu výživové n o u z e vět­
šinou n e u t r p í v sexuální t o u z e (to se to p ě k n ě rýmuje, v š i m n ě t e si), logicky však
dojde ke snížení p l o d n o s t i . Jsou však m o ž n é i zcela o p a č n é extrémy.
mocná
P ř í r o d a je
čarodějka.
2 . M n o h o p ř i r o z e n ý c h látek n e b o látek p ř í r o d n í h o p ů v o d u m á v ý z n a m n ý pozitivní
vliv n a s e x u a l i t u .
Speciální doplňky v podpoře sexuality
Všechny
látky
pozitivně
AFRODISIAKA.
ovlivňující
frekvenci
sexu
a jeho
kvalitu
se
označují j a k o
Existují však i látky p ů s o b í c í n e p ř í m o . Je j i c h celá řada,
některé
jsou u nás p r a k t i c k y n e z n á m é . Je mi j a s n é , že je n e p o t ř e b u j e t e , ale na d r u h é straně
n e u š k o d í p o u č i t se. Člověk nikdy neví.
Afrodisiaka jsou
látkami, považovanými
za prokazatelně ú č i n n é p o d p ů r n é či
stimu-
lující'prostředky, jejichž efekt lze p ř i r o v n a t k M Ě K K Ý M D R O G Á M - ale o t o m j s e m
se již z m í n i l . Z řad skeptiků se teď u r č i t ě ozvou n á m i t k y ve smyslu p o c h y b n é ú č i n ­
nosti, z a l o ž e n é p o u z e a j e n na „ p l a c e b o efektu". N e l z e vyloučit, že v m e n š í m p o č t u
p ř í p a d ů mají pravdu, p ř e d e v š í m u lidí p s y c h i c k y labilních, n e b o t ě c h , kteří si nechají
vsugerovat,
Pro
že jim to p o m ů ž e .
ilustraci
přiklad
z
praxe:
J e d e n můj z n á m ý uvěřil p o p i s u ú č i n k ů j a k é h o s i „ o s v ě ž u j í c í h o " výrobku,
k a m a r á d údajně udělal
takového výrobcem
zajímavou
inzerováno
z k u š e n o s t ve smyslu zlepšení
n e b y l o . Velmi
s nímž jeho
sexu p ř e s t o ,
levné tabletky vyzkoušel
že nic
a zjistil,
že
„ b á j e č n ě " fungují. P ř i t o m to byly v p o d s t a t ě „ b o n b ó n y " , obsahující g l u k ó z u , m e n t o l
a dvě b ě ž n ě p o u ž í v a n é c h e m i k á l i e , v t o m t o p ř í p a d ě p o u ž i t é j e n j a k o příchuť a konzer¬
vační látka, n i c m é n ě s h o n o s n ý m c h e m i c k ý m n á z v e m . K d y ž j s e m t o uslyšel, p r o n e s l
j s e m odsuzující ortel. Asi j s e m to n e m ě l dělat. C h á p u , že l i d e m se n e m á brát jejich
víra,
n ě k d y je milosrdnější m a l á lež než t v r d á j i s t o t a .
SEXUÁLNÍ
STIMULANTY DŘÍVE A NYNÍ
Pokusy o zvýšení sexuální v ý k o n n o s t i j s o u o p r a v d u h o d n ě staré. P ř e d ř a d o u let napří¬
klad byly m ó d n í
implantáty,
(a t u d í ž č a s t o p o u ž í v a n é )
případně
velmi
zvířecí
nesterilně připravené
žlázové extrakty
injekce jejich
nebo dokonce
extraktů.
Hlavním
m o t i v e m byla s n a h a o o m l a z e n í - ale n a k o n e c , vždyť to p ř e c e t ě s n ě souvisí se sexem,
že a n o ? J e d n a l o se však o záležitost velmi rizikovou, k t e r o u bych v d n e š n í d o b ě bez
váhání označil za n e z á k o n n o u nebo přinejmenším hazardní.
73
M o d e r n í d o b a j e ovšem
„ v t i p n ě " n a h r a d i l a (někdy i p o d lékařským d o h l e d e m p o d á v a n ý m i ) s y n t e t i c k ý m i ster o i d n í m i h o r m o n y , m i m o c h o d e m často t o t o ž n ý m i s l á t k a m i ve sportu z a k á z a n ý m i a n a b o l i c k ý m i steroidy. U žen po p ř e c h o d u se h o r m o n y u p l a t n í formou tzv. h o r m o n á l ¬
ní s u b s t i t u č n í t e r a p i e . N e j s e m jejím z a s t á n c e m . M á m k t o m u u r č i t é důvody, které však
n e p a t ř í do t é t o p u b l i k a c e už i p r o t o , že nejsem g y n e k o l o g , j a k j s e m již z d ů r a z n i l .
K u p o d i v u se v p o s l e d n í c h l e t e c h tyto extrakty zase začaly p o u ž í v a t , p o c h o p i t e l n ě
t e c h n o l o g i c k y d a l e k o lépe a efektivněji z p r a c o v a n é ,
nerizikové.
popírána,
a t u d í ž m é n ě n e b o spíše v ů b e c
P ř e s t o ž e jejich ú č i n n o s t n e n í j e d n o z n a č n ě p o t v r z e n a , p o k u d n e n í p ř í m o
musím
konstatovat,
ž e účinkují.
Nikoliv však p o j e d n o r á z o v é m p o u ž i t í .
Ž h a v á s o u č a s n o s t m n e však n a b á d á k o p a t r n o s t i , j i n a k ř e č e n o ,
„ e x t r a k t y " ze zvířecích žláz n e d o p o r u č í m .
asi v á m teď ž á d n é
Člověk nikdy neví, j a k jsou p o u ž i t é suro¬
viny kvalitní a h l a v n ě , jak seriózní je výrobce. Ba d o k o n c e , i kdyby byl velmi serióz¬
ní, nelze z a t í m j e d n o z n a č n ě p r o h l á s i t , že při jejich výrobě d o c h á z í k t o t á l n í likvidaci
všech m o ž n ý c h n e b e z p e č n ý c h látek.
T o u ž j e u r č i t ě lepší j i s t á r e v o l u č n í n o v i n k a , jíž jsou h o r m o n y v e formě „ n á p l a s t í " ,
z n i c h ž se t y t o látky uvolňují v m a l ý c h ale ú č i n n ý c h m n o ž s t v í c h po d l o u h o u d o b u ,
aniž b y t o bylo nějak m i m o ř á d n ě rizikové. N i c m é n ě p o u ž i t í ž á d n é h o h o r m o n u asi není
bez p r o b l é m ů , p r o t o t a k o v é p o s t u p y zůstávají v y h r a z e n y vážnějším p ř í p a d ů m .
Podívejme
se.
co
MINDELL ( U S A ,
doporučují
1985)
ve
někteří zahraniční kolegové:
„ V i t a m i n o v é b i b l i " spojuje sexuální aktivitu
a výkonnost
s p r o c e s e m s t á r n u t í . N o , to je t e d y objev, že? J e n o m ž e je pravda, že p r o c e s s t á r n u t í
m ů ž e být u n ě k o h o n e p ř i r o z e n ě rychlý. A u t o r tedy k o b n o v ě funkce p ř í s l u š n ý c h žláz
(nikoliv j e n p o h l a v n í c h , j a k b y s e n a první p o h l e d m o h l o zdát) d o p o r u č u j e p o d á v á n í
N U K L E O V Ý C H K Y S E L I N . T o není tak špatný n á p a d , p r o t o ž e s e d o k o n c e přišlo n a
t o , ž e n ě k t e r é „ u m ě l é " deriváty t ě c h t o zajímavých látek jsou m i m o ř á d n ě ú č i n n é j a k o
p r o t i r a k o v i n o v é léky!
jsou
především
povzbuzujících
vločky
(opět
Mindell
pšeničné
produktů,
správně),
však preferuje h l a v n ě jejich p ř i r o z e n é zdroje,
klíčky,
špenát,
které je
chřest,
obsahují
ale t a k é cibuli
některé jedlé
a jsou
a hlavně -
uvedeny
houby
dále),
dokonce
mořské produkty
kterými
(všimněte
(losos,
si
ovesné
kaviár,
n ě k t e r é m o ř s k é řasy - t ř e b a i p r o t o , že obsahují hojnost zinku a j ó d u ) . Je to bezpo¬
chyby p r i n c i p i á l n ě správné, a to p ř e d e v š í m v t o m smyslu, že se j e d n á o p o t r a v i n y hod¬
n o t n é po všech s t r á n k á c h . P r o b l é m je však v t o m , že k o n z u m a c e p o t r a v i n s vysokým
o b s a h e m n u k l e o v ý c h kyselin j e n a p r o s t o n e v h o d n á p r o osoby trpící d n o u ( p a k o s t n i c í )
a r e v m a t i s m e m . K r o m ě t o h o v českých z e m í c h má m n o h o lidí nechuť k m o ř s k ý m pro¬
duktům, především k mlžům.
M i n d e l l dále d o p o r u č u j e „koktejl", sestavený ze speci¬
fických p r o d u k t ů ve formě p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů :
Vezmi
přidej
po jedné
několik
lžíci
proteinového
kapslí L a k t o b a c i l u s
droždí (nejlepsíje
pivovarské
tekuté)
koncentrátu
acidofilus,
a
lžíci
74
a
granulovaného
vraž do
pupalkového
čistého
toho přibližně
oleje.
10 g
lecitinu,
„živého"
P r o č n e , ale lepší sex z t o h o asi n e b u d e . A p o k u d , t a k až za d l o u h o u d o b u , a to j e š t ě
v p ř í p a d ě , ž e jste již ž i v o t e m h o d n ě o p o t ř e b o v á n i . K r o m ě t o h o s e o b á v á m , ž e r e c e p ­
t u r u „ o p s a l " od již nežijící dr. Davisové. N e t v r d í m , že t a t o s m ě s n e n í h o d n o t n á , ale j a k
j s e m již z d ů r a z n i l , a ž s o d s t u p e m ř a d y d n ů , ne-li t ý d n ů . P o u ž i t a j e d n o r á z o v ě , m ů ž e
z p ů s o b i t n a d ý m á n í n e b o p o d r á ž d ě n í ž l u č n í k u , b a d o k o n c e obojí. Z oblasti s p e c i á l n í c h
doplňků Mindell doporučuje především v i t a m i n E a j e d e n z m i n e r á l ů , j í m ž je zinek.
S t í m lze souhlasit až na t o , že v ý s l e d k e m je o p ě t kvalitnější sex a p ř e d e v š í m zvýšení
p l o d n o s t i , h l a v n ě u m u ž ů , ale a ž p o r e l a t i v n ě delší d o b ě p o d á v á n í . J s e m p ř e s v ě d č e n ý ,
že v ě t š i n a č t e n á ř ů by již d o k á z a l a vyjmenovat v ý z n a m n é p ř í r o d n í zdroje j a k v p ř í p a ­
dě v i t a m i n u E, t a k i z i n k u , a p r o t o je t a d y n e b u d u do o m r z e n í o p a k o v a t . M o ž n á i p r o t o ,
že d a l e k o účelnější je s p o l e h n o u t se na p r o d u k t y d o p l ň k o v é výživy.
COLGAN (USA - N o v á výživa, n a k l .
C a l i ť o r n i a fitnes P r a h a
1998) považuje n u k -
leové kyseliny v p ř í p a d ě , ž e j s o u p o d á n y ústy, z a n e ú č i n n é . N e m y s l í m , ž e m á p r a v d u ,
p ř i n e j m e n š í m to n e p l a t í a b s o l u t n ě , vždyť vysoký o b s a h n u k l e o v ý c h kyselin p r á v ě ve
z m í n ě n ý c h p r o d u k t e c h b ě ž n é stravy d o k á ž e v ý z n a m n ě zvýšit h l a d i n u kyseliny m o č o ­
vé v krvi. J i n ý m i slovy, m u s í se t e d y vstřebat do k r e v n í h o o b ě h u , č á s t e č n ě d o k o n c e
i v n e p o r u š e n é f o r m ě . To z n a m e n á , že n u k l e o v é kyseliny p o d a n é ústy účinkují, což
nakonec
Juvim,
látek,
dokazuje
také
působnost
n ě k o l i k a již
dostupných
produktů
(Imuregen,
Culevit, včelí m a t e ř í k a s i č k a ) a s k u t e č n ě m i m o ř á d n á ú č i n n o s t s y n t e t i c k ý c h
v y c h á z e j í c í c h z j e d n é s o u č á s t i m o l e k u l y n u k l e o v ý c h kyselin.
A n g l i č a n k a Dillonová,
k t e r á je t y p i c k o u výživovou „ a m a t é r k o u " , se v k n i z e „ Z k u s t e
o m l á d n o u t " (nakl. B r á n a P r a h a 1997) h o d n ě zaměřuje na sex ( k a p i t o l a s n á z v e m „Jak
být d o b r á v p o s t e l i " s k u t e č n ě n e n í o n i č e m j i n é m ) a v t é t o souvislosti uvádí z n a č n ě roz­
sáhlou ř a d u p r o d u k t ů k p o d p o ř e j e h o kvality (a k v a n t i t y ) . N ě k t e r é z n i c h u v á d í m v dal­
ším textu aniž b y c h j e n opisoval, p r o t o ž e c h c i , aby s e z n a m byl p o k u d m o ž n o úplný.
Asi b y bylo m o ž n é a n a l y z o v a t širší ř a d u p u b l i k a c í ,
ale m n o h o n o v é h o b y c h o m
neobjevili. P r a v d o u j e , že v o d b o r n é i p o p u l á r n í l i t e r a t u ř e je p o p i s o v á n a celá ř a d a pří­
rodních prostředků.
Stejně t a k je p r a v d a , že o v ě ř o v a c í e x p e r i m e n t y u lidí p r o k á z a l y ,
ž e m i n i m á l n ě p o l o v i n a z n i c h j s o u m o ž n á p r o d u k t y u ž i t e č n é , ale „ n ě j a k ý m j i n ý m "
z p ů s o b e m n e ž z r o v n a v oblasti sexu. Pojďme p r o t o r o v n o u „ n a t o " a seřaďme p r o ­
středky d o j a k ý c h s i u m ě l ý c h k a t e g o r i í :
1.
PRODUKTY
Ověřené
účinky
ROSTLINNÉHO
některých
látek
PŮVODU
rostlinného
původu
opravňují
k
optimismu.
Některé
Z nich jsou účinné dokonce už po jednorázovém podání, u většiny se efekt projeví až po
různě
dlouhé
době podávání.
Ž e n - š e n (též korejský n e b o a m e r i c k ý ) j e tzv.
nutí,
ionizující,
a d a p t o g e n n í r o s t l i n a z p o m a l u j í c í stár­
zvyšující p ř i r o z e n o u o d o l n o s t p r o t i i n f e k c í m ,
75
stejně j a k o
fyzickou
v ý k o n n o s t a o m e z u j í c í r i z i k o p ř e t í ž e n í s r d c e . P r o k a z a t e l n ě t a k é zlepšuje č e t n o s t i kva¬
litu sexu.
N e p o p i r a t e l n ý j e efekt j e h o d l o u h o d o b é h o p o d á v á n í u starších m u ž ů . N a
tuzemském trhu je běžně dostupný.
D o p o r u č u j i p o u ž í v a t p r o d u k t y z n á m ý c h firem,
k t e r é j s o u m o ž n á dražší, ale ú č i n n é , n a r o z d í l o d l e v n ý c h „ o š i z e n ý c h " p r e p a r á t ů .
Sibiřský ž e n - š e n (správně E l e u t e r o c o c c u s ) j e d a l š í z . a d a p t o g e n n í e h b y l i n ( t o j s o u
t a k o v é , k t e r é v ý z n a m n ě přispívají k e s c h o p n o s t i č l o v ě k a přežít p o u r č i t o u d o b u tvrdé
stresující p o d m í n k y ) .
P ř i t o m se však j e d n á o o d l i š n o u b y l i n u , n e ž je výše u v e d e n ý
„ p r a v ý " ž e n - š e n . J e h o efekt j e s r o v n a t e l n ý s p r a v ý m ž e n - š e n e m , p o k u d n e n í dokon¬
c e lepší. J e h o p o d á v á n í s e však m u s í č a s o v ě o m e z i t n a p ř í k l a d n a j e d e n a ž dva m ě s í c e
v r o c e . Z d á se, že v ý z n a m n ě zvyšuje p ř i r o z e n o u „ a g r e s i v i t u " s t i m u l a c í m o z k o v é čin¬
n o s t i . Na j e d n o m s e m i n á ř i j s e m se m u s e l s m á t , k d y ž j e d e n z kolegů vyprávěl o star¬
ším p á n o v i , k t e r é m u d o p o r u č i l p o u ž i t í E l e u t e r o c o c c u z j i n ý c h n e ž s e x u á l n í c h d ů v o d ů ,
n a č e ž o n z a n í m p o čase přišel a p o s t ě ž o v a l si, ž e m u „ k t o m u p r o d u k t u " z a p o m n ě l
přibalit ž e n s k o u ! Vyzkoušel j s e m n a s o b ě , p ř e s t o ž e n e m á m p r o b l é m y - a bylo t o t a k !
P r o b l é m je v t o m , že d l o u h o d o b é podávání není v h o d n é pro kardiaky a neurotiky
a m ů ž e způsobit nespavost a nervozitu. Na t u z e m s k é m trhu je běžně dostupný.
M e x i č a n Wild Yam je p o v a ž o v á n za silné
afrodisiakum asi díky o b s a h u
steroidních
s a p o g e n i n ů , p ř e d e v š í m d i o s g e n i n u . N a t u z e m s k é m t r h u j e d o s t u p n ý , (např. Wild Y a m
spol. N e w a y s ) . Figuruje n a s e z n a m u p r o s t ř e d k ů , p o d p o r u j í c í c h revitalizaci.
Mnoho
k o n z u m e n t ů však p r o h l a š u j e , ž e ú č i n e k j e slabý.
Gotu Kola je další e x o t i c k o u b y l i n o u se stimulujícími účinky. Je v h o d n á p r o stárnou¬
c í osoby, m á c e l k o v ě „ o m l a z u j í c í a h a r m o n i z u j í c í ú č i n k y " , p o t v r z e n é e x p e r i m e n t á l n ě .
S o u č a s n ě zklidňuje. P r o d u k t j e d o s t u p n ý n a n a š e m t r h u (např. C e n t a l o b a , k d e j e spolu
s G i n k g o biloba, n e b o G o t u cola, obojí spol. N e w a y s ) .
Leuzea ( m a r a l í k o ř e n ev. P a r c h a saflorová) je velmi ú č i n n é t o n i k u m , p ů s o b í c í t a k é na
sexualitu, d o k o n c e i po j e d n o r á z o v é m p o u ž i t í . Obsahuje p ř e d e v š í m „ e k d y s t e r o n " , zlep¬
šující r e g e n e r a c i a p o d p o r u j í c í tvorbu svalové h m o t y .
Svého času byl velmi oblíbený
u kulturistů, ale z nějakých m n ě nejasných d ů v o d ů se na něj z a p o m í n á . P o d vlivem j e h o
p o d á v á n í t a k é d o c h á z í ke zlepšení č i n n o s t i srdce. Oddaluje ú n a v u a z a m e z u j e s p á n k u ve
stavech únavy. U nás je d o s t u p n ý lihový extrakt, sušený p r o d u k t s n á z v e m „ M a r a l a n " ,
d o k o n c e i čaj z t é t o byliny (Slovakofarma H l o h o v e c ) se stejným n á z v e m . Čaj je však
m á l o ú č i n n ý . Ř a d a d o p l ň k ů s p o r t o v n í výživy z d o v o z u t u t o bylinu obsahuje t a k é .
Muira Puama obsahuje kyselinu b e h e n o v o u a l u p e o l .
N ě k t e r é p r a m e n y uvádějí, že je
nejsilnějším a f r o d i s i a k e m z r o s t l i n n é říše v ů b e c . N e m á m t o p o t v r z e n é . D o s t pravdě¬
p o d o b n ě s e l e p š í h o efektu d o s á h n e k o m b i n a c í n ě k o l i k a r o s t l i n n ý c h p r o s t ř e d k ů .
Pravá káva je t o n i k e m p r o t o h o , k d o ji má r á d a k d o ji s a m o z ř e j m ě snáší.
zvyšuje v ý k o n n o s t , p ř e d e v š í m s t i m u l a c í srdce a m o z k o v é aktivity.
Skutečně
Předávkování není
v h o d n é , p r o t o ž e m ů ž e v ý z n a m n ě zvýšit k r e v n í tlak a z p ů s o b i t b u š e n í srdce. Ve spor¬
t u j e větší m n o ž s t v í kofeinu p o v a ž o v á n o z a d o p i n g .
Guarana j e exotický r o s t l i n n ý p r o d u k t , prosazující s e i u n á s stále i n t e n z i v n ě j i p ř e -
76
d e v š í m ve formě tzv. „ e n e r g i z u j í c í c h " n á p o j ů . J s o u d o s t u p n é i t a b l e t y a p i t n é a m p u l e .
K r o m ě kofeinu obsahuje s a p o n i n y a alkaloidy, o z n a ě e n é j a k o g u a r a n o s i d y , k t e r é mají
příznivý efekt i v p ř í p a d ě j e d n o r á z o v é h o p o u ž i t í ,
a to v č e t n ě
sexuálního výkonu!
V p o r o v n á n í s k á v o u má delší ú č i n e k bez n á s l e d n é h o z n a č n é h o p o k l e s u stimulující
aktivity, z n á m é h o po p ř e d á v k o v á n í k á v o u . Nejlepší z t a b l e t o v a n ý c h p r o d u k t ů je jed¬
n o z n a č n ě G v a r a n a l firmy H e m a n n . Ú č i n n é j s o u však i z m í n ě n é n á p o j e , n a p ř í k l a d R e d
Bull, F l y i n g H o r š e a ř a d a d a l š í c h . N ě k t e ř í specialisté mají n á m i t k y p r o t i j e j í m u „ z n e ­
u ž i t í " p o d o b n ě j a k o v p ř í p a d ě p r a v é kávy.
Vždy
se
najdou
lide',
kteří
nebo
by
absolutně nereálně,
ji
zakázali
by
nejraději jedli jen
všechny
stimulanty
„přírodní nenávykové
a
další potravinové
zdroje",
doplňky
cožje
nejradě­
šmahem.
Káva i G u a r a n a , n e b o o b e c n ě kofein, t ř e b a i v e f o r m ě č o k o l á d y p r o ženy, m ů ž e d o k o n ­
ce zlepšit sexuální v ý k o n i p o d á n j e d n o r á z o v ě a to p ř e d e v š í m u o s o b , k t e r é sice mají
„chuť ", ale p ř i t o m j s o u „bez jiskry", t ř e b a j e n v d ů s l e d k u ú n a v y po c e l o d e n n í pra­
c o v n í aktivitě n e b o vlivem stresu.
Damiana j e další j i h o a m e r i c k á b y l i n a ,
obsahující p ř e d e v š í m glykosid a r b u t i n .
ty z listů j s o u ú d a j n ě j e d n í m z nejsilnějších r o s t l i n n ý c h
afrodisiak.
Extrak­
N e m á vedlejší
účinky. N a n a š e m t r h u j e t u š í m d o s t u p n á j e n ojediněle.
Lecitin je r o s t l i n n ý m p r o d u k t e m o b s a ž e n ý m v celé ř a d ě s e m e n v č e t n ě obilek, v o ř e ­
c h á c h , ale t a k é ve v a j e č n é m ž l o u t k u a v n ě k t e r ý c h r o s t l i n n ý c h olejích. Zlepšuje čin­
n o s t n e r v o v ý c h b u n ě k , ale o b e c n ě j a k é k o l i v b u ň k y v t ě l e , p r o t o ž e j e vlastně s o u č á s t í
k a ž d é b u n ě č n é m e m b r á n y . P ř i r o z e n ý příjem j e v d ů s l e d k u n e s p r á v n é stravy v ý r a z n ě
p o d o p t i m e m , a t a k j e j e h o d l o u h o d o b é p o u ž i t í v e l m i efektní.
Zlepšení celkového
stavu lze p o z o r o v a t již za n ě k o l i k d n í a z a h r n u j e s n í ž e n í váhy, c h o l e s t e r o l u a z l e p š e n í
a r t r ó z y a r e v m a t i s m u . Vliv na sex je n e p ř í m ý , ale v p o d s t a t ě n e z a n e d b a t e l n ý . D ů l e ž i ­
tější j e , ž e s e j e d n á o p r o d u k t v š e s t r a n n ě u ž i t e č n ý . N a t u z e m s k é m t r h u j e ř a d a p r o ­
d u k t ů o b s a h u j í c í c h l e c i t i n , ale r ů z n é kvality. N ě k d y t o n e n í n i c j i n é h o n e ž obyčejný
sójový olej!
D l o u h o d o b é p o u ž i t í j e sice m o ž n é ,
ale v t a k o v é m p ř í p a d ě d o p o r u č u j i
k o m b i n o v a t h o čas o d času s e směsí e s e n c i á l n í c h m a s t n ý c h kyselin (řady o m e g a - 3 ,
tzv. E P A ) . J a k lecitin t a k o m e g a - 3 m a s t n é kyseliny j s o u n a t r h u d o s t u p n é .
Smilax (Sarsaparilla) obsahuje s a p o n i n y , p o d o b n ě j a k o celá ř a d a d a l š í c h r o s t l i n včet¬
ně n ě k t e r ý c h z výše u v e d e n ý c h , a t a k é má p o d o b n é ú č i n k y v č e t n ě p o z i t i v n í h o půso¬
b e n í n a sexuální aktivitu. N e m á m o s o b n ě a n i z p r o s t ř e d k o v a n ě o v ě ř e n o . N a tuzem¬
ském t r h u j e d o s t u p n ý .
Yohimbník je
strom,
Efekt n a s p o r t o v n í v ý k o n j e však v e l m i m a l ý .
z jehož
kůry
se
vyrábí
extrakt
obsahující
alkaloid
yohimbin.
J e h o p o u ž i t í je d á v n o z n á m é , d o s t u p n ý je d o k o n c e i v lékové f o r m ě , a to p r o t i psy¬
c h i c k y z p ů s o b e n é i m p o t e n c i . J e h o efekt spočívá v p r o k r v e n í p á n v e , ale s o u b ě ž n ě i ve
z l e p š e n í aktivity m o z k u . N a t u z e m s k é m t r h u j e již d o s t u p n ý . N e m ě l i b y h o p o u ž í v a t
lidé t r p í c í v y s o k ý m k r e v n í m t l a k e m a t ě ž š í m i o n e m o c n ě n í m i l e d v i n , j a t e r a s r d c e a n i
s p o r t o v c i p ř e d n á r o č n ý m v y t r v a l o s t n í m v ý k o n e m v e vysoké t e p l o t ě okolí. J e h o efekt
77
je nepopiratelný! Pokud se nejedná o produkt, distribuovaný neseriózním o b c h o d n í ­
k e m , který m ů ž e být n e v h o d n ě k o n t a m i n o v á n .
Strychnin je alkaloid ze s e m e n s t r o m u S t r y c h n o s n u x - v o m i c a , p ů v o d e m z Cejlonu.
Zvyšuje n a p ě t í svalových v l á k e n a t í m zvyšuje svalovou sílu. V profisportu je zaká­
z á n . Je t o x i c k ý ! Z v ý š e n í svalových reflexů se však z ř e t e l n ě projeví i v sexu. P r o b l é m
j e v t o m , ž e s t r y c h n i n j e o b t í ž n é d á v k o v a t , p r o t o ž e m í r n ě n a d l i m i t n í dávky j s o u j e d o ­
vaté. Je p ř i d á v á n v m i n i m á l n í c h , ne-li spíš s y m b o l i c k ý c h m n o ž s t v í c h do většiny „sti­
m u l u j í c í c h " výrobků, n a b í z e n ý c h v p r o d e j n á c h s e x u á l n í c h p o m ů c e k ,
a p ř í p a d n ě je
p o u ž í v á n j a k o látka p r o p ř í p r a v u n ě k t e r ý c h léků ( n a r e c e p t ) .
DHEA
(dehydroepiandrosteron) je
k
dispozici
v
syntetické
formě,
je
však
látkou
p ř i r o z e n ě se v l i d s k é m o r g a n i s m u tvořící. J e h o tvorba klesá s v ě k e m , což je n ě k d y
považováno za j e d n u z hlavních příčin stárnutí.
J e h o podávání je velmi užitečné
u n e m o c n ý c h , o s l a b e n ý c h a s t á r n o u c í c h o s o b . Velmi ú č i n n ý je h l a v n ě u m u ž ů , v č e t n ě
sexuální oblasti. Ve sportu byl a je p o u ž í v á n , p r o t o ž e se zjistilo, že p o d p o r u j e růst sva¬
lové h m o t y . N a k o n e c byl z a k á z á n . N e o p r á v n ě n ě ! U n á s j e h o prodej n e n í p o v o l e n , ale
n i c m é n ě existuje legální cesta, j a k ho získat - t o u je zásilková služba n e b o d o v o z p r o
„ o s o b n í p o t ř e b u " . N e m u s í t e s e h o b á t ! J e h o p o u ž i t í t o t i ž n e n í spojeno s e z d r a v o t n í m
r i z i k e m , n a o p a k . P r o v e l m i u n a v e n é a starší o s o b y je to v e l m i d o b r é ř e š e n í . Vynikají¬
cí je pro ženy v p ř e c h o d u a těsně po n ě m jako n á h r a d a h o r m o n á l n í substituční terapie.
Cordyceps sinensis j e j a k á s i
„ h o u b i č k a " , která je součástí velmi ú č i n n é h o povzbuzu­
jícího potravinového doplňku Ming Gold.
v ý k o n n o s t i ve s p o r t u . . .
P ů v o d n ě j e u r č e n a p r o p o d p o r u fyzické
efekt v t o m t o s m ě r u je s k u t e č n ě d r a m a t i c k ý (je to p r o d u k t
schválený k p o u ž i t í A n t i d o p i n g o v o u k o m i s í ! ) . Je z a h r n o v á n do s e z n a m u afrodisiak asi
p ř e d e v š í m p r o t o , že v t é t o i n d i k a c i je p o u ž í v á n ve své „vlasti", a k r o m ě t o h o i p r o t o ,
že odstraňuje únavu.
Kaktus Peyotl
( M e x i k o ) obsahuje d r o g u m e s k a l i n , k t e r á ve v ě t š í m m n o ž s t v í p ů s o b í
j a k o p s y c h e d e l i c k á d r o g a , v m e n š í m j a k o afrodisiakum. N e d o p o r u č u j i z k o u š e t .
Alchornea
floribunda
je
strom,
jehož
kůra
má
podobné
účinky jako
v
případě
Yohimbníku. Na n a š e m trhu tuším není dostupná, n e m á m s ní žádné zkušenosti.
Durman j e p o v a ž o v á n z a č a r o d ě j n i c k o u r o s t l i n u ,
působí velmi stimulačně.
Je
sice
m o ž n é h o n a t r h a t , ale n i k d y j s e m neslyšel, ž e b y t o n ě k d o dělal n e b o t u t o k v ě t i n u pou¬
žíval. N e d á v n o se u n á s objevil fenyklový čaj, „ z n e č i š t ě n ý " t o u t o b y l i n o u ! H r ů z a , pro¬
t o ž e j e p o u ž í v á n h l a v n ě p r o děti.
Ganoderma lucidum je č í n s k á h o u b i č k a d o s t u p n á spolu s C o r d y c e p s v p r o d u k t u M i n g
G o l d . J e t a k é z a h r n o v á n a m e z i afrodisiaka, zřejmě z e stejných d ů v o d ů .
M a - H u a n g j e č í n s k á b y l i n a j m é n e m chvojník,
obsahuje p s e u d o e f e d r i n .
Její p o u ž i t í j e
stále častější, p ř e d e v š í m p r o p o d p o r u h u b n u t í . Ve sportu je z a k á z á n a . U n á s je b ě ž n ě
d o s t u p n á . Z n á t e ji z k a p i t o l y o n a d v á z e .
Lékořice
lysá je
všeobecně
z n á m ý m povzbuzujícím
prostředkem
a
to
z říše výmyslů. Je d o s t u p n á j e n ve f o r m ě j a k ý c h s i c u k r á ř s k ý c h výrobků.
78
nikoliv j e n
Mandragora lékařská j e
velmi
silným
afrodisiakem,
p o k u d po jejím pozření
zrovna
n e z e m ř e t e . U n á s n e n í d o s t u p n á a je to asi d o b ř e .
Muškátový oříšek j e z n á m ý m ,
Pepřovník
(Kava
Kava) je
ale m á l o u ž í v a n ý m k o ř e n í m , j e p o m ě r n ě efektní.
bylinou
velmi
zajímavou,
protože
zklidňuje
a
přitom
p o v z b u z u j e fyzickou v ý k o n n o s t . J e v h o d n ý p ř e d e v š í m p r o p ř í p a d y i m p o t e n c e n e r v o ­
v é h o p ů v o d u ( k o m b i n o v á n a s e x t r a k t e m z t ř e z a l k y je n a p r o s t o š p i č k o v á - d o s t u p n é
n a p ř . v e f o r m ě p r o d u k t u E x t r a m i n spol. N e w a y s ) .
2. P R O D U K T Y
Jsou
je
se
velmi
zajímavé,
za
májky,
Z
R1ŠE
rozmanité
že
a
HMYZU
mnohdy
mají efekty pouze
kromě všeobecně známé
účinné považují
nosorožíci,
také
virníci a
(a prakticky
sušení mletí jedinci jiných
nepřímé.
Na
nevyužívané)
druhů,
„hmyzích" produktech
„
jako jsou
španělské
mušky
dřepčíci,
",
vážky,
vosy.
Včelí mateří kasička je bezesporu ú č i n n ý m afrodisiakem.
řada kombinovaných produktů,
včetně přírodní,
N a t u z e m s k é m t r h u j e celá
čerstvé kasičky o d v č e l a ř ů .
Jejich
p o u ž i t í k t a k o v é m u ú č e l u však n e n í v h o d n é u m l á d e ž e , k t e r á m á sexuální a p e t e n c i již
t a k dost a dost n a b u z e n o u . H o d í se i v k o m b i n a c i s v č e l í m p y l e m , d o h r o m a d y je to
„dvojička"
silně o m e z u j í c í ú n a v u .
Španělská „muška" ( p r o d u k t s n á z v e m C a n t a r i d i n ) j e z n a č n ě efektní v e s v é m ú č i n ­
ku, ale s o u č a s n ě v e l m i , v e l m i r i z i k o v á s o h l e d e m n a a k u t n í m o ž n o s t otravy. P o u ž i t í
k o m e r č n í c h výrobků s i n z e r o v a n ý m o b s a h e m k a n t a r i d i n u , n a b í z e n ý c h v sex s h o p e c h ,
bývá t é m ě ř b e z efektu, p r o t o ž e ú č i n n ý c h l á t e k je v n i c h m i n i m u m p r á v ě z výše uve­
d e n ý c h d ů v o d ů . P ř e d á v k o v á n í s k u t e č n é h o k a n t a r i d i n u vás m ů ž e z a b í t !
Ekdyson
(beta
a
alfa-ekdysteron)
je
produktem
původně
objeveným
u
hmyzu,
p o z d ě j i u n ě k t e r ý c h r o s t l i n (viz z m í n ě n á L e u z e a ) . N a t u z e m s k é m t r h u j e ( n e b o byl)
d o s t u p n ý ve f o r m ě speciality s n á z v e m B e t a E c d y s t e r o n e .
3. ZVÍŘECÍ
PRODUKTY
K u p o d i v u je to skupina velmi obsáhlá, p ř i č e m ž například zahrnuje všechny korýše
a měkkýše včetně hlemýždů.
Z ryb s e m ú d a j n ě p a t ř í ú h o ř , p a r m a a m o ř s k á ryba
j e ž í k . Z p l a z ů j e š t ě r k y j a k o j s o u g e k o n , a g a m a , l e g u á n , v a r a n a s c i n k (jmenuje se p ř í ­
z n a č n ě scink lékařský - L a c e r t a scincus). Z p t á k ů b a ž a n t i a křepelky (včetně kře­
p e l č í c h vajíček), h o l u b , p a p o u š e k .
e x t r a k t z p a r o ž í Asijských j e l e n ů ,
nosorožců.)
Z e savců j s o u t o h l a v n ě p a r o ž í .
(Pantokrin je
a n t i l o p y Sajga a č í n s k é a n t i l o p y , v Africe z r o h ů
M á p o d p ů r n ý vliv n a růst svalů i n a s e x u á l n í v ý k o n n o s t .
M ů ž e však
vyvolat alergický šok. D á l e se j e d n á o v a r l a t a z b u v o l a a osla, m a s o zajíce, p o h l a v ­
n í ú d j e l e n a (asi p ř e d e v š í m celý s u š e n ý v č e t n ě v n ě m o b s a ž e n é k o s t i ) , l i d s k á pla­
c e n t a ( s k u t e č n ě j e v e l m i ú č i n n á , ale spíše s l o u ž í k f a r m a k o l o g i c k ý m ú č e l ů m , p e n i s
a pižmo kabara pižmového,
a m b r a a v o r v a n i n a z velryby v o r v a n ě , p a r o ž í a p e n i s
79
soba, býčí varlata. A b s o l u t n ě však n e d o p o r u č u j i syrové p r o d u k t y a za r i z i k o v é pova¬
žuji t a k é ty, k t e r é n e p r o š l y z p r a c o v á n í m v s e r i ó z n í c h l a b o r a t o ř í c h a u p r o d u c e n t ů
speciálních
doplňků.
4 . M I N E R Á L N Í LÁTKY A V I T A M I N Y
Sice j s o u n e d í l n o u s o u č á s t í výživy,
ve z n a č n ě velké ř a d ě p ř í p a d ů je však jejich pří¬
j e m zcela n e d o s t a t e č n ý . P r a k t i c k y j e d e n každý z c e l é h o s p e k t r a v i t a m i n ů m á p ř í m ý
či n e p ř í m ý vztah k sexu. T ý k á se to t a k é s t o p o v ý c h prvků a n ě k t e r ý c h v i t a m i n ů . N e j z n á m ě j š í m v i t a m i n e m v d a n é souvislosti je v i t a m i n E. V i t a m i n C je zase stimulující
c e l k o v ě . V i t a m i n E je n u t n é p o u ž í v a t delší d o b u , v i t a m i n C d o k o n c e účinkuje i jed¬
n o r á z o v ě , n a p ř í k l a d v k o m b i n a c i s g u a r a n o u . D á v k y j s o u však v ý r a z n ě vyšší než pre¬
v e n t i v n í , č a s t o d e s e t i n á s o b n ě ( n a p ř í k l a d 2 0 0 - 400 mg vit. E po d o b u n ě k o l i k a t ý d n ů
a 500 mg v i t a m i n u C po stejnou d o b u ) . M i n e r á l n í látky jsou n e z b y t n é p r o d o k o n a l o u
funkci celé řady o r g á n ů , d o k o n c e i p o h l a v n í c h , nejsou to t e d y v p r a v é m slova smys­
lu p ř í m é sexuální
stimulanty.
Patří
sem p ř e d e v š í m Z I N E K ,
zřejmě však i
selen
a d o k o n c e i v á p n í k s h o ř č í k e m . O m i n e r á l e c h se m ů ž e t e dočíst p o d r o b n o s t i v p u b l i ­
kaci Ing.
Janči - „ C o n á m c h y b í " a v n ě k t e r ý c h novějších p u b l i k a c í c h ,
dostupných
na našem trhu.
5. A M I N O K Y S E L I N Y
Jsou
přirozenou
Pokud
jsou
obtížně přístupné
konzumovaných
vztah
k
součástí bílkovin,
podávány
a
samostatně
především
bílkovin.
přijímaných
nebo
nesmírně
ve
stravou
specifické
drahé,
Následující přehled
se
jejich
týká
a
obsažených
formě
v
dipeptidů,
efekty jsou
pouze
těch,
lidském
které
odlišné
které
jsou
od
mají
tele.
zatím
obvykle
nějaký
sexu:
L-arginin by měl být na j e d n o m z č e l n ý c h míst - p o d p o r u j e m i m o j i n é tvorbu r ů s t o ­
v é h o h o r m o n u a j e h o p o d á v á n í v dávce
litu sexu.
1000 mg d e n n ě má velmi příznivý vliv na kva­
P r o d u k c e kysličníku d u s n é h o p ř í m o p o d p o r u j e p r o k r v e n í p o h l a v n í c h orgá­
n ů . O v ě ř e n o m n o u o s o b n ě i n e p ř í m o v praxi díky mé vlastní „ f o r m u l i " , a n á s l e d n ě
i její p r o d u k c i ve formě s p e c i á l n í c h d o p l ň k ů . Velmi p ř í z n i v é p ů s o b e n í potvrzují gyne­
kologové a sexuologové. Arginin zvyšuje sexuální aktivitu a výdrž a s o u č a s n ě i p l o d ­
nost m u ž ů , h l a v n ě t ě c h , kteří trpí o l i g o s p e r m i í ( n e d o s t a t e k spermií v ejakulátu). Argi­
nin je t a k é „ o c h r á n c e m s r d c e " u k a r d i a k ů . Ať žije a r g i n i n ! Je lepší a levnější než Via­
gra. J e d i n ý p r o b l é m spočívá v t o m , že u osob silně „ z a m o ř e n ý c h " virem h e r p e s m ů ž e
vyprovokovat
vzplanutí
infekce.
Kombinace
z mých patentů a následně i produktů,
v
mateří
z a h r a n i č í j a k o směs p o d p o r u j í c í efektivitu
s
a r g i n i n e m je j e d n í m
léčby Oligospermie a p o d p o r y u m ě l é h o
o p l o d n ě n í ! Arginin je d o s t u p n ý na t r h u i s a m o t n ý .
80
kasičky
a d o k o n c e byla oficiálně t e s t o v á n a lékaři
L -fenvlalanin má a f r o d i s i a k á l n í ú č i n k y .
Možná i proto,
že o m e z u j e p o c i t y h l a d u
a bolesti. N e v ý h o d o u j e n e m o ž n o s t j e h o p o u ž i t í u o s o b , t r p í c í c h v y s o k ý m k r e v n í m tla¬
kem. Na trhu je dostupný.
L-karnitin j e n e z b y t n ý p r o
zvýšení vytrvalosti a s o u č a s n ě j a k o o c h r a n a s r d c e p ř e d
p ř e t í ž e n í m . J e h o efekt sice n e n í p ř í m ý , n i c m é n ě j a k p r o k á z a l y ú č i n k y p o u ž i t í p r o d u k ­
tů, k t e r é ho o b s a h o v a l y , n ě k d y i v k o m b i n a c i s n ě k t e r ý m i d a l š í m i l á t k a m i , p ů s o b í
i v sexu. K a r n i t i n z p o m a l u j e p r o c e s s k l e r o t i z a c e a t a k zlepšuje p r o k r v e n í p o h l a v n í c h
o r g á n ů , p ř e d e v š í m u m u ž ů . S o u č a s n ě o m e z u j e u k l á d á n í p o d k o ž n í h o t u k u a t a k snižu¬
j e r i z i k o n a d v á h y , k t e r á sexu u r č i t ě n e p r o s p í v á .
Pravděpodobně
působících
by
používat především
málokterý
CO
bylo
přírodních
z
nich
ty
možné
látek
a
z
nich,
nalézt
z
totiž pomůže
celou
nich
které působí
k
řadu
vyráběných
dalších,
specifických
všestranně,
aktuálnímu
to
potencionálně
produktů.
znamená
příznivě
Doporučuji
preventivně.
Jen
supervýkonu...
DODAT?
Sex, j a k ř í k á dr. P l z á k , m u s í být p o t ě š e n í m , p r o t o ž e j e s o u č á s t í ž i v o t a , a ť s i k d o c h c e
říká, c o c h c e . M e z i m a n ž e l y j e s k u t e č n ě j e d n o u z p o d s t a t n ý c h p o v i n n o s t í . T o mys¬
l í m v á ž n ě . Je t o t i ž s o u č á s t í d u š e v n í h y g i e n y . P a t ř í k ž i v o t u , a t a k o něj n i k d o n e c h c e
přijít p ř e d č a s n ě . D r u h á v ě c j e t e n d e n c e u d ě l a t z e sexu j a k o u s i f o r m u v r c h o l o v é h o
sportu.
Doporučuji:
Mělo
by
být respektováno,
souložit,
ale
že „sportem
Zdravý jedinec většinou n e m á problémy.
ke
nesoutěžit!
zdraví,
sexem
ku
radosti".
M á - l i j e , n e n í zdravý. P r a v d o u j e , ž e -
j a k o v e v š e m - existuje u r č i t é r o z m e z í z d r a v é sexuality. Č l o v ě k m ů ž e z ů s t a t s e x u á l n ě
v ý k o n n ý v e l m i d l o u h o , k u p o d i v u dost č a s t o i v p ř í p a d ě , ž e n e n í příliš zdravý. T o m á m
z první ruky o d n ě k o l i k a m u ž ů , k t e ř í byli n e j e n o m s t a r š í c h r o č n í k ů , ale t a k é t r p ě l i pro¬
b l é m y s e s r d c e m n e b o s j i n ý m i orgány. T ě m p o m ů ž e p r a v i d e l n á k o n z u m a c e specific¬
k ý c h p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů nejvíc.
N i c , co se nezřízeně p ř e h á n í , zdravé n e n í . Dříve n e b o později to p o z n á každý, k d o
t o t o p r a v i d l o n e r e s p e k t u j e . N a d r u h o u s t r a n u , n e j e n p r a c í živ j e čl ově k, v á ž e n í streso¬
vaní a d o m a stále n e p ř í t o m n í p o d n i k a t e l é .
„Sex je náš, dělá dobře mně i tobě... "
81
KAPITOLA 5
Nové
Odvěkou
moderní
ho
touhou
doba
stárnutí,
v
boji se
(přírodní)
lidstva je
však
tak v
-
konečně
regeneraci,
stimulanty nervové
nestárnout.
přináší
a
Pokusy
moderní
to
vytvořit
postupy,
nejenom
ve
„kámen
využitelné
sportu.
jak
Především
činnosti
mudrců"
v
selhaly,
prevenci
však
rychlé­
umožňují uspět
stresem.
•Život n u t n ě přináší starosti, p r a v i d e l n á fyzická aktivita zase vyšší riziko o p o t ř e b e ­
ní.
Najít s p r á v n o u
mladý,
míru j e n ě k d y o p r a v d u h o d n ě t ě ž k é .
p ř e s t o však správný životní
styl d o k á ž e
N i k d o n e m ů ž e být v ě č n ě
„zázraky".
Pokud najdeme odvahu
využívat m o d e r n í objevy, m ů ž e m e se n a k o n e c d o č k a t n e j e n o m p r o d l o u ž e n í věku, ale
p ř e d e v š í m p r o d l o u ž e n í a k t i v n í h o života bez v ý r a z n ý c h z d r a v o t n í c h p r o b l é m ů . A neje­
n o m t o - lidé jsou vystaveni z n a č n é m u tlaku n a tvůrčí č i n n o s t i , d a n o u p ř e k o t n ý m roz­
vojem t e c h n o l o g i í
a informačních médií.
M u s í d o k á z a t z p r a c o v a t nebývale
mnoho
i n f o r m a c í , legislativa stále stupňuje tlak na z n a l o s t z á k o n ů , p ř e d p i s ů , n a ř í z e n í . . .
kdo
to má v š e c h n o vědět a p o u ž í v a t ?
Z v l á d n o u t takový n á p o r j e n e s m í r n ě n á r o č n é .
vých p o r u c h .
L i d é už mají strach ze selhání.
N e n í divu, ž e s t o u p á výskyt nervo­
N ě k t e ř í psychicky „slabší" j e d i n c i se
p r o t o uchylují p ř e d stresem do „ b e z p e č í " s n o v é h o světa, ke d r o g á m , které je a l e s p o ň
na čas d o s t a n o u do n o r m y . Za h r o z n o u c e n u návyku a n e s c h o p n o s t i vyrovnat se s rea­
litou
života.
Velmi lákavou p e r s p e k t i v u , j a k to v š e c h n o z v l á d n o u t , v i d í m v m o ž n o s t i využití řady
n o v ý c h , vysoce specifických p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů , které a l e s p o ň do jisté míry n a p l ­
ňují o n u n e r e a l i z o v a t e l n o u t o u h u po v ě č n é m mládí a fyzické i p s y c h i c k é o d o l n o s t i .
Vyčerpávající
přehled
problematiky je
záležitostí
samostatné publikace.
Nemohu
a n e c h c i se však t o m u t o t é m a t u v y h n o u t , p r o t o ž e b y c h t í m ignoroval fakt, že t a t o p u b ­
likace je u r č e n a p r o širokou veřejnost,
fyzické
nikoliv p r o n ě k o l i k tisíc vyznavačů i n t e n z i v n í
aktivity.
• 1AKÉ LÁTKY J E V S O U Č A S N O S T I M O Ž N É V Y U Ž Í V A T K Ú Č E L Ů M V Ý S E
POPSANÝM?
DMETYL-AMINO-ETANOL
(DMAE)
J e d n á s e o c h e m i c k y p o m ě r n ě j e d n o d u c h o u látku.
82
J a k b y s e n a p r v n í p o h l e d m o h l o z d á t z n á z v u , n e n í t o „ š p i r i t u s " , ale s k u t e č n ě ú č i n ­
n ý „ p r o v i t a m i n " . J e h o p ř i r o z e n ý m p o t r a v i n o v ý m z d r o j e m j s o u rybičky - a n č o v i č k y
a sardinky. Ale j a k u ž t o m u bývá, v u r č i t ý c h ž i v o t n í c h s i t u a c í c h j e h o p ř í j e m v á z n e ,
stejně j a k o s c h o p n o s t o r g a n i s m u s á m s i h o t v o ř i t . D M A E j e t o t i ž l á t k o u , z n í ž s e
v
organismu tvoří A C E T Y L C H O L I N , j e d e n z nejdůležitějších p ř e n a š e č ů
nervo­
vých v z r u c h ů . J e l á t k o u n a t o l i k ú č i n n o u , ž e s e o n i zajímá p ř e d e v š í m f a r m a c e u t i c k ý
průmysl.
GmbH,
a
To
v
je
vysvětlením
USA je
to
existence
už celá
řada
lékové
výrobců).
formy
Na
(Dimae
českém
stád
trhu
firmy
ho
Stáda
obsahuje
Chemie
Geravit
Einstein.
DMAE
podrobněji
J e h o efekt h o ř a d í m e z i látky, n a z ý v a n é o b e c n ě N E U R O T R O P I K A . V t é t o „katego¬
r i i " j e m n o h o r ů z n ý c h l á t e k , v č e t n ě c h e m i c k y v y t v o ř e n ý c h , c í l e n ý c h k p o d p o ř e čin¬
nosti c e n t r á l n í n e r v o v é soustavy.
D M A E zlepšuje kvalitu v n í m á n í vnějších p o d n ě t ů ,
p o d p o r u j e p a m ě ť , zvyšuje s c h o p n o s t k o n c e n t r a c e n a ř e š e n í p r o b l é m ů stejně j a k o kva­
litu n e r v o s v a l o v ě ( k o o r d i n a č n ě ) n á r o č n é č i n n o s t i , zvyšuje o d o l n o s t p r o t i p s y c h i c k é
ú n a v ě a stresu a zlepšuje m o t o r i c k o u k o o r d i n a c i . Z c e l a v á ž n ě se o v š e m h o v o ř í o j e h o
n e j ž á d a n ě j š í c h , t o z n a m e n á o m l a z u j í c í c h ú č i n c í c h . D ů k a z e m j e h o p ř í z n i v é h o vlivu j e
n a p ř í k l a d zvýšené o d s t r a ň o v á n í t y p i c k é h o p r o d u k t u s t á r n u t í - barviva l i p o f u c h s i n u ,
/ . o r g a n i s m u . S o u b ě ž n ě lze p o z o r o v a t z l e p š e n í p o r u c h u č e n í , p o d o b n ě j e t o m u v pří­
p a d ě m í r n é m e n t á l n í r e t a r d a c e . D M A E d o k o n c e u m í snížit „ p a t o l o g i c k o u " h y p e r a k t i vitu,
a
m í r n í projevy a s o c i á l n í h o
dysgrafiků.
amfetaminy
jsou
P ř e d e v š í m však
(návykové
alfa-blokátory
a
a
pro
c h o v á n í a přispívá ke
dokáže
sport přísně
tricyklické
zlepšení
stavu u dyslektiků
nahradit lékové formy psychofarmak,
zakázané),
a
nová
\ako jsou
psychofarmaka,
jakými
psychostimulanty.
A ž d o s u d n e b y l a p r o k á z á n a ž á d n á rizika j e h o p o u ž i t í v č e t n ě j i n a k tolik o b á v a n ý c h
p ř í p a d n ý c h a b s t i n e n č n í c h p ř í z n a k ů p o vysazení. J e b e z p e č n ý a ž d o velmi vysokých
dávek o k o l o 200 mg d e n n ě (ty se podávají p ř e d e v š í m s t a r ý m l i d e m ) .
DERIVÁT AMINOKYSELINY
TRYPTOFAN,
látka
označovaná
zkratkou
5-HTP
J e d n á s e o látku o d v o z e n o u z a m i n o k y s e l i n y T R Y P T O F A N . N e d o s t a t k e m 5 - T H P t r p í
střízlivě o d h a d n u t o až 20 % p o p u l a c e , p ř e d e v š í m k u ř á c i a pijáci a l k o h o l u . Je i n d i k o ­
ván p r o stejné ú č e l y j a k o D M A E , čili j a k o „ p o t r a v a p r o m o z e k " , p ů s o b í však j i n ý m
m e c h a n i s m e m . J d e o n a p r o s t o p ř i r o z e n o u látku, t v o ř í c í se v o r g a n i s m u p o s t u p e m dále
u v e d e n ý m . P o d s t a t n é j e , ž e z n ě h o vzniká n e s m í r n ě d ů l e ž i t ý S E R O T O N I N , m o z k o v ý
m e d i a t o r , a snad j e š t ě důležitější je t o , že ze s e r o t o n i n u se dál tvoří h o r m o n s p á n k u
a mládí - M E L A T O N I N .
tryptofan -> 5-hydroxytryptofan - S E R O T O N I N - M E L A T O N I N
83
T e n t o p r o d u k t u n á s z a t í m n e n í s a m o s t a t n ě a v o l n ě k d i s p o z i c i , a to d o k o n c e a n i
v l é k o v é f o r m ě . N a r o z d í l o d U S A . K o n e č n ě , j a k o obvykle.
SEROTOMN
Již j s t e se s n í m s t r u č n ě s e z n á m i l i . J e d n á se o látku p ř í b u z n o u h o r m o n ů m , zlepšující
s p á n e k , o d s t r a ň u j í c í ú n a v u , m í r n í c í d e p r e s i i agresivitu. J e h o n e d o s t a t e k s t ě m i t o stavy
prokazatelně
souvisí.
Reguluje b i o r y t m y ,
odstraňuje n e u r ó z y . . . p r o s t ě účinkuje j a k o
„ ž i v o t a b u d i č a zdroj d o b r é n á l a d y " . S a m o s t a t n ě se n e p r o d u k u j e .
MIL.AIONIN
T a k é s t í m t o m i m o ř á d n ě z a j í m a v ý m h o r m o n e m j s t e s e již p o d r o b n ě s e z n á m i l i , a t o n a
s t r á n k á c h č a s o p i s u Svět kulturistiky. A n o , j e d n á se o s k u t e č n ý h o r m o n . Zlepšuje spá­
n e k , j e t o nejsilnější a n t i o x i d a n t , p ů s o b í v e l m i v ý z n a m n ě p r o t i s t á r n u t í . T o s e projeví
n a p ř í k l a d o m e z e n í m vzniku tzv.
s t a ř e c k ý c h skvrn, snižuje se riziko vzniku r a k o v i n y
h l a v n ě u s t a r š í c h lidí, je však t a k é v e l m i ú č i n n ý p r o t i m i g r é n ě .
P o u ž í v á se c í l e n ě
k o d s t r a n ě n í p r o b l é m ů vznikajících n á h l o u z m ě n o u času ( c e s t o v á n í l e t a d l e m n a větší
vzdálenosti).
Pozor
-je
tak
třeba Librium,
lze
si
ho
GINKGO
účinný,
že
Valium,
dokáže
Prozac,
nahradit
Zoloft a další.
silná
a
návyková psychofarmaka jakými jsou
U nás se
oficiálně volně neprodává,
ale
legálně dovézt.
BILOBA
J e d n á se o v s o u č a s n o s t i již v e l m i z n á m o u b y l i n u ,
obsahující r o s t l i n n é stimulanty.
N a t o l i k ú č i n n é , že se e x t r a k t y z t é t o r o s t l i n y staly j e d n í m z v e l m i v ý z n a m n ý c h léků
p r o t i s t a ř e c k é d e m e n c i . P r o t o s e používají j a k o tzv. „ n o o t r o p i k a " , c o ž j s o u látky zmí¬
n ě n é výše, zvyšující m o z k o v o u v ý k o n n o s t . E x t r a k t y j s o u d o s t u p n é j a k v l é k o v é formě
t a k i j a k o p o t r a v i n o v ý d o p l n ě k ( n a š t ě s t í ) . Velmi d o b r é výsledky j s o u z a z n a m e n á n y
u p a c i e n t ů , t r p í c í c h p o r u c h o u z v a n o u „ t i n n i t u s " - h u č e n í v u š í c h , a senilní d e m e n c i .
K r o m ě t o h o zvyšuje o d o l n o s t p r o t i n e d o s t a t k u kyslíku v m o z k u ( n a p ř í k l a d skleróza,
p o b y t v e v y s o k ý c h n a d m o ř s k ý c h v ý š k á c h ! ) , p ř i č e m ž v e l m i slibné j e j e h o p ů s o b e n í
proti
„agregaci t r o m b o c y t ů "
(česky j e t o n a d m ě r n é
s h l u k o v á n í k r e v n í c h destiček,
k t e r é m ů ž e z p ů s o b i t u c p á n í cév, n a p ř í k l a d u o s o b t r p í c í c h k ř e č o v ý m i ž i l a m i , stejně
jako následky sportovních zranění). Působí současně protinádorově („lepení t r o m b o c y t ů " se t o t i ž zvyšuje p o d n e p ř í z n i v ý m vlivem l e k t i n ů , látek,
o b s a ž e n ý c h ve stravě,
která n e n í v h o d n á pro osoby té které konkrétní krevní skupiny). O b e c n ě je uznáván
j e h o p ř í z n i v ý vliv u o b ě h o v ý c h o n e m o c n ě n í , nejlépe v k o m b i n a c i s k o e n z y m e m Q
10.
Produkt je běžně dostupný.
CENTELLA
ASIATICA
D a l š í z kytiček,
-
dokonce
GOTU
COLA
s velmi všestranným efektem!
84
O b s a h u j e t o t i ž flavonoidy
kvercetin,
kemferol
a jejich
glykosidy,
terpenoidy,
dokonce
také
steroly
(látky,
z n i c h ž si o r g a n i s m u s t v o ř í vlastní h o r m o n y - s t e r o i d y ) . P o u ž i t í s t e r o l ů n e n í ve spor­
tu zakázáno!
Oficiálně s e G o t u c o l a p o u ž í v á j a k o d i u r e t i k u m ( m o č o p u d n ý p r o s t ř e ­
d e k ) , a n t i r e v m a t i k u m , d e r m a t o l o g i k u m ( z l e p š e n í stavu k ů ž e ) , v a s o d i l a t a n s (snižuje
k r e v n í t l a k ) . J e t o j e d n a z n e j p o u ž í v a n ě j š í c h bylin v ájurvédské m e d i c í n ě . N a t r h u j e
dostupná.
BACOPA
MONIERA
A o p ě t a zase K Y T K A ! P ů s o b í j a k o a n t i o x i d a n t , a d a p t o g e n ( a d a p t o g e n y j s o u o b e c n ě
látky, k t e r é zlepšují s c h o p n o s t o r g a m i s m u p ř i z p ů s o b i t s e m i m o ř á d n ý m ž i v o t n í m p o d ­
m í n k á m , to z n a m e n á i stresu). Je to m o z k o v é t o n i k u m ,
snižuje r i z i k o n e r v o v é h o
v y č e r p á n í a s o u č a s n ě o m e z u j e rychlost p r o c e s u S T Á R N U T Í . U p l a t n í se v p r ů b ě h u
regenerace
po
úrazech mozku
a dokonce
se
velmi
osvědčuje
v podpůrné
léčbě
EPILEPSIE.
FOSFOLIPIDY
M e z i tyto látky se zahrnují fosfatidylinositol,
fosfatidylserin, fosfatidylcholin, fosfati-
d y l e t a n o l a m i n . J s o u to o d v o z e n i n y fosfoglycerolu ( v a z b o u s vyššími m a s t n ý m i kyse­
linami),
v ě t š i n o u j s o u to tzv.
r o s t l i n n é lecitiny.
Stabilizují stav a č i n n o s t V Š E C H
b u n ě k díky n o r m a l i z a c i funkce b u n ě č n ý c h m e m b r á n . J s o u t a k ú č i n n é a d o k o n a l é ,
ž e n y n í j s o u s a m o s t a t n o u oblastí v e vývoji l é k ů !
L E C I T I N je v současnosti j e d n í m
z n e j p r o d á v a n ě j š í c h p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů , p ř e d e v š í m p r o t o , že zlepšuje stav c e n t ­
rální n e r v o v é soustavy, zlepšuje p r o c e s u č e n í , o m e z u j e s t á r n u t í a do jisté m í r y t a k é
přispívá k e kvalitě stavu k l o u b ů . J e h o p r a v i d e l n é p o u ž í v á n í p r o k a z a t e l n ě snižuje rizi­
k o I N F A R K T U , z e j m é n a , je-li d o p l n ě n k o e n z y m e m Q 1 0 , a r g i n i n e m a k a r n i t i n e m ,
směs
při
případném
ataku
významně
zvyšuje
pravděpodobnost
přežití.
Zlepšuje
„ p o h y b l i v o s t " k l o u b ů , nejlépe v k o m b i n a c i s g l u k o s a m i n s u l f á t e m , m e t y l s u l f o n y l m e t a n e m a C M O (cetylmyristoleate).
PREGNENOLON
N e m ý l í t e se, j e t o l á t k a h o r m o n á l n í h o c h a r a k t e r u . V t é t o souvislosti m u s í m z d ů r a z n i t ,
ž e vlastně v š e c h n o závisí j e n a j e n n a h o r m o n e c h :
láska
-
stárnutí -
odolnost
a
výkonnost
-
zdraví
S v ě k e m a p o d vlivem r ů z n ý c h c h o r o b klesá p r o d u k c e n ě k t e r ý c h h o r m o n ů , n e b o s e
m ě n í j e j i c h r o v n o v á h a . T e n t o k o n k r é t n í h o r m o n m á o v š e m souvislost s d a l š í m h o r ­
m o n e m , k t e r ý m j e v á m již d o b ř e z n á m ý - D H E A ( d e h y d r o e p i a n d r o s t e r o n ) . T e n j e
n a z ý v á n „ m a t e č n ý m h o r m o n e m " , p r o t o ž e j e z á k l a d e m tvorby v š e c h s t e r o i d n í c h , t e d y
i p o h l a v n í c h h o r m o n ů m u ž s k ý c h i ž e n s k ý c h . P R E G N E N O L O N j e však j e h o základ­
n í m v ý c h o z í m p ř e d c h ů d c e m , j e t e d y v p o d s t a t ě o t c e m všech h o r m o n ů ( D H E A s e z něj
teprve t v o ř í ) . Z t o h o j a s n ě p l y n e j e h o obrovský v ý z n a m .
85
Schéma produkce
Uinlosloml
»-
XIVKNOLON
^-pragesleran
Tesiosreron a jiné
.muřské hormony"
Estradkil a
,jiné ženské hormony
T e o r i e dr. Selye u v á d í , že lidé ve stresu p r o d u k u j í n a d b y t e k s t e r o i d n í c h h o r m o n ů . T í m
d o c h á z í k v y č e r p á n í žláz, k t e r é k r o m ě t o h o s přibývajícím v ě k e m snižují svůj výkon.
K l e s á t e d y s c h o p n o s t o d o l á v a t stresu a t a k v z n i k á c h r o n i c k á ú n a v a . Při p o u ž i t í t é t o
látky ( p r e g n e n o l o n u ) se n e m u s í t e n i č e h o bát. N e j d e o „ t v r d é s t e r o i d y " .
je
v
USA
schválen jako
volně prodejný potravinový
Pregnenolon
doplněk.
M i m o c h o d e m p r e g n e n o l o n s e vyrábí z p ů v o d n í r o s t l i n n é suroviny, z W I L D Y A M u ,
o b s a h u j í c í h o d i o s g e n i n . J e v h o d n ý p r o s t á r n o u c í osoby, ž e n y p o p ř e c h o d u , p ů s o b í
p r o t i rozvoji o s t e o p o r ó z y , p o d p o r u j e r e g e n e r a c i p o ú r a z e c h .
HUPERZIN
To tu j e š t ě n e b y l o . N e b o spíš n a o p a k - je to p o ř á d stejné, p r o t o ž e i t a t o látka se zís­
kává z j e d n é byliny. V l a s t n ě o n a to n e n í v p r a v é m slova smyslu b y l i n a , ale lišejník,
z n ě h o ž se izoluje alkaloid s u v e d e n ý m n á z v e m . Je to nejnovější hit.
Obvykle se p o u ­
žívá v k o m b i n a c i s j i n ý m i a l k a l o i d y a to c í l e n ě u p a c i e n t ů t r p í c í c h „ A L Z H E I M E R o vou c h o r o b o u " .
VINPOCETIN
A n o - ž á d n á z m ě n a - už zase K Y T K A - t e n t o k r á t e Z I M O S T R Á Z . „ D r o g a " se získá­
vá e x t r a k c í v i n c a m i n u , o b s a ž e n é h o v bylině. J e h o léková forma se j m e n u j e o b c h o d n ě
C a v i n t o n . C O j e v i n p o c e t i n ? O d p o v ě ď z n í - alkaloid. L é p e ř e č e n o j e d e n z e stovek
druhů alkaloidů.
Co dělá?
P o m á h á využít kyslík p ř í m o v m o z k u , který bez něj n e m ů ž e být! T í m se zvyšuje „pra¬
c o v n í " k a p a c i t a m o z k u a p ř e d e v š í m - c h r á n í h o p ř e d p o š k o z e n í m . Zvyšuje s p o t ř e b u
e n e r g i e v m o z k u , t o z n a m e n á glukózy, p o d p o r u j e p ř e m ě n u j i n ý c h e n e r g e t i c k ý c h zdro¬
j ů n a g l u k ó z u . K r o m ě t o h o zvyšuje E L A S T I C I T U č e r v e n ý c h krvinek, k t e r é díky t o m u
m o h o u lépe p r o n i k n o u t i do té n e j t e n č í k a p i l á r y a t í m vlastně do všech n e j z a z š í c h k o u t e č k ů vašich t k á n í .
T a k s e zlepšuje p r o k r v e n í m o z k u , t í m zase z á s o b e n í k y s l í k e m
a g l u k ó z o u . M i m o j i n é t a k é o m e z u j e riziko „ l e p e n í " t r o m b o c y t ů - p r o t o snižuje rizi¬
ko
„mozkové mrtvičky".
86
KAPITOLA 6
Glykemický index
(Gl)
a
versus
zónová
dělená
dieta
strava?
Byl b y c h š p a t n ý m o d b o r n í k e m a a u t o r e m , p o k u d b y c h v á m n e p ř e d l o ž i l i n f o r m a c e
o n o v ý c h p o z n a t c í c h , týkajících se výživy. S o u č a s n ě však m á m d o s t a t e k o d p o v ě d n o s ¬
t i k t o m u , a b y c h zveřejnil p o u z e i n f o r m a c e p o k u d m o ž n o d o b ř e o v ě ř e n é , přinejmen¬
ším z a l o ž e n é n a r e á l n é t e o r i i , n á s l e d n ě p r o v ě ř e n é v ý z k u m e m a v y z k o u š e n é v praxi.
K a ž d á n o v i n k a - j a k se mi z d á - vždy v z b u d í u r č i t o u n e d ů v ě r u t í m spíše, že v n a š i c h
z e m í c h bývá
zvykem ničemu
novému
příliš
nevěřit.
Novinky
nebývají
přijímány
s n a d š e n í m , což j e jejich osud j a k m e z i l a i c k o u , t a k o d b o r n o u ( v ě d e c k o u ) veřejností.
Skepse k n o v ý m t e o r i í m je v p ř í p a d ě v ě d e c k é veřejnosti na m í s t ě , je t o t i ž n e d í l n o u
s o u č á s t í s e r i ó z n í vědy. Jistě t o č a s t o z p ů s o b í z p o m a l e n í m o ž n é h o p o k r o k u , n i c m é n ě
n a d r u h é s t r a n ě s o u h l a s í m s t í m , ž e j e t ř e b a o p a t r n o s t i , aby z b y t e č n ě n e d o c h á z e l o
k šíření (škodlivých) „ b l u d ů " . Stejně t a k však n e m o h u n e v i d ě t , že se za „ b l u d " pova¬
žují n a p r o s t o s p r á v n é n á z o r y a t e o r i e , k t e r é se již osvědčily v praxi. F a k t e m j e , řeče¬
n o n a š i m i klasiky, ž e :
Nic
není možné považovat
za
definitivní...
O s o b n ě považuji p u b l i k o v á n í n o v i n e k z a s p r á v n é , byť s e p o z d ě j i u k á ž í j a k o nepří¬
liš „ ž i v o t a s c h o p n é " a p r o č e s k é h o č t e n á ř e , stejně j a k o p r o č e s k o u v ě d e c k o u veřej¬
nost, p o n ě k u d n e o r t o d o x n í . Zvláštní n a t o m je, ž e m n o h o takových n o v i n e k vlastně
ž á d n o u n o v i n k o u n e n í ! Jejich z á k l a d y m o h l y být p o l o ž e n y již p ř e d d l o u h o u ř a d o u
let, p o s l é z e byly z a p o m e n u t y , v j i n ý c h p ř í p a d e c h však v ý z k u m „ n e n á p a d n ě " pokra¬
čoval.
P r o č e s k é h o č t e n á ř e byla t a k o v o u a ž n e s k u t e č n o u n o v i n k o u „výživa p o d l e k r e v n í c h
skupin".
Část l a i c k é veřejnosti j i a k c e p t o v a l a ( o d b o r n á veřejnost j i z a t v r z e l e p ř e h l í ž í ) ,
k d y ž si v p r a x i ověřila, že v p o d s t a t ě „funguje". N y n í p ř i c h á z í zcela n o v ý p o h l e d na
f o r m u l a c i skladby stravy a p ů s o b e n í j e d n o t l i v ý c h p o t r a v i n ve v z t a h u k jejich o b s a h u
živin,
především cukrů,
k t e r á byla n a z v á n a „Teorie
GLYKEMICKÉHO
INDEXU".
T a t o t e o r i e , j i ž p r o s a z o v a n á d o p r a x e l é č e b n é výživy, n a š l a další p r a k t i c k o u aplika¬
c i v j e š t ě novější t e o r i i z v a n é „ Z Ó N O V Á D I E T A " . Z a b ý v á m s e o b ě m a n a j e d n o u n e j e n
p r o t o , že j s o u p r o p ř e v á ž n o u v ě t š i n u č e s k ý c h č t e n á ř ů t o t á l n í m i a z ř e j m ě i překvapi¬
v ý m i n o v i n k a m i , ale p ř e d e v š í m p r o t o , ž e j s o u m i m o ř á d n ě u ž i t e č n é v p r a x i , p ř i č e m ž
s o u č a s n ě „vrhají světlo p o z n á n í " na d o s u d o b t í ž n ě ř e š i t e l n é či n e j a s n é a t u d í ž disku¬
87
t o v a n é p r o b l é m y - jak se vlastně má formulovat strava s p o r t o v c e (stejně j a k o n e m o c ­
n é h o člověka) tak, aby byla z ř e t e l n ý m p ř í n o s e m , nikoliv j e n „ k r m e n í m " .
Obě t e o r i e mají ( p o d l e m é h o n á z o r u ) doslova r e v o l u č n í v ý z n a m .
Zabývají se j i m i
seriózní vědci, nikoliv nějací „ š a r l a t á n i " . P o d r o b n é i n f o r m a c e o n i c h m ů ž e t e nalézt
d o k o n c e i na i n t e r n e t u , byť z d e z v e ř e j ň o v a n ý m i n f o r m a c í m se v n ě k t e r ý c h p ř í p a d e c h
m o c věřit n e d á .
TEORIE
Být v á m i ,
udělal b y c h výjimku v p ř í p a d ě d o k t o r ů Searse a Kahla.
GLYKEMICKÉHO
INDEXU
M u s í m začít z á k l a d n í m p r o b l é m e m , p o d l e n ě h o ž s e t e o r i e g l y k e m i c k é h o indexu j m e ­
nuje tak, j a k se j m e n u j e . T o t i ž o b e c n ě d o p o r u č o v a n ý m p ř í j m e m j e d n é ze tří základ­
n í c h živin - cukrů.
N a t o m t o m í s t ě n e b u d u o p a k o v a t z á k l a d n í r o z d ě l e n í c u k r ů , p r o t o ž e t o v t u t o chvíli
n e n í d ů l e ž i t é , p o u z e zkonstatuji, ž e zásadní v ý z n a m m á o t á z k a :
Jaký podíl
(kolik procent)
energie
celkově přijaté
stravou
by
měly
tvořit
cukry?
S k u t e č n ě T O J E Z Á K L A D N Í O T Á Z K A , p r o t o ž e p r o b l é m o d p o v í d a j í c í h o příjmu (růz­
n ý c h ) cukrů d o s u d nebyl uspokojivě vyřešen. V naší d o s u d obvyklé stravě tvoří cukry
přibližně 45-55
% e n e r g e t i c k é h o p o d í l u v d ů s l e d k u t o h o , že příliš velký p o d í l tvoří
T U K Y , kterých bývá m e z i 35 - 45 %. O d b o r n í c i na výživu p r o t o vyhlásili boj t u k ů m
a jejich d o p o r u č e n í zní:
Významně
65-75
zvýšit
podíl
(komplexních,
nikoliv
jednoduchých)
cukrů
ve
stravě
na
%!
T o t o d o p o r u č e n í n e n í v y t i š t ě n o t u č n ě , p r o t o ž e j e d i s k u t a b i l n í . U v e d e n á čísla s e
opírají o s t u d i e skladby stravy n á r o d ů , k t e r é j s o u r e l a t i v n ě ( n ě k d y d o k o n c e m n o h e m )
zdravější
n e ž p o p u l a c e většiny z á p a d n í c h
států
s jejich
stravou,
bohatou
na tuky
a bílkoviny. P ř e s t o ž e p o d o b n é s t u d i e n e p o v a ž u j i za v ě r o h o d n é , a to z celé ř a d y d ů v o ­
dů, jejich výsledek již byl z o b e c n ě n a o d b o r n í c i p o s l é z e r o z h o d l i , že s k u t e č n ě „ o p t i ­
m á l n í " příjem c u k r ů se p o h y b u j e v r o z m e z í 6 5 - 7 0 % s r o z p ě t í m až do 75
v š e c h n o a n i ž by u v a ž o v a l i p r a k t i c k y !
Logicky,
t a k docílí p o k l e s u p o d í l u t u k ů n a h o d n o t u o k o l o
%. A to
ale čistě t e o r e t i c k y j i m vyšlo,
že se
15-25 % . S k u t e č n o s t í o v š e m j e , ž e
z a ú s p ě c h b y s e d a l o p o v a ž o v a t s n í ž e n í k o n z u m a c e t u k ů n a h o d n o t u d o 3 0 % , což j e
číslo, p o v a ž o v a n é z a vcelku p ř i j a t e l n é , ale z a j e š t ě j e d n é n u t n é p o d m í n k y , k t e r o u j e
fakt,
že v ý z n a m n á část z přijatých t u k ů b u d e t v o ř e n a r o s t l i n n ý m i zdroji.
t o m u k o n z u m a c e tuků ve vyspělých
m á l n ě o k o l o o n ě c h 35
s t á t e c h tvrdošíjně
Navzdory
setrvává n a h o d n o t ě m i n i ­
% s t í m , že p o m ě r n ě velká část z á p a d o e v r o p s k é , středoev­
ropské a především východoevropské populace,
tvořená převážně muži,
konzumuje
tuky v ý z n a m n ě víc n e ž 4 0 % . J e t o s a m o z ř e j m ě d ů s l e d e k n e v h o d n ý c h s t r a v o v a c í c h
zvyklostí, ale m u s í m p o d o t k n o u t , ž e v ý z n a m n ě s e n a t o m p o d í l í z á m ě r n á p o d p o r a
88
těchto
praktik
ze
strany
n e b o p ř í m o fakta,
zemědělsko-potravinářského
b y však s m ě ř o v a l a d o oblasti
komplexu.
Další polemika,
o b e c n é p o p u l a č n í výživy,
což na
t o m t o místě není vhodné.
N y n í se b u d u v ě n o v a t p r o b l é m u skladby stravy ve v z t a h u k s o r t i m e n t u j e d n o t l i v ý c h
d r u h ů cukrů p ř i j í m a n ý c h stravou za p ř e d p o k l a d u , že b u d u brát v ú v a h u p ř e d e v š í m
jejich v ý z n a m p r o sportující p o p u l a c i a to j e š t ě s d ů r a z e m na kulturistiku a fitness, pří¬
p a d n ě s o h l e d e m na p r o b l é m jejich vlivu u dívek a žen, cvičících p r a v i d e l n ě p o u z e
„ p r o d o b r é zdraví a u d r ž e n í nízké t ě l e s n é h m o t n o s t i " .
Strava s vysokým p o d í l e m c u k r ů m ů ž e být p r o s p ě š n á za p ř e d p o k l a d u , že jejich pře¬
v á ž n á část b u d e t v o ř e n a cukry k o m p l e x n í m i , tedy škroby a v l á k n i n o u . To p r o t o , ž e :
Vysoký
žití v
obsah
vlákniny
ní obsažených
snižuje
glykemický
stravitelných
cukrů.
index potraviny,
Podobně se
protože
chová
i
zpomaluje
vyu­
tepelně nezpracovaný
škrob.
Dodržení této
zásady
znamená podstatnou
k vyšší k o n z u m a c i c e l o z r n n ý c h obilovin,
změnu
výživových
zvyklostí s m ě r e m
l u š t ě n i n , z e l e n i n y a do jisté míry i o v o c e .
T í m t o z p ů s o b e m se až d o s u d stravují výlučně v e g e t a r i á n i a m a k r o b i o t i c i . Je to dopo¬
r u č e n í p r o většinu p o p u l a c e z n a č n ě „ t v r d é " , p r o t o ž e k o n z u m a c e u v e d e n ý c h potravi¬
n o v ý c h zdrojů n e n í obvyklá a a n i n e n í v p o v ě d o m í veřejnosti d o s t a t e č n ě z a k ó d o v a n á .
M o ž n á t o m u b r á n í i u r č i t é negativní z k u š e n o s t i , p l y n o u c í z p o k u s ů n ě k t e r ý c h lidí
tímto
způsobem
z m ě n i t stravovací zvyklosti - n a p ř í k l a d n a d b y t e k vlákniny z p ů s o b í
p r o b l é m y s n a d ý m á n í m , ř a d a l u š t ě n i n n e n í příliš o b l í b e n á a u nositelů n ě k t e r ý c h krev¬
n í c h skupin d o k o n c e a n i n e n í příliš v h o d n á .
Jak uvidíte d á l e , řešení o p r a v d u n e n í v nyní p r o t ě ž o v a n é a m n o h d y doslova mimo¬
ř á d n ě n a d m ě r n é k o n z u m a c i těstovin, p ř e d e v š í m nevaječných, o to víc však „sachari¬
dových",
resp.
s p o m ě r n ě vysokým g l y k e m i c k ý m i n d e x e m .
Stejně
nebo ještě hůře
z t o h o t o ú h l u p o h l e d u v y c h á z í l o u p a n á rýže a v a ř e n é n e b o p e č e n é b r a m b o r y , k t e r é
jsou
v
očích
veřejnosti
základními
B o h u ž e l v n i c h o b s a ž e n ý škrob
zdroji
příznivě působících
komplexních
se velmi rychle p ř e m ě ň u j e na g l u k ó z u ,
cukrů.
a tak jejich
n a d m ě r n á k o n z u m a c e h r o z í r e á l n ý m r i z i k e m vzniku t u k o v é nadváhy, d o k o n c e mno¬
h e m větším, než p o k u d by se k o n z u m o v a l a hojnost t u k ů a bílkovin.
M o ž n á si teď v z p o m e n e t e , že j s e m v ř a d ě svých p u b l i k a c í ujišťoval, že se n e m u s í t e
bát jíst m n o h o p o t r a v i n b o h a t ý c h n a k o m p l e x n í cukry, v č e t n ě těstovin. Z a p o d m í n k y ,
že je nebudete kombinovat s mletým t u č n ý m masem, tučnou omáčkou,
kečupem
a s t r o u h a n ý m sýrem. P r a v d o u j e , že to nebyl až takový o m y l , j a k by se n y n í m o h l o
zdát, ale j e n za p o d m í n k y výše u v e d e n é , totiž že se b u d e t e držet systému d ě l e n é stra¬
vy a s o u b ě ž n ě o m e z í t e k o n z u m a c i v o l n ý c h živočišných tuků a u z e n i n . T a k o v é dopo¬
r u č e n í je m i m o c h o d e m stále p l a t n é a p ř e d e v š í m je v k o n t e x t u s d o p o r u č e n í m i velké
většiny,
ne-li p r a k t i c k y všech kolegů.
N y n í d o c h á z í ke z m ě n ě , spočívající v t o m , že je t ř e b a pečlivě vybírat ze sortimen¬
tu p o t r a v i n t a k o v é ,
k t e r é jsou n e j e n o m
„vysokosacharidové",
89
ale s o u č a s n ě vyhovují
teorii „ g l y k e m i c k é h o indexu a z ó n o v é d i e t y " . V p o d s t a t ě se n e j e d n á o nic složitějšího
než j e n o snahu zabránit v ý r a z n ý m výkyvům h l a d i n y k r e v n í h o c u k r u , n e b o spíše d o c í ­
lit její stabilní ú r o v n ě i po j í d l e . N y n í j d e o t o , J A K to u d ě l a t .
Z á k l a d n í n e d o r o z u m ě n í v k o n t e x t u s výživou p r o kulturisty a „ c v i č e n c e a c v i č e n k y "
fitness p l y n e z o b s a h u článků, p u b l i k o v a n ý c h n ě k t e r ý m i specialisty. V d u c h u o b e c n é ­
ho d o p o r u č e n í zvýšit příjem cukrů ( s a c h a r i d ů , též glycidů) se nese i m a t e r i á l , věnova­
ný výživě a tvořící j e d n u část výpravné p u b l i k a c e „ S u p l e m e n t y ve výživě" (Svět kulturistiky
1999). M á m na mysli popis efektu z á k l a d n í h o j e d n o d u c h é h o cukru - glukó­
zy, v p o r o v n á n í s efektem d r u h é h o z n i c h - fruktózy. O b a jsou to cukry jistě velmi d ů l e ­
žité, i když každý j i n ý m z p ů s o b e m , p r o t o ž e každý se j i n a k metabolizuje ( p ř e m ě ň u j e ) .
G l u k ó z a j e n a p r o s t o n e z b y t n o u živinou p r o č i n n o s t m o z k u . Potřebují j i t a k é červe­
né krvinky. Jejími z á k l a d n í m i zdroji jsou p ř e d e v š í m škroby, p ř i r o z e n ě p ř í t o m n é v obi­
l o v i n á c h a „ š k r o b o v i n á c h " , j a k o jsou n a p ř í k l a d b r a m b o r y a v p o d s t a t ě i n ě k t e r é d r u h y
zeleniny (kořenová zelenina).
F r u k t ó z a je c u k r e m o b s a ž e n ý m t é m ě ř v ý h r a d n ě ve většině d r u h ů o v o c e a n a p ů l
s glukózou také v m e d u . Její p ř e m ě n a na energii je k o m p l i k o v a n ě j š í a p r á v ě t í m je
t é m ě ř nezávislá na i n z u l í n u .
( N a rozdíl od glukózy, jejíž využití stejně j a k o její h l a d i ­
na v krvi se řídí v ý h r a d n ě p ů s o b e n í m i n z u l í n u a j e h o h o r m o n á l n í h o p r o t i h r á č e - gluk a g o n u , p r o t o se o ní říká, že je „ n a i n z u l í n u závislá"). V ř a d ě situací je u v e d e n á vlast­
nost fruktózy její v ý h o d o u , jak t a k é uvidíte d á l e .
A nyní pozor!
Většina specialistů
na výživu s p o r t o v c ů ,
včetně těch,
kteří
se specializují na výživu
kulturistů, d o p o r u č u j e „ d o s t a t e č n ý " , a ž doslova „ b o h a t ý " příjem c u k r ů , v č e t n ě jejich
k o n z u m a c e t é m ě ř i h n e d po u k o n č e n í silového t r é n i n k u . I když s u p o z o r n ě n í m , že p ř e ­
v a h a musí být v c u k r e c h „ k o m p l e x n í c h " . Vždy j s e m u p o z o r ň o v a l , že p o d o b n á p r a k t i ­
ka je n a p r o s t o n u t n á i p r o n ě k t e r é silové sporty v p ř í p a d ě , že zátěž je m i m o ř á d n á
a k a ž d o d e n n í , bez m o ž n o s t i d o k o n a l e se r e g e n e r o v a t . V ý z n a m n ě vyšší příjem k o m ­
p l e x n í c h cukrů je n u t n ý s o h l e d e m na r e á l n é riziko vyčerpání zásob cukru (glykogenu).
TO však N E N Í až tak d o c e l a P R A V D A - v p ř í p a d ě , kdy se věnujete sice pravidel­
n é m u , ale nikoliv k a ž d o d e n n í m u a nikoliv t o t á l n ě vyčerpávajícímu t r é n i n k u . K p o d ­
s t a t n é m u vyčerpání cukrů z g l y k o g e n o v ý c h zásob totiž d o c h á z í až v důsledku p ů s o ­
bení z á t ě ž e , r e a l i z o v a n é s p o m ě r n ě vysokou i n t e n z i t o u a p ř e d e v š í m po velmi d l o u h o u
d o b u , dejme t o m u m i n i m á l n ě 60 m i n u t , spíše však více n e ž
120 m i n u t . A to k a ž d o ­
d e n n ě . Jak s e zdá, ani t a k o v ý t o t r é n i n k n e v y č e r p á zásoby glykogenu ú p l n ě , p r o t o ž e
vysokou i n t e n z i t u z á t ě ž e n e l z e vydržet po delší d o b u n e ž 30-45 m i n u t a u r č i t ě ne kaž­
d o d e n n ě . J i n a k n u t n ě dojde ke snížení i n t e n z i t y tak, aby p ř e v á ž n o u část energie tvoři­
ly t u k y !
90
J a k o zdroj „ v h o d n ý c h " s a c h a r i d ů se stále d o p o r u č u j í t ě s t o v i n y a rýže. J a k m i l e však
p o h l é d n e t e d o tabulky g l y k e m i c k é h o i n d e x u , p o c h o p í t e , ž e rýže j e sice v e l m i l e h c e
stravitelná a p o v š e c h s t r á n k á c h „ n e š k o d n á " p o t r a v i n a ( o b i l o v i n a ) , p r e f e r o v a n á j a k o
„ n e u t r á l n í " p ř e d e v š í m m a k r o b i o t i k y , ale t r á v e n í v n í o b s a ž e n é h o c u k r u ( š k r o b u ) j e
velmi r y c h l é - opakuji z n o v u - je s k u t e č n ě V E L M I r y c h l é !
v případě
maltodextrinů konzumovaných
v
S k o r o tak r y c h l é , j a k o
nějakém nápoji,
určeném
výrobcem
k rychlému d o p l n ě n í energie. Z t o h o t o důvodu N E D O P O R U Č U J ] k o n z u m o v a t jako
první p o k r m p o u k o n č e n í o b v y k l é h o silového t r é n i n k u a n i v y s o k o s a c h a r i d o v ý n á p o j ,
d o k o n c e a n i rýži. P o k u d s e p ř e s t o p r o p o k r m s v ý z n a m n ý m p o d í l e m rýže n e b o těsto¬
vin r o z h o d n e t e ,
měl
by
být
kombinován
s
větším
objemem
zeleniny,
případně
i s m a s e m (bez t u k ů ) . Takový p o k r m p o c h o p i t e l n ě n e o d p o v í d á p r a v i d l ů m d ě l e n é stra¬
vy. J e š t ě víc n e ž o rýži platí u v e d e n é u p o z o r n ě n í p r o b r a m b o r y !
J e d i n o u správnou m o ž n o s t í formulace prvního regulérního jídla je k o m b i n a c e :
m a s o + zelenina (dušená nebo i čerstvá)
T o platí j a k p r o kulturisty, tak pro ty, k d o chtějí s n í ž i t t ě l e s n o u h m o t n o s t .
Jste-li p ř e s v ě d č e n i , že váš t r é n i n k byl n a t o l i k vyčerpávající, že m o h l o dojít k pokle¬
su z á s o b g l y k o g e n u (což se v p ř í p a d ě s k u t e č n ě e x t r é m n í h o v y č e r p á n í projeví tuhnu¬
tím
lícních
svalů,
ztrátou koordinace,
bolestí hlavy a n e r v o z i t o u ,
vlčím h l a d e m
a později p o m ě r n ě d l o u h o přetrvávající „ c h u t í n a s l a d k é " - ale t o p o d l e m é h o n á z o r u
k u l t u r i s t ů m n e h r o z í , s výjimkou o b d o b í r ý s o v á n í ) , n e u c h y l u j t e se k „ m l s á n í z á k u s k ů " ,
ale vybírejte t a k o v é p o t r a v i n y , k t e r é mají nízký glykemický i n d e x . To p r o t o , že nára¬
zový n a d b y t e k r y c h l e v s t ř e b a t e l n ý c h c u k r ů vyvolá v z e s t u p i n z u l í n u , který n a n e š t ě s t í
z p ů s o b í , ž e celé dvě t ř e t i n y v á m i z k o n z u m o v a n ý c h c u k r ů s e p ř e m ě n í nikoliv n a glyk o g e n , ale n a tuk. A k d y b y j e n t o ! Z a p ř i b l i ž n ě 6 0 - 9 0 m i n u t p a r a d o x n ě k l e s n e hladi¬
n a k r e v n í h o c u k r u v e l m i p r u d c e a ž k v ý c h o z í , již b e z t a k z n a č n ě s n í ž e n é h o d n o t ě , a t o
vyvolá další chuť k j í d l u . A t a k d o k o l a .
I n f o r m a č n í zdroje ( u v e d e n é v p u b l i k a c i o s u p l e m e n t e c h ) d o k o n c e varují p ř e d pou¬
ž i t í m o v o c e (v p ř í p a d ě k u l t u r i s t i k y ) . O d ů v o d ň u j í to t í m , že fruktóza se v j á t r e c h p ř e ­
m ě ň u j e na tuk. P r o b l é m ? J a k o vždy je to tak, že to JE i N E N Í P R A V D A ! T e n t o v pod¬
statě n e p ř í z n i v ý p r o c e s p ř i p a d á v ú v a h u j e n u o s o b , t r p í c í c h j i s t o u p o r u c h o u metabo¬
lismu a současně nesportujících. K r o m ě t o h o je představa, že t e n t o tuk se následovně
t r a n s p o n u j e z j a t e r d o t u k o v é n e b o d o k o n c e d o svalové t k á n ě , j e p o n ě k u d b i z a r n í .
F r u k t ó z a t o t i ž způsobuje „ t u k o v a t ě n í j a t e r " p ř e d e v š í m u a l k o h o l i k ů a c i r h o t i k ů . Jak¬
m i l e m á o r g a n i s m u s „ h l a d p o e n e r g i i " , s á h n e nejen p o g l u k ó z e , ale p o u r č i t é d o b ě t a k é
po fruktóze, p o k u d je v tu chvíli k d i s p o z i c i , n a p ř í k l a d k d y ž si d á t e b ě ž n ý ř e p n ý c u k r
n e b o m e d (ale stejně t a k s á h n e i po v o l n ý c h m a s t n ý c h k y s e l i n á c h ) a použije ji j a k o
91
zdroj energie. N i k o l i v aby j i p ř e m ě n i l n a tuk. N i c m é n ě n a d r u h é straně nelze p o m i ­
n o u t , že j á t r a v p ř í p a d ě , že j s o u z j a k ý c h k o l i v d ů v o d ů „ v y č e r p a n á " z g l y k o g e n u , j s o u
velmi o h r o ž e n a všemi t o x i c k ý m i vlivy, c o ž platí i p r o stav vyvolaný zátěží. N e n í však
p r a v d ě p o d o b n é , že by k t a k o v é kritické situaci došlo v d ů s l e d k u b ě ž n é h o silového tré¬
n i n k u a v h o d n é výživy. M o ž n á s výjimkou „ r ý s o v a c í h o o b d o b í " .
Opakuji a z d ů r a z ň u j i :
V o b d o b í r e d u k c e h m o t n o s t i n e n í p o d á v á n í ( v ě t š í h o m n o ž s t v í ) fruktózy v h o d n é , pro¬
t o ž e by to p ř i s p ě l o ke zvýšení tvorby n e p ř í z n i v ě p ů s o b í c í c h k e t o l á t e k . N i k o l i v p r o t o ,
že by se zvýšilo k u k l á d á n í t u k u . To o v š e m n e z n a m e n á , že n e n í m o ž n é p o u ž í t nárazo¬
vě 5-10 g fruktózy, o b s a ž e n é n a p ř í k l a d v n ě j a k é m s p o r t o v n í m nápoji n e b o d o p l ň k u
výživy!
P o z o r u h o d n é na p o l e m i c e o glukóze a fruktóze ovšem j e , že nový t r e n d vývoje spe¬
ciálních energetických směsí opět spočívá v preferenci vysokého, ne-li p ř í m o výhradní¬
ho,
příjmu
fruktózy j a k o j e d i n é h o
základního jednoduchého
cukru
(aniž
by
se
používaly m a l t o d e x t r i n y , p r o t o ž e v tu chvíli reagují stejně j a k o g l u k ó z a ) . D ů v o d ? Jed¬
n o z n a č n ě výrazné p ů s o b e n í většího množství glukózy, p ř í t o m n é h o v takových produk¬
t e c h , na h l a d i n u k r e v n í h o cukru, a tím i vzestup rizika p ř e m ě n y její v ý z n a m n é části
nikoliv na glykogen, nýbrž na t u k ! V p r ů b ě h u zátěže p o d á n í fruktózy přispívá k u d r ž e ­
ní stálé h l a d i n y k r e v n í h o c u k r u , p r o t o ž e v p ř í p a d ě , že ta se v ý z n a m n ě z v e d n e nad „ n o r ­
m á l " , způsobí to pokles tvorby energie z tuků - to je n e v ý h o d n é p ř e d e v š í m z hlediska
vytrvalostního výkonu, v n ě m ž by j a k o hlavní zdroj energie opravdu měl být využíván
právě tuk. Také p r o t o by asi bylo - i pro kulturisty - v h o d n é , aby v době rýsování vyko­
návali relativně velký objem p r á c e o nízké i n t e n z i t ě . Ž á d n é n a d m ě r n é „spalování bílko¬
v i n " j i m n e h r o z í , p o k u d použijí v h o d n é p r o d u k t y , které vzniku t o h o t o stavu z a b r á n í .
Vraťme se však k faktu, že v p r ů b ě h u r e d u k c e h m o t n o s t i n e n í v h o d n é k o n z u m o v a t
o v o c e . Vždyť je to d o k o n c e v p ř í m é m r o z p o r u s d o p o r u č e n í m kolegů - výživářů!
Nuže,
ovoce
není nic jiného
(v případe
hroznového
čit
všechny
cukry,
jem
cukrů
udržet
„nepatrným"
příjmem
to
(a
pak
dokonce
skutečně
musíte
cukru
než voda,
vína
(viz
ovoce
mimo jiné
vláknina, fruktóza,
významně více)
nesmíte
ono
jíst
„ cukry
dokážete
ani
zabránit
zabrání mučivému
ovoce.
chrání
pocitu
organické kyseliny
glukózy.
Máte-li
Jenomže
bílkoviny ")
výraznému
ze
určitý
a
trochu
stravy
vylou­
minimální
už jen proto,
poklesu
hladiny
pří­
že jedině
krevního
hladu).
V p ř í p a d ě , že byste n e s m ě l i v t é t o fázi o v o c e jíst, n e m o h l i byste t u d í ž ani pít o v o c ­
né džusy (ty j s o u ještě ke v š e m u č a s t o silně d o s l a z o v á n y ř e p n ý m c u k r e m ,
což je
„ s m ě s " glukózy a fruktózy).
NUŽE?
M ů ž e t e jíst o v o c e - dejme t o m u dva až tři kousky d e n n ě ( p o c h o p i t e l n ě ne n a j e d n o u
a ne t e p e l n ě z p r a c o v a n é
či j a k k o l i v
„dodělávané"),
s výjimkou b a n á n ů a většího
m n o ž s t v í h r o z n o v é h o vína. N i c š p a t n é h o s e v á m n e s t a n e .
92
Co s t í m ..rýsováním"?
K u l t u r i s t a v o b d o b í rýsování by m ě l k večeři jíst n e t u č n é m a s o ( n e t v r d í m , že vždy j e n
bílé), vaječné bílky a jakékoliv čerstvé ryby.
zumovat
syrovou
M ě l by se vyhýbat v o l n ý m t u k ů m , kon­
z e l e n i n u s olivovým olejem.
n e b o jejich k o m b i n a c i
s
i n d i á n s k o u rýží,
V p o l e d n e by m ě l jíst j e n těstoviny,
p ř í p a d n ě placky z celozrnné kukuřičné
m o u k y (není-li j e h o krevní s k u p i n a „ B " ) , n e b o ze špaldové m o u k y , vždy s vaječnými
bílky a t ř e b a i v k o m b i n a c i s ( d o k o n a l e v a ř e n ý m i ) fazolemi. T r o c h u m á s l a n e b o oli­
v o v é h o oleje ( n e b o obojího) n e u š k o d í .
Co n a p r o s t o neschvaluji p r á v ě v p ř í p a d ě kulturistiky, je zvyk č a s t o p o u ž í v a t s m ě s
j e d n o d u c h ý c h cukrů s maltodextriny a u p r a v e n ý m škrobem, jak je to d o p o r u č o v á n o
n ě k t e r ý m i kolegy a h l a v n ě výrobci, i h n e d p o t r é n i n k u , a n e b o d o k o n c e i u r č i t o u d o b u
p ř e d n í m . T í m m é n ě p ř e d s p a n í m ! V k u l t u r i s t i c e v l a s t n ě nemají j e d n o d u c h é cukry
„ c o p o h l e d á v a t " , c o ž j s t e již m u s e l i p o c h o p i t z p ř e d c h o z í h o t e x t u . Jejich p o u ž i t í b y
m ě l o být v y h r a z e n o j e n p r o m i m o ř á d n é p ř í p a d y e x t r é m n ě v y t r v a l o s t n ě n á r o č n ý c h
sportů.
Historie „glykemického indexu" (GI)
K a ž d ý z vás jistě d o b ř e ví,
ani tuky však nemají
že ve stravě j s o u o b s a ž e n y z á k l a d n í tři živiny.
Bílkoviny
s c h o p n o s t ovlivnit v y l u č o v á n í j e d n o h o z nejdůležitějších hor­
m o n ů - i n z u l í n u . T e n t o h o r m o n (se svým dvojčetem - g l u k a g o n e m - h o r m o n e m , který
má vlastně o p a č n é účinky, a tak tvoří d o k o n a l o u r o v n o v á h u a udržuje h l a d i n u cukru
stabilní) j e o n í m č i n i t e l e m , který j e o d p o v ě d n ý z a u d r ž o v á n í stálé h l a d i n y k r e v n í h o
cukru p ř e d e v š í m v p ř í p a d ě , že j i c h ve stravě k o n z u m u j e t e „ n a d l i m i t n í " m n o ž s t v í . Jak­
mile j e v e stravě n a d b y t e k j e d n o d u c h ý c h c u k r ů n e b o t e p e l n ě z p r a c o v a n é h o škrobu
(třeba b ě ž n ě slazený p u d i n g ) , o k a m ž i t ě s e p r u d c e z v e d n e h l a d i n a k r e v n í h o c u k r u , což
„ p r o b u d í " inzulín, který má za ú k o l ji opět vrátit do n o r m á l u .
N a t o m t o místě zdůrazňuji:
Z á k l a d e m jistoty, že n e b u d e t e přibírat tukovou h m o t u
je stálá hladina krevního cukru.
Ta se musí p o h y b o v a t v p o m ě r n ě ú z k é m r o z p ě t í h o d n o t . J a k m i l e krevní cukr klesne
P O D d o l n í kritickou h o d n o t u , v z n i k á p r o b l é m , který s e o d b o r n ě nazývá „hypoglykem i e " M o c d o b ř e ho znají všichni vytrvalci i kulturisté v o b d o b í rýsování a soutěží.
Znají ho n a n e š t ě s t í t a k é diabetici, kteří se předávkovali i n z u l í n e m , stejně j a k o někteří
n e s p o r t o v c i , kteří se n e v h o d n ě stravují. Jestliže n a o p a k h l a d i n a k r e v n í h o cukru vystou­
pá příliš vysoko díky „ p ř e s l a z e n é " stravě a h l a v n ě p o k u d n e v h o d n ě vysoká přetrvává
po d l o u h o u dobu, vzniká jiný, j e š t ě horší p r o b l é m - h y p e r g l y k e m i e . Ta hrozí právě dia­
b e t i k ů m . Zajímavé na t o m všem je, že m n o h o lidí trpí relativní h y p e r i n z u l i n é m i í , což
z n a m e n á , že jejich t k á n ě nereagují na inzulín tak citlivě, j a k o v p ř í p a d ě zdravých lidí.
93
Také ti, k d o trpí větší n a d v á h o u ( n e b o z n a č n ý m s t r e s e m ) , mají setrvalou hyperinzulin é m i i . Lékaři se snaží diabetes léčit dietou, v h o r š í c h p ř í p a d e c h p o d á v á n í m léků sni­
žujících h l a d i n u k r e v n í h o cukru, a v n e j h o r š í m p ř í p a d ě p o u ž i t í m i n z u l í n u . Ř e k l bych,
že až d o s u d ž á d n á oficiální dieta p r o diabetiky nebyla d o s t a t e č n ě ú č i n n á , p ř í p a d n ě
správně živinově sestavená. Je v ní t o t i ž t é m ě ř vždy n a d b y t e k tuků, tvořících energe­
tickou n á h r a d u cukrů. P r a v d o u je, že by bylo m o ž n é ji formulovat lépe, a to právě
s využitím g l y k e m i c k é h o indexu a z ó n o v é diety. N a n e š t ě s t í žádný z lékařů ani n e m o c ­
n ý c h (první z d ů v o d ů svázanosti s lékařskou „ e t i k o u " , druzí z obavy, že by se m o h l i
p o š k o d i t ) by si ji netroufl p o u ž í t , p r o t o ž e , j a k se r á d o říká „ n e n í d o s t a t e č n ě o v ě ř e n á " .
Obvyklé diety však jsou p o u z e a l i b i s m e m a „vytloukají klín k l í n e m " . P o v o l e n á množ¬
ství p o t r a v i n , k o n z u m o v a n á v u r č i t ý c h k r á t k ý c h časových intervalech a obsahující rela¬
tivně m e n š í m n o ž s t v í cukrů, sice do z n a č n é míry kopírují „ z ó n o v o u d i e t u " , ale s t í m
r o z d í l e m , že nerespektují glykemický index. To je důvod, p r o č t a k o v á dieta n e n í zas až
tak m o c ú č i n n á . N y n í s e u k á z a l o , ž e k o n z u m a c e p o t r a v i n , obsahujících cukry přináší
p r o b l é m v t o m , že k a ž d á z n i c h má j i n é vlastnosti co se týče rychlosti z p r a c o v á n í při¬
j a t ý c h cukrů, to z n a m e n á rychlosti tvorby a p ř e n o s u j e d n o d u c h é h o cukru (glukózy) do
krve. Č í m rychleji, t í m h ů ř e . Z n a m e n á t o , že v dietě diabetiků není j e d n o , zda zdrojem
cukrů j e rýže, b r a m b o r y n e b o p š e n i c e , p ř í p a d n ě l u š t ě n i n a . M o ž n á s e divíte, p r o č p o ř á d
píši o n e m o c n ý c h lidech - d i a b e t i c í c h . JE to p r o t o , že právě o n i j s o u d o b r ý m p ř í k l a d e m
p r o vysvětlení, jak cukry ve stravě vlastně účinkují.
Sportovci-vytrvalci už p ř e d ř a d o u let zjistili, že p r o ně n e n í d o b r é , když se p ř e d star¬
t e m p ř e c p o u j e d n o d u c h ý m i cukry. Působí n a n ě t o t i ž „ s e d a t i v n ě " . P ř e s t o i j á sám j s e m
kdysi,
když j s e m začínal
doporučoval
jako
s vrcholovým sportem
poslední
stravu
především
(nikoliv aktivně,
„cukry".
Ovšem
ale j a k o fyziolog),
už
tehdy
jsem
z d ů r a z ň o v a l n u t n o s t volby jejich příznivě p ů s o b í c í formy, totiž škrobů, t ř e b a v p o d o b ě
ovesné kaše s t r o c h o u m l é k a , m á s l a a čokolády.
P o d o b n ě jsem navrhoval palačinky
se š l e h a n ý m t v a r o h e m , p ř í p a d n ě , což asi n e b y l o příliš ideální - rýžovou kaši s duše¬
n ý m o v o c e m . P o k u d by se však p o u ž i l n a p ř í k l a d p ř e s l a z e n ý p u d i n g , ba d o k o n c e větší
m n o ž s t v í glukózy v nápoji,
sportovec by z p o č á t k u
sice m ě l p r o b l é m y dostat se do
m a x i m á l n í h o t e m p a a v p ř í p a d ě , že by výkon trval o k o l o dvou h o d i n , asi by mu před¬
časně „ d o š l o " . A to navzdory n e u s t á l e p r e z e n t o v a n ý m t a b u l k á m a o b r á z k ů m , k d e se
z d ů r a z ň u j e , že nejlepší vytrvalostní výkon se dostaví po stravě b o h a t é na cukry. To je
m o ž n é p o u z e v p ř í p a d ě , že výkon n e p ř e s á h n e h r a n i c i 4 5 - 6 0 m i n u t . V p ř í p a d ě kulturistiky je m o ž n é p o d o b n ě (tedy p o u ž i t í m u v e d e n ý c h p o k r m ů či d o k o n c e nápoje s glukó¬
zou, t ř e b a i k o m b i n o v a n é h o s k r e a t i n e m )
stimulovat s c h o p n o s t absolvovat relativně
krátký n á r o č n ý silový t r é n i n k . V kulturistice nebývají t r é n i n k y příliš d l o u h é ( s e č t e m e li m i n u t y a k t i v n í h o p o h y b u ) .
v případě,
M í r n ě vyšší podíl cukrů ve stravě je m o ž n é a k c e p t o v a t
kdy kulturista je e v i d e n t n ě vyčerpán v důsledku n í z k o c u k e r n é a ještě ke
všemu n í z k o e n e r g e t i c k é diety. P o k u d to u d ě l á v t a k o v é situaci, b u d e se divit, jak skvě¬
lý výkon v t r é n i n k u p o d á . Ale ani n á h o d o u po j e h o u k o n č e n í n e s m í jíst další cukry
v p ř í p a d ě , že má k r á t c e p ř e d soutěží a n e c h c e si svaly „ n a f o u k n o u t " g l y k o g e n e m , který
váže v o d u .
Toto všechno je m o ž n é s tělem provádět j e n p o m o c í m a n i p u l a c e se složením základ­
n í c h živin! A p r o t o se t a k é dříve p r o v á d ě l y e x p e r i m e n t y s r ů z n ý m i p o s t u p y , z a m ě ř e ­
n ý m i n a zvýšení z á s o b c u k r u ( g l y k o g e n u )
delší d o b u p ř e d s t a r t e m ( v y t r v a l o s t n í c h )
v ý k o n ů . Ř í k a l o s e t o m u „ s a c h a r i d o v á s u p e r k o m p e n z a č n í d i e t a " . T a s e však p o u ž í v a l a
v ý h r a d n ě p r o vytrvalce. N y n í s e u ž příliš n e u p l a t ň u j e , p r o t o ž e j e velmi n á r o č n á orga­
n i z a č n ě i p s y c h i c k y a do z n a č n é m í r y v e l m i r i z i k o v á , p r o t o ž e se m u s í p ř e s n ě d á v k o ­
vat j a k t r é n i n k , t a k i strava. S p o l é h á se spíše na t o , že se n ě k o l i k m á l o d n í p ř e d závo­
d e m o m e z í k o n z u m a c e bílkovin
a
strava je
spíše
„vegetariánská".
Triatlonisté
se
k u p o d i v u j e š t ě n e s t i h l i p o u č i t z t e o r i e GI a z ó n o v é diety, a t a k d e n p ř e d s t a r t e m p o ř á ­
dají s p o l e č e n s k o u „ ž r a n i c i " z v a n o u „ p a s t a p a r t y " , n a níž ( b o h a t ě ) p o v e č e ř í b e z m a s é
t ě s t o v i n o v é p o k r m y . T o n e n í z r o v n a i d e á l n í . P r o vytrvalce j e t o t i ž n e z b y t n é , aby j e j i c h
o r g a n i s m u s u m ě l d o k o n a l e využívat j a k o zdroj e n e r g i e tuky. A t o h o lze docílit d o s t a ­
t e č n ě d l o u h o u a d a p t a c í na n á r a z o v ě vyšší dávky t u k ů ve stravě. O p r a v d u . Jistě zjiště¬
n í h o d n ě p ř e k v a p i v é . Ale t o u ž j e „ o n ě č e m j i n é m " .
A u t o r e m ú v a h y o r ů z n ě r y c h l é m efektu v e stravě o b s a ž e n ý c h r ů z n ý c h d r u h ů c u k r ů
na h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u je dr.
Jenkins, k a n a d s k ý specialista na výživu.
k r é t n í f o r m u l a c e p o c h á z e j í - již z r o k u
P r v n í kon¬
1 9 8 1 ! Byly m o t i v o v á n y s n a h o u p o m o c i p ř i
l é č b ě c u k r o v k y a p ř i f o r m u l a c i diet, u r č e n ý c h p a c i e n t ů m . Do té d o b y si t o t i ž diabeti¬
ci (u n á s se to praktikuje d o s u d ! ) v ě t š i n o u vážili v š e c h n y p o t r a v i n y a p o u ž í v a l i složi¬
t ý „ v ý m ě n n ý " systém r ů z n ě velkých p o r c í j e d n o t l i v ý c h p o t r a v i n . T e n t o r e ž i m však
n e v y h o v u j e , p r o t o ž e je n á r o č n ý p r o p a c i e n t a a je z a l o ž e n na v e l m i z j e d n o d u š e n é a evi¬
d e n t n ě n e s p r á v n é p ř e d s t a v ě , ž e p o t r a v i n y , obsahující j a k ý k o l i v škrob n e b o cukr, s e
tráví stejně a t u d í ž stejně ovlivňují vyplavení i n z u l í n u , a t í m n á s l e d n ě určují c h a r a k t e r
z m ě n hladiny krevního cukru.
Zcela
val
typický
se
po
byl průběh
mnoho
zatím
pouze
menší
výživy
a
krevních
navíc
značně
překonaných)
i
přesto,
se
užjen
uličkou
reakce
od
část
odborníků.
„zkostnatělá"
nebo
možná
vlastně
věda
přišlo
na
to,
a
že
teorii
až po
stejný
v
pohodlnost,
mnohdy
se
jim
metod
lidstvu,
když
otevřeně přiznat,
že
u
odborné veřejnosti.
nadšení,
případ
ortodoxnía
teorií a
že
novou
nedůvěru
Naprosto
vede
proto,
zastaralých
věcí osobníodvahy
tuto
Klasicky
postupů,
právě
na
odmítání přes
skupin.
klasických
odsuzují stoupence
že
let
jako
případě
vlastně
k
přímo
nedá
„tichému
i
situaci
ve
využití
„zasáhlo"
kolem
(byť
evidentně
napadání
objevných
nic
vytknout.
Snad
odchodu
vztahu
osobnostíještě
k
neuškodili,
mnohdy
v
Pohybo­
však
rozhodujících
spočívající
doslova
které
jen
do penze",
rozhodně
celoživotní dílo
nepomohli.
bylo
teorií
to,
že
proto­
A
je
„slepou
".
T e o r i e g l y k e m i c k é h o i n d e x u v y c h á z í z j e d n o d u c h é h o s c h é m a t u - p o t r a v i n y , obsa¬
hující s n a d n o
stravitelné cukry ve vyšší k o n c e n t r a c i , v e l m i r y c h l e ovlivní h l a d i n u
k r e v n í h o c u k r u , k t e r á r y c h l e s t o u p á , aby n á s l e d n ě , r e g u l o v á n a i n z u l í n e m , o p ě t v e l m i
I
95
rychle poklesla, někdy d o k o n c e až p o d výchozí (stabilizovanou) úroveň. Tak dochází
k p r u d k é m u k o l í s á n í h l a d i n y k r e v n í h o c u k r u , což ovlivňuje j a k n á l a d u , t a k p o c i t nasy­
cení.
P o k o n z u m a c i p o t r a v i n , o b s a h u j í c í c h „ r y c h l é c u k r y " dojde již v p r ů b ě h u při­
b l i ž n ě 6 0 - 9 0 m i n u t ( p o d l e t o h o , j a k k d o i n d i v i d u á l n ě reaguje, což j e d o z n a č n é míry
vrozené) k pocitu hladu o to výraznějšímu, čím m e n š í obsah vlákniny k o n z u m o v a n ý
pokrm
obsahoval.
Potraviny
a pokrmy,
VYSOKÝ glykemický
které
index.
velmi
rychle
Opačný
efekt
zvyšují
hladinu
vyvolávají
krevního
ty p o t r a v i n y ,
cukru,
které
mají
obsahují
p o m a l u t r á v e n é cukry ( k o m p l e x n í cukry, n e b o l i škroby) a t o j e š t ě p o u z e z a p o d m í n k y ,
ž e v n i c h j e d o s t a t e k vlákniny, p ř í p a d n ě nejsou t e p e l n ě z p r a c o v á n y . V z e s t u p h l a d i n y
k r e v n í h o c u k r u j e p o d jejich vlivem p o m a l ý , p ř i č e m ž n e d o c h á z í k n á s l e d n é m u p o k l e ­
s u p o d kriticky n í z k o u h o d n o t u , t o v š e c h n o p r o t o , ž e s e nevyplaví velké m n o ž s t v í
i n z u l í n u . T í m , ž e s e stabilizuje h l a d i n a k r e v n í h o c u k r u p o d l o u h o u d o b u , n e d o c h á z í k p ř e d č a s n é m u p o c i t u h l a d u . Ale kdyby j e n t o ! T a k o v é t o p o t r a v i n y s N Í Z K Ý M glykem i c k ý m i n d e x e m j s o u z á k l a d e m u d r ž e n í stálé h l a d i n y c u k r u a j s o u t u d í ž i z á k l a d e m
„ z ó n o v é d i e t y " , k t e r á m i m o j i n é d o k á ž e u d r ž e t n a u z d ě m o ž n o u n a d m ě r n o u tvorbu
t u k ů z n a d b y t e č n ý c h ve stravě o b s a ž e n ý c h c u k r ů i škrobů.
N a z n a č i l j s e m t í m , že existují j e š t ě další souvislosti. Je t o m u tak. P r o t o si p a m a t u j t e :
Čím
tvorba
vyšší a
tuku
častější konzumace potravin
s
z
cukrů.
(nadbytečně) přijatých
vysokým
glykemickým
indexem,
tím
vyšší
Platí to d o k o n c e i pro j e d n o r á z o v ě k o n z u m o v a n é jídlo „ p ř e c p a n é cukry". A to ještě
h r o z í další p r o b l é m , o k t e r é m j s e m z a t í m n e p s a l - s o u č a s n ě s t í m t o t i ž dojde ke tvor­
b ě j i s t ý c h n e p ř í z n i v ě p ů s o b í c í c h specifických t k á ň o v ý c h h o r m o n ů , tzv.
eikosanoidů,
o n i c h ž bude řeč v dalším textu.
Efekt g l y k e m i c k é h o i n d e x u ( G I ) je v e l m i d o b ř e v y u ž i t e l n ý ve výživě s p o r t o v c e stej­
ně j a k o ve stravě d í t ě t e n e b o v r e d u k č n í d i e t ě . Volba p o t r a v i n s v y s o k ý m n e b o n í z k ý m
G I t o t i ž m ů ž e být ú č i n n ý m r e g u l á t o r e m „ v ý ž i v o v é h o c h o v á n í " . U m a l ý c h s p o r t o v c ů
j e v ý h o d n é u d r ž e t stálou h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u , p r o t o ž e jejich a k t u á l n í v ý k o n p r u d ­
ce klesá v d ů s l e d k u r y c h l é h o v y č e r p á n í rezerv c u k r ů v p ř í p a d ě n á r o č n é h o t r é n i n k u to zase způsobí pokles hladiny krevního cukru.
v malých objemech,
Ř e š e n í m j e častější p o d á v á n í stravy
aniž by se preferovaly p r o d u k t y výslovně p ř e s l a z e n é . V p ř í p a d ě
dětí t r p í c í c h n a d v á h o u j e t o p r á v ě n e v h o d n ě č a s t á k o n z u m a c e p o t r a v i n s v y s o k ý m G I ,
k t e r á v e d e ke k o l í s á n í h l a d i n y k r e v n í h o c u k r u , a t í m k častější ž á d o s t i o další p o k r m ,
včetně
„sladkostí".
A nyní?
P r a k t i c k é využití G I j e m o ž n é p o u z e n a z á k l a d ě z n a l o s t i G I j e d n o t l i v ý c h p o t r a v i n .
Z á k l a d e m p r o h o d n o c e n í p o t r a v i n j e h o d n o t a G I čisté glukózy, s t a n o v e n á n a číslo
100.
P o t r a v i n y , k t e r é mají G I nižší n e ž 5 5 , j s o u o z n a č e n y j a k o „ s n í z k ý m G I " , p o t r a v i n y
96
0 h o d n o t ě m e z i 55 až 70 „se s t ř e d n í m G I " a ty, k t e r é mají vyšší h o d n o t u než 70, mají
„vysoké G I " . N a n e š t ě s t í l a b o r a t o r n í t e s t o v á n í j e d n o t l i v ý c h p o t r a v i n , c í l e n é k p ř e s n é ­
m u u r č e n í G I , j e v ě t š i n o u n e r e a l i z o v a t e l n é . M u s í s e využívat již s t a n o v e n ý c h h o d n o t
p o t r a v i n , o v š e m ty j s o u k dispozici p o u z e v r e l a t i v n ě o m e z e n é m r o z s a h u , a k r o m ě
t o h o je m n o h o z n i c h z a h r a n i č n í h o p ů v o d u , tedy t a k o v ý c h , k t e r é u nás nejsou k dis­
pozici,
n e b o se n a o p a k příliš nepoužívají.
Čili je to stejný p r o b l é m j a k o v p ř í p a d ě
„ K u c h a ř k y p o d l e k r e v n í c h skupin dr. D ' A d a m o " , k t e r á t a k é p o u ž í v á u nás n e o b v y k l é ,
n e b o d o k o n c e n e z n á m é potraviny. P ř e s t o n e n í n u t n é věšet hlavu.
Stačí p r o s t á ú v a h a následujícího typu:
1. č í m vyšší je o b s a h j e d n o d u c h ý c h cukrů, t í m vyšší je GI ( n a p ř í k l a d l i m o n á d y a siru­
py);
2. č í m vyšší je obsah škrobů, t í m nižší je GI - j e h o h o d n o t a v t o m p ř í p a d ě j e š t ě klesá,
když p o t r a v i n a s o u č a s n ě obsahuje bílkoviny a n e b o i t u k y ;
3. p o k u d se však j e d n á o škrob t e p e l n ě z p r a c o v a n ý
( p u d i n g stejně j a k o c h l e b a ) ,
GI
stoupá;
4. č í m vyšší je o b s a h vlákniny, t í m nižší je GI ( n a p ř í k l a d ve v l á k n i n o u o b o h a c e n ý c h
c e r e á l i í c h a n y n í t a k é v n ě k t e r ý c h j o g u r t e c h n e b o j i n ý c h z a k y s a n ý c h m l é č n ý c h pro¬
duktech s vlákninou, včetně „oligofruktózy").
Tabulka
č.
1:
Hodnoty
GI některých potravin
Název potraviny
GI
Název potraviny
GI
Corn Flakes slazené m e d e m
85
Přírodní neslazené Corn Flakes
52
Čokoládové Corn Flakes
80
Rýžové pufované křupky slazené
89
Mušli ořechové křupavé
50
Mušli směs ovocná
60
Oves. vločky - vařená kaše s mlékem
50
O V E S N É vločky m á č e n é v e vodě
30
Těstoviny
32
Těstoviny nevaječné
42
Ravioli s masem
39
Ravioli se sýrem
43
Instantní nudle
46
Rýžové nudle vařené
70
Rýže Basmati
58
Rýže loupaná d l o u h o z r n n á
76
Rýže „ n a t u r a l "
65
Rýže
48
Bageta
72
Croissant bez náplně (pozor - T U K ! )
67
C e l o z r n n ý chléb G r a h a m
45
Croissant s náplní ovocnou
78
Rýžový chléb putovaný
81
Bílý chléb
70
Samožitný chléb P E M A
74
Sušený Kavli
71
Sušenky nepolévané p r ů m ě r
75
Muffin ovocný
45
Oplatky nepolévané (tatranka)
76
Muffin čokoládový
55
Karotka syrová
49
Karotka dušená na másle
55
Hrášek zelený dušený
56
Brambory pečené
85
Brambory vařené nové
70
Hranolky smažené
75
vícevaječné
97
„indiánská" černá
N á z e v potraviny
GI
N á z e v potraviny
GI
Sladká kukuřice vařená
55
D ý n ě dušená
75
P e č e n é fazole
48
Vařený h r á c h
35
F a z o l e velké
33
Č o č k a vařená
29
Sójové boby vařené
18
Jablka
38
M e r u ň k y sušené
31
Banány
55
Třešně
22
Grapefruit
25
H r o z n o v é víno
46
Kiwi
52
Mango
55
Pomeranč
44
Broskve
42
Ananas
66
Švestky
39
Hrozinky
64
Meloun
72
Mléko plnotučné
27
Mléko netučné
32
Mléko sušené j a k o nápoj
43
Zmrzlina mléčná
61
P o m e r a n č o v ý džus
46
J o g u r t n í z k o t u č n ý bílý
33
Jablečný džus
40
100%
Fanta
68
Mexické kukuřičné lupínky
72
Buráky
14
Popcorn
55
B r a m b o r o v é lupínky
54
Párky p r ů m ě r
28
Rajská polévka prášková
40
Čokoláda mléčná
49
Želatinové b o n b o n y
80
Tyčinka Mars
67
Mušli tyčinky p r ů m ě r
60
F r u k t ó z a (ovocný cukr)
23
Glukóza
100
Laktóza
46
M a l t ó z a (sladový cukr)
105
Ř e p n ý cukr
65
Med
5
TEORIE „ZÓNOVÉ DIETY" DR. SEARSE
- jak ji hodnotit a využít v praxi
J a k m i l e p ř i s t o u p í t e k e k o n f r o n t a c i p ů v o d n í h o s y s t é m u G I a h o d n o t i n d e x u v n ě m uve­
d e n ý c h (viz t a b u l k a ) s d o p o r u č e n í m i dr. Searse, r e s p e k t i v e s j í m u v á d ě n ý m i h o d n o t a ­
mi v p u b l i k a c i „ V s t u p t e do z ó n y " , zjistíte j a k o obvykle a t é m ě ř ve v š e m dost z n a č n é
rozdíly. Dr. Sears t o t i ž u v á d í j a k o s t a n d a r d s h o d n o t o u GI = 100 bílý c h l é b ! P ř i t o m GI
t é t o p o t r a v i n y p o d l e výše u v e d e n é tabulky j e p o u z e asi 7 0 ! J e d i n o u p o t r a v i n o u , jejíž
GI je vyšší n e ž
Dr.
100, je ú d a j n ě
sladový c u k r z v a n ý m a l t ó z a
Sears n a o p a k u v á d í , že m e z i p o t r a v i n y s GI převyšujícím
s hodnotou
z o n y , c o r n - f l a k e s , i n s t a n t n í rýžová k a š e , b r a m b o r y p e č e n é v m i k r o v l n c e !
(samotná,
asi
105.
100 p a t ř í r ý ž o v é b u r i -
nikoliv ve f o r m ě s e n d v i č e ) . Ať už má p r a v d u Jenkins n e b o Sears,
a bageta
logicky
vyplývá, že u v e d e n é p o t r a v i n y nejsou příliš v h o d n é k s a m o s t a t n é k o n z u m a c i . . . j e š t ě ¬
ž e j e v ě t š i n o u s a m o t n é t é m ě ř n i k d o nejí! K o m b i n a c í s t u k e m , m l é k e m n e b o s m a s e m
98
s e h o d n o t a G I v ý z n a m n ě sníží. M i m o c h o d e m , t o b y n a h r á v a l o s t o u p e n c ů m klasické
stravy,
nikoliv
stravy d ě l e n é !
Řekl bych, že dr. Sears n ě k d y h o d n ě zjednodušuje. K r o m ě t o h o j í m u v á d ě n é r e c e p ­
ty na „ z ó n o v é p o k r m y " jsou m n o h d y a t y p i c k é a p r o většinu z nás prakticky nepřija­
telné.
P ř í k l a d e m m ů ž e být o v e s n á kaše,
(libovou?)
v jiném,
slaninu!
V řadě případů
se
d o jejíž o b v y k l é h o složení k l i d n ě
r e c e p t y velmi
podobají
doslova e x t r é m n í m p ř í p a d ě z k o m b i n o v a l y při
dělené
namíchá
stravě,
přípravě okurkového
aby
salátu
t u t o z e l e n i n u s p o d s t a t n ý m m n o ž s t v í m c u k r u . P ř e s t o ž e v t o m t o k o n k r é t n í m p ř í p a d ě se
G I p o k r m u snižuje p ř í d a v k e m o c t a ( m n o h o kolegů považuje o c e t z a p o c h u t i n u velmi
n e v h o d n o u snad s výjimkou o c t a j a b l e č n é h o ) , m n o h e m lepším ř e š e n í m j e p o d l e m é h o
n á z o r u „ ř e c k á " verze, což je okurkový salát s t r o c h o u o l i v o v é h o oleje, b í l é h o n e t u č ­
n é h o j o g u r t u , bylinek a č e s n e k u . H o d n o t a t o h o t o k o n k r é t n í h o p o k r m u ( p r o n ě k o h o j e n
salátu) je velmi nízká, asi 35.
P o d o b n ě je s p o r n é m í c h a t m a s o s o v o c e m tak, jak to ve svých r e c e p t e c h dr.
Sears
navrhuje s vysvětlením, že je to právě efekt o v o c e (které má nízký GI a k r o m ě t o h o
s c h o p n o s t z p o m a l i t trávení přijatých o s t a t n í c h p o t r a v i n - j a k obilovin,
tak j e š t ě více
m a s a ) , c o j e n a t a k o v é k o m b i n a c i pozitivní.
Možná si
te
teď řeknete,
konkrétně posoudit.
překladu
že popisuji
Jistě,
ale
nebo
diskutuji
vy přece
máte
či
dokonce
kritizuji
možnost si knížku
něco,
dr.
co
Searse
nemůže­
v
českém
koupit.
S k l a d b a živin v z ó n o v é d i e t ě
V textu následujících k a p i t o l se dovíte m n o h o zajímavého o t u c í c h a e s e n c i á l n í c h
m a s t n ý c h kyselinách,
stejně j a k o o t o m ,
kolik t u k ů je ve stravě o p r a v d u p o t ř e b a -
a h l a v n ě j a k ý c h . N a t o m t o místě n a t o u p o z o r ň u j i v p ř e d s t i h u , p r o t o ž e z á k l a d n í p r o ­
b l é m s k u t e č n ě spočívá v t o m , jaký j e ideální p o m ě r živin. O d p o v ě d j e j e d n o d u c h á , p r o
m n o h é s t o u p e n c e klasické r a c i o n á l n í výživy zcela šokující:
2 5 - 3 0 % bílkovin, 2 5 - 3 0 % tuků, 4 0 - 5 0 % cukrů
Čím
víc
víc
je
se jedná
fyzická
o silově zaměřený sport,
aktivita
relativně méně bílkovin
zaměřená
a
tím
vytrvalostně
relativně
více
víc
a
bílkovin je
čím
větší
je
třeba
její
-
a
celkový
naopak,
objem,
čím
tím
cukrů.
IDEÁL - D Ě L E N Á STRAVA?
N e b u d u ji p o p i s o v a t , to j s e m udělal už dříve a j e š t ě k t o m u mi v y d a t n ě p o m á h á Vítek
C h a l o u p k a . J d e o t o , j a k j i h o d n o t i t z p o h l e d u t e o r i e „ z ó n o v é diety". M u s í m p ř e d e m
říci, že p ř í z n i v ě . N ě k d y by se d o k o n c e m o h l o říci, že V E L M I p ř í z n i v ě . Jestliže si u d ě ­
láte j í d l o , v n ě m ž b u d e t e k o m b i n o v a t p ř í r o d n í krůtí plátek se směsí d u š e n é z e l e n i n y
(jejíž m n o ž s t v í m ů ž e být až dvakrát větší n e ž h m o t n o s t m a s a ) , p o k u d k ní p ř i d á t e ales¬
99
p o ň j e d n u lžičku o l i v o v é h o oleje (a d r u h o u použijete při p ř í p r a v ě z e l e n i n y ) , GI pokr¬
mu b u d e velmi n í z k é a p ř i t o m v p o d s t a t ě n e m u s í t e jíst nic j i n é h o . P o k u d se však roz¬
h o d n e t e p r o „ k o m p l e x n í stravu" a k u v e d e n é k o m b i n a c i si „ d o p ř e j e t e " v a ř e n o u „indi¬
á n s k o u " rýži ve stejném m n o ž s t v í j a k o masa, váš p o k r m b u d e nejen c h u t n ý a p ř i t o m
„ t r a d i č n í " , ale s o u č a s n ě zcela vyhoví p o ž a d a v k ů m „ z ó n o v é diety".
Být k u l t u r i s t o u ,
dal b y c h si takový p o k r m ,
(ale bez rýže)
b u d e - l i n á s l e d o v a t r e l a t i v n ě brzy po u k o n č e n í t r é n i n k u .
především v případě,
Být s p o r t o v c e m v jakékoliv
j i n é , p ř e d e v š í m však vytrvalostní disciplíně, p ř i d a l b y c h tu rýži
(ve v l a s t n í m zájmu).
J I N Ý M I slovy - d ě l e n á strava se blíží teorii „ z ó n o v é d i e t y " m n o h e m více, n e ž kla¬
sická s m í š e n á . Ale s o h l e d e m na obrovský výdej
energie (včetně c u k r ů ) je u vytrval¬
ců n u t n o d o d á v a t i d o s t a t e k p o t r a v i n s v ý z n a m n ý m o b s a h e m ( k o m p l e x n í c h ) cukrů.
V k a ž d é m p ř í p a d ě je zřejmé,
že použití
GI
a z ó n o v é diety při přípravě stravy je
V E L M I u ž i t e č n é . Z a t í m n e d o k á ž i o d h a d n o u t , d o j a k é míry b u d o u výsledky j e n o m příz¬
nivé, ale především jak i n t e n z i v n ě se odrazí na výkonnosti - k t o m u b u d e t ř e b a vyčkat
na výsledky p r a k t i c k é h o využití u většího p o č t u sportovců, n e b o osob trpících n a d v á h o u .
Takže?
Podle
hu
mého
výživy
pak
názoru je
a
ideálním
krevních
skupin
vybrat pokud možno
mu
dělené stravy.
posléze
ty,
telně jak
Netvrdím,
objevil
systém
na
výkonnost,
kombinace praktického
zvolit
pro
které nemají vysoký
osobní experimenty.
konečně
řešením
(můžete
že
to je
Stejně
tak
absolutně
tak
na
zas
až
vás
GI),
tvrdit,
vyhovující každému
potraviny
zónové diety
tak snadné.
nemohu
využití teorie
nejvhodnější
Chce
že
a
se
hlavně
a
vzta­
z
a
následně i
to
nejprve
díky
této
nich
systé­
studium,
kombinaci
- působící velmi
zře­
zdravotní stav.
C o t í m c h c i říci?
Především zdůraznit,
že d o p o r u č u j i p u b l i k a c i dr.
Searse přečíst velmi d ů k l a d n ě . J e h o
p o z n a t k y o „ e i k o s a n o i d e c h " , byť je k r á t c e popíši v dalším textu, j s o u n e s m í r n ě důle­
žité, a k r o m ě t o h o j e n u t n é p o c h o p i t c e l o u ř a d u dalších i n f o r m a c í . M n o h o p r a k t i c k ý c h
rad m ů ž e t e vyčíst z t e x t u t é t o knížky, p r o t o ž e nejsou o b s a ž e n y N I K D E J I N D E . Přes¬
to d o p o r u č u j i brát s rezervou h o d n o t y GI p o d l e Searse a p ř e d e v š í m j e h o recepty. Výše
u v e d e n o u tabulku G I m ů ž e t e brát j a k o zcela vyhovující.
Nekritizuji j e h o r e c e p t y z á s a d n í m z p ů s o b e m , p r o t o ž e vím, j a k je o b t í ž n é převést teo¬
rii do p r a x e z e j m é n a tehdy, má-li se uvařit s k u t e č n ě h o d n o t n ý a p ř i t o m d a n é teorii
vyhovující p o k r m . Je už t é m ě ř n e p s a n o u t r a d i c í , že autoři p ě k n ý c h o d b o r n ý c h publi¬
kací nejsou
s c h o p n í z h o d n o t i t svoje t e o r e t i c k é znalosti formou p ř i l o ž e n ý c h r e c e p t ů ,
protože prostě a j e d n o d u š e
-
neumějí vařit a p ř e d e v š í m n e p o c h o p i l i ,
že sestavené
r e c e p t y je t ř e b a d ů k l a d n ě z k o n t r o l o v a t , aby o d p o v í d a l y jejich teorii. A n e j e n o m to - ta
jídla
musí
být
vyhovující
po
všech
stránkách.
Snad
vám
bude
dobrým
a inspirací n ě k o l i k desítek r e c e p t ů , u v e d e n ý c h v závěru t é t o p u b l i k a c e .
100
vodítkem
Snad, p r o t o ž e
je mi j a s n é , j a k t ě ž k é je zavděčit se
„ č e s k é m u s t r á v n í k o v i " - n e s p o r t o v c i - aniž by
r e c e p t y nebyly t r a d i č n ě „ s m í š e n é " a d o k o n c e bez k n e d l í k ů a o m á č e k . N a t o ž připravit
p o k r m kulturistovi.
S e z n a m p o t r a v i n v t a b u l c e není v y č e r p á v a j í c í - l z e t e d y a l e s p o ň o d h a d n o u t G I
u ostatních potravin a celých pokrmů?
Slouží k t o m u již u v e d e n á pravidla.
Výsledná cifra však m u s í v y c h á z e t ze z n a l o s t i
p o t r a v i n á ř s k ý c h t a b u l e k s o h l e d e m na t o , že m u s í t e m í t z á k l a d n í p ř e d s t a v u o o b s a h u
bílkovin, t u k ů , c u k r ů (a j e j i c h t y p e c h ) a vlákniny. N a j d e t e je buď v mojí p ř e d c h o z í
p u b l i k a c i ( R e c e p t y a výživové t a b u l k y . . . ) , n e b o m ů ž e t e p o u ž í t s p e c i á l n í p o č í t a č o v ý
program.
N e m o h u ručit z a t o , ž e v o l n ě šiřitelné s t r u č n é výživové p r o g r a m y , k t e r é
s o b l i b o u používají t i , k d o inzerují „ z p r a c o v á n í j í d e l n í č k u p r o s p o r t o v c e " , j s o u sku­
tečně správné.
„ R u č n í " výpočty, n e b o a l e s p o ň z á k l a d n í o d h a d y G I p o k r m ů n e b o
n o v ý c h d r u h ů p o t r a v i n s i m ů ž e dovolit dělat j e n z k u š e n ý d i e t o l o g . T o p r o t o , ž e p ř i
n i c h m u s í z o h l e d n i t r e á l n ý vliv n ě k t e r ý c h d a l š í c h faktorů, k t e r ý m i j s o u :
Stravitelnost
škrobu
Existují dva z á k l a d n í d r u h y škrobu - a m y l o s a a a m y l o p e k t i n . Č í m víc a m y l o s y potra¬
vina obsahuje, t í m p o m a l e j i s e tráví a t í m nižší m á G I . P ř í k l a d e m j e n í z k é G I l u š t ě n i n .
T y však přinášejí p r o b l é m s n a d ý m á n í m , r o z h o d n ě j e t e d y n e d o p o r u č u j i p ř e d trénin¬
k e m . N ě k t e ř í dospělí j s o u n a l u š t ě n i n y přecitlivělí, což m ů ž e m í t jisté souvislosti, pře¬
d e v š í m s k r e v n í s k u p i n o u (často se j e d n á o o s o b y s k r e v n í s k u p i n o u „ A " ) .
Č í m víc j e škrob „ ž e l a t i n i z o v a n ý " , t o z n a m e n á n a b o b t n a l y ( r o z v a ř e n ý n e b o t e c h n o ¬
logicky s p e c i á l n ě u p r a v e n ý ) , t í m vyšší m á G I . Z t o h o d ů v o d u mají t ě s t o v i n y p o m ě r n ě
vysoké G I , k d e ž t o o b i l o v i n y t y p u m u š l i ( n e v a ř e n é h o ) mají nízké G I - d é l e s e tráví
a t í m uvolňují g l u k ó z u p o m a l e j i . Z n a m e n á t o n a p ř í k l a d , ž e p u d i n g b u d e m í t r e l a t i v n ě
vysoké G I , j e h o h o d n o t u však (velmi m í r n ě ) snižuje o b s a h ř e p n é h o c u k r u , b ě ž n ě pou¬
ž í v a n é h o k j e h o o s l a z e n í , a t r o c h u výrazněji i p r o j e h o p ř í p r a v u p o u ž i t é m l é k o . Cel­
k o v ě j e ( m l é č n ý p u d i n g ) n a h o d n o t ě G I o k o l o 6 5 , čili n a h r a n ě p ř e c h o d u d o p o t r a v i n
s v y s o k ý m G I . Závisí t o však t a k é n a m n o ž s t v í p o u ž i t é h o ř e p n é h o c u k r u . Použijete-li
„ p ř í r o d n í " h n ě d ý cukr, nic t í m z t o h o t o h l e d i s k a n e d o c í l í t e .
Fyzikální forma potraviny
V ý z n a m n ě s e n a h o d n o t ě G I p o d í l í o b s a h vlákniny. P r o t o c e l o z r n n ý c h l é b m á n í z k o u
h o d n o t u G I n a r o z d í l o d pečiva. I d e á l n í j e c e l o z r n n ý c e l o ž i t n ý c h l é b ! P o d o b n ě j e t o m u
v p ř í p a d ě n e s l a z e n é h o č e r s t v é h o o v o c e a j e š t ě l é p e „ v y c h á z e j í " o v e s n é vločky.
Obsah řepného cukru
R e p n ý c u k r se
skládá z p o l o v i n y g l u k ó z y ( G I
100)
a p o l o v i n y fruktózy ( G I 2 3 ) .
Výsledná h o d n o t a G I ř e p n é h o c u k r u j e o v š e m 6 5 , nikoliv 5 0 ! O b s a h ř e p n é h o c u k r u
v s i r u p e c h , s u š e n k á c h , č o k o l á d ě a k d o v í k d e j e š t ě , r e l a t i v n ě snižuje G I . Jestliže však
j e nějaká p o t r a v i n a p o m ě r n ě v ý r a z n ě o s l a z e n a ř e p n ý m n e b o t ř t i n o v ý m c u k r e m , j e š t ě
t o n e z n a m e n á , ž e v ý s l e d k e m b u d e vysoké G I d a n é potraviny. T O j e jistě zajímavé p ř e -
101
d e v š í m p r o d i a b e t i k y a m o h l o b y t o z c e l a „ n a b o u r a t " stávající „ c u k r o v k á ř s k o u d i e t u " .
N a o p a k slazení g l u k ó z o u zvyšuje v ý z n a m n ě G I p o t r a v i n y . P ř e s t o j e s p r á v n é v p ř í p a d ě
n e j m e n š í c h dětí p o u ž í v a t raději t e n t o j e d n o d u c h ý c u k r n e ž s a c h a r ó z u z a p ř e d p o k l a d u ,
že se p o k r m nepřesladí.
Stejně t a k j e v h o d n é g l u k ó z u p o u ž í t v e specifickém p ř í p a d ě ,
k t e r ý m j e n u t n o s t o k a m ž i t é h o d o p l n ě n í energie v p r ů b ě h u d l o u h o d o b é h o s p o r t o v n í h o
v ý k o n u n e b o t ě s n ě p o n ě m . P r o o p a k o v a n é p o d á v á n í s e však lépe h o d í fruktóza.
Je
zde
vážný
problém
-
maximální jednorázově
t í m je
podané
množství
G L U K Ó Z Y , které se pohybuje na h o d n o t ě okolo 40-50 g za j e d n u h o d i n u . I d e á l n í m
ř e š e n í m j e však k o m b i n a c e m a l t o d e x t r i n u , fruktózy a M C T t u k u . S o h l e d e m n a t o , ž e
ř e p n ý c u k r se využívá p o m a l e j i , r e s p . nezvyšuje t a k r y c h l e a v ý r a z n ě h l a d i n u krevní­
h o c u k r u j a k o g l u k ó z a , n e n í n a z á v a d u , když při p ř í p r a v ě d o m á c í h o s p o r t o v n í h o nápo¬
je p o u ž i j e t e směs s a c h a r ó z y a fruktózy ( d o s t u p n é v s u p e r m a r k e t e c h ) .
Kyselost
potravin
Kyseliny p ř í t o m n é v p o t r a v i n ě n e b o p ř i d a n é d o p o k r m u snižují G I , p r o t o ž e snižují
vyprazdňování potraviny ze žaludku, čímž omezují rychlost vstřebání cukru. Takové­
to ú č i n k y vykazují n a p ř í k l a d - v i n n ý o c e t , c i t r ó n o v á šťáva, salátové dresinky, kyselé
o v o c e a další.
Stejný efekt však mají i kyseliny c i t r ó n o v á a j a b l e č n á , p o d o b n ě t a k é
z a k y s a n é m l é č n é výrobky, k t e r é j s o u t u d í ž v h o d n é i p r o diabetiky. N a o p a k n e n í n a d
čerstvý z e l e n i n o v ý salát s v i n n ý m o c t e m a b í l ý m j o g u r t e m . K a ž d á m i n c e má dvě stra¬
ny, t a k ž e v p ř í p a d ě t o h o salátu je t o u d r u h o u , t e d y n e p ř í z n i v o u s t r a n o u fakt, že s pro¬
d l u ž o v á n í m „ p o b y t u " k y s e l é h o p o k r m u s o b s a h e m z e l e n i n y v ž a l u d k u , s t o u p á riziko
k v a š e n í ! T o j e o n e n d ů v o d , p r o č p r o m a l é děti N E J S O U v h o d n é v ý r a z n ě kyselé pokr¬
my, a t o d o k o n c e v č e t n ě ( v ě t š í c h ) m n o ž s t v í z a k y s a n ý c h m l é č n ý c h výrobků.
M o ž n á vás b u d e zajímat n ě k o l i k p o s t ř e h ů :
Při pobytu
v Alžíru
(před řadou
pávají
citrónovou
šťávou.
ovoce
(nebo
ale
v
sýr,
žaludku je
tak
řekl,
než
urychlení.
po jídle
nejčastěji
kyselé prostředí -
vhod.
V
případě
Nevidím
na
let) jsem
Francouzi
a
obojí).
nic
všiml,
ovoce
lidé si
oni)
citronem
masa
moc
že
nejenom
S tím
kdyžje
konzumace
tom
si
(a
moc,
se
výhodného,
mi
spíš
snad
jen
vždy
vydatně poka-
moučníku
to připadá
každá
jedná
maso
místo
předkládají
logické,
nakonec,
další kyselina přijde,
o
zpomalení
to,
že
abych
procesu
nemáte
trávení
delší
dobu
hlad.
Obsah tuku
Tuk obsažený v potravině nebo p o k r m u zpomaluje vyprazdňování žaludku,
i n á s l e d n é vstřebání c u k r u z p o ž i t é h o jídla.
a tudíž
P r o t o mají vysokotukové p o t r a v i n y nižší
G I . I d e á l n í s n í d a n í (asi spíše p r o vytrvalce) t u d í ž je o v e s n á kaše ( t ř e b a i s n e t u č n ý m
m l é k e m ) , o m a š t ě n á m á s l e m a o s l a z e n á ř e p n ý m c u k r e m , ale n a o p a k j í m k u p o d i v u n e n í
n e m a š t ě n á rýžová kaše p ř i p r a v e n á s m i n i m e m m l é k a , z a t o s h r o z i n k a m i a o s l a z e n á
G l u k o p u r e m ( g l u k ó z a ) . Vločky však m u s í být d o b ř e u v a ř e n é , p r o t o ž e j i n a k s e v n i c h
o b s a ž e n á v l á k n i n a m ů ž e „ v y m s t í t " n u t k á n í m n a stolici z r o v n a v o b d o b í t r é n i n k u n e b o
soutěže.
102
Pod čarou této kapitoly aneb - seznamte se
EXOTICKÉ O V O C E
D a l jsem si tu práci a porovnal řadu p r a m e n ů a především j s e m vyhledal přesné zahra­
n i č n í p o t r a v i n á ř s k é t a b u l k y h o d n o t e n e r g i e , živin a j e d n o t l i v ý c h složek n í ž e u v e d e ­
n ý c h d r u h ů o v o c e . Zjistil j s e m n ě k t e r é n e s r o v n a l o s t i i v s e r i ó z n í c h p r a m e n e c h - čili
potvrdilo se mi opět t o , na co upozorňuji už d l o u h o - na nesmyslnost použití potravi­
n á ř s k ý c h t a b u l e k p r o v ý p o č t y d o p o r u č e n é h o příjmu živin, e n e r g i e a o c h r a n n ý c h látek.
V n á s l e d u j í c í m t e x t u věnuji p o z o r n o s t p o u z e v y b r a n ý m d r u h ů m o v o c e , t e d y t ě m ,
k t e r é se u n á s používají nejčastěji, ale p ř i t o m j s o u s o u č a s n ě n ě j a k ý m z p ů s o b e m „rizi¬
kové".
ANANAS
Skvělé o v o c e v h o d n é i p r o d ě t i v p ř í p a d ě , ž e j e p o u ž i t a n a n a s d o k o n a l e zralý ( n i k o ­
liv však n a h n i l ý ) . O p a t r n ě j e t ř e b a z a c h á z e t s d u ž n i n o u , k t e r á z a č í n á být leskle p r ů ­
h l e d n á a h n ě d n e . P o d m í n k o u je před p o u ž i t í m ho omýt a pak podávat nakrájený bez
slupky. J i n a k m ů ž e dojít k e k o n t a k t n í alergii.
Příliš kyselý a n a n a s m ů ž e p o d r á ž d i t
ú s t n í sliznici a rty. Ř e š e n í n e n í v „ c u k r o v á n í " a n a n a s u ! A n a n a s t a k é m ů ž e t e odšťavn i t a z í s k a n o u šťávu z ř e d i t v o d o u , n e b o „ n a s t a v i t " šťávou j a b l e č n o u , h r u š k o v o u č i
mrkvovou.
A n a n a s j e veskrze u ž i t e č n é o v o c e , nikoliv však p r o (nijak vysoký) o b s a h v i t a m i n u
C , j a k j e t o m u u c i t r u s o v é h o o v o c e . O b s a h u j e p ř e d e v š í m draslík. K r o m ě t o h o m á j e n
m á l o e n e r g i e , n a o p a k h o d n ě vody a v l á k n i n y ( e n e r g i e je asi
draslíku j e b o h a t ý n a v á p n í k a h o ř č í k .
175 kJ/ 100 g). K r o m ě
Ačkoliv je žlutooranžový,
n e m á prakticky
ž á d n ý b e t a - k a r o t e n . A n a n a s o v š e m obsahuje n ě c o , c o z něj č i n í zcela m i m o ř á d n o u
p o t r a v i n u - j e d e n z nejdůležitějších e n z y m ů r o s t l i n n é říše - b r o m e l i n . Je p o u z e v čer­
s t v é m o v o c i a p o m á h á trávit bílkoviny. J e p r o t o u ž i t e č n é p o d á v a t a n a n a s syrový j a k o
součást p o k r m ů , o b s a h u j í c í c h h o d n ě m a s a . J e p ř í n o s n ý i p r o t o , ž e o m e z u j e riziko tvor­
by krevních sraženin (u kardiaků), působí protizánětlivě, rozpouští hleny v d ý c h a c í m
ústrojí a p o d p o r u j e l é č b u z á n ě t ů m o č o v é h o m ě c h ý ř e . P o s l o u ž í t a k é t ě m , k d o trpí z á n ě ­
tem kloubů.
V e veřejnosti koluje p ř e d s t a v a , ž e „ a n a n a s o v é t a b l e t y " p o m á h a j í p ř i h u b n u t í . O m y ­
l e m j s o u tyto ú č i n k y p ř i s u z o v á n y p r á v ě b r o m e l i n u .
P o m á h á snad j e d i n ě v t a b l e t ě
o b s a ž e n á v l á k n i n a , i když n e l z e vyloučit t a k é p ů s o b e n í n ě k t e r ý c h d o s u d blíže n e s p e ­
cifikovaných a l k a l o i d ů n e b o i a n t i o x i d a n t ů f l a v o n o v é h o t y p u . T o t o o v o c e obsahuje
i další e n z y m , který s k u t e č n ě p o d p o r u j e p ř e m ě n u t u k ů n a energii ( h o r m o n sensitivní
l i p a s a ) , a o n ě m ž se v p o d s t a t ě n i k d e n i c n e u v á d í . K o n z e r v o v a n ý a d o s l a z o v a n ý a n a ­
n a s , stejně j a k o p r ů m y s l o v ě z p r a c o v a n ý d ž u s j e sice c h u t n ý , ale n e o b s a h u j e z m í n ě n é
ú č i n n é enzymy.
103
AVOKÁDO
J e svým z p ů s o b e m zcela m i m o ř á d n é . N e o b s a h u j e t o t i ž p r a k t i c k y ž á d n é cukry, n e p o nestravitelnou a t r o c h u č á s t e č n ě stravitelné v l á k n i n y !
čítám-li
p o m ě r n ě kvalitní bílkovina.
S o u č á s t í je
také
Z m i n e r á l n í c h látek je b o h a t é j e n na draslík. Vyniká však
o b s a h e m t u k ů , z n i c h ž převažuje - stejně j a k o v o l i v o v é m oleji - kyselina olejová. To
j e p r o zdraví p ř í z n i v é stejně j a k o o b s a h L E C I T I N U . D o p o r u č u j e s e p r o výživu t ě h o t ­
n ý c h žen. K r o m ě t o h o p ů s o b í p r o t i ž a l u d e č n í m v ř e d ů m . J e t o vynikající p o t r a v i n a ,
protože
má nízký g l y k e m i c k ý index,
t a k ž e n e p r o v o k u j e tvorbu
inzulínu
a potlačuje
p o c i t h l a d u , p r o t o ž e s o u č a s n ě přispívá k ú p r a v ě s n í ž e n é h l a d i n y cukru, což je p r o b l é m ,
k t e r ý m trpí p ř e d e v š í m lidé, kteří jsou zvyklí k o n z u m o v a t m n o h o j e d n o d u c h ý c h c u k r ů .
N ě k d y s e řadí m e z i z e l e n i n u ,
protože se jako zelenina používá.
Při vyslovení j e h o
j m é n a se sbíhají sliny všem m i l o v n í k ů m m e x i c k é k u c h y n ě - j e h o d u ž n i n a se p o u ž í v á
k p ř í p r a v ě „ p a s t y " o c h u c e n é č e s n e k e m , p ř í p a d n ě i pálivými p a p r i č k a m i , k níž se podá¬
vají speciální k u k u ř i č n é křupky. Ta p i k a n t n í ú p r a v a je z á m ě r n á , p r o t o ž e s a m o t n á duž¬
n i n a je chuťově n e v ý r a z n á a doslova „ m a s t n á " . J e d e n z ( c h y b n ý c h ) p r a m e n ů u d á v á
n e s m y s l n o u h o d n o t u o b s a h u t u k u 80 % (není-li m y š l e n o b s a h t u k u v sušině, což však
n e n í u v e d e n o a ani n e n í zvykem v p ř í p a d ě o v o c e a z e l e n i n y u v á d ě t ) . S k u t e č n ý o b s a h
t u k u v č e r s t v é m ovoci je p ř i b l i ž n ě 23
%, e n e r g e t i c k á h o d n o t a je asi 230 kcal (950 kJ)
na 100 g. V ý z n a m n ý však n e n í , j a k uvádí jistý p r a m e n , o b s a h n ě k t e r ý c h v i t a m i n ů , pře¬
d e v š í m kyseliny p a n t o t e n o v é . T o t o o v o c e j e velmi c h u d é n a vitaminy,
v č e t n ě beta-
karotenu.
O v h o d n o s t i p o u ž i t í však k u p o d i v u ř a d a kolegů pochybuje.
N e d i v i l b y c h se v pří¬
p a d ě m a k r o b i o t i k u , p r o t ě ž u j í c í c h o v o c e t o h o p o d n e b n í h o p á s m a , k d e jste s e n a r o d i l i .
Z v l á š t n í na t o m j e , že v t r o p e c h , k d e n e n í n u t n é příliš dbát na vysoký příjem energie,
existuje tak „ v y d a t n é " o v o c e . P r a v d ě p o d o b n ě p r o t o , ž e příliš m n o h o j i n ý c h energetic¬
ky b o h a t ý c h zdrojů t a m neexistuje.
Nejvíc udivující je fakt,
skupiny",
že dr.
se k j e h o p o u ž i t í
D Adamo,
a u t o r slavné p u b l i k a c e
staví t é m ě ř b e z v ý h r a d n ě z á p o r n ě .
„Výživa a krevní
N e š k o d n é je údajně
p o u z e p r o krevní skupinu „ A " . To je v p ř í m é m r o z p o r u s aktuální praxí, n a p ř í k l a d
v U S A j e a v o k á d o d o k o n c e součástí r e c e p t ů b a t o l a t .
t a k ž e p ř í s t u p dr.
N e m á m p r o t i t o m u námitky,
D'Adamo považuji v t o m t o p ř í p a d ě za silně zjednodušující.
Nedoká¬
ž u z h o d n o t i t s k u t e č n é ani t e o r e t i c k é riziko p o u ž i t í o s o b a m i j i n ý c h k r e v n í c h skupin než
skupiny „A".
N e z b ý v á n e ž p o u ž i t í a v o k á d a otestovat, ale j e n za p ř e d p o k l a d u konzu¬
mace jeho samotného.
Horší,
n e b o spíše pomalejší stravitelnost j e d á n a z m í n ě n ý m
olejem, který však právě děti b u d o u t o l e r o v a t lépe n e ž olej sójový n e b o p o d z e m n i c o vý.
S o h l e d e m na e n e r g e t i c k o u h o d n o t u by ho n e m ě l y p r a v i d e l n ě k o n z u m o v a t děti
trpící n a d v á h o u . To platí i p r o d o s p ě l é s n a d v á h o u p ř í p a d n ě p r o ty, k d o mají ž l u č n í kové p o t í ž e . J e d e n z e z a h r a n i č n í c h kolegů h o n a o p a k d o p o r u č u j e při r e d u k č n í dietě,
p r á v ě p r o nízký glykemický index a p r o t o , že po n ě m delší d o b u n e n í p o c i t h l a d u . Je
v h o d n é i p r o diabetiky. Avokádo n e d o p o r u č u j i k o m b i n o v a t se „ s l a d k o s t m i " , p ř e s t o ž e
104
by k t o m u m o h l y „ s v á d ě t " j e h o výše u v e d e n é vlastnosti a r e l a t i v n ě n e u t r á l n í chuť.
P r o s t ě se k n ě m u n e h o d í .
J a k o vždy p ř i p o j í m n ě k o l i k p r a k t i c k ý c h p o z n á m e k . Týkají s e kvality.
dva d r u h y - z e l e n é a č e r n é a v o k á d o .
Na trhu jsou
Č e r n é n e n í z k a ž e n é z e l e n é . Ale s o h l e d e m
n a p r a k t i k y n a š e h o o b c h o d u j e n u t n é být p ř i n á k u p u v e l m i o p a t r n ý . N e k u p u j t e p l o d y
n a t l u č e n é , n a o m a k e v i d e n t n ě příliš m ě k k é a p o š k o z e n é . Světle z e l e n é a v o k á d o n e n í
d o k o n a l e z r a l é , ale
„dojde" b ě h e m několika dní při skladování v pokojové teplotě
(nikdy ne v lednici). O p a t r n ě zacházejte s p ř e z r á l ý m ovocem. Zkontrolujte především
d u ž n i n u p o v y l o u p n u t í p e c k y - n e s m í být z a h n ě d l á s t y p i c k ý m i z n á m k a m i h n i l o b y
nebo dokonce plísně!!!
BANÁNY
Jeden, alespoň co do k o n z u m o v a n é h o množství, z nejvýznamnějších druhů jižního
o v o c e , p o u ž í v a n é h o v e S t ř e d n í E v r o p ě . S o u č a s n ě nejčastěji p o u ž í v a n é o v o c e v e výži­
vě d ě t í , a to již od v e l m i ú t l é h o věku (od n ě k o l i k a m ě s í c ů ! ) . O b l í b e n é m e z i s p o r t o v c i ,
p ř e d e v š í m vytrvalci,
se
do
„ p r o t e i n o v ý c h k o k t e j l ů " ) . Traduje se, že j s o u l e h c e stravitelné a velmi v ý ž i v n é . . .
skoro
stejně j a k o
sportovci
silových
disciplín
(přidává
co
víc ž á d a t od p o t r a v i n y , že? S k u t e č n ě - obsahují v ý z n a m n é m n o ž s t v í u ž i t e č n ý c h živin,
i k d y ž se to na první p o h l e d n e z d á , p r o t o ž e je to j e n asi 0,5 % t u k u p ř í z n i v é h o slože­
ní, velmi m á l o bílkovin - j e n
1,5
%, z a t o asi 3 g v l á k n i n y (nikoliv j a k se v j e d n é
z n e p ř í l i š p ř e s n ý c h p u b l i k a c í u v á d í j e n asi 1 g), z a t o víc n e ž 20 % c u k r ů , z n i c h ž je
skoro p o l o v i n a g l u k ó z y a asi d e s e t i n a o b s a h u š k r o b ů , z n i c h část n e s t r a v i t e l n ý c h . To
b y t e d y - a l e s p o ň t e o r e t i c k y , m ě l o v y h o v o v a t k o m u k o l i v , v č e t n ě b a t o l e t e . B a n á n obsa­
huje i p o m ě r n ě v ý z n a m n é m n o ž s t v í v i t a m i n u C a k o m p l e t n í s p e k t r u m v i t a m i n ů sku­
p i n y B, d o k o n c e i b e t a k a r o t e n , v i t a m i n y D a E, stopy j ó d u a m ě d i . C e l k o v ý o b s a h
e n e r g i e na 100 g je n e c e l ý c h
100 k c a l (420 k J ) .
S o u č á s t í b í l k o v i n b a n á n u je j e d n a a m i n o k y s e l i n a s n á z v e m tryptofan. Z ní si orga¬
n i s m u s vytváří s e r o t o n i n , což j e l á t k a p ř í z n i v ě ovlivňující m o z e k - t l u m í j e h o nadměr¬
n o u aktivitu, vyvolává p o c i t y libosti a p ř i s p í v á k u s í n á n í . N ě k t e ř í a u t o ř i však součas¬
n ě uvádějí v ý z n a m n ý o b s a h j i n é a m i n o k y s e l i n y , k t e r á j e u ž m é n ě p ř í z n i v á , a k t e r o u j e
t y r o s i n , z n ě h o ž se v o r g a n i s m u tvoří t y r a m i n . To je n e p ř í z n i v ě p ů s o b í c í s l o u č e n i n a ,
způsobující s t a h k r e v n í c h k a p i l á r a zvýšení k r e v n í h o tlaku.
Na t o m t o místě musím
z d ů r a z n i t , ž e t o j e sice p r a v d a , ale o b s a h t é t o látky n e n í rizikový, n e s n í t e - l i n a j e d n o u
víc n e ž dva b a n á n y .
Stejnou s l o u č e n i n u však obsahuje velká v ě t š i n a p o t r a v i n j a k o při¬
r o z e n o u součást, nejvíc d o k o n c e t v r d é sýry! T a t o látka ( t y r a m i n ) m ů ž e z p ů s o b i t mig¬
r é n u - o s o b y na ni t r p í c í by t u d í ž n e m ě l y jíst n e j e n t v r d é sýry, ale ani b a n á n y . P a r a ­
d o x n í j e , že p o d l e vyjádření j e d n o h o z k o l e g ů , Mgr. Hájka b a n á n y n a o p a k k r e v n í t l a k
snižují. T í m , ž e obsahují v ý z n a m n é m n o ž s t v í draslíku.
N e d o k á ž u r o z h o d n o u t , z d a m á p r a v d u dr. D o l e ž a l , když varuje t ě h o t n é ž e n y p ř e d
105
k o n z u m a c í b a n á n ů (a p o m e r a n č ů ) s tím, že u jejich dětí se v důsledku t o h o vyvine po
p o r o d u e k z é m ! N i c m é n ě chci-li být co se týče informací vyčerpávající,
nezatajovat
některé
nepříznivé
okolnosti
k o n z u m a c e jakékoliv
potraviny
nezbývá než
(především
v p ř í p a d ě , že její kvalita je více než p o c h y b n á ) . A t ě c h je v p ř í p a d ě b a n á n ů h n e d něko¬
lik:
Nákup
a
použití
banánů:
M ů ž e t e k o u p i t i b a n á n y t é m ě ř z e l e n é , m u s í t e je však n e c h a t d o z r á t v p o k o j o v é teplo¬
tě (nikdy ne v l e d n i c i ! ) . I d e á l n í je b a n á n se ž l u t o u s l u p k o u a l e h c e z e l e n ý m koneč¬
k e m . K d y ž se objeví první n a h n ě d l é skvrny na slupce a p ř i t o m je d u ž n i n a p ě k n ě svět¬
lá bez fleků, je to v p o ř á d k u . N i k d y však nejezte b a n á n y n a h n i l é ( d u ž n i n a je n e j e n o m
flekatá, ale již o č i v i d n ě h n ě d á a z a č í n á „ s k l o v a t ě t " p o d o b n ě j a k o d u ž n i n a n a h n i l é h o
a n a n a s u ) . P ř e d p o u ž i t í m o d s t r a ň t e špičku b a n á n u v délce asi
n a p a d e n a parazity.
tropické plísně,
1 c m , p r o t o ž e m ů ž e být
B a n á n v e l m i č a s t o ( z e j m é n a p o d ř a d n é levné p r o d u k t y )
které v d ů s l e d k u stresu p r o d u k u j í t o x i n y
a způsobí
rychlou
„hostí"
zkázu
ovoce.
P o k u d sníte n e d o z r á l ý b a n á n , j e h o p ů s o b e n í n a střevní trakt j e „svíravé", t u d í ž j e t o
v ý h o d n á p o t r a v a v p ř í p a d ě průjmu.
O b s a h n e s t r a v i t e l n ý c h škrobů však m ů ž e způsobit
n a d ý m á n í ! Z e stejných d ů v o d ů s e b a n á n n e s m í p o d á v a t spolu s j i n ý m n a d ý m a v ý m
o v o c e m , p ř e d e v š í m ne s h r u š k a m i .
N a o p a k d o s t a t e č n ě zralý a ž l e h c e přezrálý b a n á n j e p o u ž i t e l n ý při z á c p ě a d o k o n c e
i při v ř e d e c h z a ž í v a c í h o t r a k t u . V t o m t o směru byly p r o v e d e n y e x p e r i m e n t y , aniž by
se došlo (jako obvykle, že?) k definitivnímu závěru. V s o u č a s n o s t i však již m o h u - na
z á k l a d ě n o v ý c h objevů - k o n s t a t o v a t , že ú č i n n o u látkou ve výše u v e d e n é m smyslu je
p r a v d ě p o d o b n ě inulín. T e n j e n y n í p ř i d á v á n d o celé řady „ f u n k č n í c h p o t r a v i n " , n e b o
je d o s t u p n ý i s a m o s t a t n ě .
N a p ř í k l a d česká firma Hemann vyrábí v ú s t e c h r o z p u s t n é
tablety s o b s a h e m I N U L I N U o b o h a c e n é h o o v i t a m i n C - t í m se s o u č a s n ě docílí poma¬
lejší a t u d í ž účinnější vstřebávání v i t a m i n u .
B a n á n y jsou o b e c n ě p o v a ž o v á n y z a velmi l e h c e stravitelné - t o o d p o r u j e p o m ě r n ě
v y s o k é m u o b s a h u vlákniny a v p ř í p a d ě n e z r a l ý c h b a n á n ů to n e p l a t í už v ů b e c . P o d vli¬
v e m t é t o d e z i n f o r m a c e s e b a n á n y staly „ m ó d n í m " o b č e r s t v e n í m s p o r t o v c ů . T i však
v ě t š i n o u rychle zjistili, že v p ř í p a d ě , kdy z k o n z u m u j í n ě k o l i k b a n á n ů po sobě, nasta¬
n o u p r o b l é m y se z a ž í v á n í m .
Banány
se
dají
různým způsobem
zpracovat.
To využívají
výrobci
směsí
mušli
n e b o s u š e n é h o o v o c e . S u š e n é b a n á n y jsou v í t a n o u p o c h o u t k o u , u p o z o r ň u j i však n a t o ,
že
100 g sušených b a n á n ů má m n o h e m vyšší o b s a h živin a energie, více než 4x opro¬
ti čerstvým. K r o m ě t o h o se s u š e n é o v o c e síří! M u s í t e t a k é dát velký p o z o r na kvalitu,
p r o t o ž e většina výrobců se příliš n e o b t ě ž u j e s t ř í d ě n í m o v o c e p ř e d z p r a c o v á n í m , a t a k
se n e z ř í d k a stává, že b a n á n y byly již p ř e d s u š e n í m n a h n i l é . N a p r o s t o o d m í t á m kom¬
b i n a c i s u š e n é h o b a n á n u a „ j o g u r t o v é polevy", p r o t o ž e to většinou n e n í ž á d n ý sušený
106
j o g u r t , ale levná a v y d a t n ě o s l a z e n á t u k o v o - m l é č n á poleva. N a o p a k n e m á m nic p r o t i
p o l e v ě ze svatojánského c h l e b a n e b o d o k o n c e z m l é č n é č o k o l á d y . Výrobek však musí
být správně s k l a d o v á n a n e s m í být p o c h o p i t e l n ě „ p r o š l ý " .
Banány
lze
dokonce
i
kuchyňsky
tepelně
upravovat.
Vynikající j s o u
pečené
na
másle, p o l i t é p u d i n g e m n e b o t e k u t o u č o k o l á d o u . Š l e h a č k a u ž n a n i c h být n e m u s í .
Ještě připojím j e d n u
p o d l e dr.
„maličkost":
D'Adamo j s o u b a n á n y velmi v h o d n é p r o
osoby krevní skupiny „ B " , n e u t r á l n í p r o osoby skupiny „ O " , ale n e v h o d n é p r o skupi¬
n u „ A " a „ A B " . J a k o n o s i t e l krevní skupiny „ A " m u s í m k o n s t a t o v a t , ž e m i b a n á n y
absolutně „nesedí".
Kupodivu mi významně menší problémy působí pečený banán,
j a k j s e m h o z m í n i l výše. Ale t o n e z n a m e n á ,
v y h o v ě n í p o ž a d a v k ů m „ z ó n o v é diety".
ž e b y t o byl p o k r m v h o d n ý p o s t r á n c e
P o k u d si teď p o m y s l í t e n ě c o o n e v h o d n é m
„ m y s t i c i s m u " , n e b o j a k t o n a z v a t , m u s í m vás ujistit, ž e n e m á t e t a k ú p l n ě p r a v d u . O p ě t
p ř i p o m e n u , ž e ř a d a lidí j e š t ě n e z t r a t i l a jakýsi v r o z e n ý p ř í r o d n í cit p r o t o , c o j e p r o n ě
v h o d n é a co n e , a i n s t i n k t i v n ě o d m í t á n ě k t e r é p o t r a v i n y - m e z i n i m i i b a n á n y . Mak¬
r o b i o t i k a p r o to má svoje vysvětlení stejně j a k o „ájurvéda". A p ř i k l á n í m se k n á z o r u ,
že zřejmě mají p r a v d u .
HROZNOVÉ
VÍNO
(a
také
hrozinky)
U nás p o m ě r n ě o b l í b e n é o v o c e , p ř e d e v š í m p o k u d se j e d n á o velké, k p ř í m é k o n z u m a ­
ci u r č e n é plody, z n i c h ž n ě k t e r é d r u h y d o k o n c e neobsahují ani ta „ o t r a v n á " s e m í n k a .
Při p o h l e d u d o t a b u l e k t o t o o v o c e vlastně n i č í m nevyniká, p o k u d b y d o k o n c e n e b y l o
m o ž n é n a z v a t ho „ ž i v i n o v ě p o d ř a d n ý m " . O to je větší p ř e k v a p e n í , když se d o č t e t e , že
se čerstvá h r o z n o v á šťáva p o u ž í v á n a p ř í k l a d při r e d u k č n í c h d i e t á c h stejně j a k o v pří¬
p a d ě n á d o r o v ý c h o n e m o c n ě n í . V p o r o v n á n í s j i n ý m i d r u h y o v o c e je zde j e d e n zají¬
mavý r o z d í l - h r o z n o v á šťáva t o t i ž obsahuje t é m ě ř v ý l u č n ě j e n j e d e n
druh jednodu¬
c h é h o c u k r u , k t e r ý m je - g l u k ó z a ! To je o v š e m h a n d i c a p p r o diabetiky,
nikoliv však
p r o s p o r t o v c e . J a k celé bobulky, t a k i h r o z n o v á šťáva obsahují m n o h o vody a t í m i cel¬
kově m á l o energie.
ce
Č e r v e n é (v C h o r v a t s k u jsou to „ č e r n é " ) h r o z n y obsahují ve slup­
h o d n ě t a n i n u a bioflavonoidů, ale t a k é již z m í n ě n ý c h b i o g e n n í c h a m i n ů . Nejsou
v h o d n é p r o alergiky a p r o m a l é d ě t i .
Z á k l a d n í p o d m í n k o u p o u ž i t í h r o z n o v é h o vína j e j e h o d o k o n a l é v y t ř í d ě n í o d nahni¬
lých n e b o p l e s n i v ý c h b o b u l e k a p ř e d p o u ž i t í m d o k o n a l é o m y t í p o d t e k o u c í t e p l o u
v o d o u , p r o t o ž e se m u s í zbavit j a k zbytků postřiků, t a k b a k t e r i í a h l a v n ě plísní, ulpí¬
vajících na p o v r c h u o v o c e v d ů s l e d k u p o t ř í s n ě n í n e p o š k o z e n ý c h b o b u l í vyteklou šťá¬
vou. P o z o r t a k é n a riziko s p o l k n u t í b o d a v é h o h m y z u !
Mnohem
korintky.
v
větší
spotřeba u
nás
Neobsahují semínka.
závislosti
na
barvě
původní
se týká sušených p l o d ů ,
zvaných hrozinky
nebo
J s o u r ů z n é barvy od zcela světlé až po č e r n o u a to
révy.
Vynikají
vyšším
obsahem
cukrů
a jsou
tedy
d o b r ý m z d r o j e m e n e r g i e . M o h o u n a h r a d i t n e v h o d n é pamlsky, p ř e d e v š í m jsou-li v h o d -
107
n ě z k o m b i n o v á n y t ř e b a v e formě o b i l o v i n o v ý c h placiček,
mušli,
rýžových p o k r m ů ,
n e b o p i š k o t o v ý c h m o u č n í k ů . Jsou d o b r ý m zdrojem železa. P r o t o s e u p l a t n í stejně j a k o
h r o z n o v á šťáva při řešení p r o b l é m u a n e m i e z n e d o s t a t k u železa. K j e h o vstřebání totiž
z n a č n ě p o m á h á s o u č a s n ý velmi vysoký o b s a h kyseliny
T a k é r o z i n k y j e t ř e b a vybírat o b e z ř e t n ě .
záruční dobu.
listové.
N i k d y n e k u p u j t e ty,
k t e r é mají p r o š l o u
S n a ž t e s e v y h n o u t n á k u p u u n e s e r i ó z n í c h s t á n k a ř ů , k d e j s o u hrozin¬
k y v o l n ě l o ž e n é , t e d y n e b a l e n é . J s o u t o t i ž n a p a d n u t e l n é p l í s n ě m i . N e k u p u j t e hro¬
zinky, k t e r é j s o u j i ž n a p o h l e d „ m o u č n a t é " , c o ž j e p l í s e ň . T a j e t o t i ž n a p a d á i pře¬
sto, ž e j s o u s í ř e n é . V p ř í p a d ě b a l e n ý c h h r o z i n e k s e p o o t e v ř e n í o b a l u ( p ř e s t o ž e j e
p r o s t u p n ý p r o v z d u c h ) d á p ř i č i c h n u t í m z a c h y t i t p a c h p ř í p a d n é p l í s n ě . A t o j e další
možný
problém.
Aby
se
riziko
minimalizovalo,
doporučuji
bez
milosti
všechny
rozinky před p o d á v á n í m p o n o ř i t na přibližně dvě h o d i n y do teplé vody a p a k je
ještě opláchnout.
z u m o v a t raději,
v
O n y s o u č a s n ě n a b o b t n a j í a j s o u m ě k č í , t a k ž e j e děti b u d o u kon¬
než t u h é
suché plody.
A n a b o b t n a l a plody se také
l é p e projeví
pečivu.
KIWI
N e n í t o m u t a k d á v n o , c o j s m e s i vozili z e „ Z á p a d u " nezvyklé o v o c e , z a k t e r é j s m e
t a m dávali „ h ř í š n é " p e n í z e , a které se stalo j a k o u s i vizitkou b l a h o b y t u t ě c h , k d o ho
konzumovali.
Chutí p ř i p o m í n á křížence
mezi
angreštem a jahodou.
N y n í j e kiwi
takový p ř e b y t e k , že se p r o d á v á po k o š í c í c h za velmi d o s t u p n o u c e n u , byť v n í z k é kva¬
litě. P r á v ě n a t o m t o ovoci s e projevuje ( p o d o b n ě j a k o n a a n a n a s u ) n e s e r i ó z n o s t naše¬
ho o b c h o d u - p r o s t ě
se vystavuje tak d l o u h o ,
až si
někdo
spíše
omylem koupí,
a d o m a ho samozřejmě vyhodí, p r o t o ž e je zkažené.
Kiwi je o v o c e , které lze d l o u h o skladovat, ale p ř e c e j e n déle než m ě s í c by to být
nemělo.
Kiwi j e ovšem t a k é o v o c e silně alergizující...
podobně jako jahody.
Svým
s l o ž e n í m n i č í m m i m o ř á d n ý m nevyniká, j e n s j e d i n o u výjimkou, k t e r o u j e m i m o ř á d n ě
vysoký o b s a h v i t a m i n u C.
Z c e l a obvykle vysoký je o b s a h draslíku.
Některé prameny
uvádějí i v ý z n a m n ý o b s a h v i t a m i n ů B [ , B 2 a D a d o k o n c e i železa, fosforu a j ó d u . Ale
to velmi závisí na z p ů s o b u p ě s t o v á n í , o d r ů d ě a lokalitě, p ř i h n o j o v á n í , a t d . . .
Obsah
v i t a m i n u C klesá s d o b o u skladování, ale j a k se zdá, u kiwi je to p o d o b n é j a k o u čer¬
n é h o rybízu - p o k l e s n e n í tak výrazný j a k o v p ř í p a d ě c i t r u s o v é h o o v o c e a h l a v n ě
brambor.
MANGO
T r o p i c k é o v o c e , vynikající chuť a vysoká c e n a .
Obsahuje velkou p l o c h o u p e c k u a tak
n e n í p r o b l é m sníst celý j e d e n r e l a t i v n ě velký p l o d n a p o s e z e n í . P o h l e d e m d o t a b u l e k
zjistíte,
že je to z 90
%
voda.
Nic neobvyklého v případě jakéhokoliv ovoce.
108
Na
m a n g u je však m i m o ř á d n ě zajímavá j e d n a věc - na r o z d í l od většiny o s t a t n í h o o v o c e
obsahuje m á l o d r a s l í k u !
Převládajícím j e d n o d u c h ý m c u k r e m je sacharóza, tedy řepný
cukr. P r o t o j e t o t o o v o c e typicky sladké. O v š e m j e d e n „ p a r a m e t r " j e o p r a v d u m i m o ­
ř á d n ý - t í m je b e t a - k a r o t e n - je p r a k t i c k y
lOx vyšší,
n e ž je obvyklý p r ů m ě r u ostat­
n í h o t r o p i c k é h o o v o c e . Z d o m á c í h o o v o c e se mu blíží p o u z e d i v o k é druhy, obvykle
však
nekonzumované, jako
rakytník
a jeřabiny.
Jistěže
by
nyní
kolegové
zajásali
a h n e d b y v á m d o p o r u č i l i t e n t o skvělý „ p ř í r o d n í z d r o j " b e t a - k a r o t e n u , n a p ř í k l a d p ř e d
o d j e z d e m k m o ř i (když t o t i ž k o n z u m u j e t e v y d a t n é dávky t o h o t o p r o v i t a m i n u a n a m a ­
žete se o p a l o v a c í m k r é m e m s f a k t o r e m 30, z a r u č e n ě se n e s p á l í t e , i když b u d e t e ležet
n a slunci p ř e s p o l e d n e ) .
Bylo b y t o o v š e m ř á d o v ě dražší,
než p o u ž í t j e d n u t o b o l k u
s o b s a h e m 25.000 m e z i n á r o d n í c h j e d n o t e k b e t a - k a r o t e n u d e n n ě .
i n f o r m a c e o t o m t o o v o c i , narazil j s e m n a „ m l č e n í " -
Když jsem hledal
nic p o d r o b n é h o n e b o m i m o ­
ř á d n ě z a j í m a v é h o j s e m n e n a š e l . V z p o m í n á m si, ž e m i p ř e d lety jistý o b c h o d n í k n a b í ­
zel „ p a s t o v a n é m a n g o " , p o u ž i t e l n é j a k o v e l m i c h u t n ý p ř í d a v e k d o o v o c n ý c h d ž u s ů .
A to se s k u t e č n ě dělá. N a k o n e c , p r o č n e , ale j d e p o u z e o v l á k n i n u z o d s t a v e n é h o
o v o c e . P ř e s t o i t a t o p a s t a stále obsahuje v ý z n a m n é m n o ž s t v í b e t a - k a r o t e n u a je velmi
chutná.
Ještě
taková
„maličkost".
Podle
p r o krevní skupiny „ A " a „ A B " .
teorie
krevních
skupin
není
mango
vhodné
M á m smůlu - p ř e s t o ž e j s e m „ á č k o " , miluji m a n g o
(ale n e m u s í m h o p o c h o p i t e l n ě mít z a k a ž d o u c e n u ani nijak č a s t o ) . N a d r u h é s t r a n ě j e
t o dost m o ž n á logické, p r o t o ž e lidé skupiny „ A " jsou sice p o d s t a t o u v e g e t a r i á n i , ale
u r č i t ě ne obyvatelé t r o p ů . A ve své stravě p l n é z e l e n i n y a o v o c e mají p ř i r o z e n é h o betak a r o t e n u d o s t a t e k . Neslyšel j s e m o t o m , že by n ě k d o byl alergický na m a n g o . To by
m o h l a být j e h o v ý h o d a .
MELOUNY
a
DÝNĚ
(ev. t y k v e - p o z o r , je to v l a s t n ě z e l e n i n a ! )
J e d n á se o p ř í b u z n é druhy, vyznačující se vysokým o b s a h e m vody a v ní r o z p u š t ě n ý c h
j e d n o d u c h ý c h c u k r ů . O s t a t n í látky jsou s t o p o v é . P ř e s t o . . . a l e o t o m později. Z á k l a d n í
p o u ž i t í m á v Č e c h á c h tzv. v o d n í m e l o u n , tedy t e n , který každý c h á p e j a k o „ m e l o u n " .
J e h o z á k l a d n í vlastností j e m o č o p u d n o s t .
Používá se proto
spíše j a k o o d v o d ň o v a c í
n e b o r e d u k č n í kůra. Tykve a d ý n ě obsahují j i s t o u specifickou látku,
tacin,
k t e r á m ů ž e vyvolat
alergii.
Ta však n e n í
obsažena v
zvanou cucurbi-
dýhových k o m p o t e c h .
D ý ň o v á s e m í n k a jsou v ý b o r n ý m zdrojem zinku ( a l e s p o ň n a p a p í ř e ) .
Musí se ovšem
sušit n e b o pražit (pak se č a s t o solí j a k o oříšky). Obsahují t a k é hojnost v l á k n i n y a t u k ů ,
a t a k n e n í n e o b v y k l é vidět t a t o s e m í n k a plesnivá n e b o žluklá ( n e b o obojí). N e m y s l í m ,
ž e b y c h v á m m o h l s č i s t ý m s v ě d o m í m d o p o r u č i t d ý ň o v á s e m í n k a j a k o zdroj zinku p r o
děti. U nás na t r h u u r č i t ě n e . V p r o d e j n á c h R e f o r m h a u s v N ě m e c k u a R a k o u s k u najde¬
te v a k u o v ě b a l e n á d ý ň o v á
s e m í n k a nejvyšší
109
kvality.
Na trhu j s o u o b č a s - ale za opravdu „ h ř í š n é p e n í z e " , d o s t u p n é i následující
m i m o ř á d n ě „ e x o t i c k é " druhy j i ž n é h o o v o c e - p r o t o j e n velmi s t r u č n ě :
ANONA
-
CIRIMOJA
P o c h á z í z h o r s k ý c h t r o p i c k ý c h oblastí, r o s t l i n a se j m e n u j e l á h e v n í k . Obsahuje tradič¬
ně v i t a m i n y v č e t n ě v i t a m i n u C a m i n e r á l y , p ř e d e v š í m draslík, ale t a k é h o j n o s t roz¬
p u s t n é vlákniny, z v a n é p e k t i n . T o j e p ř í z n i v é . K o n z u m u j e s e v ě t š i n o u čerstvá.
FÍKY
ČERSTVÉ,
SUŠENÉ
IKANDOVANÉ
F í k y j s o u o v o c e m v e l m i b o h a t ý m n a cukry. Obsahují t a k é v i t a m i n y B ]
draslík, v á p n í k , fosfor a ž e l e z o .
a beta-karoten,
Č e r s t v é j s o u v e l m i c h u t n é , byť p r o S t ř e d o e v r o p a n a
dost n e z v y k l é , p ů s o b í svíravě. J s o u e n e r g e t i c k y v e l m i h o d n o t n é a mají p o m ě r n ě vyso¬
k ý g l y k e m i c k ý i n d e x . N e n í v h o d n é j i c h sníst m n o h o n a j e d n o u . Č e r s t v é p l o d y s e u nás
t é m ě ř n e d o s t a n o u , n a o p a k s u š e n é „ k a n d o v a n é " b ě ž n ě - jejich k o n z u m a c i v e „ v ě t š í m
než m a l é m " m n o ž s t v í však n e d o p o r u č u j i .
z n á m é j a k o b o h a t ý zdroj
vlákniny,
Příliš c u k r ů .
a p r o t o se s u š e n é
K r o m ě t o h o však j s o u fíky
n e p r o s l a z o v a n é používají do
potravinových doplňků, účinkujících jako „rostlinné projímadlo".
DATLE
SUŠENÉ
P o d o b n ý „ p ř í p a d " j a k o fíky, s t í m r o z d í l e m , že mají o d l i š n o u chuť a m é n ě vlákniny.
V S e v e r n í Africe se pojídají čerstvé j a k o d e z e r t . U n á s j s o u d o s t u p n é s u š e n é , t r a d i č n í
j e jejich n a b í d k a n a v á n o č n í svátky. J e m o ž n é j e p o u ž í t m í s t o h r o z i n e k d o p e č i v a . . .
GRANÁTOVÉ
JABLKO
R o s t l i n a s e j m e n u j e m a r h a n í k . J e h o složení s e nijak neliší o d o s t a t n í h o d u ž n a t é h o
o v o c e n e c i t r u s o v é h o t y p u , v č e t n ě vlákniny. J e h o ú č i n e k j e dost svíravý.
KARAMBOLA
C h u ť o v ě skvělé o v o c e , k o n z u m u j e s e čerstvé, h o d n ě p ř i p o m í n á j a h o d y . N e m á m před¬
stavu, z d a h r o z í riziko alergie p o d o b n ě j a k o v p ř í p a d ě j a h o d n e b o kiwi.
KVAJAKA
P o c h á z í z Brazílie. C h u t í p ř i p o m í n á h r u š k u n e b o fík. J e ž l u t á , d u ž n i n a obsahuje h o d n ě
s e m í n e k p o d o b n ě j a k o g r a n á t o v é j a b l k o . Vyniká o v š e m velmi v y s o k ý m o b s a h e m vita¬
minů C a beta-karotenu.
LIČI
P o c h á z í z Asie, k d e je v e l m i o b l í b e n é .
M u s í m k o n s t a t o v a t , že je s k u t e č n ě vynikající.
M a l ý p l o d m á k o ž o v i t o u slupku, k t e r o u j e t ř e b a o d s t r a n i t . P l o d m á p o m ě r n ě velkou
p e c i č k u , d u ž n i n a j e bílá a velmi c h u t n á . D o p o r u č u j i . P o k u d m á t e h o d n ě p e n ě z .
MUČENKY
J i n ý m n á z v e m passiflora n e b o m a r a c u j a (čti m a r a k u c h a ) .
Uvnitř plodu je především
h o j n o s t s e m í n e k o b a l e n ý c h „ r o s o l o v i t o u " d u ž n i n o u . J e světle ž l u t á a ž n a z e l e n a l á , při¬
p o m í n á a n a n a s c h u t í , ale s l o ž e n í m spíše g r a n á t o v é j a b l k o .
PAPÁJA
V celku d o s t u p n é o v o c e , které si m n o h o lidí p l e t e buď s a v o k á d e m , n e b o n a o p a k
110
s m a n g e m . R o s t e v a m e r i c k ý c h t r o p e c h a je p o d o b n é m e l o u n u ( d ý n i ) . Obsahuje napří¬
klad i z i n e k (ale v s e m í n k á c h , k t e r é se m o c jíst n e d a j í ) . Vyniká o b s a h e m j e d n o h o
velmi z a j í m a v é h o r o s t l i n n é h o e n z y m u , n a z ý v a n é h o p o o v o c i - p a p a i n . P r á v ě t e n t o
e n z y m p o m á h á trávit bílkoviny, papája by se t e d y m o h l a jíst v p ř í p a d ě , že p ř e d c h o z í
p o k r m obsahuje hojnost m a s a a v y m á t e n e d o s t a t e č n o u s c h o p n o s t h o trávit.
RAMBUTAN
Říká se mu t é ž „ v l a s a t é " liči. Skvělé o v o c e !
TOMEL
Z n á m ě j š í spíš p o d n á z v e m c h u r m a n e b o kaki. Vyniká o b s a h e m v á p n í k u , ale s o u č a s n ě
t a k é a ž 4 0 % o b s a h e m c u k r ů ! M á t e d y p o m ě r n ě vysoký g l y k e m i c k ý i n d e x . P ů s o b í pře¬
devším
svíravě.
„Zlatý hřeb" musí být na závěr, tak tedy - seznamte se:
CITRUSOVÉ OVOCE
Tyto č e t n é d r u h y o v o c e j s e m s i n e c h a l n a závěr z c e l a z á m ě r n ě . D ů v o d e m j e jejich pro¬
t ě ž o v á n í j a k o z d r a v é h o o v o c e a z á k l a d n í h o zdroje v i t a m i n u C . O b á v á m se, ž e s e j e d n á
o n e d o r o z u m ě n í , p r o t o ž e to m ů ž e být t a k é zdroj alergie. J d e to tak d a l e k o , že dokon¬
c e n ě k t e ř í a u t o ř i varují t ě h o t n é ženy, aby o d č t v r t é h o m ě s í c e t ě h o t e n s t v í n e k o n z u m o ¬
valy c i t r u s o v é plody,
p r o t o ž e riskují a t o p i c k ý e k z é m u svých o č e k á v a n ý c h r a t o l e s t í .
J a k á k o l i v osvětová t v r z e n í , ž e j s o u t o v y d a t n é zdroje n u t n é h o v i t a m i n u C , b l e d n o u při
v ě d e c k é m zjištění, že t o t i ž zvýšený příjem t o h o t o v i t a m i n u (a to v j a k é k o l i v p o d o b ě )
m ů ž e z p ů s o b i t p a r a d o x n í c h o r o b n ý stav, z v a n ý „ k u r d ě j e " , u n o v o r o z e n c e . R o z u m m i
zůstal s t á t . . . t o b y t o t i ž z n a m e n a l o : č í m h ů ř e p r o m a t k u , t í m l é p e p r o n o v o r o z e n c e .
N e c h á p u . M á m s e stále c o u č i t .
J e n o m ž e - j e d n o t l i v é d r u h y c i t r u s o v é h o o v o c e se od sebe liší velmi v ý r a z n ě . Kon¬
k r é t n ě p o m e r a n č e nejsou p o d l e t e o r i e k r e v n í c h s k u p i n v p o d s t a t ě v h o d n é p r o ž á d n o u
ze s k u p i n , k d e ž t o grapefruity n a o p a k vyhovují v š e m a vysloveně p ř í z n i v ě p ů s o b í na
j e d i n c e k r e v n í s k u p i n y „A". T o j a k o „ á č k o " beru. P r á v ě c i t r u s o v é p l o d y dělají velké
p r o b l é m y , p r o t o ž e se používají v p o d s t a t ě již n a p r o s t o g l o b á l n ě , p ř e d e v š í m k p ř í p r a v ě
o v o c n ý c h d ž u s ů . P ř e d b ě h n u , když z k o n s t a t u j i , že u n á s p o u ž í v a n é p o m e r a n č o v é a gra¬
pefruitové „ d ž u s y " j s o u na h o n y v z d á l e n y od č e r s t v ý c h šťáv tak, j a k je z v y k e m je při¬
pravovat v U S A a n y n í i v z á p a d n í E v r o p ě . S p u s o u p l n o u slin v z p o m í n á m na skvělé
( i když r e l a t i v n ě d r a h é ) čerstvě l i s o v a n é o v o c n é džusy, j e j i c h ž specifické směsi j s e m
si d o p ř á v a l při n á v š t ě v ě P a ř í ž e . O t o m , j a k skvělý je čerstvý p o m e r a n č o v ý d ž u s v ame¬
r i c k é m h o t e l u ani n e m l u v ě . M y v č e s k ý c h z e m í c h m u s í m e vzít z a vděk d o v á ž e n ý m i
p o m e r a n č i m n o h d y v e l m i p o d ř a d n é kvality, stejně j a k o s i n e c h á m e vnutit levné ovoc¬
n é džusy, k t e r é viděly p ů v o d n í o v o c e j e n „ z r y c h l í k u " , p r o t o ž e j s o u v y r o b e n y zředě¬
n í m vylisované o v o c n é v l á k n i n y v o d o u .
Kdybych m o h l , zakázal bych to. Je to totiž
očividný p o d v o d n a s p o t ř e b i t e l i .
B o h u ž e l , většina k o n z u m e n t ů t o a k c e p t u j e , p r o t o ž e
je mu to p o h ř í c h u j e d n o . N e b u d u tedy bojovat za ty, kteří m n e o to nežádají a t í m
m é n ě b y stáli o t a k o v o u p o m o c . K o m u n e n í rady, t o m u n e n í p o m o c i . P ř i t o m p o m o c
je
snadná.
N e v í m , k d e začít. Snad t í m , ž e b u d u p o p i s o v a t p o m e r a n č e , kumkváty, m a n d a r i n k y ,
c i t r ó n y a grapefruity a limetky. Velký rozdíl v e n e r g e t i c k é h o d n o t ě stejně j a k o v obsa­
hu bílkovin a tuků však m e z i n i m i n e n í . Co se týče o s t a t n í c h živin a o c h r a n n ý c h látek,
jedině
pomeranče
vynikají
vyšším
obsahem
železa
a
citróny
zase
obsahem
mědi.
Ž á d n ý z v i t a m i n ů nestojí za z m í n k u s výjimkou - j a k jistě d o b ř e tušíte - v i t a m i n u C.
T e n je o v š e m u všech d r u h ů skoro stejný a pohybuje se v r o z m e z í od 30 do 50 mg na
100 g j e d l é h o p o d í l u . V ý z n a m n é jsou bioflavonoidy j a k o o c h r á n c i v i t a m i n u C a „ s p o ­
l u p a c h a t e l é " p ř í z n i v ý c h efektů.
D ů l e ž i t ý je o b s a h specifické vlákniny,
Ž á d n é citrusové p l o d y n a o p a k nejsou v h o d n é p r o
totiž pektinu.
osoby s p o d r á ž d ě n ý m
žaludkem
n e b o z á n ě t e m ž a l u d e č n í sliznice. K r o m ě t o h o citrusové p l o d y vyvolávají slinění a t a k é
zhoršují stav při z á n ě t e c h h o r n í c h cest d ý c h a c í c h , p r o t o ž e zvýší z a h l e n ě n í .
Možnou
výjimkou je grapefruit. T e n se od o s t a t n í c h citrusů odlišuje t a k é o b s a h e m u r č i t ý c h spe­
cifických látek,
k t e r ý m i j s o u k o n k r é t n ě kyseliny kávová a skořicová a zvláštní d r u h y
sterolů, p ř e d e v š í m s t i g m a s t e r o l a b e t a - s i t o s t e r o l . To j s o u látky p ř í b u z n é s t e r o i d n í m
lidským h o r m o n ů m (počínaje a d r e n a l i n e m a k o n č e p o h l a v n í m i h o r m o n y ) . P r o t o n e n í
nic n e l o g i c k é h o na jejich p o u ž i t í - n a p ř í k l a d spolu s a n a n a s e m (netrpíte-li z r o v n a
z á n ě t e m žaludku n e b o střev)
a melounem k „očistným" nebo redukčním dietám.
Nejde o t o , že by tyto d r u h y o v o c e u m ě l y „ s p a l o v a t " n a d b y t e č n ý tuk, j d e o t o , že p o d ­
p o ř í p ř e m ě n u látek,
vyloučí vznikající j e d o v a t é z p l o d i n y díky zvýšené tvorbě m o č e . . .
a co víc si vlastně přát, p o k u d by to n e m ě l být „ z á z r a k " ?
112
KAPITOLA 7
TUKY -
nepřítel lidstva,
postrach
sportovců
(aneb máslo, margarín, sádlo, špek, olej nebo nic?)
Tuky?
Život
Hrůza,
ani
ani pro
vidět! Nepatří do
zdraví nutné,
stravě malých
dětí?
je
Neomezujte je,
strany,
leč zcela
lesterolu
a předčasně tloustnou! A
margaríny,
ny,
je
zdravé a
opačný:
zdevastovaný
ničím
jsou
vy
a
olej,
nenahraditelné.
protože
energie.
nutné pro
vývoj
tuků
dospělí -
Pohled
mozku
dětem,
nejezte
a
teď se
tom
a
žláz!
Jiný
to
nejsou pro
strany:
tuky
Pohled
mají zvýšenou
trans-mastných
v
nemocí,
z jiné
máslo, je
NEobsahují cholesterol!
plný jedovatých
Tak,
způsobují řadu
zbytečná
omezujte podávání
mají méně energie
to
výživy,
to jen
z
hladinu
samý
názor:
nejezte
kyselin!
Jezte
ve
téže
cho­
cholesterol!
margarí­
máslo,
je
vyznejte.
Z d á s e v á m , ž e n ě c o n e n í v p o ř á d k u , k d y ž k a ž d ý tvrdí n ě c o j i n é h o ? Nikoliv, j e t o
j e n u k á z k a t r a d i č n í c h d i a m e t r á l n ě s e lišících d o p o r u č e n í . J e t o d e m o n s t r a c e t o h o , j a k
„ m y j e š t ě vlastně n e v í m e " .
J s o u ž i v o č i š n é tuky, m e z i n i m i m á s l o , s k u t e č n ě o n ě m i zabijáky, k t e ř í n e j e n způso¬
bují o b e z i t u , ale p ř e d e v š í m z n á s dělají s k l e r o t i c k é , p ř e d č a s n ě z e s t á r l é osoby, n e b o
oběti infarktů? Skutečně j e r o z u m n é k o n z u m o v a t m i n i m u m tuků, n e b o j e n u t n é p o u z e
o m e z i t jejich celkový příjem t í m , ž e n e b u d e m e jíst p o k u d m o ž n o ž á d n é v o l n é živo¬
č i š n é t u k y ? T o b y asi m o h l o být vcelku přijatelné ř e š e n í . A L E . . .
Ř e k n ě t e „ T U K " p ř e d k u l t u r i s t o u a zježí se mu vlasy h r ů z o u . Ř e k n ě t e ž l o u t k o v ý věne¬
ček a kafíčko se š l e h a č k o u p ř e d k t e r o u k o l i v ž e n o u a s o u č a s n ě se jí s e b ě h n o u sliny
a vyrazí p o t h r ů z y z n a d v á h y . P ř e s t o j s o u c u k r á r n y doslova „ n a r v a n é " . N a b í d n ě t e „křu¬
p a v o u " slaninu a stejně p r o p e č e n o u kůžičku z k a c h n y a p i v e č k o k t e r é m u k o l i v z m u ž ů
a všímejte si j e h o r o z z á ř e n ý c h očí. Ž á d n ý „ o b č a s " n e o d o l á . P o n e c h e j m e s t r a n o u fakt, že
n e l z e p o p ř í t , že t o u h a a „ m l s n o s t " víc n e ž n e v k u s n ě často p ř e m o h o u obavy. Jistěže, je
to t a k é vžitý stravovací zvyk, p ů s o b í c í n e m i l o s r d n ě a b e z o h l e d u na m o ž n é následky.
T u k o v š e m n e n í p o u h o u n e f u n k č n í n e b o d o k o n c e v ý h r a d n ě r i z i k o v o u ž i v i n o u , stej¬
n ě t a k j a k o v e specifických p ř í p a d e c h n e n í j e d n o d u c h ý c u k r j e n „ p r á z d n o u k a l o r i í " .
Jisté d r u h y t u k u zůstávají n u t n o u a n e d í l n o u s o u č á s t í stravy h n e d z n ě k o l i k a d ů v o d ů :
- dodává
v
malém
objemu
dostatek
e n e r g i e především pro
vydávají;
- d o d á v á p o k r m ů m p l n o u „chuť a k o n s i s t e n c i , , někdy je
I
dokonce
nutný
„z
technologických
113
důvodů";
ty,
kdo
mnoho
energie
- dodává
a
naprosto
k životu je
nezbytné
mastné
nezbytně potřebuje
kyseliny
(EMK,
viz,
-
ty,
které si
organismus
neumí vyrobit
dále);
- E M K j s o u n u t n o u p o d m í n k o u vývoje dítěte i d o b r é h o zdraví d o s p ě l é h o člověka;
- d o k o n c e je n u t n é i m a l é m n o ž s t v í c h o l e s t e r o l u , p r o t o ž e tvoří základ tvorby všech
steroidních
v
hormonů
potravinách
-
živočišného
cholesterol je
obsažen
především,
nebo
skoro
výhradně,
původu.
M o d e r n í dietologie p ř e d n ě k o l i k a lety vyrazila do t v r d é h o boje s n a d m ě r n o u kon¬
zumací
tuku,
především
živočišného
původu,
a neváhala prohlásit cholesterol
za
„ v r a h a " . To se stalo m o t i v e m p r o f o r m u l a c i specifických diet, obsahujících s k u t e č n ě
jen m i n i m u m tuku, přibližně mezi
10-15 % c e l k o v é h o e n e r g e t i c k é h o příjmu. J e d n o u
z n i c h byl d i e t n í r e ž i m dr. Pritikina. O p a k e m je d o p o r u č e n í většiny kolegů, p r o n ě ž se
tuky v c e l k o v é m e n e r g e t i c k é m příjmu staly h r o z b o u , t a k ž e d o p o r u č u j í p o t r a v i n y „ n í z k o t u č n é " , v důsledku č e h o ž však n u t n ě s t o u p á k o n z u m a c e p o t r a v i n s vysokým obsa¬
h e m s a c h a r i d ů až k h o d n o t ě 7 5 - 8 0 % c e l k o v é h o příjmu energie. J i n ý m e x t r é m e m byla
r e d u k č n í dieta dr. Atkinsona,
sestávající z p ř e v a h y bílkovin a tuků s r a d i k á l n í m ome¬
z e n í m příjmu veškerých cukrů. T a t o d i e t a se sice j e š t ě n ě k d y používá,
příčinou
řady p r o b l é m ů ,
především vzestupu
hladiny
cholesterolu
ale údajně je
a vyššího
rizika
infarktů.
T e n d e n c e k r a d i k á l n í m u o m e z e n í příjmu t u k ů n e u s t á l e převažují, byl vyhlášen boj
p r a v i d e l n é k o n z u m a c i slepicích vajec (viz d o p o r u č e n í - j e z t e m a x i m á l n ě dvě až tři
vejce t ý d n ě ) ,
v e p ř o v é m u m a s u (nejezte b ů č e k )
a v o l n ý m ž i v o č i š n ý m t u k ů m (nejezte
slaninu, špek a sádlo a t u č n é u z e n i n y ) . Jaký je reálný d o p a d t ě c h t o d o p o r u č e n í v praxi,
j a k é j s o u n o v é názory
„ r e v o l u č n í c h " kolegů?
Z d á se, že osvěta, p r e z e n t o v a n á n a p ř í k l a d i v p o p u l á r n í c h s d ě l o v a c í c h p r o s t ř e d c í c h
a d o k o n c e i formulací r e c e p t u r ,
knihách,
zveřejňovaných jak v časopisech tak v kuchařských
se v praxi n e s e t k á v á s p a t ř i č n o u o d e z v o u .
s v ý r a z n ě s n í ž e n ý m o b s a h e m t u k u příliš „nezabírají",
R e c e p t y na p ř í p r a v u p o k r m ů
snaží se j i c h d r ž e t p o u z e m l a d é
dívky t o u ž í c í r e d u k o v a t n a d v á h u , k t e r o u p o h ř í c h u často ani nemají. Strava s v ý r a z n ý m
o m e z e n í m tuku se totiž v o č í c h široké veřejnosti r o v n á „ d i e t ě " , to z n a m e n á n ě č e m u ,
co o m e z u j e jejich svobodu a co je u r č e n o k léčbě n e m o c í . N i k d o je n e c h á p e j a k o pre¬
venci p r o b l é m ů s k r e v n í m o b ě h e m , sklerózou, i n f a r k t e m či m o z k o v o u mrtvicí. Něk¬
t e r é p o p u l á r n í o s o b n o s t i se nechávají slyšet, že „ t a k o v é diety b e r o u člověku p o t ě š e n í
z jídla, c o ž se j a k s i „ n e n o s í " , o n i si dopřávají t o , na co mají chuť, p r o t o ž e tělo si o to
„samo řekne".
M á l o k d o s i p ř i p u s t í , ž e j e h o s o u č a s n é n e b o b u d o u c í p r o b l é m y mají
souvislost s d l o u h o d o b ě n e v h o d n o u výživou.
T r a g i k o m i c k é , ale p ř i t o m v k o n t e x t u s výše u v e d e n ý m logické j e , že převažující čte¬
n á ř s k o u obcí většiny p o p u l á r n í c h a b u l v á r n í c h časopisů, p r e z e n t u j í c í c h t a k o v á t o silác¬
ká vyjádření, j s o u ženy.
Ty jsou t e d y p o d t l a k e m zcela o p a č n ý c h p ř í s t u p ů k výživě.
P o d o b n ě i opět v y d á v a n é k u c h a ř s k é k n i h y inzerují „ t r a d i č n í r e c e p t y " , které jsou v pří¬
114
m é m r o z p o r u i s t ě m i n e j t o l e r a n t n ě j š í m i výživovými d o p o r u č e n í m i . Snad se nyní, kdy
se prezentují p r o b l é m y s r i z i k e m k o n z u m a c e h o v ě z í h o m a s a a i n f o r m a c e o p o u ž i t í
rizikových stimulujících látek při c h o v u prasat,
zda s e
musí
omezit maso,
zda nestačí jen
s p o t ř e b a m a s a o m e z í . J d e však o t o ,
omezit nevhodné potraviny
obsahující
m n o h o t u k u ? ! Tušíte dobře, že to je j e d i n ě správné řešení.
Nuže tedy?
P r a v d o u je,
že tuky byly, j s o u a i n a d á l e b u d o u obvyklou a p ř e d e v š í m zcela n u t n o u
součástí lidské výživy. J d e p o u z e o t o ,
v j a k é formě a v j a k é m c e l k o v é m m n o ž s t v í .
Přes veškeré úsilí n ě k t e r ý c h snaživých výrobců n e l z e p ř e d p o k l á d a t , ž e tuky j a k o j e d n a
z v ý z n a m n ý c h součástí r e c e p t u r velké řady m a s o v ě k o n z u m o v a n ý c h p o t r a v i n zcela
z r e c e p t u r zmizí a že b u d o u n a h r a z e n y d o s u d velmi d r a h ý m i s p e c i á l n í m i n á h r a ž k a m i .
Výzkum stále h l e d á o p t i m á l n í ř e š e n í .
M o t i v e m je n e p o p i r a t e l n á souvislost stoupající
k o n z u m a c e tuků v d ů s l e d k u zvyšující se n a b í d k y p o t r a v i n ž i v o č i š n é h o p ů v o d u ,
„slad­
kostí", p l n o t u č n ý c h m l é č n ý c h výrobků a t u k o v é h o pečiva se zhoršujícím se zdravot­
n í m stavem p o p u l a c e . J e t o d ů s l e d e k p ř e c h o d u z p ů v o d n í c h p ř i r o z e n ý c h p o t r a v i n o ­
vých
zdrojů
(minimálně průmyslově
zpracovaných)
kvalitních,
zdraví p r o s p ě š n ý c h
tuků.
Řešení?
P r o většinu m ý c h kolegů nic j e d n o d u š š í h o !
Musíte konzumovat:
netučné mléčné produkty,
libové m a s o ,
d r ů b e ž bez k ů ž e ,
mar­
garíny, z e l e n i n u , o v o c e , c e l o z r n n é výrobky.
Nesmíte konzumovat:
tukové pečivo,
„máslové"
sušenky,
dezerty v y r o b e n é
s použi­
t í m z t u ž e n ý c h tuků n e b o másla, s m a ž e n é h r a n o l k y a b r a m b o r o v é lupínky, m á s l o , tabu
je p r o vás t u č n é m a s o a u z e n i n y a jakýkoliv volný živočišný tuk (pro t e p e l n o u přípra¬
vu p o k r m ů ) .
T í m jste p r o své zdraví u d ě l a l i m a x i m u m .
To
vše
naneštěstí je
pouze
„polopravda".
P o n e c h e j m e n a chvíli s t r a n o u složitý p r o b l é m , k t e r ý m j e s k u t e č n é o p t i m á l n í m n o ž ­
ství t u k ů ve stravě,
stejně j a k o vyjmenovávání i d e á l n í c h p ř í r o d n í c h zdrojů,
a pokus­
me se přispět k řešení sporu „ M Á S L O n e b o M A R G A R Í N " , který lze c h á p a t j a k o „boj
p ř í r o d y s m o d e r n í m p o t r a v i n á ř s k ý m p r ů m y s l e m " , nikoliv j a k o snahu o o p t i m á l n í řeše­
ní. N i c m é n ě , využít se t o h o dá - v náš p r o s p ě c h !
O m e z t e k o n z u m a c i ž i v o č i š n ý c h , tzv. s a t u r o v a n ý c h tuků, radí o d b o r n í c i n a v ý ž i v u
T o h o šikovně využívají výrobci m a r g a r í n ů r e k l a m n í k a m p a n í „ m a r g a r í n y - zdraví p r o
srdce".
Opírají se p ř i t o m o k o n s t a t o v á n í , že m a r g a r í n y obsahují nejen m é n ě energie
( p ř e d e v š í m je-li to tzv.
halvarin,
který
má p o u z e
115
50
%
energie stejného m n o ž s t v í
másla)
než volné tuky a oleje,
e s e n c i á l n í c h m a s t n ý c h kyselin.
obcházejí fakt,
ale t a k é v ý z n a m n ě vyšší podíl p o z i t i v n ě p ů s o b í c í c h
K r o m ě t o h o neobsahují c h o l e s t e r o l . T a k t n ě p ř i t o m
že m a r g a r í n je v p o d s t a t ě „ z d e v a s t o v a n ý " r o s t l i n n ý olej,
ztratil většinu p ř í z n i v ý c h vlastností p ů v o d n í suroviny.
který ěasto
Z á m ě r n ě t a k é opomíjejí další
p r o b l é m , t o t i ž že výroba m a r g a r í n ů a z t u ž e n ý c h t u k ů vede ke tvorbě ( z n a č n ě riziko­
vých) t r a n s m a s t n ý c h kyselin ( T M K ) . S o h l e d e m na t o , že výrobci m a r g a r í n ů se t í m t o
k o n s t a t o v á n í m b u d o u cítit do jisté míry n e p r á v e m n a p a d e n i , později p r o b l é m vysvět¬
lím.
MARGARÍNY
P ů v o d n ě měly m a r g a r í n y n a h r a d i t m á s l o , j e h o ž p r o d u k c e se v p r ů b ě h u v á l e č n ý c h let
z n a č n ě snížila. Vyráběly se z h o v ě z í h o loje, do k t e r é h o se v m í c h á v a l a s m e t a n a . Neby¬
ly ani chuťově d o b r é , a n i zdravé, ale to se t e h d y n e v ě d ě l o , k r o m ě t o h o ú č e l světil pro¬
středky. Později se začaly vyrábět tzv. z t u ž e n é p o k r m o v é tuky, stále se stejným moti¬
v e m , t o t i ž j a k o n á h r a d a d r a h é h o másla, nikoliv j a k o p o t r a v i n a p r o s p ě š n á zdraví. Vyrá¬
bějí se d o d n e s , p r o t o ž e mají t r o c h u j i n é t e c h n o l o g i c k é vlastnosti, jsou-li p o u ž i t y při
k u c h y ň s k é ú p r a v ě p o k r m ů , n e ž m á s l o , což s e řadě výrobců „ h o d í " . T y t o z t u ž e n é tuky
n a c h á z e j í u p l a t n ě n í t ř e b a ve velkovýrobě pečiva a c u k r á ř s k ý c h výrobků,
stejně č a s t o
však t a k é v d o m á c n o s t e c h při p ř í p r a v ě o b d o b n ý c h p o k r m ů . P o s t u p ů výroby z t u ž e n ý c h
tuků a m a r g a r í n ů je několik, p ř i č e m ž p r i n c i p i á l n ě se j e d n á o směsi oleje, z t u ž e n é h o
oleje,
h o v ě z í h o loje,
rybího tuku
a nejnověji t a k é k o k o s o v é h o
a p a l m o v é h o tuku.
O b r o v s k á p r o d u k c e m a r g a r í n ů je d ů s l e d k e m faktu, že tuky t é m ě ř nikdy n e l z e z tech¬
n o l o g i e výroby p o t r a v i n zcela vyloučit, p r o t o ž e dodávají správnou „ t e x t u r u " a nezbyt¬
né chuťové vlastnosti.
M o d e r n í , tzv. p o m a z á n k o v é m a r g a r í n y a m a r g a r í n y se s n í ž e n ý m o b s a h e m energie,
v n i c h ž je „ z a m i x o v á n " vyšší p o d í l vody n e b o d o k o n c e r ů z n é d r u h y vlákniny, případ¬
ně t a k é s k u t e č n ě p ř í z n i v ě p ů s o b í c í b a k t e r i á l n í kultury ( p r o - b i o - h a l v a r i n y ) , j s o u vyrá¬
běny
téměř
sestávající ze
výhradně
z
rostlinných
s m e t a n o v é h o zákysu
olejů.
a mléčné
Výjimkou j s o u
syrovátky,
„pomazánková
másla",
která tudíž neobsahují olej.
Z a t o se vyznačují m é n ě n e ž p o l o v i č n í m o b s a h e m e n e r g i e v p o r o v n á n í s v ě t š i n o u kla¬
sických z t u ž e n ý c h tuků a másla.
Většina m a r g a r í n ů se „ c h l u b í " n u l o v ý m c h o l e s t e r o l e m a n a o p a k z d ů r a z ň u j e zvýše¬
ný o b s a h v i t a m i n ů j a k o b e t a - k a r o t e n a v i t a m i n E, které s o u č a s n ě slouží j a k o p ř í r o d n í
barvivo
a
antioxidant,
čili p r o s t ř e d e k p r o t i ž l u k n u t í .
K negativním prvkům
však
v t o m t o p ř í p a d ě p a t ř í přídavek n ě k t e r ý c h c h e m i c k ý c h stabilizačních a k o n z e r v a č n í c h
látek. N e t v r d í m , že je t o m u n u t n ě u všech m a r g a r í n ů .
Velmi z á v a ž n ý m p r o b l é m e m v souvislosti s n e d o k o n a l e t e c h n o l o g i c k y v y r o b e n ý m i
m a r g a r í n y však byly (a v p ř í p a d ě n ě k t e r ý c h výrobků stále ještě j s o u ) z d r a v o t n ě nepříz¬
nivě p ů s o b í c í látky, vznikající v p r ů b ě h u výroby - tzv. t r a n s m a s t n é kyseliny ( T M K ) .
116
Trans m a s t n é kyseliny - planý p o p l a c h ?
T M K j s o u m a s t n é kyseliny ( o b e c n ě m a s t n é kyseliny tvoří v ý z n a m n o u část m o l e k u l y
t u k ů ) v p o d s t a t ě c h e m i c k y t o t o ž n é s b ě ž n ý m i (příznivě p ů s o b í c í m i ) „ c i s " m a s t n ý m i
k y s e l i n a m i . Od „ c i s " formy se liší p o u z e „ p r o s t o r o v ý m o t o č e n í m " části jejich mole¬
kuly. P ů v o d n ě ( a n e n í t o m u příliš d á v n o ) s e T M K n e p o v a ž o v a l y z a r i z i k o v é , p r o t o ž e
se přišlo na t o , že „ t r a n s " f o r m y j s o u p ř i r o z e n ě o b s a ž e n y v t u c í c h t k á n í č l o v ě k a a živo¬
č i c h ů - o v š e m p o u z e v m n o ž s t v í o k o l o 2-5 %. P r o b l é m však j e , že v p r ů b ě h u proce¬
s u z t u ž o v á n í olejů p ů v o d n í m i n e d o k o n a l ý m i t e c h n o l o g i e m i v z n i k a l o m n o h e m větší
množství T M K , někdy d o k o n c e až 50 % celkového obsahu!
P ř e d n ě k o l i k a lety
s e objevily
vyšší k o n z u m a c e T M K .
studie,
poukazující na nepříznivý zdravotní
Stratil v p u b l i k a c i
„ A B C z d r a v é výživy"
T M K z h o r š u j í č i n n o s t p o h l a v n í soustavy, p o d p o r u j í rozvoj
vedou k tukovatění jater a k nervovým p o r u c h á m .
(1993)
vliv
uvádí,
že
obezity a aterosklerozy,
Po m e t a b o l i c k é s t r á n c e snižují
h l a d i n u o c h r a n n é h o H D L - c h o l e s t e r o l u a n a o p a k zvyšují n e p ř í z n i v ě p ů s o b í c í L D L
c h o l e s t e r o l . T y t o závěry vycházejí z p u b l i k a c í
z výsledků
(údajně n e s e r i ó z n í c h )
pocházející od prestižního britského
Wolfa z o s m d e s á t ý c h let a p ř e d e v š í m
Thomase z r o k u
studií
1981.
N e j n o v ě j š í závěry,
„Institute of F o o d Science and Technology"
( Ú s t a v p r o v ý ž i v o v o u v ě d u a t e c h n o l o g i i ) j s o u , p r a v d a , f o r m u l o v á n y m n o h e m opa¬
trněji a smířlivěji, k d y ž k o n s t a t u j í , že v p ř í p a d ě k o n z u m a c e „ n e p ř e h á n ě n é h o " množ¬
ství t r a n s m a s t n ý c h k y s e l i n , k t e r ý m j e ú d a j n ě asi 4-9 g r a m ů d e n n ě (to z n a m e n á asi
6 % c e l k o v ě s t r a v o u p ř i j a t é h o t u k u ) , ž á d n é r i z i k o n e h r o z í . M o h l i b y c h o m t e d y být
k l i d n í , k d y b y z d e n e b y l o o n o K D Y B Y , k t e r ý m j s o u n a š e n e m ě n í c í s e výživové zvy­
klosti:,
1. N a d m ě r n á k o n z u m a c e potravin s vysokým p o d í l e m z t u ž e n é h o tuku levného typu,
o b s a h u j í c í h o vysoký p o d í l T M K ( p ř e d e v š í m c u k r o v i n e k a t u k o v é h o p e č i v a ) .
2 . P o d vlivem r e k l a m y stoupající k o n z u m a c e l e v n ý c h m a r g a r í n ů a z t u ž e n ý c h t u k ů ,
k t e r é v n ě k t e r ý c h p ř í p a d e c h obsahují „ n e s n e s i t e l n ě " vysoký p o d í l T M K .
Jistě
je
podílu
zajímavé,
v
ných
kyselin
nými problémy
Ještě
v
to
totiž
kojenců
je
tkáních
(ostatně,
nehodí
které
to
být
nejsou
(nelze
a
příjem
vyloučit,
batolat
zjištění,
-
že
v
-
zatíženy
vyšší
řadě
konzumace
vysvětlení nárůstu
nadměrným
má
zemřely
na
spadem.
skladby
tohoto
Pravdou je,
117
jejich
cis-mastběž­
oběhová
že přímá
potravin
a
onemocnění,
měly
souvislost
nebyla
zdraví
-
ono
se
výrobcům).
TMKje podezírána
četnosti
zvýšením
příjmu
souvislost s již naprosto
Pravdou je,
vazeb
silným
projeví
ekzémem).
TMK.
jiných
nepříznivě
značně zvýší potřeba
tento faktor
které
obsah
krámu" především
možné
že
atopickým
jako
se
čehož se
osoby,
nadprůměrný
celé
TMK
důsledku
v
„do
Další zajímavost
by
nadměrný
mléce,
kojencem
zajímavější
tukových
potvrzena
že
mateřském
z provokace
onemocnění dokonce
že
v
tomto
astmatu.
i
v
Mohlo
lokalitách,
specifickém
případě
je
hlavním
antibiotik
vyvolávajícím faktorem
a
možná
i
některé
(předčasné)
druhy
podávání,
nebo
spíše
přímo
zneužití
očkování.
Obsah trans mastných kyselin v různých typech margarínů
P o k u d j s e m „vypustil p o p l a š n o u z p r á v u " , m u s í m uvést aktuální p o d r o b n o s t i o „stavu
margarínů v Č e c h á c h " .
Kuchyňské margaríny
zvýšený p o d í l
vyráběné
na zdraví
objevují t a k é i n f o r m a c e
v rozsahu 28-42
%.
v
ČR,
nebo
příznivě působící
opačné),
do
republiky
linolové
dovážené,
kyseliny
sice
(doufejme,
obsahují
protože
ale t a k é n e v h o d n ě vysoké m n o ž s t v í T M K ,
se
často
Tyto m a r g a r í n y se t u š í m většinou používají p r o p e č e n í pečiva
a zákusků, n e z ř í d k a však i v d o m á c n o s t e c h . N u t n o p o d o t k n o u t , že z a h r a n i č n í k u c h y ň ­
ské m a r g a r í n y s e o b s a h e m T M K o d t u z e m s k ý c h p r a k t i c k y neliší.
Speciálními
„halvariny"
margaríny jsou
s
obsahem
tuku
pouze
o b s a h v o d y však n u t í v ý r o b c e k p ř í d a v k ů m k o n z e r v a č n í c h látek.
40
Mezi
%.
Vysoký
nimi pozi­
tivně vyniká B E Č E L L I G H T ( H o l a n d s k o ) , u nás zatím n e d o s t u p n ý . Z „ b ě ž n ý c h "
halvarinů
se
na t r h u
objevují
holandské
T M K ! ) a L i n e o (obsahuje d o k o n c e 25
smyslu j e
(nebo
c e l ý c h 65
% T M K ! ) Toto jsou
byl) j i n ý
holandský
S u m m e r (pozor,
% TMK!).
tuk,
údaje
zvaný
z roku
obsahuje celých
17
%
Š p i č k o u v t o m n e j h o r š í m slova
TOPPER
1998-9,
Halvarine
za p ř í p a d n ý
(obsahuje
aktuální
stav
n e m o h u ručit.
Ještě
„ s p e c i á l n ě j š í m i " j s o u již j e d n o u
zmíněné
„Pro-BIO-margaríny",
obsahující
d o k o n c e i v l á k n i n u a b a k t e r i á l n í kultury (tzv. p r e - b i o t i k a a p r o - b i o t i k a ) . U nás zatím
n e d o s t u p n é , p r o t o ž e j s o u d r a h é a n i k d o b y šije m o ž n á n e k o u p i l .
Předběhnu,
asi 5
%
když.
TMK,
upozorním
aniž by
na
to
mělo
to,
že
obvyklé druhy
másla
obsahují zcela přirozeně
být na překážku jeho použití.
Celkově s h r n u t o ve většině v ČR d o s t u p n ý c h m a r g a r í n ů se obsah T M K pohybuje
v
rozmezí
však obsahuje
12,9-23,8
41,8
% a
%,
s
OMEGA
četnými
36,5
výjimkami již
%
TMK.
uvedenými.
Světlou
výjimku
Často používaný
představují
CERES
produkty
Van d e n Bergh - P T Z (Povltavské tukové závody) N e l a h o z e v e s , které vynikají až neu­
věřitelně nízkým o b s a h e m T M K , pohybujícím s e n a z a n e d b a t e l n ý c h h o d n o t á c h mezi
0,19
až 0,38
%!
(viz tabulka).
O
situaci
s o b s a h e m T M K výrobce P a l m a Bratislava
n e m á m ž á d n é informace.
T r a n s - m a s t n é k y s e l i n y „bubákují" z c e l a n e č e k a n ě
Logicky si nyní ř e k n e t e - b u d u p o u ž í v a t střídavě m á s l o a m a r g a r í n y z P T Z N e l a h o ­
zeves a t í m p r o b l é m vyřeším.
Správně!
P o u z e však v p ř í p a d ě , že si u v ě d o m í t e , že
T M K jsou v e v ý z n a m n é m m n o ž s t v í o b s a ž e n y v p r o d u k t e c h , v e kterých byste j e n e č e ­
kali - v s u š e n k á c h , p l n ě n ý c h č o k o l á d á c h , k r e k r e c h , s m a ž e n ý c h l u p í n c í c h , c u k r á ř s k ý c h
a tukových pekárenských produktech.
Pokud tedy konzumujete v ý z n a m n é množství
118
v ý r o b k ů , v y z n a č u j í c í c h se v y s o k ý m o b s a h e m tzv.
„skrytých" tuků, z nichž prakticky
vždy se j e d n á o z t u ž e n é tuky, p r o b l é m j s t e n e z v l á d l i .
Tabulka
název
2:
č.
Popis
výrobku
RÁMA
500
obsahu
TMK ve
výrobcích
PTZ Nelahozeves
charakteristika
%
TMK
pomazánková s příchutí másla
0,19
%
RAMA
klasická
0,16
%
P E R L A 250
k e l í m k o v á n í z k o t u č n á , p o u ž i t í „za s t u d e n a "
0,20
%
FLORA
o b d o b a Alfa P l u s , nejlepší p o m ě r n e n a s y c e n ý c h
0,27
%
k nasyceným MK, program K A R D I O
P E R L A tab.
vyšší o b s a h t u k u , p o u ž i t í „ n a v a ř e n í "
0,12
%
HERA
s o b s a h e m živ. t u k ů , p o u ž i t í „ n a p e č e n í "
0,16
%
PLANTA
100% t u k „ n a s m a ž e n í "
0,38
%
Pamatujte
Čím
si:
„tvrdší"je
zdravotně
margarín
rizikových
resp.
jakýkoliv
„ztužený
tuk",
tím
vyšší obsahuje
podíl
TMK.
Na z á k l a d ě u v e d e n ý c h fakt si t r o u f á m tvrdit, že n e j h o r š í m , po všech s t r á n k á c h p r o
zdraví r i z i k o v ý m o b d o b í m , j s o u d n y V á n o č n í c h svátků a N o v é h o r o k u .
Konzumace
všech t u k ů , m e z i n i m i ž se p e r e m á s l o se svou „ r o d n o u sestrou", p ř e d s t a v o v a n o u j i s t ý m
d r u h e m m a r g a r í n u , totiž v p o r o v n á n í s b ě ž n ý m i o b d o b í m i r o k u g e o m e t r i c k y vzroste.
Poznámka pod
čarou
aneb proč je
NĚKDY vhodnější sádlo
než,
máslo
S á d l o j e stále „ n a i n d e x u " aniž b y t o bylo nějak z á s a d n ě o d ů v o d n i t e l n é . T o p r o t o , ž e
obsahuje p o u z e č t v r t i n u m n o ž s t v í c h o l e s t e r o l u n e ž m á s l o a s o u č a s n ě j e odolnější p r o t i
vyšší t e p l o t ě , p o u ž í v á - l i se k p e č e n í a s m a ž e n í . P o k u d t e d y s m a ž i t , p a k na sádle.
MÁSLO
V U S A a K a n a d ě se výrazněji n e ž v E v r o p ě v p o s l e d n í c h l e t e c h „ p o d a ř i l o " snížit kon¬
z u m a c i m á s l a v e p r o s p ě c h s p o t ř e b y m a r g a r í n ů . A n i ž b y ( n a n e š t ě s t í ) v ý z n a m n ě klesla
c e l k o v á s p o t ř e b a t u k ů . V d ů s l e d k u t o h o s t o u p l y zisky p r o d u c e n t ů olejů a m a r g a r í n ů
n a ú k o r zisku v ý r o b c ů m á s l a a p l n o t u č n ý c h m l é č n ý c h výrobků.
„ S e b e o b r a n a " produ¬
c e n t ů m á s l a a m l é č n ý c h výrobků spočívala v n a b í d c e m á s l a se s n í ž e n ý m m n o ž s t v í m
t u k u a n á s l e d n ě s p ř í d a v k e m r o s t l i n n ý c h olejů (u n á s n a p ř í k l a d AB m á s l o ) . N o v o u sílu
d o k o n k u r e n č n í h o boje v e p r o s p ě c h p r o d u c e n t ů m á s l a v n e s l o objevení n e p ř í z n i v ý c h
efektů T M K , o b s a ž e n ý c h v e z t u ž e n ý c h t u c í c h . V ý z k u m n é l a b o r a t o ř e m l é č n é h o prů¬
m y s l u i h n e d p ř i s p ě c h a l y s d ů k a z y , ž e m á s l o n e n í škodlivé, d o k o n c e n a o p a k !
119
K a n a d s k y svaz výrobců m l é č n ý c h produktů doporučuje m á s l o
Z
jeho
mnoho
ším
úst
se
dovíte,
dalších
že
zajímavých
není
pravda,
tvrzení,
že
mléčný
tuk
dost možná zcela
zvyšuje
krevní
objektivních.
cholesterol,
Jsou
ale
také
v
dal­
uvedeny
textu.
P ř e d e v š í m je dost d o b ř e m o ž n é , že n e j e n o m živočišné, ale t a k é i n ě k t e r é r o s t l i n n é
tuky nejsou to „ p r a v é o ř e c h o v é " .
cukrů!
Totiž
Uvažuje se d o k o n c e o t o m ,
cukrů j e d n o d u c h ý c h
v potravinách,
stejně j a k o t ě c h ,
že v i n a je na straně
které j s o u p ř i r o z e n ě o b s a ž e n y
ale j s o u velmi rychle stravitelné.
V o b s á h l é m m a t e r i á l e , p o d p o r u j í c í m k o n z u m a c i m á s l a se d o v í t e , že existují důka¬
zy p r o t v r z e n í ,
máslo,
že i v p ř í p a d ě , kdy zdravý č l o v ě k k o n z u m u j e j a k o j e d i n ý v o l n ý t u k
s t o u p á h l a d i n a c h o l e s t e r o l u j a k o r i z i k o v é h o faktoru k o r n a t ě n í cév a o b ě h o ­
vých o n e m o c n ě n í z c e l a n e v ý z n a m n ě . M o ž n á , ž e j e t o n ě c o p o d o b n é h o , j a k o v pří­
p a d ě k o n z u m a c e v a j e č n ý c h ž l o u t k ů - zdraví lidé t o t i ž n a vysoký příjem c h o l e s t e r o ­
lu stravou nereagují j e h o n e v h o d n ě z v ý š e n o u h l a d i n o u v krvi.
padě,
P ř e d e v š í m ne v pří¬
že s o u č a s n ě s t ě m i ž l o u t k y k o n z u m u j í n ě j a k o u p o t r a v i n u s vyšším o b s a h e m
vlákniny.
T a k é skladba m a s t n ý c h kyselin,
údajně příznivější,
o b s a ž e n ý c h v m á s l e , je v p o r o v n á n í s m a r g a r í n y
a to p ř e d e v š í m p r o děti a s t á r n o u c í p o p u l a c i ,
p r o t o ž e obsahuje
v ý z n a m n ý podíl n a s y c e n ý c h m a s t n ý c h kyselin s k r á t k ý m ř e t ě z c e m , k t e r é j s o u mno¬
h e m lépe stravitelné,
aniž b y zvyšovaly h l a d i n u k r e v n í h o c h o l e s t e r o l u .
ale m o ž n á j e n č á s t e č n á .
„Mlékaři"
vytahují
Prohlašují t o t i ž ,
Pravda to je,
D o s u d nelze vyslovit definitivní soud.
další
útočné
zbraně
že v ý z k u m vedl ke zjištění,
že n ě k t e r é vysoce n e n a s y c e n é m a s t n é
kyseliny jsou zdraví škodlivé - údajně mají souvislost s n ě k t e r ý m i f o r m a m i rakoviny.
P o c h o p i t e l n ě se o k a m ž i t ě našel silný p r o t i a r g u m e n t v p o d o b ě nejnovějšího konstato¬
vání j i s t é h o r e n o m o v a n é h o z a h r a n i č n í h o specialisty - t e n tvrdí, že o n e n negativní vliv
se n e z a k l á d á na p r a v d ě .
Nehledě na
Že
ideálním
tento
spor zatím
zdrojem
mastných
nikdo
nevyvrátil
kyselin je
tvrzení,
olivový
olej!
D a l š í m a r g u m e n t e m v e p r o s p ě c h m á s l a j e dle j e h o p r o d u c e n t ů vysoký o b s a h T M K
v m a r g a r í n e c h . Jak t o m u je ve s k u t e č n o s t i , už víte. P r o t o j s e m se t a k é z m í n i l o obsa­
hu T M K v másle, který se pohybuje o k o l o 3-5
%. T o t o m n o ž s t v í je m o ž n é p o v a ž o v a t
s k u t e č n ě z a n e š k o d n é , p o k u d n e b u d e t e jíst m á s l o p o d e s í t k á c h g r a m ů d e n n ě (včetně
ovšem másla „skrytého" v některých potravinách).
D a l š í m , t e n t o k r á t s k u t e č n ě silným a r g u m e n t e m ve p r o s p ě c h m á s l a se z d á být fakt,
že p o u z e
živočišné tuky obsahují j i s t o u
specifickou m a s t n o u kyselinu
zvanou
CLA,
což je z k r a t k a p r o k o n j u g o v a n o u kyselinu l i n o l o v o u . Je p r o k á z á n o , že ta má význam¬
120
ný p r o t i n á d o r o v ý efekt a p r a v d ě p o d o b n ě d o k o n c e přispívá k p r e v e n c i obezity. To však
z c e l a jistě n e z n a m e n á , ž e m á s l o j e „ l é k " a ž e h o t e d y m ů ž e m e jíst n e o m e z e n ě . Jistě b y
se n y n í slušelo objektivizovat o b s a h C L A v m á s l e c h !
Nakonec
producenti
másla
nasazují
..těžké
kalibry"
1 . P o u ž i t í m á s l a ú d a j n ě přispívá k e s n í ž e n í n a d v á h y !
Podle m é h o názoru se j e d n á
o h o d n ě t e n d e n č n í i n t e r p r e t a c i výsledků „ p ř e d b ě ž n é h o " v ý z k u m u , p r o v e d e n é h o
n a n e š t ě s t í j e n u zvířat, který „ n a z n a ě i l " , ž e k o n z u m a c e m á s l a p ů s o b í n a zdraví příz­
n i v ě , p r o t o ž e snižuje č e t n o s t příjmu stravy, c o ž v e d e ke s n í ž e n í c e l k o v ě přijaté e n e r ­
gie a t í m ke snížení n a d v á h y .
Co
si
žit
snad
o
tom
jen
myslím? Jednak se jednalo
nutný
objem
stravy,
o
protože
zvířata
v
a
malém
navíc konzumace másla
množství
másla
je
2. P r o d u c e n t i m á s l a a t u č n ý c h m l é č n ý c h výrobků citují ( p o h ř í c h u
listy,
u p o z o r ň u j í c í na fakt,
že r a d i k á l n í
omezení
může sní­
hodně
energie.
„závislé") specia­
o b s a h u t u k ů ve
stravě d ě t í je
n e v h o d n é , p r o t o ž e p ř i n e j m e n š í m způsobuje o p o ž d ě n í vývoje m o z k u a o d d á l e n í p r o ­
dukce pohlavních h o r m o n ů (oddálení puberty).
Netvrdím,
Ale
s
může
jsou
že
tvrzeními
spustit
po jiné
pro
vývoj
o jejich
lavinu
stránce
nejsou
nutné
některé
výhodném zdroji „bezuzdného
prokazatelně
esenciální
másle,
holdování"
bych
mastné
byl
tučným
velmi
kyseliny
-
naopak.
opatrný, protože
produktům,
které
to
nesporně
rizikové.
D o b r o u představu o a r g u m e n t e c h p r o d u c e n t ů másla si uděláte na základě citace pro­
p a g a č n í h o letáku (pocházejí p r á v ě o d p r o d u c e n t ů z K a n a d y ) :
Máslo
je
přírodní.
T r o c h u s e opomíjí fakt, ž e v m l é č n é m t u k u m o h o u ( a j s o u ) o b s a ž e n y r ů z n é , p ů v o d n ě
se v n ě m nevyskytující,
škodlivé látky. Je o t á z k o u , do j a k é m í r y je m l é k o krav, jejichž
dojivost j e s t u p ň o v á n a v š e m i m o ž n ý m i p r o s t ř e d k y v č e t n ě h o r m o n ů , a n t i b i o t i k a k r m i ­
va obsahujícího
vysoký p o d í l ž i v o č i š n ý c h p r o d u k t ů ,
skutečně
ono původní,
zdraví
p r o s p ě š n é m l é k o tak, j a k t o m u bylo v p ř í p a d ě m l é k a d o m á c í h o , p r ů m y s l o v ě n e z p r a ­
c o v á v a n é h o , o d krav p a s o u c í c h s e v ě t š i n u r o k u n a e k o l o g i c k y n e z a t í ž e n ý c h h o r s k ý c h
loukách.
Umírněná
konzumace
másla
není zdraví riziková.
Údajně je to t o m u tak p r o t o , že riziko hrozí pouze lidem, trpícím vrozenou dispozicí
k v y s o k é m u c h o l e s t e r o l u a p o r u c h á m t u k o v é h o m e t a b o l i s m u . S t í m je m o ž n é souhla­
sit.
U k á z a l o se t o t i ž , že zdraví lidé tolerují vysoký p ř í j e m c h o l e s t e r o l u p ř i v á d ě n é h o
jakýmikoliv
Máslo
potravinovými
obsahuje
stejné
zdroji.
množství
energie jako
margaríny.
To je p r a v d a p o u z e v p ř í p a d ě , k d y se s m á s l e m s r o v n á klasický m a r g a r í n .
121
Tuk proti
tuku.
T v r z e n í , ž e k d y ž jste s t o u p e n c e m r a c i o n á l n í výživy, m ů ž e t e m í t ( a j e t o p r o s p ě š n é )
stejně t a k m n o h o
saturovaných tuků
díky m á s l u j a k o n e s a t u r o v a n ý c h díky olejům
a m a r g a r í n ů m , j e zavádějící. D o s u d n e l z e s k o n e č n o u p l a t n o s t í r o z h o d n o u t , j a k é b y
m ě l o být o p t i m á l n í m n o ž s t v í m á s l a a j a k é olejů ( a t o j e š t ě j a k é h o d r u h u ) .
Máslo
není
výhradním
a
nejrizikovějším
zdrojem
cholesterolu.
T o j e p r a v d a , a n i ž b y t o m o h l být a r g u m e n t p r o v ý h r a d n í k o n z u m a c i m á s l a .
Bez
másla
nevyužijete
žádný
beta-karoten.
To je blud nejhrubšího kalibru! b e t a - k a r o t e n e m se m ů ž e t e předávkovat, a to n e j e n o m
v j e h o f o r m ě r o z p u š t ě n é v oleji (léky a p o t r a v i n o v é d o p l ň k y ) , ale d o k o n c e i p i t í m čer­
stvé m r k v o v é šťávy.
Potraviny
obsahující máslo
nejsou
zdravotně
rizikové.
T o j e p r a v d a j e n č á s t e č n ě , p r o t o ž e v ě t š i n a lidí, k o n z u m u j í c í c h r e l a t i v n í n a d b y t e k nasy¬
cených
tuků jako
takových
(především
však v jejich p ř i r o z e n é p ů v o d n í p ř í r o d n í
f o r m ě ) n u t n ě n e u m ř e n a o b ě h o v é o n e m o c n ě n í . M ě l o b y s e říci, ž e „ p o t r a v i n y obsahu¬
jící m á s l o nejsou o n i c víc r i z i k o v é n e ž ty, k t e r é obsahují stejně m n o h o j i n ý c h t u k ů " .
Mléko
a
máslo
konzumují lidé již
tisíce
let,
aniž
by
umírali
na
oběhová
onemocnění.
P r a v d o u j e , ž e výskyt o b ě h o v ý c h o n e m o c n ě n í s t o u p á , a n i ž b y p ř í m o u a j e d i n o u pří¬
č i n o u byla k o n z u m a c e m á s l a , c o ž lze d o k á z a t t í m , ž e s e s p o t ř e b a m á s l a v posled¬
n í c h n ě k o l i k a l e t e c h v ý z n a m n ě snížila ( s t o u p l a p r o d u k c e m a r g a r í n ů ) , a n i ž b y s e
zlepšil z d r a v o t n í stav s e s p o t ř e b o u t u k ů s o u v i s e j í c í c h o n e m o c n ě n í . J d e však o t o , ž e
m á s l o j e s o u č á s t í m n o h a p o t r a v i n a m n o h o m á s l a v ý z n a m n ě zvyšuje p ř í j e m ener¬
gie, c o ž z a s e zvyšuje r i z i k o r o z v o j e o b e z i t y - a ta je p r o k a z a t e l n ě z d r a v o t n ě rizi¬
ková.
Máslo
obsahuje
CLA.
O t o m již byla ř e č . T o j e p r a v d a , m a r g a r í n y a n i oleje t u t o p r o s p ě š n o u m a s t n o u kyseli¬
n u n e o b s a h u j í . Jejím d a l š í m z d r o j e m j e t a k é h o v ě z í m a s o ( n e b o přesněji h o v ě z í lůj).
Máslo
obsahuje
další prospěšné
složky
-
tzv.
sfingolipidy
a
kyselinu
butyrovou
(máselnou).
To je o p ě t p r a v d a , má to souvislost s již z m í n ě n ý m vývojem m o z k u . Je to t a k é zásad¬
n í a r g u m e n t p r o nejnovější d o p o r u č e n í n e o m e z o v a t v e
stravě b a t o l a t o b s a h t u k ů .
Ale o t o m již byla ř e č n ě k o l i k r á t a t a k é t o n e z n a m e n á , ž e j e d i n ý m v h o d n ý m t u k e m p r o
dospělého je máslo a že ho m u s í m e k o n z u m o v a t každý den!
Máslo
je
prostě
chutné...
T o n e l z e p o p ř í t . J i n a k b y p r o d u c e n t i m a r g a r í n ů n e p ř i d á v a l i d o svých v ý r o b k ů u m ě l é
m á s l o v é a r o m a . Ale v t o m t o p ř í p a d ě j e t o j e n z n e u ž í v á n í c h u ť o v ý c h v l a s t n o s t í m á s l a
a výživových zvyklostí p o p u l a c e . H o v o ř i t o t o m , že „ t ě l o si s a m o ř e k n e , co je p r o něj
z d r a v é " , j e h o l ý n e s m y s l . P o d o b n ě b y s e m o h l o tvrdit, ž e „ c u k r j e sladký a lidé p o n ě m
t o u ž í " - což j e n a p r o s t á p r a v d a , ale j e š t ě t o n e z n a m e n á , ž e c u k r j e z d r a v ý ! D o k o n c e
naopak.
122
Máslo
za
nic
nemůže,
ani za
obezitu
S a m o z ř e j m ě ! M á s l o s a m o o sobě u r č i t ě za obezitu ani za sklerózu n e m ů ž e . J e n o m ž e
m á s l o n i k d o nejí s a m o t n é . A v t o m je t e n h á č e k naší výživy. T a k é je p r a v d a , že mno¬
h e m horší n e ž m á s l o je n a d b y t e k z t u ž e n ý c h t u k ů , skrytých v m n o h a p o t r a v i n á c h , pře¬
devším v u z e n i n á c h . Máslo v nich určitě není.
Mimochodem,
a
to jako
„přeškvařuje
lá
v
Mongolsku,
o
a především
Dokonce
v
Tibetu
se přidává
" a zbavuje syrovátky (podobnějako u
trvanlivá potravina
jedná
Indii
nutná součást stravy.
zcela jiným
ba
dokonce jako
způsobem
i
do
A
čaje
nás sádlo)
lék! Bez škodlivých
chovaná zvířata.
se
zcela
máslo používá
nebo
se
VELMI hojně
opatrně a
dlouho
a pak se používá jako skvě­
následků.
odlišným
Nyníjde
o
způsobem
to,
že
se
žijící lidi.
S k u t e č n o s t j e tudíž, k o n e č n ě jako vždy, n ě k d e „ m e z i "
Lze
ji formulovat
následujícími
doporučeními:
1. Vyhněte se n e k v a l i t n í m m a r g a r í n ů m .
2. M a r g a r í n ve výživě dětí do tří let věku používejte j e n Z C E L A výjimečně.
3. Používejte čerstvé m á s l o - preferujte
máslo
s p ř í d a v k e m r o s t l i n n é h o oleje t ř e b a
už i p r o t o , že se lépe roztírá.
4. M a r g a r í n používejte j e n asi v objemu j e d n é t ř e t i n y celkově k o n z u m o v a n ý c h vol¬
n ý c h t u k ů a vybírejte p o u z e kvalitní druhy, k č e m u ž v á m m ů ž e p o m o c i dříve uve¬
dená tabulka.
5. N i k d y si n e m a ž t e na c h l é b dva až třikrát víc m a r g a r í n u v p o r o v n á n í s m á s l e m .
6. Nikdy n e s m a ž t e na másle.
7 . M á s l o skladujte m i n i m á l n í d o b u , vždy d o k o n a l e c h r á n ě n é p ř e d v z d u c h e m .
8. O p a t r n ě z a c h á z e j t e se s o l e n ý m m á s l e m , k t e r é se opět d o s t á v á na t r h , p r o t o ž e j e h o
k o n z u m a c e zvyšuje již tak n a d m ě r n ý příjem k u c h y ň s k é soli.
9. O m e z t e na m i n i m u m k o n z u m a c i
hokoliv t u k u .
„ s l a d k ý c h " p o t r a v i n s vysokým o b s a h e m jaké¬
P o u ž i t í m á s l a při jejich doufejme ž e s p o r a d i c k é p ř í p r a v ě j e m o ž n á
lepší cestou než obvyklé p o u ž i t í z t u ž e n ý c h tuků a d l o u h o a n e v h o d n ě skladova¬
n ý c h r o s t l i n n ý c h olejů.
10. Z v y š t e k o n z u m a c i v y s o c e k v a l i t n í c h , z a s t u d e n a l i s o v a n ý c h olejů, p ř e d e v š í m
oleje olivového (a b r u t n á k o v é h o či p u p a l o v é h o , i když spíše j a k o lék n e ž j a k o sou¬
část p o k r m u ) .
A
nakonec?
AJ T U K Y nelze ze stravy zcela vyloučit. N e n í v h o d n é a v praxi v p o d s t a t ě ani r e á l n é
snížit k o n z u m a c i t u k ů p o d 20 %.
B/ M á s l o n e n í n u t n é ze stravy zcela vyloučit - o m a r g a r í n e c h si n e t r o u f á m r o z h o d ­
nout.
Cl Margaríny konzumovat nemusíte, pokud dokážete používat střídmě máslo,
sádlo a k r o m ě t o h o již u v e d e n é oleje, a to j e š t ě j e n v h o d n ý m z p ů s o b e m .
123
občas
D/ P o s t a č í , když ze stravy vyloučíte t é m ě ř v š e c h n y uzeniny a jakékoliv tučné
m a s o s výjimkou rybího - t í m d o c í l í t e v ý z n a m n é h o
s n í ž e n í příjmu n e v h o d ­
ných tuků.
E / Z a b r a ň t e k o n z u m a c i j a k ý c h k o l i v p ř e p á l e n ý c h tuků.
D r ž t e mi p a l c e , abych přežil ú t o k y kolegů, p r o d u c e n t ů všech m o ž n ý c h tuků a v n e p o ­
slední ř a d ě „ c u k r á ř ů " .
124
KAPITOLA 8
Esenciální mastné
kyseliny
-jsou tajemstvím dobrého zdraví a výkonnosti?
Následující text m á z á s a d n í v ý z n a m , p ř e s t o ž e s e b u d e zdát p o m ě r n ě o d b o r n ě k o m ­
p l i k o v a n ý . Je důležitý, p r o t o ž e , j a k již bylo ř e č e n o v p ř e d c h o z í k a p i t o l e , tuky j s o u až
dosud T A B U p r o kulturisty a p r o ty, k d o chtějí r e d u k o v a t n a d v á h u . J e n o m ž e už víte,
že ve stravě musí být p ř í t o m n o jisté (byť r e l a t i v n ě m a l é ) m n o ž s t v í n ě k o l i k a vysoce
specifických látek t u k o v é povahy, t o t i ž E S E N C I Á L N Í C H M A S T N Ý C H K Y S E L I N .
Jejich n e d o s t a t e k , a to d o k o n c e velmi častý, je p r a v d ě p o d o b n ý m , p o k u d ne d o k o n c e
jistým,
d ů v o d e m s t a g n a c e v ý k o n n o s t i (resp.
n e d o s t a t e č n é h o přírůstku tolik ž á d a n é
svalové h m o t y ) ! A p o r u c h zdraví.
Váš v t u t o chvíli jistý šok n e n í na m í s t ě . N e j e d n á se t o t i ž o d o p o r u č e n í k o n z u m o v a t
tuky j a k o t a k o v é , ale p o u z e jisté m n o ž s t v í v y b r a n ý c h zdrojů z m í n ě n ý c h e s e n c i á l n í c h
m a s t n ý c h kyselin ( E M K ) , a to ve formě n ě k t e r ý c h r o s t l i n n ý c h olejů, do m a l é míry
i másla, a t a k é - rybích olejů v jejich p ř i r o z e n é p o d o b ě (v m o ř s k ý c h r y b á c h ) .
A N O , j e t o tak. V y t o t i ž n e p o t ř e b u j e t e v p o d s t a t ě ž á d n é „ n a s y c e n é " tuky, t o z n a ­
m e n á tuky ž i v o č i š n é (až na výjimku, t v o ř e n o u v ž i v o č i š n ý c h t k á n í c h o b s a ž e n o u k o n jugovanou
kyselinou
linolenovou
-
CLA).
Vy
naopak potřebujete
EMK,
tvořící
„ t u k o v o u " o b d o b u e s e n c i á l n í c h a m i n o k y s e l i n ( E A A ) . T o p r o t o , ž e lidský o r g a n i s m u s
si je n e u m í vytvořit - m u s í je d o s t a t p o t r a v o u .
P o u ž í v e j m e p r o ně n y n í v ý h r a d n ě
zkratku E M K (anglický ekvivalent j e E F A ) . J e d n á s e p ř e d e v š í m o tři z á k l a d n í E M K
a to l i n o l o v o u , l i n o l e n o v o u a a r a c h i d o n o v o u .
z a m o t á m hlavu,
když konstatuji,
Možná,
ž e jsou však j e š t ě
že v á m nyní p o p r v é t r o c h u
další,
dokonce VELEdůležité
m a s t n é kyseliny, a to h n e d dvě - j s o u j i m i kyselina e i k o s a p e n t a e n o v á (EPA) a kyse­
lina
dokosahexaenová
(DHA -
neplést
v o n ě c h d o p o r u č e n ý c h rybích olejích.
s
DHEA),
obsažené
t é m ě ř bez
výjimky
Bez všech p ě t i E M K , b a d o k o n c e b e z jejich
s p r á v n é h o p o m ě r u , n e j e n o m n e b u d e t e zdraví, ale t a k é n e d o c í l í t e ú s p ě c h u v e s p o r t u ,
včetně
kulturistiky.
T o z n a m e n á , že:
- m ů ž e t e být ( t é m ě ř ) bez m á s l a a (úplně) bez u z e n i n , p r o t o ž e obsahují příliš m n o h o
energie, c h o l e s t e r o l u , soli a p o t r a v i n á ř s k ý c h aditiv;
- n e m ů ž e t e být bez r o s t l i n n é p o t r a v y (olejnin, l u š t ě n i n a o b i l o v i n ) , p r o t o ž e obsahují
EMK;
- m u s í t e mít ve stravě alespoň
10 % „ d o b r ý c h " tuků obsahujících o n y E M K , ale ta¬
125
ké, m i m o j i n é , d a l š í c h asi
10 -
15 % „ o s t a t n í c h " o b s a h u j í c í c h energii, t ř e b a i ve
formě m a s t n ý c h kyselin s e s t ř e d n ě d l o u h ý m ř e t ě z c e m ( M C T t u k y - viz d á l e ) .
Dost
důvodů
k
tomu,
cifickým formám
abych
mastných
věnoval zvýšenou pozornost EMK a
kyselin
některým
dalším
spe­
(MK).
K č e m u a kdy jsou dobré MK a p o t a ž m o s p e c i á l n ě upravené tuky?
Nejprve n ě k o l i k slov k z á k l a d n í m M K t v o ř í c í m součást v š e c h t u k ů . J e j i c h velká ř a d a
s názvy, k t e r é by v á m n i c n e ř e k l y . Liší se p o č t e m u h l í k ů v m o l e k u l e . N e j s o u e s e n c i ­
ální, p ř e s t o m o h o u být zajímavé s o h l e d e m na m o ž n o s t jejich využití ve stravě (spor¬
tovce).
MASTNÉ
(tak
KYSELINY
zvané
(MK)
S
KRÁTKÝM
ŘETĚZCEM
SCFA)
J s o u specifické t í m , že v ě t š i n o u vznikají až v o r g a n i s m u p ř i p ř e m ě n ě t u k ů p o t r a v y na
v s t ř e b a t e l n é p r o d u k t y za s p o l u p ů s o b e n í střevní b a k t e r i á l n í flóry a vlákniny. J s o u t e d y
j e d n ě m i ze složek o c h r a n n ý c h . P ů s o b í p r o t i z á n ě t l i v ě a p r o t i n á d o r o v ě na střevní sliz¬
nici.
Nejvíc j i c h obsahuje t ř e b a k o k o s o v ý t u k a m á s l o . T o j e b o m b a .
Nemyslím, že
b y c h o m m ě l i jíst m á s l o j a k o lék p r o t i r a k o v i n ě . J e t o m n o h e m k o m p l i k o v a n ě j š í . T o j e
t e d y d ů v o d , p r o č n e m ů ž e t e jíst p o u z e m a s o , ale m u s í t e jíst t a k é o v o c e , z e l e n i n u , obi¬
loviny a luštěniny. A t r o c h u t o h o t u k u . . . J e t o t a k é z d ů v o d n ě n í p r o d o p o r u č e n í jíst
n e j e n o m u v e d e n é d r u h y p o t r a v i n , ale t a k é z a k y s a n é m l é č n é výrobky. T o v š e c h n o hlav¬
n ě p r o „ d o b r o " v a š e h o střeva. Bez j e h o kvalitní č i n n o s t i N I K D Y n e p ř i b e r e t e svalovou
h m o t u . Spíše n a o p a k . P r a v d o u j e , ž e tyto M K s e f o r m o u p o t r a v i n o v é h o d o p l ň k u nedo¬
dávají.
Když už nic j i n é h o ,
asi b y h r o z n ě smrděly.
Výjimkou j e o v š e m l á t k a z v a n á
H M B (hydroxymetylbutyrát).
MASTNÉ
(MCT -
KYSELINY
medium
SE
chain
STŘEDNÍM
ŘETĚZCEM
triglycerides)
J s o u d a l š í m i specifickými f o r m a m i t u k ů , r e s p e k t i v e M K . Z c e l a s e liší o d o b v y k l ý c h
z n á m ý c h t u k ů p ř e d e v š í m p o s t r á n c e m e t a b o l i c k é , p r o t o ž e s e v o r g a n i s m u zpracová¬
vají
specifickým z p ů s o b e m .
v n i c h ukládaly,
Velmi r y c h l e t o t i ž p r o c h á z e j í
„skrz" játra,
a n i ž by
se
a p ř e d e v š í m j s o u p r a k t i c k y o k a m ž i t ě v y u ž i t e l n é j a k o zdroj e n e r g i e
p r o svaly. K r o m ě t o h o stabilizují h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u t í m , ž e „ n e p r o v o k u j í " tvor¬
b u i n z u l í n u . P o k u d j e t e d y k o n z u m u j e t e j a k o zdroj e n e r g i e , n e m u s í t e s e b á t , ž e ztloust¬
nete.
Vynikající j s o u p ř e d e v š í m p r o
doplnění
energie
ve
vytrvalostních
sportech.
D o k o n c e se používají v k l i n i c k é výživě! M o h u j e n doufat, že se v p r ů b ě h u d a l š í c h let
n e d o č k á m n ě j a k ý c h n e p ř í j e m n ý c h zjištění, s p o j e n ý c h s j e j i c h p r a v i d e l n o u v ý z n a m n o u
k o n z u m a c í . To by m n e opravdu m r z e l o . Klasickým r e p r e z e n t a n t e m je kokosový tuk
(olej). M C T s e vyrábějí t a k é p r ů m y s l o v ě , aby s e p a k p o u ž i l y j a k o s p e c i á l n í t u k y p r o
t e p e l n o u p ř í p r a v u p o k r m ů , b a d o k o n c e v e f o r m ě specifických v y s o k o e n e r g e t i c k ý c h
126
produktů
s p o r t o v n í výživy.
Přidávají se n ě k d y t a k é ke d r a ž š í m „ g a i n e r ů m " a n y n í
d o k o n c e i do energetických tyčinek. To se mi zdá V E L M I m o u d r é .
O M E G A -3 - M A S T N É KYSELINY
J s o u to vysoce specifické, n e n a s y c e n é - se t ř e m i d v o j n ý m i v a z b a m i , e s e n c i á l n í M K :
a l f a - l i n o l e n o v á (ALA) a g a m a - l i n o l e n o v á ( G L A )
M o ž n á j e š t ě důležitější j s o u další kyseliny o m e g a - 3 ř a d y a t o :
e i k o s a p e n t a e n o v á ( E P A - p ě t d v o j n ý c h v a z e b , tvoří se z A L A )
d o k o s a h e x a e n o v á ( D H A - š e s t dvojných v a z e b )
P r á v ě t y t o dvě M K j s o u p o t ř e b n é , ale v e stravě S t ř e d o e v r o p a n ů j s o u z a s t o u p e n y z c e l a
m i n i m á l n ě . Vysoký p o č e t d v o j n ý c h vazeb m i m o j i n é určuje specifiku jejich p ů s o b e n í ,
stejně t a k i jejich „ n á c h y l n o s t " k o x i d a c i . M i m o j i n é d o b r é ú č i n k y t a k é snižují k r e v n í
srážlivost a r i z i k o tvorby k r e v n í h o v m e t k u ( u c p á v k y cév s l e p e n ý m i k r e v n í m i destič¬
k a m i a k r v i n k a m i - t r o m b u s ) , snižují d o k o n c e k r e v n í tlak a t a k é h l a d i n u c h o l e s t e r o l u
a omezují z á n ě t l i v é p r o c e s y , v č e t n ě z á n ě t ů z a ž í v a c í h o t r a k t u . D H A j e v e l m i prosp욬
ná p r o kvalitu v i d ě n í a u dětí přispívá k vývoji m o z k u .
A l f a - l i n o l e n o v á kyselina (ALA) j e p ř i r o z e n o u s o u č á s t í l n ě n é h o oleje.
však
obsahuje
velmi
významné
množství jiné
EMK
-
kyseliny
z á k l a d n í m č l e n e m ř a d y kyselin z v a n ý c h o d b o r n ě „ o m e g a - 6 " .
KONJUGOVANÁ
KYSELINA
LINOLENOVÁ
Tento
linolové,
olej
která je
M á dvě dvojné vazby.
(CLA)
J e další z e s p e k t r a e s e n c i á l n í c h M K ř a d y o m e g a - 3 , j e svým p ů s o b e n í m z c e l a mimo¬
ř á d n á - u k á z a l a se j a k o v p o d s t a t ě z c e l a p ř í r o d n í zdroj j e d n o h o z n e z b y t n ý c h růsto¬
vých faktorů.
O m e z u j e n a p ř í k l a d devastující p ů s o b e n í fyzického p ř e t í ž e n í a stresu.
P ř i k l á d á se jí v ý z n a m v p r e v e n c i rozvoje obezity. Na t r h u svého času byly s p e c i á l n í
doplňky s vysokým o b s a h e m CLA.
KYSELINA
LINOLOVÁ
Viz t a k é z m í n k a výše o l n ě n é m oleji. Je nejdůležitější e s e n c i á l n í m a s t n o u k y s e l i n o u
řady o m e g a - 6 .
N á s l e d n ě z n í v z n i k á n a p r o s t o nejpodstatnější m a s t n á kyselina t é t o
řady, a t o u je kyselina g a m a - l i n o l e n o v á ( G L A ) . P r á v ě p r o t o se n y n í protěžují doplň¬
ky výživy, obsahující její p ř i r o z e n é zdroje - n a p ř í k l a d p u p a l k o v ý a h l a v n ě b r u t n á k o vý olej.
V o s t a t n í c h o b v y k l ý c h p o t r a v i n á c h je jí v e l m i , v e l m i m á l o . T v o r b u G L A
m o h o u v ý z n a m n ě snižovat n ě k t e r é faktory, k t e r é j s o u v l a s t n ě b ě ž n o u s o u č á s t í života:
s t á r n u t í - t r a n s - m a s t n é kyseliny ( T M K ) - v i r o v é i n f e k c e - stres
127
Všimněte
si
problému
obsahu
TMK
v
některých
margarínech
a
sladkostech
a v z p o m e ň t e si na z m í n k u o t o m , že právě jejich n a d m ě r n á k o n z u m a c e je austral¬
skými
vědci p o v a ž o v á n a z a j e d e n
jiných
z m o ž n ý c h faktorů
vyvolávajících a s t m a ( m i m o
samozřejmě).
J a k vidíte, výživa má n e g a t i v n í vliv v p ř í p a d ě , kdy k o n z u m u j e t e velký p o d í l potra¬
vin s v y s o k ý m G I a příliš m n o h o T M K . A příliš m n o h o j e d n o d u c h ý c h c u k r ů . Nejez¬
t e j e - j i n a k ř e č e n o - z a b r a ň t e s k o r o „ z a k a ž d o u c e n u " kolísání h l a d i n y k r e v n í h o
c u k r u , s n i ž t e n a m i n i m u m „ p r o v o k a c i i n z u l í n u " . Ale k u p o d i v u t a k é i další p o t r a v i ­
ny, d o k o n c e i ty, které obsahují „ z a z d r a v é o b e c n ě p o v a ž o v a n é " r o s t l i n n é oleje, j s o u
do u r č i t é míry rizikové - j s o u j i m i p ř e d e v š í m vlašské ořechy a lněný olej!
Skuteč¬
n ě , asi je to p r o vás šok, p r o t o ž e l n ě n ý olej se p o v a ž u j e z a j e d e n z v ů b e c nejkvalitnějších.
O v š e m t í m , ž e o b s a h u j e m n o h o kyseliny a l f a - l i n o l e n o v é , blokuje t v o r b u její
aktivní
sestřičky,
kterou je
kyselina
gama-linolenová
(GLA).
Naopak,
kyselina
e i k o s a p e n t a e n o v á ( E P A ) , j e d n a z d ů l e ž i t ý c h M K řady o m e g a - 3 , p ř i s p í v á v ý z n a m n ě
k tvorbě G L A a dobrých eikosanoidů.
Pro n ě k o h o je m o ž n á smůla, že je obsažena
v ý z n a m n ě , n e b o d o k o n c e s k o r o v ý h r a d n ě v r y b á c h , p ř e d e v š í m v lososu,
makrele
a sardinkách.
Přehled
nejdůležitějších E M K :
Olejová
1 dvojná vazba. . . . 18:1 . .
Linolová
2 dvojné vazby. . . . 18:2 . . . . omej; a 6. . . . olej l n ě n é h o semínka
o m e j ; a 9 . . . . olivový olej
Linolenová
3 dvojné vazby. . . . 18:3 . . . . omej; a 3. . . . olej l n ě n é h o semínka
Arachidonová. . . .
4 dvojné vazby. . . . 20:4 . . . . omej; a 6. . . . lecitin
Eikosapentaenová.
. 5 dvojných v a z e b . . 20:5 . . . . o m e j ; a 3 . . . . rybí olej
Dokosahexaenová
. 6 dvojných v a z e b . . 20:6 . . . . o m e j ; a 3 . . . . rybí oleje
Vysvětlení:
Čísla
v podílu
znamenají: první číslo je počet
uhlíků
o pěkně dlouhý řetězec,
druhé číslo je počet dvojných
vyjadřuje
dvojné
omega
umístění první
9 je
dvojná
následujícími
atomy
v
různých
vazba
na
vazby
devátém
uhlíku) je
tucích je
na
obsahem
vlastně
daném
uhlíku.
molekule
uhlíku
Dvojná
nosičem
samostatné
v
vazeb.
od
vazba
začátku
(vždy
specifických
tabulky
- jak
vidíte jedná
Označení „ omega
zařazené
mezi
vlastností.
v
s
se
číslem
molekuly,
dvěma po
Obsah
"
např.
sobě
EMK
předposledníkapitole.
ALE pozor!
S k u t e č n ě , m u s í t e s i dát p o z o r n a p ř í p a d n ý n a d m ě r n ý příjem kyseliny a r a c h i d o n o v é ,
p ř e s t o ž e patří m e z i e s e n c i á l n í .
N e m u s í t e mít starost o její příjem, p r o t o ž e si ji tělo
vlastně vytvoří z kyseliny linolové, p o k u d by ji p o t ř e b o v a l o .
Kyselina a r a c h i d o n o v á
t o t i ž je z d r o j e m tvorbu „ š p a t n ý c h " e i k o s a n o i d ů (viz další t e x t ) .
K v y d a t n ý m z d r o j ů m kyseliny a r a c h i d o n o v é p a t ř í :
128
vaječný
žloutek
většina
-
vnitřnosti,
uzenin
-
především játra
tučné červené maso
To je d ů k a z , p r o č - m i m o j i n é - nejíst u v e d e n é p o t r a v i n y .
Kyselina l i p o o v á ( n ě k d y t é ž „ v i t a m i n B 1 3 " . t h i o o k t o v á k y s e l i n a . p r o t o g e n A )
Má t r o c h u s p o l e č n é h o s tuky, v k a ž d é m p ř í p a d ě je v t u c í c h velmi d o b ř e r o z p u s t n á .
Ve své m o l e k u l e obsahuje síru ( v š e c h n y p ř i r o z e n é o r g a n i c k é látky vyskytující se v lid­
ském organismu plní v ý z n a m n é role, v z p o m e ň t e na aminokyselinu cystein n e b o j e h o
derivát N - a c e t y l - c y s t e i n , další a m i n o k y s e l i n u m e t h i o n i n a její derivát m e t y l m e t h i o n i n , z v a n ý v i t a m i n U ) . Kyselina l i p o o v á j e v e l m i s i l n ý m a n t i o x i d a n t e m , l á t k o u příz­
nivě regulující využití c u k r u (glukózy) tak, že je to v ý h o d n é p r o d i a b e t i k y i osoby trpí­
c í h y p o g l y k e m i í , d o k á ž e o d s t r a ň o v a t t o x i c k é kovy. Její p r a v i d e l n é p o u ž i t í z p o m a l u j e
s t á r n u t í . Jejími b o h a t ý m i p ř í r o d n í m i zdroji j s o u j á t r a a k v a s n i c e (právě p r o t o j s o u tyto
potraviny
velmi
zdravé,
pokud by v případě jater nehrozilo
mnoho
cholesterolu
a r ů z n é t o x i c k é látky, a p o k u d by kvasnice n e n a d ý m a l y a n e b y l y p o t e n c i o n á l n ě alergizující).
P r i n c i p i á l n ě s e j e d n á o látku, z a p o j e n o u d o nejdůležitějšího k r o k u p ř e m ě n y látek
n a energii. J e p r o č l o v ě k a n a p r o s t o n e z b y t n á . P o d o b n ě j a k o m e t h i o n i n , b a d o k o n c e
m n o h e m ú č i n n ě j i , j i lze p o u ž í t k o c h r a n ě j a t e r p ř e d t o x i c k ý m i l á t k a m i v š e h o d r u h u ,
p r o p o d p o r u m o z k o v é č i n n o s t i p ř e d e v š í m u s t á r n o u c í c h o s o b , p ř í p a d n ě při h l a d o v ě n í .
N ě k o m u m ů ž e z p ů s o b i t alergii.
EIKOSANOWY
Tato
část
odborná.
A
-
důležité
textu
možná
Nicméně,
zjistil jsem,
že jich
regulátory
není pro
riskuji
to,
není málo.
přeměny
každého,
protože
se
Ještě že
látek
dokonce
vždy
najdou
na
si
energii
nejsem jist,
čtenáři,
zda
které
to
není až příliš
bude
zajímat.
tak.
D o k o n c e b y bylo m o ž n é říci, ž e e i k o s a n o i d y j s o u nejdůležitější. J s o u t o t i ž j a k ý m i ­
si
supervizory
tvorby
a
působení
hormonů.
Kupodivu jsou
známy
velmi
málo
a to i m e z i o d b o r n o u veřejností, n e s p e c i a l i z o v a n o u na h o r m o n y a ř í z e n í m e t a b o l i s m u .
J e d n ě m i z e i k o s a n o i d ů j s o u „ p r o s t a g l a n d i n y " t v o ř e n é - a to se t e d y p o d r ž t e - p r o s t a ­
t o u . T v o ř í p o u z e j e d n u s k u p i n u z celé škály vysoce specifických látek, s o u b o r n ě o z n a ­
č o v a n ý c h j a k o e i k o s a n o i d y . D ů l e ž i t é j e , ž e n e v š e c h n y p ů s o b í p ř í z n i v ě . Ale stejně t a k
je d ů l e ž i t é , že je m o ž n é j e j i c h p r o d u k c i do jisté m í r y a k t i v n ě ovlivnit, a to - ú p r a v o u
stravy a p ř í p a d n ě i p o d á v á n í m n ě k t e r ý c h p o t r a v i n o v ý c h d o p l ň k ů !
Na první p o h l e d se t y t o látky nezdají být d ů l e ž i t é v souvislosti se s p o r t o v n í výživou
- ale o n y j s o u . K o n e č n ě , z k u s í m to objasnit v d a l š í m textu. J e š t ě p o d s t a t n ě j š í je k o n ­
s t a t o v á n í , že t a k é o n y tvoří v y v á ž e n é dvojice, stejně j a k o i n z u l í n a g l u k a g o n .
Stejně
t a k se jejich p r o d u k c e dá ovlivnit výživou - u p r v n í dvojice to je p ř í j m e m c u k r ů , v pří­
p a d ě e i k o s a n o i d ů k o n z u m a c í t u k ů ( m á m n a mysli r ů z n ý c h t u k ů , lišících s e svými
m a s t n ý m i k y s e l i n a m i tak, j a k j e t o p o p s á n o výše). K u p o d i v u , n e j p o d s t a t n ě j š í j e p r á v ě
129
ten
„zatracený"
inzulín.
Jeho
produkce
pochopitelně
závisí
na
konzumaci
c u k r ů . . . a h l a d i n a i n z u l í n u v krvi zase ovlivňuje p r o d u k c i e i k o s a n o i d ů . N o , to je tedy
k o m p l i k o v a n é , ale p ř i t o m velmi j e d n o d u c h é . P r o s t ě m u s í t e hlídat svůj mlsný j a z ý č e k
a n e s k l o u z n o u t k časté a p ř e d e v š í m v y d a t n é k o n z u m a c i p o t r a v i n s vysokým G I . Nedej
b o ž e ke k o n z u m a c i
nárazově
Existence eikosanoidů,
vysokých dávek glukózy.
vznikajících z e s e n c i á l n í c h m a s t n ý c h kyselin, t a k é vysvět­
luje, p r o č m u s í t e ve stravě mít „ h o d n é t u k y " . Viz výše. Existuje c e l á ř a d a , d o k o n c e
j a k é s i „ t ř í d y " e i k o s a n o i d ů . V k a ž d é t ř í d ě je vždy n ě k o l i k „ ž á k ů " , v t o m t o p ř í p a d ě
spíše ř e d i t e l ů ,
kteří j s o u o č í s l o v á n i a mají r ů z n é funkce.
Z d e j s o u u v e d e n y spíše ty
negativní:
Prostaglandiny
působí
Leukotrieny
působí
záněty
například
a
především
autominunní
Prostacykliny
možný
negativní
vliv
choroby
alergie
související
se
srdečními
onemocněními
Tromboxany
ovlivňují
shlukování
souvisejí
s
krevních
třeba
beta-hydroxybutyrát
oběhovými
destiček,
onemocněními
Lipoxiny
O H - m a s t n é kyseliny
130
(BHB)
KAPITOLA 9
Bílkoviny -
stále
dokola
nebo
konečně jinak?
N e ž se z a č n u v ě n o v a t p r o b l e m a t i c e bílkovin, doporučuji zamyslet se n a d následují­
cím textem:
O r g a n i s m u s p o t ř e b u j e e n e r g i i . N a l é z a j í v e s t r a v ě . S t r a v a s e s k l á d á z e tří z á k l a d n í c h
živin - bílkovin, tuků a cukrů ( s a c h a r i d ů ) . N i k d o určitě n e p o c h y b u j e , že bílkoviny
jsou absolutně n u t n o u živinou. N i k d o - především ze sportovců a stoupenců alterna­
t i v n í c h v ý ž i v o v ý c h stylů t a k é n e p o c h y b u j e , ž e c u k r y j s o u d r u h o u r e l a t i v n ě n e p o s t r a ­
d a t e l n o u ž i v i n o u . J a k j s t e s e d o v ě d ě l i v p ř e d c h o z í c h k a p i t o l á c h , a n i t ř e t í z á k l a d n í živi¬
n u - tuky, n e l z e z e stravy v y n e c h a t .
Zdraví i
výkonnost
závisí hlavně
a
především
těchto
-
na
správném
poměru
tří živin.
P O M Ě R ŽIVIN
Kulturista
výživu
nebo
a
ten,
přeneseně
kdo
se
jejich
vání
klasického
modelu
tuků
a
konzumace
poměru
zvýšení
živin
trenéry
daří
80
ve
%
bílkoviny
tuků.
getický
až
cukry.
snahu
Logicky
z
bílkovin
podíl
30
na
i fitness jsou
respektovat
vyšší podíl
15
U kulturistů,
a
trenérů
výživy,
tuk
a
hodnotu
A
teď
Co
dokonce
tučné
je
20
problém
-
odborníky
vychováván
toho
aby
%
Ženy), je
radikální
z
stejně tak
maso,
okolo
a
instruktorů
zahrnující
cukrů.
ale
dívky
a
u
byli
dokonce
JAK
vyřešit
konzumace
Zásadní
vytrvalců,
co
nebo
méně.
změna
kteří mají
nejlehčí...se
i
na
propago­
snížení
plyne?
i
k
většinou
Zbývá tedy
jejich
vzájemný
to
znamená,
poměr?
dále:
Kulturistika
nutné
a
stravě!
(především
řad
komplexních
dokonce přísně zakázán
pro
z
racionální
snížit zastoupení tuků
Uvažujme
věnuje fitness
„žáky"
-
na
méně
vyloženě silového
intenzivní tvorbu
toho plyne,
než je
bílkovin
%
sporty
o
že pro
doporučen
příjmu
pro
ženy,
a
Sval
sportovce je podmínkou
nesportovcům.
energie
by
více
muže,
pro
charakteru
svalové hmoty.
se
Bez
ohledu
proto
méně
měl
pro
nelze postavit z
mít
ve
na
specializaci.
stravě významně
teoreticky
vytrvalce,
že je
cukrů
Ener¬
pohybovat
více
pro
mezi
kulturisty.
Vtom případě zbývá minimálně 50 až 65 % pro cukry. To je číslo, které je běžně dosa¬
hováno
v
nikoliv
bílkovin.
současné stravě,
Je
to
ovšem jen proto,
však
číslo
že
významně
131
v
nižší,
ní je příliš vysoké zastoupení
než je
nyní kolegy
-
TUKU,
doporučováno
pro
racionální
cukrů,
A
výživu!
které
Nebudu
je
se
dostatečně
vracet
podrobně
k
problému
popsáno
v
ideálního
kapitole
množství
věnující
se
Gl
konzumovaných
a
zónové
dietě.
nyní:
Pokud
se
týče
(mužů),
kulturistů
mohu
nebo
konstatovat,
sportovců
že
se
specializací
výhradně
silového
zaměření
ideální poměr živin je:
BÍLKOVINY-
TUKY-
SACHARIDY
25 % - 20% - 55 %
Relativně
„0"
nebo
maci
nižší podíl
„B".
tuků,
cukrů je
Mnohem
a
při
pro
ty,
větší starosti mi dělají dívky a
ženy.
přirozené
bílkovin,
nižší
schopnosti
málo
padě,
že poměr živin by byl 10 % bílkovin
ce jen
jeden
racionální
problém
KAZDÝ,
a
výzkum
a
s
%
sledoval
totiž byli
bílkovin
cvičí,
sledování,
v
sportovců,
využívat
10
%!
- 20
%
ze
mají
snaze
bílkoviny,
Většinu
stravy
tuku
protože
-
někdy
To jsem
se
-
krevnískupinu
omezit konzu¬
konzumují
tvoří
70 %
-
mnohdy
cukry!
cukrů,
doporučuje
zdravotních
vrcholové sportovce
z
jedné
asi
významné
10
němž.
kdy
%
se
ony
dokonce
každý
tvrdil již před asi
ochotni položit život za
oněch
pod
kdo
Ve
V
konzumovat
důvodů.
pří­
byla by to
dokon¬
Jenomže je
tady
zásadní:
bílkovin!
kolegy
vě právějen
ných
to
až
ideální situace,
kdo pravidelně
10
pohádal
ky
výživy
mírně podlimitní množství
oněch
Ti
dokonce
především
velmi
z pohledu
někdy
příznivý
15
- především
finské
Trvali
ukázalo, jak
na
tom,
na
i jako
době,
že
o
víc
se
výživě
obrat
vytrvalci musí mít
bílkovin
energie.
těchto
případech
dělal
o
to
sportovců.
ve
přestože jsem předložil
zdroj
než
kdy jsem
Dokonce jsem
kongresu
tom,
obrovský je
slouží dokonce
však potřebuje
vytrvalce.
univerzity
vlastní tvrzení o
bílkovin.
den,
lety, ještě v
stra¬
výsled¬
u fyzicky přetěžova¬
Bližší souvislosti
uvedu
později.
Pokud
velkých
se příjem
kvantech
cukrů jako
najednou,
ve formě glykogenu,
naopak,
situacích,
kdy ještě ke
skoro
%
70
nebo
dokonce
šené
riziko
cukrů,
zdroje
nelze
značná
všemu
od rizika
kombinace
část
v
že
se
veškerý přijatý
ukládá
cvičení není až tak
vzniku
cvičení a
nepříjemných
energie
očekávat,
nadváhy
do
celkově nízkého příjmu
zdravotních
zásob
vyčerpávající a
už nepomůže
děje
cukr se
nárazově a
uloží do
tukových.
přesto
se
V takových
konzumuje
ani celkově nízký příjem
energie.
Naopak,
ve
zásob
tuků
hrozí zvý¬
následků.
Ačkoliv tato kapitola se týká bílkovin, myslím, že je také zde n u t n o z d ů r a z n i t u p o ­
z o r n ě n í dr. Searse:
NADBYTEK
CUKRU
HLAVNÍ
VE
STRAVĚ
PŘÍČINOU
132
JE
SKUTEČNOU,
OBEZITY!
A NYNÍ - K O N E Č N Ě BÍLKOVINY
Bílkoviny j s o u p r o č l o v ě k a ( p r o k a ž d é h o ž i v o č i c h a ) „ n e j z á k l a d n ě j š í " ž i v i n o u . D o k o n ­
ce by se - v p ř í p a d ě k u l t u r i s t ů - d a l o s t r o c h o u n a d s á z k y říci, že vlastně „v ž á d n é
b ě ž n ě d o s t u p n é p o t r a v i n ě p r o n ě n e n í dost b í l k o v i n " .
Klub m i l o v n í k ů č e s n e k u zase
tvrdí, že v ž á d n é m č e s n e k u n e n í dost č e s n e k u . S p o r t o v c i mají j e d n u velkou v ý h o d u p r o ně je š a n c e najít dost b í l k o v i n j e d n o d u c h á - vždyť existují p r o t e i n o v é k o n c e n t r á ¬
t y ! A když už a n i ty n e s t a č í , j s o u z d e směsi a m i n o k y s e l i n . . .
Ale p o z o r - n y n í j d e p ř e d e v š í m o kvalitu t a k o v ý c h t o p r o d u k t ů ! V d a n é souvislosti
jsem už několikrát zdůrazňoval, že:
Produkty
nemusí
inzerující
obsah
nutně obsahovat
„aminokyselin"v
kvalitní zdroje,
tabletované
často
formě
se jedná jen
o
lisovaný
kasem!
T a k o v é p r o d u k t y j s o u k n i č e m u . Jejich n a b í d k u n e m ů ž e o m l u v i t ani b ě ž n ě zneuží¬
v a n é k o n s t a t o v á n í , ž e j e j e d n o , v j a k é f o r m ě o r g a n i s m u s k o n z u m u j e b í l k o v i n y (ami¬
n o k y s e l i n y ) , p r o t o ž e j e stejně vždy m u s í nejprve „ p ř e s t a v ě t " . J e n o m ž e t í m , ž e m u s í
trávit k o m p l e t n í bílkoviny, z t r á c í c e l ý c h 30 % na jejich p ř e s t a v b u a výstavbu bílkovin
vlastních! To je tedy velmi n e e k o n o m i c k é .
T o t o k o n s t a t o v á n í je j e d n í m z t é m a t p r o diskusi o b í l k o v i n á c h - kolik a j a k ý c h ,
aminokyseliny ano či n e , jaké aminokyseliny,
n e b o j s o u lepší p e p t i d y . . . ? A k d y j e
p o d á v a t , s č í m je k o m b i n o v a t ? To je d o s u d n e v y č e r p a n ý a h l a v n ě n e d o ř e š e n ý pro¬
b l é m . K r o m ě t o h o j e k o m p l i k o v á n r o z d í l e m m e z i p r o f e s i o n á l n í m s p o r t o v c e m a spor¬
t o v c e m r e k r e a č n í m . K o n d i č n ě sportující dívky a ž e n y mají s n a h u stravovat se „raci¬
o n á l n ě " , k o n d i č n ě cvičící c h l a p c i a m u ž i n a o p a k inklinují k e „ c h l a p s k é " stravě nabi¬
té masem.
Jestliže se o b í l k o v i n á c h n e u s t á l e h o v o ř í a p í š e , m ů ž e m e n a k o n e c dojít k t o m u , co
se vlastně již stalo - z t é m a t u se s t a n e „ o b e h r a n á p í s n i č k a " , k t e r á n a k o n e c z n í velmi
falešně, p r o t o ž e j i interpretují l i d é , kteří n a t o n e m a j í n á r o k . P o k u d s e t e d y píše, m ě l o
b y t o být p o k u d m o ž n o n ě č í m objevné. D o k o n c e ani celý sbor specialistů z a t í m nebyl
schopen zaujmout j e d n o z n a č n é stanovisko. Jak by tudíž m o h l totéž zvládnout j e d e n
a u t o r , n o t a b e n e laik? O m l u v i t h o lze snad j e d i n ě t í m , ž e :
Jen
praxe
může
přinést
něco
skutečně
objevného.
V t o m t o smyslu c h á p e j t e i následující text, shrnující s o u č a s n á d o p o r u č e n í (kurzívou
jsem připojil vlastní k o m e n t á ř ) :
1. Bez bílkovin by to n e š l o . (No,
2. Ž i v o č i š n é b í l k o v i n y j s o u
to dá rozum!)
výhodnějším
zdrojem
133
pro
č l o v ě k a díky jejich
komplet¬
nějšímu a m i n o k y s e l i n o v é m u s p e k t r u a lepší stravitelnosti a vyšší b i o l o g i c k é h o d ­
(Připravme
notě.
se
na
zuřivý
a
přitom
vlastně oprávněný
odpor
vegetariánů.)
3 . N a d b y t e k b í l k o v i n j e p r o již n e r o s t o u c í o r g a n i s m u s z b y t e č n o u , n e b o d o k o n c e škod­
livou
(Platí to
zátěží.
nečinného,
by je
přitom je
však jen
vysoce
nutné příjem
bílkovin
v případě,
že
pravděpodobné,
že
se jedná
v
případě
o
člověka
nějaké
naprosto fyzicky
chronické
choro¬
zvýšit.)
4. K o n z u m a c e specifických p r o d u k t ů o b o h a c e n ý c h o bílkoviny, p e p t i d y a aminokyse¬
liny je v y h r a z e n a p o u z e tzv. k l i n i c k é výživě a u z d r a v ý c h lidí n e m á (až na nepatr¬
n é výjimky p a t o l o g i c k ý c h situací, c o ž t e d y o p ě t j e j e n j i n á forma k l i n i c k é výživy)
žádné
je
vědecké
použít
jinak
-
a
a
to
totiž skončí
(To je
oprávnění.
skutečně zdravý,
kromě toho
platískoro
v
duchu
absolutní nesmysl,
cokoliv,
absolutně právě
hesla
-
sportem
co
protože je
komukoliv přispěje
v
případě
k
trvalé
lidí,
zásadní otázka,
ke
kteří
zdraví, je
kdo
nutné
intenzivně sportují,
invaliditě.)
P o d s t a t n é j e t o , ž e s e již n ě k o l i k let n e m ě n í d o p o r u č e n á dávka bílkovin p r o b ě ž n o u
populaci, p o k u d se d o k o n c e p o s t u p n ě m í r n ě nesnížila. Jakmile s á h n e m e do vědeckop o p u l á r n í literatury, zabývající se výživou s p o r t o v c e , t í m spíše kulturisty, n a l e z n e m e
o v š e m d o p o r u č e n í z n a č n ě o d l i š n á , a t o j a k v e smyslu v ý z n a m n ě vyšších d o p o r u č e ¬
n ý c h m n o ž s t v í , t a k v e smyslu t v r z e n í s k o r o o p a č n é h o , t o t i ž ž e „ p o s t a č í j e n m í r n ě vyšší
příjem"
než odpovídá d o p o r u č e n é dávce pro
danou věkovou kategorii
a pohlaví.
P o c h o p i t e l n ě v š i c h n i „ p r a k t i c i " , t o z n a m e n á p ř e d e v š í m s o u č a s n í i bývalí k u l t u r i s t é ,
protěžují z n a č n ě vysoký příjem bílkovin - m y s l í m , že v e l m i d o b ř e vědí p r o č . T o t o
k o n s t a t o v á n í s e v á m m o ž n á b u d e z d á t z m é strany „ n á z o r o v ý m k o t r m e l c e m " , p r o t o ž e
s i asi v z p o m e n e t e n a moje p ř e d c h o z í p u b l i k a c e , k d e d o jisté m í r y kritizuji o p u l e n t n í
b í l k o v i n o v é s n í d a n ě š p i č k o v ý c h světových k u l t u r i s t ů . T e h d y o v š e m šlo o t o , ž e n ě c o
t a k o v é h o j e p r o p r ů m ě r n é h o k u l t u r i s t u a t í m spíše p r o s p o r t o v c e j i n ý c h s p e c i a l i z a c í ,
n a t o ž p r o k o n d i č n í h o s p o r t o v c e , n e m y s l i t e l n é . Ale t o vysvětlím dále.
Věc se t o t i ž k o m p l i k u j e p r o b l é m e m zajištění o p t i m á l n í h o příjmu všech tří živin n e j e n o m b í l k o v i n . Z t o h o t o d ů v o d u považuji za zajímavé a do z n a č n é míry „ o b j e v n é "
ú v a h y dr.
Searse.
Ten
zdůrazňuje,
že
vždy je
nutné
zvažovat v z á j e m n é
(a o p t i m á l n í m n o ž s t v í ) všech tří z á k l a d n í c h živin. V p r a x i je to j a s n é
působení
„ c o a kolik
na talíř?" Nikdo nepochybuje o b e z p o d m í n e č n é k o n z u m a c i dostatečného množství
bílkovin, n a d r u h é s t r a n ě j e n a p r o s t o nejasný p r o b l é m jejich k o m b i n a c e s p o t r a v i n a m i ,
v n i c h ž převažuje o b s a h c u k r ů . P r á v ě na m n o ž s t v í a „ c h a r a k t e r u " k o n z u m o v a n ý c h
c u k r ů závisí h l a d i n a k r e v n í h o c u k r u j a k o h l a v n í h o r e g u l á t o r u p r o d u k c e h o r m o n u inzu¬
l í n u , a na t o m zase závisí, do j a k é m í r y se b u d o u tvořit b í l k o v i n y - n e b o - n a n e š t ě s t í
-
tuky.
A je to t a d y - z á k l a d n í o t á z k y !
1. Jíst či nejíst po u k o n č e n í typicky silového t r é n i n k u b ě ž n o u s m í š e n o u stravu, n e b o
134
j e n „flák m a s a " , n e b o j í d l o j a k o jejich s t a n d a r d n í p o t r a v i n o v é zdroje n a h r a d i t „gainery" či proteinovými koncentráty?
2. Je n u t n é i po silových t r é n i n c í c h snažit se co nejdříve o b n o v i t zásoby c u k r ů (nota¬
b e n e v ě t š i n o u ani z d a l e k a n e v y č e r p a n ý c h ) , n e b o p o s t a č í p o d p o ř i t p r o t e o a n a b o l i s mus?
P ř í l i š m n o h o b í l k o v i n zaviní p r o b l é m y stejně jako příliš m á l o (bvť o d l i š n é )
Významně
vyšší
než
optimální
množství
konzumovaných
ž i v o č i š n é h o p ů v o d u ) zvyšuje r i z i k o p o š k o z e n í j a t e r a ledvin.
tzv.
pseudouremického syndromu,
bílkovin
(především
M ů ž e dojít až k rozvoji
o n ě m ž psal již p ř e d s k o r o d v a c e t i lety j e d e n
z v ý z n a m n ý c h o d b o r n í k ů na m e t a b o l i s m u s dr. Brodan. T e n t o stav je spojen s c h r o n i c ­
k o u ú n a v o u u t ě c h s p o r t o v c ů , kteří se dostali do déletrvajícího k a t a b o l i s m u vyvolané¬
ho e n e r g e t i c k ý m v y č e r p á n í m , ale p ř i t o m ho řeší k o n z u m a c í stále stejně ž i v i n o v ě slo¬
ž e n é stravy, t o t i ž vysokým p ř í j m e m bílkovin. V t é t o situaci j s o u o h r o ž e n a j á t r a a led¬
viny, ale t a k é h r o z í p a r a d o x n ě zvýšené u k l á d á n í t u k u ! C h y b í t o t i ž d o s t a t e č n á kapaci¬
t a a n a b o l i z u j í c í c h h o r m o n ů . P o k u d t e n t o stav n a s t á v á o p a k o v a n ě , n e n í divu, ž e s e
s p o r t o v e c u c h ý l í k e k o n z u m a c i anabolik. V o p a č n é m p ř í p a d ě p r o c e s r e g e n e r a c e p r o ­
b í h á velmi d l o u h o .
Důležitá je
také
úvaha
o
pravděpodobné
těsné
souvislosti
mezi
(NEDO­
S T A T E Č N Ý M ) p ř í j m e m bílkovin a n a d v á h o u , p ř e d e v š í m u d ě v č a t a ž e n .
Většina
z n i c h si t o t i ž ve s n a z e o u d r ž e n í váhy a p ř e d e v š í m o d o c í l e n í r e d u k c e t u k o v é n a d v á ­
h y p l e t e p o j e m r a c i o n á l n í výživa ( n e b o n a d r u h é s t r a n ě „ d i e t a " ) s t é m ě ř v ý h r a d n í k o n ­
z u m a c í z e l e n i n y , o v o c e a obilovin. Výsledkem je z á s a d n í s n í ž e n í příjmu b í l k o v i n až
k e h r a n i c i n u t n é h o m i n i m a . V t o m t o stavu n a d v á h a ú p o r n ě setrvává n a a k t u á l n í h o d ­
n o t ě . Současně se stabilizovanou n a d v á h o u organismus není schopen docílit ( p o ž a d o ­
v a n é h o ) n á r ů s t u svalové h m o t y .
D o p o r u č e n í z m ě n i t skladbu stravy s m ě r e m k p r a v i d e l n é k o n z u m a c i l i b o v é h o m a s a
při s o u č a s n é m o m e z e n í k o n z u m a c e „ r a c i o n á l n í c h c e l o z r n n ý c h c e r e á l i í " (za k t e r é vět­
šina lidí m y l n ě p o k l á d á p o t r a v i n y , k t e r é t o m u a b s o l u t n ě n e o d p o v í d a j í ) dívky p o v a ž u ­
jí z mé s t r a n y za p o d r a z , p r o t o ž e z m ý c h v y s t o u p e n í ve s d ě l o v a c í c h p r o s t ř e d c í c h
a p ř e d c h o z í c h p u b l i k a c í nabyly n e s p r á v n é h o d o j m u , že j s e m k t a k o v ý m p r a k t i k á m
n a b á d a l p o d „ r o u š k o u " j e d i n ě s p r á v n é a r a c i o n á l n í výživy. U v e d l j s e m , ž e díky m a l é
produkci
testosteronu
nemají
schopnost
zabudovat
přijaté
bílkoviny
do
svalové
h m o t y . T o j e s a m o z ř e j m ě p r a v d a . Ale r o z h o d n ě j s e m n i k d y n e ř e k l , ž e dívky a ž e n y
j s o u v p o d s t a t ě včelky, k t e r ý m k životu stačí j e n n e k t a r .
M i m o c h o d e m , i ty včely
potřebují b í l k o v i n y - p r o č m y s l í t e , že sbírají pyl? J e n p r o t o ,
aby p ř í r o d ě p o m o h l y
k \ o p y l e n í r o s t l i n ? Stejně t a k si v ě t š i n a „ n á r o d a " myslí, že j s e m zarytý v e g e t a r i á n tvr­
dící,
že
„maso
a
m l é k o je jed".
Tuto
„image" jsem
získal
také
u
většiny
s p o r t o v c ů , u všech k o l e g ů a s a m o z ř e j m ě u většiny v ý r o b c ů . S n a ž í m se být objektivní,
135
a k c e p t o v a t r ů z n é t e o r i e u ž i p r o t o , ž e p r o nositele krevní skupiny „ B " n e n í k o n z u m a ­
c e m l é č n ý c h výrobků p r o b l é m e m . N i c n e n í ani č e r n é ani zcela bílé, p r o t o doporučuji
č t e n á ř ů m p o č k a t n ě k o l i k m ě s í c ů , než vyjde p ř e k l a d jisté francouzské p u b l i k a c e , v ě n o ­
v a n é m o n o t e m a t i c k y právě mléku a m l é č n ý m v ý r o b k ů m .
Do
značné
míry
tedy
volba
správné
skladby
stravy
závisí
na
individualitě,
k t e r á by m ě l a přispět k r o z h o d n u t í o t o m , j a k se stravovat a j a k ý m s p o r t ů m se
věnovat.
Pokud nyní budu hovořit o t o m , co je „dostatek p r o t e i n ů " , musím respektovat to, co
jsem
řekl o
krevních
skupinách.
Nositelé
skupiny
„ O " jsou
doslova závislí
na -
z p o h l e d u o s t a t n í c h k r e v n í c h skupin r e l a t i v n í m n a d b y t k u - bílkovin ž i v o č i š n é h o typu.
C o d o s o r t i m e n t u k o n z u m o v a t e l n ý c h p o t r a v i n v č e t n ě m a s a j s o u n a t o m asi nejlépe
nositelé skupiny „ B " , p ř e s t o ž e u n i c h je n u t n ý příjem bílkovin nižší než u „ n u l e k " .
Z a t o mají v ý h o d u v m o ž n o s t i k o n z u m a c e m l é č n ý c h p r o d u k t ů - vlastně j a k o j e d i n á
krevní skupina. Jste-li n o s i t e l e m ( n o s i t e l k o u ) skupiny „A", vaše o p t i m á l n í dávka bíl­
kovin je v ý z n a m n ě nižší s t í m , že m a s o příliš jíst n e m u s í t e a p o k u d , pak p ř e v a h u „bílé­
h o " . Z t o h o o v š e m vyplývá, že p r o „ á č k a " n e n í příliš ideální sport, vyžadující velkou
svalovou h m o t u . M o ž n á t o c h á p e t e j a k o n e s p r a v e d l n o s t , ale s t í m asi n e l z e n i c m o c
dělat, p r o t o ž e p r o s t ě u ž takoví j s t e „ o d p ř í r o d y " . Z a s e m á t e j i n é klady, že? O v š e m
p o z o r - ani „ á č k a " n e m u s í n u t n ě být v y c h r t l ý m i a s t e n i c k ý m i p o s t a v a m i ,
dokonce
i o n a m o h o u ú s p ě š n ě posilovat, ovšem bez a m b i c na špičkovou v ý k o n n o s t v silových
s p o r t e c h . Moje u p o z o r n ě n í n a t o , ž e „ á č k a " nejsou z r o v n a i d e á l n í m i j e d i n c i p r o p r o ­
fesionální sporty j e š t ě n e z n a m e n á , ž e t o platí a b s o l u t n ě .
m ů ž e docílit d o s t a t e č n é
postupovat
Každý totiž, pokud chce,
svalové h m o t y a vynikající fyzické
zdatnosti, j e n o m musí
odlišně.
N a chvíli s e z a s v r á t í m k n ě ž n ě j š í p o l o v i n ě l i d s t v a
K d y ž j s e m v j i n é své p u b l i k a c i , která nebyla u r č e n a s p o r t o v c ů m ,
„ r o z e b í r a l " stravo­
vání žen, zmínil j s e m se o t o m , že o n y mají j i n é h o r m o n y a t u d í ž mají m e n š í s c h o p ­
nost tvořit svalovou h m o t u . U ž j e n t o t o k o n s t a t o v á n í m n e vede k p ř e s v ě d č e n í , ž e abso­
lutní e m a n c i p a c e je n a p r o s t ý m n e s m y s l e m . P ř í r o d u nelze oblafnout. K d o se o to snaží
(a to platí p ř e d e v š í m p r o dívky a ženy) za c e n u p o u ž i t í rizikových p o d p ů r n ý c h p r o ­
středků, n u t n ě n a t o dříve n e b o později d o p l a t í .
J a k m i l e dívky a ženy z a č n o u sportovat víc,
n a p ř í k l a d b u d o u každý d e n i n t e n z i v n ě cvičit,
než j i m je p ř i r o z e n é (a p ř i m ě ř e n é ) ,
nastanou problémy.
K n i m dojde bez
výjimky v p ř í p a d ě , že jejich cílem je p o u z e u d r ž e t si k o n d i c i a hlavně být V E L M I štíh­
lé,
d o k o n c e a ž tak, j a k j e m e d i á l n ě p r e z e n t o v á n o vychrtlými p o s t a v a m i
P r o b l é m y často
maci
vyplynou
z jejich výživových praktik,
stravy dvakrát d e n n ě ,
neorientovaného
modelek.
které lze p o p s a t j a k o k o n z u ­
s l o ž e n í m velmi p ř i p o m í n a j í c í
stravu v p r o b l é m u výživy
lakto-vegetariána.
N e d a ř í se mi vysvětlit c h y b n o s t t a k o v é h o p o s t u p u a n a v r h n o u t s p r á v n o u z m ě n u
136
s t r a v o v a c í c h zvyklostí d í v k á m , k t e r é s i zvykly nejíst m a s o a k o n z u m u j í j e n o m e z e n ě
vejce
a m l é č n é výrobky
( t a k o v á s k l a d b a stravy
s výjimkou t ě c h , k t e r é mají k r e v n í s k u p i n u
skutečně není ideální
„A").
snad j e d i n ě
M á m ovšem na mysli výhradně
dívky a ženy, k t e r é cvičí z c e l a p r a v i d e l n ě a v ý z n a m n ě č a s t o , p r o t o ž e ty, k t e r é necvi¬
čí,
s k u t e č n ě m a s o - p r i n c i p i á l n ě v z a t o - jíst n e m u s í .
Bílkoviny najdou i v j i n ý c h
p o t r a v i n á c h . P r a k t i c k y n e m o ž n é j e docílit o p t i m a u t ě c h z n i c h , k t e r é h o a n i n i k d y jíst
nebudou
nikoliv s
o h l e d e m n a svoji k r e v n í
skupinu,
ale p r o t o ž e mají p s y c h i c k é
z á b r a n y . N e l z e m i m o c h o d e m vyloučit, ž e p o č e t v e g e t a r i á n ů s t o u p n e v d ů s l e d k u pani¬
ky spojené s š í l e n s t v í m krav.
Nakonec
ani
ba
dokonce
domácí drůbež,
králíci
Nezbývá
než
změnu
mohou
vepřové,
obsahovat
řadu
ani
a
jehněčí
mořské
není
ryby
nepříjemných
prosto
určitých
(mořské
ryby
(byť
a
jiných)
rizik.
mořské plody pro
kontaminantů).
T o n a d r u h é s t r a n ě n e z n a m e n á , ž e j s o u t o p r á v ě ženy, k d o j e o d s o u z e n k n e p o c h o ¬
pitelné jisté nadváze a n e b o n a o p a k k těžké podvýživě. F a k t o r ů , které k takovému
stavu v e d o u , je celá ř a d a a závisí j e n a j e n na jejich s o u h ř e , z d a se n e p ř í z n i v ý stav
vyvine
Díky
n e b o nikoliv.
stále
rostoucí produkci
v podstatě kdokoliv,
tedy
a
špičkové
přitom
docílit
i
i
kvalitě
vegetarián,
sportovní
moderních
šanci
setrvat
doplňků
na
(sportovní)
svých
výživových
výživy
má
zvyklostech
výkonnosti.
N ě k o l i k ( m o h l o b y s e z d á t , ž e v í c e n e ž d o s t ) z á k l a d n í c h pravidel:
1. O r g a n i s m u s v o b d o b í r ů s t u má p o d s t a t n ě vyšší s c h o p n o s t využití přijatých bílkovin.
T o h o je n u t n é využít j e j i c h ( r e l a t i v n ě ) vyšším p ř í j m e m , a to až do věku p ř i b l i ž n ě
23 let.
K n e j i n t e n z i v n ě j š í m u v z e s t u p u tvorby svalové h m o t y d o c h á z í m e z i
15. až
19. r o k e m , t a k ž e p r á v ě t o t o j e o b d o b í , k d y j e b e z p o d m í n e č n ě n u t n é k o n z u m o v a t víc
bílkovin - r o z h o d n ě víc n e ž uvádějí oficiální tabulky W H O (Světové z d r a v o t n i c k é
o r g a n i z a c e ) . S a m o z ř e j m ě za p ř e d p o k l a d u , že to d o t y č n é m u n e d ě l á p r o b l é m y a sou¬
č a s n ě je fyzicky aktivní - a to by být m ě l . V ý h o d n é , ne-li d o s l o v a n u t n é , to je p r o
n o s i t e l e k r e v n í c h s k u p i n O a B.
2. S k l a d b a stravy a typ k o n z u m o v a n ý c h zdrojů bílkovin se m ů ž e , ba d o k o n c e m u s í
lišit, a to n e j e n o m p o d l e p o h l a v í , ale t a k é v závislosti na k r e v n í s k u p i n ě (jinými
slovy na v r o z e n ý c h d i s p o z i c í c h - viz již výše). V t o m t o o h l e d u je i n f o r m a c í dosta¬
tek, p r o t o j e z d e n e b u d u o p a k o v a t .
3. M e z i m u ž i a ž e n a m i je jistý r o z d í l ve s c h o p n o s t i využít b í l k o v i n y stravy ke tvorbě
svalové h m o t y . S c h o p n o s t vybudovat n a d p r ů m ě r n o u svalovou h m o t u závisí n a vro¬
z e n ý c h d i s p o z i c í c h , d a n ý c h výše u v e d e n o u kvalitou p r o d u k c e h o r m o n ů ( v r o z e n é
137
d i s p o z i c e t ě s n ě souvisí s krevní s k u p i n o u ) .
C e l k o v ě se t e d y j e d n á o z á s a d n í vliv
individuálního somatotypu (daného „genotypem").
4. K d o c h c e přibrat svalovou h m o t u (kdykoliv,
dokonalým trávením,
nezávisle na věku)
musí d i s p o n o v a t
s o u č a s n ě musí mít d o s t a t e č n ě vysokou p r o d u k c i r ů s t o v é h o
h o r m o n u a t e s t o s t e r o n u . P r á v ě p r o t o jsou tak o b l í b e n é prostředky, které jejich p r o ­
dukci
m o h o u zvýšit.
5. S c h o p n o s t nabírat svalovou h m o t u n e n í závislá p o u z e a j e n na m i m o ř á d n é konzu¬
m a c i celkové bílkovin stravou, ale t a k é p ř í m o nezávisí n a k o n z u m a c i n a d m ě r n é h o
m n o ž s t v í celkové e n e r g i e !
Přejídáte-li se, u m n o h a z vás dojde v d ů s l e d k u t o h o
k v z e s t u p u tvorby t ě l n í h o t u k u . M u s í t e zvážit, zda c h c e t e s k u t e č n ě n a b r a t c e l k o v o u
„ h m o t u " , aniž by vám vadil nějaký ten tuk (jehož tvorby se ne vždy d o k o n a l e vyva­
rujete), n e b o zda t o u ž í t e p o m a x i m á l n í m vyrýsování.
K r o m ě t o h o n e n í fyziologic­
k é (to z n a m e n á zdravé) m a x i m á l n í vyrýsování držet p o n e o m e z e n ě d l o u h o u d o b u .
V
případě,
že
se
naučíte
vaší krevní skupině,
blíží
tovní
principům
používat
budete ji
dělené
stravy),
KOMBINACI
sestavovat podle
položili
jste
potravin
zásad
základ
zónové
k
ve
stravě
diety
dobrému
v
závislosti
(někdy
zdraví
i
k
na
se
velmi
dobré
spor­
výkonnosti.
6. V u p l y n u l ý c h
přibližně
10 l e t e c h se j a k o
zdroj
živočišných bílkovin
preferovalo
„bílé m a s o a ryby", n a p r o s t o nepřijatelné bylo m a s o v e p ř o v é a o m e z o v a l o se i m a s o
hovězí.
P r a k t i c k é zkušenosti však prokázaly,
sportovce),
že když ne p ř í m o h o d n o t n ě j š í
pak z r ů z n ý c h d ů v o d ů p ř i n e j m e n š í m p ř í n o s n é je
skutečně
(pro
„červené
m a s o " , tedy hovězí ( m o ž n á j e š t ě t a k é j e h n ě č í ) . M ů ž e to být d o k o n c e i p r o t o , že svalovina přežvýkavců
obsahuje
n e j e n o m kvalitní bílkoviny,
ale také
m a s t n o u kyseli¬
nu, z v a n o u C L A ( k o n j u g o v a n á kyselina l i n o l e n o v á , p o p s a n á v s a m o s t a t n é k a p i t o ­
le). Bez ní asi není m o ž n é docílit kvalitní svalové h m o t y , stejně j a k o bez o d p o v í ­
dajícího příjmu o s t a t n í c h e s e n c i á l n í c h m a s t n ý c h kyselin. Do jisté míry t í m nazna¬
čuji
oprávněnost
konzumace
stejků
sportovci
zaměřenými
silově,
j a k ý m i jsou
n a p ř í k l a d a m e r i č t í hokejisté a h r á č i a m e r i c k é h o fotbalu (drtivá většina z n i c h ovšem
má krevní skupinu
O,
takže jim maso
„přísluší"),
aniž b y c h však stejný p o s t u p
d o p o r u č o v a l j a k o r a c i o n á l n í výživu většině č e s k é h o n á r o d a . N e v í m , d o j a k é míry s e
necháte
ovlivnit
momentální
situací
vyplývající
z
rizika B S E
-
„šílenství
krav".
D o u f e j m e , ž e hovězí m a s o , t o z n a m e n á čistá svalovina, n e n í n e b e z p e č n é , n a rozdíl
od t e l e c í c h m o z e č k ů , h o v ě z í c h paštik, jater,
ních vnitřních orgánů,
m o r k o v ý c h kostí, krve a všech ostat¬
p ř i č e m ž d o k o n a l á t e p e l n á ú p r a v a t o t o riziko sníží t é m ě ř
k n u l e . P o k u d by t o m u tak n e b y l o , už d á v n o m n o z í z vás „ š í l í t e " . P ř e d e m však upo¬
zorňuji, že v českých p o d m í n k á c h je k o n z u m a c e „ t a t a r s k é h o bifteku,
138
sestávajícího
z m l e t é h o syrového h o v ě z í h o m a s a v k o m b i n a c i se syrovým vejcem, h o d n ě velký
hygienický h a z a r d .
Co se týče p r a v d ě p o d o b n o s t i n á k a z y z m l é č n ý c h p r o d u k t ů , jis¬
t o t a b e z p e č í je p o m ě r n ě z n a č n á .
Kdyby t o t i ž nebyla,
s o r t i m e n t p o t r a v i n by se
o p r a v d u V E L M I o c h u d i l . A h l a v n ě , už d á v n o by se m u s e l a z t é t o n e m o c i stát epi¬
demie.
Osobně
doporučuji jíst jakékoliv
vždy
(Přestože jsem
bylo jíst
kdysi
maso
JEN
masové
v jedné své publikaci
syrové...
výrobky
dokonale
teoreticky
skutečně pouze
stejně jako
tepelně
samotné
maso
zpracované!
uvažoval
o
tom,
že
ideální by
asi
teoreticky.)
7. K o m b i n a c e n ě k o l i k a r ů z n ý c h zdrojů bílkovin se ze strany oficiální vědy o výživě
považuje za p r o s p ě š n ý „ t r i k " ,
kterým lze docílit s k u t e č n ě vysoké b i o l o g i c k é hod¬
noty. T a t o p r a k t i k a je v praxi n a p r o s t o b ě ž n á , ale m ů ž e způsobit p r o b l é m y - připo¬
m e n u její o b l í b e n o u variantu - s m a ž e n ý sýr se š u n k o u , v lepším p ř í p a d ě kuřecí plá¬
tek p ř í r o d n í se š u n k o u a vejcem, a v „ n e j h o r š í m " p ř í p a d ě č o č k u s vejcem.
budu
ignorovat obtížnou
stravitelnost u v e d e n ý c h p o k r m ů ,
vysoký o b s a h
Pokud
nevhod¬
n ý c h forem tuku v p r v n í c h dvou p ř í p a d e c h a s o u b ě ž n ě i n a p r o s t o n e v h o d n o u kom¬
b i n a c i díky „ p ř í l o z e " , t v o ř e n é s m a ž e n ý m i h r a n o l k y , m o h u k o n s t a t o v a t , že z t a k t o
z o b e c n ě n é h o a z j e d n o d u š e n é h o p o h l e d u lze p r o h l á s i t , že:
Skutečně nemusíte jíst
Jistě c h á p e t e ,
hovězí celý
ž e t o j e š t ě ani
život
a přitom
bílkovin
budete
mít
z d a l e k a n e z n a m e n á o p t i m á l n í výživu!
dostatek.
N e n í sporu
0 t o m , že p r o t i t ě m t o k o m b i n a c í m by silně p r o t e s t o v a l i s t o u p e n c i d ě l e n é stravy
a makrobiotiky.
M n ě o s o b n ě však j e š t ě m n o h e m horší p ř i p a d á „ v y s o k o p r o t e i n o v á
b o m b a " , v y t v o ř e n á z k o m b i n a c e p e č e n ý c h fazolí a d u š e n é h o v e p ř o v é h o ( m e x i c k é
„chilli c o n c a r n e " ) , ačkoliv n a p r o s t o a p l n ě vyhovuje „ z ó n o v é d i e t ě " . Máte-li tedy
rádi klasickou „ s n í d a n i na v i d l i č k u " ve formě šunky s vejci, p a k tedy vězte, že sice
konzumujete
významné
množství
(poměrně)
kvalitních
bílkovin,
ale
současně
s t í m j e š t ě větší m n o ž s t v í nepříliš h o d n o t n ý c h (spíše bych řekl rizikových) t u k ů !
P r a v d o u - j a k o n a z l o s t - t a k é j e , ž e i t e n t o p o k r m d o z n a č n é míry o d p o v í d á „ z ó n o ­
vé d i e t ě " , p r o t o ž e ani on n e z p ů s o b í v ý r a z n é zvýšení h l a d i n y k r e v n í h o cukru a t í m
zvýšení
inzulínu.
Z u v e d e n é h o plyne,
že sestavení i d e á l n í h o p o k r m u
1 c e l é h o j í d e l n í č k u j e věcí n e s m í r n ě k o m p l i k o v a n o u .
a posléze
Z v a ž t e p r o t o velmi o d p o v ě d ­
n ě , zda je p r o vás o p r a v d u p r o s p ě š n é r á n o si dát p o k r m s n í z k ý m g l y k e m i c k ý m
i n d e x e m a hojností bílkovin - bylo by to snad s p r á v n é v p ř í p a d ě ,
že váš t r é n i n k
n e n í v ý r a z n ě objemový, jste krevní s k u p i n a „ B " , m á t e v p o ř á d k u ž l u č n í k a cvičit
b u d e t e až za 3 A 1 h o d i n y po j í d l e - ale j e n za c e n u v y s o k é h o příjmu n e v h o d n ý c h
tuků.
139
Doporučuji
V tuto
penců
„
konzumovat
chvíli jsem
alternativní
ráno
a
bílkoviny
ignoroval
výživy,
dopoledne jíst převahu
my s převahou
bílkovin
Jak
záleží
cvičit,
bude,
v jakém jste
menších
porcích
se
že jedině
sacharidových jídel,
zdroje
energie
na
stavu,
vás.
Musíte
a
totiž
na
zvážit,
celý
nutné mít
zbytek
Jak se
čeho
vliv
v průběhu
dne.
a především
stou¬
správné je:
večer".
přičemž nezanedbatelný
kolegů
protože je
(cukry)
budou jíst odpoledne
jen
několikrát
doporučení některých
kteří prohlašují,
né množství okamžitě využitelného
to
v
obvyklé
má
chcete
také
zdá,
dostateč¬
dne,
a pokr¬
možné je
docílit,
kdy
obojí.
budete
zvyk.
8. V p ř í p a d ě , že sportujete k a ž d ý d e n , d o s t a t e k b í l k o v i n s k u t e ě n ě p o t ř e b u j e t e . D o s ­
t a t e k v t o m t o p ř í p a d ě z n a m e n á , ž e j i c h m u s í být v ý z n a m n ě víc, n e ž j i c h k o n z u ­
mují lidé nesportující.
P o k u d „ n e s p o r t o v c i " k o n z u m u j í h o j n o s t b í l k o v i n , nevyva­
rují se n a d v á h y !
9 . N i k d y j e d n o r á z o v ě n e k o n z u m u j t e m n o h o b í l k o v i n . P o k u d s i t o m ů ž e t e dovolit,
střídejte b ě ž n é , o v š e m s p r á v n ě z v o l e n é a kvalitní j í d l o (s r e l a t i v n ě vyšším obsa­
h e m b í l k o v i n ) s e s p e c i á l n í m i d o p l ň k y , k t e r é však m u s í splnit z á k l a d n í p o d m í n k u
- n e s m í zvýšit h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u ! Z k o m p l e x n í c h směsí živin, u r č e n ý c h p r o
sportovní
výživu,
tomuto
požadavku
vyhovují
pouze
proteinové
koncentráty,
obsahující 65 a více p r o c e n t bílkovin.
10. N i k d y n e k o m b i n u j t e „ k l a s i c k o u " stravu s p r o t e i n o v ý m k o k t e j l e m t ě s n ě po sobě.
Koktejl si p o n e c h e j t e j a k o první t e k u t i n u po t r é n i n k u a t a k é si ho připravujte j a k o
„přesnídávku i svačinu". Ideální je, když j e d n o r á z o v á porce proteinu n e p ř e s á h n e
30 g (čisté b í l k o v i n y ) .
P o t ř e b u j e t e - l i c e l k o v ě m n o h o b í l k o v i n s o h l e d e m na vaši
s p o r t o v n í specializaci na silový sport a v y s o k o u t ě l e s n o u h m o t n o s t ( s a m o z ř e j m ě
v e f o r m ě aktivní svalové h m o t y ) , k o n z u m u j t e n ě k o l i k p o r c í koktejlu d e n n ě včet­
ně „2. večeře".
11. P o d p o r u j t e využití k o n z u m o v a n é h o v e l k é h o m n o ž s t v í bílkovin d o p l ň k y ,
zvyšují­
c í m i tvorbu r ů s t o v é h o h o r m o n u a t e s t o s t e r o n u . Jejich t r á v e n í a n á s l e d n é využití
(tzv. asimilaci) p o d p o ř t e , je-li t o n u t n é , p ř í d a v k e m t r á v i c í c h e n z y m ů . V ý h o d n á j e
d o p l ň k o v á k o n z u m a c e k o m p l e t n í směsi v o l n ý c h a m i n o k y s e l i n , p ř í p a d n ě i směsí
v y b r a n ý c h a m i n o k y s e l i n , p o d p o r u j í c í c h vyplavení r ů s t o v é h o h o r m o n u .
Ideální by
bylo p o u ž i t í vysoce specifických d i - a t r i - p e p t i d ů ( z a t í m n e r e a l i z o v a t e l n é s o h l e ­
dem na cenu a problémy na trhu). Směsmi aminokyselin můžete obohatit protei­
n o v ý koktejl, k o n z u m o v a n ý p ř e d s p a n í m .
POZOR::
Jakmile
před
stavbě svalové
spaním
sníte
hmoty
nedojde,
naopak pokrmy
naopak
si
140
bohaté
uložíte
na
„něco
cukry,
tuků".
očekávejte,
Pravda,
že
po
ke
tako-
vém jídle
dobře
„libosti".
Možná
usnete,
ale,
protože
že
se
zvýšená
někdy
v
hladina
krevního
noci probudíte
cukru
s pocitem
vyvolává pocit
hladu.
12. K d o sportuje každý d e n , n e m ů ž e p o č í t a t s t í m , že se mu b u d e dařit d o b ř e
v p ř í p a d ě , že b u d e jíst j e n dvakrát d e n n ě - r á n o a p o z d ě večer. Platí to hlavně p r o
dívky - je t o m u tak p r o t o , že t a k t o z a t í ž e n ý o r g a n i s m u s , nezávisle na t o m , že se
jedná o
„ženský o r g a n i s m u s " , potřebuje d o s t a t e k bílkovin. A aby j i c h s k u t e č n ě
bylo d o s t a t e k , m u s e l a by o n a dvě j í d l a být sestavena p ř e v á ž n ě z p o t r a v i n , v n i c h ž
by byl m i m o ř á d n ě vysoký o b s a h bílkovin.
Například?
Snídaně:
3 pečené nebo
1 plátek žitného
Večeře:
150 g
tuňáka
zeleninového
Jenomže
je
jen
celkový
hodně přísná
při
oněch
cvičení,
600
obsah
kcal.
ve
salátu
dalších
1
A
to je
a
1
1/2
je
dívka
potřeba
vlastně jedno
-1
lžící olivového
dohromady
každý
k
další,
vaječné
bílky,
balení Lučiny
asi 250 g čerstvého
polev,
obou pokrmů je
Cvičí-li
100
octové vodě srážené
vlastní štávě,
s
energie
redukční dieta.
v
chleba
den
udržení
oleje
POUZE
60 minut,
bazálního
v průběhu
dne
1
vydá
100 kcal,
asi
metabolismu,
což
600
takže
kcal
chybí
„vložené"jídlo.
T e n d e n c e většiny dívek směřuje k „ r a c i o n á l n í výživě", k t e r o u si, jak j s e m již uvedl,
m n o h d y p l e t o u s v e g e t a r i á n s t v í m . P ř e d e v š í m však zcela chybí „ d o b r é t u k y " tak, j a k
o n i c h již byla řeč. Výsledkem je efekt, který n a z ý v á m „ p e r p e t u m m o b i l e " . Dívky cvičí
každý d e n m i n i m á l n ě h o d i n u (to byl, vlastně stále j e š t ě je ideál, d o p o r u č o v a n ý stou­
p e n c i z d r a v é h o ž i v o t n í h o stylu), j e d í dvakrát d e n n ě , většinou tak, j a k u v á d í m níže:
Snídaně:
j o g u r t s mušli
Večeře:
těstoviny se z e l e n i n o u a k e č u p e m ,
( p ř í p a d n ě s t r o c h o u s t r o u h a n é h o sýra)
Přes den:
o v o c e n e b o můsli t y č i n k a
P r o b l é m je v t o m , že u v e d e n ý s o r t i m e n t n e s t a č í d o p l n i t p o t ř e b n é bílkoviny. V pří­
p a d ě , že se j e d n á o p o k r m , který má vyšší gl yk emi ck ý i n d e x , než je t o m u v p ř e d c h o ­
z í m p ř í p a d ě n e b o t e h d y , když dívka p o d l e h n e h l a d u a p ř e d s p a n í m si dá n ě c o sladké­
ho - zvýší se h l a d i n a i n z u l í n u , a tak m í s t o aby se v n o c i obnovily n e b o vystavěly sva­
lové bílkoviny, s t o u p n e m n o ž s t v í t ě l n í h o t u k u . P o m a l u , ale j i s t ě . Ještě ke v š e m u h r o z í
k o m p l i k a c e , z p ů s o b e n é n e ú m ě r n ě n í z k ý m p ř í j m e m energie. O r g a n i s m u s o m e z í všech­
ny „ l u x u s n í " životní funkce, t a k ž e n a k o n e c dojde k p o r u c h á m n e b o k výpadku m e n ­
s t r u a č n í h o cyklu. N i c n e o b v y k l é h o n e n í ani c h u d o k r e v n o s t . Většina dívek a ž e n tyto
141
situace psychicky n e z v l á d á a p r o b l é m řeší návštěvou g y n e k o l o g a . T e n „ b e z m i l o s t i "
n a s a d í h o r m o n y . H m o t n o s t u t ě š e n ě s t o u p n e , což d o t y č n o u dále t r a u m a t i z u j e a m o t i ­
vuje k p o u ž i t í j e š t ě přísnějších d i e t n í c h restrikcí a k o m e r č n í c h diet při s o u b ě ž n é m zvy­
šování objemu cvičení. V z n i k á n e ř e š i t e l n ý k o l o t o č .
13. U ž j s e m n a z n a č i l , ž e m o d e r n í d o b a u m o ž n i l a využití s p e c i á l n í c h p o t r a v i n o v ý c h
doplňků.
Ty
lze,
především
v
některých
specifických
případech,
prohlásit
z a o p r a v d o v o u „ z á c h r a n u " . Jejich p r o d u k c e , složení, stejně j a k o ú č i n n o s t ovšem
vyvolává diskuze.
Někteří
kolegové j s o u
skeptičtí
k efektu p o d á v á n í
směsí vol­
n ý c h a m i n o k y s e l i n stejně j a k o h y d r o l y z á t ů n e b o specifických frakcí bílkovin,
k a n ý c h z m l é č n é syrovátky,
zís¬
nejlépe č á s t e č n ě h y d r o l y z o v a n é . Je to t r a g i k o m i c k é ,
když p o m y s l í m , že v d ě t s k é výživě se stále víc uplatňují t a k t o „ v y m a k a n é " p r o ­
dukty vlastně díky z k u š e n o s t e m z jejich p o u ž í v á n í ve sportu. N a p ř í k l a d p r o n e k o ­
j e n é dítě jsou tyto m o d e r n í p r o d u k t y
nicky přísně
výrazně
kontrolované)
stoupá
( s a m o z ř e j m ě specificky u p r a v e n é a hygie¬
natolik skvělou
pravděpodobnost
alternativou
odstranění
některých
mateřského
mléka,
negativních
že
důsledků
nekojení při p o u ž i t í p ů v o d n í c h p r o d u k t ů u m ě l é k o j e n e c k é výživy.
14. P o u ž i t í směsí p e p t i d ů a h y d r o l y z á t ů bílkovin, p ř í p a d n ě t a k é směsí v ě t v e n ý c h ami¬
nokyselin
s
dalšími
izolovanými jednotlivými
aminokyselinami,
p ř e d e v š í m lysi-
n e m a g l u t a m i n e m , má j a s n ě p r o k a z a t e l n ý pozitivní efekt. Z t o h o vyplývá, že k d o
c h c e docílit n á r ů s t u objemu svalové h m o t y , m á šanci p o u z e z a p ř e d p o k l a d u jejich
p r a v i d e l n é h o p o u ž i t í . J e d i n ý m p r o b l é m e m jsou v t o m t o p ř í p a d ě - p e n í z e .
N e n í žádný problém kombinovat větvené aminokyseliny s hydrolyzátem syrovát­
ky, j e t o d o k o n c e p r o s p ě š n é .
Vyplatí s e t a k é i n v e s t o v a t d o k r e a t i n u ,
nejlépe
v k o m b i n a c i s r i b ó z o u a g l u t a m i n e m . N e z a p o m í n e j t e t a k é na „ d o b r é t u k y " , b e z
nichž nedocílíte úspěchu.
P r o b l é m použití „ G A I N E R ů "
Oblast p o u ž i t í t ě c h t o s p e c i á l n í c h d o p l ň k ů j e p o d l e m é h o n á z o r u k o n t r o v e r z n í přede¬
vším v p ř í p a d ě kulturistiky a při r e d u k c i n a d v á h y .
Špičkoví kulturisté je k o n z u m u j í
m á l o , dávají p ř e d n o s t p r o t e i n o v ý m k o n c e n t r á t ů m . J e t o tak správně, p r o t o ž e nepotře¬
bují ( n a d b y t e č n é ) cukry, jakkoliv j s o u d o b r ý m i zdroji energie. J d e o t o , že silová cvi¬
č e n í nevyčerpávají v ý z n a m n ě zásoby c u k r ů ,
v b ě ž n é stravě.
a tak je kulturisté m o h o u
konzumovat
M o ž n á si nyní v z p o m e n e t e na již dříve u v á d ě n é k o n s t a t o v á n í ,
že
„ c u k r y c h r á n í bílkoviny". N a t o m s e n i c n e m ě n í , ale p o z o r - platí t o p ř e d e v š í m p r o
sporty
zaměřené
vytrvalostně.
V souvislosti s gainery je p r o b l é m z p ů s o b e n z m a t k e m v jejich o z n a č o v á n í ve vzta142
hu k p o m ě r u p r o t e i n ů a s a c h a r i d ů . T y p i c k ý „ g a i n e r " by m ě l mít m a x i m á l n ě do 40 %
b í l k o v i n ! J a k m i l e obsahuje víc b í l k o v i n , n e ž o d p o v í d á u v e d e n é m u číslu, j e d n á s e u ž
o p r o t e i n o v ý k o n c e n t r á t , a v p ř í p a d ě , že o b s a h b í l k o v i n d o s á h n e více n e ž 90 %, je to
p r o t e i n o v ý izolát. Ale to se b ě ž n ě nerozlišuje, t a k ž e gainery n o v é g e n e r a c e obsahují
až 70 % b í l k o v i n a j s o u to t e d y vlastně p r o t e i n o v é k o n c e n t r á t y .
Až d o s u d se však j a k o g a i n e r y označují p ř e d e v š í m směsi, obsahující p o u z e m e z i
8 až 30 % b í l k o v i n ! V p o p i s u jejich efektu se u v á d í , že t e n spočívá ve zvýšení h l a d i ­
n y k r e v n í h o c u k r u , který provokuje t v o r b u i n z u l í n u , a t o u m o ž n í u l o ž e n í přijatých
c u k r ů do c u k e r n ý c h z á s o b , p ř i č e m ž spolu s n i m i přestupují do b u n ě k i p o t ř e b n é a m i ­
nokyseliny. T o j e v š e c h n o p r a v d a j a k s i j e n n a p ů l , p r o t o ž e j a k m i l e o r g a n i s m u s nevy­
čerpal
c u k e r n é rezervy, j e
K č e m u t e d y j s o u gainery,
řečeno - k ničemu!
formou
gaineru
přijatý
cukr rychle
p ř e m ě n ě n na tuk!
„ c h l u b í c í " se o b s a h e m b í l k o v i n m e z i 8-15
%? O t e v ř e n ě
Snad je někdy m o ž n é je použít jen jako n á h r a d u b ě ž n é h o jídla
v s i t u a c í c h , k d y n e m á t e čas si ho v klidu d o p ř á t . J e d n o t l i v á p o r c e však n e s m í p ř e k r o ­
čit 50 g! J i n a k je m n o ž s t v í přijatých c u k r ů d o s t a t e č n ě ú č i n n é k t o m u , aby vyvolalo
zvýšení h l a d i n y i n z u l í n u . L e v n é n í z k o p r o t e i n o v é g a i n e r y (velmi p o d o b n é j s o u r e d u k č ­
ní koktejly!!) s o b l i b o u užívají p r a v i d e l n ě sportující ž e n y a d ě t i , u n i c h ž se n e o č e k á v á
p ř e v a h a silové z á t ě ž e . T o t a k é vysvětluje, p r o č p ř i jejich p ř í p r a v ě v ě t š i n o u používají
přídavek ovoce - hlavně banánů.
P o z o r n ý č t e n á ř , je-li s o u č a s n ě z k u š e n ý m s p o r t o v c e m , n a t o t o k o n s t a t o v á n í o k a m ž i ­
tě zareaguje. P r o č j s o u t e d y „ g a i n e r y " s o b s a h e m b í l k o v i n m a x i m á l n ě do 20 % v ů b e c
vyráběny? Proč autor této publikace je současně a u t o r e m řady „Laktofitů" z nichž ten
„nejslabší" má c h a b ý c h
15 % bílkovin, a j e d n o h o z p r v n í c h g a i n e r ů j i n é firmy, který
j i c h n e m á ani tolik? J e t o výraz j e h o n e s e r i ó z n o s t i ?
Vezměme to postupně
N í z k o p r o t e i n o v é gainery J S O U u ž i t e č n é v p ř í p a d ě , použijí-li se k d o p l n ě n í e n e r g i e ,
n a p ř í k l a d p o u k o n č e n í o b j e m o v ě h o d n ě n á r o č n ý c h t r é n i n k ů . T o z n a m e n á , ž e j s o u cíle­
ny p r o vytrvalostní sporty. Bylo by asi v h o d n é p o u ž í v a t je j e n j a k o „ s v a č i n k u " a to
j e š t ě p o u z e v c e l k o v é m m n o ž s t v í do 50 g ( p r á š k u ) . N e d o p o r u č u j i je m í c h a t do m l é k a ,
n i c m é n ě p r o t o h o , k d o „ š e t ř í " a b e z p r o b l é m ů snáší m l é k o , t o m ů ž e být v j i s t é m smys­
lu p r o s p ě š n é - s o u č a s n ě se z v ý š e n í m o b s a h u bílkovin se tak t o t i ž docílí s n í ž e n í glyk e m i c k é h o i n d e x u , což o d p o v í d á d o p o r u č e n í m „ z ó n o v é d i e t y " . N y n í j d e t a k é o t o , ž e
„ g a i n e r o v ý " p r á š e k svým p o m ě r n ě v y s o k ý m o b s a h e m n í z k o m o l e k u l á r n í c h c u k r ů (jed­
n o d u c h ý c h ) zvýší „ h u s t o t u " v ý s l e d n é h o n á p o j e , c o ž m ů ž e z p ů s o b i t zažívací p o t í ž e ,
a p o k u d je ho příliš m n o h o , d o k o n c e i „ o s m o t i c k ý " průjem.
P o u ž i t í g a i n e r ů má t a k é spojitost s kvalitou v n i c h p o u ž i t ý c h surovin, p ř e d e v š í m bíl­
k o v i n . H o d n ě levné g a i n e r y a vlastně t a k é v š e c h n y levné p r o t e i n o v é k o n c e n t r á t y obsa­
hují p ř e v á ž n ě k a s e i n á t y , n ě k t e r é d o k o n c e i sójový p r o t e i n , c o ž j s o u b í l k o v i n y o b t í ž n ě
s t r a v i t e l n é , a t o vysvětluje, p r o č m á m n o h o lidí p o jejich k o n z u m a c i zažívací p r o b l é 143
my.
Ř a d a výrobců t a k é p o u ž í v á syrovátku,
která n e n í d e l a k t ó z o v a n á ,
a to je další
kámen úrazu pro m n o h o k o n z u m e n t ů .
N e d o p o r u č u j i a m a t é r s k ý m k u l t u r i s t ů m p o n á r o č n é m t r é n i n k u pít velké objemy kok­
tejlu z n í z k o p r o t e i n o v é h o gaineru j e n p r o t o , že je levný.
n í z k o p r o t e i n o v é h o gaineru jsou cukry,
typů,
Opakuji, že hlavní součástí
a p ř e s t o ž e výrobce uvádí,
že p o u ž í v á n ě k o l i k
b e z výjimky dojde k v ý r a z n é m u zvýšení h l a d i n y k r e v n í h o c u k r u .
To o k a m ž i t ě
zablokuje efekt d o s a ž e n ý c v i č e n í m , t o t i ž t e n d e n c i o r g a n i s m u tvořit svalové bílkoviny,
c o ž j e p o d p o r o v á n o c v i č e n í m „ v y b u z e n o u " p r o d u k c í r ů s t o v é h o h o r m o n u (chcete-li
j e h o h l a d i n u zvýšit j e š t ě víc, dejte si po cvičení „šlofíka").
J e š t ě h ů ř d o p a d n o u dívky, které gainery k o n z u m u j í v d o b r é víře,
„rizikovou
stravu"
a t a k docílí r e d u k c e váhy.
že j i m i n a h r a d í
Na p o d o b n ě nesprávném principu je
z a l o ž e n a r e k l a m a d o p o r u č u j í c í p o u ž i t í „ r e d u k č n í c h koktejlů", c h l u b í c í c h se - na roz¬
díl od klasických g a i n e r u - p o u z e p ř í d a v k e m vlákniny. Je sice p r a v d a ,
že v l á k n i n a
m í r n ě z p o m a l í vstřebávání cukrů, ale to n e z a r u č u j e , že n e d o j d e k r y c h l é m u v z e s t u p u
i n z u l í n u . A to je š p a t n ě ! V š i c h n i lidé trpící n a d v á h o u t o t i ž mívají c h r o n i c k y zvýšenou
hladinu inzulínu,
a tudíž je naprosto n e v h o d n é produkci
i n z u l í n u dále „ p r o v o k o -
v a t " ( p o s t u p n ě se t í m vyčerpají i n z u l í n o v é r e c e p t o r y ve t k á n í c h a dojde k trvale vyso¬
ké h l a d i n ě k r e v n í h o cukru - a c u k r o v k a je na světě).
K o u p í t e - l i si levný r e d u k č n í koktejl, pak se vlastně j e d n á o (velmi levné) odtučně¬
né
sušené
mléko,
slazené
řepným
cukrem,
doslazené
umělým
sladidlem,
výrazně
o b a r v e n é a a r o m a t i z o v a n é , a p r o efekt „ o b o h a c e n é " v l á k n i n o u a s y m b o l i c k ý m množ¬
stvím u n i v e r z á l n í v i t a m i n o v é
Poznámka pro pozorné
čtenáře
směsi.
a
zkušené znalce
trhu
se
sportovní
výživou:
N e p o v a ž u j i se za n e s e r i ó z n í h o j e n p r o t o , že j s e m n ě k t e r ý m v ý r o b c ů m vytvořil recep¬
tury n í z k o p r o t e i n o v ý c h g a i n e r u . U č i n i l j s e m tak „ n a z a k á z k u " - na t r h u je t o t i ž velká
p o p t á v k a po levných g a i n e r e c h , j i m i ž se a m a t é r š t í s t o u p e n c i kulturistiky snaží vybu¬
dovat n a d m ě r n o u svalovou h m o t u . P ř i t o m j s e m s e snažil z m i n i m a vytěžit m a x i m u m ,
c o ž se mi v p ř í p a d ě většiny
Laktofitů
celkem úspěšně podařilo.
Prospěch
z nich
m o h o u mít n a p ř í k l a d sportující děti, ale t a k é u n i c h je výhodnější zvolit g a i n e r s vyš¬
ším o b s a h e m bílkovin, p ř i n e j m e n š í m 20 %, byť za vyšší c e n u . Ale o t o m už byla řeč
výše.
Fakt,
ž e levné gainery nepříliš v h o d n ě používají „ c h u d í " a m a t é r š t í k u l t u r i s t é
s cílem n a b r a t h o d n ě , ale o p r a v d u h o d n ě svalové h m o t y , je věc d r u h á . Je to oprávně¬
né snad j e d i n ě v p ř í p a d ě , kdy se j e d n á o k o n z u m e n t a , který je v y l o ž e n ě t é m ě ř „ a s t e n i c k ý " (vychrtlý). T o t o k o n s t a t o v á n í j e p o c h o p i t e l n ě j e n o p a k o v á n í m t o h o , c o již bylo
ř e č e n o výše, d ě l á m t o p r o t o , abych d a n ý p r o b l é m p a t ř i č n ě z d ů r a z n i l .
„ N o r m á l n ě " fyzicky d i s p o n o v a n ý m a m a t é r s k ý m k u l t u r i s t ů m a s p o r t o v c ů m věnujícím
se s p o r t ů m s p ř e v a h o u síly a silové vytrvalosti, je a d r e s o v á n o následující d o p o r u č e n í :
144
Vyplatí
ní,
se
ušetřit
protože je
si
na
kvalitní
možné' konzumovat
proteinový
ho
méně
koncentrát
než
-
levných
cenová
náročnost
je
relativ­
„gainerů".
S y r o v á t k a , s y r o v á t k o v é bílkoviny, „ s é r o v k v " - m a t e n í pojmů
SYROVÁTKA je tekutý zbytek mléka po o d s t r a n ě n í tuku a kaseinu (tvarohu). N ě k d y
se o z n a č u j e j a k o „ m l é č n é s é r u m " ,
koviny
mléčného
nestálý,
hlavní
séra",
složka
a bílkoviny, z ní z í s k á v a n é bývají n a z ý v á n y „bíl¬
Syrovátkové
bílkoviny jsou:
syrovátkových bílkovin),
beta-laktoglobulin
alfa-laktalbumin
(tepelně
(relativně tepelně
stabilní, r o z p u s t n ý , želírující, e m u l g u j í c í ) , p r o t e o s o - p e p t o n ( t e p e l n ě stálý, p o v r c h o v ě
aktivní, š l e h a t e l n ý ) , i m u n o g l o b u l i n ( t e p e l n ě n a p r o s t o n e s t á l ý , želíruje), dále b o v i n n í
sérový a l b u m i n ( t e p e l n ě n e s t á l ý , váže t u k y ) a r o z p u s t n ý k a s e i n ( t e p e l n ě stabilní).
T e k u t á d e m i n e r a l i z o v a n á s y r o v á t k a obsahuje
10-15 % b í l k o v i n . Po u s u š e n í se pou¬
žívá při výrobě n ě k t e r ý c h p o t r a v i n a j a k o n á h r a d a s u š e n é h o o d s t ř e d ě n é h o m l é k a , j e
totiž lépe stravitelná a nealergizuje.
N e v ý h o d o u je vysoký o b s a h m l é č n é h o c u k r u -
laktózy, který n ě k t e ř í d o s p ě l í nesnášejí.
Při v ý r o b ě s y r o v á t k o v ý c h b í l k o v i n (anglická z k r a t k a je W P C - w h e y p r o t e i n con¬
c e n t r a t e ) se t e k u t á syrovátka zbaví části t u k u a filtruje se ( o d s t r a n í se větší část l a k t ó zy a m i n e r á l ů , p ř e d e v š í m N a C l ) .
S u š e n í m se b í l k o v i n y k o n c e n t r u j í , ale s o u č a s n ě
d e n a t u r u j í . Výsledkem je 6 5 - 7 5 % b í l k o v i n , 20 % laktózy, asi 5 % t u k u a p ř i b l i ž n ě 6 %
m i n e r á l n í c h látek, m e z i n i m i ž vyniká draslík, v á p n í k a h o ř č í k . Z á s a d n í j e t e c h n o l o g i e
z p r a c o v á n í t e k u t é syrovátky, p r o t o ž e j e n šetrný p o s t u p z a c h o v á „ b i o l o g i c k o u aktivi­
tu".
Jakmile
se
výrazně
zahřeje,
b í l k o v i n a slouží p o u z e j a k o zdroj
aminokyselin.
M o d e r n í t e c h n o l o g i e u m o ž ň u j e získat W P C o k o n c e n t r a c i a ž 9 7 % ! Biologicky ú č i n ­
n é , jsou především alfa-laktalbumin, beta-laktoglobulin,
i m u n o g l o b u l i n a další dvě
b í l k o v i n y - l a k t o p e r i d á z a a laktoferrin. Lze t a k é izolovat další c e n n é látky - fosfolip i d y (používají se j a k o „ l i p o z o m y " v k o s m e t i c e , j a k o n o s i č e r ů z n ý c h látek a v p r o ­
dukci
speciálních potravin).
specificky b i o l o g i c k y
Bílkoviny
syrovátky
s e t a k é hydrolyzují,
peptidy jsou
účinné.
B Í L K O V I N Y S Y R O V Á T K Y ( W P C ) j s o u c e n ě n y p r o velmi d o b r o u v s t ř e b a t e l n o s t
a v y u ž i t e l n o s t k e tvorbě svalových bílkovin.
cukru.
Většina n ě k d y p ř i d a n ý c h
Kvalitní W P C obsahuje m á l o m l é č n é h o
složek v ý r o b e k v l a s t n ě j e n
„ředí"
(maltodextriny,
sušená syrovátka, o d t u č n ě n é m l é k o , k a s e i n , k o n c e n t r á t sójových b í l k o v i n ) . P ř í d a v e k
větvených
aminokyselin,
glutaminu
a
dalších
látek
naopak
výrobek
zkvalitňují,
p o c h o p i t e l n ě i zdražují. A m i n o k y s e l i n y W P C j s o u velmi p ř í n o s n é - n a j d e m e hojnost
v š e c h tří v ě t v e n ý c h a m i n o k y s e l i n ,
kyselin a s p a r a g o v é
a glutamové,
lysinu,
cystinu
a t a u r i n u . P r a v i d e l n é p o d á v á n í W P C z p r a c o v a n ý c h tak, aby s e z a c h o v a l a b i o l o g i c k á
ú č i n n o s t , s e projeví z v ý š e n o u h l a d i n o u n e j d ů l e ž i t ě j š í h o a n t i o x i d a n t u , t r i p e p t i d u „glut a t h i o n " . T e n c h r á n í p ř e d p ř e d č a s n o u d e v a s t a c í t k á n í a s t á r n u t í m , p ů s o b í při l é č b ě Alzheimerovy choroby a parkinsonismu.
teplotou!
N e l z e však p o u ž í t W P C , z p r a c o v a n é v y s o k o u
M y s l í m , ž e m o ž n é j e věřit snad j e n p r o d u k t u „ P r o S c o r e l O O " a výrobku
145
„ P u r e W h e y P r o t e i n S t a c k " . W P C , p ř í p a d n ě z něj i z o l o v a n ý i m u n o g l o b u l i n , j s o u látky,
k t e r é m o h o u v ý z n a m n ě zvýšit i m u n i t u , s p o l u p ů s o b i t p ř i léčbě rakoviny, n e b o v prů­
běhu rekonvalescence.
WPC
také
mohou
zvýšit p r o d u k c i
specifické látky,
zvané
I G F 1 , což j e i n z u l í n u p o d o b n ý r ů s t o v ý faktor. V t o m t o o h l e d u lépe p ů s o b í hydrolyz o v a n é W P C , jejichž b i o l o g i c k á h o d n o t a dosahuje n e u v ě ř i t e l n ý c h
Jak
140!
vybírat?
Nespoléhejte na informace prodejce (někdy se dovíte ptákoviny, motivované nezna­
lostí n e b o s n a h o u p r o d a t cokoliv) a n i n a r e k l a m y . D o k o n a l e p r o s t u d u j t e originály eti­
ket.
„ W h e y " je obyčejná syrovátka, k d e ž t o
„whey p r o t e i n s " jsou W P C .
Biologicky
ú č i n n ý j e p r o d u k t , z p r a c o v a n ý t e c h n o l o g i í „low t e m p e r a t u r e " (za n í z k é t e p l o t y ) . V pří­
p a d ě , ž e p o u ž i j e t e výrobek, obsahující p ř e v a h u W P C , p ř í p a d n ě o b o h a c e n ý c h o suše­
n ý vaječný bílek n e b o o v o - a l b u m i n , l y s o z y m č i h y d r o l y z á t W P C , vyplatí s e t o . P o k u d
„ n a r a z í t e " n a p r o d u k t , p o p s a n ý j a k o „obsahuje W P C " n e b o „ s p ř í d a v k e m W P C " a zji­
stíte, že k o n c e n t r a c e p r o t e i n ů je o k o l o 15 %, je to j e n v e l m i „slabý g a i n e r " , který nic
pozitivního nepřinese.
POZOR!
N á s l e d u j í c í část t e x t u p r o s t u d u j t e s n e z m ě r n o u p o z o r n o s t í !
Jde o pasáž naprosto
z á s a d n í h o v ý z n a m u , p ř e d e v š í m p r o t o , že v praxi d o c h á z í k n e v h o d n é i n t e r p r e t a c i vzta­
hů b í l k o v i n y - c u k r y v d ů s l e d k u n e s p r á v n é h o výkladu výsledků e x p e r i m e n t á l n í c h stu­
dií. D o jisté m í r y j s e m byl t ě m i t o n á z o r y o v l i v n ě n t a k é já, i když j s e m u p o z o r ň o v a l n a
t o , c o n y n í zopakuji:
Poměr
vou
bílkovin
a
cukrů
v
konkrétním pokrmu
vždy
řiďte
úvahou,
čeho
chcete
stra­
docílit!
V p ř í p a d ě , že se d o m n í v á t e , že je t ř e b a d o p l n i t energii (to z n a m e n á v p o d s t a t ě p ř e ­
devším
zásoby
glykogenu)
-
k tomu
vás
může
vést
vaše
výrazná
celková
únava
a n e c h u ť do t r é n i n k u - dejte si k večeři p o k r m , který b u d e m í t s t ř e d n í n e b o i m í r n ě
n a d p r ů m ě r n ý g l y k e m i c k ý i n d e x , c o ž j i n a k ř e č e n o z n a m e n á , ž e v t u chvíli ani n e m u s í ­
t e m í t „ m a s o " n e b o t r a d i č n í m n o ž s t v í b í l k o v i n v j i n ý c h o b v y k l ý c h z d r o j í c h j a k o vejce,
t v a r o h , p r o t e i n o v ý koktejl. P ř e s t o t a k é t u t o stravu d o p l ň t e s p e c i á l n í výživou, v t o m t o
případě výhradně větvenými aminokyselinami!
N a o p a k , c h c e t e - l i p o d p o ř i t stavbu svalové h m o t y , n i k d y p ř e d s p a n í m n e j e z t e výraz­
ně sladký p o k r m . J e š t ě l é p e ř e č e n o - n i k d y nejezte p o k r m s n a d p r ů m ě r n ý m glykemickým indexem.
Ke zkreslené představě o významu inzulínu pro proteoanabolismus z n a č n ě napo­
m á h á j e h o o z n a č o v á n í z a j e d e n z nejsilnějších a n a b o l i c k ý c h h o r m o n ů v ů b e c . Jistěže
j e t o p r a v d a , vždyť d i a b e t i c i , k t e ř í j e š t ě n e v ě d í , ž e j s o u diabetiky, h u b n o u , p r o t o ž e ztrá­
cejí svalovou h m o t u . Stejně t a k j e p r a v d a , ž e i n z u l í n m á anabolizující efekt, ale n a n e 146
štěstí v t o m s m ě r u , ž e „ a n a b o l i z u j e " cukry. T o z n a m e n á , ž e p ř e d e v š í m c u k r y ž e n e
d o b u n ě k , v e s n a z e u d r ž e t stálou h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u , ale p o k u d t ě c h c u k r ů j e m o c ,
s ú s p ě c h e m je p ř e m ě ň u j e na t u k a u l o ž í si j a k o je m e d v ě d j e j i c h z á s o b y na z i m u . Jis¬
t ě ž e je t r o c h u i n z u l í n u t ř e b a i v k l i n i c k é výživě, k d y se p o d á v á s m ě s a m i n o k y s e l i n
a
glukózy.
V čem
V tom,
tedy
spočívá
ten,
pro
některé
kulturisty
i
další sportovce
„tragický
omyl"?
že:
1. Jíte-li k l a s i c k o u s m í š e n o u stravu ( n e s t r a v u j e t e se stravou d ě l e n o u ) , vždy spolu s bíl¬
k o v i n o u k o n z u m u j e t e i cukry.
2. Pijete-li b ě ž n ý p r o t e i n o v ý koktejl, v ě t š i n o u ve
100 g obsahuje a l e s p o ň 30 g c u k r ů .
I t e n t o r e l a t i v n ě m a l ý o b s a h stačí k t o m u , aby se m í r n ě zvedla p r o d u k c e i n z u l í n u ale j e n tak, aby za u r č i t o u d o b u po j í d l e n e d o š l o k h y p o g l y k e m i i , čili ke stavu, který
b y z p ů s o b i l k a t a b o l i s m u s . M a l é m n o ž s t v í i n z u l í n u b o h a t ě stačí „ p r o t l a č i t " amino¬
kyseliny spolu s c u k r y do b u n ě k . A to j e š t ě neuvažuji v ý z n a m n ý vliv d a l š í c h h o r ­
m o n ů . . . T A K Ž E - ž á d n ý strach - i když n e b u d e t e mít po t r a d i č n í m jídle tradiční
m o u č n í k , anabolismus j e z a r u č e n ! U ž j e n p r o t o , ž e N I K D Y neposilujete tak d l o u h o
a t a k i n t e n z i v n ě , aby se v ů b e c nějaký k a t a b o l i s m u s v y v i n u l ! A k r o m ě t o h o - svalovina stejně j a k o m l é č n é p r o t e i n o v é koktejly a m a l é m n o ž s t v í p ř í l o h n e b o d o k o n c e
i j e n čerstvá z e l e n i n a obsahuje p o m ě r n ě dost draslíku. T e n t o m i n e r á l s á m o sobě
„ u m í " p r o d u k c i i n z u l í n u zvýšit!
3. A B S O L U T N Ě N E D O P O R U Č U J I „dráždit" produkci inzulínu k o n z u m a c í jakých­
koliv f o r e m c u k r ů v m n o ž s t v í j e d n o r á z o v ě vyšším n e ž 30 g! T o t o m n o ž s t v í je obsa­
ž e n o v p o u h ý c h 3 d l C o c a - C o l y , k t e r o u vypijete p o j í d l e ! P o k u d t o u d ě l á t e , vysta­
vujete
se
riziku
značného
kolísání
hladiny
krevního
cukru,
což
vždy
vede
k u k l á d á n í t u k u , n i k o l i v ke t v o r b ě svalové h m o t y .
C o t e d y k o n z u m o v a t j a k o první s t r a v u v k r á t k é m o b d o b í p o s k o n č e n í s i l o v é h o
tréninku?
Jednoznačně pokrm
s
převahou
bílkovin!
I d e á l n í - p r o kulturistu a p r o t o h o , k d o c h c e s o u č a s n ě snížit m n o ž s t v í z á s o b n í c h t u k ů j e :
Začít
s
doplňováním
energie
kvalitním
proteinovým
koktejlem,
p r o t o ž e se v n ě m spojuje p o t ř e b a d o p l n i t t e k u t i n u i s t a v e b n í m a t e r i á l p r o o b n o v u svalů
v e f o r m ě b í l k o v i n . S u š e n ý p r o d u k t , u ž i t ý p r o p ř í p r a v u t o h o t o koktejlu n e s m í k l e s n o u t
147
pod 60 % bílkovin, p r o t o ž e j e h o ř e d ě n í m vodou (mléko pro tyto účely skutečně n e n í
to nejlepší, vždyť t a k vlastně r o z p o u š t í t e s u š e n é m l é k o v t e k u t é m m l é c e a v ý z n a m n ě
z m ě n í t e p o m ě r y živin) k o n c e n t r a c i bílkovin v e l m i snižujete. J e d n o r á z o v ě v e formě
koktejlu
přijaté
množství
bílkovin
může
být
(v
závislosti
na
výkonnostní
úrovni
i t ě l e s n é h m o t n o s t i ) m e z i 3 0 - 5 0 gramy. T o o v š e m n e z n a m e n á stejné m n o ž s t v í suše¬
ného
60
%
produktu
použitého
pro
přípravu
b í l k o v i n a p o k u d ho použijete
koktejlu!
50 g r a m ů ,
Pokud
totiž
výrobek
p a k výsledný n á p o j
obsahuje
obsahuje j e n
30 g b í l k o v i n ! T a t o k a l k u l a c e s n a d více než j a s n ě d o k a z u j e , p r o č v p ř í p a d ě silových
sportů n e d o p o r u č u j i p o t r é n i n k u o b č e r s t v e n í p ř i p r a v e n é z „ g a i n e r u " , o b s a h u j í c í h o
někdy jen 8 -
12 % bílkovin.
Z k u s m e p r o p ř í k l a d vypočítat o b s a h bílkovin a c u k r ů v koktejlu, který si „velkory¬
s e " p ř i p r a v í t e z g a i n e r u , o b s a h u j í c í h o 20
%
bílkovin.
P r o přípravu opět použijete
50 g g a i n e r u (je to t o t i ž h m o t n o s t odpovídající „ p l n é c h u t i " n á p o j e v objemu 3 dl v pří¬
p a d ě , že n e p o u ž i j e t e m l é k o ) . P r á š e k o d a n é h m o t n o s t i obsahuje p o u z e
10 g bílkovin,
z a t o však 35 g r ů z n ý c h c u k r ů ! To už je m n o ž s t v í , které ovlivní h l a d i n u k r e v n í h o c u k r u ,
a t í m dojde k m o b i l i z a c i u k l á d á n í cukru do t u k o v ý c h z á s o b - to p r o t o , že váš silový
t r é n i n k n e v y č e r p a l v ý z n a m n ě vaše c u k e r n é rezervy. A L E c o h l a v n ě ? Z v ý š e n á h l a d i n a
i n z u l í n u m o ž n á m í r n ě zlepší p ř e n o s a m i n o k y s e l i n d o b u n ě k , j e n o m ž e - k d e j s o u t y
a m i n o k y s e l i n y ? P ř e d e v š í m nejsou k dispozici ve chvíli, k d y se zvýší h l a d i n a i n z u l í n u ,
p r o t o ž e m a s o s e tráví m i n i m á l n ě 3 A 1 h o d i n y ! M u s e l i byste p r o t o z k o n z u m o v a t směs
p e p t i d ů n e b o v o l n ý c h a m i n o k y s e l i n ve směsi s m a l t o d e x t r i n e m n e b o g l u k ó z o u , aby „to
f u n g o v a l o " . J a k m i l e vypijete koktejl s n e h y d r o l y z o v a n ý m i a k t o m u j e š t ě t ě ž k o stravi¬
t e l n ý m i n e k v a l i t n í m i b í l k o v i n a m i , b u d e trvat skoro stejně d l o u h o , n e ž b u d o u d o s t u p n é
v o l n é a m i n o k y s e l i n y p r o p ů s o b e n í i n z u l í n u . A t í m p á d e m se vzájemné p ů s o b e n í časo¬
vě z n a č n ě r o z c h á z í ! A to j e š t ě n e n í v š e c h n o - i n z u l í n totiž zablokuje p r o d u k c i růsto¬
v é h o h o r m o n u - a t í m p á d e m se veškerý p o z i t i v n í efekt c v i č e n í ve smyslu p o z á t ě ž o v é
a n a b o l i z a c e z c e l a vytrácí.
Proto je
ideálním
gainerem
současně
i
množství MCT
malé
ten,
který
tuku
obsahuje
a
hlavně
nejenom
asi
- převažujícím
30—40
%
bílkovin,
ale
cukrem je fruktóza!
C o s i t e d y d á t k jídlu p o p ř i b l i ž n ě asi 6 0 - 1 2 0 m i n u t á c h p o vypití p r o t e i n o v é h o
koktejlu?
M u s í t o být p o k r m s n í z k ý m g l y k e m i c k ý m i n d e x e m .
Musí tedy obsahovat maso
v k o m b i n a c i s e stejným o b j e m e m d u š e n é n e b o d v o j n á s o b n ý m o b j e m e m čerstvé zele¬
niny. N y n í m ů ž e t e n a m í t n o u t , ž e z e l e n i n a m á a l k a l i c k o u r e a k c i a t u d í ž z p o m a l u j e trá¬
v e n í m a s a . S p r á v n ě . Ale p r á v ě p r o t o - z e l e n i n a je t o t i ž m i m o j i n é i objem, to zna¬
m e n á , ž e v á m p o m ů ž e z a h n a t h l a d . J i n a k byste byli s c h o p n i sníst j e d n o r á z o v ě t ř e b a
i 350g p o r c i m a s a ( c o ž n ě k d y n e n í n e o b v y k l é , stačí s e p o d í v a t n a n a b í d k u p o k r m ů
v n ě k t e r ý c h s p e c i á l n í c h r e s t a u r a c í c h ) , ale r o z h o d n ě t o n e n í i d e á l n í . Z e l e n i n a t í m , ž e
148
alkalizuje ž a l u d e č n í o b s a h , z p o m a l u j e p r o c e s t r á v e n í m a s a , t o z n a m e n á , ž e t í m dojde
k j e h o l e p š í m u z p r a c o v á n í ž a l u d e č n í kyselinou a p e p s i n e m . P o p ř e c h o d u d o t e n k é h o
střeva (nejprve do d v a n á c t n í k u ) n e n í o b s a h tak v ý r a z n ě kyselý, a t u d í ž m o h o u úspěš­
ně p r a c o v a t e n z y m y , které dále m a s o tráví, ale už v a l k a l i c k é m p r o s t ř e d í . P o k u d m á t e
v pořádku trávení,
n e m u s í t e mít obavy z m o ž n é h o kvašení
z e l e n i n y již v ž a l u d k u .
N e s m í t e ovšem sníst o n ě c h 350 g m a s a n a j e d n o u . N e c h e j t e si p o l o v i n u až zase za dvě
až
tři
hodiny.
naprostou
Pokud
máte překyselený
podmínkou.
Pokud
však
ž a l u d e k , je
máte
kombinace
nedostatečnou
masa a zeleniny
produkci
kyseliny
solné
a n e b o i n á s l e d n ě p e p s i n u , n e u d ě l á v á m z e l e n i n a d o b ř e , c h c e t e - l i jíst h o d n ě bílkovin
p ř e v á ž n ě ve formě m a s a - v t o m p ř í p a d ě m u s í t e jíst m a s o vlastně s a m o t n é ! Asi by
t a k é bylo v h o d n é p o u ž í t speciální směs e n z y m ů , u r č e n ý c h k trávení p r á v ě j e n b í l k o ­
vin ( p r o t e á z y ) . S m u t n á zpráva p r o s t o u p e n c e silových s p o r t ů , kteří mají krevní sku­
p i n u „ A " j e t o , ž e většina t ě c h t o lidí m á m e n š í s c h o p n o s t trávit m a s o než j e d i n c i sku­
pin „ O " a „ B " . P r á v ě „ á č k a " však m o h o u p o u ž í t j a k o n á h r a d u m a s a již z m í n ě n é kok­
tejly. Jistěže je t ř e b a u v a ž o v a t t a k é o situaci, k níž ve fitcentrech b ě ž n ě d o c h á z í - tou
je
časově
náročný
a tudíž
energeticky
absolvovat t ř e b a cvičitelé a e r o b i k u ,
velmi
nebo
vyčerpávající
trénink,
sportovci j i n ý c h s p o r t o v n í c h
který
mohou
specializací,
kteří c h o d í n e j e n o m p o s i l o v a t , ale t ř e b a j e z d i t na veslařském t r e n a ž é r u . V jejich pří­
p a d ě n e n í n a závadu p r o p ř í p r a v u p r v n í h o koktejlu p o t r é n i n k u p o u ž í t kvalitní gainer,
ale opět - p o k u d m o ž n o o k o n c e n t r a c i bílkovin a l e s p o ň 40 %. Ani p r o ně t o t i ž n e n í
nic i d e á l n í h o nápoj p ř e s y c e n ý c u k r e m ! T í m a u t o m a t i c k y „ze h r y " v y p a d á v á j a k ý k o ­
liv p r o d u k t , c h l u b í c í se v ý h r a d n í m o b s a h e m „ n ě k o l i k a skvělých, p o s t u p n ě využitel­
n ý c h c u k r ů " . Jejich k o n c e n t r a c e v d a n é m p r á š k u j e p r a k t i c k y r o v n a
mená,
že
kolik
ho
použijete,
tolik j s t e
zkonzumovali
cukrů.
100 %! To zna­
Řeči
producentů
o p o s t u p n é m v s t ř e b á n í nejsou o p r á v n ě n é , p r o t o ž e vím z v l a s t n í c h m ě ř e n í , že d o k o n ­
ce i m á l o š t ě p e n ý škrob se tráví velmi r y c h l e . A je po v ý h o d ě , kterou má p o s k y t o v a t
p o k r m s n í z k ý m n e b o s t ř e d n í m g l y k e m i c k ý m i n d e x e m . J e d i n o u m o ž n o s t í , kdy s e
t a k o v ý t o c u k e r n ý k o n c e n t r á t d á p o u ž í t , j e t o t á l n í e n e r g e t i c k é v y č e r p á n í , které však v e
fitcentrech vlastně n e p ř i p a d á v ú v a h u . N i k d o t o t i ž necvičí v kuse tři h o d i n y s p o m ě r ­
n ě vysokou i n t e n z i t o u .
Co se týče m o ž n é výhody p o k r m ů s relativně vyšším p o d í l e m cukrů, m u s í m p o d o t ­
k n o u t , že p ř e v a h u s a c h a r i d ů , p o k u d m o ž n o h l a v n ě t ě c h , které mají relativně nízký glyk e m i c k ý index (nejlepší je o v e s n á kaše), byste měli jíst r á n o a n e b o j e š t ě tak do o b ě d a
především v případě,
že t r é n u j e t e p ř e v á ž n ě o b j e m o v ě p r á v ě d o p o l e d n e n e b o č a s n ě
„po obědě".
149
KAPITOLA 10
RECEPTY
Upozornění:
Většina
receptů
vyhovuje
zkratkou
FO jsou
novému
autorskému
postihu
danému
veřejných
U
některých
cílem
ní skupiny"
můžete
je
hodnotu
ohledem
u
vytipovat
na
a
-
zákonem,
pokrmů jsou
uvádět
a
ČR
není možné
nahradit jinými
getickou
s
uvedeným
„zónové
vlastnictvím
zákonu
stravovnách
Nebylo
požadavkům
výhradním
stejně
jako
jejich
pokrmů.
a
surovinami
podle
obsah
k
označené
podléhají
povolení
použití
-
využít
které pro
živin,
a
bez
smyslu
také
vlastní
jednotlivých
velikost porce
ve
Můžete
suroviny,
recepty
originální,
autora
realizaci
tedy
podléhá
pokrmů
ve
autora.
uvedeny poznámky
všech
Všechny
- jsou
publikování
souhlasu
si pokrmy
rozdílnou
jejich
bez
diety".
autora
volby.
protože
individualitu
počet porcí,
publikace
vás
nejsou
a
vhodné.
Záměrně jsem
to
vhodné pro.
„Výživa
krev­
Ty pak
nepočítal
nepovažuji
za
ener¬
podstatné,
strávníka.
1. R a c i o n á l n í j a b l k o v ý s a l á t s o ř e c h y
Přibližně dvě porce,
ký
ale jak pro
koho
a jak
kdy.
Pokrm
má
střední až
vyšší glykemic-
index.
Suroviny:
2 v e l k á j a b l k a , 50 g o v e s n ý c h v l o č e k , 50 g m l e t ý c h l í s k o v ý c h n e b o v l a š s k ý c h o ř e c h ů ,
1 l ž í c e m e d u , 1 d l ( n e b o víc p o d l e c h u t i ) 100% a n a n a s o v é h o d ž u s u . M ů ž e t e p ř í p a d n ě
přidat spařené hrozinky, místo m e d u m ů ž e t e použít ( d o m á c í ) povidla.
Příprava
J a b l k a o m y j t e , o l o u p e j t e ( n e n í n u t n é ) , z b a v t e j á d ř i n c ů a nakrájejte n a k o u s k y o veli­
kosti přibližně 3 x 3 x 3 c m . Vločky spolu s m l e t ý m i o ř e c h y k r á t c e n a s u c h o o p r a ž t e
a z a t e p l a v m í c h e j t e m e d . D o t é t o s m ě s i p a k z a m í c h e j t e k r á j e n á j a b l k a . Obzvlášť n e n a ­
s y t n í m o h o u p ř i d a t t r o c h u j o g u r t u , k t e r ý z m ě n í chuť p o k r m u n a „ s l a d k o k y s e l o " .
Vhodné
pro:
ženy: jako snídaně v období velkého objemu zátěže
m u ž e : j a k o přesnídávka n e b o 2. večeře v období velkého objemu zátěže
2. Rybí polévka
čirá „vysokoproteinová"
(FO)
( o r i g i n á l n í v a r i a c e na t é m a
couzská bujabéza")
Přibližně 2 porce.
Pokrm
má
nízký
glykemický
150
index.
„fran¬
Suroviny:
300 g m r a z e n é h o r y b í h o filé, 4 vaječné bílky, 1 k o s t k a z e l e n i n o v é h o b u j ó n u , 1 s t ř e d ­
n ě velká k a r o t k a , 1 s t ř e d n ě velký k o ř e n p e t r ž e l e ,
1 s t ř e d n ě velká c i b u l e , p á r z r n e k
n o v é h o k o ř e n í a p e p ř e , 2 listy b o b k u , t ř e t i n a lžičky m l e t é h o z á z v o r u , z e l e n á nať j e m n ě
n a s e k a n á , 1 p o l é v k o v á lžíce o l i v o v é h o oleje, 1 dl b í l é h o v í n a n e b o 1 l ž i č k a v i n n é h o
octa
Příprava:
C i b u l i o l o u p e j t e , j e m n ě pokrájejte a n a p á n v i n e b o p ř í m o v k a s t r o l u , k d e b u d e t e polév¬
k u vařit, z p ě ň t e n a o l i v o v é m oleji t a k , aby b y l a sklovitá, p ř i d e j t e n a k o s t k y n a k r á j e n é
filé a k r á t c e o p e č t e za s t á l é h o m í c h á n í asi 5 m i n u t . P ř i d e j t e k o ř e n í , zalijte v í n e m a o p ě t
k r á t c e p o d u s t e asi 5 m i n u t . P o t o m celý kus filé v l o ž t e do v a ř í c í v o d y s p o l u s na podél¬
né kousky nakrájenou k o ř e n o v o u z e l e n i n u .
Varianta:
D o p o l é v k y m ů ž e t e p ř i d a t t a k é sýrové n o k y ( u v e d e n y d á l e ) . V t o m p ř í p a d ě lze
polévku použít jako j e d i n é jídlo.
Vhodné
pro:
V š e c h n y k r e v n í skupiny, j a k o r y c h l ý p o k r m v p r ů b ě h u d n e .
K o n z u m a c e bílé veky,
o b v y k l é v e F r a n c i i n e v h o d n ě zvýší G I !
3. P e č e n ý
candát
Připomínám,
že
je
významné
soft!
Pečte
na
tě přepálí).
každý
pro
pečení
množství
dostatečné
Po
na
má
velmi
nízký
(nikdy
můžete
a
domácí
sádlo
Žádné palmové
papírový
případně doplňujte,
Pokrm
ideální
vrstvě tuku
upečení ještě
kousek položíte
Sádlo
je
cholesterolu).
maso
glykemický
vyšší
a
víc
teplotu
kokosové
tenké
vrstvě oleje,
zbavit přebytečného
ubrousek
pokud pečete
na
(vydrží
nebo
z
obou
celou
neobsahu­
žádný
protože
tuku
stran
kousků,
a
tuky,
z
se
Ceres
okamži­
pečení,
odsajete
když
viditelný
náplň po
čase
tuk.
vyměňte.
index.
Suroviny:
Č e r s t v ý n e b o z m r a ž e n ý c a n d á t , v y č i š t ě n ý a d o k o n a l e o m y t ý . T r o c h u soli, k o ř e n í
( k m í n d r c e n ý , n o v é k o ř e n í , j a l o v e c , p ř í p a d n ě j i n é p o d l e v ý b ě r u ) , n a p e č e n í asi
50 g s m ě s i v e p ř o v é h o š k v a ř e n é h o s á d l a a 1 p o l é v k o v o u lžíci o l i v o v é h o oleje, p o d l e
chuti a vlastního r o z h o d n u t í kořenová zelenina.
Příprava:
N e t ř e b a p o p i s o v a t , k l a s i c k ý m z p ů s o b e m s e ryba u p e č e .
4 . N o v o č e s k ý „ B r a m b o r o v ý s a l á t dr. F o ř t a " ( F O )
Počet
porcí
dle
index.
Brambory
mací,
aby
uvařená
mu
se
vejce.
najednou
individuální potřeby.
musí být
dobře
S
víc
„proležel".
ohledem
než
Pokrm
vařené předem
150 g.
na
ve
Zapomeňte
průměrně
Přídavek
má
střední
slupce.
na
majonézu,
vysoký
glykemický
octa
151
GI snižuje.
až
mírně
Salát připravte
šunkový
index
vyšší
den
salám
nejezte
glykemický
před
konzu¬
a
natvrdo
tohoto pokr¬
Suroviny:
1 kg n a k r á j e n ý c h v a ř e n ý c h b r a m b o r , asi 1/2 kg v o c t e m o k y s e l e n é v o d ě u v a ř e n é směsi
kořenové zeleniny,
s mrkví,
1
1 b a l e n í m r a ž e n é směsi z e l e n é h o h r á š k u s k u k u ř i c í n e b o h r á š k u
větší s k l e n i c e s l a d k o k y s e l ý c h n a k l á d a n ý c h o k u r e k ,
p o l é v k o v é lžíce sójového oleje,
1
d r c e n é s u š e n é m a j o r á n k y n e b o o r e g á n a , 1 lžíce j a b l e č n é h o o c t a ,
n o v é šťávy,
1
čajová lžička sójové o m á č k y ,
velká c i b u l e , 2-3
1
p o l é v k o v á lžíce
1 lžíce čerstvé c i t r ó ­
1/2 lžičky m o ř s k é soli, 2-3 p o l é v k o v é lžíce české h o ř č i c e ,
1 malý kelímek
n e s l a z e n é h o Bio j o g u r t u .
Příprava:
V m i n i m u m í r n ě v i n n ý m o c t e m o k y s e l e n é v o d y u v a ř t e n a velké k o u s k y n a k r á j e n o u
očištěnou
zeleninu
spolu
se
směsí m r a ž e n é zeleniny.
Vývar nevylévejte.
Zeleninu
vyjměte, n e c h e j t e v y c h l a d n o u t a nakrájejte na kostičky. Ve velké m í s e nejprve smí­
chejte h o ř č i c i , olej, ocet a c i t r ó n o v o u šťávu, přidejte sójovou o m á č k u , sůl a m a j o r á n ­
ku.
V m í c h e j t e n a k r á j e n o u z e l e n i n u a na k o u s k y krájené o k u r k y a cibuli.
zeleninovým
vývarem
a
důkladně promíchejte.
Postupně
vmíchávejte
„Zřeďte"
n a kostičky
n a k r á j e n é b r a m b o r y . N e c h e j t e m i n i m á l n ě 4 h o d i n y uležet v l e d n i c i , o c h u t n e j t e a pří­
p a d n ě použijte suroviny, k t e r é z v ý r a z n í chuť ( n a p ř í k l a d t r o c h u láku z e s t e r i l o v a n ý c h
o k u r e k n e b o sójovou o m á č k u ) .
Varianta:
D o salátu m ů ž e t e z a m í c h a t n a k o u s k y krájená v a ř e n á k u ř e c í n e b o k r ů t í prsa, n e b o
n a k o s t i č k y nakrájený tvrdý sýr. V z n i k n e k o m p l e t n í p o k r m .
5. Italský zeleninový nákyp se selskou o m á č k o u ( F O )
Počet porcí dle
apetitu,
pohlaví a
denní doby.
Pokrm
má
velmi
nízký
glykemický
index.
Suroviny:
3 p o l é v k o v é lžíce Alfa P l u s , 3 vaječné bílky,
1
1 velká c i b u l e ,
s t ř e d n ě velká salátová o k u r k a , 2 velká rajčata,
1 s t ř e d n ě velká c u k e t a ,
1 lilek, m o ř s k á sůl, k o ř e n í o r e g á n o
a k a r i , t r o c h u z e l e n é p a ž i t k y n e b o p e t r ž e l k y n e b o čerstvé bazalky,
1
dl s v ě t l é h o piva
( n e b o č e r v e n é h o v í n a ) , 1 b a l e n í sýra M o z a r e l l a .
Příprava:
Z e l e n i n u omyjte, o l o u p e j t e ( c u k e t u a o k u r k u t ř e b a j e n č á s t e č n ě ) , nakrájejte n a plátky,
s m í c h e j t e s k o ř e n í m a solí a n a k o n e c zalijte p i v e m . T ě s n ě p ř e d p e č e n í m v m í c h e j t e
n a š l e h a n é vaječné bílky. P e č í c í k e r a m i c k o u n e b o s k l e n ě n o u m í s u v y m a ž t e částí m a r ­
g a r í n u a zapékejte při vyšší t e p l o t ě asi
p o l o ž t e t e n k é plátky sýra.
15 m i n u t . Vyjměte z t r o u b y a n a v r c h i h n e d
Dál už nezapékejte.
P ř e d s e r v í r o v á n í m přelijte s p e c i á l n í
o m á č k o u . J a k o p ř í l o h u , p o k u d j i zvolíte, d o p o r u č u j i „ i n d i á n s k o u r ý ž i "
nízký g l y k e m i c k ý
Selská
(má velmi
index).
omáčka
Slouží j a k o zálivka na výše u v e d e n ý p o k r m .
152
K její p ř í p r a v ě p o t ř e b u j e t e
1
kelímek
bílého jogurtu,
1
1
p o l é v k o v o u lžíci f r a n c o u z s k é h o ř č i c e , 2 dcl s l e p i č í h o b u j ó n u n e b o
p o r c i č e s n e k o v é p o l é v k y ze sáčku V i t a n a n e b o K n o r r ,
a n ě k o l i k n a k r á j e n ý c h k a p a r a z e l e n ý c h oliv.
1
lžičku o l i v o v é h o oleje
Smíchejte všechny ingredience a použij­
te k přelití z e l e n i n o v é h o n á k y p u .
Vhodné
pro:
Především pro krevní skupinu A.
6 . P e č e n á králičí s t e h n a s e z e l í m ( F O )
Pokrm
má
pokrm
velmi
vyhovuje
nízký
glykemický
pravidlům
index.
„dělené
Není nutné
konzumovat
s
nějakou
přílohou,
stravy".
Suroviny:
Č e r s t v á králičí s t e h n a , č e s n e k o v ý olivový olej, č e r v e n é v í n o , sůl, kari k o ř e n í , j a b l k a ,
c i t r o n , k y s a n é zelí, olivový olej, sádlo.
Příprava:
Vykostěte králičí s t e h n a (dá to p r á c i , ale j d e t o ) . Svalovinu vyklepejte na plátky o síle
asi
1
c m , p o t ř e t e t e n c e olejem, p o t o m rozkrájejte n a n u d l i č k y , p o k a p e j t e č e r v e n ý m
v í n e m , o s o l t e , p o k a p e j t e c i t r ó n o v o u šťávou, p o s y p t e kari k o ř e n í m a n á s l e d o v n ě zabal­
t e d o a l o b a l u tak, aby šťáva p ř i p e č e n í n e v y t e k l a . V l o ž t e d o s u c h é h o p e k á č e n e b o n a
l i t i n o v o u p á n e v a p e č t e z a k r y t é při s t ř e d n í až vyšší t e p l o t ě asi 20 m i n u t .
D u š e n é zelí
1 sáček k y s a n é h o zelí (nejlepší je n ě m e c k é , p r o t o ž e u něj n e n í riziko plísní a n a d b y t k u
soli),
1 cibule,
1 p o l é v k o v á lžíce olivového oleje,
1 p o l é v k o v á lžíce k v a l i t n í h o sádla,
1 jablko
Příprava:
Z e l í vyjměte ze s á č k u a k p ř í p r a v ě použijte b e z láku. Z b ě ž n ě pokrájejte a k r á t c e (asi
5 m i n u t ) p o d u s t e n a p ř e d e m n a v e l m i m a l é m m n o ž s t v í sádla o p e č e n é k r á j e n é cibul­
ce s n a d r o b n o pokrájeným jablkem. Těsně před k o n c e m dušení vmíchejte t r o c h u
oleje.
7. P e č e n é (dušené) mladé jehněčí s dušenou zeleninou
Jedna
porce.
Pokrm
podmínky
dělené
vyššího
glykemického
dokonce
vyzkoušet
nu
má
stravy.
velmi
Pokud
indexu,
i
NOKY
nízký
chcete
glykemický
mít
použijte
z
menší
kukuřičné
index.
klasický pokrm
mouky
množství
(nejsou
Podán
za
bez
přílohy
předpokladu jen
„indiánské
vhodné pro
rýže".
krevní
splňuje
mírně
Můžete
skupi­
B).
Suroviny:
300 g j e h n ě č í kýty, 1 velká c i b u l e , 2 větší m r k v e , 1 s t ř e d n ě velká c u k e t a , 3 stroužky čer­
stvého č e s n e k u ,
1-2 lžíce olivového oleje,
koření, několik zrníček jalovce,
2 b o b k o v é listy, n ě k o l i k z r n í č e k n o v é h o
1/2 lžičky kari k o ř e n í , libovolně s e k a n á k a d e ř a v á petr­
želová nať.
153
Příprava:
J e h n ě č í kýtu nakrájejte na plátky o síle asi 2 c m . V t e p e l n ě o d o l n é k e r a m i c e n e b o skle¬
n ě n é p e č í c í míse na oleji nejprve p r u d c e o p e č t e a pak vložte do t r o u b y asi na 45 m i n u t ,
k o n t r o l u j t e , p ř í p a d n ě přidejte t r o c h u h o r k é vody, k r á t c e p o d u s t e p o d p o k l i č k o u a pak
opět p o u z e p e č t e . P o t é vložte na p o l o v i n u p ř e k r o j e n o u cibuli a celé stroužky č e s n e k u ,
p o s y p t e k o ř e n í m a i h n e d vložte na plátky krájenou mrkev a c u k e t u . Z a p é k e j t e dalších
10 m i n u t .
(FO):
Varianta
Nakrájené
plátky j e h n ě č í
kýty vložte
na dvě
1/2 k e l í m k u n e t u č n é h o b í l é h o j o g u r t u ,
1
hodiny
do
marinády
lžičky c i t r ó n o v é šťávy,
sestávající
1
z:
lžičky sójové
o m á č k y , k r á j e n é h o č e s n e k u a všech u v e d e n ý c h k o ř e n í . P o t é však m u s í t e m a s o p é c i
o p a t r n ě , p r o t o ž e se nejprve j o g u r t srazí, aby se p o s l é z e t é m ě ř b e z e zbytku rozpus¬
til. M u s í t e m a s o občas z a m í c h a t . P o t é p o s t u p u j t e j a k j e u v e d e n o výše, p o u z e d o b a
p e č e n í se m í r n ě zkrátí. Výsledná chuť p o k r m u je m n o h e m více „ n a v i n u l á " a m a s o je
m n o h e m šťavnatější a m ě k č í .
8 . Asijská s m ě s ( F O )
Určeno
nudle
vě)
přibližně pro
samy
o
nebo jako
dvě osoby.
sobě maji
přílohu
Pokrm
vysoký
GI.
k pečenému
má
střední glykemický
Podávejte
masu
nejlépe
(nehodí se
index,
samotné
k pečené
protože
(vyhovuje
rýžově
dělené stra­
rybě).
Suroviny:
150 g rýžových nudlí (v s u c h é m stavu),
100 g č e r s t v é h o n e b o k o n z e r v o v a n é h o chřes¬
tu n e b o stejné m n o ž s t v í č e r s t v é h o p ó r k u , 20 g čínských h o u b i č e k ši-take (v s u c h é m
stavu),
1
s t ř e d n ě velká č i l i - p a p r i č k a ( s t e r i l o v a n á ) , k o ř e n í - mletý zázvor, 2 polévko¬
vé lžíce o l i v o v é h o oleje,
1
lžička sójové o m á č k y ,
ka v i n n é h o o c t a (nejlepší je B a l s a m i c o c e t ) ,
s e m í n k a a p ů l čajové lžičky l n ě n é h o s e m í n k a ,
5 stroužků čerstvého česneku,
1
1 č e r v e n á rajčinová p a p r i k a ,
1
1 lžič¬
čajová lžička l o u p a n é h o s e z a m o v é h o
1
lžička h n ě d é h o k r y s t a l o v é h o c u k r u ,
čajová lžička AB másla.
Příprava:
R ý ž o v é n u d l e v l o ž t e d o n e o s o l e n é vařící v o d y ( v p ř e b y t k u )
o d s t a v t e , přikryjte p o k l i č k o u a p o n e c h e j t e asi
a ihned po z m ě k n u t í
10 m i n u t ve v o d ě .
P o t é sceďte, p ř i ­
dejte m á s l o , n e c h e j t e ho r o z p u s t i t a z a m í c h e j t e s n u d l e m i , aby se neslepily. H o u b y
p o n o ř t e do studené vody alespoň na
1 5 m i n u t , n e c h e j t e n a b o b t n a t a p o t é nakrájej¬
t e n a kousky. V e h l u b o k é p á n v i n a oleji, z a h ř á t é m tak, aby s e n e p á l i l , o p e č t e s m ě s
nakrájeného česneku,
sezamového a lněného semínka,
d r o b n ě nakrájené papriky,
c h ř e s t u , čili p a p r i č k y (asi 3 m i n u t y ) , p o t é p ř i d e j t e zázvor, cukr, v i n n ý o c e t , zamí¬
chejte
a následně
přidejte
houbičky,
opět zamíchejte a krátce opečte.
Odstavte
a p ř i d e j t e sójovou o m á č k u . V l o ž t e spolu s n u d l e m i do k a s t r o l u a k r á t c e p r o h ř e j t e .
M í s t o p á n v e j e v h o d n é p o u ž í t V O K p á n e v , v níž p a k m ů ž e t e s m ě s p r o h ř á t s nud¬
lemi.
154
Varianta:
M í s t o c h ř e s t u n e b o p ó r k u m ů ž e t e p o u ž í t c u k e t u ( p ř í p a d n ě i v e směsi s p ó r k e m
a p ř e d v a ř e n o u krájenou m r k v í ) .
9 . S t ř e d n ě p r o t e i n o v ý o v o c n ý „ p r o b i o t i c k ý " koktejl ( F O )
Jedna
porce.
Nápoj
má
nízký
glykemický
index.
Suroviny:
100 g k r á j e n é h o o l o u p a n é h o č e r s t v é h o a n a n a s u , 3 dl vody, 30 g p r o t e i n o v é h o k o n ­
c e n t r á t u 7 0 - 8 0 % nejlépe s v a n i l k o v o u p ř í c h u t í ,
1 lahvička (přírodního) j o g u r t o v é h o
nápoje Actimel.
Příprava:
A n a n a s r o z m i x u j t e s v o d o u a p o t é přidejte p r o t e i n o v ý p r á š e k . Až n a k o n e c zamixujte
Actimel.
Varianta:
M ů ž e t e „ušetřit", když polovinu ananasu n a h r a d í t e velmi j e m n ě s t r o u h a n o u mrkví.
1 0 . E n e r g e t i c k ý koktejl ( F O )
Jedna
porce.
Nápoj
má
střední až
nízký
glykemický
index.
Suroviny:
2
polévkové
lžíce
kvalitních
ovesných
vloček,
50
g
netučného
bílého jogurtu,
30 g k v a l i t n í h o „ G a i n e r u " o o b s a h u p r o t e i n u asi 3 5 A 4 0 % s o v o c n o u p ř í c h u t í ,
ka p r á š k o v é fruktózy,
1
1 lžič­
lžička č i s t é h o k r e a t i n u , 4 dl vody, 50 g č e r s t v é h o n e b o m r a ­
ž e n é h o o v o c e (nejlépe b o r ů v k y s j a h o d a m i č i m a l i n a m i ) .
Příprava:
O v e s n é vločky k r á t c e p r o p l á c h n ě t e p o d t e k o u c í s t u d e n o u v o d o u a n á s l e d n ě p o v a ř t e
5 m i n u t ve 2 dl vody. Do v l o č e k n a s y p t e o v o c e a fruktózu. Ve d r u h ý c h 2 dl v o d y r o z ­
m í c h e j t e k r e a t i n a g a i n e r ( n e m u s í to být d o k o n a l e , b u d e se d á l e m i x o v a t ) s j o g u r t e m .
Obojí nalijte do m i x é r u , p o k u d směs b u d e příliš h u s t á , přidejte tolik vody, aby výsled­
k e m byl n á p o j k r é m o v é k o n z i s t e n c e . Mixujte m i n i m á l n ě 1 m i n u t u .
K o n z u m u j t e j a k o první „ p o k r m " c o nejdříve p o o b j e m o v ě vyčerpávajícím t r é n i n k u .
Varianta:
Do směsi m ů ž e t e p o u ž í t také asi 30 ml t e k u t ý c h v ě t v e n ý c h a m i n o k y s e l i n ( A m i n o s t a r ) .
11. Pasta z avokáda
]edna porce.
Velmi
nízký
glykemický
index.
Suroviny:
1 celé a v o k á d o bez p e c k y a slupky, 1 b a l e n í sýru L u č i n a ,
1 s t r o u ž e k č e s n e k u , 1 čili
p a p r i č k a , p á r k a p e k c i t r ó n o v é šťávy, t r o c h u sójové o m á č k y .
Příprava:
O l o u p a n é a v o k á d o b e z p e c k y nakrájejte na m a l é kousky, vložte do m i x e r u a zalijte asi
155
1 dl vody.
K r á t c e mixujte.
P o t é přidejte česnek,
papričku,
šťávu a sójovou o m á č k u
a opět mixujte. P o t é přidejte L u č i n u a p o k r a č u j t e v m i x o v á n í . P o k u d b u d e směs příliš
hustá,
nebojte
se p ř i d a t t r o c h u vody,
p ř í p a d n ě použijte i
studený zeleninový nebo
kuřecí vývar. N a k o n e c m ů ž e t e d o c h u t i t p o d l e v l a s t n í h o r o z h o d n u t í n ě k t e r ý m z p i k a n t ­
n í c h k o ř e n í (pasta j e t o t i ž p o m ě r n ě m á l o chuťově v ý r a z n á ) .
Vhodné
pro:
M ů ž e t e p o u ž í t s k u k u ř i č n ý m i čipsy j a k o „ s v a č i n k u " ,
kukuřici by však n e m ě l a krevní
s k u p i n a B.
12. Dresink ze sójového „ m i s o "
Dresink
má
Příliš se
velmi
nízký
nehodí k
masu
glykemický
s
index.
výjimkou
Použijte
pečeného
například s
těstovinami
nebo
rýží.
hovězího.
Suroviny:
2 p o l é v k o v é lžíce (asi 30 g) sójové m i s o pasty ( k o u p í t e v p r o d e j n á c h r a c i o n á l n í výži­
vy), 2 p o l é v k o v é lžíce o c t a z č e r v e n é h o vína, 2 p o l é v k o v é lžíce olivového oleje, k o ř e ­
ní o r e g á n o v m n o ž s t v í p o d l e c h u t i (asi
t r o c h u soli,
1
1/2 čajové lžičky),
1
lžička p r á š k o v é fruktózy,
lžička ostré f r a n c o u z s k é h o ř č i c e , voda.
Příprava:
Pastu m i s o r o z m í c h e j t e v h l u b o k é m i s c e s 1 dcl t e p l é vody n e b o z e l e n i n o v é h o či k u ř e ­
c í h o vývaru. Přidejte p o s t u p n ě fruktózu, ocet a olej a d o c h u ť t e k o ř e n í m i .
K přípravě
m ů ž e t e p o u ž í t ruční mixér.
1 3 . S e n d v i č ze ž i t n é h o chleba a s e l s k é h o sýra
Jedna
porce.
Pokrm
má
střední
až
nižší glykemický
index.
Suroviny:
2 plátky c e l o ž i t n é h o c e l o z r n n é h o p l á t k o v a n é h o b a l e n é h o c h l e b a „ P E M A " ( N ě m e c k o ,
d o s t u p n ý p ř i n e j m e n š í m v s u p e r m a r k e t e c h Billa a b e n z i n o v ý c h p u m p á c h Aral),
1 kelí­
m e k č e r s t v é h o t v a r o h u „ C o t t a g e " (vybírejte t e n , který m á nízký o b s a h t u k u , c o ž bývá
polský a n y n í i český z J H M , n a o p a k n ě m e c k ý má asi 20 % t u k u v s u š i n ě ) , m l e t á slad­
k á p a p r i k a , n a d r o b n o p o s e k a n á p e t r ž e l o v á nať.
Příprava:
T v a r o h v m i s c e smíchejte s k o ř e n í m a navršte na plátky c h l e b a . P o s y p t e n a t í . I d e á l n í
„ p ř í l o h o u " jsou m i n i a t u r n í rajčata.
Varianta:
M í s t o C o t t a g e m ů ž e t e p o u ž í t krájenou M o z a r e l l u .
14. Zeleninová krémová polévka se sýrovými noky a l o s o s e m ( F O )
Dvě porce.
použijte
Nízký
glykemický
na jednu porci ještě 2
index.
vaječné
Chcete-li
bílky,
156
z polévky
předem
sražené
vytvořit jediný
v
vydatný pokrm,
mírně solené
a
okyse-
leně
vařící vodě,
kemický
index,
a přikusujte
ale
nepříliš
2 plátky
„grahamového
chleba".
Pak
se
sice
zvýší gly-
výrazně.
Suroviny:
1 velká č e r v e n á rajčinová p a p r i k a , 4 s t ř e d n ě velká rajčata,
asi 50 g syrové č e r v e n é
ř e p y a stejné m n o ž s t v í m r k v e , 1 dl n e t u č n é h o b í l é h o j o g u r t u , 1 p o l é v k o v á lžíce olivo¬
v é h o oleje, t r o c h u soli, t r o c h u c i t r ó n o v é šťávy, 1 c i b u l e , 1 b o b k o v ý list, asi 10 z r n í č e k
fenyklu,
1/2 lžičky s u š e n é majoránky,
1
k o s t k a s l e p i č í h o b u j ó n u , tvrdý sýr s n í z k ý m
o b s a h e m t u k u (20 %) v m n o ž s t v í 100 g, v o d a .
Příprava:
O m y t o u a j á d ř i n c e z b a v e n o u p a p r i k u s rajčaty p o n o ř t e na asi 2 m i n u t y do vařící vody.
Vyjměte, n e c h e j t e v y c h l a d n o u t a p o t é s l o u p n ě t e . Č e r v e n o u ř e p u o l o u p e j t e a p o s t r o u hejte n a d r o b n é kousky p o d o b n ě j a k o mrkev.
N á s l e d n ě vložte d o t ř i č t v r t ě litru vody
a vařte asi 30 m i n u t s p ř í d a v k e m v e š k e r é h o k o ř e n í , b u j ó n u a t r o c h y ( ! ) soli. N e c h e j t e
č á s t e č n ě v y c h l a d n o u t a r o z m i x u j t e . Vlijte zpět do h r n c e a o p ě t d o s t a t e č n ě ohřejte, pro¬
tože přídavek jogurtu polévku částečně ochladí.
Servírujte n a p ř e d e h ř á t ý c h t a l í ř í c h -
d o j e d n é p o r c e dejte p o l o v i n u u v e d e n é h o m n o ž s t v í j o g u r t u a k r á t c e z a m í c h e j t e . Při¬
dejte p ů l lžíce o l i v o v é h o oleje
nakrájený
a krátce zamíchejte.
Nakonec
n a s y p t e na kostičky
sýr.
1 5 . R y c h l á rybí p o l é v k a ( F O )
Jedna
porce.
Nízký
glykemický
index.
Suroviny:
4 s t ř e d n ě velká rajčata, 2 s t r o u ž k y č e s n e k u ,
ho oleje,
1 malá cibule,
1 p o l é v k o v á lžíce olivové¬
1 k o n z e r v a (resp. 65 g č i s t é h o m a s a t u ň á k a z k o n z e r v y ve vlastní šťávě, nej¬
lépe R I O M A Ř E ) , 1 kostka z e l e n i n o v é h o bujónu.
Příprava:
Rajčata omyjte a k r á t c e s p a ř t e ve vařící v o d ě .
čtvrtky.
Na p á n v i
s
olejem
opečte
krájenou
P o t o m je o l o u p e j t e a nakrájejte na
cibuli
s
česnekem,
přidejte
rajčata
a p o k r a č u j t e v d u š e n í asi 5 m i n u t , p o t o m přidejte t u ň á k a a r o z d ě l t e ho r o v n o m ě r n ě
v p r ů b ě h u d u š e n í do o b s a h u p á n v e . Ve 4 dl vody p o v a ř t e bujón a vložte do něj o b s a h
pánve.
1 6 . Krůtí n u d l i č k y á l a „ I n d i e " s e z e l e n i n o v ý m s a l á t e m
Jedna porce.
Velmi
nízký
glykemický
index.
Suroviny:
200 g č e r s t v ý c h k r ů t í c h p r s o u , š p e t k a m o ř s k é soli, 2 čajové lžičky p a n e n s k é h o olivo¬
v é h o oleje,
bílek,
1
čajová lžička š k r o b u , na špičku n o ž e (asi 1 g) k o ř e n í k a r i ,
čajová lžička
drobně
nakrájené
zelené
petrželové
natě
2 v r c h o v a t é p o l é v k o v é lžíce na n u d l i č k y n a s t r o u h a n é karotky.
157
1 vaječný
(kadeřavý petržel),
Příprava:
M a s o d o k o n a l e omyjte p o d t e k o u c í v o d o u a nakrájejte na nudličky silné asi
1
cm
a d l o u h é asi 5 c m . V míse z a m í c h e j t e spolu s o s t a t n í m i i n g r e d i e n c e m i , n a k o n e c vmí­
chejte bílek.
Přikryjte a n e c h e j t e uležet asi dvě h o d i n y v lednici.
Na teflonové n e b o
litinové pánvi z a o b č a s n é h o m í c h á n í p o d u s t e již bez d a l š í h o p ř i d á v a n é h o t u k u maxi­
m á l n ě 15 m i n u t n e b o do té doby, kdy se většina šťávy o d p a ř í a m a s o se l e h c e z a p e č e .
K m a s o v é směsi m ů ž e t e p ř i d a t dresink u v e d e n ý n í ž e .
Varianta
Varianty:
1
Do směsi m a s a a z e l e n i n y přidejte na kostky nakrájený čerstvý a n a n a s n a u v e d e n é m n o ž s t v í m a s a p o s t a č í asi 6 kostek velikosti 2 x 2 x 2 c m .
Varianta
2
Do směsi m a s a a z e l e n i n y m ů ž e t e navíc p ř i d a t na kostičky nakrájenou
cuketu.
Dresink
Suroviny:
1
p o l é v k o v á lžíce Sojanézy, 3 p o l é v k o v é lžíce n e t u č n é h o b í l é h o j o g u r t u ,
vé lžíce p r a v é h o j a b l e č n é h o octa,
1
1/2 p o l é v k o ­
čajová lžička čerstvé c i t r ó n o v é šťávy,
vá lžíce c h e m i c k y n e k o n z e r v o v a n é h o k e č u p u (např.
Heinz),
1
polévko­
1/2 čajové lžičky k o ř e n í
o r e g a n o , špetka m o ř s k é soli.
Příprava:
Všechny
suroviny
postupně
zamíchejte,
přičemž
potřebné
polotekuté
konsistence
d o c í l í t e v m í c h á n í m p ř i b l i ž n ě 2 dl stolní vody n e b o z e l e n i n o v é h o vývaru. N e c h e j t e asi
j e d n u h o d i n u „ r o z l e ž e t " . D r e s i n k lze p o u ž í t j a k n a salát, tak n a m a s o v o u s m ě s . Z e l e ­
n i n o v ý salát není t ř e b a p o p i s o v a t . M o ž n o s t í j e t o t i ž velmi m n o h o .
17. Cuketová
Nízký
omáčka
glykemický
index.
Suroviny:
1
větší c u k e t a , t r o c h u soli,
1 čajová lžička s e z a m o v é h o s e m í n k a ,
oleje, t r o c h u c i t r ó n o v é šťávy,
1 lžička o l i v o v é h o
mletý sušený zázvor.
Příprava:
Cuketu
omyjte,
oloupejte
a pokrájejte
na kostky.
Semínka předem
krátce
opečte
na pánvi na olivovém oleji. Přidejte a k r á t c e o s m a ž t e krájenou c u k e t u , m í r n ě o s o l t e ,
zakapejte
citrónovou
šťávou,
přidejte
zázvor,
podlijte
trochou
vody
a
duste
asi
1 0 m i n u t p o d p o k l i č k o u . N a k o n e c rozmixujte.
0
1 8 . Rajská
Střední
omáčka
glykemický
index.
Suroviny:
Vývar z k u ř e c í h o m a s a a z e l e n i n y 0,5 1, 5 kuliček n o v é h o k o ř e n í , h ř e b í č e k 2 ks, špet158
k a s t r o u h a n é h o m u š k á t o v é h o oříšku, š p e t k a s k o ř i c e , š p e t k a o r e g á n a n e b o m a j o r á n k y ,
1 dl n e t u č n é h o m l é k a , 1 m e n š í c i b u l e , 2 dl k e č u p u , 1 lžička h l a d k é m o u k y , 1 lžička
bramborového
škrobu.
Trochu
soli,
1
p o l é v k o v á lžíce
olivového
oleje n e b o A B
másla.
Příprava:
Do vývaru, který u v e d e t e do varu, vložte k o ř e n í a d r o b n ě n a k r á j e n o u cibuli a v a ř t e
5 m i n u t . V m l é c e p ř e d e m r o z m í c h e j t e škrob a m o u k u , z a m í c h e j t e do vývaru a p o v a ř ­
te asi 3 m i n u t y . P o t o m přidejte k e č u p a p o v a ř t e d a l š í c h 5 m i n u t .
M í c h e j t e , vývar
z h o u s t n e . P o k u d j e j e š t ě příliš řídký, přidejte t r o c h u m l e t ý c h o v e s n ý c h v l o č e k a p o v a ř ­
te d a l š í c h asi 5 m i n u t . N a k o n e c přidejte olej a z a m í c h e j t e . M ů ž e t e o c h u t i t p ř í d a v k e m
1 lžičky p ř í r o d n í h o c u k r u a 1 lžičky c i t r ó n o v é šťávy. M í s t o šťávy z c i t r ó n u m ů ž e t e p ř i ­
dat 1 k e l í m e k b í l é h o j o g u r t u .
19. Chlebový zeleninový salát ( F O )
Střední
glykemický
index.
Suroviny:
T o a s t o v ý c h l é b , čerstvý k ř e h k ý salát, olivový olej, c i t r o n , k a r o t k a , čerstvá k r ů t í š u n k a
( n e b o d o k o n a l e u v a ř e n á k r ů t í p r s a ) , sůl.
Příprava:
T o a s t o v ý c h l é b n e b o p l á t k o v a n ý t m a v ý (žitný, t y p , který j e „ n a d ý c h a n ý " ) rozkrájejte
n a č t v e r e č k y n e b o k o s t i č k y a z a s t á l é h o m í c h á n í k r á t c e o p e č t e n a p á n v i v y t ř e n é oli­
v o v ý m olejem. Salát r o z e b e r t e n a j e d n o t l i v é l u p e n y , omyjte p o d t e k o u c í v o d o u a vlož­
te do mísy s v o d o u o k y s e l e n o u c i t r ó n o v o u šťávou - n e c h e j t e asi 30 m i n u t stát. P o t o m
v o d u slijte. K a r o t k u omyjte, o l o u p e j t e a n a s t r o u h e j t e n a d r o b n o . Š u n k u nakrájejte n a
d r o b n é kousky. Použijete-li v a ř e n á k r ů t í prsa, nakrájejte je na m a l é kostičky asi
-
1,5 cm
n e větší! D o m í s y p o t o m n a t r h e j t e n a s t ř e d n ě velké k o u s k y k ř e h k ý salát, n e p a t r n ě
o s o l t e a p r o m í c h e j t e s k a r o t k o u a m a s e m a p o k a p e j t e c i t r o n e m , o l i v o v ý m olejem
a nakonec vmíchejte opečený chléb.
2 0 . Pečený banán
Pozor,
pokrm
dodávka
má
energie
vysoký
po
glykemický
vyčerpávajícím
index,
ale
je
vynikající jako
moučník
a
jako
výkonu!
Suroviny:
1 b a n á n , 1 čajová lžička AB m á s l a , 1 čajová lžička h n ě d é h o ř e p n é h o c u k r u , 2 t a b u l k y
m l é č n é čokolády,
1 lahvička Actimelu.
Příprava:
Z d o k o n a l e z r a l é h o b a n á n u o d ř í z n ě t e špičku v d é l c e asi 1 c m , o l o u p e j t e , r o z ř í z n ě t e
p o d é l n ě n a dvě p o l o v i n y a t y zase p ř í č n ě t a k ž e v z n i k n o u 4 kousky. N a m a l é p á n v i č c e
r o z e h ř e j t e v e l m i o p a t r n ě m á s l o a n e c h e j t e ho - v e l m i š e t r n ě - „ p ř e š k v a ř i t " . I h n e d
d o m á s l a n a s y p t e c u k r , d o k o n a l e z a m í c h e j t e , vložte b a n á n y a opékejte při r e l a t i v n ě
159
m í r n é t e p l o t ě po o b o u s t r a n á c h vždy po dobu asi 2 m i n u t . I h n e d po p ř e l o ž e n í na talíř
p o s y p t e s t r o u h a n o u č o k o l á d o u . O k o l í b a n á n u zalijte p o l o v i n o u lahvičky A c t i m e l u .
Varianta
Varianty:
1
D o „ o m á č k y " z A c t i m e l u z a m í c h e j t e d r o b n é kostičky
z o l o u p a n ý c h , d o k o n a l e zralých n e k t a r i n e k .
Varianta
2
M í s t o A c t i m e l u použijte asi 0,5 dl m a n d l o v é h o mléka.
Varianta
3
Místo Actimelu n e b o m a n d l o v é h o mléka uložte banán do „ h n í z d e č k a "
v y t v o ř e n é h o ze sójového „ d e z e r t u " firmy P r o v a m e l .
2 1 . ČATNÍ (Indie)
Pokrm
má
střední
až,
vyšší glykemický
index.
Suroviny:
750 g l o u p a n é h o
ovoce,
30 g
strouhaného
kořenu
zázvoru,
2
stroužky
česneku,
200 g h n ě d é h o cukru n e b o k a r a m e l u , sůl, m l e t ý z á z v o r n e b o „ č i l i " k o ř e n í ,
vinný
100 ml
(jablečný) ocet.
Příprava:
V kastrolu nejprve k r á t c e z k a r a m e l i z u j t e c u k r (vsype se na d n o , zahřívá se o p a t r n ě ,
p ř i k á p n e s e t r o c h u vody, m í c h á . . . ) , p o t o m přidejte n a d r o b n o n a s e k a n ý česnek, poma¬
lu přilijte vinný ocet, n e s m í se však příliš p r u d c e vařit, a i h n e d n a s y p t e na m a l é kous¬
ky nakrájené o v o c e . Přidejte k o ř e n í a p ř í p a d n ě z á z v o r a d u s t e p o d p o k l i č k o u a l e s p o ň
20 m i n u t n e b o déle, p r o s t ě tak d l o u h o , až v z n i k n e h u s t á kaše. O b č a s z a m í c h e j t e , pří¬
p a d n ě přilijte t r o c h u vody.
2 2 . P e č e n é brambory „Bella Italia" ( F O )
Střední
až
nadprůměrný
glykemický
index.
Suroviny:
300 g p ř e d e m u v a ř e n ý c h b r a m b o r , n a k r á j e n ý c h na kousky o velikosti asi 3 x 3 x 3 cm
( n e m u s í být p o c h o p i t e l n ě t a k t o p r a v i d e l n é ) ,
oleje, 3 stroužky č e r s t v é h o č e s n e k u ,
1
1
p o l é v k o v á lžíce kvalitního o l i v o v é h o
ks č e r v e n á rajčinová n e b o „ k l a s i c k á " n e p á l i v á
žlutá p a p r i k a , sůl, m l e t é kari k o ř e n í n e p á l i v é , n a d r o b n o n a s e k a n á z e l e n á nať.
Příprava:
Vychladlé o l o u p a n é b r a m b o r y z p ř e d c h o z í h o d n e nakrájejte na kousky. P a p r i k u krát¬
ce spařte ve vařící vodě, vyjměte a oloupejte,
drobné
proužky.
Oloupejte
česnek
a
nasekejte
n e c h e j t e v y c h l a d n o u t a nakrájejte na
na
kousíčky
o
velikosti
hrany
asi
3-5 m m . Na pánvi r o z e h ř e j t e olivový olej a na n ě m o p e č t e č e s n e k s o u č a s n ě s p a p r i k o u
(asi 3
minuty).
Přidejte b r a m b o r y ,
kari k o ř e n í a za s t á l é h o m í c h á n í opékejte asi
5 minut. Brambory krásně zežloutnou.
160
Varianta
Varianty;
1
K y s a n é zelí - asi 200 g zelí k r á t c e p o d u s t e na pánvi bez přídavku t u k u
a v m í c h e j t e do z á k l a d n í h o p o k r m u .
Varianta
2
Použijte „sýr" C o t t a g e - stačí j e d e n kelímek, j e h o ž o b s a h z a m í c h e j t e
do základního pokrmu.
2 3 . P l a c k y z k u k u ř i č n é m o u k y ( „ č e s k á " p o l e n t a p o d l e paní F o ř t o v é ) ( F O )
Střední glykemický
index.
Nehodí se
pro
krevní skupinu
„B".
Suroviny;
2 dl t r v a n l i v é h o m l é k a , 70 g h r u b é k u k u ř i č n é m o u k y , 30 g h l a d k é m o u k y ,
sůl,
nepálivé
kari
koření,
čtvrtku
lžičky j e d l é
sody,
1
1 vejce,
p o l é v k o v á lžíce o l i v o v é h o
oleje.
Příprava;
Z p o p s a n ý c h surovin vypracujte t ě s t o , které je „ k a š o v i t é až p o l o t e k u t é " tak, že hor­
kým m l é k e m zalijete
směs m o u k ,
z a m í c h á t e a zapracujete o s t a t n í složky.
Nechejte
v y c h l a d n o u t a p o t o m nalijte do p á n v e a u p e č t e po obou s t r a n á c h „ d o z l a t o v á " . H o t o ­
vou p l a c k u lze plnit n á p l n í p o d l e vlastní volby.
M ů ž e to být t ř e b a š p e n á t o v ý p r o t l a k
u d u š e n ý s t r o c h o u m l é k a a s t r o u h a n k y n e b o m l e t é p e č e n é kuřecí m a s o j a k o v r e c e p t u
č.
12. M ů ž e to o v š e m t a k é být květákový „ m o z e č e k " .
2 4 . Rýžové noky
Pozor,
obsahuje
cholesterol,
má
střední až
vyšší glykemický
index.
Suroviny;
100 g rýžové mouky, 3 žloutky, sůl, j e d n a t ř e t i n a čajové lžičky n e p á l i v é h o kari koře¬
ní, t r o c h u s t r o u h a n é h o m u š k á t o v é h o oříšku.
Příprava;
M o u k u spojte za stálého m í c h á n í a h n ě t e n í r u k a m a v t ě s t o , které musí mít konzisten¬
ci nikoliv velmi t u h o u a p r u ž n o u , nýbrž v l á č n o u . Z a p r a c u j t e k o ř e n í i sůl. Při vaření
noky n e z t v r d n o u , p r o t o ž e neobsahují bílek. Vykrajujte noky n e b o protlačujte přes spe¬
ciální síto na přípravu h a l u š e k (otvory asi
1
c m ) p ř í m o do vařící se z e l e n i n o v é polév­
ky. Vařte asi 5 m i n u t .
2 5 . R ý ž o v é k o u l e v o m á č c e ( p o d l e paní F o ř t o v é ) ( F O )
Střední
až
vyšší
glykemický
index.
Suroviny;
Čerstvá kuřecí prsa asi 200 g,
1
celé vejce, sůl, m a j o r á n k a ,
papriky, č e r v e n á čerstvá p a p r i k a , d u š e n á rýže (1
1/4 lžičky m l e t é sladké
sáček p ř e d v a ř e n é rýže).
Příprava;
U m e l t e m a s o v m a s o v é m strojku s p o l e č n ě s čerstvou i s u š e n o u p a p r i k o u .
161
Smíchejte
s d o k o n a l e u v a ř e n o u a v y c h l a d l o u rýží a vejcem a t u t o směs d o k o n a l e u h n ě ť t e . Ze
směsi p o t o m vypracujte k o u l e o p r ů m ě r u asi 4 c m . Ty p a k u v a ř t e p ř í m o v o m á č c e
p o d l e v l a s t n í h o výběru.
Varianty:
Varianta
1
K o u l e vařte m í r n ě p o d o b u asi 2 0 - 3 0 m i n u t v z e l e n i n o v é m vývaru.
Použijte j a k o „ p ř í l o h u " k d u š e n é z e l e n i n ě .
2 6 . Čočkový salát
až
Nízký
střední
glykemický
index.
Suroviny:
50 g d r o b n o z r n n é h n ě d é čočky, 200 g u v a ř e n ý c h b r a m b o r ,
1 p o l é v k o v á lžíce olivové¬
ho oleje, šťáva z j e d n o h o c i t r ó n u , s u š e n á m a j o r á n k a , sůl, 300 ml č i r é h o k u ř e c í h o výva¬
ru,
100 g k y s a n é h o zelí.
Příprava:
U v a ř t e č o č k u n á s l e d o v n ě : p r o p l á c h n ě t e p o d t e k o u c í v o d o u a p ř e b e r t e . Vložte d o n e s o ­
l e n é ! vařící vody a p o v a ř t e asi 5 m i n u t , p o t o m sceďte. V l o ž t e do vývaru a d o k o n a l e
uvařte.
Sceďte (vývar n e p o u ž í v e j t e ! ) a n e c h e j t e v y c h l a d n o u t . V m í s e č o č k u smíchejte
s p ř e d e m uvařenými, vychladlými a následně na kousky nakrájenými b r a m b o r a m i ,
m í r n ě o s o l t e , v m í c h e j t e m a j o r á n k u , olej a šťávu z j e d n o h o c i t r ó n u . N a k o n e c přidejte
o k a p a n é , n a d r o b n o n a k r á j e n é zelí.
27. Sendviče
T e n t o d r u h p o k r m u řeší častý n e d o s t a t e k i n s p i r a c e a t o p ř e d e v š í m p ř i p ř í p r a v ě r y c h l ý c h
„ s t u d e n ý c h " večeří. V p o s l e d n í c h l e t e c h se staly j e d n í m z nejběžnějších forem rychlé¬
ho o b č e r s t v e n í , p ř e d e v š í m p ř i c e s t o v á n í . Jsou b ě ž n ě k d o s t á n í u b e n z i n o v ý c h p u m p .
N e j d e o t o , ž e b y c h v á m chtěl d o p o r u č i t jejich p r a v i d e l n é p o u ž í v á n í n e b o d o k o n c e j e
p r o p a g o v a t . N e c h c i to už p r o t o , že n e d á v n é testy jejich kvality, co do složení (dodržo¬
vání o b s a h u i n g r e d i e n c í u v e d e n ý c h n a e t i k e t ě )
a p ř e d e v š í m c o d o h y g i e n y prodeje
a m i k r o b i á l n í n e z á v a d n o s t i výrobku s a m o t n é h o , p r o k á z a l y skoro u 80 % z n i c h poměr¬
ně závažné nedostatky.
K d y ž j s e m s e t r o c h u v ě n o v a l složení k o m e r č n í c h b a l e n ý c h
s e n d v i č ů , zjistil j s e m ke své n e l i b o s t i , že většina z n i c h už n e p o u ž í v á j a k o „ z á k l a d "
m á s l o b a a n i m a r g a r í n (vždy t e n nejlevnější), ale „ m a j o n é z o v o u p o m a z á n k u " . Nedo¬
kážu p o c h o p i t , ž e v ý r o b c ů m n ě c o t a k o v é h o v ů b e c p r o c h á z í . K r o m ě t o h o s e t é m ě ř bez
výjimky sendviče připravují z k l a s i c k é h o b í l é h o pečiva, to z n a m e n á z baget. Už vůbec
b y c h , být v á m i , nevěřil kvalitě p ř i jejich přípravě p o u ž í v a n é „ č e r s t v é " z e l e n i n y . K r o m ě
t o h o v e l m i pochybuji, že se p o u ž í v a n á z e l e n i n a d ů k l a d n ě myje.
P ř i p ř í p r a v ě k o m e r č n í c h s e n d v i č ů s e používají p ř e d e v š í m levnější d r u h y u z e n i n ,
dost č a s t o však n y n í v í d á m s m a ž e n ý řízek.
„ Č e s k á k l a s i k a " o p ě t vítězí. N e z b ý v á n e ž
k o n s t a t o v a t , že v n a š e m státě v ý r o b c ů m a p r o d e j c ů m nejde o kvalitu a t u d í ž o reno¬
m é , ale o co nejrychlejší zisk.
S t a n d a r d e m se stalo p o r u š o v á n í z á k l a d n í c h pravidel
162
h y g i e n y výroby a p r o d e j e , a to j e š t ě n e m l u v í m o kvalitě p o u ž í v a n ý c h surovin a d o d r ­
žování
podnikových
norem
p r o jejich
přípravu
a množství jednotlivých
surovin.
V n a š i c h l i d e c h t o t i ž stále p ř e t r v á v á „ k o m u n i s t i c k ý " p ř í s t u p k z a m ě s t n á n í v t o m t o
o b o r u . T e n s p o č í v á v t o m , ž e v ý z n a m n á část n o r m o v a n ý c h s u r o v i n k o n č í v t a š k á c h
zaměstnanců.
Řešení je jediné - nekupovat T O !
J i s t ě ž e sendvič s a m o t n ý m ů ž e být j a k „ s t u d e n ý " , t a k d o k o n c e i teplý v p ř í p a d ě , že
v l a s t n í t e s p e c i á l n í elektrický přístroj n a j e j i c h z a p é k á n í . D o k o n c e právě v t o m t o spe­
cifickém p ř í p a d ě m ů ž e t e využít d e n n e b o dva p ř e d p ř í p r a v o u sendviče u v a ř e n é (resp.
u p e č e n é ) fazole „ p o m e x i c k u " ( n e b o j i n a k ) . P o s t a č í , k d y ž z b a g e t y v y d l a b e t e v n i t ř e k
a m í s t o něj vložíte j a k o u k o l i v n á p l ň . P ř i p r a v í t e t a k j a k o u s i d o m á c í i m i t a c i „ h o t d o g u " .
Jen tak m i m o c h o d e m - skutečný racionální „hot dog" si opravdu m ů ž e t e udělat d o m a
tak, ž e silnější r o h l í k r o z p e č e t e n a s u c h é p á n v i , u ř í z n e t e špičku, o p a č n ý m k o n c e m
kvedlačky vytvoříte d u t i n u a d o n í vložíte p ř e d e m o h ř á t ý v e g e t a r i á n s k ý n e b o sójový
párek.
Česnekový sendvič
Střední
glykemický
index.
P l á t e k ž i t n é h o c h l e b a p o t ř e t e p o m a z á n k o u p ř i p r a v e n o u z k r é m o v é h o č e r s t v é h o sýra
L u č i n a , d o k t e r é h o v m í c h á t e o p e č e n ý n a d r o b n o p o s e k a n ý česnek. Č e s n e k s e o p é k á n a
o l i v o v é m oleji tak, aby m í r n ě z h n ě d n u l , n e b o spíše získal z l a t a v o u barvu. Z t r a t í t a k
palčivost.
Sendviče
Střední
„KLASIKA"
glykemický
index.
M e z i dva plátky c e l o ž i t n é h o c h l e b a P E M A n a t ř e n é p o j e d n é s t r a n ě j e d n o h o p l á t k u
p o m a z á n k o v ý m m á s l e m vložte
1
p l á t e k k r ů t í š u n k y a j e d e n velmi t e n k ý p l á t e k t v r d é ­
ho sýra p o d l e výběru a 1 m e n š í list k ř e h k é h o h l á v k o v é h o salátu. P l á t k y j s o u č t v e r c o ­
vé, p ř e k r o j t e j e p o d é l n ě n a dvě poloviny.
Varianta
Varianty:
I
M e z i dva p l á t k y c h l e b a vložte t e n k é p l á t k y k o z í h o sýra a d o p l ň t e z e l e n i ­
n o u p o d l e výběru.
Varianta
2
Mezi oba plátky chleba n a m a ž t e „vegetariánskou p o m a z á n k u " .
Plněná bageta ( F O )
Střední
až
Vydlabejte
mírně
vyššíglykemický
v n i t ř e k klasické
bagety,
index.
kterou
m u s í t e rozkrojit
k o n c e u z a v ř e n é š p i č k o u a d l o u h é od k o n c e asi
163
tak,
abyste získali
oba
15 c m . V n i t ř e k v y p l ň t e p ř i b l i ž n ě do
dvou t ř e t i n n á p l n í , k t e r o u si vytvoříte z n ě k t e r ý c h již u v e d e n ý c h r e c e p t ů :
A/ rýžové k o u l e v rajské o m á č c e (použijete p o c h o p i t e l n ě s t u d e n é a r o z m a č k a n é ) ;
B/ m í c h a n á vajíčka;
Cl sýr C o t t a g e s m í c h a n ý se s e k a n o u sladkokyselou o k u r k o u ;
D / u p e č e n é m l e t é kuřecí m a s o , o c h u c e n é k e č u p e m ;
El d o m á c í b r a m b o r o v ý salát, který jste umleli na m a s o v é m strojku;
2 8 . Mrkvový koláč s tvarohovým sněhem ( F O )
Střední
až
vyšší
glykemický
index.
Suroviny:
Těsto: 100 g p o l o h r u b é mouky,
100 g c e l o z r n n é m o u k y , 50 g p ř í r o d n í h o c u k r u ,
1 celé
vejce, 50 g AB másla, čtvrt lžičky j e d l é sody, t r o c h u soli.
1. patro: m r k e v velmi j e m n ě n a s t r o u h a n á 200 g, h r o z i n k y 50 g, m a d l e 50 g, m e r u ň ­
kový d ž e m 2-3
p o l é v k o v é lžíce.
2.patro: dva vaječné bílky,
kové
lžíce
1
k o s t k a m ě k k é h o t v a r o h u (250 g), p ř í r o d n í cukr, 2 polév­
kondenzovaného
m l e t á skořice -
mléka
„Tatra"
zředěné
2
polévkovými
lžícemi
vody,
1/2 čajové lžičky, čajová lžička c i t r ó n o v é šťávy.
Příprava:
Nejdřív u t ř e t e do p ě n y vejce s c u k r e m a p o k r a č u j t e p ř i d á n í m másla.
Přidejte m l é k o
a p o s t u p n ě z a p r a c u j t e m o u k u . N e z a p o m e ň t e na sodu a sůl. P r o p r a c o v a n é a o d p o č i ­
n u t é t ě s t o vložte
na pečení,
do pečící
dortové
formy
(třeba teflonové
abyste n e m u s e l y formu vytírat t u k e m
n e b o vystlané p a p í r e m
a sypat m o u k o u .
Na povrch těsta
o p a t r n ě r o z e t ř e t e „ 1 . p a t r o " k t e r é s i p ř i p r a v í t e z e směsi j e m n ě s t r o u h a n é m r k v e , d o
které j s t e z a m í c h a l y p ř e d e m s p a ř e n é a p a k n a s e k a n é h r o z i n k y a stejným z p ů s o b e m
p ř i p r a v e n é m a n d l e . P a k si p ř i p r a v t e 2. p a t r o . T v a r o h zřeďte T a t r o u a v o d o u , přidejte
cukr,
skořici
a nakonec citrónovou
šťávu.
Vzniklou h m o t u důkladně rozmíchejte.
Z bílků vyšlehejte t u h ý sníh a p o s t u p n ě jej v m í c h e j t e do t v a r o h o v é h m o t y . T u t o d o b ­
rotu p a k stejně o p a t r n ě n a v r s t v ě t e n a
1.patro. V l o ž t e d o t r o u b y p ř e d e h ř á t é n a m a x i ­
m u m , ale po
150 °C a p e č t e p ř i b l i ž n ě 3 0 - 4 0 m i n u t za p r ů ­
1-2 m i n u t ě z m í r n ě t e na
b ě ž n ě k o n t r o l y , p ř e d e v š í m „ z á k l a d u " t v o ř e n é h o p o m ě r n ě klasickým t ě s t e m .
2 9 . Amarantový m a k o v n í k ( F O )
Koláč
má
střední
až
vyšší
glykemický
index.
Suroviny:
150 g čerstvě m l e t é h o m á k u , 80 g m l e t ý c h o v e s n ý c h vloček, 70 g g r a h a m o v é mouky,
70 g a m a r a n t o v é m o u k y ,
ných spařených hrozinek,
1 celé vejce, 50 g p ř í r o d n í h o c u k r u ,
1
1 p o l é v k o v á lžíce seka­
čajová lžička sody bikarbony, sodovka.
Příprava :
V š e c h n y suroviny smíchejte v m í s e ,
vejce rozšlehejte ve v o d ě a p o s t u p n ě zapracujte
do m o u k y a hněťte tak d l o u h o , až se d o k o n a l e spojí. T ě s t o musí být „ v a z k é " , ale sou¬
164
č a s n ě „ k y p r é " a p ř i t o m p o l o t e k u t é a ž kašovité. Nalijte h o n a p a p í r n a p e č e n í n a p l e c h
ve vrstvě asi do 3 cm vysoké a p e č t e při s t ř e d n í t e p l o t ě až se t ě s t o n e l e p í na špejli.
Varianta
Varianty:
1
P o t ř e t e d ž e m e m a polijte p u d i n g e m - p o z o r ale n a vysoký G I !
Varianta
2
M í s t o m o u k y a m a r a n t o v é použijte r ý ž o v o u n e b o h l a d k o u sójovou.
3 0 . „ J i n ý " mrkvový k o l á č
Koláč
má
střední
až
vyšší glykemický
index.
Suroviny:
2
hrníčky hrubé mouky
(nejlépe
2 v r c h o v a t é lžíce m l e t é h o m á k u ,
ze
špaldy),
1/2
lžičky
sody b i k a r b o n y ,
2 vejce,
1 h r n í č e k p ř e d e m s p a ř e n ý c h a p a k n a s e k a n ý c h hro¬
z i n e k , 3 h r n í č k y j e m n ě p o s t r o u h a n é m r k v e , 1 dl m e d u , 1 lžička m l e t é s k o ř i c e , 2 polév¬
k o v é lžíce m a r g a r í n u Alfa Plus n e b o AB
másla,
1
p o l é v k o v á lžíce sójového oleje,
1 dl n e t u č n é h o m l é k a , 1 k e l í m e k b í l é h o n e t u č n é h o j o g u r t u .
Příprava
V h r n í č k u o p a t r n ě r o z e h ř e j t e m a r g a r í n spolu s olejem, přidejte m e d a s m í c h e j t e . R o z ­
šlehejte vejce s m l é k e m a s j o g u r t e m .
Š l e h a n é vejce s m í c h e j t e s tuky s m e d e m , přidej¬
te m á k a m r k e v a p o ř á d n ě r o z š l e h e j t e . V m í s e do m o u k y z a p r a c u j t e sodu, t r o c h u moř¬
ské soli, s e k a n é h r o z i n k y a p o s t u p n ě z a p r a c u j t e š l e h a n o u s m ě s . D o p e k á č e n a v r s t v ě t e
t ě s t o do výšky asi 3 cm a p e č t e .
Vhodné
pro:
P o u z e v m a l é m m n o ž s t v í v o b d o b í , k d y jste e n e r g e t i c k y v y č e r p á n i .
3 1 . B a n á n o v é kari ( F O )
Pokrm
má
vyšší glykemický
index.
Suroviny:
2 banány,
1 l ž i č k a AB m á s l a , směs k o ř e n í - s k o ř i c e a n e p á l i v é k a r i ,
1 dl sójového
m l é k a , 1 l ž i č k a p ř í r o d n í h o c u k r u , 50 g p r a ž e n é h o m u š l i , tj. G r a n o l y , 1 l ž í c e b í l é h o
jogurtu.
Příprava:
B a n á n y o l o u p e j t e , nakrájejte na p l á t k y asi 2 cm silné.
Na p á n v i n e c h e j t e r o z p u s t i t
m á s l o , přidejte c u k r a k o ř e n í a p ř i p r a v t e řídký k a r a m e l . V l o ž t e b a n á n y a o p é k e j t e asi
3 m i n u t y , p a k přidejte m l é k o a asi 3 m i n u t y p o d u s t e .
Na talíři p o s y p t e G r a n o l o u
a ozdobte jogurtem.
Varianty:
Varianta
1
Zalijte p u d i n g o v ý m k r é m e m .
Varianta
2
Zalijte směsí k r á t c e p o d u š e n é h o d r o b n é h o o v o c e .
165
Varianta
3
použijte v k o m b i n a c i s p a l a č i n k a m i z c e l o z r n n é špaldové m o u k y a vaječ­
n é h o bílku.
Varianta
4
posypte strouhanými mandlemi nebo loupaným sezamovým semínkem.
3 2 . Čínská polévka
Polévka
má
střední
glykemický
index.
Suroviny:
0,5
litru k u ř e c í h o n e b o z e l e n i n o v é h o vývaru,
1 h r n í č e k č í n s k é h o zelí,
ských h u b n e b o h u b s h i i - t a k e ,
petrželové natě,
1
1
h r n í č e k krájeného h l á v k o v é h o zelí,
1 h r n í č e k p ř e d e m ve vodě n a m o č e n ý c h s u š e n ý c h bílých č í n ­
1/2 h r n í č k u k r á j e n é h o p ó r k u ,
lžíce o l i v o v é h o oleje,
1
1
stroužek česneku,
lžíce sekané z e l e n é
1 čajová lžička sójové
o m á č k y , m o ř s k á sůl, kari k o ř e n í či m l e t ý zázvor (vložte do vody, ve které vaříte rýžo­
v é n u d l e ) , rýžové n u d l e (klasické n e b o „ a n d ě l s k é vlasy").
Příprava:
Do vývaru dejte vařit nakrájené hlávkové i čínské zelí spolu s h o u b a m i , osolte, vařte
asi
10-15 m i n u t , až b u d o u h o u b y i z e l e n i n a m ě k k á . Na talíři přidejte sójovou o m á č k u
p o d l e c h u t i , z e l e n o u nať a p ó r e k , olej a n u d l e - t ě c h m ů ž e být tolik, že z polévky je
vlastně n á h r a ž k a o m á č k y .
Vhodné
Č í m víc n u d l í , t í m vyšší glykemický i n d e x !
pro:
J a k o p o k r m k o b ě d u , nikoliv k večeři za p ř e d p o k l a d u , že b u d e t e t r é n o v a t o d p o l e d n e .
3 3 . Vejce v z e l e n i n o v é o m á č c e ( F O )
Nízký
glykemický
index.
Suroviny:
3
vejce u v a ř e n á n a t v r d o ,
1
p o l é v k o v á lžíce o l i v o v é h o oleje,
z e l e n i n o v é směsi ( h r á š e k s k a r o t k o u a k u k u ř i c í ) ,
s k é h o zelí,
1
lžíce k u k u ř i č n é h o š k r o b u , 0,25
1/2 c i b u l e ,
1/2
sáčku m r a ž e n é
3 d u ž n a t é stvoly č í n ­
1 z e l e n i n o v é h o vývaru,
1/2 c i t r ó n u ,
sůl, š p e t k a m u š k á t o v é h o oříšku, z e l e n á p a ž i t k a č i p e t r ž e l o v á nať ( n e b o obojí) p o d l e
chuti.
Příprava
V k a s t r o l e n e c h e j t e z e s k l o v a t ě t n a oleji n a k r á j e n o u c i b u l i , p o t é p ř i d e j t e z e l e n i n o v o u
s m ě s a d u s t e n e p a t r n ě p o d l i t é v ý v a r e m asi
10 m i n u t .
M e z i t í m nakrájejte d u ž n a t é
části listů č í n s k é h o zelí na kostičky asi 2 x 2 cm a p ř i d e j t e do k a s t r o l u dusit (asi p ě t
minut).
Do zbytku z e l e n i n o v é h o vývaru zašlehejte k u k u ř i č n ý š k r o b a vlijte do kast­
r o l u , z a m í c h e j t e , n a k a p t e c i t r ó n , p ř i d e j t e k o ř e n í a m í r n ě o s o l t e . Vařte asi
10 m i n u t
z a o b č a s n é h o m í c h á n í . P ř e d p o d á v á n í m p o s y p t e s e k a n o u z e l e n o u n a t í a v l o ž t e vejce
r o z k r o j e n é n a půlky. Lze p o d á v a t s d u š e n o u i n d i á n s k o u rýží. D o k o n c e t o i p ě k n ě
vypadá.
166
3 4 . Z a p é k a n á z e l e n i n a s v a j e č n ý m i bílky ( F O )
Pokrm
má
velmi
nízký
glykemický
index.
Suroviny:
Suroviny jsou u v e d e n y bez p ř e s n é h o m n o ž s t v í , p r o t o ž e nikdy nelze zaručit s o r t i m e n t
a vzít vúvahu chuťové p r e f e r e n c e .
Příprava:
Do velké mísy p o s t u p n ě vložte n a p ů l u v a ř e n ý květák a b r o k o l i c i r o z l o ž e n é na růžič­
ky, na kousky nakrájenou p ř e d e m d o k o n a l e u v a ř e n o u (nejlépe ve vodě s m í r n ý m pří­
davkem vinného octa) petržel,
celer, bílou ředkev,
kousky (syrové!!) c u k e t y o veli­
kosti asi 2 x 2 x 2 c m , p ř e d e m o l o u p a n á syrová rajčata v m n o ž s t v í , které by m ě l o být
asi č t v r t i n o u c e l é h o objemu, 4 stroužky č e s n e k u , přidejte
1 p o l é v k o v o u lžíci olivové­
ho oleje a o k o ř e ň t e p o d l e vlastní c h u t i . P ř i p r a v t e si „ p ř i m ě ř e n é " m n o ž s t v í vaječných
bílků (na j e d n u p o r c i alespoň dva) a m o ř s k o u sůl.
Z e l e n i n u v míse ř á d n ě p r o m í c h e j t e a vložte do hlubší o h n i v z d o r n é mísy a z a p e č t e asi
5 m i n u t . P a k přelijte š l e h a n ý m i bílky a z a p e č t e dalších asi 5-10 m i n u t .
Vhodné
pro:
Vegetariány, krevní s k u p i n u A,
r e d u k č n í dietu.
3 5 . Spárovaná zeleninová směs
Nízký
až
duché má ještě
střední glykemický
napařovací podložka
víc,
tak
index
a
velký
v
závislosti
hrnec,
kdo
na
objemu
má,
tak
brambor.
ovšem
(Zařízeníje jedno­
speciální hrnec,
a
kdo
ZEPTER.)
Suroviny:
0,5 kg o l o u p a n ý c h syrových b r a m b o r , 0,5 kg směsi zeleniny p o d l e libosti, asi ze sor­
t i m e n t u u v e d e n é h o v r e c e p t u p ř e d c h o z í m , t a k é z e l e n i n a listová (čínské zelí - řapíky,
hlávkové zelí a p ř í p a d n ě č e r v e n á ř e p a ) ,
v o v é h o oleje,
1 vejce na j e d n u p o r c i ,
1 p o l é v k o v á lžíce oli­
m o ř s k á sůl.
Příprava:
O m y t o u a o l o u p a n o u z e l e n i n u nakrájejte na kousky asi 5 x 5 x 5 cm a přikryté dejte
spárovat nad t r o c h o u vody ( v č e t n ě d o k o n a l e o m y t ý c h celých syrových vajec ve sko­
ř á p c e ) . Spárujte asi
15 m i n u t . Vyjměte a do v z n i k l é h o vývaru přidejte olej a sůl. Vejce
oloupejte a nakrájejte na čtvrtky. V h l u b o k é m talíři přelijte z e l e n i n u vývarem.
Vhodné
pro:
Vegetariány, krevní s k u p i n u A, r e d u k č n í dietu, ovšem p o z o r u skupiny O ( n e v h o d n é
jsou
brambory).
3 6 . Bílkový nákyp se sýrem (bílkovinová bomba) ( F O )
Nízký
glykemický
index.
Suroviny:
4 vaječné bílky (co se zbylými žloutky?
- dejte je sousedce, o n a si je ráda vezme, pro¬
167
t o ž e je použije na n e d ě l n í t ř e n o u b á b o v k u ) ,
1
lžička olivového oleje,
m o ř s k á sůl.
100 g s t r o u h a n é h o sýra E i d a m 3 0 % , asi 3 dl U H T m l é k a n e t u č n é h o , k o ř e n í p o d l e c h u t i
a volby (třeba p ř e d e m ve v o d ě n a m o č e n ý sušený k o p r n e b o sekaná zelená p e t r ž e l k a n e b o
sladká p a p r i k a - j e d n o d u š e takové k o ř e n í , které m á dítě r á d o ) , t r o c h a d o m á c í h o sádla.
Příprava:
V š e c h n y i n g r e d i e n c e d o k o n a l e r o z m i x u j t e a vlijte n a r o z e h ř á t o u p á n e v v y m a š t ě n o u
s á d l e m a p e č t e při s t ř e d n í t e p l o t ě přikryté p o k l i č k o u . M ů ž e t e p o u ž í t v a r n o u k e r a m i k u
n e b o sklo a p é c i v t r o u b ě .
Vhodné
pro:
Především pro skupinu B, protože ostatní skupiny m o h o u mít p r o b l é m s m l é k e m .
3 7 . V a ř e n é krůtí s t e h n o v z e l e n i n o v é p o l é v c e
Pokrm
má
velmi
základní pokrm je
nější"
-
méně
méně
nízký
glykemický
variantou
tuku
protože
index.
„slepice
se
Přibližně dvě
v polévce"
použije
maso
bez
až na
kůže,
až
to,
které
tři porce.
že je
je
Mimochodem
mnohem
samo
o
-
„racionál­
sobě
mnohem
tučné.
Suroviny:
K r ů t í s t e h n o čerstvé, 3 větší k o ř e n o v é p e t r ž e l e , 2 větší m r k v e ,
100 g č e r s t v é h o h l á v k o v é h o zelí,
1
nikoliv k o ř e n í ) , 2 ks b o b k o v é h o listu, asi
chilli
omáčka,
jakékoliv
olivový olej,
1
m e n š í celer, asi
celý fenykl ( m á m na mysli č e r s t v o u z e l e n i n u ,
10 k u l i č e k n o v é h o k o ř e n í , m l e t ý zázvor,
5vaječné t ě s t o v i n y
(ano,
nikoliv originál
italské n e b o
bezvaječné).
Příprava:
S t á h n ě t e z n o h y k ů ž i , omyjte a vložte do p ř i b l i ž n ě 1 litru s t u d e n é vody s p ř í d a v k e m
m a l é h o m n o ž s t v í soli a o s t a t n í h o k o ř e n í . Vařte asi 60 m i n u t . P o t o m vyzkoušejte, z d a
se m a s o již t é m ě ř odděluje od kosti a přidejte na větší kusy n a k r á j e n o u z e l e n i n u . Vařte
dalších
10-15 m i n u t .
P o t o m m a s o i z e l e n i n u vyjměte a do v a ř í c í h o vývaru vložte
p o t ř e b n é m n o ž s t v í t ě s t o v i n . T ě s t o v i n y ale n u t n ě m u s í být „al d e n t e " , t a k ž e j e lepší j e
vařit j e n asi 3 m i n u t y a p a k n e c h a t dojít p o d p o k l i č k o u .
A nyní? Máte řadu m o ž n o s t í !
Varianty:
Varianta
1
J e z t e s a m o t n é m a s o s h o ř č i c í a k ř e n e m a z e l e n i n o v ý m s a l á t e m , je to t e d y
o b d o b a „ o v a r u " - a skvělá.
Varianta
2
J e z t e v š e c h n o d o h r o m a d y v e formě h u s t é m a s o - z e l e n i n o - t ě s t o v i n o v é
polévky - j a k o j e d i n ý c h o d . P ř e d k o n z u m a c í s i přidejte j a k olej, t a k pří­
p a d n ě i chilli o m á č k u . Je to super.
Varianta
3
Vývar, který b u d e k a l n ý o d v a ř e n í t ě s t o v i n dále u p r a v t e p ř i d á n í m i n g r e d i ­
e n c í , j a k j e p o p s á n o při p ř í p r a v ě rajské o m á č k y .
168
Varianta
4
Vývar použijte p o u z e b e z m a s a , j e n s t ě s t o v i n a m i a z e l e n i n o u j a k o l e h k ý
samostatný pokrm, klidně i jako přesnídávku.
Varianta
5
S a m o t n é m a s o použijte v k o m b i n a c i s e s a m o s t a t n ě p ř i p r a v e n o u d u š e n o u
zeleninou.
Varianta
6
S a m o t n é m a s o použijte „ k l a s i c k o u " f o r m o u - o p e č t e h o j e š t ě k r á t c e n a
p á n v i m n o ž s t v í sádla, s a m o s t a t n ě s i k r á t c e n a p á n v i p o d u s t e k y s a n é zelí
s t r o c h o u s t r o u h a n ý c h j a b l e k a k t o m u si dejte b r a m b o r o v ý k n e d l í k . To je
sice p o k r m velmi c h u t n ý , ale t a k é p o m ě r n ě v y d a t n ý a n e o d p o v í d á d ě l e n é
stravě ani m ý m p ř e d s t a v á m o r a c i o n á l n í m p o k r m u . Ale n a d r u h é s t r a n ě . . .
ž e a n o ? U r č i t ě lepší n e ž „ m o r a v s k ý v r a b e c , k n e d l í k , zelí". N i c m é n ě , vari­
a n t u 6 n e d o p o r u č u j i ve d n e c h t r é n i n k u - d o p ř e j t e si ji v ý h r a d n ě ve d n i
volna!
3 8 . Pelmel (FO)
Nízký
až
střední glykemický
index
v
Možná
se
budete
obsah
bílkovin
divit,
ale
závislosti
ve
na
poměru jednotlivých
100 g
tohoto pokrmu je
surovin.
vyšší než 25 g!
Suroviny:
Vařená červená čočka,
v a ř e n é n e v a j e č n é ( k r á t k é ) těstoviny, v a ř e n á i n d i á n s k á rýže,
v i n n ý o c e t , olivový olej, s t e r i l o v a n é sladkokyselé okurky, n a kyselo v a ř e n á k o ř e n o v á
z e l e n i n a , čerstvá c i b u l e , sójová o m á č k a , m a j o r á n k a , v a ř e n é vaječné bílky, bílý netuč¬
ný j o g u r t asi 200 m l , tvrdý n e t u č n ý sýr.
Příprava:
S m í c h e j t e č o č k u , těstoviny, rýži p ř i b l i ž n ě v e stejném p o m ě r u . P ř i d e j t e tolik v a ř e n é
a krájené z e l e n i n y , kolik je s m ě s i z á k l a d n í c h s u r o v i n .
objemu krájených okurek.
P o t o m přidejte asi d e s e t i n u
N a k o n e c přidejte olivový olej p o d l e p o t ř e b y , k o ř e n í , asi
šestinu o b j e m u v a ř e n ý c h vaječných bílků, p o d l e p o t ř e b y sůl a sójovou o m á č k u , syro¬
vou krájenou cibuli p o d l e vlastní úvahy, a n a k o n e c , p ř i b l i ž n ě vždy na 750 g salátu
u v e d e n é m n o ž s t v í b í l é h o j o g u r t u . N e c h e j t e asi 2 h o d i n y u l e ž e t , p o t o m přidejte tvrdý
krájený sýr v m n o ž s t v í asi 1/5 c e l k o v é h o o b j e m u , a d ů k l a d n ě p r o m í c h e j t e . J e š t ě při¬
dejte v i n n ý o c e t tak, aby p o k r m n e b y l kyselý, n e c h e j t e o p ě t uležet asi h o d i n u , a p o t o m
d o c h u ť t e p o d l e vlastní úvahy.
Vhodné
pro:
Vegetariány, m a k r o b i o t i k y a k r e v n í s k u p i n u A.
3 9 . P e č e n ý fenykl ( F O )
Pokrm
chléb.
má
Ten
nízký
totiž
glykemický
index.
nezvýší glykemický
Jedinou
index.
169
vhodnou
přílohou je
celozrnný
celožitný
Suroviny:
J e d e n velký čerstvý fenykl, asi deset s t r o u ž k ů č e r s t v é h o č e s n e k u ,
1 p o l é v k o v á lžíce o l i v o v é h o oleje, m l e t ý zázvor,
1
velká k a r o t k a ,
1/2 c i t r ó n u , v i n n ý o c e t , asi
10 zele­
n ý c h o d p e c k o v a n ý c h oliv, asi 50 g s t r o u h a n é h o p a r m a z á n u .
Příprava:
F e n y k l r o z e b e r t e na j e d n o t l i v é l u p e n y , p o ř á d n ě umyjte a větší z l u p e n ů pokrájejte na
m e n š í kousky. P o d o b n ě to udělejte s k a r o t k o u . Obojí z e l e n i n u vložte do p a ř á k u a deset
m i n u t p a ř t e p o d pokličkou.Vyjměte a n e c h e j t e o k a p a t a v y s t y d n o u t .
Nakrájejte na
k o u s k y p ř i b l i ž n ě stejně velké, k t e r é s e b u d o u d o b ř e o p é k a t n a p á n v i . N a p á n v i s r o z ­
p á l e n ý m o l i v o v ý m olejem opékejte s p o l e č n ě s n a p ů l k y n a k r á j e n ý m i s t r o u ž k y č e s n e ­
ku, přidejte i h n e d c i t r ó n o v o u šťávu a z a m í c h e j t e zázvor, přidejte t r o c h u soli a dále
opékejte d o zlatová. O d s t a v t e a p o chvíli p o k a p e j t e t r o c h o u o c t a , ale o p a t r n ě . Z a m í ­
chejte a i h n e d p o s y p t e p a r m a z á n e m a p o n e c h e j t e asi 3 m i n u t y j e š t ě p o d p o k l i č k o u .
4 0 . Palačinky s uzeným lososem ( F O )
Pokrm
má
nízký
až
střední glykemický
index.
Suroviny:
1
vejce,
150 ml n í z k o t u č n é h o t r v a n l i v é h o m l é k a , 60 g š p a l d o v é c e l o z r n n é m o u k y ,
š p e t k a soli, t r o c h u k o ř e n í o r e g á n o , 3 lžičky o l i v o v é h o oleje, 5 ks č e r n ý c h oliv, 2 t e n k é
p l á t k y u z e n é h o lososa, t r o c h u c i t r ó n o v é šťávy, asi 4 s t ř e d n ě velké čerstvé ž a m p i o n y ,
asi 30 g s t r o u h a n é h o p a r m a z á n u , t r o c h u s e k a n é k a d e ř a v é petrželky.
Příprava:
Z m o u k y , m l é k a a vejce udělejte t ě s t o , k t e r é m u s í být r e l a t i v n ě t e k u t é (když t a k přidejte
t r o c h u v o d y ) , o c h u ť t e k o ř e n í m a n a k o n e c přidejte 1 lžičku o l i v o v é h o oleje. D o k o n a l e
p r o m í c h e j t e a n e c h e j t e chvilku „ o d p o č i n o u t " . P o t o m o p ě t d o k o n a l e p r o m í c h e j t e a n a
p á n v i p o u z e m í r n ě vytřené olivovým olejem u p e č t e dvě t e n k é palačinky. N a j i n é pánvi
n a lžičce oleje k r á t c e ale i n t e n z i v n ě o p e č t e n a s t ř e d n ě velké k o u s k y n a k r á j e n é o č i š t ě n é
ž a m p i o n y - a ž d o z l a t o v a . N a u p e č e n é p a l a č i n k y p o l o ž t e p l á t e k lososa, p o s y p t e seka­
nými černými
olivami
a o p e č e n ý m i ž a m p i o n y , k t e r é m u s í t e j e š t ě pokrájet
(uvnitř
b u d o u j e n s t ř e d n ě p r o p e č e n é a t e d y šťavnaté (to je právě o n a finta, p r o č se p e č o u
p o m ě r n ě velké k o u s k y ) . Z a b a l t e p a l a č i n k y d o t r a d i č n í ruličky a n a k o n e c p o s y p t e strou­
h a n ý m p a r m a z á n e m a sekanou zelenou petrželkou n e b o čerstvou bazalkou.
4 1 . Kuřecí salát zcela jinak ( F O )
Pokrm
má
nízký
glykemický
index.
Pro
dvě osoby.
Suroviny:
300 g k u ř e c í c h p r s í č e k bez k ů ž e , asi t ř e t i n u hlávky k ř e h k é h o salátu,
(celý p u k ) , asi 50 g č e r s t v é h o k o ř e n e z á z v o r u ,
4 hlavičky č e r s t v ý c h ž a m p i o n ů ,
semínka,
1
1
s t ř e d n ě velká k a r o t k a ,
p o l é v k o v á lžíce o l i v o v é h o oleje, 30 g slaniny,
170
1
kus fenyklu
1 větší č e r v e n á rajčinová p a p r i k a , asi
1
čajová lžička l n ě n é h o
1 lžička sójové o m á č k y ,
150 g p ř e d e m u v a ř e n é i n d i á n s k é rýže, ocet B a l s a m i c o , c i t r ó n o v á šťáva, 3 stroužky čes­
neku, 1 p o m e r a n č .
Příprava:
Plátky k u ř e c í c h prsíček o p e č t e t r a d i č n í m z p ů s o b e m n a pánvi, n e b o d o k o n c e n a roštu,
a nakrájejte na m e n š í kousky,
aby se daly z a m í c h a t do salátu.
Zeleninu dokonale
omyjte a p a p r i k u bez j á d ř i n c e nakrájejte na t e n k é , asi 5 cm d l o u h é proužky, n a d r o b n o
nakrájejte fenykl,
karotku a k o ř e n zázvoru n a s t r o u h e j t e na drobnější kousky, p r o t o ž e
j e m u s í t e dát o p é k a t n a velkou p á n e v
(nejlepší j e V O K )
n a troše p ř e d e m
n a d r o b n o nakrájené slaniny, k t e r o u p e č t e se l n ě n ý m s e m í n k e m !
ještě
na
středně
velké kousky
nakrájené o m y t é
žampiony
opečené
K z e l e n i n ě přidejte
a na p o l o v i n y p o k r á j e n é
stroužky č e s n e k u . Opékejte t u t o směs asi 5 m i n u t za s t á l é h o m í c h á n í . N a k o n e c při¬
dejte krájené kuřecí m a s o a i n d i á n s k o u rýži a p o k r a č u j t e v o p é k á n í asi další 3 m i n u t y .
M e z i t í m si p ř i p r a v t e ve velké míse r u č n ě na kousky n a t r h a n é listy d o k o n a l e o m y t é h o
k ř e h k é h o salátu, který se musí p o k a p a t o c t e m a c i t r ó n o v o u šťávou a sójovou o m á č k o u
a d o k o n a l e p r o m í c h a t s na kousky n a k r á j e n ý m p o m e r a n č e m . U p e č e n á směs se poslé¬
ze k o m p l e t n ě p r o m í c h á a d o c h u t í t r o c h o u m o ř s k é soli a c i t r ó n o v é šťávy.
4 2 . Racionální koláč ( F O )
Střední
až
vyšší glykemický
index.
Suroviny:
1
celé vejce,
1/2 dl sójového oleje, 50 g h n ě d é h o p ř í r o d n í h o cukru, 200 g špaldové
c e l o z r n n é mouky,
1
p r á š e k do pečiva, trvanlivé m l é k o na ř e d ě n í p ř i p r a v e n é h o těsta,
špetka m o ř s k é soli. S m ě s d r o b n é h o , n e b o n a d r o b n o n a k r á j e n é h o č e r s t v é h o o v o c e . N a
p o s y p á n í u p e č e n é h o k o l á č e - n ě k o l i k lžic o v e s n ý c h vloček na s u c h o o p r a ž e n ý c h spolu
s t r o c h o u h n ě d é h o cukru a se s e k a n ý m i m a n d l e m i .
Poleva:
našlehaný
nízkotučný
ovocný jogurt.
Příprava:
Z u v e d e n ý c h surovin vypracujte t ě s t o , které má k o n z i s t e n c i p ř i b l i ž n ě j a k o hustší t ě s t o
na lívance. T ě s t o nalijte do formy s p e č í c í m p a p í r e m a u p e č t e ve s t ř e d n ě h o r k é t r o u b ě
- asi 20 m i n u t . Vyjměte a na p o v r c h u m í s t ě t e krájené o v o c e , které zasypete směsí vlo¬
ček, c u k r u a m a n d l í .
N a k o n e c - až p ř e d p o d á v á n í m ,
( m ů ž e být i D I A ) .
171
polijte t e n č í vrstvou j o g u r t u
KAPITOLA 11
Stručné
číselné
údaje
o
zajímavých
potravinových
Součástí
tabulek jsou
Tabulka
rybách
č.
3:
mořských
doplňující poznámky,
Základní živiny
v
a zvěřině (100 g
o maso
syrové nebo
covaném
stavu.)
Druh
vařené,
Energie
K u ř e - s t e h n o s kůží
důležitější
drůbežím
syrového
Bílkoviny
v
23
216/907
a
sama.
uzeninách,
ryb,
uzenin,
T\iky
g
čísla
mase,
masa
100 g neohřátých
kcal/kj
než
zdrojích
u
zvěřina
vg
mořských
korýšů je
na
100 g v
Vitaminy
14
hojnost
málo
korýších,
uvedeno,
zda jde
tepelně zpra­
Minerály
stehno
niacinu
vitaminu
B,2
víc
obsahuje
železa
než
stehno
bez
kůže
K r ů t a - p r s a s kůží
148/620
25
5
171/718
28
7
víc n e ž s kůží
hojnost
prsa
bez
kůže
K a c h n a - p r s a s kůží
140/588
29
3
339/1426
20
29
prsa
Husa
-
kůže
prsa bez kůže
Nuže
tedy?
tuku
v
a jeho
bez
Maso
drůbežím
hojnost
efekt
te přesvědčit
Druh
189/793
25
10
319/1340
29
22
drůbeží
mase
tedy
dietní
Parky
Vegel.
-
ale
v jedné
z
dalších
kcal/kj
bez
vadit,
není negativní(je
Energie
Párek
ANO
nebude
kůže.
protože
bohatý
na
hojnost
B!
draslíku
víc než s kůží
skup.
víc
vitaminů
HUSA?
drůbeží
NE.
tuk
B2
železa
než
kuře
víc n e ž s kůží
a B6
Nicméně
má
fosforu
až 3 x 1 , draslík, zinek
víc než s kůží
vit.
zinku
a
víc n e ž s kůží
B, víc než kuře
hojnost
prsa
víc n e ž s kůží
niacinu
hojnost
2x
a zinku
i
poměrně
dostatek
železa
trochu
toho
příznivé
mononenasycené kyseliny, jak
složení
se
může¬
tabulek).
Bílkoviny
v
g
Tuky
v
g
Vitaminy
274/1150
9
25
trochu
hovězí
250/105
12
18
hojnost
párky
219/920
17
15
vitamin
172
niacinu
niacinu
B , a A
Minerály
skoro
1
skoro
2 g
pouze
0,7
g soli
soli
g
soli
Tak
A
tedy?
to
Obsah
nejsou
vány,
patří mezi
není provokace,
nou
i
„pravé"
mnoha
zího
tuku je
uvedeny
některé
nejčastěji
opravdu
mnohem
„rána",
„tučnější
konzumované (viz
slavné
připojil jsem jeho
hodnoty
pro
vegetariánské produkty
obsahují
dostatek
-
zdrojem je
lidem
prudce
však
rostlinná surovina,
Nicméně očekávám,
prodejnost.
výrobci
Ty,
a
že
s
vynaloží velké
").
pokud
a
úsilí,
větši­
víc
To
hysterii
byly
že
ne
že jsou
aby
soli.
aktualizo­
to,
někdy
na
ujistit,
zde
Vegetariánský párek
hlavně sója.
ohledem
vás
kuchyňské
jsou
upozornění na
bílkovin,
Mohu
obsah
které
hot dogy
většinou
značné potíže.
že jejich
„
kontrast
stoupne jejich
a předpokládám,
stejně jako
uzeniny"!
než
může
dělat
okolo
hově¬
poměrně
dobré,
chuťověještě atrak¬
tivnější.
Druh
Energie
Ústřice
Bílkoviny v
kcal/kj
74/310
syrové
g
Tuky v g
11
Vitaminy
1,3
hojnost
vit.
a
Minerály
B
,
1 2
vysoký
E
obsah
zinku,
niacinu
selenu
1,1
Slávky
vařené
2,7
16
104/436
kromě B ^ a niacinu
Krevety
vařené
23
140/588
2,4
zdroj
hojnost
E
též kys.
železa
dost
vit.
a
a
niacinu
22
120/504
vaření
1,6
18
110/462
vitaminy
1,3
a
syrové
Co
tedy?
Skutečně se jedná
energetické!
Můžete
kuchyňskou
sůl.
selen
a jód.
sníst
že
nositelé skupiny
obsah
„A",
Druh
mnoho
selenu
„bčlomasé"
(tresky,
Ryby
platýs,
tučné
makrela,
kvalitu
a
B/2,
hygienu
kteří
„mořské
kcal/kj
100/420
ovoce"
Bílkoviny v
19-23
bílkovin
si
niacinu
a
konzumace
a
g
skladování,
výjimky
-2,0
tuňák
20
-26
5 - 1 7
(před
prsty
obalované
velmi
200/840
15
usmažením)
173
9
jód
nic
vitamin
nic
nízkona
tu
zinek,
přičemž nezbý¬
Horší to
Vitaminy
vit.
5 9 0 - 1 0 0 0
selenu,
pozor
mají
Minerály
mimořádného
minimum
jód,
140 - 2 4 0 /
atd.)
zinku
nesmějí.
selen
Rybí
přitom
dávat
zanedbatelný.
Tuky v g
0,6
a
soli
minerálů jako jsou
a
rtuti bude
až na
a
musíte
mořský jazyk)
(sled,
losos,
vitaminů
jenom
mnoho
na
soli!
niacin
dobré zdroje
gramů,
radioaktivních prvků
Energie
Ryby
velmi
300
Vynikající zdroj
Pozor na jejich
vá než doufat,
o
klidně
B6
jódu
pozor
minimum
Chobotnice
a jódu
soli
selenu,
mnoho
hojnost
g
vápníku,
velmi
Humři
jódu
g soli!
0.8
listová
mědi
a
E,
omega
D!,
vit. A
a jód,
-3
selen,
vápník
(s
soli,
vápník
kostmi)
zinek
mimořádného
nic
mimořádného
Takže? Ryby jsou
abyste
se
Ale jsou
a
těch
vynikající
eikosanoidy).
energetickou
nebo
Vyplatí se
z
výše
hodnotu,
z
kulturistů.
uvedených
ryby
se
kvalita
Ale
výjimek
se
-
chraň
si
Bílkoviny v g
Tuky v g
tučné! Jenom
až
(viz
také
moc,
především
často
s
je
tuňák
však
koledujete
ty
totiž zas
nic
konzervují
Jeho
i
nejsou
důvodů
(drahých)
kcal/kj
Dokonce
nejsou
mála
už nic jiného,
Energie
rozum!
nepřejedli,
dražší výrobek.
Když.
Druh
dá
protože
Jednou
koupit
majonéze!
to
moc
Konzervované
omáčkou.
bený právě u
v
zdravé,
tučných
vás pánbůh
mastné
musíte
různě
ve
dát pozor,
ideálně stravitelné.
esenciální
kyseliny
sledovat jejich
„hodnotným"
vlastní
diametrálně liší od
o pěknou
musíte
tak
štávě,
nálevem
tolik
výrobce
holdovat
k
rybám
oblí¬
výrobci.
naloženým
sra...u!
Vitaminy
Pečené
srnčí
180/756
35
4
nic
mimořádného
Pečený
králík
2(X)/840
27
8
nic
mimořádného
Minerály
dost ž e l e z a ,
dost
draslík
draslíku
mědi
a
a
a zinek
železa,
zinku
Dušený
zajíc
216/907
30
8
nic
mimořádného
hojnost
železa!
Pečený
bažant
228/957
32
9
nic
mimořádného
hojnost
železa!
Pečený
holub
268/1120
28
13
nic
mimořádného
VELMI
mnoho
železa!
No? Nejlepšíje,
trpící dnou
nositele
a
pravda,
srnčí.
onemocněními
krevní skupiny
Je
ledvin.
však
bohaté na
Není nutné se
„A".
174
nukleové kyseliny,
však zvěřině vyhýbat.
které nesmí lidé
Nic
moc pro
Tabulka
č.
mimořádně
Druh
4:
OVOCE -
vysoký
ovace
obsah
kc<al/Kj
61/255
Jablka
Bílkoviny
0,4
obsah
některých
energie,
živin,
vitaminů
a
Tuky
Sacharidy
Vlák.
0,4
14,4
1,8
vlákniny
a
minerálních
upozornění na případný
látek
mimořádného
66/276
0,5
0,4
15,8
2,4
Broskve
52/219
0,8
0,2
12,8
1,4
nic
mimořádného
látky
trochu manganu,
jódu,
Hrušky
syrového)
Minerální
Vitaminy
nic
(100 g
nic
mědi
síry,
a zinku
mimořádného
dost ž e l e z a
beta-karoten,
n i a c i n . vit. B 6
Nektarinky
Meruňky
Třešně
Rybíz
černý
vit.C, jinak
nic
mimořád.
36/152
1,2
0,1
8,0
2,2
5/239
1,0
0,3
13,4
1,0
dost beta-karotenu
dost draslíku a ž e l e z a
64/268
0,9
0,5
14,7
0,5
t r o c h u vit. E
d o s t j ó d u a síry
46/194
1,3
0,3
16,4
5,6
h o d n ě vit.
C,
k y s . p a n t o t e n . a vit. El
Ostružiny
47/200
1,2
0,8
12,0
4,0
dost beta-karotenu
nic
mimořádného
hodně
draslíku,
zinek,
síra, m ě d
mnoho
železa, jódu
a kys. listové
Borůvky
66/275
0,8
0,7
14.7
2,2
Jahody
43 /180
0,9
0,6
8,8
1,3
dost
vitaminu
kys.
69/289
0,7
0,5
18,2
1,5
trochu jódu
pantotenová
a vitamin
Hrozny
E
mnoho
nic
a manganu
mimořádného
E
síra, j i n a k n i c
kyseliny
mimoř.
l i s t o v é ! a vit. E
Pomeranče
46/197
0,9
0,3
11,7
1,8
+ ostatní citrusy
Ananas
kromě
nic
42/176
0,4
0,2
10,0
prům.
vitamin
1,3
vit.
C
dost železa, trochu
jódu
mimořádného
min.
B,
fosforu,
ale z a s e
dost
Kiwi
59/209
1,0
0,5
9.0
1,1
Mango
69/290
0.6
0,3
16,0
1,7
vitamin
velmi
vápník,
C
mnoho
manganu
fosfor,
draslík
nic
mimořádného
nic
mimořádného
beta-karotenu,
d o s t vit. E a C
Papája
Banány
Datle sušené
14/59
0,5
0,1
9,0
1,8
nic
95/398
274/1150
mimořádného
0,3
0,3
23,0
3,1
kys. pantotenová
3,3
0,2
68,0
7,8
nic
mimořádného
hodně
hodně
draslíku,
manganu,
Fíky
sušené
230/967
3,6
1,6
12,4
59,0
dost vitaminů
B
draslíku
síry,
mimořádně
draslíku,
mědi
mnoho
vápníku!
a síry
175
chlóru,
Nuže?
Jistěže je
Možná se
kterých
ovoce
museli jíst
mnoho
zas
potřebné!
divit,
až
ale
tak
druhů
ovoce
uvedeny
nejsou,
v
nách...
a
Nejenomže
vlákniny,
co ještě.
který je
zdroj
sníst
broskvích,
tomu
a
ovocné
A
nás
divu,
také
by
vitaminy,
To
.jde
o
to ještě některé z
černém
v
stačí
se
mohly
Na
ani
kyselina
ostruži¬
sušené fíky.
na
sloužit jako
skutečně
že
nich
a
podívat
druhé straně,
protože jsou
byste
to,
rybízu,
borůvkách
Středoevropany jsou
(není
draslíku.
g,
„omílané"
neobsahuje.
směsi...
anthokyany
ale
30
neustále
vidíte)
látky.
zajímavé pro
vápníku
nezdejme
ty
nektarinkách,
projímadlo
mimořádný),
především
víc,
o
sami
borůvkách,
Velmi
skutečně
tak
(jak
skutečně čerstvé
a
používají jako
minerálů,
vhodné jich
v
ostružinách
většinou
ani
mimořádné zajímavé
například pektin
kdoví,
nejde
kilogram
obsahuje
malinách,
se
někdy
mimořádně mnoho
denně alespoň jeden
elagová
cenný
ovoce
budete
obsah
mimořádně
asi
by
nebylo
draslíkovou
bombou,
a to zas až tak dobré není. Pozor - nepopírám, že draslík je nutný pro svalovou a tedy
i pro srdeční činnost,
ale
cílené
draslíkem
předávkování
základní zdroje,
které jsou jak
ných
mléčných
ovoci,
hlavně
kombinace
(má
jste
velmi
však
má jednu
pokud
vás
myslím,
že
nějaké podrobné
diskuse
rovnováze
s
hořčíkem,
není.
a
fících,
kde
index),
a
o jejich
i
ovoci
(a
nejvíc
draslíku je
-
je
žádné
datle jsou
možném
společně
velmi
riziko,
mohou
sodíkem,
tak v
vlastnost
tak
a
že
s
účinně
všechny
riziko
vlivu jsou
čokoládě)
totiž
cukry
a
v suše¬
sušeném
cukry.
„vytočí"
se
na
Tato
inzulín
v
případě,
že
tuk.
Ale
na
si
tedy
tloustnutí nehrozí.
málo
některé
v
jednoduchými
úspěšně přeměnit
natolik
takže
pravidelně jeho
vůbec
vždy
ty fíky proženou,
sušené fíky
Snad
jsou
zregenerováni,
vápníkem
Postačí jíst
ve svalovině drůbeže,
kontroverzní
glykemický
energeticky
v
ideální
sportovní výživy.
meruňkách
vysoký
„třetí straně",
Já
doplňcích
v
dostatečně
vyberte.
musí být
konzumovaným
Tak
ovocem,
že
zbytečné.
N e ž uzavřu „causa ovoce", d o p o r u č í m všimnout si citrusového ovoce, j e h o ž n e o c e ­
n i t e l n ý v ý z n a m se ú s p ě š n ě a cíleně zveličuje. Jistěže j s o u d o b r é grapefruity v p r ů b ě h u
r e d u k č n í diety, stejně j a k o a n a n a s (ale n a r o z d í l o d b a n á n ů ) , ale z a s a ž t a k n ě c o m i m o ­
ř á d n é h o n e z n a m e n a j í . V n ě k t e r ý c h n e a ž tak m i m o ř á d n ý c h p ř í p a d e c h , k t e r é lze z a z n a ­
m e n a t p ř e d e v š í m u p r a v i d e l n ě s p o r t u j í c í c h lidí, m ů ž e b ý t n a d b y t e k c i t r u s o v ý c h p l o d ů
vyloženě rizikový. To p r o t o , že při n e d o s t a t k u tekutin se v m o č i h r o m a d í n a d b y t e č n é
m n o ž s t v í o r g a n i c k ý c h kyselin p o c h á z e j í c í c h z c i t r u s o v é h o o v o c e . H r o z í (a to zcela
reálně) tvorba ledvinových n e b o m o č o v ý c h k a m e n ů n e b o i třeba „jen" z á n ě t ledvin či
m o č o v é h o m ě c h ý ř e . Děkuji, n e c h c i .
176
i
Tabulka
Druh
č.
5:
M á s l o obyč.
Husí
olej
B a v l n í k o v ý olej
Pozn.:
po
bavlněný
speciální
Arašídový
olej
některých
20,1
6,2
55,0
9,0
4,2
16,2
0,3
19,0
7,5
47,0
21,5
1,5
23,0
13,3
41,0
8,6
1,0
47,8
1,0
18,2
EPA
DHA
1,2
Cholesterol
mg
240
?
5,1
mg
(převaha beta -sitosterolu)
musí
být
speciálně čištěný,
olej
tuku
1,9
327
úpravě j a k o
Arach.
1,8
20,0
4,8
zdrojích
Linolenová
Linolová
9,7
21,0
Celkové steroly
v
27,8
tuk
sádlo
kyselin
Olej.
21,0
tuk
Kuřecí
Vepř.
mastných
Stear.
Palmit.
tuku
Žraloci
Obsah
protože
obsahuje
3,5
16,4
?
86
1.7
jedovatý
sterol
gossypol,
olej
se
mg
používá
„fritovací".
10,0
2,8
52,5
23,9
1
mg
(podzemnicový)
Celkové
steroly
2 4 0 mg
Kakaové máslo
Celkové
24,8
steroly
8,6
Celkové steroly
v
olej
se
Olej
Celkové
složením,
protože
významný.
dýňový
s
10,0
850
významné
považován
Olej
olivový
Celkové
Olej
steroly
Olej
steroly
sójový
Celkové
Olej s l u n e č n i c .
Celkové steroly
Pozn.:
Olej
Celkové
Pozn.:
velmi
nebo
tekutý jako
mastných
neuváděných,
kyselin
2,4
3,4
13,4
55,3
beta-sitosterolu
vitaminu
16,6
velkou
převahu
v
(celkem
ostatních
t u c í c h není
50,0
0,9
a campesterolu)
E.
možnost provokace
71,7
1.7 m g
a campesterolu)
E.
vitaminu
na
11,4
20,1
22,0
(především
množství
533
významné
4,8
mg
mg
který je
0,5
vzniku krevních
8,0
sraženin(?)
1,0
74,0
0,5
0,5
53,4
7,6
3 4 0 mg (beta-sitosterol, campesterol a stigmasterol)
6,2
M C T tuk,
palmový.
51,0
31,
ohledem
2,4
5,7
tzv.
p r o t o ž e jejich podíl
4 4 4 mg (beta-sitosterol, campesterol a stigmasterol)
350
steroly
olej
obvyklých
tabulce
(převaha beta-sitosterolu
přírodního
s
0,5
složení nemám,
110 mg (prakticky jen beta-sitosterol)
významné
kličkový
vysoce
množství
9,5
steroly
o
uvedených
17,2
převahou
2,4
10,8
světlicový
Celkové
s
přírodního
mg
za rizikový
kromě
23,0
3,4
mg
Celkové steroly
Je
3 mg
1,4
- údaje
„případ" je
4,8
množství
Olej kukuřičný
Pozn.:
0,4
( s m ě s sterolů)
6,2
430
významné
obsahuje
Podobný
5 2 3 mg
Celkové steroly
6.7
krátkým ř e t ě z c e m , jinak v
15,0
steroly
Olej lněný
Pozn.:
1,3
(převaha beta-sitosterolu)
používá „ztužený"
g) m a s t n ý c h kyselin
podstatě
32,6
2,4
1 0 0 mg
kokosový
mimořádný
75
33,5
trochu stigmasterolu a c a m p e s t e r o l u )
2 2 6 mg ( p ř e v a h a b e t a - s i t o s t e r o l u a s t i g m a s t e r o l u )
Olej k o k o s o v ý
Pozn.:
(převaha beta-sitosterolu,
0,6
60,2
0,5
beta-sitosterol)
přírodního
14,7
vitaminu
E
.
55,8
8,9
(převaha beta-sitosterolu)
množství
přírodního
vitaminu
E
-
nejvyšší
177
obsah.
Tabulka
Název
BIG
č.
pokrmu
MAC
6:
Vybrané parametry
Váha
Efkcal/kJ)
,Jastfood"
Bílkoviny
Cukry
Tuky
Cholesterol
NaCl
215
g
500
/
2050
25
42
26
100
mg
1500
McChicken
187
g
4 15/
1740
19
39
19
50
mg
150
Hamburger
102 g
255 /
1070
12
30
9
37
mg
900
Cheesburger
116
15
3
13
50
mg
1300
Hranolky
67
220 / 924
3
23
12
270 / 1 1 3 0
20
17
15
„malé"
McNugget s
(kuřecí
-
6
g
g
112 g
305/1280
ks)
178
0
300
55
mg
900
mg
mg?!
mg
mg
mg?!
mg
KAPITOLA 12
POD
Tuto
kapitolu
jsem
se
nemoci
ve
výkrmu prasat
ce
ani fakt,
odlišným
u
cializací.
Jde o
VEPŘOVÉ
plán"
provalení
nás
Ani fakt,
žádný
že
Maso
totiž
není
vepřů
„fitnesáků
",
a
totiž, o bílkoviny. Ale
či
do
se
skotu
se
všem
zůstane ještě hodně dlouho
a
nejnovější
zneužíváním
u
stád
žádná
problémů
varováním,
týkající
a
antibiotik
nemocná
není řešením,
oficiálně nikdy
těchto
nedílnou
značné míry
situace,
anabolik
nás
vybíjení celých
důvodem
navzdory
tlakem
se
až dosud
že
chovatel
ještě
pod
skandálu
moje přesvědčení,
antibiotika,
výživám,
kulturistů
„mimo
a
Rakousku).
ani
způsobem.
kolegy
stravy
že
ani
krav
(v
údajně neobjevila,
stimulanty
zařadil
šílených
ČAROU
byť
součástí běžné
vlastně výživy
kráva
dokon­
nepoužíval
růstové
nedotknout
trochu
okamžitě
negovaným
stravy,
tím
spíše
sportovců
všech
spe­
to už víte sami nejlépe.
MASO
J a k m i l e se z a č n e m l u v i t „o m a s e " , a to se u r č i t ě s t a n e , vždy j s e m k o n s t a t o v a l , že spor­
t o v c i silových disciplín a k r o m ě t o h o j e š t ě typičtí čeští „ m a s o ž r o u t i " m a s o jíst m u s í ,
v y t a n o u m i n a mysli d i s k u z e m e z i v e g e t a r i á n y a s t o u p e n c i o n é v š e o b e c n ě kolegy die­
t o l o g y d o p o r u č o v a n é „ s m í š e n é stravy".
J i s t ě ž e m a s o j e ( p e r f e k t n í m ) z d r o j e m bílkovin, bez n i c h ž b y c h o m m o ž n á n e p ř e ž i l i .
D o k o n c e j e p r a v d a , ž e d o s t a t e k bílkovin j e n u t n ý p r o z a c h o v á n í d o b r é i m u n i t y , a t o
j e š t ě n e m l u v í m o t ě l e s n é m vývoji u d ě t í , když s p o r t o v c e j s e m už p r o b r a l d o k o n a l e .
Na d r u h é s t r a n ě n e m o h u n e v i d ě t , že i v e g e t a r i á n i „žijí", d o k o n c e žijí ve stavu l e p š í h o
zdraví a m o ž n á i v ý z n a m n ě déle n e ž „ m a s o ž r a v c i " . P o k u d však „ u m í " k o n z u m o v a t
n ě k o l i k j i n ý c h k v a l i t n í c h zdrojů b í l k o v i n , p o č í n a j e m l é č n ý m i ( d o t é doby, n e ž s i pře¬
č t o u n ě k t e r é z nejnovějších p u b l i k a c í c h o t o m , co vlastně je s o u č a s n é m l é k o . . . ) , přes
vaječné (než si p ř e č t o u , že „ p ř i m ě ř e n á " k o n z u m a c e vajec je dvě až tři m a x i m á l n ě
z a j e d e n t ý d e n - p o č í t á m s a m o z ř e j m ě celá vejce, p r o t o ž e j i n a k j i m s t o u p n e choleste¬
rol ( p ě k n á h l o u p o s t , m e z i n á m i ) , a ž p o l u š t ě n i n o v é ( p a k ale n e m ů ž e t e cvičit, p r o t o ž e
o n y „ p r d y s t a t k á ř e D r d y " čili p e č e n é fazole s p e č e n o u cibulí, by z b y t e k fitcentra zaru¬
č e n ě vyhnaly.
Zbývají o b i l o v i n o v é bílkoviny, p o k u d z r o v n a n e t r p í t e celiakií ( t ě ž k o u
alergií n a l e p e k ) . P r a v d o u t a k é j e , ž e v ř a d ě p ř í p a d ů j e n u t n é k o n z u m a c i m a s a z n a č n ě
o m e z i t ( l e d v i n o v á o n e m o c n ě n í j s o u t o u nejčastější p ř í č i n o u ) .
N i k d o n e m ů ž e u m ě t v š e c h n o v t o m smyslu, že jistě o m n o h o víc o m a s e a maso¬
v ý c h v ý r o b c í c h vědí výrobci a s n i m i s p o l u p r a c u j í c í specialisté. Z á k o n i t ě , p o k u d si
t u t o část p ř e č t o u , o s y p o u se, p o k u d se j i m to už n e s t a l o v souvislosti s n e u s t á l e medi¬
179
álně p ř e t ř á s a n ý m i skandály s k r m e n í m vepřů antibiotiky a h o r m o n y , stejně j a k o krav,
ještě k t o m u t o t á l n ě zešílevších. N e d i v í m se, že na p r o b l é m mají odlišný p o h l e d , p r o ­
t o ž e j a k o výrobci s a m o z ř e j m ě n e m o h o u připustit, že by si lidé k a ž d o d e n n í k o n z u m a ­
cí m a s a ( c o p a k t o , ale h l a v n ě r ů z n ý c h tzv. „ m a s o v ý c h " výrobků) kazili zdraví. O n o je
to p ř e s n ě stejné j a k o v p ř í p a d ě p r o d u c e n t ů másla, kteří nyní vytáhli do t v r d é h o boje
s výrobci m a r g a r í n ů .
K a ž d ý má k o u s e k p r a v d y . . .
Většina kolegů výživářů „ n a h r á v á " k o n z u m e n t ů m m a s a k o n s t a t o v á n í m , ž e „ n i c n e n í
n e z d r a v é , p o k u d se to k o n z u m u j e s m í r o u " . Ale to už j s e m z d ů r a z n i l tolikrát a na toli­
ka m í s t e c h , že vlastně n e v í m , zda to n e b y l o d o k o n c e i v p ř e d c h á z e j í c í m textu. Stejně
j a k o moje p ř i p o m í n k a , ž e n i k d o z n i c h nikdy n e ř e k n e ,
co z n a m e n á ona „míra".
A to z a t í m n e m l u v í m o u z e n i n á c h a o „ t r a d i č n í c h " f o r m á c h k u c h y ň s k é úpravy.
P o k u d s e m á m vyjádřit k p r o b l é m u
v t u t o chvíli k masu v e p ř o v é m u ,
druhů
samotné
„svaloviny",
konzumace
nemohu
masa jako takového,
především
se zabývat p o p i s e m j e d n o t l i v ý c h t r ž n í c h
b u d u s e však věnovat m o ž n o s t e m k u c h y ň s k é přípravy
pokrmů s vepřovým masem a především „ o d v o z e n ý m " výrobkům, to z n a m e n á uzeni­
n á m . Jak jste si jistě všimli, v r e c e p t e c h u v e d e n ý c h v mé p ř e d c h o z í publikaci „ R e c e p ­
ty a výživové t a b u l k y " se s v e p ř o v ý m m a s e m n e s e t k á t e . A n e n a j d e t e je ani v t é t o .
C o n a p a d n e k a ž d é h o . ..když s e ř e k n e " v e p ř o v é ?
- T r a d i c e j e h o k o n z u m a c e v Č e c h á c h a do z n a č n é míry v celé E v r o p ě ;
- riziko k o n z u m a c e n a d m í r y c h o l e s t e r o l u a o b e c n ě ( v e p ř o v é h o ) tuku, p r o t o ž e každý
ví, že ve v e p ř o v é m m a s e je m n o h e m více skrytého n e b o d o k o n c e zjevného tuku n e ž
v jiných druzích masa;
- naprosté odmítání
(vepřového)
masa stoupenci
(lakto-,ovo-)
v e g e t a r i á n s k é stravy
j a k o potravy, která člověku nepřísluší a přináší řadu rizik, o n i c h ž b u d e dále ř e č ;
- naprosté
odmítání
vepřového
masa
muslimským
náboženstvím,
protože
vepř j e
„ n e č i s t é zvíře".
Postoj
kolegů
k vepřovému
masu je
m o ž n o charakterizovat jako
„ m í r n ě varující
před j e h o n a d m ě r n o u k o n z u m a c í " . N e n í prý totiž správné veřejnost „ s t r a š i t " m o ž n ý ­
mi riziky, p o u z e na ně t a k t n ě u p o z o r ň o v a t . A n i j e d e n z t ě c h t o o d l i š n ý c h p ř í s t u p ů
k osvětě n e m á t é m ě ř žádný efekt, p r o t o ž e tlak t r a d i c e a výrobců je d a l e k o silnější.
A to i tehdy, když se v o d b o r n é m a m o ž n á n ě k d y i v d e n n í m tisku objeví výsledky stu­
dií p r o v e d e n ý c h v Maďarsku, z e m i s nej vyšším výskytem infarktů vůbec.
P o m ě r n ě vysoké s p o t ř e b ě v e p ř o v é h o m a s a a u z e n i n v Č e c h á c h , na M o r a v ě a Slez­
sku také n a h r á v á j e h o c e l k e m přijatelná c e n a , o to nižší, o co m é n ě kvalitní (a s h o d o u
o k o l n o s t í t a k é h o d n o t n ý ) j e j e h o t r ž n í d r u h . N y n í k již b e z t a k vysoké s p o t ř e b ě ještě
přispěje p a n i k a z h o v ě z í h o . K o n z u m a c i v e p ř o v é h o m a s a levnějších d r u h ů t a k é n a h r á 180
v á p o m ě r n ě vysoká c e n a d r ů b e ž í h o m a s a , k t e r é n a o p a k v e v y s p ě l ý c h z e m í c h považu¬
j í spíše z a „ m a s o p ř í s t u p n é s o c i á l n ě slabším v r s t v á m " .
V českých zemích je k o n z u m a c e vepřového masa opravdu tradicí, protože chov
vepřů v d o m á c í c h p o d m í n k á c h stále přetrvává, a n á s l e d n ě i p r o d u k c e díky velkocho¬
v ů m j e d a l e k o efektivnější n e ž c h o v skotu.
D o m á c í zabíjačky j s o u folklórní u d á l o s t í
a t r a d i č n í m o b ř a d e m , j e h o ž by se český n á r o d n e r a d vzdával.
VEPŘOVÉ MASO NA TRHU
P ř i p o m í n á m , ž e specialisté m o ž n á rozdělují v e p ř o v é p r o d u k t y t r o c h u j i n a k , nepova¬
žuji to ale za d ů l e ž i t é . V p o d s t a t ě lze využít v š e c h n o , co z v e p ř e lze „ v y t ě ž i t " p ř i zabí¬
jačce.
Čistá
svalovina
(maso)
N ě k o l i k d r u h ů , lišících se t y p e m svaloviny, t e d y o b s a h e m bílkovin, u většiny d r u h ů
však p ř e d e v š í m t u k ů , ale i t a k é c h u ť o v ý m i v l a s t n o s t m i a n a k o n e c i m o ž n ý m z p ů s o b e m
kuchyňského zpracování.
Č e s k á p o p u l a c e preferuje spíše t u k e m p r o r o s t l o u „ k r k o v i č -
k u " n e ž d r a h o u , byť p o m ě r n ě v e l m i l i b o v o u „ p a n e n k u " č i m é n ě l i b o v o u kýtu. Pod¬
řadnější a tučnější d r u h y v e p ř o v é h o m a s a se m e l o u a míchají s h o v ě z í m p r o p ř í p r a v u
o b l í b e n é „ s e k a n é " . P r á v ě vepřový t u k j e p r o její p ř í p r a v u n e z b y t n ý . P o d ř a d n ě j š í d r u h y
v e p ř o v é h o m a s a s e o b d o b n ý m z p ů s o b e m používají p r o výrobu u z e n i n .
L e v n ý m d r u h e m v e p ř o v é h o m a s a j e „ b ů č e k " . T e n s i n a n e š t ě s t í „ d o p ř á v a j í " přede¬
vším s o c i á l n ě slabší vrstvy v č e t n ě m u ž s k é části p o p u l a c e d ů c h o d c ů . P r á v ě u n i c h se
výrazně
projevuje n e g a t i v n í vliv k o n z u m a c e t u k u
a cholesterolu.
Doporučuji vám
n á s l e d o v a t m n e v a b s o l u t n í m o d m í t á n í k o n z u m a c e „ v e p ř o v é h o prejtu a h a š e " . J s o u t o
b o h u ž e l t r a d i č n í p o k r m y š k o l n í c h j í d e l e n již desítky let a řekl b y c h , že se to n e z m ě n í .
N e n í s e č e m u divit. J e t o l e v n é a k r o m ě t o h o p r o p e r s o n á l š k o l n í c h j í d e l e n j e t o j e n
jiný druh „pohádky mládí".
Vnitřnosti
(„droby"")
Vepřové v n i t ř n o s t i j s o u v e l m i o b l í b e n é , převažuje k o n z u m a c e j a t e r a l e d v i n . N u t n o
p o d o t k n o u t - a to velmi d ů r a z n ě , že je to n e j b o h a t š í zdroj c h o l e s t e r o l u ! Do u r č i t é míry
t o p ř i n á š í t a k é h y g i e n i c k é r i z i k o , p o k u d n e d b á t e z á k l a d n í c h p r a v i d e l h y g i e n y p ř i pří¬
pravě stravy, s k l a d o v á n í p o t r a v i n a p ř í p a d n ě ( c o ž je v p ř í p a d ě v e p ř o v é h o guláše t é m ě ř
posvátnou povinností) skladování hotových p o k r m ů . Na t o m t o místě m u s í m připome¬
nout, že vepřové maso je n u t n é konzumovat důkladně tepelně zpracované, k o n e č n ě ,
stejně j a k o t o z a t r a c e n é h o v ě z í . Nestojí z a t o riskovat p a r a z i t á r n í infekci!
Vepřová
krev
Krev je nejcennější t e k u t i n o u ( l i d s k á ) , ale m u s í m k o n s t a t o v a t , že v e p ř o v á krev je i p r o
m n e ( z o d b o r n é h o h l e d i s k a ) p o m ě r n ě přijatelnou s u r o v i n o u p r o výrobu t a k c h u t n ý c h
181
( k r o u p o v ý c h n e b o rýžových) j e l í t e k a o b l í b e n é polévky
„ p r d e l a č k y " . Abych p ř e d e š e l
„ d r b ů m " konstatuji, ž e j e t o p r o m n e „ t e o r e t i c k y " přijatelné, o s o b n ě s i d á m j e l í t k o asi
t a k j e d n o u z a ětvrt roku ( s p o u z e k r á t c e o h ř á t ý m čerstvým k y s a n ý m zelím bez b r a m ­
bor, knedlíků či o b l i g á t n í h o c h l e b a s h o ř č i c í ) . N ě c o j i n é h o je konzerva, z v a n á „krev­
ní t u č n i c e " . M á m z ní „husí k ů ž i " , k t e r o u mi vyvolává už j e n t e n n á z e v . . . P r o č však
považuji polévku z v e p ř o v é krve za p ř i j a t e l n o u ? P r o t o ž e obsahuje velmi c e n n é bílko­
viny a p ř i t o m t é m ě ř ž á d n ý t u k ! A p r o t o ž e se „ n a s t a v í " k r o u p a m i (dělají se ze skvělé
obiloviny zvané j e č m e n ) n e b o i p ř í p a d n ě rýží. T a k ž e je to p o k r m n a p r o s t o přijatelný
a vhodný i pro „žlučníkáře a kardiaky".
Ostatní
N e v í m p ř e s n ě , j a k se o d b o r n ě nazývají „ v e p ř o v á hlava, k o l í n k a a n o ž i č k y " . J d e o t o ,
že jsou to nejlevnější v e p ř o v é p r o d u k t y .
H l a v a se p o u ž í v á na „ o v a r " , k o l e n a se p e č o u ,
u d í a zase p e č o u . . . a n o ž i č k y se vaří n e b o se použijí do „ t l a č e n k y " . C h t ě l bych zdů­
raznit, že vždy je „ n e j h o r š í " kůže s t u k e m - k o l a g e n k ů ž e se nestráví, tuk je zdrojem
n a d m ě r n é energie a c h o l e s t e r o l u . Vepřové k o l e n o p e č e n é n e b o u z e n é a n á s l e d n ě gri­
l o v a n é se v p o s l e d n í c h l e t e c h stalo „ t y p i c k ý m českým p o k r m e m " , p r o t o ž e se nabízí
především mlsným západním turistům.
M ě k k é c h r u p a v k y (rypáček,
ouška)
a libové m a s o j s e m
schopen tolerovat.
Právě
c h r u p a v k y m o h o u být d o k o n c e i p ř í n o s e m p o d o b n ě j a k o v p ř í p a d ě v e p ř o v ý c h n o ž i č e k .
Ovšem a b s o l u t n ě nestravitelný kolagen j e p ř í č i n o u m o ž n é h o „ p r ů j m u " .
„Huspeninu"
je m o ž n é p ř i r o v n a t k „ s e n u " . P r o s t ě ji nestrávíte.
Bůček,
slanina,
sádlo...
N e m o h u než u p o z o r n i t n a vysoký o b s a h tuku, ale j e š t ě důrazněji n a t o , ž e při t e p e l n é
p ř í p r a v ě tuku vzniká celá ř a d a vedlejších p r o d u k t ů s v ý r a z n ě n e p ř í z n i v ý m d o p a d e m
na zdraví.
Za v y l o ž e n é neštěstí považuji fakt,
že jsou to právě h o d n ě d o b ř e p e č e n é
t u č n é typy v e p ř o v é h o masa, n a p ř í k l a d v e formě p o k r m ů , j a k ý m i jsou „ v e p ř o v é výpečky, m o r a v š t í vrabci,
u z e n ý p l n ě n ý b ů č e k " , které jsou právě díky t u k u chuťově velmi
atraktivní - č í m více p e č e n é , t í m atraktivnější.
Kdyby
se j e d n a l o J E N o t u k zbylý
v m a s e ! Ale t r a d i c e velí polít knedlíky v y d a t n ě s á d l e m n e b o v y p e č e n ý m t u k e m (je to
chutnější, ale o to nezdravější).
Uzeniny
Z v e p ř o v é h o masa, p o c h o p i t e l n ě t o h o m é n ě k v a l i t n í h o , se vyrábí n e p ř e h l e d n ý sorti­
ment
uzenin.
Paštiky,
klobásy,
salámy...každý
v t a k o v ý c h v ý r o b c í c h je velmi vysoký,
produktů.
J s e m u ž alergický
ví, jaký je
sortiment.
m ů ž e d o s a h o v a t i 70 % u tzv.
n a inzerci p o m a z á n e k a paštik „ d o b ř e
Obsah
tuku
„trvanlivých"
namazaných".
Moje alergie p o s t u p n ě p ř e c h á z í do ú v a h o a g r e s i v n í m č i n u , n a m í ř e n é m vůči inzerují­
címu
výrobci.
Vadí
mi, jak je
snadné
zneužít
182
lidskou
neinformovanost,
nezájem
o vlastní zdraví a p ř e d e v š í m „ m l s n o s t " . Č e k á m , že výrobci si v d o h l e d n é d o b ě najdou
důvody,
p r o č jsou u z e n i n y vlastně zdravé,
stejně j a k o t o udělali p r o d u c e n t i m l é k a
svým t l a k e m na vládu a školní d ě t i . U nás je totiž m o ž n é v š e c h n o .
K u z e n i n á m n e m o h u říci nic d o b r é h o , p r o t o ž e se j e d n á j e n o směs t u k u , t u č n é h o
masa, m o u k y r ů z n é h o d r u h u , barviv, u m ě l ý c h k o n z e r v a č n í c h látek, s y n t e t i c k ý c h aro¬
m á t , d u s i č n a n ů a k u c h y ň s k é soli. Z t o h o t o p o h l e d u nejsou ideální ani r ů z n é d r u h y vep¬
řové „ š u n k y " , p r o t o ž e k jejich výrobě se používají v e l m i p o d o b n é „ s u r o v i n y " ,
kromě
t o h o polyfosfáty, které mají za ú č e l „ n a b y t í k o n e č n é h o výrobku na o b j e m u " . Je sku¬
t e č n ě o b d i v u h o d n é , jak se z k i l o g r a m u m a s a dají vyrobit dva ale spíš j e š t ě o dost více
kilogramů
„čisté š u n k y " . Ale zase - relativně klesá o b s a h t u k u !
P r o t i t o m u je pravý
„ p r š u t " (v C h o r v a t s k u ) a „ c a r p a c c i o " (v Itálii) s k u t e č n ě skvělou p o t r a v i n o u , p r o t o ž e
j e t o k o n c e n t r á t „ č i s t é h o m a s a " . P r o č n e , je-li v y r o b e n a z e z d r a v é h o č u n í k a . J e d n á s e
však o t e p e l n ě n e z p r a c o v a n o u p o t r a v i n u , t a k ž e . . .
Nemyslím,
že by uzeniny s převahou vepřového masa nebo
„nastavené masem
h o v ě z í m " byly n ě c o i d e á l n í h o . O s o b n ě b y c h j e „ z a k á z a l " . N a d r u h é s t r a n ě j e p r a v d a ,
že j e š t ě horší j s o u
„bastardi",
vzniklí z d r ů b e ž í h o
masa,
drůbežích drobů,
mouky
a v e p ř o v é h o t u k u , ba d o k o n c e - v p ř í p a d ě „ d i e t n í c h " u z e n i n i s u š e n é h o m l é k a . To m n e
u ž b e r o u čerti.
Kuchyňská
úprava
- jak
se
vyhnout
P o k u d p o s u z u j e m e kvalitu j e d n o t l i v ý c h
jiného,
nepřiměřenému
riziku
„čistých p o t r a v i n o v ý c h
surovin", j e t o n ě c o
než když zvažujeme jejich n á s l e d n o u k u c h y ň s k o u ú p r a v u . Z k a ž d é , byť sebe-
kvalitnější z á k l a d n í potraviny, lze při p ř í p r a v ě p o k r m u u d ě l a t bud' r a c i o n á l n í p o c h o u t ­
ku n e b o k r m i , která m ů ž e být c h u t n á , ale s o u č a s n ě velmi z d r a v o t n ě riziková. R i z i k o
d o k o n c e n e m u s í p l y n o u t p ř í m o z j e d n é k o n k r é t n í p o t r a v i n y (suroviny), ale t a k é z její
n e v h o d n é k o m b i n a c e s j i n ý m i . P l a t í to právě a h l a v n ě p r o p o u ž i t í masa.
Co
s
Péci...
vepřovým
masem?
v p ř í p a d ě v e p ř o v é h o m a s a je to z p ů s o b nejčastější, opět však závisí na způso¬
b u p e č e n í . I d e á l n í j e m a s o nejprve n a několik h o d i n n a m o č i t d o c i t r ó n o v é vody, p o t é
n ě k o l i k h o d i n m a r i n o v a t v láku z o l i v o v é h o oleje, č e s n e k u , vína a j o g u r t u . . .
zkrátí se
d o b a p e č e n í , m a s o d o s t a n e vynikající chuť, n e m u s í se p o d l é v a t , n e b o d o k o n c e doda¬
tečně „mastit".
Smažit...
nejhorší
varianta,
přestože
nejoblíbenější
právě
v
případě
vepřového
m a s a . P o d p o j m e m smažit m á m n a mysli o b a l o v á n í m a s a d o „ t r o j o b a l u " a n á s l e d n é
s m a ž e n í na tuku. A opět je n ě k o l i k m o ž n o s t í - na pánvi na vrstvě tuku, v t r o u b ě , ve fri¬
t é z e (nejlepší) n e b o d o k o n c e v n á d o b í s t e r m i c k ý m d n e m p r a k t i c k y bez t u k u . M a s o
u v n i t ř trojobalu je v p o d s t a t ě d u š e n é , takže p o k u d by se p ř e d k o n z u m a c í obal odstra¬
nil, snížilo by se riziko, p r o t o ž e t e p e l n o u ú p r a v o u k o m b i n a c e tuku a škrobu vzniká
ř a d a n e p ř í z n i v ě p ů s o b í c í c h látek. Ale t í m b y s e p o c h o p i t e l n ě k o n z u m e n t připravil
183
„o to nejchutnější". Ani si to n e t r o u f á m n a v r h n o u t , p r o t o ž e to by m n e m i l o v n í c i řízků
asi h n a l i .
D u s i t . . . i d e á l n í v a r i a n t a - m a r i n o v a n é m a s o se v p o d s t a t ě dusí. J e š t ě lepší je m a r i ­
n o v a n é m a s o dusit spolu se z e l e n i n o u a bez tuku.
V a ř i t . . . v š i c h n i znají o v a r . . . a l e vařit se m ů ž e i libové m a s o p o d o b n ě , jak je to zvy­
k e m v p ř í p a d ě j i n ý c h d r u h ů m a s a v n ě k t e r ý c h j i ž n í c h z e m í c h v č e t n ě Severní Afriky.
Co však skoro n i k d o neuvažuje je fakt,
že kvalita m a s a z n a č n ě závisí na z p ů s o b u
k r m e n í a p ř e d e v š í m na věku zvířete (kdy je „ p o r a ž e n o " , ba d o k o n c e i j a k je p o r a ž e n o
- n e c h c i se t í m t o z p ů s o b e m d o t k n o u t striktních v e g e t a r i á n ů , p r o t o ž e je do z n a č n é míry
c h á p u ) . Velmi t a k é závisí n a z p ů s o b u skladování.
P o r o v n a t vepřové m a s o s m a s e m j i n ý c h j a t e č n ý c h zvířat? N e n í p r o b l é m .
M n o h e m lepší - z p o h l e d u d i e t o l o g i c k é h o - je m a s o j e h n ě č í , kozí a králičí, p ř í p a d n ě
i pštrosí
a samozřejmě
drůbeží.
P ř e d e v š í m n e m á tolik tuku.
Hovězí
m a s o ? To je
v p o s l e d n í c h m ě s í c í c h ožehavý p r o b l é m . Jistě by nebylo od věci r e s p e k t o v a t indivi­
d u á l n í oblibu t ě c h kterých d r u h ů masa. Jíst v e p ř o v é m a s o j e š t ě n e z n a m e n á k o l e d o v a t
si o průšvih. Stačí, když b u d e j e d n o u , m a x i m á l n ě dvakrát t ý d n ě za p ř e d p o k l a d u , že se
k a ž d o d e n n ě n e k o n z u m u j í u z e n i n y . Ty mi „leží v ž a l u d k u " nejvíc.
HOVĚZÍ
MASO
T o t o t é m a vyvolá obrovský
zájem,
protože
nyní je p r o b l é m
N e j s e m si jistý, j a k se ke k o n z u m a c i h o v ě z í h o postavit.
s
o n e m o c n ě n í m krav.
Z m é h o p o h l e d u se v l a s t n ě
j e d n á o dost p o d o b n o u p r o b l e m a t i k u , j a k o v p ř í p a d ě m a s a v e p ř o v é h o .
M o ž n á je to
j e š t ě t r o c h u horší právě s o h l e d e m n a t o „šílenství". P o c h o p i t e l n ě zase m o h u p o p i s o ­
vat n á z o r v e g e t a r i á n ů a asijské ( i n d i c k é ) p o p u l a c e , k t e r á krávy c h á p e j a k o p o s v á t n á
zvířata.
Když pomyslím, jakým
podmínky)
způsobem
některé
a k r m í je nekvalitní siláží,
„velkochovy"
chovají
krávy
močovinou, růstovými hormony,
(příšerné
antibiotiky
a m a s o k o s t n í m o u č k o u (je s k u t e č n ě zázrak, že u nás z a t í m n e m o c n e p r o p u k l a ) , n e n í
mi z t o h o d o b ř e . To ale b ě ž n é h o strávníka nezajímá, hovězí m a s o je u nás o b l í b e n é
m i n i m á l n ě stejně j a k o v e p ř o v é , p ř i č e m ž se traduje, že hovězí je zdravější, p r o t o ž e n e n í
tak t u č n é . P ř i t o m , j a k se zdá, hovězí lůj je m n o h e m horší než sádlo.
O to větším p a r a d o x e m je,
t é m ě ř výlučně)
hovězí
maso,
když se objeví zpráva,
které
obsahuje
j e d n é z e s e n c i á l n í c h m a s t n ý c h kyselin, tzv.
že je to p ř e d e v š í m ( p o k u d ne
specifickou
a velmi
užitečnou
k o n j u g o v a n o u kyselinu linolovou
formu
(CLA-
neplést s G L A , c o ž je k y s e l i n a - g a m a l i n o l e n o v á ) .
A n i v t o m t o p ř í p a d ě n e b u d u u v á d ě t j e d n o t l i v é tržní druhy, obsah tuku a c h o l e s t e r o ­
lu v n i c h , p r o t o ž e tyto i n f o r m a c e již byly u v e d e n y v p ř e d c h o z í p u b l i k a c i . M u s í m však
184
upozornit na problém použití vnitřností.
o tom,
P ř e s t o ž e nejsem ani n á h o d o u p ř e s v ě d č e n
že k o n z u m a c e h o v ě z í h o m a s a nějak v ý z n a m n ě zvyšuje riziko p ř e n o s u one¬
m o c n ě n í „ š í l e n ý c h krav" na člověka, vyšší riziko r o z h o d n ě „ b u b á k u j e " z v n i t ř n o s t í .
N I K D Y nejezte m o z e k
Byť p o c h o p i t e l n ě t e p e l n ě z p r a c o v a n ý , který svého času byl p o m ě r n ě o b l í b e n ý m a lev­
n ý m p o k r m e m . Ř í k a l o se mu „telecí m o z e č e k " - t a t o t k á ň se k o m b i n o v a l a s vejci,
t a k ž e k o n z u m a c í j e d n é p o r c e jste s e zásobili c h o l e s t e r o l e m n a 1 4 dní d o p ř e d u . J e t o
zvláštní, ale realitou j e , že právě m o z e k přináší (teoreticky) ř a d u vysoce specifických
a velmi u ž i t e č n ý c h živin, ale s o u č a s n ě nejvyšší riziko k o n t a m i n a c e j a k viry, většinou
v jejich „ p o m a l é f o r m ě " (tzv. r e t r o v i r y " ) , tak n y n í - j a k je vidět i a za jistých podmí¬
nek v i r u l e n t n í c h ( n e m o c vyvolávajících) specifických bílkovin,
které by samy o sobě
měl být s c h o p n y p o u z e vyvolat alergii n e b o při n e j h o r š í m anafylaktický šok.
N I K D Y nejezte s y r o v é m a s o
R o z u m zůstává stát n a d j e d n á n í m n a š i c h ú ř a d ů ,
stejně j a k o nad zcela d i a m e t r á l n ě
odlišným j e d n á n í m úřadů jiných zemí:
- Čeští hygienici n e d á v n o „ p o v o l i l i " r e s t a u r a č n í m p r o v o z ů m přípravu „ t a t a r s k é h o bif¬
t e k u " s t í m , že to závisí na p ř í p a d n é m p ř á n í z á k a z n í k a . P r o h l á s i l i , že m ů ž e t e jíst syro¬
vé hovězí m a s o , p o k u d se nebojíte s a l m o n e l ó z y (což je m n o h e m p r a v d ě p o d o b n ě j š í
m o ž n o s t o n e m o c n ě n í ) n e b o „šílenství"!
- Polští
hovězí,
hygienici
nyní
stahují
z distribuční
sítě v š e c h n y potraviny,
a to v jakkoliv specificky m o d i f i k o v a n é formě,
které obsahují
která s p ů v o d n í hovězí tkání
v p o d s t a t ě už n e m á t é m ě ř nic s p o l e č n é h o . Jsou to d o k o n c e n a p ř í k l a d i ž e l a t i n o v é kaps¬
le (vyrábí se z hovězí ž e l a t i n y ) , v n i c h ž se distribuují léky a p o t r a v i n o v é d o p l ň k y !
V t u t o chvíli n e d o k á ž u d o m y s l e t n e d o z í r n ý d o p a d t a k o v ý c h t o p o c h y b n ý c h o p a t ř e n í .
P r o b l é m h o v ě z í h o m a s a p o d l e m é h o n á z o r u spočívá ú p l n ě n ě k d e j i n d e . J e t o přede¬
vším k r m e n í zvířat a n a b o l i k y a antiobiotiky. Do svaloviny a v n i t ř n í c h o r g á n ů se však
dostává a v n i c h se h r o m a d í z n a č n é m n o ž s t v í c i z o r o d ý c h látek z krmiva, které v sou¬
časnosti už n e m á a b s o l u t n ě nic s p o l e č n é h o s p ř i r o z e n o u výživou skotu (melasa, močo¬
vina, m a s o k o s t n í m o u č k a , drůbeží t r u s ) . D r u h ý m faktorem je n a p r o s t o o p o m í j e n é rizi¬
ko k o n t a m i n a c e
svaloviny p o p l a c h o v ý m i h o r m o n y ,
které se do něj
dostávají p ř e d
p o r á ž k o u , a to ve v ý z n a m n ě vyšších m n o ž s t v í c h u zvířat p ř e d p o r á ž k o u nějakým způ¬
s o b e m n e m o c n ý c h n e b o z r a n ě n ý c h . K d y ž u ž j s e m n a k o u s l p r o b l é m k r m e n í skotu, p a k
to je nejvíce specifické v p ř í p a d ě dojnic, které jsou n u c e n y k p r o d u k c i velkých kvant
m l é k a po celý život. E n e r g e t i c k á a živinová n á r o č n o s t t o h o t o p r o c e s u j e natolik obrov¬
ská, že se na d r u h é s t r a n ě n e l z e divit, že c h o v a t e l é dojnic ( n e b o spíše v ý z k u m ) mají
t e n d e n c i k p o u ž i t í co n e j h o d n o t n ě j š í c h krmiv. Je j a s n é , že seno to z r o v n a n e b u d e .
Pochopitelně producenti popřou,
ž e b y vůbec n ě k d y p o u ž í v a l i z a k á z a n é růstové
185
hormony a antibiotika...
z r ů z n ý c h d ů v o d ů by bylo t ě ž k é tc p r o k a z o v a t . Na d r u h é
s t r a n ě c e n o v á n á r o č n o s t t a k o v ý c h p r a k t i k u nás ve většině p ř í p a d ů vylučuje jejich
masivní r o z š í ř e n í . Ale - k d o ví?
P r o b l é m t e l e c í h o m a s a je j e š t ě specifičtější - dříve p r e f e r o v a n é a d r a h é m a s o ,
slo¬
ž e n í m a c h u t í p o m ě r n ě specifické, a t u d í ž dříve d o p o r u č o v a n é p r o „ d ě t i a n e m o c n é
osoby", p r o t o ž e je l e h c e stravitelné, se n y n í jeví j a k o v e l m i s p o r n é , p r o t o ž e p r á v ě tela¬
ta dostávají nejvíc růstových h o r m o n ů a antibiotik (aby byla jistota, že přežijí a rych¬
le p o r o s t o u ) . J e d i n é , co by m o h l o být v p ř í p a d ě t e l e c í h o m a s a p ř í n o s n é , je tzv. telecí
„ h r u d í " - t o t i ž v p o d s t a t ě p ř e d e v š í m o n y m ě k k é chrupavky, které by se u p l a t n i l y právě
i v růstu c h r u p a v e k dětí.
Pochopitelně
se diskutuje o
z n a č n é m v ý z n a m u bílkovin
obsažených v hovězím
m a s e . D o k o n c e se zdá být p o t v r z e n o , že hovězí bílkoviny jsou n e j e n o m velmi hod¬
n o t n é , ale doslova n u t n é p r o osoby fyzicky velmi aktivní, p ř e d e v š í m p r o s p o r t o v c e .
Jak
se
zdá, je t ř e b a p r o
kulturisty
nezbytné,
aby
konzumovali
nejenom
drůbeží
a n e t u č n é rybí m a s o , ale t a k é „ č e r v e n é m a s o " hovězí. N e m y s l í m , že by v s o u č a s n é
situaci bylo v h o d n é s p o r t o v c ů m d o p o r u č o v a t p ř e d e v š í m o d t u č n ě n ý sušený k o n c e n t r á t
h o v ě z í c h j a t e r n e b o d o k o n c e tzv. žlázové extrakty.
V ž á d n é m p ř í p a d ě ani hovězí m a s o , a n i tyto vysoce specifické p r o d u k t y nejsou nut¬
n o u p o d m í n k o u zdravé výživy p r o osoby nijak m i m o ř á d n ě fyzicky aktivní, ba dokon¬
ce a n i p r o d ě t i .
186
SEZNAM
POUŽITÉ A DOPORUČENÉ
Sears, B.: Vstupte do zóny, nakl. ALPress Frýdek-Místek,
LITERATURY
1997
Sharon, M.: M o d e r n í výživa od A do Z, nakl. E u r o m e d i a C S . Praha, 1999
McTaggartová, L.: Co vám lékaři n e ř e k n o u , nakl. ALPress, Frýdek-Místek,
Bukovský, I.: H l e d á se zdravý člověk, nakl. Advent - Orion P r a h a ,
1998
1998
Škrabánek, P., M c C o r m i c k , J.: Pošetilosti a omyly v m e d i c í n ě ,
nakl. Lidové noviny P r a h a ,
1998,
L e w o n t i n , R. C: Biologie j a k o ideologie (za co m o h o u naše geny?),
nakl. J O T A B r n o ,
1997
Colgan, M.: N o v á výživa, nakl. California Fitness Praha, 1997
Wolf, A., Hrubý, S., Hájek, S.: Elixíry života, nakl. P r a g m a P r a h a ,
1997
Černická, M. J.: Česká kuchařka podle krevních skupin, nakl. E m i n e n t Praha, 1999
Posejpal, J., Podhradský D . : Afrodisiaka - dary b o h y n ě lásky,
nakl. D u p h i n , Profess Liberec, 1995
Raetsch, C h . : Byliny lásky, nakl. Volvox - G l o b a t o r P r a h a ,
1997
Valíček, P. a kol.: Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny,
nakl. Svítání H r a d e c Králové,
1998
Kolektiv autorů: Jídlo j a k o jed, j í d l o j a k o lék, nakl. Výběr R e a d e r ' s Digest P r a h a ,
E m b l e t o n , P., T h o r n e , G.: S u p l e m e n t y ve výživě, nakl. Svět kulturistiky P a r d u b i c e ,
Fořt, P.: Zdravá výživa nejen pro ženy, nakl. P r a g m a P r a h a ,
187
1999
1998
1999
SEZNAM RECEPTŮ
1. R a c i o n á l n í j a b l k o v ý salát s o ř e c h y
150
2. Rybí p o l é v k a čirá „ v y s o k o p r o t e i n o v á "
150
3. P e č e n ý c a n d á t
151
4. N o v o č e s k ý „ b r a m b o r o v ý salát dr. F o ř t a "
151
5. Italský z e l e n i n o v ý n á k y p se selskou o m á č k o u
152
6. P e č e n á králičí s t e h n a se zelím
153
7. P e č e n é ( d u š e n é ) m l a d é j e h n ě č í s d u š e n o u z e l e n i n o u
153
8. Asijská s m ě s
154
9. S t ř e d n ě p r o t e i n o v ý o v o c n ý „ p r o b i o t i c k ý " koktejl
155
10. E n e r g e t i c k ý koktejl
155
11. P a s t a z a v o k á d a
155
12. D r e s i n k ze sójového „ m i s o "
156
13. S e n d v i č ze ž i t n é h o c h l e b a a selského sýra
156
14. Z e l e n i n o v á k r é m o v á p o l é v k a se sýrovými noky a lososem
156
15. Rychlá rybí polévka
157
16. K r ů t í n u d l i č k y á la „ I n d i e " se z e l e n i n o v ý m salátem
157
17. C u k e t o v á o m á č k a
158
18. Rajská o m á č k a
158
19. C h l e b o v ý z e l e n i n o v ý salát
159
20. P e č e n ý b a n á n
159
2 1 . Č A T N l (Indie)
160
22. P e č e n é b r a m b o r y „Bella I t a l i a "
160
2 3 . Placky z k u k u ř i č n é m o u k y
161
24. Rýžové n o k y
161
2 5 . Rýžové koule v o m á č c e
161
26. Č o č k o v ý salát
162
27. S e n d v i č e
162
28. M r k v o v ý koláč s t v a r o h o v ý m s n ě h e m
164
29. A m a r a n t o v ý m a k o v n í k
164
30. „ J i n ý " m r k v o v ý koláč
165
3 1 . B a n á n o v é kari
165
32. Č í n s k á p o l é v k a
166
33. Vejce v z e l e n i n o v é o m á č c e
166
34. Z a p é k a n á z e l e n i n a s vaječnými bílky
167
35. S p á r o v a n á z e l e n i n o v á s m ě s
167
36. Bílkový nákyp se sýrem
167
37. Vařené krůtí s t e h n o v z e l e n i n o v é polévce
168
38. P e l m e l
169
39. P e č e n ý fenykl
169
40. Palačinky s u z e n ý m lososem
170
4 1 . K u ř e c í salát zcela j i n a k
170
4 2 . R a c i o n á l n í koláč
171
188
CO
(ještě)
NEVÍTE
O V Ý Ž I V Ě (i ve sportu)
•
SVĚT KULTURISTIKY
RECEPTY - PŘEHLED
Čínská polévka
166
Rybí p o l é v k a čirá „ v y s o k o p r o t e i n o v á "
150
R y c h l á rybí p o l é v k a
157
Z e l e n i n o v á k r é m o v á p o l é v k a se sýrovými n o k y a l o s o s e m
156
Maso:
K r ů t í n u d l i č k y á la „ I n d i e " se z e l e n i n o v ý m s a l á t e m
157
K u ř e c í salát z c e l a j i n a k
170
Palačinky s uzeným lososem
170
Pečený candát
151
P e č e n á králičí s t e h n a se z e l í m
153
Pečené (dušené) mladé j e h n ě č í s dušenou zeleninou
153
Rýžové k o u l e v o m á č c e
161
Vařené krůtí stehno v zeleninové polévce
168
B e z m a s á jídla:
Asijská směs
154
Bílkový n á k y p se s ý r e m
167
P e č e n é b r a m b o r y „Bella I t a l i a "
160
Pelmel
169
S e n d v i č ze ž i t n é h o c h l e b a a selského sýra
156
Sendviče
162
Zelenina:
Italský z e l e n i n o v ý n á k y p se selskou o m á č k o u
152
P e č e n ý fenykl
169
Spárovaná zeleninová směs
167
Vejce v z e l e n i n o v é o m á č c e
166
Z a p é k a n á z e l e n i n a s vaječnými bílky
167
Přílohy:
N o v o č e s k ý „ b r a m b o r o v ý salát dr. F o ř t a "
151
Placky z kukuřičné m o u k y
161
Rýžové n o k y
161
189
Saláty:
Č o č k o v ý salát
162
C h l e b o v ý z e l e n i n o v ý salát
159
R a c i o n á l n í j a b l k o v ý salát s o ř e c h y
150
O m á č k y a dreslnky:
Cuketová omáčka
158
Čatní
160
D r e s i n k z e sójového „ m i s o "
156
Pasta z avokáda
155
Rajská o m á č k a
158
Selská o m á č k a
152
Moučníky:
Amarantový
mako
vnik
Banánové kari
164
165
Mrkvový koláč s tvarohovým s n ě h e m
164
„Jiný" mrkvový koláč
165
Pečený banán
159
171
Racionální koláč
Nápoje:
E n e r g e t i c k ý koktejl
155
P r o t e i n o v ý o v o c n ý koktejl
155
190

Podobné dokumenty