9. lucembursko

Komentáře

Transkript

9. lucembursko
Na tomto místě si dovoluji čtenářům nabídnout pokračování volného seriálu o rámci
podnikání v oblasti soukromé bezpečnosti v jednotlivých členských státech Evropské
unie. Ačkoli se ne vždy jedná o informace zcela aktuální, a ačkoli se ne o všech
zemích ne vždy podaří zjistit stejné množství údajů – je možné tvrdit, že se jedná
o inspirativní sondu, překračující například veřejně přístupné materiály CoESS.
RÁMEC PODNIKÁNÍ V OBLASTI SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: LUCEMBURSKO
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
katedra krizového řízení Policejní akademie České republiky v Praze
[email protected]
1.
Základní údaje o zemi




Počet obyvatel: 494 000 (květen 2010).1
Rozloha země: 2 586 km2.
Administrativní uspořádání: 3 okresy (12 kantonů).
Počet obcí: 116.2
2.
Bezpečnostní komunita země
 Velkovévodská policie je podřízena Ministerstvu vnitra3 (tento stav platí
teprve od roku 2009, předtím byl sbor dlouho podřízen Ministerstvu
spravedlnosti).4
 K datu 1. ledna 2000 v Lucembursku došlo ke sloučení Velkovévodského
četnictva a Místní státní policie, čímž vznikl jednotný policejní sbor:
Velkovévodská policie (Police Grand-Ducale).5
 Součástí reformy byla i reorganizace výkonu policejních činností v území do
šesti spádových oblastí, které se plně nekryjí ani s kantony, ani s okresy. 6
Nejlidnatějším policejním regionem přitom není aglomerace hlavního města
ministátu, ale na jih od něj ležící průmyslová oblast s centrem v Esch-surAlzette.7 Regionální ředitelé se těší poměrně rozsáhlým pravomocem a velí
třem úrovním stanic pro výkon policejních činností:
 Střediska prvotního zásahu (Centre d´Intervention Principal, CIP, 6
stanic): Jedná se o nejlépe vycvičené a vybavené jednotky: jejich
stanice jsou umístěny v centru policejního regionu. Tyto stanice provádí
také administrativní podporu pro další stanice a jednotky v regionu.
1
Le Portail des Statistiques du Grand-Duché de Luxembourg <http://www.statistiques.public.lu/fr/index.html>.
Cities and Agglomerations of Luxembourg. Proposition of a Nomenclature for Urban Unities
<http://www.eukn.org/luxembourg/themes/urban_policy/urban_environment/land_use/urbanisation/cities-and-agglomerations-ofluxembourg_1135.html>.
3
Tento resort se přitom jinak zabývá zejména územním plánováním.
Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire ci-dessous <http://www.miat.public.lu>.
4
Ministère de la Justice <http://www.mj.public.lu/>.
5
Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s. 512.
Großherzogliche Polizei; in: Öffentliche Sicherheit 5-6/2005, s. 81n
<http://www.bmi.gv.at/oeffentlsicherheit/2005/05_06/polizei_luxemburg.pdf>.
Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/>.
6
Do reformy v roce 2000 byly četnické a obecní policejní složky v Lucembursku strukturované na základě kantonů.
7
Police Grand-Ducale: Commissariats Locaux <http://www.police.public.lu/policegrandducale/commissariats/index.html>.
Wikipedia: Grand Ducal Police <http://en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>.
Policing On-Line Information System: Luxembourg: Luxembourg National Police
<http://polis.osce.org/countries/f/32/141/regional%20circumscriptions%20-%20luxembourg%20national%20police.png>.
2
1
 Střediska druhotného zásahu (Centre d´Intervention Secondaire, CIS,
7 stanic8). Náplň činnosti těchto stanic je v zásadě všeobecná, přičemž
plní jak úkoly podobné těm, které vykonávají centra CIP, tak
v některých případech i specifické úkony, odvislé od zvláštností
teritoria.
 Základním
stavebním
kamenem
výkonu
policejní
činnosti
v Lucembursku jsou místní policejní komisařství (Commisariat de
Proximité, CP). Komisařství vykonávají především preventivní činnost
za uplatnění metod typu community policing. Tvoří rovněž jakousi
spojnici mezi veřejností a vyššími úrovněmi policejních struktur. Na
území celého Lucemburska je 38 (podle jiných údajů až 49) místních
stanic (obvodních či místních oddělení)9 umístěných do větších měst
(osm z nich je v hlavním městě). Ty stanice, v jejichž bezprostředním
dosahu není CIP nebo CIS, jsou pro veřejnost otevřeny nepřetržitě.10
Tato místní policejní komisařství mimo jiné provozují celou řadu
vzdělávacích programů pro děti a mládež, a to již od mateřských škol
(boj proti zneužívání drog, omezování násilné trestné činnosti
mladistvých, bezpečnost v silničním provozu).11

Pozoruhodná je i škála klubů a spolků, které policejní struktury zastřešují
a provozují, jako například: střelecké kroužky (Le Cercle de Tir de la Police
Grand-Ducale); výuka sebeobrany (Self-Défense Club de la Police GrandDucale, cvičení se konají pětkrát do týdne, účastní se jich již děti od 6 let);
pochodový/turistický klub (Marche Club Police Luxembourg); kluby
zaměřené na další sportovní aktivity (házená, běh, fotbal atd.).
 Armáda Lucemburska (Lëtzebuerger Arméi) čítá asi
790 osob v aktivním stavu (a okolo 100 civilních
zaměstnanců). Řada vojáků a dalšího personálu je
dislokována v zahraničních misích.12 Od roku 1979
v armádě slouží i ženy, v současnosti (2011) je jich ve
služebním poměru 35.13
 Hasičský svaz Lucemburska (Landesfeuerwehrverband des Großherzogtums Luxemburg) sestává
z celkem 170 až 209 (podle různých údajů) místních
organisací (stanic), v jejichž rámci působí (stav roku
2008) asi 150 profesionálních a 6 400 dobrovolných
hasičů.14
8
Differdingen, Düdelingen, Remich, Echternach, Redingen, Wiltz a Ulflingen.
Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://polis.osce.org/countries/details?item_id=32>.
10
Wikipedia: Grand Ducal Police <http://www.en.wikipedia.org/wiki/grand_ducal_police>.
11
OSCE, POLIS – Policing On-Line Information System: Luxembourg <http://www.polis.osce.org/countries/details?item_id=32>.
12
Lëtzebuerger Arméi <http://www.armee.lu/>.
13
Lëtzebuerger Arméi: Le personnel feminin <http://www.armee.lu/organisation/personnel/personnel_feminin.php>.
14
La Fédération Nationale des Corps de Sapeurs Pompiers (FNSP)
<http://www.112.public.lu/organisation/services/federation/index.html>.
Landesfeuerwehrverband des Großherzogtums Luxemburg <http://www.pompjeesverband.lu/>.
CTIF: Main Fire Statistics in Luxemburg <http://www.ctif.org/main-fire-statistics-in-luxemburg>.
9
2
Policejní regiony,
počty policistů
a civilních
zaměstnanců
(rok 2009)
Capellen (73 + 2)
počet policistů
na 100 000
obyvatel15
Detašovaná
pracoviště
Populace
(2005)
Rozloha
(km2)
Capellen
Diekirch
Ulflingen
Wiltz
Differdingen
Düdelingen
Esch-sur-Alzette
Echternach
Grevenmacher
Remich
43 134
33 090
12 625
12 460
54 459
36 104
57 824
20 499
28 287
20 605
208,17
320,71
316,80
264,55
77,67
102,17
99,14
240,92
243,97
125,63
169,2
Luxemburg
(282 + 27)
Luxemburg
94 552
85,74
298,2
Mersch (87 + 1)
Mersch
Redingen
26 886
14 499
233,40
267,49
210,2
celá země – teritoriální
útvary (971 + 57)
-
455 024
2 586,36
213,4
celá země –
všechny útvary16
(1 603 + 259)
-
455 024
2 586,36
352,3
Diekirch
(134 + 10)
Esch-sur-Alzette (267
+ 14)
Grevenmacher
(128 + 3)
230,3
179,9
184,5
Srovnání počtu policistů na populaci v rámci Lucemburska – v korelaci s dalšími
ukazateli. Na úrovni „policejních regionů“ sehrává prim aglomerace Luxemburgu.
Z grafu je zřejmé, že poměr počtu personálu soukromých bezpečnostních agentur na
100 000 obyvatel je výrazně vyšší, než je tomu u policejního sboru (549,4). Pokud
navíc s policejním sborem Lucemburska porovnáme Policii České republiky17 – pak –
alespoň co se týče osob ve služebním poměru – docházíme ke zjištění, že tento
ukazatel je u obou sborů skoro stejný (Česká republika je pouze o 9 % více
„policejním státem“ než Lucembursko). To uvádí na pravou míru aktuálně velmi časté
hlasy, volající po radikálním „zeštíhlení“ policejních řad v České republice.
15
Bez započtení civilních zaměstnanců.
Generální ředitelství = 147 policistů a 142 civilních zaměstnanců. Ústřední a další neteritoriální služby = 485 policistů a 60
civilních zaměstnanců.
17
Výpočet ve vztahu k České republice je založen na počtu populace k 31. březnu 2011 (odhad: 10 535 811 osob) a faktickém
počtu policistů, zde zaokrouhleném na 40 000 osob. Výsledek je pak 379,6 policistů na 100 000 obyvatel.
Český statistický úřad: Obyvatelstvo <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide>.
16
3
3.
Kriminalita v Lucembursku
Lucembursko lze celkově považovat za bezpečný stát, který navíc oproti 90.
letům XX. století dokázal míru kriminality snížit. Mezi lety 1994 až 2002 se hovoří
o snížení míry zjištěné kriminality v poměru k počtu obyvatel země až o 22 %.18
V posledním desetiletí se počet zjištěných trestných činů v zemi stabilizoval (viz
tabulka).19
Tabulka: Vývoj trestné činnosti na území Lucemburska v letech 1995 – 2006:
rok
počet registrovaných trestných činů
počet zjištěných vražd (včetně pokusů)
rok
počet registrovaných trestných činů
počet zjištěných vražd (včetně pokusů)
rok
počet registrovaných trestných činů
počet zjištěných vražd (včetně pokusů)
1988
22 306
1995
28 380
2
2002
26 046
4
1989
23 689
1996
27 566
4
2003
26 163
3
1990
24 699
1997
24 355
4
2004
26 907
2
1991
25 046
1998
27 155
4
2005
25 321
4
1992
26 746
1999
26 957
3
2006
25 913
9
1993
28 446
2000
22 816
1
2007
28 252
7
20
1994
29 160
6
2001
22 646
6
2008
28 210
7
Okolo 82 % veškeré zjištěné kriminality přitom představuje majetková trestná
činnost („činy proti věcem“, klesající tendence). Násilná kriminalita („činy proti
osobám“) tvoří kolem 20 % (rostoucí tendence).21
Lucembursko je zemí, která je zhruba stejně lidnatá jako Malta (ale je přibližně
osmkrát více rozlehlá a je také naprosto odlišně geopoliticky situovaná:
západoevropská země bez přístupu k moři versus jihoevropské souostroví). Obě
země lze v určitých kategoriích kriminální statistiky srovnávat. Oba státy se mohou
„pochlubit“ necelou desítkou případů zjištěných vražd ročně. Podobně je tomu
v případě přepadení (v roce 2006 bylo v Lucembursku registrováno 263 případů).
Záviděníhodnou statistikou (alespoň co do absolutních čísel) se může
Lucembursko pochlubit v oblasti krádeží motorových vozidel. Zde se počty pohybují
okolo 500 případů ročně. Naopak o poznání méně lichotivá je pro tuto zemi statistika,
související s tématem obchodování s drogami, u níž je v posledních letech zřejmý
citelný nárůst: počet zjištěných případů se ročně vyšplhá až na 1 200 – 1 300, což
představuje zhruba 5 % z celkového nápadu trestné činnosti v zemi.22
18
Za připomenutí stojí, že trest smrti byl v Lucembursku zrušen až v roce 1979.
Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s. 511.
Luxembourg: Country Specific Information <http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_953.html>.
Luxembourg 2011: Crime and Safety Report <https://www.osac.gov/pages/contentreportpdf.aspx?cid=10531>.
Nation Master: Luxembourg Crime <http://www.nationmaster.com/country/lu-luxembourg/cri-crime>.
<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate>.
Tavares, C.; Thomas, G., Eurostat: Crime and Criminal Justice Report 2010, Statistics in Focus, 58/2010
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-sf-10-058/en/ks-sf-10-058-en.pdf>.
Tavares, C.; Thomas, G., Eurostat: Crime and Criminal Justice, Population and Social Conditions, 15/2007
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-sf-07-015/en/ks-sf-07-015-en.pdf>.
19
Police Grand-Ducale – Luxembourg: Statistiques <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/index.html>.
20
Rok 2000 představuje z hlediska statistiky, zlom, související se sloučením dvou policejních sborů země.
Roku 2009 bylo registrováno 32 378 případů zjištěných trestných činů, tedy meziroční nárůst o 14 %. Tento trend policejní
statistika – mimo jiné – vykládá jako důsledek své větší pečlivosti a práce s veřejností. Okolo 48 % skutků spáchali neobčané
země (cca. 20 % občané Portugalska, kterých v Lucembursku žije velké množství).
Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région: Rapport d'activité 2009
<http://www.miat.public.lu/publications/rapports_activite/rapport_activite_2009.pdf>.
Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels 2008. s. 2.
21
Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s. 511.
22
Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels 2008.
4
Policejní statistika (nápad zjištěné trestné činnosti na 1 000 obyvatel v jednotlivých obcích,
23
roky 2005, 2004, 2008 a 2007).
24
Vývoj počtu příslušníků Velkovévodské policie v letech 1995 – 2006:
rok
počet policistů
1995
1 076
2001
1 205
2002
1 254
2003
1 304
23
2004
1 352
2005
1 403
2006
1 447
2009
25
1 603
Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>.
Police Grand-Ducale <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2008/index.html>.
24
V rámci sboru působí vždy okolo 5 % stážistů („brigádníků“ ve služebním poměru). Ženy mohou v policejních složkách
Lucemburska působit až od roku 1980. Nyní působí u sboru okolo 7 % žen, což je poměrně hluboko pod unijním průměrem.
Das, D., K.; Palmitto, M., J., World Police Encyklopedia, Taylor and Francis Group, LLC, New York 2006, s. 514.
Crime and Criminal Justice, Eurostat, Brussels 2008. s. 10.
Police Grand-Ducale: Rapport annuel 2005 <http://www.police.public.lu/actualites/statistique/rapport_stat_2005/index.html>.
25
A navíc 259 civilních zaměstnanců.
5
4.
Současný rámec poskytování služeb v oblasti soukromé bezpečnosti
Sledovanou problematiku je z hlediska přehlednosti vhodné strukturovat do
několika podoblastí:
Rámec zákonné
regulace
soukromých
bezpečnostních
služeb26
Instituce
odpovědná za
vytváření rámce
regulace
Oblasti pokryté
regulací


Zákon ze dne 12. listopadu 2002, o poskytování služeb
v oblasti bezpečnosti.27
Nařízení ze dne 22. srpna 2003, upravující fungování v rámci
sektoru.28
Ministerstvo spravedlnosti.




Ostraha nemovitého majetku.
Ochrana osob (bodyguarding).
Správa monitorovacích středisek (pultů ochrany, napojených
na alarmy).
Přeprava peněz a dalších cenností.
Zákon zakazuje v souběhu s výše uvedenými činnostmi
provozovat podnikání jiného charakteru. Soukromému sektoru je
rovněž zapovězena účast na zajišťování bezpečnosti civilního
letectví. Mezinárodní letiště Luxemburg (Findel) střeží policejní a
celní orgány státu.
 Písemné svolení Ministerstva spravedlnosti a související
licence.
 Souhlas ze strany Ministerstva obchodu.
Požadavky pro
vstup na trh –
na úrovní
právnické osoby
Požadavky pro
 Věk přinejmenším 18 let.
vstup na trh –
 Neprovozování žádných (neupřesněných) neslučitelných
na úrovni
aktivit.
fyzické osoby
 Vykazovat (opět neupřesněné) osobnostní předpoklady.
 Absolvování povinného lékařsko-psychologického vyšetření.
Další zvláštní
Nošení uniformy je povinné, stejnokroj musí být vybaven
požadavky
radiovým komunikačním systémem. Identifikační průkaz je
(uniforma,
rovněž povinný, jeho design určuje Ministerstvo spravedlnosti.
identifikační
Průkaz musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení osoby,
průkazy)
název společnosti (právnické osoby) a její kontaktní údaje.
Pravomoci
Identické, jako v případě kteréhokoli jiného občana.
26
Private Military and Security Services (PMSCs) Regulation Database: Luxembourg
<http://www.privatesecurityregulation.net/countries/results/taxonomy%3a238.116>.
27
Luxembourg 2002 Law Private Guarding Services
<http://www.privatesecurityregulation.net/files/luxembourg_2002_law_privateguardingservices.pdf>.
28
Luxembourg 2003 Regulation Implementation 2002
<http://www.privatesecurityregulation.net/files/luxembourg_2003_reg_implementation_2002_law.pdf>.
6
Střelné zbraně
Psi
Služby pro
orgány
veřejného
sektoru
Sankce
Výcvik
Mzdy
a příplatky
Počet firem
Zaměstnané
osoby
Obrat

Podmínkou k jejich používání v rámci agentury je povinné
povolení (na úrovni právnické osoby).
 Příslušný personál musí být držitelem náležitého oprávnění
(zbrojní pas) a čtyřikrát do roka se zúčastnit přezkušování (na
střelnici) pod dohledem státního komisaře.
 V případě personálu, který se zabývá přepravou peněz, je
nošení zbraní podmínkou ze zákona.
 Mimo výkon práce je třeba zbraně skladovat v certifikovaných
prostorách firmy.
 Povinné je úřadům předat výčet (seznam) zbraní,
používaných personálem firmy, neplatí však žádná přesná
omezení, týkající se počtu zbraní, které může firma používat,
pokud to odůvodní svými činnostmi.
Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace.
Ano, představují asi čtvrtinu objemu činností soukromých
bezpečnostních služeb v Lucembursku.


Administrativní sankce: odejmutí licence (oprávnění).
Trestní sankce: pokuty až do výše 250 000 eur, tresty odnětí
svobody až do doby jednoho roku.
 Doba trvání povinného vstupního výcviku personálu je 80
hodin.
 Výcvik provádí většinou sama firma, jen v některých
specifických případech je outsourcován.
 Nově přijatý pracovník je neurčitou dobu pod „dohledem“
služebně starší osoby („mentora“).
 Personál, zabývající se přepravou peněz, je ze zákona
povinen absolvovat specifický výcvik, zakončený předáním
certifikátu (ostatní výcvik je zřejmě necertifikovaný).
Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace.

Situace zůstává po několik let víceméně stabilní: 10 firem,
z toho 2 s méně než 20 zaměstnanci, 3 s 20 až 99
zaměstnanci a 5 firem s více než 100 zaměstnanci.
 Pokud ale soukromou bezpečnost chápeme šířeji, může se o
mnohem více firem (což naznačují různé komerční
vyhledávače).
 Sektor se prakticky zrodil až na počátku 90. let XX. století.
Roku 1995 zaměstnával okolo 800 osob. Roku 2008 se
jednalo o 2 200 a roku 2010 o zhruba 2 500 osob (z toho
2 100 v pěti největších firmách).
 Meziroční fluktuace personálu se pohybuje okolo 15 %.
 Naprostá většina osob v rámci sektoru pracuje na plný
úvazek (částečné úvazy představují jen 2 % personálu),
respektive na základě dlouhodobé smlouvy (90 %).
Autorovi se k tématu nepodařilo zjistit konkrétní informace.
7
Pracovní doba
Rovnost
příležitostí
Bezpečnost
práce
Odbory29
Standardem je model 5 osmihodinových pracovních dní týdně.
Denní maximum je stanoveno na 10, týdenní na 56 a měsíční na
196 hodin (za předpokladu náležitého proplacení přesčasů)
Práce v noci představuje příplatek 20 %, práce v neděli 70 %
a o státem uznaných svátcích 200 %. Pracovní pohotovost
v rámci sektoru se v Lucembursku údajně téměř nevyskytuje.
Pouze všeobecná úprava, odvozená od unijních regulací.
Otázka je ve všeobecném smyslu pokryta pracovním právem.
V souvislosti se sektorem soukromé bezpečnosti Lucemburska
jsou nejčastěji zmiňovány tyto platformy:



Všeobecná odborová asociace (Lëtzebuerger Chrëschtleche
Gewerkschaftsbond; Fédération des syndicats chrétiens
luxembourgeois, LCGB).30
Nezávislá odborová konfederace Lucemburska (Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg; Confédération
syndicale indépendante du Luxembourg, OGBL, OGB-L).31
„Asociace asociací“ ALEBA/UEP-NGL-SNEP32, sdružující asi
20 000 osob, nejčastěji tzv. “bílých límečků”
Jejich činnost spočívá zejména v těchto oblastech: vyjednávání
o mzdách a benefitech, vyjednávání o rozsahu dovolené na
zotavenou, pracovní doba, standard výcviku, bezpečnost práce
atd.
Chcete vědět víc?
 Asociace FEDIL: součásti a kontakty.33
 Přehled firem: Vyhledávač Editus k tématu bezpečnostní technika.34
 Přehled firem: Vyhledávač Editus, bezpečnostní služby (k červenci 2011 je
zde uvedeno 41 subjektů všeho druhu).35
29
New Trade Union Federation Created; in: EIR-Online, 27. III. 2003
<http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2003/03/feature/lu0303102f.htm>.
Dílčí vliv v rámci sektoru nelze vyloučit ze strany Odborového svazu pracujících v dopravě.
Landesverband FNCT TFEL <http://www.landesverband.lu>.
30
V rámci sektoru sdružuje (mimo jiné) personál firem Securicor, Securitas, Pedus Security a Brink’s-Ziegler.
Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond <http://lcgb.lu/de>.
31
Platforma pokrývá asi 63 000 členů. Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg <http://www.ogbl.lu>.
32
Národní svaz zaměstnanců soukromých firem (Syndicat national des employés privés, SNEP). Asocaice zaměstanců bank
a pojišťoven (Associations luxembourgeoise des employés de banque et d’assurances, ALEBA). Unie zaměstnaců soukromých
firem (Union des employés privés, UEP). Neutrální/nepolitické odbory Lucemburska (Neutral Gewerkschaft Luxembourg, NGL).
Associations luxembourgeoise des employés de banque et d’assurances <http://www.aleba.lu>.
33
Fédération des Industriels Luxembourgeois <http://www.fedil.lu/about/?i=5>.
34
EDITUS: Protection, Detection et Alarme <http://www.editus.lu/ed/ltz/sich-aktiviteit/protection-detection-et-alarme-417r.html>.
35
EDITUS: Surveillance <http://www.editus.lu/ed/ltz/sich-aktiviteit/surveillance-1416r.html>.
8
Kontaktní údaje:
Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL)
Association Luxembourgeoise des Entreprises de Gardiennage
et de transports de Fonds (ALEGA )
Alcide de Gasperi 7; P. O. Box 1304 – 1013, Luxemburg
1615 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Tel.: 00 352 435 366 – 1
Fax: 00 352 432 328
E-mail: [email protected]
http://www.fedil.lu
Platforma representuje přinejmenším pět největších firem, aktivních v oblasti poskytování služeb
soukromé bezpečnosti (s výjimkou bezpečnosti civilního letectví), zaměstnávajících v souhrnu
přinejmenším 2 100 osob.
LuxTrust S. A.
IVY Building, 13-15 Parc d’Activités, L – 8308 Capellen,
Großherzogtum Luxemburg
BP 43, L – 2010 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg
Tel.: 00 352 266 815 – 867
Fax: 00 352 266 815 – 789
E-mail: [email protected]; [email protected]
https://www.luxtrust.lu
Asociace zaměřená na informační bezpečnost a verifikaci respektive certifikaci informačních systémů
(šifrování, hesla, elektronický podpis, časová razítka). Subjekt byl založen roku 2005 – v součinnosti
vládních institucí a hlavních hráčů v oblasti informačního průmyslu.
Přílohy – ilustrace:
Podklad firmy Alarmis, nabízející technická řešení v oblasti zajišťování bezpečnosti
(napojení na pulty ochrany, které provozují státní i nestátní subjekty).36
36
Alarmis <http://www.pt.lu/portal/lang/en/telecompro/pid/718%3bjsessionid=2e51f7672fa7e4051d3650b1159953e6>.
9

Podobné dokumenty