Produktový list AutoTURN InSite 538 kB

Transkript

Produktový list AutoTURN InSite 538 kB
www.vars.cz
AutoTURN InSite
Cenovû dostupn˘ software simulace zatáãení vozidel pro modelování základních pohybÛ
AutoTURN InSite je snadno pouÏiteln˘ CAD software pro simulaci pohybÛ vozidel a vleãn˘ch kfiivek. UsnadÀuje architektÛm, dopravním
inÏen˘rÛm, stavebním inÏen˘rÛm a projektantÛm analyzovat pohyb a trasu vozidel na silnicích, dálnicích a v dÛleÏit˘ch uzlech jako jsou
kfiiÏovatky, kruhové objezdy, nákladové prostory ãi parkovi‰tû. AutoTURN InSite je dostupné fie‰ení, které nabízí základní nástroje pro
anal˘zu vleãn˘ch kfiivek a souãasnû zachovává spolehlivost úspû‰ného software AutoTURN.
VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
KNIHOVNY VOZIDEL
Program umoÏÀuje pfiehledné vykreslení vozidel a tras vãetnû pouÏití
‰rafování. Va‰i kolegové a klienti se tak mohou bûhem prezentace
soustfiedit na dÛleÏité detaily (pneumatiky, kfiivky karoserie vozidla,
bezpeãné odstupy). Chcete-li dosáhnout dynamiãtûj‰ího v˘sledku, rozpohybujte vozidlo nástrojem Spustit animaci.
AutoTURN InSite obsahuje knihovnu 4 reáln˘ch vozidel (mûstsk˘ autobus,
dodávka, tahaã a mal˘ automobil), která je dostupná ke staÏení na
webov˘ch stránkách spoleãnosti Transoft Solutions. Program nabízí roz‰ífiení
knihovny podle va‰ich potfieb zakoupením národních a dal‰ích speciálních
knihoven vozidel. Dialogové okno umoÏÀuje sefiadit vozidla podle typu, tfiídy,
oblasti, poãtu souãástí, posledního pouÏití nebo vlastností vozidla.
VARS BRNO a.s.
Kroftova 80c
616 00 Brno
+420 531 022 111
[email protected]
www.vars.cz
ZÁKLADNÍ NÁSTROJE SIMULACE
Pomocí nástroje Obloukové trasy lze vytvofiit trasu vozidla a vygenerovat vleãnou
kfiivku. Simulace pohybÛ mÛÏete provádût jednodu‰e taÏením my‰i z jednoho
bodu do druhého. Pfiíkaz VloÏit simulaci umoÏÀuje vybrat pfieddefinovanou ãáru
(napfiíklad spline, úseãky, kfiivky, oblouky a sloÏené fietûzce) jako osu trasy vozidla
a nechat na ní vygenerovat obalové kfiivky.
SIMULACE OTÁâENÍ A ANAL¯ZA
VLEâN¯CH K¤IVEK VOZIDEL
•
•
•
•
•
Vytvofiení obloukové trasy pro jízdu vpfied
i couvání v jednom souvislém pohybu.
MoÏnost vloÏení simulace vozidla na oblouky,
kfiivky nebo kfiivky spline. ZároveÀ je moÏné
vloÏit simulace jin˘ch vozidel podél stejné trasy.
MoÏnost vytvofiení pfiím˘ch segmentÛ trasy pfii
simulaci obloukové trasy.
Definování ‰rafování pro karoserii vozidla nebo
celou vleãnou kfiivku vozidla.
Zkou‰ka couvání pro vozidla s jedinou ãástí
(couvání vozidel se dvûma ãi více ãástmi není
v této verzi podporováno).
•
Pro vylep‰enou vizuální anal˘zu a prezentace lze vykreslit ‰rafované plochy
definované vleãn˘mi kfiivkami karoserie vozidla nebo bezpeãnou vzdáleností
kolem karoserie vozidla.
•
Program obsahuje databázi knihovny vozidel, kterou mÛÏe uÏivatel roz‰ífiit
o v‰echny standardní a speciální knihovny vozidel.
FUNKCE PRO NÁVRH
KNIHOVNY VOZIDEL
•
•
•
•
•
•
Vykreslení simulace do aktivní vrstvy/hladiny.
Vkládání, mazání nebo úprava vozidla, aktivní
simulace a aktivní trasy.
Zobrazování polomûrÛ otáãení v reálném ãase
pfii nastavené aktuální rychlosti jízdy bûhem
návrhu a úprav.
Generování vleãn˘ch kfiivek vozidel na základû
tvarÛ vozidel se zkosen˘mi nebo zaoblen˘mi
hranami (k dispozici se zakoupen˘mi knihovnami vozidel).
V˘bûr vozidel vytvofien˘ch nejv˘‰e ze dvou ãástí.
•
Software obsahuje základní knihovnu
4 vozidel (mûstsk˘ autobus, dodávka, tahaã
a mal˘ automobil), kterou lze dále doplÀovat.
Dal‰í národní standardní knihovny vozidel
lze zakoupit pro státy:
USA (AASHTO, Caltrans), Kanada (TAC),
Austrálie (Austroads), Velká Británie, Francie,
Nûmecko, Itálie, Nizozemsko, Rakousko,
Norsko, ·védsko, ·v˘carsko, âeská republika,
Dánsko, JiÏní Afrika a Nov˘ Zéland.
PREZENTAâNÍ FUNKCE
SPECIÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY
KOMPLEXNÍ UÎIVATELSKÉ ROZHRANÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
PouÏití reáln˘ch tvarÛ vozidel v animacích
a simulacích.
Do v˘kresu lze vloÏit okótovan˘ profil vozidla,
kter˘ zobrazuje jeho tvar vãetnû rozmûrÛ
a vlastností.
Animace mohou b˘t v prezentacích pfiehrávány
ve smyãkách.
•
•
U speciálních vozidel moÏnost fiídit nezávisle
zadní nápravu ãíselnû nebo dynamicky
koleãkem my‰i.
MoÏnost simulace dvoudíln˘ch vozidel
s teleskopick˘mi pfiívûsy, napfiíklad vozidel pro
pfiepravu klád.
PouÏití speciálních dvoudíln˘ch vozidel,
napfiíklad vozidel pro pfiepravu komponent
vûtrn˘ch elektráren.
KOMPATIBILITA A MOÎNOSTI LICENCÍ
AutoCAD® 2004 – 2011 (kromû AutoCAD LT)
Plná podpora pro 64-bit operaãní systémy
Pracovní stanice: Windows® XP, Vista, Windows® 7
•
•
•
PoloÏky knihovny lze zobrazit a setfiídit podle
oblasti, typu, poãtu dílÛ, tfiídy a vlastností vozidla.
MoÏnosti zobrazení polomûru otáãení
v reálném ãase.
Snadná navigace grafick˘m uÏivatelsk˘m
rozhraním, dialogov˘mi okny a nabídkami.
Moderní popisn˘ panel s postupn˘m vkládáním
nástrojÛ na základû procedur (pás karet pro
AutoCAD 2010).
Software AutoTURN InSite lze zakoupit ve variantû samostatné licence v následujících jazycích:
angliãtina, francouz‰tina, nûmãina, ital‰tina. Lze provést upgrade na pln˘ AutoTURN.
Dal‰í informace o AutoTURN InSite, na‰ich produktech a demoverze na: www.vars.cz a www.transoftsolutions.com
VARS BRNO a.s.
Kroftova 80c
616 00 Brno
+420 531 022 111
[email protected]

Podobné dokumenty

Projekt FRVŠ č. 928/2012/F1/d Multimediální studijní pomůcka k

Projekt FRVŠ č. 928/2012/F1/d Multimediální studijní pomůcka k Projekt FRVŠ č. 928/2012/F1/d Multimediální studijní pomůcka k ověřování vlečných křivek vozidel doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Ing. Václav Škvain Katedra dopravního ...

Více

na radnici

na radnici Ultralehk˘ datov˘ projektor na bázi technologie DLP, kter˘ vám zaruãí vysoce kvalitní obraz na cestách za va‰imi klienty. Projektor bofií ve‰keré m˘ty, protoÏe pfii hmotnosti pouh˘ch 2,3 kg a celkovû...

Více

Výukové materiály - Analýza dynamiky jízdy vozidel

Výukové materiály - Analýza dynamiky jízdy vozidel Na tomto místě bylo popsáno jen několik z mnoha možností, které nabízí software AutoTURN 6. Na trhu je v současné době již nová verze AutoTURN 7.0, která nabízí oproti verzi 6 navíc například tyto...

Více

Kabely 01 pedef opraveno.qxd

Kabely 01 pedef opraveno.qxd oceláfiském prÛmyslu ve v‰ech kritick˘ch oblastech. Díky vysoké odolnosti proti opotfiebení a dobré pohybové schopnosti je ideální pro pouÏití ve vleãn˘ch fietûzech. Je vhodn˘ téÏ pro venkovní uloÏ...

Více

Digital Video Camcorder Digitální Videokamera

Digital Video Camcorder Digitální Videokamera Pozn‡mky a Bezpe‹nostn’ Pokyny Pozn‡mky ohlednž autorskùch pr‡v Televizní programy, videokazety, DVD tituly, filmy a ostatní programové materiály mohou b˘t chránûny autorsk˘m právem. Neoprávnûné ko...

Více

1/2012 - Lodě.cz

1/2012 - Lodě.cz dnech na jednom místû „‰ije“ a touÏí po zmûnû placu. Obytné automobily jsou velmi dobfie vybaveny a jsou mobilní. V˘hodu mobility ztrácejí oproti automobilÛm s pfiívûsy v okamÏiku „zabydlení“ v kempu...

Více