výroční zpráva o činnosti

Komentáře

Transkript

výroční zpráva o činnosti
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
Základní školy a mateřské školy
Ostrava – Hrabůvka,
Mitušova 8,
příspěvková organizace
za rok 2013/14
Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Ostrava –
Hrabůvka, Mitušova 8,příspěvkové organizace podle Zákona č.561/2005 Sb.
1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1 Název:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8
právní subjekt - příspěvková organizace
IČO 70631727
Ředitel školy:
Mgr. Marie Sikorová
Krakovská 21
700 30 Ostrava-Hrabůvka
1.2.Zřizovatel : Statutární město Ostrava,Městský obvod Ostrava – Jih, okres Ostrava
Horní 3, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30
1.3.Druhy a typy škol: 1. a 2. stupeň ZŠ, ŠD, ŠJ, od 1. 1. 2003 součástí MŠ
Mitušova 6 a ŠJ při MŠ
1.4 Základní údaje o součástech školy :
MŠ
6 oddělení
/149 žáků
ZŠ
16 tříd
/312žáků
ŠD
4 oddělení
/99 žáků
ŠJ ZŠ
246 strávníků
ŠJ MŠ
156 strávníků
1.5.Materiálně technické podmínky školy:
Podklady pro výroční zprávu školní rok 2013/2014
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla za školní rok 2013/2014
vynaložena částka ve výši 53 908,- Kč.
Rozpis DVPP:
- Řízení MŠ
- Rozšiřující studium chemie
- Studium speciální pedagogiky
- Specificky narušený vývoj řeči
- BOZ a právní problematika pedagog.dohledu
- Konference pro učitele 1.stupně
- Genetická metoda od A do Z
- Pohybem a hrou - podněcujeme
- Cestička do školy
- Jóga v příbězích
- Fonematické a fonologické uvědomění
- Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem
- Tvůrčí dílny v MŠ
- Písničky, hudba a pohyb
- Balanční míče a jejich využití
- Předcházíme vývojovým odchylkám
- Učím (se) rád
- Metodika RJ pro ZŠ
- Konference pro učitele 1.stupně
- Rozvoj matematické gramotnosti v praxi
- Metoda Jolly Phonics
- Jak na genetickou metodu?
- Pedagog a software Bakaláři
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
2 účastníci
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
1 účastník
2 účastníci
2 účastníci
4 účastníci
2 účastníci
23 účastníků
Mzdové náklady, odvody a ostatní neinvestiční výdaje
- mzdové náklady
- odvody z mezd
- příděl do FKSP
13 839 237,- Kč
4 640 008,- Kč
136 304,- Kč
- učebnice
- učební pomůcky
115 715,- Kč
227 205,- Kč
Provedené opravy
- oprava oken
- oprava žaluzií
- oprava kanalizace
- oprava přístrojů a zařízení
- revize
- oprava telefonního vedení
- malování
- oprava omítek ve ŠJ
- oprava sociálního zařízení
- oprava tělocvičny
- čištění střechy
378 655,- Kč
6 038,- Kč
11 688,- Kč
71 722,- Kč
57 024,- Kč
14 675,- Kč
15 800,- Kč
18 754,- Kč
81 362,- Kč
5 118,- Kč
4 840,- Kč
Nákup DDHM a ODDHM
- šatní skříňky
- koberce
- nábytek do tříd
- PC
- kancelářský nábytek
- chladnička
- židle do sborovny a kanceláří
- koloběžky do ŠD
- vybavení tříd MŠ
- varná konvice+mikrovlná trouba
- vysavače
- pračky do prádelny MŠ
- myčky do MŠ
- vozík dvoukolák
- kryty na pískoviště
- schůdky hliníkové
- zásobníky na ručníky
- záclony
- zrcadlo do logopedické třídy
55 238,- Kč
8 990,- Kč
69 701,- Kč
65 834,- Kč
29 198,- Kč
5 716,- Kč
24 248,- Kč
3 590,- Kč
33 880,- Kč
2 298,- Kč
19 980,- Kč
29 980,- Kč
17 548,- Kč
2 145,- Kč
13 934,- Kč
3 348,- Kč
2 697,- Kč
27 532,- Kč
640,- Kč
Dotace EU z OPVK
Z této dotace byla v tomto školním roce pořízená výpočetní a prezentační technika v celkové
výši 139 000,- Kč.
Dotace Statutárního města Ostrava:
Neinvestiční dotace:
- „Cvoček- centrum volného času“
- „Škola v akci“
- „Poznej a pečuj o ptáky v našem okolí“
- „Otevřené víceúčelové hřiště“
- „Mezinárodní sportovní den“
20 000,- Kč
40 000,- Kč
10 000,- Kč
65 000,- Kč
120 000,- Kč
Dotace Moravskoslezského kraje:
Neinvestiční dotace na zabezpečení celostátního kola Dějepisné olympiády ve výši
65 000,- Kč.
Dar od ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.
Určen na Projekt „Škola hrou“ ve výši 10 000,- Kč
Využití kapacity školní kuchyně ZŠ a MŠ
Školní jídelna ZŠ
1.9.2013-31.8.2014 odvařeno denně průměrně 346 obědů, tj. 87% využití kapacity kuchyně
Školní jídelna MŠ
Od 1.1.2007 kuchyň MŠ nevaří, zřízena z vývařovny pouze výdejna. Pro žáky MŠ vaří ZŠ
Mitušova 8.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Výsledek hospodaření hlavní činnosti
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti
4 688,13 Kč
61 306,72 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
65 994,85 KČ
CELKEM
1.6 Údaje o školské radě
Nový předseda zvolen 15.4.2014
Počet schůzek ve školním roce 2013/14
3
Počet členů
3
2.Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Tabulka vzdělávacích programů
1.r.
ŠVP
2.r.
ŠVP
3.r.
ŠVP
4.r.
ŠVP
5.r.
ŠVP
6.r.
ŠVP
7.r.
ŠVP
8.r.
ŠVP
9.r.
ŠVP
Statistické údaje
Počet tříd
A
16
B
16
Celkový počet
žáků
A
B
322
312
Počet žáků na 1
třídu
A
B
20,1
19,5
Počet žáků na 1
učitele
A
B
14,00
13,5
A) údaj k 30.6.2013 B) údaj k 30.6.2014
3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pedagogických pracovnících
Základní škola Mitušova 8
Počet:
pedagogických pracovníků 23 přepočteno 21,72
vychovatelek
4 3,052
Mateřská škola Mitušova 6
Počet: pedagogických pracovníků 12 přepočteno 12
3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
Dosažené vzdělání : Učitelství pro 1.stupeň
Učitelství pro 2. stupeň
Vychovatelství
10 pedagogů
13 pedagogů
4 pedagogové
3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
Základní škola Mitušova 8
správní zaměstnanci
správní zaměstnanci ŠJ
Mateřská škola Mitušova 6
správní
správní ŠJ
7,0 přepočteno 6,875
6,0 přepočteno 6,0
4,0 přepočteno
1,0 přepočteno
3, 5
1,0
4.Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1.Zápis k povinné školní docházce
Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu
Počet žádostí o odklad
52
8
4.2 Výsledky přijímacího řízení
Škola má 329 žáků. Povinnou školní docházku ukončí 45 žáků. Z 9.ročníku je to 43 žáků,
z 8.a 7 ročníku dva žáci. Všichni žáci byli přijati ke studiu na SŠ. Z 5.ročníku nastupují na 8leté gymnázium 8 žáků.
Rozmístění žáků podle délky studia a oborů k 14.6.2014
1. obory ukončené maturitou na státních i soukromých SŠ v Ostravě
- elektronické počítačové systémy
0
- informační technologie
2
- Automechanik
2
- obchodní akademie
3
- 4-leté gymnázium
1
- hotelnictví, turismus
2
-ekonomika a podnikání
3
- letecký mechanik
1
- SUŠ – prům. design/multimed.tvorba
1
- zdravotní asistent
0
-kosmetička/masér
3
- Aplikovaná chemie
3
- Veřejno-správní činnost
4
lyceum
4
Celkem : 29 žáků
obory ukončené výučním listem na státních i soukromých školách v Ostravě
- autokarosář, autoelektrikář
1
- číšník-servírka
0
- stavební výroba
0
- mechanik
2
- elektrikář
0
- kuchař-číšník
3
2.
Celkem : 6 žáků
3. obory ukončené výučním listem nebo maturitou na SŠ mimo Ostravu
- ošetřovatel – SZŠ Opava
1
- předškolní/mimoškolní výchova
0
- SUŠ – graf. design
0
Celkem : 1
4. obory vzdělávání v Ostravě pro žáky 5.tříd
- nižší stupeň 8-letého gymnázia
8
Celkem : 8 žáků
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pol. 2013/201
Rozbor prospěchu žáků 1. – 5. ročníků
třída
vyznamenání prospěli neprospěli  1.pol.13/14  2.pol.13/14 zhoršení
17
1,01
1,01
1.A

17
1,00
1,01
1.B
0,01
19
3
1,16
1,16
2.A
21
2
1,15
1,14
2.B
16
2
1,22
1,23
3.A
0,01
10
8
1,58
1,58
3.B
12
6
1,50
1,65
4.A
0,15
15
3
1,22
1,26
4.B
0,04
9
11
1,56
1,69
5.A
0,13
10
13
1,64
1,72
5.B
0,08
146
48
1,30
1,35
Celkem
Na prvním stupni je celkem 194 žáků, všichni žáci prospěli
Celkový průměr na třídu činí 1,35, což je o 0,05 horší průměr než v 1.pololetí. S
vyznamenáním prospělo 146 žáků, z toho s průměrem 1,00 84 žáků.
zlepšení pořadí
1.- 2.
1.- 2.
4.
3.
0,01
5.
7.
8.
6.
9.
10.
-
b)Rozbor prospěchu žáků 6. – 9. ročníků
třída
6.A
7.A
7.B
8.A
9.A
9.B
vyznam. prospěli nepros.  1.pol.13/14  2.pol.13/14 zlepšení zhoršení pořadí
4
19
2
1,94
2,10
0,16
4.
2
15
1,97
2,03
0,06
3.
3
15
1,71
1,87
0,16
1.
7
15
2
1,88
1,96
0,08
2.
2
18
1,88
2,14
0,26
5.
2
9
3
2,53
2,67
0,14
6.
Celkem
20
91
7
1,99
2,13
Z celkového počtu žáků 118 neprospělo 7 žáků, s vyznamenáním prospělo 20 žáků.
S průměrem 1,00 prospěli 4 žáci. Celkový průměr na třídu činí 2,13, což je zhoršení o 0,14
ve srovnání s 1.pololetím.
c)Přehled chování žáků 1. – 5. ročníku
třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
NTU TD
1
1
3
5
2
Celkem 12
ŘD 2.st 3.st
P
4
1
1
1
1
1
4
5
6
1
5
5
5
10
10
11
5
4
62
Napomenutí TU bylo uděleno 12 žákům (v 1.pol. 15 žákům), DTU byla udělena 5 žákům –
v 1. pol. 11.
DŘŠ byla udělena 4 žákům, o 2 více než v 1. pololetí.
Snížený stupeň z chování nebyl navržen , pochvaly byly uděleny 62 žákům – v 1. pol. 20.
d)Přehled chování žáků 6. – 9. ročníků
třída
6.A
7.A
7.B
8.A
9.A
9.B
Celkem
NTU TD
2
1
2
1
1
1
5
2
2
8
9
ŘD 2.st 3.st
3
1
3
1
6
2
P
5
7
5
5
1
23
Napomenutí TU bylo uděleno 8 žákům ( v 1.pol. 21).
TD byly uděleny 9 žákům ( v 1. pol. 13).
ŘD bylo uděleno 6, v 1.pol. 7.
Snížený stupeň z chování (2.st.) byl udělen dvěma žákům, stejně jako v 1. pol..
V 1. pololetí nebyla udělena žádná pochvala, na konci 2. pol. 23.
e) Přehled absence 1.stupeň
třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
Celkem
omluvené
hodiny
454
459
601
465
747
1155
854
551
881
1130
7297
 na žáka  na žáka
neomluvené
žáků
hodiny
omluvených
5
5
17
17
22
23
18
18
18
18
20
23
194
26,71
27,00
27,32
20,22
41,50
64,17
47,44
30,61
44,05
49,13
37,61
neomluvených
0,28
0,03
Počet omluvených hodin se za 2.pololetí zvýšil o 1004 oproti konci 1.pololetí, průměr na žáka
je 37,61 hod. Neomluvených hodin je 5, na konci 1. pol. neomluvené hodiny nebyly.
f) Přehled absence 2.stupeň
třída
omluvené
hodiny
 na žáka  na žáka
neomluvené
žáků
hodiny
6.A
7.A
7.B
8.A
9.A
9.B
2013
1276
985
1527
1858
2199
9
13
2
6
25
17
18
24
20
14
Celkem
9858
30
118
omluvených
neomluvených
80,52
75,06
54,72
63,63
92,90
157,07
0,53
0,72
0,08
0,30
83,54
0,25
Počet zameškaných hodin na 2.st. činí 9888, z toho 30 hodin je neomluvených. Ve srovnání
s 1. pololetím vzrostl počet omluvených hodin o 2795 a počet neomluvených hodin o16.
Za celou školu:
Počet zameškaných hodin 17190, průměr na třídu 1074, na žáka 55,10.
Počet omluvených hodin 17155, průměr na třídu 1072, na žáka činí 54,98.
Počet neomluvených hodin 35, průměr na třídu 2, na žáka 0,11.
6. Osnova pro komentář o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu
1.Podmínky školy ZŠ pro výuku
2.Kontrolní činnost
3.Zaměření a profilace školy
4.Volitelné předměty
5.Účast žáků v soutěžích
6. 1.Podmínky školy pro výuku
Při výuce byly dodržovány psychohygienické zásady v organizaci školy.
Rozvrh v 1.- 9.ročníku byl sestaven podle výukových a hygienických norem. Přestávky byly
využívány pro pobyt dětí v areálu školy. Na Otevřeném hřišti měly děti možnost se účastnit
sportovních aktivit spolu s mládeží z nejširšího okolí.
Druhou gramotností žáků se stávají počítače. V rámci inovace vybavení PC učeben jsme
využili možnosti využít Peníze do škol k pořízení další techniky- interaktivních
dataprojektorů. notebooků.
Kromě toho byly postupně pořizovány výukové programy a interaktivní učebnice.
Během hlavních prázdnin jsme provedli nové zasíťování školy vzhledem k nárůstu PC a
notebooků a pro zrychlení připojení k internetu.
Metodika školy byla rozšířena o tituly vztahující se především ke speciálně pedagogické péči
(dříve reedukační)žáka, příručky pro práci se ŠVP, práce s kompetencemi, atd.
Fond učebnic a učebních textů byl doplněn především o učebnice pro dalšího cizího jazyka,
který se od tohoto školního roku vyučuje již jako povinný předmět.K financování těchto
nákladů jsem využili především dotace z MŠMT. Tituly byly doplňovány podle aktuálního
počtu žáků. Důraz byl kladen na vytvoření ucelených řad učebnic jednotlivých nakladatelství.
Pokračovala práce na webových stránkách školy, třídy na 1.st. vedly vlastní webové stránky,
přes které TU komunikovali s rodiči.
Na škole již sedm let funguje Centrum volného času, které svými kroužky zastřešuje
volnočasové aktivity dětí. Rodiče preferovali především sportovní a výtvarné kroužky, které
jsme nabízeli např. Florbal, atletika, gymnastika, mezi stále oblíbené patří keramika.
6.2.Kontrolní činnost
Kontrolní činnost ředitelky a zástupce ředitelky školy se řídila v roce 2013/2014
plánem, který se zabýval
- oblastí řízení
- kontrolou VVP
- personalistikou
- kontrolou ekonomické oblasti
- plněním ŠVP
- BOZP
Na kvalitní úrovni byla komunikace mezi pedagogy, rodiči a žáky. I nadále se scházeli
členové rozšířeného vedení školy (1 x měsíčně).1 x měsíčně pak žákovská rada, která
připravovala pro žáky školy sportovní, kulturní a vzdělávací akce . Z jejího podnětu
vycházel i časopis Mitušáček.
Dobrá spolupráce byla zaznamenána i mezi pedagogy školy a sociálními pracovnicemi
ÚMOb Ostrava - Jih při řešení výchovných problémů žáků. Rodiče měli možnost ve
vybraných dnech dle konzultačních hodin navštívit pedagogické pracovníky, výchovného
poradce, preventistu patologických jevů .
Kontrola výchovně vzdělávacího procesu ŘŠ a ZŘŠ:
-
hospitace dle plánu hospitací
kontrola pedagogické dokumentace pravidelně 1x měsíčně
Hospitační činnost v roce 2013-14 sledovala práci:
- třídních učitelů při řešení výchovných problémů
- jazyková , čtenářská a matematická gramotnost
- plnění výstupů a kompetencí ŠVP
- využívání didaktických pomůcek a práce s interaktivní tabulí.
Byla konstatována všeobecně dobrá úroveň přípravy a realizace výchovného procesu i práce
TU při řešení výchovných problémů žáků.
personalistika
-
kontrola ředitelky školy se zaměřila na plnění individuálních studijních plánů u učitelů
a DVVP
pravidelně byla sledována životní a pracovní jubilea zaměstnanců a oceňována podle
KS.
průběžně byly kontrolovány-dohody o pracovním poměru, suplování
oblast ekonomická
Existovala velmi dobrá spolupráce ředitelky školy, zástupce ředitele školy pro ekonomiku,
vedoucí ŠJ ZŠ a MŠ při řešení úkolů spojených s provozem školy.
Pravidelně jednou měsíčně se konaly provozní porady se správními zaměstnanci.
Kvalitní úroveň měla i jednání mezi vedením školy, ekonomickým odborem, odborem
školství a odborem správy majetku ÚMOb Ostrava - Jih.
6.3. Zaměření a profilace školy
Již 19 rokem je škola střediskem Regionální výchovy a v rámci volnočasových aktivit pořádá
celou řadu historických a společenských akcí, kterých se zúčastňují i žáci okolních
ostravských škol. Mezi význačné akce patří:
- Dějepisná olympiáda
Škola je každoročním pořadatelem okresního a krajského kola Dějepisné olympiády .V tomto
roce se stala úspěšným pořadatelem celostátního kola této soutěže .
Vzhledem k výborným výsledkům žáků ve sportovních soutěžích se chystáme v plánu rozvoje
na léta 2013-2017 profilovat i v této aktivitě .
6.4.Volitelné předměty – navštěvovalo 83 žáků
Třída
Název předmětu
8.A
Technické kreslení
8.A
Volba povolání
9.A
Volba povolání
9.B
Volba povolání
6.5.Účast žáků školy v soutěžích
Jazykové
Český jazyk
říjen
Mezigenerační dialog, soutěž ÚMOb, školní kolo
listopad
Olympiáda v ČJ – školní kolo, 22 žáků
Únor
Recitační soutěž 1. st. 32 žáků
Olympiáda v ČJ- okresní kolo, 2 žáci
duben
Recitační soutěž 2. st. - školní kolo- 20 žáků
Anglický jazyk
Soutěž Quick and Easy – 40 žáků 1.+2. st.
leden
Olympiáda v AJ, 7. a 8. roč.
květen
Anglický desetiboj – 3 žáci, 6. místo
Ruský jazyk
prosinec
Olympiáda v ruském jazyce – školní kolo, 13 žáků
duben
Puškinův památník – krajské kolo, 1 žák, 2. místo
Přírodovědné
březen
Pythagoriáda –14 žáků 5.roč (3 úspěšní řešitelé), 10 žáků 7.roč., 5 žáků 8. roč.
květen
Školní a okresní kolo Archimediády (fyzikální soutěž) – 3 žáci 7.ročníků
Závěrečné kolo soutěže Příroda s otazníky, vybraní žáci 7. roč., 6 žáků
Dějepisné
Dějepisná olympiáda
listopad
Školní kolo - 30 žáků 8.- 9.tříd
leden
Okresní kolo - 1 žák (26. místo)
Výtvarné
září
Klub přátel řádu sv. Huberta – Co se v lese může a co ne ? 1 žák, 4.místo
říjen
Barevný podzim 2013, krajské kolo, 3 žáci, 2x1. místo, 2. místo
listopad
Výtvarná soutěž Přísloví – krajské kolo, bez umístění
Matematický komix – 1 žák, 2. místo
prosinec
Ostrava fandí florbalu – Mistrovství světa- výroba maskota MS 2013 – Florbyna
bez umístění - celostátní
leden
Příroda kolem nás– 14. ročník, celostátní kolo, bez umístění
únor
Domácí mazlíček , 5. ročník, bez umístění – celostátní kolo
březen
Besip – Co vidí semafor ? – Odbor dopravy magistrátu Ostravy , 1 žák, věcné ocenění
duben
Požární ochrana očima dětí – OMS Ostrava – 1 žák okresní kolo 3. místo, krajské 2. místo
květen
Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 42. ročník
červen
Myslivost očima dětí - 1.místo – krajské kolo
Sportovní
září:
Orientační běh – 1. místo
listopad
Florbal obvodní kolo 6. -7. 6. místo,
Ostrava fandí florbalu- postup do finále
prosinec
Mikulášská laťka- Dvorského 2x 1. místo, 2. místo, 2x 3. místo
Obvodní kolo ve florbale – bez umístění
leden:
Obvodní kolo v basketbale dívky
Obvodní kolo v basketbale hoši
únor
Obvodní kolo ve sportovní gymnastice- 3. místo družstev, 2. místo přeskok
březen:
Obvodní kolo ve vybíjené dívky- 4. místo
Obvodní kolo ve vybíjené chlapci- 2. místo
Skok vysoký Klegova- 6.-7. chlapci- 1. místo, 2. místo, 6.-7. dívky - 1. a 2. místo, 8.-9.
chlapci 3. místo
Okresní kolo basketbal děvčat 6.-7. roč. 2. místo
duben:
OVOV odznak zdatnosti- 1. místo jednotlivci, 2 .místo družstva chlapců, děvčat
Miniházená- 2. a 3. místo
Obvodní kolo ve vybíjené 2. a 3. místo
Orientační běh Mitušova- bez umístění
Štafetový pohár -bez umístění
květen:
Mitušova běží maraton
Orientační běh- bez umístění
Ostravské školní hry semifinále - postup do finále
Obvodní kolo Pohár rozhlasu- 1. místo, 2. místo
Krajské kolo Pohár rozhlasu- 8. místo
červen:
OVOV Krajské kolo – bez umístění
Hurá na Zlatou tretru-12.místo
Ostravské školní hry- finále
Ostatní
Hudební kvíz
7. Údaje o mimoškolních aktivitách
7.1 Zájmové kroužky
V rámci CVOČKU pracovalo na škole pod vedením učitelů ZŠ a vychovatelek školní
družiny 9 kroužků rozličného zaměření – florbal, atletika, základy gymnastiky, logopedický
kroužek, keramika, taneční kroužek, kroužek vaření,knihovnický sportovní kroužek (ŠD),
Všeználek (ŠD). Tyto kroužky navštěvovalo cca 130 žáků školy.
Pod vedením kvalifikovaných učitelek probíhala také SPP (6 skupin), do které docházelo cca
16 žáků.
7.2 Školy v přírodě, ozdravné pobyty, LVK
V průběhu školního roku jsme pro žáky uspořádali LVK – Velké Karlovice (únor, 35 žáků
2. st.), ŠvP - Malenovice (červen, 49 žáků 1.st.), ŠvP- Beskydy (červen, 35 žáků 1. st.)
Mimo tyto aktivity absolvovali žáci výlety a exkurze. Kromě klasických školních výletů byly
vykonány tyto exkurze:
OZO - 1.st.
Dětské dopravní hřiště – 1. st..
Exkurze do centra Ostravy 1.st.+2.st.
Knihovnické lekce a besedy - 1.-9.roč.
Archiv města Ostravy – 7.ročníky
Vlastivědná vycházka „ Po stopách ostravských Židů“- 7.roč.
Exkurze Praha – 2. st.
Učeň, středoškolák, vysokoškolák - 9.roč.
Den řemesel 9.r.
První pomoc pro život (ČČK) - 8.roč.
Exkurze OVAK – 8. roč.
Londýn – poznávací zájezd – žáci 2.stupně
Žilina, Katovice – návštěva partnerských škol
Den požární bezpečnosti – 9.roč.
Exkurze Osvětim, Krakov
Exkurze pravěkem – 1.+ 2.st.
Exkurze VP Černá louka – 9. roč.
Exkurze AHOL – 9.roč.
Exkurze GVUO – 9.roč.
ZOO Ostrava – 2.st.
7.3.Časopis Mitušáček, Žákovská rada
V tomto školním roce se na tvorbě časopisu podílela redakční rada, která byla složena
především ze žáků třídy 7.B. Časopis vycházel jako občasník, letos byla vydána tři čísla
(listopad 2013, únor 2014, květen 2014). Publikujeme tvorbu žáků jednotlivých tříd , která
vznikla v rámci hodin českého jazyka, ale i v hodinách informatiky. Informujeme o dění na
škole (soutěže, besedy, zábavné akce…). Třetí okruh příspěvků zahrnuje omalovánky,
křížovky, doplňovačky.
Zúčastnili jsme se tiskové konference pořádané Střediskem volného času, ul. Ostrčilova,
Ostrava (červen 2014) na téma Afrika – hudební nástroje, šamanské obřady.
Žákovská rada je orgán složený ze zástupců 3. – 9. tříd a tří členů učitelského sboru. Pomáhá
s organizací volnočasových aktivit pro žáky školy. Ve školním roce se scházela každé první
úterý v měsíci. V letošním škol. roce se vedení ŽR opět pokusilo ještě více zapojit členy ŽR
do jednotlivých akcí, tzn. že učitelé by měli být spíše jen pomocníky. Členům ŽR byly
předem rozděleny funkce např. předsedy ŽR, technický štáb apod. Předsedkyně ŽR se
pokoušela sama vést jednání ŽR. Žáci navrhovali a vyráběli plakáty k soutěžím, podíleli se na
přípravě prostorů pro soutěže, obsluhovali potřebnou techniku, zabezpečovali bufet apod.
V tomto škol. roce se uskutečnily některé oblíbené akce, jako např. Drakiáda, Halloween,
sport. soutěže, Maskiáda, jarní a podzimní sběr a další.
8.Výsledky vzdělávání MŠ ve škol.roce 2012/13 viz výroční zpráva
Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci ZŠ a MŠ Mitušova 8 dne 14.10.2014
Radě školy bude předložena 21.10.2014
V Ostravě 14.10.2014
Mgr.Marie Sikorová
ředitelka školy

Podobné dokumenty