Sladk˝vÃkend

Komentáře

Transkript

Sladk˝vÃkend
PREISES/KONTAKTE
english
deutsch
S¸fles Wochenende in Slan˝"
und einen Angelschein haben m¸ssen
in VÌtov
Karpfen, Schleie ........................ 50,- CZK/kg
Amur ........................................ 60,- CZK/kg
Fahrt im historischen Fahrzeug
Eine 20minutige Fahrt ................ 700,- CZK
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN / UNTERKUNFT
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - Rezeption
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] ï www.hhd.cz
Astronomisches Observatorium
Stadtobservatorium
Jaroslav Trnka
NosaËick· 1713, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 525 730
[email protected]
www.volny.cz/hvezdarna
Sladk˝
vÌkend
veSlanÈm
Hypotherapie - Reiterklub Aranka
Ing. Alena Karafi·tov·
VyöÌnek 5, 273 71 Zlonice
Tel.: 312 592 140
[email protected]
www.volny.cz/aranka-os/
Pension Union - Rezeption
Husova 100, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 524 169
[email protected]
www.volny.cz/pensionunion
Reiten - Reiterklub Aranka
Ing. Alena Karafi·tov·
VyöÌnek 5, 273 71 Zlonice
Tel.: 312 592 140
[email protected]
www.volny.cz/aranka-os/
Multifunktionale Sporthalle - Rezeption
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected] ï www.vshslany.cz
MUSEEN
Artilleriemuseum, SmeËno
Stadtamt, n·m. T. G. Masaryka 12
273 05 SmeËno ï Tel.: 312 547 823
N¡VäTÃVY/PROHLÕDKY
MÏstsk· hvÏzd·rna ve SlanÈm
vstupnÈ: dospÏlÌ .............................. 10,- KË
dÏti od 3 do 15 let .............................. 5,- KË
Bergm‰nnisches Freilichtmuseum Mayrau
Vina¯ice, 273 07 Vina¯ice u Kladna
Tel.: 312 273 067, 312 274 126
[email protected] ï www.mayrau.wz.cz
VlastivÏdnÈ muzeum ve SlanÈm
a Velvarsk· br·na
vstupnÈ: dospÏlÌ .............................. 20,- KË
dÏti, vojsko, d˘chodci ......................15,- KË
Stadtmuseum
Praûsk· 109, 273 24 Velvary
[email protected]
www.velvary.cz/muzeum.htm
Proch·zka historick˝m centrem SlanÈho
s pr˘vodcem
pauö·lnÌ poplatek: .................... 250,- KË/»J,
...................................... 500,- KË/AJ, NJ, FJ
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - Rezeption
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] ï www.hhd.cz
ANDERES
Agentur VËeliËka s. r. o. - Babysitting
Jitka Trnkov·
Vina¯ickÈho 15/14, 274 01 Slan˝
Tel.: 605 017 517
[email protected]
www.agentura-vcelicka.cz
Bambuszentrum Kastner
Vlastimil Kastner
T¯ebÌz, 273 75 T¯ebÌz
Tel.: 604 753 919
[email protected]
www.bambuscentrum.cz
BOWLING
Multifunktionale Sporthalle - Rezeption
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected]
www.vshslany.cz
Konditorei "Na LondÏ"
Husova 109, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 526 546
Konditorei "U Kaöny"
Masarykovo n·m. 111, 274 01 Slan˝
Tel.: 777 650 895
THEATER - Stadttheater
Karel Hampl
Wilsonova 575, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 455
[email protected]
www.divadloslany.cz
GOLF
Golf Be¯ovice
Michaela Domereck·
Be¯ovice 15, 273 71 Zlonice
Tel.: 312 591 112
[email protected] ï www.gcbr.cz
Historische Fahrzeuge
ORION Klub Slan˝ - V·clav BeËv·¯
éiûkova 1538, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 523 811, 312 591 504
Herr äÌma: 608 150 897
Heimatsmuseum
Masarykovo n·m. 159, 274 01 Slan˝
tel.: +420 312 522 209
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
GE÷FFNET: 15.II - 15.XII.
Di - Fr 9:00 - 16:00
Sa, So, Feiertage 9:00 - 12:00
V - IX
Di - Fr 9:00 - 16:00 ï Sa 9:00 - 16:00
Etnographisches Museum der Slan˝ Region
273 75 T¯ebÌz, tel.: 312 579 540
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
GE÷FFNET: V - X Di - So 9:00 - 16:00
WEINKOSTEN
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - Rezeption
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] ï www.hhd.cz
SEHENSW‹RDIGKETEN/KIRCHEN
St. Gothard Kirche
Rˆhmisch katolische Kirche
Herr Dekan Pavel T·borsk˝
Vina¯ickÈho 16/12, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 634
Trinit‰tskloster des Ordens
der Barf¸ssigen Karmeliter
Hlav·Ëkovo n·mÏstÌ 221, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 523 648
[email protected]
http://www.klasterslany.cz/
Velvarsk· Tor
Masarykovo n·m. 159, 274 01 Slan˝
tel.: +420 312 522 209
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
GE÷FFNET: 15.II - 15.XII.
Di - Fr 9:00 - 16:00
Sa, So, Feiertage 9:00 - 12:00
V - IX
Di - Fr 9:00 - 16:00 ï Sa 9:00 - 16:00
ANGELSPORT
Teich "u Jelena" in VÌtov - Tom·ö Jelen
éiûice 16, 274 01 Slan˝
Tel.: 602 223 405
http://web.guick.cz/rybnikujelena/
Infocentrum Slan˝ - Masarykovo n·mÏstÌ 159, 274 01 Slan˝
tel./fax: 312 523 448, 728 842 924
ï e-mail: [email protected]
http://infocentrum.slansko.cz
Be¯ovice - z·klady hranÌ golfu
Golfov· ökola pro kaûdÈho
Vydalo Infocentrum Slan˝ ñ 2006. ï text: MÏsto Slan˝ © grafick· ˙prava M. Don·t
VERPFLEGUNG
Multifunktionale Sporthalle - Rezeption
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected] ï www.vshslany.cz
CENY A KONTAKTY
Golf: dvouhodinov˝ intenzivnÌ minikurz
.......................................... 1 500,- KË/osoba
ZkuöebnÌ 1 hodina s trenÈrem .. 250,- KË/os.
+ k dispozici cviËn· louka bez omezenÌ
V˝uka s trenÈrem (cviËn· louka) 450,- KË/os.
Golfov˝ simul·tor v hale pro 4 osoby
na 1 hod. ........................................ 400,- KË
Kryt· plaveck· hala ve SlanÈm
s tobog·nem, v̯ivkami
vstupnÈ: dospÏlÌ .................... 60,- KË/1hod.
...................................... 80,- KË/1+1/2 hod.
............................................ 100,- KË/2 hod.
dÏti ...................................... 40,- KË/ 1 hod.
...................................... 60,- KË/1+1/2 hod.
.............................................. 80,- KË/2 hod.
Bowling
vstupnÈ na 1 dr·hu do 17:00 ..180,- KË/hod.
po 17:00 ................................ 220,- KË/hod.
Soln· jeskynÏ
vstupnÈ: dospÏlÌ .................. 110,-/140,- KË
dÏti .......................................... 95,-/120,- KË
Agentura VËeliËka - hlÌd·nÌ 1 dÌtÏ nad 3 roky
................................................ 100,- KË/hod.
Za kaûdÈ dalöÌ dÌtÏ p¯Ìplatek 25 % /hod/dÌtÏ.
V p¯ÌpadÏ hlÌd·nÌ v noci (22:00-06:00 r·no),
soboty, nedÏle a ve sv·tek je p¯Ìplatek
k z·kladnÌ sazbÏ 25 %, tzn. .... 125,- KË/hod.
N·rodopisnÈ muzeum Sl·nska ve T¯ebÌzi
vstupnÈ T¯ebÌz: dospÏlÌ .................... 30,- KË
dÏti .................................................. 20,- KË
Z·klady jezdeckÈho v˝cviku ve stylu
western, po dohodÏ vyjÌûÔky na konÌch,
hypoterapie ve VyöÌnku
individu·lnÏ s trenÈrem ...... 200,- KË/osoba
Moûnost vyzkouöet si rybolov ve VÌtovÏ
aniû vlastnÌte ryb·¯skÈ n·ËinÌ a lÌstek
kapr, lÌn, amur ........................ 50-60,- KË/kg
JÌzda v historickÈm automobilu
20 min. jÌzdy .................................. 700,- KË
VÌce˙Ëelov· sportovnÌ hala - recepce
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected] ï www.vshslany.cz
STRAVOV¡NÕ
VÌce˙Ëelov· sportovnÌ hala - recepce
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected] ï www.vshslany.cz
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - recepce
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] ï www.hhd.cz
OSTATNÕ
Agentura VËeliËka s. r. o. - hlÌd·nÌ dÏtÌ
Jitka Trnkov·, Vina¯ickÈho 15/14
274 01 Slan˝ ï Tel.: 605 017 517
[email protected]
www.agentura-vcelicka.cz
Bambus Centrum Kastner
Vlastimil Kastner - T¯ebÌz, 273 75 T¯ebÌz
Tel.: 604 753 919
[email protected]
www.bambuscentrum.cz
Bowling - VÌce˙Ëelov· sportovnÌ hala
recepce
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected] ï www.vshslany.cz
Cukr·rna "Na LondÏ"
Husova 109, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 526 546
Cukr·rna "U Kaöny"
Masarykovo n·m. 111, 274 01 Slan˝
Tel.: 777 650 895
Divadlo - MÏstskÈ divadlo
Karel Hampl, Wilsonova 575, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 455
[email protected]
www.divadloslany.cz
Golf - Golf Be¯ovice
Michaela Domereck·, Be¯ovice 15
273 71 Zlonice ï Tel.: 312 591 112
[email protected] ï www.gcbr.cz
Historick· vozidla - ORION klub Slan˝
V·clav BeËv·¯, éiûkova 1538, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 523 811, 312 591 504
p. äÌma: 608 150 897
HvÏzd·rna - MÏstsk· hvÏzd·rna
Jaroslav Trnka, NosaËick· 1713
274 01 Slan˝ ï Tel.: 312 525 730
[email protected]
www.volny.cz/hvezdarna
KONTAKTY
SLUéBY/UBYTOV¡NÕ
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - recepce
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] ï www.hhd.cz
Hypoterapie - Jezdeck˝ klub Aranka
Ing. Alena Karafi·tov·,VyöÌnek 5
273 71 Zlonice Tel.: 312 592 140
[email protected]
www.volny.cz/aranka-os/
Pension Union - recepce
Husova 100, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 524 169
[email protected]
www.volny.cz/pensionunion
JezdectvÌ - Jezdeck˝ klub Aranka
Ing. Alena Karafi·tov·, VyöÌnek 5
273 71 Zlonice Tel.: 312 592 140
[email protected]
www.volny.cz/aranka-os/
PRICES/CONTACTS
PREISES/KONTAKTE
"A Sweet Weekend in Slan˝"
S¸fles Wochenende in Slan˝"
Hornick˝ skanzen Mayrau
Vina¯ice, 273 07 Vina¯ice u Kladna
Tel.: 312 273 067, 312 274 126
[email protected]
www.mayrau.wz.cz
Swimming pool with a switchback
and whirlpools
Admission: adults .......... CZK 60,- per hour
.................. CZK 80,- per an hour and a half
.................................. CZK 100,- per 2 hours
.......................... children CZK 40,- per hour
....................CZK 60,- per an hour and a half
.................................... CZK 80,- per 2 hours
Golf simulator in a hall
.......... for 4 persons for 1 hour - CZK 400,-
MÏstskÈ muzeum
Praûsk· 109, 273 24 Velvary
[email protected]
www.velvary.cz/muzeum.htm
Bowling
Admission for one track until 5:00 p.m.
...................................... CZK 180,- per hour
after 5:00 p.m. .............. CZK 220,- per hour
VlastivÏdnÈ muzeum
Masarykovo n·m. 159, 274 01 Slan˝
tel.: +420 312 522 209
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
otev¯eno: 15.II - 15.XII.
⁄T - P¡ 9:00 - 16:00
SO, NE, sv·tky 9:00 - 12:00
V - IX
⁄T - P¡ 9:00 - 16:00 ï SO 9:00 - 16:00
Salt cave in Slan˝
Admission: adults .............. CZK 110,-/140,................................ children CZK 95,-/120,The VËeliËka agency - babysitting
1 child over 3 years ...... CZK 100,- per hour
For each other child a supplementary charge
of 25 % per hour per 1 child applies.
In case of night babysitting
(10:00 p.m. - 06:00 a.m.), on Saturdays,
Sundays and public holidays a supplementary charge on top of the basic rate
of 25 %, i.e. .... CZK 125,- per hour, applies.
N·rodopisnÈ muzeum Sl·nska
273 75 T¯ebÌz, tel.: 312 579 540
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
otev¯eno: V - X
⁄T - NE 9:00 - 16:00
Ethnographic Museum of the Slan˝ region
in T¯ebÌz
Admission T¯ebÌz: ................ adults CZK 30,.......................................... children CZK 20,-
Ochutn·vka vÌn
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - recepce
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] www.hhd.cz
Afternoon
The basics of horseback riding
in the western style, horseback rides
can be arranged, hypotherapy in VyöÌnek
individually with an instructor
.................................. CZK 200,- per person
PAM¡TKY/KOSTELY
Chr·m sv. Gotharda
ÿÌmskokatolick· cÌrkev
pan dÏkan Pavel T·borsk˝
Vina¯ickÈho 16/12, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 634
The option to try fishing although you
do not have fishing equipment
and a licence in VÌtov
carp, tench ................................ CZK 50,-/kg
amur ........................................ CZK 60,-/kg
Kl·öter NejsvÏtÏjöÌ Trojice ¯·du
Bos˝ch karmelit·n˘
Hlav·Ëkovo n·mÏstÌ 221, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 523 648 ï [email protected]
http://www.klasterslany.cz/
Velvarsk· br·na
Masarykovo n·m. 159, 274 01 Slan˝
tel.: +420 312 522 209
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
otev¯eno: 15.II - 15.XII.
⁄T - P¡ 9:00 - 16:00
SO, NE, sv·tky 9:00 - 12:00
V - IX
⁄T - P¡ 9:00 - 16:00 ï SO 9:00 - 16:00
VISITS
Municipal observatory in Slan˝
Admission: adults ........................ CZK 10,children from 3 to 15 years ............ CZK 5,Homeland study museum
and the "Velvarsk·" town gate in Slan˝
Admission: adults .......................... CZK 20,children, military, seniors .............. CZK 15,Walk through the historical town centre
of Slan˝ with a guide
A lump fee: .................. CZK 250,- in Czech
...... CZK 500,- in English, German or French
Golf Be¯ovice - a golf school for everybody
Golf: a two-hour intensive mini-course
................................ CZK 1 500,- per person
A trial half an hour with an instructor
.................................. CZK 250,- per person
plus a training meadow available without
limitation
english
Rybolov ve VÌtovÏ - RybnÌk u Jelena
Tom·ö Jelen, éiûice 16, 274 01 Slan˝
Tel.: 602 223 405
http://web.guick.cz/rybnikujelena/
Golf - Golf Be¯ovice
Michaela Domereck·
Be¯ovice 15, 273 71 Zlonice
Tel.: 312 591 112
[email protected] ï www.gcbr.cz
Fishing in VÌtov - Fishpond "u Jelena"
Tom·ö Jelen, éiûice 16, 274 01 Slan˝
Tel.: 602 223 405
http://web.guick.cz/rybnikujelena/
Veteran vehicles
ORION klub Slan˝ - V·clav BeËv·¯
éiûkova 1538, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 523 811, 312 591 504
Mr. äÌma: 608 150 897
Observatory - Municipal observatory
Jaroslav Trnka
NosaËick· 1713, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 525 730
[email protected]
www.volny.cz/hvezdarna
Hypotherapy - Riding club Aranka
Ing. Alena Karafi·tov·
VyöÌnek 5, 273 71 Zlonice
Tel.: 312 592 140
[email protected]
www.volny.cz/aranka-os/
Museums - Artillery museum, SmeËno
Municipal office, n·m. T. G. Masaryka 12,
273 05 SmeËno, tel.: 312 547 823
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - reception
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] ï www.hhd.cz
Mining open air museum Mayrau
Vina¯ice, 273 07 Vina¯ice u Kladna
Tel.: 312 273 067, 312 274 126
[email protected] ï www.mayrau.wz.cz
Pension Union - reception
Husova 100, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 524 169
[email protected]
www.volny.cz/pensionunion
Municipal museum
Praûsk· 109, 273 24 Velvary
[email protected]
www.velvary.cz/muzeum.htm
Homeland study museum
Masarykovo n·m. 159, 274 01 Slan˝
tel.: +420 312 522 209
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
OPENING HOURS: 15.2 - 15.12.
Tue - Fri 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sat, Sun, public holidays 9:00 - 12:00 a.m.
May - September
Tue - Fri 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sat 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Ethnographic Museum of the Slan˝ region
273 75 T¯ebÌz, tel.: 312 579 540
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
OPENING HOURS: May - October
Tue - Sun 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
ETCETERAS
Agency VËeliËka s. r. o. - babysitting
Jitka Trnkov·
Vina¯ickÈho 15/14, 274 01 Slan˝
Tel.: 605 017 517
[email protected]
www.agentura-vcelicka.cz
Wine tasting
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - reception
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] ï www.hhd.cz
Bamboo Centre Kastner - Vlastimil Kastner
T¯ebÌz, 273 75 T¯ebÌz, tel.: 604 753 919
[email protected]
www.bambuscentrum.cz
HISTORICAL MONUMENTS/CHURCHES
St. Gothard church
Roman Catholic church
Mr. dean Pavel T·borsk˝
english
Velvarsk· town gate
Masarykovo n·m. 159, 274 01 Slan˝
tel.: +420 312 522 209
[email protected]
http://muzeum.slansko.cz
OPENING HOURS: 15.2 - 15.12.
Tue - Fri 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sat, Sun, public holidays 9:00 - 12:00 a.m.
May - September
Tue - Fri 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sat 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Theatre - Municipal theatre
Karel Hampl
Wilsonova 575, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 455
[email protected]
www.divadloslany.cz
CONTACTS
SERVICES/ACCOMMODATION
Hotel Hejtmansk˝ dv˘r - reception
Masarykovo n·m. 114, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 527 110
[email protected] ï www.hhd.cz
Hlav·Ëkovo n·mÏstÌ 221, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 523 648 ï [email protected]
http://www.klasterslany.cz/
Pattiserie "U Kaöny"
Masarykovo n·m. 111, 274 01 Slan˝
Tel.: 777 650 895
Ride in a veteran car
a 20 minutes ride ........................ CZK 700,-
FOOD
Multi-purpose sports hall - reception
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected] ï www.vshslany.cz
Holy Trinity monastery of the Barefoot
White Friars order
Pattiserie "Na LondÏ"
Husova 109, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 526 546
Horseback riding - Riding club Aranka
Ing. Alena Karafi·tov·
VyöÌnek 5, 273 71 Zlonice
Tel.: 312 592 140
[email protected]
www.volny.cz/aranka-os/
Multi-purpose sports hall - reception
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected] ï www.vshslany.cz
Vina¯ickÈho 16/12, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 634
BOWLING
Multi-purpose sports hall - reception
Lacinova 1720, 274 01 Slan˝
Tel.: 312 522 611
[email protected] ï www.vshslany.cz
deutsch
Muzea
DÏlost¯eleckÈ muzeum, SmeËno
MÏstsk˝ ˙¯ad, n·m. T. G. Masaryka 12
273 05 SmeËno Tel.: 312 547 823
Training with an instructor on the training
meadow...................... CZK 450,- per person
Besichtigung
Stadtobservatorium in Slan˝
Eintritt: Erwachsene ...................... 10,- CZK
Kinder von 3 bis 15 Jahren ............ 5,- CZK
Heimatmuseum und das "Velvarsk·" Tor
in Slan˝
Eintritt: Erwachsene ...................... 20,- CZK
Kinder, Soldaten,Rentner .............. 15,- CZK
Rundgang durch das historische
Stadtzentrum von Slan˝ mit Fremdenf¸hrer
Pauschalgeb¸hr: ...... 250,- CZK/Tschechisch
.. 500,- CZK/Englisch, Deutsch, Franzˆsisch
Golf Be¯ovice - eine Golfschule f¸r alle
Golf: ein zweist¸ndigerintensiver Minikurs
...................................... 1 500,- CZK/Person
Eine Testhalbstunde mit einem Trainer
........ 250,- CZK/Person + eine ‹bungswiese
zur Verf¸gung ohne Beschr‰nkung
Unterricht mit einem Trainer
auf der ‹bungswiese ...... 450,- CZK/Person
Golfsimulator in der Halle
f¸r 4 Personen f¸r 1 Stunde ........ 400,- CZK
Gedeckte Schwimmhalle mit einer
Wendelrutsche und Wirbelb‰der in Slan˝
Eintritt: Erwachsene ........ 60,- CZK/1Stunde
................................ 80,- CZK/1+1/2 Stunde
.................................... 100,- CZK/2 Stunden
Kinder ............................ 40,- CZK/ 1 Stunde
................................ 60,- CZK/1+1/2 Stunde
...................................... 80,- CZK/2 Stunden
Bowling
Eintritt f¸r eine Bahn vor 17:00 Uhr
.................................... 180,- CZK/1 Stunde.
nach 17:00 Uhr .......... 220,- CZK/1 Stunde.
Salzkammer in Slan˝
Eintritt: Erwachsene .......... 110,-/140,- CZK
Kinder .................................. 95,-/120,- CZK
Agentur VËeliËka - babysitting
1 Kind ¸ber 3 Jahre ...... 100,- CZK/Stunde.
F¸r jedes weiteres Kind ein Zuschlag
von 25 % / Stunde / 1 Kind.
Im Falle von Nacht Babysitting
(22:00-06:00 morgens), samstags, sonntags
und Feiertags - ein Zuschlag zum Grundsatz
von 25 %, d.h. ................ 125,- CZK/Stunde.
Ethnographisches Museums der Slan˝
Region in T¯ebÌz
Eintritt T¯ebÌz: Erwachsene ............ 30,- CZK
.......................................... Kinder 20,- CZK
Nachmittag
Grundlagen des Reitens im Western-Stil,
in Abstimmung Ritte, Hypotherapie
in VyöÌnek
individuell mit einem Trainer
........................................ 200,- CZK/Person
Die Mˆglichkeit, den Angelsport
auszuprobieren, ohne dass Sie Angelger‰te
deutsch

Podobné dokumenty