konference nedašov 2010

Transkript

konference nedašov 2010
KONFERENCE
NEDAŠOV 2010
Sborník příspěvků
KONFERENCE
NEDAŠOV 2010
Poskytování sociálních a zdravotních služeb
seniorům
Sborník příspěvků
Michaela Lutišanová [ed.]
Praha 2011
Konference Nedašov 2010
Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům
Sborník příspěvků
Editorka Michaela Lutišanová
© NADĚJE o.s., 2011
VydalaNADĚJE o.s.
K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
Náklad 100 ks
Vydání první, 2011
Tisk: Tiskárna-Jaromír Latislav
Grafická úprava obálky: Miroslav Umlauf
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Za obsahovou i formální kvalitu odpovídá autor příspěvku.
Účelová neprodejná publikace.
Sborník je vydán za finanční podpory Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci.
ISBN 978-80-86451-20-6
obsah
úvod...................................................................................................................................................5
Bc. M. Lutišanová, DiS.
PsychoSOCIÁLNÍ aspekty péče o ČLOVĚKA s demencí................................................6
PhDr. Eva Jarolímová
Závažnost arytmií ve stáří.................................................................................................13
Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.
Syndrom pomocníka...............................................................................................................28
Mgr. Jindřich Kotvrda
SUPERVIZE INDIVIDUÁLNÍ NEBO SKUPINOVÁ......................................................................34
Mgr. Jindřich Kotvrda
Syndrom vyhoření...................................................................................................................38
Mgr. Jindřich Kotvrda
PÁDY GERIATRICKÝCH PACIENTU ZA HOSPITALIZACE......................................................44
Karla Vrlová
chronickÉ DEFEKTY A JEJICH LÉČBA...................................................................................52
Marie Holoubková
MATERIÁLY VLHKÉHO HOJENÍ RAN.........................................................................................68
Marie Holoubková
Násilí NA PRACOVIŠTI ve zdravotnictví a V sociálních službách..................75
Mgr. Ludmila Špičková
úvod
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v rukou máte sborník s příspěvky odborníků, kteří se aktivně účastnili již čtvrtého ročníku Konference
Nedašov. Tato konference pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách se konala ve dnech
21. – 22. září 2010 v Nedašově, ve Zlínském kraji.
Konference Nedašov 2010 nese podtitul „Poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům“,
protože také letos byli senioři hlavní cílovou skupinou, na kterou se přednášející zaměřovali. Všechny
příspěvky konference byly stejně jako v minulých letech rozděleny do dvou hlavních okruhů, a to na
zdravotnický a sociální. Své příspěvky předneslo celkem 6 odborníků z praxe.
Z oblasti zdravotnických témat byly předneseny příspěvky zabývající se arytmií ve stáří, prevencí
pádů u seniorů, léčbou chronických defektů a moderními materiály na ošetřování chronických ran.
Příspěvky se sociální tématikou se zabývaly psychosociálními aspekty péče o člověka s demencí,
násilím ve zdravotnických a sociálních službách, syndromem vyhoření a syndromem pomocníka
nebo odbornou supervizí.
Sborník by měl sloužit jako studijní materiál všem odborníkům z řad poskytovatelů sociálních služeb,
zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří poskytují péči seniorům a kteří mají zájem
na stálém zkvalitňování této péče. Věříme, že sborník svůj účel splní a bude všem těmto odborníkům
užitečnou pomůckou.
Bc. Michaela Lutišanová, DiS.
vedoucí vzdělávání, Naděje
5
Psychosociální aspekty péče o člověka s demencí
Autorka: PhDr. Eva Jarolímová














 










6




 
 




 
 

  



 



 
 






 

 
 



 



 





 




 
 

 

  

 

  


 
 




 

 


 









 
 
 




 
 


 








 



 



 
 




  

 
  
 

 






 
 


 



 
 

 
 

7
































 




 

















 





























 


 
 




 
 
 


 

 

 
 



 
 

 











 
 














 



  



 




 




 




 




 












8


 






 




 












 


 








 


 








 



 

























  


 
 

 
 


   
 




 


  

 




 











 




 


 







 




 


 

9

 

      
 



 
 


    
   
 

  

 


 

 
  
 





   
  
  
 

  
   
  
  




 

 
 

















 
 



 





 
 

 




  



 
 
 



 



 

  

 



 
 
 
 

 









  






 


 
 
 

 
 


 

 

 
 
 














10


 
 



 


 
 
     
  

 
  


 
  
 



 

    

  
 



 

 
 



 
 
 

 


 

 


 
















 

 





 




 





 




 

 


 




 
 









 

  
 


 




 

 
  
 





 


 
 
  


  

 
  

 



 



 
11

12











 



 

 

 

 

Závažnost arytmií ve stáří
Autor: Doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.
Závažnost arytmií ve stáí
doc. mudr. estmír íhalík, csc.
interní klinika iPvZ
baova nemocnice a.s. Zlín
stárnutí je proces
• obecn biologický
• nezvratný
• geneticky zakódovaný
konící smrtí jedince
etapy stáí dle Who
15ti leté cykly
• 60-74 rok – asné stárnutí (senescence)
• 75-89 rok – vlastní stáí (senium)
• nad 90 rok – dlouhovkost (patriarchum)
13
vk kalendání
• draz na vlastní vk
vk biologický
• draz na funkní stav organizmu
morbidita
• výrazný modifikující faktor stárnutí
• ovlivuje rychlost involuních zmn
• obvykle komplexní charakter
postihující organizmus jako celek
(dm, arterioskleróza…)
14
Pirozené stárnutí srdce
• úbytek myocyt
• pibývání vazivové tkán
+
souasn probíhající onemocnní komplexní povahy
(arterioskleróza – ichs)
=
strukturální a funkní zmny myokardu, které jsou
substrátem pro vznik širokého spektra arytmií
Zmny tonu vegetativního nervového
systému
Zmny minerální
• hyperkalemie
• hypokalemie
15
vliv lék
• betablokátory
• prolekofen
• amiodaron
Poruchy srdeního rytmu
• subjektivní potíže (asto asymptomatické)
• vliv na hemodynamiku
• život ohrožující arytmie
etiologie
• degenerativní zmny (sick sinus syndrom)
• ischemická choroba srdení
• ostatní kardiopatie
16
subjektivní obtíže
• Palpitace
• Pocit nepravidelnosti tepu
• slabost, závrat
• synkopy
vyšetovací metody
• EKG
• holterovo monitorování
• implantabilní arytmický
záznamník ekG
• ergometrické vyšetení
• elektrofyziologické
vyšetení
vyšetovací metody
• EKG
• holterovo monitorování
• implantabilní arytmický
záznamník ekG
• ergometrické vyšetení
• elektrofyziologické
vyšetení
17
vyšetovací metody
• EKG
• holterovo monitorování
• implantabilní arytmický
záznamník ekG
• ergometrické vyšetení
• elektrofyziologické
vyšetení
vyšetovací metody
• EKG
• holterovo monitorování
• implantabilní arytmický
záznamník ekG
• ergometrické vyšetení
• elektrofyziologické
vyšetení
vyšetovací metody
• EKG
• holterovo monitorování
• implantabilní arytmický
záznamník ekG
• ergometrické vyšetení
• elektrofyziologické
vyšetení
18
sick sinus syndrom
• lown 1967
• Ferrerová 1972 (bradykardie + tachykardie +
synkopy)
sinoatriální blokáda
Pacient v.J. - sss
19
Fibrilace síní se zástavou
masáž karotického sinu vpravo
6,4 s
sick sinus syndrom - léba
• symptomatické formy kardiostimulací ddd/dddr
• tachyarytmická složka – antiarytmika ic, ii, iii
20
Fibrilace síní
• nejastjší arytmie se stoupající incidencí s vkem
• 10% obyvatel nad 80 let
• snížení minutového objemu o 15-20%
• riziko trombembolie
Fibrilace síní - dlení
• Paroxyzmální
• Perzistující
• Permanentní
21
Fibrilace síní
600 / min
Fibrilace síní s av blokem iii°
Fibrilace síní
• ešení – udržení sinusového rytmu (antiarytmika)
• udržení pimené srdení frekvence (antiarytmika
s psobností na av uzel)
• radiofrekvenní ablace, chirurgický výkon (operace
maZe)
• trvalá antikoagulace!!!
22
Flutter síní i. typu
300 / min
Poruchy síokomorového vedení
• Závažnjší formy –
symptomatické av blokády ii° a iii°
• ešení: trvalá kardiostimulace
Poruchy síokomorového vedení
• degenerativní zmny v av uzlu
• ischemická choroba srdení
• borelióza
• stenóza aorty
23
av blok iii° se širokým Qrs
úplná disociace
kardiostimulace
• síová
• komorová
• dvoudutinová
• biventrikulární (resynchronizaní terapie)
komorové arytmie
• vždy široký Qrs komplex
24
komorová extrasystola
setrvalá komorová tachykardie
Zástava komor
25
komorové arytmie
• benigní extrasystolie – antiarytmika??
• maligní arytmie spojené s akutní formou ichs –
revaskularizace, antiarytmika
• maligní arytmie spontánní i nerevaskularizovatelný
myokard – icd
• Podstatné je základní srdení onemocnní!
antiarytmika
• v rukou rozvážného lékae – dobrý sluha
• ve špatných rukou – zlý pán
Propafenon
26
amiodaron
0,80
betablokátory
torsade de pointes
27
syndrom pomocníka
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda
SYNDROM POMOCNÍKA
„Helfersyndrom“
• Pedstaven W. Schmidbauerem 1977
v knize „Die Hilflosen Helfer“
• Pomáhání jako obrana
• Bída za fasádou zdánliv pevnou (sen
ticetiletého lékae)
Wolfgang Schmidbauer
(empiricky pojem odvodil)
Situace pomáhajících zaízení
v Nmecku
80 tis zaízení mateské školky, výchovné domy,
domovy mládeže, nemocnice, pro postižené,
sociální stanice, poradny, zaízení pro pomoc
seniorm. V nich pracovalo kolem 1mil
pracovník
Ve výrob aut 1995 650 tis zamstanc. V Charit
Caritas 430 tis zamstanc, tedy více než ve
VW nebo Mercedesu
28
1
SYNDROM POMÁHAJÍCÍCH
Spojení charakteristických osobnostních
rys, jež dlají ze sociální pomoci na
úet osobního vývoje strnulou životní
formu.
(nutkavé pomáhání)
POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Lékai

Uitelé

Duchovní

Zdravotnití pracovníci

Psychologové/psychoterapeuti

Sociální pracovníci
NADJÁ ZLÉ A KRITICKÉ
Vysoký, strnulý ideál JÁ
Pání se hromadí jako výitky
vi okolí
Orální a narcisistické tužby
veliké a nevdomé
Poteba pomoci
Vzájemnost
Vlastní
slabost
29
2
Charakteristiky syndromu pomocníka





Odmítané dít (nevdom, nepímo,
ásten)
Identifikace s nároným Nadjá
(Superego)
Skrytá narcistická nenasytnost
Vyhýbání se vzájemnosti ve vztazích
Nepímá agrese proti tm, kdo
nepotebují pomoc
Odmítané dít


Pijato pouze z pozice NADJÁ vztahové osoby,
nikoli cítním (mže se týkat pouze uritého
údobí vývoje)
Fantazie o všemohoucím objektu se stává
nenasytitelnou

Není možný vztah vzájemnosti

Chybí dostatek jistoty ve vcítivém zrcadlení

Stane se bu disociálním nebo píliš sociálním
Identifikace s nároným Nadjá
30
•
Redukce schopnosti dialogu mezi city a
rozumem
•
Ideál já a nadjá extrémn sílí a nahrazují
diferencovanou strukturu JÁ
•
Roli závislého penechá lovk jiným
•
Identifikuje se s ideálním otcem i matkou,
kteí mu v dtství chybli
3
Skrytá narcisistická nenasytnost
•
Narcismus = citový vztah lovka k sob
•
Prvotní symbióza jako vytoužený stav
•
Konflikt mezi symbiózou a individuací
•
Druzí mají podporovat podntovou ochranu
dítte
•
Návraty do narcismu nebo náhražek (regrese)
•
Fantazie o splynutí s všemocným objektem
•
Manická obrana
Vyhýbání se vzájemnosti ve
vztazích
• Stídání role dítte a dosplého
• Stídání dávání a pijímání
• BP nedokáže vnímat svoje emocionální poteby,
proto jen dává (pomáhá)
• Pomáhání poskytuje jistotu, BP pijímá volání
všemi anténami a odpovídá na n
Nepímá agrese
• Neporozumní nadanému dítti vede k jeho
agresi
• Touha pomstít nerespektování, tím si lovk
ovšem uškodí, proto agresi skrývá
• Touha zvládnout agresi – obrátit ji v pomoc
druhým
• Mže být vyjádena bu vi kolegm, nebo
vi tm, kterým se má pomáhat
31
4
KOLUZE
• Oráln progresívní charakter (dárce pomoci)
MUSÍM T PODPOROVAT PROTOŽE JSI TAK
SLABÝ!
• Oráln regresívní charakter (píjemce
pomoci)
MUSÍM ZSTAT SLABÝ, PROTOŽE M
POÁD PODPORUJEŠ!
„ím více se považujete za terapeuta, tím vtší vzniká tlak na to,
aby nkdo jiný byl pacientem“
Dass a Gorman (1985, s. 28)
JAK SE STÁVÁME TERAPEUTY?
- Citov nejistá matka skrývající svoji nejistotu
- Dít rozvine schopnost intuitivn odpovídat na skrytou potebu
matky
- Pijetí nevdomé role pro rodie – tím dít získá lásku a je
potebováno
- Tyto dti jsou asto odpovdné za mladší sourozence a tedy
rozvinuly schopnost vytušit pocity druhých
„Kdo jiný, bez takovéto minulosti, by nahromadil dostatený zájem
strávit celý den tím, že se snaží odhalit to, co se dje v nevdomí lidí?“
A. MILLER, The Drama of the Gifted Child
Práce se SP
Rys SP
Odmítané dít
Identifikace s
Nadjá
Vzájemnost
Nenasytnost
Nepímá agrese
32
Pomoc
Výchova rodi ke vcítní,
zmna výkonové orientace kultury
Nekritizovat chyby výkonu,
emocionální výchova a sebezkušenost
Supervize i problém osobních,
ústup z progresivní pozice
Uvdomovat si ji, dát klientm
hranice
Práce s agresí, demokratizace
byrokracie
5
Závislost a vlastní potebnost je
tedy delegována na ty, jimž HH
pomáhá
• Pomocník je „silnjší“ a ovládá vztah
• Jean Vanier odkryl svt lidí s mentálním
handicapem
• Tam se ukázalo, že lovk není jenom
pomocníkem, ale že pijímá pomoc od druhých
• Jejich volání po vztahu a vzájemnosti otevírá
„pomocníkm“ nový svt
Objevení pokladu v lidech s
handicapem







Jean Vanier syn generálního guvernéra Kanady.
V roce 1950, opustil kanadské námoní lostvo aby studoval
filozofii, vypracoval doktorát pak uil na univerzit v Torontu
In 1964 založil „Archu“ tím, že zaal bydlet spolu se dvma
mentáln postiženými muži v malém domku v Trosly-Breuil
v Oise ve Francii
Dnes je ve svt 115 takových komunit, ve 30 zemích na 5
kontinentech svta.
V roce 1971 založil hnutí Víra a svtlo spolen s MarieHélène Mathieu.
Dstojník estné legie
V roce 1997 odmnn cenou Pavla VI papežem Janem
Pavlem II.
33
6
supervize individuální nebo skupinová
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda
JAK Z TOHO VEN?
SUPERVIZE individuální nebo skupinová
Definice supervize
Supervize je istá mezilidská interakce,
jejímž obecným cílem je, aby se jedna
osoba, supervizor, setkávala s druhou
osobou, supervidovaným, ve snaze zlepšit
schopnost supervidovaného úinn
pomáhat lidem.
Hess, Psychotherapy Supervision 1980
Stadia vývoje supervidovaného
Zamení na sebe
sama
Uspji v téhle práci?
Zamení na klienta
Pomžu klientovi, aby
uspl?
Zamení na proces Jaký spolu máme vztah, jak
komunikujeme?
Zamení na proces Jak se procesy navzájem
v kontextu
prostupují?
34
1
Mody supervize
1. Zamení na obsah terapeutického sezení
2. Prozkoumání terapeutem použitých strategií a
intervencí
3. Prozkoumání terapeutického procesu a vztahu
4. Zamení na terapeutv protipenos
5. Zamení na proces tady a te
6. Zamení na supervizorv protipenos
7. Zamení na širší kontext
Rozdíly mezi supervizí a konzultací
SUPERVIZE
KONZULTACE
V ohnisku doprovázející/pomáhající
V ohnisku doprovázení/klienti
V ohnisku vnitní život doprovázejících
bhem doprovázení
V ohnisku vnitní pohyby doprovázených
V ohnisku nesvobody, odpory, slepá místa,
nevyešené záležitosti a životní zkušenosti
týkající se doprovázejícího
V ohnisku zápasy, zranitelnost, záležitosti,
životní zážitky, bolest doprovázených
Obsah spoívá ve zkušenosti Boha u
doprovázejících, zvlášt bhem
doprovázení a dsledk na situace
doprovázení
Obsah spoívá ve zkušenosti
doprovázených s Bohem
Doslovný zápis: v ohnisku jsou reakce
doprovázejících
Doslovný zápis: v ohnisku je sdílení
doprovázených
Zaíná se doprovázejícím a vrací se k
doprovázeným, aplikuje se na situace
Zaíná, zstává a koní zamením
na doprovázené
SKUPINOVÁ A INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE
VÝHODY A NEVÝHODY
• Ekonomické využití asu,
financí, odbornosti
• Skupina dodává podprnou
atmosféru
• Více zptné vazby a reflexe
• Supervizor mže pezkoušet
vlastní emoní nebo intuitivní
reakce na pedkládaný
materiál
• Širší empatická škála
životních zkušeností
• Více možností využít
innostní techniku
• skupinová supervize mže
odrážet prostedí skupinové
terapie
• Individuální dynamiku
neodráží skupinová
supervize tak zeteln jako
individuální
• Skupinová dynamika mže
být nkdy rozkladná (hry)
• Na supervizi každého lena
je mén asu (dle velikosti
skupiny)
35
2
Supervizní skupina koleg
•
•
•
•
•
•
•
•
Spolené hodnoty – rzné pístupy
Ne více než 7 osob
Upímnost v zapojení
Smlouva o etnosti, míst, limity, proces,
diskrétnost
Ujasnní rozdílných oekávání
Rozdlení rolí (asomíra, facilitátor,
poadatel)
as na poskytnutí zptné vazby
Kontrolní setkání jednou za as
Otázky ped supervizním
setkáním:
• Jaká propojení i rozpojení mezi sebou a
svými doprovázenými vnímáš?
• Jsi si vdom(a) njakého odporu
vzhledem k doprovázeným?
• Uvdomuješ si njaké silné tíhnutí, které
t táhne smrem k doprovázenému(é)?
• Zaznamenal(a) jsi njaké spontánní
poznání, náhled, pochopení?
Pipravený pedmt supervize
• Jedno konkrétní setkání s klientem
(verbatim)
• Jeden klient v prbhu opakovaných
setkání
• Záležitost táhnoucí se napí setkáními
s více klienty
36
3
    
•
•
NEFORMÁLNÍ ROZHOVOR (ped zaátkem)
UVEDENÍ DO KONTEMPLATIVNÍHO PROSTORU Jmenuj jednu
významnou vc, která se v tvém život stala od posledního setkání (10
min)
TICHO (MODLITBA)
V pozici, kde práv jsi – jsou tam njaká propojení nebo naopak
rozpojení s procesem pípravy? (10 min)
PEDSTAVENÍ PÍPADU (10 min)
FACILITÁTOR NAPOMÁHÁ * (15 min)
CHVÍLE TICHA
SKUPINOVÉ NAPOMÁHÁNÍ (FACILITACE) V PÍPADU ** (15 min)
CHVÍLE TICHA
SKUPINOVÉ NAPOMÁHÁNÍ (FACILITACE) FACILITÁTOROVI *** (10
min)
DOBA TICHA PRO INTEGRACI A PSANÍ (20 min)
SDÍLENÍ INTEGRACE (25 min)
UZAVENÍ
Co dležitého jsem dnes slyšel? Jak to mohu zaít uvádt do praxe? (5
min)
POJMENOVÁNÍ PLOD SETKÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úskalí skupinové supervize koleg –
hry:
•
•
•
•
•
Moji jsou lepší než tvoji…
Není to hrza?
Všichni jsme tak úžasní…
Kdo je nejlepší supervizor?
Seže pacienta (nkdo ze skupiny se
stane pacientem, kterému ostatní
„pomáhají“)
U skupin koleg je vyšší riziko, že spadnou do her,
protože chybí osoba zvnjšku, jejímž úkolem je
skupinový proces sledovat.
37
4
syndrom vyhoření
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda
SyNDroM VyhoENÍ
osnova
• Upozornní na materiál o SV
• Jiný syndrom dležitý pro SV
• Jedna konkrétní cesta jak z toho
ven
• Duchovní pohled na SV
• „Polední démon“ – zkušenost vk
• Zranný léitel – šance SV
Burnout syndrom
Pikrylová, Nakládalová, Lužný:
Burnout syndrom – myslíme na tuto
diagnózu?
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-kliniky/praclekarstvi/syndrom_vyhoreni_diagnostika.pdf
38
1
SyNDroM VyhoENÍ
Je soubh (syn-dromé) píznak, které
zasahují roviny:
• Tlesné (nespavost, únava, bolesti)
• Duševní (citové vyerpání)
• Sociální (odosobnní, cynismus)
Tyto vznikají pod vlivem dlouhodobého
psychosociálního stresu.
osobnostní charakteristiky a SV
• Zmiujeme se o tzv. syndromu pomahae u
lovka, který pomoc druhým prožívá jako nutkavou
potebu, na níž stojí jeho vlastní sebehodnocení.
• Mže to být spojeno s upednostováním poteb jiných
lidí ped vlastními potebami
• osoby nadmrn zodpovdné, úzkostlivé a s rysy
perfekcionismu
• Lidé, kteí mají na sebe vysoké nároky a nesplnní cíle
cítí jako porážku
• Neschopnost požádat druhého o pomoc pro sebe (asto
na základ zafixované pedstavy, že lovk musí
všechno zvládnout sám, nebo pramenící ze srovnávání
se s druhými, kteí pece všechno stihnou)
SKUPINA NEohrožENÁ VyhoENÍM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vnímají se jako rozvíjející se profesionálové, kteí se uí zvládat poátení
zátže a obtíže (setkání s tžce nemocnými a umírajícími)
Prožívají i potíže a bemena své práce jako cosi, co má smysl, dokážou se
distancovat od nároku pomoci i v bezvýchodné situaci
Dbají na své zdraví, zajímají se o práci, kterou dlají, necítí se obtžováni
svými pacienty, nalezli svj styl komunikace
Dosáhli rovnováhy mezi prací a soukromým životem, i když volný as
prožívají teba s kolegy
Dosáhli vysokého stupn sebeurení ve své práci a tuto autonomii dále
upevují a rozšiují, rozvíjejí pitom nadprmrnou vnitropodnikovou
aktivitu a vdom usilují o zmny
Vnímají se jako iniciativní a mají pocit, že mohou sami zmnit svou pracovní
situaci, k podntm z okolí pistupují spíše skepticky
Pipadají si dostaten i pimen podporováni svými nadízenými a
kolegy, s nimiž jsou spíše v pátelských vztazích
Vnímají své povolání jako intelektuální výzvu, díky níž mohou rst, a rádi se
piuují nemu novému
39
1
ochranná síla ped Sv:
rEALISTIcKé SEBEVDoMÍ,
KTEré NENÍ oDKÁZÁNo NA
SPLNNÍ ILUZorNÍch PÁNÍ.
TATo SÍLA UVÁDÍ Do PohyBU
ProcESy, KTEré ZAKLÁDAJÍ,
ÍDÍ, UDržUJÍ A roZVÍJEJÍ
ProFESIoNÁLNÍ IDENTITU
SyNDroM PoMocNÍKA BLoKUJE:
• SchoPNoST rEALISTIcKého PohLEDU
NA ProFESNÍ KoMUNIKAcI
• rADoST Z PoVoLÁNÍ
• SchoPNoST ZLEPŠoVAT JEDNoTLIVoSTI
• SchoPNoST ProNIKAT K USPoKoJENÍM,
KTEré MžE PrÁcE PoSKyTNoUT
• SchoPNoST NAchÁZET USPoKoJENÍ
MIMo PovoLÁNÍ
Akedia akhdia
Jeden z 8 „logismoi“ (vnitních stav
ohrožujících lovka), z pouštního mnišství.
(poživanost, nemravnost, lakomství,
smutek, hnv, akedia, marná sláva, pýcha).
„Polední démon,“ proti kterému je teba
bojovat.
40
2
projevy Akedie:
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuda
odpor, omrzelost
Únava
Smutek, sklíenost
Beznadj
ochablost, malátnost
Nespokojenost
Na rozdíl od smutku nemá motiv
Akedia - terapie
• Trplivost – ustát, neutíkat
• Nadje
• Dobrá lítost – penthos
• Vzpomínka na smrt
• Manuální práce – stídání
• Modlitba
APoFThEGMA o ANToNÍNoVI
Jednoho dne, zatímco svatý otec Antonín sedl
v poušti, pišla na nj neútcha a temný záchvat
myšlenek. ekl Bohu: „Pane! chci se zachránit,
ale myšlenky mi v tom zabraují. co mohu ve
svém soužení udlat?“ Pak se trochu naklonil a
vidl sob podobného, jak sedí a pracuje, pak
peruší práci, postaví se a modlí, pak si zase sedne
a splétá provazy, a pak znova povstane a modlí se.
Byl to andl poslaný Pánem, aby Antonína
napomenul a dodal mu sílu. Antonín pak uslyšel
andla, jak mu íká: „tak to dlej a budeš spasen.“
Když tato slova slyšel, zachvátila jej velká radost
a odvaha. Uinil tak a byl spasen.
41
3
J. Augustyn – pohled na SV
• popisuje se v pracovním prostedí, ale zasahuje celého
lovka
• existenciální prázdnota (sentiment de vide) chybní
smyslu a cíle, dsledek: cynický pohled na svt a
hodnoty (tlak kultury)
• jejím projevem je neurotická triáda (V.E. Frankl deprese/agrese/závislosti)
• dlouhodobý život proti vlastnímu pravidlu života
• zkušenost Boha – Lásky – je palivem jednání, zdrojem
energie
co dlat? (blachnicki/augustyn) 5 skupin sloves:
1.
2.
3.
4.
5.
toužit, volat, modlit se – je teba touhy sledovat, touhy je
teba volat, aby mly touhy trvání, vytíbily a upevnily se.
Zkoušet, usilovat, namáhat se. Bojovat, zápasit, modlitba by
mohla být i egocentrická. Nošení vody do nádob na svatb
v Káni.
doufat, doufat a doufat, konat jako by vše záleželo na nás, ale
doufat v Boha tak, jakoby vše záleželo na nm.
trpliv pijímat boží vli a zapomínat na sebe místo
sebenenávisti. Vnitní promna se dje mimo naše vdomí.
nedvovat si. Bát se sám sebe. Nedvivost k dvojznaným
podntm vycházejícím z podvdomí. Umní duchovního
rozlišování. Nepipisovat Bohu to, co chci já sám.
BH A LIMITY
• Bh tvoí oddlováním - bdal: svtlo od tmy
(Gen 1,4) vody (Gen 1,7)
• Bh dokonuje, pestává sbat - (Gen 2,2)
• Bh se stává ohranieným, limitovaným, a tím
zachrauje lovka
• Bh se udlal prázdným od sebe sama kensis
(Fil 2,7)
• Boží Syn se cítí opuštný: „Eloi, Eloi, lema
sabachtani?“ Mk 15,34
42
4
ŠANcE SKryTÁ V SV:
SyNDroM VyhoENÍ MžE BÝT
PÍLEžIToSTÍ UVdoMIT SI vLASTNÍ
LIMITy A oMEZENÍ, VLASTNÍ
PoTEBU PoMocI, KTErÁ MžE PI
PoMÁHÁNÍ ZSTAT PoTLAENA.
Výzva SV pro život:
The Wounded healer – ranný ranhoji
43
5
PÁDY GERIATRICKÝCH PACIENTŮ ZA HOSPITALIZACE
Autorka: Karla Vrlová
PÁDY GERIATRICKÝCH
PACIENT ZA HOSPITALIZACE
Karla Vrlová
Gerontologické centrum
KNTB,a.s. ZLÍN
GERONTOLOGICKÉ
CENTRUM KNTB,a.s. ZLÍN
•
•
•
•
30 lžek oddlení akutní geriatrie
8 lžek
DIOP
98 lžek následné a rehabilitaní pée
zajišuje péi o geriatrické pacienty, kteí
vyžadují specifický geriatrický režim
a modifikovaný (pizpsobený, upravený) styl
práce ve vyšetovacích i léebných postupech
DEFINICE PÁDU
• porucha rovnováhy v prbhu chze nebo jiné
aktivity a následným pádem nebo sesunutím
• mimoádná událost, která vede k nezamýšlenému
spoinutí pacienta na zemi
• pacientv náhlý a neoekávaný sestup ze stoje, ze
sedu nebo i z horizontální polohy, vetn sklouznutí
ze židle na zem, vetn asistovaného pádu
• Každá definice je ovlivnna adou faktor a dat,
které jsou s pády spojeny – nedobrovolná událost
44
PÁDY - STATISTICKÉ ÚDAJE
• Pády postihují znanou ást staré populace a
pedstavují jeden ze specifických problém
geriatrie.
• vk nad 65 let - min 1x pád / rok
• doma = ve 20%
• v ošetovatelských ústavech = 60%
• opakované epizody ve 25%
• PÁD - nepíznivý prognostický faktor !!!!!
4-6x vyšší mortalita (asná – pozdní)
PÁD – PÍINY
• fyziologické zmny orgán v dsledku stárnutí a
snížení jejich funkní rezervy
• porušená funkce smysl - zmny zraku, nižší
citlivost na dotyk, degenerativní zmny
vestibulárního aparátu
• degenerativní zmny nervového systému
• úbytek svalové hmoty, regresivní zmny
pohybového aparátu, omezení kloubní
pohyblivosti
• polymorbidita, mnohoetná orgánová patologie
Co se podílí na pádech
v nemocnici
•
•
•
•
•
zmna prostedí
proces adaptace
zhoršení orientace
vybavení pokoje
zmny zdravotního
stavu
• akutní snížení
sobstanosti
• zahájení rehabilitace
• zahájení používání
kompenzaních
pomcek
• nácvik chze
• zahájení medikace
• zmna medikace
45
PÍINY PÁD - VNITNÍ
• v dsledku somatické choroby – neurologické,
cerebrovaskulární,kardiovaskulární, metabolické
• smyslová onemocnní
• psychiatrická onemocnní
• iatrogenn podmínné pády v dsledku
nežádoucí úinky lék – polypragmazie
• neschopnost chze v dsledku nepimeného
strachu z pádu – rozvoj imobilizaního
syndromu
Imobilizaní syndrom
• Dlouhodobé upoutání na lžko, se všemi riziky
a dsledky:
•
•
•
•
•
•
•
ztráta kardiovaskulární rezervy, ortostatická hypotenze
tromboembolické komplikace
hypoventilace s rozvojem bronchopneumonie
vznik dekubit
poruchy vyprazdování stolice, inkontinence moe…
zmny pohybového aparátu, úbytek svalové hmoty
psychické zmny - apatie, deprese…
PÍINY PÁD - VNJŠÍ
• mechanické pády - tvoí asi 25 – 30 % všech
pád
• pi bžné innosti v domácnosti - špatné
uspoádání bytového prostoru, nábytek, prahy…
• aktivity mimo dm
• používání kompenzaních pomcek pi chzi
• meteorologické vlivy - prudké zmny poasí
46
PREVENCE
• PRIMÁRNÍ: pravidelná fyzická aktivita, asná
mobilizace, posilování svalstva…
• SEKUNDÁRNÍ: zamit se na vnitní a zevní
faktory, bezpenost prostedí…
• rehabilitaní a kompenzaní pomcky
• omezit rizikovou medikaci
Prevence pád
• Sledování a vyhodnocení pád – kritérium
kvality ošetovatelské pée
• Identifikovat rizikového pacienta
• Zhodnotit rizika
• Stanovit ošetovatelskou diagnózu
• Naplánovat oš. intervence
• Naplánovat a zajistit preventivní opatení
Protokol o pádu pacienta
za hospitalizace
47
Protokol o pádu pacienta
za hospitalizace
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ
PÁD PACIENT
• Sledovací období: 2005
• KVTEN
ženy 16
• ERVEN
ženy 9
muži 9
muži 13
• Sledovací období: 2010
• ÚNOR
ženy 9
• BEZEN
ženy 8
muži 9
muži 2 28/2 ms.
47/2 ms.
ASOVÝ VÝSKYT
0 – 3 hod
3 – 6 hod
6 – 9 hod
9 – 12 hod
4x
14x
3x
4x
12 – 15 hod 15 – 18 hod 18 – 21 hod
3x
48
8x
5x
21 – 0 hod
5x
PROTOKOL O PÁDU PACIENTA
ZA HOSPITALIZACE
• ZHODNOCENÍ PACIENTA PED PÁDEM:
Psychický stav:
• orientovaný
zmatený, neklidný
23
24
Sobstanost:
•
sám
dopomoc
úplná pée
5
37
5
ZHODNOCENÍ PACIENTA
PED PÁDEM
• POHYBLIVOST
•
•
•
•
Chodí sám
7
S dopomocí
17
Ležící pohyblivý
22
Ležící nepohyblivý 1
• SCHOPNOST
SPOLUPRÁCE
• Úplná
• ástená
• Žádná
6
38
3
ZHODNOCENÍ PACIENTA
PO PÁDU
• Místo pádu:
pokoj
37
WC
7
chodba
3
• Zranní:
ANO
NE
1
46
• Situace za které k pádu došlo ???
49
POSTUP PI NALEZENÍ
PACIENTA NA ZEMI
• Kontrola dýchání a krevního obhu
• Stav vdomí a schopnost odpovídat na dotazy
• Dkladné prohlédnutí pacienta, zda nedošlo
k poranní, krvácení, deformitám
• Je–li pi vdomí - dotaz co ho bolí, na co si
stžuje?
• Bezprostedn informovat lékae a plnit jeho
ordinace - sepsat protokol o pádu
PREVENTIVNÍ OPATENÍ
• Nízká postel, postranice
• Noní osvtlení na pokoji
• Dosažitelnost a funknost dorozumívacího
zaízení, jídelního stolku, noního stolku,
tekutin…
• Vhodná obuv, obleení…
• Brzdy na kolekách nábytku, madla…
PREVENTIVNÍ OPATENÍ
• zvýšený dohled a astjší sledování rizikových
pacient
• vtší pozornost inkontinentním pacientm
• používání potebných kompenzaních pomcek
• opakovaná edukace pacient - demence ???
• Pád psobí na psychiku pacienta, personálu ale
také narušuje dvru rodinných píslušník.
50
Prevence pád – omezovací
prostedky
• „omezovací prostedek je jakýkoliv zpsob
fyzicky omezující svobodu pohybu, fyzické
aktivity nebo normálního pístupu k tlu osoby“
• Omezovací prostedky- farmakologické,
specifické (postranice, popruhy, fixace HK…)
• Vysoce rizikový – psychomotorický neklid
(neklidný, zmatený)
OTÁZKY DO DISKUZE
•
•
•
•
Je možné zabránit pádm ???
Je možné snížit riziko pád ???
Jsou úinná preventivní opatení ???
Je možné zajistit zvýšený dohled ???
• NAVRŽENÁ OPATENÍ NEZABRÁNÍ PÁDM,
ALE SNÍŽÍ SE JEJICH NÁSLEDKY.
STÁÍ NENÍ HROZBOU, ALE
PIROZENÝM PROCESEM
DKUJI ZA POZORNOST
51
ChronickÉ DEFEKTY A JEJICH LÉČBA
Autorka: Marie Holoubková
Chronické defekty
a
jejich léba
M.Holoubková
M.Holoubková – Chir.
Chir.amb.
amb.
KNTB a.s. Zlí
Zlín
Chronická
Chronická rána


Chronická
Chronická ráje je sekundá
sekundárn
rn se hojí
hojící rána, která
která se
musí
musí uzav
uzavít pomocí
pomocí výstavby nové
nové tká
tkán – hojení
hojení
déle než
než 6-8 týdn
týdn. P
Pechod akutní
akutní rány v chronickou
se mž
e odehrá
mže
odehrát v jaké
jakékoli fá
fázi hojení
hojení.
Chronické
Chronické rány vznikají
vznikají z pokro
pokroilých destrukcí
destrukcí tká
tkán
v d
dsledku cé
cévní
vních onemocn
onemocnní nejr
nejrzn
znjší etiologie
– diabetes mellitus,
mellitus, loká
lokální
lní poš
poškození
kození tlakem, defekty
vzniklé
vzniklé záení
ením, ná
nádory,...
Rozd
Rozdlení
lení chronických ran podle barvy
erná
erná - nekró
nekróza
52
1
Žlutá
lutá, Žluto
lutoervená
ervená
Infikovaná
Infikovaná, secernuá
secernuájící, s ástenými granulacemi
ervená
ervená - granulují
granulující
Ržov
á – epitelizují
žová
epitelizující, zhojená
zhojená

  


1. Zá
Zántlivá
tlivá, istí
istící – hydrogely,
hydrogely, alginá
algináty,
ty, aktivní
aktivní
uhlí
uhlí, antiseptické
antiseptické materiá
materiály
53
2




 

 

2. Granula
Granulaní – Hydrokoloidy,
Hydrokoloidy, PU a PU p
pny

 
54
3

 

3. Epiteliza
Epitelizaní– Neadherentní
Neadherentní kontaktní
kontaktní, filmy








Nekrotická
Nekrotická – hydrogely
Povleklá
Povleklá secernují
secernující – hydrogely,
hydrogely, alginá
algináty,
ty,
aktivní
aktivní uhlí
uhlí, Ag
Infikované
Infikované – antiseptické
antiseptické, Ag
Zapá
Zapáchají
chající - alginá
algináty,
ty, aktivní
aktivní uhlí
uhlí
Granulují
Granulující, mí
mírná
rná sekrece – hydrokoloidy,
hydrokoloidy, PU
a PU p
pny
Epitelizují
Epitelizující, Secernují
Secernující – neadherentní
neadherentní
kontaktní
kontaktní
Epitelizují
Epitelizující suchá
suchá - filmy
Typy chronických ran
1) Bércový v
ved
Dlení
lení b.v. podle p
pvodu:
- žilní
ilní
- tepenné
tepenné
- smíš
ené
é
smíšen
- poú
poúrazové
razové
- jiné
jiné ( dekubity,
dekubity, infek
infekní, vzniklé
vzniklé na podklad
podklad
nádoru)
55
4


 



 


56
5

 



Diabetická
Diabetická noha je stav, p
pi které
kterém jsou
postiž
postiženy cé
cévy a nervy dolní
dolních kon
konetin
Píiny vzniku: Diabetická
á
polyneuropatie
Diabetick
a periferní
periferní neuropatie, ischemická
ischemická choroba
dolní
dolních kon
konetin, deformity a sní
snížená
ená
pohyblivost kloub
kloub, poran
poranní,...)
Více než
než polovina p
pípad
pad onemocn
onemocnní
syndromem diabetické
diabetické nohy kon
koní
amputací
amputací.

 

 

Stupe
Stupe 1 –
povrchová
povrchová ulcerace
– postiž
postižení
ení celé
celé vrstvy
kže
že nep
nepesahují
esahující do
podkož
podkoží tká
tkán
57
6

 

Stupe
Stupe 2 – hlubší
hlubší
ulcerace
- léze postihují
postihující celou
vrstvu kž
e
kže
pesahují
esahující do
podkož
podkoží

 


Stupe
Stupe 3 - hluboká
hluboká
ulcerace
mže
že postihovat
svaly,š
svaly,šlachy,kosti,
vtšinou spojená
spojená se
závaž
važnou infekcí
infekcí
(flegmona,
flegmona, absces,
osteomyelitida,
arthritida,
arthritida, tendinitida)
tendinitida)

 
 Stupe
Stupe 4 –
lokalizovaná
lokalizovaná gangrena
(prsty,pata)
58
7

 

Stupe
Stupe 5 - gangrena
celé
celé nohy

 

 
59
8



 





jedná
jedná se o mí
místní
stní odum
odumení
ení tká
tkán (nekró
(nekróza) v mí
míst
st,kde p
psobil
tlak a ada další
ch faktor
dalších
faktor
mže
i,podkož
žní vrstvy, svalstvo, periost, mž
e
že postihnout kž
kži,podko
mže
též vzniknout na sliznici
Faktory pro vznik dekubit
dekubit:
1) Mí
(vlhké prost
prostedí
edí, nedostate
nedostatená hygiena, malnutrice,
malnutrice,
Místní
stní (vlhké
mechanický tlak a t
tení
ení)
2) Vnit
onemocnní ob
obhové
hového syté
sytému,
Vnitní (poruchy CNS, onemocn
hore
ké infekce, diabetes, poruchy innosti
horenaté
naté stavy, tž
tžk
ledvin, otravy, malignity, obezita, kachexie)
Prevence: Zmí
ka,
Zmírn
rnní mechanické
mechanického tlaku (ú
(úprava lž
lžka,
polohová
e,
polohování, antidekubitní
antidekubitní pom
pomcky), pé
pée o istotu kž
kže,
masá
masáže, výž
výživa
I. stupe
ém), otok, bolest,
stupe - zarudlá
zarudlá kže,
že, (eryt
(eryté
místní
stní hypertermie (zarudnutí
(zarudnutí)




60
Omývá
Omývání kže
že
Osuš
Osušit, ne t
tít
Vlhká
Vlhká kže
že –
indiferentní
indiferentní masti
Filmy
9
II. stupe
stupe - puchý
puchýe, mokvají
mokvající plochy (postiž
(postižení
ení
kže
že a podkož
podkoží)

Skupina m
mkkých
silikon
silikon, hydrocoloid
hydrocoloid
a p
pn
III. stupe
e
stupe - ztrá
ztráta kž
kže
- suchá
suchá erná
erná nekró
nekróza/mokvají
za/mokvající plocha
- obnaž
obnažení
ení podkož
podkoží a svalstva


Odstran
Odstranní nekró
nekróz
Chemické
Chemické ištní –
gely, alginá
algináty,
ty,
antiseptika
IV.stupe
IV.stupe - nekró
nekróza
- rozpad tká
tkán (až
(až na periost)



Optimá
Optimální
lní obvaz –
udrž
udržová
ování rány ve
vlhké
vlhkém prost
prostedí
edí –
nebezpe
nebezpeí vyschnutí
vyschnutí
poš
poškozených tká
tkání
(svaly, šlachy, kost)
Alginá
Algináty,
ty, hydrogely,
hydrogely,
materiá
materiály s aktivní
aktivním
uhlí
uhlím a Ag
Plastika
61
10
 
 

 

 



 


 

 
62
11

 
 

 
  



 






 

63
12

 
 
 

64
13





65
14



 




1. Zajiš
Zajištní anamné
anamnézy – veš
veškeré
keré údaje o
pacientu – doprovodná
doprovodná onemocn
onemocnní a
vyš
vyšet
etení
ení
2. Kauzá
Kauzální
lní terapie
- cévní
vní chirurgie
- kompresivní
kompresivní terapie
- angiochirurgické
angiochirurgické dilata
dilataní techniky,
- kompenzace diabetu
- sní
snížení
ení hypertenze

 




3. Loká
Lokální
lní léba
- rozpoznat typ rá
rány
- dlež
ležitý debridement
- zvolit sprá
správný lé
léebný materiá
materiál
univerzá
univerzální
lní obvaz neexistuje
- nelé
neléit jen rá
ránu
- pée o okolí
okolí
66
15
Závr




Nejd
Nejdlež
ležit
itjší ze vš
všeho p
pi hojení
hojení ran je
sprá
správn
vn rozpoznat typ a charakter rá
rány a
zvolit sprá
správný materiá
materiál.
Kaž
Každá rána – individuá
individuální
lní pístup
Žádný materiá
materiál není
není všemocný, ale
sprá
e vé
správná
vná volba mž
mže
vést k vyhojení
vyhojení
Nezbytná
Nezbytná nutnost - trp
trplivost, d
dvra,
spoluprá
spolupráce pacienta a personá
personálu
dkuji za pozornost
67
16
maTERIÁLY VLHKÉHO HOJENÍ RAN
Autorka: Marie Holoubková

 
M.Holoubková
M.Holoubková – Chir.
Chir.amb.
amb. KNTB
a.s. Zlí
í
n
Zl
Chronické
Chronické rány se snaž
snažíme




Kaž
Každá rána – individuá
individuální
lní pístup
 Žádný materiá
materiál není
není všemocný, ale sprá
správná
vná
volba mž
e vé
mže
vést k vyhojení
vyhojení
univerzá
univerzální
lní obvaz neexistuje
 Nezbytná
Nezbytná nutnost - trp
trplivost, d
dvra,
spoluprá
spolupráce pacienta a personá
personálu
 Spoluprá
Spolupráce s jinými specialisty
 Pée o okolí
okolí


 
 


Chloramin - toxický na tlesné tkán
- dráždí okolí defektu
- prodlužuje zántlivou fázi
Peroxid vodí
vodíku (3%- 6%)
- antiseptická úinnost v infikovaných
ranách
- v kontaktu s organickým materiálem
(hnis, gáza...) ztrácí svj efekt
- napomáhá odstranit nekrotický povlak,
ale poškozuje granulaní tká
- cytotoxický úinek vi keratinocytm a
fibroblastm (již v koncentraci 0.003% !)
68
1

 
 




Rivanol - mutagenní
ných
mutagenní v bakteriá
bakteriální
lních bun
bunných
kulturá
kulturách
- systé
systémová
mová toxicita
Briliantová
Briliantová zele
zele – zpomaluje granulaci
Genciá
Genciánová
nová viole
viole – karcinogenní
karcinogenní úinky na
mukó
mukózní
zní membrá
membrány a otev
otevené
ené rány
- pož
požití
ití na intaktní
intaktní kži
ži jako marker
Persteril – mechanická
mechanická iritace
alergický, cytotoxický

 
 



Sol. Chlumský (obsahuje fenol a kafr)
- drá
dráždivý
- systé
systémová
mová toxicita p
pí spojení
spojení s
proteiny
Rozpustné
Rozpustné slou
sloueniny Ag – lapis
- jedovaté
jedovaté, zpomalují
zpomalují granulaci
Peruá
Peruánský balzá
balzám – nefrotoxický,
nefrotoxický,
- obsahuje sko
skoicový kontaktní
kontaktní alegrgen

 
 


Viš
Višnvské
vského balzá
balzám (obsahuje dehet)
- karcinogení
karcinogení
Mastný tyl - pisychá
isychá, pror
prorstá
stání granulací
granulací
- bolestivost p
pi p
pevazech
69
2

 
 
 


Neadherentní
Neadherentní kontaktní
kontaktní – áste
sten nahrazují
nahrazují
mastný tyl
- N-A UltraUltra-AdapticAdaptic-MepitelMepitel-Grassolin,
Grassolin, Atrauman...
Atrauman...

 
 
 


Antiseptické
Antiseptické – k profilaxi a k terapii lokalní
lokalní infekce
- Inadine,
Inadine, Bactigras,
Bactigras, Ialugen...
Ialugen...

 
 
 


S aktivní
aktivním uhlí
uhlím

S Ag – Silvercel,
Silvercel, Aquacel Ag,
Ag,Mepelix Ag,
Ag,
- Carboflex,
Carboflex, Vliwactiv,
Vliwactiv, Actisorb plus,...
70
Atrauman Ag,
Ag, Biatain Ag,
Ag, Askina Calgitrol Ag,...
Ag,...
3

 
 
 


Alginá
Algináty – polymery mo
moských as, obsahují
obsahují
vlá
vlákna alginá
alginátu Ca
- Sorbalgon,
Sorbalgon, Melgisorb,
Melgisorb, Aquacel,
Aquacel, Kaltostat,...
Kaltostat,...

 
 
 


Hydrogely – obsahují
obsahují vodu a NaCl
- NuNu-gel, Norgel,
Norgel, Hypergel,
Hypergel, Intra site,
site, Flamigel...
Flamigel...

 
 
 


Neadherentní
Neadherentní kompresní
kompresní – vysoce savé
savé,
sekundá
sekundární
rní kryti
- Release,
Release, Surgipad,
Surgipad, Zetuvid,
Zetuvid, Mesorb,...
Mesorb,...
71
4

 
 
 


Hydrokoloidy – dv
dv vrstvy: p
pírodní
rodní a syntetické
syntetické
polymery
- Granuflex,
Granuflex, Hydrocoll,
Hydrocoll, Comfeel,...
Comfeel,...

 
 
 


Polyurethany a polyurethanové
polyurethanové pny
- Tielle,
Tielle, Mepilex,
Mepilex, Allevin,
Allevin, Tenderwed,
Tenderwed, Biatain,
Biatain,
PermaFoam...
PermaFoam...

 
 
 


72
Filmy – adherentní
adherentní celoploš
celoplošn
- Bioclusiv,
Bioclusiv, Mefilm,
Mefilm, Tegaderm,
Tegaderm, Hydrofilm,...
Hydrofilm,...
5









Nekrotická
Nekrotická – hydrogely
Povleklá
Povleklá secernují
secernující – hydrogely,
hydrogely, alginá
algináty,
ty,
aktivní
aktivní uhlí
uhlí, Ag
Infikované
Infikované – antiseptické
antiseptické, Ag
Zapá
Zapáchají
chající - alginá
algináty,
ty, aktivní
aktivní uhlí
uhlí
Granulují
Granulující, mí
mírná
rná sekrece – hydrokoloidy,
hydrokoloidy, PU
a PU p
pny
Epitelizují
Epitelizující, Secernují
Secernující – neadherentní
neadherentní
kontaktní
kontaktní
Epitelizují
Epitelizující suchá
suchá - filmy


 
73
6
   

 


 
 


Pacient 57 let
 V rá
rán:
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pyogenes
  

v rá
rán: MRSA
  
• Pacient 60 let
 v rá
rán:
Staphylococcus aureus
Enterococcus faecalis
74
7
Násilí NA PRACOVIŠTI ve zdravotnictví
a V sociálních službách
Autorka: Mgr. Ludmila Špičková
Násilí na pracovišti ve zdravotnictví
a v sociálních službách:
definice, píiny, prevence
Mgr. Ludmila Špiková
FN Motol, privátní terapeutické poradenství
Co je to násilí (definice)?
Násilí je takové jednání, které druhému
psobí bolest nebo jej poškodí.
• Existují dva základní typy násilí: fyzické a
psychické/psychologické.
• Podle místa, kde k násilí dochází oznaujeme
násilí jako domácí násilí (na ženách, týrání a
zneužívání dtí) a násilí na pracovišti.
Dsledky pro ob
Psychické – deprese, poruchy koncentrace,
úzkosti, až po stav s myšlenkami na
sebevraždu
Psychosomatické – bolesti hlavy, zad, onem.
zažívacího traktu, hypertenze, dušnosti
Katastrofální dsledky na soukromý život
75
Fáze mobbingového procesu
• Konflikty – spor, který se neurovná, otráví
celkovou atmosféru
• Psychický teror – ter útok, útoky jsou
astjší, psychický stav obti se zhoršuje
• Pípad se stává oficiálním – hádky, snížení
pracovní aktivity, absence, neustálý stres
• Vylouení – zbavit se obti, event.zniit
Zpsob šikanování
Útok na osobnost obti – na soukromý
život, na její vlastnosti
Znevažování výkon – znevažování
schopností druhého
Izolace – zatlaování do ústraní
Jak se mobbingu bránit?
• Je nadje na dohodu po dobrém?
• Lhta
• Závr
76
Šance na urovnání
ešení konflikt
Jak mobbingu pedejít
• ešení vzniklých konflikt
• antimobbingová opatení – školení
s tématem mobbing, mluvit o mobbingu
• Jmenovat osobu, která se bude
mobbingem zabývat
Sexuální obtžování
Jakékoliv nežádoucí, neoptované a
nevítané chování sexuální povahy,
které uráží píslušnou osobu a psobí
to, že je podšena, ponížena nebo
uvádna do rozpak.
(Irská organizace sester)
77
Flirt
• Nezávazná konverzace
• Vzájemná komunikace
S milostným nebo erotickým podtextem
Neíkají ani nedlají nic, co by bylo nevhodné,
nebo nepístojné
Conter fleurette
Flirtování
•
•
•
•
•
•
•
78
Stylizovaná gesta
Jazyk
e tla
Pózy
Dvrné dotyky
Úsmv
Vzkazy
Pro takový zájem?
WHO
Násilí pedstavuje celosvtov významný problém
ohrožující zdraví
ILO
(International Labour organization - Mezinárodní organizace práce)
Násilí na pracovišti representuje jedno z nejvtších pracovních rizik
ICN
(International Nurcing Organization - Mezinárodní organizace sester)
Násilí na pracovišti ohrožuje poskytování kvalitních zdravotnických
služeb pacientm. Násilí páchají také zdravotníci na pacientech.
Koho se týká ešení…
• Zdravotnického personálu
• Odborných spolenosti
• Odborových organizací
• Managementu
• Profesních organizací
ím za násilí v prácí platíme?
Jaké má dopady na zamstnance
i organizaci ?
79
Zamstnanci
• Zvýšené riziko nežádoucích událostí
• Frustrace, demoralizace, stres
• Zhoršení zdraví až disabilita (trvalé
poškození)
• Bolest, distres, smrt
• Stigmatizace a diskriminace
• Neefektivnost jednotlivce i celé
organizace
Organizace
PÍMÉ NÁKLADY
• odškodnní obtí násilí
• nemocnost
NEPÍMÉ NÁKLADY
• snížení pracovní
morálky
• právní odpovdnost
• snížení motivace
• fluktuace a absenterství
• úpadek vztah
• snížení efektivity
• snížení výkonnosti
• snížení produktivity
Práva a povinnosti ve vztahu k násilí na
pracovišti
80
Zamstnavatelé
• Zabývat se násilím na pracovišti
• Rutinn hodnotit výskyt násilí
• Zavést strategie k omezení násilí a
píslušné akní plány
• Konzultovat s pracovníky a jejich
reprezentanty
• Zavést nezbytná opatení
• Poskytovat adekvátní informace,
vzdlávání a pomoc tm, co násilí zažili
• Zavést adekvátní systém hlášení
• Vytváet klima odmítání násilí
Zamstnanci
• Úastnit se vzdlávacích akcí
• Hlásit všechny incidenty, i ty malé
• Pispívat a podporovat uvdomní si rizika
násilí
• Podporovat kolegyn/kolegy, kteí násilí
zažili
• Vyhledávat nápravu a rady
Prevence násilí na pracovišti:
• Primární prevence
cílem je pedejít násilí ped tím, než se
objeví: smuje do organizaních záležitostí
• Sekundární prevence
zamena na bezprostední reakci na násilí,
jako je neodkladná pomoc a lékaská pomoc,
pokud je potebná
• Terciární prevence
zamena na dlouhodobou péi jako je
rehabilitace a reintegrace; pokus zmírnit
trauma anebo zmírnit dlouhodobé následky
na zdraví
81
Potencionální pachatel
• Má v anamnéze násilné
chování (hádky, výhružky,
rvaky)
• Problematické dtství
• Alkohol a/nebo drogy
• Duševní onemocnní –
schizofrenie, bludy, organické
duševní poruchy, mentální
retardace
Potencionální pachatel
• Hostilní postoje – nepátelství k potenciální
obti, obavy z jejího jednání
• Pecitlivlost na nkoho i nco
• Mladší muž
Jak vypadá napadení
• 1) Spouštcí fáze – aktér je vyladn k agresi
pítomny spouštcí
faktory
• 2) Eskalace násilných projev – interakce
mezi agresorem a potenciální obtí
82
Jak vypadá napadení
• 3) Krize – sted s pacientem, následky
fyzické, materiální a neopomenutelné
psychické
• 4) Uklidnní – dochází k biologickému vybití
agrese a tím i k uvolnní
• 5) Postkrizová deprese – krátkodobé
dlouhodobé
Uklidující vlivy
• My nepotebujeme dominovat
• Pomalé tempo ei
• Všímáme si verbálních a neverbálních
signál
• Zklidnní situace pomže, podaí-li se nám
klienta posadit
• Ponechat otevenou ústupovou cestu
Uklidující vlivy
• Odvrátit pozornost jinam. Ve fázi, kdy cítíme
naptí je lepší odložit naléhavé téma.
• Žádejte o pomoc
• Situace je rizikovjší, pokud je agresor
ozbrojen (ímkoliv)
• Prchejte
83
Potencionální ob
• len/ka vulnerabilní skupiny
• Nezkušený zamstnanec
• Mladá žena
• Již byl/a obtí násilí
• Má urité postoje/vzhled
- (provokuje?)
Individuální intervence
PED INCIDENTEM
• Výbr a testování žadatel
kvalifikace, psychologické postoje
• Vzdlávání profesní vzdlávání,
speciální výcvik, týkající se násilí
• Asistence identifikace rizikových míst
a oblastí
• Konzultace zmna vnímání násilí,
sdílení s ostatními
• Podpora osobní pohody
fyzické cviení, relaxace, volnoasové
aktivity
Kampa proti násilí
nikdy nekoní!
84
poznámky
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
POMÁHÁME LIDEM
•
MISIJNÍ PROGRAM
křesťanská duchovní péče a pastorační služba
šíření Bible a křesťanské literatury
•
PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
předškolní kluby
volnočasové aktivity dětí
•
PROGRAM PRO RODINY
podpora otevřené rodiny
mateřské centrum
•
INTEGRAČNÍ PROGRAM
Práce s lidmi bez domova
terénní programy
nízkoprahová denní centra
noclehárny a azylové domy
Práce ve vyloučených lokalitách
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy a poradenství
•
PROGRAM PRO LIDI S HANDICAPEM
domovy pro trvalý pobyt
denní a týdenní stacionáře
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
•
PROGRAM PRO SENIORY
pečovatelská služba a domácí péče
domy pokojného stáří
denní stacionáře
zdravotní péče
•
PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
celoživotní profesní vzdělávání zaměstnanců
•
POMÁHEJTE S NÁMI
•
NADĚJE o.s.
K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
www.nadeje.cz
Vydáno za finanční podpory Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci
ISBN 978-80-86451-20-6

Podobné dokumenty

Burn-out syndrom

Burn-out syndrom zneuznání až pohrdání vůči tomu, co ho obklopuje . Lidé kolem se mu jeví otravní, zbytečně mluví atd.začne být na ně alergický. Má iluzorní představy, jak jinde a s jinými by mu šel život a duchovn...

Více

Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula

Biofarmaceutické aspekty formování léků Doc.RNDr. Milan Řehula rozpouštění velmi rychle, a to už běhen hodiny, dvou. Naopak, když použijeme v suspenzi částice o velikosti 800 mikrometrů, tak vidíme, že to rozpouštění je pomalé a můžeme to dokonce použít i jako...

Více

Nové Adalbertinum, 2. – 3. 10. 2009

Nové Adalbertinum, 2. – 3. 10. 2009 J. Marušiak, Z. Rambousek, A. Škarýd /Liberec/: Radiofrekvenční ablace VSM a VSP jako součást terapie chronické žilní insuficience L. Hnátek, J. Duben, J. Gatek /Zlín/: Radiofrequency induced therm...

Více

Sestava 1 - XLI. Flebologické dny s mezinárodní účastí

Sestava 1 - XLI. Flebologické dny s mezinárodní účastí 5. patro - budova A Vídeňská 1958/9 140 21 Praha 4 Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání a ohodnocena kreditními body/certifikáty pro lékaře a sestry. Každý účastník obdrží osv...

Více

přednáška ke stažení online - studium ARIP NCO

přednáška ke stažení online - studium ARIP NCO (i ty propracované nebo drahé)  Kvalita ošetřování (což bývá důležitý faktor při rozšíření dekubitů)

Více