Zápis ze schůze Rady obce konané dne 12.11.2014

Komentáře

Transkript

Zápis ze schůze Rady obce konané dne 12.11.2014
Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
Zápis
ze schůze Rady obce
konané dne 12.11.2014 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Příšovicích.
Přítomni: Ing. František Drbohlav, Ivana Laššová, Jaroslav Macášek, Zdeněk Košek,
Milena Prokorátová
1) Program:
- Postup výběrového řízení na místo úředníka/úřednice obecního úřadu na pozici účetní,
žádost o koupi pozemku, vyjádření a souhlasné stanovisko k p.p.č.
411/8_kNN_Horník, žádost PVK Projekt, žádost o vyjádření Valbek s.r.o., připojení
se do regionálního knihovního systému Clavius REKS, informace o zdražení vývozu
komunálního odpadu, otevírání kolumbária, oprava komínu na Bičíkově statku,
Autobusová doprava do divadla, výroční zpráva MŠ, smlouva o věcném břemeni,
dotace z Programu prevence kriminality, smlouva o účelové dotaci pro SDH Příšovice,
výběrové řízení ordinace praktického lékaře, žádost Czech Steel Industry o prodej
obecních pozemků, prohlášení členů OVK, žádosti občanů.
Usnesení UR č. 264/2014 – Rada schvaluje program jednání
(Hlasování 5/0/0)
2) Postup výběrového řízení na místo úředníka/úřednice obecního úřadu na pozici účetní
Usnesení UR č. 265/2014 Rada schvaluje následující postup:
Dne 19.11.2014 v 15.00 hodin se sejde výběrová komise na obecním úřadě a posoudí, zda
uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávních celků a o změně některých zákonů. Výběrová komise pořídí o
posouzení uchazečů písemnou zprávu. Vybraní uchazeči budou následně telefonicky pozváni
k ústnímu pohovoru, který se uskuteční dne 24.11.2014 od 15.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Příšovice. Uchazečům bude výsledek výběrového řízení sdělen telefonicky
do 2 dnů.
(Hlasování 5/0/0)
3) Žádost pana Josefa Bukvice, bytem Příšovice 147 o koupi části pozemku p.p.č. 965/18
v k.ú. Příšovice, který je v majetku Obce Příšovice.
Usnesení UR č. 266/2014 Rada souhlasí a doporučuje předložit žádost na nejbližším zasedání
Zastupitelstva obce. Rada pověřuje starostu vyvěšením záměru o prodeji obecního pozemku
dle § zákona č. 128/2000 Sb., o Obcích ve znění pozdějších předpisů.
(Hlasování 5/0/0)
4) Žádost Energetické montážní společnosti Liberec, s.r.o., se sídlem v Liberci,
Budyšínská 1294, 460 01 Liberec o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
Zápis z jednání Rady obce ze dne 12.11.2014
Stránka 1 z 4
Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
věcného břemene – služebnost a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013097
Lbc, Příšovice p.p.č. 411/8_kNN_Horník.
Usnesení UR č. 267/2014 Rada doporučuje smlouvu předložit a projednat na nejbližším
veřejném zasedání Zastupitelstva obce.
(Hlasování 5/0/0)
5) Žádost o souhlas s odstupovou vzdáleností vodního zdroje od možných zdrojů
znečištění dle § 24 a) vyhl. č. 269/2009 o obecných požadavcích na využívání území.
Usnesení UR č. 268/2014 Rada trvá na dodržení zákonných parametrů umístění objektu.
(Hlasování 5/0/0)
6) Žádost o vyjádření k existenci sítí pro akci: I/35 SVÁROV – R10 Svijany
bezpečnostní prvky
Usnesení UR č. 269/2014 Obec Příšovice nemá ve vlastnictví, okolo rychlostí silnice R10,
žádné pozemky.
(Hlasování 5/0/0)
7) Nabídka KVKLI o zařazení do regionálního knihovního systému Clavius REKS.
Usnesení UR č. 270/2014 Rada souhlasí se zařazením do systému Clavius REKS. Rada
doporučuje smlouvu předložit a schválit na veřejném zasedání Zastupitelstva obce.
(Hlasování 5/0/0)
8) Informace SKS s.r.o. o zdražení odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu
pro území obce Příšovic platný od 1.1.2015.
Usnesení UR č. 271/2014 Rada bera na vědomí informaci společnosti SKS s.r.o. o zdražení
odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro území obce Příšovic platný od
1.1.2015.
(Hlasování 5/0/0)
9) Informace starosty – pana Ing. Františka Drbohlava o problému s uzamykáním
kolumbária na místním hřbitově.
Usnesení UR č. 272/2014 Rada pověřuje Ivanu Laššovou projednat otevírání a zavírání
kolumbária s vytipovanými občany. Dočasně je tímto úkolem pověřen zaměstnanec obce p.
Petr Bernat.
(Hlasování 5/0/0)
10) Žádost paní Vítkové Evy, bytem Příšovice 11 o souhlas s vyvložkováním komínu na
Bičíkově statku.
Usnesení UR č. 273/2014 Rada povoluje vyvložkování komínu na Bičíkově statku, které
zabezpečí pí. Vítková na své náklady.
(Hlasování 5/0/0)
11) Nabídka autobusové dopravy do divadla RB Praha.
Zápis z jednání Rady obce ze dne 12.11.2014
Stránka 2 z 4
Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
Usnesení UR č. 274/2014 Rada souhlasí s nabídkou autobusové dopravy na zájezd do divadla
v částce Kč 8.107,--.
(Hlasování 5/0/0)
12) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2013/2014I
Usnesení UR č. 275/2014 Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti mateřské školy.
(Hlasování 5/0/0)
Informace – Turnov zprovozní kompostárnu – jaro – léto 2015
Informace – Požadavek na zajištění sociálního pracovníka v DPS – formou např. dohoda o
provedení práce – starosta Ing. František Drbohlav prověří možnosti.
13) Žádost o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení UR č. 276/2014 Rada doporučuje smlouvu předložit a projednat na nejbližším
veřejném zasedání Zastupitelstva obce.
(Hlasování 5/0/0)
Informace - Starosta pověří J. Flanderkovou prověřením možností využití dotace z Programu
prevence kriminality (besedy, kamery,....)
14) Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných
hasičů obce pro rok 2014.
Usnesení UR č. 277/2014 2014 Rada doporučuje smlouvu předložit a projednat na nejbližším
veřejném zasedání Zastupitelstva obce.
(Hlasování 5/0/0)
15) Žádost MUDr. Kouckého o změnu stávající smlouvy.
Usneseni UR č. 278/2014 Rada obce pověřuje M. Špringerovou k provedení kroků
k výběrovému řízení na pronájem ordinace praktického lékaře.
(Hlasování 5/0/0)
16) Žádost společnosti Czech Steel Industry o odkoupení obecních pozemků
Usnesení UR č. 279/2014 Rada pověřuje starostu podrobně prověřit situaci. O případném
prodeji rozhodne Zastupitelstvo.
(Hlasování 5/0/0)
17) Žádost předsedkyně volební komise paní Zuzany Drbohlavové o zveřejnění veřejného
prohlášení členů okrskové volební komise v Příšovicích.
Usnesení UR č. 280/2014 Rada souhlasí se zveřejněním prohlášení členů OVK a Usnesení
Krajského soudu v Ústní nad Labem – pobočka v Liberci na úřední a elektronické úřední
desce Obecního úřadu Příšovice.
(Hlasování 5/0/0)
Zápis z jednání Rady obce ze dne 12.11.2014
Stránka 3 z 4
Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
18) Žádost paní Daňkové o úpravu obecní zeleně a o umístění košů na psí exkrementy
Usnesení UR č. 281/2014 Rada provede kontrolu zeleně na místě a rozhodne, jakým
způsobem bude úprava provedena. Rada vypracuje plán rozmístění košů na psí exkrementy a
vytipuje vhodné koše. Realizace se uskuteční v r. 2015.
(Hlasování 5/0/0)
Informace - Námět na obnovu kempu Jizera, Jacht klubu, vybudování koupaliště, lesoparku
a písečné pláže u Písečáku – o tomto bude diskutováno v rámci rozvoje obce a bude
provedena prohlídka konkrétních částí.
Informace - Rada pověřuje paní Laššovou a paní Prokorátovou na veřejné členské schůzi
Mikroregionu Jizera, který se uskuteční dne 20. listopadu 2014 od 17.00 hodin ve Svijanech.
Informace - Rada pověřuje starostu obce p. Ing. Františka Drbohlava urgentním řešením
nedokončených akcí:
- územní plán
- revitalizace Příšovky
Zapsáno v 19.00 hodin
Datum vyhotovení zápisu: 20.11.2014
Podpis: radní Ivana Laššová
Podpis: starosta Ing. František Drbohlav
Zápis z jednání Rady obce ze dne 12.11.2014
Stránka 4 z 4

Podobné dokumenty