PRINCESS 162249,162250,162251- kamenný raclette set+gril

Komentáře

Transkript

PRINCESS 162249,162250,162251- kamenný raclette set+gril
PRINCESS 162249,162250,162251- kamenný raclette set+gril - NÁVOD K
OBSLUZE
Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete
později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které je
přístroj určen. Zapojte ho pouze do uzemněné zásuvky. Přístroj je ideální pro pečení
a opékání bez tuku a k pohodlnému grilování na kamenné desce přímo na stole.
Popis přístroje- dle obr. A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Přepínač ON-zapnuto/OFF-vypnuto
Světelná kontrolka provozu - ON/OFF
Grilovací plotna
Pečicí kámen
Spodní plotna
Pánvička
Špachtle
Bezpečnostní rady a upozornění:
- Při použití spotřebičů napájených elektrickým proudem je nutno dodržovat
základní bezpečnostní opatření, vedoucí ke snížení rizika požáru, rány
elektrickým proudem, nebo jiného zranění či poškození.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, bazénů, sprch nebo jiných velkých nádob,
naplněných vodou.
- Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro případnou další
potřebu.
- Přístroj lze používat pouze v souladu s tímto návodem k obsluze, za jiné použití
výrobce neručí.
- přístroj musí být umístěn a provozován mimo dosah dětí a jakkoli – mentálně,
fyzicky, smyslově, motoricky, nebo nedostatkem zkušeností, nezpůsobilých osob.
- Nepoužívejte externí časovače nebo dálková ovládání.
- Přístroj je určen pro vnitřní použití.
- Při provozu a krátce po něm je přístroj velmi horký, buďte opatrní, a nedotýkejte
se horkých částí.
1
-
-
-
-
-
Chraňte přístroj před vlhkostí a vodou.
Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama, nepoužívejte přístroj, jste-li bosí.
Přívodní kabel musí být veden tak, aby nemohlo dojít žádným způsobem –
mechanicky, vodou či vlhkostí, horkými ploténkami, k jeho poškození, a aby o něj
nemohl nikdo klopýtnout. Dbejte, aby se nedotýkal přístroje a nemohlo dojít k jeho
propálení při provozu grilu.
Přístroj odpojujte ze sítě výhradně tažením za zástrčku, nikoliv za kabel.
Pravidelně kontrolujte stav přívodního kabelu, není-li poškozen. Dojde –li k jeho
poškození, přístroj okamžitě odpojte ze sítě – nedotýkejte se je, dále přístroj
nepoužívejte a odneste jej do autorizovaného servisu.
Přístroj odpojte ze sítě ihned po použití.
Dbejte, aby k přístroji neměli přístup děti či osoby, kterým nejsou známy tyto
instrukce.
Během grilování buďte opatrní i na domácí zvířata – gril je při provozu velmi
horký.
Přístroj skladujte na suchém, chladném místě, kam nemají přístup děti a
nezpůsobilé osoby.
Před použitím pravidelně přístroj kontrolujte, není-li jakkoli poškozen. Nikdy se
přístroj nepokoušejte opravovat sami, odneste jej do autorizovaného servisu.
Jeví-li přístroj známky jakýchkoliv závad, nepoužívejte jej, odneste jej do servisu.
před prvním použitím sejměte obalový materiál a odstraňte z přístroje případné
nálepky.
před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí
uvedenému na štítku přístroje. Přístroj zapojte pouze do uzemněné zásuvky.
Pokud je nutné použití prodlužovacího kabelu, použijte kabel s vhodným
průměrem – minimálně 3x1 mm2.
Pro dodatečnou ochranu je možno instalovat samostatný jistič - ne vyšší než
30mA.
Dbejte, aby přívodní nebo prodlužovací kabel nepřišly do styku s vodou či
vlhkostí.
Přívodní či prodlužovací kabel vždy zcela odviňte.
Používejte pouze originální příslušenství, nikdy neměňte zástrčku.
Přístroj umístěte na rovnou stabilní podložku, která je zároveň tepelně stálá a
lehce omyvatelná.
Nedávejte přístroj na sporák či ploténky.
Dbejte, aby měl přístroj okolo sebe dostatek volného místa, aby pára mohla volně
unikat, a zajistěte odpovídající větrání.
Přístroj nesmí stát na okraji stolu nebo pracovní desky, aby nemohlo dojít k jeho
pádu.
Přístroj umístěte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů , i záclon,
papíru, stejně tak i horkých plotének.
Neponořujte přístroj do vody či jiné kapaliny, ani jej nedávejte pod tekoucí vodu.
Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření k pádu přístroje do vody, nebo k jeho
namočení, nedotýkejte se jej. Odpojte jej ze sítě, nepoužívejte jej, a odneste jej
do autorizovaného servisu.
Přístroj nezakrývejte.
Nepoužívejte do přístroje dřevěné uhlí ani podobné materiály.
Nikdy na jakoukoliv část přístroje – kámen, gril, pánvičky – nepoužívejte ostré
vidličky apod. , pracujte výhradně s dřevěnými nebo plastikovými kuchyňskými
nástroji. Jinak by došlo k poškození povrchu přístroje, na takto způsobené škody
se nevztahuje záruka.
Při provozu může z potravin vycházet horká pára, nebo vystříknout olej. Buďte
opatrní při manipulaci s grilem, kamenem či pánvičkami.
Nikdy nestříkejte na horký gril, kámen či pánvičky studenou vodu. Došlo by tak
k jejich poškození, které nespadá do záruky.
2
-
Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
Grilovací deska, kámen i grilovací pánvičky jsou při provozu a krátce po něm
velmi horké – buďte opatrní.
- Přístroje se dotýkejte pouze suchýma rukama.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti klecí s ptáky, zejména s exotickými. Přístroj má
nepřipékavou úpravu na bázi PTFE. Při nahřátí z něj mohou vycházet výpary,
které jsou naprosto neškodné pro člověka, ale mohou poškodit velmi senzitivní
nervový systém ptáků.
- Před prvním použitím odstraňte z přístroje veškeré případné obalové materiály a
nálepky a očistěte přístroj dle odstavce Čistění a údržba níže, stejně tak veškeré
příslušenství.
- Při prvním použití může z přístroje vycházet trocha kouře, nebo je cítit . Je to
normální jev, který po chvíli zmizí.
- Při jakékoli jiné manipulaci, než je příprava potravin na přístroji v souladu s tímto
návodem k obsluze, jej vypněte vypínačem a odpojte ze sítě.
- Nikdy přístrojem nehýbejte, ani jej nepřenášejte, při provozu či krátce po něm- jeli stále horký – nebezpečí popálení.
- Pánvičky berte pouze za rukojeti.
- před čistěním nebo při poruše vytáhněte nejdříve zástrčku ze zásuvky.
přístroj není určen pro nepřetržité používání, např. ve veřejném stravování,
jedná se o přístroj pro domácnost, čemuž
odpovídá jeho cena a konstrukce.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkých místnostech.
- Před uložením přístroj musí být přístroj zcela chladný.
Montáž:
Před sestavením přístroj vždy odpojte ze sítě!
162249 – dle obr. B1originál návodu
Výrobek má grilovací plotnu s kvalitní nepřipékavou úpravou na bázi teflonu. Přístroj
postavte na rovnou, tepelně stálou podložku. Grilovací plotnu 3 nasaďte na kolíky 8.
Dbejte, aby kolíky správně zapadly do otvorů na grilovací plotně 3. Grilovací plotnu
zajistíte na svém místě posunutím vlevo či vpravo, tak daleko, jak to bude možné.
162250 – dle obr. B2 originál návodu
Výrobek má grilovací plotnu s kvalitní nepřipékavou úpravou na bázi teflonu, a
současně pečicí kámen. Přístroj postavte na rovnou, tepelně stálou, podložku.
Držák 10 nasaďte na tělo přístroje. Dbejte, aby nožičky 11 byly správně nasunuty do
kolíků s otvory 8. Z jedné strany položte na držák grilovací plotnu 3, z druhé strany
grilovací kámen 4.
162251 – dle obr. B3
3
Výrobek má grilovací plochu z pečicího kamene. Přístroj postavte na rovnou,
tepelně stálou, podložku. Držák 10 nasaďte na tělo přístroje. Dbejte, aby nožičky 11
byly správně nasunuty do kolíků s otvory 8. Na držák 10 položte pečicí kámen 4.
Provoz:
- Zapnutí a vypnutí – dle obr. A. K zapnutí přístroje jej přepněte přepínačem 1 po
směru hodinových ručiček do polohy ON. Světelná kontrolka 2 se rozsvítí.
- K vypnutí přístroje otočte přepínačem 1 do polohy OFF, zcela proti směru
hodinových ručiček. Světelná kontrolka 2 zhasne.
-
-
-
Připravte si ingredience.
Grilovací plotny nebo pečicí kámen otřete navlhčeným (málo) hadříkem. Kámen
se nesmí namáček, nasákl by vodou, pečení by bylo obtížné, nebo by došlo
k jeho prasknutí.
Přístroj umístěte na rovnou, stabilním podložku.
Upozornění pro 2250 a 2251: kamennou desku otočte leštěnou stranou nahoru,
musí být usazena pevně na základně přístroje a namastěte ji kvalitním olejemnapř. olivovým. Nechte olej vsáknout a přebytečný odstraňte.
Grilovací plotnu zlehka namastěte kvalitním olejem.
Zapojte přístroj do sítě a zapněte jej, nechte jej na cca 20 minut předehřát. U
pečicího kamene je nutno vyčkat cca 30 minut.
Při míchání v racletových pánvičkách používejte dřevěné nebo plastové nástroje.
Ne kovové. Poškodili byste nepřipékavý povrch.
Přístroj je během provozu velmi horký, po použití jej nechte zcela vychladnout.
Stejně tak buďte opatrní při manipulaci s horkými pánvičkami.
Po provozu přístroj ihned odpojte ze sítě, nechte jej zcela vychladnout, a očistěte
podle odstavce Čistění a údržba.
Tipy pro použití:
- Předtím, než dáte na kámen potravinu, kterou chcete grilovat, jej posolte.
- Potraviny vložte na kámen nebo gril, až když je zahřátý na požadovanou teplotu.
- Gril při práci neopouštějte a potraviny pravidelně obracejte dřevěnou
obracečkou. Maso bude lepší, když jej nebudete propichovat. Udrží si lépe šťávu
a chuť.
- Přírodní kámen udržuje teplo, proto můžete přístroj vypnout 10 min. před koncem
grilování.
- Malé kousky masa, ryb apod. jsou hotové rychleji a budou lépe propečené než
velké kusy.
- Kámen trochu změní barvu a ztmavne. Nemá to vliv na fungování přístroje.
- Zbytky potravin byste měli odstraňovat z grilu pomocí dřevěné obracečky už
během grilování.
- Maso či rybu otáčejte pouze jednou, předejdete tak jejich vysušení.
- Na horký kámen nebo gril NIKDY nedávejte chladné maso, např. z chladničky,
může dojít k prasknutí kamenné desky, nebo k poškození nepřipékaného povrchu
desky grilovací.
- NIKDY nepoužívejte žádnou část přístroje k rozmrazování potravin.
Raclette: racletovými pánvičkami připravíte malé pochoutky přímo na stole. Nechte
pracovat fantazii nebo zkuste naše recepty. Můžete opékat vejce, malé koláčky,
4
zeleninu, proužky papriky a žampionů, rajčata, cukety, kukuřici.Předkládáme vám
několik receptů. Racletování je pochoutka z tradiční alpské kuchyně. Potřebujete k
tomu pánev. Ne maso, ale roztavený sýr zde hraje hlavní roli.
Při veškerém použití musí být kámen a grilovací deska umístěny na základně
přístroje. Bez kamene se v pánvičkách nic neupeče, protože po stranách uniká příliš
mnoho tepla. Nestavte prázdné pánvičky na nebo pod horký kámen nebo gril.
Naplněné pánvičky postavte na nerezový plech pod kámen či gril k tomu určený.
Pánvičky můžete postavit i na kámen např. abyste udrželi obsah teplý. Zde ale
nemůžete pro nedostatek tepla obsah upéct.
V pánvičkách můžete grilovat i maso a ryby, ale musí být nakrájené na tenké kousky.
Potraviny opečené na kameni můžete nakonec zapéci se sýrem-gratinovat:
Postupujte následovně:
Opečenou nebo ogrilovanou potravinu vložte do pánvičky a zakryjte ji plátkem sýra.
Postavte pánvičku na nejnižší plech. Až se sýr roztaví, pánvičku sejměte.
Upozornění pro kamennou desku:
Kámen je přírodní materiál. Při použití mohou na kameni vzniknout malé rýhy, či se
můžou během provozu uštípnout drobné kousky. Je to naprosto normální a nemá to
vliv na záruku.Při údržbě přístroje dodržujte tato pravidla. Aby zůstal kámen v
dokonalém stavu, musíte udržovat přístroj úplně suchý. (v zimě jej trochu
zahřejte).Když je přesto kámen na vlhkém místě, nechte ho oschnout a "vypotit" než
přístroj zapnete. Jestliže byl kámen déle na vlhkém místě, nechte jej 2 dny v
pokojové teplotě. Při novém nasazení kamene na místo byste měli vyloučit
otřesy.Také se vyvarujte velkých teplotních rozdílů- nikdy needávejte na teplý kámen
výrazně studené (např. naložené maso z chladničky) nebo zmrazené přísady.
Potraviny by měly být v pokojové teplotě – mohlo by dojít k prasknutí kamenné
desky. Nestříkejte na horký kámen studenou vodu, mohl by prasknout a
nepřenášejte jej, je-li horký .Nebezpečí popálení nebo zlomení kamene.Nedávejte na
kámen těžké předměty, jen potraviny. Při použití nakládaného masa musíte počítat s
tím, že kámen koření nasákne. Tím se zabarví a při dalším grilování může tuto chuť
nasát maso.
Čistění a údržba:
Nikdy přístroj nepřenášejte, je-li v provozu, či ještě nestačil vychladnout, ani jím
nehýbejte.
K čistění přístroje nikdy nepoužívejte brusné ani jinak agresivní čisticí prostředky.
Před čistěním přístroje se vždy ujistěte, že je odpojen od sítě.
Nikdy neponořujte přístroj do vody či jiné kapaliny ani jej nedávejte pod tekoucí vodu.
Dbejte, aby části přístroje napájené el. proudem nezvlhly a nebyly namočeny vodou
při mytí.
Žádné součásti přístroje NELZE mýt v myčce nádobí.
Z vnější části otřete přístroj navlhčeným hadříkem.
Kamennou desku otřete zlehka navlhčeným hadříkem, před dalším použitím musí být
ale zcela suchý. 0
Přístroj čistěte po každém použití. Nenechte zbytky jídla připéci. Nelijte na horký
kámen studenou vodu. Došlo by k poškození přístroje a mohla by vás postříkat
vařící voda. Kámen a gril očistěte papírovou utěrkou. Eventuelní připečené zbytky
potravin můžete odstranit tak, že je potřete kuchyňským olejem.
5
Nepoužívejte brusné ani jinak agresivní čisticí prostředky, poškodilo by to přírodní
vlastnosti kamene.
Nepoškrábejte ho ostrými předměty. Neponořujte jej do vody ani jej nedávejte pod
tekoucí vodu, nelze jej mýt ani v myčce nádobí. .
Po grilování ryb, doporučujeme kámen potřít octem nebo citronovou šťávou,
odstraní se tak případná pachuť pro příští grilování.
Těžko odstranitelné připečené zbytky potravin potřete olejem a nechte jej vsáknout
cca 5-10 minut, poté bude čistění snazší.
Raclette pánvičky: omyjte horkou vodou se saponátem , opláchněte čistou vodou a
dobře osušte.
Péče o držák a nerezplech:plech otřete kuchyňským papírem a vlhkou houbou se
saponátem. Dejte pozor na zbytky saponátu. Přístroj dobře osušte.
Tepelné tělísko a el. část:nikdy přístroj neponořujte do vody ani jiné kapaliny, ani jej
nedávejte pod tekoucí vodu. Údržbu provádějte navlhčeným hadříkem a dobře
osušte.
Před uložením přístroje se ujistěte, že stačil zcela vyschnout.
Recepty pro kamenný gril:
Grilovaný steak:posypte kámen solí. 30 min. předehřejte. Maso nakrájejte na tenké
proužky (1/2 cm) a položte na kámen. Jestliže se maso připéká, použijte dřevěnou
obracečku. Nechte krátce opéci po druhé straně. Okořeňte pepřem, solí a pár
kapkami citrónové šťávy.
Provensálský steak:Místo soli nasypte na kámen provensálské bylinky. Dále
postupujte stejně jako u steaku. Maso má výbornou chuť a bylinky krásně voní.
Kousky masa:vyberte si hovězí, vepřové, kuřecí nebo kachní prsa.
případně zvěřinu. Nakrájejte maso na 2 cm kostky nebo ještě lépe na 1/2 cm silné
proužky. Čas grilování
od 30 sec. do 1 min. U kuřecího a zvěřiny několik min.
Uzenina:uzeninu musíte naříznout, aby nedocházelo ke stříkání tuku. Pravidelně
pomocí dřevěné obracečky obracejte a grilujte 10-15 min.
Ryby:podle velikosti a druhu ryby např. losos, tuňák se musí ryba péci déle nebo
méně. Ryba pustí hodně šťávy.Je tedy normální, že se při grilování ryb z grilu trochu
kouří.
Zelenina:pokrájejte cibuli, tvrdá rajčata, cuketu na kolečka. Přidejte k tomu žlutou,
zelenou a červenou papriku, případně pár zrnek kukuřice nebo fenykl. zelenina se
dělá na okraji kamene. Tam nesypte sůl.
Moučník s čerstvým ovocem:můžete připravit i výborný moučník. Teplé ovoce má
senzační chuť.
Použijte jablka, hrušky, meruňky, mango, ananas, banány a přidejte dílky
mandarinek a pomerančů. Kousky ovoce na kameni zkaramelizují a můžete je
zkombinovat např. se zmrzlinou.
Savojské raclette:
Použijte sýr na raclette (200 - 250 g na osobu) a nakrájejte ho na cca 5 mm silné
plátky. Odstraňte okraje.Vezměte 2 - 3 brambory uvařené ve slupce na osobu.
Brambory dejte do misky a na kameni udržujte teplé. Plátek sýra vložte do pánvičky
a pod kamenem nechte rozpustit. Sýr nalijte na brambory. Okořeňte pepřem, solí,
příp. muškátovým oříškem. Ozdobte kroužky cibule a kyselými okurkami.Jako přílohu
můžete podávat šunku nebo zeleninu. Podle chuti můžete použít jakýkoli tvrdý sýr.
6
Většinou se používají pro přípravu raclette tvrdé sýry, jako např. Ementál, Appenzell,
Gryere or Comté, můžete ale použít i ostatní sýry, např. Abbey, krémový sýr,
Chester, Čedar, Baufort, parmezán apod.
Recepty pro gril:
Grilované krevety se zeleninou: oloupejte 20 velkých krevet i s hlavou a odstraňte
zadní část. Nakrájejte jednu červenou a jednu bílou cibuli na velmi tenké plátky.
Červenou nechte máčet ve vodě 15 minut a poté ji dobře osušte papírovou utěrkou.
Oddělte nožky od osmi Shii-take hub a nakrájejte hlavičky na proužky. Nyní
nakrájejte jednu papriku na 6 podélných částí, a zbavte ji vnitřní části s jádry,
nakrájejte 1 větší nohu klobásy na proužky. Grilujte zeleninu na troše oleje dokud
nezměkne a krevety dokud nezezlátnou z obou stran. |Jako příloha se podává rýže.
Omáčka: v pánvičce grilujte 3 polévkové lžíce sezamových semínek. Poté je rozdrťte
a smíchejte se 6-ti polévkovými lžícemi sojové omáčky, dvěma polévkovými lžícemi
citronové šťávy, jednou čajovou lžičkou strouhaného křenu a dvěma polévkovými
lžícemi dashi. Veškeré ingredience dobře promíchejte. Omáčka je nyní připravena k
servírování.
Filet z lososa s grilovanými ředkvičkami a koprovou horčičnou omáčkou: odstraňte z
lososa kůži, vykostěte jej, a zbavte tmavého tuku. Nakrájejte jej na 4 plátky, cca 150
g každý, a potřete trochu olejem. Omyjte svazek větších ředkviček a namočte jej na
hodinu do vody, poté je nakrájejte na plátky. Nakrájejte 8 velkých fazolových lusků na
dlouhé proužky. Poté je na chvilku blanšírujte v troše osolené vody.
Poté, co jste umyli 20 velkých nových brambor, uvařte je v osolené vodě i se
slupkou. Poté je grilujte, dokud nezezlátnou z obou strany. Grilujte i filety z lososa,
proužky fazolových lusků a ředkvičky, příležitostně směs promíchejte dřevěnou nebo
plastikovou obracečkou. Pamatujte na to, že losos potřebuje pro přípravu o něco
větší množství času, než zelenina. Příprava jednoho 150g plátku lososa trvá zhruba
15 minut. Omáčka: nakonec nakrájejte svazeček kopru a vložte do misky. Přidejte
jednu polévkovou lžíci hořčice a trochu majonézy a pepř a sůl, dle vlastní chuti.
Dobře promíchejte.
Dezert na grilu: grilovaná hruška s karamelem a rozinkami: nechte rozpustit 25g
másla v pánvičce. Přidejte 50g cukru a dobře promíchejte na mírném plameni. Nyní
přidejte ještě sklenku bílého vína a sklenku hruškového džusu. Celou směs nechte
přejít varem. Podé přidejte 50g předem máčených rozinek, 1 proužek skořice a
plátek citronu. Ostraňte vzniklou pěnu, a karamelový přeliv na dezert je připraven.
Vypeckujte a oloupejte 4 hrušky. Nakrájejte je podélně na tenké plátky. Rozpusťte
máslo na grilovací ploše, přidejte hrušky a nechte je rychle lehce zhnědnout z obou
strany. Poté přelijte karamelem a pocukrujte. Servírujte horké.
Doporučení pro konečného spotřebitele
Jestliže je na přístroji nebo v originál návodu vyobrazen tento symbol postupujte
následovně:
Pokud končí doba použitelnosti přístroje a nemůže již sloužit svému účelu, mohou
být některé jeho části recyklovány.
Nevyhazujte proto přístroj do netříděného odpadu, ale tento předejte zpět svému
prodejci nebo do příslušného sběrného dvora dle vašeho regionu.
V případě potřeby dalších informací se obraťte na svého prodejce nebo na příslušný
odbor místního úřadu.
Pokud již přístroj nechcete, přestože by byl ale schopen ještě i po malé opravě
provozu, pokuste se zajistit pro něj další využití a zbytečně jej nevyhazujte.
Dle platných evropských směrnic 2002/95/EG a 2002/96/EG.
7
8

Podobné dokumenty