Technické specifikace a pravidla pro tvorbu bannerů

Komentáře

Transkript

Technické specifikace a pravidla pro tvorbu bannerů
Technické specifikace a pravidla pro tvorbu bannerů
Obecná pravidla ................................................................................................................................... 1
Pravidla pro všechny typy bannerů .................................................................................................. 1
Pravidla pro použití externích kódů ..................................................................................................... 2
Technické specifikace kreativ .............................................................................................................. 2
Způsob definice prokliku vychází z oficiální definice SPIR: .............................................................. 3
Specifikace pro iLayer ......................................................................................................................... 4
Specifikace pro PR článek ................................................................................................................... 5
Délky textu (není-li v ceníku uvedeno jinak)................................................................................... 5
Obrázky ............................................................................................................................................ 5
Odkazy ............................................................................................................................................. 5
Technické specifikace Branding a Direct Mail ……………………………………………………...6
Technické specifikace VideoAd…………………………………………………………………...7-9
Doporučení pro přípravu cílových URL při použití Google Analytics: ............................................ 10
Obecná pravidla
-
Souhrn pravidel, jejichž dodržení je základním předpokladem k schválení a nasazení
bannerů prostřednictvím reklamního systému.
Tato pravidla mají sloužit jako vodítko při tvorbě bannerů a jejich dodržení zároveň
zjednodušuje celý proces nasazování reklam.
Případné výjimky musí být vždy řešeny individuálně.
Pravidla pro všechny typy bannerů
Není-li uvedeno jinak platí následující:
- reklama nesmí být příliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání - za agresivní banner je
považována kreativa, která ve velmi krátkém časovém intervalu (kratším než 1 vteřina)
výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky,
- nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky,
- neměla by překročit povolené datové limity stanovené v aktuálním platném ceníku,
- musí mít správné rozměry na požadovanou pozici dle aktuálně platného ceníku,
- bannery musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky po celou dobu zobrazení
(animace) např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod. Rámeček popř. pozadí musí
být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené,
- nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů
- nesmí vypadat jako systémové hlášky,
- nesmí obsahovat zvuky, výjimkou je pouze Video banner,
- nesmí napodobovat brandy webů SMP či partnerských služeb,
- pokud není dohodnuto jinak, nesmí obsahovat formuláře,
- flashové bannery mohou být do verze 9 a musí obsahovat definici prokliku dle specifikace
SPIR (http://www.spir.cz/reklamni-formaty):
- flashové bannery mají mít pevně nastavenou barvu pozadí (např. fotografie, barevná
plocha), protože se do stránky mohou vkládat v transparentním režimu.
- I-layer musí obsahovat funkci zavřít na viditelném místě (křížek s popiskem "zavřít", poloha
tlačítka závisí na specifikaci reklamního formátu),
- při řešení speciálních reklam je nutná spolupráce s technickým oddělením SMP,
- bannery ve formátu Flash nesmí extrémně zatěžovat CPU, jako referenční stroj je brán
počítač s CPU Intel Celeron 1300Mhz s 512 MB RAM
o pro tuto podmínku se doporučuje veličina Frame rate v maximální hodnotě 25,
- kreativy v HTML formátu a prvky které obsahují, nesmějí datově překračovat limity pro
daný formát:
1/10
-
o započítává se veškerá datová velikost (html kód, veškerá grafika a grafické prvky),
veškeré interaktivní funkce banneru se mohou spouštět po setrvání kurzoru na banneru min.
1 vteřinu, není-li dohodnuto jinak,
pro rychlé a bezproblémové vyřízení se doporučuje dodané inzertní podklady/jednotlivé
soubory pojmenovávat tak, aby bylo zřejmé:
o jakou agenturu a klienta se jedná,
o jaký formát se jedná (vč. jeho velikosti)
(např. Medea_Axa_leaderboard_970x210.swf)
název souboru by neměl obsahovat mezery a diakritiku
Pravidla pro použití externích kódů
-
-
standardně jsou přijímány externí kódy Gemius a BBmedia,
vyhrazujeme si právo odmítnout kódy, které nebudou splňovat podmínky standardní
funkčnosti,
jeden externí kód může zobrazovat pouze jeden banner. Pokud je požadavek na zobrazení
několika různých bannerů, je nutné dodat příslušný počet kódů,
veškeré bannery zobrazované prostřednictvím externích kódů musí mít nadefinován proklik
do "_top", u bannerů umístěných na stránkách vyžadujících přihlášení musí být nastaven na
"_blank" (např.: BonusKlub, BonusProgram atp.),
při zobrazení prostřednictvím javascriptového rozhraní není u externích kódů povoleno
používání elementu IFRAME na žádné úrovni,
externí kódy nesmí způsobovat chyby ve stránkách (zobrazení ani javascriptové),
externí kódy a jejich kreativy nesmějí datově překračovat limity pro daný formát,
veškeré interaktivní formáty lze realizovat pouze prostřednictvím kódu reklamního systému
SMP, nikoli prostřednictvím externích kódů,
pro korektní sledování parametru prokliku, musí reklamní formát být zaslán jako kreativa,
nikoliv jen jako externí kód,
bannery zobrazované prostřednictvím externích kódů nelze po schválení měnit, bez
předchozí konzultace a případně opětovného schválení,
v některých vybraných případech služeb (např. PromenSe.cz) pro zobrazování reklamy není
možné využití externích kódů (takové případy jsou ze strany SMP dopředu komunikovány).
Technické specifikace kreativ
-
-
-
2/10
banner musí být kompatibilní s wmode="transparent",
barva pozadí není definována přes document properties, ale je nutné vytvořit prvek (podle
rozměru banneru), kterého barva bude barvou pozadí banneru a zobrazuje se po celou dobu
trvání animace v jeho nejnižší vrstvě,
řídící skript musí být napsán tak, aby vyhovoval standardu SPIR a mohl být vložen
kamkoliv do stránky (v sekci body), v jednom místě, a přesto byl plně funkční,
není-li skript plně funkční ve všech prohlížečích, musí být upraven tak, aby v ostatních
prohlížečích negeneroval chybu skriptu, nerušil zobrazení stránky apod.,
z tagu body nelze funkci inicializovat - inicializace tedy musí být provedena přímo z kódu
skriptu vloženého ve stránce,
jde-li o reklamu omezenou pomocí cookies, je třeba, aby řídící skript nejdříve otestoval,
jestli je v konkrétním případě v prohlížeči uživatele ukládání cookie povoleno,
o platí zejména pro iLayery, interstitialy atp.,
o v případě, že tomu tak není, nesmí se reklama v takovém prohlížeči zobrazit,
nestandardní formy reklamy musí být závazně potvrzeny nejméně 2 pracovní dny před jejich
požadovaným spuštěním, podklady (řídící skript, obrázky, soubory .swf atd.) musí být
dodány nejméně 5 pracovních dnů předem.
Informace zde uvedené jsou pouze orientační! Konkrétní podmínky budou proto sděleny při
dojednávání kampaní.
Způsob definice prokliku vychází z oficiální definice SPIR:
SKRIPT v actionscript2 na objektu 'button' pro použití v reklamních systémech:
on (release) {
if (_root.clickthru == undefined && _root.clickTag) {
_root.clickthru = _root.clickTag;
}
if (_root.clickthru == undefined && _root.clickTAG) {
_root.clickthru = _root.clickTAG;
}
if (_root.clickTarget == undefined) {
_root.clickTarget = "_top";
}
getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);
}
ACTIONSCRIPT2 implementace/vývojová prostředí: Macromedia FLASH5-8 ( MF5, MF MX,
MX2004, F8), Adobe CS3/9 a CS4/10 (v režimu AS2), SWiSH Max2
AS2 je doporučovaná verze!
Alernativní syntaxe pro jiné verze ACTIONSCRIPT nebo vývojová prostředí.
1. Adobe CS3,4 (9,10) + AS3 (actionscript3)
2. Flash v4 (actionscript1)
(http://www.spir.cz/reklamni-formaty)
3/10
Specifikace pro iLayer
iLayer sestává ze dvou bannerů, kdy první banner (tzv. spouštěč/starter) je na stránce zobrazován
stále a druhý banner (tzv. iLayer) se zobrazí jednomu uživateli automaticky po načtení stránky či
po přejetí myši přes první banner + URL prokliku
Technické specifikace:
Spouštěč/starter
Formát
SWF, JPEG, GIF
Doporučený rozměr
Dle standardní
bannerové pozice
Datová velikost
Animace
do 30 kB
neomezená
iLayer
Formát
Doporučený rozměr
Datová velikost
Animace
SWF
460x300 – 970x600
do 80 kB
neomezená
Ostatní
rámeček 1px; tlačítko pro zavření iLayeru ve tvaru: slovo "zavřít" + symbol křížku
Action Script banneru dle SPIR
Spouštěč onmouseover a onmouseout
on (rollOver)
if ( _root.activex == 1 ) {
fscommand( _root.prefix + "_starterIn" );
} else {
getURL( "javascript:" + _root.prefix + "_starterIn()",“_self“ );
}
}
on (rollOut) {
if ( _root.activex == 1 ) {
fscommand( _root.prefix + "_starterOut" );
} else {
getURL( "javascript:" + _root.prefix + "_starterOut()","_self“ );
}
}
iLayer - slovo "zavřít" + křížek na zavření
on (release) {
if ( _root.activex == 1 ) {
fscommand( _root.prefix + "_close" );
} else {
getURL( "javascript:" + _root.prefix + "_close()","_self“ );
}
}
Proklik banneru:
on (release) {
if (_root.clickthru == undefined && _root.clickTag ) {
_root.clickthru = _root.clickTag;
}
if (_root.clickthru == undefined && _root.clickTAG ) {
_root.clickthru = _root.clickTAG;
}
if (_root.clickTarget == undefined) {
_root.clickTarget = "_top";
}
getURL( _root.clickthru, _root.clickTarget);
}
* umístění v samostatné horní vrstvě
4/10
Specifikace pro PR článek
PR článek se zobrazuje v rubrice, do které tématicky patří (např. Kafe.cz > Chci dobře vypadat >
Kosmetika) a nadřazených rubrikách (Kafe.cz > Chci dobře vypadat).
Anotace článku je skrz celý web vkládána reklamním systémem a časové období umístění anotace
je dle objednávky.
V rubrice zůstává článek na neomezenou dobu a je tedy dohledatelný navždy dle klíčových slov,
např. i z vyhledávačů.
Délky textu (není-li v ceníku uvedeno jinak)
Web
Titulek –
ideální
počet
(max)*
Perex – ideální
počet (max)*
Dumazahrada.cz 50 (80)
130 (180) znaků
Marieclaire.cz
50 (90)
Není
National80 (90)
130 (180) znaků
geographic.cz
Kafe.cz
50 (60)
130 (180) znaků
Vlasta.cz
50 (60)
110 (130) znaků
(znaky včetně mezer)
*Pokud není, vytvoří redakce, příp. zkrátí
Formát
úvodního
obrázku
v detailu
článku
600x300 px
Není
700x370 px
Formát loga Formát loga
Homepage
ostatní sekce
200x110 px
165x165 px
120x90 px
300x230 px
90x60 px
120x90 px
620x350 px
415x415 px
180x120 px
145x145 px
100x65 px
130x95 px
Obrázky
Minimálně 1, maximálně 3-5 obrázků dle technické specifikace (nejlépe na šířku). Dodaný formát
JPG nebo GIF, min. 500 bodů šířky (není nutno více než 2000 bodů – bude příp. zmenšeno).
Vložené video do textu článku
Videa se do článků nahrávají pomocí vygenerovaného embed kódu. Klient tedy buď dodává vlastní
embed kód (video se pak bude přehrávat od klienta) nebo klient dodává video.
Odkazy
Na konci článku je napsáno „Zdroj: Název firmy“ a navíc je možno i do článku vložit jeden či více
odkazů (stejný odkaz max. 3x). Odkazy se otevírají do nového okna a je možno na ně i na počet
zobrazení detailu článku aplikovat měřící kódy.
5/10
Technická specifikace pro Branding
Branding je tvořený pomocí opakujícího se podkladového obrázku o velké šířce a výšce, kdy střed
obrázku je bílý obdélník o šířce daného webu (tj. ahead + strany o šíři 300px, s doporučením
reklamní sdělení koncentrovat do prostoru 150px z důvodu visibility a o výšce 600px, po dohodě o
neomezené výšce) s možností prokliku kdekoli + klasický banner leaderboard.
Podklady musí pasovat na rozměry (především šířku) webu, při realizaci formátů skrz více webů je
třeba počítat s max. šířkou, tj. 1 180 px.
Datová velikost inzertních podkladů: 100–120kB, max. do 200kB.
Podklady (vč. banneru 970x210px, po dohodě lze banner přizpůsobit šířce webu, dle tech.spec.
SPIR) je nutné dodat minimálně 5 pracovních dní předem (tj. „týden“).
Max. rozměry webů (šířka):
Marieclaire.cz – 1 000 px
Dumazahrada.cz – 1 180 px
Kafe.cz – 994 px
National-geographic.cz – 1000 px
Vlasta.cz – 1 000 px
Tvojdom.sk – 960 px
Chutastyl.cz – 1 024 px
Mimi.kafe.cz – 1 030 px
Technická specifikace pro Direct Mail
Klient dodává níže uvedené podklady:
- Nadpis (do 60 znaků včetně mezer)
- Popisek (do 320 znaků včetně mezer)
Texty dodávat zvlášť - jen samotný text bez obrázků apod. ve wordu!
- jeden odkaz na web klienta
Obrázek dodávat zvlášť jako jpg!
- obrázek, který musí být vždy na šířku, doporučená min. šířka obrázku je 450 px a více
- měřící kód (pokud nedodá klient, můžeme na požádání nasadit náš měřící kód)
6/10
Technické specifikace VideoAd
VideoAd Interstitial (Leaderboard, Square, Sticky + banner)
Jedná se o automatické rozbalení videospotu přes celou obrazovku (tj. fullscreen) po příchodu
uživatele na stránku. VideoAd Interstitial je, obdobně jako ostatní formáty proklikatelný na stránky
klienta a umožňuje sdílet video obsah na sociální síti Facebook. Po přehrání nebo zavření VideoAd
přehrávače se formát zabalí do jednoho ze standardních video formátů nebo klasického reklamního
banneru případně dle přání zákazníka.
Zobrazit ukázku - http://www.grapemedia.cz/videoad/kampane/vodafone2/index_auto.html
VideoAd Leaderboard
Rozměry 745x100, případně 970x210, v části banneru je video společně se sdělením inzerenta
formou klasického obrázku nebo flashe. Po najetí uživatele na banner začne odpočítávání a po 3
sec. se zobrazí velký VideoAd přes celou obrazovku. Tento velký video spot umožňuje spojení s
inzerentem, např. formou vlastního pozadí přehrávače, loga aj.
Zobrazit ukázku - http://www.grapemedia.cz/videoad/kampane/vodafone/
VideoAd Square
Rozměr 250x250, případně 300x300, v části banneru je video společně se sdělením inzerenta
formou klasického obrázku nebo flashe. Po najetí uživatele na banner začne odpočítávání a po 3
sec. se zobrazí velký VideoAd přes celou obrazovku. Tento velký video spot umožňuje spojení s
inzerentem, např. formou vlastního pozadí přehrávače, loga aj.
Zobrazit ukázku - http://www.grapemedia.cz/videoad/kampane/landrover/
VideoAd Sticky + banner
Rozměr lze přizpůsobit potřebám klienta na kreativní provedení, na stránce se objeví Sticky,
který se roluje spolu se stránkou a v jeho části je video společně se sdělením inzerenta formou
klasického obrázku nebo flashe. Sticky lze zavřít viditelným křížkem. Po najetí uživatele na Sticky
začne odpočítávání a po 3 sec. se zobrazí velký VideoAd přes celou obrazovku. Tento velký video
spot umožňuje spojení s inzerentem, např. formou vlastního pozadí přehrávače, loga aj. Po zavření
velkého VideoAd zůstane na stránce klasický reklamní banner - výběr formátu je individuální dle
zákazníka.
Zobrazit ukázku - http://www.csfd.cz/?bb_banner=298444&bb_position=14143.1.11.7
7/10
Co mám poslat v případě vlastního grafického ztvárnění?
(doporučujeme)



8/10
Branding spouštěče: limitující je pouze velikost vybraného reklamního formátu, datová
velikost do max. 100 kB, ve formátech png, gif, jpg nebo swf (bez actionscript) s
průhledným prostorem v oblasti videa. Tento soubor může z části překrývat i video obsah,
protože bude umístěn ve vrstvě nad ním.
Branding VideoAd Sticky: stejná pravidla jako pro Spouštěč bez omezení velikost a
umístění formátu. Standardní velikost: 300x250 pix., v případě dohody lze formát změnit
(např. přes celou šířku obrazovky nebo i jiné kreativní provedení dle přání klienta).
Branding velkého VideoAd spotu: maximální rozlišení pro branding je 1280x800px a
datovou velikost max. 200 kB, ve formátech png, gif nebo swf (bez animace nebo
actionscript) s průhledným prostorem v oblasti videa. Tento soubor může z části překrývat i
video obsah, protože bude umístěn ve vrstvě nad ním. Pod velké video je možné umístit
tzv. iFrame, jedná se o samostatnou část stránky, která může být umístěna na stránkách
klienta nebo na našem serveru. iFrame je vhodný pro promo dalších produktů klienta nebo
doplnující informace k video spotu. Šířka iFrame by měla být stejná jako šířka velkého
videa. Výška je limitující pouze, aby byl celý formát vidět i při menším rozlišení obrazovky,
doporučuje se 800px na výšku komplet celého formátu. Doporučené rozměry iFrame jsou
640x200px.
Ukázky formátu s iFrame jsou zde: McDonald, Fanta.
Co mám poslat? (nutné minimum)



Video soubor ve formátu wmv, avi, flv nebo mpeg (maximální možná kvalita, datová
velikost není limitující), konverzi do FLV souboru provede naše firma v maximání možné
kvalitě při zachování datové velikosti max. do 3MB, délka videa do max. 30 vteřin,
minimální velikost videa 640x480 (4:3) nebo 640x360 (16:9).
URL adresu kam bude uživatel přesměrován po kliknutí na VideoAd.
K formátu VideoAd Sticky se doporučuje také dodat jeden standardní banner rozměrů
745x100 nebo 250x250, který po zavření VideoAd Sticky dá uživateli možnost na reklamu
stále reagovat. Tento banner ve formátu flash se řídí technickými specifikacemi dle SPIR o
umístění parametru pro kliknutí.
Mohu poslat kódy "Třetích stran"?



Preferujeme pouze měřící body 1x1 pixel a trackovací URL adresu.
Akceptujeme většinu reklamních systémů (BBelements, AdOcean, DoubleClick,...), Ale
vyhrazujeme si právo v případě výpadku systémů "Třetích stran" měřící kód odstranit.
Není možné zobrazování video souboru ani jiných reklamních podkladů z jiného umístění
než z našeho streamovacího serveru.
Kam mám reklamní podklady odeslat a jak?


Reklamní podklady posílejte na e-mail [email protected]
Pokud se jedná o datově objemné video soubory tak nejlepší je odeslat jen odkaz a my si
podklady sami stáhneme.
Technická specifikace CZ - http://www.grapemedia.cz/index.php?page=technicke-specifikace
Technical specification EN - http://www.grapemedia.cz/index.php?page=technicke-specifikace
Neváhejte nás kontaktovat vždy, když budete mít jakýkoliv dotaz ohledně VideoAd, na e-mailu
[email protected] nebo telefonicky na +420 605 221 461.
9/10
Doporučení pro přípravu cílových URL při použití Google
Analytics:
V případech, kdy subjekt realizující reklamní kampaň na webech SMP používá na cílových
stránkách, nebo pro měření statistik systém Google Analytics, může dojít k situaci, kdy v rámci
svého měření zaznamená rozdíl hodnot zaznamenaných pomocí GA v porovnání s hodnotami
emisních systémů SMP.
Tato situace je dána tím, že cílová url jsou zadávána bez parametrů. To znamená, že v případě
použití GA Refererů např.: sanoma, estranky, kafe atp., tyto nejsou zaznamenány a místo nich je
uvedeno pouze "adocean.pl", což značí právě pouze emisní systém používaný naší společností.
Doporučeným řešením situace je použití tzv. určujících parametrů v cílových URL.
Příklad:
cílové URL klasické (běžné), bez určujících parametrů, které vede přímo na cílovou webovou
stránku: http://www.domena.cz/adresa/stranka.html
Doporučený postup a úprava cílového URL při použití GA (vzorová ukázka) č.1:
http://www.domena.cz/?utm_source=Sanoma&utm_medium=banner
V tomto případě přišel návštěvník přes Sanoma a bannerovou kampaň.
Doporučený postup a úprava cílového URL při použití GA (vzorová ukázka) č.2:
http://www.domena.cz/?utm_source=KafeCZ&utm_medium=banner&utm_term=skyscraper.
V tomto případě přišel návštěvník z webu Kafe.cz a klik na banner typu skyscraper.
kde určující parametry jsou:
* Povinné paramertry:
o utm_source: odkazující zdroj, tedy jméno webu či reklamního systému. Například (Sanoma,
KafeCZ, eStrankyCZ)
o utm_medium: specifikujte, o jakou kampaň se jedná, tedy zda jde o banner, placený odkaz a
podobně
* Nepovinné parametry:
o utm_term: určuje konkrétní reklamní prvek, typicky označení kreativy
o utm_content: určuje verzi inzerátu
o utm_campaign: jméno či interní označení konkrétní kampaně, např. "image kampaň" nebo
"celoroční produktová komunikace"
Určující nepovinné parametry si může objednavatel kampaně určit a definovat dle svého uvážení a
potřeby.
Nejčastějšími parametry bývají tyto hodnoty:
* interní označení kampaně
* médium, na kterém banner běží
* formát, rozměr formátu
10/10

Podobné dokumenty

Ročenka českého internetu 2006

Ročenka českého internetu 2006 a na země, které jsou svou úrovní srovnatelné (a některé z nich dokonce i pod úrovní) se situací nových členských států a jejichž penetrace nedosáhla 50 %. To se týká především Řecka, nejslabšího z...

Více

Akce v česku r - Chateau Loučeň Concours d`Elegance

Akce v česku r - Chateau Loučeň Concours d`Elegance Velké Karlovice (www.veteranforum.cz) 12-14. Podorlický sraz, Bystré (www.velorexy cz)

Více

Technická specifikace reklamních formátů Stickyboard

Technická specifikace reklamních formátů Stickyboard Technická specifikace reklamních formátů Podporované reklamní formáty jsou GIF, JPG, Flash, HTML, Javascript.

Více

Podmínky - Omax.cz

Podmínky - Omax.cz v omyl. Cílem takové reklamní komunikace je především proklik uživatele přes reklamní formát na stránky klienta, přičemž je klient záměrně uvedený v omyl. Agresivní reklamní formáty jsou takové for...

Více

Velický zpravodaj 2011 - Obec Velká nad Veličkou

Velický zpravodaj 2011 - Obec Velká nad Veličkou Z finančního hlediska dopadly letošní slavnosti oproti dvěma přecházejícím ročníkům celkem příznivě. V rámci schváleného rozpočtu obce vždy počítáme se ztrátou z kulturních akcí – jak Horňáckých sl...

Více

Web advertising

Web advertising _root.clickTarget  =  "_top";    

Více

Branding

Branding o Height  above  the  content:  150  px   o Total  height:  1  200  px  (hrej.cz:  840  px)   o Total  width:  1  700  px  (hrej.cz:  1  920  px)   o L...

Více

Produktový list kulturního portálu a časopisu mePASS.cz

Produktový list kulturního portálu a časopisu mePASS.cz Strana Polovina Čtvrtina Tip Program Program

Více

Ford Fiesta - MOBILSERVIS sro

Ford Fiesta - MOBILSERVIS sro Celková délka Celková délka se sadou Sport / ST Celková délka s tažným zařízením Celková šířka bez zrcátek 5dv. verze Celková šířka bez zrcátek 3dv. verze Celková šířka se zrcátky

Více

Kontaktní údaje členů Unie vydavatelů

Kontaktní údaje členů Unie vydavatelů velkého formátu, spojující lehkou, čerstvou a zdravou kuchyni s kreativními a rychle realizovatelnými nápady ve formě receptů. Chef Gurmán jako doplnění přináší jedinečnou směs vybraných tipů z ces...

Více