Pokyny pro obchodníky k tepelnému tvarování

Transkript

Pokyny pro obchodníky k tepelnému tvarování
SI-0039A-003-02
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Technické a servisní pokyny
4.
Po dotažení obuvi požádejte zákazníka o stervání
v klidu po dobu přibližně 5 minut, s celou tělesnou vahou
rovnoměrně rozloženou na obě vložky pro vytvoření otisku.
Tepelné tvarování obuvi
Sada pro tepelné tvarování obsahuje:
5.
Během pěti minut vložky vychladnou téměř na pokojovou
teplotu a přizpůsobí se chodidlu jezdce.
Pozn:
- Pouze pro maloobchodní prodejce
SI-0039A-003
Pokyny pro obchodníky k
tepelnému tvarování
individualizační obuvi Shimano 02
Základní bezpečnostní pokyny
pro použití zařízení
Vakuovou pumpu
(s hadičkou)
Troubu
• Pokud je obuv opatřena zarážkami, demontujte je.
1
6.
Ochranné rukavice
1 pár
Tlakové vaky
30
Těsnící pásky
2
Ochranné kryty
špičky
S (velikost 36-40)
M (velikost 41-44)
L (velikost 45-48) 1 pár od každé
V případě potřeby může zákazník později doplnit vložky
klenby.
1. Z vnitřních částí obuvi odstraňte obchodní etikety
a papírové šťítky. Poté podle vyobrazení
vyjměte vložku, uvolněte přezku a uzavírací
pásky. Na useň svršku obuvi nalepte tepelnou
Tím je proces tepelného tvarování vložek
ukončen.
Těsnící pásek
Vložka
Pozn :
Příprava tepelného tvarování vložek
obuvi
- Prevence nebezpečí zranění:
• Tepelné tvarování smí provádět pouze vyškolená
osoba, seznámená s těmito pokyny.
• Při tvarování dětské obuvi nebo pokud jsou
v blízkosti děti, je nezbytný zvýšený dohled.
Dodává zákazník:
Tepelné tvarování vložek lze provést podle záručních
podmínek až dvakrát.
Po druhém procesu lze tepelné tvarování i nadále
opakovat, avšak účinnost protvarování se může
nepatrně zhoršovat.
vakuové pumpy na dobu 1 1/2 až 2 minut
7. Zapnutím
proveďte podtlakový tvarovací proces.
Příprava tepelného tvarování obuvi
• Tepelně tvarovatelné vložky Shimano (včetně vložek
klenby).
• Připojovací kabel nepřehýbejte přes hranu
prodejního pultu nebo stolu a nedotýkejte se
horkých povrchů.
• Cyklistické ponožky kryjící kotníky.
• Při poškození přívodního kabelu, nesprávné
funkci nebo jakémkoli poškození zařízení
nepoužívejte.
Pro ochranu před popálením musí obsluha používat
ochranné rukavice při celém procesu tvarování.
• V průběhu procesu tepelného tvarování
zabezpečte adekvátní větrání pracoviště.
Pozn :
• Po ukončení procesu a před čistěním odpojte
zařízení od sítě.
Před tepelným tvarováním odstraňte veškeré nepatřičné
prvky, např. obchodní etikety, které by mohly být na
obuvi a vkládaných prvcích.
• Před odpojením přepněte ovladač trouby do
polohy vypnuto (OFF) a odpojte přívodní kabel.
Odpojujte tahem za vidlici, nikdy za přívodní
kabel.
• Troubu předehřívejte po dobu přibližně 15 min.
Teplota uvnitř dosáhne přibližně 100°C (210°F).
• Pokud by na troubě nebo pumpě byly, nebo
se dotýkaly, hořlavé materiály včetně záclon,
závěsů, zdí apod., hrozí nebezpečí požáru. Při
tvarovacím procesu na zařízení nepokládejte
žádné předměty.
Tepelné tvarování vložek
1.
2.
• Zařízení nepoužívejte venku.
Vložky vyjměte z obuvi.
Vložky umístěte do předehřáté trouby vrchní stranou
vzhůru a po dobu jedné minuty je nechte prohřát až
začnou být tvárné.
• Zařízení nepoužívejte k žádnému jinému účelu.
UPOZORNĚNÍ
Při procesu tepelného tvarování bude teplota obuvi
přibližně 70-80°C (160-180°F), proto je nezbytné aby
zákazník použil cyklistické ponožky s délkou nad
kotníky.
Připravuje obsluha:
Přichystá následující potřeby
• ochranné rukavice,
• 1 tlakový vak,
• 1 těsnící pásek,
• 1 pár ochranných krytů špiček příslušné velikosti
(jsou nezbytné pro zabránění tlakové deformaci špičky
obuvi).
• Troubu předehřívejte po dobu přibližně 15 min.
Teplota uvnitř dosáhne přibližně 100°C (210°F).
Vzhledem k tomu, že je obuv stále horká a mohla by
měnit tvar, požádejte zákazníka o setrvání v klidu po
dobu dalších 5 minut až do vychladnutí obuvi.
Když už obuv horká není, sejměte ji z nohy.
Pozn:
Při umisťování obuvi dodovnitř dbejte, aby nedošlo
ke kontaktu s extrémně horkými stěnami trouby došlo by k poškození materiálu.
Tím je proces tepelného tvarování obuvi
ukončen. Stejným postupem vytvarujte
druhou botu.
3. Obuv v troubě ohřívejte 2 1/2 až 3 minuty a poté vyjměte.
Pozn:
Pozn:
Při procesu tepelného tvarování neodkládejte
druhou botu ani žádné předměty na vrchní plochu
trouby.
• Po ukončení tepelného tvarování nevystavujte obuv
teplotám nad 50°C (120°F). Vyšší teploty by mohly
způsobit zdeformování obuvi.
4.
Do obuvi vložte zpět vložku. Zákazník si obuv nazuje
a dotáhne pásky a přezky do jejich obvyklé jízdní
pozice.
5. Nasaďte ochranné kryty na špičky obuvi a na nohu
zákazníka navlačte tlakový vak. Hluboko do vaku vložte
vakuovací hadičku tak, aby dosahovala za střední pásek
obuvi.
• Tepelné tvarování obuvi lze provést podle záručních
podmínek až třikrát. Po třetím procesu lze tepelné
tvarování i nadále opakovat, avšak účinnost tvarování
se může nepatrně zhoršovat.
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení
a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.
• Na tvarování tepelně tvarovatelné obuvi (zcela nebo
částečně) s dalším příslušenstvím a/nebo postupem,
který odporuje příslušným servisním pokynům se
nevztahuje záruka.
UPOZORNĚNÍ
• Při manipulaci s vložkami dbejte, aby nedošlo ke
kontaktu s extrémně horkými stěnami trouby došlo by k poškození materiálu.
• Tato zařízení jsou dodávána s krátkými
přívodními kabely, snižujícími nebezpečí
zapletení nebo nechtěného odpojení dlouhého
přívodu. Při obezřetném postupu lze používat
prodlužovací šňůru:
1. Elektrické krytí prodlužovací šňůry by mělo být
nejméně stejné jako krytí zařízení.
2. Spojení prodlužovací šňůry s přívodním
kabelem musí být zajištěno tak, aby nemohlo
dojít k neúmyslnému rozpojení.
odstraňte tlakový vak, vakuovací hadičku, ochranný
8. Poté
kryt špičky z nohy zákazníka.
Obsluha musí, pro ochranu před popálením při
tvarování, používat ochranné rukavice.
Pozn :
• Přívodní kabel neupravujte.
měla být viditelná zvenčí oknem trouby.
Dodává zákazník:
• Cyklistické ponožky kryjící kotníky.
UPOZORNĚNÍ
ep
nk
á
u
l.
2. Obuv vložte do předehřáté trouby. Tepelná nálepka by
• Obuv Shimano vhodnou pro tepelné tvarování
(včetně vložek).
Připravuje obsluha:
• Dbejte, aby při tvarovacím procesu bylo po obou
stranách trouby alespoň 10cm volného prostoru,
umožňujícího dostatečné proudění vzduchu.
POZNÁMKA:
• Současně provádějte tvarování pouze jedné boty.
1
UPOZORNĚNÍ
• Obsluha musí pro ochranu před popálením při
tvarování používat ochranné rukavice.
a uzavřním Velcro pásku podle vyobrazení
6. Dotažením
nad kotníkem zákazníka utěsněte ústí tlakového vaku.
Tlakový vak
• Při procesu tepelného tvarování nepřikládejte
k vložkám vložky klenby.
Vakuovací hadička
R
R
Vložky
klenby
• Při procesu tepelného tvarování používejte pouze
pomůcky z přiložené sady (Shimano custom fit
Accessory Kit).
Pouze tyto pomůcky jsou pro proces tepelného
tvarování testované
a schválené.
Ochranný kryt špičky
• Dbejte na dodržení délky ohřevu vložek. Přehřátí
by způsobilo poškození materiálu.
3.
Vložky umístěte zpět do obuvi, zákazník si obuv nazuje
a dotáhne uzavírací systém do obvyklé jízdní polohy.
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na:
http://techdocs.shimano.com
Pozn: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)

Podobné dokumenty