Zpravodaj číslo 3/2008

Komentáře

Transkript

Zpravodaj číslo 3/2008
14. ROâNÍK • III. âTVRTLETÍ 2008 • ZDARMA
OBSAH:
Slovo starostky
obce
MAS Labské Skály
Rozlouãení se
‰koláky
Vítání nov˘ch
obãánkÛ
Co nového v na‰í
matefiince
Pár slov od hasiãÛ...
Spartakovské info
Tisá boduje
Léto v Dûtském
domovû Tisá
Na scénu, prosím...
Tradiãní vítání obãánkÛ v na‰í obci
OBCE TISÁ
Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané,
ne pfiíli‰ teplé léto se pfiehouplo
v (zatím) chladn˘ podzim, dûti zaãaly
chodit opût do ‰koly a v supermarketech, jak b˘vá poslední léta zvykem, si
mÛÏeme koupit ãerta a Mikulá‰e.
V obci skonãila oprava zdi, objevily
se nové v˘vûsky a byly opraveny nejhor‰í úseky místních komunikací. U bytového domu „406“ se opravují schody
a dÛm byl v zadní ãásti odvodnûn.
V základní ‰kole byly dány dûtem
k uÏívání nové prostory. Dvû ‰atny u tûlocviãny se sprchami, místnost druÏiny,
‰atna a sociální zafiízení. Tûlocviãna
byla od prostoru ‰koly oddûlena pfiíãkou a dvefimi. V‰echny úpravy byly
provádûny na základû poÏadavkÛ
vznesen˘ch KHS.
V budovû b˘valého „Kina“ pokraãuje
v˘stavba bytÛ. Îadatelé o byty byli
obesláni dopisem a do 20. 11. 2008 by
mûli k Ïádosti doloÏit vyplnûné pfiílohy,
které jsou souãástí dopisu.
Vodovod ve smûru Obecní úfiad -
Kaãák je fyzicky udûlán, ale ãeká se na
vlastníky pozemkÛ, aÏ si udûlají projekty na pfiípojky, aby mohl b˘t cel˘ zkolaudován. Komunikace bude dána do
pÛvodního stavu po kolaudaci.
Obec získala dotaci na zhotovení
projektové dokumentace - Chodník
podél komunikace 528/ II - Chodník lze
vést podél celé komunikace i v nejuωích místech, ale jde i po pozemcích
soukrom˘ch osob. Obec bude v nejbliωích dnech oslovovat vlastníky pozemkÛ dotãen˘ch stavbou chodníkÛ,
ohlednû majetkového vypofiádání (darování, prodej, souhlas s umístûním
vûcného bfiemene), které je tfieba ke
stavebnímu povolení. Chodník je jednostrann˘, ve smûru na Petrovice mûl
by vést od firmy BFHM po pravé stranû
k budovû Matefiské ‰koly, zde bude
místo pro pfiecházení, na kfiiÏovatku po
levé stranû, dále povede po pravé
stranû aÏ k ãistiãce, zde by mûl b˘t
pfiechod a dál opût po levé stranû.
Zastupitelstvo obce bude schvalovat
nové vyhlá‰ky obce (nakládání s odpadem, poplatky z v˘herních pfiístrojÛ,
ubytování, ze psÛ, z uÏívání vefiejného
prostranství, ze vstupného,rekreaãní
poplatek). Vyhlá‰ky by mûly vstoupit
v platnost k 1.1. 2009 a s podrobnostmi budete informováni v prosincovém
zpravodaji.
Obec se stala ãlenem MAS Labské
skály. O ãinnosti této organizace se
mÛÏete doãíst v samostatném ãlánku.
ZároveÀ pfiikládám pozvánku na setkání MAS Labské skály s nûmeck˘mi
partnery, které se koná 10. fiíjna od
10.00 hodin na Jílovském zámku. .
Dne 17.10. a 18.10. 2008 nás ãekají
volby do krajského zastupitelstva.
V na‰í obci je jeden volební okrsek, volební místnost je v budovû
obecního úfiadu.
Pfieji v‰em pûkn˘
a sluneãn˘ zbytek
podzimu.
M.·.
MAS LABSKÉ SKÁLY
VáÏení obãané,
rádi bychom Vás seznámili s ãinností Místní akãní skupiny (MAS) Labské
skály, obãanského sdruÏení.
MAS, tedy Místní Akãní Skupina, je
sdruÏení aktivních lidí z daného území,
ktefií chtûjí nûco udûlat pro svÛj region,
pro svou obec ãi osadu, kde bydlí nebo
pracují. Území MAS je dáno katastrálním územím obcí, pfiípadnû mikroregionÛ, které jsou ãleny MAS.
Název MAS byl pfiejat z angliãtiny,
protoÏe místní akãní skupiny existují po
celé Evropû, aby bylo uÏ z názvu poznat, ãím se daná skupina lidí zab˘vá
(Local Action Group, LAG).
V âR pracuje v souãasné dobû uÏ
více neÏ 140 MAS ve formû obãanského sdruÏení (o.s.) nebo obecnû prospû‰né spoleãnosti (o. p. s.). Spoleãné
mají to, Ïe fungují na základû tzv. principu Leader (viz níÏe). Jedná se o spolupráci rÛzn˘ch resortÛ - podnikatelÛ,
obãanÛ, neziskov˘ch organizací, ‰kol,
obcí aj. Mezi jednotliv˘mi „MASkami“
jsou velké rozdíly, coÏ je dáno specifick˘mi podmínkami v kaÏdém regionu.
MASky se li‰í rozlohou svého území,
poãtem obyvatel i náplní své ãinnosti,
protoÏe to závisí na ochotû místních
2 / 2008
●
ZPRAVODAJ TISÁ
aktérÛ spolupracovat a na místních
podmínkách (v pohraniãí napfi. není intenzívní zemûdûlská v˘roba, nûkde
chtûjí vyuÏít krásy pfiírody, jinde spí‰e
revitalizovat poniãenou krajinu atd.).
Spoleãn˘m znakem MAS je i podmínka, Ïe zástupci obcí mohou tvofiit
maximálnû 50% ãlenské základny
a v rozhodujících orgánech MAS musí
b˘t vût‰ina zástupcÛ z jiného sektoru
neÏ státního (neÏ z obcí), aby rozhodování o budoucnosti regionu nebylo
pouze záleÏitostí starostÛ. V Ústeckém
kraji pÛsobí zatím 8 MAS.
Místní akãní skupiny pracují tzv. metodou LEADER, coÏ je komunitní
spolupráce, práce v dané komunitû
(komunita zde pfiitom neznamená nûjakou sektu, ale obec). V duchu demokracie spolupracují na rozvoji své obce
zástupci pokud moÏno co nejvût‰ího
poãtu sektorÛ - vedle státního i soukrom˘, tedy podnikatelé, firmy, dále obãané, neziskov˘ sektor (sdruÏení, organizace), ‰koly, banky a vÛbec kdokoliv
z daného území. Souhra v‰ech zmínûn˘ch je velmi dÛleÏitá pro dûní v území
MAS.
Snahou principu Leader je jednak
zajistit demokracii pfii rozhodování
o dÛleÏitém dûní v obci, jednak návrat
k tradicím a sounáleÏitosti lidí na venkovû. VÏdyÈ pak staãí, aby kaÏd˘ pfiispûl podle sv˘ch moÏností, a podafií se
i velké vûci (tfieba vybudovat dûtské
hfii‰tû nebo opravit nûjak˘ objekt).
MAS Labské skály zpracovala v r.
2006 „Integrovanou strategii rozvoje
pro Leader“ vãetnû zásobníku projektÛ.
Projekt „Netradiãní vyuÏití volného
ãasu“ za‰títil mikroregion Labské skály,
protoÏe MAS byla zaloÏena teprve
v rámci tohoto projektu (v fiíjnu 2005).
Od té doby ãlenové MAS pomáhají
napfi. pfii pofiádání nûkter˘ch kulturních
a sportovních akcí ve sv˘ch obcích,
v loÀském roce zorganizovala MAS
vlastní ãesko-nûmeck˘ projekt „Spolupráce na venkovû“. Souãástí byla finanãní podpora Jílovsk˘ch slavností
2007, spoleãné vydání letáku o hradu
Blansko a obci Ryjice s obcí Ryjice,
spoleãné uspofiádání Hvûzdicového
pochodu na Blansko s obcí Ryjice (ze
kterého se stane tradice) a uspofiádání
odborného semináfie pro zemûdûlce.
Dále MAS Labské skály zajistila pfiíspûvek a podílela se na pofiádání ãeskonûmeck˘ch akcí „Mosazn˘ a Ïelezn˘
(Pokraãování na str. 3)
(Dokonãení ze str. 2)
muÏ“ a „Vodní fontána“ v Povrlech.
V leto‰ním roce pfiipravuje MAS Labské skály projektovou Ïádost do Programu rozvoje venkova, osy Leader
(MZe) a dále projektovou Ïádost do
programu ãesko-nûmecké spolupráce
„Cíl 3“.
V rámci projektu „Pfiíprava na Program rozvoje venkova“ zpracovávají
ãlenové MAS Labské skály tzv. Strategick˘ plán Leader (SPL). Jedná se
o rozvojov˘ dokument pro území MAS
s pfiesn˘m formulováním zámûrÛ do
budoucna, pfiedev‰ím priorit rozvoje
a postupÛ, jak nበregion budeme
v pfií‰tích letech rozvíjet. Souãástí je
i podrobn˘ finanãní plán na roky 2009 2013.
V pfiípadû, Ïe bude projektová Ïádost do osy IV Leader schválena,
zaãne MAS fungovat jako regionální
rozvojová agentura. Vyhlásí v˘bûrová
kola a zaãne pfiijímat projektové Ïádosti ÏadatelÛ, které pak musí vyhodnotit
a vybrat ty nejlep‰í. Proto musí b˘t stanoven pfiesn˘ postup, plán, kter˘ bude
pro MAS závazn˘, a to na 5 let. To je
nelehk˘ úkol a je dÛleÏité, aby návrhy
kapitol, které bude MAS dávat k diskusi, posoudilo co nejvíce lidí, obãanÛ
z území MAS.
Dále bude aktualizován zásobník
projektÛ, ze kterého budou prÛbûÏnû
vybírány projekty, které se zapracují do
projektov˘ch Ïádostí, podle dotaãních
titulÛ, které budou postupnû k dispozici.
âlenství v MAS má pro obce následující v˘hody:
■ propagace obce v rámci kraje, celé
âR i v zahraniãí (leták MAS, soubor
star˘ch obrázkÛ webové stránky, tisk
a rozhlas, rÛzné akce),
■ zapracování projektov˘ch zámûrÛ
do zásobníku a vyhledávání vhodn˘ch dotaãních titulÛ
■ informace o dotaãních titulech
■ zpracování projektov˘ch Ïádostí, ev.
fiízení projektu, za v˘hodné ceny
■ v˘mûna zku‰eností s jin˘mi obcemi
(napfi. inspirace - projekty, propagaãní materiály, aktivity, cenné rady
z praxe)
■ finanãní pfiíspûvky na vybrané akce
pofiádané obcí (podle charakteru
akce a dostupn˘ch dotaãních titulÛ)
âlenství MAS má v˘hody i pro ne-
ziskové organizace/hasiãi, sportovní
kluby, myslivci, zájmová sdruÏení
apod./ pÛsobící na území Mikroregionu Labské skály:
■ propagace neziskové organizace
■ pomoc pfii pracování projektov˘ch
Ïádostí
■ finanãní pfiíspûvky na vybrané akce
pofiádané NNO(podle charakteru
akce a dostupn˘ch dotaãních titulÛ)
■ organizaãní pomoc pfii Va‰ich akcích
v rámci moÏností
■ podpora rozvoje komunitní práce
■ Informace o dotaãních titulech
Dûkujeme, Ïe jste vûnovali tomuto
dopisu svou pozornost. V pfiípadû dotazÛ jsme Vám k dispozici.
Více o MAS Labské skály najdete na
webov˘ch stránkách
www.leaderplus.labskeskaly.info
Více o MAS v âR a principu LEADER
najdete na www stránkách:
www.leaderplus.cz
Za MAS Labské skály
Eva ·ípová
manaÏerka MAS
Jifiina Bischoffiová
manaÏerka MAS
Složení obyvatel obce Tisá k datu 25. 9. 2008
rok
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
věk
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
muži
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
1
1
0
3
2
2
2
5
3
3
1
6
1
3
1
3
ženy
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
1
1
1
1
2
3
1
1
2
4
1
4
2
1
4
4
7
5
5
3
7
4
rok
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
věk
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
muži
4
5
4
8
6
6
6
8
5
9
4
7
9
6
3
4
6
3
8
9
9
5
4
4
6
5
8
7
7
6
8
7
10
3
5
ženy
4
4
9
3
5
8
6
4
5
1
5
4
9
2
6
2
3
7
6
10
8
11
10
4
3
3
9
7
7
7
3
7
15
11
2
rok
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
věk
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Průměrný věk -
muži
5
3
2
4
5
7
4
8
6
8
10
9
7
6
7
3
6
4
6
3
8
3
6
6
7
5
3
7
5
4
ženy
7
4
3
4
6
2
2
6
6
4
8
5
7
5
3
6
6
3
4
9
2
8
3
2
3
5
4
2
5
5
7 let
muži: 37
ženy: 40 let
ZPRAVODAJ TISÁ
●
3 / 2008
Spoleãenská kronika
Rozlouãení se ‰koláky
Prázdniny ubûhly jako voda a b˘valí
deváÈáci uÏ nastoupili do sv˘ch nov˘ch
‰kol a uãili‰È. Ale my se je‰tû vrátíme
na konec ‰kolního roku, kdy se rozlouãili se základní ‰kolou.
Dne 27. ãervna 2008 pro nû naposledy zazvonilo ve ‰kole, aby se tento
okamÏik stal pro nû nezapomenuteln˘.
Po rozlouãení ve ‰kole jsme dûti i s
panem tfiídním uãitelem Petrem Koubou a paní fieditelkou Stanislavou Kudrmannouvou pozvali na obecní úfiad,
kde na nû ãekala paní Martina ·imáÀová, starostka obce Tisá a starosta obce
Blahopfiání
I bûhem léta oslavili své narozeniny na‰i
spoluobãané. V ãervnu paní Ivana Mrázková
a paní Adámková Vûra. V ãervenci paní Kozlíková Anna a paní Tomá‰ková Marie. V mûsíci srpnu paní Mare‰ová Jifiina, pan Stekl˘
Franti‰ek a v záfií pan Seik Pavel, paní Slaví-
4 / 2008
●
ZPRAVODAJ TISÁ
Petrovice pan Zdenûk Kutina, ktefií jim
popfiáli hodnû úspûchÛ v dal‰ím Ïivotû.
Pfiedali dûtem mal˘ dárek a po malém
obãerstvení hurá na prázdniny.
V‰em jim pfiejeme, aby se jim dal‰í
Ïivot vydafiil, tak jak si sami pfiedstavují.
ková Ludmila, paní Steklá Milu‰e a paní Komová Hana. V‰em srdeãnû gratulujeme a
pfiejeme dobré zdraví a krásn˘ spokojen˘
Ïivot.
Zvlá‰tû pak gratulujeme a pfiejeme hodnû
pevného zdraví na‰í nejstar‰í obyvatelce
paní Franti‰ce Jungwirtové, která se 18. 9.
2008 doÏila neuvûfiiteln˘ch 99 let .
Anna Salabová
Vítání nov˘ch obãánkÛ
Na den 27. 9. 2008 jsme pozvali k slavnostnímu uvítání na
obecní úfiad na‰e nejmen‰í obãánky a to Zinu Sáru Vavru‰kovou, Pavlínku Zounkovou, Ondrá‰ka Zoubka a Jifiíka
Turka, kde je jako nové obãany Tisé pfiivítala paní starostka
Mgr. Martina ·imáÀová a pfiedala jim malé dáreãky. Dûtiãkám pfiejeme ‰Èastn˘ a spokojen˘ Ïivot a rodiãÛm hodnû radosti se sv˘mi ratolestmi.
P¤IPRAVUJEME TYTO AKCE:
■ 6. 12. 2008 od 14.00 hod. se koná Mikulá‰ská nadílka
pro na‰e dûti a veãer téhoÏ dne zveme v‰echny dospûlé na
Mikulá‰skou zábavu od 20.00hod.
■ 19. 12. 2008 od 17.00 hod. zveme v‰echny seniory na
Vánoãní posezení , které se koná na Turistické chatû.
Za sociální a kulturní v˘bor Anna Salabová
Co nového v na‰í matefiince
Tak nám to zase uteklo a pfied námi je nov˘ ‰kolní rok pln˘
oãekávání. Jako kaÏd˘ rok i letos se v M· plánuje plno akcí:
plavání, v˘tvarn˘ a sportovní krouÏek a v˘uka anglického jazyka, dále pak v˘lety, náv‰tûvy divadla atd.
UÏ se také tû‰íme na Mikulá‰e a Vánoce, kdy spolu s
dûtmi a rodiãi pfiivítáme Nov˘ rok. Teì na podzim jsme zaãali sbírat ka‰tany pro zvífiátka do lesa a pfiivítali jsme nové
dûti, které uÏ se mezi nás zapojily. Pfiejeme hezk˘ nov˘ ‰kolní rok.
Kolektiv zamûstnancÛ
M· TISÁ
ZPRAVODAJ TISÁ
●
5 / 2008
Pár slov od hasiãÛ...
Opût je pfied námi topná sezóna. V krátkosti bych chtûl
upozornit na‰e obyvatele, aby si nechali vãas zkontrolovat
topná tûlesa (komíny), popfiípadû je nechali vyãistit, aby nedo‰lo k zahofiení sazí v komínû, jako se stalo loÀskou i pfiedloÀskou zimu. Touto prevencí se vyhnou velk˘m ‰kodám na
svém majetku.
Ale necháme stra‰áka tam, kde je.... Za sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ bych se chtûl také pochlubit: dne 23. 8. 2008
jsme byli pozváni na leti‰tû do Mostu, kde se konal Den záchranáfiÛ. Pfiedvádûla se tam hasiãská technika, zásah policejních psovodÛ a útvaru rychlého nasazení z helikoptéry. Na
uvedené akci jsme v odpoledních hodinách obdrÏeli vûcn˘
dar v hodnotû 61 582,50 Kã - kalové ãerpadlo a pfiíslu‰enství
znaãky Honda od Ústeckého kraje. Dar nám osobnû pfiedal
hejtman Ústeckého kraje pan Ing. Jifií ·ulc, za coÏ mu velice
dûkujeme. Vûfiíme, Ïe ãerpadlo patfiiãnû vyuÏijeme k na‰í
spokojenosti.
Za SDH Tisá Miloslav Sivák, velitel jednotky SDH
SPARTAKOVSKÉ INFO
Pfied pár lety bylo celkem obvyklé, nachytat leckterého tatínka se sv˘m synem,
jak „pafií vídeohry“. Zmínûná forma zábavy ale v souãasnosti uÏ, fieãeno slovy
mlad˘ch, zrovna nefrãí. Tradiãním obrázkem je spí‰e to, jak tatínek nachytá svého
synka sedícího u internetu a nevûfiícnû
kroutí hlavou, co v‰echno ten kluk s tím
poãítaãem dovede. Prakticky kaÏd˘ se
dnes zviditelÀuje prostfiednictvím internetov˘ch stránek. Nápad zfiídit webovou
prezentaci Spartaku a poskytnout tak
mnoho uÏiteãn˘ch informací nejen hráãÛm, ale pfiedev‰ím také ‰iroké vefiejnosti, se zrodil jiÏ pfied nûkolika mûsíci. Dnes
uÏ víme, Ïe jsme se svou ideou rozhodnû
ne‰lápli vedle. Obzvlá‰tû v posledních
t˘dnech
náv‰tûvnost
na
adrese
www.spartaktisa.cz radikálnû stoupla.
Nemalou mûrou k tomu pfiispûlo zfiízení
diskusního fóra anebo roz‰ífiení nabídky v
menu. Potencionální náv‰tûvník by se na
6 / 2008
●
ZPRAVODAJ TISÁ
spartakovském webu mûl dozvûdût v‰e,
co je potfiebné. KaÏd˘ t˘den v prÛbûhu
sezony se na hlavní stránce objeví krátká
reportáÏ ze zápasu dospûl˘ch. Opomenuty pochopitelnû nejsou ani v˘sledky
mládeÏe. V sekci zápasy je k dispozici
aktuální rozpis. Na své si pfiijdou i pfiíznivci statistick˘ch ãísel. Do konce záfií by
navíc mûla b˘t zprovoznûna tolik oãekávaná sekce Fotogalerie a pfiidány obrázky do oddûlení kempu. KaÏdému
hráãi/fanou‰ku TJS a uÏivateli internetu v
jedné osobû by rozhodnû odkaz
www.spartaktisa.cz nemûl chybût v oblíben˘ch poloÏkách prohlíÏeãe!
Ve svém posledním pfiíspûvku, kter˘
jste mûli moÏnost ãíst ve druhém ãísle
ãtvrtletníku, jsem uvádûl velké mnoÏství
zmûn, které zázemí tiského klubu jiÏ prodûlalo (zábradlí, studna, hfii‰tû, atd.).
Nyní se logicky nabízí otázka, co bude
dál? Prioritou ãíslo jedna je bez debat
oprava stfiechy na tribunû, následnû by
mûly pfiijít na fiadu stfiídaãky, jejichÏ kadibudkov˘ vzhled a kapacita ãítající tfii
hráãe plus lékarniãku jiÏ také del‰í dobu
neletí. Vût‰í otazník visí nad ‰atnami a
kabinami vÛbec. Obzvlá‰tû sprchy a hlavní chodba pÛsobí dosti odpudiv˘m dojmem, o moc lépe na tom nejsou ani
‰atny. V kolonce „nevyhovující“ bychom
na‰li tfieba i topení anebo rozvody vody.
Cel˘ komplex si jak vidno Ïádá radikálnûj‰í rekonstrukci. Problematika kabin se
ale bude fie‰it postupnû podle toho, co
nám klubová pokladna dovolí. Jist˘m pfiedvojem v‰ech citovan˘ch zmûn je zvelebování prostoru okolo hospody, které si
vzal na starost hostinsk˘ Jindra Dvofiák.
Venkovní terasu „zkoulaudovali“ hráãi
pfiedbûÏnû uÏ po domácím utkání s Valtífiovem a vÛbec nikdo si nestûÏoval:).
TakÏe dobrá práce. V nejbliωí dobû
dojde i k v˘mûnû lokálov˘ch oken.
PfiesuÀme se v‰ak uÏ koneãnû na zelen˘ paÏit a pfiibliÏme si alespoÀ zevrubnû situaci okolo na‰ich muÏstev. V kádru
(Pokraãování na následující stranû)
(Dokonãení z pfiedchozí strany)
dospûl˘ch do‰lo bûhem letní pauzy k v˘raznûj‰ímu pohybu. Z hostování v Libouchci se vrátil Martin Babaãa a naopak
na hostování z Petrovic pfii‰li Václav Feix
a TomበSege‰. K dal‰ím navrátilcÛm
patfiili i âestmír a Pavel Kuchafiíkové,
ktefií pÛsobili v petrovickém dorostu. Oba
mají ale vzhledem k svému vûku je‰tû
moÏnost zahrát si v dorostenecké kategorii, a tak bylo bratrské duo uvolnûno na
hostování do Libouchce. Doposavadní
poslední posilou je Marek Michálek, jenÏ
v Ïákovsk˘ch letech pÛsobil v Tisé a naposledy oblékal dres Roudnice nad
Labem anebo také Petrovic. S pfiíchodem
mlad˘ch hráãÛ se citelnû zlep‰ila i tréninková morálka. K ideálu má sice je‰tû pár
krokÛ, ale povaÏme, Ïe ideální situace je
snad jen v profi klubech. PrÛmûrn˘ch 11
lidí na tréninku je na dfiívûj‰í hrÛzné pomûry vcelku líbivé ãíslo. A jak zhodnotit jiÏ
odehraná utkání podzimu (k 25.9. odehráno 5 soutûÏních kol)? Kdybychom to
vzali pûknû zostra jako ve ‰kole, vyslouÏilo by si muÏstvo dospûl˘ch, dle mého
názoru, nejspí‰e dvojku. Doposud se podafiilo tfiikrát zvítûzit, jednou uzmout bod
a jednou vyjít naprázdno. V tabulce okupujeme páté místo a ztrácíme tfii body na
vedoucí celek Trmic. Na úvod tedy chvalitebn˘ rozjezd, teì uÏ je jen potfieba na
slu‰nû vybudovaném základu dále stavût.
Tiské mládí, reprezentované star‰ími
Ïáky, za sebou tak úspû‰n˘ start nemá.
Jeho konto zatûÏují po dvou odehran˘ch
kolech dvû prohry. Známkování pouÏité v
pfiedchozím odstavci ale v tomto pfiípadû
není na místû, jelikoÏ si mládeÏnické
druÏstvo odb˘vá v tomto soutûÏním roãníku premiéru v kategorii 13 - 15let˘ch, a
to se na poãáteãních v˘konech projevilo.
Navzdory nevydafienému vstupu je ve
hfie tisk˘ch mlad˘ch borcÛ k vidûní spousta hezk˘ch fotbalov˘ch momentÛ. Pfiijìte
se tedy prosím o tomto tvrzení pfiesvûdãit
na vlastní oãi. Kluci by mûli uÏ do útlého
vûku pfiijít na to, Ïe fotbal se hraje pro lidi.
Nejen Ïáci se ov‰em starají o reprezentaci na‰í mládeÏnické kopané. Práce s pfiípravkou je v plném proudu a noví hráãi
se jen hrnou. Moc bych si pfiál, aby se pfiísun nezastavil. Je to pfiekrásné, kdyÏ zjistíte, Ïe zájem o fotbal pfiece jen je‰tû nevymizel. O to vût‰í ‰koda je, Ïe není ne-
TISÁ BODUJE
Milí Tisovci, uÏ v minulém ãísle jsme
vás informovali o tom, Ïe v Tisé probûhly „Létohry 2008“, které se mimochodem podafiilo uskuteãnit za laskavého souhlasu a podpory organizátorÛ
EUROHER DOKSY. Tento úÏasn˘ a v
Evropû ojedinûl˘ projekt se letos v
Doksech konal jiÏ po páté. Pod zá‰titou
mûsta a olympijského v˘boru âR probíhala cel˘ víkend po cel˘ch Doksech
soutûÏ, obsahující ‰estnáct rÛzn˘ch
sportovních disciplín. Letos bylo pfiihlá‰eno 82 ‰estiãlenn˘ch t˘mÛ z celé republiky a také jeden t˘m z Polska.
I Tisá mûla v této vskutku prestiÏní
soutûÏi své zástupce. A ne poprvé, ale
jiÏ tfietím rokem se úãastníme tohoto
klání a tentokrát opravdu úspû‰nû.
První druÏstvo - „Tisáci“ (Martin Marek,
Jirka Turek, Franti‰ek Boubelík, Petr
jmen‰ím juniorÛm dopfiáno, aby hráli
mistrovská utkání. Do soutûÏe jsme je
sice pfiihlásili, ale nikdo jin˘ nás v okrese
uÏ nenapodobil a sami se sebou mÛÏeme hrát jen tûÏko. Celou vûc fie‰íme sjednáváním pfiíleÏitostn˘ch pfiátelsk˘ch utkání. Kromû toho by mûla b˘t spartakovsk˘m juniorÛm je‰tû tento podzim umoÏnûna i konfrontace s nûmeckou kopanou.
JiÏ takfika deset let jsme totiÏ v kontaktu
s oddílem z Drahnsdorfu. Na poslední
schÛzce jsme se zástupcem klubu
panem Thostem dohodli, Ïe by bylo velmi
zajímavé a oboustrannû prospû‰né roz‰ífiit dosavadní spolupráci i na pfiátelská
utkání mládeÏe. Jednání stále je‰tû probíhají, ale vûfiím, Ïe je reálné, jiÏ na pfielomu fiíjna a listopadu sehrát první pfiátelské utkání.
Závûreãné díky bych chtûl vûnovat vûrn˘m fanou‰kÛm, ktefií si cestu na hfii‰tû
najdou nejen pfii kaÏdém domácím zápasu, ale také pfii utkání na hfii‰tích soupefie. Nejen jim pfieji poklidn˘ podzim naplnûn˘ spoustou pfiíjemn˘ch „barevn˘ch
záÏitkÛ“.
Martin Babaãa,
ãlen v˘konného v˘boru TJ
Pakandl, Jindra ·tûrba a Pavlína Bene‰ová) se dokázali z loÀského 49 místa
(podot˘kám, Ïe z 80 zúãastnûn˘ch)
letos vyhoupnout aÏ na senzaãní 27.
místo. A druh˘ t˘m - „Snowkiting Tisá“
(Martin Bauer, Petr ·tûrba, Jirka ·vejdar, Jirka ·um, Leona Wagnerová a
Petr Kubûna), ktefií se umístil loni na
24. místû, vybojovali letos neuvûfiitelné
!!! 2. MÍSTO !!! a to i pfies vcelku vysok˘ vûkov˘ prÛmûr (38,5). Jistû si umíte
pfiedstavit tu na‰í radost, i kdyÏ pfiiznáváme, letos nám ‰tûstí opravdu pfiálo.
A proto milí Tisováci, radujte se s námi,
a pokud se budete chtít pokochat pohledem na vybojovanou trofej, bude
vystavena ve vitrínû v kabinách.
Na závûr bych chtûla podûkovat
t˘mu dobrovolníkÛ, ktefií jeli s námi, aby
pomohli pofiadatelÛm s organizací a to
jmenovitû - ·árce a Honzovi Taslarov˘m, Martinu Taslarovi, Danû Kuba‰kové, Zdenû Opoãenské a Petru Bfiídilovi. Dal‰í velk˘ dík patfií také na‰í dvorní fotografce Helence Skokanové a kameramanovi Jirkovi Novákovi. V‰ichni
se moc snaÏili proslavit Tisou za hranicemi regionu a to nejen pfii soutûÏi, ale
i veãer pfii relaxaci a zábavû. Myslím,
Ïe minimálnû v Doksech uÏ nikdo nepochybuje o tom, co a kde je obec Tisá.
Závûrem jen konstatuji, Ïe bychom byli
moc rádi, kdyby na pfií‰tí roãník EUROHRY DOKSY pfiijelo fandit sv˘m t˘mÛm
víc na‰ich obãanÛ.
Pojìte, za rok jim to nandáme !!!
Leona Wagnerová
ZPRAVODAJ TISÁ
●
7 / 2008
Léto v Dûtském domovû
To nejpravûj‰í léto asi vÏdy zaãíná
prvním dnem prázdnin. A tak se také
stalo. Je‰tû neoschl inkoust na vysvûdãení a první velká parta na‰ich dûtí vyráÏela na dlouhé putování po fiekách
Litvy a Loty‰ska. Cesta dlouhá témûfi
2000 km byla úmorná, ale cíl cesty stál
za to. O tom, Ïe v‰echny fieky teãou do
mofie, jsme se mohli sami názornû pfiesvûdãit, kdyÏ na‰e lodû zabofiily pfiídû
do pûniv˘ch (a studen˘ch) vln Baltu.
Nádhera, paráda. Prima parta a slib, Ïe
pfií‰tí prázdniny sjedeme je‰tû del‰í a
je‰tû divoãej‰í fieky. Zbytek mlad‰ích
dûtí uÏ netrpûlivû ãekal na odjezd na
oblíben˘ dûtsk˘ tábor v ¤edkovci. UÏ
ani nevím, jak dlouho tam jezdíme.
Parta dûtí i dospûlákÛ je stabilní, o tom,
kdo pojede, se vedou vÏdy boje. V
krásném prostfiedí a tropickém vedru
ãas rychle plynul a pfiiblíÏil se odjezd na
dal‰í tábor do Jaromûfie. Opût bezchybn˘ pobyt a pfii návratu v oãích dûtí
trocha rozpakÛ z toho, Ïe konec prázdnin se pomalu a nenávratnû blíÏí. Vrací
se Lenka, Alice a Tomá‰, ktefií trávili
prázdniny na brigádû na ranãi Dolton
8 / 2008
●
ZPRAVODAJ TISÁ
ve Svojeticích. Houpav˘m kovbojsk˘m
krokem nás pfiesvûdãili o tom, Ïe brigáda byla opravdu úspû‰ná a splnila svÛj
cíl. Pfied námi uÏ zÛstala jen tradiãní a
jedna z nejvût‰ích akcí léta - „Poslední
den prázdnin“. Od rána se sjíÏdûjí
hosté, pfiipravují se stany, soutûÏe,grily
na zahradní piknik. Celou akci tradiãnû
pfiipravuje na‰e spfiátelená rodina
KrausÛ, nadace Srdce na dlani a jiní
pfiátelé. Cel˘ den legrace, soutûÏe,
smích, muzika, odmûny. Krásné poãasí
a prima nálada. Tak nûjak si pfiedstavujeme louãení s nejkrásnûj‰ím ‰kolním ãasem - s prázdninami.
·kola zaãíná a pfied námi jsou povinnosti, ve kter˘ch se budeme snaÏit co
nejlépe obstát. ·kola je samozfiejmû na
místû prvním. Poãátek fiíjna nás zastihne na mezinárodní pfiehlídce umûleck˘ch souborÛ v Chomutovû, následuje
na‰e tradiãní úãast na Judo Show Cup
v Praze na Folimance a pozvolna pfiem˘‰líme o vánoãním koncertu v Praze,
kter˘ letos bude v Národním domû na
Vinohradech. Partnerem nám bude
Kamil Stfiihavka, tak se moc tû‰íme, Ïe
získáme nového kamaráda. O tom
v‰em Vám ale povím v dal‰ím povídání
o Ïivotû v Dûtském domovû v Tisé.
Dr. Milan Vostr˘ - fieditel DD
Na scénu, prosím...
Po letním leno‰ení jsme zaãali pohádkovat. Hned na zaãátek jsme zahráli tak trochu stra‰idláckou - Kofiení z
âerného vrchu - to víte, prázdniny fuã,
‰kola a ‰kolka zase plné dûtí a ãerti uÏ
pomalouãku na dohled, tak to chce
pfiece jen trochu pfiípravy na prosinec...
Do divadélka se pfii‰lo podívat hodnû
mal˘ch, velk˘ch, znám˘ch i neznám˘ch divákÛ. Milé pohlazení po du‰i,
je‰tû teì si to uÏíváme. Proto jsme pfiipravili pfiekvápko, jak jinak neÏ divadelní. Pozvali jsme na‰e kamarády z divadelního souboru BOëI Jaromûfi, aby
vám zapohádkovali „po jejich“. (Teì,
kdyÏ v rukou drÏíte „tiskou drbnu“, tak
uÏ nûktefií víte, jak se jaromûfi‰tí líbili já od psacího stolu zatím jenom tu‰ím).
Kromû pfiipravovan˘ch pohádek na
fiíjen a listopad vyráÏíme na tradiãní v˘jezdy s mikulá‰sk˘m vystoupením,
letos do Ludvíkovic, ¤ehlovic a Zubrnic. A pak? Pak si to spoleãnû uÏijeme
na na‰í 2.divadelní zábavû! Mimochodem... uÏ máte ‰aty?
(mirits)
7.10.2007
4.11.2007
25.11.2007
1.12.2007
2.12.2007
8.12.2007
9.12.2007
27.1.2008
27.1.2008
24.2.2008
23.3.2008
30.3.2008
27.4.2008
18.5.2008
15.6.2008
Akce Skaláčka 2007/2008
O zbabělém rytíři
Zlá princezna
Zlá princezna
Kašpárkovo pometlo
Kašpárkovo pometlo
Kašpárkovo pometlo
Kašpárkovo pometlo
Jak se málem stal drak králem
Jak drak přišel o zuby
O zmrzlém králi
Němá princezna
Němá princezna
O koblížkovi
O Popelce
Šípková Růženka
Tisá
Tisá
Louny
Tisá
Ryjice
Luční Chvojno
Ludvíkovice
Tisá
Tisá
Tisá
Tisá
Louny
Tisá
Tisá
Tisá
ZPRAVODAJ TISÁ
●
9 / 2008
Místní akãní skupina Labské skály
POZVÁNKA
VáÏené dámy, váÏení pánové,
ráda bych Vás jménem Místní akãní skupiny (MAS) Labské skály ve spolupráci s Mikroregionem Labské skály pozvala na ãesko-nûmecké setkání na téma „MoÏnosti ãesko-nûmecké spolupráce v na‰em pohraniãí“, které se koná
dne 10. fiíjna 2008 na Jílovském zámku od 10:00 hodin.
Cílem tohoto setkání je nalézt konkrétní projektové zámûry, které by mohly b˘t v roce 2009 realizovány, a roz‰ífiení dosavadní pfieshraniãní spolupráce, navázání nov˘ch kontaktÛ. Vûfiím, Ïe se nám to spoleãn˘m úsilím podafií.
Tû‰ím se na setkání s Vámi.
S pfiátelsk˘m pozdravem Eva ·ípová, pfiedsedkynû MAS Labské skály
Program:
10:00 hod:
10:10 hod:
10:30 hod:
10:50 hod:
Pfiivítání - starosta/ místostarosta; E. ·ípová
Pfiedstavení MAS a MLS Labské skály - E. ·ípová, pfiedsedkynû MAS
Pfiedstavení MAS Saské ·v˘carsko, pí. Funke, manaÏerka LAG (= MAS)
Turistické trasy a moÏnosti pfieshraniãní spolupráce - p. Peter Mildner, správa turistick˘ch tras na levém bfiehu Labe
11:05 hod: âesko-nûmecká spolupráce v oblasti cykloturistiky, konkrétnû na Labské cyklotrase - pí.
Mandy Krebs, projektová koordinátorka Lab. cyklotrasy - jih, Svaz cestovního ruchu
Saské ·v˘carsko
11:20 hod: Svaz cestovního ruchu Saské ·v˘carsko - pfieshraniãní projekty; pí. Lindheimer
11:35 hod: pauza na kávu
11:45 hod: Nové moÏnosti ãesko-nûmecké spolupráce v rámci Fondu mal˘ch projektÛ programu Cíl
3 - pí. Susanne Gertoberens, projektová manaÏerka
12:00 hod: Projekt „T˘dny specialit“ - p. Claus, jednatel svazu podnikatelÛ v pohostinství DEHOGA
12:15 hod: Pfiíroda a Ïivotní prostfiedí - moÏnosti pfieshraniãního vzdûlávání - pí. Dr. Sabine Stab,
Centrum národního parku Saské ·v˘carsko
12:30 hod: Kulat˘ stÛl - prezentace ãesk˘ch a sask˘ch zájemcÛ nabízejících spolupráci, nalezení
projektového partnera, projekty - napfi. jazykové kurzy, publikace - kniha „Historie Chvojenska“ a nová cyklomapa mikroregionu Labské skály, pozvánky na akce v pohraniãí napfi. 9. Jílovské slavnosti, hasiãsk˘ memoriál, 2. Plavba po Labi aj.
13:00 hod: Zhodnocení, závûr, pozvání na raut
Následnû raut s moÏností projednat své zámûry s pfiípadn˘m projektov˘m partnerem - k
dispozici 2 tlumoãníci
K dispozici Vám bude rovnûÏ stÛl, kde mÛÏete prezentovat své propagaãní materiály.
MAS Labské skály
Mírové námûstí 280, 407 01 Jílové
tel. 472 779 113
mob. 602 688 935 nebo 737 155 959
www.leaderplus.labskeskaly.info
fax: 412 550 203
e-mail: [email protected]
Iâ: 2701 0066
10 / 2008
●
ZPRAVODAJ TISÁ
ã. úãtu 0886936309/0800
[email protected]
KAPITOLY Z HISTORIE n a ‰ e h o r e g i o n u
U Lovosic
vzplanula první
bitva sedmileté
války
Váleãné události pfied 250 lety zaãaly vlastnû jiÏ 26. 8. 1756, kdy prusk˘
král Friedrich II. s poãetnou armádou
76 tisíc muÏÛ vpadl do Saska, obsadil
DráÏìany a obklíãil Pirnu. Císafiovna
Marie Terezie byla naopak sask˘m
spojencem a nepochybovala o tom, Ïe
Pru‰áci brzy vstoupí i do âech. Rakouské vojsko se tehdy opevnilo na dûãínském zámku i na hradû Stfiekovû;
pfiímo ve mûstû Ústí n. L. mûlo tábor u
Teplické brány.
Ústecká radnice dostala za úkol
obratem zajistit pro Raku‰any i Sasy
proviant a oves. Dne 13. 9. 1756 pfiekroãil princ z Braunschweigu hranici a
s 10 tisíci muÏi sestupoval do âech ve
smûru od Petrovic. Velitel mûsta Ústí n.
L. plukovník Matterna rozkázal starostovi do hodiny potopit v‰echny lodi na
Labi a zatarasit mûstské brány.
Rakouské zásoby byly urychlenû odvezeny do Lovosic, ale Pru‰áci se utábofiili nejprve v Habrovicích, neÏ dne
17. záfií obsadili strategicky v˘hodn˘
StfiíÏovick˘ vrch. Raku‰ané nejprve
zaujali postavení na Soudním vrchu
nad Trmicemi, ale jiÏ o následující noci
se i oni odebrali smûrem na Lovosice.
Dne 28. 9. 1756 dorazil do Habrovic
prusk˘ král Friedrich II.spolu se sv˘m
bratrem. První noc pfienocovali v BoÏtû‰icích, naãeÏ zabrali zámek v Trmicích,
kde si zfiídili svÛj hlavní stan. Král se
sv˘m bratrem pak vedl jeden proud vojska pfies HliÀany, ¤ehlovice, Kleteãnou
a Velemín; druh˘ proud vedl gen. Keith
pfies Bofiislav a Pa‰kapole.
Zásadním cílem Friedricha II., opro‰tûn˘m od termínÛ evropské diplomacie, bylo „zasadit tûm rakousk˘m psÛm
pofiádnou ránu do frÀáku...“ V pfiípadû
nedbale zabezpeãeného mûsta Ústí se
pru‰tí husafii nemuseli ani dlouho vysilovat - po pfiekonání zátarasÛ u Bûlské
brány byl starosta Bernhard Hladk˘ dopraven do StfiíÏovic, kde dostal nekompromisní rozkaz zásobovat potravinami
také v‰echny pruské jednotky.
V první bitvû sedmileté války se dne
1. fiíjna 1756 stfietlo u Lovosic pruské
královské vojsko s rakousk˘m císafisk˘m vojskem, kterému velel polní
Památníkem bitvy je kaple P. Marie Einsiedelské u lovosického hfibitova - vystavûna na pamûÈ padlého mar‰ála Radicattiho.
mar‰ál Browne. Prusové teì mûli generální ‰táb ve Vchynicích.
Do boje nasadili asi 30 tisíc muÏÛ;
Rakou‰ané, jejichÏ obranná linie se
rozkládala mezi Lovosicemi a âíÏkovicemi, kolem 33 tisícÛ. Spodní svahy
Lovo‰e mûli obsazené Chorvati, ktefií
se bitvy zúãastnili pod velením generála hrabûte Hadika. K první (zatím neoficielní) pfiestfielce mezi nimi a Prusy
do‰lo kolem 2. hodiny. AÏ kolem pÛl
osmé zahájili Prusové intenzivní dûlostfieleckou palbu, coÏ byl signál k oficiálnímu zahájení bitvy.
Nadcházejícího pruského útoku se
zúãastnilo na 11 tisíc jezdcÛ, ale Raku‰ané je od Sifiejovic pod velením kníÏete Löwensteina zahnali zpût. Prudké
boje ve vinicích pod Lovo‰em vrcholily
kolem 11. hodiny a jiÏ se zdálo, Ïe Raku‰ané zvítûzí, smrt plukovníka Lascy-
ho je v‰ak velmi znejistûla. Zvlá‰tû
Chorvaté se bili velmi stateãnû, ale
mnozí z nich byli zatlaãeni na strmé
svahy nad fiekou Labe, kde nûktefií z
nich utonuli. Asi ve 13.00 hodin se boj
pfienesl do hofiících Lovosic. Tam se asi
hodinu bojovalo o kaÏd˘ dÛm. Mar‰ál
Browne chtûl znovu zformovat svá vojska u Budynû nad Ohfií, ale prusk˘ král
je‰tû téhoÏ veãera ohlásil své vítûzství.
Ráno bez boje obsadil Lovosice a generální ‰táb umístil pfiímo v lovosickém
zámku, kde setrval je‰tû dva t˘dny.
Raku‰ané v osmihodinovém boji
ztratili 2863 muÏÛ a polního mar‰ála
Radicattiho, Prusové 3304 muÏÛ vãetnû generálÛ Oertzena a Lüderitze. Pietním místem, pfiipomínajícím bitvu
pfiímo v Lovosicích, je kapliãka P. Marie
Einsiedelské, která byla k 250. v˘roãí
bitvy novû upravena.
Mûsto Lovosice na historick˘ch pohlednicích.
ZPRAVODAJ TISÁ
●
11 / 2008
✐
Pro zábavu a chytré hlavy
● Truhláfisk˘ uãedník povídá mistrovi: „Proã se ‰rouby nevyrábûjí bez závitÛ?“
„Co to mele‰ za nesmysly!“ diví se mistr.
„KdyÏ ty závity hroznû
vadí pfií zatloukání....
● Mladík se ptá hezké
sleãny:
„Stála byste mi modelem?“
„Ale já nejsem modelka...“
„To nevadí“, uklidÀuje jí
mladík, „já nejsem Malífi!“
● MuÏ pfiijde do nemocnice nav‰tívit pfiítele.
„To je neuvûfiitelné! Je‰tû
vãera jsem tû vidûl v kavárnû tancovat s takovou
pûknou blond˘nkou... Jak
jsi se sem dostal?
„Moje Ïena mû vidûla taky.
● Do seznamvací kanceláfie vstoupí Ïena.
„Chtûla bych muÏe, kter˘
by byl sportovnû zaloÏen˘,
vzdûlan˘ a zábavn˘, kter˘
by mlãel, kdybych si to
pfiála.“
„Tak si kupte televizor.“
Postupnû spojte
pfiímkami v‰echny
body od 1 do 48
a vznikne vám obrázek.
Tyto dvû kresby – na
první pohled stejné –
mají dvacet odli‰n˘ch
detailÛ. Najdete je?
● „Neznበnáhodou nûkoho, kdo by prodal vÛz?“
„Za t˘den, za dva nejpozdûji bude pan Novák prodávat wartburga.“
„VáÏnû? Tys uÏ s ním o tom mluvil?“
„Ne, ale za to vím, co ode mne pfied t˘dnem koupil.“
● ManÏel se pfievrátí na posteli a ptá se manÏelky:
„Jak je dneska venku?“
„Hustû snûÏí. – Jak to ví‰, kdyÏ jsou zataÏené rolety?“
„Sly‰ím nadávat domovníka.“
Podafií se vám zjistit kolik a které pfiedmûty z prvního obdelníku se opakují ve zb˘vajících tfiech obdelnících?
Vydává zastupitelstvo obce Tisá • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané pfiíspûvky
se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 400 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10434.

Podobné dokumenty

Příručka pro tisk fotografií

Příručka pro tisk fotografií Tiskárna tiskne na tu stranu papíru, která je obrácena vzhůru. Pokud používáte fotografický papír, umístěte jej lesklou stranou nahoru. Pokud používáte papír s trhacím proužkem, vložte jej do podav...

Více

Zpravodaj číslo 2/2011

Zpravodaj číslo 2/2011 které dûvãata Wágnerova zvládla opravdu skvûle. Samozfiejmû nechybûl nám v‰em dobfie znám˘ moderátor ·vejdys. Z usmûvav˘ch tváfiiãek dûtí i spokojen˘ch rodiãÛ usuzuji, Ïe se tento den opravdu vydafiil....

Více

Září 2005 PDF - Klub zdraví Walmark

Září 2005 PDF - Klub zdraví Walmark v dobû, kdy zaãínalo léto, jsme pro vás pfiipravovali nové ãíslo ãasopisu Klubu zdraví. Pfiem˘‰leli jsme, ãím vás tentokrát potû‰it, pfiekvapit a moÏná i trochu pouãit. Teì je na vás, abyste posoudili...

Více

obsah - Obec Tisá

obsah - Obec Tisá pfiíznivcÛ, coÏ nás velice tû‰í. V dubnu jsme zahráli slibovanou vodnickou pohádku Oklaman˘ hastrman aneb Kouzlo mlhavého závoje, kterou jsme tentokrát zdokonalili nov˘m technick˘m pfiístrojem tzv. „...

Více

strana 12

strana 12 proã vlastnû ãíst, nehledíme-li jen na to, Ïe je jedno co ãteme, jen aby to poslouÏilo k naplnûní volného ãasu, kdyÏ nûkdo neví co s ním. Tedy ãlovûk potfiebuje a mûl by si uÏívat krásn˘ch knih, krá...

Více

Racek - Otakar Votýpka

Racek - Otakar Votýpka cestou až k nám do řady. Tohle je pro mě ideální herec. Za prvé: jen režiséra něco napadne, už to udělá, a za druhé: je to jeden z hrstky českých herců, kteří si už svým prvním vystoupením podmanil...

Více

ruch 01/2004

ruch 01/2004 není tak klidná, jak na první pohled vypadá, protoÏe tam parkuje mnoÏství aut, která se co chvíli rozjíÏdûjí a ‰ífií kolem sebe koncentrované v˘fukové plyny. Pfiitom daleko vhodnûj‰í a také hrajícími...

Více

zde - Moba

zde - Moba Tas v‰ak nepatfií k tûm, ktefií by se vzdali bez boje. I kdyÏ je mnohdy na kolenou, hlavu má vÏdy vzpfiímenou. ZÛstává mu jeho kÛÀ Flavius, získává nového pfiítele, ale i tajnou lásku Ïeny jednoho z nû...

Více

Zpravodaj číslo 2/2009

Zpravodaj číslo 2/2009 nádrÏe v Ostrovû u restaurace Pod Císafiem. V letních mûsících bude provedeno odvûtrání v˘ãepu a divadélka Skaláãek na sále obecního úfiadu. Z místního hfibitova jsme koneãnû nechali odvézt staré pomn...

Více