Prospekt

Komentáře

Transkript

Prospekt
oběhové teplovodní čerpadlo
Použití
Materiálové provedení
Čerpad|a D-NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkot|akých systémech vytápěni nebo k|imatizace'
těleso čerpadIa
oběŽné ko|o
Dopravovaná kapalina
o
o
HIavní diIy čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:
- šedá |itina
- mosaz
hříde|, mezistěna
čístá,měkká a chemicky neaktivni voda (pitná) bez mechanických přimísenin,
a oddě|ovací v|oŽka
-korozivzdorná ocel
IoŽiska
- uhlik
Umístěnía poloha
směs vody a g|yko|u v poměru do 1:1.
Konstrukce
Čerpad|a D-NTV jsou monobtoková, bezucpávková' s e|ektromotorem chlazeným čerpanou kapa|inou. Konstrukčně jsou řešena
dvěma hydrauIickými a motorovými jednotkami s dvoustupňovou
Čerpad|a mohou být namontována do |ibovo|ně sk|oněného
přímého potrubí tak, aby osa e|ektromotoru by|a vŽdy vodo.
rovná s max. úchy|kou + 5o od vodorovné roviny.
E|ektrickou insta|aci provést pod|e přísIušných norem.
regu|ací, umístěnými v jednom čerpad|ovémtě|ese
Toto konstrukční řešeni umoŽňuje:
o
a
o
nahradit V provozu dvě oběhová čerpad|a zabudovaná ved|e
sebe,
provoz čerpad|a s jednou nebo oběma motorovými jednotkami,
při provozu obou motorových jednotek dosáhnout dvojnásobného dopravovaného mnoŽství (průtoku),
dvoustupňovou reguIaci otáček samostatných motorových
jednotek,
vo|bu provozu jednoho nebo dvou motorů při maximá|ních nebo
minimá|nich otáčkách - regu|ace otáček se provádi přepínači,
které jsou umístěny ve svorkovnici
t
motorů.
Před a za čerpad|o insta|ovat venti|y a kontro|ní manometry' Potru.
bi v b|izkosti čerpad|a by mě|o být řádně uchyceno tak' aby se na
čerpad|o nepřenáŠe|y sí|y vyvozené di|atací potrubí nebo insta|ač.
ními závadami'
Čerpadlo nedoporučujeme situovat na nejniŽšÍm a nejvyŠšÍmmistě
topného systému. V nejniŽŠimmístě můŽe docházet k jeho zaná.
šeníka|em a nečistotami, v nejvyššímpak k jeho zavzduŠňování.
819
9Ž7
Cís|ováni pozic pod|e DlN 24 250
502 - těsnici kruh
81,l - p|ኝe|ektromotoru
8'13 - stator elektromotoru
132 - mezistěna
504 . di|atačni krouŽek
545.1 . |oŽiskové pouzdro
230 - oběŽné kolo
545.2 - |oŽiskové pouzdro
818 - rotor elektromotoru
3,14. opěrný krouŽek
685 - ochranné pouzdro
819 - hřide|
412 - těsnici krouŽek
747 - zpětnák|apka
922 - matice hřide|e
101 - těIeso čerpadIa
817 - oddě|ovaci v|oŽka
10
15
20
25
jedno1livý ptovoz
0(s')
Technické údaje
Typ Ěetpad|a
Ý
ct
F
l-
!t
h
trl
=
ct
trt
Pro provoz jednoho čerpadIa
0táčky zákIadní max
Přkon
Otáčky sníŽené
Přkon
Proud pro
n
P
min
jiŠtěnimotoru
n
P1
|
(m
n'
Max. tepIota oko|í
PrŮměr sacÍho
hrd|a
hrd|a
PrŮměr výt|ačného
MaX provozní
t|ak
U
Í
Napětí
Km itočet
Hmotnost
DN
DN
p
Elektromotor
Max' h|adina akustického
t
t"
Výkonu
soustrojí
@
ct
-o
-o
@
u)
trt
2750
75-92
(w
(min.
É
o
N
F
-ct
F
F
lí)
EI
att
a
(l'
N
ct
ctt
=
u)
=
E
=
o
trt
tt
€
2700
2850
2810
2740
2720
-
330 - 413
400 - 515
630 - 800
1050 - 1400
90
116
2120
2200
2300
2600
2600
2400
2330
23-24
57 -76
70-104
200-31 5
300-400
490-61 0
800-.1040
02
06
07
|ó
14
2
27
(c)
110
110
110
1l0
'l
110
110
('c)
35
35
35
40
40
40
40
(mm)
40
50
50
50
65
65
BO
(mm)
40
50
50
50
65
65
BO
(W
(A)
(nastavení jističe)
l\4aX. tepIota čerpané kapa|iny
2780
Ét
m
.D
@
(MPa)
0,6 nebo
1
0,6 nebo
I
0,6 nebo
1
0,6 nebo
1
l0
0,6 nebo
1
0,6 nebo
1
0,6 nebo
(V)
230
230
230
400
400
400
400
(Hz)
50
50
50
50
50
50
50
L,o
(dBA)
40
45
45
53
53
53
53
m
(ks)
17
20
20
32
38
46
50
a-\
1
Rozměry
Hrdla
Typ Ďetpad|a
A
B
c
E
H
K
H1
pro
L
gD
D-40-NTV-48-1
1
D-50-NTV-60-6
D-50-NTV-60-1
330
350
1
D-50-NTV-74-1 3
360
D-65-NTV-79-1 4
390
D-65-NTV-92-1 2
D-80-NTV-1 02-1 6
n = počet otvoru
470
2s0
150
280
170
62
73
125
140
90
300
360
200
Ic
205
115
235
tzJ
95
150
110
180
2000
sD^
40
130
100
50
140
110
265
275
305
100
sD.
Pll
325
65
160
130
80
190
150
/d
plo Pl| í0
6
qd
14
18
n
gD
gD
sD.
40
150
110
50
165
125
4
ad
18
65
185
BO
195
n
4
160
.131203
nebo mohou být pro PN 6 podle CSN 131201 vzdy s hrubou těsnicÍ |ištou (podIe
Rozměry přÍrub sacího a výtIačného hrdIa (D) jsou pro PN 10 podIe csN
poŽadavku
slGMA 1868 spol. s Í. o.
J. Sigmunda 79
783 50 Lutín
+420 585 651 302
Fax'. +420 585 651 339
www.sigmal 868.c2
f
el.'.