Řádné jednání Odborné rady pro KPSS

Komentáře

Transkript

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS
Řádné jednání Odborné rady pro KPSS
Přítomni: L. Marek, M. Macurová, H. Chvalová, R. Baxová, Z. Skřičková, I. Úlehla, R.
Suda, J. Špatenka
Hosté: V. Prajerová
Místo jednání: MHMP, odbor SOC
Datum a čas jednání: 1. 9. 2008, od 15.30 hodin do 17.45
Předsedající: J. Špatenka
Navržené body programu jednání OR:
1) zápis z minulého jednání
2) dořešení naplňování jednacího řádu OR
3) definování závazné struktury a pořizování zápisu z jednání OR
4) zadání a očekávané výstupy z jednání pracovní skupiny pro přípravu SPRSS 2009
(příprava na výjezdní jednání dne 3. - 4. září)
4) Různé
Program byl v této podobě schválen. Byl specifikován bod 4 Různé:
a) „vymahatelnost“ povinností složek struktury SPRSS
b) informace z jednání Koordinační komise
c) Procesní řád
d) zajištění práce PSO
Ad1) Zápis z minulého jednání
Zápis připomínkovaný předsedající minulého jednání byl v této podobě schválen, tajemnice
byla vyzvána pouze k úpravě stylistických nepřesností a překlepů.
Ad2) Dořešení naplňování JŘ OR
V minulých dnech došlo k několikerému nedodržení zásad, na nichž se OR shodla schválením
svého JŘ. Zároveň došlo k vyjasnění významu některých povinností tak, aby nedocházelo
k dezinterpretacím.
Usnesení
OR po projednání JŘ OR nemá potřebu jej nijak měnit a vyžaduje po všech svých členech,
aby JŘ naplňovali
Ad3) Definování závazné struktury a pořizování zápisu z jednání OR
Vzhledem k tomu, že zápis z jednání je veřejně dostupným dokumentem, OR se shodla na
specifikaci závazné podoby zápisu z jednání v následující podobě:
- formální náležitosti viz JŘ OR
- projednání bodu programu:
o představení problematiky
o diskuze, v jejímž rámci jsou zaznamenávány vzešlé návrhy a stanoviska členů
OR, kteří o to v souladu s JŘ OR požádají
o usnesení (výstup z projednání bodu), i písemně připravené předkladatelem
návrhu
Ad4) Zadání a očekávané výstupy z jednání pracovní skupiny pro přípravu SPRSS 2009
(příprava na výjezdní zasedání dne 3. – 4. září)
OR byla požádána o stanovisko k (na místě) předloženému programu setkání skupiny syntéza
a strategie a očekávanému výstupu práce skupiny. V diskuzi členové OR poukázali především
na nedostatečné a nesystematicky vytvářené podklady, použitelnost národních strategických
dokumentů (porovnání jejich závěrů se sociální realitou v konkrétní lokalitě) a další
souvislosti.
Usnesení
OR se shodla, že její členové přednesou závěry z projednání bodu ve skupině syntéza a
strategie osobně na zmíněném setkání.
OR doporučuje, aby odborné posudky (i jejich shrnutí) byly součástí podkladových materiálů
pro práci skupiny syntéza a strategie
Různé
a) „Vymahatelnost“ povinností složek struktury SPRSS
OR sleduje, že v různých složkách struktury SPRSS dochází k neplnění povinností/úkolů, jež
jim byly uloženy (např. „Strukturou“), nebo ke kterým se samy zavázaly. V této souvislosti
byla znovu objasněna úloha OR a kroky, jež v této souvislosti mohou být podniknuty.
Usnesení
OR může upozornit, že některý úkol/povinnost dané složky struktury SPRSS není plněn, a
poukázat na příčiny a důsledky konstatovaného.
b) Byly předneseny informace z jednání KKPS.
Jde o:
- podobu zveřejněných výstupů KKPS (z projednávaných bodů KKPS zveřejní souhrn
diskuze a usnesení)
- vznik PS PROJEKT a PS syntéza a strategie
- vznik portálu: http://socialni.praha.eu
OR se shodla, že zařadí do programu příštího setkání bod Portál a jeho využití
c) Procesní řád
OR se dohodla, že společně se zápisem bude tajemnicí členům zaslán materiál „poznámky
k procesnímu řádu“. Zároveň se zápis bude připomínkovat nejpozději do doby, než je zasílána
pozvánka na další setkání OR
d) Zajištění práce PSO
Členům OR byla představena aktuální situace v PSO, v diskuzi pak byla zdůrazněna
zejména důležitost zařazení koordinátora a metodika jako zaměstnance úřadu a nutnost
zajištění personálních kapacit pro zvládnutí procesu tvorby SPRSS v souladu s metodou
KPSS.
OR pak souhlasila s tímto návrhem usnesení:
OR žádá KKPS, aby projednala „doporučení“ OR ze dne 18. 8. 2008 vydané k bodu 1
programu jednání.
Příští setkání se uskuteční dne 22. 9. v 15:30.
Zapsala a k doplnění členům OR rozeslal/a : Helena Chvalová, dne 2. 9. 2008
Zápis uzavřen dne: 8. 9. 2008

Podobné dokumenty

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS Řádné jednání Odborné rady pro KPSS Přítomni: L. Marek, M. Macurová, J. Špatenka, I. Úlehla, H. Chvalová, R. Baxová, Omluveni : R. Suda, V. Vasková, Z. Skřičková, Hosté: V. Prajerová, M. Malinová M...

Více

Pravidla veřejného připomínkovacího řízení

Pravidla veřejného připomínkovacího řízení Návrh 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2016 – 2017 Připomínku může podat široká veřejnost Nejširší veřejnost bude o možnosti připomínkovat materiál informována touto for...

Více

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS

Řádné jednání Odborné rady pro KPSS Řádné jednání Odborné rady pro KPSS Přítomni: L. Marek, M. Macurová, J. Špatenka, H. Chvalová, R. Baxová, Z. Skřičková Omluveni: R. Suda, V. Vasková, I. Úlehla, Místo jednání: MHMP, Charvátova, OSP...

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního

Plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního Příprava procesu konzultací.................................................................................................................................................140 Průběh procesu konzul...

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 veřejné setkání i dalším zájemcům. Jinými slovy, veřejné setkání bylo otevřeno každému zájemci o sociální služby v této části Prahy a důraz byl kladen na zapojení hlavně těch, kteří se o sociální o...

Více

vyhodnocení programového prohlášení RK 2015 - final

vyhodnocení programového prohlášení RK 2015 - final Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) probíhala i v roce 2015 ve dvou úrovních. Jako nejdůležitější z hlediska systémové spolupráce byl trvalý kontakt se základními složkam...

Více

Zpráva o plnění cílů 2. KPSS města Děčín k 30.06.2012oblíbené!

Zpráva o plnění cílů 2. KPSS města Děčín k 30.06.2012oblíbené! Cíl č. 3 – Zkvalitnění pobytových služeb pro seniory je závislý na finančních možnostech města. Díky aktivitám vedení města se podařilo zařadit projekt rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ...

Více