přísada do převodovek

Transkript

přísada do převodovek
WYNN´S HPLS
Technická zpráva
WYNN’S HPLS
(přísada do převodovek)
Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn
www.wynns.cz
strana 1. z 10
WYNN´S HPLS
Wynn’s – HPLS
s novým složením
Nejnovější chemická technologie
pro moderní manuální převodovky
Točivý moment motorů se za poslední desetiletí zdvoj či dokonce ztrojnásobil.
To umožňuje osazovat vozidla pěti- nebo šestistupňovou převodovkou s vyšším
převodovým poměrem, což zvyšuje jízdní komfort a vede ke snižování spotřeby
paliva. Zároveň však stále častější příčné uložení motoru a mnoho pomocných
zařízení zmenšilo prostor pro převodovou skříň a vynutilo si změnu její konstrukce.
Tato kombinace faktorů vedla ke zvyšování nároku na součásti převodové skříně.
Při přenosu síly přes ozubená kola dochází zpravidla pouze k bodovému kontaktu
ploch. Tím vznikají obrovské tlaky. Mazací podmínky jsou tak náročné, že nedochází k
hydrodynamickému (kapalinnému) mazání.
strana 2. z 10
Problémy a jejich řešení
WYNN´S HPLS
Tření
Při přenášení velkých sil vznikají ohromné tlaky. Tyto tlaky ve spojení s malými
vzdálenostmi a nízkou viskozitou oleje zapříčiňují potrhání olejového filmu a následný
přímý kontakt kovu na kov. To vede ke zvýšenému opotřebení. Proto je nezbytná
přídavná ochrana součástek v podobě vysokotlakých (E.P. – Extreme Pressure)
aditiv.
Sportovní styl jízdy, naložené vozidlo, dlouhá jízda vysokou rychlostí, prudká
zrychlení, jízda v hornatém terénu – to vše zvyšuje zátěž komponent převodovky a
tím i požadavky kladené na jejich ošetření.
Převodové oleje tříd GL-4 a GL-5 obsahují vysoký podíl vysokotlakých aditiv. Tyto
přísady však postupně degradují a nevydrží tak po celou periodu výměny oleje,
v závislosti na výše popsaných jízdních podmínkách. To vede k předčasnému
opotřebování, zvýšení hlučnosti převodovky a problémům s řazením.
U starších vozidel navíc nastává problém s tím, že oleje vyšších specifikací nejsou
doporučeny díky jejich možné interakci s některými kovy. Do těchto převodovek je
třeba použít maziva nižší specifikace, která ale nemají dostatečný obsah
vysokotlakých aditiv pro celou dobu životnosti.
Wynn’s HPLS obsahuje vysoký podíl aditiv proti opotřebení, která jsou na sirném
základě. Tato poskytují dlouhodobou přídavnou ochranu pro součásti převodovky a
rozvodovky. Tím, že snižují tření, umožňují snadné řazení a lepší přenos výkonu až
na kola. Vůz pak jede lépe a snižuje se i spotřeba paliva.
strana 3. z 10
Hydrodynamické mazání
WYNN´S HPLS
Aby se zabránilo potrhání olejového filmu, je nezbytné zvýšení viskozity při vysokých
teplotách. Vyšší viskozita při vysokých teplotách umožní vytvoření silnějšího
olejového filmu a zajistí hydrodynamické mazání ve většině situací. Zároveň je
potřeba nižší viskozita při nízkých teplotách pro docílení malého tření při startování.
Pro zvýšení viskozity při vysokých teplotách a dosažení silnějšího olejového filmu se
používají zlepšovače viskozitního indexu. Jsou to polymery, které mají formu
klubíček. Při zvýšení teploty (důležité je, že právě až při zvýšení teploty) se mění
jejich struktura – napřimují se a zaplétají, čímž olej houstne. Během provozu však
dochází k jejich mechanickému porušování – střihání a tím i ke zhoršování viskozitně
teplotních vlastností.
Wynn’s HPLS obsahuje vysoký podíl polymerů pro zvýšení viskozitního indexu oleje,
a proto poskytuje silnější olejový film při vyšších teplotách a zatíženích. Díky svým
vlastnostem tlumí vibrace a snižuje hlučnost převodovky.
Wynn’s HPLS obsahuje polymery s vysokou odolností proti střihu, a proto si udržují
své vlastnosti mnohem déle (vysoká stabilita proti střihu).
Unikání oleje
Kvůli poklesu funkčnosti těsnění může docházet k prosakování oleje mimo
převodovku. V současnosti se při konstrukci převodových skříní nejčastěji používají
těsnění ze syntetických materiálů a nahrazují starší pryžové. Proto je zbytečné
používat aditiva pro bobtnání těsnění v převodovce.
Zvýšení viskozitního indexu v novém Wynn´s HPLS zpomaluje unikání oleje
v převodovce.
strana 4. z 10
WYNN´S HPLS
Výsledky testů
a) Testování zvýšení kinematické viskozity a viskozitního indexu
Olej
Viskozita (cSt)
Typ oleje
při 40 °C při 100 °C
75W90 /GL5
75W90 /GL5
80W90 /GL5
75W90 /GL5
80W90/hypoidní
80W90/GL4
75W90 /GL5
75W90 /GL5
97.97
97.59
128.58
93.62
159.59
127.01
80.03
93.83
16.62
14.31
13.58
14.75
15.49
14.44
15.67
14.11
Viskozitní
index
184
151
101
165
98
114
209
154
Olej + 6% HPLS
Viskozita (cSt)
Viskozitní
index
při 40 °C při 100 °C
110.19
111.98
143.20
99.75
174.53
138.43
90.78
107.10
18.40
16.22
15.49
15.89
17.45
16.12
17.32
15.97
187
156
111
172
108
123
209
160
Viskozitní index
190
180
Olej
Olej + 6% HPLS
170
160
150
140
130
120
110
100
90
Olej 1
Olej 2
Olej 3
Olej 4
Olej 5
Olej 6
Olej 8
Ve všech těchto případech došlo ke zvýšení viskozity u olejů ošetřených novým
Wynn’s HPLS, a to především při vysokých teplotách, což vede ke zvýšení
viskozitního indexu a tedy k silnějšímu a stabilnějšímu olejovému filmu mezi částmi
převodové skříně. To dále vede ke snížení rizika potrhání olejového filmu a
následnému snížení opotřebení. Silnější olejový film také umožní lepší tlumení nárazů
mezi pohyblivými částmi, čímž se sníží hlučnost převodovky. Hydrodynamické mazání
bude funkční i při náročných podmínkách a umožní tak hladké řazení. Silnější olejový
film zpomalí či dokonce zabrání prosakování oleje z převodovky.
strana 5. z 10
WYNN´S HPLS
b) Test střihové stability zlepšovačů viskozitního indexu
Kvůli extrémnímu mechanickému namáhání mohou polymery ztratit svojí schopnost
zvyšovat viskozitní index. Pro testování dlouhodobé efektivnosti těchto částeček se
používá test střihové stability.
Tento KRL test střihové stability je nejnovější test vyvinutý na žádost evropských
OEM výrobců, aby bylo možno dokonale odlišit polymery s vysokou a nízkou
střihovou stabilitou.
Standardní převodový olej specifikace SAE J 306 je testován na kuželovitém ložisku
ve čtyřkuličkovém testeru. Ložisko je ponořeno ve 40 ml maziva a běží konstantní
rychlostí při 60 °C po dobu 20 hodin se zatížení 5000 N. Poté jsou měřeny rozdíly ve
vysokoteplotní viskozitě.
Kinematická viskozita při
100 °C (cSt)
Typ oleje
Test střihové stability
Před
Po
Převodový olej 80W-90
Převodový olej 80W-90 + 6% HPLS
14.14
15.93
13.78
14.61
Limit pro
specifikaci
MIL-PRF2105E
13.5
13.5
Tam, kde standardní olej jen velmi těsně překonává limit pro uznání specifikace MILPRF-2105E, olej s přísadou Wynn’s HPLS vysoce převyšuje nároky kladené na tuto
normu a díky tomu poskytuje dostatečně silný olejový film i při prodlouženém
intervalu výměny oleje.
strana 6. z 10
WYNN´S HPLS
c) Test chování oleje při nízkých teplotách
Měření dynamické viskozity při –26 °C a -40 °C (Brookfieldova
viskozita CEC-18-A-80)
80W-80 GL 5 převodový olej: 75800 mPa.s
80W-80 GL 5 převodový olej + 6% HPLS: 70800 mPa.s
Hodnoty dynamické viskozity při -26 °C a při -40 °C
Dynamická viskozita při -26°C
+
+
Konkurent Konkurent
A
B
+
Konkurent
C
+
Konkurent
D
62271
56883
45167
68129
89534
87906
66792
32822
44383
39351
31131
Typ
Olej
+HPLS
GL5 80W-90
Hypoidní
80W-90
GL4 80W-90
54412
48219
47068
84628
72702
36733
33082
Dynamická viskozita při -40°C
Typ
Olej
+HPLS
GL5 75W-90
39142
36602
+
+
Konkurent Konkurent
A
B
40300
+
+
Konkurent Konkurent
C
D
55900
46458
38449
Použití Wynn’s HPLS má důležitý pozitivní efekt na chování oleje při nízkých
teplotách. Dokonce i při velmi nízké teplotě prostředí perfektně maže a chrání
převodovku. Nízká teplota při těchto teplotách poskytuje snazší řazení i při velkých
mrazech.
Dynamická viskozita při nízkých teplotách
Viskozita (cP)
90 000
80 000
Olej
70 000
Olej + 6% HPLS
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
80W90 /GL5
75W90 /GL5
80W90/hypoidní
Oleje
strana 7. z 10
80W90/GL4
d) Porovnání s konkurencí
WYNN´S HPLS
Viskozita (cSt)
Viskozitní index
při 40 °C
při 100 °C
75W-90 /GL5
97.97
16.62
165
75W-90 /GL5 + Wynn's HPLS
110.19
18.40
172
75W-90 /GL5 + konkurent A
95.29
16.17
163
75W-90 /GL5 + konkurent B
111.56
19.26
169
75W-90 /GL5 + konkurent C
100.50
16.84
160
75W-90 /GL5 + konkurent D
91.63
15.84
163
Typ oleje
80W-90 /GL5
80W-90 /GL5 + Wynn's HPLS
80W-90 /GL5 + konkurent A
80W-90 /GL5 + konkurent B
80W-90 /GL5 + konkurent C
80W-90 /GL5 + konkurent D
128.58
143.20
124.32
174.51
132.16
120.03
13.58
15.49
13.47
18.00
13.84
13.13
101
111
104
114
101
104
Wynn’s HPLS dosahuje lepších výsledků ve zvyšování viskozitního indexů ve
srovnání s konkurenčními výrobky.
Viskozitní index
strana 8. z 10
75W90
/GL5 +
konkurent
D
75W90
/GL5 +
konkurent
C
75W90
/GL5 +
konkurent
B
75W90
/GL5 +
konkurent
A
75W90
/GL5 +
Wynn's
HPLS
75W90
/GL5
174
172
170
168
166
164
162
160
158
156
154
WYNN´S HPLS
e) Test slučitelnosti s kapalinami pro automatické převodovky
V několika málo případech je možné se rozhodnout pro použití kapaliny do
automatických převodovek (ATF) jako náplň do manuálních převodovek, a to
z následujících důvodů:
¾ nižší viskozita spolu s vyšším viskozitním indexem vedou k lepšímu mazání,
nižšímu tření a snížení spotřeby paliva
¾ ATF mají vyšší odolnost vůči oxidaci, vysokým teplotám, a proto umožňují
delší životnost a prodlužují interval výměny oleje v převodovce.
Pro ověření, zda je Wynn’s HPLS použitelné spolu s ATF do manuálních
převodovek, byl proveden test slučitelnosti.
Byly testovány nejběžněji používané kapaliny do automatických převodovek splňující
následující specifikace:
ATF 1:
GM type A suffix A,
Dexron I/IID/IIE/III,
Ford M2C 138CJ/M2c 166H,
ZF TE ML 09/14,
ALLISON C4
ATF 2:
Borg Warner,
Ford ESP-M2C33G/F
ATF mají nízkou viskozitu, vysoký viskozitní index, nízký bod skápnutí. Za prvé test
slučitelnosti sleduje vlivy na viskozitu a viskozitní index.
Olej
ATF 1
ATF 1 + 6% HPLS
ATF 2
ATF 12+ 6% HPLS
Viskozita (cSt)
při 40 °C při 100 °C
37.13
8.23
43.83
9.50
33.31
6.58
40.61
7.85
Viskozitní
index
206
209
157
168
Wynn’s HPLS nemá negativní vliv na viskozitní vlastnosti ATF, ale naopak je ještě
zlepšuje.
Druhá zkouška prověřuje mísitelnost Wynn’s HPLS s ATF a trvalost promíchání.
To je testováno po dobu 96 hodin, kdy je vzorek trvale vystaven teplotě 90 °C. Tím
se zjistí dlouhodobá stabilita směsi.
Během tohoto testu Wynn’s HPLS nevykazuje žádné změny v barvě, žádné
odpařování, separaci nebo vytváření usazenin.
Závěr z obou testů:
Wynn’s HPLS je slučitelné s kapalinami do automatických převodovek při jejich
použití v převodovkách manuálních.
strana 9. z 10
WYNN´S HPLS
Nově vyvinuté Wynn’s HPLS umožňuje:
ZVYŠOVÁNÍ VISKOZITNÍHO INDEXU
ZVYŠOVÁNÍ VYSOKOTEPLOTNÍ VISKOZITY
SNÍŽENÍ NÍZKOTEPLOTNÍ VISKOZITY
OCHRANU KOVOVÝCH POVRCHŮ PŘI KONTAKTU KOVU NA KOV
ZLEPŠENÍ KVALITY OLEJE V MANUÁLNÍCH PŘEVODOVKÁCH
A díky tomu poskytuje:
•
•
•
•
•
nižší viskozitu při velmi nízkých teplotách, hladší řazení a okamžité perfektní
mazání při startování i v zimě
silnější olejový film při vysokých pracovních teplotách poskytující lepší
promazání, snazší řazení, nižší hlučnost a omezení prosakování oleje
vysokou střihovou stabilitu a dlouhodobou životnost
ochranu povrchů při kontaktu kovu na kov, čímž se dosáhne nižší opotřebení a
snazší řazení při extrémních provozních podmínkách
ošetření, které může být aplikováno do všech prodávaných manuálních
převodovek, ať už jsou plněny klasickým převodovým olejem nebo ATF.
strana 10. z 10

Podobné dokumenty

Mobil DTE FM řada - Prodej olejů a maziv

Mobil DTE FM řada - Prodej olejů a maziv víceúčelového použití v potravinářském a obalovém průmyslu. Tyto oleje jsou klasifikovány jako oleje typu USDA H1 a rovněž splňují požadavky Title 21 CFR 178.3570 Úřadu pro správu potravin a léčiv ...

Více

Technické informace

Technické informace pro získání vynikajících antioxidačních, detergentních, disperzních a protikorozních vlastností, trvale vysokého viskozitního indexu a potřebných nízkoteplotních vlastností.

Více

Katalog Millers Oils Automotive 2015

Katalog Millers Oils Automotive 2015 Mercedes-Benz 229.51 Porsche C30

Více

eni Rotra FE 0413.indd

eni Rotra FE 0413.indd je dosažena společně s lepšími mazacími vlastnostmi. Speciální aditiva použitá ve formulaci zajišťují nejlepší ochranu před korozí a nízký sklon k pěnění. Díky své vícerozsahové viskozitě je možno ...

Více

Motory LADA v drtivé většině případů spalují

Motory LADA v drtivé většině případů spalují Tato specifikace přímo určuje kvalitu oleje (lépe řečeno jeho výkonnost, obsah aditiv - potažmo možnost použití v tom či onom motoru). Pro doplnění dodávám, že „S“ je norma pro benzinové motory (se...

Více

Havoline® Multi-Vehicle ATF

Havoline® Multi-Vehicle ATF normy JASO 1A pro použití v japonských vozidlech. Produkt vykazuje řadící výkon a antivibrační vlastnosti požadované japonskými a korejskými výrobci vozidel. • Kromě výše uvedených výkonnostních sp...

Více

Ceník olejů CASTROL

Ceník olejů CASTROL Email: [email protected] Telefon: +420 778 482 101 Kancelář: Bauerova 10, 603 00 Brno - NOVÝ TUZEX

Více

Spolehlivost, diagnostika a kódování pro integrovanou výuku

Spolehlivost, diagnostika a kódování pro integrovanou výuku Úvodem k formátu těchto skript, která vznikla na základě prezentace o integrovaných obvodech, které jsou určeny do náročných prostředí jako je armáda a vesmír. Obsahem je také řešení systému avioni...

Více