2/2

Komentáře

Transkript

2/2
AKCE V EUROREGIONU
MASSNAHMEN IN DER EUROREGION
LITERARISCHE ABENDE
schnitte aus seinem Buch „Totenrede“
ší literární večer 8.3.2003 v Marienbergu.
LITERÁRNÍ VEČERY
und Herr Mgr. Radim Holeček stellte sein
V zaplněném sále Centra volného času
sind als Projekt im Kleinprojektfonds
Buch Hedvika Mukden vor, die Korrespon-
představili svá literární díla dva čeští au-
Phare CBC der Euroregion schon zur Tra-
denz einer Wäscherin aus Most , das das
toři, oba němčináři, přednášející na Ús-
dition geworden. Nach erfolgreichen Ver-
Leben in der ehemaligen multikulturellen
tecké univerzitě. Mgr. Radek Fridrich před-
anstaltungen in Zwickau und Most fand
Stadt Most beschreibt. Dieses Buch wur-
čítal úryvky ze své knihy „Řeči mrtvejch“
ein weiterer Abend am 08.03. 2003 in Ma-
de im gleichen Monat in Most vorgestellt.
a Mgr. Radim Holeček představil svou kni-
rienberg statt. Im vollen Saal des Frei-
hu Hedvika Mukdenová, korespondence
zeitzentrums stellten zwei tschechische
se staly jako projekt v programu Spo-
pradleny z Mostu, která představuje život
Schriftsteller ihre Werke vor. Beide sind
lečného fondu malých projektů Phare CBC
v někdejším multikulturním městě Mostě.
Deutschlehrer in der Universität Ústí nad
v euroregionu již tradicí. Po úspěšných ak-
V tomto městě pak byla kniha ve stejném
Labem. Herr Mgr. Radek Fridrich las Ab-
cích ve Zwickau a Mostě se konal dal-
měsíci také pokřtěna.
„Taufe“ des Buches in Most (v.l. P. Weiss, Senator R. Falbr, Oberbürgermeister von Most V. Bártl, R. F. Holeček).
Křest knihy v Mostě (zleva P. Weiss, senátor R. Falbr,
primátor Mostu V. Bártl, R. F. Holeček).
Mgr. Radim F. Holeček stellt sein Buch in Marienberg vor.
Mgr. Radim Holeček představuje svou knihu v Marienbergu.
Kniha Mgr. Radka Fridricha se setkala v Marienbergu
s velkou odezvou.
Das Buch von Mgr. Radek Fridrich traf in Marienberg
eine große Resonanz.
13. SETKÁNÍ ORCHESTRŮ V THUMU
Geyer und das Euromill-Hotel am Fichtelberg
13. THUMER ORCHESTERTREFF
in Oberwiesenthal.
Projekt „BEZ HRANIC“ - speciálně 13. se-
Die Chefköche und Zapfmeister des Ver-
tkání orchestrů v Thumu v době 13. - 15. červ-
anstaltervereins
na dává o sobě zase vědět.
Stadt Thum erarbeiten gerade das Speisen-
V současné době je již zamluveno 1400
Jugendblasorchester
der
und Getränkeangebot, das garantiert für jeden
ubytovacích míst pro zúčastněné hudebníky
Geschmack etwas bietet.
a hudebnice. Téměř všechny ubytovny mláde-
Konkrete Formen nimmt derzeit auch das
že v okrese jsou obsazeny, penziony a hotely
Thumer Park-Open-Air an, das als „Nebenver-
dávají k dispozici mimořádné nabídky nebo
anstaltung“ des Orchestertreffs bereits zum
jsou k dispozici sponzorské ubytovací kapaci-
siebenten Male stattfindet.
O dalších detailech tohoto setkání orches-
Welche Live-Bands diesmal am Freitag
trů se může každý informovat na internetu na
im Stadtpark-Festzelt zur Bibop- Party auf-
Šéfkuchaři, mistři výčepní a Sdružení or-
webové adrese www.jbo-thum.de nebo také
spielen dürfen, entscheiden diesmal zwei
chestru mládeže města Thumu zpracovávají
pochopitelně telefonicky na čísle : 0049 37297
Vorentscheide im Thumer Volkshaus am 5.
nabídku jídel a nápojů, která garantuje splně-
- 89817 denně od 8 do16 hod.
und 12. April.
ní každého kulinářského přání.
Management projektu „Setkání orchestrů
ty, např. Waldschenke v Geyeru a hotel Euromill na Fichtelbergu v Oberwiesenthalu.
Konkrétní formy dostává také otevřená
scéna v Thumu, která se jako vedlejší akce
Die Liebhaber böhmischer Musik werden
v Thumu“: [email protected]
ebenso auf ihre Kosten kommen wie die Di-
nebo [email protected]
xielandfans. Als besondere Überraschung wird
der Abend auch eine Art Modenschau, denn
tohoto setkání orchestrů koná již po sedmé.
Která z hudebních skupin bude moci vystou-
Das Projekt Volksmusik GRENZENLOS -
pit živě v pátek v městském parku ve stanu
speziell der 13. Thumer Orchestertreff vom 13.
na Bibop - party bude předem rozhodnuto ve
- 15. Juni 2003 macht weiter von sich reden.
Volkshausu v Thumu 5. a následně 12. dubna.
Inzwischen sind die über 1400 Quartiere für
tertreffs kann man sich per Internet unter
zu jedem Programmteil sind die Damen perfekt und originell kostümiert.
Über weitere Details des Thumer Orches-
Milovníci české hudby přijedou na vlastní
die teilnehmenden Musikerinnen und Musi-
www.jbo-thum.de oder natürlich auch per Te-
náklady jako fandové dixielandu. Jako zvláštní
ker gebucht. Ziemlich alle großen Jugendher-
lefon 037297 - 89817 täglich von 8-16 Uhr in-
překvapení se večer připravuje módní přehlíd-
bergen des Landkreises sind belegt, Pensio-
formieren.
ka svého druhu, vždyt’ ke každé programové
nen und Hotels stellen Sonderangebote oder
Projektbüro „Thumer Orchestertreff“:
části jsou dámy originálně a perfektně obleče-
sponsierte Übernachtungskapazitäten zur Ver-
[email protected]
ny do odpovídajících kostýmů.
fügung- so zum Beispiel die Waldschänke in
oder [email protected]
1/2003 infopress
11
MASSNAHMEN IN DER EUROREGION
AKCE V EUROREGIONU
Vision Unesco
Weltkulturerbe
Vize - kulturní
dědictví Unesco
Der Freistaat Sachsen hat 1998 für die
doložit četnými původními objekty, které jsou
Warteliste zum UNESCO Welterbe die Kul-
již nyní jako národní památky pod ochranou ve
tur- und Montanlandschaft Erzgebirge vor-
věci veřejného zájmu.
geschlagen.
K tomu se řadí podobné jedinečné hmot-
Eine vom Sächsischen Staatsministeri-
né památky v české části Krušnohoří, které
um für Wissenschaft und Kunst in Auftrag
jsou při realizaci společného binacionálního
gegebene Machbarkeitsstudie für dieses
projektu v rámci sjednocování Evropy jako his-
Projekt kommt zu folgender Feststellung:
torický kulturní prostor opět předurčeny k úz-
Die „Montanregion Erzgebirge“ als eine In-
kému spojení.
dustriekulturlandschaft, die in über 800 Jah-
Das hat nichts mit „musealer Konser-
Tento potenciál může být předpokladem
ren in allen Bereichen - Wirtschaft und Ver-
vierung“ zu tun. Es geht um die Chance,
pro odpovídající podání žádosti do UNESCO,
waltung, Siedlungs- und Stadtentwicklung,
das genannte Potenzial zu bündeln und als
což může vést k přijetí projektu „Hornického
Technik und Wissenschaft, Kunst und Kul-
Standortfaktor für die Wirtschafts- und Regio-
regionu Krušnohoří“ na listinu kulturního dě-
tur - durch den Bergbau und das Hüttenwe-
nalentwicklung im allgemeinen und den Touris-
dictví. Jde o to, jak zvýšit odpovídající uzná-
sen geprägt wurde, erfüllt die strengen Krite-
mus im besonderen aufzuwerten, auszugestal-
ní ve spojitosti se světově uznávanou kvalitou
rien hinsichtlich der Bedeutung für das Erbe
ten und nutzbar zu machen. Dazu eignet sich
na regionální a mezinárodní úrovni, a tím vyu-
der Menschheit. Das alles lässt sich mit zahl-
die „Montanregion Erzgebirge“ als Netzwerk,
žít pozitivní image, které je s tím spojeno. Tak
reichen originalen und bereits unter nationa-
um nicht nur einzelne Punkte, sondern die ge-
se to podařilo jiným místům v Německu, kte-
lem Schutz stehenden Objekten und Sach-
werbliche Wirtschaft und Landwirtschaft sowie
rá takového zařazení jako světového dědictví
gesamtheiten belegen.
die Dienstleistungsbereiche im Natur- und Kul-
dosáhla. Kulturní krajina Mittelrhein byla vy-
Hinzu kommt, dass auch im böhmischen
turraum zu stärken und die historischen Wur-
soce hodnoceným regionem, a tím je odliv
Teil des Erzgebirges derartige einzigartige
zeln für die moderne, leistungsfähige und tra-
obyvatel zastaven. Právě turistika za průmys-
Sachzeugen vorhanden sind und das damit
ditionsbewusste Region zu verdeutlichen.
lovými památkami, tzv. průmyslová turistika,
bei Realisierung eines binationalen Projekts im
Zur Unterstützung des Projekts bei der
oživila Porůří. Na ostrově Reichenau s mno-
Rahmen der europäischen Vereinigung diese
Ausarbeitung des Antrages an die UNESCO,
ha kláštery se podařilo prosadit se s tradič-
historischen Kulturräume wieder enger zusam-
will der Förderverein „Montanregion Erzgebir-
ním zemědělstvím.
menwachsen.
ge“ wirksam werden, der sich mit zahlreichen
Nemá to nic do činění s muzeálním kon-
Dieses Potenzial kann die Vorausset-
Gründungsmitgliedern aus Politik, Wirtschaft,
zervatismem. Jedná se o šanci, jak jmenova-
zung für einen entsprechenden Antrag an die
Wissenschaft, sowie von Verbänden und Ver-
ný potenciál spojit a zhodnotit pro regionální
UNESCO sein, die „Montanregion Erzgebirge“
einen am 28.03.2003 konstituiert hat.
a hospodářský rozvoj všeobecně a zhodnotit
to z hlediska turistiky, vytvořit podmínky k to-
in die Welterbeliste aufzunehmen. Es geht darum, in der Phase der Vorbereitung und bei ent-
Svobodný stát Sasko v roce 1998 navrhl
mu, aby se dal využít. K tomu se nabízí projekt
sprechender Zuerkennung, in Verbindung mit
zařadit do kandidátské listiny světového dě-
„Hornický region Krušnohoří“ jako sít’ové pro-
dem weltweit bekannten und geachteten Gü-
dictví kulturní a hornický region Krušnohoří.
pojení, aby byly posíleny nejen jednotlivé bo-
tesiegel den regionalen und internationalen
Studie proveditelnosti pro tento projekt,
dy, ale místní řemesla a zemědělství, stejně ja-
Bekanntheitsgrad zu erhöhen und das damit
zadaná Saským státním ministerstvem pro vě-
ko obory služeb v tomto přírodním a kulturním
verbundene positive Image zu nutzen, was bei
du a umění, dochází k tomuto zjištění: hornic-
prostoru, a také aby se podtrhly historické ko-
anderen Welterbestätten in Deutschland ge-
ký region Krušnohoří jako průmyslově kultur-
řeny regionu, který by měl být moderním, vý-
lungen ist. Die „Kulturlandschaft Mittelrhein“ ist
ní krajina se svou výraznou přes 800 let starou
konným, vědomým si svých tradic.
als Region aufgewertet worden, hier konnte die
tradicí splňuje přísná kritéria ve vztahu k význa-
Pro podporu při zpracování žádosti do
Abwanderung gestoppt werden. Industrietou-
mu dědictví lidstva ve všech oborech, jako je
UNESCO bylo založeno 28. 3. 2003 sdružení
rismus belebt das Ruhrgebiet. Auf der „Kloste-
např. hospodářství a správa, rozvoj sídel, stej-
Hornický region Krušnohoří, jehož zakladateli
rinsel Reichenau“ ist es gelungen, die traditio-
ně jako rozvoj měst, techniky a vědy, umění
jsou četní představitelé politiky, hospodářské
nelle Landwirtschaft einzubeziehen.
a kultury, hornictví a hutnictví. To vše je možné
sféry, vědy, stejně jako jiná sdružení a svazy.
12
infopress 1/2003
AKCE V EUROREGIONU
MASSNAHMEN IN DER EUROREGION
BÄRENSTEIN UND VEJPRTY
RÜCKEN ENGER ZUSAMMEN
BÄRENSTEIN A VEJPRTY
SE SBLIŽUJÍ STÁLE VÍCE
„Kleine Europäer rücken immer näher auf
sich zu“, sangen Schüler aus Bärenstein beim
„Europäischen Frühling“ im März im Sächsischen Haus.
Kinder aus Bärenstein und Vejprty rückten
an diesem Frühlingstag bei einem bunten zweisprachigen Kulturprogramm ganz nah zusammen, so das die Kinder das Anliegen der Veranstaltung nicht treffender formulieren konnten.
Der durch die Euroregion Erzgebirge geförderte Tag der Begegnung war ein guter
Anfang für sicherlich viele weiteren Begegnungen, die gerade für unsere Kinder und Jugendlichen von großer Wichtigkeit sind.
„Malí Evropané se pořád navzájem víc
jarního dne hodně sblížily při pestrém dvojja-
Den setkání, dotovaný německou čás-
a víc sbližují“ zpívali žáci z Bärensteinu na ak-
zyčném kulturním programu, takže děti ne-
tí Euroregionu Krušnohoří, byl dobrým počin-
ci „Evropské jaro“ v březnu v Saském domě.
mohly případněji vystihnout jádro této kultur-
kem pro další setkávání, která mají velký vý-
Děti z Bärensteinu a Vejprt se opravdu toho
ní akce.
znam právě pro naše děti a naši mládež.
PROJEKT INTERREGU IIIA
ko jsou školy, učňovské dílny a podniky, lé-
„VIA GRENSIS“ ZAČAL PODLE PLÁNU
pe kombinovala spolupráci.
PROJEKT INTERREG IIIA
Nadto je ještě z pohledu rozšíření EU
Mit der Einführung des Berufes „Mechatroniker“ als anerkannter Ausbildungsberuf
1998 wurde ein richtiger Schritt für eine zu-
„VIA GRENSIS“ PLANMÄßIG
žádoucí, aby bylo možné zajistit stejně hod-
GESTARTET
notné, navzájem propojené části plurálního
Nunmehr kommt es darauf an, die Aus-
systému profesního vzdělávání s určitým
bildung an dem tatsächlichen Geschäfts- und
kvalitativním standardem.
Arbeitsprozess der Unternehmen auszurichten
Ve správném čase se začalo s organizováním přeshraniční spolupráce s našimi
kunftsorientierte Berufsausbildung getan.
polskými a českými sousedy v tak důležité
Je to opravdu množství úkolů, které
oblasti, jako je přeshraniční vzdělávání s cí-
je třeba zvládnout. Národní a mezinárod-
lem společně se podílet na rozvoji vzdělání
ní sít’ové propojení je při realizaci tohoto
Um die anstehenden Aufgaben erfüllen zu
a na přenosu know-how spolu s vytvářením
projektu nezbytné. Je třeba si také uvědo-
können, müssen z.B. bisherige Ausbildungs-
trvalých partnerských vztahů vzdělávacích
mit, že vzdělání odborných pracovníků není
inhalte ergänzt und erneuert werden. Aus
zařízení a sbližování naší mládeže v evrop-
zrovna levnou záležitostí. Projekt VIA GREN-
praktischer Sicht ist es notwendig, die Lern-
ském duchu.
SIS, který 6. listopadu 2002 zahájil vzdělá-
orte Schule, Ausbildungswerkstatt und Betrieb
vací institut VVV Zwickau, chce k tomu při-
besser zu kombinieren.
Hospodářský rozvoj vyžaduje pro zajištění konkurenceschopnosti vysoce kvalifiko-
spět svým dílem.
vané pracovníky, kteří jsou schopni ovládat
rychle se rozvíjející nové technologie.
uns die methodisch-didaktisch abgestimmt
für die einzelnen Lernorte zu gestalten.
Darüber hinaus ist es mit dem Blick auf
die kommende EU-Erweiterung erforderlich,
Zur richtigen Zeit wird auf dem wichtigen
gleichwertige und untereinander anschluss-
Gebiet der Bildung grenzüberschreitend zu
fähige Bestandteile eines pluralen Berufsbil-
byl uznán v roce 1988 jako učňovský obor,
unseren Nachbarländern Tschechien und Po-
dungssystems mit bestimmten Qualitätsstan-
byl učiněn správný krok v zaměření profes-
len gemeinsame Arbeit organisiert, mit dem
dards zu sichern.
ního vzdělávání.
Ziel berufsbildendes Know-how zu entwickeln
Eine Vielzahl von Aufgaben, die es zu
Zavedením profese mechatronik, který
Nyní jde o to, aby se profesní vzdělává-
und zu übertragen, dauerhafte Partnerschaf-
bewältigen gilt. Nationale und internationale
ní nasměrovalo do skutečného pracovního
ten der Bildungszentren zu organisieren und
Netzwerke sind daher bei der Umsetzung des
procesu v životě podniků a aby byly vytvoře-
unsere Jugend im europäischen Sinne zu-
Projektes unerlässlich. Man bedenke auch,
ny metodicko - didaktické postupy pro jed-
sammenzuführen.
dass die Ausbildung von Fachkräften ein nicht
notlivá vzdělávací pracoviště.
Die Wirtschaft benötigt zur Sicherung ih-
unerheblicher Kostenfaktor ist.
Aby bylo možno splnit stanovené úkoly,
rer Wettbewerbsfähigkeit hochqualifiziertes
Das am 06. November 2002 bei VW-Bil-
musí být např. dosavadní vzdělávací obsah
Personal, welches in der Lage ist, die sich ra-
dungsinstitut Zwickau gestartete Projekt „VIA
doplněn a obnoven. Z praktického pohledu
sant verändernde Technik und Technologien
GRENSIS“ will dazu einen grenzüberschrei-
je zapotřebí, aby vzdělávací pracoviště, ja-
zu beherrschen.
tenden Beitrag leisten.
1/2003 infopress
13
NEUE MITGLIEDER DER EUROREGION
NOVÍ ČLENOVÉ EUROREGIONU
Královské město
Kadaň
Der königlichen
Stadt Kadaň
Město Kadaň leží v kraji, kde řeka Ohře
opouští sevření Krušných a Doupovských hor
a hledá si cestu Mosteckou pánví. Právě zde,
v klínu hor na řece Ohři, leží nejstarší královské
město Kadaň.
První písemná zmínka pochází z 12. století.
Roku 1183 byl zbudován románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele, dochovaný dodnes. Před rokem 1261 Přemysl Otakar II. založil na návrší
nad osadou královské město a zřejmě i dnešní kadaňský hrad, který za vlády Marie Terezie
sloužil jako kasárna a ztratil tím ryzí středověký charakter. Již od 13. století se budovaly kamenné domy. Vývoj mnoha kadaňských domů
můžeme sledovat ve fragmentech od poloviny
13. století po současnost. Ve 14. století bylo
dokončeno opevnění. Ze tří hlavních, vstupních
bran se dochovala jediná - gotická, později jen
mírně renesančně upravená Mikulovická brána a gotický barbakán. Radnice s 53,7 m vysokou věží pochází ze 14. století od stavitele
Petra Hündta. Na náměstí se zčásti zachovalo
podloubí, arkýře a pozdně gotická jádra u domů. Z doby velkého rozkvětu města v 16. století pocházejí některé renesanční přestavby.
Nejcennější památkou v Kadani je bezesporu
bývalý klášter františkánů z roku 1473, využitý
dnes pro muzejní účely, s nejstaršími sklípkovými klenbami a s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků, vysvěceným roku 1480. V kostele jsou náhrobní kameny ze 16. století, povětšinou členů
rodiny Lobkoviců. Františkánský klášter je od
roku 1995 národní kulturní památkou.
Eine der schönsten Städte der Euroregion befindet sich auf dem Gebiet einer Siedlung der Vorzeit an der Furt über Ohře/Eger,
auf dem historischen Salzweg. Am Anfang
des 13. Jahrhunderts wurde hier die bis heute erhaltene Kirche der Enthauptung Johannes des Täufers gegründet. Der bekannte
tschechische König Ottakar der II. gründete auf dem Berg über der damaligen Siedlung die Stadt Kadaň und vielleicht auch die
Burg. Die Befestigung der Stadt wurde im 14.
Jahrhundert beendet. Zu dieser Zeit gab es in
der Stadt bereits steinerne Häuser. Von den
14
infopress 1/2003
NOVÍ ČLENOVÉ EUROREGIONU
NEUE MITGLIEDER DER EUROREGION
Die Mittlere
Berufsschule für
Dienstleistungen
Střední odborné
učiliště služeb
Die Mittlere Berufsschule für Dienstleistungen in Litvínov-Hamr ist seit September
2002 Mitglied der Euroregion Erzgebirge.
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
entwickelt die Schule mit ihren Partnern - der
SWA Chemnitz und BAFV Brand- Erbisdorf
schon sechs Jahre. Dank der Unterstützung
der genehmigten CBC Phare Projekte, fanden
bereits sieben Austauschwochen statt, wo es
um Begegnung der Tischler, Kunsttischler,
Dekorateure und Schneider ging.
Der fachliche - sowie sprachliche Ausbildung ist für alle Partnerschulen markant und
neue Projekte für 2003/2004 sind schon in
Vorbereitung.
In der Schule lernen 470 Schüler in tradi-
spolupráci však rozvíjí učiliště se svými part-
tionellen Fächern wie Tischler, Kunsttischler,
nerskými školami SWA Chemnitz a BAFV
Tapezierer, Schneider und für den Bereich
Brand-Erbisdorf již šest let. Díky podpoře
Dienstleistungen - Friseur, Dekorateur und
schválených projektů CBC Phare se usku-
Verkäufer. Für die Absolventen gibt es auch
tečnilo sedm týdenních recipročních pobytů
ein verlängertes Studienagebot, das mit dem
žáků oboru truhlář, umělecký truhlář, aranžér
Abitur endet.
a krejčí v SRN. Odborný a jazykový přínos je
Besonders in den letzten fünf Jahren gewannen die Tischler die ersten Plätze in den
pro partnerské školy značný a nové projekty
pro období 2003/2004 jsou již v jednání.
drei ehemaligen Stadttoren ist nur eine mit
Bezirks und auch Landeswettbewerben. Für
Ve škole se připravuje celkem 470 žáků
der Barbakane erhalten geblieben. Das be-
die ausländische Partner bereitet die Schule
pro tradiční krušnohorská řemesla - umělec-
kannte Rathaus mit seinem 53,7 m hohem
Wettbewerbe unter dem Namen JUNIOR vor,
ký truhlář, truhlář, čalouník, krejčí a pro obory
Turm stammt aus dem 14. Jahrhundert. Auf
die für die Fachrichtungen Friseur, Dekoratuer
služeb - kadeřník, aranžér a prodavač. Ab-
dem Marktplatz sind teilweise der Lauben-
und Schneider geeignet sind. Eine grosse
solventům těchto oborů je určeno i maturitní
gang, Erker, und die gotischen Kerne eini-
Aufmerksamkeit wird dem Sport gewidmet.
nástavbové studium.
ger Häuser erhalten geblieben. Aus der Blü-
Teams der Schüler nehmen an Regionalturnie-
Zejména v posledních pěti letech přináše-
tezeit der Stadt im 16. Jahrhundert stammen
ren teil und organisieren selbst für ihre Partner
jí truhláři první ceny z krajských i celostátních
einzelne umgebaute Gebäude der Renais-
Wettbewerbe in Leichtathletik.
soutěží a přehlídek. I pro zahraniční partnery
sance. Das wertvollste Denkmal in Kadaň ist
Als wichtigste Visitenkarte für die Schule
je ve škole každoročně připravena soutěž
zweifellos das ehemalige Franziskanerkloster
ist die Tatsache, dass Dank guter Arbeit ihres
JUNIOR pro kadeřníky, aranžéry a krejčí.
aus dem Jahr 1437, mit dem ältesten Kreuz-
Pädagogenkollektivs, und der Eingliederung
Velká pozornost je věnována i sportu. Týmy
gewölbe und der Kirche der 14 Nothelfer, die
in breitere Strukturen, ihre Absolventen keine
jejích žáků se zúčastňují regionálních turnajů
1480 geweiht wurde. In der Kirche befinden
Probleme in der Praxis haben. .
a pořádají pro své partnery soutěž v atletice.
Nejdůležitější vizitkou pro školu je sku-
sich Grabkammern aus dem 16. Jahrhundert,
die meisten von der Familie Lobkowitz. Heute
Střední odborné učiliště služeb v Litví-
tečnost, že díky dobré práci pedagogického
nutzt man das Kloster, das seit 1995 nationa-
nově-Hamru se stalo od září 2002 novým
kolektivu a zapojení do širších struktur nemají
les Kulturdenkmal wurde, als Museum.
členem Euroregionu Krušnohoří. Přeshraniční
její absolventi problémy s uplatněním v praxi.
1/2003 infopress
15
KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP
Kaleidoskop
INTERNATIONALE
PARLAMENTS-PRAKTIKA
MEZINÁRODNÍ PARLAMENTNÍ PRAXE
Das vom Deutschen Bundestag finanzierte und gemeinsam mit der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführte Programm
gibt qualifizierten, politisch interessierten jungen Menschen mit abgeschlossenem Universitätsstudium aus Tschechien und aus
den Ländern aus Osteuropa die Möglichkeit, das parlamentarische Regierungssystem Deutschlands kennen zu lernen.
Die Teilnehmer/innen werden in einem
zweistufigen Verfahren ausgewählt. Eine
erste Auswahl trifft das Abgeordnetenhaus
der Tschechischen Republik in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft in Prag.
Die danach verbleibenden Bewerber/innen
* Bewerbungsbogen und Persönlichkeitsfra-
Úplná žádost musí obsahovat následující
werden zu einem persönlichen Auswahlge-
gebogen finden Sie unter www.bundestag.de
podklady:
spräch mit einer deutschen Kommission im
Herbst 2003 nach Prag eingeladen.
Die Kosten der Reise zum Auswahlge-
Bitte senden Sie die vollständigen Be-
V němčině
werbungsunterlagen an folgende Adresse:
z formulář žádosti *
Deutsche Botschaft Prag
z osobní dotazník *
spräch sind von den Bewerbern/innen selbst
z. Hd. Frau Petra Dachtler
zu tragen.
Referentin für Presse und Politik
V němčině a češtině
Die vollständige Bewerbung muss folgende
Vlašská 19, 11801 Prag 1
z životopis
Unterlagen enthalten:
Bewerbungsschluss: 31. Mai 2003
z podrobné zdůvodnění žádosti
z dva doporučující dopisy (z nich alespoň
In deutscher Sprache:
z Bewerbungsbogen *
z Persönlichkeitsfragebogen *
Program, který je financovaný Němec-
jeden od vysokoškolského učitele,
kým spolkovým sněmem a realizovaný spo-
případně nový pracovní posudek)
lečně s Humboldtovou univerzitou v Berlíně,
z osvědčení o ukončení studia (úředně
In deutscher Sprache und in der Landes-
dává možnost mladým lidem z ČR a ze zemí
sprache:
východní Evropy, se zájmem o politické dění
z doklad o velmi dobré znalosti němčiny
z Lebenslauf
a o zvýšení své kvalifikace, kteří mají ukonče-
z lékařské osvědčení
z Ausführliche Bewerbungsbegründung
né vysokoškolské vzdělání, aby se seznámili
z čtyři pasové fotografie
z Studienabschlusszeugnis (amtlich
s parlamentním systémem Německa.
* Žádosti a osobní dotazník jsou ke stáhnu-
beglaubigte Kopie und Übersetzung)
z Zwei Empfehlungsschreiben (davon
Zájemci budou vybráni dvoustupňovým
výběrovým řízením. První výběr se uskuteč-
ověřená kopie a překlad)
tí na adrese www.bundestag.de
Prosíme o zaslání vyplněného dotazníku
mindestens eines von einem Hochschul-
ní v Poslanecké sněmovně ČR ve spoluprá-
na následující adresu:
lehrer, ggf. ein neueres Arbeitszeugnis)
ci s Velvyslanectvím SRN v Praze. Úspěš-
Deutsche Botschaft Prag
ní uchazeči budou pak pozváni na podzim
z. Hd. Frau Petra Dachtler
2003 do Prahy k osobnímu pohovoru v ně-
Referentin für Presse und Politik
z Ärztliche Bescheinigung
mecké komisi. Náklady na cestovné na vý-
Vlašská 19, 11801 Praha 1
z Vier Passbilder
běrové řízení si hradí uchazeči sami.
Uzávěrka : 31. května 2003
z Nachweis sehr guter deutscher
Sprachkenntnisse
Ve velmi zachovalém stavu se na-
In guter Verfassung befindet sich der
chází předseda Euroregionu Krušnohoří/
Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří/
Erzgebirge Ing. Leitner, který v tomto mě-
Erzgebirge Ing. Leitner, der in diesem Mo-
síci oslavil své šedesáté narozeniny.
nat seinen sechzigsten Geburtstag feierte.
Ke gratulantům patřil předseda ně-
Zu den Gratulanten gehörten auch der
mecké části euroregionu Albrecht Kohl-
Vorsitzende des deutschen Teils der Euro-
sdorf jakož i jednatelka euroregionu Be-
region Albrecht Kohlsdorf sowie die Ge-
ate Ebenhöh.
schäftsführerin Beate Ebenhöh.
16
infopress 1/2003
KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP
SEVEROČESKÉ DOLY,
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
NORDBÖHMISCHE BERGWERKE
Vznikla v roce 1994 v procesu privatizace. Patří sem Doly Bílina na Teplicku a Doly
Nástup Tušimice na Chomutovsku. Za dobu
své existence si svými hospodářskými výsledky, sociální politikou, přístupem k obnově krajiny a významnou pomocí obcím
v okolí získala vysoké renomé. Svým více
než 40 % podílem na celkové produkce hnědého uhlí jsou největší těžební společností.
Svou ekonomickou silou působí jako stabilizační prvek v regionu a pomáhá řešit celou
řadu problémů měst a obcí.
V úsilí o minimalizaci vlivů těžby na okolí
vynakládá značné finanční prostředky na rekultivaci zasažených území, na investice do
ekologie. Akciová společnost dosahuje velmi
příznivých ekonomických výsledků s vysokým
ročním ziskem. To umožňuje spolupracovat
s obcemi a dalšími institucemi s cílem pomoci rozvoji veřejného života. Prostředky jsou
nen Gebiete auf, ebenso für die Investitionen
poskytovány městům a obcím na rozvoj infra-
in ökologische Projekte. Die Aktiengesell-
struktury, zdravotnictví školství, kultury i spor-
schaft erreicht sehr günstige Wirtschaftser-
tu. Dnes jsou Severočeské doly a.s. stabilně
úspěšnou firmou, významnou pro rozvoj oboru i regionu, s tradiční firemní kulturou, otevřeností a solidností vůči obchodním partnerům,
veřejnosti a svým akcionářům.
Ing. V. Vajnar,
generální ředitel
společnosti
gebnisse mit hoher Rendite. Das ermöglicht
ihr, mit den Städten und Gemeinden sowie
mit anderen Institutionen zusammenzuar-
Ing. V. Vajnar,
Generaldirektor der
Gesellschaft
beiten, die das Ziel haben, die Entwicklung
der öffentlichen Leben zu unterstützen. Die
Finanzmittel werden den Kommunen für die
Diese Aktiengesellschaft entstand 1994
40%igen Anteil an der Gesamtproduktion der
Entwicklung der Infrastruktur, des Gesund-
im Prozeß der Privatisierung. Dazu gehören
Braunkohle wurde sie die größte Fördergesell-
heitswesen, des Schulwesen, der Kultur und
die Bergwerke Bílina im Kreis Teplice und die
schaft. Mit ihrer ökonomischen Stärke wirkt
auch des Sports zur Verfügung gestellt.
Bergwerke Tušimice im Kreis Chomutov. Wäh-
sie in der Region als standfestes Element und
Heute ist die Gesellschaft „Nordböhmi-
rend der Zeit ihrer Existenz gewann die Aktien-
hilft, eine ganze Reihe der Probleme der Städ-
sche Bergwerke“ eine starke, erfolgreiche
gesellschaft durch die guten wirtschaftlichen
te und Gemeinden zu lösen.
Firma, die für die Entwicklung des Bergbe-
Ergebnisse sowie durch ihre Sozialpolitik und
In ihrer Bestrebung, den negativen Ein-
reiches, mit traditioneller Firmenkultur wich-
der Erneuerung der Landschaft und mit der
fluß der Kohlenförderung an die Umgebung
tig ist. Sie stellt sich gegenüber ihren Part-
bedeutenden Hilfe der Städte und Gemein-
zu minimisieren, wendet sie beträchtliche Fi-
nern und der Öffentlichkeit als solide Firma
den ein hohes Renommee. Mit ihrem mehr als
nanzmittel für die Rekultivierung der betroffe-
dar, die für ihre Aktionäre bedeutend ist.
Vorsitzender der AG Landwirtschaft Ing. Bergelt (2.v.r.)
mit Ing. Hassmamn, AG Wirtschaftsförderung und Frau
Petra Zavázalová, Asistenzzentrum.
Předseda zemědělské komise Ing. Bergelt (druhý zprava)
s Ing. Hassmannem z hospodářské komise a Petrou Zavázlovou z Asistenčního centra.
Die Tagung in der Stadt Třebívlice, vorn Ing. Bittner, AG
Landwitschaft.
Jednání v Třebívlicích, v popředí Ing. Bittner ze zemědělské komise.
ALTERNATIVE ENERGIE
ALTERNATIVNÍ ENERGIE
Neue alternative Energiequellen sind
auch in unserer Euroregion Priorität. Ein
Pilotprojekt im diesen Bereich verwirklichte schon die Gemeinde Třebívlice, wo
mehrere Tagungen der Euroregion stattfinden.
Nové alternativní zdroje energie jsou
také v našem euroregionu prioritou. Pilotní projekt v tomto ohledu realizovala již
obec Třebívlice, kde se také často konají
mnohá jednání.
1/2003 infopress
17
KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP
DAS DEUTSCH - TSCHECHISCHES
GESPRÄCHSFORUM
ČESKO - NĚMECKÉ DISKUSNÍ FÓRUM
Das Deutsch - Tschechisches Gesprächsforum unter dem Motto „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft: Deutschland und
Tschechien nach dem Europäischen Rat
von Kopenhagen“ war auch ein Forum für
die deutsch - tschechischen Euroregionen,
die ihre Arbeit vorstellen und über aktuelle
Probleme berichten konnten.
Česko - německé diskusní fórum s mottem „Minulost, přítomnost, budoucnost: Ně-
Joschka Fischer, Außenminister der BRD
Joschka Fischer, ministr zahraničí SRN
Cyril Svoboda, ministr zahraničí ČR
Cyril Svoboda, Außenminister der ČR
mecko a Česká republika po Evropské radě
v Kodani“ bylo také fórem pro česko - německé euroregiony, které zde měly možce o svých aktuálních problémech.
V. Lipský, Euroregion Elbe/Labe und Jens Gabbe, Generalsekretär der Europäischen Euroregionen
V. Lipský, Euroreigon Elbe/Labe a Jens Gabbe, generální sekretář evropských euroregionů
ČESKÉ EUROREGIONY
a s generálním sekretářem českých eurore-
ten die Erfahrungen und das Potential der
NA MINISTERSTVU ZAHRANIČNÍCH
gionů Mgr. Bínou z Euroregionu Krušnohoří
Euroregionen genutzt werden. Minister Svo-
VĚCÍ V PRAZE
připravit agendu pro další setkání ke zcela
boda versprach, einzelne Euroregionen zu
DIE EUROREGIONEN
konkrétním problémům.
besuchen und mit dem Sekretär aller tsche-
nost představit svou práci a podat informa-
IM AUßENMINISTERIUM IN PRAG
chischen Euroregionen Herrn Frantisek Bina
Na pozvání ministra zahraničí Cyrila
Auf Einladung des Außenministers Cyril
aus der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
Svobody přijeli představitelé všech českých
Svoboda kamen die Vertreter aller tschechi-
eine Agenda für weitere Treffen zu ganz kon-
euroregionů na ministerstvo zahraničí, aby
schen Euroregionen ins Außenministerium,
kreten Problemen vorzubereiten.
s ním diskutovali v hudebním salonku Minis-
um mit ihm im Musiksalon des Ministeriums
terstva zahraničních věcí ČR. Jako hosté byli
zu diskutieren. Als Gäste waren auch Vertre-
pozváni i zástupci Delegace Evropské komi-
ter der Europäischen Kommission in Prag
se v Praze. Cyril Svoboda ocenil roli eurore-
eingeladen.
gionů, které jsou již více než deset let ve své
Herr Cyril Svoboda schätzte die Rolle
každodenní přeshraniční práci zárodkem
der Euroregionen hoch ein, da sie schon
budoucí Evropy, používají standardy EU, vy-
mehr als 10 Jahre Keimzelle der täglichen
užívají zkušenosti svého partnera v EU a na-
Arbeit sind, die Standards der EU, sowie die
učily se již dávno využívat fondů EU, které
Erfahrungen des Partners in der EU nutzen
budeme moci v blízké budoucnosti využívat
und bereits mit Fördermitteln der EU gear-
ještě v daleko větší míře my všichni. Jejich
beitet haben, die in der Tschechischen Re-
zkušenosti je třeba využívat daleko intenziv-
publik in naher Zukunft in viel größeren Maße
něji, a proto ministerstvo zahraničí pověřilo
genutzt werden könnten. Ihre Erfahrungen
euroregiony připomínkováním argumentáře
sollte man intensiver nutzen. Deshalb beauf-
vstupu do EU a komunikační strategie, zpra-
tragte das Außenministerium die Euroregio-
cované ministerstvem zahraničí, pro potře-
nen, einen Fragebogen für die tschechische
by reflexe. Euroregiony, které ve své každo-
Bevölkerung auf sein Verständnis zu prüfen
denní práci realizují zahraniční politiku státu
und dazu Vorschläge zu machen. Die Euro-
a které jsou jedinými uznávanými evropský-
regionen, die in ihrer täglichen Arbeit Außen-
mi přeshraničními strukturami, také předa-
politik umsetzen und die die einzige aner-
ly své propagační materiály, jež se v kam-
kannte grenzüberschreitende Struktur sind,
pani pro vstup do EU mohou velmi dobře
übergaben ihre Präsentationen, die man in
použít. Setkání přispělo k navázání dlouho-
der Kampagne für den EU-Beitritt der Tsche-
dobé komunikace a spolupráce s možností
chischen Republik gut nutzen kann.
více využít zkušeností a obrovského poten-
Bei dem Zusammentreffen wurde die
ciálu euroregionů. Ministr Svoboda přislíbil
Herstellung einer langfristigen Kommunikati-
jednotlivé euroregiony postupně navštívit
on und Kooperation beantragt. Hierbei soll-
18
infopress 1/2003
Cyril Svoboda, Außenminister der ČR
Cyril Svoboda, ministr zahraničních věcí ČR
Vorsitzender der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge
Ing. Jiří Leitner im Gespräch mit dem Außenminister.
Předseda Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Ing. Jiří
Leitner v rozhovoru s ministrem zahraničí.
TURISTIKA
TOURISTIK
umožňují hostům koupaliště příjemný pobyt.
V plné sezoně je k dispozici navíc zvláštní
pavilon služeb. Parkoviště umožňuje parkování pro 110 osobních automobilů a 120
jízdních kol.
Das neue Johannisbad in Freiberg
Für den Tages- und Besichtigungstourismus
bieten die historische Altstadt, die Ring- und
Wallanlagen mit dem Albert-Park sowie Fitneßcenter, Sporteinrichtungen und nun auch
das im Jahr 2002 neu eröffnete Johannisbad
mit seinen besonderen Erlebnisbereichen
ein lohnendes Ziel. Das Bad befindet sich in
westlicher Richtung nur 5 Minuten Fußwegstrecke vom Obermarkt, dem Zentrum der
Altstadt, entfernt.
Das Freibad ist als Saisonbad in den
Monaten Mai bis September zusätzlich zum
Hallenbad geöffnet. 800 m2 Absorberfläche
sorgen für die Vorheizung des Badewassers.
1500 m2 Mehrzweckbecken: Wassertiefe im
Nichtschwimmerbereich von 5 bis 135 cm,
im Schwimmerbereich 50 m Bahnen mit einer Wassertiefe von 1,35 bis 1,80 m und 25
m Bahnen mit einer Wassertiefe von 1,80 bis
3,80 m. In dieses Mehrzweckbecken sind
zahlreiche Wasserattraktionen integriert.
Ein Planschbecken von 65 m2 bietet
den kleinsten Badegästen (bis 3 Jahre) viele Attraktionen.
Die Saunalandschaft beinhaltet 4 verschiedene Saunen (Finnische, Dampf-, Biound Block-Sauna) sowie eine Duschgrotte,
Ausflugstipp
Tip na výlet
Nové koupaliště Johannisbad ve Frei-
od 1,35 do 1,80 m a 25 metrů plaveckých
Whirlpool, Kneippbecken, Solarien und Ru-
drah s hloubkou od 1,80 do 3,80 m. V tomto
heraum. Die Blocksauna ist über die Terras-
víceúčelovém bazénu jsou zakomponovány
se, auf der sich nochmals ein kleines Tauch-
četné vodní atrakce. Brouzdaliště s 65 m2
becken befindet, erreichbar. Eine Snackbar
nabízí svým nejmenším hostům (do tří let)
im Aufenthaltsbereich der Sauna vervoll-
také mnohé atrakce.
ständigt die Serviceleistungen.
V nabídce jsou celkem čtyři různé sau-
Ein 25 m Schwimmerbecken wird durch
Pro jednodenní návštěvníky a pro poznávací
ny (finská, parní, bio a srubová sauna), ja-
2 Nichtschwimmerbecken ergänzt, die mit
turistiku nabízí starobylé město Freiberg nád-
kož i sprcha v jeskyni, whirlpool, hospůdka,
folgenden Besonderheiten gut ausgestattet
herná náměstí, tvrz a Albert-Park, stejně jako
solárium a odpočívárna. Srubová sauna je
sind. Für Kleinkinder ist ein Planschbecken
moderní fitnesscentrum a sportovní zařízení.
nad terasou, na které se nachází ještě malý
mit bis zu 30 cm Wassertiefe vorhanden.
Nyní je to také koupaliště Johannisbad, nabí-
bazén. Snackbar v odpočívárně sauny dopl-
zející nevšední zážitky, nově otevřené v roce
ňuje služby.
bergu
2002. Nalézá se západně od náměstí Ober-
Plavecká dráha je doplněna dvěma ba-
makt, centra starého města, a je od něho
zény pro neplavce, které jsou skvěle vybave-
vzdálené jen pět minut chůze.
ny. Pro malé je tu ještě brouzdaliště s 30 cm
Koupaliště je otevřeno v letní sezoně od
hloubky.
Ein Whirlpool, ein 135 m2 großes Ausschwimmbecken und eine 65 m lange Röhrenrutsche ergänzen das Angebot der Wasserbecken.
Die
gastronomischen
Einrichtungen
sind täglich geöffnet. Preiswerte Speisen
května do září, navíc slouží i jako kryté kou-
Whirlpool, 135 m2 vodní plochy pro plav-
und Getränke sollen das Wohlbefinden der
paliště. Absorbční plocha solárních panelů
ce a 65 m dlouhá potrubní skluzavka dopl-
Badegäste fördern. Für die Freibadesaison
s 800 m2 předehřívá vodu ke koupání. Cel-
ňují nabídku bazénu.
steht ein besonderer Servicepavillon zur
ková plocha víceúčelového bazénu je 1500
Gastronomická zařízení jsou otevře-
m2, hloubka v části určené pro neplavce je
na denně. Cenové přístupná jídla i nápoje
Verfügung. Parkmöglichkeiten sind für 110
Pkws und 120 Fahrräder vorhanden.
1/2003 infopress
19
Přehled 8. koncertní sezóny
v klášteře v Oseku - rok 2003
Zusammenstellung der 8. Konzerts Saison
im Kloster Osek - 2003
27. 4. neděle
27.04. Sonntag
4. 5. neděle
22. 6. neděle
13. 7. neděle
27. 7. neděle
8. 8. pátek
21. 9. neděle
12. 10. neděle
Festival k 75. výročí narození skladatele Zdeňka
Lukáše v Mostě
Pražský kvartet lesních rohů
Varhanní koncert - Jan Kalfus Praha
Závěrečný koncert Sasko-českého
hudebního festivalu
Koncert komorního souboru Musica puella
Koncert souboru z Velké Británie
Komorní trio: Trubka, varhany, soprán
Orchestrální a sborový koncert
(změna programu vyhrazena)
04.05. Sonntag
22.06. Sonntag
13.07. Sonntag
27.07. Sonntag
08.08. Freitag
21.09. Sonntag
12.10. Sonntag
Festival zum 75. Jubiläum des Komponisten
Zdeněk Lukáš in Most
Prager Quartett der Waldhorn
Orgelkonzert - Jan Kalfus aus Prag
Schlußkonzert des Sächsisch - böhmischen
Musikfestivals
Konzert des Kammerensemble Musica puella
Konzert des Ensemble aus Großbritanien
Kammertrio : Trompete, Orgel, Sopran
Orchester und Ensemble Konzert
Začátky koncertů mimo 8. 8. vždy v 16.00 hod.
8. 8. začátek v 17 nebo 18 hod., bude upřesněn.
Termín Osecké pouti: 16. a 17. 8. 2003
Beginn der Konzerte ist immer um 16 Uhr
Am 08.08 17 oder 18 Uhr
Termin der Kirchweih 16. und 17.08.2003
Einladung zu den bedeutendsten kulturellen
Veranstaltungen im Jahre 2003 in Kadaň
Pozvánka na nejvýznamnější kulturní akce
v roce 2003 v Kadani
30. August 03 - Kaisertag
Mit lautem Glockenschlag begrüßen die Einwohner schon zu elften
Mal König Karl den Vierten mit deinem Gefolge. Kadaň kehrt an diesem Tag ins 14. Jahrhundert zurück. Der historischen Stadtkern wird
vom alten Handwerk, Gauklern, mittelalterlicher Musik, Straßentheater,
Fechtern und Zauberern beherrscht. Das Fest wird mit einem reichhaltigen Nachtprogramm, das ein Feuerwerk beschließt, beendet.
30. srpna 2003 - Císařský den
Za hlasitého vyzvánění zvonů přivítají občané města již po jedenácté
krále Karla IV. se svojí družinou. Kadaň se navrátí tento den do 14.
století. Historickou část města ovládnou dobová řemesla, kejklíři,
trhovci, stylová hudba i pouliční divadlo, šermíři i kouzelníci. Oslavy
zakončí velkolepý noční program s ohňostrojem.
27. September 03 - Weinlese des heiligen Wenzels
Schon zum vierten Mal können die Besucher des Franziskanerklosters den Stürmer kosten, den frischen Traubenmost und den Wein.
Weiterhin kann die Ausstellung besichtigt werden, die zum Weinbau
sowie den Weinbergen in der Region Kadaň eingerichtet ist. Zusehen
kann man auch bei der Verarbeitung der Weintrauben.
27. září 2003 - Svatováclavské vinobraní
Již po čtvrté v areálu Františkánkého kláštera mohou návštěvníci
ochutnat letošní burčák, čerstvý vinný mošt a víno. Dále si mohou
prohlédnout výstavu zaměřenou na Infocentrum na Kadaňsku, vinice
a zhlédnout zpracování hroznů.
29. November 2003 - Advent
Weihnachtsmarkt auf dem Hof der Burg in Kadaň, nach dem feierliche Entzünden des Weihnachtsbaumes.
29. listopadu 2003 - Advent
Vánoční trhy na nádvoří kadaňského hradu poté slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
Tel., fax: 474 342126; 474 319 550
http://www.kadan.cz/
e-mail: [email protected]
Tel., fax: 474 342126; 474 319 550
http://www.kadan.cz/
e-mail: [email protected]
ANKÜNDIGUNG
DER AUFTAKTVERANSTALTUNG
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEKTU
Am 07.05.2003 findet im Barockschloss
Rammenau die Auftaktveranstaltung zum „Pilotprojekt zur Förderung der Humanressourcen in den Bereichen Gesundheit, Freizeit
und Tourismus der 4 sächsischen Euroregionen“ statt.
Das INTERREG III A - Projekt verfolgt die
Zielstellung Unternehmen, Institutionen und Verbände aus dem Gesundheits-, Freizeit- und Tourismusbereich in den gemeinsamen Euroregio-
nen Sachsens, der Tschechischen Republik und
der Republik Polen auf der Grundlage einer Kooperationsplattform zusammenzuführen.
Nähere Informationen sind erhältlich bei
HEITEC AKADEMIE gGmbH, Projektgruppe Euroregionales Kooperationsnetzwerk, Ansprechpartner Christian Scholz, Kappelbachgasse 1-3,
09116 Chemnitz, Tel.: 0371/3663151 oder unter www.heitec-akademie.de, [email protected]
Dne 7. 5. 2003 se koná v barokním zámku
Rammenau úvodní jednání k „Pilotnímu projektu
na podporu lidských zdrojů v oblasti zdravotnictví, volného času a turistiky čtyř saských euroregionů“. Projekt v programu Interreg III A vychází
vstříc stanoveným cílům podniků, institucí a turistiky společných euroregionů Saska, ČR a Polska, které bude provádět na základě vzájemné
spolupráce.
Bližší informace v HEITEC AKADEMIE
gGmbH, projektová sekce euroregionální kooperační sít’, kontaktní osoba Christian Scholz,
Lappelbachgasse 1-3 09116 Chemnitz, tel.:
0049 171 3663151 nebo na stránkách www.heitec-akademie.de, [email protected]