2.Ročník 5.Vydání

Komentáře

Transkript

2.Ročník 5.Vydání
Vítám Vás letos u pátého čísla časopisu. V dnešním čísle se můžete těšit na pravidelné
rubriky jako jsou hudba, která Vás hodí do pytle koncertů, krvavé ztracené civilizace, dozvíte
se, jak se měli prváci na lyžáku. Bellator nás tentokrát provede lehce bulvárem a na závěr Vás
čeká zakončení povídky „Pevná vůle v pevných rukou“.
Za Akáde – Bagr
Zmizelé civilizace střední Ameriky
Náboženství a lidské oběti
Po sérii nudných (alespoň toto si o tom všichni kromě mě myslí) článků o dějinách
posledního „indiánského“ státu Tayasalu následuje snad zajímavější část z historie Mayů,
jejich náboženství a lidské oběti (i když o předešlých článcích jsem si taky myslel, že jsou
zajímavé… každý se někdy splete…).
Prvním náboženstvím starých Mayů bylo pravděpodobně uctívání přírody. Přírodní
náboženství nevyžadovalo žádnou velkou formální organizaci, kněžstvo, složité obřady a
zvláštní místa k uctívání přírodních sil. Když se však mayské obyvatelstvo zaměřilo na
zemědělství, nastaly velké změny i v náboženství. V mayském bájesloví se uvádí, že v
dávných dobách slétli na zemi bohové, jejichž posláním bylo zničit jiného boha žijícího na
nebi. Po úspěšném zničení tohoto boha nastala na zemi doba temna, kdy slunce nebylo vidět
po mnoho let. Pak konečně nastal den, kdy slunce opět vyšlo a ptáci začali zpívat. A právě
tehdy bohové stvořili nového člověka a pak ho začali učit. Po odchodu některých z bohů
domů na svou planetu zde zbývající bohové založili školy, kde vyučovali. Docházeli sem
kněží a vládcové, aby se zde učili matematiku, astronomii a také fyziku a chemii. Tyto
univerzity byly postaveny ve tvaru většinou tříposchoďové pyramidy, kde každý stupeň
znamenal jeden obor vědění. Chemie a fyzika se vyučovala až na nejvyšším patře pyramidy,
což bylo pro ostatní znamení, že žáci tohoto oboru jsou ti nejvzdělanější. Doklady o tomto
systému školství jsou dochovány jak v hieroglyfech a v pyramidách, tak i v indiánské
mytologii. Škola je však jen jedna z funkcí pyramidy. Další byla nutnost chrámu - místa, kde
se mohli modlit ke svým bohům. Většinou je jeden chrám věnován jen jednomu určitému
bohu, jak bylo zjištěno při zkoumání vykopávek.
Zemědělství s sebou přineslo život na jednom místě, ale hlavně více volného času.
Náboženství se stalo záležitostí organizovanější a božstva specializovanějšími. Vzniklo
kněžstvo, jehož úkolem bylo tlumočit lidu vůli božstev a tak se i projevila potřeba chrámů.
Stálá sídliště umožnila vznik stálých obřadních středisek. Ve 4. a 3. století př. n. l. se značí
vznikem jednotlivých božstev, růstem počtu kněží, obohacením rituálů a vznikem složitějších
svatyň, nikoli však ještě zděných. Se zavedením kalendáře, chronologie a písma, což všechno
byly objevy kněží, došlo v náboženství k důležitým změnám, které znamenaly větší složitost a
formalizaci náboženství. Náboženství tak získávalo konečnou podobu, formováno
1
profesionálním kněžstvem a budováno kolem astronomických jevů. Tyto změny začaly ve 3.
století př. n. l. Prostřednictvím náboženské víry si Mayové zajišťovali život, zdraví a obživu,
alespoň tomu věřili. Svá božstva vzývali a usmiřovali řadou různých obřadů.
Prolévání krve a obětování hrálo v náboženských obřadech hlavní úlohu. Mayské
náboženství však zahrnovalo i lidské oběti a množství obětovaných lidí bylo velké. Jinak se
obětovaly potraviny, ozdoby a různé cennosti. Muži i ženy si nařezávali uši, propichovali si
tváře a horní rty. Krví lidskou a zvířecí i takto získanou postřikovali obrazy božstev. Jindy
obětovali celé části těla, anebo si probodávali na mnoha místech jazyk a z jedné strany na
druhou prostrkovali za strašných bolestí stébla. Obětování člověka se konalo několika
způsoby. Nejběžnější a asi i nejstarší způsob byl ten, že muž vyrval oběti srdce. Ten, kdo měl
být obětován, byl nejprve svlečen a pomalován modrou barvou, pak mu byla na hlavu dána do
špičky vybíhající ozdoba a byl odveden na obětní místo. Jako oltář sloužil vypouklý kámen,
který vypnul do výšky hruď obětovaného člověka. Čtyři pomocníci uchopili oběť za ruce a
nohy a položili ji zády na oltář. Přistoupil další muž s pazourkovým nožem a vrazil jej oběti
mezi žebra pod levou bradavku. Do otvoru, který vznikl, vložil ruku a vyrval ven ještě
tlukoucí srdce, které podal knězi. Ten krví potřel obraz božstva, jemuž byla oběť přinášena.
Pokud se obřad konal na vrcholu pyramidy, svrhli mrtvolu do dvora, kde kněží nižšího řádu z
těla stáhli kůži, kromě rukou a chodidel. Kůži oběti si pak navlékl kněz a zatančil si s diváky
slavnostní tanec. Jestliže byl obětovaný odvážným a udatným vojákem, potom ho šlechta
spolu s některými diváky snědla. Ruce a chodidla mohl pozřít jen kněz. Jestliže byl obětovaný
válečným zajatcem, nosil ten, kdo ho zajal, jednu z jeho kostí jako symbol statečnosti.
Existovalo však i obětování člověka pomocí luku a šípů. Oběť byla opět svlečená a
pomalovaná modrou barvou. Tehdy se ozbrojili luky a šípy a dali se s ním do slavnostního
tance kolem kůlu, ke kterému ho během tance přivázali. Pak přistoupil pomalovaný kněz v
obřadním rouchu a zranil oběť šípem do stydké části, nabral krev a pomazal jí obličej oběti.
Dal znamení tanečníkům, kteří za stálého tance začali jeden po druhém střílet na jeho srdce,
které bylo předem označeno bílou barvou. Součástí náboženského obřadu bylo i pálení
kadidla. Mayové ho získávali z pryskyřice kopálového stromu. Kadidlo bylo i důležitým
obchodním zbožím. Kadidlo se pálilo v hliněných nádobách, na jejichž vnější straně bylo
znázorněno nějaké božstvo. Náboženským obřadem byl i tanec, který se lišil podle toho, o
jaký obřad šlo. Společenský tanec však neznali. Muži i ženy měli svůj vlastní tanec a jen
zřídkakdy tančili dohromady. Takovýchto tanců existovalo více než tisíc druhů a byly
považovány za důležitou věc. Taneční obřady byly velice oblíbené a na shlédnutí tance se
scházel velký počet lidu. Mayové věřili v nesmrtelnost duše a v posmrtný život, který dělili na
místo odpočinku a na místo utrpení. Považovali za naprosto jisté, že ti, kteří umřou, přicházejí
po smrti rovnou do mayského ráje, což je místem radosti, kde není bolesti nebo utrpení, ale
zato hojnost jídla a pití. Ti, kdo byli v životě špatní, sestupují do mayského pekla, kde je
ďáblové trýzní hladem, zimou a únavou. Pán smrti byl považován za knížete ďáblů a stál v
čele tohoto pekla. Věřili, že ani peklo, ani ráj nekončí, protože duše nemůže zemřít.
Mayské obřady se nevztahovaly jen na uctívání božstev, ale i k oslavám různých
období v roce. Probíhaly například oslavy Nového roku nebo oslavy různých měsíců.
Z toho lze usoudit že obětí nebylo málo…
Zurix
2
Lyžařský kurz prvních ročníků se uskutečnil ve dnech od 3.2 do 8.2.2008 v oblasti
Bílá-Mezivodí. Studenti byli ubytováni v lyžařském areálu Ondrášův dvůr. Studenti si nabalili
tašky, lyže, snowboardy a vyrazili na cestu plnou nových zážitků a společného poznávání.
Nastoupili do autobusu a po skoro dvou hodinách dorazili na místo. Přesněji řečeno na
parkoviště, asi 600 metrů od areálu. Zde je čekala strastiplná cesta pěšky nahoru k chatkám,
kde měli být ubytováni. Studenti si s protesty vzali své věci a vyšplhali ke svému cíli. Bylo
jim divné, proč je autobus nevyvezl až tam. Ale s letními gumami na zamrzlé vozovce by to
šlo asi opravdu těžko. No, co naděláme s dnešní dopravou.
Po ubytování se profesoři rozhodli pro malou procházku – k takovému malému
prozkoumání terénu. Cesta vedla až nahoru na svah, kde většina kluků a holek, co neumí
lyžovat jen zatajili dech, možná strachem, možná vzrušením. Poté byli rozděleni do 5
družstev podle výkonu na lyžích a do jednoho snowboardového.Družstvo začátečníků na
lyžích neslo název Lachtani snad proto, že ho vedli profesoři Glogar a Žlebek. Po návratu z
procházky se všichni vrhli na večeři. Nesmím zapomínat ani na večerní přednášku, kdy
profesor Glogar zakázal kouření cigaret, požívání alkoholu a jiných látek. Nikdo se však
nedivil, když příští den za trest nastoupily dívky s básničkou určenou jako prevence proti
kouření. Na každý večer byla určena jedna třída, která bavila zbytek posádky. I učitelé se
smáli při pohledu na legrační ztvárnění Teletubbies nebo na hru s neviditelnými překážkami.
Prostě každý večer na lyžáku byl nabitý smíchem, zajímavými scénkami nebo jen klábosením
studentů mezi sebou… Ani v chatkách se nikdo nenudil. Sledoval se bleší fotbal na hřebenu,
slavili se narozeniny, tancovalo se mambo a jela Pomáda. Jedli se ty největší lahůdky značky
,,co chata dá‘‘ a prostě a jednoduše se užívalo, co to jen šlo.
Za to ve dne se studenti pěkně zapotili. Na denním programu byl lyžařský a
snowboardový výcvik na svahu. Začátečníci na snowboardu to vůbec neměli lehké. Učili se
padáním na zadek, na ruce i na jiné části těla. To se však nevyplatilo jedné studentce z I.A,
která si při jednom takovém pádu zlomila ruku. Nic jí však nezabránilo zůstat na lyžáku se
svými kamarády a užívat si ho alespoň ze strany diváka. Naštěstí to byl jediný vážnější úraz.
Zbylé dny uběhly hodně rychle a lyžařský kurz se přiblížil ke svému konci. Poslední den byl
plný focení, uklízení, balení a také loučení se s majiteli a personálem areálu. Studenti se
seřadili před chatami a už podruhé za tento týden se doklouzali k autobusu a pozdravili velice
ochotného řidiče.☺ Poslali poslední pohledy ke sjezdovce, kde zažili plno nových
dobrodružství a navázali nové vztahy jak s lidmi ze školy, tak s vlekaři. Už navždy se jim
vryjí do paměti vzpomínky na jejich první lyžařský kurz na střední škole. Tak a teď už jen
HURÁ domů ( autobusem s letními gumami).
Iva Honzková
3
Britney Spears pod palbou médií
Už jsme si zvykli na skandály, které otřásají kariérou šestadvacetileté popové princezny.
Nejhorší ovšem je, že vždy, když už to vypadá, že se vzchopila a udělá za svými chybami
tlustou čáru, najde se nějaké další odhalení, které jí na pověsti vůbec nepřidá. Aféry
s drogami, odhalenými částmi svého ženského těla, alkoholem, milenci a nebo tahanicemi
o její děti před soudem.
Další munici ovšem dostali nelítostní novináři ve chvíli, kdy její
právní zástupce Sorrel Trope vyzradil, že Britney se tajně provdala
za paparazziho Admana Ghaliba (35) afgánského původu. Sorrel
je toho názoru, že Ghalib se sňatkem chtěl pouze obohatit:
„Sprostě zneužil jejího chatrného duševního zdraví a dotáhl ji před
oltář, aby se posléze zmocnil jejích financí a majetku.“
Obřad se měl odehrát 9. ledna 2008 v Rosario Beach. Sňatek je však neplatný! Ghalib
totiž nebyl ještě rozvedený se svou stávající manželkou. Britney však tvrdí: „Svůj manželský
slib znovu zopakuji, až bude Ghalib právně volný.“
Vybitý mobil? Minulost
Mobilní telefon dnes již chápeme jako tradiční součást našeho života. Pevné linky ustupují,
mobilní operátoři inkasují nemalé peníze za provoz svých sítí. A o tom, že přední firmy,
které mobily vyrábějí, své výrobky stále zdokonalují, není vůbec pochyb.
Výrobci Philips a Nokia zaúřadovali a opět přiblížili své
produkty mnohem blíže uživatelům. Signalizace vybité
baterie nenadchne snad nikoho a už vůbec ne ve chvíli,
když s někým telefonujeme. Proto právě některé nové
mobily značek Philips a Nokia obsahují i tradiční komoru
na obyčejnou AAA nebo AA baterii. Jestliže se tedy
mobil vybije, není nic jednoduššího, než zasunout
klasickou baterii do zdířky a pokračovat v hovoru.
Nápad je to znamenitý. Dobíjecí baterie jsou navíc
ekologické. Nicméně kdo z nás denně nosí po kapsách baterky? Otázkou proto zůstává:
dokáží výrobci najít nějakou další alternativu dobíjení mobilních baterií? Uživatelé věří,
že ano.
Když porod, tak bez únosu!
Být celebritou není vůbec legrace. Peníze a slávu sice máte,
ale nenávist a závist některých lidí získáte také. A jestliže se jedná
o zločince, pak se musíte mít stále na pozoru! Jennifer Lopez
to se svým manželem, zpěvákem Marcem Antonym, ví také.
Každým dnem se latinskoamerické krásce mají narodit její
vytoužená dvojčátka. Jennifer však chce být obezřetná
před možnými únosci svých dětí a proto požádala porodnici,
kde porod proběhne, o bezpečnostní cvičení. Lékaři a personál
v porodnici North Shore Medical Center proto byli postaveni
do pozoru a předvedli manželskému páru, že se jim
a ani novorozeňatům nemůže nic stát. Mluvčí nemocnice se také
nechal slyšet, že celá budova je vybavena centrálním zamykáním,
takže potencionální únosci by se z ní nedostali.
[email protected]
4
Příspěvek od čtenáře, který si přál zůstat v anonymitě
Rybí nevědomost
(autorem tohoto článku je malý línek Robin)
Dneska byl můj velký den. V naší rybí škole se rozdávalo vysvědčení. S velikým
napětím jsem na něj čekal, protože jsem věděl, že rozhodne o mých dalších životních cílech a
snech. Chtěl bych dále studovat Partyzánskou školu a stát se tak rybím partyzánem,
zamotávat vlasce do dřeva a podobně, aby nás nemohli rybáři tak lehce chytit. Spousta z nás
je totiž nevzdělaných, takže když vidí návnadu, tak se na ni hned vrhnou. Proto, abych se tam
dostal, jsem ale potřeboval prospět na výbornou ze dvou předmětů: Manipulace s návnadou a
Jazyk dravých ryb, a k tomu dostat navíc pochvalu za účast na rybích závodech, kde jsem se
umístil v horní polovině.
Jako každý normální den jsem připlul k hrázi, kde naše škola leží. U hráze jsme
v bezpečí, protože zde se ryby chytat nesmějí a s dravci tu máme dohodu o jejich neútočení.
Stará paní Kaprová si nás jako obvykle všechny přepočítala. Dnes se dostavili výjimečně
všichni, i takový neposeda jako parma Ondřej. Poté jsme připluli na svá místa, ona se umístila
před nás a spustila své dlouhé a bohužel i nudné kázání. Bylo nám řečeno, že naše výsledky
jsou hodně průměrné, ale přesto se velká většina z nás dostane tam, kam chce. Ale čekala od
nás víc, prý jsme velmi nadějní všichni, takže nás, kteří to neudělali, moc litovala. Ví, co říká,
protože kdo nejde dále studovat, tak většinou skončí jako úlovek dravé ryby nebo rybáře.
Skončili tak všechny její děti, a to jich bylo opravdu hodně.
Jako první šla na řadu plotice Růžena. Doplula k paní Kaprové a ta jí předala jak
vysvědčení, tak i diplom za dodatečné zkoušky, který ke své další profesi nutně potřebuje.
Růžena se poté, celá šťastná, usadila zpět a dělila se o své dojmy s ostatními rybami. Ale byla
napomenuta, a proto zmlkla. A tak to šlo dál a dál, ryba za rybou. Až konečně došla řada na
mě. Připlul jsem k paní Kaprové s obrovským napětím. Měla velmi ztrápený výraz. Pak mi
předala mé vysvědčení. Řekla, že je i tak moc pěkné. Nechápal jsem, co tím myslí, vždyť
jsem splnil vše, co jsem měl. Odplul jsem na své místo a poté se na vysvědčení podíval.
Akorát mě už předtím překvapilo, že jsem nedostal žádnou pochvalu. A jak jsem to
vysvědčení viděl, pochopil jsem starost paní Kaprové. Až jsem se z toho doslova zděsil. Mé
známky ze všech předmětů, ve kterých jsem potřeboval zabodovat, byly horší, než měly. A
navíc jsem tedy neměl žádnou pochvalu. Totálně jsem zmrzl.
Ostatní ryby postupně odplouvaly a domlouvaly si, co budou dělat odpoledne. Já jsem
však jen nehybně stál ve vodě. Paní Kaprová řekla, že jí je to moc líto, ale že se s tím nedá nic
dělat. Ale nevzdal jsem to.
Ihned jsem plul za paní Sumcovou, abych se jí zeptal, proč jsem dostal z předmětu
Manipulace s návnadou dvojku, když tam mám hezké známky a navíc když mi sama říkala,
že jsem velmi dobrý a mám přehled i schopnosti. Paní Sumcová se nevěřícně podívala na
vysvědčení a do svých záznamů a pak z ničeho nic pleskla ocasem do těla, až jsem trochu pod
vlivem tlaku odplul. Řekla, že se moc omlouvá, že v tom shonu si to všechno neuvědomila a
že se spletla. Vzala si mé vysvědčení a opravila ho. Moc jsem poděkoval a byl rád, že se vše
nakonec vyjasnilo.
Dále jsem odplul k paní Štice, která nás učí Jazyk dravých ryb. Došlo tam k podobné
chybě, jako u paní Sumcové. Taky se mi velmi omlouvala, že si to v tom velkém shonu
neuvědomila a že by mi nerada zkazila vysvědčení. Řekla sice, že mi to moc nejde, ale je
vzhledem k mému snažení ochotna zavřít obě své oči.
S velkým díkem a dobrým pocitem u srdíčka jsem se rozloučil a následně plul
k poslednímu problému: k panu Cejnovi, který je odpovědný za rychlostní závody. V těch
5
jsem, jak již bylo řečeno, reprezentoval školu v celém rybníku, tudíž jsem měl dostat
vyznamenání. Doplul jsem k hrázi a tam zrovna plaval pan Cejn. Měl jsem dneska velké
štěstí. Ihned jsem mu vylíčil, o co jde. Pan Cejn se ale na mě jen blbě podíval a řekl, že prý
jsem za ním měl přijít dřív, teď už na to nemá čas. To mě dost dostalo. Těmito slovy mi zničil
celý život.
Odplul jsem poté domů. Bylo a je mi to moc líto. Došlo k nedorozumění, které bylo
zapříčiněno shonem. Pan Cejn si to jistě neuvědomil, o co mi jde, zítra za ním zajdu a uvidím,
co se dá dělat. Teď si odpočinu a půjdu se trochu projet, jen tak si zaplavat a prohlížet dno.
Třeba tam najdu něco k snědku. Jen jsem tímto chtěl říct, že jsme jenom ryby a děláme chyby.
Ale umíme i odpouštět a přiznat si svou chybu. A to nás dělá rybami. Proto jsem rád, že jsem
ryba a ne nějaký „pán tvorstva“ nebo jak se tomu říká. Jo, člověk.
Z deníku línka Robina
Línek Robin přemýšlel o svém dalším životě, co bude dělat dále, když se mu
nepodařilo získat pochvalu. Přemýšlel ale tak vehementně, že úplně zapomněl, že opustil
bezpečné pásmo a nemůže žrát návnady, protože za pásmem se již může chytat. Proto si
návnadu (nevědomý si své osudové chyby), která krásně voněla, vzal. Poté ho něco obrovsky
škublo v puse. Byl to háček, línek s sebou trhal, ale nebylo mu to nic platné. Strašně ho to
muselo bolet. Byl vytažen na břeh a slyšel dva rybáře, otce a syna, jak se spolu baví: „Máš ten
zatracený metr?“ „Jo.“ „Tak sakra nestůj a přines ho!“ „Jo.“ Línek se už pomalu začal
nadýchávat vzduchu. Navíc byl jedním očkem natočený směrem ke slunci, takže ani nic
neviděl. Pak na něj něco přiložili, šlo o metr, a ten co ho měřil řekl tomu druhému: „Jo, nemá
sice míru, ale vezmeme ho načerno, bude z něho dobrý salát.“
Pak už jen línek Robin cítil ránu do hlavy. Bylo to rychlé, skoro bezbolestné.
2
1
8
I
8
.
7
1
1
4
9 2
7 4
2
1 6
9
6
5
6
7 5
6
3
2
7
6
5
1
4
5
6
3
9
8
9
II.
3
2 4
6 8
3
4
6
3
8
9
5
5
2
6
6
4
Novinky ze sportu z domova i ze
světa
Češi útočí na motosvět
Dva zástupci stáje Aprilia uspěli v druhém závodě mistrovství světa silničních motocyklů
v kubatuře do 250 ccm.
Tento podnik se jel 30. března
v odpoledních hodinách ve Španělsku, na
okruhu v Jerezu. Čeští borci odstartovali v první
polovině druhé desítky. Oba se v této pozici
udrželi až do konce závodu. Lukáš Pešek sváděl
na trati tuhé boje s Robertem Locatellim a
Aleixem Espargarem a nakonec dojel na
skvělém desátém místě. Druhé želízko v ohni
byl Karel Abrahám, který sice startoval z 22.
pozice, ale skvělou a promyšlenou jízdou dojel
na slušném a hlavně bodovaném třináctém
místě.
Doufejme, že tak skvělý začátek sezóny udrží oba naši borci a přejeme jim, aby své
výsledky nejen zopakovali v dalších závodech, ale abychom je viděli stát na stupních vítězů.
Premier League
V sobotu nastoupili proti sobě týmy Manchester United (vedoucí tým Premier League) a
Aston Villa (8. místo)
Zápas se konal dne 29. března na trávníku Old Trafford. Přestože počasí nebylo právě
fotbalové a hrálo se za deště se sněhem, hry, kterou předvedly kluby prozářila fotbalový svět
hlavně díky domácímu triu útočníků Ronaldo, Rooney a Tevez.
První gól padl v 17. minutě. Po rohovém kopu Giggse
se předvedl famózní útočník Ronaldo s ještě famóznější
patičkou, která překvapila celou obranu včetně brankáře, který
ji nebyl schopen vykrýt. Ve 33. minutě se skóre opět měnilo za
přispění skvělého centru Ronalda, který našel Tevéze a ten
skvělou hlavičkou nezaváhal. Druhý poločas patřil opět
skvělému triu Manchesteru, kdy ve 54. minutě skóroval
Rooney po přesné přihrávce Ronalda. Minutu před tímto gólem
Aston Villa propásla největší šanci zápasu, kdy S. Maloney
minul branku Manchesteru. Zesilující déšť nezastavil skvěle
hrajícího Roonyho s Ronaldem, a ti se v 70. minutě zasloužili o
výhru Manchesteru United. Aston Villa utrpěla zdrcující
porážku 4:0. Manchester si jenom ujistil 1. příčku v Premiere
League.
Autoři: Lyčka, Klein
7
Víte, proč všichni poslanci dostali osobní počítače?
Aby před každým hlasováním mohli rychle
spočítat, kolik jim to vynese.
Ministerstvo obrany Spojených států rozvinulo
širokou náborovou kampaň pod heslem:
„Vstupte do výsadkových jednotek! Statistika
dokazuje, že skákat padákem je bezpečnější,
než přejít rušnou ulici.“
Zakrátko obdrželo dopis z New Yorku: „Moc
rád bych se přihlásil, ale vaše náborová
kancelář je na druhé straně naší ulice.“
Na finálovém zápase Ligy mistrů ve
fotbale sedí chlápek na jednom
z nejlepších míst. Na narvaných
tribunách spousty lidí a vedle něj
jedno volné místo. Dalšímu
chlápkovi v řadě to nedá a tak
neutrálně říká: „Nedovedu si
představit, že by si někdo zaplatil
tohle místo a pak sem nepřišel.“ Nato
náš chlápek povídá: „Víte, já koupil
už před měsícem lístek pro sebe a
ženu, jenže ta mezitím náhle
onemocněla.“ „Ach, to je mi moc
líto. Ale proč jste ten lístek nedal
někomu z rodiny?“ „No, všichni
z rodiny jsou dnes na pohřbu.“
Proč nemají stíhačky vrtuli? Protože již mají
klimatizaci.
Pepa potká kolegu a hezkou slečnu. „Můžeš
mi ji představit?“ „Pochopitelně – Jana, moje
druhá žena.“ „A co se stalo s tou první?“ „Ta
doma vaří oběd!“
Potkali se dva. „Jak se
máš?“ „Demokraticky.“
„A to je jak?!“ „Hůře,
než včera a lépe než
zítra.“
Co je to 90 – 50 – 90?
Jízda městem kolem
policisty nebo radaru.
Mechanik vysvětluje majiteli
auta: „Povím vám to na příkladu:
kdyby vaše auto bylo kůň, tak by
toho koně bylo třeba zastřelit.“
Proč má vrtulník vrtuli? Aby pilotovi nebylo
horko.
Při průzkumu veřejného mínění: Ovlivnil
automobilový průmysl nějak morálku lidí?
Jistě. Výrazně poklesl počet krádeží koní.
Jaké tři největší krize prožívá muž? Ztrátu
ženy, vyhazov ze zaměstnání a škrábanec
na autě.
8
PPeevvnnáá vvůůllee vv ppeevvnnýýcchh rruukkoouu
závěrečná část
Dva měsíce se z komatu neprobudil. Vedlejší stinnou stránkou bylo, že si jej opět
všimli jeho ztracení známí, kteří jej přestali znát díky jeho úspěchu. On to ale nevěděl.
Nevěděl nic, co se děje v okolním světě. Možná jen hluboko v duši si uvědomoval svou
situaci. Byla jistá jedna jediná věc. Zda se probudí, už nikdy víc nebude hrát hokej. Zda se
probudí, bude rád, že může chodit. Krutý osud!
Okolí s ním soucítilo. Nejvíce rodina, samozřejmě. Nikdo netušil, co bude dál. Báli se
nejhoršího, co se neopovážili ani nahlas, ani v duchu vyslovit. Mohli jen doufat v to nejlepší.
Prosím, jen ať se probudí a bude žít!
Psal se přesně den 22 let poté, co k hrozné události došlo. Největší hokejový talent
sedí na střídačce a pozoruje hru svých svěřenců. Ruce má sevřené v pěst a zatíná zuby při
pohledu na ledovou plochu. Běželo posledních pět minut semifinálového zápasu mezi New
York Rangers a Torontem Maple Leafs. Vítěz postoupí do finále. Rangers hájí těsný náskok
vedení 1:0. Hrají pod neuvěřitelným tlakem soupeře.
Odpočítávají se poslední sekundy zápasu. Konec! Rangers vyhráli. Naše hokejová
hvězda chytne obličej do dlaní a derou se mu slzy do očí. Ne, on není trenérem Toronta. On je
trenérem Rangers! A jeho tým – vyhrál. Díky němu.
Pak mu náhle vyskočí ruce radostí do vzduchu a má chuť vyskočit a skákat radostí.
Ovšem ochrnuté nohy mu to nedovolí. Nutí ho sedět na vozíčku a radovat se pouze horní částí
těla. V samém opojení štěstí si uvědomí, že svůj sen si splnil, i když si ho představoval
podstatně jinak. Dostal se do NHL, avšak ne jako velký hráč, ale jako velký trenér.
Přesně na den od nehody, která mu změnila celý život, se svým týmem postoupil do
finále Stanleyova poháru. Ironie osudu.
Hráči k němu radostně přibíhali a objímali ho a zároveň děkovali. Tento šťastný
okamžik si plně vychutnával. Dal svým hráčům vše, co se jako mladý sám naučil. Říkával
tomu zaručená cesta k úspěchu. A výsledky se dostavily.
Dva měsíce po nehodě se probudil z komatu. Lékaři tenkrát už přesně věděli, že již
nikdy nebude chodit. Propadl zoufalství. Chtěl přece hrát a být velký hokejista. Nic z toho mu
ale už nebylo umožněno. On se ale i přesto nevzdal. Nevzdal se své lásky k hokeji, i když mu
osud přidělil dál žít na vozíčku. Smířil se s tímto osudem a šel znovu za svým cílem - dostat
se do velkolepé NHL. Věděl, že jako hráč už se nikdy neprosadí. Přesto měl naději uspět jako
trenér. A to se podařilo.
Stal se velkým trenérem. Pro každého hráče byla čest, když pro něj mohl hrát. Ať už
v domácích klubech, nebo později v NHL – v jeho největším snu.
I přes nepřízeň osudu a svůj handicap se dokázal vzchopit. Byla to silná osobnost.
Místy dokonce obdivoval i sám sebe. Dokázal jít za svým snem, jenž si splnil. A úspěchy se
opět jen hrnuly.
Teď tam seděl, obklopen svými věrnými hráči a zároveň obdivovateli a radoval se. Byl
si jistý, že teď už ho nic nesrazí na kolena. Svého snu dosáhl a byl rozhodnutý v něm i nadále
pokračovat. Hokejový svět ho potřebuje.
Andy
9
S koncerty se roztrhl pytel
Je to tak, letošní rok se tváří velice nadějně z pohledu vystoupení světových celebrit hudební
scény. Konečně se ve světě rozkřiklo, že i ti češi z té malé země, srdce Evropy mají rádi
hudbu.
19. února – ČEZ Aréna v Ostravě
zažila pořádně tvrdou hudbu. Zavítala k nám metalová kapela Korn. Jejich
koncert je považován za nejvydařenější ze všech odehraných u nás.
20. února – T-mobile aréna Praha
si užila metalový nářez z Finska. Jednalo se o první velký samostatný koncert
finských Nightwish v ČR.
21. února – Sportovní hala Praha
Je tomu přesně 18 let, co pospunková kapela The Cure zahrála v Čechách
poprvé. Asi se jim u nás zalíbilo a letos jsme je mohli spatřit znovu.
22. února – Brněnské Bobycentrum
V noci z pátku na sobotu zažilo Brno pravý techno nářez. Sjelo se zde totiž
několik extravagantních tanečníků oslavit 28. ročník akce Apokalypsa.
Tentokrát to nebyla ovšem obyčejná pařba u velkých repráků nýbrž pravý
karneval.
12. března - Lucerna – Velký sál, Praha
Finští rockeři HIM vydali nové album a přijedou se k nám s ním pochlubit.
Vstupenky jsou stále v předprodeji, tak si pospěšte, pakliže máte tuto
romanticky drsnou hudbu rádi.
20. března – Aréna HC Sparta v Praze
Na Českou Republiku nezapomněla ani Rihanna, když vydávala nové album.
V prodlouženém turné se přijede představit právě 20. března. Vstupenky jsou
stále k dostání a dokonce si můžete zakoupit i VIP lístky.
30. března – Kongresové centrum v Praze
Američtí, kdysi punk-rockeři Good Charlotte, se rozhodli po několika leté
kariéře přijet i do ČR. Na novém albu sice zklidnili a jejich rytmy se staly
houpavými, ale i tak si myslím, že se máme na co těšit. Stále je ještě šance se
tam dostat.
30. března - Pražský hudební klub Roxy
Rozproudí v neděli 30. března další kapela ze severu, tentokrát ze Švédska.
The Hives vydali taktéž novou desku. Vstupenky jsou také stále v předprodeji.
11. března – Aréna HC Sparta Praha
Na naše hlavní město nezapomínají ani hvězdy z Hip-Hopové scény a přijede
se k nám podívat známá dvojka Method Man & Roman.
27. dubna – Malá sportovní hala v Praze
pro tento večer si ji vyhradila pouze pro sebe kanadská kapela Simple Plan.
Kluci se k nám přijedou podívat poprvé ve své historii a prohlašují, že se už
těší. Máme se i my na co těšit?
29. dubna Brno a 30. dubna Lucerna – Praha
Máte rádi mix triphopu, funku a blues se závanem melancholie? Pak právě pro
Vás je určen koncert Morcheeby. Vstupenky jsou již v předprodeji.
28. května – Malá sportovní hala Praha
Jedna z nejúspěšnějších německých skupin Scooter prohlašující:,, Techno je
všechno,“ opráší své velké repráky a mixážní pulty a přijede opět do Čech,
protože jak říkají: „V Česku máme největší fanoušky.“
10
5. červen - ČEZ Aréna Ostrava
se může těšit na zpěváka kapely System Of The Down Serje Tankiana. Chce
zde představit své nové sólové album. Máte rádi rock? Pak tedy hurá do nám
blízké Ostravy na Serjiho.
6. června – Multifunkční areál Eden Praha
Na dobré fanoušky nezapomněla ani nejslavnější heavymetalová kapela
Metallica. Příští rok se chystá nové CD a proto je třeba už teď navnadit
posluchače.
8. srpna – Multifunkční areál Eden Praha
Letos netradičně přímo pod širým nebem se nám představí Iron Maiden.
Bude se jednat o megakoncert, a proto byste jsi už teď měli zajistit své místo
v publiku skákajících fanoušků.
17. srpna – Multifunkční areál Eden Praha
R.E.M. – už téměř klasika na hudební scéně vydává nové album a společně s ní
i turné a ani náš malý národ nesmí být ochuzen o tuto událost.
Je toho plno. A určitě ještě mnoho bude. Proto je nejvyšší čas začít rozmýšlet kam vyrazit za
dobrou hudbou. ☺
A závěrem. Jezdíte na letní hudební festivaly? Nebo se právě letos na jeden chystáte? Na
neuvěřitelný hudební zážitek?
Je tedy čas se pomalu začít poohlížet, kam vyrazíte …
V předprodeji jsou už vstupenky například na Sázava Fest, který se plánuje na první srpnový
víkend.
Zdroj: data a dostupnost lístků jsem čerpala z Ticket Pro a Ticket Portal
A také z hudebního serveru Musicserver.cz
Werri
I.
5
9
4
7
3
6
1
2
8
2
1
3
4
8
5
7
9
6
7
6
8
1
2
9
5
4
3
II.
3
8
9
2
6
1
4
5
7
1
4
2
8
5
7
6
3
9
6
5
7
9
4
3
8
1
2
9
3
1
5
7
8
2
6
4
4
7
6
3
1
2
9
8
5
2
1
4
6
8
5
7
3
9
8
2
5
6
9
4
3
7
1
11
8
7
6
9
3
4
5
1
2
5
3
9
7
1
2
4
6
8
9
4
3
5
7
6
8
2
1
7
5
1
2
9
8
3
4
6
6
8
2
1
4
3
9
7
5
4
2
7
8
5
1
6
9
3
1
9
5
3
6
7
2
8
4
3
6
8
4
2
9
1
5
7

Podobné dokumenty