Zpravodaj - únor 2009

Komentáře

Transkript

Zpravodaj - únor 2009
zprav0209bar2n1.qxd
2.2.2009 12:29
StrÆnka 1
zprav0209bar2n1.qxd
2.2.2009 12:29
StrÆnka 2
EXKURZE
Konstantinol·zeÚsk·
ökola podnik·nÌ
Pro vöechny, kte¯Ì uû podnikajÌ nebo se
teprve chystajÌ zaËÌt. PrvnÌ 2 dny z˘staneme v z·padnÌch »ech·ch, bude se vyjÌûdÏt z Konstantinov˝ch L·znÌ, vracet
jeötÏ t˝û den tamtÈû. V p·tek v 6.00 odjezd z parkoviötÏ u kulturnÌho domu v
Konstantinov˝ch L·znÌch za podnikateli
do st¯ednÌch »ech, viz program nÌûe.
Doprava, lektornÈ a ubytov·nÌ jsou financov·ny EU, Ëili pro V·s zcela zdarma.
Nev·hejte a p¯ihlaste se co nejd¯Ìve. V˝mÏna zkuöenostÌ a nov· inspirace je vûdy
pot¯ebn·. Prov·zet po jednotliv˝ch podnicÌch n·s budou vÏtöinou sami majitelÈ,
od nichû se dozvÌme jak zaËÌnali, s jak˝m
vstupnÌm kapit·lem, jak se jim da¯Ì produkty prod·vat, jak˝mi zp˘soby je nabÌzÌ, jakÈ majÌ pl·ny do budoucna.
TermÌn: 4. - 8. 3. 2009
PoËet ˙ËastnÌk˘ omezen na 16
Uz·vÏrka - 20. ˙nora 2009
PROGRAM:
4. 3. - 10.00 - 16.00
Biofarma Epona, Veruöice,
www.epona.wz.cz
Biokosmetika - dom·cÌ v˝roba, Kom·rov
5.3.
Biofarma Belina, Neûichov
Cesta z mÏsta - cyklistÈ vÌt·ni, hippostezky, dom·cÌ bylinnÈ l·znÏ, restauraceÖ
6. 3.
SedlËany, Kuncl˘v Ml˝n,
www.kuncluvmlyn.cz,
n·vötÏva www.botanicus.cz
kozi farma, www.stpierre.cz
n·vötÏva www.botanicus.cz
veËer p¯Ìjezd do »eskÈho äv˝carska,
hotel GALERIE Tov·rna
www.ceskesvycarsko.cz
7.3.
cestovnÌ ruch, hotelnictvÌ, n·vötÏva
region·lnÌho informaËnÌho centra
8.3.
dopoledne - v˝robci region·lnÌch
produkt˘
n·vrat do Konstantinov˝ch L·znÌ
cca v 18.00.
P¯ihl·öky e-mailem: [email protected]
nebo poötou Ëi osobnÏ v informaËnÌm
centru:
Po, St 12 - 18.00, So 9 - 16.00
Jitka äimkov·, o.s. éiv· Ves
EVROPSK› ZEMÃDÃLSK› FOND
"EVROPA INVESTUJE DO ROZVOJE
VENKOVSK›CH OBLASTÕ"
tÈmϯ nen·padnÏ jsme vpluli do nejkratöÌho mÏsÌce roku, kter˝ n·s opÏt
o nÏco vÌce p¯iblÌûÌ p¯ÌjemnÈmu jaru. DvÏ stÏ öest· l·zeÚsk· sezÛna v letoönÌm roce odstartovala velmi brzy, jiû v prvnÌ lednovÈ dny a navr·tila
n·m ûivot do ulic, obchod˘ a restauracÌ. FiniöujÌ p¯Ìpravy na novou sezÛnu u podnikatel˘, kte¯Ì se zab˝vajÌ cestovnÌm ruchem. Jak· bude, kdyû na
kaûdÈm kroku na n·s vyskakuje, moûn· nÏkdy aû p¯eceÚovan˝, straö·k
svÏtovÈ hospod·¯skÈ krize? To lze asi tÏûko nynÌ dostateËnÏ fundovanÏ
odhadnout. P¯ejme si, aby dopad na celou »eskou republiku byl co moûn· nejmÏkËÌ.
V jednom bude konkrÈtnÏ u n·s tento rok urËitÏ dost jin˝. Z·sadnÌm zp˘sobem zas·hnou probouzejÌcÌ se sezÛnu pl·novanÈ investice obce. éivot
v ulicÌch bude po vÏtöinu roku Ë·steËnÏ omezen stavebnÌ ËinnostÌ, kter·
se nejvÌce dotkne vlastnÌho centra obce. Doufejme, ûe bez vÏtöÌch komplikacÌ budou p¯edstavy projektant˘ naplnÏny ËinnostÌ stavebnÌch firem a
nejpozdÏji koncem listopadu si budeme moci p¯ÌjemnÏ a snad i trochu
slavnostnÏ oddechnout. Ale to je jeötÏ p¯edËasnÈ, Ëek· n·s st·le jeötÏ
hodnÏ dlouh· cesta.
KAREL T›ZL,
STAROSTA OBCE
Keliöov· v öatlavÏÖ
Tentokr·t se report·û uskuteËnila v obecnÌ öatlavÏ, kam se Keliöov· po odhalenÌ a zatËenÌ na obecnÌm plese dostala a aû do objasnÏnÌ celÈ kauzy nad·le
setrv·v·.
"GuvernÈre, kdy mÏ pustÌte? Vûdyù sem nic neudÏlala. Sem bezbrann· ûenaÖ PoËkej poûenu to aû do H·gu a pak pofiËÌöÖ"
UvidÌme. Keliöov·.
"No ale vo vobec se budu zajÌmat i tak. To tÏ garantuju pan·Ëku. Copak mi
povÌö novÈho vo tom kan·le f t˝ ulici jak se d¯Ìf jmenovala po tÏch co vydrûÌ nejd˝l v hospodÏÖ"
V R˘ûovÈ ulici? Vzhledem k tomu, ûe by zhruba v Ëervnu mÏly b˝t zah·jeny
pr·ce na rekonstrukci povrchu komunikace, je velmi d˘leûitÈ, aby co nejrychleji byly dokonËeny zemnÌ pr·ce na p¯Ìpojk·ch, a to p¯edevöÌm v tzv. ve¯ejnÈ Ë·sti, coû je ta Ë·st, kter· je mimo pozemek majitel˘ p¯ilehl˝ch nemovitostÌ. V˝kopovÈ pr·ce na pozemcÌch vlastnÌk˘ domk˘ mohou b˝t provedeny pozdÏji. D˘vodem spÏchu je p¯edevöÌm zajiötÏnÌ co nejlepöÌho zhutnÏnÌ
materi·lu ve v˝kopu. SebelepöÌ technika nezajistÌ to, co p¯irozenÈ "sednutÌ".
Bylo by n·slednÏ terËem opr·vnÏnÈ kritiky, kdybychom udÏlali novou komunikaci, kter· by po p˘l roce mÏla na sobÏ propadliny. Situaci zkomplikovaly
silnÈ mrazy v Ë·sti ledna.
"Douf·m, ûe si tady f t˝ öatlavÏ nebudu sedat jak ta tvoje zeminaÖ
Hele ËoveËe sem si vzpomnÏla - ty rusovÈ, co tu chtÏjÌ nÏco budovat, uû jsem
tu vidÏla nÏjakej bagr to je jejich, uû jdou na to??"
Kde jsi to sebrala, Keliöko? Cel· situace se z·mÏrem pomÏrnÏ rozs·hl˝ch investiËnÌch aktivit je moment·lnÏ na mrtvÈm bodÏ. Takûe uvidÌme kam a jestli se situace bude nÏjak vyvÌjet.
"Takûe prd? J· tady na t˝ samotce nem·m û·dn˝ drbyÖ Copa asi dÏlaj
mojÌ kluci ve d¯ev·ku? Jestlipak jeötÏ stojÌÖ"
Jo Keliöko, jeötÏ ho tam m·ö, ale nejdÈle do poloviny b¯ezna. Ale m·m pro
tebe p¯Ìznivou zpr·vu. Pokud se ho poda¯Ì naloûit, aniû by se rozpadl, mÏl by
se Ë·steËnÏ p¯esunout na fotbalovÈ h¯iötÏ, kde by nahradil souËasnÈ obËerstvenÌ.
"Hur·, hur· pocem, p¯edsedo, aù TÏ m˘ûu d·t hubanaÖ"
PRO LTK ZAB¡SNUT¡ K. KELIäOV¡
2
www.konst-lazne.cz
zprav0209Łb1n.qxd
2.2.2009 12:49
StrÆnka 1
(K-ŁernÆ plÆt)
Zastupitelstvo obce
I. bere na vÏdomÌ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontrolu usnesenÌ.
Zpr·vu o Ëinnosti obecnÌho ˙¯adu mezi zased·nÌmi.
Diskusi s obËany.
Zpr·vu kontrolnÌho v˝boru.
V˝sledky inventarizace 2008.
Kontrolu hospoda¯enÌ obce k 31. 12. 2008.
II. Schvaluje:
1. Ovϯovatele z·pisu.
2. Program jedn·nÌ.
3. Z·mÏr prodeje pozemk˘ dle p. p. Ë. 1257/21, 1257/22 a 1257/23, vöechny v k. ˙. Konstantinovy L·znÏ.
4. SmÏrnici Ë. 2/2009 o pouûÌv·nÌ prost¯edk˘ z fondu soci·lnÌch pot¯eb.
5. PokraËov·nÌ projektovÈ dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul.
R˘ûov·, Konstantinovy L·znÏ ˙pravou varianty - obytn· zÛna - s rozö̯enou vozovkou a zpomalovacÌmi prvky.
6. Pod·nÌ û·dostÌ o dotace do programu ROP na Revitalizaci n·vsi v
OkrouhlÈm Hradiöti, do programu PSOV na ve¯ejnÈ osvÏtlenÌ a parkovacÌ mÌsta v ul. R˘ûov·, Konstantinovy L·znÏ a û·dost o dotaci na
Konstantinol·zeÚskÈ kulturnÌ lÈto 2009 z kulturnÌho programu PlzeÚskÈho kraje.
7. »·steËnou opravu fas·dy na budovÏ L·zeÚsk· 5, Konstantinovy L·znÏ
do v˝öe KË 180 000,-.
8. Komisi na v˝bÏr dodavatele akce "Revitalizace centra Konstantinovy
L·znÏ - I. etapa"
9. P
. o¯adÌ v˝bÏru dodavatele TDI na akci "Revitalizace centra Konstantinov˝ch L·znÌch - I. etapa.
III. Ukl·d·:
1. Starostovi jednat s firmou Arboles, s. r. o., St¯Ìbro, o podmÌnk·ch pron·jmu nebytov˝ch prostor pro technickÈ oddÏlenÌ.
KAREL T›ZL,
STAROSTA
IVANA HAMPAPOV¡,
MÕSTOSTAROSTKA
Dne 14.1.2009 se seöla rada obce na svÈm
prvnÌm zased·nÌ v roce 2009, v po¯adÌ jiû
31. a projedn·ny a schv·leny byly tyto z·leûitosti:
- udÏlenÌ v˝jimky z OZV Ë. 2/2008 o opat¯enÌch k zabezpeËenÌ mÌstnÌch z·leûitostÌ
ve¯ejnÈho po¯·dku v Obci Konstantinovy
L·znÏ na akce po¯·danÈ ve dnech 17.1. a
7. 2. 2009 M. äaökovi, Sportbar U älemendy Konstantinovy L·znÏ, do 03:00 hodin a
na akce po¯·danÈ ve dnech 17.1., 24.1.,
31.1., 7.2., 14.2., 21.2. a 27. 2. 2009 M.
Okt·bcovi, Music club Panteon Konstantinovy L·znÏ, do 00:30 hodin
- smÏrnici Ë. 03/2009 - CenÌk sluûeb
- n·jemnÌ smlouvy na pozemky p¯evedenÈ
z PozemkovÈho fondu Ë. 02/2009, 03/2009
a 04/2009
- z·mÏr pron·jmu p.p.Ë. 47/1 v k.˙. OkrouhlÈ HradiötÏ
- smÏrnici Ë. 01/2009 o poskytov·nÌ cestovnÌch n·hrad a v˝öe stravnÈho
- program jedn·nÌ zastupitelstva obce dne
21.1.2009
Rada obce uloûila starostovi p¯ipravit n·vrh n·jemnÌ ceny za 1 m2 pozemk˘ pro zemÏdÏlskÈ ˙Ëely a doporuËila zastupitelstvu obce schv·lit po¯adÌ uchazeˢ na TDI
(technick˝ dozor investora) akce "Revitalizace centra - I. etapa" a podat û·dosti o dotace na vybranÈ stavebnÌ akce pro rok
2009.
IVANA HAMPAPOV¡, MÕSTOSTAROSTKA OBCE
V mÏsÌci ˙noru se doûÌvajÌ
v˝znamnÈho ûivotnÌho jubilea
tito obËanÈ:
Vesel˝ Josef
Hoöek Josef
Reitermanov· Marie
I N Z E R C E
NabÌdka rodilÈho mluvËÌho na douËov·nÌ
a konverzaci anglickÈho jazyka
v Konstantinov˝ch L·znÌch a okolÌ.
Moûnost jednotlivÏ i ve skupinÏ, cena dohodou.
Kontakt:
anglicky na tel. ËÌsle: 732 977 991,
Ëesky: 728 259 294.
AndÏl, Mikul·ö a »ert dÏkujÌ
vöem sponzor˘m mikul·öskÈ
nadÌlky; jmenovitÏ pÌ IvanÏ
Kol·¯ovÈ, p. Otovi St¯Ìökovi,
p. Ji¯Ìmu JelÌnkovi ml., firmÏ
HA-HA, pÌ EvÏ SkalovÈ,
p. Miroslavu äaökovi, p.
ZdeÚkovi Adamcovi st.,
pÌ Marii BorovcovÈ, za finanËnÌ
podporu a drobnÈ dary.
3
zprav0209Łb1n.qxd
2.2.2009 12:49
StrÆnka 2
(K-ŁernÆ plÆt)
Po dvac·tÈ dev·tÈ ve svÈm volebnÌm obdobÌ se seölo zastupitelstvo obce k pravidelnÈmu ve¯ejnÈmu jedn·nÌ ve st¯edu 21.
ledna na obecnÌm ˙¯adÏ. Z jedn·nÌ byli omluveni p·novÈ SurovËÌk, VeËe¯a a Burda,
neomluven z˘stal pan Kalista.
V jeden·ctiËlennÈm sloûenÌ se zastupitelÈ
zab˝vali p¯edevöÌm kontrolou hospoda¯enÌ obce v roce 2008, inventurami tÈhoû roku a takÈ zpr·vou kontrolnÌho v˝boru.
Rozhodnuto bylo o vyhl·öenÌ z·mÏru prodeje celkem t¯Ì pozemk˘ urËen˝ch pro v˝stavbu rodinn˝ch domk˘ na louce za domem s peËovatelskou sluûbou. Lokalita
byla jiû d¯Ìve projekËnÏ p¯ipravena a rozdÏlena na jednotlivÈ parcely. V loÚskÈm
roce zastupitelÈ rozhodli n·vrh upravit
tak, aby v prostoru za DPS mohl v budoucnu vzniknout p¯Ìjemn˝ parËÌk urËen˝
p¯edevöÌm obyvatel˘m DPS. PomÏrnÏ
pestrou diskusi p¯ineslo rozhodov·nÌ o
tom, v jak˝ch dalöÌch dotaËnÌch titulech se
bude obec letos pokouöet uspÏt. é·dost
do programu PlzeÚskÈho kraje bude posl·na na ˙pravy vjezd˘, parkovacÌch mÌst
a ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ v ulici R˘ûov·. Zde
probÏhlo poloûenÌ kanalizace a nynÌ se
jeötÏ dokonËujÌ p¯Ìpojky k jednotliv˝m nemovitostem. Spr·va a ˙drûba silnic na
Ëerven-srpen p¯ipravuje rekonstrukci povrchu komunikace (je v jejÌm majetku) a obec by mÏla zainvestovat zmÌnÏnÈ z·leûitosti, kterÈ jiû nepat¯Ì k vlastnÌ komunikaci a nelze je financovat z rozpoËtu S⁄S. Na
jedn·nÌ ZO bylo rozhodnuto pokusit se
zÌskat dotaci z programu ROP (evropskÈ
finance), tentokr·t na revitalizaci centra
OkrouhlÈho HradiötÏ, kde se p¯ed zah·jenÌm projekËnÌch pracÌ p¯edpokl·dajÌ v hrub˝ch rysech n·klady okolo osmi milion˘.
Ot·zkou a velkou nezn·mou je, zda se
n·m p¯i pravdÏpodobnÏ poslednÌ moûnosti zÌsk·nÌ dotace z programu ROP poda¯Ì jeötÏ nÏjakÈ penÌze uzobnout.
N·sledujÌcÌ jedn·nÌ zastupitelstva probÏhne 18. ˙nora na obecnÌm ˙¯adÏ.
Odpady v roce 2009
Karel T˝zl, starosta obce
Hrobov· mÌsta
⁄ N O R O V …
Na zased·nÌ zastupitelstva obce byla schv·lena ObecnÏ z·vazn· vyhl·öka
Obce Konstantinovy L·znÏ Ë. 3/2008 o mÌstnÌm poplatku za provoz systÈmu shromaûÔov·nÌ, sbÏru, p¯epravy, t¯ÌdÏnÌ, vyuûÌv·nÌ a odstraÚov·nÌ komun·lnÌch odpad˘ (d·le jen vyhl·öka o odpadech).
Vyhl·öka o odpadech je platn· pro rok 2009. Sazba poplatku se nemÏnÌ,
tzn. ûe je 500,- KË na poplatnÌka a rok (fyzick· osoba, kter· m· v obci trval˝ pobyt nebo fyzick· osoba, kter· m· ve vlastnictvÌ stavbu urËenou nebo
slouûÌcÌ k individu·lnÌ rekreaci).
Poplatek lze zaplatit ve dvou spl·tk·ch. PrvnÌ spl·tka musÌ b˝t zaplacena
ve v˝öi KË 250,- na osobu nejpozdÏji do 28. 02. 2009 a druh· spl·tka ve v˝öi KË 250,- na osobu nejpozdÏji do 31. 08. 2009. CelÈ znÏnÌ vyhl·öky o odpadech je k nahlÈdnutÌ v ˙¯ednÌch hodin·ch na obecnÌm ˙¯adu nebo na
www str·nk·ch obce (www.konst-lazne.cz).
MÌstnÌ poplatek ze ps˘
Poplatku podlÈhajÌ psi staröÌ t¯Ì mÏsÌc˘. PoplatnÌk je povinen ozn·mit
spr·vci poplatku pÌsemnÏ nebo ˙stnÏ do protokolu do 15 dn˘ vznik svÈ
poplatkovÈ povinnosti, tj. dovröenÌ st·¯Ì psa t¯Ì mÏsÌc˘ nebo zapoËetÌ drûenÌ psa staröÌho. Stejn˝m zp˘sobem a ve stejnÈ lh˘tÏ je poplatnÌk povinen ozn·mit z·nik svÈ poplatkovÈ povinnosti. Spr·vce poplatku vyd· poplatnÌkovi evidenËnÌ zn·mku. Zn·mka je nep¯enosn· na jinÈho psa, i kdyby ölo o psa tÈhoû drûitele. Ztr·tu nebo odcizenÌ tÈto zn·mky je poplatnÌk
povinen spr·vci poplatku nahl·sit nejpozdÏji do 15 dn˘. Poplatkov· povinnost vznik· v kalend·¯nÌm mÏsÌci, ve kterÈm pes dovröÌ st·¯Ì t¯Ì mÏsÌc˘.
Poplatek se platÌ za kaûd˝ i zapoËat˝ kalend·¯nÌ mÏsÌc.
Poplatek z˘st·v· pro rok 2009 ve stejnÈ v˝öi jako vloni. Poplatek je splatn˝ nejpozdÏji do 30. 4. p¯ÌsluönÈho kalend·¯nÌho roku. Vznikne-li poplatkov· povinnost po termÌnu splatnosti, je poplatek splatn˝ nejpozdÏji do 30
dn˘ ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
U vöech mÌstnÌch poplatk˘, kterÈ m· Obec Konstantinovy L·znÏ zavedenÈ
platÌ, ûe poplatek, kter˝ nenÌ zaplacen vËas nebo ve spr·vnÈ v˝öi, bude vymϯen platebnÌm v˝mÏrem, ve kterÈm m˘ûe spr·vce poplatku dle ß 11 z·kona Ë. 565/1990 Sb., o mÌstnÌch poplatcÌch, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘,
nezaplacenou Ë·stku zv˝öit aû na trojn·sobek.
⁄hrada za pron·jem obecnÌch
pozemk˘
Je splatn· do 31. 3. 2009.
Poplatek za sluûby spojenÈ s n·jmem hrobovÈho mÌsta je splatn˝ do 28. 2.
2009 ve v˝öi KË 130,-.
DÏkujeme vöem obËan˘m, kte¯Ì platÌ poplatky ¯·dnÏ a vËas.
2. 2. / pondÏlÌ / 19.30
POSEZENÕ S CITEROU
hraje Jan Zahr·dka
v restauraci l·zeÚskÈho hotelu Jir·sek;
zdarma
4. 2. / st¯eda / 19.00
LedeËtÌ dud·ci zahrajÌ pod vedenÌm
L. ValeËky v KL⁄ PrusÌk ;
vstupnÈ 30,- KË
7. 2. / sobota / 19.00
TANE»NÕ VE»ER
na kl·vesy a saxofon hraje Evergreen duo
v KL⁄ PrusÌk; vstupnÈ 30,- KË
4
CZECH POINTv Konstantinov˝ch L·znÌch
Od 03. 12. 2008 je na ObecnÌm ˙¯adÏ Konstantinovy L·znÏ v ˙¯ednÌch hodin·ch obËan˘m k dispozici tzv. Czech POINT - kontaktnÌ mÌsto, kterÈ poskytuje moûnost zÌskat na jednom mÌstÏ v˝pis ze z·kladnÌch registr˘:
∑ v˝pis z Katastru nemovitostÌ
∑ v˝pis z ObchodnÌho rejst¯Ìku.
∑ v˝pis ze éivnostenskÈho rejst¯Ìku
∑ v˝pis z Rejst¯Ìku trest˘
Od 01. 01. 2009 se poskytujÌ novÏ dalöÌ v˝pisy z tÏchto registr˘:
∑ V˝pis z informaËnÌho systÈmu odpadovÈho hospod·¯stvÌ
∑ V˝pis z informaËnÌho systÈmu o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch
∑ V˝pis z centr·lnÌho registru ¯idiˢ
zprav0209Łb1n.qxd
2.2.2009 12:49
StrÆnka 3
(K-ŁernÆ plÆt)
⁄ N O R O V …
RelaxaËnÌ v˝let pro seniory
J EäTÃ JE »AS SE PÿIHL¡SIT
ObecnÌ ˙¯ad Konstantinovy L·znÏ p¯ipravuje pro rok 2009 novinku zamϯenou na naöe seniory. V p¯ÌpadÏ z·jmu bude zorganizov·n autobusov˝
z·jezd do partnerskÈho l·zeÚskÈho mÏsteËka Neualbenreuth resp. do jeho
l·zeÚskÈho za¯ÌzenÌ Sibyllenbad. HlavnÌm bodem z·jezdu by byla n·vötÏva rekreaËnÏ rehabilitaËnÌho bazÈnu s celou ¯adou mas·ûnÌch a relaxaËnÌch procedur. Teplota ve vnit¯nÌch bazÈnech se pohybuje okolo 34oC a
38oC, venkovnÌ propojenÈ s vnit¯nÌm jsou o nÏco m·lo chladnÏjöÌ. D·le je
zde moûnost navötÌvit parnÌ komoru a nebo t¯eba tureckÈ l·znÏ. Za¯ÌzenÌ je
koncipov·no pro seniorskou klientelu a tomu odpovÌd· celkov· pohodov·
a klidn· atmosfÈra.
P¯edpokl·d· se, ûe obec by zajistila p¯epravu tam a zpÏt autobusem a ˙ËastnÌci by si zaplatili pouze vstupnÈ, kterÈ by p¯ÌpadÏ vÏtöÌ skupinky zÌskalo slevu a p¯edpokl·d· se, ûe by vyölo tak na Ë·stku: bazÈnov· Ë·st 180,- KË, cel˝ provoz pak mezi 250,- aû 300,- KË.
TermÌn se p¯edpokl·d· nÏkdy pondÏlÌ nebo ˙ter˝ v druhÈ polovinÏ ˙nora.
Minim·lnÌ poËet z·jemc˘ je 20.
Z·jemci hlaste se buÔ na obecnÌm ˙¯adÏ (tel. Ë. 374 625 252) a nebo u peËovatelskÈ sluûby (pÌ Packanov·, sl. Rottov· - tel. Ë. 374 625 249) nejpozdÏji
do 11. ˙nora. Ti z·jemci, kte¯Ì se p¯ihl·sili jiû v lednovÈm termÌnu (zatÌm 7
osob) se znovu hl·sit nemusÌ.
Nov˝ kalend·¯nÌ rok jsme zah·jili poh·dkovÏ. Na netypickÈ divadelnÌ p¯edstavenÌ k n·m zavÌtala hereËka reûisÈra Ji¯Ìho Troöky - sleËna Veronika
Kohoutov·. PovÌd·nÌ plnÈ poh·dek, pÌsniËek, taneËk˘ a vypr·vÏnÌ z·ûitk˘
z filmovÈho nat·ËenÌ bylo zakonËeno kr·tkou diskotÈkou a spoleËn˝m fotografov·nÌm dÏtÌ s "princeznou". N·sledujÌcÌ den jsme se prost¯ednictvÌm
interaktivnÌ tabule podÌvali na film "Nejkr·snÏjöÌ poh·dka", ve kterÈ Veronika Kohoutov· hr·la dvornÌ d·mu.
S netrpÏlivostÌ jsme oËek·vali p¯Ìchod budoucÌch prvÚ·Ëk˘ k z·pisu do 1.
t¯Ìdy, kter˝ se konal ve Ëtvrtek 22.1. Poh·dkovÏ ladÏn˝mi ˙koly prov·zely
dÏti princezny z 5. roËnÌku Jitka Pomajzlov· a Lucka äaökov·, z rukou fotbalist˘ äimona Zwettlera a Tom·öe Packana bylo pasov·no na prvÚ·Ëka
celkem deset dÏtÌ. DrobnÈ d·rky a upomÌnkov˝ list jim bude jistÏ p¯ipomÌnat prvnÌ ökolnÌ kr˘Ëky. Na vöechny se v z·¯Ì tÏöÌme.
é·k˘m 5. roËnÌku je t¯eba podÏkovat za to, ûe spolu s panÌ vychovatelkou
ökolnÌ druûiny p¯ipravili v˝zdobu na ryb·¯sk˝ b·l v K¯elovicÌch a na ObecnÌ
ples v Konst. L·znÌch. Malovali ryby, Vydr˝ska, kaktusy, konÏ a spolu s ostatnÌmi û·ky vyr·bÏli i indi·nskÈ Ëelenky na taneËnÌ volenku. Sv˝mi v˝tvory jistÏ umocnili atmosfÈru tÏchto spoleËensk˝ch ud·lostÌ. V lednu probÏhla na naöÌ ökole kontrola »eskÈ st·tnÌ zemÏdÏlskÈ inspekce na dotovanÈ "äkolnÌ mlÈko", kter· neshledala û·dnÈ nedostatky.
Z·vÏr ledna pak vöem naöim û·k˘m seËetl a podtrhl v˝sledky jejich p˘lroËnÌho snaûenÌ ve formÏ vysvÏdËenÌ.
ZA Zä ALENA KA≈AVSK¡
ChtÏla bych podÏkovat starostovi p. T˝zlovi a jeho t˝mu za kr·sn˝ veËer na
6. reprezentaËnÌm obecnÌm plese. Celkov· organizace a kulturnÌ vsuvky
byly opravdu ˙ûasnÈ. Hluboce se skl·nÌm zvedajÌcÌ se ˙rovni, kter· je rok
od roku lepöÌ a pest¯ejöÌ, jeötÏ jednou dÌky! NEUMANNOV¡ VLASTA A SPOL. Z POTÕNA
Pozn·mka redakce:
Plesov˝ t˝m - Ji¯ina BoËkov·, Dana Beöù·kov·, Ji¯ina ätroblov·, VÏra Kol·¯ov·,
Alena Kaæavsk·; zvl·ötnÌ podÏkov·nÌ - hlavnÏ Mirce V·lovÈ, Ji¯Ìmu Hol·kovi a dÏtem ze z·kladnÌch ökol Konstantinovy L·znÏ, Z·chlumÌ, Bezdruûice a »ernoöÌn.
9. 2. / pondÏlÌ / 19.30
POSEZENÕ S HARMONIKOU
hraje Josef BrunclÌk
v restauraci l·zeÚskÈho hotelu Jir·sek
zdarma
11. 2. / st¯eda / 19.00
KYTAROV› RECIT¡L
romantickou hudbu, jazz hraje Tom·ö
HandlÌËek
v KL⁄ PrusÌk, vstupnÈ 30,- KË
14. 2. / sobota / 21:00 hodin
O6 arÈna Bezdruûice (kulturnÌ d˘m)
DANCE PARTY
DiskotÈka nejen pro nejmladöÌ.
VstupnÈ:
do 22 hodin 20,- KË + pivo zdarma
po 22 hodinÏ 30,- KË
14. 2. / sobota / 19.00
TANE»NÕ VE»ER
na kl·vesy hraje IMPALA DUO
v KL⁄ PrusÌk; vstupnÈ 30,- KË
16. 2. / pondÏlÌ / 19.30
POSEZENÕ S HUDBOU
na kl·vesy hraje LubomÌr Machala
v restauraci l·zeÚskÈho hotelu Jir·sek;
zdarma
18. 2. / st¯eda / 19.00
KONCERT S HARMONIKOU
manûelÈ Homolkovi
v KL⁄ PrusÌk; vstupnÈ 30,- KË
21. 2. / sobota / 14:00
DÏtsk˝ maökarnÌ rej u Marienky
PohostinstvÌ u Marienky
OkrouhlÈ HradiötÏ
21. 2. / sobota / 19.00
TANE»NÕ VE»ER
na kl·vesy a saxofon hraje Evergreen duo
v KL⁄ PrusÌk; vstupnÈ 30,- KË
23. 2. / pondÏlÌ / 19.30
POSEZENÕ S KYTAROU
hraje Jarda Rein
restaurace l·zeÚskÈho hotelu Jir·sek;
zdarma
25. 2. / st¯eda / 19.00
HAäLEROVY PÕSNI»KY
"Po star˝ch z·meck˝ch schodech Ö" ad.
v pod·nÌ Karla äedivÈho
KL⁄ PrusÌk; vstupnÈ 30,- KË
28. 2. / sobota / 19.00
TANE»NÕ VE»ER
na kl·vesy hraje LubomÌr Machala
KL⁄ PrusÌk; vstupnÈ 30,- KË
28. 2. / sobota / 10:00
MasopustnÌ pr˘vod
v OkrouhlÈm Hradiöti
Sraz masek p¯ed pohostinstvÌm
U Marienky
5
zprav0209Łb1n.qxd
2.2.2009 12:49
StrÆnka 4
(K-ŁernÆ plÆt)
BEZDRUéICE / ⁄NOR
P· 6. 2. / SnÏûenky a mach¯i / 20:00 hod
Co udÏl·te, aby se Vaöe 25 let star· platonick· l·ska stala skuteËnou?
Moûn· vöechno a moûn· nic, moûn· zjistÌte, ûe to, co se za 25 let nestihlo, se uû
nezvl·dne... SnÏûenky a mach¯i jdou ve
stop·ch ûivot˘ hlavnÌch hrdin˘ v dobÏ,
kter· vöechno zmÏnila.
Reûie: Viktor Tauö; HrajÌ: Jan AntonÌn Duchoslav,
Michal Such·nek, Radoslav Brzobohat˝, Veronika
Freimanov·, Eva JenÌËkov·, Jakub Pracha¯ a dalöÌ.
nostalgick· komedie; p¯Ìstupn˝; 90 min.
vstupnÈ 50,- KË
P· 27. 2. / Muzik·l ze st¯ednÌ 3:
MaturitnÌ roËnÌk / 20:00 hod
Muzik·l ze st¯ednÌ 3: MaturitnÌ roËnÌk
n·m ukazuje studentskÈ "maz·ky" Troye
a Gabriellu v okamûiku, kdy se vyrovn·vajÌ s faktem, ûe se jejich cesty rozejdou,
protoûe kaûd˝ z nich smϯuje na jinou
univerzitu. S ostatnÌmi spoluû·ky se rozhodnou, ûe nastudujÌ propracovan˝ muzik·l, ve kterÈm se pokusÌ zobrazit vöechny svÈ dosavadnÌ zkuöenosti, svÈ touhy a
z·roveÚ obavy ze zmÏn, jeû budoucnost
p¯in·öÌ.
Reûie: Kenny Ortega; HrajÌ: Zac Efron, Vanessa
Hudgens, Ashley Lucas Grabeel a dalöÌ
rodinn˝/muzik·l/komedie; p¯Ìstupn˝;
112 min.; vstupnÈ 50,- KË
Metoda one braiN
-KINEZIOLOGIE
S Hankou Hajömanovou,
praktikujÌcÌ tuto metodu - poradenstvÌ
v Konstantinov˝ch L·znÌch
Nejde o û·dnÈ lÈËitelstvÌ. Metoda nastoluje rovnov·hu mezi mozkov˝mi hemisfÈrami a ty n·slednÏ spouötÌ samolÈËÌcÌ
sÌly organismu. JejÌ aplikace vych·zÌ z
p¯edpokladu, ûe potÌûe jsou zp˘sobeny
zablokovanou komunikacÌ mezi hemisfÈrami. Blok byl zp˘soben strachem, bolestÌ nebo strachem z bolesti.
Kineziologie jako takov· se studuje na
zdravotnick˝ch ökol·ch. Jedn· se o metodu, kter· je postavena na pr·ci svalu a
pouûÌv· se p¯i rehabilitaci. Z tohoto tradiËnÌho postupu si metoda One Brain vyp˘jËila jen svalov˝ test. Ten je zaloûen na
tom, ûe negativnÌ informace tÏlo oslabÌ a
pozitivnÌ ho zpevnÌ. Jde o systÈm, kter˝
spojuje tradiËnÌ ËÌnskou myölenku energetickÈho toku se z·padnÌm testov·nÌm
svalu. Kdyû jde ËlovÏk s jak˝mkoli problÈmem ke klasickÈmu odbornÌkovi, ¯eöÌ
zpravidla jen moment·lnÌ stav, ale nejde
o p¯ÌËiny. Dokud se vöak nevytrhne plevel i s ko¯enem, roste na z·honu d·l.
KONSTANTINOVY L¡ZNÃ,
KULTURNÕ DŸM,
INFOCENTRUM
PONDÃLÕ 9. 2. V 19:00 HODIN A NEDÃLE
V 15:00
POÿ¡D¡ éIV¡ VES, O.S.
6
15. 2.
V˝tah z cenÌku sluûeb obce
KOPÕROV¡NÕ, TISK, LAMINACE A KOUéKOV¡ VAZBA DOKUMENTŸ
fotokopie, tisk form·tu A4 / »B 2,- KË, barevnÈ 12,- KË
fotokopie, tisk form·tu A3 / »B 4,- KË, barevnÈ 25,- KË
laminov·nÌ A4 / 10,- KË, A3 / 20,- KË
krouûkov· vazba - do 10 list˘ A 4 / 15,- KË
- do 30 list˘ A 4 / 25,- KË
- nad 30 list˘ A 4 / 40,- KË
P O U é I T Õ FA X U , T E L E F O N U , I N T E R N E T
Fax / odesl·nÌ zpr·vy - do 5 list˘ / 25,- KË
- nad 5 list˘ / 50,- KË
INZERCE, INFORMACE
Jednor·zovÈ zve¯ejnÏnÌ inzer·tu ve Zpravodaji od pramene:
soukrom· inzerce - inzer·t do max. 20 slov / 40,- KË
podnikatelsk· inzerce - inzer·t do rozmÏru 2x7cm / 150,- KË
- inzer·t od 12x7 do A5 / 300,- KË
- inzer·t od A5 do A4 / 500,- KË
Z V E ÿ E J N Ã N Õ I N Z E R ¡T U N A w w w S T R ¡ N K ¡ C H O B C E :
Soukrom· inzerce - 1 inzer·t do 30 slov + max. 3 fota / 2,- KË/den
Podnikatelsk· inzerce - 1 inzer·t do 30 slov + max. 3 fota / 6,- KË/den
Z P R ¡VA P R O S T ÿ E D N I C T V Õ M S M S I N F O K A N ¡ L U :
1 SMS x aktu·lnÏ p¯ihl·öen˝ poËet klient˘ x 2,- KË
PR¡CE PROVEDEN… POMOCÕ STROJŸ A ZAÿÕZENÕ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
odvoz materi·lu Multicar 24 /150,- KË p¯istavenÌ nebo 1 hod.+ 7,- KË / km
odvoz materi·lu traktorem Zetor / 250,- KË p¯istavenÌ nebo 1 hod.+ 4,- KË / km
zemÏdÏlskÈ a ostatnÌ pr·ce prov·dÏnÈ traktorem Zetor / 400,- KË/hod.
pr·ce pomocÌ shrnovacÌ radlice, nakladaËe a podobnÈ / 250,- KË/hod.
pr·ce rotaËnÌ sekaËkou Ethesie / 50,- KË/hod.
pr·ce ûacÌmi ˙strojÌmi, nakladaËem malotraktu MT 8 / 270,- KË/hod.
pr·ce mulËovaËem / 450,- KË/hod.
pr·ce strunovou motorovou kosou / 250,- KË/hod.
dovoz vody hasiËsk˝m vozem / 250,- KË p¯istavenÌ + 15,- KË / km
mytÌ komunikacÌ, dovoz vody apod. hasiËsk˝m vozem / 300,- KË/hod.
+ 15,- KË/km
k) zap˘jËenÌ v˝suvnÈho ûeb¯Ìku / 150,- KË/den + 7,- KË / km za p¯esun
l) ˙drûb·¯skÈ a ostatnÌ pr·ce / 150,- KË/hod.
m) pr·ce se zametacÌm smet·kem za traktor / 450,-KË/hod.
P R O N ¡ J E M K U LT U R N Õ H O D O M U ,
MOBILNÕHO PODIA A PÿÕSLUäENSTVÕ
Velk˝ s·l a foyer / 1700,- KË/den + 100,- KË (15.10. - 30. 4. / 1 000,- + 100,- KË/den)
Foyer - kulturnÌ akce pro ve¯ejnost / 0,- KË n·jem + 500,- KË topenÌ,
+ 100,- KË obËerstvenÌ/den
- prodejnÌ akce, individ. pron·jem / 1 000,- KË n·jem + 500,- KË topenÌ,
+ 100,- KË obËerstvenÌ/den
MOBILNÕ PODIUM, ZASTÿEäENÕ, OZVU»ENÕ
Podium (6x4m) / 3 000,- KË/den; obce mikroregionu KL /1 500,- KË/den
Zast¯eöenÌ (8x4m) / 6 000,- KË/den; obce mikroregionu KL / 3 000,- KË/den
OzvuËenÌ (2x500W) / 3 000,- KË/den; obce mikroregionu KL / 1 500,- KË/den
Lavice (set - 30ks) 1 ks 80,- KË/den; obce mikroregionu KL / 30,- KË/den
(Druh˝ aû p·t˝ den ËinÌ n·jem 50% uveden˝ch Ë·stek)
LETNÕ DOROSTOV› T¡BOR / EXPEDICE JIéNÕ P”L
http://www.bjbtepla.estranky.cz
VÌce informacÌ u hlavnÌho vedoucÌho
Milan Tr·vnÌËek, U Kostela 91, OöelÌn, 349 01 STÿÕBRO
e-mail: [email protected]; tel: 724 751 411
Kdy: 31. 7. - 9. 8. 2009 (10 dnÌ) / Kde: Malenice u VolynÏ / Cena: 1700 KË
VÏk: 11 - 16 let
Po¯·d·: Sbor BratrskÈ jednoty baptist˘ v TeplÈ
zprav0209bar2n1.qxd
2.2.2009 12:29
StrÆnka 3
MUSIC CLUB PANTEON - ⁄NOR
K D K O N S TA N T I N O V Y L ¡ Z N Ã
Sobota 7. 2., 21:00
VypÌchan· vËela - punk-rock , SPZ 06-05 - punk- rock
VstupnÈ 70,- KË
Sobota 14. 2., 21:00
Laik - rock-punk, Sand·l - reggae-dub
VstupnÈ 40,- KË
Sobota 21. 2., 21:00
Adolpho & Band - alternative - rock, MDK Band - Speed-Folklor
VstupnÈ 60,- KË
P·tek 27. 2., 21:00
Zpekdrum + DJ Silvescreen HIP - HOP
VstupnÈ 10,- KË
Vydavatel: Obec Konstantinovy L·znÏ
Registrov·no pod ËÌslem MK »R 12714
RedakËnÌ rada: Ivana Hampapov·, Karel
T˝zl, Martin SurovËÌk, Mgr. Karel SekniËka,
Frantiöek SouËek
Adresa redakce:
ObecnÌ ˙¯ad Konstantinovy L·znÏ, 349 52
Konstantinovy L·znÏ, tel.: 374 625 424,
fax: 374 625 424,
e-mail: [email protected], www.konst-lazne.cz
grafickÈ zpracov·nÌ a v˝roba Typographeum
nevyû·danÈ p¯ÌspÏvky se nevracejÌ, redakce si vyhrazuje pr·vo na uve¯ejnÏnÌ a kr·cenÌ p¯ÌspÏvk˘
UZ¡VÃRKA PÿÕäTÕHO »ÕSLA JE 22.2.2009
www.konst-lazne.cz
Co je MASka?
V prvnÌm dÌle naöeho seri·lu o MAS jsme
V·m p¯edstavili MAS »esk˝ Z·pad - MÌstnÌ
partnerstvÌ, kter· p˘sobÌ nejen na ˙zemÌ
VaöÌ obce. V tomto dÌle se V·m budeme
snaûit uk·zat, ûe zÌskat dotaci z MAS nenÌ
sloûitÈ, staËÌ mÌt jen chuù, energii a dobr˝
n·pad.
2. dÌl CO UDÃLAT PRO ZÕSK¡NÕ DOTACE
M·te n·pad anebo chuù opravit pam·tku,
rozjet Ëi rozö̯it podnik·nÌ, vytvo¯it nÏjakou
sluûbu anebo V·s tr·pÌ nÏco zcela jinÈho
ve Vaöem okolÌ, a nem·te na realizaci dostatek finanËnÌch prost¯edk˘? Co musÌte
vöechno udÏlat proto, abyste mohli zÌskat
finanËnÌ dotaci z MASky?
V prvnÌ ¯adÏ musÌte realizovat svÈ n·pady
pouze na ˙zemÌ naöÌ MAS, »esk˝ Z·pad MÌstnÌ partnerstvÌ. BydlÌte-li mimo ˙zemÌ
MASky, Ëi m·-li Vaöe firma sÌdlo jinde, nevadÌ to. Po tÈ v·m jiû staËÌ pravidelnÏ sledovat internetovÈ str·nky MAS, nebo nem·te-li p¯Ìstup na internet, staËÌ v·m ËÌst
obecnÌ zpravodaje, prohlÈdnout si plak·tovacÌ plochu ve vaöÌ obci anebo obecnÌ v˝vÏsku. Na vöech tÏchto mÌstech informuje
MAS o vyhl·öenÌ tzv. v˝zvy. V˝zva je ozn·menÌm o tom, ûe se rozbÌh· dalöÌ kolo rozdÏlov·nÌ dotacÌ. V kaûdÈm roce MAS vyhl·sÌ jednu aû t¯i v˝zvy.
V kaûdÈ v˝zvÏ se MAS zamϯuje na jinou
oblast podpory. Pokud tam ta Vaöe pr·vÏ
nenÌ, staËÌ poËkat do v˝zvy dalöÌ anebo
kontaktovat pracovnÌky MASky, kte¯Ì V·m
r·di sdÏlÌ, do jakÈ v˝zvy se m·te p¯ihl·sit,
pop¯ÌpadÏ V·m pomohou najÌt dotaci z jinÈho zdroje. Po vyhl·öenÌ v˝zvy se konajÌ
informaËnÌ semin·¯e, na kterÈ m˘ûe p¯ijÌt
kaûd˝ z·jemce a informovat se, zda jeho
n·pad m· nadÏji na ˙spÏch, poradit se jak
zpracovat û·dost apod.
Abyste mohli o penÌze û·dat, musÌte vyplnit speci·lnÌ û·dost, se kterou v·m MAS
r·da pom˘ûe a pokud si na ni v˘bec netrouf·te, je schopna V·m doporuËit nÏkoho, kdo za V·s û·dost zpracuje. Po celou
dobu vyhl·öenÌ v˝zvy jsou pracovnÌci
MASky p¯ipraveni po p¯edchozÌ telefonickÈ domluvÏ V·ö z·mÏr konzultovat a poradit s p¯Ìpadn˝mi nejasnostmi.
é·dosti se n·slednÏ odevzd·vajÌ v p¯edem
urËen˝ termÌn v kancel·¯i MAS v obci
Olbramov. PotÈ jsou û·dosti zpracov·ny a
zkontrolov·ny a n·sleduje Ve¯ejn· obhajoba, na kterÈ se jednotlivÈ projekty p¯edstavÌ. Pak jiû n·sleduje v˝bÏr projekt˘, kterÈ
budou doporuËeny k podpo¯e. Aby byl v˝bÏr co nejspravedlivÏjöÌ, prov·dÌ ho öestiËlenn· v˝bÏrov· komise a n·slednÏ schvaluje patn·ctiËlenn˝ V˝bor partnerstvÌ. Oba
org·ny jsou sloûeny z jednÈ t¯etiny ze z·stupc˘ obcÌ, druhou t¯etinu tvo¯Ì z·stupci
obËansk˝ch sdruûenÌ a t¯etÌ t¯etinu pak
mÌstnÌ podnikatelÈ.
Tak hodnÏ ötÏstÌ a prvnÌ v˝zvu roku 2009
Ëekejte na poË·tku b¯ezna. VÌce informacÌ
na www.leader-ceskyzapad.cz.
P¯ÌötÏ: uûiteËn· fakta o MAS »esk˝ Z·pad
KATEÿINA KVASNI»KOV¡
7
zprav0209bar2n1.qxd
2.2.2009 12:30
StrÆnka 4
Konstantinol·zeÚsk·
ökola podnik·nÌ
se p¯ehoupla do svÈ druhÈ p˘le. Jedn·
se o p˘lroËnÌ projekt, financovan˝ Evropskou UniÌ. HlavnÌm cÌlem je p¯ipravit mÌstnÌ obËany, kte¯Ì uvaûujÌ o zaloûenÌ vlastnÌ
firmy, po str·nce legislativnÌ, vybavit je
znalostmi poËÌtaËov˝mi, nauËit je, jak ˙ËinnÏ inzerovat, jak se prodat, dos·hnout
z·kladnÌ znalosti ˙ËetnÌ, daÚovÈ, pr·vnÌ a
jazykovÈ.
KaûdÈ ˙ter˝ od 16.30 - 19.30 hod. probÌh·
v˝uka angliËtiny a nÏmËiny. Vûdy se dozvÌte nÏco novÈho a uûiteËnÈho, aù uû podnik·te, Ëi se teprve chyst·te!
JednotlivÈ semin·¯e se konajÌ kaûdou st¯edu. Zde je harmonogram tÏch nejzajÌmavÏjöÌch, semin·¯e jsou otev¯enÈ a zdarma,
˙Ëastnit se m˘ûe kaûd˝ nez·vaznÏ:
4. 2., 11.2. 2009
- Podstata marketingu
a specifika marketingu v cestovnÌm ruchu
18.2., 25. 2. 2009 - Specifika podnik·nÌ v
cestovnÌm ruchu
Kaûd˝ semin·¯ trv· 3 hodiny, od 16.30 19.30 v kulturnÌm domÏ Konstantinovy
L·znÏ, vchod A.
VÌce informacÌ na www.infokl.cz/novinky
- Konstatninol·zeÚsk· ökola podnik·nÌ,
e-mail: [email protected],
tel.: 608 33 90 99
Jitka äimkov·, éiv· Ves, o.s.
Konstantinol·zeÚsk· ökola podnik·nÌ se uskuteËÚuje
za podpory EvropskÈ unie:
"Evropsk˝ zemÏdÏlsk˝ fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovsk˝ch oblastÌ"
obecnÌ ples 2009
8

Podobné dokumenty