Výroční zpráva 2011

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2011
RNDr. Miloš Vystrčil, sen{tor
Výroční zpr{va
2011
(říjen 2010 - prosinec 2011)
Obsah
1. Úvodní slovo ..................................................................................................................................... 5
2. O n{s ................................................................................................................................................... 6
3. Internet ............................................................................................................................................... 7
3.1 Webové str{nky - www.vystrcil.cz.......................................................................................... 7
3.2 Facebook - www.facebook.com ............................................................................................... 8
4. Sen{tní obvod 52 - Jihlava ............................................................................................................... 9
5. Volby 2010 - výsledky .................................................................................................................... 10
5.1 První kolo sen{tních voleb 15. 10. – 16. 10. 2010 .................................................................. 10
5.2 Druhé kolo sen{tních voleb 22. 10. – 23. 10. 2010 ................................................................ 11
6. Z činnosti ......................................................................................................................................... 12
6.1 Někter{ vystoupení a předn{šky ........................................................................................... 12
6.2 Obecní a okresní úroveň ......................................................................................................... 12
6.3 Krajsk{ úroveň.......................................................................................................................... 12
6.4 Celost{tní úroveň ..................................................................................................................... 12
6.5 Vysok{ škola polytechnick{ Jihlava ...................................................................................... 12
7. Rok 2011 – vybrané ud{losti ......................................................................................................... 13
7.1 Region ........................................................................................................................................ 13
7.1.1 N{vštěvy obcí .................................................................................................................... 13
7.2 Sen{t ........................................................................................................................................... 14
7.2.1 Klub, výbor, komise, plénum .......................................................................................... 14
7.2.2 Zač{tky v Sen{tu ............................................................................................................... 16
7.2.3 Cesty výborů, st{lých delegací a komisí........................................................................ 16
7.2.4 N{vštěvy v Sen{tu ............................................................................................................ 16
7.2.5 Statistika ............................................................................................................................. 17
7.3 Ostatní........................................................................................................................................ 17
8. Spolupr{ce a pomoc ....................................................................................................................... 18
8.1 Dary ............................................................................................................................................ 18
8.2 Spolupr{ce v r{mci sen{tního obvodu.................................................................................. 18
9. Z{věr ................................................................................................................................................ 19
9.1 Stručn{ sumarizace činnosti v roce 2011............................................................................... 19
9.2 Pl{nované aktivity v roce 2012 ............................................................................................... 19
10. Kontakty ........................................................................................................................................ 20
10.1 Kancel{ř Jihlava ...................................................................................................................... 20
10.2 Kancel{ř Praha........................................................................................................................ 21
10.3 Poradci ..................................................................................................................................... 21
11. Fotogalerie ..................................................................................................................................... 22
1. Úvodní slovo
V{žené obyvatelky a obyvatelé sen{tního obvodu 52 i všichni další oslovení,
když jsem byl zvolen sen{torem za území, ve kterém žije téměř 130 tisíc obyvatel
ve 141 obcích, měl jsem radost a cítil jsem vděčnost a z{roveň i velkou odpovědnost.
Říkal jsem si, že bych hrozně nerad zklamal a že se budu ze všech sil snažit, abych byl
obyvatelům této kr{sné č{sti naší země něco platný a abych naplnil co možn{ nejvíce
předsevzetí, se kterými jsem do Sen{tu kandidoval.
Jedním z předsevzetí, které jsem si dal, bylo, že se budu snažit o tom, co děl{m, co možn{
nejvíce informovat, a že se budu snažit zůstat s lidmi a problémy svého sen{tního obvodu
v kontaktu.
První výroční zpr{va, kterou nyní m{te před sebou, je tedy nejen sum{řem toho, co jsem za
ten více než rok absolvoval, provedl a zažil, ale je také dokumentem, jehož přečtení V{m m{
umožnit moji pr{ci lépe a podrobněji posoudit.
V{žení dospělí nebo teprve dospívající, pokud naleznete trochu času a výroční zpr{vu si
přečtete, a pokud budete mít například i chuť se k jejímu obsahu nebo mé činnosti vyj{dřit,
nev{hejte a udělejte to.
Politik bez zpětné vazby a znalostí problémů norm{lních lidí nemůže být dobrým politikem.
Všichni v životě potřebujeme ke svému zlepšení či dosažení pokroku pochvaly i kritiku,
chcete-li motivaci. I proto mě Vaše n{zory zajímají a beru je v{žně.
V{š sen{tor
Výroční zpr{va 2011
5
2. O n{s
RNDr. Miloš Vystrčil
senátor od 23. října 2010
Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru matematika –
fyzika.
V letech 1985 až 1992 učitel na Gymn{ziu Otokara Březiny v Telči a n{sledně do roku 1998
z{stupce ředitele.
V období let 1998 až 2001 starosta města Telče.
V roce 2000 zvolen prvním (statut{rním) z{stupcem hejtmana Jihlavského kraj (dnes Kraj
Vysočina). Na této pozici působil do roku 2004.
V roce 2004 zvolen hejtmanem kraje Vysočina. Na této pozici působil do listopadu 2008.
V listopadu 2008 n{vrat na původní pozici středoškolského učitele na Gymn{ziu Otokara
Březiny a Střední odborné školy Telč, kde učil do roku 2009.
Od února 2009 akademický pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
Dne 23. října 2010 zvolen za sen{tní obvod 52 - Jihlava sen{torem Parlamentu ČR.
Ing. Miroslav Brzek
asistent od 2. listopadu 2010
Absolvent Univerzity Tom{še Bati ve Zlíně, fakulty managementu a ekonomiky.
Bc. Marta Horeck{
asistentka od 1. listopadu 2010
Absolventka Bankovního institutu vysoké školy Praha, obor pr{vní administrativa
v podnikatelské sféře.

Organizační struktura (platn{ pro rok 2010 a 2011)
RNDr. Miloš Vystrčil
sen{tor
Ing. Miroslav Brzek
Bc. Marta Horeck{
asistent
asistentka
Ing. Ladislav Kučera
Věra Kov{řov{
poradce sen{tora zejména pro oblast
životního prostředí
poradce sen{tora zejména pro oblast
soci{lní
Výroční zpr{va 2011
6
3. Internet
3.1 Webové str{nky - www.vystrcil.cz

Vznik
Ihned po druhém kole sen{tních voleb. Z jakých důvodů? Předchozí str{nky byly
navrženy a upraveny pro volební kampaň a bylo nutné vytvořit jiné str{nky
vyhovující novým požadavkům.

Čemu slouží
Hlavním cílem webových str{nek je srozumitelným a pokud možno i přitažlivým
způsobem informovat o pr{ci, činnosti a n{zorech sen{tora Miloše Vystrčila
a umožnit všem, kteří mají z{jem, sen{tora nebo jeho kancel{ř kontaktovat nebo
s ním třeba i přímo nav{zat jednor{zovou či dlouhodobější spolupr{ci.

Co nabízejí
Informace o činnosti sen{tora ze sen{tního obvodu i Sen{tu formou čl{nků,
ud{lostí, fotogalerií. Umožňují rovněž i domluvit besedu, diskuzi nebo předn{šku
se sen{torem Milošem Vystrčilem. V nabídce je i po domluvě možnost zajistit
n{vštěvu historických prostor Valdštejnského pal{ce, ve kterém Sen{t
Parlamentu ČR sídlí.

Co obsahují
Na adrese www.vystrcil.cz naleznete přehledně uspoř{dané čl{nky, projevy
a ud{losti z činnosti sen{tora Miloše Vystrčila z volebního regionu (Jihlavska,
Dačicka a Slavonicka) a Sen{tu. Samozřejmě na webu narazíte i na čl{nky z médií.
Nedílnou souč{stí internetových str{nek jsou informace o Miloši Vystrčilovi
a kontakty na kancel{ř sen{tora.

Statistika webu www.vystrcil.cz (od 12/2010 až 12/2011)
o
o
o
o
o
o
Počet zveřejněných čl{nků: 53
Počet zveřejněných projevů: 41
Počet zveřejněných čl{nků z médií: 153
Počet uveřejněných ud{lostí: 275
N{vštěvnost webu v roce 2011: 7 354
Počet vytvořených fotogalerií: 92
Výroční zpr{va 2011
7
3.2 Facebook - www.facebook.com

Vznik profilu
Současný politický profil sen{tora Miloše Vystrčila navazuje na profil
kandid{tský. Kromě politického profilu lze dohledat i osobní profil, který
umožňuje nahlédnout více i do osobního života sen{tora. Pro svoji pr{ci tedy
sen{tor využív{ oba profily.

Co nabízí
Informuje podporovatele o činnosti sen{tora Miloše Vystrčila a nabízí možnost
získat reakce na příspěvky uveřejněné na profilu.

Co obsahuje
Hlavní n{plní profilu na soci{lní síti Facebook je informov{ní o činnosti sen{tora
Miloše Vystrčila, a to především formou odkazů na ČL[NKY, PROJEVY, MÉDIA,
UD[LOSTI, FOTOGALERIE na webu www.vystrcil.cz

Počet podporovatelů (konec roku 2011)
86 podporovatelů
Výroční zpr{va 2011
8
4. Sen{tní obvod 52 - Jihlava
Je tvořen celým okresem Jihlava a východní č{stí okresu Jindřichův Hradec, ohraničenou na
z{padě obcemi Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice a Staré Město pod
Landštejnem.
Z{kladní údaje k 1. 1. 2011
Počet obcí
Největší město
(dle obyvatel)
Nejmenší obec
(dle obyvatel)
Počet obyvatel
Rozloha v km2
Nejstarší obec
(dle průměrného věku
obyvatele)
Nejmladší obec
(dle průměrného věku
obyvatele)
Nejvýše položený bod
Nejníže položený bod
Počet měst
Počet městysů
Průměrn{ hustota osídlení
(obyvatel na km2)
Spr{vní členění dle území
Počet spr{vních obvodů obcí
s rozšířenou působností
Počet obcí v obvodech obcí
s rozšířenou působností
Počet spr{vních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem
Počet obcí v obvodech obcí
s pověřeným obecním úřadem
Obce s největším počtem
místních č{stí
Výroční zpr{va 2011
141 tj. 2,26 % ze všech obcí v ČR
Jihlava (51 154 obyvatel, tj. 39,750 % z celkového počtu
obvodu 52)
Vanůvek (36 obyvatel, tj. 0,028 % z celkového počtu
obvodu 52)
128 688 tj. 1,22 % ze všech obyvatel ČR
1 599,8 tj. 2,03 % z rozlohy ČR
V{povice (55,8 let; okres Jihlava – Telčsko)
Županovice (33,5 let; okres J. Hradec – Slavonicko)
Javořice (837 m n. m.)
kde Moravsk{ Dyje opouští Moravu – cca 440 m. n. m.
7 – Jihlava, Dačice, Třešť, Telč, Poln{, Brtnice, Slavonice
9 – Luka nad Jihlavou, Batelov, Kamenice, Dolní Cerekev,
Stonařov, Mr{kotín, Nov{ Říše, Star{ Říše, Větrný Jeníkov
80,44
okres Jihlava, východní č{st okresu Jindřichův Hradec
4 – Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec
78 (Jihlava), 45 (Telč), 17 (Dačice), 1 (J. Hradec)
7 – Jihlava, Poln{, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice, Nov{
Bystřice
50 (Jihlava), 16 (Poln{), 12 (Třešť), 45 (Telč); 13 (Dačice),
4 (Slavonice), 1 (Nov{ Bystřice)
16 – Jihlava, 16 - Dačice
9
5. Volby 2010 - výsledky
5.1 První kolo sen{tních voleb 15. 10. – 16. 10. 2010
Obvod: 52 – Jihlava
Okrsky
počet
251
zprac.
251
v%
Voliči
v
seznamu
100,00 103 255
Vydané
ob{lky
Volební
%
Odevzdané Platné
účast v
platných
ob{lky
hlasy
%
hlasů
44 501
43,10
43 657
41 391
94,81
Výsledky hlasov{ní
Kandid{t
Číslo
příjmení, jméno, tituly
Volební
strana
Navrhující
strana
Politick{
příslušnost
Počty
hlasů
1.
kolo
%
hlasů
1.
kolo
1
Šlechtický Pavel Ing.
KSČM
KSČM
KSČM
6 140
14,83
2
Kasal Jan Mgr. Ing.
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
4 577
11,05
+3
Výborný Vratislav Ing.
ČSSD
ČSSD
ČSSD
7 961
19,23
4
Nechv{tal Vladislav
Svobodní
Svobodní
Svobodní
2 888
6,97
TOP+STAN TOP 09
BEZPP
3 744
9,04
Ing.
5
Drlíkov{ Zdeňka
MUDr.
6
Hal{sek František Ing.
Suveren.
Suveren.
SDŽ
1 215
2,93
7
Zeman Eduard Mgr.
SPOZ
SPOZ
SPOZ
816
1,97
+8
Vystrčil Miloš RNDr.
ODS
ODS
ODS
14 050
33,94
+) postupující kandid{t
Zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz
Výroční zpr{va 2011
10
5.2 Druhé kolo sen{tních voleb 22. 10. – 23. 10. 2010
Obvod: 52 – Jihlava
kolo
Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast v
platných
ob{lky
ob{lky
hlasy
seznamu
%
hlasů
Okrsky
počet
Zprac.
%
1.
251
251
100,00
103 255
44 501
43,10
43 657
41 391
94,81
2.
251
251
100,00
103 257
23 312
22,58
23 303
23 251
99,78
Výsledky hlasov{ní
Kandid{t
číslo
příjmení, jméno,
tituly
+3
Výborný Vratislav
Počty hlasů
1.
2.
kolo
kolo
% hlasů
1.
2.
kolo kolo
Volební
strana
Navrhující Politick{
strana
příslušnost
ČSSD
ČSSD
ČSSD
7 961
19,23
40,62
ODS
ODS
ODS
14 050 13 805 33,94
59,37
9 446
Ing.
*8
Vystrčil Miloš
RNDr.
+) postupující kandid{t
*) zvolený kandid{t
Zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz
Více informací z volební kampaně do Sen{tu Parlamentu ČR na www.vystrcil.cz/Volby2010.
Výroční zpr{va 2011
11
6. Z činnosti
6.1 Někter{ vystoupení a předn{šky





Týden Evropy na Gymn{ziu Chotěboř, předn{ška na téma Kvalita života a její
vním{ní v zemích EU.
Konference „Z{sah 2011“ na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
Setk{ní starostů obcí Kraje Vysočina s Radou Kraje Vysočina v Třešti.
Odborn{ konference v Sen{tu na téma Soci{lní situace v ČR a distribuce
soci{lních d{vek.
Z{kladní škola Jihlava, Nad Plov{rnou 5 – O Sen{tu Parlamentu ČR.
6.2 Obecní a okresní úroveň



Zastupitelstvo města Telče (zastupitel).
Oblastní sdružení ODS Jihlava (místopředseda).
Svazek obcí železnice Kostelec u Jihlavy – Slavonice (předseda).
6.3 Krajsk{ úroveň



Zastupitelstvo Kraje Vysočina (zastupitel – předseda Klubu zastupitelů ODS).
Výbor region{lního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina (předseda).
Výbor Region{lní rady regionu soudržnosti Jihovýchod (člen).
6.4 Celost{tní úroveň








Parlamentní koordinační skupina při Ministerstvu pro místní rozvoj pro čerp{ní
prostředků z fondů EU pro období 2014+ (člen).
St{l{ komise Sen{tu pro rozvoj venkova (člen a ověřovatel).
Sen{torský klub Občanské demokratické strany (místopředseda).
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou spr{vu a životní prostředí (člen).
Podvýbor pro sport Výboru pro vzděl{ní, vědu, kulturu, lidsk{ pr{va
a petice (místopředseda).
Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (člen).
Rada St{tního fondu životního prostředí ČR (člen).
St{l{ delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shrom{ždění
NATO (člen).
6.5 Vysok{ škola polytechnick{ Jihlava

Katedra veřejné spr{vy a region{lního rozvoje.
Výroční zpr{va 2011
12
7. Rok 2011 – vybrané ud{losti
7.1 Region












28. ledna 2011
– Setk{ní se starostu Třeště Vladislavem Hynkem a n{vštěva
rodinných betlémů.
10. března 2011 – N{vštěva ministra zemědělství Ivana Fuksy na Vysočině.
22. března 2011 – Sportovec města Poln{ 2010.
20. dubna 2011
– Vyhl{šení 9. ročníku Sportovce Kraje Vysočina za rok 2010.
28. dubna 2011
– Jedn{ní o dopravní situaci v sen{tním obvodu 52.
6. května 2011
– Pietní vzpomínky tragických květnových ud{lostí roku 1945
na Vězeňském dvoře v Třešti.
24. května 2011
– Jedn{ní s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou
a n{městkem pro dopravu Martinem Kubou o dopravní situaci na Dačicku
a Slavonicku.
15. z{ří 2011
– Předn{ška Rastislava Hor{čka z České pošty na téma
„Pobočkov{ síť“.
30. z{ří 2011
– N{vštěva ministra životního prostředí Tom{še Chalupy na
Vysočině.
28. října 2011
– Odhalov{ní obnovené sochy Tom{še Garrigua Masaryka v
Jihlavě.
3. listopadu 2011
– Setk{ní k budoucnosti daňových příjmů obcí – předn{ška
ředitele odboru Financov{ní územních rozpočtů a programové financov{ní
Ministerstva financí ČR pana Jana Zikla.
28. listopadu 2011
– N{vštěva 1. n{městka ministra pro místní rozvoj
Ing. Daniela Brauna, MA.
7.1.1 N{vštěvy obcí
Během předešlých měsíců sen{tor Miloš Vystrčil
ofici{lně zavítal do 16 obcí (označeny na mapce) ve
svém sen{tním obvodu.








Bohuslavice
Brtnice
Cizkrajov
Dačice
Dobronín
Hodice
Kamenice
Kněžice
Výroční zpr{va 2011








Krasonice
Luka nad Jihlavou
Nov{ Říše
Pavlov
Peč
Poln{
Slavonice
Třešť
13
Důvody n{vštěv jednotlivých obcí: setk{ní se starostkami či starosty a dalšími
zvolenými z{stupci obcí (radní, zastupitelé), pozv{ní na obecní ud{losti, akce či
pomoc při řešení problémů.
Sen{tor za dosavadní působení v Sen{tu navštívil i některé obce mimo svůj region
např. Třebíč, Havlíčkův Brod, Libici nad Doubravou, Jemnici apod.
7.2 Sen{t
7.2.1 Klub, výbor, komise, plénum

Zpravodajov{ní tisků
o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospod{řskému a soci{lnímu výboru, Výboru regionů a Evropské
investiční bance – Z{věry p{té zpr{vy o hospod{řské, soci{lní a územní
soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti (Tisk EU č. K 016/08).
o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospod{řskému a soci{lnímu výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji
využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 (Tisk EU
č. K 034/08).
o Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospod{řskému a soci{lnímu výboru a Výboru regionů – Naše životní
pojistka, n{š přírodní kapit{l: strategie EU v oblasti biologické
rozmanitosti do roku 2020 (Tisk EU č. K 057/08).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné spr{vy a o změně některých dalších z{konů, ve znění
pozdějších předpisů, z{kon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související z{kony (Tisk č. 139).
o N{vrh ústavního z{kona, kterým se mění ústavní z{kon č. 347/1997 Sb.,
o vytvoření vyšších územních samospr{vných celků a o změně ústavního
z{kona České n{rodní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
ústavního z{kona č. 176/2001 Sb. (Tisk č. 61).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušnin{ch a o st{tní b{ňské spr{vě, ve znění pozdějších předpisů (Tisk
č. 99).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z{kon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a z{kon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 142).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 248/2000 Sb., o podpoře
region{lního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 136).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zak{zk{ch, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 159).
o N{vrh z{kona, kterým se mění z{kon č. 265/1992 Sb., o z{pisech
vlastnických a jiných věcných pr{v k nemovitostem, ve znění pozdějších
Výroční zpr{va 2011
14
o
o

předpisů, a z{kon č. 634/2004 Sb., o spr{vních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (Tisk č. 215).
N{vrh z{kona o změně z{konů související se zřízením jednoho inkasního
místa a dalších změn{ch daňových a pojistných z{konů (Tisk č. 240).
Petice na podporu "Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní
krize ve městě Přerově" (Tisk č. 118).
Přehled vystoupení na plénu
o Z{kon o krizovém řízení (Tisk č. 374) – 08. 12. 2010.
o Z{kon o podpoře výroby elektřiny (Tisk č. 379) – 08. 12. 2010.
o Z{kon o protikomunistickém odboji (sněmovní tisk č. 117) – 09. 12. 2010.
o Z{kon o dani z přidané hodnoty (Tisk č. 15) – 26. 01. 2011.
o Informace vl{dy České republiky o výsledcích jedn{ní Evropské Rady,
kter{ se konala ve dnech 16. a 17. prosince 2010 – 26. 01. 2011.
o Informace vl{dy České republiky o pozicích vl{dy na jedn{ní Evropské
Rady dne 4. února 2011 – 26. 01. 2011.
o Z{kon o Úřadu pr{ce České republiky – 27. 01. 2011.
o Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou
energii – 03. 03. 2011.
o Z{kon o zaměstnanosti (Tisk č. 38) – 03. 03. 2011.
o Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou (Tisk
č. 383) – 16. 03. 2011.
o Občanský z{koník (Tisk č. 48) – 16. 03. 2011.
o Z{věry p{té zpr{vy o hospod{řské, soci{lní a územní soudržnosti:
budoucnost politiky soudržnosti (Tisk EU č. K 016/08) – 16. 03. 2011.
o Z{kon o provozu na pozemních komunikacích (Tisk č. 50) – 17. 03. 2011.
o Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 – Unie inovací (Tisk EU
č. K 141/07) – 17. 03. 2011.
o Zpr{va o životním prostředí v roce 2009 (Tisk č. 4) – 06. 04. 2011.
o Informace vl{dy České republiky o výsledcích jedn{ní Evropské Rady,
kter{ se konala ve dnech 24. a 25. března 2011 – 27. 04. 2011.
o Ústavní z{kon - vyšší územní samospr{vné celky (Tisk č. 61) – 27. 04. 2011.
o N{rodní program reforem (Tisk č. 79) – 04. 05. 2011.
o Konvergenční program České republiky (Tisk č. 83) – 09. 06. 2011.
o Energetický z{kon (Tisk č. 98) – 09. 06. 2011.
o N{vrh z{kona o informačních systémech veřejné spr{vy a o elektronických
úkonech (Tisk č. 139) – 21. 07. 2011.
o Soudní ř{d spr{vní (Tisk č. 158) – 04. 08. 2011.
o Informace vl{dy České republiky o pozicích vl{dy na jedn{ní Evropské
Rady - 06. 10. 2011.
o N{vrh z{kona o zdravotnické z{chranné službě (Tisk č. 184) – 12. 10. 2011
o Z{kon o DPH (Tisk č. 181) – 07. 10. 2011.
o N{vrh z{kona o důchodovém spoření (Tisk č. 190) – 12. 10. 2011.
o Nový víceletý finanční r{mec na období 2014 – 2020 (Tisk EU
č. N 073/08; Tisk EU č. K 075/08; Tisk EU č. N 076/08) – 12. 10. 2011.
o Školský z{kon (Tisk č. 179) – 13. 10. 2011.
o Výroční zpr{va ÚZSVM 2010 (Tisk č. 122) – 13. 10. 2011.
Výroční zpr{va 2011
15
o
o
o
o
o
o
o
N{vrh podrobnějších pravidel doručov{ní sen{tních tisků (Tisk č. 222) –
13. 10. 2011.
Služební z{kon (Tisk č. 202) – 26. 10. 2011.
Školský z{kon (Tisk č. 233) – 07. 12. 2011.
Inkasní místo (Tisk č. 240) – 08. 12. 2011.
Z{kon o Finanční spr{vě (Tisk č. 236) – 08. 12. 2011.
N{vrh nařízení EP a Rady o EF pro přizpůsobení se globalizaci (Tisk EU
č. N 089/08) – 09. 12. 2011.
Veřejné zak{zky (Tisk č. 241) – 14. 12. 2011.
7.2.2 Zač{tky v Sen{tu



23. listopadu 2010
– Před{v{ní osvědčení
nově zvoleným sen{torům.
24. listopadu 2010
– Slib – První schůze
Sen{tu v 8. funkčním období.
21. července 2011 – První zpravodajov{ní
z{kona – Z{kon o informačních systémech
veřejné spr{vy (Tisk č. 139).
7.2.3 Cesty výborů, st{lých delegací a komisí



19. února – 22. února 2011 – NATO – Brusel.
2. června – 3. června 2011
– Výjezdní zased{ní Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou spr{vu a životní prostředí Sen{tu PČR v Olomouckém kraji – region
sen{tora Martina Tesaříka.
21. z{ří – 29. z{ří 2011
– USA – N{vštěva delegace Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou spr{vu a životní prostředí Sen{tu PČR v USA.
7.2.4 N{vštěvy v Sen{tu






24. srpna 2011
– Soutěžící ze soutěže „K{va na celý rok s Milošem
Vystrčilem“.
25. srpna 2011
– Hor{cký soubor písní a tanců Vysočan – v r{mci
Kulturního léta Sen{tu.
22. z{ří 2011
– Z{kladní škola Nad
Plov{rnou Jihlava.
4. října 2011
– N{vštěva delegace
ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
7. října 2011
– Gymn{zium Otokara
Březiny a Střední odborn{ škola Telč.
8. prosince 2011
– Vysok{ škola
polytechnick{ Jihlava.
Výroční zpr{va 2011
16
7.2.5 Statistika

Vystoupení na schůzích v Sen{tu
o Sen{tor Miloš Vystrčil vystoupil k 36 sen{tním tiskům, k některým
i opakovaně.

Počet schůzí Sen{tu: 14 – jedn{ se o schůze jednodenní i vícedenní
o 01. schůze - 24. 11. 2010
o 02. schůze - 08. 12. 2010
o 03. schůze - 16. 12. 2010
o 04. schůze - 26. 01. 2011
o 05. schůze - 03. 03. 2011
o 06. schůze - 16. 03. 2011
o 07. schůze - 06. 04. 2011
o 08. schůze - 27. 04. 2011
o 09. schůze - 08. 06. 2011
o 10. schůze - 20. 07. 2011
o 11. schůze - 04. 08. 2011
o 12. schůze - 06. 10. 2011
o 13. schůze - 26. 10. 2011
o 14. schůze - 07. 12. 2011

Navrhovatel z{kona (1)
o 13. dubna 2011 – 13. schůze – Z{kon o obcích (Tisk č. 73).

Zpravodaj sen{tních tisků (2)
o 21. července 2011 – 10. schůze – Z{kon o informačních systémech veřejné
spr{vy (Tisk č. 139).
o 13. prosince 2011 – 15. schůze – Z{kon o podporovaných zdrojích energie
(Tisk č. 252).
7.3 Ostatní

3. dubna – 4. dubna 2011 – Konference Internet ve st{tní spr{vě a samospr{vě v
Hradci Kr{lové -ISSS/LORIS/V4DIS 2011.
FOTO: www.isss.cz
Výroční zpr{va 2011
17
8. Spolupr{ce a pomoc
8.1 Dary



Asociace pom{hající lidem s autismem – APLA – Vysočina o.s.
Občanské sdružení Kamínek při Z{kladní škole speci{lní Jihlava.
Nadační fond Gaudeamus - dějepisn{ soutěž, Cheb.
8.2 Spolupr{ce v r{mci sen{tního obvodu




15. z{ří 2011
– Předn{ška Rastislava Hor{čka z České pošty na téma
„Pobočkov{ síť“ – Kraj Vysočina.
3. listopadu 2011
– Setk{ní k budoucnosti daňových příjmů obcí – předn{ška
ředitele odboru Financov{ní územních rozpočtů a programové financov{ní
Ministerstva financí ČR pana Jana Zikla – Ministerstvo financí ČR.
28. listopadu 2011
– N{vštěva 1. n{městka ministra pro místní rozvoj
Ing. Daniela Brauna, MA – Kraj Vysočina, Vysok{ škola polytechnick{ Jihlava.
1. ledna 2012
- Novoroční benefiční koncert v Jihlavě – Martin Javorský.
Úvodní slovo sen{tora Miloše Vystrčila na předn{šce Rastislava Hor{čka z
České pošty na téma „Pobočkov{ síť“.
Výroční zpr{va 2011
18
9. Z{věr
9.1 Stručn{ sumarizace činnosti v roce 2011







Absolvov{ní asi dvou set pades{ti různých akcí a ud{lostí.
N{vštěvy tří desítek obcí v sen{tním obvodě 52 – Jihlava a v Kraji Vysočina.
Během roku se podařilo uskutečnit tři významné semin{ře pro starosty a jejich
případné z{stupce v sen{tním obvodu 52 – Jihlava a Kraji Vysočina.
Podařilo se zorganizovat šest n{vštěv historických prostor Sen{tu Parlamentu ČR
pro občany a studenty z regionu.
V roce 2011 sen{tor Miloš Vystrčil absolvoval dvě zahraniční cesty.
Vystoupení s předn{škami na dvou škol{ch a dvou konferencích, kromě
pravidelných předn{šek na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
V r{mci schůzí Sen{tu se sen{tor vyj{dřil k více než 35 sen{tním tiskům.
9.2 Pl{nované aktivity v roce 2012



Fond na podporu dlouhodobých z{jmů a talentů.
Podzimní škola.
Sdružení př{tel Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Setk{ní se z{stupci Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Zleva: Ernest Nuser, Josef Nedvěd, Mychajlo Popvyč, Volodymyr Hoblik, Miloš Vystrčil,
Vasyl Samandrula, Ivan Baloha (předseda Zakarpatské oblasti).
Výroční zpr{va 2011
19
10. Kontakty
RNDr. Miloš Vystrčil
sen{tor
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 606 767 544
Datov{ schr{nka:
ID schr{nky: 3pr4j8d
Typ schr{nky: Fyzick{ osoba
Jméno: Miloš Vystrčil
10.1 Kancel{ř Jihlava
Bc. Marta Horeck{
asistentka
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 731 570 980
Ing. Miroslav Brzek
asistent
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 603 175 656
Adresa:
Kancel{ř sen{tního obvodu 52
Brněnsk{ 599/28
586 01 Jihlava
Kancel{ř e-mail:
[email protected]
Výroční zpr{va 2011
20
10.2 Kancel{ř Praha
Ing. Miroslav Brzek
asistent
e-mail: [email protected]
Mobil: +420 603 175 656
Adresa:
Sen{t Parlamentu ČR
Valdštejnské n{m. 17/4
118 01 Praha 1
Tel.: +420 257 07 5112
10.3 Poradci
Ing. Ladislav Kučera
poradce sen{tora zejména pro
oblast životního prostředí
e-mail: [email protected]
Výroční zpr{va 2011
Věra Kov{řov{
poradce sen{tora zejména pro
oblast soci{lní
e-mail: [email protected]
21
11. Fotogalerie

Všechny fotogalerie naleznete na http://www.vystrcil.cz/galerie/.
Jedn{ní o dopravní situaci v sen{tním
obvodu 52 v Dačicích se z{stupci
Ministerstva dopravy, Jihočeského kraje,
Svazku obcí Železnice Kostelec – Slavonice
a měst Dačice a Slavonice.
Cyklojízda „Na kole dětem Vysočinou“ pod z{štitou sen{tora RNDr. Miloše Vystrčila
Trasa: Telč – Brtnice – Jihlava – Třešť – Telč.
Zleva: Josef Zimovč{k, Miloš Vystrčil
FOTO: Město Telč
USA: Jedn{ní v Kapitolu se sen{torem
Robertem P. Caseyem: Zleva Petr Vícha, Ivo
B{rek, Robert Casey, Alena Gajdůškov{,
Miloš Vystrčil a pracovník české ambas{dy
v USA František Form{nek.
Výroční zpr{va 2011
22
Setk{ní k budoucnosti daňových příjmů obcí – předn{ška ředitele odboru Financov{ní
územních rozpočtů a programové financov{ní Ministerstva financí ČR pana Jana Zikla.
Předn{ška 1. n{městka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna (vlevo) pro studenty
Vysoké škole polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) v r{mci předmětu Region{lní politika a rozvoj.
Předn{šky se zúčastnil i rektor VŠPJ Jakub Novotný (vpravo).
Novoroční benefiční koncert v Jihlavě – Sbor Dam Dam Choir z Třeště.
Prim{tor Jihlavy Jaroslav Vymazal a pořadatelé Martin Javorský a sen{tor Miloš Vystrčil.
FOTO: Jihlavské listy
Výroční zpr{va 2011
23
Mapa sen{tní obvodu 52 – Jihlava
Poln{
Jihlava
Brtnice
Třešť
Telč
Dačice
Slavonice
Mapu zpracoval a vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2012, Odbor informatiky, oddělení spr{vy GIS
Datové zdroje: Spr{vní hranice © ČÚZK, 2012; Data © GIS Kraje Vysočina, 2001 – 2012; ArcGIS online

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014  Co nabízejí Informace o činnosti senátora ze senátního obvodu i Senátu formou článků, událostí a fotogalerií. Umožňují rovněž domluvit se senátorem Milošem Vystrčilem setkání, besedu nebo přednáš...

Více

Teroristický útok na USA 11. 9. 2001” je velký podvod

Teroristický útok na USA 11. 9. 2001” je velký podvod internetové noviny www.reseauvoltaire.net. Své poznatky, získané při zkoumání ”teroristického útoku 11. září”, shrnul v knize L´Effroyable imposture (Hrozný podvod), která je ve Francii bestsellere...

Více

Sítě nové generace – Vybrané kapitoly - IMProVET

Sítě nové generace – Vybrané kapitoly - IMProVET ETSI a tento proces stále pokračuje zejména kvůli výzvě poskytnout nové služby jako např. IPTV. Tento kurz nabízí vybraná témata pokrývající různé technologie, které mohou být integrované v rámci s...

Více

- PDF - 90kB - Sky-Tech

- PDF - 90kB - Sky-Tech (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metody_pro_prepocet_hlasu_na_m andaty#nejzadanejsi_odkazy). Tím budou moci pokračovat ve své záslužné činnosti a díky spolupráci např. s ODS nebo jinými spřízn...

Více