oznámení

Komentáře

Transkript

oznámení
MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
stavební odbor
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333
Spis.zn.: SO-41808/2010/ZT
Č.j.: MěÚN/42435/2010
Vyřizuje: Zborovský/315650342
Neratovice dne 9.9.2010
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Lucie Tichavová, nar. 16.8.1974, Na Výsluní 1381, 277 11 Neratovice,
David Tichava, nar. 28.5.1974, Terezínská 701/6, 199 00 Praha-Letňany
(dále jen "žadatel") podal dne 7.9.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
kopaná studna
Libiš
na pozemku parc. č. 306/20 v katastrálním území Libiš. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
• Kopaná studna o průměru 1,0 m a hloubce 8,0 m.
Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
14. října 2010 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných MěÚ Neratovice, stavební odbor, 4.podlaží, dveře č. 401.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Neratovice, stavební odbor, úřední dny: Po a St 8 - 11.30
12.30 - 17).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Č.j. MěÚN/42435/2010
str. 2
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Šárka Matějčková
vedoucí oddělení SO
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci (doručenky)
Lucie Tichavová, Na Výsluní č.p. 1381, 277 11 Neratovice
David Tichava, Na Výsluní č.p. 1381, 277 11 Neratovice
Obec Libiš, IDDS: x5bbgnv
Dotčené orgány státní správy
MěÚ Neratovice, OŽP-vodní hospodářství, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
MěÚ Neratovice, odbor školství, kultury a sportu, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
Ostatní dle §85 veřejnou vyhláškou
Marián Mariančík, Mělnická č.p. 22, 277 11 Libiš
Ivona Mariančiková, Mělnická č.p. 150/22, Libiš, 277 11 Neratovice 1
Dobroslav Ležal, Na Skalkách č.p. 918, 277 11 Neratovice
Markéta Ležalová, Na Skalkách č.p. 918, 277 11 Neratovice
Pavel Šmíd, Za Jednotou č.p. 928, 277 11 Neratovice 1
Karel Moudrý, Dr. E. Beneše č.p. 1180, 277 11 Neratovice
Roman Karvan, Dr. E. Beneše č.p. 1110, 277 11 Neratovice
Zuzana Karvanová, Dr. E. Beneše č.p. 1110, 277 11 Neratovice
Lucia Polívková, Za Váhou č.p. 703, 277 11 Libiš
Daniel Kašpar, Čtvercová č.p. 871, 277 11 Neratovice
AMIDA, s.r.o., IDDS: 7zemafs
Č.j. MěÚN/42435/2010
str. 3
Tomáš Šodek, U lípy č.p. 51, 277 15 Tišice
Markéta Štolbová, U Lípy č.p. 51, 277 15 Tišice
Kamil Daniš, Na Skalkách č.p. 952, 277 11 Neratovice
Lucie Danišová, Na Skalkách č.p. 952, 277 11 Neratovice
Ihor Bilobram, Hráského č.p. 1925/15, Chodov, 148 00 Praha 414
Jaroslav Segert, Za Váhou č.p. 704, Libiš, 277 11 Neratovice
Jiřina Segertová, Za Váhou č.p. 704, Libiš, 277 11 Neratovice
Zdeněk Mráz, Libušino náměstí č.p. 13/15, Libiš, 277 11 Neratovice 1
Jiří Šťastný, Na Výsluní č.p. 1300, 277 11 Neratovice
Jan Šerý, Čapkova č.p. 1691, 251 01 Říčany u Prahy
Jiří Štěpánek, Družstevní č.p. 409/25, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7
Frank Ivan Stepanek, Jiráskova č.p. 228/2, 276 01 Mělník 1
Milan Štěpánek, Obříství č.p. 44, 277 42 Obříství
Ing. Vladimír Štěpánek, Havlíčkova č.p. 604, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Zorka Kubásková, Bujanov č.p. 55, 382 41 Kaplice 1
Miloslava Konopáčová, Hurbanova č.p. 1305/11, Krč, 142 00 Praha 411
Michal Capík, Michnice č.p. 1, 382 92 Rožmitál Na Šumavě
ČHMÚ, IDDS: e37djs6
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,, IDDS: ukmjjq2

Podobné dokumenty

oznámení

oznámení Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního ...

Více