oznámení

Komentáře

Transkript

oznámení
MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
stavební odbor
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333
Spis.zn.: SO-37190/2010/ZT
Č.j.: MěÚN/38288/2010
Vyřizuje: Zborovský/315650342
Neratovice dne 16.8.2010
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Jiří Pilař, nar. 12.4.1968, Ondříčkova 503/29, 130 00 Praha-Žižkov,
kterého zastupuje Ing. Zdeněk Šembera, nar. 6.6.1952, nám. Republiky 996, 277 11 Neratovice
(dále jen "žadatel") podal dne 9.8.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Vrtaná studna
Libiš
na pozemku parc. č. 37/1 v katastrálním území Libiš. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Neratovice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
21. září 2010 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných MěÚ Neratovice, stavební odbor, 4.podlaží, dveře č. 401.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Neratovice, stavební odbor, úřední dny: Po a St 8 - 11.30
12.30 - 17).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Č.j. MěÚN/38288/2010
str. 2
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Šárka Matějčková
vedoucí oddělení SO
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci (doručenky)
Ing. Zdeněk Šembera, nám. Republiky č.p. 996, 277 11 Neratovice 1
Obec Libiš, IDDS: x5bbgnv
Dotčené orgány státní správy
MěÚ Neratovice, odbor školství, kultury a sportu, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
MěÚ Neratovice, OŽP-vodní hospodářství, Kojetická č.p. 1028, 277 11 Neratovice
Ostatní dle §85 veřejnou vyhláškou
Tomáš Holeček, Kpt. Jaroše č.p. 220/3, 277 11 Neratovice 1
Marie Holečková, Kpt. Jaroše č.p. 220/3, 277 11 Neratovice 1
Robert Gramiš, Na Valech č.p. 80, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
Petra Gramišová, Olešnice č.p. 95, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Miloslav Maleček, Kloboučnická č.p. 1440/8, Nusle, 140 00 Praha 4
Lenka Škrnová, Štechova č.p. 96/12, Libiš, 277 11 Neratovice 1
Michal Škrna, Štechova č.p. 96/12, Libiš, 277 11 Neratovice 1
Mgr. Kamila Nováková, Na Výsluní č.p. 1313, 277 11 Neratovice
Bc. Jan Novák, Na Výsluní č.p. 1313, 277 11 Neratovice
Michaela Vítovcová, Místecká č.p. 567, Letňany, 199 00 Praha 99
ČHMÚ, IDDS: e37djs6

Podobné dokumenty

oznámení

oznámení Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním ro...

Více