Kompletní ŠVP - Základní škola

Komentáře

Transkript

Kompletní ŠVP - Základní škola
školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Škola vzájemného porozumění a spolupráce
Kompletní ŠVP
Základní škola Roudnice nad Labem
HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS
Obsah
1
Identifikační údaje
2
2
Charakteristika ŠVP
3
2.1
Výchovné a vzdělávací strategie školy
7
2.2
Začlenění průřezových témat
7
9
3
Charakteristika školy
4
Učební plán
11
5
Učební osnovy
16
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
16
5.1.1 Český jazyk a literatura
17
5.1.2 Anglický jazyk
39
5.2 Matematika a její aplikace
48
5.2.1 Matematika
49
5.3 Informační a komunikační technologie
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5.4 Člověk a jeho svět
5.4.1 Prvouka
5.4.2 Vlastivěda
76
77
85
86
96
5.4.3 Přírodověda
100
5.5 Člověk a společnost
106
5.5.1 Dějepis
108
5.5.2 Občanská výchova
115
5.6 Člověk a příroda
129
5.6.1 Fyzika
130
5.6.2 Chemie
150
5.6.3 Přírodopis
163
5.6.4 Zeměpis
177
5.7 Umění a kultura
185
5.7.1 Hudební výchova
187
5.7.2 Výtvarná výchova
207
5.8 Člověk a zdraví
223
5.8.1 Výchova ke zdraví
224
5.8.2 Tělesná výchova
234
5.9 Člověk a svět práce
5.9.1 Pracovní výchova
265
266
5.10 Doplňující vzdělávací obory
285
5.10.1 Sborový zpěv
287
5.11 Volitelné předměty
287
5.11.1 Německý jazyk2
288
5.11.2 Ruský jazyk
294
5.11.3 Výtvarné činnosti
299
5.11.4 Literárně - jazykovědné praktikum
302
5.11.5 Technické kreslení
307
5.11.6 Netradiční sporty
310
5.11.7 Základy administrativy
316
5.11.8 Informatika
318
5.11.9 Environmentální etika
321
5.11.10 Biologické praktikum
324
6
Projekty
325
Zdravá výživa
326
Voda
326
Praha - hlavní město
327
Jak nás ovlivňuje reklama
328
Čas - relativní veličina
329
Obrazy z českých dějin
330
Síla lidskosti
331
Let´s have a party
332
Vánoce
333
Velikonoce
334
PLACE HERE
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Identifikační údaje
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
1 Identifikační údaje
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Motivační název
Škola vzájemného porozumění a spolupráce
Datum
1. 9. 2012
Verze
ŠVP 2012/2013 verze V
Platnost
od 30.8. 2007
Délka studia v letech:
9
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy
JČ, Ma, JA
vzdělávací program
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy
JČ, Ma, JA
Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Název školy
Základní škola Roudnice nad Labem
Adresa
Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem, 413 01
IČ
46 773 614
REDIZO
600081818
Kontakty
Mgr. Vičl Pavel
Ředitel
Mgr. Pavel Vičl
Telefon
416 837 074
Fax
416 837 074
Email
[email protected]
www
www.zskjerabka-rce.cz
Zřizovatel
Město Roudnice nad Labem
Adresa
Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem, 413 01
IČ
00264334
Kontakt
Ing. Petr Kaspar
Telefon
416 850 151
Fax
416 850 151
Email
[email protected]
www
www.roudnicenl.cz
datum, podpis, razítko
Základní škola Roudnice nad Labem
2
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Charakteristika ŠVP
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
2 Charakteristika ŠVP
Název školy
Základní škola Roudnice nad Labem
Adresa
Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem, 413 01
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Platnost
od 30.8. 2007
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Délka studia v letech:
9
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami
dostává nejen kvalitní vzdělávací péče, ale kde se současně cítí spokojeně.
Žáci se neučí encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy
a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního
prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.
Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy
upřesněno do podoby 5 vzdělávacích priorit:
1. Poskytnout kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků.
2. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.
3. Inkluzivní vzdělávání - vytvářet podmínky pro nadané žáky i žáky s různým druhem postižení.
4. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků:
- v mateřském jazyce
- v cizím jazyce
- v informačních a komunikačních technologií
- v sociálních vztazích
5. Rozvíjet estetické cítění žáků.
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, JIMIŽ ŠKOLA CÍLENĚ UTVÁŘÍ A ROZVÍJÍ
KLÍČOVÉ KOMPETENCE ŽÁKŮ
Školní vzdělávací program Škola vzájemného porozumění a spolupráce vychází z koncepce vzdělávání, která
klade důraz na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.
Postup směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Učitel:
- učí žáky využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení
- rozvíjí u žáků schopnost samostatné práce (zadávání zajímavých domácích úkolů .....)
- pěstuje návyk sebekontroly vlastního hodnocení a kritického přístupu k výsledkům práce
a tím umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivujeme je pro celoživotní učení (kompetence k učení):
Žák:
- nachází souvislosti mezi učivem a aplikuje je v praktickém životě, využívá moderní informační technologie
- nové poznatky vyvozuje na základě osobní zkušenosti a řízené činnosti
- vyhledává a třídí informace z různých informačních zdrojů (práce s knihou, internetem, praktické pokusy)
- uvědomuje si potřebu spolupracovat a navazovat na práci druhých
- nachází způsoby vedoucí k odstranění nedostatků
- propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled
na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Učitel:
- využívá vhodných metod k rozvoji kreativity žáků (kooperativní učení, brainstorming ...)
- předkládá žákům problémy vázané na učební látku i každodenní život
- používá netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ...)
a tím podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů (kompetence k řešení
problémů):
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
3
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Charakteristika ŠVP
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Žák:
- užívá základní myšlenkové operace
- stanovuje vhodný způsob řešení problémů
- aplikuje osvědčené postupy při řešení obdobných problémových situací
- účastní se různých soutěží a olympiád
Učitel:
- klade důraz na stručné, logické a výstižné vyjadřování v písemném i ústním projevu
- seznamuje žáky se základními prostředky komunikace verbální i nonverbální
- uskutečňuje diskuze
- podporuje uplatňování dovedností komunikace při společenských akcích školy
a tím vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci (kompetence komunikativní):
Žák:
- prezentuje své názory a svou práci na veřejnosti
- vyjadřuje se kultivovaně
- hovoří k věci
- obhajuje své stanovisko vhodnými argumenty
Učitel:
- zařazuje práci ve dvojicích a skupinách
- společně s žáky vytváří pravidla týmové práce
- upevňuje dobré mezilidské vztahy (organizování společných akcí - zápis do 1. ročníku, školní akademie, branný
den, dětský den, ...)
a tím rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (kompetence
sociální a personální):
Žák:
- organizuje, radí se, rozhoduje , kontroluje a prezentuje výsledky práce ve skupině
- neubližuje mladším spolužákům
- v případě potřeby vyslechne spolužáka, poradí mu a pomůže
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém
- ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeúcty
Učitel:
- klade důraz na ohleduplnost, zdvořilost, úctu, kultivované vystupování a slušné chování k druhým lidem (účast
na kulturních akcích pro seniory, ...)
- prosazuje dodržování lidských práv, solidaritu a toleranci jako základní životní hodnoty (charitativní akce, ...)
- podporuje vlastní sebedůvěru u žáků (poskytnutí prostoru pro prezentaci dovedností žáků)
a tím připravuje žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva
a naplňovali své povinnosti (kompetence občanské):
Žák:
- nachází vlastní chyby a poučí se z nich
- řeší životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí
- zná svá práva i povinnosti, samostatně se rozhoduje a nese důsledky svých rozhodnutí
- dle svých možností poskytne účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích
Učitel:
- podporuje potřebu pozitivních citů v chování jedinců, jeho jednání a prožívání životních situací a jejich sdílení
s ostatními (třídnické hodiny)
- podporuje potřebu sdílet zážitky s ostatními lidmi (spolupráce žáků napříč ročníky, návštěva kulturních
zařízení, ...)
- organizuje třídní a školní akce vedoucí k vytvoření pocitu sounáležitosti (ozdravné pobyty, ...)
- vytváří přiznivé klima školy (partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, tolerance k odlišnostem)
Základní škola Roudnice nad Labem
4
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Charakteristika ŠVP
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
a tím vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací ;
rozvíjíme vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě (kompetence sociální a personální,
kompetence občanské):
Žák:
- nachází citlivý vztah ke svému prostředí a přírodě (ZOO adopce, ...)
Učitel:
- vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování ve škole i mimo ni
- zapojuje žáky do činností a aktivit školy podporujících zdraví
- vytváří preventivní programy s cílem podporovat duševní i sociální zdraví jedince
- usiluje o důslednou prevenci šikany a násilí
a tím vedeme žáky k aktivnímu rozvíjení a ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a k odpovědnosti za
ně (kompetence občanské, pracovní)
Žák:
- uplatňuje v běžném životě některé složky zdravého životního stylu
- zapojuje se do široké nabídky pohybových aktivit
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany
životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
Učitel:
- jedná s úctou a respektem se všemi dětmi bez rozdílu rasy, náboženství, kultury a rodinného zázemí
a tím vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učíme je žít
společně s ostatními lidmi (kompetence občanské)
Žák:
- uznává rovnocennost všech etnických skupin a kultur, poznává jejich kulturu a duchovní hodnoty
Učitel:
- rozvíjí u žáků schopnost sebehodnocení
- klade důraz na orientaci žáků v základních profesních aktivitách
- zapojuje žáky do přípravy školních projektů
- výuku doplňuje o praktické exkurze, vede žáky k ověřování využitelnosti školních poznatků v praxi
a tím vedeme žáky k poznání a rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňování jich
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
(kompetence pracovní)
Žák:
- posuzuje své reálné možnosti při profesní orientaci
- vybírá si volitelné předměty, které jim pomáhají při profesní orientaci
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“ pro daný
školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah
učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích
oblastí i při realizaci průřezových témat.
Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů městských částí
a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně
patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči,
konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství.
Do oblasti prevence jsou zapojeni žáci prostřednictvím žákovského školního parlamentu.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
5
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Charakteristika ŠVP
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Vycházíme z platné legislativy - vyhlášky 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb. v platném znění.
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se
zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského
poradenského zařízení.
V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce
a vedení školy.
Za nezbytnou spolupráci s odborným pracovištěm považujeme:
- seznámení všech pedagogů s daným postižením žáka
- dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce
- pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu
- vysvětlení a objasnění způsobu hodnocení žáka (slovní hodnocení, možnosti úlev)
- zabezpečení potřebných kompenzačních a didaktických pomůcek
- zajištění odborné literatury
ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (žáci se specifickými poruchami učení)
Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na
vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.
Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče se souhlasem a za
spolupráce rodičů. Pro vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení je vypracován podle platné právní úpravy
individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje v rámci běžných tříd.
ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (tělesně postižení)
Vzdělávání žáků tělesně postižených probíhá formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle učebního
plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Vyučující respektuje zvláštnosti jednotlivých
žáků a úzce spolupracuje s rodiči těchto dětí.
ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (žáci s autismem)
Vzdělávání těchto žáků bude probíhat formou individuální integrace a podle zpracovaného individuálního
vzdělávacího plánu. Na základě posouzení závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta,
který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci
s dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.
ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (žáci s poruchami chování)
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy
společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude
probíhat formou individuální integrace a podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Učitel musí
s žáky stanovit přesná pravidla chování a zavést systém pochval a trestů.
ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ( žáci se sociálním znevýhodněním )
Naši školu navštěvují i žáci patřící k jiné národnosti. Při vzdělávání těchto žáků klademe důraz na osvojení
českého jazyka. Zároveň nezapomínáme posilovat vědomí a pocit sounáležitosti k původnímu etniku a jeho
kultuře.
Mezi žáky se sociálním znevýhodněním patří také žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním
a ekonomickým postavením, kteří jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem
těmto žákům věnovat specifickou péči:
a) v případě potřeby vypracování individuálního vzdělávacího plánu
b) zajištění skupinové nebo individuální péče
c) volba odpovídajících metod a forem práce
VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ
Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Spolupracuje s poradenským pracovištěm a na
Základní škola Roudnice nad Labem
6
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Charakteristika ŠVP
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
základě závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje individuální a vzdělávací plán. Učitel pro nadaného
žáka připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání.
Umožňuje mu pracovat na počítači, s naučnou literaturou, jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Nadaní
žáci individuálně navštěvují vybrané bloky výuky ve vyšších ročnících. Velmi často se stává, že tito žáci mají
výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně.
Vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším.
ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou
nedílnou součástí základního vzdělávání.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení
vzdělávacích oborů. Nevytváříme pro ně samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je ve vyučovacích
předmětech a částečně je realizujeme i formou projektů.
Tematické okruhy průřezových témat jsou uvedeny v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů 1.
a 2. stupně. Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů
v tabulce.
2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
2.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
7
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Základní škola Roudnice nad Labem
8
Charakteristika ŠVP
2.2 Začlenění průřezových témat
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Charakteristika školy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
3 Charakteristika školy
Název školy
Základní škola Roudnice nad Labem
Adresa
Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem, 413 01
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Platnost
od 30.8. 2007
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Délka studia v letech:
9
VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na 1. a 2.
stupni je zpravidla po 2 - 3 paralelních třídách. Kapacita školy je 600 žáků. V posledních letech je naplněnost
školy kolem 520 žáků.
Škola je také spádovou školou (cca 50 % žáků dojíždí z okolních obcí). Před školou jsou autobusové zastávky.
Budova základní školy je situována v městské části, v sousedství je městské kino a sportovní hala.
Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků a školní jídelna s kapacitou 680 strávníků. Škola má dvě
tělocvičny, školní pozemek, zimní zahradu, dvě hřiště a školní dílny.
Školní budova byla postavena v roce 1913, v současné době zde byla dokončena nová přístavba.
VYBAVENÍ ŠKOLY
a) materiální a technické
Škola je standardně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce je využíván výukový software,
dataprojektor, interaktivní tabule a audiovizuální technika. Pro další studium mají žáci k dispozici školní
knihovnu. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně doplňovány o nové. Třídy
prošly obnovou nábytku a školních tabulí. Velmi dobře máme vybaven kabinet tělesné výchovy, a to zejména
pomůckami na LVVZ (sjezdové a běžecké lyže s kvalitní obuví), které jsou dětem půjčovány zdarma.
b) prostorové
Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Je tvořena hlavní budovou s tělocvičnou a školní jídelnou. Ta se stala
po rekonstrukci moderní vývařovnou s moderním sociálním zázemím pro zaměstnance školní jídelny i žáky
školy. V nové přístavbě školy jsou 4 třídy s klubovnou vyhrazené školní družině, tělocvična, školní kuchyňka,
biologická pracovna a zimní zahrada.
Žáci na 1. stupni mají k dispozici hrací koutek a keramickou dílnu v přízemí školy. Na 2. stupni máme odborné
učebny s kabinety - Fy, Př, Ch, Hv, Z, D, jazyková učebna, Vv s keramickou dílnou a dvě učebny výpočetní
techniky.
Ke sportování žáci využívají tělocvičny a nově vybudovaná víceúčelová hřiště.
Škola není bezbariérová, k integraci vozíčkářů je přizpůsobena nedaleká základní škola v Roudnici nad Labem.
c) hygienické
Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat a během velké přestávky
poskytujeme žákům nápoje zdarma. Samozřejmostí je i kvalitní sociální zázemí. Pedagogové organizačně
zajišťují režim školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků.
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, přibližně 39 učitelů, 4 vychovatelky, výchovný poradce
a metodik prevence sociálně patologických jevů. Aprobovanost se pohybuje okolo 85 %. Sbor je smíšený
s většinovou převahou žen. Ve sboru jsou zastoupeni i učitelé s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči
o žáky, realizují také grafomotorické kurzy. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, moderní
metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou.
CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ
Kromě žáků z Roudnice nad Labem a okolních obcí se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků.
Škola má dlouholeté zkušenosti s integrovanými žáky, pro které pedagogové vypracovávají na základě
doporučení PPP nebo SPC individuální vdělávací plán. Ten je pravidelně aktualizován a doplňován.
DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V současné době mezinárodní spolupráce na naší škole neprobíhá.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
9
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Charakteristika školy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Škola je zapojena do projektu Zdravé zuby. Je určen pro žáky 1. stupně. Žáci se naučí pečovat o svůj chrup a na
základě svých zkušeností řeší zadané úkoly.
Žáci 2. tříd jsou celoročně zapojeni do projektu Policie České republiky AJAX.
Ve 3. a 4. třídách probíhá intenzivní výuka dopravní výchovy. Její součástí jsou i návštěvy dopravního hřiště
v Litoměřicích. Žáci si zde prakticky ověří své znalosti pravidel silničního provozu a chování cyklisty. Po
úspěšném absolvování celého projektu obdrží průkaz Cyklista.
V oblasti environmentální výchovy jsou všichni žáci školy zapojeni do projektu třídění odpadů. Cílem je
ekologizace provozu školy. Pro žáky 2. stupně pořádáme ekovýchovné pobyty.
ROČNÍKOVÉ A CELOŠKOLNÍ PROJEKTY
Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti.
Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují
efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Seznam se
stručnou anotací je v příloze ŠVP.
SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně na třídních schůzkách nebo konzultacích
s jednotlivými vyučujícími. Konzultace probíhají v odpoledních hodinách po vzájemné domluvě. Velkou
pozornost věnujeme i spolupráci s rodiči romských dětí.
Důležitým prvkem vzájemné komunikace a spolupráce rodičů a školy je SRPDŠ. Schází se dle potřeby, od
vedení školy získává informace o činnosti školy, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se také vyjadřují k aktuálním
problémům vzdělávání a výchovy dětí.
Správním orgánem školy je Školská rada, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami
a hospodaření školy.
Úzce spolupracujeme se školským odborem městského úřadu, sociálním odborem, Pedagogicko psychologickou poradnou v Roudnici nad Labem a SPC v Litoměřicích.
V září 2007 jsme založili žákovský parlament, který se podílí na chodu školy, vznáší připomínky a náměty.
V oblasti kulturních akcí škola spolupracuje s Městskou knihovnou v Roudnici nad Labem a Podřipským
muzeem Karla Rozuma.
Ve škole velmi dobře pracuje i výchovný poradce, který pomáhá nejen s volbou povolání, ale také s programy na
pomoc dětem s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a mimořádně nadaných. Společně s metodikem
prevence sociálně patologických jevů vytváří podmínky pro realizaci aktivit na potlačování sociálně patologických jevů (drogy, šikana, ...). V této souvislosti byla ve škole umístěna i schránka důvěry.
Škola dále nabízí řadu zájmových kroužků, jejichž činnost závisí na existenci vhodných vedoucích z řad učitelů,
rodičů i další veřejnosti, je začleněna do Asociace školských sportovních klubů. Velmi dobrých výsledků
dosahuje pěvecký sbor, který sdružuje děti z roudnických škol. Vystupuje při různých příležitostech, vydal jedno
CD a patří ke špičkovým souborům našeho regionu.
O větších událostech dává škola vědět v Roudnických novinách nebo kabelové televizi.
SERVISNÍ SLUŽBY
Školní družina - je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování pro žáky 1. stupně. Jejím hlavním
posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku
přispívá k odstranění únavy z předchozích školních činností, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat
a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.
Základní škola Roudnice nad Labem
10
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební plán
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
4 Učební plán
Škola
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem, 413 01
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Platnost
od 30.8. 2007
Délka studia v letech:
9
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma,
JA
Forma vzdělávání
-
Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Český jazyk a literatura
8+1
8+1
8+1
6+1
5+2
41
-
-
3
3
3
9
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
25
Informační a komunikační technologie
-
-
-
0+1
1
2
Prvouka
1
2+1
2
-
-
6
Vlastivěda
-
-
-
1+1
2
4
Přírodověda
-
-
-
2
2
4
Hudební výchova
1
1
1
1
1
5
Výtvarná výchova
1
1
1
2
2
7
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
10
Pracovní výchova
1
1
1
1
1
5
Celkem základní dotace
18
19
22
22
23
104
Celkem disponibilní dotace
2
3
2
4
3
14
Celkem v ročníku
20
22
24
26
26
118
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1
1
1
1
1
Anglický jazyk
Matematika
Nepovinné předměty
Sborový zpěv
5
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
11
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební plán
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
2. stupeň
Povinné předměty
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura
4+1
3+1
4
4
17
3
3
3
3+1
13
4+1
3+1
4
4
17
Informační a komunikační technologie
1
-
-
-
1
Dějepis
2
2
2
1+1
8
Občanská výchova
1
1
1
1
4
Fyzika
1+1
2
2
1+1
8
Chemie
-
-
2
1+1
4
Přírodopis
2
1+1
2
1+1
8
Zeměpis
2
1+1
2
1+1
8
Hudební výchova
1
1
1
1
4
Výtvarná výchova
2
1+1
1+1
2
8
Výchova ke zdraví
-
0+1
1
1
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Pracovní výchova
0+1
1
1
1
4
Dvouhodinový blok
-
0+2
0+2
0+2
6
Jednohodinový blok
-
0+1
-
-
1
Celkem základní dotace
25
21
28
24
98
Celkem disponibilní dotace
4
9
3
8
24
Celkem v ročníku
29
30
31
32
122
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
2
2
Anglický jazyk
Matematika
Nepovinné předměty
Sborový zpěv
Základní škola Roudnice nad Labem
12
SMILE verze 2.5.2
8
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební plán
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Celkový učební plán
RVP
ŠVP
Jazyk a jazyková komunikace
50
30
80
Cizí jazyk
Anglický jazyk
9
13
22
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
41
17
58
25
17
42
25
17
42
Informační a komunikační technologie
2
1
3
Informační a komunikační
technologie
2
1
3
6
0
6
6
0
6
0
12
12
Matematika a její aplikace
Matematika
Matematika
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
Člověk a společnost
Dějepis
Dějepis
0
8
8
Výchova k občanství
Občanská výchova
0
4
4
0
28
28
Člověk a příroda
Chemie
Chemie
0
4
4
Fyzika
Fyzika
0
8
8
Přírodopis
Přírodopis
0
8
8
Zeměpis
Zeměpis
0
8
8
12
12
24
Umění a kultura
Hudební výchova
Hudební výchova
5
4
9
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
7
8
15
10
11
21
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Tělesná výchova
10
8
18
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
0
3
3
5
4
9
5
4
9
0
7
7
Dvouhodinový blok
0
6
6
Jednohodinový blok
0
1
1
Celková dotace
97
98
195
Disponibilní dotace
13
24
37
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
Pracovní výchova
Volitelné předměty
Volitelné předměty
7. ročník
Dvouhodinový blok
Německý jazyk2
2
Výtvarné činnosti
2
Literárně - jazykovědné praktikum
2
Ruský jazyk
2
Technické kreslení
2
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
13
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební plán
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Jednohodinový blok
Netradiční sporty
1
Základy administrativy
1
Informatika
1
Environmentální etika
1
Biologické praktikum
1
8. ročník
Dvouhodinový blok
Německý jazyk2
2
Výtvarné činnosti
2
Literárně - jazykovědné praktikum
2
Základy administrativy
2
Ruský jazyk
2
9. ročník
Dvouhodinový blok
Německý jazyk2
2
Výtvarné činnosti
2
Literárně - jazykovědné praktikum
2
Netradiční sporty
2
Ruský jazyk
2
POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
Na 1. stupni je disponibilní dotace využita k posílení vyučovacích předmětů vzniklých ze vzdělávacích oblastí
Jazyk a jazyková komunikace - 6 hodin, Matematika a její aplikace - 5 hodin, Člověk a jeho svět - 2 hodiny.
Předmět Informační a komunikační technologie je zařazen již ve 4. ročníku s 1 hodinovou dotací. Anglický jazyk
je zařazen do učebního plánu od 3. ročníku a je standardně dotován 3 hodinami. Žáci mohou být zařazováni do
skupin podle jejich schopností.
Učivo dramatické výchovy je integrováno především v Českém jazyce a literatuře, Anglickém jazyce a Hudební
výchově.
Učivo výchovy ke zdraví je integrováno do předmětů Tělesná výchova a Přírodověda.
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má na 1. a 2. stupni komplexní charakter. Soustředí složky:
Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova.
Ve všech ročnících se realizují průřezová témata, která jsou začleněna do jednotlivých předmětů ( viz souhrnný
přehled ).
Na 2. stupni je disponibilní dotace využita k posílení vyučovacích předmětů vzniklých ze vzdělávacích oblastí
Jazyk a jazyková komunikace - 3 hodiny, Matematika a její aplikace - 2 hodiny, Člověk a společnost - 1 hodina,
Člověk a příroda - 7 hodin, Umění a kultura - 2 hodiny, Člověk a zdraví - 1 hodina, Člověk a svět práce 1 hodina, volitelné předměty v 7. - 9. ročníku 7 hodin. Další czí jazyk je realizován v 7. - 9. ročníku 2 hodiny
týdně ( žáci si mohou volit z nabídky - německý jazyk, ruský jazyk ). Navýšení hodinové dotace v povinných
předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a profilaci školy. Průřezová témata jsou součástí
vyučovacách předmětů a nevyučují se samostatně ( viz souhrnný přehled ).
Pracovní výchova - tematické okruhy:
1. stupeň:
Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů
2. stupeň:
6. ročník - Pěstitelské práce a chovatelství
Základní škola Roudnice nad Labem
14
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební plán
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
7. ročník - Pěstitelské práce a chovatelství, Práce s technickými materiály
8. ročník - Práce s technickými materiály, Svět práce
9. ročník - Svět práce, Příprava pokrmů
Všechny tematické okruhy jsou vyučovány v plném rozsahu.
Volitelné předměty jsou zařazeny v učebním plánu v 7. - 9. ročníku, a to v 7. roč. 3 hod. týdně, 8. a 9. roč. 2 hod.
týdně. Konkrétní nabídka je upřesněna podle podmínek školy a zájmu žáků. Nabídka předmětů kopíruje
jednotlivé vzdělávací oblasti učebního plánu. Počet volitelných předmětů vypsaných vedením školy ve školním
roce je závislý od počtu žáků v daných ročnících.
7. roč. ( 2 hod. )
Německý jazyk, Ruský jazyk, Výtvarné činnosti, Literárně - jazykovědné praktikum, Technické kreslení
7. roč. ( 1 hod. )
Netradiční sporty, Základy administrativy, Informatika, Environmentální etika, Biologické praktikum
8. roč. ( 2 hod. )
Německý jazyk, Ruský jazyk, Výtvarné činnosti, Literárně-jazykovědné praktikum, Základy administrativy
9. roč. ( 2 hod. )
Německý jazyk, Ruský jazyk, Výtvarné činnosti, Literárně-jazykovědné praktikum, Netradiční sporty
Ve školním roce 2011/12 se nevyučují tyto volitelné předměty: Ruský jazyk ( 7. roč. ), Biologické praktikum ( 7.
roč. ).
Zájmové kroužky
Dle zájmu žáků a možností školy nabízíme jako doplňkovou činnost volnočasové aktivity se zaměřením
sportovním apod. Kroužky jsou organizovány vždy v pololetním cyklu.
Nepovinné předměty
Jsou vyučovány nad rámec učebního plánu pro přihlášené žáky.
1. - 5. ročník
Sborový zpěv - časová dotace 1 hodina týdně
6. - 9. ročník
Sborový zpěv - časová dotace 2 hodiny týdně
Organizace výuky
Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin ( 45 minut ). Některá témata lze realizovat
i formou projektů nebo exkurzí. Při realizaci dílčích školních projektů musí vyučující dodržovat časovou
proporci jednotlivých předmětů v týdnu a zásady hygieny školní práce ( přestávky, relexace, ...).
Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do učebních plánů jednotlivých ročníků zařazeny tyto
školní akce:
3. ročník - povinný plavecký výcvik
4. ročník - povinný plavecký výcvik, dopravní hřiště Litoměřice ( teoretická a praktická výuka )
7. ročník - lyžařský výcvikový zájezd
1. - 9. ročník - školní akademie
1. - 9. ročník - ochrana člověka za mimořádných událostí ( branný den )
1. - 9. ročník - program protidrogové prevence a prevence dalších sociálně patologických jevů
Za součást učebního plánu školy jsou považovány i ostatní ( výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní ) akce,
které jsou aktuálně zařazeny do ročního plánu školy.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
15
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5 Učební osnovy
Název školy
Základní škola Roudnice nad Labem
Adresa
Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem, 413 01
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Platnost
od 30.8. 2007
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Délka studia v letech:
9
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré
jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa
základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat
výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
a Další cizí jazyk.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale
jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého
jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních
i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému
dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám
sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k
formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s
porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí
výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k
nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících
se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např.
dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i
předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické
znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako
doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy
jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje
celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního
i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
Základní škola Roudnice nad Labem
16
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k
jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s
texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe
sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního
vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a
estetického vnímání
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické,
sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve
kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně
týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže
komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu
informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu,
bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět
konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky
týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na
podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a
je ochoten mu/jí pomoci.
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
8+1
8+1
8+1
6+1
5+2
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
4+1
3+1
4
4
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacho oboru Český jazyk
a literatura vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka
a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení,
rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit
předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby
dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního
světa i sebe sama.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, je rozdělen do tří
specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však
vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním,
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího
se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
17
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat další jeho formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému
myšlení, které je základním předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí
a dovedností se prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich
shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku
vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické
znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat
literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé
recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje v 1. až 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé
ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. Průřezová témata jsou realizována formou integrace do výuky.
V 1. až 3. ročníku se předmět Český jazyk a literatura vyučuje 9 hodin týdně. V 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně.
Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo
budovu u pořádajících organizací.
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Ovládnutí jazykových prostředků češtiny je základním předpokladem úspěšného vzdělávání v dalších oblastech,
proto je hlavním cílem předmětu vést žáky k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka.
Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně a ve vzájemné podmíněnosti s jejich rozumovým a emocionálním
zráním. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city,
získává prostředky k tomu, aby chápal význam literárních výtvorů v historii národní, evropské i světové kultury
a mohl se orientovat v různých formách slovesné produkce současnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v 7. - 9. ročníku 4 hodiny týdně,
v 6. ročníku 5 hodin týdně.
Obsah předmětu je pro přehlednost rozdělen do tří specifických složek: jazyková výchova, komunikační
a slohová výchova, literární výchova.
Jazyková výchova – vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základem jasného a srozumitelného
vyjadřování, rozvíjí jejich písemný i ústní projev, učí je poznávat bohatost jazyka, jeho slovní zásoby a prakticky
ovládat základy českého pravopisu.
Komunikační a slohová výchova – učí žáky používat elementární pravidla stylistiky, významné dovednosti,
spojené s mnohostrannou komunikací člověka v moderní společnosti, pochopení role v různých komunikačních
situacích.
Literární výchova – zaměřuje se na to, aby se žáci přiměřeně svému věku naučili s porozuměním číst
a interpretovat texty z literatury minulosti i současnosti, postupně si vytvářeli základní čtenářské dovednosti
a návyky, vnímali literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, seznámili se s nejdůležitějšími literárními
žánry a formami, chápali funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií a orientovali se v jejich mnohostranné
nabídce.
Ve vyučování využíváme různé zdroje informací – slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet – pro
rozšiřování znalostí a dovedností žáků, které jsou potřebné k jejich dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z
učení
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• rozlišujeme základní a učivo rozšiřující
• umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učiva a umět posuzovat vlastní pokrok
• žáci propojují získané poznatky do širších celků
Základní škola Roudnice nad Labem
18
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.1.1 Český jazyk a literatura
• Kompetence k řešení problémů
• zařazujeme metody a rozmanité aktivity, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a
řešením
• klademe vhodné a otevřené otázky
• zařazujeme metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují získaná fakta
• podporujeme využívání moderní techniky dle našich možností
• podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
• vedeme žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
• vedeme žáky k odpovědím na otevřené otázky
• Kompetence komunikativní
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
• vedeme žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a
jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě
• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, společně hodnotí jednotlivá vystoupení žáků, učí
je kritiku vyjadřovat ale také přijímat
• učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky
svých pozorováním experimentů
• klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
• Kompetence sociální a personální
• žák účinně spolupracuje ve skupině
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• učíme žáky hodnotit a respektovat svoji práci a ostatních členů týmu
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
• podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
• individuálním přístupem dodáváme žákům sebedůvěru
• netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
• Kompetence občanské
• vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání si
• na konkrétních příkladech ukazujeme pozitivní a negativní projevy chování
• učíme žáky aktivně zapojovat do kulturního dění
• vedeme žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
• motivujeme žáky k zájmu o kulturní a historické dědictví
• Kompetence pracovní
• umožňujeme žákům vzájemně se radit a pomáhat si
• vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce
• dodáváme žákům sebedůvěru
• učíme používat své dovednosti získané ve škole i mimo ni
• žák využívá svých znalostí v běžné praxi
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
19
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Multikulturalita
Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
Psychohygiena
Kooperace a kompetice
Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání lidí
1. ročník
8+1 týdně, P
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mluvnice
skládá a rozkládá slova podle sluchu
pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám,
čte správně dlouhé a krátké samohlásky, rozlišuje písmo tiskací a
psací
skládá a čte všechny druhy slabik
skládá a čte všechny druhy slov
rozvoj fonetického sluchu, sluchová a zraková syntéza, analýza
písmena malá, velká, tiskací, psací
délka samohlásek
slabiky otevřené, zavřené
slova – čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik na
konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se
slabikotvornými souhláskami, slova a písmenem ě, se skupinami di,
ti, ni a se shluky souhlásek
Základní škola Roudnice nad Labem
20
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mluvnice
2. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost
plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem
správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabice
používá znaménka ve slovech i větách
správně odpovídá na kontrolní otázky
rozpozná členění textů
naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy,
dramatizuje
recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla
rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči
hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací
uspořádání slov ve větě
interpunkční znaménka
porozumění přečteným větám
nadpis, článek, řádek, odstavec
poslech, vyprávění, dramatizace
recitace
prosba, poděkování, omluva, blahopřání, pozdrav, oslovení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Čtení a literární výchova
3. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psaní
uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení psacího
náčiní
píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky
rozlišuje písmo psací a tiskací
píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky
dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu slova a
jednoduché věty
píše velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty
píše interpunkční znaménka
dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní
návyky
příprava na psaní
psaní prvků písmen a číslic
písmo psací a tiskací
psaní – písmeno, slabika, slovo
diktát slov, jednoduchých vět
velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a prvního slova věty
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
21
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
1. ročník
Kritéria hodnocení
• Psaní
2. ročník
8+1 týdně, P
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mluvnice
Vyjadřuje se ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy, píše
věty jednoduché.
Rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.
Řadí věty podle děje.
Řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl.
Určí nadřazenost a podřazenost slova.
Dělí slova na konci řádku podle stavby slova.
Rozlišuje hlásky.
Rozlišuje výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek.
Píše i po měkkých souhláskách a y po tvrdých souhláskách.
Zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky na konci
slov:
b-p, d-t, ť-ď, z-s, š-ž, v-f, h-ch.
Vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě.
Řadí slova podle abecedy.
Aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami: dě-tě-ně,
bě-pě-vě, mě.
Vyjmenuje slovní druhy.
Pozná podstatná jména v textu; rozlišuje obecná a vlastní jména,
dodržuje pravidla psaní vlastních jmen osob a zvířat.
Pozná slovesa v textu.
Pozná předložky a spojky v textu.
Věta
věta jednoduchá a souvětí, druhy vět, pořádek vět v textu, pořádek
slov ve větě, souřadné; nadřazené, podřazené
Slabika
Hláska
samohlásky, souhlásky měkké a tvrdé, párové souhlásky (znělé
a neznělé)
Písmeno
abeceda, písmeno ě ve slovech
Slovní druhy
podstatná jména; vlastní jména, slovesa, předložky, spojky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mluvnice
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sloh
Užívá slušné oslovení, prosbu, poděkování.
Pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti.
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, dodržuje
posloupnost děje.
Základní formy společenského styku
Jednoduchý popis
Děj – základ vypravování
Základní škola Roudnice nad Labem
22
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
2. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sloh
3. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova
Plynulé čtení
Slovní přízvuk
Hlasité a tiché čtení
Poslech
Text a ilustrace
Vyprávění, dramatizace
Báseň, verš, rým
Individuální četba
Plynule přečte jednoduchý text.
Užívá správný slovní přízvuk.
Čte s porozuměním nahlas i potichu.
Soustředěně naslouchá čtenému textu, poezii i próze.
Spojuje obsah textu s ilustrací.
Vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy.
Recituje básně.
Čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, vypráví o nich.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Čtení a literární výchova
4. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psaní
Píše písmena abecedy a číslice podle normy psaní.
Správně spojuje jednotlivá písmena i celé slabiky.
Používá znaménka ve slovech i větách.
Opisuje a přepisuje jednoduché texty; užívá velká písmena ve
slovech i ve větě.
Tvary písmen
Spojování písmen
Diakritická znaménka
Opis, přepis
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Psaní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
23
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
3. ročník
3. ročník
8+1 týdně, P
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mluvnice
Rozlišuje věty jednoduché a souvětí.
Spojuje věty, doplňuje souvětí.
Určí počet vět v souvětí.
Vyhledá ve větách základní skladební dvojice.
Třídí slova podle významu.
Vyhledává slova souznačná a protikladná.
Rozlišuje slabiky, určuje jejich počet.
Vyslovuje slova se správným přízvukem.
Zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř slov:
b-p, d-t, ť-ď, z-s, š-ž, v-f, h-ch.
Vyjmenuje vyjmenovaná slova.
Používá jejich znalost v praktických cvičeních.
Řadí slova podle abecedy.
Skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo jednotné a množné, rod
mužský, ženský a střední.
Dodržuje pravidla pravopisu při psaní jmen měst, vesnic, hor a řek.
Určí osobu, číslo, čas u sloves, časuje slovesa v minulém,
přítomném a budoucím čase.
Určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky,
slovesa a předložky.
Věta
věta jednoduchá, souvětí, stavba věty jednoduché
Slovo
stavba slova, slova příbuzná, význam slova (slova souznačná,
protikladná)
Slabika
Hláska
párové souhlásky uvnitř slov, obojetné souhlásky b,f,l,m,p,s,v,z,
vyjmenovaná slova
Písmeno
abeceda
SLovní druhy
podstatná jména, vlastní jména, slovesa, ostatní slovní druhy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mluvnice
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sloh
Dodržuje slovosled ve větách.
Sestaví nadpis a člení projev.
Pojmenovává předměty a děje.
Tvoří otázky.
Vypravuje podle obrázků.
Popisuje ústně i písemně jednoduché předměty a činnosti.
Vytvoří a použije jednoduchou osnovu.
Požádá o informaci, podá stručné informace; uvítá návštěvu a
rozloučí se; sděluje přání, pozdravy, píše pohlednice, dopis;
telefonuje.
Stylizace a kompozice
Členění jazykového projevu
Souvislé jazykové projevy
Otázky a odpovědi
Vypravování
Popis
Osnova
Společenský styk a jeho formy
Základní škola Roudnice nad Labem
24
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
3. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sloh
3. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova
Čte plynule věty, souvětí; člení text.
Čte rychle s porozuměním, předčítá, využívá čtenářské
dovednosti.
Používá četbu jako zdroj informací o přírodě současnosti a
minulosti.
Vypráví pohádky, povídky, domýšlí příběhy,
dramatizuje, vyjadřuje své postoje k přečtenému.
Orientuje se v textu dětských knih, charakterizuje literární postavy,
vyjadřuje své postoje ke knize.
Plynulé čtení, členění textu
Rychlé čtení, tiché a hlasité
Četba jako zdroj poznatků
Práce s literárním textem
Besedy o knihách
Základy literatury
poezie, próza, divadlo
literatura dětská, umělecká
výtvarný doprovod, ilustrace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Čtení a literární výchova
4. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psaní
Pracuje s chybou; v chybně napsaném textu opraví chyby
(tvary písmen, pravopis, interpunkční znaménka)
Píše čitelně, úhledně a přiměřeně rychle.
Provádí průběžnou i závěrečnou kontrolu vlastního písemného
projevu.
Napíše krátký dopis, adresu; vyplní lístek, telegram
Práce s chybou
Úprava zápisu
Kontrola vlastního projevu
Dopis, adresa, formuláře
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Psaní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
25
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
4. ročník
4. ročník
6+1 týdně, P
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mluvnice
rozlišuje část předponovou, příponovou
rozlišuje přípony a předložky, pravopis jejich psaní
užívá různé podoby slova,rozlišuje slova podle významu
rozpozná slova spisovná a nespisovná
pozná slova citově zabarvené- mazlivá, hanlivá
uvědoměle používá i –y po obojetných souhláskách uvnitř slov u
vyjmenovaných a příbuzných slov
poznává slovní druhy neohebné
skloňuje podstatná jména
vyhledává infinitiv v textu, určuje osobu, číslo a čas, časuje
sloveso v oznamovacím způsobu
určuje větu jednoduchou a souvětí, spojuje jednoduché věty v
souvětí spojovacími výrazy
určuje podmět a přísudek
píše správně i-y v příčestí minulém
Stavba slov
předpony, přípony, předložky
Význam slov
slova mnohoznačná, jednoznačná, protikladná, souznačná,
s citovým zabarvením, spisovná a nespisovná
Vyjmenovaná slova
po b,l,m,p,s,v,z
Slovní druhy
ohebné, neohebné, slovesa, podstatná jména
Souvětí
Stavba věty jednoduché
základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mluvnice
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sloh
stylizace a kompozice
osnova, nadpis,členění projevu
vypravování
popis
formy společenského styku
užívá vhodných jazykových prostředků
sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce
dodržuje následnost dějové složky
vypracuje popis osoby, věci, děje, činnosti,
napíše telegram, dopis (včetně adresy, SMS zprávu)
předvede telefonování v různých modelových situacích
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Sloh
Základní škola Roudnice nad Labem
26
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
4. ročník
3. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova
čte správně,uvědoměle,plynule a dostatečně rychle,přirozeně
intonuje, používá správný slovní přízvuk i větný přízvuk,člení věty,
frázuje,dbá na barvu a sílu hlasu
vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a slovnících,
využívá poznatků z četby v další školní činnosti
čte potichu delší texty, reprodukuje obsah těchto textů
dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky, maňásky, domýšlí
literární příběhy
vyjadřuje své pocity z četby
využívá školní knihovnu , vede čtenářský deník
navštěvuje divadelní a filmová představení,beseduje o nich
objasní zadané literární pojmy
rozvoj techniky čtení
čtení textů uměleckých a populárně naučných
tiché čtení s porozuměním
tvořivá práce s literárním textem
práce s dětskou knihou
výběr četby podle osobního zájmu
divadelní a filmová představení
základy literatury
poezie-lyrika,epika rytmus
próza- pověst, povídka
rozhovory o knihách, besedy o ilustracích
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Čtení a literární výchova
5. ročník
5+2 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
27
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
5. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mluvnice
určuje kořen, předponu, příponu, vyznačuje slovotvorné základy,
dodržuje pravopis - užívá správně koncovky
doplňuje předpony a přípony podle smyslu
používá odůvodnění pravopisu s přihlédnutím ke tvoření slov,
osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin
rozlišuje základní význam předpon
používá český jazyk jako nástroj dorozumívání
užívá různé podoby slova
rozlišuje slova podle významu
rozlišuje a určuje slovní druhy
píše pravopisně správně vlastní jména
určuje pád, číslo, rod, vzor,skloňuje podle vzoru
rozpozná druhy přídavných jmen
rozezná mluvnické kategorie sloves
používá správné tvary podmiňovacího způsobu
nahrazuje podstatná jména zájmeny, vyhledává je v textu
používá předložky v praxi
určuje základní větné členy, rozvíjející, skladební dvojice
využívá znalosti vyjmenovaných slov v praktických cvičeních
v praxi rozlišuje skupiny (bě - bje, vě – vje, pě..)
rozlišuje přímou řeč v textu
Stavba slov
slovotvorný základ, slova příbuzná,předpony
Význam slov
slova jednoznačná a mnohoznačná, slova s citovým zabarvením,
slova protikladná, souznačná a souřadná, slova významem
nadřazená a podřazená
Slovní druhy
podstatná jména (mluvnické kategorie), přídavná jména (druhy,
skloňování), číslovky (druhy, skloňování), slovesa (osoba, číslo, čas
způsob), příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
Skladba
základní a rozvíjející větné členy, shoda přísudku s podmětem,
stavba věty, souvětí
Vyjmenovaná slova
pravopis
Přímá řeč
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mluvnice
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sloh
sestavuje osnovu textů, odlišuje tvrzení od mínění
předvede dovednost vypravovat
popíše předmět,děj, pracovní postup, vlastní osobu
napíše dopis(ve správném sledu jeho částí)
sestaví SMS zprávu a e-mailovou zprávu na základech stručnosti
a výstižnosti textu
používá tiskopisy a dokáže je vyplnit
kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu
reprodukce jednoduchých textů
vypravování
popis předmětu,děje
pracovního postupu
dopis
SMS zpráva, e-mail
tiskopisy : poštovní poukázky,průvodky,podací lístky
vyjadřování v běžných komunikačních situacích
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Sloh
Základní škola Roudnice nad Labem
28
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
5. ročník
3. Lliterární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova
čte plynule, s porozuměním, nahlas i potichu přiměřeně náročné
texty, vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm
čte procítěně s prvky přednesu
předčítá texty, recituje básně, vyhledává a vymýšlí rýmy
rozumí přiměřeně složitému sdělení,
zapamatuje si jeho smysl,
reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně podstatného,
vyjadřuje své názory, tvoří literární text na dané téma
výrazné, hlasité čtení uměleckých i naučných textů
výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu
předčítání textu, recitace- rým, verš, sloka
volná reprodukce přečteného textu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Čtení a literární výchova
6. ročník
4+1 týdně, P
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úvod o českém jazyce
Jazyk a jeho útvary
Nářečí a obecná čeština
Jazykověda a její složky
Jazykové příručky
rozpozná jednotlivé útvary českého jazyka
orientuje se ve složkách jazykovědy
dovede samostatně pracovat s jazykovými příručkami
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úvod o českém jazyce
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
29
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
2. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zvuková stránka jazyka
dovede rozdělit české hlásky
zvládá výslovnost a psaní souhláskových skupin
ve slovech umí označit hlavní a vedlejší přízvuk
podle větné melodie doplní interpunkční znaménka na konec věty
Hláskosloví
Spisovná výslovnost
Zvuková stránka slova
Zvuková stránka věty
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Zvuková stránka jazyka
3. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Skladba
uvede základní charakteristiku jednotlivých větných členů
ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché
určí věty hlavní a vedlejší,stavbu souvětí naznačí graficky
přímou řeč píše se správnou interpunkcí
rozezná v textu ohebné slovní druhy a určí u nich základní
mluvnické kategorie
Věta jednoduchá
Souvětí
Řeč přímá a nepřímá
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Skladba
4. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tvarosloví
koncovky podstatných a přídavných jmen píše pravopisně správně
zvládá psaní vlastních jmen a názvů
umí stupňovat přídavná jména
dovede vytvořit správné tvary zájmen a číslovek a použít je v textu
zvládá časovat slovesa
seznámí se se slovesnými třídami a vzory
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájména
Číslovky
Slovesa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
30
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
6. ročník
Kritéria hodnocení
• Tvarosloví
5. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
dorozumívá se kultivovaně a výstižně vhodnými jazykovými
prostředky
využívá poznatky o jazyce ke správnému písemnému projevu
pracuje s textem,dovede ho reprodukovat,vymýšlí synonyma a
obohacuje si
slovní zásobu
dokáže stupňovat napětí a používat přímou řeč
pracuje s osnovou,text člení na odstavce
rozlišuje spisovný a nespisovný projev
rozezná jednotlivé slohové útvary a postupy
Vypravování
Popis
Zpráva a oznámení
Objednávka a inzerát
Výpisky a výtah
Dopis
Projevy mluvené a psané
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
6. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Mýty a báje
Pohádky
Pověsti
Poezie
Lidová slovesnost
Povídky ze života děrí
Literárně výchovné aktivity
MPP
čte s porozuměním, dokáže reprodukovat text a najít hlavní
myšlenku
uvede rozdíly mezi poezií a prózou
rozliší základní literální druhy a žánry
vyhledá a přednese zajímavosti o vybraných autorech
naučí se libovolnou báseň zpaměti
zvládne přednést referát o přečtené knize
výstižně formuluje vlastní názory na četbu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
31
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
7. ročník
3+1 týdně, P
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tvarosloví
Upevní si učivo 6. ročníku o ohebných slovních druzích
Koncovky podstatných i přídavných jmen píše pravopisně správně
Dovede vytvořit správné tvary zájmen a číslovek a použít je v textu
Umí časovat slovesa, určit mluvnické kategorie
Rozezná v textu neohebné slovní druhy a určí je
Zvládne interpunkci
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena (skloňování a užívání vztažných zájmen)
Číslovky
Slovesa
Příslovce
Předložky
Částice
Citoslovce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Tvarosloví
2. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pravopis
Psaní velkých písmen ve jménech vlastních
Procvičování pravopisu i/y
Vysvětlí pravidla psaní velkých písmen
Dokáže správně odůvodnit
Průběžně si procvičuje pravopis koncovek i/y shodu přísudku s
podmětem, vyjmenovaná slova
Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu a dalšími
příručkami
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Pravopis
Základní škola Roudnice nad Labem
32
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
3. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Význam slov
Vysvětlí pojmy a uvede příklady
Chápe přenášení pojmenování
Používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu
slova
Vyhledá odborné názvy v textu z dějepisu, fyziky atd
Slovo, věcný význam slova, sousloví a rčení
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Synonyma, antonyma, homonyma
Odborné názvy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Význam slov
4. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Slovní zásoba a tvoření slov
Vysvětlí pojmy
Vyjmenuje způsoby obohacování slovní zásoby, uvede příklady
Vysvětlí významy zkratek a správně je píše
Pracuje se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky
Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování
Odvozování
Skládání
Zkracování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Slovní zásoba a tvoření slov
5. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Skladba
Rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné jevy syntaktické
ve větě jednoduché
Rozliší věty hlavní a vedlejší
Uvede charakteristické znaky jednotlivých větných členů
Uvede, podle kterých znaků pozná druhy vedlejších vět a,
rozpozná je v textu
Vyhledá v textu několikanásobné větné členy, určí je
Píše správně interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí
Stavba větná
Přísudek – vedlejší věta přísudková
Podmět – vedlejší věta podmětná
Předmět – vedlejší věta předmětná
Příslovečné určení – vedlejší věty příslovečné
Přívlastek – vedlejší věta přívlastková
Doplněk – vedlejší věta doplňková
Několikanásobné větné členy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
33
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
7. ročník
Kritéria hodnocení
• Skladba
6. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Upevní si vědomosti z 6. ročníku
Dorozumí se kultivovaně, výstižně vhodnými jazykovými
prostředky
Odlišuje spisovný a nespisovný projev
Využívá poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu
Pracuje s osnovou, text člení na odstavce, pracuje s ním,
odstraňuje slohové nedostatky
Rozvíjí ústní i písemný projev, obohacuje si slovní zásobu
Vytváří si komplexnější pohled na různé jevy
Samostatně vyhledává, shromažďuje údaje a využívá je při práci
Vypravování
Popis
Uměleckých děl
Líčení
Popis výrobků a pracovních postupů
Charakteristika
Životopis
Žádost
Pozvánka
Výtah
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
7. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Čte plynule a s porozuměním
Dokáže reprodukovat přečtený text
Uvede základní rozdíly mezi poezií, prózou
Naučí se libovolnou báseň zpaměti
Pracuje s textem – dokáže objevit hlavní myšlenku, metafory,
přirovnání atd.
Vyhledá a uvede zajímavosti o některých autorech
Rozlišuje základní literární druhy a žánry
Připravuje si referáty o přečtených knihách
Formuluje vlastní názory na četbu
Poezie
Balady, romance
Lyrika, epika
Próza
Pohádky
Pověsti
Povídky
Bajky
Dobrodružná literatura
Humorná literatura
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
34
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
8. ročník
4 týdně, P
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Obecné výklady o českém jazyce
útvary českého jazyka, jaz. kultura
čeština jako slovanský jazyk
rozpozná slovanské a svět. jazyky
rozlišuje útvary českého jazyka
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Obecné výklady o českém jazyce
2. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Nauka o slovní zásobě
slovní zásoba a tvoření slov
slova přejatá
zná hlavní způsoby obohacování slovní zásoby
ovládá zásady tvoření českých slov
pomocí textu dokáže doložit nejdůležitější způsoby obohacování
slovní zásoby a tvoření českých slov
rozpozná přenesená pojmenování
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Nauka o slovní zásobě
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
35
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
3. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tvarosloví
správně třídí slovní druhy
seznámí se s nepravidelnostmi skloňování pod. jmen
uvede rozdíl ve skloňování pod. jmen přejatých, vytvoří správné
tvary
ovládá skloňování zájmen týž/tentýž
rozpozná slovesa nedokonavá a dokonavá, zařadí sloveso do třídy
a vzoru
využívá spisovných tvarů sloves, doplňuje správné koncovky jmen
a sloves
nepravidelnosti ve skloňování pod. jmen
skloňování obecných jmen přejatých
skloňování cizích vlastních jmen
skloňování zájmen týž/tentýž
slovesa dokonavá, nedokonavá, kmen přítomný , minulý
pravopis koncovek jmen a sloves
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Tvarosloví
4. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Skladba
rozpozná větu jednočlennou a dvojčlennou, větný ekvivalent
ovládá určování větných členů a významové poměry mezi nimi
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí
znázorní grafickou stavbu jednoduché věty
určí druhy vedlejších vět
tvoří správné věty či souvětí
rozliší rozdíl mezi souvětím souřadným a podřadným
určí významové poměry mezi větami hlavními
větná skladba
souvětí podřadné
tvoření vět, stavba textová
souvětí souřadné
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Skladba
Základní škola Roudnice nad Labem
36
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
8. ročník
5. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sloh
rozliší základní styly a dovede je správně používat
v modelových situacích vystoupí s mluveným a psaným projevem
a rozliší odlišnosti
vhodně používá verbálních i neverbálních komunikačních
prostředků
komunikuje kultivovaně, výstižně volí vhodné jazykové prostředky
vyjádří vhodně svůj názor a osobní postoj na určitý společenský
problém
se zaměřením na adresáta vhodně volí jazykové prostředky
vypracuje výklad ( výtah ) s pomocí osnovy
používá vhodně odborné názvosloví
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu
vyhledá líčení v krásné literatuře a použije je jako vzor pro vlastní
tvorbu
rozpozná základní charakteristické rysy postav v literárním textu
rozlišuje jednotlivé druhy charakteristik
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky při sestavování
charakteristiky
charakteristika literární postavy
subjektivně zbarvený popis
výklad a výtah
úvaha
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sloh
6. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• literární výchova
Čte plynule a s porozuměním
Dokáže interpretovat přečtený text, vyhledává hlavní myšlenku,
vlastními slovy interpretuje smysl díla
Rozlišuje základní literární druhy a žánry
Připravuje si referáty o přečtených knihách
Naučí se libovolnou báseň zpaměti
Samostatně vyhledá zajímavosti o zadaných autorech
Formuluje vlastní názor na četbu
Setkání se starší literaturou
Od romantismu k moderní literatuře
Setkání se světovou literaturou
Humorná literatura
Science fiction
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• literární výchova
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
37
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.1 Český jazyk a literatura
9. ročník
9. ročník
4 týdně, P
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• JAZYKOVÁ VÝCHOVA
zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění
v praxi využívá obecná poučení o jazyce
využívá získaných poznatků k vytváření jazykových projevů
určí poměry mezi větami hlavními
využívá jazykových příruček
používá kultivovaný písemný projev na základě poznatků o jazyce
a stylu
slovanské jazyky
zvuková stránka jazyka
tvoření slov
význam slova
tvarosloví
skladba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• JAZYKOVÁ VÝCHOVA
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity
zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění
je schopen postihnout zásadní rysy a vlastnosti popisovaného
objektu
komunikuje kultivovaně a výstižně uplatňuje spisovný jazyk
stylizuje jednoduchou úvahu
vědomosti získané ve slohu aplikuje v řečnických cvičeních
vypravování
popis a charakteristika
tiskopisy
výklad a výtah
úvaha
proslov, diskuse
publicist. útvary
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
38
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.2 Anglický jazyk
9. ročník
3. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• LITERÁRNÍ VÝCHOVA
literatura 1. pol. 20. stol. – česká i světová
meziválečná poezie a próza
odraz války v literatuře
literatura 2. pol. 20. stol.- oficiální, exilová a samizdatová čes. lit.
MPP
orientuje se v základních lit. směrech 20. stol.
má přehled o významných představitelích české a svět. lit.
zformuluje písemně i ústně dojmy ze své četby,návštěvy divadel.
nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• LITERÁRNÍ VÝCHOVA
5.1.2 Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
3
3
3
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
3
3
3
3+1
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků
v Evropě i ve světě.
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby
angličtiny a na gramatiku. Slovní zásoba je volena především na základě zájmu dětí tohoto věku.Žáci pracují
s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou
napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně,
nacvičování dialogů a konverzace. Metody a formy práce jsou založeny na poslechu, napodobování, tvořivých
činnostech a hře.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí.
S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu
i při práci s počítačem.
Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích hodin týdně, od 3. do 5.
ročníku. Učebnice obsahuje nejen přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí
daného věku a seznamuje je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v cizích zemích. Cílem výuky
anglického jazyka je jeho praktické používání jako komunikačního prostředku
Formy realizace:
Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu
v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
39
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk
informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé
krátkodobé projekty.
Žáci mají možnost se účastnit olympiád apod.
Časová dotace: 3 hodiny týdně, od 3. do 5. ročníku.
Místo realizace: v jazykové učebně, v učebnách výpočetní techniky.
Dělení klasické: na skupiny v rámci ročníku.
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se věnuje
rozvoji všech řečových dovedností, čtení a písemnoé vyjadřování nabývá postupně na významu. Pracuje se s
tištěnými i audiovizuálními materiály, internetem. Prohlubuje se povědomí žáků o kultuře cizích zemí.
Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují k dosažení úrovně A2 Společenského evropského
referenčního rámce pro
jazyky.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití účinné komunikace v cizím jazyce
získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených
znalostí
poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného
jazyka a k práci s nimi
pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi,
respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující
s ohledem na specifiku konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.
Formy realizace:
Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní),
samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, recitace,
dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity soutěže, olympiády. Ve vyučovacím procesu se zohledňují odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební
strategie
olympiády.
Časová dotace: 6. - 8. ročník 3 hodiny týdně, 9. ročník 4 hodiny týdně.
Místo realizace: kmenová učebna, jazyková učebna, počítačová učebna
Standardní délka učební hodiny je 45 minutDělení klasické: na skupiny v rámci ročníku..
Výsledky žáků v hodinách anglického jazyka budou hodnoceny z hlediska produktivního, receptivního
a interaktivního ovládnutí jazyka.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• učíme práci s chybou
• Předat žákům návody na to, jak se nejefektivněji učit díky poznání typu žáka z hlediska
způsobu učení
• nabízet žákům různé informační zdroje
• vést žáky k poznání smyslu a cíle učení a získání pozitivního vztahu k učení
• vést žáky k reflexi a autoevaluaci
• Kompetence k řešení problémů
• učíme žáky, jak pracovat při řešení úkolu (problému)
• umožňujeme účastnit se jazykových soutěží
• nabízet žákům úlohy a úkoly, které vycházejí z reálného života a vedou k samostatnému
uvažování a řešení problémů
Základní škola Roudnice nad Labem
40
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.1.2 Anglický jazyk
• Kompetence komunikativní
• žák formuluje vlastní názor v cílovém jazyce
• žák komunikuje v cílovém jazyce písemnou i verbální formou
• žák se dokáže účinně zapojit do diskuse v cizím jazyce
• Kompetence sociální a personální
• navozovat situace, které umožňují žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat
kvalitu společné práce
• Kompetence občanské
• učit žáky respektovat odlišné sociokulturní prostředí
• Kompetence pracovní
• budovat u žáků pozitivní vztah k profesi s jazykovou znalostí
• význam znalosti jazyka v současném světě
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Stavba mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Multikulturalita
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Poznávání lidí
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
41
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.2 Anglický jazyk
3. ročník
3. ročník
3 týdně, P
1. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové dovednosti
Typy textů:
Plní úkoly zadané anglicky, reaguje na povely, dává příkazy a
rozumí jim
• Produktivní řečové dovednosti
Pozdraví, představí se, seznámí se, poděkuje
Počítá do 20
Zeptá se na barvy, na věk
Určí a pojmenuje domácí zvířata
Vyjmenuje oblečení
Vyjádří pocity nálady, popíše vzhled člověka, popíše lidské tělo
Mluví o členech své rodiny
Mluví o tom, kde jsou různé předměty, používá krátkou odpověď
Pojmenuje dny, měsíce
Naučí se dialog, čte jednoduché texty
• Interaktivní řečové dovednosti
Objedná jídlo – mluví o tom, co má/nemá rád
Rozumí pomalému dialogu
•
•
•
•
•
pozdravy, poděkování
základní barvy
předměty kolem sebe
základní pokyny
příběh a dramatizace
Tematické okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
vytvoření krátkých odpovědí
počítá do 20
otázky týkající se barev, věku, věcí kolem sebe, zvířat
číselné pojmy
členové rodiny, oblečení
pocity nálad
části těla
Jazykové prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
člen a základní podstatná jména
pravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen
základní přídavná jména
osobní zájmena
základní číslovky
rozkazovací způsob
kladná a záporná odpověď
sloveso have got v otázce a odpovědi
výslovnost hlásek, slovní přízvuk
předložky místa a času
Komentář
Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonotiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové dovednosti
• Produktivní řečové dovednosti
• Interaktivní řečové dovednosti
Základní škola Roudnice nad Labem
42
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.2 Anglický jazyk
4. ročník
4. ročník
3 týdně, P
1. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové schopnosti
Typy textů:
Rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z učebnice a jazyku
učitele.
Používá abecední slovník učebnice
• Produktivní řečové dovednoisti
Vyjmenuje anglické svátky
Napíše jednoduchý pohled nebo dopis
Mluví o škole a rozvrhu
Mluví o televizních programech a sportech, zda je má/nemá rád
Mluví o koníčcích, co dělá ve volném čase
Mluví o zvířatech, ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech, popíše
zvířata
Zazpívá písničky, říká básničky, umí zahrát dialog
• Interaktivní řečové dovednosti
Vyjádří čas, zeptá se na čas
Vyslovuje srozumitelně anglické hlásky ve známých slovech a
větách
Pozdraví, rozloučí se
• napsání jednoduchého přání
• texty, komiksy,
• pozdravy
Tematické okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
školní předměty, rozvrh hodin
barvy
druhy televizních programů
zvířata
svátky - Vánoce, Nový rok, sv. Valentýn
sporty
popis domu, bytu
zdraví, nemoc
škola - předměty, záliby
UK, Irsko - práce s mapou
Jazykové prostředky:
•
•
•
•
•
•
přítomný čas prostý a průběhový
přídavná jména
modální slovesa - can
rozkazovací způsob
minulý prostý - to be, to have
předložky
Komentář
Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonotiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové schopnosti
• Produktivní řečové dovednoisti
• Interaktivní řečové dovednosti
5. ročník
3 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
43
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.2 Anglický jazyk
5. ročník
1. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptovní řečové dovednosti
Typy textů:
čte potichu krátké texty obsahující převážně známé jazykové
prostředky
orientuje se v obsahu jednoduchého textu
vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci
písemně obměňuje krátké texty
hláskuje daná slova
Rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a
smysl
používá základní slovní zásobu (rodina, zvířata, škola, věci kolem
nás, volný čas, domov…)
používá abecední slovník učebnice, používá slovník na internetu
• Produktivní řečové dovednosti
vyjádří souhlas a nesouhlas
čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché audio-orálně
připravené texty
Zeptá se na čas a odpoví
Říká říkanky, básničky, písničky a jiné texty
Pozdraví při setkání a loučení, představí sebe a druhé
Poděkuje a odpoví na poděkování
Vyžádá jednoduchou informaci
• Interaktivní řečové dovednosti
Naváže kontakt s konkrétní osobou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
psaní pohlednice
narozeninová přání
podávání osobních informací
popis běžného dne
škola - Rozvrh hodin – předměty ve škole
město
zvířata
věci kolem nás
domov
volný čas
rodina
čísla do 100
Tematické okruhy:
• určování hodin a času
Jazykové prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
přítomný čas prostý a průběhový
slovesa „to be ", "have got"
modální slovesa (can, must)
číslovky 1–100
předložky (umístění – on, in at, under)
množné číslo – pravidelné i nepravidelné tvary
město – opposite, between, behind, next to…
vazba There is/are
tvoření otázek a odpovědí
tvoření záporů
Komentář
Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonotiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Receptovní řečové dovednosti
• Produktivní řečové dovednosti
• Interaktivní řečové dovednosti
6. ročník
3 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
44
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.2 Anglický jazyk
6. ročník
1. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové dovednosti
Typy textů:
čte nahlas a foneticky správně přiměřeně
postihne hlavní smysl jednoduchého sdělení
orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpovědi na
otázky
formuluje otázky a odpovídá na ně
rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčích (přímým i
reprodukovaným)
rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a reaguje na ně
• Produktivní řečové dovednosti
recituje zpaměti několik říkanek
sdělí a napíše základní informace o sobě, své rodině a bydlišti
• Interaktivní řečové dovednosti
použije základní slovní zásobu, např. na téma zvířata, tělo, jídlo,
pití
používá abecední slovník učebnice a slovník na internetu
•
•
•
•
•
•
základní společenské obraty a fráze.
vyjádření přání a potřeb (want, need)
popsání každodenních zvyků a činností
měsíce - kalendářní rok, datum
recept
komiks
Tematické okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
omluva z důvodu nemoci
restaurace - objednávka
popis pracovního postupu
zvířata
části těla
jídlo, pití
školní třída
rodina
aktivity
měsíce
počasí
zdraví
The USA, UK
Jazykové prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
předložky místa (on top of, between, behind, in, near, next to)
minulý čas
přítomný čas průběhový a prostý
stupňování přídavných jmen
rozkazovací způsob
příslovce frekvenční, způsobová a místa
vyjádření budoucnosti pomocí going to
jídlo, pití – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
řadové číslovky
nepravidelné množné číslo
have to
Komentář
Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonotiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové dovednosti
• Produktivní řečové dovednosti
• Interaktivní řečové dovednosti
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
45
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.2 Anglický jazyk
7. ročník
7. ročník
3 týdně, P
1. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové dovednosti
Typy textů:
vyhledá zákl. informace a hlavní myšlenky
jednoduše vyjádří svůj názor
vyhledává základní poznatky o angl. mluvících zemích
dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem
neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout
rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci dvou
a více osob
•
•
•
•
Tematické okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Produktivní řečové dovednosti
přednese krátkou zprávu či sdělení
napíše stručný osobní dopis
postihne hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů
• Interaktivní řečové dovednosti
tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou i více osob
vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích
využívá slovníky
psaní krátkých stručných dopisů a pohlednic
tvoje budoucnost
popis lidí a charakteristika
komiks
žádání a poskytování osobních informací.
seznámení s měnami a kulturou anglicky mluvících zemí
popis města a instrukce k určení směru
popsání denní rutiny, zvyků a živ. stylu
Kanada, Londýn
oblečení
vyjádření množství, spokojenosti
příbuzenské vztahy, rodina
vybavení domu
volnočasové aktivity
škola - předměty
Jazykové prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
modální slovesa
frekvenční příslovce
like + ing
minulý (prostý i průběhový) čas
přítomný prostý a průběhový čas
budoucí čas
užití určitého a neurčitého členu
Komentář
Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonotiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové dovednosti
• Produktivní řečové dovednosti
• Interaktivní řečové dovednosti
Základní škola Roudnice nad Labem
46
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.1.2 Anglický jazyk
8. ročník
8. ročník
3 týdně, P
1. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové dovednosti
Typy textů:
užívá jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, radost,
politování, omluvu, prosbu, …
napíše osobní dopis, umí vyjádřit své zážitky, dojmy, přání, atd.
vyplní běžný formulář a dotazník
dokáže postihnout hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů
dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem
neznámých výrazů, jejich význam dokáže odhadnout
rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení
čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích
autentických textů převážně informativního charakteru
používá slovník
komunikuje na dané téma
• umí poblahopřát lidem
• rada, rozhodnutí, návrh
• formální dopis - žádost
• komiks
Tematické okruhy:
• popis osoby, místa, předmětu, času a situace
• školy v různých zemích
• ptá se na život osoby v minulosti
• film
• povolání, inzerát
• oblečení
Jazykové prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Produktivní řečové dovednosti
nakupuje různé zboží, jízdenky, vstupenky apod.
• Interaktivní řečové dovednosti
domluví se v obchodě
přítomný, minulý čas prostý a průběhový
budoucí čas
předpřítomný čas
neurčitá zájmena
pořadí rozvíjejících přídavných jmen
předložky místa a času
nepravidelná slovesa
frázová slovesa
modální slovesa
velká čísla
Komentář
Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonotiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové dovednosti
• Produktivní řečové dovednosti
• Interaktivní řečové dovednosti
9. ročník
3+1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
47
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2 Matematika a její aplikace
9. ročník
1. Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové dovednosti
Typy textů:
• příkazy a žádosti
• psaní e-mailu
• detailní popis osoby
rozumí souvislým projevům učitele
rozumí souvislým projevům učitele
monologickým i dialogickým projevům rodilých mluvčích,
pronášeným v přirozeném tempu a obsahujícím několik
neznámých výrazů snadno odhadnutelných z kontextu
reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text
hovoří na známá témata (včetně základních reálií)
orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských,
společenskopolitických, kulturních a historických reáliích
Tematické okruhy:
• cestování
• části těla
• význačné osobnosti z oblasti vědy, umění, historie, politiky,
sportu
• zdraví a stravovací návyky
• počasí
• zvířata
• Tv program
• UK, Austrálie
• Produktivní řečové dovednosti
formuluje otázky a odpoví na ně
reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text
souvisle hovoří na známá témata (včetně základních reálií)
vyplní běžný formulář a dotazník
pracuje s autentickými texty (časopisy, knihy, prospekty)
monologickým i dialogickým projevům rodilých mluvčích,
pronášeným v přirozeném tempu a obsahujícím několik
neznámých výrazů snadno odhadnutelných z kontextu
používá slovníky a jazykové příručky
Jazykové prostředky:
• Interaktivní řečové dovednosti
pohotově, přirozeně a jazykově správně reaguje v dialogických
situacích každodenního života
samostatně vede jednoduchý dialog
vyjadřuje vlastní názor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
minulý, přítomný čas prostý a průběhový
budoucí čas
předpřítomný čas
podmínkové věty
vztažné věty
trpný rod
modální slovesa (should, can, might, shall, would)
frázová slovesa
gerundiální vazby
Komentář
Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonotiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové dovednosti
• Produktivní řečové dovednosti
• Interaktivní řečové dovednosti
5.2 Matematika a její aplikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou
gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a
vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a
jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a
způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu
Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický
okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci,
algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět
Základní škola Roudnice nad Labem
48
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a
zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a
geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás,
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku,
velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a
prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních
situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou
projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti
známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou
hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je
konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného
počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu
funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může
být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit
logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém,
utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje
vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně
úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité
typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří
mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické
práci se zdroji informací.
5.2.1 Matematika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
4+1
4+1
4+1
4+1
4+1
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
4+1
3+1
4
4
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz vztahů v reálném světě.
V základním vzdělávání je především založen na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci
s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti potřebné
v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Žáci v něm mají získat početní dovednosti v oboru přirozených a reálných čísel, aby si uměli poradit
s praktickými úlohami denní potřeby ve všech oblastech, bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit
nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost
svých tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu klade důraz na důkladné porozumění základních myšlenkových
postupů a pojmů v matematice a jejich vzájemných vztahů. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy,
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
49
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je na 1. i 2. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy.
Číslo a početní operace – žáci si osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět
operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. Učí se získávat číselné údaje měřením,
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamuje se s pojmem proměnná a s rolí proměnné při
matematizaci reálných situací. Učí se používat PC při konkrétních početních operacích, na 2. stupni na něj
navazuje tematický okruh Číslo a proměnná.
Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných
jevů reálného světa a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti jevů, dochází
k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny
a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednotlivých případech je konstruují a vyjadřují
matematickým předpisem nebo je podle možnosti modelují s využitím vhodných počítačových aplikací.
Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
Geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné
situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné
polohy objektů v rovině (v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah
(povrch) , zdokonalovat svůj garfický projev. Zkoumání tvarů a prostoru vede žáky k řešení polohových
a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných situací.
Nestandardní aplikační úlohy a problémy jsou důležitou součástí matematického vzdělávání. Jejich řešení může
být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit
logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního
vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat
problém, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá
na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může
podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje na 1. stupni v 1. – 5. ročníku 5 hodin týdně.
Výuka matematiky je na 1. stupni organizována zpravidla v budově školy. Žáci využívají prostředků výpočetní
techniky (především kalkulátorů, vhodného počítačového softwaru, určitých typů výukových programů).
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném
světě. Je založen na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití
matematiky v reálných situacích. V předmětu získáváme vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě.
Žáci se naučí početní dovednosti v oboru přirozených a racionálních čísel, aby si uměli poradit s praktickými
úlohami denní potřeby ve všech oblastech bez problémů, rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti,
naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení.
Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení vlastních zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát si.
Práce by měla být zajímavá a povzbuzující. Méně úspěšní žáci by měli posilovat vlastní schopnosti, věřit si
a jednoduché úlohy řešit, nespoléhat se na druhé, pracovat s pomocí učitele či spolužáků.
Vzdělání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky
a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku
a způsoby jejich užití. Seznamují se s pojmem proměnná a s rolí proměnné při matematických situacích. Učí se
analyzovat problém, třídit údaje a pracovat s nimi, využívat je i v jiných situacích.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující
s ohledem na specifikaci konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.
Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční
gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Hospodaření domácnosti - rozpočet domácnosti, Peníze inflace, Finanční produkty - úročení.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. V 6. ročníku 5 hodin týdně, v 7., 8. a 9. ročníku
4 hodiny týdně.
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na:
* užití matematiky v reálných situacích
* osvojení pojmů, matematických postupů
* rozvoj abstraktního a exaktního myšlení
* logické a kritické usuzování
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (např. fyzika – převody jednotek, rovnice; zeměpis –
měřítko, výpočty; chemie – řešení rovnic, převody, trojčlenka). Výuka je organizována zpravidla v budově školy.
Základní škola Roudnice nad Labem
50
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.2.1 Matematika
Žáci využívají prostředků výpočetní techniky (kalkulátorů, výukových programů).
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• plánujeme, organizujeme a řídíme vlastní učení
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• rozvíjíme paměť žáků pomocí numerických výpočtů a osvojování si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů, učíme zobecňovat a používat známá řešení v
analogických příkladech
• používáme známé termíny, znaky, symboly
• rozlišujeme základní a učivo rozšiřující
• vedeme žáky k ověřování výsledků
• žáci propojují získané poznatky do širších celků
• Kompetence k řešení problémů
• na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
• rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
• žák využívá získaných vědomostí a dovedností k řešení problémů
• rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení
• Kompetence komunikativní
• při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí
pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
• zajímáme se o zájem, náměty, názory a zkušenosti žáků
• při komunikaci dbáme na využívání vhodné matematické symboliky, početních operací
algoritmů a správných metod řešení
• učíme žáky obhájit svůj postup při řešené úloh, prezentovat svůj postup, odůvodnit
• vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování
• žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý
člověk je různě chápavý a zručný
• Kompetence sociální a personální
• minimalizujeme frontální metodu výuky, podporuje skupinovou výuku a kooperativní
vyučování
• zohledňujeme v průběhu výuky rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• žák chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení úkolů
• vedeme žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat
• hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
• podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
• podílíme se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu
• Kompetence občanské
• vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání si
• vedeme žáky k sebekontrole a odpovědnosti za své činy a chování
• učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
• Kompetence pracovní
• pomáháme žákům při cestě ke správnému řešení
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
51
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
• podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
• žáci využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
1. ročník
4+1 týdně, P
1. Číslo a početní operace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Číslo a početní operace
používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje
vztah rovnosti a nerovnosti
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
v jednoduchých případech
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
Čísla 0-20
- orientace na číselné ose
- čtení a psaní čísel
- porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno
- součet čísel bez přechodu desítky
- rozdíl čísel bez přechodu desítky
- počítání předmětů v daném souboru
- řešení a tvoření slovních úloh na porov. čísel
- sčítání a odčítání v oboru do 20
- komutativnost sčítání
- řešení a tvoření sl. úloh na sčítání a odčítání,
- sl. úlohy s využitím vztahu o n-více, méně.
zapíše čísla 0 – 20, rozliší číslice
doplní chybějící čísla v řadě
rozhodne o vztahu více, méně
spočítá prvky daného souboru do 20
sčítá a odčítá v oboru 0-10, 10-20
řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel
řeší slovní úlohy se sčítáním a odčítáním v oboru 0-20
porovnává přirozená čísla
zobrazí číslo na číselné ose.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Číslo a početní operace
Základní škola Roudnice nad Labem
52
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
1. ročník
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod nad, před
hned před, hned za, nahoře, dole
menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, úzký
rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy před, za,
vpravo, vlevo, nahoře, dole
porovnává předměty podle velikosti, používá pojmy
větší, menší, nižší, vyšší
rozezná geometrické tvary: trojúhelník, čtverec,
obdélník, kruh
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Geometrie
3. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Závislosti, vztahy a práce s daty
struktura času ( hodina, den, týden, měsíc, rok )
čte a nastavuje celé hodiny
orientuje se ve struktuře času
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Závislosti, vztahy a práce s daty
2. ročník
4+1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
53
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
2. ročník
1. Číselný obor 0 – 100
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Číselný obor 0 – 100
sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku
spočítá prvky souboru do 100
vytvoří konkrétní soubory s daným počtem prvků (pomocí peněz,
počítadla, čtvercové sítě)
porovná čísla do 100
zaokrouhlí dané číslo na desítky
orientuje se na číselné ose
sčítá a odčítá dvojciferná a jednociferná čísla v oboru do 100 s
přechodem přes desítku
užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel do 100
řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání v oboru do 100
řeší slovní úlohy s využitím vztahů: o x –více, méně
užívá spoje násobilek 2,3,4,5
dělí v oboru násobilek 2,3,4,5
řeší slovní úlohy na násobení a dělení
řeší slovní úlohy se dvěma početními výkony
řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x-krát méně, více
rozezná časové jednotky hodina, minuta, sekunda
čte časové údaje na různých typech hodin
čísla 0 – 100, orientace na čís. ose, čtení a zápis čísel, počítá po
jedné, po 10 do 100
řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
zaokrouhlování čísel na desítky
součet a rozdíl čísel
počítání s použitím závorek
sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do100
sčítání a odčítání násobků deseti
počítání s penězi, seznámení s bankovkami a mincemi do 100
názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých
předmětů
násobení jako opakované sčítání
násobek, činitel, záměna činitelů
násobilky 2,3,4 a 5, automatizace násobilek, řady násobků, dělení
v oboru násobilek
vztahy mezi násobením a dělením, automatizace dělení v oboru
probíraných násobilek
řešení a vytváření slovních úloh na násobení a dělení v oboru
násobilek
orientace v čase, den, hodina, minuta
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Číselný obor 0 – 100
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
práce s pravítkem
úsečka, lomená čára, křivá čára, kreslení rovných a čar
rýsování úseček
jednotky centimetr, decimetr, metr
délka úsečky, měření délky úsečky
označení bodů a úseček
rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
skládání obrazců z geometrických tvarů
kreslí křivé a rovné čáry
změří délku úsečky (m, dm, cm)
rozezná geometrické tvary v praxi
rozezná geometrická tělesa v praxi
rozezná krychli, kvádr, válec, kouli, pomocí skládaček
sestrojí jejich model, uvede příklady ve svém okolí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Geometrie
Základní škola Roudnice nad Labem
54
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
2. ročník
3. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Závislosti, vztahy a práce s daty
časové údaje ( čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá hodina )
čte časové údaje na různých typech hodin
orientuje se v kalendáři
sleduje různé časové intervaly
používá vhodně časové jednotky a provádí převody mezi nimi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Závislosti, vztahy a práce s daty
3. ročník
4+1 týdně, P
1. Číselný obor 0 – 1000
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Číselný obor 0 – 1000
čte a píše trojciferná čísla
vytvoří soubor s daným počtem prvků do 1000
zakreslí číslo na číselné ose
porovná čísla do 1000
používá sčítání a odčítání v oboru do 1000 při řešení praktických
slovních úloh
písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla, provádí kontrolu
řeší slovní úlohy na porovnání dvou trojciferných čísel, sčítání a
odčítání trojciferných čísel, na vztahy o x- více, méně
užívá jednoduché rovnice
užívá spoje všech násobilek malé násobilky
násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným
dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určí
neúplný podíl a zbytek
řeší slovní úlohy vedoucí k násobení a dělení dvojciferných čísel
jednociferným
odhadne výsledek, řeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahu x-krát
více, méně
číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po stovkách,
desítkách a jednotkách
znázornění trojciferných čísel na číselné ose, čtení a zápisy
trojciferných čísel
porovnávání čísel
řešení úloh na porovnávání trojciferných čísel
zaokrouhlování čísel na stovky a desítky
rozklad čísel na stovky a desítky
součet a rozdíl čísel
sestavení jednoduchých rovnic
sčítání a odčítání násobků sta
sčítání a odčítání bez přechodu násobků sta
sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků sta
písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledku záměnou sčítanců
písemné odčítání, kontrola výsledků záměnou sčítanců
řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání, užití
jednoduchých rovnic
odhad a kontrola výsledku
násobilky 6,7,8,9, dělení v oboru těchto násobilek
násobení 10
násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným
dělení se zbytkem
součin, podíl, zbytek
pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo obor
násobilek
násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel
užití závorek
řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními výkony
rozlišování sudých a lichých čísel
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
55
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
3. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Číselný obor 0 – 1000
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek
změří délku úsečky s přesností na milimetry
sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
provede odhad délky vzdálenosti
převede jednotky délky : km na m, m na dm,cm,mm, cm na mm
narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem
pozná rozdíl – kružnice – kruh
přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek, různoběžky,
rovnoběžky
rovinné obrazce: trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník, kružnice,
kruh
strana rovinného obrazce, obvod
rýsování přímek, označení průsečíku různoběžek
kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti
jednotky délky : milimetr, kilometr
měření úsečky s přesností na milimetry
rýsování úsečky dané délky
měření délek stran rovinných obrazců
modelování staveb tvaru kvádru, krychle (stavebnice)
výpočet obvodu rovinného obrazce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Geometrie
3. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Závislosti, vztahy a práce s daty
tabulka jako nástroj pro řešení úloh
jízdní řády
popisuje jednoduché závislosti z praktického života
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Závislosti, vztahy a práce s daty
Základní škola Roudnice nad Labem
56
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
4. ročník
4. ročník
4+1 týdně, P
1. Číselný obor 0- 1 000 000
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Číselný obor 0- 1 000 000
počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících
porovná čísla do 1 000 000
zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
rozkládá čísla v desítkové soustavě
pamětně sčítá a odčítá, násobí a dělí do 1 000 000
písemně sčítá a odčítá
písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem
písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí odhad a kontrolu
provádí kontrolu pomocí kalkulačky
zjistí údaje z diagramu, sestaví jednoduchý diagram
řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, řeší slovní úlohy
se vztahy o x-více, x- krát méně
zapíše pomocí římských číslic 1,5, 10, 50, 100, 500, 1000
názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku
řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny , třetiny, čtvrtiny
sečteme zlomky se stejným jmenovatelem
čtení a zápis čísel, číselná osa
zápis čísel v desítkové soustavě, počítání po statisících,
desetitisících, tisících
porovnávání čísel do 1 000 000
zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
sčítání a odčítání čísel v daném oboru, sčítání a odčítání zpaměti
vztahy mezi sčítáním a odčítáním
násobení a dělení jednociferným číslem
písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem
práce s kalkulačkou
písemné dělení jednociferným dělitelem
pořadí početních výkonů
slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní výkony
užívání závorek
římské číslice
diagram, zjišťování údajů z diagramu, sestavení jednoduchého
diagramu
celek, část, zlomek
polovina, čtvrtina, pětina, desetina – pomocí obrázků určovat části
celku
řešení a vytváření slovních úloh k určování poloviny,čtvrtiny, pětiny,
desetiny z celku
vytvoření celku z jeho dané poloviny
jednoduché případy sčítání zlomků se stejným jmenovatel
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Číselný obor 0- 1 000 000
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky, průsečík
kolmice, kolmost, rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice, rýsování kružnice s daným
středem a poloměrem
osa souměrnosti, určování os souměrnosti, překládání papíru
rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník
souměrné útvary ve čtvercové síti
síť kvádru a krychle rozložením krabičky
jednotky obsahu
určí vzájemnou polohu dvou přímek
sestrojí rovnoběžku s danou přímkou
sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou
narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem
pozná souměrný útvar
určí osu souměrnosti překládáním
nakreslí síť kvádru a krychle
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
57
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
4. ročník
Kritéria hodnocení
• Geometrie
3. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Závislosti, vztahy a práce s daty
zásady sběru a třídění dat
strukturovaná tabulka
sloupkové diagramy
vyhledává, sbírá a třídí data
používá tabulky k evidenci a řešení různých situací
vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový
diagram
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Závislosti, vztahy a práce s daty
4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Nestandardní aplikační úlohy a problémy
řešení úloh s úsudkem
číselné obrázkové řady
prostorová představivost
řeší jednoduché úlohy a problémy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Nestandardní aplikační úlohy a problémy
5. ročník
4+1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
58
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
5. ročník
1. Číselný obor 0- 1 000 000 000, desetinná čísla, tabulky, grafy, diagramy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Číselný obor 0- 1 000 000 000, desetinná čísla, tabulky, grafy,
diagramy
porovnává přirozená čísla do miliardy zobrazí je na číselné ose
zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, statisíce, desetitisíce,
tisíce, sta, desítky
sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti
písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla
písemně násobí až čtyřciferným činitelem
písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem
řeší jednoduché a složené slovní úlohy
odhadne výsledek
přepíše a přečte větší čísla zapsaná římskými číslicemi
doplní řady čísel, tabulky
čte a sestaví sloupkový graf
sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic
zapíše a přečte desetinné číslo řádu desetin, setin a tisícin,
zobrazí jej na číselné ose
písemně sečte a odečte desetinné číslo
vyjádří setinu zlomkem a desetinným číslem
posloupnost přirozených čísel, číselná osa
zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
čtení a zápis čísel miliardy
porovnání přirozených čísel, řešení jednoduchých slovních úloh
zaokrouhlování přirozených čísel na miliony, statisíce, tisíce, sta,
desítky
pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel
pamětné násobení tří až čtyř přirozených čísel
písemné sčítání dvou přirozených čísel
písemné násobení až čtyřciferným činitelem
písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem
řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony
odhad a kontrola výpočtu, práce s kalkulačkou
užití vlastností početních výkonů (komutativnost, asociativnost,
distributivnost)
římské číslice, přepis větších čísel
grafy, soustava souřadnic, doplňování tabulek
orientace v jednoduchých situacích, vyjádření části celku, zlomky se
jmenovatelem
10, 100 a jejich zápis desetinným číslem
praktické modely desetinných čísel
písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Číselný obor 0- 1 000 000 000, desetinná čísla, tabulky, grafy, diagramy
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
narýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý trojúhelník
vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce
převádí jednotky obsahu
vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav
a stěn
řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku, čtverce, povrchu
kvádru a krychle
konstrukce obdélníku a čtverce
výpočty obvodu a obsahu obdélníku a čtverce
další jednotky obsahu
rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem
rýsování pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného
trojúhelníku
výpočet povrchu krychle a kvádru sečtením obsahů jejich podstav
a stěn
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Geometrie
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
59
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
5. ročník
3. Nestandardní aplikované úlohy a problémy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Nestandardní aplikované úlohy a problémy
slovní úlohy, číselné řady
magické čtverce, prostorová představivost, pyramidy, sudoku
ovládá některé řešitelské strategie v průběhu řešení
nestandardních úloh
objevuje zákonitosti a využívá je
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Nestandardní aplikované úlohy a problémy
4. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Závislosti, vztahy a práce s daty
statistické údaje a jejich prezentace
kruhový diagram, finanční produkty, úspory
vybírá z textu data podle zadaného kritéria
zjistí požadované údaje z kruhového diagramu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Závislosti, vztahy a práce s daty
6. ročník
4+1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
60
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
6. ročník
1. Co umíme z 1. stupně
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Opakování učiva z 1. - 5. třídy
vysvětlí pojem desetinné číslo s přesností na setiny, přečte a
zapíše, znázorní na číselné ose
porovnává desetinná čísla pomocí znamének nerovnosti
zaokrouhluje desetinná čísla, převede je na zlomek a opačně
sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla
řeší slovní úlohy na des. čísla
převede jednotky délky a hmotnosti v oboru des. čísel
vypočítá aritmetický průměr a uvede jeho praktický význam,
aplikuje při řešení úloh z praxe
přirozená čísla a počítání s nimi
desetinná čísla a zlomky
rýsování geometrických rovinných útvarů
jednotky délky, obsahu
obsah obdélníka a čtverce
obsah složitějších obrazců
tělesa, povrch kvádru a krychle, síť
objem a povrch krychle a kvádru
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Opakování učiva z 1. - 5. třídy
2. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Desetinná čísla
vysvětlí pojem desetinné číslo, přečte a zapíše, znázorní na
číselné ose
porovnává desetinná čísla pomocí znamének nerovnosti
zaokrouhluje desetinná čísla, převede je na zlomek a opačně
sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla
řeší slovní úlohy na des. čísla
převede jednotky délky a hmotnosti v oboru des. čísel
vypočítá aritmetický průměr a uvede jeho praktický význam,
aplikuje při řešení úloh z praxe
čtení a zápis desetinného čísla
sčítání a odčítání desetinných čísel
desetinný zlomek a jeho zápis desetinným číslem
porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel
násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 1000
převody jednotek délek, obsahu a hmotnosti
násobení desetinných čísel
dělení desetinných čísel číslem přirozeným a desetinným
slovní úlohy
využití kalkulátoru při početních operacích s desetinnými čísly
aritmetický průměr a jeho užití
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Desetinná čísla
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
61
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
6. ročník
3. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Dělitelnost přirozených čísel
násobek a dělitel
znaky dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)
prvočísla a čísla složená
rozklad na prvočinitele
čísla soudělná a nesoudělná
nejmenší společný násobek
největší společný dělitel
vysvětlí pojmy: násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené
určí podle znaků dělitelnosti, čím je dané číslo dělitelné
použije znaky dělitelnosti k řešení praktických úloh
použije algoritmus rozkladu čísla na součin prvočísel
určí nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Dělitelnost přirozených čísel
4. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úhel a jeho velikost
popíše úhel, vysvětlí, co je velikost úhlu, jednotka stupeň a minuta
rozliší druhy úhlů
vyznačí a narýsuje úhel pravý, přímý, ostrý a tupý
přenese a porovná úhel
sestrojí různé velikosti úhlů
změří velikost daného úhlu ve stupních a minutách a zapíše to
sestrojí osu úhlu
rozliší dvojici vedlejších a vrcholových úhlů, určí jejich vlastnosti a
velikosti
sečte a odečte dvojici úhlů
násobí a dělí úhly dvěma
úhel a jeho přenášení
druhy úhlů
jednotka velikosti úhlů (stupně a minuty)
úhloměr, měření velikosti úhlů
osa úhlu – konstrukce kružítkem
rýsování úhlů o dané velikosti
úhly vedlejší, vrcholové, střádavé a souhlasné
sčítání a odčítání úhlů – graficky, početně
násobení a dělení úhlů – početně, graficky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úhel a jeho velikost
5. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Osová souměrnost
určí vlastnosti útvarů v osové souměrnosti
sestrojí obraz daného geometrického útvaru v osové souměrnosti
rozpozná útvary souměrné podle osy, určí osu souměrnosti
v grafickém projevu dodržuje zásady správného rýsování
osová souměrnost
osově souměrné útvary
Základní škola Roudnice nad Labem
62
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Osová souměrnost
6. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Trojúhelník a mnohoúhelníky
rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů, podle délek stran
určí součet úhlů v trojúhelníku
určí velikost třetího úhlu v trojúhelníku, je – li dána velikost dvou
zbývajících
sestrojí trojúhelník ze tří stran
pozná, zda jde trojúhelník sestrojit
vymezí pojem vnitřní a vnější úhly v troj.
narýsuje výšky, těžnice, střední příčky troj.
sestrojí kružnici opsanou a vepsanou troj.
sestrojí šestiúhelník, osmiúhelník, popíše jejich vlastnosti
trojúhelníky – součet úhlů v trojúhelníku
druhy trojúhelníků
rýsování trojúhelníku ze tří stran
trojúhelníková nerovnost
vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku
třídění trojúhelníků
střední příčky a těžnice
výšky v trojúhelníku
kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
pravidelný šestiúhelník – vlastnosti, obvod, konstrukce
osmiúhelník – vlastnosti, obvod. konstrukce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Trojúhelník a mnohoúhelníky
7. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Krychle a kvádr
načrtne krychli a kvádr, vyznačí známé údaje, vypočítá povrch a
objem krychle
převede jednotky obsahu (povrchu) , objemu
zobrazování
povrch krychle a kvádru
objem krychle a kvádru
převody – jednotky objemu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Krychle a kvádr
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
63
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
6. ročník
8. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Celá čísla
vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné, záporné, uvede příklady
znázorní celé číslo na číselné ose
porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti
určí číslo opačné, sečte a odečte celá čísla
vynásobí a vydělí celá čísla
určí absolutní hodnotu čísla, její význam
čísla celá – kladná, záporná, nula, číselná osa
čísla navzájem opačná
absolutní hodnota čísla
porovnávání a uspořádání celých čísel
sčítání a odčítání celých čísel
násobení a dělení celých čísel
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Celá čísla
7. ročník
3+1 týdně, P
1. Opakování učiva ze 6. ročníku
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Opakování učiva ze 6. třídy
dělí, násobí, sčítá a odčítá desetinná čísla
najde pomocí znaků dělitelnosti nejmenší násobek a největší
společný dělitel
rozezná trojúhelníky, sestrojí výšky, těžnice, střední příčky
trojúhelníku, opíše a vepíše kružnici trojúhelníku
vypočítá objem, povrch krychle, kvádru, hranolu
sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla, odstraňuje závorky kulaté,
hranaté a složené
desetinná a přirozená čísla a číselní operace s nimi
dělitelnost čísel, nejmenší společný násobek a nevětší společný
dělitel
úhly, jejich druhy, velikosti, operace s nimi – početně a graficky
trojúhelník, jeho vlastnosti, výšky, těžnice, střední příčky, opsaná
a vepsaná kružnice
osová souměrnost
krychle, kvádr, jejich objem a povrch, síť
celá čísla, operace s nimi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Opakování učiva ze 6. třídy
Základní škola Roudnice nad Labem
64
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
7. ročník
2. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zlomky a racionální čísla
pojem zlomku, zápis desetinného zlomku
celek, část
vyjádření částí celku pomocí zlomků
převádění zlomků na desetinné číslo a naopak základní tvar zlomku
smíšené číslo
převádění zlomků na smíšené číslo a opačně
rozšiřování a krácení zlomků
uspořádání zlomků
pojem racionální číslo
vysvětlí vztah zlomku a desetinného čísla
převede zlomky na desetinná čísla a opačně
graficky znázorní zlomek
vyjádří celek pomocí zlomku
převede smíšená čísla na zlomky a opačně
rozšíří a zkrátí zlomek
porovná zlomky podle velikosti, znázorní je na číselné ose
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Zlomky a racionální čísla
3. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Početní operace se zlomky a racionálními čísly
ví co je racionální číslo
provádí základní operace s nacionál. čísly
upraví složený zlomek
řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor matematického problému
odhadne výsledek a ověří jeho reálnost
řeší jednoduché rovnice v oboru racionálních čísel, provede
kontrolu výsledků
sčítání zlomků a smíšených čísel
odčítání zlomků a smíšených čísel
násobení zlomků celým číslem
násobení zlomků
dělení zlomků
složený zlomek
slovní úloha na zlomky
záporná desetinná čísla, zlomky
sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Početní operace se zlomky a racionálními čísly
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
65
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
7. ročník
4. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka
objasní pojem poměr a postupný poměr
zapíše poměr velikosti dvou veličin
provádí jednoduché úpravy poměru pomocí krácení a rozšiřování
zlomků
vypočítá jednotlivé díly celku určené daným poměrem
pozná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou veličin
vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy
narýsuje jednoduchý plánek ve vhodném měřítku
vyřeší slovní úlohy s využitím dovednosti přepočtu měřítek
vyřeší slovní úlohy vedoucí k využití přímě a nepřímé úměrnosti
vyřeší úlohy z praxe pomocí trojčlenky
poměr, postupný poměr
měřítko plánu, mapy
přímá úměrnost, graf, pravoúhlá soustava souřadnic v rovině
nepřímá úměrnost, graf
trojčlenka
slovní úlohy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka
5. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Procenta
vysvětlí pojmy procento, základ, procentová část, počet procent
vypočítá jedno procento ze základu
vypočítá přes jedno procento procentovou část, počet procent
vyřeší slovní úlohy na procenta – zdražování, úrokování
procento, základ, počet procent, procentová část
výpočet procentové části
výpočet počtu procent
výpočet základu
slovní úlohy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Procenta
6. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Shodnost, věty o shodnosti trojúhelníků
pozná, kdy jsou dva útvary shodné a zapíše to matematickou
symbolikou
použije k posouzení shodnosti dvou trojúhelníků věty o shodnosti
dvou trojúhelníků
shodnost geometrických útvarů
shodnost trojúhelníků
věty o shodnosti dvou trojúhelníků
Základní škola Roudnice nad Labem
66
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Shodnost, věty o shodnosti trojúhelníků
7. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Středová souměrnost
určí vlastnosti útvarů v středové souměrnosti
sestrojí obraz daného geometrického útvaru ve středové
souměrnosti
rozpozná útvary souměrné podle středu, určí střed souměrnosti
v grafickém projevu dodržuje zásady správného rýsování
středová souměrnost
středově souměrné útvary
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Středová souměrnost
8. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rovnoběžníky
rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků, rovnoběžníků a popíše jejich
vlastnosti
vypočítá obvod a obsah rovnoběžníků podle vzorců
přesně a pečlivě narýsuje rovnoběžník
řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu
rovnoběžníků
třídění čtyřúhelníků
rovnoběžníky a jejich vlastnosti
rýsování rovnoběžníků
obvody a obsahy rovnoběžníků
praktické úlohy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rovnoběžníky
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
67
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
7. ročník
9. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Trojúhelník a lichoběžník
obsah trojúhelníku
lichoběžník a jeho vlastnosti
konstrukce lichoběžníku
obsah a obvod lichoběžníku
slovní úlohy
vypočítá obsah libovolného trojúhelníku
popíše vlastnosti lichoběžníku
přesně narýsuje lichoběžník
popíše jeho vlastnosti
vypočítá obsah a obvod lichoběžníku
řešení slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu
lichoběžníku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Trojúhelník a lichoběžník
10. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hranol
hranoly, síť hranolu
povrch a objem hranolu, hmotnost
načrtne síť hranolu, vypočítá jeho povrch, objem a hmotnost
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Hranol
8. ročník
4 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
68
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
8. ročník
1. Opakování učiva ze 7. třídy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Opakování učiva ze 7. třídy
počítá s celými čísly, odstraňuje závorky, kulaté, hranaté, složené
počítá se zlomky a se smíšenými čísly,
určí počet procent z celku, procentovou část z celku, a základ
počítá s promile
rozezná přímou a nepřímou úměrnost, dovede ji vyznačit šipkami,
zapsat poměrem, vyřešit
aplikuje na jednoduché slovní úlohy
zapíše z měřítka potřebné údaje, použije při praktických výpočtech
vypočítá povrch, objem a hmotnost kolmých hranolů s podstavou
čtverec, rovnoběžník a lichoběžník
operace s celými čísly
operace se zlomky
procenta, promile
přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka
měřítko
obsahy a obvody rov. útvarů, objem a povrch hranolů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Opakování učiva ze 7. třídy
2. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mocniny
uvede příklady praktického použití druhé mocniny a odmocniny
určí bez použití kalkulačky či tabulek druhou mocninu od 1 – do 20
a obráceně
určí druhou mocninu a odmocninu podle tabulek a kalkulátoru
vypočítá hodnotu výrazu s druhou mocninou a odmocninou
druhá mocnina racionálního čísla
určování druhé mocniny z tabulek, pomocí kalkulačky
druhá odmocnina
určování druhé odmocniny z tabulek, pomocí kalkulačky
uplatnění při praktických úlohách – čtverec
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mocniny
3. Číslo a proměnná, aplikační úlohy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pythagorova věta
vysvětlí Pythagorovu větu, příklady jejího využití
vypočítá třetí stranu trojúhelníku pomocí Pythag. věty
účelně používá tabulky a kalkulačky k výpočtům
vyřeší praktické úlohy s využitím Pythag. věty – zakreslí náčrtek,
určí, co má počítat, zapíše si matematickou symbolikou řešení a
vypočítá
odvození Pythagorovy věty
výpočet přepony
výpočet odvěsny
praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty v rovině a prostoru
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
69
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pythagorova věta
4. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mocniny s přirozeným mocnitelem
používá algoritmy na výpočty s mocninami
provádí základní operace +, -, ., :
umocní součin, podíl, mocninu
určí mocninu s mocnitelem nula, mocnitelem 2, .....
určí odmocninu
zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti ve
tvaru a . 10n
n – tá mocnina a odmocnina čísla
sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem
násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem
mocnina součinu a podílu
umocňování mocnin
zápis čísla ve tvaru a . 10n
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mocniny s přirozeným mocnitelem
5. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výrazy
vysvětlí pojmy výraz číselný, s proměnnou, jednočlen, mnohočlen,
člen výrazu
rovnost dvou výrazů
určí hodnotu daného číselného výrazu
číselné výrazy
výrazy číselné, jejich hodnota
výrazy s proměnnými
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Výrazy
Základní škola Roudnice nad Labem
70
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
8. ročník
6. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mnohočleny
zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými
provádí sčítání a odčítání mnohočlenů
provádí násobení a dělení mnohočlenů
vytkne z daného výrazu vhodný výraz a rozloží na součin
použije vzorec pro druhou mocninu dvojčlenu a pro rozdíl druhých
mocnin
pomocí vzorců rozloží na součin daný výraz
jednočlen, mnohočlen
sčítání a odčítání mnohočlenů
násobení mnohočlenu jednočlenem
rozklad mnohočlenu na součin
násobení mnohočlenů
druhá mocnina dvojčlenu
rozdíl druhých mocnin
užití vzorců (a+b)2, (a-b)2, a 2 -b 2
vytýkání, rozklad vytýkáním, rozklad pomocí vzorců
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mnohočleny
7. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lineární rovnice
vysvětlí pojmy rovnost dvou výrazů, proměnná, neznámá, řešení
rovnice
vyřeší jednoduché lineární rovnice pomocí základních
ekvivalentních úprav
nerovnice, vyřeší ji, zakreslí výsledek na číselnou osu, zapíše do
intervalu
provede zkoušku správnosti řešení dosazením do rovnice
rovnost, vlastnosti rovnosti
lineární rovnice s jednou neznámou, kořen – řešení rovnice
ekvivalentní úpravy lineárních rovnic, zkouška
nerovnice, zápis, řešení
intervaly
řešení rovnic a nerovnic se závorkami a zlomky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lineární rovnice
8. Aplikační úlohy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Slovní úlohy
vyřeší jednoduché slovní úlohy, provede slovní rozbor, zapíše
rovnici, vyřeší ji
provede ověření správnosti řešení slovní úlohy
zapíše slovní odpověď
vyjádří neznámou ze vzorce a vypočítá její hodnotu po dosazení
všech veličin
jak na slovní úlohu, slovní úlohy na rovnici
slovní úlohy o směsi, společné práci, pohybové úlohy
výpočet neznámé ze vzorce
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
71
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Slovní úlohy
9. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Základy statistiky
vysvětlí základní pojmy statistiky: statistický soubor, statistické
šetření, jednotka, znak, četnost, aritmetický průměr, medián,
modus
vypočítá aritmetický průměr
určí z dané tabulky modus a medián
provede jednoduché statistické šetření, zapíše jeho výsledky
formou tabulky a znázorní pomocí sloupkového nebo kruhového
diagramu
uvede příklady využití statistiky v praxi
statistický soubor, statistické šetření
jednotka, znak, četnost
aritmetický průměr
modus, medián
grafy, diagramy,
statistika v praxi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Základy statistiky
10. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Kruh, kružnice
uvede rozdíl mezi kruhem a kružnicí
uvede rozdíl mezi průměrem a poloměrem, jejich vzájemný vztah
vypočítá obvod a obsah kruhu
vypočítá délku kružnice
určí vzájemnou polohu kružnice a přímky a vzájemnou polohu
dvou kružnic
určí a sestrojí tečnu, sečnu a tětivu
narýsuje kružnice s daným středem a poloměrem
sestrojí tečnu z bodu ke kružnici
vzájemná poloha přímky a kružnice, sečna, tečna
vzájemná poloha dvou kružnic
délka kružnice
obvod kruhu, obsah kruhu
části kružnice, kruhu
Thaletova věta, konstrukce tečen ke kružnici
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Kruh, kružnice
Základní škola Roudnice nad Labem
72
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
8. ročník
11. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Válec
válec a jeho síť
povrch válce
objem válce
praktické úlohy na povrch a objem válce
sestrojí síť válce, udělá od ruky náčrtek válce
vypočítá objem a povrch válce
aplikuje výpočty na praktických úlohách
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Válec
12. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Konstrukční úlohy
sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané několika prvky
používá základní pravidla správného rýsování a důrazem na
přesnost a čistotu projevu
dodržuje pravidla náčrtek, rozbor, zápis konstrukce a narýsování
při zápisu konstrukce používá matematickou symboliku
množiny bodů dané vlastnosti
konstrukce trojúhelníků
konstrukce čtyřúhelníků
použití Thaletovy věty při konstrukcích
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Konstrukční úlohy
9. ročník
4 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
73
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
9. ročník
1. Opakování učiva z 8. třídy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Opakování učiva z 8. třídy
mocniny, Pythagorova věta
zlomky, celá čísla
mnohočleny, počítání s nimi, rozklady
rovnice
kruh, obsah a obvod, válec
konstrukční úlohy
slovní úlohy
statistika
vypočítá praktické úlohy s užitím Pythagorovy věty
hledá v tabulkách odmocniny a mocniny
počítá s mnohočleny – sčítá a odčítá, násobí a dělí
rozloží je na součin vytýkáním, použitím vzorců
vypočítá obvod, obsah kruhu a jeho částí
vypočítá objem a povrch válce, načrtne síť
vyřeší rovnice se závorkou i se zlomkem, provede zkoušku
řeší slovní úlohy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Opakování učiva z 8. třídy
2. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lomené výrazy
určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl – používá
vytýkání, rozklad podle vzorců
zkrátí a rozšíří lomený výraz
provede početní operace s lomenými výrazy +, -, ., :
zjednoduší složený lomený výraz
lomený výraz
podmínky lomeného výrazu
rozšiřování a krácení lomeného výrazu
sčítání a odčítání lomených výrazů
násobení a dělení lomených výrazů
složený lomený výraz
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lomené výrazy
3. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rovnice s neznámou ve jmenovateli
vyřeší za pomoci ekvivalentních úprav rovnici s neznámou ve
jmenovateli
provede zkoušku řešení
vyřeší slovní úlohy , jejichž řešení vede k rovnici s neznámou ve
jmenovateli
provede ověření správnosti vyřešení slovní úlohy
rovnice se závorkami
rovnice se zlomky
rovnice s neznámou ve jmenovateli
slovní úlohy s procenty, na pohyb, na společnou práci, na směs
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
74
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.2.1 Matematika
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Rovnice s neznámou ve jmenovateli
4. Číslo a proměnná
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Soustava dvou rovnic o dvou neznámých
vyřeší vhodnou metodou soustavu dvou rovnic o dvou neznámých
vyřeší slovní úlohy, které vedou k soustavě
ověří správnost vyřešené slovní úlohy
co je soustava
řešení dosazovací metodou
řešení sčítací metodou
kombinovaná metoda
provádění zkoušky
slovní úlohy řešené pomocí soustav
slovní úlohy s procenty, na pohyb, na společnou práci, na směs
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Soustava dvou rovnic o dvou neznámých
5. Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Funkce
rozezná funkční vztah od jiných vztahů
vysvětlí pojem lineární funkce, vyjádří ji tabulkou, rovnicí a grafem
najde průsečíky s osami u lineární funkce
narýsuje graf nepřímé úměrnosti
definice funkce
lineární funkce a její vlastnosti
graf, rovnice, tabulka lineární funkce
nelineární funkce
nepřímá úměrnost a její vlastnosti
tabulka a graf nepřímé úměrnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Funkce
6. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Podobnost
podobnost geometrických útvarů
věty o podobnosti trojúhelníků
aplikace podobnosti v praxi
rozpozná podobné útvary
podobnost zapíše
zná věty o podobnosti trojúhelníků, vysvětlí je a použije
aplikuje podobnost na příkladech z praxe
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
75
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.3 Informační a komunikační technologie
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Podobnost
7. Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Povrch a objem těles
uvede základní vlastnosti jehlanu, kužele a koule
načrtne tato tělesa
vypočítá povrch a objem těchto těles
při výpočtech používá Pythagorovu větu a goniometrické funkce
při výpočtech využívá kalkulačku
řeší slovní úlohy a reálné příklady z praxe vztahující se k
výpočtům povrchu a objemu těles
jehlan
kužel
koule
slovní a praktické úlohy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Povrch a objem těles
8. Závislosti, vztahy a práce s daty, aplikační úlohy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Základy finanční matematiky
vypočítá úroky v bance přes procenta
vypočítá splátky při půjčce
rozumí, co je věřitel a dlužník
přes vzorce vypočítá úroky při jednoduchém i složeném úrokování
podle úrokovacích období
rouplánuje výdaje pro domácnost
na finance s procenty
věřitelé, dlužníci
aplikace na konkrétní příklady
jednoduché a složené úrokování
různá úrokovací období
praktické využití
rodinný rozpočet
Komentář
používá vzorce z finanční matematiky, na výpočty přes vzorce používá kalkulačku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Základy finanční matematiky
5.3 Informační a komunikační technologie
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně
informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení
si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační
technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na
1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu
práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.
Základní škola Roudnice nad Labem
76
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.3.1 Informační a komunikační technologie
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu
odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího
počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a
pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat
výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích
oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací
oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního
vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních
technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním,
vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější
organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a
procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
5.3.1 Informační a komunikační technologie
1. ročník
6. ročník
2. ročník
7. ročník
3. ročník
8. ročník
4. ročník
5. ročník
0+1
1
9. ročník
1
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech
vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných
vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární
dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě).
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací
předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni.
Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie se vyučuje ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
77
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
Formy realizace
Děti se seznamují s tímto pro ně novým předmětem v odborných počítačových učebnách. Využívají různá
cvičení na PC a různé dlouhodobé úkoly .
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech
vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných
vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární
dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě). Vzhledem
k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět
zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační
společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní
i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí
internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu
odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku
s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého
základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oboru Informační
a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, poznat
možnosti jeho využití, zacházet s počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat
s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a databázemi a e-learningovým
vzděláváním. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se
zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady.
Informatika je vyučována 1 hodinu týdně v 6. ročníku a od sedmého ročníku mají žáci možnost výběru
volitelného předmětu Informatika.
Výuka probíhá v budově školy v odborných učebnách vybavených počítači. Při výuce je uplatňována zásada
„jeden počítač pro jednoho žáka“. Žáci mají kdispozici tiskárnu, scanner, digitální fotoaparát.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů
• žáci využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u
jednotlivých programů, literaturu apod.
• Kompetence k řešení problémů
• umožňujeme žákům volný přístup k informačním zdrojům
• vedeme k samostatnému řešení problémů
• žáci se učí chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi
budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů
řešení je více
• Kompetence komunikativní
• ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky
• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, společně hodnotí jednotlivá vystoupení žáků, učí
je kritiku vyjadřovat ale také přijímat
• žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý
člověk je různě chápavý a zručný
Základní škola Roudnice nad Labem
78
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.3.1 Informační a komunikační technologie
• Kompetence sociální a personální
• učíme žáky pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjíme
schopnost žáků zastávat různé role
• žáci jsou schopni sebekontroly
• žák chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení úkolů
• vedeme žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat
• individuálním přístupem dodáváme žákům sebedůvěru
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
• seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat
(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své
• vedeme žáky při zpracovávání informací ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke
kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
• Kompetence pracovní
• pomáháme žákům při cestě ke správnému řešení
• žák se učí pracovat na zadaných úkolech samostatně i v týmu, práci vykonává zodpovědně
a pečlivě
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
• žáci využívají ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
• žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
• Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
79
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.3.1 Informační a komunikační technologie
4. ročník
4. ročník
0+1 týdně, P
1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Seznámení s PC
pravidla práce s počítačem, virové nebezpečí, legálnost software,
zásady bezpečnosti páce
souborová struktura počítače, rozdíl mezi souborem a složkou, druhy
souborů, práce se sítí, ukládání na svůj a sdílený adresář, jiné
možnosti ukládání souborů, kopírování, přejmenování a mazání
souborů a složek
ovládání počítače, popis součástí, ukládání dokumentů na lokální
disk
orientace na klávesnici
využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejbližší
periferie.
respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závad.
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
umí se přihlásit a odhlásit
umí vypnout a zapnout PC
• Soubory a složky
vytvoří složku a soubor
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Seznámení s PC
• Soubory a složky
2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Malování
práce v programu malování
základní ovládání programu Word, nebo jiného textového editoru
práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu
psaní a mazání textu
formát písma, odstavce
vkládání a základní úprava obrázků
kopírování a úprava textu a obrázků
nakreslí, upraví, ořízne, uloží obrázek
využije barev, čar a matematických objektů
vybere část obrázku a nakopíruje ji, převrátí, posune
vloží obrázek ze schránky a podle potřeby upraví
vloží text a upraví ho
• Textový editor - MS Word
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení.
pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
80
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.3.1 Informační a komunikační technologie
4. ročník
Kritéria hodnocení
• Malování
• Textový editor - MS Word
3. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Internet
ukládání obrázků a dokumentů z internetu, vyhledávání informací
zřízení a údržba emailové adresy na veřejném serveru, využívání
adresy na školním serveru, odesílání a příjem emailu
pošle E -mail
• MS Outlook
vybere poštu, odpoví, přepošle,
uloží přílohu na disk
pošle e mail s přílohou
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Internet
• MS Outlook
5. ročník
1 týdně, P
1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• PC
jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech
s hardware a software
struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
seznámení s formáty souborů
umí popsat počítač, zná využití přídavných zařízení
ovládá jednoduchou údržbu PC
pozná některé formáty souborů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• PC
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
81
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Textový editor
prohloubení učiva - ovládání programu Word
pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
při práci využívá víceúrovňové číslování a odrážky, tabulátory
vytvoří tabulky a upraví je
vytvoří si vlastní styly a podle nich upraví či napíše text
• víceúrovňové číslování
• tabulátory, tabulky
• tvorba samostatné závěrečné práce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Textový editor
3. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Internet
pracuje s portálem, v knihovnách a databázích
při vyhledávání na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení
vhodné vyhledávače
internetové prohlížeče, domény
nejznámější vyhledávací české portály
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Internet
6. ročník
1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
82
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Síť
přihlásí a odhlásí se do sítě
• Hartware a Software
rozlišuje HW a SW
vysvětlí funkce procesoru, operační paměti a pevného disku
zná jednotky, se kterými se označuje výkon procesorů a kapacita
pamětí
vysvětlí pojem periferie a zařadí nejběžnější zařízení
vysvětlí pojem SW, zná programy, které tam patří
Opakování učiva z 1. stupně
HW vysvětlení pojmů – základní jednotka (procesor, pevný disk,
operační paměť, mechaniky, karty, porty, zdroj, základní deska)
výkon procesoru (Hz), kapacita pamětí (B) a jejich násobky
(K,M,G,T)
periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárny, reproduktory, …)
SW operační systémy, aplikace, utility, antivirové programy,
komprimační programy
přihlášení a odhlášení ze sítě
bezpečnost – hesla
• OS Windows
pracuje s myší, orientuje se na klávesnici a uspořá okna pro svoji
práci
zavře, minimalizuje, maximalizuje okno, přemístí okno, uspořádá
si více oken na ploše
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Síť
• Hartware a Software
• OS Windows
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
83
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce se složkami a soubory
vytvoří novou složku, přejmenuje ji, odstraní, kopíruje pomocí
myši, klávesových zkratek i hlavní nabídky - menu
uspořádá si data ve svém uživatelském kontě
uloží soubor, přejmenuje, ….
• Word
vytvoří dokument, uloží jako, uloží se změnou pod jiným jménem
změní vlastnosti písma – barvu, řez, velikost. typ, zvýraznění
označí blok, odstavec, slovo a celý dokument
zarovná odstavec, upraví dle potřeby
do dokumentu vloží obrázek, umístí ho vzhledem k textu dle
potřeby
používá odrážky, číslování, tabulátory, ohraničení a stínování
v náhledu prohlédne dokument a pak dle potřeby upraví
vytvoří tabulku, vyplní ji hodnotami, upraví a umístí do textu
vloží a napíše symboly, zlomky, číselné výrazy s celými čísly
vytvoří jednotný dopis a pošle více adresátům, využije hromadné
korespondence
vygeneruje obsah a rejstřík z napsaného dokumentu
nastaví si kontrolu pravopisu
pracuje s více dokumenty najednou
• PowerPoint
vytvoří novou prezentaci, uloží ji,spustí, případně přejmenuje či
odstraní
vloží text, upraví
vloží nové snímky, přehodí jejich pořadí, vymaže je
vloží obrázky ze souboru, klipartu; automatické tvary - upraví,
nastaví pozadí obrázku i snímku
vloží animace, hudbu, citace
použije odkazy na jiné místo prezentace či na internetovou adresu
zpracuje časování jednotlivých snímků
• Excel
vytvoří dokument v excelu, vloží či přejmenuje list, upraví buňku
podle požadavků - šířka, délka, stínování, ohraničení, písmo,
zarovnání, sloučí více buněk nebo je rozdělí, nakopíruje, přemístí
Opakování učiva z 1. stupně
orientace na klávesnici, ovládání myši
práce s okny
složka
soubor
dokument
označení bloku
formát písma, odstavce, jednoduché číslování, odrážky, stínování,
ohraničení
vkládání obrázku do textu, klipartu, WordArt
vzhled stránky, záhlaví, zápatí, tabulky
Prohloubení učiva
víceúrovňové číslování a odrážky
tabulátory
styly
psaní do sloupců, iniciála
rovnice a symboly, diagram
kontrola pravopisu
operace s dokumenty
hromadná korespondence
vygenerování obsahu, rejstřík
vytvoření prezentave, vkládání snímků, obrázků, tvarů, zvuků
animace
formát buňky, ohraničení, stínování, slučování, rozdělování,
kopírování, formát čísla
řazení dat, vzorce, funkce suma, zaokrouhlování, maximum,
minimum, jednoduchý graf
seřadí data podle potřeby, napíše vzorce a vypočítá podle nich
zadané úlohy
použije funkce suma, zaokrouhlování, maximum, minimum
vytvoří jednoduchý graf
• Webová stránka
vytvoří webovou stránku v html jazyku, odkazy v jednou
dokumentu, ve více dokumentech, upraví písmo
vloží seznam do webové stránky, tabulku, obrázky
hypertext, kostra html, hyperlink v dokumentu, ve více dokumentech,
formátování textu
psaní seznamu, tabulka, obrázky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
84
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4 Člověk a jeho svět
6. ročník
Kritéria hodnocení
• Práce se složkami a soubory
• Word
• PowerPoint
• Excel
• Webová stránka
3. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Internet
MS Outlook
vysvětlí pojem Internet, uvede jeho význam, zná základní služby a
ví k čemu slouží
• Elektronická pošta
používá el. poštu pro komunikaci, pro odesílání a přijímání
souborů
přepošle poštu, odpoví, smaže poštu,
připojí přílohu k poště, uloží přišlou přílohu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Internet
• Elektronická pošta
5.4 Člověk a jeho svět
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1.
stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a
směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem
spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky,
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní
ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se
složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a
porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu
života, jeho přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti.
Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání
jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk a
společnost, člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
85
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.4 Člověk a jeho svět
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich
vzdělávacího obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v
něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života
vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření
přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah
k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání
mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty,
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí
soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období
vhodné učivo vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické
okruhy 1, 2 a 3 využít jako základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen
jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně
držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k
očekávaným výstupům.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak
události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a
postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto
je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především
pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky
regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se
využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve
svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od
narození do dospěosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy,
mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a
o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a
bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají
určené role a řeší modelové situace.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních
informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich
Základní škola Roudnice nad Labem
86
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při
jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
5.4.1 Prvouka
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1
2+1
2
6. ročník
7. ročník
8. ročník
4. ročník
5. ročník
9. ročník
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hlavním cílem předmětu je
rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří si tak jejich
prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy
lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe
a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět
soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti
a východisko do budoucnosti. Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném předmětu je vlastní prožitek žáků
vycházející z konkrétních nebo modelových situacích.Propojení
výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákům zvládat životní situace, nalézat jejich
postavení mezi vrstevníky a upevňovat pracovní a režimové návyky.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tématických okruhů. V tématickém okruhu
Místo, kde žijeme je důraz kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností
a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích
kladný vztah k místu jejich
bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. V tématickém okruhu
Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují
si význam a podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti. Seznamují se se základními
právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí. V tématickém okruhu Lidé a čas se žáci učí
orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí
a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.V tématickém okruhu se
vychází od nejznámějších událostí v rodině a v obci. Podstatou tématického okruhu je vyvolat u žáků zájem
o minulost, o kulturní bohatství regionu. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat
a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby
mohli společně navštěvovat památky. V tématickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou
rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí jejich života. Jsou vedeni k tomu, aby si
uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném
souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. V tématickém okruhu
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
87
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Získávají
poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních
situacích, včetně mimořádných událostí. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své
zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě
člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace,
hrají určené role a řeší modelové situace.
V předmětu se realizují formou integrace obsahově blízká průřezová témata.Výchova demokratického občana,
Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. - 3. ročníku. Část výuky probíhá mimo budovu školy – blízkém
okolí, v různých částech obce. K preferovaným formám výuky patří i exkurze a výlety do zajímavých přírodních
lokalit.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z
učení
• ve výuce zřetelně rozlišujeme základní a rozšiřující učivo
• umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat
závěry
• Kompetence k řešení problémů
• zařazujeme metody a rozmanité aktivity, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a
řešením
• klademe vhodné a otevřené otázky
• podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
• žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
• Kompetence komunikativní
• zajímáme se o zájem, náměty, názory a zkušenosti žáků
• vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými
argumenty
• žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně
• vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky
• Kompetence sociální a personální
• učíme žáky pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjíme
schopnost žáků zastávat různé role
• učíme žáky hodnotit a respektovat svoji práci a ostatních členů týmu
• učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi
žáky a učiteli)
• Kompetence občanské
• na konkrétních příkladech ukazujeme pozitivní a negativní projevy chování
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví a za své životní prostředí
• učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům
• motivujeme žáky k zájmu o kulturní a historické dědictví
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, využívání těchto
znalostí v praxi
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně provedenou práci vždy pochválíme
Základní škola Roudnice nad Labem
88
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Poznávání lidí
1. ročník
1 týdně, P
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
domov
orientace v místě bydliště
škola
bezpečnost v dopravním provozu – cesta do školy
regionální památky
popíše cestu do školy
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
rozpozná svoji školu a spolužáky
uvede svoji adresu, zajímavosti v místě bydliště
pozná roudnický zámek a kostel
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Místo, kde žijeme
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
89
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
1. ročník
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich roli
vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí
rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině
uvede přirozené odlišnosti spolužáků, projevuje k nim toleranci
modeluje své chování ve třídě, ve školní jídelně, v dopravním
prostředku, kině apod.
rozlišuje aktivity, které mohou zdraví člověka podporovat nebo
ohrožovat
rodina
blízké příbuzenské vztahy
chování lidí – vlastnosti lidí
pravidla slušného chování
T1 - druhy mimořádných událostí
MPP - bezpečná cesta do školy, důvěra a nedůvěra k neznámým
lidem, mezilidské vztahy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
orientace v čase – měsíce, dny, celé hodiny
určování času, kalendář
režim dne
roční doby
uvede ze svého života příklad z minulosti, současnosti a
budoucnosti
uvede svůj režim dne s časovými údaji
charakterizuje roční doby z hlediska života v rodině, zvyků a
činnosti členů rodiny
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
den a noc
změny v přírodě v ročních obdobích
uvede příklady ze života živočichů a rostlin v jednotlivých ročních
obdobích
roztřídí některé přírodniny podle nápadných znaků
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
90
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
1. ročník
Kritéria hodnocení
• Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
popíše základní stavbu lidského těla
uvede základní zásady osobní hygieny, správné výživy a zdravého
způsobu života
vysvětlí pojmy – zdraví, nemoc, úraz
na příkladech uvede, jak lze preventivně předcházet nemocem,
úrazům, zneužívání své osoby
v modelových příkladech předvede první pomoc a uvede způsoby
léčby běžných onemocnění
lidské tělo – základní stavba
péče o zdraví – pitný a pohybový režim, zdravá strava,nemoc,
osobní hygiena
osobní bezpečí – ochrana proti zneužívání
ZPPP - základy poskytování první pomoci - ošetřování drobných
poranění, náplasťové a šátkové obvazy
MPP- základní hygienické návyky, prevence nemocí, odmítání
škodlivých látek
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Člověk a jeho zdraví
6. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
T1 - druhy mimořádných událostí
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• OČZMU
7. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• ZPPP
ZPPP - základy poskytování první pomoc
Viz příloha č.5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• ZPPP
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
91
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
1. ročník
2. ročník
2+1 týdně, P
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
orientace v místě bydliště a okolí školy
cesta na určené místo, dopravní značení
dodržuje správné dopravní návyky chodce
rozliší různé dopravní prostředky
zapíše adresu domů, adresu školy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
uvede a popíše povolání rodičů
zapíše datum narození
vyjmenuje a popíše různá povolání a pracovní činnosti
vysvětlí potřebu různosti lidí a jejich povolání pro společnost
v modelových situacích předvede základní pravidla slušného
chování ve společnosti a rodině
objasní termíny-ohleduplnost, kamarádství
uvede příklady tolerance k nedostatkům a přednostem spolužáků
rodina
povolání dospělých
soužití lidí
chování lidí
T1 - druhy mimořádných událostí
MPP- schopnosti komunikace, mezilidské vztahy , vztahy
v rodině,bezpečná cesta do školy,důvěra a nedůvěra k neznámým
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Lidé kolem nás
Základní škola Roudnice nad Labem
92
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
2. ročník
3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
orientuje se v čase- na příkladech porovná minulost a současnost
rozliší kalendářní a školní rok, vymezí týdny, dny, hodiny, minuty
stanoví denní režim vhodný pro dítě, vymezí v něm vhodné
pracovní a odpočinkové aktivity
uvede významné kulturní a historické památky a události regionu,
interpretuje některé pověsti spjaté s místem, kde žije
uvede příklady zvyků lidí
současnost a minulost v našem životě
proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh
lidského života,
státní svátky, významné dny
regionální památky
báje, mýty, pověsti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
roční období a změny v přírodě
ochrana přírody – odpovědnost lidí
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě
popíše ohleduplné chování k přírodě
pozná pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata
rozezná pokojové rostliny, zeleninu , ovoce
navrhne způsob pomoci živočichům v přírodě za nepříznivých
situací
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
vysvětlí péči o sluch a zrak, vysvětlí rozdíly předškolního, školního
a dospělého věku
popíše prevenci nemocí a úrazů
předvede ošetření drobného poranění
uvede příklady správného chování chodce a cyklisty
uvede, jak se chovat v situaci obecného ohrožení
lidské tělo- funkce, pohlavní rozdíly mezi muže a ženou, vývoj
jedince
péče o zdraví – drobné úrazy a poranění, první pomoc
osobní bezpečí – chování v rizikovém prostředí
ZPPP - ošetření zlomenin, ošetření větších krvácení, šátkové
a obinadlové obvazy, přenos raněných, přivolání první pomoci
MPP - základní hygienické návyky, prevence nemocí, odmítání
škodlivých látek
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
93
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
2. ročník
Kritéria hodnocení
• Člověk a jeho zdraví
6. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
T1 - druhy mimořádných událostí
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• OČZMU
7. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• ZPPP
ZPPP - ošetření zlomenin, ošetření větších krvácení, šátkové
a obinadlové obvazy, přenos raněných, přivolání první pomoci
Viz příloha č.5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• ZPPP
3. ročník
2 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
94
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
3. ročník
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
začlení svou obec do příslušného kraje
popíše změny v nejbližším okolí, v místě kde žije
vyznačí na jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a
cestu na určené místo
doporučí spolužákům vhodná místa pro volný čas, kulturu, služby,
sport
ukáže přírodní a umělecké prvky v okolní krajině
vyjádří různými způsoby estetickou hodnotu a rozmanitost přírody
uvede příklady možnosti využití různých dopravních prostředků v
nejbližším regionu a zdůvodní jejich přednosti
orientace v místě bydliště a okolní krajině
cesta z domova do školy
obec, místní krajina- její části, poloha v krajině
minulost a současnost obce
význačné budovy
dopravní síť
MPP - bezpečná cesta do školy, komunikace, mezilidské vztahy,
důvěra a nedůvěra k neznámým lidem, vyjádření názoru
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Místo, kde žijeme
2. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
uvede základní vlastnosti látek
uvede příklady změn látek ( hmotnost, teplo, objem)
na příkladech uvede význam vody a vzduchu pro člověka
uvede příklady využití hornin a nerostů v regionu
rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí, popíše části rostlin
vyjmenuje nejznámější hospodářské a léčivé rostliny, najde tyto
rostliny c okolí
školy
rozliší hospodářská a domácí zvířata
uvede živočichy a rostliny žijící ve svém okolí
uvede správný způsob likvidace odpadů v domácnostech a
význam třídění odpadů
látky a jejich vlastnosti – změny skupenství látek, vlastnosti látek
životní podmínky- voda a vzduch – vlastnosti
půda- význam , složení
některé hospodářsky významné horniny a nerosty
rostliny, houby, živočichové – výskyt v regionu, význam v přírodě
a pro člověka
ochrana životního prostředí – likvidace odpadů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rozmanitost přírody
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
95
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.1 Prvouka
3. ročník
3. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
zdůvodní význam správného držení těla
navrhne správné pracovní polohy při běžných činnostech ve škole
i doma
popíše správnou volbu oblečení a pro různé modelové situace
vysvětlí význam péče o zdraví, otužování
sestaví svůj denní režim
uvede zásady správného chování při styku s cizími osobami v
různých modelových situacích
lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce
péče o zdraví – intimní a duševní hygiena, denní režim
osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí
ZPPP - péče o zraněného v případě těžších poranění, přesun
raněných
T2 - živelné pohromy
MPP - prevence nemocí, odmítání škodlivých látek, zákl. hygienické
návyky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Člověk a jeho zdraví
4. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
T2 - živelné pohromy
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• OČZMU
5. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• ZPPP
ZPPP - péče o zraněného v případě těžších poranění, přesun
raněných
Viz příloha č.5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• ZPPP
Základní škola Roudnice nad Labem
96
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.2 Vlastivěda
5.4.2 Vlastivěda
1. ročník
6. ročník
2. ročník
7. ročník
3. ročník
8. ročník
4. ročník
5. ročník
1+1
2
9. ročník
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací
předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských,
kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky
s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských dějin, integruje poznatky,
dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu
a televize.Vzdělávací obsah předmětu a převážně činnostní charakter výuky směřují zejména k tomu, aby si žáci
přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi, nabyli povědomí
sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi světa. Hlavním cílem předmětu
je vybavit žáka pevnými základy jeho osobní a národní identity, vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější
orientaci a uplatnění ve společnosti ( v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie ).
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích předmětů
Dějepisu, Zeměpisu a Občanské výchovy ve vyšších ročnících školy a je členěn do tří základních tematických
okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující
s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků; rychlost postupu přizpůsobuje aktuální úrovni
poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenosti.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, minulosti
a současnosti své obce ( regionu, vlasti ). Získávají základní informace o Evropě, ostatních kontinentech a jejich
zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat s mapami, používat získané vědomosti v praktických situacích.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás žáci poznávají různé druhy lidské práce a učí se chápat jejich souvislost
s přírodními podmínkami, poznávají, jak se činnosti lidí odrážejí v tvářnosti krajiny, charakteru staveb a v
rozmanitých památkách. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytváří kulturu. Seznamují se se základními
právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak události postupují v čase,
vycházejí od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupují k nejdůležitějším okamžikům v historii naší
země. Získávají odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu
dědictví a historickým památkám. Vytvářejí si základní představu o způsobu života svých předků i o způsobu
života lidí v sousedství vlasti.
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje v 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a ve 2 hodinové týdenní
dotaci v 5. ročníku. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, část i mimo budovu školy ( tematické
vycházky a exkurze, návštěva památek, regionálních muzeí, veřejné knihovny apod. ). Velký význam má cílené
vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých dostupných zdrojů (
literatura, rozhlas, televize, tisk, členové rodiny, lidé v nejbližším okolí apod. ).
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
97
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
•
•
•
•
•
5.4.2 Vlastivěda
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z
učení
• na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě celoživotního vzdělávání
• rozlišujeme základní a učivo rozšiřující
Kompetence k řešení problémů
• zařazujeme metody a rozmanité aktivity, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a
řešením
• podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
Kompetence komunikativní
• zajímáme se o zájem, náměty, názory a zkušenosti žáků
• učíme žáky obhájit svůj postup při řešené úloh, prezentovat svůj postup, odůvodnit
• žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
Kompetence sociální a personální
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• učíme žáky pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjíme
schopnost žáků zastávat různé role
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• individuálním přístupem dodáváme žákům sebedůvěru
Kompetence občanské
• vychováváme žáky jako svobodné občany plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a
respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život a své zdraví, jako
ohleduplné bytosti schopné a ochotnéúčinně pomoci v různých situacích
• učíme žáky základům demokracie, tolerance a vzájemného soužití
• na konkrétních příkladech ukazujeme pozitivní a negativní projevy chování
Kompetence pracovní
• seznamujeme žáky s pravidly bezpečného chování v terénu
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, vytváříme podnětné pracovní prostředí
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
Základní škola Roudnice nad Labem
98
Učební osnovy
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.2 Vlastivěda
4. ročník
4. ročník
1+1 týdně, P
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu
uvede významné podniky a hospodářské aktivity v regionu
určí světové strany v přírodě a podle mapy
rozliší náčrt, plán a základní typy map, vyhledá jednotlivé údaje,
vysvětlí smluvní značky
popíše polohu ČR v Evropě
předvede dovednost práce s mapou, ukáže na mapě polohu ČR a
sousedních států
uvede základní informace o podnebí ČR
vyhledá na mapě hlavní vodní toky, pohoří a nížiny ČR
vyhledá hlavní města jednotlivých krajů ČR
uvede hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich
význam
vyhledá z dostupných informačních zdrojů typické regionální
zvláštnosti a posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
historického, správního a vlastnického
charakterizuje státoprávní uspořádání ČR
místní oblast, region - zdroje, výroba, služby
poloha a povrch ČR
grafické znázornění povrchu – mapy, plány
světové strany
zvláštnosti krajů a oblastí ČR
státní zřízení a politický systém v ČR
státní správa a samospráva
státní symboly
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
ve skupině se spolužáky sestaví základní pravidla soužití ve škole
uvede příklady, čím se lidé liší a jak lze těchto odlišností využít ve
prospěch celé společnosti
uvede základní lidská práva a práva dítěte
uvede příklady ze svého okolí, ve kterých dochází k porušování
lidských práv a demokratických principů
na konkrétních příkladech ze svého okolí uvede různé podoby a
projevy kultury, příklady kulturních institucí
základní lidská práva a práva dítěte
práva a povinnosti žáků školy
právní ochrana občanů a majetku
kultura a kulturní instituce
MPP- Soužití lidí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
99
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.2 Vlastivěda
4. ročník
Kritéria hodnocení
• Lidé kolem nás
5. ročník
2 týdně, P
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a
porovná způsob života a přírodu v naší vlasti a v jiných zemích
dobře se orientuje na mapě, ukáže polohu sousedních států
charakterizuje vybrané státy EU
vyhledá na mapě evropské státy
porovná světadíly podle velikosti
vysvětlí pojem EU, rozliší znak EU, uvede některé výhody členství
v EU
uvede některé globální problémy a navrhne způsoby jejich řešení
vlastní zkušenosti žáků z cestování do cizích zemí
Evropa a svět- kontinenty
poloha a povrch Evropy
sousedé ČR a evropské státy
rostliny a živočichové Evropy
Evropská unie – evropský občan, cestování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Místo, kde žijeme
2. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost
konkrétním způsobem využije archiv, knihovnu, sbírky muzeí a
galerií jako informační
zdroj pro pochopení minulosti
porovná a zhodnotí na konkrétních příkladech způsob života a
práce předků na našem
území v minulosti a současnosti ( uvede regionální specifika )
objasní historické důvody státních svátků a významných dnů
převypráví spolužákům některou z pověstí ( vázanou na nejbližší
region )
stručně charakterizuje historický přínos vybraných osobností
českých dějin
( regionu, obce )
orientace v čase a časový řád, určování času
dějiny jako časový sled událostí
kalendáře, letopočet, generace, režim dne, roční období
proměny způsobu života v našem regionu
bydlení, předměty denní potřeby v historickém vývoji
regionální památky
báje, mýty, pověsti
státní svátky a významné dny
pravěk, Velká Morava, Přemyslovci
Karel IV., Jan Hus, T. G. Masaryk
MPP- Soužití lidí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
100
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.3 Přírodověda
5. ročník
Kritéria hodnocení
• Lidé a čas
3. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
základní globální problémy – sociální, konzumní společnost, přírodní
prostředí
na konkrétních příkladech porovná minulost a současnost
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lidé kolem nás
5.4.3 Přírodověda
1. ročník
6. ročník
2. ročník
7. ročník
3. ročník
8. ročník
4. ročník
5. ročník
2
2
9. ročník
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky
různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a vědomostí,
které žákům umožní dále aktivně poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém člověk pracuje
a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a hledání vlastních možností aktivní ochrany životního
prostředí.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje organicky na učivo prvouky v 1. až 3. ročníku
a vytváří základ pro vyučovací předmět Přírodopis ve vyšších ročnících základní školy. Jednotlivá témata lze
přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu a podmínkám pro vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací
obsah předmětu je členěn do dvou základních tematických okruhů- Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy. Seznamují
se se základními moderními vědeckými poznatky o vzniku vesmíru a sluneční soustavy a o vzniku života na
planetě Zemi. Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni
k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve
vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě
praktického poznávání okolní krajiny a s pomocí získaných informací se učí hledat důkazy o proměnách přírody,
učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti,
jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
101
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.3 Přírodověda
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby.
Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska
denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod.Získávají základní poučení a zdraví a nemocech,
o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných
událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci by si měli postupně uvědomit, jakou
odpovědnost má každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí. Cíleně jsou vedeni k poznání, že zdraví je
nejcennější hodnota v životě člověka.
Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 2 hodinové dotaci ve 4.ročníku a 2 hodinové dotaci v 5. ročníku
(celkem 4 hodiny). Výuka probíhá v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy přímo
v terénu ( tematické vycházky, exkurze apod). Potřebné vědomosti a dovednosti žáci získávají především
pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí a řešením modelových
situací.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z
učení
• vedeme žáky k poznání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního
chování, k účelnému rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví
a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
• Kompetence k řešení problémů
• zařazujeme metody a rozmanité aktivity, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a
řešením
• žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
• Kompetence komunikativní
• vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu
• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, společně hodnotí jednotlivá vystoupení žáků, učí
je kritiku vyjadřovat ale také přijímat
• připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi i v obtížných situacích
• vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky
• Kompetence sociální a personální
• učíme žáky hodnotit a respektovat svoji práci a ostatních členů týmu
• vedeme žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně
proti nežádoucím vlivům z různých sfér společnosti ( netolerance, konzumní způsob
života )
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví a za své životní prostředí
• učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
• učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, využívání těchto
znalostí v praxi
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně provedenou práci vždy pochválíme
• učíme žáky schopnosti efektivně organizovat svou práci
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
102
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.3 Přírodověda
Tématické okruhy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
4. ročník
2 týdně, P
1. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
vysvětlí pojmy – živá příroda, neživá příroda, uvede příklady
zástupců, objasní vzájemnou propojenost
objasní princip rovnováhy přírody
roztřídí dané látky pomocí smyslů a měřením
určí, které látky nelze zkoumat smysly, tvrzní zdůvodní
uvede souvislosti mezi vzhledem krajiny, kvalitou životního
prostředí a činností člověka
rozliší vybrané horniny a nerosty
vysvětlí pojem – zvětrávání, uvede příklady zvětrávání a
vyjmenuje faktory, které zvětrávání způsobují
uvede, jak vzniká půda a jaký má půda význam pro život na Zemi
na konkrétních příkladech uvede vzájemné vztahy živých
organismů a neživé přírody
roztřídí živočichy na bezobratlé a obratlovce, uvede zástupce
porovná základní projevy života konkrétních živých organismů
uvede znaky života, životní potřeby, způsob života, stavbu těla a
funkci jednotlivých částí těla konkrétních rostlin a živočichů
s pomocí jednoduchých klíčů , atlasů a vhodných odborných
publikací zařadí konkrétní živočichy do známých skupin
uvede zástupce různých přírodních společenstev ve vybraných
lokalitách regionu
uvede příklady vzájemných vztahů mezi organismy
uvede příklady přizpůsobení rostlin a živočichů změnám prostředí
během roku
zhodnotí dopad některých konkrétních činností člověka na přírodu,
rozliší, které z nich mohou prostředí a zdraví člověka podporovat a
poškozovat
provede pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledek pokusu
neživá příroda
látky a jejich vlastnosti
změny látek a skupenství
porovnávání látek a měření veličin praktickým užíváním základních
jednotek
voda a vzduch
nerosty a horniny, vznik půdy a její význam
živá příroda – třídění rostlin, hub a živočichů
podmínky života na Zemi
životní podmínky rostlin
rostliny, výživa rostlin
živočichové a stavba jejich těla
přírodní společenstva
význam lesů
přizpůsobení rostlin a živočichů změnám prostředí během roku
význam zemědělství pro člověka
vzájemné vztahy rostlin, hub a živočichů
ochrana přírody, likvidace odpadů
živelné pohromy a přírodní katastrofy
T3 - havárie s únikem nebezpečných látek - ochrana, chování,
evakuační zavazadlo
založí sbírku přírodnin, herbář, provede pozorování a jeho záznam
zhodnotí příčiny, důsledky u vybraných živelných pohrom a
ekologických katastrof
uvede základní zásady chování a jednání v těchto situacích
na konkrétních příkladech popíše činnost IZS
provede vybrané praktické činnosti v terénu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rozmanitost přírody
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
103
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.3 Přírodověda
4. ročník
2. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• ZPPP
ZPPP - krvácení tepenné, žilní, tlakový obvaz, zlomeniny, zástava
dechu, srdce, stabilizovaná poloha, bezvědomí
MPP- Lidské tělo
Péče o zdraví, zdravá výživa
Návykové látky a zdraví
Viz příloha č.5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• ZPPP
3. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
T3 - havárie s únikem nebezpečných látek
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• OČZMU
5. ročník
2 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
104
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.4.3 Přírodověda
5. ročník
1. Rozmanitost přírody – Země a vesmír
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody – Země a vesmír
Slunce a sluneční soustava
Země ve vesmíru – pohyby Země
gravitační síla
střídání dne a noci, roční období
práce s globusem
vesmírná tělesa
vysvětlí význam Slunce pro život na zemi
popíše postavení Země ve vesmíru
objasní střídání dne a noci, ročních období
ve skupině se spolužáky znázorní pomocí globusu a jiných
vhodných pomůcek pohyb Země a ostatních planet sluneční
soustavy kolem Slunce
charakterizuje Měsíc a jeho fáze
vyhledává v kalendáři symboly fází Měsíce
uvede ( odhadne ) význnam těchto symbolů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rozmanitost přírody – Země a vesmír
2. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
vyhledá v encyklopediích a stručně popíše funkce orgánových
soustav člověka
popíše vznik a vývoj jedince, jednotlivé etapy lidského života
na konkrétní příkladech zdůvodní význam ohleduplného chování k
druhému pohlaví
objasní význam osobní a intimní hygieny denního režimu
sestaví jídelníček podle základních zásad správné výživy
uvede příklady stresových situací, navrhne, jak stresu čelit a
předcházet
sestaví svůj režim dne podle zásad zdravého způsobu života
uvede příklady pozitivních a negativních reklamních vlivů
na modelových příkladech osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek
posoudí negativní vliv kouření, alkoholu, drog, násilí, hracích
automatů apod. na kvalitu lidského života
uvede ( na modelových situacích předvede), jak bude postupovat
v krizových situacích ( šikana, týrání, zneužívání, přírodní a
ekologické katastrofy, teroristický útok apod.)
na modelových příkladech předvede základní úkony první pomoci
a přivolání pomoci v různých situacích ( aplikuje znalost
telefonních čísel – 150, 155, 158, 156, 112 )
pojmenuje správně základní části lidského těla
vysvětlí proč ( jak ) se musí chránit před stykem s cizí krví (úrazy,
nalezené injekční stříkačky)
vysvětlí pojmy – HIV, AIDS
stavba lidského těla
funkce orgánových soustav
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
základy lidské reprodukce
vývoj jedince
základy sexuální výchovy
partnerství a rodičovství
péče o zdraví, správná výživa
intimní a duševní hygiena
sociálně patologické jevy
návykové látky
bezpečné chování v rizikovém prostředí
situace hromadného ohrožení
první pomoc
HIV, AIDS
ZPPP - přivolání první pomoci, přesun raněných, postup při
hromadném neštěstí, třídění raněných
T4 - radiační havárie jaderných energetických zařízení - chování,
ochrana, evakuační zavazadlo
MPP- Lidské tělo
Péče o zdraví, zdravá výživa
Návykové látky a zdraví
Partnerské vztahy
Rodina
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Člověk a jeho zdraví
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
105
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5 Člověk a společnost
5. ročník
3. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
T4 - radiační havárie v jaderných energetických zařízeních
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• OČZMU
4. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• ZPPP
ZPPP - přivolání první pomoci, přesun raněných, postup při
hromadném neštěstí, třídění raněných
Viz příloha č.5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• ZPPP
5.5 Člověk a společnost
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci
poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s
důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření
společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická
Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních
a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k
úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání
poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat
společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení,
nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém
vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají
přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho
celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je
Základní škola Roudnice nad Labem
106
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.5 Člověk a společnost
kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání
historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily
vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století,
kde leží kořeny většiny současných společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a
prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.
Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale
je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin
místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální
realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému
sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších
společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby
zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky
k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a
upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v
reálném a historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a
procesy v evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke
snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a
společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a
ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a
událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně
souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a
sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního
nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání
na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k
zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
107
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.1 Dějepis
5.5.1 Dějepis
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
2
1+1
5. ročník
Charakteristika předmětu
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka dějepisu otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva, vlastního národa, seznamuje je
s významnými historickými událostmi, osobnostmi, které ovlivnily život minulých generací. Důležité je zejména
poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší
současnosti. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů
a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém
vlastním charakteru a možné budoucnosti.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Výuka dějepisu směřuje k:
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- vytváření představy historického času
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- utváření pozitivního hodnotového systému
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• rozlišujeme základní a učivo rozšiřující
• Kompetence k řešení problémů
• klademe vhodné a otevřené otázky
• žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení
• Kompetence komunikativní
• při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí
pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
• vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu
• Kompetence sociální a personální
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž
formulaci se žáci sami podíleli
• individuálním přístupem dodáváme žákům sebedůvěru
• netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
• Kompetence občanské
Základní škola Roudnice nad Labem
108
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.5.1 Dějepis
• učíme žáky odmítat hrubé zacházení, respektovat slabší , jejich názor, vnitřní hodnoty
• vedeme žáky při zpracovávání informací ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke
kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami
• vedeme žáky k poznání možnosti praktického využití znalostí z historie pro život v
současném světě
• vedeme žáky k ochraně duchovních, kulturních i materiálních výtvorů minulosti
• Kompetence pracovní
• pomáháme žákům při cestě ke správnému řešení
• umožňujeme žákům vzájemně se radit a pomáhat si
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Etnický původ
Kulturní diference
Princip sociálního smíru a solidarity
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Hodnoty, postoje, praktická etika
Mezilidské vztahy
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
109
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.1 Dějepis
6. ročník
6. ročník
2 týdně, P
1. Pravěk
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pravěk
Osvojí si základní periodizaci dějin
Uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti
Pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány
Dokáže pracovat s pojmy prostor a čas
Rozpozná vývojová stadia člověka
Seznámí se se způsoby obživy lidí
Pochopí podmínky a důsledky vzniku zemědělství a řemesel
Pochopí důsledky oddělení řemesel od zemědělství, rozvoj
obchodu
Uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa
Úvod do učiva
Starší doba kamenná
Mladší doba kamenná
Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Naše země v období pravěku
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pravěk
2. Starověk
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Starověk
Chápe souvislosti mezi přírodními podmínkami a vznikem
starověkých států
Seznámí se s podstatou společenského uspořádání a s projevy
náboženských představ
Pochopí podstatu antické demokracie
Chápe přínos řecké a římské civilizace pro rozvoj evropské kultury
Chápe formy státní moci
Uvědomí si význam křesťanství
Uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy
Získá představu o životě a jednání osobností a společenských
skupin
První státy – Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína
Řecko
Řecko - kořeny řecké civilizace
Řecko - archaické a klasické období
Řecko - Makedonie
Řím
Řím - království
Řím - Republika
Řím - císařství
Řím - rozpad říše
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Starověk
Základní škola Roudnice nad Labem
110
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.1 Dějepis
6. ročník
7. ročník
2 týdně, P
1. Středověk
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Středověk
Raný středověk
Nový etnický obraz Evropy
Byzantská, arabská a francká říše
První státy na našem území
Počátky českého státu
První státy v Evropě
Křížové výpravy
Románská kultura
MPP
Osvojí si periodizaci středověku
Seznámí se s uspořádáním raně středověké společnosti
Seznámí se s formováním národních států
Chápe úlohu křesťanství a víry
Seznámí se se státotvornou úlohou panovnických dynastií
Uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí
Učí se charakteristiku dobového životního stylu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Středověk
2. Vrcholný středověk
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vrcholný středověk
Chápe změny politické, hospodářské, kulturní a sociální
Seznámí se s rozmachem českého státu a jeho významem v
Evropě
Charakterizuje dobový životní styl
Seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a vyústily v
českou reformaci
Chápe historický rozměr pojmů tolerance a intolerance
Vznik měst, jejich význam
Český stát za posledních Přemyslovců
Lucemburkové na českém trůně
Gotická kultura
Konflikt mezi Anglií a Francií
Husitství v Ćechách
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vrcholný středověk
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
111
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.1 Dějepis
7. ročník
3. Pozdní středověk
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pozdní středověk
Doba poděbradská
Doba jagellonská
Uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského soustátí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pozdní středověk
4. Raný novověk
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Raný novověk
Seznámí se s pojmy humanismus, renesance a jejich projevy v
kultuře, myšlení, životě lidí
Poznává důvody a význam objevných plaveb a jejich důsledky
Seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami i cíli
Chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus, konstituční
monarchie
Chápe postavení českých zemí v habsburské monarchii i v
podmínkách Evropy
Chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti
Rozpozná projevy barokní kultury
Seznámí se se situací českých zemí a vybraných evropských států
po třicetileté válce
Objevné plavby
Humanismus a renesance
Náboženská reformace
Počátky absolutních monarchií
Český stát za vlády Habsburků
Třicetiletá válka občanská válka v Anglii
Barokní kultura
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Raný novověk
8. ročník
2 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
112
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.1 Dějepis
8. ročník
1. Osvícenství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Osvícenství
britské impérium
vznik USA
vzestup Pruska, slezské války
reformy Marie Terezie a Josefa II.
Rusko za Kateřiny II., dělení Polska
francouzská revoluce
císařství Napoleona I.
MPP
chápe význam osvícenství jako významného myšlenkového
předělu, který ovlivnil politický vývoj v Evropě i Americe
ujasní si pojem osvícenský absolutismus
uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a snahami
nastupující buržoazie
chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Osvícenství
2. Průmyslová revoluce a zrod kapitalist. společnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Průmyslová revoluce a zrod kapitalist. společnosti
uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad společen.
změn, dopad na životní prostředí
uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek změn ve
vývoji společnosti
chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož výsledkem je
utvoření novodobých národů
seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození
uvědomí si význam obrozeneckých snah významných osobností
chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný projev
dané doby
chápe historický rozměr rasismu
metternichovský absolutismus
národní obrození
revoluce 1848-1849
sjednocení Itálie a Německa
české země v 2. pol. 19. st
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Průmyslová revoluce a zrod kapitalist. společnosti
3. Imperialismus a kolonialismus
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Imperialismus a kolonialismus
chápe 1. pol. 20. stol. jako období dvou nejničivějších světových
válek
chápe příčiny vítězství bolševiků v Rusku
Dohoda a Trojspolek
první světová válka
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
113
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.1 Dějepis
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Imperialismus a kolonialismus
9. ročník
1+1 týdně, P
1. Poválečné uspořádání světa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poválečné uspořádání světa
chápe okolnosti vzniku samostatné ČSR
uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem
komunist. režimu, totalitarismu a nacionalismu
uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky a
tendencí řešit problémy extrémními způsoby
vznik ČSR
rysy čsl. demokracie
komunismus a fašismus
poválečná obnova
prosperita v ČSR
krize v ČSR
svět. hosp. krize
nacismus v Německu
ohrožení demokracie
vývoj v SSSR
MPP
nebezpečí nového válečného konfliktu
rozpad versailleského systému
obrana demokracie a republiky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poválečné uspořádání světa
2. Začátek 2. svět. války
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Začátek 2. svět. války
uctívá odkaz účastníků odboje
chápe možnost různé interpretace historických faktů a nutnost
kritického přístupu k interpretacím
západní tažení
napadení SSSR
obrat ve válce
nebezpečí totality v 2. rep.
14. a 15. březen
protektorát
odboj, heydrichiáda
čsl. vojáci na frontách 2. svět. války
cesta ke svobodě
konec 2. svět. války
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
114
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Začátek 2. svět. války
3. důsledky 2. svět. války
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• důsledky 2. svět. války
řešení německé otázky
život po válce
Evropa na rozcestí
prohra čsl. demokracie
upevnění sovět. bloku
protikomunist. odboj
poúnorový exil
pád mýtu o soc. v ČSSR
léta uvolnění
rok 1968
MPP
normalizace v ČSSR
konec nesvobody, sametová revoluce
seznámí se s postavením ČSSR v mezinárod. souvislostech
rozpoznává znaky totalitní společnosti
chápe vznik a problémy existence bipolárního světa
uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých
seznámí se s vnitřní situací v naší republice – události roku 1968
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• důsledky 2. svět. války
5.5.2 Občanská výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
1
1
1
5. ročník
Charakteristika předmětu
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků, orientace ve významných okolnostech společenského
života, utváření vztahů žáků ke skutečnosti, formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem idského
života, formování vědomí odpovědnosti za vlastní život, vedení k sebepoznávání.
Časové a organizační vymezení
Časová dotace
6. – 9. ročník 1 vyučovací hodina týdně
Místo realizace:
třídy, městská knihovna, učebna PC, veřejná prostranství mimo školu
Formy a metody realizace:
vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy,
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
115
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
dramatizace, projekty, PC, video, beseda, dotazníky, interview
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
• umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učiva a umět posuzovat vlastní pokrok
• Kompetence k řešení problémů
• klademe vhodné a otevřené otázky
• Kompetence komunikativní
• připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi i v obtížných situacích
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• Kompetence sociální a personální
• žák účinně spolupracuje ve skupině
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k národní hrdosti, k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního
bohatství, k myšlence "evropanství"
• žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
• učíme žáky aktivně zapojovat do kulturního dění
• vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu,kouření a zneužívání léků
• učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc
• Kompetence pracovní
• různými formami ( exkurze, film, beseda apod. ) seznamujeme žáky s profesemi,
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání
• Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Základní škola Roudnice nad Labem
116
Učební osnovy
5.5.2 Občanská výchova
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
Tématické okruhy
Formy participace občanů v politickém životě
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
6. ročník
1 týdně, P
1. Úvod k výuce OV
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úvod k výuce OV
Složitosti života a mezilidských vztahů
MPP- člověk a morálka
rozumí propojení OV s každodenním životem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úvod k výuce OV
2. Člověk v rytmu času
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk v rytmu času
Čas, relativnost času, jeho měření
Cyklus přírody, člověk součást přírody, orientace v čase
Umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty
Orientuje se v čase
Má úctu k přírodě, uvědomuje si závislost člověka na přírodě
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Člověk v rytmu času
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
117
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
6. ročník
3. Rodinný život
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rodinný život
Rozpozná typy a funkce rodin v dnešní společnosti
Vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy rodiny(
vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj dítěte
Rozpozná možné příčiny rodinných problémů a uvede vhodné
způsoby řešení
Rozumí smyslu koloběhu – reprodukce, zabezpečení lidského
rodu
Vyjmenuje různé příklady antikoncepce
Vysvětlí, do kterých důležitých oblastí rodina směřuje své výdaje
Dokáže se rozhodnout, jak vhodně naložit se svým kapesným a s
uspořenými penězi
Uplatňuje základní pravidla slušného chování v běžných situacích,
rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování
společenských norem
Uvede příklady vyhovujících náhradních rodin
Rodina, příbuzenské vztahy
Manželství, postavení a role ženy a muže
Rodina, místo návratů, ostrov bezpečí, komunikace v rodině
Děti, pokračování našeho života
Rodina jako vzor a příklad, náhradní rodiny
Kamarádství, přátelství, láska
MPP- náročné životní situace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rodinný život
4. Když rozhodují vteřiny
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Když rozhodují vteřiny
Zástava dýchaní
Zástava činnosti srdce a krevního oběhu
ZPPP - krvácení, bezvědomí, zlomeniny
OČZMU - T1 - mimořádně události - vznik, pomoc, ochrana životního
prostředí
Rozpozná zástavu dýchání, umí provést techniku umělého
dýchání
Uvede člověka do stabilizované polohy
Rozpozná zástavu srdce, umí poskytnout masáž srdce
Zzastaví krvácení
Přivolá odbornou pomoc
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Když rozhodují vteřiny
Základní škola Roudnice nad Labem
118
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
6. ročník
5. Život ve škole
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Život ve škole
Vysvětlí význam základního vzdělání pro vlastní vývoj a budoucí
život
Uplatňuje ce škole vhodné způsoby chování a komunikace
Řeší společně zadané úkoly
Rozpozná, jaký učební typ u něj převažuje a tomu přizpůsobí
přípravu na vyučování
Škola – základ života
I ve škole s pravidly
Umění učit se
MPP- člověk a morálka
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Život ve škole
6. Domov
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Domov
Vysvětlí pojem domov
Uvede příklady, co člověku pomáhá vytvořit si osobní vztah ke
svému domovu a jeho okolí, zavrhuje vandalské chování
Popíše svou obec, uvede příklady památných míst
Uvede příklady spolupráce lidí ve své obci
Místo, kde žijeme
Obecní zřízení
Životní prostředí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Domov
7. Má vlast
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Má vlast
Na příkladech vyloží pojem vlastenectví a odliší projevy
vlasteneckých pocitů a projevů nacionalismu
Uvede odlišnosti života v regionech, uvede jejich příčiny
Vyjmenuje a popíše státní symboly ČR,vysvětlí jejich význam a
uvede, při kterých příležitostech se používají
Život v regionech - zajímavá místa, významné osobnosti
Státní symboly, státní svátky
MPP- sociální politika státu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
119
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
6. ročník
Kritéria hodnocení
• Má vlast
8. Právní základy státu
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Právní zásady státu
Vysvětlí pozitiva a negativa života dříve a dnes
Na příkladech vysvětlí 3 složky zachování demokracie – moc
zákonodárnou,výkonnou a soudní
Rozumí pojmům demokracie a republika
Chápe systém volby členů do obec. zastupitelstva
Uvede příklady ze života své obce v souvislosti na výsledcích
voleb
ČR - demokratický, správní stát, znaky státu
Složkz státní moci
Státní správa a samospráva - orgány a instituce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Právní zásady státu
9. Lidská práva
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidská práva
Rozlišuje pojmy rasismus, xenofobie, diskriminace
Uvádí projevy lidské nesnášenlivosti, navrhuje způsoby řešení
Respektuje rovnost všech lidí
Rozpozná jednání ohrožující práva druhých lidí, umí si poradit v
těchto situacích
Hájí svá práva a zároveň dodržování povinnosti
Respektuje práva druhých
Volí vhodné techniky řešení konfliktu
Základní lidská práva, rovnost všech lidí
Dokumenty
Nutnost vzniku zákonů a dodržování povinností - šikana
a diskriminace
MPP- trestní právo,právní řád
člověk a morálka
životní perspektivy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lidská práva
10. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• ZPPP
ZPPP - krvácení, bezvědomí, zlomeniny
MPP- náročné životní situace
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
120
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
6. ročník
Kritéria hodnocení
• ZPPP
11. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
OČZMU - T1 - mimořádně události - vznik, pomoc, ochrana životního
prostředí
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• OČZMU
7. ročník
1 týdně, P
1. Život mezi lidmi
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Život mezi lidmi
chápe důležitost výchovy a vliv okolí na jednotlivce, rozlišuje
záměrné a nezáměrné působení
vědomě upevňuje své vztahy v rodině a pozitivní postoj k ní
uvádí různé druhy skupin ve svém okolí a hodnotí své začlenění v
nich
předchází konfliktům a neshodám se spolužáky, případně je
vhodně řeší
uplatňuje vhodné prostředky komunikace v různých životních
situacích, uvědomuje si chyby ve vzájemné komunikaci a vědomě
se je pokouší eliminovat
člověk součástí společnosti
vliv rodiny a okolí
život ve škole a mezi vrstevníky - rozdíly v chování a prožívání
komunikace
Vztahy mezi lidmi
MPP-člověk a morálka
volný čas
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Život mezi lidmi
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
121
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
7. ročník
2. Člověk a kultura
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a kultura
porovná různé podoby a projevy kultury (odívání, bydlení,
cestování, chování lidí)
projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly, respektuje odlišné
projevy kultury a kulturní zvláštnosti
představí umění, které mu je blízké, které ho oslovuje
uvědomí si význam životního názoru, vliv víry a náboženství v
životě člověka
seznámí se s významnými světovými náboženstvími, církvemi a
náb. hnutími
pochopí význam náboženské tolerance a svobody
vysvětlí přínos kulturních institucí pro život lidí, orientuje se v
nabídce jednotlivých kulturních institucí, kriticky si vybírá akce,
které ho zajímají
kriticky vybírá zdroje informací, uvědomuje si vliv masmédií na
chování a jednání člověka
kultura - rozmanitost kult. projevů, kult. hodnoty, kult. tradice
umění - masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia
krása kolem nás
víra a náboženství
kulturní instituce, kulturní chování
MPP- nabídka kulturních institucí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Člověk a kultura
3. Přírodní a kulturní bohatství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Přírodní a kulturní bohatství
seznámí se s nejvýznamnějšími architektonickými (a uměleckými)
styly a jejich základními znaky, uvede příklady ze své obce nebo
blízkého okolí
chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním objektům
naší země
uvede příklady organizací a úřadů pro ochranu životního prostředí
chová se šetrně k životnímu prostředí a přistupuje aktivně k
problémům kolem sebe
krásy naší země
ochrana přírodního a kulturního bohatství, důležité instituce
ochrana Země
MPP- globální společenské problémy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Přírodní a kulturní bohatství
Základní škola Roudnice nad Labem
122
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
7. ročník
4. Majetek v našem životě
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Majetek v našem životě
porozumí pojmům: potřeby, přání, statky, služby, směna
rozlišuje potřeby důležité pro plnohodnotný život, nezbytnost
uspokojování psychických potřeb
vyjmenuje základní (biologické) potřeby
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, vhodně využívá svůj
majetek a pečuje o něj, respektuje majetek druhých
uvede příklady, které ovlivňují životní úroveň lidí
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování k veřejnému majetku
a vysvětlí, jak lze proti němu aktivně vystupovat
naše potřeby
majetek a vlastnictví
životní úroveň, životní styl
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Majetek v našem životě
5. Řízení společnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Řízení společnosti
na příkladech známých států rozliší republiku a monarchii
(demokracii a diktaturu)
vysvětlí výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
charakterizuje a porovnává složky státní moci a vysvětlí, jaké
úkoly plní jejich orgány a instituce
objasní smysl voleb v demokratických státech a vysvětlí, jak
mohou výsledky voleb ovlivnit život občanů
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí,
krajů a státu
stát
cesta k demokracii
volby
začlenění do veřejného života
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Řízení společnosti
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
123
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
7. ročník
6. Svět kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Svět kolem nás
vysvětlí, proč ČR vstoupila do EU
uvede příklady výhod, které vyplývají z členství v EU
uvědomí si, že k ostatním lidem musí přistupovat bez jakýchkoli
předsudků,
uvede příklady činnosti mezinárodních organizací, ke kterým má
ČR vztah (OSN, WHO, NATO, UNICEF)
posoudí význam ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce
mezi státy
rozpozná varovné signály, používá telefonické linky tísňového
volání, poskytuje první pomoc v případě mimořádných událostí
spolupráce mezi zeměmi Evropy
tolerance k národnostním menšinám
nadnárodní organizace
ochrana obyvatel za mimořádných událostí
MPP-sociální politika státu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Svět kolem nás
7. Lidská práva
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidská práva
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí
dbá na dodržování vlastních práv a zároveň respektuje práva
druhých
uvede příklady základních práv a svobod každého člověka a
dokumentů upravujících lidská práva
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod a v případě
potřeby přiměřeně uplatňuje svá práva
rozpoznává, co je dobré a morální
lidská práva v dokumentech
rovnost a nerovnost
svoboda - zásady lidského soužití
morálka a mravnost
Všeobecná deklarace lidských práv
MPP- člověk a morálka
trestní právo
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Lidská práva
Základní škola Roudnice nad Labem
124
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
8. ročník
8. ročník
1 týdně, P
1. Osobnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Osobnost
pochopí význam pojmu osobnost z psychologického a
sociologického hlediska
pochopí, co vytváří rozdílnost jednotlivých osobností
je schopen sebepoznání, poznání jiných lidí
posiluje své volní jednání, zdravou sebedůvěru
volí zodpovědně životní cíle a nachází cesty k jejich realizaci
člověk jako osobnost
sebepoznání, sebehodnocení, sebeuvědomování
vlohy, schopnosti, dovednosti, nadání, talent
životní cíle, aspirace, plánování do života
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Osobnost
2. Psychické procesy a stavy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psychické procesy a stavy
ověří si existenci smyslových klamů
uvědomí si závislost vnímání na ostatních vlivech
vyzkouší si svou schopnost myšlení, vyhledává nové způsoby
řešení problémů
vyzkouší si různé druhy paměti a ověří si na sobě pravidla pro
pamatování, zjistí svůj typ paměti
uvědomí si odlišnosti mezi jednotlivými druhy činností, podle
charakteru práce volí vhodnou formu odpočinkové činnosti
získá základní představu o znacích emocí, umí akceptovat své city
a kontrolovat je
smyslové poznání skutečnosti
rozumové poznání skutečnosti
paměť, zapomínání pozornost
hra, učení, práce, mozkové hemisféry
city
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Psychické procesy a stavy
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
125
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
8. ročník
3. Člověk v sociálních vztazích
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk v sociálních vztazích
rozlišuje výhody a nevýhody asertivního, agresivního a pasivního
jednání, používá vhodné formulace při efektivní komunikaci
zvládá stresové situace, vybírá vhodné formy řešení konfliktu
dokáže potlačit své emoce
uvědomuje si svůj aktuální zdravotní stav, důležitost relaxace
uvědomuje si možné důsledky některých našich rozhodnutí
týkajících se zdraví
projevy chování
asertivní, pasivní a agresivní jednání, asertivní práva a povinnosti
stres a jeho příčiny
tělesné a duševní zdraví, relaxace
MPP- náročné životní situace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Člověk v sociálních vztazích
4. Hospodaření
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hospodaření
popíše základní funkce a principy dělby práce v rodině a
společnosti, vysvětlí jejich význam
vyjmenuje příklady výrobních i nevýrobních řetězců uspokojujících
jeho potřeby, orientuje se v síti obchodů a služeb ve své obci
uvádí způsoby, kterými obchodníci získávají své zákazníky,
předvede vhodnou komunikaci mezi prodavačem a zákazníkem
vysvětlí podstatu fungování trhu, uvádí příklady ovlivňování
poptávky a nabídky
vysvětlí závislost ceny zboží na kvalitě
dělba práce, specializace, technický rozvoj
výrobní a nevýrobní odvětví, sjednávání nákupu statků a služeb výroba, obchod, služby
vhodná komunikace, vhodná obchodní komunikace
trh, nabídka, poptávka, ekonomie
MPP- sociální politika státu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Hospodaření
Základní škola Roudnice nad Labem
126
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
8. ročník
5. Právní minimum
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Právní minimum
rozlišuje rozdíly mezi právními a morálními normami
vytvoří plán spolupráce v rámci třídy a sestaví pravidla pro jeho
dodržování
v zadaní modelové situaci vyhledá potřebné právní normy,
pochopí, že „neznalost zákona neomlouvá“
vyhledá informace v Ústavě ČR
vysvětlí význam Parlamentu ČR a jeho fungování, vyzkouší si
postup při tvorbě vlády
seznámí se s významem soudní moci a se soustavou soudců v
ČR
prosazuje svá práva a respektuje při tom práva druhých, rozliší
přestupek a trestný čin
rozlišuje soustavu orgánů EU a soustavu orgánů ČR
informuje o aktuální situaci v EU
právo – minimum morálky
právo jako systém
Ústava
moc zákonodárná, výkonná a soudní
základní práva a svobody
politika
právo v Evropě
MPP- člověk a morálka
právní řád
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Právní minimum
9. ročník
1 týdně, P
1. Člověk ve společnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk ve společnosti
Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
Člověk jako občan obce, státu, Evropské unie
Občan na obecním úřadě
Projevy lidské nesnášenlivosti
MPP- sociální politika státu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
127
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.5.2 Občanská výchova
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Člověk ve společnosti
2. Občan a právo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Občan a právo
Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních cílů
Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovnává
jejich znaky
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat běžný život
občanů
Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů (vlastnictví,
pracovní poměr, manželství )
Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy (
osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci )
Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje
si rizika jejich porušování
Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestních činů
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestní čin,
uvede jejich příklady
Právo v každodenním životě
Odvětví práva ČR
Občansko právní vztahy
Vlastnictví,ochrana majetku, smlouvy
Právní ochrana, orgány právní ochrany
Občanské právní řízení, správní řízení, trestní právo
Děti a paragrafy
Občan v pracovním poměru
Rodina a zákony
MPP- trestní právo,právní řád
sociální politika státu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Občan a právo
3. Hospodaření
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hospodaření
Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich
příklady
Objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a
tyto zásady uplatňuje ve svém jednání
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a které služby občanům nabízejí
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých
oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané
Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu
Stát a národní hospodářství
Státní rozpočet
Záchytná sociální síť
Peněžní ústavy, právní subjekty podnikání
MPP- sociální politika státu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
128
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6 Člověk a příroda
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Hospodaření
4. Globální svět, mezinárodní vztahy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Globální svět, mezinárodní vztahy
Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů,uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných
způsobů jejich uplatňování
Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady
a zápory
Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro
život lidstva
Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede
příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů
na lokální úrovni ( v obci, regionu )
Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání
Problémy současného světa
Ohrožené životní prostředí
MPP- globální společenské problémy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Globální svět, mezinárodní vztahy
5. Životní perspektivy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Životní perspektivy
Životní plány a cíle
MPP- životní perspektivy
Vysvětlí pojem seberealizace, uvědomuje si obsah pojmu štěstí a
na příkladech dokáže své naplnění tohoto pojmu
Přijímá svět kolem sebe se všemi klady i zápory
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Životní perspektivy
5.6 Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům
prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování
přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje
vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům),
kritického myšlení a logického uvažování.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
129
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým
činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních
procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště
významné je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti.
Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit,
vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a
vyvozovat z nich závěry. Žáci
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se
stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické
problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti,
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních
zdrojích a vlivy lidské činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v
přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle
využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.
Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si
pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným
vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v
Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu
zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje
na vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje
především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a
svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,
měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a
hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými
způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení
vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví
ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího
využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí
5.6.1 Fyzika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Základní škola Roudnice nad Labem
130
SMILE verze 2.5.2
5. ročník
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1+1
2
2
1+1
Charakteristika předmětu
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žákovi umožňuje
poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovedností žáků spolehlivě
a objektivně pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně,
písemně popř. multimediálně prezentovat.
Osvojením si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí vede žáky k porozumění fyzikálních jevů
a procesů, vyskytujících se v přírodě, běžném životě i v technické či technologické praxi. Předmět fyzika
seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami moderních technologií. Učí žáky zjišťovat příčiny fyzikálních dějů,
jejich souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat je hlavně v souvislosti s řešením praktických
problémů.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
osvojení si základních poznatků z vybraných okruhů učiva (látky a tělesa, pohyb těles, síly, mechanické
vlastnosti tekutin, energie, zvukové děje, elektromagnetické a světelné děje, vesmír);
podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních fyzikálních pojmů a zákonitostí s využitím jednoduchých
fyzikálních pokusů;
řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích;
vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat fyzikální jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky
využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů;
získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce při provádění fyzikálních pozorování,
měření a experimentů.
Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. až 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové
týdenní dotaci. Předmět je zpravidla vyučován v odborné učebně fyziky popř. v jiných třídách. Výuka fyziky ve
vhodných případech může probíhat i v jiných prostorách školy a mimo budovu školy. Předmět svým charakterem
(a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších předmětů (Chemie, Přírodopis, Zeměpis, atd.) V 9.
ročníku v tematickém okruhu Energie se vyučuje OČZMU (radiační havárie jaderných energetických zařízení)
a ZPPP (první pomoc při poranění tlakovou vlnou) v časové dotaci 3 h celkem. V rámci předmětu dodržujeme
doporučenou časovou dotaci pro laboratorní úlohy takto: 6. ročník – 2 h, 7. ročník – 3 h, 8. ročník 3 h a 9. ročník
2 h.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• žák projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
• žák se učí objevovat zákony fyziky, poznávat přírodní objekty, zpracovávat informace,
pracovat s výpočetní technikou, experimentovat a měřit
• Kompetence k řešení problémů
• žák využívá získaných vědomostí a dovedností k řešení problémů
• žák se učí řešit problémové úlohy, zvládá algoritmy řešení problémů, poznatky zobecňuje
a využívá při řešení praktických problémů
• Kompetence komunikativní
• žák zvládá přesné, logické a uspořádané vyjadřování a argumentaci, ústně i písemně
sděluje výsledky svých pozorování a experimentů, publikuje a prezentuje své názory a
myšlenky
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
131
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
• Kompetence sociální a personální
• žák rozvíjí schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní
i druhých
• Kompetence občanské
• žák se chová zodpovědně při vykonávání zadaných úkolů, při plnění experimentů a v
různých situacích, chrání zdraví své a svých spolužáků
• Kompetence pracovní
• žák se učí pracovat na zadaných úkolech samostatně i v týmu, práci vykonává zodpovědně
a pečlivě
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Základní škola Roudnice nad Labem
132
Učební osnovy
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
6. ročník
6. ročník
1+1 týdně, P
1. Vlastnosti látek a těles
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vlastnosti látek a těles
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
změří velikost působící síly
rozhodne, které věci jsou z látky pevné, kapalné nebo plynné •
nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných
látek
uvede příklady využití vlastností látek
popíše alespoň jeden jev, kterým se nepřímo přesvědčujeme, že
částice, z nichž jsou složeny látky, jsou v neustálém
neuspořádaném pohybu
vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a plynných
látek pomocí rozdílů v jejich částicové stavbě
změří sílu (např. tahovou sílu ruky, gravitační sílu Země)
experimentem prokáže vzájemné přitahování a odpuzování
zelektrovaných těles a tento jev vysvětlí
experimentálně určí póly tyčového magnetu
znázorní průběh indukčních čar magnetického pole tyčového
magnetu
popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho využití
tělesa a látky
vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
částicová stavba látek
vzájemné působení těles, síla
gravitační síla, pole
měření síly
elektrické vlastnosti látek
magnetické vlastnosti látek
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vlastnosti látek a těles
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
133
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
6. ročník
2. Měření fyzikálních veličin
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Měření fyzikálních veličin
změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho
teploty
změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, objem tělesa
odměrným válcem a hmotnost tělesa na vahách
vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny
určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa, a výpočtem
pomocí vztahu
zjisti hustotu látky v tabulkách
vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, ze které je
těleso
odhadne a změří dobu trvání děje, např. pohybu kyvadla
převádí údaje o čase v různých jednotkách
uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa při změně teploty
vysvětlí princip měření teploty teploměrem
určí rozdíl teplot z naměřených hodnot
měření délky
měření objemu
měření hmotnosti
hustota
měření času
měření teploty
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Měření fyzikálních veličin
3. Elektrický obvod
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Elektrický obvod
sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu
sestaví jednoduchý elektrický obvod podle schématu
správně používá schematické značky a zakreslí schéma reálného
obvodu
určí a pokusem ověří podmínky vedení proudu obvodem
experimentem rozhodne, zda je látka vodič nebo izolant
uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelné účinky
elektrického proudu
pokusem prokáže existenci magnetického pole kolem cívky
s elektrickým proudem a na příkladech z praxe objasní jeho využití
v elektromagnetech
porovná vlastnosti permanentních magnetů a elektromagnetů
zapojí spotřebiče (žárovky) za sebou a vedle sebe, uvede příklady
obou typů zapojení v praxi
experimentem porovná proud v různých částech jednoduchého a
rozvětveného obvodu
elektrický obvod
vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty
tepelné účinky elektrického proudu
magnetické pole elektrického proudu
rozvětvený elektrický obvod
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
134
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
6. ročník
Kritéria hodnocení
• Elektrický obvod
7. ročník
2 týdně, P
1. Pohyb tělesa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohyb tělesa
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
rozhodne, zda se těleso vzhledem k jinému tělesu pohybuje nebo
je v klidu
Určí trajektorii konkrétního pohybu tělesa
a rozhodne, zda je pohyb přímočarý nebo křivočarý
rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
určí rychlost rovnoměrného pohyb
má představu o jednotkách rychlosti a odhadne velikost rychlosti
běžných pohybů (chůze, jízda auta)
velikost rychlosti v dané jednotce vyjádří jinou jednotkou rychlosti
Vypočte dráhu rovnoměrného pohybu
nakreslí graf závislosti dráhy pohybu na čase, z grafu dráhy určí
rychlost rovnoměrného pohybu a zjistí, kdy bylo těleso v daném
místě, nebo kde bylo v daném čase
vypočte průměrnou rychlost pohybu z daných údajů
změří dráhu a dobu určitého pohybu a vypočte jeho průměrnou
rychlost
klid a pohyb tělesa
popis pohybu (trajektorie, dráha, čas)
druhy pohybu
pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
rychlost rovnoměrného pohybu
dráha rovnoměrného pohybu
průměrná rychlost
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pohyb tělesa
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
135
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
7. ročník
2. Síla. Skládání sil
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Síla. Skládání sil
změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso,
jejich velikosti, směry a výslednici
v konkrétní situaci rozhodne, která dvě tělesa na sebe vzájemně
působí silou, a jaký je účinek vzájemného působení
změří velikost síly siloměrem
znázorní sílu graficky
určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o určité
hmotnosti
prokáže experimentem účinky elektrického, magnetického a
gravitačního pole
určí výslednici sil působících v jedné přímce
rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze
odhadne polohu těžiště
experimentem určí těžiště, např. desky, tyče
vzájemné působení těles
síla a její měření
gravitační, elektrická a magnetická síla
gravitační, elektrické a magnetické pole
vztah
znázornění síly
skládání sil stejného a opačného směru
rovnováha sil
těžiště tělesa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Síla. Skládání sil
3. Posuvné účinky síly. Pohybové zákony
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Posuvné účinky síly. Pohybové zákony
využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn
pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých
situacích
v jednoduchých případech kvalitativně předpoví, jaký bude pohyb
tělesa nebo jeho změna, když zná sílu nebo výslednici sil, které na
těleso působí
zdůvodní, proč je v konkrétní situaci těleso v klidu nebo v pohybu
rovnoměrném přímočarém, a určí síly působící na těleso, které
jsou přitom v rovnováze
na příkladech ukáže, že silové působení těles je vždy vzájemné,
že síly akce a reakce vznikají zanikají současně, mají stejnou
velikost a působí na různá tělesa (odliší je od sil v rovnováze)
posuvné účinky síly na těleso vědomě spojuje vždy se změnou
rychlosti pohybu tohoto tělesa
posuvné účinky síly na těleso a jejich souvislost s velikostí působící
síly a hmotností tělesa (zákon síly)
zákon setrvačnosti
zákon vzájemného působení těles (zákon akce a reakce)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Posuvné účinky síly. Pohybové zákony
Základní škola Roudnice nad Labem
136
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
7. ročník
4. Otáčivé účinky síly
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Otáčivé účinky síly
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických
problémů
rozhodne, zda je páka otáčivá kolem pevné osy v rovnovážné
poloze
experimentem nebo výpočtem určí sílu nebo rameno síly tak, aby
se páka dostala do rovnovážné polohy
uvede příklady užití páky v praxi (osu otáčení, působící síly a jejich
ramena) a objasní výhodnost použití páky daném případě
určí podmínku rovnováhy na pevné kladce
uvede příklady využití kladek v praxi a ukáže jejich výhody
rovnováha sil na páce
moment síly
užití páky
kladky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Otáčivé účinky síly
5. Deformační účinky síly
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Deformační účinky síly
předpoví, jak se změní deformační účinky síly při změně velikosti
síly nebo obsahu plochy, na kterou působí
porovná tlaky vyvolané různými silami
určí tlak vyvolaný silou působící kolmo na určitou plochu
navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit nebo zmenšit tlak
tlaková síla
tlak
tlak v praxi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Deformační účinky síly
6. Tření
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tření
v jednoduchém případě změří třecí sílu
porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé tlakové síle,
drsnosti ploch nebo obsahu stykových ploch
uvede příklady působení klidové třecí síly
objasní působení klidové třecí síly při chůzi člověka nebo při jízdě
auta
rozhodne, zda v dané situaci je tření užitečné nebo škodlivé, a
navrhne vhodný způsob jeho zmenšení nebo zvětšení
tření, třecí síla
měření třecí síly
třecí síly v praxi
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
137
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Tření
7. Mechanické vlastnosti kapalin
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mechanické vlastnosti kapalin
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro
řešení konkrétních praktických problémů
předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině
chování tělesa v ní
předvede pokus nebo popíše jev, který ukazuje, že při stlačení
kapaliny nebo plynu vzroste tlak ve všech místech stejně
vysvětlí na příkladu z praxe princip hydraulického zařízení
porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny, tlaky ve stejné
hloubce dvou různých kapalin
použije vztah při řešení konkrétních problémů
objasní některé jevy, které souvisejí s hydrostatickým tlakem
(např. sifon, vodoznak, stavba hrází)
určí pokusem i výpočtem velikost vztlakové síly působící na těleso
v kapalině
znázorní síly a jejich výslednici působící na těleso ponořené do
kapaliny
předpoví, zda se bude těleso v kapalině potápět, vznášet či plovat;
uvede příklady využití v praxi
přenos tlaku v kapalině (Pascalův zákon)
hydraulická zařízení
hydrostatický tlak
vztlaková síla
Archimedův zákon
potápění, plování, vznášení se těles v kapalině
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Mechanické vlastnosti kapalin
Základní škola Roudnice nad Labem
138
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
7. ročník
8. Mechanické vlastnosti plynů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mechanické vlastnosti plynů
pokusem prokáže existenci atmosférického tlaku vzduchu a
vysvětlí příčiny jeho existence
porovná atmosférický tlak v různých výškách, popíše způsob
měření atmosférického tlaku (Torricelliho pokus, tlakoměr,
barograf)
provede měření atmosférického tlaku v daném místě; objasní vliv
změn atmosférického tlaku na počasí (s porozuměním sleduje
synoptické mapy v TV nebo na internetu)
uvede příklad prokazující existenci vztlakové síly, která působí na
tělesa v plynu (např. v atmosféře), a uvede příklad jejího
praktického využití
změří tlak plynu v uzavřené nádobě (např. v pneumatice kola) a
rozhodne, zda je v nádobě přetlak nebo podtlak plynu
atmosférický tlak a jeho měření
vztlaková síla působící na tělesa v plynech
tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak, podtlak) a jeho měření
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mechanické vlastnosti plynů
8. ročník
2 týdně, P
1. Práce. Výkon
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce. Výkon
které těleso koná práci
vypočte práci, je-li dána síla a dráha, po které síla určí v
jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu
energie tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a
časem
rozhodne, zda se koná práce působí (pro případ stálé síly působící
rovnoběžně se směrem dráhy),
předvede vykonání práce o velikosti přibližně 1 J
určí práci vykonanou při zvedání tělesa na kladce
určí výkon z práce a času
v jednoduchých případech odhadne vykonanou práci nebo výkon,
např. při sportu
porovná velikost dvou různých prací nebo výkonů, např. na stavbě
při rovnoměrném pohybu tělesa určí výkon užitím vztahu
práce
práce na kladce
výkon
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
139
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce. Výkon
2. Pohybová a polohová energie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohybová a polohová energie
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie
a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
na příkladech nebo pokusem ukáže, že pohybová energie tělesa,
jeho polohová energie v gravitačním poli Země nebo polohová
energie pružnosti se projevuje schopností tělesa konat práci
v konkrétních situacích objasní, že změna pohybové nebo
polohové energie tělesa je spojena s konáním práce; určí
vykonanou práci ze změny polohové energie tělesa
v jednoduchých případech určí změnu pohybové, resp. polohové
energie tělesa, z vykonané práce
porovná pohybové energie těles pomocí rychlosti a hmotnosti těles
popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové energie tělesa
při jeho pohybu
v gravitačním poli Země, např. při vyhození míče uvede příklad
přenosu energie v soustavě těles, např. polohové energie vody na
pohybovou energii rotoru turbíny, a jejich využití v praxi
polohová energie
pohybová energie
přeměna polohové a pohybové energie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Pohybová a polohová energie
Základní škola Roudnice nad Labem
140
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
8. ročník
3. Vnitřní energie. Teplo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vnitřní energie. Teplo
Žák:
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
uvede příklady jevů,které dokazují, že se částice látek neustále
pohybují a vzájemně na sebe působí
popíše, jak teplota tělesa souvisí s rychlostí neuspořádaného
pohybu částic tělesa; uvede příklady jevů nebo provede pokusy,
které to dokládají
objasní vnitřní energii tělesa jako energii, která souvisí s energií
částic; její součástí je celková pohybová energie všech částic v
tělese
vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho teplotou
předvede pokusy na změnu vnitřní energie tělesa konáním práce
(např. třením) nebo tepelnou výměnou
uvede praktický příklad změny vnitřní energie tělesa konáním
práce
rozlišuje a správně používá pojmy teplo a teplota
v konkrétním příkladu tepelné výměny předpoví, jak se budou
měnit teploty daných těles
vyhledá v Tabulkách měrnou tepelnou kapacitu některých látek a
vysvětlí její význam v praxi
určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem při tepelné výměně (bez
změny skupenství), popř. změnu teploty nebo hmotnosti tělesa ze
vztahu
v jednoduchých případech pokusem určí teplo odevzdané nebo
přijaté při tepelné výměně; rozhodne, zda tepelná výměna (např.
vytápění místnosti ústředním topením) probíhá vedením,
prouděním nebo zářením; uvede příklady, jak ji lze v případě
potřeby zlepšit, nebo naopak omezit
porovná látky podle jejich tepelné vodivosti, uvede příklady jejich
využití, např. navrhne zlepšení tepelné izolace domu nebo bytu
objasní tepelnou výměnu prouděním při vaření na plotýnce nebo
při chlazení potravin v chladničkách
na příkladech z denního života ukáže, jak lze účelně zvětšovat
nebo zmenšovat tepelnou výměnu vedením a zářením, např.
volbou oblečení podle ročního období
částicové složení látek
vnitřní energie
změna vnitřní energie konáním práce
změna vnitřní energie tepelnou výměnou
teplo
měrná tepelná kapacita látky
určení tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně (bez
změny skupenství)
tepelná výměna prouděním
tepelné záření
využití energie slunečního záření
Žák:
uvede příklady změn skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, varu,
kondenzace, sublimace a desublimace) z praktického života a
objasní, zda se při nich teplo pohlcuje nebo uvolňuje
z Tabulek nalezne teploty tání látek a rozhodne, v jakém
skupenství je těleso z dané látky při určité teplotě,
popř. předpoví, k jaké skupenské změně při dané teplotě tělesa
dojde
pokusem ukáže změnu skupenství určité látky a prokáže uvolnění
nebo pohlcení skupenského tepla
vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky na základě změny
uspořádání a rychlosti pohybu částic látky
nalezne v Tabulkách měrné skupenské teplo dané látky a vysvětlí
jeho význam
popíše pokus, který prokazuje zvětšení objemu vody při zmrznutí a
uvede příklady negativních důsledků(.např. praskání potrubí nebo
zdiva)
navrhne a pokusem ověří, jak lze zvětšit nebo zmenšit rychlost
vypařování kapaliny, uvede praktické využití, např. při sušení
prádla
předpoví, jak se změní teplota varu při zvětšení nebo zmenšení
tlaku nad vroucí kapalinou, uvede praktické užití tohoto jevu
na konkrétních příkladech objasní, kdy nastává kapalnění vodní
páry ve vzduchu
vysvětlí vznik mlhy, jinovatky a oblaků
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
141
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Vnitřní energie. Teplo
4. Změny skupenství látek
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Změny skupenství látek
uvede příklady změn skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, varu,
kondenzace, sublimace a desublimace) z praktického života a
objasní, zda se při nich teplo pohlcuje nebo uvolňuje
z Tabulek nalezne teploty tání látek a rozhodne, v jakém
skupenství je těleso z dané látky při určité teplotě, popř. předpoví,
k jaké skupenské změně při dané teplotě tělesa dojde pokusem
ukáže změnu skupenství určité látky a prokáže uvolnění nebo
pohlcení skupenského tepla
vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky na základě změny
uspořádání a rychlosti pohybu částic látky
nalezne v Tabulkách měrné skupenské teplo dané látky a vysvětlí
jeho význam
popíše pokus, který prokazuje zvětšení objemu vody při zmrznutí a
uvede příklady negativních důsledků(.např. praskání potrubí nebo
zdiva)
navrhne a pokusem ověří, jak lze zvětšit nebo zmenšit rychlost
vypařování kapaliny, uvede praktické využití, např. při sušení
prádla
předpoví, jak se změní teplota varu při zvětšení nebo zmenšení
tlaku nad vroucí kapalinou, uvede praktické užití tohoto jevu
na konkrétních příkladech objasní, kdy nastává kapalnění vodní
páry ve vzduchu
vysvětlí vznik mlhy, jinovatky a oblaků
tání a tuhnutí
vypařování
var
kapalnění
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Změny skupenství látek
5. Elektrický náboj . Elektrické pole
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Elektrický náboj . Elektrické pole
rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností
rozhodne, zda se budou dvě elektricky nabitá tělesa přitahovat, či
odpuzovat
vysvětlí elektrování těles nájemným třením a princip uzemnění
nabitého tělesa
ukáže pokusem a vysvětlí, proč se k zelektrovanému tělesu
přitahují nenabitá tělesa z izolantu (polarizaci izolantu) i nenabitá
vodivá tělesa (elektrostatická indukce)
pokusem prokáže existenci elektrického pole v okolí nabitého
tělesa, znázorní siločáry elektrického pole, např. kruhové nabité
destičky nebo mezi dvěma nesouhlasně nabitými rovinnými
deskami
uvede příklady z praxe, jak se z hlediska bezpečnosti zabraňuje
vzájemnému elektrostatickému přitahování těles (např. v textilním
nebo papírenském průmyslu, při volbě materiálů na oblečení) a
kde se naopak využívá (např. v odlučovačích popílku)
elektrování těles třením
elektrický náboj
vodič a izolant v elektrickém poli
siločáry elektrického pole
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
142
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Elektrický náboj . Elektrické pole
6. Elektrický proud
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Elektrický proud
sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu
změří elektrický proud a napětí
rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických
problémů
objasní podstatu elektrického proudu v kovových vodičích a v
elektrolytech (jednoduchý model)
vysvětlí, proč izolanty prakticky nevedou elektrický proud
rozhodne, zda v daném obvodu jsou splněny podmínky vzniku
elektrického proudu a ověří jejich splnění pokusem
změří elektrický proud ampérmetrem v daném místě obvodu
změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy obvodu
(např. mezi svorkami žárovky)
určí výsledné napětí zdroje při zapojení několika článků za sebou
zvolí k danému spotřebiči vhodný zdroj napětí, porovná vhodnost
použití různých zdrojů napětí (např. suchých článků a
akumulátorů) z hlediska hospodárnosti
předpoví změnu proudu v kovovém vodiči při změně napětí mezi
jeho konci
předpoví změnu proudu v obvodu, když se při stálém napětí zvětší
nebo zmenší odpor rezistoru zapojeného v obvodu
vypočte jednu z veličin proud, napětí a odpor pro kovový vodič
(spotřebič), jestliže zná zbývající dvě (aplikace Ohmova zákona);
popř. výsledek ověří pokusem
pokusem určí závislost proudu procházejícího daným spotřebičem
na napětí mezi svorkami spotřebiče a vyjádří výsledek graficky
z grafu závislosti proudu na napětí pro daný rezistor určí k danému
proudu napětí, nebo k danému napětí proud, nebo odpor rezistoru
porovná odpor dvou kovových drátů, které se liší jen průřezem,
nebo jen délkou, nebo jen materiálem;v jednoduchých případech
ověří svou úvahu pokusem
popíše, jak se mění odpor kovového vodiče s teplotou
rozpozná, podle reálného zapojení i podle schématu, zapojení
dvou spotřebičů za sebou a vedle sebe, určí výsledné napětí,
výsledný elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů
předpoví, jak se změní proud v obvodu, když dva spotřebiče
zapojíme místo sériově paralelně nebo naopak; svou předpověď
ověří pokusem
rozhodne, jak je vhodné zapojit elektrické spotřebiče v domácnosti
a uvede výhody své volby
urči elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro daný proud a
napěti nebo určí elektrickou práci z elektrického příkonu spotřebiče
a doby průchodu elektrického proudu
vyjádří elektrickou práci uvedenou ve nebo v joulech
urči výkon elektrického proudu I ve vodiči mezi jehož konci je
napětí U
z údajů o příkonech na štítcích elektrických spotřebičů určí, jaký je
odpor spotřebičů po jejich připojení ke zdroji o uvedeném napětí
porovná elektrickou energii spotřebovanou různými domácími
spotřebiči za určitou dobu a odhadne cenu, kterou za tuto
elektrickou energii zaplatí
navrhne možné úspory elektrické energie v bytě nebo v domě,
popř. ve škole
elektrický proud v kovech a vodných roztocích solí a kyselin
měření elektrického proudu
měření elektrického napětí
zdroje elektrického napětí
Ohmův zákon
elektrický odpor
závislost odporu na vlastnostech vodiče
výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe
elektrická práce
elektrická energie
výkon elektrického proudu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Elektrický proud
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
143
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
8. ročník
7. Zvukové jevy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zvukové jevy
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje
příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí
určí ve svém okolí, popř. u některých hudebních nástrojů, co je
zdrojem zvuku
vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou šíření zvuku je látkové
prostředí
uvede příklady dokazující, že rychlost zvuku závisí na prostředí, v
němž se zvuk šíří
na příkladu vnímání blesku a hromu porovná rychlost šíření zvuku
ve vzduchu s rychlostí šíření světla ve vzduchu
pokusem dokáže, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho
kmitočet
popíše, jak přijímáme zvuk uchem
uvede příklad využití poznatků o odrazu zvuku při zařizování
divadel nebo přednáškových sálů
umí kvalitativně porovnat zdroje zvuku podle hladiny hlasitosti a
rozhodnout, který je zdraví škodlivý, např. hlasitá hudba
pro ochranu sluchu využívá poznatků, že hlasitost zvuku závisí na
zdroji zvuku, vzdálenosti zdroje od našeho ucha, prostředí, v němž
se zvuk šíří a na citlivosti sluchového ústrojí
navrhne možnosti, jak zmenšit škodlivý vliv nadměrně hlasitého
zvuku na člověka (v hlučných provozech, v blízkosti dálnic, v bytě)
zdroje zvuku
šíření zvuku prostředím
rychlost šíření zvuku
výška tónu
ucho jako přijímač zvuku
odraz zvuku, ozvěna
ochrana před nadměrným hlukem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Zvukové jevy
9. ročník
1+1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
144
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
9. ročník
1. Co už víme o magnetickém poli
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Co už víme o magnetickém poli
využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v
okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem cívky s
elektrickým proudem, a na příkladech z praxe objasní jeho využití
v elektromagnetech
vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru
uvede příklady využití elektromotoru v praxi
předvede pokusem vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže,
na čem závisí jeho hodnota a směr
magnetické pole cívky s proudem
elektromagnet
působení magnetického pole na cívku s proudem
elektromotor
elektromagnetická indukce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Co už víme o magnetickém poli
2. Střídavý proud
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Střídavý proud
rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud
a napětí
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie
a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu v blízkosti
cívky nebo otáčením cívky v magnetickém poli
z konkrétního grafu časového průběhu střídavého proudu (nebo
napětí) určí periodu střídavého proudu (napětí) a kmitočet
střídavého proudu (napětí)
objasní princip činnosti alternátoru a popíše, jaké v něm probíhají
přeměny energie
zvolí vhodné měřidlo a změří střídavý proud nebo napětí určí
transformační poměr transformátoru, uvede příklady praktického
využití transformace dolů a transformace nahoru
popíše a zdůvodní využití transformátoru v rozvodné elektrické síti
vznik střídavého proudu
alternátor
měření střídavého proudu a střídavého napětí
transformátory
rozvodná elektrická síť
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Střídavý proud
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
145
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
9. ročník
3. Co už víme o vedení elektrického proudu, vedení elektrického proudu v polovodičích
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Co už víme o vedení elektrického proudu, vedení elektrického
proudu v polovodičích
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností
zapojí správně polovodičovou diodu
uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a v plynu
s využitím poznatků z chemie popíše vznik iontů v elektrolytu
na příkladu objasní, jak vzniká proud v elektrolytech
objasní mechanismus vedení elektrického proudu v kovech
(usměrněný pohyb volných elektronů), v elektrolytech (usměrněný
pohyb volných iontů), v plynech (usměrněný pohyb volných iontů a
elektronů
na konkrétním příkladu vysvětlí princip elektrolytického pokovování
předmětů
pokusem (s použitím mikroampérmetru) prokáže, že lidské tělo
vede elektrický proud a objasní důsledek této skutečnosti pro
pravidla bezpečnosti při zacházení elektrickými zařízeními
předvede a objasní vznik elektrické jiskry při elektrování (např. při
svlékání svetru)
popíše podstatu blesku a objasní způsoby ochrany před bleskem
vysvětlí vznik elektrického oblouku a uvede příklad jeho využití v
praxi
uvede příklad vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
pokusem ukáže, jak se mění odpor polovodiče při jeho zahřívání a
osvětlení; uvede příklady využití těchto jevů
zapojí polovodičovou diodu nebo svítivku (ledku) v propustném a
závěrném směru
uvede příklad využití usměrňujícího účinku polovodičové diody
elektrické vodiče a izolanty
elektrický proud v kovových vodičích
elektrický proud v kapalinách
elektrický proud v plynech
elektrický proud v polovodičích
polovodičová dioda
dioda jako usměrňovač
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Co už víme o vedení elektrického proudu, vedení elektrického proudu v polovodičích
4. Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
elektrické spotřebiče v domácnosti
ochrana před úrazem elektrickým proudem
vysvětlí význam uzemnění u domácích spotřebičů, např. u pračky
popíše konkrétní důvody nebezpečí v situacích znázorněných
obrázkem nebo popsaných slovně
ukáže v zásuvce kolík a vysvětlí, proč je spojen s ochranným
uzemněným nulovacím vodičem
uvede příklad, jak může vzniknout zkrat v domácnosti, objasní v
čem je nebezpečí zkratu a čím mu lze předcházet
vysvětlí, proč je životu nebezpečné dotknout se vodivých částí
zdířek zásuvky řídí se základními pravidly pro bezpečné
zacházení s elektrickými zařízeními
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
146
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
5. Světelné jevy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Světelné jevy
využívá zákon o přímočarém šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí a zákon odrazu světla při řešení problémů a
úloh
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích,
zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami
rozliší zdroj světla a osvětlené těleso
rozhodne, zda dané prostředí je čiré, průhledné, průsvitné či
neprůhledné
uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a porovná ji s rychlostí
světla v jiných prostředích
objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce
vysvětlí vznik stínu
vysvětlí, kdy dochází k zatmění Slunce a Měsíce
využívá zákon odrazu světla na rozhraní dvou prostředí k řešení
problémů a úloh a ke geometrické konstrukci obrazu rovinným
zrcadlem
pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté a které je vypuklé
pokusem najde ohnisko dutého zrcadla a určí jeho ohniskovou
vzdálenost
zobrazí daný předmět dutým zrcadlem
uvede příklady využití kulových zrcadel
na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla ke kolmici , a kdy
od kolmice
v konkrétních příkladech předpoví, zda nastane lom od kolmice
nebo ke kolmici
uvede příklad úplného odrazu světla a objasní, kdy může nastat
vysvětlí, jak fungují světlovody a uvede příklad jejich využití
dokáže pokusem, že sluneční světlo je složeno z barevných světel
vysvětlí, za jakých podmínek vzniká duha
rozliší pokusem spojnou a rozptylnou čočku
najde pokusem ohnisko spojky
zobrazí předmět (např. okno nebo plamen svíčky) spojkou
určí, jaký obraz vznikne při použití rozptylky
vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy
objasní princip zobrazení lupou
vysvětlí funkci čočky v lidském oku a s využitím poznatků z
přírodopisu objasní vznik vjemu obrazu pozorovaného předmětu
popíše vadu krátkozrakého oka a dalekozrakého oka a vysvětlí
jejich korekci brýlemi
zdroje světla
rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích
přímočaré šíření světla
měsíční fáze
stín
zatmění Měsíce a Slunce
zákon odrazu světla
zobrazení rovinným, dutým a vypuklým zrcadlem
lom světla
úplný odraz světla
rozklad světla optickým hranolem
čočky
optické vlastnosti oka
lupa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Světelné jevy
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
147
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
9. ročník
6. Jaderná energie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jaderná energie
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie
a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
s využitím poznatků chemie popíše základní stavební částice
atomu
popíše složení jádra atomu
na příkladu objasní, co rozumíme izotopem daného prvku
popíše, jakou látku nazveme nuklidem
uvede tři základní druhy radioaktivního záření, objasní jejich
podstatu a porovná jejich vlastnosti
uvede a objasní příklady využití radionuklidů
popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí jejího
zneužití v jaderných zbraních i možnosti využití v jaderných
reaktorech a v jaderných elektrárnách
vysvětlí k jakým přeměnám energie dochází v jaderné elektrárně a
porovná je s přeměnami v tepelné a vodní elektrárně
porovná výhody a nevýhody uvedených tří typů elektráren
sleduje a umí kriticky analyzovat diskuse o jaderných elektrárnách
v tisku a dalších sdělovacích prostředcích, umí věcně
argumentovat v diskusích se spolužáky, popř. s rodiči
popíše možnosti ochrany před jaderným zářením
atom
atomová jádra
izotopy a nuklidy
radioaktivita
využití jaderného záření
řetězová jaderná reakce
jaderný reaktor
jaderná energetika
ochrana před zářením
Pozn: OČZMU - téma 4 -radiační havárie jaderných energetických
zařízení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Jaderná energie
7. Země a vesmír
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Země a vesmír
Sluneční soustava
naše Galaxie
objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
popíše, z čeho se skládá sluneční soustava
popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet kolem Slunce a měsíců
planet kolem planet
vyjmenuje planety podle jejich vzrůstající vzdálenosti od Slunce
vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou a hvězdou porovná poznatky
získané v zeměpise s podrobnějšími informacemi o jednotlivých
planetách, Slunci a Měsíci
v literatuře nebo na internetu, připraví o nich samostatně nebo ve
skupině přehlednou informaci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Země a vesmír
Základní škola Roudnice nad Labem
148
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.1 Fyzika
9. ročník
8. Čemu jste se ve fyzice naučili
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čemu jste se ve fyzice naučili
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
očekávané výstupy ze všech tematických celků
pozoruje a popisuje jevy i kolem sebe, hledá jejich vzájemné
souvislosti a odhaluje jejich příčiny
provádí fyzikální pokusy, navrhuje pokusy jako cestu k řešení
konkrétních problémů nebo k ověření správnosti navrženého
řešení
umí měřit délku, hmotnost, objem, teplotu, čas, sílu, elektrický
proud a elektrické napětí
z naměřených hodnot výpočtem určí další veličiny (např. hustotu,
průměrnou rychlost, práci, výkon, elektrický od por)
výsledky měření zaznamená do tabulky, popř. je vyjádří graficky
z výsledků měřeni objeví závislost dvou veličin, např. dráhy na
čase, proudu na napětí, odporu na délce vodiče
utřídí si poznatky získané za celou výuku fyziky do širších celků
(10. kapitola učebnice pro 9. ročník) a najde v nich nové
souvislosti, vytváří si přehledová schémata základních pojmů
v tabulkách nalezne informace o jednotkách Mezinárodní soustavy
SI
na internetových stránkách nebo v encyklopediích umí nalézt další
používané jednotky a jejich vztahy k jednotkám SI
v konkrétních příkladech rozhodne jaký druh energie má těleso,
např. lyžař sjíždějící z kopce, stlačená pružina, horký čaj v hrnku
stojícím na stole, Slunce
vysloví zákon zachování mechanické energie pro izolovanou
soustavu a objasní jeho platnost např. pro izolovanou soustavu
kulička kývající se na tenkém vlákně a Země nebo míč vyhozený
svisle vzhůru a Země
ukáže na konkrétním příkladu platnost obecného zákona
zachování energie, např. při přeměně mechanické energie pily při
řezání dřeva na vnitřní energii pily a dřeva
rozhodne v konkrétních případech, zda přeměna energie je
užitečná nebo představuje ztrátu, a jak takovou ztrátu můžeme
omezit (např. vaření polévky na elektrickém vařiči, vytápění
místnosti akumulačními kamny)
s využitím fyzikálních poznatků umí nalézt cesty k
hospodárnějšímu využívání energie v denním životě
uvede příklady obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie
ukáže výhody nevýhody různých zdrojů energie z hlediska jejich
vlivu na životní prostředí
uvede výhody a nevýhody použití různých druhů elektráren v
podmínkách České republiky a porovná svoje argumenty s
reálným podílem různých elektráren na výrobě elektrické energie u
nás s využitím aktuálních informací na internetu
vlastnosti látek a jejich částicové složení
měření fyzikálních veličin
pohyb
síla
mechanické vlastnosti kapalin a plynů
tepelné jevy
elektrické a magnetické jevy
elektromagnetické záření
zvukové jevy
energie a její přeměny
Země a vesmír
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Čemu jste se ve fyzice naučili
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
149
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
9. ročník
9. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
T 4 - Radiační havárie jaderných energetických zařízení
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• OČZMU
5.6.2 Chemie
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
1+1
5. ročník
Charakteristika předmětu
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (fyziky, chemie, přírodopis, zeměpis), který
má žákovi umožnit poznávání přírody jako systému, chápat důležitost udržování přírodní rovnováhy,
uvědomovat si užitečnost přírodních poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, rozvíjet dovednost
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů,
analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.
Předmět chemie má poskytnout co nejvíce příležitostí k tomu, aby žáci pochopili, že bez základních znalostí
o chemických látkách a jejich reakcí se člověk neobejde v žádné oblasti své činnosti, aby si uvědomili významné
uplatnění chemie v budoucnosti a poznávali nezbytnost ochrany životního prostředí i vlastního zdraví.
Ve vyučovacím předmětu chemie je naplňována část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví a často
přesahuje do dalších vzdělávacích oborů Fyzika, Přírodopis, Člověk a svět práce a Matematika.
Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu
Cílem výuky je:
- podchytit a rozvíjet zájem o chemii
- vytvářet potřeby objevovat a vysvětlovat chemické jevy zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky
využívat,
- získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikálie- mi, poskytnut první
pomoc při úrazech s nebezpečnými látkami
- uvažovat o využívání zdrojů energie v praxi a k aktivní ochraně životního prostředí
- vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření a zneužívání léků
- netolerujeme nekamarádské chování a odmítání pomoci,
- učíme žáky jednat v různých mimořádných situacích
- učíme žáky předcházet nemocem a úrazům
Základní škola Roudnice nad Labem
150
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
- učíme žáky poskytnout první pomoc
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět - v 8. ročníku 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 2 hodiny týdně,
v každém ročníku je 5 laboratorních cvičení.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• používáme známé termíny, znaky, symboly
• zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
• rozlišujeme základní a učivo rozšiřující
• učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment
• Kompetence k řešení problémů
• žák využívá získaných vědomostí a dovedností k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
• důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní
chemické laboratoře
• důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami
• žák formuluje své myšlenky a názory výstižně a kultivovaně je vyjadřuje písemně i ústně
• žák používá správné názvosloví
• Kompetence sociální a personální
• žák účinně spolupracuje ve skupině
• zohledňujeme v průběhu výuky rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví a za své životní prostředí
• učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
• informujeme žáky o poznání možností rozvoje a zneužití chemie, vychováváme žáky jako
osobnosti zodpovědné za svůj život a zdraví
• učíme žáky chápat ekologické souvislosti
• učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, využívání těchto
znalostí v praxi
• seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně
vyžadujeme jejich dodržování
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
151
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
Tématické okruhy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
8. ročník
2 týdně, P
1. Úvod do chemie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úvod do chemie
zařadí chemii mezi přírodní vědy (uvede, čím se chemie zabývá),
uvede příklady chemického děje,
rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k přeměně látek,
rozliší fyzikální tělesa a látky,
uvede příklady chemické výroby,
zhodnotí význam a případná rizika pro společnost i pro obyvatele v
blízkosti chemických závodů.
vymezení předmětu chemie
chemické děje, pozorování, pokus
látky a tělesa
chemická výroba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úvod do chemie
2. Vlastnosti látek
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vlastnosti látek
barva, skupenství, rozpustnost
vodivost, hustota, změny skupenství
uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek,
rozliší známé látky podle jejich různých vlastností,
popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek,
rozpozná skupenství látek a jejich změny,
vyhledá u vybraných látek v tabulkách hodnoty hustoty, teploty
tání, teploty varu.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
152
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Vlastnosti látek
3. Bezpečnost při experimentální činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bezpečnost při experimentální činnosti
uvede a dodržuje zásady bezpečné práce v chemické pracovně,
poskytne první pomoc při úraze,
uvede příklady nebezpečných chemických látek,
vysvětlí význam R-vět a S-vět
zásady bezpečné práce v laboratoři
první pomoc při úrazu
nebezpečné látky a přípravky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Bezpečnost při experimentální činnosti
4. Směsi
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Směsi
rozlišuje chemické látky a směsi,
rozliší druhy různorodých směsí, uvede příklady,
uvede příklady stejnorodých směsí ve 3 skupenstvích, aplikuje
poznatky o vlivu teploty na rychlost rozpouštění,
vypočítá složení roztoku (hmotnostní zlomek),
připraví roztok o požadované koncentraci
stejnorodé, různorodé
složení roztoků
hmotnostní zlomek
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Směsi
5. Oddělování složek směsi
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Oddělování složek směsi
sestaví jednoducho filtrační a destilační aparaturu,
vysvětlí princip filtrace a destilace,
vysvětlí princip usazování a krystalizace,
objasní pojem sublimace,
uvede příklady chemické výroby založené na oddělování složek
směsí.
usazování,
filtrace, destilace
krystalizace, sublimace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
153
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Oddělování složek směsi
6. Voda, vzduch, čistota ovzduší
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Voda, vzduch, čistota ovzduší
zhodnotí význam vody pro život na Zemi,
rozliší různé druhy vody (měkká, tvrdá),
uvede příklady výskytu a užití vody,
uvede princip výroby pitné vody,
prokáže znalost složení vzduchu,
označí kyslík jako látku nezbytnou k hoření
vysvětlí princip hašení látek,
vysvětlí pojem skleníkový efekt, teplotní inverze,
uvede příklady znečišťování vzduchu v přírodě i domácnosti,
navrhne jak lze omezovat znečišťování vzduchu a vody
voda destilovaná, pitná, odpadní
výroba pitné vody
čistota vody
vzduch - složení a vlastnosti, čistota ovzduší, ozonová vrstva
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Voda, vzduch, čistota ovzduší
7. Částicové složení látek
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Částicové složení látek
atomy, molekuly
ionty, struktura atomu
používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech,
popíše složení atomu,
vysvětlí vznik iontu (kationtu i aniontu) z neutrálních atomů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Částicové složení látek
Základní škola Roudnice nad Labem
154
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
8. ročník
8. Chemické prvky a sloučeniny
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Chemické prvky a sloučeniny
rozlišuje chemické prvky a sloučeniny,
používá pojmy ve správných souvislostech,
používá značky a názvy nejznámějších chemických prvků: H, He,
Li, C, N, S, P, Cl, K, Ca, Cu, Zn, Mg, Si, F, Br, Mn, Na, Pt, Sn, Pb,
Zn, Fe, W, V, C, Hg, Ar,
vysvětlí, co udává protonové číslo a zapíše správně ke značce
prvků,
rozlišuje chemickou značku a chemický vzorec sloučeniny, určí
chemickou vazbu
prvky a sloučeniny
protonové číslo
chemická vazba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Chemické prvky a sloučeniny
9. Periodická soustava prvků
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Periodická soustava prvků
některé významné kovy a nekovy
popíše rozdíly mezi kovy a nekovy,
uvede příklady užití některých kovů a určí některé jejich vlastnosti,
uvede příklady slitin a jejich praktické využití,
uvede příklady praktického využití nekovů (H, O, N, Cl, S, C).
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Periodická soustava prvků
10. Chemické reakce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Chemické reakce
chemický děj
výchozí látky a produkty.
uvede příklady chemických reakcí probíhajících v přírodě,
uvede příklady chemických reakcí používaných při chemické
výrobě,
rozliší výchozí látky a produkty
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
155
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Chemické reakce
11. Chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti
uvede zákon zachování hmotnosti,
zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické
reakce,
přečte chemické rovnice (včetně použití látkového množství),
s užitím ZZH vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu,
vypočítá molární hmotnost M.
látkové množství
molární hmotnost,
úprava chemické rovnice.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti
12. Oxidy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Oxidy
určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech,
zapíše z názvu vzorce oxidů,
sestaví ze vzorce oxidu jeho název,
porovná vlastnosti a užití vybraných oxidů, posoudí vliv na životní
prostředí.
oxidační číslo,
Názvosloví (oxid siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, dusnatý
a dusičitý, křemičitý).
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Oxidy
13. Halogenidy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Halogenidy
názvosloví, oxidační číslo,
fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy
určí oxidační číslo atomů prvků v halogenidech,
zapíše z názvů vzorce halogenidů,
utvoří ze vzorců halogenidů názvy,
popíše vlastnosti, použití a význam NaCl a KCl
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
156
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Halogenidy
14. Kyseliny
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Kyseliny
bezkyslíkaté (chlorovodíková)
kyslíkaté (sírová, dusičná)
zapíše z názvu kyselin vzorce a ze vzorců názvy, popíše vlastnosti
a použití vybraných kyselin,
vysvětlí bezpečné ředění koncentrovaných roztoků kyselin,
vysvětlí, jak poskytne první pomoc při zasažení kyselinou,
rozliší kyselé roztoky pomocí indikátorů,
posoudí vliv kyselin na životní prostředí,
vysvětlí vznik kyselých dešťů, zhodnotí jejich vliv na životní
prostředí, uvede opatření, kterými jim lze předcházet.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Kyseliny
15. Hydroxidy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hydroxidy
zapíše u názvů hydroxidů vzorce a ze vzorců jejich názvy, popíše
vlastnosti a užití vybraných hydroxidů,
vysvětlí bezpečné rozpouštění hydroxidů
rozliší zásadité roztoky pomocí indikátorů,
uvede první pomoc při zasažení organismu
T3 - havárie s únikem nebezpečných látek - ochrana člověka
názvosloví
hydroxid sodný, draselný, vápenatý
T3 - havárie s únikem nebezpečných látek - ochrana člověka
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hydroxidy
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
157
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
8. ročník
16. Neutralizace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Neutralizace
podstata neutralizace
vznik solí
bezpečně provede neutralizaci zředěných roztoků kyseliny a
hydroxidu,
uvede názvy výchozích látek a produktů neutralizace, rozliší, které
látky patří mezi soli,
zapíše vzorce solí,
uvede příklady uplatnění solí v praxi.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Neutralizace
17. Hospodářsky významné látky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hospodářsky významné látky
uvede význam průmyslových hnojiv,
popíše složení, vlastnosti a užití stavebních pojiv (malta, sádra,
beton),
vysvětlí pojem keramika, uvede příklady využití keramiky
průmyslová hnojiva
stavební pojiva
keramika.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hospodářsky významné látky
18. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
T3 - havárie s únikem nebezpečných látek - ochrana člověka
T3 - Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• OČZMU
Základní škola Roudnice nad Labem
158
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
8. ročník
9. ročník
1+1 týdně, P
1. Opakování
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Opakování
určí společné a rozdílné vlastnosti látek,
pracuje bezpečně s vybranými chemikáliemi,
rozlišuje směsi a chemické látky,
vypočítává složení roztoků,
navrhne postupy oddělování určených směsí,
rozliší druhy vody,
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu,
navrhne způsoby likvidace znečištění,
používá pojem atom, molekula, sloučenina ve správných
souvislostech
orientuje se v periodické soustavě prvků,
rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí,
přečte chemické rovnice,
porovná vlastnosti a užití vybraných oxidů, kyselin, hydroxidů a
solí,
orientuje se ve stupnici pH.
vlastnosti látek,
bezpečnost při experimentální činnosti
směsi a jejich oddělování
voda a vzduch
částicové složení látek
chemické prvky a chemické sloučeniny
chemické reakce, úprava chemických rovnic
oxidy
halogenidy
kyseliny a hydroxidy
neutralizace a soli
EVVO - viz příloha č. 6
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Opakování
2. Redoxní reakce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Redoxní reakce
vysvětlí pojmy oxidace a redukce,
popíše princip výroby železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro
národní hospodářství,
vysvětlí pojem koroze, uvede příklady ochrany před korozí,
uvede příklady praktického využití galvanického článku,
objasní, co je podstata elektrolýzy, uvede příklady praktického
využití.
oxidace a redukce,
výroba železa a oceli,
koroze,
galvanický článek,
elektrolýza.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
159
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Redoxní reakce
3. Energie a chemické reakce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Energie a a chemické reakce
rozliší reakce exotermické a endotermické,
uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv,
posoudí vliv spalování různých paliv na životní prostředí,
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie,
uvede zásady bezpečné manipulace s plynnými a kapalnými
palivy,
poskytne první pomoc při popálení.
reakce exotermické a endotermické,
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie,
fosilní paliva,
průmyslově vyráběná paliva.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Energie a a chemické reakce
4. Uhlovodíky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Uhlovodíky
alkany, alkeny, alkiny, arény
průmyslové zpracování ropy
rozliší jednoduché uhlovodíky, uvede jejich vzorce, vlastnosti, užití
a zdroje,
uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy a zemního
plynu,
popíše příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a
zemním plynem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Uhlovodíky
Základní škola Roudnice nad Labem
160
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
9. ročník
5. Deriváty uhlovodíků
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Deriváty uhlovodíků
rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků,
rozliší funkční skupiny jednotlivých derivátů,
u vybraných derivátů uvede zdroje a využití
odvodí vzorce vybraných derivátů,
uvede výchozí látky a produkty esterifikace,
u některých derivátů zhodnotí jejich nebezpečnost pro zdraví
člověka i přírodní prostředí
halogenderiváty, alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony,
karboxylové kyseliny, estery, esterifikace
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Deriváty uhlovodíků
6. Přírodní látky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Přírodní látky
sacharidy, tuky, bílkoviny
fotosyntéza
určí podmínky pro průběh fotosyntézy, uvede její význam pro život
na Zemi,
orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a
dýchání,
uvede význam přírodních látek pro člověka z hlediska zásad
správné výživy,
rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy, vysvětlí složení těchto látek a
uvede příklady zdrojů těchto látek,
porovná význam jednotlivých vitamínů pro zdravý vývoj člověka.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Přírodní látky
7. Plasty a syntetická vlákna
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Plasty a syntetická vlákna
polyethylen, polypropylen, polvinylchlorid,
polystyrén, polyamidová a polyesterová vlákna
rozliší plasty od dalších látek,
uvede zdroje pro výrobu plastů a syntetických vláken,
uvede vlastnosti a použití vybraných plastů,
posoudí vliv plastů na životní prostředí,
rozpozná vlákna přírodní a syntetická, uvede výhody a nevýhody
jejich používání
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
161
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.2 Chemie
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Plasty a syntetická vlákna
8. Chemie a společnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Chemie a společnost
uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro chemické
výroby,
vyjmenuje nejznámější chemické podniky v okolí, uvede příklady
jejich výroby,
posoudí nebezpečí při vzniku havárií,
zdůvodní použití pesticidů při ochraně rostlin,
vysvětlí pojem biotechnologie, využití enzymů,
uvede příklady volně a nezákonně prodávaných drog a vysvětlí
možnosti zneužití některých léčiv,
dokáže zhodnotit a posoudit reklamy na léky,
bezpečně zachází s běžnými mycími a čistícími prostředky
používanými v domácnosti
uvede příklady otravných látek a způsoby ochrany proti nim,
na konkrétních příkladech doloží, jak dochází ke znečišťování
životního prostředí
chemické výroby,
otravné látky, pesticidy,
biotechnologie, enzymy, léčiva, drogy,
detergenty, potraviny,
chemie a životní prostředí.
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Chemie a společnost
9. Havárie, mimořádné situace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Havárie, mimořádné situace
uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie s únikem
nebezpečných látek,
rozliší látky výbušné, hořlavé a toxické.
zásady chování za mimořádné situace,
improvizovaná ochrana při úniku nebezpečných látek, látky výbušné,
hořlavé a toxické
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Havárie, mimořádné situace
Základní škola Roudnice nad Labem
162
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
9. ročník
5.6.3 Přírodopis
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
1+1
2
1+1
5. ročník
Charakteristika předmětu
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
utvářet zájem o přírodu a přírodniny, vede chápat přírodu jako nedílnou součást našeho života
utváří ucelený pohled na lidské tělo, vede žáka ke správnému životnímu stylu, vede k chápání podstatných
souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích, umožňuje žákům
hlouběji porozumět přírodním jevům a zákonitostem ve vývoji naší planety
umožňuje poznat přírodu jako celek, který se neustále vyvíjí, působí na sebe a ovlivňuje se, podporuje logické
myšlení, učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě, seznamuje žáky se stavbou naší planety
a stavbou živých organismů
Formy a metody práce dle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová práce s využitím přírodnin, odborné, literatury,
pracovních listů, přírodovědné vycházky s pozorováním, exkurze, krátkodobé projekty, laboratorní práce. Řád
učebny je součástí vybavení učebny a jeho dodržování je pro každého závazné. Předmět přírodopis úzce souvisí
s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
chemie – ochrana životního prostředí, chemické znečišťování, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy,
pesticidy, insekticidy, fyzika – fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak, zeměpis – rozšíření živočichů a rostlin,
jejich výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky.
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6. – 9.ročníku. Ve všech ročnících se vyučuje po
dvou hodinách týdně.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• používáme známé termíny, znaky, symboly
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• rozlišujeme základní a učivo rozšiřující
• učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment
• žáci propojují získané poznatky do širších celků
• Kompetence k řešení problémů
• žák samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
• klademe vhodné a otevřené otázky
• podporujeme využívání moderní techniky dle našich možností
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
163
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
• podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami
• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, společně hodnotí jednotlivá vystoupení žáků, učí
je kritiku vyjadřovat ale také přijímat
• Kompetence sociální a personální
• vedeme žáky, že v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají
• vedeme žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
• individuálním přístupem dodáváme žákům sebedůvěru
• podílíme se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu
• Kompetence občanské
• učíme žáky odmítat hrubé zacházení, respektovat slabší , jejich názor, vnitřní hodnoty
• vedeme žáky k zodpovědnosti za své zdraví a za své životní prostředí
• vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu,kouření a zneužívání léků
• žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní
prostředí
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně provedenou práci vždy pochválíme
• učíme žáky provádět pozorování a pokusy, získaná data zpracovávat a vyhodnocovat,
• učíme žáky dodržovat dané slovo, být důsledný a cílevědomý v práci
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Psychohygiena
Základní škola Roudnice nad Labem
164
Učební osnovy
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
6. ročník
6. ročník
2 týdně, P
1. Opakování učiva 1.stupně ZŠ
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Země – živá planeta
rozezná rozmanitost přírody
chápe závislost člověka na přírodě
zná využívání přírodních zdrojů, přírodu jako zdroj inspirace,
příznivý vliv zdravého životního prostředí na člověka, odpovědnost
člověka za přírodu
vnímá krásy světa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
2. Buňka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
popíše stavbu buňky, shody, rozdíly
prácuje s mikroskopem /přípraví preparát, zakreslí jednoduchý
nákres/
rozdělí druhy organismů podle stavby buňky
vysvětlí pojem pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus
základní projevy života
Nebuněčné, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy
Projevy života /fotosyntéza, dýchání, výživa, růst, rozmnožování,
dráždivost, vývoj/
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
165
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
6. ročník
3. Třídění organismů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
roztřídí organismy do říší
popíše rozdíl mezi bakterií a virem
Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby a porovná je
podle charakteristických znaků
Porovná různé způsoby výživy hub, jejich význam v ekosystémech
a místo v potravních řetězcích
Objasní funkci a význam soužití dvou organismů
Viry a bakterie
Jednobuněčné houby /kvasinky/
Mnohobuněčné houby: houby nižší a houby s plodnicemi
Lišejníky – stavba, výskyt a význam
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
4. Nižší rostliny:
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
jednobuněčné a mnohobuněčné řasy
popíše význam řas a vybrané zástupce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
5. Vyšší rostliny
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
pozná vybrané druhy rostlin,
porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a odvodí na
základě pozorování jeho uspořádání od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům
uvede praktické příklady funkcí jednotlivých orgánů a jejich vztahů
k rostlině jako celku,
vysvětlí princip základních fyziologických procesů a jejich využití
pro pěstování rostlin i pro člověka
odvodí na základě zkušeností z pozorování přírody závislost a
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
Mechorosty
Plavuně
Přesličky
Kapradiny
Nahosemenné
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
166
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
6. ročník
Kritéria hodnocení
•
6. Prvoci
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
prvoci
Na základě pozorování objasní jejich způsob života a přizpůsobení
prostředí
Chápe jejich význam v přírodě i pro člověka
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
7. Mnohobuněční živočichové
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlí funkce
jednotlivých orgánů
Pozná vybrané druhy živočichů
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, umí je zařadit do
systému
Na základě pozorování objasní jejich způsob života a přizpůsobení
prostředí
Chápe jejich význam v přírodě i pro člověka
Dodržuje pravidla bezpečného chování ve styku s živočichy
Dodržuje hygienická pravidla
žahavci
ploštěnci
hlísti
měkkýši
kroužkovci
členovci
pavoukovi
korýši
hmyz
ostnokožci
EVVO - viz příloha č. 6
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
167
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
7. ročník
7. ročník
1+1 týdně, P
1. Kmen: Strunatci
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
pozná vybrané zástupce živočichů
porovná vnější a vnitřní stavbu těla živočichů, vysvětí funkcí
jednotlivých orgánů,rozliší a porovná skupiny živočichů, jejich
zařazení do hlavních systematických skupin
popíše způsob života a přizpůsobení danému prostředí
vysvětlí význam živočichů v přírodě i pro člověka a jejich postavení
v ekosystému
dodržuje zásady bezpečného chování při kontaktu s živočichy
včetně hygienických pravidel
Kmen: Strunatci
Podkmen: Obratlovci:
Kruhoústí
Paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Savci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
2. Vyšší rostliny
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
pozná vybrané druhy rostlin,
porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a odvodí na
základě pozorování jeho uspořádání od buňky přes pletiva až k
jednotlivým orgánům,
uvede praktické příklady funkcí jednotlivých orgánů a jejich vztahů
k rostlině jako celku,
vysvětlí princip základních fyziologických procesů a jejich využití
pro pěstování rostlin i pro člověka
odvodí na základě zkušeností z pozorování přírody závislost a
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
popíše významná velkoplošná chráněná území ČR
Vývoj rostlin
Stavba rostlinného těla
Semenné rostliny MPP
Krytosemenné
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
•
Základní škola Roudnice nad Labem
168
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
7. ročník
8. ročník
2 týdně, P
1. vývoj člověka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
vývoj člověka
zařadí člověka do systému živočišné říši, charakterizuje biologické
znaky
lidského a živočišného organismu
vysvětlí vývoj člověka
popíše lidské rasy a jejich charakteristické znaky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
2. buňky, tkáně, orgány
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
buňky, tkáně, orgány
MPP - lidské tělo
vysvětlí pojmy : buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava,
organismus
popíše stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
169
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
3. soustava opěrná a svalová
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
soustava opěrná a svalová
popíše význam soustav tvořící oporu a tvar těla a umožňující
pohyb
pojmenuje základní kosti a svaly
popíše příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první pomoci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
4. energie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
energie
vysvětlí, jak tělo získává energii
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
5. trávicí soustava
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
trávicí soustava
MPP - zdravá výživa
pojmenuje a popíše části trávicí soustavy, jejich funkci
vysvětlí příčiny nemocí trávicí soustavy, jejich prevence a zásady
první pomoci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
•
Základní škola Roudnice nad Labem
170
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
6. dýchací soustava
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
dýchací soustava
pojmenuje a popíše dýchací soustavu
vysvětlí činnost dýchací soustavy v klidu a při zátěži
popíše příčiny nemocí dýchací soustavy, prevence - škodlivost
kouření
uvede zásady první pomoci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
7. tělní tekutiny, oběhová soustava
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
popíše složení krve a funkci jednotlivých součástí krve
popíše stavbu srdce a druhy cév
vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy
popíše příčiny nemocí oběhové soustavy a krve, jejich prevenci a
zásady první pomoci
ZPPP -
tělní tekutiny
oběhová soustava
ZPPP - pomoc při závažných poraněních
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
8. soustava vylučovací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
soustava vylučovací
popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy
vyjmenuje příčiny onemocnění vylučovací soustavy, prevenci a
zásady první pomoci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
171
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
Kritéria hodnocení
•
9. soustava kožní
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
soustava kožní
popíše význam a stavbu kůže
uvede příčiny onemocnění kožní soustavy, prevenci a zásady
první pomoci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
10. nervová soustava
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
nervová soustava
popíše stavbu nervové soustavy, činnost nervové soustavy
popíše části mozku a jejich význam
vyjmenuje příčiny chorob nervové soustavy, jejich prevence a
zásady první pomoci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
11. žlázy s vnitřní sekrecí
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
žlázy s vnitřní sekrecí
popíše nejdůležitější žlázy s vnitřní sekrecí v těle
vyjmenuje nejdůležitější hormony a jejich význam pro organismus
popíše potíže způsobené špatnou činností těchto žláz
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
172
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
Kritéria hodnocení
•
12. smyslové orgány
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
smyslové orgány
vyjmenuje smyslové orgány, popíše je
popíše potíže způsobené špatnou činností smyslových orgánů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
13. pohlavní soustava, rozmnožování
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
pohlavní soustava
rozmnožování
MPP - partnerské vytahz
vysvětít pohlavní a nepohlavní rozmnožování
popíše stavbu a funkci pohlavních orgánů
vysvětlí způsob oplození
vysvětlí nitroděložní vývoj jedince
popíše a uvede nebezpečí přenosu pohlavních chorob
popíše hlavní období lidského života
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
14. člověk a zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
člověk a zdraví
MPP - rodina
- péče o zdraví
- návykové látky
popíše vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
vyjmenuje návykové látky a jejich nebezpečí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
173
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
8. ročník
Kritéria hodnocení
•
15. genetika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
genetika
popíše vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
vyjmenuje návykové látky a jejich nebezpečí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
16. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
ZPPP - první pomoc při závažných onemocněních
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
•
9. ročník
1+1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
174
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
9. ročník
1. Země
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
vznik, stavba
objasní vznik Země
popíše postavení Země ve Vesmíru
popíše stavbu Země, geosféry
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
2. Mineralogie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Vnitřní a vnější stavba nerostů /krystaly/
Fyzikální vlastnosti nerostů
Chemické vlastnosti nerostů, mineralogický systém
Vznik a výskyt nerostů
Významné nerosty – využití v životě člověka
orientuje se v základních pojmech mineralogie
pozná vybrané nerosty
uvede význam a použití význačných nerostů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
3. Petrologie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Horniny magmatické
Horniny usazené
Horniny přeměněné
popíše základní skupiny hornin a jejich vznik
pozná významné horniny
vyjmenuje význam a použití důležitých hornin
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
175
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.3 Přírodopis
9. ročník
4. Geologické děje
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Vnitřní: poruchy zemské kůry
sopečná činnost
zemětřesení
vnější: působení vody, ledovců, větru, člověka, gravitace
Krasové jevy
Podzemní voda a prameny
popíše příklady vnitřních a vnějších geologických dějů
uvede příklady jejich působení na člověka, krajinu…
vyjmenuje příklady ze svého okolí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
5. Pedologie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
popíše význam půdy, půdotvorné činitele a jejich význam pro vznik
půdy
rozliší hlavní půdní typy a druhy půd
Půdotvorní činitelé
Půdní typy a druhy půd
Ochrana půdy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
6. Vznik a vývoj života na Zemi
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
popíše charakteristické znaky jednotlivých geologických období
chápe význam vlivu podnebí i vlivu geologických činitelů na rozvoj
a udržení života na Zemi
orientuje se a je seznámen s teoriemi o vzniku života
Geologické éry a vývoj života v nich
Období předprvohorní /prahory a starohory/
Prvohory
Druhohory
Třetihory
Čtvrtohory
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
•
Základní škola Roudnice nad Labem
176
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.4 Zeměpis
9. ročník
7. Geologický vývoj území ČR
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Český masiv, Západní Karpaty
popíše geologickou stavbu a vývoj území ČR s přihlédnutím k
místním poměrům
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
5.6.4 Zeměpis
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
1+1
2
1+1
5. ročník
Charakteristika předmětu
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:
získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů,
pojmů a používání poznávacích metod
získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí
rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu
moderního člověka
rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
aplikování geografických poznatků v praktickém životě
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:
frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem
skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu)
zeměpisné vycházky s pozorováním, exkurze(planetárium apod.)
projekty
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda:
chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,…
fyzika: sluneční soustava, vesmír, …
přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, …
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí:
matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, …
ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
177
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.4 Zeměpis
dějepis: kultura národů, historie států,…
Obsahové, organizační a časové vymezení
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6.- 9. ročníku dvě hodiny týdně.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• rozlišujeme základní a učivo rozšiřující
• vedeme žáky k ověřování výsledků
• žáci propojují získané poznatky do širších celků
• Kompetence k řešení problémů
• žák využívá získaných vědomostí a dovedností k řešení problémů
• žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
• učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
• Kompetence komunikativní
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
• vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu
• žák formuluje své myšlenky a názory výstižně a kultivovaně je vyjadřuje písemně i ústně
• Kompetence sociální a personální
• vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení
problémů
• učíme žáky pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjíme
schopnost žáků zastávat různé role
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k národní hrdosti, k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního
bohatství, k myšlence "evropanství"
• vedeme žáky k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
• učíme žáky chápat ekologické souvislosti
• vedeme žáky k ochraně duchovních, kulturních i materiálních výtvorů minulosti
• Kompetence pracovní
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků
Průřezová témata pokrývaná předmětem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Etnický původ
Základní škola Roudnice nad Labem
178
Učební osnovy
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.4 Zeměpis
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
6. ročník
2 týdně, P
1. Země
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Země
Postavení Země ve vesmíru
Tvar a pohyby planety Země
Používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat, přepočítávat
vzdálenosti podle různých měřítek
Vyhledá potřebné informace v mapových atlasech, orientuje se v
jejich obsahu a rejstřících
Používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných souřadnic
určuje na mapě absolutní geoografickou polohu jednotlivých lokalit
na Zemi
Vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi,
Dokáže stanovit místní čas
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Země
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
179
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.4 Zeměpis
6. ročník
2. Mapy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mapy
Rozumí pojmům:poledník, místní poledník, hlavní poledník,
rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky,
polární kruh, datová mez
Vysvětlí pojem krajinná sféra
Orientuje se v objektech, jevech a procesech v jednotlivých
složkách přírodní sféry
Objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů
Posuzuje zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého působení
endogenních a exogenních činitelů a lidských činností
Glóbus
Měřítko
Různé druhy plánů a map, jejich měřítko
Obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis a vysvětlivky
(mapový klíč)
Orientace plánu a mapy vzhledem ke světovým stranám
Přepočet vzdáleností
Práce s atlasem
Poledníky
Rovnoběžky
Zeměpisná síť
Určování absolutní (matematické) geografické polohy
Určování časových pásem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Mapy
3. Krajinná sféra Země a její složky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Krajinná sféra Země a její složky
S porozuměním pracuje s pojmy:počasí, podnebí, meteorologické
prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře
Vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a porovnává
je
Seznámí se s rozložením vody na Zemi
Popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich hospodářské
využití,
Objasní uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné šířce a
nadmořské výšce
Vymezí geografická šířková pásma na Zemi
Seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí
Určí geografickou polohu jednotlivých oceánů, světadílů podle
zeměpisných souřadnic i z hlediska polohy na zemských
polokoulích a v podnebných pásech
Porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů
Charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů
Seznamuje se s ekologickou problematikou moří a oceánů
Určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární oblasti
Uvede význam Arktidy a Antarktidy
Posoudí význam mezinárodní politické a vědecké spolupráce při
výzkumu a využívání polárních oblastí
lokalizuje na mapě významné geografické pojmy, s kterými se
seznámí
Pevninské a oceánské tvary zemského povrchu
Význam jednotlivých přírodních složek na Zemi
Absolutní (matematická) a relativní geografická poloha, rozloha,
členitost a přírodní poměry oceánů, světadílů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Krajinná sféra Země a její složky
Základní škola Roudnice nad Labem
180
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.4 Zeměpis
6. ročník
4. Zeměpis světadílů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zeměpis světadílů
Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu a provede porovnání jednotlivých regionů
Vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších
států jednotlivých oblastí
Zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie - poloha, rozloha,
členitost pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo,
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a hospodářství
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Zeměpis světadílů
7. ročník
1+1 týdně, P
1. Amerika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Amerika
Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů
Vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná
města
Vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých světadílech, regionech a modelových
státech, popíše a porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní
strukturu a zvažuje souvislost s přírodními poměry
Vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v
jednotlivých světadílech
Dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, s
kterými se seznámí
Zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
Amerika - fyzickogeografická sféra
Amerika – socioekonomická sféra, regionalizace,char. států
Amerika – charakteristika států
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Amerika
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
181
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.4 Zeměpis
7. ročník
2. Asie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Asie
Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů
Vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná
města
Vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých světadílech, regionech a modelových
státech, popíše a porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní
strukturu a zvažuje souvislost s přírodními poměry
Vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v
jednotlivých světadílech
Dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, s
kterými se seznámí
Zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
Asie – fyzickogeogr. + socioekonomická charakteristika
Asie – regionalizace, státy
OČZMU T2 - živelné pohromy
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Asie
3. Evropa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Evropa
Evropa – fyzickogeogr. + socioekonomická charakteristika
Evropa – regionalizace, státy
Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné
znaky daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů
Vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a významná
města
Vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářských
činností v jednotlivých světadílech, regionech a modelových
státech, popíše a porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní
strukturu a zvažuje souvislost s přírodními poměry
Vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v
jednotlivých světadílech
Dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, s
kterými se seznámí
Zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Evropa
Základní škola Roudnice nad Labem
182
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.4 Zeměpis
7. ročník
4. OČZMU
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• OČZMU
OČZMU T2 - živelné pohromy
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• OČZMU
8. ročník
2 týdně, P
1. Česká republika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Česká republika
Určí a vyhodnotí geografickou polohu ČR
Porovná rozlohu s okolními státy
Popíše vznik a vývoj reliéfu a vyhledá horopisné celky
Charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo
Zhodnotí stav ŽP
Vyhledá na mapách sídla a určí lokalizační faktory
Vyhledá aktuální demografické údaje
Charakterizuje hospodářství ČR po jednotlivých oblastech a
zhodnotí je
Lokalizuje jednotlivé administrativní celky a charakterizuje je
Vymezí a lokalizuje místní oblast
Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní
poměry místního regionu, přiměřeně analyzuje vazby k vyšším
územním celkům
Uvádí příklady a působnosti ČR v evropských a mezinárodních
organizacích
Zopakuje si probírané učivo a systematicky utřídí poznatky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Česká republika
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
183
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.6.4 Zeměpis
9. ročník
9. ročník
1+1 týdně, P
1. Svět
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Svět
Pracuje aktivně s tématickými mapami obsahujícími informace o
obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém
měřítku
Rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory sídel a
hospodářských aktivit na konkrétních regionálních příkladech
Orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, vyhodnocuje
aktuální demografické ukazatele
Popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, náboženství,
lidských sídel, nejvýznamnějších aglomerací
Určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství, vymezí
kritéria hodnocení vyspělosti státu, charakterizuje státy podle
stupně rozvoje
Orientuje se na politické mapě světa
Rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné polohy, počtu
obyvatelstva, hlediska svrchovanosti, státního zřízení a formy
vlády, správního členění
Uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a
hospodářských seskupení
Společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa
Státy světa,
Hlavní mezinárodní politické, bezpečnostní a hospodářské
organizace a seskupení
Globální problémy současného světa
Krajina – prostředí, typy krajin
Společenské a hospodářské vlivy na krajinu a na životní prostředí
Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině – orientační body,
pomůcky a přístroje, světové strany, pohyb podle mapy a azimutu,
odhad vzdáleností a výšek objektů, panoramatické náčrtky,
schématické náčrtky pochodové osy
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelné pohromy,
opatření, chování a jednání při nebezpečí
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Svět
2. Opakování geografického učiva na základní škole
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Opakování geografického učiva na základní škole
Vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje o
možných důsledcích a hledá řešení
Posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů a vzájemný
vztah mezi přírodou a lidskou společností na krajinu a na životní
prostředí, hodnotí dodržování zásad ochrany ŽP
Navrhne možná řešení problematiky životního prostředí
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
Využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje s
internetem a s dalšími materiály při vyhledávání informací
Aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
Zopakuje si probírané učivo, systematicky si utřídí poznatky, a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
Základní škola Roudnice nad Labem
184
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7 Umění a kultura
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Opakování geografického učiva na základní škole
5.7 Umění a kultura
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží
nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti,
umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází
k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života
(kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž
vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné
provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu
uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k
uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti
vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní
účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a
zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a
Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova, který je
možno na úrovni školního vzdělávacího programu realizovat formou
samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. (viz kapitola 5.10) Na 1. stupni základního
vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a
výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního.
S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby,
seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi
sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se
stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání
vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant
řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a
poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření
i hlubšímu
porozumění uměleckému dílu.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových
činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného
prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce,
recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se
propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou
k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními
dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
185
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7 Umění a kultura
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i
sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu,
své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby
a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je
hra na hudební nástroje a jejich využití při hudebníreprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových
činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je
aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i
funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem
poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází
zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka
a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně
obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality,
ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost,
fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen
prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových
médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním
komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné
pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl
jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných
prostředků pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování
si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem
Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných
vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby,
děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku
komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence; k učení se
prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k
rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších
sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
skupin, národě a národností
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního
překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
Základní škola Roudnice nad Labem
186
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1
1
1
1
1
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
1
1
1
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Dává žákům příležitost,
aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje,
rozvíjí a aktivuje. Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, radosti a citového prožitku, seberealizace,
zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých
lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí
schopnosti. Vyučovací předmět hudební výchova usiluje o to, aby se z žáků stali budoucí návštěvníci koncertních
síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti všech druhů umění a aby vhodně užívali celý komplex hudebních
činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání světa.
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: činnosti vokální , instrumentální, hudebně pohybové
a poslechové.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu
v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech
jejich žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a „interpretovat“.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova je povinný předmět, který se vyučuje v 1. - 9. ročníku s hodinovou týdenní
dotací. Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti
úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je
zcela závislá na učitelově rozhodnutí.
Výuka probíhá podle možností ve specializované učebně hudební výchovy, ve vhodných kmenových třídách
a jiných vhodných prostorách školy. Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných
koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a svých
zážitcích z ní učí hovořit. Používají při tom pojmy a hudebně naukové poznatky, které jsou vyvozovány ze
znějící hudby a aplikovány ve všech hudebních aktivitách. Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující
především k jejich přístupu k celému muzickému komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat
s ostatními a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na
určitý typ hudebních činností.
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Dává žákům příležitost,
aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje,
rozvíjí a kultivuje. Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace,
zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých
lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí
schopnosti. Vyučovací předmět Hudební výchova usiluje o to, aby se z žáků stali budoucí návštěvníci
koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti všech druhů umění a aby vhodně využívali celý
komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své estetické vnímání a prožívání
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
187
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova
světa.
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně
pohybové činnosti a Poslechové činnosti.
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu
v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech
jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a „interpretovat“.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. až 9. ročníku v 1
hodinové týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho
náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba
vhodných didaktických prostředků je zcela závislá na učitelově rozhodnutí.
Výuka Hudební výchovy by měla probíhat ve specializované učebně hudební výchovy (zejména pro žáky 1.
stupně), ve vhodných kmenových třídách a jiných vhodných prostorách školy. Hudba je osvojována nejen při
vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních
aktivitách. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. Používají při tom pojmy a hudebně naukové
poznatky, které jsou vyvozovány ze znějící hudby a aplikovány ve všech hudebních aktivitách. Při hodnocení
výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k celému muzickému komplexu hudebních
činností, ke snaze spolupracovat s ostatními, a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné zohlednit i případnou
jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudebních činností.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti
aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu,
smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění,hudební paměti, představivosti a
fantazie
• Kompetence k řešení problémů
• učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k
vyjádření svého záměru
• podporujeme netradiční, originální způsoby řešení hudebního vyjadřování ve škole i při
mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební dění
• Kompetence komunikativní
• učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím
hudby, jednotlivých uměleckých epoch
• učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek
účinné mezilidské komunikace
• Kompetence sociální a personální
• pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů
• hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
• prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury
• vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů
mezi lidmi
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům
• vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech
• vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
Základní škola Roudnice nad Labem
188
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.7.1 Hudební výchova
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem
• učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby
• při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
• vedeme žáky správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich údržbě
• pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj talent
mohou uplatnit
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kreativita
Komunikace
1. ročník
1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
189
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnosti
Osvojí si 10 nových písní, texty písní zná zpaměti; projevuje zájem
o zpěv a hudební činnosti – uvolněně, intonačně a rytmicky
správně zpívá ve sboru, skupině, sólo (dobrovolně) s oporou
melodického nástroje nebo učitelova zpěvu.
Správně tvoří hlavový tón, zpívá s oporou bránice.
Při zpěvu správně otevírá ústa, dovede zazpívat brumendo i na
neurčitý vokál; netísní hrudník při zpěvu.
Dodržuje zásady hlasové hygieny.
Zopakuje zpívané nebo hrané rytmickomelodické motivy,
melodizuje jednoduché texty.
zpěv nových písní ve sboru nebo skupině
správné tvoření tónu
správná výslovnost; uvolňovací cviky
zásady hlasové hygieny
intonace, rytmika; sjednocení hlasového rozsahu c1 – a1
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vokální činnosti
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
Technicky správně používá jednoduché nástroje Orffova
instrumentáře.
Správně zvolí improvizovaný hudební nástroj podle charakteru
doprovázené písně nebo tance a použije jej rytmicky vhodně.
Podle svých možností předvede hru na triangl, zvonkohru nebo
některé tradiční hudební nástroje.
Orffův instrumentář
improvizované hudební nástroje
melodický doprovod (ostinato, prodleva)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
Základní škola Roudnice nad Labem
190
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybové činnosti
Zapojí se alespoň do dvou hudebně pohybových her.
Doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, pleskáním, luskáním,
podupy.
Individuálně nebo ve skupině předvede různé druhy chůze,
pochoduje na počítání, se zpěvem, podle hudby.
Rozlišuje hudbu ráznou, mírnou.
Předvede pokus o „balet“ a „tanec“ na populární hudbu.
hudebně pohybové hry
hra na tělo
různé druhy chůze s hudebním doprovodem (pochod)
pochod, ukolébavka
pohybové reakce, improvizovaný pohyb na poslouchanou hudbu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybové činnosti
4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechové činnosti
Dovede v klidu vyslechnout krátkou ukázku symfonické hudby;
kytary v koncertním i folkovém provedení.
Rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk a tón, mluvu a zpěv,
hlas mužský, ženský a dětský, zpěv sólisty a sboru, píseň a
nástrojovou skladbu.
Používá ve správných souvislostech pojmy rychle, pomalu,
potichu, nahlas, tón vysoký, nízký, melodie stoupavá, klesavá.
Podle vzhledu a zvuku pozná nejznámější hudební nástroje.
výchova k toleranci a poslech skladeb různých hudebních žánrů
(fanfáry, ukolébavky, hymna Č– R)
rozlišování tónů, zvuků, zpěvních hlasů, vokální a nástrojové hudby
nejznámější hudební nástroje
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poslechové činnosti
5. Hudební nauka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudební nauka
notová osnova, houslový klíč
nota celá
Rozlišuje linky a mezery v notové osnově; pozná taktovou čáru a
houslový klíč.
Píše noty celé správného tvaru.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
191
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
1. ročník
Kritéria hodnocení
• Hudební nauka
2. ročník
1 týdně, P
1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnosti
Zpívá zpaměti alespoň 5 písní; pokusí se zpívat kánon; dle
individuálních možností čistě a rytmicky správně zpívá s
doprovodem i bez doprovodu.
Při zpěvu měkce nasazuje tón, vyrovnává vokály.
Při zpěvu správně dýchá.
Vysvětlí význam rozezpívání, prakticky jej uplatňuje.
Zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu tónů, při zpěvu sleduje
obrys melodie v notovém záznamu.
Aplikuje hudební dialog, při zpěvu reaguje na předehru, mezihru,
dohru.
Reaguje na dirigenta (dynamika, tempo).
zpěv nových písní; kánon; sólo, skupina
tvoření tónu
hlasová hygiena
rozezpívání, sjednocení hlasového rozsahu c1 - h 1
melodie klesavá, stoupavá; ozvěna; trojzvuk
hudební dialog
dirigent
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vokální činnosti
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
Vytleská rytmus textů se čtvrťovými a osminovými hodnotami.
Vhodně použije dětský instrumentář a improvizované nástroje jako
vlastní doprovod k rytmizaci textu , sborové recitaci, vlastnímu
zpěvu.
Dle individuálních možností užívá melodické hudební nástroje k
doprovodu písní (durová kvinta, T a D).
rytmická cvičení
dětský instrumentář a improvizované nástroje
melodický doprovod
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
192
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
2. ročník
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybové činnosti
Aktivně se zapojí do 3 hudebně pohybových her.
Ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto způsobem zpěv svůj
nebo spolužáků.
Dokáže pohybovým doprovodem vyjádřit výraz a náladu hudby.
Zvládá jednoduchý taneční pohyb ve dvojici, tančí mazurku a
kvapík.
hudebně pohybové hry
hra na tělo
pohybové vyjádření (hudební výraz, nálada, tempo, dynamika)
prvky tanečního pohybu držení ve dvojici, chůze ve ¾ taktu;
mazurka, kvapík
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybové činnosti
4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechové činnosti
Dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební ukázky různých žánrů.
Zdůvodní nutnost tolerance v hudbě i jiných oblastech života.
Vysvětlí rozdíl ve stavbě hudebních nástrojů a rozliší je při
poslechu hry na trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytaru,
velký a malý buben.
poslech různých skladeb a písní; píseň lidová a umělá
tolerance k různým hudebním žánrům
další hudební nástroje
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poslechové činnosti
5. Hudební nauka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudební nauka
Při zpěvu se řídí dynamickými značkami.
Pozná a napíše houslový klíč; přečte a správně zapíše noty podle
hodnot, dokáže je vyhledat v zápisu.
Rozlišuje melodii vzestupnou a sestupnou.
dynamické značky, repetice
houslový klíč; noty půlové, čtvrťové, osminové; notová řada;
kvintakord
melodie vzestupná, sestupná, lomená
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
193
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
2. ročník
Kritéria hodnocení
• Hudební nauka
3. ročník
1 týdně, P
1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnosti
Zpívá nejméně 5 písní zpaměti, rozlišuje tónorod.
Zpívá ve skupině kánon.
Předvede správné rozezpívání jednak jako hlasovou rozcvičku,
jednak jako prostředek ke zvyšování hlasového rozsahu a
dodržuje pravidla hlasové hygieny.
Aplikuje další prvky pěvecké techniky: nádechy, frázování.
Při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu: melodii
postupující po krocích, skocích, melodii lomenou.
Zapojí se do vokální hry s doplňováním a obměňováním
čtyřtaktové fráze.
Reaguje na gesta dirigenta.
Orientuje se ve složitější rytmizaci a melodizaci textů.
práce s písněmi v dur i v moll
kánon, průprava k dvojhlasu
rozezpívání, hlasová hygiena
další pěvecké techniky: nádechy, frázování, pauza
melodie v krocích, skocích, lomená
motiv, předvětí, závětí
změny tempa a dynamiky
rytmizace a melodizace ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vokální činnosti
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
Zapojí se do instrumentální hry s doplňováním a obměňováním
čtyřtaktové fráze.
Rytmicky doprovází zpěv svůj nebo spolužáků.
Doplňuje zpěv spolužáků dvoutaktovou mezihrou.
instrumentální hra
rytmický doprovod ve 2/4 a ¾ taktu
dvoutaktová mezihra
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
Základní škola Roudnice nad Labem
194
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
3. ročník
3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybové činnosti
Dovede se zapojit do 3 hudebně pohybových her.
Zkouší tančit polku, sousedskou, menuet, polonézu, tvoří
pohybové kreace na rock.
Umí vyjádřit těžké a lehké doby, taktuje ve dvoudobém a třídobém
taktu.
3 hudebně pohybové hry
taneční kroky: třídobá chůze v kruhu, dvoudobá chůze v průpletu,
přísuvný krok, tance starší a moderní
taktování, doby těžké a lehké
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybové činnosti
4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechové činnosti
V klidu sleduje kratší symfonické nebo nástrojové skladby.
Rozliší hru na violoncello, akordeon, lesní roh, tubu, cembalo,
syntetizátor, činely a jejich podobu.
Rozliší hudbu podle její společenské funkce.
nejméně 4 poslechové skladby, epizody ze života skladatelů
poslouchané hudby
hudební nástroje (podoba a zvuk)
hudba k zábavě, tanci, slavnostní (dříve a dnes)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poslechové činnosti
5. Hudební nauka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudební nauka
pomlky
houslový klíč, noty c1 – a1
Napíše, čte, vyhledá a označí pomlky.
Správně zapíše houslový klíč do notové osnovy.
Rozezná a pojmenuje noty c1 – a1
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudební nauka
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
195
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
3. ročník
4. ročník
1 týdně, P
1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnosti
Zpívá písně ve sboru, z toho alespoň 5 zná zpaměti a zazpívá je
ve skupině nebo sólo (lidové, umělé, starší i moderní, oblast
populární hudby).
Předvede správný výraz zpěvu písně lyrické, žertovné, hymnické.
Zazpívá ve sboru státní hymnu a uvede základní údaje o její
historii a chování při jejím znění.
Zazpívá staccato, legato, naváže tóny; transponuje slyšené
hluboké nebo vysoké tóny do zpěvní polohy.
Dle individuálních dispozic intonuje půltóny; zazpívá durovou
stupnici na vokály či jména not.
Provede melodizaci a rytmizaci textů, obmění hudební modely,
vytvoří předvětí, závětí.
Předvede správnou orientaci v notovém záznamu a jeho sledování
při zpěvu.
10 písní v dur i moll
hymna ČR
hlasový rozsah c1 – d2, transpozice, prvky pěvecké techniky
půltóny a celé tóny
melodizace, rytmizace textů, obměňování modelů
orientace v notovém záznamu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vokální činnosti
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
Technicky správně a rytmicky vhodně použije jednoduché nástroje
Orffova instrumentáře.
Orffovy nástroje
přehrání melodie jednoduchých písní
čtyřtaktová předehra, mezihra, dohra
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
Základní škola Roudnice nad Labem
196
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
4. ročník
3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybové činnosti
Aktivně se zapojí do hudebně pohybových her.
Improvizuje při tanci, pohybem vyjádří výraz a náladu hudby,
izolovaně i při tanci předvede krok poskočný, cvalový, krok se
zhoupnutím ve ¾ taktu.
Správně taktuje k hudební produkci na 2 a 3 doby.
nejméně 4 hry nebo tance
taneční improvizace, kroky a tance: polka, menuet, mazurka atp.
taktování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybové činnosti
4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechové činnosti
V klidu a pozorně vyslechne krátké symfonické, komorní či
nástrojové koncertní skladby. Uvede základní informace o
významu skladatelů poslouchané hudby.
Rozezná zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů.
Rozpozná dílovost v malých hudebních formách.
Podle zvuku i tvaru pozná pikolu, příčnou flétnu, hoboj, fagot, tubu,
saxofon.
Rozliší durovou a mollovou hudební ukázku vokální i
instrumentální.
nejméně 8 poslechových skladeb; epizody ze života skladatelů
poslechových skladeb
zpěvní hlasy a druhy pěveckých souborů, rozlišení melodie
a doprovodu
dílovost v hudbě (dvojdílnost, trojdílnost, malá hudební forma)
další hudební nástroje
durový a mollový tónorod
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poslechové činnosti
5. Hudební nauka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudební nauka
Vyjmenuje tóny stupnice C dur, vysvětlí co je stupnice, napíše jí.
Napíše správně výškově noty h – d2, najde je v notovém
záznamu, čte noty.
Správně píše posuvky, pojmenuje je.
stupnice C dur
pomocné linky, noty h – h1, c2, d2
předznamenání, nota osminová s tečkou
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
197
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
4. ročník
Kritéria hodnocení
• Hudební nauka
5. ročník
1 týdně, P
1. Vokální činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnosti
Používá správné tvary notového písma.
Zazpívá alespoň 10 písní ve sboru, 5 zná zpaměti, zazpívá ve
skupině nebo sólo.
Uvědoměle používá vokální dovednosti, pokusí se o dvojhlas,
trojhlas, polyfonní zpěv.
Zazpívá stupnici a kvintakord dur a moll.
minimálně 10 písní v dur i moll, další pěvecké techniky, hlasový
rozsah h – d2
počátky dvojhlasu, příprava trojhlasu, trojhlasý kánon, pokus
o polyfonní zpěv
stupnice a kvintakord dur a moll
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vokální činnosti
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
doprovod podle notového (grafického) záznamu, improvizace
doprovodu T a D, pokus o S
Doprovází zpěv žáků nebo svůj pomocí Orffova instrumentáře či
melodických nástrojů podle notového, grafického záznamu.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
Základní škola Roudnice nad Labem
198
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
5. ročník
3. Hudebně pohybové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybové činnosti
hudebně pohybové hry nebo tance
taktování na 4 doby
Zapojí se nejméně do 4 her nebo tanců (mateník, polka, valčík;
charleston, twist, jive).
Správně taktuje k hudební produkci na 4 doby.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybové činnosti
4. Poslechové činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechové činnosti
V klidu, ale aktivně vyslechne krátké symfonické, komorní nebo
nástrojové koncertní skladby.
Vysvětlí skladatelský význam probíraných skladatelů či hudebních
skupin.
Poslechem i pohledem rozezná harfu a varhany.
Vysvětlí princip variace.
nejméně 8 poslechových skladeb v dur i moll, hudba polyfonní
a homofonní, lidové kapely, menuet, 30. a 60. léta
kapela a orchestr; hudba k tanci, poslechu, chrámová či koncertní
další hudební nástroje
princip variace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poslechové činnosti
5. Hudební nauka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudební nauka
Čte i píše noty v rozsahu c1 – g2 (i noty s posuvkami) v
houslovém klíči.
Vysvětlí značky, zkratky a cizí slova používaná v notových
zápisech z 1. - 5. ročníku, uplatňuje v praxi.
Použije notové písmo v žádoucích tvarech.
Realizuje jednoduché rytmické cvičení nebo část notového zápisu.
Zachytí rytmus a melodii jednoduchým notovým zápisem.
další oktávy pod i nad dosud používaným rozsahem
synkopa, triola, stupnice dur s jedním # a moll s jedním b a jejich
kvintakordy (předznamenání), interval, jména intervalů, akord
basový klíč, nota šestnáctinová
vlastní notový záznam
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
199
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
5. ročník
Kritéria hodnocení
• Hudební nauka
6. ročník
1 týdně, P
1. Vokální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnost
uskuteční vlastní vokální projev
melodii v jiné poloze upraví do své polohy
zpěv podpoří jinou, další hudební činností
podle svých disposic intonačně čistě a rytmicky správně zpívá v
jednohlase, příp. v dvojhlase
vysvětlí rozdíl mezi stupnicí a tóninou
vokální projev
správné užívání hlasu
hlasová hygiena, rozezpívání, intonační cvičení
intonování jednoduchých melodií, materiál lidových i umělých písní,
přiměřených požadovanému cíli
orientace v notovém zápisu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vokální činnost
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
správná volba a použití LON, případně klasického nástroje
uplatnění poznatků elementární hudební teorie
nácvik správného cítění těžké a lehké doby
rytmické hádanky, štafety, ozvěny, hra na tělo, analytická práce
s písní, seznámení s písňovou formou.
správně vytvoří snadné rytmicko- melodické doprovody
jednoduchých písní na nástroje klasické, nebo LON
Orff.instrumentáře
užívá tyto nástroje i k vytvoření improvizovaných meziher či
předeher
projevuje určitou míru rytmického cítění a hudební paměti.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
Základní škola Roudnice nad Labem
200
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
6. ročník
3. Hudebně pohybová činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybová činnost
rozezná a pohybem vyjádří pochodový, polkový a valčíkový rytmus
použije správně základní taktovací schémata
pokouší se aktivně vyjádřit obsah písně pohybem
Rozezná tempové a dynamické změny
taneční prvky mazurky, polonézy, valčíku, polky, pochodu
hra na dirigenta a orchestr, dramatizace písní
rozlišování sudého a lichého metra (výběr tance) dané melodie
posilování pohybových reakcí na slyšenou hudbu
využití základních taktovacích schémat
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybová činnost
4. Poslechová činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechová činnost
sluchem rozliší délku, výšku, sílu a barvu tónu
rozpozná akord durový a mollový
analyzuje (s pomocí) jednotlivé písňové díly- formu, popíše
jednotlivé hudební výrazové prostředky (melodii, rytmus, tempo,
dynamiku, barvu), rozliší též skladbu vokální a instrumentální
rozpozná lidovou a umělou píseň, operu, operetu, melodram,
muzikál i náladu té které skladby
seznámí se s vybranými poslechovými skladbami různých
uměleckých období a se základními informacemi o jejich autorech
vlastnosti tónů, jejich zápis, vztahy mezi tóny (stupnice)
formální struktura hudebního díla
rozpoznávání nástrojů sluchem, hudba vokální i instrumentální,
polyfonní a homofonní, hudba komorní i symfonická
hudební útvary- píseň lidová i umělá, opera, opereta, muzikál,
melodram, koncert, sonáta, symfonie, kantáta
různé formace hudebníků (sólo, duo….orchestr), hudba k tanci, balet
Společná návštěva vhodných koncertů a hudebních představení.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poslechová činnost
7. ročník
1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
201
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
7. ročník
1. Vokální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnost
při zpěvu využívá správné pěvecké návyky
podle svých individuálních disposic zpívá intonačně čistě a
rytmicky přesně
využívá většího hlasového rozsahu, respektuje zásady hlasové
hygieny
zpívá s přiměřenou jistotou jednohlasně i ve vícehlasu
aplikuje ke zpěvu i jednoduchý instrumentální doprovod.
práce s hlasem, šetrné rozezpívávání, respektování hlasové hygieny
kultivace vokálního projevu, vhodná intonační cvičení
práce s písňovým materiálem naším i cizím
typy a druhy lidových písní, zpěv písní z oblasti populární hudby,
hudby trampské, country, swingu, muzikálu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vokální činnost
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
použije přiměřené hudební nástroje k doprovodu zpívaných písní,
nebo k reprodukci cvičných hudebních motivů
ověřuje a upevňuje si poznatky z elementární hudební teorie
pohybem reaguje na znějící hudbu a přiměřeně využívá dosud
získaných dovedností.
hudební nástroje klasické i z Orffovského instrumentáře, jejich
vhodné a přiměřené požívání při doprovodech zpěvu
využití žáků, ovládajících hru na hudební nástroje při výuce, zapojení
i pasivních žáků
posilování rytmického cítění žáků- důraz na rozlišení přízvučné
a nepřízvučné doby
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
3. Hudebně pohybová činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybová činnost
pochodování, taktování, taneční kroky
vlastní pohybové vyjádření hudby
pohybem reaguje na znějící hudbu
taktuje i poněkud složitější rytmické útvary
používá elementární taneční kroky dvoudobého a třídobého
charakteru
znázorní hudbu pomocí gest, mimiky i hry na tělo
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
202
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
7. ročník
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybová činnost
4. Poslechová činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechová činnost
rozezná hudebně výrazové prostředky hudby (melodii, rytmus,
tempo, dynamiku, barvu, harmonii)
rozpozná slyšené hudební nástroje, rozdíly mezi komorní a
symfonickou hudbou
pokouší se zařadit slyšenou reprodukovanou skladbu do
příslušného historického období
pocítí náladu slyšené hudební ukázky
orientuje se alespoň částečně v již poznaných hudebních formách,
porovnává jednotlivé skladby uvedených skladatelů a jejich život.
vhodné ukázky reprodukované i živé hudby k objasnění hudebních
forem,(koncert, sonáta, kantáta, symfonie, symfonická báseň,
oratorium, opera, kánon, fuga, muzikál)
pojmů polyfonie, homofonie, notopisu, orientaci v hudebním prostoru
materiály, přiměřené pro přiblížení uměleckých období baroka,
klasicismu a romantismu, za tímtéž účelem společné návštěvy
kvalitních hudebních představení a koncertů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poslechová činnost
8. ročník
1 týdně, P
1. Vokální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnost
dodržuje vědomě zásady hlasové hygieny a uplatňuje při svém
pěveckém projevu správné pěvecké návyky
zpívá podle svých individuálních možností intonačně čistě a
rytmicky přesně ve své přirozené poloze
respektuje charakter a dynamiku písně, použije ke svému zpěvu
doprovod jednoduchým rytmickým nástrojem
vyjádří své hudební představy hrou na LON
rozezná rozdíly mezi akordy durovými a mollovými
seznámí se orientačně s vývojem světové populární hudby, kterou
se pokouší slovně hodnotit
pěvecká činnost, práce s písňovým materiálem z oblasti lidové,
umělé i populární hudby naší i světové
šetrné používání hlasu, respektování hlasové hygieny, rozezpívání
jako nutná podmínka správného užívání hlasu
orientace v notovém zápisu písní, akordy (základní informace)
navození pozitivního prožitku ze zpívaného textu
informace o vývoji světové i evropské populární hudby ( zdroje
evropské i afroamerické)
divadla malých forem Osvobozené divadlo, fenomén V+W+ J,
Semafor, městský folklór, K.Hašler, trampská píseň, Olympic atd
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
203
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Vokální činnost
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
vyjádří své hudební představy pomocí lehce ovladatelných
nástrojů, je-li taková možnost, i pomocí nástrojů klasických (žáci
ZUŠ)
tvoří jednoduché doprovody, orientuje se v základních rytmech,
správně ovládá techniku hry na LON
sluchem rozlišuje hru na různé nástroje a snaží se je identifikovat
Seznamuje se s nástroji, používanými v oblasti populární hudbyelektronické nástroje různých typů, s principem jejich činnosti.
práce s hudebními nástroji klasickými, lehce ovladatelnými
i elektronickými (podle možností pracoviště)
tvoření vlastních instrumentálních doprovodů s pomocí učitele či
zkušenějšího spolužáka, též i poslech zajímavých instrumentálních
skladeb (např.ragtime, swing, blues…)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
3. Hudebně pohybová činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybová činnost
využití tanečních kroků, vlastní pohybové vyjadřování, přiměřené
osobní disposici
pokouší se vyjádřit slyšenou hudbu pomocí gest, mimiky, „hrou na
tělo”, tancem.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybová činnost
4. Poslechová činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechová činnost
postihuje rytmické, dynamické prvky slyšené hudby, poslouchané
kriticky slovně zhodnotí a pokusí se zařadit do určitého vývojového
proudu
pojmenuje vybrané hudební formy, orientuje se v základních
etapách vývoje světové artificiální i nonartificiální hudby.
materiál k jednotlivým vývojovým obdobím světové hudby
artificiální (počátky, pravěk, starověk, antika, gotika, renesance,
baroko, klasicismus, romantismus, 20.století)
nonartificiální (evropské zdroje-lid.píseň, opereta,městský folklór,
kabaret, trampská píseň „lidovka”, afroamerické zdroje- worksong,
blues, spirituál, ragtime, dixieland, raný jazz, swing, country,
rock´n´roll, rock)
inspirace folklórem v populární hudbě, opakování notopisu se
zřetelem na akordové značky, používané v populární hudbě
seznámení s významnými postavami obou a s jejich základními
životopisnými údaji
společná návštěva vhodných koncertů a hudebních představení.
Základní škola Roudnice nad Labem
204
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Poslechová činnost
9. ročník
1 týdně, P
1. Vokální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vokální činnost
dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu, jeho
pěvecký projev je přiměřený jeho osobní disposici
poznává nejstarší hudební památky a pokouší se je zařadit do
historických souvislostí
orientuje se v jednotlivých uměleckých obdobích, kde nalézá též
určité souvislosti z jiných, než hudebních, oborů lidské umělecké
činnosti
v oblasti populární hudby nalézá souvislosti mezi hudbou světovou
a domácí
zařadí stylově nejznámější domácí interprety, pokouší se hudbu
slovně hodnotit a buduje si vlastní hudebně-estetický názor.
vhodný písňový materiál z předchozích ročníků i nový, s důrazem na
rytmickou i melodickou i dynamickou správnost pěveckého projevu
písně a skladby, vhodně prakticky dokumentující vývoj české
artificiální (nejstarší památky české hudby, gotika, dvorská hudba,
renesance, baroko…) , i nonartificiální hudby (městský folklór,
kabaret, trampská píseň, jazz, swing, dechová hudba, hudba
Osvobozeného divadla, Semaforu i tzv. „big-beat”, počátky folku
atd…)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vokální činnost
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
205
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.1 Hudební výchova
9. ročník
2. Instrumentální činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Instrumentální činnost
samostatná práce s dostupnými LON nebo tradičními nástroji, jejich
správná volba i použití k doprovodu společného zpěvu
využití předchozích poznatků z elementární hudební teorie
vhodně spojuje poslech hudby s instrumentální činností
rozpoznává výrazové možnosti jednotlivých nástrojů
samostatně tvoří snadné rytmické i melodické doprovody
užívá vhodně a přiměřeně svým možnostem a dosavadním
poznatkům LON.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Instrumentální činnost
3. Hudebně pohybová činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hudebně pohybová činnost
rozezná a zhodnotí tempové a dynamické změny ve skladbě
reprodukuje pohyby, prováděné při tanci, spojuje poslech s
přirozenou pohybovou činností
rozlišuje rytmy jednotlivých základních tanečních kroků
pohybové reakce na hudbu, podpora orientace v prostoru
taneční kroky základních tanců
určování výběru tance, opakování již osvojených poznatků, taktování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hudebně pohybová činnost
4. Poslechová činnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poslechová činnost
při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností, postihuje
hudebně výrazové prostředky
slyšenou hudbu kriticky zhodnotí, zaujme stanovisko k pěveckému
či instrumentálnímu projevu jiných
je tolerantní k ostatním, nemajícím stejný „hudební názor”
rozpozná alespoň orientačně zařazení jednotlivých hudebních
ukázek do uměleckých období
orientuje se v současné reprodukční technice.
práce s materiálem, dokumentujícím vývoj české artificiální
i nonartificiální hudby (nahrávky nejstarších českých hudebních
památek, dvorských písní, gregoriánského chorálu, motet, taneční
hudby, lidových písní, mší, oper, to vše v množství, přiměřeném
chápání žáků )
podobný výběr reprezentačních skladeb z oblasti české populární
hudby (městský folklór, hudba kabaretní, trampská, swingová,
poslechová, rocková, folková i inspirovaná lidovou písní…)
informace (ve spolupráci se žáky) o současné reprodukční
a nahrávací technice, její historii a vývoji, podle možností opět
společná návštěva různých hudebních pořadů a koncertů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
206
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Poslechová činnost
5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1
1
1
2
2
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
1+1
1+1
2
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než
racionální poznávání světa - poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností
a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili rozumět výtvarnému
umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako
nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti.
Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem
předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou
potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní
výraz.
Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet kreativní stránky osobnosti
žáka a pochopení kontinuity proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do
společenské existence.
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s
jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření.
Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým
zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání
a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání,
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky
(dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v
obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity
a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit
osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Časové vymezení předmětu: 1. - 3. ročník 1 hodina týdně, 4. - 5. ročník 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá v kmenových třídách nebo mimo budovu školy (v terénu, galerii).
II. STUPEŇ
Charekteristika vyučovacího předmětu
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
Připomínají se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se
stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání
vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant
řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností
a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
207
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Žák pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování
subjektivity.
Přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace, užívá různých
uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Rozvíjí
především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného zaměření na rozvoj smyslového
vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských
a globálních souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře).
Časové vymezení vyučovacího předmětu:
6. - 9. ročník 2 hodiny týdně
Organizační vymezení vyučovacího předmětu:
výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky, v knihovně nebo mimo
budovu školy (práce v plenéru, v galerii).
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná
práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• používáme známé termíny, znaky, symboly
• motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z
učení
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• Kompetence k řešení problémů
• umožňujeme žákům volný přístup k informačním zdrojům
• vedeme k samostatnému řešení problémů
• podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
• předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů
souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek
• Kompetence komunikativní
• zajímáme se o zájem, náměty, názory a zkušenosti žáků
• žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý
člověk je různě chápavý a zručný
• podporujeme kritiku a sebekritiku
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
• vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka
umění jako svébytného prostředku komunikace
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• Kompetence sociální a personální
• žák účinně spolupracuje ve skupině
• volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se
doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování
osobního maxima každého člena třídního kolektivu
• učíme žáky hodnotit a respektovat svoji práci a ostatních členů týmu
Základní škola Roudnice nad Labem
208
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.7.2 Výtvarná výchova
• podle potřeby žákům v činnostech pomáháme
• hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k národní hrdosti, k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního
bohatství, k myšlence "evropanství"
• žáci respektují názory ostatních
• učíme žáky aktivně zapojovat do kulturního dění
• vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
• vedeme žáky k ochraně duchovních, kulturních i materiálních výtvorů minulosti
• žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k efektivnímu organizování vlastní práce
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně provedenou práci vždy pochválíme
• vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky
• vedeme žáky k bezpečnému používání nástrojů, materiálů
• nabízet žákům projekty ,ve kterých se budou učit zvládat základní pracovní činnosti/práci
s různými materiály/
• vést žáky k aktivní znalosti výtvarných technik
Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Kreativita
1. ročník
1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
209
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
1. ročník
1. Tvary a barvy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tvary a barvy
fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové vyjádření,
originalita v souvislosti s vyjádřením vlastních prožitků
vyjádření osobního zážitku
ilustrace dětských knih
instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru.
pozná různé druhy tvarů
seznamuje se s rozličnými postupy, technikami a nástroji
experimentuje s barvami, dokáže míchat barvy
rozezná světlé a tmavé barvy
vyjadřuje se k tvorbě své a druhých
vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostředí školy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Tvary a barvy
2. ročník
1 týdně, P
1. Modelování a vnímání smysly
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Modelování a vnímání smysly
pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti,
pozná různorodé přírodní a umělé materiály
seznamuje se s rozličnými postupy, technikami a nástroji
experimentuje s barvami, dokáže míchat a překrývat barvy,
rozezná teplé a studené, světlé a tmavé
zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vede dialog, vyjadřuje se k
tvorbě své a druhých
vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostředí školy
rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů (ruka, dřívko, nit, kůra,
písek, kov, kůže)
fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové vyjádření,
originalita v souvislosti s -vyjádřením vlastních prožitků
kombinace neobvyklých předmětů, alternativní použití linie, objemu,
plochy a textury k vyjádření osobního zážitku
ilustrace dětských knih
vhodnost užití konkrétních obrazných znakových prostředků,
instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Modelování a vnímání smysly
Základní škola Roudnice nad Labem
210
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
3. ročník
3. ročník
1 týdně, P
1. Neobvyklé souvislosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Neobvyklé souvislosti
rozlišování neobvyklých materiálů a nástrojů (ruka, dřívko, nit, kůra,
písek, kov, kůže)
fantazijní představy, hra s barvou, plošné a prostorové vyjádření,
originalita v souvislosti s vyjádřením vlastních prožitků
souvislost zraku a ostatních smyslů (čich, hmat, sluch, chuť)
a pohybu
kombinace neobvyklých předmětů, alternativní použití linie, objemu,
plochy a textury k vyjádření osobního zážitku
ilustrace dětských knih
instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru.
pracuje s přírodními a umělými materiály, seznamuje se s rozličnými postupy, technikami a nástroji
tvůrčím způsobem experimentuje s barvami, dokáže míchat a
překrývat barvy, rozezná teplé a studené, světlé a tmavé
vyjadřuje se výtvarně na základě svého pohybového a
sluchového vnímání
originálním způsobem kombinuje linii, tvar, objem, barvu, texturu, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby
výtvarného vyjádření
ověřuje si vliv své činnosti na okolí, vystavuje své práce, podílí se
na zlepšení prostředí školy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Neobvyklé souvislosti
4. ročník
2 týdně, P
1. Vlastní životní zkušenosti, představy a fantazie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vlastní životní zkušenosti , představy a fantazie
uplatňuje své fantazijní představy
vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné vyjádření
porovná světlostní poměry, barevné kontrasty a proporční vztahy
tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů
člení, rozkládá a syntetizuje přírodní tvary v prostoru a v ploše, využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné
tvorbě
svobodně volí a kombinuje prostředky
ozlišuje vhodnost použití obrazných
hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji výtvarnou výpověď a
vyjadřuje se k tvorbě ostatních
kombinace a proměny prvků vizuálně obrazného vyjádření v ploše,
objemu a prostoru
výrazové možnosti akční tvorby, grafika PC, fotografie, video, volba
vhodných prostředků k danému námětu, manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru, rozlišení typů vizuálně
obrazného vyjádření (hračky, objekty, ilustrace textu,volná malba,
skulptura, comics, fotografie)
pozorování projevů života až k inspiraci pro vlastní tvorbu, konkrétní
projevy volného umění a užité tvorby, architektury, plošné
kompozice, práce s literaturou zaměřenou na výtvarné umění
vlastní portfolio
účast na instalaci školní výstavy, účast při přípravě kolekce.
porovnání vlastní interpretace s všeobecně
uspořádání objektů do celků
hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vyjádření se k tvorbě vlastní
i ostatních
tolerance k rozdílným způsobům výtvarných vyjádření, komunikace
se spolužáky, rodinnými příslušníky, vysvětlování výsledků tvorby
podle vlastních schopností a zaměření,proměny komunikačního
obsahu
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
211
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
4. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vlastní životní zkušenosti , představy a fantazie
5. ročník
2 týdně, P
1. Experimentuje s kompozicí, vyjadřuje prožitky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Experimentuje s kompozicí, vyjadřuje prožitky
uplatňuje své fantazijní ředstavy
vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné vyjádření, porovná světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy
tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů, experimentuje s kompozičními přístupy
svobodně volí a kombinuje prostředky
samostatně odhaluje interpretační kontext vlastního i přejatého
znakového vyjádření, aby byl srozumitelný pro ostatní, ověřuje vliv
svých činností na okolí (výstavy, výzdoba, kolekce -hledá a porovnává rozdíly výtvarných děl, rozlišuje vhodnost použití
obrazných
hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji výtvarnou výpověď a
vyjadřuje se k tvorbě
ostatních
kombinace a proměny prvků vizuálně obrazného vyjádření v ploše,
objemu a prostoru
výrazové možnosti akční tvorby, grafika PC, fotografie, video, volba
vhodných prostředků k danému námětu, manipulace s objekty,
pohyb těla a jeho umístění v prostoru
rozlišení typů vizuálně obrazného vyjádření (hračky, objekty,
ilustrace textu,volná malba, skulptura, comics, fotografie)
pozorování vzhledu a chování v různých situacích a prostředích,
slovně charakterizovat hledání podnětů v reálném prostředí
pozorování projevů života až k inspiraci pro vlastní tvorbu
plošné kompozice, práce s literaturou zaměřenou na výtvarné umění
vlastní portfolio, účast na instalaci školní výstavy, účast při přípravě
kolekce.
účinek uměleckého díla současnosti a minulosti
porovnání vlastní interpretace s všeobecně uznávanými pravidly,
hledání, rozlišování a vytváření obrazných znakových prostředků pro
vyjádření jak statického, tak dynamického chápání reality, uspořádání objektů do celků (výraznost, velikost, vzájemné
postavení), hledisko vnímání a motivace přístupů k vizuálně
obrazným vyjádřením (vizuální, baltické, statické, dynamické,
fantazijní, založené na smyslovém vnímání)
výtvarná výpověď hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vyjádření se
k tvorbě vlastní i ostatních
komunikace se spolužáky, rodinnými příslušníky, vysvětlování
výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření, proměny
komunikačního obsahu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Experimentuje s kompozicí, vyjadřuje prožitky
Základní škola Roudnice nad Labem
212
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
6. ročník
2 týdně, P
1. kresebné studie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Kresebné studie
Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.
Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků.
linie, tvar, objem - jejich rozvržení v obrazové ploše, v objemu,
v prostoru, jejich vztahy, podobnost, kontrast, rytmus.
Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů - spirály,
elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, přímka,
křivka.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Kresebné studie
2. Rozvíjení smyslové citlivosti.
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozvíjení smyslové citlivosti
Souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů. Např. hmat
- reliéfní autoportrét, sluch – výtvarné zpracování hudebních motivů,
tvary ze zmačkaného papíru.
Plastická tvorba - papír, hlína, drát
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných
pohybem, hmatem a sluchem.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rozvíjení smyslové citlivosti
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
213
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
3. Malba
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Malba
Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy.
Vytváří společné kompozice v prostoru - instalace, své představy
dokáže převést do objemových rozměrů
Teorie barev - Goethův barevný kruh - teplé a studené barvy, barvy
příbuzné
Plastická a prostorová tvorba.
Společná práce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Malba
4. Nauka o perspektivě
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Nauka o perspektivě
Dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném vyjádření.
K tvorbě užívá některých z metody současného výtvarného umění
- počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Seznamuje se s některými netradičními výtvarnými postupy
( perspektiva paralelní a šikmá), umístění postav na plochu, velikost
objektů
Třetí prostor budovaný liniemi.
Práce s www stránkami.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Nauka o perspektivě
5. Představy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Představy
Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační
kontext vlastního vyjádření.
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití různorodých
materiálů a výtvarných postupů - kombinované techniky.
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků - uplatnění při
vlastní tvorbě.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Představy
Základní škola Roudnice nad Labem
214
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
6. Přírodní motivy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Přírodní motivy
Využívá znalostí o základních , druhotných a doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému vyjádření .
rostliny, neživá příroda, živočichové, člověk, náš svět, vesmír,
bytosti, události.
Zvětšování ( makrokosmos), zmenšování ( mikrokosmos) - detail,
polodetail, celek.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Přírodní motivy
7. Lidská figura
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidská figura
Osobitě stylizuje vizuální skutečnost
zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na
ploše
tvarová stylizace - Řecko, Řím
Tvarová a barevná kompozice. Např. Babylónská věž –
Mezopotámie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lidská figura
8. Dekorativní práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Dekorativní práce
využití tvaru, linie, kombinace barev a pravidelného střídání
lineárních symbolů.
Písmo a užitá grafika. Např. plakát, reklama, obal na CD, obal na
knihu, časopis
Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Dekorativní práce
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
215
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
6. ročník
9. Tematické práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tematické práce
Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, vkusná výzdoba
interiéru. Např. vitráž, malba na sklo, vystřihování, vyřezávání
Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Tematické práce
10. Realita
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Realita
Subjektivní výtvarné vyjádření reality.
Vnímání okolních jevů.
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní osobě
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Realita
7. ročník
1+1 týdně, P
1. Prvky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Prvky
Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.
Uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a postupů.
viz. obr. vyjádření - kresebné etudy - objem, tvar, linie - šrafování.
Analýza celistvě vnímaného tvaru na skladebné prvky.
Experimentální řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování,
zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru - horizontála,
vertikála, kolmost, střed, symetrie, asymetrie, dominanta
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
216
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
7. ročník
Kritéria hodnocení
• Prvky
2. Rozvíjení smyslové citlivosti.
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozvíjení smyslové citlivosti
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných
pohybem, hmatem a sluchem.
Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy.
Hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací.
Rozliší působení viz. obr. vyjádření v rovině smyslového účinku, v
rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i
symbolického obsahu
Přenášení prostoru na plochu.
Záznam autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek.
Barevné vyjádření.
Byzantské, arabské umění.
Odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné rozdíly - využití ve
volné tvorbě i praktickém užití ( např. oděv, vzhled interiéru).
Představy
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rozvíjení smyslové citlivosti
3. Užitá grafika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Užitá grafika
Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění.
Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti
a originality.
Užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v proměnách, vývoji
a vztazích.
Uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů
interpretace viz. obr. vyjádření.
Písmo - styly a druhy písma.
Tematické práce - Vánoce, velikonoce, pálení čarodějnic.
Vlastní prožívání. Interakce s realitou..
Událost - originální dokončení situace - vyprávění výtvarnými
prostředky.
Práce s uměleckým dílem. Experimenty s reprodukcemi um. děl hledání detailu, základních geometrických tvarů, skládání,
deformování, dotváření kresbou a barvou. Koláž.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Užitá grafika
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
217
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
7. ročník
4. Architektura
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Architektura
Kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní tvorbě a interpretaci.
Barevné kompozice geometrických tvarů, tvarová kompozice.
Vytváří společné kompozice v prostoru - instalace.
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně
vytvářených viz. obr. vyjádření v sociálních vztazích; nalézá
vhodnou formu pro jejich prezentaci.
K tvorbě užívá některé metody soudobého výtvarného umění počítačová grafika, fotografie, video, animace.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Architektura
8. ročník
1+1 týdně, P
1. Kresebné etudy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Kresebné etudy
Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností
Orientuje se v grafických technikách.
Etuda s linií jako výtvarným prostředkem.
Různé typy zobrazení ( podhledy, rovnoběžné promítání).
Praktické ověřování a postupné využívání kompozičních principů (
dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý
řez, kontrast, harmonie) v experimentálních činnostech a vlastní
tvorbě.
Linoryt, tisk z koláže, papíroryt .
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Kresebné etudy
Základní škola Roudnice nad Labem
218
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
8. ročník
2. Práce s uměleckým dílem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s uměleckým dílem
Porovnává na konkrétních případech různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých soudů.
Teoretické práce - renesance, baroko, klasicismus - na příkladech
konkrétních výtvarných děl vyhledávat a srovnávat různé způsoby
uměleckého vyjadřování.
Pozorují, porovnávají a zařazují do historických souvislostí základní
stavební prvky architektury ( římsa, okno, portál, sloup, sgrafita,
mozaika) - renesance, baroko
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s uměleckým dílem
3. Tematické práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tematické práce
Vybírá, vytváří co nejširší škálu vizuálně obrazných vyjádření,
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, předsatav a
poznatků.
Vánoce, Velikonoce - jak se slaví v jiných zemích.
Písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky.
Zdokonalování technik kresby - způsoby stínování, kontrast.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Tematické práce
4. Práce s netradičními materiály
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s netradičními materiály
Objemové vyjádření námětu barvami - doplňkové a lomené barvy,
valéry, barvy podobné a příbuzné. Subjektivní barevná škála
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité
vyjádření, porovnává a hodnotí jeho účinky, ověřuje komunikační
účinky vytvořených obrazných vyjádřenív sociálních vztazích.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s netradičními materiály
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
219
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
8. ročník
5. Lineární perspektiva
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lineární perspektiva
sbíhavá, oběžníková
Užívá perspektivních postupů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lineární perspektiva
6. Práce s internetem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s internetem
vyhledávání www stránek - orientace
Výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě
K tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění a
digitálních médií - počítačová grafika, fotografie, video, animace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s internetem
7. Správná technika malby
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Správná technika malby
Využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému vyjádření.
zvládnutí větší plochy
Krajinářské školy 19. stol.
Technika akvarelu, pastel.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Správná technika malby
Základní škola Roudnice nad Labem
220
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
9. ročník
2 týdně, P
1. Techniky kresby
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Techniky kresby
Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání.
Uplatňuje osobitý přístup k realitě.
tužka, perko, uhel, rudka. Dynamická kresba. Např. kruh, koloběh
vody, zátiší s jablky, kresba hlavy.
Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém
průběhu ( vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty).
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Techniky kresby
2. Komplementární barvy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Komplementární barvy
Využívá znalostí o základních , druhotných a doplňkových barvách
k osobitému výtvarnému vyjádření.
Orientuje se v grafických technikách - zvládá tisk z výšky.
textura.
Symbolika barev, mísení barev, působení barev, vztahy mezi
barvami.
Kontrast ( barevný, světelný).
Tisk z výšky, plochy, hloubky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Komplementární barvy
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
221
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.7.2 Výtvarná výchova
9. ročník
3. Práce s uměleckým dílem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s uměleckým dílem
Rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření uměleckých projevů
současnosti a minulosti, orientuje se v oblastech moderního
umění.
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace viz. obr.
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní,
společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů
umění 1. pol. 20. stol a 2. pol. 20. stol. Např. kubismus,
surrealismus, impresionismus.
Seznamují se s hlavními současnými trendy výtvarného umění (
instalace, performance, videoart, multimedia, akční umění – akční
tvar malby a kresby, land-art, happening).
Při práci s um. dílem hledají a pojmenovávají základní obrazotvorné
prvky a kompoziční přístupy, porovnávají rozdíly výtvarných
vyjádření ( abstraktní, popisné, alegorické, symbolické, atd.).
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s uměleckým dílem
4. Společná práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Společná práce
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů v proměnách, vývoji a
ve vztazích
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných
pohybem, hmatem a sluchem.
komunikace.
Vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn.
Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly
Uplatňování subjektivity ve viz. obr. vyjádření.
Převádění pocitů těla na obrazové znaky s hledáním vzájemných
souvislostí.
komunikace.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Společná práce
5. Animovaný film
Očekávané výstupy
Učivo
spolupráce, komunikace.
reklama a propagační prostředky ( obaly, plakáty, prostředky
doplňkové reklamy, jednotlivé propagační materiály)
vytváření obrazových znaků na základě fantazie, kombinací představ
a znalostí - rozvíjení schopnosti rozlišovat z jaké vrstvy
představivosti znaky pocházejí.
Prostorová tvorba – modelování.
Práce v plenéru. Krajinomalba, frotáž.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
222
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8 Člověk a zdraví
9. ročník
Kritéria hodnocení
5.8 Člověk a zdraví
Charakteristika oblasti
Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno
mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního
prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro
optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z
priorit základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby
chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací
oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví,
smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si
dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou
míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních
hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v
základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o
problematiku
zdraví.
Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v
modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s
tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno
kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později
přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se
zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.
Vzdělávací oblast člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech
Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti
člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do
života školy.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho
zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a
být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a
jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných
situacích. Rozšiřují
a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí
se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a
rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor
Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje
na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž
smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti
pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování
pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře
zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá
diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
223
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
korekce v běžných i specifických formách pohybového učení v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy
stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách
tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou
kontraindikací jejich oslabení.
Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. II.) zdravotní
skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako
rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato
nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává
už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a
vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v
nevhodné skladbě,
z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání
tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě
potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových
aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního
oslabení i míry a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování
zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.)
a jejich zařazování do denního režimu žáků.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z
činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního
jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje
a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů
rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst
souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním
úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr
partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole
i v obci
5.8.1 Výchova ke zdraví
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+1
1
1
Charakteristika předmětu
II. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Základní škola Roudnice nad Labem
224
SMILE verze 2.5.2
5. ročník
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.8.1 Výchova ke zdraví
Tento obor vzdělávací oblasti přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou zdraví.
Bezprostředně navazuje na vzdělávací oblast Člověk a společnost. Vzdělávání je zaměřeno na poznatky o rodině,
škole, společenství vrstevníků, na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky,
na dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům, čelit vlastnímu ohrožení.
Umožňuje získávat orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování
a upevňování návyků poskytovat základní první pomoc.
Tento předmět přispívá k rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního
jednání a rozhodování
pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody
získávání orientace v základních názorech na zdraví, co může zdraví prospět a co ho poškozuje
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů
• žáci propojují získané poznatky do širších celků
• Kompetence k řešení problémů
• umožňujeme žákům volný přístup k informačním zdrojům
• žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
• Kompetence komunikativní
• zajímáme se o zájem, náměty, názory a zkušenosti žáků
• vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu
• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, společně hodnotí jednotlivá vystoupení žáků, učí
je kritiku vyjadřovat ale také přijímat
• připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi i v obtížných situacích
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• Kompetence sociální a personální
• žák účinně spolupracuje ve skupině
• učíme žáky hodnotit a respektovat svoji práci a ostatních členů týmu
• průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině
• vedeme žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
• netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
• Kompetence občanské
• učíme žáky odmítat hrubé zacházení, respektovat slabší , jejich názor, vnitřní hodnoty
• učíme žáky rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč,
rozhodčí, divák, ...)
• na konkrétních příkladech ukazujeme pozitivní a negativní projevy chování
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
• vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu,kouření a zneužívání léků
• učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
225
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
Tématické okruhy
Fungování a vliv médií ve společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
7. ročník
0+1 týdně, P
1. Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vztahy mezi lidmi
rodina, škola skupina
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity
porozumí právům a povinnostem v širším společenství lidí
chápe společenská pravidla jako součást způsobu života
respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Vztahy mezi lidmi
Základní škola Roudnice nad Labem
226
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
7. ročník
2. Péče o zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Péče o zdraví
objasní termíny zdraví a nemoc
vysvětlí vztah mezi zdravím tělesným, duševním a sociálním
rozlišuje choroby infekční a civilizační
zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb a relaxaci
snaží se pochopit pocity a potřeby lidí postižených (tělesně i
duševně)
zdraví a nemoci
infekční a civilizační choroby, ochrana zdraví
režim dne
postižení mezi námi
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Péče o zdraví
3. Zdravá výživa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zdravá výživa
uvede klady a zápory zdravé výživy na tělesné a duševní zdraví
člověka
vysvětlí pojem podvýživa, mentální anorexie, bulimie, obezita
dokáže vypočítat BMI
aplikuje poznatky o zdravé výživě při sestavování jídelníčku
abeceda zdravé výživy
látky tvořící naše tělo
poruchy výživy
alternativní způsoby výživy
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Zdravá výživa
4. Zneužívání návykových látek
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zneužívání návykových látek
uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami
používá způsoby odmítání v modelových situacích i ve styku s
vrstevníky
kriticky posoudí reklamy na cigarety a alkohol
orientuje se v právní problematice návykových látek
nejčastěji zneužívané látky- zdravotní a sociální riziko
účinky návykových látek, odmítání
drogy a legislativa
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
227
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
7. ročník
Kritéria hodnocení
• Zneužívání návykových látek
5. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Osobní bezpečí
rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné
formy chování
kriticky se vyjadřuje k projevům násílí
samostatně vyhledá služby specializované pomoci
nebezpečné situace
agresor, oběť
bezpečnost při sportu
bezpečnost v silničním provozu
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Osobní bezpečí
6. Sexuální výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sexuální výchova
lidský život v proměnách času
intimní hygiena pro každý den, hygiena při menstruaci
pojmenuje tělesné, fyziologické a psychické změny v dospívání
zná a respektuje základní pravidla hygieny pro každý den, při
menstruaci
kultivovaně se snaží chovat k opačnému pohlaví
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sexuální výchova
7. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• ZPPP
ZPPP - zlomeniny, popáleniny
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• ZPPP
Základní škola Roudnice nad Labem
228
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
7. ročník
8. ročník
1 týdně, P
1. Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vztahy mezi lidmi
analyzuje negativní prvky v jednání a chování lidí
hledá možnosti komunikace založené na toleranci a vzájemné
úctě mezi partnery
objasní pojmy přátelství, láska, manželství, nezralá rodina
vysvětlí pojmy asertivita a empatie
projeví odpovědnost k sobě samému i ostatním
mezilidské vztahy
respektování sebe sama i druhých
empatie
asertivita
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vztahy mezi lidmi
2. Člověk ve zdraví a nemoci
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk ve zdraví a nemoci
zdravý a nemocný člověk
jak pečovat o nemocné
stres a jeho vztah ke zdraví
prevence léčení přírodními prostředky
civilizační choroby
MPP
objasní vliv nemoci na naše chování a jednání
usiluje o aktivní podporu zdraví
řeší situace vzniklé zátěží z péče o nemocné
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Člověk ve zdraví a nemoci
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
229
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
8. ročník
3. Zdravá výživa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zdravá výživa
vysvětlí důsledky nežádoucího způsobu výživy
orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti potravinářských
výrobků
posoudí na konkrétních příkladech zastoupení jednotlivých
potravin a nápojů ve stravovacím režimu člověka
orientuje se ve specifických potřebách výživy v dospívání
rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří k ní vlastní
názor
vliv výživy a způsobu stravování na zdraví člověka
strava a reklama
výběr a příprava pokrmů
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Zdravá výživa
4. Prevence zneužívání návykových látek
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Prevence zneužívání návykových látek
obhajuje příklady pozitivních životních cílů a využije je jako
protiargument zneužívání návykových látek
hledá způsoby komunikace a trávení volného času při pomoci
ohroženému kamarádovi zdůvodní význam prevence drogové
závislosti
vyhledá v případě potřeby odbornou pomoc
životní styl
jak se ubránit závislosti ( internet, závislost na práci )
zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Prevence zneužívání návykových látek
5. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Osobní bezpečí
objasní mechanismus vzniku násilí, které vede k šikaně,
domácímu násilí
dokáže navrhnout postup řešení při mimořádných situacích (
přírodní katastrofy, dopravní neštěstí )
navrhne různé formy preventivních opatření proti úrazům, násilí a
jinému poškozování osobního bezpečí člověka
zaujímá odmítavý postoj k šikaně a jinému agresivnímu chování
poskytne v případě potřeby první pomoc
nebezpečí kolem nás
hledáme bezpečí
mimořádné situace
MPP
Základní škola Roudnice nad Labem
230
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Osobní bezpečí
6. Lidská sexualita
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidská sexualita
osvojí si pojmy z oblasti lidské sexuality
rozliší různé podoby lásky včetně rozlišení pojmů sex a sexualita
specifikuje rizikové faktory předčasného zahájení pohlavní aktivity
dokáže vyjádřít nesouhlas ke konzumnímu vztahu k sexu
orientuje se v rozdílech sexuálního chování ( homosexualita,
bisexualita )
respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné kulturou a vírou
zaujímá zodpovědný postoj k sexuálnímu životu a rodičovství
vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, které ukazují lásku a
rodičovství ve zkreslené podobě
reprodukční zdraví dospívajících
poruchy pohlavní identity
plánované rodičovství
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Lidská sexualita
9. ročník
1 týdně, P
1. Vztahy mezi lidmi
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vztahy mezi lidmi
uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční rodinou
posoudí vztahy mezi rodiči a dětmi včetně otázek lásky a
porozumění
přispívá k utváření mezilidských vztahů
vztah k druhým lidem
přijímání názoru jiných
stanovení osobních cílů
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
231
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Vztahy mezi lidmi
2. Péče o duševní zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Péče o duševní zdraví
posoudí vztah mezi uspokojováním potřeb člověka a hodnotou
zdraví
analyzuje rizika ohrožující zdraví
pojmenuje příčiny civilizačních onemocnění a dokáže navrhnout
prevenci
zhodnotí význam preventivních prohlídek pro zachování zdraví a
prevenci onemocnění
Péče o duševní zdraví
Sebepoznávání
Regenerace organismu a předcházení stresovým sistuacím
Preventivní prohlídky
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Péče o duševní zdraví
3. Zdravá výživa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zdravá výživa
Výživa malých dětí a sportovců
Výživa nemocných
Zdravá výživa a cizorodé látky v potravním řetězci
Reklama a výživa
MPP
vysvětlí pravidla zdravého způsobu výživy
posoudí rozdíly mezi zdravou a nezdravou výživou, hledá
souvislosti se vznikem některých civilizačních chorob
vyhledá a porozumí informacím o cizorodých látkách v
potravinovém řetězci
navrhne jídelníček pro vybranou skupinu lidí
vysvětlí nevhodné působení reklamy na zdravý životní styl a
výživu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Zdravá výživa
Základní škola Roudnice nad Labem
232
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.1 Výchova ke zdraví
9. ročník
4. Prevence zneužívání návykových látek
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Prevence zneužívání návykových látek
chápe souvislosti mezi důvody vzniku závislosti a chováním
člověka
posoudí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek
analyzuje společenská rizika užívání drog
vyhodnotí pozitivní znaky zdravého rodinného soužití v prevenci
závislosti
rozpozná varovné signály patologického hráčství a navrhne
účinnou pomoci prevenci
Jak se nestat závislým
Drogy a sport
Řešení problémů dospívajících a dospělých
Patologické hráčství
První pomoc
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Prevence zneužívání návykových látek
5. Osobní bezpečí
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Osobní bezpečí
respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky a ve společnosti
analyzuje příčiny trestné činnosti mladistvých a dokáže navrhnout
možnosti ochrany
svým chováním a jednáním respektuje potřebu jistoty a bezpečí
vyhodnotí různé situace vyvolávající násilí
rozlišuje katastrofy a hromadná neštěstí
dodržuje pravidla silničního provozu, dbá o bezpečí své i ostatních
posoudí prioritu první pomoci
Lidská společnost a násilí
Osobní bezpečnost
Prevence kriminality dětí
Mimořádné situace
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Osobní bezpečí
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
233
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
9. ročník
6. Sexuální výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sexuální výchova
Partnerské vztahy
Plánované rodičovství
Antikoncepce
Pohlavní nemoci
Prostituce, pornografie
Zneužívání dětí
Těhotenství,porod
Péče o dítě
MPP
respektuje sebe i druhé, je tolerantní vůči ostatním
chápe etiské normy v oblasti sexuálního chování
posoudí vlastní předpoklady pro partnerské vztahy
chápe riziko předčasného zahájení pohlavního života,, posoudí
vhodné druhy antikoncepce
chápe rizika při nechráněném pohlavním styku (nechtěné
těhotenství, pohlavní přenosné nemoci)
odmítá sexuální násilí, kuplířství, prostituci, pornografii jako
praktiky komerčního sexu, které snižují lidskou důstojnost
posoudí bio-psycho-sociální aspekty těhotenství, porodu a péče o
dítě
zhodnotí význam důkladné připravenosti na manželsví a
rodičovství
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sexuální výchova
7. ZPPP
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• ZPPP
základy zdravotní ochrany při chemické a jaderné havárii
Viz příloha č. 5
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• ZPPP
5.8.2 Tělesná výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
2
2
2
2
2
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
2
2
Základní škola Roudnice nad Labem
234
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího
předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako významného činitele působící na
zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky k poznání vlastních pohybových možností a zájmů,
současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají na
rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování,
organizační schopnosti, i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků.Tělesná výchova umožňuje
žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat
je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené
pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě.
Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku
z pohybového výkonu.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku a na
velmi různou úroveň jejich pohybových schopností a dovedností, je výuka vyučovacího předmětu Tělesná
výchova sice členěna do třech základních, na sebe navazujících, etap, ty se však meziročníkově značně prolínají.
I když je vzdělávací obsah předmětu rozpracován do jednotlivých ročníků, je rozdělen do tématických bloků,
které se meziročníkově opakují a postupně rozšiřují. Výuka do 5. ročníku probíhá koedukovaně v rámci jedné
třídy.
Na 1. stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výchova vyučuje jako povinný předmět v základní 2 hodinové
dotaci pro všechny žáky. Do výuky tělesné výchovy na 1. stupni (ve 3. a 4. ročníku) je zařazen plavecký výcvik,
který je zajištěn „smluvně“ s plaveckou školou.
Výuka je organizována v tělocvičně v budově školy. Současně jsou využívána i jiná sportoviště: venkovní hřiště,
které je součástí areálu školy, sportovní hokejová hala, sportoviště Tyršův stadion, krytý plavecký bazén ve
Vědomicích.
II. STUPEŇ
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.- 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole, rozvoj
pohybových dovedností a kultivaci pohybu, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, rozpoznávání
základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit.
Výuka je organizována v tělocvičně v budově školy. Jelikož většinu hodin pokryje I. stupeň, II. stupeň současně
využívá i tělocvičnu na 2. ZŠ.K dispozici jsou i jiná sportoviště (viz výše).
V každém ročníku je důležité odhalování zdavotního oslabení žáků v běžných i specifických formách
pohybového učení, proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení,
správné zapojení dýchání, zvyšování kloubní pohyblivosti, které jsou podle potřeby využívány v hodinách
tělesné výchovy pro všechny žáky.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• žák poznává vlastní pohybové schopnosti
• žák zdokonaluje své dovednosti systematicky
• poznáváme souvislosti mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou
• žák sleduje vývoj vlastní fyzické kondice
• žáci různým způsobem zpracovávají informace o pohybových aktivitách ve škole
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
235
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
• Kompetence k řešení problémů
• žáci vnímají problémové situace a plánují způsob řešení problémů
• žáci hledají vhodnou taktiku v individuálních a kolektivních sportech
• žáci si uvědomují zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
• Kompetence komunikativní
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
• žák využívá a rozumí prostředkům nonverbální komunikace
• žák používá správné názvosloví
• podporujeme kritiku a sebekritiku
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• žák aktivně spolupracuje v taktice hry
• Kompetence sociální a personální
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• navozovat situace, které umožňují žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat
kvalitu společné práce
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• podle potřeby žákům v činnostech pomáháme
• vedeme žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat
• podporujeme žáky k podílení na atmosféře v týmu, poskytnout pomoc nebo o ni požádat
• žák dodržuje destero fair play
• žák podporuje myšlenku olympijského hnutí
• Kompetence občanské
• učíme žáky odmítat hrubé zacházení, respektovat slabší , jejich názor, vnitřní hodnoty
• na konkrétních příkladech ukazujeme pozitivní a negativní projevy chování
• učíme je aktivně zapojovat do sportovních aktivit
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
• žáci si formují volní a charakterové rysy
• učíme žáky uvědomovat si povinnost postavit se na ochranu slabších, proti násilí
• učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům
• učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, využívání těchto
znalostí v praxi
• žáci znají možná rizika při sportovních činnostech
• seznamujeme žáky s pravidly bezpečného chování v terénu
• vedeme žáky k spoluorganizování jejich pohybového režimu
• žáci dodržují pravidla sportu
• dodáváme žákům sebedůvěru
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
236
Učební osnovy
5.8.2 Tělesná výchova
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
Tématické okruhy
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Mezilidské vztahy
1. ročník
2 týdně, P
1. ATLETIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech, za
pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele
zvládá základní pojmy související s během, skokem do dálky a
hodem
předvede nízký a polovysoký start
zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem
Základní pojmy
týkající se běhů, skoků a hodů, názvy částí atletického hřiště
základy bezpečnosti při atletických činnostech
zjednodušené startovní povely a signály
vhodné oblečení pro atletické činnosti
Běh
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti
základy nízkého a polovysokého startu
rychlý běh na 20 až 40 m
motivovaný běh v terénu až do 10 minut (běh prokládaný chůzí,
souvislý běh podle úrovně žáků)
Skok
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti
odraz z místa
skok do dálky z místa
Hod
průpravná cvičení pro hod kriketovým míčkem
hod míčkem z místa
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Atletika
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
237
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
1. ročník
2. GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gymnastika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických cvičeních a za
pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojených cviků
zvládá základní gymnastické držení těla
zvládá se soustředit na cvičení
uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí gymnastická
cvičení snáze
zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté snožmo z trampolíny
zvládá základy gymnastického odrazu
zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí učitele
zvládá základy šplhu s dopomocí učitele
Základní pojmy
základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení
vhodné oblečení pro gymnastiku
základní cvičební polohy, postoje ,pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného náčiní a nářadí
gymnastické držení těla
soustředění na cvičení
Akrobacie
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed
kotoul vpřed
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad
kotoul vzad
Přeskok
průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky
skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky
výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem
z trampolínky
Lavička (kladinka)
chůze s dopomocí
Šplh na tyči
průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož
- šplh do výšky max. 2 metrů s dopomocí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Gymnastika
3. RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rytmická a kondiční gymnastika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastický činnostech a
rytmizací,za pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to)
zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh,
poskoky, obraty atd.)
Základní pojmy
zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, rytmizaci
vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou činnost , rytmizaci
základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky,
obraty, pohyby různých částí těla)
rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, tvořivé vyjádření rytmu
pohybem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Rytmická a kondiční gymnastika
Základní škola Roudnice nad Labem
238
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
1. ročník
4. POHYBOVÉ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohybové hry
uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci
učitele zabránit
zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i
mimo Tv
zvládá v pohybové hře využít i hračky a jiné předmět (mimo
tělocvičné náčiní)
uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s představou, rytmem,
příběhem, pohádkou (slovem)
Základní pojmy
související s osvojovanými hrami a používaným náčiním
základní organizační povely pro realizaci her
základní pravidla osvojovaných her
bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách
využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pohybové hry
5. SPORTOVNÍ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech, za
pomoci učitele je dodržuje
zvládá základní pojmy označující náčiní, osvojované dovednosti,
části hřiště a základní sportovní hry jako je vybíjená
zvládá základní způsoby házení a chytání míče odpovídající
velikosti a hmotnosti
Základní pojmy
spojené s osvojovanými činnostmi
náčiním,oblečením pro sportovní hry a částmi sportovní hry a částmi
sportovního hřiště
základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
Vlastní nácvik
držení míče jednoruč a obouruč
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě a v
pohybu, vyvolenou i opačnou rukou)
základní přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou rukou)
základní sportovní hry- vybíjená (se zjednodušenými pravidly, na
malém hřišti)
MPP- Využívání volného času
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
6. ÚPOLY
Očekávané výstupy
Učivo
přetahy a přetlaky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
239
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
1. ročník
7. PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ,
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační. relaxační cvičení
uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a
pracovních činnostech
zaujímá správné základní cvičební polohy
VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ
Zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách Tv
především v návaznosti na
Jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační. relaxační cvičení
2. ročník
2 týdně, P
1. ATLETIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických činnostech a za
pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele
zvládá základní pojmy související s během, skokem do dálky a
hodem
zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu
zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky z místa, hodu
míčkem z místa a za chůze
Základní pojmy
názvy částí atletického hřiště týkajících se běhů, skoků a hodů
základy bezpečnosti při atletických činnostech
zjednodušené startovní povely a signály
vhodné oblečení pro atletické činnosti
Běh
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti
základy nízkého a polovysokého startu
rychlý běh na 30 až 50 m
motivovaný běh v terénu až do 10 minut (běh prokládaný chůzí, dle
výkonnosti žáků i souvislý běh)
Skok
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti
odraz z místa
skok do dálky z místa
Hod
průpravná cvičení pro hod míčkem
hod míčkem z místa
hod míčkem z chůze
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
240
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
2. ročník
Kritéria hodnocení
• Atletika
2. GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gymnastika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických cvičeních a za
pomoci učitele je dodržuje
dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných cviků a
dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní
zvládá základní gymnastické držení těla
zvládá se soustředit na cvičení
uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí gymnastická
cvičení snáze
zvládá kotoul vpřed, skoky prosté snožmo z trampolíny
Zvládá základy chůze na kladince
užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence
Základní pojmy
základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení
vhodné oblečení pro gymnastiku
základní cvičební polohy, postoje ,pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného náčiní a nářadí
gymnastické držení těla
soustředění na cvičení
Akrobacie
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed
kotoul vpřed
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad
kotoul vzad
Přeskok
průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu
skoky prosté odrazem snožmo z trampolíny
výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem
z trampolíny
Lavička (kladinka)
chůze s dopomocí ( různé obměny)
Šplh na tyči
průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož
šplh do výšky max. 2 metrů s dopomocí
Žebřiny
lezení
šplh
Švihadla
přeskoky snožmo
přeskoky s meziskokem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Gymnastika
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
241
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
2. ročník
3. RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rytmická a kondiční gymnastika
uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci
učitele zabránit
zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i
mimo Tv
zvládá v pohybové hře využít i hračky a jiné předmět (mimo
tělocvičné náčiní)
uvědomuje si,že lze pohyb spojovat s hudbou, rytmem, příběhem,
pohádkou, svou představou, zkušeností
Základní pojmy
zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech, rytmizaci
vhodné oblečení a obutí pro gymnastickou činnost, rytmizaci
základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky,
obraty, pohyby různých částí těla)
rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, tvořivé vyjádření rytmu
a melodie pohybem
soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání
rytmu, tempa a melodie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rytmická a kondiční gymnastika
4. POHYBOVÉ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohybové hry
uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních hrách a za pomoci
učitele je dodržuje
zvládá základní pojmy používaného náčiní, osvojované
dovednosti, části hřiště a nejznámější sportovní hry jako je
vybíjená apod.
Základní pojmy
související s osvojovanými hrami a používaným náčiním
základní organizační povely pro realizaci her
základní pravidla osvojovaných her
bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách
využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pohybové hry
5. SPORTOVNÍ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
zvládá základní způsoby házení a chytání míče odpovídající
velikosti a hmotnosti
uplatňuje základní znalosti sportovních her v praxi
Základní pojmy
spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro sportovní
hry a částmi sportovního hřiště
základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
Vlastní nácvik
držení míče jednoruč a obouruč
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě i v
pohybu, vyvolenou
i opačnou rukou)
základní přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou rukou)
základní sportovní hry- vybíjená (se zjednodušenými pravidly, na
malém hřišti)
MPP- Využívání volného času
Základní škola Roudnice nad Labem
242
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
2. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
6. ÚPOLY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úpoly
přetahy a přetlaky
Používá správnou techniku.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úpoly
7. PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ,
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační cvičení
uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a
pracovních činnostech
zaujímá správné základní cvičební polohy
VYROVNÁVACÍ,TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ
Zařazuje se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách Tv
především v návaznosti na
Jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační cvičení
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
243
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
3. ročník
3. ročník
2 týdně, P
1. ATLETIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele
dokáže aktivně základní osvojované pojmy související s během,
skokem do dálky a hodem míčkem
používá základní techniku nízkého a polovysokého startu
provádí základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem z
místa z chůze i z rozběhu
upravuje doskočiště, připravuje start běhu (čára), dává pokyny pro
start
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny
k vlastním chybám
Základní pojmy
základní disciplíny, části běžecké
dráhy skokanských sektorů.pomůcky pro měření výkonů, úpravu
doskočiště
základy bezpečnosti při atletických činnostech, vhodné oblečení
startovní povely
základy techniky běhů, skoků a hodů
Běh
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti
běžecká abeceda
nízký start na povel, polovysoký start
rychlý běh do 60 m
vytrvalostní běh v terénu až do 15 minut (dle výkonnosti žáků)
vytrvalý běh na dráze do 600 m
Skok
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti
skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma širokého 50 cm z 3 až
4 dvojkroků)
skok do dálky s rozběhem – postupně odraz z břevna
Hod
průpravná cvičení pro hod míčkem
hod míčkem z chůze (postupné spojení s rozběhem)
hod míčkem s rozběhem
spojení rozběhu s odhodem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Atletika
Základní škola Roudnice nad Labem
244
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
3. ročník
2. GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gymnastika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při gymnastických činnostech a
rytmizaci a za pomoci učitele je dodržuje
aktivně se zapojuje do pohybových činností
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá základní estetické držení těla ( snaží se o to)
zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi, běh,
poskoky, obraty atd.)
správně provede kotoul vpřed a vzad
Základní pojmy
základní cvičební polohy, postoje ,pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného náčiní a nářadí aktivně
základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení, vhodné
oblečení
průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly
,rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)
Akrobacie
kotoul vpřed a jeho modifikace
kotoul vzad a jeho modifikace
Přeskok
průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku
přeskok 2-4 dílů s odrazem z trampolínky
průpravná cvičení pro zvládnutí roznožky přes kozu našíř odrazem
z trampolínky
Lavička (kladinka)
chůze bez pomoci ( různé obměny chůze)
Šplh na tyči
šplh do výšky 4 metrů bez dopomoci
Žebřiny
lezení
šplh
Švihadla
přeskoky snožmo
přeskoky s meziskokem
nácvik přeskoku jednonož
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Gymnastika
3. RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rytmická a kondiční gymnastika
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá základní estetické držení těla
zvládá základy estetického pohybu těla a jeho částí
snaží se reagovat na hezký i nezvládnutý pohyb
zvládá základy tance založené na chůzi, běhu, klusu, na kroku
poskočném, přísuvném, přeměnném
Základní pojmy
bezpečnost při gymnastických činnostech
základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách,
změny poloh, obměny tempa a rytmu
tvořivé vyjádření rytmu pohybem
základní tance založené na taneční chůzi a běhu (klusu)
základní tance založené na kroku poskočném, přísuvném,
přeměnném (seznámení s 2/4 a ¾ tanečním krokem)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
245
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
3. ročník
Kritéria hodnocení
• Rytmická a kondiční gymnastika
4. POHYBOVÉ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohybové hry
uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim zabránit
zvládá minimálně 10 pohybových her a zná jejich zaměření
snaží se samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty
známých her
Základní pojmy
související s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním
variace her jednoho druhu
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
bezpečnost při různých druzích her
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pohybové hry
5. SPORTOVNÍ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
uvědomuje si různá nebezpečí při sportovních hrách a snaží se
jim zabránit
zvládá základní pojmy osvojovaných činností
zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a využívá je v
základních kombinacích i v utkání podle zjednodušených pravidel
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a dovede je
využívat ( samostatně nebo za pomoci učitele)
jedná v duchu fair play za pomoci učitele dodržuje pravidla soutěží
Základní pojmy
základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních
her(miniher) souvisejících s osvojovanou činností
základní označení a vybavení hřišť
vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry
Vlastní nácvik
přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, s trčením)
chytání míče jednoruč a obouruč
vedení míče driblingem
střelba jednoruč a obouruč na koš (z místa i v pohybu, vyvolenou
rukou)
pohyb s míčem a bez míče,zastavení
průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel
(vybíjená, minibasketbal)
MPP- Rozhodovací schopnosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
6. ÚPOLY
Očekávané výstupy
žák:
• Úpoly
Učivo
přetahy a přetlaky
používá správnou techniku
Základní škola Roudnice nad Labem
246
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
3. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úpoly
7. PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ,
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační cvičení
zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním
oslabením
Zařazují se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách Tv,
především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé
sezení atd.
MPP
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační cvičení
8. PLAVÁNÍ
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Plavání
Dle možnosti školy lze zařadit v rámci hodin tělesné výchovy
„Základní plavecký výcvik“
seznamuje se s jednotlivými plaveckými styly
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Plavání
9. BRUSLENÏ
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bruslení
seznámení s ledovou plochou
chůze po ledu
skluz
jízda vpřed
seznamuje se s jízdou na ledové ploše
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
247
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
3. ročník
Kritéria hodnocení
• Bruslení
4. ročník
2 týdně, P
1. ATLETIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele
zvládá aktivně osvojované pojmy
zvládá aktivně techniku nízkého a polovysokého startu
zvládá aktivně základní techniky běhů, skoků,hodů
zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čáru) a vydat povely
pro start
dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných disciplinách a
porovná je s předchozími výsledky
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny
k vlastním chybám
Základní pojmy
základní disciplíny, části běžecké dráhy, skokanského sektoru,
pomůcky pro měření výkonů, úpravu doskočiště
startovní povely
základní techniky běhů ,skoků a hodů
základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů
Běh
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti
běžecká abeceda
nízký start na povel, „polovysoký start“
rychlý běh na 60 m
vytrvalostní běh v terénu do 12 minut (dle výkonnosti žáků)
vytrvalý běh na dráze 600 m
Skok
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti
skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma širokého 50 cm
–postupně z 5 až 7 dvojkroků)
skok do dálky s rozběhem – odraz z břevna
základy rozměření rozběhu
Hod
průpravná cvičení pro hod míčkem
hod míčkem s rozběhem
spojení rozběhu s odhodem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Atletika
Základní škola Roudnice nad Labem
248
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
4. ročník
2. GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gymnastika
uplatňuje základy pravidel bezpečnosti
zvládá základní pojmy aktivně
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
zvládá poskytnout základní dopomoc a záchranu pro cvičení
zvládá kotoul vpřed,vzad,stoj na rukou s dopomocí
zvládá základy gymnastického odrazu z můstku
zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky
zvládá chůzi na lavičce bez dopomoci
zvládá základy šplhu
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny
k vlastním chybám
Základní pojmy
základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného náčiní a nářadí (aktivně)
základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení
průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly,
rychlosti a koordinace pohybů
Akrobacie
kotoul vpřed a jeho modifikace
kotoul vzad a jeho modifikace
průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou
stoj na rukou s dopomocí
Přeskok
průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku
průpravná cvičení pro přípravu skrčky přes kozu
roznožka přes kozu našíř odrazem z trampolínky (můstku)
Lavička (kladinka)
chůze bez dopomoci s různými obměnami
Šplh na tyči
šplh do výšky 4 metrů
Žebřiny
lezení, šplh
Švihadla
skok vzad, skok jednonož
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Gymnastika
3. RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rytmická a kondiční gymnastika
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
snaží se samostatně o estetické držení těla
zvládá pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní
zvládá základy estetického pohybu a jeho částí i s obměnami
reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb (projevuje radost z hezky
zvládnutého pohybu)
zvládá základy tance založené na kroku poskočném, přísunném,
přeměnném, základy cvičení s náčiním
Základní pojmy
základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie)
základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách
změny poloh, obměny tempa rytmu
základy tance založené na kroku poskočném, přísunném,
přeměnném (základní taneční krok 2/4 a ¾)
základy cvičení s náčiním (šátek, míč, švihadlo) při hudebním
doprovodu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rytmická a kondiční gymnastika
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
249
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
4. ročník
4. POHYBOVÉ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohybové hry
uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci
učitele zabránit
zvládá minimálně 10-20 pohybových her a ví jaké je jejich
zaměření
dovede samostatně vytvářet pohybové hry, vyhledávat varianty
známých her
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a
dodržuje ji
Základní pojmy
související s funkcemi her, pravidel a používaným náčiním
variace her jednoho druhu
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
využití netradičního náčiní
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pohybové hry
5. SPORTOVNÍ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
zvládá základní pojmy osvojovaných činností
dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování
zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a využívá je v
základních kombinacích i v utkáních podle zjednodušených
pravidel
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly (vybíjená,
minifotbal, minibasketbal)
reaguje na hráčské funkce v družstvu a dodržuje v utkání (za
pomoci učitele), uplatňuje zásady fair play jednání ve hře
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a
dodržuje ji
Základní pojmy
osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť, základní
role ve hře „Pravidla zjednodušených
sportovních her“
základní organizace utkání: losování, zahájení, počítání skóre,
ukončení utkání
vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry
Vlastní nácvik
přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením) přihrávka vnitřním
nártem (po zemi, obloukem)
chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy
vedení míče ( driblingem, nohou)
střelba jednoruč a obouruč na koš ,střelba vnitřním nártem na branku
z místa i z pohybu, vyvolenou rukou,nohou
pohyb s míčem a bez míče, zastavení
průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel
(vybíjená, minibasketbal, minifotbal)
udržet míč pod kontrolou družstva, dopravit míč z obranné poloviny
na útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci jeden proti jednomu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
Základní škola Roudnice nad Labem
250
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
4. ročník
6. ÚPOLY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úpoly
V rámci témat „Pohybové hry“ a „Průpravná, kondiční cvičení“ je
možné zařazovat cvičení z celé škály průpravných úpolů
a zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ni.
používá správnou techniku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úpoly
7. OSTATNÍ
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Ostatní
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu vyrovnávací
cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu
opakování
zdokonaluje se v jednotlivých plaveckých stylech
zdokonaluje se v jízdě na ledové ploše
seznamuje se základními poznatky z turistiky, přesunuje se v
terénu
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ,
RELAXAČNÍ,
VYROVNÁVACÍ,TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ
PLAVÁNÍ
Zdokonalovací plavecký výcvik
BRUSLENÍ
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ
MPP- Rozhodovací schopnosti
Využívání volného času
dětský den
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Ostatní
5. ročník
2 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
251
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
5. ročník
1. ATLETIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických disciplínách
reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele
zvládá aktivně základní osvojované pojmy
zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu
zvládá základní techniku běhů, skoků, hodů
zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čára, bloky) a vydat
povely pro start
dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných disciplinách
zvládá základní techniku skoku do výšky
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje na pokyny
k vlastním chybám
Základní pojmy
základní disciplíny, části běžecké dráhy ,skokanského sektoru,
pomůcky pro měření výkonů, úpravu doskočiště
startovní povely
základní techniky běhů, skoků a hodů
základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů
Běh
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a vytrvalosti
běžecká abeceda
nízký start na povel i z bloků, „polovysoký start“
rychlý běh na 60 m
vytrvalostní běh v terénu do 15 minut (dle výkonnosti žáků)
vytrvalý běh na dráze 800 m
Skok do dálky a výšky
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti
skok do dálky z rozběhu -odraz z břevna (5 až 7 dvojkroků)
skok do výšky (skrčný, střižný) z krátkého rozběhu
rozměření rozběhu
Hod
hod míčkem z rozběhu
spojení rozběhu s odhodem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Atletika
Základní škola Roudnice nad Labem
252
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
5. ročník
2. GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gymnastika
uplatňuje základy pravidel bezpečnosti
zvládá aktivně základní osvojované pojmy
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
dovede poskytnout základní dopomoc a záchranu při cvičen
při gymnastickém cvičení zvládá přesné provádění pohybů
zvládá kotoul vpřed, vzad i ve vazbách, stoj na rukou ( s
dopomocí)
zvládá základy gymnastického odrazu z můstku
zvládá roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky
zvládá chůzi na kladině s obměnami
zvládá základy šplhu
jednoduše zhodnotí kvalitu vlastní pohybové činnosti a reaguje na
pokyny k vlastním
Základní pojmy
základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného náčiní a nářadí (aktivně)
základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení
průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly,
rychlosti a koordinace pohybů atd.
Akrobacie
kotoul vpřed a jeho modifikace
kotoul vzad a jeho modifikace
průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou
stoj na rukou s dopomocí
akrobatické kombinace
Přeskok
průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku
skrčka přes kozu (bednu, koně) našíř odrazem z můstku
roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku
Kladina 1 m (převážně dívky)
chůze s obměnami
Šplh na tyči, na laně
průpravná cvičení pro šplh
šplh na tyči do výšky 4 m
šplh na laně do výšky 2 m
Žebřiny
lezení
šplh
Švihadla
modifikace skoků snožmo, jednonož
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Gymnastika
3. RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rytmická a kondiční gymnastika
reaguje na základní pokyny a gesta učitele
uvědomuje si jména základních lidových tanců
dovede pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní
vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady, rytmy, melodii
atd.
reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb (projevuje radost z hezky
zvládnutého pohybu)
dovede pohybem vyjádřit výrazně rytmický a melodický doprovod
nestydí se při tanci se žákem opačného pohlaví
umí několik lidových tanců, valčíkový a polkový krok
Základní pojmy
názvy základních lidových tanců,držení partnerů při různých tancích
,vzájemné chování při tanci
základy tance založené na kroku poskočném, přísunném,
přeměnném (základní taneční krok 2/4 a ¾)
základy cvičení s náčiním (šátek, míč, švihadlo) při hudebním nebo
rytmickém doprovodu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
253
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
5. ročník
Kritéria hodnocení
• Rytmická a kondiční gymnastika
4. POHYBOVÉ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohybové hry
uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a snaží se jim předcházet
zvládá 10-20 pohybových her a ví jaké je jejich zaměření
dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty
známých her
umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře, náladu
dovede si pro pohybovou hru vytvořit nové náčiní (samostatně
nebo s pomocí rodiny, učitele)
uplatňuje základy pravidel bezpečnosti
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a
dodržuje ji
Základní pojmy
související s funkcemi her, pravidel a používaným náčiním
variace her více druhů
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
využití netradičního náčiní a náměty na přípravu vlastního náčiní
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pohybové hry
5. SPORTOVNÍ HRY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
uvědomuje si různá nebezpečí při sportovních hrách a snaží se jim
předcházet
zvládá základní pojmy osvojovaných činností
dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat při rozhodování
zvládá elementární činnosti jednotlivce a dovede je využít v
základních kombinacích i v utkáních podle zjednodušených
pravidel
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly (vybíjená,
minifotbal, minibasketbal, florbal) a dovede je využívat
(samostatně nebo za pomoci učitele)
uvědomuje si základní hráčské funkce v družstvu a dodržuje je v
utkání (za pomoci učitele),uplatňuje zásady fair play jednání ve hře
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a
dodržuje ji
projevuje v souladu s činností vlastními předpoklady,úspěchem či
neúspěchem přiměřenou radost z pohybové
činnosti,samostatnost,odvahu,vůli pro zlepšení pohybové
dovednosti (výkonu)
dokáže se dohodnout na spolupráci (jednoduché taktice) vedoucí
k úspěchu družstva a dodržuje ji
dovede získat základní informace o pohybových aktivitách a
sportovních akcích ve škole a dokáže tyto aktuální informace
předat
zobrazuje nenáročnou pohybovou hru,soutěž,utkání
Základní pojmy
související s osvojovanými činnostmi, základní označení a vybavení
hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních her
(miniher)
základní organizace utkání:losování, zahájení,počítání skóre,
ukončení utkání
vhodné oblečení a obutí pro sportovní hry
Vlastní nácvik
přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením) přihrávka vnitřním
nártem (po zemi, obloukem)
chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy
vedení míče (driblingem,nohou)
střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na
branku, střelba vnitřním nártem na branku
z místa i z pohybu, vyvolenou rukou, nohou
průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel
(vybíjená, minibasketbal, minifotbal, florbal, miniházená)
udržet míč pod kontrolou mužstva, dopravit míč z obranné poloviny
na útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci jeden proti jednomu
základní spolupráce ve hře
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
254
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
5. ročník
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
6. ÚPOLY
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úpoly
V rámci témat „Pohybové hry“ a „Průpravná, kondiční cvičení“ je
možné zařazovat cvičení z celé škály průpravných úpolů
a zdůrazňovat význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ni.
používá správnou techniku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úpoly
7. OSTATNÍ
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Ostatní
zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku
cvičení podle pokynů učitele
upozorňuje samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v
rozporu s jeho oslabením
zdokonaluje jízdu na ledové ploše
ovládá základní turistické dovednosti, chrání přírodu
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ,
RELAXAČNÍ
VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ
Zařazují se pravidelně do pohybového režimu dětí v hodinách Tv,
především v návaznosti na jejich svalová oslabení, dlouhodobé
sezení atd.)
BRUSLENÍ
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ
MPP- Rozhodovací schopnosti
Využívání volného času
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
255
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
6. ročník
6. ročník
2 týdně, P
1. Atletika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli
zvládá techniku nové atletické disciplíny další náročnější techniky
získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy
Běh - rychlý, vytrvalostní, štafetový,
Skok - nácvik rychlého stupňovaného běhu, odrazu, skok do dálky
Hod - kriketovým míčkem z místa a s rozběhem, granátem na cíl
Průpravné prvky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Atletika
2. Gymnastika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gymnastika
Zlepšuje úroveň základních prvků,zvládá cvičební prvky na hrazdě
i kruzích
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
Akrobacie – převaly, obraty, kolébky,kotoul vpřed, na zvýšené
podložce, vzad, stoj na rukou u opory, samostatně, přemet stranou
Přeskoky – skoky z trampolíny, roznožka přes kozu
Hrazda – náskok do vzporu,zákmitem seskok, výmyk
Šplh – na tyči, na laně
Cvičení sestav, na stanovištích
Cvičení s náčiním – švihadlo, lavičky, žebřiny,bedna, krátká tyč
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Gymnastika
Základní škola Roudnice nad Labem
256
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
6. ročník
3. Úpoly
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úpoly
střehové postoje, pády stranou, vzad
používá správnou techniku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úpoly
4. Sportovní hry
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
zvládá HČJ
Odbíjená- odbití obouruč vrchem, spodem, podání spodní a vrchní,
základy pravidel
Přehazovaná
basketbal
florbal
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
5. Bruslení
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bruslení
technika správného bruslení
překládání, LH hra
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry,
osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Bruslení
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
257
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
6. ročník
6. Bezpečnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bezpečnost
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Výchova k fair play
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Bezpečnost
7. Aerobic
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Aerobic
zvládá základní taneční kroky
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Aerobic
7. ročník
2 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
258
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
7. ročník
1. Atletika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
Podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v běžecké
rychlosti a vytrvalosti.
Podle svých předpokladů zvládá techniku hodu míčkem z rozběhu.
Zvládá podle svých předpokladů techniku skoků do dálky a do
výšky z individuálního rozběhu.
Průpravná běžecká cvičení, běžecká abeceda, běh na 60 m ,
Běh do 12 min, běh do 1500 m.
Skok do dálky, skok do výšky
Hod míčkem z rozběhu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Atletika
2. akrobacie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• akrobacie
kotoul letmo, kotoul vzad, stoj na lopatkách, stoj na rukou
s dopomocí
přeskoky, skoky z trampolíny, skrčka přes kozu nadél, roznožka přes
kozu
hrazda, náskok do vzporu, seskok se zákmihem, výmyk
šplh, šplh na tyči s přírazem, šplh na laně
švihadla, rozvoj kondice
zvládá, cvičební prvky na hrazdě
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• akrobacie
3. Úpoly
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úpoly
přetahy a přetlaky
úpolové hry
pády, pád vzad skulením do kolébky, pád vpřed kotoulem přes
rameno
používá správnou techniku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úpoly
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
259
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
7. ročník
4. Sportovní hry
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
Basketbal
průpravné hry, základy uvolňování a chytání míče
přihrávka jednoruč a obouruč, střelba na koš, dribling na místě a v
pohybu, uvolňování s míčem i bez, krytí útočníka s míčem i bez, krytí
prostoru
herní kombinace a základy pravidel
fotbal
vedení a zpracování míče
přihrávka po zemi
uvolňování s míčem i bez
obsazování hráče
střelba z místa a po vedení míče
vhazování
florbal, ringo,jadžent
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků, zvládá herní
činnosti jednotlivce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
5. Bruslení
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bruslení
překládání, LH hra
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry,
osvojené dovednosti umí uplatnit i při hře LH
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Bruslení
6. Bezpečnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bezpečnost
Význam pohybu pro zdraví
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
260
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
7. ročník
Kritéria hodnocení
• Bezpečnost
7. Aerobic
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Aerobic
základní kroky
vládne vymyslet vlastní sestavu s jednoduchými kroky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Aerobic
8. ročník
2 týdně, P
1. Atletika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
Podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v běžecké
rychlosti a vytrvalosti.
Podle svých předpokladů zvládá techniku hodu míčkem z rozběhu.
Zvládá podle svých předpokladů techniku skoků do dálky a do
výšky z plného rozběhu
hod granátem, základy techniky, hod z místa, hod s rozběhem
hod míčkem
vrh koulí (3, 4 kg)
hod medicimbalem
běhy, běžecká cvičení / běžecká abeceda apod. /, běh v terénu,
sprinty (60), vytrvalé běhy (300, 400, 1000, 1500)
běh 12 min
skok, nácvik rychlého stupňovitého běhu, nácvik odrazu, skok do
dálky s rozběhem, trojskok, pětiskok, skok z místa
skoky ( skok vysoký – flop , skok daleký ),
Kruhový tr. – zvyšování kondice
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Atletika
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
261
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
8. ročník
2. Gymnastika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gymnastika
akrobacie, kotoul letmo, kotoul vzad do zášvihu, stoj na lopatkách,
stoj na rukou
přeskoky, skoky z trampolíny, skrčka přes kozu nadél, roznožka přes
kozu
hrazda, náskok do vzporu, seskok se zákmihem, výmyk
šplh, šplh na tyči s přírazem, šplh na laně
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Gymnastika
3. Úpoly
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úpoly
přetahy a přetlaky, úpolové hry
pády, pád vzad skulením do kolébky, pád vpřed kotoulem přes
rameno
používá správnou techniku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úpoly
4. Sportovní hry
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanýmí svaly
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Basketbal
průpravné hry, základy uvolňování a chytání míče, přihrávka
jednoruč a obouruč
střelba na koš, dribling na místě a v pohybu, uvolňování s míčem
i bez, krytí útočníka s míčem i bez, krytí prostoru
herní kombinace a základy pravidel
Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
Fotbal
vedení a zpracování míče, přihrávka po zemi, uvolňování s míčem
i bez
obsazování hráče, střelba z místa a po vedení míče, vhazování
odbíjená
podání spodní, vrchní, přihrávka, odbítí obouruč vrchem, spodem
příjem podání, útok
házená, florbal
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
262
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
5. Bruslení
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bruslení
LH hra
překládání, zastavení, jízda vzad
LH hra
zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Bruslení
9. ročník
2 týdně, P
1. Atletika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Atletika
Podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v běžecké
rychlosti a vytrvalosti.
Podle svých předpokladů zvládá techniku hodu míčkem z rozběhu.
Zvládá podle svých předpokladů techniku skoků do dálky a do
výšky z plného rozběhu
hod granátem, základy techniky, hod z místa, hod s rozběhem
běhy, běžecká cvičení / běžecká abeceda apod. /, běh v terénu,
sprinty (60,100), vytrvalé běhy (300, 400, 1000, 1500, 3000)
skok, nácvik rychlého stupňovitého běhu, nácvik odrazu, skok do
dálky s rozběhem, skok z místa,
skoky ( skok vysoký – flop , skok daleký )
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Atletika
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
263
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.8.2 Tělesná výchova
9. ročník
2. Gymnastika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gymnastika
akrobacie, kotoul letmo, kotoul vzad do zášvihu
stoj na lopatkách, stoj na rukou
přeskoky, skoky z trampolíny, skrčka přes kozu nadél, roznožka přes
kozu
hrazda, náskok do vzporu, seskok se zákmihem, výmyk
šplh, šplh na tyči s přírazem, bez přírazu, šplh na laně
aerobic
dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond
zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem opačného
pohlaví
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Gymnastika
3. Úpoly
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úpoly
přetahy a přetlaky, úpolové hry
pády, pád vzad skulením do kolébky, pád vpřed kotoulem přes
rameno
používá správnou techniku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Úpoly
4. Sportovní hry
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sportovní hry
uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže
řídit sportovní utkání svých vrstevníků
průpravné hry, základy uvolňování a chytání míče, přihrávka
jednoruč a obouruč, střelba na koš, dribling na místě a v pohybu,
uvolňování s míčem i bez krytí útočníka s míčem i bez, krytí prostoru
herní kombinace a základy pravidel
fotbal
vedení a zpracování míče, přihrávka po zemi, uvolňování s míčem
i bez obsazování hráče
střelba z místa a po vedení míče, vhazování
odbíjená
podání spodní, vrchní, přihrávka, odbítí obouruč vrchem, spodem,
příjem podání, útok
florbal, jadžent
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
264
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9 Člověk a svět práce
9. ročník
Kritéria hodnocení
• Sportovní hry
5. Bruslení
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bruslení
LH – HČJ, hra
překládání, zastavení, jízda vzad, jednoduchý skok
bruslí rychle a bezpečně na bruslích všemi směry, osvojené
dovednosti uplatňuje i při hře LH
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Bruslení
6. Bezpečnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Bezpečnost
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí
sportovišť, přírody, silničního provozu
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Význam pohybu pro zdraví
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Bezpečnost
5.9 Člověk a svět práce
Charakteristika oblasti
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní
orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž
žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje
celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím
se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové
spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři
tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které
jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály,
Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět
práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níž školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
265
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
záměrů, kromě povinného tematického okruhu Svět práce, minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané
tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních škol. Je
povinný pro všechny žáky v plném rozsahu a lze jej zařadit již od 7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v
průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům
(tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní
dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech
tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti
na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a
pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání
žáků co největší počet tematických okruhů.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky
k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování
práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní
činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám
ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského
myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a
dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a
profesní orientaci
5.9.1 Pracovní výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1
1
1
1
1
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+1
1
1
1
Charakteristika předmětu
I. STUPEŇ
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké
spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých
oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu
vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností
a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména
manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou
pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů
vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní výchova obsahují rozpracované konkretizované výstupy a učivo
Základní škola Roudnice nad Labem
266
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.9.1 Pracovní výchova
ze všech tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (na 1.stupni: Práce s drobným materiálem,
Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, na 2.stupni: Práce s technickými materiály, Design
a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce). Žáci
se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat,
organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách jsou soustavně
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího předmětu Pracovní
výchova žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také důležité informace ze sféry
výkonu práce. To pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování o jejich dalším studijním a profesním
zaměření.
Vyučovací předmět Pracovní výchova je povinný předmět, který se vyučuje v 1.-9. ročníku v jednohodinové
týdenní dotaci (celkem 9 hodin). Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Pracovní výchova lze ve
vhodných případech organizovat střídavě jako tzv.dvouhodinovky 1/14 dnů v kombinaci s jiným vyučovacím
předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Výtvarnou výchovou apod.). Bez ohledu na charakter
pracovních činností probíhá výuka vyučovacího předmětu Pracovní výchova ve stejném rozsahu pro chlapce
i dívky. Na 1.stupni se třídy nedělí, na 2.stupni jsou žáci při výuce Pracovní výchovy pravidelně střídavě
rozděleni do dvou pracovních skupin s odlišným charakterem pracovních činností.
Výuka probíhá z převážné části v odborných učebnách školy (školní dílna, výtvarná dílna), na školním pozemku,
v nejbližším okolí školy a formou exkurzí i ve vybraných institucích a výrobních podnicích.
II. STUPEŇ
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Pracovní výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.- 9. ročníku 1 hodinu týdně.
Výuka probíhá v učebně, na školním pozemku, ve školní dílně a cvičné kuchyni.
Vzdělávání v pracovní výchově směřuje k:
získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, osvojování správné volby
a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou mechanizací
a technikou, osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, získání orientace v různých
oborech lidské činnosti, osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního
zaměření, získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě,
získání základních pracovních dovedností a návyků při vedení domácnosti, poznání vybraných technologických
a výrobních postupů, surovin a materiálu – jejich užitných vlastností, osvojení si jednoduchých pracovních
postupů pro běžný život, seznámení se s historií významných vynálezů technického pokroku pro poznání
a pochopení kontinuity technické vyspělosti a ekonomických podmínek života společnosti.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• plánujeme, organizujeme a řídíme vlastní učení
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• žák plánuje činnosti při práci s technickými materiály a při připravě pokrmů
• žák poznává vlastnosti materiálů a surovin, jejich použitelnost v praxi
• Kompetence k řešení problémů
• vedeme žáky k plánování postupů
• žák kriticky hodnotí výsledky řešení
• žák využívá získaných vědomostí a dovedností k řešení problémů
• žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení
• Kompetence komunikativní
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
• zajímáme se o zájem, náměty, názory a zkušenosti žáků
• žák se účinně zapojuje do diskuze
• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, společně hodnotí jednotlivá vystoupení žáků, učí
je kritiku vyjadřovat ale také přijímat
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
267
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
• žák používá správné názvosloví
• žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý
člověk je různě chápavý a zručný
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
• Kompetence sociální a personální
• učíme žáky pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjíme
schopnost žáků zastávat různé role
• podle potřeby žákům v činnostech pomáháme
• žák chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení úkolů
• žáci upevňují dobré mezilidské vztahy
• Kompetence občanské
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
• žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní
prostředí
• žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, využívání těchto
znalostí v praxi
• učíme žáky schopnosti efektivně organizovat svou práci
• vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky
• vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení
• žáci pracují tak, aby neohrožovali své zdraví a ani zdraví svých spolužáků
• žáci hospodárně využívají technický materiál a šetrně zachází s nástroji
• požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce
• žák využívá svých znalostí v běžné praxi
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola Roudnice nad Labem
268
Učební osnovy
5.9.1 Pracovní výchova
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
Tématické okruhy
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Hodnoty, postoje, praktická etika
Mezilidské vztahy
1. ročník
1 týdně, P
1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s drobným materiálem
Lidové zvyky, tradice, řemesla.
Podle jednoduchého návodu nebo podle vlastní fantazie vyrobí
výrobek vážící se k lidovým tradicím, k ročnímu období.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s drobným materiálem
2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Konstrukční činnosti
Práce se stavebnicí, orientace.
Uvede jednoduchý pracovní postup.
Bezpečně zachází s díly stavebnice.
Při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Konstrukční činnosti
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
269
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
1. ročník
3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pěstitelské práce
péče o pokojové květiny, zalévání, hnojení, množení
Předvede jednoduché pěstitelské práce.
Předvede péči o pokojové květiny (otírání listů, zalévání).
Píše jednoduché kolektivní záznamy.
Pojmenuje vybrané pokojové květiny
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pěstitelské práce
4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Příprava pokrmů
Jednoduchá úprava stolu, základní pravidla chování při stolování.
Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
Popíše zásady správného stolování a společenského chování.
Předvede správné chování při stolování.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Příprava pokrmů
2. ročník
1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
270
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
2. ročník
1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s drobným materiálem
Rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby
zacházení s materiálem.
Porovná vlastnosti zpracovaného materiálu.
Ověří vlastnosti materiálu v praxi.
Zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních dovedností a
činností (mačkámí, trhání, lepení, stříhání, vystřihávání,
překládání, skládání papíru
vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru, navléká, aranžuje,
dotváří, opracovává a třídí při sběru přírodního materiálu
navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá a nalepí textilii, přišíje
knoflík,naučí se zadní steh, vyrobí jednoduchý textilní výrobek).
Rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a předvede, jak
s nimi zachází.
Uvede jednoduchý pracovní postup.
Popíše jednoduchou pracovní operaci a postup na základě vlastní
zkušenosti.
Uvede způsob a použití jednoduché operace.
Napodobí průběh předváděné práce.
Podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým
tradicím, k ročnímu období.
Vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky, kombinace materiálu.
Přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drátky, kov,
plasty.
Vlastnosti materiálu, užití v praxi.
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování.
Jednoduché pracovní postupy.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s drobným materiálem
2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Konstrukční činnosti
Objasní prováděné pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací
nebo demonstrací pozná vlastnosti různých druhů materiálů, účel
pomůcek, nachází vztahy mezi materiálem a nástrojem,
pomůckou.
Se spolužáky ve skupině vypracuje jednoduchý záznam na
nástěnnou tabuli.
Organizuje práci skupiny.
Dodržuje body organizačního řádu.
Podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí vlastní výrobek.
Prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, udržuje čistotu
a pořádek.
Příkladně plní povinnosti služby.
Bezpečně zachází s elementárními nástroji, pomůckami.
Předvede ošetření drobného poranění.
Sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu,
plánku.
Zkontroluje, zda výrobek odpovídá modelu, předloze.
Uvede jednoduchý pracovní postup.
Bezpečně zachází s díly stavebnice.
Při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost.
Grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické
informace, technologie.
Hygiena a bezpečnost práce.
Práce montážní a demontážní, konstrukční činnost.
Stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž.
Práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem,
jednoduchým programem.
Bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
271
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
2. ročník
Kritéria hodnocení
• Konstrukční činnosti
3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pěstitelské práce
úklid zahrady, jednoduché práce na zahradě (pletí a kypření
záhonků)
Předvede jednoduché pěstitelské práce.
Předvede péči o pokojové květiny (otírání listů, zalévání, kypření).
Zaseje semena (pěstování ze semen v místnosti).
Provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování.
Véde jednoduché kolektivní záznamy.
Pojmenuje vybrané pokojové květiny
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pěstitelské práce
4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Příprava pokrmů
Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
Popíše základy správného stolování a společenského chování.
Předvede správné chování při stolování.
Příprava tabule pro jednoduché stolování, výzdoba stolu,
jednoduché kuchyňské náčiní.
Příprava jednoduchých pokrmů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Příprava pokrmů
3. ročník
1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
272
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
3. ročník
1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s drobným materiálem
Rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby
zacházení s materiálem.
Porovná vlastnosti zpracovaného materiálu.
Ověří vlastnosti materiálu v praxi.
Zhotoví jednoduché výrobky pomocí elementárních dovedností a
činností (mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihávánít,
překládání, skládání papíur, vytváří jednoduché prostorové tvary z
papíru, navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a třídí při sběr
přírodní materiál, navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá a nalepí textilii,
přišije knoflík,naučí se zadní steh, vyrobí jednoduchý textilní
výrobek).
Rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a předvede, jak
s nimi zachází.
Uvede jednoduchý pracovní postup.
Popíéše jednoduchou pracovní operaci a postup na základě
vlastní zkušenosti.
Uvede způsob a použití jednoduché operace.
Napodobí průběh předváděné práce.
Podle jednoduchého návodu vyroít výrobek vážící se k lidovým
tradicím, k ročnímu období.
Vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky, kombinace materiálu.
Přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drátky, kov,
plasty.
Vlastnosti materiálu, užití v praxi.
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování.
Jednoduché pracovní postupy.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s drobným materiálem
2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Konstrukční činnosti
Objasní prováděné pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací
nebo demonstrací pozná vlastnosti různých druhů materiálů, účel
pomůcek, nachází vztahy mezi materiálem a nástrojem,
pomůckou.
Se spolužáky ve skupině vypracuje jednoduchý záznam na
nástěnnou tabuli.
Grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické
informace, technologie.
Hygiena a bezpečnost práce.
Práce montážní a demontážní, konstrukční činnost.
Stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž.
Práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem,
jednoduchým programem.
Bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Konstrukční činnosti
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
273
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
3. ročník
3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pěstitelské práce
Předvede jednoduché pěstitelské práce.
Předvede péči o pokojové květiny (otírání listů, zalévání, kypření).
Zaseje semena (pěstování ze semen v místnosti).
Provede pozorování a zhodnotí výsledky pozorování.
úklid zahrady, jednoduché práce na zahradě (pletí a kypření
záhonků)
vedení kolektivních záznamů s pozorováním
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pěstitelské práce
4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Příprava pokrmů
Vede jednoduché kolektivní záznamy.
Rozlišít, pojmenuje vybrané pokojové květiny
Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
Popíše základy správného stolování a společenského chování.
Jednoduchá úprava stolu, pravidla chování. Seznámení se
základními surovinami potřebnými v kuchyni.
Příprava jednoduchých pokrmů.
Předvede správné chování při stolování.
Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně).
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Příprava pokrmů
4. ročník
1 týdně, P
Základní škola Roudnice nad Labem
274
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
4. ročník
1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s drobným materiálem
Předvede správné praktické činnosti s daným materiálem.
Rozliší různé materiály, uvede jejich vlastnosti.
Předvede základní dovednosti práce s technickými materiály
(vyřezávání, děrování, polepování, tapetování, vytváří prostorové
konstrukce, seznamuje se se základy aranžování a využití
samorostů, zvládne různé druhy stehu – přední, zadní, ozdobný)
Bezpečně využívá a používá vlastnosti různých materiálů při
složitějších pracovních činnostech.
Používá složitější pracovní nářadí a pomůcky.
Zachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu.
Vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí.
Samostatně podle vlastní představy vypracuje plánek výrobku, k
jeho zhotovení zvolí vhodné materiály, nářadí, pomůcky, pracovní
postup. Vzniklé problémy vhodným způsobem samostatně vyřeší..
Vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí jednoduchých pomůcek,
nářadí.
V jednoduché formě napodobí vybrané lidové řemeslo.
Přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drátky, kov,
plasty, folie, dřevo.
Vlastnosti materiálu, užití v praxi.
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování.
Jednoduché pracovní postupy a operace, organizace práce,
technologická kázeň.
Tradice, řemesla.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s drobným materiálem
2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Konstrukční činnosti
Určí z jednoduchého náčrtku a výkresu velikost, délku, šířku
výrobku.
Samostatně vyhledá informace o různých technologiích v
dostupné literatuře.
Sleduje průběh předváděné práce a následně samostatně
napodobí pracovní tempo.
Provede pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací nebo
demonstrací pozná vlastnosti materiálů, vlastnosti a účel
pomůcek a nástrojů.
Vyřeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem, náčrtem,
předlohou, jednoduchým programem.
Důsledně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s
nástroji, pomůckami.
Ohlásí každé poranění, zvládne ošetřit jednoduché zranění.
Dodržuje bezpečnost a hygienu práce.
Dodržuje pořádek na pracovním místě.
Organizace práce, technologická kázeň.
Grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické
informace, technologie.
Práce montážní a demontážní, konstrukční činnost.
Stavebnice, sestavování modelů a složitějších stavebnic. prvků,
montáž a demontáž.
Práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem,
jednoduchým programem.
Bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Konstrukční činnosti
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
275
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
4. ročník
3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pěstitelské práce
Popíše základy péče o pokojové květiny.
Uvede rozdíl mezi setím a sázením.
Vyjmenuje množení rostlin odnožemi a řízkováním.
Vyhledá informace o pokoj. rostlinách v dostupné literatuře.
Uvede a rozliší jedovaté a nebezpečné a jedovaté pokojové
květiny.
Provádí pozorování pokojových rostlin, předvede správnou péči o
ně.
Rozliší jednoduché pěstitelské nářadí.
Při pěstitelské práci používá vhodné pracovní nástroje a náčiní,
správné pracovní postupy.
nářadí, jeho užití
zelenina a její druhy
ovoce a jeho druhy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pěstitelské práce
4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Příprava pokrmů
Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
Popíše základy správného stolování a společenského chování.
Předvede správné chování při stolování. Orientuje se v základním
vybavení kuchyně.
Připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně).Udržuje pořádek a
čistotu pracovních ploch.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni.
Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.
Základní vybavení kuchyně
Výběr, nákup a skladování potravin.
Jednoduchá úprava stolu, pravidla chování.
Příprava jednoduchých pokrmů.
Technika v kuchyni, historie a význam.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Příprava pokrmů
Základní škola Roudnice nad Labem
276
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
5. ročník
5. ročník
1 týdně, P
1. Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s drobným materiálem
Předvede správné praktické činnosti s daným materiálem.
Rozliší různé materiály, uvede jejich vlastnosti.
Předvede základní dovednosti práce s technickými materiály
(vyřezávání, děrování, polepování, tapetování, vytváří prostorové
konstrukce, seznámí se se základy aranžování a využití
samorostů, zvládne různé druhy stehu – přední, zadní,
ozdobný,popíše rozdíl mezi osnovou a útkem, seznámí se s
látáním a tkaním, zkusí háčkovat)
Bezpečně využívá a používá vlastnosti různých materiálů při
složitějších pracovních činnostech.
Používá složitější pracovní nářadí a pomůcky.
Zachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu.
Vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí.
Samostatně podle vlastní představy vypracuje plánek výrobku, k
jeho zhotovení zvolí vhodné materiály, nářadí, pomůcky, pracovní
postup. Vzniklé
problémy vhodným způsobem samostatně vyřeší.
Dodržuje pracovní postup podle slovního návodu, náčrtku,
nákresu, výkresu.
Při řešení praktických problémů prokáže technické myšlení a
technickou představivost.
Používá složitější metodickou řadu pracovního postupu.
Samostatně zaznamenává dílčí pozorování a úseky při pokusech,
uvede celé pracovní postupy.
Vystihne podstatu pracovního procesu.
V jednoduché formě napodobí vybrané lidové řemeslo.
Přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drátky, kov,
plasty, folie, dřevo.
Vlastnosti materiálu, užití v praxi.
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování.
Jednoduché pracovní postupy a operace, organizace práce,
technologická kázeň.
Tradice, řemesla.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s drobným materiálem
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
277
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
5. ročník
2. Konstrukční činnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Konstrukční činnosti
Určí z jednoduchého náčrtku a výkresu velikost, délku, šířku
výrobku.
Samostatně vyhledá informace o různých technologiích v
dostupné literatuře.
Sleduje průběh předváděné práce a následně samostatně
napodobí pracovní tempo.
Provede pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací nebo
demonstrací pozná vlastnosti materiálů, vlastnosti a účel
pomůcek a nástrojů.
Vyřeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem, náčrtem,
předlohou,
jednoduchým programem.
Důsledně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s
nástroji, pomůckami.
Ohlásí každé poranění, zvládne ošetřit jednoduché zranění.
Dodržuje bezpečnost a hygienu práce.
Dodržuje pořádek na pracovním místě.
Vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí jednoduchých pomůcek,
nářadí.
V jednoduché formě napodobí vybrané lidové řemeslo.
Grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické
informace, technologie.
Práce montážní a demontážní, konstrukční činnost.
Stavebnice (plošné, konstrukční, prostorové), sestavování modelů
a složitějších stavebnic. prvků, montáž a demontáž.
Práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem,
jednoduchým programem.
Bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Konstrukční činnosti
3. Pěstitelské práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pěstitelské práce
zemědělské plodiny,
správné pěstitelské postupy, jejich užití v praxi
Popíše základy péče o pokojové květiny.
Vyjmenuje rozdíl mezi setím a sázením.
Uvede množení rostlin odnožemi a řízkováním.
Vyhledá informace o pokoj. rostlinách v dostupné literatuře.
Uvede a rozliší jedovaté a nebezpečné a jedovaté pokojové
květiny, pozorování, péče o ně
Rozliší jednoduché pěstitelské nářadí, používá nástroje a nářadí,
správné pracovní postupy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Pěstitelské práce
Základní škola Roudnice nad Labem
278
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
5. ročník
4. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Příprava pokrmů
Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
Popíše základy správného stolování a společenského chování,
předvede správné chování při stolování
Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně).
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni.
Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.
Širší vybavení kuchyně
Výběr, nákup a skladování potravin.
Jednoduchá úprava stolu, pravidla chování.
Příprava jednoduchých pokrmů.
Technika v kuchyni, historie a význam.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Příprava pokrmů
6. ročník
0+1 týdně, P
1. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pěstitelské práce
ošetřování rostlin během růstu
sklizeň rostlin
úprava pařeniště
úprava skleníku
podzimní a jarní zpracování půdy
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
udržuje pořádek a čistotu na pracovišti
pojmenuje, vybere a používá správné nářadí k činnosti
zhodnotí význam prací na zahradě v jednotlivých obdobích
zná zásady poskytnutí první pomoci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pěstitelské práce
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
279
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
6. ročník
2. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Půda
vysvětlí vznik a význam půdy
popíše složení půdy
rozliší druhy půd
popíše a navrhne způsoby zpracování půdy v určitém období
zdůvodní nutnost ochrany půdy
základní podmínky pro pěstování rostlin
význam půdy, druhy půdy
zpracování půdy
ochrana půdy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Půda
3. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zelenina
rozliší určené druhy zeleniny
vysvětlí a zdůvodní význam pěstování zeleniny pro člověka
rozliší pojmy osivo a sadba
popíše základní vlastnosti osiva
zná podmínky pro pěstování zeleniny a užívá je při praktické
činnosti
volí vhodné pracovní postupy
význam vybraných druhů zeleniny
osivo, sadba
podmínky pro pěstování zeleniny
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Zelenina
4. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Okrasné rostliny
pozná vybrané pokojové květiny
seznámí se se způsoby rozmnoživání pokojových rostlin
posoudí vliv rostlin na psychiku člověka
seznámí se s pokojovými rostlinami, které mohou způsobit alergie
využívá květiny pro výzdobu interiéru
pozná některé okrasné květiny
seznámí se se způsoby pěstování
poznávání některých druhů pokojových rostlin
pěstování a rozmnožování pokojových rostlin
květiny v interiéru
pěstování vybraných okrasných květin
okrasné rostliny a dřeviny v okolí školy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
280
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
6. ročník
Kritéria hodnocení
• Okrasné rostliny
5. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Aranžování
provede jednoduché kompozice (vánoční, velikonoční )
vysvětlí, čím se liší hydroponické pěstování rostlin od pěstování v
zemině
práce s přírodním materiálem
aranžování
hydroponie
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Aranžování
7. ročník
1 týdně, P
1. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pěstitelské práce
ošetřování rostlin během růstu
sklizeň rostlin
úprava pařeniště
úprava skleníku
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
udržuje pořádek čistotu na pracovišti
pojmenuje, vybere a používá správné nářadí k činnosti
zhodnotí význam prací na zahradě v jednotlivých obdobích
zná zásady poskytnutí první pomoci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pěstitelské práce
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
281
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
7. ročník
2. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Léčivé rostliny
léčivé rostliny, koření
rostliny a zdraví člověka
léčivé účinky
rostliny jako drogy, biopotraviny
vyjmenuje některé léčivé rostliny,
zná jejich užití a léčivé účinky pro člověka
uvede příklady rostlin, které se dají zneužít jako drogy
vysvětlí jejich účinky na člověka
označí rostliny, které lze použít jako koření
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Léčivé rostliny
3. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Ovocné rostliny
rozliší druhy ovocných rostlin
uvede důležité ovocnářské oblasti v ČR
zná způsoby rozmnožování ovocných rostlin
vyjmenuje některé určené choroby a škůdce ovocných rostlin a
určí způsoby ochrany rostlin
druhy ovocných rostlin
způsoby rozmnožování a pěstování
uskladnění a zpracování ovoce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Ovocné rostliny
4. Pěstitelské práce a chovatelství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Chovatelství
chov zvířat v domácnosti
podmínky chovu
hygiena chovu
kontakt se známými a neznámými zvířaty
prokáže základní znalosti chovu domácích zvířat
popíše základy bezpečného kontaktu se zvířaty
dodržuje základy hygieny
poskytne první pomoc při úrazu se zvířaty
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
282
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
7. ročník
Kritéria hodnocení
• Chovatelství
5. Práce s technickými materiály – dřevo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s technickými materiály
pracuje dle řádu učebny tak, aby při práci neohrozil své zdraví a
zdraví svých kolegů a neporušoval zásady hygieny práce
rozpozná základní druhy dřeva, uvede jejich vlastnosti a využití v
praxi
v přírodě rozpozná základní dřeviny
nakreslí jednoduchý náčrtek výrobku a orientuje se v jednoduchém
tech. výkresu
zvládá základní postupy při opracování dřeva - měření, orýsování,
řezání, broušení a vrtání
zvolí a použije vhodné pracovní nástroje a nářadí
správně použije spojovací techniky a smontuje součásti výrobku
poskytne první pomoc při zranění
organizace, bezpečnost a hygiena práce
první pomoc při zranění
listnaté, jehličnaté dřeviny a struktura dřeva
vlastnosti dřeva a jejich užití v praxi
technické náčrty a výkresy, technické informace
pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování dřeva
technologie opracování dřeva
rozebíratelné a nerozebíratelné spoje
pracovní postupy – zhotovení výrobků ze dřeva
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s technickými materiály
6. Práce s technickými materiály – plasty
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s technickými materiály
orientuje se v technickém výkresu
porozumí technickému výkresu a vyrobí podle něj šablonu, kterou
použije při zhotovení výrobku
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
zvládá základní postupy při opracování plastů – měření,
orýsování, tváření za tepla, třískové obrábění
má představu o způsobu výroby a zpracování umělých hmot –
plastů
vyjmenuje jejich základní vlastnosti a příklady jejich využití
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím
technické kreslení – čtení technických výkresů
první pomoc při zranění
umělé hmoty - výroba vlastnosti a jejich použití v praxi
plasty jako ekologická zátěž a jejich recyklace
technologie opracování plastů
pracovní postupy – zhotovení výrobku
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s technickými materiály
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
283
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.9.1 Pracovní výchova
8. ročník
8. ročník
1 týdně, P
1. Práce s technickými materiály – kovy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s technickými materiály
orientuje se v technickém výkresu
porozumí technickému výkresu a vyrobí podle něj šablonu, kterou
použije při zhotovení výrobku
má představu o způsobu výroby železa, oceli, některých
barevných kovů a jejich slitin
určí některé vlastnosti kovů (slitin) a vyjmenuje případy jejich
použití v praxi
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje
technologickou kázeň
zvládá základní postupy při opracování kovů – měření, orýsování
a obrábění
technické kreslení – čtení technických výkresů
první pomoc při zranění
výroba železa, oceli, barevných kovů a jejich slitin
vlastnosti kovů a jejich praktické využití
technologie opracování kovů
pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční opracování kovů
pracovní postupy - zhotovení výrobků z oceli, oprava nářadí
úloha techniky v životě člověka, technika a životní prostředí
tradice a řemesla
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Práce s technickými materiály
2. Svět práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Volba povolání
využije profesní informace a poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání
orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání
a profesní přípravy
trh práce – povolání, druhy pracovišť, prac. prostředků
charakter a druhy prac. činností, požadavky kvalifikační, zdravotní,
osobní
volba profesní orientace – osobní zájmy a cíle, tělesný a duševní
stav, sebehodnocení, využívání poradenských služeb
možnosti vzdělávání - náplň studijních a učebních oborů, přijímací
řízení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Volba povolání
Základní škola Roudnice nad Labem
284
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.10 Doplňující vzdělávací obory
9. ročník
9. ročník
1 týdně, P
1. Svět práce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Volba povolání
zná důležitá práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při vstupu
na trh práce
orientuje se v základních pojmech podnikání (managanemt,
marketing) a účetnictví (majetek, závazky, daně, pojištění)
zaměstnání a způsoby jeho hledání
problémy nezaměstnanosti, úřad práce
psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
podnikání - druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání,
drobné a soukromé podnikání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Volba povolání
2. Příprava pokrmů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Příprava pokrmů
základní vybavení kuchyně
elektrické spotřebiče a jejich ovládání
bezpečnost a hygiena provozu
pravidla stolování, společenské chování u stolu
výběr, nákup, skladování potravin
základní tepelné úpravy
postupy při přípravě pokrmů a nápojů
příprava pokrmů dle zásad zdravé výživy
orientuje se v základním vybavení kuchyně
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny v kuchyni
poskytne první pomoc při úraze
ovládá základní principy stolování a pravidla chování u stolu
popíše, čeho si všímá na etiketě při nákupu potravin
zná energetické a výživové hodnoty potravin
orientuje se v kuchařských knihách
připraví pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
řídí pracovní proces s ohledem na získané informace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Příprava pokrmů
5.10 Doplňující vzdělávací obory
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
285
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.10.1 Sborový zpěv
5.10.1 Sborový zpěv
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1
1
1
1
1
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
2
2
1. ročník
1 týdně, N
2. ročník
1 týdně, N
3. ročník
1 týdně, N
4. ročník
1 týdně, N
5. ročník
1 týdně, N
6. ročník
2 týdně, N
7. ročník
2 týdně, N
Základní škola Roudnice nad Labem
286
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.1 Německý jazyk2
8. ročník
8. ročník
2 týdně, N
9. ročník
2 týdně, N
5.11 Volitelné předměty
5.11.1 Německý jazyk2
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+2
0+2
0+2
5. ročník
Charakteristika předmětu
II. STUPEŇ
Charakteristika doplňujícího vzdělávacího oboru Německý jazyk – volitelný předmět
Německý jazyk je důležitý cizí jazyk. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry
a přispívá ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a pracovním uplatnění.
Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.
Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.
Hodiny jsou zaměřeny na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby němčiny a na
gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky, písně,
nacvičování dialogů a konverzace.
Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu
Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro
komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry, umožňuje poznávat život lidí a kulturní
tradice, prohlubuje mezinárodní porozumění.
Formy realizace
vyučovací hodina - skupinové vyučování, metody - dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná,
ústní), samostatná práce, (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže,
recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty, olympiády, výjezdy do zahraničí,
příležitostné akce.
Časová dotace: v 7. - 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Místo realizace - jazyková a počítačová učebna.
Dělení: na skupiny v rámci ročníku.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
287
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky
• Kompetence k řešení problémů
• umožňujeme žákům volný přístup k informačním zdrojům
• klademe vhodné a otevřené otázky
• podporujeme využívání moderní techniky dle našich možností
• Kompetence komunikativní
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
• vytváříme příležitosti k interpretaci či prezentaci jevů
• připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi i v obtížných situacích
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
• Kompetence sociální a personální
• minimalizujeme frontální metodu výuky, podporuje skupinovou výuku a kooperativní
vyučování
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• podle potřeby žákům v činnostech pomáháme
• individuálním přístupem dodáváme žákům sebedůvěru
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů
• žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
• Kompetence pracovní
• podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
• žáci využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Objevujeme Evropu a svět
Základní škola Roudnice nad Labem
288
Učební osnovy
5.11.1 Německý jazyk2
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.1 Německý jazyk2
Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace
7. ročník
0+2 týdně, V
1. Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové dovednosti
vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché
texty se známou slovní zásobou, rozumí známým každodenním
výrazům, pokynům a základním frázím a adekvátně na ně reaguje
vyhledává základní poznatky o německy mluvících zemích
Guten Tag!
Lernt Dana?
Was ist das?
Hallo!
Meine Familie und ich
Meine Schule und ich
Heute haben wir Deutsch
Meine Woche
Telefoniert ihr gern?
Geburtstag
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové dovednosti
2. Gramatika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Produktivní řečové dovednosti
formuluje otázku a reaguje na ni
zeptá se a odpoví na otázku na jméno a bydliště
písemně formuluje odpovědi na jednoduché otázky
podst. jm. se členem určitým i neurčitým v l. pádě j.č.
slovosled – oznam. věta
3. os. j.č. u sloves
kladné, záporné odpovědi
slovosled v tázací větě
podst. jm.1., 4. p. j.č.
příd. jm. v přísudku
sloveso sein v j.č., mn. č.
nahrazování podst. jm. zájmenem
zájmeno kein
zájmena mein, dein, kein v l.,4.p.
sloveso haben ve 3.os.j.č.
časování pravidelných sloves v j.č.
časování slovesa haben v j.č.
časování slovesa haben v mn.č.
časování pravidelných sloves v mn.č.
4. p. podst. jm. se členem urč. v j.č.
rozkazovací způsob ve 2.os. j.č. i mn.č.
určování času
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
289
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.1 Německý jazyk2
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Produktivní řečové dovednosti
3. Konverzace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Interaktivní řečové dovednosti
poslech s porozuměním
sestavení jednoduchého sdělení
gramaticky správné tvoření a obměna jednoduchých textů
stručná reprodukce textu
prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty
řeší jednoduché situace související se seznamováním
zapojí se do jednoduché konverzace
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Interaktivní řečové dovednosti
8. ročník
0+2 týdně, V
1. Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové dovednosti
čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché audioorálně
připravené texty
používá dvojjazyčné slovníky
vyhledá elementární informaci
vyhledává poznatky o německy mluvících zemích
Wer ist das?
Kochen
Wir fahren ab
Fussbalwettkampf
Familie
Prag
Krankenheit
Wie war es im Gebirge
So ein Zufall
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
290
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.1 Německý jazyk2
8. ročník
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové dovednosti
2. Gramatika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Produktivní řečové dovednosti
Časování nepravidelných sloves sloves
Množné číslo podstatných jmen
Předložky se 3. a 4. pádem
Bezespojkové věty
Pády zájmen
Zápor nichts
Tykání, vykání
Slovesa s odlučitelnými předponami
Časování pomocných sloves
Neurčitý podmět man
Modální slovesa
písemně formuluje odpovědi na otázky
formuluje otázky a odpovídá na ně
reprodukuje obsah jednoduchého textu
napíše jednoduchá zdělení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Produktivní řečové dovednosti
3. Konverzace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Interaktivní řečové dovednosti
poslech s porozuměním
sestavení jednoduchého sdělení
gramaticky správné tvoření a obměna textů
reprodukce textu
zapojí se do konverzace
stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Interaktivní řečové dovednosti
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
291
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.1 Německý jazyk2
9. ročník
9. ročník
0+2 týdně, V
1. Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Receptivní řečové dovednosti
rozumí obsahu promluvy
rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci dvou
a více osob
Die Ferien
Ein Familienabend
Die Schule
Probleme mit dem Auto
Wir feiern
Theater
Ausflüge
In der Galerie
Wir fahren nach Deutschland
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Receptivní řečové dovednosti
2. Gramatika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Produktivní řečové dovednosti
Předložky se 3. a 4. pádem
Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves
Časování nepravidelných sloves
Přivlastňovací zájmena
Modální slovesa
Vazba "es gibt" + 4. pád
Množné číslo podst. jmen
Perfektum sloves s odlučitelnými předponami
Slovesné vazby
Zájmeno niemand
Přídavná jména
rozlišuje 1. 3. a 4. pád podstatných jmen
popíše cestu
popíše kde žije, denní aktivity
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Produktivní řečové dovednosti
Základní škola Roudnice nad Labem
292
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.2 Ruský jazyk
9. ročník
3. Konverzace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Interaktivní řečové dovednosti
poslech s porozuměním
sestavení sdělení
gramaticky správné tvoření a obměna textů
reprodukce textu
tvorba dialogů
prezentuje říkanky, básničky, písničky a jiné texty
nakupuje různé věci
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Interaktivní řečové dovednosti
5.11.2 Ruský jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+2
0+2
0+2
5. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika doplňujícího vzdělávacího oboru Ruský jazyk - volitelný předmět
Ruský jazyk je důležitý cizí jazyk. Jeho postupné osvojování pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry a přispívá
ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi
poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo
vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.
Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu
Vzdělávacím obsahem volitelného předmětu Ruský jazyk je poskytnout jazykový základ pro komunikaci žáků
v rámci Evropy a světa, snižovat jazykové bariéry a umožnit poznávat život lidí a jejich kulturní tradice.
Hodiny jsou zaměřeny na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby jazyka a na
gramatiku. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace.
Časová dotace: v 7. - 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Místo realizace: jazyková a počítačová učebna.
Dělení: na skupiny v rámci ročníku.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• osvojuje si výslovnost cizích slov
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
293
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.2 Ruský jazyk
• Kompetence k řešení problémů
• žák využívá získaných vědomostí a dovedností k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• žák komunikuje v cílovém jazyce písemnou i verbální formou
• klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
• Kompetence sociální a personální
• žák rozvíjí schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní
i druhých
• Kompetence občanské
• motivujeme žáky k zájmu o kulturní a historické dědictví
• Kompetence pracovní
• umožňujeme žákům vzájemně se radit a pomáhat si
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Objevujeme Evropu a svět
7. ročník
0+2 týdně, V
1. Konverzace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Typy pozdravů
Pozdravy.
Říkadla, pohádky.
Pozdraví, představí se a zeptá se na jméno
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Typy pozdravů
Základní škola Roudnice nad Labem
294
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.2 Ruský jazyk
7. ročník
2. Gramatika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Užítí azbuky
Nácvik čtení a psaní azbuky.
Rozšíření slovní zásoby z témat předazbukového období.
Napíše malá a velká písmena.
Sestaví jednoduché písemné sdělení.
Čte s porozumněním jednoduché texty.
Počítá do dvaceti.
Zeptá se na bydliště.
Vyplní své základní údaje do formuláře.
Vypráví o rodině.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Užítí azbuky
3. Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Slovní zásoba
Dokáže pojmenovat školní pomůcky, členy rodiny, věci běžného
života, základní potraviny.
Předá osobní údaje.
Základní slovní zásoba na téma - rodina, domácí zvířata, škola, jídlo,
čísla, kde bydlím.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Slovní zásoba
8. ročník
0+2 týdně, V
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
295
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.2 Ruský jazyk
8. ročník
1. Konverzace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zdvořilostní fráze
Na návštěvě.
Blahopřání.
Pozdravy.
Budovy ve městě.
Naše město.
Používá základní zdvořilostní fráze.
Dorozumí se v každodenních situacích.
Vypráví o svém městě jednoduchými větami.
Vyjmenuje jednotlivé části města a typy budov.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Zdvořilostní fráze
2. Gramatika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čísla, co rádi děláme
Rok, měsíc, čísla do 100.
Čas.
Co rádi/neradi děláme.
Aktivity ve volném čase, záliby.
Slovesa běžného dne.
Charakteristika člověka - přídavná jména.
Vyjmenuje měsíce, počítá do sta, určí kolik je hodin.
Dorozumí se v každodenních situacich, požádá o informaci.
Vypráví co rád/nerad dělá.
Popíše osobu , formuluje otázku.
Odpovídá písemně i ústně.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Čísla, co rádi děláme
3. Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Informace o Rusku
Vyhledá základní informace, informuje o získaných poznatcích.
Základní geografické informace.
Život v Rusku.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Informace o Rusku
Základní škola Roudnice nad Labem
296
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.2 Ruský jazyk
9. ročník
9. ročník
0+2 týdně, V
1. Tematické okruhy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Evropa
Státy a jazyky Evropy.
Národy.
Pojmenuje vybrané národy a země Evropy.
Zná svoji i ostatní národnosti.
Vypráví v několika větách o své zemi.
Pojmenuje některé pamětihodnosti.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Evropa
2. Konverzace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohádky
Čtení a poslech pohádek, jejich reprodukce.
Plynule čte přiměřeně dlouhé texty a reprodukuje je.
Používá slovník.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Pohádky
3. Gramatika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Gramatická pravidla
Sestaví gramaticky a formálně správně jednotlivá písemná
sdělení.
Používá správně gramatická pravidla.
Skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen.
Časování sloves.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
297
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.3 Výtvarné činnosti
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Gramatická pravidla
5.11.3 Výtvarné činnosti
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+2
0+2
0+2
5. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Výtvarné činnosti – volitelný předmět
Volitelný předmět Výtvarné činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Výtvarná aktivita vede
k poznávání světa. Jejím prostřednictvím dítě odhaluje svůj vnitřní svět a současně poznává skutečné hodnoty.
Sděluje své smutky a radosti, snaží se reagovat na svět ve všech jeho podobách a projevech, hledá v něm své
místo. Poznává a dotváří jeho tajemství.Výtvarné vyjadřování mu dovoluje přenést se z reality do světa fantazie
a zpětně tak obohacovat svůj pohled na svět. Ve výtvarné výchově jde také o osvojení jazyka , kterým o světě
vypovídáme.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Volitelný předmět pro žáky 7.,8.,9. ročníku. Vyučuje se ve dvouhodinovém bloku 1x týdně.
Vyučování v tomto předmětu je zaměřeno na osvojení různých výtvarných činností.
Základ výchovně vzdělávacího procesu tvoří praktické výtvarné činnosti, které utvářejí výtvarný názor žáků
pomocí plynulého narůstání zkušeností. Výuka je stavěna na střídání námětů a výtvarných technik.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• používáme známé termíny, znaky, symboly
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• Kompetence k řešení problémů
• podporujeme originální způsoby řešení problémů
• vedeme k samostatnému řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
• Kompetence sociální a personální
Základní škola Roudnice nad Labem
298
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.3 Výtvarné činnosti
• učíme žáky hodnotit a respektovat svoji práci a ostatních členů týmu
• Kompetence občanské
• vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování
osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
• Kompetence pracovní
• vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky
• vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kreativita
7. ročník
0+2 týdně, V
1. Výtvarné etudy s vyústěním do volné keramické tvorby
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výtvarné etudy s vyústěním do volné keramické tvorby
analizuje úlohu
hledá optimální tvar odpovídající lidské ruce
vytváří si vztah k životnímu prostředí
uvažuje o velikosti předmětu a jeho zdobení
modifikuje zvažovaný dekor do různých kompozičních variant
Hravé zpracování keramické hlíny
Plošné komponování
Budování objemu
Výtvarné pojednání povrchu
Kombinace různých materiálů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Výtvarné etudy s vyústěním do volné keramické tvorby
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
299
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.3 Výtvarné činnosti
7. ročník
2. Netradiční výtvarné postupy-koláž,muchláž a jiné
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Netradiční výtvarné postupy-koláž,muchláž a jiné
Plošné i prostorové řešení
Dekorativní řešení plochy
pozoruje vlastnosti tvarů, člení a skládá tvar
komponuje plochy s různými povrchy, kontrast plné a prázdné
plochy
chápe a podřizuje se keramickému tvarosloví, chápe výtvarné
využití různých materiálů
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Netradiční výtvarné postupy-koláž,muchláž a jiné
8. ročník
0+2 týdně, V
1. Výtvarné práce v materiálu
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výtvarné postupy v materiálech
Dekorativní řešení plochy
Experimentování a výtvarné zpracování hlíny
Kombinace materiálů
Kombinace, spojování prvků do plošných i prostorových útvarů
Netradiční výtvarné postupy
Objevuje výtvarně estetické možnosti různých materiálů
Komponuje plochy s různými povrchy
Vytváří si vztah k užité a dekorativní tvorbě
Rozvíjí smysl pro prostorové formy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Výtvarné postupy v materiálech
9. ročník
0+2 týdně, V
Základní škola Roudnice nad Labem
300
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.4 Literárně - jazykovědné praktikum
9. ročník
1. Výtvarné práce v materiálu
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výtvarné postupy v materiálech
Technické principy prostorových forem
Dekorativní řešení a výtvarné pojednání povrchu
Experimentování a výtvarné zpracování hlíny
Netradiční výtvarné postupy
Poznává výtvarné principy různých materiálů
Rozvíjí vztah k životnímu prostředí a domovu
Poznává vztah materiálu, funkce a tvaru
Rozvíjí smysl pro prostorové formy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Výtvarné postupy v materiálech
5.11.4 Literárně - jazykovědné praktikum
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+2
0+2
0+2
5. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Literárně - jazykovědné praktikum - volitelný předmět
Volitelný předmět Literárně - jazykovědné praktikum vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti
člověka. Vytvářejí se předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci. Předmět vede žáka k pochopení a užívání
jazyka jako svébytného prostředku komunikace, k chápání literatury, jazyka, kultury jako neoddělitelné součásti
lidské existence, k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění,
k rozvoji tvůrčího potenciálu, kultivování projevů, k utváření hierarchie hodnot. Směřuje k uvědomování si sama
sebe, k tvořivému přístupu ke světu, k zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a vyjadřování osobních postojů
k jevům a vztahům v mnohonárodnostním světě.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Volitelný předmět pro žáky 7. - 9. ročníků, vyučuje se ve dvouhodinovém bloku 1x týdně. Vzdělávání v tomto
předmětu je zaměřeno na literaturu, sloh a dramatickou výchovu.
Obsah předmětu je rozdělen do čtyř složek.
Jazykovědná a slohová:
Slouží k rozvíjení kultivovaného projevu žáka, pochopení jeho role v určitých komunikačních situacích,
porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů
Mediální:
Vede žáky k subjektivnímu i objektivnímu sdělení, zapojení se do diskuze, k tvořivé práci s textem i k vlastnímu
tvořivému psaní na základě svých dispozic i zájmů
Dramatická:
Učí žáka porovnat různá ztvárnění námětu v dramatickém díle, tvořit vlastní text a náměty, tvořiti vlastní názory
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
301
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.11.4 Literárně - jazykovědné praktikum
na umělecké dílo, využívat svých poznatků o jazyce k správnému projevu.
Literární:
Zaměřuje se na vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků, poznání záměru autora, hlavní
myšlenky literárního díla, formulovaní dojmů z četby, tvoření vlastního literárního textu podle svých schopností.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací
• žáci propojují získané poznatky do širších celků
• Kompetence k řešení problémů
• žák využívá získaných vědomostí a dovedností k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• žák se účinně zapojuje do diskuze
• vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování
• žák formuluje své myšlenky a názory výstižně a kultivovaně je vyjadřuje písemně i ústně
• vytváříme příležitosti k interpretaci či prezentaci jevů
• Kompetence sociální a personální
• učíme žáky pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjíme
schopnost žáků zastávat různé role
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• Kompetence občanské
• žáci respektují přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot
• učíme žáky aktivně zapojovat do kulturního dění
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kooperace a kompetice
7. ročník
0+2 týdně, V
Základní škola Roudnice nad Labem
302
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.4 Literárně - jazykovědné praktikum
7. ročník
1. Jazykovědná a slohová část
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Dorozumívá se kultivovaně a výstižně
Zapojuje se do diskuze a řídí ji
Využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
Samostatně pracuje s jazykovými příručkami
Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů
Zásady dorozumívání - komunikační žánry (projev, referát, diskuze
...)
Hrátky se slovy a jazykem
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
2. Literární část
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Rozlišuje různé typy uměleckých textů
Podle svých schopností tvoří vlastní literární texty
Vyhledává informace v knihovně i v dalších informačních zdrojích
Charakteristika základních literárních žánrů
Vlastní literární tvorba
Způsoby interpretace literárních děl
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
8. ročník
0+2 týdně, V
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
303
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.4 Literárně - jazykovědné praktikum
8. ročník
1. Jazykovědná a literární část
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Všestranné jazykové rozbory
Hrátky se slovy a jazykem
Tvořivé činnosti s literárním textem
Uceleně reprodukuje přečtený text
Jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby
Samostatně pracuje s jazykovými příručkami
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
2. Mediální
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Po stopách filmu
Literatura ve filmu
Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním dramatickém
i filmovém zpracování
Interpretuje smysl díla
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
•
9. ročník
0+2 týdně, V
Základní škola Roudnice nad Labem
304
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.4 Literárně - jazykovědné praktikum
9. ročník
1. Jazykovědná a slohová část
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
vyjadřuje se spisovně
uspořádá informace s ohledem na účel projevu
užívá vhodné jazykové prostředky
využívá poznatků o jazyce a stylu k správnému písemnému i
mluvenému projevu
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel a vytvoří text s
dodržováním pravidel navazování mezi větami
Hry se slovy a jazykem
Hrátky s mluvnicí a pravopisem
Základní jazykové styly
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
2. Mediální část
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
odlišuje objektivní a subjektivní sdělení
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní
rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích, zaujímá kritický
postoj
odlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
Práce s časopisy
Formy publicistického stylu
Vlastní tvorba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
3. Dramatická část
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
pracuje s pravidly hry a jejich variacemi
dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě
jednat
pracuje ve skupině na vytvoření inscenačního tvaru a využívá
různých výrazových prostředků
prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě reflexe
spolužáků a učitele a sebereflexe na něm pracuje
sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků
Historie divadla, dramatu
Praktická cvičení a hry
Dramatizace vybraného textu
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
305
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.5 Technické kreslení
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
4. Literární část
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
plynule čte a rozumí textům, rozlišuje základní žánry
vyjadřuje své dojmy z přečteného textu
pracuje tvořivě s literárním textem, volně reprodukuje text, tvoří
vlastní literární text
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, zaznamenává
úplnost či neúplnost sdělení
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
Literární postavy a osobnosti kraje
Charakteristika postav
Vlastní literární tvorba
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
5.11.5 Technické kreslení
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
5. ročník
0+2
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Technické kreslení – volitelný předmět
Volitelný předmět Technické kreslení vychází ze vzdělávacích oborů Matematika a její aplikace, Fyzika,
Chemie, Výtvarná výchova. Vyučovaný předmět má žáky seznámit se základy technického kreslení, což
znamená porozumět jednoduchým technickým náčrtkům a výkresům. Dále má rozvíjet jejich představivost,
technické a tvořivé myšlení a poskytnout možnost řešit jednoduché technické problémy. Získané znalosti žákům
poslouží i v dalším praktickém životě, při orientaci v různých montážních návodech nebo propagačních
materiálech na technické výrobky. Znázorňování těles rozvíjí představivost, fantazii, podpoří tvořivost.
V předmětu se žáci zdokonalí v rýsování, znázorňování těles, získané vědomosti využijí v matematice, fyzice,
chemii a výtvarné výchově. Předmět má ve své komplexnosti přispět k další životní a profesní orientaci žáků. Je
vhodný především pro budoucí uchazeče o studium technických učebních oborů, průmyslových škol.
Základní škola Roudnice nad Labem
306
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Učební osnovy
5.11.5 Technické kreslení
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučuje se ve dvouhodinovém bloku 1 x týdně.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• používáme známé termíny, znaky, symboly
• žák kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, své výroky promýšlí
• vedeme žáky k ověřování výsledků
• Kompetence k řešení problémů
• žák samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
• rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení
• zařazujeme metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují získaná fakta
• Kompetence komunikativní
• žák používá správné názvosloví
• žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při
vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý
člověk je různě chápavý a zručný
• Kompetence sociální a personální
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• podle potřeby žákům v činnostech pomáháme
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k efektivnímu organizování vlastní práce
• dodáváme žákům sebedůvěru
• žáci využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
7. ročník
0+2 týdně, V
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
307
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.5 Technické kreslení
7. ročník
1. Základy rýsování
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
pomůcky pro rýsování
druhy, formáty výkresů
druhy čar, rýsování čar různé tloušťky a druhu
rýsování čar v obrazcích
vytahování čar
rýsování mnohoúhelníků
používá pomůcky pro rýsování
rozlišuje výkresy, využívá různé druhy a tloušťky čar
provádí vytahování čar
provede konstrukci kružnice, oblouku
sestrojí zadaný mnohoúhelník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
2. Technické výkresy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
rozměr technického výkresu, popisové pole
měřítka výkresů
normalizované písmo, šablony
základní pravidla kótování
kótování poloměru, obraz kruhových otvorů
zobrazování a kótování plochých desek, součástí
určí rozměry daných výkresů, vyplní popisové pole
narýsuje výkres v daném měřítku, využije znalosti o
normalizovaném písmu, použije vhodné šablony
využívá pravidla kótování, které si osvojil
narýsuje danou součást podle předlohy a správně ji okótuje
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
3. Zobrazování prostorových útvarů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
osvojí si a využívá znalosti o rovnoběžném promítání
rozezná nadhled a podhled, narýsuje krychli a kvádr v daném
pohledu
v nadhledu narýsuje válec, 4 - boký jehlan, plochou desku okótuje podle zadání
vysvětlí pojem průčelná rovina
základní pravidla rovnoběžného promítání
nadhledy, průčelné roviny (krychle, kvádr)
nákres válce a 4 - bokého jehlanu
zobrazení ploché desky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Základní škola Roudnice nad Labem
308
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.6 Netradiční sporty
7. ročník
Kritéria hodnocení
•
4. Pravoúhlé promítání
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
rozlišuje a pojmenuje průmětny
využívá znalostí o pravoúhlých průmětech bodu, úsečky, roviny
zobrazí tělesa na dvě průmětny
základní pravidla pravoúhlého promítání
zobrazování na dvě průmětny
sdružené průměty těles
násypka nákres, sdružené průměty
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
5. Zobrazování strojních součástí
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
vuyžívá zásad pravoúhlého promítání při zobrazování součástí a
těles
pojmenuje druhy obrazů a orientuje se v jejich využití
narýsuje danou součást podle předlohy ve vhodném měřítku,
správně ji okótuje
kreslení řezů, šrafování, přerušování obrazů
kreslení šroubů, matic
výkres tělesa
technický výkres součástky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
5.11.6 Netradiční sporty
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+1
5. ročník
0+2
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Netradiční sporty - volitelný předmět
Volitelný předmět Netradiční sporty vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
309
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
Patří sem zařazení nových her, které děti mohou hrát i ve volném čase. Rozvíjí sebepoznání, společenskou
a sociální zkušenost, výrazně podporuje kreativitu a emocionální prožitek z vlastního pohybu.
Obsahové , časové a organizační vymezení předmětu
Volitelný předmět je určen pro žáky 7. ročníku. Časová dotace - 1 hodina týdně. Výuka je organizována
v tělocvičně naší školy.
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• plánujeme, organizujeme a řídíme vlastní učení
• používáme známé termíny, znaky, symboly
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• Kompetence komunikativní
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
• žák používá správné názvosloví
• podporujeme kritiku a sebekritiku
• Kompetence sociální a personální
• žák rozvíjí schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní
i druhých
• žáci jsou schopni sebekontroly
• Kompetence občanské
• učíme je aktivně zapojovat do sportovních aktivit
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
Průřezová témata pokrývaná předmětem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kreativita
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
7. ročník
0+1 týdně, V
Základní škola Roudnice nad Labem
310
Učební osnovy
5.11.6 Netradiční sporty
SMILE verze 2.5.2
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.6 Netradiční sporty
7. ročník
1. Hry s míčem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Míčové hry
popíše pravidla volejbalu, odbíjí míč, dává podání vrchem a
spodem
popíše pravidla košíkové, dovede vystřelit na koš, zvládá dvojtakt
dribling, uvolnění s míčem, bez míče
popíše pravidla sálové kopané, předvede přihrávky, střelbu na
branku
popíše pravidla BumBác Balu, provádí nácvik úderů (odbíjení
přes nízkou síť, zaháněná)
Bumbác ball
Tchoukbal
Rtanglebal
Streeball
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Míčové hry
2. Rovnováha
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rovnovážná cvičení
Rola (překlápěcí prkno)
Balanční míče
Nácvičuje rovnováhu - dovednosti udržet se na desce (velké
lavičce)
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Rovnovážná cvičení
3. Hry s netradičnímy pomůckami
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hry
Indiaca
Frisbee
Petangue
Žonglování s míčky, šátky
popíše pravidla her, hraje podle pravidel
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hry
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
311
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.6 Netradiční sporty
7. ročník
4. Rope skipping
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Švihadla - jednotlivci, dvojice
dlouhá švihadla
přeskakuje přes švihadla, dodržuje rytmus a souhru
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
5. Taneční a gymnastické prvky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Hip . Hop
Step
vyjádří hudbu pohybem, cvičí rytmicky
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
•
6. Zimní hry
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• null
Hry na sněhu
Bruslení
Bruslí, hraje hry na sněhu, účastní se různých soutěží
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
•
Základní škola Roudnice nad Labem
312
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.6 Netradiční sporty
9. ročník
9. ročník
0+2 týdně, V
1. Hry s míčem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hry s míčem
popíše pravidla Sálové kopané, předvede přihrávky, střelbu na
branku
popíše pravidla BumBác Balu, provádí nácvik úderů (odbíjení
přes nízkou síť, zaháněná)
popíše pravidla volejbalu, odbíjí míč, dává podání vrchem a
spodem
popíše pravidla košíkové, dovede vystřelit na koš, zvládá dvojtakt
dribling, uvolnění s míčem, bez míče
Bumbác ball
Tchoukbal
Rtanglebal
Streeball
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Hry s míčem
2. Rovnováha
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Nácvik rovnováhy
Rola (překlápěcí prkno)
Balanční míče
Nácvičuje rovnováhu - dovednosti udržet se na desce (velké
lavičce) v různých polohách, zvládá jednoduché pohybové prvky.
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Nácvik rovnováhy
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
313
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.6 Netradiční sporty
9. ročník
3. Hry s netradičními pomůckami
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Netradiční hry
Indiaca
Frisbee
Petangue
Žonglování s míčky, šátky
padákové hry
je schopen aplikovat pravidla ultimate fresbee
popíše pravidla Indiaca, hraje podle pravidel
popíše pravidla Petanque
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• Netradiční hry
4. Rope skipping
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• švihadla
Švihadla - jednotlivci, dvojice
dlouhá švihadla
rychlostní skákání jednotlivců a družstev
přeskakuje přes švihadla, rytmus, souhra
slučuje prvky do sestav
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• švihadla
5. Formování postavy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• pilates
pilates na míči a bez míče
zvýší výkonnost, zlepší techniku, sebekontrolu, rovnováhu a sílu
bubnuje do míče s hudbou
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• pilates
Základní škola Roudnice nad Labem
314
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.7 Základy administrativy
9. ročník
6. Hry na netradičních sportovištích
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• soutěžení
veslařské trenažery
kuželky
hry ve vodě
příprava na Pražský mezinárodní matathon
dračí lodě
soutěží v rámci fair play v různých odvětvích sportu
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Kritéria hodnocení
• soutěžení
5.11.7 Základy administrativy
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+1
0+2
5. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu Základy administrativy - volitelný předmět
Volitelný předmět Základy administrativy vychází ze vzdělávacích oborů Informační a komunikační technologie
a Český jazyk a literatura. Poskytuje žákům zdokonalení se v počítačové gramotnosti, tzn. schopnosti používat
počítačový software a jeho prostřednictvím zpracovávat data v rozumném časovém rozpětí. Aby počítač mohl
data zpracovat, musí nějaká data obdržet. Jako nejběžnější prostředek k zadávání dat do počítače se používá
počítačová klávesnice. Čím rychleji jsme schopni data z klávesnice do počítače napsat, tím rychleji získáváme
odpovídající výstup. Základní počítačová gramotnost jde ruku v ruce se schopností psát na klávesnici všemi prsty
co nejvyšší rychlostí a s minimem chyb. V dnešní době většina z nás používá počítač místo tužky a zápisníku,
internet místo televize a počítačové hry místo her míčových, avšak stále se množství uživatelů potýká se
základním handicapem – neobratným ovládáním klávesnice.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací obsah volitelného předmětu Základy administrativy navazujeí na učivo informatiky z nižších ročníků.
Jde o získání dovedností psaní všemi deseti prsty, naučit se psát rychle, nesledovat klávesnici, psát bez chyb.
Využijeme k tomu Word a program ATF. Dále se naučí ze základů ekonomie psát jednoduché obchodní nebo
úřední dopisy se správným psaním titulů, adres, jejich umístění v dopise a celkové úpravě.
Volitelný předemět je určen pro žáky 7. a 8. ročníku. Časová dotace činí v 7. ročníku 1 hodinu týdně, v 8.
ročníku 2 hodiny týdně. Výuka je organizována v počítačové učebně školy.
Základní škola Roudnice nad Labem
SMILE verze 2.5.2
315
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.7 Základy administrativy
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
• využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost
• umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok
• Kompetence sociální a personální
• žáci jsou schopni sebekontroly
• umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
• Kompetence pracovní
• vedeme žáky k efektivnímu organizování vlastní práce
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
7. ročník
0+1 týdně, V
1. Hmatová metoda, správné držení těla, průpravné cviky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psaní deseti prsty
Ergonomické zásady a ochrana zdraví
Hmatová metoda - držení rukou, prstoklad, řádkování
zvládne psaní písmen správným prstokladem - f, j, d, k, ů, a, s, l
zvládne psaní písmen správným prstokladem - u,r, i, p, q
nacvičí si použití čárky
zvládne psaní písmen správným prstokladem - g, h, e, w, o
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
Kritéria hodnocení
• Psaní deseti prsty
Základní škola Roudnice nad Labem
316
SMILE verze 2.5.2
ostatní
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - šk. r. 2012/2013
Učební osnovy
Verze: ŠVP 2012/2013 verze V, Datum: 1. 9. 2012, Platnost: od 30.8. 2007
RVP ZV Základní vzdělávání a standardy JČ, Ma, JA
5.11.8 Informatika
7. ročník
8. ročník
0+2 týdně, V
1. Hmatová metoda, správné držení těla, průpravné cviky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psaní deseti prsty
Ergonomické zásady a ochrana zdraví
Hmatová metoda - držení rukou, prstoklad, řádkování
zvládne psaní písmen správným prstokladem - t, z, ú, y, v, m, b,
n, c, x, z
naučí se používání velkých písmen za pomoci přepínání Caps
Look, Shift
naučí se používat ".", /, ;, !,?, :, -, _, ()
ovládne napsat á, ř, &ya