Školní vzdělávací program

Komentáře

Transkript

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
ZŠ Netolice, okres Prachatice
č. j. 360/2007
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
OBSAH
1. Identifikační údaje .................................................................................................................. 2
2. Charakteristika školy .............................................................................................................. 3
3. Charakteristika ŠVP ............................................................................................................... 4
4. Učební plán ............................................................................................................................ 6
5. Učební osnovy ........................................................................................................................ 9
Charakteristika vyučovacího předmětu :
Anglický jazyk – 1. stupeň ............................... 9
Charakteristika vyučovacího předmětu : Český jazyk a literatura ....................................... 10
Charakteristika vyučovacího předmětu: Hudební výchova – 1.stupeň ................................ 11
Charakteristika vyučovacího předmětu : Matematika .......................................................... 13
Charakteristika vyučovacího předmětu: Pracovní výchova ................................................. 15
Charakteristika vyučovacího předmětu : Prvouka .............................................................. 17
Charakteristika vyučovacího předmětu : Přírodověda ......................................................... 19
Charakteristika vyučovacího předmětu : Tělesná výchova .................................................. 20
Charakteristika vyučovacího předmětu : Vlastivěda ............................................................ 22
Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova ................................................ 23
Charakteristika vyučovacího předmětu : Český jazyk a literatura ....................................... 25
2. stupeň ............................................................................................................................... 25
Vyučovací předmět: Anglický jazyk .................................................................................... 43
Vyučovací předmět : Matematika ........................................................................................ 46
Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis ................................................................... 64
Vyučovací předmět: Občanská výchova .............................................................................. 83
Vyučovací předmět: Fyzika.................................................................................................. 89
Vyučovací předmět: Chemie .............................................................................................. 100
Vyučovací předmět: Přírodopis .......................................................................................... 106
Vyučovací předmět: Zeměpis ............................................................................................. 116
Vyučovací předmět: Hudební výchova .............................................................................. 140
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova ............................................................................. 177
Vyučovací předmět: Člověk a zdraví ................................................................................. 190
Vyučovací předmět: Tělesná výchova ............................................................................... 205
Člověk a svět práce ........................................................................................................... 231
Německý jazyk ................................................................................................................... 235
Přílohy: ............................................................................................................................... 237
1
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
1. Identifikační údaje
 předkladatel:
 ZŠ Netolice, okres Prachatice
 Bavorovská 306, 384 11 Netolice
 ředitel školy: Mgr. Karel Pižl
 IČO: 68543972
 IZO: 107722089
 REDIZO: 600063020
 kontakty
 telefon a fax: 380421281 a 380421286
 WEB:www.zsnetolice.cz
 e-mail:[email protected]
 zřizovatel:
 Město Netolice
 Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
 kontakty
 telefon: 388324522
 platnost dokumentu od:
 3. 9. 2007
……………………………………..
Mgr. Karel Pižl
ředitel školy
2
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
2. Charakteristika školy
 Úplnost a velikost školy. Základní škola Netolice je úplná škola s devíti
postupnými ročníky. Zřizovatelem ZŠ Netolice je město Netolice zakládací
listinou ze dne 22.11. 1995, kterou se škola zakládá na dobu neurčitou. Škola byla
zařazena do sítě škol ČR s účinností od 12. 3. 1996, č. j. 49/1996 – 01. Právní
subjektivitu získala škola dne 1. ledna 1999, IZO 107 722 089. Městské
zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu ZŠ dne 14. 10. 1998 s účinností od 1. 1.
1999. Na tomto zasedání byl schválen i statut základní školy Zakládací listinu ZŠ
schválilo městské zastupitelstvo města Netolice svým usnesením dne 22. 11. 1998
a změnu 27.6. 2001-usnesení 1/3/2001 pod č. j.1/3/2001.
 Vybavení školy. Škola je umístěna ve třech budovách:
 hlavní budova – Bavorovská 306, 8 tříd 6. – 9. ročníku
školní pozemek 2496 m2
 odloučená pracoviště:
 Tržní 660, 4 třídy 1. a 2. ročníku, 2 oddělení ŠD,
školní zahrada 2970 m2.
 Staré město 191, 5 tříd 3. – 5. ročníku,
školní pozemek 432 m2.
 Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 450 strávníků. IZO školní
jídelny 102 487 863.
 Dále je součástí školy školní družina. IZO školní družiny 114 700 192.
 Budovy jsou k provozování školy vhodné, ale vyžadují rekonstrukci a
modernizaci sociálního zařízení.
Budova Bavorovská 306 - 11 učeben + pavilon s učebnou F – Ch, školní
dílnou, dvěma počítačovými učebnami a školní kuchyňkou
- vytápěna dálkovým topením, provozovatel Technické služby města Netolice
- v roce 2004 byla provedena rekonstrukce teplovodu z kotelny
- v roce 2004 došlo k vybudování nového odkanalizování dešťových vod
- v roce 2005 zadáno vypracování projektu na rekonstrukci školní kuchyně
- v roce 2006 v prázdninových měsících provedena rekonstrukce školní
kuchyně a jídelny
Budova Staré město 191 – 7 učeben, 1 odd. ŠD, v přízemí městská knihovna
- vytápěna tepelným čerpadlem. Na tuto akci získalo město Netolice dotaci
a bezúročnou půjčku od státu, výměna radiátorů a rozvodů byla hrazena z
městského rozpočtu
- budova je z roku 1863, největší problém je nevyhovující sociální
zařízení pro žáky i zaměstnance.
- provozním problémem této budovy je to, že žáci musí na obědy docházet do
budovy v Bavorovské ulici a dále poměrně velká vzdálenost od tělocvičny a
hřiště. V této budově chybí šatny a není možné je z konstrukčních důvodů
zřídit.
 Charakteristika pedagogického sboru.
 Pracovníci: celkem 25 pedagogických pracovníků, z toho: 6 mužů,
žen; přepoč. 23,86; 9 dojíždějících, 1 důchodce na částečný úvazek,
vychovatelky ŠD.
3
19
2
Dvě
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice




vychovatelky vyučující na 1. stupni Hv, Vv a Pč nemají potřebné
pedagogické vzdělání. Problémem je aprobační složení na 2. stupni –
nedostatek učitelů, aprobace Rv, Př,Tv, Pč, Inf a Dom.
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce - Spolupráce mezi naší
a hornorakouskou školou v Pregartenu trvá již od roku 1990. Každoročně konají
vzájemné jedno-či vícedenní návštěvy dětí obou škol. Během uplynulých let se
"k sousedům" podívalo již několik stovek žáků. Také učitelé obou škol se
několikrát sešli na společných výletech v Čechách a Rakousku.
Spolupráce s DDM:
 koordinace akcí školy a zájmové činnosti DDM
 využívání sálu DDM pro školní besedy a kulturní pořady
 využívání počítačové učebny pro kroužky výpočetní
techniky
 propagace a nabídka zájmové činnosti DDM na
nástěnkách v budovách školy
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků
informováni průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo konzultacích
jednotlivých vyučujících. Komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy.
Zpravidla organizujeme v listopadu a dubnu dvě schůzky SRPDŠ a jedenkrát a to
v lednu konzultace.
 Školská rada - Volby do Školské rady proběhly dne 14. a15.12.2005.
Předsedkyní byla zvolena 2. 2. 2006 Jana Borovková. Rada má 6 členů.
Poskytování poradenských služeb na škole - Poradenské služby zajišťuje výchovný
poradce, který je zároveň i metodikem prevence, spolu s vedením školy, třídními
učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.
Školní družina - Činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je
propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Vychovatelé se seznámili
s cíli školního vzdělávacího programu a aktivně se v rámci jednotlivých
pracovních skupin zapojili do úprav tohoto programu.
3. Charakteristika ŠVP
 Všem žákům poskytnout solidní základy vzdělání s uplatněním přiměřených
metod a forem práce. Respektovat individualitu dětí, talentované zapojit do soutěží
a olympiád, zaostávajícím a žákům s vývojovými poruchami věnovat individuální
péči.
 Vhodně motivovat žáky, učit je vyhledávat informace a pracovat s nimi,
nepřetěžovat žáky encyklopedickými vědomostmi.
 Zajistit jim vhodné podmínky, získání zdravého sebevědomí, kritického myšlení a
schopnosti sebehodnocení.
 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci
s PPP, rodiči a vyučujícími vytváříme pro tyto žáky individuální plány a
zařazujeme je do běžných tříd.
 vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí
podle RVP:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 kompetence komunikativní
 kompetence sociální a interpersonální
 kompetence občanské
4
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

kompetence pracovní
5
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
4. Učební plán
Vzdělávací
oblast
Vzdělávací obory
Český jazyk a
Jazyk a
literatura
jazyková
komunikace
Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Člověk a jeho
Vlastivěda
svět
Přírodověda
Umění a
kultura
1.stupeň
1.-5.
ročník
Min.
dotace
I. stupeň
35
Český jazyk
9
20
1
Anglický jazyk
Matematika
IKT
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Pracovní
výchova
Průřezová
témata
12
Hudební výchova
12
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
0
10
Člověk a svět práce
5
Průřezová témata
Disponibilní časová dotace
Celková povinná časová dotace
P
Předmět
14
118
6
ŠVP
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
5.
ročník
9
10
9
8
8
44
9
0
0
3
3
3
9
0
4
5
5
5
4
23
3
0
0
0
0
1
1
0
2
2
2
0
0
6
0
0
0
2
2
4
0
0
0
2
2
4
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
7
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
10
1
1
1
1
1
5
0
20
22
24
26
26
118
14
CELKEM DOTACE
2
0
0
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obory
Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Dějepis
Člověk a společnost
Výchova k občanství
Jazyk a jazyková
komunikace
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
2. stupeň
6.-9.
ročník
Min.
dotace
II. stupeň
15
Český jazyk
12
15
1
0
Anglický jazyk
Matematika
IKT
0
Dějepis
Občanská
výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Pracovní výchova
Průřezová témata
Volitelné
předměty
11
21
10
10
Člověk a svět práce
Průřezová témata
3
P
Disponibilní časová dotace
Celková povinná časová dotace
24
Předmět
122
7
ŠVP
6.
ročník
7.
ročník
8.
ročník
9.
ročník
5
5
5
5
20
5
3
3
3
3
12
0
4
4
5
5
18
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
8
CELKEM DOTACE
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
8
0
0
2
2
4
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
1
1
1
1
4
2
2
1
1
6
1
1
1
1
4
2
2
2
2
8
1
0
1
1
3
7
0
2
0
0
-
2
2
2
6
6
28
30
32
32
122
24
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
 Organizace výuky
 Pv
 6. ročník – střídají pěstitelství a práci s počítačem, práce v dílnách –
celá třída
 8. ročník – dělí na 2 skupiny – hoši a dívky střídají pěstitelství
a provoz a údržba domácnosti a svět práce
 9. ročník – dělí na 2 skupiny – hoši a dívky střídají pěstitelství,
provoz a údržba domácnosti a elektronika kolem nás
 Volitelné předměty
 jako první jazyk je zařazen od 3. ročníku anglický jazyk v rozsahu 3
vyučovací hodiny týdně
 v 7. – 9. ročníku je žákům nabízen další cizí jazyk – německý. Je
součástí systému volitelných předmětů s časovou dotací
2 vyučovací hodiny týdně. Předmět poskytuje žákům osvojení
německého jazyka na základní úrovni

V systému volitelných předmětů 7. – 9. ročníku, s časovou dotací
2 vyučovací hodiny týdně, je žákům nabízeno:

Informatika ( základy práce a psaní na počítači ) - pro
žáky s logickým myšlením a zájmem o techniku
a základy programování
 Technické činnosti - zaměřené na práci v dílně se
dřevem, kovy, plasty, modelářství
 Domácnost - zaměřeno na vedení domácnosti, výživu,
kulturu bydlení a odívání, ruční práce a šití, dítě a jeho
výživu a zdravotní výchovu
 Nepovinné předměty
 Náboženství se zařazuje jako nepovinný předmět v 1. až 9. ročníku
s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. Předmět náboženství
rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního
postoje a jednání. Umožňuje přístup k biblickému poselství, ke
křesťanské tradici, seznamuje s křesťanským způsobem života a
pomáhá při hledání základních lidských hodnot a orientaci v tomto
světě. Římsko-katolické náboženství je vyučováno podle platných
předpisů římskokatolické církve, za obsah a formu výuky odpovídá
jmenovaný učitel náboženství na základě kanonické mise vydané
příslušným biskupstvím.
 Sborový zpěv: zákům je nabízen:
 přípravný sbor Berušky pro žáky 2. a 3. ročníků
 hlavní sbor Netoličtí vrabčáci pro žáky 4. – 9. ročníku
 Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do
vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v
RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém
ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům
postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah
a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako
integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě
samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. V etapě základního
vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
8
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice






Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
Mediální výchova
5. Učební osnovy
Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk –1. stupeň
Časová dotace v týdenním plánu: 3. - 5. ročník……3 vyučovací hodiny – probíhá
v rozdělených skupinách v kmenové třídě a v jazykové učebně podle počtu žáků ve třídě.
Vzdělávací obor Anglický jazyk:
- pomáhá snižovat jazykové bariéry
- poskytuje základ pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa
- přispívá ke zvýšení mobility při dalším studiu a budoucím povolání
- přispívá k získávání informací z různých zdrojů
- důraz je kladen na komunikační schopnosti – dorozumět se s cizincem
v běžných situacích, porozumět slyšenému a čtenému textu dle své jazykové
úrovně
- výuka zahrnuje gramatiku, lexikologii a stavbu věty i seznámení se s reáliemi a
kulturami anglicky mluvících zemí
- při výuce jsou používány různé pomůcky jako kartičky, obrazový materiál,
audio technika, kopírovaný materiál, počítače,
- výuka je založena na modelu britské angličtiny a je spojena s dalšími předměty
jako vlastivěda, hudební výchova, výtvarná výchova, informatika, český jazyk,
přírodověda, prvouka.
Ve vyučovacím předmětu jsou integrována následující průřezová témata:
MKV - Lidské vztahy,Vztahy mezi kulturami, Kulturní diference, Multikulturalita
OSV - Sociální rozvoj – vzájemné poznávání, komunikace
EGS - Evropa a svět nás zajímá
Výchovné a vzdělávací strategie pro naplňování klíčových kompetencí:
Kompetence k učení:
- vedeme žáky k využívání vhodných učebních postupů pro efektivní učení
- vedeme žáky k samostatnému a souvislému vyjadřování myšlenek v anglickém
jazyce
Kompetence k řešení problémů:
9
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
-
vedeme žáky k využívání různých informační zdrojů
žáci jsou schopni pochopit problém
Kompetence komunikativní:
- vedeme žáky k výstižnému, jasnému, věcnému a jazykově správnému
mluvenému i psanému projevu
- vedeme žáky ke komunikaci na odpovídající úrovni
Kompetence sociální a personální:
- vedeme žáky ke spolupráci ve skupině
- vedeme žáky k utváření příjemné pracovní atmosféry
Kompetence občanské:
- vedeme žáky k respektování názorů druhých
- vedeme žáky ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k organizování si práce
Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
Časová dotace v týdenním plánu: 1. ročník…...… 9 vyučovacích hodin
2. ročník……. 10 vyučovacích hodin
3. ročník………9 vyučovacích hodin
4. – 5. ročník.…. 8 vyučovacích hodin
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků
osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat
různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním
postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním.
Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání,
vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy
jednoduché konverzace v cizím jazyce.
Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
Předmět je rozdělen do tří specifických složek: Psaní, Český jazyk a sloh, Čtení
a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
Psaní – Tato složka vzdělávací oblasti Český jazyk rozvíjí u žáka základní hygienické a
pracovní návyky spojené se psaním. Zabývá se kulturou písemného vyjadřování.
Sleduje dodržování pravidel českého pravopisu. Učí žáky správné kontrole a
hodnocení písemného projevu.
10
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Český jazyk a sloh – Složka vzdělávací oblasti vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových
schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých
jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně
a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat
krátká sdělení a číst s porozuměním. Zároveň se tato vzdělávací oblast
zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i
písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků
Čtení a literární výchova – Tato část vzdělávací oblasti se zaměřuje na postupné vytváření
základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající
reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují
se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy
od skutečnosti.
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní
výchova
Projekt: „ Kniha o mně “ – 3. – 5. ročník
Charakteristika vyučovacího předmětu: Hudební výchova – 1.
stupeň
Časová dotace v týdenním plánu: 1. – 5. ročník…. 1 vyučovací hodina
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich
hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební
kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních
hudebních dovedností  sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních,
hudebně tvořivých, poslechových a pohybových.
Hudební činnosti se vzájemně propojují a rozvíjejí osobnost žáka.
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter.
Ve všech ročnících navazuje učivo plynule na sebe v příbuzných tématech, podle zásady od
jednoduchého ke složitějšímu.
Obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova:
Hudební výchova umožňuje žákům rozvoj hudebních schopností
sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých,
poslechových a pohybových.
Podněcujeme žáky k sebevyjádření prostřednictvím hudby (zvuk, pohyb, malba).
Seznamujeme žáky s vybranými uměleckými díly a jejich autory.
11
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vedeme žáky k chápání hudby jako součásti života a k tomu, že hudba může obohatit
jejich život (v každodenním životě, jako způsob relaxace, v podobě zájmových činností
a pod.).
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Průřezová témata: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových
kompetencí:
Názornou ukázkou, výkladem, prací ve skupině, individuální prací rozvíjíme:
Kompetenci pracovní:
Rozvíjíme hudební dovednosti a postupy.
Vytváříme pozitivní vztah žáka k hudebním činnostem nabízením různých atraktivních forem práce.
Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce, a společenských hodnot.
Učíme žáky jak správně pracovat s hlasem, rytmem, Orfeovými nástroji.
Vedeme žáky ke koncentraci na poslech či práci s písní.
Směrujeme žáky k tomu, aby uměli ohodnotit výsledky své práce i práce ostatních.
Utváříme žákům představu o využití hudby v životě a o hudbě v různých profesích.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Informační a komunikační
technologie
Časová dotace v týdenním plánu: 5. ročník…. 1 vyučovací hodina
Charakteristika vzdělávací oblasti pro I. stupeň
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie byla zařazena jako povinná
součást základního vzdělávání na I. i II. stupni. Získané dovednosti jsou nezbytným
předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i
zájmové činnosti.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zahrnuje základy práce
s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména textovým editorem,
internetem a dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Žáci si prostřednictvím práce
s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují obsluhu
počítače na základní uživatelské úrovni.
Vzdělávací oblast umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně počítačové
gramotnosti, orientovat se ve světě informací, tvořivě s informacemi pracovat a využívat je
při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie
12
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Tato vzdělávací oblast rozvíjí u žáka poznávání možností výpočetní techniky, osvojení
znalostí a dovedností práce s počítačem, rozvíjení myšlení a logického uvažování,
vyhledávání a využívání potřebných informací, sebevzdělávání a ke komunikaci,
prostřednictvím výpočetní techniky, samostatnému rozhodování při hledání optimálních
řešení, získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu,
využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce.
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty,kurzy:
Průřezová témata: Mediální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
Názornou ukázkou, výkladem, individuální prací rozvíjíme
Kompetenci pracovní:
Využívá získané znalosti a zkušenosti v dalších vzdělávacích oblastech.
Kompetenci k řešení problému:
Vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné
znaky. Využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení.
Kompetenci komunikativní:
Žáci se učí rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat, využívat získané informace.
Učí se využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem.
Využíváme metody prezentace výsledků.
Kompetenci k učení:
Žák prostřednictvím vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie
Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení.
Žáci se učí vybírat a třídit informace.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Matematika
Časová dotace v týdenním plánu: 1. ročník
2. – 3. ročník
4. ročník
5. ročník
4 vyučovací hodiny
5 vyučovacích hodin
5 vyučovací hodiny
4 vyučovací hodiny
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických
dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové
představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické
postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel,
13
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
používání kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým
základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí
je dovednostem využitelným v praktickém životě.
Obsah vzdělávacího oboru Matematika
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři
tematické okruhy, spojené v jeden vyučovací předmět – „ Matematika “ :
Čísla a početní operace žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o
číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, jejich důležitost a užití.
Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení a dělení, měření, odhadování a
zaokrouhlování.
Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí uvědomovat si jaký má význam třídění a
seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi. Získávají
číselné údaje různými způsoby, například měřením. Osvojují si převody jednotek délky,
obsahu, objemu, hmotnosti a času. Sestavují jednoduché tabulky a grafy.
Geometrie v rovině a prostoru žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní
geometrické útvary. Hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem
nás a popisují vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru. Učí se porovnávat, měřit a
zdokonalovat svůj grafický projev.
Aplikační úlohy žáci hledají řešení úloh, které může být nezávislé na matematických
znalostech a dovednostech. Žáci si rozvíjejí logické myšlení a podle míry rozumové
vyspělosti se snaží řešit problémové situace a úlohy z běžného života a hledat více možných
řešení. Řeší různé zábavné úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně pracovat při
využívání prostředků výpočetní techniky a používání některých dalších pomůcek.
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Výchovné a vzdělávací strategie, které rozvíjejí tyto klíčové kompetence:
Výkladem, řízeným rozhovorem, názornou ukázkou, modelovou situací rozvíjíme tyto
klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
Rozvíjíme žákům paměť a logické myšlení prostřednictvím matematických operací.
Učíme žáky uplatňovat získané znalosti a dovednosti v běžném životě (odhad, měření,
vzdálenost atd.)
Učíme žáky třídit informace a hodnotit výsledky své práce. Požadujeme od žáků prezentaci
14
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výsledků domácích úkolů.
Kompetence k řešení problému:
Vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné řešit praktické
problémy.
Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích
předmětů.
Zapojujeme žáky do matematických soutěží (cvrček, klokan)
Charakteristika vyučovacího předmětu: Pracovní výchova
Časová dotace v týdenním plánu: 1. – 5. ročník…. 1 vyučovací hodina
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast pracovní výchova zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností,
ale i činností rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky k získání souboru
vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti.
Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení komunikačních, motorických
a tvořivých schopností. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní
a profesní orientace žáků, k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění v dalším životě
a integraci ve společnosti. Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i
druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí.
Vzdělávací oblast pracovní výchova se příležitostně propojuje v rámci různorodosti námětů se
vzdělávací oblastí výtvarná výchova. Ve všech ročnících navazuje učivo plynule na sebe
v příbuzných tématech, podle zásady od jednoduchého ke složitějšímu.
Obsah vzdělávacího oboru Pracovní výchova
Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy Práce s
drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů.
Práce s drobným materiálem – vlastnosti materiálu a jeho užití  přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.
pracovní pomůcky a nástroje  funkce a využití
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých
jednoduchých technik zpracování vybraných materiálů
15
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Konstrukční činnosti – stavebnice  plošné, prostorové, konstrukční; sestavování
jednoduchých modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
montáž a demontáž jednoduchých předmětů
Pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování rostlin  půda a její zpracování;
výživa rostlin; osivo
pěstování rostlin  ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny,
léčivky, koření, zelenina aj.)
pěstování pokojových rostlin – podmínky pro pěstování
zásady bezpečné práce s rostlinami
Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně
potraviny  výběr, nákup a skladování potravin
stolování  jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
bezpečná obsluha spotřebičů – základní technika v kuchyni
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova
Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových
kompetencí:
Názornou ukázkou, výkladem, prací ve skupině, individuální prací rozvíjíme
Kompetenci pracovní:
Rozvíjíme pracovní dovednosti, postupy
Vytváříme pozitivní vztah žáka k manuálním činnostem nabízením různých atraktivních forem práce.
Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňovat je při pracovních činnostech
Učíme žáky jak pracovat podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu.
Vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení.
Směrujeme žáky k tomu, aby uměli ohodnotit výsledky své práce i práce ostatních.
Utváříme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí.
Prací ve skupině a individuální prací rozvíjíme
16
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Sociální a personální kompetenci:
Na základě úspěšně provedené práce se žáci učí posilovat své sebevědomí.
Učí se respektovat pravidla práce v týmu a uvědomovat si, že svými pracovními činnostmi ovlivňují
kvalitu společné práce.
Navazují a udržují vztahy s vrstevníky, učí se respektovat druhé lidi a snaží se upevňovat dobré
mezilidské vztahy.
Učí se poskytnout pomoc nebo o ni požádat.
Kompetenci k řešení problému:
Učí se vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení.
Kompetenci komunikativní:
Žáci se učí rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat, využívat získané komunikativní
dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Prvouka
Časová dotace v týdenním plánu: 1. – 3. ročník…. 2 vyučovací hodiny
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé
přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a
vědomostí žáka, ze specifik místa kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti
uplatňovat v běžném životě.
Obsah vzdělávacího oboru Prvouka
Vzdělávací obor je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme – žáci se učí poznávat své nebližší okolí, orientovat se v něm a cítit se
v něm
bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále
své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi. Popisují
domov – jeho označení, členění; byt – jednotlivé místnosti, jejich funkce a
vybavení.
Lidé kolem nás Žáci se učí rozlišovat základní i širší příbuzenské vztahy,
charakterizují rozdělení rolí v rodině, pojmenovávají základní
povinnosti a úkoly členů rodiny.
Učí se vhodnému chování ve škole a při činnostech mimo budovu školy jako
výraz "reprezentace" rodiny.
Poznávají vztahy v místě bydliště – kamarádské, sousedské, neosobní; host,
hostitelské povinnosti, chování k hostům; důvěra a opatrnost v osobních
vztazích.
Sledují informace o životě lidí (noviny, časopisy, televize, rozhlas, dopisy,
17
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
počítače atd.)
Poznávají jednotlivá povolání při vycházkách v obci, znázorňují představy o
jednotlivých profesích (slovem, kresbou, pohybem, dramatizací.
Rozmanitost přírody-žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při
praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost
lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si
vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá
ochrana životního prostředí.
Lidé a čas - Žáci se učí orientovat v čase, chápat rozdíl mezi dějem v minulosti, v
přítomnosti a v budoucnosti, určovat čas podle hodin a kalendáře.
Učí se pojmenovat názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich sled
(v týdnu, roce), umět charakterizovat měsíce a roční období,
používat kalendář; sledovat data narození členů rodiny i data jiných
významných dnů a vědět, co se s nimi pojí – přání, dárek atd.
Vedeme žáky k dodržování pravidelného denního režimu (čas k zahájení a
ukončení učení, práce, hry, odpočinku, čas k návratu domů apod.) čas vhodně
využívat (za pomoci učitelů a rodičů)
Člověk a jeho zdraví- žáci poznávají sami sebe, seznamují se svým tělem, učí se poznávat
jeho funkce. Učí se dodržovat správné hygienické návyky
a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají,
co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet
škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně.
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní výchova,
Enviromentální výchova, Výchova v evropských a globálních
souvislostech, Výchova demokratického občana
Projekt: „Zdravý životní styl“…. 1. – 5. ročník
„Den Země“ ………… ..1. – 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející tyto klíčové kompetence:
Řízeným rozhovorem, diskuzí, praktickou hrou rozvíjíme tyto klíčové kompetence:
Kompetence pracovní:
Žáci si upevňují hygienické návyky, zásady zdravého životního stylu
a vytvářejí si základní pracovní návyky.
Kompetence sociální a personální:
Žáci si osvojují pravidla slušného chování a jednání.
Řízeným rozhovorem, diskuzí, praktickou hrou, vycházkou rozvíjíme tyto klíčové
kompetence:
18
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Kompetence občanské:
Poznávají dění v místě bydliště a nejbližšího okolí. Vychováváme žáky k citovému vztahu
k místu a k zemi, kde žijí.
Poznávají propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemné ovlivňování, vytváří si
pozitivní vztah k živé i neživé přírodě.
Kompetence komunikativní:
Rozvíjíme žákům myšlení a vyjadřování. Žáci si rozšiřují slovní zásobu při pojmenovávání
věcí, jevů a dějů.
Žáci se učí nebát se vyjádřit vlastní názor a osvojují si základní dovednosti a návyky při
komunikaci s okolím.
Kompetence k řešení problému:
Žáci se učí hledat potřebné informace a učí se je užívat v běžném životě.
Poznávají významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí.
Žáci řeší přiměřeně náročné problémy a úkoly a poznávají radost a uspokojení z výsledku
práce.
Kompetence k učení:
Žáci se učí udržet pozornost při výkladu učiva. Učí se na základě pozorování, kladením
otázek, diskuzí, řízeným rozhovorem a hrou.
Prezentují výsledky svého učení a učí se hodnotit výsledky své práce.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodověda
Časová dotace v týdenním plánu : 4. ročník…….2 vyučovací hodiny
5. ročník…….2 vyučovací hodiny
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé
a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Popisuje rozmanitost života na Zemi,
vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva. Obrací se k ochraně a tvorbě
životního prostředí Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik
místa kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě.
Obsah vzdělávacího oboru Přírodověda
Vzdělávací obor Přírodověda plynule navazuje a rozšiřuje poznatky žáků, získané ve
vzdělávacím oboru Prvouka.
Žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při
praktických činostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost
lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a
poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí.
19
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Žáci poznávají sami sebe, seznamují se se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce.
Učí se dodržovat správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu
zdraví a osobního bezpečí. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá
předcházet škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. Poznávají
krizové situace a učí se na ně adekvátně reagovat, (tísňové linky, linka bezpečí).
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní
výchova, Enviromentální výchova, Výchova v evropských
a globálních souvislostí.
Projekty: Den Země, Zdravý životní styl
Výchovné a vzdělávací strategie, které rozvíjejí tyto klíčové kompetence:
Řízeným rozhovorem, diskuzí, skupinovou prací, projekty, Audio-video ukázkou,
exkurzí, pokusy rozvíjíme tyto klíčové kompetence:
Kompetence k učení:
Žáci se učí přírodovědnému pozorování, učí se pojmenovávat věcí odbornými termíny a
porovnávají poznatky a zkušeností.
Učíme žáky pochopit podstatu učebního úkolu, prezentovat a zhodnotit výsledky svého úkolu.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova
Časová dotace v týdenním plánu: 1.- 5. ročník…….2 vyučovací hodiny
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast učí žáky pochopení lidského těla, zdraví jako vyváženého stavu tělesné
a duševní pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě.
Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti,
pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim rozvíjení fyzických a zdravotních
předpokladů pohybových možností a poznání vlastních omezení. K osvojení potřebných
vědomostí, dovedností a návyků, které ovlivňují způsob jejich života.
Vzdělávací obsah oblasti prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej doplňují,
rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví
v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování,
které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků v
oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod.
20
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ve všech ročnících navazuje učivo plynule na sebe v příbuzných tématech, podle zásady od
jednoduchého ke složitějšímu.
Obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova
Vzdělávací obor Tělesná výchova je členěn na pět tématických celků:
Pohybové, rytmické a kondiční formy cvičení, sportovní hry
Gymnastika, Atletika, Plavání a Zdravotní tělesná výchova
Pět tematických celků sloučených pod názvem „Tělesná výchova“ umožňuje žákům
aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti s ohledem na zdravotní a pohybová
omezení. Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního
pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci.
Poskytuje žákům základní informace o stavbě lidského těla, o činnosti a funkci opěrné a
pohybové soustavy. Vede je ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a
posílení. Žáci si upevňují hygienické, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
sociálních dovednosti a komunikaci. Učí se předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení
v různých situacích.
Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybového nadání, ale zároveň
i korekce zdravotních oslabení v běžných i specifických formách pohybového učení –
v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Korektivní a speciální
vyrovnávací cvičení mohou být preventivně zařazována a využívána v hodinách tělesné
výchovy všech žáků nebo jsou využívána pro žáky se zdravotním oslabením místo činností,
které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Matematika, Prvouka, Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie, které rozvíjejí tyto klíčové kompetence:
Názornou ukázkou, výkladem, popisem jednotlivých fází cviků, využitím didaktických řad
rozvíjíme tyto klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální:
Vedeme žáky k vnímání prožitků z pohybových činnosti, které vedou k aktivitě, pohybové
seberealizaci a aktivnímu vztahu ke sportu.
Prostřednictvím sportovních aktivit umožňujeme žákům poznávat a navazovat sociální
kontakty.
21
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vyžadujeme od žáků z počátku s pomocí učitele, později samostatně, rozdělení rolí ve
skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Vlastivěda
Časová dotace v týdenním plánu : 4. ročník…….2 vyučovací hodiny
5. ročník…….2 vyučovací hodiny
Charakteristika vzdělávací oblasti
Pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí v současnosti
i v historických souvislostech. Rozvíjí zeměpisné znalosti. Žáci získávají znalosti o poloze
a postavení ČR v rámci Evropy.
Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a životního stylu. Osvojují si a
upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a
tolerovat je. Učí žáky navzájem si pomáhat a spolupracovat.
Obsah vzdělávacího oboru Vlastivěda
Vzdělávací obor je členěn do tří tematických okruhů a plynule navazuje a rozšiřuje
poznatky žáků, získané ve vzdělávacím oboru Prvouka.
Místo, kde žijeme - Žáci se učí poznávat své nebližší okolí, orientovat se v něm a cítit se
v něm bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy
a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v regionu, ČR a Evropě.
Lidé kolem nás -
Lidé a čas
Žáci se učí základům společenského chování a jednání. Uvědomují si,
že lidé se od sebe navzájem liší a učí se tolerovat odlišnosti mezi lidmi.
Při praktických činnostech se žáci učí spolupracovat. Seznamují se
se základními právy dítěte. Učí se chování v krizových situacích, jak jim
předcházet, jak na ně reagovat.
- Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a mění v toku času.
Rozlišují přítomnost, minulost a budoucnost. Důležitou složkou
je praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí, návštěva
významných historických památek v místě bydliště. Seznamují se
s proměnami způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby z hlediska
historického vývoje až po současnost. Průběh lidského života, státní
svátky a významné dny. Seznamují se s péčí o památky a s obory
zkoumající minulost.
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Průřezová témata: Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana,
22
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výchovné a vzdělávací strategie, které rozvíjejí tyto klíčové kompetence:
Řízeným rozhovorem, diskuzí, skupinovou prací, projekty, Audio-video ukázkou,
exkurzí rozvíjíme tyto klíčové kompetence:
Kompetence pracovní:
Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat a hodnotit výsledky
vlastní práce. Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů.
Kompetence sociální a personální:
Zařazujeme do výuky práci v týmu. Zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost
vzájemné pomoci. Žáci se učí zodpovědnosti za splnění úkolu. Osvojují si pravidel slušného
chování a jednání.
Kompetence občanské:
Podporujeme zájem žáků o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování
citového vztahu k místu a k zemi, kde žije.
Kompetence komunikativní:
Rozvíjíme žákům myšlení a vyjadřování. Žáci si rozšiřují slovní zásobu při pojmenovávání
věcí, jevů a dějů.
Žáci se učí nebát se vyjádřit vlastní názor a osvojují si základní dovednosti a návyky při
komunikaci s okolím.
Učíme žáky vyhledávat a třídit informace pomocí moderních informačních technologií a
využívat získané informace ve škole i v životě.
Kompetence k řešení problému:
Poznávají významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí.
Žáci řeší přiměřeně náročné problémy a úkoly a poznávají radost a uspokojení z výsledku
práce.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova
Časová dotace v týdenním plánu: 1. ročník…. .....1 vyučovací hodina
2.- 3. ročník.….1 vyučovací hodina
4.- 5. ročník.….2 vyučovací hodiny
Charakteristika vzdělávací oblasti
Pro výtvarné činnosti dětí v 1. - 3. ročníku jsou charakteristickými rysy spontánnost,
bezprostřednost, uvolněnost a emocionální přístup k světu. Přetrvává široce rozvinutá fantazie
a představivost, vnitřní spřízněnost a blízkost světa pohádek a bájí i vnitřní potřeba vyjádření
vlastního postoje k světu. Z metod a forem práce využívá proto učitel především různé hravé
činnosti a experimentování.
23
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Při výtvarných činnostech ve 4. –5. ročníku začíná být dětská fantazie a představivost
korigována rozvíjejícím se intelektem. Žáci postupně přecházejí od hravých činností k
uvědomělejší výtvarné práci. Jejich výpověď o vztazích k okolnímu světu je stále
bezprostřední, zachovávají si citový vztah k zobrazované skutečnosti.
Vzdělávací oblast výtvarná výchova prolíná k vhodným tématům průběžně všemi
předměty.
Ve všech ročnících navazuje učivo plynule na sebe v příbuzných tématech, podle zásady od
jednoduchého ke složitějšímu.
Obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení pozitivního vztahu
k umění a jeho vnímání, využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností, rozvíjení
estetického cítění a vnímání prostředí, ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry,
poznání, že kultura a umění obohacují život člověka, poznávání národní kultury, její duchovní
hodnoty a vědomí ji chránit, seznámení se a akceptovat kultury jiných národů.
Integrovaná průřezová témata, tématické okruhy, projekty, kurzy:
Průřezová témata: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova
v Evropských a globálních souvislostech
Výchovné a vzdělávací strategie směřující k rozvoji těchto klíčových
kompetencí:
Názornou ukázkou, výkladem, prací ve skupině, individuální prací rozvíjíme:
Kompetenci pracovní:
Rozvíjíme výtvarné dovednosti a postupy.
Vytváříme pozitivní vztah žáka k výtvarným činnostem nabízením různých atraktivních forem práce.
Učíme žáky dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního
prostředí a společenských hodnot a uplatňovat je při výtvarných činnostech.
Učíme žáky jak pracovat podle daného pracovního postupu a náčrtu.
Vedeme žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení.
Směrujeme žáky k tomu, aby uměli ohodnotit výsledky své práce i práce ostatních.
Utváříme žákům představu o výtvarných činnostech v různých profesích.
24
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Prací ve skupině a individuální prací rozvíjíme
Sociální a personální kompetenci:
Na základě úspěšně provedené práce se žáci učí posilovat své sebevědomí.
Učí se respektovat pravidla práce v týmu a uvědomovat si, že svými činnostmi ovlivňují
kvalitu společné práce.
Navazují a udržují vztahy s vrstevníky, učí se respektovat ostatní a snaží se upevňovat dobré
mezilidské vztahy.
Učí se poskytnout pomoc nebo o ni požádat.
Kompetenci k řešení problému:
Učí se vnímat problémové situace, rozpoznávat problémy a hledat nejvhodnější způsob řešení.
Kompetenci komunikativní:
Žáci se učí rozumět obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovat, využívat získané komunikativní
dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi.
Využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura
2. stupeň
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět
v 6. - 9. ročníku - 5 hodiny týdně
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na:
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu
- vyjádření reakcí a pocitů žáků
- pochopení role v různých komunikačních situacích
- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama.
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů,
poznání záměru autora, hlavní myšlenky
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků
- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie,
internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu
vzdělávání a sebevzdělávání
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou
(literatura, sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a
Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a
komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování
vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.),
hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …).
25
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Předmětem prolínají průřezová témata:
MC – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů,
dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…
DZ – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových
rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…)
PŽ – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…)
LS – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,…
VL – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství,
média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem
ČNO – Češi a národní obrození
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel
vede žáky k vyhledávání a třídění informací
vede žáky k užívání správné terminologie
zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků
sleduje při hodině pokrok všech žáků
vede žáky k využívání výpočetní techniky
Žáci
-
vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků
osvojují si základní jazykové a literární pojmy
kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich
využívají prostředků výpočetní techniky
Kompetence k řešení problémů
Učitel
zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
vede žáky k plánování postupů
Žáci
-
vyhledávají informace vhodné k řešení problému
využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení
samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
uvážlivě rozhodují
Kompetence komunikativní
Učitel
zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
vede žáky k výstižné argumentaci
Žáci
26
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se
vyjadřují ústně i písemně
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují
- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory
- rozumí různým typům textů a záznamů
- využívají informačních a komunikačních prostředků
Kompetence sociální a personální
Učitel
vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
dodává žákům sebedůvěru
vede žáky k dodržování pravidel
Žáci:
- účinně spolupracují ve skupině
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- věcně argumentují
Kompetence občanské
Učitel
zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní
motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví
Žáci
- respektují přesvědčení druhých lidí
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví
- aktivně se zapojují do kulturního dění
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům
Kompetence pracovní
Učitel
vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou
Žáci
- dodržují hygienu práce
- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou
- využívá svých znalostí v běžné praxi
27
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
- dokáže pracovat se základními jazykovými Obecné poučení o jazyce (jazykové
příručkami
příručky)
- odliší spisovný a nespisovný jazykový
projev
Zvuková stránka jazyka (spisovná
a nespisovná výslovnost)
- rozpozná nejdůležitější způsoby
Slovní zásoba a tvoření slov (způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření tvoření slov a obohacování slovní
českých slov
zásoby)
- ovládá pravopisné jevy lexikální
a morfologické
Pravopis (lexikální a morfologický)
- dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy
Tvarosloví (ohebné slovní druhy)
- uvědomuje si vztah mezi základními
větnými členy
Skladba (základní větné členy)
Pravopis (shoda přísudku s podmětem)
Pomůcky: viz. 9. ročník
28
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty. kurzy
Poznámky
Na základě výběru textu
Pravopis –
v průběhu
celého
školního roku
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 6.
Výstup
Mezipředm. vztahy, Poznámky
průřezová témata,
projekty, kurzy
Učivo
- rozpozná jednoduché případy manipulativní Oslovení
komunikace
MC – mluvní cvičení,
verbální a neverbální
sdělení
- osvojuje si základní normy písemného
Korespondence (vzkaz, pohled, dopis,
vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou e-mail)
úpravu textu
- dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou
řeč
- dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje
a pocity
Vypravování, popis, charakteristika
- komunikuje pohotově a přiměřeně
v běžných komunikačních situacích
Dialog a monolog v životě (řečnictví)
29
Dě – starověké Řecko a
Řím
ČJ (lit.) - řecké a římské
báje a pověsti
PŽ – rodinné příběhy
z cest
ČNO – charakt. člověka
VL – mediální sdělení
(jeho hodnocení)
Doporučení:
výuka
v blocích
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
- přednáší zpaměti literární texty přiměřené
věku
- zvládá dramatizaci jednoduchého textu
- vyjádří své pocity z přečteného textu
- podle svých schopností volně reprodukuje
text, případně tvoří vlastní literární text
na dané téma
Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, HV - lidové písně, lidová
rozpočitadla, slovní hříčky,…)
slovesnost, hudební pojmy
a nástroje
Pohádky
Dě - křesťanství, Židé
Dě – starověké Řecko a Řím
Poezie a próza s tématem Vánoc
VV - řecké a římské umění
(bible)
VL – výběr literatury
Řecké eposy, řecké báje a pověsti,
PŽ – život dětí v jiných
římské báje, bajky
zemích
LS – lidová slovesnost
a příroda, příroda
a dobrodružství
Příběhy odvahy a dobrodružství
30
Poznámky
V průběhu
roku: základy
lit. teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
besedy,
výstavy...),
čtenářský
deník
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 7.
Výstup
Učivo
Poznámky
Mezipředm.
vztahy, průřezová
témata, projekty,
kurzy
Na základě výběru textu
-
ovládá pravopisné jevy morfologické
Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na
slovesa, neohebné slovní druhy)
-
chápe přenášení pojmenování
používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro
určení významu slova
Slovní zásoba (význam slova, slova
jednoznačná, mnohoznačná, synonyma)
-
rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné
jevy syntaktické ve větě jednoduché
Skladba (stavba věty – základní a rozvíjející
větné členy)
Pomůcky: viz. 9. ročník
31
Pravopis –
v průběhu celého
školního roku
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 7.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Poznámky
MC – mluvní cvičení, poznávání
lidí
LS – příroda a já
PŽ- cestování
ČJ – literární texty
Doporučení
výuka
v blocích
-
rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže Subjektivní popis
popsat své city, pocity, nálady
-
dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy
popisované osoby
Charakteristika (přímá, nepřímá)
-
dokáže rozpoznat manipulativní působení projevu
dokáže chápat literární text jako zdroj informací a
prožitků, formuluje vlastní názory na umělecké
dílo
Referát, recenze (beseda o uměleckém díle),
reklama
odborný text z různých předmětů
ČJ – využití literárních textů
VL – reklama
odborný text z různých předmětů
-
učí se formulovat hlavní myšlenky textu, dokáže
vytvořit výpisky
Výpisky
32
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 7.
Výstup
-
jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry
literatury
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Poznámky
Bajky
VV, HV – románské, gotické umění
(stav., soch., mal.) + hudba
Dě - Velká Morava, český stát Přemyslovci, Lucemburkové MC –
mezilidské vztahy
ČNO – charakter. člověka
V průběhu roku:
základy lit.
teorie, literárněvýchovné
aktivity (divadlo,
besedy,
výstavy...),
čtenářský deník
Pověsti (české), kroniky
formuluje vlastní názory na přečtený text
orientuje se v základních literárních pojmech (viz.
učivo)
Balady a romance, poezie, próza, drama,
verš, rým……
výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text
PŽ – cestování
Cestopisy
33
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 8.
Výstup
-
má přehled o slovanských a světových jazycích
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Poznámky
Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků,
rozvrstvení národního jazyka)
Ukázky z české literatury
Pravopis
a jazykový
rozbor –
v průběhu
celého
školního
roku
Cizí jazyky
Slovní zásoba (obohacování, slova přejatá
a jejich skloňování)
Tvarosloví (slovesa)
-
určuje druhy vedlejších vět
ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě
jednoduché
Skladba (věta jednoduchá a souvětí)
Pomůcky: viz. 9. ročník
34
Na základě výběru textu
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 8.
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Poznámky
používá jazykové prostředky pro daný slohový
útvar
rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení
rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky
komunikace
ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní
myšlenky textu
Životopis
ČJ (lit.) – literární texty
Doporučení
výuka
v blocích
uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve
veřejném projevu
Řečnictví
Výstup
-
-
odborné předměty
Výklad
Úvaha (aktuální témata)
35
MC – mluvní cvičení, sebepoznání
a sebepojetí
DZ – občanská odpovědnost,
angažovanost každého žáka (řečnictví)
LS – životní prostředí
VL – zpravodajství, média
v každodenním životě
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 8.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Poznámky
- viz 9. ročník
Od nejstarších dob, humanismus a
renesance
VV, HV, Dě – renesance,
humanismus, baroko
klasicismus
OV – humanismus
ČJ (sloh) – životopis
Dě – národní obrození, 2. pol.
19. stol.
VV, HV – umělecké směry 2. pol.
19. st. a přelomu 19. a 20. stol.
ČNO – Češi a Evropa a NO
VL – knihy, noviny,… a NO
V průběhu
roku: základy
lit. teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
besedy,
výstavy…),
čtenářský deník
Baroko, klasicismus
Národní obrození a 1. pol. 19. století
Literatura 2. pol. 19. století (májovci,
ruchovci, lumírovci, realismus) a literatura
přelomu 19. a 20. stol.
36
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (jazyková výchova)
Ročník: 9.
Výstup
-
zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby
jeho členění
určuje druhy souvětí
ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Poznámky
Obecné poučení o jazyce (původ a základy
vývoje češtiny)
Na základě výběru textu
Pravopis
a jazykové
rozbory –
v průběhu
celého školního
roku
Slovní zásoba (homonyma, antonyma,
odborné názvy)
Tvarosloví (vlastní jména a názvy)
Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě,
stavba textu)
Pomůcky: nástěnné tabule, slovníky, příručky, literární texty,…
37
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova)
Ročník: 9.
Výstup
-
zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby
jeho členění
chápe roli mluvčího a posluchače
dodržuje zásady dorozumívání (komunikační
normy)
vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory,
nálady, pokouší se o vlastní literární texty
zvládá základní normy písemného vyjadřování a
grafickou úpravu textu
Učivo
Úřední písemnosti
Reportáž, cestopis
Diskuze (sdělovací prostředky)
Výstavba a členění textu
Funkční styly
38
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Poznámky
DZ – úřední styk občana s úřady
PŽ – reportáž z cestování
VL – diskuze, druhy sdělovacích
prostředků, sdělovací prostředky a
my
MC – mluvní cvičení
LS – vztah člověka k životnímu
prostředí (reportáž)
Doporučení
výuku
v blocích
ČJ – literární texty
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (literární výchova)
Ročník: 9.
Výstup
-
orientuje se v základních literárních směrech 20. st.
má přehled o významných představitelích české a
světové literatury
projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová
představení
formuluje vlastní názory na umělecké dílo
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Literatura 1. pol. 20. století (česká
VV, HV – umění 20. století
i světová) – meziválečná poezie a próza,
OV – problémy lidské nesnášenlivosti
odraz války v literatuře (ztracená generace) Dě – dějiny 20. století
DZ – demokratické zásady v dílech
spisovatelů
Literatura 2. pol. 20. století – oficiální,
exilová a samizdatová česká literatura,
moderní román
39
Poznámky
V průběhu
roku:
základy lit.
teorie,
literárněvýchovné
aktivity
(divadlo,
besedy,
výstavy…),
čtenářský
deník
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň
Anglický jazyk je vyučován v ZŠ Netolice ve třetím až devátém ročníku. Jeho
obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících
tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi různých částí
světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. klademe tedy důraz na rozvoj
komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části předmětu.
Na druhém stupni pracují žáci s rozlehlejšími texty včetně autentických, konverzují ve
větších celcích. Angličtinu využívají také při práci s internetem, v souvislosti s probíraným
zeměpisným a dějepisným učivem se seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí.
Obsahem předmětu je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního
vztahu k tomuto předmětu, osvojování si potřebných jazykových znalostí pro aktivní
komunikaci a získání schopnosti číst s porozuměním (na úrovni osvojených znalostí). Dále se
zdokonaluje ústní i písemný projev žáka. Smyslem je rovněž poznávat kulturu zemí příslušné
jazykové oblasti, pochopit význam znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování
vzájemného porozumění mezi zeměmi a tolerance k odlišným kulturním hodnotám.
Formy realizace
Ve vyučovací hodině: výklad, dialog, poslech, četba, písemná i ústní reprodukce textu,
samostatná práce, práce se slovníkem a s autentickými materiály. Součástí hodiny jsou i
aktivity zábavné – hry, soutěže, dramatizace, zpěv, krátkodobé projekty a výuka s využitím
PC a DVD. Žáci se mohou zúčastnit olympiády, také výjezdu do zahraničí.
Časová dotace
3 vyučovací hodiny týdně od šestého do devátého ročníku
Výchova probíhá ve třídách a počítačové učebně.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují
získané poznatky do širších celků, poznávají důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro
další studium i praktický život, samostatně vyhledávají nástroje k odstraňování problémů při
komunikaci v angličtině. Pracují na úkolech, při kterých vyhledávají a kombinují i formace.
40
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Kompetence k řešení problémů
Žáci mají volný přístup k informačním zdrojům, pomocí vhodných otázek jsou vedeni
k určitým informacím, umí je vyhledat, pochopit problém a řešit jej. Nebojí se komunikovat
v cizím jazyce, naučí se opisem vyjádřit myšlenku a řešit jednoduché problémové situace
v cizojazyčném prostředí.
Kompetence komunikativní
Žáci komunikují na odpovídající úrovni, umí naslouchat promluvám jiných lidí a
zareagovat, jsou vedeni k souvislému projevu. Učí se navázat kontakt nebo vztah v anglickém
jazyce
Kompetence sociální a personální
V jednotlivých situacích dokáží žáci požádat o pomoc nebo radu, spolupracují
v anglicky mluvící skupině na jednoduchém úkolu, jsou schopni sebekontroly,
sebehodnocení, učí se dodržovat zásady slušného chování v anglicky mluvícím prostředí.
Kompetence občanské
Žáci získávají představu o zvycích v anglicky mluvících zemích, porovnávají je se
zvyky našimi, respektují názory ostatních, umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace,
jsou vedeni k diskuzi a vzájemnému naslouchání si.
Kompetence pracovní
Žáci samostatné pracují s dvojjazyčným slovníkem, využívají angličtiny k získávání
informací z různých oblastí, jsou schopni se efektivně zorganizovat svou práci.
Očekávané výstupy
Po absolvování ZŠ
Cílem tohoto období je dosáhnout úrovně A2, což je uživatel jazykových základů. Žák
rozumí obsahu promluvy a rozlišuje hlavní smysl, rozumí monologu či dialogu s malým
počtem neznámých slov. Vyjádří svůj názor, zážitek, přání, umí komunikovat v situacích
vyplývajících ze života v rodině, škole a z každodenních situací. Dokáže odhadovat význam
neznámých slov z kontextu, sestaví osobní dopis, pohlednici, blahopřání, vyplní formulář
s osobními daty, zpracuje základní témata formou projektu. Vyhledá si informaci ve slovníku,
literatuře, jídelním lístku, na internetu. Dokáže pracovat s textem, obměňovat věty, odpovídat
na otázky vztahující se k textu. Rozumí frázím běžného života kolem nás.
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
žák
čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů
41
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na
otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě v komunikaci
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném
výkladovém slovníku
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
žák
sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem
v rodině, škole a probíranými tématickými okruhy
písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
vyžádá jednoduchou informaci
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
žák
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
42
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Cizí jazyk
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 6.
náplň hodin:
Opakování a prohlubování
poznatků z minulých období
/fráze, pozdravy, abeceda,
čísla – 100, pokyny, barvy,
členy, přivlastnění/.
Slovesa být, mít, moci včetně
otázky a záporu ve spojení
s novými slovíčky a
situacemi
Přítomný čas průběhový a
prostý, procvičování,
zrychlení reakce.
Vazba there is, there are,
upevnění, aktivní používání.
Rozkaz, zákaz, let´s.
Zájmena this, these.
Pravidelné a nepravidelné
množné číslo.
Skloňování osobních zájmen.
Upevnění a rozšíření lovní
zásoby, témata – škola,
mezipředmětové vztahy
obsah
formy
Zeměpis: reálie anglicky
mluvících zemí
Občanská výchova –
multikulturní výchova Jsme
Evropané
Přírodopis – části těla,
zvířata
Hudební výchova – anglické
písně
Aktivita v hodinách, zájem
předmět, ochota a snaha
porozumět úkolu.
Připravenost na hodinu,
snaha o stálé zlepšování
výkonu.
Pohotovost reakce
/schopnost správně a včas
odpovědět na otázku/,
výslovnost.
Gramatická správnost a
bohatost slovní zásoby,
ústního projevu, celková
úroveň komunikace.
Pravopisná správnost,
bohatost slovní zásoby,
písemného projevu, úroveň
slohové stránky.
Schopnost držet se tématu a
zároveň účelně propojovat
témata.
Klasifikací – známkou různé
intenzity /využití
pětistupňové klasifikace,
slovní hodnocení/.
Bodovým hodnocením,
zejména při soutěžích či
projektových pracích.
Klasifikací doplněnou
slovním hodnocením.
Pochvalou před třídou,
vystavení žákovy práce na
viditelném místě.
Žák zhodnotí vlastní pokroky
/Progress diary/.
43
+
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
rozvrh, režim dne, volný čas
a záliby, vybavení bytu,
nakupování apod. v souladu
s učebnicí.
Určování času.
Vyjádření povinnosti.
Spolupráce s učitelem,
spolupráce na projektech
třídy.
Zapojení se do dialogu,
zájem o komunikace, podíl
na práci skupiny.
Úroveň domácí práce,
přístup k práci –
odpovědnost či nedbalý
přístup, plnění či neplnění
úkolů.
Schopnost propojovat novou
látku s dřívější.
Nápaditost v projevu ústním,
písemném, tvořivost.
Schopnost porozumět
slyšenému textu. Ochota
doplnit si zapomenutou látku
nebo látku vynechanou
z důvodu absence.
Aktivní přístup k projektové
práci.
Úroveň k porozumění
čtenému textu, pochopení
úkoly, rozlišení podstatné
informace.
pečlivost ve všech
44
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
písemných projevech.
Ochota pracovat na vlastních
chybách, individuální
pokrok.
Snaha udržet si pozornost.
45
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět matematika na 2. stupni svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět
matematika na 1. stupni. Vyučuje se jako samostatný předmět v 6.- 8. ročníku 4 hodiny a 9.
ročníku 5 hodin týdně.
Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí či
vědomostí. Vzdělávání je zaměřeno na osvojení pojmů, matematických postupů, na užití
matematiky v reálných situacích, dále na rozvoj úsudku, logického myšlení, prostorové
představivosti. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit
a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační.
Důraz je kladen na činnostní učení.
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (fyzika, chemie, zeměpis…)
a prolínají se jím průřezová témata.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
 klademe důraz na čtení s porozuměním zadání
 podporujeme u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení
 vytváříme zásoby matematických nástrojů (pojmů, vztahů, početních operací,
algoritmů, metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úloh
vycházejících z reálného života
Kompetence k řešení problémů
 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích
k samostatnému uvažování a řešení problémů
 podporujeme u žáků provádění rozboru problému, nalézání různých variant řešení
zadaných úloh, odhad a ověřování výsledků
 nabízíme nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé postupy
řešení
Kompetence komunikativní
 užíváme matematického jazyka, terminologie a symboliky
 dbáme na zdůvodňování matematických postupů
 podporujeme spolupráci s ostatními a komunikaci na odpovídající úrovni
 učíme žáky argumentovat, obhajovat vhodnou formou svůj názor a zároveň naslouchat
názorům jiných
Kompetence sociální a personální
 podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci žáků
 vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování a k odmítavému postoji ke
všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky
Kompetence občanské
46
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Rozšířené opakování.
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
- přirozená čísla
- provádí početní operace s přirozenými čísly - čtení a zápis čísla v desítkové soustavě
zpaměti a písemně
- zobrazení na číselné ose
- provádí odhady a kontrolu výpočtů
- početní operace
- zaokrouhluje
- zlomky
- umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose
- rozlišuje kladná a záporná celá čísla
- rozšiřování a krácení zlomků
- umí zobrazit kladná a záporná čísla na
- sčítání a odč. zlomků se stejným jmenovatelem
vodorovné i svislé číselné ose
- celá čísla, kladná a záporná
- zobrazení celých čísel na číselné ose
-
-
Geometrické útvary v rovině.
užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, - rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka,
úsečka
kružnice, kruh
rýsuje lineární útvary
- převody jednotek
převádí jednotky délky, hmotnosti, času
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku,
trojúhelníku
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické
vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých praktic. problémů
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
47
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Fy – měření teploty
Fy – měření délky,
hmotnosti, času
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
čte a zapisuje desetinná čísla
umí zobrazit des. číslo na číselné ose
porovnává a zaokrouhluje des. čísla
provádí početní operace s des. čísly
umí vypočítat aritmetický průměr
převádí jednotky
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Fy - řešení početních úloh
Desetinná čísla.
- čtení a zápis v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- porovnávání
- zaokrouhlování
- početní operace
- aritmetický průměr
- převody jednotek
48
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
-
zná pojem násobek, dělitel
umí použít znaky dělitelnosti
rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené
rozloží číslo na součin prvočísel
určuje a užívá násobky a dělitele včetně
nejmenšího společného násobku a největšího
společného dělitele
modeluje a řeší situace s využitím
dělitelnosti v N
Učivo
Dělitelnost přirozených čísel.
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
- prvočíslo, číslo složené
- společný násobek, společný dělitel
49
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
rozumí pojmu
narýsuje a změří daný úhel
umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu
rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
provádí početní operace s velikostmi úhlů
( ve stupních i minutách)
pozná dvojice vedlejších úhlů, vrcholových
úhlů, souhlasných a střídavých úhlů, umí
využít jejich vlastností
Učivo
Úhel a jeho velikost.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- souhlasné a střídavé úhly
50
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
-
zná jednotky obsahu, umí je převádět
umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku
využívá znalostí (obsah čtverce, obdélníku)
při výpočtech obsahů složitějších obrazců
charakterizuje jednotlivá tělesa (kvádr,
krychle)
umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso
vymodelovat
načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru
ve volném rovnoběžném promítání
vypočítá povrch krychle, kvádru
užívá jednotky objemu a vzájemně je
převádí
odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a
zná jejich vlastností
pojmenuje, znázorní a správně užívá
základní pojmy (strana, výška, vnitřní a
Učivo
Obsah čtverce a obdélníku.
Povrch a objem krychle a kvádru.
- jednotky obsahu
- obsah čtverce a obdélníku
- obsah složitějších obrazců (s využitím znalostí
obsahu čtverce a obdélníku)
- kvádr, krychle, sítě těles
- zobrazování těles
- povrch krychle, kvádru
- jednotky objemu
- objem krychle, kvádru
Trojúhelník.
- pojem, druhy
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- těžnice, střední příčky, výšky
- kružnice opsaná, vepsaná
51
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Fy – hustota
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
vnější úhly, …)
umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky
trojúhelníku
- umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou
a vepsanou
- pozná shodné útvary
- užívá věty o shodnosti a sestrojitelnosti
v početních a konstrukčních úlohách
- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování
-
Učivo
- shodnost trojúhelníků
- věty o shodnosti a sestrojitelnosti trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
Závěrečné opakování
52
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník:7.
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Opakování učiva 6. ročníku
modeluje a zapisuje zlomkem část celku
převádí zlomky na des. čísla a naopak
porovnává zlomky
provádí početní operace s rac. čísly
užívá různé způsoby kvantitativního
vyjádření vztahu celek – část – přirozeným
číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem,
procentem
- analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nich využívá
matematic. aparát v oboru racionálních
čísel
-
-
chápe pojem opačné číslo
určí absolutní hodnotu daného čísla
a chápe její geometrický význam
provádí početní operace s celými čísly
analyzuje a řeší jednoduché problémy,
modeluje konkrétní situace, v nich využívá
matematic. aparát v oboru celých čísel
Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a des. čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- složený zlomek
Celá čísla
-
čtení a zápis čísla
opačné číslo
absolutní hodnota
početní operace
53
Fy, Ch, D,.....
numerické výpočty
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
umí vyjádřit poměr mezi danými
hodnotami
zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném
poměru
dělí celek na části v daném poměru
pracuje s měřítky map a plánů
řeší modelováním a výpočtem situace
vyjádřené poměrem
rozumí a využívá pojmu
úměra
využívá trojčlenku při řešení slovních úloh
určí vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
Učivo
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost.
- pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Fy – vztahy mezi
veličinami
Z – měřítko plánu, mapy
Ch, Fy – výpočty pomocí
trojčlenky
54
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
chápe pojem 1%
užívá základní pojmy procentového počtu
vyjádří část celku pomocí procent
řeší slovní úlohy
chápe pojem promile
zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro
případ, že procentová část je větší
než celek)
-
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru
ve středové souměrnosti
- určí středově souměrný útvar
- rozumí pojmu mnohoúhelník
- umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a
pravidelný osmiúhelník
-
Učivo
Procenta.
- pojem
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
Středová souměrnost
- sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti
- útvar středově souměrný
- mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník,
pravidelný osmiúhelník (konstrukce)
55
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Ch – koncentrace
EV – stav ovzduší,
přítomnost škodlivých
látek
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
umí charakterizovat pojem rovnoběžníku
rozlišuje různé typy rovnoběžníků
umí sestrojit rovnoběžník
odhaduje a vypočítává obvod a obsah
rovnoběžníku
- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku
-
-
rozpozná a pojmenuje lichoběžník
umí sestrojit lichoběžník
vypočítá obvod a obsah lichoběžníku
- rozezná a pojmenuje hranol
- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině
- načrtne a narýsuje síť hranolu
- odhaduje a vypočítá povrch a objem
hranolu
Učivo
Rovnoběžníky.
- pojem
- vlastnosti, výšky a úhlopříčky rovnoběžníků
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku
Lichoběžník
- pojem
- konstrukce
- obvod a obsah
Povrch a objem hranolů
- pojem hranol
- síť hranolu
- povrch a objem hranolu
56
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Poznámky
Závěrečné opakování
Ročník: 8
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
Opakování učiva 7. ročníku.
-
-
-
rozumí pojmu výraz
matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím proměnných
určí hodnotu číselného výrazu
zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní
text
umí dosadit do výrazu s proměnnou
provádí početní operace s výrazy
určí druhou mocninu a odmocninu
výpočtem, pomocí tabulek, pomocí
kalkulačky
užívá druhou mocninu a odmocninu
Výrazy.
- číselné výrazy
- proměnná
- výrazy s proměnnou
- úpravy výrazů
Druhá mocnina a odmocnina.
- pojem
- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin
- pojem reálného čísla
57
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
ve výpočtech
chápe pojem reálné číslo
Pythagorova věta.
rozliší odvěsny a přepony
- pojem
rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty - výpočet délek stran v pravoúhlém
trojúhelníku
využívá poznatků při výpočtu délek stran
pravoúhlého trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty
- umí využít poznatky ve slovních úlohách
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou
přesností
-
-
-
Mocniny s přirozeným mocnitelem.
zapíše číslo ve tvaru a . 10 pro 1 < a < 10, - čtení a zápis mocnin s přirozeným
n je celé číslo
mocnitelem
provádí početní operace s mocninami
- zápis čísla pomocí mocnin deseti
s přirozeným mocnitelem
- početní operace s mocninami s přirozeným
mocnitelem
n
užívá a zapisuje vztah rovnosti
řeší lineární rovnice pomocí
ekvivalentních úprav
provádí zkoušku řešení
Lineární rovnice.
- rovnost
- lineární rovnice
58
Fy – zápis jednotek fyz.
veličin
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
Slovní úlohy.
matematizuje jednoduché reálné situace
- slovní úlohy
vyřeší daný problém aplikací získaných
matematických poznatků a dovedností
- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních
rovnic, úvahou,…)
- zdůvodní zvolený postup řešení
- ověří výsledek řešení
- užívá logickou úvahu a kombinační
úsudek, nalézá různá řešení předkládaných
nebo zkoumaných situací
-
Fy – řešení fyz. úloh
EGS – srovnání států –
HDP, počet obyv., …
EV – ochrana život.
prostředí
-
určí vzájemnou polohu přímky a kružnice
určí vzájemnou polohu dvou kružnic
vypočítává obvod a obsah kruhu
Kruh, kružnice.
- vzájemná poloha přímky a kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic
- délka kružnice
- obsah kruhu
-
charakterizuje válec
vypočítá povrch a objem válce
Válec.
- pojem
- povrch válce
- objem válce
59
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
využívá pojem množina bodů dané
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení
polohových a nepolohových konstrukčních
úloh
- načrtne a sestrojí rovinné útvary
- využívá poznatků (výška, těžnice,
Thaletova kružnice,…) v konstrukčních
úlohách
- využívá potřebnou matematickou symboliku
-
čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
- zaznamená výsledky jednoduchých
statistických šetření do tabulek
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává
jednoduchá statistická data do grafů
a tabulek
- porovnává soubory dat
-
Průřezová témata
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
Konstrukční úlohy.
- jednoduché konstrukce
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- konstrukční úlohy
Shromažďování, třídění a vyhodnocování
statistických údajů.
- základní statistické pojmy
- základní charakteristiky statistického
souboru
Závěrečné opakování.
60
Z – třídění údajů
Fy, Ch – grafy, diagramy
EV – stav ovzduší
EGS – stav obyv.,
zdravotnictví, průmyslu,…
OSV – výsledky průzkumů
veřejného mínění…
VDO – výsledky voleb
Med.V – grafy, diagramy a
tabulky ve sdělovacích
prostředcích
Mult. V – sčítání obyvatel,
národnostní menšiny
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 9.
Průřezová témata
Výstup
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
Opakování učiva 8. ročníku.
rozkládá výraz na součin
(vytýkáním, pomocí vzorců)
- provádí početní operace s lomenými
výrazy
-
Výrazy.
- úpravy výrazů pomocí vzorců
- rozklad výrazů na součin
- pojem lomený výraz
- početní operace s lomenými výrazy
Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
-
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
s využitím znalostí o lomených výrazech
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se
dvěma neznámými (metoda sčítací a
dosazovací)
- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin.
rovnic
-
Soustavy rovnic.
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými
- slovní úlohy řešené pomocí soustav
lineárních rovnic
61
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata
Výstup
zakreslí bod v PSS
chápe pojem funkce
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí,
grafem
- matematizuje jednoduché reálné situace
s využitím funkčních vztahů
-
-
rozliší shodné a podobné útvary
užívá věty o podobnosti trojúhelníků v
početních a konstrukčních úlohách
charakterizuje jednotlivá tělesa, analyzuje
jejich vlastnosti
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles
v rovině
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
- vypočítá povrch a objem těles
- řeší úlohy na prostorovou představivost
-
-
řeší úlohy z praxe na jednoduché
úrokování
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
Poznámky
Funkce
- pravoúhlá soustava souřadnic
- pojem funkce
- lineární funkce (přímá úměrnost)
- konstantní funkce
- nepřímá úměrnost
Podobnost.
- podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků
Tělesa.
- kužel
- jehlan
- koule
- povrch a objem těles
Projekt – Sítě a
modely těles
Finanční matematika.
- základní pojmy finanční matematiky
62
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata
Výstup
Mezipředmětové
vztahy
Učivo
Rozšiřující učivo
- kvadratická funkce
- funkce absolutní hodnota
- goniometrické funkce
Závěrečné opakování.
63
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku
2 hodiny týdně.
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k:
-
- rozvíjení vlastního historického vědomí
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií
- získávání orientace v historickém čase
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
- chápání kulturní rozmanitosti světa
- utváření pozitivního hodnotového systému
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty:
zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,…
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a
techniky,…
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,…
hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,…
jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,…
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva,
volební systém,…
tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,…
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:
MC – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů,
kreativita,…
DZ – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance,
občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie,…
LS – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové
revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů,…
ČNO – sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky,
stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita,…
PŽ – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států,
křížové výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky,
buržoazní a buržoazně demokratické revoluce,…
VL – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika,…
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
64
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Kompetence k učení
Učitel
zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
vede k zamyšlení nad historickým vývojem
Žák
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
- propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si
vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů
Učitel
zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, AV technika)
zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování
Žák
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní
Učitel
vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování
zařazuje do výuky diskuzi
vede žáky k věcnému argumentování
vede žáky k práci s různými typy textů
vede k využívání informačních a komunikačních prostředků
Žák
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,…
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní
a účinnou komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální
Učitel
65
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
vytváří příznivé klima třídy
dodává žákům sebedůvěru
podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu,
Kompetence občanské
Učitel
reflektuje při výuce společenské i přírodní dění
vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních
pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do
situací ostatních lidí
-odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i
psychickému násilí
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se
zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
Kompetence pracovní
Učitel
požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi
Žák
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
využívá svých znalostí v běžné praxi
66
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 6.
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
archivy,
muzea,
knihovny
v regionu
Pravěk
-
osvojí si práci s časovou přímkou
osvojí si základní periodizaci dějin
dokáže pracovat s pojmy prostor, čas
uvede konkrétní příklady zdrojů informací o
minulosti
pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány
-
rozpozná vývojová stadia člověka
seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí
Starší doba kamenná
 způsob života jednotlivých vývojových
typů člověka
Z – světové strany, světadíly
VV – pravěké malby, pojmy
MC – komunikace, soc. dovednosti,
mezilidské vztahy, kooperace, řešení
problémů
LS – člověk a příroda
-
pochopí podmínky a důsledky přechodu
k zemědělství
pochopí podmínky vzniku řemesel
Mladší doba kamenná
 způsob života a obživy
 počátky řemesel
Z – zemědělské oblasti
pochopí důsledky oddělení řemesel
od zemědělství jako podmínky pro rozvoj
obchodu
Doba kovů
 rozvoj řemesel a obchodu
 zánik rodové společnosti
Z – orientace v mapě
-
-
Úvod do učiva
Význam zkoumání dějin
Získávání informací o dějinách
Historické prameny
67
MC – kreativita – výroba keramiky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
-
uvědomí si nerovnoměrnost vývoje
v jednotlivých oblastech světa  chápe
kulturní rozmanitost světa
pochopí souvislost mezi přírodními
podmínkami a vznikem starověkých států
seznámí se s podstatou společenského
uspořádání
seznámí se s projevy náboženských představ
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Naše země v období pravěku
Shrnutí
Starověk
LS – příroda a první civilizace
Oblasti starověkého východu
 charakteristické rysy oblasti
 vývoj společnosti
 náboženské představy
 počátek písma a kultury
 přínos starověkých civilizací
Shrnutí
pochopí podstatu antické demokracie
chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj
evropské kultury
- uvědomuje si vlastní a občanskou identitu
a nutnost respektovat identitu druhých
uvědomí si prolínání kulturních vlivů
-
Řecko
 kořeny řecké civilizace
 archaické a klasické období
 Makedonie
helénismus
68
VV – řecké umění (stavitelství, sochařství, zdůraznit
malířství)
osobnost
ČJ (lit.) – eposy, řecké báje a pověsti
Alexandra
MakedonDZ – demokracie, despocie, tyranie
ského
ČNO – sbližování a prolínání kult. vlivů
v období helénismu
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
učí se chápat formy státní moci
uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně
feudálních států
získá představu o životě a jednání osobností a
společenských skupin
popíše s pomocí mapy územní rozsah římské
říše
dokáže porovnat barbarské civilizace
se světem antiky
uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech
Evropy
Učivo
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Řím
 království
 republika
 císařství
 počátky křesťanství
 římská kultura
 rozpad římské říše
 naše země v době římské
VV – římské umění (stavitelství,
sochařství, malířství)
ČJ (lit.) – římské báje
ČJ (sloh) – mluvní cvičení, řečnictví
DZ – občanská práva
PŽ – integrace Evropy, vliv Říma
na raně střed. státy
Shrnutí
Opakování učiva 6. ročníku
Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, nástěnné tabule, obrazové encyklopedie, pracovní sešity, soubory diapozitivů, videokazety,
fonetické pomůcky, historická beletrie, soubory modelů archeologických nálezů, soubory historických pojmů, obrázkový materiál, …
Nástroje: návštěva expozice OMČR.
69
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 7.
Výstup
osvojí si periodizaci středověku






seznámí se s uspořádáním
společnosti raně feudálního státu,
formování národních států
učí se chápat úlohu křesťanství a
víry
uvědomí si obohacení Evropy
kulturními podněty z Orientu
seznámí se se státotvornou úlohou
panovnických dynastií
uvědomí si duchovní odkaz patronů
českých zemí
učí se charakteristice dobového
životního stylu z hlediska
sociálního
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová témata,
projekty, kurzy
Opakování
 krize císařství
 křesťanství
 zánik západořímské říše
Poznámky
VV – byzantské, arabské umění, románský sloh (archit., Důraz na české
soch., malířství)
patrony
ČJ – první písemné památky, české pověsti, kroniky
OV - národ, vlast, čeští církevní patroni
PŽ – formování evropských států, klíč. události – vznik
Svaté říše římské, křížové výpravy
ČNO – náš etnický původ
LS– historické památky
Středověk
Raný středověk
- nový etnický obraz Evropy
- byzantská, arabská a franská říše
- první státní útvary na našem území
- český stát v době knížecí
- formování prvních státních celků
v Evropě
- boj mezi mocí světskou a církevní
- křížové výpravy
- románská kultura a životní styl
raného středověku
Shrnutí
70
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
učí se chápat změny politické, hospodářské,
sociální a kulturní
seznámí se s rozmachem českého státu a jeho
významem ve střední Evropě
učí se charakteristice dobového životního stylu
z hlediska sociálního i etnického
seznámí se s problémy, které vedly ke kritice
církve a vyústily v českou reformaci
učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance
a intolerance
Učivo
Vrcholný středověk
 rozvoj řemesel a obchodu, vznik
měst a jejich význam
 český stát za vlády posledních
Přemyslovců
 nástup Lucemburků a vláda Karla
IV.
 gotická kultura a životní styl
jednotlivých vrstev v období
vrcholného středověku
 konflikt mezi Anglií a Francií
 kritika poměrů v církvi a husitství
v Čechách
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
ČJ – kroniky, doba Karla IV., rozvoj češtiny,
Hus, rozvoj vzdělání
VV – gotické umění (stav., soch., malířství)
HV – gotická hudba, husitské písně
OV - náš region (historie)
DZ – Magna charta 1215 – vznik parlamentu
ČNO – předsudky, stereotypy kat. církve,
husitství
LS– historické památky
Shrnutí
- uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského
soustátí
Pozdní středověk
 doba poděbradská
 doba jagellonská
VV – pozdní gotika
(stav., soch., mal.)
PŽ – mírové poselství Jiřího z Poděbrad
Shrnutí
Projekty: Husitská Praha, Životní styl ve
středověku, Osobnosti středověku
71
Poznámky
Hus – různá
interpretace
histor. Osobnost
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Raný novověk
- osvojí si periodizaci novověku
 - seznámí se s pojmy humanismus, renesance a Počátky novověku

jejich projevy v kultuře, myšlení a životě lidí
 - poznává důvody a význam objevných plaveb a  humanismus

důsledky pronikání evropských civilizací do
 objevné plavby a jejich

nově objevených zemí
spol.důsledky
 seznámí se s pojmem reformace, jejími
 Habsburkové
příčinami
 povstání stavů a Třicetiletá válka

a cíli
 chápe podstatu pojmů absolutní moc,
absolutismus
 učí se chápat postavení českých zemí v
habsburské monarchii i v podmínkách Evropy 
rozdělení na katolický a reformační blok
 chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti
 osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční
monarchie
Shrnutí
Pomůcky: viz. 6. ročník
72
VV, HV – renesance ( stavit., soch., malíř.,
hudba )
ČJ ( lit. ), OV – human.
ČNO – poznávání jiných kultur,
mezilidské vztahy
OV – typy států, složky státní moci
PŽ – reformace, klíč, události – 1492 –
objev.Ameriky
ČNO – předsudky, stereotypy, kat, církve
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 8.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
-
osvojí si periodizaci novověku
-
seznámí se s pojmy humanismus, renesance a jejich
projevy v kultuře, myšlení a životě lidí
-
poznává důvody a význam objevných plaveb a
důsledky pronikání evropských civilizací do nově
objevených zemí

objevné plavby a jejich společenské ČNO – poznávání jiných kultur
důsledky
-
seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a
cíli

náboženská reformace
-
chápe podstatu pojmů absolutní moc, absolutismus

počátky absolutních monarchií
-
učí se chápat postavení českých zemí v habsburské
monarchii i v podmínkách Evropy - rozdělení na
katolický a reformační blok

český stát v předbělohorských
poměrech

třicetiletá válka
-
chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti
-
osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční
monarchie
Raný novověk
Počátky novověku
 humanismus
 občanská válka v Anglii
Shrnutí
73
Poznámky
Začátek
školního roku
VV, HV – renesance (stavit., soch., – opakování
malířství, hudba)
středověku
ČJ (lit.), OV – humanismus
OV – typy států, složky státní moci
PŽ – reformace, klíč. události –
1492 – objevení Ameriky
ČNO – předsudky, stereotypy
kat. církve
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
-
-
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová
témata,projekty, kurzy
Období od 2. pol. 17. stol. do konce 18.
stol.
učí se rozpoznávat projevy barokní kultury
VV, HV – baroko (stav., soch.,
 baroko a životní styl
seznámí se se situací českých zemích a vybraných
mal., hudba)
 upevňování vlády Habsburků po
evropských zemí po třicetileté válce
ČJ (lit.) – baroko
třicetileté válce
chápe význam osvícenství jako významného
DZ – rekatolizace, náb.
myšlenkového předělu, který ovlivnil politický vývoj  rozvoj vzdělanosti v době
nesnášenlivost
u nás v Evropě i na americkém kontinentu
osvícenství
ujasní si pojem osvícenský absolutismus
ČJ (lit.) – osvícenství, klasicismus
uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a
snahami nastupující buržoazie

české země za vlády Marie Terezie ČJ (lit) – poč. národního obrození
a Josefa II.

situace ve Francii, Rusku a Prusku,
vzestup Velké Británie
boj amerických osad za nezávislost,
vznik Spojených států amerických
chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za
svobodu

Shrnutí
74
DZ – USA, Fr. – revoluce (Listina
práv a svobod, ústava)
PŽ – revoluce USA, Fr., VB,
1848
LS – historické památky
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
-
-
-
-
Učivo
Novověk od konce 18. stol. do r. 1914
 Velká francouzská revoluce, její
průběh a význam pro Francii i
evropské dějiny
 napoleonské války a jejich
uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad
důsledky
a katalyzátor společenských změn, dopad na živ.
 průmyslová revoluce, modernizace
prostředí
společnosti, změna sociální
uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek
struktury
změn ve vývoji společnosti
 národní a osvobozenecká hnutí
v Evropě, pojem vlastenectví a
chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož
požadavek národa na svobodný
výsledkem je utvoření novodobých národů
rozvoj
seznámí se s příčinami a průběhem českého
 utváření novodobého českého
národního obrození
národa
uvědomí si význam obrozeneckých snah
 rok 1848 v Evropě a v Čechách
významných osobností
 postavení českých zemí
uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako
v habsburské monarchii ve 2. pol.
předpoklad ustavení moderních politických stran
19. stol., základní rysy české
chápe emancipační hnutí českého národa jako
politiky, její představitelé
výrazný projev dané doby (snaha ohrožující existenci
 procesy sjednocování v Německu a
mnohonárodnostní monarchie)
v Itálii
seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých
 občanská válka v USA
národních celků
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
uvědomí si důsledky definitivního rozbití
středověkých politických, hospodářských
a společenských struktur
chápe historický rozměr pojmu rasismus
učí se chápat 1.pol.20.stol. jako období dvou
nejničivějších světových válek
Moderní doba
Situace v letech 1914 – 1918
 svět před válkou
75
VV, HV – klasicismus,
romantismus (stav., soch., mal.,
hudba)
ČJ (lit) – národní obrození,
romantismus
DZ – občanská společnost
LS– prům. revoluce – dopad
na živ. prostředí a přírodní
zdroje, tech. vynálezy
VL – NO – obroda čes. jaz., knihy,
noviny…
ČJ (lit.), VV, HV – umění 2. pol.
19. stol. a přelomu 19. a 20. stol.
ČNO – rasismus – otrokářství
v USA
DZ – vznik totalitních zřízení
OV – problémy lidské
nesnášenlivosti – životní názor (
náboženství )
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
-
učí se chápat okolnosti vzniku ČSR




první světová válka
situace v Rusku, ruské revoluce
Češi a Slováci za 1.sv.války
Opakování 8.ročníku
Pomůcky: viz. 6. ročník
76
VL – propaganda
ČJ ( lit.) - lit.1.pol.20.stol.
VV, HV – umění 1.pol.20.stol.
DZ – ČSR – Češi x Němci x Židé
PŽ – 1.sv.válka jako mezník
vývoje, vznik SN
ČNO – rasismus 20.století, lidská
solidarita během války
LS – prům.rev. a živ.prostředí,
technické vynálezy
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Ročník: 9.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
Moderní doba

učí se chápat okolnosti vzniku samostatné ČSR, její
vnitřní a zahraniční situaci v období první republiky
-





uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů
vznikem komunistického režimu, totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem
ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními
způsoby
chápe historický rozměr pojmů nacionalismus,
extremismus, agrese
učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos
národní a evropské kultury k tomuto odkazu
seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR
v období druhé republiky, protektorátu
-
vznik ČSR, hospodářsko-politický
rozvoj republiky, sociální
a národnostní problémy
mezinárodně politická situace Evropy
ve 20. letech
počátky fašistického hnutí
SSSR v meziválečném období
světová hospodářská krize a její
důsledky
první projevy fašistické agrese, vznik
válečných ohnisek
kultura, věda a technika před
vypuknutím 2. světové války
cesta k Mnichovu, Mnichovská
dohoda a její důsledky
Protektorát Čechy a Morava
77
OV – problémy lidské
nesnášenlivosti
- životní názor (náboženství)
VL - propaganda
ČJ (lit.) – literatura 1. pol. 20. stol.
VV, HV – umění 1. pol. 20. stol.
DZ – volební systém, formy
vlády, ČSR – ČešixNěmcixŽidé
PŽ – 1. a 2. sv. válka jako
mezníky vývoje, vznik SN
ČNO – rasismus 20.st., lid.
solidarita během válek
LS– prům. revoluce a živ.
prostředí, tech. vynálezy
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

učí se úctě k odkazu účastníků odboje




učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který
vyústil v únorové události 1948


chápe možnost různé interpretace historických faktů 
a nutnost kritického přístupu k interpretacím
druhá světová válka
domácí a zahraniční odboj
mezinárodní konference a poválečné
uspořádání světa
poválečné Československo v letech
1945 – 1948
únorový převrat 1948
MC + DZ – holocaust (projekt)
PŽ - OSN
DZ– totalit. režim
VL- propaganda
Shrnutí


seznámí se s postavením ČSR v mezinárodních
souvislostech
učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti

učí se chápat vznik a problémy existence
bipolárního světa


uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých
seznámí se s vnitřní situací v naší republice
(události r. 1968)
Dějiny od poloviny 20. století
do současnosti
 postavení Československa a jeho
postupné začleňování do sféry vlivu
SSSR, projevy sovětizace ČSR ve
všech oblastech společenského života
i v každodenním životě lidí
 studená válka, rozdělení světa
do vojenských bloků
 rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět
 vnitřní situace v zemích východního
bloku (krizové projevy)
Výstup
Učivo
78
OV – mezinárodní organizace,
mezinárodní vztahy
DZ – ČSR a komunismus, formy
vlády, Listina práv a svobod a
Charta 77
PŽ– Východ x Západ, NATO,
Varšavská smlouva
LS – zásahy do přírod. poměrů
(SSSR)
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
projekty, kurzy







učí se chápat postupný rozpad východního bloku
rozkladem komunistických systémů
seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce
1989 a s vývojem v 90. letech – vznik ČR
ustavení demokrat. režimu
hrozba terorismu
vliv médií na každodenní život a politické dění
ujasnění si začlenění ČR do integračního procesu
(vstup do EU)





charakteristika západních zemí (na
vybraných příkladech)
krize sovětského impéria
a „perestrojka“
obnova demokracie ve východní
Evropě a „sametová revoluce“
rozpad Československa, vznik ČR
Česká republika na přelomu tisíciletí
technika, věda a kultura ve 2. pol. 20.
stol., evropská integrace, globalizace
Shrnutí
Opakování 9. roč.
79
DZ– formy vlády
ČJ (lit.)– literatura 2. pol. 20. stol.
VV, HV – umění 2. pol. 20. stol.
PŽ – revoluce 1989, začlenění
ČR do integračního procesu –
vstup do EU
VL – sdělovací prostředky
a politika
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
-
-
-
-
-
učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období dvou
nejničivějších světových válek
Moderní doba
DZ – vznik totalitního zřízení
Situace v letech 1914 – 1948
učí se chápat okolnosti vzniku samostatné ČSR, její
vnitřní a zahraniční situaci v období první republiky 

uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů 
vznikem komunistického režimu, totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem

ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními
způsoby

chápe historický rozměr pojmů nacionalismus,

extremismus, agrese

učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos
národní a evropské kultury k tomuto odkazu

seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou ČSR
v období druhé republiky, protektorátu



první světová válka
situace v Rusku, ruské revoluce
vznik ČSR, hospodářsko-politický
rozvoj republiky, sociální
a národnostní problémy
mezinárodně politická situace Evropy
ve 20. letech
počátky fašistického hnutí
SSSR v meziválečném období
světová hospodářská krize a její
důsledky
první projevy fašistické agrese, vznik
válečných ohnisek
kultura, věda a technika před
vypuknutím 2. světové války
cesta k Mnichovu, Mnichovská
dohoda a její důsledky
Protektorát Čechy a Morava
80
OV – problémy lidské
nesnášenlivosti
- životní názor (náboženství)
VL – propaganda
ČJ (lit.) – literatura 1. pol. 20. stol.
VV, HV – umění 1. pol. 20. stol.
DZ – volební systém, formy
vlády, ČSR – ČešixNěmcixŽidé
PŽ – 1. a 2. sv. válka jako
mezníky vývoje, vznik SN
ČNO – rasismus 20. st., lid.
solidarita během válek
LS– prům. revoluce a živ.
prostředí, tech. vynálezy
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo



-
učí se úctě k odkazu účastníků odboje
-
učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který
vyústil v únorové události 1948
-
chápe možnost různé interpretace historických faktů 
a nutnost kritického přístupu k interpretacím

Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
druhá světová válka
domácí a zahraniční odboj
mezinárodní konference a poválečné
uspořádání světa
poválečné Československo v letech
1945 – 1948
únorový převrat 1948
MC + DZ – holocaust (projekt)
PŽ – OSN
DZ– totalit. režim
VL-propaganda
Shrnutí
-
seznámí se s postavením ČSR v mezinárodních
souvislostech
učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti
-
učí se chápat vznik a problémy existence
bipolárního světa
-
uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých
seznámí se s vnitřní situací v naší republice
(události r. 1968)
Dějiny od poloviny 20. století
do současnosti
 postavení Československa a jeho
postupné začleňování do sféry vlivu
SSSR, projevy sovětizace ČSR ve
všech oblastech společenského života
i v každodenním životě lidí
 studená válka, rozdělení světa
do vojenských bloků
 rozpad koloniálního systému,
mimoevropský svět
 vnitřní situace v zemích východního
bloku (krizové projevy)
81
OV – mezinárodní organizace,
mezinárodní vztahy
DZ – ČSR a komunismus, formy
vlády, Listina práv a svobod a
Charta 77
PŽ – Východ x Západ, NATO,
Varšavská smlouva
LS – zásahy do přírod. poměrů
(SSSR)
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo

-
učí se chápat postupný rozpad východního bloku
rozkladem komunistických systémů
seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce
1989 a s vývojem v 90. letech – vznik ČR
ustavení demokrat. režimu
hrozba terorismu
vliv médií na každodenní život a politické dění
ujasnění si začlenění ČR do integračního procesu
(vstup do EU)





Mezipředm. vztahy,
průřezová témata,
projekty, kurzy
charakteristika západních zemí (na
vybraných příkladech)
krize sovětského impéria
a „perestrojka“
obnova demokracie ve východní
Evropě a „sametová revoluce“
rozpad Československa, vznik ČR
Česká republika na přelomu tisíciletí
technika, věda a kultura ve 2. pol. 20.
stol., evropská integrace, globalizace
Shrnutí
Opakování 9. roč.
Pomůcky: viz. 6. ročník
82
DZ – formy vlády
ČJ (lit.) – literatura 2. pol. 20. stol.
VV, HV – umění 2. pol. 20. stol.
PŽ – revoluce 1989, začlenění
ČR do integračního procesu –
vstup do EU
VL – sdělovací prostředky
a politika
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Občanská výchova
Ročník: 6.
Očekávané výstupy žáka
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Učivo

žáků, význam a činnost žákovské samosprávy,
objasní účel důležitých symbolů našeho státu
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů
nacionalismu

Zeměpis
společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro
a způsoby jejich používání

naše škola – život ve škole, práva a povinnosti
Poznámky
život

naše obec, region, kraj – důležité instituce,
zajímavá a památná místa, významní rodáci,
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování
místní tradice; ochrana kulturních památek,
a aktivně proti němu vystupuje
přírodních objektů a majetku

naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví;
zajímavá a památná místa, co nás proslavilo,
významné osobnosti; státní symboly, státní
svátky, významné dny
Ročník: 7.
Očekávané výstupy žáka
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně
z ní vybírá akce, které ho zajímají

kriticky přistupuje k mediálním informacím,
Učivo

kulturní život – rozmanitost kulturních projevů,
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní
instituce; masová kultura, prostředky masové
komunikace, masmédia
83
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
vyjádří svůj postoj k působení propagandy


lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly
a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné
mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem
solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak
v nouzi, potřební lidé ve společnosti
může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a
v situacích ohrožení
STÁT A PRÁVO


a formy státu; státní občanství ČR; Ústava ČR;
rozlišuje nejčastější typy a formy států a na
složky státní moci, jejich orgány a instituce
příkladech porovná jejich znaky

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek

úkoly
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na


vyloží smysl voleb do zastupitelstev
v demokratických státech a uvede příklady, jak
pluralismus, sociální dialog a jejich význam;
význam a formy voleb do zastupitelstev

a práv dětí v dokumentech; poškozování
život občanů
přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva
a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů
– vlastnictví, pracovní poměr, manželství
lidská práva – základní lidská práva, práva
dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní

principy demokracie – znaky demokratického
způsobu rozhodování a řízení státu; politický
objasní výhody demokratického způsobu řízení
státu pro každodenní život občanů

státní správa a samospráva – orgány a
instituce státní správy a samosprávy, jejich
státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede
správě obcí, krajů a státu
právní základy státu – znaky státu, typy
lidských práv, šikana, diskriminace

právní řád České republiky – význam a
funkce právního řádu, orgány právní ochrany
občanů, soustava soudů; právní norma, předpis,
publikování právních předpisů
84
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice



provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich

protiprávní jednání – druhy a postihy
důsledky, uvede příklady některých smluv
protiprávního jednání, trestní postižitelnost;
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní
porušování předpisů v silničním provozu,
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
porušování práv k duševnímu vlastnictví
dodržuje právní ustanovení, která se na něj

právo v každodenním životě – význam
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování
právních vztahů; důležité právní vztahy
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
a závazky z nich vyplývající; styk s úřady
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti
a spolupráce při postihování trestných činů

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek
a trestný čin, uvede jejich příklady
Ročník: 8.
Očekávané výstupy žáka
Učivo

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace
v různých životních situacích, případné neshody
či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným
vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy,
mezilidská komunikace; konflikty
v mezilidských vztazích, problémy lidské
nesnášenlivosti
způsobem

objasní
potřebu
tolerance
ve
společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám
85
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

ČLOVĚK JAKO JEDINEC

rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní
objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter;
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit
vrozené předpoklady, osobní potenciál
jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu

života

i druhých lidí, systém osobních hodnot,
individuálních i společných cílů, objasní význam
sebehodnocení; stereotypy v posuzování
vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
rozpoznává projevy záporných charakterových
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí
druhých lidí

popíše,
jak
lze
usměrňovat
a
osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní
perspektiva, adaptace na životní změny,
a vhodně koriguje své chování a jednání

vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání,
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování

podobnost a odlišnost lidí – projevy chování,
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle
kultivovat
a osobní kázně při seberozvoji
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru
Ročník: 9.
Očekávané výstupy žáka
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ

Učivo

hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana;
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
hospodaření s penězi, majetkem a různými
uvede jejich příklady

objasní potřebu dodržování zásad ochrany
duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve
formami vlastnictví

dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní
peníze – funkce a podoby peněz, formy placení;
rozpočet rodiny, státu; význam daní
svém jednání

majetek, vlastnictví – formy vlastnictví;

výroba, obchod, služby – jejich funkce
86
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
a návaznost
vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým
i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům


principy tržního hospodářství – nabídka,
v hospodaření s penězi
poptávka, trh; podstata fungování trhu;
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby
nejčastější právní formy podnikání
občanům nabízejí

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu
a do kterých oblastí stát směruje své výdaje,
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané

rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu
a služeb, uvede příklady jejich součinnosti

na příkladu chování kupujících a prodávajících
vyloží podstatu fungování trhu
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT


mezinárodní spolupráce – ekonomická,
v rámci EU i možných způsobů jejich
politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy,
uplatňování
její výhody; významné mezinárodní organizace
uvede některé významné mezinárodní organizace
(RE, NATO, OSN aj.)
a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí

evropská integrace – podstata, význam,
výhody; Evropská unie a ČR
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR



globalizace – projevy, klady a zápory;
jejich význam ve světovém dění a popíše výhody
významné globální problémy, způsoby jejich
spolupráce mezi státy
řešení
uvede příklady některých projevů globalizace,
porovná jejich klady a zápory
87
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

uvede některé globální problémy současnosti,
vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

objasní souvislosti globálních a lokálních
problémů, uvede příklady možných projevů
a způsobů řešení globálních problémů na lokální
úrovni – v obci, regionu

uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání
88
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Fyzika
Ročník: 6.
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Látka a těleso
-
Pochopí rozdíl mezi látkou a tělesem
Dokáže látku od tělesa rozlišit v praxi
Dokáže zařadit látky mezi pevné, kapalné a
plynné




-
Rozlišuje mezi jednotlivými veličinami
Umí jednotlivé veličiny změřit vhodným
měřidlem
Naučí se jednotky jednotlivých veličin
Umí převádět jednotky veličin
Chápe použití fyzikálních veličin v praxi
Předpoví, jak se změní objem tělesa při
změně teploty
Dokáže použít vztah pro hustotu při výpočtu
Chápe sílu jako měřítko vzájemného působení
těles
Chápe souvislost mezi gravitací a hmotností
Umí uvést příklady gravitace z praxe
Umí vyjmenovat příklady působení síly a
účinků síly na těleso
Znázorní sílu pomocí orientované úsečky
Dokáže změřit velikost síly
Fyzikální veličiny – obsah pojmu
-






Úvod do učiva
Obsah pojmů látka a těleso
Tvar a objem těles
Druhy látek
délka
hmotnost
objem
hustota
teplota
čas
Rv – měření některých veličin v obchodech
Pč – měření v dílnách
Lab. pr. - měření hmotnosti
Síla a její účinky






M – převody jednotek
M – měření délky (např. v sešitu)
Z – gravitace
Pč – tření při obrábění v dílnách
gravitační síla
síla
účinky síly na těleso
tření
skládání sil
Newtonovy zákony
89
M – těžnice a těžiště trojúhelníka
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
-
Umí vyjmenovat příklady tření z praxe
Chápe zobecňující znění Newtonových
zákonů a dokáže je užít na jednoduchých
příkladech
Chápe vliv těžiště na stabilitu těles
Chápe princip páky a dokáže matematicky
vyjádřit stav rovnováhy
Učivo



Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Poznámky
Těžiště tělesa
Páka
Kladky
Pomůcky: učebnice, matematické a fyzikální tabulky, nástěnné tabule v odborné učebně, obrazové encyklopedie, soubory obrázků,
videokazety, soubory pomůcek v odborné učebně a kabinetu fyziky
Nástroje:
90
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 7.
Výstup
Učivo
Klid a pohyb těles
-
Pochopí rozdíl mezi jednotlivými druhy
pohybů
Dokáže vypočítat rychlost dráhu a čas pohybu
Vyzná se v grafech, dokáže z nich odčítat
hodnoty
Umí změřit dráhu a čas pohybu




Druhy pohybů
Rychlost a její jednotky
Výpočty rychlosti, dráhy a času pohybu
Grafy rychlosti a dráhy
91
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Z – pohyby Země
M – měření délek
M – převody jednotek
Tv – měření a výpočty hodnot v atletice
Ov – grafikon a jízdní řád
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
-
Pozná zdroje světla, určí optická prostředí
Zná podstatu světla a jeho barev
Zná stín, jako důsledek přímočarého šíření
světla (fáze Měsíce, zatmění Měsíce a Slunce)
Zná zákon odrazu, chápe použití zrcadel v
praxi
Zná zákon lomu, chápe jeho důsledky, pozná
základní čočky
Objasní princip zobrazení lupou a oční
čočkou
Chápe krátkozrakost a dalekozrakost a
podstatu jejich odstranění brýlemi
Chápe princip optických přístrojů (lupa,
mikroskop, fotoaparát)
Seznámí se s základy fotometrie
Učivo
Světelné jevy






Světlo, jeho zdroje, barva a šíření
Odraz světla, zrcadla
Lom světla, čočky
Oko a jeho vady
Optické přístroje
Fotometrie
Určí skupenství látek
Vlastnosti látek
Zná model atomu a jeho části
Zná základní vlastnosti pevných, kapalných a  Skupenství
plynných látek
 Model atomu
 Základní vlastnosti pevných, kapalných a
plynných látek
92
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Z – fáze Měsíce, zatmění
Př – stavba oka, vidění
Př – vliv záření na organismus
Vv – vnímání barev
Ov – doprava – zrcadla
Ov – doprava nedokonalost oka
Ov – hygiena v osvětlení
Z – gravitace
Pč – tření při obrábění v dílnách
M – těžnice a těžiště trojúhelníka
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
-
Učivo
Objasní podstatu Pascalova zákona a požívá
ho při výpočtech
Charakterizuje hydrostatický tlak a dokáže ho
vypočítat
Objasní vznik vztlakové síly, určí její velikost
a směr
Seznámí se s podstatou a využitím hustoměru
Mechanika kapalin a plynů
Charakterizuje atmosférický tlak a podstatu
jeho určeni pomocí Torricelliho pokusu
Chápe přetlak a podtlak, zná princip
manometru a ví, jak sním měřit
Chápe princip letadel lehčích vzduchu
Mechanika kapalin a plynů







Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Poznámky
Tv – zimní sporty (lyže, sněžnice)
Ch – princip hustoměru
Tlak
Hydrostatický tlak a tlaková síla
Hydraulická zařízení
Archimédův zákon, hustoměr
Atmosférický tlak a jeho měření
Přetlak, podtlak a jeho měření
Archimédův zákon pro plyny
Z – atmosféra
Ov – bezpečnost při manipulaci s tlakovými
nádobami
Pomůcky: učebnice, matematické a fyzikální tabulky, nástěnné tabule v odborné učebně, obrazové encyklopedie, soubory obrázků,
videokazety, soubory pomůcek v odborné učebně a kabinetu fyziky
Nástroje:
93
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 8.
Výstup
Učivo
D – použití jednoduchých strojů ve
starověku
ENERGIE













Práce, výkon, energie
Chápe souvislost mezi vykonanou prací a
energií
Rozumí vztahu práce, času a výkonu
Chápe, že energie může mít různé formy
Chápe, že přeměna energie není beze ztrát
Uvědomuje si potřebnost energie pro lidskou
společnost
Chápe strukturu látek jako základ jejich
elektrických vlastností
Rozumí pojmu „pole“







Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Práce
Výkon
Energie
Přeměny energie
Práce na jednoduchých strojích
Účinnost
Energie v denním životě
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS
Odkud se bere elektřina
 Elektrický náboj
 Elektrování těles
 Elektrické pole
 Elektrické napětí
 Zdroje elektrického napětí
Elektrický proud
Dokáže sestavit jednoduchý el. Obvod
Chápe pojem „el. Proud“ jako pohyb nabitých
- Elektrický obvod, schéma
částic
- Elektrický proud
Dokáže změřit základní veličiny el. obvodu
- Zapojení měřících přístrojů
Vodiče a nevodiče el. proudu
Chápe rozdíl ve stavbě vodiče, nevodiče a
polovodiče
 Vodivost pevných látek
Chápe význam polovodičů pro moderní
 Vodivost kapalin
94
Inf – polovodiče – základ moderní
elektroniky
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo
 Vodivost plynů
 Vodivost různých látek
 Vodivost polovodičů
 Užití polovodičů
Na čem závisí velikost el. proudu
Chápe odpor jako vlastnost spotřebiče
 Elektrický odpor
Umí použít ohmův zákon při řešení
elektrických obvodů
 Ohmův zákon
Chápe, že složitější el. obvody vznikají
 Odpor vodiče
kombinací dvou základních zapojení
 Seriové a paralelní zapojení
Chápe, že procházející proud zahřívá vodiče  Tepelné účinky el. Proudu
Rozumí ochraně obvodů před zkratem
 Zkrat a ochrana před ním
Chápe, že elektrická energie může konat práci Příkon a práce el. proudu
 Elektrický příkon
 Elektrická práce
Magnetizmus
Zná základní vlastnosti magnetů a jejich
terminologii
 Magnet
 Magnetické pole
 Magnetizace látky
 Magnetické pole Země
Souvislost elektřiny a magnetismu
Chápe souvislosti mezi elektřinou a
magnetizmem
 Magnetické pole cívky
 Elektromagnet
 Elektromagnetická indukce
Jak se vyrábí elektřina
Chápe elektromagnetickou indukci jako
princip výroby el. energie
 Zdroje střídavého napětí
 Stejnosměrný elektromotor
 Transformátor
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
elektrotechniku









95
Pč – elektrické obvody
Z – orientace mapy
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo

Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Výroba a přenos el. energie

Chápe, že výboje v atmosféře jsou elektrické
jevy a že se jedná o velké energie
Elektřina v atmosféře
 Blesk a bleskosvod
D – P. Diviš, vynálezce bleskosvodu

Chápe, že práce s el. energií vyžaduje zvláštní
opatrnosti
Seznámí se se základními pravidly první
pomoci
Seznámí se vlivem neutronů na stabilitu
atomu a s rozpadem atomů
Bezpečnost při práci s el. zařízeními
 Bezpečnost a první pomoc
Pč – práce v domácnosti
JADERNÁ ENERGIE
Z – jaderná energetika (kde se elektrárny
nachází, vliv na životní prostředí)



Seznámí se s druhy atomových reakcí, jejich
využitím

Poznámky
Jak se projevují některé vlastnosti atomů
 Stavba atomů
 Radioaktivita
Jaderná energie
 Štěpná a slučovací reakce
 Jaderná elektrárna
 Využití jaderné energie
Shrnutí učiva
D – atomové bomby
Pomůcky: učebnice, matematické a fyzikální tabulky, nástěnné tabule v odborné učebně, obrazové encyklopedie, soubory obrázků,
videokazety, soubory pomůcek v odborné učebně a kabinetu fyziky
Nástroje:
96
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 9.
Výstup









Chápe rozdíl mezi teplem a teplotou
Chápe, že energie nevznikne z ničeho, ani
nemůže zmizet
Chápe, že změna teploty tělesa signalizuje
změnu rychlosti pohybu částic
Chápe, že energie může přecházet z jednoho
tělesa na druhé různými způsoby
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Pč – domácnost, vaření
TEPLO
Teplo a vnitřní energie
 Vnitřní energie tělesa
 Teplo
 Zákon zachování energie
 Tepelná výměna
Šíření tepla



Rv – uchovávání potravin
Př – ochrana před UV zářením
vedení tepla
proudění tepla
tepelné záření
Změny skupenství
Chápe souvislost mezi strukturou látky a
Pč – domácnost, vaření
skupenstvím
Chápe, že změna struktury neprobíhá sama od - Skupenství a vnitřní energie
- Tání a tuhnutí
sebe, ale vyžaduje energii
- Vypařování a kapalnění
- Vypařování a var
Tepelné jevy v běžném životě
Z – počasí a podnebí
Chápe počasí jako stav atmosféry a rozumí
souvislosti s tepelnými jevy
 meteorologie
Seznámí se s principem tepelných motorů
 práce plynu
 tepelné motory
Seznámí se s pojmem kmitavého pohybu
AKUSTIKA
Periodické děje
 Kmitavý pohyb a jeho grafické znázornění
97
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy

Chápe kmitající těleso jako zdroj zvuku
Vlnění
 Vznik, druhy a vlastnosti vlnění

Chápe, jak se zvuk šíří prostředím a zná
vlastnosti tohoto šíření
Seznámí se s pojmy „výška“ a „barva“ zvuku
Seznámí se s principem záznamu a přenosu
zvuku
Chápe vliv hluku na životní prostředí
Zvukové jevy
 Vznik a šíření zvuku
 Rychlost zvuku
 Odraz zvuku
 Tón, výška a barva zvuku
 Zvuk a hudba
 Zvuk a elektronika
D – T. A. Edison
Rozšíří si znalosti o pohybech těles Sluneční
soustavy
Seznámí se s historií získávání poznatků o
vesmíru
VESMÍR
Z – Sluneční soustava
D – kalendář, Kepler, Koperník, Bruno,
Gallileo Gallilei, Tycho De Brahe
Chápe hvězdu jako těleso, kde probíhá
termonukleární reakce, která jednou skončí a
dokáže popsat rozdíl mezi hvězdou a planetou
Seznámí se se základními způsoby poznávání
vesmíru a jejich vývojem
Hvězdy
 Vznik a vývoj hvězd








Sluneční soustava a pohyby jejích těles
 Sluneční soustava
 Pohyby Země
 Pohyby Měsíce
 Keplerovy zákony
Vesmír
 Viditelný a neviditelný vesmír
 Měření vzdáleností ve vesmíru
 Souhvězdí
 Mapa oblohy
 Vesmír se mění
 Astronomické dalekohledy
98
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo


Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Poznámky
Kosmické sondy
Vývoj názorů na tvar pohyby Země
Pomůcky: učebnice, matematické a fyzikální tabulky, nástěnné tabule v odborné učebně, obrazové encyklopedie, soubory obrázků,
videokazety, soubory pomůcek v odborné učebně a kabinetu fyziky
Nástroje: návštěva planetária
99
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Chemie
Předmět je vyučován v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně v odborné učebně.
Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda, z průřezových témat se v chemii realizují
zejména témata enviromentální výchovy. Tento vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Chemie a část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke
zdraví.
Výuka je zaměřena především na tyto životní kompetence – tvořivost, komunikace, řešení
problémů, práce, zdraví. Nejčastějšími metodami a formami výuky je výuka založená na
experimentální činnosti. Žáci pracují samostatně či v malých skupinách.
Žáci se SPU mají větší časový prostor k práci, nadaní žáci plní větší rozsah zadané práce.
V chemii se snažíme o rozvoj životních kompetencí, zejména jde o řešení problémů, zdraví,
tvořivost, učení a komunikace. Do výuky začleňujeme laboratorní práce, z důvodu
bezpečnosti převažují demonstrační pokusy. Všichni žáci zpracovávají referáty.
Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou
součástí přírody a jejich každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném a
účelném zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví.
Výuka je cílevědomě řízena tak, aby žáci postupně:
- získávali základní poznatky z různých oborů chemie;
- osvojovali si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí, s
prováděním jednoduchých chemických pokusů a učili se nacházet vysvětlení chemických
jevů, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších souvislostí s praktickým využitím;
- poznávali zásady bezpečné práce s chemikáliemi,
- byli seznamováni s mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské
činnosti (v průmyslu, zemědělství, energetice, zdravotnictví, potravinářství a ve výživě
člověka).
Výuka chemie, tak jako ostatní přírodovědné předměty, významně přispívá k rozvoji
poznávacích schopností žáků. Učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy související s
poznáváním přírody a s praktickým životem.
Ročník: 8.
Časová dotace: 2 hodiny týdně
Pozn.:
Učivo
Výstupy
1. Pozorování, pokus, bezpečnost
 Chemie jako přírodní
věda
 Chemický výzkum,
výroba
 Chemická laboratoř,
pomůcky, sklo
 Zásady bezpečné práce
 Nebezpečné látky a
přípravky
 Vlastnosti látek
 Přeměny látek
Zhodnotí význam chemie pro člověka
Dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá a jaké metody
používá
Posoudí vztah mezi chemickým výzkumem a výrobou
Pojmenuje nejčastěji používané sklo a pomůcky,
pracuje bezpečně a vybranými látkami
Uvede příklady nebezpečných běžně dostupných látek,
seznámí se ze způsobem označení těchto látek (R-věty,
S-věty)
Rozlišuje vlastnosti látek pozorováním (barva, lesk,
zápach, skupenství) a pokusem – teplota tání, varu,
hustota, rozpustnost, hořlavost, el. a tepelná vodivost
Rozpozná chemické a fyzikální přeměny látek při
100
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
2. Směsi
 Směsi stejnorodé (roztoky) a
různorodé
 Typy různorodých směsí
(suspenze, emulze, aerosol,
pěna)
 Roztoky – rozpouštědlo,
rozpouštěná látka
 Rozpustnost, rychlost
rozpouštění
 Hmotnostní zlomek a
koncentrace složky roztoku
 Oddělování složek ze směsí
stejnorodých a různorodých
3. Voda a vzduch
 Voda měkká, tvrdá, minerální,
slaná, destilovaná
 Způsoby získávání a výroby
pitné vody, čistota vody
 Voda užitková, odpadní
 Vzduch
 Kyslík
 Hoření látek na vzduchu
 Hašení plamene
4. Částicové složení látek,
chemická vazba
 Atom
 Chemické prvky
 Molekula, vazba
 Chemická sloučenina
Chemické prvky
Vodík nejjednodušší prvek
Chemické reakce, rovnice
Rozdělení prvků, obecné
vlastnosti
 Kovy, slitiny
5.



pokusech i u běžně známých dějů
Rozlišuje směsi a chemické látky
Rozliší typy různorodých směsí
Správně používá pojmy koncentrovanější, zředěnější,
nasycený a nenasycený roztok
Vypočítá složení roztoků a připraví je v laboratoři i
v běžném životě
Vysvětlí vliv teploty, míchání a plošného obsahu na
rychlost rozpouštěné pevné látky
Vysvětlí pojem rozpustnost s použitím tabulek
Vysvětlí princip usazování, filtrace, destilace,
krystalizace
Prakticky provede filtraci a destilaci a uvede příklady
využití v praxi
Rozliší různé druhy vod podle obsahu minerálních látek
a uvede příklady výskytu a využití
Uvede způsoby získávání pitné vody, objasní princip
vodárny
Uvede a zhodnotí příklady znečišťování vody, objasní
princip čištění vody v čistírně odpadních vod
Uvede složení vzduchu, zdroje nečistot, objasní pojmy
teplotní inverze, smog
Uvede způsob získávání složek ze vzduchu destilací
Vysvětlí význam kyslíku pro člověka a v průmyslové
výrobě
Uvede způsob přípravy kyslíku v laboratoři
Popíše vlastnosti kyslíku
Vysvětlí pojmy hoření, oxidace, hořlaviny, teplota
vznícení
Vysvětlí princip hašení, uvede běžně používané hasící
prostředky
Dokáže poskytnout první pomoc při popáleninách
Vysvětlí pojem protonové číslo a užívá jej k označení
složení a struktury atomu
Vysvětlí pojmy atomové jádro, protony, neutrony,
elektronový obal, elektrony
Používá pojmy atom, molekula, prvek, sloučenina ve
správných souvislostech
Zapíše jednoduché schéma vzniku chemické vazby
Používá vybrané názvy a značky chemických prvků
Čte chemické zápisy (vzorce, značky)
Rozliší chemické zápisy prvků a sloučenin
Uvede způsob přípravy, výroby, vlastnosti a použití
vodíku
Vysvětlí pojem chemické reakce, chem.rovnice,
reaktanty, produkty, chemický rozklad, slučování
Upraví zápis chemického děje na chemickou rovnici
Rozliší chemický rozklad a slučování, orientuje se
101
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice




Nekovy, polokovy
Ionty, iontové sloučeniny
Typy chemické vazby
Periodická soustava prvků
v periodické soustavě, rozliší kovy, polokovy, nekovy
Uvede vlastnosti a použití vybraných kovů (alkalické,
železo, hliník, měď, zinek, stříbro, zlato, hořčík, rtuť)
Uvede využití významných slitin v praxi
Uvede vlastnosti a použití významných nekovů
(halogeny, síra, uhlík, fosfor)
Objasní pojmy anion, kation, iontová sloučenina, (např.
NaCl)
Zapíše schéma vzniku iontů
Vysvětlí umístění prvků v periodické soustavě, objasní
periodický zákon
Vyhledá hodnoty elektronegativity v tabulkách a určí
typ vazby v jednoduchých sloučeninách
6.



Dvouprvkové sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Používá oxidační čísla k psaní a čtení vzorců
dvouprvkových sloučenin
Popíše vznik, vlastnosti a použití vybraných prakticky
významných dvouprvkových sloučenin (SO2, NO, NO2,
CO, CO2, CaO, Fe2O3, SiO2, Al2O3, ZnS, PbS, NaCl,
KCl)
Dokáže vysvětlit princip srážecích reakcí (např. při
vzniku halogenidů stříbra)
Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na
životní prostředí a navrhne opatření, jak jim lze
předcházet
Dokáže vysvětlit způsob ředění kyselin
Vyjmenuje zásady první pomoci při zasažení pokožky
roztokem silné kyseliny nebo hydroxidu
Zapíše vzorce, popíše vlastnosti a použití uvedených
hydroxidů a kyselin
Zapíše chemickými rovnicemi způsob výroby kys.
chlorovodíkové a sírové zapíše, disociaci uvedených
kyselin a hydroxidů
Vysvětlí pojem vodíkový kation a hydroxidový anion
Dokáže rozlišit vybrané kyselinotvorné a zásadotvorné
oxidy (SO2, CO2, CaO, Na2O) a zapíše jejich reakci
s vodou
Rozliší pojmy amoniak a čpavková voda
Zapíše rovnicí vznik amoniaku, vznik a rozklad
hydroxidu amonného
Vysvětlí pojem indikátor a uvede příklady (fenolftalein,
lakmus)
Změří pH roztoků používaných v běžném životě
pomocí univerzálního indikátorového papírku
Sleduje průběh neutralizace vybraných hydroxidů a
kyselin a zapíše chemickou rovnicí, objasní obecný
princip neutralizace
Uvede příklady využití neutralizace v běžném životě
Vysvětlí pojem neutralizační roztoky
Zapíše chemickými rovnicemi příklady vzniku solí
7. Kyseliny a hydroxidy
 Názvosloví kyslíkatých a
bezkyslíkatých kyselin
 Kyselina chlorovodíková
 Kyselina sírová
 Kyseliny dusičná
 Názvosloví hydroxidů
 Hydroxid sodný, draselný
 Hydroxid vápenatý
 Hydroxid amonný, amoniak
 Kyselost a zásaditost vodných
roztoků, indikátory
8. Neutralizace, vznik solí
102
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
odvozených od H2SO4, H2CO3, HCl, HNO3neutralizací, reakcí kovů s kyselinou, kovu s nekovem,
kyselinotvorného oxidu s hydroxidem, zásadotvorného
oxidu s kyselinou, reakcí oxidu kovu s kyselinou,
srážením
Ročník: 9.
Časová dotace: 2 hodiny týdně
Pozn.:
Učivo
Výstupy
1. Soli
Zapíše vzorce a názvy dusičnanů, síranů, uhličitanů,
fosforečnanů, hydrogenuhličitanu sodného, vápenatého,
modré skalice, sádrovce, krystalové sody
Popíše vlastnosti a použití prakticky významných solí –
sylvín, salmiak, halit, ledky, lapis, modrá skalice, sádrovec,
soda užívací, krystalová, vápenec, fosforečnan vápenatý
Uvede příklady využití solí (křemičitanů) při výrobě
keramiky a stavebních pojiv (sádra, cement, malta)
Objasní podstatu přechodné tvrdosti vody a krasových jevů
2.




3.








Zapíše rovnici reakce výroby páleného, hašeného vápna,
tvrdnutí vápenné malty, odstranění „kotelního kamene“
pomocí kys. chlorovodíkové
Průběh chemických reakcí
Používá jednotku látkového množství – mol při čtení
Látkové množství, molární chemických rovnic
Vypočítá molární hmotnost sloučeniny z molárních
hmotnost
hmotností chemických prvků
Výpočty hmotnosti látek
Při výpočtech používá chemické tabulky
z rovnic
Zákon zachování hmotnosti Řeší jednoduché výpočtové úlohy z chemických rovnic
pomocí mat matického vztahu, úvahou a z poměru
Vlivy na rychlost
látkových množství
chemických reakcí
Dokáže vyjádřit objem plynu z jeho hmotnosti (1 mol =
22,4 dm2)
Uvede faktory ovlivňující průběh chemické reakce (druh
látky, koncentrace, teplota, velikost povrchu pevných
reaktantů, katalyzátory)
Aplikuje zákon zachování hmotnosti
Redoxní reakce
Rozezná redoxní reakce mezi ostatními a určí v zápisu
jednoduchých chemických rovnic oxidaci a redukci pomocí
Oxidace, redukce
oxidačních čísel
Redoxní vlastnosti kovů
Používá zkrácenou řadu reaktivity kovů k zápisu
Získávání kovů z rud
jednoduchých chemických reakcí rovnicemi, porovná
Výroba železa, oceli
prakticky reaktivitu některých kovů
Elektrolýza
Chemické reakce jako zdroj Vysvětlí princip výroby kovů z rud pomocí redukčního
činidla, uvede významné rudy
elektřiny
Popíše výrobu železa ve vysoké peci a výrobu oceli v peci
Koroze
a konvertoru, zapíše jednoduché rovnice reakcí
Redoxní vlastnosti halogenů
Zapíše chemicky děje probíhající na elektrodách při
elektrolýze roztoku (CuCl2, ZnBr2) a taveniny (NaCl, KCl)
103
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

4.





Zdroje energie
Teplo a chemické reakce
Paliva
Uhlí
Ropa, zemní plyn
Vyčerpatelné a
nevyčerpatelné zdroje
energie
 Netradiční zdroje energie
5. Organické sloučeniny,
uhlovodíky
 Charakteristika organických
sloučenin
 Alkany
 Elkeny
 Alkyny
 Areny
6. Deriváty uhlovodíků
 Halogenderiváty
 Alkoholy
Uvede způsoby využití v průmyslu, vysvětlí princip
galvanického pokovování, elektrolýzy
Porovná princip galvanického článku a elektrolýzy
Uvede faktory ovlivňující korozi kovů a způsoby ochrany
Z periodické soustavy dokáže posoudit oxidační vlastnosti
halogenů
Dokáže vysvětlit a uvést příklady redukčních a oxidačních
činidel (vodík, uhlík, kyslík, chlor)
Vysvětlí pojmy exotermická a endotermická reakce, uvede
příklady z běžného života a průmyslu
Vyjmenuje příklady fosilních a vyráběných paliv, porovná
jejich výhřevnost s použitím grafu
Vysvětlí využití uhlí jako paliva a suroviny, uvede využití
produktů v běžném životě a průmyslu
Uvede základní frakce destilace ropy a jejich využití
Zhodnotí spalování přírodních a vyráběných paliv
z hlediska péče o životní prostředí
Popíše zásady bezpečného používání hořlavých plynůzemního plynu a propan-butanové směsi vzhledem ke
složení těchto paliv
Uvede zdroje energie tepelné, elektrické, k pohonu
motorových vozidel (vyčerpatelné, nevyčerpatelné)
Posoudí možnosti využití bionafty, bioplynu, ethanolu,
geotermální energie, jádra atomu jako zdrojů energie
Objasní vlastnosti uhlíku v organických sloučenináchčtyřvaznost, typy řetězců, typy vazeb, typy vzorců
Vysvětlí princip názvosloví uhlovodíků
Charakterizuje alkany, dokáže určit jejich modely, zapsat
vzorce, u methanu, ethanu, propanu a butanu uvede výskyt
a použití
Charakterizuje alkeny, určí modely, zapíše jednoduché
vzorce různými typy, u ethylenu, propylenu uvede význam
Charakterizuje alkyny, určí modely, zapíše vzorce a u
acetylenu uvede přípravu, vlastnosti a použití v praxi
Chemickou rovnicí zapíše spalování methanu, ethanu a
propanu (butanu)
Charakterizuje areny, vysvětlí pojem benzenové jádro,
uvede význam a vlastnosti benzenu a naftalenu
Vysvětlí podstatu krakování petroleje vzhledem ke zvýšené
spotřebě benzinu
Zamyslí se nad vlivem automobilizmu na životní prostředí
(testování výfukových plynů)
Chemickou rovnicí zapíše přeměnu CO a NO ve
výfukových plynech automobilů pomocí katalyzátoru
Prakticky ověří složení parafinu jako produktu destilace
ropy
Dokáže aplikovat obecný princip názvosloví
halogenderivátů při psaní a čtení vzorců (chlorethan,
tetrachlormethan, vinylchlorid, tetrafluorethylen)
Aplikuje uhlovodíkový zbytek methyl, ethyl, vinyl
104
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice




Karbonylové sloučeniny
Esterifikace
Plasty
Syntetická vlákna
7. Významné látky v
organismech
 Sacharidy
 Tuky
 Mýdlo
 Bílkoviny
 Biokatalyzátory
 Vitamíny, hormony,
metabolismus
Chemie slouží a ohrožuje
Léčiva
Pesticidy
Detergenty
Drogy, doping, tabák,
kofein, otravné bojové látky
 Výživa, složky potravy
 Životní prostředí a chemie,
recyklace
 Mimořádné události
8.




Uvede význam uvedených halogenderivátů
Vysvětlí pojem freony vzhledem k životnímu prostředí
Charakterizuje alkoholy, zapíše vzorce a uvede vlastnosti a
použití methanolu, ethanolu, glycerolu
Rovnicí zapíše vznik ethanolu z cukru a jeho hoření
Chápe nebezpečí požívání alkoholických nápojů
Uvede vzorec a význam formaldehydu, acetaldehydu a
acetonu
Charakterizuje karboxylové kyseliny, zapíše vzorce kys.
mravenčí, octové, jejich neutralizaci, reakce s kovy a oxidy
kovů
Pojmenuje soli uvedených karboxylových kyselin
Prakticky ověří složení konzumního octa
Zapíše esterifikaci kyseliny octové a mravenčí s ethanolem
(methanolem) a porovná s neutralizací
Uvede kyseliny vázané v tucích a z aminokyselin vázaných
v bílkovinách zapíše vzorec kyseliny aminooctové
Chemickými rovnicemi zapíše vznik polyethylenu,
polyvinylchloridu
Dokáže vysvětlit pojem polymerace, makromolekula,
zkratky PE, PVC, PS
Uvede vlastnosti a význam plastů a syntetických vláken (i
vhledem k životnímu prostředí)
Zapíše vznik glukosy při fotosyntéze chemickou rovnicí
Uvede zdroje, význam a vlastnosti glukosy, sacharosy,
škrobu, glykogenu, celulosy
Uvede zdroje, vlastnosti tuků, slovně vyjádří jejich vznik
Vyjmenuje příklady zdrojů bílkovin, slovně vyjádří jejich
složení
Objasní obecné zásady při správné skladbě potravy, uvede
princip metabolismu jednotlivých složek
Slovně popíše výrobu a složení sodného mýdla a uvede
výhody a nevýhody používání mýdel a saponátů
Uvede význam biokatalyzátorů pro rostlinný a živočišný
organismus a pro průmyslovou výrobu
Prakticky provede důkaz tuků a karboxylových kyselin
v přírodním materiálu (ovoce, zelenina)
Dokáže využít poznatky o chemii a výrobcích s ohledem na
své zdraví a ochranu životního prostředí
Aplikuje školní poznatky v praktickém životě
Hodnotí složení potravy z hlediska uznávaných zásad
zdravé výživy
Uvede nebezpečí spojené s konzumací drog a jiných
návykových látek
Zvolí nejefektivnější jednání v modelových příkladech
havárie s únikem nebezpečných látek
105
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Přírodopis
Charakteristika vzdělávací oblasti.
Předmět přírodopis poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním
faktům a jejich zákonitostem. Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož
součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je
založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav
včetně člověka.
Výuka je zaměřena především na tyto klíčové kompetence – k řešení problémů,
komunikativní a občanské. Z průřezových témat se v přírodopise realizují témata
enviromentální výchovy.
Charakter výuky umožňuje žákům porozumět přírodním procesům a uvědomovat si
užitečnost přírodovědných poznatků. Žáci se učí zkoumat příčiny přírodních jevů, souvislosti
či vztahy mezi nimi, klást si otázky a hledat na ně odpovědi.
Ve vzdělávacím oboru přírodopis žáci postupně získávají poznatky o podstatné souvislosti
mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních
zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Komplexní
pohled na vztah mezi člověkem a přírodou umožňuje i uvědomování si pozitivního vlivu
přírody na citový život člověka, uvědomování si důležitosti šetrného chování k ekosystémům,
k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí.
106
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 6.
Výstup
OBECNÁ BIOLOGIE

rozmnožování, vývin, reakce na podněty;
rozliší základní projevy a podmínky života,
organismů
názory na vznik života, fotosyntéza

soustavy, organismy jednobuněčné a
živočichů a bakterií a objasní funkci
rozpozná, porovná a objasní funkci základních
organel, orgánů, orgánových soustav rostlin
i živočichů
základní struktura života – buňky,
organely, pletiva, tkáně, orgány, orgánové
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
základních organel
vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života
a jeho význam – výživa, dýchání, růst,
vysvětlí vznik Země, popíše stavbu Země
orientuje se v daném přehledu vývoje
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
mnohobuněčné

význam a zásady třídění organismů

viry a bakterie – výskyt, význam a
praktické využití
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
rozmnožování
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do
říší
a nižších taxonomických jednotek
uvede na příkladech z běžného života význam virů
a bakterií v přírodě i pro člověka
107
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
BIOLOGIE HUB

člověka a živé organismy
s plodnicemi a porovná je podle

pomoc při otravě houbami
v ekosystémech a místo v potravních

lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a
význam
objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
BIOLOGIE JEDNOBUNĚČNÝCH ROSTLIN A
houby s plodnicemi – stavba, výskyt,
význam, zásady sběru, konzumace a první
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam
řetězcích
houby bez plodnic – základní
charakteristika, pozitivní a negativní vliv na
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
charakteristických znaků
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

Systém rostlin – poznávání a zařazování
daných zástupců běžných druhů řas
NIŽŠÍCH ROSTLIN
jednobuněčných
odvodí na základě pozorování uspořádání
a mnohobuněčných
rostlinného těla řas jednobuněčných a řas
mnohobuněčných
BIOLOGIE BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ
-
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých
částí těla – živočišná buňka, organely, tkáně,
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných prvoků a bezobratlých živočichů,
orgány, orgánové soustavy, organismy
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
jednobuněčné a mnohobuněčné,
rozmnožování
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny
bezobratlých živočichů, určuje vybrané
-
Vývoj, vývin a systém živočichů – významní
108
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
bezobratlé živočichy, zařazuje je do hlavních
zástupci jednotlivých skupin živočichů
taxonomických skupin
prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti,
měkkýši, kroužkovci, členovci)
odvodí na základě pozorování základní životní
projevy živočichů, na příkladech objasní
-
jejich přizpůsobení danému prostředí
Rozšíření, význam a ochrana živočichů –
hospodářsky a epidemiologicky významné
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
druhy,
Ročník: 7.
Výstup
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých
částí těla – živočišná buňka, tkáně, orgány,
porovná základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a vysvětlí funkci
orgánové soustavy, organismy
jednotlivých orgánů
mnohobuněčné, rozmnožování
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů,

vývoj, vývin a systém živočichů -
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do
významní zástupci jednotlivých skupin
hlavních taxonomických skupin
živočichů – strunatci (paryby, ryby,
109
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
odvodí na základě pozorování základní projevy
chování živočichů v přírodě, na příkladech
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

rozšíření, význam a ochrana živočichů –
objasní jejich způsob života a přizpůsobení
hospodářsky a epidemiologicky významné
danému prostředí
druhy, péče o vybrané domácí živočichy,
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka
uplatňuje zásady bezpečného chování ve
chov domestikovaných živočichů, živočišná
společenstva
styku se živočichy
BIOLOGIE ROSTLIN
odvodí na základě pozorování uspořádání
- anatomie a morfologie rostlin – stavba
a význam jednotlivých částí těla vyšších
rostlinného těla od buňky přes pletiva až
rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno,
k jednotlivým orgánům
plod)
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich
funkcí a vztahů v rostlině jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných
- fyziologie rostlin – základní principy
fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování
- systém rostlin – poznávání a zařazování
daných zástupců běžných druhů, mechorostů,
fyziologických procesů a jejich využití při
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny),
pěstování rostlin
nahosemenných a krytosemenných rostlin
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin
(jednoděložných a dvouděložných); jejich
a určuje jejich význačné zástupce pomocí
vývoj a využití hospodářsky významných
klíčů a atlasů
zástupců
110
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
odvodí na základě pozorování přírody
závislost
a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
- význam rostlin a jejich ochrana
Ročník: 8.
Výstup
BIOLOGIE ČLOVĚKA
objasní projevy chování živočichů

etologie

fylogeneze člověka – původ a vývoj
člověka
orientuje se v základních vývojových stupních
fylogeneze člověka

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí
ontogeneze člověka – rozmnožování
člověka,
objasní vznik a vývin nového jedince od početí až
do stáří
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

anatomie a fyziologie – stavba a funkce
jednotlivých částí lidského těla, orgány,
orgánové soustavy (opěrná, pohybová,
111
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a
jejich vztahy
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
činnost, hygiena duševní činnosti
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence
a léčby

léčení běžných nemocí; závažná poranění
a jiném poškození těla
a život ohrožující stavy
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního
dědičnosti
objasní podstatu a význam genetiky
nemoci, úrazy a prevence – příčiny,
příznaky, praktické zásady a postupy při
aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění
rozmnožování a jeho význam z hlediska
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

životní styl – pozitivní a negativní dopad na
zdraví člověka
základy genetiky-podstata dědičnosti, přenos
dědičných informací, gen, křížení
112
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 9.
Výstup
NEŽIVÁ PŘÍRODA
objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a

Země – vznik a stavba Země

nerosty a horniny – vznik, vlastnosti,
kvalitativní třídění, praktický význam a
trvání života
využití zástupců, určování jejich vzorků;
rozpozná podle charakteristických vlastností
principy krystalografie
vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek

vnější a vnitřní geologické procesy –
příčiny
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších
a důsledky
geologických dějů, včetně geologického
oběhu hornin i oběhu vody
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

půdy – složení, vlastnosti a význam půdy
pro výživu rostlin, její hospodářský význam
porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní
pro společnost, nebezpečí a příklady její
druhy v naší přírodě
devastace, možnosti a příklady rekultivace
rozlišuje jednotlivá geologická období podle

– geologické změny, vznik života, výskyt
charakteristických znaků
typických organismů a jejich
uvede na základě pozorování význam vlivu
přizpůsobování prostředí
podnebí
a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
vývoj zemské kůry a organismů na Zemi

geologický vývoj a stavba území ČR –
Český masiv, Karpaty

podnebí a počasí ve vztahu k životu
113
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
ZÁZÁKLADY EKOLOGIE
 uvede
příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů –
populace, společenstva, ekosystémy a objasní
na základě příkladu základní princip
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
- organismy a prostředí – vzájemné vztahy
mezi organismy, mezi organismy a
prostředím; populace, společenstva, přirozené
a umělé ekosystémy, potravní řetězce,
rovnováha v ekosystému
- ochrana přírody a životního prostředí –
existence živých
globální problémy a jejich řešení, chráněná
a neživých složek ekosystému
území
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy ekosystému
PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti
práce
a chování při poznávání živé a neživé
přírody
 praktické metody poznávání přírody –
pozorování lupou a mikroskopem,
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení
herbáře, jednoduché rozčleňování rostlin a
živočichů
114
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
 významní biologové a jejich objevy
115
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Charakteristika vzdělávací oblasti.
-
zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod
poznávání (pozorování a měření)
potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně
tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních
faktech
posuzování důležitosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo
vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního
prostředí
uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie
v praxi, včetně co nejširšího využívání jejich obnovitelných zdrojů, zejména pak
slunečního zářením, větru, vody, a biomasy
Vzdělávaní v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
-Zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých
empirických metod poznávání (pozorování, měření) i různých metod
racionálního uvažování.
-Potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních
procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní
odpovědi
-Způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek
o přírodních faktech více nezávislými způsoby
-Zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním
systémům, k vlastnímu zdraví a zdraví ostatních lidí
- Porozumění souvislostem mezi činností člověka a stavem životního a
přírodního prostředí
-Uvažování a jednání, které preferují co nejefektivnější využívání
přírodních zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání
jejich obnovitelných zdrojů
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Žáci
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení,
propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
- získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry
- poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení
116
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací
- k používání odborné terminologie
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
Kompetence komunikativní
Žáci
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu,
vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
- se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
Učitel vede žáky:
- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem
stanovených pravidel vzájemné komunikace
- k naslouchání a respektování názorů druhých
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů,
grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě
Kompetence k řešení problémů
Žáci
- jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace,
diskutovat o možnostech řešení
- se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Učitel vede žáky:
- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních
zdrojů
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a
závěrům sami žáci
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků
- k odpovědím na otevřené otázky
- k práci s chybou
Kompetence sociální a personální
Žáci
- spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují
dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc
požádat, učí se vzájemnému naslouchání
Učitel vede žáky:
- k využívání skupinového a inkluzívního vyučování
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému
hodnocení svých výsledků
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný
rozvoj v lokálním a globálním měřítku
117
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Kompetence občanské
Žáci
- respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve
škole i mimo školu
- se rozhodují zodpovědně podle dané situace
- chápou základní enviromentální problémy, respektují požadavky na
kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel slušného chování
- k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale
udržitelného rozvoje
- k tomu, aby brali ohled na druhé
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí
Kompetence pracovní
Žáci
- jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu
- jsou vedeni k efektivní práci
Učitel vede žáky:
- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu
- k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací
118
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 6.
Výstup
Vysvětlí: Základní koncepce vzniku Země. Vývoj
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Země jako vesmírné těleso
názorů na postavení Země ve Vesmíru.
Popíše Zemi a ostatní komponenty Sluneční
soustavy. Vyjmenuje důkazy kulatosti Země a
vysvětlí, jaké pohyby vykonává a co je jejich
důsledkem.
Objasní pojmy mapa, měřítko mapy, zeměpisné
Zobrazování Země na mapách
souřadnice, obsah map,
mapování a aplikuje je na dovednostech
Vysvětlí, kdy přibližně planeta Země vznikla.
Utváření reliéfu Země
Definuje pojmy zemská kůra, litosféra,
litosférické desky a působení vnitřních,
vnějších a antropogenních činitelů a jevy,
které uvede, dokumentuje na konkrétních
příkladech, zejména ze svého okolí.
119
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Vysvětlí, co je zemská atmosféra, meteorologie a
Klima a jeho charakteristika
klimatologie, co je to všeobecná cirkulace
atmosféry a co jsou vzduchové hmoty. Opírá
se o práci s tematickými mapami v atlase
/Průměrné teploty vzduchu
Klimatické poměry.
Charakterizuje oběh vody na Zemi, vody pevnin a
Vodstvo na Zemi
oceánů a skutečnosti,
které uvádí, lokalizuje na mapách.
Pomocí tématických map pohovoří o oblasti
Přírodní oblasti Země
tropů, subtropů, mírného pásu, polární a
subpolární oblasti. Zaměří pozornost na
některou dílčí část problematiky. Znalosti
z tohoto
tématu
využije
u
příslušných
regionů, nebo států. Pracuje s tématickými
mapami.
120
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Charakterizuje polohu Afriky a její postavení ve
světě. Vysvětlí pojem Starý svět.
Zhodnotí přírodní podmínky – povrch, klima,
Afrika
Přírodní podmínky
vodstvo.
Vymezí makroregion. Pohovoří o přírodních
podmínkách – povrch, klima, vodstvo, o
obyvatelstvu, historickém vývoji severní a
Islámská Afrika
saharské Afriky. Na příkladech jednotlivých
států zhodnotí ekonomiku se zaměřením na
cestovní ruch.
Vymezí pomocí mapy region. Vyhledá názvy
přírodních
jednotek-pohoří,
hory,
řeky,
Střední tropická, subsaharská Afrika
jezera, názvy států a měst a vytváří syntézu
zeměpisných
obyvatelstvu,
sociální
znalostí.
zhodnotí
situaci.
Pohovoří
o
ekonomickou
a
Vysvětlí,
proč
země
Jihoafrická republika vybočuje z všeobecné
charakteristiky.
121
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Pomocí
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
mapy
charakterizuje
vymezí
region
výjimečnosti
Austrálie,
přírodních
Austrálie a Oceánie
podmínek – klima, fauna, flora. Zdůvodní,
proč většina obyvatel žije ve městech.
Zhodnotí ekonomiku Austrálie a její státní
zřízení. Určí polohu a přírodní poměry
Oceánie. Srovná společné a rozdílné znaky
obyvatelstva, hospodářství a státního zřízení.
Ročník: 7.
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Vymezí podle mapy region Angloameriku. Srovná
Angloamerika
přírodní poměry-povrch, klima, vodstvo USA
a Kanady. Vysvětlí, proč se regionu říká
Angloamerika.
Zdůvodní,
proč
znakem
osídlení Ameriky je vysoký
stupeň urbanizace-80% , co je to konurbace a
122
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
podle mapy uvede příklady. Na příkladech
dokumentuje ochranu životního prostředí a
srovná ŽP Kanady a USA.
Vymezí
podle
mapy
latinskoamerický
Latinská Amerika
makroregion. Při zeměpisné charakteristice
se zaměří na obecné a společné znaky i rysy
specifické, charakteristické pro dílčí regiony
popřípadě jednotlivé státy-př.Indiánské státy.
Pracuje s mapami. Upozorní na problémy
týkající se životního prostředí, drog.
Uvede, v čem spočívá výhodná geografická
123
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
poloha, velké kontrasty přírodních podmínek.
Objasní problematiku demografického vývoje
obyvatelstva. Zdůvodní, proč patří Evropa
k hospodářsky nejvyspělejším oblastem světa.
Vysvětlí, proč je jednou z priorit všech
demokratických sil v zemi začlenění do
Evropa
Poloha a postavení
ve světě
Evropské unie.
Podle mapy určí polohu a popíše přírodní poměry
povrch, klima, vodstvo Britských ostrovů.
Objasní podle tématických map, jaká je
skladba
obyvatelstva,
Spojeného království
jaké
je
postavení
v současném
Britské ostrovy
světě.
Zhodnotí britskou ekonomiku a politický
systém. Řekne, co ví o Irsku.
Určí polohu a popíše podle mapy přírodní poměry
Francie.
Objasní,
jaká
je
skladba
obyvatelstva a jaké je postavení Francie
v současném světě.
124
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Zhodnotí podle tématických map francouzskou
ekonomiku se zaměřením na cestovní ruch a
Francie
politický systém Francie.
Vymezí region, zhodnotí přírodní podmínky a
uvede společné a odlišné znaky jednotlivých
států.
Lokalizuje
zpracovatelského
na
mapě
průmyslu
a
Země Beneluxu
centra
uvede
komodity, ve kterých je Nizozemsko světově
proslulé.
Určí polohu a podle mapy popíše přírodní poměry
povrch, vodstvo. Objasní přínos obyvatelstva
Německo
na ekonomiku a zdůvodní, proč je Německo
evropskou mocností, význam surovinových
zdrojů pro průmysl, úroveň dopravy a služeb.
Pomocí mapy určí polohu a přírodní podmínky
celého regionu a charakterizuje hospodářství
Alpské země
125
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Švýcarska a Rakouska se zaměřením na
cestovní ruch. Využije poznatky získané z cest do
alpských zemí.
Vymezí region-geografickou polohu, zhodnotí a
srovná
přírodní
poměry.
Objasní
vliv
Severní Evropa
přírodních podmínek na hustotu zalidnění
států severní Evropy. Zhodnotí a srovná
ekonomiku celého regionu a charakterizuje
z politického hlediska jednotlivé státy.
Vymezí
region
charakteristikou.
evropského
s fyzicko
zeměpisnou
Zhodnotí
obyvatelstvo
Středomoří,
Středomoří
nerovnoměrnost
vývoje regionu a jeho současné postavení.
Charakterizuje podle mapy ekonomiku se
zaměřením na cestovní ruch.
Vymezí pojem střední Evropa. Srovná povrch a
126
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
vodstvo
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
jednotlivých
zemí.
Podle
postkomunistické
charakterizuje
mapy
země
Transformující se země střední Evropy
z hlediska průmyslu, zemědělství, dopravy a
služeb.
Vymezí region, podle mapy zhodnotí reliéf, klima,
Země Balkánského poloostrova
vodstvo a lokalizuje
centra cestovního ruchu.
Zhodnotí polohu a přírodní podmínky celého
regionu.
Při
geografické
charakteristice
Transformující se země východní Evropy
pobaltských a východoevropských zemí SNS
srovná celé skupiny států, společné znaky a
odlišnosti.
Určí
rozlohu
a
polohu.
Podle
mapy
127
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
charakterizuje přírodní podmínky, podle
tématických
map
zhodnotí
odlišnosti
Ruská federace
v osídlení obyvatelstva. Zhodnotí ekonomiku
a státní zřízení.
Vymezí
území.
přírodní
Charakterizuje
prostředí
podle
střední
mapy
Asie
a
Zakavkazska. Zhodnotí ekonomiku.
Vymezí region. Podle mapy zhodnotí přírodní
Střední Asie a Zakavkazsko
Jihozápadní Asie
poměry, povrch, klima, vodstvo. Vysvětlí
příčiny rozdílů v ekonomické úrovni zemí
regionu,
a
proč
tento
region
patří
k ohniskům mezinárodního napětí.
Vymezí region a vysvětlí rozdíly přírodních
podmínek v oblastech Dekánská plošina,
Himaláje a Indoganžská nížina. Pohovoří o
Indický subkontinent
vlivu náboženství na region, o vysokém
128
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
přirozeném přírůstku a hustotě zalidnění.
Vyhodnotí hospodářství subkontinentu a
zdůvodní, proč v něm převládá zemědělství a
proč státy indického subkontinentu patří mezi
chudé země.
Zhodnotí postavení Číny ve světě. Vysvětlí, proč
se v oblasti středního toku Huang-He již ve 3.
Čína
tisíciletí př .n. l. rozvíjela starověká civilizace.
Uvede, jak se Čína ve srovnání s většinou
rozvojových zemí
vcelku
úspěšně
vyrovnává
se
závažným
problémem vysokého přirozeného přírůstku a
proč je to nutné. Uvede příklady, s kterými
čínskými výrobky se můžeme setkat v našich
obchodech. Informace o pandě velké.
Určí geografickou polohu a vysvětlí, co znamená
oblast
tzv. tichomořského
Vysvětlí,
proč
hospodářskou
je
kruhu
Japonsko
velmocí
s vysokou
ohně.
Japonsko a Korea
světovou
životní
129
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
úrovní obyvatelstva-orientace na moderní
perspektivní odvětví průmyslu, mentalita
Japonců, aktivní obchod, rybolov, doprava.
Na příkladu Korejského poloostrova dokumentuje
rozdíly spojené se socialistickým a tržním
hospodářstvím.
Vymezí podle mapy region, vyhodnotí přírodní
podmínky. Vysvětlí pojem – asijští tygři.
Jihovýchodní Asie
130
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 8.
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Určí polohu a rozlohu ČR a porovná se
Přírodní podmínky ČR
sousedními státy. Charakterizuje geologický
vývoj a jeho vliv na reliéf, klimatické poměry.
Pohovoří o jednotlivých krajinných typech a
využívá k tomu místní region. Charakterizuje
hydrologické poměry se zaměřením na místní
region.
Srovná podle tabulek a map zalidnění a hustotu
zalidnění s dalšími evropskými státy. Vysvětlí
Obyvatelstvo a sídla ČR
pojmy přirozený pohyb a územní pohyb
obyvatelstva,
národnostní
skladba,
náboženská skladba, urbanizace a obecné
charakteristiky
konkrétních
bude
příkladech,
aplikovat
podrobněji
na
u
regionu, ve kterém žije. Pracuje pomocí
tabulek, map.
Zhodnotí: Českou ekonomiku před r. 1945, v
Ekonomika
131
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
letech
proces
1945–1989,
ekonomické
transformace v Česku.
Jednotlivé
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
problémové
okruhy
zhodnotí
ČR
se
zaměřením na místní region – Průmyslové
oblasti.
Dobývání
nerostných
Výroba
a
elektřiny
rozvod
surovin.
a
Úloha průmyslu v ČR
plynu.
Zpracovatelský průmysl. Uvede příklady, kde
průmysl ohrožuje životní prostředí, zaměří se
na místní region.
Vysvětlí, jakou úlohu mají přírodní faktory na
zemědělskou výrobu a jakou úlohu mají
Úloha zemědělství v české ekonomice
sociální faktory. Podle mapy charakterizuje
hlavní
zemědělské
pěstování
oblasti
užitkových
a
plodin
zhodnotí
a
chov
hospodářských zvířat. Fakta, která bude
uvádět, aplikuje na místní region.
132
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Podle mapy, tabulek a grafů charakterizuje
železniční, silniční, leteckou, říční, městskou
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Dopravní systémy ČR
hromadnou, potrubní, spoje a spojovou
dopravu. Zaměří se na problémy místního
regionu.
Uvede změny postavení služeb v české ekonomice
po r. 1989 na příkladech místního regionu.
Změny struktury přepravy osob. Změny, jimiž
Terciární
sféra
prochází obchod. Rozmach cestovního ruchu.
Změny českého školství. Stav a problémy
českého zdravotnictví. Proměny bankovního
sektoru.
Podle mapy vymezí region, zhodnotí přírodní
podmínky – povrch, vodstvo, obyvatelstvo a
sídla, ekonomiku se zaměřením na terciární
Zeměpisná charakteristika místního
regionu.
sféru – cestovní ruch a životní prostředí.
Regionální část
133
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Ročník: 9.
Výstup
Vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva,
Charakteristiky demografického vývoje
vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení
z perspektiv dalšího vývoje lidstva.
Uvede příčiny nerovnoměrného růstu počtu
obyvatel světa.
Vysvětlí pojem věková pyramida. Na příkladech
uvede prognózy dalšího demografického
vývoje.
Uvede fakta, která dokládají nerovnoměrnost
v rozmístění obyvatelstva.
Rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi
Popíše vliv přírodních, sociálně-ekonomických a
134
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
politických faktorů.
Lokalizuje na mapě hlavní oblasti koncentrace
obyvatelstva ve vyspělých zemích. Vysvětlí,
jak působí na změny v rozmístění obyvatel
urbanizace,
aglomerace,
konurbace,
megalopolis.
Vymezí základní pojmy migračního pohybu.
Uvede důvody migrací v minulosti, hlavní
směry migrací v současnosti, a jaké problémy
Územní pohyb obyvatelstva
spojené s migrací to zemím přináší.
Definuje moderní-novodobý národ a jeho znaky.
Na
příkladech
suverenita,
vysvětlí
nacionalismus,
pojmy:
stát,
šovinismus,
národnostní nenávist, etnické čistky.
Projeví orientaci ve světových náboženstvích a
Národnostní a náboženská problematika
v současném světě
jejich rozmístění. Využívá poznatků z četby,
informací ve sdělovacích prostředcích a
135
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
tématických map.
Objasní obecnou charakteristiku zemědělství,
úlohu přírodních a sociálně-ekonomických
faktorů. Pomocí map a tabulek uvede
Světové zemědělství
konkrétní příklady.
Vysvětlí, jaká je klasifikace surovinových zdrojů,
co jsou energetické zdroje, změny ve využití
těchto zdrojů, vliv na ekonomiku, sociální
Surovinové zdroje, jejich význam a rozmístění
poměry i politiku. Lokalizuje na mapách
ložiska rud a objasní, jakou mají úlohu
v ekonomice.
Charakterizuje průmysl a jeho rozdělení, zmíní se
o vývoji průmyslové výroby, lokalizuje na
mapě
hlavní
průmyslové
makroregiony.
Vysvětlí, proč je při rozvoji průmyslu a jeho
Zpracovatelský průmysl a jeho úloha ve
světové ekonomice
lokalizaci nutno brát v úvahu i vlivy na
136
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
životní prostředí.
Vymezí sektor služeb, zastoupení sektoru služeb
v národních ekonomikách. Lokalizuje na
mapě
hlavní
oblasti
cestovního
ruchu.
Vysvětlí úlohu obchodu a rozdílnou situaci
Obslužná sféra, její funkce a složky
mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi ve sféře
školství a zdravotnictví. Uvede příklady
vyspělých zemí, kde sektor služeb tvoří hlavní
složku ekonomiky a poukáže na rozdílnou
roli
v málo
vyvinutých
státech.
Charakterizuje rozmístění služeb a jejich
koncentraci.
Charakterizuje dvě základní politické formy státu,
dvě základní skupiny států podle způsobu
uplatňování politické moci a vysvětlí pojmy
složený stát.
Problematika politické geografie
137
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Vysvětlí, proč je toto téma velmi aktuální, proč
bývá častým předmětem různých vědeckých
konferencí,
odborných
studií
i
běžné
publicistiky. Co znamená užívání pojmů
Státy světa podle stupně rozvoje
Sever a Jih v ekonomické geografii. Na
příkladech upozorní na propastné rozdíly
mezi bohatstvím a chudobou, jako jeden
z problémů současného světa.
Vysvětlí úlohu OSN,OPEC,OECD, EU
Hlavní mezinárodní politické a hospodářské
organizace
Vymezí pojem jádro a periférie. Uvede příklady
jádrových oblastí světového významu a
lokalizuje je na mapě. Uvede příklady
Jádrové a periferní oblasti
138
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
periferních oblastí.
Definicí pojmů bude charakterizovat vztahy
přírody a společnosti-geografie, geosystém,
přírodní
a
kulturní
krajina,
Krajina a životní prostředí
ekumena,
porušování ekologické rovnováhy, trvale
udržitelný rozvoj.
139
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA
Vyučovací předmět: Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě
základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe
obsahovými doménami hudební výchovy.
Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve
svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti –
jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi
– sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými.
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při
sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při
souborové hře a doprovodu zpěvného projevu a v neposlední řadě je mu dána příležitost
„interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i
mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební
reprodukci i produkci.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák
poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu
analyzovat a interpretovat.
Časové a organizační vymezení předmětu
Předmět Hudební výchova se vyučuje od 6. do 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka probíhá
ve speciální učebně pro hudební výchovu, která je pro tyto účely vybavena.
Výchovné a vzdělávací strategie
Hlavními složkami hudební výchovy jsou pěvecké, instrumentální a poslechové činnosti
doplněné hudebně pohybovými aktivitami. Žák se učí pracovat se svým hlasem, osvojuje si
písně různých hudebních žánrů, poznává hudbu v jejích stylových, žánrových i funkčních
podobách. Pěveckými, poslechovými, rytmickými, intonačními, instrumentálními, hudebně
pohybovými a tvořivými činnostmi rozvíjí žákovu hudebnost. Pomáhá mu vytvořit si vlastní
názory a postoje k hudebnímu umění minulosti i současnosti. Zpěv by se měl stát prostředkem
vyjádření radosti a pohody. Žák by měl mít příležitost uplatňovat své individuální hudební
schopnosti a dovednosti.
Kompetence
1. K učení:
● vést žáky k vyhledávání informací
● k sebehodnocení
140
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
● k samostatnosti organizování akcí mimo vyučování
● účast na soutěžích
2. Řešení problémů
● motivovat žáky k problémovým úkolům
● práce s informacemi
3. Kompetence komunikativní
● obhajoba a argumentace vlastních názorů, vhodná komunikace se
spolužáky a učiteli
4. Kompetence sociální a personální
● spolupráce ve skupině
● s pedagogy vytváří pravidla práce v týmu
● přispívá k upevnění dobrých mezilidských vztahů
5. Kompetence občanské
● odmítá útlak a hrubé zacházení
● je si vědom svých práv a povinností
6. Kompetence pracovní
● používá materiály, nástroje a vybavení
● dodržuje vymezená pravidla
● chrání kulturní a společenské hodnoty
Očekávané výstupy
žák
● využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při
hudebních aktivitách
● uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při
mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit
kvalitní vokální projev druhého
● reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a
dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace
● realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a
skladby různých stylů a žánrů
● rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě
individuálních hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede
jednoduchou pohybovou vazbu
● orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové
prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam
v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky
utvářenému celku
● zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí
slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její
slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
141
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
● vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
Mezipředmětové vztahy
Dějepis
Zeměpis
Výtvarná výchova
Český jazyk
Přírodopis
Občanská výchova
142
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 6.
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit,
provádí vokální, instrumentální, hudebně Nejméně 10 písní:
pohybové a poslechové činnosti. Využívá (dle výběru učitele)
při nich svůj hlasový potenciál, získává
pěvecké návyky. Uplatňuje pravidla
hlasové hygieny (hlavně v době mutace).
Zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky správně. Využívá získané
vědomosti a dovednosti z předchozího Žádnyj neví, co sou Domažlice
ročníku.
Zvládne zazpívat píseň v lidovém
dvojhlase. Dokáže zopakovat jednoduchý
rytmický celek a orientuje se v notovém
záznamu nacvičované písně. Rozpozná
durovou a mollovou tóninu. Rozpozná
možnosti, přednosti a nedostatky vlastního
zpěvu. Dokáže zazpívat zahraný nebo
zazpívaný tón, dokáže rozlišit vyšší a nižší Vyletěla holubička ze skály
tóny. Rozpozná noty celé, půlové…Dle
svých dispozic zahraje doprovod na
nástroje Orffova instrumentáře. Žák Petrovický zámek
143
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
ovládající hru na melodické nástroje
zvládne doprovod i na keyboard, flétny
atd. Dokáže dodržet rytmus, tempo,
reaguje na dynamiku. Orientuje se
v tónině C dur, vyjmenuje stupnici C dur, Teče voda, teče
zapíše ji v notách, pozná její kvintakord.
Zvládne zazpívat vícehlasý kánon,
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,
podílí se na utváření příjemné atmosféry. Kdyby byl Bavorov
Dokáže taktovat 2/4 takt. Vysvětlí pojem
lidová píseň.
Rozpozná mollovou tóninu, dokáže Sedlák, sedlák, sedlák
vyjmenovat stupnici a moll, zapíše ji
v notách, vysvětlí pojem paralelní
stupnice. Píseň zazpívá intonačně a
rytmicky správně. Pokusí se o vytvoření
textu dalších slok.
Měla babka, čtyři jabka
Orientuje se v 3/4 taktu, dokáže ho
taktovat. Zvládne zazpívat jednoduchý
dvojhlas podle notového zápisu. Dokáže
144
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
zareagovat na změnu dynamiky.
Svatá Dorota
Předvede taneční kroky polky, nenechá se
odradit nezdarem. Pozná nejznámější
polky B. Smetany (Jiřinkovou, Louisinu Malé kotě
…). Vypráví o vzniku a rozšíření polky,
vytleská polkové rytmy. Píseň zazpívá
k tanci za doprovodu na Orf. nástroje.
Pátá
Dokáže zareagovat na změnu rytmu a
tempa, vnímá střídání 2/4 a 3/4 taktu,
vysvětlí pojem furiant, pozná nápěv písně
ve skladbě A. Dvořáka – Furiant z České
suity.
Zapamatuje
si
jednoduchý
pohybový celek a k písni ho předvede.
Předvede taneční kroky mazurky. Za
zpěvu písně zatančí mazurku. /2. sloka:
Měl dědoušek, měl kožíšek a babička
jupku. Pojď babičko na mazurku, já si s
tebou dupnu/
145
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Předvede
podle
svých
představ
pantomimu, uskuteční dramatizaci písně.
Doprovodí na Orf. nástroje.
Orientuje se ve 4/4 taktu, dokáže ho
dirigovat, předvede hru na tělo a
jednoduchý pohybový celek. Vysvětlí
pojem umělá píseň, uvede autory této
písně.
Vysvětlí pojem muzikál, pohovoří nevím o
čem;o)
8 poslechových skladeb:
Vypráví o založení ND, uvede letopočty Národní divadlo
založení a otevření ND, pozná fanfáry ze
Smetanovy Libuše.
B. Smetana – Prodaná nevěsta
Vypráví o B. Smetanovi, vyjmenuje
všechny jeho opery a některá další díla. B. Smetana – Má vlast
Dokáže převyprávět děj Prodané nevěsty,
146
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
pozná nejznámější ukázky. Vysvětlí pojem
libreto, árie, soprán, alt, tenor, bas.
 Dvořák – Rusalka
W. A. Mozart – Figarova svatba
Vypráví o A. Dvořákovi, uvede názvy
jeho
nejznámějších
děl.
Dokáže Další:
převyprávět děj opery Rusalka, pozná
nejznámější ukázky.
Vypráví zajímavosti ze života W. A.
Mozarta, zazpívá úryvek z árie Figara,
poslechne si úryvek z opery Figarova
svatba.
Orientuje se v proudu znějící hudby.
Rozpozná ukázky z děl dalších autorů
(např. Haydna, Beethovena, Schuberta,
Suka…)
147
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Pozná podle obrázků i podle zvuku
nástroje symfonického orchestru, dokáže Symfonický orchestr
je rozdělit do 4 základních skupin a
vyjmenovat je. Nakreslí si plánek symf.
orch.
Dokáže vysvětlit rozdíl mezi symfonickou
a komorní hudbou. Vyjmenuje komorní Komorní hudba
hudební tělesa (trio, kvarteto, kvinteto …)
a určí, kolik nástrojů v nich hraje.
Rozpozná smyčcové kvarteto a dechové
sexteto. Poslechne si skladbu L. Janáčka –
Mládí. Rozliší hudbu artificiální a
nonartificiální. Dokáže rozčlenit různé
typy ukázek.
Dokáže vyjmenovat hudební výrazové Hudební výrazové prostředky
prostředky a pokouší se je pojmenovat a
využít v písních. Pozná hudební označení
dynamiky a tempa. Postupně je schopen
ve složitějších poslechových skladbách
vysvětlit důvody užívání hudebních
výrazových prostředků.
148
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Rozliší durovou a mollovou stupnici, Hudební nauka
postupně se zdokonaluje ve všech
tóninách. Dokáže rozeznat a zapsat
odvozené tóny, rozumí posuvkám a
důvodům jejich používání.
Dokáže vytleskat složitější rytmické
cvičení, průběžně se v tom zdokonaluje.
Dokáže zapsat krátké rytmické cvičení.
Umí rozdělit pěvecké sbory, orientuje se
v partituře.
Hudební formy:
Vysvětlí pojmy lidová a umělá, odliší Píseň
předvětí a závětí.
Namaluje schéma ronda, rozpozná střídání Rondo
melodií, uvede charakteristické rysy.
Charakterizuje pojem opera, vysvětlí účel Opera
předehry, vyjmenuje nejznámější české
opery a jejich autory.
149
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Vysvětlí pojem variace, společně se Variace
pokouší vytvořit variaci na jednoduchou
lidovou píseň.
Dokáže určit druh základních tanců, Tanec
dokáže zatančit polku, valčík, mazurku.
Vysvětlí pojem muzikál, jmenuje české i Muzikál
světové skladatele muzikálů
Průběžně:
Zdokonaluje se ve hře na Orffovy nástroje,
rozšiřuje si hlasový rozsah, zdokonaluje se
v orientaci
v notovém
zápisu.
Spolupracuje s ostatními.
150
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 7.
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit, Nejméně 10 písní:
provádí vokální, instrumentální, hudebně (dle výběru učitele)
pohybové a poslechové činnosti. Využívá
při nich svůj hlasový potenciál a získané 8 poslechových skladeb:
pěvecké návyky. Uplatňuje pravidla
hlasové hygieny (hlavně v době mutace).
Zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky správně. Využívá získané
vědomosti a dovednosti z předchozího
ročníku.
Orientuje se v notovém zápisu, zvládne
zazpívat píseň i sólově. Vytleská rytmický
celek, kde je tečka za notou. Dle svých
dispozic zvládne doprovod na nástroje Náměšť
Orf. instrumentáře. Žák hrající na flétnu
nebo jiné melodické nástroje hraje
doprovod dle svých schopností. Orientuje
se v tónině F dur, vysvětlí předznamenání.
Vyslechne si nahrávku písně v originále,
dokáže vysvětlit text.
151
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Orientuje se v dvojhlasé úpravě, zvládne
zazpívat oba hlasy intonačně a rytmicky Dýnom, dánom
správně. Porozumí slovenskému textu.
Pozná mollovou tóninu, orientuje se
v tónině d moll, vysvětlí předznamenání.
Pozná a dokáže zapsat celou pomlku.
Zvládne doprovod na Orf. nástroje. Žák
hrající na flétnu doprovází 1. hlas.
Zvládne zazpívat moravskou lidovou píseň Po valašsky od zeme
a dokáže na její melodii najít český
ekvivalent. Sám se pokusí najít podobné
písně /třeba i slovenské/.
Rozezná mollovou píseň, určí tóny, které
ji odlišují od durové. Dokáže zapsat Anička, dušička
mollovou stupnici, zná předznamenání,
určí, mezi kterými tóny stupnice se
nachází půltóny.
Rozliší dvoučtvrťový takt od třídobého, Sedlák, sedlák
dokáže ho zadirigovat. Vysvětlí dynamiku
písně, tempo.
152
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Pohovoří o šíření lidových písní a Dobrý král Václav
promluví o jejích vazbách /ekvivalenty
českých – moravských či slovenských
písní/. Anglická koleda o českém králi.
Pozná lidovou píseň jiných národů, dokáže Skoč tam, natrhej
vysvětlit důvod vzniku této písně, vytleská
její rytmus a doprovodí ji na Orf. nástroje.
Určí tóninu, určí nejvyšší a nejnižší Sbohem lásko
pěvecký tón.
Rozezná sloku a refrén. Vyhledá písně Tisíc mil
s podobnou strukturou a podobným
tématem. Zvládne doprovod na Orf.
nástroje. Pozná a dokáže rytmicky
vytleskat notu s tečkou.
Orientuje se v notovém zápisu, pozná D Milenci v texaskách
dur tóninu, takt. Píseň zazpívá intonačně
153
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
čistě a správně. Uvede další melodie
z filmového či hudebního muzikálu.
Rozliší durovou a mollovou stupnici,
postupně se zdokonaluje ve všech Hudební nauka
tóninách. Dokáže rozeznat a zapsat
odvozené tóny, rozumí posuvkám a
důvodům jejich používání.
Dokáže vytleskat složitější rytmické
cvičení, průběžně se v tom zdokonaluje.
Dokáže zapsat krátké rytmické a intonační
cvičení.
Pochopí tvorbu lidského hlasu, důležitost Lidský hlas
dodržování zásad hlasové hygieny.
Rozdělí hlasy. Uvede známé operní
zpěváky a určí jejich zpěvní charakter.
Uvede problémy současné hudební scény. Nešvary v hudbě
Aktivně diskutuje o oblíbeném zpěvákovi
či hudební skupině a snaží se nalézt chyby,
kterých se ve svých skladbách dopustili.
Pohovoří společně s učitelem o vlivu drog
154
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
na hudbu.
Uvědomí si dlouhou cestu, kterou musela Hudební přehrávače a nosiče
nahrávací technologie projít, než došla
k moderním nahrávacím a přehrávacím
technologiím. Uvede současné možnosti
poslechu a přehrávání hudby.
Ročník: 8.
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit, Nejméně 10 písní:
provádí vokální, instrumentální, hudebně (dle výběru učitele)
pohybové a poslechové činnosti. Využívá
+ 8 poslechových skladeb
při nich svůj hlasový potenciál a získané
pěvecké návyky. Uplatňuje pravidla
hlasové hygieny (hlavně v době mutace).
Zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky správně. Využívá získané
vědomosti a dovednosti z předchozího
155
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
ročníku.
Orientuje se v notovém zápisu. Vytleská Starý příběh
rytmický celek, kde je tečka za notou. Dle
svých dispozic zvládne doprovod na
nástroje FRF. instrumentáře. Orientuje se
v tónině F dur, vysvětlí předznamenání.
Vyslechne si nahrávku písně od hudební
skupiny /např. Spirituál kvintet/, vysvětlí
text a pojem tradicional.
Zvládne zazpívat píseň intonačně a
Zuzana
rytmicky správně. Rozezná sloku a refrén
a vysvětlí oba pojmy. Pozná durovou
tóninu, orientuje se v tónině D dur,
vysvětlí
předznamenání.
Zvládne
doprovod na FRF. nástroje.
Žák hrající na kytaru dokáže píseň Červená řeka
156
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
doprovodit. Vysvětlí ostatním akordické
značky.
Vysvětlí pojem country hudba. Zvládne Když náš táta hrál
zazpívat píseň intonačně správně. Najde
posuvky a vysvětlí je. Jmenuje další
interprety country hudby ve světě a u nás.
Navrhne použití doprovodných nástrojů.
Vysvětlí pojem rock and roll, řekne hlavní Pár havraních copánků
interprety. Vyhledá anglický text a aktivně
s českým a anglickým textem pracuje.
Najde rytmické rozdíly mezi oběma texty.
Píseň je intonačně, rytmicky i textově Včera
náročnější. Žáci ji budou pravděpodobně
znát. I uvedený český text je kvalitně
zpracován, takže zde nedochází ke kolizi
s frázováním. Najdou v notovém zápisu
sedmitaktovou hlavní melodii. Žák hrající
157
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
na housle či violoncello zahraje předehru
či dohru.
Orientuje se v notovém zápisu, pozná ¾ Málo mě znáš
takt a tóninu F dur. Řekne autora písně a
autora českého textu.
Píseň má
jednoduchou melodii. Ale přechází z F
dur do B dur.
Určí tóninu, tempo. Řekne akordické Růže kvetou dál
značky.
Hudba minulosti:
Cílem je zamyslet se nad otázkou vzniku
Původ hudby
hudby. Pokusí se domýšlet a vyslovovat
své domněnky v diskuzi s učitelem.
Časově zařadí do doby J. Lucemburského, 14. st. – gotika
uvede umělecký sloh. Vysvětlí pojem
polyfonie. Pokusí se zazpívat lidovou
píseň
v
polyfonním
pojetí
158
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Poslechne si píseň Jestliže žal mě sužuje G. de Machaut
v originále.
Časově zařadí, uvede umělecký sloh. 16. st. – renesance
Vysvětlí pojem vokální polyfonie.
Rozpozná soprán, alt, tenor a bas.
Poslechne si ukázku Missa pape Marcelli.
G. P. da Palestrina
Rozpozná zpěvní hlasy.
Časově zařadí. Uvede typické znaky pro 17. – 1/2 18.st. – baroko
barokní hudbu, hudební formy a nástroje.
Pohovoří o instrumentální hudbě.
Shromáždí základní údaje o skladateli. A. Vivaldi
Poslechne si 1. větu z koncertu Jaro.
Odhalí skladatelovy představy vyjádřené
hudbou. Vysvětlí pojem nástrojový
koncert.
Časově zařadí, uvede základní informace o
G. F.Handel
159
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
skladateli.
Poslechne
si
Hudbu
k ohňostroji. Uvede, proč tato skladba
vznikla a zdůvodní obsazení hudebních
nástrojů. Vysvětlí pojem suita.
Časově zařadí, uvede základní informace o
skladateli. Poslechne si Braniborský
koncert č. 2, podle zvuku pozná barokní
trubku (klarínu). Vysvětlí pojem koncerto
grosso. Popíše cembalo a porovná ho
s dnešním klavírem. Popíše varhany a
vysvětlí princip tvoření tónů.
J. S. Bach
Porovná všechny tři představitele, uvede
shodné a rozdílné znaky.
2/2 18.st. – zač. 19. st.
Časově zařadí. Uvede hudební formy a Klasicismus.
hlavní představitele. Vysvětlí pojem
instrumentální
hudba,
komorní
a
symfonická hudba, koncert, sonáta a
symfonie.
Časově zařadí, uvede základní informace o
J. Haydn
160
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
skladateli. Poslechne si 2. větu 94.
symfonie S úderem kotlů. Zdůvodní
název.
Časově zařadí, uvede základní informace o
skladateli. Popíše jeho vztah k Pražanům.
Poslechne si Malou noční hudbu (1. větu),
určí nástroje podle barvy hlasu. Porovná
Mozarta s Haydnem.
Časově zařadí, uvede základní informace o
skladateli. Pohovoří o jeho vztahu
k Napoleonovi. Poslechne si 1. větu 5.
symfonie (Osudová), popíše sonátovou
formu. Porovná Beethovena s Mozartem a
Haydnem.
Vyjmenuje hlavní představitele, časově
zařadí, uvede hudební formy. Dokáže
vysvětlit vznik romantismu a uvede, čím
byli romantikové inspirováni. Objasní
politickou i společenskou situaci v Evropě.
W. A. Mozart
L. van Beethoven
19.stol – romantismus
Fr. Schubert
161
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Orientuje se v notovém zápisu, vysvětlí Jít vandrem
označení
(koruna),
píseň
zazpívá
intonačně a rytmicky správně, doprovodí
na Orf. nástroje. Z textu vyvodí typické
znaky romantismu. Shromáždí základní
údaje o autorovi a využije vědomosti ze 6.
ročníku.
Časově zařadí, uvede základní informace o R. Wagner
Bludný Holanďan
autorovi. Vyjmenuje jeho nejznámější
opery. Vysvětlí, čím je Wagnerova opera
jiná. Poslechne si ukázky z opery Bludný
Holanďan, dokáže vyprávět děj.
Časově zařadí, uvede základní informace o G. Verdi
Nabucco, Trubadúr
autorovi, vyjmenuje jeho nejznámější
opery. Vysvětlí, proč byly a jsou Verdiho
opery oblíbené. Poslechne si ukázky
z oper Nabucco a Trubadúr. Porovná
Wagnerovu a Verdiho hudbu, objeví
shodné a odlišné znaky.
Orientuje se v proudu znějící hudby.
162
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Rozpozná ukázky z děl dalších romant.
skladatelů (např. Chopina, Čajkovského,
Brahmse …). Snaží se vytvořit pozitivní
postoj k uměleckému dílu.
Rozumí
rozlišení
artificiální
a Populární hudba:
nonartificiální hudba, dokáže oba typy
rozlišit a správně zařadit ukázky. Nachází
v populární hudbě vlastní individuální
směr. Je schopen aktivně diskutovat o
směrech v popové hudbě a říci, která hud.
Skupina využívá jejich principy.
Připraví si hudební referát na hudbu,
kterou poslouchá (hudeb. skupinu nebo
sólového zpěváka). Shromáždí informace
(využije encyklopedie, časopisy, internet
…) a sestaví z nich zajímavý text.
Samostatně připraví zápis, donese
obrazový materiál, pustí poslechovou
ukázku nebo videoklip. Vede si záznamy
163
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
z referátů svých spolužáků, a tak postupně
získává přehled o populární hudbě 20. a
poč. 21. století
Časově zařadí. Porovná jazz s vážnou Zrození jazzu, blues, spirituál
hudbou. Vypráví o vzniku jazzu, o hudbě
černochů a jejich těžkém životě v otroctví.
Vysvětlí pojem spirituál a blues.
Orientuje se v notovém zápisu, vytleská Vozíčku, ke mně leť
noty osminové, šestnáctinové i noty
s tečkou, vysvětlí označení prima volta a
sekunda volta. Orientuje se podle označení
Da Capo al Fine. Rozumí textu a vyhledá
příklady toho, že černoši přijali
křesťanství. Doprovodí píseň na Orf.
nástroje a improvizuje jednoduchý
pohybový projev.
Vyslechne dvě nahrávky této písně a
Kde řeky hučí proud
vyhledá
rozdíly.
Vysvětlí
pojem
improvizace. Uvede významné jazzové
164
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
interprety, hlavně L. Armstronga.
Shromáždí informace o jazzovém festivalu
v HK.
Časově zařadí. Vysvětlí pojem rock a Rock, rock and roll, western
objasní, proč tato hudba vznikla.
Vyjmenuje hlavní rysy v porovnání
s vážnou hudbou. Z textů písní vyvodí, o
čem se v rockových a westernových
písních zpívá.
Orientuje se v notovém zápisu, pozná G
dur tóninu, vysvětlí předznamenání, celý Pár havraních copánků
takt, repetici, přečte kytarové značky.
Píseň zazpívá intonačně a rytmicky
správně a doprovodí na Orf. nástroje. Žák
hrající na melodické nástroje doprovází na
flétnu …Uvede základní údaje o autorovi
a poslechne si píseň v originále.
Vyjmenuje všechny členy skupiny, časově Beatles
165
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
zařadí, zjistí základní informace o této
skupině. Uvede názvy jejich písní a zjistí
filmy, v kterých hráli.
Orientuje se v notovém zápisu, vyvodí Žlutá ponorka
tóninu, vyčte takt, vysvětlí značky ppp, mf Yesterday
a f. Písně zazpívá intonačně a rytmicky
správně, doprovodí na Orf. nástroje a hrou
na tělo. Poslechne si nahrávky v originále.
Vyjmenuje další rockové skupiny (Rolling
Stones, Pink Floyd, Beach Boys …)
Přinese nahrávky a poslechne si některé
ukázky. Vyjádří vlastní názor na tuto
hudbu.
Aktivně diskutuje o využití moderních Moderní hudební nástroje
nástrojů v hudbě. Vzhledem k nízké
vybavenosti učebny si sám přinese některý
hudební nástroj a představí jej ostatním.
166
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Zdokonaluje se ve hře na melodické Průběžně:
nástroje a v orientaci v notovém zápisu,
rozšiřuje si hlasový rozsah. Dokáže získat
z různých
zdrojů
další
informace
k probíranému učivu. Rozvíjí vnímání
poslechových skladeb.
Ročník: 9.
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit,
provádí vokální, instrumentální, hudebně
pohybové a poslechové činnosti. Využívá
při nich svůj hlasový potenciál a získané
pěvecké návyky. Uplatňuje pravidla
hlasové hygieny (hlavně v době puberty).
Zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky správně. Využívá získané
vědomosti a dovednosti z předchozích
ročníků.
167
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Připraví si hudební referát na hudbu,
kterou poslouchá (hudeb. skupinu nebo Hudba 20. a poč. 21.století
sólového zpěváka). Shromáždí informace
(využije encyklopedie, časopisy, internet
…) a sestaví z nich zajímavý text.
Samostatně připraví zápis, donese
obrazový materiál, pustí poslechovou
ukázku nebo videoklip. Vede si záznamy
z referátů svých spolužáků, a tak postupně
získává přehled o populární hudbě 20. a
poč. 21. století
Orientuje se v notovém zápisu, vysvětlí funkci Život je jen náhoda
posuvek, dokáže vytleskat rytmus jednotlivých
částí. Píseň zazpívá intonačně a rytmicky
správně, doprovodí na Orf. nástroje a hrou na
tělo. Shrne poznatky o Osvobozeném divadle,
jeho představitelích, divadelních hrách a písních.
Poslechne si několik nahrávek písní v originále.
Orientuje se v notovém zápisu, pojmenuje noty, Japonečka
umí je zapsat. Vytleská rytmus taktů, kde je tečka
za notou. Rozlišuje ligaturu a legato, určí tóninu.
168
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Píseň zazpívá intonačně a rytmicky správně,
doprovodí na Orf. nástroje. Vysvětlí pojem
trampská píseň.
Orientuje se v notovém zápisu, určí a zapíše Krajina posedlá tmou
pomlky, vysvětlí dynamická znaménka. Píseň
zazpívá intonačně a rytmicky správně, doprovodí
na Orf. nástroje. Shrne poznatky o Semaforu,
jeho představitelích, divadelních hrách a písních.
Poslechne si některé ukázky v originále.
Orientuje se v notovém zápisu, shrne poznatky Holubí dům
z hudební nauky (např.: repetice, předznamenání,
dynamická znaménka, tempová označení, tónina,
délka not, názvy not …). Vysvětlí text písně,
zazpívá ji intonačně a rytmicky správně,
doprovodí na hudební nástroje. Nahrávku písně si
poslechne v originále.
Orientuje se v notovém zápisu. Shrne vědomosti Bon soir Mad. Paris
o stupnicích. Rozliší durovou od
169
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
mollové. Vyjmenuje stupnici a moll a e moll.
Dobře vyslovuje francouzská slova, přeloží jejich
význam. Píseň zazpívá intonačně a rytmicky
správně, doprovodí na hudební nástroje.
Orientuje se v notovém zápisu, vysvětlí kytarové Sbohem galánečko
značky, vysvětlí označení T, S, D, pokusí se o
harmonizaci. Shrne vědomosti o intervalech.
Píseň zazpívá intonačně a rytmicky správně,
doprovodí ji na hudební nástroje a hrou na tělo.
Nahrávku písně si vyslechne v originále.
Uvede znaky folkové hudby, vyjmenuje další
folkové zpěváky.
Orientuje se v notovém zápisu, vysvětlí pojem Válka růží
tradicional. Objasní historické události, o kterých
se v písni zpívá. Píseň zazpívá intonačně a
rytmicky správně, doprovodí ji na hudeb.
nástroje.
Orientuje se v notovém zápisu, dokáže taktovat Valčík na rozloučenou
valčíkový rytmus. Zopakuje si a předvede
dirigování 2/4 i 4/4 taktu. Píseň zazpívá intonačně
a rytmicky správně, doprovodí ji na hudební
nástroje. Zvládne zatančit valčíkový krok,
nenechá se odradit prvním nezdarem.
170
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Orientuje se v notovém zápisu. Shrne pojmy a Muzikál
vysvětlí: prima volta, sekunda volta, Da Capo al Co je na tom tak zlého?
Fine. Píseň zazpívá intonačně a rytmicky správně.
Učí-li se angličtinu, zazpívá ji anglicky. Uvede,
z jakého muzikálu píseň je. Dá příklady dalších
muzikálů. Zjistí názvy divadel, kde se muzikály
hrají a shromáždí informace o aktuálních
představeních.
Zhlédne nějaký muzikál na videu nebo v divadle.
Vyjádří své názory a pocity.
Shromáždí názvy nejznámějších lidových písní.
Rozliší od sebe lidovou a umělou píseň. Dokáže Lidové písně
zazpívat (zpaměti i podle not) řadu lidových
písní, doprovodit je na hudeb. nástroje.
Uvědomuje si hodnotu těchto písní.
Letem nejen českými hudebními dějinami
10 poslechových skladeb (shrnutí)
Časově zařadí. Vysvětlí, k jakým příležitostem se
tyto písně zpívali. Poslechne si ukázky těchto Hospodine, pomiluj ny
písní. Jednu z nich zazpívá.
Svatý Václave
Shrne poznatky o době husitské.
171
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Pozná píseň Ktož jsú boží bojovníci, dokáže ji Ktož jsú boží bojovníci
časově zařadit, vysvětlí pojmy chorál a kancionál.
Vypráví o době husitské, uvede místo, kde tento
chorál pomohl k vítězství. Porovná soudobý
notový zápis s originálem, uvede rozdíly.
Vyslechne si chorál a objeví nápěv v symf. básni
Tábor B. Smetany.
Časově zařadí, dá příklady památek postavených renesance
v tomto slohu a uvede představitele. Vysvětlí
pojem polyfonie.
Vyvodí, po kterém slohovém období nastupuje.
Zařadí do období renesance. Píseň zazpívá píseň Růžička
intonačně a rytmicky správně. Vytleská
závěrečné takty s ligaturou. Doprovodí na Orf.
nástroje .
Časově zařadí, dá příklady památek postavených baroko
v tomto slohu. Uvede hudební formy a typické
hudeb. nástroje. Vyjmenuje představitele českého
i světového baroka a jejich nejznámější díla.
Poslechne si (dle výběru učitele) několik ukázek.
Vyjádří své názory a pocity.
Uvede, v jakých místech se hudba hrála.
Vyjmenuje naše nejznámější barokní skladatele a
alespoň jednoho světového. Vyslechne si
Serenádu in C od P. J. Vejvanovského. Rozpozná
172
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo
hudební nástroje, vysvětlí pojem serenáda.
Zazpívá píseň Chtíc, aby spal a uvede autora.
Píseň Chtíc, aby spal
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Časově zařadí, vyjmenuje představitele českého i hudební klasicismus
světového klasicismu, uvede jejich nejznámější
díla. Z poslechových ukázek je schopen vyvodit,
zda se jedná o operu, koncert, symfonii nebo
sonátu. Své rozhodnutí zdůvodní. Poslechne si
(dle výběru učitele) několik nejznámějších
ukázek. Vyjádří své názory a pocity.
Klasicismus zařadí do časové přímky. Vyjmenuje
skladatele, kteří opustili Čechy a hledali obživu
jinde (J. Mysliveček …). Uvede trojici slavných
světových skladatelů tohoto období (Haydn,
Mozart, Beethoven). Poslechne si skladbu F. X.
Brixiho, kapelníka svatovítské katedrály. Vyjádří
své dojmy.
Časově zařadí. Vyjmenuje představitele českého i romantismus
světového romantismu, uvede jejich nejznámější
díla. U B. Smetany a A. Dvořáka vypráví i o
jejich životě.
Poslechne si a pozná úryvky skladeb, zařadí je
k autorovi. Vyjádří své názory a pocity.
B. Smetana
A. Dvořák
173
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
J. Suk
O každém z autorů sesbírá informace a ve
skupině připraví projekt na jednoho z nich.
S ostatními pak pohovoří o jednotlivých
skladatelích.
Časově zařadí, uvede hlavní představitele
impresionismu. Poslechne si Debussyho skladbu 20. století
Dívka s vlasy jako len a Ravelovo Bolero. impresionismus
Vysvětlí
pojem
impresionismus.
Dokáže
formulovat své pocity při poslechu této hudby.
Dle výběru učitele si poslechne další ukázky z děl
našich skladatelů (Janáčka, Martinů, Suka,
Nováka …), určí hudební formy, vyjádří své
názory a pocity.
Uvede nejznámější interprety i skupiny, vysvětlí Nejen česká populární hudba:
pojem písničkář. Zazpívá Náměšť (ze 7. roč.),
naučí se další folkovou píseň (např. Dokud se Folk u nás
zpívá, ještě se neumřelo). Přinese a poslechne si
ukázky českého folku (Nohavica, Redl,
Čechomor, Kantoři …)
Uvede autora a základní informace o něm ve Bratříčku, zavírej vrátka
spojitosti s okupací Československa 1968. Uvede
názvy dalších jeho písní. Vyslechne si v originále
některou jeho píseň. (např. Veličenstvo kat).
174
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
Reakci na rok 1968 doloží na příkladech v textu
písně Bratříčku, zavírej vrátka. Vysvětlí
metafory. Píseň zazpívá a doprovodí na Orf.
nástroje. Vysvětlí označení xx.
Vysvětlí, co je opereta, kdy vznikla. Uvede Hudební divadlo a film
nejznámější autory (Offenbach, Strauss, Nedbal
…)Poslechne si ukázky z operety Polská krev O.
Nedbala. Porovná operetu s operou a muzikálem.
Vyjmenuje nejznámější muzikály. Zhlédne
v divadle nebo na videu nějaký muzikál.
Diskutuje o hudbě a vyjadřuje své názory.
Uvede hlavní představitele a jejich symboly.
Vysvětlí název divadla, uvede dobu vzniku. Semafor a divadla malých forem
Naučí se zazpívat jednu píseň z jejich tvorby
(např. Tulipán nebo Sup a žluva …). Vyslechne si
ukázku jejich divadelní produkce.
Pohovoří o muzikál dle svých znalostí
z předchozích ročníků.
Muzikál
Orientuje se v notovém zápisu. Shrne pojmy a Co je na tom tak zlého?
vysvětlí: prima volta, sekunda volta, Da Capo al
Fine. Píseň zazpívá intonačně a rytmicky správně.
Učí-li se angličtinu, zazpívá ji anglicky. Uvede,
z jakého muzikálu píseň je. Dá příklady dalších
175
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
muzikálů. Zjistí názvy divadel, kde se muzikály
hrají a shromáždí informace o aktuálních
představeních.
Zhlédne nějaký muzikál na videu nebo v divadle.
Vyjádří své názory a pocity.
Shromáždí názvy nejznámějších lidových písní.
Rozliší od sebe lidovou a umělou píseň. Dokáže Lidové písně
zazpívat (zpaměti i podle not) řadu lidových
písní, doprovodit je na hudeb. nástroje.
Uvědomuje si hodnotu těchto písní
Vytvoří si komplexní pohled na hudbu vážnou a Průběžně:
populární. Rozpozná ukázky z nejznámějších děl
české i světové hudby. Dokáže uvést autora a
zařadit ho do správného období.
Orientuje se v notovém zápisu, dokáže zazpívat
podle zpěvníku jednohlasé i vícehlasé písně.
Podle svých schopností dokáže písně doprovodit
na rytmické i melodické hudební nástroje.
Vnímání hudby dokáže vyjádřit pohybem
(improvizací, hrou na tělo, tanečními kroky…)
176
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci.
Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání,
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně
obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném
umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák
veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své
odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet
schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této
zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si
a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných
vyjádření.
Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi
utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i
neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl
dalších obrazových médií.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace

chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně
jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu,
kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot

spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností

uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu,
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního
života
177
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném
světě
178
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 6.
Výstup
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie,
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
tvary, objemy, světlostní a barevné kvality,
vlastních zkušeností, vjemů, představ
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše,
a poznatků
objemu, prostoru a v časovém průběhu
 užívá vizuálně obrazná vyjádření

uspořádání objektů do celků v ploše,
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
objemu, prostoru – lineární, světlostní,
zkušeností získaných ostatními smysly a
barevné, plastické a prostorové prostředky
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba,
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
fotografie, film, tiskoviny, televize,
jeho účinky
elektronická média, reklama; výběr,
 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
kombinace a variace ve vlastní tvorbě
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

nálad, fantazie, představ a osobních
 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
zkušeností-manipulace s objekty, pohyb
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
těla

typy vizuálně obrazných vyjádření –
hračky, objekty, ilustrace textů, volná
179
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje
ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
malba

pro jejich prezentaci
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením –
hledisko jejich vnímání,
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování
vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – utváření a
uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby
s respektováním záměru autora; prezentace
ve veřejném prostoru
proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění;
historické, sociální a kulturní souvislosti
180
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 7.
Výstup
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie,
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
tvary, objemy, světlostní a barevné kvality,
vlastních zkušeností, vjemů, představ
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše,
a poznatků
objemu, prostoru a v časovém průběhu
 užívá vizuálně obrazná vyjádření

uspořádání objektů do celků v ploše,
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
objemu, prostoru – lineární, světlostní,
zkušeností získaných ostatními smysly a
barevné, plastické a prostorové prostředky
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie

smyslové účinky vizuálně obrazných
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba,
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
fotografie, film, tiskoviny, televize,
jeho účinky
elektronická média, reklama; výběr,
 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku
kombinace a variace ve vlastní tvorbě
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

nálad, fantazie, představ a osobních
 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
zkušeností-manipulace s objekty, pohyb
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
těla

typy vizuálně obrazných vyjádření –
hračky, objekty, ilustrace textů, volná
181
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje
ověřuje komunikační účinky vybraných,
upravených či samostatně vytvořených
malba

pro jejich prezentaci
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením –
hledisko jejich vnímání,
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování
vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – utváření a
uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby
s respektováním záměru autora; prezentace
ve veřejném prostoru
proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění;
historické, sociální a kulturní souvislosti
182
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 8.
Výstup
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie,
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
tvary, objemy, světlostní a barevné kvality,
vlastních zkušeností, vjemů, představ
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše,
a poznatků
objemu, prostoru a v časovém průběhu
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické
 užívá vizuálně obrazná vyjádření
proměny, struktura)
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a

objemu, prostoru a časovém průběhu –
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a
 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů
mezi objekty (lineární, světlostní, barevné,
v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá
plastické a prostorové prostředky a
některé metody uplatňované v současném
prostředky vyjadřující časový průběh) ve
výtvarném umění
statickém
a digitálních médiích – počítačová grafika,
i dynamickém vyjádření
fotografie, video, animace
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně
užívaných vizuálně obrazných vyjádření
uspořádání objektů do celků v ploše,

reflexe a vztahy zrakového vnímání
k vnímání ostatními smysly – vědomé
vnímání a uplatnění mimovizuálních
podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních
uměleckých druhů (hudebních,
183
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
dramatických)
 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření
v rovině smyslového účinku, v rovině
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

smyslové účinky vizuálně obrazných
subjektivního účinku a v rovině sociálně
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba,
utvářeného i symbolického obsahu
fotografie, film, tiskoviny, televize,
 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
elektronická média, reklama; výběr,
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků
kombinace a variace ve vlastní tvorbě
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

nálad, fantazie, představ a osobních
 porovnává na konkrétních příkladech různé
zkušeností-manipulace s objekty, pohyb
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar
vysvětluje své postoje
malby a kresby, uspořádání prostoru, celku
ověřuje komunikační účinky vybraných,
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření
upravených či samostatně vytvořených
proměn; výběr, uplatnění a interpretace
vizuálně obrazných vyjádření
v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu
pro jejich prezentaci
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,

typy vizuálně obrazných vyjádření –
hračky, objekty, ilustrace textů, volná
malba, skulptura, plastika, animovaný film,
comics, fotografie, elektronický obraz,
reklama, vizualizované dramatické akce,
komunikační grafika; rozlišení, výběr a
184
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením –
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické,
statické, dynamické), hledisko jejich
motivace (fantazijní, symbolická, založená
na smyslovém vnímání, racionálně
konstruktivní, expresivní); reflexe a
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích
činnostech
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření
a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných
interpretací vizuálně obrazných vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých),
kritéria jejich porovnávání, jejich
zdůvodňování

komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – utváření a
uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby
185
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
s respektováním záměru autora; prezentace
ve veřejném prostoru, mediální prezentace

proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vizuálně
obrazných vyjádření vlastních děl i děl
výtvarného umění; historické, sociální a
kulturní souvislosti
Ročník: 9.
Výstup
 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření
vlastních zkušeností, vjemů, představ
a poznatků
 užívá vizuálně obrazná vyjádření
k zaznamenání vizuálních zkušeností,
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

prvky vizuálně obrazného vyjádření –
linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků
v ploše, objemu, prostoru a v časovém
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus,
dynamické proměny, struktura)
zkušeností získaných ostatními smysly a
186
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

uspořádání objektů do celků v ploše,
objemu, prostoru a časovém průběhu -
 užívá prostředky pro zachycení jevů a
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř
užívá některé metody uplatňované
a mezi objekty (lineární, světlostní,
v současném výtvarném umění
barevné, plastické a prostorové prostředky
a digitálních médiích – počítačová grafika,
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve
fotografie, video, animace
statickém i dynamickém vyjádření
 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro

reflexe a vztahy zrakového vnímání
vlastní osobité vyjádření; porovnává a
k vnímání ostatními smysly – vědomé
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i
vnímání a uplatnění mimovizuálních
běžně užívaných vizuálně obrazných
podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních
vyjádření
uměleckých druhů (hudebních,
dramatických)
 rozliší působení vizuálně obrazného
vyjádření v rovině smyslového účinku,

smyslové účinky vizuálně obrazných
v rovině subjektivního účinku a v rovině
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba,
sociálně utvářeného i symbolického obsahu
fotografie, film, tiskoviny, televize,
elektronická média, reklama; výběr,
 interpretuje umělecká vizuálně obrazná
kombinace a variace ve vlastní tvorbě
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů,
187
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
nálad, fantazie, představ a osobních
 porovnává na konkrétních příkladech různé
interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
zkušeností-manipulace s objekty, pohyb
vysvětluje své postoje
těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar
ověřuje komunikační účinky vybraných,
malby
upravených či samostatně vytvořených
a kresby, uspořádání prostoru, celku
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních
vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich
proměn; výběr, uplatnění a interpretace
prezentaci

typy vizuálně obrazných vyjádření –
hračky, objekty, ilustrace textů, volná
malba, skulptura, plastika, animovaný film,
comics, fotografie, elektronický obraz,
reklama, vizualizované dramatické akce,
komunikační grafika; rozlišení, výběr a
uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry

přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením – hledisko jejich vnímání
(vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní,
symbolická, založená na smyslovém
vnímání, racionálně konstruktivní,
188
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při
vlastních tvůrčích činnostech
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

osobní postoj v komunikaci – jeho
utváření
a zdůvodňování; důvody vzniku odlišných
interpretací vizuálně obrazných vyjádření
(samostatně vytvořených a přejatých),
kritéria jejich porovnávání, jejich
zdůvodňování

komunikační obsah vizuálně obrazných
vyjádření – utváření a
uplatnění komunikačního obsahu;
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby
s respektováním záměru autora; prezentace
ve veřejném prostoru, mediální prezentace
proměny komunikačního obsahu – záměry
tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných
vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění;
historické, sociální a kulturní souvislosti
189
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Člověk a zdraví
Vzdělávací předmět Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti
s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení
všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím
obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si
upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v
každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole
a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na
vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a
rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je
vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a
sociální výchova.
190
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 6.
 respektuje přijatá pravidla soužití mezi
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ

a kooperací přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů v širším společenství
(v rodině, komunitě)
vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství,
láska,

vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,
skupina, obec, spolek
spolku)
a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH
REFLEXE
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická
komunita, rodinné prostředí) z hlediska

dětství, puberta, dospívání – tělesné,
duševní
prospěšnosti zdraví
a společenské změny
 samostatně využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O
k regeneraci organismu, překonávání únavy a
ZDRAVÍ
předcházení stresovým situacím

 optimálně reaguje na fyziologické změny v
výživa a zdraví – zásady zdravého
stravování, vliv životních podmínek a
období dospívání a kultivovaně se chová
způsobu stravování na zdraví; poruchy
k opačnému pohlaví
příjmu potravy
 dává do souvislostí zdravotní a psychosociální

tělesná a duševní hygiena – zásady osobní,
rizika spojená se zneužíváním návykových látek
intimní a duševní hygieny, otužování,
a životní perspektivu mladého člověka;
význam pohybu pro zdraví
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely
191
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
chování při kontaktu se sociálně patologickými

režim dne
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby

ochrana před přenosnými i nepřenosnými
vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
chorobami, chronickým onemocněním
 projevuje odpovědné chování v situacích
a úrazy – bezpečné způsoby chování
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
(nemoci přenosné pohlavním stykem,
mimořádných událostech; v případě potřeby
HIV/AIDS, hepatitidy); zdravotní
poskytne adekvátní první pomoc
preventivní a lékařská péče; odpovědné
chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při
sportu, na pracovišti, v dopravě)
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH
PREVENCE

stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační,
relaxační a regenerační techniky
k překonávání únavy, stresových reakcí a k
posilování duševní odolnosti

skryté formy a stupně individuálního
násilí
a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana
a jiné projevy násilí; formy sexuálního
zneužívání dětí; komunikace se službami
odborné pomoci
192
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

bezpečné chování – komunikace
s vrstevníky
a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém
prostředí, přítomnost v konfliktních a
krizových situacích

dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost
pravidel silničního provozu

ochrana člověka za mimořádných událostí
– živelní pohromy, terorismus
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
– složky zdraví a jejich interakce, základní
lidské potřeby a jejich hierarchie
(Maslowova teorie)

podpora zdraví a její formy – prevence a
intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
193
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě
samému, vztah k druhým lidem; zdravé
a vyrovnané sebepojetí

psychohygiena – sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech

mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého, empatie;
chování podporující dobré vztahy, aktivní
naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích
194
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Ročník: 8.
Výstup
 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi
tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede
posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ


aktivní podporu zdraví
skupina, obec, spolek
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH
REFLEXE

a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní
stravování s rozvojem civilizačních nemocí
identity
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé
 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
sexuální dospívání a reprodukční zdraví –
předčasná sexuální zkušenost; těhotenství
 dává do souvislostí složení stravy a způsob
stravovací návyky
vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve
 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o
vztahy ve dvojici – partnerské vztahy,
manželství a rodičovství
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých
prospěch aktivní podpory zdraví
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O
ZDRAVÍ

výživa a zdraví – zásady zdravého
životního stylu; dobrovolně se podílí na
stravování, vliv životních podmínek a
programech podpory zdraví v rámci školy a
způsobu stravování na zdraví; poruchy
obce
příjmu potravy
195
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
 samostatně využívá osvojené kompenzační a
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

relaxační techniky a sociální dovednosti
tělesná a duševní hygiena – zásady osobní,
intimní a duševní hygieny, otužování,
význam pohybu pro zdraví

režim dne

ochrana před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním
a úrazy – bezpečné způsoby chování
(nemoci přenosné pohlavním stykem,
HIV/AIDS, hepatitidy); zdravotní
preventivní a lékařská péče; odpovědné
chování v situacích úrazu
a život ohrožujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na pracovišti,
v dopravě)
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH
PREVENCE

stres a jeho vztah ke zdraví –
kompenzační, relaxační a regenerační
techniky k překonávání únavy, stresových
reakcí a k posilování duševní odolnosti
196
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

civilizační choroby – zdravotní rizika,
preventivní a lékařská péče

skryté formy a stupně individuálního
násilí
a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana
a jiné projevy násilí; formy sexuálního
zneužívání dětí; komunikace se službami
odborné pomoci

bezpečné chování – komunikace
s vrstevníky
a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém
prostředí, přítomnost v konfliktních a
krizových situacích

dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost
pravidel silničního provozu

ochrana člověka za mimořádných
událostí – živelní pohromy, terorismus
197
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
– složky zdraví a jejich interakce, základní
lidské potřeby a jejich hierarchie
(Maslowova teorie)

podpora zdraví a její formy – prevence
a intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

seberegulace a sebeorganizace činností
a chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení

psychohygiena – sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech
198
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého, empatie;
chování podporující dobré vztahy, aktivní
naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích
Ročník: 9.
Výstup
 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ

i v nejbližším okolí
 uplatňuje osvojené preventivní způsoby
rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými
chorobami; svěří se se zdravotním problémem
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
vztahy ve dvojici – partnerské vztahy,
manželství a rodičovství

vztahy a pravidla soužití v prostředí
komunity – rodina, škola, vrstevnická
skupina, obec, spolek
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH
REFLEXE
199
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

sexuální dospívání a reprodukční zdraví –
životního stylu; dobrovolně se podílí na
předčasná sexuální zkušenost; těhotenství
programech podpory zdraví v rámci školy a
a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní
obce
identity
 samostatně využívá osvojené kompenzační a
relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O
ZDRAVÍ

stravování, vliv životních podmínek a
 optimálně reaguje na fyziologické změny v
způsobu stravování na zdraví; poruchy
období dospívání a kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
 v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a
příjmu potravy

 dává do souvislostí zdravotní a psychosociální
rizika spojená se zneužíváním návykových
látek a životní perspektivu mladého člověka;
uplatňuje osvojené sociální dovednosti
a modely chování při kontaktu se sociálně
patologickými jevy ve škole i mimo ni;
tělesná a duševní hygiena – zásady osobní,
intimní a duševní hygieny, otužování,
životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost
za bezpečné sexuální chování
výživa a zdraví – zásady zdravého
význam pohybu pro zdraví

režim dne

ochrana před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním
a úrazy – bezpečné způsoby chování
(nemoci přenosné pohlavním stykem,
HIV/AIDS, hepatitidy); zdravotní
preventivní a lékařská péče; odpovědné
200
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
chování v situacích úrazu
sobě nebo druhým
a život ohrožujících stavů (úrazy
v domácnosti, při sportu, na pracovišti,
 vyhodnotí na základě svých znalostí a
v dopravě)
zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH
dovednosti komunikační obrany proti
PREVENCE
manipulaci a agresi

 projevuje odpovědné chování v situacích
stres a jeho vztah ke zdraví –
kompenzační, relaxační a regenerační
ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
techniky k překonávání únavy, stresových
mimořádných událostech; v případě potřeby
reakcí a k posilování duševní odolnosti
poskytne adekvátní první pomoc

civilizační choroby – zdravotní rizika,
preventivní a lékařská péče

auto-destruktivní závislosti – zdravotní a
sociální rizika zneužívání návykových látek,
patologického hráčství, práce s počítačem;
návykové látky (bezpečnost v dopravě,
trestná činnost, dopink ve sportu)

skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneužívání, sexuální kriminalita –
šikana a jiné projevy násilí; formy
201
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
sexuálního zneužívání dětí; komunikace se
službami odborné pomoci

dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých
činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost
pravidel silničního provozu

manipulativní reklama a informace –
reklamní vlivy, působení sekt

ochrana člověka za mimořádných
událostí – živelní pohromy, terorismus
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
– složky zdraví a jejich interakce, základní
lidské potřeby a jejich hierarchie
(Maslowova teorie)

podpora zdraví a její formy – prevence
a intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost
jedince za zdraví
202
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo

podpora zdraví v komunitě – programy
podpory zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

seberegulace a sebeorganizace činností
a chování – cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení osobních
cílů a postupných kroků k jejich dosažení

psychohygiena – sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech

mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého, empatie;
chování podporující dobré vztahy, aktivní
naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace v různých situacích

morální rozvoj – cvičení zaujímání
hodnotových postojů a rozhodovacích
dovedností; dovednosti pro řešení problémů
203
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Poznámky
Mezipředm. vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
Učivo
v mezilidských vztazích; pomáhající
a prosociální chování
204
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Ročník: 6.
Průřezová témata,
Výstup
Uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních
činnostech. Zaujímá správné cvičební
polohy. Užívá osvojené názvosloví na
úrovni cvičence. Dohodne se na
spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu
družstva (za pomoci učitele).
Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu. V hodinách TV
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem.
Předvídá možné nebezpečí úrazu.
Uplatňuje pravidla bezpečného chování
ve sportovním prostředí.
Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady provedení osvojených
pohybových dovedností. Uplatňuje
osvojené pohybové dovednosti ve hře,
Učivo
Poznámky
Mezipředmětové vztahy,
Úvodem
Projekty, Kurzy
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Činnosti ovlivňující zdraví
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
Činnost ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference
MDV – interpretace vztahu mediálních tělocvična
sdělení a reality, práce v realizačním
205
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
soutěži a rekreačních činnostech.
Mezipředmětové vztahy,
týmu
Projekty, Kurzy
Fyzika
Bezpečnost v TV a sportu
Chápe význam přípravy organismu před
cvičením. Připravuje a uklízí nářadí a
náčiní. V tělocvičně předchází možným
poraněním a úrazům vhodným
oblečením a obuví. Plní zodpovědně
pokyny učitele.
Chápe, že různá cvičení mají různé
účinky. Ví o svých pohybových
přednostech a nedostatcích a s pomocí
učitele je ovlivňuje. Dovede prožívat
cvičení a soustředit se na správné a
přesné provedení pohybu.
Poznámky
tělocvična,
školní hřiště
Průpravná, koordinační,
kompenzační, kondiční a tvořivá
cvičení
tělocvična
Hv
Dovede stoj na rukou bez výdrže –
Gymnastika
kotoul vpřed. Předvede roznožku přes
kozu našíř a skrčku přes kozu našíř.
Předvede svis vznesmo, svis střemhlav s
dopomocí a výmyk odrazem jednonož s
dopomocí. Předvede kotoul vpřed a vzad
ve vazbách.
Předvede základní obraty a rovnovážné
postoje. Předvede různé druhy chůze a
rovnovážné polohy na kladině (D). Ve
spolupráci s učitelem zvládá záchranu a
dopomoc při osvojovaných cvicích.
tělocvična,
školní hřiště
Fyzika, Chemie, Přírodopis,
Matematika
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
206
školní hřiště
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivočinnost
Zvládá základní estetické držení těla. Ví, Rytmické a kondiční
že cvičení s hudbou má své zdravotní a s hudbou
relaxační účinky. Zná základní druhy
cvičení a pohybu s hudbou.
Zvládá základní aerobní cvičení s
hudbou (D).
Mezipředmětové
tolerance,
angažovaný přístup k vztahy,
druhým –
projevovat se Projekty,
v jednání i vKurzy
řešení problémů
samostatně a odpovědně
Fyzika, Matematika
Přírodopis
KONDIČNÍ CVIČENÍ
Předvede šplh na tyči (laně). Používá při
cvičeních krátké a dlouhé švihadlo, plný
míč. Vysvětlí pojem kruhový trénink.
Upraví doskočiště, připraví start běhu a
vydá povely pro start. Používá aktivně
základní osvojované pojmy. Uběhne 60
m, 800 m (D), 1500 m (H). Předvede
základní techniku hodu míčkem, skoku
dalekého, skoku vysokého (odraz
vzdálenější nohou při flopu), nízkého
startu. Používá základní průpravná
cvičení pro osvojení základních
atletických činností.
Poznámky
tělocvična,
školní hřiště
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Atletika
Fyzika, Matematika
Přírodopis
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup
k druhým – projevovat se v jednání i
v řešení problémů samostatně a
odpovědně.
Sportovní hry
Vysvětlí význam sportovních her.
Uplatňuje základní pravidla sportovních
her. Vysvětlí základní role ve hře,
pravidla zjednodušených sportovních
her. Rozpozná základní pojmy
označující používané náčiní, části hřiště
tělocvična,
školní hřiště
207
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
a nejznámější sportovní hry. Zvolí
taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci
spoluhráčů, učitele).
FOTBAL (H)
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (výběr místa, vhazování
míče, střelba z místa, střelba po vedení
míče, uvolňování hráče, obcházení
hráče, zpracování míče, přihrávka,
odebírání míče).
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
BASKETBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a Doplňkové sporty
s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč,
střelba, rozskok. Při hře používá osobní
obranu. Používá základní herní
kombinace.
FLORBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (přihrávka, střelba). Zvládá
utkání 4+0
Ringo
Vysvětlí základní pravidla pro ringo.
Hraje ringo.
208
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Poznámky
Mezipředmětové vztahy,
Vybíjená
Projekty, Kurzy
Hraje vybíjenou. Zvládá základní
pravidla pro vybíjenou. Hází s
protilehlou nohou vpředu.
Přehazovaná
Chápe význam přehazované pro pozdější
výuku odbíjené. Hraje přehazovanou.
Zvládá základní pravidla pro
přehazovanou.
Ročník: 7.
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
Uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních
činnostech. Zaujímá správné cvičební
polohy. Užívá osvojené názvosloví na
úrovni cvičence. Dohodne se na
spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu
družstva.
Úvodem
Činnost ovlivňující zdraví
209
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu. Usiluje o zlepšení
své tělesné zdatnosti. Odmítá drogy a
jiné škodliviny. Uplatňuje vhodné a
bezpečné chování v přírodě a na méně
známém prostředí sportovišť. Předvídá
možné nebezpečí úrazu. Uplatňuje
pravidla hygieny.
dokáže zvládnout obtížný prvek s
dopomocí
při cvičení uplatní svůj fyzický fond.
Zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojené pohybové
dovednosti. Uplatňuje osvojené
pohybové dovednosti ve hře, soutěži, a
rekreační činnosti. Posoudí pohybový
projev spolužáka.
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí,
mezilidské vztahy
Činnost ovlivňující úroveň
pohybových dovedností
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
MKV – lidské vztahy, kulturní diference
MDV – interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, práce v realizačním
týmu
Bezpečnost v TV a sportu
Vysvětlí význam přípravy organismu
před cvičením. Připravuje a uklízí nářadí
a náčiní. Rozliší vhodné a nevhodné
Průpravná, koordinační,
pohybové činnosti.
kompenzační, kondiční a tvořivá
V tělocvičně předchází možným
cvičení
poraněním a úrazům vhodným
oblečením a obuvÍ. Plní zodpovědně
pokyny učitele.
210
Fyzika
tělocvična
tělocvična,
školní hřiště
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
Dokáže vysvětlit účinky nejčastěji
používaných cvičení. Rozpozná své
pohybové přednosti a nedostatky a s
pomocí učitele je ovlivňuje. Dovede
prožívat cvičení a soustředit se na
správné a přesné provedení pohybu.
Vytváří vlastní pohybové představy.
tělocvična
Gymnastika
Dovede stoj na rukou s dopomocí výdrž
2s, roznožku přes kozu našíř s
oddáleným můstkem, skrčku přes kozu
našíř s oddáleným můstkem. Předvede
svis vznesmo , svis střemhlav, výmyk
jednonož s dopomocí a přešvihy ve
vzporu na hrazdě. Předvede kotoul vpřed
a vzad ve vazbách. Ukáže základní
obraty a stoj na rukou s dopomocí.
Dovede z osvojených cviků připravit
Kondiční cvičení
krátké sestavy a zacvičit je. Dovede
vyžít gymnastické cviky pro rozvoj své
zdatnosti a pro správné držení těla.
Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích (s dopomocí
učitele)
Přírodopis, Chemie
Fyzika, Chemie, Přírodopis, Matematika
tělocvična,
školní hřiště
školní hřiště
Atletika
Předvede šplh na tyči/laně. Používá při
cvičení švihadlo, plný míč. Vysvětlí
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí,
211
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
mezilidské vztahy
význam kondičního cvičení pro rozvoj
síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti.
Vysvětlí pojem kruhový trénink.
Vysvětlí význam běžecké abecedy.
Změří a zapíše výkony v osvojovaných
disciplínách. Upraví doskočiště, připraví
start běhu a vydá povely pro start.
Používá aktivně základní osvojované
pojmy. Uběhne 60 m, 800 m (D), 1500m
(H) ve zlepšeném výkonu. Ukáže
základní techniku hodu míčkem, skoku Pohybové hry a netradiční pohybové
činnosti
dalekého, skoku vysokého, nízkého
startu. Používá základní průpravná
cvičení pro osvojení základních
atletických činností. Vyjmenuje základní
pravidla atletických soutěží.
Sportovní hry
Ví, že hra přináší radost a příjemné
zážitky. Vyjmenuje základní zásady
bezpečnosti při pohybových hrách. Snaží
se o fair play jednání při pohybových
hrách. Vysvětlí význam pohybových her
pro navazování a upevňování
mezilidských kontaktů.
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
Fyzika, Matematika
Přírodopis
tělocvična,
školní hřiště
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Vyjmenuje základní pravidla
212
tělocvična,
školní hřiště
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
sportovních her. Vysvětlí základní
pojmy osvojovaných činností, základní
označení a vybavení hřišť, základní role
ve hře, pravidla zjednodušených
sportovních her. Používá základní pojmy
označující používané náčiní, části hřiště
a nejznámější sportovní hry. Zvolí
taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci
spoluhráčů, učitele). Dovede zaznamenat
výsledek utkání a pomáhat při
rozhodování.
FOTBAL (H)
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (výběr místa, vhazování
míče, střelba z místa, střelba po vedení
míče, uvolňování hráče, obcházení
hráče, zpracování míče, přihrávka,
odebírání míče). Předvede základní
činnosti brankáře (chytání, vyrážení,
výkop, přihrávka nohou).
Fyzika, Matematika
Přírodopis
EV – vztah člověka k prostředí
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
BASKETBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a
s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč,
střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem
a bez míče). Zná základy herních
213
hory, příroda
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
systémů (osobní obranný systém, útočný
obranný systém). Zná základní herní
Doplňkové cvičení
kombinace. Používá při hře osobní
obranu.
tělocvična,
školní hřiště
VOLEJBAL
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti – 2
proti 2,3 proti 3 atd. Vysvětlí základy
herních systémů (střední hráč u sítě je
nahrávačem). Zvládá základní herní
činnosti jednotlivce s mezi dopadem
(odbití obouruč vrchem, spodem,
přihrávka, nahrávka, podání spodní).
Zvládá utkání s mezi dopadem.
FLORBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (přihrávka, střelba). Zvládá
utkání 4+0.
LYŽOVÁNÍ
Uvědomuje si význam pohybu v zimní
krajině pro zdraví. Vyjmenuje základní
zásady pohybu v zimní krajině. Zvládá
základní dovednosti na běžeckých a
sjezdových lyžích, které mu umožní
214
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
bezpečný pohyb v nenáročném terénu.
Vyjmenuje zásady chování na
společných zařízeních – vleky,
sjezdovky, běžecké tratě – a řídí se jimi.
Chrání krajinu při zimních sportech.
Zvládá mazání lyží. Vysvětlí spojení
kondičně a dovednostně náročné činnosti
na lyžích s účinky zdravotními a
rekreačními.
Ringo
Vysvětlí základní pravidla pro ringo.
Hraje ringo.
Vybíjená
Hraje vybíjenou. Zvládá základní
pravidla pro vybíjenou.
Přehazovaná
Hraje přehazovanou. Zvládá základní
pravidla pro přehazovanou. Při utkání
smečuje obouruč, blokuje samostatně a
ve dvojici.
Hokejbal (H)
Vyjmenuje základní pravidla hokejbalu.
Ultimate
215
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
Vyjmenuje základní pravidla ultimate.
Hraje ultimate.
Projekty, kursy: Lyžování-týdenní lyžařský výcvik
Ročník: 8.
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
Uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních
činnostech. Zaujímá správné cvičební
polohy. Užívá osvojené názvosloví na
úrovni cvičence, cvičitele v části
rozcvičky, Dohodne se na spolupráci a
taktice vedoucí k úspěchu družstva.
Úvodem
Činnosti ovlivňující zdraví
Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu. Aktivně ovlivňující
spolupracuje při organizaci tělovýchovné
činnosti ve škole. Usiluje o zlepšení své
tělesné zdatnosti pravidelnou pohybovou
aktivitou. Odmítá drogy a jiné
škodliviny jako neslučitelné se zdravím a
sportem. Uplatňuje pravidla hygieny a
216
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí.
samostatně a odpovědně
Činnost ovlivňující úroveň
Zvládá v souladu s individuálními
pohybových dovedností
předpoklady osvojené pohybové
ovlivňující dovednosti. Posoudí
provedení osvojené pohybové
dovednosti a označí úroveň zjevné
nedostatky. Aplikuje osvojené pohybové
dovednosti ve hře, soutěži pohybových a Bezpečnost v TV a sportu
rekreačních činnostech.
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference
Chápe a zdůvodní význam přípravy
organismu před cvičením.
v TV a sportu. Připravuje, uklízí a
používá nářadí a náčiní tak, aby
neohrozil zdraví své i spolužáků. Rozliší
vhodné a nevhodné pohybové činnosti.
Předchází možným poraněním a úrazům
vhodným oblečením a obuví,
dodržováním organizace cvičební
činnosti. Používá nářadí a náčiní
určeným způsobem. Plní zodpovědně
pokyny učitele. Ve funkci velitele
družstva vede své spolužáky k bezpečné Průpravná, koordinační,
organizaci cvičební jednotky.
kompenzační, kondiční a tvořivá
cvičení
217
tělocvična
MDV – interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, práce v realizačním
týmu
tělocvična,
školní hřiště
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
Dokáže vysvětlit různé účinky
jednotlivých cvičení. Rozpozná své
koordinační, pohybové přednosti a
nedostatky a s pomocí učitele a
spolužáka je kompenzačně ovlivňuje.
Dovede prožívat cvičení a soustředit se
na správné a přesné kondiční cvičení a
provedení pohybu. Ve spolupráci se
spolužákem připraví a předvede tvořivá
cvičení kondiční cvičení. Pomůže
spolužákovi při kompenzačních
cvičeních.
Předvede a společně se spolužáky
zacvičí krátkou kondiční sestavu.
Zacvičí se spolužákem dle svých
představ kondiční cvičení s obměnou.
Dovede stoj na rukou s výdrží 2s,
roznožku přes kozu našíř s oddáleným
můstkem, skrčku přes kozu nadél s
oddáleným můstkem (CH). Předvede na
hrazdě svis vznesmo , svis střemhlav,
Fyzika
tělocvična
Přírodopis, Chemie
Gymnastika
tělocvična,
školní hřiště
Fyzika, Chemie, Přírodopis,
Matematika
školní hřiště
Kondiční cvičení
218
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
výmyk jednonož s dopomocí a přešvih
únožmo do vzporu jízdmo. Předvede
kotoul vpřed a vzad, obraty a
rovnovážné postoje ve vazbách, kotoul
letmo, přemet stranou (jen talentovaní
žáci). Zvládá bezpečně záchranu a
dopomoc při osvojovaných cvicích.
Atletika
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Předvede šplh na tyči a na laně. Používá
při cvičeních krátké a dlouhé švihadlo,
plný míč. Vysvětlí význam kondičního
cvičení pro rozvoj síly, rychlosti,
vytrvalosti a obratnosti. Vysvětlí pojem
kruhový trénink. Vysvětlí základní
zásady posilování břišních a zádových
svalů.
tělocvična,
školní hřiště
Vysvětlí význam běžecké abecedy.
Změří a zapíše výkony v osvojovaných
disciplínách. Upraví doskočiště, připraví
start běhu a vydá povely pro start.
Používá aktivně základní osvojované
Pohybové hry a netradiční pohybové
pojmy. Vysvětlí význam vytrvalostního činnosti
běhu pro rozvoj zdatnosti. Vysvětlí
význam atletiky jako vhodné průpravy
pro jiné sporty. Uběhne 60 m, 800 m
(D), 1500m (H) ve zlepšeném čase.
219
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
tělocvična,
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Zlepší svůj osobní výkon a předvede
základní techniku hodu míčkem, skoku
dalekého, skoku vysokého, nízkého
startu. Používá základní průpravná
cvičení pro osvojení základních .
atletických činností. Vyjmenuje základní
pravidla atletických soutěží.
Sportovní hry
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Vysvětlí význam pohybových her pro
ovlivňování pohybových předpokladů.
Ví, že hra přináší radost a příjemné
zážitky.
Vyjmenuje základní zásady bezpečnosti
při pohybových hrách. Snaží se o fair
play jednání při pohybových hrách.
Využívá pro pohybové hry přírodního
prostředí. Uvědomuje si, že ne každá hra
je vhodná pro určitý věk, počet hráčů.
Vysvětlí význam pohybových her pro
navazování a upevňování mezilidských
kontaktů. Připraví a zorganizuje pro
spolužáky jednu hru.
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Vysvětlí význam sportovních her pro
rozvoj herních dovedností, herního
myšlení a improvizace. Vyjmenuje
základní pravidla sportovních her.
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
220
Poznámky
školní hřiště
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
Vysvětlí základní pojmy osvojovaných
činností, základní označení a vybavení
hřišť, základní role ve hře, pravidla
zjednodušených sportovních her.
Používá základní pojmy označující
používané náčiní, části hřiště a
nejznámější sportovní hry. Zvolí taktiku
hry a dodržuje ji (za pomoci spoluhráčů,
učitele). Dovede zaznamenat výsledek
utkání a pomáhat při rozhodování.
FOTBAL (H)
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (výběr místa, vhazování
míče, střelba z místa, střelba po vedení
míče, uvolňování hráče, obcházení
hráče, zpracování míče, přihrávka,
odebírání míče). Vysvětlí základy
herních systémů (postupný útok, rychlý Doplňkové sporty
protiútok). Vyjmenuje základní herní
kombinace.
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
tělocvična,
školní hřiště
BASKETBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a
s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč,
střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem
a bez míče). Zná základy herních
221
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
systémů (osobní obranný systém, útočný
obranný systém). Zná základní herní
kombinace. Používá při hře osobní
obranu. Předvede střelbu po dvojtaktu z
místa.
VOLEJBAL
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti – 2
proti 2,3 proti 3 atd. Vysvětlí základy
herních systémů (střední hráč u sítě je
nahrávačem). Zvládá základní herní
činnosti jednotlivce (odbití obouruč
vrchem, spodem, jednoruč (v pádu),
přihrávka, nahrávka, podání spodní).
Zvládá utkání s jedním mezi dopadem.
FLORBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (přihrávka, střelba). Zvládá
utkání 4+0, 4+1.
Ringo
Vysvětlí základní pravidla pro ringo.
Hraje ringo.
Přehazovaná
Hraje přehazovanou (blok, smeč).
222
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
Zvládá základní pravidla pro
přehazovanou.
Hokejbal (H)
Vyjmenuje základní pravidla hokejbalu.
Hraje hokejbal.
Ultimate
Vyjmenuje základní pravidla ultimate.
Hraje ultimate.
Ročník: 9.
Průřezová témata,
Učivo
Výstup
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
Uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních
činnostech. Zaujímá správné cvičební
polohy. Užívá osvojené názvosloví na
úrovni cvičence, cvičitele při rozcvičce.
Dohodne se na spolupráci a taktice
vedoucí k úspěchu družstva.
Úvodem
Aktivně vstupuje do organizace svého
pohybového režimu. Aktivně ovlivňující Činnost ovlivňující zdraví
spolupracuje při organizaci tělovýchovné
223
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
činnosti ve škole (při zdraví vyučování).
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
pravidelnou pohybovou aktivitou.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelné se zdravím a sportem.
Uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí.
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
Zvládá v souladu s individuálními
Činnost ovlivňující úroveň
předpoklady osvojené pohybové
pohybových dovedností
dovednosti. Posoudí provedení osvojené
pohybové dovednosti a označí úroveň,
zjevné nedostatky. Aplikuje osvojené
pohybové dovednosti ve hře, soutěži
pohybových a rekreačních činnostech.
Bezpečnost v TV a sportu
Chápe a zdůvodní význam přípravy
organismu před cvičením.
Připravuje, uklízí a používá nářadí a
náčiní tak, aby neohrozil zdraví své i
spolužáků. Rozliší vhodné a nevhodné
pohybové činnosti. Předchází možným
poraněním a úrazům vhodným
oblečením a obuví, dodržováním
organizace cvičební činnosti. Používá
nářadí a náčiní určeným způsobem. Plní
224
MKV – lidské vztahy, kulturní
diference
tělocvična
MDV – interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, práce v realizačním
týmu
tělocvična,
školní hřiště
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Učivo
Výstup
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
zodpovědně pokyny učitele. Ve funkci
velitele družstva vede své spolužáky k
bezpečné organizaci cvičební jednotky.
Dokáže vysvětlit různé účinky
jednotlivých cvičení. Rozpozná své
koordinační, pohybové přednosti a
nedostatky a s pomocí učitele a
spolužáka je kompenzační, ovlivňuje.
Dovede prožívat cvičení a soustředit se
na správné a přesné kondiční a
provedení pohybu. Ve spolupráci se
spolužákem připraví a předvede tvořivá
cvičení kondiční cvičení. Pomůže
spolužákovi při kompenzačních
cvičeních.
Předvede a společně se spolužáky
zacvičí krátkou kondiční sestavu.
Zacvičí se spolužákem dle svých
představ kondiční cvičení s obměnou.
Průpravná, koordinační,
kompenzační, kondiční a tvořivá
cvičení
Fyzika
tělocvična
Přírodopis, Chemie
Gymnastika
Předvede roznožku přes kozu (bednuCH) nadél s oddáleným můstkem,
skrčku přes kozu nadél (bednu našíř-CH)
s oddáleným můstkem (CH). Předvede
na hrazdě svis vznesmo, svis střemhlav,
výmyk jednonož a přešvih únožmo do
tělocvična,
školní hřiště
Fyzika, Chemie, Přírodopis,
Matematika
225
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Učivo
Výstup
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
vzporu jízdmo, podmet.
V sestavě předvede přemet stranou,
kotoul vpřed a vzad, obraty a
rovnovážné postoje. Předvede kotoul
letmo přes překážku, stoj na rukou.
Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc
při osvojovaných cvicích.
Kondiční cvičení
školní hřiště
Předvede šplh na tyči a na laně. Používá
při cvičeních krátké a dlouhé švihadlo,
plný míč.
Atletika
Vysvětlí význam kondičního cvičení pro
rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a
obratnosti. Vysvětlí základní zásady
posilování břišních a zádových svalů.
Předvede na každou svalovou skupinu
cviky. Zdůvodní potřebu přesného
provádění cviků. Sestaví kruhový trénink
(6–8 stanovišť).
OSV – rozvoj schopnosti poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání
lidí, mezilidské vztahy
Vysvětlí význam běžecké abecedy.
Změří a zapíše výkony v osvojovaných
disciplínách. Upraví doskočiště, připraví
start běhu a vydá povely pro start.
Vysvětlí význam vytrvalostního běhu
pro rozvoj zdatnosti. Vysvětlí význam
Pohybové hry a netradiční pohybové
atletiky jako vhodné průpravy pro jiné
činnosti
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup k druhým –
projevovat se v jednání i v řešení problémů
samostatně a odpovědně
tělocvična,
školní hřiště
226
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
sporty. Uběhne 60 m, 800 m (D), 1500m
(H) ve zlepšeném čase. Předvede ve
zlepšeném osobním výkonu základní
techniku hodu míčkem, vrh koulí, skoku
dalekého, skoku vysokého-technika flop,
nízkého startu.
Používá základní průpravná cvičení pro
osvojení základních atletických činností.
Vyjmenuje základní pravidla atletických
soutěží.
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Vysvětlí význam pohybových her pro
Sportovní hry
ovlivňování pohybových netradiční
předpokladů. Ví, že hra přináší radost a
příjemné zážitky. Vyjmenuje pohybové
základní zásady bezpečnosti při
pohybových hrách. Snaží se o fair play
činnosti jednání při pohybových hrách.
Využívá pro pohybové hry přírodního
prostředí. Uvědomuje si, že ne každá hra
je vhodná pro určitý věk, počet hráčů.
Vysvětlí význam pohybových her pro
navazování a upevňování mezilidských
kontaktů. Připraví pro spolužáky 1
pohybovou hru s upravenými pravidly.
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Fyzika, Matematika
Přírodopis
Vysvětlí význam sportovních her pro
227
tělocvična,
školní hřiště
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Poznámky
Projekty, Kurzy
Fyzika, Matematika
Přírodopis
rozvoj herních dovedností, herního
myšlení a improvizace. Vyjmenuje
základní pravidla sportovních her.
Vysvětlí základní pojmy osvojovaných
činností, základní označení, základní
role ve hře, pravidla zjednodušených
sportovních her. Používá základní pojmy
označující používané náčiní, části hřiště
a nejznámější sportovní hry. Zvolí
taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci
spoluhráčů, učitele). Dovede zaznamenat
výsledek utkání a pomáhat při
rozhodování.
FOTBAL (H)
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (výběr místa, vhazování
míče, střelba z místa, střelba po vedení
míče, uvolňování hráče, obcházení
hráče, zpracování míče, přihrávka,
odebírání míče). Vysvětlí a uplatňuje ve
hře základní herní systémy (postupný
útok, rychlý protiútok). Vyjmenuje
základní herní kombinace a využívá je
ve hře.
BASKETBAL
Zvládá základní herní činnosti
Doplňkové sporty
jednotlivce (uvolňování hráče bez míče a
VDO – zásady slušnosti, odpovědnosti,
tolerance, angažovaný přístup
k druhým – projevovat se v jednání i
v řešení problémů samostatně a
odpovědně
tělocvična, školní
hřiště
228
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč,
střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem
a bez míče, clonu, blok). Používá při hře
herní kombinace.
Používá při hře osobní a zónovou
obranu. Využívá ve hře střelbu po
dvojtaktu.
VOLEJBAL
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti – 2
proti 2, 3 proti 3 atd. Vysvětlí základy
herních systémů (střední hráč u sítě je
nahrávačem, nahrávač na kůlu). Zvládá
základní herní činnosti jednotlivce
(odbití obouruč vrchem, spodem,
přihrávka, nahrávka, podání spodní a
vrchní, blok, smeč).
Zvládá utkání s povinnou 1–2
přihrávkami.
FLORBAL
Zvládá základní herní činnosti
jednotlivce (přihrávka, střelba). Zvládá
utkání 4+0.
Ringo
229
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Průřezová témata,
Výstup
Učivo
Mezipředmětové vztahy,
Projekty, Kurzy
Vysvětlí základní pravidla pro ringo.
Hraje ringo.
Hokeibal (H)
Vyjmenuje základní pravidla hokejbalu.
Hraje hokejbal.
Nohejbal (H)
Vyjmenuje základní pravidla nohejbalu.
Hraje nohejbal.
Ultimate
Vyjmenuje základní pravidla ultimate.
Hraje ultimate.
230
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Člověk a svět práce – Pracovní výchova – Práce na PC
Ročník: 6. – 0,5 hod/týden
Očekávané výstupy žáka
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
o
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
základní pojmy informační činnosti – informace,
informační zdroje, informační instituce

struktura, funkce a popis počítače a přídavných
zařízení
respektuje pravidla bezpečné práce s hardware
i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
o

využívá základní standardní funkce počítače a jeho
nejběžnější periferie
o
Učivo

síť, příhlášení, heslo, bezpečnost

operační systémy a jejich základní funkce

seznámení s formáty souborů (doc, gif)

multimediální využití počítače

jednoduchá údržba počítače, postupy při
běžných problémech s hardware a software
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
o

společenský tok informací (vznik, přenos,
transformace, zpracování, distribuce informací)

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných

metody a nástroje vyhledávání informací

formulace požadavku při vyhledávání na
internetu, vyhledávací atributy
komunikačních zařízení
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
o
pracuje s textem a obrázkem v text. a grafickém editoru
základní způsoby komunikace (e-mail, chat,
telefonování)
vyhledává informace na portálech, v knihovnách
a databázích
o
zásady bezpečnosti práce a prevence
při vyhledávání informací na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
o


základní funkce textového, tabulkového a
grafického editoru
231
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Člověk a svět práce – Pracovní výchova – pěstitelské práce
Ročník: 6. – 0,5 hod/týden
Výstup
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

dodržuje zásady bezpečnosti, a ochrany při
práci, technologickou kázeň a hygienu

zachází správně s používaným nářadím,
provádí jeho údržbu

PROSTŘED

vysvětlí vznik a význam půdy, popíše složení

porovná způsob zpracování na velké ploše,

Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy

Bezpečnost a hygiena práce

Seznámení s obsahem předmětu

Nářadí, práce na školní zahradě

Pracovní postupy
Člověk a zdraví
Tv
 Pěstitelství ve vztahu k životnímu prostředí Ekologie
 Půda, typy půd
 Zpracování půdy
Biologie
(půdní bakterie, žížaly…)
 Rytí, příprava záhonů
Fyzika (vzlínání)
zahradách, školním pozemku
 Úrodnost půdy
dokáže zpracovat půdu na podzim a na jaře
 Kompost
před setím a výsadbou
 Charakteristika půd
Chemie – prvky v půdě
založí kompost, odebere půdní vzorek
k rozboru

určí orientačně půdní druh hmatem

jednoduchým pokusem stanoví obsah
Zeměpis – pěstitelské oblasti
Biologie – organické látky
zhodnotí význam přírodních a
průmyslových hnojiv pro výživu rostlin

Poznámky
poskytne první pomoc při úrazu
PĚSTITELSTVÍ VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU

Učivo
humusu v půdě
232
Pokusy
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
Poznámky
Člověk a zdraví
Příprava pokrmů
Biologie
Výtvarná výchova – rostlinné motivy
Hudební výchova
Český jazyk
Referáty
(informace a
zkušenosti
z jiných
zdrojů)
ZELENINA

Zelenina

rozpozná osivo, sadbu a výpěstky běžných

Význam zeleniny
druhů zeleniny

Pěstování vybraných druhů zeleniny

Rozdělení zeleniny

Nároky jednotlivých druhů zeleniny

Osevní plán

Setí a sadba

vysvětlí význam pěstování zeleniny pro
člověka

zařazuje vybrané druhy zeleniny do
příslušných skupin

objasní podmínky a zásady pěstování
agrotechnické lhůty, hloubka výsevu, spon
jednoduchým pokusem posoudí klíčivost
osiva některých druhů zeleniny

dokáže vypěstovat zeleninovou sadbu
pikýrováním

rozliší způsoby pěstování zeleniny ze sadby
a z přímého výsevu

zvládá jednoduché postupy při pěstování
vybraných druhů zeleniny na školním
pozemku – příprava záhonů, výsev,
výsadba, ošetřování během vegetace

Rodina
Knihy
zeleniny – harmonogram výsevu a výsadby,

PC
uvede příklady rychlení zeleniny ve
233
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Výstup
Učivo
Mezipředm. vztahy, průřezová
témata, projekty, kurzy
skleníku, fóliovníku, pařeništi
ROZLIŠÍ ZNÁMÉ DRUHY PLEVELŮ
234
Poznámky
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Německý jazyk jako 2. jazyk
Očekávané výstupy žáka
POSLECH

Učivo

v německy mluvících zemích, dny v týdnu, čísla
rozumět některým známým slovům, větám,
do 20, německá dívčí, chlapecká a zvířecí
rodina, škola, okolí žáka
ČTENÍ

jména, internacionalismy

rozumět některým známým názvům, slovům,
prosba o opakování, zápor nicht, souhlas,
nesouhlas, otázky zjišťovací – Reálie – základní
KONVERZACE

jednoduchý způsob, pomalejší tempo za pomoci
seznámení s Německem, Rakouskem,
formulovat to, co se pokouší žák říci
Švýcarskem a Českem
klást a zodpovídat jednoduché otázky
SOUVISLÝ MLUVENÝ PROJEV


Seznámení se základy psaní na PC v němčině!

Moje rodina – přivlastňovací zájmena mein,
dein, sein, ihr, sloveso v přítomném čase v čísle
vyprávět jednoduchým způsobem o sobě, rodině,
jednotném, představení členů rodiny, krátké
kamarádech, koníčcích
vyprávění o rodině, vazba ich mag, vazba von,
PSANÍ

téma: Jmenuji se, bydlím – otázka a odpovědi,
jednoduchý dotazník, vykání, stručné sdělení,
jednoduchým větám – oznámení, plakát

vstupní audioorální kurz – Abeceda, pozdravy
Poznámky
Čj, Aj – internacionalismy, jména a
příjmení v češtině, slova převzatá
z jiných jazyků, telefonování –
správný styl mluveného slova
Zeměpis – země, ve kterých se
mluví německy; Evropa v globálních
souvislostech; Evropská unie
Rodinná a občanská výchova:
organizace času v průběhu týdne,
koníčky, organizace a využití
volného času
Informatika: základy psaní na PC,
vyhledávání informací na internetu,
společná písemná elektronická
komunikace s žáky HS 2 Pregarten
Biologie – zvíře jako domácí
mazlíček, péče o zvíře, popis zvířete
základní prostorová orientace – Projekt: Das
napsat krátké, jednoduché vzkazy a stručná
sdělení
sind wir (Meine Familie)

téma: Kamarádi a nejbližší okolí – předložka
um, popis osoby, gern – am liebsten

téma: Škola – školní potřeby, určitý člen der,
die, das, zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob,
otázka „Jak se to řekne německy?“
235
Osobní dopisy přátelům v
Pregartenu
Návštěva Pregartenu
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice

téma: Koníčky – telefonování, dopis, e-mail;
Reálie – základní informace o Vídni; Práce se
slovníkem – každodenní využití jak knižní, tak
elektronické podoby – Projekt: Mein Hobby
236
Školní vzdělávací program pro základní školství
ZŠ Netolice, okres Prachatice
Přílohy:
osnovy předmětů
1. stupeň
Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
Hudební výchova
Informatika
Pracovní výchova
Prvouka
Přírodověda
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova
237

Podobné dokumenty