Turistické Informace - Business

Komentáře

Transkript

Turistické Informace - Business
2010 cz.indd 1
zdarma
Turistické Informace
www.chor vatsko.hr
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 2
Vítáme vás!
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Zeměpisná poloha
Chorvatsko zabírá největší část východního pobřeží Jaderského moře jako části
Středozemí nejhlouběji vsunutého do
evropské pevniny. Připadá mu i podstatná
část celkového pobřeží Jadranu téměř
se všemi ostrovy. Úzké horské pásmo
Dinarských Alp odděluje jeho středozemní
část od středoevropské kontinentální části,
která se rozkládá od nejzazších východních svahů Alp na severozápadě až k břehům Dunaje s jižní částí úrodné Panonské
nížiny na východě.
Upřímně vás zdravíme a máme
radost, že hodláte navštívit naši
zemi.
Každý národ miluje svou vlast
a považuje ji za nejkrásnější.
Chorvati říkají své zemi podle úvodních slov státní hymny
“Krásná naše”.
Chorvatská republika je evropský
parlamentní stát, jenž je součástí evropské politické a kulturní
historie. Svou velikostí patří mezi
středně velké evropské země jako
např. Dánsko, Irsko, Slovensko
nebo Švýcarsko.
Chorvatsko je státem otevřeným
světu, s jednoduchými pasovými a
celními formalitami, země klidu a
úcty vůči svým hostům. Usilujeme
o to, aby “krásná naše” byla taková i pro ty, kteří do ní zavítají a
aby si z ní odnesli ty nejkrásnější
vzpomínky.
Rozloha
Rozloha pevniny je 56.594 km2, rozloha
teritoriálního moře je 31.067 km2.
Zalidněnost
Chorvatsko má 4.429 078 obyvatel.
Národnostní složení
většinu obyvatel představují Chorvaté,
nejpočetnějšími národnostními menšinami
jsou Srbové, Bosňané, Slovinci, Maďaři,
Češi, Italové a Albánci.
Státoprávní uspořádání
Chorvatsko je parlamentní demokratická
republika.
Hlavní město
Záhřeb se 779.145 obyvatel je hospodářské, dopravní, kulturní i akademické
středisko země.
Vítáme vás v Chorvatsku!
Délka chorvatského pobřeží
6.278 km, z toho je 4.398 km pobřeží ostrovů, skal a útesů.
Počet ostrovů, hřebenů a útesů
1.244; největší ostrovy jsou Cres a Krk.
Osídlených ostrovů je 50.
Nejvyšší vrchol
Dinara 1831 m/m
2
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 3
Celní předpisy:
Podnebí
Chorvatsko je pod vlivem třech klimatických pásem; ve vnitrozemí převládá
mírné kontinentální podnebí, v nejvyšších
částech horské lesní sněžné a podél
jadranského pobřeží je příjemné středozemní klima s mnoha slunečními dny. Léta
jsou suchá a horká, zimy mírné a vlhké.
Průměrná teplota ve vnitrozemí: leden - 2
až 0°C, a o něco nižší ve vyšších polohách, srpen 20 a kolem 12°C v nejvyšších
polohách. Průměrná teplota u moře: leden
5 až 9°C, srpen 22 až 25°C; teplota moře
v zimě je 12°C a v létě kolem 25°C.
Celní předpisy Chorvatské republiky jsou
téměř zcela přizpůsobeny normám zemí
Evropské unie, ale předměty pro osobní
potřebu (nekomerční) se mohou dovážet
bez cla a DPH pouze do hodnoty 1.000 kun.
Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny
v hotovosti a šeků je volný pro cizí a
chorvatské občany žijící v zahraničí, ale
povinností je celnici přihlásit převoz jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu
10.000 EUR.
Cennější profesní a technické vybavení
je také třeba přihlásit celnici na hraničním
přechodu.
Fyzické osoby bez stálého nebo přechodného bydliště v Chorvatsku mají právo na
vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) za
zboží koupené v Chorvatsku v hodnotě nejméně 740,00 kun na základě DPH neboli
Tax cheque formuláře, potvrzeného celníkem při výjezdu ze země nejpozději 3 měsíce ode dne nákupu. Žádost o vrácení daně
musí cizí státní příslušník podat nejpozději
do 6 měsíců ode dne vystavení účtu.
Pro podrobnější informace prosím kontaktujte Správu celnic (Carinska uprava):
www.carina.hr
Převoz domácích mazlíčků přes hranici
je možný pouze s potřebnou veterinární
dokumentací o zdravotním stavu zvířat,
při čemž psi a kočky musí být označeni
mikročipem. Dovoz do pěti domácích mazlíčků lze uskutečnit přes hraniční přechody, určené pro převoz určených domácích
mazlíčků, zatímco převážení většího počtu
zvířat lze uskutečnit pouze přes hraniční
přechod který má veterinární inspekci.
Měna
Služební měna Chorvatska je kuna
(1 kuna = 100 lip).
Cizí měnu lze směnit v bankách, směnárnách, na poštách, ve většině turistických
kanceláří, hotelů a kempů.
Platební karty (Eurocard/Mastercard, Visa,
American Express, Diners) přijímá většina
hotelů, jachtařských přístavů, restaurací,
obchodů a bankomatů.
UŽITEČNÉ INFORMACE
Cestovní doklady
platný pas nebo jiný identifikační doklad,
uznávaný mezinárodní dohodou. U některých států i občanský průkaz (doklad,
kterým se dokazuje identita a občanství
nositele).
Informace: diplomatická zastoupení a
konzulární úřady Chorvatské republiky v
zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních
věcí a evropských integrací Chorvatské
republiky (telefon +385 1 4569 964,
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.mvpei.hr)
3
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 4
Podmínky
Když cestujete se svým domácím
mazlíčkem, tak jste za něj zodpovědní
– Všeobecné podmínky, které se vztahují na dovoz domácích mazlíčků: psů,
koček a domácích fretek (jinak domácí
tchoř, bílý tchoř, americký tchoř, krotký
tchoř,domácí nebo krotká fretka
– Mustela pitorius), původem ze zemí
členů Evropské unie a zemí s nízkým
rizikem mimo Evropskou unii. Psi,
kočky a fretka domácí musí být označeni mikročipem. V případě, že je zvíře
označeno mikročipem, který neodpovídá
ISO Standardu 11784 nebo 11785, ale
je jiného typu, majitel nebo zástupce je
povinen zajistit odpovídající čtečku, která
je potřebná ke čtení mikročipu. Kdykoli
totiž musí být umožněno určování jména
a adresy majitele zvířete. Číslo mikročipu musí veterinář zapsat do pasu nebo
ověření, které majitel či zástupce nosí
spolu se zvířetem, musí mít pas
– nebo certifikát, vydaný oprávněným
veterinářem
– musí být očkována proti vzteklině.
Zvířatům, která přijíždějí ze zemí Evropské
unie a zemí s nízkým rizikem mimo
Evropskou unii bude povolen pohyb pokud
jsou mladší než tři měsíce a nejsou očkována a majitel nebo zástupce má jejich
pas nebo certifikát a pokud od narození pobývala na stejném místě a nebyla
v kontaktu s divokými zvířaty, která mohla
být vystavena nákaze, nebo se pohybují
v doprovodu matky, na které jsou ještě
závislá.
Psi, kočky a domácí fretky, které přicházejí
ze zemí s vysokým rizikem*, musí splňovat následující podmínky:
– musí být označeny mikročipem
– musí mít ověření vydané oprávněným veterinářem nebo při opakova-
Pokud přivážíte svého domácího mazlíčka
do Chorvatska, máte veškerou zodpovědnost za plnění podmínek převozu..
Ověřte si, zdali je váš domácí mazlíček
včas očkován či přeočkován (revakcinace), podstoupil test titrace protilátek a jestli
má platný pas nebo veterinární ověření.
Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu
na hraniční přechod určený k jeho převozu
nesplňuje uvedené požadavky, vstup do
Chorvatska vám nemusí být povolen,
případně může být zvíře vráceno do země
původu nebo dáno do karantény. Jako
majitel zvířete jste povinen uhradit veškeré
náklady spojené s provedením těchto
opatření.
Pod domácími mazlíčky, podle Směrnic o
veterinárních podmínkách pro nekomerční pohyb domácích mazlíčků se rozumí
následující živočišné druhy: psi, kočky,
fretka domácí (Mustela pitorius) z rodu
kunovitých (Mustelidae), bezobratlovci
(kromě včel a raků), ozdobné tropické
ryby, obojživelníci, plazi, všechny druhy
ptáků (kromě drůbeže), hlodavci a domácí
králíčci.
Maximální počet zvířat
Pod nekomerčním dovozem domácích
mazlíčků se rozumí dovážení pěti nebo
méně domácích mazlíčků na území
Chorvatska. Ti musí být podrobeni dokumentační a identifikační prohlídce celní
službou na cestovním terminálu při vstupu
na území Chorvatska. Takoví domácí
mazlíčci se považují za zboží a musí být
v doprovodu majitele nebo zmocněné osoby, zodpovědné za zvíře po celou dobu
cestování.
4
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 5
(včetně převozu) se poskytuje v nutných
případech způsobem a podle předpisů,
které jsou platné pro chorvatské pojištěnce, při čemž se stejným způsobem
podílí i na nákladech lékařského ošetření
(participace).
Osoby, které přijíždějí ze zemí s nimiž
není uzavřena smlouva nebo smlouvou
není stanovena možnost využití zdravotní péče, veškeré náklady zdravotní péče
hradí sami.
Více informací Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje
(tel.:+385 1 4806 333,
web: www.hzzo-net.hr).
ném vstupu do Chorvatska, pas (psi
z Chorvatska)
– musí být očkováni proti vzteklině
– musí být podrobeni testu neutralizace
protilátkami titrace rovné nejméně 0,5
IJ/ml ve vzorku odebraném oprávněným veterinářem, nejméně 30 dní po
očkování a tři měsíce před přemísťováním v oprávněné laboratoři, kterou
můžete najít na seznamu na následujících internetových stránkách: http//:ec.
europa.eu/food/snímal/liveanimals/pets/
approval_en.htm.
Předepsané období tří měsíců se nevztahuje na opakovaný vstup domácích
mazlíčků na území Chorvatska, jejichž pas
potvrzuje, že titrace protilátek s pozitivním
výsledkem byla provedena dříve, než zvíře
opustilo Chorvatsko.
Zvířata, která se dovážejí ke komerčním
účelům a cestují jako zásilka, musí před
odbavením prohlédnout veterinář.
*Pro podrobnější informace o zemích se
prosím obraťte na Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje –
Veterinární správu ( telefon:
+385 1 6109 499, +385 1 6106 703 a
+385 1 6106 455, www.mps.hr)
Veterinární služba
V Chorvatsku je k dispozici síť veterinárních klinik a ambulancí.
Informace:
Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje - Veterinární správa
E-mail: [email protected]
Web: www.mps.hr
Svátky a nepracovní dny
1. ledna - Nový rok
6. ledna – Tří králů
Velikonoční neděle a pondělí
1.května - Svátek práce
Boží tělo
22. června - Den boje proti fašismu
25. června - Den státnosti
5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání
15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie
8. října - Den nezávislosti
1. listopadu - Den Všech Svatých
25. a 26. prosince - vánoční svátky.
Zdravotní péče
Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších
městech; ambulance a lékárny v menších
místech.
Zahraniční turisté, kteří mají povinné
pojištění ve své zemi, v období soukromého pobytu v Chorvatsku nehradí využití
zdravotní péče, pokud má Chorvatsko a
země, z níž přijíždějí, uzavřenou smlouvu
o sociálním zabezpečení, tj. že mají touto
smlouvou předvídána potvrzení o nároku
na využití zdravotní péče. Zdravotní péče
5
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 6
V případě nehody Centrum 112 vám
umožní rozhovor i v jednom z následujících jazyků:
Pracovní doba obchodů a veřejných
služeb
Většina obchodů je v pracovní dny otevřena od 8 do 20 hodin a mnohé z nich i
o víkendu
Veřejné služby a úřady většinou mají
pracovní dobu od pondělí do pátku od 8
do 16 hodin.
– anglicky
– německy
– italsky
– maďarsky
– slovensky
– česky
Pošta a telekomunikace
Pošty jsou ve větších městech otevřeny v
pracovní dny od 7 do 19 hodin, v menších
městech od 7 do 14 hodin; některé pošty
mají dvousměnnou pracovní dobu. Ve
větších městech a turistických střediscích
jsou hlavní pošty otevřeny i v sobotu a
neděli.
Ve všech veřejných telefonních automatech se používají telefonní karty, které
se prodávají na poštách a v novinových
stáncích. Z jakéhokoliv telefonu lze volat
přímo do zahraničí.
Web: www.posta.hr
Volejte 112!
Pokud potřebujete:
– rychlou lékařskou pomoc
– pomoc hasičů
– pomoc policie
– pomoc horské záchranné služby
– pomoc jiných rychlých služeb a operativních sil systému ochrany a záchrany.
Pokud zpozorujete:
– požár,
– únik nebezpečných látek, znečistění
pitné vody, potoků, řek nebo moře,
– jiné úkazy ohrožující život a zdraví lidí,
zvířat nebo kulturní majetek a životní
prostředí
Elektrické napětí městské sítě
220V s frekvencí 50 Hz
Voda ve veřejné vodovodní síti je v
celém Chorvatsku pitná.
Když voláte ohlaste:
– co se stalo,
– kde se to stalo
– kdy se to stalo,
– jestli je někdo zraněn,
– jaká jsou zranění,
– jakou pomoc potřebujete
– kdo volá
V případě nehody volejte 112!
Na toto číslo lze volat v jakoukoliv denní
i noční dobu, bez ohledu na to kde se
nacházíte v Chorvatské republice nebo na
území EU
Telefonní volání je zdarma.
Volat se může prostřednictvím všech
operátorů a telefonických zařízení volbou
čísla 112.
6
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 7
PRAKTICKÉ RADY
Na cestě
– během turistické sezony se vyhýbejte
dopravním zácpám, jízdě o víkendech
a svátcích
– jezděte odpočatí
– přizpůsobte jízdu podmínkám na silnici a
dodržujte omezení rychlosti
– v případě zácpy buďte trpěliví a zásobte
se dostatečným množstvím pitné vody
Aktivity v přírodě
– seznamte příbuzné nebo přátele s trasami svého pohybu nebo plány své cesty.
– choďte po označených stezkách a
cestách
– zásobte se dostatečným množstvím
pitné vody
– připravte si odpovídající oblečení a obuv
– připravte si mobilní telefonní zařízení
– sledujte informace o předpovědi počasí
– pozorně v souladu s předpisy zacházejte
s otevřeným ohněm
– neodhazujte v přírodě nedopalky a
zápalné předměty
Na moři
Prověřte zda jste podnikli všechna opatření k zabránění požáru!
Neodhazujte zapálené nebo zápalné předměty do okolí!
Dodržujte zákazy rozdělávání ohně!
Dbejte na to, aby vaše zaparkované
vozidlo neblokovalo požární přístupy a
příjezdy.
– v případě nehody na moři nebo znečistění moře volejte 155 (Národní centrálu
pro pátrání a záchranu na moři nebo
112,
– před vyplutím se informujte o předpovědi
počasí, zvláště pro Jadran
– při koupání zůstávejte v zorném poli
ostatních plavců
– informujte příbuzné nebo přátele o
přibližné lokalitě potápění a označte ji
předepsaným způsobem
– slunci se vystavujte přiměřeně a opatrně
a používejte ochranné prostředky
– zásobte se dostatečným množstvím
pitné vody
Co udělat, když vznikne požár?
Ochrana životního prostředí
Protipožární ochrana
Ochrana biologické rozmanitosti je v souladu s platnými předpisy Evropské unie.
Moře chorvatského Jadranu je ke koupání
vysoce kvalitní a podle měřítek Evropské
unie.
V případě znečištění okolí volejte Centrálu
112.
– Požár ihned hlaste hasičům na telefonní
číslo 112!
– Použijte ruční hasící přístroj k počátečnímu hašení požáru a požár haste pouze
pokud neohrožujete sebe ani ostatní!
– Informujte o požáru osoby z okolí
ŘIĎTE SE POKYNY HASIČŮ.
ZAPAMATUJTE SI:
Za nedodržování předpisů ochrany před
požárem Ministerstvo vnitra zahajuje přestupkové nebo trestní řízení.
7
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 8
Důležitá telefonní čísla
v chorvatštině, bude HAK podávat informace o aktuální dopravní situaci a stavu
vozovek i v angličtině a němčině a v srpnu
i v italštině.
Mimořádné informace o dopravních
zácpách se vysílají z HAK-u v chorvatském a anglickém jazyce.
Ve stejném období se během léta na
Druhém programu chorvatského rozhlasu každou celou hodinu vysílají zprávy z
Třetího programu Rakouského rozhlasu a
Bayernu 3 v němčině, RAI Uno v italštině,
Pražského rozhlasu v češtině, Absolut
rádia v angličtině a z mezinárodního
programu Chorvatského radia – „Glas
Hrvatske“ také v anglickém, německém a
španělském jazyce.
České turisty během léta novináři Radia
Praha jednou denně informují prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic:
Radia Split, Radia Dubrovník a Radia
Rijeka.
Mezinárodní předvolba pro Chorvatsko
je 385
Záchranná služba: 194
Hasiči: 193
Policie: 192
Pomoc: na silnicích 1987
(Pokud voláte ze zahraničí nebo mobilem,
volte +385 1 1987)
Národní centrála pro záchranu a pátrání
na moři: 155
Společné číslo pro všechny urgentní
případy: 112
Horská záchranná služba:
+385 1 4821 049
Všeobecné informace: 18981
Informace o místních a meziměstských
telefonních číslech: 11888
Informace o mezinárodních telefonních
číslech: 11802
Předpověď počasí a situace na silnicích:
060 520 520
Chorvatský autoklub (HAK):
+385 1 4640 800
E-mail: [email protected]
Web: www.hak.hr
CHORVATSKO AUTOMOBILEM
Doklady
Pro vstup do Chorvatska je potřebné mít
platný řidičský a technický průkaz a doklad
o pojištění vozidla (zelená karta).
Pokud máte v úmyslu využívat služeb
rent-a-car, může být požadován i mezinárodní řidičský průkaz, který vydává matiční
autoklub.
Řidič, který přijíždí na území Chorvatska
automobilem zahraniční SPZ, musí mít
platný mezinárodní doklad pojištění o
zodpovědnosti, uznávaný na území EU
nebo jiný důkaz o tomto pojištění. Za
mezinárodní doklady se považuje služební
registrační SPZ vozidla, která je ustálená
na území státu, jehož národní instituce je
signatářem Multilaterální dohody, nebo
platná Zelená karta, vydaná pro vozidlo,
Cizojazyčné rozhlasové vysílání v turistické sezóně:
Chorvatský rozhlas emituje na několika
programech cizojazyčná vysílání pro turisty v Chorvatsku.
Na Prvním programu Chorvatského
rozhlasu je každý den zařazeno ve 20.05
vysílání v angličtině v délce cca 10 minut.
V období letní sezony na Druhém programu Chorvatského rozhlasu (98,5 Mhz
severozápadní Chorvatsko a Dubrovnické
přímoří, 105,3 Mhz Istrie, 96,1 Split, 98,9
Makarské přímoří, 93,3 Gorski Kotar),
při pravidelných zprávách a hlášeních
8
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 9
Čerpací stanice pohonných hmot
které pochází ze země, jejíž národní úřad
není signatářem Multilaterální dohody a
ostatní doklady a důkazy, jejichž platnost
je známá Chorvatské pojišťovně.
Čerpací stanice ve větších městech a na
dálnicích jsou otevřeny nepřetržitě 0 – 24.
Lze čerpat: Euro Super 95, Super 95,
Super 98, Super plus 98, Euro Diesel a
Diesel, a ve větších městech a čerpacích
stanicích na dálnicích i plyn. Informace
o cenách benzinu a seznam plynových
stanic: www.ina.hr, www.omv.hr;
www.tifon.hr; www.hak.hr;
Omezení rychlosti vozidel
– v osadách 50 km/h
– mimo osadu 90 km/h
– na silnicích určených pro motorová vozidla a rychlostních silnicích100 km/h
– na dálnicích 130 km/h
– motorová vozidla s přívěsem bez brzd
80 km/h
– autobusy a autobusy s lehkými přívěsy
80 km/h, na dálnicích 100 km, kromě
autobusů, které organizovaně převážejí
děti
Jízda se zapnutými krátkými světly během
dne je povinná v období zimního času.
Při jízdě je zakázáno používat mobil bez
zařízení „hands free“, které umožňuje jeho
používání bez pomoci rukou.
Používání bezpečnostního pásu je
povinné jak pro řidiče, tak pro všechny
spolucestující.
Reflexní vesta, kterou je řidič povinen
použít, tj. obléci když na silnici vykonává
nějaké práce na vozidle (vyměňuje kolo,
vykonává menší opravy, nalévá pohonné
hmoty pokud bez nich vozidlo zůstalo,
žádá o pomoc zastavováním druhých vozidel apod.) je povinnou součástí výbavy
vozidla.
Silniční poplatky
Za dálnice: A1 Záhřeb-Bosiljevo-ZadarŠibenik- Split-Šestanovac-Ravča, A2
Záhřeb- Zaprešić-Krapina-Macelj, A3
Bregana-Záhřeb-Slavonski Brod-ŽupanjaLipovac, A4 Záhřeb-Varaždin-Goričan, A5
Osijek -Đakovo-Sredanci, A6 BosiljevoVrbovsko-Rijeka, A7 Rijeka-Rupa, a A9
Kanfanar-Pula.
Za rychlostní silnice
Istrijský Y s objekty podléhajícími poplatkům - „Tunel Učka“ na trase A8 na trase
Kanfanar – Matulji a viadukt „Mirna“.na
trase A9 Kanfanar – Kaštel
Za most pevnina – Krk
Informace se nachází na webových stránkách: www.hak.hr, www.hac.hr,
www.bina-istra.hr, www.arz.hr,
www.azm.hr, www.huka.hr
Rady pro bezpečnou jízdu
Přidržovat se dopravních předpisů a omezení rychlosti, u delších cest odpočívat
na upravených a vybudovaných odpočívadlech a na mokré vozovce přizpůsobit
rychlost vozidla podmínkám, protože to
všechno jsou předpoklady bezpečného
dojezdu do cílového místa.
9
24.11.2010. 11:10:
LETECKY
Základní povinnosti při dopravní
nehodě
Letiště pro příjem letadel veřejné letecké
dopravy:
Letiště Brač
Telefon: +385 1 559 701
Web:www.airport-brac.hr
Letiště Dubrovnik
Tel.: +385 20 773 333
Web: www.airport-dubrovnik.hr
Letiště Mali Lošinj
Telefon: +385 51 235 148
Web: www.airportmalilosinj.hr
Letiště Osijek
Zelefon: +385 31 514 402
Web: www.osijek-airport.hr
Letiště Pula
Tel.: +385 52 530 140
Web: www.airport-pula.hr
Letiště Rijeka
Tel.: +385 51 842 134
Web: www.rijeka-airport.hr
Letiště Split
Tel.: +385 21 203 555
Web: www.split-airport.hr
Letiště Zadar
Tel.: +385 23 205 800
Web: www.zadar-airport.hr
Letiště Záhřeb
Tel.: +385 1 4562 222
Web: www.zagreb-airport.hr
Letiště Varaždin - Letiště pro příjem letadel
obecného zaměření a občasný taxi převoz
Dopravní nehodu je třeba ihned oznámit
policii (Telefonní číslo 192), nebo společné
evropské číslo pro rychlou pomoc 112.
Není nutné v případě dopravní nehody s
malou materiální škodou.
V případě zraněných osob zavolat záchranou službu (telefonní číslo 194).
Zabezpečte místo nehody, oblékněte si
reflexní vestu, postavte výstražný trojúhelník a udělejte vše pro ochranu před dalším
nebezpečím. Počkejte na příjezd policie.
V případě jakéhokoliv poškození vozidla
je nutné vyžádat si od policie potvrzení o
ohledání a poškození, bez kterého nelze
přejet státní hranice.Pokud potřebujete
opravit závadu na autě nebo přepravit auto
do servisu, zavolejte Pomoc na silnicích
na telefon 1987 (při volání ze zahraničí,
volte +385 1 1987)
Jak se vyhnout dopravním zácpám?
Chcete li se vyhnout zbytečnému čekání v kolonách, doporučujeme abyste si
naplánovali cestu s využitím informací
v dopravním plánovacím kalendáři této
brožury Turistické informace, ve které jsou
uvedeny dny a směry nejvyšší předpokládané hustoty dopravy. Pokud je to možné,
vyhýbejte se cestování v sobotu.
Před cestou si zjistěte informaci o aktuální
situaci na chorvatských silnicích a v dopravě trajekty, a to u Chorvatského autoklubu
HAK (Informační centrum HAK +385 1
4640 800 nebo na www.hak.hr), nebo na
Druhém programu Chorvatského rozhlasu,
(98,5 Mhz).
2010 cz.indd 10
10
24.11.2010. 11:10:
Ostatní letecké společnosti provozující
linky do Chorvatska:
Malá letiště pro příjem především kluzáků
a motorových kluzáků, které nemohou
vzlétat samostatně a jejichž využití lze
rozšířit i o lety jiných druhů letadel, používaných k nekomerčním leteckým akcím
(článek 2. odstavec 1 bod 32 Zákona o
vzdušném provozu, „Narodne novine“
číslo 69/09):
Pribislavec, (Čakovec), Koprivnica, Lučko
(Záhřeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek),
Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin,
Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije a Sinj.
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines,
ČSA, Lufthansa, LOT, Malev,
Germanwings, Scandinavian Airlines,
Turkish Airlines, Air Bosna, Air One,
British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian
Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian
Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun
Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways,
Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin
Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels
Airlines.
Mezinárodní letiště
PO MOŘI
Záhřeb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka,
Zadar, Osijek, Brač a Mali Lošinj.
Informace: Záhřeb +385 1 6265 222,
Split +385 21 203 506, +385 21 203 555,
Dubrovník +385 20 773 377, Pula +385 52
530 105, Rijeka +385 51 842 132, Zadar
+385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441,
+385 31 514 442, Brač +385 21 559 711 a
Mali Lošinj +385 51 231 666.
Agentura pro pobřežní linkovou
námořní dopravu
Telefon: +385 21 329 370;
Telefax: +385 21 329 379
E-mail: [email protected]
Web: www.agencija-zolpp.hr
Mezinárodní trajektové linky:
Zadar-Ancona; Split-Ancona; Split-Stari
Grad-Pescara, Ancona Split-Pescara a
Rijeka-Split-Stari Grad (Hvar)-KorčulaSobra (Mljet) –Dubrovnik-Bari
Dubrovník-Bari (přímo), Vis-Ancona, Stari
Grad-Ancona
Croatia Airlines:
Národní letecká společnost a člen leteckého sdružení Star Alliance, přímými lety
spojuje Chorvatsko s řadou evropských
cílových míst: Amsterodamem, Vídní,
Bruselem, Frankfurtem, Londýnem,
Mnichovem, Paříží, Římem, Sarajevem,
Skopljem, Curychem, Kodaní, Podgoricí a
Prištinou. V sezoně je chorvatské pobřeží
spojeno s dalšími místy v Rakousku,
Francii, Německu a Veliké Británii. Ve spolupráci s partnery Croatia Airlines umožňuje svým cestujícím přístup cílovým místům
v celém světě.
Kontaktní centrum: +385 1 6676 555
Web: www.croatiaairlines.com
E-mail: [email protected]
2010 cz.indd 11
Trajektové linky podél pobřeží:
Rijeka-Split-Stari Grad/
Hvar-Korčula-Dubrovník.
Lokální trajektové linky spojují s pevninou
ostrovy: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan,
Pašman, Olib, Silbu, Premudu, Ist, Molat,
Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac,
Ravu, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šoltu, Brač,
Hvar, Vis, poloostrov Pelješac, Korčulu,
Lastovo, Mljet, Šipan a místní lodní a
rychlé lodní linky spojují ostatní osídlené
ostrovy, na kterých není automobilová
doprava.
11
24.11.2010. 11:10:
Ostatní lodní přepravci:
Rychlé lodní linky (spojení s pevninou
nebo mezi ostrovy):
Rapska plovidba d.d.:
www.rapska-plovidba.hr
Mediteranska plovidba d.d.:
www.medplov.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d.,
www.lnp.hr
G & V Line d.o.o.:
www.gv-line.hr
Miatours:
www.miatours.hr
Kapetan Luka:
www.krilo.hr
SNAV:
www.snav.it
Venezia lines:
www.venezialines.com
Blue Line International:
www.blueline-ferries.com
Emilia Romagna Lines:
www.emiliaromagnalines.it
Rijecká oblast: Lošinj, Susak, Unie, Cres,
Ilovik, Pag, Rab
Zadarská oblast: Ist, Molat, Dugi otok,
Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba,
Premuda
Splitská oblast: Brač, Hvar, Šolta, Lastovo,
Korčula, Vis
Dubrovnická oblast: Mljet, Šipan, Korčula,
Lastovo
Šibenická oblast: Kaprije, Žirje
Sezónní linka: Pula – Unije – Mali Lošinj –
Ilovik - Zadar
Lodní linky spojují s pevninou nebo
vzájemně následující ostrovy:
Rijecká oblast: Lošinj, Srakane, Unije,
Ilovik, Susak
Zadarská oblast: Dugi otok, Iž, Rava,
Vrgada
Šibenická oblast: Prvić, Zlarin
Splitská oblast: Drvenik Veli a Mali, Čiovo,
Biševo
Dubrovnická oblast: Šipan, Lopud,
Koločep
Celní pobočky pro vstup cizích lodí
jsou:
Celoroční: Umag, Poreč, Rovinj, Pula,
Raša (Bršica), Rijeka, Mali Lošinj, Zadar,
Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka,
Ubli a Dubrovník.
Sezónní (po dobu letní sezóny): ACI
marina Umag, Novigrad, Sali, Božava,
Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis,
Komiža a Cavtat.
Jadrolinija:
Hlavní chorvatský osobní lodní přepravce,
provozuje převážnou většinu pravidelných
mezinárodních a domácích trajektových,
lodních a rychlých lodních linek. Hlavní
úřad je v Rijece (Tel.: +385 51 666 100,
+385 51 666 111);
www.jadrolinija.hr
2010 cz.indd 12
12
24.11.2010. 11:10:
PLAVBA V CHORVATSKÉ
REPUBLICE
– nálepku (vinětu)
– ověřený seznam posádky a cestujících
– ověřený seznam osob, které mohou
pobývat na plavidle (pro plavidla, která
budou měnit posádku během plavby v
Chorvatské republice)
– potvrzení (účtenku) o zaplacení poplatků
za bezpečnost plavby, světelnou signalizaci, námořní informační mapu, správu
– potvrzení (účtenku) o zaplacení paušálu
pobytové taxy pro plavidla s lůžky, délky
od 5 metrů
– důkaz způsobilosti plavidla k plavbě
– důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je
způsobilá ho řídit
– důkaz o pojištění odpovědnosti za škody, způsobené třetím osobám
– důkaz o vlastnictví nebo plnou moc majitele k používání plavidla
Velitel plavidla, které vplouvá do
Chorvatské republiky po moři, je povinen vplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu pro mezinárodní dopravu k
pohraniční kontrole, obstarat nálepku a
ověřit seznam posádky a cestujících nebo
seznam osob na kapitanátu nebo jeho
pobočce.
Velitel plavidla, které bylo do Chorvatska
dovezeno po souši nebo je v úschově v
přístavu či na jiném povoleném místě, je
povinen před vyplutím obstarat nálepku a
ověřit seznam posádky a cestujících nebo
seznam osob na kapitanátu/lodním úřadu
(pokud si ho přeje obstarat).
Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3
m nebo větší, jakož i plavidlo délky menší
než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 KW anebo větší.
Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez
ohledu na svoji délku (např. kajak, lehký
člun, šlapadlo a pod.).
Nálepku nemusí mít plavidlo, dokud se
nachází v úschově v přístavu anebo na
jiném povoleném místě v Chorvatské
republice.
Pokud jde o nálepku (vinětu), pomocné čluny i jet-ski, podléhají stejným
předpisům.
Plavidlo musí být označeno nálepkou na
viditelném místě a její platnost je rok ode
dne vydání.
Ústřižek nálepky se musí nalepit na
seznam osob.
Plavidlo, které pluje v chorvatských
vodách, musí mít následující originální
doklady:
2010 cz.indd 13
Seznam posádky a cestujících
Seznam posádky a cestujících zahrnuje
posádku i cestující, kteří se nacházejí na
plavidle a ověřuje se v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce podpisem a
razítkem.
Pokud velitel plavidla během pobytu a
plavby v chorvatském moři v období
platnosti nálepky nemá v úmyslu měnit
posádku, nemusí se dále přihlašovat přístavnímu kapitanátu/pobočce.
Plavidla, která nemají možnost delšího
pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít
seznam posádky a cestujících.
Osoba, která řídí plavidlo, může v
Chorvatsku vylodit posádku (nebo její
část) s kterou připlula ze zahraničí a
nalodit novou, v tom případě musí změnu
posádky přihlásit přístavnímu kapitanátu,
a s tak změněnou posádkou musí vyplut z
Chorvatska.
13
24.11.2010. 11:10:
Seznam osob
Přihlášení pobytu
Velitel plavidla, který má v úmyslu měnit
posádku během plavby v Chorvatské
republice je povinen na přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce ověřit seznam
osob, které budou na plavidle pobývat
během platnosti nálepky, a celkový počet
osob uvedených v seznamu osob nesmí
být větší od dvojnásobku kapacity navýšené o 30%
jednotkové kapacity plavidla.
Kapacita plavidla se určuje v souladu s
doklady plavidla, vydanými oprávněnými
orgány země původu a pokud v nich není
vyznačena, určuje se podle Směrnic o člunech a jachtách a Směrnic pro statutární
certifikaci člunů a jachet.
Seznam osob se ověřuje útržkem nálepky
(viněty).
Seznam osob lze vyplnit celkově při
obdržení nálepky, a může se vyplňovat
i sukcesivně, a nejpozději během prvního naloděni jednotlivé osoby uvedené v
seznamu osob.
Pokud se seznam osob vyplňuje sukcesivně, tak se během každého vyplnění
ověřuje v přístavním kapitanátu nebo jeho
pobočce.
Počet výměn osob uvedených na seznamu je neomezený.
Do seznamu osob se nezapisují osoby,
které pobývají na plavidle během jeho
pobytu v přístavu nebo na kotvišti.
Děti do 12 let se nezapisují do seznamu
osob a nezapočítávají se do maximálního
počtu osob.
Seznam osob na plavidlech, která přijíždí
do Chorvatska mořskou cestou, se nemusí
ověřit při obstarávání nálepky, ale může se
ověřit i dodatečně když dochází ke změně
posádky v Chorvatsku.
Cizinci, kteří do Chorvatska přijíždějí
zahraničními plavidly, určenými pro sport
a rekreaci a kteří využívají ubytování na
těchto plavidlech, přihlašují svůj pobyt
pouze v přístavu nebo přístavišti v němž
se po jejich příjezdu do Chorvatska provádí kontrola přejezdu státní hranice.
Pokud cizinec přejede státní hranici na
některém ze silničních hraničních přechodů a touto cestou dováží plavidlo, na
kterém bude pobývat, přihlášení k pobytu
vyřídí marina, v níž bude plavidlo spuštěno
do moře.
Pokud se loď spouští v některém z přístavišť, tehdy je cizinec povinen přihlášení
lodi i pobytu vyřídit osobně na územně
příslušné policejní stanici.
To platí výlučně pro plavidla, na kterých
bude cizinec pobývat.
Cizinci, jejichž plavidla se nacházejí na
stání v některé z chorvatských marin, jsou
povinni svůj příjezd přihlásit v marině.
2010 cz.indd 14
Pobytová taxa
Povinnost platit pobytovou taxu mají majitelé nebo uživatelé plavidel s lůžky, délky
od 5 metrů.
Pobytová taxa se platí v přístavních
kapitanátech nebo jejich pobočkách a to
paušálně na dobu 8 dnů, 15 dnů, 30 dnů,
90 dnů a 1 roku.
Potvrzení o zaplacení paušálu pobytové
taxy se musí vždy nacházet na plavidle
a velitel plavidla je povinen ho předložit
oprávněné osobě na její žádost.
14
24.11.2010. 11:10:
Vyplouvání plavidel z Chorvatské
republiky
EN „Venezia“: Venezia-Záhřeb-Budapešť
(Moskva, Kijev, Bukurešť)-Venezia
EN „Lisinski“: Záhřeb-Mnichov-Záhřeb
IC „Zagreb“: Záhřeb-Vídeň-(přes
Maďarsko)-Záhřeb
IC „Sava“:
Bělehrad-Záhřeb-Villach-Mnichov-Bělehrad
IC »Kvarner« : Záhřeb-Budapešť-Záhřeb
IC „Drava“:
Budapešt-Osijek-Sarajevo-Budapešt
Velitel plavidla je povinen před vyplutím z
Chorvatské republiky:
– podrobit se celní prohlídce v jednom z
přístavů otevřených pro mezinárodní
dopravu
– ověřit seznam posádky a cestujících
v přístavním kapitanátu nebo jeho
pobočce.
Po vykonání povinnosti musí velitel plavidla nejkratší cestou opustit vnitřní mořské vody a teritoriální moře Chorvatské
republiky.
Rychlíky
„Maestral“: Záhřeb-Budapešť-Záhřeb
Záhřeb-Villach-Záhřeb
Bělehrad-Záhřeb-Curych-Bělehrad
„Nikola Tesla“: Záhřeb-Bělehrad-Záhřeb
Sarajevo-Vinkovci-Bělehrad -Sarajevo
Záhřeb-Sarajevo-Ploče-Záhřeb
Záhřeb-Sarajevo-Záhřeb (noční vlak)
Ploče – Sarajevo – Ploče
Villach-Záhřeb-Bělehrad-Villach (noční vlak)
„Opatija“: Rijeka-Ljubljana-Rijeka (Mnichov)
„Ljubljana“: Rijeka-Ljubljana (Vídeň)-Rijeka
Řízení chorvatských člunů a jachet pro
zahraniční jachtaře
Na základě změn a doplňků Směrnic
o člunech a jachtách ze dne 11. února
2009, Chorvatská republika jednostranně
uznává osvědčení jiných států k řízení
chorvatských člunů a jachet. Údaje o
zahraničních osvědčeních, která se uznávají v Chorvatsku, lze najít na služebních
stránkách Ministerstva moře, dopravy a
infrastruktury
Web: www.mmpi.hr
Sezónní vlaky:
Ljubljana-Pula-Ljubljana
Budapešť-Záhřeb-Split-Budapešť
(noční vlak)
VLAKEM
Chorvatsko má přímé linky se Slovinskem,
Bosnou a Hercegovinou, Maďarskem,
Itálií, Rakouskem, Švýcarskem,
Německem a Srbskem. Téměř se všemi
ostatními evropskými zeměmi má spojení
s přestupem.
Zvláštní vlaky:
Bělehrad – Knin – Split – Bělehrad (červen-září o víkendech, noční vlak)
Tel: +385 1 4573 208
E-mail: [email protected]
Informace:
Telefon: +385 1 060 333 444
Web: www.hznet.hr
Eurocity, Intercity a Euronight vlaky:
EC „Mimara“:
Záhřeb-Villach-Siegen-Záhřeb
EC „Croatia“: Záhřeb-Vídeň-Záhřeb
(přes Slovinsko)
2010 cz.indd 15
15
24.11.2010. 11:10:
AUTOBUSEM
TAXI A RENT A CAR
Pravidelné mezinárodní linky spojují
Chorvatsko se sousedními zeměmi a
většinou středoevropských a západoevropských států.
Telefonní číslo služby Informací při volání
z Chorvatska: 060 313 333
Telefonní číslo Informací při volání z ciziny: +385 1 61 12 789
Mezinárodní doprava (pokladna):
+385 1 60 08 631
Vnitrostátní doprava (pokladny):
+385 1 60 08 620
Autobusové nádraží Rijeka
Telefon: +385 51 66 03 00, +385 060 302 010
E-mail: [email protected]
Web: www.autotrans.hr
Autobusové nádraží Split
Telefon: +385 21 329 180,
+385 060 327 777
E-mail: [email protected]
Web: www.ak-split.hr
Autobusové nádraží Šibenik
Telefon: +385 060 368 368
E-mail: [email protected]
Autobusové nádraží Zadar
Telefon: +385 23 211 555
Autobusové nádraží Záhřeb
Telefon: +385 060 313 333
Web: www.akz.hr
Autobusové nádraží Dubrovnik
Telefon: +385 20 357 020, +385 060 305 070
E-mail: [email protected]
Web: www.libertasdubrovnik.com
Autobusové nádraží Osijek
Telefon: +385 060 33 44 66
Autobusové nádraží Pula
Telefon: +385 060 304 090
Taxi služba je k dispozici ve všech městech a turistických místech
Pronajímání automobilů (rent a car) je
možné ve všech městech, turistických
střediscích a na všech letištích.
2010 cz.indd 16
VýZNAMNěJŠí MUZEA:
Čakovec: Muzeum Međimurja
Dubrovník: Dubrovnické muzeum Knížecí palác, Etnografické muzeum –
Rupe, Městské hradby, Muzeum dominikánského kláštera, Námořní muzeum,
Katedrální klenotnice, Dům Marina Držiće;
Akvárium – biologický institut Dubrovník,
Muzeum františkánského kláštera „Mala
braća“, Muzeum pravoslavné církve
Gornja Stubica: Muzeum Selských
povstání
Gospić: Muzeum Liky, v blízkém Smiljanu
se nachází Memoriální centrum „Nikola
Tesla“
Hlebine: Galerie Hlebine a muzejní sbírka
Ivana Generaliće
Karlovac: Městské muzeum Karlovac,
Staré město Dubovac
Klanjec: Galerie sochaře Antuna
Augustinčiće
Krapina: Muzeum krapinských neadrtálců,
Muzeum Ljudevita Gaje
Kumrovec: Stará vesnice - jedinečný
skanzen s původními selskými domy; rodný dům Josipa Broza Tita
Makarska: Malakologické muzeum –
muzeum ryb, krabů a mušlí, Městské
muzeum
Našice: vlastenecké muzeum v zámku
Pejačević
Osijek: Muzeum Slavonie
Pazin: Etnografické muzeum Istrie,
Muzeum města Pazinu
Pula: Archeologické muzeum, Historické
muzeum Istrie, Arena
16
24.11.2010. 11:10:
Ludbreg: Převzácná Krev Ježíšova
Remete: Matka Boží Remetská
Solin: Matka Boží z Ostrova
Trški Vrh: Matka Boží Jeruzalémská
Vepric: Matka Boží Lurdská
Voćin: Matka Boží Voćinská
Rijeka: - Námořní a historické muzeum
chorvatského přímoří; Přírodovědecké
muzeum
Poreč: Domovské muzeum Poreštine
Split: Muzeum chorvatských archeologických památek, Archeologické muzeum Splitu, Galerie Ivana Meštroviće,
Městské muzeum, Etnografické muzeum,
Přírodovědecké muzeum, Umělecká
galerie, Námořní muzeum, Klenotnice
katedrály.
Trakošćan: Zámek Trakošćan – zámecké
muzeum se sbírkou starých zbraní
Varaždín: Varaždinské městské muzeum
ve Starém městě – historické oddělení,
Entomologická sbírka „Svět brouků” a
Galerie starých i nových mistrů.
Zadar: Archeologické muzeum - Stálá
výstava církevního umění, Národní muzeum Zadar, Muzeum antického skla
Záhřeb: Archeologické muzeum,
Etnografické muzeum, Chorvatské
muzeum naivního umění, Moderní galerie, Muzeum města Záhřebu, Muzeum
Mimara, Muzeum uměleckých řemesel,
Muzeum moderního umění, Chorvatské
přírodovědecké muzeum, Strossmayerova
galerie starých mistrů, Technické muzeum, Galerie „ Klovićevi dvori“, Chorvatské
historické muzeum, Muzejně memoriální
centrum „Dražen Petrović“, Umělecký
pavilón.
Kulturní a přírodní památky na
Seznamu světového dědictví UNESCA
V Chorvatsku jsou četné kulturní i přírodní památky, mezi nimiž vyniká Staré
město v Dubrovníku, Diokleciánův palác
ve Splitu, historické jádro Trogiru, raně
křesťanský komplex Eufrasiovy baziliky
v Poreči, katedrála sv. Jakuba v Šibeniku,
město Dubrovník, Starigradské pole na
Hvaru, které se nacházejí na Seznamu
světového dědictví. Plitvická jezera – nejkrásnější a nejznámější chorvatský národní park je naše jediná přírodní památka,
která se nachází na tomto prestižním
seznamu.
Na Reprezentačním seznamu nehmotného světového kulturního dědictví
UNESCA se nachází Slavnost svátku sv.
Blažeje Dubrovník, krajkářství Lepoglavy,
Hvaru a Pagu, každoroční masopustní
obchůzka zvonkařů na území Kastavštiny,
hvarské křížové procesí, dvojhlasný
zpěv a hra v pentonální stupnici Istrie a
Chorvatského Přímoří, jarní procesí Ljelja
neboli Královen z Gorjanu, umění výroby
dřevěných hraček z Chorvatského Záhoří,
Sinjska alka - rytířský turnaj v Sinji a
Medařské řemeslo v oblasti severního
Chorvatska. Chorvatsko patří mezi země
s největším množstvím chráněného
nehmotného majetku na světě, zapsaného
do Seznamu nehmotnéhop kulturního
dědictví UNESCA, vyžadujícího rychlou
ochranu. Hudební výraz "Ojkanje" byl také
zařazen do Seznamu nehmotného kulturního majetku, vyžadujícího rychlou ochranu.
VýZNAMNěJŠí SVATYNě A
POUTNí MíSTA:
Marija Bistrica: Matka Boží Bistrická
Trsat (Sušak): Matka Boží Trsatská
Sinj: Zázračná Panna Marie Sinjská
Aljmaš: Panna Utěšitelka
Krasno: Matka Boží Krasnovská
Karlovac-Dubovac: Sv. Josef
Lobor: Matka Boží Horská
2010 cz.indd 17
17
24.11.2010. 11:10:
NÁRODNí PARKY
Paklenica - Národní park na jižní straně
Velebitu, největšího horského masivu
v Chorvatsku.
Informace:
Adresa: NP Paklenica
Dr. Franje Tuđman 14a,
23244 Starigrad-Paklenica
Telefon: +385 23 369 155, +385 23 369 202
Telefax: +385 23 359 133
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.paklenica.hr
Brijuni - ostrovní skupina dvou větších a 12
menších ostrůvků u západního pobřeží Istrie.
Informace:
Adresa: NP Brijuni
Brionska 10, 52212 Fažana
Telefon:: +385 52 525 888
Telefax: +385 52 525 917
E-mail: [email protected]
Web: www.brijuni.hr
Kornati – nejhustější souostroví ve
Středozemí s celkem 89 ostrovy, ostrůvky
a útesy.
Informace:
Adresa: NP Kornati,
Butina 2, 22243 Murter
Telefon: +385 22 435 740
Telefax: +385 22 435 058
E-mail: [email protected]
Web: www.kornati.hr
Plitvická jezera – Nejstarší a nejznámější chorvatský národní park, součást
Světového přírodního dědictví UNESCO.
Informace:
Adresa: NP Plitvička jezera
53231 Plitvička jezera
Telefon: +385 53 751 015, +385 53 751 014
Telefax: +385 53 751 013
E-mail: [email protected]
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr
Krka - nejkrásnější krasová řeka v
Chorvatsku
Informace:
Adresa: NP Krka
Trg Ivana Pavla II br. 5, 22000 Šibenik
Telefon: +385 22 201 777
Telefax: +385 22 336 836
E-mail: [email protected]
Web: www.npkrka.hr
Risnjak – převážně zalesněný horský
masiv severně od Rijeky, ve kterém se
nachází i hydrologická přírodní památka –
pramen řeky Kupy.
Informace:
Adresa: NP Risnjak
Bjela Vodica 48, 51317 Crni Lug
Telefon: +385 51 836 133, +385 51 836 261
Telefax: +385 51 836 116
E-mail: [email protected]
Web: www.risnjak.hr
Mljet - ostrov ležící jihozápadně od
Dubrovníku
Informace:
Adresa: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Govedari
Telefon: +385 20 744 041, +385 20 744 058
Telefax: +385 20 744 043
E-mail: [email protected]
Web: www.np-mljet.hr
2010 cz.indd 18
Severní Velebit - přírodně nejvzácnější
a nejpřitažlivější oblast vrcholové části
severního Velebitu.
Informace:
Adresa: NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Telefon: +385 53 665 380
Telefax: +385 53 665 390
E-mail: [email protected]
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr
18
24.11.2010. 11:10:
CHRÁNěNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
Papuk – nejhezčí část Slavonských hor;
člen Evropské a UNESCO světové sítě
geoparků
Informace:
Adresa: PP Papuk
Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin
Telefon: +385 34 313 030
Telefax: +385 34 313 027
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-papuk.hr
Biokovo - pohoří nad Makarskou riviérou
Informace:
Adresa: PP Biokovo
Marineta – mala obala16, 21300 Makarska
Telefon/Telefax: +385 21 616 924
E-mail: [email protected]
Web: www.biokovo.com
Kopački rit – jedna z největších močálovitých oblastí v Evropě, při ústí Dravy do
Dunaje
Informace:
Adresa: PP Kopački rit
Titiv dvorac 1, 31328 Lug
Telefon: +385 31 285 370
Telefax: +385 31 285 380
E-mail: [email protected],
Web: www.kopacki-rit.hr
Telašćica – umístěná na jihovýchodní
straně Dugog otoka, v blízkosti NP Kornati
Informace:
Adresa: PP Telašćica
Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali
Tel./Fax: +385 23 377 096
E-mail: [email protected]
Web: www.telascica.hr
Učka - pohoří ve východní části Istrijského
poloostrova, nad Kvarnerskou riviérou
Informace:
Adresa: PP Učka
Liganj 42, 51415 Lovran
Telefon: +385 51 293 753
Telefax: +385 51 293 751
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-ucka.hr
Lonjsko polje – největší chráněná záplavová oblast dunajského povodí
Informace:
Adresa: PP Lonjsko polje
Krapje 16, 44325 Krapje
Telefon: +385 44 611 190
Telefax: +385 44 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
Velebit – zahrnuje největší část stejnojmenného masivu, největší chráněná
oblast v Chorvatsku, která je na seznamu mezinárodních rezervací biosféry
UNESCO
Informace
Adresa: PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Telefon: +385 53 560 450
Telefax: +385 53 560 451
E-mail: [email protected]
Web: www.velebit.hr
Medvednica - pohoří severně od Záhřebu
Informace:
Adresa: PP Medvednica
Bliznec bb, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4586 317
Telefax: +385 1 4586 318
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-medvednica.hr
2010 cz.indd 19
19
24.11.2010. 11:10:
UBYTOVÁNí
Vranské jezero - největší přírodní jezero
v Chorvatsku, chráněná krajinná oblast s
ornitologickou rezervací, nachází se mezi
Zadarem a Šibenikem. Možnosti sportovního rybolovu a pozorovaní ptactva
Informace:
Adresa: PP Vransko jezero
Kralja Petra Svačića 2
23510 Biograd n/m
Telefon: +385 23 383 181, +385 23 386 452
Telefax: +385 23 386 453
E-mail: [email protected]
Web: www.vransko-jezero.hr
Chorvatsko nabízí ubytování v četných
hotelech, apartmánových komplexech,
soukromých apartmánech a pokojích, v
selských hospodářstvích (agroturistika), v
kempech vč. naturistických s dlouholetou
tradicí.
Ve vnitrozemí je velký počet lázní s léčivými minerálními a termálními prameny.
Informace: Turistická sdružení a cestovní
kanceláře.
Mládežnické hostely (Hostelling
International hostels) jsou v Dubrovníku,
Gradacu, Osijeku, Pule, Zaostrogu, Velom
Lošinji, Rijece, Zadaru a Záhřebu.
Informace: Chorvatský prázdninový a
hostelový svaz
Telefon: +385 1 4847 474
Telefax: +385 1 4870 477
E-mail: [email protected]
Web: www.hfhs.hr
Žumberak - Samoborsko gorje - malebná
pahorkovitě-horská oblast jihozápadně od
Záhřebu
Informace:
Adresa: PP Žumberak – Samoborské Gorké
Slani dol 1, 10430 Samobor
Telefon: +385 1 3327 660
Telefax: +385 1 3327 661
E-mail: [email protected]:
www.park-zumberak.hr
Nautický turizmus a mariny:
Lastovské souostroví – připadá k vnější
skupině jihodalmatských ostrovů, kromě
ostrova Lastovo zahrnuje ostrovní skupiny
Lastovnjaci a Vrhovnjaci a ostrov Sušac
Informace:
Adresa: PP Lastovsko otočje
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Telefon: +385 20 801 250
Telefax: +385 20 801 252
E-mail: [email protected];
[email protected]
Web: www.pp-lastovo.hr
V Chorvatsku je celkem 98 přístavů nautického turizmu, z nichž je 58 marin (z toho
10 suchých) a 21 z nich je v soustavě ACI
a.s. Opatija.
Celková kapacita přístavů nautického
turizmu je 16 848 stání na moři a 5.209
na pevnině. Téměř všechny mariny mají
technické servisy, jeřáby a více různých
obchodních a pohostinských objektů.
V marinách je také velký počet charter
společností, které pronajímají plavidla a
v mnohých marinách se pořádají i kurzy
plachtění.
Informace: Sdružení chorvatských marin
Telefon: +385 51 209 147
Telefax: +385 51 216 033
E-mail: [email protected]
Web: www.hgk.hr
Ministerstvo kultury
Informace:
Telefon: +385 1 4866 102,
Web. www.min-kulture.hr
2010 cz.indd 20
20
24.11.2010. 11:10:
DOPRAVNí PLÁNOVACí KALENDÁŘ
2010 cz.indd 21
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
07 h 14 h
07 h 14 h
Den
14 h 22 h
Den
14 h 22 h
Den
07 h 14 h
i
1
i
i
2
i
h
3
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
i
6
6
6
i
7
7
7
8
8
9
9
10
11
i
12
i
8
i
9
h
10
10
i
i
h
12
Nízké zatížení
Zvýšené zatížení
Rovnoměrné
11
12
13
13
13
i
h
14
14
h
h
15
15
i
15
h
h
16
16
i
i
16
i
17
i
h
17
i
18
i
18
i
19
19
19
20
20
h
h
i
21
21
h
h
i
22
i
23
i
24
i
22
i
23
24
i
25
i
i
22
Převážně směrem
od moře
h
h
24
25
h
26
26
27
27
h
h
28
28
28
h
h
29
29
i
29
h
30
30
i
i
30
31
i
h
h
23
25
26
Převážně směrem
k moři
h
i
27
i
18
20
21
Velmi vysoké
zatížení
DOPRAVNí SMěRY
14
17
Vysoké zatížení
i
h
i
11
OČEKÁVANÉ DOPRAVNí
ZATíŽENí
i
i
i
14 h 22 h
h
31
21
24.11.2010. 11:10:
2010 cz.indd 22
22
24.11.2010. 11:11:
2010 cz.indd 23
23
24.11.2010. 11:11:
Co si dát k jídlu?
ACI-Adriatic Croatia International Club
Opatija
Kromě standardní evropské kuchyně nabízí Chorvatsko svá nejoblíbenější domácí
jídla a speciality: ze studené kuchyně
věhlasný dalmatský nebo istrijský pršut,
pažský nebo lický sýr, ovčí sýr, slavonský
kulen, výborné samoborské nebo zagorské klobásy češnjovke, tvaroh s kyselou
smetanou...
Nabídku hlavních jídel výrazně ovlivňuje
místní podnebí. V Dalmácii, Přímoří, na
ostrovech a v Istrii se připravují hlavně
ryby a „plody moře“, a z masa je nejoblíbenější pašticada nebo vařené jehněčí.
Ve vnitrozemské části Chorvatska je naopak velmi široký výběr masitých pokrmů;
pravou pochoutkou jsou krůta s mlinci,
pečené jehněčí, pečené sele, vařené i
pečené štrukle. Kromě štruklí patří k nejchutnějším sladkostem ořechové a makové koláče, závin s tvarohem nebo různými
druhy ovoce.
Řetězec 21 marin podél chorvatského
pobřeží
Informace:
Telefon:. +385 51 271 288
Telefax: +385 51 271 824
E-mail: [email protected]
Web: www.aci-club.hr
Potápění
Ohledně turisticky-rekreačního potápění v Chorvatsku kontaktujte potápěčská
centra, která zajišťují vaší informovanost
a bezpečí.
Informace: Sekce potápěčského turizmu
HGK - Sektor turizmu,
Telefon: +385 1 4561 570
Fax: +385 1 4828 499
E-mail: [email protected]
Web: www.croprodive.info
JíDLA A NÁPOJE
Co si dát k pití?
Pěstování vinné révy a výroba kvalitních a
ušlechtilých vín má v Chorvatsku staletou tradici, a to jak ve vnitrozemí, tak i v
Přímoří a Dalmácii. Z červených vín jsou
na jadranském pobřeží a na ostrovech
známá teran, merlot, kabernet, opolo,
plavac, dingač, postup a z bílých malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina,
muškát... Ve vnitrozemí - ryzlink, graševina, burgundské, tramín... Z destilátů jsou
nejoblíbenější rakije (pálenky) - slivovice,
travarica, lozovača a z dezertních nápojů
prošek a maraschino.
Kde si něco dát?
Kromě hotelů nabízejících pobyt s polopenzí nebo plnou penzí jsou ve všech
městech, turistických osadách a u hlavních silnic restaurace, hostince, taverny,
konoby, pizzerie, objekty s rychlým občerstvením, ale pro gurmány budou nejzajímavější restaurace a hospody s domácí
„chorvatskou kuchyní“.
Všechny potraviny živočišného původu podléhají stejným podmínkám jako
v zemích Evropské unie a jsou pod stálým
veterinárně - zdravotním dozorem.
2010 cz.indd 24
24
24.11.2010. 11:11:
DIPLOMATICKO-KONZULÁRNí
ZASTUPITELSTVí
Velvyslanectví Bulharska
Nike Grškovića 31,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631
Telefax: +385 1 4646 625
Velvyslanectví Albánské republiky
Jurišićeva 2a,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4810 679
Telefax: +385 1 4810 682
Konzulát Pobřeží Slonoviny
Špansko 22,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3895 127
Telefax: +385 1 3893 684
Velvyslanectví Austrálie
„Centar Kaptol“ , Nova Ves 11/3,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4891 200
Telefax: +385 1 4891 216
Velvyslanectví Černé Hory
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 45 73 362
Telefax: +385 1 45 73 423
Velvyslanectví Rakouska
Radnička cesta 80/IX,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4881 050
Telefax: +385 1 4834 461
Velvyslanectví České republiky
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6177 246
Telefax: +385 1 6176 630
Velvyslanectví Belgie
Pantovčak 125 B I,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4578 901
Telefax: +385 1 4578 902
Konzulátní telefax: +385 1 4578 903
Velvyslanectví Čile
Smičiklasova 23/2,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4611 958,
+385 1 4611 959, +385 1 4611 960
Telefax: +385 1 4610 328
Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny
Torbarova 9,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4501 070
Telefax: +385 1 4501 071
Velvyslanectví Dánského království
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4924 530
Telefax: +385 1 4924 554
Velvyslanectví svazové republiky
Brazilie
Trg N.Š. Zrinskog 10/1,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4002 250
Telefax: +385 1 4002 266
2010 cz.indd 25
Velvyslanectví Arabské republiky Egypt
Petrova 51/B,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798
Telefax: +385 1 2310 619
25
24.11.2010. 11:11:
Delegace evropské unie
Trg žrtava fašizma 6,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4896 500
Telefax: +385 1 4896 555
Generální konzulát Irska
Miramarska 23,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6310 025
Telefax: +385 1 2413 901
Generální konzulát Filipín
Tomašićeva 7,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4612 000
Telefax: +385 1 4618 414
Velvyslanectví Itálie
Medulićeva 22,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4846 386
Telefax: +385 1 4846 384
Velvyslanectví Finska
Miramarska 23,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6312 080
Telefax: +385 1 6312 090
Velvyslanectví Izraele
Ulica grada Vukovara 271,
10000 Zagreb
Telefon.: +385 1 6169 500
Telefax: +385 1 6169 555
Velvyslanectví Francouzské republiky
Hebrangova 2,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4893 600
Telefax: +385 1 4893 660
Velvyslanectví Japonska
Boškovićeva 2,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4870 650
Telefax: +385 1 4667 334
Velvyslanectví Republiky Řecko
Opatička 12,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4810 444,
Telefax: +385 1 4810 419
Konzulát Jemenu
Biankinijeva 6,
10000 Zagreb
Telefon/Telefax: +385 1 4553 114
Konzulát Jordánského království
Gračanska cesta 84,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4645 957
Telefax: +385 1 4645 956
Velvyslanectví Indie
Kulmerska 23A,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239
Telefax: +385 1 4817 907
Velvyslanectví Kanady
Prilaz Gjure Deželića 4,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4881 200
Telefax: +385 1 4881 230
Velvyslanectví íránu
Pantovčak 125c,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4578 983,
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Telefax: +385 1 4578 987
2010 cz.indd 26
26
24.11.2010. 11:11:
Velvyslanectví Kazachstanu
Tomislavov trg 8,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4614 723
Telefax: +385 1 4573 796
Konzulát Monaka
„Centar Kaptol“, Nova Ves 17,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4860 377
Telefax: +385 1 4860 081
Velvyslanectví Čínské lidové republiky
Mlinovi 132,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4637 011
Telefax: +385 1 4637 012
Velvyslanectví Nizozemska
Medveščak 56,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4642 200
Telefax: +385 1 4642 201
Velvyslanectví republiky Kosovo
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4827 741 / 742 / 743
Telefax: +385 1 4827 721
Velvyslanectví Norska
Petrinjska 9/I,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831
Telefax: +385 1 4922 828,
Velvyslanectví Maďarska
Pantovčak 257,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4890 900
Telefax: +385 1 4579 301
Konzulát Nového Zélandu
Vlaška 50a/V,
10000 Zagreb
Telefon/Telefax: +385 1 4612 060
Velvyslanectví Německa
Ulica grada Vukovara 64,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6300 100
Telefax: +385 1 6155 536
Velvyslanectví Makedonie
Kralja Zvonimira 6/I,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812
Telefax: +385 1 4617 369
Konzulát Pakistánu
Pasarićeva 12,
10000 Zagreb
Telefon/Telefax: +385 1 3644 775/776
Telefax: +385 1 4617 333
Velvyslanectví Malajsie
Slavujevac 4a,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Telefax: +385 1 4834 348
Konzulát Peru
Ksaverska cesta 19,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4677 325
Telefax: +385 1 4677 324, +385 1 4677 381
Konzulát Malty
Pavlinovićeva 1,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3900 515
Telefax: +385 1 3900 575
2010 cz.indd 27
27
24.11.2010. 11:11:
Velvyslanectví Polska
Krležin Gvozd 3,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4899 444
Telefax: +385 1 4834 577
Velvyslanectví Srbska
Pantovčak 245,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068
Telefax: +385 1 4573 338,
Velvyslanectví Portugalska
Trg Bana J. Jelačića 5/ll,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Telefax: +385 1 4920 663
Konzulát Sudánu
Vramčeva 17,
10000 Zagreb
Telefon/Telefax: +385 1 4817 613
Velvyslanectví Vatikánu
Ksaverska cesta 10a,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995
Telefax: +385 1 4673 997
Velvyslanectví Rumunska
Mlinarska ulica 43,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856
Telefax: +385 1 4677 854
Velvyslanectví Španělska
Tuškanac 21a,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4848 950,
+385 1 4834 365, +385 1 4834 367
Telefax: +385 1 4848 711
Velvyslanectví Ruské federace
Bosanska 44,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3755 038 / 039
Telefax: +385 1 3755 040
Velvyslanectví Švédska
Frankopanska 22,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4925 100
Telefax: +385 1 4925 125
Velvyslanectví Spojených států
amerických
Thomasa Jeffersona 2,
10 010 Zagreb
Telefon: +385 1 6612 200
Telefax: +385 1 6612 371
Velvyslanectví Švýcarska
Bogovićeva 3,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4878 800
Telefax: +385 1 4810 890
Velvyslanectví Slovenské republiky
Prilaz Gjure Deželića 10,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4877 070
Telefax: +385 1 4877 078
Konzulát Thajska
Gundulićeva 18/IV,
10000 Zagreb
Telefon/Telefax: +385 1 4830 359
Velvyslanectví Slovinska
Alagovićeva 30/ANNEX,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6311 000, 6311 011
Telefax: +385 1 6177 236
2010 cz.indd 28
28
24.11.2010. 11:11:
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Telefon: +49 89 22 33 44
Telefax: +49 89 22 33 77
E-mail: [email protected]
Velvyslanectví Turecka
Masarykova 3/II,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4864 660
Telefax: +385 1 4864 670
Velvyslanectví Ukrajiny
Voćarska 52,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4616 296
Telefax: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Telefon: +39 02 86 45 44 97
Telefax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Velvyslanectví Velké Británie a
Severního Irska
I. Lučića 4,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6009 100
Telefax: +385 1 6009 111
Ente Nazionale Croato per il Turismo
00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia
Telefon +39 06 32 11 0396
Telefax: +39 06 32 11 1462
E-mail: [email protected]
Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
Česká republika
Telefon: +420 222 211 812
Telefax: +420 222 210 793
E-mail: [email protected], [email protected]
Pro více informací prosím kontaktujte
Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací
E-mail: [email protected],
Web: www.mvpei.hr;
INFORMACE
Chorvátske turistické združenie
82109 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská republika
Telefon: +421 2 55 562 054, 55 415 415
Telefax: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZAGREB, HRVATSKA
Telefon: +385 1 46 99 333
Telefax: +385 1 455 7827
E-mail: [email protected]
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u.1,
Magyarország
Telefon.: +36 1 267 55 88
Telefax: +36 1 267 55 99
E-mail: [email protected]
Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien, Am Hof 13, Österreich
Telefon: +43 1 585 38 84
Telefax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France
Telefon: +33 1 45 00 99 55, 45 00 99 57
Telefax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: [email protected]
Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt, Hochstrasse 43,
Deutschland
Telefon: +49 69 23 85 350
Telefax: +49 69 23 85 352
E-mail: [email protected]
2010 cz.indd 29
29
24.11.2010. 11:11:
Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters,
162-164 Fulham Palace Road,
United Kingdom
Telefon +44 208 563 79 79
Telefax: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Хорватское туpиcтичeckoe
cooбщecтвo
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab.12. office 1502, Russia
Telefon: +7 495 258 15 07
Telefax: +7 495 258 15 07
E-mail: [email protected]
Croatian National Tourist Office
New York 10118, 350 Fifth Avenue,
Suite 4003, U.S.A
Telefon:+1 212 279 8672
Telefax: +1 212 279 8683
E-mail: [email protected]
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Telefon: + 386 1 2307 400
Telefax: + 386 1 2307 404
E-mail: [email protected]
Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Telefon: +41 43 336 2030
Telefax: +41 43 336 2039
E-mail: [email protected]
Narodowy Ośrodek Informacji
Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, IPC Business Center,
Ul. Koszykowa 54, Polska
Telefon: +48 22 828 51 93
Telefax: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B,1°C, Espana
Telefon: +3491 781 5514
Telefax: +3491 431 8443
E-mail: [email protected]
Kroatiska Turistbyrån
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Telefon: +46 853 482 080
Telefax: +46 820 24 60
E-mail: [email protected]
Kroatiens Turistkontor
Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J, Danmark
Telefon: +45 70 266 860
Telefax: :+45 70 239 500
E-mail: [email protected]
Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Telefon: +31 20 661 64 22
Telefax: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]
JAPONSKO
107-0052 Tokyo, Ark Hills Executive Tower
N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku
Telefon: +81 03 6234 0711
Telefax: +81 03 6234 0712
E-mail: [email protected]
Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38,
Belgique
Telefon: +32 255 018 88
Telefax: +32 251 381 60
E-mail: [email protected]
2010 cz.indd 30
30
24.11.2010. 11:11:
TURISTICKÁ SDRUŽENí ŽUP
Koprivnicko-križevacká
Antuna Nemčića 5,
48000 Koprivnica
Telefom:+385 48 624 408
Telefax: +385 48 624 407
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Bjelovarsko-bilogorská
Trg Eugena Kvaternika 4,
43000 Bjelovar
Teefon.: +385 43 243 944
Telefax: +385 43 241 229
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
Krapinsko-zagorská
Krambergerova 1,
49000 Krapina
Telefen/Telefax: +385 49 233 653
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-zagorje.hr
Brodsko- posavská
Petra Krešimira IV. č. 1,
35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 408 393
Telefax: +385 35 408 392
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbpz.hr
Licko-senjská
Budačka 12,
53000 Gospić
Telefon/Telefax: +385 53 574 687
E-mail: [email protected]
www.lickosenjska.com
Dubrovnicko-neretvanská
Vukovarska 24,
20000 Dubrovnik
Telefon: +385 20 324 999
Telefax: +385 20 324 224
E-mail: [email protected]
Web: www.visitdubrovnik.hr
Međimurská
Športska 2,
40000 Čakovec
Telefon/Telefax: +385 40 390 191
E-mail: [email protected]
Web: www.tzm.hr
Istrijská
Pionirska 1,
52440 Poreč
Telefon: +385 52 452 797
Telefax: +385 52 452 796
E-mail: [email protected]
Web: www.istra.hr
Osjecko-baranjská
Kapucinska 40/II, p.p. 39,
31000 Osijek
Telefon: +385 31 214 852
Telefax: +385 31 214 853
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosbarzup.hr
Karlovacká
Ambroza Vraniczanyja 6,
47000 Karlovac
Telefon: +385 47 615 320
Telefax: +385 47 601 415
E-mail: [email protected],
Web: www.tzkz.hr
2010 cz.indd 31
Požežsko-slavonská
Županijska 7,
34000 Požega
Telefon: +385 34 290 177
Telefax: +385 34 290 226
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzps.hr
31
24.11.2010. 11:11:
Přímořsko-goranská
N. Tesle 2,
51410 Opatija
Telefon: +385 51 272 988, +385 51 272 665
Telefax: +385 51 272 909
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
Viroviticko-podravská
Masarykova 6,
33000 Virovitica
Telefon: +385 33 726 069
Telefax: +385 33 722 060
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvpz.hr
Sisacko-moslavacká
Stjepana i Antuna Radića 28/II,
44 000 Sisak
Telefon: +385 44 540 163
Telefax: +385 44 540 164
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-smz.hr
Vukovarsko-srijemská
Glagoljaška 27/III,
32100 Vinkovci
Telefon/Telefax: +385 32 344 034
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvsz.hr
Zadarská
Sv. Leopolda B. Mandića 1,
23000 Zadar
Telefax: +385 23 315 316
E-mail: [email protected]
Web: www.zadar.hr
Splitsko-dalmatská
Prilaz braće Kaliterna 10/I,
21000 Split
Telefon/Telefax: +385 21 490 032,
+385 21 490 033, +385 21 490 036
E-mail: [email protected]
Web: www.dalmatia.hr
Záhřebská
Preradovićeva 42,
10 000 Zagreb
Teefon.: +385 1 4873 665
Telefax: +385 1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
Šibenicko-kninská
Fra N. Ružića bb,
22000 Šibenik
Telefon: +385 22 219 072
Telefax: +385 22 212 346
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenikregion.com
Varaždínská
Kratka 1,
42000 Varaždin
Telefon/Telefax: +385 42 210 096
Telefax: +385 42 210 073
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-vzz.hr
2010 cz.indd 32
32
24.11.2010. 11:11:
TURISTICKO INFORMAČNí
CENTRA
POREČ
Adresa: Zagrebačka 9, 52440 Poreč
Telefon: 052 451 293, Fax: 052 451 665
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-porec.com
ISTRIE
ISTRIJSKÁ ŽUPA
PULA
Adresa: Forum 3, 52100 Pula
Telefon: 052 219 197, Fax: 052 211 855
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-pula.com
HALO ISTRA
Adresa: Dalmatinova 4, 52100 Pula
Telefon: 052 880 088, Fax: 052 858 400
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.istra.hr; www.istra.com
ROVINJ
Adresa: Obala Pina Budicina 12,
52210 Rovinj
Telefon: 052 811 566, Fax: 052 816 007
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rovinj.com
FUNTANA
Adresa: Bernarda Borisija 2,
52452 Funtana
Telefon: 052 445 119, Fax: 052 445 124
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-funtana.com
UMAG
Adresa: Trgovačka 6, 52470 Umag
Telefon: 052 741 363, Fax: 052 741 649
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-umag.com
LABIN
Adresa: Aldo Negri 20, 52220 Labin
Telefon: 052 855 560, Fax: 052 855 560
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rabac.com
VRSAR
Adresa: Rade Končara 46, 52450 Vrsar
Telefon: 052 441 746, Fax: 052 441 187
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vrsar.com
MEDULIN
Adresa: Centar 223, 52203 Medulin
Telefon: 052 577 145, Fax: 052 577 227
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-medulin.com
STŘEDNÍ ISTRIE
Adresa: Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Telefon: 052 622 460, Fax: 052 616 886
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-central.com
NOVIGRAD
Adresa: Mandrač 29a, 52466 Novigrad
Telefon: 052 758 011, Fax: 052 757 075
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-novigrad.com
2010 cz.indd 33
33
24.11.2010. 11:11:
KVARNER
CRIKVENICA
Adresa: Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica
Telefon: 051 241 051, Fax: 051 241 867
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-crikvenice.hr
PŘíMOŘSKO - GORANSKA ŽUPA
KVARNER INFO - VRATA JADRANA –
BRÁNA JADRANU
Adresa: Čikovići bb, 51215 Kastav
Telefon: 051 623 333, Fax: 051 623 334
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
KRK
Adresa: Obala hrvatske mornarice 3,
51500 Krk
Telefon: 051 220 226, Fax: 051 220 226
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.tz-krk.hr
KVARNER INFO - OPATIJA
Adresa: Mučići bb, 51215 Matulji
Telefon: 051 279 816, Fax: 051 279 817
E-mail: [email protected]
Web: www.opatija-tourism.hr
CRES
Adresa: Cons 10, 51557 Cres
Telefon: 051 571 535, Fax: 051 571 535
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-cres.hr
KVARNER INFO - JUG
Adresa: Kralja Tomislava 6,
51250 Novi Vinodolski
Telefon: 051 791 171, Fax: 051 224 306
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr
MALI LOŠINJ
Adresa: Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Telefon: 051 231 547, Fax: 051 233 373
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-malilosinj.hr
KVARNER INFO - LETIŠTĚ RIJEKA
Adresa: Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefon: 051 841 865, Fax: 051 841 892
E-mail: [email protected]
Web: www.krk.hr
RAB
Adresa: Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Telefon: 051 771 111, Fax: 051 771 110
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-rab.hr
INFO GORSKI KOTAR
Adresa: Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Telefon: 051 812 156, Fax: 051 812 156
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-delnice.hr
BAŠKA
Adresa: Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7),
51523 Baška
Telefon: 051 856 817, Fax: 051 856 544
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-baska.hr
RIJEKA
Adresa: Korzo 33a, 51000 Rijeka
Telefon: 051 335 882, Fax: 051 214 706
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-rijeka.hr
2010 cz.indd 34
MALINSKA
Adresa: Obala 46, 51511 Malinska
Telefon: 051 859 207, Fax: 051 858 254
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-malinska.hr
34
24.11.2010. 11:11:
OMIŠALJ
Adresa: Prikešte 11, 51513 Omišalj
Telefon: 051 841 042, Fax: 051 841 042
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr
ZADAR
Adresa: Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Telefon: 023 316 166, Fax: 023 211 781
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
PUNAT
Adresa: Pod Topol 2, 51521 Punat
Telefon: 051 854 860, Fax: 051 854 970
E-mail: [email protected].hr
Web: www.tzpunat.hr
NIN
Adresa: Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Telefon: 023 264 280, Fax: 023 265 247
E-mail: [email protected]
Web: www.nin.hr
FUŽINE
Adresa: Sv. Križ 2, 51322 Fužine
Telefon: 051 835 163, Fax: 051 830 000
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-fuzine.hr
STARIGRAD
Adresa: Trg Tome Marasovića 1,
23244 Starigrad
Telefon: 023 369 245, Fax: 023 369 255
E-mail: [email protected]
Web: www.rivijera-paklenica.hr
SELCE
Adresa: Šetalište Ivana Jeličića 1,
51266 Selce
Telefon: 051 765 165, Fax: 051 765 165
E-mail:[email protected]
Web: www.tzselce.hr
ZATON
Adresa: Zadarska cesta 39a,
23232 Zaton-Nin
Telefon: 023 265 461, Fax: 023 265 462
E-mail: [email protected]
Web: www.zaton-zd.hr
DALMÁCIE – ZADARSKÁ OBLAST
VIR
Adresa: Put mula bb, 23234 Vir
Telefon: 023 362 169, Fax: 023 362 169
E-mail: [email protected]
Web: www.otok-vir.info
ZADARSKÁ ŽUPA
BIOGRAD N/M
Adresa: Trg hrvatskih velikana 2,
23210 Biograd n/m
Telefon: 023 383 123, Fax: 023 383 123
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
PAKOŠTANE
Adresa: Kraljice Jelene 78,
23211 Pakoštane
Telefon: 023 381 892, Fax: 023 381 608
E-mail: [email protected]
Web: www.pakostane.hr
PAG
Adresa: Od špitala 2, 23250 Pag
Telefon: 023 611 286, Fax: 023 611 301
E-mail: [email protected]
Web: www.pag-tourism.hr
2010 cz.indd 35
SV. FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Telefon: 023 389 071, Fax: 023 389 239
E-mail: [email protected]
Web: www.sv-filipjakov.hr
35
24.11.2010. 11:11:
DALMÁCIE – ŠIBENICKÁ OBLAST
KNIN
Adresa: Tuđmanova 24, 22300 Knin
Telefon: 022 664 822, Fax: 022 664 819
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-knin.hr
ŠIBENICKO - KNINSKA ŽUPA
ŠIBENIK
Adresa: Obala Dr. Franje Tuđmana 5,
22000 Šibenik
Telefon: 022 214 411, Fax: 022 214 266
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenik-tourism.hr
MURTER - KORNATI
Adresa: Rudina bb, 22244 Murter
Telefon: 022 434 995, Fax: 022 434 950
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-murter.hr
VODICE
Adresa: Obala Vladimira Nazora bb,
22211 Vodice
Telefon: 022 443 888, Fax: 022 442 111
E-mail: [email protected]
Web: www.vodice.hr
PIROVAC
Adresa: Kralja Krešimira IV br. 6,
22213 Pirovac
Telefon: 022 466 770, Fax: 022 466 770
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-pirovac.hr
BETINA
Adresa: Trg na moru 2, 22244 Betina
Telefon: 022 436 522, Fax: 022 436 523
E-mail: [email protected]
PRIMOŠTEN
Adresa: Trg Biskupa Arnerića 2,
22202 Primošten
Telefon: 022 571 111, Fax: 022 571 703
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-primosten.hr
BRODARICA - KRAPANJ
Adresa: Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj-Brodarica
Telefon: 022 350 612, Fax: 022 350 612
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-brodarica.hr
ROGOZNICA
Adresa: Obala Kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Telefon: 022 559 253, Fax: 022 558 030
E-mail: [email protected]
Web: www.rogoznica.net
GREBAŠTICA
Adresa: Grebaštica donja bb,
22216 Grebaštica
Telefon: 022 577 044, 577 044
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-grebastica.hr
SKRADIN
Adresa: Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Telefon: 022 771 306, Fax: 022 771 336
E-mail: [email protected]
Web: www.skradin.hr
JEZERA
Adresa: Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Telefon: 022 439 120, Fax: 022 439 905
E-mail:
[email protected]
Web: www.summernet.hr/jezera
2010 cz.indd 36
TISNO
Adresa: Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno
Telefon: 022 438 604, Fax: 022 438 603
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tisno.hr
36
24.11.2010. 11:11:
TRIBUNJ
Adresa: Badnje bb, 22212 Tribunj
Telefon: 022 446 143, Fax: 022 446 143
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tribunj.hr
SPLIT
Adresa: Peristil bb, 21000 Split
Telefon: 021 345 606, Fax: 021 348 604
E-mail: [email protected]
Web: www.visitsplit.com
ZLARIN
Adresa: Zlarin bb, 22232 Zlarin
Telefon: 022 553 557
E-mail: [email protected]
SUPETAR
Adresa: Porat 1, 21400 Supetar
Telefon: 021 630 551, Fax: 021 630 551
E-mail: [email protected]
Web: www.supetar.hr
DRNIŠ
Adresa: Domovinskog rata 5, 22320 Drniš
Telefon: 022 866 619, Fax: 022 886 609
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-drnis.hr
TROGIR
Adresa: Trg Pape Ivana Pavla II 1,
21220 Trogir
Telefon: 021 885 628, Fax: 021 885 628
E-mail: [email protected]
Web: www.trogir.hr
BILICE
Adresa: Bosuć 3, Bilice, 22000 Šibenik
Telefon: 022 310 599, Fax: 022 310 528
Web:www.tz-bilice.hr
VIS
Adresa: Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Telefon: 021 717 017, Fax: 021 717 018
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vis.hr
DALMÁCIE – SPLITSKÁ OBLAST
SPLITSKO - DALMATSKÁ ŽUPA
DALMÁCIE – DUBROVNICKÁ
OBLAST
HVAR
Adresa: Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar
Telefon: 021 741 059, Fax: 021 741 059
E-mail: [email protected]
Web: www.tzhvar.hr
DUBROVNICKO - NERETVANSKÁ ŽUPA
STON
Adresa: Pelješka cesta 2, 20230 Ston
Telefon: 020 754 452, Fax: 020 754 452
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-ston.hr
MAKARSKA
Adresa: Obala kralja Tomislava bb,
21300 Makarska
Telefon: 021 612 002, Fax: 021 616 288
E-mail: [email protected]
Web: www.makarska.hr
KLEK
Adresa: Trg palmi 1, 20356 Klek
Telefon: 020 691 336, Fax: 020 691 336
E-mail: [email protected]
SINJ
Adresa: Vrlička 41, 21230 Sinj
Telefon: 021 826 352, Fax: 021 826 352
E-mail: [email protected]
Web: www.sinj.hr
2010 cz.indd 37
OREBIĆ
Adresa: Trg Mimbeli bb, 20250 Orebić
Telefon: 020 713 718, Fax: 020 714 001
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.com
37
24.11.2010. 11:11:
KORČULA
Adresa: Obala Vinka Paletina,
20260 Korčula
Telefon: 020 715 867, Fax: 020 715 866
E-mail: [email protected]
Web: www.korcula.net
TRPANJ
Adresa: Žalo 7, 20240 Trpanj
Telefon: 020 743 433, Fax: 020 743 290
E-mail: [email protected]
LUMBARDA
Adresa: 20263 Lumbarda
Telefon: 020 712 005 Fax: 020 712 005
E-mail: [email protected]
VELA LUKA
Adresa: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
Telefon: 020 813 619, Fax: 020 813 619
E-mail: [email protected]
Web: www.vela-luka.net
BLATO
Adresa: 20271 Blato
Telefon: 020 851 850 Fax: 020 851 241
E-mail: [email protected]
Web: www.blato.hr
LASTOVO
Adresa: 20290 Lastovo
Telefon: 020 801 018, Fax: 020 801 140
E-mail: [email protected]
Web: www.lastovo-tz.net
BRNA
Adresa: Brna, 20272 Smokvica
Telefon: 020 832 255 Fax: 020 832 188
E-mail: [email protected]
SOBRA
Adresa: Sobra 20225 Babino Polje
Telefon: 020 746 025, Fax: 020 746 025
E-mail:[email protected]
Web:www.mljet.hr
DRAČE
Adresa: Drače, 20246 Janjina
Telefon: 098 1701 850, Fax: 020 741 005
E-mail: [email protected]
SLANO
Adresa: 20232 Slano
Telefon: 020 871 236, Fax: 020 871 236
E-mail: [email protected]
LIKA - KARLOVAC
KARLOVACKÁ ŽUPA
KARLOVAC
Adresa: Trg Petra Zrinskog 3,
47000 Karlovac
Telefon: 047 615 320, Fax: 047 600 602
E-mail: [email protected]
Web: www.karlovac-touristinfo.hr
DUBROVNIK
Adresa: Brsalje, 20000 Dubrovnik
Telefon: 020 312 011, Fax: 020 323 725
E-mail: [email protected]
Web: www.tzdubrovnik.hr
ŽUPA DUBROVAČKA
Adresa: Srebreno, 20207 Mlini
Telefon: 020 486 254, Fax: 020 487 003
E-mail: [email protected]
Web: www.dubrovnik.riviera.com
RAKOVICA
Adresa: Grabovac bb, 47245 Grabovac
Telefon: 047 784 303, Fax: 047 784 039
E-mail: [email protected]
Web: www.rakovica.hr
CAVTAT
Adresa: Zidine 6, 20210 Cavtat
Telefon: 020 478 025, Fax: 020 479 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
2010 cz.indd 38
38
24.11.2010. 11:11:
OGULIN
Adresa: Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin
Telefon: 047 532 278, Fax: 047 532 278
E-mail: [email protected];
[email protected]
Web: www.tz-ogulina.hr
BJELOVAR
Adresa: Trg E. Kvaternika 2,
43000 Bjelovar
Telefon: 043 243 944, Fax: 043 241 229
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.tzbbz.hr
SLUNJ
Adresa:Rastoke bb, Rastoke, 47240 Slunj
Telefon: 047 777 630, Fax: 047 777 630
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-slunj.hr
KOPRIVNICKO - KRIŽEVACKÁ ŽUPA
KOPRIVNICA
Adresa: Trg bana Jelačića 7,
48000 Koprivnica
Telefon: 048 621 433, Fax: 048 623 178
E-mail: [email protected]kc.t-com.hr
Web: www.koprivnicatourism.com
LICKO - SENJSKÁ ŽUPA
PLITVIČKA JEZERA
Adresa: Rastovača b.b., 53230 Korenica
Telefon: 053 751 058
E-mail: [email protected]
Web: www.tzplitvice.hr
KRIŽEVCI
Adresa: Nemčićev trg 6, 48260 Križevci
Telefon: 048 681 199, Fax: 048 681 199
E-mail: [email protected]
NOVALJA
Adresa: Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Telefon: 053 661 404, Fax: 053 663 238
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novalja.hr
KRAPINSKO - ZAGORSKÁ ŽUPA
KRAPINA
Adresa: Magistratska 11, 49000 Krapina
Telefon: 049 371 330, Fax: 049 371 330
E-mail: [email protected]
Web: www.krapina.hr
SENJ
Adresa: Stara cesta 2, 53270 Senj
Telefon: 053 881 068, Fax: 053 881 219
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-senj.hr
MARIJA BISTRICA
Adresa: Zagrebačka bb,
49246 Marija Bistrica
Telefon: 049 468 380, Fax: 049 301 011
E-mail: [email protected]
Web: www.info-marija-bistrica.hr
STŘEDNí CHORVATSKO
BJELOVARSKO - BILOGORSKÁ ŽUPA
STUBIČKE TOPLICE
Adresa: Viktora Šipeka 24,
49244 Stubičke Toplice
Telefon: 049 282 727, Fax: 049 283 404
E-mail: [email protected]
Web: www.stubicketoplice.hr
DARUVAR
Adresa: Trg kralja Tomislava 14,
43500 Daruvar
Telefon: 043 331 382, Fax: 043 331 285
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-daruvar.hr
2010 cz.indd 39
39
24.11.2010. 11:11:
KRAPINSKE TOPLICE
Adresa: Zagrebačka 4,
49217 Krapinske Toplice
Telefon: 049 232 106, Fax: 049 232 106
E-mail: [email protected]
Web: www.krapinsketoplice.net
ŠTRIGOVA
Adresa: Štrigova 29, 40312 Štrigova
Telefon: 040 851 325, Fax: 040 851 325
E-mail: [email protected]
Web: www.strgova.hr
SISACKO - MOSLAVACKÁ ŽUPA
KLANJEC
Adresa: Trg A. Mihanovića 3, 49290 Klanjec
Telefon: 049 558 235, Fax: 049 500 878
E-mail: [email protected]
SISAK
Adresa: Rimska bb, 44000 Sisak
Telefon: 044 522 655, Fax: 044 521 615
E-mail: [email protected]
Web: www.sisakturist.com
OROSLAVJE
Adresa: Milana Prpića 73, 49243 Oroslavje
Telefon: 049 284 370, Fax: 049 284 370
E-mail: [email protected]
KUTINA
Adresa: Crkvena 42, 44320 Kutina
Telefon: 044 681 004, Fax: 044 680 110
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-kutina.hr
TUHELJ
Adresa: Gajeva 4, Tuheljske Toplice,
49215 Tuhelj
Telefon: 049 556 630, Fax: 049 556 630
E-mail:[email protected]
JU PP LONJSKO POLJE
Adresa: Krapje 30, 44325 Krapje
Telefon: 044 672 080, 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
MEĐIMURSKÁ ŽUPA
ČAKOVEC
Adresa: Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Telefon: 040 313 319, Fax: 040 310 991
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-cakovec.hr
VARAŽDINSKÁ ŽUPA
VARAŽDIN
Adresa: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Telefon: 042 210 987, 210 985
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-varazdin.hr
SVETI MARTIN NA MURI
Adresa: Trg Sv. Martina 7,
40313 Sv. Martin na Muri
Telefon: 040 868 619, Fax: 040 868 922
E-mail: [email protected]
Web: www.svetimartin.hr
VARAŽDINSKE TOPLICE
Adresa: Trg Slobode 16,
42223 Varaždinske Toplice
Telefon: 042 633 133, 205 635
E-mail: [email protected]
Web: www.toplice-vz.hr
PRELOG
Adresa: Glavna 33, 40313 Prelog
Telefon: 040 638 085, Fax: 040 645 303
E-mail: [email protected]
Web: www.prelofg.hr
2010 cz.indd 40
40
24.11.2010. 11:11:
MěSTO ZÁHŘEB
VELIKA GORICA
Adresa: Kurilovečka 2,
10410 Velika Gorica
Telefon: 01 6221 666, Fax: 01 6222 378
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvg.hr
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Adresa: Trg bana J.Jelačića 11,
10000 Zagreb
Telefon: 01 4814 051, Fax: 01 4814 056
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
SVETA NEDELJA
Adresa: Trg Ante Starčevića 2,
10431 Sveta Nedelja
Telefon: 01 3373 919, Fax: 01 3373 919
E-mail: [email protected]
Web: www.svetanedelja.hr
TURISTICKÝ INFO PUNKT
Adresa: Zrakoplovna luka (letiště) Zagreb,
Pleso bb, 10150 Zagreb
Telefon: 01 62665 091
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZAPREŠIĆ
Adresa: Trg žrtava fašizma 9,
10290 Zaprešić
Telefon: 01 3310 309, Fax: 01 3310 309
E-mail: tz[email protected]
Web: www.zapresic.hr
TURISTICKÝ INFO-PUNKT
Adresa: glavni željeznički kolodvor
(hlavní nádraží), Trg kralja Tomislava 12,
10000 Zagreb
Telefon: 099 2109 918
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
KRAŠIĆ
Adresa: Krašić 102, 10454 Krašić
Telefon: 01 6270 910, Fax: 01 6270 910
E-mail: [email protected]
ZÁHŘEBSKÁ ŽUPA
SAMOBOR
Adresa: Trg kralja Tomislava 5,
10430 Samobor
Telefon: 01 3360 044, Fax: 01 3360 050
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-samobor.hr
SLAVONIE
BRODSKO - POSAVSKÁ ŽUPA
NOVA GRADIŠKA
Adresa: M.A.Relkovića br.9,
35400 Nova Gradiška
Telefon: 035 361 494, Fax: 035 361 494
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgng.hr
JASTREBARSKO
Adresa: Strossmayerov trg 4,
10450 Jastrebarsko
Telefon: 01 6272 940, Fax: 01 6272 940
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgj.hr
TVRĐAVA BROD – BRODSKÁ
PEVNOST
Adresa: Vukovarska bb,
35000 Slavonski Brod
Telefon: 035 411 442
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgsb.hr
IVANIĆ GRAD
Adresa: Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
Telefon: 01 2881 591, Fax: 01 2881 591
E-mail: [email protected]
Web: www.tzig.hr
2010 cz.indd 41
41
24.11.2010. 11:11:
BROD - TURIST
Adresa: Trg Pobjede br.13,
35000 Slavonski Brod
Telefon: 035 445 765, Fax: 035 448 594
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgsb.hr
OSIJEK - TVRĐA - TVRZ
Adresa: Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Telefon: 031 210 120, Fax: 031 210 120
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
BELI MANASTIR
Adresa: Imre Nagya 2,
31300 Beli Manastir
Telefon: 031 702 080, Fax: 031 702 080
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
OSJECKO - BARANJSKÁ ŽUPA
PP KOPAČKI RIT
Adresa: Ritska bb, (Správa: Titov dvorac 1)
31327 Kopačevo, Kopački rit
(Správa: Tikveš, Lud)
Telefon: 031 752 320, Fax: 031 752 321
E-mail: [email protected]
Web: www.kopacki-rit.hr
BARANJA
Adresa: M. Tita 90, 31307 Zmajevac
Telefon: 031 734 131, Fax: 031 734 131
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
ĐAKOVO
Adresa: K. Tomislava 3, 31400 Đakovo
Telefon: 031 812 319, Fax: 031 822 319
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-djakovo.hr
VIROVITICKO - PODRAVSKÁ ŽUPA
VIROVITICA
Adresa: Trg kralja Tomislava 1,
33000 Virovitica
Telefon: 033 721 241, Fax: 033 721 241
E-mail: [email protected]
Web: www.virovitica.hr
DONJI MIHOLJAC
Adresa: Trg Ante Starčevića 2
(TZ Vukovarska 1) , 31540 Donji Miholjac
Telefon: 031 633 103, Fax: 031 633 103
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-donjimiholjac.hr
SLATINA
Adresa: Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Telefon: 033 553 629, Fax: 033 553 629
E-mail: [email protected]
BILJE
Adresa: Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Telefon: 031 751 480, Fax: 031 751 481
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-bilje.hr
VUKOVARSKO - SRIJEMSKÁ ŽUPA
VINKOVCI
Adresa: Trg Bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Telefon: 032 334 653, Fax: 032 334 658
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vinkovci.hr
OSIJEK - GORNJI GRAD – HORNÍ MĚSTO
Adresa: Županijska 2, 31000 Osijek
Telefon: 031 203 755, Fax: 031 203 947
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
2010 cz.indd 42
42
24.11.2010. 11:11:
IMPRESSUM:
VYDAVATEL: Chorvatské turistické
sdružení ve spolupráci s Ministerstvem
turizmu, Ministerstvem moře, dopravy
a infrastruktury, Ministerstvem kultury, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje - Veterinární správou, Ministerstvem
zahraničních věcí a evropských integrací, Chorvatským autoklubem-HAK a
Chorvatskými dálnicemi, Chorvatskou
hospodářskou komorou, Chorvatskými
železnicemi, Státní správou pro ochranu a
záchranu a Chorvatským rozhlasem.
Vážení,
prosíme, abyste si pro své pohodlí a
dodržování zákona ověřili, zdali jste
řádně přihlášeni během celého svého
pobytu, tj. ode dne příjezdu do dne
odjezdu.
Všechny informace shromáždila a
aktualizovala Služba pro informace
Chorvatského turistického sdružení.
Vaše ověření je obzvlášť důležité a
nutné, pokud trávíte svou dovolenou v
soukromém ubytování, a to kvůli kvalitě
poskytovaných služeb, bezpečnosti a
znemožňování nelegální činnosti těch
hostitelů, kteří nejsou dle zákona registrováni pro poskytování ubytovacích
služeb.
ZA VYDAVATELE:
mr.sc.Niko Bulić
REDAKTOR:
Slavija Jačan Obratov
DESIGN:
ZVIZ
Předem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný pobyt.
FOTOGRAFIE:
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo
Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač,
Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar
Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić,
Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović,
Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran
Vranić
Vaše Chorvatské turistické sdružení
2010 cz.indd 43
VYPRACOVÁNí MAPY
STUDIO BREGANT
SUPERVIZOR MAPY:
prof.dr.sc.Zoran Klaric
TISK:
Tiskara Reprint
Záhřeb, listopd 2010
Vydavatel neručí za absolutní přesnost uvedených informací a nenese odpovědnost v případě jejich eventuálních nepřesností nebo změny.
V Chorvatsku není povoleno a podléhá
trestním sankcím kempování ve volných
prostorech mimo registrované kempy nebo
parkovište pro karavany a kempisty.
43
24.11.2010. 11:11:
2010 cz.indd 44
Chorvatské turistické sdružení
Iblerov trg 10/4 Tel: + 385 (1) 4699 333
10000 Zagreb
Fax: + 385 (1) 4557 827
Chorvatsko
E-mail: [email protected]
www.chorvatsko.hr
24.11.2010. 11:11:

Podobné dokumenty

TURISTICKÉ INFORMACE

TURISTICKÉ INFORMACE kempů. Platební karty (Eurocard/ Mastercard, Visa, American Express, Diners) přijímá většina hotelů, jachtařských přístavů, restaurací, obchodů a bankomatů.

Více

Turistické informace - Business

Turistické informace - Business si, zdali je váš domácí mazlíček včas očkován či přeočkován (revakcinace), podstoupil test titrace protilátek a jestli má platný pas nebo veterinární ověření. Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu...

Více