Turistické informace - Business

Komentáře

Transkript

Turistické informace - Business
zdarma
Turistické informace
www.chor vatsko.hr
Vítáme vás!
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Zeměpisná poloha
Upřímně vás zdravíme a máme
radost, že hodláte navštívit naši
zemi.
Každý národ miluje svou vlast
a považuje ji za nejkrásnější.
Chorvati říkají své zemi podle úvodních slov státní hymny
“Krásná naše”.
Chorvatská republika je evropský
parlamentní stát, jenž je součástí evropské politické a kulturní
historie. Svou velikostí patří mezi
středně velké evropské země jako
např. Dánsko, Irsko, Slovensko
nebo Švýcarsko.
Chorvatsko je státem otevřeným
světu, s jednoduchými pasovými a
celními formalitami, země klidu a
úcty vůči svým hostům. Usilujeme
o to, aby “krásná naše” byla taková i pro ty, kteří do ní zavítají a
aby si z ní odnesli ty nejkrásnější
vzpomínky.
Chorvatsko zabírá největší část východního pobřeží Jaderského moře jako části
Středozemí nejhlouběji vsunutého do
evropské pevniny. Připadá mu i podstatná
část celkového pobřeží Jadranu téměř
se všemi ostrovy. Úzké horské pásmo
Dinarských Alp odděluje jeho středozemní část od středoevropské kontinentální
části, která se rozkládá od nejzazších
východních svahů Alp na severozápadě
až k břehům Dunaje s jižní částí úrodné
Panonské nížiny na východě.
Rozloha
Rozloha pevniny je 56 594 km2, rozloha
pobřežního moře je 31 479 km2.
Zalidněnost
Chorvatsko má 4 290 612 obyvatel.
Národnostní složení
Většinu obyvatel představují Chorvaté,
nejpočetnějšími národnostními menšinami
jsou Srbové, Bosňané, Slovinci, Maďaři,
Češi, Italové a Albánci.
Státoprávní uspořádání
Chorvatsko je parlamentní demokratická
republika.
Hlavní město
Vítáme vás v Chorvatsku!
Záhřeb se 792 875 obyvatel je hospodářské, dopravní, kulturní i akademické
středisko země.
2
Délka chorvatského pobřeží
UŽITEČNÉ INFORMACE
6.278 km, z toho je 4.398 km pobřeží
ostrovů, skal a útesů.
Cestovní doklady
platný pas nebo jiný identifikační doklad,
uznávaný mezinárodní dohodou. U některých států i občanský průkaz (doklad,
kterým se dokazuje identita a občanství
nositele).
Informace: diplomatická zastoupení a
konzulární úřady Chorvatské republiky v
zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních
věcí a evropských integrací Chorvatské
republiky (telefon +385 1 4569 964,
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.mvpei.hr)
Počet ostrovů, ostrůvků, hřebenů a
útesů
1.244; největší ostrovy jsou Cres a Krk.
Osídlených ostrovů je 50.
Nejvyšší vrchol
Dinara 1831 m/n
Podnebí
Chorvatsko je pod vlivem třech klimatických pásem; ve vnitrozemních nížinách
převládá, mírné kontinentální podnebí,
ve výškách nad 1 200 m horské a podél
jadranského pobřeží je příjemné středozemní klima s mnoha slunečními dny, léta
jsou zde suchá a horká, a zimy mírné a
vlhké. Průměrná teplota vzduchu ve vnitrozemních nížinách je v lednu od - 2 do
0°C, a o něco nižší na horách, kde jsou v
červenci průměrné teploty vzduchu od 20
do 22°C a kolem 13°C v nejvyšších polohách. Průměrná teplota u moře je v lednu
od 5 do 9°C a v červenci od 23 do 26°C.
Teplota moře v zimě je kolem 12°C a v
létě kolem 25°C.
Celní předpisy:
Celní předpisy Chorvatské republiky jsou
téměř zcela přizpůsobeny normám zemí
Evropské unie, ale předměty pro osobní
potřebu (nekomerční) se mohou dovážet
bez cla a DPH pouze do hodnoty 1.000
kun.
Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny
v hotovosti a šeků je volný pro cizí a
chorvatské občany žijící v zahraničí, ale
povinností je celnici přihlásit převoz jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu
10.000 EUR.
Cennější profesní a technické vybavení
je také třeba přihlásit celnici na hraničním
přechodu.
Fyzické osoby bez stálého nebo přechodného bydliště v Chorvatsku mají právo na
vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) za
zboží koupené v Chorvatsku v hodnotě
nejméně 740,00 kun na základě formuláře DPH-P neboli Tax cheque formuláře,
potvrzeného celníkem při výjezdu ze země
nejpozději 3 měsíce ode dne nákupu, tj.
Měna
Služební měna Chorvatska je kuna
(1 kuna = 100 lip).
Cizí měnu lze směnit v bankách, směnárnách, na poštách, ve většině turistických
kanceláří, hotelů a kempů.
Platební karty (Eurocard/Mastercard, Visa,
American Express, Diners) přijímá většina
hotelů, jachtařských přístavů, restaurací,
obchodů a bankomatů.
3
(Mustelidae), bezobratlovci (kromě včel a
raků), ozdobné tropické ryby, obojživelníci,
plazi, všechny druhy ptáků (kromě drůbeže), hlodavci a domácí králíčci.
od datumu uvedeném na účtě za přijaté
zboží. Žádost o vrácení daně musí cizí
státní příslušník podat nejpozději do 6
měsíců ode dne vystavení účtu.
Pro podrobnější informace prosím kontaktujte Správu celnic (Carinska uprava):
www.carina.hr
Převoz domácích mazlíčků přes hranici
je možný pouze s potřebnou veterinární
dokumentací o zdravotním stavu zvířat, při
čemž psi a kočky musí být označeni mikročipem. Dovoz do pěti domácích mazlíčků lze uskutečnit přes hraniční přechody,
povolené pro převoz určených domácích
mazlíčků, zatímco převážení většího počtu
zvířat lze uskutečnit pouze přes hraniční
přechod který má veterinární inspekci.
Maximální počet zvířat
Pod nekomerčním dovozem domácích
mazlíčků se rozumí dovážení pěti nebo
méně domácích mazlíčků na území
Chorvatska. Ti musí být podrobeni dokumentační a identifikační prohlídce celní
službou na cestovním terminálu při vstupu
na území Chorvatska. Takoví domácí
mazlíčci se považují za zboží a musí být
v doprovodu majitele nebo zmocněné osoby, zodpovědné za zvíře po celou dobu
cestování.
Podmínky
Když cestujete se svým domácím mazlíčkem, tak jste za něj zodpovědní
Všeobecné podmínky, které se vztahují
na dovoz domácích mazlíčků: psů, koček
a domácích fretek (jinak domácí tchoř, bílý
tchoř, americký tchoř, krotký tchoř,domácí
nebo krotká fretka (Mustela pitorius), původem ze zemí členů Evropské unie a zemí
s nízkým rizikem mimo Evropskou unii.
Psi, kočky a fretka domácí musí být označeni mikročipem. V případě, že je zvíře
označeno mikročipem, který neodpovídá
ISO Standardu 11784 nebo 11785, ale
je jiného typu, majitel nebo zástupce je
povinen zajistit odpovídající čtečku, která
je potřebná ke čtení mikročipu. Kdykoli
totiž musí být umožněno určování jména
a adresy majitele zvířete. Číslo mikročipu musí veterinář zapsat do pasu nebo
ověření, které majitel či zástupce nosí
spolu se zvířetem, a musí mít pas nebo
certifikát, vydaný oprávněným veterinářem
musí být očkována proti vzteklině.
Zvířatům, která přijíždějí ze zemí Evropské
unie a zemí s nízkým rizikem mimo
Pokud přivážíte svého domácího mazlíčka
do Chorvatska, máte veškerou zodpovědnost za plnění podmínek převozu.. Ověřte
si, zdali je váš domácí mazlíček včas
očkován či přeočkován (revakcinace),
podstoupil test titrace protilátek a jestli
má platný pas nebo veterinární ověření.
Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu
na hraniční přechod určený k jeho převozu
nesplňuje uvedené požadavky, vstup do
Chorvatska vám nemusí být povolen,
případně může být zvíře vráceno do země
původu nebo dáno do karantény. Jako
majitel zvířete jste povinen uhradit veškeré
náklady spojené s provedením těchto
opatření.
Pod domácími mazlíčky, podle Směrnic o
veterinárních podmínkách pro nekomerční
pohyb domácích mazlíčků se rozumí následující živočišné druhy: psi, kočky, fretka
domácí (Mustela pitorius) z rodu kunovitých
4
– Veterinární správu ( telefon:
+385 1 6109 499, +385 1 6106 703 a
+385 1 6106 455, www.mps.hr)
Evropskou unii bude povolen pohyb pokud
jsou mladší než tři měsíce a nejsou očkována a majitel nebo zástupce má jejich
pas nebo certifikát a pokud od narození pobývala na stejném místě a nebyla
v kontaktu s divokými zvířaty, která mohla
být vystavena nákaze, nebo se pohybují
v doprovodu matky, na které jsou ještě
závislá.
Psi, kočky a domácí fretky, které přicházejí
ze zemí s vysokým rizikem*, musí splňovat následující podmínky:
––musí být označeny mikročipem
––musí mít ověření vydané oprávněným
veterinářem
––nebo při opakovaném vstupu do
Chorvatska, pas (psi z Chorvatska)
––musí být očkováni proti vzteklině
––musí být podrobeni testu neutralizace
protilátkami titrace rovné nejméně 0,5
IJ/ml ve vzorku odebraném oprávněným veterinářem, nejméně 30 dní po
očkování a tři měsíce před přemísťováním v oprávněné laboratoři, kterou
můžete najít na seznamu na následujících internetových stránkách: http//:ec.
europa.eu/food/snímal/liveanimals/pets/
approval_en.htm.
Předepsané období tří měsíců se nevztahuje na opakovaný vstup domácích
mazlíčků na území Chorvatska, jejichž pas
potvrzuje, že titrace protilátek s pozitivním
výsledkem byla provedena dříve, než zvíře
opustilo Chorvatsko.
Zvířata, která se dovážejí ke komerčním
účelům a cestují jako zásilka, musí před
odbavením prohlédnout veterinář.
*Pro podrobnější informace o zemích
se prosím obraťte na Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje
Zdravotní péče
Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších
městech; ambulance a lékárny v menších
místech.
Zahraniční turisté, kteří mají povinné
pojištění ve své zemi, v období soukromého pobytu v Chorvatsku nehradí využití
zdravotní péče, pokud má Chorvatsko a
země, z níž přijíždějí, uzavřenou smlouvu
o sociálním zabezpečení, tj. že mají touto
smlouvou předvídána potvrzení o nároku
na využití zdravotní péče. Zdravotní péče
(včetně převozu) se poskytuje v nutných
případech způsobem a podle předpisů,
které jsou platné pro chorvatské pojištěnce, při čemž se stejným způsobem
podílí i na nákladech lékařského ošetření
(participace).
Osoby, které přijíždějí ze zemí s nimiž
není uzavřena smlouva nebo smlouvou
není stanovena možnost využití zdravotní péče, veškeré náklady zdravotní péče
hradí sami.
Více informací Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje
(telefon:+385 1 4806 333,
web: www.hzzo-net.hr).
Veterinární služba
V Chorvatsku je k dispozici síť veterinárních klinik a ambulancí.
Informace:
Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje - Veterinární správa
E-mail: [email protected]
Web: www.mps.hr
5
Elektrické napětí městské sítě
220V s frekvencí 50 Hz
Svátky a nepracovní dny
1. ledna - Nový rok
6. ledna - Tří králů
Velikonoční neděle a pondělí
1. května - Svátek práce
Boží tělo
22. června - Den boje proti fašismu
25. června - Den státnosti
5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání
15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie
8. října - Den nezávislosti
1. listopadu - Den Všech Svatých
25. a 26. prosince - vánoční svátky.
Voda vevodovodní síti je v celém
Chorvatsku pitná.
Číslo 112
Pokud zpozorujete přírodní či technickotechnologické nebezpečí nebo neštěstí,
které ohrožuje život a zdraví lidí, majetek
nebo okolí
Většina obchodů je v pracovní dny otevřena od 8 do 20 hodin a mnohé z nich i o
víkendu
Veřejné služby a úřady většinou mají
pracovní dobu od pondělí do pátku od 8
do 16 hodin.
Volejte 112, číslo na které lze zdarma
volat 24 hodin denně z jakéhokoliv telefonického zařízení v chorvatské republice.
Při volání není nutné znát územní a odborné příslušnosti pohotovostních služeb, ale
pouze nahlásit:
––co se stalo
––kde se to stalo
––kdy se to stalo
––zraněné
––jaká jsou poranění
––jaká pomoc je potřebná
––kdo volá
Pošta a telekomunikace
Přes 112 se lze dovolat a spojit
Pracovní doba obchodů a veřejných
služeb
––s první pomocí
––pomocí hasičů
––pomocí policie
––pomocí záchranné horské služby
––pomocí při pátrání a záchraně na moři
––pomocí ostatních rychlých služeb a
operativních sil systému ochrany a
záchrany.
Pošty jsou ve větších městech otevřeny
v pracovní dny od 8 do 20 hodin. Určené
poštovní úřady ve větších městech jsou
otevřené v pracovní dny od 7 do 20 hodin
a v sobotu od 7 do 13 hodin a pohotovostní poštovní úřad 10000 Záhřeb,
Branimirova 4 je otevřený denně od 0 do
24 hodin.
Ve všech veřejných telefonních automatech se používají telefonní karty, které
se prodávají na poštách a v novinových
stáncích. Z jakéhokoliv telefonu lze volat
přímo do zahraničí.
Telefon: 00800 303 304
Web: www.posta.hr
E-mail: [email protected]
Volat na číslo 112 lze i v :
––angličtině
––němčině
––italštině
––maďarštině
––slovenštině
––češtině
6
PRAKTICKÉ RADY
Na cestě
––během turistické sezony se vyhýbejte
dopravním zácpám, jízdě o víkendech
a svátcích
––jezděte odpočatí
––přizpůsobte jízdu podmínkám na silnici a
dodržujte omezení rychlosti
––v případě zácpy buďte trpěliví a zásobte
se dostatečným množstvím pitné vody
Aktivity v přírodě
––seznamte příbuzné nebo přátele s trasami svého pohybu nebo plány své cesty.
––choďte po označených stezkách a
cestách
––zásobte se dostatečným množstvím
pitné vody
––připravte si odpovídající oblečení a obuv
––připravte si mobilní telefonní zařízení
––sledujte informace o předpovědi počasí
––pozorně v souladu s předpisy zacházejte
s otevřeným ohněm
––neodhazujte v přírodě nedopalky a
zápalné předměty
Na moři
Prověřte zda jste podnikli všechna opatření k zabránění požáru!
Neodhazujte zapálené nebo zápalné předměty do okolí!
Dodržujte zákazy rozdělávání ohně!
Dbejte na to, aby vaše zaparkované vozidlo neblokovalo požární přístupy a příjezdy.
––v případě nehody na moři nebo znečistění moře volejte 9155 (Národní centrálu
pro pátrání a záchranu na moři) nebo
112,
––před vyplutím se informujte o předpovědi
počasí, zvláště pro Jadran
––při koupání zůstávejte v zorném poli
ostatních plavců
––informujte příbuzné nebo přátele o
přibližné lokalitě potápění a označte ji
předepsaným způsobem
––slunci se vystavujte přiměřeně a opatrně
a používejte ochranné prostředky
––zásobte se dostatečným množstvím
pitné vody.
Co udělat, když vznikne požár?
Důležitá telefonní čísla
––Požár ihned hlaste hasičům na telefonní
číslo 112!
––Použijte ruční hasící přístroj k počátečnímu hašení požáru a požár haste pouze
pokud neohrožujete sebe ani ostatní!
––Informujte o požáru osoby z okolí
Mezinárodní předvolba pro Chorvatsko
je 385
Záchranná služba: 94
Hasiči: 93
Policie: 192
Národní centrála pro koordinaci pátrání a
záchrany na moři: 9155
Státní správa pro ochranu a záchranu
(společné evropské číslo pro rychlé služby): 112
Všeobecné informace: 18981
Protipožární ochrana
ŘIĎTE SE POKYNY HASIČŮ.
ZAPAMATUJTE SI:
Za nedodržování předpisů ochrany před
požárem Ministerstvo vnitra zahajuje přestupkové nebo trestní řízení.
7
Ve stejném období se na Druhém programu chorvatského rozhlasu každou hodinu
(od 08:00 do 21:00h) vysílají zahraniční
zprávy
Ö3 a Bayernu 3 v němčině
RAI Uno v italštině,
ABSOLUT RADIA v angličtině
ČESKÉHO ROZHLASU –
RADIOŽURNÁLU v češtině a z mezinárodního programu Chorvatského
radia – „Glas Hrvatske“ také emitujeme
zahraniční zprávy v anglickém, německém
a španělském jazyce.
Informace o místních a meziměstských
telefonních číslech: 11880 a 11888
Informace o mezinárodních telefonních
číslech: 11802
Předpověď počasí a situace na silnicích:
060 520 520 (informační automat)
pohotovostní synoptik v DHMZ (08-18 h):
060 616 666
Chorvatský autoklub (HAK)
Pomoc na silnicích: 1987
(Pokud voláte z ciziny nebo mobilem, volte
+385 1 1987)
Stav na silnicích: 062 777 777
Služba pro uživatele: 0800 9987
+385 1 4640 800
E-mail: [email protected]
Web: www.hak.hr
CHORVATSKO AUTOMOBILEM
Doklady
Pro vstup do Chorvatska je potřebné mít
platný řidičský a technický průkaz a doklad
o pojištění vozidla (zelená karta).
Pokud máte v úmyslu využívat služeb
rent-a-car, může být požadován i mezinárodní řidičský průkaz, který vydává
matiční autoklub.
Řidič, který přijíždí na území Chorvatska
automobilem zahraniční SPZ, musí mít
platný mezinárodní doklad pojištění o
zodpovědnosti, uznávaný na území EU
nebo jiný důkaz o tomto pojištění. Za
mezinárodní doklady se považuje služební
registrační SPZ vozidla, která je ustálená
na území státu, jehož národní instituce je
signatářem Multilaterální dohody, nebo
platná Zelená karta, vydaná pro vozidlo,
které pochází ze země, jejíž národní úřad
není signatářem Multilaterální dohody a
ostatní doklady a důkazy, jejichž platnost
je známá Chorvatské pojišťovně.
Cizojazyčné rozhlasové vysílání v turistické sezóně:
Chorvatský rozhlas emituje na několika
programech cizojazyčná vysílání pro turisty v Chorvatsku.
Na Prvním programu Chorvatského
rozhlasu je každý den zařazeno ve 20.05
vysílání v angličtině v délce cca 10 minut.
V období letního schéma na Druhém programu Chorvatského rozhlasu (od 29.6.
do 2.9.2012) na následujících frekvencích
(98,5 Mhz severozápadní Chorvatsko a
Dubrovnické přímoří, 105,3 Mhz Istrie,
96,1 Split, 98,9 Makarské přímoří, 93,3
Gorski Kotar), při pravidelných zprávách a
hlášeních v chorvatštině, bude HAK podávat informace o aktuální dopravní situaci
a stavu vozovek i v angličtině a němčině a
v srpnu i (o víkendech) i v italském jazyce.
Mimořádné informace o dopravních zácpách se vysílají z HAK-u v chorvatském a
anglickém jazyce.
8
Omezení rychlosti vozidel
Čerpací stanice pohonných hmot
––v osadách 50 km/h
––mimo osadu 90 km/h
––na silnicích určených pro motorová vozidla a rychlostních silnicích 110 km/h
––na dálnicích 130 km/h
––motorová vozidla s přívěsem bez brzd
80 km/h
––autobusy a autobusy s lehkými přívěsy
80 km/h, na dálnicích 100 km, kromě
autobusů, které organizovaně převážejí
děti
Jízda se zapnutými krátkými světly během
dne je povinná v období zimního času.
Při jízdě je zakázáno používat mobil bez
zařízení „hands free“, které umožňuje jeho
používání bez pomoci rukou.
Používání bezpečnostního pásu je
povinné jak pro řidiče, tak pro všechny
spolucestující.
Reflexní vesta, kterou je řidič povinen
použít, tj. obléci když na silnici vykonává
nějaké práce na vozidle (vyměňuje kolo,
vykonává menší opravy, nalévá pohonné
hmoty pokud bez nich vozidlo zůstalo,
žádá o pomoc zastavováním druhých vozidel apod.) je povinnou součástí výbavy
vozidla.
Čerpací stanice ve větších městech a na
dálnicích jsou otevřeny nepřetržitě 0 – 24.
Lze čerpat: Euro Super 95, Super 95,
Super 98, Super plus 98, Euro Diesel a
Diesel, a ve větších městech a čerpacích
stanicích na dálnicích i plyn. Informace
o cenách benzinu a seznam plynových
stanic: www.ina.hr, www.omv.hr;
www.tifon.hr; www.hak.hr;
Silniční poplatky
Za dálnice: A1 Záhřeb – Bosiljevo – Zadar
– Šibenik – Split – Šestanovac - Vrgorac,
A2 Záhřeb – Zaprešić –Krapina - Macelj,
A3 Bregana – Záhřeb - Slavonski Brod –
Župana – Lipovac, A4 Záhřeb – Varaždin
-Goričan, A5 Osijek – Đakovo - Sredanci,
A6 Bosiljevo –Vrbovsko - Rijeka, A7 Rijeka
- Rupa, A9 Umag -Pula.
Za rychlostní silnici: most pevnina – Krk
Za dálnici ve výstavbě: B8 Kanfar – Matuji
(od uzlu Kanfar do uzlu Rogovići je celkový profil dálnice)
Informace se nachází na webových stránkách: www.hak.hr, www.hac.hr,
www.bina-istra.hr, www.arz.hr,
www.azm.hr, www.huka.hr
Základní povinnosti při dopravní nehodě
Rady pro bezpečnou jízdu
Dopravní nehodu je třeba ihned oznámit
policii (Telefonní číslo 192), nebo společné
evropské číslo pro rychlou pomoc 112.
Není nutné v případě dopravní nehody s
malou materiální škodou.
V případě zraněných osob zavolat záchranou službu (telefonní číslo 94).
Zabezpečte místo nehody, oblékněte si
reflexní vestu, postavte výstražný trojúhelník a udělejte vše pro ochranu před dalším
nebezpečím. Počkejte na příjezd policie.
Přidržovat se dopravních předpisů a omezení rychlosti, u delších cest odpočívat
na upravených a vybudovaných odpočívadlech a na mokré vozovce přizpůsobit
rychlost vozidla podmínkám, protože to
všechno jsou předpoklady bezpečného
dojezdu do cílového místa.
9
Letiště Pula
Telefon: +385 52 530 140
Web: www.airport-pula.hr
V případě jakéhokoliv poškození vozidla
je nutné vyžádat si od policie potvrzení o
ohledání a poškození, bez kterého nelze
přejet státní hranice. Pokud potřebujete
opravit závadu na autě nebo přepravit auto
do servisu, zavolejte Pomoc na silnicích
na telefon 1987 (při volání ze zahraničí,
volte +385 1 1987)
Letiště Rijeka
Telefon: +385 51 842 134
Web: www.rijeka-airport.hr
Letiště Split
Telefon: +385 21 203 555
Web: www.split-airport.hr
Jak se vyhnout dopravním zácpám?
Letiště Zadar
Telefon: +385 23 205 800
Web: www.zadar-airport.hr
Chcete li se vyhnout zbytečnému čekání
v kolonách, doporučujeme abyste si
naplánovali cestu s využitím informací
v dopravním plánovacím kalendáři této
brožury Turistické informace, ve které jsou
uvedeny dny a směry nejvyšší předpokládané hustoty dopravy. Pokud je to možné,
vyhýbejte se cestování v sobotu.
Před cestou si zjistěte informaci o aktuální situaci na chorvatských silnicích a
v dopravě trajekty, a to u Chorvatského
autoklubu HAK (Informační centrum HAK
+385 1 4640 800 nebo na www.hak.hr),
nebo na Druhém programu Chorvatského
rozhlasu, (98,5 Mhz).
Letiště Záhřeb
Telefon: +385 1 4562 222
Web: www.zagreb-airport.hr
Letiště Varaždin
Telefon +385 42 350 647
Web: www.varazdinairport.com
Malá letiště pro příjem především kluzáků
a motorových kluzáků, které nemohou
vzlétat samostatně a jejichž využití lze
rozšířit i o lety jiných druhů letadel, používaných k nekomerčním leteckým akcím
(článek 2. odstavec 1 bod 32 Zákona o
vzdušném provozu, „Narodne novine“
číslo 69/09):
Pribislavec, (Čakovec), Koprivnica, Lučko
(Záhřeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek),
Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin,
Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije a Sinj.
LETECKY
Letiště pro příjem letadel veřejné letecké
dopravy:
Letiště Brač
Telefon: +385 1 559 701
Web:www.airport-brac.hr
Mezinárodní letiště
Letiště Dubrovnik
Telefon: +385 20 773 333
Web: www.airport-dubrovnik.hr
Záhřeb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka,
Zadar, Osijek, Brač a Mali Lošinj.
Informace: Záhřeb +385 1 6265 222,
Split +385 21 203 506, +385 21 203 555,
Dubrovník +385 20 773 377,
Pula +385 52 530 105,
Rijeka +385 51 842 132,
Zadar +385 23 313 311,
Letiště Mali Lošinj
Telefon: +385 51 235 148
Web: www.airportmalilosinj.hr
Letiště Osijek
Zelefon: +385 31 514 402
Web: www.osijek-airport.hr
10
PO MOŘI
Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442,
Varaždin + 385 42 350 647
Brač +385 21 559 711
Mali Lošinj +385 51 231 666.
Agentura pro pobřežní linkovou námořní dopravu
Telefon: +385 21 329 370;
Telefax: +385 21 329 379
E-mail: [email protected]
Web: www.agencija-zolpp.hr
Croatia Airlines:
Croatia Airlines je národní letecká společnost a člen sdružení Star Aliance. Sítí vnitrostátních i mezinárodních linek spojuje
kontinentální a pobřežní části Chorvatska
a Chorvatsko s četnými atraktivními
cílovými místy: (Amsterodam, Vídeň,
Brusel, Frankfurt, Istanbul, Kodaň, Londýn,
Mnichov, Paříž, Podgorica, Priština, Řím,
Sarajevo, Skopje, Curych….). V letním letovém řádu nabízí větší počet letů na jednotlivých linkách a dodatečná cílová místa
v pravidelné charterové dopravě: (Atény,
Barcelona, Berlín, Dueseldorf, Lyon…).
Ve spolupráci s partnery Croatia Airlines
umožňuje svým cestujícím přístup cílovým
místům v celém světě.
Kontaktní centrum:
Telefon: 062 500 505 (pro volání
z Chorvatska), +385 1 6676 555
Web: www.croatiaairlines.com
E-mail: [email protected]
Mezinárodní trajektové linky:
Zadar - Ancona, Split - Ancona, Split
- Stari Grad - Pescara, Ancona - Split Pescara, Dubrovník - Bari (přímo),
Vis - Ancona, Stari Grad - Ancona
Kromě trajektových linek mezi
Chorvatskem a Itálií vozí i rychlá lodní
spojení.
Sezónní trajektová linka podél pobřeží:
Rijeka - Split - Stari Grad/Hvar - Korčula Dubrovník.
Lokální trajektové linky spojují s pevninou ostrovy: Cres, Lošinj, Rab, Pag,
Ugljan, Pašman, Olib, Silbu, Premudu,
Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije,
Zverinac, Ravu, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šoltu,
Brač, Hvar, Vis, poloostrov Pelješac,
Korčulu, Lastovo, Mljet, Šipan a místní
lodní a rychlé lodní linky spojují ostatní
osídlené ostrovy, na kterých není automobilová doprava.
Ostatní letecké společnosti provozující
linky do Chorvatska:
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines,
ČSA, Lufthansa, LOT, Malev,
Germanwings, Scandinavian Airlines,
Turkish Airlines, Air Bosna, Air One,
British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian
Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian
Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun
Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways,
Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin
Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels
Airlines.
Rychlé lodní linky (spojení s pevninou
nebo mezi ostrovy):
Rijecká oblast: Lošinj, Susak, Unie, Cres,
Ilovik, Pag, Rab
Zadarská oblast: Ist, Molat, Dugi otok,
Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba,
Premuda
Splitská oblast: Brač, Hvar, Šolta, Lastovo,
Korčula, Vis
11
Blue Line International:
www.blueline-ferries.com
Emilia Romagna Lines:
www.emiliaromagnalines.it
Ivante a.s.:www.ivante.hr
Bura line & of shore:www.buraline.com
Poljoprivredna zádruha Komika
[email protected]
Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada
023 371 040
Dubrovnická oblast: Mljet, Šipan, Korčula,
Lastovo
Šibenická oblast: Kaprije, Žirje
Sezónní linka: Pula – Unije – Mali Lošinj –
Ilovik - Zadar
Lodní linky spojují s pevninou nebo
vzájemně následující ostrovy:
Rijecká oblast: Lošinj, Srakane, Unije,
Ilovik, Susak
Zadarská oblast: Dugi otok, Iž, Rava,
Vrgada
Šibenická oblast: Prvić, Zlarin
Splitská oblast: Drvenik Veli a Mali, Čiovo,
Biševo
Dubrovnická oblast: Šipan, Lopud,
Koločep
Výletnická lodní sdružení:
Chorvatské sdružení soukromých loďařů
www.cruising-the-adriatic.com
Chorvatské sdružení loďařů
www.hrvatski-brodari.com
Chorvatské sdružení loďařů a stavitelů
lodí „Adria“
Koordinace sdružení lodních přepravců a
stavitelů lodí Chorvatska v Dubrovnickoneretvanské župě – sdružení loďařů
Dubrovník
Sdružení malých lodních přepravců
„Severní Jadran“
Sdružení loďařů Barkariol
Jadrolinija:
Hlavní chorvatský osobní lodní přepravce,
provozuje převážnou většinu pravidelných
mezinárodních a domácích trajektových,
lodních a rychlých lodních linek. Hlavní
úřad je v Rijece
Telefon: +385 51 666 100,
+385 51 666 111
www.jadrolinija.hr
Celní pobočky pro vstup cizích lodí
jsou:
Ostatní lodní přepravci:
Celoroční: Umag, Poreč, Rovinj, Pula,
Raša (Bršica), Rijeka, Mali Lošinj, Zadar,
Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka,
Ubli a Dubrovník.
Rapska plovidba d.d.:
www.rapska-plovidba.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d.,
www.lnp.hr
G & V Line d.o.o.:www.gv-line.hr
Miatours: www.miatours.hr
Kapetan Luka: www.krilo.hr
SNAV: www.snav.it
Venezia lines:
www.venezialines.com
Sezónní (po dobu letní sezóny): ACI
marina Umag, Novigrad, Sali, Božava,
Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis,
Komiža a Cavtat.
12
PLAVBA V CHORVATSKÉ
REPUBLICE
––ověřený seznam osob, které mohou
pobývat na plavidle (pro plavidla, která
budou měnit posádku během plavby v
Chorvatské republice)
––potvrzení (účtenku) o zaplacení poplatků
za bezpečnost plavby, světelnou signalizaci, námořní informační mapu, správní
poplatek
––potvrzení (účtenku) o zaplacení paušálu
pobytové taxy pro plavidla s lůžky, délky
od 5 metrů
––důkaz způsobilosti plavidla k plavbě
––důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je
způsobilá ho řídit
––důkaz o pojištění odpovědnosti za škody, způsobené třetím osobám
––důkaz o vlastnictví nebo plnou moc majitele k používání plavidla
Velitel plavidla, které vplouvá do
Chorvatské republiky po moři, je povinen vplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu pro mezinárodní dopravu k
pohraniční kontrole, obstarat nálepku a
ověřit seznam posádky a cestujících nebo
seznam osob na kapitanátu nebo jeho
pobočce.
Velitel plavidla, které bylo do Chorvatska
dovezeno po souši nebo je v úschově v
přístavu či na jiném povoleném místě, je
povinen před vyplutím obstarat nálepku a
ověřit seznam posádky a cestujících nebo
seznam osob na kapitanátu/lodním úřadu
(pokud si ho přeje obstarat).
Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3
m nebo větší, jakož i plavidlo délky menší
než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 KW anebo větší.
Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez
ohledu na svoji délku (např. kajak, lehký
člun, šlapadlo a pod.).
Nálepku nemusí mít plavidlo, dokud se nachází v úschově v přístavu anebo na jiném
povoleném místě v Chorvatské republice.
Pokud jde o nálepku (vinětu), pomocné čluny i jet-ski, podléhají stejným
předpisům.
Plavidlo musí být označeno nálepkou na
viditelném místě a její platnost je rok ode
dne vydání.
Ústřižek nálepky se musí nalepit na seznam osob.
Plavidlo, které pluje v chorvatských
vodách, musí mít následující originální
doklady:
––nálepku (vinětu)
––ověřený seznam posádky a cestujících
Seznam posádky a cestujících
Seznam posádky a cestujících zahrnuje
posádku i cestující, kteří se nacházejí na
plavidle a ověřuje se v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce podpisem a
razítkem.
Pokud velitel plavidla během pobytu a
plavby v chorvatském moři v období
platnosti nálepky nemá v úmyslu měnit
posádku, nemusí se dále přihlašovat
přístavnímu kapitanátu/pobočce.
Plavidla, která nemají možnost delšího
pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít
seznam posádky a cestujících.
Osoba, která řídí plavidlo, může v
Chorvatsku vylodit posádku (nebo její
část) s kterou připlula ze zahraničí a
nalodit novou, v tom případě musí změnu
posádky přihlásit přístavnímu kapitanátu,
a s tak změněnou posádkou musí vyplut z
Chorvatska.
13
Seznam osob
Přihlášení pobytu
Velitel plavidla, který má v úmyslu měnit
posádku během plavby v Chorvatské
republice je povinen na přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce ověřit seznam
osob, které budou na plavidle pobývat
během platnosti nálepky, a celkový počet
osob uvedených v seznamu osob nesmí
být větší od dvojnásobku kapacity navýšené o 30% jednotkové kapacity plavidla.
Kapacita plavidla se určuje v souladu s
doklady plavidla, vydanými oprávněnými
orgány země původu a pokud v nich není
vyznačena, určuje se podle Směrnic o člunech a jachtách a Směrnic pro statutární
certifikaci člunů a jachet.
Seznam osob se ověřuje útržkem nálepky
(viněty).
Seznam osob lze vyplnit celkově při
obdržení nálepky, a může se vyplňovat
i sukcesivně, a nejpozději během prvního naloděni jednotlivé osoby uvedené v
seznamu osob.
Pokud se seznam osob vyplňuje sukcesivně, tak se během každého vyplnění
ověřuje v přístavním kapitanátu nebo jeho
pobočce.
Počet výměn osob uvedených na seznamu je neomezený.
Do seznamu osob se nezapisují osoby,
které pobývají na plavidle během jeho
pobytu v přístavu nebo na kotvišti.
Děti do 12 let se nezapisují do seznamu
osob a nezapočítávají se do maximálního
počtu osob.
Seznam osob na plavidlech, která přijíždí
do Chorvatska mořskou cestou, se nemusí
ověřit při obstarávání nálepky, ale může se
ověřit i dodatečně když dochází ke změně
posádky v Chorvatsku.
Cizinci, kteří do Chorvatska přijíždějí
zahraničními plavidly, určenými pro sport
a rekreaci a kteří využívají ubytování na
těchto plavidlech, přihlašují svůj pobyt pouze v přístavu nebo přístavišti v němž se
po jejich příjezdu do Chorvatska provádí
kontrola přejezdu státní hranice.
Pokud cizinec přejede státní hranici na
některém ze silničních hraničních pře
chodů a touto cestou dováží plavidlo, na
kterém bude pobývat, přihlášení k pobytu
vyřídí marina, v níž bude plavidlo spuštěno
do moře.
Pokud se loď spouští v některém z přístavišť, tehdy je cizinec povinen přihlášení
lodi i pobytu vyřídit osobně na územně
příslušné policejní stanici.
To platí výlučně pro plavidla, na kterých
bude cizinec pobývat.
Cizinci, jejichž plavidla se nacházejí na
stání v některé z chorvatských marin, jsou
povinni svůj příjezd přihlásit v marině.
Pobytová taxa
Povinnost platit pobytovou taxu mají majitelé nebo uživatelé plavidel s lůžky, délky
od 5 metrů.
Pobytová taxa se platí v přístavních
kapitanátech nebo jejich pobočkách a to
paušálně na dobu 8 dnů, 15 dnů, 30 dnů,
90 dnů a 1 roku.
Potvrzení o zaplacení paušálu pobytové
taxy se musí vždy nacházet na plavidle
a velitel plavidla je povinen ho předložit
oprávněné osobě na její žádost.
14
Vyplouvání plavidel z Chorvatské
republiky
EN „Lisinski“: Záhřeb - Mnichov - Záhřeb
EC „Sava“: Bělehrad - Záhřeb - Villach
- Bělehrad
IC „Kvarner“ : Záhřeb - Budapešť - Záhřeb
IC „Drava“: Budapešt - Osijek - Sarajevo
- Budapešt
Velitel plavidla je povinen před vyplutím z
Chorvatské republiky:
––podrobit se celní prohlídce v jednom z přístavů otevřených pro mezinárodní dopravu
––ověřit seznam posádky a cestujících v
přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.
Po vykonání povinnosti musí velitel plavidla
nejkratší cestou opustit vnitřní mořské vody
a teritoriální moře Chorvatské republiky.
Rychlíky
„Maestral“: Záhřeb - Budapešť - Záhřeb
„Záhřeb“: Záhřeb - Vídeň (přes Maďarsko) - Záhřeb
Záhřeb - Villach - Záhřeb
Bělehrad - Záhřeb - Curych - Bělehrad
„Nikola Tesla“: Záhřeb - Bělehrad - Záhřeb
Sarajevo - Vinkovci - Bělehrad - Sarajevo
Záhřeb - Sarajevo - Ploče - Záhřeb
Záhřeb - Sarajevo - Záhřeb (noční vlak)
Ploče - Sarajevo - Ploče
Villach - Záhřeb - Bělehrad - Villach
(noční vlak)
„Opatija“: Rijeka - Ljubljana - (Mnichov)
- Rijeka
„Ljubljana“: Rijeka - Ljubljana (Vídeň)
- Rijeka
Řízení chorvatských člunů a jachet pro
zahraniční jachtaře
Na základě změn a doplňků Směrnic
o člunech a jachtách ze dne 11. února
2009, Chorvatská republika jednostranně
uznává osvědčení jiných států k řízení
chorvatských člunů a jachet. Údaje o
zahraničních osvědčeních, která se uznávají v Chorvatsku, lze najít na služebních
stránkách Ministerstva moře, dopravy a
infrastruktury
Web: www.mmpi.hr
VLAKEM
Sezónní vlaky:
Chorvatsko má přímé linky se Slovinskem,
Bosnou a Hercegovinou, Maďarskem,
Itálií, Rakouskem, Švýcarskem,
Německem a Srbskem. Téměř se všemi
ostatními evropskými zeměmi má spojení
s přestupem.
„Istra“: Ljubljana - Pula - Ljubljana
„Adria“: Budapešť - Záhřeb - Split Budapešť (noční vlak)
Pula - Ljubljana - Maribor - Hodoš
- Budapešť
Zvláštní vlaky:
Eurocity, Intercity a Euronight vlaky:
Bělehrad - Knin - Split - Bělehrad (červenzáří o víkendech, noční vlak)
Tel: +385 1 4573 208
E-mail: [email protected]
Informace
Telefon: +385 1 060 333 444
Web: www.hznet.hr
EC „Mimara“: Záhřeb - Villach - Mnichov Frankfurt - Záhřeb
EC „Croatia“: Záhřeb - Vídeň - Záhřeb
(přes Slovinsko)
EN „Venezia“: Venezia - Záhřeb Budapešť (Moskva, Kijev, Bukurešť)
- Venezia
15
AUTOBUSEM
TAXI A RENT A CAR
Pravidelné mezinárodní linky spojují
Chorvatsko se sousedními zeměmi a
většinou středoevropských a západoevropských států.
Telefonní číslo služby Informací při volání
z Chorvatska: 060 313 333
Telefonní číslo Informací při volání z ciziny: +385 1 61 12 789
Mezinárodní doprava (pokladna):
+385 1 60 08 631
Vnitrostátní doprava (pokladny):
+385 1 60 08 620
Autobusové nádraží Rijeka
Telefon: +385 51 66 03 00,
+385 060 302 010
E-mail: [email protected]
Web: www.autotrans.hr
Autobusové nádraží Split
Telefon: +385 21 329 180,
+385 060 327 777
E-mail: [email protected]
Web: www.ak-split.hr
Autobusové nádraží Šibenik
Telefon: +385 060 368 368
E-mail: [email protected]
Autobusové nádraží Zadar
Telefon: +385 23 211 555
Autobusové nádraží Záhřeb
Telefon: +385 060 313 333
Web: www.akz.hr
E-mail: odnosi_s_javnošć[email protected]
Autobusové nádraží Dubrovnik
Telefon: +385 20 357 020,
+385 060 305 070
E-mail: [email protected]
Web: www.libertasdubrovnik.com
Autobusové nádraží Osijek
Telefon: +385 060 33 44 66
Autobusové nádraží Pula
Telefon: +385 060 304 090
Taxi služba je k dispozici ve všech městech a turistických místech
Pronajímání automobilů (rent a car) je
možné ve všech městech, turistických
střediscích a na všech letištích.
Významnější muzea:
Čakovec: Muzeum Međimurja
Dubrovník: Dubrovnické muzeum Knížecí palác, Etnografické muzeum –
Rupe, Městské hradby, Muzeum dominikánského kláštera, Námořní muzeum,
Katedrální klenotnice, Dům Marina Držiće;
Akvárium – biologický institut Dubrovník,
Muzeum františkánského kláštera „Mala
braća“, Muzeum pravoslavné církve
Gornja Stubica: Muzeum Selských
povstání
Gospić: Muzeum Liky, v blízkém Smiljanu
se nachází Memoriální centrum „Nikola
Tesla“
Hlebine: Galerie Hlebine a muzejní sbírka
Ivana Generaliće
Karlovac: Městské muzeum Karlovac,
Staré město Dubovac
Klanjec: Galerie sochaře Antuna
Augustinčiće
Krapina: Muzeum krapinských neadrtálců,
Muzeum Ljudevita Gaje
Kumrovec: Stará vesnice - jedinečný
skanzen s původními selskými domy; rodný dům Josipa Broza Tita
Makarska: Malakologické muzeum –
muzeum ryb, krabů a mušlí, Městské
muzeum
Našice: vlastenecké muzeum v zámku
Pejačević
16
Významnější svatyně a
poutní místa:
Opatija – Chorvatské muzeum turizmu
Osijek: Muzeum Slavonie
Pazin: Etnografické muzeum Istrie,
Muzeum města Pazinu
Marija Bistrica: Matka Boží Bistrická
Pula: Archeologické muzeum, Historické
muzeum Istrie, Arena
Sinj: Zázračná Panna Marie Sinjská
Trsat : Matka Boží Trsatská
Aljmaš: Panna Utěšitelka
Rijeka: - Námořní a historické muzeum
chorvatského přímoří; Přírodovědecké
muzeum
Krasno: Matka Boží Krasnovská
Karlovac-Dubovac: Sv. Josef
Poreč: Domovské muzeum Poreštine
Lobor: Matka Boží Horská
Split: Muzeum chorvatských archeologických památek, Archeologické muzeum Splitu, Galerie Ivana Meštroviće,
Městské muzeum, Etnografické muzeum,
Přírodovědecké muzeum, Umělecká
galerie, Námořní muzeum, Klenotnice
katedrály.
Ludbreg: Převzácná Krev Ježíšova
Remete: Matka Boží Remetská
Solin: Matka Boží z Ostrova
Trški Vrh: Matka Boží Jeruzalémská
Vepric: Matka Boží Lurdská
Voćin: Matka Boží Voćinská
Trakošćan: Zámek Trakošćan – zámecké
muzeum se sbírkou starých zbraní
Kulturní a přírodní památky na
Seznamu světového dědictví UNESCA
Varaždín: Varaždinské městské muzeum
ve Starém městě – historické oddělení,
Entomologická sbírka „Svět brouků” a
Galerie starých i nových mistrů.
V Chorvatsku jsou četné kulturní i přírodní památky, mezi nimiž vyniká Staré
město v Dubrovníku, Diokleciánův palác
ve Splitu, historické jádro Trogiru, raně
křesťanský komplex Eufrasiovy baziliky
v Poreči, katedrála sv. Jakuba v Šibeniku,
město Dubrovník, Starigradské pole na
Hvaru, které se nacházejí na Seznamu
světového dědictví. Plitvická jezera – nejkrásnější a nejznámější chorvatský národní park je naše jediná přírodní památka,
která se nachází na tomto prestižním
seznamu.
Zadar: Archeologické muzeum - Stálá
výstava církevního umění, Národní muzeum Zadar, Muzeum antického skla
Záhřeb: Archeologické muzeum,
Etnografické muzeum, Chorvatské
muzeum naivního umění, Moderní galerie, Muzeum města Záhřebu, Muzeum
Mimara, Muzeum uměleckých řemesel,
Muzeum moderního umění, Chorvatské
přírodovědecké muzeum, Strossmayerova
galerie starých mistrů, Technické muzeum, Galerie „ Klovićevi dvori“, Chorvatské
historické muzeum, Muzejně memoriální
centrum „Dražen Petrović“, Umělecký
pavilón.
Na Reprezentačním seznamu nehmotného světového kulturního dědictví
UNESCA se nachází Slavnost svátku sv.
Blažeje Dubrovník, krajkářství Lepoglavy,
Hvaru a Pagu, každoroční masopustní
obchůzka zvonkařů na území Kastavštiny,
17
hvarské křížové procesí, dvojhlasný
zpěv a hra v pentonální stupnici Istrie a
Chorvatského Přímoří, jarní procesí Ljelja
neboli Královen z Gorjanu, umění výroby
dřevěných hraček z Chorvatského Záhoří,
Sinjska alka - rytířský turnaj v Sinji a
Medařské řemeslo v oblasti severního
Chorvatska, Bečarac ze Slavonie, Baranje
a Srijemu a Tiché kolo (lidový tanec)
Dalmatského záhoří. Chorvatsko patří
mezi země s největším množstvím chráněného nehmotného majetku na světě,
zapsaného do Seznamu nehmotnéhop
kulturního dědictví UNESCA, vyžadujícího
rychlou ochranu. Hudební výraz "Ojkanje"
byl také zařazen do Seznamu nehmotného kulturního majetku, vyžadujícího
rychlou ochranu.
Krka - nejkrásnější krasová řeka v
Chorvatsku
Informace:
Adresa: NP Krka
Trg Ivana Pavla II br. 5, 22000 Šibenik
Telefon: +385 22 201 777
Telefax: +385 22 336 836
E-mail: [email protected]
Web: www.npkrka.hr
NÁRODNÍ PARKY
Brijuni - ostrovní skupina dvou větších a
12 menších ostrůvků u západního pobřeží
Istrie.
Informace:
Adresa: NP Brijuni
Brionska 10, 52212 Fažana
Telefon:: +385 52 525 888
Telefax: +385 52 521 367
E-mail: [email protected]
Web: www.brijuni.hr
Paklenica - Národní park na jižní straně
Velebitu, největšího horského masivu
v Chorvatsku.
Informace:
Adresa: NP Paklenica
Dr. Franje Tuđman 14a,
23244 Starigrad-Paklenica
Telefon: +385 23 369 155, +385 23 369 202
Telefax: +385 23 359 133
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.paklenica.hr
Kornati – nejhustější souostroví ve
Středozemí s celkem 89 ostrovy, ostrůvky
a útesy.
Informace:
Adresa: NP Kornati,
Butina 2, 22243 Murter
Telefon: +385 22 435 740
Telefax: +385 22 435 058
E-mail: [email protected]
Web: www.kornati.hr
Plitvická jezera – Nejstarší a nejznámější chorvatský národní park, součást
Světového přírodního dědictví UNESCO.
Informace:
Adresa: NP Plitvička jezera
53231 Plitvička jezera
Telefon: +385 53 751 015, +385 53 751 014
Telefax: +385 53 751 013
E-mail: [email protected]
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr
Mljet - ostrov ležící jihozápadně od
Dubrovníku
Informace:
Adresa: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Govedari
Telefon: +385 20 744 041, +385 20 744 058
Telefax: +385 20 744 043
E-mail: [email protected]
Web: www.np-mljet.hr
18
Lonjsko polje – největší chráněná záplavová oblast dunajského povodí
Informace:
Adresa: PP Lonjsko polje
Krapje 16, 44325 Krapje
Telefon: +385 44 611 190
Telefax: +385 44 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
Risnjak – převážně zalesněný horský
masiv severně od Rijeky, ve kterém se
nachází i hydrologická přírodní památka –
pramen řeky Kupy.
Informace:
Adresa: NP Risnjak
Bjela Vodica 48, 51317 Crni Lug
Telefon: +385 51 836 133, +385 51 836 261
Telefax: +385 51 836 116
E-mail: [email protected]
Web: www.risnjak.hr
Medvednica - pohoří severně od Záhřebu
Informace:
Adresa: PP Medvednica
Bliznec bb, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4586 317
Telefax: +385 1 4586 318
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-medvednica.hr
Severní Velebit - přírodně nejvzácnější
a nejpřitažlivější oblast vrcholové části
severního Velebitu.
Informace:
Adresa: NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Telefon: +385 53 665 380
Telefax: +385 53 665 390
E-mail: [email protected]
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr
Papuk – nejhezčí část Slavonských hor;
člen Evropské a UNESCO světové sítě
geoparků
Informace:
Adresa: PP Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, 33522 Voćin
Telefon: +385 34 313 030
Telefax: +385 34 313 027
E-mail: [email protected]
Web: www.papukgeopark.hr
CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
Biokovo - pohoří nad Makarskou riviérou
Informace:
Adresa: PP Biokovo
Marineta – mala obala16, 21300 Makarska
Telefon/Telefax: +385 21 616 924
E-mail: [email protected]
Web: www.biokovo.com
Telašćica – umístěná na jihovýchodní
straně Dugog otoka, v blízkosti NP Kornati
Informace:
Adresa: PP Telašćica
Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali
Telefon/Telefax: +385 23 377 096
E-mail: [email protected]
Web: www.telascica.hr
Kopački rit – jedna z největších močálovitých oblastí v Evropě, při ústí Dravy do
Dunaje
Informace:
Adresa: PP Kopački rit
Titiv dvorac 1, 31328 Lug
Telefon: +385 31 285 370
Telefax: +385 31 285 380
E-mail: [email protected],
Web: www.kopacki-rit.hr
19
Žumberak - Samoborsko gorje - malebná
pahorkovitě-horská oblast jihozápadně od
Záhřebu
Informace:
Adresa: PP Žumberak – Samoborské Gorké
Slani dol 1, 10430 Samobor
Telefon: +385 1 3327 660
Telefax: +385 1 3327 661
E-mail: [email protected]:
www.park-zumberak.hr
Učka - pohoří ve východní části Istrijského
poloostrova, nad Kvarnerskou riviérou
Informace:
Adresa: PP Učka
Liganj 42, 51415 Lovran
Telefon: +385 51 293 753
Telefax: +385 51 293 751
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-ucka.hr
Velebit – zahrnuje největší část stejnojmenného masivu, největší chráněná
oblast v Chorvatsku, která je na seznamu mezinárodních rezervací biosféry
UNESCO
Informace
Adresa: PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Telefon: +385 53 560 450
Telefax: +385 53 560 451
E-mail: [email protected]
Web: www.velebit.hr
Lastovské souostroví – připadá k vnější
skupině jihodalmatských ostrovů, kromě
ostrova Lastovo zahrnuje ostrovní skupiny
Lastovnjaci a Vrhovnjaci a ostrov Sušac
Informace:
Adresa: PP Lastovsko otočje
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Telefon: +385 20 801 250
Telefax: +385 20 801 252
E-mail: [email protected];
[email protected]
Web: www.pp-lastovo.hr
Vranské jezero - největší přírodní jezero
v Chorvatsku, chráněná krajinná oblast s
ornitologickou rezervací, nachází se mezi
Zadarem a Šibenikem. Možnosti sportovního rybolovu a pozorovaní ptactva
Informace:
Adresa: PP Vransko jezero
Kralja Petra Svačića 2, 23510 Biograd n/M
Telefon: +385 23 383 181
Telefax: +385 23 386 453
E-mail: [email protected]
Web: www.vransko-jezero.hr
Ministerstvo kultury
Informace:
Telefon: +385 1 4866 102,
Web. www.min-kulture.hr
20
DOPRAVNÍ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
07 h 14 h
07 h 14 h
14 h 22 h
i
Den
14 h 22 h
Den
14 h 22 h
Den
07 h 14 h
h
1
i
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
7
i
i
6
i
7
8
8
i
6
i
i
7
i
h
8
i
h
i
i
9
9
10
h
h
10
10
11
11
11
h
12
12
12
h
13
13
i
i
13
14
14
i
i
14
h
16
i
i
15
i
i
16
i
15
16
h
h
17
17
18
18
18
19
19
19
h
i
20
h
i
21
20
21
i
21
22
i
i
22
23
i
i
23
24
i
24
25
25
26
26
26
27
27
i
27
28
28
i
28
i
30
h
29
30
i
h
h
h
23
24
25
h
22
i
i
29
i
i
30
i
31
i
Nízké zatížení
Zvýšené zatížení
Vysoké zatížení
Velmi vysoké
zatížení
17
20
DOPRAVNÍ SMĚRY
9
15
OČEKÁVANÉ DOPRAVNÍ
ZATÍŽENÍ
h
h
h
h
h
29
31
21
h
Rovnoměrné
i
Převážně směrem
k moři
h
Převážně směrem
od moře
22
23
UBYTOVÁNÍ
Informace: Sdružení chorvatských marin
Telefon: +385 51 209 147
Telefax: +385 51 216 033
E-mail: [email protected]
Web: www.hgk.hr
Chorvatsko nabízí ubytování v četných
hotelech, apartmánových komplexech,
soukromých apartmánech a pokojích, v
selských hospodářstvích (agroturistika), v
kempech vč. naturistických s dlouholetou
tradicí.
Ve vnitrozemí je velký počet lázní s léčivými minerálními a termálními prameny.
Informace: Turistická sdružení a cestovní
kanceláře.
Web: www.uhpa.hr
E-mail: [email protected]
Mládežnické hostely (Hostelling
International hostels) jsou v Dubrovníku,
Gradacu, Osijeku, Pule, Samoboru,Starom
Gradu, Zaostrogu, Velom Lošinji, Rijece,
Zadaru a Záhřebu.
Informace: Chorvatský prázdninový a
hostelový svaz
Telefon: +385 1 4847 474
Telefax: +385 1 4870 477
E-mail: [email protected]
Web: www.hfhs.hr
ACI-Adriatic Croatia International Club
Opatija
Řetězec 21 marin podél chorvatského
pobřeží
Informace:
Telefon:. +385 51 271 288
Telefax: +385 51 271 824
E-mail: [email protected]
Web: www.aci-club.hr
Potápění
Ohledně turisticky-rekreačního potápění
v Chorvatsku kontaktujte potápěčská
centra, která zajišťují vaší informovanost
a bezpečí.
Informace: Sekce potápěčského turizmu
HGK - Sektor turizmu,
Telefon: +385 1 4561 570
Telefax: +385 1 4828 499
E-mail: [email protected]
Web: www.croprodive.info
Nautický turizmus a mariny:
V Chorvatsku je celkem 98 přístavů nautického turizmu, z nichž je 50 marin (z toho
10 suchých) a 21 z nich je v soustavě ACI
a.s. Opatija.
Celková kapacita přístavů nautického
turizmu je 16 913 stání na moři a 5 125
na pevnině. Téměř všechny mariny mají
technické servisy, jeřáby a více různých
obchodních a pohostinských objektů.
V marinách je také velký počet charter
společností, které pronajímají plavidla a
v mnohých marinách se pořádají i kurzy
plachtění.
JÍDLA A NÁPOJE
Kde si něco dát?
Kromě hotelů nabízejících pobyt s polopenzí nebo plnou penzí jsou ve všech
městech, turistických osadách a u hlavních silnic restaurace, hostince, taverny,
konoby, pizzerie, objekty s rychlým občerstvením, ale pro gurmány budou nejzajímavější restaurace a hospody s domácí
„chorvatskou kuchyní“.
24
velvyslanectví
Všechny potraviny živočišného původu podléhají stejným podmínkám jako
v zemích Evropské unie a jsou pod stálým
veterinárně - zdravotním dozorem.
Velvyslanectví Albánské republiky
Boškovićeva 7a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4810 679
Telefax: +385 1 4810 682
Co si dát k jídlu?
Velvyslanectví Alžirské demokratické a
lidové republiky
Bosanska 26, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 37 80 333
Telefax: +385 1 37 80 344
Kromě standardní evropské kuchyně nabízí Chorvatsko svá nejoblíbenější domácí
jídla a speciality: ze studené kuchyně
věhlasný dalmatský nebo istrijský pršut,
pažský nebo lický sýr, ovčí sýr, slavonský
kulen, výborné samoborské nebo zagorské klobásy češnjovke, tvaroh s kyselou
smetanou...
Nabídku hlavních jídel výrazně ovlivňuje
místní podnebí. V Dalmácii, Přímoří, na
ostrovech a v Istrii se připravují hlavně
ryby a „plody moře“, a z masa je nejoblíbenější pašticada nebo vařené jehněčí.
Ve vnitrozemské části Chorvatska je naopak velmi široký výběr masitých pokrmů;
pravou pochoutkou jsou krůta s mlinci,
pečené jehněčí, pečené sele, vařené i pečené štrukle. Kromě štruklí patří k nejchutnějším sladkostem ořechové a makové
koláče, závin s tvarohem nebo různými
druhy ovoce.
Velvyslanectví Austrálie
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4891 200
Telefax: +385 1 4891 216
Velvyslanectví Rakouské Republiky
Radnička cesta 80/IX., 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4881 050
Telefax: +385 1 4834 461
Velvyslanectví Republiky Azerbajdžanu
Srebrnjak 104, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 64 38 900
Telefax: +385 1 64 38 929
Velvyslanectví Belgického království
Pantovčak 125 B1, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4578 901
Telefax: +385 1 4578 902
Co si dát k pití?
Pěstování vinné révy a výroba kvalitních a
ušlechtilých vín má v Chorvatsku staletou tradici, a to jak ve vnitrozemí, tak i v
Přímoří a Dalmácii. Z červených vín jsou
na jadranském pobřeží a na ostrovech
známá teran, merlot, kabernet, opolo,
plavac, dingač, postup a z bílých malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina,
muškát... Ve vnitrozemí - ryzlink, graševina, burgundské, tramín... Z destilátů jsou
nejoblíbenější rakije (pálenky) - slivovice,
travarica, lozovača a z dezertních nápojů
prošek a maraschino.
Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny
Torbarova 9, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4501 070
Telefax: +385 1 4501 071
Velvyslanectví Brazilské federativní
republiky
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/1,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4002 250
Telefax: +385 1 4002 266
25
Bulharské velvyslanectví
Nike Grškovića 31, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631
Telefax: +385 1 4646 625
Velvyslanectví Řecka Helénské republiky
Opatička 12, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4810 444
Telefax: +385 1 4810 419
Velvyslanectví Černé Hory
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV.,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4573 362
Telefax: +385 1 4573 423
Velvyslanectví Indické republiky
Kulmerska 23a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239
Telefax: +385 1 4817 907
Velvyslanectví Republiky Indonezie
Pantovčak 142, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 45 78 311
Telefax: +385 1 45 78 399
Velvyslanectví České Republiky
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6177 246
Telefax: +385 1 6176 630
Velvyslanectví Islámské Republiky Írán
Pantovčak 125c, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4578 983,
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Telefax: +385 1 4578 987
Velvyslanectví Republiky Chile
Smičiklasova 23/2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4611 958,
+385 1 4611 959, +385 1 4611 960
Telefax: +385 1 4610 328
Velvyslanectví Republiky Italie
Medulićeva 22, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4846 386
Telefax: +385 1 4846 384
Velvyslanectví Dánského království
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4924 530
Telefax: +385 1 4924 554
Velvyslanectví Izraele
Ulica grada Vukovara 271/11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6169 500
Telefax: +385 1 6169 555
Velvyslanectví Arabské Republiky Egipta
Petrova 51/B, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798
Telefax: +385 1 2310 619
Velvyslanectví Japonska
Boškovićeva 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4870 650
Telefax: +385 1 4667 334
Delegace Evropské Unie
Trg žrtava fašizma 6,10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4896 500
Telefax: +385 1 4896 555
Kanadské velvyslanectví
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4881 200
Telefax: +385 1 4881 230
Velvyslanectví Finské republiky
Miramarska 23,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6312 080
Telefax: +385 1 6312 090
Velvyslanectví Republiky Kazachstan
Trg kralja Tomislava 8, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4614 723
Telefax: +385 1 4573 796
Velvyslanectví Čínské lidové republiky
Mlinovi 132, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4637 011
Telefax: +385 1 4637 012
Velvyslanectví Francouzské republiky
Hebrangova 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4893 600
Telefax: +385 1 4893 660
26
Velvyslanectví Rumunska
Mlinarska ulica 43, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856
Telefax: +385 1 4677 854
Velvyslanectví Republiky Kosovo
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1,
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 48 27 741, +385 1 48 27 742
Telefax: +385 4827 721
Velvyslanectví Ruské Federace
Bosanska 44, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039
Telefax: +385 1 3755 040
Diplomatická mise Lybie
Gornje Prekrižje 51b, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 46 29 259
Telefax: +385 1 46 29 260
Velvyslanectví Spojených států
amerických
Ulica Thomasa Jeffersona 2,
10010 Zagreb
Telefon: +385 1 6612 200
Telefax: +385 1 6612 371
Velvyslanectví Maďarska
Pantovčak 255-257, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4890 900
Telefax: +385 1 4579 301
Velvyslanectví Republiky Makedonie
Kralja Zvonimira 6/I., 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812
Telefax: +385 1 4617 369
Velvyslanectví Slovenské republiky
Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4877 070
Telefax: +385 1 4877 078
Velvyslanectví Malajsie
Slavujevac 4a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Telefax: +385 1 4834 348
Velvyslanectví Slovinské republiky
Alagovićeva 30, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011
Telefax: +385 1 6177 236
Velvyslanectví nizozemského království
Medveščak 56, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4642 200
Telefax: +385 1 4642 201
Velvyslanectví Srbska
Pantovčak 245, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068
Telefax: +385 1 4573 338
Velvyslanectví norského království
Hektorovićeva 2/3, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 62 73 800
Telefax: +385 1 62 73 899
Velvyslanectví Svatého Stolce –
Apoštolská nuncijatura v Republice
Chorvatsko
Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995
Telefax: +385 1 4673 997
Velvyslanectví SR Německo
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6300 100
Telefax: +385 1 6155 536
Velvyslanectví Polska
Krležin Gvozd 3, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4899 444
Telefax: +385 1 4834 577
Velvyslanectví Španělského království
Tuškanac 21a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4848 950,
+385 1 4834 365, +385 1 4834 367
Telefax: +385 1 4848 711
Velvyslanectví Portugalska
Trg bana J. Jelačića 5/II., 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Telefax: +385 1 4920 663
Velvyslanectví Švédského království
Frankopanska 22, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4925 100
Telefax: +385 1 4925 125
27
GENERALNÍ KONZULÁTY,
KONZULÁTY A VICEKONZULÁTY
V ČELE S ČESTNÝMI
GENERÁLNÍMI KONZULY,
KONZULY A VICEKONZULY
Velvyslanectví Švýcarska
Bogovićeva 3, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4878 800
Telefax: +385 1 4810 890
Velvyslanectví Turecké Republiky
Masarykova 3/II., 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4864 660
Telefax: +385 1 4864 670
GENERÁLNI KONZULÁT REPUBLIKY
ALBÁNIE - OSIJEK
Ulica Bartola Kašića 8, Ured br. 3,
31000 Osijek
Telefon: (031) 200-847
Velvyslanectví Ukrajiny
Voćarska 52, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4616 296
Telefax: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728
GENERÁLNÍ KONZULÁT ANTIGUE A
BARBADOSU - VÍDEŇ
Talgasse 11 Top 7
A-1150 Videň, AUSTRIA
Telefon: (+43) (1) 89-40-58-250
Telefax: (+43) (1) 89-40-58-240
Velvyslanectví Spojeného království
Velké Británie i Severního Irska
I. Lučića 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6009 100
Telefax: +385 1 6009 111
KONZULÁT REPUBLIKY ARMENIE ZAGREB
Trg A. Starčevića 5/1, 10000 Zagreb
Telefon/Telefax: (01) 4577 525
GENERÁLNÍ KONZULÁTY A
KONZULÁTY
GENERÁLNI KONZULÁT ITALSKÉ
REPUBLIKY - RIJEKA
Riva br. 16, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 355-200
Telefax: (051) 355-225
GENERÁLNÍ KONZULÁT REPUBLIKY
RAKOUSKO - RIJEKA
Stipana Konzula Istranina 2, 51000 Rijeka
Telefon/Telefax: (051) 338-554
GENERÁLNÍ KONZULÁT REPUBLIKY
RAKOUSKO - SPLIT
Klaićeva poljana 1, 21000 Split
Telefon: (021) 322-353
Telefax: (021) 362-308
KONZULÁT ITALSKÉ REPUBLIKY - SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Telefon: (021) 348-155; 344-577
Telefax: (021) 361-268
KONZULAT BELGICKÉHO
KRÁLOVSTVÍ - DUBROVNIK
Antuna Barca 10, 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 438-177
Telefax: (020) 438-176
GENERÁLNÍ KONZULÁT SRBSKÉ
REPUBLIKY - RIJEKA
Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 337-420; (051) 337-421
Telefax: (051) 337-361
KONZULÁT BURKINE FASO - ZAGREB
Medveščak 54, 10000 Zagreb
Telefon: (01)4633-945, 4633-946
Telefax: (01)4633-947
GENERÁLNÍ KONZULÁT SRBSKÉ
REPUBLIKY - VUKOVAR
204. vukovarske brigade br. 2
32000 Vukovar
Telefon: (032) 441-016; (032) 441-183
Telefax: (032) 441-015
28
GENERÁLNÍ KONZULÁT REPUBLIKY
KYPR - ZAGREB
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Zagreb
Telefon: (042) 377-319; 098/451-689
Telefax: (042) 377 395
GENERÁLNÍ KONZULÁT REPUBLIKY
FILIPINY - ZAGREB
Tomašićeva 7, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 46-12-000
Telefax: (01) 46-18-414
KONZULÁT POBŘEŽÍ SLONOVINY ZAGREB
Špansko 22, 10000 Zagreb
Telefon: (01)38-95-127
Telefax: (01) 38-93-684
KONZULÁT FINSKÉ REPUBLIKY ZAGREB
Teslina 3, 10000 Zagreb
Telefon/Telefax: (01)48-11-757
KONZULÁT FINSKÉ REPUBLIKY RIJEKA
Kumičićeva 13, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 218-756; 686-301;
098/327-692
Telefax: (051) 218-764
KONZULÁT REPUBLIKY CHILE ZAGREB
Gornje Prekrižje 12, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 46-74-044; 46-20-616
Telefax: (01) 46-20-617
KONZULÁT FINSKÉ REPUBLIKYSPLIT
Trumbićeva obala 5, 21000 Split
Telefon: (021) 345-275; 091/339-1212
Telefax: (021) 345-275
KONZULÁT REPUBLIKY CHILE - SPLIT
Baktulijin put bb, 21000 Split
Telefon: (021) 352-401
Telefax: (021) 352-407
KONZULÁT REPUBLIKY CHILE DUBROVNIK
Ulica Vatroslava Lisinskog 51/5
20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 612-134
KONZULÁT IRSKA - ZAGREB
Miramarska 23 (Eurocentar)
10000 Zagreb
Telefon: (01) 6310-025
Telefax : (01) 24-13-901
GENERÁLNI KONZULÁT DÁNSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ – ZAGREB
Gramača 2 L, 10000 Zagreb
Telefon: (01)37-60-536
Telefax: (01)37-60-535
VICEKONZULÁT ITALSKÉ REPUBLIKY
- BUJE
Trg Josipa Broza 13, 52460 Buje
Telefon: (052) 773-122
Telefax: (052) 773-646
KONZULÁT DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
- DUBROVNIK
Bana J. Jelačića 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 313- 335
Telefax: (020) 416-377
VICEKONZULÁT ITALSKÉ REPUBLIKY
- PULA
Tartinijeva 15, 52100 Pula
Telefon: (052) 388-864; 507-007
Telefax: (052) 388-863
KONZULÁT DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
RIJEKA
Splitska 2, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 212-522
Telefax: (051) 241-966
KONZULÁT ITALSKÉ REPUBLIKY DUBROVNIK
c/o Hotel Libertas-Rixos, Liechtensteinov
put 3, 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 200-262
Telefax: (020) 200-262; 412-838
29
KONZULÁT MAĎARSKÉ REPUBLIKY
- SPLIT
Ivana Gundulića 26/A II, 21000 Split
Telefon: (021) 480-019
Telefax: (021) 380-203
KONZULÁT REPUBLIKY JEMEN ZAGREB
Biankinijeva 6, 10000 Zagreb
Telefon/telefaks: (01)45-53-114
KONZULÁT HAŠEMITSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ JORDAN - ZAGREB
Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 46-45-957
Telefax: (01) 46-45-956
KONZULÁT REPUBLIKY MAKEDONIE
- RIJEKA
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 406-500
KONZULÁT REPUBLIKY MAKEDONIE
- ZADAR
Trg Petra Zoranića 1, 23000 Zadar
Telefon: (023) 211-162
KONZULÁT JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY
- ZAGREB
c/o Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3
10000 Zagreb
Telefon: (01) 48-94-111
Telefax: (01) 48-44-363
KONZULÁT REPUBLIKY MALTA ZAGREB
Pavlinovićeva 4, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 39-00-515
Telefax: (01) 39-00-575
KONZULÁT REPUBLIKY KAZACHSTAN
- UMAG
Obala Josipa Broza 3, 52476 Umag
Telefon/Telefax: (052) 742-145
KONZULÁT REPUBLIKY KEŇA ZAGREB
Ilica 43/II, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 49-21-873
Telefax: (01) 49-21-874
KONZULÁT REPUBLIKY MALTA SPLIT
c/o “Brodospas” d.d., Obala Lazareta 2
21000 Split
Telefon: (021) 40-51-00; 34-32-61
Telefax: (021) 34-53-44
KONZULÁT LOTYŠSKÉ REPUBLIKY ZAGREB
5. Ravnice b.b., 10000 Zagreb
Telefon: (01) 48-52-717
Telefax: (01) 4810-061
KONZULÁT SPOJENÝCH STÁTŮ
MEXICKÝCH - ZAGREB
Mlinovi 81, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 46-74-338
Telefax: (01) 43-36-285
KONZULÁT LITEVSKÉ REPUBLIKY ZAGREB
Amruševa 1/II, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 4811-612; 4810-061
Telefax: (01) 4810-061
KONZULÁT SPOJENÝCH STÁTŮ
MEXICKÝCH - SPLIT
Meštrovićevo šetalište 82 a
21000 Split
Telefon/Telefax: (021) 358 824
KONZULÁT MAĎARSKÉ REPUBLIKY
- RIJEKA
Riva Boduli 1, (P.P. 200), 51000 Rijeka
Telefon: (051) 213-494
Telefax: (051) 331-614
KONZULÁT MONACKÉHO KNÍŽECTVÍ
- ZAGREB
Kaptol centar, Nova Ves 17, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 48-60-377
Telefax: (01) 48-60-081
30
KONZULÁT SVAZOVÉ REPUBLIKY
NĚMECKO - RIJEKA
Riva 2, 51000 Rijeka
Telefon/Telefax: (051) 321-044
KONZULÁT MONGOLSKA - ZAGREB
Trg bana Josipa Jelačića 4/3,
10000 Zagreb
Telefon: (01) 40-02-025
Telefax : (01) 46-49-800
KONZULÁT SVAZOVÉ REPUBLIKY
NĚMĚCKO - SPLIT
Svačićeva 4, 21000 Split
Telefon: (021) 409-347
Telefax: (021) 486-401
KONZULÁT NIZOZEMSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ - DUBROVNIK
c/o “Atlantska plovidba“ d.d., Od sv.
Mihajla 1, 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 356-141, (020) 356-133
Telefax: (020) 356-729
KONZULÁT SULTANÁTU OMÁN ZAGREB
Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Zagreb
Telefon/Telefax: (01)4611-161; 4611-163;
4611-098; 4550-303
KONZULÁT NIZOZEMSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ - OPATIJA
Ulica 9. rujna br. 11, 51410 Opatija
Telefon: (051) 271-977
Telefax (051) 271-996
KONZULÁT ISLÁMSKÉ REPUBLIKY
PAKISTÁN - ZAGREB
Pasarićeva 12, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 36-44-775/76/77
Telefax: (01) 46-17-333
KONZULÁT NIZOZEMSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ - SPLIT
Mažuranićevo šetalište 1, 21000 Split
Telefon/telefaks: (021) 312-399
KONZULÁT RUMUNSKA - RIJEKA
Korzo 6, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 315-033
Telefax: (051) 315-242
KONZULÁT NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
- RIJEKA
Žrtava fašizma 2/II, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 335-827; (051) 335-831
Telefax: (051) 213-549
KONZULÁT RUSKÉ FEDERACE - PULA
Kandlerova 46, 52100 Pula
Telefon/Telefax: (052) 215-758
KONZULÁT NORSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
- DUBROVNIK
Uz Giman 7 A, 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 357-945
Telefax: (020) 357-043
KONZULÁT SYRSKÉ ARABSKÉ
REPUBLIKY - ZAGREB
Kaptol 19, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 48 14-862
Telefax: (01) 48-14-858
KONZULÁT NOVÉHO ZÉLANDU ZAGREB
Vlaška ulica 50a, 10000 Zagreb
Telefon/Telefax: (01) 46-12-060
KONZULÁT SLOVENSKÉ REPUBLIKY
- SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XI, 21000 Split
Telefon : (021) 315-108
Telefax: (021) 315-109
KONZULÁT SVAZOVÉ REPUBLIKY
NĚMECKO - OSIJEK
Ulica Borova 1, 31000 Osijek
Telefon: (031) 220-006
Telefax: (031) 220-007
KONZULÁT SLOVENSKÉ REPUBLIKY
- OSIJEK
Sunčana ulica 20, 31000 Osijek
Telefon: (031) 514-710
Telefax: (031) 514-764
31
GENERÁLNI KONZULÁT SLOVINSKÉ
REPUBLIKY - SPLIT
Istarska ulica br. 9, 21000 Split
Telefon/Telefax: (021) 389-224
KONZULÁT UKRAJINY - ZADAR
Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar
Telefon: (023) 789-29-88
Telefax:(023) 36-44-30
KONZULÁT REPUBLIKY SUDAN ZAGREB
Vramčeva 17, 10000 Zagreb
Telefon/telefaks: (01) 48-17-613
KONZULÁT SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
- DUBROVNIK
c/o Trgovačko poslovni centar Mercante
Vukovarska 22/I., 20000 Dubrovnik
Telefon/Telefax: (020) 324-597
KONZULÁT ŠPANĚLSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ - DUBROVNÍK
Zagrebačka 2, 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 426-528
Telefax: (020) 326-390
KONZULÁT SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
- SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Telefon: (021) 346- 007
Telefax: (021) 362- 905
KONZULÁT DEMOKRATICKÉ
SOCIALISTICKE REPUBLIKY
ŠRI LANKY - ZAGREB
Heinzelova 62a/VI, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 6387-780
Telefax: (01) 6387-702
Pro více informací prosím kontaktujte
Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.mvpei.hr
KONZULAT ŠVÉDSKÉKO KRÁLOVSTVÍ
- RIJEKA
Riva 20, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 212-287
Telefax: (051) 211-014
INFORMACE
KONZULAT ŠVÉDSKÉKO KRÁLOVSTVÍ
- SPLIT
Držićeva 8, 21000 Split
Telefon: (021) 338-234
Telefax: (021) 314-530
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZAGREB, HRVATSKA
Telefon: +385 1 46 99 333
Telefax: +385 1 455 7827
E-mail: [email protected]
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr
GENERÁLNI KONZULÁT KRÁLOVSTVÍ
TAJLAND - ZAGREB
Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb
Telefon/telefaks (01) 48-30-359
KONZULÁT REPUBLIKY TUNISKO ZAGREB
Iblerov trg 9, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 46-15-068; mob: 098/708-564
Telefax: (01) 46-19-566
Kroatische Zentrale für Tourismus
Liechtensteinstrasse 22 a, 1/17
A - 1090 Wien
Telefon: +43 1 585 38 84
Telefax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Web: at.croatia.hr
32
Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt/M, Hochstrasse 43,
Deutschland
Telefon: +49 69 23 85 350
Telefax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u.1,
Magyarország
Telefon.: +36 1 267 55 88
Telefax: +36 1 267 55 99
E-mail: [email protected]
Web: hu.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Telefon: +49 89 22 33 44
Telefax: +49 89 22 33 77
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo,
France
Telefon: +33 1 45 00 99 55, 45 00 99 57
Telefax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: [email protected]
Web:fr.croatia.hr
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Telefon: +39 02 86 45 44 97
Telefax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters,
162-164 Fulham Palace Road,
United Kingdom
Telefon +44 208 563 79 79
Telefax: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Web: gb.croatia.hr
Ente Nazionale Croato per il Turismo
Via Lucullo 3, 00187 Roma, Italia
Telefon: +39 06 32 11 0396
Telefax: +39 06 32 11 1462
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
New York 10118, 350 Fifth Avenue,
Suite 4003, U.S.A
Telefon:+1 212 279 8672,
+1 212 279 8674
Toll-free: 800 829 4416
Telefax: +1 212 279 8683
E-mail: [email protected]
Web: us.croatia.hr
Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
Česká republika
Telefon: +420 222 211 812
Telefax: +420 222 210 793
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: cz.croatia.hr
Narodowy Ośrodek Informacji
Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, IPC Business Center,
Ul. Koszykowa 54, Polska
Telefon: +48 22 828 51 93
Telefax: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Web: pl.croatia.hr
Chorvátske turistické združenie
82109 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská republika
Telefon: +421 2 55 562 054, 55 415 415
Telefax: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
Web:sk.croatia.hr
33
Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B,1°C, Espana
Telefon: +3491 781 5514
Telefax: +3491 431 8443
E-mail: [email protected]
Web: www.visitcroacia.es
Kroatiska Turistbyrån
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Telefon: +46 853 482 080
+46 8 5348 2081
Telefax: +46 820 24 60
E-mail: [email protected]
Web: se.croatia.hr
Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Telefon: +31 20 661 64 22
Telefax: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]
Web: nl.croatia.hr
Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38,
Belgique
Telefon: +32 2 55 018 88
Telefax: +32 2 55 018 83
E-mail: [email protected]
Web: be.croatia.hr
Хорватское туpиcтичeckoe
cooбщecтвo
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab.12. office 1502, Russia
Telefon: +7 495 258 15 07
Telefax: +7 495 258 15 93
E-mail: [email protected]
Web: ru.croatia.hr
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Telefon: + 386 1 2307 400
Telefax: + 386 1 2307 404
E-mail: [email protected]
Web: si.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Telefon: +41 43 336 2030, +41 43 336 2031
+41 43 336 2032, +41 43 336 2034
Telefax: +41 43 336 2039
E-mail: [email protected]
Web: ch.croatia.hr
JAPONSKO
107-0052 Tokyo, Ark Hills Executive
Tower, N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku
Telefon: +81 03 6234 0711
Telefax: +81 03 6234 0712
E-mail: [email protected]
Web: visitcroatia.jp
TURISTICKÁ SDRUŽENÍ ŽUP
Bjelovarsko-bilogorská
Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar
Teefon.: +385 43 243 944
Telefax: +385 43 241 229
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
Brodsko- posavská
Petra Krešimira IV. č. 1,
35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 408 393
Telefax: +385 35 408 392
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbpz.hr
Dubrovnicko-neretvanská
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 20 324 999
Telefax: +385 20 324 224
E-mail: [email protected]
Web: www.visitdubrovnik.hr
Istrijská
Pionirska 1, 52440 Poreč
Telefon: +385 52 452 797
Telefax: +385 52 452 796
E-mail: [email protected]
Web: www.istra.hr
34
Karlovacká
Ambroza Vraniczanyja 6, 47000 Karlovac
Telefon: +385 47 615 320
Telefax: +385 47 601 415
E-mail: [email protected],
Web: www.tzkz.hr
Přímořsko-goranská
N. Tesle 2, 51410 Opatija
Telefon: +385 51 272 988, +385 51 272 665
Telefax: +385 51 272 909
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.kvarner.hr
Koprivnicko-križevacká
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Telefon::+385 48 624 408
Telefax: +385 48 624 407
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Sisacko-moslavacká
Stjepana i Antuna Radića 28/II,
44 000 Sisak
Telefon: +385 44 540 163
Telefax: +385 44 540 164
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-smz.hr
Krapinsko-zagorská
D.G. Krambergera 1, 49000 Krapina
Telefen: +385 49 233 653
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkzz.hr
Splitsko-dalmatská
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split
Telefon/Telefax: +385 21 490 032,
+385 21 490 033, +385 21 490 036
E-mail: [email protected]
Web: www.dalmatia.hr
Licko-senjská
Budačka 12, 53000 Gospić
Telefon/Telefax: +385 53 574 687
E-mail: [email protected]
www.lickosenjska.com
Šibenicko-kninská
Fra N. Ružića bb, 22000 Šibenik
Telefon: +385 22 219 072
Telefax: +385 22 212 346
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenikregion.com
Međimurská
J.B.Jelačića 22, 40000 Čakovec
Telefon/Telefax: +385 40 390 191
E-mail: [email protected]
Web: www.tzm.hr
Varaždínská
Uska 4, 42000 Varaždin
Telefon/Telefax: +385 42 210 096
Telefax: +385 42 210 096
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-vzz.hr
Osjecko-baranjská
Kapucinska 40/II, p.p. 39, 31000 Osijek
Telefon: +385 31 214 852
Telefax: +385 31 214 853
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosbarzup.hr
Viroviticko-podravská
Masarykova 6, 33000 Virovitica
Telefon: +385 33 726 069
Telefax: +385 33 722 060
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvpz.hr
Požežsko-slavonská
Županijska 7, 34000 Požega
Telefon: +385 34 290 177
Telefax: +385 34 290 226
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzps.hr
35
Vukovarsko-srijemská
Glagoljaška 27/III, 32100 Vinkovci
Telefon/Telefax: +385 32 344 034
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvsz.hr
MEDULIN
Centar 223, 52203 Medulin
Telefon: 052 577 145
Telefax: 052 577 227
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-medulin.com
Zadarská
Sv. Leopolda B. Mandića 1, 23000 Zadar
Telefon: +385 23 315 316
Telefax: +385 23 315 107
E-mail: [email protected]
Web: www.zadar.hr
NOVIGRAD
Mandrač 29a, 52466 Novigrad
Telefax: 052 757 075
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-novigrad.com
Záhřebská
Preradovićeva 42, 10 000 Zagreb
Teefon.: +385 1 4873 665
Telefax: +385 1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
POREČ
Zagrebačka 9, 52440 Poreč
Telefon: 052 451 293
Telefax: 052 451 665
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-porec.com
TURISTICKO INFORMAČNÍ
CENTRA
PULA
Forum 3, 52100 Pula
Telefon: 052 219 197
Telefax: 052 211 855
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-pula.com
ISTRIE
ISTRIJSKÁ ŽUPA
ROVINJ
Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj
Telefon: 052 811 566
Telefax: 052 816 007
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rovinj.com
ISTRA
Dalmatinova 4, 52100 Pula
Telefon: 052 880 088
Telefax: 052 858 400
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.istra.hr; www.istra.com
UMAG
Trgovačka 6, 52470 Umag
Telefon: 052 741 363
Telefax: 052 741 649
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-umag.com
FUNTANA
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
Telefon: 052 445 119
Telefax: 052 445 124
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-funtana.com
VRSAR
Rade Končara 46, 52450 Vrsar
Telefon: 052 441 746
Telefax: 052 441 187
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vrsar.com
LABIN
Aldo Negri 20, 52220 Labin
Telefon: 052 855 560
Telefax: 052 855 560
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rabac.com
36
STŘEDNÍ ISTRIE
Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Telefon: 052 622 460
Telefax: 052 616 886
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-central.com
SVETVINČENAT
Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat
Telefon: 052 560 349
Telefax: 052 560 349
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-svetvincenat.com
BALE
Rovinjska 1, 52211 Bale
Telefon: 052 824 270
Telefax: 052 824 045
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-bale.com
TAR-VABRIGA
Istarska 8a, 52465 Tar
Telefon: 052 443 250
Telefax: 052 443 570
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-tarvabriga.com
BRTONIGLA
Glavna 3a, 52474 Brtonigla
Telefon: 052 774 307
Telefax: 052 720 860
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-brtonigla.com
VODNJAN
Narodni trg 3, 52447 Vodnjan
Telefon: 052 511 700
Telefax: 052 511 700
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vodnjan.com
BUJE
Istarska 2, 52460 Buje
Telefon: 052 773 353
Telefax: 052 773 353
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buje-buie.com
ŽMINJ
Čakavska kuća bb, 52341 Žminj
Telefon: 052 846 792
Telefax: 052 846 844
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-zminj.com
BUZET
Trg Fontana 7/1, 52420 Buzet
Telefon: 052 662 343
Telefax: 052 662 343
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buzet.com
KVARNER
PŘÍMOŘSKO - GORANSKA ŽUPA
KVARNER INFO - VRATA JADRANA
(BRÁNA JADRANU)
Čikovići bb, 51215 Kastav
Telefon: 051 623 333, 628 888
Telefax: 051 623 334
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
FAŽANA
43. istarske divizije 8, 52212 Fažana
Telefon: 052 383 727
Telefax: 052 383 728
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-fazana.com
INFOPUNKT KUK
(OPATIJSKÁ RIVIÉRA)
Nova cesta bb, 51215 Matulji
Telefon: 051 279 816
Telefax: 051 279 816
E-mail: [email protected]
Web: www.opatija-tourism.hr
KAŠTELIR-LABINCI
Plac bb, 52464 Kaštelir
Telefon: 052 463 140
Telefax: 052 463 140
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-kastelirlabinci.com
37
MALI LOŠINJ
Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Telefon: 051 231 547, 231 884
Telefax: 051 233 373
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-malilosinj.hr
KVARNER INFO - JIH
Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: 051 791 171
Telefax: 051 224 306
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr
KVARNER INFO - LETIŠTĚ RIJEKA
Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefon: 051 841 865
Telefax: 051 222 336
E-mail: [email protected]
Web: www.krk.hr
RAB
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Telefon: 051 771 111, 724 064
Telefax: 051 771 110
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.tzg-rab.hr
INFO GORSKI KOTAR
Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Telefon: 051 812 156
Telefax: 051 812 156
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-delnice.hr
BAŠKA
Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7), 51523 Baška
Telefon: 051 856 817
Telefax: 051 856 544
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-baska.hr
RIJEKA
Korzo 14, 51000 Rijeka
Telefon: 051 335 882
Telefax: 051 214 706
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-rijeka.hr
MALINSKA
Obala 46, 51511 Malinska
Telefon: 051 859 207
Telefax: 051 858 254
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-malinska.hr
CRIKVENICA
Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica
Telefon: 051 241 051
Telefax: 051 241 867
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-crikvenice.hr
NJIVICE - OMIŠALJ
Prikešte 11, 51513 Omišalj
Telefon: 051 841 042, 846 735
Telefax: 051 841 042
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr
KRK
Obala hrvatske mornarice bb, 51500 Krk
Telefon: 051 220 226
Telefax: 051 220 226
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.tz-krk.hr
PUNAT
Pod Topol 2, 51521 Punat
Telefon: 051 854 860
Telefax: 051 854 970
E-mail: [email protected]
Web: www.tzpunat.hr
CRES
Cons 10, 51557 Cres
Telefon: 051 571 535
Telefax: 051 571 535
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-cres.hr
38
FUŽINE
Sv. Križ 2, 51322 Fužine
Telefon: 051 835 163
Telefax: 051 830 000
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-fuzine.hr
NIN
Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Telefon: 023 264 280
Telefax: 023 265 247
E-mail: [email protected]
Web: www.nin.hr
SELCE
Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce
Telefon: 051 765 165
Telefax: 051 765 165
E-mail: [email protected]
Web: www.tzselce.hr
STARIGRAD
Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad
Telefon: 023 369 245
Telefax: 023 369 255
E-mail: [email protected]
Web: www.rivijera-paklenica.hr
OPÁTIE
M. Tita 128, 51410 Opatija
Telefon: 051 271 310
Telefax: 051 712 290
E-mail: [email protected]
Web: www.opatija-tourism.hr
ZATON
Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin
Telefon: 023 265 461
Telefax: 023 265 462
E-mail: [email protected]
Web: www.zaton-zd.hr
DALMÁCIE – ZADAR
VIR
Put mula bb, 23234 Vir
Telefon: 023 362 196
Telefax: 023 362 196
E-mail: [email protected]
Web: www.otok-vir.info
ZADARSKÁ ŽUPA
BIOGRAD n/M
Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd n/M
Telefon: 023 383 123
Telefax: 023 383 123
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
PAKOŠTANE
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane
Telefon: 023 381 892
Telefax: 023 381 608
E-mail: [email protected]
Web: www.pakostane.hr
PAG
Vela ulica 18, 23250 Pag
Telefon: 023 611 286
Telefax: 023 611 286
E-mail: [email protected]
Web: www.pag-tourism.hr
SV. FILIP I JAKOV
Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Telefon: 023 389 071
Telefax: 023 389 239
E-mail: [email protected]
Web: www.sv-filipjakov.hr
ZADAR
Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Telefon: 023 316 166
Telefax: 023 211 781
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
39
DALMÁCIE – ŠIBENÍK
KNIN
Tuđmanova 24, 22300 Knin
Telefon: 022 664 822
Telefax: 022 664 819
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-knin.hr
MURTER - KORNATI
Rudina bb, 22244 Murter
Telefon: 022 434 995
Telefax: 022 434 950
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-murter.hr
PIROVAC
Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac
Telefon: 022 466 770
Telefax: 022 466 770
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-pirovac.hr
PRIMOŠTEN
Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten
Telefon: 022 571 111
Telefax: 022 571 703
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-primosten.hr
ROGOZNICA
Obala Kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Telefon: 022 559 253
Telefax: 022 558 030
E-mail: [email protected]
Web: www.rogoznica.net
SKRADIN
Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Telefon: 022 771 306
Telefax: 022 771 336
E-mail: [email protected]
Web: www.skradin.hr
TISNO
Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno
Telefon: 022 438 604
Telefax: 022 438 603
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tisno.hr
ŠIBENICKO - KNINSKA ŽUPA
ŠIBENIK
Obala Dr. Franje Tuđmana 5,
22000 Šibenik
Telefon: 022 214 411
Telefax: 022 214 266
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenik-tourism.hr
VODICE
Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice
Telefon: 022 443 888
Telefax: 022 442 111
E-mail: [email protected]
Web: www.vodice.hr
BETINA
Trg na moru 2, 22244 Betina
Telefon: 022 436 522
Telefax: 022 436 523
E-mail: [email protected]
BRODARICA - KRAPANJ
Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj-Brodarica
Telefon: 022 350 612
Telefax: 022 350 612
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-brodarica.hr
GREBAŠTICA
Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica
Telefax: 022 577 044
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-grebastica.hr
JEZERA
Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Telefon: 022 439 120
Telefax: 022 439 905
E-mail: [email protected]
Web: www.summernet.hr/jezera
40
TRIBUNJ
Badnje bb, 22212 Tribunj
Telefon: 022 446 143
Telefax: 022 446 143
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tribunj.hr
SPLIT
Peristil bb, 21000 Split
Telefon: 021 345 606
Telefax: 021 348 604
E-mail: [email protected]
Web: www.visitsplit.com
ZLARIN
Zlarin bb, 22232 Zlarin
Telefon: 022 553 557
E-mail: [email protected]
SUPETAR
Porat 1, 21400 Supetar
Telefon: 021 630 551
Telefax: 021 630 551
E-mail: [email protected]
Web: www.supetar.hr
DRNIŠ
Domovinskog rata 5, 22320 Drniš
Telefon: 022 888 619
Telefax: 022 888 609
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-drnis.hr
TROGIR
Trg Pape Ivana Pavla II č. 1, 21220 Trogir
Telefon: 021 885 628
Telefax: 021 885 628
E-mail: [email protected]
Web: www.trogir.hr
DALMÁCIE – SPLIT
VIS
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Telefon: 021 717 017
Telefax: 021 717 018
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vis.hr
SPLITSKO - DALMATSKÁ ŽUPA
HVAR
Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar
Telefon: 021 741 059
Telefax: 021 741 059
E-mail: [email protected]
Web: www.tzhvar.hr
BOL
Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol
Telefon: 021 635-638
Telefax: 021 635 972
E-mail: [email protected]
Web: www.bol.hr
MAKARSKA
Obala kralja Tomislava bb,
21300 Makarska
Telefon: 021 612 002
Telefax: 021 616 288
E-mail: [email protected]
Web: www.makarska.hr
BOL
Riva bb, 21420 Bol
Telefon: 021 635 440
Telefax: 021 635 972
E-mail: [email protected]
Web: www.bol.hr
SINJ
Vrlička 41, 21230 Sinj
Telefon: 021 826 352
Telefax: 021 826 352
E-mail: [email protected]
Web: www.sinj.hr
41
Dalmácie - Dubrovnik
LASTOVO
Prijevor 7, 20290 Lastovo
Telefon: 020 801 018
Telefax: 020 801 140
E-mail: [email protected]
Web: www.lastovo-tz.net
DUBROVNICKO - NERETVANSKÁ
ŽUPA
STON
Pelješki put bb, 20230 Ston
Telefon: 020 754 452
Telefax: 020 754 452
E-mail: [email protected]
Web: www.ston.hr
SOBRA
Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
Telefon: 020 746 025
Telefax: 020 746 022
E-mail: [email protected]
Web:www.mljet.hr
KLEK
Trg palmi 1, 20356 Klek
Telefon: 020 691 336
Telefax: 020 691 336
E-mail: [email protected]
SLANO
20232 Slano
Telefon: 020 871 236
Telefax: 020 871 555
E-mail: [email protected]
Web:www.dubrovackoprimorje.hr/TZO
OREBIĆ
Zrinsko Frankopanská 2, 20250 Orebić
Telefon: 020 713 718
Telefax: 020 714 001
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.com
DUBROVNIK
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik
Telefon: 020 312 011
Telefax: 020 323 725
E-mail: [email protected]
Web: www.tzdubrovnik.hr
OREBIĆ II.
Bana J. Jelačića 53, 20250 Orebić
Telefon: 020 714 070
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
ŽUPA DUBROVAČKA
Šetalište Dr. F. Tuđmana 7, 20207 Srebreno
Telefon: 020 486 254
Telefax: 020 487 003
E-mail: [email protected]
Web: www.dubrovnik.riviera.com
KORČULA
Dr.F. Tuđmana 4, 20260 Korčula
Telefon: 020 715 867
Telefax: 020 715 866
E-mail: [email protected]
Web: www.visitkorcula.net
CAVTAT
Zidine 6, 20210 Cavtat
Telefon: 020 478 025
Telefax: 020 479 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
VELA LUKA
Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
Telefon: 020 813 619
Telefax: 020 813 619
E-mail: [email protected]
Web: www.velaluka.hr
TRPANJ
Žalo 7, 20240 Trpanj
Telefon: 020 743 433
Telefax: 020 743 290
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-trpanj.hr
42
GOVEĐARI
Polače bb, 20226 Polače
Telefon: 020 744 186
Telefax: 020 744 086
E-mail: [email protected]
Web: www.mljet.hr
BLATO
Trg dr. F. Tuđmana 4, 20271 Blato
Telefon: 020 851 850
Telefax: 020 851 241
E-mail: tz-[email protected]
Web: www.tzo-blato.hr
DRAČE
20246 Drače
Telefon: 020 741 130
Telefax: 020 741 130
E-mail: [email protected]
Web: www.tz.janjina.hr
DUBROVNIK - PILE
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik
Telefon: 020 312 011
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – GRUŽ
Obala S. Radića 32, 20000 Dubrovnik
Telefon: 020 417 983
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK - LAPAD
Šetalište kralja Zvonimira 25,
20000 DubrovniK
Telefon: 020 437 460
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – ZATON
Zaton veliki 2, 20000 Dubrovnik
Telefon: 020 891 230
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK - ORAŠAC
Autobusna stanica Orašac,
20000Dubrovnik
Telefon: 020 891 166
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK - LOPUD
Obala I. Kuljevana 12, 20000 Dubrovnik
Telefon: 020 759 086
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – ŠIPAN
Luka bb, 20223 Šipanska Luka
Telefon: 020 758 084
E-mail: [email protected]
KUČIŠTE
20267 Kučište
Telefon: 099 3158 751
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
LOVIŠTE
20269 Lovište
Telefon: 020 718 051
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
MOLUNAT
20219 Molunat
Telefon: 020 794 342
Telefax: 020 478 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
POTOMJE
20244 Potomje
Telefon: 020 742 179
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
PRIŽBA
Prižba bb, 20271 Prižba
Telefon: 020 861 137
Telefax: 020 851 241
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-blato.hr
SMOKVICA
Brna, 20272 Smokvica
Telefon: 020 832 255
Telefax: 020 832 188
E-mail: [email protected]
43
TRSTENIK
20245 Trstenik
Telefon: 020 748 058
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
OGULIN
Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin
Telefon: 047 532 278
Telefax: 047 532 278
E-mail: [email protected];
[email protected]
Web: www.tz-ogulina.hr
VIGANJ
20267 Viganj
Telefon: 020 719 059
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
LICKO - SENJSKÁ ŽUPA
PLITVIČKA JEZERA
Rastovača b.b., 53230 Korenica
Telefon: 053 751 058,
E-mail: [email protected]
Web: www.tzplitvice.hr
DUBROVNIK – LETIŠTĚ
20213 Čilipi
Telefon: 020 773 313
Telefax: 020 478 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
NOVALJA
Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Telefon: 053 661 404
Telefax: 053 663 238
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novalja.hr
ŽULJANA
Kraj bb, 20247 Žuljana
Telefon: 020 756 227
Telefax: 020 756 227
E-mail:
[email protected]
Web: www.ston.hr
SENJ
Stara cesta 2, 53270 Senj
Telefon: 053 881 068
Telefax: 053 881 219
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-senj.hr
LIKA - KARLOVAC
KARLOVACKÁ ŽUPA
MAJEROVO VRILO SINAC
53224 Sinac
Telefon: 053 771 603
Telefax: 053 771 603
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-otocac.hr
KARLOVAC
Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
Telefon: 047 615 320
Telefax: 047 600 602
E-mail: [email protected]
Web: www.karlovac-touristinfo.hr
RAKOVICA
Grabovac bb, 47245 Grabovac
Telefon: 047 784 303
Telefax: 047 784 039
E-mail: [email protected]
Web: www.rakovica.hr
44
STŘEDNÍ CHORVATSKO
MARIJA BISTRICA
Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica
Telefon: 049 468 380
Telefax: 049 301 011
E-mail: [email protected]
Web: www.info-marija-bistrica.hr
BJELOVARSKO - BILOGORSKÁ ŽUPA
DARUVAR
Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Telefon: 043 331 382
Telefax: 043 331 285
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-daruvar.hr
STUBIČKE TOPLICE
Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice
Telefon: 049 282 727
Telefax: 049 283 404
E-mail: [email protected]
Web: www.stubicketoplice.hr
BJELOVAR
Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Telefon: 043 243 944
Telefax: 043 241 229
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.tzbbz.hr
KRAPINSKE TOPLICE
Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice
Telefon: 049 232 106
Telefax: 049 232 106
E-mail: [email protected]
Web: www.krapinsketoplice.net
KOPRIVNICKO - KRIŽEVACKÁ ŽUPA
MEĐIMURSKÁ ŽUPA
KOPRIVNICA
Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica
Telefon: 048 621 433
Telefax: 048 623 178
E-mail: [email protected]
Web: www.koprivnicatourism.com
ČAKOVEC
Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Telefon: 040 313 319
Telefax: 040 310 991
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-cakovec.hr
KRIŽEVCI
Nemčićev trg 6, 48260 Križevci
Telefon: 048 681 199
Telefax: 048 681 199
E-mail:
[email protected]
kc.t-com.hr
SVETI MARTIN NA MURI
Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri
Telefon: 040 868 619
Telefax: 040 868 922
E-mail: [email protected]
Web: www.svetimartin.hr
KRAPINSKO - ZAGORSKÁ ŽUPA
PRELOG
Glavna 33, 40323 Prelog
Telefon: 040 638 694
Telefax: 040 645 303
E-mail: [email protected]
Web: www.prelofg.hr
KRAPINA
Magistratska 11, 49000 Krapina
Telefon: 049 371 330
Telefax: 049 371 330
E-mail: [email protected]
Web: www.krapina.hr
45
ŠTRIGOVA
Štrigova 29, 40312 Štrigova
Telefon: 040 851 325
Telefax: 040 851 325
E-mail: [email protected]
Web: www.strgova.hr
VARAŽDINSKE TOPLICE
Trg Slobode 16,
42223 Varaždinske Toplice
Telefon: 042 633 133
Telefax: 042 205 635
E-mail: [email protected]
Web: www.toplice-vz.hr
MURSKO SREDIŠĆE
Trg braće Radić 1, 40315 Mursko Središće
Tel: 098 242 899
E-mail: [email protected]
Web: www.mursko-sredisce.hr
LUDBREG
Trg svetog Trojstva 1a, 42230 Ludbreg
Tel: 042 810 690
Telefax: 042 810 690
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-ludbreg.hr
SISACKO - MOSLAVACKÁ ŽUPA
SISAK
Rimska bb, 44000 Sisak
Telefon: 044 522 655
Telefax: 044 521 615
E-mail: [email protected]
Web: www.sisakturist.com
MĚSTO ZÁHŘEB
ZÁHŘEB
Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4814 051, 4814 52, 4814 054
Telefax: 01 4814 056
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
KUTINA
Crkvena 42, 44320 Kutina
Telefon: 044 681 004
Telefax: 044 680 110
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-kutina.hr
ZAGREB – LETIŠTĚ
Pleso bb, 10150 Zagreb
Telefon: 01 62665 091
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
JU PP LONJSKO POLJE
Krapje 16, 44325 Krapje
Telefon: 044 672 080, 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
ZAGREB – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Trg kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZÁHŘEBSKÁ ŽUPA
VARAŽDINSKÁ ŽUPA
SAMOBOR
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Telefon: 01 3360 044
Telefax: 01 3360 050
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-samobor.hr
VARAŽDIN
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Telefon: 042 210 987, 210 985
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-varazdin.hr
46
SLAVONIE
JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko
Telefon: 01 6272 940
Telefax: 01 6272 940
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgj.hr
BRODSKO - POSAVSKÁ ŽUPA
NOVA GRADIŠKA
M.A.Relkovića br.9, 35400 Nova Gradiška
Telefon: 035 361 494
Telefax: 035 361 494
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgng.hr
IVANIĆ GRAD
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
Telefon: 01 2881 591
Telefax: 01 2881 591
E-mail: [email protected]
Web: www.tzig.hr
BROD - TURIST
Trg Pobjede br.13, 35000 Slavonski Brod
Telefon: 035 445 765
Telefax: 035 448 594
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgsb.hr
VELIKA GORICA
Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica
Telefon: 01 6221 666
Telefax: 01 6222 378
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvg.hr
OSJECKO - BARANJSKÁ ŽUPA
PP KOPAČKI RIT
Ritska bb, 31327 Kopačevo
Telefon: 031 752 320
Telefax: 031 752 321
E-mail: [email protected]
Web: www.kopacki-rit.hr
ZAPREŠIĆ
Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić
Telefon: 01 3310 309
Telefax: 01 3310 309
E-mail: [email protected]
Web: www.zapresic.hr
ĐAKOVO
Krále Tomislava 3, 31400 Đakovo
Telefon: 031 812 319, 822 376
Telefax: 031 822 319, 822 375
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-djakovo.hr
KRAŠIĆ
Krašić 102, 10454 Krašić
Telefon: 01 6270 910
Telefax: 01 6270 910
E-mail: [email protected]
ZÁHŘEBSKÁ ŽUPA
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4873 665
Telefax: 01 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 2 (TZ Vukovarska 1) ,
31540 Donji Miholjac
Telefon: 031 633 103
Telefax: 031 633 103
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-donjimiholjac.hr
47
VIROVITICKO - PODRAVSKÁ ŽUPA
BILJE
Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Telefon: 031 751 480
Telefax: 031 751 481
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-bilje.hr
VIROVITICA
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica
Telefon: 033 721 241
Telefax: 033 721 241
E-mail: [email protected]
Web: www.virovitica.hr
OSIJEK - GORNJI GRAD –
(HORNÍ MĚSTO)
Županijska 2, 31000 Osijek
Telefon: 031 203 755
Telefax: 031 203 947
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
SLATINA
Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Telefon: 033 553 629
Telefax: 033 553 629
E-mail: [email protected]
VUKOVARSKO - SRIJEMSKÁ ŽUPA
OSIJEK - TVRĐA – (TVRZ)
Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Telefon: 031 210 120
Telefax: 031 210 120
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
VINKOVCI
Trg Bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Telefon: 032 334 653
Telefax: 032 334 658
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vinkovci.hr
BELI MANASTIR
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
Telefon: 031 702 080,
Telefax: 031 702 080, 495 975
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
BARANJA
Maršála Tita 90, 31307 Zmajevac, Baranja
Telefon: 031 734 131,
Telefax: 031 734 131, 495 475
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
48
Vážení,
ZA VYDAVATELE:
mr.sc.Niko Bulić
prosíme, abyste si pro své pohodlí a
dodržování zákona ověřili, zdali jste
řádně přihlášeni během celého svého
pobytu, tj. ode dne příjezdu do dne
odjezdu.
REDAKTOR:
Slavija Jačan Obratov
DESIGN:
ZVIZ
Vaše ověření je obzvlášť důležité a
nutné, pokud trávíte svou dovolenou
v soukromém ubytování, a to kvůli
kvalitě poskytovaných služeb, bezpečnosti a předcházení nelegální činnosti
těch hostitelů, kteří nejsou dle zákona
registrováni pro poskytování ubytovacích služeb.
FOTOGRAFIE:
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo
Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač,
Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar
Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić,
Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović,
Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran
Vranić, Sergio Gobbo, Renco Kosinožić,
Dražen Stojčić a Boris Kragić
Předem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný pobyt.
VYPRACOVÁNÍ MAPY
STUDIO BREGANT
Vaše Chorvatské turistické sdružení
SUPERVIZOR MAPY:
prof.dr.sc.Zoran Klaric
IMPRESSUM:
VYDAVATEL: Chorvatské turistické
sdružení ve spolupráci s Ministerstvem
turizmu, Ministerstvem moře, dopravy
a infrastruktury, Ministerstvem kultury, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje - Veterinární správou, Ministerstvem
zahraničních věcí a evropských integrací, Chorvatským autoklubem-HAK a
Chorvatskými dálnicemi, Chorvatskou
hospodářskou komorou, Chorvatskými
železnicemi, Státní správou pro ochranu a
záchranu a Chorvatským rozhlasem.
Všechny informace shromáždila a
aktualizovala Služba pro informace
Chorvatského turistického sdružení.
TISK:
Kerschoffset Zagreb d.o.o.
Záhřeb, listopad 2011
Vydavatel neručí za absolutní přesnost
uvedených informací a nenese odpovědnost v případě jejich eventuálních nepřesností nebo změny.
V Chorvatsku není povoleno a podléhá
trestním sankcím kempování ve volných
prostorech mimo registrované kempy nebo
parkovište pro karavany a kempisty.
49
Poznámky:
50
51
Chorvatské
turistické
sdružení
Iblerov trg 10/4 Telefon: + 385 (1) 4699 333
10000 Zagreb
Telefax: + 385 (1) 4557 827
Chorvatsko
E-mail: [email protected]
www.chorvatsko.hr

Podobné dokumenty

Turistické Informace - Business

Turistické Informace - Business včas očkován či přeočkován (revakcinace), podstoupil test titrace protilátek a jestli má platný pas nebo veterinární ověření. Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu na hraniční přechod určený k jeh...

Více

Turistické informace - Business

Turistické informace - Business Volejte 112, číslo na které lze zdarma volat

Více