číslo 6/2016

Transkript

číslo 6/2016
Milí Boží přátelé,
srdečně vás všechny zvu 4. června 2016
na Malou pouť k Velkému srdci Panny
Marie na Klokotech s P. Martinem
Sedloňem, OMI – jedním z misionářů
milosrdenství ustanovených papežem
Františkem. Prožijme společně toto
odpoledne a večer.
V našich farnostech budeme také prožívat
1. svaté přijímání dětí. Na Klokotech 12. 6.
a v Dražicích o týden později, 19. 6. Tento
den – tedy 19. 6. slavíme také Den Otců.
25. června budou mít kněžské svěcení
„naši“ jáhni Jenda Kulhánek a Dominik
Ettler. Oba budou mít také na Klokotech
„primiční“ mši svatou. Jenda Kulhánek
10. července a Dominik 17. července.
A 26. června vás velmi zvu na pouť
do Dražic ze Slavnosti Narození sv. Jana
Křtitele. Mše svatá v 10 h bude sloužena
P. Janem Böhmem.
Pokračujeme ve společném farním projektu „Klokočtení“. V červnu budeme číst
knihu „Credo – Úvahy o apoštolském
vyznání víry“ od Aleše Opatrného. Zakoupit si ji můžete v našem farním obchůdku.
A ještě jednu knihu bych vám rád
doporučil. Jmenuje se Tweetuj s Bohem
od Michela Remeryho. V této knize najdete 200 otevřených otázek. Ukazuje, že víra
je logická i v 21. století. Tato kniha je
určena pro: mládež a ty, kteří s ní pracují;
každého, kdo chce prohloubit svou víru;
katechumeny a ty, kteří se k víře navracejí;
ty, kdo chtějí o víře mluvit s ostatními.
Také tuto knihu zakoupíte v našem farním
obchůdku.
S přáním všeho dobrého
P. Jiří Můčka, OMI
MALÁ POUŤ K VELKÉMU SRDCI PANNY MARIE na Klokotech
s P. Martinem Sedloněm, OMI
 4. června 2016
14.30 h koncert Mariánských písní
16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek
16 h sv. smíření
16.30 h růženec
17 h mše svatá se svátostným požehnáním
18 h táborák
Noc v kostele Nanebevzetí
P. Marie v Klokotech
18.00-18.10
18.10-19.00
19.00-19.45
19.45-20.15
20.30-21.30
21:30-22:30
22.30-23.30
23.30-23.45
24.00
Klokotské zvony - zahájení
Svatí v Klokotech ( sv. Jan Nepomucký, …)
Koncert Táborského chrámového sboru
Klokotské varhany zblízka - prohlídka varhan
Školákem v Africe (rok dobrovolnice Olgy Švecové v Jihoafrické republice)
Ve svitu svíček (komentovaná prohlídka kostela)
Hudební zastavení s Klokotskou scholou
Kniha knih
Zakončení s požehnáním přítomným a celému městu
Paralelní program v areálu kostela:
18.00-19.00
Klokoty pro děti
Po celý večer: prohlídky věže a kaplí (misie, liturgické barvy, možnost nahlédnout
do klokotské kroniky, kostnice - zapálit svíčku nebo napsat prosbu za sebe nebo své blízké),
historie a současnost Klokot (promítání), soutěž pro všechny, matracová prohlídka, možnost
rozhovoru s knězem).
Občerstvení – Klokotské palačinky!!!
Kdo by byl ochotný pomoci, může se přihlásit u p. Pecherové
K zamýšlenému občerstvení pro příchozí návštěvníky: PROSÍME, KDO BY MĚL SÍLY
A ČAS, PŘINESTE V PÁTEK do farní kanceláře BUCHTY NEBO SLANÉ PEČIVO.
Neděle plná svátostí
Dne 22.5.2016 se uskutečnila mše svatá
na Klokotech v přítomnosti našeho
pomocného biskupa Mons. Pavla Posáda.
Bylo to velmi milé setkání. Jako bonus se
pak ještě před oltářem shromáždilo 16 biřmovanců, kteří se stali dospělými křesťany.
Posilněni Duchem svatým, milosrdenstvím a Boží přítomností vykročili
čelit dnešnímu světu. Hostinou
pokračovala oslava do odpoledních hodin.
CHVÁLA TOBĚ PANE!
Za biřmovance Tereza
Traditio – Milujte své nepřátele…
Ite missa est – Posílám vás…
Ecclesia Supplet – Ona je Matkou
Ve dnech 18.5. – 20.5.2016 probíhaly
Jednotlivé části duchovní obnovy se
v Emauzích Klokotského kláštera tzv.
podobaly spíše katechezi než duchovnímu
„docházecí exercicie“ s P. ThLic. Marticvičení a byly uzpůsobeny účastníkům,
nem Sedloněm. V jednotlivých blocích
kteří průběžně přicházeli i odcházeli podle
nám Otec Martin osobitě přibližoval
svých potřeb a možností. Nejdůležitější
nejdůležitější témata křesťanství shrnutá
myšlenky otec Martin shrnul vždy na zapod hesla začínající písmeny slova
čátku bloku, aby všichni byli „v obraze“
EUCHARISTIE:
a po celou dobu kladl důraz na vztahovost
Ego sum – Já jsem pro tebe…
a celkovou pohodu. Tento čas byl přímo
Ut unum sint – Plnost života…
nabitý moudrostmi, které nás oslovují.
Christus Redemptor hominis – Na straně
Každý si mohl najít SLOVO pro sebe.
člověka…
Osobně mě oslovila myšlenka, že ke spáse
Anamnesis – Vzdávejme díky Bohu…
disponuje radost. Dělat radost druhým.
Regnum tuum – Jako v nebi…
V tomto duchu se nesly celé exercicie
Iustitia et pax – On je naše spravedlnost
a věřím, že nám pomohly při dorůstání
a pokoj…
do plnosti křesťanství.
Salus animarum suprema lex - Nesuďte…
Za vděčné účastníky Jana Nováková
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------kterého vyplňovaly pracovní listy, díky
Dětská vikariátní pouť 2016
kterým
se
seznámily
s několika
Porta Sancta České Budějovice
budějovickými zajímavostmi – mimo jiné
Dětská vikariátní pouť se konala tradičně
hledaly na náměstí Přemysla Otakara II.
v květnu a v pondělí (tentokrát 23. května),
bludný kámen.
ale zcela netradičně mimo náš vikariát –
V další části pouti jsme se přesunuli
více než 200 účastníků putovalo v Roce
na hřbitov sv. Otýlie, kde jsme se pomodmilosrdenství ke Svaté bráně do katedrály
lili za zemřelého biskupa Jiřího Paďoura a
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Zde
ostatní biskupy, zazpívali
nás nejprve přivítal otec
jsme a každý zapálil
biskup Vlastimil, pak
u biskupského
hrobu
jsme po slavnostním
svíčku. Odtud jsme pak
obřadu všichni společně
pokračovali do Muzea
vstoupili průvodem skrhistorických
vozidel
ze Svatou bránu do katev Pořežanech, kde si děti
drály. Mši svatou celemohly prohlédnout velké
broval P. Jiří Můčka,
množství
historických
OMI, o hudební dopro-vod se postaral
vozidel a dalších věcí, které dokumentují
pěvecký sbor církevní základní školy Orbis
život v minulosti. Pak jsme už po krásném
Pictus, 30 dětí se zapojilo do přinášení
slunečném dni nastoupili s prvními
obětních darů, během mše svaté byla
kapkami deště do autobusů a vydali se
možnost přistoupit ke svátosti smíření. Po
na páteční cestu domů.
skončení mše svaté měly děti v centru
Mája Šittová
Českých Budějovic rozchod, během
Exercicie všedního dne
P. Thlic. Martin Sedloň, OMI
V pátek 24.6.2016
zveme děti
na kající pobožnost
v Emauzích od 15 h
Rodiče, prarodiče a děti
zveme také
na mši svatou v 17 h jako
poděkování
na konci školního roku
a prosbu
o požehnané prázdniny,
po mši svaté v 18 h bude
TÁBORÁK
na farní zahradě
u Emauz
Exercicie pro laiky
6.6. – 9.6. 2016
Štěkeň
Cena 1600,- Kč
Přihlásit se můžete
u S. Terezie 728556755
První květnová sobota
Anna Jablonická
První květnovou sobotu na Klokotech nás
navštívil novokněz P. Ing. Pavel Němec,
spirituál Biskupského gymnázia. Ve své
promluvě o milosrdenství nás nabádal,
abychom hledali dary milosrdenství
v sobě, ve svém nitru a připomněl i slavnost Panny Marie Prostřednice všech
milostí.
Na posezení po mši v Emauzích jsme se
zeptali otce Pavla na jeho práci
na gymnáziu a na církevní základní škole
v Českých Budějovicích, kde pracuje
s mladými lidmi, které učí být dobrými
věřícími. Jeho práce je náročná a on ví, že
bez Božího milosrdenství a pomoci Panny
Marie by každá jeho snaha byl marná.
Od 12. června 2016
bude
do Klokot zajíždět
autobus MHD č. 11
neděle:
9.30 autobusové nádraží – 9.43 příjezd
do Klokot „ke křížku“
11.35 odjezd z Klokot „od křížku“
příjezd k nádraží 11.46
Kříž, který měl být poslední.
Když v lednu 1970 umíral otec Jan Straka, OMI, poslední misionář oblát žijící v tehdejším
Československu, nikdo nemohl tušit, co se stane s jeho oblátským křížem, který – jako každý
jiný oblát – obdržel v den svých věčných slibů. Obláti byli tehdy u nás přinuceni vymřít.
Misijní kříž, který nosíme na hábitu za pasem, my, obláti, dědíme. Samozřejmě i pro nás je
tento kříž především znamením té největší Lásky, která kdy po tomto světě chodila,
znamením té největší Lásky, kterou je milován každý člověk; navíc je pro nás symbolem
počátku našeho života a díla, protože nám připomíná rozhodující setkání našeho zakladatele
sv. Evžena de Mazenod s milosrdnou láskou ukřižovaného Ježíše na Velký pátek r. 1807.
Ale tento misijní kříž je pro nás ještě něčím navíc: je v něm totiž ukryt život spolubratří,
kteří ho nosili před námi – jejich misijní úsilí, námaha, radosti, slzy, jejich setkání s lidmi,
pády… je v něm ukryt celý jejich život i umírání. A právě tento kříž, kříž otce Jana Straky,
našel nyní, 1. května 2016, další ramena. V Římě na první květnou neděli totiž složil své
věčné sliby náš Karel Mec, nový „oblát napořád“. Spolu s ním řekli své definitivní „ano“
Bohu a jeho lidu Antonio z Guatemaly a Simeon z Koreje. Bůh totiž nepřestává ani dnes
„svádět“ mladé muže a ženy svou láskou, nabídkou plnosti života v sebedarování, radostí
ze služby lidem a z důvěrného přátelství se sebou samým. Bohu díky!
P. Vlastimil, OMI
Slavnostní den na Klokotech
Každým rokem se květnovou sobotu, která je nejblíže datu 21. května,
setkává celá oblátská rodina na společné slavnosti. Připomíná si tak den
narození pro nebe zakladatele oblátů sv. Evžena de Mazenod. V letošním roce nám to vyšlo
úplně přesně, protože 21. květen připadl právě na sobotu. Od samého rána se na nás
usmívalo sluníčko a radost byla vidět na tvářích oblátů, asociovaných a všech příznivců,
kteří se společně sešli v krásném klokotském kostele. Někteří asociovaní si připomínali i
svůj první vstup do oblátské rodiny před pěti lety.
Slavnostní mši zahájil v 10 hodin o. Martin Sedloň a spolu s ním ji celebrovali naši obláti –
o. Jiří, o. Karl, o. Günther a o. Mariusz. Spojeni v modlitbě jsme byli nejen s „mladými“
a o. Vlastíkem, kteří tento svátek prožívali v německém Hünfeldu, ale i s těmi, které zasáhlo
oblátské charizma v různých koutech světa. V promluvě se prolínal odkaz života sv. Evžena,
jeho příklad pro nás s úryvky z knížečky o. Martina o tom, co je pro nás důležité v dnešní
době. Slova během bohoslužby byla provázena hudebním doprovodem scholy a krásně tak
podtrhla slavnostní atmosféru mše. Ve velmi přátelském duchu probíhal i další program
v Emauzích. Všichni byli pozváni na občerstvení, za které patří velký dík všem, kteří ho
připravili, a o. Mariuszovi za to, že o nás bylo postaráno a nic nám nechybělo.
Posilněni na duchu i těle jsme se potom mohli zapojit do diskuze na téma Strach a naděje
Evropy. Svým názorem a osobní zkušeností nás obohatil o. Günther Ecklbauer, který byl
díky svému pobytu v muslimském světě nejpovolanějším reagovat na dotazy a připomínky
všech přítomných. Naše „symposion“ ukončil o. Martin pozváním k závěrečné modlitbě. Té
se před kostelem ujal o. Jiří a celý slavnostní den jsme společně ukončili projitím Brány
milosrdenství na Klokotech.
Krásný den, radost ze setkání, čas strávený spolu. Ať z dálky, či z blízka, každý z nás
odcházel, či odjížděl o něco bohatší. Díky svatý Evžene, díky obláti.
Olga Loučková
„Chceš to taky zažít?“
PŘIJEĎ POMOCI TAM, KDE TO MÁ SMYSL!
21. - 27. srpna 2016 ( 18-35 let )
Manětín, Nečtiny, Plasy
Přihláška a více informací: http://workship.farnostplasy.cz
Kněžské svěcení
Zveme všechny, kdo se chcete s námi
modlit za své děti,
a za všechny děti, které to potřebují,
za naše rodiny a naše farnosti k účasti
na „Modlitebním triduu Modliteb matek“,
ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa.
- v pátek 24. 6. 2016 v 15.45 h
v Emauzích – odprošujeme Pána za naše
vlastní hříchy,
po mši svaté se můžeme připojit k tiché
sobota- 25. 6. 2016 – 10 h
v katedrále v Českých Budějovicích
jáhen Jan Kulhánek
jáhen Dominik Ettler
Primiční mše svatá:
P. Jan Kulhánek – 29. 6. – 15.30 h Sez. Ústí
P. Dominik Ettler – 26. 6. –14.30 h Třeboň
Mše svatá s novokněžským požehnáním
na Klokotech:
P. Jan Kulhánek - neděle 10. července –10 h
P. Dominik Ettler- v neděle 17. července – 10 h
adoraci nebo venkovní křížové cestě
OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot:
- v sobotu 25. 6. 2016 v 15.45 h
 3. 6. – První pátek v měsíci –
celodenní adorace - 11-16.30 h,
17.30-18.45 h. adorace s modlitbami
a zpěvem, 18.45 - 20.30 h tichá
adorace.
Adorace a svátost smíření v kostele
každý pátek 17.30 – 20.30 h
Prosíme, napište se v zákristii
na adorační službu (také na páteční
adorace).
 3.6. – pátek – Slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
 4.6. – sobota – Malá pouť
k velkému srdci P. Marie
 8.6. – středa – 17.45 h - Emauzy –
posezení u čaje nad Biblí
 10.6. – pátek – Noc kostelů
 12.6.- neděle – 10 h – mše svatá
s udílením 1. sv. přijímání dětem
 14. 6. – úterý – 18.00 h - Emauzy –
Farní rada
 19.6. oslavujeme Den otců
 19.6. – setkání CHO v Emauzích
v 18 h
 22. 6. – Emauzy - 17.45 h - Setkání
seniorů
 24. 6. – pátek - 17.45 h - venkovní
Klokotská křížová cesta
 26. 6. – neděle – 16 h –
řeckokatolická mše sv.
 26.6. - Poutní mše v Dražicích –
10 h – celebruje P. Jan Böhm,
vojenský kaplan v Bechyni
v Emauzích – modlíme se za ty, kteří
ubližují nám a našim dětem, po mši sv.
krátká adorace
- a v neděli 26. 6. 2016 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech
v 15 h
Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše,
co udělal v životě našem i v životě našich dětí.
Rádi bychom nechali udělat nové lavice
místo prvních dvou, což jsou atrapy,
které tady nechali filmaři. Kdyby chtěl
někdo přispět, může u P. Jiřího nebo
ve farní kanceláři, na požádání můžeme
vystavit potvrzení k odepsání z daní.
Rozpočet je 234 tisíc, zatím se vybralo
97 320 Kč. Pán Bůh zaplať!
Katolická charismatická konference
6.-10. 7. 2016 Brno, výstaviště BVV
http://konference.cho.cz
Prosíme o kytky a zelené z vašich
zahrádek na výzdobu našeho
kostela. Přinést je můžete vždy
do pátečního rána ( 8 h. )
Klokoty - události - červen 2016
1.6. středa
3.6. pátek
4.6. sobota
5.6. neděle
7.6. úterý
8.6. středa
10.6. pátek
11.6. sobota
12.6. neděle
13.6. pondělí
14.6. úterý
15.6. středa
17.6. pátek
18.6. sobota
19.6. neděle
21.6. úterý
22.6. středa
24.6. pátek
Pokud není uvedeno jinak,
mše sv. každý den
po-so 17 h,
Památka sv. Justina, mučedníka
ne 10 h
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - P. Martin Sedloň,OMI
středa- nemocnice - 18.30 h
První pátek v měsíci - adorace v kostele 11-16.30 h,
16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv. 17.30-18.45 h adorace s modlitbami,
18.45-20.30 h tichá adorace
svátost smíření 17.30-20.30 h
Malá pouť k velkému srdci Panny Marie - celebruje P. Martin Sedloň, OMI
1. sobota v měsíci
- misionář milosrdenství
14.30 h koncert, 16 h Klokotské hodinky a svátost smíření, 16.30 h růženec,
mše sv. v 17 h, poté svátostné požehnání, 18 h táborák
10. neděle v mezidobí
mše sv. v 10 h
Emauzy - 15.45 h Modl.matek Emauzy - 18.15 h - přednáška JORDÁNSKO - Josef Skala
Emauzy - 17.45 h posezení u čaje nad Biblí
Noc kostelů ( 18 - 24 h )
svátost smíření 17.30-20.30 h
Památka sv. Barnabáše, apoštola
zájezd do Rakouska
11. neděle v mezidobí
mše sv. v 10 h - 1.sv. přijímání dětí
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Fatimský den
Emauzy - 18 h Farní rada
sv. Víta, mučedníka
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h
Emauzy - OMI laici
12. neděle v mezidobí
Den otců
dětská mše svatá v 10 h
setkání CHO v 18 h v Emauzích
Dražice - 8.30 h - 1. sv. přijímání dětí
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků
Emauzy - 17.45 h setkání seniorů
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Emauzy - 15 h - Kající pobožnost pro děti, 17 h mše pro děti - podě-
kování za školní rok a prosba o požehnané prázdniny, 18 h oheň na farní zahradě
Velká klokotská křížová cesta 17.45 h
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h
24.-25. pá-so Triduum Modliteb Matek od 15.45 h v Emauzích, po mši adorace
25.6. sobota Č. Budějovice -kněžské svěcení Jana Kulhánka a Dominika Ettlera - 10 h katedrála sv. Mikuláše
26.6. - neděle 13. neděle v mezidobí
15 h v kostele Triduum modliteb matek
mše sv. v 10 h
Dražice - 10 h - poutní mše sv. - P. Jan Böhm
16 h řeckokatolická mše sv.
28.6. úterý sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.6. středa Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Sez. Ústí - primice P. Jan Kulhánek svátek P. Pavel Zahradníček
červenec 2016
2.7. sobota 1. sobota - P. Jan Doležal, okrskový vikář v Písku
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20.30 h nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet Poštovní spořitelny 219811705/0300, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306
Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)
Diecézní ředitelka PMD - Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Podobné dokumenty

Calendar of cultural, social and sports events of the city of Tábor 2011

Calendar of cultural, social and sports events of the city of Tábor 2011 open: Mon 8 am – 3 pm, Thu 4–9 pm Botanical Garden behind the Agricultural School Tábor (Botanická zahrada) (entrance from Jiráskova Street), T. G. M. Square 788, 390 02 Tábor, tel. 774 128 073, ...

Více

číslo 6/2013

číslo 6/2013 15 h. benefiční koncert pro Michalku 23.6. neděle 12. neděle v mezidobí Dražice - 10 h. - poutní mše sv. mše sv. v 10 h. 24.6. pondělí Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 28.6. pátek Památka sv. Ir...

Více

Dopravci z ČR

Dopravci z ČR Dopravci z ČR Název dopravce A-EXPRESS s.r.o. A-Z BUS, s.r.o. ALVIT EXPRESS s.r.o. ANEXIA s.r.o. ATLASTRANS COMPANY s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVNÍ s.r.o. Autobusy Karlovy Vary, a.s. Autobusy VKJ s.r.o....

Více

Noviny číslo 6/2016

Noviny číslo 6/2016 My budeme zatím doma, protože je třeba připravit letní akce. Tou první a největší je slavnostní vyhlášení vítěze soutěže Vesnice roku Středočeského kraje. Vyhlášení se odehrává vždy ve vítězné ob...

Více

číslo 10/2013

číslo 10/2013 tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz http://www.oblati.cz Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny 219811705/0300, VS 7...

Více

číslo 5/2015

číslo 5/2015 Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h., v pátek 17.30 - 20.30 nebo kdykoliv po domluvě. Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03, tel: 381 232 584 e-mail: klokotyom...

Více