Swim Spa Hydropool

Transkript

Swim Spa Hydropool
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Vaše fyziologická reakce na horkou vodu závisí na vašem věku, kondici, zdravotním stavu a zdravotní minulosti.
Pokud si nejste jisti svou snášenlivostí horké vody a objeví se u vás bolest hlavy, závrať nebo nevolnost v průběhu koupání
ve Swim Spa, ihned vystupte z vody a zchlaďte se.
VAROVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
DĚTI BY NEMĚLY POUŽÍVAT SWIM SPA BEZ DOZORU RODIČŮ.
NEPOUŽÍVEJTE SWIM SPA, POKUD NEJSOU VŠECHNY SACÍ TRYSKY NAISTALOVÁNY. ZABRÁNÍTE TÍM PŘÍPADNÉMU
ZACHYCENÍ VLASŮ ČI ČÁSTÍ TĚLA. NESEĎTE PŘED NEBO NA SACÍCH TRYSKÁCH ČI SKIMMERECH. BRÁNILI BYSTE
TÍMTO ŘÁDNÉ CIRKULACI, COŽ BY MOHLO BÉST KE ZRANĚNÍ.
LIDÉ, KTEŘÍ UŽÍVAJÍ LÉKY NEBO MAJÍ NĚJAKÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, BY MĚLI UŽÍVÁNÍ SWIM SPA
KONZULTOVAT SE SVÝM LÉKAŘEM.
LIDÉ S INFEKČNÍMI CHOROBAMI BY NEMĚLI POUŽÍVAT SWIM SPA.
DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI VSTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ ZE SWIM SPA.
PŘED POUŽITÍM SWIM SPA NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ DROGY ANI ALKOHOL, JINAK BY MOHLO DOJÍT KE ZTRÁTĚ
VĚDOMÍ A MOŽNÉMU UTONUTÍ.
TĚHOTNÉ ŽENY BY MĚLI UŽÍVÁNÍ SWIM SPA KONZULTOVAT SE SVÝM LÉKAŘEM.
TEPLOTA VODY VYŠŠÍ JAK 38°C JE ZDRAVÍ ŠKODLIVÁ.
PŘED VSTUPEM DO SWIM SPA ZMĚŘTE TEPLOTU VODY PŘESNÝM TEPLOMĚREM.
NEPOUŽÍVEJTE SWIM SPA IHNED PO NÁROČNÉM TĚLESNÉM CVIČENÍ.
PŘÍLIŠ DLOUHY POBYT VE SWIM SPA MŮŽE BÝT ZDRAVÝ ŠKODLIVÝ.
NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE (NAPŘ. SVĚTLA, TELEFON, RÁDIO NEBO TELEVIZI) VE VZÁLEDNOSTI
MENŠÍ NEŽ 1,5 METRŮ OD SWIM SPA.
DĚTI BY NEMĚLY VSTUPOVAT DO SWIM SPA, POKUD TEPLOTA VODY PŘEKRAČUJE TĚLESNOU TEPLOTU 37 °C.
NEDOVOLTE DĚTEM POTÁPĚT SE PO HLADINU.
NIKDY NEPOUŠTĚJTE SWIM SPA NA NEJVYŠŠÍ RYCHLOST, POKUD NEJSOU VŠECHNY SACÍ OTVORY OTEVŘENY.
POKUD SWIM SPA PRÁVĚ NEPOUŽÍVÁTE, MĚJTE VŽDY NAINSTALOVANÝ A UZAMČENÝ TERMOKRYT.
JEDNOU MĚSÍČNĚ OTESTUJTE GFCI.
POZNAMENEJTE SI TELEONNÍ ČÍSLA NA POLICII, HASIČE A LÉKAŘSKOU POHOTOVOST.
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ZRANĚNÍ
• TEPLOTA VODY BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 40°C. TEPLOTA VODY MEZI 38°C A 40°C JE POVAŽOVÁNA ZA
BEZPEČNOU PRO ZDRAVÉ DOSPĚLÉ LIDI. MENŠÍ TEPLOTA JE VHODNÁ PRO DĚTI, POKUD DOBA POBYTU VE
SWIM SPA NEPŘESÁHNE 10 MINUT.
• VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PLODU A PRAVDĚPODOBNĚ TĚHOTNÉ ŽENY BY MĚLY OMEZI
POBYT VE SWIM SPA S TEPLOTOU 38°C.
• PŘED VSTUPEM DO SWIM SPA SI ZJITĚTE VAŠI TOLERANCI NA VYŠŠÍ TEPLOTY.
• UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NEBO DROG MŮŽE ZPŮSOBIT BEZVĚDOMÍ A UTONUTÍ.
• OBÉZNÍ OSOBY, OSOBY S ONEMOCNĚNÍM SRDCE, S VYSOKÝM NEBO NÍZKÝM TLAKEM, S PROBLÉMEM
CIRKULACE KRVE NEBO CUKROVKOU BY SE MĚLY PORADIT SE SVÝM LÉKAŘEM PŘED POUŽITÍM SWIM SPA.
• OSOBY UŽÍVAJÍCÍ LÉKY BY SE MĚLY PORADIT S LÉKAŘEM PŘED POUŽÍVÁNÍM SWIM SPA.
1
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Vaše fyziologická reakce na horkou vodu závisí na vašem věku, kondici, zdravotním stavu a zdravotní minulosti.
Pokud si nejste jisti svou snášenlivostí horké vody a objeví se u vás bolest hlavy, závrať nebo nevolnost v průběhu koupání
ve Swim Spa, ihned vystupte z vody a zchlaďte se.
UPOZORNĚNÍ
1.
UDRŽUJTE VODNÍ CHEMII V SOULADU S POKYNY VÝROBCE.
NEBEZPEČÍ
1. RIZIKO UTONUTÍ. MUSÍTE BÝT EXTRÉMNĚ OPATRNÍ, ABY JSTE ZAMEZILI NEOPRÁVNĚNÉMU VSTUPU DĚTÍ. NEMĚLI
BYSTE POUŠTĚT DĚTI DO SWIM SPA BEZ DOZORU.
2. RIZIKO ZRANĚNÍ. SACÍ ARMATURY JSOU NAVRŽENY TAK, ABY ODPOVÍDALY SPECIFICKÉMU PRŮTOKU VODY
VYTVOŘENÉMU ČERPADLEM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYMĚŇTE SACÍ AMRATURY NEBO ČERPADLO A UJISTĚTE SE, ŽE
JSOU PRŮTOKY KOMPATIBILNÍ. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SWIM SPA, POKUD SACÍ ARMATURY CHYBÍ.
3. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRODEM. INSTALACA NEJMÉNĚ 1,5 M OD VŠECH KOVOVÝCH POVRCHŮ.
4. RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRODEM. VŠECHNY ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE (SVĚTLA, TELEVIZE, RADIO, TELEFONY)
MUSÍ BÝT VÍCE JAK 1,5 METRU OD SWIM SPA.
PŘEHŘÁTÍ
Vzhledem k tomu, že teplota ve Swim Spa může být nastavena až
na 40°C , uživatelé by si měli uvědomit, že delší koupání, která
přesahuje normální tělesnou teplotu, může vést k přehřátí.
Příčiny, symptomy a následky přehřátí mohou být popsány
následovně :
VAROVÁNÍ
K přehřátí dochází, pokud tělesná teplota překročí několik stupňů
nad normální teplotu 37°C. Symptomy přehřátí zahrnují
mátožnost, otupělost a zvyšování vnitřní teploty těla. Následky
přehřátí mohou být :
Užití alkoholu, drog či léčiv může podstatně
zvýšit riziko smrtelného přehřátí.
Kvůli bezpečnosti nikdy nedovolte potápění nebo
skákání do swim-spa.
- neuvědomování si hrozícího nebezpečí
- neuvědomování si horka
- neschopnost uvědomit si potřebu opustit swim spa
- fyzická neschopnost opustit swim spa
- poškození plodu těhodné ženy
- ztráta vědomí s možností utopení
Pokud pocítíte jakékoliv příznaky přehřátí, okamžitě
bezpečně opusťe Swim Spa.
NEDOVOLTE POTÁPĚNÍ NEBO
SKÁKÁNÍ DO VAŠEHO SWIM SPA
2
VOLBA SPRÁVNÉHO UMÍSTNĚNÍ
Váše Swim Spa může být umístěno vevnitř i venku, na zemi, v zemi či půl na půl. Následující informace vám pomohou
zvolit si správné umístění dle vašich individuálních potřeb. Při rozhodování mějte vždy na paměti, že si Swim Spa
můžete vychutnávat po celý rok, vevnitř i venku, bez ohledu na počasí. Mnoho majitelů swimspa se shoduje na tom,
že jejich oblíbeným časem užívání Swim Spa je chladnější podzim či zimní měsíce, zatímco jiní si pochvalují užívání
Swim Spa v teplejším jaru a v letních měsících.
VNITŘNÍ INSTALACE
Pokud členové Vaší rodiny nemají rádi zimu, nebo pokud vaše zahrada či terasa není vhodná pro instalaci Swim Spa, pak je
instalace vevnitř tou nejlepší nebo jedinou volbou. Můžete si vytvořit relaxační centrum ve svém domově, nebo si nainstalovat
whirlpool do zimní zahrady. Vnitřní instalace nejenom přidávají unikátní vzezření a vzhled vašemu domovu, ale také poskytuje
soukromí a kontrolované klima zajišťující maximální užívání a vychutnávání si swimspa. Tam, kde se swimspa zapouští nebo
plánuje originálně zabudovat, obložit, jsou úspory spojené s možností objednat si swimspa bez obložení další výhodou při volbě
značky HYDROPOOL.
VENKOVNÍ INSTALACE
Z mnoha různých důvodů je umístění whirlpoolu venku mnohem populárnější volbou. Některé s těchto důvodů jsou tyto :
- omezený vnitřní prostor
- komplikace s dodáním vzhledem ke dveřím, schodišťům atd.
- omezený rozpočet (instalace vevnitř obvykle také vyžaduje renovaci interiéru)
- touha po venkovním relaxačním centru
- swimspa se instaluje k přilehlému existujícímu nebo plánovanému bazénu
- obavy z vlhkosti uvnitř domu
Pro ty, kteří zvolili umístění venku – operační teplota swim spa může být nastavena dle sezóny. V chladnějších měsících
bude mít mnoho uživatelů teplotu nastavenu mezi 32 – 35°C. V teplejším období je teplota 27-29°C, což poskytne osvěžení.
3
OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE
5. Okolí bazénu by mělo být zvoleno a zkonstruováno tak,
aby se minimalizovala možnost uklouznutí nebo pádu.
6. Doporučuje se instalace bezpečnostního madla pro vstup
či výstup z bazénu.
1. Nezvedejte bazén za potrubí, mohlo by to způsobit úniky.
2. Váš bazén může být umístěn nad úrovní, v podlaze či
půdě, nebo půl na půl.
3. Ujistěte se, že váš HYDROPOOL je řádně podepřen buď
betonovou deskou nebo řádně zkonstruovanou plošinou
schopnou unést 1220 kg / m2. Pokud existuje možnost, že
by se betonová deska mohla pohnout díky mrazu/tání
(např. v jílovitých regionech a/nebo v oblastech s vysokou
hladinou podzemní vody), měly by být použity betonové
piloty do nezámrzné hloubky.
4. Pokud nemáte továrně vyrobený cedrový obklad,
předpokládá se, že si stavíte vlastní na míru. Mějte proto
na paměti následující:
a) Váš bazén je samonosný. Cedrový obklad by měl být
pouze pro dekorativní účely, nemá sloužit jako podpora.
Nezavěšujte bazén za lem nebo obklad.
b) Tam, kde bazén není továrně vybaven cedrovým
obkladem, je elektrikář plně zodpovědný za zajištění
plné ochrany před počasím.
c) Vždy zajistěte dostatečný přístup k servisnímu zařízení
a agregátu.
d) Obklad by měl zkonstruován tak, aby dovolil přístup pro
opravy celého bazénu.
e) Pro vzdálený agregát nebo pro instalaci bez obkladu lze
doplnit extra izolaci, ale servisní oblast musí mít
odpovídající křížovou ventilaci.
VAROVÁNÍ
Vybavení bazénu a veškeré elektrické
zásuvky, zdířky a světla do 1,5 mt od Swim
Spa musí být ochráněny proudovým
chráničem. Další detaily konzultujte se
svým elektrikářem.
Přístup k bazénu musí být vždy zabezpečen :
U venkovní instalace v souladu s místními předpisy:
schváleným plotem se samouzavírací brankou
a uzamykatelným termokrytem. U vnitřní instalace
uzamykatelnými dveřmi a bezpečnostním termokrytem.
SPECIÁLNÍ POŽADAVKY
VNITŘNÍ INSTALACE
V interiéru je výhodné mít poblíž swimspa toalety a sprchu. V místnosti se swimspa je výhodné mít podlahový odvodňovací
kanál a ruční hadici pro omytí podlahy a odvětrání místnosti nebo odvlhčovač. Připravte si přípojku vody pro dopouštění hadicí a
kanál pro vypouštění swimspa. Zajistěte dostatečné větrání technologických šachet. Další pravidla montáže konzultujte se svým
prodejcem.
VENKOVNÍ INSTALACE
Zajistěte si stavební povolení nebo ohlášku, souhlasy sousedů s umístěním bazénu. Prověřte, zda v plánované oblasti nevedou
nějaké inženýrské sítě. Vyberte místo co nejblíže vchodu do domu, abyste si umožnili užívání bazénu i během zimy. Zajistěte
dobré prostředí pro technologii bazénu (u bazénů s cedrovým obložením je technologie chráněna dostatečně). Zjistěte servisní
přístup k technologii a celému bazénu. Vyberte vhodné okolí bazénu a proveďte ve spádu od bazénu.
4
PŘÍPRAVA UMÍSTĚNÍ
NADZEMNÍ INSTALACE
Místo, kde má Swim Spa samostatně stát nad zemí, musí být
odolné vůči mrazu, musí být provedena povrchová úprava
betonu a zabránit pohybu podkladu. Možnou nevýhodou tohoto
způsobu je, že voda může destabilizovat půdu pod základem a
to by mohlo způsobit poškození konstrukce Swim Spa.
Pro dosažení nejlepších podmínek, doporučujeme
instalovat na betonový základ dle pokynů:
• Doporučuje se nechat prostor 61 cm kolem celého Swim Spa
pro lepší přístup.
• V nemrznoucích oblastech - stačí, aby měla šachta pro
spa dostatečně stabilní a kompaktní základnu. Boční stěny
nemusejí být posíleny, nicméně tam, kde to klima umožňuje,
vysypte šachtu pískem
• V oblastech kde dochází k mrznutí/tání - je nutné, aby
byla instalována řádná vylitá betonová deska spolu s piloty
tak, jak je popsáno v části Nadzemní instalace.
• oblasti s vysokou hladinou podzemní vody – navrhuje se
betonová základna, stejně tak jako betonové či dřevěné
zádržné stěny, které zadržují půdu. Toto vytvoří „bunkr“, ve
kterém je bazén umístěn.
• Vykopejte a vyrovnejte 20-30 cm půdy pod požadovanou
základní úrovní.
• Nasypte 10-15 cm drceného kamene.
• Dále nalijte 10-15 cm betonu.
• Vyrovnejte povrch do finální podoby.
• Doporučujeme, aby podklad byl větší o 15 cm na třech
stranách a tam, kde budou přístupové schody by měl
být přesah 1 metr.
•
Swim Spa musí být instalováno na vodorovný podklad.
•
•
•
•
INSTALACE DO ZEMĚ A ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTENÍ
Při úplném nebo částečném zapuštění Swim Spa do země se
doporučuje betonový základ spolu s dřevěnou nebo betonovou
obezdívkou, která zabrání zasypání technologie půdou. To utvoří “box” do kterého se vloží Swim Spa. Hydropool nedoporučuje instalovat Swim Spa bez podpůrného ocelového rámů a
příslušenství.
CELKOVÁ PODPORA (instalace bez kabinetu)
Váš bazén je vybaven podpůrnou kostrou, která pomáhá rozložit
váhu vody po celé spodní části swimspa. Obklad, ať už tovární
nebo na míru, by měl sloužit pouze k dekorativním účelům,
nemělo by se na něj spoléhat jako na celkovou podporu. Nikdy
nezavěšujte bazén za akrylátový lem, protože by mohlo dojít k
prasknutí nebo i ulomení.
Doporučené miminální rozměry pro podklad:
S kabinetem
a schody
S ocelovým
rámem
Model
14IX a 14FX
259 cm x 576 cm
102 in x 228 in
239 cm x 488 cm
94 in x 192 in
Model
17FX
259 cm x 671 cm
102 in x 264 in
239 cm x 576 cm
94 in x 228 in
Model
19FX
259 cm x 711 cm
102 in x 280 in
239 cm x 620 cm
94 in x 244 in
šachty řádně vyprojektovaným funkčním trativodem a/nebo
jímkovým čerpadlem tak, aby se zamezilo zaplavování
podpůrného
VŽDY se ujistěte,
zařízení nebo
že jekonstrukce
provedeno dobré odvodnění
pro jakékoliv světla, čidla nebo kontrolní kabely použijte
ochranné nepropustné potrubí, které může být položeno do
země
při projektování a instalaci je nutno myslet na budoucí
možnost přístupu v případě údržby. Ztížený přístup by
mohl znamenat nadbytečné náklady za práci. Zvažte lehce
odnímatelné víko vstupu
Ujistěte se, že Swim Spa bylo testováno 48 hodin před instalací.
I když jsou všechny naše produkty testovány při výrobě, je
možné, že může dojít k poškození během transportu. Proto
doporučujeme otestovat vodotěsnost před dokončením
instalace.
5
PŘÍPRAVA MÍSTA
PŘÍKLAD INSTALACE
VYBAVENÍ & OCHRANA
Agregát musí být umístěn v oblasti, kde zůstane suchý a nebude vystaven dešti, sněhu nebo podzemní vodě. Standardní
HYDROPOOL má toto vybavení nainstalováno uvnitř ochranného cedrového obkladu.
• pokud je vaše swim spa celé nad zemí, je jeho obklad projektován tak, že je ochranný a zároveň snadno přístupný
• pokud je vaše swim spa instalováno částečně nebo celkově do země, a pokud přemisťujete jeho agregát mimo samotné
swim spa nebo pokud jste si jej objednali bez obkladu : je nezbytné, aby tento agregát byl nainstalován na suchém místě,
z dosahu různých vlivů, s řádným větráním a byl snadno přístupný při údržbě
• vždy zajistěte, aby byl agregát na vyvýšené ploše, aby ze zabránilo poškození motoru, samotného agregátu nebo jeho
ovladačů vodou
• zajistěte, aby jakékoliv otvory v zařízení nebo oblast, kde se zařízení nachází, bylo dostatečné velké pro technika.
UMÍSTENÍ AGREGÁTU
Tam, kde se umísťuje agregát vybavení na vzdálenější místo je nutno brát v úvahu následující :
• vzdálenost potrubí od whirlpoolu by nikdy nemělo přesáhnout 5 metrů
• průměr potrubí musí být 5.08 cm, s minimálním použitím kolen
• veškeré potrubí by mělo být izolováno aby se minimalizoval únik tepla a redukovalo se riziko zamrznutí
• zařízení by mělo být instalováno na nebo pod úrovní hladiny vody. Pokud je nezbytná instalace nad hladinou, je nutno
zakoupit odvzdušňovač
• všechny kontrolní kabely by měly být vedeny skrz ochrané potrubí, aby se zamezilo problémům spojeným s mrazem,
usazováním země atd.
• veškerá podpůrná zařízení MUSÍ být chráněna před vlivy počasí, ale musí mít i odpovídající ventilaci
6
NALOŽENÍ / MANIPULASE SE SWIM SPA
Všechny Swim Spa od Hydropoolu jsou dodávány v ochranném obalu a fólii. Každé Swim Spa je dodáváno z výroby na
dřevěném podkladu. Pokud vám Swim Spa dodává místní prodejce, bude obvykle dovezeno nákladním autem nebo na
vozíku. Prodejce ovykle dorazí s nezbytným vybavením pro manipulaci se Swim Spa.
Pro přímou dodávku může být doručeno vaše Swim Spa přímo v 48 ft. nebo 53 ft. kontajneru. Je důležíté se domluvit s
dopravcem aby naklonil kontejner a můžete tak vložit valník s navijákem. Swim Spa pak lehce vyklouzne na valníku nebo si
můžete pomoct jeřábem k dopravení na místo.
Swim Spa může být na válce natalačeno 10 - 12 zdravými lidmi na trailer nebo na místo instalace. Jestli mají být válečky
použity, doporučujeme, aby jich bylo 6 s průměrem 4”, 8” dlouhé a musí být umístěny pod skořepinou.
Některé instalace vyžadují použití jeřábu. Je-li jeřáb používám ke zvedání, popruhy musí zajisti, aby bylo stále ve vodorovné
poloze. Popruhy by měly být uchyceny tak, aby Swim Spa nemohl slouznout v žádném směru. Rozpěry jsou používány
proto, aby nedošlo poškození bošních stran Swim Spa.
Hydropool Swim Spa vyžaduje průchod o minimální velikosti 249 cm x 143 cm. Nemáte-li tolik prostoru, použije jeřáb a
dopravte Swim Spa přes všechny překážky až na místo instalace.
VAROVÁNÍ
• Nenaklánějte Swim Spa na stranu.
• Nikdy nezvedejte Swim Spa za potrubí.
• Ujistěte se, že máte dostatek pomocníků, aby jste bezpečně a opatrně nasunuli Swim Spa na vozík bez
poškození.
Důležitá poznámka: Na poškožení při přepravě nebo
nesprávné manipulaci se nevztahuje záruka.
Jeřáb
Jeřáb a
rozpěry
7
VYROVNÁNÍ VAŠEHO SWIM SPA
Poté, co je swim spa umístěno na podklad je nutné celé spa zkontrolovat a v případě potřeby vyrovnat. Pokud zjistíte, že
swim spa není vodorovně, můžete podklad vyrovnat 2”-3” písku. Ujistěte se, že je spa odděleno od podkladu, aby se
zabránilo korozi. Dokonalý kontakt s podkladem zajistí správné rozložení váhy. Nenastavujte vymezovací podložku pod
vnějším okrajem, mohlo by to způsobit strukturální napětí a dojít k poškození skořepiny Swim Spa.
NASTAVENÍ A MONTÁŽ
Nastavení vašeho swim spa se bude lišit v závislosti na tom, zda jste si zakoupili Aquatrainer nebo Aquasport. Jakmile bude
swim spa na místě, můžete nainstalovat ocelové podpěry a připojit další zařízení.
MONTÁŽ OCELOVÝCH PODPĚR
Před naplněním swim spa prsty dotáhněte ocelový podpěry. Nenastavujte ocelové podpěry, dokud není swim spa naplněno.
PŘEHLED OCELOVÝCH PODPĚR
SIDE
STEP
FOOTWELL
8
8
10
10
1
1
1
1
1
14IX MODEL
14FX MODEL
17FX MODEL
19FX MODEL
1 Závitová část
2 Noha ocelové podpěry
3 Šestihranná matice
4 Čtvercová podpěra
1
3
4
2
8
1 Našroubujte jednu matici až nahoru k okraji.
2 Našroubujte 2 matice dolů 2,5 cm od nohy podpěry.
3 Nasuňte nohu do jednoho konce čtvercové podpěry, druhým konec
nasuňte na závit pod okrajem swim spa.
4 Dotáhněte spodní
matice až o 5 cm od
spodní části a horní
matice šroubujte směrem
dolů, taktéž o 5 cm.
VAROVÁNÍ
NEPRODLUŽUJTE OCELOVÉ PODPĚRY A NEBO
PODPÍREJTE DNO SWIM SPA. MOHLO BY TO
ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA.
5 Po naplnění swim spa vodou, můžete podpěry nastavit tak, aby byli stějny rovné.
Už během plnění může být žádoucí výšku podpěr regulovat. Pokud se skořepina prohýbá dovnitř, šrubujte matice proti
směru hodinových ručiček. Pokud se prohýbá ven, šrubujte po směru hodinových ručiček.
Dejte pozoz, aby jste neprodloužili délků podpěry příliš, mohlo by to způsobit poškození na horní přírubě. Je možné, že
bude potřeba upravovat víc než jednu podpěru.
9
MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ (POUZE U MODELU BEZ KABINETU)
Platforma se zařízením se nachází vedle swim spa pod tryskami na protiproud. Neodstraňujte zařízení z platformy.
Všechny potřebné O-kroužky jsou dodávány v sáčku s příslušenstvím. Opatrně namontujte O-kroužky na potrubí a
ručně dotáhněte všechny spoje. Zapojte ohřívač a všechna čerpadla.
AQUATRAINER PLATFORMA
SE ZAŘÍZENÍM
AQUASPORT PLATFORMA
SE ZAŘÍZENÍM
POZNÁMKA: ZAŘÍZENÍ NEMUSÍ VYPADAT STEJNĚ JAKO NA OBRÁZKU
PŘIPOJENÍ OZONÁTORU
Čistá ozonová trubka s průměrem 9,5 mm se
dodává stočena a je zabalena s tryskami. Připojte
volný konec ozonátoru a zajistěte aby zpětný ventil
byl orientován svisle.
PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍHO PANELU
Připojte kabel od ovládacího panelu do hlavní ovládací
jednoty na levé straně. Pokud se připojíte na vedlejší jednotku pro ohřev, zobrazí se chybová zpráva “SLA” a
funkce nebudou fungovat správně.
MONTÁŽ LED SVĚTEL
Kabely od světel jsou spojeny v jeden svazek a připojeny do řídící jednotky. Jedno světlo je u schodu a druhé je součástí
samočistícího systému a nachází se u protiproudých trysek.
10
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM! PŘI INSTALACI A UŽÍVÁNÍ DBEJTE VŽDY NA
NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.
Bezpečnost je na prvním místě, když instalujete a používáte
elektrické zařízení, základní bezpečnostní pravidla musí být
vždy dodržena – přečtěte si tento manuál před prováděním
zapojení!
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
• Tento návod platí pro přípojky do vzdálenosti 15m. V
případě delších přípojek konzultujte připojení s odborným
elektrikářem.
1. Přečtěte si a následujte všechna pravidla
2. Elektrické připojení musí vždy provádět kvalifikovaná osoba
(elektrikář)
G.F.C.I./R.C.D. aplikace pro
HYDROPOOL SWIM SPA
3. Připojte k samostatnému okruhu chráněnému chráničem
třídy A
4. Používejte pouze měděné vodiče
NORTH AMERICA
5. Masážní bazén a všechna další elektrická zařízení –
zásuvky, zástrčky, světla do vzdálenosti 1,5m od bazénu musí
být chráněny chráničem. Informujte se u místního elektrikáře
ohledně dalších detailů.
6. Kvůli nebezpečí úrazu el. proudem, musí být všechny vodivé části zařízení bazénu a jeho okolí 3 metry (např. žebříky,
madla, výpustě, kovové trubky, topná tělesa atd.), vzájemně
pospojovány měděným žlutozeleným drátem o průřezu 6mm2
a připojeny k uzemnění v el. rozvaděči.
Aquasport
Aquatrainer
50A
60A
EUROPE (single phase)
Aquasport
Aquatrainer
40A
40A
VELIKOST VODIČE
EVROPA
Standardy pro jednotlivé jističe se mohou lišit stát od státu. Obraťte se na místního dodavatele pro radu. Příklady vodičů:
Jistič 13A –musí být vodič 1.5 mm2
Jistič 16A –musí být vodič 2.5 mm2
Jistič 20A –musí být vodič 4.0 mm2
Jistič 21A –musí být vodič 6.0 mm2
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:
Obraťte se na platné předpisi pro elektroinstalaci v daném území, protože se mohou lišit od údajů výše uvedených.
Berte v úvahu i délku vodiče.
11
EVROPA – R.C.D. INSTALACE - TYPICKÁ
POZNÁMKA
Poznámka – připojení může provést pouze kvalifikovaný elektrikář přes proudový chránič podle
norem platných v místě montáže v době provedení montáže.
230 V
JEDNO-FÁZOVÉ
ZAPOJENÍ
230 V
DVOU-FÁZOVÉ
ZAPOJENÍ
230 V
TŘÍ-FÁZOVÉ
ZAPOJENÍ
12
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DÁVKOVAČ VŮNÍ - AROMATERAPIE - VOLITELNÉ
Tento unikátní dávkovač aromaterapie je nezávislý na perličkovém
systému a dávkuje kapalnou vůni přímo do vody.
VODOPÁD PŘES POLŠTÁŘEK - VOLITELNÉ (19FX)
Pokud máte bazén vybaven vodopádem přes polštářek,
sejměte krytku štěrbiny vodopádu instalované ve výrobě.
Vložte tuto krytku do přední strany speciálního polštářku.
Přední hrana štěrbiny zapadne do výlisku na polštářku.
Pokud krytka nesedne, znovu ji sundejte a vložte
do polštáře. Zatlačte polštář znovu do svého místa tak,
aby krytka štěrbiny zapadla do trysky vodopádu.
1) Pro naplnění zásobníku začněte otevřením víčka otáčením
proti směru hodinových ručiček. Na víčku jsou šipky zobrazující
směr otevření. Pak naplňte zásobník oblíbenou tekutou vůní
vhodnou pro vířivky a zavřete zásobník.
2) Nyní je systém připraven k použití. Jedním stiskem tlačítka
uvolníte jednu dávku vůně do vody. Opakovaným stiskem
přidáte další dávku až do dosažení příjemné vůně. Pokud
otočíte tlačítkem po směru hodinových ručiček, uzamknete
tlačítko proti náhodnému stlačení. Opačným pohybem ho
odemknete.
KRYT FILTRU
A ZÁSOBNÍKU NA LED
Tyto kryty slouží jen k estetickým
účelům, jednoduše položte kryt
na otvor pro filtr.
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK TERMOKRYTU
Bezpečnostní termokryt je navržen tak, aby se otevíral ze
strany ovládání bazénku, ačkoli u symetrických bazénů je
možné kryt dát také opačně. Jednoduše dejte kryt na
bazén a napněte úchyty s klipy směrem dolů, pak povolte,
aby vznikla 6mm rezerva. Označte si pozici klipu na
cedrovém kabinetu a pak připevněte klip ke kabinetu
přibaleným šroubkem. Vždy se ujistěte, že je bazén
uzavřen a uzamčen, pokud ho nepoužíváte.
UPOZORNĚNÍ
Vždy se ujistěte, že když Swim Spa
neupoužívate, je bezpečnostní kryt
zamknutý. Pokud tak neučiníte, může dojít
k poškození nebo praskání akrylátu a na
to se nevztahuje záruka.
13
AQUACORD - ÚVAZOVÝ SYSTÉM
Pokud chcete plavat nebo cvičit na gumě, jednoduše sejměte víčko kotvy a připevněte jeden konec Aquacord gumy a druhý
si ovažte kolem pasu. Nastavte délku lana tak, abyste při natažených pažích měli ještě 46cm prostoru do konce bazénu.
SOLÁRNÍ PLACHTA - VOLITELNÁ
Udržujte vaše Swim Spa stále teplé a připravené k použití při zachování určitého stupně bezpečnosti. Přídavnými popruhy
snadno připevníte k úchytu na Aquacord. V případě, že je akrylátový porvch vystaven dlouhodobě slunečnímu záření,
může dojít k jeho poškození.
SCHODY (volitelné)
VESLOVACÍ SADA
(volitelné)
Usnadňují přístup do Swim
Spa a mohou být buď
3-stupňové cedrové nebo
4-stupňové s barvou
Espresso nebo Driftwood
s černým zábradlím.
Aquatic veslovací sada
je kombinací nerezových
veslovacích tyčí
ukotvených v otočných
kloubech na hraně
bazénu a odolných gum,
aby bylo dosaženo
veslovacího pohybu.
14
I-COMMAND SYSTÉM - VOLITELNÁ VÝBAVA
Aplikace v chytrém telefonu vám umožní vybrat nastavení péče o vodu, která vyhovuje
vašemu plánu. Nastavení filtrace a teploty pomůže vytvořit ideální zážitek při ovládání
swim spa u vás doma. Tato volba je podporována iPhone®, iPOD touch®, or iPAD®.
Pokud vaše swim spa má intalován tennto systém, musite v telofnu vstoupi do App Store.
Zadejte do vyhledávání “in.Touch” a stáhněte aplikaci z iTunes pomocí vašeho uživatelského jména a hesla.
1. Jděte na obrazovku Wi-Fi sítě a klikněte na Nastavení. Síť s názvem in.touch by se
měla objevit na seznamu.
2. Stiskem vyberte in.touch síť. Jakmile ji vyberete, počkejte chvíli, než se zobrací ikona
Wi-Fi v levém rohu displeje. Tato ikona ukazuje, že je vaše iDevice připojeno k síti.
3. Nyní můžete sputit aplikaci tím, že najede na ikonu in.touch a poklepáním ji otevřete.
4. Poporvé se zobrazí zpráva, že si můžete přidat spa svého seznamu. Musíte přidat
swim spa do seznamu, aby jste jej mohli konfigurovat a ovládat. Jakmile kliknete na
tlačítko OK, zobrazí se seznam viditelných zařízení. Označte to vaše a užívejte si.
(POZNÁMKA: Vaše vířivka a iDevize musí být v dosahu vaší domácí Wi-Fi, aby byl
zajištěn řádný provoz).
15
NAPLNĚNÍ, KONTROLA A SPUŠTĚNÍ SWIM SPA
KONTROLA
- Vizuálně zkotrolujte všechny spoje, rozvody a čerpadlo,
zda nedochází k únikům vody. V případě úniku dotáhněte
spoje a zkontrolujte těsnění.
- Před připojením el. proudu je důležité, abyste se seznámili s
průběhem dění, které nastane, když se systém aktivuje, aby
vám bylo jasné, jak popové spustit čerpadlo, aby se předešlo
jeho poškození.
SPUŠTĚNÍ
- Před zapnutím Swim Spa je důležité, abyste pochopili
následující sled událostí, které jsou nastanou po spuštění.
Čerpadlo bude efektivně připraveno a vyhnete se tak
poškození systému.
- Zapněte na jističi el. proud.
- Sledujte info na ovládacím panelu a podle návodu k
spusťte čerpadlo na malou - filtrační rychlost.
- Zkontrolujte zda trysky fungují.
PŘÍPRAVA ČERPADLA / ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- U některých systémů se na displeji zobrazí zpráva, že
systém je “přípravném režimu.”
- Tento režim bude trvat 4-5 minut před zahájením běžného
provozu.
- Pokud je čerpadlo umístěno pod úrovní vodní hladiny, voda
by měla začít cirkulovat hned. Pokud motor pracuje, ale vy
nevidíte cirkulaci vody během prvních 15-ti sekund, bude
nutné čerpadlo odvzdušnit.
- K odvzdušnění povolte ventil vypouštění, aby mohl vzduch
ze systému uniknout. Opět zavřete, jakmile zjistíte dobrý
proud vody v tryskách - cirkulaci. Pokud nedošlo k rozběhnutí
čerpadel do 2 minut a voda tryskami neproudí, nenechávejte
čerpadla dále běžet! Vypněte el. napájení swim spa v
rozvodné skříni (na jističi) a snažte se opět odvzdušnit čerpadlo uvolněním šroubení na čerpadle, samozřejmě jedině
tehdy, je-li čerpadlo vypnuté. Potom znovu spusťte napájení.
Pokud se čerpadla nerozběhnou ani po 15-ti sekundách,
někdy ještě pomůže vypnutí a zapnutí čerpadla (nedělejte
více než 5x).
SPRÁVNÁ HLADINA VODY
NAPLNĚNÍ
- Když budete poprvé napouštět Swim Spa, napouštějte
pomocí zahradní hadice přes skimmer (zabráníte tak vzniku
vzduchových kapes). Také dbejte o zabezpečení koncovky hadice, aby nepoškodila akrylátový povrch.
- Otočte ventily do polohy otevřeno.
- Ujistěte se, že je uzavřen ventil pro vypouštění.
- Ujistěte se, že všechny trysky jsou otevřeny.
- Naplňte Swim Spa do požadované výše - přibližně 19 mm
od horní hrany skimmeru.
Důležité upozornění:
V žádném případě nesmí neodvzdušněné čerpadlo běžet
déle jak 5 minut, protože může dojít k jeho nezáručnímu
poškození a taky na displeji se objeví indikátor přehřátí
OH.
16
UVOLNĚNÍ VZDUCHU VE FILTRU ...
- Když je čerpadlo v provozu, je třeba uvolnit odvzdušňovací
ventil. Opatrně otočte s ventilem proti směru hodinových
ručiček, dokud neuslyšíte unikající vzduch. Jakmile je proud
vody stálý, zajistěte odvzdušňovací ventil a dejte pozor, ať
neskřípnete O-kroužek.
- Zapněte čerpadlo na vysokou - masážní rychlost a zkontrolujte
úniky vody. Systém automaticky vypíná vysokou rychlost
čerpadla po 15-minutách.
- Nastavte na displeji požadovanou teplotu vody v bazénu.
- Změřte a upravte kvalitu vody (Cl, pH, tvrdost) na požadované
hodnoty a přidejte desinfekci.
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- Při ohřevu vody mějte Swim Spa zakryto termokrytem.
17
HYDROPOOL SWIM SPA SERIES CONTROL SYSTEMS
HYDROPOOL SWIM SPA – IN.XE SPA SÉRIE
PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
FUNKCE A NASTAVENÍ
Po manuálním nebo automatickém ukončení “Spouštěcího
režimu” začne vaše swim spa ohřívat vodu na
přednastavenou teplotu 38°C. Na displeji se krátce zobrazí
defaultní teplota a pak se zobrazí (- - - oF) a čas (12:00 pm).
Před připojením elektrické sítě je velmi důležité, abyste
porozuměli událostem, které nastanou po aktivaci zařízení,
aby se čerpadla spustila správně a předešlo se jejich
poškození.
Při první spuštění systém otestuje všechny lampy a LED
světla. Pak systém zobraz číslo software a verzi.
Teplota vody ještě nebude zobrazena, systém potřebuje
přibližně 2 minuty na určení teploty. Tato operace je
označena jako „dotazování“ a je zobrazena na displeji.
Po dvou minutách se na displeji zobrazí aktuální naměřená
teplota.
Po počátečním zobrazení indikátorů software, bude
na displeji problikávat teplota (- - - °F) a čas (12:00 pm).
Toto zobrazení indikuje, že se systém nachází v REŽIMU
PŘÍPRAVY ČERPADLA. V tomto režimu čerpadlo 2 (pokud
je instalováno) bude spuštěno na jednu minutu a pak
se vypne a aktivuje se čerpadlo 1 na jednu minutu a pak
se režim automaticky ukončí a přepne se do normální
provozního režimu.
Stiskněte tlačítko pro zvýšení teploty na požadovanou
úroveň. Na displeji se zobrazí ikona topení, to znamená, že
se zobrazuje požadovaná teplota, ne aktuální.
Kontrola/změna nastavené teploty
Poslední naměřená hodnota teploty se stále zobrazuje
na displeji. Pokud jednou stisknete tlačítko TEMP během
normálního chodu, displej zobrazí nastavenou teplotu
na 3 sekundy. Dalším stiskem tlačítka TEMP +/- můžete
snížit nebo zvýšit nastavenou teplotu.
Teplota může být nastavena od 15°C (59°F) do 40°C
(104°F) po 0.5°C (1°F).
V tomto režimu je vypnuto topení, aby mohl být prvotní
procese dokončen bez možnosti, že topením bude
procházet nízký nebo žádný průtok vody.
Definice: ‘„Prvotní“ spuštění čerpadla je termín použitý
k popisu procesu, ve kterém vzduch zachycený v potrubí
a čerpadle (zvaný též vzduchová kapsa) je vytlačen, aby byl
umožněno čerpadlu správně čerpat vodu potrubím,
systémem a tryskami.
Funkce topení
Při spuštění cyklu systém vytváří proud vody přes ohřívač
a potrubí, aby bylo zajištěno, že se ohřívač nespustí bez
vody. Systém pravidelně ověřuje všechny parametry
v normálním rozsahu.
Pokud měření není platné, zobrazí se mezery (- - -) a hodnoty se zobrazí až po úspěšném měření.
Po ověření aktivace čerpadla a zjištění teploty vody, pokud
by je potřeba, systém automaticky zapne topení
pro dosažení a udržení požadované teploty vody.
Rozsvítí se indikátor topení, když je ohřívač zapnutý, bliká,
když je požadavek na více tepla, ale topení se ještě
nespustilo.
18
HYDROPOOL SWIM SPA SERIES CONTROL SYSTEMS
GECKO IN.XE5 AQUASPORT OVLÁDÁNÍ
FUNKCE TLAČÍTEK A ZOBRAZENÍ IKON
JET 1 TLAČÍTKO
OVLÁDÁ
ČERPADLO 1
ECON TLAČÍTKO
NASTAVÍ ECONOMY
MÓD
JET 2 TLAČÍTKO
OVLÁDÁ
ČERPADLO 2
FILTER TLAČÍTKO
NASTAVÍ
FILTRAČNÍ CYKLY
TEMP + TLAČÍKO KTERÉ
OVLÁDÁ TEPLOTU A UMOŽŇUJE
PROCHÁZET MENU
ILLUM TLAČÍTKO
OVLÁDÁ
OSVĚTLENÍ
TEMP - TLAČÍKO KTERÉ OVLÁDÁ
TEPLOTU A UMOŽŇUJE
PROCHÁZET MENU
DALŠÍ IKONY NA DISPLEJI
IKONA HODIN SE ZOBRAZÍ NA DISLEPJI, POKUD NASTAVUJTE ČAS A DEN
FILTRACE.
IKONA TEPLOTY SE ZOBRAZÍ NA DISLEPJI, POKUD STISTKNETE JEDNO
Z TLAČÍTEK PRO NASTAVENÍ TEPLOTY.
19
HYDROPOOL SWIM SPA SERIES CONTROL SYSTEMS
GECKO IN.XE5 AQUATRAINER OVLÁDÁNÍ
FUNKCE TLAČÍTEK A ZOBRAZENÍ IKON
JET 1 TLAČÍTKO
OVLÁDÁ
ČERPADLO 1
PROGRAM TLAČÍTKO UMOŽŇUJE
PŘÍSTUP DO PROGRAMOVACÍHO
MENU
JET 2 TLAČÍTKO
OVLÁDÁ
ČERPADLO 2
ON/OFF TLAČÍTKO UMOŽŇUJE
MANUÁLNĚ VYPNOUT NEBO
ZAPNOUT ECONOMY MÓD
JET 3 TLAČÍTKO
OVLÁDÁ
ČERPADLO 3
TEMP + TLAČÍKO KTERÉ
OVLÁDÁ TEPLOTU A UMOŽŇUJE
PROCHÁZET MENU
TEMP - TLAČÍKO KTERÉ OVLÁDÁ
TEPLOTU A UMOŽŇUJE
PROCHÁZET MENU
ILLUM TLAČÍTKO
OVLÁDÁ
OSVĚTLENÍ
Pomocí tlačítek (+) nebo (-) nastavíte požadovanou teplotu nebo snížíte či zvýšíte hodnotu
v menu.
Pomocí tlačítek (<) nebo (>) přepínáte mezi sekcemi v menu.
DALŠÍ IKONY NA DISPLEJI
IKONA HODIN SE ZOBRAZÍ NA DISLEPJI, POKUD NASTAVUJTE ČAS A DEN
FILTRACE.
IKONA TEPLOTY SE ZOBRAZÍ NA DISLEPJI, POKUD STISTKNETE JEDNO
Z TLAČÍTEK PRO NASTAVENÍ TEPLOTY.
20
ČERPADLO 1 FUNKCE
ECONOMY MÓD
Stiskem tlačítka JET1 aktivujete čerpadlo 1.
Economy mód umožňuje nastavit
teplotu vody na 10°C v průběhu naprogramovaných časech nebo na tak
dlouho, jak je to manuálně nastaveno.
1. stisk - spustí čerpadlo na nízkou rychlost
2. stisk - spustí čerpadlo na vysokou rychlost
3. stisk - vypne čerpadlo
Chcete-li nastavit automatické spuštění, musíte vstoupit
do programování a nastavit čas spuštění a délku cyklu.
Chcete-li Economy mód spustit ručně, stačí stisknout
ECON/ON-OFF. V manuálním režimu se na displeji zobrazí
“ECO” a když ho vypínáte, tak se zobrazí “noE.”
ČERPADLO 2 FUNKCE
Stiskem tlačítka JET2 aktivujete čerpadlo 2.
1. stisk - spustí čerpadlo na vysokou rychlost
2. stisk - vypne čerpadlo
PROGRAMOVÁNÍ ECONOMY MÓDU
Poté, co jste úspěšně nastavili čas filtračních cyklů, budete pokračovat programováním Economy módu. Stiskem
tlačítka FILTER/PROGRAM se zobrazí EP (programování
Stiskem tlačítka JET3 aktivujete čerpadlo 3.
Economy módu). Pomocí tlačítek UP/ DOWN zapnete
1. stisk - spustí čerpadlo na vysokou rychlost
nebo vypnete mód (0-1).
2. stisk - vypne čerpadlo
Stiskem tlačítka FILTER/PROGRAM se zobrazí SE (start
Economy). Pomocí tlačítek UP/ DOWN nastavíte čas
ČASY AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ ČERPADEL
spuštění Economy módu. Stiskem tlačítka FILTER/
Vysoká rychlost – 15 minut
PROGRAM se zobrazí ED (doba trvání Economy).
Nízká rychlost – 30minut
Pomocí tlačítek UP/ DOWN nastavíte dobu trvání Economy módu (1-24 hodin).
NASTAVENÍ HODIN
Stiskem tlačítka FILTER/PROGRAM se zobrazí blikající F.
Aby jste mohli nastavit hodiny, musíte stisknout a Pomocí tlačítek UP/ DOWN přepínáte mezi F a C.
držet tlačítko FILTER/PROGRAM na 5 sekund. Stiskem tlačítka FILTER/PROGRAM ukončíte
Na displeji se zobrazí aktuální čas a blikající hod- programovací režim.
iny. Pomocí tlačítek na změnu teploty nastavte
hodiny. Stiskněte tlačítko FILTER/
STANDBY / VYPOUŠTĚCÍ REŽIM
PROGRAM a budou blikat minuty. Opět použijte tlačítka
Stiskem tlačítka na 5 sekund spustí STANDBY
pro nastavení teploty pro změnu minut. Stiskem tlačítka
REŽIM. Tento režim umožňuje zastavit všechny
FILTER/PROGRAM budete dál pokračovat v nastavení filvýstupy včetně automatických funkcí, jako jsou
tračních cyklů a economy módu.
filtrační cykly, ohřev a inteligentní zimní režim na
30 minut, pro rychlou údržbu vířivky. Když je
aktivován „STANDBY REŽIM“, na displeji
FILTER CYCLES
se bude zobrazovat zpráva „OFF“, „CLOCK“ a teplota
Pro programování filtračních cyklů musíte
vody.
zadat délku a frekvenci cyklů. Během
filtračního cyklu běží čerpadlo jednu minutu,
Stiskněte tlačítko ČERPADLO 1 nebo ČERPADLO 2 pro
aby pročistilo potrubí a pak čerpadlo je
restart systému před uplynutím 30 minutového zpoždění.
spuštěné po dobu filtračního cyklu.
Světla vířivky budou blikat chvíli před uplynutím 30 minut,
aby Vás systém varoval, že se chystá uvést do normálního
PROGRAMOVÁNÍ FILTRAČNÍCH CYKLŮ provozu a na displeji se zobrazí „ON“ na 3 sekundy.
ČERPADLO 3 FUNKCE
Poté, co jste nastavili čas, budete pokračovat
programováním filtračního cyklu. Musíte stisknout a držet
FILTER/PROGRAM na 5 sekund. Na displeji se zobrazí
aktuální čas s blikajícími hodinami. Stiskněte tlačítko
FILTER/PROGRAM, budou blikat minuty. Dalším stiskem
tlačítka FILTER/PROGRAM se zobrazí FS (čas spuštení
filtrace). Pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte čas
spuštění filtrace. Stiskem tlačítka FILTER/PROGRAM se
zobrazí FD (čas trvání filtrace). Pomocí tlačítek UP/
DOWN nastavte čas trvání filtrace (0-24 hodin). Stiskem
tlačítka FILTER se zobrazí FF (frekvence filtrace).
Pomocí tlačítek UP/ DOWN nastavte frekvenci filtrace
(1-2). Závěrečným stiskem tlačítka FILTER/PROGRAM
ukončíte programování filtračního cyklu a pokračujete v
programování economy módu.
21
Jakmile je aktivován „OFF“ režim, stiskem tlačítka
ČERPADLO1 aktivujete VYPOUŠTĚCÍ REŽIM a filtrační
čerpadlo se zapne a poběží 30 minut. Stisknutím libovolné
tlačítka se vypne „OFF a VYPOUŠTĚCÍ REŽIM“ a obnoví
se normální provoz.
INTELIGENTNÍ ZIMNÍ REŽIM
Inteligentní zimní režim chrání Váš systém před
chladem spouštěním čerpadla několikrát denně, aby se
zabránilo zamrznutí vody v potrubí. Inteligentní zimní režim
rozsvítí indikátor, když je systém v tomto režimu.
Pokud teplota klesne pod 4°C (39°F) včetně komory
ohřívače, systém automaticky aktivuje čerpadlo jako ochrana
proti zamrznutí. Čerpadlo bude aktivní, dokud teplota
nedosáhne 5°C (41°F).
PROPLACHOVACÍ CYKLY
Proplachovací cykly jsou naprogramovány tak, aby se
spustili na začátku každého filtračního cyklu. Čerpadlo 2
se aktivuje na 1 minutu, vypne se a kativuje se čerpadlo 1
na 1 minutu a pak se vypne.
OZONÁTOR
Ozonátor funguje pouze během FILTRAČNÍCH CYKLŮ a
zůstane vypnutý po 30 minutách po použití.
ZCHLAZENÍ
Poté, co se voda ve vířivce ohřeje na požadovanou hodnotu,
topení se vypne, ale filtrační čerpadlo zůstane ještě chvíli
aktivní, aby se zajistilo dostatečné ochlazení topného
tělesa a tím tak prodlužuje životnost ohřívače. Ikona
ohřívače bliká během této doby.
22
ZPRÁVY NA DISPLEJI
Hr - Zjištěna interní chyba hardware.
Prr - Značí problém s tepelným čidlem.
HL - Teplota vody v ohřívači přesáhla 48oC. Nevstupujte do Swim Spa.
FLO - Systém nezjistil žádný průtok vody, když čerpadlo běželo.
UPL - Nebyl nahrán konfigurační software.
AOH - Teplota uvnitř swim spa (technologie) je příliš vysoká.
OH - Teplota vody ve swim spa přesáhla 42oC. Nevstupujte do Swim Spa.
OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ
VZDUCHOVÉ TERAPIE:
Stiskněte: Tlačítko Blower na ovládacím paneulu pro aktivaci systému.
1) ON/OFF :
Stiskněte 1x: Blower spuštěn na maximální rychlost. LED: ON
Stiskněte 2x: Blower vypnut. LED: OFF
1
2
2) REGULACE RYCHLOSTI:
Stiskněte 1 a držte: Rychlost jde na horu a dolů, LED: ON
když se stiskne. Uvolněte tlačítko, až dosáhnete
požadované rychlosti.
3) OVLÁDÁNÍ SEKVENČNÍ MASÁŽE:
Stiskněte 1x: Pomalý sekvenční cyklus, LED: ON.
Stiskněte 2x: Rychlý sekvenční cyklus, LED: bliká.
23
3
TRYSKY A JEJICH OBSLUHA
BVK Ozone Jet
Ozone Cluster Jet
Cluster Storm
Cluster Storm
Cluster Storm
Mini Storm
Directional Jet
Hot Water
Return Jet
Poly Storm
Acupressure Jet
Thigh Jet
Poly Storm
Multi Massage Jet
Poly Storm
Rifle Jet
Corestream Jet
Power Storm
Resonator Jet
Mini Storm
Galaxy Jet
Mini Storm
Massage Jet
Power Storm
Rifle Jet
Mini Storm
Multi Massage Jet
Power Storm
Twin Roto Jet
Wide Stream Jet
Nastavení průtoku tryskou
Hydropool swim spa jsou dodávány s tryskami s nastavitelným průtokem. Pro snížení průtoku uchopte vnější obrubu
trysky a otočte po směru hodinových ručiček přibližně o čtvrt
otáčky. Pokud dotočíte až k dorazu je tryska uzavřená a
nebude jí proudit voda. Pro zvýšení průtoku – s uzavřené
pozice otočte tryskou proti směru hodinových ručiček přibližně o čtvrt otáčky. Pokud dotočíte až k dorazu je tryska
plně otevřena.
Nesnažte se otáčet tryskou přes doraz, jinak dojde
k vytažení těla trysky s jejího uložení.
VÝMĚNA TRYSKY
Skvělou vlastností swim spa Hydropool je nastavitelnost
trysek, aby odpovídala vašim osobním požadavkům na
hydroterapii. Trysky se stejnou velikostí a rozměry mohou
být zaměněny. Například můžete vyměnit přímou Poly
Storm trysku za rotační trysku Poly Storm Twin Roto.
Nastavení provzdušnění proudu vody z trysek
Hydropool swim spa jsou dodávány s tryskami s nastavitelným provzdušněním průtoku. Ke snížení průtoku otočte
ovladačem provzdušňování po směru hodinových ručiček
pokud dotočíte až k dorazu přívod vzduchu je uzavřen
a proud vody v tryskách neperlí – zeslábne. Ke zvýšení
průtoku otočte ovladačem provzdušňovaní proti směru
hod.ručiček. Pokud otočíte až k dorazu přívod vzduchu
je plně otevřen. Pro maximální efektivitu výkonu vašeho
swim spa doporučujeme, aby ovladače pro provzdušňování byly vždy uzavřené, pokud bazén nepoužíváte.
ČISTĚNÍ BELLAGIO VODOPÁDU
1. Uveďte swim spa do Stand By režimu.
2. Otočte vnějším kroužkem Bellagio vodopádu po směru
hodinových ručiček a odstraňte kryt.
3. Uchopte trysku, vytáhněte ji a očistěte.
4. Smontujte v opačném pořadí.
ČISTĚNÍ NEREZ TRYSEK A OVLÁDÁNÍ:
Jednou týdně čistěte prostředkem pro nerezové povrchy
(např. Brasso), aby jste prvkům navrátili lesk. Pokud to
zanedbáte, mohou nerezové části díky chemikáliím vyblednout.
BELLAGIO SEKVENČNÍ FILTR
Tento filtr se musí čistit při každém vypouštění a napouštění
vířivky pro zajištění správné funkčnosti akupresurní
sekvenční masáže. Je umístěn za dvířky u technologie.
Pro přístup k filtru otočte šrouby proti směru hodinových
ručiček, dokud se filtr neoddělí. Opláchněte filtr pod tekoucí
vodou z novu namontujte v opačném pořadí.
24
MONTÁŽ TRYSEK
POLY/MINI STORM DIRECTIONAL & TWIN ROTO
POWER STORM MASSAGE & TWIN ROTO
PRO VYJMUTÍ
• Otočte tryskou proti směru hodinových ručiček, aby cvakla a vyndejte ji
INSTALACE TRYSKY
• Zatlačte trysku do uložení, až zacvakne do svého místa.
ROZDĚLOVAČ
Vaše swim spa Hydropool je vybaveno rozdělovačem. To vám
umožní řídit tok vody do jednotlivých zón.
VŽDY: vraťte do střední polohy před odchodem ze swim spa.
OVLÁDÁNÍ VODOPÁDU (jen u 19FX)
Pokud bylo vaše swim spa objednáno s volitelným vodopádem, pak je jeho součástí regulační ventil. Vodopád je navržen tak,
aby dodával jemně kaskádový proud vody do vaší lázně. Jednoduchým otočením po směru hodinových ručiček se sníží proud
vody. V opačném směru se průtok zvýší.
25
NASTAVITELNÝ PRŮTOK
Váše swim spa Hydropool je vybaven jedním rozdělovačem
pro ovládání a nastavení průotku vody tak, aby vyhovoval
vašim požadavkům. Rozdělovač umožňuje nastavení průtoků
vody pomocí čerpadla 1 do protiproudých trysek, masážních
čerpadel nebo jejich kombinaci.
AQUAFLEX - OVLÁDÁNÍ PROTIPROUDU
Tento systém umožňuje plavci měnit intezitu protiproudu.
Rychlé nastavení od začátečníka až po profesionálního
plavce. Tlačítka jsou blízko plavce a je tak jednoduší
regulovat výkon během plávaní bez toho, aniž by se plavec
musel vracet k ovládacímu panelu.
Poznámka: Měli byste začít o nejnižší rychlosti, abyste
docílili konzisteního proudu.
OVLÁDÁNÍ PERLIČKY
WATER FLOW
PUMP 1
WATER FLOW
PUMP 3
WATER FLOW
PUMP 2
26
AUDIO A DOKOVACÍ STANICE
VOLITELNÉ AUDIO A DOKOVACÍ STANICE
DOKOVACÍ STANICE PRO VAŠE AUDIO ZAŘÍZENÍ
Dokovací stanice je kompatibilní se všemi dostupnými audio zdroji, jako jsou: iPod, USB a MP3 přehrávače.
Chceteli nainstalovat zvukové zařízení:
1 Nalezněte a otevřete dvířka od dokovací stanice.
2 Odstraňte kryt z konektoru před zapojením zařízení. Vždy mějte kryt na konektoru, když dokovací stanice není v provozu.
3 Připojte zařízení a vložte jej do dokovací stanice.
4 Zavřete dokovací stanici, jakmile je zařízení spuštěno.
VOLITELNÉ REPRODUKTORY
Máte-li možnost, můžete využívat domácí stereo v kombinaci s
reproduktory. Odpovědnost ovšem nese výhradně zákazník a Hydropool
neodpovídá za vady způsobené špatnou instalací.
NOTE: Každý reproduktor má 50 W, 2-pásmový, 4 Ohmy na pásmo.
27
ÚDRŽBA VODY VE SWIM SPA - PŘEHLED
DULEŽITÉ BODY:
- spolehlivost a životnost Vašeho bazénu přímo zavisí na tom
jak se o vodu staráte
- vždy sledujte a dodržujte návody uvedené na chemických
přípravcích
- malý objem vody ve Vašem bazénu je snadno znečištěn
vnějšími vlivy jako jsou tělová mléka, oleje, pot a chemikálie i
rozhodující jakou péči věnujete svému bazénu, aby jste ho
udrželi čisty a předešli tak poškození nebo selhání /koroze,
obalení vodním kamenem/ na elektrickém zařízení udržování
vody v rozvnováze je jednoduché a extrémně důležité. V
neošetřené horké vodě se velice snadno rozmnoží bakterie
- obsah minerálů v horké vodě zvyšuje odpar vody i
sanitačních přípravků, pokud koncentrace minerálů zejména
vapníku se stane příliš vysoká, minerály se začnou usazovat
na stěnách bazénu, v tryskách, v rozvodech ve filtru a na
topné spirále
- je velmi důležité aby jste pravidelně kontrolovali pH a
udržovali ho v doporučené úrovni, jak je uvedeno v tabulce
SHRNUTÍ ROVNOVÁHY KVALITY VODY
- je také velmi důležité aby celková alkalita /schopnost vody
udržet uroveň pH/ byla udržována v doporučené úrovni
- Poškození topení a jiných komponentů kvůli nesprávné
udržbě pH a alkality není kryto zárukou
- Dva identické vedle sebe umístěné bazény mohou mít různé
nároky na údržbu v závislosti na následujích faktorech:
- počet koupajích
- frekvence využití
- slunečné nebo stinné místo
- teplota
Na topnou spirálu a další komponenty
poškozené nesprávnou hladinou pH
nebo alkalitou se nevztahuje záruka.
VAROVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Nikdy nepomíchejte chemické látky před přidáním do
lázně.
• Přidat lze pouze jednu chemikálii do vody na jednou.
• Vždy přidávejte chemikálie do vody ne naopak.
• Chemikálie mohou být žíravé, proto s nimi zacházejte
opatrně a skladujte je v chladu a temnu.
• Nikdy nekuřte v blízkosti chemikálií.
• Zajistěte, aby rozlité chemikálie byly ihned uklizeny.
• Mějte vždy po ruce telefon v případě nouze.
• Uschovávejte chemikálie mimo dosah dětí.
• Používejte bezpečnostní brýle a rukavice při manipulaci
s chemikáliemi.
PRVNÍ NAPUŠTĚNÍ
1. Ujistěte se, že voda cirkuluje.
2. Přidejte přípravek proti usazeninám. Nechte vodu cirkulovat
asi hodinu než přidáte cokoliv dalšího do bazénové vody.
3. Přidejte šok.
4. Přidejte sanitační (chlorové) tablety do dávkovače:
- vestavěný dávkovač: pokud
je váš bazén vybaven
vestavěným dávkovačem tablet (je součástí víka kartušového filtru), projděte si
podrobně část „Kartušový filtr“, abyste získali informace
jak s dávkovačem pracovat.
Jakmile víko filtru sejmete,
DISPENSER
uvidíte průhlednou trubici o
průměru 2,5 cm vedoucí z
CHECK VALVE
víka směrem dolů. Povolte a
ASSEMBLY DISPENSER
vyjměte zátku na konci trubice
a vložte 5-6 tabletek chloru.
Nikdy nepřeplňujte dávkovač, jinak nedosáhnete potřebného
výsledku. Nastavte polohovač dávkovače zpočátku na „5“ a
nechte vodu cirkulovat po dobu 3-4 hodin před prvním
testováním vody. Poté nastavte polohovač na méně nebo
více podle potřeby.
- Plovoucí dávkovač: Vložte 5-7 tablet do dávkovače,
otevřete naplno a nechte plavat ve vodě po dobu 3-4 hodin,
pak vodu testujte a upravte nastavení dávkovače.
28
SLOVNÍK POJMŮ PŘI ÚDRŽBĚ VODY
1. Chlór - v granulované nebo v tekuté podobě působí jako dezinfekce, je velmi efektivní a rychle účinný. Doporučená hladina
volného chloru 3.0-5.0 ppm
2. Chloraminy - směs vytvořená s chloru s vodíkem a čpavkem, zůstávající ve vodě
pokud se vymkne kontrole dráždí oči a pokožku a způsobuje silný chlorový zápach. Reguluje se napouštěním čerstvé vody
3. Bróm – bróm ničí organickou hmotu. Na rozdíl od chlóru, nezpůsobuje podráždění očí.
4. Šok - dávkování velkého množství dezinfekce do bazénové vody k likvidaci čpavku, dusíku a organických částic.
5. pH -logaritmická hodnota vyjadřující relativní kyselost a zásaditost substance (bazénové vody) určovaná koncentrací vodíkových
částic pH je vyjádřeno jako číslo ve škále od 0-14 kde 0-je maximální kyselost, 1-7 kyselost, 7-neutrálnost, 7-14 zásaditost, 14
maximální zásaditost
Ideální hodnota pH bazénové vody je v rozmezí 7.4-7.6 ppm
6. pH plus -zvyšuje pH bazénové vody
7. pH minus -snižuje pH bazénové vody
8. Celková alkalita - množství uhličitanů a kysličníkových částí obsažených ve vodě která určuje schopnost nebo kapacitu vody
odolávat změnám pH.
9. ALKALINITY BOOSTER – zvyšuje alkalitu.
10. CALCIUM HARDNESS – v závislosti na množství vápníku, je voda buď tvrdá (moc vápníku) nebo měkká (málo vápníku).
11. Odpěňovač - váže na sebe pěnu vytvořenou na hladině, odpěňovač představuje pouze dočasné řešení pěna plovoucí na
hladině je ukazatelem nesprávné údržby kvality vody (vysoký obsah organických částic nebo vysoké pH)
12. Čistič filtru -odmašťuje a hloubkově čistí filtrační kartuš
13. Ozonátor - vytváří ozon a vypouští ho do vody kde působí jako dezinfekce
14. tester - používá se k měření a ke sledování chemických ukazatelů vody, může mít podobu testovacích proužků nebo tekutých
kapek
15. PPM - zkratka slov „parts per million“ (obsah částic z milionu) je to jednotka využívaná k měření chemikálií, která určuje váhovou
část v poměru k milionu částic váhy vody. V podstatě je identická z hodnotou mg/l – miligram na litr.
SHRNUTÍ ROVNOVÁHY VODY VE VAŠEM SWIM SPA*
SANITIZER (ppm)
Chlór
Bróm
MIN
1.0
1.0
IDEAL
3.0 - 5.0
3.0 - 5.0
MAX
5.0
5.0
CHEMIE
PH
Totální alkalita (TA)
7.2
80
7.4 - 7.6
80 - 120
7.8
180
Vápník
150
200 -400
500 -1000
*National Spa & Pool Institute doporučuje hodnoty pro vířivky a swim spa.
29
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S VODOU
PROBLÉM
Kalná voda
PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA
Mikroskopické částice příliš malé pro filtr.
Vysoká alkalita
Vysoké pH
Vysoký obsah vápníku
ŘEŠENÍ
Vyzkoušejte a testujte všechny prvky vodní
bilance a přidejte fluktuant, který způsobí, že
se částečky spojí do sebe a filtr je odstraní.
Zvyšte filtrační čas. *
Testujte prvky vodní bilance a upravte
je dle doporučených hodnot.
Vodní kámen
Vysoký obsah vápníku.
Otestujte obsah vápníku. Ošetřete vodu
prostředku Sequesting nebo částečně
odpusťte vodu a pak doplňte novou. *
Podráždění očí
Nesprávná úprava pH nebo alkalinity.
Otestujte hladinu pH a alkalitu a upravde
dle doporučených hodnot.
Nadměrné množství pěny
Nashomáždění tělového mléka oleje nebo
kosmetiky.
Pokud není žádná vodní linka, můžete zkusit odpěňovač, který zničí nečistoty a umožňí
je odfiltrovat. Pokud se tvoří vodní linka, je
nutné spa vypustit a vyčistit. Filtr se musí
dákladně vyčistit namočením přes noc do
bělidla. Do budoucna může pomoct houba
pro absorbci olejů a častější filtrační cykly. *
Zbytky pracího prostředku v plavkách.
Zabráníte spuštením silnějšího ždímání na
pračce nebo ručním opláchnutím před
použtím.
Kontaminace oragnickými prvky.
Některá organická hmota způsobuje
pěnění vody. Doporučuje se použít
odpěňovač, který rozbije nečistoty a pak
čistič.
Pokud je problém s odfiltrováním nečistot
a stále je ve spa spoustu pěny můžete
bazén vypustit. *
Nízky obsah vápníku.
Otestujte obsah vápníku a pokud je
potřeba použijte calciumchloride.*
Koroze/Leptání
Přítomnost kovů ve vodě (železo, měď,..)
Otestujte alkalitu vody a pokud je nutné
zvýšení, použijte hydrogenuhličitan sodný.*
Zabarvená voda
Přítomnost kovů ve vodě (železo, měď,..)
Ošetřete chelatací nebo odstanovacími
činidly.*
Nestabilní pH
Nízká hladina alkality.
Otestujte alkalitu vody a pokud je nutné
zvýšení, použijte hydrogenuhličitan sodný.*
pH nelze upravit
Vysoká hladina alkality..
Otestujte alkalitu vody a pokud je nutné
snížení, použijte bisulfát sodný nebo
kyselinu solnou.*
* kontaktujte svého prodejte pro doporučení.
30
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SWIM SPA
DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ
PŘEDPISY PŘI ZACHÁZENÍ S CHEMIÍ
DENNÍ PÉČE:
1. otestujte vodu a v případě potřeby přidejte šok.
2. ujistěte se, že je v bazénu správné množství
vody = výška hladiny.
TÝDNĚ:
1. změřte pH a upravte dle potřeby.
2. Doplňte dávkovač tablet
3. Přidejte přípravek proti usazeninám
4. Vyjměte kartušovou vložku, osprchujte zahradní hadicí – tlakem
vody – a vložte zpět
5. Vyjměte a vyčistěte košík skimmeru
6. Přidejte šok.
MĚSÍČNĚ:
Namočte kartušovou vložku filtru do přípravku Čistič filtru
a nechte proprat dle návodu na přípravku. Pořádně
propláchněte, a pokud je to možné, nechte uschnout.
Hydropool doporučuje pořízení druhé filtrační vložky
zároveň s bazénem, aby se mohly střídat a prodloužila
se tak životnost obou vložek a výkonnost filtrace.
ČTVRTLETNĚ:
Vypusťte bazén jednou za 3 měsíce a očistěte akrylátovou
skořepinu neabrazivním čističem určeným pro čištění
akrylátových povrchů.
31
ČISTĚNÍ KOŠÍKU SKIMMERU
1. Aktivujte STANDBY/DRAIN ASSIST režim.
2. Vyjměte košík ze skimmeru tak, že nejdříve vyvraťte
dvířka směrem ven ze skimmeru, uchopte košík a tahem
nahoru a k sobě vyjměte. Vše jde plynule a lehce,
nepoužívejte násilí.
3. Vyjměte částice zachycené v košíku (s košíkem
zacházejte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození a nikdy
nenechávejte v bazénu poškozený nebo žádný košík, protože částice proniknuté do systému nohou poškodit čidla a
čerpadla.
4. Vložte zpět košík do skimmeru.
5. Přepněte systém zpět ze STANDBY/DRAIN ASSIST
režimu a jakmile začne čerpadlo pracovat, zkontrolujte, že
voda volně proudí skimmerem přes výklopná dvířka, abyste
se ujistili, že nic nebrání průtoku.
KARTUŠOVÝ FILTR
Kartuš byste měli čistit každé dva až čtyři týdny v závislosti
na četnosti použití bazénku. Znaky, že kartuš potřebuje proprat, jsou:
- snížený tlak trysek
- našedlá voda
- stupňující se hlučnost čerpadla nebo filtru
- topení nepracuje
LOCKING
RING
AIR VENT
VALVE
FILTER LID
BUILT IN CHEMICAL
DISPENSER
VYJMUTÍ KARTUŠE
1. Aktivujte STANDBY/DRAIN ASSIST režim.
2. Sejměte okrasný kryt a uvolněte černý odvzdušňovací
ventilek na víku filtru.
3. Stiskněte dolů páčku zámku „Lock tab“ k uvolnění
černého prstence proti směru hodinových ručiček.
4. Potom zvedněte víko filtru směrem nahoru a vyjměte
filtrační vložku směrem vzhůru z těla filtru.
CARTRIDGE FILTER
ELEMENT
ČIŠTĚNÍ KARTUŠE
5. Pomocí zahradní hadice a sprchovací trubice vystříkejte
vložku, ujistěte se, že každé žebro kartuše bude propláchnuto zvlášť.
6. K odstranění tělových kosmetických přípravků, olejů atd.
namočte vložku do teplé vody s přísadou čističe filtrů (k
dostání u vašeho prodejce).
7. Po odmočení důkladně propláchněte a nechte volně
uschnout před opětovnou instalací.
8. Hydropool doporučuje pořízení druhé filtrační vložky
zároveň s bazénem, aby se mohly střídat a prodloužila se
tak životnost obou vložek a výkonnost filtrace.
9. Poté co vložka uschne, vykartáčujte žebra měkkým
kartáčkem, aby se odstranily i poslední zachycené nečistoty.
FILTER HOUSING
ČISTĚNÍ AKRYLÁTOVÉHO POVRCHU
Akrylátový povrch může být očištěn a vyleštěn suchým měkkým
hadříkem a čističem k dostání u vašeho prodejce.
• Důležité: Nepoužívejte žádné čistící
prostředky, mohli kontaminovat vodu.
• Nepoužívejte abrazivní čistící prostředy,
mohou poškodit povrch akrylátu.
POZOR! Nikdy nepužívejte k čištění
kartuše drátěný kartáč nebo nedávejte
vložku do myčky nebo pračky.
Bezpečnostní termokryt
Pokud je bazén nezakrytý, přes 90%tepla se ztrácí přes hladinu
vody. Odpar má vliv také na chemickou rovnováhu a může
působit problém s vlhkostí u vnitřních instalací. Hydropool
termokryty jsou navrženy a vyrobeny pro maximální tepelnou
izolaci a příjemný vzhled. Jsou děleny ve středu napůl pro
snažší manipulaci a zapínání dílů na zip umožňuje výměnu
polystyrénu uvnitř krytu, pokud dojde k poškození. Sukýnka
neboli přesah koženky krytu zajišťuje pevné usazení krytu na
hranu bazénu. Úchyty jsou rozmístěny tak, aby mohl i s
největším krytem manipulovat jen jeden člověk. Zámky krytu
umístěné na popruzích a druhý díl na kabinetu nebo okolním
ochozu zabraňují vstupu malých dětí nebo zvířat do bazénu bez
kontroly. Nevláčejte termokryt po zemi nebo po hraně bazénu.
Nejprve kryt přeložte napůl a pak pomocí úchytek uchopte a
přesuňte na požadované místo. Vstoupení osob na kryt může
způsobit prasknutí polystyrenu uvnitř krytu a následné vstřebávání vlhkosti.
INSTALACE KARTUŠE
10. Vsuňte kartuš zpět do těla filtru.
11. Umístěte víko filtru a zatlačte dolů na své místo s
ubezpečením, že gumové těsnění se nepokrčí.
12. Hydropool doporučuje ošetřit těsnění nějakou vazelínou,
například silikonovým gelem, aby se předešlo jeho přesušení.
Toto opatření předchází krčení těsnění při nasazování víka a
prodlužuje životnost těsnícího materiálu.
13. Našroubujte zpět černý kruh na víko po směru
hodinových ručiček dokud víko těsně nedosedne.
14. Dotáhněte černý ventilek na víku filtru.
15. Přepněte systém zpět ze STANDBY/DRAIN ASSIST
režimu.
16. Jakmile čerpadlo začne pracovat na filtrační (malou)
rychlost, bude nutné uvolnit vzduchovou kapsu zachycenou
ve filtru. Opatrně povolte ventilek na víku filtru proti směru
hodinových ručiček a nechejte povolený, dokud nepřestane
syčet unikající vzduch. Jakmile se objeví stabilní proud vody,
uzavřete ventilek s ubezpečení, že se těsnění nepokrčí.
NIKDY SE NEOPÍREJTE ANI NEVSTUPUJTE
NA TERMOKRYT!
32
11. Abyste se zbavili kompletně odpadové vody i z
hadicového vedení, plňte čerstvou vodou trysky na chodidla,
dokud se bazén vypouští. Vždy udržujte tak 10 cm vody v
hluboké části, aby nedošlo k zavzdušnění čerpadla.
12. Když uvidíte, že z vypouštěcí hadice teče průzračná
voda, vypouštění je hotovo.
13. Vypněte chod čerpadla.
14. Uzavřete vypouštěcí ventilek a pokračujte v napouštění
čerstvé vody.
15. Položte na bazén kryt (abyste předešli cákání vody).
16. otevřete zpětný ventil (P1 GATE VALVE)
17. Stiskněte jakékoliv tlačítko na displeji (kromě tlačítka
čerpadla), abyste vypnuli režim STANDBY/DRAIN. Spustí se
čerpadlo 1 na filtrační rychlost a topení a voda začne
cirkulovat a ohřívat se. Tím také předejdete vzniku
vzduchové kapsy v systému.
18. Dopouštějte čerstvou vodu dokud hladina nedosáhne
úrovně cca 19mm od horní hrany okénka skimmeru.
19. Jakmile je dopouštění hotovo, vyjměte ze skimmeru
gumový špunt – může být nutné přepnutí do režimu STANDBY/DRYIN – aby šel špunt vyjmout.
20. Pokud jste také otvírali filtr, abyste opláchli nebo vyměnili
filtrační vložku, bude nutné uvolnit vzduch zachycený ve filtru
pomocí černého ventilku na víku filtru. Jakmile začne
povoleným ventilkem unikat voda, ventilek uzavřete.
21. Pokud se stane, že čerpadlo podle zvuku pracuje, ale
voda z trysek neproudí, podívejte se na část návodu –
ODVZDUŠNĚNÍ ČERPADLA
VÝMĚNA BAZÉNOVÉ VODY
Bazén by měl být vypuštěn každých 8-12 týdnů, v závislosti
na intenzitě využívání. Pokud používáte bazén denně nebo
ve velkém počtu osob, vodu byste měli měnit častěji. Jedna
z metod jak určit dobu mezi výměnou vody je vydělit objem
vody (v litrech) číslem 13,5 a pak vydělit průměrným počtem
koupajících za den.
Formula
(_______ ÷ 13.5 ) ÷ (________) = (________)
Volume of water
in litres
Average daily
bathers
Days
between
water
changes
PŘÍKLAD:
1000 litrů děleno 13,5 a děleno 2 koupajícími = 37 dní
Voda musí být vyměněna pokud obsahuje velké množství
rozpuštěných chemických látek, což poznáte podle šedého
nebo matného vzhledu vody.
DRAINING YOUR SWIM SPA
Postupujte podle obrázku Obr. č.1 a Obr. č. 2
1. podívejte se, kde se nachází nejbližší odpad (sprcha,
pračka, podlahová výpusť, trávník atd.)
2. přepněte bazén do režimu STANDBY/DRAIN
3. vyndejte košík skimmeru tak, aby byl přístupný sací otvor
a ucpěte ho gumovým špuntem
4. připojte zahradní hadici k vypouštěcímu ventilu (HOSE
BIB) dole u agregátu
5. Položte druhý konec hadice do odpadu
6. otevřete vypouštěcí ventil
7. zavřete ventil (P1 GATE VALVE) hned vedle vypouštěcího ventilku (to nasměruje vodu do odpadu místo
do bazénu)
8. Zapněte čerpadlo na malou (filtrační) rychlost
9. Sledujte bazén pokud se vypouští
10. použijte druhou hadici k oplachu stěn bazénu čerstvou
vodou dokud se bazén vypouští. Můžete použít také hubku
k ošetření povrchu.
Obr. č. 1
Obr. č. 2
ZMĚKČOVAČE VODY
Nikdy nepoužívejte pro napouštění vodu chemicky změkčenou,
protože by to mohlo mít vliv na následnou úpravu vody. Pokud žijete v oblasti s extrémně tvrdou nebo extrémně měkkou
vodou, zaměřte se na změření a úpravu tvrdosti vody. Plnění
bazénu měkkou vodou je akceptovatelné.
33
FILTRAČNÍ KARTUŠ
DÁVKOVAČ CHEMIE
OZONÁTOR
ČERPADLO
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
SKIMMER
DNOVÉ SÁNÍ
INDIKÁTOR SAMOČISTĚNÍ
Tento bezstarostný indikátor je umístěn na vrchní části ovládacího displeje.
Na displeji se zobrazí “SCLn” a to indikuje funkčnost Self-Clean a Eco-Heat.
34
ZÁMEK KABINETU
Kvalitní křidélkové zámky dodávané firmou Hydropool
nezajišťují pouze panely, nabízí také snadné sejmutí a
zpětnou montáž panelů. Pro dosažení maximální životnosti,
Hydropool doporučuje 2x za rok namazat zámky silikonovým
gelem.
Pozor: nepoužívejte maziva na bázi nafty,
protože by mohlo dojít k předčasnému
opotřebení těsnících prvků zámku.
LUBRICATION POINT
OCHRANA DŘEVĚNÉHO KABINETU
Hydropool cedrové kabinety jsou vyráběny ze západního cedru a jsou ve výrobě ošetřeny nátěrem. Pokud je cedr jednou
ošetřen, odolává povětrnostním vlivům a pokud je správně ošetřován, udrží si svůj pěkný vzhled po mnoho let.
Dřevo můžete dále natírat jen transparentními nátěry pro exotické dřeviny s UV filtrem vhodné pro využití v přístavech
apod. Tento povrch ochraňuje a stabilizuje dřevo proti UV záření, zachovává jeho přírodní strukturu a vytváří prodyšnou,
vodě-odolnou vrstvu.
35
ZAZIMOVÁNÍ SWIM SPA
Pokud se rozhodnete nepoužívat whirlpool celoročně, je
velmi důležité, abyste ho včas zazimovali, aby nedošlo ke
zbytečnému poškození zařízení mrazem. Váš prodejce
nabízí servis – zazimování a odzimování bazénu za běžný
poplatek. Pokud se ale rozhodnete pracovat na zazimování
sami, prosím dodržte následující postup:
-Zakryjte volné konce vodoinstalace igelitem a stáhněte
lepící páskou.
-Kde je to možné a praktické, odpojte agregát bazénku a
uložte na suchém a temperovaném místě.
-Položte termokryt a zakryjte celý whirlpool plachtou,
abyste ochránili před vlivy počasí také termokryt a cedrový
kabinet.
-Předpokládáme, že jste bazén umístili na pevný betonový
podklad, takže nedojde během zimy k poškození podkladu
a prázdného bazénu vlivem sedání půdy nebo tlakovou
vodou.
-důkladně vypusťte bazén dle návodu k vypuštění
-vyjměte a vyčistěte filtrační kartuš
-pomocí vysavače pro suché i mokré vysávání vysajte vodu
zadrženou v trubkách a hadicích, tryskách, filtru a hluboké
části
-Kde je to nutné, nalijte do mokrého konce čerpadla, do
tryskových kanálů, těla filtru, perličkových trysek nemrznoucí
směs – biologickou. Nikdy nepoužívejte antifreeze určený
pro motorová vozidla.
-Nalijte nemrznoucí směs také do dírek ve dně spa – do
sacích otvorů, aby nedošlo k popraskání skořepiny mrazem,
pokud by v nich zůstala nebo by se do bazénu dostala voda.
-Na pár sekund zapněte čerpadlo, abyste umožnili pohyb
nemrznoucí kapaliny.
-Povolte a rozpojte všechna šroubení v agregátu. Vyjměte
také nejnižší špunt čerpadla nebo čerpadel.
Upozornění: Ujistěte se, že jste zazimování provedli správně. Pokud
si nejste zcela jisti, kontaktujte
svého prodejce a konzultujte
problém s ním. Doporučujeme, aby
první zazimování vždy provedl
prodejce, aby se předešlo
poškozením z neodborného
provedení zazimování, které není
kryto zárukou.
36
ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Problém
Není elektrický proud
Nestálý chránič
Necirkuluje voda
Trysky dělají vlny
Netopí
Kolísavé topení
Hlučné čerpadlo
Display nezobrazuje
Zobrazení teploty je
chaotické nebo bliká
Možné důvody
● vypnutý jistič nebo vadná pojistka
na hlavním panelu
● nesprávné zapojení
● prasklá pojistka agregátu
● špatný proudový chránič
● zkrat v systému
● špatný chránič
● čerpadlo není odvzdušněno
● vzduch ve vodních rozvodech
● přicpaná vrtule čerpadla
● uzavřené ventily
● nízká hladina vody
● skimmer ucpaný nebo zavřený
● nízká hladina vody
● ucpané vedení trysek
● sací ventil přiškrcen
● tlakové spínač nezavírá
● špatné čidlo přehřátí
● ucpaná kartuš
● málo vody
● špatné tlakový spínač
● málo vody
● nesprávně nastavený tlak. spínač
● vadné čidlo
● zničené nebo opotřebované
ložiska
● nízké napětí
● málo vody
● zamrzlé čerpadlo
● ucpaná vrtule čerpadla
● nesprávné připojení
● teplota vody překročila
nastavenou hodnotu
Oprava
● zkontrolujte pojistky
● zavolejte elektrikáře
● vyměňte pojistku agregátu
● resetujte
● zkontrolujte zapojení chrániče
● zavolejte elektrikáře
● zavolejte prodejce
● otevřete vypouštěcí ventil
● uvolněte vzduch
● otevřete a vyčistěte
● otevřete ventily
● dopusťte vodu
● otevřete nebo vyčistěte skimmer
● dopusťte vodu
● zkontrolujte ventily, sítko
● zvedněte ručku ventilu nahoru
● zkontrolujte hlášky panelu
● zkontrolujte hlášky panelu
● vyčistěte kartuš
● dopusťte vodu
● nesprávně nastavený termostat
● dopusťte vodu
● nastavte
● nutná výměna
● zavolejte opraváře
● zkontrolujte el. přípojku
● dopusťte vodu
● rozmrazte čerpadlo
● vyčistěte
● odpojte a připojte kabel
● zkraťte filtrační cykly
Co dělat když
….vypadne el. proud
Dodávka el. energie je většinou stálá. Pokud ale dojde k místnímu přetížení sítě, může dojít ke snížení
napětí nebo výpadkům. Ačkoliv je systém několikanásobně chráněn proti poškození v případě výpadků
proudu, může se chyba způsobená výpadky, projevit jako chybová hláška na displeji. Pokud to nastane a
displej zobrazuje jen části hlášek nebo zlobí, snažte se přerušit dodávku proudu do systému a znovu zapnout
po pár minutách, čímž resetujete systém. Pokud chyba nezmizí, zavolejte prodejci.
…výpadek proudu nebo chyba systému během chladného počasí
Pokud se systém neresetuje nebo čerpadlo nepracuje z jakéhokoliv důvodu, umístěte do prostoru pod spa malé
el. topidlo nebo fén na vlasy. Tím snížíte riziko zamrznutí, než se dostaví opravář. Ihned volejte prodejci.
37

Podobné dokumenty

Uživatelský manuál

Uživatelský manuál agregát mimo samotný whirlpool nebo pokud jste si objednali whirlpool bez obkladu : je nezbytné, aby tento agregát byl nainstalován na suchém místě, z dosahu různých vlivů, s řádným větráním a byl ...

Více

Hydropool - Rozšířený uživatelský manuál

Hydropool - Rozšířený uživatelský manuál VŽDY se ujistěte, že je provedeno dobré odvodnění šachty řádně vyprojektovaným funkčním trativodem a/nebo jímkovým čerpadlem tak, aby se zamezilo zaplavování podpůrného zařízení nebo konstrukce

Více

Perfektní bazén. Perfektní plavání.

Perfektní bazén. Perfektní plavání. můžete nastavit dle Vaší plavecké úrovně. Naše trysky AquaFlow Swim Jet nabízí širší, silnější, plynulejší proud a nádrž je navržena bez jakýchkoliv překážek, jako jsou schůdky nebo lavičky pro noh...

Více

Vířivky Serenity

Vířivky Serenity ----Aktuální teplota není známa, když je v úsporném (Ekonomy) nebo spícím (Sleep) režimu – v těchto režimech je čerpadlo vypnuté na několik hodin mezi filtrováním. Aby byla zobrazena teplota vody, ...

Více

Operační systéme II

Operační systéme II a. Vypište všechny procesy, které v systému běží. (ps axl nebo ps –el) b. Vypište jen procesy s přiřazeným terminálem. (ps al ) c. Vypište procesy, které máte ve svém vlastnictví. (ps -lu username ...

Více