Rekonstrukce náměstí

Komentáře

Transkript

Rekonstrukce náměstí
květen, červen 2009
90
5,- Kč
Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz
Zpráva o zasedání
zastupitelstva
města Pyšely
ze dne 9.6.2009
- Byl projednán a schválen
závěrečný účet města Pyšely
za rok 2008 s příjmy 29 988 460,Kč a výdaji 27 735 820,- Kč.
- Zastupitelsko vzalo na vědomí
závěry auditu účetnictví obce
za rok 2008. Nebyly zjištěny
závady.
- Byla projednána a schválena
žádost obce Pě hosty o napojení
jejich kanalizace na kanalizaci naši.
- Byla projednána a proza m do
doby, než bude zajištěn dostatečný
zdroj vody, odložena žádost
obce Nespeky o připojení na náš
vodovod.
- Byla provedena oprava kalkulace
dotovaného vodného a stočného
na rok 2009 a stanovena ve výši
18,68 Kč včetně DPH za 1 m3 pokud
jde o vodné a ve stejné výši 18,68
Kč včetně DPH za 1 m3 pokud jde
o stočné.
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Pyšely, Nová Ves, Borová Lhota
Zaječice, Kovářovice
volební okrsek č.1
volební okrsek č. 2
Počet voličů celkem
989
204
Počet vydaných úř.obálek
358
77
Počet odevzdaných obálek
358
77
Počet platných hlasů
357
77
Počet neplatných hlasů
1
0
Volební účast v %
36 %
38 %
Strany
počet hlasů
počet hlasů
ODS
153
34
ČSSD
55
11
Starostové a nezávislí
24
1
KSČM
23
11
Strana zdravého rozumu
17
3
Evropská dem. strana
16
5
Strana svobodných občanů
13
0
KDU – ČSL
12
1
Strana zelených
10
1
SNK – Evropš demokraté
8
3
Věci veřejné
7
2
Ostatní strany obdržely minimální počet hlasů.
Rekonstrukce náměstí
je v plném proudu,
- Bylo schváleno nedotované vodné
ve výši 41,20 Kč včetně DPH za
1 m3 a nedotované stočné ve výši
43,60 Kč včetně DPH za 1 m3.
- Bylo diskutováno o tom, že byla
znovu oživena již jednou zamítnutá
varianta dálnice do Jižních Čech
t. zv. Promika, která by se výrazně
dotkla katastru Pyšel
- Bylo schváleno přije dotace
na přístavbu mateřské školy.
- Bylo rozhodnuto o tom, že město
Pyšely poskytne dlažební kostky
Sokolu Pyšely a Sokolu Zaječice
na vydláždění okolí sokolovny
v Pyšelích a kabin v Zaječicích.
Zapsal: dr. Pavlík
1
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rozhovor se zastupitelem
Městského úřadu v Pyšelích
květen, červen 2009
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
V posledních komunálních volbách jste byla zvolena opětovně do zastupitelstva jako jediná žena velkým
počtem hlasů. Zajímalo by mne, co mo vuje mediálně známou tvář – předsedkyni Státního výboru pro
jadernou bezpečnost České republiky, aby pracovala v zastupitelstvu v Pyšelích? Tato činnost nepřináší
žádný hmotný ani materiální efekt, naopak Vás připravuje o Váš drahocenný čas. Co je důvodem?
„V zastupitelstvu pracuji již 3. volební období (pozn.:omlouvám se za slabou paměť, nejsem si tak úplně jistá,
tak je lepší si ubrat, než nechtěně přidat). Mo vace je jednoduchá. Mám ráda svoji obec, žiji zde od dětství a chci
pomáhat jejímu rozvoji podle svých skromných možnos . Pracuji zde ve finančním výboru. Jsem přesvědčena, že
strategický rozvoj obce je nastaven pozi vně, i přes finanční omezení, která budou vždy a všude. Žádná obec nemá
finančních prostředků jenom podle svých představ a přání.“
Jak vypadá letošní rozpočet obce?
„V letošním roce bychom měli mít k dispozici pravidelný daňový příjem asi 10 milionů korun. Navenek to vypadá
hodně, avšak při současné rozvíjející infrastruktuře to není mnoho. Navíc ani pravidelné příjmy nejsou vždy tak
jisté, jak se zdá. Často bývají kráceny. Rozpočtové příjmy stačí pouze na nejnutnější chod obce (osvětlení, provoz
kanalizace, vodovodu, úklid aj.) Přitom např. vybrané stočné a vodné za m nepokrývá ani výdaje na provoz čis rny
odpadních vod. Velkou část rozpočtu spolkne též svoz komunálního odpadu, kde poplatky od občanů nepokrývají
celou potřebnou částku a obec musí přispívat z jiných příjmů. Proto má obec staros , jak sehnat vlastní zdroje
financování. Málokdo si uvědomí, jak s rozvojem infrastruktury narůstají i pravidelné výdaje. Např. v posledních
letech jenom světel veřejného osvětlení přibývá asi čtyřicet ročně. Letos jsou v běhu dvě velké inves ční akce –
rekonstrukce náměs a stavba kompostárny. Obě tyto inves ce jsou kryty z 90% dotacemi. Je pozi vní, že po umoření
dotace na výstavbu kompostárny, se dá do budoucna očekávat z tohoto provozu pravidelný zisk pro obec. Hledáme
však i další možné vlastní zdroje do budoucna.“
Jak hodno te práci zastupitelstva v tomto volebním období?
„Musím říci zcela objek vně, že nejen toto zastupitelstvo, ale i v předchozích obdobích po roce 1990, se všechna
snažila docílit maximální rozvoj naší obce. I přes různorodost názorů jednotlivých členů zde vždy byla snaha o co
nejlepší výsledek pro obec. Na Vaši otázku musím proto odpovědět pouze kladně. Nakonec vybudování čis čky
a kanalizace, vodovodu a plynofikace v poměrně krátkém časovém úseku na tak velké rozloze, na které se Pyšely
rozpros rají (včetně nemalých terénních převýšení), je úctyhodný výkon. A příš rok nás čeká dokončené krásné
náměs , které se stane ozdobou celých Pyšel.“
Co považujete za prioritní úkol pro zastupitele pro další roky?
„Jednoduchá odpověď. Vše je dáno strategickým plánem rozvoje obce, tedy na prvním místě je rekonstrukce a
rozšíření kapacity základní školy a mateřské školky a souběžně rekonstrukce místních komunikací. Jsou to obrovské
finanční prostředky, a tak nelze čekat, že budou uvolněny pro obec najednou. Avšak věřím, že postupně dojde
k realizaci celého plánu rozvoje Pyšel.“
2
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
květen, červen 2009
V měsíci květnu oslavili svá významná životní jubilea to naši spoluobčané:
Paní Věra Švejdová a paní Vlasta Matasová (Domov pro seniory) a pan Miroslav Deml ze Zaječic.
V červnu se narodili to jubilan :
Paní Miluška Havelková, paní Jana Javůrková, paní Anna Cílová, paní Emília Podroužková,
a paní Alena Krátká z Pyšel. V Domově pro seniory chystají oslavy pro paní Boženu Špilnarovou.
V červenci oslaví své významné životní jubileum paní Eliška Podroužková z Nové
.
Připojujeme se ke gratulantům s přáním pevného zdraví, hodně štěs a pohody do dalších let života.
Dne 5. března oslavili neuvěřitelných 60 let společného života
manželé Miluška a Vladimír Havelkovi z Pyšel.
Toto výročí oslavili v kruhu své velké rodiny a s přáteli.
Dodatečně blahopřejeme k „diamantové svatbě“, přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenos .
Padesát let společného života – „zlatou svatbu“ - oslavili 10. června
manželé Eliška a Jiří Podroužkovi z Nové .
Blahopřejeme k výročí a manželům Podroužkovým přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody, elánu a štěs .
Vítáme nové občánky.
Eva Smrčková a David Kadeřábek z Pyšel mají radost ze své prvorozené holčičky Nelinky.
Ta se narodila 21. dubna 2009.
Mladé rodině přejeme hodně rados , štěs , zdraví a pohody.
17. května 2009 se narodil manželům Mar ně a Liboru Klimentovým z Pyšel chlapeček,
který dostal krásné jméno Štěpán. Radost z miminka má i dvouletá sestřička Eliška.
Přejeme mladé rodině hodně zdraví, štěs , pohody a rados z chlapečka.
Dne 9. dubna 2009 se narodil manželům Svitlaně a Mar nu Hykešovým ze Zaječic chlapeček Daniel.
Rodičům i sourozencům blahopřejeme k této krásné událos , přejeme všem hodně rados , lásky, zdraví a štěs .
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Když mám vzácnou možnost, paní inženýrko, Vás vyzpovídat, rád bych využil této příležitos hovořit
s Vámi i nad rámec pyšelské problema ky, i když i tyto otázky se dotýkají nás všech. Jak se stavíte k rozvoji
jaderné energe ky v naší zemi do budoucna? Mám často dojem, že se mnozí bojí více jaderných elektráren
než jaderných zbraní. Je vůbec šance při stále rostoucí spotřebě energie vystačit s klasickými zdroji?
„Jaderné elektrárny při současné technologii lze provozovat naprosto bezpečně. Pochopitelně, že zneužít se dá
vše na světě. Musíme si uvědomit, že v současné době každá tře žárovka v této zemi sví díky jaderným blokům.
Do nejbližší budoucnos 21. stole nemáme ani jinou volbu. Nahradit jadernou energii by bylo velice složité pro
naši zem. Znamenalo by to těžit uhlí výrazně za danými limity se všemi nega vními dopady a dále vystavět plynové
elektrárny. Obrovské množství plynu, které bychom museli nakupovat za do budoucna nejisté ceny by nás zcela uvrhlo
do energe cké závislos . Je jistě možné, že někdy v budoucnu objevíme nové energe cké zdroje, např. efek vní
výrobu vodíku, a potom budeme moci všechny jaderné elektrárny zavřít. Ale domnívám se, že toto stole budeme
jadernou energii velice potřebovat. Jsem ráda, že podle dosavadních průzkumů většina českého obyvatelstva tuto
realitu chápe naprosto odpovědně.“
Vážená paní inženýrko, děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovala pro Pyšelské listy.
Ivo Koudelka
3
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
květen, červen 2009
Zpráva o zasedání
zastupitelstva města Pyšely ze dne 23.3.2009
- byl schválen záměr Petra Hrušky provést v oblas Za Vráží terénní úpravy a stanoveny podmínky těchto úprav
- byla schválena žádost Sokola Zaječice o změnu nájemní smlouvy na dobu určitou na deset let.
- byla projednána informace o hospodaření s odpady – konstatováno, že město Pyšely dopla lo do systému částku 232 191,- Kč
z rozpočtu města.
- byla projednána a vzata na vědomí zpráva o hospodářských výsledcích Mateřské školy.
- bylo schváleno pojmenování ulic Na Konci, Na Skalce, Longenova a Na Sluneční stráni v Pyšelích, K Líčnu, Na Hrázi, Na Pazderně
a Spojovací v Nové Vsi a Skřivaní Vrch, Kovářovická a Pyšelská v Zaječicích.
- byl projednán a schválen záměr koupě pozemku parc.č. 856/82 v Pyšelích a prodej pozemku parc.č. 173/5 v Pyšelích.
- byl schválen záměr vyžádat dotaci na přestavbu Mateřské školy z dotačního tulu From.
Zapsal: dr. Pavlík
Novinky v autobusové dopravě
Nově se zavádí SID – Středočeská integrovaná doprava
systém SID podporuje zejména pravidelné cestující
zahájení provozu SID na uvedeném území se uskuteční od 14. 6. 2009 (tj. od změn JŘ vyhlášených MD ČR)
linky zařazené do SID budou nově označovány písmenem a dvojčíslím (např. E01), účelem je snadnější orientace pro
cestující, cílem SID je jednotný tarif a cestování na jeden doklad všemi systémy (za m není začleněna železniční
doprava)
rozdělení oblas do zón (zóny mají čísla) – v jedné zóně je jedna cena a mění se při přejezdu hranice zóny, při platbě
čipovou kartou lze využít výhodného přestupu, kdy cestující za zónu, ve které přestupuje, pla pouze jednou
zóny jsou výhodné, cena je pro pravidelné cestující využívající časové jízdenky nižší, u základních vazeb jsou ceny
přibližně stejné, problém může nastat na okrajích zón
systém nabízí dlouhodobé jízdenky (i pro žáky) 7denní, 30denní a 90denní - při pravidelných cestách sleva (průměrná
úspora při zakoupení kupónu je cca 25%), je modelován na odbavování čipovou kartou, zákl. cena při elektronickém
odbavení je 8,- Kč, nepla se znovu přestup do 20 minut, 2 zóny cena 12,- Kč, přeje m hranice zón se cena zvedá vždy
o 6,- Kč
označení autobusů – sjednocení číslování (12 okresů) kombinace písmena a dvojčíslí – Benešov E (Příbram D), čísla jsou
linkám udělována podle lokality v okrese, př. obl. Vlašimi (číselná řada – od č.21), obl. Benešovska (číselná řada – od
č.50), obl. Vo cka (číselná řada – od č.70), číselné řady 90 – 100 a 0 – 20 jsou rezervovány pro linky jedoucí do Prahy
podmínky pla pro všechny dopravce zapojené do systému, dochází k vzájemnému uznávání dokladů, jednotné označení
vozidel
jízdní řády budou upravovány v případě požadavků po posouzení (je zájem obdržet co nejvíce podnětů)
časový kupón je nepřenosný (čipová karta pro určitou osobu, s fotografií) – za m se dobíjí pouze na informacích
v Benešově, ve Vlašimi a ve Vo cích (časem bude možno i v autobusech), časový kupón je možno dobít od jakéhokoli
data (od kteréhokoli dne v měsíci na 7, 30 nebo 90 dní)
při používání časového kupónu není na zakoupené trase omezen počet jízd, v případě nemoci a pod. se jízdné nevrací
životnost čipové karty je 7 let, pokud nedojde k poškození, poplatek za vydání karty je 100,-- Kč, karta pro určitou osobu
– může fungovat pro časový kupón a současně i jako elektronická peněženka
bližší informace v Benešově na autobusovém nádraží a u řidičů autobusů
ŽIVOT VE MĚSTĚ
Čistota v zámeckém parku
Obracíme se na Vás, kteří navštěvujete náš zámecký park především se svými pejsky.
Zámecký park, obklopující zámek, ve kterém je umístěn Domov pro seniory slouží především pro naše seniory k procházkám
a pro mnohé z nich je to jediná možnost jak být na čerstvém vzduchu.
Proto je jistě pochopitelné, že není vhodné aby volně pobíhající Vaši pejskové znečišťovali ces čky a trávníky svými exkrementy,
které po vaší procházce v našem parku zůstanou!!
Pokud jdete se svým pejskem do parku jen za účelem jeho vyvenčení prosíme aby jste využili jinou lokalitu, kterých je v okolí
Pyšel dostatek.
Pomozte nám v zámeckém parku udržovat pořádek - i na psí exkrementy existují sáčky!!!
Chceme tak aby naši klien mohli v klidu a v příjemném prostředí pobývat v parku a jistě i pro Vás bude příjemnější když se bez
obavy projdete ces čkami a můžete usednout na lavičku.
PhDr.Plíšková, ředitelka DS Pyšely
4
květen, červen 2009
STALO SE
Jarní úklid
5. dubna 2009 v Pyšelích, Zaječicích a na ostatních přístupových komunikacích proběhl již podruhé jarní úklid. Ani tentokrát
o práci nebyla nouze. Příkopy znovu odhalily rozličnost odhazovaných předmětů, od televizorů, přes matrace a křesla, až po klasický
komunální odpad. Je až s podivem, kolik lidí se najde a stojí jim za to, aby naše okolí bylo znečištěné, když mají k dispozici sběrný
dvůr, popelnice na tříděný odpad, a to nemluvím o vlastních popelnicích. Doufám, že jednou přijde doba a každý si bude vážit
prostředí, ve kterém žije a alespoň malou měrou (nevyhazováním odpadků všude, kde se namane) přispěje k tomu, abychom se
všichni v obci, městě, kde žijeme cí li, co nejlépe. Ale hlavně mi dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili,
a to pyšelským občanům, dětem z Dětského domova, Městskému úřadu v Pyšelích za poskytnu odpadových pytlů a hlavně kapacity
pro uložení a následný svoz sesbíraného odpadu, společnos Zahradnické centrum GAZEBOO za pomoc při úklidu a svozu odpadu,
pyšelským Hasičům za zajištění bezpečnos osob při úklidu a panu Josefu Dastychovi za osobní i finanční pomoc.
Těšíme se příš rok, že se sejdeme ve stejně hojném počtu.
Lucie Zaradičková, LORETA Invest a.s.
Bojová hra nejen pro dě spojená s úklidem vesnice a okolí
(aneb Z deníčku jedné maminky)
Je nedělní dopoledne, 19. dubna 2009.
Vyrážíme na start bojové hry. Při startu jsme vybaveni pohádkou o „království, ve kterém panoval král Ušák I. s královnou
Pizizubkou Velikou. Bylo to království krásné, ve kterém všichni šťastně žili. Ale jen do té doby, kdy se do něj nastěhoval zlý skřítek
Nepořádník.“ Jsme vybaveni také igelitovými pytli a gumovými rukavicemi. Naším úkolem je - kromě plnění úkolů - sbírat celou
cestu i odpadky a m vyhnat Nepořádníka z království…
Po cestě značené fáborky jsme nasbírali 10 skoro plných pytlů odpadků! A plnili jsme úkoly jako třeba poskládat puzzle hradu,
nakreslit obrázek skřítka a nebo sepsat pohádku na jedno písmeno.
A tady si můžete přečíst naše výtvory.
Pohádka pro pacholátka
Povídám, povídám pohádku, proč princ Pořádníček pracoval pozpátku při pondělí, při pátku. Pracoval, pracoval, penízky prodělal.
Potřeboval přilepšit, proto přiženil prachatou, prsatou, prdelatou princeznu, půl prasete, prosperující podnik, plnou penzi, penzijní
připojištění. Plán plnil pilně. Právníka propus l, protože poradil pěknou ptákovinu. Peníze postačovaly, páč princ, princezna plodili
početné potomstvo. Plodili, plodili. Padesát pět potomků, plus patnáct paterčat.
Pokračování příště.
Zajíčkův zub
Zajíček ze Zaječic ztra l zčás zub. Zub zkažený. Zub zlomený. Zajíček zle zaplakal. Záhy ztra l zájem zkonzumovat zeleninu. Zdravá
zelenina. Zajíček zhubnul. Zvolna zcela zmalátněl. Zlenivěl. Začal zapáchat.
Zajíček zahlédl zdaleka zubaře Zoubka. Zajíček zamyslel: zubař Zoubek zajíčkův zub zachrání! Zajíček zašel za zubařem.
Zubař zírá zprava, zleva. Zub zčás zaplomboval, zub zachránil. Zajíček znovu zvesela začal zajídat zelenou zeleninu, zvláště zelí.
Zajíček zachráněn.
A tu je pár fotek
Přeji hezký den. PK
5
NAŠI NEJMENŠÍ
květen, červen 2009
Jsme moc rády, že vás můžeme informovat o tom, že Dětský klub Zajíček funguje úspěšně
již
j několik týdnů. Dě se těší na paní učitelku, kamarády, hračky, vycházky, hry, písničky
i na ostatní program. Do Zajíčka chodí rády, což nás i rodiče moc těší ☺
Provoz s dopoledním programem (7:45 – 12:30) byl zahájen 4. května 2009. Profesionální
a zkušená paní učitelka Ivana Vágnerová připravuje program a stará se o dě od 2,5 do 6 let.
Kromě učebních témat (osnovy dle MŠMT), tvořivých ak vit (výtvarné ak vity, hudba, tanec,
atd.) a vycházek do přírody, je do programu denně zařazována výuka anglič ny.
V tuto chvíli Zajíčka navštěvuje celkově 15 dě . Některé dě dochází každý den, většina na několik vybraných dnů v týdnu. Každý
den se tak v Zajíčku sejde 4 – 8 dě . Díky malému počtu dě jsou PROGRAM A VÝUKA VYSOCE INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENY.
Takže žádné dítě se nenudí a v momentě, kdy vyžaduje pozornost (pomoc, podporu), je mu tato okamžitě poskytnuta.
A zde je několik důležitých informací:
1. JEŠTĚ MÁME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST! Plná kapacita je max. 12 dě denně. Takže máte-li zájem, můžete své dítě přihlásit
a přivést již nyní. Stačí se ohlásit telefonem, mailem nebo osobně (viz. níže).
2. PRÁZDNINOVÝ DOPOLEDNÍ PROVOZ s možnos přihlásit se na konkrétní vybrané dny/data. Tato možnost se týká samozřejmě
i dě , které dochází do jiných státních či soukromých školek. Přihlásit své dítě můžete také již nyní.
3. OD 1. ZÁŘÍ 2009 CELODENNÍ PROVOZ (7:30 – 17:30) s předpokládanou kapacitou až 25 dě . K současné paní učitelce přibude
ještě jedna zkušená pedagožka a přestěhujeme se do větších prostor. Přihlašovat své dě na plnou (každodenní) docházku
či pouze na vybrané dny v týdnu můžete také již nyní.
Rezervace, přihlášky a více informací na www.rczajicek.cz nebo na tel: 775 190 324 či mailem [email protected]
Oceníme jakoukoliv pomoc a podporu. Kromě sponzorských darů věcných i finančních, nám pomůže také to, že informace
o Dětském klubu Zajíček budete šířit dál. Především mezi rodiče, jejichž dě se nedostaly do státní školky, a tedy uvítají tuto službu.
Děkujeme předem.
Za realizační tým se s vámi na shledanou těší Petra Krupičková
Dětské pískoviště v Pyšelích - díl 2.
Vážení spoluobčané.
Po téměř dvou měsících, které uplynuly od posledního vydání Pyšelských listů bych Vás ráda informovala o dalším osudu
dětského hřiště v Pyšelích.
Do současné doby se podařilo
1) vybudovat pla ormu pro pískoviště (místo bylo srovnáno, byl navezen štěrk jako podkladový materiál a na ten pak byly usazeny
betonové desky – vše zařídil městský úřad)
2) upravit celý prostor budoucího hřiště vysekáním náletových porostů, odstraněním a zavezením nebezpečných kamenů,
uklizením odpadků a vyhrabáním lis - za pomoc velmi děkuji „brigádové“ četě mých kamarádů a kamarádek Mar ně Tiché,
Míše Mairichové, Davidovi Šintalovi a Jardovi Fanfrlíkovi.
K tomu však bohužel musím dodat, že od úklidu neuplynulo ani 14 dní a i přes výzvu vyvěšenou na plotě a prosbu o pořádek jsou
na místě již zase odhozené odpadky, především plastové a skleněné láhve, nedopalky cigaret, obaly od jídla – to je mi osobně
velice líto, úklid byl docela náročný a na hřiš si budou hrát malé dě , které mají tendenci všechno sbírat, případně i strkat
do pusy.
Prosím proto všechny, kteří mají chuť na místě „pobejt“ aby tak učinili, ale nic neničili a binec po sobě zase uklidili – děkujeme.
Celou věc jsem konzultovala i s Policií ČR, odd. v Čerčanech a bylo mi přislíbeno, že na místo bude jezdit policejní hlídka
a v případě nahlášení škod je možnost přizvat i služebního psa, který pomůže usvědčit pachatele.
3) dva posledně jmenovaní v bodě 2 též vykopali díry na usazení skákacích kmenů - kmeny zadarmo dodal a na místo přivezl Filip
Vosický, na místo je pak zabudoval můj manžel Tomáš, díky oběma
4) vyrobit, natřít a usadit samotnou ohrádku pískoviště – dřevo dodalo město, za logis ku při odvozu dřeva a práci na samotném
pískoviš děkuji mému manželovi Tomášovi a kamarádovi Robertu Mairichovi
5) prostřednictvím městského úřadu vybrat od dárců 7000,- Kč. Z toho 3.000,- Kč doručili na městský úřad manželé, kteří si nepřejí
být jmenováni, zbývající částku pak pan ing. Vacovský. – děkujeme – Vaše případné příspěvky na dětské hřiště předávejte
prosím do pokladny městského úřadu v Pyšelích.
(z této částky za m byly zakoupeny barvy - schválené pro výrobu dětských hraček - na natření pískoviště a dalších herních
prvků, různé šrouby, háčky, lana, počasí odolné desky atd., které byly použity na výrobu herních prvků,
6) nechat vyrobit zakrývací plachtu na pískoviště – zadarmo ji dodala rodina Tichých, díky (spolu s vlaječkami P
7
OKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ
6
květen, červen 2009
NAŠI NEJMENŠÍ
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6
na zamýšlenou pirátskou loď – to bude překvapení ☺ (celé hřiště je to ž koncipováno v duchu moře a pirátů)
7) vyrobit (manžel Tomáš, dokončovací finiš pan Chalupa) prohazovačku na míčky, bude to strašlivý žralok ☺ a šibenici na kuželky
s obrázky mořských panen (manžel Tomáš) plus kuželky samé (pan Chalupa) - ano, v parku to ž kdysi byl kuželník, který jsme
se rozhodli obnovit (dřevo na šibenici dodala moje rodina, na kuželky a žraloka rodina Mairichových), obrázky navrhla a načrtla
Marie Kolářová, vybarvení všech herních prvků jsem pak obstarala sama – díky všem.
Zároveň mám velkou radost, že se mi přihlásili lidé s nabídkou skluzavky a houpačky, které však k mé velké lítos nemůžeme
využít – nejsou to ž cer fikovány pro používání na dětských hřiš ch a tak i přesto, že i u nás bude vyvěšena výrazná cedule „vstup
na vlastní nebezpečí“ (z důvodů již dříve uvedených) nemůžeme tyto použít a musíme koupit ty „bezpečné“ s cer fikátem (tudíž
nesmyslně drahé).
Nicméně ….
prázdniny se již blíží a je třeba pískoviště „slavnostně“otevřít. Takže právě v době kdy tyto Pyšelské listy budou v prodeji
budeme mít za sebou zahájení „pískovištní sezóny“ v Pyšelích. Vzhledem k pozdějšímu vydání PL jsme museli akci anoncovat pouze
v plakátové formě, ale plakátky visely snad všude, takže doufám, že se o akci dozvěděli všichni, kteří mají o dětské hřiště zájem.
Snad nebude pršet a akce (naplánovaná na pátek 12. 6. 2009 - článek píši 10. 6.) se vydaří.
Jak to všechno dopadlo a o dalším osudu pískoviště Vás budu informovat v dalším vydání Pyšelských listů).
Lucie Barešová, [email protected]
Hasiči - kamarádi
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Najednou se ozvalo u naší školky hlasité houkání. Někde blízko hoří ! Napadlo nás. Ale nehořelo. To k nám přijeli
na návštěvu hasiči, aby nám ukázali co všech
všechno umí. A umí toho dost. Poznáváme zblízka
co je potřeba k pomáhání druhým lidem a zachraňování při
požáru. Měli jsme opravdu na co koukat – hasičská
požá
auta,
auta nosítka, dýchací přístroje. Nejlepší na tom
je, že si na to všechno můžeme sáhnout a dokonce
vyzkoušet.
vyzko
Takové helma nebo uniforma, to je
něco. Pro nás byl největší zážitek, když jsme mohli
vyzkou
vyzkoušet stříkat z opravdové hasičské proudnice
a svéz
svézt se v pravém hasičském autě. Ještě houkání
sirény a mávání na rozloučenou. Prima návštěva,
jednou moc děkujeme.
ahoj a ještě
j
7
MATEŘSKÁ ŠKOLA
květen, červen 2009
Výlet za zvířátky
Výlet začal autobusem,
vyběhneme kopec klusem.
Pozdravit jdem zvířátka,
nakouknem jim za vrátka…
Prima začátek krásného výletu. Sluníčko sví , neprší a dě mají
síly na rozdávání. Také ji budou potřebovat. Ono to to ž není jenom
tak, projít celou ZOO, prohlédnout si všechna zvířátka a ještě si trochu síly nechat na ty prima průlezky a klouzačky v ZOO.
Výlet se chýlí ke konci, sil moc nezbývá, ale prima zážitků
je spousta…
Jarní besídka v naší školce – Hrajeme si na cirkus
Akroba , hadí ženy,
tygři a lvíčci, klauni
i medvědi …
Ti všichni měli pro
rodiče, a nejen pro
ně, připravené velké
překvapení…
F
8
Informace pro rodiče dě , které ještě nechodí do školky:
Dětský klub Len lka začíná opět v září 2009.
Ilona Kryzánková
květen, červen 2009
STALO SE
Jak jde život v Domově pro seniory
Po chladných měsících na počátku roku jsme se dočkali teplých, slunečných dní, rozkvetlých stromů a zpěvu ptáčků. Hned
je nám lépe.
V dubnu nás navš vily a svým vystoupením potěšily dě z Dětského domova.
Velikonoce jsme si připomněli výzdobou domova, vyprávěném o velikonočních zvycích, velikonoční zábavou i jarní výstavkou
ručních prací našich klientek za pomoci sociálních pracovnic.
Pěkné posezení jsme uspořádali na počest pí. Aubrechtové, která 20.4. oslavila své 100. narozeniny. Gratulovali jsme všichni.
Formou dopisu, prostřednictvím pracovnice odboru sociální péče v Benešově jí k tak významnému výročí popřál i ministr práce
a sociálních věcí. Nechyběly kvě ny, pohoštění, výzdoba a slavnostní nálada, dokonce ani přípitek na zdraví.
Úspěšně pokračuje spolupráce s OU Kunice.
V květnovém téma ckém setkání jsme hovořili o básni Máj a životě jejího autora – K.H. Máchy.
Vždyť „Máj – lásky čas“ - kampak na nás s Valentýnem.
Do vydávání měsíčníku Zámecké listy se snažíme zapojit i ty, kterým je určen – naše klienty. V posledním vydání vzpomněla
jedna naše klientka na Svátek matek jejího dětství.
Na 28.5. jsme připravili „Sportovní hry“. Vyhlásili jsme 5 disciplín, z toho 3 opravdu sportovní: hod na branku, metaná, jízda
na rotopedu, poznávání koření dle vůně, trénování pamě . Ti nejúspěšnější si odnesli odměnu.
Mladí hasiči
HASIČI
V říjnu roku 2008 započal náš kroužek mladých hasičů. Scházíme se každou neděli od 14:00 hod na hasičské zbrojnici. Učíme
se střílet ze vzduchovky, základy topografie, orientaci na mapě a v přírodě, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu
a samozřejmě manipulaci s hasičskými prostředky. Od té doby jsme se zúčastnili dvou soutěží pro mladé hasiče.
První – Veselá diabolka - proběhla dne 11.4.2009 na střelnici v Chotýšanech. Hlavní disciplínou zde byla střelba ze vzduchovky
a naše družstvo (Tereza a Patrik Čermínovi, Michaela Foučková, Tereza Černotová, Jan Sládek, Aneta Heřmanová, Andrea Vyhnalová, Veronika Bar ková, Agáta Chlápková) si vedlo velmi dobře. Jan Sládek se umís l na osmém místě z celkového počtu 54 dě
v mladší kategorii.
9.5.2009 se konalo jarní kolo hasičské hry Plamen v Krhanicích. Naše družstvo bylo na této soutěži nováčkem a díky nepřítomnos
na podzimním kole roku 2008 nebyla naše startovní pozice lehká. Přesto bych ráda dě pochválila a musím uznat, že si vedly
obstojně. Soutěžilo se v pě disciplínách (požární útok, požární útok CTIF, štafeta 4x60m, štafeta CTIF a štafeta požárních dvojic)
V této soutěži družstvo doplnil Michal Dušánek, tehdy nový člen hasičů.
Dnes již máme 19 členů mladých hasičů a 27.6.2009 se chystáme na naší další soutěž, tentokrát pořádanou SDH Jemniště
na hřiš v Postupicích. Všichni nám držte palce.
Tereza Sládková
9
STALO SE
květen, červen 2009
DĚTSKÝ
D
ĚTSKÝ DEN
DEN
V neděli 31. května jsme oslavili svátek dě
na zahradě hasičské zbrojnice. Za podpory Pyšelských
spolků ( SDH, TJ SOKOL, SK) se nám i přes nepřízeň
počasí podařilo uspořádat hezké odpoledne. Doufám,
že se letošní program jak dětem tak i dospělým
líbil. Proto bych i touto cestou chtěla ještě jednou
poděkovat Kynologickému spolku za jejich ukázky
a všem sponzorům za jejich dary (Smrčkovi, Heřman,
Papírníkovi, Gondíkovi, Sládkovi, Třískovi, Kučerovi,
Mědílková, Čermínovi, Slavíkovi, Městský úřad
Pyšely).
Sládková Ivana
Z HISTORIE
Náš kraj v době románské
Řekne-li se „náš kraj“, může to znamenat leccos. Pro účely tohoto článku bude stačit, vymezíme-li si ho na severu Říčany, na jihu
Benešovem, na západě Týncem nad Sázavou a na východě Sázavou (městečkem).
Doba románská je samozřejmě období, kdy se u nás stavělo románským slohem, tedy přibližně období, které začíná po r. 1050
a končí před rokem 1250. Zabírá tedy pouhých dvě stě let, ale bylo to období nadmíru důležité. Český stát už existoval, v rodě
Přemyslovců měl už nezpochybnitelnou dynas i, pohanské zvyky, ale oficiálně jsme křesťany (což nás ochránilo před osudem
Polabských Slovanů), máme i svoji měnu – stříbrné denáry. Na počátku tohoto období se u nás objevují první kamenné stavby,
když doba románská končí, stojí zde už řada kamenných kostelů, zvláště v Posázaví vyroste řada kamenných hradů a jako houby
po deš vyrůstají města. Z počátku tohoto období, tedy z 11. stole , máme o našem kraji poměrně málo zpráv. Ty nejstarší se
vztahují k sázavskému klášteru, který založil kolem roku 1030 poustevník Prokop, později prohlášený za svatého. S podporou
knížete Oldřicha zde vyrostl klášter a kostel Panny Marie, z něhož se bohužel zachovaly pouze základy. Zdejší slovanská bohoslužba
trvala jen do konce 11. stole , pak ji vystřídala la nská.
Druhou zprávu, která se týká našeho kraje, zaznamenal náš nejstarší kronikář Kosmas. Týká se Lštění, přesněji řečeno dobře
opevněného hradiska, které stávalo při kostelíku sv. Klimenta na strmém vrchu nad Sázavou. Český kníže Spy hněv II. tam nechal
dopravit manželku svého bratra Vra slava, který před ním uprchl do Uher. Urozenou mladou ženu zde měl střežit hradní správce
jménem Ms š. Ten uloženou bdělost bral tak vážně, že nebohou vězeňkyni každou noc k sobě připoutával okovy. Když asi po měsíci
vymohl pražský biskup Šebíř její propuštění, odjela za mužem do Uher, ale cestou zemřela. Stalo se r. 1055. Když se o šest let později
stal její muž českým knížetem jako Vra slav II., nezbylo Ms šovi nic, než uprchnout do ciziny, kde jeho stopy mizí.
Potud zprávy písemné. Archeologické nálezy dokazují, že už tehdy žilo Posázaví čilým, životem. Dokazuje to mimo jiné nález
asi 4000 denárů, který byl v r. 1917 odkryt ve mlýně v Nespekách. Tento poklad, který patří mezi naše největší nálezy z té doby,
obsahoval pouze denáry Vra slava II. Ten zemřel r. 1092, takže mince z Nespek byly jistě ukryty před mto rokem.
Pokud se týká přímo Pyšel, nejstarší písemná zpráva o nich pochází až z r. 1295, jejich kořeny však sahají až mnohem dál
do historie. Prokázal to archeologický průzkum. V prostoru mezi Pyšelemi a Novou Vsí bylo nalezeno množství zlomků keramických
nádob. Nejmladší pocházely ze 13. stole , nejstarší z 10. a možná až z 9. stole (samozřejmě našeho letopočtu). Znamená to, že v té
době zde už existovalo sídliště. K němu patrně ještě v první polovině 12. stole přibyl kostel. Jeho předlohou byl P
11
OKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ
10
květen, červen 2009
Z HISTORIE
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 10
kostel sv. Petra v Poříčí, vzniklý brzy po r. 1100. O vysokém stáří Pyšel svědčí i jejich
pojmenování. Staročeské slovo pýše (supět, těžce oddychovat) se nevyskytuje už
ani ve středověkých písemných pramenech.
Jak poříčský kostel sv. Petra, tak pyšelský kostel vznikly tedy ještě v době,
kdy se u nás stavělo románským slohem. Jak už jeho název napovídá, vychází ze
starořímských vzorů (Roma- Řím). Mezi jeho hlavní znaky patří jednoduchost,
silné zdi a půlkruhové oblouky. Jednoduchost má své opodstatnění: Naši předkové
se teprve učili stavět z kamene. S m souvisejí i silné, někdy i několikametrové
zdi, které byly pojistkou pro zřícení stavby. Navíc kamenných staveb bylo tehdy
tak málo, že každá kamenná stavba byla chápána jako vítané útočiště v případě
nebezpečí. Proto tak silné zdi, navíc neoslabené velkými okny. Románská okna jsou
malá, nahoře zakončena půlkruhovým obloukem. Navíc se dovnitř často zužují,
takže mnoho světla dovnitř neproniklo. Proto bývají často zdvojená, občas i ztrojená,
aby uvnitř bylo alespoň trochu vidět. Stavělo se z kamene nebo z cihel. Zvláštní
oblibě se tehdy těšila snadno opracovatelná opuka. Za nejstarší typ románských
kostelů bývají označovány rotundy, malé, většinou okrouhlé kostely s výklenkem,
tzv. apsidou. V ní byl umístěn oltář. Tento typ kostelů byl hojně rozšířený na starém
přemyslovském panství, kdežto např. v jižních Čechách se nenajde rotunda ani
jediná. Z našeho kraje můžeme uvést dva příklady – rotundu v Týnci nad Sázavou
Rotunda v Týnci nad Sázavou s přistavěnou
ještě z 11. stole a o něco mladší v Kostelci u Křížků.
jen o málo mladší věží. hradu
Rozšířenější však zde byl typ kostelů s pravoúhlým půdorysem. Snad ještě
z 10. stole pochází nejstarší část kostela ve Vranově. Kolem r. 1100 vznikl kostel
sv. Petra v Poříčí. Když budete k němu přicházet, jistě si všimnete pozoruhodného faktu, že několik metrů nad zemí je zazděný
vchod. Ten byl původně určen jen pro rodinu majitele tvrze, která stávala hned u kostela. V zadní čás kostela měli navíc pro
sebe tzv. panskou tribunu, aby
se nemuseli snit mezi prostým
lidem dole v kostele. Podle vzoru
tohoto kostela byl postaven také
zdejší kostel. O něco mladší jsou
dva kostely, u nichž se zachovaly
původní románské portály.
Jsou to kostel sv. Havla v Poříčí
a kostel v Hrusicích. Jeho portál
zdobí dvě postavy, snad sv.
Cyril a sv. Metoděj. Na kostele
v Rovné (předměs Stříbrné
Skalice) zase můžeme uvažovat o
smyslu zvířecích plas k na vnější
Snad sva Cyril a Metoděj
zdi kostela. Že by zosobněné
na portále kostela v Hrusicích.
hříchy?
Tře , nejhonosnější typ kostela s více loděmi, bychom v našem kraji
hledali marně. Není však třeba za ním daleko chodit. Velmi krásnou
románskou baziliku najdeme v Tismicích u Českého Brodu. Náš kraj se může
pochlubit řadou hodnotných románských staveb. Svědčí to mimo jiné o tom,
že tento kraj neoplýval bohatstvím, naši předkové nebyli tak zámožní, aby
si mohli dovolit svůj starý kostel přestavět podle nové, třeba go cké nebo
barokní módy.
V Kostelci u Křížků si k románské rotundě přistavěli
Pokračování (Náš kraj v době go cké) v příš m čísle.
v 19. stole nový kostel (vlevo).
PhDr. Jiří Chvojka
PŘÍPRAVA RUKOPISU
Nová kniha o Pyšelích
Někteří čtenáři si možná ještě vzpomenou na dva kulturní seriály, které vycházely v Pyšelských listech v devadesátých letech.
První se jmenoval „Skryté poklady“ a přibližoval méně známé historické památky Pyšel. Druhý už svým názvem „Zapomenutá krása
pyšelských domů“ naznačoval co je jeho obsahem. Jejich autor se nechystá obnovit ani první ani druhý. Dostal však inspira vní
nabídku doplnit, sumarizovat a pak na vyšší úrovni přepracovat témata zmíněných seriálů. Využívá proto Pyšelských listů aby ohlásil
začátek práce na rukopisu knihy „Stavební dějiny Pyšel„ (nakladatelství Regulus, předpokládaný termín vydání – jaro 2010).
Náročný úkol předpokládá dodatečné studium, mimo jiné i v samotných Pyšelích. Autor proto žádá laskavé čtenáře o shovívavost
pokud u jejich domu zazvoní a poprosí například o možnost prohlídky sklepa nebo jiných starších čás stavby. Když v takovém
případě uvážete psa a investujete čtvrthodinku svého času, pomůžete dobré věci.
Michal Vitanovský
11
DOPISOVATELÉ
květen, červen 2009
Červenec na zahradě
Červenec
je
dobou
květu
velkokvětých odrůd plaménků, které se
s oblibou používají k popnu drobnějších
konstrukcí v zahradě. Vykvétají až 15 cm
velkými, jednoduchými i plnými květy
v mnoha barvách. Délka kvetení je závislá
na průběhu počasí. Ve velmi teplých
létech květy záhy odkvétají, ale na
rostlině po té zůstávají velmi dekora vní
plodenství tvořená souplodím.
Lichořeřišnice větší je zřejmě naše
nejznámější šplhající letnička poslouží
nejen k pokry plůtků a zídek, ale můžeme
ji vysévat také do truhlíků nebo na obruby
záhonů. Znáte ji v několika ods nech
žluté a oranžové barvy a nově se prodává
odrůda Peach Melba. Je atrak vní díky
broskvově zbarvenému květu a jasně
oranžovým středem. Velmi rychle roste,
vysévá se přímo do půdy a květy jsou
léčivé - díky obsahu baktericidních
látek pomáhají při vnitřních infekcích,
zejména močových cest a ledvin, a zvyšují
celkovou obranyschopnost organismu.
Lichořeřišnice vyžadují chudší propustnou
půdu a slunné stanoviště, kde dlouho
a bohatě kvetou.
Třapatka patří nejen mezi léčivé
rostliny, ale také mezi záhonové trvalky.
Rostlina kvete opakovaně téměř během
celého léta. Abychom ji v tom podpořili,
odstraňujeme staré úbory v době, kdy
zasychají jazykovité květy po obvodu
úboru. Řez vedeme hluboko po první
rozvětvení, kde většinou již prorůstají
další stonky nesoucí poupata. Pokud je
celý stonek již odkvetlý a žádná poupata
se netvoří, odstraníme ho až u země nad
listovou růžicí.
Odkvetlé květy růží odstraňujeme
až po první dobře vyvinutý pě četný
list, u mnohokvětých odstraňujeme celá
květenství. Jen tak rovnoměrně obrazí
a budou opakovaně kvést. Některé
letorosty silně přerůstají výšku rostliny,
ty je vhodné zaš pnout.
Přeroubované, dobře ujaté jabloně
mají zpravidla značnou růstovou
intenzitu. Vždyť neporušená kořenová
soustava zásobuje minerálními látkami
rozpuštěnými ve vodě korunu stromů
redukovanou hlubokým zmlazovacím
řezem. Kromě včasného vylamování
letorostů - vlků vyrůstajících na větvích
původní odrůdy je třeba také postupně
odstraňovat
konkurenční letorosty
na roubech nové odrůdy - zpravidla
v červenci. Tím zajis me správný vývin
prodlužujících letorostů jako základ
budoucích hlavních větví koruny.
Při déletrvajícím suchu zavlažujeme
ovocné dřeviny, hlavně mělce kořenící
keře nebo stromky rybízu, angreštu,
dále nízkokmeny jabloní na zakrslých
podnodžích
a
broskvoňě,
které
na zvýšenou spotřebu vody reagují
výrazně vyššími výnosy. Pla , ze vždy
jsou lepší větší dávky vody najednou,
než časté, ale povrchové kropení, které
nepronikne ke kořenům stromů.
Odrůdy jabloní náchylné k hořké
pihovitos čili fyziologické skvrnitos
plodů (Coxova, Dukát, Clivie, Lord
Lambourne, Vanda, Goldstar, Topaz
a jiné) ošetříme přípravkem Kalkosol
0,5 až 1% na list. Jde o chlorid vápenatý.
Lze použít i ledek vápenatý, nikoli ledek
amonný s vápencem, který má vápník
ve formě nepřijatelné pro stromy.
Slabší nebo málo pevné větve
obtěžkané ovocem podepřeme nebo
vyvážeme, aby se nezlomily.
Hned po sklizni nebo dokonce
současně s ní můžeme prořezat třešně,
pokud jsme tak neučinili již dříve,
v době kvetení. Řezné rány hned
po řezu ošetříme stromovým balzámem,
štěpařským voskem nebo latexovou
barvou s přídavkem Kuprikolu nebo
Championu.
Zaš pneme
letorosty
ak nidie
za pátým až šestým listem od posledního
plodu.
Od poloviny července začínáme
s očkováním ovocných dřevin ve druhé
míze. Známkou dostatečné mízy je
intenzivní růst podnoží a snadné
odchlípnu kůry při řezu do tvaru
písmene T.
Petr Kumšta
Dálnice za humny
Po letech plánování dálnice D3, kdy
byla vždy upřednostňována varianta,
která vede v ose napojení Pražského
okruhu-Poříčí nad Sázavou se znovu
zvažují dříve zavržené varianty, a to
varianta Zenkl-Vyhnánek a varianta
PROMIKA. Poslední jmenovaná trasa by
vedla v těsném sousedství našich obcí.
Jedna dálnice, D1, nám již za humny
vede. Zdá se, že se nám nabízí možnost
mít v bezprostřední blízkos další –
tentokrát D3. Tato varianta vás vyděsila?
Pak se usaďte a čtěte dál.
V dubnu tohoto roku byla
na internetu zveřejněna zpráva o tom, že
se na jednací stoly vrá lo téma posouzení
trasy dálnice D3. V materiálech, které
popisují obnovené rozhodovací řízení
o trase dálnice stojí, že
„s ohledem na nega vní postoje čás
veřejnos k návrhu tzv. Stabilizované
varianty dálnice a také s ohledem na
dopady z provozu na životní prostředí
12
v urbanizovaném území a začlenění
tohoto technického díla do krajiny bylo
rozhodnuto o vypracování studie, která by
znovu ověřila možnos vedení trasy dálnice
D3 v koridoru dle dříve zpracovaných
studijních prací firem Zenkl-Vyhnánek
a Atelier PROMIKA.“ Nutno podotknout,
že nega vní postoj vůči stabilizované
variantě samozřejmě vyjádřila část obcí,
které by Stabilizovaná varianta zasáhla.
Jak je to tedy s jednotlivými trasami?
Tzv. stabilizovaná trasa je, dlouhou
dobu, navrhována jako pokračování tzv.
Pražského okruhu s vyústěním u Poříčí
nad Sázavou. Obce a chatové oblas ,
které leží v blízkos trasy již v roce 1995
založily sdružení KLID pro stavbě této
varianty. Mezi obcemi a chataři této
oblas rozhodně nepanuje názorová
jednota (viz např. stránky ekologického
hnu Arnika) a část obyvatel či rekreantů
by dálnici přivítala, přesto se občanskému
sdružení Klid daří tuto variantu odsouvat a
zpochybňovat. Přitom se jedná především
o oblast rekreační, za mco jiné varianty
těžce zasahují místa určená k trvalému
bydlení. Největším argumentem je
přitom ekologické hledisko, zejména
fragmentace krajiny a za žení obcí
hlukem, prachem, exhalacemi apod.
Fragmentace krajiny velmi zjednodušeně
znamená, že prostor je rozdělen tak,
že omezuje nebo zcela vylučuje pohyb
živočichů. To se stane ovšem vždy,
když se postaví jakákoli silnice, neřku-li
dálnice, železnice, ale i souvislá zástavba
(ploty zahrádek, zvlášť zděné, jsou pro
živočichy rovněž nepřekonatelné). Není
mi známo, že by někdo uvažoval o tom,
jakým způsobem toto překonat, ačkoli
v zahraničí se s řešením těchto problémů
setkáme běžně. Například v Maďarsku,
které je v hlubší ekonomické krizi než náš
stát, existují jednak ploty kolem dálnic
(zabraňující pohybu zvířat ale i jejich
usmrcení při srážce P
13
OKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ
DOPISOVATELÉ
květen, červen 2009
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 12
s vozidlem) jednak přechody jak pro
velká, tak i drobná zvířata. Takže rozdělení
krajiny je rozhodně značně omezující, ale
nikoli zcela neodstranitelné. Odstranit
naopak nemůžete to, že vám za domem
projede každou minutu deset kamionů.
Jak tedy vypadá varianta, která by se
nás bezprostředně týkala.
Varianta PROMIKA navrhuje trasu,
která vede z dálnice D1 dvěma možnými
oblouky. První pravděpodobně přes
Senohraby, druhý by zasáhl spojnici Horní
Lomnice – Zaječice – Pě hosty. Z této
čás dokumentu citujeme „varianta A2…
po křížení s D1 na 15. km (Popovice)…
pokračuje levým obloukem kolem osady
Horní Lomnice do prostoru mezi obce
Zaječice a Mirošovice. V prostoru jižně
od Pě host navrhovaná trasa vstupuje
přímo do trasy stávající silnice I/3 atd.
Varianta A1 se od trasy A2 odpojuje
v poloze severně od obce Voděrádky, pak
je vedena v souběhu s novou železniční
tra do prostoru východně od O ce, kde
železniční trať v podjezdu kříží, pokračuje
směrem na jih….dále pokračuje po
severozápadním obvodu obce Mirošovice
až k připojení na trasu varianty A2 v okolí
Pě hosty“.
Kdo zná místopis, dovede si
představit, že obyvatele zmíněných
obcí, ale i východní čás Pyšel, by čekal
život v těsném sousedství pro hlukové
stěny a mnohem více „vymoženos “,
které těsné sousedství dálnice poskytuje
(prašnost,
vibrace,
rakovinotvorné
látky z výfukových plynů atd.). Možná,
vzhledem ke článku MF Dnes z 12.5.
„Nové dálnice : klikaté, strmé“ by ani
pro hluková stěna nebyla, protože
„na stavbu dálnic je třeba ještě asi 15 až
20 mld korun“…a podle šéfa Ředitelství
silnic a dálnic Brunclíka „…je na čase, aby
některé trasy kopírovaly povrch více než
dříve“ a dále je v článku uvedena nutnost
omezit prvky architekturně, krajinářsky a
ekologicky přitažlivé (např vysoká křížení,
mosty atd.), ale drahé. Podle vlády se
dálnice zkrátka stavět musí, když nejsou
peníze, tak se prostě bude stavět levněji,
byť s větší ekologickou zátěží.
Co jsme udělali my, abychom se
ubránili variantě PROMIKA? Nejprve se
zdálo, že pouze trpně čekáme na výsledek
jednání „těch nahoře“ a nevyjadřujeme
stanovisko. Poté, co se mi ozvalo několik
zastupitelů Pyšel s odpovědí na moje
otázky stran ak vit an -PROMIKA se
zdá, že to tak zlé není. Existuje sdružení
starostů pro variantě PROMIKA, některé
obce si nechaly zpracovat posouzení
zátěže, kterou by provoz dálnice pro
blízké obce představoval. Tyto informace
však za m postrádají systema čnost,
takže za m není možné podat zprávu
o tom, „co – kdo - kdy – kde – s jakým
výsledkem“ dojednal a na výsledku
postavit případnou strategii naší obrany
pro této variantě. Mám příslib, že se
starosta Pyšel Vosický k tomuto tématu
veřejně vyjádří v Pyšelských listech.
Pak se snad situace vyjasní a my,
občané dotčených obcí, se budeme moci
zorientovat, případně sejít a naplánovat
akce směřující k záchraně zbytku hezké
krajiny, čistého vzduchu a (rela vního)
klidu.
Měli bychom se poučit od občanského
sdružení Klid a vyjádřit také svůj názor,
nikdo to za nás to ž neudělá. Znáte přeci
staré přísloví : „Kdo hledá pomocnou
ruku, najde ji v prodloužení vlastního
ramene.“
ing. Libuše Arnoštová, CSc.
INFORMACE
Vážená paní / Vážený pane,
dovoluji si Vás v předs hu informovat o změně ve struktuře našich kontaktních míst. Zákaznická kancelář Vo ce bude
k 30. 6. 2009 z organizačních důvodů trvale uzavřena.
Zákazníci mohou své požadavky vyřídit osobně na nově otevřeném smluvním kontaktním místě - COMONT, s.r.o., Husova 366,
Příbram, případně v našich zákaznických kancelářích v Praze a Kolíně (přehled všech kontaktních míst je přiložen).
Většinu běžných úkonů však lze vyřídit i bez osobní návštěvy prostřednictvím naší Zákaznické linky RWE na čísle 840 11 33 55
(za cenu místního hovoru), případně zasláním požadavku na e-mail [email protected] Jedná se o:
– provedení změn ve smlouvách (úprava výše a četnos záloh, změny platebního styku atd.), – zadání reklamace spotřeby
zemního plynu,
- poskytnu informací o zálohových platbách a fakturaci (způsoby úhrady záloh, vysvětlení faktury, přepočet na kWh, vysvětlení
cen atd.), – poskytnu informací o postupu při připojení nového místa spotřeby, převodech míst spotřeby, – poskytnu informací
o dalších kontaktních místech a našich partnerech, – poskytnu informací o odečtech a nahlášení odečtu (při změně ceny), –
poradenství v oblas využi zemního plynu, – poskytnu informací o aktuální nabídce a službách skupiny RWE.
Další pohodlnou možnos je kontaktovat nás prostřednictvím on-line formulářů,
připravených na webových stránkách www.rwe.cz.
Osobní návštěva skutečně je nutná jen v některých případech,
jde například o podpis smlouvy nebo při ověřování a dokládání dokumentů.
S přáním pěkného dne
Irena Němečková
RWE Energie, a.s.
specialista prodeje Retail
Dukelských Hrdinů 583
280 02 Kolín
T: + 420 261 153 173
M: + 420 737 200 777
mailito: [email protected]
13
POLICIE
květen, červen 2009
Policisté obvinili dvanáct lidí
Dva až osm let hrozí obviněným, kteří 10. října loňského roku fyzicky napadli v Benešově dva mladíky a jednomu způsobili velmi
vážná zranění.
Skupina dvanác mužů ve věku od šestnác do dvaadvace let z Benešovska, Tábora a Prahy-východ se v uvedený den
ve večerních hodinách sešla v Benešově. V ulici Nová Pražská, u židovského hřbitova, jeden z nich povalil na zem právě zde
procházejícího devatenác letého mladíka z Benešova. Další čtyři za přítomnos všech ostatních napadeného brutálně zbili. Kopali ho
do břicha a zad takovým způsobem, že mu způsobili velmi vážná zranění. Po útoku místo opus li a pokračovali v cestě směrem
do Pražské ulice. Tam napadli dalšího mladíka, jedenadvace letého Roma, právě z důvodu pro jeho příslušnost k romskému etniku.
Jeden ze skupiny ho srazil na zem a dalších pět, opět za přítomnos ostatních, ho kopali a bili po celém těle. Další z útočníků pak
napadeného teleskopickým obuškem udeřil přes nohy. Útok agresoři doprovázeli slovními výrazy s rasovým podtextem. Zmláceného
mladíka pak zanechali na místě a celá skupina maskovaná kuklami, šátky a kapucemi odešla pryč.
První napadený mladík byl po agresivním útoku v akutním ohrožení života. Přežil jen díky rychlému operačnímu zákroku.
I když pro něj lékaři udělali maximum, z napadení si stejně odnesl trvalé zdravotní následky. Druhý mladík s lehkými zraněními také
skončil v rukou lékařů.
Kriminalisté na případu intezivně pracovali a byli úspěšní. Objasnili ho. Policejní komisař v dubnu zahájil pro skupině dvanác
lidí trestní s hání. Podle toho jak se na případu jednotliví násilníci podíleli, je pak obvinil z trestných činů výtržnictví, ublížení
na zdraví, pokus ublížení na zdraví a násilí pro skupině obyvatelů a pro jednotlivci. Vyšetřováni jsou na svobodě.
První mrtvý motorkář na Benešovsku
Po silnici druhé třídy ve směru od Sázavy na Stříbrnou Skalici jel 11. dubna
v odpoledních hodinách jedenačtyřice letý řidič z Prahy na motocyklu
značky Harley Davidson. Asi padesát metrů za obcí Sázava zezadu narazil
do auta Reanult Mégane, který jel před ním. Nárazem byl řidič motocyklu
odhozen do levé čás vozovky, kde právě od Stříbrné Skalice do Sázavy
přijížděl další motorkář, tentokrát osmatřice letý muž na Hondě. Došlo ke
střetu Hondy s tělem řidiče Harleye. Ten utrpěl velmi vážná zranění, kterým
na místě podlehl. Řidič Hondy byl zraněn těžce. Po převozu do benešovské
nemocnice se podrobil operaci. Osádka osobního auta zraněna nebyla.
U řidičů auta a Hondy byly provedeny dechové zkoušky. Byly nega vní.
U mrtvého byla nařízena soudní pitva.
Případ si na místě převzal policejní komisař služby kriminální policie
a vyšetřování v Benešově. Hmotná škoda byla vyčíslena na téměř
čtyři sta síc korun.
Při dopravní akci odhaleno šest opilých řidičů
Na Benešovsku proběhla další dopravní akce zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů u řidičů a pátrání
po osobách a odcizených motorových vozidlech.
V pátek 10. dubna od šesté hodiny večerní do sobotní jedné hodiny ranní kontrolovalo celkem dvacet osm uniformovaných
policistů řidiče osobních a nákladních vozidel. V blokovém řízení policisté projednali 34 dopravních přestupků, za které uložili
pokuty v částce 11 200 korun. Čtyři přestupky postoupí k vyřízení do správního řízení. U šes řidičů dechovou zkouškou zjis li
alkohol. Ve třech případech se jednalo o přestupky. V ostatních případech jsou pak řidiči podezřelí ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
V Sázavě osmapadesá letý řidič při dechové zkoušce nadýchal 1,06 promile alkoholu, v Netvořicích pak pětadvace letý mladík
1,12 promile a ve Vo cích sedmačtyřice letému řidiči elektronický přístroj naměřil hodnotu 2,15 promile alkoholu v dechu.
Kriminalisté vyrazili na diskotéky
Kriminalisté z benešovského oddělení hospodářské kriminality navš vili 25. dubna ve večerních hodinách diskotéku v kulturním
domě Chechták v Sázavě a pak v Kulturním centru Karlov v Benešově. Nešli si zatancovat, ale zkontrolovat, zda diskžokejové ke své
produkci používají pouze originální hudební nosiče.
V Sázavě však zjis li, že třiadvace letý diskžokej v době kontroly prováděl hudební produkci na počítači a vedle aparatury měl
k produkci ve dvou hliníkových kufrech spolu s originály připraveny i pirátské CD nosiče. Policisté jich na místě 46 zajis li.
Pak se přesunuli do Benešova na diskotéku do Kulturního centra Karlov. V době kontroly měl diskžokej jedno pirátské CD
přímo v mechanice aparatury. Kromě toho měl dalších 354 kusů načerno zkopírovaných nosičů připravených k hudební produkci.
Ty policisté také zajis li.
Oba muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv
k databázi. Hrozí jim trest odně svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest nebo propadnu věci.
nprap. Zuzana Stránská
14
PRÁZDNINY
květen, červen 2009
Redakce PL přeje všem svým čtenářům
krásné léto, sluníčko, pohodu.
Užijte si klidnou dovolenou, ať již na jihu
u moře, na horách, na kole, na lodích či doma
v kruhu rodinném.
Přejeme krásné zážitky a načerpání nových
sil a těšíme se na Vaše příspěvky.
INZERCE
Veterinární ordinace Čerčany
Ošetřování a vakcinace psů, koček
a dalších malých zvířat.
Prodej krmiv pro psy a kočky
MVDr. Jan Jíša
tel.: 603 942 336
MVDr. Mar n Štěpánek
tel.: 605 519 352
MVDr. Jana Blažková
Brigádníků 120, 257 22 Čerčany – Vysoká Lhota
h p://veterinacercany.wz.cz
KÁMEN
– prodej přírodního kamene
andezit, kvarcit, rula, vápenec, pískovec,
břidlice,žula
pro použi :
v interiéru a exteriéru – na dlažby, obklady, zdění
v zahradní architektuře – kusové a dekora vní
kameny, valouny, štěrky, šlapáky
Prodejna:
Všechromy, u dálnice D1, exit 15
silnice směr Velké Popovice, cca 250 m od dálnice
tel.724548233 www.kamenkonrad.cz
15
PŘÍLOHA
květen, červen 2009
T.J. SOKOL PYŠELY
TJ SOKOL Pyšely oznamuje:
Dovolujeme si vám oznámit, že byla uzavřena nájemní smlouva s novým provozovatelem restaurace v pyšelské sokolovně.
Předpokládaný termín otevření restaurace včetně teplé a studené kuchyně je pro Vás nachystán na první polovinu srpna 2009.
Výbor TJ Sokol Pyšely
Zajímá Vás, co TJ SOKOL Pyšely chystá, jaké má ak vity, novinky? Vše naleznete na jejich stránkách : www.sokolpysely.cz
Pozvánka
na župní turnaj dospělých (muži, ženy) ve stolním tenise,
který se koná dne
20. června 2009 v sokolovně T. J .Sokol Pyšely
Účastníci : registrovaní i neregistrovaní členové Sokolské župy Barákovy
Startovné : 50,- Kč /osobu
Přihlášky : Karel Kulovaný, e-mail:[email protected], tel.723588151
JUDr. Ladislav Papírník, e-mail – [email protected] ce.cz , tel. 221997175, 737244250
adresa : Na Ohradě 0139, 251 67 Pyšely
Uzávěrka přihlášek: 10.června 2009 (dále dle dohody)
Program :
Prezentace 8,30 – 9,00 hod.
Losování 9,00 – 9,15 hod.
Zahájení herní čás – 9,15 hod.
Předpokládané ukončení herní čás – 13,00 hod.
Ukončení turnaje (předání diplomů a věcných cen) – 13,30 hod.
Občerstvení : bude poskytováno během turnaje, dle vlastního uvážení
Za T. J. Sokol Pyšely srdečně zve v.z. starosty T. J. : JUDr. Ladislav Papírník
INZERCE
Hledám paní na vyzvedávání
4-letého chlapečka
z mateřské školy v Pyšelích. Jedná se o 2-3 dny
v týdnu od 16:00 do cca 18:00 hodin od září.
Tel. 737 400 965.
LAKUJEME
OKNA, DVEŘE, ZÁRUBNĚ, PLOTY,
STŘEŠNÍ PODBITÍ, STŘECHY apod.
Hledám práci jako
hospodyně nebo chůva.
Tel.: 605 408 586
16
SÍDLO: MICHOVICE
TEL. 607
507 606
květen, červen 2009
SPORT
Na mistrovství světa v raftingu
v Bosně a Hercegovině bojoval pyšelák
Jirka Páša z Pyšel se již 13 let věnuje adrenlinovému sportu - ra ingu. Tento sport získává stále více a více příznivců, milovníků
divoké vody, na celém světě. Jirka je členem posádky RK Trója, která v loňském roce získala tul mistra republiky. Letos v květnu
se konalo mistrovství světa v Bosně a Hercegovině a tato vítězná posádka se mistrovství zúčastnila spolu s ženskou posádkou
z Pelhřimova. Centrum dění bylo v městě Banja Luka, pro které bylo pořádání šampionátu obrovskou příležitos a organizace se
ujalo s maximálním nasazením. Celé čtvrtmilionové město se na tuto událost připravovalo a obyvatelé se zúčastnili slavnostního
zahajovacího ceremoniálu. Město bylo uzavřeno pro motoristy, konal se průvod, kde se každá posádka představila pod státní
vlajkou, následovaly veselice, domácí představili své sportovní, hudební a folklorní soubory.
První závod – sprint se konal na řece Vrbas, asi 30 km od centra Banja Luky. Krásně průzračná modrozelená voda, divoké
peřeje, vysoké skály, vodopády, jeskyně nad hladinou a pražící slunce, provázely sportovce celých 10 dní. Na další závod, kterým
byl sjezd, přejížděl celý „vodácký cirkus“ (tak to okomentoval televizní reportér) na hranice země na řeku Taru. Ta tvoří kaňon
ve skalách vysokých až 1300 metrů. Přesun závodníků a doprovodných vozidel na tuto řeku trval 10 hodin (300 km členitým
terénem). Poslední část klání - slalom – se opět konala na řece Vrbas a to ve večerních hodinách při umělém osvětlení. O závodníky
pečovaly štáby pomocníků – dopravci, lékaři, hasiči, každá posádka měla svého policistu, který zajišťoval její ochranu.
Na první závod – sprint, který je divácky velmi atrak vní, jela našim posádkám fandit i skupina osmi pyšeláků, kamarádi
a příbuzní. Byla to cesta na otočku, v noci přejezd do Banja Luky, přes den fandění a v noci návrat. Trošku náročné, ale stálo to
za to. K hotelu, ve kterém byla česká reprezentace ubytovaná, jsme přijeli po páté hodině ráno. Unavení, tak jsme si chtěli trošku
odpočinout. Ale tady padla kosa na kámen. Policisté, kteří chránili posádku, nám nedovolili, abychom se k hotelu přiblížili, určili nám
místo parkování v nedalekém sídliš . Moc se nám to nelíbilo, ale co se dalo dělat. Někteří jsme se vypravili na krátkou procházku
probouzejícím se městem, Tominda s Mílou se rozhodli, že se ještě v parčíku u hotelu prospí. Vlezli si do spacáků a aby je strážci
zákona nevyhodili, dali si k hlavám státní vlajky.
Policisté je nedůvěřivě obcházeli v soustředěných
kruzích, ale prospat je nakonec nechali. Pak jsme
se s posádkami přesunuli na velké náměs , kde byl
sraz, rozdávání informací, úkolů, ranní rozcvička
a plán přesunu na místo konání soutěže. A tady
jsme zjis li další problém. Na toto místo se mohou
dostat jen posádky s doprovodnými vozidly, diváci
musí využít kyvadlové dopravy. Ale my jsme měli
s sebou zkušeného znalce místních poměrů Mílu
a ten s Tomem situaci vyřešili. Než se kolona
vozidel připravila, vyrazili jsme svými vozy na místo
konání závodů, kluci z okna vystrčili české vlajky
a policisté nás s úsměvem po celou trasu navigovali
až na závodiště. Nikdo nás nevrá l, nezastavil.
Kluci fandili jak o život, nejvyšší vlajku měl
zaručeně Tomáš, který si s sebou vezl teleskopický
rybářský prut – bezvadná žerď. Trumpetou udával
závodníkům rytmus a všichni hlasitě české posádky
žen i mužů povzbuzovali. Dokonce byli hlasitější
než Brazilci s bubny.
A jak to dopadlo? Děvčata z Prostějova získala
dvě bronzové a jednu stříbrnou, celkově byla tato
posádka tře . Obrovský úspěch. Kluci ve sprintu
byli na místě sedmém, ve sjezdu na osmém
a ve slalomu tře . V celkovém pořadí byli pá . Tak
si také vezli domů jednu medaili. Na mistrovství
byla obrovská konkurence, řada posádek (Japonci,
Brazilci, Chilané atd) jezdí vodu již profesionálně,
jejich úroveň rok od roku stoupá. Všichni naši
závodníci, samozřejmě i ženy, jezdí „po práci“.
Ale baví je to.
Blahopřejeme posádkám k úspěchům
a přejeme jim hodně sil a rados , kterou jim tento
sport přináší.
Na fotografii je pyšelák Jirka Páša tře zleva,
na druhé je s posádkou „fandící“ četa – zleva
Míla Zoubek, Romča, Honza a Tomáš Chmátalovi.
m.p.
17
Z MĚSTSKÉHO
SPORT ÚŘADU
květen, červen 2009
30. ročník
fotbalového turnaje DD Pyšely
O víkendu 30. - 31.5. proběhl v areálu Dětského domova Pyšely
již 30. ročník turnaje v malé kopané dětských domovů. Letos se zúčastnilo
celkem 7 týmů - kromě dvou domácích nás pak poc lysvou účas dětské
domovy Tachov, Radenín, Lety, Dětský diagnos cký ústav Krč a Přírodní škola
z Prahy. Přes nemalé ob že související se špatným víkendovým počasím se
nám nakonec podařilo odehrát téměř celý plánovaný program, na jehož
konci mohli pohár pro vítěze zvednout nad hlavu fotbalisté z Dětského
domova Radenín. Ve finále zdolali Dětský domov Tachov, v zápase o 3.místo
se prosadil tým Pyšel 1, který porazil Přírodní školu.
Na závěr celého turnaje se odehrálo ještě jedno unikátní utkání a to mezi
pyšelskými borci a hráči dětského domova. Kluci sice vyhráli, ale to není tak důležité. Důležité je, že se všichni dobře bavili.
Všechny týmy zaslouží za předvedenou hru i kul vované vystupování velkou pochvalu a již nyní se všichni těšíme na příš
ročník.
DD Pyšely, strejda Dan
POZVÁNKA NA XI. ROČNÍK MEMORIÁLU
VLADIMÍRA HAVELKY
V sobotu 1.8.2009 se na hřiš v Pyšelích uskuteční již XI. ročník memoriálu Vladimíra Havelky.
Turnaje se zúčastní mužstva SK Pyšely, Sokol Nespeky, FK Týnec a ČAFC Praha.
Zahájení turnaje je ve 13 hodin.
Přijďte se podívat a podpořit naše fotbalisty.
fotbal
A MUŽSTVO
4.4.2009 Pyšely – Maršovice 2 : 0, branky Zoubek, Moravec
11.4.2009 Sl.Jesenice – Pyšely 1 : 2, branky Zoubek, Kondáš
18.4.2009 Pyšely – Poříčí 2 : 1, branky Mastný, Sisel
26.4.2009 T.Štěpánov – Pyšely 0 : 1, branka Kulhavý
2.5.2009 Pyšely – Nespeky 2 : 1, branky Fuksa, Kulhavý
9.5.2009 Teplýšovice – Pyšely 1 : 2, branky Mastný, Sisel
16.5.2009 Pyšely – Jílové 2 : 1, branky Mastný, Kulhavý
23.5.2009 Kostelec – Pyšely 1 : 1, branka Kulhavý
30.5.2009 Říčany – Pyšely 3 : 2, branky Fuksa, Havlín
6.6.2009 Pyšely – Kondrac 4 : 1, branky Mastný 2, Sisel, Fuksa
POSLEDNÍ ZÁPAS
20.6.2009 Pyšely – Louňovice od 17 hodin
DOROST - mužstvo dorostu Pyšel hraje pod názvem Benešov B
29.3.2009 Prčice – Benešov B 0 : 0
5.4.2009 Benešov B – Lety 0 : 5
12.4.2009 Jílové – Benešov B 2 : 0
19.4.2009 Benešov B – Nový Knín 2 : 1
25.4.2009 Teplýšovice – Benešov B 3 : 0
3.5.2009 Benešov B – Týnec 1 : 1
9.5.2009 Všeradice – Benešov B 2 : 3
17.5.2009 Benešov B – Všenory 5 : 1
23.5.2009 Milín – Benešov B 4 : 1
30.5.2009 Sedlčany – Benešov B 5 : 1
7.6.2009 Benešov B – Vo ce 0 : 0
PŔÍPRAVKA
4.4.2009 Pyšely – Týnec nad Sázavou 1 : 3,branka Kulhavý
11.4.2009 Sedlec – Pyšely 5 : 3
18.4.2009 Pyšely – Divišov 3 : 1, branky Kulhavý, Podroužek,
ŽÁCI
Svoboda
12.4.2009 Pyšely –Sedlčany 0 : 2
25.4.2009 Benešov B – Pyšely 8 : 1, branka Kulhavý
18.4.2009 Struhařov – Pyšely 1 : 10, branky Kulhavý 7, Klíma 2,
2.5.2009 Pyšely – Vlašim A 1 : 6,branka Kulhavý
Žákovec
6.5.2009 Vlašim B – Pyšely 2 : 0
26.4.2009 Pyšely – Teplýšovice 3 : 0, branky Klíma, Sládek, Kulhavý 13.5.2009 Týnec – Pyšely 7 : 0
7.5.2009 Mezno – Pyšely 2 : 3, branky Bláha 2, Kulhavý
16.5.2009 Pyšely – Poříčí 4 : 0, branky Kulhavý 3, Sládek
17.5.2009 Sedlčany B – Pyšely 2 : 1
24.5.2009 Vo ce – Pyšely 2 : 5, branky Kulhavý 5
24.5.2009 Pyšely – Struhařov 9 : 2, branky Sládek 2, Kulhavý 2,
27.5.2009 Pyšely – Čerčany 2 : 5, branky Kulhavý 2
Kučaba, Csanyi, Rezek, Klíma, Černý
31.5.2009 Bílkovice – Pyšely 8 : 3, branky Kulhavý 3
31.5.2009 Teplýšovice – Pyšely 1 : 4
5.6.2009 Pyšely – Benešov B 4 : 5, branky Svoboda 2,
7.6.2009 Pyšely – Mezno 3 : 0, branky Kulhavý 2, Csanyi
Kulhavý 2
MU STVO ÁK OBSADILO 1. MÍSTO.
MU STVO STAR Í P ÍPRAVKY OBSADILO 9. MÍSTO.
Kulhavá M.
Pyšelské listy -
Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996
tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: [email protected]; http://www.pysely.cz
redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík
NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ
18
ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR
TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY

Podobné dokumenty

Červenec - Město Lovosice

Červenec - Město Lovosice služba je v Lovosicích minimálně využívaná. Stoupající náklady na provoz a stále větší problémy se zajišťováním lékařů a sester pro tuto službu ukazují na nutnost ukončit službu APP a finanční pros...

Více

Jaroslav Dušek v pyšelské sokolovně 7. června 2008 v 19

Jaroslav Dušek v pyšelské sokolovně 7. června 2008 v 19 Přejeme celé mladé rodině hodně štěs , lásky a rados z holčičky. Manželé Helena a Jaroslav Fanfrlíkovi z Pyšel prožívali velkou radost 15. dubna 2008. Narodil se jim chlapeček Viktor. Celé rodině b...

Více

Karabina M1

Karabina M1 Firma Winchester se prvního kola nezúčastnila, jelikož byla vytížena zaváděním výroby pušek M1 Garand a navíc ji výzbrojní správa vytížila jinými vývojovými úkoly. Nicméně již v roce 1939 zakoupila...

Více

Zpravodaj DEMAS 2-2014

Zpravodaj DEMAS 2-2014 (9. 4. 2014), Jak fungují české poli�cké strany v rámci evropských stran – má je podle toho smysl volit? (23. 4. 2014), Jaké jsou šance euroskep�ckých stran dostat se do Evropského parlamentu – bud...

Více

Svatební Noviny - Svatba Daďa

Svatební Noviny - Svatba Daďa Co to rodiče posedlo s tím jejich věčným: „To víš, holka, nemládneš!“. Neměli jsme auto, neměli jsme kde bydlet, neměli jsme nábytek ani příbory z pravého stříbra. Přemýšlela jsem, jestli je bez př...

Více